Кількість абзаців - 43 Таблиця поправок


"Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості відносин власності стосовно засобів масової інформації" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
«Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості відносин власності стосовно засобів масової інформації»
 
   Закон України
Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості відносин власності стосовно засобів масової інформації
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1. У Законі України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 1, ст. 1; 2004 р., № 7, ст. 51; із змінами, внесеними законами України від 16 жовтня 2012 року № 5461-VІ і від 20 листопада 2012 року № 5492-VІ):
 
   1. У Законі України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 1:
 
5. 1) частину третю статті 10 викласти в такій редакції:
 
   1) частину третю статті 10 викласти в такій редакції:
 
6. «Здійснення контролю передбачає безпосереднє або через пов’язаних осіб володіння частками (паями, акціями), що забезпечує досягнення 50 і більше відсотків голосів у вищому органі юридичної особи, яка є засновником (співзасновником) друкованого засобу масової інформації.»;
 
   «Здійснення контролю передбачає безпосереднє або через пов’язаних осіб володіння частками (паями, акціями), що забезпечує досягнення 50 і більше відсотків голосів у вищому органі юридичної особи, яка є засновником (співзасновником) друкованого засобу масової інформації»;
 
7. 2) частину першу статті 12 доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
 
   2) частину першу статті 12 доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
 
8. «1-1) пов’язана особа - юридична або фізична особа, яка здійснює контроль за засновником (співзасновником) друкованого засобу масової інформації, а також юридична особа, за якою засновник (співзасновник) здійснює відповідний контроль. У разі коли одним із співзасновників друкованого засобу масової інформації є фізична особа, пов’язаними з нею особами вважаються також члени її сім’ї (чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим), разом з якими вона здійснює контроль за друкованим засобом масової інформації;
 
-1- Мірошниченко І.М.
Запропонований автором у підпункті 2 пункту 1 розділу І законопроекту пункт 1-1частини першої статті 12 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» викласти в наступній редакції:
«1-1) пов’язана особа - юридична або фізична особа, яка здійснює контроль за засновником (співзасновниками), власником (співвласниками) друкованого засобу масової інформації, а також юридична особа, за якою засновник, власник (співвласник) здійснює відповідний контроль. У разі коли одним із співзасновників (співвласників) друкованого засобу масової інформації є фізична особа, пов’язаними з нею особами вважаються також члени її сім’ї (чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати та сестри), спільно з якими вона здійснює контроль за друкованим засобом масової інформації;»
 
Враховано   «1-1) пов’язана особа - юридична або фізична особа, яка здійснює контроль за засновником (співзасновниками), власником (співвласниками) друкованого засобу масової інформації, а також юридична особа, за якою засновник, власник (співвласник) здійснює відповідний контроль. У разі якщо одним із співзасновників (співвласників) друкованого засобу масової інформації є фізична особа, пов’язаними з нею особами вважаються також члени її сім’ї (чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри та їхні діти, чоловіки (дружини), спільно з якими вона здійснює контроль за друкованим засобом масової інформації»;
 
    -2- Петренко П.Д.
У підпункті 2 пункту 1 розділу І законопроекту пункт 1-1частини першої статті 12 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» слова « (чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим)» замінити словами « (чоловік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини)».
 
Враховано частково    
9. 3) частину першу статті 15 доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
   3) частину першу статті 15 доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
10. «4) якщо засновником (співзасновниками) порушено вимоги статті 10 цього Закону.»;
 
   «4) якщо засновником (співзасновниками) порушено вимоги статті 10 цього Закону»;
 
11. 4) частину першу статті 32 доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
 
   4) частину першу статті 32 доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
 
12. «4-1) прізвище та ініціали особи, відповідальної за випуск відповідного номера видання; «.
 
-3- Шаров І.Ф.
Підпункт 4 пункту 1 розділу І законопроекту виключити, а саме:
«4) частину першу статті 32 доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
«4-1) прізвище та ініціали особи, відповідальної за випуск відповідного номера видання;».».
Обґрунтування:
Пропозиція вноситься з метою техніко-юридичного корегування положень законопроекту та приведення їх у відповідність до частини першої статті 21 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», в якій, зокрема, йдеться про те, що підготовку та випуск у світ друкованого засобу масової інформації за дорученням засновника (співзасновників) здійснює редакція або інша установа, що виконує її функції. Очолює ж редакцію головний редактор і його прізвище та ініціали відповідно до статті 32 зазначеного Закону повинні міститися у кожному випуску друкованого засобу масової інформації.
 
Відхилено   «4-1) прізвище та ініціали особи, відповідальної за випуск відповідного номера видання».
 
13. 2. Статтю 28 Закону України «Про інформаційні агентства» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 13, ст. 83) доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
 
   2. Статтю 28 Закону України «Про інформаційні агентства» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 13, ст. 83) доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
 
14. «1-1) відомості про засновника (співзасновників); «.
 
-4- Шаров І.Ф.
Пункт 2 розділу І законопроекту виключити, а саме:
«2. Статтю 28 Закону України «Про інформаційні агентства» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 13, ст. 83) доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
«1-1) відомості про засновника (співзасновників);».»
Обґрунтування:
Пропозиція вноситься у зв’язку з тим, що відповідно до положень статті 13 Закону України «Про інформаційні агентства» вже передбачено подання до реєстраційних органів інформації про засновника, яка, зокрема, включає: прізвище, ім’я, по батькові та необхідні дані паспорта громадянина України (для фізичних осіб); повне найменування (для юридичної особи); місцезнаходження, номери засобів зв’язку та банківських рахунків.
Надання ж для широкого загалу, наприклад, паспортних даних порушує конституційний принцип невтручання в особисте і сімейне життя громадян (які теж можуть бути засновниками).
 
Відхилено   «1-1) відомості про засновника (співзасновників) та власника (співвласників);»
 
    -5- Мірошниченко І.М.
Запропонований автором у пункті 2 розділу І законопроекту пункт 1-1 статті 28 Закону України «Про інформаційні агентства» викласти в наступній редакції:
«1-1) відомості про засновника (співзасновників) та власника (співвласника);»
 
Враховано    
15. 3. Абзац десятий статті 13 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 265; 2006 р., № 18, ст. 155; 2011 р., № 28, ст. 252) після слів «вимог законодавства щодо» доповнити словами «складу їх засновників (власників), а також».
 
   3. Абзац десятий статті 13 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 265; 2006 р., № 18, ст. 155; 2011 р., № 28, ст. 252) після слів «вимог законодавства щодо» доповнити словами «складу їх засновників (власників), а також».
 
16. 4. У Законі України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155; 2008 р., № 18, ст. 197; 2011 р., № 31, ст. 297):
 
   4. У Законі України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155; 2008 р., № 18, ст. 197; 2011 р., № 31, ст. 297):
 
17. 1) у статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
18. доповнити статтю після абзацу шістнадцятого новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
19. «контроль за засновником (співзасновником), власником (співвласником) телерадіоорганізації - безпосереднє або через пов’язаних осіб володіння частками (паями, акціями), що забезпечує досягнення 50 і більше відсотків голосів у вищому органі юридичної особи, яка є засновником (співзасновником), власником (співвласником) телерадіоорганізації; «.
 
-6- Шаров І.Ф.
Абзац третій підпункту 1 пункту 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«контроль — безпосереднє або через пов’язаних осіб володіння частками (паями, акціями), що забезпечує досягнення 50 і більше відсотків голосів у вищому органі юридичної особи, яка є засновником (співзасновником), власником (співвласником) телерадіоорганізації;».
Обґрунтування:
Пропозиція вноситься з метою техніко-юридичного корегування положень законопроекту.
 
Відхилено   «контроль над власником телерадіоорганізації – вплив однієї або декількох пов’язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб’єкта інформаційної діяльності, який забезпечує будь-яку форму управління 50 і більше відсотками голосів у вищому органі управління суб’єкта інформаційної діяльності. Контроль над власником телерадіоорганізації є прямим, якщо одна або декілька пов’язаних юридичних та/або фізичних осіб є учасниками (засновниками, акціонерами тощо) власника телерадіоорганізації або реалізовують повноваження виконавчого органу власника (власників) телерадіоорганізації. Контроль над власником телерадіоорганізації є опосередкованим, якщо одна або декілька пов’язаних юридичних та/або фізичних осіб мають очевидну або приховану можливість будь-якого юридичного впливу на господарську діяльність суб’єкта інформаційної діяльності, що реалізується у спосіб володіння корпоративними правами інших юридичних осіб або шляхом виконання будь-яких правочинів, що надають право давати обов’язкові до виконання вказівки власнику телерадіоорганізації та/або його учасникам».
 
    -7- Княжицький М.Л.
Запропонований автором у підпункті 1 пункту 4 розділу І законопроекту абзац сімнадцятий статті 1 Закону України «Про телебачення та радіомовлення» викласти в наступній редакції:
«контроль над власником телерадіоорганізації – вплив однієї або декількох пов’язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб’єкта інформаційної діяльності, який забезпечує будь-яку форму управління 50 і більше відсотками голосів у вищому органі управління суб’єкта інформаційної діяльності. Контроль над власником телерадіоорганізації є прямим, якщо одна або декілька пов’язаних юридичних та/або фізичних осіб є учасниками (засновниками, акціонерами тощо) власника телерадіоорганізації або реалізовують повноваження виконавчого органу власника (власників) телерадіоорганізації. Контроль над власником телерадіоорганізації є опосередкованим, якщо одна або декілька пов’язаних юридичних та/або фізичних осіб мають очевидну або приховану можливість будь-якого юридичного впливу на господарську діяльність суб’єкта інформаційної діяльності, що реалізується як через володіння корпоративними правами інших юридичних осіб, так і шляхом виконання будь-яких правочинів, які надають право давати обов’язкові до виконання вказівки власнику телерадіоорганізації та/або його учасникам.»
 
Враховано    
20. У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий - п’ятдесят третій вважати відповідно абзацами вісімнадцятим - п’ятдесят четвертим;
 
   У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий - п’ятдесят третій вважати відповідно абзацами вісімнадцятим - п’ятдесят четвертим;
 
21. доповнити статтю після абзацу тридцятого новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу тридцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
22. «пов’язана особа - юридична або фізична особа, яка здійснює контроль за засновником (співзасновником), власником (співвласником) телерадіоорганізації, а також юридична особа, щодо якої засновник (співзасновник), власник (співвласник) здійснює відповідний контроль. У разі коли одним із співзасновників, співвласників телерадіоорганізації є фізична особа, пов’язаними з нею особами вважаються також члени її сім’ї (чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим), разом з якими вона здійснює контроль за телерадіоорганізацією; «.
 
-8- Мірошниченко І.М.
У підпункті 1 пункту 4 розділу І законопроекту абзац тридцять перший статті 1 Закону України «Про телебачення та радіомовлення» викласти в наступній редакції:
«пов’язана особа - юридична або фізична особа, яка здійснює контроль за засновником (співзасновниками), власником (співвласниками) телерадіоорганізації, а також юридична особа, щодо якої засновник, власник здійснює відповідний контроль. У разі коли одним із співзасновників, співвласників телерадіоорганізації є фізична особа, пов’язаними з нею особами вважаються також члени її сім’ї (чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати та сестри), спільно з якими вона здійснює контроль за телерадіоорганізацією;»
 
Враховано   «пов’язана особа - юридична або фізична особа, яка здійснює контроль за засновником (співзасновниками), власником (співвласниками) телерадіоорганізації, а також юридична особа, за якою засновник, власник здійснює відповідний контроль. У разі якщо одним із співзасновників, співвласників телерадіоорганізації є фізична особа, пов’язаними з нею особами вважаються також члени її сім’ї (чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим, рідні брати, сестри та їхні діти, чоловіки (дружини), спільно з якими вона здійснює контроль за телерадіоорганізацією».
 
    -9- Княжицький М.Л.
У підпункті 1 пункту 4 розділу І законопроекту абзац тридцять перший статті 1 Закону України «Про телебачення та радіомовлення» викласти в наступній редакції:
«пов’язані особи – юридичні та/або фізичні особи, які можуть спільно та/або узгоджено чинити вплив на діяльність суб’єкта інформаційної діяльності, його учасника (учасників), або інших осіб, які мають контроль над власником телерадіоорганізації, в тому числі вплив на рішення їх органів управління. Пов’язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами;»
 
Враховано частково    
    -10- Петренко П.Д.
У підпункті 1 пункту 4 розділу І законопроекту абзац тридцять перший статті 1 Закону України «Про телебачення та радіомовлення» слова « (чоловік, дружина, діти та батьки, мачуха та вітчим)» замінити словами « (чоловік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини)».
 
Враховано частково    
23. У зв’язку з цим абзаци тридцять перший - п’ятдесят четвертий вважати відповідно абзацами тридцять другим - п’ятдесят п’ятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци тридцять перший - п’ятдесят четвертий вважати відповідно абзацами тридцять другим - п’ятдесят п’ятим;
 
24. 2) частину третю статті 12 доповнити абзацом такого змісту:
 
   2) частину третю статті 12 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
25. «Забороняються створення і діяльність телерадіоорганізації, засновником (співзасновниками), власником (співвласниками) якої є нерезидент (нерезиденти), що зареєстрований в одній з офшорних зон, перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України.»;
 
-11- Шаров І.Ф.
Підпункт 2 пункту 4 розділу І законопроекту виключити, а саме: «2) частину третю статті 12 доповнити абзацом такого змісту:
«Забороняються створення і діяльність телерадіоорганізації, засновником (співзасновниками), власником (співвласниками) якої є нерезидент (нерезиденти), що зареєстрований в одній з офшорних зон, перелік яких визначено Кабінетом Міністрів України.»;».
Обґрунтування:
Пропозиція вноситься у зв’язку з тим, що запропонована норма фактично дублює частину другу статті 12 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», згідно з якою іноземним юридичним та фізичним особам (тобто, нерезидентам) забороняється в Україні заснування телерадіоорганізацій.
 
Відхилено   «Забороняються створення та діяльність телерадіоорганізації, засновником (співзасновниками), власником (співвласниками) якої є нерезидент (нерезиденти), що зареєстрований в одній з офшорних зон, перелік яких визначений Кабінетом Міністрів України»;
 
    -12- Мірошниченко І.М.
Запропонований автором у підпункті 2 пункту 4 розділу І законопроекту новий абзац частини третьої статті 12 Закону України «Про телебачення та радіомовлення» викласти в наступній редакції:
«Забороняються створення і діяльність телерадіоорганізації засновником (співзасновниками), власником (співвласниками) в тому числі кінцевими власниками (бенефіціарами), якої є нерезидент (нерезиденти) в одній з офшорних зон, перелік яких затверджено Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено    
26. 3) у частині другій статті 24:
 
   3) у частині другій статті 24:
 
27. пункт «а» викласти в такій редакції:
 
   пункт «а» викласти в такій редакції:
 
28. «а) відомості про засновника (співзасновників), власника (співвласників) телерадіоорганізації та пов’язаних осіб (для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, банківські реквізити, а для фізичних осіб - прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) і відомості про розподіл часток статутного капіталу; для акціонерного товариства зазначається інформація, визначена цим пунктом, про акціонерів, які на момент подання заяви володіють пакетами акцій більш як по 5 відсотків; «;
 
   «а) відомості про засновника (співзасновників), власника (співвласників) телерадіоорганізації та пов’язаних осіб (для юридичних осіб - найменування, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ, банківські реквізити, а для фізичних осіб - прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) і про розподіл часток статутного капіталу. Для акціонерного товариства зазначається інформація, визначена цим пунктом, про акціонерів, які на момент подання заяви володіють пакетами акцій більш як по 5 відсотків «;
 
29. у пункті «в» слова «назва організації, її юридична адреса» замінити словами «найменування телерадіоорганізації, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ»;
 
   у пункті «в» слова «назва організації, її юридична адреса» замінити словами «найменування телерадіоорганізації, місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ»;
 
30. 4) у статті 27:
 
   4) у статті 27:
 
31. у пункті «б» частини третьої слова «, юридична та фактична адреси» виключити;
 
   у пункті «б» частини третьої слова « юридична та фактична адреси» виключити;
 
32. абзаци п’ятий і шостий частини четвертої викласти в такій редакції:
 
   абзаци п’ятий і шостий частини четвертої викласти в такій редакції:
 
33. «відомості про засновника (співзасновників), власника (співвласників) телерадіоорганізації-ліцензіата та пов’язаних осіб, які були зазначені у заяві про видачу (продовження строку дії) ліцензії на мовлення;
 
   «відомості про засновника (співзасновників), власника (співвласників) телерадіоорганізації-ліцензіата та пов’язаних осіб, які були зазначені у заяві про видачу (продовження строку дії) ліцензії на мовлення;
 
34. відомості про склад керівних та наглядових органів телерадіоорганізації-ліцензіата: керівник організації, склад ради директорів, склад наглядової ради тощо (для кожної з осіб - прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).»;
 
-13- Томенко М.В.
У абзаці п’ятому підпункту 4 пункту 4 розділу І законопроекту слова «керівні та наглядові органи телерадіоорганізацій-ліцензіатів» замінити словами «управлінських та/або наглядових органів телерадіоорганізації-ліцензіата».
Обґрунтування:
Запропоновані у проекті зміни до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» потребують техніко-юридичного корегування положень та приведення їх у відповідність до Закону України «Про захист економічної конкуренції» та статті 8 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», в якій вживається поняття «управлінські та/або наглядові органи телерадіоорганізацій».
 
Враховано   відомості про склад управлінських та/або наглядових органів телерадіоорганізації-ліцензіата: керівника організації, склад ради директорів, склад наглядової ради тощо (для кожної з осіб - прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті)»;
 
    -14- Шаров І.Ф.
Абзац п’ятий підпункту 4 пункту 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«відомості про склад управлінських та/або наглядових органів телерадіоорганізації-ліцензіата: керівник організації, склад ради директорів, склад наглядової ради тощо (для кожної з осіб — прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, громадянство, адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).»;».
Обґрунтування:
Пропозиція вноситься з метою техніко-юридичного корегування положень законопроекту та приведення їх у відповідність до статті 8 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Захист економічної конкуренції у сфері телерадіомовлення), в якій вживається поняття «управлінські та/або наглядові органи телерадіоорганізацій».
 
Враховано    
35. 5) пункт «б» частини другої статті 30 після слова «дійсності» доповнити словами і цифрами «або заява не містить відомостей, передбачених статтею 24 цього Закону»;
 
   5) пункт «б» частини другої статті 30 доповнити словами і цифрами «або заява не містить відомостей, передбачених статтею 24 цього Закону»;
 
36. 6) у статті 35:
 
   6) у статті 35:
 
37. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
38. «1. У разі зміни даних, передбачених частиною третьою цієї статті або абзацами п’ятим і шостим частини четвертої статті 27 цього Закону, ліцензіат подає Національній раді заяву про переоформлення ліцензії на мовлення за встановленою Національною радою формою.»;
 
   «1. У разі зміни даних, передбачених частиною третьою цієї статті або абзацами п’ятим і шостим частини четвертої статті 27 цього Закону, ліцензіат подає Національній раді заяву про переоформлення ліцензії на мовлення за встановленою Національною радою формою»;
 
39. у пункті «а» частини третьої слова «організаційні зміни статусу» замінити словами «зміна організаційно-правової форми»;
 
   у пункті «а» частини третьої слова «організаційні зміни статусу» замінити словами «зміна організаційно-правової форми»;
 
40. частину четверту викласти в такій редакції:
 
   частину четверту викласти в такій редакції:
 
41. «4. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії на мовлення у зв’язку із зміною організаційно-правової форми, умов діяльності ліцензіата чи зміною його засновника (співзасновників) та/або власника (співвласників) ліцензіат зобов’язаний протягом 10 робочих днів подати Національній раді заяву про переоформлення ліцензії на мовлення разом з документами чи їх нотаріально засвідченими копіями, що підтверджують зміну.».
 
   «4. У разі виникнення підстави для переоформлення ліцензії на мовлення у зв’язку із зміною організаційно-правової форми, умов діяльності ліцензіата чи зміною його засновника (співзасновників) та/або власника (співвласників) ліцензіат зобов’язаний протягом 10 робочих днів подати Національній раді заяву про переоформлення ліцензії на мовлення разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, що підтверджують зміну».
 
42. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

-15- Мірошниченко І.М.
Розділ ІІ законопроекту викласти в наступній редакції:
«Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Суб’єкти інформаційної діяльності протягом трьох місяців з дня набрання чинності цього закону зобов’язані подати до Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення та до інших уповноважених органів відповідні установчі та реєстраційні документи для приведення їх у відповідність із цим законом.
Діяльність суб’єктів інформаційної діяльності, які протягом трьох місяців з дня набрання чинності цього закону не вчинили дії щодо приведення їх установчої та реєстраційної документації у відповідність із цим законом припиняється шляхом анулювання ліцензії на здійснення відповідного виду діяльності.»
 
Відхилено   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.