Кількість абзаців - 241 Таблиця поправок


Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи (на заміну раніше розданої) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи
 
   Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
 
   І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
 
5. 1. В абзаці другому підпункту 1.1 статті 1 слова «органів державної податкової служби» замінити словами «контролюючих органів, визначених пунктом 41.1 статті 41 цього Кодексу».
 
-1- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«абзац другий пункту 1.1 статті 1 викласти в такій редакції:
«Цим Кодексом визначаються функції та правові основи діяльності контролюючих органів, визначених пунктом 41.1 статті 41 цього Кодексу, включаючи питання адміністрування податків, зборів, платежів відповідно до законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи».
 
Відхилено   1. У статті 1:
1) у підпункту 1.1:
в абзаці другому слова «органів державної податкової служби» замінити словами «контролюючих органів, визначених пунктом 41.1 статті 41 цього Кодексу».
доповнити абзацом третім такого змісту:
«Державна податкова справа - сфера діяльності контролюючих органів, передбачена цим Кодексом та іншими актами законодавства України, спрямована на формування і реалізацію державної податкової політики в частині адміністрування податків, зборів, платежів»;
2) у пункті 1.3 слова та цифру «розділу V Закону України «Про банки і банківську діяльність» замінити словами та цифрами «Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;
 
    -2- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 1 розділу І: законопроекту підпункт 1 доповнити абзацом такого змісту::
«Підпункт 1.1 доповнити абзацом третім такого змісту:
«Державна податкова справа - сфера діяльності контролюючих органів, передбачена цим Кодексом та іншими актами законодавства України, спрямована на формування і реалізацію державної податкової політики в частині адміністрування податків, зборів, платежів»;
доповнити підпунктом 2 такого змісту:
«2) у пункті 1.3 слова та цифру «розділу V Закону України «Про банки і банківську діяльність» замінити словами та цифрами «Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;
 
Враховано    
6. 2. У пункті 14.1 статті 14:
 
   2. У пункті 14.1 статті 14:
 
7. 1) у підпункті 14.1.24 слова «що контролюються органами державної податкової служби» замінити словами «контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи»;
 
-3- Долженков О.В.
З підпункту 14.1.30 пункту 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України виключити словосполучення «та Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»;
 
Відхилено Ст.116 Регламенту ВРУ  1) у підпункті 14.1.24 слова «що контролюються органами державної податкової служби» замінити словами «контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи»;
2) у підпунктах 14.1.31 та 14.1.32 слова «платникові податків» замінити словами «платнику податків»;
 
    -4- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом 2 такого змісту:
«2) у підпунктах 14.1.31 та 14.1.32 пункту 14.1 слова «платникові податків» замінити словами «платнику податків»;
Підпункт 2 вважати підпунктом 3.
 
Враховано    
    -5- Долженков О.В.
В підпункті 14.1.97 пункту 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України термін «основний фонд» замінити у відповідних відмінках на термін «основний засіб»;
 
Відхилено Ст.116 Регламенту ВРУ   
8. 2) доповнити підпунктом 14.1.269 такого змісту:
 
   3) доповнити підпунктами 14.1.269 та 14.1.270 такого змісту:
 
9. «14.1.269. Адміністрування податків, зборів, платежів - це сукупність рішень та процедур контролюючих органів і дій їх посадових осіб, які визначають інституційну структуру податкових та митних відносин, організовують ідентифікацію, облік платників податків і об’єктів оподаткування, створюють сервісне обслуговування платників податків, забезпечують організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленому законом»;
 
-6- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці другому підпункту 3 пункту 2 розділу І законопроекту слова «податків, зборів, платежів’ замінити словами «податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) та інших платежів відповідно до законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи (далі - податків, зборів, платежів)», після слів «платників податків» доповнити словами «і платників єдиного внеску», а слова слово «створюють» замінити словом «забезпечують»;
Відповідно у пункті 4 розділу І законопроекту в частині редакції підпункту 19?.1.1 слова «податків і зборів, митних платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок)» замінити словами «податків, і зборів, платежів»
 
Враховано   «14.1.269. адміністрування податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок) та інших платежів відповідно до законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи (далі - податків, зборів, платежів) - це сукупність рішень та процедур контролюючих органів і дій їх посадових осіб, що визначають інституційну структуру податкових та митних відносин, організовують ідентифікацію, облік платників податків і платників єдиного внеску та об’єктів оподаткування, забезпечують сервісне обслуговування платників податків, організацію та контроль за сплатою податків, зборів, платежів відповідно до порядку, встановленого законом;
14.1.270. надання послуг електронного цифрового підпису – реєстрація заявників, надання у користування засобів електронного цифрового підпису, надання допомоги при генерації відкритих та особистих ключів, обслуговування сертифікатів ключів (формування, розповсюдження, скасування, зберігання, блокування та відновлення), надання інформації щодо чинних, скасованих і блокованих сертифікатів ключів, надання послуги фіксування часу, консультаційних та інших послуг, визначених Законом України «Про електронний цифровий підпис».
 
    -7- Продан О.П.
У підпункті 2 пункту 2 частини 1 законопроекту:
після слова «створюють» доповнити словом «безкоштовне».
 
Відхилено Можливе множинне трактування   
    -8- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 3 пункту 2 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«14.1.270. надання послуг електронного цифрового підпису – реєстрація заявників, надання у користування засобів електронного цифрового підпису, надання допомоги при генерації відкритих та особистих ключів, обслуговування сертифікатів ключів (формування, розповсюдження, скасування, зберігання, блокування та відновлення), надання інформації щодо чинних, скасованих і блокованих сертифікатів ключів, надання послуги фіксування часу, консультаційних та інших послуг, визначених Законом України «Про електронний цифровий підпис».
 
Враховано    
10. 3. У підпункті 17.1.1 пункту 17.1 статті 17 слова «в органах державної податкової служби та в митних органах», замінити словами «у контролюючих органах».
 
   3. У підпункті 17.1.1 пункту 17.1 статті 17 слова «в органах державної податкової служби та в митних органах», замінити словами «у контролюючих органах».
 
11. 4. Статтю19-1 викласти в такій редакції:
 
   4. Статті19-1, 20 і 41- викласти в такій редакції:
 
12. «Стаття 19?. Функції контролюючих органів:
 
   «Стаття 19?. Функції контролюючих органів
 
13. 19?.1. Контролюючі органи виконують такі функції:
 
-9- Блавацький М.В.
Виключити з тексту проекту закону пропозицію щодо віднесення до функцій органів доходів і зборів здійснення адміністрування «єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», оскільки єдиний внесок на загальнообов’язкове державне страхування не включений до переліку податків та зборів, справляння яких передбачено статтями 9 та 10 Податкового кодексу України, тому не входить до системи оподаткування і податкове законодавство не може регулювати порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску
 
Відхилено Не узгодж. із абз другим п.1.1 ст. 1 ПКУ, визначено у полож. про Міндоходів.  19?.1. Контролюючі органи виконують такі функції:
 
14. 19?.1.1. здійснюють адміністрування податків і зборів, митних платежів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок);
 
-10- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
у пункті 4 (зміни до статті 19?):
в абзаці четвертому слова «єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок)» виключити;
 
Відхилено Не узгодж. із абз другим п.1.1 ст. 1 ПКУ, визначено у полож. про Міндоходів.  19?.1.1. здійснюють адміністрування податків, і зборів, платежів;
 
15. 19?.1.2. контролюють своєчасність подання платниками податків та єдиного внеску передбаченої законом звітності (декларацій, розрахунків тощо), своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати податків і зборів, єдиного внеску;
 
-11- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
у пункті 4 (зміни до статті 19?):
в абзаці п’ятому слова «та єдиного внеску», «єдиного внеску» виключити;
 
Відхилено Не узгодж. із абз другим п.1.1 ст. 1 ПКУ, визначено у полож. про Міндоходів.  19?.1.2. контролюють своєчасність подання платниками податків та платниками єдиного внеску, передбаченої законом звітності (декларацій, розрахунків та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів. платежів), своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати податків, зборів, платежів;
 
16. 19?.1.3. надають адміністративні послуги платникам податків і зборів, платежів;
 
-12- Продан О.П.
У пункту 4 частини 1 законопроекту:
у абзаці 6 після слова «надають» доповнити словом «безкоштовні»;
 
Відхилено Не узгодж. із ЗУ про надання адміністративних послуг  19?.1.3. надають адміністративні послуги платникам податків і зборів, платежів;
 
17. 19?.1.4. здійснюють контроль за встановленими законом строками проведення розрахунків в іноземній валюті, за додержанням порядку приймання готівки для подальшого переказу (крім приймання готівки банками), за дотриманням суб'єктами господарювання установлених законодавством обов'язкових вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів, порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), проведення розрахункових операцій, а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, наявністю торгових патентів;
 
   19?.1.4. здійснюють контроль за встановленими законом строками проведення розрахунків в іноземній валюті, за додержанням порядку приймання готівки для подальшого переказу (крім приймання готівки банками), за дотриманням суб'єктами господарювання установлених законодавством обов'язкових вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів, порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), проведення розрахункових операцій, а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, наявністю торгових патентів;
 
18. 19?.1.5. здійснюють контроль за додержанням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття та обліку податків і зборів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету;
 
-13- Петьовка В.В.
Пункт 19-1 .1.5. статті 19-1 викласти у такій редакції:
«19-1.1.5. здійснюють контроль за додержанням виконавчими комітетами сільських, селищних і міських рад порядку прийняття та обліку податків і зборів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету;».
 
Враховано частково   19?.1.5. здійснюють контроль за додержанням виконавчими органами сільських і селищних рад порядку прийняття та обліку податків і зборів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування зазначених сум до бюджету;
 
19. 19?.1.6. здійснюють контроль за правомірністю бюджетного відшкодування податку на додану вартість;
 
   19?.1.6. здійснюють контроль за правомірністю бюджетного відшкодування податку на додану вартість;
 
20. 19?.1.7. реєструють та ведуть облік платників податків, осіб, які здійснюють операції з товарами, що перебувають під митним контролем, об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням, проводять диференціацію платників податків;
 
-14- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 4 розділу І законопроекту в частині редакції підпункту 19?.1.7 після слів «платників податків» доповнити словами «платників єдиного внеску»:
 
Відхилено   19?.1.7. реєструють та ведуть облік платників податків, осіб, які здійснюють операції з товарами, що перебувають під митним контролем, об'єктів оподаткування та об'єктів, пов'язаних з оподаткуванням, проводять диференціацію платників податків;
 
21. 19?.1.8. забезпечують достовірність та повноту обліку платників податків та платників єдиного внеску, суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням;
 
-15- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
у пункті 4 (зміни до статті 19?):
в абзаці одинадцятому слова «платників єдиного внеску» виключити;
 
Відхилено Не узгодж. із абз другим п.1.1 ст. 1 ПКУ, визначено у полож. про Міндоходів.  19?.1.8. забезпечують достовірність та повноту обліку платників податків та платників єдиного внеску, суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням;
 
22. 19?.1.9. формують та ведуть Державний реєстр фізичних осіб - платників податків, Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб, реєстри, ведення яких покладено законодавством на контролюючі органи;
 
   19?.1.9. формують та ведуть Державний реєстр фізичних осіб - платників податків, Єдиний банк даних про платників податків - юридичних осіб, реєстри, ведення яких покладено законодавством на контролюючі органи;
 
23. 19?.1.10. забезпечують ведення обліку податків і зборів, митних платежів, єдиного внеску;
 
-16- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
у пункті 4 (зміни до статті 19?):
в абзаці тринадцятому слова «єдиного внеску» виключити;
 
Відхилено Не узгодж. із абз другим п.1.1 ст. 1 ПКУ, визначено у полож. про Міндоходів.  19?.1.10. забезпечують ведення обліку податків, зборів, платежів;
 
24. 19?.1.11. здійснюють перегляд рішень територіальних органів у встановленому законодавством порядку;
 
-17- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 4 розділу І законопроекту в частині редакції підпункту 19?.1.11 викласти в такій редакції:
«19?.1.11. забезпечують перегляд рішень контролюючих органів нижчого рівня у встановленому законодавством порядку»
 
Враховано   19?.1.11. забезпечують перегляд рішень контролюючих органів нижчого рівня у встановленому законодавством порядку;
 
    -18- Петьовка В.В.
Пункт 19-1 .1.11. статті 19-1 викласти у такій редакції:
«19-1 .1.11. здійснюють перегляд та скасовують (повністю чи частково) рішення територіальних органів у встановленому законодавством порядку;».
 
Враховано по суті   
25. 19?.1.12. вирішують відповідно до Митного кодексу України питання щодо реалізації компромісу;
 
   19?.1.12. вирішують відповідно до Митного кодексу України питання щодо реалізації компромісу;
 
26. 19?.1.13. здійснюють ліцензування діяльності суб’єктів господарювання з виробництва спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами та контроль за таким виробництвом;
 
-19- Петьовка В.В.
Пункт 19-1 .1.13. статті 19-1 - виключити.
 
Відхилено Чинна редакція ПКУ, визначено у полож. про Міндоходів.  19?.1.13. здійснюють ліцензування діяльності суб’єктів господарювання з виробництва спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами та контроль за таким виробництвом;
 
27. 19?.1.14. здійснюють контроль у сфері виробництва, обігу та реалізації підакцизних товарів, контроль за їх цільовим використанням, забезпечують міжгалузеву координацію у цій сфері;
 
   19?.1.14. здійснюють контроль у сфері виробництва, обігу та реалізації підакцизних товарів, контроль за їх цільовим використанням, забезпечують міжгалузеву координацію у цій сфері;
 
28. 19?.1.15. забезпечують контроль за прийняттям декларацій про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), встановлені виробником або імпортером, та узагальненням відомостей, зазначених у таких деклараціях, для організації роботи та контролю за повнотою обчислення і сплати акцизного податку;
 
   19?.1.15. забезпечують контроль за прийняттям декларацій про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), встановлені виробником або імпортером, та узагальненням відомостей, зазначених у таких деклараціях, для організації роботи та контролю за повнотою обчислення і сплати акцизного податку;
 
29. 19?.1.16. здійснюють заходи щодо запобігання та виявлення порушень законодавства у сфері незаконного виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
 
-20- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 4 розділу І законопроекту в частині редакції підпункту 19?.1.16 викласти в такій редакції:
«19?.1.16. здійснюють заходи щодо запобігання та виявлення порушень законодавства у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів»
 
Враховано   19?.1.16. здійснюють заходи щодо запобігання та виявлення порушень законодавства у сфері виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
19?.1.17. проводять роботу щодо боротьби з незаконним виробництвом, переміщенням, обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
 
    -21- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 4 розділу І законопроекту в частині редакції пункту 19?.1. доповнити абзацом такого змісту:
«19?.1.17. проводять роботу щодо боротьби з незаконним виробництвом, переміщенням, обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів’
Подальшу нумерацію цього підпункут відповідно змінити.
 
Враховано    
30. 19?.1.17. організовують роботу, пов’язану із замовленням марок акцизного податку, їх зберіганням, продажем, відбором зразків, з метою проведення експертизи щодо їх автентичності та здійснення контролю за наявністю таких марок на пляшках (упаковках) з алкогольними напоями і пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;
 
   19?.1.18. організовують роботу, пов’язану із замовленням марок акцизного податку, їх зберіганням, продажем, відбором зразків, з метою проведення експертизи щодо їх автентичності та здійснюють контролю за наявністю таких марок на пляшках (упаковках) з алкогольними напоями і пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;
 
31. 19?.1.18. забезпечують контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять роздрібну торгівлю тютюновими виробами, вимог законодавства щодо максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів;
 
   19?.1.19. забезпечують контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять роздрібну торгівлю тютюновими виробами, вимог законодавства щодо максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів;
 
32. 19?.1.19. забезпечують контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, вимог законодавства щодо мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на такі напої;
 
   19?.1.20. забезпечують контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, вимог законодавства щодо мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на такі напої;
 
33. 19?.1.20. організовують роботу та здійснюють контроль за застосуванням арешту майна платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках у банку;
 
   19?.1.21. організовують роботу та здійснюють контроль за застосуванням арешту майна платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках у банку;
 
34. 19?.1.21. здійснюють погашення податкового боргу, стягнення своєчасно ненарахованих та/або несплачених сум єдиного внеску та інших платежів;
 
-22- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
у пункті 4 (зміни до статті 19?):
в абзаці двадцять четвертому слова «сум єдиного внеску та» виключити;
 
Відхилено Не узгодж. із абз другим п.1.1 ст. 1 ПКУ, визначено у полож. про Міндоходів.  19?.1.22. здійснюють погашення податкового боргу, стягнення своєчасно ненарахованих та/або несплачених сум єдиного внеску та інших платежів;
 
35. 19?.1.22. організовують роботу з виявлення, обліку, зберігання, оцінки та розпорядження безхазяйним майном та іншим майном, що переходить у власність держави, а також з обліку, попередньої оцінки, зберігання майна, вилученого та конфіскованого за порушення митного та податкового законодавства;
 
   19?.1.23. організовують роботу з виявлення, обліку, зберігання, оцінки та розпорядження безхазяйним майном та іншим майном, що переходить у власність держави, а також з обліку, попередньої оцінки, зберігання майна, вилученого та конфіскованого за порушення митного і податкового законодавства;
 
36. 19?.1.23. здійснюють відстрочення, розстрочення та реструктуризацію грошових зобов'язань та/або податкового боргу, недоїмки із сплати єдиного внеску, а також списання безнадійного податкового боргу;
 
-23- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
у пункті 4 (зміни до статті 19?):
в абзаці двадцять шостому слова «недоїмки із сплати єдиного внеску» виключити;
 
Відхилено   19?.1.24. здійснюють відстрочення, розстрочення та реструктуризацію грошових зобов'язань та/або податкового боргу, недоїмки із сплати єдиного внеску, а також списання безнадійного податкового боргу;
 
    -24- Петьовка В.В.
Пункт 19-1 .1.23. статті 19-1 викласти у такій редакції:
«19-1 .1.23. розробляють проекти законів про відстрочення, розстрочення та реструктуризацію грошових зобов'язань та/або податкового боргу, недоїмки із сплати єдиного внеску, а також списання безнадійного податкового боргу;».
 
Відхилено Чинна редакції ПКУ, визначено у полож. про Міндоходів.   
37. 19?.1.24. розробляють та затверджують порядки, інструкції, положення, форми розрахунків, звітів, декларацій, інших документів з питань, що належать до компетенції контролюючих органів;
 
   19?.1.25. розробляють та затверджують порядки, інструкції, положення, форми розрахунків, звітів, декларацій, інших документів з питань, що належать до компетенції контролюючих органів;
 
38. 19?.1.25. прогнозують, аналізують надходження податків та зборів, інших платежів, визначених Податковим та Митним кодексами України, Законом України „Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», джерела податкових надходжень, вивчають вплив макроекономічних показників, законодавства, угод про вступ до міжнародних організацій, союзів, міжнародних угод на надходження податків, інших платежів, розробляють пропозиції щодо збільшення їх обсягу та зменшення втрат бюджету;
 
   19?.1.26. прогнозують, аналізують надходження податків, зборів, платежів, визначених Податковим та Митним кодексами України, Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», джерела податкових надходжень, вивчають вплив макроекономічних показників, законодавства, угод про вступ до міжнародних організацій, інших міжнародних договорів України на надходження податків, зборів, платежів, розробляють пропозиції щодо збільшення їх обсягу та зменшення втрат бюджету;
 
39. 19?.1.26. забезпечують розвиток, впровадження та технічне супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій, автоматизацію процедур, зокрема, контроль за повнотою та правильністю виконання митних формальностей, організовують впровадження електронних сервісів для суб’єктів господарювання;
 
-25- Продан О.П.
У пункту 4 частини 1 законопроекту:
у абзаці 29 перед словами «електронних сервісів» доповнити словом «безкоштовних»;
 
Відхилено Можливе множинне трактування  19?.1.27. забезпечують розвиток, впровадження та технічне супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій, автоматизацію процедур, зокрема, контроль за повнотою та правильністю виконання митних формальностей, організовують впровадження електронних сервісів для суб’єктів господарювання;
 
40. 19?.1.27. надають консультації відповідно до цього Кодексу, законодавства з питань сплати єдиного внеску та інформаційно-довідкові послуги з питань оподаткування й іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи;
 
-26- Хомутиннік В.Ю.
У пункту 4 розділу І законопроекту в частині редакції підпункту 19?.1.27 пункту 19?.1 статті 19? слово «консультації» замінити словами «податкові консультації», після слова «Кодексу» доповнити словами «консультації з»
 
Відхилено   19?.1.28. . надають консультації відповідно до цього Кодексу, законодавства з питань сплати єдиного внеску та інформаційно-довідкові послуги з питань оподаткування й іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи;
 
    -27- Шаров І.Ф.
Абзац Абзац 29-й пункту 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«19?.1.27. надають податкові консультації відповідно до цього Кодексу, законодавства з питань сплати єдиного внеску та інформаційно-довідкові послуги з питань оподаткування й іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи;».
 
Відхилено    
    -28- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
у пункті 4 (зміни до статті 19?):
в абзацах тридцятому, тридцять третьому слова «, законодавства з питань сплати єдиного внеску» виключити;
 
Відхилено Не узгодж. із абз другим п.1.1 ст. 1 ПКУ, визначено у полож. про Міндоходів.   
41. 19?.1.28. забезпечують інформування громадськості про реалізацію державної політики у відповідних сферах;
 
-29- Шаров І.Ф.
Абзац Абзац 30-й пункту 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«19?.1.28. забезпечують інформування громадськості про реалізацію державної податкової та митної політики;».
 
Враховано   19?.1.29. забезпечують інформування громадськості про реалізацію державної податкової і митної політики;
 
42. 19?.1.29. розробляють пропозиції до проектів міжнародних договорів з питань оподаткування та забезпечують виконання укладених міжнародних договорів;
 
   19?.1.30. розробляють пропозиції до проектів міжнародних договорів України з питань оподаткування та забезпечують виконання укладених міжнародних договорів;
 
43. 19?.1.30. узагальнюють практику застосування законодавства з питань оподаткування, законодавства з питань сплати єдиного внеску, розробляють проекти нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносять на розгляд Кабінету Міністрів України;
 
-30- Хомутиннік В.Ю.
Абзац пункт 3 розділу І законопроекту щодо редакції підпункту 19?.1.30 викласти в такій редакції:
«19?.1.30. узагальнюють практику застосування законодавства з питань оподаткування та з питань сплати єдиного внеску, розробляють проекти нормативно-правових актів»
 
Відхилено   19?.1.31. узагальнюють практику застосування законодавства з питань оподаткування, законодавства з питань сплати єдиного внеску, розробляють проекти нормативно-правових актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносять на розгляд Кабінету Міністрів України;
 
    -31- Шаров І.Ф.
Абзац Абзац 32-й пункту 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«19?.1.30. узагальнюють практику застосування законодавства з питань оподаткування та законодавства з питань сплати єдиного внеску, розробляють пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подають їх центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;»
 
Відхилено    
44. 19?.1.31. організовують взаємодію та обмін інформацією з державними органами інших держав згідно із законодавством України, міжнародними договорами, здійснюють міжнародне співробітництво у сферах компетенції;
 
   19?.1.32. організовують взаємодію та обмін інформацією з державними органами інших держав згідно із законодавством, міжнародними договорами України, здійснюють міжнародне співробітництво у податковій і митній сфері;
 
45. 19?.1.32. подають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, відповідні звіти та інформацію про надходження податків, зборів, платежів та єдиного внеску, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;
 
-32- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
у пункті 4 (зміни до статті 19?):
в абзаці тридцять п’ятому слова «та єдиного внеску» виключити;
 
Відхилено Не узгодж. із абз другим п.1.1 ст. 1 ПКУ, визначено у полож. про Міндоходів.  19?.1.33. подають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, звіти та інформацію про надходження податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;
 
46. 19?.1.33. забезпечують визначення в установлених цим Кодексом, законами України випадках сум податкових та грошових зобов'язань платників податків, застосування і своєчасне стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), передбачених цим Кодексом та законами України, за порушення податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;
 
   19?.1.34. забезпечують визначення в установлених цим Кодексом, законами України випадках сум податкових та грошових зобов'язань платників податків, застосування і своєчасне стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), передбачених цим Кодексом та законами України, за порушення податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;
 
47. 19?.1.34. вживають заходів щодо виявлення, аналізу та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, щодо відповідності законодавству;
 
   19?.1.35. вживають заходів до виявлення, аналізу та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, щодо відповідності законодавству;
 
48. 19?.1.35. забезпечують іншим державним органам, у випадках встановлених законом, доступ до інформації з баз даних центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;
 
   19?.1.36. забезпечують іншим державним органам у встановлених законом випадках доступ до інформації з баз даних центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;
 
49. 19?.1.36. здійснюють контроль та забезпечують надання допомоги у стягненні податкового боргу в міжнародних правовідносинах за запитами компетентних органів іноземних держав.
 
   19?.1.37. здійснюють контроль та забезпечують надання допомоги у стягненні податкового боргу в міжнародних правовідносинах за запитами компетентних органів іноземних держав;
 
50. Забезпечують стягнення заборгованості суб’єктів господарювання за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, позиками;
 
   191.1.38. забезпечують стягнення сум простроченої заборгованості суб’єктів господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитами (позиками), залученим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державні (місцеві) гарантії, а також за кредитами із бюджету в порядку, визначеному цим Кодексом та іншими законами України;
 
51. 19?.1.37. здійснюють відомчий контроль та внутрішній аудит за додержанням вимог законодавства і виконанням службових обов’язків у контролюючих органах, на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери їх управління;
 
   19?.1.39. здійснюють відомчий контроль та внутрішній аудит за додержанням вимог законодавства і виконанням службових обов’язків у контролюючих органах, на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери їх управління;
 
52. 19?.1.38. організовують інформаційно-аналітичне забезпечення процесів адміністрування та їх автоматизацію;
 
   19?.1.40. організовують інформаційно-аналітичне забезпечення та автоматизацію процесів адміністрування;
 
53. 19?.1.39. забезпечують виконання функцій та повноважень, покладених на підрозділи податкової міліції;
 
   19?.1.41. забезпечують виконання функцій та повноважень, покладених на підрозділи податкової міліції;
 
54. 19?.1.40. погоджують рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо встановлення ознак фіктивності емітента цінних паперів, а також щодо встановлення порядку визначення емітента цінних паперів таким, що відповідає ознакам фіктивності;
 
   19?.1.42. погоджують рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо встановлення ознак фіктивності емітента цінних паперів, а також щодо встановлення порядку визначення емітента цінних паперів таким, що відповідає ознакам фіктивності;
 
55. 19?.1.41. розглядають та погоджують фінансові плани державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб’єктів господарювання з часткою державної власності, їх дочірніх підприємств та здійснюють моніторинг виконання ними показників розрахунків з бюджетом та державними цільовими фондами, затверджених узгодженими фінансовими планами;
 
-33- Хомутиннік В.Ю.
Абзац пункт 3 розділу І законопроекту щодо редакції підпункту 19?.1.41 викласти в такій редакції:
«19-1.1.41. беруть участь у розгляді та погодженні фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання з часткою державної власності, їх дочірніх підприємств та здійснює моніторинг виконання ними показників розрахунків з бюджетом та державними цільовими фондами, затверджених узгодженими фінансовими планами»
 
Відхилено   19?.1.43. розглядають та погоджують фінансові плани державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб’єктів господарювання з часткою державної власності, їх дочірніх підприємств та здійснюють моніторинг виконання ними показників розрахунків з бюджетом та державними цільовими фондами, затверджених узгодженими фінансовими планами;
 
    -34- Петьовка В.В.
Пункт 19-1 .1.41. статті 19-1 - виключити.
 
Відхилено Не узгодж. із абз другим п.1.1 ст. 1 ПКУ, визначено у полож. про Міндоходів.   
    -35- Шаров І.Ф.
Абзац 43-й пункту 4 розділу І законопроекту виключити
 
Відхилено Не узгодж. із абз другим п.1.1 ст. 1 ПКУ, визначено у полож. про Міндоходів.   
56. 19?.1.42. надають послуги електронного цифрового підпису;
 
-36- Продан О.П.
У пункту 4 частини 1 законопроекту:
у абзаці 46 після слова «надають» доповнити словом «безкоштовні».
 
Відхилено Можливе множинне трактування  19?.1.44. надають послуги електронного цифрового підпису;
 
57. 19?.1.43. звертаються до суду у випадках, передбачених законодавством;
 
   19?.1.45. звертаються до суду у випадках, передбачених законодавством;
 
58. 19?.1.44. вживає заходів для виявлення, аналізу та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;
 
-37- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 4 розділу І законопроекту:
абзац другий підпункту 191.1.37 викласти окремим підпунктом пункту . 191.1такогозмісту:
«забезпечують стягнення сум простроченої заборгованості суб’єктів господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитами (позиками), залученим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державні (місцеві) гарантії, а також за кредитами із бюджету в порядку, визначеному цим Кодексом та іншими законами України»;
підпункт 191.1.44 пункту 19.11 статті 19.1 виключити, як такий, що дублює підпункт 19-11.34
 
Враховано      
    -38- Шаров І.Ф.
Абзац 46-й пункту 4 розділу І законопроекту виключити
 
Враховано    
59. 19?.1.45. здійснюють інші функції, визначені законами України».
 
-39- Дерев'янко Ю.Б.
Викласти статтю 19? Податкового кодексу України у наступній редакції:
«Стаття 19?. Функції контролюючих органів
19?.1. Контролюючі органи відповідно до цього Кодексу виконують такі функції:
19?.1.1. здійснюють адміністрування податків і зборів;
19?.1.2. контролюють своєчасність подання платниками податків та передбаченої законом звітності (декларацій, розрахунків тощо), своєчасність, достовірність, повноту нарахування та сплати податків і зборів, установлених цим Кодексом;
19?.1.3. надають адміністративні послуги платникам податків, зборів, платежів;
19?.1.4. здійснюють контроль за встановленими законом строками здійснення розрахунків в іноземній валюті, за додержанням порядку приймання готівки для подальшого переказу (крім приймання готівки банками), за дотриманням суб’єктами господарювання установлених законодавством обов’язкових вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів, порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), проведенням розрахункових операцій, а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, наявністю торгових патентів;
19?.1.5. здійснюють контроль за додержанням виконавчими комітетами сільських і селищних рад порядку прийняття та обліку податків і зборів від платників податків, своєчасністю і повнотою перерахування цих сум до бюджету;
19?.1.6. здійснюють контроль за правомірністю бюджетного відшкодування податку на додану вартість;
19?.1.7. реєструють та ведуть облік платників податків, осіб, які здійснюють операції з товарами, що перебувають під митним контролем, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням, проводять диференціацію платників податків;
19?.1.8. забезпечують достовірність та повноту обліку платників податків, суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням;
19?.1.9. формують та ведуть Державний реєстр фізичних осіб – платників податків, Єдиний банк даних про платників податків – юридичних осіб, реєстри, ведення яких покладено законодавством на контролюючі органи;
19?.1.10. забезпечують ведення обліку податків і зборів;
19?.1.11. здійснюють перегляд рішень територіальних органів у встановленому законодавством порядку;
19?.1.12. здійснюють ліцензування діяльності суб’єктів господарювання з виробництва спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, оптової торгівлі спиртом, оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами та контроль за таким виробництвом;
19?.1.13. здійснюють контроль у сфері виробництва, обігу та реалізації підакцизних товарів, контроль за їх цільовим використанням, забезпечують міжгалузеву координацію у цій сфері;
19?.1.14. забезпечують контроль за прийняттям декларацій про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), встановлені виробником або імпортером, та узагальненням відомостей, зазначених в таких деклараціях, для організації роботи та контролю за повнотою обчислення і сплати акцизного податку;
19?.1.15. здійснюють заходи щодо запобігання та виявлення порушень законодавства у сфері незаконного виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
19?.1.16. організовують роботу, пов’язану із замовленням марок акцизного податку, їх зберіганням, продажем, відбором зразків з метою проведення експертизи щодо їх автентичності та здійсненням контролю за наявністю таких марок на пляшках (упаковках) з алкогольними напоями і пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання і реалізації;
19?.1.17. забезпечують контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять роздрібну торгівлю тютюновими виробами, вимог законодавства щодо максимальних роздрібних цін на тютюнові вироби, встановлених виробниками або імпортерами таких виробів;
19?.1.18. забезпечують контроль за дотриманням суб’єктами господарювання, які провадять оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями, вимог законодавства щодо мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін на такі напої;
19?.1.19. організовують роботу та здійснюють контроль за застосуванням арешту майна платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових операцій на його рахунках у банку;
19?.1.20. здійснюють погашення податкового боргу, стягнення своєчасно ненарахованих та/або інших платежів;
19?.1.21. організовують роботу з виявлення, обліку, зберігання, оцінки та розпорядження безхазяйним майном та іншим майном, що переходить у власність держави, а також з обліку, попередньої оцінки, зберігання майна, вилученого та конфіскованого за порушення податкового законодавства;
19?.1.22. здійснюють відстрочення, розстрочення та реструктуризацію грошових зобов’язань та/або податкового боргу, а також списання безнадійного податкового боргу;
19?.1.23. розробляють та затверджують порядки, інструкції, положення, форми розрахунків, звітів, декларацій, інших документів з питань, що належать до компетенції контролюючих органів;
19?.1.24. прогнозують, аналізують надходження податків та зборів, інших платежів, визначених Податковим кодексом України, джерел податкових надходжень, вивчають вплив макроекономічних показників, законодавства, угод про вступ до міжнародних організацій, союзів, міжнародних угод на надходження податків, інших платежів, розробляють пропозиції щодо збільшення їх обсягу та зменшення втрат бюджету;
19?.1.25. забезпечують розвиток, впровадження та технічне супроводження інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій, автоматизацію процедур, організовують впровадження електронних сервісів для суб’єктів господарювання;
19?.1.26. надають консультації відповідно до цього Кодексу, законодавства з питань сплати податків та зборів та інформаційно-довідкові послуги з питань оподаткування й іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи;
19?.1.27. забезпечують інформування громадськості про реалізацію державної політики у відповідних сферах;
19?.1.28. розробляють пропозиції до проектів міжнародних договорів з питань оподаткування та забезпечують виконання укладених міжнародних договорів;
19?.1.29. узагальнюють практику застосування законодавства з питань оподаткування та вносять пропозиції щодо їх удосконалення на розгляд Кабінету Міністрів України;
19?.1.30. організовують взаємодію та обмін інформацією з державними органами інших держав згідно із законодавством України, міжнародними договорами, здійснюють міжнародне співробітництво у сферах компетенції;
19?.1.31. подають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, відповідні звіти та інформацію про надходження податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;
19?.1.32. забезпечують визначення в установлених цим Кодексом, законами України, випадках сум податкових та грошових зобов’язань платників податків, застосування і своєчасне стягнення сум штрафних (фінансових) санкцій (штрафів), передбачених цим Кодексом та законами України, за порушення податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;
19?.1.33. вживають заходів щодо виявлення, аналізу та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, щодо відповідності законодавству;
19?.1.34. забезпечують іншим державним органам, у випадках встановлених законом, доступ до інформації з баз даних центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;
19?.1.35. здійснюють контроль та забезпечують надання допомоги у стягненні податкового боргу в міжнародних правовідносинах за запитами компетентних органів іноземних держав. Забезпечують стягнення заборгованості суб’єктів господарювання за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, позиками;
19?.1.36. здійснюють відомчий контроль та внутрішній аудит за додержанням вимог законодавства і виконання службових обов’язків у контролюючих органах, на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери їх управління.
19?.1.37. організовують інформаційно-аналітичне забезпечення процесів адміністрування та їх автоматизацію;
19?.1.38. забезпечують виконання функцій та повноважень, покладених на підрозділи податкової міліції;
19?.1.39. погоджують рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо встановлення ознак фіктивності емітента цінних паперів, а також щодо встановлення порядку визначення емітента цінних паперів таким, що відповідає ознакам фіктивності;
19?.1.41. звертатються до суду у випадках, передбачених законодавством;
19?.1.42. здійснюють інші функції, визначені цим Кодексом.»
 
Враховано частково   19?.1.46. здійснюють інші функції, визначені законами України.
 
60. 5. Статтю 20 викласти в такій редакції:
 
      
61. «Стаття 20. Права контролюючих органів
 
   Стаття 20. Права контролюючих органів
 
62. 20.1. Контролюючі органи мають право:
 
   20.1. Контролюючі органи мають право:
 
63. 20.1.1. запрошувати платників податків, зборів та єдиного внеску або їх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, єдиного внеску, дотримання вимог іншого законодавства, у тому числі законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансового тероризму, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи. Письмові повідомлення про такі запрошення надсилаються в порядку, встановленому статтею 42 цього Кодексу, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня запрошення рекомендованими листами, в яких зазначаються підстави запрошення, дата і час, на які запрошується платник податків (представник платника податків);
 
-40- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
у пункті 5 (зміни до статті 20):
в абзаці четвертому слова «та єдиного внеску», «єдиного внеску» виключити;
 
Відхилено Не узгодж. із абз другим п.1.1 ст. 1 ПКУ, визначено у полож. про Міндоходів.  20.1.1. запрошувати платників податків, зборів, платежів або їх представників для перевірки правильності нарахування та своєчасності сплати податків, зборів, платежів, дотримання вимог іншого законодавства, у тому числі законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи. Письмові повідомлення про такі запрошення надсилаються в порядку, встановленому статтею 42 цього Кодексу, не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня запрошення рекомендованими листами, в яких зазначаються підстави запрошення, дата і час, на які запрошується платник податків (представник платника податків);
 
64. 20.1.2. отримувати безоплатно від платників податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, усіх форм власності у порядку, визначеному законодавством, довідки, копії документів, засвідчені підписом платника або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності), про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов’язану з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, єдиного внеску, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також фінансову і статистичну звітність у порядку та на підставах, визначених законом;
 
-41- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці пункту 5 розділу І законопроекту щодо редакції підпункту 20.1.2 пункту 20.1 статті 20 цифри і слова «20.1.2. отримувати безоплатно» замінити цифрами і словами «20.1.2. для здійснення функцій, визначених законом, отримувати безоплатно»
 
Враховано   20.1.2. для здійснення функцій, визначених законом, отримувати безоплатно від платників податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, усіх форм власності у порядку, визначеному законодавством, довідки, копії документів, засвідчені підписом платника або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності), про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов’язану з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також фінансову і статистичну звітність у порядку та на підставах, визначених законом;
 
    -42- Петьовка В.В.
Пункт 20.1.2. статті 20 викласти у такій редакції:
«20.1.2. під час проведення перевірок отримувати безоплатно від платників податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, усіх форм власності у порядку, визначеному законодавством, довідки, копії документів, засвідчені підписом платника або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності), про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов’язану з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, єдиного внеску, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також фінансову і статистичну звітність у порядку та на підставах, визначених законом;».
 
Враховано частково    
    -43- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
у пункті 5 (зміни до статті 20):
в абзацах п’ятому, дев’ятому слова «єдиного внеску» виключити;
 
Відхилено Не узгодж. із абз другим п.1.1 ст. 1 ПКУ, визначено у полож. про Міндоходів.   
65. 20.1.3. отримувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, у тому числі від органів, які забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів);
 
-44- Петьовка В.В.
Пункт 20.1.3. статті 20 викласти у такій редакції:
«20.1.3. під час проведення перевірок отримувати безоплатно від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали чи належним чином засвідчені їх копії, у тому числі від органів, які забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів)».
 
Відхилено Чинна редакція ПКУ, визначено у полож. про Міндоходів.  20.1.3. отримувати безоплатно від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб, у тому числі від органів, які забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів), інформацію, документи і матеріали;
 
66. 20.1.4. проводити відповідно до закону перевірки і звірки платників податків (крім Національного банку України), у тому числі після проведення процедур митного контролю та/або митного оформлення;
 
-45- Продан О.П.
У пункту 5 частини 1 законопроекту:
у абзаці 7 після слів «у тому числі» доповнити словами «у визначених законом випадках»
 
Відхилено Процедури митн. контролю визначені в МКУ  20.1.4. проводити відповідно до законодавства перевірки і звірки платників податків (крім Національного банку України), у тому числі після проведення процедур митного контролю та/або митного оформлення;
 
67. 20.1.5. одержувати безоплатно від платників податків, а також від установ Національного банку України, банків та інших фінансових установ довідки у порядку, встановленому Законом України „Про банки і банківську діяльність» та цим Кодексом, довідки та/або копії документів про наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду - інформацію про обсяг та обіг коштів на рахунках, у тому числі про ненадходження в установлені строки валютної виручки від суб’єктів господарювання;
 
   20.1.5. отримувати безоплатно від платників податків, а також від установ Національного банку України, банків та інших фінансових установ довідки у порядку, встановленому Законом України «Про банки і банківську діяльність» та цим Кодексом, довідки та/або копії документів про наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду - інформацію про обсяг та обіг коштів на рахунках, у тому числі про ненадходження в установлені строки валютної виручки від суб’єктів господарювання;
 
68. 20.1.6. запитувати та вивчати під час проведення перевірок первинні документи, які використовуються в бухгалтерському обліку, інші регістри, фінансову, статистичну та іншу звітність, пов’язану з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів, єдиного внеску, виконанням вимог законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи;
 
   20.1.6. запитувати та вивчати під час проведення перевірок первинні документи, що використовуються в бухгалтерському обліку, регістри, фінансову, статистичну та іншу звітність, пов’язану з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів виконанням вимог законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи;
 
69. 20.1.7. отримувати від платників податків та єдиного внеску, а також надавати у межах, передбачених законом, документи в електронному вигляді;
 
-46- Продан О.П.
У пункту 5 частини 1 законопроекту:
абзац 10 виключити;
 
Відхилено ПКУ передбачена наявність ел. звітності та отримання/надання документів в ел. вигляді  20.1.7. отримувати від платників податків, платників єдиного внеску та надавати у межах, передбачених законом, документи в електронному вигляді;
 
    -47- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
у пункті 5 (зміни до статті 20):
в абзаці десятому слова «та єдиного внеску» виключити;
 
Відхилено Не узгодж. із абз другим п.1.1 ст. 1 ПКУ   
70. 20.1.8. під час проведення перевірок у платників податків - фізичних осіб, а також у посадових осіб платників податків - юридичних осіб та платників єдиного внеску перевіряти документи, що посвідчують особу, а також документи, що підтверджують посаду посадових осіб та/або осіб, які фактично здійснюють розрахункові операції;
 
-48- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці пункту 5 розділу І законопроекту щодо редакції підпункту 20.1.8 пункту 20.1 статті 20 після слів юридичних осіб доповнити словами «або їх законних представників»
 
Відхилено   20.1.8. під час проведення перевірок у платників податків - фізичних осіб, а також у посадових осіб платників податків - юридичних осіб та платників єдиного внеску перевіряти документи, що посвідчують особу, а також документи, що підтверджують посаду посадових осіб та/або осіб, які фактично здійснюють розрахункові операції;
 
    -49- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
у пункті 5 (зміни до статті 20):
в абзаці одинадцятому слова «та платників єдиного внеску» виключити;
 
Відхилено Не узгодж. із абз другим п.1.1 ст. 1 ПКУ, визначено у полож. про Міндоходів.   
71. 20.1.9. вимагати під час перевірок від платників податків, що перевіряються, проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки. У разі відмови платника податків (його посадових осіб або осіб, які здійснюють готівкові розрахунки та/або провадять діяльність, що підлягає ліцензуванню, патентуванню та/або сертифікації) від проведення такої інвентаризації або ненадання для перевірки документів, їх копій (за умови наявності таких документів), застосовуються заходи, передбачені статтею 94 цього Кодексу;
 
-50- Продан О.П.
У пункту 5 частини 1 законопроекту:
у абзаці 12 перед словами «проведення інвентаризації» доповнити словами «в рамках направлення на перевірку».
 
Відхилено редмет та мета перевірки визначаються у направленні на перевірку  20.1.9. вимагати під час проведення перевірок від платників податків, що перевіряються, проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки. У разі відмови платника податків (його посадових осіб або осіб, які здійснюють готівкові розрахунки та/або провадять діяльність, що підлягає ліцензуванню, патентуванню та/або сертифікації) від проведення такої інвентаризації або ненадання для перевірки документів, їх копій (за умови наявності таких документів) застосовуються заходи, передбачені статтею 94 цього Кодексу;
 
    -51- Долженков О.В.
Викласти в пункті 5 розділу І законопроекту підпункт 20.1.9 в наступній редакції:
«20.1.9. вимагати під час перевірок від платників податків, що перевіряються, проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки;»
 
Відхилено Чинна редакція ПКУ, непередбачені наслідки відмови платн. под.. від проведення інвентаріз. або надання документів   
    -52- Петьовка В.В.
Пункт 20.1.9 статті 20 – виключити
 
Відхилено Чинна редакція ПКУ, звужує можл. под. контр.   
72. 20.1.10. здійснювати контроль за додержанням норм законодавства з питань регулювання обігу готівки (крім банків), порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів, порядку приймання готівки для подальшого переказу (крім приймання готівки банками), за дотриманням суб'єктами господарювання установлених законодавством обов'язкових вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів;
 
   20.1.10. здійснювати контроль за додержанням законодавства з питань регулювання обігу готівки (крім банків), порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів, за додержанням порядку приймання готівки для подальшого переказу (крім приймання готівки банками), за дотриманням суб'єктами господарювання установлених законодавством обов'язкових вимог щодо забезпечення можливості розрахунків за товари (послуги) з використанням електронних платіжних засобів;
 
73. 20.1.11. проводити контрольні розрахункові операції до початку перевірки платника податків щодо дотримання ним порядку проведення готівкових розрахунків та застосування реєстраторів розрахункових операцій. Товари, які було отримано службовими (посадовими) особами контролюючих органів під час проведення контрольної розрахункової операції, підлягають поверненню платнику податків у непошкодженому вигляді. У разі неможливості повернення такого товару відшкодування витрат здійснюється відповідно до законодавства з питань захисту прав споживачів;
 
-53- Дерев'янко Ю.Б.
У статті 20 проекту:
1) підпункт 20.1.11 пункту 20.1 статті 20 проекту викласти у такій редакції:
«20.1.11. проводити контрольні розрахункові операції до початку перевірки платника податків щодо дотримання ним порядку проведення готівкових розрахунків та застосування реєстраторів розрахункових операцій. Товари, які було отримано службовими (посадовими) особами контролюючих органів під час проведення контрольної розрахункової операції, підлягають поверненню платнику податків у непошкодженому вигляді. У разі неможливості повернення такого товару здійснюється повне відшкодування його вартості;»,
 
Враховано по суті  20.1.11. проводити контрольні розрахункові операції до початку перевірки платника податків щодо дотримання ним порядку проведення готівкових розрахунків та застосування реєстраторів розрахункових операцій. Товари, отримані службовими (посадовими) особами контролюючих органів під час проведення контрольної розрахункової операції, підлягають поверненню платнику податків у непошкодженому вигляді. У разі неможливості повернення такого товару відшкодування витрат здійснюється відповідно до законодавства з питань захисту прав споживачів;
 
    -54- Петьовка В.В.
Пункт 20.1.11,. статті 20 – виключити.
 
Відхилено Чинна редакція ПКУ, звужує можл. под. контр.   
74. 20.1.12. вимагати під час проведення перевірок від посадових або службових осіб платника податків залучення повноважних осіб для спільного з працівниками контролюючого органу зняття показань внутрішніх та зовнішніх лічильників, якими обладнані технічні пристрої, що використовуються у процесі провадження діяльності;
 
-55- Хомутиннік В.Ю.
Абзац пункту 5 розділу І законопроекту щодо редакції підпункту 20.1.12 пункту 20.1 статті 20 доповнити словами «що перевіряється»
 
Враховано   20.1.12. вимагати під час проведення перевірок від посадових або службових осіб платника податків залучення повноважних осіб для спільного з працівниками контролюючого органу зняття показань внутрішніх та зовнішніх лічильників, якими обладнані технічні пристрої, що використовуються у процесі провадження діяльності, що перевіряється;
 
    -56- Петьовка В.В.
Пункт 20.1.12. статті 20 – виключити.
 
Відхилено Чинна редакція ПКУ, звужує можл. под.. контр.   
75. 20.1.13. доступу під час проведення перевірок до територій, приміщень (крім житла громадян) та іншого майна, що використовуються для провадження господарської діяльності та/або є об'єктами оподаткування або використовуються для отримання доходів (прибутку) чи пов'язані з іншими об'єктами оподаткування та/або можуть бути джерелом погашення податкового боргу; отримання пояснень від платників податків (їх посадових осіб або представників) щодо досліджених територій, приміщень та іншого майна з подальшим фіксуванням таких результатів;
 
-57- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці пункту 5 розділу І законопроекту щодо редакції підпункту 20.1.13 пункту 20.1 статті 20 слова «отримання пояснень від платників податків (їх посадових осіб або представників) щодо досліджених територій, приміщень та іншого майна з подальшим фіксуванням таких результатів» виключити
 
Враховано   20.1.13. доступу під час проведення перевірок до територій, приміщень (крім житла громадян) та іншого майна, що використовуються для провадження господарської діяльності та/або є об'єктами оподаткування, або використовуються для отримання доходів (прибутку), або пов'язані з іншими об'єктами оподаткування та/або можуть бути джерелом погашення податкового боргу;
 
    -58- Продан О.П.
У пункту 5 частини 1 законопроекту:
абзац 16 виключити;
 
Враховано частково щодо отримання пояснень   
    -59- Дерев'янко Ю.Б.
У статті 20 проекту:
підпункт 20.1.13 пункту 20.1 статті 20 проекту потребує виключення;
 
Враховано частково щодо отримання пояснень   
76. 20.1.14. у випадках виявлення порушення вимог податкового та іншого законодавства України, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, надсилати платникам податків письмові запити щодо надання засвідчених належним чином копій документів;
 
   20.1.14. у разі виявлення порушення вимог податкового чи іншого законодавства України, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, надсилати платникам податків письмові запити щодо надання засвідчених належним чином копій документів;
 
77. 20.1.15. вимагати під час проведення перевірок від керівників та інших посадових осіб підприємств, установ та організацій, а також фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, усунення виявлених порушень законодавства;
 
-60- Петьовка В.В.
Пункт 20.1.15. статті 20 – виключити.
 
Відхилено Чинна редакція ПКУ, визначено у полож. про Міндоходів  20.1.15. вимагати під час проведення перевірок від керівників та інших посадових осіб підприємств, установ та організацій, а також фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність, усунення виявлених порушень законодавства;
 
78. 20.1.16. користуватися у службових справах засобами зв'язку, які належать платникам податків, з їх дозволу або дозволу посадових осіб таких платників;
 
   20.1.16. користуватися у службових справах засобами зв'язку, що належать платникам податків, з їх дозволу або з дозволу посадових осіб таких платників;
 
79. 20.1.17. залучати, за необхідності, фахівців, експертів та перекладачів;
 
   20.1.17. залучати у разі потреби фахівців, експертів та перекладачів;
 
80. 20.1.18. визначати у порядку, встановленому цим Кодексом, суми податкових та грошових зобов'язань платників податків;
 
   20.1.18. визначати у порядку, встановленому цим Кодексом, суми податкових та грошових зобов'язань платників податків;
 
81. 20.1.19. застосовувати до платників податків передбачені законом фінансові (штрафні) санкції (штрафи) за порушення податкового та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов’язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених цим Кодексом та іншими законами; стягувати суми недоїмки із сплати єдиного внеску, суми простроченої заборгованості суб’єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом із бюджету в порядку, визначеному цим Кодексом та іншими законами України;
 
-61- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
у пункті 5 (зміни до статті 20):
в абзацах двадцять другому, тридцять третьому слова «недоїмки із сплати єдиного внеску» виключити;
 
Відхилено Не узгодж. із абз другим п.1.1 ст. 1 ПКУ, визначено у полож. про Міндоходів.  20.1.19. застосовувати до платників податків передбачені законом фінансові (штрафні) санкції (штрафи) за порушення податкового чи іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов’язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених цим Кодексом та іншими законами України; стягувати суми недоїмки із сплати єдиного внеску; стягувати суми простроченої заборгованості суб’єктів господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитами (позиками), залученим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державні (місцеві) гарантії, а також за кредитами із бюджету в порядку, визначеному цим Кодексом та іншими законами України;
 
82. 20.1.20. одержувати безоплатно необхідні відомості для ведення Єдиного реєстру податкових накладних, формування інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків від платників податків, а також Національного банку України та його установ ? про суми доходів, виплачених фізичним особам, і утриманих з них податків, зборів, платежів; від органів, уповноважених проводити державну реєстрацію суб'єктів, а також видавати ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, ? про державну реєстрацію та видачу ліцензій суб'єктам господарської діяльності; від органів, що здійснюють реєстрацію фізичних осіб, - про громадян, які прибули на проживання до відповідного населеного пункту чи вибули з нього; від органів державної реєстрації актів цивільного стану - про фізичних осіб, які померли; інформацію, необхідну для забезпечення реєстрації та обліку платників податків, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням;
 
   20.1.20. одержувати безоплатно необхідні відомості для ведення Єдиного реєстру податкових накладних, формування інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків від платників податків, а також Національного банку України та його установ ? про суми доходів, виплачених фізичним особам, та утриманих з них податків, зборів, платежів; від органів, уповноважених проводити державну реєстрацію суб'єктів, видавати ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, ? про державну реєстрацію та видачу ліцензій суб'єктам господарської діяльності; від органів, що здійснюють реєстрацію фізичних осіб, - про громадян, які прибули на проживання до відповідного населеного пункту чи вибули з нього; від органів державної реєстрації актів цивільного стану - про фізичних осіб, які померли; інформацію, необхідну для забезпечення реєстрації та обліку платників податків, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням;
 
83. 20.1.21. одержувати безоплатно від органів статистики дані, необхідні для використання їх у проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій усіх форм власності;
 
   20.1.21. одержувати безоплатно від органів статистики дані, необхідні для використання їх у проведенні аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, установ, організацій усіх форм власності;
 
84. 20.1.22. отримувати від нотаріусів на письмові запити інформацію про вступ фізичної особи у права спадкоємця з обов’язковим зазначенням повних даних про таку особу та даних про майно, отримане за правом успадкування;
 
-62- Шаров І.Ф.
Абзац 24-й пункту 5 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«20.1.22. отримувати від нотаріусів на письмові запити інформацію про вступ фізичної особи у права спадкоємця з обов’язковим зазначенням даних про майно, отримане за правом успадкування;».
 
Враховано частково   20.1.22. отримувати від нотаріусів за письмовим запитом інформацію про вступ фізичної особи у права спадкоємця з обов’язковим зазначенням повних даних про таку особу та даних про майно, отримане за правом спадкування;
 
    -63- Блавацький М.В.
підпункт 20.1.22 пункту 20.1 статті 20 нової редакції Податкового кодексу України викласти в такій редакції : «отримувати від нотаріусів на письмові запити інформацію про вступ фізичної особи у вправа спадкоємця із обов'яковим зазначенням даних про таку особу (прізвище, ім'я, по батькові, номер та серія паспорта, рік народження, місце проживання тощо) та даних про майно (нерухоме, рухоме, кошти тощо), отримане за правом успадкування»;
 
Враховано частково    
    -64- Петьовка В.В.
Пункт 20.1.22. статті 20 – виключити.
 
Відхилено Чинна редакція ПКУ, звужує можл. под. контр.   
85. 20.1.23. надавати відповідно до закону інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та реєстру страхувальників органам державної влади, Пенсійному фонду України та органам фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 
   20.1.23. надавати відповідно до закону інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та Державного реєстру страхувальників органам державної влади, Пенсійному фонду України та органам фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 
86. 20.1.24. отримувати безоплатно від органів, які забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів), інформацію, необхідну для здійснення повноважень контролюючих органів щодо забезпечення погашення податкового боргу платника податків.
 
   20.1.24. отримувати безоплатно від органів, що забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів), інформацію, необхідну для здійснення повноважень контролюючих органів щодо забезпечення погашення податкового боргу платника податків.
 
87. Строк надання інформаційних довідок цими органами на письмові запити контролюючих органів не може перевищувати п'яти робочих днів з дня отримання таких запитів;
 
   Строк надання інформаційних довідок цими органами на письмові запити контролюючих органів не може перевищувати п'яти робочих днів з дня отримання таких запитів;
 
88. 20.1.25. приймати рішення про зміну основного місця обліку та переведення великих платників податків на облік у спеціалізовані контролюючі органи, знімати їх з обліку і переводити до інших контролюючих органів;
 
-65- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці пункту 5 розділу І законопроекту щодо редакції підпункту 20.1.13 пункту 20.1 статті 20 слова «у спеціалізовані контролюючі органи» замінити словами «у контролюючі органи, що здійснюють податкове супроводження великих платників податків»
 
Враховано   20.1.25. приймати рішення про зміну основного місця обліку та переведення великих платників податків на облік у контролюючі органи, що здійснюють податкове супроводження великих платників податків, знімати їх з обліку і переводити до інших контролюючих органів;
 
89. 20.1.26. користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, у тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
 
-66- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
у пункті 5 (зміни до статті 20):
абзац тридцятий доповнити словами «відповідно до Закону»;
 
Враховано   20.1.26. користуватися інформаційними базами даних державних органів, державними, у тому числі урядовими, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами відповідно до закону;
 
90. 20.1.27. застосовувати до фінансових установ, які не подали відповідним контролюючим органам в установлений законом строк повідомлення про відкриття або закриття рахунків платників податків або розпочали здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання повідомлення відповідного контролюючого органу про взяття рахунка на облік у такого органу, фінансові (штрафні) санкції (штрафи) в установленому цим Кодексом розмірі;
 
   20.1.27. застосовувати до фінансових установ, які не подали відповідним контролюючим органам в установлений законом строк повідомлення про відкриття або закриття рахунків платників податків або розпочали здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання повідомлення відповідного контролюючого органу про взяття рахунка на облік у такого органу, фінансові (штрафні) санкції (штрафи) в установленому цим Кодексом розмірі;
 
91. 20.1.28. стягувати з установ банків та інших фінансово-кредитних установ пеню за несвоєчасне виконання ними рішень суду та доручень платників податків про сплату податків, зборів, платежів;
 
   20.1.28. стягувати з банків та інших фінансових установ пеню за несвоєчасне виконання ними рішень суду та доручень платників податків про сплату податків, зборів, платежів;
 
92. 20.1.29. приймати рішення про відстрочення та розстрочення грошових зобов’язань, податкового боргу, недоїмки із сплати єдиного внеску, а також списання безнадійного податкового боргу у порядку, передбаченому чинним законодавством України;
 
-67- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
у пункті 5 (зміни до статті 20):
в абзаці тридцять третьому слова «недоїмки із сплати єдиного внеску» виключити.
 
Враховано .  20.1.29. приймати рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу, а також про списання безнадійного податкового боргу у порядку, передбаченому законодавством;
 
    -68- Петьовка В.В.
Пункт 20.1.29. статті 20 викласти у такій редакції:
«20.1.29. організовувати виконування законів України про відстрочення та розстрочення грошових зобов’язань, податкового боргу, недоїмки із сплати єдиного внеску, а також списання безнадійного податкового боргу у порядку, передбаченому чинним законодавством України;».
 
Відхилено Чинна редакція. ПКУ..   
93. 20.1.30. звертатися до суду, у тому числі подавати позови до підприємств, установ, організацій та фізичних осіб про визнання правочинів недійсними та застосування визначених законодавством заходів, пов’язаних із визнанням правочинів недійсними;
 
   20.1.30. звертатися до суду, у тому числі подавати позови до підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, щодо визнання оспорюванних правочинів недійсними та застосування визначених законодавством заходів, пов’язаних із визнанням правочинів недійсними, а також щодо стягнення в дохід держави коштів, отриманих за нікчемними договорами;
 
94. 20.1.31. звертатися до суду щодо зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках такого платника податків у банках та інших фінансових установах (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом грошових зобов'язань платника податків, погашення податкового боргу), у тому числі при недопущенні посадових осіб контролюючих органів до обстеження територій та приміщень;
 
-69- Долженков О.В.
Викласти в пункті 5 розділу І законопроекту підпункт 20.1.31 в наступній редакції:
«20.1.31. звертатися до суду щодо зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках такого платника податків у банках та інших фінансових установах (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом грошових зобов'язань платника податків, погашення податкового боргу) у разі недопущення посадових осіб контролюючих органів до обстеження територій та приміщень у випадках, визначених у підпункті 20.1.13 цієї статті; «
 
Відхилено   20.1.31. звертатися до суду щодо зупинення видаткових операцій платника податків на рахунках такого платника податків у банках та інших фінансових установах (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом грошових зобов'язань платника податків, погашення податкового боргу), у тому числі при недопущенні посадових осіб контролюючих органів до обстеження територій та приміщень;
 
95. 20.1.32. звертатися до суду, у разі якщо платник податків перешкоджає виконанню податковим керуючим повноважень, визначених цим Кодексом, щодо зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків шляхом накладення арешту на цінні папери та/або кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом грошових зобов'язань платника податків, погашення податкового боргу), та спонукання такого платника податків виконати законні вимоги податкового керуючого, передбачені цим Кодексом;
 
   20.1.32. звертатися до суду, якщо платник податків перешкоджає виконанню податковим керуючим повноважень, визначених цим Кодексом, щодо зупинення видаткових операцій на рахунках платника податків шляхом накладення арешту на цінні папери та/або кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку (крім операцій з видачі заробітної плати та сплати податків, зборів, єдиного внеску, а також визначених контролюючим органом грошових зобов'язань платника податків, погашення податкового боргу), та зобов’язання такого платника податків виконати законні вимоги податкового керуючого, передбачені цим Кодексом;
 
96. 20.1.33. звертатися до суду щодо накладення арешту на кошти та інші цінності такого платника податків, що знаходяться в банку, у разі, якщо у платника податків, який має податковий борг, відсутнє майно та/або його балансова вартість менша суми податкового боргу, та/або таке майно не може бути джерелом погашення податкового боргу;
 
   20.1.33. звертатися до суду щодо накладення арешту на кошти та інші цінності, що знаходяться в банку, платника податків, який має податковий борг, у разі якщо у такого платника податків відсутнє майно та/або його балансова вартість менша суми податкового боргу, та/або таке майно не може бути джерелом погашення податкового боргу;
 
97. 20.1.34. звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини;
 
   20.1.34. звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, що обслуговують такого платника податків, на суму податкового боргу або його частини;
 
98. 20.1.35. звертатися до суду щодо стягнення з дебіторів платника податків, що має податковий борг, сум дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на контролюючий орган, у рахунок погашення податкового боргу такого платника податків;
 
   20.1.35. звертатися до суду щодо стягнення з дебіторів платника податків, який має податковий борг, сум дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав та право вимоги якої переведено на контролюючий орган, у рахунок погашення податкового боргу такого платника податків;
 
99. 20.1.36. звертатися до суду щодо нарахування та сплати податкових зобов'язань, коригування від'ємного значення об'єкта оподаткування або інших показників податкової звітності у результаті застосування звичайних цін;
 
   20.1.36. звертатися до суду щодо нарахування та сплати податкових зобов'язань, коригування від'ємного значення об'єкта оподаткування або інших показників податкової звітності у результаті застосування звичайних цін;
 
100. 20.1.37. звертатися до суду щодо припинення юридичної особи та припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем та/або про визнання недійсними установчих (засновницьких) документів суб'єктів господарювання;
 
   20.1.37. звертатися до суду щодо припинення юридичної особи та припинення фізичною особою - підприємцем підприємницької діяльності та/або про визнання недійсними установчих (засновницьких) документів суб'єктів господарювання;
 
101. 20.1.38. звертатися до суду з заявою про вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів у випадках, передбачених цим Кодексом;
 
   20.1.38. звертатися до суду із заявою про вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів у випадках, передбачених цим Кодексом;
 
102. 20.1.39. звертатися до суду із заявами щодо порушення справ про банкрутство;
 
-70- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці пункту 5 розділу І законопроекту редакції підпункту 20.1.39 пункту 20.1 статті 20 викласти в такій редакції6
«20.1.39 ініціювати застосування до платників податків та платників єдиного внеску судових процедур банкрутства»
 
Відхилено   20.1.39. звертатися до суду із заявами щодо порушення справ про банкрутство;
 
103. 20.1.40. звертатися до суду щодо застосування санкцій, пов'язаних із забороною організації і проведення азартних ігор на території України;
 
   20.1.40. звертатися до суду щодо застосування санкцій, пов'язаних із забороною організації і проведення азартних ігор на території України;
 
104. 20.1.41. складати стосовно платників податків - фізичних осіб та посадових осіб платників податків - юридичних осіб протоколи про адміністративні правопорушення та виносити постанови у справах про адміністративні правопорушення в порядку, встановленому законом;
 
   20.1.41. складати стосовно платників податків - фізичних осіб та посадових осіб платників податків - юридичних осіб протоколи про адміністративні правопорушення та виносити постанови у справах про адміністративні правопорушення в порядку, встановленому законом;
 
105. 20.1.42. проводити аналіз та здійснювати управління ризиками з метою визначення форм та обсягів податкового та митного контролю;
 
-71- Блавацький М.В.
Виключити з тексту нової редакції Податкового кодексу України підпункти 20.1.42 та 20.1.43 пункту 20.1 статті 20.
 
Відхилено Не узгодж. із абз другим п.1.1 ст. 1, п.77.2 ст.77 ПКУ, МКУ, визначено у полож. про Міндоходів.  20.1.42. проводити аналіз та здійснювати управління ризиками з метою визначення форм та обсягів податкового і митного контролю;
 
    -72- Дерев'янко Ю.Б.
підпункти 20.1.42, 20.1.43 пункту 20.1 статті 20 проекту виключити
 
Відхилено Не узгодж. із абз другим п.1.1 ст. 1, п.77.2 ст.77 ПКУ, МКУ, визначено у полож. про Міндоходів.   
    -73- Шаров І.Ф.
Абзац 45-й пункту 5 розділу І законопроекту виключити, а саме:
«20.1.42. проводити аналіз та здійснювати управління ризиками з метою визначення форм та обсягів податкового та митного контролю;».
 
Відхилено . Не узгодж. із абз другим п.1.1 ст. 1, п.77.2 ст.77 ПКУ, МКУ, визначено у полож. про Міндоходів.   
106. 20.1.43. використовувати інші повноваження, передбачені законом».
 
-74- Долженков О.В.
Викласти в пункті 5 розділу І законопроекту підпункт 20.1.43 в наступній редакції:
«20.1.43. подавати до судів позови до підприємств, установ, організацій та фізичних осіб про визнання оспорюваних правочинів недійсними і застосування наслідків їх недійсності, а також про стягнення в дохід держави коштів, отриманих за нікчемними правочинами;»
 
Враховано у п.п. 20.1.30  20.1.43. виконувати інші повноваження, передбачені законом»;
 
    -75- Шаров І.Ф.
Абзац 46-й пункту 5 розділу І законопроекту виключити, а саме:
«20.1.43. використовувати інші повноваження, передбачені законом.»
 
Відхилено Чинна редакції ПКУ, звужує повноваж. контр. органів   
    -76- Долженков О.В.
Доповнити в пункті 5 розділу І законопроекту п. 20.1 підпунктом 20.1.44 наступного змісту: «20.1.44. Використовувати інші повноваження, передбачені законом».
 
Враховано по суті у п.п. 20.1.43   
    -77- Долженков О.В.
З пункту 32.2 статті 32 ПК України виключити словосполучення «податкового кредиту»
 
Відхилено Ст. 116 Регламенту ВРУ   
    -78- Дерев'янко Ю.Б.
Пункт 39.16 статті 39 проекту виключити
 
Відхилено Ст. 116 Регламенту ВРУ   
107. 6. Статтю 41 викласти в такій редакції:
 
      
108. «Стаття 41. Контролюючі органи та органи стягнення
 
   «Стаття 41. Контролюючі органи та органи стягнення
 
109. 41.1. Контролюючими органами є органи доходів і зборів - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізує державну податкову, державну митну політику, забезпечує формування та реалізацію державної політики з адміністрування єдиного внеску, забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску (центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику), його територіальні органи.
 
-79- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
у пункті 6 (зміни до статті 41):
в абзаці третьому знак та слова «, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску» виключити;
 
Відхилено Не узгодж. із абз другим п.1.1 ст. 1 ПКУ, визначено у полож. про Міндоходів.  41.1. Контролюючими органами є органи доходів і зборів - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування єдиної державної податкової, державної митної політики в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів та реалізує державну податкову, державну митну політику, забезпечує формування та реалізацію державної політики з адміністрування єдиного внеску, забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового та митного законодавства, а також законодавства з питань сплати єдиного внеску (далі - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику), його територіальні органи.
 
110. У складі органів доходів і зборів діють підрозділи податкової міліції.
 
-80- Сушкевич В.М.
у пункті 6 (зміни до статті 41):
1) абзац другий статті 41.1 викласти у такій редакції:
«У складі контролюючих органів діють підрозділи податкової міліції».
 
Враховано   У складі контролюючих органів діють підрозділи податкової міліції.
 
111. 41.2. Органами стягнення є виключно контролюючі органи, які уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки з єдиного внеску у межах повноважень, а також державні виконавці у межах своїх повноважень. Стягнення податкового боргу та недоїмки з єдиного внеску за виконавчими написами нотаріусів не дозволяється.
 
-81- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
у пункті 6 (зміни до статті 41):
в абзаці п’ятому слова «та недоїмки з єдиного внеску» виключити;
 
Відхилено Не узгодж. із абз другим п.1.1 ст. 1 ПКУ, визначено у полож. про Міндоходів.  41.2. Органами стягнення є виключно контролюючі органи, уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску у межах повноважень, а також державні виконавці у межах своїх повноважень. Стягнення податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску за виконавчими написами нотаріусів не дозволяється.
 
112. 41.3. Повноваження і функціональні обов'язки контролюючих органів визначаються цим Кодексом, Митним кодексом України та іншими законами України.
 
   41.3. Повноваження і функції контролюючих органів визначаються цим Кодексом, Митним кодексом України та законами України.
 
113. Розмежування повноважень і функціональних обов'язків між контролюючими органами визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
 
-82- Хомутиннік В.Ю.
Абзац сьомий пункт 6 розділу І законопроекту викласти в такый редакцыъ:
«Розмежування повноважень і функціональних обов'язків між контролюючими органами визначається законодавством».
 
Враховано   Розмежування повноважень і функціональних обов'язків контролюючих органів визначається законодавством.
 
114. 41.4. Інші державні органи не мають права проводити перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків, зборів, у тому числі на запит правоохоронних органів».
 
-83- Долженков О.В.
Викласти абзац 3 пункту 46.2 статті 46 Податкового кодексу України в наступній редакції:
«У складі фінансової звітності платник податків має право зазначати тимчасові та постійні податкові різниці за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. «
 
Відхилено Стаття 116 Регламенту ВРУ  41.4. Інші державні органи не мають права проводити перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів, у тому числі на запит правоохоронних органів».
 
115. 7. Абзац третій пункту 46.6 статті 46 викласти в такій редакції:
 
   5. Абзац третій пункту 46.6 статті 46 викласти в такій редакції:
 
116. «Після внесення змін до нормативно-правових актів з питань оподаткування центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику повинен здійснити заходи, пов'язані з оприлюдненням та застосуванням таких змін».
 
-84- Долженков О.В.
В підпункті 48.5.2 пункту 48.5 статті 48 виключити слово «законним»;
 
Відхилено Ст.116 Регламенту ВРУ  «Після внесення змін до нормативно-правових актів з питань оподаткування центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, повинен здійснити заходи, пов'язані з оприлюдненням та застосуванням таких змін».
 
117. 8. У статтю 49:
 
   6. У статті 49:
 
118. 1) після пункту 49.4 доповнити пунктом 49.4.-1 такого змісту:
 
   1) доповнити пунктом 49.4-1 такого змісту:
 
119. «49.4.-1 Акредитований центр сертифікації ключів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, безоплатно надає особам, які мають намір подавати податкову декларацію в електронній формі, послуги у сфері електронного підпису»;
 
   «49.4.-1 Акредитований центр сертифікації ключів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, безоплатно надає особам, які мають намір подавати податкову декларацію в електронній формі, послуги у сфері електронного цифрового підпису»;
 
120. 2) в абзаці третьому пункту 49.17 слова «що реалізує державну фінансову політику» замінити словами «що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
   2) в абзаці третьому пункту 49.17 слова «що реалізує державну фінансову» замінити словами «що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну».
 
121. 9. Пункт 52.4. у статті 52 викласти в такій редакції:
 
   7. Пункт 52.4 статті 52 викласти в такій редакції:
 
122. «52.4. Консультації надаються контролюючими органами».
 
-85- Долженков О.В.
9) Викласти пункт 52.6 статті 52 Податкового кодексу України в наступній редакції:
«52.6. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику проводить періодичне узагальнення податкових консультацій, які стосуються значної кількості платників податків або значної суми податкових зобов'язань, та затверджує наказом узагальнюючі податкові консультації, який підлягає державній реєстрації в центральному органі виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та оприлюдненню, у тому числі за допомогою Інтернет-ресурсів.
Оскарження узагальнюючої податкової консультації здійснюється в порядку, передбаченому пунктом 53.3 статті 53 цього Кодексу.»
 
Відхилено Консультації не потребують реєстрації в МЮ  «52.4. Консультації надаються контролюючими органами».
 
    -86- Долженков О.В.
10) Викласти пункт 54.1 статті 54 в наступній редакції:
«54.1. Крім випадків, передбачених податковим законодавством, платник податків самостійно обчислює суму податкового та/або грошового зобов'язання, яку зазначає у податковій (митній) декларації або уточнюючому розрахунку, що подається контролюючому органу у строки, встановлені цим Кодексом. Така сума податкового та/або грошового зобов'язання вважається узгодженою.»;
 
Відхилено Ст.116 Регламенту ВРУ   
123. 10. Пункт 55.2 статті 55 викласти в такій редакції:
 
   8. Пункт 55.2 статті 55 викласти в такій редакції:
 
124. «55.2. Контролюючими органами вищого рівня є:
 
   «55.2. Контролюючими органами вищого рівня є:
 
125. центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику ? для контролюючих органів в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональних територіальних органів та митниць;
 
   центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, ? для контролюючих органів в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональних територіальних органів та митниць;
 
126. контролюючі органи в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональні територіальні органи ? для державних податкових інспекцій, які їм підпорядковуються.
 
   контролюючі органи в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональні територіальні органи ? для державних податкових інспекцій, які їм підпорядковуються».
 
127. Підпорядкування територіальних органів встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
-87- Хомутиннік В.Ю.
Абзац п’ятий пункту 10 розділу І законопроекту виключити, як такий, що дублює зміни до абзацу другого пункту 41.3 статті 41
 
Враховано      
128. 11. У статті 56:
 
   9. У статті 56:
 
129. 1) пункт 56.3 викласти в такій редакції:
 
   1) пункт 56.3 викласти в такій редакції:
 
130. «56.3. Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі (за потреби ? з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати з урахуванням вимог пункту 44.6 статті 44 цього Кодексу) протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується.
 
   «56.3. Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі (за потреби ? з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати з урахуванням вимог пункту 44.6 статті 44 цього Кодексу) протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується.
 
131. Скарги на рішення державних податкових інспекцій подаються до контролюючих органів в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональних територіальних органів.
 
   Скарги на рішення державних податкових інспекцій подаються до контролюючих органів в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональних територіальних органів.
 
132. Скарги на рішення контролюючих органів в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональних територіальних органів та митниць подаються до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
   Скарги на рішення контролюючих органів в Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі, областях, міжрегіональних територіальних органів та митниць подаються до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
133. 2) у пункті 56.9 слова «керівник (або його заступник)», «керівник контролюючого органу (або його заступник)» у всіх відмінках замінити словами «керівник (його заступник або інша уповноважена посадова особа)» у відповідному відмінку;
 
   2) у пункті 56.9:
в абзаці першому слова «Керівник (або його заступник)» замінити словами «Керівник (його заступник або інша уповноважена посадова особа)»;
в абзацах другому і третьому слова «керівника контролюючого органу (або його заступника)» замінити словами «керівника (його заступника або іншої уповноваженої посадової особи)»;
 
134. 3) підпункт 56.17.3 пункту 56.17 викласти в такій редакції:
 
   3) підпункт 56.17.3 пункту 56.17 викласти в такій редакції:
 
135. «днем отримання платником податків рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
   «56.17.3. днем отримання платником податків рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
136. 4) пункт 56.22 викласти в такій редакції:
 
-88- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці першому підпункту 4 пункту 11 розділу І законопроекту слово «пункт» замінити словами «абзац перший пункту», а в абзаці другому слово «такому» замінити словом «цьому»;
 
Враховано   4) у пункті 56.22:
абзац перший викласти в такій редакції:
 
137. «56.22. Якщо платник податків оскаржує рішення контролюючого органу в адміністративному порядку та/або до суду, повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення щодо ухилення від сплати податків не може ґрунтуватися виключно на такому рішенні контролюючого органу до закінчення процедури адміністративного оскарження або до остаточного вирішення справи судом».
 
-89- Палиця І.П.
Підпункт 4 пункту 11 розділу І проекту (зміни до п. 56.22 ст. 56 Податкового кодексу України) викласти в такій редакції:
«56.22 Якщо платник податків оскаржує рішення контролюючого органу в адміністративному порядку та/або до суду, повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення щодо ухилення від сплати податків та/або визнання платника податків чи його службових (посадових) осіб винними у вчиненні адміністративного правопорушення (проступку) не може ґрунтуватися виключно на такому рішенні контролюючого органу до закінчення процедури адміністративного оскарження та/або до остаточного вирішення справи судом».
 
Відхилено Не узгодж. із ст.38, 255 Код. про адмінпоруш. та п. 56.18 ПКУ  «56.22. Якщо платник податків оскаржує рішення контролюючого органу в адміністративному порядку та/або до суду, повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення щодо ухилення від сплати податків не може ґрунтуватися виключно на цьому рішенні контролюючого органу до закінчення процедури адміністративного оскарження або до остаточного вирішення справи судом»;
в абзаці другому слова «апеляційного узгодження» замінити словами «оскарження рішень контролюючих органів».
 
    -90- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити підпункт 4 пункту 11 розділу І законопроекту абзацом такого змісту::
«в абзаці другому слова «апеляційного узгодження» замінити словами «оскарження рішень контролюючих органів»
 
Враховано    
    -91- Долженков О.В.
Викласти пункт 57.1 статті 57 Податкового кодексу України в наступній редакції:
11) «57.1. Платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму грошового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.
Податковий агент зобов'язаний сплатити суму податкового зобов'язання (суму нарахованого (утриманого) податку), самостійно визначеного ним з доходу, що виплачується на користь платника податку - фізичної особи та за рахунок такої виплати, у строки, передбачені цим Кодексом.
Суму податкового зобов'язання, визначену у митній декларації, платник податків зобов'язаний сплатити до/або на день подання митної декларації.
Платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень) без подання податкової декларації щомісяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток до 20 числа (включно) поточного місяця, у розмірі 1/12 суми податку, нарахованої платником податків за попередній звітний (податковий) рік (крім сум податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків) нерезидентам).
На суму сплачених авансових внесків з податку на прибуток при виплаті дивідендів відповідно до пункту 153.3 статті 153 цього Кодексу (в тому числі за наслідками попередніх звітних (податкових) періодів) зменшується сума авансових внесків з податку на прибуток, визначених цим пунктом.
Якщо сума авансових внесків з податку на прибуток, сплачена при виплаті дивідендів відповідно до пункту 153.3 статті 153 цього Кодексу, перевищує суму авансових внесків з податку на прибуток, визначених цим пунктом, сума перевищення зараховується у зменшення авансових внесків, визначених цим пунктом, в наступних звітних місяцях до повного її погашення.
Платники податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році без подання податкової декларації за звітні (податкові) періоди (календарний квартал, півріччя та дев'ять місяців) та не сплачують авансового внеску.
Платники податку, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний (податковий) період не перевищують 10 мільйонів гривень, та неприбуткові установи (організації) сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації, яку подають до контролюючих органів за звітний (податковий) рік і не сплачують авансових внесків.
У разі якщо платник податку, який відповідно до пункту 152.4 статті 152 цього Кодексу прийняв рішення про сплату консолідованого податку, сплачує авансові внески з податку на прибуток згідно з цим пунктом, такі авансові внески підлягають сплаті як за основним місцезнаходженням платника податку, так і за місцезнаходженням його відокремлених підрозділів у розмірі 1/12 суми податку за попередній звітний (податковий) рік, що визначена згідно з положеннями пункту 152.4 статті 152 цього Кодексу до сплати за місцезнаходженням юридичної особи та за місцезнаходженням її відокремлених підрозділів відповідно.
У разі зміни ставки податку на прибуток у звітному (податковому) році, в якому сплачуються авансові внески, по відношенню до ставки податку, що діяла у попередньому звітному (податковому) році, сума авансових внесків визначається з урахуванням такої зміни шляхом множення обчисленої у порядку, передбаченому цим пунктом, суми авансового внеску на коефіцієнт, який визначається за формулою:
К = Сн/Сп,
де К - коефіцієнт;
Сп - ставка податку на прибуток попереднього звітного (податкового) року, прибуток якого є базовим для обчислення авансових внесків;
Сн - ставка податку на прибуток звітного (податкового) року, у якому сплачуються авансові внески.
У разі якщо платник податку, який сплачує авансовий внесок, за підсумками першого кварталу (півріччя або трьох кварталів) звітного (податкового) року не отримав прибуток або отримав збиток, він має право подати податкову декларацію та фінансову звітність за перший квартал, півріччя, три квартали, припинити сплачувати авансові внески у другому - четвертому (третьому-четвертому, четвертому відповідно) кварталах звітного (податкового) року та визначати податкові зобов'язання на підставі податкової декларації за підсумками першого кварталу, півріччя, трьох кварталів та року, яка подається до контролюючого органу в порядку, передбаченому цим Кодексом.
У складі річної податкової декларації платником податку подається розрахунок щомісячних авансових внесків, які мають сплачуватися у наступні дванадцять місяців. При розрахунку вказаних щомісячних авансових внесків не повинні враховуватись суми надмірно сплачених податкових зобов’язань з цього податку протягом попереднього звітного (податкового) року. Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов'язань.
Податкова декларація та розрахунок щомісячних авансових внесків за базовий звітний (податковий) рік подаються протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.
При цьому дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків визначається починаючи з березня поточного звітного (податкового) року по лютий наступного звітного (податкового) року включно.
Форма розрахунку, передбачена у цьому пункті, затверджується у порядку, встановленому цим Кодексом.»
12) В пункті 57.3 статті 57 словосполучення «у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу» замінити на словосполучення «у підпунктах 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу»;
13) В абзаці другому пункту 57.5. статті 57 Податкового кодексу України слова «що забезпечує формування державної фінансової політики» замінити словами «що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
Відхилено Ст.116 Регламенту ВРУ   
138. 12. Пункт 59.2 статті 59 виключити.
 
   10. Пункт 59.2 статті 59 виключити.
 
139. 13. Пункт 60.7 статті 60 виключити.
 
   11. Пункт 60.7 статті 60 виключити.
 
140. 14. Абзац другий пункту 61.1 статті 61 виключити.
 
-92- Долженков О.В.
14) У пункті 64.1. статті 64 Податкового кодексу України слова «органах державної податкової служби» замінити словами «контролюючих органах» у відповідних відмінках, слова «що забезпечує формування державної фінансової політики» замінити словами «що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
15) У пункті 64.3. статті 64 Податкового кодексу України слова «органах державної податкової служби» замінити словами «контролюючому органі».
16) У пункті 64.4. статті 64 Податкового кодексу України слова «орган державної податкової служби» замінити словами «контролюючий орган» у відповідних відмінках.
17) У пункті 64.5. статті 64 Податкового кодексу України слова «орган державної податкової служби» замінити словами «контролюючий орган», у відповідних відмінках, слова «що забезпечує формування державної фінансової політики» замінити словами «що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
Враховано по суті у п. 36 розділу І законопроекту  12. Абзац другий пункту 61.1 статті 61 виключити.
13. У статті 64:
в абзаці другому пункту 64.1 слова «спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації» замінити словами «Міністерством юстиції України»;
у пункті 64.7:
в абзаці третьому слова «спеціалізованому органі державної податкової служби, що здійснює податкове супроводження великих платників податків» замінити словами «контролюючому органі, що здійснює податкове супроводження великих платників податків»;
в абзаці четвертому слова «спеціалізованому органі державної податкової служби» замінити словами «контролюючому органі, що здійснює супроводження великих платників податків»; а слова «спеціалізовані чи інші органи державної податкової служби» – «контролюючі органи, що здійснюють супроводження великих платників податків»;
в абзаці п’ятому слова «спеціалізованого органу державної податкової служби» замінити словами «контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків», а слова «спеціалізованим органом державної податкової служби» – «контролюючим органом, що здійснює супроводження великих платників податків»;
в абзацах шостому та сьомому слова «спеціалізовану державну податкову інспекцію» замінити словами «контролюючий орган, що здійснює супроводження великих платників податків».
14. В абзаці другому пункту 65.5 статті 65 слова «спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації» замінити словами «Міністерством юстиції України».
 
    -93- Долженков О.В.
18) доповнити пункт 64.5 ст. 64 Податкового кодексу України абзацом п’ятим такого змісту:
«У разі отримання іноземною компанією або організацією майнових прав на нерухомість або землю в Україні, які підлягають оподаткуванню, якщо спосіб та цілі отримання цього майна не потребують створення такою компанією (організацією) відокремленого підрозділу або постійного представництва нерезидента в Україні, такий нерезидент за місцезнаходженням відповідного об'єкта береться на облік в органах державної податкової служби після подання наступних документів:
заяви за формою, затвердженою центральним органом державної податкової служби;
копії витягу з торговельного, банківського або судового реєстру, виданого в країні реєстрації іноземної компанії, організації та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що супроводжується нотаріально засвідченим перекладом українською мовою;
нотаріально засвідченої копії правовстановлювальних документів, якими підтверджується право власності на нерухомість або право власності чи користування земельною ділянкою, виданих та зареєстрованих на ім'я нерезидента уповноваженими органами України».
 
Відхилено Ст.116 Регламенту ВРУ   
    -94- Долженков О.В.
19) У абзаці першому та абзаці другому пункту 64.6. статті 64 Податкового кодексу України слова «органах державної податкової служби» замінити словами «контролюючих органах».
20) У пункті 64.7. статті 64 Податкового кодексу України слова «що забезпечує формування державної фінансової політики» замінити словами «що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику», слова «орган державної податкової служби» замінити словами «контролюючий орган» у відповідних відмінках.
 
Враховано по суті у п. 36 розділу І законопроекту   
    -95- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити розділу І законопроекту нови пунктом такого змісту:
« У статті 64:
в абзаці другому пункту 64.1 слова «спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації» замінити словами «Міністерством юстиції України»;
у пункті 64.7:
в абзаці третьому слова «спеціалізованому органі державної податкової служби, що здійснює податкове супроводження великих платників податків» замінити словами «контролюючому органі, що здійснює податкове супроводження великих платників податків»;
в абзаці четвертому слова «спеціалізованому органі державної податкової служби» замінити словами «контролюючому органі, що здійснює супроводження великих платників податків»; а слова «спеціалізовані чи інші органи державної податкової служби» – «контролюючі органи, що здійснюють супроводження великих платників податків»;
в абзаці п’ятому слова «спеціалізованого органу державної податкової служби» замінити словами «контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків», а слова «спеціалізованим органом державної податкової служби» – «контролюючим органом, що здійснює супроводження великих платників податків»;
в абзацах шостому та сьомому слова «спеціалізовану державну податкову інспекцію» замінити словами «контролюючий орган, що здійснює супроводження великих платників податків».
 
Враховано    
    -96- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити розділу І законопроекту нови пунктом такого змісту:
«В абзаці другому пункту 65.5 статті 65 слова «спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації» замінити словами «Міністерством юстиції України».
 
Враховано    
141. 15. Пункт 70.8 статті 70 викласти в такій редакції:
 
   15. Пункт 70.8 статті 70 викласти в такій редакції:
 
142. «70.8. Про проведення державної реєстрації фізичної особи - платника податків у Державному реєстрі та внесення змін до даних, які містяться у Державному реєстрі, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, інформує територіальний орган».
 
   «70.8. Про проведення державної реєстрації фізичної особи - платника податків у Державному реєстрі та внесення змін до даних, які містяться у Державному реєстрі, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, інформує територіальний орган».
 
143. 16. Пункт 71.1 статті 71 викласти в такій редакції:
 
   16. Пункт 71.1 статті 71 викласти в такій редакції:
 
144. «Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів ? комплекс заходів щодо збору, опрацювання та використання інформації, необхідної для виконання покладених на них функцій».
 
   «71.1. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів ? комплекс заходів щодо збору, опрацювання та використання інформації, необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій».
 
145. 17. Підпункт 72.1.5 пункту 72.1 статті 72 викласти в такій редакції: «72.1.5. за результатами податкового контролю».
 
   17. Підпункт 72.1.5 пункту 72.1 статті 72 викласти в такій редакції:
«72.1.5. за результатами податкового контролю».
 
146. 18. Підпункт 73.2.4 пункту 73.2 статті 73 виключити.
 
   18. Підпункт 73.2.4 пункту 73.2 статті 73 виключити.
 
147. 19. Пункт 77.5. статті 77 викласти в такій редакції:
 
   19. Пункт 77.5 статті 77 викласти в такій редакції:
 
148. «У разі планування перевірок одного й того самого платника податків контролюючими органами з органами державного фінансового контролю у звітному періоді, такі перевірки проводяться зазначеними органами одночасно. Порядок координації проведення таких перевірок визначається Кабінетом Міністрів України».
 
-97- Хомутиннік В.Ю.
Друге речення абзацу другого пункту 19 розділу І законопроекту після слів «таких перевірок» доповнити словами «та залучення до перевірок інших органів, передбачених законом»
 
Враховано   «77.5. У разі планування перевірок одного й того самого платника податків контролюючими органами та органами державного фінансового контролю у звітному періоді такі перевірки проводяться зазначеними органами одночасно. Порядок координації проведення таких перевірок та залучення до перевірок інших органів, передбачених законом, визначається Кабінетом Міністрів України».
 
    -98- Долженков О.В.
21)У підпункті 78.1.1. пункту 78.1. статті 78 Податкового кодексу України слова «орган державної податкової служби» замінити словами «контролюючий орган» у відповідних відмінках.
 
Враховано по суті у п. 36 розділу І   
    -99- Долженков О.В.
22) Підпункт 78.1.3 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України викласти в наступній редакції:
«78.1.3. платником податків подано контролюючому органу уточнюючий розрахунок з відповідного податку за період, який перевірявся контролюючим органом.
Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали підставою для її проведення;»
 
Відхилено Ст.116 Регламенту ВРУ   
    -100- Долженков О.В.
23)У підпункті 78.1.4. пункту 78.1. статті 78 Податкового кодексу України слова «органу державної податкової служби» замінити словами «контролюючого органу».
24)У підпункті 78.1.5. пункту 78.1. статті 78 Податкового кодексу України слова «органу державної податкової служби» замінити словами «контролюючому органу».
25) У підпункті 78.1.9. пункту 78.1. статті 78 Податкового кодексу України слова «органу державної податкової служби» замінити словами «контролюючого органу».
26)У підпункт 78.1.12. пункту 78.1. статті 78 Податкового кодексу України слова «орган державної податкової служби» замінити словами «контролюючий орган».
27)У пункті 78.3. статті 78 Податкового кодексу України слова «орган державної податкової служби» замінити словами «контролюючий орган» у відповідних відмінках.
28)У абзаці першому пункту 78.4. статті 78 Податкового кодексу України слова «органів державної податкової служби» замінити словами «контролюючого органу».
29) У пункті 78.5. ст.78 Податкового кодексу України слова «органів державної податкової служби» замінити словами «контролюючих органів».
30) У пункті 85.1. статті 85 Податкового кодексу України слова «органів державної податкової служби» замінити словами «контролюючих органів».
31) У пункті 85.2. статті 85 Податкового кодексу України слова «орган державної податкової служби» замінити словами «контролюючий орган», слова «що забезпечує формування державної фінансової політики» замінити словами «що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
32) У пункті 85.3. статті 85 Податкового кодексу України слова «органів державної податкової служби» замінити словами «контролюючий орган» у відповідних відмінках.
 
Враховано по суті у п. 36 розділу І   
    -101- Долженков О.В.
33) пункт 85.4 статті 85 викласти в наступній редакції:
«85.4. При проведенні перевірок посадові особи контролюючого органу мають право отримувати у платників податків належним чином завірені копії первинних, фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, що свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків, зборів (обов'язкових платежів), порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи та скріплені печаткою (за наявності).»;
 
Відхилено Ст.116 Регламенту ВРУ   
    -102- Долженков О.В.
34) У пункті 85.4. статті 85 Податкового кодексу України слова «орган державної податкової служби» замінити словами «контролюючий орган» у відповідних відмінках, слова в дужках «обов’язкових платежів» замінити словами «платежів».
35) У пункті 85.6. статті 85 Податкового кодексу України слова «органу державної податкової служби» замінити словами «контролюючого органу».
36) У пункті 85.7. статті 85 Податкового кодексу України слова «органу державної податкової служби» замінити словами «контролюючого органу».
 
Враховано по суті у п. 36 розділу І   
    -103- Долженков О.В.
37) Пункт 85.8 статті 85 Податкового кодексу України виключити.
 
Відхилено Ст.116 Регламенту ВРУ   
    -104- Долженков О.В.
38) Викласти пункт 87.6 статті 87 ПК України в наступній редакції:
«87.6. Порядок застосування пункту 87.5 цієї статті визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.»
 
Відхилено . Ст.116 Регламенту ВРУ   
149. 20. Пункт 100.9 статті 100 викласти в такій редакції:
 
   20. Пункт 100.9 статті 100 викласти в такій редакції:
 
150. «100.9. Рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу щодо загальнодержавних податків та зборів на строк, що виходить за межі одного та/або більше бюджетних років, приймається керівником (заступником керівника) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, про що повідомляється центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики».
 
-105- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці другому пункту 20 розділу І законопроекту слова «про що повідомляється центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики» замінити словами «за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики».
 
Відхилено   «100.9. Рішення про розстрочення та відстрочення грошових зобов'язань чи податкового боргу щодо загальнодержавних податків та зборів на строк, що виходить за межі одного та/або більше бюджетних років, приймається керівником (заступником керівника) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, про що повідомляється центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики».
21. В абзаці третьому пункту 44.2 статті 44, абзаці третьому пункту 46.2 статті 46, абзаці другому підпункту 170.2.9 пункту 170.2 статті 170, підпункті 2151.1.1 пункту 215-1.1 статті 215-1, абзаці четвертому підпункту 11 та абзаці третьому підпункту 12 пункту 1 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики» замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику».
 
    -106- Хомутиннік В.Ю.
Долженков О.В.
В пункті 120.2 статті 120 ПК України фразу «абзацом другим пункту 50.1 статті 50 цього Кодексу» замінити на фразу «абзацом третім пункту 50.1 статті 50 цього Кодексу»;
В підпункті 139.1.4 пункту 139.1 статті 139 ПК України підпункт «135.5.6» замінити на підпункт «135.5.5»;
 
Відхилено    
    -107- Долженков О.В.
41) Викласти підпункт 139.1.14 п. 139.1 ст. 139 ПК України в наступній редакції:
«139.1.14. витрати, понесені (нараховані) у зв'язку з придбанням у нерезидента послуг (робіт) з інжинірингу (крім витрат, нарахованих на користь постійних представництв нерезидентів, які підлягають оподаткуванню згідно з пунктом 160.8) щодо імпортованого обладнання у обсязі, що перевищує 5 відсотків митної вартості такого обладнання, а щодо інших об’єктів - 5 відсотків первісної вартості об’єкта, щодо якого надаються послуги (роботи) з інжинірингу (визначеної без урахування вартості таких послуг (робіт), а також у випадках, визначених підпунктом 139.1.15 пункту 139.1 статті 139 цього Кодексу.»
42) Викласти перший та четвертий абзаци підпункту 140.1.4 пункту 140.1 статті 140 ПК України в наступній редакції:
а) «140.1.4. будь-які витрати на гарантійний ремонт (обслуговування) або гарантійні заміни товарів, здійснені платником податку щодо проданих ним товарів, або щодо товарів, щодо яких платник податку прийняв на себе зобов’язання з організації гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни, вартість яких не компенсується за рахунок покупців таких товарів, у розмірі, прийнятому/оприлюдненому виробником такого товару.»
б) «Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійних замін здійснюється відповідно до норм законодавства з питань захисту прав споживачів.»
43) Викласти останній абзац підпункту 145.1.1 пункту 145.1 статті 145 в наступній редакції:
«Якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування нематеріального активу не встановлено, такий строк корисного використання визначається платником податку самостійно, але не може становити менше 2 та більше 10 років безперервної експлуатації.»
44) Виключити з пункту 150.1 статті 150 абзац наступного змісту:
«Від'ємне значення як результат розрахунку об'єкта оподаткування, отриманий від ведення діяльності, яка підлягає патентуванню, не враховується для цілей абзацу першого цього пункту та відшкодовується за рахунок доходів, отриманих у майбутніх податкових періодах від такої діяльності.»;
45) Виключити з пункту 152.1 пункту 152 статті 152 ПК України наступне речення:
«Податок, отриманий від діяльності, яка підлягає патентуванню відповідно до розділу ХІІ цього Кодексу, підлягає сплаті до бюджету в сумі, яка визначена відповідно до цього розділу, і зменшена на вартість придбаних торгових патентів на право провадження такого виду діяльності.»
46) Викласти підпункт 170.2.9 пункту 170.2 статті 170 ПК України в наступній редакції:
«170.2.9. Платник податку, який проводить операції з інвестиційними активами з використанням послуг професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, має право укласти договір з таким торговцем про виконання ним функцій податкового агента.
Методика визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику спільно з центральним органом виконавчої влади, який здійснює державне регулювання ринку цінних паперів.
Якщо платник податку не скористався положенням абзацу першого цього пункту, то професійний торговець цінними паперами, включаючи банк, не звільняється від виконання вимог підпункту "б" пункту 176.2 статті 176 цього розділу щодо подання податковим органам інформації про виплачені доходи в установленому цим розділом порядку.»
 
Відхилено Ст.116 Регламенту ВРУ   
    -108- Хомутиннік В.Ю.
Розділу І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
« В абзаці третьому пункту 44.2 статті 44, абзаці третьому пункту 46.2 статті 46, абзаці другому підпункту 170.2.9 пункту 170.2 статті 170, підпункті 2151.1.1 пункту 2151.1 статті 2151, абзаці четвертому підпункту 11 та абзаці третьому підпункту 12 пункту 1 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики» замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику».
 
Враховано    
151. 21. Пункт 189.13 статті 189 в редакції Закону України «Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо узгодження їх окремих норм» від 7 червня 2012 року № 4915-VІ вважати пунктом 189.14.
 
-109- Долженков О.В.
47) У пункті 200.7 статті 200 Податкового кодексу України слова «органу державної податкової служби» замінити словами «контролюючого органу».
48) У пункті 200.9 статті 200 Податкового кодексу України слова «що забезпечує формування державної фінансової політики» замінити словами «що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
49) У пункті 200.10 статті 200 Податкового кодексу України слова «податковий орган» замінити словами «контролюючий орган».
50) У пункті 200.11 статті 200 Податкового кодексу України слова «податковий орган» замінити словами «контролюючий орган» у відповідних відмінках.
51) У пункті 200.12 статті 200 Податкового кодексу України слова «орган державної податкової служби» замінити словами «контролюючий орган».
52) У пункті 200.13 статті 200 Податкового кодексу України слова «органу державної податкової служби» замінити словами «контролюючого органу».
53) У підпунктах «а», «б» пункту 200.14 статті 200 Податкового кодексу України слова «орган державної податкової служби» замінити словами «контролюючий орган» у відповідних відмінках.
54) У пункті 200.15 статті 200 Податкового кодексу України слова «орган державної податкової служби» замінити словами «контролюючий орган».
55) У підпункті 200.18.1 пункту 200.18. статті 200 Податкового кодексу слова «орган державної податкової служби» замінити словами «контролюючий орган».
56) У підпункті 200.18.2 пункту 200.18. статті 200 Податкового кодексу України слова «органу державної податкової служби» замінити словами «контролюючого органу».
57) У підпункті 200.18.3 пункту 200.18. статті 200 Податкового кодексу слова «органів державної податкової служби» замінити словами «контролюючих органів».
58) У підпункті 200.19.8 пункту 200.19. статті 200 Податкового кодексу України слова «обкладення податком» замінити словами «оподаткування податком».
59) У пункті 200.20. статті 200 Податкового кодексу України слова «що забезпечує формування державної фінансової політики» замінити словами «що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
60) У пункті 200.21. статті 200 Податкового кодексу України слова «орган державної податкової служби» замінити словами «контролюючий органі» у відповідних відмінках.
 
Враховано по суті у п. 36 законопроекту  22. Пункт 189.13 статті 189 в редакції Закону України від 7 червня 2012 року № 4915-VІ вважати пунктом 189.14.
 
152. 22. Підпункт 197.1.30 пункту 197.1 статті 197 в редакції Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання окремих питань оподаткування» від 2 жовтня 2012 року № 5412-VІ вважати підунктом 197.1.31.
 
   23. Підпункт 197.1.30 пункту 197.1 статті 197 в редакції Закону України від 2 жовтня 2012 року № 5412-VІ вважати підпунктом 197.1.31.
 
153. 23. У статті 220:
 
   24. У статті 220:
 
154. 1) пункт 220.4 викласти в такій редакції:
 
   1) пункт 220.4 викласти в такій редакції:
 
155. «220.4. Декларація повинна бути подана виробником або імпортером підакцизних товарів (продукції) центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, не пізніше ніж за п'ять календарних днів до дати встановлення максимальних роздрібних цін»;
 
-110- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці третьому пункту 23 розділу І слова «Декларація повинна бути подана» замінити словами «Декларація подається»
 
Враховано   «220.4. Декларація подається виробником або імпортером підакцизних товарів (продукції) до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, не пізніше ніж за п'ять календарних днів до дати встановлення максимальних роздрібних цін»;
 
156. 2) у пункті 220.6 слова «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
   2) у пункті 220.6 слова «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
157. 3) у пунктах 220.7 - 220.10 слова «відповідно центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи» замінити словами «центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
   3) у пунктах 220.7 - 220.10 слова «відповідно центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи» замінити словами «центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику».
 
158. 24. Пункт 224.2 статті 224 викласти в такій редакції:
 
   25. Пункт 224.2 статті 224 викласти в такій редакції:
 
159. «224.2. Контроль за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджету податку з підакцизних товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, під час митного оформлення здійснюється відповідними контролюючими органами».
 
-111- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці другому пункту 24 розділу І законопроекту слово «відповідними» виключити
Пункт 25 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«у пункті 228.5 слова «обкладаються акцизним податком» замінити словами «оподатковуються акцизним податком».
 
Враховано   «224.2. Контроль за правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджету податку з підакцизних товарів (продукції), що ввозяться на митну територію України, під час митного оформлення здійснюється контролюючими органами».
 
160. 25. Пункт 228.2 статті 228 викласти у такій редакції:
 
   26. Пункт 228.2 статті 228 викласти в такій редакції:
 
161. «228.2. Контроль за наявністю марок акцизного податку на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання та продажу, а також у разі ввезення таких товарів на митну територію України здійснюють відповідні контролюючі органи».
 
   1) пункт 228.2 викласти в такій редакції:
«228.2. Контроль за наявністю марок акцизного податку на пляшках (упаковках) алкогольних напоїв і на пачках (упаковках) тютюнових виробів під час їх транспортування, зберігання та продажу, а також у разі ввезення таких товарів на митну територію України здійснюють відповідні контролюючі органи»;
2) у пункті 228.5 слова «обкладаються акцизним податком» замінити словами «оподатковуються акцизним податком».
 
162. 26. У статті 229:
 
-112- Царьов О.А.
Пункт 26 розділу І законопроекту (щодо змін до статті 229 Податкового кодексу України) доповнити новим підпунктом 1 такого змісту:
«1) у пункті 229.1
підпункт «в» підпункту 229.1.1 викласти в такій редакції:
«в) спирту етилового денатурованого (спирту технічного), який використовується як сировина для виробництва продуктів органічного синтезу, які не містять у своєму складі більш як 0,1 відсотка залишкового етанолу»;
у підпункті 229.1.12 слово «Відвантаження» замінити словом «Використання»;
Підпункти 1-3 вважати відповідно підпунктами 2-4».
 
Відхилено Ст.116 Регламенту ВРУ  27. У статті 229:
 
163. 1) друге речення підпункту 229.3.3 пункту 229.3 викласти в такій редакції: «Один примірник подається контролюючому органу за місцезнаходженням виробника (резидента), другий ? контролюючому органу за місцем митного оформлення зазначених товарів, третій залишається платнику податку»;
 
-113- Хомутиннік В.Ю.
У підпунктах 2, 3 та 4 пункту 23 розділу І законопроекту слово «резидента» виключити
 
Враховано   1) друге речення підпункту 229.3.3 пункту 229.3 викласти в такій редакції: «Один примірник подається контролюючому органу за місцезнаходженням виробника, другий ? контролюючому органу за місцем митного оформлення зазначених товарів, третій залишається платнику податку»;
 
164. 2) друге речення підпункту 229.5.3 пункту 229.3 викласти в такій редакції: «Один примірник подається контролюючому органу за місцезнаходженням виробника (резидента), другий ? контролюючому органу за місцем митного оформлення зазначених товарів, третій залишається платнику податку»;
 
   2) друге речення підпункту 229.5.3 пункту 229.5 викласти в такій редакції: «Один примірник подається контролюючому органу за місцезнаходженням виробника, другий ? контролюючому органу за місцем митного оформлення зазначених товарів, третій залишається платнику податку»;
 
165. 3) у пункті 229.7:
 
   3) у пункті 229.7:
 
166. друге речення підпункту 229.7.2 викласти в такій редакції: «Один примірник подається контролюючому органу за місцезнаходженням виробника (резидента), другий - контролюючому органу за місцем митного оформлення зазначених товарів, третій залишається платнику податку»;
 
   друге речення підпункту 229.7.2 викласти в такій редакції: «Один примірник подається контролюючому органу за місцезнаходженням виробника, другий - контролюючому органу за місцем митного оформлення зазначених товарів, третій залишається платнику податку»;
 
167. підпункт 229.7.6 викласти в такій редакції:
 
   підпункт 229.7.6 викласти в такій редакції:
 
168. «229.7.6. Підставою для митного оформлення речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, які ввозяться на митну територію України з метою використання у хімічній промисловості, є подання виробником контролюючому органу, який здійснює митне оформлення зазначених (речовин) товарів, другого примірника податкового векселя, авальованого банком та взятого на облік контролюючим органом за місцезнаходженням виробника (резидента)».
 
   «229.7.6. Підставою для митного оформлення речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, які ввозяться на митну територію України з метою використання у хімічній промисловості, є подання виробником контролюючому органу, який здійснює митне оформлення зазначених (речовин) товарів, другого примірника податкового векселя, авальованого банком та взятого на облік контролюючим органом за місцезнаходженням виробника».
 
169. 27. Пункт 230.7 статті 230 викласти в такій редакції:
«230.7. Посадові особи, які призначаються представниками контролюючого органу на акцизному складі, повинні пройти спеціальне навчання або інструктаж щодо специфіки контролю за виробництвом та обігом спирту етилового, горілки та лікеро-горілчаних виробів, а також методики користування вимірювальними приладами».
 
-114- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 27 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
У пункті 230.7 статті 230 слова «Посадові особи органу державної податкової служби, які призначаються представниками державної податкової служби на акцизному складі» замінити словами «Посадові особи, які призначаються представниками контролюючого органу на акцизному складі»
Доповнити розділ І новим пунктом такого змісту:
«У назві статті 307 слова «обкладення платників податку» замінити словами «оподаткування платників податку».
 
Враховано   28. У пункті 230.7 статті 230 слова «Посадові особи органу державної податкової служби, які призначаються представниками державної податкової служби на акцизному складі» замінити словами «Посадові особи, які призначаються представниками контролюючого органу на акцизному складі».
29. У назві статті 307 слова «обкладення платників податку» замінити словами «оподаткування платників податку».
 
    -115- Долженков О.В.
У пункті 336.1 статті 336 слова «обкладення податком» замінити словами «оподаткування податком», слова «органу державної податкової служби» замінити словами «контролюючого органу».
 
Враховано по суті у п. 36 законопроекту   
170. 28. Розділ ХVІІІ-1 викласти в такій редакції:
 
   30. Розділ ХVІІІ-1 викласти в такій редакції:
 
171. «Розділ ХVІІІ-1.- ПОСАДОВІ ОСОБИ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ТА ЇХ ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
 
   «Розділ ХVІІІ-1.- Посадові особи контролюючих органів та їх правовий і соціальний захист
 
172. Стаття 341. Служба у контролюючих органах
 
   Стаття 341. Служба в контролюючих органах
 
173. 341.1. Служба у контролюючих органах є професійною діяльністю придатних до неї за станом здоров'я, освітнім рівнем та віком громадян України, що пов'язана з формуванням державної податкової та митної політики у частині адміністрування податків, зборів, платежів, реалізацією податкової та митної політики, політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, а також із здійсненням контролю за додержанням податкового, митного та іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи.
 
   341.1. Служба в контролюючих органах є професійною діяльністю придатних до неї за станом здоров'я, освітнім рівнем та віком громадян України, що пов'язана з формуванням державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків, зборів, платежів, реалізацією податкової та митної політики, політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, а також із здійсненням контролю за додержанням податкового, митного та іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи.
 
174. Стаття 342. Посадові особи контролюючих органів
 
   Стаття 342. Посадові особи контролюючих органів
 
175. 342.1. Посадовою особою контролюючого органу може бути особа, яка має освіту за фахом та відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, якщо інше не передбачено законом, та на яку покладено виконання завдань, зазначених у цьому та Митному кодексах.
 
   342.1. Посадовою особою контролюючого органу може бути особа, яка має освіту за фахом та відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, якщо інше не передбачено законом, та на яку покладено виконання завдань, зазначених у цьому та Митному кодексах.
 
176. 342.2. При прийнятті на роботу посадовій особі може бути встановлено випробувальний термін відповідно до Закону України „Про державну службу».
 
   342.2. При прийнятті на роботу посадовій особі може бути встановлено випробувальний термін відповідно до Закону України «Про державну службу».
 
177. 342.3. На роботу до контролюючих органів не можуть бути прийняті особи, стосовно яких встановлено обмеження Законами України „Про державну службу» і „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
   342.3. На роботу до контролюючих органів не можуть бути прийняті особи, стосовно яких встановлено обмеження законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції».
 
178. 342.4. Посадові особи контролюючих органів є державними службовцями.
 
   342.4. Посадові особи контролюючих органів є державними службовцями.
 
179. 342.5. Посадові особи, які вперше зараховуються на службу до контролюючих органів і раніше не перебували на державній службі, складають Присягу відповідно до Закону України „Про державну службу».
 
   342.5. Посадові особи, які вперше зараховуються на службу до контролюючих органів і раніше не перебували на державній службі, складають присягу державного службовця відповідно до Закону України «Про державну службу».
 
180. 342.6. Правовий статус посадових осіб контролюючих органів, їх права та обов'язки визначаються Конституцією України, цим та Митним кодексами, а у частині, що не регулюється ними, ? Законом України „Про державну службу» та іншими законами.
 
   342.6. Правовий статус посадових осіб контролюючих органів, їх права та обов'язки визначаються Конституцією України, цим та Митним кодексами, а в частині, що не регулюється ними, ? Законом України «Про державну службу» та іншими законами.
 
181. 342.7. Посадовим особам і працівникам контролюючих органів видається службове посвідчення, зразок якого затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
 
   342.7. Посадовим особам і працівникам контролюючих органів видається службове посвідчення, зразок якого затверджує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
 
182. 342.8. Покладення на посадових осіб контролюючих органів обов'язків, не передбачених цим та Митним кодексами, законами України, забороняється.
 
   342.8. Покладення на посадових осіб контролюючих органів обов'язків, не передбачених цим та Митним кодексами, законами України, забороняється.
 
183. Стаття 343. Спеціальні звання
 
   Стаття 343. Спеціальні звання
 
184. 343.1. Посадовим особам контролюючих органів присвоюються такі спеціальні звання:
 
   343.1. Посадовим особам контролюючих органів присвоюються такі спеціальні звання:
 
185. головний державний радник податкової та митної служби;
 
   головний державний радник податкової та митної справи;
 
186. державний радник податкової та митної служби І рангу;
 
   державний радник податкової та митної справи І рангу;
 
187. державний радник податкової та митної служби ІІ рангу;
 
   державний радник податкової та митної справи ІІ рангу;
 
188. державний радник податкової та митної служби ІІІ рангу;
 
   державний радник податкової та митної справи ІІІ рангу;
 
189. радник податкової та митної служби І рангу;
 
   радник податкової та митної справи І рангу;
 
190. радник податкової та митної служби ІІ рангу;
 
   радник податкової та митної справи ІІ рангу;
 
191. радник податкової та митної служби ІІІ рангу;
 
   радник податкової та митної справи ІІІ рангу;
 
192. інспектор податкової та митної служби І рангу;
 
   інспектор податкової та митної справи І рангу;
 
193. інспектор податкової та митної служби ІІ рангу;
 
   інспектор податкової та митної справи ІІ рангу;
 
194. інспектор податкової та митної служби ІІІ рангу;
 
   інспектор податкової та митної справи ІІІ рангу;
 
195. інспектор податкової та митної служби ІV рангу;
 
   інспектор податкової та митної справи ІV рангу;
 
196. молодший інспектор податкової та митної служби.
 
   молодший інспектор податкової та митної справи.
 
197. 343.2. Положення про спеціальні звання та порядок їх присвоєння, співвідношення з рангами державних службовців, розмір надбавок за спеціальне звання затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
   343.2. Положення про спеціальні звання та порядок їх присвоєння, співвідношення з рангами державних службовців, розмір надбавок за спеціальне звання затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
198. У разі присвоєння посадовій особі спеціального звання відповідно до пункту 343.1 цієї статті надбавка за ранг державного службовця не виплачується.
 
   У разі присвоєння посадовій особі спеціального звання відповідно до пункту 343.1 цієї статті надбавка за ранг державного службовця не виплачується.
 
199. 343.3. Спеціальні звання посадовим особам присвоюються довічно. Позбавлення спеціальних звань здійснюються виключно за вироком суду у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
 
   343.3. Спеціальні звання посадовим особам присвоюються довічно. Позбавлення спеціальних звань здійснюється виключно за вироком суду у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
 
200. 343.4. Посадові особи контролюючих органів мають формений одяг з відповідними знаками розрізнення, який видається безоплатно в межах кошторисних витрат. Допускається пошив форменого одягу посадовими особами з відшкодуванням витрат на такий пошив у межах норм забезпечення форменим одягом за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на утримання контролюючого органу.
 
   343.4. Посадові особи контролюючих органів мають формений одяг з відповідними знаками розрізнення, який видається безоплатно в межах кошторисних витрат. Допускається пошив форменого одягу посадовими особами з відшкодуванням витрат на такий пошив у межах норм забезпечення форменим одягом за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на утримання контролюючого органу.
 
201. Зразки, норми забезпечення та строки носіння форменого одягу затверджуються Кабінетом Міністрів України, правила носіння ? центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
 
   Зразки, норми забезпечення та строки носіння форменого одягу затверджуються Кабінетом Міністрів України, правила носіння ? центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
 
202. Стаття 344. Пенсійне забезпечення посадових осіб контролюючих органів.
 
   Стаття 344. Пенсійне забезпечення посадових осіб контролюючих органів
 
203. 344.1. Пенсійне забезпечення посадових осіб контролюючих органів здійснюється у порядку та на умовах, передбачених Законом України „Про державну службу».
 
-116- Сушкевич В.М.
у пункті 28 (зміни до розділу ХVІІІ-1):
абзац перший статті 344.1 викласти у такій редакції:
«344.1. Пенсійне забезпечення посадових осіб контролюючих органів, крім діючих у них підрозділів податкової міліції, здійснюється в порядку та на умовах, передбачених Законом України "Про державну службу".
 
Враховано   344.1. Пенсійне забезпечення посадових осіб контролюючих органів, крім діючих у них підрозділів податкової міліції, здійснюється в порядку та на умовах, передбачених Законом України «Про державну службу».
 
204. При цьому період роботи зазначених осіб (у тому числі тих, яким присвоєні спеціальні звання) у контролюючих органах зараховується до стажу державної служби та стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, що дає право на призначення пенсії відповідно до Закону України „Про державну службу» незалежно від місця роботи на час досягнення віку, передбаченого Законом України „Про державну службу».
 
   При цьому період роботи зазначених осіб (у тому числі тих, яким присвоєні спеціальні звання) у контролюючих органах зараховується до стажу державної служби та стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, що дає право на призначення пенсії відповідно до Закону України «Про державну службу» незалежно від місця роботи на час досягнення віку, передбаченого Законом України «Про державну службу».
 
205. 344.2. Пенсійне забезпечення працівників контролюючих органів та їх установ і організацій здійснюється на підставах та у порядку, встановлених законодавством.
 
-117- Сушкевич В.М.
абзац перший статті 344.2 викласти у такій редакції:
344.2. Пенсійне забезпечення працівників контролюючих органів та їх установ і організацій, які не є посадовими особами, здійснюється на підставах та у порядку, встановленому законодавством .
 
Враховано   344.2. Пенсійне забезпечення працівників контролюючих органів, їх установ та організацій, які не є посадовими особами, здійснюється на підставах та в порядку, встановлених законодавством.
 
    -118- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
у пункті 28 (зміни до розділу ХVІІІ-1):
абзац тридцять шостий після слова «працівників» доповнити словами «, які не є посадовими особами»;
 
Враховано    
206. Стаття 345. Захист особистих і майнових прав посадових осіб контролюючих органів.
 
   Стаття 345. Захист особистих і майнових прав посадових осіб контролюючих органів
 
207. 345.1. Держава гарантує захист життя, здоров'я, честі, гідності та майна посадових осіб контролюючих органів та членів їхніх сімей від злочинних посягань та інших протиправних дій.
 
   345.1. Держава гарантує захист життя, здоров'я, честі, гідності та майна посадових осіб контролюючих органів та членів їхніх сімей від злочинних посягань та інших протиправних дій.
 
208. 345.2. Образа посадової особи контролюючого органу, погроза вбивством, насильством, знищенням майна та насильницькі дії стосовно посадової особи контролюючого органу, а також умисне знищення чи пошкодження її майна та інші протиправні дії тягнуть за собою встановлену законом відповідальність.
 
   345.2. Образа посадової особи контролюючого органу, погроза вбивством, насильством, знищенням майна та насильницькі дії стосовно посадової особи контролюючого органу, а також умисне знищення чи пошкодження її майна та інші протиправні дії тягнуть за собою встановлену законом відповідальність.
 
209. Стаття 346. Відшкодування державою шкоди, завданої посадовій особі контролюючого органу.
 
   Стаття 346. Відшкодування державою шкоди, завданої посадовій особі контролюючого органу
 
210. 346.1. Працівники контролюючого органу підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності, у порядку, встановленому законом.
 
   346.1. Працівники контролюючого органу підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності, у порядку, встановленому законом.
 
211. 346.2. У разі загибелі посадової особи контролюючого органу у зв'язку з виконанням службових обов'язків сім'ї загиблого або особам, які перебували на його утриманні, виплачується одноразова допомога в розмірі десятирічної заробітної плати загиблого за його останньою посадою, яку він обіймав, за рахунок коштів державного бюджету з подальшим стягненням цієї суми з винних осіб.
 
-119- Апостол М.В.
абзаци сорок другий – сорок восьмий виключити;
доповнити положеннями, які врегульовуватимуть питання соціального захисту осіб начальницького і рядового складу, які проходять службу в органах податкової міліції та на яких не поширюється дія Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», у разі каліцтва, іншого ушкодження здоров’я чи смерті за рахунок коштів державного бюджету або у вигляді компенсаційних виплат або через обов’язкове державне особисте страхування.
 
Відхилено Не сформульовано пропозицію  346.2. У разі загибелі посадової особи контролюючого органу у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків сім'ї загиблого або особам, які перебували на його утриманні, виплачується одноразова допомога в розмірі десятирічної заробітної плати загиблого за останньою посадою за рахунок коштів державного бюджету з подальшим стягненням цієї суми з винних осіб.
 
212. 346.3. У разі заподіяння посадовій особі контролюючого органу тяжких тілесних ушкоджень під час виконання службових обов'язків, що перешкоджають зайняттю професійною діяльністю, їй виплачується одноразова допомога у розмірі п'ятирічної заробітної плати за останньою посадою за рахунок коштів державного бюджету з подальшим стягненням цієї суми з винних осіб.
 
   346.3. У разі заподіяння посадовій особі контролюючого органу під час виконання службових обов'язків тяжких тілесних ушкоджень, що перешкоджають зайняттю професійною діяльністю, цій особі виплачується одноразова допомога в розмірі п'ятирічної заробітної плати за останньою посадою за рахунок коштів державного бюджету з подальшим стягненням цієї суми з винних осіб.
 
213. 346.4. У разі заподіяння посадовій особі контролюючого органу легких чи середньої тяжкості тілесних ушкоджень під час виконання нею службових обов'язків, такій особі виплачується одноразова допомога в розмірі однорічної заробітної плати за останньою посадою за рахунок коштів державного бюджету з подальшим стягненням цієї суми з винних осіб.
 
   346.4. У разі заподіяння посадовій особі контролюючого органу під час виконання нею службових обов'язків легких чи середньої тяжкості тілесних ушкоджень цій особі виплачується одноразова допомога в розмірі однорічної заробітної плати за останньою посадою за рахунок коштів державного бюджету з подальшим стягненням цієї суми з винних осіб.
 
214. 346.5. Рішення про виплату одноразової допомоги приймається комісією контролюючого органу у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за місцем роботи потерпілого на підставі обвинувального вироку суду або постанови слідчих органів чи прокурора про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами.
 
   346.5. Рішення про виплату одноразової допомоги приймається комісією контролюючого органу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, за місцем роботи потерпілого на підставі обвинувального вироку суду або постанови слідчих органів чи прокурора про закриття кримінального провадження за нереабілітуючими підставами.
 
215. 346.6. Шкода, завдана майну посадової особи контролюючого органу або членів її сім'ї у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету з подальшим стягненням цієї суми з винних осіб.
 
   346.6. Шкода, завдана майну посадової особи контролюючого органу або членів її сім'ї у зв'язку з виконанням нею службових обов'язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету з подальшим стягненням цієї суми з винних осіб.
 
216. 346.7. Відшкодування шкоди, завданої майну посадової особи контролюючого органу або членів її сім'ї, проводиться на підставі рішення суду.
 
   346.7. Відшкодування шкоди, завданої майну посадової особи контролюючого органу або членів її сім'ї, здійснюється на підставі рішення суду.
 
217. 346.8. Для обліку фактичних витрат, пов'язаних з виплатою сум одноразової допомоги та відшкодуванням шкоди, завданої майну посадової особи контролюючого органу або членів її сім'ї, для контролюючих органів в установах банків відкриваються спеціальні рахунки.
 
   346.8. Для обліку фактичних витрат, пов'язаних з виплатою одноразової допомоги та відшкодуванням шкоди, завданої майну посадової особи контролюючого органу або членів її сім'ї, контролюючі органи відкривають в установах банків спеціальні рахунки.
 
218. Стаття 347. Обов'язкове державне особисте страхування посадових осіб контролюючих органів.
 
   Стаття 347. Обов'язкове державне особисте страхування посадових осіб контролюючих органів
 
219. 347.1. Посадові особи контролюючих органів підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню за рахунок коштів державного бюджету на випадок загибелі або смерті на суму десятирічної заробітної плати за останньою посадою, а у разі поранення, контузії, травми або каліцтва, захворювання чи інвалідності, що сталися у зв'язку з виконанням службових обов'язків, ? у розмірі від шестимісячної до п'ятирічної заробітної плати за останньою посадою (залежно від ступеня втрати працездатності).
 
   347.1. Посадові особи контролюючих органів підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню за рахунок коштів державного бюджету на випадок загибелі або смерті на суму десятирічної заробітної плати за останньою посадою, а в разі поранення, контузії, травми або каліцтва, захворювання чи інвалідності, що сталися у зв'язку з виконанням службових обов'язків, ? у розмірі від шестимісячної до п'ятирічної заробітної плати за останньою посадою (залежно від ступеня втрати працездатності).
 
220. 347.2. Порядок та умови страхування посадових осіб контролюючих органів встановлюються Кабінетом Міністрів України».
 
   347.2. Порядок та умови страхування посадових осіб контролюючих органів встановлюються Кабінетом Міністрів України».
 
221. 29. Пункт 349.2 статті 349 виключити.
 
-120- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 29 розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«1) у пункті 349.1:
абзаци другий, третій і четвертий після слова «відділи» доповнити словом «відділення»;
в абзаці четвертому слова «спеціалізованих державних податкових інспекцій» замінити словами «контролюючих органах, що здійснюють супроводження великих платників податків»;
 
Враховано   31. У статті 349:
1) у пункті 349.1:
абзаци другий, третій і четвертий після слова «відділи» доповнити словом «відділення»;
в абзаці четвертому слова «спеціалізованих державних податкових інспекцій» замінити словами «контролюючих органах, що здійснюють супроводження великих платників податків»;
2) пункт 349.2 виключити.
32. Пункт 350.1 статті 350 доповнити підпунктом 350.1.12 такого змісту:
«350.1.12. виявляє кримінальні та інші правопорушення у сфері оподаткування, митній та бюджетній сферах, встановлює місцезнаходження платників податків, проводить опитування їх засновників, посадових осіб».
33. Абзац перший пункту 351.1 статті 351 викласти в такій редакції:
«351.1. Посадовим особам податкової міліції для виконання покладених на них обов’язків надаються права, передбачені (в частині отримання належним чином засвідчених копій документів), (в частині проведення перевірок у встановленому цим Кодексом порядку), 20.1.8 і цього Кодексу, а також пунктами 1-4, абзацами другим, третім пункту 5, пунктами 6-14, підпунктами «а» і «б» пункту 15 (з урахуванням положень цього Кодексу), пунктом 16 з дотриманням встановлених цим Кодексом правил проведення податкових перевірок, пунктами 17, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 30 статті 11, статтями 12-15-1 «.
34. Статтю 356 доповнити пунктом 356.2 такого змісту:
«356.2 Державний нагляд за охороною праці осіб начальницького і рядового складу податкової міліції здійснюється самостійними органами державного нагляду за охороною праці податкової міліції».
 
    -121- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити розділу І законопроекту пунктом такого змісту:
«Пункт 350.1 статті 350 доповнити підпунктом 350.1.12 такого змісту:
«350.1.12. виявляє кримінальні та інші правопорушення у сфері оподаткування, митній та бюджетній сферах, а також встановлює місцезнаходження платників податків, опитує їх засновників, посадових осіб».
 
Враховано    
    -122- Хомутиннік В.Ю.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«Абзац перший пункту 351.1 статті 351 викласти в такій редакції:
«351.1. Посадовим особам податкової міліції для виконання покладених на них обов’язків надаються права, передбачені (в частині отримання належним чином засвідчених копій документів), (в частині проведення перевірок в порядку, встановленому цим Кодексом), 20.1.8 і цього Кодексу, а також пунктами 1-4, абзацами другим, третім пункту 5, пунктами 6-14, підпунктами «а» і «б» пункту 15 (з урахуванням положень цього Кодексу), пунктом 16 з дотриманням правил проведення податкових перевірок, встановлених цим Кодексом, пунктами 17, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 30 статті 11, статтями 12-151 «.
 
Враховано    
    -123- Хомутиннік В.Ю.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
«Статтю 356 доповнити пунктом 356.2 такого змісту:
"356.2 Державний нагляд за охороною праці осіб начальницького і рядового складу податкової міліції здійснюється самостійними органами державного нагляду за охороною праці податкової міліції"
 
Враховано    
222. 30. У Розділі ХХ «Перехідні положення»:
 
   35. У розділі ХХ «Перехідні положення»:
 
223. 1) абзац четвертий пункту 9 підрозділу 3 викласти в такій редакції:
 
   1) абзац четвертий пункту 9 підрозділу 3 викласти в такій редакції:
 
224. «Контроль за погашенням податкових векселів здійснюють контролюючі органи на підставі даних таких векселів, податкових декларацій та платіжних документів, що підтверджують сплату сум податку за погашеними векселями «;
 
   «Контроль за погашенням податкових векселів здійснюють контролюючі органи на підставі даних таких векселів, податкових декларацій та платіжних документів, що підтверджують сплату сум податку за погашеними векселями»;
 
225. 2) пункт 16 підрозділу 10 в редакції Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів» від 20 листопада 2012 року № 5503-VІ вважати пунктом 17.
 
   2) пункт 16 підрозділу 10 в редакції Закону України від 20 листопада 2012 року № 5503-VІ вважати пунктом 17.
 
226. 31. У тексті Кодексу:
 
   36. У тексті Кодексу:
 
227. слова «орган державної податкової служби», «орган податкової служби», «податковий орган», «державна податкова служба», «митний орган» у всіх відмінках і числах замінити словами «контролюючий орган» у відповідному відмінку і числі, а слова «в органі державної податкової служби» у всіх відмінках і числах ? словами «у контролюючому органі» у відповідному відмінку і числі;
 
-124- Хомутиннік В.Ю.
Абзац другий пункту 31 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«слова «в органі державної податкової служби» в усіх відмінках і числах замінити словами «у контролюючому органі» у відповідному відмінку і числі, а слова «орган державної податкової служби», «орган податкової служби», «податковий орган», «державна податкова служба», «митний орган» в усіх відмінках і числах ? словами «контролюючий орган» у відповідному відмінку і числі;
 
Враховано   слова «в органі державної податкової служби» в усіх відмінках і числах замінити словами «у контролюючому органі» у відповідному відмінку і числі, а слова «орган державної податкової служби», «орган податкової служби», «податковий орган», «державна податкова служба», «митний орган» в усіх відмінках і числах ? словами «контролюючий орган» у відповідному відмінку і числі;
 
228. слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику», «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики», «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи» у всіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» у відповідному відмінку;
 
   слова «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику», «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики», «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» у відповідному відмінку;
 
229. слова «податків, зборів (обов’язкових платежі)» у всіх відмінках і числах замінити словами „податків, зборів, платежів» у відповідних відмінку і числі.
 
   слова «податків, зборів (обов’язкових платежів)» в усіх відмінках і числах замінити словами «податків, зборів, платежів» у відповідному відмінку і числі.
 
230. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
231. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Митного кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи», крім абзацу двадцять восьмого розділу І цього Закону (щодо абзацу першого пункту 343.2 статті 343 Податкового кодексу України про встановлення співвідношення спеціальних звань посадових осіб контролюючих органів з рангами державних службовців), який набирає чинності з 1 січня 2014 року, але не раніше дня набрання чинності Законом України «Про державну службу».
 
-125- Палиця І.П.
Розділ ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» проекту доповнити новим пунктом 2 такого змісту:
«2. Після набрання чинності цим Законом, суд повертає податковому органу протокол про притягнення особи до адміністративної відповідальності, встановленої статтею 163-1, 163-2 або 163-4 Кодексу України про адміністративне правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122), якщо платник податків, його службова (посадова) особа, оскаржив в адміністративному порядку та/або до суду рішення контролюючого органу, що стало підставою для складення протоколу про адміністративне правопорушення. Повернення судом протоколу та інших матеріалів справи про адміністративне правопорушення здійснюється з метою закінчення адміністративного оскарження рішення контролюючого органу та/або остаточного вирішення справи судом».
 
Відхилено е узгодж. із ст.38, 255 Код. про адмінпоруш. та п. 56.18 ПКУ  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Митного кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи», крім абзацу двадцять восьмого пункту 30 розділу І цього Закону (щодо змін до абзацу першого пункту 343.2 статті 343 Податкового кодексу України про встановлення співвідношення спеціальних звань посадових осіб контролюючих органів з рангами державних службовців), який набирає одночасно з Законом України «Про державну службу» від 17 лютого 2011 року.
 
232. 2. Норми Податкового кодексу України в частині утворення та діяльності підрозділів податкової міліції у складі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику та його територіальних органів діють до прийняття законодавчого акту щодо податкової міліції.
 
   2. Норми Податкового кодексу України в частині утворення та діяльності підрозділів податкової міліції у складі центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та його територіальних органів діють до прийняття законодавчого акта щодо податкової міліції.
 
233. 3. Встановити, що спеціальні звання, присвоєні посадовим особам під час роботи в органах державної податкової та митної служб України до набрання чинності цим Законом, співвідносяться із спеціальними званнями, встановленими цим Законом в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України
 
-126- Гордієнко С.В.
Пропоную:
У пункті 28 розділу І законопроекту щодо змін до пункту 343.1 статті 343 ПКУ щодо спеціальних звань слово «служби» замінити слово «справи»
пункт 3 Перехідних положень проекту викласти в такій редакції «3. Встановити, що спеціальні звання податкової та митної служби, встановлені цим Законом, присвоюються посадовим особам органів доходів і зборів, яким раніше було присвоєно спеціальні звання податкової служби України, за таким співвідношенням незалежно від займаних посад:
Спеціальні звання
органів
доходів і
зборівСпеціальні звання органів державної
податкової
служби
головний
державний
радник
податкової та митної справиголовний
державний
радник
податкової служби
державний
радник
податкової та митної справи 1 рангудержавний
радник
податкової служби
І рангу
державний
радник
податкової та митної справи 2 рангудержавний
радник
податкової служби
ІІ рангу
державний
радник
податкової та митної справи 3 рангудержавний
радник
податкової служби
ІІІ рангу
радник
податкової та митної справи 1 рангурадник
податкової служби І рангу
радник
податкової та митної справи 2 рангурадник
податкової служби ІІ рангу
радник
податкової та митної справи 3 рангурадник
податкової служби
ІІІ рангу
інспектор
податкової та митної справи 1 рангуінспектор
податкової служби І рангу
інспектор
податкової та митної справи 2 рангуінспектор
податкової служби ІІ рангу
інспектор
податкової та митної справи 3 рангуінспектор
податкової служби ІІІ
рангу
інспектор
податкової та митної справи 4 рангу
молодший
інспектор
податкової та митної справи
Період роботи (служби) зазначених осіб (у тому числі тих, яким присвоювалися спеціальні та/або персональні звання) у податкових органах зараховується до стажу державної служби та стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, що дає право на призначення пенсії відповідно до Закону України «Про державну службу» незалежно від місця роботи на час досягнення віку, передбаченого Законом України «Про державну службу».
 
Враховано   3. Встановити, що спеціальні звання податкової та митної служби, встановлені цим Законом, присвоюються посадовим особам органів доходів і зборів, яким раніше було присвоєно спеціальні звання податкової служби України, за таким співвідношенням незалежно від займаних посад:
Спеціальні звання
органів
доходів і
зборівСпеціальні звання органів державної
податкової
служби
головний
державний
радник
податкової та митної справиголовний
державний
радник
податкової служби
державний
радник
податкової та митної справи 1 рангудержавний
радник
податкової служби
І рангу
державний
радник
податкової та митної справи 2 рангудержавний
радник
податкової служби
ІІ рангу
державний
радник
податкової та митної справи 3 рангудержавний
радник
податкової служби
ІІІ рангу
радник
податкової та митної справи 1 рангурадник
податкової служби І рангу
радник
податкової та митної справи 2 рангурадник
податкової служби ІІ рангу
радник
податкової та митної справи 3 рангурадник
податкової служби
ІІІ рангу
інспектор
податкової та митної справи 1 рангуінспектор
податкової служби І рангу
інспектор
податкової та митної справи 2 рангуінспектор
податкової служби ІІ рангу
інспектор
податкової та митної справи 3 рангуінспектор
податкової служби ІІІ
рангу
інспектор
податкової та митної справи 4 рангу
молодший
інспектор
податкової та митної справи
Період роботи (служби) зазначених осіб (у тому числі тих, яким присвоювалися спеціальні та/або персональні звання) у податкових органах зараховується до стажу державної служби та стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, що дає право на призначення пенсії відповідно до Закону України «Про державну службу» незалежно від місця роботи на час досягнення віку, передбаченого Законом України «Про державну службу».
 
    -127- Святаш Д.В.
Продан О.П.
Пропоную викласти пункт 3 Перехідних положень положення проекту в такій редакції:
«3. Посадовим особам органів доходів і зборів, яким раніше були присвоєні спеціальні звання податкової служби або митної служби, присвоюються спеціальні звання податкової та митної служби, встановлені статтею 573 Митного кодексу України, на рівні спеціальних звань, які вони мають:
Спеціальні звання
органів
доходів і
зборівСпеціальні звання органів державної
податкової
службиСпеціальні звання митної служби
України
головний
державний
радник
податкової та митної службиголовний
державний
радник
податкової службидійсний
державний
радник митної служби
державний
радник
податкової та митної служби 1 рангудержавний
радник
податкової служби
І рангудержавний
радник митної служби 1 рангу
державний
радник
податкової та митної служби 2 рангудержавний
радник
податкової служби
ІІ рангудержавний
радник митної служби 2 рангу
державний
радник
податкової та митної служби 3 рангудержавний
радник
податкової служби
ІІІ рангудержавний
радник митної служби 3 рангу
радник
податкової та митної служби 1 рангурадник
податкової служби І рангурадник митної служби 1 рангу
радник
податкової та митної служби 2 рангурадник
податкової служби ІІ рангурадник митної служби 2 рангу
радник
податкової та митної служби 3 рангурадник
податкової служби
ІІІ рангурадник митної служби 3 рангу
інспектор
податкової та митної служби 1 рангуінспектор
податкової служби І рангуінспектор
митної служби 1 рангу
інспектор
податкової та митної служби 2 рангуінспектор
податкової служби ІІ рангуінспектор
митної служби 2 рангу
інспектор
податкової та митної служби 3 рангуінспектор
податкової служби ІІІ
рангуінспектор
митної служби 3 рангу
інспектор
податкової та митної служби 4 рангуінспектор
митної служби 4 рангу
молодший
інспектор
податкової та митної службиінспектор
митної служби, молодший
інспектор
митної служби
Посадовим особам органів доходів і зборів, служби яким раніше були присвоєні спеціальні звання податкової або митної служби, присвоюються спеціальні звання податкової та митної служби, встановлені статтею 573 Митного кодексу України, на рівні спеціальних звань, які вони мають, згідно співвідношення, встановленому цією статтею, незалежно від займаних посад.
Період роботи (служби) зазначених осіб (у тому числі тих, яким присвоювалися спеціальні та/або персональні звання) у митних органах та організаціях зараховується до стажу державної служби та стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, що дає право на призначення пенсії відповідно до Закону України «Про державну службу» незалежно від місця роботи на час досягнення віку, передбаченого Законом України «Про державну службу».
 
Враховано по суті   
    -128- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
У розділі ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» проекту:
пункти 3, 4 виключити, як такі що не узгоджені із чинним законодавством про державну службу;
 
Відхилено    
234. Період роботи зазначених осіб (у тому числі тих, яким присвоєні спеціальні звання) в органах державної податкової та митної служб зараховується до стажу державної служби та стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, що дає право на призначення пенсії відповідно до Закону України «Про державну службу» незалежно від місця роботи на час досягнення віку, передбаченого зазначеним Законом.
 
      
235. 4. Статтю 26 Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.; №52, ст.490; 1995 р.; №29, ст.216) доповнити частиною тринадцятою такого змісту:
 
-129- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 4 розділу ІІ законопроекту:
в абзаці першому цифри 26 замінити цифрами 37;
в абзаці другому слово «присвоєні» замінити словом «присвоювалися», а після слова «спеціальні» доповнити словами «та/або персональні»
 
Враховано   4. Статтю 37 Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490; 2012 р., № 12-13, ст. 82; 2013 р., № 14, ст. 89) доповнити частиною п’ятнадцятою такого змісту:
 
236. «Період роботи посадових осіб в органах державної податкової та митної служб на посадах, на яких відповідно до закону були присвоєні спеціальні звання, зараховується до стажу державної служби, незалежно від місця роботи на час досягнення зазначеного віку».
 
   «Період роботи посадових осіб в органах державної податкової та митної служб на посадах, на яких відповідно до закону присвоювалися спеціальні та/або персональні звання, зараховується до стажу державної служби, незалежно від місця роботи на час досягнення зазначеного віку».
 
237. 5. Контролюючі органи, які функціонують на день набрання чинності цим Законом, продовжують виконувати повноваження щодо адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів до завершення реорганізації таких органів.
 
-130- Апостол М.В.
Сушкевич В.М.
У розділі ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» проекту:
пункти 5 та 6 викласти в такій редакції:
«5. «Пункт 5 статті 20 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про адміністративні послуги» виключити.
6. Органи державної податкової та митної служб України, які функціонують на день набрання чинності цим Законом, продовжують виконувати повноваження щодо адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів до завершення реорганізації таких органів.»;
у зв’язку з цим пункт 6 вважати відповідно пунктом 7.
 
Відхилено   5. Контролюючі органи, які функціонують на день набрання чинності цим Законом, продовжують виконувати повноваження щодо адміністрування податків, зборів, платежів до завершення реорганізації таких органів.
 
238. 6. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
   6. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
239. привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
240. забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону.

   забезпечити перегляд та приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.