Кількість абзаців - 86 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення обмежень у провадженні господарської діяльності (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення обмежень у провадженні господарської діяльності
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення обмежень у провадженні господарської діяльності
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 35 – 36, № 37, ст. 446, зі змінами, внесеними Законом України від 2 жовтня 2012 року № 5404 – VІ):
 
   1. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35 - 37, ст. 446):
 
6. 1) частину другу статті 18 доповнити пунктом такого змісту:
 
-1- Махніцький О.І.
Положення, що містять доповнення частини другої статті 18 Кодексу адміністративного судочинства України пунктом 3 виключити.
 
Відхилено   1) частину другу статті 18 доповнити пунктом 3 такого змісту:
 
7. «3) щодо підтвердження обгрунтованості вжиття суб'єктами владних повноважень заходів реагування під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;
 
   «3) щодо підтвердження обґрунтованості вжиття суб'єктами владних повноважень заходів реагування під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;
 
8. 2) доповнити Кодекс статтею 183-6 такого змісту:
 
-2- Махніцький О.І.
Положення, що містять доповнення Кодексу адміністративного судочинства України статтею 183-6 виключити.
 
Відхилено   2) розділ ІІІ доповнити статтею 183-6 такого змісту:
 
9. «Стаття 183-6. Особливості провадження у справах щодо підтвердження обгрунтованості вжиття суб'єктами владних повноважень заходів реагування під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
 
   «Стаття 183-6. Особливості провадження у справах щодо підтвердження обґрунтованості вжиття суб'єктами владних повноважень заходів реагування під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
 
10. 1. Провадження у справах щодо підтвердження обгрунтованості вжиття суб'єктами владних повноважень заходів реагування на виявлені під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності порушення вимог законодавства у випадку, якщо необхідність такого підтвердження передбачена законом, здійснюється на підставі адміністративного позову суб'єкта владних повноважень, яким ужито відповідних заходів реагування.
 
-3- Продан О.П.
У пункті 2 частини 1 розділу І законопроекту абзац 3 в кінці речення доповнити словами «або суб’єктом господарювання, щодо якого вжиті відповідні заходи реагування».
 
Відхилено   1. Провадження у справах щодо підтвердження обґрунтованості вжиття суб'єктами владних повноважень заходів реагування на виявлені під час здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності порушення вимог законодавства у разі, якщо необхідність такого підтвердження передбачена законом, здійснюється на підставі адміністративного позову суб'єкта владних повноважень, яким ужито відповідних заходів реагування.
 
11. 2. Адміністративний позов подається до окружного адміністративного суду не пізніше наступного дня з дня видання (прийняття) відповідного розпорядчого документа про вжиття заходів реагування, обгрунтованість яких підлягає підтвердженню судом.
 
-4- Одарченко Ю.В.
Частину 2 статті 183-6 Кодексу адміністративного судочинства доповнити реченням наступного змісту:
«Пропущений строк звернення до суду поновленню не підлягає».
 
Відхилено   2. Адміністративний позов подається суб’єктом владних повноважень до окружного адміністративного суду не пізніше наступного дня з дня видання (прийняття) відповідного розпорядчого документа про вжиття заходів реагування, обґрунтованість яких підлягає підтвердженню судом.
 
    -5- Продан О.П.
У пункті 2 частини 1 розділу І законопроекту абзац 4 після слова «подається» доповнити словами «суб’єктом владних повноважень» та після слів «підтвердженню судом» в кінці речення доповнити словами «, а суб’єктом господарювання, щодо якого був виданий документ, обґрунтованість якого оскаржується в суді, протягом десяти робочих днів з дня отримання ним цього розпорядчого документу».
 
Враховано частково    
12. 3. Позовна заява має відповідати вимогам, установленим статтею 106 цього Кодексу. У разі якщо порушення, яке стало підставою для вжиття заходів реагування, було виявлено відповідним суб'єктом владних повноважень під час проведення перевірки, до позовної заяви додаються копії документів, що підтверджують дотримання процедури проведення цієї перевірки.
 
   3. Позовна заява має відповідати вимогам, установленим статтею 106 цього Кодексу. У разі якщо порушення, яке стало підставою для вжиття заходів реагування, було виявлено відповідним суб'єктом владних повноважень під час проведення перевірки, до позовної заяви додаються копії документів, що підтверджують дотримання процедури проведення цієї перевірки.
 
13. 4. У разі невідповідності поданої заяви вимогам частини третьої цієї статті суд у день подання позовної заяви повідомляє позивача про таку невідповідність та встановлює строк не більше двох днів для усунення недоліків. Якщо позивач усунув недоліки в установлений судом строк, позовна заява вважається поданою в день, коли зазначені недоліки було усунуто.
 
-6- Гіршфельд А.М.
Абзац перший частини 4 статті 183-6 викласти в такій редакції:
«4. Суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених частиною третьою цієї статті, у день подання заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху, повідомляє позивача про таку невідповідність та встановлює строк не більше двох днів для усунення недоліків. Ухвала не пізніше наступного дня надсилається Сторонам у справі. Якщо позивач усунув недоліки в установлений судом строк, позовна заява вважається поданою в день, коли зазначені недоліки було усунуто.»
 
Враховано частково   4. У разі невідповідності поданої заяви вимогам частини третьої цієї статті суд у день подання позовної заяви повідомляє позивача про таку невідповідність та встановлює строк не більше двох днів для усунення недоліків. Якщо позивач усунув недоліки в установлений судом строк, позовна заява вважається поданою в день, коли зазначені недоліки було усунуто.
 
14. Невиконання вимог суду про усунення недоліків у встановлений строк тягне за собою повернення позивачу позовної заяви та доданих до неї документів.
 
   Невиконання вимог суду про усунення недоліків у встановлений строк тягне за собою повернення позивачу позовної заяви та доданих до неї документів.
 
15. Повернення позовної заяви унеможливлює повторне звернення з тим самим позовом.
 
   Повернення позовної заяви унеможливлює повторне звернення з тим самим позовом.
 
16. Ухвала суду про повернення позовної заяви може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом двох днів із дня її постановлення.
 
   Ухвала суду про повернення позовної заяви може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом двох днів з дня її постановлення.
 
17. 5. Питання про відкриття провадження в адміністративній справі суд вирішує не пізніше наступного дня з дня надходження позовної заяви. Копії ухвали про відкриття провадження невідкладно надсилаються позивачу та особі, прав, свобод, інтересів чи обов'язків якої стосується адміністративний позов. В ухвалі про відкриття провадження суд може зобов'язати позивача вжити заходів для своєчасного та належного повідомлення особі, прав, свобод, інтересів чи обов'язків якої стосується адміністративний позов, про час і місце розгляду справи з наданням у судовому засіданні доказів про таке повідомлення.
 
-7- Гіршфельд А.М.
Частину п’яту статті 183-6 доповнити реченням такого змісту:
«При цьому, особа, прав, свобод, інтересів чи обов’язків якої стосується адміністративний позов, має всі права сторони у справі, передбачені ст. 49-51 цього Кодексу.»
 
Відхилено   5. Питання про відкриття провадження в адміністративній справі суд вирішує не пізніше наступного дня з дня надходження позовної заяви. Копії ухвали про відкриття провадження невідкладно надсилаються позивачу та особі, прав, свобод, інтересів чи обов'язків якої стосується адміністративний позов. В ухвалі про відкриття провадження суд може зобов'язати позивача вжити заходів для своєчасного та належного повідомлення особі, прав, свобод, інтересів чи обов'язків якої стосується адміністративний позов, про час і місце розгляду справи з наданням у судовому засіданні доказів про таке повідомлення.
 
18. 6. Виклик судом осіб, які беруть участь у справі, та повідомлення про постановлені судом ухвали здійснюються за допомогою кур'єра або телефону, факсу, електронної пошти чи іншого технічного засобу зв'язку. Неприбуття в судове засідання осіб, яким належним чином повідомлено про час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду.
 
   6. Виклик судом осіб, які беруть участь у справі, та повідомлення про постановлені судом ухвали здійснюються за допомогою кур'єра або телефону, факсу, електронної пошти чи іншого технічного засобу зв'язку. Неприбуття в судове засідання осіб, яким належним чином повідомлено про час і місце розгляду справи, не перешкоджає судовому розгляду.
 
19. 7. У разі постановлення ухвали про відкриття провадження у справі суд у п'ятиденний строк ухвалює постанову по суті заявлених вимог.
 
-8- Гіршфельд А.М.
Частину сьому статті 183-6 доповнити реченням наступного змісту:
«При цьому, суд має надати оцінку доказам, що підтверджують дотримання процедури проведення перевірки (у разі якщо порушення, яке стало підставою для вжиття заходів реагування, було виявлено відповідним суб'єктом владних повноважень під час проведення перевірки) та в разі виявлення порушень з боку суб’єкта владних повноважень при проведенні перевірки, відмовляє в позові з цієї підстави».
 
Відхилено   7. У разі постановлення ухвали про відкриття провадження у справі суд у п'ятиденний строк ухвалює постанову по суті заявлених вимог.
 
20. 8. У постанові суду зазначаються:
 
   8. У постанові суду зазначаються:
 
21. 1) день, час та місце її ухвалення;
 
   1) день, час та місце її ухвалення;
 
22. 2) найменування адміністративного суду, прізвище та ініціали судді, який ухвалив постанову;
 
   2) найменування адміністративного суду, прізвище та ініціали судді, який ухвалив постанову;
 
23. 3) найменування суб'єкта владних повноважень, який звернувся з адміністративним позовом, ім'я (найменування) особи, прав, свобод, інтересів чи обов'язків якої стосується адміністративний позов;
 
   3) найменування суб'єкта владних повноважень, який звернувся з адміністративним позовом, ім'я (найменування) особи, прав, свобод, інтересів чи обов'язків якої стосується адміністративний позов;
 
24. 4) зміст вимог адміністративного позову;
 
-9- Гіршфельд А.М.
Пункт четвертий частини 8 статті 183-6 після слів «адміністративного позову» доповнити словами «та позиції особи, прав, свобод, інтересів чи обов’язків якої стосується адміністративний позов».
 
Відхилено   4) зміст вимог адміністративного позову;
 
25. 5) положення закону, якими керувався суд і на підставі яких ухвалено постанову;
 
   5) положення закону, якими керувався суд і на підставі яких ухвалено постанову;
 
26. 6) висновок суду про повне або часткове задоволення чи відмову в задоволенні вимог адміністративного позову з посиланням на досліджені судом докази;
 
-10- Гіршфельд А.М.
Пункт шостий частини 8 статті 183-6 викласти таким чином:
«6) висновок суду про повне або часткове задоволення чи відмову в задоволенні вимог адміністративного позову з посиланням на оцінені та досліджені судом докази, що підтверджують дотримання процедури проведення перевірки, у разі якщо порушення, яке стало підставою для вжиття заходів реагування, було виявлено відповідним суб'єктом владних повноважень під час проведення перевірки».
 
Враховано частково   6) висновок суду про повне або часткове задоволення чи відмову в задоволенні вимог адміністративного позову з посиланням на досліджені судом докази;
 
27. 7) висновок суду про розподіл судових витрат;
 
   7) висновок суду про розподіл судових витрат;
 
28. 8) строк набрання постановою законної сили та порядок її оскарження.
 
   8) строк набрання постановою законної сили та порядок її оскарження.
 
29. 9. Постанова адміністративного суду ухвалюється, проголошується та видається або надсилається в день її ухвалення згідно з правилами, передбаченими статтями 160, 167 цього Кодексу, без права суду відкласти складення постанови у повному обсязі.
 
   9. Постанова адміністративного суду ухвалюється, проголошується та видається або надсилається в день її ухвалення згідно з правилами, передбаченими статтями 160, 167 цього Кодексу, без права суду відкласти складення постанови в повному обсязі.
 
30. Постанову адміністративного суду може бути надіслано кур'єром, факсом, електронною поштою чи іншим технічним засобом зв'язку.
 
   Постанову адміністративного суду може бути надіслано кур'єром, факсом, електронною поштою чи іншим технічним засобом зв'язку.
 
31. 10. У разі якщо під час судового розгляду буде встановлено, що обставини, які стали підставою для вжиття заходів реагування, обгрунтованість яких потребує підтвердження судом, перестали існувати або усунуті, суд ухвалює постанову про відсутність підстав для вжиття відповідним суб'єктом владних повноважень заходів реагування.
 
-11- Одарченко Ю.В.
Частину 10 статті 183-6 Кодексу адміністративного судочинства викласти у наступній редакції:
«10. У разі якщо під час судового розгляду позивачем не буде доведено обґрунтованість вжиття заходів реагування, або буде встановлено, що обставини, які стали підставою для вжиття заходів реагування, обгрунтованість яких потребує підтвердження судом, перестали існувати або усунуті, суд ухвалює постанову про відсутність підстав для вжиття відповідним суб'єктом владних повноважень заходів реагування».
 
Відхилено   10. У разі якщо під час судового розгляду буде встановлено, що обставини, які стали підставою для вжиття заходів реагування, обґрунтованість яких потребує підтвердження судом, перестали існувати або усунуті, суд ухвалює постанову про відсутність підстав для вжиття відповідним суб'єктом владних повноважень заходів реагування.
 
    -12- Гіршфельд А.М.
У частині десятій статті 183-6 слова «про відсутність підстав для вжиття відповідним суб'єктом владних повноважень заходів реагування.» замінити словами «по суті, відмовляє у позові у зв’язку з відсутністю підстав для вжиття відповідним суб'єктом владних повноважень заходів реагування та скасовує видане (прийняте) рішення про вжиття заходів реагування.»
 
Відхилено    
32. 11. Апеляційні скарги на судові рішення суду першої інстанції подаються протягом трьох днів із дня їх ухвалення.
 
   11. Апеляційні скарги на судові рішення суду першої інстанції подаються протягом трьох днів з дня їх ухвалення.
 
33. Апеляційні скарги розглядаються апеляційним судом у строк не більше трьох днів із дня відкриття апеляційного провадження.
 
   Апеляційні скарги розглядаються апеляційним судом у строк не більше трьох днів з дня відкриття апеляційного провадження.
 
34. Копія судового рішення апеляційної інстанції надсилається особам, які беруть участь у справі, в день його ухвалення кур'єром, факсом, електронною поштою чи іншим технічним засобом зв'язку.
 
   Копія судового рішення апеляційної інстанції надсилається особам, які беруть участь у справі, в день його ухвалення кур'єром, факсом, електронною поштою чи іншим технічним засобом зв'язку.
 
35. Судове рішення апеляційної інстанції є остаточним і оскарженню не підлягає.
 
-13- Одарченко Ю.В.
Абзац четвертий частини 11 статті 183-6 Кодексу адміністративного судочинства викласти у наступній редакції:
«Рішення суду про задоволення позову про підтвердження обґрунтованості заходів реагування після його перегляду в апеляційному порядку може бути оскаржено в касаційному порядку протягом 7 днів з дня набрання законної сили рішенням суду апеляційної інстанції. Суд касаційної інстанції розглядає таку скаргу протягом 10 днів».
 
Відхилено   Судове рішення апеляційної інстанції є остаточним і оскарженню не підлягає.
 
36. 12. Строки, визначені цією статтею, не включають вихідних, святкових чи інших неробочих днів.
 
   12. Строки, визначені цією статтею, не включають вихідних, святкових чи інших неробочих днів.
 
37. 13. Особа має право подати заяву про скасування заходів реагування, обгрунтованість яких підтверджено постановою суду відповідно до положень цієї статті, якщо обставини, які стали підставою для вжиття цих заходів, перестали існувати або усунуті, що підтверджується відповідними доказами. Така заява подається до адміністративного суду, який ухвалив постанову про підтвердження обгрунтованості заходів реагування, вжитих суб'єктами владних повноважень.
 
   13. Особа має право подати заяву про скасування заходів реагування, обґрунтованість яких підтверджена постановою суду відповідно до положень цієї статті, якщо обставини, які стали підставою для вжиття цих заходів, перестали існувати або усунуті, що підтверджується відповідними доказами. Така заява подається до адміністративного суду, який ухвалив постанову про підтвердження обґрунтованості заходів реагування, вжитих суб'єктами владних повноважень.
 
38. 14. Заява про скасування заходів реагування підлягає розгляду та вирішенню в судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі, протягом п'яти днів із дня її отримання судом. Неприбуття в судове засідання осіб, яких належним чином повідомлено про час і місце розгляду, не перешкоджає розгляду такої заяви. У разі якщо суд дійде висновку про можливість ухвалення законного судового рішення без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі, він розглядає заяву у порядку письмового провадження.
 
-14- Одарченко Ю.В.
Частину 14 статті 183-6 Кодексу адміністративного судочинства викласти у наступній редакції:
«14. Заява про скасування заходів реагування підлягає розгляду та вирішенню в судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі, протягом п'яти днів із дня її отримання судом. Неприбуття в судове засідання осіб, яких належним чином повідомлено про час і місце розгляду, не перешкоджає розгляду такої заяви.
За результатами розгляду заяви суд постановляє ухвалу про задоволення або про відмову в її задоволенні, яка може бути оскаржена в порядку, визначеному частиною 11 цієї статті.
Відмова у задоволенні заяви не перешкоджає повторному зверненню до суду із заявою про скасування заходів реагування.»
 
Враховано частково   14. Заява про скасування заходів реагування підлягає розгляду та вирішенню в судовому засіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі, протягом п'яти днів з дня її отримання судом. Неприбуття в судове засідання осіб, яких належним чином повідомлено про час і місце розгляду, не перешкоджає розгляду такої заяви. У разі якщо суд дійде висновку про можливість ухвалення законного судового рішення без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі, він розглядає заяву в порядку письмового провадження.
 
    -15- Гіршфельд А.М.
Абзац перший частини 14 статті 183-6 доповнити наступним реченням:
«У випадку, якщо заява про скасування заходів реагування подана до моменту прийняття судом постанови про підтвердження обґрунтованості вжиття суб'єктами владних повноважень заходів реагування, суд розглядає цю заяву в межах строку, встановленого частиною сьомою цієї статті.»
 
Відхилено    
39. За результатами розгляду заяви суд постановляє ухвалу про задоволення або про відмову в її задоволенні, яка не підлягає оскарженню.
 
-16- Гіршфельд А.М.
Абзац другий частини 14 статті 183-6 викласти в такій редакції:
«За результатами розгляду заяви суд постановляє ухвалу про задоволення або про відмову в її задоволенні, яка підлягає оскарженню в апеляційному порядку за правилами, встановленими цією статтею для оскарження рішення суду щодо обґрунтованості вжиття заходів реагування суб’єктом владних повноважень. У разі визнання судом доказів, що підтверджують необхідність скасування заходів реагування, недостатніми або неналежними, встановлюється строк для надання додаткових доказів існування або усунення обставин, які стали підставою для вжиття цих заходів.»
 
Відхилено   За результатами розгляду заяви суд постановляє ухвалу про задоволення або про відмову в її задоволенні, яка не підлягає оскарженню.
 
40. Відмова у задоволенні заяви не перешкоджає повторному зверненню до суду із заявою про скасування заходів реагування».
 
-17- Одарченко Ю.В.
Доповнити статтю 183-6 Кодексу адміністративного судочинства частиною 15 наступного змісту:
«15. Рішення суду про задоволення позовної заяви поданої у порядку, передбаченим цією статтею, не створює преюдиціального факту та не може використовуватися в якості доказу в іншому судовому процесі, у тому числі під час оскарження дій щодо вжиття заходів реагування.»
 
Відхилено   Відмова у задоволенні заяви не перешкоджає повторному зверненню до суду із заявою про скасування заходів реагування».
 
41. 2. У Кодексі цивільного захисту України:
 
-18- Шаров І.Ф.
Пункт 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   2. У Кодексі цивільного захисту України:
 
42. 1) пункти 7, 39 – 41 частини другої статті 17, пункт 1 частини п'ятої статті 24 та частину третю статті 31 виключити;
 
-19- Вечерко В.М.
У підпункті 1 пункту 2 розділу І цифру «7» та слова та цифри «пункт 1 частини п’ятої статті 24» виключити.
 
Враховано   1) у частині другій статті 17:
а) пункт 7 викласти в такій редакції:
«7) організовує та забезпечує на підставі договорів охорону від пожеж підприємств, установ, організацій та об'єктів, визначених Кабінетом Міністрів України»;
б) пункти 39 – 41 виключити;
2) пункт 1 частини п’ятої статті 24 викласти в такій редакції:
«1) аварійно-рятувальне обслуговування на договірній основі суб'єктів господарювання, окремих територій, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню, визначених Кабінетом Міністрів України»;
 
    -20- Продан О.П.
У пункті 1 частини 2 розділу І законопроекту цифру «7», а також слова та цифри «, пункт 1 частини п’ятої статті 24» виключити.
 
Враховано    
    -21- Махніцький О.І.
Зміни до пункту 1 частини п'ятої статті 24 Кодексу цивільного захисту України, запропоновані законопроектом виключити.
 
Враховано    
    -22- Бутківський В.В.
У підпункті 1 пункту 2 слова, цифри та розділовий знак «7,» та «пункт 1 частини п'ятої статті 24» виключити.
 
Враховано    
    -23- Махніцький О.І.
Зміни до статті 31 Кодексу цивільного захисту України, запропоновані законопроектом виключити.
 
Відхилено    
    -24- Вечерко В.М.
Після підпункту 1 пункту 2 розділу І доповнити новими підпунктами такого змісту:
«2) пункт 7 частини другої статті 17 викласти у такій редакції:
«7) організовувати та забезпечувати на підставі договорів охорону від пожеж підприємств, установ, організацій та об'єктів, визначених Кабінетом Міністрів України»;
3) пункт 1 частини п’ятої статті 24 викласти у такій редакції:
«аварійно-рятувальне обслуговування на договірній основі суб'єктів господарювання, окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню, визначених Кабінетом Міністрів України».
У зв'язку з цим підпункти 2 – 10 вважати підпунктами 4 – 12.
 
Враховано    
    -25- Бутківський В.В.
Доповнити пункт 2 новими підпунктами 2) та 3) у такій редакції:
« 2) пункт 7 статті 17 викласти у новій редакції «організовувати та забезпечувати охорону від пожеж підприємств, установ, організацій та інших об'єктів на підставі договорів, в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України»,
3) пункт 1 частини п'ятої статті 24 викласти у новій редакції «аварійно-рятувальне обслуговування на договірній основі об'єктів підвищеної небезпеки та окремих територій, що перебувають у власності, володінні або користуванні суб'єктів господарювання, на яких існує небезпека виникнення надзвичайних ситуацій перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України»:
підпункти 2) -10) відповідно вважати підпунктами 4) -12).
 
Враховано частково    
43. 2) у частині четвертій статті 30 слова «та провайдери» виключити;
 
-26- Махніцький О.І.
Зміни до частини 4 ст.30 Кодексу цивільного захисту України виключити.
 
Відхилено   3) у частині четвертій статті 30 слова «та провайдери» виключити;
4) частину третю статті 31 виключити;
 
    -27- Єремеєв І.М.
Івахів С.П.
Підпункт 4 пункту 2 статті 30 Кодексу цивільного захисту України вилучити.
 
Відхилено    
    -28- Єремеєв І.М.
Івахів С.П.
Підпункт 5 пункту 2 статті 30 Кодексу цивільного захисту України викласти в такій редакції:
«5)організаційно-технічні інтеграції різних систем централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій».
 
Відхилено    
44. 3) частину шосту статті 34 викласти в такій редакції:
 
-29- Продан О.П.
Пункт 3 частини 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   5) частину шосту статті 34 викласти в такій редакції:
 
45. «6. Замовники будівництва отримують вихідні дані у порядку, визначеному Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 
-30- Гіршфельд А.М.
Частину шосту статті 34 після слів «Замовники будівництва отримують» доповнити словами «на безоплатній основі у центральному органі виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту».
 
Відхилено   «6. Замовники будівництва отримують вихідні дані у порядку, визначеному Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 
46. 4) текст статті 45 викласти в такій редакції:
 
-31- Махніцький О.І.
Зміни до ст.45 Кодексу цивільного захисту України виключити.
 
Відхилено   6) текст статті 45 викласти в такій редакції:
 
47. «1. Експертизі у сфері цивільного захисту у випадках, передбачених законом, підлягають:
 
   «1. Експертизі у сфері цивільного захисту у випадках, передбачених законом, підлягають:
 
48. 1) проекти містобудівної документації в частині додержання вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки;
 
   1) проекти містобудівної документації в частині додержання вимог законодавства з питань техногенної та пожежної безпеки;
 
49. 2) проекти будівництва в частині додержання вимог нормативно-правових актів з питань техногенної, пожежної, ядерної та радіаційної безпеки, міцності, надійності та необхідної довговічності.
 
   2) проекти будівництва в частині додержання вимог нормативно-правових актів з питань техногенної, пожежної, ядерної та радіаційної безпеки, міцності, надійності та необхідної довговічності.
 
50. 2. Експертиза містобудівної документації та проектів будівництва проводиться відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 
   2. Експертиза містобудівної документації та проектів будівництва проводиться відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;
 
51. 5) у частині четвертій статті 57:
 
   7) у частині четвертій статті 57:
 
52. а) абзаци другий та шостий викласти відповідно в такій редакції:
 
   а) абзаци другий та шостий викласти в такій редакції:
 
53. «Декларація реєструється дозвільним органом на безоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня її надходження»;
 
-32- Гіршфельд А.М.
У абзаці другому частини 4 статті 57 слово «робочих» замінити словом «календарних».
 
Відхилено   «Декларація реєструється дозвільним органом на безоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня її надходження»;
 
54. «У разі якщо дозвільним органом не зареєстровано декларацію і не відмовлено в її реєстрації в установлений абзацом другим цієї частини строк, право на вчинення дій щодо провадження господарської діяльності, передбачених частиною другою цієї статті, виникає наступного дня після завершення строку, встановленого для реєстрації декларації. У такому випадку декларація вважається зареєстрованою»;
 
   «У разі якщо дозвільним органом не зареєстровано декларацію і не відмовлено в її реєстрації в установлений абзацом другим цієї частини строк, право на вчинення дій щодо провадження господарської діяльності, передбачених частиною другою цієї статті, виникає наступного дня після завершення строку, встановленого для реєстрації декларації. У такому разі декларація вважається зареєстрованою»;
 
55. б) доповнити частину пунктом 3 такого змісту:
 
   б) доповнити пунктом 3 такого змісту:
 
56. «3) на використання об'єктів, що в установленому законодавством порядку приймаються в експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту»;
 
   «3) на використання об'єктів, що в установленому законодавством порядку приймаються в експлуатацію після завершення будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту»;
 
57. 6) у частині другій статті 64 слова «а також через підрозділи, які здійснюють пожежно-технічне обслуговування підприємств, установ, організацій, інших об'єктів на підставі договорів» виключити;
 
   8) у частині другій статті 64 слова «а також через підрозділи, які здійснюють пожежно-технічне обслуговування підприємств, установ, організацій, інших об'єктів на підставі договорів» виключити;
 
58. 7) у частині першій статті 67:
 
   9) у частині першій статті 67:
 
59. а) пункт 2 викласти в такій редакції:
 
   а) пункт 2 викласти в такій редакції:
 
60. «2) здійснення контролю за додержанням вимог техногенної та пожежної безпеки під час проведення робіт із будівництва будівель та споруд виробничого призначення»;
 
-33- Вечерко В.М.
Пункт «а» підпункту 7 пункту 2 розділу І викласти у такій редакції:
«2) здійснення контролю за додержанням вимог техногенної та пожежної безпеки під час проведення робіт із будівництва будівель та споруд, крім об’єктів будівництва І та ІІ категорій складності, площа яких не перевищує 300 кв.метрів (за винятком об’єктів, вбудованих в будівлі), а також крім індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, індивідуальних гаражів»
 
Враховано   «2) здійснення контролю за додержанням вимог техногенної та пожежної безпеки під час проведення робіт із будівництва будівель та споруд, крім об’єктів будівництва І та ІІ категорій складності, площа яких не перевищує 300 квадратних метрів (за винятком об’єктів, вбудованих у будівлі), а також крім індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, індивідуальних гаражів»;
 
    -34- Наконечний В.Л.
У підпункті а) пункту сьомого частини другої розділу першого слова «виробничого призначення» виключити.
 
Враховано    
    -35- Бутківський В.В.
У пункті а) підпункту 7) пункту 2 слова «виробничого призначення» виключити.
 
Враховано    
61. б) пункт 5 виключити;
 
   б) пункт 5 виключити;
 
62. в) пункт 7 викласти в такій редакції:
 
   в) пункт 7 викласти в такій редакції:
 
63. «7) здійснення відповідно до закону ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення»;
 
   «7) здійснення відповідно до закону ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення»;
 
64. 8) у частині першій статті 133 слова «та формуваннями Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту» виключити;
 
-36- Продан О.П.
Пункт 8 частини 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   10) у частині першій статті 133 слова «та формуваннями Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту» виключити;
 
65. 9) у частині першій статті 134 слова «а також Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту» виключити;
 
   11) в абзаці першому частини першої статті 134 слова «а також Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту» виключити;
 
66. 10) пункт 3 та абзац другий пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
-37- Продан О.П.
У пункті 10 частини 2 розділу 1 законопроекту слова «та абзац другий пункту 4» виключити.
 
Відхилено   12) пункт 3 та абзац другий пункту 4 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
67. 3. У Законі України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389, зі змінами, внесеними Законом України від 2 жовтня 2012 року № 5404 – VІ):
 
-38- Махніцький О.І.
Доповнення та зміни до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» виключити.
 
Відхилено   3. У Законі України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389, із змінами, внесеними Законом України від 2 жовтня 2012 року № 5404 – VІ):
 
68. 1) у частині п'ятій статті 4:
 
   1) у частині п'ятій статті 4:
 
69. а) друге речення абзацу першого доповнити словами: «а у випадках, передбачених законом, – із наступним підтвердженням обгрунтованості вжиття таких заходів адміністративним судом»;
 
   а) друге речення абзацу першого доповнити словами «а у випадках, передбачених законом, – із наступним підтвердженням обґрунтованості вжиття таких заходів адміністративним судом»;
 
70. б) абзац другий замінити сімома абзацами такого змісту:
 
   б) абзац другий замінити сімома абзацами такого змісту:
 
71. «Якщо законом передбачено, що обгрунтованість ужиття органом державного нагляду (контролю) заходів реагування має бути підтверджена судом, орган державного нагляду (контролю) звертається до адміністративного суду з адміністративним позовом не пізніше наступного робочого дня з дня видання (прийняття) відповідного розпорядчого документа.
 
   «Якщо законом передбачено, що обґрунтованість вжиття органом державного нагляду (контролю) заходів реагування має бути підтверджена судом, орган державного нагляду (контролю) звертається до адміністративного суду з адміністративним позовом не пізніше наступного робочого дня з дня видання (прийняття) відповідного розпорядчого документа.
 
72. Заходи реагування, обгрунтованість яких має бути підтверджена адміністративним судом, не застосовуються, а відповідний розпорядчий документ підлягає негайному скасуванню органом державного нагляду (контролю) у випадку, якщо:
 
-39- Гіршфельд А.М.
У абзаці третьому частини 5 статті 4 слова «підлягає негайному скасуванню органом державного нагляду (контролю)» замінити словами «вважається таким, що скасовано».
 
Відхилено   Заходи реагування, обґрунтованість яких має бути підтверджена адміністративним судом, не застосовуються, а відповідний розпорядчий документ підлягає негайному скасуванню органом державного нагляду (контролю) у разі, якщо:
 
73. 1) орган державного нагляду (контролю) в установлений цим Законом строк не звернувся до адміністративного суду з відповідним позовом;
 
   1) орган державного нагляду (контролю) в установлений цим Законом строк не звернувся до адміністративного суду з відповідним позовом;
 
74. 2) позовну заяву було повернено органу державного нагляду (контролю) ухвалою адміністративного суду і така ухвала набрала законної сили;
 
   2) позовну заяву повернено органу державного нагляду (контролю) ухвалою адміністративного суду, і така ухвала набрала законної сили;
 
75. 3) адміністративний суд ухвалив постанову, якою відмовив органу державного нагляду (контролю) у підтвердженні обгрунтованості вжиття заходів реагування, або постанову про відсутність підстав для вжиття таких заходів, і така постанова набрала законної сили;
 
   3) адміністративний суд ухвалив постанову, якою відмовив органу державного нагляду (контролю) у підтвердженні обґрунтованості вжиття заходів реагування, або постанову про відсутність підстав для вжиття таких заходів, і така постанова набрала законної сили;
 
76. 4) протягом тридцяти робочих днів з дня видання (прийняття) відповідного розпорядчого документа про вжиття заходів реагування їх обгрунтованість не буде підтверджено постановою адміністративного суду, що набрала законної сили.
 
-40- Гіршфельд А.М.
У пункті 4 абзацу третього частини 5 статті 4 слова «тридцяти робочих» замінити словом «п’яти».
 
Відхилено   4) протягом 30 робочих днів з дня видання (прийняття) відповідного розпорядчого документа про вжиття заходів реагування їх обґрунтованість не буде підтверджено постановою адміністративного суду, що набрала законної сили.
 
77. Застосовані адміністративним судом заходи реагування за позовом органу державного нагляду (контролю), а також ужиті органом державного нагляду (контролю) заходи, обгрунтованість яких підтверджена адміністративним судом, скасовуються адміністративним судом у порядку, встановленому процесуальним законом»;
 
-41- Гіршфельд А.М.
Абзац четвертий частини 5 статті 4 доповнити реченням наступного змісту:
«У разі, якщо судом не підтверджено обґрунтованість вжиття заходів реагування органом державного нагляду (контролю), відповідний орган державного нагляду (контролю) притягає до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, які видали (прийняли) відповідний розпорядчий документ.»
 
Відхилено   Застосовані адміністративним судом заходи реагування за позовом органу державного нагляду (контролю), а також вжиті органом державного нагляду (контролю) заходи, обґрунтованість яких підтверджена адміністративним судом, скасовуються адміністративним судом у порядку, встановленому процесуальним законом»;
 
78. 2) у статті 7:
 
   2) у статті 7:
 
79. а) частину сьому викласти в такій редакції:
 
   а) частину сьому викласти в такій редакції:
 
80. «7. На підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, орган державного нагляду (контролю) за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду. У разі необхідності вжиття інших заходів реагування орган державного (контролю) протягом п'яти робочих днів з дня завершення заходу зі здійснення державного нагляду (контролю) складає припис, розпорядження, інший розпорядчий документ щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу, а у випадках, передбачених законом, також звертається у порядку та строки, встановлені законом, до адміністративного суду з позовом щодо підтвердження обгрунтованості вжиття до суб'єкта господарювання заходів реагування, передбачених відповідним розпорядчим документом»;
 
   «7. На підставі акта, складеного за результатами здійснення заходу, в ході якого виявлено порушення вимог законодавства, орган державного нагляду (контролю) за наявності підстав для повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення), реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг звертається у порядку та строки, встановлені законом, з відповідним позовом до адміністративного суду. У разі необхідності вжиття інших заходів реагування орган державного (контролю) протягом п'яти робочих днів з дня завершення здійснення заходу державного нагляду (контролю) складає припис, розпорядження, інший розпорядчий документ щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходу, а у випадках, передбачених законом, також звертається у порядку та строки, встановлені законом, до адміністративного суду з позовом щодо підтвердження обґрунтованості вжиття до суб'єкта господарювання заходів реагування, передбачених відповідним розпорядчим документом»;
 
81. б) доповнити статтю частиною десятою такого змісту:
 
   б) доповнити частиною десятою такого змісту:
 
82. «10. У разі якщо обгрунтованість заходів реагування, зазначених у розпорядчих документах щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), відповідно до закону має бути підтверджена адміністративним судом, зазначені в таких документах терміни усунення виявлених порушень, застосування до суб'єкта господарювання санкцій обраховуються з дати набрання законної сили постановою адміністративного суду про підтвердження обгрунтованості вжиття заходів реагування».
 
   «10. У разі якщо обґрунтованість заходів реагування, зазначених у розпорядчих документах щодо усунення порушень, виявлених під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), відповідно до закону має бути підтверджена адміністративним судом, зазначені в таких документах строки усунення виявлених порушень, застосування до суб'єкта господарювання санкцій обраховуються з дня набрання законної сили постановою адміністративного суду про підтвердження обґрунтованості вжиття заходів реагування».
 
83. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
84. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і вводиться в дію з 1 липня 2013 року, крім пунктів 1 і 3 розділу І, які набирають чинності з 1 липня 2013 року.
 
-42- Одарченко Ю.В.
Пункт 1 Розділу ІІ Законопроекту викласти у наступній редакції:
«1. Цей Закон вступає в силу з дня збільшення чисельності суддів кожного окружного адміністративного суду на одного суддю та кожного апеляційного адміністративного суду на трьох суддів.»
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, і вводиться в дію з 1 липня 2013 року, крім пунктів 1 і 3 розділу І, які набирають чинності з 1 липня 2013 року.
 
85. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт (надання послуг) відповідно до постанови адміністративного суду, а також щодо визначення випадків, коли обгрунтованість вжиття інших заходів реагування підлягає підтвердженню адміністративним судом.

-43- Вечерко В.М.
Розділ ІІ доповнити новим пунктом такого змісту:
«3. Кабінету Міністрів України у чотиримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом вжити заходів щодо вдосконалення системи надання послуг з охорони підприємств, установ, організацій, об'єктів від пожеж та аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання, окремих території, забезпечивши доступність та конкуренцію на ринку відповідних послуг».
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України:
у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт (надання послуг) відповідно до постанови адміністративного суду, а також щодо визначення випадків, коли обґрунтованість вжиття інших заходів реагування підлягає підтвердженню адміністративним судом.
у чотиримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом вжити заходів щодо вдосконалення системи надання послуг з охорони підприємств, установ, організацій, об'єктів від пожеж та аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання, окремих території, забезпечивши доступність та конкуренцію на ринку відповідних послуг.

    -44- Одарченко Ю.В.
Розділу ІІ Законопроекту доповнити пунктом 3 наступного змісту:
«3. Доручити уповноваженим органам державної влади здійснити збільшення штатної чисельності кожного окружного адміністративного суду на одного суддю та кожного апеляційного адміністративного суду на трьох суддів.»
 
Відхилено