Кількість абзаців - 47 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури стосовно фінансових векселів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення процедури стосовно фінансових векселів
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення процедури стосовно фінансових векселів
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України „Про обіг векселів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 24, ст. 128; 2003 р., № 7, ст. 63; 2011 р., № 4, ст. 21; Офіційний вісник України, 2012р., № 93, ст. 3771; 2013 р., № 1, ст. 6):
 
   1. У Законі України "Про обіг векселів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 24, ст. 128; 2003 р., № 7, ст. 63; 2011 р., № 4, ст. 21; із змінами, внесеними Законом України від 6 грудня 2012 року № 5518-VІ):
 
6. 1) частину першу статті 4 викласти у такій редакції:
 
   1) частину першу статті 4 викласти в такій редакції:
 
7. „Стаття 4. Видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари (крім цінних паперів), виконані роботи, надані послуги, за виключенням фінансових банківських векселів та фінансових казначейських векселів»;
 
-1- Риженков О.М.
В абзаці другому підпункту 1 пункту 1 слова "крім цінних паперів" виключити.
 
Враховано   "Стаття 4. Видавати переказні і прості векселі можна лише для оформлення грошового боргу за фактично поставлені товари, виконані роботи, надані послуги, за виключенням фінансових банківських векселів та фінансових казначейських векселів";
 
8. 2) доповнити Закон статтею 4-1 такого змісту:
 
-2- Терьохін С.А.
Підпункт 2 (статтю 4-1) виключити, оскільки це суперечить ст. 99 Конституції України та Закону України "Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі".
 
Відхилено еневська конвенція, на відміну від чинного Закону України "Про обіг векселів в Україні" не обмежує можливість видачі векселя виключно випадком оформлення боргу за фактично поставлені товари. З урахуванням цього, легалізація не лише товарних, але й фінансових векселів повністю відповідає Женевській конвенції. Що стосується існування векселя в електронній формі, зауважуємо, що конвенція не забороняє електронну форму векселя. Крім того, конвенція прийнята ще в 1930 р., коли в принципі не існувало електронної форми документів. Відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» передбачено електронна та паперова форми документу мають однакову силу.  2) доповнити статтею 4- 1 такого змісту:
 
9. „Стаття 4-1. Фінансовий банківський вексель - цінний папір, що посвідчує зобов'язання банківської установи сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя, який видається у формі електронного документа.
 
-3- Національний банк України
Частину першу нової статті 4-1 замінити двома частинами такого змісту:
«Стаття 4-1. До фінансових векселів належать:
фінансовий банківський вексель;
фінансовий казначейський вексель.
Фінансовий банківський вексель - цінний папір, що посвідчує безумовне зобов'язання банківської установи сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя».
 
Враховано   "Стаття 4- 1. До фінансових векселів належать:
фінансовий банківський вексель;
фінансовий казначейський вексель.
Фінансовий банківський вексель - цінний папір, що посвідчує безумовне зобов'язання банківської установи сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя.
 
10. Порядок видачі, обігу, погашення та стягнення за фінансовими банківськими векселями затверджується Національним банком України.
 
-4- Національний банк України
Частину другу викласти у такій редакції:
«Особливості видачі, обігу, обліку, погашення та стягнення за фінансовими банківськими векселями визначаються Національним банком України».
 
Враховано   Особливості видачі, обігу, обліку, погашення та стягнення за фінансовими банківськими векселями визначаються Національним банком України за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
    -5- Риженков О.М.
Абзац третій підпункту 2 пункту 1 розділу І проекту доповнити словами «за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку».
 
Враховано    
11. Фінансовий казначейський вексель – цінний папір, що посвідчує безумовне грошове зобов'язання центрального органу виконавчої влади, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, яким оформлено заборгованість Державного бюджету України, сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).
 
-6- Шаров І.Ф.
Викласти абзац в такій редакції:
«Фінансовий казначейський вексель - цінний папір, що посвідчує безумовне грошове зобов'язання центрального органу виконавчої влади, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, яким оформлено заборгованість Державного бюджету України з відшкодування податку на додану вартість, сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).»
 
Відхилено Не вбачається за необхідне звужувати коло відносин , у яких може застосовуватися казначейський вексель.  Фінансовий казначейський вексель – цінний папір, що посвідчує безумовне грошове зобов'язання центрального органу виконавчої влади, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, яким оформлено заборгованість Державного бюджету України, сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).
 
    -7- Гіршфельд А.М.
Слова "заборгованість Державного бюджету України" замінити словами "заборгованість Державного бюджету України з відшкодування податку на додану вартість".
 
Відхилено Не вбачається за необхідне звужувати коло відносин , у яких може застосовуватися казначейський вексель.   
    -8- Ващук К.Т.
Після абзацу четвертого підпункту 2 пункту 1 розділу І доповнити новим абзацом такого змісту:
«Максимальний строк погашення державою казначейського векселя не перевищує двох років з дня його видачі.»
Абзац п'ятий вважати відповідно абзацом шостим.
 
Відхилено Не вбачається за необхідне звужувати коло відносин , у яких може застосовуватися казначейський вексель.   
12. Порядок видачі, обігу та погашення фінансових казначейських векселів, що випускаються центральним органом виконавчої влади, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, затверджується Кабінетом Міністрів України у відповідності до закону про Державний бюджет на відповідний рік»;
 
-9- Національний банк України
Частину четверту після слів «видачі, обігу» доповнити словом «обліку», слово «випускаються» замінити словом «видаються».
 
Враховано   Порядок видачі, обігу, обліку та погашення фінансових казначейських векселів, що видаються центральним органом виконавчої влади, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до закону про Державний бюджет України на відповідний рік.
Ведення реєстру фінансових векселів, виданих в електронному вигляді, та облік прав за ними, а також їх погашення забезпечується адміністратором системи електронного обігу фінансових векселів. Функції адміністратора системи електронного обігу фінансових векселів виконує юридична особа, право власності на корпоративні права якої належить Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, створеному відповідно до Закону України "Про депозитарну систему України";
 
    -10- Риженков О.М.
В абзаці п’ятому підпункту 2 пункту 1 розділу І слово «випускаються» замінити словом «видаються».
 
Враховано    
    -11- Долженков О.В.
Виключити з пункту 2 частини 1 розділу І законопроекту (редакція ст. 4-1 Закону України «Про обіг векселів в Україні») фразу «у відповідності до закону про Державний бюджет на відповідний рік».
 
Відхилено Оскільки використання фінансових казначейських векселів пов’язано із розрахунками з Державним бюджетом, який кожного року затверджується спеціальним законом, відповідне посилання у проекті є повністю виправданим   
    -12- Національний банк України
Доповнити статтю 4-1 новим абзацом такого змісту:
«Ведення реєстру фінансових векселів, виданих у електронному вигляді, та облік прав за ними, а також їх погашення забезпечується адміністратором системи електронного обігу фінансових векселів. Функції адміністратора системи електронного обігу фінансових векселів виконує юридична особа, право власності на корпоративні права якої належить Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, створеному відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України».
 
Враховано    
13. 3) у статті 5:
 
   3) у статті 5:
 
14. а) частину першу викласти у такій редакції:
 
   частину першу замінити трьома частинами такого змісту:
 
15. „Стаття 5. Векселі (переказні і прості) складаються у документарній формі на бланках з відповідним ступенем захисту від підроблення, форма та порядок виготовлення яких затверджуються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України з урахуванням норм Уніфікованого закону, і не можуть бути переведені у бездокументарну форму (знерухомлені), за виключенням фінансового банківського векселя, який видається у формі електронного документа та фінансового казначейського векселя, який видається в документарній формі або в формі електронного документа.
 
-13- Національний банк України
В абзаці другому пункту «а» підпункту 3 пункту 1 проекту слова «за виключенням фінансового банківського векселя, який видається у формі електронного документа та фінансового казначейського векселя, який видається в документарній формі або в формі електронного документа» виключити.
 
Враховано   "Стаття 5. Векселі (переказні і прості) складаються в документарній формі на бланках з відповідним ступенем захисту від підроблення, форма та порядок виготовлення яких затверджуються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України з урахуванням норм Уніфікованого закону, і не можуть бути переведені в бездокументарну форму (знерухомлені).
 
    -14- Риженков О.М.
Частину першу статті 5 Закону України «Про обіг векселів в Україні», яку Законопроект викладає в новій редакції, викласти в такій редакції:
«Стаття 5. Векселі (переказні і прості) складаються у документарній формі на бланках з відповідним ступенем захисту від підроблення, форма та порядок виготовлення яких затверджуються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України з урахуванням норм Уніфікованого закону, і не можуть бути переведені у бездокументарну форму (знерухомлені).
Фінансовий банківський вексель та фінансовий казначейський вексель, який виданий у документарній формі, може існувати у формі електронного документу у порядку, встановленому Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг».
Склад та порядок розміщення обов’язкових реквізитів та іншої інформації фінансового банківського векселя, виданого у формі електронного документа, встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України, а фінансового казначейського векселя - Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.».
 
Враховано редакційно    
    -15- Терьохін С.А.
У підпункті 3) в абзаці другому частини а) (зміни до частини першої статті 5) виключити слова: «за виключенням фінансового банківського векселя, який видається у формі електронного документа та фінансового казначейського векселя, який видається в документарній формі або в формі електронного документа.
 
Враховано    
    -16- Шаров І.Ф.
Абзац 2-й підпункту 3 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Стаття 5. Векселі (переказні і прості) складаються у документарній формі на бланках з відповідним ступенем захисту від підроблення, форма та порядок виготовлення яких затверджуються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України з урахуванням норм Уніфікованого закону, і не можуть бути переведені у бездокументарну форму (знерухомлені), за виключенням фінансового банківського векселя, який видається у формі електронного документа та фінансового казначейського векселя, який видається в документарній формі або в формі електронного документа. Випуск фінансових казначейських векселів у формі електронного документу означає їх випуск у бездокументарній формі.».
 
Відхилено Пропозиція суперечить концепції проекту, відповідно до якої документарна форма фінансового векселя означає як паперовий так і електронний вигляд документа   
16. Склад та порядок розміщення обов’язкових реквізитів та іншої інформації, що містить вексель, виданий у формі електронного документа, встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України»;
 
-17- Національний банк України
Абзац третій пункту «а» підпункту 3 пункту 1 проекту замінити двома абзацами такого змісту:
«Фінансовий банківський вексель видається в документарній формі у електронному вигляді. Фінансовий казначейський вексель видається в документарній формі у паперовому або електронному вигляді.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України визначає склад та порядок розміщення обов'язкових реквізитів та іншої інформації, що містить вексель, виданий у електронному вигляді».
 
Враховано редакційно   Фінансовий банківський вексель видається в документарній формі в електронному вигляді. Фінансовий казначейський вексель видається в документарній формі у паперовому або електронному вигляді.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України визначає склад та порядок розміщення обов'язкових реквізитів та іншої інформації, що містить фінансовий банківський вексель, виданий в електронному вигляді. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, визначає склад та порядок розміщення обов'язкових реквізитів та іншої інформації, що містить фінансовий казначейський вексель, виданий в електронному вигляді".
У зв’язку із цим частини другу і третю вважати відповідно частинами четвертою і п’ятою;
 
    -18- Риженков О.М.
Підпункт «а» підпункту 3 пункту 1 проекту доповнити реченням такого змісту:
"Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, визначає склад та порядок розміщення обов'язкових реквізитів та іншої інформації, що містить фінансовий казначейський вексель, виданий у електронному вигляді".
 
Враховано    
17. б) доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
-19- Терьохін С.А.
Пункт б) (доповнення статті 5 частиною четвертою) виключити.
Вексель може складатися виключно у документарній формі. Складання векселя в електронній формі є абсурдним за його природою, отже не дозволяється апріорі.
 
Відхилено Суперечить концепції проекту, відповідно до якої документарна форма фінансового векселя означає як паперовий так і електронний вигляд документа  доповнити частиною шостою такого змісту:
 
18. „Вексель, складений у формі електронного документа, підписується:
 
-20- Національний банк України
Абзац другий підпункту "б" підпункту 3 пункту 1 викласти в такій редакції:
«Вексель, виданий в документарній формі у електронному вигляді, підписується:».
 
Враховано   "Вексель, виданий в документарній формі в електронному вигляді, підписується:
 
19. від імені юридичних осіб - шляхом накладення електронного цифрового підпису керівника або уповноваженої ним особи та електронного цифрового підпису головного бухгалтера (за наявності посади головного бухгалтера у штатному розписі юридичної особи) або уповноваженої ним особи, а також електронного цифрового підпису юридичної особи, спеціально призначеного для засвідчення дійсності підпису на документах;
 
   від імені юридичних осіб – шляхом накладення електронного цифрового підпису керівника або уповноваженої ним особи та електронного цифрового підпису головного бухгалтера (за наявності посади головного бухгалтера у штатному розписі юридичної особи) або уповноваженої ним особи, а також електронного цифрового підпису юридичної особи, спеціально призначеного для засвідчення дійсності підпису на документах;
 
20. від імені фізичних осіб або фізичних осіб-підприємців - шляхом накладення одного електронного цифрового підпису зазначеної особи або уповноваженої нею особи».
 
-21- Ващук К.Т.
Пункт 1 доповнити пунктом 4 такого змісту:
«4) доповнити статтею 12-1 такого змісту:
Стаття 12-1. Платники податків мають право згідно з нормами Податкового кодексу У країни здійснювати сплату загальнодержавних податків та зборів шляхом пред'явлення для погашення фінансових казначейських векселів.
Органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, зобов'язані за заявою платників податків оформити зарахування сплати такими платниками податків вказаних ними у заяві загальнодержавних податків та зборів, шляхом погашення фінансових казначейських векселів протягом п'яти операційних днів з дати пред'явлення таких векселів»
 
Відхилено Регулювання порядку сплати податків не є предметом правового регулювання проекту та взагалі не може бути врегульовано поза межами Податкового кодексу України  від імені фізичних осіб або фізичних осіб – підприємців – шляхом накладення одного електронного цифрового підпису зазначеної особи або уповноваженої нею особи".
 
21. 2. У Законі України „Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268; Офіційний вісник України, 2012 р., № 60, ст. 2408; 2013 р., № 1, ст. 6):
 
-22- Національний банк України
З метою уникнення правової колізії між законодавчими актами після набрання чинності Законом «Про депозитарну систему України», який вносить зміни до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», пропонуємо доповнити законопроект змінами до статей 3 та 4 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», доповнивши пункт 2 проекту наступним:
Абзац третій частини третьої статті 3 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» викласти у такій редакції:
«Неемісійні цінні папери можуть видаватися та існувати виключно в документарній формі у паперовому або електронному вигляді. Перелік цінних паперів, що можуть видаватися у електронному вигляді, визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України».
 
Враховано   2. У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268; 2009 р., № 49, ст. 733; із змінами, внесеними законами України від 4 липня 2012 року № 5042-VІ та від 6 грудня 2012 року № 5518-VІ):
1) абзац третій частини третьої статті 3 викласти в такій редакції:
"Неемісійні цінні папери можуть видаватися та існувати виключно в документарній формі у паперовому або електронному вигляді. Перелік цінних паперів, що можуть видаватися в електронному вигляді, визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України";
 
22. 1) статтю 14 викласти у такій редакції:
„Стаття 14. Вексель
 
   2) у статті 14:
 
23. 1. Вексель - цінний папір, який посвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця або його наказ третій особі сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).
 
-23- Національний банк України
Запропоновані законопроектом зміни до статті 14 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» вважаємо недоцільними, оскільки вони дублюють зміни, запропоновані до Закону України «Про обіг векселів в Україні». У зв’язку з цим, пропонуємо зміни до статтті 14 викласти в такій редакції:
у частині другій слова «крім фінансових векселів, що випускаються у бездокументарній формі у визначеному законодавством порядку» виключити;
абзаци другий-п’ятий частини третьої виключити.
 
Враховано   у частині другій слова "крім фінансових векселів, що випускаються у бездокументарній формі у визначеному законодавством порядку" виключити;
абзаци другий – п’ятий частини третьої виключити;
 
24. Фінансовий банківський вексель - цінний папір, що посвідчує зобов'язання банківської установи сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя, який видається у формі електронного документа.
 
-24- Терьохін С.А.
У пункті 2 (зміни до статті 14 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок") всі доповнення щодо фінансового векселя виключити.
 
Враховано У зв’язку із зміною редакції проекту усі зміни до статті 14, передбачені редакцією першого читання виключені     
25. Порядок видачі, обігу, погашення та стягнення за фінансовими банківськими векселями затверджується Національним банком України.
 
-25- Риженков О.М.
Абзац третій частини першої статті 14 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», яку Законопроект викладає в новій редакції, після слів «Національним банком України» доповнити словами «за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку».
 
Враховано по суті у ст.4-1 Закону України «Про обіг векселів в Україні»     
26. Фінансовий казначейський вексель - цінний папір, що посвідчує безумовне грошове зобов'язання центрального органу виконавчої влади, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, яким оформлено заборгованість Державного бюджету України, сплатити після настання строку платежу визначену суму власнику векселя (векселедержателю).
 
-26- Гіршфельд А.М.
Слова "заборгованість Державного бюджету України" замінити словами "заборгованість Державного бюджету України з відшкодування податку на додану вартість".
 
Відхилено У зв’язку із зміною редакції     
27. Порядок видачі, обігу та погашення фінансових казначейських векселів, що випускаються центральним органом виконавчої влади, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, затверджується Кабінетом Міністрів України у відповідності до закону про Державний бюджет на відповідний рік.
 
-27- Продан О.П.
В абзаці 5 частини 1 статті 14 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок":
після слова "обігу" доповнити словами ", пред’явлення органу державної казначейської служби для сплати узгодженого грошового зобов’язання";
доповнити реченням "Казначейський фінансовий вексель може бути пред’явлений до закінчення терміну його погашення".
 
Відхилено апропоноване уточнення вбачається зайвим, оскільки пред’явлення до сплати є елементом загального обігу векселів і відповідний порядок буде визначений Кабінетом Міністрів.     
    -28- Риженков О.М.
В абзаці сьомому підпункту 1 пункту 2 розділу І слово «випускаються» замінити словом «видаються».
 
Враховано по суті у ст.4-1, ст.5 Закону України «Про обіг векселів в Україні»   
    -29- Долженков О.В.
Виключити з пункту 1 частини 2 розділу І законопроекту (редакція ст. 14 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок») фразу «у відповідності до закону про Державний бюджет на відповідний рік».
 
Відхилено Оскільки використання фінансових казначейських векселів пов’язано із розрахунками з Державним бюджетом, який кожного року затверджується спеціальним законом, відповідне посилання у проекті є повністю виправданим   
28. 2. Векселі можуть бути прості або переказні та існують виключно у документарній формі, крім фінансових банківських векселів, що випускаються виключно у формі електронного документа та фінансових казначейських векселів, які випускаються в документарній формі або у формі електронного документа у визначеному законодавством порядку.
 
-30- Риженков О.М.
Частину другу статті 14 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», яку Законопроект викладає в новій редакції, викласти в такій редакції:
«2. Векселі можуть бути прості або переказні та існують виключно у документарній формі.
Фінансовий банківський вексель та фінансовий казначейський вексель, який виданий у документарній формі, може існувати у формі електронного документу у порядку, встановленому Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг.».
 
Враховано частково у ст.5 Закону України «Про обіг векселів в Україні»     
    -31- Терьохін С.А.
Частини 2 та 3 (у змінах до статті 14 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок") виключити.
 
Враховано У зв’язку із зміною редакції проекту дані положення, передбачені редакцією першого читання виключені   
29. 3. Особливості видачі та обігу векселів, здійснення операцій з векселями, погашення вексельних зобов'язань та стягнення за векселями визначаються законом, крім видачі, обігу, погашення та стягнення за фінансовими банківськими векселями та фінансовими казначейськими векселями.
 
-32- Риженков О.М.
Абзац перший частини третьої статті 14 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», який Законопроект викладає в новій редакції, викласти в такій редакції:
«3. Особливості видачі та обігу векселів, здійснення операцій з векселями, погашення вексельних зобов'язань та стягнення за векселями визначаються законодавством.».
 
Відхилено Відповідно до концепції законопроекту, підготовленого до другого читання, особливості видачі фінансових векселів визначатимуться у Закону України "Про обіг векселів в Україні", а не у статті 14 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок"     
    -33- Ващук К.Т.
Після абзацу десятого пункту 2 доповнити трьома абзацами такого змісту:
"Максимальний строк погашення державою казначейського векселя не перевищує двох років з дня його видачі.
Платники податків мають право згідно з нормами Податкового кодексу України здійснювати сплату загальнодержавних податків та зборів шляхом пред'явлення для погашення фінансових казначейських векселів.
Органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, зобов'язані за заявою платників податків оформити зарахування сплати такими платниками податків вказаних ними у заяві загальнодержавних податків та зборів, шляхом погашення фінансових казначейських векселів протягом п'яти операційних днів з дати пред'явлення таких векселів."
 
Відхилено егулювання порядку сплати податків не є предметом правового регулювання проекту та взагалі не може бути врегульовано поза межами Податкового кодексу України   
30. Видача фінансових казначейських векселів України є частиною бюджетного процесу і не підлягає регулюванню Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку».
 
      
31. 2) частину восьму статті 17 викласти у такій редакції:
 
   3) частину восьму статті 17 викласти в такій редакції:
 
32. „8. Правочини щодо цінних паперів повинні вчинятися за участю або посередництвом торговця цінними паперами, крім випадків:
 
   "8. Правочини щодо цінних паперів повинні вчинятися за участю або посередництвом торгівця цінними паперами, крім випадків:
 
33. розміщення емітентом власних цінних паперів;
 
   розміщення емітентом власних цінних паперів;
 
34. викупу та продажу емітентом власних цінних паперів;
 
   викупу та продажу емітентом власних цінних паперів;
 
35. проведення розрахунків з використанням неемісійних цінних паперів;
 
-34- Долженков О.В.
В пункті 2 частини 2 законопроекту фразу «проведення розрахунків з використанням неемісійних цінних паперів;» замінити на фразу «здійснення операцій (в тому числі розрахунків) щодо неемісійних цінних паперів».
 
Відхилено Звуження прав торговців цінними паперами не обгрунтовано  проведення розрахунків з використанням неемісійних цінних паперів;
 
36. розміщення казначейських зобов’язань України;
 
   розміщення казначейських зобов’язань України;
 
37. внесення цінних паперів до статутного (складеного) капіталу юридичних осіб;
 
   внесення цінних паперів до статутного (складеного) капіталу юридичних осіб;
 
38. дарування цінних паперів;
 
   дарування цінних паперів;
 
39. спадкування та правонаступництва цінних паперів;
 
   спадкування та правонаступництва цінних паперів;
 
40. вчинення правочинів, пов'язаних з виконанням судових рішень;
 
   вчинення правочинів, пов'язаних з виконанням судових рішень;
 
41. вчинення правочинів у процесі приватизації».
 
-35- Національний банк України
З метою уникнення правової колізії між законодавчими актами після набрання чинності Законом «Про депозитарну систему України», який вносить зміни до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», пропонуємо доповнити законопроект змінами до статей 3 та 4 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», доповнивши пункт 2 проекту наступним:
«3. У підпункті 16 пункту 4 розділу VІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України»:
1) абзац дванадцятий доповнити двома реченнями такого змісту: «Неемісійні цінні папери можуть видаватися та існувати виключно в документарній формі у паперовому або електронному вигляді. Перелік цінних паперів, що можуть видаватися у електронному вигляді, визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України»;
2) абзац п’ятнадцятий викласти у такій редакції:
«Документарним цінним папером є документ у паперовому або електронному вигляді, оформлений у визначеній законодавством формі, що містить найменування виду цінного папера, а також визначені законодавством реквізити»;
3) абзац тридцять перший викласти у такій редакції:
«Права на цінний папір та права за цінним папером на пред'явника, що існує в документарній формі у паперовому вигляді, переходять шляхом вручення такого цінного папера іншій особі, а порядок переходу права на цінний папір та права за цінним папером на пред'явника, що існує в документарній формі у електронному вигляді, визначається Національним банком України - для фінансових банківських векселів та Кабінетом Міністрів України – для фінансових казначейських векселів».
 
Враховано   вчинення правочинів у процесі приватизації".
3. У підпункті 16 пункту 4 розділу VІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 6 липня 2012 року № 5178-VІ "Про депозитарну систему України":
1) абзац дванадцятий доповнити двома реченнями такого змісту: "Неемісійні цінні папери можуть видаватися та існувати виключно в документарній формі у паперовому або електронному вигляді. Перелік цінних паперів, що можуть видаватися в електронному вигляді, визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України";
2) абзац п’ятнадцятий викласти в такій редакції:
"Документарним цінним папером є документ у паперовому або електронному вигляді, оформлений у визначеній законодавством формі, що містить найменування виду цінного папера, а також визначені законодавством реквізити";
3) абзац тридцять перший викласти в такій редакції:
"2. Права на цінний папір та права за цінним папером на пред'явника, що існує в документарній формі у паперовому вигляді, переходять шляхом вручення такого цінного папера іншій особі, а порядок переходу права на цінний папір та права за цінним папером на пред'явника, що існує в документарній формі в електронному вигляді, визначається Національним банком України - для фінансових банківських векселів та Кабінетом Міністрів України – для фінансових казначейських векселів".
 
42. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
43. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-36- Національний банк України
Пункт 1 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 3 розділу І цього Закону, який набирає чинності одночасно із набранням чинності Законом України «Про депозитарну систему України».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 3 розділу І цього Закону, який набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України "Про депозитарну систему України".
 
44. 2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
45. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, передбачивши гарантії забезпечення рівності всіх платників податку, добровільності одержання бюджетного відшкодування сум податку на додану вартість шляхом оформлення фінансових казначейських векселів;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, передбачивши гарантії забезпечення рівності всіх платників податку, добровільності одержання бюджетного відшкодування сум податку на додану вартість шляхом оформлення фінансових казначейських векселів;
 
46. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

-37- Риженков О.М.
Абзац третій пункту другого Прикінцевих та перехідних положень Законопроекту доповнити словами такого змісту:
«передбачивши порядок вчинення протесту фінансового банківського векселя та фінансового казначейського векселя, який існує у формі електронного документу».
 
Враховано   забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом, передбачивши порядок вчинення протесту фінансового банківського векселя та фінансового казначейського векселя, виданих як електронні документи.