Кількість абзаців - 142 Таблиця поправок


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. .
;  
-1- Хомутиннік В.Ю.
Назву законопроекту доповнити словами «та удосконалення деяких положень»
 
Враховано   Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків та удосконалення деяких положень
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112; 2012 р., № 6, ст. 50, № 24, ст. 248) такі зміни:
 
-2- Долженков О.В.
1) Підпункт «б» підпункту 14.1.11 пункту 14.1 статті 14 викласти в такій редакції:
«б) прострочена заборгованість фізичної або юридичної особи, що не погашена внаслідок недостатності майна, за умови, що дії кредитора, спрямовані на примусове стягнення майна боржника, не призвели до повного погашення заборгованості»;
2) у підпунктах 14.1 82. 14.1.97 слова «основних фондів» замінити словами «основних засобів»
 
Враховано Технічна правка  І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
1. У пункті 14.1 статті 14:
1) підпункт «б» підпункту 14.1.11 викласти в такій редакції:
«б) прострочена заборгованість фізичної або юридичної особи, що не погашена внаслідок недостатності майна зазначеної особи , за умови, що дії кредитора, спрямовані на примусове стягнення майна боржника, не призвели до повного погашення заборгованості»;
2) у підпункті 14.1 82 та першому абзаці підпункту 14.1.97 слова «основних фондів» замінити словами «основних засобів»;
3) у підпункті 14.1.89? слова «в Законі України «Про сільськогосподарську кооперацію» замінити словами «в Законі України «Про кооперацію»;
4) у підпункті «з» підпункту 14.1.159 слово «неповнолітнї» замінити словами «малолітні/неповнолітні»;
5) пункт 14.1.172 після слів «нормативно-правового акта з питань адміністрування» доповнити словами «нарахування та сплати»;
6) підпункт 14.1.213 доповнити абзацом такого змісту:
«У разі якщо у розділі ІІІ цього Кодексу використовується термін "резидент" у відповідних відмінках, під цим терміном розуміються особи, визначені пунктом 133.1 статті 133 цього Кодексу».
2. У підпункті 17.1.7 пункту 17.1 статті 17 слово «роз’яснення» замінити словами «податкові консультації».
3.. Підпункт 19-1.1.31 викласти в такій редакції:
«19-1.1.31. узагальнюють практику застосування законодавства з питань оподаткування, законодавства з питань сплати єдиного внеску, розробляють проекти нормативно-правових актів».
4. У пункті 32.2 статті 32 слова «податкового кредиту» виключити.
5. У підпункті 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 слово «відсотків» замінити словами «відсоткових пунктів».
6. В абзаці другому пункту 44.7 статті 44 слова «визначені в акті перевірки як відсутні» замінити словами «які підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності».
7. В абзац третьому пункту 46.2 статті 46 слово «зазначає» замінити словами «має право зазначати».
 
    -3- Горіна І.А.
Доповнити законопроект абзацом наступного змісту:
«у підпункті 14.1.89? пункту 14.1 статті 14 слово «сільськогосподарську» виключити».
 
Враховано з редакційними правками Законопроект реєстр.№2281а, Н.д.Горіної І. А., підтриманий КМУ   
    -4- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту:
У підпункті «з» підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 слово «неповнолітні» замінити словами «малолітні/неповнолітні»
 
Враховано    
    -5- Долженков О.В.
У пункті 14.1.172:
після слів «нормативно-правового акта з питань адміністрування…» додати словами «нарахування та сплати»
Доповнити пп. 14.1.213 п. 14.1 ст. 14 ПКУ новим абзацом наступного змісту:
«У разі якщо у розділі ІІІ цього Кодексу використовується термін "резидент" у відповідних відмінках, під цим терміном розуміються особи, визначені пунктом 133.1 статті 133 цього Кодексу;»
 
Враховано    
    -6- Долженков О.В.
В пп. 17.1.7 п. 17.1 ст. 17 ПКУ слово «роз’яснення» замінити на словосполучення «податкові консультації
 
Враховано Технічна правка   
    -7- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту:
«Підпункт 19-1.1.31 викласти в такій редакції:
«19-1.1.31. узагальнюють практику застосування законодавства з питань оподаткування, законодавства з питань сплати єдиного внеску, розробляють проекти нормативно-правових актів»
 
Враховано    
    -8- Долженков О.В.
Виключити з п. 32.2 ст. 32 ПКУ словосполучення «податкового кредиту».
 
Враховано    
    -9- Наконечний В.Л.
Доповнити законопроект новим пунктом такого змісту:
«У підпункті 39.2.1.2 статті 39 слово «відсотків» замінити словами «відсоткових пунктів».
 
Враховано    
    -10- Долженков О.В.
В абзаці другому пункту 44.7 ст. 44 Податкового кодексу України фразу «визначені в акті перевірки як відсутні» замінити на фразу «які підтверджують показники, відображені таким платником податків у податковій звітності
 
Враховано    
    -11- Долженков О.В.
В абзаці 3 пункту 46.2 статті 46 ПК України слово «зазначає» замінити на словосполучення «має право зазначати».
 
Враховано    
5. 1. В абзаці п’ятому пункту 48.4 статті 48 слова «та номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість» виключити.
 
-12- Продан О.П.
Пункт 1 розділу І викласти в наступній редакції:
«1. У статті 48:
абзац сьомий пункту 48.3 виключити;
в абзаці п’ятому пункту 48.4 слова «та номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість» виключити.»
 
Враховано частково   8. В абзаці п’ятому пункту 48.4 статті 48 слова «та номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість» виключити.
9. Абзац шостий пункту 50.1 статті 50 після слів «за такий самий звітний період» доповнити словами «або подає у наступних податкових періодах уточнюючу декларацію внаслідок виконання вимог пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу».
10. В абзаці першому пункту 56.18 статті 56 слова «про нарахування грошового зобов’язання» виключити.
11. В абзаці першому пункту 57.3 статті 57 слова та цифри «у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу» замінити словами та цифрами «у підпунктах 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу».
 
    -13- Долженков О.В.
В підпункті 48.5.2 пункту 48.5 статті 48 виключити слово «законним»;
 
Відхилено    
    -14- Продан О.П.
Розділ І доповнити пунктом такого змісту:
«у абзаці шостому пункту 50.1 статті 50:
після слів «за такий самий звітний період» доповнити словами «або у наступних податкових періодах внаслідок виконання вимог пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу»;
 
Враховано    
    -15- Долженков О.В.
В пункті 56.18 статті 56 Податкового кодексу України слова «про нарахування грошового зобов’язання» - виключити.
 
Враховано    
    -16- Долженков О.В.
У пункті 57.1 статті 57 ПК України:
а) абзац викласти в наступній редакції:
«Платники податку на прибуток (крім новостворених, страховиків, професійних учасників фондового ринку, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій), платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 мільйонів гривень, та платників податку на прибуток, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період перевищують 10 мільйонів гривень і за підсумками такого звітного періоду не отримали прибутку або отримали збиток) щомісяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду, у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік без подання податкової декларації.»
б) абзац 9 викласти в наступній редакції:
«У разі коли платник податку, який сплачує авансовий внесок, за підсумками першого кварталу або півріччя, або трьох кварталів податкового (звітного) року не отримав прибуток або отримав збиток, він має право подати податкову декларацію та фінансову звітність за такий податковий (звітний) період. Такий платник податку починаючи з місяця наступного за звітним періодом та по лютий місяць наступного звітного (податкового) року включно щомісячні авансові внески не сплачує, а податкові зобов’язання визначає на підставі податкової декларації за підсумками відповідно першого кварталу, півріччя, трьох кварталів та року, яка подається до контролюючого органу в порядку, передбаченому цим Кодексом.»
 
Відхилено    
    -17- Долженков О.В.
В пункті 57.3 статті 57 словосполучення «у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу» замінити на словосполучення «у підпунктах 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу»
 
Враховано Технічна правка   
    -18- Долженков О.В.
Абзац 1 пункту 58.1 статті 58 ПК України після словосполучення «відповідно до розділу V цього Кодексу,» доповнити словосполученням «зменшує від’ємний фінансовий результат від операцій з цінними паперами, деривативами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами».
 
Відхилено    
6. 2. У статті 63:
 
-19- Бриченко І.В.
доповнити запропоновані у проекті зміни до статті 63 Податкового кодексу України новим підпунктом такого змісту:
«в абзаці другому пункту 63.3 слова «що реалізує державну податкову політику» замінити словами «що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики»;»
У зв’язку з цим підпункти 1-2 пункту 2 розділу І законопроекту вважати відповідно підпунктами 2-3;
 
Відхилено Не узгоджується із ЗУ № 404-VІІ від 4 липня 2013 р.  12. У статті 63:
1)у пункті 63.3:
абзац другий після слова «обліку» доповнити словом «великого»;
 
    -20- Хомутиннік В.Ю.
Підпункті 1 пункту 2 розділу І законопроекту доповнити нови абзацом першим такого змісту:
«в абзаці другому пункту 63.3 після слова «обліку» доповнити словом «великого»
 
Враховано    
    -21- Продан О.П.
У пункті 2 розділу І законопроекту:
доповнити підпунктом такого змісту із подальшою зміною нумерації:
«1) абзац другий пункту 63.3 виключити;»;
 
Враховано частково в змінах до п.63.3   
7. 1) в абзаці четвертому пункту 63.3 слова «за місцезнаходженням таких об’єктів у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики» замінити словами «за основним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків і зборів»;
 
-22- Хомутиннік В.Ю.
У підпункті 1 пункту 2 розділу І законопроекту слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику», а слова «і зборів» виключити
Погодження із ЗУ№404-VІІ від 4 липня 2013 р.
 
Враховано   в абзаці четвертому слова «за місцезнаходженням таких об’єктів у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» замінити словами «за основним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків»;
 
8. 2) доповнити статтю пунктом 63.13 такого змісту:
 
   2) доповнити пунктом 63.13 такого змісту:
 
9. «63.13. З метою інформування платників податків центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, оприлюднює на єдиному веб-порталі та/або власному офіційному веб-сайті дані про взяття на облік як платників податків юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб не пізніше наступного робочого дня після взяття на облік.
 
-23- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці другому підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту слова «З метою інформування платників податків» замінити словами «З метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб інформацією»
 
Враховано   «63.13. З метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб інформацією центральний. орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, оприлюднює на єдиному державному реєстраційному веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та власному офіційному веб-сайті дані про взяття на облік як платників податків юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів та самозайнятих осіб не пізніше наступного робочого дня після взяття на облік.
Доступ до зазначених веб-порталу та веб-сайту є безоплатним та вільним.
 
    -24- Продан О.П.
У пункті 2 розділу І законопроекту:
у абзаці другому підпункту 2 слова «та/або» замінити словом «та»;
 
Враховано    
    -25- Бриченко І.В.
в абзаці другому підпункту 3 пункту 2 розділу І законопроекту, яким запропоновано зміни до пункту 63.13 статті 63 Податкового кодексу України слова «з метою інформування» замінити словами «з метою забезпечення вільного доступу суб'єктів владних повноважень, фізичних та юридичних осіб до інформації про»;
в абзаці другому підпункту 3 пункту 2 розділу І законопроекту, яким запропоновано зміни до пункту 63.13 статті 63 Податкового кодексу України слова «реалізує державну податкову і митну політику» замінити словами «реалізацію державної податкової і митної політики»;
в абзаці другому підпункту 2 пункту 2 розділу І законопроекту, яким запропоновано зміни до пункту 63.13 статті 63 Податкового кодексу України слова «на єдиному веб-порталі» замінити словами «на єдиному державному реєстраційному веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»;
 
Враховано частково в змінах дої п.63.13   
    -26- Слюз Т.Я.
підпункт 2 пункту 2 розділу І доповнити новим абзацом такого змісту:
«Доступ до зазначених даних, розміщених на єдиному веб-порталі та/або офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, є безоплатним та вільним»;
 
Враховано по суті у змінах до п.63.13   
    -27- Шаповалов Ю.А.
Пункт другий частини другої розділу першого законопроекту доповнити новим абзацом дев’ятим такого змісту:
«Доступ до реєстрів, баз даних, що містять інформацію про платників податків, яка є підтвердженням факту взяття на облік, як платника податків є вільним для всіх державних органів, фізичних, юридичних осіб.»
 
Враховано по суті у змінах до п.63.13   
10. Зазначені дані містять такі відомості про платника податків:
 
   Зазначені дані містять такі відомості про платника податків:
 
11. податковий номер (для юридичної особи та її відокремленого підрозділу);
 
-28- Самойленко Ю.П.
В частині 2 законопроекту щодо доповнення новим підпунктом 63.12 доповнити після слів «податковий номер» словами «номер та дату видачі свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість»
 
Відхилено Надання свідоцтв скасовується  податковий номер (для юридичної особи та її відокремленого підрозділу);
 
12. найменування або прізвище, ім’я, по батькові;
 
-29- Хомутиннік В.Ю.
Абзац п’ятий пункту 2 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові для фізичної особи»
 
Враховано   найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові для фізичної особи;
 
13. місцезнаходження;
 
   місцезнаходження;
 
14. дата та номер запису про взяття на облік;
 
   дата та номер запису про взяття на облік;
 
15. найменування та ідентифікаційний код контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків;
 
   найменування та ідентифікаційний код контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків;
 
16. відомості про надіслання відповідним контролюючим органом державному реєстратору повідомлень у зв’язку з припиненням юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що передбачені законодавством.».
 
-30- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту:
«В абзаці третьому пункту 64.7 слово «податкове» виключити»
 
Враховано   відомості про надіслання відповідним контролюючим органом державному реєстратору повідомлень у зв’язку з припиненням юридичної особи чи підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що передбачені законодавством.».
13. В абзаці третьому пункту 64.7 слово «податкове» виключити.
 
17. 3. У статті 66:
 
   14. У статті 66:
 
18. 1) у першому реченні абзацу третього підпункту 66.3 після слів «У такому разі платник податків» доповнити словами та цифрами «, визначений у пункті 64.2 статті 64 цього Кодексу, «, а слова «у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики» замінити словами «згідно з порядком обліку платників податків і зборів»;
 
-31- Хомутиннік В.Ю.
У підпункті 1 пункту 3 розділу І законопроекту слова «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику», а слова «і зборів» виключити
Погодження із ЗУ№404-VІІ від 4 липня 2013 р.
 
Враховано   1) перше речення абзацу третього пункту 66.3 після слів «У такому разі платник податків» доповнити словами та цифрами «визначений у пункті 64.2 статті 64 цього Кодексу», а слова «у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику» замінити словами «згідно з порядком обліку платників податків»;
 
    -32- Продан О.П.
У пункті 3 розділу І законопроекту:
доповнити підпунктом такого змісту із відповідною зміною нумерації:
«1) абзац другий підпункту 66.3 доповнити словами «або подання платником податків до органу державної податкової служби за новим місцезнаходженням відповідної заяви.»;
підпункт перший викласти в такій редакції:
«2) абзац третій підпункту 63.3 виключити»
 
Відхилено Ускладнення процедури взяття на облік платників податків   
    -33- Бриченко І.В.
підпункт 1 пункту 3 розділу І законопроекту, яким запропоновано зміни до пункту 64.2 статті 64 Податкового кодексу України після слів «згідно з порядком обліку платників податків і зборів» доповнити словами «визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики»;
 
Відхилено Не узгоджується із ЗУ № 404-VІІ від 4 липня 2013 р.   
19. 2) підпункт 66.5 після слів «згідно з цією главою» доповнити словами «, крім змін, які вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та змін, про які платник податків повідомив за основним місцем обліку».
 
   2) пункт 66.5 після слів «згідно з цією главою» доповнити словами «крім змін, які вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та змін, про які платник податків повідомив за основним місцем обліку».
 
20. 4. Абзаци другий і третій підпунктів 67.1.1 та 67.1.2 пункту 67.1 статті 67 виключити.
 
-34- Продан О.П.
Пункт 4 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«4. В абзаці першому пункту 67.2 статті 67 після слів «Органи державної податкової служби» доповнити словами «у визначених цим Кодексом випадках та».
 
Відхилено Звужує можливість звернення до суду  15. Абзаци другий і третій підпунктів 67.1.1 та 67.1.2 пункту 67.1 статті 67 виключити.
 
21. 5. У пункті 68.1 статті 68 слова «не пізніше наступного робочого дня з дати» замінити словами «у день».
 
   16. У пункті 68.1 статті 68 слова «не пізніше наступного робочого дня з дати» замінити словами «у день».
 
22. 6. В абзаці першому пункту 69.2 і в пункті 69.3 статті 69 слова «протягом трьох робочих днів» замінити словами «не пізніше наступного робочого дня».
 
-35- Продан О.П.
Пункт 6 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«6. У статті 69:
в абзаці першому пункту 69.2 слова «протягом трьох робочих днів» замінити словами «не пізніше наступного робочого дня»;
у пункті 69.3 статті 69 слова «протягом трьох робочих днів» замінити словами «не пізніше наступного робочого дня», перед словом «підстав» доповнити словами «у порядку, визначеному цим Кодексом»
 
Враховано по суті  17. У статті 69:
1) в абзаці першому пункту 69.2 слова «протягом трьох робочих днів» замінити словами «не пізніше наступного робочого дня»;
2) у пункті 69.3 слова «протягом трьох робочих днів» замінити словами «не пізніше наступного робочого дня» та доповнити словами «у порядку, визначеному цим Кодексом».
18. Пункт 70.1 статті 70 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Фізична особа, яка є резидентом іноземної країни, тобто не проживає в Україні, може бути взята на облік за місцем реєстрації свого перебування (проживання) на території України».
19. У пункті 78.1 статті 78:
1) підпункт 78.1.1 слова «запит контролюючого органу протягом 10 робочих днів» замінити словами «запит контролюючого органу, в якому зазначаються можливі порушення цим платником податків податкового, валютного та іншого законодавства протягом 10 робочих днів»;
2) у підпункті 78.1.4 слова «запит контролюючого органу протягом десяти робочих днів» замінити словами «запит контролюючого органу, в якому зазначено виявлену недостовірність даних та відповідну декларацію протягом 10 робочих днів»;
 
    -36- Бриченко І.В.
пункт 70.1 статті 70 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Фізична особа, яка є резидентом іноземної країни, тобто не проживає в Україні, може бути взята на облік за місцем реєстрації свого перебування (проживання) на території України»
У зв’язку з цим пункти 7-16 розділу І вважати пунктами 8-17 розділу І законопроекту.
 
Враховано    
    -37- Продан О.П.
Пункт 7 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«7. У пункті 78.1 статті 78:
підпункт 78.1.1 перед словами «протягом 10 робочих днів» доповнити словами «, в якому зазначаються можливі порушення цим платником податків податкового, валютного та іншого законодавства,»;
у підпункті 78.1.4 перед словами «протягом десяти робочих днів» доповнити словами «, в якому зазначено виявлену недостовірність даних та відповідну декларацію»;
 
Враховано    
23. 7. Підпункт 78.1.7 пункту 78.1 статті 78 після слів «фізичної особи - підприємця» доповнити словами «, закриття постійного представництва чи відокремленого підрозділу юридичної особи, в тому числі іноземної компанії, організації».
 
-38- Продан О.П.
Пункт 7 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
у підпункті 78.1.9 перед словами «протягом десяти робочих днів» доповнити словами «, в якому зазначаються інформація зі скарги або про порушення правил заповнення податкової накладної»;
у абзаці другому підпункту 78.1.12 слова «їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення» замінити словами «внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань»;
підпункт 78.1.13 після слів «у разі отримання інформації» доповнити словами «від органів влади та/або платника податків»
 
Враховано частково   3) підпункт 78.1.7 пункту 78.1 після слів «фізичної особи - підприємця» доповнити словами «, закриття постійного представництва чи відокремленого підрозділу юридичної особи, в тому числі іноземної компанії, організації»;
4) у підпункті 78.1.9 слова «запит контролюючого органу протягом десяти робочих днів» замінити словами «запит контролюючого органу, в якому зазначаються інформація зі скарги або про порушення правил заповнення податкової накладної».
20. Пункт 81.3 статті 81 доповнити абзацом третім такого змісту:
«При проведенні перевірок посадові (службові) особи контролюючого органу не мають право вимагати у платника податків отримувати витяг із відповідного реєстру про взяття такого платника податків на облік відповідно до вимог цього Кодексу».
21. У статті 85:
1) пункт 85.4 доповнити реченням такого змісту:
«Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи та скріплені печаткою (за наявності)»;
2) у пункті 85.5 слова «первинних фінансово-господарських» замінити словами «первинних, фінансово-господарських»
22. У підпункті 94.19.9 пункту 94.19 статті 94 слова «основних фондів» замінити словами «основних засобів».
 
    -39- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту:
«Пункт 81.3 статті 81 доповнити абзацом третім такого змісту6
«При проведенні перевірок посадові (службові) особи контролюючого органу не мають право вимагати у платника податків отримувати витяг із відповідного реєстру про взяття такого платника податків на облік відповідно до вимог цього Кодексу».
 
Враховано    
    -40- Долженков О.В.
пункт 85.4 статті 85 викласти в наступній редакції:
«85.4. При проведенні перевірок посадові особи органу державної податкової служби мають право отримувати у платників податків належним чином завірені копії первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, що свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків, зборів (обов'язкових платежів), порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи та скріплені печаткою (за наявності).»;
 
Враховано по суті   
    -41- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту:
«У пункті 85.5 статті 85 слова «первинних фінансово-господарських» замінити словами «первинних, фінансово-господарських»
 
Враховано Технічна правка   
    -42- Долженков О.В.
Пункт 85.5 статті 85 ПК України викласти в наступній редакції:
«Забороняється вилучення оригіналів первинних, фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів за винятком випадків, передбачених кримінально-процесуальним законодавством».
 
Враховано по суті у змінах до п.85.5   
    -43- Долженков О.В.
Пункт 85.8 статті 85 Податкового кодексу України виключити.
 
Відхилено    
    -44- Долженков О.В.
В пп. 94.19.9 п. 94.19 ст. 94 ПКУ словосполучення «основних фондів» замінити на словосполучення «основних засобів».
 
Враховано Технічна правка   
24. 8. У статті 97:
 
   23. У статті 97:
 
25. 1) у пункті 97.1 слова «зупинення державної реєстрації фізичної особи - підприємця» замінити словами «державна реєстрація (реєстрація) припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності фізичної особи»;
 
-45- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці другому підпункту 1 пункту 8 розділу І законопроекту слова «державна реєстрація (реєстрація) припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності фізичної особи»;замінити словами «державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи чи реєстрація у відповідному уповноваженому органі припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи (якщо така реєстрація є умовою ведення незалежної професійної діяльності)»
 
Враховано   1) у пункті 97.1 слова «зупинення державної реєстрації фізичної особи - підприємця» замінити словами «державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи чи реєстрація у відповідному уповноваженому органі припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи (якщо така реєстрація була умовою ведення незалежної професійної діяльності)»;
 
    -46- Бриченко І.В.
підпункт 1 пункту 8 розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
«пункт 97.1 статті 97 Податкового кодексу України викласти в наступній редакції: «У цій статті під ліквідацією платника податків розуміється ліквідація платника податків шляхом припинення юридичної особи, підприємницької діяльності чи незалежної професійної діяльності фізичної особи в установленому законодавством порядку, внаслідок якої відбувається закриття його рахунків та/або втрата ним статусу платника податків відповідно до законодавства.»;
 
Враховано по суті в редакції змін до п.97.1   
26. 2) у пункті 97.3:
 
   2) у пункті 97.3:
 
27. в абзаці першому слова «або скасування державної реєстрації фізичної особи - підприємця» виключити;
 
   в абзаці першому слова «або скасування державної реєстрації фізичної особи - підприємця» виключити;
 
28. доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
 
-47- Продан О.П.
У підпункті 2 пункту 8 розділу І законопроекту абзаци третій – шостий вилучити.
 
Відхилено Законопроект виключає із статті 67 ннорми щодо порядку погашення податкового боргу та переносить ці норми до ст.97 ПКУ  після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
29. «У разі державної реєстрації (реєстрації) припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності фізичної особи погашення грошових зобов’язань та/або податкового боргу здійснюється за рахунок майна зазначеної особи.».
 
-48- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці четвертому підпункту 2 пункту 8 розділу І законопроекту слова «У разі державної реєстрації (реєстрації) припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності фізичної особи» замінити словами «У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи чи реєстрації у відповідному уповноваженому органі припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи (якщо така реєстрація була умовою ведення незалежної професійної діяльності)».
 
Враховано   «У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи чи реєстрації у відповідному уповноваженому органі припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи (якщо така реєстрація була умовою ведення незалежної професійної діяльності), погашення грошових зобов’язань та/або податкового боргу здійснюється за рахунок майна зазначеної особи».
 
    -49- Бриченко І.В.
в абзаці четвертому підпункту 2 пункту 8 розділу І законопроекту, яким запропоновано зміни до пункту 97.3 статті 97 Податкового кодексу України слова «у разі державної реєстрації (реєстрації) припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності фізичної особи» замінити словами «у разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи чи зняття з обліку як платника податку фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність»;
 
Враховано по суті в редакції змін до п.97.3   
30. У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
 
   У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
 
31. друге речення абзацу третього виключити;
 
   друге речення абзацу третього виключити;
 
32. 3) підпункт 97.4.3 пункту 97.4 після слів «фізичної особи - підприємця» доповнити словами «або фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність, «.
 
-50- Бриченко І.В.
підпункт 3 пункту 8 розділу І законопроекту, яким запропоновано зміни до підпункту 97.4.3 пункту 97.4 статті 97 Податкового кодексу України після слів «або фізичної особи, яка» доповнити словами «взята на облік платників податку як особа що»;
 
Відхилено Не відповідає по суті ст..65 ПКУ  3) підпункт 97.4.3 пункту 97.4 після слів «фізичної особи - підприємця» доповнити словами «або фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність».
 
33. 9. У статті 99:
 
   24. У статті 99:
 
34. 1) назву статті викласти у такій редакції:
 
   1) назву викласти в такій редакції:
 
35. «Стаття 99. Порядок виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу фізичної особи (у тому числі фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність) у разі її смерті або визнання безвісно відсутньою чи недієздатною, а також неповнолітньої особи»;
 
-51- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці другому підпункту 1 пункту 9 розділу І законопроекту слова «неповнолітньої особи» замінити словами «малолітньої/неповнолітньої особи»
 
Враховано   «Стаття 99. Порядок виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу фізичної особи (у тому числі фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність) у разі її смерті або визнання безвісно відсутньою чи недієздатною, а також малолітньої/неповнолітньої особи»;
 
    -52- Бриченко І.В.
підпункт 1 пункту 9 розділу І законопроекту, яким запропоновано зміни до назви статті 99 Податкового кодексу України після слів «фізичної особи, яка» доповнити словами «взята на облік платників податку як особа що»;
 
Відхилено Не відповідає по суті ст..65 ПКУ   
36. 2) в абзаці першому пункту 99.1 слова «Грошові зобов’язання фізичної особи» замінити словами «Виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу фізичної особи (у тому числі фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність)», а слово «виконуються» - словом «здійснюється»;
 
-53- Бриченко І.В.
підпункт 2 пункту 9 розділу І законопроекту, яким запропоновано зміни до назви статті 99 Податкового кодексу України після слів «фізичної особи, яка» доповнити словами «взята на облік платників податку як особа що»;
 
Відхилено Не відповідає по суті ст..65 ПКУ  2) в абзаці першому пункту 99.1 слова «Грошові зобов’язання фізичної особи» замінити словами «Виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу фізичної особи (у тому числі фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність)», а слово «виконуються» - словом «здійснюється»;
 
37. 3) у пункті 99.3:
 
   3) у пункті 99.3:
 
38. в абзаці першому слова «Грошові зобов’язання фізичної особи» замінити словами «Виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу фізичної особи (у тому числі фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність)», а слово «виконуються» - словом «здійснюється»;
 
-54- Бриченко І.В.
підпункт 3 пункту 9 розділу І законопроекту , яким запропоновано зміни до абзацу першого пункту 99.1 статті 99 Податкового кодексу України після слів «фізичної особи, яка» доповнити словами «взята на облік платників податку як особа що»;
 
Відхилено Не відповідає по суті ст..65 ПКУ  в абзаці першому слова «Грошові зобов’язання фізичної особи» замінити словами «Виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу фізичної особи (у тому числі фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність)», а слово «виконуються» - словом «здійснюється»;
 
39. абзац другий після слів «визнання її недієздатною» доповнити словами «, та/або погашає податковий борг»;
 
   абзац другий після слів «визнання її недієздатною» доповнити словами «та/або погашає податковий борг»;
 
40. 4) у пункті 99.4:
 
   4) у пункті 99.4:
 
41. в абзаці першому слова «Грошові зобов’язання фізичної особи» замінити словами «Виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу фізичної особи (у тому числі фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність)», а слово «виконуються» - словом «здійснюється»;
 
-55- Бриченко І.В.
підпункт 4 пункту 9 розділу І законопроекту, яким запропоновано зміни до пункту 99.4 статті 99 Податкового кодексу України після слів «фізичної особи, яка» доповнити словами «взята на облік платників податку як особа що»;
 
Відхилено Не відповідає по суті ст..65 ПКУ  в абзаці першому слова «Грошові зобов’язання фізичної особи» замінити словами «Виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу фізичної особи (у тому числі фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність)», а слово «виконуються» - словом «здійснюється»;
 
42. абзац другий після слів «визнання її безвісно відсутньою, « доповнити словами «та/або погашає податковий борг»;
 
-56- Самойленко Ю.П.
В частині 9 підпункту 4 законопроекту слова «та\або погашає податковий борг» замінити на слова «та погашає податковий борг»
 
Відхилено   абзац другий після слів «визнання її безвісно відсутньою» доповнити словами «та/або погашає податковий борг»;
 
43. 5) пункт 99.7 після слів «виконання грошових зобов’язань» доповнити словами «та/або погашення податкового боргу».
 
-57- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 9 розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«6) у тексті статті слово «неповнолітньої» в усіх відмінках і числах замінити словами «малолітньої/неповнолітньої» у відповідному відмінку і числі
 
Враховано   5) пункт 99.7 після слів «виконання грошових зобов’язань» доповнити словами «та/або погашення податкового боргу»;
6) у тексті статті слово «неповнолітньої» в усіх відмінках і числах замінити словами «малолітньої/неповнолітньої» у відповідному відмінку і числі.
25. У пункті 119.2 статті 119:
1) абзац перший доповнити словами «якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку, та/або до зміни платника податку»;
2) доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
«Передбачені цим пунктом штрафи не застосовуються у випадках, коли недостовірні відомості або помилки у податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, виникли у зв’язку з виконанням податковим агентом вимог пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу, та були виправлені відповідно до вимог статті 50 цього Кодексу».
26. В абзаці першому пункту 120.2 статті 120 слова і цифри «абзацом другим пункту 50.1 статті 50 цього Кодексу» замінити словами і цифрами «абзацами третім-п’ятим пункту 50.1 статті 50 цього Кодексу».
27. У пункті 121.1 статті 121 слова «первинних документів облікових» замінити словами «первинних документів, облікових»
28. Пункт 127.1 статті 127 доповнити абзацом восьмим такого змісту:
«Передбачені цим пунктом штрафи не застосовуються коли ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податку на доходи фізичних осіб самостійно виявляється податковим агентом при проведенні перерахунку цього податку, передбаченого пунктом 169.4 статті 169 цього Кодексу, та виправляється в наступних податкових періодах протягом податкового (звітного) року згідно з нормами цього Кодексу».
29. Підпункт 135.5.3 пункту 135.5 статті 135 викласти в такій редакції:
«135.5.3. суми неустойки (штрафу та/або пені), фактично отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду».
30. У підпункті 139.1.4 пункту 139.1 статті 139 слово і цифри «підпункту 135.5.6» замінити словом і цифрами «підпункту 135.5.5».
31. Останній абзац підпункту 145.1.1 пункту 145.1 статті 145 викласти в такій редакції
«Якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування нематеріального активу не встановлено, такий строк корисного використання визначається платником податку самостійно, але не може становити менше двох та більше 10 років безперервної експлуатації».
32. У другому реченні пункту 152.9 статті 152 слова «у разі сплати щомісячних авансових внесків, у порядку, визначеному пунктом 57.1 статті 57 цього Кодексу» замінити словами «для платників податків, визначених в пункті 57.1 статті 57 цього Кодексу».
33. Підпункт. 153.4.3 пункту. 153.4 статті 153 доповнити абзацом другим такого змісту:
«У разі розміщення платником податку боргових цінних паперів вище/нижче номінальної вартості, прибуток/збиток від їх розміщення відноситься до складу його доходів/витрат у податковий період, протягом якого відбулося погашення/викуп таких цінних паперів».
34. В абзаці четвертому пункту 158.2 статті 158 слова «облік прибутку/збитку, отриманого від здійснення зазначених заходів та реалізації проектів, у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України» замінити словами «облік прибутку, отриманого від здійснення зазначених заходів та реалізації проектів, у порядку, передбаченому пунктом 152.11 статті 152 цього Кодексу».
35. Підпункт 170.11.1 пункту 170.11 статті 170 доповнити реченням такого змісту: «У випадку, якщо особа має право постійного проживання на території іноземної країни, вона вважається такою, що не проживає в Україні».
36. У статті 179:
1) в абзаці третьому пункту 179.4 слово «неповнолітніми» замінити словами «малолітніми/неповнолітніми»;
2) в абзаці другому пункту 179.6 слово «неповнолітньою» замінити словами «малолітньою/неповнолітньою».
 
    -58- Продан О.П.
Розділу І доповнити пунктом такого змісту:
«У пункті 119.2 статті 119:
1) абзац перший доповнити словами «якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або зміни платника податку»;
2) доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
«Передбачені цим пунктом штрафи не застосовуються у випадках, коли недостовірні відомості або помилки у податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, виникли у зв’язку з виконанням податковим агентом вимог пункту 169.4 статті 169 цього Кодексу, та були виправлені відповідно до вимог статті 50 цього Кодексу».
 
Враховано    
    -59- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту
«В абзаці першому пункту 120.2 статті 120 слова і цифри «абзацом другим пункту 50.1 статті 50 цього Кодексу» замінити словами і цифрами «абзацами третім-п’ятим пункту 50.1 статті 50 цього Кодексу»
 
Враховано Технічна правка   
    -60- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту:
«У пункті 121.1 статті 121 слова «первинних документів облікових» замінити словами «первинних документів, облікових»
 
Враховано Технічна правка   
    -61- Долженков О.В.
В пункті 121.1 статті 121 ПК України після словосполучення «первинних документів» поставити кому.
 
Враховано по суті у змінах до п.121.1   
    -62- Продан О.П.
Розділ І доповнити пунктом такого змісту:
Пункт 127.1 статті 127 доповнити абзацом восьмим такого змісту:
«Передбачені цим пунктом штрафи не застосовуються коли ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податку на доходи фізичних осіб самостійно виявляється податковим агентом при проведенні перерахунку цього податку, передбаченого пунктом 169.4 статті 169 цього Кодексу, та виправляється в наступних податкових періодах протягом податкового (звітного) року згідно з нормами цього Кодексу».
 
Враховано    
    -63- Долженков О.В.
В пункті 127.1 статті 127 ПК України виключити абзац наступного змісту:
«Дії, передбачені абзацом першим цього пункту, вчинені протягом 1095 днів втретє та більше, -
тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 75 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або сплаті до бюджету».
 
Відхилено    
    -64- Долженков О.В.
Викласти підпункт 135.5.3 пункту 135.5 статті 135 в наступній редакції:
«135.5.3. суми неустойки (штрафу та/або пені), фактично отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду;»;
 
Враховано Технічна правка   
    -65- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту
«У підпункті 139.1.4 пункту 139.1 статті 139 слово і цифри «підпункту 135.5.6» замінити словом і цифрами «підпункту 135.5.5»
 
Враховано Технічна правка   
    -66- Долженков О.В.
В підпункті 139.1.4 пункту 139.1 статті 139 ПК України підпункт «135.5.6» замінити на підпункт «135.5.5».
 
Враховано по суті у змінах до п.п. 139.1.4   
    -67- Долженков О.В.
В підпункті 140.1.4 пункту 140.1 статті 140 ПК України абзац четвертий виключити.
 
Відхилено    
    -68- Долженков О.В.
Викласти останній абзац підпункту 145.1.1 пункту 145.1 статті 145 в наступній редакції
«Якщо відповідно до правовстановлюючого документа строк дії права користування нематеріального активу не встановлено, такий строк корисного використання визначається платником податку самостійно, але не може становити менше двох та більше 10 років безперервної експлуатації.»;
 
Враховано    
    -69- Долженков О.В.
Виключити абзац другий з пункту 150.1 статті 150 Податкового кодексу України;
. Виключити з абзацу 1 пункту 152.1 статті 152 ПК України речення наступного змісту:
«Податок, отриманий від діяльності, яка підлягає патентуванню відповідно до розділу ХІІ цього Кодексу, підлягає сплаті до бюджету в сумі, яка визначена відповідно до цього розділу, і зменшена на вартість придбаних торгових патентів на право провадження такого виду діяльності.»
Виключити пункт 152.2 зі статті 152 ПК України.
 
Відхилено    
    -70- Долженков О.В.
Виключити абзац другий з пункту 150.1 статті 150 Податкового кодексу України;
. Виключити з абзацу 1 пункту 152.1 статті 152 ПК України речення наступного змісту:
«Податок, отриманий від діяльності, яка підлягає патентуванню відповідно до розділу ХІІ цього Кодексу, підлягає сплаті до бюджету в сумі, яка визначена відповідно до цього розділу, і зменшена на вартість придбаних торгових патентів на право провадження такого виду діяльності.»
Виключити пункт 152.2 зі статті 152 ПК України.
 
Відхилено    
    -71- Долженков О.В.
В другому реченні пункту 152.9 ст. 152 ПКУ фразу «у разі сплати щомісячних авансових внесків, у порядку, визначеному пунктом 57.1 статті 57 цього Кодексу;» замінити на фразу «для платників податків, визначених в пункті 57.1 статті 57 цього Кодексу;»
 
Враховано Технічна правка   
    -72- Долженков О.В.
У підпункті 153.1.4 пункту 153.1 статті 153 ПК України:
а) Викласти абзаци перший та другий в наступній редакції:
«153.1.4. У разі здійснення операцій з продажу іноземної валюти та банківських металів до складу доходів або витрат платника податку відповідно включається позитивна або від'ємна різниця між доходом від продажу за комерційним курсом та вартістю іноземної валюти, банківських металів за офіційним курсом на дату здійснення господарської операції.
У разі придбання іноземної валюти, банківських металів до складу відповідно витрат або доходів звітного періоду включається позитивна або від'ємна різниця між витратами, понесеними при її придбанні, та вартістю іноземної валюти, банківських металів за офіційним курсом на дату здійснення господарської операції.»
б) виключити абзац наступного змісту:
«Термін "балансова вартість іноземної валюти" для цілей цього підпункту означає вартість іноземної валюти, визначену за офіційним курсом національної валюти до іноземної валюти, на дату звітного балансу або на дату здійснення операції залежно від того, яка дата настала пізніше.»
 
Відхилено    
    -73- Долженков О.В.
Доповнити пп. 153.4.3 п. 153.4 ст. 153 ПКУ абзацом наступного змісту:
«У разі розміщення платником податку боргових цінних паперів вище/нижче номінальної вартості, прибуток/збиток від їх розміщення відноситься до складу його доходів/витрат у податковий період, протягом якого відбулося погашення/викуп таких цінних паперів.»
 
Враховано    
    -74- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту
«В абзаці четвертому пункту 158.2 статті 158 слова «облік прибутку/збитку, отриманого від здійснення зазначених заходів та реалізації проектів, у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України» замінити словами «облік прибутку, отриманого від здійснення зазначених заходів та реалізації проектів, у порядку, передбаченому пунктом 152.11 статті 152 цього Кодексу».
 
Враховано    
    -75- Лабунська А.В.
Законопроект доповнити новим пунктом такого змісту:
«Абзац восьмий пункту 167.2. статті 167 доповнити словами «який визначається як різниця між сумою, отриманою від викупу, та сумою коштів, сплаченою платником податку продавцю (у тому числі емітенту) у зв'язку з придбанням таких цінних паперів, як компенсація їх вартості».
 
Відхилено    
    -76- Бриченко І.В.
після пункту 10 розділу І законопроекту, яким запропоновано зміни до пункту 99.4 статті 99 Податкового кодексу України доповнити законопроект пунктом 11 такого змісту:
«підпункт 170.11.1 пункту 170.11 статті 170 доповнити реченням такого змісту: «У випадку, якщо особа має право постійного проживання на території іноземної країни, вона вважається такою, що не проживає в Україні».
 
Враховано    
    -77- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту
«У статті 179:
1) в абзаці третьому пункту 179.4 слово «неповнолітніми» замінити словами «малолітніми/неповнолітніми»;
2) в абзаці другому пункту 179.6 слово «неповнолітньої» замінити словами «малолітньої/неповнолітньої»
 
Враховано    
44. 9. У статті 183:
 
-78- Продан О.П.
У пункті 183.8 статті 183 слова «не здійснює постачання товарів/послуг або» виключити
 
Враховано   37. У статті 183:
1) у пункті 183.8 слова «не здійснює постачання товарів/послуг або» виключити;
 
45. 1) у пункті 183.9 слова «видати заявнику або відправити поштою (з повідомленням про вручення) свідоцтво» замінити словами «внести до реєстру платників податку запис», а слова «не пізніше наступного робочого дня після» - словом «з»;
 
   2) у пункті 183.9 слова «видати заявнику або відправити поштою (з повідомленням про вручення) свідоцтво» замінити словами «внести до реєстру платників податку запис», а слова «не пізніше наступного робочого дня після» - словом «з»;
 
46. 2) пункти 183.11 і 183.13 викласти у такій редакції:
 
   3) пункти 183.11 і 183.13 викласти в такій редакції:
 
47. «183.11. Будь-яка особа, що зареєстрована платником податку, може отримати витяг з реєстру платників податку про свою реєстрацію. Строк надання витягу не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
 
-79- Продан О.П.
У пункті 9 розділу І законопроекту:
в абзаці другому перед словами «отримати витяг» доповнити словами «безкоштовно та безумовно», слова «п’яти робочих днів» замінити словами «двох робочих днів» та доповнити реченням такого змісту: «Дія витягу не може бути обмежена в часі чи у використанні.»;
абзац третій викласти в такій редакції:
«Форма запиту про отримання витягу з реєстру платників податків включає дані податкового обліку цього платника податків.»
в абзаці четвертому слова «та/або» замінити слова «та»;
 
Враховано частково   «183.11. За запитом платника податку контролюючий орган надає безоплатно та безумовно протягом двох робочих днів, що настають за днем отримання такого запиту, витяг з реєстру платників податку. Витяг діє до внесення змін до реєстру.
 
48. Форма запиту про отримання витягу та витягу з реєстру платників податку затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.»;
 
-80- Слюз Т.Я.
перше речення абзацу другого підпункту 2 пункту 9 розділу І після слова «може»доповнити словом «безоплатно»;
 
Враховано   Форма запиту про отримання витягу та витягу з реєстру платників податку затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.»;
 
    -81- Петренко П.Д.
Абзац другий пункту 2) частини дев’ятої розділу І (пункт 183.11 статті 183 Податкового кодексу України) доповнити другим реченням такого змісту:
«Отримання витягу з реєстру платників податку є безкоштовним»
 
Враховано по суті у змінах до абзацу першого п.183.11   
    -82- Шаповалов Ю.А.
Абзац перший пункту другого частини дев’ятої розділу першого законопроекту викласти у такій редакції:
«183.11. Будь-яка особа, що зареєстрована платником податку, може отримати вільний доступ до реєстрів, баз даних, що містять інформацію про платників податків, яка є підтвердженням факту взяття на облік, як платника податків»
Абзац другий пункту другого частини дев’ятої розділу першого законопроекту виключити.
 
Враховано по суті у змінах до абзацу першого п.183.11 та п. 183.13   
    -83- Бриченко І.В.
в абзацах третьому та четвертому підпункту 3 пункту 10 розділу І законопроекту, яким запропоновано зміни до пунктів 183.11 та 183.13 статті 183 Податкового кодексу України слова «реалізує державну податкову і митну політику» замінити словами «реалізацію державної податкової і митної політики»;
 
Відхилено Не узгоджується із ЗУ № 404-VІІ від 4 липня 2013 р.   
49. «183.13. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, щоденно оприлюднює на єдиному веб-порталі та/або власному офіційному веб-сайті:
 
-84- Хомутиннік В.Ю.
Абзац четвертий підпункту 2 пункту 9 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «За запитом платника податку контролюючий орган надає безоплатно та безумовно протягом двох робочих днів, що настають за днем отримання такого запиту, витяг з реєстру платників податку. Дія витягу не може бути обмежена в часі».
В абзаці четвертому підпункту 2 пункту 9 розділу І законопроекту слова «центральний орган» замінити словами «З метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб інформацією центральний орган»
 
Враховано   «183.13. З метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб інформацією центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, щоденно оприлюднює на єдиному державному реєстраційному веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та власному офіційному веб-сайті:
 
    -85- Бриченко І.В.
в абзаці четвертому підпункту 3 пункту 10 розділу І законопроекту, яким запропоновано зміни до пункту 183.13 статті 183 Податкового кодексу України слова «на єдиному веб-порталі» замінити словами «на єдиному державному реєстраційному веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»;
 
Враховано    
    -86- Слюз Т.Я.
абзац четвертий підпункту 2 пункту 9 розділу І після слів «щоденно оприлюднює» доповнити словами «для безоплатного та вільного доступу»;
 
Враховано по суті в змінах до п.63.13   
50. 183.13.1. дані з реєстру платників податку із зазначенням найменування або прізвища, імені та по батькові платника податку, дати податкової реєстрації, індивідуального податкового номера;
 
-87- Хомутиннік В.Ю.
Абзац п’ятий підпункту 2 пункту 9 розділу І законопроекту доповнити словами «та терміну дії реєстрації платника податку»
 
Враховано   183.13.1. дані з реєстру платників податку із зазначенням найменування або прізвища, імені та по батькові платника податку, дати податкової реєстрації, індивідуального податкового номера та терміну дії реєстрації платника податку;
 
51. 183.13.2. інформацію про осіб, реєстрацію яких як платників податку анульовано, із зазначенням індивідуальних податкових номерів, дати анулювання, причин та підстав для анулювання реєстрації.»;
 
-88- Бриченко І.В.
доповнити підпункт 3 пункту 10 розділу І законопроекту, яким запропоновано зміни до пунктів 183.11 та 183.13 статті 183 Податкового кодексу України новим абзацом такого змісту:
«Платники податку, які подають податкові декларації з податку на додану вартість в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, можуть направити до реєстру запит щодо підтвердження наявності реєстрації платниками податку та достовірності індивідуальних податкових номерів своїх продавців або покупців, надавши їх перелік. Протягом п’яти робочих днів від дати надходження запиту щодо кожного об’єкта запиту із реєстру надається інформація про наявність, відсутність чи анулювання реєстрації платником податку, а також достовірність індивідуального податкового номера. Регламент формування, форми запиту та довідки з реєстру встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової і митної політики.»;
 
Враховано з редакційними правками  183.13.2. інформацію про осіб, реєстрацію яких як платників податку анульовано, із зазначенням індивідуальних податкових номерів, дати анулювання, причин та підстав для анулювання реєстрації.
За запитом у електронній формі платників податку, які подають податкові декларації засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством, контролюючі органи надають безоплатно протягом 5 робочих днів від дати надходження такого запиту інформацію, що оприлюднюється відповідно до цього пункту.
Форми запиту про отримання інформації та довідки із реєстру та порядок їх формування, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
52. 3) у пункті 183.14 слова «свідоцтва про реєстрацію, « виключити, а слова «державної фінансової політики» замінити словами «та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
-89- Хомутиннік В.Ю.
У підпункті 3 пункту 9 розділу І законопроекту слова «а слова «державної фінансової політики» замінити словами «та реалізує державну податкову і митну політику» виключити.
Погодження із ЗУ№404-VІІ від 4 липня 2013 р.
 
Враховано   4) у пункті 183.14 слова «свідоцтва про реєстрацію» виключити;
 
    -90- Бриченко І.В.
у підпункті 4 пункту 10 розділу І законопроекту, яким запропоновано зміни до пункту 183.14 статті 183 Податкового кодексу України слова «реалізує державну податкову і митну політику» замінити словами «реалізацію державної податкової і митної політики»;
 
Відхилено Не узгоджується із ЗУ № 404-VІІ від 4 липня 2013 р.   
53. 4) у пункті 183.15:
 
      
54. в абзаці першому слова «державної фінансової політики» замінити словами «та реалізує державну податкову і митну політику»;
 
-91- Хомутиннік В.Ю.
Абзац другий підпункту 4 пункту 9 розділу І законопроекту виключити
Погодження із ЗУ№404-VІІ від 4 липня 2013 р.
 
Враховано      
    -92- Бриченко І.В.
у підпункті 5 пункту 10 розділу І законопроекту, яким запропоновано зміни до пункту 183.15 статті 183 Податкового кодексу України слова «реалізує державну податкову і митну політику» замінити словами «реалізацію державної податкової і митної політики»
 
Відхилено Не узгоджується із ЗУ № 404-VІІ від 4 липня 2013 р.   
55. абзаци другий і третій викласти у такій редакції:
 
   5) абзаци другий і третій пункту 183.15 викласти в такій редакції:
 
56. «У разі зміни даних про платника податку, які стосуються податкового номера та/або найменування (прізвища, імені та по батькові), та/або місцезнаходження (місця проживання) платника податку, а також встановлення розбіжностей чи помилок у записах реєстру платників податку платник податку подає відповідно до пункту 183.7 цієї статті заяву протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про платника податку або виникли інші підстави для перереєстрації.
 
   «У разі зміни даних про платника податку, які стосуються податкового номера та/або найменування (прізвища, імені та по батькові), та/або місцезнаходження (місця проживання) платника податку, а також встановлення розбіжностей чи помилок у записах реєстру платників податку платник податку подає відповідно до пункту 183.7 цієї статті заяву протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про платника податку або виникли інші підстави для перереєстрації.
 
57. Перереєстрація платника податку здійснюється з дотриманням правил та у строки, визначені цією статтею для реєстрації платників податку, шляхом внесення відповідного запису до реєстру платників податку.»;
 
   Перереєстрація платника податку здійснюється з дотриманням правил та у строки, визначені цією статтею для реєстрації платників податку, шляхом внесення відповідного запису до реєстру платників податку»;
 
58. 5) у пункті 183.16 слова «дані у свідоцтві про реєстрацію платника податку, зазначене свідоцтво видається тільки на такий строк» замінити словами «дані реєстрації платника податку, реєстрація платником податку діє до закінчення такого строку».
 
-93- Продан О.П.
У пункті 9 розділу І законопроекту:
підпункт п’ять доповнити словами «та доповнити словами «, про що зазначається в даних з реєстру платників податку, які оприлюднюються на єдиному веб-порталі та власному веб-сайті центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.»
 
Враховано по суті у змінах до п.п.183.13.1  6) у пункті 183.16 слова «дані у свідоцтві про реєстрацію платника податку, зазначене свідоцтво видається тільки на такий строк» замінити словами «дані реєстрації платника податку, реєстрація платником податку діє до закінчення такого строку».
 
59. 10. У статті 184:
 
   38. У статті 184:
 
60. 1) підпункт «з» пункту 184.1 викласти у такій редакції:
 
   1) підпункт «з» пункту 184.1 викласти в такій редакції:
 
61. «з) припинено дію договору про спільну діяльність, договору управління майном, угоди про розподіл продукції (для платників податку, зазначених у підпунктах 4, 5 і 8 пункту 180.1 статті 180 цього Кодексу) або закінчився строк, на який утворено особу, зареєстровану як платник податку; «;
 
   «з) припинено дію договору про спільну діяльність, договору управління майном, угоди про розподіл продукції (для платників податку, зазначених у підпунктах 4, 5 і 8 пункту 180.1 статті 180 цього Кодексу) або закінчився строк, на який утворено особу, зареєстровану як платник податку»;
 
62. 2) у пункті 184.2:
 
   2) у пункті 184.2:
 
63. в абзаці третьому слова «, якщо у свідоцтві про реєстрацію платника податку не було визначено граничний строк дії» виключити;
 
   в абзаці третьому слова «якщо у свідоцтві про реєстрацію платника податку не було визначено граничний строк дії» виключити;
 
64. абзац п’ятий викласти у такій редакції:
 
   абзац п’ятий викласти в такій редакції:
 
65. «припинення дії договору про спільну діяльність, договору управління майном, угоди про розподіл продукції або закінчення строку, на який утворено особу, зареєстровану як платник податку; «;
 
   «припинення дії договору про спільну діяльність, договору управління майном, угоди про розподіл продукції або закінчення строку, на який утворено особу, зареєстровану як платник податку»;
 
66. доповнити пункт абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом такого змісту:
 
67. «При цьому датою анулювання реєстрації платника податку визначається дата, що настала раніше.».
 
-94- Продан О.П.
У підпункті 2 пункту 10 розділу І законопроекту абзаци п’ятий та шостий виключити
 
Відхилено В загальному випадку, якщо наступають розрізнені у часі дві події, які забороняють суб’єкту певну діяльність, то така заборона має починати діяти від настання дати події, яка сталася раніше.  «При цьому датою анулювання реєстрації платника податку визначається дата, що настала раніше».
39.. У пункті 187.11 статті 187 слова «експортуються чи імпортуються» замінити словами «вивозяться за межі митної території України чи ввозяться на митну територію України»
40. У пункті 188.1 статті 188:
1) в абзаці першому слова «крім податку на додану вартість та акцизного податку» замінити словами «крім збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку, податку на додану вартість та акцизного податку», а слова «а також збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку)» виключити»;
2) абзац другий доповнити реченням такого змісту: «До складу договірної (контрактної) вартості не включаються суми неустойки (штрафів та/або пені), три проценти річних та інфляційні, що отримані платником податку внаслідок невиконання або неналежного виконання договірних зобов’язань».
41. У пункті 198.5 статті 198:
1) у підпункті «а» слова «в операціях, що не є об'єктом оподаткування» замінити словами «в операціях, що не є об'єктом оподаткування відповідно до статті 196 цього Кодексу»;
2) у підпункті «б» слова «в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до» замінити словами «в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197, підрозділу 2 розділу ХХ».
42. Третє речення пункту 200.6 статті 200 викласти у такій редакції:»Платник податку зберігає право на отримання бюджетного відшкодування коштами у майбутніх звітних (податкових) періодах».
43. У статті 201:
1) підпункт «ї» пункту 201.1 виключити;.
2) абзац одинадцятий пункту 201.10 після першого речення доповнити реченням такого змісту: «Таке право зберігається за ним протягом 60 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому не надано податкову накладну або порушено порядок її заповнення та/або порядок реєстрації в Єдиному реєстрі».
 
    -95- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту
«У пункті 187.11 статті 187 слова «експортуються чи імпортуються» замінити словами «вивозяться за межі митної території України чи ввозяться на митну територію України»
 
Враховано    
    -96- Продан О.П.
В абзаці першому пункту 188.1 статті 188 після слова «крім податку на додану вартість та акцизного податку « замінити словами
«крім збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку, податку на додану вартість та акцизного податку», а слова «а також збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку)» виключити»
 
Враховано    
    -97- Долженков О.В.
Абзац другий пункту 188.1 статті 188 доповнити реченням наступного змісту:
«До складу договірної (контрактної) вартості не включаються суми неустойки (штрафів та/або пені), три проценти річних та інфляційні, що отримані платником податку внаслідок невиконання або неналежного виконання договірних зобов’язань.»;
 
Враховано    
    -98- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту
«У пункті 198.5 статті 198:
у підпункті «а» слова «в операціях, що не є об'єктом оподаткування» замінити словами «в операціях, що не є об'єктом оподаткування відповідно до статті 196 цього Кодексу»;
у підпункті «б» слова «в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до» замінити словами «в операціях, звільнених від оподаткування відповідно до статті 197, підрозділу 2 розділу ХХ»
 
Враховано    
    -99- Долженков О.В.
В підпункті «б» пункту 198.1 статті 198 ПК України словосполучення « (будівництво, спорудження, створення)» замінити на словосполучення « (будівництво, спорудження, створення або реконструкція)»;
Підпункт «а» пункту 198.5 статті 198 ПК України після фразу «в операціях, що не є об'єктом оподаткування» доповнити фразою «відповідно до статті 196 цього Кодексу»;
 
Враховано частково в редакції п.198.5   
    -100- Долженков О.В.
В пункті 199.6 статті 199 термін «основні фонди» замінити терміном «основні засоби».
 
Відхилено    
    -101- Продан О.П.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту
«Третє речення пункту 200.6 статті 200 викласти у такій редакції:
«Платник податку зберігає право отримання бюджетного відшкодування коштами у майбутніх звітних (податкових) періодах».
 
Враховано    
    -102- Долженков О.В.
В абзаці третьому пункту 200.5 статті 200 ПК України фразу «або спорудження (будівництва) основних фондів).» замінити на фразу «, спорудження (будівництва) або реконструкції основних засобів).»
 
Відхилено    
    -103- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту
« У статті 201:
1) підпункт «ї» пункту 201.1 виключити
2) абзац одинадцятий пункту 201.10 після першого речення доповнити реченням такого змісту: «Таке право зберігається за ним протягом 60 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому не надано податкову накладну або порушено порядок її заповнення та/або порядок реєстрації в Єдиному реєстрі».
 
Враховано    
    -104- Долженков О.В.
Доповнити пункт 201.10 статті 201 словами «таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати виписки податкової накладної чи отримання відмови».
 
Враховано частково у змінах до п.201.1   
    -105- Бриченко І.В.
пункт 12 розділу І законопроекту, яким запропоновано зміни до статті 209 Податкового кодексу України доповнити підпунктом 1 наступного змісту:
«в абзаці першому пункту 209.6 статті 209 слова «на власних або орендованих основних фондах» замінити словами «на власних фондах або основних фондах, що знаходяться у користуванні на законних підставах»;
У зв’язку з цим абзаци 1-10 пункту 12 розділу І законопроекту вважати абзацами 1-10 підпункту 2 пункту 12 розділу І законопроекту
 
Відхилено Не відповідаї нормам ЦКУ   
68. 11. Пункти 209.10 і 209.12 статті 209 викласти у такій редакції:
 
   44.У статті 209
1) пункти 209.10 і 209.12 викласти в такій редакції:
 
69. «209.10. Сільськогосподарське підприємство реєструється як суб’єкт спеціального режиму оподаткування з дотриманням правил та у строки, що визначені статтею 183 цього Кодексу для реєстрації платників податку на додану вартість.
 
   «209.10. Сільськогосподарське підприємство реєструється як суб’єкт спеціального режиму оподаткування з дотриманням правил та у строки, що визначені статтею 183 цього Кодексу для реєстрації платників податку на додану вартість.
 
70. У реєстрі суб’єктів спеціального режиму оподаткування, крім відомостей, передбачених для реєстрації платників податку на додану вартість на загальних підставах, повинен міститися перелік видів діяльності такого сільськогосподарського підприємства.
 
-106- Хомутиннік В.Ю.
Абзац третій пункту 11 розділу І законопроекту доповнити словами після коми «на які поширюється дія спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, та дата внесення запису про таки види діяльності».
 
Враховано   У реєстрі суб'єктів спеціального режиму оподаткування, крім відомостей, передбачених для реєстрації платників податку на додану вартість на загальних підставах, повинен міститися перелік видів діяльності такого сільськогосподарського підприємства, на які поширюється дія спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, та дата внесення запису про таки види діяльності.
 
    -107- Бриченко І.В.
абзац третій підпункту 2 пункту 12 розділу І законопроекту виключити.
У зв’язку з цим абзаци четвертий – десятий підпункту 2 пункту 12 розділу І законопроекту вважати абзацами третім – дев’ятим;
 
Відхилено реєстрі, як раніше у Свідоцтві, повинні вказуватися види діяльності, що здійснює с/г виробник для визначення його права на застосування спецрежиму.   
71. При оприлюдненні даних з реєстру платників податку на додану вартість згідно з пунктом 183.13 статті 183 цього Кодексу додатково оприлюднюються дані з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування про дату реєстрації суб’єктом спеціального режиму оподаткування, дату виключення з такого реєстру, а також дату, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником зазначеного податку на загальних підставах.»;
 
-108- Бриченко І.В.
абзац третій підпункту 2 пункту 12 розділу І законопроекту, яким запропоновано зміни до статті 209 Податкового кодексу України після слів «сільськогосподарське підприємство вважається платником зазначеного податку на загальних підставах» доповнити словами», перелік видів діяльності сільськогосподарського підприємства, на які поширюється дія спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, із зазначенням дати початку застосування такого переліку.»
 
Враховано з редакційними правками  При оприлюдненні даних з реєстру платників податку на додану вартість згідно з пунктом 183.13 статті 183 цього Кодексу додатково оприлюднюються дані з реєстру суб'єктів спеціального режиму оподаткування про дату реєстрації суб'єктом спеціального режиму оподаткування, перелік видів діяльності сільськогосподарського підприємства із зазначенням дати внесення запису про таки види діяльності, дату виключення з такого реєстру, а також дату, з якої сільськогосподарське підприємство вважається платником зазначеного податку на загальних підставах»;
 
72. «209.12. Сільськогосподарське підприємство виключається з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування у разі, коли:
 
   «209.12. Сільськогосподарське підприємство виключається з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування у разі, коли:
 
73. а) підприємство подає заяву про зняття його з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування та/або про його реєстрацію як платника зазначеного податку на загальних підставах;
 
   а) підприємство подає заяву про зняття його з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування та/або про його реєстрацію як платника зазначеного податку на загальних підставах;
 
74. б) підприємство підлягає реєстрації як платник податку на загальних підставах;
 
   б) підприємство підлягає реєстрації як платник податку на загальних підставах;
 
75. в) щодо підприємства прийняте рішення про припинення шляхом ліквідації або реорганізації.
 
-109- Бриченко І.В.
абзац сьомий підпункту 2 пункту 12 розділу І законопроекту, яким запропоновано зміни до підпункту «в» пункту 209.12 статті 209 Податкового кодексу України після слів «щодо підприємства прийняте рішення» доповнити словами «у встановленому законодавством порядку»;
абзац сьомий підпункту 2 пункту 12 розділу І законопроекту, яким запропоновано зміни до підпункту «в» пункту 209.12 статті 209 Податкового кодексу України після слів «про припинення шляхом ліквідації або реорганізації» доповнити словами «та затверджено ліквідаційний баланс, передавальний акт або розподільчий баланс.»;
 
Відхилено Рішення про припинення підприємства шляхом ліквідації або реорганізації приймається виключно у встановленому законодавством порядку  в) щодо підприємства прийняте рішення про припинення шляхом ліквідації або реорганізації.
 
76. За наявності підстав, визначених у підпунктах «а», «б» цього пункту, сільськогосподарське підприємство знімається з реєстрації як суб’єкт спеціального режиму оподаткування з одночасною реєстрацією як платник податку на загальних підставах.
 
   За наявності підстав, визначених у підпунктах «а», «б» цього пункту, сільськогосподарське підприємство знімається з реєстрації як суб’єкт спеціального режиму оподаткування з одночасною реєстрацією як платник податку на загальних підставах.
 
77. За наявності підстав, визначених у пункті 184.1 статті 184 цього Кодексу (за винятком підстави, визначеної у підпункті «є» пункту 184.1 статті 184 цього Кодексу), проводиться анулювання реєстрації сільськогосподарського підприємства як платника податку на загальних підставах та суб’єкта спеціального режиму оподаткування з дотриманням правил та у строки, що визначені статтею 184 цього Кодексу.».
 
-110- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту:
«В абзаці третьому підпункту 212.1.9 пункту 212.статті 212 слова «відчуження акцій ощадних (депозитних) сертифікатів» замінити словами «відчуження акцій, ощадних (депозитних) сертифікатів».
 
Враховано Технічна правка  За наявності підстав, визначених у пункті 184.1 статті 184 цього Кодексу (за винятком підстави, визначеної у підпункті «є» пункту 184.1 статті 184 цього Кодексу), проводиться анулювання реєстрації сільськогосподарського підприємства як платника податку на загальних підставах та суб’єкта спеціального режиму оподаткування з дотриманням правил та у строки, що визначені статтею 184 цього Кодексу».
45. В абзаці третьому підпункту 212.1.9 пункту 212.1 статті 212 слова «відчуження акцій ощадних (депозитних) сертифікатів» замінити словами «відчуження акцій, ощадних (депозитних) сертифікатів».
46. В абзаці другому пункту 250.5 статті 250 цифри «240.6.1» замінити цифрами «240.2-1.1»;
 
    -111- Долженков О.В.
В підпункті 212.1.9 пункту 212 ст. 212 ПК України після словосполучення «відчуження акцій» поставити кому.
 
Враховано по суті в редакції п.п. 212.1.9   
    -112- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту:
«В абзаці другому пункту 250.5 статті 250 цифри «240.6.1» замінити цифрами «240.2-1.1».
 
Враховано Технічна правка   
78. 12. У статті 293:
 
   47. У статті 293:
 
79. 1) у підпункті 2 пункту 293.4 слова «свідоцтві платника єдиного податку» замінити словами «заяві щодо обрання спрощеної системи оподаткування»;
 
-113- Продан О.П.
Підпункт перший пункту 12 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1) підпункт 2 пункту 293.4 викласти в такій редакції:
«у підпункті 2 пункту 293.4 слова «свідоцтві платника єдиного податку» замінити словами «у реєстрі платників єдиного податку»;
 
Враховано   1) у підпункті 2 пункту 293.4 слова «свідоцтві платника єдиного податку» замінити словами «у реєстрі платників єдиного податку»;
 
80. 2) підпункт «в» підпункту 4 пункту 293.8 після слів «переходу на спрощену систему оподаткування» доповнити словами «або зміни групи платників єдиного податку».
 
   2) підпункт «в» підпункту 4 пункту 293.8 після слів «переходу на спрощену систему оподаткування» доповнити словами «або зміни групи платників єдиного податку».
 
81. 13. У статті 294:
 
   48. У статті 294:
 
82. 1) у пункті 294.3 слова «таким особам виписано свідоцтво платника єдиного податку» замінити словами «особу зареєстровано платником єдиного податку»;
 
   1) у пункті 294.3 слова «таким особам виписано свідоцтво платника єдиного податку» замінити словами «особу зареєстровано платником єдиного податку»;
 
83. 2) в абзаці першому пункту 294.4 слова «виписано свідоцтво платника єдиного податку» замінити словами «особу зареєстровано платником єдиного податку».
 
   2) в абзаці першому пункту 294.4 слова «виписано свідоцтво платника єдиного податку» замінити словами «особу зареєстровано платником єдиного податку».
 
84. 14. У підпункті 296.5.5 пункту 296.5 статті 296 слова «свідоцтві платників єдиного податку» замінити словами «заяві щодо обрання спрощеної системи оподаткування платниками єдиного податку».
 
-114- Продан О.П.
У підпункті 296.5.5 пункту 296.5 статті 296 слова «свідоцтві платників єдиного податку» замінити словами «у реєстрі платників єдиного податку»;
 
Враховано   49. У підпункті 296.5.5 пункту 296.5 статті 296 слова «свідоцтві платників єдиного податку» замінити словами «у реєстрі платників єдиного податку».
 
85. 15. У статті 298:
 
   50. У статті 298:
 
86. 1) у пункті 298.1:
 
   1) у пункті 298.1:
 
87. у підпункті 298.1.2:
 
   у підпункті 298.1.2:
 
88. в абзаці першому слова «виписано свідоцтво платника єдиного податку» замінити словами «особу внесено до реєстру платників єдиного податку»;
 
-115- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці третьому підпункту 1 пункту 15 розділу І законопроекту слова «особу внесено до реєстру платників єдиного податку» замінити словами «відбулась державна реєстрація».
 
Враховано   в абзаці першому слова «виписано свідоцтво платника єдиного податку» замінити словами «відбулась державна реєстрація»;
 
89. абзац другий після слів «встановленої для третьої - шостої груп» доповнити словами «, що не передбачає сплату податку на додану вартість»;
 
-116- Продан О.П.
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 15 розділу І законопроекту виключити..
 
Враховано      
90. друге речення підпункту 298.1.5 викласти у такій редакції: «При цьому у платника єдиного податку третьої - шостої груп, який є платником податку на додану вартість, анулюється реєстрація платника податку на додану вартість у порядку, встановленому цим Кодексом, у разі обрання ним першої або другої групи чи ставки єдиного податку, встановленої для третьої - шостої груп, яка включає податок на додану вартість до складу єдиного податку.»;
 
   друге речення підпункту 298.1.5 викласти в такій редакції: «При цьому у платника єдиного податку третьої - шостої груп, який є платником податку на додану вартість, анулюється реєстрація платника податку на додану вартість у порядку, встановленому цим Кодексом, у разі обрання ним першої або другої групи чи ставки єдиного податку, встановленої для третьої - шостої груп, яка включає податок на додану вартість до складу єдиного податку»;
 
91. 2) у пункті 298.2:
 
   2) у пункті 298.2:
 
92. у підпункті 298.2.2 слова « (за умови відсутності непогашених податкових зобов’язань чи податкового боргу з єдиного податку та/або інших податків і зборів, які платники єдиного податку сплачують відповідно до цієї глави)» виключити;
 
   у підпункті 298.2.2 слова « (за умови відсутності непогашених податкових зобов’язань чи податкового боргу з єдиного податку та/або інших податків і зборів, які платники єдиного податку сплачують відповідно до цієї глави)» виключити;
 
93. у підпункті 298.2.3:
 
   у підпункті 298.2.3:
 
94. у підпункті 7 слова «свідоцтві платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця» замінити словами «заяві щодо обрання спрощеної системи оподаткування платником єдиного податку - фізичною особою - підприємцем»;
 
-117- Продан О.П.
абзац четвертий підпункту другого пункту 15 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«у підпункті 7 слова «не зазначених у свідоцтві платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця» замінити словами «не зазначених у реєстрі платників єдиного податку»
 
Враховано   у підпункті 7 слова «не зазначених у свідоцтві платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця» замінити словами «не зазначених у реєстрі платників єдиного податку»;
 
95. підпункт 8 викласти у такій редакції:
 
-118- Продан О.П.
абзаци п’ятий та шостий виключити
 
Враховано по суті у змінах до п..п.3 п.299.10  підпункт 8 викласти в такій редакції:
 
96. «8) у разі порушення платником єдиного податку умов, встановлених цим Кодексом для обраної ним першої або другої групи, - з першого числа місяця, наступного за податковим кварталом, у якому відбулося таке порушення.»;
 
-119- Хомутиннік В.Ю.
Абзаци п’ятий і шостий підпункту 2 пункту 15 розділ І законопроекту викласти в такій редакції:
«підпункт 8 викласти у такій редакції:
«8) у разі наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів - в останній день другого із двох послідовних кварталів»
 
Враховано   «8) у разі наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів - в останній день другого із двох послідовних кварталів»;
 
97. 3) у підпункті 1 пункту 298.3 слова « (ідентифікаційний номер)» виключити.
 
   3) у підпункті 1 пункту 298.3 слова « (ідентифікаційний номер)» виключити.
 
98. 16. Статтю 299 викласти у такій редакції:
 
   51. Статтю 299 викласти у такій редакції:
 
99. «Стаття 299. Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку
 
   «Стаття 299. Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку
 
100. 299.1. Реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.
 
   299.1. Реєстрація суб’єкта господарювання як платника єдиного податку здійснюється шляхом внесення відповідних записів до реєстру платників єдиного податку.
 
101. 299.2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, веде реєстр платників єдиного податку, в якому міститься інформація про осіб, зареєстрованих платниками єдиного податку.
 
-120- Бриченко І.В.
в абзаці четвертому, двадцять третьому та тридцять шостому пункту 17 розділу І законопроекту, яким запропоновано зміни до статті 299 Податкового кодексу України слова «реалізує державну податкову і митну політику» замінити словами «реалізацію державної податкової і митної політики»;
 
Відхилено Не узгоджується із ЗУ № 404-VІІ від 4 липня 2013 р.  299.2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, веде реєстр платників єдиного податку, в якому міститься інформація про осіб, зареєстрованих платниками єдиного податку.
 
102. 299.3. У разі відсутності підстав для відмови у реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку контролюючий орган зобов’язаний протягом п’яти робочих днів від дати надходження заяви щодо обрання або переходу на спрощену систему оподаткування зареєструвати таку особу платником єдиного податку.
 
-121- Продан О.П.
У пункті 16 розділу І законопроекту:
абзац п’ятому після слів «У разі відсутності» доповнити словами «визначених цим Кодексом»;
 
Враховано   299.3. У разі відсутності визначених цим Кодексом підстав для відмови у реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку контролюючий орган зобов’язаний протягом двох робочих днів від дати надходження заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування зареєструвати таку особу платником єдиного податку.
 
103. 299.4. У випадках, передбачених підпунктом 298.1.2 пункту 298.1 статті 298 цього Кодексу, реєстрація проводиться у день отримання відповідним контролюючим органом заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування.
 
-122- Хомутиннік В.Ю.
У пункті 299.3 слово «п’яти» замінити словом «двох», а слова «обрання або» виключити.
абзац шостий пункту 16 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«299.4. У випадках, передбачених підпунктом 298.1.2 пункту 298.1 статті 298 цього Кодексу, контролюючий орган здійснює реєстрацію суб’єкта господарювання як платника єдиного податку з дати, визначеної відповідно до зазначеного підпункту, протягом двох робочих днів з дати отримання контролюючим органом заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування або отримання цим органом від державного реєстратора електронної копії заяви, виготовленої шляхом сканування, одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, якщо така заява додана до реєстраційної картки».
У підпункті 299.5 слово слово «п’яти» замінити словом «двох»
 
Враховано   299.4. У випадках, передбачених підпунктом 298.1.2 пункту 298.1 статті 298 цього Кодексу, контролюючий орган, у разі відсутності визначених цим Кодексом підстав для відмови, здійснює реєстрацію суб’єкта господарювання як платника єдиного податку з дати, визначеної відповідно до зазначеного підпункту, протягом двох робочих днів з дати отримання контролюючим органом заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування або отримання цим органом від державного реєстратора електронної копії заяви, виготовленої шляхом сканування, одночасно з відомостями з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця, якщо така заява додана до реєстраційної картки.
 
104. 299.5. У разі відмови у реєстрації платника єдиного податку контролюючий орган зобов’язаний надати протягом п’яти робочих днів з дня подання суб’єктом господарювання відповідної заяви письмову вмотивовану відмову, яка може бути оскаржена суб’єктом господарювання у встановленому порядку.
 
   299.5. У разі відмови у реєстрації платника єдиного податку контролюючий орган зобов’язаний надати протягом двох робочих днів з дня подання суб’єктом господарювання відповідної заяви письмову вмотивовану відмову, яка може бути оскаржена суб’єктом господарювання у встановленому порядку.
 
105. 299.6. Підставами для прийняття контролюючим органом рішення про відмову у реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку є виключно:
 
   299.6. Підставами для прийняття контролюючим органом рішення про відмову у реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку є виключно:
 
106. 1) недотримання таким суб’єктом вимог, встановлених статтею 291 цього Кодексу;
 
-123- Продан О.П.
У пункті 16 розділу І законопроекту:
абзац дев’ятий викласти в такій редакції:
«1) невідповідність такого суб’єкта вимогам, встановленим статтею 291 цього Кодексу;»;
 
Враховано   1) невідповідність такого суб’єкта вимогам, встановленим статтею 291 цього Кодексу;
 
107. 2) наявність у суб’єкта господарювання, який утворюється у результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов’язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації;
 
   2) наявність у суб’єкта господарювання, який утворюється у результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов’язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганізації;
 
108. 3) недотримання таким суб’єктом вимог, встановлених підпунктом 298.1.4 пункту 298.1 статті 298 цього Кодексу.
 
   3) недотримання таким суб’єктом вимог, встановлених підпунктом 298.1.4 пункту 298.1 статті 298 цього Кодексу.
 
109. 299.7. До реєстру платників єдиного податку вносяться такі відомості про платника єдиного податку:
 
   299.7. До реєстру платників єдиного податку вносяться такі відомості про платника єдиного податку:
 
110. 1) найменування суб’єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку у паспорті);
 
   1) найменування суб’єкта господарювання, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відповідну відмітку у паспорті);
 
111. 2) податкова адреса суб’єкта господарювання;
 
   2) податкова адреса суб’єкта господарювання;
 
112. 3) місце провадження господарської діяльності;
 
   3) місце провадження господарської діяльності;
 
113. 4) обрані фізичною особою - підприємцем першої та другої груп види господарської діяльності;
 
   4) обрані фізичною особою - підприємцем першої та другої груп види господарської діяльності;
 
114. 5) ставка єдиного податку та група платника податку;
 
   5) ставка єдиного податку та група платника податку;
 
115. 6) дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;
 
   6) дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;
 
116. 7) дата реєстрації;
 
-124- Продан О.П.
У пункті 16 розділу І законопроекту:
абзац дев’ятнадцятий виключити;
 
Відхилено У реєстрі потрібна інформація щодо початку діяльності на спрощеній системі  7) дата реєстрації;
8) види господарської діяльності першої та другої груп;
 
    -125- Продан О.П.
«Абзац двадцятий пункту 16 розділу І законопроекту замінити абзацами такого змісту:
8) види господарської діяльності першої та другої груп;
 
Враховано    
117. 8) дата анулювання реєстрації.
 
   9) дата анулювання реєстрації.
 
118. 299.8. У разі зміни відомостей, передбачених підпунктами 1-5 пункту 299.7 цієї статті, вносяться зміни до реєстру платників єдиного податку в день подання платником відповідної заяви.
 
   299.8. У разі зміни відомостей, передбачених підпунктами 1-5 пункту 299.7 цієї статті, вносяться зміни до реєстру платників єдиного податку в день подання платником відповідної заяви.
 
119. 299.9. За бажанням зареєстрований платник єдиного податку може отримати витяг з реєстру платників єдиного податку. Строк надання витягу не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
 
-126- Продан О.П.
У пункті 16 розділу І законопроекту
в абзаці двадцять другому перед словами «отримати витяг» доповнити словами «безкоштовно та безумовно», слова «п’яти робочих днів» замінити словами «одного робочого дня» та доповнити реченням такого змісту: «Дія витягу не може бути обмежена в часі чи у використанні.»;
абзац двадцять третій викласти в такій редакції:
«Форма запиту про отримання витягу з реєстру платників єдиного податку включає дані податкового обліку цього платника податків.»
 
Враховано частково   299.9. За бажанням зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно та безумовно отримати витяг з реєстру платників єдиного податку. Строк надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до реєстру.
 
    -127- Слюз Т.Я.
абзац двадцять другий пункту 16 розділу І після слів «платник єдиного податку може» доповнити словом «безоплатно»;
 
Враховано    
120. Форма запиту про отримання витягу та витягу з реєстру платників єдиного податку затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
 
   Форма запиту про отримання витягу та витягу з реєстру платників єдиного податку затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
 
121. 299.10. Реєстрація платником єдиного податку діє до дати анулювання такої реєстрації та проводиться шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку у разі:
 
-128- Продан О.П.
У пункті 16 розділу І законопроекту:
абзац двадцять четвертий викласти в такій редакції:
«299.10. Реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням котролюючого органу у разі:»;
 
Враховано   299.10. Реєстрація платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платників єдиного податку за рішенням контролюючого органу у разі:
 
122. 1) подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, - в останній день календарного кварталу, в якому подано таку заяву;
 
   1) подання платником податку заяви щодо відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом, - в останній день календарного кварталу, в якому подано таку заяву;
 
123. 2) припинення юридичної особи (крім перетворення) або припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем відповідно до закону - в день отримання відповідним контролюючим органом від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;
 
   2) припинення юридичної особи (крім перетворення) або припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем відповідно до закону - в день отримання відповідним контролюючим органом від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення;
 
124. 3) наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів - в останній день другого із двох послідовних кварталів;
 
-129- Продан О.П.
У пункті 16 розділу І законопроекту:
абзаци двадцять сьомий - тридцять третій замінити абзацом такого змісту:
«3) у випадках, визначених підпунктом 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 цього Кодексу»
 
Враховано   3) у випадках, визначених підпунктом 298.2.3 пункту 298.2 статті 298 цього Кодексу.
 
    -130- Продан О.П.
У пункті 16 розділу І законопроекту:
абзац двадцять сьомий викласти в такій редакції:
«3) несплати протягом двох послідовних кварталів у порядку, встановленому цим Кодексом, податкового боргу, що виник у платника єдиного податку, — в останній день другого із двох послідовних кварталів;»;
 
Враховано по суті в чинній редакції ПКУ   
125. 4) провадження видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання - в останній день податкового (звітного) періоду, в якому провадилися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми;
 
      
126. 5) перевищення чисельності фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку другої - четвертої груп, - в останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено таке перевищення;
 
-131- Продан О.П.
У пункті 16 розділу І законопроекту:
в абзаці двадцять дев’ятому слова «другої – четвертої групи» виключити;
 
Враховано по суті в чинній редакції ПКУ     
127. 6) перевищення протягом податкового (звітного) кварталу (календарного року) обсягу доходу, який дає право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному податковому (звітному) кварталі (календарному році), - в останній день податкового (звітного) періоду, в якому відбулося таке перевищення;
 
      
128. 7) застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків ніж тих, що зазначені у пункті 291.6 статті 291 цього Кодексу, - в останній день податкового (звітного) періоду, в якому допущено такий спосіб розрахунків;
 
      
129. 8) порушення платником єдиного податку умов, встановлених цим Кодексом для обраної ним першої або другої групи, - в останній день податкового кварталу, в якому відбулося таке порушення;
 
-132- Продан О.П.
У пункті 16 розділу І законопроекту:
абзаци тридцять два та тридцять три виключити;
 
Враховано      
130. 9) неподання податкової звітності з єдиного податку протягом двох послідовних кварталів платниками третьої - шостої груп - в останній день кварталу, на який припадає граничний строк подання звітності за другий послідовний квартал.
 
      
131. 299.11. У разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку вимог, встановлених цією главою, анулювання реєстрації платника єдиного податку проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки. У такому випадку суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту анулювання реєстрації.
 
-133- Хомутиннік В.Ю.
У абзаці тридцять четвертому пункту 16 розділу І законопроекту:
у першому реченні після слів «прийнятим на підставі акта перевірки» доповнити словами «, з першого числа місяця наступного за кварталом, в якому допущено порушення»;
у другому реченні слова «анулювання реєстрації» замінити словами «прийняття рішення контролюючим органом».
 
Враховано   299.11. У разі виявлення відповідним контролюючим органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку вимог, встановлених цією главою, анулювання реєстрації платника єдиного податку проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення. У такому випадку суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів з моменту прийняття рішення контролюючим органом.
 
132. 299.12. Погашення податкового боргу після анулювання реєстрації платника єдиного податку здійснюється у порядку, встановленому главою 9 розділу ІІ цього Кодексу.
 
   299.12. Погашення податкового боргу після анулювання реєстрації платника єдиного податку здійснюється у порядку, встановленому главою 9 розділу ІІ цього Кодексу.
 
133. 299.13. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, щоденно оприлюднює на єдиному веб-порталі та/або власному офіційному веб-сайті такі дані з реєстру платників єдиного податку:
 
-134- Хомутиннік В.Ю.
В абзаці двадцять другому пункту 16 розділу І законопроекту слова «центральний орган» замінити словами «З метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб інформацією центральний орган»
 
Враховано   299.13. З метою постійного забезпечення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних та фізичних осіб інформацією центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, щоденно оприлюднює для безоплатного та вільного доступу на єдиному державному реєстраційному веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та власному офіційному веб-сайті такі дані з реєстру платників єдиного податку:
 
    -135- Бриченко І.В.
В абзаці тридцять шостому пункту 17 розділу І законопроекту, яким запропоновано зміни до пункту 299.13 статті 299 Податкового кодексу України слова «на єдиному веб-порталі» замінити словами «на єдиному державному реєстраційному веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців»;
 
Враховано    
    -136- Продан О.П.
У пункті 16 розділу І законопроекту:
у абзаці тридцять шостому слова «та/або» замінити словами «та»;
 
Враховано    
    -137- Слюз Т.Я.
абзац тридцять шостий пункту 16 розділу І після слів «щоденно оприлюднює» доповнити словами «для безоплатного та вільного доступу».
 
Враховано    
134. податковий номер (для юридичної особи);
 
   податковий номер (для юридичної особи);
 
135. найменування або прізвище, ім’я, по батькові платника податку;
 
-138- Продан О.П.
Абзац двадцять третій пункту 16 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові для фізичної особи»
 
Враховано   найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові для фізичної особи;
 
136. дату (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;
 
-139- Бриченко І.В.
абзац тридцять дев’ятий пункту 17 розділу І законопроекту, яким запропоновано зміни до пункту 299.13 статті 299 Податкового кодексу України доповнити словами «, дату відмови від спрощеної системи оподаткування;»;
 
Відхилено   дату (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;
 
137. ставку єдиного податку;
 
-140- Бриченко І.В.
абзац сороковий пункту 17 розділу І законопроекту, яким запропоновано зміни до пункту 299.13 статті 299 Податкового кодексу України доповнити словами «та дату початку її застосування;
 
Відхилено   ставку єдиного податку;
 
138. групу платника податку.».
 
-141- Бриченко І.В.
абзац сорок перший пункту 17 розділу І законопроекту, яким запропоновано зміни до пункту 299.13 статті 299 Податкового кодексу України доповнити словами «та дату, з якої її обрано
 
Відхилено   групу платника податку;.
види господарської діяльності першої та другої груп;
дату виключення з реєстру платників єдиного податку»
52. В абзаці четвертому пункту 349.1 статті 349 слова «головні відділи» замінити словами «управління, головні відділи»;
53. У розділі ХХ «Перехідні положення»:
1) підрозділ 2 доповнити пунктом 25-1 такого змісту:
«25-1. Відновити з 1 грудня 2013 року до 1 січня 2015 року дію пункту 25 цього підрозділу»;
2) у пункт 4:
підрозділі 4: виключити;
абзац другий пункту 31 викласти в такій редакції:
«При визначенні прибутків/збитків у порядку, визначеному пунктами 153.8 і 153.9 статті 153 цього Кодексу, витрати, понесені (нараховані) платниками податків при придбанні цінних паперів, деривативів, корпоративних прав, випущених в іншій, ніж цінні папери, формі до 1 січня 2013 року, враховуються при їх подальшому відчуженні в повному обсязі на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення витрат»;
3) підрозділ 5 доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
«4-1. Відновити з 1 грудня 2013 року до 1 січня 2015 року дію пункту 4 цього підрозділу»;
4) у підрозділі 10:
у пункті 14: цифри «2014» замінити цифрами «2016»;
доповнити пунктом 22 такого змісту:
«22. Єдиний державний реєстраційний веб-портал юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців створюється відповідно до закону. До створення цього веб-порталу інформація з реєстрів про взяття суб'єктів господарювання на облік як платників податків і зборів, їх реєстрацію як платників податку на додану вартість (у тому числі як суб'єктів спеціального режиму оподаткування) та єдиного податку оприлюднюються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, згідно з вимогами, встановленими цим Кодексом».
 
    -142- Продан О.П.
У пункті 16 розділу І законопроекту:
доповнити абзацами такого змісту:
«доповнити абзацами такого змісту:
«види господарської діяльності першої та другої груп;
дату виключення з реєстру платників єдиного податку»
 
Враховано    
    -143- Бриченко І.В.
пункт 17 розділу І законопроекту, яким запропоновано зміни до пункту 299.13 статті 299 Податкового кодексу України доповнити абзацом сорок другим наступного змісту: «обрані фізичною особою – підприємцем першої та другої груп види господарської діяльності.»;
 
Враховано по суті в правках до п. 299.7.   
    -144- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту:
«В абзаці четвертому пункту 349.1 статті 349 слова «головні відділи» замінити словами «управління, головні відділи»
 
Враховано    
    -145- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту:
«25-1. Відновити з 1 грудня 2013 року до 1 січня 2015 року дію пункту 25 цього підрозділу»
 
Враховано    
    -146- Долженков О.В.
Виключити п. 4 з підрозділу 4 розділу ХХ ПК України.
 
Враховано    
    -147- Долженков О.В.
Викласти абзац 2 пункту 31 підрозділу 4 розділу ХХ ПК України в наступній редакції:
«При визначенні прибутків/збитків у порядку, визначеному пунктами 153.8 і 153.9 статті 153 цього Кодексу, витрати, понесені (нараховані) платниками податків при придбанні цінних паперів, деривативів, корпоративних прав, випущених в іншій, ніж цінні папери, формі до 1 січня 2013 року, враховуються при їх подальшому відчуженні в повному обсязі на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення витрат.»
 
Враховано    
    -148- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту:
«підрозділ 5 після пункту 4 доповнити новим пунктом 4-1 такого змісту:
«4-1. Відновити з 1 грудня 2013 року до 1 січня 2015 року дію пункту 4 цього підрозділу».
 
Враховано    
    -149- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту:
«у пункті 14 підрозділу 10 розділу ХХ цифри «2014» замінити цифрами «2016»
 
Враховано    
    -150- Хомутиннік В.Ю.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом такого змісту:
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«Підрозділ 10 розділу ХХ Перехідні положення доповнити новим пунктом 22 такого змісту:
«22. Єдиний державний реєстраційний веб-портал юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців створюється відповідно до закону. До створення цього веб-порталу інформація з реєстрів про взяття суб'єктів господарювання на облік як платників податків і зборів, їх реєстрацію як платників податку на додану вартість (у тому числі як суб'єктів спеціального режиму оподаткування) та єдиного податку оприлюднюються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, згідно з вимогами, встановленими цим Кодексом».
 
Враховано    
139. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
140. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року.
 
-151- Хомутиннік В.Ю.
Пункт1 розділ ІІ законопроекту ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року, крім пункту 5 (щодо змін до статті 39), підпунктів 1 та 3 пункту 53 (щодо змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України) розділу І цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2014 року, крім пункту 5 (щодо змін до статті 39), підпунктів 1 та 3 пункту 53 (щодо змін до розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України) розділу І цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. .Пункт 5 розділу І Закону України «Про внесення змін до податкового кодексу України щодо реєстрації осіб як платників податків» від 5 вересня № 443-VІІ виключити.
 
    -152- Доповнити розділ ІІ законопроекту новим пунктом 2 такого змісту:
«2.Пункт 5 розділу І Закону України «Про внесення змін до податкового кодексу України щодо реєстрації осіб як платників податків» від 5 вересня № 443-VІІ виключити».
Вносить зміни до п.299.1 та п. 299.6 ст.299 ПКУ, які теж передбачені цим законопроектом в іншій редакції.
 
Немає висновку    
141. 2. Оприлюднення на єдиному веб-порталі даних про взяття суб’єктів господарювання на облік як платників податків і зборів, їх реєстрація як платників податку на додану вартість (у тому числі як суб’єктів спеціального режиму оподаткування) та єдиного податку здійснюються після забезпечення технічної можливості такого оприлюднення.

-153- Хомутиннік В.Ю.
Пункт 2 розділу ІІ законопроекту перенести у зміни до підрозділу 10 (новий пункт 22)
 
Враховано  
    -154- Бриченко І.В.
у пункті 2 розділу ІІ законопроекту слова «на єдиному веб-порталі» замінити словами «на єдиному державному реєстраційному веб-порталі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців».
 
Враховано по суті у змінах до підрозділу 10