Кількість абзаців - 265 Таблиця поправок


Про внесення змін до Митного кодексу України у зв'язку із проведенням адміністративної реформи (зі змінами) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Митного кодексу України
у зв’язку із проведенням адміністративної
реформи
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Митного кодексу України
у зв’язку з проведенням адміністративної
реформи
 
1. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
2. І. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552) такі зміни:
 
   І. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 44-48 ст. 552) такі зміни:
 
3. 1. У частині першій статті 4:
пункти 19 та 46 виключити;
доповнити пунктами 321, 341, 342 та 64 такого змісту:
321) моторні транспортні засоби ? транспортні засоби, що рухаються за допомогою встановленого на них двигуна;
“341) об’єкти права інтелектуальної власності ? об’єкти авторського права і суміжних прав, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки, географічні зазначення (зазначення походження товарів) та сорти рослин;
342) органи доходів і зборів – центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та митниці”;
“64) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику – центральний орган виконавчої влади, що формує податкову та митну політику (у частині адміністрування податків і зборів, митних платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) та забезпечує її реалізацію”.
 
-1- Гордієнко С.В.
Пункт 1 розділу І проекту викласти у такій редакції:
1. У частині першій статті 4:
у пункті 24 слова «митними органами в межах своїх повноважень» виключити».
доповнити пунктами 34-1 та 64 такого змісту:
34-1) органи доходів і зборів – центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, митниці та митні пости»;
«64) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику – центральний орган виконавчої влади, що є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення форму-
вання єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізації єдиної державної податкової, державної митної політики, забезпечення формуван-
ня та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску»;
у пункті 41 слово «декларантом» виключити..
 
Враховано   1. У частині першій статті 4:
у пункті 24 слова «митними органами в межах своїх повноважень» виключити;
доповнити пунктами 34-1 та 64 такого змісту:
34-1) органи доходів і зборів – центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, митниці та митні пости»;
«64) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику – центральний орган виконавчої влади, що є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізації єдиної державної податкової, державної митної політики, забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску».
 
4.

 
-2- Шаров І.Ф.
Абзац 6-й пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«64) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику – центральний орган виконавчої влади, що формує податкову та митну політику (у частині адміністрування податків і зборів, митних платежів) та забезпечує її реалізацію».
 
Враховано редакційно      
    -3- Блавацький М.В.
Виключити з тексту проекту пропозицію щодо віднесення до функцій органів доходів і зборів здійснення адміністрування «єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» оскільки єдиний внесок на загальнообов’язкове державне страхування не включений до переліку податків та зборів, справляння яких передбачено статтями 9 та 10 Податкового кодексу України, тому не входить до системи оподаткування і податкове законодавство не може регулювати порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску.
 
Відхилено Зміст зазначеного пункту відповідає змісту пункту 1 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18.03.2013 № 141/2013   
    -4- Дерев'янко Ю.Б.
У пункті 64 частини першої статті 4 проекту виключити слова «єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», оскільки пунктом 1.3 статті 1 Податкового кодексу України визначено, що цей Кодекс не регулює питання погашення податкових зобов’язань або стягнення податкового боргу з осіб, на яких поширюються судові процедури, визначені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», з банків, на які поширюються норми розділу V Закону України «Про банки і банківську діяльність», та погашення зобов’язань зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
А з огляду на те, що відповідно до частини першої статті 116 Регламенту верховної Ради України пропозиції та поправки до законопроекту, який готується до другого читання, можуть вноситися лише до того тексту законопроекту (статей, їх частин, пунктів, речень), який прийнятий Верховною Радою за основу, не вбачається можливим узгодження положень проекту щодо функцій контролюючих органів за сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та пункту 1.3 статті 1 Податкового кодексу України.
 
Відхилено Зміст зазначеного пункту відповідає змісту пункту 1 Положення про Міністерство доходів і зборів України, затвердженого Указом Президента України від 18.03.2013 № 141/2013   
5. у пункті 41 виключити слово «декларантом».
 
   у пункті 41 слово «декларантом» виключити.
 
6. 2. Статтю 5 викласти у такій редакції:
 
   2. Статтю 5 викласти втакій редакції:
 
7. «Стаття 5. Державна митна політика
 
   «Стаття 5. Державна митна політика
 
8. 1. Державна митна політика ( це система принципів та напрямів діяльності держави у сфері захисту митних інтересів та забезпечення митної безпеки України, регулювання зовнішньої торгівлі, захисту внутрішнього ринку, розвитку економіки України та її інтеграцію до світової економіки. Державна митна політика є складовою частиною державної економічної політики».
 
   1. Державна митна політика ( це система принципів та напрямів діяльності держави у сфері захисту митних інтересів та забезпечення митної безпеки України, регулювання зовнішньої торгівлі, захисту внутрішнього ринку, розвитку економіки України та її інтеграцію до світової економіки. Державна митна політика є складовою частиною державної економічної політики».
 
9. 3. У частині третій статті 7 слова «статус митної служби України та основні питання організації її діяльності» замінити словами «статус органів доходів і зборів».
 
   3. У частині третій статті 7 слова «статус митної служби України та основні питання організації її діяльності» замінити словами «статус органів доходів і зборів».
 
10. 4. У статті 13:
 
-5- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 4 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«4. У частині восьмій статті 13 слова «посадові особи спеціалізованих митних органів, фахівці та експерти галузевих міністерств і відомств за погодженням їх керівників та керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи» замінити словами «фахівці та експерти галузевих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади за погодженням їх керівників та керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».».
 
Враховано   4. У частині восьмій статті 13 слова «посадові особи спеціалізованих митних органів, фахівці та експерти галузевих міністерств і відомств за погодженням їх керівників та керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи» замінити словами «фахівці та експерти галузевих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади за погодженням їх керівників та керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
11. у першому реченні абзацу другого частини шостої слова «в іншому митному органі» замінити словами «в іншій митниці», а слова «до такого митного органу» – словами «до такої митниці»;
 
      
12. у частині дванадцятій слова «відповідний митний орган» замінити словами «відповідну митницю».
 
      
13. 5. У частині першій статті 22, частині п’ятій статті 499, назві глави 75, назві та частині першій статті 552, статті 553, назві глави 76, назві статті 555, назві та частині першій статті 557, другому реченні частини першої статті 562, пункті 4 частини першої статті 565, частині першій статті 572, назві та частині першій статті 574, частинах першій та третій статті 575, статтях 576, 577, назві глави 81, статтях 579, 580, назві глави 82, статтях 581, 582, частинах першій та четвертій статті 583, частинах першій, другій, п’ятій та шостій статті 584, назві глави 83, статтях 585-587, 589, абзаці шостому пункту 10 розділу ХХІ слова «митна служба України», «митна служба» у всіх числах та відмінках замінити словами «органи доходів і зборів» у відповідних відмінках.
 
-6- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 5 розділу І проекту доповнити словами та цифрами «частині другій статті 450», «назві розділу ХХ», «назві глави 74» та «статті 553», слова та цифри «пункті 4 частини першої статті 565» виключити.
 
Враховано   5. У частині першій статті 22, частині другій статті 450, частині першій статті 546, частині п’ятій статті 499, назві розділу ХХ, назвах глав 74 та 75, назві та частині першій статті 552, статті 553, назві глави 76, назві статті 555, назві та частині першій статті 557, другому реченні частини першої статті 562, частині першій статті 572, назві та частині першій статті 574, частинах першій і третій статті 575, статтях 576, 577, назві глави 81, статтях 579, 580, назві глави 82, статтях 581, 582, частинах першій і четвертій статті 583, частинах першій, другій, п’ятій і шостій статті 584, назві глави 83, статтях 585 – 587, 589, абзаці шостому пункту 10 розділу ХХІ слова «митна служба України», «митна служба» в усіх відмінках і числах замінити словами «органи доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
 
14. 6. У частині другій статті 23 слова «будь-яким митним органом» замінити словами «будь-якою митницею».
 
-7- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 6 розділу І проекту виключити.
 
Враховано      
15. 7. У назві глави 4, частинах першій та другій статті 24, назві та частині третій статті 25, статті 30 слова «митни орган, організація» у всіх числах та відмінках замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідних числах та відмінках.
 
-8- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 7 розділу І проекту слова «першій та другій» замінити словами «першій – третій».
 
Враховано   6. У назві глави 4, частинах першій – третій статті 24, назві та частині третій статті 25, статті 30 слова «митний орган, організація» в усіх відмінках і числах замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
 
16. 8. У статті 25:
 
   7. У статті 25:
 
17. частину першу викласти у такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
18. «1. Посадовими особами вищого рівня стосовно посадових осіб та інших працівників органів доходів і зборів є керівники цих органів»;
 
   «1. Посадовими особами вищого рівня стосовно посадових осіб та інших працівників органів доходів і зборів є керівники цих органів»;
 
19. пункт третій частини другої викласти у такій редакції:
 
-9- Хомутиннік В.Ю.
Абзаци четвертий – сьомий пункту 8 розділу І проекту замінити абзацом такого змісту:
«пункт третій частини другої та частину шосту виключити».
 
Враховано   пункт третій частини другої та частину шосту виключити.
 
20. «3) щодо центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, ( Кабінет Міністрів України»;
 
      
21. частину шосту викласти у такій редакції
 
      
22. «6. Скарга на рішення, дії або бездіяльність керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, подається до Кабінету Міністрів України, якщо інше не передбачено законом».
 
      
23. 9. У другому реченні частині третьої статті 33 слово «між митними» замінити словами «між органами доходів і зборів».
 
   8. У другому реченні частині третьої статті 33 слово «між митними» замінити словами «між органами доходів і зборів».
 
24. 10. У пункті 4 частини другої статті 41 слова «одному митному органі» замінити словами «одній митниці».
 
-10- Хомутиннік В.Ю.
Пункти 10 та 11 розділу І проекту виключити.
 
Враховано      
25. 11. У частині четвертій статті 52 слова «митному органу, який» замінити словами «митниці, яка».
 
      
26. 12. У підпункті «б» пункту 5 частини другої статті 55 слова «у митному органі» замінити словами «до органу вищого рівня».
 
-11- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 12 розділу І проекту слова «вищого рівня» виключити.
 
Враховано   9. У підпункті «б» пункту 5 частини другої статті 55 слова «у митному органі» замінити словами «до органу».
 
27. 13. У частині тринадцятій статті 58 слова «митний орган повинен» замінити словами «митниця повинна».
 
-12- Хомутиннік В.Ю.
Пункти 13 та 14 розділу І проекту виключити.
 
Враховано      
28. 14. У частині четвертій статті 64 слова «митним органом, він» замінити словами «митницею, вона», а слово «зобов’язаний» – словом «зобов’язана».
 
      
29. 15. У частині сьомій статті 69 слова та цифру «у порядку, встановленому главою 4 цього Кодексу» замінити словами та цифрою «до органу вищого рівня відповідно до глави 4 цього Кодексу або до суду».
 
   10. У частині сьомій статті 69 слова та цифру «у порядку, встановленому главою 4 цього Кодексу» замінити словами та цифрою «до органу вищого рівня відповідно до глави 4 цього Кодексу або до суду».
 
30. 16. У частині сьомій статті 79 слова «будь-якому митному органі» замінити словами «будь-якій митниці».
 
   11. В абзаці першому пункту 3 частини другої статті 78 слова «поміщувалися у режим» замінити словами «поміщувалися у митний режим».
 
31. 17. У статті 87:
 
-13- Хомутиннік В.Ю.
Пункти 17 – 19 розділу І проекту виключити.
 
Враховано      
32. у частині сьомій слова «будь-якому митному органі» замінити словами «будь-якій митниці»;
 
      
33. у частині восьмій слова «той митний орган, через який» замінити словами «ту митницю, через яку».
 
      
34. 18. У частині першій статті 90 слова «між двома митними органами України або в межах зони діяльності одного митного органу» замінити словами «між двома митницями або в межах зони діяльності однієї митниці».
 
      
35. 19. У підпунктах «а», «б» та «г» пункту 2 частини другої статті 91 слова «митного органу, розташованого» замінити словами «митниці, розташованої».
 
      
36. 20. У статті 95:
 
-14- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 20 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«12. У пункті 1 частини першої статті 95 слова «одного митного органу» замінити словами «однієї митниці»«.
 
Враховано   12. У пункті 1 частини першої статті 95 слова «одного митного органу» замінити словами «однієї митниці».
 
37. у пункті 1 частини першої слова «одного митного органу» замінити словами «однієї митниці»;
 
      
38. у пунктах 2 і 3 частини другої слова «митному органу, який» замінити словами «митниці яка».
 
      
39. 21. У статті 96:
 
-15- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 21 розділу І проекту виключити.
 
Враховано      
40. у частині першій слова «митного органу, в зоні діяльності якого» замінити словами «митниці, в зоні діяльності якої»;
 
      
41. у частині четвертій слова «митний орган зобов’язаний» замінити словами «митниця зобов’язана».
 
      
42. 22. У частині першій статті 97 слова «між митними органами або в межах одного митного органу» замінити словами «між митницями або в межах зони діяльності однієї митниці».
 
-16- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 22 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«13. У другому реченні частини першої статті 97 слова «між митними органами або в межах одного митного органу» замінити словами «між органами доходів і зборів або в межах зони діяльності одного органу доходів і зборів».»
 
Враховано   13. У другому реченні частини першої статті 97 слова «між митними органами або в межах одного митного органу» замінити словами «між органами доходів і зборів або в межах зони діяльності одного органу доходів і зборів».
 
43. 23. Друге речення частини першої та друге речення частини другої 100 викласти у такій редакції:
 
-17- Хомутиннік В.Ю.
Пункти 23 – 39 розділу І проекту виключити.
 
Враховано      
44. «Митниця, що виконала митні формальності, повідомляє про це митниці призначення».
 
      
45. 24. У частині сьомій статті 102 слова «митним органом, розташованим» замінити словами «митницею, розташованою», а слова «зазначеного митного органу» – словами «зазначеної митниці».
 
      
46. 25. У частині третій статті 104 та частині третій статті 114 слова «митний орган» замінити словом «митниця», а слово «повинен» – словом «повинна».
 
      
47. 26. У частині третій статті 108 слова «відповідним митним органом» замінити словами «відповідною митницею», а слова «митний орган зобов’язаний» – словами «митниця зобов’язана».
 
      
48. 27. У частині другій статті 116, частині шостій статті 307 та абзаці другому підпункту «в» пункту 3 частини десятої статті 374 слова «відповідним митним органом» замінити словами «відповідною митницею».
 
      
49. 28. У статті 124:
 
      
50. у частині третій слова «з митного органу відправлення на кордоні до митного органу, в зоні діяльності якого» замнити словами з митниці відправлення на кордоні до митниці, в зоні діяльності якої»;
 
      
51. у частині четвертій слова «з митного органу, в зоні діяльності якого розташований митний склад, до митного органу» замінити словами «з митниці, в зоні діяльності якої розташований митний склад, до митниці».
 
      
52. 29. У частині п’ятій статті 127, частині четвертій статті 264, частині дев’ятій статті 354 та другому реченні частини другої статті 432 слова «митний орган зобов’язаний» замінити словами «митниця зобов’язана».
 
      
53. 30. У статті 132:
 
      
54. у частині третій слова «митним органом, у зоні діяльності якого» замінити словами «митницею, у зоні діяльності якої»;
 
      
55. у частині п’ятій слова «між митними органами або в межах зони діяльності одного митного органу» замінити словами «між митницями або в межах зони діяльності зони діяльності однієї митниці».
 
      
56. 31. У статті 141:
 
      
57. у частині п’ятій слова «між митними органами або між різними пунктами пропуску в межах зони діяльності одного митного органу» замінити словами «між митницями або між різними пунктами пропуску в межах зони діяльності однієї митниці»;
 
      
58. у частині шостій слова митним органом, у зоні діяльності якого» замінити словами «митницею, у зоні діяльності якої».
 
      
59. 32. У статті 143:
 
      
60. у частині першій слова «митного органу, у зоні діяльності якого» замінити словами «митниці, у зоні діяльності якої»;
 
      
61. у частині шостій слова «митний орган, у зоні діяльності якого» замінити словами «митниця, у зоні діяльності якої».
 
      
62. 33. У пункті 2 частини восьмої статті статті 149 та пункті 2 частини п’ятої статті 165 слова «митний орган виявив» замінити словами «митниця виявила».
 
      
63. 34. У другому реченні частини третьої статті 150 слова «митними органами» замінити словом «митницею».
 
      
64. 35. У третьому реченні частини першої статті 151 слова «зазначеним органом» замінити словами «зазначеною митницею».
 
      
65. 36. У статті 152:
 
      
66. у назві слова «митними органами» замінити словом «митницею»;
 
      
67. у частині другій слова митні органи можуть» замінити словами «митниця може».
 
      
68. 37. У статті 154:
 
      
69. у частині першій слова «митним органам» замінити словом «митниці»;
 
      
70. у частині третій слова «той митний орган, через який» замінити словами «ту митницю, через яку».
 
      
71. 38. У частині четвертій статті 168 слова «інший митний орган, ніж той, через який» замінити словами «іншу митницю, ніж та, через яку».
 
      
72. 39. У статті 176:
 
      
73. у частині третій слова «митний орган зобов’язаний» замінити словами «митниця зобов’язана»;
 
      
74. частині шостій слова «митним органом, у зоні діяльності якого» замінити словами «митницею, у зоні діяльності якої».
 
      
75. 40. У частині третій статті 180 слово «митних» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
   14. У частині третій статті 180 слово «митних» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
76. 41. У частинах четвертій та п’ятій статті 187, першому реченні частини другій статті 201, частинах першій та третій статті 244, частині другій статті 332 та частині другій статті 383 слова «відповідного митного органу» замінити словами «відповідної митниці».
 
-18- Хомутиннік В.Ю.
Пункти 41 – 54 розділу І проекту виключити.
 
Враховано      
77. 42. У пункті 2 частини першої статті 192 слова «найближчий митний орган» замінити словами «найближчу митницю».
 
      
78. 43. У статті 194:
 
      
79. у частинах першій та другій слова «митний орган, у зоні діяльності якого» в усіх відмінках замінити словами «митниця, в зоні діяльності якої» у відповідних відмінках;
 
      
80. у частині четвертій слова «митному органу» замінити словом «митниці», а слова «цьому митному органу» – словами «цій митниці».
 
      
81. 44. У першому реченні частини другої статті 198 слова «митний орган, у зоні діяльності якого» замінити словами «митницю, у зоні діяльності якої».
 
      
82. 45. У статті 204
 
      
83. у частині третій слова «митним органом, за дозволом якого» замінити словами відповідно «митницею, за дозволом якої», а слова «митний орган зобов’язаний» – словами «митниця зобов’язана»;
 
      
84. у пункті 2 частини четвертої слова «відповідному митному органу» замінити словами «відповідній митниці».
 
      
85. 46. У другому реченні частини п’ятої статті 206 слова «надавав митний орган» замінити словами «надавала митниця».
 
      
86. 47. У другому реченні частини другої статті 209 слова «найближчому митному органу» замінити словами «найближчій митниці».
 
      
87. 48. У частині першій статті 210 слова «митного органу та під його» замінити словами «митниці та під її», а слова «митний орган зобов’язаний» – словами «митниця зобов’язана».
 
      
88. 49. У статті 226 слова «митні органи повинні» замінити словами «митниця повинна».
 
      
89. 50. У частині другій статті 228 слова «митні органи» замінити словом «митниця», а слово «можуть» – словом «може».
 
      
90. 51. У статті 233:
 
      
91. У частині третій слова « Митний орган, у зоні відповідальності якого» замінити словами «митниця, у зодні діяльності якої»;
 
      
92. у частині шостій слова «митним органом, у зоні діяльності якого» замінити словами «митницею, у зоні діяльності якої», слова «митним органом» – словом «митницею», а слова «митний орган зобов’язаний» – словами «митниця зобов’язана».
 
      
93. 52. У частині першій статті 241 слова «митних органів» замінити словом «митниць», а слова «цих органів» – словами «цих митниць».
 
      
94. 53. У частині першій статті 243 слова «на складах митних органів» замінити словами «на складах митниць», а слова «відповідний митний орган» – словами «відповідна митниця».
 
      
95. 54. У статті 247:
 
      
96. у частині першій слова «митних органів» замінити словом «митниць», а слова «цих органів» – словами «цих митниць»;
 
      
97. у частині другій слова «будь-якому митному органі» замінити словами «будь-якій митниці», а слова «цьому органу» – словами «цій митниці»;
 
      
98. у частині третій слова «митним органом, у зоні діяльності якого» замінити словами «митницею, у зоні діяльності якої»;
 
      
99. у частинах сьомій та восьмій слова «митними органами поза місцем розташування цих органів» та «митними органами поза місцем розташування митних органів» замінити словами «митницями поза місцем їх розташування».
 
      
100. 55. Статтю 255 після частини третьої доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
«Не допускається перевищення строку, зазначеного у частині першій цієї статті, у зв’язку із проведенням правоохоронними органами та підрозділами внутрішньої безпеки органів доходів і зборів спеціальних операцій, перевірок та інших заходів, які не є операціями, що здійснюються в рамках виконання процедур митного контролю».
У зв’язку з цим частини четверту та п’яту вважати відповідно частинами п’ятою та шостою.
 
-19- Гордієнко С.В.
Пункт 55 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«15. У статті 255:
пункт 6 частини другої викласти в такій редакції:
«6) подання додаткових документів відповідно до частини третьої статті 53 цього Кодексу в межах передбаченого нею строку, перебіг якого припиняється з моменту отримання митницею (митним постом) таких документів чи письмової відмови декларанта або уповноваженої ним особи у їх наданні»;
після частини третьої доповнити новою четвертою такого змісту:
«4. Не допускається перевищення строку, зазначеного у частині першій цієї статті, у зв’язку із проведенням правоохоронними органами та підрозділами внутрішньої безпеки органів доходів і зборів спеціальних операцій, перевірок та інших заходів, які не є операціями, що здійснюються в рамках виконання процедур митного контролю».
У зв’язку з цим частини четверту і п’яту вважати відповідно частинами п’ятою і шостою».
 
Враховано   15. У статті 255:
пункт 6 частини другої викласти в такій редакції:
«6) подання додаткових документів відповідно до частини третьої статті 53 цього Кодексу в межах передбаченого нею строку, перебіг якого припиняється з моменту отримання митницею (митним постом) таких документів чи письмової відмови декларанта або уповноваженої ним особи у їх наданні»;
після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
«4. Не допускається перевищення строку, зазначеного у частині першій цієї статті, у зв’язку з проведенням правоохоронними органами та підрозділами внутрішньої безпеки органів доходів і зборів спеціальних операцій, перевірок та інших заходів, які не є операціями, що здійснюються в рамках виконання процедур митного контролю».
У зв’язку з цим частини четверту і п’яту вважати відповідно частинами п’ятою і шостою.
 
101. 56. Частину четверту статті 257 викласти у такій редакції:
«4. В системі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, створюється акредитований центр сертифікації ключів, який безоплатно надає територіальним органам зазначеного центрального органу виконавчої влади на регіональному та місцевому рівнях та митним брокерам, які мають намір здійснювати декларування товарів і транспортних засобів шляхом подання митних декларацій та попередніх повідомлень у формі електронних документів, послуги у сфері електронного цифрового підпису.».
 
-20- Продан О.П.
Пункт 56 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«56. Частину четверту статті 257 викласти у такій редакції:
«4. В системі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, створюється акредитований центр сертифікації ключів, який безоплатно надає територіальним органам зазначеного центрального органу виконавчої влади на регіональному та місцевому рівнях та підприємствам усі необхідні послуги у сфері електронного цифрового підпису».».
 
Враховано   16. Частину четверту статті 257 викласти в такій редакції:
«4. У системі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, створюється акредитований центр сертифікації ключів, який безоплатно надає територіальним органам зазначеного центрального органу виконавчої влади на регіональному та місцевому рівнях та підприємствам усі необхідні послуги у сфері електронного цифрового підпису».
 
    -21- Дерев'янко Ю.Б.
Частину четверту статті 257 проекту виключити.
 
Відхилено    
102. 57. У частині другій статті 258 слова «якому подано» замінити словами «якій подано».
 
-22- Хомутиннік В.Ю.
Пункти 57 – 62 розділу І проекту виключити.
 
Враховано      
103. 58. У статті 259:
 
      
104. у частинах третій, п’ятій, шостій, пунктах першому та третьому частини сьомої слова «яким оформлена» замінити словами «якою оформлена»;
 
      
105. у частині четвертій слова «митного органу, яким оформлена» замінити словами «митниці, якою оформлена», а слова «цьому митному органу» – словами «цій митниці»;
 
      
106. у пункті 2 частини сьомої слова «митному органу, яким оформлена» замінити словами «митниці, якою оформлена», а слова «цим митним органом» – словами «цією митницею»;
 
      
107. у частині чотирнадцятій слова «митним органом здійснено» замінити словами «митницею здійснено», а слова «цьому митному органу» – словами «цій митниці».
 
      
108. 59. У частині четвертій статті 261 слова «відповідного митного органу, яким» замінити словами «відповідною митницею, якою».
 
      
109. 60. У частині першій статті 262 та частині першій статті 253 слова «митному органу, який» замінити словами «митниці, яка».
 
      
110. 61. У частині першій статті 269, частині сьомій статті 299, частині другій статті 301, частині першій статті 325 слово «зобов’язаний» замінити словом «зобов’язана».
 
      
111. 62. У частині третій статті 298 слова «митного органу здійснюється цим митним органом» замінити словами митниці здійснюється цією митницею».
 
      
112. 63. у частині першій статті 304 слова «визначений ним митний орган» замінити словами «визначена ним митниця».
64. У статті 311:
у пункті 1 частини четвертої слова «митного органу призначення», замінити словами відповідно «митниці призначення», слова «одного митного органу» – словами «однієї митниці», а слова «цього органу» – словами «цієї митниці»;
 
-23- Хомутиннік В.Ю.
Пункти 63 та 64 розділу І проекту викласти у такій редакції:
17. У пунктах 3 і 6 частини четвертої та частині восьмій статті 307 слово «митниця» в усіх відмінках і числах замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
20. Частину десяту статті 311 викласти у такій редакції:
«10. Після завершення митного оформлення товарів чи процедури транзитного перевезення товарів та за відсутності порушення особою зобов'язань із сплати митних платежів фінансова гарантія не пізніше двох годин після того, як орган доходів і зборів отримає підтвердження фактичного виконання зобов'язань, забезпечених гарантією, вивільняється (повертається) цим органом доходів і зборів. При вивільненні (поверненні) індивідуальної (одноразової) фінансової гарантії у паперовому вигляді органом доходів і зборів на всіх її примірниках проставляється відбиток відповідного митного забезпечення».».
 
Враховано   17. У пунктах 3 і 6 частини четвертої та частині восьмій статті 307 слово «митниця» в усіх відмінках і числах замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідному відмінку і числі.
18. Частину десяту статті 311 викласти в такій редакції:
«10. Після завершення митного оформлення товарів чи процедури транзитного перевезення товарів та за відсутності порушення особою зобов'язань із сплати митних платежів фінансова гарантія не пізніше двох годин після того, як орган доходів і зборів отримає підтвердження фактичного виконання зобов'язань, забезпечених гарантією, вивільняється (повертається) цим органом доходів і зборів. При вивільненні (поверненні) індивідуальної (одноразової) фінансової гарантії у паперовому вигляді органом доходів і зборів на всіх її примірниках проставляється відбиток відповідного митного забезпечення».
 
113. частину десяту викласти у такій редакції:
 
      
114. «10. Після завершення митного оформлення товарів чи процедури транзитного перевезення товарів та за відсутності порушення наданих митниці зобов'язань із сплати митних платежів фінансова гарантія не пізніше одного банківського дня після того, як митниця отримає підтвердження фактичного виконання зобов'язань, забезпечених гарантією, вивільняється (повертається) цією митницею».
 
      
115. 65. Частину п’яту статті 313 викласти у такій редакції:
 
-24- Хомутиннік В.Ю.
Пункти 65 та 66 розділу І проекту виключити.
 
Враховано      
116. «5. Повернення грошової застави може здійснюватися у будь-якій митниці, навіть якщо вона вносилася на рахунок іншої митниці».
 
      
117. 66. У пункті 9 частини першої статті 314 слова «митними органами» замінити словами «митницями», а слова «митних органів України» – словом «митниць».
 
      
118. 67. У пункті другому частини першої статті 315 слова «органу державної податкової служби» замінити словами «державної податкової інспекції».
 
-25- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 67 розділу І проекту замінити двома пунктами такого змісту:
«19. У пункті 2 частини першої статті 315 слова «органу державної податкової служби за місцем реєстрації» замінити словами «контролюючого органу за місцем реєстрації юридичної особи як платника податків».
20. «Абзац перший частини шостої статті 321 викласти в такій редакції:
«6. Перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення під митним контролем закінчується».».
 
Враховано   19. У пункті 2 частини першої статті 315 слова «органу державної податкової служби за місцем реєстрації» замінити словами «контролюючого органу за місцем реєстрації юридичної особи як платника податків».
20. Абзац перший частини шостої статті 321 викласти в такій редакції:
«6. Перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення під митним контролем закінчується».
 
119. 68. У частині другій статті 322 слово «відповідний» замінити словом «відповідну».
 
-26- Гордієнко С.В.
Пункт 68 розділу І проекту замінити двома пунктами такого змісту:
«20. У статті 320:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Форми та обсяги контролю, достатнього для забезпечення додержання законодавства з питань державної митної справи та міжнародних договорів України при митному оформленні, обираються митницями (митними постами) на підставі результатів застосування системи управління ризиками. Не допускається визначення форм та обсягів митного контролю іншими органами державної влади, а також участь їх посадових осіб у здійсненні митного контролю»;
у частині третій слова «митний орган» в усіх відмінках і числах замінити словами «митниця (митний пост)» у відповідному відмінку і числі.
21. У статті 332:
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Проведення господарських робіт у зоні митного контролю, переміщення через межі зони митного контролю і в межах цієї зони товарів, транспортних засобів, громадян, які не перетинають митний кордон України, посадових осіб інших, крім митниць, територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, а також посадових осіб державних органів, які не здійснюють види контролю, зазначені у частині першій статті 319 цього Кодексу, відбуваються з дотриманням режиму зони митного контролю і допускаються тільки з письмового дозволу керівника відповідної митниці (митного поста) або особи, яка виконує його обов'язки, а в зонах митного контролю, розташованих у пунктах пропуску через державний кордон України, - крім того, за погодженням з начальником відповідного органу охорони державного кордону. Особам, допущеним у зону митного контролю, забороняється втручатися у дії посадових осіб митниці (митного поста), які здійснюють митний контроль та митне оформлення, а також вчиняти будь-які дії щодо товарів, транспортних засобів та інших осіб, які знаходяться у зоні митного контролю, якщо інше не передбачено законом»;
У частині третій слова «митні органи» замінити словами «митниці (митні пости)».».
 
Враховано   21. У статті 320:
частину першу викласти в такій редакції:
«1. Форми та обсяги контролю, достатнього для забезпечення додержання законодавства з питань державної митної справи та міжнародних договорів України при митному оформленні, обираються митницями (митними постами) на підставі результатів застосування системи управління ризиками. Не допускається визначення форм та обсягів митного контролю іншими органами державної влади, а також участь їх посадових осіб у здійсненні митного контролю»;
у частині третій слова «митний орган» в усіх відмінках і числах замінити словами «митниця (митний пост)» у відповідному відмінку і числі.
22. У статті 332:
частину другу викласти в такій редакції:
«2. Проведення господарських робіт у зоні митного контролю, переміщення через межі зони митного контролю і в межах цієї зони товарів, транспортних засобів, громадян, які не перетинають митний кордон України, посадових осіб інших, крім митниць, територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, а також посадових осіб державних органів, які не здійснюють види контролю, зазначені у частині першій статті 319 цього Кодексу, відбуваються з дотриманням режиму зони митного контролю і допускаються тільки з письмового дозволу керівника відповідної митниці (митного поста) або особи, яка виконує його обов'язки, а в зонах митного контролю, розташованих у пунктах пропуску через державний кордон України, - крім того, за погодженням з начальником відповідного органу охорони державного кордону. Особам, допущеним у зону митного контролю, забороняється втручатися у дії посадових осіб митниці (митного поста), які здійснюють митний контроль та митне оформлення, а також вчиняти будь-які дії щодо товарів, транспортних засобів та інших осіб, які знаходяться у зоні митного контролю, якщо інше не передбачено законом»;
у частині третій слова «митні органи» замінити словами «митниці (митні пости)».
 
120. 69. У частині четвертій статті 334 слово «податкові» замінити словами «державні податкові інспекції».
 
-27- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 69 розділу І проекту слова «замінити словами «державні податкові інспекції» замінити словом «виключити».
 
Враховано   23. У частині четвертій статті 334 слово «податкові» виключити.
 
121. 70. У підпункті «г» пункту 1 частини четвертої статті 335 слова « (митного органу), через який» замінити словами « (митниці), через який (яку)».
 
-28- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 70 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«23. Третє речення частини п’ятої статті 338 викласти в такій редакції:
«З метою проведення огляду (переогляду) товарів посадові особи органів доходів і зборів самостійно вживають заходів, передбачених цим Кодексом, включаючи зупинення транспортних засобів для проведення їх огляду (переогляду), на всій митній території України, в тому числі в межах контрольованого прикордонного району та прикордонної смуги».».
 
Враховано   24. Третє речення частини п’ятої статті 338 викласти в такій редакції:
«З метою проведення огляду (переогляду) товарів посадові особи органів доходів і зборів самостійно вживають заходів, передбачених цим Кодексом, включаючи зупинення транспортних засобів для проведення їх огляду (переогляду), на всій митній території України, в тому числі в межах контрольованого прикордонного району та прикордонної смуги».».
 
122. 71. У частині першій статті 343 слова «покладено на митні органи» замінити словами «покладено на органи доходів і зборів», а слова «посадовими особами митного органу» – словами «посадовими особами митниці».
 
-29- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 71 розділу І проекту виключити.
 
Враховано      
123. 72. У статті 346:
у частині п’ятій слова «органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою митних платежів,» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
-30- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 72 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«25. У другому реченні частини п’ятої статті 346 слова «органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою митних платежів,» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
Враховано   25. У другому реченні частини п’ятої статті 346 слова «органами виконавчої влади, уповноваженими здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою митних платежів,» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
124. у частині дев’ятій слова «відповідного митного органу» замінити словами «відповідної митниці».
 
      
125. 73. Частини першу та третю статті 349 викласти у такій редакції:
«1. Посадові особи митниці мають право приступити до проведення документальної (планової чи позапланової) виїзної перевірки підприємства чи зустрічної звірки на підприємстві за наявності підстав для їх проведення, визначених цим Кодексом, та за умови пред'явлення керівнику відповідного підприємства або уповноваженій ним особі під розписку посвідчення на право проведення перевірки, в якому зазначаються дата його видачі, назва митниці, мета проведення перевірки, вид (планова чи позапланова) та підстави її проведення, дати початку та закінчення перевірки, посади, спеціальні звання та прізвища посадових осіб митниці, які проводитимуть перевірку, а також копії наказу митниці про проведення перевірки та службових посвідчень посадових осіб митниці, які проводитимуть перевірку»;
«3. Непред'явлення керівнику підприємства або уповноваженій ним особі копії наказу митниці про проведення перевірки, службових посвідчень посадових осіб митниці, які проводитимуть перевірку, посвідчення на право проведення перевірки або їх пред'явлення з порушенням вимог, установлених частинами першою та другою цієї статті, є підставою для недопущення посадових осіб митниці до проведення перевірки».
 
-31- Продан О.П.
Пункт 73 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«73. Частини першу і третю статті 349 викласти в такій редакції:
«1. Посадові особи органу доходів і зборів мають право приступити до проведення документальної (планової чи позапланової) виїзної перевірки декларанта чи зустрічної звірки на підприємстві за наявності підстав для їх проведення, визначених цим Кодексом, та за умови пред’явлення керівнику відповідного підприємства або уповноваженій ним особі під розписку посвідчення на право проведення перевірки, в якому зазначаються дата його видачі, назва органу доходів і зборів, мета проведення перевірки, вид (планова чи позапланова) та підстави її проведення, дати початку та закінчення перевірки, посади, спеціальні звання та прізвища посадових осіб органу доходів і зборів, які проводитимуть перевірку, пред’явлення службових посвідчень зазначених осіб, а також надання копії наказу органу доходів і зборів про проведення перевірки»;
«3. Ненадання керівнику підприємства або уповноваженій ним особі копії наказу органу доходів і зборів про проведення перевірки, непред’явлення службових посвідчень посадових осіб органу доходів і зборів, які проводитимуть перевірку, та посвідчення на право проведення перевірки або їх надання (пред'явлення) з порушенням вимог, установлених частинами першою і другою цієї статті, є підставою для недопущення посадових осіб органу доходів і зборів до проведення перевірки».».
 
Враховано   26. Частини першу і третю статті 349 викласти в такій редакції:
«1. Посадові особи органу доходів і зборів мають право приступити до проведення документальної (планової чи позапланової) виїзної перевірки декларанта чи зустрічної звірки на підприємстві за наявності підстав для їх проведення, визначених цим Кодексом, та за умови пред’явлення керівнику відповідного підприємства або уповноваженій ним особі під розписку посвідчення на право проведення перевірки, в якому зазначаються дата його видачі, назва органу доходів і зборів, мета проведення перевірки, вид (планова чи позапланова) та підстави її проведення, дати початку та закінчення перевірки, посади, спеціальні звання та прізвища посадових осіб органу доходів і зборів, які проводитимуть перевірку, пред’явлення службових посвідчень зазначених осіб, а також надання копії наказу органу доходів і зборів про проведення перевірки»;
«3. Ненадання керівнику підприємства або уповноваженій ним особі копії наказу органу доходів і зборів про проведення перевірки, непред’явлення службових посвідчень посадових осіб органу доходів і зборів, які проводитимуть перевірку, та посвідчення на право проведення перевірки або їх надання (пред'явлення) з порушенням вимог, установлених частинами першою і другою цієї статті, є підставою для недопущення посадових осіб органу доходів і зборів до проведення перевірки».
 
126. 74. Пункт 1 частини першої статті 350 викласти у такій редакції:
«1) вимагати від посадових осіб митниці повідомлення підстав для проведення перевірки, а також пред'явлення посвідчення на право проведення перевірки, копії наказу митниці про проведення перевірки, службових посвідчень посадових осіб митниці, які проводитимуть перевірку».
 
-32- Продан О.П.
Пункт 74 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«74. Пункт 1 частини першої статті 350 викласти у такій редакції:
«1) вимагати від посадових осіб органу доходів і зборів повідомлення підстав для проведення перевірки, пред'явлення посвідчення на право проведення перевірки, службових посвідчень посадових осіб органів доходів і зборів, які проводитимуть перевірку, а також надання копії наказу органу доходів і зборів про проведення перевірки».
 
Враховано   27. Пункт 1 частини першої статті 350 викласти в такій редакції:
«1) вимагати від посадових осіб органу доходів і зборів повідомлення підстав для проведення перевірки, пред'явлення посвідчення на право проведення перевірки, службових посвідчень посадових осіб органів доходів і зборів, які проводитимуть перевірку, а також надання копії наказу органу доходів і зборів про проведення перевірки».
 
127. 75. У частині першій статті 352 слова «митних органів» замінити словом «митниці».
 
-33- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 75 розділу І проекту виключити.
 
Враховано      
128. 76. У статті 356:
 
-34- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 76 розділу І проекту викласти в такій редакції:
«26. Частину дев’ятнадцяту статті 356 викласти у такій редакції:
«19. Декларанти або уповноважені ними особи повинні бути ознайомлені з результатами проведеного дослідження (аналізу, експертизи) проб та зразків товарів і отримати від органу доходів і зборів, яким призначено таке дослідження (аналіз, експертизу), примірники цих результатів не пізніше наступного робочого дня після проведення дослідження (аналізу, експертизи) спеціалізованим органом з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, чи його відокремленим підрозділом або після отримання органом доходів і зборів примірників результатів такого дослідження (аналізу, експертизи) від інших державних органів. Ненадання примірників результатів досліджень у зазначений термін є порушенням службових обов’язків посадовими особами органу доходів і зборів».».
 
Враховано   28. Частину дев’ятнадцяту статті 356 викласти в такій редакції:
«19. Декларанти або уповноважені ними особи повинні бути ознайомлені з результатами проведеного дослідження (аналізу, експертизи) проб та зразків товарів і отримати від органу доходів і зборів, яким призначено таке дослідження (аналіз, експертизу), примірники цих результатів не пізніше наступного робочого дня після проведення дослідження (аналізу, експертизи) спеціалізованим органом з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, чи його відокремленим підрозділом або після отримання органом доходів і зборів примірників результатів такого дослідження (аналізу, експертизи) від інших державних органів. Ненадання примірників результатів досліджень у зазначений термін є порушенням службових обов’язків посадовими особами органу доходів і зборів».
 
129. у частині другій слово «цього» замінити словом «цієї»;
 
      
130. у частині шостій слова «відповідного митного органу» замінити словом «відповідної митниці»;
 
      
131. частину дев’ятнадцяту викласти у такій редакції:
 
      
132. «19. Декларанти або уповноважені ними особи повинні бути ознайомлені з результатами проведеного дослідження (аналізу, експертизи) проб та зразків товарів і отримати від митниці, якою призначено таке дослідження (аналіз, експертизу), примірники цих результатів не пізніше наступного робочого дня після проведення дослідження (аналізу, експертизи) спеціалізованою лабораторією центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, чи її відокремленим підрозділом або отримання митницею примірників результатів такого дослідження (аналізу, експертизи) від інших державних органів».
 
-35- Продан О.П.
Абзац п’ятий пункту 76 розділу І законопроекту доповнити реченням такого змісту:
«Ненадання примірників результатів досліджень у визначений законом термін є порушенням службових обов’язків посадовими особами органу доходів і зборів».
 
Враховано редакційно      
133. 77. У статті 357:
частини першу-четверту викласти у такій редакції:
«1. Взяті проби (зразки) під митним забезпеченням разом з актом про їх взяття доставляються поштою або посадовою особою митниці до спеціалізованої лабораторії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, чи до її відокремленого підрозділу або до іншої експертної установи (організації) для проведення досліджень (аналізів, експертизи).
2. Дослідження (аналізи, експертизи) проводяться експертами спеціалізованої лабораторії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, чи її відокремленого підрозділу або інших експертних установ (організацій), призначених митницею. Зазначені дослідження (аналізи, експертизи) проводяться з метою забезпечення здійснення митного контролю та митного оформлення і не є судовими експертизами.
3. Призначення дослідження (аналізу, експертизи) в інших установах (організаціях) допускається лише у разі неможливості проведення дослідження (аналізу, експертизи) спеціалізованою лабораторією центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, чи її відокремленим підрозділом.
4. Дослідження (аналіз, експертиза) проб (зразків) проводиться протягом 10 днів після їх надходження до спеціалізованої лабораторії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, чи її відокремленого підрозділу або іншої експертної установи (організації). У разі потреби цей строк може бути продовжено за рішенням керівника спеціалізованої лабораторії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, керівника митниці за місцем розташування відокремленого підрозділу зазначеної лабораторії або керівника відповідної експертної установи (організації), але не більше ніж на 20 днів».
у частині шостій слова «митним органом, який призначив» замінити словами «митницею, якою призначено», а слова «спеціалізованого митного органу з питань експертного забезпечення або» – словами «спеціалізованої лабораторії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, керівник митниці за місцем розташування відокремленого підрозділу зазначеної лабораторії або керівник»;
у частині сьомій слова «митний орган зобов’язаний» замінити словами «митниця зобов’язана», а слова «митними органами» – словом «митницею»;.
у частинах восьмій, сімнадцятій та вісімнадцятій слова «політику у сфері фінансів» замінити словами «податкову і митну політику»;
 
-36- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 77 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«29. У статті 357:
частини першу – четверту викласти в такій редакції:
1. Взяті проби (зразки) під митним забезпеченням разом з актом про їх взяття доставляються поштою або посадовою особою органу доходів і зборів до спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, чи до його відокремленого підрозділу або до іншої експертної установи (організації) для проведення досліджень (аналізів, експертиз).
2. Дослідження (аналізи, експертизи) проводяться експертами спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, чи його відокремленого підрозділу або інших експертних установ (організацій), призначених органом доходів і зборів. Зазначені дослідження (аналізи, експертизи) проводяться з метою забезпечення здійснення митного контролю та митного оформлення і не є судовими експертизами.
3. Призначення дослідження (аналізу, експертизи) в інших установах (організаціях) допускається лише у разі неможливості проведення дослідження (аналізу, експертизи) спеціалізованим органом з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, чи його відокремленим підрозділом або за заявою декларанта чи уповноваженої ним особи для підтвердження чи спростування результатів проведеного дослідження (аналізу, експертизи).
4. Дослідження (аналіз, експертиза) проб (зразків) проводиться протягом 10 днів після їх надходження до спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, чи його відокремленого підрозділу або іншої експертної установи (організації). У разі потреби цей строк може бути продовжено за рішенням керівника спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, керівника органу доходів і зборів за місцем розташування відокремленого підрозділу зазначеного спеціалізованого органу або керівника відповідної експертної установи (організації), але не більше ніж на 20 днів»;
у частині п’ятій слова «аналіз, експертиза» замінити словами «аналізи, експертизи», а слово «здійснюється» – словом «проводяться»;
третє речення частини шостої викласти у такій редакції: «У разі ненадання додаткових матеріалів у зазначений строк керівник спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, керівник органу доходів і зборів за місцем розташування відокремленого підрозділу зазначеного спеціалізованого органу або керівник відповідної експертної установи (організації) приймає рішення про проведення часткового дослідження (аналізу, експертизи) або про відмову у проведенні дослідження (аналізу, експертизи)»;
в абзаці першому частини дев’ятої слова «досліджень (аналізів, експертиз)» замінити словами «дослідження (аналізу, експертизи)»;
у першому реченні частини чотирнадцятої слова «у спеціалізованому митному органі з питань експертного забезпечення» замінити словами «у спеціалізованому органі з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, (його відокремленому підрозділі)»;
у частині шістнадцятій слова «в результаті дослідження яких у їх складі» замінити словами «у складі яких за результатами їх дослідження (аналізу, експертизи)»«.
 
Враховано   29. У статті 357:
частини першу – четверту викласти в такій редакції:
1. Взяті проби (зразки) під митним забезпеченням разом з актом про їх взяття доставляються поштою або посадовою особою органу доходів і зборів до спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, чи до його відокремленого підрозділу або до іншої експертної установи (організації) для проведення досліджень (аналізів, експертиз).
2. Дослідження (аналізи, експертизи) проводяться експертами спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, чи його відокремленого підрозділу або інших експертних установ (організацій), призначених органом доходів і зборів. Зазначені дослідження (аналізи, експертизи) проводяться з метою забезпечення здійснення митного контролю та митного оформлення і не є судовими експертизами.
3. Призначення дослідження (аналізу, експертизи) в інших установах (організаціях) допускається лише у разі неможливості проведення дослідження (аналізу, експертизи) спеціалізованим органом з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, чи його відокремленим підрозділом або за заявою декларанта чи уповноваженої ним особи для підтвердження чи спростування результатів проведеного дослідження (аналізу, експертизи).
4. Дослідження (аналіз, експертиза) проб (зразків) проводиться протягом 10 днів після їх надходження до спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, чи його відокремленого підрозділу або іншої експертної установи (організації). У разі потреби цей строк може бути продовжено за рішенням керівника спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, керівника органу доходів і зборів за місцем розташування відокремленого підрозділу зазначеного спеціалізованого органу або керівника відповідної експертної установи (організації), але не більше ніж на 20 днів»;
у частині п’ятій слова «аналіз, експертиза» замінити словами «аналізи, експертизи», а слово «здійснюється» – словом «проводяться»;
третє речення частини шостої викласти у такій редакції: «У разі ненадання додаткових матеріалів у зазначений строк керівник спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, керівник органу доходів і зборів за місцем розташування відокремленого підрозділу зазначеного спеціалізованого органу або керівник відповідної експертної установи (організації) приймає рішення про проведення часткового дослідження (аналізу, експертизи) або про відмову у проведенні дослідження (аналізу, експертизи)»;
В абзаці першому частини дев’ятої слова «досліджень (аналізів, експертиз)» замінити словами «дослідження (аналізу, експертизи)»;
у першому реченні частини чотирнадцятої слова «у спеціалізованому митному органі з питань експертного забезпечення» замінити словами «у спеціалізованому органі з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, (його відокремленому підрозділі)»;
у частині шістнадцятій слова «в результаті дослідження яких у їх складі» замінити словами «у складі яких за результатами їх дослідження (аналізу, експертизи)».
 
134. у частині чотирнадцятій слова «у спеціалізованому митному органі з питань експертного забезпечення» замінити словами «у спеціалізованій лабораторії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, ( її відокремленому підрозділі)», а слова «митного органу» – словом «митниці»;
 
-37- Продан О.П.
Абзац п’ятий пункту 77 розділу І законопроекту доповнити словами:
«або за заявою декларанта чи уповноваженої ним особи для підтвердження чи спростування результатів проведеного дослідження (аналізу, експертизи)».
 
Враховано      
135. у частині шістнадцятій слова «митному органу, який призначив» замінити словами «митниці, яка призначила», а слова «політику у сфері фінансів» – словами «податкову і митну політику»;
 
      
136. у частині дев’ятнадцятій слова «митного органу» замінити словом «митниці».
 
      
137. 78. У частині четвертій статті 365 слова «у будь якому митному органі» замінити словами «у будь-якій митниці»
 
-38- Хомутиннік В.Ю.
Пункти 78 – 86 розділу І проекту виключити.
 
Враховано      
138. 79. У частині першій статті 381 слова «митного органу, що здійснив» замінити словами «митниці, що здійснила».
 
      
139. 80. У статті 399:
 
      
140. у частині сьомій слова «митний орган, що призупинив» замінити словами митниця, що призупинила», а слова «такого митного органу» – словами «такої митниці»;
 
      
141. у частині восьмій слова «поінформує митний орган» замінити словами «поінформує митницю», слова «до такого митного органу» – словами «до такої митниці», а слова «продовжено митним органом» – словами «продовжено митницею»;
 
      
142. у частині дев’ятій слова «митному органу, що призупинив» замінити словами «митниця, що призупинила», а слова «митний орган» – словом «митниця»;
 
      
143. у частині десятій слова «до митного органу, що призупинив» замінити словами «до митниці, що призупинила».
 
      
144. 81. У частині п’ятій статті 400 слова «митний орган, що надіслав», замінити словами «митниця, що надіслала».
 
      
145. 82. У частині другій статті 401 слова «митний орган, який призупинив» замінити словами «митницю, яка призупинила».
 
      
146. 83. У частині другій статті 416 слова «будь-якому митному органі» замінити словами «будь-якій митниці».
 
      
147. 84. У частині другій статті 418 слова «митному органу» замінити словом «митниці», а слова «у будь-якому митному органі» – словами «у будь-якій митниці».
 
      
148. 85. У пунктах 1 та 4 частини першої статті 422 та частині першій статті 432 слова «митний орган, в зоні діяльності якого» у всіх відмінках замінити словами «митниця, в зоні діяльності якої» у відповідних відмінках.
 
      
149. 86. У пункті 6 частини першої статті 446 слова «відповідному митному органу» замінити словами «відповідній митниці».
 
      
150. 87. У статті 452:
 
   30. У статті 452:
 
151. друге речення частини першої виключити;
 
   друге речення частини першої виключити;
 
152. у частині другій слова «органам державної податкової служби» виключити.
 
   у частині другій слова «органам державної податкової служби» виключити.
 
153. 88. Статтю 454 викласти у такій редакції:
 
   31. Статтю 454 викласти в такій редакції:
 
154. «Стаття 454. Відомчі класифікатори
 
   «Стаття 454. Відомчі класифікатори
 
155. 1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, здійснює розроблення, впровадження та ведення відомчих класифікаторів з питань митної статистики, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій.
 
-39- Хомутиннік В.Ю.
Абзац третій пункту 88 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, розробляє, затверджує, впроваджує та здійснює ведення відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи – нормативно-технічних документів, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій».
 
Враховано   1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, розробляє, затверджує, впроваджує та здійснює ведення відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи – нормативно-технічних документів, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій.
 
156. 2. Класифікатори, зазначені у частині першій цієї статті, використовуються виключно для цілей, передбачених цим Кодексом.
 
   2. Класифікатори, зазначені у частині першій цієї статті, використовуються виключно для цілей, передбачених цим Кодексом.
 
157. 3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, інформує державні органи та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності про зміни та доповнення, внесені до класифікаторів, зазначених у частині першій цієї статті, не пізніше, ніж за 10 днів до набрання чинності такими змінами та доповненнями».
 
   3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, інформує державні органи та суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності про зміни, внесені до класифікаторів, зазначених у частині першій цієї статті, не пізніше, ніж за 10 днів до набрання чинності такими змінами».
 
158. 89. У частині першій статті 458 слова «пред’явлення їх митним органам» замінити словами «пред’явлення митницям», а слова «покладено на митні органи» – словами «покладено на органи доходів і зборів».
 
-40- Хомутиннік В.Ю.
Пункти 89 – 93 розділу І проекту виключити.
 
Враховано      
159. 90. У частині першій статті 470 слова «до митного органу призначення» замінити словами «до митниці призначення», слова «одного митного органу» – словами «однієї митниці», а слова «цього органу» – словами «цієї митниці».
 
      
160. 91. В абзаці першому частини першої статті 482 слова «для нього» замінити словами «для неї».
 
      
161. 92. У статті 493:
 
      
162. у назві слова «митних органів» виключити;
 
      
163. у частині першій слова «іншого митного органу» замінити словами «іншої митниці»;
 
      
164. у частині третій слова «будь-яким митним органом України» замінити словами «будь-якою митницею».
 
      
165. 93. У частині третій статті 506 слова «митного органу, в якому» замінити словами «митниці, в якій», а слова «іншому митному органу» – словами «іншому органу доходів і зборів».
 
      
166. 94. У частині другій статті 515 та частині першій статті 516 слова «спеціалізованого митного органу з питань експертного забезпечення, його» замінити словами спеціалізованої лабораторії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, її».
95. У статті 516:
у назві слова «посадовою особою митного органу» виключити;
у частині першій слова «спеціалізованого митного органу з питань експертного забезпечення, його» замінити словами спеціалізованої лабораторії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, її».
 
-41- Хомутиннік В.Ю.
Пункти 94 та 95 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«32. У статті 515:
перше речення частини другої викласти у такій редакції:
«Експертиза проводиться експертами спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, його відокремлених підрозділів та інших установ або окремими спеціалістами, які призначаються посадовою особою органу доходів і зборів, у провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил»;
у частині третій слова «проведеного ним дослідження» замінити словами «проведеної ним експертизи».
33. У статті 516:
у назві слова «посадовою особою митного органу» виключити;
перше речення частини першої викласти у такій редакції:
«Визнавши за необхідне проведення експертизи, посадова особа органу доходів і зборів, у провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил, виносить постанову, у якій визначаються підстави для призначення експертизи, прізвище експерта або найменування спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, його відокремленого підрозділу чи іншої відповідної установи, в якій має проводитися експертиза».
 
Враховано   32. У статті 515:
перше речення частини другої викласти у такій редакції: «Експертиза проводиться експертами спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, його відокремлених підрозділів та інших установ або окремими спеціалістами, які призначаються посадовою особою органу доходів і зборів, у провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил»;
у частині третій слова «проведеного ним дослідження» замінити словами «проведеної ним експертизи».
33. У статті 516:
у назві слова «посадовою особою митного органу» виключити;
перше речення частини першої викласти у такій редакції:
«Визнавши за необхідне проведення експертизи, посадова особа органу доходів і зборів, у провадженні якої знаходиться справа про порушення митних правил, виносить постанову, у якій визначаються підстави для призначення експертизи, прізвище експерта або найменування спеціалізованого органу з питань експертизи та досліджень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, його відокремленого підрозділу чи іншої відповідної установи, в якій має проводитися експертиза».
 
167. 96. У назві розділу ХХ слова «митна служба України» замінити словами «органи доходів і зборів».
 
-42- Хомутиннік В.Ю.
Пункти 96 та 97 розділу І проекту виключити.
 
Враховано      
168. 97. Назву глави 74 викласти у такій редакції:
 
      
169. «Структура та організація діяльності органів доходів і зборів».
 
      
170. 98. Статтю 543 викласти у такій редакції:
 
   34. Статтю 543 викласти у такій редакції:
 
171. «Стаття 543. Здійснення державної митної справи
 
   «Стаття 543. Здійснення державної митної справи
 
172. 1. Безпосереднє здійснення державної митної справи покладається на органи доходів і зборів».
 
   1. Безпосереднє здійснення державної митної справи покладається на органи доходів і зборів».
 
173. 99. У статті 544:
 
   35. У статті 544:
 
174. у назві та частині першій слова «митної служби України» замінити словами «органів доходів і зборів»;
 
   у назві та частині першій слова «митної служби України» замінити словами «органів доходів і зборів»;
 
175. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
176. абзац перший викласти у такій редакції:
 
   абзац перший викласти у такій редакції:
 
177. «2. Здійснюючи державну митну справу, органи доходів і зборів виконують такі основні завдання:»;
 
   «2. Здійснюючи державну митну справу, органи доходів і зборів виконують такі основні завдання:»;
 
178. пункт 3 доповнити словами « здійснення разом з митними органами інших держав заходів щодо удосконалення процедури пропуску товарів, транспортних засобів через митний кордон України, їх митного контролю та митного оформлення»;
 
   пункт 3 доповнити словами «здійснення разом з митними органами інших держав заходів щодо удосконалення процедури пропуску товарів, транспортних засобів через митний кордон України, їх митного контролю та митного оформлення»;
 
179. пункт 6 доповнити словами «організування застосування гарантій забезпечення сплати митних платежів, взаємодія з банківськими установами та незалежними фінансовими посередниками, що надають такі гарантії»;
 
-43- Шаров І.Ф.
Абзац 6-й пункту 99 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«пункт 6 доповнити словами «організація застосування гарантій забезпечення сплати митних платежів, взаємодія з банківськими установами та незалежними фінансовими посередниками, що надають такі гарантії»;
 
Враховано   пункт 6 доповнити словами «організація застосування гарантій забезпечення сплати митних платежів, взаємодія з банківськими установами та незалежними фінансовими посередниками, що надають такі гарантії»;
 
180. доповнити частину пунктом 7-1 такого змісту:
 
   доповнити частину пунктом 7-1 такого змісту:
 
181. «7-1) здійснення державного експортного контролю в межах повноважень, покладених на органи доходів і зборів відповідно до цього Кодексу та інших законів України»;
 
   «7-1) здійснення державного експортного контролю в межах повноважень, покладених на органи доходів і зборів відповідно до цього Кодексу та інших законів України»;
 
182. пункт 9 доповнити словами «недопущення переміщення через митний кордон України контрафактних товарів»;
 
   пункт 9 доповнити словами «недопущення переміщення через митний кордон України контрафактних товарів»;
 
183. пункт 11 доповнити словами «надання дозволів та видача ліцензій на здійснення зазначених видів діяльності; видача сертифікатів уповноваженого економічного оператора»;
 
   пункт 11 доповнити словами «надання дозволів та видача ліцензій на здійснення зазначених видів діяльності; видача сертифікатів уповноваженого економічного оператора»;
 
184. пункт 15 викласти у такій редакції:
 
   пункт 15 викласти у такій редакції:
 
185. «15) здійснення обміну документами та інформацією (у тому числі електронною) з іншими державними органами України, митними, правоохоронними та іншими органами іноземних держав»;
 
   «15) здійснення обміну документами та інформацією (у тому числі електронною) з іншими державними органами України, митними, правоохоронними та іншими органами іноземних держав»;
 
186. пункт 16 доповнити словами «надання суб’єктам господарювання послуг у сфері електронного цифрового підпису»;
у пунктах 17 і 18 слова «митної служби України» замінити словами «органів доходів і зборів»;
 
-44- Гордієнко С.В.
У пункті 99 розділу І проекту:
в абзаці чотирнадцятому слова «суб’єктам господарювання» замінити словом «підприємствам»;
в абзаці вісімнадцятому слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та його територіальні органи» замінити словами «органи доходів і зборів».
 
Враховано   пункт 16 доповнити словами «надання підприємствам послуг у сфері електронного цифрового підпису»;
у пунктах 17 і 18 слова «митної служби України» замінити словами «органів доходів і зборів»;
 
187. у пункті 19 слова «митної інфраструктури» замінити словами «інфраструктури органів доходів і зборів»;
 
   у пункті 19 слова «митної інфраструктури» замінити словами «інфраструктури органів доходів і зборів»;
 
188. доповнити частину пунктом 20 такого змісту:
 
   доповнити частину пунктом 20 такого змісту:
 
189. «20) здійснення інших визначених законами України повноваження, покладених на центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та його територіальні органи».
 
   «20) здійснення інших визначених законами України повноважень, покладених на органи доходів і зборів».
 
190. 100. Статтю 545 викласти у такій редакції:
 
   36. Статтю 545 викласти у такій редакції:
 
191. «Стаття 545. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику
 
   «Стаття 545. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику
 
192. 1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, спрямовує, координує та контролює діяльність митниць, здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом та іншими законами України, в межах своїх повноважень видає накази, організує та контролює їх виконання».
 
-45- Гордієнко С.В.
Пункт 100 розділу І проекту доповнити абзацом такого змісту:
«2. У структурі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, створюється департамент митної справи, який здійснює безпосереднє керівництво, координацію та контроль діяльності митниць».
 
Відхилено   1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, спрямовує, координує та контролює діяльність митниць, здійснює інші повноваження, передбачені цим Кодексом та іншими законами України, в межах своїх повноважень видає накази, організує та контролює їх виконання.
 
193. 101. У статті 546:
 
   37. У статті 546:
 
194. частину третю викласти у такій редакції:
 
   частину третю викласти у такій редакції:
 
195. «3. Митниця є територіальним органом центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, і підпорядковується йому»;
 
-46- Шаров І.Ф.
Абзац другий пункту 101 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«3. Митниця є територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, і підпорядковується йому».
 
Враховано   «3. Митниця є територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, і підпорядковується йому. Не допускається втручання у діяльність митниць з боку інших територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
    -47- Гордієнко С.В.
Абзац третій пункту 101 розділу І проекту доповнити реченням такого змісту:
«Не допускається втручання у діяльність митниць з боку інших територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
Враховано    
196. частину сьому виключити.
 
   частину сьому виключити.
 
197. 102. У статті 547:
частину першу викласти у такій редакції:
«1. Митний пост є контролюючим органом, який входить до складу митниці як відокремлений структурний підрозділ і в зоні своєї діяльності забезпечує виконання завдань, покладених на органи доходів і зборів»;
частину четверту виключити.
 
-48- Гордієнко С.В.
Пункт 102 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«70. У статті 547:
«у частині першій слова «митним органом» замінити словами «органом доходів і зборів», а слова «на митну службу України» – словами «на органи доходів і зборів»;
у частині третій слова «за поданням керівника відповідної митниці» замінити словами «в порядку, визначеному законом»;
частину четверту виключити;
у частині п’ятій слово «положенням» замінити словом «положеннями».».
 
Враховано   38. У статті 547:
у частині першій слова «митним органом» замінити словами «органом доходів і зборів», а слова «на митну службу України» – словами «на органи доходів і зборів»;
у частині третій слова «за поданням керівника відповідної митниці» замінити словами «в порядку, визначеному законом»;
частину четверту виключити;
у частині п’ятій слово «положенням» замінити словом «положеннями».
 
198. 103. Статті 548 та 549 виключити.
 
   39. Статті 548 та 549 виключити.
 
199. 104. Статтю 550 викласти у такій редакції:
 
   40. Статтю 550 викласти у такій редакції:
 
200. «Стаття 550. Спеціалізовані навчальні заклади та науково-дослідна установа органів доходів і зборів
 
   «Стаття 550. Спеціалізовані навчальні заклади та науково-дослідна установа органів доходів і зборів
 
201. 1. З метою підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з державної митної справи, а також проведення наукових досліджень у сфері забезпечення митних інтересів України в системі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, можуть створюватися спеціалізовані навчальні заклади та науково-дослідна установа».
 
   1. З метою підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з державної митної справи, а також проведення наукових досліджень у сфері забезпечення митних інтересів України в системі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, можуть створюватися спеціалізовані навчальні заклади та науково-дослідна установа».
 
202. 105. Статтю 551 викласти у такій редакції:
 
   41. Статтю 551 викласти у такій редакції:
 
203. «Стаття 551. Емблеми та прапори органів доходів і зборів
 
   «Стаття 551. Емблеми та прапори органів доходів і зборів
 
204. 1. Органи доходів і зборів мають емблему та прапор, опис та порядок використання яких встановлюються Президентом України.
 
   1. Органи доходів і зборів мають емблему та прапор, опис та порядок використання яких встановлюються Президентом України.
 
205. 2. Митниці, спеціалізовані навчальні заклади та науково-дослідна установа органів доходів і зборів можуть мати свої емблеми та прапори».
 
   2. Митниці, спеціалізовані навчальні заклади та науково-дослідна установа органів доходів і зборів можуть мати свої емблеми та прапори».
 
206. 106. Статтю 554 викласти у такій редакції:
 
   42. Статтю 554 викласти у такій редакції:
 
207. «Стаття 554. Заохочувальні відзнаки органів доходів і зборів
 
   «Стаття 554. Заохочувальні відзнаки органів доходів і зборів
 
208. 1. Для заохочення за значні особисті досягнення у здійсненні державної митної справи, активність та ініціативність, виявлені під час виконання службових (трудових) обов’язків, установлюються заохочувальні відзнаки органів доходів і зборів у вигляді медалей, нагрудних знаків, значків, грамот.
 
   1. Для заохочення за значні особисті досягнення у здійсненні державної митної справи, активність та ініціативність, виявлені під час виконання службових (трудових) обов’язків, установлюються заохочувальні відзнаки органів доходів і зборів у вигляді медалей, нагрудних знаків, значків, грамот.
 
209. 2. Положення про заохочувальні відзнаки органів доходів і зборів затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
   2. Положення про заохочувальні відзнаки органів доходів і зборів затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
210. 107. Перше речення частини першої статті 555 викласти у такій редакції:
 
   43. Перше речення частини першої статті 555 викласти у такій редакції:
 
211. «Майно органів доходів і зборів, а також спеціалізованих навчальних закладів та науково-дослідної установи органів доходів і зборів є державною власністю».
 
   «Майно органів доходів і зборів, а також спеціалізованих навчальних закладів та науково-дослідної установи органів доходів і зборів є державною власністю».
 
212. 108. У назві та частині першій статті 556 слова «митні органи, організації, навчальні заклади та науково-дослідна установа митної служби України» у всіх відмінках замінити словами «органи доходів і зборів, а також спеціалізовані навчальні заклади та науково-дослідна установа органів доходів і зборів» у відповідних відмінках.
 
   44. У назві та частині першій статті 556 слова «митні органи, організації, навчальні заклади та науково-дослідна установа митної служби України» у всіх відмінках замінити словами «органи доходів і зборів, а також спеціалізовані навчальні заклади та науково-дослідна установа органів доходів і зборів» у відповідних відмінках.
 
213. 109. У частині першій статті 558 слова «Митні органи при виконанні завдань, покладених на митну службу України» замінити словами «Органи доходів і зборів при виконанні покладених на них завдань».
 
   45. У частині першій статті 558 слова «Митні органи при виконанні завдань, покладених на митну службу України» замінити словами «Органи доходів і зборів при виконанні покладених на них завдань».
 
214. 110. Статтю 559 викласти у такій редакції:
 
   46. Статтю 559 викласти у такій редакції:
 
215. «Стаття 559. Взаємодія органів доходів і зборів з Національним банком України, Рахунковою палатою, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів та у сфері фінансового контролю
 
   «Стаття 559. Взаємодія органів доходів і зборів з Національним банком України, Рахунковою палатою, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів та у сфері фінансового контролю
 
216. 1. Органи доходів і зборів взаємодіють із Національним банком України, Рахунковою палатою, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів та у сфері фінансового контролю в порядку, визначеному законодавством України».
 
   1. Органи доходів і зборів взаємодіють із Національним банком України, Рахунковою палатою, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів, державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів та у сфері фінансового контролю в порядку, визначеному законодавством України».
 
217. 111. У частині першій статті 561 слова «Митні органи під час виконання завдань, покладених на митну службу України» замінити словами «Органи доходів і зборів під час виконання завдань, покладених на них».
 
-49- Хомутиннік В.Ю.
Розділ І проекту доповнити пунктом такого змісту:
«У статті 565:
у частині першій слова «згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України» замінити словами «укладених відповідно до закону»;
у пункті 4 частини першої статті 565 слова «митних служб» замінити словами «органів доходів і зборів України та митних служб суміжних держав».
 
Враховано   47. У частині першій статті 561 слова «Митні органи під час виконання завдань, покладених на митну службу України» замінити словами «Органи доходів і зборів під час виконання завдань, покладених на них».
48. У статті 565:
у частині першій слова «згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України» замінити словами «укладених відповідно до закону»;
У пункті 4 частини першої слова «митних служб» замінити словами «органів доходів і зборів України та митних служб суміжних держав».
 
218. 112. У назві глави 79 слова «митних органах та організаціях» замінити словами «органах доходів і зборів».
 
   49. У назві глави 79 слова «митних органах та організаціях» замінити словами «органах доходів і зборів».
 
219. 113. Статтю 568 виключити.
 
   50. Статтю 568 виключити.
 
220. 114. У назві глави 79 «митних органах та організаціях» замінити словами «органах доходів і зборів»;
 
-50- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 114 розділу І проекту виключити як такий, що дублює пункт 112.
 
Враховано      
221. 115. Статтю 569 викласти у такій редакції:
 
   51. Статтю 569 викласти у такій редакції:
 
222. «Стаття 569. Посадові особи органів доходів і зборів
 
   «Стаття 569. Посадові особи органів доходів і зборів
 
223. 1. Працівники органів доходів і зборів, на яких покладено виконання завдань, зазначених у статті 544 цього Кодексу, здійснення організаційного, юридичного, кадрового, фінансового, матеріально-технічного забезпечення діяльності цих органів, є посадовими особами. Посадові особи органів доходів і зборів є державними службовцями.
 
   1. Працівники органів доходів і зборів, на яких покладено виконання завдань, зазначених у статті 544 цього Кодексу, здійснення організаційного, юридичного, кадрового, фінансового, матеріально-технічного забезпечення діяльності цих органів, є посадовими особами. Посадові особи органів доходів і зборів є державними службовцями.
 
224. 2. Особи, вперше прийняті на службу до органів доходів і зборів на посади, які передбачають виконання завдань, зазначених у статті 544 цього Кодексу, здійснення організаційного, юридичного, кадрового, фінансового, матеріально-технічного забезпечення діяльності цих органів, приймають Присягу державних службовців, якщо раніше вони не приймали такої Присяги.
 
   2. Особи, вперше прийняті на службу до органів доходів і зборів на посади, які передбачають виконання завдань, зазначених у статті 544 цього Кодексу, здійснення організаційного, юридичного, кадрового, фінансового, матеріально-технічного забезпечення діяльності цих органів, приймають Присягу державних службовців, якщо раніше вони не приймали такої Присяги.
 
225. 3. Правове становище посадових осіб органів доходів і зборів визначається цим Кодексом, а в частині, не врегульованій ним, – законодавством про державну службу та іншими актами законодавства України».
 
   3. Правове становище посадових осіб органів доходів і зборів визначається цим Кодексом, а в частині, не врегульованій ним, – законодавством про державну службу та іншими актами законодавства України».
 
226. 116. У статті 570:
 
   52. У статті 570:
 
227. у назві, частині першій, другому реченні частини другої та частині третій слова «митних органів, організацій», «митних органів та організацій» замінити словами «органів доходів і зборів»;
 
-51- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 116 розділу І проекту після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«у частині першій слова «митну службу України» замінити словами «ці органи», а слова «від двох до шести місяців» – словами «відповідно до Закону України «Про державну службу».».
 
Враховано   у назві, частині першій, другому реченні частини другої та частині третій слова «митних органів, організацій», «митних органів та організацій» замінити словами «органів доходів і зборів»;
у частині першій слова «митну службу України» замінити словами «ці органи», а слова «строком від двох до шести місяців» – словами «відповідно до Закону України «Про державну службу»;
 
228. у частині третій слова «митного органу, організації» замінити словами «органу доходів і зборів».
 
   у частині третій слова «митного органу, організації» замінити словами «органу доходів і зборів».
 
229. 117. Статтю 571 виключити.
 
   53. Статтю 571 виключити.
 
230. 118. У назві статті 572 слова «із службою в митних органах, організаціях» замінити словами «з проходженням державної служби посадовими особами органів доходів і зборів».
 
   54. У назві статті 572 слова «із службою в митних органах, організаціях» замінити словами «з проходженням державної служби посадовими особами органів доходів і зборів».
 
231. 119. Статтю 574 викласти у такій редакції:
«Стаття 573. Спеціальні звання органів доходів і зборів
1. Посадовим особам органах доходів і зборів присвоюються такі спеціальні звання відповідно до займаних посад:
1) головний державний радник податкової та митної служби;
2) державний радник податкової та митної служби 1 рангу;
3) державний радник податкової та митної служби 2 рангу;
4) державний радник податкової та митної служби 3 рангу;
5) радник податкової та митної служби 1 рангу;
6) радник податкової та митної служби 2 рангу;
7) радник податкової та митної служби 3 рангу;
8) інспектор податкової та митної служби 1 рангу;
9) інспектор податкової та митної служби 2 рангу;
10) інспектор податкової та митної служби 3 рангу;
11) інспектор податкової та митної служби 4 рангу;
12) молодший інспектор податкової та митної служби.
2. Спеціальне звання головного державного радника податкової та митної служби присвоюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.
3. Спеціальні звання державного радника податкової та митної служби 1, 2, 3 рангів присвоюються Президентом України за поданням керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
 
-52- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 119 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«55. Статтю 573 викласти у такій редакції:
«Стаття 573. Спеціальні звання посадових осіб органів доходів і зборів
1. Посадовим особам органів доходів і зборів присвоюються такі спеціальні звання:
1) головний державний радник податкової та митної справи;
2) державний радник податкової та митної справи І рангу;
3) державний радник податкової та митної справи ІІ рангу;
4) державний радник податкової та митної справи ІІІ рангу;
5) радник податкової та митної справи І рангу;
6) радник податкової та митної справи ІІ рангу;
7) радник податкової та митної справи ІІІ рангу;
8) інспектор податкової та митної справи І рангу;
9) інспектор податкової та митної справи ІІ рангу;
10) інспектор податкової та митної справи ІІІ рангу;
11) інспектор податкової та митної справи ІV рангу;
12) молодший інспектор податкової та митної справи.
2. Положення про спеціальні звання посадових осіб органів доходів і зборів, порядок присвоєння цих звань та їх співвідношення з рангами державних службовців, а також розміри надбавок до посадового окладу за спеціальні звання затверджуються Кабінетом Міністрів України.
3. Спеціальні звання податкової та митної служби присвоюються довічно. Позбавлення спеціальних звань здійснюється виключно за вироком суду у випадках, визначених Кримінальним кодексом України».».
 
Враховано   55. Статтю 573 викласти у такій редакції:
«Стаття 573. Спеціальні звання посадових осіб органів доходів і зборів
1. Посадовим особам органів доходів і зборів присвоюються такі спеціальні звання:
1) головний державний радник податкової та митної справи;
2) державний радник податкової та митної справи І рангу;
3) державний радник податкової та митної справи ІІ рангу;
4) державний радник податкової та митної справи ІІІ рангу;
5) радник податкової та митної справи І рангу;
6) радник податкової та митної справи ІІ рангу;
7) радник податкової та митної справи ІІІ рангу;
8) інспектор податкової та митної справи І рангу;
9) інспектор податкової та митної справи ІІ рангу;
10) інспектор податкової та митної справи ІІІ рангу;
11) інспектор податкової та митної справи ІV рангу;
12) молодший інспектор податкової та митної справи.
2. Положення про спеціальні звання посадових осіб органів доходів і зборів, порядок присвоєння цих звань та їх співвідношення з рангами державних службовців, а також розміри надбавок до посадового окладу за спеціальні звання затверджуються Кабінетом Міністрів України.
3. Спеціальні звання податкової та митної служби присвоюються довічно. Позбавлення спеціальних звань здійснюється виключно за вироком суду у випадках, визначених Кримінальним кодексом України».
 
232. 4. Керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, присвоюються:
 
      
233. спеціальні звання радника податкової та митної служби 1, 2, 3 рангів, інспектора податкової та митної служби 1, 2, 3, 4 рангів, молодшого інспектора податкової та митної служби посадовим особам цього органу;
 
      
234. спеціальні звання радника податкової та митної служби 1, 2, 3 рангів посадовим особам митниць;
 
      
235. спеціальні звання інспектора податкової та митної служби 3, 4 рангів, молодшого інспектора податкової та митної служби випускникам спеціалізованих вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку фахівців з вищою освітою для органів доходів і зборів;
 
      
236. 5. Спеціальні звання інспектора податкової та митної служби 1, 2, 3, 4 рангів та молодшого інспектора митної служби посадовим особам митниць присвоюються керівниками цих митниць.
 
      
237. 6. Спеціальні звання податкової та митної служби присвоюються довічно. Позбавлення спеціальних звань здійснюється виключно за вироком суду у випадках, визначених Кримінальним кодексом України.
 
      
238. 7. Перелік посад в органах доходів і зборів, які передбачають присвоєння спеціальних звань податкової та митної служби, порядок присвоєння цих звань та їх співвідношення з рангами державних службовців визначаються Кабінетом Міністрів України».
 
      
239. 120. У частині другій статті 574 слова «митних органів України» замінити словами «органів доходів і зборів», а слова «митного органу» – словами «органу доходів і зборів».
 
-53- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 120 розділу І проекту виключити.
 
Враховано      
240. 121. Частину другу статті 575 викласти у такій редакції:
 
   56. Частину другу статті 575 викласти у такій редакції:
 
241. «2. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації працівників органів доходів і зборів здійснюються у спеціалізованих навчальних закладах органів доходів і зборів та у спеціалізованому органі доходів і зборів з питань підвищення кваліфікації фахівців та кінологічного забезпечення. Підготовка фахівців з вищою освітою для органів доходів і зборів за окремими напрямами може здійснюватися також у вищих навчальних закладах іншого галузевого підпорядкування за державним замовленням».
 
-54- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці другому пункту 121 розділу І проекту слова «доходів і зборів з питань підвищення кваліфікації фахівців та кінологічного забезпечення» замінити словами «з питань спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
Враховано   «2. Підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації працівників органів доходів і зборів здійснюються у спеціалізованих навчальних закладах органів доходів і зборів та у спеціалізованому органі з питань спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Підготовка фахівців з вищою освітою для органів доходів і зборів за окремими напрямами може здійснюватися також у вищих навчальних закладах іншого галузевого підпорядкування за державним замовленням».
 
242. 123. Друге речення частини другої статті 577 виключити.
 
   57. Друге речення частини другої статті 577 виключити.
 
243. 124. У статті 583:
 
   58. У статті 583:
 
244. у пункті 2 частини першої слова «митним органам, організаціям, спеціалізованим навчальним закладам митної служби України» замінити словами «органам доходів і зборів, спеціалізованим навчальним закладам та науково-дослідної установи органів доходів і зборів»;
 
   у пункті 2 частини першої слова «митним органам, організаціям, спеціалізованим навчальним закладам митної служби України» замінити словами «органам доходів і зборів, спеціалізованим навчальним закладам та науково-дослідної установи органів доходів і зборів»;
 
245. у пункті 3 частини першої слова «митного органу, організації» замінити словами «органу доходів і зборів».
 
   у пункті 3 частини першої слова «митного органу, організації» замінити словами «органу доходів і зборів».
 
246. 125. У частині другій статті 584:
 
   59. У частині другій статті 584:
 
247. пункт 2 викласти у такій редакції:
 
   пункт 2 викласти у такій редакції:
 
248. «2) відбиття групового чи збройного нападу на будівлі, склади, інші приміщення органів доходів і зборів, спеціалізованих навчальних закладів та науково-дослідної установи органів доходів і зборів»;
 
   «2) відбиття групового чи збройного нападу на будівлі, склади, інші приміщення органів доходів і зборів, спеціалізованих навчальних закладів та науково-дослідної установи органів доходів і зборів»;
 
249. у пункті 3 слова «митних органів та організацій, навчальних закладів митної служби України» замінити словами «органів доходів і зборів, спеціалізованих навчальних закладів та науково-дослідної установи органів доходів і зборів».
 
   у пункті 3 слова «митних органів та організацій, навчальних закладів митної служби України» замінити словами «органів доходів і зборів, спеціалізованих навчальних закладів та науково-дослідної установи органів доходів і зборів».
 
250. 126. Частину другу статті 585 після слів «до нього» доповнити словами «виплат, інших доплат».
 
-55- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 126 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«92. У частині другій статті 585 слова «та премії» замінити словами «премії, доплат та інших виплат».
 
Враховано   60. У частині другій статті 585 слова «та премії» замінити словами «премії, доплат та інших виплат».
 
251. 127. У другому реченні частини першої статті 586 та у другому реченні частини першої статті 587 слова «митних органів, організацій» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
   61. У другому реченні частини першої статті 586 та у другому реченні частини першої статті 587 слова «митних органів, організацій» замінити словами «органів доходів і зборів».
 
252. 128. Статтю 588 викласти у такій редакції:
 
   62. Статтю 588 викласти у такій редакції:
 
253. «Стаття 588. Пенсійне забезпечення посадових осіб органів доходів і зборів
1. Пенсійне забезпечення посадових осіб органів доходів і зборів здійснюється в порядку та на умовах, передбачених . При цьому період роботи зазначених осіб (у тому числі тих, яким присвоєні спеціальні звання) в органах доходів і зборів зараховується до стажу державної служби та до стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, що дає право на призначення пенсії відповідно до , незалежно від місця роботи на час досягнення віку, передбаченого зазначеним «.
 
-56- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 128 розділу І проекту:
абзац третій після слів «період роботи» доповнити словом « (служби)»;
доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«Пенсійне забезпечення працівників органів доходів і зборів, які не є посадовими особами, здійснюється на підставах та у порядку, встановлених законом».
 
Враховано   «Стаття 588. Пенсійне забезпечення посадових осіб органів доходів і зборів
1. Пенсійне забезпечення посадових осіб органів доходів і зборів здійснюється в порядку та на умовах, передбачених . При цьому період роботи (служби) зазначених осіб (у тому числі тих, яким присвоєні спеціальні звання) в органах доходів і зборів зараховується до стажу державної служби та до стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, що дає право на призначення пенсії відповідно до , незалежно від місця роботи на час досягнення віку, передбаченого зазначеним .
Пенсійне забезпечення працівників органів доходів і зборів, які не є посадовими особами, здійснюється на підставах та у порядку, встановлених законом».
 
254. 129. У статті 590:
у частині першій слова «та інші працівники митної служби України» замінити словами «органів доходів і зборів, а також спеціалізованих навчальних закладів та науково-дослідної установи органів доходів і зборів»;
у пунктах 1-3 частини другої слова «як різниця» замінити словами «у розмірі різниці».
 
-57- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 129 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«61. Статтю 590 викласти у такій редакції:
«Стаття 590. Відшкодування державою шкоди, завданої посадовим особам органів доходів і зборів
1. Працівники органів доходів і зборів підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності, у порядку, встановленому законом.
2. У разі загибелі посадової особи органів доходів і зборів у зв’язку з виконанням службових обов'язків сім'ї загиблого або особам, які перебували на його утриманні, виплачується одноразова допомога в розмірі десятирічної заробітної плати загиблого за його останньою посадою, яку він обіймав, за рахунок коштів державного бюджету з подальшим стягненням цієї суми з винних осіб.
3. У разі заподіяння посадовій особі органів доходів і зборів тяжких тілесних ушкоджень під час виконання службових обов’язків, що перешкоджають зайняттю професійною діяльністю, їй виплачується одноразова допомога у розмірі п’ятирічної заробітної плати за останньою посадою за рахунок коштів державного бюджету з подальшим стягненням цієї суми з винних осіб.
4. У разі заподіяння посадовій особі органів доходів і зборів легких чи середньої тяжкості тілесних ушкоджень під час виконання нею службових обов’язків такій особі виплачується одноразова допомога в розмірі однорічної заробітної плати за останньою посадою за рахунок коштів державного бюджету з подальшим стягненням цієї суми з винних осіб.
5. Рішення про виплату одноразової допомоги приймається комісією органу доходів і зборів за місцем роботи потерпілого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, на підставі обвинувального вироку суду або постанови слідчих органів чи прокурора про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами.
6. Шкода, завдана майну посадової особи органів доходів і зборів або членів її сім’ї у зв’язку з виконанням нею службових обов’язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету з подальшим стягненням цієї суми з винних осіб.
7. Відшкодування шкоди, завданої майну посадової особи органів доходів і зборів або членів її сім’ї, проводиться на підставі рішення суду.
8. Для обліку фактичних витрат, пов’язаних з виплатою сум одноразової допомоги та відшкодуванням шкоди, завданої майну посадових осіб органів доходів і зборів або членів їх сімей, для органів доходів і зборів в установах банків відкриваються спеціальні рахунки».».
 
Враховано   63. Статтю 590 викласти у такій редакції:
«Стаття 590. Відшкодування державою шкоди, завданої посадовим особам органів доходів і зборів
1. Працівники органів доходів і зборів підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності, у порядку, встановленому законом.
2. У разі загибелі посадової особи органів доходів і зборів у зв’язку з виконанням службових обов'язків сім'ї загиблого або особам, які перебували на його утриманні, виплачується одноразова допомога в розмірі десятирічної заробітної плати загиблого за його останньою посадою, яку він обіймав, за рахунок коштів державного бюджету з подальшим стягненням цієї суми з винних осіб.
3. У разі заподіяння посадовій особі органів доходів і зборів тяжких тілесних ушкоджень під час виконання службових обов’язків, що перешкоджають зайняттю професійною діяльністю, їй виплачується одноразова допомога у розмірі п’ятирічної заробітної плати за останньою посадою за рахунок коштів державного бюджету з подальшим стягненням цієї суми з винних осіб.
4. У разі заподіяння посадовій особі органів доходів і зборів легких чи середньої тяжкості тілесних ушкоджень під час виконання нею службових обов’язків такій особі виплачується одноразова допомога в розмірі однорічної заробітної плати за останньою посадою за рахунок коштів державного бюджету з подальшим стягненням цієї суми з винних осіб.
5. Рішення про виплату одноразової допомоги приймається комісією органу доходів і зборів за місцем роботи потерпілого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, на підставі обвинувального вироку суду або постанови слідчих органів чи прокурора про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами.
6. Шкода, завдана майну посадової особи органів доходів і зборів або членів її сім’ї у зв’язку з виконанням нею службових обов’язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету з подальшим стягненням цієї суми з винних осіб.
7. Відшкодування шкоди, завданої майну посадової особи органів доходів і зборів або членів її сім’ї, проводиться на підставі рішення суду.
8. Для обліку фактичних витрат, пов’язаних з виплатою сум одноразової допомоги та відшкодуванням шкоди, завданої майну посадових осіб органів доходів і зборів або членів їх сімей, для органів доходів і зборів в установах банків відкриваються спеціальні рахунки».
 
255. 130. У частині першій статті 3, частині третій статті 265, частині четвертій статті 326, частині четвертій статті 398 слова «митний орган України» в усіх числах та відмінках замінити словом «митниця» у відповідних числах та відмінках.
 
-58- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 130 розділу І проекту виключити.
 
Враховано      
256. 131. У частині четвертій статті 3, частині першій статті 7, статті 11, частині восьмій статті 13, статтях 19, 20, частині першій статті 21, частинах першій, п’ятій та сьомій - дев’ятій статті 23, статтях 27, 28, частинах другій – четвертій статті 31, назві, частинах першій, другій, першому реченні частини третьої та частині четвертій статті 33, частині третій статті 34, статті 35, пункті 4 частини другої статті 68, назві розділу Х, пункті 5 частини першої статті 336, частині шостій статті 338, назві, пункті 3 частини першої та частині другій статті 343, статтях 361 – 363, назві глави 57, статті 397, частині третій статті 401, частині першій статті 403, назві розділу ХV, назві глави 58, назві та частині першій статті 404, частинах другій та третій статті 448, статті 450, частині першій статті 451, назві статті 452, частині першій статті 456, частині другій статті 466, частині першій статті 467, статті 474, пункті 1 частини першої статті 491, частинах першій та восьмій статті 494, частині другій статті 495, частині першій статті 496, пункті 5 частини першої статті 497, частині першій статті 498, частині третій статті 499, статті 501, частині другій статті 502, частині третій статті 503, частині другій статті 505, назві, частинах першій та другій статті 506, частинах другій – п’ятій та восьмій статті 507, частинах першій, другій та четвертій статті 509, статті 510, частинах першій та четвертій статті 513, частині першій статті 514, частинах другій та п’ятій статті 515, частині першій статті 516, частинах першій, другій та четвертій статті 517, статтях 518 та 519, частині другій статті 520, частинах першій, другій та четверній статті 521, частині першій статті 522, частині першій статті 525, частині другій статті 526, частинах четвертій та п’ятій статті 529, частині п’ятій статті 530, частині першій статті 534, частинах першій та другій статті 535, статтях 536-540, частині третій статті 541, статті 542, назві глави 77, назві та частинах другій – четвертій статті 558, статті 560, назві та першому реченні частини другої статті 561, назві та першому реченні частини першої статті 562, абзаці першому, пунктах другому та п’ятому частини першої статті 565, назві статті 566 та частині другій статті 572 слова «митний орган» у всіх числах та відмінках замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідних числах та відмінках.
 
-59- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 131 розділу І проекту розташувати перед пунктом 1, виклавши його текст у такій редакції:
«У статті 3, пунктах 5, 6, 10, 12, 14, 22, 28, 29, 37, 40, 41, 49 частини першої статті 4, частині першій статті 7, статтях 8, 11, 12, частинах третій – сьомій та дванадцятій статті 13, статтях 14, 15, 19 – 21, 23, частині п’ятій статті 24, статтях 27 – 29, 31, 33 – 35, 41, 43 – 45, 47, 48, частині другій, пунктах 2, 4, 6 – 8 частини третьої та частині четвертій статті 52, статтях 53, 54, частині першій, абзаці першому, пунктах 3, 4, підпункті «а» пункту 5 частини другої, частинах четвертій, п’ятій та сьомій – десятій статті 55, статтях 57 – 60, 63, 64, 66, 68, 69, 75, 78, 79, 83, 86, 87, 90 – 93, частині другій статті 95, статтях 96, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 109, 112, 114, 116 – 118, 120, 122 – 125, 127 – 129, 132, 134, 136 – 138, 141, 143, 145, 146, 149 – 153, 157, 160, 165 – 168, 173, 176, 178, частині другій статті 180, статтях 184 – 194, 197, 198, 200, 201, 203, 204, 206 – 210, 214 – 216, 218 – 220, 223, 225 – 229, 233, 237, назві розділу VІІ, назві глави 37, статтях 238 – 244, 247 – 249, 250, 252, 253 – 256, частинах третій, восьмій та дев’ятій статті 257, статтях 258 – 269, статтях 278, 289, 293, 295 – 299, 301, частині першій статті 304, назві розділу Х, назві глави 44, статтях 305, 307, 308, 309, 310, частинах першій, другій, четвертій, шостій, восьмій, дев’ятій, одинадцятій та дванадцятій статті 311, статтях 312 – 316, 318, 319, частині другій статті 320, статтях 321 – 327, 329, 330, 333 – 348, назві, частинах другій, четвертій, шостій та сьомій статті 349, пунктах 2 – 9 частини першої та частині другій статті 350, статтях 351 – 354, частинах першій, другій, четвертій – дев’ятій, одинадцятій та двадцятій – двадцять другій статті 356, першому реченні частини шостої, частині сьомій, другому реченні частини чотирнадцятої, частинах шістнадцятій та дев’ятнадцятій статті 357, статтях 359, 361 – 363, 365, 368, 369, 372, 374, 379 – 381, 383, 387, 394, 395, назві глави 57, статтях 397 – 401, 403, назві розділу ХV, назві глави 58, статтях 404, 416, 418, 422, 425, 428, 429, 431 – 433, 435, 439 – 441, 444, 446, 448, 450, 451, назві статті 452, статтях 455, 456, 458, 460, 466, 467, 469, 470, 474, 475, 478, 482, 483, 485, 490, 491, 494 – 499, 501 – 503, 505, 506, 507, 509, 510, 513, 514, частині п’ятій статті 515, статтях 517 – 527, 529, 530, 534 – 542, частині другій статті 556, частині другій статті 557, назві глави 77, назві та частинах другій – четвертій статті 558, статтях 560, 561, назві та першому реченні частини першої статті 562, назві, абзаці першому, пунктах другому та п’ятому частини першої статті 565, назві статті 566, статті 567, частині другій статті 572 та частині другій статті 574 слова «митний орган» у всіх числах та відмінках замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідних числах та відмінках».
У зв’язку з цим нумерацію пунктів розділу І проекту відповідним чином змінити.
 
Враховано   131. У статті 3, пунктах 5, 6, 10, 12, 14, 22, 28, 29, 37, 40, 41, 49 частини першої статті 4, частині першій статті 7, статтях 8, 11, 12, частинах третій – сьомій та дванадцятій статті 13, статтях 14, 15, 19 – 21, 23, частині п’ятій статті 24, статтях 27 – 29, 31, 33 – 35, 41, 43 – 45, 47, 48, частині другій, пунктах 2, 4, 6 – 8 частини третьої та частині четвертій статті 52, статтях 53, 54, частині першій, абзаці першому, пунктах 3, 4, підпункті «а» пункту 5 частини другої, частинах четвертій, п’ятій та сьомій – десятій статті 55, статтях 57 – 60, 63, 64, 66, 68, 69, 75, 78, 79, 83, 86, 87, 90 – 93, частині другій статті 95, статтях 96, 99, 100, 102, 104, 106, 108, 109, 112, 114, 116 – 118, 120, 122 – 125, 127 – 129, 132, 134, 136 – 138, 141, 143, 145, 146, 149 – 153, 157, 160, 165 – 168, 173, 176, 178, частині другій статті 180, статтях 184 – 194, 197, 198, 200, 201, 203, 204, 206 – 210, 214 – 216, 218 – 220, 223, 225 – 229, 233, 237, назві розділу VІІ, назві глави 37, статтях 238 – 244, 247 – 249, 250, 252, 253 – 256, частинах третій, восьмій та дев’ятій статті 257, статтях 258 – 269, статтях 278, 289, 293, 295 – 299, 301, частині першій статті 304, назві розділу Х, назві глави 44, статтях 305, 307, 308, 309, 310, частинах першій, другій, четвертій, шостій, восьмій, дев’ятій., одинадцятій та дванадцятій статті 311, статтях 312 – 316, 318, 319, частині другій статті 320, статтях 321 – 327, 329, 330, 333 – 348, назві, частинах другій, четвертій, шостій та сьомій статті 349, пунктах 2 – 9 частини першої та частині другій статті 350, статтях 351 – 354, частинах першій, другій, четвертій – дев’ятій, одинадцятій та двадцятій – двадцять другій статті 356, першому реченні частини шостої, частині сьомій, другому реченні частини чотирнадцятої, частинах шістнадцятій та дев’ятнадцятій статті 357, статтях 359, 361 – 363, 365, 368, 369, 372, 374, 379 – 381, 383, 387, 394, 395, назві глави 57, статтях 397 – 401, 403, назві розділу ХV, назві глави 58, статтях 404, 416, 418, 422, 425, 428, 429, 431 – 433, 435, 439 – 441, 444, 446, 448, 450, 451, назві статті 452, статтях 455, 456, 458, 460, 466, 467, 469, 470, 474, 475, 478, 482, 483, 485, 490, 491, 494 – 499, 501 – 503, 505, 506, 507, 509, 510, 513, 514, частині п’ятій статті 515, статтях 517 – 527, 529, 530, 534 – 542, частині другій статті 556, частині другій статті 557, назві глави 77, назві та частинах другій – четвертій статті 558, статтях 560, 561, назві та першому реченні частини першої статті 562, назві, абзаці першому, пунктах другому та п’ятому частини першої статті 565, назві статті 566, статті 567, частині другій статті 572 та частині другій статті 574 слова «митний орган» у всіх числах та відмінках замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідних числах та відмінках.
 
257. 132. У частині четвертій статті 7, частинах четвертій, шостій – восьмій, десятій, тринадцятій статті 13, частині другій статті 18, частинах другій та четвертій статті 21, частинах третій та дванадцятій статті 23, пункті 2 частини другої та частині п’ятій статті 25, частині першій статті 28, частині п’ятій статті 31, частинах першій та другій статті 34, частині другій статті 35, частині десятій статті 52, частині третій статті 55, частині першій статті 68, пункті 2 частини третьої статті 78, пункті 2 частини другої статті 86, частині восьмій статті 102, частині третій статті 112, частині третій статті 120, частині шостій статті 123, пункті 3 частини третьої статті 129, пункті 2 частини четвертої статті 137, частині другій статті 143, пункті 2 частини четвертої статті 146, частині одинадцятій статті 149, частинах другій та третій статті 153, пункті 2 частини другої статті 160, частині одинадцятій статті 165, частині другій статті 167, пункті 2 частини другої статті 173, частині третій статті 188, частині третій статті 194, частині другій статті 201, частині другій статті 202, частинах першій та третій статті 220, частині третій статті 228, частині першій статті 229, частині першій статті 230, частині першій статті 231, частині першій статті 232, частинах п’ятій, восьмій та тринадцятій статті 233, частині першій статті 237, частинах третій та шостій статті 239, частині другій статті 246, частинах п’ятій, сьомій, восьмій та десятій статті 247, частині другій статті 253, частині шостій статті 257, частинах першій, сьомій та дванадцятій статті 264, частині сьомій статті 298, частинах п’ятій та сьомій статті 299, частині другій статті 300, частині другій статті 301, частинах першій та другій статті 304, частинах другій та п’ятій статті 307, частині п’ятій статті 309, частинах першій та третій статті 311, частині дев’ятій статті 313, частинах другій – п’ятій статті 314, частині п’ятій статті 318, частин третій статті 320, частині четвертій статті 327, частині першій статті 330, частині першій статті 331, частинах сьомій та одинадцятій статті 338, частині п’ятій статті 339, частині шостій статті 340, частині сьомій статті 341, частині третій статті 342, частині четвертій статті 343, частині третій та пункті 1 частини сьомої статті 346, частині п’ятій статті 348, частинах п’ятнадцятій та сімнадцятій статті 356, частині другій статті 362, частині сьомій статті 365, частинах першій та четвертій статті 377, частині сьомій статті 379, частині другій статті 390, частинах першій – третій, шостій та сьомій статті 398, частині першій статті 405, частинах першій та третій статті 406, частині першій статті 407, частинах першій та другій статті 412, частині першій статті 415, частині першій статті 428, частині першій статті 431, частині першій статті 435, частині шостій статті 437, частині четвертій статті 439, частині першій статті 440, частині першій статті 445, пункті 6 частини першої статті 446, частинах другій та п’ятій статті 449, частині другій статті 450, частині третій статті 452, частинах першій та сьомій статті 455, частинах другій та третій статті 456, пункті 3 частини першої статті 490, частинах другій та третій статті 493, частині першій статті 494, частині шостій статті 507, частині третій статті 508, частині п’ятій статті 509, частині п’ятій статті 513, частині третій статті 520, часині п’ятій статті 521, частині першій статті 523, частинах першій – четвертій статті 529, частинах першій – четвертій статті 530, частині третій статті 541, частинах другій та п’ятій статті 546, часині третій статті 547, часині другій статті 552, частині першій статті 553, статті 564, частині другій статті 576, частині другій статті 581 та частині другій статті 590 слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи», «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» у відповідних відмінках.
 
-60- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 132 розділу І проекту розташувати після пункту 4, виклавши його у такій редакції:
«У частині четвертій статті 7, частинах четвертій, шостій, сьомій, десятій та тринадцятій статті 13, статтях 18, 21, 23, пункті 2 частини другої та частині п’ятій статті 25, статтях 28, 31, 34, 35, 52, 55, 68, 78, 86, 102, 112, 120, 123, 129, 137, 143, 146, 149, 153, 160, 165, 167, 173, 188, 194, 201, 202, 220, 228 – 233, 237, 239, 246, 247, 253, 257, 264, 298 – 301, 304, 307, 309, 311, 313, 314, 318, 320, 327, 330, 331, 338 – 343, частині третій та пункті 1 частини сьомої статті 346, 348, частинах п’ятнадцятій та сімнадцятій статті 356, частинах восьмій та шістнадцятій – вісімнадцятій статті 357, статтях 363, 365, 377, 379, 390, 398, 405 – 407, 412, 415, 428, 431, 435, 437, 439, 440, 445, 446, 449, 450, 452, 455, 456, 457, 490, 493, 494, 507 – 509, 513, 514, 520, 521, 523, 529, 530, частині третій статті 541, 546, 547, 552, 553, 564, 576, 581 та 590 слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи», «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» у відповідних відмінках».
У зв’язку з цим нумерацію пунктів розділу І проекту відповідним чином змінити.
 
Враховано   132. У частині четвертій статті 7, частинах четвертій, шостій, сьомій, десятій та тринадцятій статті 13, статтях 18, 21, 23, пункті 2 частини другої та частині п’ятій статті 25, статтях 28, 31, 34, 35, 52, 55, 68, 78, 86, 102, 112, 120, 123, 129, 137, 143, 146, 149, 153, 160, 165, 167, 173, 188, 194, 201, 202, 220, 228 – 233, 237, 239, 246, 247, 253, частині шостій статті 257, статтях 264, 298 – 301, 304, 307, 309, 311, 313, 314, 318, 320, 327, 330, 331, 338 – 343, частині третій та пункті 1 частини сьомої статті 346, 348, частинах п’ятнадцятій та сімнадцятій статті 356, частинах восьмій та шістнадцятій – вісімнадцятій статті 357, статтях 363, 365, 377, 379, 390, 398, 405 – 407, 412, 415, 428, 431, 435, 437, 439, 440, 445, 446, 449, 450, 452, 455, 456, 457, 490, 493, 494, 507 – 509, 513, 514, 520, 521, 523, 529, 530, частині третій статті 541, частинах другій та п’ятій статті 546, статтях 547, 552, 553, 564, 576, 581 та 590 слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи», «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фінансів» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» у відповідних відмінках.
 
258. 133. У пункті 6 частини першої статті 4, пункті 2 частини першої статті 8, назві статті 565, назві та тексті статті 567, першому реченні частини другої статті 570 слова «митний орган України» в усіх числах та відмінках замінити словами «орган доходів і зборів» у відповідних числах та відмінках.
 
-61- Хомутиннік В.Ю.
Пункти 133 та 134 розділу І проекту виключити.
 
Враховано      
259. 134. У пунктах 5, 10, 12, 14, 22, 24, 28, 29, 37, 40, 41, 49 частини першої статті 4, частині п’ятій статті 12, пунктах 4, 5 та 14 частини третьої, частині п’ятій статті 13, пункті 5 частини першої та частині другій статті 14, пунктах 1 та 4 частини першої та пунктах 2 та 5 частини другої статті 15, частині п’ятій статті 24, статті 28, пункті 1 частини другої статті 41, частинах другій та восьмій статті 43, частинах першій та другій статті 44, частинах першій та п’ятій статті 45, частинах першій – четвертій статті 47, частинах першій, другій та четвертій статті 48, пунктах 1 - 3 частини другої, пунктах 1, 2, 4, 6, 7, 8 частини третьої та частині четвертій статті 52, частинах першій, третій та четвертій статті 53, частинах першій – п’ятій, пункті 4 частини шостої та частині сьомій статті 54, статті 55, частині четвертій статті 57, частинах тринадцятій, чотирнадцятій та дев’ятнадцятій статті 58, частині другій статті 59, частині першій статті 60, частині другій статті 63, частині другій статті 64, частині другій статті 66, частинах другій – четвертій, шостій та сьомій статті 69, пункті 1 частини третьої та частині четвертій статті 75, пунктах 2 та 3 частини четвертої статті 78, частині першій статті 79, пунктах 1 та 4 частини другої та частині третій статті 83, пунктах 1 – 3 частини четвертої статті 86, частині першій статті 87, пунктах 1 та 2 частини четвертої статті 92, частинах другій – шостій статті 96, частинах першій – п’ятій статті 99, частинах першій та другій статті 100, частинах першій, третій, п’ятій та шостій статті 102, частині четвертій та пунктах 1 – 3 частини шостої статті 104, частині третій статті 106, частинах першій та другій статті 108, частині першій статті 109, частині третій статті 112, частині четвертій та пунктах 1 – 3 частини шостої статті 114, частині першій статті 116, частині першій статті 117, частині першій статті 118, частині третій статті 120, частинах другій, четвертій та п’ятій статті 122, частинах другій, четвертій та п’ятій статті 123, частині другій статті 124, частині п’ятій статті 125, частинах першій, другій та четвертій статті 127, частині першій статті 128, абзаці першому та пункті 1 частини третьої та частині шостій статті 129, частині першій статті 134, частині четвертій статті 136, абзаці першому частини четвертої статті 137, частинах другій – четвертій статті 143, частині третій статті 145, абзаці першому частини четвертої статті 146, частинах першій – третій, п’ятій, пункті 3 частини восьмої, частинах дев’ятій, десятій та дванадцятій статті 149, першому реченні частини третьої статті 150, першому реченні частини першої статті 151, частині першій статті 153, абзаці першому частини другої статті 160, частинах першій – третій, п’ятій, дев’ятій, десятій та дванадцятій статті 165, частині першій статті 166, частинах першій та третій статті 167, абзаці першому частини другої статті 173, частинах першій та другій, першому реченні частини третьої та частині п’ятій статті 176, частині другій статті 178, частині другій статті 180, частині другій статті 184, частині першій статті 185, частині третій статті 187, у назві та частині другій статті 188, частинах п’ятій та шостій статті 189, частині першій статті 190, пунктах 1 – 4 частини першої та пунктах 2 – 4 частини другої статті 191, в абзаці першому частини першої та частині другій статті 192, частині другій статті 193, назві статті 194, частині першій статті 197, назві, частині першій, другому реченні частини другої та частині третій статті 198, частинах першій, четвертій та п’ятій статті 200, частині першій, другому реченні частини другої, частинах четвертій та п’ятій статті 201, частинах першій та другій статті 203, пункті 3 частини четвертої, частинах п’ятій та шостій статті 204, частинах першій, третій, четвертій, першому реченні частини п’ятої, частинах шостій та сьомій статті 206, частині першій статті 207, частині першій статті 208, частині першій та першому реченні частини другої статті 209, частинах третій – п’ятій статті 210, частинах першій та другій статті 214, частинах першій та другій статті 215, частині другій статті 216, частині першій статті 218, частині першій статті 219, частинах другій та четвертій статті 220, частині другій статті 223, частині другій статті 225, частині другій статті 227, частині третій статті 228, частині третій статті 229, частинах другій, третій, восьмій – дванадцятій статті 233, частині другій статті 237, назві глави 37, назві, абзаці першому, пунктах 8, 9, 11 частини першої, частинах другій – четвертій, абзаці першому, пунктах 2 та 7 частини п’ятої статті 238, частинах першій, другій, четвертій, п’ятій та шостій статті 239, частинах першій – шостій статті 240, частинах першій та другій статті 241, частині першій статті 242, частинах першій, третій та четвертій статті 234, частинах першій, третій та шостій статті 244, частинах першій, третій, четвертій, п’ятій та сьомій – десятій статті 247, частинах першій та другій статті 248, частині другій статті 249, частині четвертій статті 250, частині другій статті 252, частинах першій та третій статті 253, частині першій статті 254, частинах першій, другій, четвертій та п’ятій статті 255, частині першій статті 256, частинах третій, восьмій та дев’ятій статті 257, частині другій, пунктах 1 – 3 частини третьої, частинах четвертій – шостій, пунктах 1 – 3 та 8 частини сьомої, частинах дев’ятій – чотирнадцятій статті 259, частинах першій – третій, шостій та восьмій – десятій статті 260, частинах першій, четвертій та п’ятій статті 261, частинах першій та третій статті 262, частинах першій – третій, пунктах 1 та 3 частини четвертої та частинах шостій – восьмій статті 263, частинах другій – дванадцятій статті 264, частині третій статті 265, пунктах 2, 3 та 5 частини першої, частинах другій та третій статті 266, частині другій статті 267, частинах другій та третій статті 268, частинах першій – третій, шостій, дев’ятій та десятій статті 269, частині першій статті 278, пунктах 3 та 4 частини першої статті 289, частині п’ятій статті 293, частинах першій та третій статті 295, частинах другій, третій та четвертій статті 296, частинах першій та третій та пункті 1 частини п’ятої статті 297, частинах першій – третій, сьомій та восьмій статті 298, частинах другій, четвертій та п’ятій – сьомій статті 299, частинах другій, четвертій та пункті 6 частини п’ятої статті 301, частинах першій та другій статті 305, частинах першій – четвертій та шостій статті 307, частинах першій та другій статті 308, пункті 2 частини першої та частині восьмій статті 309, частині першій та пунктах 1 та 2 частини другої статті 310, частині першій, пунктах 1, 2, 4 частини четвертої, частинах шостій та восьмій – одинадцятій статті 311, частинах першій та другій статті 312, частинах п’ятій – сьомій та дев’ятій статті 313, пункті 1 частини першої та пунктах 7 – 9 частини другої статті 314, пункті 2 частини першої та частині третій статті 315, частині першій статті 316, частинах другій, третій та шостій статті 318, частинах першій, другій, четвертій, п’ятій, сьомій та восьмій статті 319, частинах другій та третій 320, частині п’ятій статті 321, частинах першій – третій статті 322, частині першій статті 323, частині першій статті 324, частинах першій та другій статті 325, частинах першій та третій – п’ятій статті 326, частинах другій та четвертій статті 327, частині першій статті 329, частині другій статті 330, частині другій статті 332, частинах першій та другій статті 333, частинах першій, другій та четвертій – шостій статті 334, частинах першій, третій та пунктах 1 та 2 частини четвертої статті 335, пунктах 1, 5 та 8 частини першої статті 336, частині першій статті 337, частинах першій, третій, п’ятій, шостій, пункті 1 частини восьмої та частини дев’ятої статті 338, частині першій статті 339, частинах першій – третій, пунктах 5 та 8 частини четвертої, частинах п’ятій та сьомій статті 340, частинах першій та четвертій статті 341, частинах першій та другій статті 342, пункті 3 частини першої, частинах другій та четвертій статті 343, частинах першій та третій статті 344, частинах першій – восьмій статті 345, частинах першій – третій, п’ятій, пункт 1, 2 та 5 частини сьомої, пункті 4 статті 339, пункті 1 частини одинадцятої, частинах тринадцятій та чотирнадцятій статті 346, пунктах 7 та 9 частини першої та пункті 1 частини другої статті 347, частинах першій та другій статті 348, частинах першій – четвертій, шостій та сьомій статті 349, пунктах 1 – 9 частини першої, пунктах 1 – 3 та 5 частини другої статті 350, пункті 2 частини другої, частинах третій – п’ятій, сьомій та восьмій статті 351, частині першій статті 352, частинах першій – восьмій, десятій та одинадцятій статті 353, частинах першій, другій, четвертій – дев’ятій, одинадцятій – тринадцятій та п’ятнадцятій статті 354, частинах першій, другій, четвертій – дев’ятій, одинадцятій та дев’ятнадцятій – двадцять другій статті 356, частинах першій, другій, шостій, сьомій, чотирнадцятій, шістнадцятій та дев’ятнадцятій статті 357, частині другій статті 359, частині четвертій статті 368, частині першій статті 369, частині першій статті 372, частині другій та підпункті «в» пункту 3 частини десятої статті 347, частині другій статті 377, частинах першій та п’ятій статті 379, частинах першій, третій та шостій статті 380, частинах першій та третій статті 381, частині другій статті 383, частині першій статті 387, частинах першій та другій статті 394, частинах першій та другій статті 395, частині четвертій статті 398, частинах першій – третій та п’ятій – п’ятнадцятій статті 399, частинах першій – сьомій статті 400, частинах другій та четвертій статті 401, частинах першій та другій статті 418, пунктах 1 та 4 частини першої статті 422, пункті 3 частини другої та частині третій статті 425, частині першій, пункті 2 частини третьої та частині п’ятій статті 428, частині другій статті 429, пункті 3 частини третьої статті 431, частинах першій та другій статті 432, частині першій статті 435, частинах третій та четвертій статті 439, частині першій статті 440, частині другій статті 441, частині першій статті 444, пунктах 5 та 6 частини першої статті 446, пунктах 1 та 2 частини першої, частинах третій, четвертій та шостій статті 455, частині другій статті 460, пункті 3 частини першої статті 461, частинах першій – третій статті 469, частинах першій та третій статті 470, частині першій статті 475, частинах першій – третій статті 478, частині першій статті 482, частині першій статті 483, частині першій статті 485, пункті 2 частини першої статті 490, частинах першій та третій статті 493, частині першій статті 496, пункті 5 частини першої статті 497, частині першій статті 498, частині п’ятій статті 499, частинах першій – третій статті 500, частині третій статті 503, частині другій статті 505, частинах другій та третій статті 506, частинах другій – п’ятій та восьмій статті 507, частині другій статті 517, частинах другій та третій статті 519, частині першій, пунктах 2 та 4 частини другої статті 521, частині першій статті 522, частині першій статті 524, частині першій статті 525, частині другій статті 526, частині першій статті 527, частинах четвертій та п’ятій статті 529, частині п’ятій статті 530, частині першій статті 534, частинах першій – третій статті 535, частині першій статті 536, частині першій статті 537, частинах першій та другій статті 538, частині першій статті 539, частинах першій та другій статті 540, частині першій статті 541, частинах першій та другій статті 542, частині другій статті 556 та частині другій статті 557 слова «митний орган» у всіх числах та відмінках замінити словом «митниця» у відповідних числах та відмінках.
 
      
260. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення.
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення.
 
261. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше дня набрання чинності законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку із проведенням адміністративної реформи».
2. Контролюючі органи, які функціонують на момент прийняття цього Закону, продовжують виконувати повноваження щодо адміністрування податків, зборів, митних та інших обов’язкових платежів до завершення реорганізації таких органів.
 
-62- Гордієнко С.В.
У розділі ІІ проекту:
пункт 1 доповнити словами «крім норми абзацу шістнадцятого пункту 53 розділу І цього Закону щодо встановлення Кабінетом Міністрів України співвідношення спеціальних звань податкової та митної служби з рангами державних службовців, яка набирає чинності з 1 січня 2014 року, але не раніше дня набрання чинності Законом України від 17 листопада 2011 року «Про державну службу»;
Пункт 2 викласти у такій редакції:
«2. Митні органи та організації, які функціонують на момент прийняття цього Закону, продовжують виконувати повноваження щодо здійснення державної митної справи до завершення реорганізації таких органів»;
після пункту 2 доповнити новим пунктом такого змісту:
«3. Встановити, що спеціальні звання податкової та митної служби, встановлені цим Законом, присвоюються посадовим особам органів доходів і зборів, яким раніше було присвоєно спеціальні звання митної служби України, за таким співвідношенням незалежно від займаних посад:
Спеціальні звання
митної служби УкраїниСпеціальні звання
податкової та митної служби
дійсний державний
радник митної службиголовний державний
радник податкової та
митної служби
державний радник
митної служби 1 рангудержавний радник
податкової та митної служби І рангу
державний радник
митної служби 2 рангудержавний радник
податкової та митної служби ІІ рангу
державний радник
митної служби 3 рангудержавний радник
податкової та митної служби ІІІ рангу
радник митної служби
1 рангурадник податкової та
митної служби І рангу
радник митної служби
2 рангурадник податкової та
митної служби ІІ рангу
радник митної служби
3 рангурадник податкової та
митної служби ІІІ рангу
інспектор митної служби 1 рангуінспектор податкової та митної служби І рангу
інспектор митної служби 2 рангуінспектор податкової та митної служби ІІ рангу
інспектор митної служби 3 рангу,
інспектор митної служби 4 рангу,
інспектор митної
служби,
молодший інспектор
митної служби
інспектор
податкової та митної служби ІІІ рангу
Період роботи (служби) зазначених осіб (у тому числі тих, яким присвоювалися спеціальні та/або персональні звання) у митних органах та організаціях зараховується до стажу державної служби та стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, що дає право на призначення пенсії відповідно до Закону України «Про державну службу» незалежно від місця роботи на час досягнення віку, передбаченого Законом України «Про державну службу».».
У зв’язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4.
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку із проведенням адміністративної реформи», крім норми абзацу шістнадцятого пункту 53 розділу І цього Закону щодо встановлення Кабінетом Міністрів України співвідношення спеціальних звань податкової та митної служби з рангами державних службовців, яка набирає чинності з 1 січня 2014 року, але не раніше дня набрання чинності Законом України від 17 листопада 2011 року «Про державну службу».
2. Митні органи та організації, які функціонують на момент прийняття цього Закону, продовжують виконувати повноваження щодо здійснення державної митної справи до завершення реорганізації таких органів.
3. Встановити, що спеціальні звання, встановлені цим Законом, присвоюються посадовим особам органів доходів і зборів, яким раніше було присвоєно спеціальні звання митної служби України, за таким співвідношенням незалежно від займаних посад:
Спеціальні звання
митної служби УкраїниСпеціальні звання
податкової та митної
служби
дійсний державний радник
митної службиголовний державний радник
податкової та митної справи
державний радник митної служби 1 рангудержавний радник податкової
та митної справи І рангу
державний радник митної служби 2 рангудержавний радник податкової
та митної справи ІІ рангу
державний радник митної служби 3 рангудержавний радник податкової
та митної справи ІІІ рангу
радник митної служби
1 рангурадник податкової та
митної справи І рангу
радник митної служби
2 рангурадник податкової та
митної справи ІІ рангу
радник митної служби
3 рангурадник податкової та
митної справи ІІІ рангу
інспектор митної служби
1 рангуінспектор податкової та
митної справи І рангу
інспектор митної служби
2 рангуінспектор податкової та
митної справи ІІ рангу
інспектор митної служби
3 рангу,
інспектор митної служби
4 рангу,
інспектор митної служби,
молодший інспектор митної
служби
інспектор
податкової та митної справи ІІІ рангу
Період роботи (служби) зазначених осіб (у тому числі тих, яким присвоювалися спеціальні та/або персональні звання) у митних органах та організаціях зараховується до стажу державної служби та стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, що дає право на призначення пенсії відповідно до Закону України «Про державну службу» незалежно від місця роботи на час досягнення віку, передбаченого Законом України «Про державну службу».
 
    -63- Святаш Д.В.
Продан О.П.
Доповнити перехідні положення проекту наступним пунктом:
«4. Посадовим особам органів доходів і зборів, яким раніше були присвоєні спеціальні звання податкової служби або митної служби, присвоюються спеціальні звання податкової та митної служби, встановлені статтею 573 Митного кодексу України, на рівні спеціальних звань, які вони мають:
Спеціальні звання
органів
доходів і
зборівСпеціальні звання органів державної
податкової
службиСпеціальні звання митної служби
України
головний
державний
радник
податкової та митної службиголовний
державний
радник
податкової службидійсний
державний
радник митної служби
державний
радник
податкової та митної служби 1 рангудержавний
радник
податкової служби
І рангудержавний
радник митної служби 1 рангу
державний
радник
податкової та митної служби 2 рангудержавний
радник
податкової служби
ІІ рангудержавний
радник митної служби 2 рангу
державний
радник
податкової та митної служби 3 рангудержавний
радник
податкової служби
ІІІ рангудержавний
радник митної служби 3 рангу
радник
податкової та митної служби 1 рангурадник
податкової служби І рангурадник митної служби 1 рангу
радник
податкової та митної служби 2 рангурадник
податкової служби ІІ рангурадник митної служби 2 рангу
радник
податкової та митної служби 3 рангурадник
податкової служби
ІІІ рангурадник митної служби 3 рангу
інспектор
податкової та митної служби 1 рангуінспектор
податкової служби І рангуінспектор
митної служби 1 рангу
інспектор
податкової та митної служби 2 рангуінспектор
податкової служби ІІ рангуінспектор
митної служби 2 рангу
інспектор
податкової та митної служби 3 рангуінспектор
податкової служби ІІІ
рангуінспектор
митної служби 3 рангу
інспектор
податкової та митної служби 4 рангуінспектор
митної служби 4 рангу
молодший
інспектор
податкової та митної службиінспектор
митної служби, молодший
інспектор
митної служби
 
Враховано редакційно    
262. 3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
   4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
263. привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону.
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону.
 
264. забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

   забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.