Кількість абзаців - 17 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення пені у разі невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати або її затримки (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення пені у разі невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати або її затримки
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення пені у разі невиплати заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати або її затримки
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
-1- Яценко А.В.
У тексті законопроекту цифру «0,5» замінити словом «одного».
Зазначені поправки повністю узгоджуються з концепцією законопроекту щодо забезпечення конституційних прав громадян України, соціального захисту працівників підприємств, пенсіонерів та студентів.
Зокрема, встановлення пені, що виплачується громадянам у зв'язку з невиплатою або затримкою виплати в розмірі одного відсотка від не отриманої суми заборгованості за кожний день затримки виплати посилить відповідальність роботодавців.
 
Відхилено   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1.Пункт 3 статті 175 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст.131 із змінами ) викласти в такій редакції:
 
-2- Немілостівий В.О.
Пункт перший розділу І викласти в такій редакції:
1) У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України 2001р., №25-26, ст.131):
статтю 175 викласти в такій редакції: 1.Часткова невиплата понад три місяці заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином - суб'єктом підприємницької діяльності, підтверджена висновком судово-бухгалтерської експертизи - карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
2. Повна невиплата понад двох місяців заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином- суб'єктом підприємницької діяльності, підтверджена висновком судово- бухгалтерської експертизи - карається штрафом від тисячі до півтори тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
3. Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до початку судового розгляду нею буде здійснено виплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати громадянам.
Примітка: Під частковою невиплатою заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати у цій статті розуміється здійснення платежу в розмірі менше половини суми, яка підлягає виплаті.
 
Відхилено (не узгоджується з вимогами ст.116 Регламенту Верховної Ради України)  2. Частину третю статті 175 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст.131) викласти в такій редакції:
 
5. «3. Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення до кримінальної відповідальності нею здійснено виплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати громадянам, а також сплачено у повному розмірі пеню за період затримки виплати.
 
   «3. Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо до притягнення до кримінальної відповідальності нею здійснено виплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої встановленої законом виплати громадянам, а також сплачено у повному розмірі пеню за період затримки виплати.
 
6. Розмір пені, що виплачується громадянам у зв’язку з невиплатою або затримкою виплати встановлюється в розмірі 0,5 відсотка від не отриманої суми заборгованості за кожний день затримки виплати.».
 
-3- Шаров І.Ф.
Абзац другий пункту першого розділу І законопроекту виключити, а саме:
«Розмір пені, що виплачується громадянам у зв’язку з невиплатою або затримкою виплати встановлюється в розмірі 0,5 відсотка від не отриманої суми заборгованості за кожний день затримки виплати.».
Обґрунтування: Пропозиція вноситься з метою техніко-юридичного корегування положень законопроекту, а також у зв'язку з тим, що доповнення Кримінального кодексу України положеннями щодо визначення розмірів пені у зв’язку з невиплатою або затримкою виплати заробітної плати, стипендії, пенсії є недоцільним, оскільки вони не відносяться до предмету регулювання цього кодексу.
 
Відхилено   Пеня, що виплачується громадянам у зв’язку з невиплатою або затримкою виплати, встановлюється в розмірі 0,5 відсотка неотриманої суми заборгованості за кожний день затримки виплати».
 
    -4- Федоряк Г.Д.
Слова абзацу другого частини третьої статті 175 Кримінального кодексу України «Розмір пені, що виплачується громадянам у зв'язку з невиплатою або затримкою виплати встановлюється в розмірі 0,5 відсотка від не отриманої суми заборгованості за кожний день затримки виплати» - виключити.
 
Відхилено    
7. 2.Главу VІІ Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971, додаток N50, ст. 375 із змінами) доповнити статтею 115-1 такого змісту:
 
   1. Главу VІІ Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375) доповнити статтею 115-1 такого змісту:
 
8. «Стаття 115-1. Виплата заробітної плати із порушенням строків
 
-5- Федоряк Г.Д.
Статтю 115-1 Кодексу законів про працю України викласти в такій редакції:
«Стаття 115-1. Виплата заробітної плати із порушенням строків
Виплата заробітної плати із порушенням строків здійснюється в порядку та розмірах, визначених статтею 34 Закону України «Про оплату праці».
 
Відхилено   «Стаття 115-1. Виплати працівникам у разі порушення строків виплати заробітної плати
 
9. При виплаті заробітної плати із порушенням строків роботодавець здійснює компенсацію втрати частини заробітної плати у зв'язку із порушенням строків її виплати та сплачує пеню працівникам.
 
-6- Гриневич Л.М.
У пропонованій до Глави VІІ Кодексу законів про працю України статті 115-1 слово «роботодавець» доцільно замінити словами «керівник підприємства, установи, організації незалежно від форм власності і господарювання, який використовує найману працю, має права юридичної особи і здійснює виплату заробітної плати».
 
Відхилено   У разі виплати заробітної плати з порушенням строків працівникам виплачується компенсація втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням строків її виплати та пеня у розмірах, встановлених цією статтею.
 
10. Компенсація втрати частини заробітної плати у зв'язку із порушенням строків її виплати провадиться роботодавцем відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари і тарифів на послуги у порядку, встановленому чинним законодавством.
 
   Компенсація втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням строків її виплати провадиться відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари і тарифів на послуги у порядку, встановленому законодавством.
 
11. Розмір пені, що виплачується громадянам у зв’язку з невиплатою або затримкою виплати заробітної плати встановлюється в розмірі 0,5 відсотка від не отриманої суми заборгованості за кожний день затримки виплати.».
 
   Пеня, що виплачується громадянам у зв’язку з невиплатою або затримкою виплати заробітної плати, встановлюється в розмірі 0,5 відсотка неотриманої суми заборгованості за кожний день затримки виплати».
 
12. 3.Статтю 34 Закону України «Про оплату праці» (Відомості Верховної Ради України, 1995, N 17, ст. 121 із змінами) викласти у такій редакції:
 
-7- Немілостівий В.О.
У Законі України «Про оплату праці» (Відомості Верховної Ради України, 1995р., №17, ст.121;2005р., №2,ст.31): у статті 34:
після слів «у порядку встановленому чинним законодавством» доповнити словами «з урахуванням трьох процентів річних, починаючи з першого дня затримки».
 
Відхилено   3. Статтю 34 Закону України «Про оплату праці» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 17, ст. 121) викласти в такій редакції:
 
13. «Стаття 34. Виплата заробітної плати із порушенням строків
 
   «Стаття 34. Виплати працівникам у разі порушення строків виплати заробітної плати
 
14. При виплаті заробітної плати із порушенням строків працівникам провадиться компенсація втрати частини заробітної плати у зв'язку із порушенням строків її виплати відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари і тарифів на послуги у порядку, встановленому чинним законодавством та сплачується пеня.
 
   У разі виплати заробітної плати з порушенням строків працівникам виплачується компенсація втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням строків її виплати відповідно до індексу зростання цін на споживчі товари і тарифів на послуги у порядку, встановленому законодавством, та пеня у розмірі, встановленому частиною другою цієї статті.
 
15. Розмір пені, що виплачується громадянам у зв’язку з невиплатою або затримкою виплати заробітної плати встановлюється в розмірі 0,5 відсотка від не отриманої суми заборгованості за кожний день затримки виплати.».
 
   Пеня, що виплачується громадянам у зв’язку з невиплатою або затримкою виплати заробітної плати, встановлюється в розмірі 0,5 відсотка неотриманої суми заборгованості за кожний день затримки виплати».
 
16. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

-8- Сушкевич В.М.
Розділ ІІ законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«Кабінету Міністрів України в трьохмісячний термін внести зміни до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» в частині визначення механізму реалізації норми сплати пені за період затримки виплати пенсії, передбаченої пунктом 3 статті 175 Кримінального кодексу України».
Обґрунтування: Необхідність внесення відповідних змін зумовлена невизначеністю законопроектом механізму реалізації норми сплати пені за період затримки виплати пенсії.
Зазначене можливо вирішити лише шляхом внесення змін до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», яким передбачено, що виключно цим Законом визначаються умови, норми та порядок пенсійного забезпечення громадян.
Врегулювати це питання в законопроекті за реєстраційним № 2547 не можливо через приписи статті 116 Регламенту Верховної Ради України
 
Враховано Прикінцевих положеннях  ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
підготувати та подати до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до законів України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійно-технічну освіту» щодо визначення механізму реалізації норми про сплату пені за період затримки виплати пенсії та стипендії, передбаченої частиною третьою статті 175 Кримінального кодексу України;
привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.

    -9- Цибенко П.С.
Розділ ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
підготувати та подати до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до законів України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про професійно-технічну освіту» щодо визначення механізму реалізації норми сплати пені за період затримки виплати пенсії та стипендії, передбаченої частиною третьою статті 175 Кримінального кодексу України;
привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
 
Враховано