Кількість абзаців - 42 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
      
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
 
   Про внесення змін до деяких законів України
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141; 2012 р., № 8, ст. 61; із змінами, внесеними законами України від 4 липня 2012 року № 5037-VІ, від 6 вересня 2012 року № 5206-VІ):
 
-1- Омельянович Д.С.
Абзац перший частини третьої статті 16 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» доповнити словами: «крім випадків, зазначених у абзаці другому частини сьомої цієї статті».
 
Враховано   1. У Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141; 2012 р., № 8, ст. 61; 2013 р., №23, ст. 224; №32, ст. 411):
1) у статті 16:
абзац шостий частини першої виключити;
абзац перший частини третьої доповнити словами «крім випадків, зазначених в абзаці другому частини сьомої цієї статті»;
частину сьому доповнити абзацами другим і третім такого змісту:
«Державна реєстрація права власності на земельну ділянку, яке виникло та зареєстроване до 1 січня 2013 року, проводиться також на підставі заяви набувача права, що є похідним від права власності, крім випадків, коли право власності на відповідну земельну ділянку вже зареєстровано в Державному реєстрі прав.
У такому разі державна реєстрація права власності на земельну ділянку проводиться на підставі інформації про земельну ділянку та її власника, отриману на запит державного реєстратора від органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, в порядку, визначеному пунктом 8-1 частини другої статті 9 цього Закону»;
 
    -2- Омельянович Д.С.
Частину сьому статті статті 16 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» доповнити абзацом такого змісту:
«Державна реєстрація права власності на земельну ділянку, яке виникло та зареєстроване до 1 січня 2013 року, може проводитись також на підставі заяви набувача права, що є похідним від права власності. Інформація (довідки, копії документів тощо) про земельну ділянку та її власника, необхідна для державної реєстрації, запитується державним реєстратором у органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, які відповідно до чинного на момент реєстрації законодавства проводили реєстрацію права власності, в порядку, визначеному пунктом 8-1 частини другої статті 9 цього Закону».
 
Враховано редакційно    
6. 1) в абзаці першому частини дев’ятої статті 16 слова «, яку він зобов’язаний подати протягом п’яти робочих днів з дня припинення іпотеки, обтяження самостійно або на письмову вимогу боржника чи іншої особи, права якої порушено через наявність таких реєстраційних записів» замінити словами «або особи, якою припинено іпотеку, обтяження, особи, в інтересах якої припинено іпотеку, обтяження»;
 
-3- Продан О.П.
Підпункт 1 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1) у статті 16:
в абзаці п’ятому частини першої слова «може подаватися» замінити словом «подається»;
абзац шостий частини першої виключити;
в абзаці першому частини третьої кому перед словами «їх копії» замінити словом «або»;
в абзаці другому частини третьої слова «або електронні копії оригіналів документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, виготовлені шляхом сканування таких документів у паперовій формі» замінити словами «або копії документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень, виготовлені шляхом сканування таких документів у паперовій формі та завірені електронним цифровим підписом.»;
в абзаці першому частини дев’ятої слова «, яку він зобов’язаний подати протягом п’яти робочих днів з дня припинення іпотеки, обтяження самостійно або на письмову вимогу боржника чи іншої особи, права якої порушено через наявність таких реєстраційних записів» замінити словами «або особи, якою припинено іпотеку, обтяження, особи, в інтересах якої припинено іпотеку, обтяження»;».
 
Враховано частково редакційно  абзац перший частини дев’ятої доповнити словами «або на підставі заяви особи, якою припинено іпотеку, обтяження, особи, в інтересах якої припинено іпотеку, обтяження»;
 
    -4- Ковальчук Н.В.
Абзац 1 підпункту 1 пункту 1 законопроекту викласти в такій редакції:
1) абзац перший частини дев’ятої статті 16 викласти в такій редакції:
«9. Державна реєстрація припинення іпотеки, обтяження проводиться на підставі заяви обтяжувача, або особи, якою припинено іпотеку, обтяження, особи, в інтересах якої припинено іпотеку, обтяження, яку вони зобов’язані подати протягом п'яти робочих днів з дня припинення іпотеки, обтяження самостійно або на письмову вимогу боржника чи іншої особи, права якої порушено через наявність таких реєстраційних записів»;
 
Враховано редакційно    
    -5- Ляпіна К.М.
Підпункт 1 пункту 1 розділу І проекту (зміни до абзацу першого ч.9 ст.16 Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») викласти у такій редакції:
«1) абзац перший частини дев'ятої статті 16 викласти у такій редакції:
"9. Державна реєстрація припинення іпотеки, обтяження проводиться на підставі заяви обтяжувача або органу чи особи, якою припинено іпотеку, обтяження. Заявник зобов'язаний подати таку заяву протягом п'яти робочих днів з дня припинення іпотеки, обтяження.";».
 
Враховано редакційно    
7. 2) частину третю статті 17 доповнити абзацом такого змісту:
 
-6- Денисенко А.П.
Підпункт 2 пункту 1 вилучити.
 
Враховано      
    -7- Воропаєв Ю.М.
Виключити пункт 2 частини 1 розділу І законопроекту.
 
Враховано    
    -8- Кулініч О.І.
Підпункт 2 пункту 1 розділу І виключити.
 
Враховано    
    -9- Купчак В.Р.
Підпункт 2 пункту 1 Розділу І проекту Закону вилучити.
 
Враховано    
    -10- Шаблатович О.М.
Підпункт 2 пункту 1 розділу І виключити.
 
Враховано    
    -11- Лабазюк С.П.
У пункті 1 Розділу І підпункт 2 вилучити.
 
Враховано    
    -12- Ляпіна К.М.
Підпункт 2 пункту 1 розділу І проекту (доповнення до ч.3 ст.17 Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») виключити.
 
Враховано    
    -13- Продан О.П.
Абзац перший підпункту 2 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«2) частину третю статті 17 доповнити словами «, а також до реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень повинні перевірятися державним реєстратором в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.» та новим абзацом такого змісту:».
 
Відхилено    
8. «Відповідальність за достовірність даних, що містяться в документах, поданих для проведення державної реєстрації прав, та за відповідність таких документів вимогам законодавства несе заявник.»;
 
-14- Гержов Ю.І.
Пункт 3 статті 17 викласти у наступній редакції:
Відповідальність за справжність документів, що представляються, і достовірність інформації, що міститься в них, несуть заявники, а також особи, що видали або завірили в установленому порядку документ.
Відповідальність за достовірність даних, що містяться в документах поданих для проведення державної реєстрації прав, та за відповідність таких документів вимогам законодавства несе заявник.
Недостовірною слід вважати інформацію про події, явища чи факти, які не мали місця взагалі (інформація вигадана), або ж їх перебіг був спотворений у повідомленні (інформація викладена неправдиво.
 
Відхилено      
    -15- Богословська І.Г.
У частині третій статті 17 абзац другий виключити.
 
Враховано    
    -16- Ковальчук Н.В.
Абзац 2 підпункт 2 пункту 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«Відповідальність за достовірність даних, що містяться в документах поданих для проведення державної реєстрації прав, та за відповідність таких документів вимогам законодавства несе заявник, крім випадків внесення до Державного реєстру відомостей, які відсутні у поданих для реєстрації документах або які не відповідають поданим для реєстрації документам. Відповідальність за внесення до Державного реєстру відомостей, які відсутні у поданих для реєстрації документах або які не відповідають поданим для реєстрації документам несуть посадові особи, які здійснюють державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень недостовірні записи на підставі такої інформації (відомостей), підлягають негайному скасуванню»;
 
Відхилено    
9. 3) у частині першій статті 18:
 
   2) у частині першій статті 18:
 
10. у пункті 7 слова «що складається із двох або більше об’єктів» замінити словами «поділу об’єкта нерухомого майна»;
 
   у пункті 7 слова «що складається із двох або більше об’єктів» замінити словами «поділу об’єкта нерухомого майна»;
 
11. доповнити частину пунктом 7-1 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 7-1 такого змісту:
 
12. «7-1) у разі об’єднання двох або більше суміжних об’єктів нерухомого майна;»;
 
-17- Омельянович Д.С.
Пункт 9 частини першої статті 18 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» виключити.
 
Враховано   «7-1) у разі об’єднання двох або більше суміжних об’єктів нерухомого майна»;
пункт 9 виключити;
 
13. 4) у пункті 5-2 частини першої статті 24 слова «, установлених частиною дев’ятою статті 15 цього Закону» замінити словами «проведення державної реєстрації таких прав у спеціальному розділі Державного реєстру прав»;
 
-18- Продан О.П.
Підпункт 4 пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«4) у статті 24:
у пункті 4 частини першої слова «, або не дають змоги встановити відповідність заявлених прав документам, що їх посвідчують» виключити;
пункт 5-6 частини першої виключити;
у пункті 5-2 частини першої слова «, установлених частиною дев’ятою статті 15 цього Закону» замінити словами «проведення державної реєстрації таких прав у спеціальному розділі Державного реєстру прав»;
частину другу доповнити словами «, в якому зазначає підставу у відмові, визначену цією статтею. Якщо є декілька підстав для відмови, державний реєстратор зобов’язаний зазначити в рішенні про відмову їх усі.»;».
 
Враховано частково редакційно  3) у статті 24:
у частині першій:
у пункті 5-2 слова «крім випадків, установлених частиною дев’ятою статті 15 цього Закону» замінити словами «крім випадків проведення державної реєстрації таких прав у спеціальному розділі Державного реєстру прав»;
пункт 5-6 виключити;
доповнити пунктом 5-7 такого змісту:
«5-7) завершився тридцятиденний строк з дня повернення державному реєстратору письмового повідомлення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав у зв’язку з неотриманням його заявником «;
частину другу доповнити словами «в якому зазначає вичерпний перелік таких підстав»;
 
    -19- Кулініч О.І.
Підпункт 4 пункту 1 розділу І виключити.
 
Відхилено    
    -20- Омельянович Д.С.
У разі прийняття пропозиції щодо доповнення частини сьомої статті 16 новим абзацом - пункт 5-2 частини першої статті 24 після слів «крім випадків» доповнити словами «передбачених абзацом другим частини сьомої статті 16 цього Закону та».
 
Відхилено    
    -21- Ляпіна К.М.
Доповнити частину першу статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» новим пунктом 5-7 у такій редакції:
«5-7) після завершення тридцятиденного строку з дня повернення державному реєстратору письмового повідомлення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав у зв’язку з неотриманням його заявником;».
 
Враховано    
14. 5) у статті 29:
 
-22- Продан О.П.
Підпункт 5 пункту 1 розділу І законопроекту після абзацу першого доповнити абзацом такого змісту:
«в абзаці другому частини першої після слів «У разі» доповнити словом «законної»;».
 
Відхилено   4) у статті 29:
 
15. частину третю викласти в такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
16. «3. За виправлення в Державному реєстрі прав технічної помилки, допущеної з вини заявника, та надання інформації з Державного реєстру прав справляється плата, порядок використання і розмір якої встановлюються Кабінетом Міністрів України.»;
 
   «3. За виправлення в Державному реєстрі прав технічної помилки, допущеної з вини заявника, та надання інформації з Державного реєстру прав справляється плата, порядок використання і розмір якої встановлюються Кабінетом Міністрів України»;
 
17. частину четверту доповнити абзацом такого змісту:
 
   у частині четвертій:
 
18. «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування звільняються від плати за надання витягу з Державного реєстру прав під час проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень.»;
 
-23- Шпенов Д.Ю.
У статті 29 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» внести такі зміни:
пункт 4, абзац 2 викласти в такій редакції:
- Органи державної влади (посадові особи) та органи місцевого самоврядування (посадові особи) звільняються від плати за надання витягу з Державного реєстру прав під час проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень.
В пункті 4, абзац 3 виключити.
 
Враховано   абзац другий викласти в такій редакції:
«Органи державної влади (посадові особи) та органи місцевого самоврядування (посадові особи) звільняються від плати за надання витягу з Державного реєстру прав під час проведення державної реєстрації прав та їх обтяжень»;
абзац третій виключити;
 
19. доповнити статтю частиною п’ятою такого змісту:
 
   доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
20. «5. У разі відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень державне мито та плата за надання витягу з Державного реєстру прав повертаються.»;
 
   «5. У разі відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень державне мито та плата за надання витягу з Державного реєстру прав повертаються».
 
21. 2. У розділі ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та інших законодавчих актів України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2012 року № 5037-VІ):
 
   2. У розділі ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та інших законодавчих актів України» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141; 2013 р., №23, ст. 224):
 
22. 1) у пункті 5:
 
   1) у пункті 5:
 
23. в абзаці третьому слова «, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек» виключити, а слова «зазначених реєстрів» замінити словами «зазначеного Реєстру»;
 
   в абзаці третьому слова «Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек» виключити, а слова «зазначених реєстрів» замінити словами «зазначеного Реєстру»;
 
24. в абзаці четвертому слова «, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек» виключити;
 
   в абзаці четвертому слова «Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек» виключити;
 
25. доповнити пункт абзацом такого змісту:
 
-24- Ляпіна К.М.
Абзаци четвертий і п’ятий підпункту 1 пункту 2 розділу І проекту (доповнення новим абзацом пункту 5 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень") виключити.
 
Відхилено   доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
 
26. «Державний реєстратор використовує дані реєстрових книг та реєстраційних справ під час проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, надання інформації з Державного реєстру прав відповідно до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.»;
 
-25- Ковальчук Н.В.
Абзац 5 підпункту 1 пункту 2 (щодо змін до пункту 5 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та інших законодавчих актів України») законопроекту викласти в такій редакції:
«Державний реєстратор та нотаріус як спеціальний суб’єкт (шляхом направлення відповідних запитів до державного реєстратора) використовують дані реєстрових книг та реєстраційних справ під час проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, надання інформації з Державного реєстру прав відповідно до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно»;
 
Враховано   «Державний реєстратор та нотаріус як спеціальний суб’єкт (шляхом направлення відповідних запитів до державного реєстратора) використовують дані реєстрових книг та реєстраційних справ під час проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, надання інформації з Державного реєстру прав відповідно до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та Порядку надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно»;
 
27. 2) доповнити розділ пунктом 7 такого змісту:
 
-26- Кулініч О.І.
Підпункт 2 пункту 2 розділу І виключити.
 
Відхилено   2) доповнити пунктом 7 такого змісту:
 
    -27- Ляпіна К.М.
Підпункт 2 пункту 2 розділу І проекту (доповнення новим пунктом 7 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень") виключити.
 
Відхилено    
28. «7. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно, похідних від права власності, які виникли та зареєстровані у порядку, визначеному законодавством, що діяло до 1 січня 2013 року, до проведення державної реєстрації права власності на таке нерухоме майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно проводиться у спеціальному розділі цього Реєстру.».
 
-28- Денисенко А.П.
Підпункт 2 пункту 2 викласти в редакції:
«2) доповнити розділ пунктом 7 такого змісту:
«7. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно, похідних від прав, які виникли та зареєстровані у порядку, визначеному законодавством, що діяло до 1 січня 2013 року, проводиться у спеціальному розділі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно без здійснення державної реєстрації у цьому Реєстрі тих прав на таке нерухоме майно, які виникли та зареєстровані у порядку, визначеному законодавством, що діяло до 1 січня 2013 року.».
 
Враховано   «7. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно, похідних від прав, які виникли та зареєстровані у порядку, визначеному законодавством, що діяло до 1 січня 2013 року, проводиться у спеціальному розділі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно без здійснення державної реєстрації у цьому Реєстрі тих прав на таке нерухоме майно, які виникли та зареєстровані у порядку, визначеному законодавством, що діяло до 1 січня 2013 року».
 
    -29- Купчак В.Р.
Підпункт 2 пункту 2 Розділу І викласти у такій редакції:
«2) доповнити розділ пунктом 7 такого змісту:
«7. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно, похідних від прав, які виникли та зареєстровані у порядку, визначеному законодавством, що діяло до 1 січня 2013 року, проводиться у спеціальному розділі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно без здійснення державної реєстрації у цьому Реєстрі прав на це нерухоме майно, які виникли та зареєстровані у порядку, визначеному законодавством, що діяло до 1 січня 2013 року.».
 
Враховано    
    -30- Шаблатович О.М.
Підпункт 2 пункту 2 розділу І викласти у такій редакції:
«2) доповнити розділ пунктом 7 такого змісту:
«7. Встановити, що до проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, яке оформлено у порядку, встановленому законодавством, що діяло до 1 січня 2013 року, державна реєстрація похідних речових прав на таке майно, що виникли після 1 січня 2013 року, проводиться у спеціальному розділі Державного реєстру прав без проведення державної реєстрації права власності на таке майно.
У разі державної реєстрації права власності на нерухоме майно, похідне речове право на яке зареєстроване у спеціальному розділі Державного реєстру прав, записи про речове право на нерухоме майно, похідне від права власності, що містяться у спеціальному розділі Державного реєстру прав, переносяться до відповідної частини відкритого розділу Державного реєстру прав.
У разі припинення похідного речового права на нерухоме майно, зареєстрованого у спеціальному розділі Державного реєстру прав, наступна реєстрація похідних речових прав на таке майно у цьому розділі забороняється»;
 
Враховано частково редакційно   
    -31- Лабазюк С.П.
У пункті 2 підпункт 2 викласти в редакції:
«2) доповнити розділ пунктом 7 такого змісту:
«7. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно, похідних від прав, які виникли та зареєстровані у порядку, визначеному законодавством, що діяло до 1 січня 2013 року, проводиться у спеціальному розділі Державного реєстру речових прав на нерухоме майно без здійснення державної реєстрації у цьому Реєстрі тих прав на таке нерухоме майно, які виникли та зареєстровані у порядку, визначеному законодавством, що діяло до 1 січня 2013 року.».
 
Враховано    
    -32- Омельянович Д.С.
Пункт 7 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та інших законодавчих актів України» викласти у такій редакції:
«Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно, похідних від права власності, які виникли та зареєстровані у порядку, визначеному законодавством, що діяло до 1 січня 2013 року може проводитись без здійснення державної реєстрації права власності на таке нерухоме майно у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, у спеціальному розділі цього Реєстру».
 
Враховано редакційно    
29. 3. У Законі України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 8, ст. 61; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VІ):
 
   3. Абзац третій частини десятої статті 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 8, ст. 61; 2014 р., №6-7, ст. 80) виключити.
 
30. 1) абзац третій частини десятої статті 24 виключити;
 
-33- Омельянович Д.С.
Абзац третій частини десятої статті 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр» не виключати, а після слів: «земельної ділянки» доповнити словами: «зареєстрованої з 1 січня 2013 року відповідно до цього Закону»
 
Відхилено      
31. 2) пункт 2 розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити абзацом такого змісту:
 
-34- Денисенко А.П.
Підпункт 2 пункту 3 вилучити.
 
Враховано      
    -35- Кулініч О.І.
Підпункт 2 пункту 3 розділу І виключити.
 
Враховано    
    -36- Купчак В.Р.
Підпункт 2 пункту 3 Розділу І вилучити.
 
Враховано    
    -37- Шаблатович О.М.
Підпункт 2 пункту 3 розділу І виключити
 
Враховано    
    -38- Омельянович Д.С.
Зміни до Розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Державний земельний кадастр» виключити.
 
Враховано    
    -39- Лабазюк С.П.
У пункті 3 підпункт 2 вилучити.
 
Враховано    
    -40- Ляпіна К.М.
Підпункт 2 пункту 3 розділу І проекту (доповнення новим абзацом пункту 2 розділу VІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Державний земельний кадастр") виключити.
 
Враховано    
32. «У разі коли кадастрові номери земельних ділянок були визначені (в тому числі на підставі технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку), але не присвоєні до 1 січня 2013 року, такі кадастрові номери вважаються присвоєними, а земельні ділянки — зареєстрованими у Державному земельному кадастрі з моменту письмового звернення замовника документації із землеустрою, на підставі якої було визначено кадастровий номер земельної ділянки, без подання електронного документа та стягнення плати за державну реєстрацію земельної ділянки, якщо така документація із землеустрою була затверджена до 1 січня 2013 року в порядку, встановленому законом.».
 
      
33. 4. Пункт 9 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 6 вересня 2012 року № 5245-VІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» після слів «на відповідну земельну ділянку» доповнити словами «, крім випадків надання у власність громадян земельних ділянок відповідно до статті 118 Земельного кодексу України та у разі продажу земельних ділянок або прав на них без проведення земельних торгів у випадках, встановлених частиною другою статті 134 Земельного кодексу України».
 
-41- Денисенко А.П.
Пункт 4 вилучити.
 
Враховано      
    -42- Купчак В.Р.
Пункт 4 Розділу І вилучити.
 
Враховано    
    -43- Шаблатович О.М.
Пункт 4 розділу І виключити
 
Враховано    
    -44- Омельянович Д.С.
Зміни до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» виключити.
 
Враховано    
    -45- Лабазюк С.П.
Пункт 4 вилучити.
 
Враховано    
    -46- Ляпіна К.М.
Пункт 4 розділу І проекту (доповнення пункту 9 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України N 5245-VІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності") виключити.
 
Враховано    
    -47- Кулініч О.І.
У пункті 4 розділу І слова «крім випадків надання у власність громадян земельних ділянок відповідно до статті 118 Земельного кодексу України та у разі продажу земельних ділянок або прав на них без проведення земельних торгів у випадках, встановлених частиною другою статті 134 Земельного кодексу України» замінити словами «крім випадків, передбачених чинним законодавством».
 
Відхилено    
34. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
35. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзаців третього — шостого пункту 2 розділу І цього Закону, які набирають чинності через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом.
 
-48- Кальцев С.Ф.
Пункт 1 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзаців другого та третього підпункту 1 пункту 2 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2015 року»
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім абзаців другого і третього підпункту 1 пункту 2 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2015 року.
 
36. 2. Підприємствам бюро технічної інвентаризації протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
-49- Зелик Р.Б.
Абзаци 1 та 2 пункту 2 розділу ІІ Прикінцеві та перехідні положення вилучити.
 
Відхилено   2. Підприємствам бюро технічної інвентаризації протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
37. передати реєстрові книги та реєстраційні справи, які є державною власністю, органам державної реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна у порядку, встановленому Міністерством юстиції України;
 
-50- Воропаєв Ю.М.
У розділі ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту другий абзац пункту 2 викласти у наступній редакції:
«за погодженням з органами місцевого самоврядування передати реєстрові книги та реєстраційні справи, які є комунальною власністю, органам державної реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна у порядку, встановленому Міністерством юстиції України».
 
Відхилено   передати реєстрові книги та реєстраційні справи, які є державною власністю, органам державної реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна у порядку, встановленому Міністерством юстиції України;
 
    -51- Ковальчук Н.В.
У абзаці 2 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту після слів «передати реєстрові книги та реєстраційні справи», слова «які є державною власністю» виключити.
 
Відхилено    
    -52- Ляпіна К.М.
В абзаці другому пункту 2 розділу ІІ проекту слова «, які є державною власністю,» виключити.
 
Відхилено    
38. до передачі реєстрових книг та реєстраційних справ органам державної реєстрації прав забезпечити надання інформації про зареєстровані речові права на нерухоме майно на запити органів державної влади, їх посадових осіб.
 
-53- Ковальчук Н.В.
Абзац 3 пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту після слів «на запити органів державної влади, їх посадових осіб» доповнити словами «а також нотаріусів».
 
Враховано   до передачі реєстрових книг та реєстраційних справ органам державної реєстрації прав забезпечити надання інформації про зареєстровані речові права на нерухоме майно на запити органів державної влади, їх посадових осіб, нотаріусів, фізичних та юридичних осіб.
 
    -54- Слюз Т.Я.
Абзац третій пункту 2 розділу ІІ після слів «їх посадових осіб» доповнити словами «нотаріусів, фізичних чи юридичних осіб».
 
Враховано    
39. 3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити перенесення:
 
-55- Ляпіна К.М.
У пункті 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту:
у абзаці першому слова «протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом» замінити словами «до 1 січня 2015 року»;
 
Враховано   3. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2015 року забезпечити перенесення:
 
40. до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записів про обтяження речових прав на нерухоме майно з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, записів про обтяження нерухомого майна іпотекою з Державного реєстру іпотек;
 
-56- абзац другий після слів «до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно» доповнити словами «записів право власності та інші речові права з Реєстру прав власності на нерухоме майно».
 
Немає висновку   до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно:
записів про право власності та інші речові права з Реєстру прав власності на нерухоме майно;
записів про обтяження речових прав на нерухоме майно з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна;
 
41. до Державного реєстру обтяжень рухомого майна записів про застави повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об’єктів з Державного реєстру іпотек.

-57- Омельянович Д.С.
Доповнити Розділ ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту пунктами 4 та 5 такого змісту:
«4. Кабінету Міністрів України до 1 січня 2015 року забезпечити перенесення з Державного реєстру земель до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записів про державну реєстрацію документів, що посвідчують речові права на земельні ділянки.
5. З моменту перенесення записів, зазначених у пунктах 3, 4 цього Розділу, такі записи вважаються відомостями Державного реєстру прав, а права та обтяження на відповідні земельні ділянки – зареєстрованими (крім випадків, коли відповідні права та обтяження зареєстровані в Державному реєстрі прав після 1 січня 2013 року)».
 
Враховано редакційно   записів про обтяження нерухомого майна іпотекою з Державного реєстру іпотек;
відомостей про земельну ділянку, речові права на неї, суб’єкта цих прав та документи, що посвідчують такі речові права, з Державного реєстру земель;
до Державного реєстру обтяжень рухомого майна - записів про застави повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об’єктів з Державного реєстру іпотек.
4. З моменту перенесення записів, зазначених у пункті 3 цього Розділу, такі записи вважаються відомостями Державного реєстру прав, а права та обтяження на відповідні земельні ділянки – зареєстрованими (крім випадків, коли відповідні права та обтяження зареєстровані в Державному реєстрі прав після 1 січня 2013 року).