Кількість абзаців - 375 Таблиця поправок


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення
 
   Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) такі зміни:
 
-1- Хомутиннік В.Ю.
За текстом законопроекту слова «центральний орган виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів» та «центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної податкової та митної політики» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» у відповідному відмінку.
 
Враховано   І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) такі зміни:
 
5. 1. У пункті 14.1 статті 14:
 
   1. У пункті 14.1 статті 14:
 
6. 1) підпункти 14.1.69 і 14.1.70 виключити;
 
-2- Терьохін С.А.
Підпункти 14.1.69, 14.1.70 залишити у діючій редакції.
 
Відхилено   1) підпункти 14.1.69 і 14.1.70 виключити;
 
    -3- Сенченко А.В.
Підпункт 1) пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
7. 2) підпункти 14.1.71 і 14.1.159 викласти у такій редакції:
 
   2) підпункти 14.1.71 і 14.1.159 викласти у такій редакції:
 
8. «14.1.71. звичайна ціна - ціна товарів (робіт, послуг), яка відповідає рівню ринкових цін.
 
-4- Мірошниченко Ю.Р.
Абзац перший підпункту 14.1.71 пункту 14.1 статті 14 викласти у такій редакції: «14.1.71. звичайна ціна — ціна товарів (робіт, послуг) визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено цим Кодексом. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін.»
 
Враховано   «14.1.71. звичайна ціна — ціна товарів (робіт, послуг) визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено цим Кодексом. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін.
 
    -5- Нечаєв О.І.
Ковальчук Н.В.
Абзац другий підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«14.1.71. звичайна ціна - ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено цим Кодексом. Якщо не доведено зворотне, вважається що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін.»
 
Враховано    
    -6- Кайда О.П.
Підпункт 14.1.71. пункту 14.1статті 14 проекту Закону викласти у такій редакції:
«звичайна ціна - ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено цим Кодексом. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін.»
 
Враховано    
    -7- Кінах А.К.
У підпункті 2 пункту 1 викласти абзац другий підпункту в такій редакції:
«14.1.71. звичайна ціна – ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору в момент вчинення правочину (укладення договору, угоди, контракту тощо), якщо інше не встановлено цим Кодексом».
 
Враховано по суті   
    -8- Сенченко А.В.
Підпункт 2) пункту 1 розділу І законопроекту замінити пунктом такого змісту:
«1) підпункт 14.1.71 викласти у такій редакції:
«14.1.71. звичайна ціна — ціна товарів (робіт, послуг), яка відповідає рівню ринкових цін.
У разі коли ціни на товари (роботи, послуги) підлягають державному регулюванню згідно із законодавством, звичайною вважається ціна, встановлена відповідно до правил такого регулювання. Це положення не поширюється на випадки, коли встановлюється мінімальна ціна продажу або індикативна ціна. У такому разі звичайною є ринкова ціна, але не нижче встановленої мінімальної ціни продажу або індикативної ціни.
Якщо під час здійснення операції обов’язковим є проведення оцінки, вартість об’єкта оцінки є звичайною ціною для цілей оподаткування за умови, що неможливо застосувати методи, зазначені у підпункті 39.2 статті 39 цього Кодексу.
Під час проведення аукціону (конкурсних торгів) звичайною вважається ціна, яка склалася за результатами такого аукціону (конкурсних торгів), обов’язковість проведення якого передбачено законом.
Якщо продаж (відчуження) товарів, у тому числі майна, заставленого позичальником з метою забезпечення вимог кредитора, здійснюється у примусовому порядку згідно із законодавством, звичайною ціною є ціна, сформована під час такого продажу;»
 
Відхилено запропонована нова концепція, потребує дотримання процедури розгляду 1 читання)   
9. У разі коли ціни на товари (роботи, послуги) підлягають державному регулюванню згідно із законодавством, звичайною вважається ціна, встановлена відповідно до правил такого регулювання. Це положення не поширюється на випадки, коли встановлюється мінімальна ціна продажу або індикативна ціна. У такому разі звичайною є ринкова ціна, але не нижче встановленої мінімальної ціни продажу або індикативної ціни.
 
-9- Нечаєв О.І.
В абзаці третьому підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту слова « звичайною є ринкова ціна, але не нижче встановленої мінімальної ціни продаж у або індикативної ціни» замінити словами «звичайна ціна операції має визначатись відповідно до правил статті 39 Кодексу, але не може бути мешою за мінімальну або індикативну ціну».
 
Враховано з редакційними правками  У разі коли ціни (націнки) на товари (роботи, послуги) підлягають державному регулюванню згідно із законодавством, звичайною вважається ціна, встановлена відповідно до правил такого регулювання. Це положення не поширюється на випадки, коли встановлюється мінімальна ціна продажу або індикативна ціна. У такому разі звичайна ціна операції визначається відповідно до статті 39 цього Кодексу, але не може бути меншою за мінімальну або індикативну ціну.
 
    -10- Кайда О.П.
Абзац другий підпункту 14.1.71. пункту 14.1статті 14 проекту Закону викласти у такій редакції:
«У цьому разі звичайна ціна операції має визначатись відповідно до правил статті 39 Кодексу, але не може бути меншою за мінімальну або індикативну ціну.»
 
Враховано з редакційними правками   
    -11- Ковальчук Н.В.
Друге речення абзацу 3 підпункту 2 пункту 1 (щодо змін до підпункту 14.1.71) законопроекту викласти в такій редакції:
«У цьому разі звичайна ціна операції має визначатись відповідно до правил статті 39 Кодексу, але не може бути меншою за мінімальну або індикативну ціну»
 
Враховано з редакційними правками   
    -12- Долженков О.В.
В пункті 2 частини 1 розділу І законопроекту викласти абзац 2 запропонованої редакції підпункту 14.1.71 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України в наступній редакції:
«У разі коли ціни (націнки) на товари (роботи, послуги) підлягають державному регулюванню згідно із законодавством, звичайною вважається ціна, встановлена відповідно до правил такого регулювання. Це положення не поширюється на випадки, коли встановлюється мінімальна ціна продажу або індикативна ціна. У такому разі звичайною є ринкова ціна, але не нижче встановленої мінімальної ціни продажу або індикативної ціни.»
 
Враховано    
10. Якщо під час здійснення операції обов’язковим є проведення оцінки, вартість об’єкта оцінки є підставою для визначення звичайної ціни для цілей оподаткування за умови, що неможливо застосувати методи, зазначені у підпункті 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 цього Кодексу.
 
-13- Кінах А.К.
У підпункті 2 пункту 1 абзац четвертий виключити.
 
Відхилено   Якщо під час здійснення операції обов’язковим є проведення оцінки, вартість об’єкта оцінки є підставою для визначення звичайної ціни для цілей оподаткування за умови, що неможливо застосувати методи, зазначені у підпункті 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 цього Кодексу.
 
    -14- Ковальчук Н.В.
Абзац 4 підпункту 2 пункту 1 (щодо змін до підпункту 14.1.71) законопроекту викласти в такій редакції:
«Звичайна ціна може бути визначена шляхом проведення професійної оцінки, коли така звичайна ціна не може бути визначена шляхом застосування методів, зазначених у підпункті 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 цього Кодексу»;
 
Відхилено    
11. Під час проведення аукціону (конкурсних торгів) звичайною вважається ціна, яка склалася за результатами такого аукціону (конкурсних торгів), обов’язковість проведення якого передбачено законом.
 
-15- Кайда О.П.
Ковальчук Н.В.
Абзац четвертий підпункту 14.1.71. пункту 14.1статті 14 проекту Закону викласти у такій редакції:
«Під час проведення біржових торгів на товарних біржах, публічних торгів (аукціонів), тендерів, здійснення купівлі-продажу через електронну торгову систему, звичайною вважається ціна, яка склалася за результатами таких біржових торгів, публічних торгів (аукціонів), тендерів, купівлі-продажу, здійсненої через електронну торгову систему, якщо такі біржові торги, публічні торги (аукціон), тендер, купівля-продаж, здійснена через електронну торгову систему, проведені із дотриманням вимог законодавства»
 
Відхилено   Під час проведення аукціону (конкурсних торгів) звичайною вважається ціна, яка склалася за результатами такого аукціону (конкурсних торгів), обов’язковість проведення якого передбачено законом.
Якщо постачання товарів (робіт, послуг) здійснюється на підставі форвардного або ф'ючерсного контракту, звичайною ціною є ціна, яка відповідає рівню ринкових цін на момент укладення такого контракту.
 
    -16- Єремеєв І.М.
Петренко П.Д.
Частину першу доповнити новим абзацом дев’ятим такого змісту:
«Якщо постачання товарів (робіт, послуг) здійснюється на підставі форвардного або ф'ючерсного контракту, звичайною ціною є ціна, яка відповідає рівню ринкових цін на момент укладення такого контракту.»;»
 
Враховано    
12. Якщо продаж (відчуження) товарів, у тому числі майна, заставленого позичальником з метою забезпечення вимог кредитора, здійснюється у примусовому порядку згідно із законодавством, звичайною ціною є ціна, сформована під час такого продажу; «;
 
-17- Царьов О.А.
Після абзацу шостого підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту доповнити абзацами такого змісту:
«Якщо товари котируються (торгуються) на біржі, звичайною є:
ціна біржових котирувань на момент укладення контракту (договору) на співставних умовах;
ціна отримана за результатами безпосередньої участі платника податків у біржових торгах.
Якщо продаж товарів (базових активів) здійснюється за форвардним контрактом, звичайною ціною є ціна, визначена сторонами контракту (договору), якщо вона відповідає рівню звичайних цін на дату укладення такого контракту (договору).»
 
Враховано по суті  Якщо продаж (відчуження) товарів, у тому числі майна, заставленого позичальником з метою забезпечення вимог кредитора, здійснюється у примусовому порядку згідно із законодавством, звичайною ціною є ціна, сформована під час такого продажу.
 
13. «14.1.159. пов’язані особи - юридичні та/або фізичні особи, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють.
 
-18- Хомутиннік В.Ю.
Зміни до законопроекту (щодо підпункту 14.1.59) привести до правил нормопроектувальної техніки, в тому числі передбачивши відповідну нумерацію абзаців.
 
Враховано   «14.1.159. пов’язані особи - юридичні та/або фізичні особи, відносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють.
 
    -19- Кайда О.П.
Абзаци перший (щодо підпункту 14.1.159) законопроекту виключити
 
Відхилено (Не відповідає постановам ОЕСР. Значно звузить коло пов’язаних осіб та, відповідно, контрольованих операцій, шляхом заміни прямого впливу на опосередкований, що призведе до ухилення від оподаткування)   
    -20- Ковальчук Н.В.
Абзаци 1 і 2 підпункту 2 пункту 1 (щодо змін до підпункту 14.1.159) законопроекту замінити одним абзацом і викласти в такій редакції:
«14.1.159. Пов’язаними особами для цілей трансфертного ціноутворення визнаються:».
 
Відхилено    
14. Для визнання осіб пов’язаними враховується вплив, який може здійснюватися через володіння однією особою корпоративними правами інших осіб відповідно до укладених між ними договорів або за наявності іншої можливості однієї особи впливати на рішення, що приймаються іншими особами.
 
-21- Кайда О.П.
Абзаци другий і третій (щодо підпункту 14.1.159) законопроекту виключити
 
Відхилено (Не відповідає постановам ОЕСР. Значно звузить коло пов’язаних осіб та, відповідно, контрольованих операцій, шляхом заміни прямого впливу на опосередкований, що призведе до ухилення від оподаткування)  Для визнання осіб пов’язаними враховується вплив, який може здійснюватися через володіння однією особою корпоративними правами інших осіб відповідно до укладених між ними договорів або за наявності іншої можливості однієї особи впливати на рішення, що приймаються іншими особами.
 
15. При цьому такий вплив враховується незалежно від того, чи здійснюється він особою безпосередньо і самостійно або разом з пов’язаними особами, що визнаються такими відповідно до цього підпункту.
 
   При цьому такий вплив враховується незалежно від того, чи здійснюється він особою безпосередньо і самостійно або разом з пов’язаними особами, що визнаються такими відповідно до цього підпункту.
 
16. Пов’язаними особами для цілей трансфертного ціноутворення визнаються:
 
   Пов’язаними особами для цілей трансфертного ціноутворення визнаються:
 
17. юридичні особи - у разі, коли одна з таких осіб безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків;
 
-22- Ковальчук Н.В.
В абзаці 11 підпункту 2 пункту 1 (щодо змін до підпункту 14.1.159) законопроекту цифри «20» замінити цифрами «50».
 
Відхилено (Значно звузить коло пов’язаних осіб та, відповідно, контрольованих операцій, шляхом заміни прямого впливу на опосередкований, що призведе до ухилення від оподаткування)  а) юридичні особи - у разі, коли одна з таких осіб безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків;
 
    -23- Продан О.П.
В абзацах п’ятому, шостому та сьомому підпункту 14.1.159 підпункту 2) пункту 1 розділу І законопроекту цифри «20» замінити цифрами «50»;
 
Відхилено (аналогічні аргументи)   
    -24- Горіна І.А.
Ляпіна К.М.
У підпункті 2) пункту 1 розділу І законопроекту в абзацах п’ятий, шостий, сьомий підпункту 14.1.159 цифри «20» замінити цифрами «50»;
 
Відхилено (аналогічні аргументи)   
    -25- Кайда О.П.
Абзац четвертий, п’ятий підпункт 14.1.159. пункту 14.1статті 14 проекту Закону викласти у такій редакції:
«юридичні особи — у разі, коли одна з таких осіб безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами юридичної особи у розмірі 50 і більше відсотків;
фізична та юридична особа — у разі, коли фізична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 50 і більше відсотків;»
 
Відхилено (аналогічні аргументи)   
18. фізична та юридична особа - у разі, коли фізична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків;
 
-26- Ковальчук Н.В.
В абзаці 12 підпункту 2 пункту 1 (щодо змін до підпункту 14.1.159) законопроекту цифри «20» замінити цифрами «50».
 
Відхилено (Значно звузить коло пов’язаних осіб та, відповідно, контрольованих операцій, шляхом заміни прямого впливу на опосередкований, що призведе до ухилення від оподаткування)  б) фізична та юридична особа - у разі, коли фізична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі 20 і більше відсотків;
 
19. юридична особа і особа, що має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради;
 
   в) юридична особа і особа, що має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради;
 
20. юридичні особи, одноособові виконавчі органи яких призначені (обрані) за рішенням однієї і тієї самої особи (власника або уповноваженого ним органу);
 
   г) юридичні особи, одноособові виконавчі органи яких призначені (обрані) за рішенням однієї і тієї самої особи (власника або уповноваженого ним органу);
 
21. юридичні особи, в яких 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу або наглядової ради призначено (обрано) за рішенням однієї і тієї самої особи (власника або уповноваженого ним органу);
 
   г’) юридичні особи, в яких 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу або наглядової ради призначено (обрано) за рішенням однієї і тієї самої особи (власника або уповноваженого ним органу);
 
22. юридичні особи, в яких 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу та/або наглядової ради становлять одні і ті самі фізичні особи;
 
   д) юридичні особи, в яких 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу та/або наглядової ради становлять одні і ті самі фізичні особи;
 
23. юридична особа та фізична особа - у разі здійснення фізичною особою повноважень одноособового виконавчого органу такої юридичної особи;
 
   е) юридична особа та фізична особа - у разі здійснення фізичною особою повноважень одноособового виконавчого органу такої юридичної особи;
 
24. юридичні особи, в яких повноваження одноособового виконавчого органу здійснює одна і та сама особа;
 
   є) юридичні особи, в яких повноваження одноособового виконавчого органу здійснює одна і та сама особа;
 
25. фізичні особи: чоловік (дружина), батьки (у тому числі усиновлювачі), діти (повнолітні, неповнолітні, у тому числі усиновлені), повнорідні та неповнорідні брати і сестри, опікун, піклувальник та дитина, над якою встановлено опіку, піклування.
 
-27- Бурбак М.Ю.
Абзац 12 підпункт 2 пункту 1 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«фізичні особи: чоловік (дружина), батьки (у тому числі усиновлювачі).
 
Відхилено (Значно звузить коло пов’язаних осіб та, відповідно, контрольованих операцій, шляхом заміни прямого впливу на опосередкований, що призведе до ухилення від оподаткування)  ж) фізичні особи: чоловік (дружина), батьки (у тому числі усиновлювачі), діти (повнолітні, неповнолітні, у тому числі усиновлені), повнорідні та неповнорідні брати і сестри, опікун, піклувальник та дитина, над якою встановлено опіку, піклування.
 
26. Для фізичної особи загальна частка корпоративних прав платника податку (голосів у керівному органі), якою вона володіє, визначається як частка корпоративних прав, що безпосередньо належить такій фізичній особі, та частка корпоративних прав, що належить юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою.
 
   Для фізичної особи загальна частка корпоративних прав платника податку (голосів у керівному органі), якою вона володіє, визначається як частка корпоративних прав, що безпосередньо належить такій фізичній особі, та частка корпоративних прав, що належить юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою.
 
27. Якщо фізична особа визнається пов’язаною з іншими особами відповідно до цього підпункту такі особи визнаються пов’язаними між собою; «;
 
-28- Пишний А.Г.
У підпункті 2 пункту 1 розділу І законопроекту слова «Якщо фізична особа визнається пов’язаною з іншими особами відповідно до цього підпункту такі особи визнаються пов’язаними між собою» виключити.
 
Відхилено   Якщо фізична особа визнається пов’язаною з іншими особами відповідно до цього підпункту такі особи визнаються пов’язаними між собою».
 
    -29- Кайда О.П.
Ковальчук Н.В.
Абзац 22 підпункту 2 пункту 1 (щодо змін до підпункту 14.1.159) законопроекту викласти в такій редакції:
«Якщо фізична особа визнається пов’язаною з іншою фізичною особою згідно з положеннями даного пункту, та одночасно визнається пов’язаною з іншими особами (фізичними та юридичними), то така інша фізична особа визнається пов’язаною з такими іншими особами (фізичними та юридичними), які також визнаються пов’язаними між собою».
 
Відхилено (редакція першого читання відповідає настановам ОЕСР)   
    -30- Сенченко А.В.
Пункт 1 розділу І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«2) доповнити пункт 14.1. статті 14 підпунктом 14.1.89? такого змісту:
«14.1.89?. контрольованими операціями є операції імпорту (експорту) товарів (робіт, послуг) між пов’язаними особами та/або платником податків і нерезидентом, в тому числі, що має офшорний статус.
При цьому сукупна вартість таких операцій платника податків за відповідний календарний рік у 400 разів перевищує суму, зазначену у частині 1 статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (без урахування податку на додану вартість та акцизного податку);»
 
Відхилено запропонована нова концепція, потребує дотримання процедури розгляду 1 читання)   
28. 3) доповнити пункт підпунктом 14.1.269 такого змісту:
 
   3) доповнити пункт підпунктом 14.1.269 такого змісту:
 
29. «14.1.269. трансфертне ціноутворення - процес визначення ціни продажу (реалізації) товарів та/або результатів робіт (послуг) під час здійснення операцій, визнаних відповідно до статті 39 цього Кодексу контрольованими.».
 
-31- Кайда О.П.
Підпункт 14.1.269. пункту 14.1статті 14 проекту Закону викласти у такій редакції:
«14.1.269 трансфертне ціноутворення - система визначення звичайної ціни товарів та/або результатів робіт (послуг) у операціях, визнаних відповідно до статті 39 цього Кодексу контрольованими».
 
Враховано уточнена редакція, суті не змінює)  «14.1.269. трансфертне ціноутворення - система визначення звичайної ціни товарів та/або результатів робіт (послуг) у операціях, визнаних відповідно до статті 39 цього Кодексу контрольованими».
 
    -32- Ковальчук Н.В.
В абзаці 2 підпункту 3 пункту 1 (щодо змін до підпункту 14.1.269) після слова «визначення» вставити слово «звичайної»
 
Враховано уточнена редакція, суті не змінює)   
    -33- Мохник А.В.
Абзац другий підпункту 3) пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«14.1.269. трансфертне ціноутворення — процес визначення ціни продажу (реалізації) товарів та/або результатів робіт (послуг) під час здійснення юридичними особами операцій, визнаних відповідно до статті 39 цього Кодексу контрольованими».
 
Відхилено (контрольовані операції можуть бути з фіз.особою)   
    -34- Терьохін С.А.
1. Пп. 14.1.269 викласти у такій редакції:
«14.1.269 трансферна ціна (трансферне ціноутворення) – ціна господарської операції, відмінна від звичайної ринкової ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки».
Контроль за трансферним ціноутворенням здійснюється за окремими господарськими операціями, визначеними у статті 39 цього Кодексу, стороною яких є пов'язані особи або особи, зареєстровані в офшорній податковій юрисдикції (є офшорними компаніями».
2. Увести новий пп. 14.1.270 такого змісту:
«14.1.270 принцип «витягнутої руки» - принцип, якій застосовується для визначення ринкової ціни (з урахуванням звичайного діапазону цін) на підставі порівняння умов окремої операції між пов’язаними особами з умовами аналогічної операції між незалежними особами, спрямованої на отримання максимального зиску кожної з таких незалежних осіб від такої окремої операції (без надання жодних переваг за іншими операціями між ними або пов’язаними з ними особами).
Для цілей цього підпункту словосполучення «діапазон цін» розуміється як дві або більше ринкові ціни на аналогічний товар (роботу, послугу), які надаються у відповідний час та за подібними умовами поставки».
3. Увести новий пп. 14.1.271 такого змісту:
«14.1.271 офшорна компанія – юридична особа, фізична особа-підприємець, партнерство фізичних осіб або інший суб’єкт господарського договору - далі «компанія»), зареєстрована чи інкорпорована в офшорній країні, визначеною такою згідно з рекомендаціями ОЕСР (Організації економічного співробітництва і розвитку).
Офшорною також вважається компанія, зареєстрована чи інкорпорована в країні, яка не вважається офшорною згідно з рекомендаціями ОЕСР, якщо законодавство такої країни (підконтрольної їй території) передбачає:
- звільнення такої компанії від оподаткування доходів або прибутків, отриманих від резидентів України, або зменшення податкового зобов’язання такої компанії відносно доходів або прибутків, одержаних від резидентів України;
- звільнення або надання податкових пільг холдингу з доходів (прибутків) резидентів України, корпоративні права яких перебувають у власності або управлінні такого холдингу;
- довільний для нерезидента найом (піднайом) резидентів такої країни з метою управління активами та/або пасивами офшорної компанії від імені їхнього фактичного власника та/або у якості номінальних директорів (управляючих, довірених осіб, кінцевих бенефіціарів), у тому числі на підставі довіреності або доручення, наданого бенефіциара - резидента України, або за його дорученням, іншою особою.
Не дозволяється створення офшорних компаній у межах території України.
Для цілей цього Кодексу офшорною також вважається будь-яка особа, яка перебуває під контролем офшорної компанії».
4. Увести новий пп. 14.1.272 такого змісту:
«14.1.272. Офшорна країна (офшорна податкова юрисдикція)
Країна вважається офшорною відносно України за наявності будь-якої з таких підстав:
(1) якщо відсутні чинні міжнародні договори між Україною та країною, що здійснює контроль над такою податковою юрисдикцією, про:
а) або про уникнення від подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи (прибутки);
б) або про розкриття комерційної та/або банківської таємниць та обміну зазначеною інформацією між компетентними органами сторін з метою визначення та/або виконання податкових зобов’язань резидентами країн договору;
(2) якщо норми чиного міжнародного договору між Україною та іншою країною передбачають звільнення від оподаткування доходів (прибутків) у вигляді коштів та інших активів, які репатріюються з України до такої іншої країни як дивіденд, процент чи роялті, або як інший пасивний дохід, на відміну від такого таких доходів оподаткування з національних джерел;
(3) якщо міжнародні договори колишніх УРСР або СРСР, успадковані Україною, передбачають репатріацію (вивезення) коштів як пасивних доходів (процентів, дивідендів, роялті, орендних платежів) без будь-якого оподаткування;
(4) якщо країна контрагента українського резидента перебуває у списку офшорних територій (tах hаvеns), складеного ОЕСР (Організацією ООН економічного співробітництва та розвитку), діючого станом на початок кожного звітного календарного року, в якому застосовуються норми трансферного ціноутворення;
(5) якщо країна контрагента українського резидента перебуває у списку країн, яка не співпрацює у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, установленим Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ);
(6) якщо законодавство країни українського контрагента забороняє та/або не передбачає ідентифікацію кінцевого бенефиціара та/або фактичного власника коштів, корпоративних прав або інших видів активів, які знаходяться (є зареєстрованими) у межах податкових юрисдикцій такої країни;
(7) якщо дипломатична установа іншої країни чи її державний орган, або за їхнім дорученням будь-яка інша офіційна особа прилюдно рекламують принади будь-якої з податкових юрисдикцій такої іншої країни як місце, де резидент України може ухилитися від свого національного оподаткування або знизити розмір своїх податкових зобов’язань;
(8) якщо пасивні доходи з джерелом їхнього походження з території України не підлягають оподаткуванню в такій іншій країні або оподатковуються за зниженою ставкою, що зумовлює (мотивує) витік капіталів з України.
 
Відхилено пропозиції вимагають внесення комплексних принципових змін до статті 39 законопроекту, яких не запропоновано)   
    -35- Сенченко А.В.
Підпункт 3) пункту 1 розділу І викласти в такій редакції:
«3) доповнити пункт 14.1. статті 14 підпунктом 14.1.269 такого змісту:
«14.1.269. приведена ринкова ціна для цілей оподаткування — ціна на товари (роботи, послуги), яка визначається у контрольованій операції з урахуванням принципу «витягнутої руки», відповідно до якого проводиться співставлення умов та факторів, що вплинули на формування ціни в контрольованій операції та ціни операцій між незалежними (непов‘язаними) особами».
 
Відхилено запропонована нова концепція, потребує дотримання процедури розгляду 1 читання)   
30. 2. Статтю 39 викласти у такій редакції:
 
   2. Статтю 39 викласти у такій редакції:
 
31. «Стаття 39. Трансфертне ціноутворення
 
   «Стаття 39. Трансфертне ціноутворення
 
32. 39.1. Принципи трансфертного ціноутворення
 
   39.1. Принципи трансфертного ціноутворення
 
33. Податковий контроль за трансфертним ціноутворенням передбачає збільшення податкових зобов’язань платника податків до рівня податкових зобов’язань, розрахованих за умови відповідності комерційних та/або фінансових умов контрольованої операції комерційним та/або фінансовим умовам, які мали місце під час здійснення зіставних операцій, передбачених цією статтею, сторони яких не є пов’язаними особами.
 
-36- Хомутиннік В.Ю.
Зміни до законопроекту (щодо пункту 39.1) привести до правил нормопроектувальної техніки, в тому числі передбачивши відповідну нумерацію абзаців.
 
Враховано (технічна правка)  39.1.1. Податковий контроль за трансфертним ціноутворенням передбачає корегування податкових зобов’язань платника податків до рівня податкових зобов’язань, розрахованих за умови відповідності комерційних та/або фінансових умов контрольованої операції комерційним та/або фінансовим умовам, які мали місце під час здійснення зіставних операцій, передбачених цією статтею, сторони яких не є пов’язаними особами.
 
    -37- Єремеєв І.М.
У абзаці четвертому пункту 2 розділу І законопроекту слово «збільшення» замінити словом «корегування»
 
Враховано    
    -38- Ковальчук Н.В.
В абзаці 3 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.1.) слово «збільшення» замінити словом «коригування»
 
Враховано    
    -39- Нечаєв О.І.
Кайда О.П.
Абзац четвертий пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Податковий контроль за трансфертним ціноутворенням передбачає корегування податкових зобов’язань платника податків до рівня податкових зобов’язань, розрахованих за умови відповідності комерційних та/або фінансових умов контрольованої операції комерційним та/або фінансовими умовами, які б мали місце в співставних операціях, визначених цією статтею, сторонами яких є пов’язані особи».
 
Враховано    
34. Визначення ціни під час здійснення контрольованих операцій проводиться за методами, встановленими пунктом 39.3 цієї статті, з метою перевірки правильності, повноти нарахування та сплати податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість.
 
-40- Нечаєв О.І.
Абзац п’ятий пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
Визначення ціни у контрольованій операції здійснюється за методами, встановленими пунктом 39.3 цієї статті, з метою перевірки правильності, повноти нарахування та сплати передбачених цим Кодексом податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість та податку на доходи фізичних осіб».
 
Відхилено (поширення контрольованих операцій на податок з доходів фіз.осіб є некоректним, оскільки зарплата не може розраховуватися за звичайною ціною)  39.1.2. Визначення ціни під час здійснення контрольованих операцій проводиться за методами, встановленими пунктом 39.3 цієї статті, з метою перевірки правильності, повноти нарахування та сплати податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість.
 
    -41- Ковальчук Н.В.
Абзац 4 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.1.) після слів «на додану вартість» доповнити словами «та податку на доходи з фізичних осіб»
 
Відхилено (поширення контрольованих операцій на податок з доходів фіз.осіб є некоректним, оскільки зарплата не може розраховуватися за звичайною ціною)   
35. Ціна у контрольованій операції для цілей оподаткування визнається звичайною, якщо центральним органом виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів не доведено зворотне або платником податків використано ціну, зазначену в протоколі про взаємне узгодження цін під час здійснення контрольованих операцій, порядок складення якого визначено пунктом 39.6 цієї статті.
 
-42- Кайда О.П.
Абзац третій пункту 39.1 статті 39 викласти у такій редакції:
«Ціна у контрольованій операції для цілей оподаткування визнається звичайною, якщо центральним органом виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів не доведено зворотне або платником податків використано ціну, зазначену в договорі про взаємне узгодження цін під час здійснення контрольованих операцій, порядок складення якого визначено пунктом 39.6 цієї статті, та яка не може бути оскарженою».
 
Враховано з редакційними правками (доповнено умовою щодо неможливості оскарження узгодженого рішення щодо ціни між платником і контролюючим органом)  39.1.3. Ціна у контрольованій операції для цілей оподаткування визнається звичайною, якщо центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, не доведено зворотне або платником податків використано ціну, зазначену в протоколі про взаємне узгодження цін під час здійснення контрольованих операцій, порядок складення якого визначено пунктом 39.6 цієї статті та ціну, зазначену в протоколі не може бути оскаржено в установленому цим Кодексом порядку.
 
    -43- Ковальчук Н.В.
Абзац 5 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.1.) після слів «цієї статті,» доповнити словами «та яка не може бути оскарженою»
 
Враховано з редакційними правками (аналогічна аргументація)   
36. У разі застосування платником податків під час здійснення контрольованих операцій цін, які не відповідають рівню звичайних цін на відповідні товари (роботи, послуги), та якщо внаслідок такої невідповідності виникає заниження податкового зобов’язання, платник податків має право самостійно провести коригування податкових зобов’язань та сплачених сум податку відповідно до підпункту 39.5.4 пункту 39.5 цієї статті.
 
-44- Кацуба В.М.
У пункті 2 розділу І законопроекту частину першу підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Операцій з придбання (продажу) природного газу та послуг з його транспортування, розподілу, постачання та закачування, зберігання і відбору, а також послуг з транспортування магістральними трубопроводами нафти, що здійснюються за цінами та тарифами, розрахованими на підставі регульованих державою цін та тарифів, які затверджуються Національною комісією, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики, не є контрольованими операціями».
 
Відхилено (не має потреби доповнювати, оскільки операції за регульованими цінами не підпадають під трансфертну ціну)  39.1.4. У разі застосування платником податків під час здійснення контрольованих операцій цін, які не відповідають рівню звичайних цін на відповідні товари (роботи, послуги), та якщо внаслідок такої невідповідності виникає заниження податкового зобов’язання, платник податків має право самостійно провести коригування податкових зобов’язань та сплачених сум податку відповідно до підпункту 39.5.4 пункту 39.5 цієї статті.
 
    -45- Кайда О.П.
Ковальчук Н.В.
Після абзацу 7 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.1.) доповнити підпункт 39.1. абзацами 8 і 9 у такій редакції:
«Звичайна ціна у контрольованій операції визначається на дату письмового погодження сторонами ціни товару (робіт, послуг).
За відсутності письмового погодження звичайна ціна у контрольованій операції визначається на дату яка припадає раніше – отримання авансу чи перехід права власності на товари чи результати робіт/послуг».
 
Відхилено аванси не враховуються при визначенні податку на прибуток)   
    -46- Мірошниченко Ю.Р.
Пункт 39.1 статті 39 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Звичайна ціна у контрольованій операції визначається на дату письмового погодження сторонами ціни товару (робіт, послуг). За відсутності письмового погодження звичайна ціна у контрольованій операції визначається на дату яка припадає раніше – сплата авансу чи перехід права власності на товари чи результати робіт/послуг.»
 
Відхилено аванси не враховуються при визначенні податку на прибуток)   
37. 39.2. Контрольовані операції
 
   39.2. Контрольовані операції
 
38. 39.2.1. Для цілей цього Кодексу контрольованими операціями є:
 
-47- Хомутиннік В.Ю.
Зміни до законопроекту (щодо підпункту 39.2.1) привести до правил нормопроектувальної техніки, в тому числі передбачивши відповідну нумерацію абзаців.
 
Враховано (технічна правка)  39.2.1. Для цілей цього Кодексу контрольованими операціями є:
 
39. господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків, які є пов’язаними особами;
 
-48- Кінах А.К.
Підпункт 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Кодексу викласти в такій редакції:
«39.2.1. Для цілей цього Кодексу контрольованими операціями є:
господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов’язаними особами - нерезидентами;
господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов’язаними особами – резидентами, які у попередньому звітному періоді були звільнені від сплати цього податку або сплачували цей податок за ставкою, іншою, ніж встановлена у п. 151.1 ст. 151 цього Кодексу, або були неприбутковими організаціями, або не були платниками цього податку;
господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податку з пов’язаними особами – резидентами, які сплачують податок на прибуток за ставкою, встановленою п. 151.1 ст. 151 цього Кодексу та задекларували від’ємне значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток у попередньому звітному році;
операції, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), в якій ставка податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижча, ніж в Україні, або який сплачує податок на прибуток (корпоративний податок) за ставкою на 5 і більше відсоткових пунктів нижчою, ніж в Україні.
Перелік зазначених держав (територій) затверджується Кабінетом Міністрів України.
Центральний орган виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів публікує щороку в офіційних друкованих виданнях та на офіційному веб-сайті перелік держав (територій) із зазначенням ставок податку на прибуток (корпоративний податок). Інформація про зміну ставок публікується протягом трьох місяців з моменту такої зміни.
У разі коли в державі (на території) реєстрації такого нерезидента встановлено більше ніж одну ставку податку на прибуток (корпоративний податок), довідка (або її нотаріально засвідчена копія), яка підтверджує обрану ставку податку на прибуток (корпоративний податок) нерезидента у державі його реєстрації, подається платником податків центральному органу виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної податкової та митної політики, у визначеному підпунктом 39.4.1 пункту 39.4 цієї статті порядку.
Операції, передбачені цим підпунктом, визнаються контрольованими за умови, що загальна сума здійснених операцій платника податків з кожним контрагентом дорівнює або перевищує 50 мільйонів гривень (без урахування податку на додану вартість) за відповідний календарний рік.
Не відносяться до контрольованих операцій операції з придбання (продажу) природного газу та послуг з його транспортування, розподілу, постачання та закачування, зберігання та відбору, а також послуг з транспортування магістральними трубопроводами нафти, що здійснюються за цінами та тарифами, розрахованими на підставі регульованих державою цін та тарифів, які затверджуються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики».
 
Враховано частково з редакційними правками (обмежується необхідність здійснення контролю по внутрішніх операціях)  а) господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов’язаними особами - нерезидентами;
господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків з пов’язаними особами – резидентами, які:
задекларували від’ємне значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток за попередній податковий (звітний) рік;
застосовують спеціальні режими оподаткування станом на початок податкового (звітного) року;
сплачують податок на прибуток підприємств та/або податок на додану вартість за іншою ставкою ніж базова (основна) відповідно до цього Кодексу станом на початок податкового (звітного) року;
не були платниками податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість станом на початок податкового (звітного) року;
 
    -49- Долженков О.В.
В частині 2 розділу І законопроекту в запропонованій редакції підпункту 39.2.1 пункту 39.1 статті 39:
а) абзац наступного змісту «господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків, які є пов’язаними особами» доповнити фразою «, (крім платників, що сплачують податок на прибуток за основною ставкою відповідно до пункту 151.1 статті 151 цього Кодексу); «
б) доповнити вказаний підпункт реченням наступного змісту:
«До контрольованих операцій не відносяться фінансові та/або банківські операції, зокрема, операції щодо надання позик, фінансових кредитів, вкладів тощо.»
 
Враховано частково щодо підпункту а) (У правці Н.д.Кінаха А.К.) (обмежується необхідність здійснення контролю по внутрішніх операціях)   
    -50- Горіна І.А.
Ляпіна К.М.
У підпункті 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту:
абзац другий та третій замінити абзацами такого змісту:
«а) господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків, які є пов’язаними особами, окрім операцій в яких:
пов’язані особи таких операцій:
- протягом двох останніх податкових періодів не декларують від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств;
- сплачують податки за загальною системою оподаткування (крім платників, які сплачують податок на прибуток за ставкою меншою, ніж, встановлена пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу);
- є резидентами України;
однією із сторін операції є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), в якій ставка податку на прибуток (корпоративний податок) вища ніж в Україні, або який сплачує податок на прибуток (корпоративний податок) за ставкою, яка вища, ніж в Україні та на території такої держави дії законодавство щодо трансферного ціноутворення.
б) операції, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), в якій ставка податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижча, ніж в Україні, або який сплачує податок на прибуток (корпоративний податок) за ставкою на 5 і більше відсоткових пунктів нижчою, ніж в Україні»;
 
Враховано по суті (обмежується необхідність здійснення контролю по внутрішніх операціях)   
    -51- Продан О.П.
В абзаці 10 перед словами «господарські операції» доповнити словом «зовнішньоекономічні», а після слів «які є пов’язаними особами» доповнити словами та абзацами:
«, окрім операцій, в яких пов’язані особи таких операцій:
- сплачують податки за загальною системою оподаткування (крім платників, які сплачують податок на прибуток за ставкою меншою, ніж, встановлена пунктом 151.1 статті 151 цього Кодексу і протягом двох останніх податкових періодів не декларують від’ємне значення об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств;
- є резидентами України»;
 
Враховано по суті (обмежується необхідність здійснення контролю по внутрішніх операціях)   
    -52- Кайда О.П.
Підпункт 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 проекту Закону – виключити
або
викласти в такій редакції:
«- господарські операції із придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються платниками податків, які визнаються пов'язаними особами у порядку, встановленому підпунктом 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу. До контрольованих операцій не відносяться операції із пов'язаними особами, які є резидентами України, сплачують податки за загальною системою оподаткування та у яких на початок звітного податкового періоду відсутнє від'ємне значення об'єкта оподаткування податку на прибуток підприємств.
операції, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), яка входить до переліку офшорних зон.»
 
Враховано по суті (друга пропозиція) (обмежується необхідність здійснення контролю по внутрішніх операціях)   
    -53- Ковальчук Н.В.
Після абзацу 11пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.2.1.) вставити абзац 12 у такій редакції:
«До контрольованих операцій не відносяться операції із пов'язаними особами, які є резидентами України, сплачують податки за загальною системою оподаткування та у яких на початок звітного податкового періоду відсутнє від'ємне значення об'єкта оподаткування податку на прибуток підприємств; у тому числі, операції, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), в якій ставка податку на прибуток (корпоративний податок) вища ніж в Україні, або який сплачує податок на прибуток (корпоративний податок) за ставкою, яка вища, ніж в Україні.»
 
Враховано по суті (обмежується необхідність здійснення контролю по внутрішніх операціях)   
    -54- Єремеєв І.М.
Нечаєв О.І.
Абзац другий підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано частково (до переліку контрольованих операцій віднесено лише ризиковані операції)   
    -55- Ковальчук Н.В.
Абзац 10 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.2.1.) виключити.
 
Враховано частково (аргументація аналогічна)   
    -56- Мохник А.В.
Абзац другий підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«господарські операції з придбання (продажу) товарів (робіт, послуг), що здійснюються юридичними особами, які є пов’язаними особами».
 
Враховано частково (аргументація аналогічна)   
40. операції, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), в якій ставка податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижча, ніж в Україні, або який сплачує податок на прибуток (корпоративний податок) за ставкою на 5 і більше відсоткових пунктів нижчою, ніж в Україні.
 
-57- Єремеєв І.М.
Нечаєв О.І.
Абзац третій та четвертий підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«операції, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), яка входить до переліку офшорних зон»
 
Враховано по суті в редакції першого читання  б) операції, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), в якій ставка податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижча, ніж в Україні, або який сплачує податок на прибуток (корпоративний податок) за ставкою на 5 і більше відсоткових пунктів нижчою, ніж в Україні.
 
    -58- Ковальчук Н.В.
Абзац 11 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.2.1.) викласти у такій редакції:
«операції, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), в якій ставка податку на прибуток (корпоративний податок) на 10 і більше відсоткових пунктів нижча, ніж в Україні, або який сплачує податок на прибуток (корпоративний податок) за ставкою на 10 і більше відсоткових пунктів нижчою, ніж в Україні».
 
Відхилено (звузиться перелік країн з офшорною податковою юрисдикцією)   
41. Перелік зазначених держав (територій) затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-59- Хомутиннік В.Ю.
Абзац четвертий підпункту 39.2.1 викласти в такій редакції:
«Перелік держав (територій), зазначених у підпункті «б» цього підпункту, затверджується Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано (технічна правка)  Перелік держав (територій), зазначених у підпункті «б» цього підпункту, затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
    -60- Мохник А.В.
Абзац четвертий підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено (Для платників податків важливо офіційно знати перелік країн, де ставки нижчі чим в Україні)   
42. Центральний орган виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів публікує щороку в офіційних друкованих виданнях та на офіційному веб-сайті перелік держав (територій) із зазначенням ставок податку на прибуток (корпоративний податок). Інформація про зміну ставок публікується протягом трьох місяців з моменту такої зміни.
 
-61- Ковальчук Н.В.
В абзаці 12 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.2.1.) після слів «публікує щороку» доповнити словами «протягом 1 місяця з його початку», а у другому реченні слова «трьох місяців» замінити словами «одного місяця»
 
Відхилено фіксувати дату публікування інформації недоцільно, оскільки це буда разова інформація, яка буде періодично уточнюватися)  Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику публікує щороку в офіційних друкованих виданнях та на офіційному веб-сайті перелік держав (територій) із зазначенням ставок податку на прибуток (корпоративний податок). Інформація про зміну ставок публікується протягом трьох місяців з моменту такої зміни.
 
    -62- Мірошниченко Ю.Р.
Абзац сьомий підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 доповнити реченням: «У випадку зміни ставки податку на прибуток, правила цього підпункту починають застосовуватись з наступного звітного періоду (року).»
 
Відхилено Некоректна пропозиція, оскільки у законопроекті мова йде про інформацію, а не про застосування ставок)   
    -63- Мірошниченко Ю.Р.
Абзац шостий підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 доповнити словами: «не пізніше ніж за 6 місяців до початку звітного періоду.»
 
Відхилено Зміни в законодавстві інших країн можуть бути прийняті після, запропонованого терміну)   
43. У разі коли в державі (на території) реєстрації такого нерезидента встановлено більше ніж одну ставку податку на прибуток (корпоративний податок), довідка (або її нотаріально засвідчена копія), яка підтверджує обрану ставку податку на прибуток (корпоративний податок) нерезидента у державі його реєстрації, подається платником податків центральному органу виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної податкової та митної політики, у визначеному підпунктом 39.4.1 пункту 39.4 цієї статті порядку.
 
-64- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці шостому підпункту 39.2.1 слова «подається платником податків» перемістити після слів « (корпоративний податок)», а слова « у визначеному підпунктом 39.4.1 пункту 39.4 цієї статті порядку» замінити словами «у строки, визначені підпунктом 39.4.1 пункту 39.4 цієї статті для подання звіту про контрольовані операції».
 
Враховано (техніко-юридична правка)  У разі коли в державі (на території) реєстрації такого нерезидента встановлено більше ніж одну ставку податку на прибуток (корпоративний податок), платником податків подається довідка (або її нотаріально засвідчена копія), яка підтверджує обрану ставку податку на прибуток (корпоративний податок) нерезидента у державі його реєстрації, центральному органу виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної податкової та митної політики, у строки, визначені підпунктом 39.4.1 пункту 39.4 цієї статті для подання звіту про контрольовані операції.
 
    -65- Продан О.П.
У абзаці 14 пункту 2 розділу І законопроекту слова та цифри «39.4.1 пункту 39.4» замінити словами та цифрами «39.5.1 пункту 39.5»;
 
Відхилено (зміст правки не може бути застосований до цього положення законопроекту)   
    -66- Горіна І.А.
Ляпіна К.М.
У абзаці шостому підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту цифри «39.4.1» та «39.4» замінити відповідно цифрами «39.5.1» та «39.5»;
 
Відхилено (зміст правки не може бути застосований до цього положення законопроекту)   
44. Операції, передбачені цим підпунктом, визнаються контрольованими за умови, що загальна сума здійснених операцій платника податків з кожним контрагентом дорівнює або перевищує 50 мільйонів гривень (без урахування податку на додану вартість) за відповідний календарний рік.
 
-67- Нечаєв О.І.
Абзац сьомий підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Операції, передбачені цим підпунктом, визнаються контрольованими при наявності одночасно трьох умов:
- якщо загальний обсяг операцій платника податків з кожним контрагентом дорівнює або перевищує 500 мільйонів гривень (без урахування податку на додану вартість) за відповідний календарний рік;
- якщо наявна постанова Кабінету Міністрів України з переліком країн, територій в яких ставка податку на 5 і більше відсоткових пунктів нижча, ніж в Україні;
- якщо країна, територія контрагента занесена до списку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України»
 
Відхилено (збільшення обсягу контрольованих операцій суттєво звужує коло платників податків)  Операції, передбачені цим підпунктом, визнаються контрольованими за умови, що загальна сума здійснених операцій платника податків з кожним контрагентом дорівнює або перевищує 50 мільйонів гривень (без урахування податку на додану вартість) за відповідний календарний рік.
 
    -68- Мирний О.Б.
Підпункт 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом 8 такого змісту:
«У разі якщо за результатами перевірки виявлено факти відхилення ціни, застосованої у контрольованій операції, від звичайної ціни, які призвели до заниження суми податку, контролю підлягають усі зовнішньоекономічні операції цього платника податків незалежно від обсягу операцій.».
 
Відхилено (пропозиція зобов’язує проводити перевірки поза межами контрольованих операцій)   
    -69- Бурбак М.Ю.
Абзац 7 підпункт 39.2.1. пункт 39.2 пункту 2 Розділу І Законопроекту викласти у такій редакції:
«Операції, передбачені цим підпунктом, визнаються контрольованими за умови, що загальна сума здійснених операцій платника податків з кожним контрагентом дорівнює або перевищує 100 мільйонів гривень (без урахування податку на додану вартість) за відповідний календарний рік.»
 
Відхилено (збільшення обсягу контрольованих операцій суттєво звужує коло платників податків   
    -70- Кайда О.П.
Абзац шостий підпункт 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 проекту Закону викласти у такій редакції:
«Операції, передбачені цим підпунктом визнаються контрольованими при наявності одночасно трьох умов:
- якщо загальний обсяг операцій платника податків з кожним контрагентом дорівнює або перевищує 500 мільйонів гривень (без урахування податку на додану вартість) за відповідний календарний рік;»
 
Відхилено (збільшення обсягу контрольованих операцій суттєво звужує коло платників податків   
    -71- Ковальчук Н.В.
Абзац 15 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.2.1.) викласти в такій редакції:
«Операції, передбачені цим підпунктом визнаються контрольованими при наявності одночасно трьох умов:
- якщо загальний обсяг операцій платника податків з кожним контрагентом дорівнює або перевищує 500 мільйонів гривень (без урахування податку на додану вартість) за відповідний календарний рік;
- якщо наявна постанова Кабінету Міністрів України з переліком країн, територій в яких ставка податку на прибуток (корпоративний податок) на 10 і більше відсоткових пунктів нижча, ніж в Україні;
- якщо країна, територія контрагента занесена до списку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України.»
 
Відхилено (збільшення обсягу контрольованих операцій суттєво звужує коло платників податків   
45. 39.2.2. Зіставлення комерційних та фінансових умов операцій
 
-72- Хомутиннік В.Ю.
Зміни до законопроекту (щодо підпункту 39.2.2) привести до правил нормопроектувальної техніки, в тому числі передбачивши відповідну нумерацію абзаців.
 
Враховано (технічна правка)  39.2.2. Зіставлення комерційних та фінансових умов операцій
 
46. Для визначення обсягу отриманих доходів та/або понесених витрат під час здійснення контрольованої операції платники податків і центральний орган виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів, проводять зіставлення такої операції з іншими операціями, сторони яких не є пов’язаними особами.
 
-73- Тігіпко С.Л.
В абзаці другому підпункту 39.2.2 пункту 39.2 статті 39 слова «платники податків і» виключити, а слово «проводять» замінити словом «проводить»;
 
Відхилено (обмежується право платника податку)  1. Для визначення обсягу отриманих доходів та/або понесених витрат під час здійснення контрольованої операції платники податків і центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, проводять зіставлення такої операції з іншими операціями, сторони яких не є пов’язаними особами.
 
    -74- Нечаєв О.І.
Кайда О.П.
Ковальчук Н.В.
Абзац 17 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.2.2.) викласти в такій редакції:
«Для визначення доходів та/або витрат для цілей податку на прибуток , а також для визначення вартості товарів (робіт, послуг) для цілей ПДВ, а також для визначення бази оподаткування доходів фізичних осіб від контрольованої операції платники податків та центральний орган державної податкової служби в цілях застосування методів, встановлених пунктом 39.3 цієї статті, проводять співставлення такої операції з іншою/іншими операцією/операціями, сторонами яких є пов’язані особи (далі співставні операції)».
 
Відхилено (поширення контрольованих операцій на податок з доходів фіз.осіб є некоректним, оскільки зарплата не може розраховуватися за звичайною ціною)   
47. Для цілей цього Кодексу операції визнаються зіставними, якщо вони здійснюються в однакових комерційних та/або фінансових умовах з контрольованою операцією.
 
   2. Для цілей цього Кодексу операції визнаються зіставними, якщо вони здійснюються в однакових комерційних та/або фінансових умовах з контрольованою операцією.
 
48. Такі умови можуть бути визнані зіставними лише у разі, коли відмінності між ними не мають істотного впливу на результати операції або можуть бути усунені шляхом коригування умов та/або результатів зіставних чи контрольованих операцій.
 
   3. Такі умови можуть бути визнані зіставними лише у разі, коли відмінності між ними не мають істотного впливу на результати операції або можуть бути усунені шляхом коригування умов та/або результатів зіставних чи контрольованих операцій.
 
49. Під час визначення зіставності операцій, а також для коригування їх комерційних та/або фінансових умов проводиться аналіз таких елементів контрольованої та зіставних операцій:
 
   4. Під час визначення зіставності операцій, а також для коригування їх комерційних та/або фінансових умов проводиться аналіз таких елементів контрольованої та зіставних операцій:
 
50. товари (роботи, послуги), які є предметом операції;
 
   товари (роботи, послуги), які є предметом операції;
 
51. функції, які виконуються сторонами операції, активи, що ними використовуються, умови розподілу між сторонами операції ризиків та вигод, розподіл відповідальності між сторонами операції та інші умови операції (далі - функціональний аналіз);
 
   функції, які виконуються сторонами операції, активи, що ними використовуються, умови розподілу між сторонами операції ризиків та вигод, розподіл відповідальності між сторонами операції та інші умови операції (далі - функціональний аналіз);
 
52. стала практика відносин та умови договорів, укладених між сторонами операції, які істотно впливають на ціни товарів (робіт, послуг);
 
-75- Пишний А.Г.
У пункті 2 розділу І в абзаці 4 підпункту 39.2.2 пункту 39.2 статті 39 законопроекту слова «стала практика відносин та умови договорів, укладених між сторонами операції, які істотно впливають на ціни товарів (робіт, послуг);» виключити.
 
Відхилено (відповідає настановам ОЕСР)  стала практика відносин та умови договорів, укладених між сторонами операції, які істотно впливають на ціни товарів (робіт, послуг);
 
53. економічні умови діяльності сторін операції, включаючи аналіз відповідних ринків товарів (робіт, послуг), які істотно впливають на ціни товарів (робіт, послуг);
 
   економічні умови діяльності сторін операції, включаючи аналіз відповідних ринків товарів (робіт, послуг), які істотно впливають на ціни товарів (робіт, послуг);
 
54. бізнес-стратегії сторін операції, які істотно впливають на ціни товарів (робіт, послуг).
 
-76- Нечаєв О.І.
Кайда О.П.
Абзац десятий підпункту 39.2.2 пункту 39.2 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«бізнес-стратегії сторін операції (за наявності)»
 
Враховано частково   бізнес-стратегії сторін операції (за їх наявності), які істотно впливають на ціни товарів (робіт, послуг).
 
    -77- Ковальчук Н.В.
В абзаці 25 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.2.2.) слова «які істотно впливають на ціни товарів (робіт, послуг)» замінити словами « (за наявності)».
 
Враховано частково    
    -78- Пишний А.Г.
У пункті 2 розділу І в абзаці 4 підпункту 39.2.2 пункту 39.2 статті 39 законопроекту слова « бізнес-стратегії сторін операції, які істотно впливають на ціни товарів (робіт, послуг).» виключити.
 
Відхилено (відповідає настановам ОЕСР)   
55. Визначення зіставності комерційних та/або фінансових умов операцій з умовами контрольованої операції здійснюється за результатами аналізу:
 
   5. Визначення зіставності комерційних та/або фінансових умов операцій з умовами контрольованої операції здійснюється за результатами аналізу:
 
56. характеристик товарів (робіт, послуг);
 
   характеристик товарів (робіт, послуг);
 
57. кількості товарів, обсягу виконаних робіт (наданих послуг);
 
   кількості товарів, обсягу виконаних робіт (наданих послуг);
 
58. строків виконання господарських зобов’язань;
 
   строків виконання господарських зобов’язань;
 
59. умов здійснення платежів під час проведення операції;
 
   умов здійснення платежів під час проведення операції;
 
60. офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України, у разі використання такої валюти у розрахунках під час проведення операції, зміни цього курсу;
 
   офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України, у разі використання такої валюти у розрахунках під час проведення операції, зміни цього курсу;
 
61. розміру звичайних надбавок чи знижок до ціни товарів (робіт, послуг), зокрема знижок, зумовлених сезонними та іншими коливаннями споживчого попиту на товари (роботи, послуги), втратою товарами споживчих якостей, закінченням (наближенням дати закінчення) строку зберігання (придатності, реалізації), збутом неліквідних або низьколіквідних товарів;
 
   розміру звичайних надбавок чи знижок до ціни товарів (робіт, послуг), зокрема знижок, зумовлених сезонними та іншими коливаннями споживчого попиту на товари (роботи, послуги), втратою товарами споживчих якостей, закінченням (наближенням дати закінчення) строку зберігання (придатності, реалізації), збутом неліквідних або низьколіквідних товарів;
 
62. розподілу прав та обов’язків між сторонами операції, визначених за результатами функціонального аналізу.
 
   розподілу прав та обов’язків між сторонами операції, визначених за результатами функціонального аналізу.
 
63. Аналіз функцій, які виконуються сторонами операції, під час визначення зіставності комерційних та/або фінансових умов операцій з умовами контрольованої операції здійснюється з урахуванням матеріальних та нематеріальних активів, що перебувають у розпорядженні сторін операції та використовуються в цілях отримання доходу.
 
-79- Нечаєв О.І.
Ковальчук Н.В.
Кайда О.П.
Абзац 34 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.2.2.) виключити.
 
Відхилено (відповідає настановам ОЕСР)  6. Аналіз функцій, які виконуються сторонами операції, під час визначення зіставності комерційних та/або фінансових умов операцій з умовами контрольованої операції здійснюється з урахуванням матеріальних та нематеріальних активів, що перебувають у розпорядженні сторін операції та використовуються в цілях отримання доходу.
 
64. До таких функцій, зокрема, належать:
 
   До таких функцій, зокрема, належать:
 
65. дизайн і технологічне розроблення товарів;
 
   дизайн і технологічне розроблення товарів;
 
66. виробництво товарів;
 
   виробництво товарів;
 
67. складання товарів чи їх компонентів;
 
   складання товарів чи їх компонентів;
 
68. монтаж та/або установлення обладнання;
 
   монтаж та/або установлення обладнання;
 
69. проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
 
   проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
 
70. придбання товарно-матеріальних цінностей;
 
   придбання товарно-матеріальних цінностей;
 
71. здійснення оптового чи роздрібного продажу;
 
   здійснення оптового чи роздрібного продажу;
 
72. надання послуг з ремонту, гарантійного обслуговування;
 
   надання послуг з ремонту, гарантійного обслуговування;
 
73. маркетинг, реклама товарів (робіт, послуг);
 
   маркетинг, реклама товарів (робіт, послуг);
 
74. зберігання товарів;
 
   зберігання товарів;
 
75. транспортування товарів;
 
   транспортування товарів;
 
76. страхування;
 
   страхування;
 
77. надання консультацій, інформаційне обслуговування;
 
   надання консультацій, інформаційне обслуговування;
 
78. ведення бухгалтерського обліку;
 
   ведення бухгалтерського обліку;
 
79. юридичне обслуговування;
 
   юридичне обслуговування;
 
80. надання персоналу;
 
   надання персоналу;
 
81. надання агентських, довірчих, комісійних та інших подібних посередницьких послуг з продажу товарів (робіт, послуг);
 
   надання агентських, довірчих, комісійних та інших подібних посередницьких послуг з продажу товарів (робіт, послуг);
 
82. здійснення контролю якості;
 
   здійснення контролю якості;
 
83. навчання та/або професійна підготовка, перепідготовка або підвищення кваліфікації персоналу;
 
   навчання та/або професійна підготовка, перепідготовка або підвищення кваліфікації персоналу;
 
84. організація збуту товарів (робіт, послуг) із залученням третіх осіб, що мають досвід відповідної роботи;
 
   організація збуту товарів (робіт, послуг) із залученням третіх осіб, що мають досвід відповідної роботи;
 
85. здійснення стратегічного управління, в тому числі визначення цінової політики, стратегії виробництва та реалізації товарів (робіт, послуг), обсягів продажу та асортименту товарів (робіт, послуг), їх споживчих якостей, а також здійснення оперативного управління.
 
   здійснення стратегічного управління, в тому числі визначення цінової політики, стратегії виробництва та реалізації товарів (робіт, послуг), обсягів продажу та асортименту товарів (робіт, послуг), їх споживчих якостей, а також здійснення оперативного управління.
 
86. Під час визначення зіставності комерційних та/або фінансових умов зіставних операцій з умовами контрольованої операції також враховуються ризики сторін операції, пов’язані з провадженням господарської діяльності, що впливають на умови операції, а саме:
 
   7. Під час визначення зіставності комерційних та/або фінансових умов зіставних операцій з умовами контрольованої операції також враховуються ризики сторін операції, пов’язані з провадженням господарської діяльності, що впливають на умови операції, а саме:
 
87. виробничі ризики, включаючи ризик неповного завантаження виробничих потужностей;
 
   виробничі ризики, включаючи ризик неповного завантаження виробничих потужностей;
 
88. ризик зміни ринкових цін на придбані матеріали та вироблену продукцію внаслідок зміни економічної кон’юнктури, інших ринкових умов;
 
   ризик зміни ринкових цін на придбані матеріали та вироблену продукцію внаслідок зміни економічної кон’юнктури, інших ринкових умов;
 
89. ризик знецінення виробничих запасів, втрати товарами споживчих якостей;
 
   ризик знецінення виробничих запасів, втрати товарами споживчих якостей;
 
90. ризики, пов’язані із втратою майна чи майнових прав;
 
   ризики, пов’язані із втратою майна чи майнових прав;
 
91. ризики, пов’язані із зміною офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України, процентних ставок, кредитні ризики;
 
   ризики, пов’язані із зміною офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України, процентних ставок, кредитні ризики;
 
92. ризик, пов’язаний з відсутністю результатів проведення науково- дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
 
   ризик, пов’язаний з відсутністю результатів проведення науково- дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
 
93. інвестиційні ризики, пов’язані з можливими фінансовими втратами внаслідок помилок, допущених під час здійснення інвестицій, включаючи вибір об’єкта інвестування;
 
   інвестиційні ризики, пов’язані з можливими фінансовими втратами внаслідок помилок, допущених під час здійснення інвестицій, включаючи вибір об’єкта інвестування;
 
94. ризик заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу;
 
   ризик заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу;
 
95. підприємницькі (комерційні) ризики, пов’язані із здійсненням стратегічного управління, включаючи цінову політику та стратегію виробництва і реалізації товарів (робіт, послуг);
 
   підприємницькі (комерційні) ризики, пов’язані із здійсненням стратегічного управління, включаючи цінову політику та стратегію виробництва і реалізації товарів (робіт, послуг);
 
96. ризик зниження рівня споживчого попиту на товари (роботи, послуги).
 
   ризик зниження рівня споживчого попиту на товари (роботи, послуги).
 
97. Під час визначення зіставності комерційних та/або фінансових умов зіставних операцій з умовами контрольованої операції здійснюється аналіз характеристик ринків товарів (робіт, послуг), на яких проводяться такі операції. При цьому відмінності в характеристиках таких ринків не повинні істотно впливати на комерційні та/або фінансові умови операцій, які на них здійснюються, або такі відмінності повинні бути враховані під час проведення відповідного коригування.
 
   8. Під час визначення зіставності комерційних та/або фінансових умов зіставних операцій з умовами контрольованої операції здійснюється аналіз характеристик ринків товарів (робіт, послуг), на яких проводяться такі операції. При цьому відмінності в характеристиках таких ринків не повинні істотно впливати на комерційні та/або фінансові умови операцій, які на них здійснюються, або такі відмінності повинні бути враховані під час проведення відповідного коригування.
 
98. Під час визначення зіставності характеристик ринків товарів (робіт, послуг) враховуються такі фактори:
 
   9. Під час визначення зіставності характеристик ринків товарів (робіт, послуг) враховуються такі фактори:
 
99. географічне місцезнаходження ринків та їх обсяги;
 
   географічне місцезнаходження ринків та їх обсяги;
 
100. наявність конкуренції на ринках, відносна конкурентоспроможність продавців та покупців на ринку;
 
   наявність конкуренції на ринках, відносна конкурентоспроможність продавців та покупців на ринку;
 
101. наявність на ринку однорідних (подібних) товарів (робіт, послуг);
 
   наявність на ринку однорідних (подібних) товарів (робіт, послуг);
 
102. попит та пропонування на ринку, а також покупна спроможність споживачів;
 
   попит та пропонування на ринку, а також покупна спроможність споживачів;
 
103. рівень державного регулювання ринкових процесів;
 
   рівень державного регулювання ринкових процесів;
 
104. рівень розвитку виробничої та транспортної інфраструктури;
 
   рівень розвитку виробничої та транспортної інфраструктури;
 
105. інші характеристики ринку, що впливають на ціну товарів (робіт, послуг).
 
   інші характеристики ринку, що впливають на ціну товарів (робіт, послуг).
 
106. Під час визначення зіставності комерційних та/або фінансових умов зіставних операцій з умовами контрольованої операції здійснюється аналіз комерційних стратегій сторін операцій, до яких, зокрема, належать стратегії, спрямовані на оновлення та удосконалення власної продукції, вихід на нові ринки збуту товарів (робіт, послуг).
 
-80- Пишний А.Г.
У пункті 2 розділу І абзац 11 виключити.
 
Відхилено (відповідає настановам ОЕСР)  10. Під час визначення зіставності комерційних та/або фінансових умов зіставних операцій з умовами контрольованої операції здійснюється аналіз комерційних стратегій сторін операцій, до яких, зокрема, належать стратегії, спрямовані на оновлення та удосконалення власної продукції, вихід на нові ринки збуту товарів (робіт, послуг).
 
107. У разі наявності у сторін операції кредитних договорів (договорів позики), договорів поруки чи поручительства, які впливають на ціну товарів (робіт, послуг), під час визначення зіставності комерційних та/або фінансових умов зіставних операцій з умовами контрольованої операції враховуються:
 
   11. У разі наявності у сторін операції кредитних договорів (договорів позики), договорів поруки чи поручительства, які впливають на ціну товарів (робіт, послуг), під час визначення зіставності комерційних та/або фінансових умов зіставних операцій з умовами контрольованої операції враховуються:
 
108. кредитна історія;
 
   кредитна історія;
 
109. відомості про виконання зобов’язань за кредитними договорами;
 
   відомості про виконання зобов’язань за кредитними договорами;
 
110. платоспроможність отримувача кредиту (позики) та особи, зобов’язання якої забезпечуються поручительством;
 
   платоспроможність отримувача кредиту (позики) та особи, зобов’язання якої забезпечуються поручительством;
 
111. характер і ринкова вартість забезпечення виконання зобов’язання;
 
   характер і ринкова вартість забезпечення виконання зобов’язання;
 
112. строк, на який надано кредит (позику);
 
   строк, на який надано кредит (позику);
 
113. валюта, в якій надано кредит (позику);
 
   валюта, в якій надано кредит (позику);
 
114. відсоткова ставка за кредитом (позикою), фіксована чи плаваюча, порядок її визначення;
 
   відсоткова ставка за кредитом (позикою), фіксована чи плаваюча, порядок її визначення;
 
115. інші умови, які впливають на розмір відсоткової ставки (винагороди) за відповідним договором.
 
-81- Мірошниченко Ю.Р.
Абзац (щодо підпункту 39.2.2 пункту 39.2. «Контрольовані операції» статті 39) доповнити реченням такого змісту:
«Умови, зазначені в попередньому абзаці цього підпункту, повинні також враховуватися при визначенні зіставності комерційних та/або фінансових умов зіставних операцій з умовами контрольованої операції з надання кредиту (позики), депозиту, поруки, банківського поручительства, гарантії чи інших фінансових послуг (при визначенні звичайних цін за надані (отримані) платником податків фінансові послуги) «.
 
Враховано (уточнюється перелік видів контрольованих операцій)  інші умови, які впливають на розмір відсоткової ставки (винагороди) за відповідним договором. Умови, зазначені в цьому абзаці, повинні також враховуватися при визначенні зіставності комерційних та/або фінансових умов зіставних операцій з умовами контрольованої операції з надання кредиту (позики), депозиту, поруки, банківського поручительства, гарантії чи інших фінансових послуг (при визначенні звичайних цін за надані (отримані) платником податків фінансові послуги).
 
116. З урахуванням результатів аналізу умов зіставних операцій платники податків та центральний орган виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів здійснюють коригування умов та/або результатів зіставних чи контрольованої операції на основі того, що:
 
-82- Тігіпко С.Л.
У пункті 2 розділу І проекту у абзаці сімдесят другому підпункту 39.2.2 пункту 39.2 статті 39 слова «платники податків та» виключити, а слово «здійснюють» замінити словом «здійснює»;
 
Відхилено (обмежується право платника податку)  12. З урахуванням результатів аналізу умов зіставних операцій платники податків та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику здійснюють коригування умов та/або результатів зіставних чи контрольованої операції на основі того, що:
 
117. доходи сторін операції, які не є пов’язаними особами, складаються з доходів від використання активів з урахуванням ризиків, пов’язаних з провадженням господарської діяльності в економічних умовах, що склалися на ринку товарів (робіт, послуг), та відображають функції, які виконуються кожною стороною операції відповідно до умов договору;
 
   доходи сторін операції, які не є пов’язаними особами, складаються з доходів від використання активів з урахуванням ризиків, пов’язаних з провадженням господарської діяльності в економічних умовах, що склалися на ринку товарів (робіт, послуг), та відображають функції, які виконуються кожною стороною операції відповідно до умов договору;
 
118. додаткові функції та/або активи, які істотно впливають на рівень доходів та виконуються або залучаються під час здійснення операції, прийняття додаткових комерційних ризиків відповідно до бізнес-стратегії сторін операції за умови незмінності всіх інших умов тягне за собою підвищення рівня доходів, які планується отримати за такою операцією.
 
   додаткові функції та/або активи, які істотно впливають на рівень доходів та виконуються або залучаються під час здійснення операції, прийняття додаткових комерційних ризиків відповідно до бізнес-стратегії сторін операції за умови незмінності всіх інших умов тягне за собою підвищення рівня доходів, які планується отримати за такою операцією.
 
119. 39.3. Методи визначення ціни у контрольованих операціях
 
   39.3. Методи визначення ціни у контрольованих операціях
 
120. 39.3.1. Визначення ціни з метою оподаткування доходів (прибутку, виручки) платників податків, що є сторонами контрольованої операції, здійснюється за одним із зазначених методів:
 
-83- Хомутиннік В.Ю.
Зміни до законопроекту (щодо підпункту 39.3.1) привести до правил нормопроектувальної техніки, в тому числі передбачивши відповідну нумерацію абзаців
 
Враховано (техніко-юридична правка)  39.3.1. Визначення ціни з метою оподаткування доходів (прибутку, виручки) платників податків, що є сторонами контрольованої операції, здійснюється за одним із зазначених методів:
 
121. порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу);
 
   а) порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу);
 
122. ціни перепродажу;
 
   б) ціни перепродажу;
 
123. «витрати плюс»;
 
   в) «витрати плюс»;
 
124. чистого прибутку;
 
   г) чистого прибутку;
 
125. розподілення прибутку.
 
-84- Нечаєв О.І.
Кайда О.П.
Ковальчук Н.В.
Після абзацу 96 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.3.1.) вставити абзац 97 в такій редакції:
«При визначенні ціни з метою оподаткування доходів (прибутку, виручки) під трансфертне регулювання підпадає ціна, актуальна на момент укладання договору».
 
Відхилено конкретна дата не має значення, оскільки може використовуватися інформація за декілька років)  г’) розподілення прибутку.
 
126. Під час вибору методу, що використовується для визначення ціни в контрольованій операції, повинні враховуватися повнота і достовірність вихідних даних, а також обґрунтованість коригування, що здійснюється з метою забезпечення зіставності умов проведення контрольованої та зіставних операцій.
 
-85- Нечаєв О.І.
Кайда О.П.
Абзац сьомий підпункту 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Під час вибору методу, що використовується для визначення ціни в контрольованій операції або їх сукупності, повинні враховуватись повнота і достовірність вихідних даних, а також обґрунтованість коригувань, що здійснюються з метою забезпечення співставності умов проведення контрольованої та співставних операцій».
 
Відхилено (контролю підлягають конкретні господарські операції, а не їх сукупність)  Під час вибору методу, що використовується для визначення ціни в контрольованій операції, повинні враховуватися повнота і достовірність вихідних даних, а також обґрунтованість коригування, що здійснюється з метою забезпечення зіставності умов проведення контрольованої та зіставних операцій.
 
    -86- Ковальчук Н.В.
В абзаці 97 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.3.1.) після слів «контрольованій операції» вставити слова «або їх сукупності,»
 
Відхилено (контролю підлягають конкретні господарські операції, а не їх сукупність)   
127. Допускається використання комбінації двох і більше методів, передбачених цим підпунктом.
 
-87- Кайда О.П.
Абзац третій підпункту 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 проекту Закону викласти в такій редакції:
«Допускається використання комбінації двох і більше методів, передбачених цим підпунктом, якщо така комбінація істотно не впливає на ціну та не призводить до значних відхилень від ринкового діапазону цін.
Платник податку використовує будь-який метод, який він обґрунтовано вважає найбільш прийнятним.»
 
Відхилено   Допускається використання комбінації двох і більше методів, передбачених цим підпунктом.
 
    -88- Ковальчук Н.В.
Абзац 98 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.3.1.) доповнити реченням в такій редакції:
«Якщо використання комбінації двох і більше методів передбачених підпунктом відбувається за ініціативою центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів, то такий орган має обґрунтувати необхідність використання комбінації двох і більше методів передбачених підпунктом.»
 
Відхилено    
128. Платник податку використовує будь-який метод, який він обґрунтовано вважає найбільш прийнятним, однак у разі, коли існує можливість застосування як методу порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу), так і будь-якого іншого методу, застосовується метод порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу).
 
-89- Горіна І.А.
Ляпіна К.М.
Абзац дев’ятий підпункту 39.3.1 пункту 39.2 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту замінити трьома абзацами такого змісту:
«Платник податку використовує будь-який метод, який він обґрунтовано вважає найбільш прийнятним.
Платник податку щодо товарів, допущених до реалізації на біржі використовує виключно метод порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу).
Перелік зазначених товарів та бірж, на яких вони реалізуються, затверджується Кабінетом Міністрів України»;
 
Відхилено (суперечить загальним принципам трансфертного ціноутворення)  Платник податку використовує будь-який метод, який він обґрунтовано вважає найбільш прийнятним, однак у разі, коли існує можливість застосування як методу порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу), так і будь-якого іншого методу, застосовується метод порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу).
 
    -90- Продан О.П.
Абзац 99 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Платник податку використовує будь-який метод, який він обґрунтовано вважає найбільш прийнятним, однак щодо товарів, допущених до реалізації на біржі, використовується виключно метод порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу).
Перелік зазначених товарів та бірж, на яких вони реалізуються, затверджується Кабінетом Міністрів України»;
 
Відхилено (суперечить загальним принципам трансфертного ціноутворення   
    -91- Ковальчук Н.В.
Нечаєв О.І.
Абзац 99 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.3.1.) викласти в такій редакції:
«Платник податку використовує будь-який метод, який він обґрунтовано вважає найбільш прийнятним.»
 
Відхилено (Не відповідає настановам ОЕСР)   
129. Методику визначення ціни страхового тарифу затверджує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, виходячи з положень цієї статті.
 
-92- Національний банк України
Доповнити підпункт 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 абзацом такого змісту:
«Методику визначення ціни банківських послуг затверджує Національний банк України та центральний орган виконавчої влади що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, виходячи з положень статті 39 Податкового кодексу».
 
Враховано з редакційними правками  Методику визначення ціни страхового тарифу затверджує Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, виходячи з положень цієї статті.
Методику визначення ціни банківських послуг затверджує Національний банк України та центральний орган виконавчої влади що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, виходячи з положень цієї статті.
 
    -93- Пишний А.Г.
У пункті 2 розділу І у підпункті 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 слова «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» замінити словами « державний орган що здійснює регулювання ринків фінансових послуг».
 
Відхилено    
    -94- Мірошниченко Ю.Р.
Доповнити підпункт 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 після абзацу десятого новими абзацами такого змісту:
«Платники податку, що здійснюють операції з купівлі-продажу товарних позицій згідно з УКТЗЕД 1001—1008, 1201, 1205, 1206 та 1501—1522 у випадках зазначених у пп. 39.2.1 ст.39 цього Кодексу для підтвердження того, що ціна операції відповідає рівню звичайних цін можуть використовувати цінові довідки та експертизи цінових умов договорів купівлі-продажу, які надаються спеціалізованими організаціями та підприємствами України. В такому випадку, положення цього пункту не застосовуються.
Перелік таких підприємств затверджується Кабінетом міністрів України.»
У зв’язку з цим абзац одинадцятий вважати відповідно абзацом тринадцятим.
 
Відхилено (пропонується третій варіант визначення ціни, зокрема по зернових та технічних культурах, жирів та всіх видів олій)   
    -95- Ковальчук Н.В.
Кайда О.П.
Після абзацу 100 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.3.1.) вставити абзаци 101 і 102 в такій редакції:
«Під час проведення аукціону (тендера) звичайною вважається ціна, яка склалася за результатами такого аукціону (тендера).
У разі відсутності даних для застосування зазначених методів визначення звичайної ціни така ціна може бути визначена виходячи з результатів незалежної оцінки майна та майнових прав, яка проводиться суб'єктом оціночної діяльності відповідно до Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні".»
 
Відхилено    
130. 39.3.2. Показники рентабельності, ринковий діапазон цін та ринковий діапазон рентабельності
 
-96- Хомутиннік В.Ю.
Зміни законопроекту (щодо підпункту 39.3.2) привести до правил нормопроектувальної техніки, в тому числі передбачивши відповідну нумерацію абзаців.
 
Враховано   39.3.2. Показники рентабельності, ринковий діапазон рентабельності та ринковий діапазон цін
1. Для застосування методу, встановленого підпунктом «а» підпункту 39.3.1 цього пункту, розраховується ринковий діапазон цін.
2. Для застосування методів, встановлених підпунктами «б» – «г» підпункту 39.3.1 цього пункту, розраховується ринковий діапазон рентабельності.
3. Для застосування методу, встановленого підпунктом «г’» підпункту 39.3.1 цього пункту, розраховується ринковий діапазон цін та/або ринковий діапазон рентабельності.
4. Порядок розрахунку та застосування ринкового діапазону цін та ринкового діапазону рентабельності затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
    -97- Кінах А.К.
Підпункт 39.3.2 пункту 39.3 статті 39 Кодексу викласти в такій редакції:
«39.3.2. Показники рентабельності, ринковий діапазон цін та ринковий діапазон рентабельності
Для застосування методів, встановлених абзацом другим пп. 39.3.1 цього пункту, розраховується ринковий діапазон цін.
Для застосування методів, встановлених абзацами третім – п’ятим пп. 39.3.1 цього пункту, розраховується ринковий діапазон рентабельності.
Для застосування методу, встановленого абзацом шостим пп. 39.3.1 цього пункту, розраховується ринковий діапазон цін та/або ринковий діапазон рентабельності.
Порядок розрахунку та застосування ринкового діапазону цін встановлюється пп. 39.3.3 цього пункту.
Порядок розрахунку та застосування ринкового діапазону цін та ринкового діапазону рентабельності затверджується Кабінетом Міністрів України»
 
Враховано частково з редакційними правками   
131. Під час визначення для цілей оподаткування рівня рентабельності контрольованих операцій можуть бути використані такі фінансові показники:
 
   5. Під час визначення для цілей оподаткування рівня рентабельності контрольованих операцій можуть бути використані такі фінансові показники:
 
132. валова рентабельність, що визначається як відношення валового прибутку до чистого доходу (виручки) від реалізації товарів (робіт, послуг), розрахованого без урахування акцизного податку, мита і податку на додану вартість, інших податків та зборів;
 
   а) валова рентабельність, що визначається як відношення валового прибутку до чистого доходу (виручки) від реалізації товарів (робіт, послуг), розрахованого без урахування акцизного податку, мита і податку на додану вартість, інших податків та зборів;
 
133. валова рентабельність собівартості, що визначається як відношення валового прибутку до собівартості реалізованих товарів (робіт, послуг);
 
   б) валова рентабельність собівартості, що визначається як відношення валового прибутку до собівартості реалізованих товарів (робіт, послуг);
 
134. чиста рентабельність, що визначається як відношення прибутку від операційної діяльності до чистого доходу (виручки) від реалізації товарів (робіт, послуг), розрахованого без урахування акцизного податку, мита і податку на додану вартість, інших податків та зборів;
 
   в) чиста рентабельність, що визначається як відношення прибутку від операційної діяльності до чистого доходу (виручки) від реалізації товарів (робіт, послуг), розрахованого без урахування акцизного податку, мита і податку на додану вартість, інших податків та зборів;
 
135. чиста рентабельність витрат, що визначається як відношення прибутку від операційної діяльності до суми собівартості реалізованих товарів (робіт, послуг) та операційних витрат (адміністративних витрат, витрат на збут та інших), пов’язаних з реалізацією товарів (робіт, послуг);
 
   г) чиста рентабельність витрат, що визначається як відношення прибутку від операційної діяльності до суми собівартості реалізованих товарів (робіт, послуг) та операційних витрат (адміністративних витрат, витрат на збут та інших), пов’язаних з реалізацією товарів (робіт, послуг);
 
136. рентабельність операційних витрат, що визначається як відношення валового прибутку до операційних витрат (адміністративних витрат, витрат на збут та інших), пов’язаних з реалізацією товарів (робіт, послуг);
 
   г) рентабельність операційних витрат, що визначається як відношення валового прибутку до операційних витрат (адміністративних витрат, витрат на збут та інших), пов’язаних з реалізацією товарів (робіт, послуг);
 
137. рентабельність активів, що визначається як відношення прибутку від операційної діяльності до поточної ринкової вартості необоротних та оборотних активів (крім поточних фінансових інвестицій і грошових коштів та їх еквівалентів), що прямо або опосередковано використовуються в контрольованій операції. У разі відсутності необхідної інформації про поточну ринкову вартість активів рентабельність активів може визначатися на основі даних бухгалтерської звітності;
 
   д) рентабельність активів, що визначається як відношення прибутку від операційної діяльності до поточної ринкової вартості необоротних та оборотних активів (крім поточних фінансових інвестицій і грошових коштів та їх еквівалентів), що прямо або опосередковано використовуються в контрольованій операції. У разі відсутності необхідної інформації про поточну ринкову вартість активів рентабельність активів може визначатися на основі даних бухгалтерської звітності;
 
138. рентабельність капіталу, що визначається як відношення прибутку від операційної діяльності до капіталу (сума необоротних та оборотних активів, крім поточних фінансових інвестицій і грошових коштів та їх еквівалентів, за винятком поточних зобов’язань).
 
-98- Нечаєв О.І.
Абзац дев’ятий підпункту 39.3.2 пункту 39.3 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«рентабельність капіталу, що визначається як відношення прибутку від операційної діяльності до капіталу».
 
Відхилено   е) рентабельність капіталу, що визначається як відношення прибутку від операційної діяльності до капіталу (сума необоротних та оборотних активів, крім поточних фінансових інвестицій і грошових коштів та їх еквівалентів, за винятком поточних зобов’язань).
 
    -99- Ковальчук Н.В.
У абзаці 109 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.3.2.) виключити слова:
« (сума необоротних та оборотних активів, крім поточних фінансових інвестицій і грошових коштів та їх еквівалентів, за винятком поточних зобов’язань)»
 
Відхилено    
139. Показники рентабельності для цілей цієї статті визначаються на підставі даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності, складених за міжнародними стандартами фінансової звітності.
 
-100- Кінах А.К.
Абзац (щодо підпункту 39.3.2 пункту 39.3 статті 39 Кодексу) викласти в такій редакції:
«Показники рентабельності для цілей цієї статті визначаються на підставі даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності, відображених за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
 
Враховано   6. Показники рентабельності для цілей цієї статті визначаються на підставі даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності, відображених за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.
 
    -101- Мірошниченко Ю.Р.
Абзац (щодо підпункту 39.3.2 пункту 39.3 статті 39 Кодексу) викласти в такій редакції:
«У випадках, коли платник податків веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність за українськими стандартами бухгалтерського обліку, для порівняння використовуються данні бухгалтерського обліку та фінансової звітності, складені за українськими стандартами бухгалтерського обліку»
 
Відхилено    
140. Під час визначення ринкового діапазону рентабельності використовуються значення показників рентабельності, що визначаються за результатами не менше трьох зіставних операцій, у тому числі здійснених платником податків, за умови, що зазначені операції були здійснені з особами, які не є пов’язаними.
 
   7. Під час визначення ринкового діапазону рентабельності використовуються значення показників рентабельності, що визначаються за результатами не менше трьох зіставних операцій, у тому числі здійснених платником податків, за умови, що зазначені операції були здійснені з особами, які не є пов’язаними.
 
141. У разі застосування методів, зазначених в абзацах третьому - шостому підпункту 39.3.1 цього пункту, здійснюється вибір сторони контрольованої операції, по відношенню до якої застосування таких методів є найбільш обґрунтованим і можна зробити найбільш обґрунтований висновок щодо зіставності такої контрольованої операції з операціями, сторонами яких не є пов’язані особи, відповідно до підпункту 39.2.2 цієї статті. При цьому такий вибір повинен здійснюватися відповідно до виконаних кожною стороною контрольованої операції функцій, використаних під час здійснення контрольованих операцій активів та прийнятих економічних (комерційних) ризиків, що пов’язані із здійсненням такої операції.
 
-102- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці (щодо підпункту підпункту 39.3.2) законопроекту слова « зазначених в абзацах третьому - шостому « замінити словами « зазначених в підпунктах «в» - «г’»
 
Враховано   8. У разі застосування методів, зазначених в підпунктах «в» - «г’» підпункту 39.3.1 цього пункту, здійснюється вибір сторони контрольованої операції, по відношенню до якої застосування таких методів є найбільш обґрунтованим і можна зробити найбільш обґрунтований висновок щодо зіставності такої контрольованої операції з операціями, сторонами яких не є пов’язані особи, відповідно до підпункту 39.2.2 цієї статті. При цьому такий вибір повинен здійснюватися відповідно до виконаних кожною стороною контрольованої операції функцій, використаних під час здійснення контрольованих операцій активів та прийнятих економічних (комерційних) ризиків, що пов’язані із здійсненням такої операції.
 
142. З метою застосування таких методів визначаються мінімальне і максимальне значення ринкового діапазону рентабельності, розрахованого на основі показників рентабельності.
 
-103- Ковальчук Н.В.
Абзац 113 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.3.2.) викласти в такій редакції:
«З метою забезпечення зіставності показників рентабельності під час визначення ринкового діапазону рентабельності проводиться коригування окремих показників фінансової звітності платника податку для врахування умов здійснення контрольованої та зіставних операцій.»
 
Відхилено   9. З метою застосування таких методів визначаються мінімальне і максимальне значення ринкового діапазону рентабельності, розрахованого на основі показників рентабельності.
 
    -104- Тігіпко С.Л.
У пункті 2 розділу І проекту абзаци тринадцятий та чотирнадцятий підпункту 39.3.2 пункту 39.2 статті 39 замінити абзацами такого змісту:
«З метою застосування таких методів визначаються мінімальне і максимальне значення ринкового діапазону рентабельності, розрахованого на основі показників рентабельності у наступному порядку:
1)сукупність значень показників рентабельності, які використовуються для визначення діапазону рентабельності, впорядковується за зростанням, утворюючи вибірку, що використовується для визначення цього діапазону. Кожному значенню показника рентабельності, починаючи з мінімального, присвоюється порядковий номер. У разі, якщо вибірка містить два і більше однакових значення показника рентабельності, до вибірки включаються всі такі значення. При визначенні діапазону рентабельності не враховується показник рентабельності аналізованої операції;
2)мінімальне значення діапазону рентабельності визначається в наступному порядку:
якщо частка від ділення на десять числа значень показників рентабельності у вибірці є цілим числом, то мінімальним значенням діапазону рентабельності визнається середнє арифметичне значення між значенням показника рентабельності, що має у вибірці порядковий номер, рівний цього цілому числу, і значенням показника рентабельності, що має наступний за зростанням порядковий номер у цій вибірці;
якщо частка від ділення на десять числа значень показників рентабельності у вибірці не є цілим числом, то мінімальним значенням діапазону рентабельності визнається значення показника рентабельності, що має у вибірці порядковий номер, який дорівнює цілій частині цього дробового числа, збільшеній на одиницю;
3)максимальне значення діапазону рентабельності визначається в наступному порядку:
якщо добуток 0,9 і числа значень показників рентабельності у вибірці є цілим числом, то максимальним значенням діапазону рентабельності визнається середнє арифметичне значення між значенням показника рентабельності, що має у вибірці порядковий номер, рівний цього цілому числу, і значенням показника рентабельності, що має наступний за зростанням порядковий номер у цій вибірці;
якщо добуток 0,9 і числа значень показників рентабельності у вибірці не є цілим числом, то максимальним значенням діапазону рентабельності визнається значення показника рентабельності, що має у вибірці порядковий номер, який дорівнює цілій частині цього дробового числа, збільшеній на одиницю»;
 
Відхилено    
143. Порядок розрахунку та застосування ринкового діапазону цін та ринкового діапазону рентабельності затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-105- Кінах А.К.
Абзац тринадцятий вважати абзацом четвертим підпункту 39.3.2 та розмістити з урахуванням правил нормопроектувальної техніки.
 
Враховано (перенесено в підпункт 4 підпункту 39.3.2. правої колонки)     
    -106- Пинзеник В.М.
В абзаці 14 підпункту 39.3.2 пункту 39.3 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту слова «Кабінетом Міністрів України» змінити словами «Законом України»;
 
Відхилено    
    -107- Кайда О.П.
Абзац шостий підпункт 39.3.2 пункту 39.3 статті 39 проекту Закону викласти у такій редакції:
«Порядок розрахунку та застосування ринкового діапазону цін та ринкового діапазону рентабельності затверджується спеціальним Законом України».
 
Відхилено    
    -108- Ковальчук Н.В.
У абзаці 114 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.3.2.) слова «Кабінетом Міністрів України» замінити словами «спеціальним Законом України.»
 
Відхилено    
144. Під час визначення ринкового діапазону рентабельності використовується інформація, наявна на момент здійснення контрольованої операції, та/або інформація за звітний податковий період (рік), у якому була здійснена контрольована операція, та/або за попередні податкові періоди (роки), що передують податковому періоду (року) здійснення контрольованої операції.
 
-109- Кінах А.К.
Абзац (щодо підпункту 39.3.2 пункту 39.3 статті 39 Кодексу) викласти у такій редакції :
«Під час визначення ринкового діапазону рентабельності використовується наявна інформація за звітний податковий рік, у якому була здійснена контрольована операція або укладений договір (контракт) з фіксованими цінами (форвардний, опціонний контракт), та/або за попередні три податкові роки, що передують податковому року здійснення контрольованої операції або укладенню договору (контракту) з фіксованими цінами (форвардного, опціонного контракту)»
 
Відхилено   10. Під час визначення ринкового діапазону рентабельності використовується інформація, наявна на момент здійснення контрольованої операції, та/або інформація за звітний податковий період (рік), у якому була здійснена контрольована операція, та/або за попередні податкові періоди (роки), що передують податковому періоду (року) здійснення контрольованої операції.
 
    -110- Мірошниченко Ю.Р.
Абзац (щодо підпункту 39.3.2 пункту 39.3 статті 39 Кодексу) викласти у такій редакції :
«Під час визначення ринкового діапазону рентабельності використовується інформація, яка наявна на момент здійснення контрольованої операції, або інформація (дані бухгалтерської звітності) за звітний період (рік), у якому була здійснена контрольована операція, або за три попередні календарні роки, що безпосередньо передують календарному року, в якому була:
- здійсненна контрольована операція, чи
- встановлена ціна контрольованої операції»
 
Відхилено    
    -111- Ковальчук Н.В.
Кайда О.П.
Абзац 115 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.3.2.) викласти в такій редакції:
«При визначенні ринкового діапазону рентабельності використовується інформація, яка наявна за попередні три звітні роки, що передують року здійснення контрольованої операції.»
 
Відхилено    
145. З метою забезпечення зіставності показників рентабельності під час визначення ринкового діапазону рентабельності проводиться коригування окремих показників фінансової звітності платника податку, враховуючи умови здійснення контрольованої та зіставних операцій.
 
-112- Івахів С.П.
Абзац викласти в наступній редакції:
«З метою забезпечення зіставності показників рентабельності під час визначення ринкового діапазону рентабельності проводиться коригування окремих показників фінансової звітності платника податку для врахування умов здійснення контрольованої та зіставних операцій.»
 
Враховано (в редакції першого читання)  11. З метою забезпечення зіставності показників рентабельності під час визначення ринкового діапазону рентабельності проводиться коригування окремих показників фінансової звітності платника податку, враховуючи умови здійснення контрольованої та зіставних операцій.
 
146. 39.3.3. Метод порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу)
 
-113- Хомутиннік В.Ю.
Зміни до законопроекту (щодо підпункту 39.3.3) привести до правил нормопроектувальної техніки, в тому числі передбачивши відповідну нумерацію абзаців.
 
Враховано   39.3.3. Метод порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу)
 
147. Метод порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу) базується на порівнянні ціни товарів (робіт, послуг), застосованої під час контрольованої операції, з ринковим діапазоном цін на ідентичні (а за їх відсутності - однорідні) товари (роботи, послуги) у зіставних операціях.
 
   1. Метод порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу) базується на порівнянні ціни товарів (робіт, послуг), застосованої під час контрольованої операції, з ринковим діапазоном цін на ідентичні (а за їх відсутності - однорідні) товари (роботи, послуги) у зіставних операціях.
 
148. Для визначення ринкового діапазону цін товару (роботи, послуги) згідно з методом порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу) використовується інформація про укладені та реалізовані платником податків або іншими особами договори про продаж ідентичних (а за їх відсутності - однорідних) товарів (робіт, послуг) у зіставних умовах на відповідному ринку товарів (робіт, послуг).
 
   2. Для визначення ринкового діапазону цін товару (роботи, послуги) згідно з методом порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу) використовується інформація про укладені та реалізовані платником податків або іншими особами договори про продаж ідентичних (а за їх відсутності - однорідних) товарів (робіт, послуг) у зіставних умовах на відповідному ринку товарів (робіт, послуг).
 
149. При цьому враховуються такі особливості договорів:
 
   При цьому враховуються такі особливості договорів:
 
150. характеристика товарів (робіт, послуг);
 
   характеристика товарів (робіт, послуг);
 
151. кількість (обсяг) товарів (робіт, послуг);
 
   кількість (обсяг) товарів (робіт, послуг);
 
152. обсяг функцій, що виконуються сторонами;
 
   обсяг функцій, що виконуються сторонами;
 
153. умови розподілу між сторонами ризиків і вигод;
 
   умови розподілу між сторонами ризиків і вигод;
 
154. строки виконання зобов’язань;
 
   строки виконання зобов’язань;
 
155. умови здійснення платежів, звичайних для такої операції;
 
   умови здійснення платежів, звичайних для такої операції;
 
156. характеристика ринку товарів (робіт, послуг), на якому здійснено операцію;
 
   характеристика ринку товарів (робіт, послуг), на якому здійснено операцію;
 
157. бізнес-стратегія підприємства;
 
-114- Хомутиннік В.Ю.
Абзац доповнити словом « (за їх наявності)»
 
Враховано   бізнес-стратегії підприємства (за їх наявності).
 
    -115- Ковальчук Н.В.
Абзац 128 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.3.3.) виключити.
 
Відхилено    
158. інші об’єктивні умови, що можуть вплинути на ціну.
 
   інші об’єктивні умови, що можуть вплинути на ціну.
 
159. Умови на ринку ідентичних (а за їх відсутності - однорідних) товарів (робіт, послуг) визнаються зіставними, якщо відмінність між такими умовами істотно не впливає на ціну або є економічно обґрунтованою.
 
-116- Кайда О.П.
Абзац четвертий підпункт 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 проекту Закону викласти у такій редакції:
«Умови на ринку ідентичних (а за їх відсутності — однорідних) товарів (робіт, послуг) визнаються зіставними, якщо відмінність між такими умовами істотно не впливає на ціну.»
 
Відхилено   3. Умови на ринку ідентичних (а за їх відсутності - однорідних) товарів (робіт, послуг) визнаються зіставними, якщо відмінність між такими умовами істотно не впливає на ціну або є економічно обґрунтованою.
 
    -117- Ковальчук Н.В.
У абзаці 130 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.3.3.) виключити слова «або є економічно обґрунтованою.»
 
Відхилено    
160. Ринковий діапазон цін визначається на підставі наявної інформації про ціни, застосовані протягом періоду, який аналізується, або інформації на найближчу до дня здійснення контрольованої операції дату.
 
-118- Кінах А.К.
У підпункті 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 абзац п’ятнадцятий викласти в такій редакції:
«Ринковий діапазон цін визначається на підставі наявної інформації про ціни, застосовані протягом періоду, який аналізується, або інформації на найближчу дату до дня здійснення контрольованої операції або дня укладення договору (контракту) з фіксованими цінами (в тому числі форвардного, опціонного контракту)».
 
Відхилено   4. Ринковий діапазон цін визначається на підставі наявної інформації про ціни, застосовані протягом періоду, який аналізується, або інформації на найближчу до дня здійснення контрольованої операції дату.
 
    -119- Кайда О.П.
Абзац п’ятий підпункт 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 проекту Закону викласти у такій редакції та додати абзац:
«Ринковий діапазон цін визначається на підставі наявної інформації про ціни, застосовані протягом звітного періоду, який аналізується, або інформації на найближчу до дня здійснення контрольованої операції дату.
Найближчою датою вважається дата, що не перевищує місячний термін з дня здійснення контрольованої операції Платник податку та центральний орган виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів повинні узгодити період, який аналізується.»
 
Відхилено (в місячний термін може не бути спів ставних операцій, що обмежить право платника)   
    -120- Ковальчук Н.В.
Після абзацу 131 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.3.3.) вставити абзац 132 в такій редакції:
«Найближчою датою вважається дата, що не перевищує місячний термін з дня здійснення контрольованої операції Платник податку та центральний орган виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів повинні узгодити період, який аналізується.»
 
Відхилено (в місячний термін може не бути спів ставних операцій, що обмежить право платника)   
    -121- Тігіпко С.Л.
У пункті 2 розділу І проекту абзац п’ятнадцятий підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 замінити абзацами такого змісту:
«Ринковий діапазон цін визначається на підставі наявної інформації про ціни, застосовані протягом періоду, який аналізується, або інформації на найближчу до дня здійснення контрольованої операції дату у наступному поряду:
1)сукупність цін у зіставних операціях, які використовуються для визначення ринкового діапазону цін, впорядковується за зростанням, утворюючи вибірку, що використовується для визначення цього діапазону. Кожному значенню ціни, починаючи з мінімального, присвоюється порядковий номер. У разі, якщо вибірка містить два і більше однакових значення ціни, до вибірки включаються всі такі значення. При визначенні ринкового діапазону цін не враховується ціна, застосована в контрольованій операції;
2)мінімальне значення ринкового діапазону цін визначається в наступному порядку:
якщо частка від ділення на десять числа значень цін у вибірці є цілим числом, то мінімальним значенням ринкового діапазону цін визнається середнє арифметичне значення між значенням ціни, що має у вибірці порядковий номер, рівне цьому цілому числу, і значенням ціни, що має наступний за зростанням порядковий номер у цій вибірці;
якщо частка від ділення на десять числа значень цін у вибірці не є цілим числом, то мінімальним значенням ринкового діапазону цін визнається значення ціни, що має у вибірці порядковий номер, який дорівнює цілій частині цього дробового числа, збільшеній на одиницю;
3)максимальне значення ринкового діапазону цін визначається в наступному порядку:
якщо добуток 0,9 і числа значень цін у вибірці є цілим числом, то максимальним значенням ринкового діапазону цін визнається середнє арифметичне значення між значенням ціни, що має у вибірці порядковий номер рівний цьому цілому числу, і значенням ціни, що має наступний за зростанням порядковий номер у цій вибірці;
якщо добуток 0,9 і числа значень цін у вибірці не є цілим числом, то максимальним значенням ринкового діапазону цін визнається значення ціни, що має у вибірці порядковий номер, який дорівнює цілій частині цього дробового числа, збільшеній на одиницю»;
 
Відхилено    
161. За умови наявності інформації тільки про одну зіставну операцію, предметом якої є ідентичні (а за їх відсутності - однорідні) товари (роботи, послуги), ціна такої зіставної операції може бути визнана одночасно мінімальним і максимальним значенням ринкового діапазону цін тільки у разі, коли умови такої операції є повністю зіставними з умовами контрольованої операції або за допомогою відповідного коригування забезпечено повну зіставність таких умов, а також за умови, що продавець товарів (робіт, послуг) у зіставній операції не є монополістом на ринку таких ідентичних (однорідних) товарів (робіт, послуг).
 
-122- Ковальчук Н.В.
У абзаці 132 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.3.3.) виключити слова «або за допомогою відповідного коригування забезпечено повну зіставність таких умов,»
 
Відхилено   5. За умови наявності інформації тільки про одну зіставну операцію, предметом якої є ідентичні (а за їх відсутності - однорідні) товари (роботи, послуги), ціна такої зіставної операції може бути визнана одночасно мінімальним і максимальним значенням ринкового діапазону цін тільки у разі, коли умови такої операції є повністю зіставними з умовами контрольованої операції або за допомогою відповідного коригування забезпечено повну зіставність таких умов, а також за умови, що продавець товарів (робіт, послуг) у зіставній операції не є монополістом на ринку таких ідентичних (однорідних) товарів (робіт, послуг).
 
    -123- Кайда О.П.
Абзац шостий підпункт 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 проекту Закону викласти у такій редакції:
«За умови наявності інформації тільки про одну зіставну операцію, предметом якої є ідентичні (а за їх відсутності — однорідні) товари (роботи, послуги), ціна такої зіставної операції може бути визнана одночасно мінімальним і максимальним значенням ринкового діапазону цін тільки у разі, коли умови такої операції є повністю зіставними з умовами контрольованої операції, а також за умови, що продавець товарів (робіт, послуг) у зіставній операції не є монополістом на ринку таких ідентичних (однорідних) товарів (робіт, послуг).»
 
Відхилено    
162. Якщо ціна, встановлена під час здійснення контрольованої операції, перебуває в межах ринкового діапазону цін, визначеного відповідно до положень цього підпункту, для цілей оподаткування визнається, що така ціна відповідає звичайній ціні.
 
   6. Якщо ціна, встановлена під час здійснення контрольованої операції, перебуває в межах ринкового діапазону цін, визначеного відповідно до положень цього підпункту, для цілей оподаткування визнається, що така ціна відповідає звичайній ціні.
 
163. Якщо ціна в контрольованій операції є меншою, ніж мінімальне значення ринкового діапазону цін, визначеного відповідно до положень цього підпункту, для цілей оподаткування приймається ціна, яка відповідає мінімальному значенню ринкового діапазону цін.
 
   7. Якщо ціна в контрольованій операції є меншою, ніж мінімальне значення ринкового діапазону цін, визначеного відповідно до положень цього підпункту, для цілей оподаткування приймається ціна, яка відповідає мінімальному значенню ринкового діапазону цін.
 
164. Якщо ціна в контрольованій операції перевищує максимальне значення ринкового діапазону цін, визначеного відповідно до положень цього підпункту, для цілей оподаткування приймається ціна, яка відповідає максимальному значенню ринкового діапазону цін.
 
   8. Якщо ціна в контрольованій операції перевищує максимальне значення ринкового діапазону цін, визначеного відповідно до положень цього підпункту, для цілей оподаткування приймається ціна, яка відповідає максимальному значенню ринкового діапазону цін.
 
165. Застосування для цілей оподаткування мінімального чи максимального значення ринкового діапазону цін відповідно до цього підпункту здійснюється за умови, що це не призводить до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету.
 
-124- Єремеєв І.М.
Нечаєв О.І.
Абзац двадцятий підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   9. Застосування для цілей оподаткування мінімального чи максимального значення ринкового діапазону цін відповідно до цього підпункту здійснюється за умови, що це не призводить до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету.
 
    -125- Ковальчук Н.В.
Абзац 136 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.3.3.) виключити.
 
Відхилено    
    -126- Мірошниченко Ю.Р.
У підпункті 39.3.3. «Метод порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу)» пункту 39.3. «Контрольовані операції» статті 39 «Трансфертне ціноутворення» абзац «Застосування для цілей оподаткування мінімального чи максимального значення ринкового діапазону цін відповідно до цього підпункту здійснюється за умови, що це не призводить до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету.» виключити.
 
Відхилено    
    -127- Ковальчук Н.В.
Кайда О.П.
Після абзацу 136 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.3.3.) вставити абзац 137 в такій редакції:
«Порядок розрахунку та застосування ринкового діапазону цін затверджується спеціальним Законом України.»
 
Відхилено    
166. 39.3.4. Метод ціни перепродажу
 
-128- Хомутиннік В.Ю.
Зміни до законопроекту (щодо підпункту 39.3.4) привести до правил нормопроектувальної техніки, в тому числі передбачивши відповідну нумерацію абзаців.
 
Враховано   39.3.4. Метод ціни перепродажу
 
167. Метод ціни перепродажу є методом визначення відповідності ціни товарів (робіт, послуг) контрольованої операції звичайній ціні, який полягає у зіставленні валової рентабельності контрольованої операції, отриманої під час подальшої реалізації (перепродажу) товарів (робіт, послуг), що були придбані в контрольованій операції, з ринковим діапазоном валової рентабельності, визначеним у порядку, встановленому підпунктом 39.3.2 цього пункту.
 
-129- Нечаєв О.І.
Ковальчук Н.В.
Абзац 138 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.3.4.) викласти в такій редакції:
«Метод ціни перепродажу є методом визначення відповідності ціни товарів (робіт, послуг) контрольованої операції/сукупності однорідних контрольованих операцій звичайній ціні, який полягає у співставленні валової рентабельності, отриманої при подальшій реалізації (перепродажу) товарів (робіт, послуг), що були придбані в контрольованій операції, з ринковим діапазоном валової рентабельності, визначеним у порядку, встановленому підпунктом 39.3.2 цього пункту; або у застосування ринкового діапазону рентабельності підприємств, що здійснюють співставні операції»
 
Відхилено   1. Метод ціни перепродажу є методом визначення відповідності ціни товарів (робіт, послуг) контрольованої операції звичайній ціні, який полягає у зіставленні валової рентабельності контрольованої операції, отриманої під час подальшої реалізації (перепродажу) товарів (робіт, послуг), що були придбані в контрольованій операції, з ринковим діапазоном валової рентабельності, визначеним у порядку, встановленому підпунктом 39.3.2 цього пункту.
 
168. Метод ціни перепродажу використовується для визначення відповідності ціни товару, за якою товар придбавається під час здійснення контрольованої операції та перепродається непов’язаним особам. Метод ціни перепродажу також використовується, якщо під час перепродажу товару здійснюються такі операції:
 
   2. Метод ціни перепродажу використовується для визначення відповідності ціни товару, за якою товар придбавається під час здійснення контрольованої операції та перепродається непов’язаним особам. Метод ціни перепродажу також використовується, якщо під час перепродажу товару здійснюються такі операції:
 
169. підготовка товару до перепродажу та його транспортування (поділ товарів на партії, формування поставок, сортування, перепакування);
 
   підготовка товару до перепродажу та його транспортування (поділ товарів на партії, формування поставок, сортування, перепакування);
 
170. змішування товарів, якщо характеристики кінцевої продукції (напівфабрикатів) істотно не відрізняються від характеристик змішуваних товарів.
 
   змішування товарів, якщо характеристики кінцевої продукції (напівфабрикатів) істотно не відрізняються від характеристик змішуваних товарів.
 
171. У разі коли валова рентабельність контрольованої операції перебуває в межах ринкового діапазону валової рентабельності, визначеної у порядку, встановленому підпунктом 39.3.2 цього пункту, для цілей оподаткування визнається, що ціна товарів контрольованої операції відповідає звичайній ціні.
 
   3. У разі коли валова рентабельність контрольованої операції перебуває в межах ринкового діапазону валової рентабельності, визначеної у порядку, встановленому підпунктом 39.3.2 цього пункту, для цілей оподаткування визнається, що ціна товарів контрольованої операції відповідає звичайній ціні.
 
172. Якщо валова рентабельність контрольованої операції є меншою, ніж мінімальне значення ринкового діапазону валової рентабельності, визначеної у порядку, встановленому підпунктом 39.3.2 цього пункту, для цілей оподаткування враховується ціна, що визначається виходячи з фактичної ціни подальшої реалізації товару і валової рентабельності, яка відповідає мінімальному значенню ринкового діапазону валової рентабельності.
 
   4. Якщо валова рентабельність контрольованої операції є меншою, ніж мінімальне значення ринкового діапазону валової рентабельності, визначеної у порядку, встановленому підпунктом 39.3.2 цього пункту, для цілей оподаткування враховується ціна, що визначається виходячи з фактичної ціни подальшої реалізації товару і валової рентабельності, яка відповідає мінімальному значенню ринкового діапазону валової рентабельності.
 
173. Якщо валова рентабельність контрольованої операції перевищує максимальне значення ринкового діапазону валової рентабельності, визначеної у порядку, встановленому підпунктом 39.3.2 цього пункту, для цілей оподаткування враховується ціна, що визначається виходячи з фактичної ціни подальшої реалізації товару і валової рентабельності, яка відповідає максимальному значенню ринкового діапазону валової рентабельності.
 
   5. Якщо валова рентабельність контрольованої операції перевищує максимальне значення ринкового діапазону валової рентабельності, визначеної у порядку, встановленому підпунктом 39.3.2 цього пункту, для цілей оподаткування враховується ціна, що визначається виходячи з фактичної ціни подальшої реалізації товару і валової рентабельності, яка відповідає максимальному значенню ринкового діапазону валової рентабельності.
 
174. Застосування для цілей оподаткування мінімального чи максимального значення ринкового діапазону валової рентабельності відповідно до цього підпункту здійснюється за умови, що це не призводить до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету.
 
-130- Єремеєв І.М.
Ковальчук Н.В.
Нечаєв О.І.
Абзац дев’ятий підпункту 39.3.4 пункту 39.3 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   6. Застосування для цілей оподаткування мінімального чи максимального значення ринкового діапазону валової рентабельності відповідно до цього підпункту здійснюється за умови, що це не призводить до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету.
 
    -131- Мірошниченко Ю.Р.
У підпункті 39.3.4. «Метод ціни перепродажу» пункту 39.3. «Контрольовані операції» статті 39 «Трансфертне ціноутворення» абзац «Застосування для цілей оподаткування мінімального чи максимального значення ринкового діапазону цін відповідно до цього підпункту здійснюється за умови, що це не призводить до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету.» виключити.
 
Відхилено    
175. 39.3.5. Метод «витрати плюс»
 
-132- Хомутиннік В.Ю.
Зміни до законопроекту (щодо підпункту 39.3.5) привести до правил нормопроектувальної техніки, в тому числі передбачивши відповідну нумерацію абзаців.
 
Враховано   39.3.5. Метод «витрати плюс»
 
176. Метод «витрати плюс» є методом визначення відповідності ціни товарів (робіт, послуг) контрольованої операції звичайній ціні, який полягає у зіставленні валової рентабельності собівартості контрольованої операції з ринковим діапазоном валової рентабельності собівартості у зіставних операціях, визначених у порядку, встановленому підпунктом 39.3.2 цього пункту.
 
-133- Нечаєв О.І.
Ковальчук Н.В.
Абзац 147 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.3.5.) викласти в такій редакції:
«Метод «витрати плюс» є методом визначення відповідності ціни товарів (робіт, послуг) контрольованої операції/сукупності однорідних контрольованих операцій звичайній ціні, який полягає у співставленні валової рентабельності собівартості контрольованої операції з ринковим діапазоном валової рентабельності собівартості у співставних операціях, визначеним у порядку, встановленому підпунктом 39.3.2 цього пункту, або у застосуванні ринкового діапазону рентабельності підприємств, що здійснюють співставні операції».
 
Відхилено   1. Метод «витрати плюс» є методом визначення відповідності ціни товарів (робіт, послуг) контрольованої операції звичайній ціні, який полягає у зіставленні валової рентабельності собівартості контрольованої операції з ринковим діапазоном валової рентабельності собівартості у зіставних операціях, визначених у порядку, встановленому підпунктом 39.3.2 цього пункту.
 
177. Метод «витрати плюс» застосовується, зокрема, під час:
 
   2. Метод «витрати плюс» застосовується, зокрема, під час:
 
178. виконання робіт (надання послуг) особами, які є пов’язаними з отримувачами результатів таких робіт (послуг);
 
   виконання робіт (надання послуг) особами, які є пов’язаними з отримувачами результатів таких робіт (послуг);
 
179. реалізації товарів, сировини або напівфабрикатів за договорами між пов’язаними особами;
 
   реалізації товарів, сировини або напівфабрикатів за договорами між пов’язаними особами;
 
180. реалізації товарів (робіт, послуг) за довгостроковими договорами (контрактами) між пов’язаними особами.
 
   реалізації товарів (робіт, послуг) за довгостроковими договорами (контрактами) між пов’язаними особами.
 
181. У разі коли валова рентабельність собівартості контрольованої операції перебуває в межах ринкового діапазону валової рентабельності собівартості, визначеного у порядку, встановленому підпунктом 39.3.2 цього пункту, для цілей оподаткування визнається, що ціна товарів (робіт, послуг) контрольованої операції відповідає звичайній ціні.
 
   3. У разі коли валова рентабельність собівартості контрольованої операції перебуває в межах ринкового діапазону валової рентабельності собівартості, визначеного у порядку, встановленому підпунктом 39.3.2 цього пункту, для цілей оподаткування визнається, що ціна товарів (робіт, послуг) контрольованої операції відповідає звичайній ціні.
 
182. Якщо валова рентабельність собівартості контрольованої операції є меншою, ніж мінімальне значення ринкового діапазону валової рентабельності собівартості, визначеного у порядку, встановленому підпунктом 39.3.2 цього пункту, для цілей оподаткування враховується ціна, що визначається виходячи з фактичної собівартості реалізованих товарів (робіт, послуг) і валової рентабельності собівартості, яка відповідає мінімальному значенню ринкового діапазону валової рентабельності собівартості.
 
   4. Якщо валова рентабельність собівартості контрольованої операції є меншою, ніж мінімальне значення ринкового діапазону валової рентабельності собівартості, визначеного у порядку, встановленому підпунктом 39.3.2 цього пункту, для цілей оподаткування враховується ціна, що визначається виходячи з фактичної собівартості реалізованих товарів (робіт, послуг) і валової рентабельності собівартості, яка відповідає мінімальному значенню ринкового діапазону валової рентабельності собівартості.
 
183. Якщо валова рентабельність собівартості контрольованої операції перевищує максимальне значення ринкового діапазону валової рентабельності собівартості, визначеного у порядку, встановленому підпунктом 39.3.2 цього пункту, для цілей оподаткування враховується ціна, що визначається виходячи з фактичної собівартості реалізованих товарів (робіт, послуг) і валової рентабельності собівартості, яка відповідає максимальному значенню ринкового діапазону валової рентабельності собівартості.
 
   4. Якщо валова рентабельність собівартості контрольованої операції перевищує максимальне значення ринкового діапазону валової рентабельності собівартості, визначеного у порядку, встановленому підпунктом 39.3.2 цього пункту, для цілей оподаткування враховується ціна, що визначається виходячи з фактичної собівартості реалізованих товарів (робіт, послуг) і валової рентабельності собівартості, яка відповідає максимальному значенню ринкового діапазону валової рентабельності собівартості.
 
184. Застосування для цілей оподаткування мінімального чи максимального значення ринкового діапазону валової рентабельності собівартості відповідно до цього підпункту здійснюється за умови, що це не призводить до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету.
 
-134- Єремеєв І.М.
Нечаєв О.І.
Ковальчук Н.В.
Абзац десятий підпункту 39.3.5 пункту 39.3 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   6. Застосування для цілей оподаткування мінімального чи максимального значення ринкового діапазону валової рентабельності собівартості відповідно до цього підпункту здійснюється за умови, що це не призводить до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету.
 
    -135- Мірошниченко Ю.Р.
У підпункті 39.3.5. «Метод «витрати плюс» пункту 39.3. «Контрольовані операції» статті 39 «Трансфертне ціноутворення» абзац «Застосування для цілей оподаткування мінімального чи максимального значення ринкового діапазону цін відповідно до цього підпункту здійснюється за умови, що це не призводить до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету.» виключити.
 
Відхилено    
185. 39.3.6. Метод чистого прибутку
 
-136- Хомутиннік В.Ю.
Зміни до законопроекту (щодо підпункту 39.3.6) привести до правил нормопроектувальної техніки, в тому числі передбачивши відповідну нумерацію абзаців.
 
Враховано   39.3.6. Метод чистого прибутку
 
186. Метод чистого прибутку ґрунтується на порівнянні рентабельності контрольованої операції з ринковим діапазоном рентабельності у зіставних операціях, визначеним у порядку, встановленому підпунктом 39.3.2 цього пункту.
 
-137- Кайда О.П.
Абзац перший підпункт 39.3.6 пункту 39.3 статті 39 проекту Закону викласти у такій редакції:
«Метод чистого прибутку ґрунтується на порівнянні рентабельності контрольованої операції з ринковим діапазоном рентабельності у співставних операціях, визначеним у порядку, встановленому підпунктом 39.3.2 цього пункту; або на застосуванні ринкового діапазону рентабельності підприємств, що здійснюють співставні операції.»
 
Відхилено   1. Метод чистого прибутку ґрунтується на порівнянні рентабельності контрольованої операції з ринковим діапазоном рентабельності у зіставних операціях, визначеним у порядку, встановленому підпунктом 39.3.2 цього пункту.
 
    -138- Ковальчук Н.В.
Абзац 157 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.3.6.) після слів «39.3.2 цього пункту» доповнити словами «; або на застосуванні ринкового діапазону рентабельності підприємств, що здійснюють співставні операції.».
 
Відхилено    
187. Розрахунок найбільш прийнятного показника рентабельності у контрольованій операції (або в сукупності контрольованих операцій у разі, коли окремі операції є настільки взаємопов’язаними або безперервними, що не можуть бути адекватно оцінені окремо) здійснюється платником податку згідно з підпунктом 39.3.2 цього пункту.
 
   2. Розрахунок найбільш прийнятного показника рентабельності у контрольованій операції (або в сукупності контрольованих операцій у разі, коли окремі операції є настільки взаємопов’язаними або безперервними, що не можуть бути адекватно оцінені окремо) здійснюється платником податку згідно з підпунктом 39.3.2 цього пункту.
 
188. Метод чистого прибутку використовується, зокрема, у разі відсутності або недостатності інформації, на підставі якої можна обґрунтовано зробити висновок про достатній рівень зіставності комерційних та/або фінансових умов контрольованої та зіставних операцій під час використання методів, визначених у підпунктах 39.3.4 і 39.3.5 цього пункту.
 
   3. Метод чистого прибутку використовується, зокрема, у разі відсутності або недостатності інформації, на підставі якої можна обґрунтовано зробити висновок про достатній рівень зіставності комерційних та/або фінансових умов контрольованої та зіставних операцій під час використання методів, визначених у підпунктах 39.3.4 і 39.3.5 цього пункту.
 
189. У разі коли рентабельність контрольованої операції перебуває в межах ринкового діапазону рентабельності, визначеного у порядку, встановленому підпунктом 39.3.2 цього пункту, для цілей оподаткування визнається, що ціна товарів (робіт, послуг) контрольованої операції відповідає звичайній ціні.
 
   4. У разі коли рентабельність контрольованої операції перебуває в межах ринкового діапазону рентабельності, визначеного у порядку, встановленому підпунктом 39.3.2 цього пункту, для цілей оподаткування визнається, що ціна товарів (робіт, послуг) контрольованої операції відповідає звичайній ціні.
 
190. Якщо рентабельність контрольованої операції є меншою, ніж мінімальне значення ринкового діапазону рентабельності, визначеного у порядку, встановленому підпунктом 39.3.2 цього пункту, для цілей оподаткування враховується ціна, що визначається виходячи з рентабельності, яка відповідає мінімальному значенню ринкового діапазону.
 
   5. Якщо рентабельність контрольованої операції є меншою, ніж мінімальне значення ринкового діапазону рентабельності, визначеного у порядку, встановленому підпунктом 39.3.2 цього пункту, для цілей оподаткування враховується ціна, що визначається виходячи з рентабельності, яка відповідає мінімальному значенню ринкового діапазону.
 
191. Якщо рентабельність контрольованої операції перевищує максимальне значення ринкового діапазону рентабельності, визначеного у порядку, встановленому підпунктом 39.3.2 цього пункту, для цілей оподаткування враховується ціна, що визначається виходячи з рентабельності, яка відповідає максимальному значенню ринкового діапазону рентабельності.
 
   6. Якщо рентабельність контрольованої операції перевищує максимальне значення ринкового діапазону рентабельності, визначеного у порядку, встановленому підпунктом 39.3.2 цього пункту, для цілей оподаткування враховується ціна, що визначається виходячи з рентабельності, яка відповідає максимальному значенню ринкового діапазону рентабельності.
 
192. Застосування для цілей оподаткування мінімального чи максимального значення ринкового діапазону рентабельності відповідно до цього підпункту здійснюється за умови, що це не призводить до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету.
 
-139- Єремеєв І.М.
Нечаєв О.І.
Кайда О.П.
Ковальчук Н.В.
Абзац восьмий підпункту 39.3.6 пункту 39.3 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   7. Застосування для цілей оподаткування мінімального чи максимального значення ринкового діапазону рентабельності відповідно до цього підпункту здійснюється за умови, що це не призводить до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету.
 
    -140- Мірошниченко Ю.Р.
У підпункті 39.3.6. «Метод чистого прибутку» пункту 39.3. «Контрольовані операції» статті 39 «Трансфертне ціноутворення» абзац «Застосування для цілей оподаткування мінімального чи максимального значення ринкового діапазону цін відповідно до цього підпункту здійснюється за умови, що це не призводить до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету.» виключити.
 
Відхилено    
193. 39.3.7. Метод розподілення прибутку
 
-141- Хомутиннік В.Ю.
Зміни до законопроекту (щодо підпункту 39.3.7) привести до правил нормопроектувальної техніки, в тому числі передбачивши відповідну нумерацію абзаців.
 
Враховано   39.3.7. Метод розподілення прибутку
 
194. Метод розподілення прибутку полягає у зіставленні фактичного розподілення отриманого сукупного прибутку між сторонами контрольованої операції з розподіленням прибутку, здійсненим на економічно обґрунтованій основі між непов’язаними особами.
 
-142- Нечаєв О.І.
Абзац другий підпункту 39.3.7 пункту 39.3 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Метод розподілення прибутку полягає у співставленні фактичного розподілу отриманого сукупного прибутку між сторонами контрольованої операції/сукупності однорідних контрольованих операцій з розподілом прибутку, здійсненим на економічно обґрунтованій основі між непов’язаними особами.»
 
Відхилено   1. Метод розподілення прибутку полягає у зіставленні фактичного розподілення отриманого сукупного прибутку між сторонами контрольованої операції з розподіленням прибутку, здійсненим на економічно обґрунтованій основі між непов’язаними особами.
 
    -143- Ковальчук Н.В.
У абзаці 165 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.3.7.) виключити слова «на економічно обґрунтованій основі».
 
Відхилено    
195. Якщо сторони контрольованих операцій, сукупний прибуток яких підлягає розподіленню з урахуванням положень цього підпункту, ведуть бухгалтерський облік на підставі різних форм та методів бухгалтерського обліку, для цілей застосування методу розподілення прибутку бухгалтерська звітність повинна бути приведена у відповідність з єдиними методологічними засадами бухгалтерського обліку.
 
-144- Єремеєв І.М.
Абзац третій підпункту 39.3.7 пункту 39.3 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Якщо сторони контрольованих операцій, сукупний прибуток яких підлягає розподіленню з урахуванням положень цього підпункту, ведуть фінансову звітність на підставі різних національних положень (стандандартів) бухгалтерського обліку та фінансової звітності, для цілей застосування методу розподілення прибутку фінанова звітність повинна бути приведена у відповідність з тими самими національними положеннями (стандандартів) бухгалтерського обліку та фінансової звітності стороною контрольованої операції, що обирає для себе даний метод».
Під час застосування методу розподілення прибутку між сторонами контрольованих операцій розподіляється сукупний прибуток або залишковий прибуток усіх сторін таких операцій за період, що аналізується.
Для цілей цього підпункту сукупним прибутком всіх сторін контрольованих операцій є сума прибутку від даних контрольованих операцій всіх сторін контрольованих операцій за період, що аналізується. При цьому залишковий прибуток (збиток) визначається як різниця між сукупним прибутком (збитком), отриманим за даними контрольованими операціями, та сумою розрахункового прибутку (збитку) всіх сторін контрольованих операцій.
 
Враховано по суті (абзац перший правки)  2. Якщо сторони контрольованих операцій, сукупний прибуток яких підлягає розподіленню з урахуванням положень цього підпункту, ведуть бухгалтерський облік та фінансову звітність на підставі різних форм та методів бухгалтерського обліку, для цілей застосування методу розподілення прибутку бухгалтерська і фінансова звітність повинна бути приведена у відповідність з єдиними методологічними засадами бухгалтерського обліку.
 
    -145- Ковальчук Н.В.
Абзац 166 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.3.7.) викласти в такій редакції:
«Якщо сторони контрольованих операцій, сукупний прибуток яких підлягає розподіленню з урахуванням положень цього підпункту, ведуть фінансову звітність на підставі різних національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та фінансової звітності, для цілей застосування методу розподілення прибутку фінансова звітність повинна бути приведена у відповідність з тими самими національними положеннями (стандартів) бухгалтерського обліку та фінансової звітності стороною контрольованої операції, що обирає для себе даний метод.».
 
Відхилено    
196. Метод розподілення прибутку використовується, зокрема, у разі наявності:
 
   3. Метод розподілення прибутку використовується, зокрема, у разі наявності:
 
197. істотного взаємозв’язку між контрольованими операціями та іншими операціями, що здійснюються сторонами контрольованої операції з пов’язаними з ними особами;
 
   істотного взаємозв’язку між контрольованими операціями та іншими операціями, що здійснюються сторонами контрольованої операції з пов’язаними з ними особами;
 
198. у власності (користуванні) сторін контрольованої операції прав на об’єкти нематеріальних активів, що істотно впливають на рівень рентабельності.
 
   у власності (користуванні) сторін контрольованої операції прав на об’єкти нематеріальних активів, що істотно впливають на рівень рентабельності.
 
199. Розподілення прибутку між сторонами контрольованих операцій проводиться на підставі оцінки їх вкладу у сукупний прибуток відповідно до критеріїв, які базуються на об’єктивних даних та підтверджуються інформацією у зіставних операціях та/або внутрішніми даними сторін контрольованих операцій відповідно до виконаних кожною з них функцій, використаних під час здійснення контрольованих операцій активів та прийнятих економічних (комерційних) ризиків, пов’язаних з таким здійсненням.
 
   4. Розподілення прибутку між сторонами контрольованих операцій проводиться на підставі оцінки їх вкладу у сукупний прибуток відповідно до критеріїв, які базуються на об’єктивних даних та підтверджуються інформацією у зіставних операціях та/або внутрішніми даними сторін контрольованих операцій відповідно до виконаних кожною з них функцій, використаних під час здійснення контрольованих операцій активів та прийнятих економічних (комерційних) ризиків, пов’язаних з таким здійсненням.
 
200. Під час застосування методу розподілення прибутку між сторонами контрольованих операцій розподіляється сукупний прибуток або залишковий прибуток усіх сторін таких операцій.
 
-146- Єремеєв І.М.
Абзац восьмий підпункту 39.3.7 пункту 39.3 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Під час застосування методу розподілення прибутку між сторонами контрольованих операцій розподіляється сукупний прибуток або залишковий прибуток усіх сторін таких операцій за період, що аналізується.»
 
Враховано   5. Під час застосування методу розподілення прибутку між сторонами контрольованих операцій розподіляється сукупний прибуток або залишковий прибуток усіх сторін таких операцій за період, що аналізується.
 
    -147- Ковальчук Н.В.
Абзац 171 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.3.7.) після слів «таких операцій» доповнити словами «за період, що аналізується».
 
Враховано    
201. Для цілей цього підпункту сукупним прибутком всіх сторін контрольованих операцій є сума прибутку від операційної діяльності всіх сторін контрольованих операцій за період, що аналізується. При цьому залишковий прибуток (збиток) визначається як різниця між сукупним прибутком (збитком), отриманим за результатами проведення контрольованих операцій, та сумою розрахункового прибутку (збитку) всіх сторін контрольованих операцій.
 
-148- Єремеєв І.М.
Абзац дев’ятий підпункту 39.3.7 пункту 39.3 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Для цілей цього підпункту сукупним прибутком всіх сторін контрольованих операцій є сума прибутку від даних контрольованих операцій всіх сторін контрольованих операцій за період, що аналізується. При цьому залишковий прибуток (збиток) визначається як різниця між сукупним прибутком (збитком), отриманим за даними контрольованими операціями, та сумою розрахункового прибутку (збитку) всіх сторін контрольованих операцій».
 
Враховано   6. Для цілей цього підпункту сукупним прибутком всіх сторін контрольованих операцій є сума прибутку від даних контрольованих операцій всіх сторін контрольованих операцій за період, що аналізується. При цьому залишковий прибуток (збиток) визначається як різниця між сукупним прибутком (збитком), отриманим за результатами проведення контрольованих операцій, та сумою розрахункового прибутку (збитку) всіх сторін контрольованих операцій.
 
    -149- Ковальчук Н.В.
Абзац 172 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.3.7.) викласти в такій редакції:
«Для цілей цього підпункту сукупним прибутком всіх сторін контрольованих операцій є сума прибутку від даних контрольованих операцій всіх сторін контрольованих операцій за період, що аналізується. При цьому залишковий прибуток (збиток) визначається як різниця між сукупним прибутком (збитком), отриманим за даними контрольованими операціями, та сумою розрахункового прибутку (збитку) всіх сторін контрольованих операцій.»
 
Враховано    
202. Розрахунковий прибуток (збиток) визначається на основі методів, передбачених абзацами другим - п’ятим підпункту 39.3.1 пункту 39.3 цієї статті, для кожної особи, що є стороною контрольованих операцій, на основі ринкового діапазону ціни товарів (робіт, послуг) або показників рентабельності для кожної сторони з урахуванням виконаних такою стороною функцій, використаних активів та прийнятих комерційних ризиків, що є типовими для зіставних операцій.
 
   7. Розрахунковий прибуток (збиток) визначається на основі методів, передбачених абзацами другим - п’ятим підпункту 39.3.1 пункту 39.3 цієї статті, для кожної особи, що є стороною контрольованих операцій, на основі ринкового діапазону ціни товарів (робіт, послуг) або показників рентабельності для кожної сторони з урахуванням виконаних такою стороною функцій, використаних активів та прийнятих комерційних ризиків, що є типовими для зіставних операцій.
 
203. Визначення підсумкової величини прибутку (збитку) кожної сторони контрольованих операцій здійснюється шляхом підсумовування відповідних розрахункового прибутку (збитку) і залишкового прибутку (збитку).
 
   8. Визначення підсумкової величини прибутку (збитку) кожної сторони контрольованих операцій здійснюється шляхом підсумовування відповідних розрахункового прибутку (збитку) і залишкового прибутку (збитку).
 
204. Для розподілу між сторонами контрольованих операцій сукупного або залишкового прибутку (збитку) всіх сторін зазначених операцій враховуються такі показники:
 
-150- Нечаєв О.І.
Ковальчук Н.В.
У абзаці 175 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.3.7.) розділу І законопроекту слово «показники» замінити словом «критерії».
 
Відхилено   9. Для розподілу між сторонами контрольованих операцій сукупного або залишкового прибутку (збитку) всіх сторін зазначених операцій враховуються такі показники:
 
205. розмір витрат, понесених кожною стороною контрольованих операцій у зв’язку із створенням нематеріальних активів, використання яких впливає на розмір фактично отриманого прибутку (збитку) від контрольованих операцій;
 
   розмір витрат, понесених кожною стороною контрольованих операцій у зв’язку із створенням нематеріальних активів, використання яких впливає на розмір фактично отриманого прибутку (збитку) від контрольованих операцій;
 
206. характеристика персоналу, залученого кожною стороною контрольованих операцій, включаючи його чисельність і кваліфікацію, витрачений персоналом час, обсяг витрат на оплату праці, що мають вплив на розмір фактично отриманого прибутку (понесеного збитку) кожною стороною контрольованих операцій;
 
   характеристика персоналу, залученого кожною стороною контрольованих операцій, включаючи його чисельність і кваліфікацію, витрачений персоналом час, обсяг витрат на оплату праці, що мають вплив на розмір фактично отриманого прибутку (понесеного збитку) кожною стороною контрольованих операцій;
 
207. ринкова вартість активів, що були використані кожною стороною контрольованих операцій та мали вплив на розмір фактично отриманого прибутку (збитку) контрольованих операцій;
 
   ринкова вартість активів, що були використані кожною стороною контрольованих операцій та мали вплив на розмір фактично отриманого прибутку (збитку) контрольованих операцій;
 
208. інші показники, які пов’язані з виконанням функцій, використанням активів, прийнятими комерційними ризиками та розміром фактично отриманого прибутку (збитку) кожною стороною контрольованих операцій.
 
   інші показники, які пов’язані з виконанням функцій, використанням активів, прийнятими комерційними ризиками та розміром фактично отриманого прибутку (збитку) кожною стороною контрольованих операцій.
 
209. Розподілення сукупного або залишкового прибутку (збитку) між сторонами контрольованих операцій може здійснюватися з урахуванням дисконтованих грошових потоків сторін контрольованих операцій протягом прогнозованої тривалості комерційної діяльності та застосовуватися у випадках:
 
   10. Розподілення сукупного або залишкового прибутку (збитку) між сторонами контрольованих операцій може здійснюватися з урахуванням дисконтованих грошових потоків сторін контрольованих операцій протягом прогнозованої тривалості комерційної діяльності та застосовуватися у випадках:
 
210. здійснення контрольованих операцій на етапі виходу на ринок товарів (робіт, послуг);
 
   здійснення контрольованих операцій на етапі виходу на ринок товарів (робіт, послуг);
 
211. складення прогнозів грошових потоків сторін контрольованих операцій як складової оцінки життєвого циклу товарів (робіт, послуг);
 
   складення прогнозів грошових потоків сторін контрольованих операцій як складової оцінки життєвого циклу товарів (робіт, послуг);
 
212. проведення оцінки капітальних інвестицій та тривалості продажу товарів (робіт, послуг) з високим ступенем точності.
 
   проведення оцінки капітальних інвестицій та тривалості продажу товарів (робіт, послуг) з високим ступенем точності.
 
213. Розподілення прибутку між сторонами контрольованих операцій пропорційно розподіленню прибутку між сторонами зіставних операцій здійснюється за наявності інформації про розподілення сум прибутку (збитку) за такими операціями, а також за умови дотримання одночасно таких умов:
 
   11. Розподілення прибутку між сторонами контрольованих операцій пропорційно розподіленню прибутку між сторонами зіставних операцій здійснюється за наявності інформації про розподілення сум прибутку (збитку) за такими операціями, а також за умови дотримання одночасно таких умов:
 
214. дані бухгалтерського обліку сторін контрольованих операцій повинні бути зіставні з даними бухгалтерського обліку сторін (у тому числі шляхом здійснення необхідного коригування);
 
   дані бухгалтерського обліку сторін контрольованих операцій повинні бути зіставні з даними бухгалтерського обліку сторін (у тому числі шляхом здійснення необхідного коригування);
 
215. сукупна валова рентабельність сторін контрольованих операцій не повинна істотно відрізнятися від сукупної валової рентабельності сторін зіставних операцій (у тому числі шляхом здійснення необхідного коригування).
 
   сукупна валова рентабельність сторін контрольованих операцій не повинна істотно відрізнятися від сукупної валової рентабельності сторін зіставних операцій (у тому числі шляхом здійснення необхідного коригування).
 
216. У разі коли прибуток, отриманий стороною контрольованих операцій, дорівнює прибутку, розрахованому для цієї сторони відповідно до методу розподілення прибутку (чи перевищує розмір такого прибутку), або якщо збиток, понесений зазначеною стороною, дорівнює збитку, розрахованому для цієї сторони відповідно до методу розподілення прибутку (чи є меншим за розмір такого збитку), для цілей оподаткування приймається відповідно фактично отриманий прибуток або фактично понесений збиток.
 
   12. У разі коли прибуток, отриманий стороною контрольованих операцій, дорівнює прибутку, розрахованому для цієї сторони відповідно до методу розподілення прибутку (чи перевищує розмір такого прибутку), або якщо збиток, понесений зазначеною стороною, дорівнює збитку, розрахованому для цієї сторони відповідно до методу розподілення прибутку (чи є меншим за розмір такого збитку), для цілей оподаткування приймається відповідно фактично отриманий прибуток або фактично понесений збиток.
 
217. Якщо прибуток, отриманий стороною контрольованих операцій, є меншим за прибуток, розрахований для такої сторони відповідно до методу розподілення прибутку, для цілей оподаткування приймається прибуток, розрахований для такої сторони відповідно до методу розподілення прибутку.
 
-151- Ковальчук Н.В.
У абзаці 188 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.3.7.) слова «розрахований для такої сторони відповідно до методу розподілення прибутку.» замінити словами «фактично отриманий стороною контрольованих операцій.».
 
Відхилено   13. Якщо прибуток, отриманий стороною контрольованих операцій, є меншим за прибуток, розрахований для такої сторони відповідно до методу розподілення прибутку, для цілей оподаткування приймається прибуток, розрахований для такої сторони відповідно до методу розподілення прибутку
 
    -152- Нечаєв О.І.
Абзаци дванадцять п’ятий і двадцять шостий підпункту 39.3.7 пункту 39.3 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Якщо прибуток, отриманий стороною контрольованих операцій, є меншим за прибуток, розрахований для такої сторони відповідно до методу розподілення прибутку, для цілей оподаткування приймається прибуток, фактично отриманий стороною контрольованих операцій.
Якщо збиток, понесений стороною контрольованих операцій, перевищує збиток, розрахований для такої сторони відповідно до методу розподілення прибутку, для цілей оподаткування враховується збиток, реально понесений стороною контрольованих операцій.»
 
Відхилено    
218. Якщо збиток, понесений стороною контрольованих операцій, перевищує збиток, розрахований для такої сторони відповідно до методу розподілення прибутку, для цілей оподаткування враховується збиток, розрахований для такої сторони відповідно до методу розподілення прибутку.
 
-153- Ковальчук Н.В.
У абзаці 189 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.3.7.) слова «розрахований для такої сторони відповідно до методу розподілення прибутку.» замінити словами «реально понесений стороною контрольованих операцій.».
 
Відхилено   14. Якщо збиток, понесений стороною контрольованих операцій, перевищує збиток, розрахований для такої сторони відповідно до методу розподілення прибутку, для цілей оподаткування враховується збиток, розрахований для такої сторони відповідно до методу розподілення прибутку.
 
219. На підставі зіставлення прибутку (збитку), врахованого для цілей оподаткування відповідно до цього підпункту, фактично отриманий прибуток (понесений збиток) платником податку підлягає коригуванню з метою визначення кінцевої суми податку на прибуток підприємств, що підлягає сплаті до бюджету.
 
   15. На підставі зіставлення прибутку (збитку), врахованого для цілей оподаткування відповідно до цього підпункту, фактично отриманий прибуток (понесений збиток) платником податку підлягає коригуванню з метою визначення кінцевої суми податку на прибуток підприємств, що підлягає сплаті до бюджету.
 
220. Застосування для цілей оподаткування прибутку або збитку, розрахованого відповідно до методу розподілення прибутку, здійснюється за умови, що це не призводить до зменшення суми податків, що підлягають сплаті до бюджету.
 
-154- Єремеєв І.М.
Нечаєв О.І.
Ковальчук Н.В.
Абзац двадцять восьмий підпункту 39.3.7 пункту 39.3 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   16. Застосування для цілей оподаткування прибутку або збитку, розрахованого відповідно до методу розподілення прибутку, здійснюється за умови, що це не призводить до зменшення суми податків, що підлягають сплаті до бюджету.
 
    -155- Мірошниченко Ю.Р.
У підпункті 39.3.7. «Метод розподілення прибутку» пункту 39.3. «Контрольовані операції» статті 39 «Трансфертне ціноутворення» абзац «Застосування для цілей оподаткування мінімального чи максимального значення ринкового діапазону цін відповідно до цього підпункту здійснюється за умови, що це не призводить до зменшення суми податку, що підлягає сплаті до бюджету.» виключити.
 
Відхилено    
221. 39.4. Складення та подання документації для податкового контролю
 
-156- Хомутиннік В.Ю.
Зміни до законопроекту (щодо підпункту 39.4) привести до правил нормопроектувальної техніки, в тому числі передбачивши відповідну нумерацію абзаців.
 
Враховано   39.4. Складення та подання документації для податкового контролю
 
222. 39.4.1. Для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням звітним періодом є календарний рік.
 
   39.4.1. Для цілей податкового контролю за трансфертним ціноутворенням звітним періодом є календарний рік.
 
223. Платники податків, які протягом звітного періоду здійснювали контрольовані операції, зобов’язані подати до 1 травня року, наступного за звітним, центральному органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного
документообігу та електронного цифрового підпису звіт про контрольовані операції.
 
-157- Хомутиннік В.Ю.
У абзаці другому законопроекту (щодо підпункту 39.4.1) після слів «Платники податків» доповнити словами « (крім Національного банку України) «;
 
Враховано   39.4.2. Платники податків (крім Національного банку України), які протягом звітного періоду здійснювали контрольовані операції, зобов’язані подати до 1 травня року, наступного за звітним, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису звіт про контрольовані операції.
 
    -158- Кайда О.П.
Абзац третій підпункт 39.4.1 пункту 39.4 статті 39 проекту Закону викласти у такій редакції:
«Платники податків до 1 травня року, наступного за звітним, подають центральному органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису документацію в єдиному форматі про контрольовані операції, що зазначені у поданому звіті про контрольовані операції, яка повинна містити таку інформацію:»
 
Відхилено    
    -159- Продан О.П.
У абзаці 194 пункту 2 розділу І законопроекту після слів «контрольовані операції» доповнити словами «який повинен містити таку інформацію»;
 
Відхилено    
    -160- Горіна І.А.
Ляпіна К.М.
Абзаци четвертий - п’ятнадцятий підпункту 39.4.1 пункту 39.4 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Звіт про контрольовані операції повинен містити таку інформацію:
дані про пов’язаних осіб, які дозволяють їх ідентифікувати (включаючи найменування держав та територій, податковими резидентами яких є такі особи);
опис операції, умови її проведення (ціна, строки та інші визначені законодавством України обов’язкові умови договорів (контрактів);
опис товарів (робіт, послуг), включаючи фізичні характеристики, якість, країну походження і виробника, наявність товарного знаку та іншу інформацію, пов’язану з якісними характеристиками товару (роботи, послуги);
умови та строки здійснення розрахунків за операцією»;
 
Відхилено    
    -161- Кінах А.К.
В абзаці другому підпункту 39.4.1 пункту 39.4 статті 39 слова «до 1 травня» замінити словами «до 1 липня»;
 
Відхилено    
224. Форма звіту (уточненого звіту) встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів.
 
-162- Пинзеник В.М.
В абзаці третьому підпункту 39.4.1 пункту 39.4 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту слова «в частині адміністрування податків і зборів» виключити.
 
Враховано   39.4.3. Форма звіту (уточненого звіту) встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
 
    -163- Продан О.П.
Абзац 195 пункту 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
225. Великі платники податків до 1 травня року, наступного за звітним, подають центральному органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису документацію в єдиному форматі про контрольовані операції, що зазначені у поданому звіті про контрольовані операції, яка повинна містити таку інформацію:
 
-164- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці четвертому (щодо підпункту 39.4.1) законопроекту після слів «Великі платники» доповнити словами « (крім Національного банку України) «;
 
Враховано В правці №231 н.д.Долженкова О.В.)     
    -165- Долженков О.В.
Абзаци четвертий - шістнадцятий підпункту 39.4.1 пункту 39.4 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -166- Кінах А.К.
Абзаци четвертий – п’ятнадцятий підпункту 39.4.1 пункту 39.4 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
«Великі платники податків до 1 липня року, наступного за звітним, подають центральному органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису документацію в єдиному форматі про контрольовані операції, що зазначені у поданому звіті про контрольовані операції, яка повинна містити таку інформацію:
дані в повному обсязі про пов’язаних осіб (включаючи найменування держав та територій, податковими резидентами яких є такі особи);
дані про групу (сукупність суб’єктів господарювання, які є пов’язаними особами відповідно до положень підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу), у тому числі структуру групи, опис діяльності, політику трансфертного ціноутворення групи;
опис операції, умови її проведення (за групами ідентичних товарів);
опис товарів (робіт, послуг), за групами ідентичних товарів, включаючи фізичні характеристики, якість і репутацію на ринку, країну походження і виробника, наявність товарного знаку та іншу інформацію, пов’язану з якісними характеристиками групи товарів (робіт, послуг);
умови та строки здійснення розрахунків за групами ідентичних операцій;
чинники та/або джерела інформації, які вплинули на формування та встановлення ціни;
відомості про функції пов’язаних осіб, що є сторонами контрольованої операції, про використані ними активи, пов’язані з даною контрольованою операцією, та економічні (комерційні) ризики, які такі особи враховували під час здійснення контрольованої операції (функціональний аналіз та аналіз ризиків);
економічний аналіз (включаючи методи, які застосовано для визначення ціни контрольованої операції та обґрунтування причин вибору відповідного методу; суму отриманих доходів (прибутку) та/або суму понесених витрат (збитку) внаслідок проведення контрольованої операції, рівень рентабельності; розрахунок ринкового діапазону цін (рентабельності) стосовно контрольованої операції з описом підходу до вибору зіставних операцій, джерела інформації, застосовані для визначення ціни контрольованої операції);
результати порівняльного аналізу комерційних та фінансових умов операцій відповідно до підпункту 39.2.2 пункту 39.2 цієї статті;
відомості про проведене платником податку пропорційне коригування податкової бази та сум податку відповідно до підпункту 39.5.5 пункту 39.5 цієї статті (у разі його здійснення)».
 
Враховано по суті (В правці №231 н.д.Долженкова О.В.)   
    -167- Нечаєв О.І.
Ковальчук Н.В.
Абзац 196 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.4.1.) розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
«Платники податків до 1 травня року, наступного за звітним, подають центральному органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів звіт про контрольовані операції та додатки до них, що можуть містити таку інформацію:»;
 
Відхилено    
    -168- Івахів С.П.
Абзац четвертий підпункту 39.4.1 пункту 39.4 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
«Платники податків до 1 травня року, наступного за звітним, подають центральному органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів звіт про контрольовані операції та додатки до них, що можуть містити таку інформацію:»
 
Відхилено    
    -169- Продан О.П.
Абзац 196 пункту 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
226. дані в повному обсязі про пов’язаних осіб (включаючи найменування держав та територій, податковими резидентами яких є такі особи);
 
-170- Продан О.П.
У абзаці 197 пункту 2 розділу І законопроекту слова «в повному обсязі» виключити, а після слова «осіб» доповнити словами «які дозволяють їх ідентифікувати»;
 
Враховано В правці №231 н.д.Долженкова О.В.)     
    -171- Ковальчук Н.В.
У абзаці 197 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.4.1.) слова «дані в повному обсязі про пов’язаних осіб» замінити словами «дані про пов`язаних осіб, які дозволяють їх ідентифікувати».
 
Враховано В правці №231 н.д.Долженкова О.В.)   
227. дані про групу (сукупність суб’єктів господарювання, які є пов’язаними особами відповідно до положень підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу), у тому числі структуру групи, опис діяльності, політику трансфертного ціноутворення групи;
 
-172- Продан О.П.
Абзац 198 пункту 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
228. опис операції, умови її проведення;
 
-173- Продан О.П.
Абзац 199 пункту 2 розділу І законопроекту доповнити словами « (ціна, строки та інші визначені законодавством України обов’язкові умови договорів (контрактів)»;
 
Враховано ( в праці №231 н.д.Долженкова О.В.)     
    -174- Ковальчук Н.В.
Абзац 199 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.4.1.) після слів «умови її проведення» доповнити словами « (ціна, строки та інші визначені законодавством України обов’язкові умови договорів)».
 
Враховано (в правці№231 н.д.Долженкова О.В.)   
229. опис товарів (робіт, послуг), включаючи фізичні характеристики, якість і репутацію на ринку, країну походження і виробника, наявність товарного знаку та іншу інформацію, пов’язану з якісними характеристиками товару (роботи, послуги);
 
-175- Продан О.П.
У абзаці 200 пункту 2 розділу І законопроекту слова «і репутація на ринку» та «наявність товарного знаку» виключити;
 
Відхилено (редакція першого читання відображена в правці №231 н.д.Долженкова)     
230. умови та строки здійснення розрахунків за операцією;
 
      
231. чинники, які вплинули на формування та встановлення ціни;
 
-176- Продан О.П.
Абзаци 202-207 пункту 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -177- Ковальчук Н.В.
Абзац 202 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.4.1.) виключити.
 
Враховано    
232. відомості про функції пов’язаних осіб, що є сторонами контрольованої операції, про використані ними активи, пов’язані з даною контрольованою операцією, та економічні (комерційні) ризики, які такі особи враховували під час здійснення контрольованої операції (функціональний аналіз та аналіз ризиків);
 
-178- Нечаєв О.І.
Абзац одинадцятий підпункту 39.4.1 пункту 39.4 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
«відомості про функції платника податку, що є стороною контрольованої операції, про використані ними активи, пов’язані з даною контрольованою операцією, та економічні (комерційні) ризики, які такі особи враховували під час здійснення контрольованої операції (функціональний аналіз та аналіз ризиків)»;
 
Враховано в правці №231 нд.Долженкова О.В.)     
    -179- Ковальчук Н.В.
Абзац 203 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.4.1.) виключити.
 
Враховано    
233. економічний аналіз (включаючи методи, які застосовано для визначення ціни контрольованої операції та обґрунтування причин вибору відповідного методу; суму отриманих доходів (прибутку) та/або суму понесених витрат (збитку) внаслідок проведення контрольованої операції, рівень рентабельності; розрахунок ринкового діапазону цін (рентабельності) стосовно контрольованої операції з описом підходу до вибору зіставних операцій, джерела інформації, застосовані для визначення ціни контрольованої операції);
 
-180- Нечаєв О.І.
Абзац дванадцятий підпункту 39.4.1 пункту 39.4 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«економічний аналіз (включаючи методи, які застосовано для визначення ціни контрольованої операції та обґрунтування причин вибору відповідного методу; суму отриманих доходів (прибутку) та/або суму понесених витрат (збитку) внаслідок проведення контрольованої операції; розрахунок ринкового діапазону цін (рентабельності) стосовно контрольованої операції з описом підходу до вибору співставних операцій; джерела інформації, застосовані для визначення звичайної ціни)»;
 
Враховано ( в праці №231 н.д.Долженкова О.В.)     
    -181- Мірошниченко Ю.Р.
Підпункт 39.4.1. пункту 39.4. «Складення та подання документації для податкового контролю» статті 39 «Трансфертне ціноутворення» доповнити абзацом такого змісту:
«цінові довідки та/або цінові експертизи умов договорів щодо контрольованих операцій (у випадку наявності);»
 
Відхилено    
234. результати порівняльного аналізу комерційних та фінансових умов операцій відповідно до підпункту 39.2.2 пункту 39.2 цієї статті;
 
-182- Тігіпко С.Л.
У пункті 2 розділу І проекту абзац тринадцятий підпункту 39.4.1 пункту 39.4 статті 39 виключити.
 
Враховано      
    -183- Нечаєв О.І.
Абзац тринадцятий підпункту 39.4.1 пункту 39.4 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту після слів «умов операцій» доповнити словами «або функціональний аналіз щодо контрольованої операції»;
 
Відхилено    
    -184- Ковальчук Н.В.
Абзац 205 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.4.1.) після слів «умов операцій» доповнити словами «або функціональний аналіз щодо контрольованої операції відповідно до підпункту 39.2.2 пункту 39.2 цієї статті.».
 
Відхилено    
235. відомості про проведене платником податку пропорційне коригування податкової бази та сум податку відповідно до підпункту 39.5.5 пункту 39.5 цієї статті (у разі його здійснення);
 
      
236. відомості про господарську операцію, що підтверджують її здійснення протягом звітного періоду (документи або їх копії).
 
-185- Хомутиннік В.Ю.
Абзац п’ятнадцятий підпункту 39.4.1 пункту 39.4 законопроекту виключити
 
Враховано      
    -186- Ковальчук Н.В.
Абзац 207 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.4.1.) виключити.
 
Враховано    
    -187- Пишний А.Г.
У пункті 2 розділу І підпункту 39.4.1 пункту 39.4 законопроекту слова « відомості про господарську операцію, що підтверджують її здійснення протягом звітного періоду (документи або їх копії)» виключити.
 
Враховано    
    -188- Нечаєв О.І.
В абзаці п’ятнадцятому підпункту 39.4.1 пункту 39.4 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту вилучити слова «документи або їх копії»;
 
Враховано    
    -189- Ковальчук Н.В.
Після абзацу 207 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.4.1.) вставити абзаци 208,209,210,211 в такій редакції:
«Центральний орган виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів з метою уточнення інформації, яка міститься у звіті, має право звернутися із запитом до платника податку.
Запит платнику податків надсилається не пізніше 20 травня року, наступного за звітним.
Платник податків протягом двох місяців з дня, що настає за днем надходження запиту, зобов’язаний подати уточнений звіт.
Звіт та додатки приймається відповідно до статті 49 цього Кодексу.»
 
Враховано по суті в правці №231 н.д.Долженкова О.В.   
237. Документація приймається відповідно до пункту 49.8 статті 49 цього Кодексу.
 
-190- Івахів С.П.
Абзац шістнадцятий викласти в наступній редакції:
«Звіт та додатки приймається відповідно до статті 49 цього Кодексу»
 
Враховано по суті ( в правці №231 Н.д.Долженкова О.В.)     
238. У разі коли територіальний орган центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів під час виконання функцій податкового контролю виявив факти проведення платником податків контрольованих операцій, звіт про які відповідно до цього пункту не подано, він надсилає повідомлення центральному органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів про виявлені контрольовані операції. Повідомлення надсилається засобами електронного зв’язку не пізніше наступного робочого дня з дня виявлення таких операцій.
 
   39.4.6. У разі коли територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, під час виконання функцій податкового контролю виявив факти проведення платником податків контрольованих операцій, звіт про які відповідно до цього пункту не подано, він надсилає повідомлення центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, про виявлені контрольовані операції. Повідомлення надсилається засобами електронного зв’язку не пізніше наступного робочого дня з дня виявлення таких операцій.
 
239. Платник податків, стосовно якого здійснювався податковий контроль, інформується про надсилання центральному органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів повідомлення про виявлені контрольовані операції в десятиденний строк з дня надсилання такого повідомлення.
 
   39.4.7. Платник податків, стосовно якого здійснювався податковий контроль, інформується про надсилання центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, повідомлення про виявлені контрольовані операції в десятиденний строк з дня надсилання такого повідомлення.
 
240. Форма повідомлення встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів.
 
   39.4.8. Форма повідомлення встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
 
241. Надсилання зазначеного повідомлення не впливає на виконання функцій податкового контролю територіальним органом центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів, який їх здійснює, в тому числі не змінює строки проведення перевірки.
 
-191- Ляшко О.В.
У частині другій абзац 213 (абзац 20 підпункту 39.4.1. пункту 39.4) викласти у такій редакції:
«Після надсилання зазначеного повідомлення перевірка проводиться територіальним органом центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів виключно за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів.».
 
Відхилено   39.4.9. Надсилання зазначеного повідомлення не впливає на виконання функцій податкового контролю територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, який їх здійснює, в тому числі не змінює строки проведення перевірки.
 
242. 39.4.2. Центральний орган виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів має право звернутися із запитом щодо подання документації про контрольовані операції до платників податків, що не зобов’язані подавати документацію у порядку, передбаченому підпунктом 39.4.1 цього пункту, але здійснювали контрольовані операції протягом звітного періоду.
 
-192- Долженков О.В.
Підпункт 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«39.4.2. Центральний орган виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів, за наявності обставин, визначених статтею 78 цього Кодексу, має право звернутися із запитом щодо подання документації про контрольовані операції до платників податків, які здійснювали контрольовані операції протягом звітного періоду.
Запит платнику податків надсилається не раніше 1 травня року, наступного за календарним роком, в якому таку операцію (операції) було проведено.
Платники податків (окрім великих платників податків) протягом місяця з дня, що настає за днем надходження запиту, зобов’язані подати первинну документацію щодо окремих контрольованих операцій, що зазначені в запиті, та іншу документацію (сукупність документів або єдиний документ, складений в довільній формі), якими вони можуть обґрунтувати відповідність договірних цін вказаної контрольованої операції рівню звичайних цін.
Великі платники податків протягом двох місяців з дня, що настає за днем надходження запиту, зобов’язані подати щодо окремих контрольованих операцій, які зазначені в запиті, документацію (сукупність документів або єдиний документ, складений в довільній формі), яка повинна містити таку інформацію:
дані в повному обсязі про пов’язаних осіб (включаючи найменування держав та територій, податковими резидентами яких є такі особи);
дані про групу (сукупність суб’єктів господарювання, які є пов’язаними особами відповідно до положень підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу), у тому числі структуру групи, опис діяльності, політику трансфертного ціноутворення групи;
опис операції, умови її проведення;
опис товарів (робіт, послуг), включаючи фізичні характеристики, якість і репутацію на ринку, країну походження і виробника, наявність товарного знаку та іншу інформацію, пов’язану з якісними характеристиками товару (роботи, послуги);
умови та строки здійснення розрахунків за операцією;
чинники, які вплинули на формування та встановлення ціни;
відомості про функції пов’язаних осіб, що є сторонами контрольованої операції, про використані ними активи, пов’язані з даною контрольованою операцією, та економічні (комерційні) ризики, які такі особи враховували під час здійснення контрольованої операції (функціональний аналіз та аналіз ризиків);
економічний аналіз (включаючи методи, які застосовано для визначення ціни контрольованої операції та обґрунтування причин вибору відповідного методу; суму отриманих доходів (прибутку) та/або суму понесених витрат (збитку) внаслідок проведення контрольованої операції, рівень рентабельності; розрахунок ринкового діапазону цін (рентабельності) стосовно контрольованої операції з описом підходу до вибору зіставних операцій, джерела інформації, застосовані для визначення ціни контрольованої операції);
результати порівняльного аналізу комерційних та фінансових умов операцій відповідно до підпункту 39.2.2 пункту 39.2 цієї статті;
відомості про проведене платником податку пропорційне коригування податкової бази та сум податку відповідно до підпункту 39.5.5 пункту 39.5 цієї статті (у разі його здійснення);
відомості про господарську операцію, що підтверджують її здійснення протягом звітного періоду (документи або їх копії).
Документація приймається відповідно до пункту 49.8 статті 49 цього Кодексу.
Національний банк України, інші банки подають документацію про контрольовані операції з урахуванням положень, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність", відносно дотримання вимог банківської таємниці.
Неподання платниками податків зазначеної документації у строки, встановлені цим підпунктом, або подання її з порушенням вимог цього підпункту є підставою для проведення перевірки відповідно до пункту 39.5 цієї статті»
 
Враховано   39.4.10. Центральний орган виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів, за наявності обставин, визначених статтею 78 цього Кодексу, має право звернутися із запитом щодо подання документації про контрольовані операції до платників податків, які здійснювали контрольовані операції протягом звітного періоду.
39.4.11. Запит платнику податків надсилається не раніше 1 травня року, наступного за календарним роком, в якому таку операцію (операції) було проведено.
39.4.12. Платники податків (крім великих платників податків) протягом місяця з дня, що настає за днем надходження запиту, зобов’язані подати первинну документацію щодо окремих контрольованих операцій, що зазначені в запиті, та іншу документацію (сукупність документів або єдиний документ, складений в довільній формі), якими вони можуть обґрунтувати відповідність договірних цін вказаної контрольованої операції рівню звичайних цін.
39.4.13. Великі платники податків (крім Національного банку України) протягом двох місяців з дня, що настає за днем надходження запиту, зобов’язані подати щодо окремих контрольованих операцій, які зазначені в запиті, документацію (сукупність документів або єдиний документ, складений в довільній формі), яка повинна містити таку інформацію:
а) дані про пов’язаних осіб, які дозволяють їх ідентифікувати (включаючи найменування держав та територій, податковими резидентами яких є такі особи);
б) дані про групу (сукупність суб’єктів господарювання, які є пов’язаними особами відповідно до положень підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу), у тому числі структуру групи, опис діяльності, політику трансфертного ціноутворення групи;
в) опис операції, умови її проведення (ціна, строки та інші визначені законодавством України обов’язкові умови договорів (контрактів);
г) опис товарів (робіт, послуг), включаючи фізичні характеристики, якість і репутацію на ринку, країну походження і виробника, наявність товарного знаку та іншу інформацію, пов’язану з якісними характеристиками товару (роботи, послуги);
г’) умови та строки здійснення розрахунків за операцією;
е) чинники, які вплинули на формування та встановлення ціни;
є) відомості про функції пов’язаних осіб, що є сторонами контрольованої операції, про використані ними активи, пов’язані з даною контрольованою операцією, та економічні (комерційні) ризики, які такі особи враховували під час здійснення контрольованої операції (функціональний аналіз та аналіз ризиків);
ж) економічний аналіз (включаючи методи, які застосовано для визначення ціни контрольованої операції та обґрунтування причин вибору відповідного методу; суму отриманих доходів (прибутку) та/або суму понесених витрат (збитку) внаслідок проведення контрольованої операції, рівень рентабельності; розрахунок ринкового діапазону цін (рентабельності) стосовно контрольованої операції з описом підходу до вибору зіставних операцій, джерела інформації, застосовані для визначення ціни контрольованої операції);
з) результати порівняльного аналізу комерційних та фінансових умов операцій відповідно до підпункту 39.2.2 пункту 39.2 цієї статті;
і) відомості про проведене платником податку пропорційне коригування податкової бази та сум податку відповідно до підпункту 39.5.5 пункту 39.5 цієї статті (у разі його здійснення).
39.4.14. Документація приймається відповідно до пункту 49.8 статті 49 цього Кодексу.
39.4.15. Банки подають документацію про контрольовані операції з урахуванням положень, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність", відносно дотримання вимог банківської таємниці.
39.4.16. Неподання платниками податків зазначеної документації у строки, встановлені цим підпунктом, або подання її з порушенням вимог цього підпункту є підставою для проведення перевірки відповідно до пункту 39.5 цієї статті.
 
    -193- Кінах А.К.
Підпункт 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 викласти в такій редакції:
«39.4.2. Центральний орган виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів має право звернутися із запитом щодо подання:
- документації про контрольовані операції до платників податків, що не зобов’язані подавати документацію у порядку, передбаченому підпунктом 39.4.1 цього пункту, але здійснювали контрольовані операції протягом звітного періоду;
- копій первинних документів щодо контрольованої операції або групи ідентичних контрольованих операцій. При цьому великий платник податків зобов'язаний копії таких документів в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб.
Запит платнику податків надсилається не раніше 1 липня року, наступного за календарним роком, в якому таку операцію (операції) було проведено.
Платник податків протягом двох місяців з дня, що настає за днем надходження запиту, зобов’язаний подати документацію про здійснену операцію відповідно до підпункту 39.4.1 цього пункту.
Неподання платником податків зазначеної документації у строки, встановлені цим підпунктом, або подання її з порушенням вимог цього підпункту є підставою для проведення перевірки відповідно до пункту 39.5 цієї статті»
 
Відхилено    
    -194- Горіна І.А.
Ляпіна К.М.
Абзаци перший - третій підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
243. Запит платнику податків надсилається не раніше 1 травня року, наступного за календарним роком, в якому таку операцію (операції) було проведено.
 
      
244. Платник податків протягом двох місяців з дня, що настає за днем надходження запиту, зобов’язаний подати документацію про здійснену операцію відповідно до підпункту 39.4.1 цього пункту.
 
      
245. Неподання платником податків зазначеної документації у строки, встановлені цим підпунктом, або подання її з порушенням вимог цього підпункту є підставою для проведення перевірки відповідно до пункту 39.5 цієї статті.
 
-195- Горіна І.А.
Ляпіна К.М.
Продан О.П.
В абзаці четвертому підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту слова «зазначеної документації» замінити словами «зазначеного звіту».
 
Відхилено (редакція першого читання відображена в правці №231 н.д.Долженкова     
246. 39.5. Податковий контроль за визначенням цін у контрольованих операціях
 
   39.5. Податковий контроль за визначенням цін у контрольованих операціях
 
247. Податковий контроль за визначенням цін у контрольованих операціях здійснюється шляхом моніторингу цін у контрольованих операціях та проведення перевірок.
 
   Податковий контроль за визначенням цін у контрольованих операціях здійснюється шляхом моніторингу цін у контрольованих операціях та проведення перевірок.
 
248. 39.5.1. Моніторинг цін у контрольованих операціях здійснюється шляхом спостереження центральним органом виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів за цінами, що застосовуються сторонами таких операцій, та шляхом аналізу документації про контрольовані операції, поданої платником податків відповідно до підпунктів 39.4.1 і 39.4.2 пункту 39.4 цієї статті.
 
-196- Хомутиннік В.Ю.
У підпункті 39.5.1 законопроекту слова і цифри «підпунктів 39.4.1 і 39.4.2» виключити.
 
Враховано   39.5.1. Моніторинг цін у контрольованих операціях здійснюється шляхом спостереження центральним органом виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів за цінами, що застосовуються сторонами таких операцій, та шляхом аналізу документації про контрольовані операції, поданої платником податків відповідно до пункту 39.4 цієї статті.
 
    -197- Горіна І.А.
Ляпіна К.М.
В абзаці першому підпункту 39.5.1 пункту 39.5 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту слова та цифри «документації про контрольовані операції, поданої платником податків відповідно до підпунктів 39.4.1 і 39.4.2 пункту 39.4 цієї статті» замінити словами та цифрами «звіту про контрольовані операції, поданого платником податків відповідно до підпунктів 39.4.1 пункту 39.4 цієї статті»;
 
Відхилено    
    -198- Продан О.П.
У абзаці 219 пункту 2 розділу І законопроекту слова «документації про контрольовані операції, поданої» замінити словами «звіту про контрольовані операції, поданого»;
 
Відхилено    
    -199- Нечаєв О.І.
Ковальчук Н.В.
Абзац 219 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.5.1.) розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Моніторинг цін у контрольованих операціях здійснюється шляхом спостереження центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної податкової політики, за цінами, що застосовуються учасниками таких операцій та шляхом аналізу звіту про контрольовані операції, наданої платником податків згідно вимог підпунктів 39.4.1, 39.4.2 пункту 39.1 цієї статті»;
 
Відхилено (стандартний договір визначає сторони договору, а не учасників)   
249. У разі подання платником податків такої документації не в повному обсязі та/або встановлення відхилення ціни контрольованої операції від звичайної ціни за результатами моніторингу цін у контрольованих операціях центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної податкової та митної політики, надсилає такому платнику податків запит з вимогою подати протягом 30 календарних днів з моменту його отримання додаткову документацію (з переліку, передбаченого підпунктом 39.4.1 пункту 39.4 цієї статті) та/або обґрунтування визначення звичайної ціни такої операції.
 
-200- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці другому підпункту 39.5.1 законопроекту цифри «підпунктом 39.4.1 « замінити цифрами «39.4.4»
 
Враховано   У разі подання платником податків такої документації не в повному обсязі та/або встановлення відхилення ціни контрольованої операції від звичайної ціни за результатами моніторингу цін у контрольованих операціях центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, надсилає такому платнику податків запит з вимогою подати протягом 30 календарних днів з моменту його отримання додаткову документацію (з переліку, передбаченого підпунктом 39.4.4 пункту 39.4 цієї статті) та/або обґрунтування визначення звичайної ціни такої операції.
 
    -201- Горіна І.А.
Ляпіна К.М.
Абзаци другий та третій підпункту 39.5.1 пункту 39.5 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту замінити абзацами такого змісту:
«Порядок здійснення моніторингу встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів.
У разі встановлення можливого відхилення ціни контрольованої операції від звичайної ціни за результатами моніторингу цін у контрольованих операціях центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної податкової та митної політики, надсилає такому платнику податків запит з вимогою подати протягом двох місяців з моменту його отримання документацію та/або обґрунтування визначення звичайної ціни такої операції.
Платник податків подає засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису документацію в єдиному форматі про контрольовані операції, яка повинна містити таку інформацію:
дані в повному обсязі про пов’язаних осіб (включаючи найменування держав та територій, податковими резидентами яких є такі особи);
дані про групу (сукупність суб’єктів господарювання, які є пов’язаними особами відповідно до положень підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу), у тому числі структуру групи, опис діяльності, політику трансфертного ціноутворення групи;
опис операції, умови її проведення;
опис товарів (робіт, послуг), включаючи фізичні характеристики, якість і репутацію на ринку, країну походження і виробника, наявність товарного знаку та іншу інформацію, пов’язану з якісними характеристиками товару (роботи, послуги);
умови та строки здійснення розрахунків за операцією;
чинники, які вплинули на формування та встановлення ціни;
відомості про функції пов’язаних осіб, що є сторонами контрольованої операції, про використані ними активи, пов’язані з даною контрольованою операцією, та економічні (комерційні) ризики, які такі особи враховували під час здійснення контрольованої операції (функціональний аналіз та аналіз ризиків);
економічний аналіз (включаючи методи, які застосовано для визначення ціни контрольованої операції та обґрунтування причин вибору відповідного методу; суму отриманих доходів (прибутку) та/або суму понесених витрат (збитку) внаслідок проведення контрольованої операції, рівень рентабельності; розрахунок ринкового діапазону цін (рентабельності) стосовно контрольованої операції з описом підходу до вибору зіставних операцій, джерела інформації, застосовані для визначення ціни контрольованої операції);
результати порівняльного аналізу комерційних та фінансових умов операцій відповідно до підпункту 39.2.2 пункту 39.2 цієї статті;
відомості про проведене платником податку пропорційне коригування податкової бази та сум податку відповідно до підпункту 39.5.5 пункту 39.5 цієї статті (у разі його здійснення);
відомості про господарську операцію, що підтверджують її здійснення протягом звітного періоду (документи або їх копії).
Документація приймається відповідно до пункту 49.8 статті 49 цього Кодексу.
Національний банк України, інші банки подають документацію про контрольовані операції з урахуванням положень, встановлених Законом України "Про банки і банківську діяльність", відносно дотримання вимог банківської таємниці.
Неподання платниками податків зазначеної документації у строки, встановлені цим підпунктом, або подання її з порушенням вимог цього підпункту є підставою для проведення перевірки відповідно до пункту 39.5 цієї статті.»
 
Відхилено (дублює положення про подачу показників контрольованих операцій)   
    -202- Продан О.П.
Абзаци 220 та 221 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Порядок здійснення моніторингу встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів.
У разі встановлення відхилення ціни контрольованої операції від звичайної ціни за результатами моніторингу цін у контрольованих операціях центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної податкової та митної політики, надсилає такому платнику податків запит з вимогою подати протягом двох місяців з моменту його отримання документацію та/або обґрунтування визначення звичайної ціни такої операції.
Платник податків подає засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису документацію про контрольовані операції, яка повинна містити таку інформацію:
дані в повному обсязі про пов’язаних осіб (включаючи найменування держав та територій, податковими резидентами яких є такі особи);
дані про групу (сукупність суб’єктів господарювання, які є пов’язаними особами відповідно до положень підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу), у тому числі структуру групи, опис діяльності, політику трансфертного ціноутворення групи;
опис операції, умови її проведення;
опис товарів (робіт, послуг), включаючи фізичні характеристики, якість і репутацію на ринку, країну походження і виробника, наявність товарного знаку та іншу інформацію, пов’язану з якісними характеристиками товару (роботи, послуги);
умови та строки здійснення розрахунків за операцією;
чинники, які вплинули на формування та встановлення ціни;
економічний аналіз (включаючи методи, які застосовано для визначення ціни контрольованої операції та обґрунтування причин вибору відповідного методу; суму отриманих доходів (прибутку) та/або суму понесених витрат (збитку) внаслідок проведення контрольованої операції, рівень рентабельності; розрахунок ринкового діапазону цін (рентабельності) стосовно контрольованої операції з описом підходу до вибору зіставних операцій, джерела інформації, застосовані для визначення ціни контрольованої операції);
результати порівняльного аналізу комерційних та фінансових умов операцій відповідно до підпункту 39.2.2 пункту 39.2 цієї статті;
відомості про проведене платником податку пропорційне коригування податкової бази та сум податку відповідно до підпункту 39.5.5 пункту 39.5 цієї статті (у разі його здійснення);
відомості про господарську операцію, що підтверджують її здійснення протягом звітного періоду (документи або їх копії).
Документація приймається відповідно до пункту 49.8 статті 49 цього Кодексу.»
 
Відхилено (дублює положення про подачу показників контрольованих операцій)   
250. Порядок здійснення моніторингу встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів.
 
   Порядок здійснення моніторингу встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
 
251. 39.5.2. Перевірка платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків та зборів під час здійснення контрольованих операцій (далі - перевірка контрольованих операцій) проводиться відповідно до положень глави 8 розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням таких особливостей.
 
-203- Хомутиннік В.Ю.
Зміни до законопроекту (щодо підпункту 39.5.2) привести до правил нормопроектувальної техніки, в тому числі передбачивши відповідну нумерацію абзаців.
 
Враховано   39.5.2. Перевірка платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків та зборів під час здійснення контрольованих операцій (далі - перевірка контрольованих операцій) проводиться відповідно до положень глави 8 розділу ІІ цього Кодексу з урахуванням таких особливостей.
 
252. Перевірка контрольованих операцій здійснюється територіальним органом центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів за наявності таких підстав:
 
-204- Хомутиннік В.Ю.
абзац другий підпункту 39.5.2.пункту 39.5 законопроекту викласти у такій редакції:
«Перевірка контрольованих операцій здійснюється за наявності таких підстав^ «
 
Враховано   1. Перевірка контрольованих операцій здійснюється за наявності таких підстав:
 
253. надсилання повідомлення відповідно до підпункту 39.4.1 пункту 39.4 цієї статті;
 
-205- Хомутиннік В.Ю.
У абзаці дев’ятнадцятому підпункту 39.5.1 законопроекту слова і цифри «підпунктом 39.4.1» виключити.
 
Враховано   надсилання повідомлення відповідно до пункту 39.4 цієї статті;
 
    -206- Продан О.П.
Абзац 224 пункту 2 розділу І законопроекту виключити
 
Відхилено    
254. виявлення за результатами моніторингу відхилення цін контрольованої операції від рівня звичайних (ринкових) цін;
 
-207- Кайда О.П.
Ковальчук Н.В.
Абзац 225 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.5.2.) виключити
 
Відхилено   виявлення за результатами моніторингу відхилення цін контрольованої операції від рівня звичайних (ринкових) цін;
 
255. неподання платником податку звіту про контрольовані операції відповідно до підпункту 39.4.1 пункту 39.4 цієї статті;
 
-208- Хомутиннік В.Ю.
У абзаці двадцять першому підпункту 39.5.1 законопроекту слова і цифри «підпунктом 39.4.1» виключити.
 
Враховано   неподання платником податку звіту про контрольовані операції відповідно до пункту 39.4 цієї статті;
 
256. неподання платником податків або подання з порушенням вимог підпунктів 39.4.1 або 39.4.2 пункту 39.4 цієї статті документації про контрольовані операції.
 
-209- Хомутиннік В.Ю.
У абзаці двадцять другому підпункту 39.5.1 законопроекту слова і цифри «підпунктом 39.4.1» виключити.
 
Враховано   неподання платником податків або подання з порушенням вимог пункту 39.4 цієї статті документації про контрольовані операції.
 
    -210- Кінах А.К.
Абзац шостий підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 викласти в такій редакції:
«неподання платником податків документації про контрольовані операції, визначені підпунктами 39.4.1 або 39.4.2 пункту 39.4 цієї статті»;
 
Враховано по суті   
    -211- Мірошниченко Ю.Р.
Підпункт 39.5.2. пункту 39.5. «Податковий контроль за визначенням цін у контрольованих операціях» статті 39 «Трансфертне ціноутворення» доповнити абзацами такого змісту:
«Перевірка контрольованих операцій складається зі стадії камеральної (невиїзної) та виїзної перевірки. При цьому загальна тривалість виїзної стадії перевірки контрольованих операцій не може перевищувати строку проведення виїзної
Під час проведення перевірки контрольованих операцій платник податку має право подавати уточнюючі розрахунки чи у інший спосіб виправляти самостійно виявлені помилки минулих періодів за умови, що такі виправлення не пов’язані зі зміною цін у контрольованих операціях»
 
Відхилено    
257. Перевірка контрольованих операцій проводиться посадовими особами територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів на підставі рішення керівника (заступника керівника) зазначеного центрального органу виконавчої влади про проведення такої перевірки, яке приймається з урахуванням строку, передбаченого пунктом 102.1 статті 102 цього Кодексу.
 
-212- Хомутиннік В.Ю.
абзац сьомий підпункту 39.5.2 пункту 39.5 законопроекту викласти у такій редакції:
«Перевірка контрольованих операцій проводиться посадовими особами територіального органу центрального органу виконавчої влади що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику та очолюється посадовою особою центрального органу виконавчої влади що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику на підставі рішення керівника (заступника керівника) зазначеного центрального органу виконавчої влади про проведення такої перевірки, яке приймається з урахуванням строку, передбаченого пунктом 102.1 статті 102 цього Кодексу»
 
Враховано   2. Перевірка контрольованих операцій проводиться посадовими особами територіального органу центрального органу виконавчої влади що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику та очолюється посадовою особою центрального органу виконавчої влади що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику на підставі рішення керівника (заступника керівника) зазначеного центрального органу виконавчої влади про проведення такої перевірки, яке приймається з урахуванням строку, передбаченого пунктом 102.1 статті 102 цього Кодексу.
 
    -213- Тігіпко С.Л.
У пункті 2 розділу І проекту абзац сьомий підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 викласти у такій редакції:
«Перевірка контрольованих операцій проводиться посадовими особами територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів та очолюється посадовою особою центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів. Рішення про проведення перевірки контрольованих операцій приймається виключно центральним органом виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів з урахуванням строку, передбаченого пунктом 102.1 статті 102 цього Кодексу»;
 
Враховано частково    
258. Про прийняття зазначеного рішення територіальний орган центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів повідомляє платника податку протягом 10 днів з дня його прийняття.
 
-214- Хомутиннік В.Ю.
дев’ятий абзац (щодо пп.39.5.2 п.35.5. ст.39 доповнити словами « з одночасним направленням запиту про надання документів, що підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій «, а також новими абзацами такого змісту:
«Надання платником податків документів відбувається згідно вимог п.85.2, п.85.3. ст.85 ПКУ протягом десяти днів з дати початку перевірки.
У разі необхідності отримання додаткових документів, що підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій в ході проведення перевірки, вони надаються платником податків протягом десяти днів з дати отримання запиту територіального органу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію єдиної державної податкової та митної політики «
 
Враховано   3. Про прийняття зазначеного рішення територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику повідомляє платника податку протягом 10 днів з дня його прийняття та не пізніше ніж за 10 днів до початку перевірки, з одночасним направленням запиту про надання документів, що підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій.
Надання платником податків документів відбувається згідно вимог п.85.2, п.85.3. ст.85 ПКУ протягом десяти днів з дати початку перевірки.
У разі необхідності отримання додаткових документів, що підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій в ході проведення перевірки, вони надаються платником податків протягом десяти днів з дати отримання запиту територіального органу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію єдиної державної податкової та митної політики.
 
    -215- Продан О.П.
Абзац 229 пункту 2 розділу І законопроекту доповнити словами та цифрами «та не пізніше ніж за 10 днів до початку перевірки.»;
 
Враховано    
259. Територіальний орган центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів не має права проводити дві і більше перевірки контрольованої операції протягом одного календарного року.
 
-216- Ляшко О.В.
У частині 2 абзац 231 (абзац 9 підпункту 39.5.2. пункту 39.5) виключити, а саме:
«Територіальний орган центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів не має права проводити дві і більше перевірки контрольованої операції протягом одного календарного року.».
 
Враховано по суті В редакції першого читання  4. Територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, не має права проводити дві і більше перевірки контрольованої операції протягом одного календарного року.
 
260. Якщо у платника податків, що є стороною контрольованої операції, стосовно зазначеної операції за календарний рік проведено перевірку відповідно до цього підпункту і за результатами такої перевірки встановлено відповідність умов контрольованої операції умовам операцій між непов’язаними особами, щодо зазначеної операції не можуть бути проведені перевірки платників податків, які є іншими сторонами зазначеної операції.
 
-217- Кайда О.П.
Абзац сьомий підпункт 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 проекту Закону викласти у такій редакції:
«Якщо у платника податків, що є стороною контрольованої операції, стосовно зазначеної операції за календарний рік була здійснена перевірка відповідно до цього підпункту і за результатами такої перевірки було встановлено відповідність цін контрольованої операції звичайним цінам, щодо зазначеної операції не можуть бути здійснені перевірки у платників податків, які є іншими сторонами зазначеної операції.»
 
Враховано   5. Якщо у платника податків, що є стороною контрольованої операції, стосовно зазначеної операції за календарний рік проведено перевірку відповідно до цього підпункту і за результатами такої перевірки встановлено відповідність цін контрольованої операції звичайним цінам, щодо зазначеної операції не можуть бути проведені перевірки платників податків, які є іншими сторонами зазначеної операції.
 
    -218- Ковальчук Н.В.
У абзаці 231 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.5.2.) слова «встановлено відповідність умов контрольованої операції умовам операцій між непов’язаними особами,» замінити словами «було встановлено відповідність цін контрольованої операції звичайним цінам,».
 
Враховано    
261. Проведення перевірки контрольованих операцій не перешкоджає проведенню податкових перевірок, визначених статтею 75 цього Кодексу.
 
-219- Мірошниченко Ю.Р.
Підпункт 39.5.2. пункту 39.5. «Податковий контроль за визначенням цін у контрольованих операціях» статті 39 «Трансфертне ціноутворення» доповнити абзацом такого змісту:
«При проведенні перевірки контрольованих операцій не допускається здійснення перевірки додержання інших вимог законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи»
 
Враховано   6. Проведення перевірки контрольованих операцій не перешкоджає проведенню податкових перевірок, визначених статтею 75 цього Кодексу.
7. При проведенні перевірки контрольованих операцій не допускається здійснення перевірки додержання інших вимог законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи.
 
    -220- Продан О.П.
Абзац 232 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Перевірка вважається розпочатою з дня отримання центральним органом виконавчої влади документації та/або обґрунтування визначення звичайної ціни такої операції, яка надіслана на запит центрального органу виконавчої влади відповідно до підпункту 39.5.1. пункту 39.5 статті 39.»;
 
Відхилено    
    -221- Кайда О.П.
Абзац восьмий підпункт 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 проекту Закону викласти у такій редакції:
«Проведення перевірки контрольованих операцій не перешкоджає проведенню податкових перевірок визначених статтею 75 цього Кодексу, до обсягу таких перевірок не включається аналіз контрольованих операцій, які є предметом спеціалізованої перевірки.»
 
Відхилено    
    -222- Ковальчук Н.В.
Абзац 232 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.5.2.) після слів «цього Кодексу» доповнити словами «, до обсягу таких перевірок не включається аналіз контрольованих операцій, які є предметом спеціалізованої перевірки.»
 
Відхилено    
262. Строк проведення перевірки контрольованих операцій обчислюється з дня прийняття рішення про її проведення до дня складення довідки (акта) про проведення такої перевірки.
 
-223- Продан О.П.
В абзаці 233 пункту 2 розділу І законопроекту слова «прийняття рішення про її проведення» замінити словами
«, коли розпочата перевірка,»
 
Відхилено   8. Строк проведення перевірки контрольованих операцій обчислюється з дня до дня складення довідки (акта) про проведення такої перевірки.
 
    -224- Горіна І.А.
Ляпіна К.М.
Абзац дванадцятий підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Перевірка вважається розпочатою з дня отримання центральним органом виконавчої влади документації та/або обґрунтування визначення звичайної ціни такої операції, яка надіслана на запит центрального органу виконавчої влади відповідно до підпункту 39.5.1. пункту 39.5 статті 39. Строк проведення перевірки контрольованих операцій обчислюється з дня, коли розпочата перевірка до дня складення довідки (акта) про проведення такої перевірки»;
 
Відхилено    
    -225- Кайда О.П.
Абзац дев’ятий підпункт 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 проекту Закону викласти у такій редакції:
«У разі необхідності отримання інформації від іноземних державних органів, проведення експертизи та/або перекладу на українську мову документів, поданих платником податків іноземною мовою, строк проведення перевірки за рішенням керівника (заступника керівника) центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів може бути продовжений на строк, що не перевищує трьох місяців. Продовження перевірки у випадках, які не визначені в цьому абзаці – не допускається.»
 
Відхилено    
    -226- Ковальчук Н.В.
Абзац 233 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.5.2.) викласти в такій редакції:
«Строк проведення перевірки контрольованих операцій обчислюється з дня направлення центральним органом виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів запиту з вимогою подати документацію та/або обгрунтування звичаної ціни такої операції відповідно до підпункту 39.5.1 пункту 39.5 статті 39 до дня складення довідки (акта) про проведення такої перевірки. прийняття рішення про її проведення до дня складення довідки (акта) про проведення такої перевірки.»
 
Відхилено    
263. Тривалість перевірки контрольованих операцій не повинна перевищувати шести місяців.
 
-227- Горіна І.А.
Ляпіна К.М.
В абзацах тринадцятому та чотирнадцятому підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту слова «шести» замінити словами «трьох»;
 
Відхилено   9. Тривалість перевірки контрольованих операцій не повинна перевищувати шести місяців.
 
    -228- Продан О.П.
В абзацах 234 та 235 пункту 2 розділу І законопроекту слова «шести» замінити словами «трьох»;
 
Відхилено    
    -229- Петренко П.Д.
У абзаці 234 та 235 слово «шести» замінити словом «трьох» (у абзаці тринадцятому підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 слово «шести» замінити словом «трьох»);
 
Відхилено    
264. У разі необхідності отримання інформації від іноземних державних органів, проведення експертизи та/або перекладу на українську мову документів, поданих платником податків іноземною мовою, строк проведення перевірки за рішенням керівника (заступника керівника) центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів може бути продовжений на строк, що не перевищує шести місяців.
 
-230- Ковальчук Н.В.
У абзаці 235 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.5.2.) слово «шести» замінити словом «трьох» та доповнити абзац словами «Продовження перевірки у випадках, які не визначені в цьому абзаці – не допускається.»
 
Відхилено   10. У разі необхідності отримання інформації від іноземних державних органів, проведення експертизи та/або перекладу на українську мову документів, поданих платником податків іноземною мовою, строк проведення перевірки за рішенням керівника (заступника керівника) центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів може бути продовжений на строк, що не перевищує шести місяців.
 
265. Копія рішення про продовження строку проведення перевірки надсилається платнику податків протягом 10 календарних днів з дня його прийняття.
 
-231- Продан О.П.
Абзац 236 пункту 2 розділу І законопроекту доповнити словами «, але не пізніше закінчення строку проведення цієї перевірки»;
 
Враховано   11. Копія рішення про продовження строку проведення перевірки надсилається платнику податків протягом 10 календарних днів з дня його прийняття, але не пізніше закінчення строку проведення цієї перевірки.
 
266. Під час перевірки контрольованих операцій можуть бути перевірені контрольовані операції з урахуванням строку, передбаченого пунктом 102.1 статті 102 цього Кодексу.
 
   12. Під час перевірки контрольованих операцій можуть бути перевірені контрольовані операції з урахуванням строку, передбаченого пунктом 102.1 статті 102 цього Кодексу.
 
267. Якщо платником податків для визначення ціни контрольованих операцій застосовано методи (комбінацію методів), визначені пунктом 39.3 цієї статті, територіальним органом центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів під час проведення перевірки таких контрольованих операцій застосовується метод (комбінація методів), використаний платником податків.
 
-232- Хомутиннік В.Ю.
в абзаці сімнадцятому підпункту 39.5.2 пункту 39.5 законопроекту слова «територіальним органом центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів» вилучити
 
Враховано (виключено зайві слова)  13. Якщо платником податків для визначення ціни контрольованих операцій застосовано методи (комбінацію методів), визначені пунктом 39.3 цієї статті, під час проведення перевірки таких контрольованих операцій застосовується метод (комбінація методів), використаний платником податків.
 
268. Під час проведення перевірки територіальний орган центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів має право застосувати інші методи (комбінацію методів) визначення ціни контрольованих операцій, якщо ним доведено, що застосований платником податків метод (комбінація методів) не дає змогу правильно визначити ціну контрольованої операції.
 
-233- Долженков О.В.
Абзац вісімнадцятий підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   Під час проведення перевірки територіальний орган центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів має право застосувати інші методи (комбінацію методів) визначення ціни контрольованих операцій, якщо ним доведено, що застосований платником податків метод (комбінація методів) не дає змогу правильно визначити ціну контрольованої операції.
14. Застосування методів (комбінації методів) визначення ціни контрольованих операцій, не встановлених цією статтею, забороняється.
 
    -234- Тігіпко С.Л.
У пункті 2 розділу І проекту абзац вісімнадцятий підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 доповнити другим реченням такого змісту:
«Застосування методів (комбінації методів) визначення ціни контрольованих операцій, не встановлених цією статтею, забороняється»;
 
Враховано    
269. Посадові особи територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів, які проводять перевірку, мають право надіслати запит платникам податків, які є сторонами операцій, що перевіряються, про надання документів (інформації), які стосуються цих операцій, та/або провести зустрічну звірку у порядку, передбаченому статтею 73 цього Кодексу.
 
-235- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці дев’ятнадцятому підпункту 39.5.2 пункту 39.5 слова «територіальним органом центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів» вилучити
 
Враховано (виключено зайві слова)  15. Посадові особи, які проводять перевірку, мають право надіслати запит платникам податків, які є сторонами операцій, що перевіряються, про надання документів (інформації), які стосуються цих операцій, та/або провести зустрічну звірку у порядку, передбаченому статтею 73 цього Кодексу.
 
270. Результати перевірки контрольованих операцій оформляються у формі довідки або акта, що складається у двох примірниках, підписується посадовими особами територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів, які проводили перевірку, та платником податків або його законним представником.
 
-236- Хомутиннік В.Ю.
абзац двадцятий (щодо підпункту 39.5.2 пункту 39.5) викласти у такій редакції:
«Результати перевірки контрольованих операцій оформляються у формі довідки або акта, що складається у двох примірниках, підписується посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, який очолює перевірку та платником податків або його представником. «
 
Враховано   16. Результати перевірки контрольованих операцій оформляються у формі довідки або акта, що складається у двох примірниках, підписується посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, який очолює перевірку та платником податків або його представником.
 
271. Якщо за результатами перевірки виявлено факти відхилення ціни, застосованої у контрольованій операції, від звичайної ціни, які призвели до заниження суми податку, складається акт перевірки. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка.
 
-237- Єремеєв І.М.
Івахів С.П.
Після абзацу двадцять першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«В разі якщо перевірками, що не стосуються трансфертного ціноутворення вже були донараховані податкові зобов’язання, на підставі корегування цін та обмежень рівня витрат та доходів за такими операціями донарахування віднімаються по відповідним податкам від податків нарахованих за трансфертним ціноутворенням».
 
Враховано з редакційними правками  17. Якщо за результатами перевірки виявлено факти відхилення ціни, застосованої у контрольованій операції, від звичайної ціни, які призвели до заниження суми податку, складається акт перевірки. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка.
18. У разі якщо перевірками, що не стосуються трансфертного ціноутворення вже були донараховані податкові зобов’язання на підставі корегування цін та обмежень рівня витрат та доходів за такими операціями, суми донарахованих податкових зобов’язань за результатами такої перевірки заліковуються в погашення нарахованих податків за результатами перевірки контрольованих операцій.
 
    -238- Ковальчук Н.В.
Після абзацу 242 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.5.2.) доповнити абзац 243 в такій редакції:
«У разі якщо перевірками, що не стосуються трансфертного ціноутворення вже були донараховані податкові зобов’язання, на підставі корегування цін та обмежень рівня витрат та доходів за такими операціями, донарахування віднімаються по відповідним податкам від податків нарахованих за трансфертним ціноутворенням.»
 
Враховано з редакційними правками   
272. Форма акта (довідки) про результати перевірки контрольованої операції та вимоги до його (її) складення встановлюються центральним органом виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів. Акт про результати перевірки контрольованої операції повинен містити документально підтверджені факти відхилення ціни, застосованої під час здійснення операцій, від звичайної (ринкової) ціни за межі ринкового діапазону цін з урахуванням відповідних надбавок (знижок) до цін, а також обґрунтування того, що таке відхилення спричинило заниження суми податку, та розрахунок суми такого заниження.
 
-239- Пинзеник В.М.
В абзаці двадцять другому підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту слова «в частині адміністрування податків і зборів» виключити.
 
Враховано частково   18. Форма акта (довідки) про результати перевірки контрольованої операції та вимоги до його (її) складення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Акт про результати перевірки контрольованої операції повинен містити документально підтверджені факти відхилення ціни, застосованої під час здійснення операцій, від звичайної (ринкової) ціни, визначеної відповідно до вимог цієї статті, а також обґрунтування того, що таке відхилення спричинило заниження суми податку, та розрахунок суми такого заниження.
 
    -240- Кінах А.К.
Абзац двадцять другий підпункту 39.5.2 викласти в такій редакції:
«Форма акта (довідки) про результати перевірки контрольованої операції та вимоги до його (її) складення встановлюються центральним органом виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів. Акт про результати перевірки контрольованої операції повинен містити документально підтверджені факти відхилення ціни, застосованої під час здійснення операцій, від звичайної (ринкової) ціни, визначеної відповідно до вимог цієї статті, а також обґрунтування того, що таке відхилення спричинило заниження суми податку, та розрахунок суми такого заниження»;
 
Враховано по суті   
273. У разі відмови платника податків або його законних представників від підписання акта (довідки) перевірки контрольованої операції посадовими особами територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови.
 
-241- Хомутиннік В.Ю.
За текстом законопроекту слова «законний представник» замінити словом «представник»
 
Враховано стаття 19 ПКУ визначає поняття «представник платника подаків», яке включає в тому числі законного представника)  19. У разі відмови платника податків або його представників від підписання акта (довідки) перевірки контрольованої операції посадовими особами територіального органу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови.
 
274. Акт (довідка) перевірки контрольованої операції повинен бути вручений протягом п’яти робочих днів з дати його складення платнику податків, щодо якого проводилася перевірка, або його представнику під розписку.
 
-242- Продан О.П.
В абзаці 245 пункту 2 розділу І законопроекту слово «п’яти» замінити словом «двох», а перед словом «представнику» доповнити словом «законному»;
 
Враховано частково   20. Акт (довідка) перевірки контрольованої операції повинен бути вручений протягом двох робочих днів з дати його складення платнику податків, щодо якого проводилася перевірка, або його представнику під розписку.
 
275. У разі відмови платника податків або його законних представників від отримання примірника акта (довідки) про результати перевірки контрольованої операції цей факт відображається у відповідному акті. При цьому акт (довідка) про результати перевірки контрольованої операції надсилається платнику податків у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень.
 
   У разі відмови платника податків або його представників від отримання примірника акта (довідки) про результати перевірки контрольованої операції цей факт відображається у відповідному акті. При цьому акт (довідка) про результати перевірки контрольованої операції надсилається платнику податків у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень.
 
276. У разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки або фактами та даними, викладеними в акті про результати перевірки контрольованої операції, вони мають право подати територіальному органу центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів свої заперечення протягом
 
   21. У разі незгоди платника податків або його представників з висновками перевірки або фактами та даними, викладеними в акті про результати перевірки контрольованої операції, вони мають право подати свої заперечення протягом 30 календарних днів з дня отримання акта. При цьому платник податків має право подати разом із запереченнями або в погоджений строк документи (їх завірені копії), що підтверджують обґрунтованість заперечень.
 
277. 20 календарних днів з дня отримання акта. При цьому платник податків має право подати разом із запереченнями або в погоджений строк документи (їх завірені копії), що підтверджують обґрунтованість заперечень.
 
-243- Кінах А.К.
В абзаці двадцять шостому підпункту 39.5.2 слова «20 календарних днів» замінити словами «30 календарних днів».
 
Враховано      
    -244- Продан О.П.
В абзаці 247 пункту 2 розділу І законопроекту слово «календарних» замінити словом «робочих»;
 
Враховано по суті   
278. Такі заперечення розглядаються протягом 10 робочих днів, що настають за днем їх отримання, та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень.
 
   Такі заперечення розглядаються протягом 10 робочих днів, що настають за днем їх отримання, та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень.
 
279. Прийняття податкового повідомлення-рішення за результатами перевірки контрольованої операції здійснюється у порядку, передбаченому статтею 86 цього Кодексу.
 
   22. Прийняття податкового повідомлення-рішення за результатами перевірки контрольованої операції здійснюється у порядку, передбаченому статтею 86 цього Кодексу.
 
280. Оскарження податкових повідомлень-рішень, прийнятих за результатами перевірки контрольованої операції, здійснюється відповідно до положень статті 56 цього Кодексу.
 
   23. Оскарження податкових повідомлень-рішень, прийнятих за результатами перевірки контрольованої операції, здійснюється відповідно до положень статті 56 цього Кодексу.
 
281. Матеріали та відомості, отримані територіальним органом центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів під час здійснення заходів податкового контролю у зв’язку з проведенням контрольованих операцій, можуть бути використані під час проведення перевірки інших осіб, які є сторонами таких операцій.
 
-245- Нечаєв О.І.
В абзаці тридцять першому підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту слова «сторонами таких операцій» замінити на слова «сторонами тих самих контрольованих операцій»;
 
Враховано по суті в редакції першого читання  24. Матеріали та відомості, отримані територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, під час здійснення заходів податкового контролю у зв’язку з проведенням контрольованих операцій, можуть бути використані під час проведення перевірки інших осіб, які є сторонами таких операцій.
 
    -246- Ковальчук Н.В.
У абзаці 251 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.5.2.) слово «таких» замінити на слова «тих самих контрольованих».
 
Враховано по суті в редакції першого читання   
    -247- Кайда О.П.
Абзац двадцять сьомий підпункт 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 проекту Закону викласти у такій редакції:
«Матеріали та відомості, отримані територіальним органом центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів під час здійснення заходів податкового контролю у зв’язку з проведенням контрольованих операцій, можуть бути використані під час проведення перевірки інших осіб, які є сторонами тих самих контрольованих операцій.»
 
Враховано по суті в редакції першого читання   
    -248- Пинзеник В.М.
Абзаци двадцять шостий – двадцять дев’ятий підпункту 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту замінити абзацом такого змісту:
«У разі незгоди платника податків з висновками перевірки або фактами та даними, викладеними в акті про результати перевірки, рішення по акту не виноситься і орган центральної влади звертається до суду»;
 
Відхилено (не винесення рішення по акту не несе правових наслідків)   
282. 39.5.3. Джерела інформації, що використовуються для визначення ціни у контрольованих операціях
 
-249- Хомутиннік В.Ю.
Зміни до законопроекту (щодо підпункту 39.5.3) привести до правил нормопроектувальної техніки, в тому числі передбачивши відповідну нумерацію абзаців.
 
Враховано   39.5.3. Джерела інформації, що використовуються для визначення ціни у контрольованих операціях
 
283. Під час здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням центральний орган виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів використовує офіційно визнані джерела інформації про ринкові ціни, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-250- Івахів С.П.
Абзац викласти в наступній редакції:
«Під час здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням центральний орган виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів використовує дані недержавних інформаційних агентств»
 
Відхилено (значно звужується джерела інформації)  1. Під час здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, використовує офіційно визнані джерела інформації про ринкові ціни, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України.
 
    -251- Кайда О.П.
Абзац перший підпункт 39.5.2 пункту 39.5 статті 39 проекту Закону викласти у такій редакції:
«Під час здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням центральний орган виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів використовує недержавні засоби масової інформації про ринкові ціни.»
 
Відхилено (значно звужується джерела інформації)   
    -252- Ковальчук Н.В.
У абзаці 253 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.5.3.) слова «офіційно визнані джерела інформації про ринкові ціни, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України.» замінити словами «дані недержавних інформаційних агентств.»
 
Відхилено (значно звужується джерела інформації)   
    -253- Ляшко О.В.
У частині другій абзац 259 (абзац 2 пп. 39.5.3 п. 39.5) викласти у такій редакції:
«Під час здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням центральний орган виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів використовує офіційно визнані джерела інформації про ринкові ціни, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України. Визначення ціни для аграрного сектору проводиться з урахуванням особливостей продажу на аграрній біржі.».
 
Відхилено (правка не відповідає суті положення, прийнятого в першому читанні)   
284. У разі відсутності або недостатності відповідної інформації у зазначених джерелах може бути використана така інформація:
 
   2. У разі відсутності або недостатності відповідної інформації у зазначених джерелах може бути використана така інформація:
 
285. ціни спеціалізованих аукціонів з торгівлі окремими видами продукції, біржові котирування;
 
-254- Ковальчук Н.В.
Абзац 255 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.5.3.) викласти у такій редакції:
«ціни, що склалися за результатами публічних торгів (аукціонів), тендерів з торгівлі окремими видами продукції, біржові котирування;»
 
Враховано   а) ціни, що склалися за результатами публічних торгів (аукціонів), тендерів з торгівлі окремими видами продукції, біржові котирування;
 
286. статистичні дані державних органів і установ;
 
   б) статистичні дані державних органів і установ;
 
287. довідкові ціни спеціалізованих комерційних видань та публікацій, у тому числі електронних, та інших банків даних, звіти та довідки відділів з економічних питань у складі дипломатичних представництв України за кордоном, інформаційні програми, що використовуються з метою трансфертного ціноутворення, інші публічні інформаційні джерела, що є загальнодоступними;
 
-255- Кінах А.К.
Абзац шостий підпункту 39.5.3 пункту 39.5 статті 39 викласти в такій редакції:
«довідкові ціни спеціалізованих комерційних видань, в тому числі Інтернет-видань, та публікацій, у тому числі електронних, та інших банків даних, звіти та довідки відділів з економічних питань у складі дипломатичних представництв України за кордоном, інформаційні програми, що використовуються з метою трансфертного ціноутворення, інші публічні інформаційні джерела, що є загальнодоступними. Вимоги до спеціалізованих комерційних видань, в тому числі Інтернет-видань, встановлюються Кабінетом Міністрів України;
 
Враховано частково (щодо Інтернет-видань)  в) довідкові ціни спеціалізованих комерційних видань, у тому числі Інтернет-видань, та публікацій, у тому числі електронних, та інших банків даних, звіти та довідки відділів з економічних питань у складі дипломатичних представництв України за кордоном, інформаційні програми, що використовуються з метою трансфертного ціноутворення, інші публічні інформаційні джерела, що є загальнодоступними;
 
288. відомості про ціни, діапазон цін та котирування, що оприлюднені в засобах масової інформації;
 
-256- Івахів С.П.
Абзац сьомий підпункту 39.5.3 пункту 39.5 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«відомості про ціни, діапазон цін та котирування, що оприлюднені недержавними інформаційними агентствами»
 
Відхилено   г) відомості про ціни, діапазон цін та котирування, що оприлюднені в засобах масової інформації;
 
    -257- Ляшко О.В.
У частині другій абзац 255 (абзац 7 пп. 39.5.3 п. 39.5) виключити.
 
Відхилено    
    -258- Ковальчук Н.В.
У абзаці 258 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.5.3.) слова «в засобах масової інформації;» замінити словами «недержавними інформаційними агентствами;»
 
Відхилено    
289. відомості, отримані з бухгалтерської та статистичної звітності платників податків, що оприлюднені в засобах масової інформації, в тому числі на офіційних сайтах в Інтернеті;
 
   г) відомості, отримані з бухгалтерської та статистичної звітності платників податків, що оприлюднені в засобах масової інформації, в тому числі на офіційних сайтах в Інтернеті;
 
290. результати незалежної оцінки майна та майнових прав, яка проведена відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;
 
-259- Кінах А.К.
Підпункт 39.5.3 пункту 39.5 статті 39 доповнити абзацами десятим-одинадцятим такого змісту:
«цінові довідки та/або цінові експертизи умов договорів щодо контрольованих операцій (у випадку наявності);
вимоги до товарів, викладені в галузевих та нормативних документах України або встановлені спеціалізованими організаціями, в тому числі міжнародними»;
 
Відхилено   д) результати незалежної оцінки майна та майнових прав, яка проведена відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;
 
291. інформація про інші контрольовані операції, здійснені платником податків.
 
-260- Мірошниченко Ю.Р.
У підпункті 39.5.3. пункту 39.5. «Джерела інформації, що використовуються для визначення ціни у контрольованих операціях» статті 39 «Трансфертне ціноутворення» речення «інформація про інші контрольовані операції, здійснені платником податків» викласти у редакції «інформація про інші операції (крім контрольованих), здійснені платником податків».
 
Відхилено   е) інформація про інші контрольовані операції, здійснені платником податків.
3. Якщо платник податків з метою визначення ціни контрольованої операції за методами, визначеними підпунктом 39.3.1 пункту 39.1 цієї статті, використав джерела інформації, встановлені підпунктом першим підпункту 39.5.3 цієї статті, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, з метою здійснення податкового контролю зобов’язані використовувати ті ж самі джерела інформації, якщо не доведено, що платник податків мав використати інші офіційні джерела інформації.
 
    -261- Кінах А.К.
Підпункт 39.5.3 пункту 39.5 статті 39 доповнити абзацом такого змісту:
«Якщо платник податків з метою визначення ціни контрольованої операції за методами, визначеними підпунктом 39.3.1 пункту 39.1 цієї статті, використав джерела інформації, встановлені абзацом першим цього підпункту, територіальні органи доходів і зборів з метою здійснення податкового контролю зобов’язані використовувати ті ж самі джерела інформації, якщо не доведено, що платник податків мав використати інші офіційні джерела інформації».
 
Враховано з редакційними правками   
    -262- Пинзеник В.М.
Підпункт 39.5.3 пункту 39.5 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту доповнити абзацом такого змісту:
«Центральний орган виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики не має права використовувати інформацію, яка не оприлюднюється та/або не є доступною для платника податку. Ці обмеження не стосуються права платника податку використовувати таку інформацію для обґрунтування умов контрольованої операції»;
 
Враховано по суті у правці Н.д. Кінаха А.К.   
292. Для зіставлення з метою оподаткування умов контрольованих операцій з умовами операцій, які не є контрольованими, центральний орган виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів не має права використовувати інформацію, доступ до якої обмежено відповідно до законодавства.
 
   4. Для зіставлення з метою оподаткування умов контрольованих операцій з умовами операцій, які не є контрольованими, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, не має права використовувати інформацію, доступ до якої обмежено відповідно до законодавства.
 
293. У разі коли в період проведення перевірки платника податків щодо повноти нарахування ним податкових зобов’язань за результатами здійснення контрольованих операцій до територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів надійшла інформація про зіставні операції, здійснені таким платником з особами, які не є пов’язаними, виключно така інформація використовується для визначення ринкового діапазону звичайних цін.
 
   5. У разі коли в період проведення перевірки платника податків щодо повноти нарахування ним податкових зобов’язань за результатами здійснення контрольованих операцій до територіального органу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику надійшла інформація про зіставні операції, здійснені таким платником з особами, які не є пов’язаними, виключно така інформація використовується для визначення ринкового діапазону звичайних цін.
 
294. 39.5.4. Самостійне коригування
 
-263- Хомутиннік В.Ю.
Зміни до законопроекту (щодо підпункту 39.5.4) привести до правил нормопроектувальної техніки, в тому числі передбачивши відповідну нумерацію абзаців.
 
Враховано   39.5.4. Самостійне коригування
 
295. У разі застосування платником податків під час здійснення контрольованих операцій цін товарів (робіт, послуг), що не відповідають звичайним цінам, платник податків може самостійно провести коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань.
 
-264- Кінах А.К.
В підпункті 39.5.4 пункту 39.5 статті 39 слова «може самостійно провести» замінити словами «має право самостійно провести».
 
Враховано   1. У разі застосування платником податків під час здійснення контрольованих операцій цін товарів (робіт, послуг), що не відповідають звичайним цінам, платник податків має право самостійно провести коригування ціни контрольованої операції і сум податкових зобов’язань.
 
296. Самостійне коригування є коригуванням платником податків ціни контрольованої операції, за результатами якого розрахована ціна відповідає рівню звичайної ціни, навіть якщо така ціна відрізняється від фактичної ціни, встановленої під час здійснення контрольованої операції.
 
   2. Самостійне коригування є коригуванням платником податків ціни контрольованої операції, за результатами якого розрахована ціна відповідає рівню звичайної ціни, навіть якщо така ціна відрізняється від фактичної ціни, встановленої під час здійснення контрольованої операції.
 
297. Самостійне коригування проводиться платником податків протягом календарного року шляхом відображення у податковій декларації або подання відповідних уточнюючих розрахунків у порядку, визначеному статтею 50 цього Кодексу.
 
   3. Самостійне коригування проводиться платником податків протягом календарного року шляхом відображення у податковій декларації або подання відповідних уточнюючих розрахунків у порядку, визначеному статтею 50 цього Кодексу.
 
298. Сума заниження податкового зобов’язання (недоплати), розрахована у результаті здійснення платником податків самостійного коригування податкових зобов’язань відповідно до цього підпункту, повинна бути сплачена в строк не пізніше граничного строку сплати відповідного податку, визначеного статтею 57 цього Кодексу, за податковий період, в якому таке коригування було здійснено.
 
   4. Сума заниження податкового зобов’язання (недоплати), розрахована у результаті здійснення платником податків самостійного коригування податкових зобов’язань відповідно до цього підпункту, повинна бути сплачена в строк не пізніше граничного строку сплати відповідного податку, визначеного статтею 57 цього Кодексу, за податковий період, в якому таке коригування було здійснено.
 
299. 39.5.5. Пропорційне коригування
 
-265- Хомутиннік В.Ю.
Зміни до законопроекту (щодо підпункту 39.5.5) привести до правил нормопроектувальної техніки, в тому числі передбачивши відповідну нумерацію абзаців.
 
Враховано   39.5.5. Пропорційне коригування
 
300. У разі коли за результатами перевірки визначення платником податків ціни в контрольованих операціях з пов’язаними особами територіальним органом центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів встановлено відхилення від рівня звичайних цін та проведено донарахування податкових зобов’язань, коригування від’ємного значення об’єкта оподаткування або інших показників податкової звітності, або платник податків здійснив самостійне коригування згідно з підпунктом 39.5.4 цього пункту, інша сторона контрольованої операції - пов’язана особа має право на коригування своїх податкових зобов’язань виходячи з рівня звичайної ціни, визначеного такою перевіркою. Таке коригування для цілей цього Кодексу визначається як пропорційне коригування.
 
-266- Кінах А.К.
Мірошниченко Ю.Р.
В абзаці першому підпункту 39.5.5 пункту 39.5 статті 39 після слів «визначеного такою перевіркою» додати слова «або самостійно таким платником податку»;
 
Враховано   1. У разі коли за результатами перевірки визначення платником податків ціни в контрольованих операціях з пов’язаними особами територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику встановлено відхилення від рівня звичайних цін та проведено донарахування податкових зобов’язань, коригування від’ємного значення об’єкта оподаткування або інших показників податкової звітності, або платник податків здійснив самостійне коригування згідно з підпунктом 39.5.4 цього пункту, інша сторона контрольованої операції - пов’язана особа має право на коригування своїх податкових зобов’язань виходячи з рівня звичайної ціни, визначеного такою перевіркою або самостійно таким платником податку. Таке коригування для цілей цього Кодексу визначається як пропорційне коригування.
 
301. Пропорційне коригування може бути проведено виключно після сплати податкових зобов’язань, донарахованих у ході проведеної територіальним органом центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів перевірки або відображених платником податків у порядку, передбаченому підпунктом 39.5.4 цього пункту.
 
-267- Долженков О.В.
Абзац третій підпункту 39.5.5 пункту 39.5 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту доповнити словами «, або у випадку зміни інших показників податкової звітності».
 
Відхилено   2. Пропорційне коригування може бути проведено виключно після сплати податкових зобов’язань, донарахованих територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику у ході проведеної перевірки або відображених платником податків у порядку, передбаченому підпунктом 39.5.4 цього пункту.
.
 
    -268- Івахів С.П.
Ковальчук Н.В.
Абзац третій підпункту 39.5.5 пункту 39.5 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
«Пропорційне коригування може бути проведено після донарахування податкових зобов’язань, донарахованих у ході проведеної територіальним органом центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів перевірки або їх відображення платником податків у порядку, передбаченому підпунктом 39.5.4 цього пункту».
 
Враховано по суті у редакції першого читання   
    -269- Кайда О.П.
Абзац другий підпункт 39.5.5 пункту 39.5 статті 39 проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
302. Під час проведення пропорційного коригування первинні документи та регістри бухгалтерського обліку не коригуються.
 
   3. Під час проведення пропорційного коригування первинні документи та регістри бухгалтерського обліку не коригуються.
 
303. Пропорційне коригування проводиться платником податків на підставі повідомлення про можливість проведення пропорційного коригування, отриманого від центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів.
 
-270- Долженков О.В.
Абзац п’ятий підпункту 39.5.5 пункту 39.5 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   4. Пропорційне коригування проводиться платником податків на підставі повідомлення про можливість проведення пропорційного коригування, отриманого від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
 
304. Таке повідомлення надсилається платнику податків протягом 30 робочих днів з моменту виникнення права на проведення пропорційного коригування в електронній формі засобами електронного зв’язку або рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається йому чи його уповноваженому представнику під підпис. У разі наявності у платника податків інформації про виконання стороною контрольованої операції рішення про донарахування податкових зобов’язань і неотримання від центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів відповідного повідомлення такий платник податків має право звернутися до зазначеного центрального органу виконавчої влади із заявою про надсилання повідомлення про проведення пропорційного коригування. До заяви додаються копії документів, які підтверджують виконання рішення про донарахування податкових зобов’язань.
 
-271- Кінах А.К.
Мірошниченко Ю.Р.
В абзаці п’ятому підпункту 39.5.5 пункту 39.5 статті 39 слова «30 робочих днів» замінити словами «30 календарних днів».
 
Враховано   Таке повідомлення надсилається платнику податків протягом 30 календарних днів з моменту виникнення права на проведення пропорційного коригування в електронній формі засобами електронного зв’язку або рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається йому чи його уповноваженому представнику під підпис. У разі наявності у платника податків інформації про виконання стороною контрольованої операції рішення про донарахування податкових зобов’язань і неотримання від центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, відповідного повідомлення такий платник податків має право звернутися до зазначеного центрального органу виконавчої влади із заявою про надсилання повідомлення про проведення пропорційного коригування. До заяви додаються копії документів, які підтверджують виконання рішення про донарахування податкових зобов’язань.
 
    -272- Івахів С.П.
Абзац шостий підпункту 39.5.5 пункту 39.5 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
«Таке повідомлення надсилається платнику податків протягом 30 робочих днів з моменту виникнення права на проведення пропорційного коригування в електронній формі засобами електронного зв’язку або рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається йому чи його уповноваженому представнику під підпис. У разі наявності у платника податків інформації про виконання стороною контрольованої операції рішення про донарахування податкових зобов’язань і неотримання від центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів відповідного повідомлення такий платник податків має право звернутися до зазначеного центрального органу виконавчої влади із заявою про надсилання повідомлення про проведення пропорційного коригування»
 
Враховано по суті у редакції першого читання   
305. Форма та порядок подання заяви встановлюються центральним органом виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів.
 
   5. Форма та порядок подання заяви встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
 
306. Центральний орган виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів розглядає заяву платника податків протягом 15 робочих днів з дня її отримання та за результатами розгляду приймає одне з таких рішень:
 
   6. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, розглядає заяву платника податків протягом 15 робочих днів з дня її отримання та за результатами розгляду приймає одне з таких рішень:
 
307. надіслати повідомлення про можливість проведення пропорційного коригування;
 
   надіслати повідомлення про можливість проведення пропорційного коригування;
 
308. відмовити у проведенні пропорційного коригування у разі недотримання порядку подання заяви або відсутності необхідних документів;
 
   відмовити у проведенні пропорційного коригування у разі недотримання порядку подання заяви або відсутності необхідних документів;
 
309. повідомити про відмову у проведенні пропорційного коригування у зв’язку з оскарженням рішення про донарахування податкових зобов’язань.
 
-273- Мірошниченко Ю.Р.
Після абзацу першого підпункту 39.5.5 пункту 39.5 статті 39 доповнити абзацом такого змісту:
«Пропорційні коригування можуть бути зроблені платником податку протягом 1095 днів з дати проведення первісного коригування (тобто, коригування у наслідок перевірки іншої сторони контрольованої операції або самостійного коригування іншої сторони контрольованої операції)»
 
Відхилено   повідомити про відмову у проведенні пропорційного коригування у зв’язку з оскарженням рішення про донарахування податкових зобов’язань.
 
310. У разі коли пропорційне коригування проведене відповідно до рішення про донарахування податкових зобов’язань, яке в подальшому було скасовано, проводиться зворотне коригування.
 
   7. У разі коли пропорційне коригування проведене відповідно до рішення про донарахування податкових зобов’язань, яке в подальшому було скасовано, проводиться зворотне коригування.
 
311. Зворотне коригування проводиться на підставі повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів протягом 20 робочих днів з дати отримання такого повідомлення. До повідомлення додаються розрахунок зворотного коригування та копія відповідного судового рішення про скасування рішення про нарахування податкових зобов’язань.
 
   8. Зворотне коригування проводиться на підставі повідомлення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, протягом 20 робочих днів з дати отримання такого повідомлення. До повідомлення додаються розрахунок зворотного коригування та копія відповідного судового рішення про скасування рішення про нарахування податкових зобов’язань.
 
312. Повернення надміру сплачених сум податків за скасованим рішенням проводиться виключно після того, як проведено зворотне коригування та сплачено відповідні податки сторонами контрольованої операції.
 
-274- Івахів С.П.
Абзац чотирнадцятий підпункту 39.5.5 пункту 39.5 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   9. Повернення надміру сплачених сум податків за скасованим рішенням проводиться виключно після того, як проведено зворотне коригування та сплачено відповідні податки сторонами контрольованої операції.
 
    -275- Кайда О.П.
Абзац десятий підпункт 39.5.5 пункту 39.5 статті 39 проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
313. Штрафні санкції під час проведення зворотного коригування не нараховуються.
 
   10. Штрафні санкції під час проведення зворотного коригування не нараховуються.
 
314. Форми повідомлення про пропорційне коригування та зворотне коригування визначаються центральним органом виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів.
 
-276- Хомутиннік В.Ю.
Підпункт 39.5.5 пункту 39.5. законопроекту доповнити підпунктом такого змісту:
«12. У разі, якщо одна із сторін контрольованих операцій є нерезидент пропорційне коригування має здійснюватись в порядку і на умовах, що передбачаються міждержавними угодами про усунення подвійного оподаткування, укладені Україною з іншими державами»
 
Враховано   11. Форми повідомлення про пропорційне коригування та зворотне коригування визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
12. У разі, якщо одна із сторін контрольованих операцій є нерезидент пропорційне коригування має здійснюватись в порядку і на умовах, що передбачаються міждержавними угодами про усунення подвійного оподаткування, укладені Україною з іншими державами.
 
    -277- Пинзеник В.М.
Абзаци другий – п’ятнадцятий підпункту 39.5.5 пункту 39.5 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«У разі коли за результатами перевірки визначення платником податків ціни в контрольованих операціях з пов’язаними особами територіальним органом центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів встановлено відхилення від рівня звичайних цін та проведено донарахування податкових зобов’язань, коригування від’ємного значення об’єкта оподаткування або інших показників податкової звітності, або платник податків здійснив самостійне коригування згідно з підпунктом 39.5.4 цього пункту, інша сторона контрольованої операції — пов’язана особа має право на коригування своїх податкових зобов’язань виходячи з рівня звичайної ціни, визначеного такою перевіркою. Таке коригування для цілей цього Кодексу визначається як пропорційне коригування»;
 
Відхилено (змінює концепцію, прийняту в першому читанні)   
315. 39.6. Узгодження цін у контрольованих операціях
 
   39.6. Узгодження цін у контрольованих операціях
 
316. 39.6.1. Великий платник податків має право звернутися до центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів із заявою про узгодження цін у контрольованих операціях.
 
-278- Тігіпко С.Л.
У пункті 2 розділу І проекту абзац перший підпункту 39.6.1 пункту 39.6 статті 39 викласти у такій редакції:
«39.6.1. Великий платник податків або група великих платників податків (далі у цьому підпункті – великий платник (платники) податків) має право звернутися до центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів із заявою про узгодження цін у контрольованих операціях»;
 
Відхилено   39.6.1. Великий платник податків має право звернутися до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, із заявою про узгодження цін у контрольованих операціях.
 
    -279- Кайда О.П.
Ковальчук Н.В.
Абзац 286 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.6.1.) викласти у такій редакції:
«Платник податків має право звернутися до центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів із заявою про укладення договору про (попереднє) ціноутворення для цілей оподаткування.
Дане звернення має бути розглянуто центральним органом виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів протягом 30 днів.
Якщо протягом встановленого терміну центральним органом виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів платнику податків не була надіслана вмотивована відмова щодо укладання договору про попереднє ціноутворення, то вважається, що центральний орган виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів згоден укласти такий договір.
Договір укладається протягом тридцяти днів після отримання згоди від центральним органом виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів, або у випадку передбаченому в абзаці третьому цього підпункту з моменту сплину терміну на розгляд такої заяви.»
 
Відхилено    
    -280- Пинзеник В.М.
У підпункті 39.6.1 пункту 39.6 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту слово «великий» в усіх відмінках виключити;
 
Відхилено    
317. Узгодження цін у контрольованих операціях є процедурою між великим платником (платниками) податків та центральним органом виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів, під час якої узгоджується порядок визначення цін у контрольованих операціях на обмежений строк.
 
-281- Кайда О.П.
Ковальчук Н.В.
Абзац 287 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.6.1.) викласти в такій редакції
«Договір про попереднє ціноутворення є договором між платником (платниками) податків та центральним органом виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів, про порядок визначення відповідних методів (критеріїв) та порядок визначення трансфертного ціноутворення для зазначених операцій на визначений період часу.
Порядок укладення та виконання таких договорів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Термін на який платник податку та центральний орган виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів узгоджують ціни у контрольованих операціях не може перевищувати п’ять років.»
 
Враховано частково (щодо договору, а не протоколу)  Узгодження цін у контрольованих операціях є процедурою між великим платником (платниками) податків та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, під час якої узгоджується порядок визначення цін у контрольованих операціях на обмежений строк на підставі договору.
 
318. Предметом узгодження можуть бути:
 
   Предметом узгодження можуть бути:
 
319. види та/або перелік товарів (робіт, послуг), що є предметом контрольованих операцій;
 
   види та/або перелік товарів (робіт, послуг), що є предметом контрольованих операцій;
 
320. ціни товарів (робіт, послуг) у контрольованих операціях та/або перелік методів визначення ціни у контрольованих операціях;
 
   ціни товарів (робіт, послуг) у контрольованих операціях та/або перелік методів визначення ціни у контрольованих операціях;
 
321. перелік джерел інформації, які передбачається використати для визначення цін у контрольованих операціях;
 
   перелік джерел інформації, які передбачається використати для визначення цін у контрольованих операціях;
 
322. строк, на який узгоджуються ціни у контрольованих операціях;
 
   строк, на який узгоджуються ціни у контрольованих операціях;
 
323. допустиме відхилення від встановленого рівня економічних умов здійснення контрольованих операцій;
 
   допустиме відхилення від встановленого рівня економічних умов здійснення контрольованих операцій;
 
324. порядок, строки надання та перелік документів, які підтверджують дотримання узгоджених цін у контрольованих операціях.
 
-282- Кайда О.П.
Ковальчук Н.В.
Абзац другий підпункт 39.6.1 пункту 39.6 статті 39 проекту Закону додати таке речення:
«критичні припущення щодо майбутніх подій, що можуть вплинути на процес формування ціни;»
 
Відхилено   порядок, строки надання та перелік документів, які підтверджують дотримання узгоджених цін у контрольованих операціях.
 
325. Інші умови узгодження цін у контрольованих операціях визначаються за згодою сторін.
 
   Інші умови узгодження цін у контрольованих операціях визначаються за згодою сторін.
 
326. За результатами узгодження цін у контрольованих операціях складається протокол, який підписується керівником великого платника (платників) податків або його уповноваженою особою та керівником (заступником керівника) центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів.
 
-283- Кайда О.П.
Ковальчук Н.В.
Абзац третій підпункт 39.6.1 пункту 39.6 статті 39 проекту Закону викласти у такій редакції:
«За результатами узгодження складається Договір, який підписується керівником великого платника (платників) податків або його уповноваженою особою та керівником (заступником керівника) центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів.»
 
Враховано   За результатами узгодження цін у контрольованих операціях складається договір, який підписується керівником великого платника (платників) податків або його уповноваженою особою та керівником (заступником керівника) центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
 
327. 39.6.2. Види узгодження цін у контрольованих операціях
 
-284- Хомутиннік В.Ю.
Зміни до законопроекту (щодо підпункту 39.6.2) привести до правил нормопроектувальної техніки, в тому числі передбачивши відповідну нумерацію абзаців.
 
Враховано   39.6.2. Види узгодження цін у контрольованих операціях
 
328. Протокол, складений за результатами узгодження цін у контрольованих операціях між платником (платниками) податків та центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної податкової та митної політики, носить односторонній характер.
 
-285- Тігіпко С.Л.
У пункті 2 розділу І проекту у абзаці другому підпункту 39.6.2 пункту 39.6 статті 39 слово «платником» замінити словами «великим платником»;
 
Враховано   1. Договір, складений за результатами узгодження цін у контрольованих операціях між великим платником (платниками) податків та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, носить односторонній характер.
 
    -286- Кайда О.П.
Ковальчук Н.В.
Абзац перший підпункт 39.6.2 пункту 39.6 статті 39 проекту Закону викласти у такій редакції:
«Договір про попереднє ціноутворення може бути одностороннім із залученням платника (платників) податків та центральним органом виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів»
 
Враховано по суті   
329. У разі коли предметом узгодження є порядок визначення ціни у контрольованій зовнішньоекономічній операції, платник (платники) податків чи центральний орган виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної податкової та митної політики, мають право залучати до процедури узгодження державний орган, уповноважений справляти податки і збори в державі, яка є стороною контрольованої зовнішньоекономічної операції, за умови наявності міжнародного договору (конвенції) про уникнення подвійного оподаткування між Україною та такою державою. Протокол, складений за результатами такого взаємного узгодження, носить двосторонній характер.
 
-287- Тігіпко С.Л.
У пункті 2 розділу І проекту у абзаці третьому підпункту 39.6.2 пункту 39.6 статті 39 слово «платник» замінити словами «великий платник»;
 
Враховано   2. У разі коли предметом узгодження є порядок визначення ціни у контрольованій зовнішньоекономічній операції, великий платник (платники) податків чи центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, мають право залучати до процедури узгодження державний орган, уповноважений справляти податки і збори в державі, яка є стороною контрольованої зовнішньоекономічної операції, за умови наявності міжнародного договору (конвенції) про уникнення подвійного оподаткування між Україною та такою державою. Договір, укладений за результатами такого взаємного узгодження, носить двосторонній характер.
 
    -288- Кайда О.П.
Ковальчук Н.В.
Абзац другий підпункт 39.6.2 пункту 39.6 статті 39 проекту Закону додати таке речення:
«Договір укладений за результатами такого взаємного узгодження, носить двосторонній характер.»
 
Враховано    
330. У разі залучення до процедури узгодження двох і більше державних органів, уповноважених справляти податки і збори в державах, які є сторонами контрольованої зовнішньоекономічної операції (за умови наявності міжнародних договорів (конвенцій) про уникнення подвійного оподаткування між Україною та такими державами) протокол, складений за результатами такого узгодження, носить багатосторонній характер.
 
-289- Ковальчук Н.В.
В абзаці 300 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.6.2.) слова «протокол, складений» замінити словами «договір, укладений»;
 
Враховано   3. У разі залучення до процедури узгодження двох і більше державних органів, уповноважених справляти податки і збори в державах, які є сторонами контрольованої зовнішньоекономічної операції (за умови наявності міжнародних договорів (конвенцій) про уникнення подвійного оподаткування між Україною та такими державами) договір, укладений за результатами такого узгодження, носить багатосторонній характер.
 
331. Порядок і процедура узгодження цін у контрольованих операціях затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
-290- Тігіпко С.Л.
У пункті 2 розділу І проекту абзац п’ятий підпункту 39.6.2 пункту 39.6 статті 39 викласти у такій редакції:
«Порядок і процедура узгодження цін у контрольованих операціях, за результатами якої складаються протоколи, що носять двосторонній та багатосторонній характер, затверджуються Кабінетом Міністрів України»;
 
Враховано   4. Порядок і процедура узгодження цін у контрольованих операціях, за результатами якої складаються договори, що носять двосторонній та багатосторонній характер, затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
    -291- Пинзеник В.М.
Абзац п’ятий підпункту 39.6.2 пункту 39.6 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Заява платника податків узгоджується на протязі 20 календарних днів.
У разі незгоди центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики, він в зазначений термін надає аргументовані письмові заперечення і платник податків має право звернутися до суду з заявою про узгодження цін у контрольованої операції. В цьому випадку рішення про узгодження цін у контрольованої операції приймається судом. При цьому центральний орган виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики немає права застосовувати інші заперечення та докази, ніж ті, які були надіслані платнику податків.
У разі відсутності письмових заперечень з боку центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики, ціни у контрольованої операції вважаються узгодженими з дня, наступного за днем закінчення 20-денного терміну з дати подання заяви платником податків».
 
Відхилено    
    -292- Тігіпко С.Л.
У пункті 2 розділу І проекту пункт 39.6 статті 39 доповнити підпунктами 39.6.3 – 39.6.6 такого змісту:
«39.6.3. Порядок узгодження цін у контрольованих операціях
Для початку процедури узгодження цін у контрольованих операціях великий платник (платники) податків подає до центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів заяву про узгодження цін у контрольованих операціях за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів.
До подання відповідної заяви великий платник (платники) податків має право ініціювати проведення попереднього засідання з представниками центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів з питань, що відносяться до предмету процедури узгодження цін у контрольованих операціях.
Разом із заявою про узгодження цін у контрольованих операціях великий платник (платники) податків подає:
1)перелік питань, які потребують узгодження;
2)звіт про контрольовані операції за попередній рік;
3)бухгалтерську та фінансову звітність за останній звітний період;
4)копії статутних та реєстраційних документів;
5)інші документи, що містять інформацію, яка може бути використана при узгодженні цін у контрольованих операціях (за власним бажанням).
Центральний орган виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів для цілей узгодження цін у контрольованих операціях має право вмотивовано вимагати у великого платника (платників) податків будь-яку необхідну додаткову інформацію та документи для оцінювання контрольованих операцій, у тому числі, але не виключно, деталі контрольованих операцій, ділові угоди, прогнози та бізнес-плани, а також інші фінансові показники та документацію.
Великий платник (платники) податків має право відкликати подану ним заяву про узгодження цін у контрольованих операціях.
Центральний орган виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів протягом 60 робочих днів від дати отримання заяви про узгодження цін у контрольованих операціях зобов’язаний розглянути подані великим платником (платниками) податків документи, та прийняти одне з наступних рішень:
1)рішення про початок процедури узгодження цін у контрольованих операціях за запропонованим великим платником (платниками) податків переліком питань, які потребують узгодження;
2)вмотивоване рішення про відмову в узгодженні цін у контрольованих операціях із зазначенням причин такої відмови.
Відповідне рішення повинно бути вручено великому платнику (платникам) податків у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу, протягом трьох робочих днів від дати його прийняття.
У разі прийняття рішення про початок процедури узгодження цін у контрольованих операціях центральний орган виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів повідомляє великого платника (платників) податків про місце, дату та час початку такої процедури та організовує її проведення.
Процедура узгодження цін у контрольованих операціях не може тривати більше, як шість календарних місяців від дати прийняття центральним органом виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів рішення про початок такої процедури.
Термін процедури узгодження цін у контрольованих операціях може бути подовжено до дев’яти календарних місяців за рішенням керівника (заступника керівника) центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів.
Рішення центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів про відмову в узгодженні цін у контрольованих операціях може бути оскаржене великим платником (платниками) податків в судовому порядку.
Протокол про узгодження цін у контрольованих операціях підписується у кількості примірників, що відповідає кількості сторін процедури такого узгодження, які мають однакову юридичну силу, та набирає чинності з 1 числа першого місяця кварталу, що настає за кварталом його підписання.
У разі необхідності внесення змін до протоколу про узгодження цін у контрольованих операціях такі зміни вносяться у порядку проведення процедури узгодження цін у контрольованих операціях та не пізніше ніж за 10 робочих днів до нового кварталу та вводяться в дію з початку нового кварталу.
Центральний орган виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів надсилає копію протоколу про узгодження цін у контрольованих операціях (змін до нього) до територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів за основним місцем обліку великого платника (платників) податків протягом 3 робочих днів від дати його підписання.
39.6.4. Строк дії узгодження цін у контрольованих операціях
Умови, відображені у протоколі про узгодження цін у контрольованих операціях, діють протягом строку, що не перевищує трьох років.
У разі дотримання великим платником (платниками) податків умов, відображених у протоколі про узгодження цін у контрольованих операціях, великий платник (платники) податків має право за 2 календарні місяці до закінчення строку їх дії звернутися до центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів з заявою про продовження строку дії таких умов.
Строк дії умов, відображених у протоколі про узгодження цін у контрольованих операціях, може бути продовжений на строк, що не перевищує двох років, шляхом підписання додаткового протоколу до протоколу про узгодження цін у контрольованих операціях.
39.6.5. Дотримання умов узгодження цін у контрольованих операціях
Повнота дотримання великим платником (платниками) податків умов, відображених у протоколі про узгодження цін у контрольованих операціях, здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів у порядку, визначеному пунктом 39.5 цієї статті.
У разі дотримання великим платником (платниками) податків умов, відображених у протоколі про узгодження цін у контрольованих операціях, центральний орган виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів не має права приймати рішення про донарахування податків і зборів, штрафних санкцій за контрольованими операціями, ціни за якими (методи їх визначення) були узгоджені в такому протоколі.
39.6.6. Припинення дії умов узгодження цін у контрольованих операціях
Дія умов, відображених у протоколі про узгодження цін у контрольованих операціях, припиняється по закінченню строку їх дії або до закінчення такого строку у наступних випадках:
1)за рішенням сторін;
2)за рішенням суду;
3)за рішенням великого платника (платників) податків;
4)за рішенням центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів про скасування узгодження цін у контрольованих операціях у разі:
вчинення дій великим платником (платниками) податків, що призвели до порушення умов узгодження цін у контрольованих операціях та до заниження податкових зобов’язань великого платника (платників) податків і були виявлені при проведенні перевірки у порядку, визначеному пунктом 39.5 цієї статті;
виявлення навмисного викривлення фактів, допущення помилок або невиконання обов’язків великим платником (платниками) податків при поданні заяви про узгодження цін у контрольованих операціях, а також при поданні щорічних звітів, інших документів чи інформації, зазначених в умовах протоколу про узгодження цін у контрольованих операціях;
5)за рішенням центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів про розірвання узгодження цін у контрольованих операціях у разі:
перевищення допустимих відхилень від встановленого рівня економічних умов здійснення контрольованих операцій, зокрема, у разі змін податкового законодавства, які суттєво впливають на умови узгодження цін у контрольованих операціях та зменшення податкових зобов’язань великого платника (платників) податків;
не включення платника (платників) податків протягом двох послідовних років до Реєстру великих платників податків відповідно до вимог цього Кодексу.
У разі прийняття центральним органом виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів рішення про скасування узгодження цін у контрольованих операціях, дія умов, відображених у протоколі про узгодження цін у контрольованих операціях, припиняється з моменту підписання протоколу про узгодження цін у контрольованих операціях, а у разі прийняття рішення про розірвання узгодження цін у контрольованих операціях – з дня, наступного за днем прийняття такого рішення.
Рішення центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів про скасування або розірвання узгодження цін у контрольованих операціях надсилається великому платнику (платникам) податків у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу протягом трьох робочих днів від дати його прийняття.
У разі відмови великого платника (платників) податків або його законних представників від отримання рішення центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів про скасування або розірвання узгодження цін у контрольованих операціях чи неможливості його вручення великому платнику (платникам) податків або його законним представникам з будь-яких причин, таке рішення надсилається великому платнику (платникам) податків у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень.
Належним чином завірена копія рішення про скасування або розірвання узгодження цін у контрольованих операціях протягом трьох робочих днів від дати його прийняття надсилається до територіального органу центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів за основним місцем обліку великого платника (платників) податків.
Рішення центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів про скасування або розірвання узгодження цін у контрольованих операціях може бути оскаржене великим платником (платниками) податків в судовому порядку»;
 
Відхилено    
    -293- Мірошниченко Ю.Р.
Пункт 39.6. «Узгодження цін у контрольованих операціях» статті 39 «Трансфертне ціноутворення» доповнити підпунктом 39.6.3. «Пропорційне коригування» такого змісту:
«39.6.3. Ціни, визначені платником податків або податковим органом відповідно до протоколу взаємного узгодження цін, можуть використовуватися таким платником податків та іншими платниками податків у якості цін у зіставній операції незалежно від того, чи здійснюється операція, за якою було проведено взаємне узгодження цін, між пов’язаними чи непов’язаними особами.»
 
Відхилено    
332. 39.7. Положення цієї статті застосовуються під час визначення бази оподаткування у контрольованих операціях для цілей розділів ІІІ і V цього Кодексу.».
 
-294- Тігіпко С.Л.
У пункті 2 розділу І проекту пункт 39.7 викласти у такій редакції:
«39.7. Положення цієї статті застосовуються під час визначення бази оподаткування у контрольованих операціях для цілей розділів ІІІ, V та ХІ цього Кодексу»;
 
Відхилено   39.7. Норми цієї статті застосовуються під час визначення бази оподаткування у контрольованих операціях для цілей розділів ІІІ і V цього Кодексу.».
 
    -295- Пинзеник В.М.
Пункт 39.7 статті 39 пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Положення цієї статті застосовуються під час визначення бази оподаткування у контрольованих операціях для цілей розділу ІІІ цього Кодексу»;
 
Відхилено    
    -296- Мірошниченко Ю.Р.
Пункт 39.7 статті 39 «Трансфертне ціноутворення» доповнити абзацом такого змісту:
«39.7. Звичайні ціни, визначені контролюючим органом або платником податків при застосуванні положень цієї статті, не можуть застосовуватися податковими органами для здійснення контролю за додержання вимог валютного регулювання (включаючи порядок розрахунків у іноземній валюті) незалежно від того чи відповідають такі звичайні ціни ціні, визначеній сторонами у договорі, чи ні.»
 
Відхилено    
    -297- Кінах А.К.
Статтю 39 доповнити пунктом 39.8 в такій редакції:
«39.8. Положення цієї статті не застосовуються до операцій з придбання (продажу) товарів:
якщо протягом поточного календарного року державою вводяться та/або діють обмеження, заборони (заборони на експорт, блокади, військові дії або видачі виконавчих чи законодавчих актів, у випадку якщо такі акти обмежують експорт) на товари контрольованих операцій;
якщо такий товар бере участь в контрольованій операції та в наступному перепродається на підставі угоди укладеної під час проведення тендеру іноземним державним установам, міжнародним організаціям (зокрема ООН), державним фондам інших країн або першому посереднику переможцю тендеру;
у разі укладання угод (контрактів) на біржі;
якщо одна сторона угоди є учасником експерименту із запровадження горизонтального моніторингу».
 
Відхилено    
    -298- Сенченко А.В.
Пункт 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«2. У статті 39:
1) назву статті доповнити словами «та приведеної ринкової ціни»;
2) у пункті 39.1 абзац другий після слів «платником податків» доповнити словами «на митній території України»;
3) підпункт г) абзацу другого пункту 39.1 виключити;
4) пункт 39.13 виключити;
5) пункт 39.17 виключити;
6) доповнити пунктами 39.18-39.22 такого змісту:
«39.18. Визначення і застосування приведеної ринкової ціни
Метою податкового контролю за визначенням ціни в контрольованих операціях є збільшення податкових зобов’язань платників податків, що здійснили такі операції за цінами, які не відповідають діапазону ринкових цін.
Ціна у контрольованій операції для цілей оподаткування визнається ринковою ціною, якщо контролюючим органом не доведено зворотне або платником податків використано ціну, зазначену в протоколі про взаємне узгодження цін під час здійснення контрольованих операцій, порядок складення якого визначено підпунктом 39.20.3 пункту 39.20 цієї статті. Така ціна не може бути оскарженою.
39.18.1. Співставлення умов та факторів, що вплинули на формування ціни в контрольованій операції та ціни операцій між незалежними (непов‘язаними) особами
39.18.1.1. Для визначення обсягу отриманих доходів та/або понесених витрат під час здійснення контрольованої операції платники податків і контролюючий орган проводять співставлення такої операції з іншими операціями, сторони яких не є пов’язаними особами.
Для цілей цього Кодексу операції визнаються співставними, якщо вони здійснюються в однакових комерційних та/або фінансових умовах з контрольованою операцією.
Такі умови можуть бути визнані співставними лише у разі, коли відмінності між ними не мають істотного впливу на формування ціни або можуть бути усунені шляхом коригування цього впливу на ціну у співставній чи контрольованій операції.
39.18.1.2. Під час визначення співставності операцій, а також для коригування впливу на ціну їх комерційних та/або фінансових умов, проводиться аналіз таких факторів впливу (факторів порівнянності) у контрольованій та зіставній операціях:
а) характеристики товару (робіт, послуг), які є предметом операції;
б) функцій (функціональний аналіз), які виконуються сторонами операції, активи, що ними використовуються, умови розподілу між сторонами операції ризиків та вигод, розподіл відповідальності між сторонами операції та інші умови операції (далі — функціональний аналіз);
в) сталості практики відносин та умов договорів, укладених між сторонами операції, які істотно впливають на ціни товарів (робіт, послуг);
г) економічних умов діяльності сторін операції, включаючи аналіз відповідних ринків товарів (робіт, послуг), які істотно впливають на ціни товарів (робіт, послуг);
ґ) бізнес-стратегії сторін операції, які істотно впливають на ціни товарів (робіт, послуг).
39.18.1.3. Визначення співставності комерційних та/або фінансових умов здійснюється за результатами аналізу характеристик товару (робіт, послуг), які є предметом операції:
фізичних характеристик товарів, якості, надійності;
суті та обсягу послуг;
типу нематеріального активу (об‘єкту інтелектуальної власності, суміжних прав або прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок);
умов передачі нематеріальних активів (продаж або ліцензія);
кількості товарів, обсягу виконаних робіт (наданих послуг).
39.18.1.4. Під час визначення співставності комерційних та/або фінансових умов операції між непов‘язаними особами з умовами контрольованої операції здійснюється аналіз співставлення виконання функцій кожною стороною операції:
проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
розробки дизайну і технології виготовлення товарів;
придбання товарно-матеріальних цінностей;
монтажу та/або установлення обладнання;
виробництва товарів;
складання товарів чи їх компонентів;
здійснення оптового чи роздрібного продажу;
надання послуг з ремонту, гарантійного обслуговування;
маркетингу, реклами товарів (робіт, послуг);
зберігання товарів;
транспортування товарів;
страхування;
надання консультацій, інформаційного обслуговування;
ведення бухгалтерського обліку;
юридичного обслуговування;
надання персоналу;
надання агентських, довірчих, комісійних та інших подібних посередницьких послуг з продажу товарів (робіт, послуг);
здійснення контролю якості;
навчання та/або професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації персоналу;
організації збуту товарів (робіт, послуг) із залученням третіх осіб, що мають досвід відповідної роботи;
здійснення стратегічного управління, в тому числі визначення цінової політики, стратегії виробництва та реалізації товарів (робіт, послуг), обсягів продажу та асортименту товарів (робіт, послуг), їх споживчих якостей, а також здійснення оперативного управління.
39.18.1.5. Під час визначення співставності комерційних та/або фінансових умов співставних операцій з умовами контрольованої операції аналізуються умови договорів, а також враховуються ризики сторін операції, пов’язані з провадженням господарської діяльності, що впливають на умови операції, а саме:
строків виконання господарських зобов’язань;
умов здійснення платежів під час проведення операції;
розміру звичайних надбавок чи знижок до ціни товарів (робіт, послуг), зокрема знижок, зумовлених сезонними та іншими коливаннями споживчого попиту на товари (роботи, послуги), втратою товарами споживчих якостей, закінченням (наближенням дати закінчення) строку зберігання (придатності, реалізації), збутом неліквідних або низьколіквідних товарів;
розподілу прав та обов’язків між сторонами операції, визначених за результатами функціонального аналізу;
виробничі ризики, включаючи ризик неповного завантаження виробничих потужностей;
ризики зміни ринкових цін на придбані матеріали та вироблену продукцію внаслідок зміни економічної кон’юнктури, інших ринкових умов;
ризики знецінення виробничих запасів, втрати товарами споживчих якостей;
ризики, пов’язані із втратою майна чи майнових прав;
ризики, пов’язані із зміною офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України, процентних ставок, кредитні ризики;
ризики, пов’язані з відсутністю результатів проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
інвестиційні ризики, пов’язані з можливими фінансовими втратами внаслідок помилок, допущених під час здійснення інвестицій, включаючи вибір об’єкта інвестування;
ризики заподіяння шкоди навколишньому природному середовищу;
підприємницькі (комерційні) ризики, пов’язані із здійсненням стратегічного управління, включаючи цінову політику та стратегію виробництва і реалізації товарів (робіт, послуг);
ризики зниження рівня споживчого попиту на товари (роботи, послуги).
39.18.1.6. Під час визначення співставності комерційних та/або фінансових умов співставних операцій з умовами контрольованої операції здійснюється аналіз економічних умов діяльності сторін операції, включаючи аналіз відповідних ринків товарів (робіт, послуг), на яких проводяться такі операції. При цьому відмінності в характеристиках таких ринків не повинні істотно впливати на комерційні та/або фінансові умови операцій, які на них здійснюються, або такі відмінності повинні бути враховані під час проведення відповідного коригування.
Під час визначення співставності характеристик ринків товарів (робіт, послуг) враховуються такі фактори:
географічне місцезнаходження ринків та їх обсяги;
наявність конкуренції на ринках, відносна конкурентоспроможність продавців та покупців на ринку;
наявність на ринку однорідних (подібних) товарів (робіт, послуг);
попит та пропозиція на ринку, а також покупна спроможність споживачів;
рівень державного регулювання ринкових процесів;
рівень розвитку виробничої та транспортної інфраструктури;
інші характеристики ринку, що впливають на ціну товарів (робіт, послуг).
39.18.1.7. Під час визначення співставності комерційних та/або фінансових умов співставних операцій з умовами контрольованої операції здійснюється аналіз комерційних стратегій сторін операцій, до яких, зокрема, належать стратегії, спрямовані на оновлення та удосконалення власної продукції, вихід на нові ринки збуту товарів (робіт, послуг).
39.18.1.8. У разі наявності у сторін операції кредитних договорів (договорів позики), договорів поруки чи поручительства, які впливають на ціну товарів (робіт, послуг), під час визначення співставності комерційних та/або фінансових умов співставних операцій з умовами контрольованої операції враховуються:
кредитна історія;
відомості про виконання зобов’язань за кредитними договорами;
платоспроможність отримувача кредиту (позики) та особи, зобов’язання якої забезпечуються поручительством;
характер і ринкова вартість забезпечення виконання зобов’язання;
строк, на який надано кредит (позику);
валюта, в якій надано кредит (позику);
відсоткова ставка за кредитом (позикою), фіксована чи плаваюча, порядок її визначення;
інші умови, які впливають на розмір відсоткової ставки (винагороди) за відповідним договором.
39.18.1.9. З урахуванням результатів аналізу умов співставних операцій платники податків та контролюючий орган здійснюють коригування ціни у співставній чи контрольованій операції і визначає приведену ринкову ціну на основі того, що:
доходи сторін операції, які не є пов’язаними особами, складаються з доходів від використання активів з урахуванням ризиків, пов’язаних з провадженням господарської діяльності в економічних умовах, що склалися на ринку товарів (робіт, послуг), та відображають функції, які виконуються кожною стороною операції відповідно до умов договору;
додаткові функції та/або активи, які істотно впливають на рівень доходів та виконуються або залучаються під час здійснення операції, прийняття додаткових комерційних ризиків відповідно до бізнес-стратегії сторін операції, за умови незмінності всіх інших умов, тягне за собою підвищення рівня доходів, які планується отримати за такою операцією.
39.18.2. Методи визначення ціни у контрольованих операціях.
39.18.2.1. Визначення приведеної ринкової ціни здійснюється за такими методами:
а) за ціною договору (контракту) щодо товарів (робіт, послуг);
б) порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу);
в) ціни перепродажу (на основі віднімання вартості);
г)»витрати плюс» (на основі додавання вартості (обчислена вартість)
ґ) резервним.
39.18.2.2. Кожний наступний метод застосовується лише у разі, якщо ціна в контрольованій операції не може бути визначена шляхом застосування попереднього методу.
39.18.2.3. Застосуванню методів передує процедура консультацій між контролюючим органом та платником податків з метою визначення основи вартості контрольованої операції, а також проведення обміну наявною у кожного з них інформацією, за умови додержання вимог щодо її конфіденційності.
39.18.2.4. У разі неможливості визначення ціни операції за другим методом згідно з положеннями підпункту 39.18.3.2. цього пункту, за основу для її визначення може братися ціна, за якою ідентичні або подібні (аналогічні) товари були продані в Україні непов'язаному із продавцем покупцю або придбані у непов‘язаного із покупцем продавця.
39.18.2.5. Методи на основі віднімання та додавання вартості (обчислена вартість) можуть застосовуватися у будь-якій послідовності на прохання платника податків.
39.18.2.6. У разі якщо під час митного оформлення митна вартість визначалась із застосуванням резервного методу, то в контрольованій операції використовується такий же метод.
39.18.3.1. Метод визначення ціни у контрольованій операції за ціною договору (контракту)
39.18.3.1.1. Цей метод, застосовується у разі, якщо ціна операції не нижче:
а) ціни на товари (роботи, послуги), що підлягають державному регулюванню згідно із законодавством України. У випадку встановлення на митній території України мінімальної ціни продажу або індикативної ціни, ціна контрольованої операції не може бути нижче встановленої мінімальної ціни продажу або індикативної ціни;
б) вартості об‘єкта оцінки, обов‘язковість проведення якої встановлена законодавством України;
в) ціни на товари (послуги), що знаходяться у стані природної монополії на митній території України.
39.18.3.1.2. Цей метод не застосовується, якщо платником податків використані відомості не підтверджені документально або платник податків займає монопольне (домінуюче) становище на ринку товару України, відповідно до Закону України «Про захист економічної конкуренції».
Той факт, що продавець і покупець пов'язані між собою особи, сам по собі не може бути підставою для розгляду вартості операції як неприйнятної. У таких випадках необхідно розглянути обставини продажу та прийняти вартість операції за умови, що взаємовідносини покупця і продавця не вплинули на ціну оцінюваних товарів.
За наявності достатніх підстав вважати, що відносини, зазначені у попередньому абзаці, вплинули на ціну оцінюваних товарів, контролюючий орган повинен надати платнику податків свої письмові обґрунтування, що такий вплив мав місце.
39.18.3.1.3. Ціною договору (контракту) є ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті, скоригована, у разі потреби, з урахуванням положень підпункту 39.18.3.1.5 цього пункту.
39.18.3.1.4. Ціна, що була фактично сплачена або підлягає сплаті - це загальна сума всіх платежів, передбачених умовами контракту. Будь-які інші платежі, не пов‘язані з оцінюваними товарами, не є частиною приведеної ринкової ціни.
39.18.3.1.5. При визначенні приведеної ринкової ціни до ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари, відносяться такі витрати (складові приведеної ринкової ціни) за умовами контракту:
а) комісійна та брокерська винагорода, за винятком комісійних, що є платою за надання послуг, пов'язаних із представництвом інтересів за кордоном;
б) вартість ящиків тари (контейнерів), в яку упаковано товар, або іншої упаковки, що для митних цілей вважаються єдиним цілим з відповідними товарами;
в) вартість упаковки або вартість пакувальних матеріалів та робіт, пов'язаних із пакуванням;
г) витрати на транспортування оцінюваних товарів до аеропорту, порту або іншого місця перетину кордону України;
ґ) витрати на навантаження, вивантаження та обробку товарів, пов'язані з їх транспортуванням до аеропорту, порту або іншого місця ввезення на митну територію України;
д) витрати на страхування цих товарів.
39.18.3.1.6. Будь-які інші платежі, не пов‘язані з такими товарами, не є частиною приведеної ринкової ціни.
39.18.3.2. Метод порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу)
Метод порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу) базується на порівнянні ціни товарів (робіт, послуг), застосованої під час контрольованої операції, з ринковим діапазоном цін на ідентичні (а за їх відсутності — однорідні) товари (роботи, послуги).
Ринковий діапазон цін визначається на підставі наявної інформації про ціни, застосовані протягом періоду, який аналізується, або інформації на найближчу до дня здійснення контрольованої операції дату.
Для визначення ринкового діапазону цін товару (роботи, послуги) згідно з методом порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу) використовується інформація про укладені та реалізовані платником податків або іншими особами договори про продаж ідентичних (а за їх відсутності — однорідних) товарів (робіт, послуг) у співставних умовах на відповідному ринку товарів (робіт, послуг).
При цьому враховуються такі фактори впливу на формування ціни:
характеристика товарів (робіт, послуг);
кількість (обсяг) товарів (робіт, послуг);
обсяг функцій, що виконуються сторонами;
умови розподілу між сторонами ризиків і вигод;
строки виконання зобов’язань;
умови здійснення платежів, звичайних для такої операції;
характеристика ринку товарів (робіт, послуг), на якому здійснено операцію;
бізнес-стратегія підприємства;
інші об’єктивні умови, що можуть вплинути на ціну.
Умови на ринку ідентичних (а за їх відсутності — однорідних) товарів (робіт, послуг) визнаються співставними, якщо відмінність між такими умовами істотно не впливає на ціну або є економічно обґрунтованими.
Якщо ціна, встановлена під час здійснення контрольованої операції, перебуває в межах ринкового діапазону цін, визначених у співставних умовах, для цілей оподаткування визнається, що така ціна відповідає ринковій ціні.
Якщо ціна в контрольованій операції є меншою, ніж мінімальне значення ринкового діапазону цін, визначених у співставних умовах, для цілей оподаткування приведеною ринковою ціною вважається ціна, яка відповідає мінімальному значенню ринкового діапазону цін.
Якщо ціна в контрольованій операції перевищує максимальне значення ринкового діапазону цін, визначених у співставних умовах, для цілей оподаткування приведеною ринковою ціною вважається ціна, яка відповідає максимальному значенню ринкового діапазону цін.
У випадку, коли за результатами аналізу умов формування ціни на ринку ідентичних (а за їх відсутності — однорідних) товарів (робіт, послуг) виявлено умови, що істотно впливають на формування ціни, здійснюється коригування ринкової ціни або ціни в контрольованій операції і визначається приведена ринкова ціна.
Якщо ціна, встановлена під час здійснення контрольованої операції, перебуває в межах діапазону приведених ринкових цін, для цілей оподаткування визнається, що така ціна відповідає приведеній ринковій ціні.
Якщо ціна в контрольованій операції є меншою, ніж мінімальне значення діапазону приведених ринкових цін, для цілей оподаткування приведеною ринковою ціною вважається ціна, яка відповідає мінімальному значенню цього діапазону цін.
Якщо ціна в контрольованій операції перевищує максимальне значення діапазону приведених ринкових цін, для цілей оподаткування приведеною ринковою ціною вважається ціна, яка відповідає максимальному значенню цього діапазону цін.
39.18.3.3. Метод ціни перепродажу (на основі віднімання вартості)
Метод на основі віднімання вартості є методом порівняння ціни товарів контрольованої операції з ринковим діапазоном цін подальшої реалізації (перепродажу) цих товарів, за вирахуванням відповідної націнки та витрат, пов'язаних із збутом:
а) витрат на виплату комісійних, що звичайно сплачуються або підлягають сплаті, чи звичайних торговельних надбавок, які застосовуються для одержання прибутку та покриття загальних витрат у зв'язку з продажем на митній території України;
б) звичайних витрат, понесених в Україні на навантаження, вивантаження, транспортування, страхування, та інших пов'язаних з такими операціями витрат;
в) сум податків (зборів), що підлягають сплаті в Україні у зв'язку з ввезенням (імпортом) чи продажем (відчуженням) товарів.
Цей метод використовується для визначення відповідності ціни товару, за якою товар придбавається під час здійснення контрольованої операції та перепродається непов’язаним особам, а також використовується, якщо під час перепродажу товару здійснюються такі операції:
підготовка товару до перепродажу, поділ товарів на партії, формування поставок, сортування, перепакування;
змішування товарів, якщо характеристики кінцевої продукції (напівфабрикатів) істотно не відрізняються від характеристик змішуваних товарів.
У разі коли ціна контрольованої операції перебуває в межах діапазону приведених ринкових цін, визначених у порядку, встановленому цим підпунктом, для цілей оподаткування визнається, що ціна товарів контрольованої операції відповідає приведеній ринковій ціні.
Якщо ціна контрольованої операції є меншою, ніж мінімальне значення діапазону приведених ринкових цін, визначених відповідно до цього підпункту, для цілей оподаткування приведеною ринковою ціною вважається ціна, що відповідає мінімальному значенню цього діапазону цін.
Якщо ціна контрольованої операції перевищує максимальне значення діапазону приведених ринкових цін, визначених у відповідності з цім підпунктом, для цілей оподаткування приведеною ринковою ціною вважається ціна, що відповідає максимальному значенню цього діапазону цін.
39.18.3.4. Метод «витрати плюс» (на основі додавання вартості (обчислена вартість)
Метод «витрати плюс» є методом визначення відповідності ціни на товари (роботи, послуги) контрольованої операції приведеній ринковій ціні, який полягає у зіставленні ціни в контрольованій операції з ринковим діапазоном собівартості готової продукції (товарів, робіт, послуг), яку визначає продавець, збільшену на відповідні націнки, у співставних операціях.
39.18.3.4.1. Для визначення приведеної ринкової ціни за методом «витрати плюс» (на основі додавання вартості (обчислена вартість) за основу береться надана виробником товарів, що оцінюються, або від його імені, інформація про їх вартість, яка повинна складатися із сум:
а) вартості матеріалів та витрат, понесених виробником при виробництві товарів. Така інформація повинна базуватися на даних бухгалтерського обліку виробника за умови, що такий облік відповідає загальновизнаним принципам бухгалтерського обліку, які застосовуються в країні, де ці товари виробляються;
б) обсягу прибутку та загальних витрат, що дорівнює сумі, яка звичайно відображається при продажу товарів того ж класу або виду, що й оцінювані товари, які виготовляються виробниками у країні експорту для експорту в Україну;
в) загальних витрат при продажу в Україну з країни вивезення товарів того ж класу або виду, тобто витрат на завантаження, розвантаження та обробку товарів, їх транспортування до аеропорту, порту або іншого місця ввезення на митну територію України, витрат на страхування цих товарів.
39.18.3.4.2. Контролюючий орган не може вимагати від особи, яка не є резидентом, надавати для вивчення або дозволяти доступ до даних бухгалтерського обліку для цілей визначення обчисленої вартості. Інформація, подана виробником товарів згідно з положеннями цієї статті, може бути перевірена в країні - виробникові товарів уповноваженими органами України за згодою виробника і за умови відсутності заперечень відповідного органу країни - виробника товарів щодо проведення такої перевірки.
39.18.3.4.3. Метод «витрати плюс» (на основі додавання вартості (обчислена вартість) застосовується, зокрема, під час:
виконання робіт (надання послуг) особами, які є пов’язаними з отримувачами результатів таких робіт (послуг);
реалізації товарів, сировини або напівфабрикатів за договорами між пов’язаними особами;
реалізації товарів (робіт, послуг) за довгостроковими договорами (контрактами) між пов’язаними особами.
У разі коли ціна контрольованої операції перебуває в межах ринкового діапазону собівартості, збільшеної на відповідні націнки, така ціна для цілей оподаткування визнається приведеною ринковою ціною.
Якщо ціна контрольованої операції є меншою, ніж мінімальне значення ринкового діапазону собівартості збільшеної на відповідні націнки для цілей оподаткування приведеною ринковою ціною вважається ціна, яка визначається виходячи з мінімального значенню такого ринкового діапазону.
Якщо ціна контрольованої операції перевищує максимальне значення ринкового діапазону собівартості збільшеної на відповідні націнки для цілей оподаткування приведеною ринковою ціною вважається ціна, що визначається виходячи максимального значенню такого ринкового діапазону. 39.18.3.5. Реєстр.картка №39)
.20.6 пункту 39.20 цієї статті.
Під час проведення пропорційного коригування первинні документи та регістри бухгалтерського обліку не коригуються.
Пропорційне коригування проводиться платником податків на підставі повідомлення про можливість проведення пропорційного коригування, отриманого від контролюючого органу України за умови відсутності заперечень відповідного органу країни, що здійснює контроль за оподаткуванням результатів діяльності іншої сторони контрольованої операції.
Таке повідомлення надсилається платнику податків протягом 30 робочих днів з моменту виникнення права на проведення пропорційного коригування.
До повідомлення додаються копії документів, які підтверджують виконання рішення про донарахування податкових зобов’язань.
Форма повідомлення про пропорційне коригування та перелік документів до нього встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
39.22. Положення цієї статті застосовуються під час визначення бази оподаткування у контрольованих операціях для цілей розділів ІІІ, V та ХІ цього Кодексу».
 
Відхилено запропонована нова концепція, потребує дотримання процедури розгляду 1 читання)   
    -299- Сенченко А.В.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«3. Доповнити пункт 50.1 статті 50 після абзацу другого абзацом такого змісту:
«Платник податків, який за результатами перерахунку, проведеного відповідно до підпункту 39.20.6 пункту 39.20 статті 39 цього Кодексу, виявляє факт заниження податкового зобов'язання або завищення від’ємного значення об’єкту оподаткування, зобов’язаний подати контролюючому органу відповідний уточнюючий розрахунок в строк не пізніше граничного строку подання звітності з відповідного податку за податковий період, в якому такий перерахунок було здійснено.
У зв’язку з цим абзаци третій — шостий вважати відповідно абзацами четвертим — сьомим»
 
Відхилено запропонована нова концепція, потребує дотримання процедури розгляду 1 читання)   
    -300- Кайда О.П.
Ковальчук Н.В.
Після абзацу 302 пункту 2 (щодо змін до підпункту 39.7.) доповнити абзацами 303-304 в такій редакції:
«Працівники центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів, а також його територіальних підрозділів несуть персональну відповідальність за розголошення відомостей про контрольовані операції та платників податків, що можуть становити комерційну таємницю.
Якщо внаслідок розголошення працівниками центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів, а також його територіальних підрозділів інформації про контрольовані операції та платників податків, що можуть становити комерційну таємницю платник податків зазнав збитків, то такий платник податків має право стягнути за рішенням суду суму завданих збитків з такого працівника.»
 
Відхилено    
333. 3. Абзац п’ятий пункту 73.3 статті 73 після слова «перевірок» доповнити словами і цифрами «та в інших випадках, передбачених статтею 39 цього Кодексу».
 
-301- Сенченко А.В.
Пункт 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«4. Абзац п’ятий пункту 73.3 статті 73 після слова «звичайних» доповнити словами «та/або приведених ринкових».
 
Відхилено (запропонована нова концепція, потребує дотримання процедури розгляду 1 читання)  3. Абзац п’ятий пункту 73.3 статті 73 після слова «перевірок» доповнити словами і цифрами «та в інших випадках, передбачених статтею 39 цього Кодексу».
 
334. 4. Доповнити підпункт 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
 
-302- Сенченко А.В.
Пункт 4 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   4. Доповнити підпункт 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
 
335. «Не є предметом документальної планової перевірки питання трансфертного ціноутворення, визначені статтею 39 цього Кодексу.».
 
   «Не є предметом документальної планової перевірки питання трансфертного ціноутворення, визначені статтею 39 цього Кодексу».
 
336. У зв’язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим.
 
-303- Сенченко А.В.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«5. Статтю 77 доповнити пунктом 77.10 такого змісту:
«77.10. Перевірка контрольованих операцій, визначених статтею 39 цього Кодексу, не є предметом документальної планової перевірки.»
 
Відхилено   У зв’язку з цим абзаци третій - шостий вважати відповідно абзацами четвертим - сьомим.
 
337. 5. Пункт 78.1 статті 78 доповнити підпунктами 78.1.14 і 78.1.15 такого змісту:
 
   5. Пункт 78.1 статті 78 доповнити підпунктами 78.1.14 і 78.1.15 такого змісту:
 
338. «78.1.14. встановлено відхилення цін контрольованої операції від рівня звичайних (ринкових) цін у порядку, передбаченому підпунктом 39.5.1 пункту 39.5 статті 39 цього Кодексу;
 
-304- Ковальчук Н.В.
Абзац 2 пункту 5 (щодо змін до підпункту 78.1.14.) викласти в такій редакції:
«78.1.14. у разі встановлення відхилення цін контрольованої операції від рівня звичайних (ринкових) цін у порядку, передбаченому підпунктом 39.5.1 пункту 39.5 статті 39 цього Кодексу;».
 
Враховано   «78.1.14. у разі встановлення відхилення цін контрольованої операції від рівня звичайних (ринкових) цін у порядку, передбаченому підпунктом 39.5.1 пункту 39.5 статті 39 цього Кодексу;
 
339. 78.1.15. неподання платником податків або подання з порушенням положень підпунктів 39.4.1 і 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу звіту про контрольовані операції та/або обов’язкової документації, або у разі встановлення порушень під час моніторингу такого звіту/документації відповідно до вимог підпунктів 39.4.1, 39.4.2 пункту 39.4 і підпункту 39.5.1 пункту 39.5 статті 39 цього Кодексу.».
 
-305- Хомутиннік В.Ю.
У підпункті 78.1.15 законопроекту слова і цифри «положень підпунктів 39.4.1 і 39.4.2» замінити словом «норм», а слова і цифри «вимог підпунктів 39.4.1, 39.4.2 пункту 39.4» замінити словами «вимог пункту 39.4»
 
Враховано   78.1.15. неподання платником податків або подання з порушенням норм пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу звіту про контрольовані операції та/або обов’язкової документації, або у разі встановлення порушень під час моніторингу такого звіту/документації відповідно до вимог пункту 39.4 і підпункту 39.5.1 пункту 39.5 статті 39 цього Кодексу».
6. Статтю 79 доповнити пунктом 79.4 такого змісту:
«79.4. Перевірка платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків та зборів під час здійснення контрольованих операцій здійснюється з урахуванням особливостей, визначених статтею 39 цього Кодексу».
7. Доповнити пункт 86.1 статті 86 новим абзацом такого змісту:
«Результати перевірок платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків та зборів під час здійснення контрольованих операцій оформлюються з урахуванням особливостей, визначених статтею 39 цього Кодексу».
 
    -306- Ковальчук Н.В.
Нечаєв О.І.
Абзац 3 пункту 5 (щодо змін до підпункту 78.1.15.) викласти в такій редакції:
«78.1.15. неподання платником податків звіту про контрольовані операції або у разі встановлення порушень під час моніторингу такого звіту/документації відповідно до вимог підпунктів 39.4.1, 39.4.2 пункту 39.4 і підпункту 39.5.1 пункту 39.5 статті 39 цього Кодексу.»
 
Відхилено    
    -307- Сенченко А.В.
Пункт 5 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено запропонована нова концепція, потребує дотримання процедури розгляду 1 читання)   
    -308- Сенченко А.В.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«6. Статтю 79 доповнити пунктом 79.4 такого змісту:
«79.4. Перевірка платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків та зборів під час здійснення контрольованих операцій здійснюється з урахуванням особливостей, визначених статтею 39 цього Кодексу».
 
Враховано    
    -309- Сенченко А.В.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«7. Доповнити пункт 86.1 статті 86 після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
«Результати перевірок платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків та зборів під час здійснення контрольованих операцій оформлюються з урахуванням особливостей, визначених статтею 39 цього Кодексу».
У зв’язку з цим абзаци другий — четвертий вважати відповідно абзацами третім — п’ятим».
 
Враховано з редакційними правками   
    -310- Сенченко А.В.
Пункт 6 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«8. Доповнити пункт 120.1 статті 120 підпунктом 120.1.2 такого змісту:
«120.1.2. Неподання або несвоєчасне подання платником податків відповідно до вимог підпункту 39.19 статті 39 цього Кодексу звіту та/або документації про проведені ним протягом року контрольовані операції тягне за собою накладання штрафу у розмірі 5 відсотків загальної суми контрольованих операцій».
 
Відхилено запропонована нова концепція, потребує дотримання процедури розгляду 1 читання)   
    -311- Сенченко А.В.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«9. Доповнити пункт 120.2 статті 120 після абзацу першого абзацом такого змісту:
«Невиконання платником податків вимог, передбачених абзацом третім пункту 50.1 статті 50 цього Кодексу, щодо умов самостійного внесення змін до податкової звітності у зв‘язку із формуванням ціни у контрольованих операціях –
тягне за собою накладення штрафу у розмірі 5 відсотків від суми самостійно нарахованого заниження податкового зобов'язання (недоплати)».
У зв’язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом третім».
 
Відхилено    
340. 6. Статтю 120 доповнити пунктом 120.3 такого змісту:
 
-312- Нечаєв О.І.
Підпункт 120.3 статті 120 розділу 1 законопроекту виключити;
 
Відхилено   8. Статтю 120 доповнити пунктом 120.3 такого змісту:
 
341. «120.3. Неподання платником податків звіту та/або обов’язкової документації про проведені ним протягом року контрольовані операції відповідно до вимог підпунктів 39.4.1 і 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу до центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів, тягне за собою накладання штрафу у розмірі:
 
-313- Хомутиннік В.Ю.
У абзаці першому пункту 6 (щодо підпункту 120.3) законопроекту слова і цифри «підпунктів 39.4.1 і 39.4.2» виключити, другий абзац доповнити словами «про контрольовані операції»
 
Враховано   «120.3. Неподання платником податків звіту та/або обов’язкової документації про проведені ним протягом року контрольовані операції відповідно до вимог пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, тягне за собою накладання штрафу у розмірі:
 
342. 5 відсотків загальної суми контрольованих операцій - у разі неподання звіту;
 
-314- Кінах А.К.
Пункт 6 законопроекту викласти в такій редакції:
«6. Статтю 120 доповнити пунктом 120.3 такого змісту:
«120.3. Неподання платником податків звіту про проведені ним протягом року контрольовані операції відповідно до вимог підпункту 39.4.1 пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу до центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів, тягне за собою накладання штрафу у розмірі:
5 відсотків загальної суми контрольованих операцій — у разі неподання звіту;
100 мінімальних заробітних плат — за неподання документації, визначеної абзацами п’ятим — п’ятнадцятим підпункту 39.4.1 пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу».
 
Враховано   5 відсотків загальної суми контрольованих операцій - у разі неподання звіту про контрольовані операції;
 
    -315- Царьов О.А.
Абзаци другий та третій підпункту 120.3 статті 120 пункту 6 розділу І законопроекту замінити абзацом такого змісту:
«5 відсотків від суми контрольованих операцій, але не більше 370 мінімальних заробітних плат – за неподання звіту про контрольовані операції»
 
Враховано частково    
    -316- Ковальчук Н.В.
Абзац 3 пункту 6 (щодо змін до пункту 120.3) викласти в такій редакції «170 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання;»
 
Відхилено    
    -317- Горіна І.А.
Ляпіна К.М.
Абзаци другий – четвертий підпункту 120.3 статті 120 пункту 6 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«170 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання
Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання»;
 
Відхилено    
    -318- Продан О.П.
Абзаци 3-5 пункту 6 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«170 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.
Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання».
 
Відхилено    
    -319- Горіна І.А.
Ляпіна К.М.
У абзаці першому підпункту 120.3 статті 120 пункту 6 розділу І законопроекту цифри та слова «39.4.1 і 39.4.2 пункту 39.4 статті 39» замінити цифрами та словами «39.4.1 пункту 39.4 та підпункту 39.5.1 пункту 39.5 статті 39»;
 
Відхилено    
    -320- Продан О.П.
В абзаці 2 пункту 6 розділу І законопроекту цифри та слова «39.4.2 пункту 39.4» замінити словами та цифрами «пункту 39.4 та підпункту 39.5.1 пункту 39.5»;
 
Відхилено    
    -321- Ковальчук Н.В.
В абзаці 2 пункту 6 (щодо змін до пункту 120.3) слова «до вимог підпунктів 39.4.1 і 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу» замінити словами «до вимог підпунктів 39.4.1 пункту 39.4 та підпункту 39.5.1 пункту 39.5 статті 39 цього Кодексу»;
 
Відхилено    
    -322- Івахів С.П.
Абзац перший підпункту 120.3 статті 120 пункту 6 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -323- Ковальчук Н.В.
Після абзацу 3 пункту 6 (щодо змін до пункту 120.3) доповнити абзацом 4 і 5 в такій редакції:
«ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення,
тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.»
 
Відхилено    
343. 5 відсотків суми контрольованої операції, щодо якої не подано копії документів (первинні документи), які містять відомості про господарську операцію та підтверджують її здійснення протягом звітного періоду;
 
-324- Хомутиннік В.Ю.
Ковальчук Н.В.
Абзац 4 пункту 6 (щодо змін до пункту 120.3) виключити.
 
Враховано      
    -325- Долженков О.В.
У абзаці третьому пункту 6 розділу І законопроекту слова
«копії документів (первинні документи)» замінити словами «копії первинних документів»
 
Враховано по суті   
    -326- Ляшко О.В.
У частині шостій абзац четвертий виключити, а саме:
«5 відсотків суми контрольованої операції, щодо якої не подано копії документів (первинні документи), які містять відомості про господарську операцію та підтверджують її здійснення протягом звітного періоду;».
 
Відхилено    
344. 100 мінімальних заробітних плат - за неподання документації, визначеної абзацами п’ятим - п’ятнадцятим підпункту 39.4.1 пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу.».
 
-327- Хомутиннік В.Ю.
У абзаці п’ятому пункту 6 (щодо підпункту 120.3) законопроекту слова і цифри «абзацами п’ятим - п’ятнадцятим підпункту 39.4.1» замінити словами і цифрами «підпунктом 39.4.4»
 
Враховано   100 мінімальних заробітних плат - за неподання документації, визначеної підпунктом 39.4.13 пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу».
9. Пункт 133.1 статті 133 доповнити новим підпунктом 133.1.6 такого змісту:
"133.1.6. Оператори державних лотерей, які є платниками податку відповідно до підпункту 14.1.201 пункту 14.1 статті 14 та підпункту 135.5.14-1 пункту 135.5 статті 135 цього Кодексу".
10. Пункт 135.5 статті 135 доповнити новим підпунктом 135.5.14-1 такого змісту:
"135.5.14-1 Суми коштів залишкового фонду державних лотерей, спрямовані оператором державних лотерей до такого фонду у звітному податковому періоді згідно підпункту 14 пункту 1 статті 1 Закону України "Про державні лотереї в Україні".
 
    -328- Мірошниченко Ю.Р.
Пункт 120.3 викласти у такій редакції :
«120.3. Неподання платником податків звіту та/або обов’язкової документації про проведені ним протягом року контрольовані операції відповідно до вимог підпунктів 39.4.1 і 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу до центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів, тягне за собою накладання штрафу у розмірі:
170 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання, а також за неподання чи несвоєчасне подання документації, визначеної пунктами 1-10 абзацу шостого підпункту 39.4.1 пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу.
Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень за кожне таке неподання або несвоєчасне подання.»
 
Відхилено    
    -329- Ковальчук Н.В.
Абзац 5 пункту 6 (щодо змін до пункту 120.3) виключити.
 
Відхилено    
    -330- Мироненко М.І.
Законопроект доповнити новими пунктами такого змісту:
«Пункт 133.1 статті 133 доповнити новим підпунктом 133.1.6 такого змісту:
"133.1.6. Оператори державних лотерей, які є платниками податку відповідно до підпункту 14.1.201 пункту 14.1 статті 14 та підпункту 135.5.141 пункту 135.5 статті 135 цього та Кодексу".
Пункт 135.5 статті 135 доповнити новим підпунктом 135.5.141 такого змісту:
"135.5.141 Суми коштів залишкового фонду державних лотерей, спрямовані оператором державних лотерей до такого фонду у звітному податковому періоді згідно підпункту 14 пункту 1 статті 1 Закону України "Про державні лотереї в Україні".
 
Враховано    
345. 7. Пункт 153.2 статті 153 викласти в такій редакції:
 
   11. Пункт 153.2 статті 153 викласти в такій редакції:
 
346. «153.2. Оподаткування контрольованих операцій здійснюється у порядку, передбаченому статтею 39 цього Кодексу.».
 
-331- Нечаєв О.І.
Підпункт 153.2 статті 153 розділу 1 законопроекту викласти у такій редакції:
«Оподаткування контрольованих операцій здійснюється із урахуванням правил, передбачених статтею 39 цього Кодексу»;
 
Враховано по суті у редакції першого читання  «153.2. Оподаткування контрольованих операцій здійснюється у порядку, передбаченому статтею 39 цього Кодексу».
 
    -332- Ковальчук Н.В.
У абзаці 2 пункту 7 (щодо змін до пункту 153.2) слова «у порядку, передбаченому статтею 39 цього Кодексу.» замінити словами «із урахуванням правил, передбачених статтею 39 цього Кодексу.»
 
Враховано по суті у редакції першого читання   
    -333- Сенченко А.В.
Пункт 7 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -334- Мірошниченко Ю.Р.
Пункт 153.2 статті 153 виключити.
 
Відхилено    
    -335- Кінах А.К.
Пункт 7 законопроекту викласти в такій редакції:
«7. Пункт 153.2 статті 153 виключити».
 
Відхилено    
    -336- Царьов О.А.
Доповнити розділ І законопроекту пунктом 8 наступного змісту:
«8. У підпункті «д» підпункт 164.2.17 пункт 164.2 статті 164 викласти у такій редакції:
«д) суми основного боргу (кредиту, позики) платника податку, анульованого (прощеного) кредитором за його самостійним рішенням, не пов'язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності. Якщо кредитор повідомляє платника податку - боржника рекомендованим листом з повідомленням про вручення або шляхом укладення відповідного договору, або шляхом надання повідомлення боржнику під підпис особисто про анулювання (прощення) боргу та включає суму анульованого (прощеного) основного боргу (кредиту, позики), до податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, за підсумками звітного періоду, у якому такий борг було анульовано (прощено), такий боржник самостійно сплачує податок з таких доходів та відображає їх у річній податковій декларації;
Будь-які проценти, комісії, неустойки (пені та штрафи), нараховані кредитором та анульовані (прощені) за його самостійним рішенням, не вважаються додатковими благами у значенні, наведеному у цьому підпункті, та не включаються до суми основного боргу (кредиту, позики) платника податку для цілей оподаткування».
Пункти 8,9,10 розділу І вважати відповідно пунктами 9,10,11.
 
Відхилено    
347. 8. Пункт 188.1 статті 188 викласти в такій редакції:
 
-337- Сенченко А.В.
Пункт 8 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено запропонована нова концепція, потребує дотримання процедури розгляду 1 читання)  12. Пункт 188.1 статті 188 викласти в такій редакції:
 
348. «188.1. База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості (у разі здійснення контрольованих операцій - не нижче звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу), з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів), а також збору на обов’язкове державне пенсійне страхування на вартість послуг стільникового рухомого зв’язку).
 
   «188.1. База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості (у разі здійснення контрольованих операцій - не нижче звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу), з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів), а також збору на обов’язкове державне пенсійне страхування на вартість послуг стільникового рухомого зв’язку).
 
349. До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь- яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості товарів (послуг).
 
   До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь- яку третю особу у зв’язку з компенсацією вартості товарів (послуг).
 
350. До бази оподаткування включається вартість товарів (послуг), які постачаються (за виключенням суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету та/або суми відшкодування орендодавцю - бюджетній установі витрат на утримання наданого в оренду нерухомого майна та комунальних послуг і енергоносіїв), та вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо отримувачем товарів/послуг, поставлених таким платником податку.
 
   До бази оподаткування включається вартість товарів (послуг), які постачаються (за виключенням суми компенсації на покриття різниці між фактичними витратами та регульованими цінами (тарифами) у вигляді виробничої дотації з бюджету та/або суми відшкодування орендодавцю - бюджетній установі витрат на утримання наданого в оренду нерухомого майна та комунальних послуг і енергоносіїв), та вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо отримувачем товарів/послуг, поставлених таким платником податку.
 
351. У випадках, передбачених статтею 189 цього Кодексу, база оподаткування визначається з урахуванням положень статті 189 цього Кодексу.».
 
-338- Сенченко А.В.
Пункт Розділ І законопроекту доповнити пунктом такого змісту:
«10. Доповнити абзац перший пункту 190.1 статті 190 реченням такого змісту:
«Якщо операція по ввезенню товарів на митну територію України була визнана контрольованою, база оподаткування з податку на додану вартість визначається виходячи із визначеної приведеної ринкової ціни, якщо вона більша за митну вартість, з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті і включаються до ціни товарів».
 
Відхилено   У випадках, передбачених статтею 189 цього Кодексу, база оподаткування визначається з урахуванням положень статті 189 цього Кодексу».
 
352. 9. Абзац перший пункту 198.3 статті 198 викласти в такій редакції:
 
-339- Сенченко А.В.
Пункт 9 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«11. Абзац перший пункту 198.3 статті 198 після слова «звичайних» доповнити словами «або приведених ринкових».
 
Відхилено запропонована нова концепція, потребує дотримання процедури розгляду 1 читання)  13. Абзац перший пункту 198.3 статті 198 викласти в такій редакції:
 
353. «198.3. Податковий кредит звітного періоду визначається з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, (у випадку здійснення контрольованих операцій - не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу), та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв’язку з: «.
 
-340- Сенченко А.В.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«12. Підпункт 263.6.1 пункту 263.6 статті 263 доповнити словами такого змісту:
«за визначеною приведеною ринковою ціною».
 
Відхилено запропонована нова концепція, потребує дотримання процедури розгляду 1 читання)  «198.3. Податковий кредит звітного періоду визначається з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг, (у випадку здійснення контрольованих операцій - не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу), та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв’язку з: «.
 
354. 10. Підрозділ 10 «Інші перехідні положення» розділу ХХ «Перехідні положення» доповнити пунктами 17 і 18 такого змісту:
 
-341- Петренко П.Д.
У абзаці першому пункту 10 законопроекту слово «пунктами» замінити словом «пунктом» та цифру «18» вилучити.
 
Відхилено   14. Підрозділ 10 «Інші перехідні положення» розділу ХХ «Перехідні положення» доповнити пунктами 17 і 18 такого змісту:
 
355. «17. Штрафні санкції за порушення положень статті 39 цього Кодексу, вчинені у період з 1 липня 2013 року по 1 липня 2014 року, застосовуються у розмірі 1 гривні за кожне порушення.
 
-342- Хомутиннік В.Ю.
У абзаці другому (щодо змін до підрозділу 10) законопроекту слова і цифри «1 липня 2013 року» замінии словами і цифрами «1 вересня 2013 року», слова і цифри «1 липня 2014 року» замінити словами і цифрами «1 вересня 2014 року «
 
Враховано   «17. Штрафні санкції за порушення норм статті 39 цього Кодексу, вчинені у період з 1 вересня 2013 року по 1 вересня 2014 року, застосовуються у розмірі 1 гривні за кожне порушення.
 
    -343- Нечаєв О.І.
Абзац другий пункту 17 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» розділу ХХ «Перехідні положення» викласти у такій редакції:
«Штрафні санкції за порушення положень статті 39 цього Кодексу, вчинені у період по 1 січня 2015 року, застосовуються у розмірі 1 гривні за кожне порушення»;
 
Враховано частково    
    -344- Івахів С.П.
Абзац другий пункті 10 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«17. Штрафні санкції за порушення положень статті 39 цього Кодексу, вчинені у період по 1 січня 2015 року, застосовуються у розмірі 1 гривні за кожне порушення»
 
Враховано частково    
    -345- Долженков О.В.
В частині 10 розділу І законопроекту відносно запропонованої редакції пункту 17 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України словосполучення «з 1 липня 2013 року по 1 липня 2014 року» замінити на словосполучення «з 1 січня 2014 року по 1 січня 2015 року»;
 
Відхилено    
    -346- Пишний А.Г.
У пункті 10 розділу І законопроекту слова та цифри»з 1 липня 2013 року по 1 липня 2014 року» замінити словами та цифрами «з 1 січня 2014 року по 1 січня 2015 року»;
 
Відхилено    
    -347- Петренко П.Д.
У абзаці другому слова та цифри
«1 липня 2013 року» замінити словами та цифрами «1 січня 2014 року», а слова та цифри «1 липня 2014 року» замінити словами та цифрами «1 січня 2015 року».
 
Відхилено    
    -348- Тігіпко С.Л.
У пункті 10 розділу І проекту абзац перший пункту 17 викласти у такій редакції:
«17. Штрафні санкції за порушення положень статті 39 цього Кодексу, вчинені у період з 1 січня 2014 року по 1 січня 2016 року, застосовуються у розмірі 1 гривні за кожне порушення»;
 
Відхилено    
    -349- Ковальчук Н.В.
У абзаці 2 пункту 10 (щодо змін до підрозділу 10) слова «з 1 липня 2013 року по 1 липня 2014 року» замінити словами «по 1 січня 2015 року»
 
Відхилено    
    -350- Мірошниченко Ю.Р.
У пункті 17 підрозділ 10. «Інші перехідні положення» виключити другий абзац та викласти у такій редакції:
«17. Штрафні санкції за порушення положень статті 39 цього Кодексу, а також штрафні санкції, що застосовуються у разі визначення контролюючим органом податкового зобов’язання із застосуванням положень статті 39 цього Кодексу, що були здійснені у період з 1 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року, застосовуються у розмірі 1 гривні за кожне порушення.
 
Відхилено    
    -351- Сенченко А.В.
Пункт 10 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«13. Підрозділ 10 «Інші перехідні положення» розділу ХХ «Перехідні положення» доповнити пунктом 17 такого змісту:
«17. У період з 1 січня 2014 року до 1 січня 2016 року за порушення норм пунктів 39.18-39.22 статті 39 штрафні санкції застосовуються у розмірі 1 гривні за кожне порушення.
Штрафні санкції за порушення положень пункту 39.19 статті 39 цього Кодексу, застосовуються в розмірі, передбаченому підпунктом 120.1.2 пункту 120.1 статті 120 цього Кодексу, з наступного календарного року після затвердження форм звіту про контрольовані операції та документації до нього».
 
Відхилено    
356. Це положення не поширюється на штрафні санкції, передбачені пунктом 120.3 статті 120 цього Кодексу.
 
-352- Кінах А.К.
Виключити абзац третій пункту 10 законопроекту
 
Відхилено   Це положення не поширюється на штрафні санкції, передбачені пунктом 120.3 статті 120 цього Кодексу.
 
    -353- Горіна І.А.
Ляпіна К.М.
Абзац третій пункту 10 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -354- Івахів С.П.
Абзац третій пункті 10 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -355- Пинзеник В.М.
Абзац третій пункту 10 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -356- Продан О.П.
Абзац 3 пункту 10 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -357- Нечаєв О.І.
Абзац третій пункту 10 розділу І законопроекту виключити;
 
Відхилено    
357. 18. Тимчасово, до 1 січня 2018 року, для цілей оподаткування операцій з імпорту/експорту товарних позицій згідно з УКТЗЕД 1001-1008, 1501-1522, 2601-2621, 2701-2716, 2801-2853, 2901-2942, 7201-7229, 7301-7326 з особами, зазначеними в абзаці третьому підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, звичайна ціна на товари визначається:
 
-358- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці четвертому пункту 10 розділу І законопроекту слова і цифри «в абзаці третьому підпункту 39.2.1» замінити словами і цифрами «в підпункті «б» підпункту 39.2.1»,
 
Враховано   15. Тимчасово, до 1 січня 2018 року, для цілей оподаткування операцій з імпорту/експорту товарних позицій згідно з УКТЗЕД 1001-1008, 1501-1522, 2601-2621, 2701-2716, 2801-2853, 2901-2942, 7201-7229, 7301-7326 з особами, зазначеними в підпункті «б» підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, звичайна ціна на товари за рішенням платника податків може визначатися за правилами, встановленими цим пунктом, за одним із таких методів:
 
    -359- Кінах А.К.
Абзац четвертий пункту 10 законопроекту викласти в такій редакції:
«18. Тимчасово, до 1 січня 2018 року, для цілей оподаткування операцій з імпорту/експорту товарних позицій згідно з УКТЗЕД 1001—1008, 1501—1522, 2601—2621, 2701—2716 (крім імпорту природного газу за УКТЗЕД 27 11 21 00 00), 2801—2853,
2901—2942, 7201—7229, 7301—7326 з особами, зазначеними в абзаці третьому підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, звичайна ціна на товари за рішенням платника податків може визначатися за правилами, встановленими цим пунктом, за одним із таких методів:
 
Враховано    
    -360- Долженков О.В.
В частині 10 Розділу І законопроекту пункт 18 викласти в наступній редакції:
«18. Тимчасово, до 1 січня 2018 року, для цілей оподаткування операцій з імпорту/експорту товарних позицій згідно з УКТЗЕД 1001—1008, 1501—1522, 2601—2621, 2701—2716, 2801—2853, 2901—2942, 7201—7229, 7301—7326 з особами, зазначеними в абзаці третьому підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, у разі відхилення договірних цін у податковому обліку платників податків у бік збільшення або зменшення від звичайних цін не більше ніж на 5 відсотків, таке відхилення не може бути підставою для визначення (нарахування) податкового зобов'язання, коригування від'ємного значення об'єкта оподаткування або інших показників податкової звітності згідно зі статтею 39 цього Кодексу.
Якщо у контрольованій операції ціна товарних позицій менша, ніж звичайна ціна (у випадку реалізації товарів), та/або більша, ніж звичайна ціна (у випадку придбання товарів), визначена відповідно до цього пункту, платник податків зобов’язаний здійснити одну з таких дій:
самостійно (не пізніше 1 травня року, наступного за звітним) визначити та сплатити податкове зобов’язання виходячи із звичайної ціни, що визначається згідно з умовами цього пункту, та подати центральному органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів копії первинних документів, що підтверджують здійснення контрольованої операції, зокрема договір, специфікації, вантажно-митні декларації, товарно-транспортні накладні, інвойс, документ, що підтверджує відвантаження та/або отримання товарів, а також джерело інформації про правильність визначення звичайної ціни згідно з підпунктом 39.5.3 пункту 39.5 статті 39 цього Кодексу. При цьому такий платник звільняється від сплати штрафних (фінансових) санкцій та/або пені;
застосувати положення статті 39 цього Кодексу з використанням будь-якого з передбачених нею методів для обґрунтування застосованої ціни та додатково подати копії контрактів (договорів) між таким контрагентом та подальшим отримувачем товарів (якщо такий отримувач не є пов’язаною особою контрагента контрольованої операції та/або платника податків).
На підставі поданих документів центральний орган виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів проводить моніторинг у порядку, визначеному статтею 39 цього Кодексу.
У разі коли платник податків самостійно не визначив податкове зобов’язання, територіальний орган центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів має право визначити його самостійно.»
 
Враховано по суті   
358. 1) для кожної товарної позиції на рівні ціни:
 
   1) для кожної товарної позиції на рівні ціни:
 
359. зменшеної не більше ніж на 5 відсотків - у випадку реалізації товарів;
 
   зменшеної не більше ніж на 5 відсотків - у випадку реалізації товарів;
 
360. збільшеної не більше ніж на 5 відсотків - у випадку придбання товарів;
 
   збільшеної не більше ніж на 5 відсотків - у випадку придбання товарів;
 
361. 2) згідно з біржовими котируваннями - якщо товари котируються на біржі та згідно з довідковими цінами, опублікованими у джерелах інформації (спеціалізованих комерційних виданнях), - якщо товари не котируються на біржі.
 
-361- Ковальчук Н.В.
Абзац 5 пункту 18 (щодо змін до підрозділу 10) викласти в такій редакції:
«Якщо товари котируються на біржі звичайна ціна визначається на підставі цін угод, предметом яких є ідентичні (однорідні) товари, зареєстрованих відповідною біржею, на основі опублікованої або отриманої за запитом інформації відповідної біржі. Інтервалом ринкових цін визнається інтервал між мінімальною і максимальною ціною угод, зареєстрований біржею на дату їх здійснення. При визначенні інтервалу ринкових цін на основі біржових котирувань допускається враховувати відмінності економічних (комерційних) умов угод, для чого, зокрема, допускається проводити коригування, що враховують відмінності у наступних економічних (комерційних) умовах:
1) обґрунтовані і підтверджені документально та витрати, необхідні для доставки товарів (робіт, послуг) на відповідний ринок;
2) витрати на сплату вивізних митних зборів;
3) умови платежу;
4) комісійна (агентська) винагорода торгового брокера (комісіонера чи агента) за виконання ним торгово-посередницьких функцій.
Якщо товари не котируються на біржах - згідно з даними недержавних інформаційних агентств.»
 
Відхилено   2) згідно з біржовими котируваннями - якщо товари котируються на біржі та згідно з довідковими цінами, опублікованими у джерелах інформації (спеціалізованих комерційних виданнях), - якщо товари не котируються на біржі.
 
    -362- Мірошниченко Ю.Р.
У абзаці другому підпункту 3 пункту 18 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» розділу ХХ «Перехідні положення» цифру «2)» замінити цифрою «1)»
 
Відхилено    
362. Якщо у таких джерелах інформації є відомості про діапазон/інтервал цін, для визначення звичайної ціни застосовується максимальне значення діапазону/інтервалу у випадку придбання товарів та/або мінімальне значення діапазону/інтервалу у випадку реалізації товарів.
 
   Якщо у таких джерелах інформації є відомості про діапазон/інтервал цін, для визначення звичайної ціни застосовується максимальне значення діапазону/інтервалу у випадку придбання товарів та/або мінімальне значення діапазону/інтервалу у випадку реалізації товарів.
 
363. Кабінет Міністрів України визначає відсотковий діапазон ціни окремо для кожної товарної позиції (в установлених цим пунктом межах), перелік спеціалізованих комерційних видань, а також має право розширити перелік товарних позицій згідно з УКТЗЕД, зазначених в абзаці першому цього пункту;
 
-363- Ковальчук Н.В.
Абзац 7 пункту 18 (щодо змін до підрозділу 10) виключити
 
Відхилено   Кабінет Міністрів України визначає відсотковий діапазон ціни окремо для кожної товарної позиції (в установлених цим пунктом межах), перелік спеціалізованих комерційних видань, а також має право розширити перелік товарних позицій згідно з УКТЗЕД, зазначених в абзаці першому цього пункту;
 
364. 3) якщо у контрольованій операції ціна товарних позицій менша, ніж звичайна ціна (у випадку реалізації товарів), та/або більша, ніж звичайна ціна (у випадку придбання товарів), визначена відповідно до цього пункту, платник податків зобов’язаний здійснити одну з таких дій:
 
-364- Хомутиннік В.Ю.
У підпункті 3 пункту 18 слово «зобов’язаний « замінити словами «має право»
 
Враховано   3) якщо у контрольованій операції ціна товарних позицій менша, ніж звичайна ціна (у випадку реалізації товарів), та/або більша, ніж звичайна ціна (у випадку придбання товарів), визначена відповідно до цього пункту, платник податків має право здійснити одну з таких дій:
 
    -365- Мірошниченко Ю.Р.
У абзаці п’ятому підпункту 3 пункту 18 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» розділу ХХ «Перехідні положення» цифру «3)» замінити цифрою «2)»;
 
Відхилено    
    -366- Ковальчук Н.В.
Абзац 8 пункту 18 (щодо змін до підрозділу 10) слова «3) якщо» замінити словом «Якщо».
 
Відхилено    
365. самостійно (не пізніше 1 травня року, наступного за звітним) визначити та сплатити податкове зобов’язання виходячи із звичайної ціни, що визначається згідно з умовами цього пункту, та подати центральному органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів копії первинних документів, що підтверджують здійснення контрольованої операції, зокрема договір, специфікації, вантажно-митні декларації, товарно-транспортні накладні, інвойс, документ, що підтверджує відвантаження та/або отримання товарів, а також джерело інформації про правильність визначення звичайної ціни згідно з підпунктом 39.5.3 пункту 39.5 статті 39 цього Кодексу. При цьому такий платник звільняється від сплати штрафних (фінансових) санкцій та/або пені;
 
   самостійно (не пізніше 1 травня року, наступного за звітним) визначити та сплатити податкове зобов’язання виходячи із звичайної ціни, що визначається згідно з умовами цього пункту, та подати центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, копії первинних документів, що підтверджують здійснення контрольованої операції, зокрема договір, специфікації, вантажно-митні декларації, товарно-транспортні накладні, інвойс, документ, що підтверджує відвантаження та/або отримання товарів, а також джерело інформації про правильність визначення звичайної ціни згідно з підпунктом 39.5.3 пункту 39.5 статті 39 цього Кодексу. При цьому такий платник звільняється від сплати штрафних (фінансових) санкцій та/або пені;
 
366. застосувати положення статті 39 цього Кодексу з використанням будь-якого з передбачених нею методів для обґрунтування застосованої ціни та додатково подати копії контрактів (договорів) між таким контрагентом та подальшим отримувачем товарів (якщо такий отримувач не є пов’язаною особою контрагента контрольованої операції та/або платника податків).
 
   застосувати положення статті 39 цього Кодексу з використанням будь-якого з передбачених нею методів для обґрунтування застосованої ціни та додатково подати копії контрактів (договорів) між таким контрагентом та подальшим отримувачем товарів (якщо такий отримувач не є пов’язаною особою контрагента контрольованої операції та/або платника податків).
 
367. На підставі поданих документів центральний орган виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів проводить моніторинг у порядку, визначеному статтею 39 цього Кодексу.
 
   На підставі поданих документів центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, в частині адміністрування податків і зборів проводить моніторинг у порядку, визначеному статтею 39 цього Кодексу.
 
368. У разі коли платник податків самостійно не визначив податкове зобов’язання, територіальний орган центрального органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів має право визначити його самостійно.».
 
-367- Кацуба В.М.
В абзаці четвертому пункту 10 розділу І законопроекту після цифр «2701-2716» доповнити словами і цифрами « (крім імпорту природного газу УКТЗЕД 27 11 21 00 00)».
 
Відхилено   У разі коли платник податків самостійно не визначив податкове зобов’язання, територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, має право визначити його самостійно».
 
    -368- Івахів С.П.
Абзаци четвертий – одинадцятий пункту 10 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«18. Тимчасово, до 1 січня 2018 року, для цілей оподаткування операцій з імпорту/експорту товарних позицій згідно з УКТЗЕД 1001—1008, 1501—1522, 2601—2621, 2701—2716, 2801—2853, 2901—2942, 7201—7229, 7301—7326 з особами, зазначеними в абзаці третьому підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, звичайна ціна на товари визначається з врахуванням для кожної товарної позиції на рівні ціни:
зменшеної не більше ніж на 20 відсотків — у випадку реалізації товарів;
збільшеної не більше ніж на 20 відсотків — у випадку придбання товарів;
Якщо товари котируються на біржі звичайна ціна визначається на підставі цін угод, предметом яких є ідентичні (однорідні) товари, зареєстрованих відповідною біржею, на основі опублікованої або отриманої за запитом інформації відповідної біржі. Інтервалом ринкових цін визнається інтервал між мінімальною і максимальною ціною угод, зареєстрований біржею на дату їх здійснення. При визначенні інтервалу ринкових цін на основі біржових котирувань допускається враховувати відмінності економічних (комерційних) умов угод, для чого, зокрема, допускається проводити коригування, що враховують відмінності у наступних економічних (комерційних) умовах:
1) обґрунтовані і підтверджені документально та витрати, необхідні для доставки товарів (робіт, послуг) на відповідний ринок;
2) витрати на сплату вивізних митних зборів;
3) умови платежу;
4) комісійна (агентська) винагорода торгового брокера (комісіонера чи агента) за виконання ним торгово-посередницьких функцій.
Якщо товари не котируються на біржах - згідно з даними недержавних інформаційних агентств.
Якщо у контрольованій операції ціна товарних позицій менша, ніж звичайна ціна (у випадку реалізації товарів), та/або більша, ніж звичайна ціна (у випадку придбання товарів), визначена відповідно до цього пункту, платник податків зобов’язаний здійснити одну з таких дій:»
 
Відхилено    
    -369- Бурбак М.Ю.
Абзац 4 Пункту 10 Розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
    -370- Мірошниченко Ю.Р.
Пункт 18 підрозділ 10. «Інші перехідні положення» виключити або абзаци другий-четверний пункту 18 підрозділу 10 «Інші перехідні положення» розділу ХХ «Перехідні положення» виключити.
У зв’язку з цим абзаци п’ятий — двадцятий вважати відповідно абзацами другим — дев’ятим.
 
Відхилено    
    -371- Пишний А.Г.
У пункті 10 розділу І законопроекту пункт 18 підрозділу 10 виключити
 
Відхилено    
    -372- Пинзеник В.М.
В абзаці четвертому пункту 10 розділу І законопроекту слова та цифри «операцій з імпорту/експорту товарних позицій згідно з УКТЗЕД 1001—1008, 1501—1522, 2601—2621, 2701—2716, 2801—2853, 2901—2942, 7201—7229, 7301—7326 з особами, зазначеними в абзаці третьому підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу» виключити.
 
Відхилено    
    -373- Мирний О.Б.
В абзаці четвертому пункту 10 розділу І законопроекту слова та цифри «до 1 січня 2018 року» замінити словами та цифрами «до 1 січня 2015року»
 
Відхилено    
    -374- Царьов О.А.
Абзаци четвертий – тринадцятий пункту 10 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«18. Тимчасово, до 1 січня 2018 року, для цілей оподаткування контрольованих операцій з особами, зазначеними в абзаці третьому підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, звичайна ціна на товари товарних позицій згідно з УКТЗЕД 1001 – 1008, 1501 – 1522, 2301 – 2309, 2601 – 2621, 2701 – 2716, 2801 – 2853, 2901 – 2942, 7201 – 7229, 7301 – 7326 визначається:
1) для реалізації кожної товарної позиції – на рівні ціни зменшеної не більше ніж на 15 відсотків;
2) для придбання кожної товарної позиції – на рівні ціни збільшеної не більше ніж на 15 відсотків;
3) згідно з біржовими котируваннями – якщо товари котируються на біржі та згідно з довідковими цінами, опублікованими у джерелах інформації (спеціалізованих комерційних виданнях), – якщо товари не котируються на біржі.
Якщо у таких джерелах інформації є відомості про діапазон/інтервал цін, для визначення звичайної ціни застосовується максимальне значення діапазону/інтервалу у випадку придбання товарів та/або мінімальне значення діапазону/інтервалу у випадку реалізації товарів.
4) якщо у контрольованій операції ціна товарних позицій менша, ніж звичайна ціна (у випадку реалізації товарів), та/або більша, ніж звичайна ціна (у випадку придбання товарів), платник податків зобов’язаний здійснити одну з таких дій:
самостійно (не пізніше 1 травня року, наступного за звітним) визначити та сплатити податкове зобов’язання виходячи із звичайної ціни, що визначається згідно з умовами цього пункту, та подати центральному органу виконавчої влади з питань формування державної податкової та митної політики в частині адміністрування податків і зборів копії документів, що підтверджують здійснення контрольованої операції, зокрема договір, специфікації, вантажно-митні декларації, товарно-транспортні накладні, інвойс, документ, що підтверджує відвантаження та/або отримання товарів, а також джерело інформації про правильність визначення звичайної ціни згідно з підпунктом 39.5.3 пункту 39.5 статті 39 цього Кодексу. При цьому такий платник звільняється від сплати штрафних (фінансових) санкцій та/або пені»
 
Відхилено    
    -375- Петренко П.Д.
Абзаци четвертий – п’ятнадцятий пункту 10 розділу І законопроекту вилучити
 
Відхилено    
    -376- Ляшко О.В.
Абзаци четвертий – п’ятнадцятий пункту 10 розділу І законопроекту виключити
 
Відхилено    
    -377- Тігіпко С.Л.
Абзац четвертий пункту 10 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«18. Установити, що загальна сума здійснених операцій платника податків з кожним контрагентом, які відповідно до пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу визнаються контрольованими операціями, дорівнює або перевищує:
150 мільйонів гривень (без урахування податку на додану вартість) за 2014 рік;
100 мільйонів гривень (без урахування податку на додану вартість) за 2015 рік;
75 мільйонів гривень (без урахування податку на додану вартість) за 2016 рік»;
 
Відхилено    
    -378- Мірошниченко Ю.Р.
Підрозділ 10. «Інші перехідні положення» доповнити таким пунктом:
«19. Платники податків подають звіт про контрольовані операції та документацію згідно з підпунктом 39.4.1 Кодексу щодо контрольованих операцій, здійснених ними починаючи з 1 січня 2014 року. За періоди до 1 січня 2014 року звіт про контрольовані операції та документація відповідно до підпункту 39.4.1 не складаються та не подаються.»
 
Відхилено    
    -379- Кацуба В.М.
Кінах А.К.
Пункт 10 розділу І законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:
«19. Особливості оподаткування операцій з постачання (продажу) природного газу суб'єктом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України на формування ресурсу природного газу для населення та споживачів України
1.1. При оподаткуванні операцій з постачання (продажу) природного газу (у тому числі імпортованого) суб’єктам господарювання, що виробляють теплову енергію для населення, релігійних організацій та національних творчих спілок і їх регіональних осередків, ціни та тарифи для яких є регульованими, а також іншим платникам податків (у тому числі пов'язаним з платником податку особам) для його подальшого постачання (продажу) населенню, релігійним організаціям, установам та організаціям, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів (в межах обсягів природного газу, що використовуються як пальне для забезпечення горіння Вічного вогню), і суб’єктам господарювання, що виробляють теплову енергію для населення, релігійних організацій та національних творчих спілок і їх регіональних осередків, ціни та тарифи для яких є регульованими, звичайна ціна цього природного газу збігається з договірною (контрактною) ціною постачання (продажу) природного газу (у тому числі імпортованого).
1.2. Витрати з придбання природного газу (у тому числі імпортованого), який в подальшому використовується в операціях з продажу, зазначених у підпункті 1.1 цього пункту, визнаються в розмірі собівартості реалізованого природного газу (у тому числі імпортованого), що склалася у звітному (податковому) періоді, в якому здійснюється такий продаж.
1.3. При оподаткуванні операцій з постачання (продажу) природного газу (у тому числі імпортованого) суб’єктам господарювання, що виробляють теплову енергію для населення, релігійних організацій та національних творчих спілок і їх регіональних осередків, ціни та тарифи для яких є регульованими, база оподаткування визначається:
- для податку на прибуток підприємств виходячи з фактичної (договірної) ціни такої реалізації природного газу як товару, що визначається у розмірі граничного рівня ціни природного газу для суб’єктів господарювання, що виробляють теплову енергію для населення (який встановлено Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики), без урахування податку на додану вартість, збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності та тарифів на транспортування природного газу магістральними трубопроводами і транспортування природного газу розподільними трубопроводами;
- для податку на додану вартість виходячи з фактичної (договірної) ціни такої реалізації природного газу як товару з урахуванням цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, що визначається у розмірі граничного рівня ціни природного газу для суб’єктів господарювання, що виробляють теплову енергію для населення (який встановлено Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики), без урахування податку на додану вартість та тарифів на транспортування природного газу магістральними трубопроводами і транспортування природного газу розподільними трубопроводами.
1.4. База оподаткування податком на додану вартість та податком на прибуток підприємств операцій з постачання (продажу) природного газу (у тому числі імпортованого) іншим платникам податків (у тому числі пов'язаним з платником податку особам) для його подальшого постачання (продажу) суб’єктам господарювання, зазначеним у підпункті 1.3 цього пункту, визначається виходячи з фактичної (договірної) ціни такої реалізації природного газу як товару, що визначається у розмірі граничного рівня ціни природного газу для суб’єктів господарювання, що виробляють теплову енергію для населення (який встановлено Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики), без урахування податку на додану вартість, збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності та тарифів на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, транспортування природного газу розподільними трубопроводами і постачання природного газу за регульованим тарифом.
1.5. База оподаткування податком на додану вартість та податком на прибуток підприємств операцій з постачання (продажу) природного газу (у тому числі імпортованого) іншим платникам податків (у тому числі пов'язаним з платником податку особам) для його подальшого постачання (продажу) населенню, релігійним організаціям, установам та організаціям, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів (в межах обсягів природного газу, що використовуються як пальне для забезпечення горіння Вічного вогню), ціни та тарифи для яких є регульованими, визначається виходячи з фактичних (договірних) цін такої реалізації природного газу як товару, що визначаються у розмірі роздрібних цін на природний газ для потреб населення (які встановлені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики) без урахування податку на додану вартість, збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності та тарифів на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, транспортування природного газу розподільними трубопроводами і постачання природного газу за регульованим тарифом».
 
Відхилено    
    -380- Кінах А.К.
Розділ І законопроекту доповнити пунктом 11 в такій редакції:
«Підрозділ 10 «Інші перехідні положення» розділу ХХ «Перехідні положення» доповнити пунктами 19, 20 такого змісту:
«19. Протягом 6 місяців з дня набрання чинності цього закону встановити мораторій на проведення перевірок повноти нарахування і сплати податків і зборів при проведенні контрольованих операцій»
 
Відхилено    
369. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
370. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2013 року, крім пунктів 8 і 9 розділу І, які набирають чинності з 1 січня 2018 року.
 
-381- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 1 розділу слово «липня» замінити словом «вересня»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 вересня 2013 року.
 
    -382- Гриценко А.С.
У пункті 1 розділу ІІ законопроекту слова «крім пунктів 8 і 9 розділу І, які набирають чинності з 1 січня 2018 року» виключити.
 
Враховано    
    -383- Ляшко О.В.
У розділі ІІ у частині першій виключити слова «, крім пунктів 8 і 9 розділу І, які набирають чинності з 1 січня 2018 року».
 
Враховано    
    -384- Ляшко О.В.
У розділі ІІ у частині першій замінити слова та цифри «1 липня 2013 року» на «1 грудня 2014 року».
 
Відхилено    
    -385- Тігіпко С.Л.
Пункт 1 розділу ІІ проекту викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року».
 
Відхилено    
    -386- Долженков О.В.
В частині 1 розділу ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту словосполучення «з 1 липня 2013 року» замінити на словосполучення «з 1 січня 2014 року».
 
Відхилено    
    -387- Івахів С.П.
Пункт 1 розділу ІІ проекту викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року».
 
Відхилено    
    -388- Гриценко А.С.
Пункт 1 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року».
 
Відхилено    
    -389- Петренко П.Д.
У абзаці другому розділу ІІ законопроекту слова та цифри «1 липня 2013 року» замінити словами та цифрами «1 січня 2014 року»
 
Відхилено    
    -390- Сольвар Р.М.
У пункті 1 розділу ІІ слова «Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2013 року» замінити словами «Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року,»
 
Відхилено    
    -391- Кінах А.К.
Пункт 1 Розділу ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року»
 
Відхилено    
    -392- Пишний А.Г.
У пункті 1 розділу ІІ слова «з 1 липня 2013 року» замінити словами « з 1 січня 2014 року,»
 
Відхилено    
    -393- Нечаєв О.І.
У пункті 1 розділу ІІ законопроекту слова і цифри «1 липня 2013» замінити словами і цифрами «1січня 2014 року».
 
Відхилено    
    -394- Ковальчук Н.В.
У пункті 1 частини ІІ законопроекту слова «з 1 липня 2013 року» замінити словами «з 1 січня 2014 року».
 
Відхилено    
    -395- Мірошниченко Ю.Р.
Пункт 1 Розділу ІІ. «Прикінцеві положення» викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року, крім пунктів 8,10 Розділу І, які набирають чинності з 1 січня 2019 року. «
 
Відхилено    
    -396- Сенченко А.В.
Пункт 1 розділу ІІ викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня року, наступного за роком, в якому його прийнято».
 
Відхилено    
    -397- Мирний О.Б.
Пункт 1 розділу ІІ проекту викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2013 року, крім пунктів 8 і 9 розділу І, які набирають чинності з 1 січня 2015 року».
 
Відхилено    
371. 2. Кабінетові Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
-398- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити пункт 2 законопроекту абзацом такого змісту:
«підготувати пропозиції щодо внесення змін до норм Податкового кодексу України, в яких використовується поняття звичайної ціни, у зв’язку із запровадженням трансфертного ціноутворення та внести на розгляд Верховної Ради України відповідний законопроект»
 
Враховано   2. Кабінетові Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
підготувати пропозиції щодо внесення змін до норм Податкового кодексу України, в яких використовується поняття «звичайної ціни», у зв’язку із запровадженням трансфертного ціноутворення та внести на розгляд Верховної Ради України відповідний законопроект;
 
372. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
373. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
374. забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

-399- Національний банк України
У пункті 2 Розділу ІІ Проекту після слів «Кабінетові Міністрів України» доповнити словами «та Національному банку України «.
 
Враховано   забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
3. Національному банку України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

    -400- Мірошниченко Ю.Р.
У абзаці другому Розділу ІІ. «Прикінцеві положення» після слів «строк з дня» слова «набрання чинності цим Законом» замінити словами на цифрами «прийняття цього Закону, але не пізніше як за три місяці до набрання чинності цим Законом».
 
Відхилено    
    -401- Петренко П.Д.
У абзаці третьому розділу ІІ слова «у тримісячний строк з дня» заміни словами «до моменту»
 
Відхилено