Кількість абзаців - 36 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо виконання судових рішень (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
Закон України
 
   Проект
Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законів України щодо виконання судових рішень
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо виконання судових рішень
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1. У Законі України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 19—20, ст. 142; 2012 р., № 32—33, ст. 413, із змінами, внесеними законами України від 12 квітня 2012 року № 4650-VІ і від 2 жовтня 2012 року № 5411-VІ):
 
   1. У Законі України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 19-20, ст. 142; 2012 р., № 32-33, ст. 413; 2013 р., № 8, ст. 66; із змінами, внесеними Законом України від 2 жовтня 2012 року № 5411-VІ):
 
5. 1) частину другу статті 3 викласти у такій редакції:
«2. Рішення про стягнення коштів з державних органів, державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ виконуються органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.»;
 
-1- Гриневецький С.Р.
У підпункті 1 пункту 1 Розділу І слова "з державних органів" замінити словами "з органів державної влади, органів місцевого самоврядування".
 
Відхилено   1) частину другу статті 3 викласти в такій редакції:
«2. Рішення про стягнення коштів з державних органів, державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ виконуються органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку»;
 
    -2- Слюз Т.Я.
У частині третій статті 22 слово "тощо" замінити словами "та у справах, пов’язаних з трудовими правовідносинами, пенсійними та соціальними виплатами".
 
Відхилено    
6. 2) частину другу статті 28 після слів «і стягнення штрафів, накладених відповідно до вимог цього Закону» доповнити словами «, а також у разі виконання рішень у порядку, встановленому Законом України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень»;
 
-3- Слюз Т.Я.
Частину шосту статті 28 після слів "виконавчий збір" доповнити словами "протягом трьох днів".
 
Відхилено   2) частину другу статті 28 доповнити словами «а також у разі виконання рішень у порядку, встановленому Законом України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень»;
 
7. 3) частину першу статті 37 доповнити пунктом 18 такого змісту:
 
   3) частину першу статті 37 доповнити пунктом 18 такого змісту:
 
8. «18) надіслання виконавчого документа до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, у випадку, передбаченому частиною третьою статті 4 Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень».»;
 
   «18) надіслання виконавчого документа до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, у випадку, передбаченому частиною третьою статті 4 Закону України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень»;
 
9. 4) у статті 39:
 
   4) у статті 39:
 
10. друге речення частини першої викласти у такій редакції: «Постанову про зупинення виконавчого провадження з підстав, передбачених пунктами 1—17 частини першої статті 37 цього Закону, державний виконавець виносить не пізніше наступного робочого дня, коли йому стало відомо про такі обставини, а з підстав, передбачених пунктом 18 частини першої статті 37 цього Закону, — в день надіслання виконавчого документа до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів.»;
 
   друге речення частини першої викласти в такій редакції: «Постанову про зупинення виконавчого провадження з підстав, передбачених пунктами 1-17 частини першої статті 37 цього Закону, державний виконавець виносить не пізніше наступного робочого дня, коли йому стало відомо про такі обставини, а з підстави, передбаченої пунктом 18 частини першої статті 37 цього Закону, — у день надіслання виконавчого документа до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів»;
 
11. частину другу доповнити абзацом такого змісту:
 
   частину другу доповнити абзацом сьомим такого змісту:
 
12. «пунктом 18 частини першої статті 37 цього Закону, — до надходження повідомлення від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, про перерахування коштів на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби або стягувачу.»;
 
   «пунктом 18 частини першої статті 37 цього Закону, — до надходження повідомлення від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, про перерахування коштів на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби або стягувачу»;
 
13. 5) у частинах четвертій та сьомій статті 45 слова «Державним казначейством України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики».
 
-4- Слюз Т.Я.
Пункт 11 частини першої статті 49 виключити.
 
Відхилено   5) у частинах четвертій і сьомій статті 45 слова «Державним казначейством України» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики».
 
    -5- Слюз Т.Я.
Частину третю статті 75 виключити.
 
Відхилено    
    -6- Слюз Т.Я.
У частині другій статті 76 слова "на них накладається штраф та застосовуються інші заходи, передбачені законом" замінити словами "до них застосовуються заходи, передбачені статтею 89 цього Закону".
 
Відхилено    
14. 2. У Законі України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень»:
 
   2. У Законі України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 17, ст. 158; із змінами, внесеними Законом України від 15 травня 2013 року № 238-VІІ):
 
15. 1) у статті 4:
 
-7- Слюз Т.Я.
У частині другій статті 4 слово "шести" замінити словом "трьох" та слова "за бюджетною програмою" замінити словами "бюджетною програмою на відповідний бюджетний рік".
 
Відхилено   1) у статті 4:
 
16. частину третю після слова і цифр «пунктів 2—4» доповнити цифрою «, 9»;
 
-8- Слюз Т.Я.
У частині третій статті 4 слово "десяти" замінити словом "трьох" та слова "документи та відомості, необхідні для перерахування стягувачу коштів, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України," замінити словами "згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, документи та відомості".
 
Враховано частково   у частині третій слово "десяти" замінити словом "трьох", а після слова і цифр «пунктів 2-4» доповнити цифрою «9»;
 
    -9- Слюз Т.Я.
Після частини третьої статтю 4 доповнити новими частинами такого змісту:
"3-1. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів протягом трьох днів перераховує бюджетні кошти, передбачені бюджетною програмою для забезпечення виконання рішень суду на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби.
3-2. Кошти, що надійшли на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, перераховуються стягувачу на наступний день з дня надходження всіх необхідних для цього документів та відомостей, з одночасним направленням повідомлення про виплату коштів державному виконавцю, державному підприємству або юридичній особі".
 
Відхилено    
17. у частинах четвертій і п’ятій слова «Державної виконавчої служби України» замінити словами «органу державної виконавчої служби»;
 
-10- Слюз Т.Я.
Частину четверту статті 4 після слів "відомостей кошти" доповнити словами "протягом десяти днів".
 
Враховано   частину четверту після слова "кошти" доповнити словами "протягом десяти днів", а слова «Державної виконавчої служби України» замінити словами «органу державної виконавчої служби»;
у частині п’ятій слова «Державної виконавчої служби України» замінити словами «органу державної виконавчої служби»;
 
    -11- Слюз Т.Я.
Частину п’яту статті 4 викласти у такій редакції:
"Кошти, що надійшли на відповідний рахунок органу державної виконавчої служби, перераховуються стягувачу на наступний день з дня надходження всіх необхідних для цього документів та відомостей, з одночасним направленням повідомлення про виплату коштів державному виконавцю, державному підприємству або юридичній особі".
 
Відхилено    
    -12- Слюз Т.Я.
Частину шосту та восьму статті 4 виключити.
 
Відхилено    
18. 2) у частинах третій і четвертій статті 5 слова «Державної виконавчої служби України» замінити словами «органу державної виконавчої служби»;
 
   2) у частинах третій і четвертій статті 5 слова «Державної виконавчої служби України» замінити словами «органу державної виконавчої служби»;
 
19. 3) у розділі ІІ «Прикінцеві положення»:
 
   3) у розділі ІІ «Прикінцеві положення»:
 
20. назву розділу викласти у такій редакції:
 
   назву викласти у такій редакції:
 
21. «Розділ ІІ
 
   «Розділ ІІ
 
22. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ»;
 
   ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ»;
 
23. доповнити розділ пунктом 3 такого змісту:
 
   після пункту 2 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
24. «3. Виконавчі документи за рішеннями суду про стягнення коштів або рішення суду, яке набрало законної сили, боржниками за якими є визначені частиною першою статті 2 цього Закону суб’єкти, які винесені до набрання чинності цим Законом, подаються до органу державної виконавчої служби протягом шести місяців з дня набрання чинності цим пунктом. Якщо рішення суду про стягнення коштів та виконавчі документи за цими рішеннями, боржниками за якими є визначені частиною першою статті 2 цього Закону суб’єкти, не було подано в строк, встановлений цим пунктом, це не є підставою для відмови у виконанні даного судового рішення.
 
-13- Слюз Т.Я.
Перше речення пункту третього викласти у новій редакції:
"Виконавчі документи за рішеннями суду про стягнення коштів або рішення суду, яке набрало законної сили та які винесені до набрання чинності цим Законом, боржниками за яким є визначені частиною першою статті 2 цього Закону суб’єкти, подаються стягувачем до органу державної виконавчої служби протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом".
 
Відхилено   «3. Виконавчі документи за рішеннями суду про стягнення коштів або рішення суду, що набрали законної сили, боржниками за якими є визначені частиною першою статті 2 цього Закону суб’єкти, які видані або ухвалені до набрання чинності цим Законом, подаються до органу державної виконавчої служби протягом шести місяців з дня набрання чинності цим пунктом. Якщо рішення суду про стягнення коштів або виконавчі документи за цими рішеннями, боржниками за якими є визначені частиною першою статті 2 цього Закону суб’єкти, не було подано в строк, встановлений цим пунктом, це не є підставою для відмови у виконанні даного судового рішення.
 
25. Заборгованість погашається в такій черговості:
 
-14- Ковальчук Н.В.
Розенко П.В.
Абзац 2 пункту 3 розділу ІІ (щодо черговості погашення заборгованості) викласти в такій редакції:
"Заборгованість, яка виникла за невиконаними судовими рішеннями, як до вступу в дію цього Закону, так і після, погашається в такій черговості:"
 
Відхилено   Заборгованість погашається в такій черговості:
 
    -15- Махніцький О.І.
Слова "Заборгованість погашається у такій черговості" замінити на слова "Заборгованість погашається після набрання чинності цього Закону:".
 
Відхилено    
26. у першу чергу погашається заборгованість за рішеннями суду, пов’язаними з пенсійними та соціальними виплатами, щодо стягнення аліментів, відшкодування збитків та шкоди, завданих внаслідок злочину або адміністративного правопорушення, каліцтва або іншого ушкодження здоров’я, а також у зв’язку з втратою годувальника;
 
   у першу чергу погашається заборгованість за рішеннями суду щодо пенсійних та соціальних виплат, про стягнення аліментів, відшкодування збитків та шкоди, завданих внаслідок злочину або адміністративного правопорушення, каліцтва або іншого ушкодження здоров’я, а також у зв’язку з втратою годувальника;
 
27. у другу чергу погашається заборгованість за рішеннями суду, пов’язаними з трудовими правовідносинами;
 
   у другу чергу погашається заборгованість за рішеннями суду, пов’язаними з трудовими правовідносинами;
 
28. у третю чергу погашається заборгованість за всіма іншими рішеннями суду.
 
   у третю чергу погашається заборгованість за всіма іншими рішеннями суду.
 
29. Розмір бюджетних асигнувань на погашення заборгованості визначається Законом про Державний бюджет України на відповідний рік»;
 
-16- Махніцький О.І.
Слово "розмір" замінити словом "обсяги", а слово "відповідний" замінити словом "наступний".
 
Враховано частково   Обсяг бюджетних асигнувань на погашення заборгованості визначається законом про Державний бюджет України на відповідний рік.
Порядок погашення заборгованості затверджується Кабінетом Міністрів України".
У зв’язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4;
 
    -17- Ковальчук Н.В.
Розенко П.В.
Абзац 6 пункту 3 розділу ІІ (щодо бюджетних асигнувань на погашення заборгованості) викласти в такій редакції:
"Бюджетні асигнування на погашення заборгованості визначаються Законом про Державний бюджет України на відповідний рік".
 
Враховано редакційно    
    -18- Сушкевич В.М.
Пишний А.Г.
В підпункті 3 пункту 2 "2. У Законі України "Про гарантії держави щодо виконання судових рішень" абзац третій (в редакції, яка зазначена в стенограмі пленарного засідання від 5 вересня 2013 року) "Розмір бюджетних асигнувань на погашення заборгованості визначається Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік" виключити.
 
Відхилено    
    -19- Слюз Т.Я.
Частину третю доповнити новими абзацами такого змісту:
"Порядок погашення цієї заборгованості затверджується Кабінетом Міністрів України.
Невиплачені кошти за рішеннями суду у поточному бюджетному році виплачуються у наступному бюджетному році".
 
Враховано частково    
    -20- Ківалов С.В.
Шпенов Д.Ю.
У підпункті 3 пункту 2 Розділу І проекту після доповнення розділу новим пунктом 3 додати речення наступного змісту:
"У зв’язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4".
 
Враховано    
30. 4) у тексті Закону слова «Державна казначейська служба України» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів» у відповідному відмінку.
 
   4) у тексті Закону слова «Державна казначейська служба України» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів» у відповідному відмінку.
 
31. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
32. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
33. 2. Кабінетові Міністрів України:
 
-21- Слюз Т.Я.
Пункт другий викласти у новій редакції:
 
Відхилено   2. Кабінету Міністрів України:
 
34. забезпечити проведення протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом інвентаризації заборгованості з виплат за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою та які було винесено на підставі правовідносин, які мали місце до набрання чинності цим Законом;
 
-22- "Кабінету Міністрів України у місячний строк із дня набрання чинності цим Законом підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону".
 
Немає висновку   забезпечити проведення протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом інвентаризації заборгованості з виплат за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою, ухваленими на підставі правовідносин, що мали місце до набрання чинності цим Законом;
 
    -23- Пишний А.Г.
Прикінцеві положення доповнити наступним пунктом:
"Кабінетові Міністрів України:
протягом трьох місяців забезпечити розробку та затвердження Порядку, за яким виконуються судові рішення у межах однієї черги погашення заборгованості".
 
Відхилено    
35. привести протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

   привести протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.