Кількість абзаців - 251 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації положень Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації положень Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище
 
-1- Сех І.І.
Назву законопроекту викласти у такій редакції:
«Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації положень Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті та Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля».
По всьому тексту здійснити техніко-юридичне коригування.
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації положень Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті та Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля
 
3. в транскордонному контексті
 
      
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
-2- Канівець О.Л.
По всьому тексту проекту закону слова «навколишнє середовище» замінити словами «навколишнє природне середовище»
 
Враховано   І. Внести зміни до таких законів України:
 
    -3- Сех І.І.
   
Враховано    
6. 1. У Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546;
 
-4- Петренко П.Д.
І. У розділі першому:
1. У частині першій:
1) у пунктах 1) – 3) слово «бере» вилучити та після слова «навколишнє» доповнити словом «природне»
 
Враховано   1. У Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 2000 р., № 5, ст. 34):
 
    -5- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
По всьому тексту законопроекту словосполучення «навколишнього середовища» замінити на «навколишнього природного середовища» у відповідному відмінку
 
Враховано    
    -6- Медяник В.Ю.
По всьому тексту законопроекту замінити словосполучення «навколишнього середовища» на «навколишнього природного середовища»
 
Враховано    
    -7- Омельченко В.П.
У тексті законопроекту змінити словосполучення «навколишнє середовище» на «навколишнє природне середовище».
 
Враховано    
7. 2000 р., № 5, ст. 34):
 
      
8. 1) частину першу статті 20-1 доповнити пунктом д) такого змісту:
 
   1) частину першу статті 20-1 доповнити пунктом «д» такого змісту:
 
9. «д) бере участь в оцінці впливу на навколишнє середовище, у тому числі у транскордонному контексті»;
 
-8- Омельченко В.П.
У тексті законопроекту словосполучення «значний транскордонний вплив» замінити на словосполучення «транскордонний вплив».
 
Відхилено   «д) участь в оцінці впливу на навколишнє природне середовище, у тому числі у транскордонному контексті»;
 
10. 2) частину першу статті 20-3 доповнити пунктом ж) такого змісту:
 
   2) частину першу статті 20-3 доповнити пунктом «ж» такого змісту:
 
11. «ж) бере участь в оцінці впливу на навколишнє середовище, у тому числі у транскордонному контексті»;
 
   «ж) участь в оцінці впливу на навколишнє природне середовище, у тому числі у транскордонному контексті»;
 
12. 3) частину першу статті 20-4 доповнити пунктом є) такого змісту:
 
   3) частину першу статті 20-4 доповнити пунктом «є» такого змісту:
 
13. ж) бере участь в оцінці впливу на навколишнє середовище, у тому числі у транскордонному контексті»;
 
   «є) участь в оцінці впливу на навколишнє природне середовище, у тому числі у транскордонному контексті»;
 
14. 4)доповнити розділом VІ-1 такого змісту:
 
-9- Петренко П.Д.
І. У розділі першому:
1. У частині першій:
2) у пункті 4):
в абзацах другому, четвертому, п’ятому, дев’ятому, двадцять сьомому – двадцять дев’ятому, тридцять третьому – тридцять шостому, тридцять дев’ятому – сорок другому, сорок шостому – сорок дев’ятому, п’ятдесят першому, п’ятдесят четвертому – шістдесят першому, шістдесят третьому, шістдесят четвертому, шістдесят сьомому – шістдесят дев’ятому, сімдесят другому, сімдесят четвертому, сімдесят шостому – вісімдесятому, вісімдесят третьому, вісімдесят шостому, вісімдесят восьмому, дев’яносто першому, дев’яносто четвертому, дев’яносто п’ятому, дев’яносто сьомому, сотому, сто першому – сто третьому, сто п’ятому, сто сьомому – сто вісімнадцятому, сто двадцять першому, сто двадцять третьому – сто двадцять восьмому, сто тридцятому – сто тридцять третьому, сто тридцять п’ятому, сто тридцять сьомому, сто тридцять восьмому, сто сорок першому – сто сорок третьому, сто сорок сьомому, сто сорок восьмому після слова «навколишнє» доповнити словом «природне»;
в абзаці одинадцятому слова «у разі» та «видів» вилучити;
в абзаці дванадцятому слово «видів» вилучити;
абзац тринадцятий доповнити новим реченням такого змісту: «Порядок ведення Єдиного реєстру затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.»;
в абзацах чотирнадцятому та п’ятнадцятому перед словами «надсилає копію Заяви» доповнити словами «протягом 3 робочих днів»;
в абзаці п’ятдесят п’ятому слово «тижня» замінити словами «3 робочих днів»;
в першому реченні абзацу п’ятдесят восьмого слова «не менше» вилучити та доповнити речення словами «з дня їх оприлюднення»;
абзац п’ятдесят дев’ятий доповнити новим реченням такого змісту: «Рішення про час та місце проведення громадського слухання (громадських слухань) щодо матеріалів оцінки впливів на навколишнє природне середовище має бути прийнято не пізніше двох днів після закінчення строку, передбаченого частиною четвертою цієї статті.»;
у абзаці шістдесятому перед словами «збирають зауваження і коментарі» доповнити словами «протягом тижня» та слова «протягом двох тижнів» замінити словом «невідкладно»;
в другому реченні абзацу сто двадцять шостого слова «Спільної наради» замінити словами «Міжвідомчої ради»;.
 
Враховано редакційно   4) доповнити новим розділом VІ-1 такого змісту:
 
15. «Розділ VІ-1. ОЦІНКА ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
 
-10- Гержов Ю.І.
Розділ VІ-І. ОЦІНКА ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ доповнити статтею наступного змісту :
- оцінка впливу на навколишнє середовище - це визначення масштабів і рівнів впливів проектованої діяльності на навколишнє середовище, заходів щодо запобігання або зменшення цих впливів, прийнятності проектних рішень з екологічного погляду
- замовник - фізична або юридична особа, яка розробляє та видає відповідну документацію на екологічну експертизу по наміченої господарської та іншої діяльності згідно з нормативними вимогами до даного виду діяльності та забезпечує екологічне обґрунтування розроблюваної документації;
- намічена господарська та інша діяльність - діяльність, яка здатна вплинути на навколишнє природне середовище і є об'єктом екологічної експертизи.
- громадські обговорення (публічне слухання або відкрите
засідання) - це процедура виявлення громадської думки з метою її
урахування при прийнятті органами виконавчої влади рішень з
питань, що справляють чи можуть справити негативний вплив на стан
довкілля
 
Враховано частково   «Розділ VІ-1. ОЦІНКА ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
Стаття 30-1. Визначення термінів
У цьому розділі терміни вживаються у такому значенні:
замовник - фізична або юридична особа, яка подає відповідну документацію для проведення державної екологічної експертизи планованої діяльності згідно з вимогами, передбаченими законами до даного виду діяльності, та забезпечує екологічне обґрунтування такої документації;
громадські обговорення – процедура виявлення громадської думки з метою її урахування при прийнятті відповідними органами влади рішень з питань, що впливають чи можуть вплинути негативно на стан навколишнього природного середовища;
оцінка впливу на навколишнє природне середовище - визначення масштабів і рівнів впливів планованої діяльності на навколишнє природне середовище, у тому числі у транскордонному контексті, заходів щодо запобігання або зменшення цих впливів, прийнятності проектних рішень з екологічного погляду;
планована діяльність - діяльність, що здатна негативно вплинути на навколишнє природне середовище і є об'єктом державної екологічної експертизи.
 
16. Стаття 25-1. Заява про наміри
 
-11- Медяник В.Ю.
У всьому тексті законопроекту словосполучення «значний» - вилучити
 
Відхилено   Стаття 30-2. Заява про наміри
 
17. У разі, якщо фізичні чи юридичні особи (Замовники) планують здійснювати діяльність, яка може призвести до значного впливу на навколишнє середовище, здоров'я і безпеку людей, флору, фауну, грунт, повітря, воду, клімат, ландшафт, історичні пам'ятки та інші матеріальні об'єкти, чи на взаємозв'язок між цими факторами, культурну спадщину, соціально-економічні умови, які є результатом зміни цих факторів, чи діяльність, яка може спричинити значний транскордонний вплив, обов’язково проводиться оцінка впливів на навколишнє середовище.
 
-12- Гержов Ю.І.
У частині 1 статті 25-1. після слів «У разі, якщо фізичні чи юридичні особи (Замовники) планують здійснювати діяльність, яка може призвести до значного впливу на навколишнє середовище,» доповнити наступним реченням:
« (потреби в земельних ресурсах, відходи, навантаження на транспортну та інші інфраструктури, джерела викидів і скидань);
після слів: «планують здійснювати» доповнити словами: «господарську та іншу діяльність» і далі за текстом;
 
Відхилено   У разі якщо фізичні чи юридичні особи (замовники) планують здійснювати діяльність, передбачену додатками 1 та 2 до цього Закону, що може призвести до значного впливу на навколишнє природне середовище (клімат, повітряне, геологічне, водне середовище, ґрунти, рослинний та тваринний світ, території та об'єкти природно-заповідного фонду), чи діяльність, що може спричинити значний транскордонний вплив, обов’язково проводиться оцінка впливів на навколишнє природне середовище.
 
    -13- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
У частині першій ст. 25-1 після слів»плановану діяльність» додати слова «передбачену додатками 1 та 2 до закону, а слова «здоров'я і безпеку людей, флору, фауну, грунт, повітря, воду, клімат, ландшафт, історичні пам'ятки та інші матеріальні об'єкти, чи на взаємозв'язок між цими факторами, культурну спадщину, соціально-економічні умови, які є результатом зміни цих факторів» замінити на слова « (клімат, повітряне, геологічне, водне середовище, ґрунти, рослинний та тваринний світ, території та об'єкти природно-заповідного фонду)»
 
Враховано    
    -14- Омельченко В.П.
У підпункті четвертому пункту першого частини Ізаконопроекту:
1) у статті 25-1 законопроекту після слова «спричинити» виключити слово «значний»;
 
Відхилено    
18. Оцінці впливів на навколишнє середовище підлягають також проекти, які передбачається реалізовувати одночасно та (чи) які мають тісний взаємозв’язок (кумулятивні проекти) і, взяті разом, досягають відповідних показників (розміру, потужності тощо) чи перевищують їх.
 
-15- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
У статті 25-1 частини 2, 3 та 4 виключити.
 
Враховано      
19. Види діяльності вважаються такими, що мають тісний взаємозв’язок у разі, якщо вони:
 
      
20. розташовані на одному експлуатаційному майданчику та поєднані спільним процесом експлуатації чи спільним обладнанням;
 
      
21. впливають на довкілля і ландшафт, за умови, тісного просторового поєднання між проектами планованої діяльності.
 
      
22. Ці критерії застосовуються лише до видів діяльності, передбачених переліком видів діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на навколишнє середовище відповідно до Закону.
 
-16- Омельченко В.П.
четвертий абзац викласти в такій редакції:
«Ці критерії застосовуються лише до видів діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на навколишнє природне середовище, передбачених переліком, який встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, і центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.»;.
 
Відхилено      
23. Замовники подають Заяву про наміри у письмовому вигляді та електронній формі до:
 
-17- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
У частині п’ятій статті 25-1 слова: «електронній формі» замінити словами: «на електронних носіях»
 
Враховано   Замовники подають заяву про наміри на паперових та електронних носіях до:
 
24. центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища у разі, щодо видів діяльності та об’єктів видів, визначених додатком 1 до цього Закону;
 
-18- Медяник В.Ю.
Абзац четвертий підпункту четвертого пункту першого частини І законопроекту у статті 25-1 законпроекту викласти в такій редакції:
Центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я
 
Відхилено   центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, щодо видів діяльності та об’єктів, визначених додатком 1 до цього Закону;
 
    -19- Медяник В.Ю.
У шостому абзаці підпункту четвертого першої частини законопроекту статті 25-1 законопроекту словосполучення «визначених додатком 1 до цього Закону» на словосполучення «визначених переліком, який встановлюється Кабінетом Міністрів України»
 
Відхилено    
    -20- Омельченко В.П.
у шостому абзаці словосполучення «визначених додатком 1 до цього Закону» на словосполучення «визначених переліком, який встановлюється Кабінетом Міністрів України»;
 
Відхилено    
25. обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері охорони навколишнього природного середовища щодо видів діяльності та об’єктів видів, визначених додатком 2 до цього Закону.
 
   обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища щодо видів діяльності та об’єктів, визначених додатком 2 до цього Закону.
 
26. Органи, зазначені у частині шостій цієї статті перевіряють зміст поданої Заяви про наміри, вносять її до Єдиного реєстру та оприлюднюють на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет.
 
-21- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
Частину шосту статті 25-1 законпроекту викласти у такій редакції:
«Органи, зазначені у частині шостій цієї статті вносять таку Заяву до Єдиного реєстру матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище та оприлюднюють її на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет.».
 
Враховано   Органи, зазначені у частині шостій цієї статті, вносять таку заяву до Єдиного реєстру матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище (далі – Єдиний реєстр) та оприлюднюють її на своєму офіційному веб-сайті.
Порядок ведення Єдиного реєстру затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
27. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища надсилає копію Заяви про наміри до обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері охорони навколишнього природного середовища, на територію яких буде спричинено чи може бути спричинено негативний вплив планованої діяльності.
 
-22- Омельченко В.П.
У тексті законопроекту словосполучення «значний негативний вплив» замінити на словосполучення «негативний вплив».
 
Відхилено   Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, не пізніше наступного робочого дня надсилає копію заяви про наміри обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, території яких зазнали чи можуть зазнати негативного впливу планованої діяльності.
 
    -23- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
У частині сьомій перед словами «надсилає копію» додати слова «не пізніше наступного робочого дня».
 
Враховано    
28. Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері охорони навколишнього природного середовища надсилають копію Заяви про наміри до сільських, селищних, міських рад територій, на які буде спричинено чи може бути спричинено негативний вплив планованої діяльності, які забезпечують її доведення до відома громади цих населених пунктів.
 
-24- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
У частині восьмій статті 25-1:
перед словами «надсилає копію» додати слова «не пізніше наступного робочого дня», а після слова «відома» додати слова «територіальної»
 
Враховано   Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища не пізніше наступного робочого дня надсилають копію заяви про наміри сільським, селищним, міським радам, території яких зазнали чи можуть зазнати негативного впливу планованої діяльності, які доводять її до відома територіальної громади цих населених пунктів.
 
29. Необхідну кількість примірників Заяви про наміри забезпечує Замовник.
 
   Необхідну кількість примірників заяви про наміри забезпечує замовник.
 
30. Заява про наміри має містити інформацію про:
 
   Заява про наміри має містити інформацію про:
 
31. -суб’єкта господарювання;
 
   суб’єкта господарювання;
 
32. -плановану діяльність, стосовно якої буде прийматися рішення;
 
   плановану діяльність, стосовно якої буде прийматися рішення;
 
33. -місце здійснення планованої діяльності;
 
   місце здійснення планованої діяльності;
 
34. -соціально-економічний вплив планованої діяльності;
 
-25- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
У частині десятій статті 25-1 перед словами «соціально-економічний» доповнити словом «можливий», а підпункти 5, 6, 7, 8 - виключити
 
Враховано   можливий соціально-економічний вплив планованої діяльності;
 
35. -потребу у ресурсах у процесі здійснення планованої діяльності;
 
      
36. -транспортне забезпечення під час реалізації планованої діяльності;
 
      
37. -загальні технічні характеристики, включаючи параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяги виробництва тощо);
 
      
38. -екологічні та інші обмеження планованої діяльності;
 
      
39. -необхідну еколого-інженерну підготовку і захист території, на якій буде реалізовуватися планована діяльність;
 
-26- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
У частині десятій статті 25-1 слова «необхідну еколого-інженерну підготовку і» виключити
 
Враховано   захист території, на якій буде реалізовуватися планована діяльність;
 
40. -територію, джерела та види можливих впливів на навколишнє середовище;
 
-27- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
В підпункті 9 статті 25-1 слова «джерела»- виключити
 
Враховано   територію та види можливих впливів на навколишнє природне середовище;
 
41. -передбачену процедуру оцінки впливів на навколишнє середовище та участі громадськості, а саме: про початок виконання процедури; про час і місце запланованого громадського слухання; про орган державної влади, в якому можна отримати інформацію щодо запланованої діяльності та про орган державної влади, до якого передано інформацію щодо запланованої діяльності для розгляду громадськістю; про орган державної влади, до якого можуть надсилатися зауваження чи запитання щодо планованої діяльності та строк їх подання; про екологічну інформацію щодо планованої діяльності, яка є в наявності; про підстави для проведення оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище;
 
-28- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
У частині десятій статті 25-1 Виключити слова «про час і місце запланованого громадського слухання», а після слів «можуть надсилатися» виключити слова «зауваження чи запитання»
 
Враховано   передбачену процедуру оцінки впливів на навколишнє природне середовище та участь громадськості, а саме: про початок виконання процедури, про орган державної влади, який надає інформацію щодо планованої діяльності, та про орган державної влади, якому передано інформацію щодо запланованої діяльності, для громадського обговорення, про орган державної влади, якому надсилається інформація щодо планованої діяльності та строк їх подання, про наявну екологічну інформацію щодо планованої діяльності, про підстави для проведення оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище;
 
42. -належність планованої діяльності до переліку видів діяльності, які підлягають оцінці впливів на навколишнє середовище;
 
   належність планованої діяльності до переліку видів діяльності, що підлягають оцінці впливів на навколишнє природне середовище;
 
43. -проведення та процедуру громадського обговорення завдання на проектування (у разі коли Замовник вирішив проводити громадське обговорення цього завдання);
 
   проведення та процедуру громадського обговорення завдання щодо проектування (у разі якщо замовник вирішив проводити громадське обговорення цього завдання);
 
44. -документ дозвільного характеру, який дає право на реалізацію планованої діяльності;
 
-29- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
У статті 25-1 після слів «документ дозвільного характеру» доповнити словами «або акт Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України»
 
Враховано   документ дозвільного характеру або нормативно-правовий акт Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України, що дає право провадити плановану діяльність;
 
45. -державний орган, до повноважень якого належить прийняття документа дозвільного характеру.
 
-30- Сех І.І.
Доповнити проект новою статтею такого змісту (з відповідною зміною нумерації):
«Стаття 25-2. Попередні консультації стосовно інформації, яку повинні містити матеріали оцінки впливу на навколишнє середовище та порядок проведення громадських слухань
Особа, яка планує здійснювати передбачену цим розділом плановану діяльність, має право звернутися до органу, визначеного частиною другою статті 25-1 цього Закону, для отримання рекомендацій стосовно змісту інформації, яка має міститися у матеріалах оцінки впливу на навколишнє середовище, а також порядку проведення громадських обговорень.
Для отримання рекомендацій, зазначених у частині першій цієї статті, заявник разом з відповідною заявою подає до відповідного органу наявну чи прогнозовану інформацію, надання якої передбачено статтями 25-2, 25-3, 25-4 цього Закону.
Орган, передбачений частиною другою статті 25-1 цього Закону, зобов’язаний розглянути заяву про визначення змісту інформації, яку повинен містити матеріали оцінки впливу на навколишнє середовище та порядок проведення громадських слухань протягом розумного строку надати такі рекомендації.».
 
Враховано   державний орган, до повноважень якого належить прийняття документа.
Стаття 30-3. Попередні консультації стосовно інформації, яка має міститися у матеріалах оцінки впливу на навколишнє природне середовище, та порядок проведення громадських обговорень
Особа, яка планує здійснювати передбачену цим розділом плановану діяльність, має право звернутися до органу, визначеного частиною другою статті 30-1 цього Закону, для отримання рекомендацій стосовно змісту інформації, яка має міститися у матеріалах оцінки впливу на навколишнє природне середовище, а також порядку проведення громадських обговорень.
Для отримання рекомендацій, зазначених у частині першій цієї статті, заявник разом з заявою подає до відповідного органу наявну чи прогнозовану інформацію, надання якої передбачено статтями 30-2, 30-3, 30-4 цього Закону.
Орган, передбачений частиною другою статті 30-1 цього Закону, зобов’язаний розглянути заяву про визначення змісту інформації, яка має міститися у матеріалах оцінки впливу на навколишнє природне середовище, та порядок проведення громадських обговорень і протягом розумного строку надати такі рекомендації.
 
46. Стаття 25-2. Завдання на проведення оцінки впливів на навколишнє середовище
 
   Стаття 30-4. Завдання щодо проведення оцінки впливів на навколишнє природне середовище
 
47. Завдання на проведення оцінки впливів на навколишнє середовище готує та затверджує замовник.
Обласна, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері охорони навколишнього природного середовища, а у випадку, передбаченому абзацом другим частини п’ятої статті 25-1 цього Закону, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, мають право протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення Заяви про наміри надати пропозиції до проекту завдання на розробку матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище.
 
-31- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
У частині другій статті 25-2 слова «протягом 20 робочих днів» замінити на «протягом 10 робочих днів з дня оприлюднення Заяви про наміри надати рекомендації»
 
Враховано   Завдання щодо проведення оцінки впливів на навколишнє природне середовище готує та затверджує замовник.
Обласна, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, а у випадку, передбаченому абзацом другим частини п’ятої статті 30-2 цього Закону, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, мають право протягом 10 робочих днів з дня оприлюднення заяви про наміри надати рекомендації до проекту завдання на розробку матеріалів оцінки впливів на навколишнє природне середовище.
 
48. За зверненням Замовника обласна, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері охорони навколишнього природного середовища, а у випадку, передбаченому абзацом другим частини п’ятої статті статті 25-1 цього Закону, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища надають протягом 30 робочих днів з дня отримання проекту завдання на розробку матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище пропозиції до нього.
 
-32- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
В третій частині статті 25-2 слова «робочих» виключити
 
Враховано   Під час складання та затвердження завдання замовник обов’язково розглядає пропозиції органів, зазначених у частині другій цієї статті.
За зверненням замовника обласна, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, а у випадку, передбаченому абзацом другим частини п’ятої статті 30-2 цього Закону, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, протягом 30 днів з дня отримання проекту надають завдання на розробку матеріалів оцінки впливів на навколишнє природне середовище та пропозиції до нього.
 
49. При складенні та затвердженні завдання Замовник враховує пропозиції обласної, Київської та Севастопольської міської державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері охорони навколишнього природного середовища, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та громадськості.
 
-33- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
Частину четверту статті 25-2- викласти у такій редакції «При складанні та затверджені завдання Замовник обов’язково розглядає пропозиції органів, зазначених у частині другій цієї статті» та вважати її частиною третьою.
 
Враховано      
50. Якщо Замовнику не надано зауважень і пропозицій у терміни, визначені цією статтею, вважається, що такі пропозиції відсутні.
 
-34- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
Частину п’яту статті 25-2 викласти в такій редакції «Якщо Замовнику не надано рекомендацій у терміни, визначені цією статтею, вважається, що вони відсутні.»
 
Враховано   Якщо замовнику не надано рекомендацій у строки, встановлені цією статтею, вважається, що вони відсутні.
 
51. Стаття 25-3. Вимоги до матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище
 
   Стаття 30-5. Вимоги до матеріалів оцінки впливів на навколишнє природне середовище
 
52. Матеріали оцінки впливів на навколишнє середовище готуються Замовником та подаються до обласної, Київської та Севастопольської міської державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері охорони навколишнього природного середовища, а у випадку, передбаченому абзацом другим частини п’ятої статті 25-1 цього Закону, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у паперовому вигляді та електронній формі, які вносяться цими органами до Єдиного реєстру, розміщуються на своїх офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет та забезпечують доступ до них громадськості.
 
-35- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
У частині першій статті 25-3 слова «електронній форм» замінити на «електронних носіях»
 
Враховано   Матеріали оцінки впливів на навколишнє природне середовище готуються замовником та подаються до обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, а у випадку, передбаченому абзацом другим частини п’ятої статті 30-2 цього Закону, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, на паперових та електронних носіях. Зазначені органи вносять надані матеріали до Єдиного реєстру, розміщують їх на своїх офіційних веб-сайтах та забезпечують доступ до них громадськості.
 
53. Матеріали оцінки впливів на навколишнє середовище є публічно-доступною інформацію. Інформація, яка становить комерційну таємницю, є таємною чи службовою інформацією, що міститься в матеріалах оцінки впливів на навколишнє середовище, може вилучатися Замовником. В такому випадку орган, уповноважений відповідно до цього Закону проводити громадське обговорення планованої діяльності, приймає рішення про те, чи може Замовник вилучити зазначену інформацію.
 
-36- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
Частину другу статті 25-3 викласти в такій редакції
«Матеріали оцінки впливів на навколишнє природне середовище є публічно-доступною інформацію. Інформація, яка становить комерційну таємницю, є таємною чи службовою інформацією, що міститься в матеріалах оцінки впливів на навколишнє природне середовище, може вилучатися Замовником відповідно до законодавства.»
 
Враховано   Матеріали оцінки впливів на навколишнє природне середовище є публічною інформацією. Інформація, яка становить комерційну таємницю, є інформацією з обмеженим доступом, що міститься в матеріалах оцінки впливів на навколишнє природне середовище, може вилучатися замовником відповідно до законодавства.
 
54. Матеріали оцінки впливів на навколишнє середовище мають містити, як мінімум, наступну інформацію:
 
-37- Медяник В.Ю.
У третьому абзаці статті 25-3 законопроекту словосполучення «як мінімум» - виключити
 
Враховано   Матеріали оцінки впливів на навколишнє природне середовище мають містити таку інформацію:
1) звіт з оцінки впливу на навколишнє природне середовище, що містить аналітичні та статистичні результати такої оцінки, обґрунтування екологічної допустимості планованої діяльності;
 
    -38- Омельченко В.П.
У третьому абзаці статті 25-3 законопроекту словосполучення «як мінімум» виключити.
 
Враховано    
    -39- Сех І.І.
Частину четверту статі 25-3 «Вимоги до матеріалів оцінки впливів на навколишнє природне середовище» доповнити новим пунктом першим такого змісту (з відповідною зміною нумерації):
«1. Звіт з оцінки впливу на навколишнє середовище, що містить аналітичні та статистичні результати такої оцінки, обґрунтування екологічної допустимості планованої діяльності;».
 
Враховано    
55. 1)опис планованої діяльності, який повинен включати: опис фізичних характеристик діяльності та потреб у використанні земельних ділянок на період спорудження необхідних для здійснення діяльності споруд та на період здійснення планованої діяльності; опис головних характеристик виробничого процесу, виду та кількості матеріалів, які планується використовувати; оцінку за видами, кількістю очікуваних відходів та викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту, шуму, вібрації, випромінювання, тепла, радіації тощо, які є результатом здійснення планованої діяльності;
 
-40- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
Пункт перший частини третьої статті 25-3 викласти в такій редакції
1)опис планованої діяльності, який повинен включати: опис її головних фізичних характеристик опис головних характеристик виробничого процесу, оцінку за видами, кількістю очікуваних відходів та викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту, шуму, вібрації, випромінювання, тепла, радіації тощо, які є результатом здійснення планованої діяльності;
 
Враховано   2) опис планованої діяльності має включати: опис її головних фізичних характеристик, опис головних характеристик виробничого процесу, оцінку за видами, кількістю очікуваних відходів та викидів (скидів), забруднення води, повітря, ґрунту, шуму, вібрації, випромінювання, тепла, радіації тощо, що є результатом здійснення планованої діяльності;
 
56. 2)цілі планованої діяльності;
 
   3) цілі планованої діяльності;
 
57. 3)опис альтернатив (територіального або технологічного характеру тощо) планованої діяльності, у тому числі варіанту відмови від планованої діяльності, перелік підстав щодо обраного запропонованого варіанту, беручи до уваги екологічні наслідки;
 
-41- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
У пункті третьому частини третьої статті 25-3 статті 25-3 після слова «опис» доповнити словами «при необхідності»
 
Враховано   4) опис, у разі необхідності, альтернатив (територіального або технологічного характеру тощо) планованої діяльності, у тому числі варіанта відмови від планованої діяльності, перелік підстав щодо обраного запропонованого варіанта з урахуванням екологічних наслідків;
 
58. 4)опис складових навколишнього середовища, які ймовірно зазнають суттєвого впливу з боку пропонованої діяльності, а також її альтернативних варіантів, включаючи, зокрема, населення, фауну, флору, грунт, воду, повітря, кліматичні фактори, матеріальні активи, включаючи об’єкти культурної спадщини, ландшафт та взаємозв’язки між цими елементами;
 
-42- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
Пункт четвертий статті 25-3 викласти в такій редакції «4) опис складових навколишнього природного середовища, які ймовірно зазнають суттєвого впливу з боку планованої діяльності»
 
Враховано   5) опис складових навколишнього природного середовища, які можуть зазнати суттєвого впливу від планованої діяльності;
 
59. 5)опис можливих суттєвих наслідків пропонованої діяльності (включаючи оцінку їх масштабів) для навколишнього середовища, зумовлених: здійсненням цієї діяльності, використанням у процесі здійснення діяльності природних ресурсів, викидами, скидами забруднюючих речовин, створенням незручностей для населення та здійсненням операцій у сфері поводження з відходами;
 
-43- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
Пункт п’ятий статті 25-3 викласти в такій редакції
5)опис можливих суттєвих наслідків планованої діяльності (включаючи оцінку їх масштабів) для навколишнього середовища, зумовлених: здійсненням цієї діяльності, використанням у процесі здійснення діяльності природних ресурсів, викидами, скидами забруднюючих речовин, та здійсненням операцій у сфері поводження з відходами;
 
Враховано   6) опис можливих суттєвих наслідків планованої діяльності (включаючи оцінку їх масштабів) для навколишнього природного середовища, зумовлених здійсненням цієї діяльності, використанням у процесі здійснення діяльності природних ресурсів, викидами, скидами забруднюючих речовин та здійсненням операцій у сфері поводження з відходами;
 
60. 6)опис методів, покладених в основу прогнозування, які використовувалися для оцінки наслідків для довкілля, зазначених у пункті 5, а також інформацію про навколишнє середовище, яка була використана;
 
-44- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
У статті 25-3 після слів «опис методів» - слова «покладених в основу прогнозування» виключити
 
Враховано   7) опис методів, що використовувалися для оцінки наслідків для довкілля, зазначених у пункті 5 частини третьої цієї статті, а також достовірну інформацію про навколишнє природне середовище;
 
61. 7)опис заходів, спрямованих на попередження, зменшення та, за наявності такої можливості, усунення істотних негативних наслідків для навколишнього середовища;
 
   8) опис заходів, спрямованих на попередження, зменшення та, у разі такої можливості, усунення істотних негативних наслідків для навколишнього природного середовища;
 
62. 8)резюме нетехнічного характеру (інформація зазначена у попередніх абзацах без технічних даних);
 
   9) резюме нетехнічного характеру;
 
63. 9)визначення проблем (відсутності достатніх технічних засобів, технічних недоліків чи відсутності інформації), які були виявлені у процесі підготовки матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище;
 
-45- Сех І.І.
Підпункт 10 частини третьої статті 25-3 «Вимоги до матеріалів оцінки впливів на навколишнє природне середовище» викласти у такій редакції:
«9)визначення складнощів проблем (відсутності достатніх технічних засобів, технічних недоліків чи відсутності інформації), які були виявлені у процесі підготовки матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище;».
 
Враховано   10) визначення проблем (відсутності достатніх технічних засобів, технічних недоліків чи відсутності інформації), які були виявлені під час підготовки матеріалів оцінки впливів на навколишнє природне середовище;
 
64. 10)зауваження і пропозиції, які надійшли в результаті оприлюднення Заяви про наміри до обласної, Київської та Севастопольської міської державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері охорони навколишнього природного середовища та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища;
 
-46- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
Підпункт 10 частини третьої статті 25-3- виключити
 
Враховано      
65. 11)короткий зміст програм моніторингу планованої діяльності та заходів для післяпроектного аналізу планованої діяльності.
 
-47- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
Підпункт 11 частини третьої статті 25-3 доповнити такими словами «при необхідності»
 
Враховано   11) у разі необхідності короткий зміст програм моніторингу планованої діяльності та заходів для післяпроектного аналізу планованої діяльності.
 
66. Стаття 25-4. Вимоги до громадського обговорення матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище
 
   Стаття 30-5. Вимоги до громадського обговорення матеріалів оцінки впливів на навколишнє природне середовище
 
67. При надходженні матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, останній протягом тижня з дня надходження надсилає їх до обласної, Київської та Севастопольської міської державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері охорони навколишнього природного середовища території, яких можуть зазнати негативного впливу планованої діяльності. Обласна, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері охорони навколишнього природного середовища, отримавши ці матеріали, розпочинають процедуру відповідно до частини третьої – восьмої цієї статті.
 
-48- Сех І.І.
Речення друге частини першої статті 25-4 викласти у такій редакції:
«Обласна, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, орган виконавчої #102376
 
Враховано   У разі надходження матеріалів оцінки впливів на навколишнє природне середовище до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, не пізніше наступного робочого дня з дня надходження цих матеріалів надсилає їх до обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, території яких можуть зазнати негативного впливу планованої діяльності. Обласна, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, отримавши матеріали від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, або замовника розпочинають процедуру відповідно до частин третьої – восьмої цієї статті.
 
    -49- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
Частину першу статті 25-4 після слів «природнього середовища» - доповнити такими словами «не пізніше наступного робочого дня з моменту» та далі по тексту.
 
Враховано    
68. Замовник забезпечує необхідну кількість копій матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище та оплату всіх необхідних заходів, пов’язаних з громадським обговоренням матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище.
 
-50- Гержов Ю.І.
Частину 2 статті 25-4. доповнити наступним абзацом:
У публікації надаються наступні дані:
- назва, мета та місце розташування наміченої діяльності;
- найменування та адреса замовника або його представника;
- попередній термін проведення оцінки впливу на навколишнє середовище;
- орган, відповідальний за організацію громадського обговорення;
- у який формі пройдуть громадські обговорення (опитування, слухання, референдум і тому подібне), також форми представлення зауважень, коментарів та пропозицій;
- термін та місце доступності ТЗ ( технічного завдання)щодо оцінки впливу на навколишнє середовище;
- інша інформація
Статтю 25-4. доповнити абзацом наступного змісту: «У випадку якщо документація по наміченої господарської та іншій діяльності, може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, замовник готує матеріали оцінки впливу на навколишнє середовище відповідно до принципу інформаційної відкритості
 
Відхилено   Замовник забезпечує необхідну кількість копій матеріалів оцінки впливів на навколишнє природне середовище.
 
69. Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері охорони навколишнього природного середовища з дня отримання матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище вносять ці матеріали до Єдиного реєстру, оприлюднюють їх на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет та забезпечують можливість ознайомлення громадськості з матеріалами оцінки впливів на навколишнє середовище, а також іншою наявною у них інформацією, яка стосується цього виду планованої діяльності.
 
-51- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
Частину другу статті 25-4 викласти в такій редакції «Замовник забезпечує необхідну кількість копій матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище»
Частину третю статті 25-4 викласти у такій редакції:
«Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної #102376
 
Враховано   Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища не пізніше наступного робочого дня з дня отримання матеріалів оцінки впливів на навколишнє природне середовище вносять ці матеріали до Єдиного реєстру, оприлюднюють їх на своєму офіційному веб-сайті та забезпечують доступ до них громадськості, а також до іншої наявної у них інформації, що стосується цього виду планованої діяльності.
 
70. Громадськість має право знайомитися з матеріалами оцінки впливів на навколишнє середовище та іншою зазначеною вище інформацією протягом не менше 30 днів. Впродовж цього строку та двох тижнів після його закінчення громадськість та органи виконавчої влади мають право подавати свої зауваження та коментарі до матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище.
 
-52- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
Частину четверту статті 25-4 викласти в такій редакції
Громадськість має право знайомитися з матеріалами оцінки впливів на навколишнє природне середовище та іншою зазначеною інформацією протягом 30 днів з дня їх оприлюднення. Впродовж цього строку громадськість має право подавати свої зауваження до матеріалів оцінки впливів на навколишнє природне середовище.
 
Враховано   Громадськість має право ознайомлюватися з матеріалами оцінки впливів на навколишнє природне середовище та іншою зазначеною інформацією протягом 30 днів з дня їх оприлюднення. Упродовж цього строку громадяни мають право подавати свої зауваження та пропозиції до матеріалів оцінки впливів на навколишнє природне середовище.
 
71. Після закінчення строку, передбаченого частиною четвертою цієї статті, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері охорони навколишнього природного середовища приймають рішення про час та місце проведення громадського слухання (громадських слухань) щодо матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище.
 
-53- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
Частину п’яту статті 25-4 викласти в такій редакції:
Після закінчення строку, передбаченого частиною четвертою цієї статті, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної #102376
У такому випадку рішення про час та місце проведення громадського слухання (громадських слухань) щодо матеріалів оцінки впливів на навколишнє природне середовище має бути прийнято не пізніше двох днів після закінчення строку, передбаченого частиною четвертою цієї статті.
Громадське слухання (громадські слухання) має бути проведено протягом 15 днів з дня прийняття рішення про його (їх) проведення. Про час та місце його (їх) проведення громада оповіщується не пізніше ніж за три дні через офіційний веб-сайт в мережі Інтернет відповідного державного органу, а також через визначений місцевий друкований засіб масової інформації.
 
Враховано   Після закінчення строку, передбаченого частиною четвертою цієї статті, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища можуть у разі необхідності прийняти рішення про проведення громадського обговорення щодо матеріалів оцінки впливів на навколишнє природне середовище.
У такому разі рішення про час та місце проведення громадського обговорення щодо матеріалів оцінки впливів на навколишнє природне середовище має бути прийнято не пізніше двох днів після закінчення строку, передбаченого частиною четвертою цієї статті.
Громадське обговорення має бути проведено протягом 15 днів з дня прийняття рішення про його проведення.
Рішення про проведення громадського обговорення доводиться до відома громадян не пізніше як за три дні до його проведення із зазначенням часу та місця проведення шляхом оприлюднення на офіційному веб-сайті відповідного державного органу, а також у місцевому друкованому засобі масової інформації.
 
72. Після закінчення строку, передбаченого частиною четвертою цієї статті та проведення громадського слухання (громадських слухань), обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері охорони навколишнього природного середовища збирають зауваження і коментарі, які надійшли від громадськості та органів виконавчої влади, та протягом двох тижнів передає їх та матеріали оцінки впливу на навколишнє середовище для проведення державної екологічної експертизи матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище до:
 
-54- Гержов Ю.І.
Частину 6 статті 25-4. доповнити абзацом наступного змісту : «надані зауваження, коментарі та пропозиції враховуються при розробці технічного завдання по оцінки впливу на навколишнє середовище та мають бути відображені в матеріалах по оцінки впливу на навколишнє середовище.
Замовник забезпечує доступ до технічного завдання по оцінки впливу на навколишнє середовище зацікавленої громадськості та інших учасників процесу оцінки впливу на навколишнє середовище. з моменту його затвердження і до закінчення процесу оцінки впливу на навколишнє середовище
 
Відхилено   Після закінчення строку, передбаченого частиною четвертою цієї статті, та проведення громадського обговорення, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища не пізніше трьох робочих днів передають звіт про громадське обговорення, пропозиції громадськості та матеріали оцінки впливу на навколишнє природне середовище для проведення державної екологічної експертизи матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, щодо видів діяльності та об’єктів, визначених додатком 1 до цього Закону, або провадить державну екологічну експертизу щодо видів діяльності та об’єктів, визначених додатком 2 до цього Закону.
 
    -55- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
Частину шосту статті 25-4 викласти у такій редакції: «Після закінчення строку, передбаченого частиною четвертою цієї статті та проведення громадського слухання (громадських слухань), обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, #102376
 
Враховано    
73. центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища у разі, якщо вид діяльності підлягає оцінці впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті чи може мати значний негативний вплив на дві або більше областей;
 
      
74. територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища у разі, якщо планована діяльність може мати значний негативний вплив на одну область.
 
   Після проведення державної екологічної експертизи матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище органи, зазначені у частині шостій цієї статті, вносять висновки державної екологічної експертизи до Єдиного реєстру, розміщують їх на своїх офіційних веб-сайтах.
 
75. Після проведення державної екологічної експертизи матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище органами, зазначеними у частині шостій цієї статті, ці органи вносять висновки державної екологічної експертизи до Єдиного реєстру, розміщують їх на своїх офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет та надсилають обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
   Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища надсилають звіт про громадське обговорення щодо матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище, а також висновок державної екологічної експертизи матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище до органу державної влади, який відповідно до законодавства приймає остаточне рішення про реалізацію планованої діяльності.
 
76. Обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері охорони навколишнього природного середовища передають зауваження та коментарі щодо матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище, які надійшли від громадськості та органів виконавчої влади, а також висновок державної екологічної експертизи матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище до органу державної влади, який відповідно до законодавства приймає остаточне рішення щодо реалізації планованої діяльності.
 
-56- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
Частину 7 статті 25-4 викласти в такій редакції:
«Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська та Севастопольська міські державні #102376
 
Враховано      
77. Не приймаються зауваження і коментарі від громадськості та органів виконавчої влади, подані після закінчення строку визначеного цією статтею.
 
-57- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
Частину 9 статті 25-4 викласти в такій редакції:
«Не приймаються зауваження від громадськості, подані після закінчення строку визначеного цією статтею.»
 
Враховано   Пропозиції від громадськості, подані після закінчення строку, визначеного цією статтею, не приймаються.
 
78. Стаття 25-5. Остаточне рішення
 
   Стаття 30-6. Остаточне рішення
 
79. Документ дозвільного характеру, що дає право здійснювати плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливів на навколишнє середовище, є остаточним рішенням.
Державний орган, що приймає остаточне рішення, враховує інформацію, яка міститься у матеріалах оцінки впливів на навколишнє середовище, зауваження і коментарі громадськості, органів виконавчої влади щодо матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище, а також висновок державної екологічної експертизи матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище.
Отримання негативного висновку державної екологічної експертизи матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище є підставою для відмови у видачі документа дозвільного характеру щодо реалізації планованої діяльності.
Документ дозвільного, який є остаточним рішенням, повинен містити інформацію щодо підстав, на основі яких дозвільним органом видано документ дозвільного характеру щодо реалізації планованої діяльності.
Строк прийняття документа дозвільного характеру, який є остаточним рішенням, складає 30 днів.
 
-58- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
У статті 25-5:
Частину 1 викласти в такій редакції:
«Документ дозвільного характеру, акт Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України, що дає право здійснювати плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливів на навколишнє природне середовище, є остаточним рішенням.»
Частину 2 статті 25-5 викласти в такій редакції:
«Державний орган, що приймає остаточне рішення, враховує інформацію, яка міститься у матеріалах оцінки впливів на навколишнє природне середовище, звіті про громадське обговорення, щодо цих матеріалів, а також висновку державної екологічної експертизи матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище.»
Частину 3 статті 25-5 викласти в такій редакції:
«Підставою для відмови у видачі (прийнятті) документа, що дає право здійснювати плановану діяльність при розгляді документів вказаних у частині другій цієї статті може бути отримання негативного висновку державної екологічної експертизи матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище.»
Частину 4 статті 25-5 викласти в такій редакції:
«Документ, який є остаточним рішенням, повинен містити інформацію щодо законодавчих підстав, на основі яких органом видано (прийнятю), що дає право здійснювати плановану діяльність.»
Частину 5 статті 25-5 доповнити такими словами : «визначається законом»
 
Враховано   Документ дозвільного характеру, нормативно-правовий акт Верховної Ради України чи Кабінету Міністрів України, що дає право здійснювати плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливів на навколишнє природне середовище, є остаточним рішенням.
Державний орган, що приймає остаточне рішення, враховує інформацію, яка міститься у матеріалах оцінки впливів на навколишнє природне середовище, звіт про громадське обговорення щодо цих матеріалів, а також висновок державної екологічної експертизи матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище.
Підставою для відмови у видачі (прийнятті) документа, що дає право здійснювати плановану діяльність, при розгляді документів, зазначених у частині другій цієї статті, може бути отримання негативного висновку державної екологічної експертизи матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище.
Документ, що є остаточним рішенням, має відповідати нормам законодавства, на підставі яких орган видав (прийняв) рішення, що дає право здійснювати плановану діяльність.
Строк прийняття документа, що є остаточним рішенням, визначається законом.
 
80. Дозвільний орган забезпечує можливість ознайомлення із документами дозвільного характеру, який є остаточним рішенням, та інформацією, отриманою в результаті проведення оцінки впливів на навколишнє середовище протягом усього часу здійснення відповідної планованої господарської діяльності.
 
-59- Сех І.І.
Статтю 25-5 «Остаточне рішення» доповнити новою частиною такого змісту:
«Орган, уповноважений приймати остаточне рішення, оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті в мережі Інтернет, та надає його копію органу, який передав йому матеріли оцінки впливу на навколишнє природне середовище для внесення до Єдиного реестру».
 
Враховано   Орган, уповноважений приймати остаточне рішення, оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті та надає його копію органу, який направив йому матеріли оцінки впливу на навколишнє природне середовище, для внесення до Єдиного реєстру.
Орган забезпечує ознайомлення з документом, що є остаточним рішенням, та інформацією, отриманою у результаті проведення оцінки впливів на навколишнє середовище, протягом усього часу здійснення відповідної планованої господарської діяльності.
 
81. Стаття 25-6. Післяпроектний аналіз
 
   Стаття 30-7. Післяпроектний аналіз
 
82. Якщо при здійсненні господарської діяльності щодо якої проводилася оцінка впливу на навколишнє середовище з’явиться інформація про негативний вплив здійснюваної господарської діяльності на життя і здоров’я людини чи навколишнє середовище, і якщо такий вплив не був оцінений під час проведення оцінки впливів на навколишнє середовище та/або який істотно змінює оцінку впливу на навколишнє середовище здійснюваної діяльності, документ дозвільного характеру, який є остаточним рішенням для такої діяльності, підлягає анулюванню
 
-60- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
Частину 1 статті 25-6 викласти в такій редакції:
«Якщо при здійсненні діяльності щодо якої проводилася оцінка впливу на навколишнє природне середовище з’явиться інформація про негативний вплив здійснюваної господарської діяльності на життя і здоров’я людини чи навколишнє природне середовище, і якщо такий вплив не був оцінений під час проведення оцінки впливів на навколишнє природне середовище документ, який є остаточним рішенням для такої діяльності, підлягає анулюванню. за рішенням адміністративного суду.
Відповідний позов може заявити орган, зазначений у статті 25-2 цього Закону.»
 
Враховано   У разі якщо під час здійснення діяльності, щодо якої проводилася оцінка впливу на навколишнє природне середовище, з’явиться інформація про негативний вплив здійснюваної господарської діяльності на життя і здоров’я людей чи навколишнє природне середовище і такий вплив не було оцінено під час проведення оцінки впливів на навколишнє природне середовище, документ, що є остаточним рішенням, підлягає анулюванню за рішенням адміністративного суду.
Позов про анулювання рішення може подавати орган, зазначений у статті 30-2 цього Закону.
 
83. У такому випадку процедура оцінки впливів на навколишнє середовище проводиться повторно з урахуванням виявленої інформації у порядку, передбаченому Розділом V-І цього Закону..
 
   У цьому разі процедура оцінки впливів на навколишнє природне середовище проводиться повторно з урахуванням виявленої інформації в порядку, встановленому цим Законом.
 
84. Стаття 25-7. Обов’язковість оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище
 
   Стаття 30-8. Обов’язковість оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище
 
85. Планована діяльність, яка може мати значний транскордонний вплив на навколишнє середовище, підлягає процедурі оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище до початку здійснення такої діяльності.
 
   Планована діяльність, що може мати значний негативний транскордонний вплив на навколишнє природне середовище, підлягає процедурі оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище до початку здійснення такої діяльності.
 
86. Забороняється здійснення діяльності, яка підлягає оцінці впливів на навколишнє середовище і стосовно яких була розпочата процедура оцінки транскордонного впливу, до завершення такої процедури.
 
-61- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
Абзац другий статті 25-7 викласти у такій редакції:
«Адміністративний суд за наслідними розгляду заяви центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища може заборонити здійснення діяльності, стосовно якої була розпочата процедура оцінки транскордонного впливу, до завершення такої процедури.».
 
Враховано   Адміністративний суд за результатами розгляду позову центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, може заборонити здійснення діяльності, стосовно якої була розпочата процедура оцінки транскордонного впливу, до завершення такої процедури чи процедури видачі документа дозвільного характеру.
 
87. Оцінка транскордонного впливу на навколишнє середовище проводиться на підставі рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
   Оцінка транскордонного впливу на навколишнє природне середовище проводиться на підставі рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
88. Залежно від місця розташування планованої діяльності, оцінка транскордонного впливу на навколишнє середовище проводиться:
 
   Залежно від місця розташування планованої діяльності оцінка транскордонного впливу на навколишнє природне середовище проводиться:
 
89. за процедурою держави походження – стосовно планованої діяльності, яка буде здійснюватись на території України;
 
   за процедурою держави походження – стосовно планованої діяльності, яка буде здійснюватися на території України;
 
90. за процедурою зачепленої держави – стосовно планованої діяльності, яка буде здійснюватися на території іноземної держави.
 
   за процедурою зачепленої держави – стосовно планованої діяльності, яка буде здійснюватися на території іноземної держави.
 
91. Рішення про врахування результатів оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище є обов’язковим для виконання на території України.
 
   Рішення про врахування результатів оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище є обов’язковим для виконання на території України.
 
92. Стаття 25-8. Загальні вимоги до процедури держави походження
 
   Стаття 30-9. Загальні вимоги до процедури держави походження
 
93. Процедура держави походження здійснюється у такі етапи:
 
   Процедура держави походження здійснюється у такі етапи:
 
94. а)прийняття рішення стосовно оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище;
 
   а) прийняття рішення стосовно оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище;
 
95. б)оповіщення зачеплених держав;
 
   б) оповіщення зачеплених держав;
 
96. в)підготовка матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище;
 
-62- Сех І.І.
Пункт в) статі 25-8. Загальні вимоги до процедури держави походження викласти у такій редакції:
«в)підготовка матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище (в тому числі Звіту з оцінки впливу на навколишнє середовище, що містить аналітичні та статистичні результати такої оцінки, обґрунтування екологічної допустимості планованої діяльності)».
 
Враховано   в) підготовка матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище (у тому числі звіту про оцінку впливу на навколишнє середовище, що містить аналітичні та статистичні результати такої оцінки, обґрунтування екологічної допустимості планованої діяльності);
 
97. г)громадське обговорення;
 
   г) громадське обговорення;
 
98. д)консультації з зачепленою державою (державами);
 
   ѓ) консультації з зачепленою державою (державами);
 
99. е)врахування результатів оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище планованої господарської діяльності;
 
   д) врахування результатів оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище планованої господарської діяльності;
 
100. ж)надання остаточного рішення зачепленим державам;
 
   е) надання остаточного рішення зачепленим державам;
 
101. з)післяпроектний аналіз.
 
   ж) післяпроектний аналіз.
 
102. Стаття 25-9. Рішення стосовно оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище
 
   Стаття 30-10. Рішення про оцінку транскордонного впливу на навколишнє природне середовище
 
103. Оцінка транскордонного впливу на навколишнє середовище проводиться за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та яке приймається на підставі:
 
   Оцінка транскордонного впливу на навколишнє природне середовище проводиться за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та приймається на підставі:
 
104. а)інформації стосовно планованої діяльності, яка є у розпорядженні цього органу;
 
-63- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
Пункт а) статті 25-9 викласти у такій редакції:
«а)достовірної та обґрунтованої інформації стосовно необхідності оцінки планованої діяльності у транскордонному контексті,, яка одержана цим органом від інших державних органів при здійсненні ними своїх повноважень відповідно до закону;» або виключити цей пункт.
 
Враховано   а) достовірної та обґрунтованої інформації стосовно необхідності оцінки планованої діяльності у транскордонному контексті, одержаної відповідно до закону цим органом від інших державних органів при здійсненні ними своїх повноважень;
 
105. б)звернення іноземної держави (держав) про проведення оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище на підставах, передбачених Конвенцією про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенції Еспо);
 
   б) звернення іноземної держави (держав) щодо проведення оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище на підставах, передбачених Конвенцією про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенції Еспо);
 
106. в)заяви про наміри.
 
   в) заяви про наміри.
 
107. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища має право:
 
   Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища має право:
 
108. прийняти рішення щодо оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище на будь-якому етапі проектувальних робіт та дозвільних процедур;
 
   прийняти рішення про оцінку транскордонного впливу на навколишнє природне середовище на будь-якому етапі проектувальних робіт та дозвільних процедур;
 
109. вимагати зупинення дозвільних процедур до завершення процедури оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище планованої діяльності.
 
-64- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
Абзац 8 статті 25-9 викласти у такій редакції:
«Звернутись з позовом про зупинення дозвільних процедур до завершення процедури оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище планованої діяльності.»
В абзаці 9 статті 25-9 цифру «10» замінити цифру «3».
 
Враховано   звернутися з позовом про зупинення дозвільних процедур до завершення оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище планованої діяльності.
 
110. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища протягом 10 робочих днів письмово повідомляє суб’єкта господарювання про рішення стосовно проведення оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище планованої діяльності.
 
   Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища протягом трьох робочих днів письмово повідомляє суб’єкта господарювання про рішення стосовно проведення оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище планованої діяльності.
 
111. Дозвільний орган на підставі звернення, передбаченого частиною третьою цієї статті, зупиняє дозвільну процедуру до завершення процедури оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище планованої діяльності.
 
-65- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
Частину четверту статті 25-9 виключити.
 
Враховано      
112. Стаття 25-10. Оповіщення зачеплених держав
 
   Стаття 30-11. Оповіщення зачеплених держав
 
113. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, надсилає офіційне оповіщення державам, навколишнє середовище яких може зазнати значного транскордонного впливу.
 
-66- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
Абзац перший статті 25-10 після слів «середовища, надсилає,» доповнити словами «протягом 3 робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення,».
 
Враховано   Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення офіційно оповіщає держави, навколишнє природне середовище яких може зазнати негативного транскордонного впливу.
 
114. Замовник готує проект оповіщення зачеплених держав та забезпечує його переклад іноземною мовою (мовами).
 
   Замовник готує проект оповіщення зачеплених держав та забезпечує його переклад іноземною мовою (мовами).
 
115. Оповіщення містить інформацію про плановану діяльність, включаючи наявну інформацію про її можливий транскордонний вплив, інформацію про можливе рішення та процедуру оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище планованої діяльності.
 
   Оповіщення містить інформацію про плановану діяльність, у тому числі наявну інформацію про її можливий транскордонний вплив, можливе рішення та процедуру оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище планованої діяльності.
 
116. В оповіщенні зазначається строк, який надається зачепленій державі для надання відповіді щодо участі в оцінці транскордонного впливу на навколишнє середовище і складає не менше 30 днів. Цей строк починає обраховуватися з дня отримання оповіщення зачепленою державою.
 
   В оповіщенні зазначається строк, що надається зачепленій державі для надання відповіді щодо участі в оцінці транскордонного впливу на навколишнє природне середовище і становить не менше 30 днів. Цей строк починає обраховуватися з дня отримання оповіщення зачепленою державою.
 
117. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища припиняє процедуру оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище у разі відмови усіх зачеплених держав брати участь у цій оцінці чи відсутності їх відповіді у встановлений строк.
 
   Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, припиняє процедуру оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище у разі відмови усіх зачеплених держав брати участь у цій оцінці чи відсутності їх відповіді у встановлений строк.
 
118. Стаття 25-11. Підготовка матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище
 
   Стаття 30-12. Підготовка матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище
 
119. Розробка матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище забезпечується Замовником.
 
   Розробка матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище забезпечується замовником.
 
120. Завдання на розробку матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище готується Замовником та погоджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
-67- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
Абзац другий статті 25-11 викласти в редакції:
Завдання на розробку матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище готується Замовником.
 
Враховано   Завдання на розробку матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище готується замовником.
 
121. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища за зверненням Замовника може надіслати запит до зачеплених держав стосовно надання інформації про навколишнє середовище відповідних територій, які можуть зазнати істотного впливу від планованої діяльності, та передає отриману інформацію Замовнику.
 
-68- Нечаєв О.І.
У статті 25-11 «Підготовка матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище» абзац «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища за зверненням Замовника може надіслати запит до зачеплених держав стосовно надання інформації про навколишнє середовище відповідних територій, які можуть зазнати істотного впливу від планованої діяльності, та передає отриману інформацію замовнику» викласти в редакції:
«Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища за зверненням Замовника забезпечує надання йому інформації про навколишнє середовище відповідних територій зачеплених держав, які можуть зазнати істотного впливу від його планованої діяльності»
 
Відхилено   Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, за зверненням замовника може направити запит зачепленим державам щодо надання інформації про навколишнє природне середовище відповідних територій, які можуть зазнати істотного впливу від планованої діяльності, та передає отриману інформацію замовнику.
 
122. Замовник забезпечує переклад усіх матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище іноземною мовою (мовами), які визначаються у кожному конкретному випадку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
   Замовник забезпечує переклад усіх матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище іноземною мовою (мовами), які визначаються у кожному конкретному випадку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
123. Усі матеріали оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище Замовник передає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, який вносить їх до Єдиного реєстру та надає зачепленим державам. Усі матеріали оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище є публічною інформацією.
 
-69- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
В абзаці п’ятому статті 25-11 після слів «середовища, який,» додати слова «не пізніше наступного робочого дня,».
 
Враховано   Усі матеріали оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище замовник передає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, який не пізніше наступного робочого дня вносить їх до Єдиного реєстру та надає зачепленим державам. Ці матеріали є публічною інформацією.
 
124. Стаття 25-12. Громадське обговорення матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище
 
   Стаття 30-13. Громадське обговорення матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище
 
125. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища спільно із зачепленими державами забезпечує громадське обговорення матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище. Громадське обговорення матеріалів оцінки транскордонного впливу в межах території України здійснюється за рахунок Замовника згідно з цим Законом.
 
-70- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
Абзац 1 статті 25-12 викласти в редакції:
«Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища спільно із зачепленими державами забезпечує громадське обговорення матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище».
 
Враховано   Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, спільно із зачепленими державами забезпечує громадське обговорення матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище.
 
126. Державні органи зачепленої держави відповідно до національного законодавства розміщують повідомлення про початок громадського обговорення матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище, його порядок та строки.
 
   Державні органи зачепленої держави відповідно до національного законодавства розміщують повідомлення про початок громадського обговорення матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище, його порядок та строки.
 
127. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища:
 
   Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища:
 
128. надає можливість громадськості, що проживає у районах іноземної держави, які можуть зазнати впливу планованої діяльності, надати свої зауваження і пропозиції у письмовій формі;
 
   надає можливість громадськості, що проживає у районах іноземної держави, які можуть зазнати впливу планованої діяльності, надати свої зауваження і пропозиції у письмовій формі;
 
129. бере участь у громадських слуханнях на території зачеплених держав для обговорення матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище;
 
   бере участь у громадських обговореннях на території зачеплених держав для розгляду матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище;
 
130. може залучати до складу делегації представників Замовника, інших органів виконавчої влади;
 
   може залучати до складу делегації представників замовника, інших органів виконавчої влади;
 
131. узагальнює всі зауваження і пропозиції, отриманні під час громадського обговорення матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище, готує звіт про громадське обговорення матеріалів оцінки транскордонного впливу;
 
   узагальнює всі зауваження і пропозиції, отримані під час громадського обговорення матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище, готує звіт про громадське обговорення матеріалів оцінки транскордонного впливу;
 
132. проводить державну екологічну експертизу матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище.
 
   проводить державну екологічну експертизу матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище.
 
133. Стаття 25-13. Врахування результатів оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище планованої діяльності
 
   Стаття 30-14. Врахування результатів оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище планованої діяльності
 
134. Рішення про врахування результатів оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище приймається Міжвідомчою радою з питань оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище. До складу Спільної наради з питань оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище входять представники центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та інших заінтересованих органів виконавчої влади. Положення про Міжвідомчу раду з питань оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   Рішення про врахування результатів оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище приймається Міжвідомчою радою з питань оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище. До складу Міжвідомчої ради з питань оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище входять представники центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та інших заінтересованих органів виконавчої влади. Положення про Міжвідомчу раду з питань оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище затверджує Кабінет Міністрів України.
 
135. До результатів оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище належать:
 
   До результатів оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище належать:
 
136. а)матеріали оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище;
 
   а) матеріали оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище;
 
137. б)протоколи (листи) як результат консультацій з зачепленою державою (державами);
 
   б) протоколи (листи), що засвідчують результат консультацій з зачепленою державою (державами);
 
138. в)звіт про громадське обговорення матеріалів оцінки транскордонного впливу навколишнє середовище;
 
   в) звіт про громадське обговорення матеріалів оцінки транскордонного впливу навколишнє природне середовище;
 
139. г)висновок державної екологічної експертизи матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище.
 
-71- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
Статтю 25-13 доповнити новим пунктом такого змісту:
«Підставою для відмови у наданні (не прийнятті) документа, що дає право здійснювати плановану діяльність при розгляді документів вказаних у частині другій цієї статті може бути негативний висновок державної екологічної експертизи матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище.»
 
Враховано   г) висновок державної екологічної експертизи матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище.
Підставою для відмови у наданні (прийнятті) документа, що дає право здійснювати плановану діяльність під час розгляду документів, зазначених у частині другій цієї статті, може бути негативний висновок державної екологічної експертизи матеріалів оцінки впливу на навколишнє природне середовище.
 
140. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища надає усім зачепленим державам екземпляр рішення Міжвідомчої ради з питань оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище стосовно планованої діяльності, вносить його до Єдиного реєстру протягом 10 робочих днів з моменту його прийняття.
 
   Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, надає всім зачепленим державам екземпляр рішення Міжвідомчої ради з питань оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище стосовно планованої діяльності, вносить його до Єдиного реєстру протягом 10 робочих днів з дня його прийняття.
 
141. Переклад рішення Міжвідомчої ради з питань оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище іноземною мовою (мовами) забезпечує Замовник.
 
   Переклад рішення Міжвідомчої ради з питань оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище іноземною мовою (мовами) забезпечує замовник.
 
142. Стаття 25-14. Надання остаточного рішення зачепленим державам
 
   Стаття 30-15. Надання остаточного рішення зачепленим державам
 
143. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища інформує усі зачеплені держави про рішення дозвільного органу про надання чи відмову у наданні документа дозвільного характеру на здійснення планованої діяльності, яка підлягала оцінці транскордонного впливу на навколишнє середовище та оприлюднює його на власному офіційному веб-сайті в мережі Інтернет.
 
-72- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
Статтю 25-14 викласти у такій редакції:
«Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища інформує усі причетні держави про рішення органу про надання (прийняття) чи відмову у наданні (не прийнятті) документа, що дає право здійснювати плановану діяльність, яка підлягала оцінці транскордонного впливу на навколишнє природне середовище та оприлюднює його на власному офіційному веб-сайті в мережі Інтернет».
 
Враховано   Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, інформує усі причетні держави про рішення органу про надання (прийняття) чи відмову у наданні (прийнятті) документа, що дає право здійснювати плановану діяльність, яка підлягала оцінці транскордонного впливу на навколишнє природне середовище, та оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті.
 
144. Стаття 25-15. Основні вимоги до процедури зачепленої держави
 
   Стаття 30-16. Основні вимоги до процедури зачепленої держави
 
145. Оцінка транскордонного впливу на навколишнє середовище за процедурою зачепленої держави проводиться за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, яке приймається на підставі:
 
   Оцінка транскордонного впливу на навколишнє природне середовище за процедурою зачепленої держави проводиться за рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, яке приймається на підставі:
 
146. а)інформації, яка є в його розпорядженні стосовно планованої діяльності, яка буде здійснюватися на території (під юрисдикцією) іноземної держави та може мати значний негативний вплив на навколишнє середовище України;
 
   а) наявної інформації щодо планованої діяльності, що буде здійснюватися на території (під юрисдикцією) іноземної держави та може мати негативний вплив на навколишнє природне середовище України;
 
147. б)оповіщення про плановану діяльність, надісланого іноземною державою.
 
   б) оповіщення про плановану діяльність, направленого іноземною державою.
 
148. Участь України у процедурі зачепленої держави щодо планованої діяльності забезпечується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища передбачає:
 
   Участь України у процедурі зачепленої держави щодо планованої діяльності забезпечується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, передбачає:
 
149. а)надсилання звернення іноземній державі стосовно необхідності проведення оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище;
 
   а) направлення звернення іноземній державі стосовно необхідності проведення оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище;
 
150. б)надання відповіді на оповіщення із зазначенням зацікавленості (незацікавленості) взяти участь в оцінці транскордонного впливу на навколишнє середовище;
 
   б) надання відповіді на оповіщення із зазначенням зацікавленості (незацікавленості) брати участь в оцінці транскордонного впливу на навколишнє природне середовище;
 
151. в)участь у консультаціях між державою походження та зачепленою державою (державами) стосовно наданих матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище;
 
   в) участь у консультаціях між державою походження та зачепленою державою (державами) щодо наданих матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище;
 
152. г)забезпечення участі громадськості;
 
   г) забезпечення участі громадськості;
 
153. д)інші дії та заходи.
 
   ѓ) інші дії та заходи.
 
154. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища:
 
   Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища:
 
155. оприлюднює своє рішення стосовно проведення оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище за процедурою зачепленої держави;
 
   оприлюднює своє рішення щодо проведення оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище за процедурою зачепленої держави;
 
156. сприяє громадському обговоренню матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє середовище та їх врахуванню;
 
   сприяє громадському обговоренню матеріалів оцінки транскордонного впливу на навколишнє природне середовище та їх врахуванню;
 
157. повідомляє громадськість про остаточне рішення, прийняте державою походження.»;
 
   повідомляє громадськість про остаточне рішення, прийняте державою походження»;
 
158. 5)доповнити Закон додатками 1 та 2 такого змісту:
 
-73- Петренко П.Д.
І. У розділі першому:
1. У частині першій:
у пункті 5):
в назві додатків першого та другого після слова «навколишнє» доповнити словом «природне»;
в пункті першому додатка 1 слова « (за винятком підприємств, які виробляють тільки мастильні матеріали із сирої нафти)» вилучити;
в пункті першому додатка 2 слово «устатковання» замінити словом «устаткування».
 
Враховано   5) доповнити додатками 1 та 2 такого змісту:
 
    -74- Медяник В.Ю.
Підпункт п’ятий пункту першого частини першої законопроекту -виключити
 
Відхилено    
159. Додаток 1
 
-75- Омельченко В.П.
Підпункт п’ятий пункту першого частини І законопроекту виключити (тобто, виключити додаток 1 та 2).
 
Відхилено   «Додаток 1
 
160. Перелік видів діяльності та об’єктів, які становлять підвищену екологічну небезпеку, та які підлягають оцінці впливів на навколишнє середовище у транскордонному контексті
 
   Перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку та підлягають оцінці впливів на навколишнє природне середовище у транскордонному контексті
 
161. 1.Нафтопереробні заводи (за винятком підприємств, які виробляють тільки мастильні матеріали із сирої нафти) та устаткування для газифікації і зрідження вугілля або бітумінозних сланців.
 
   1. Нафтопереробні заводи та устаткування для газифікації і зрідження вугілля або бітумінозних сланців.
 
162. 2.Теплова енергетика:
 
   2. Теплова енергетика:
 
163. теплові електростанції (ТЕС, ТЕЦ);
 
   теплові електростанції (ТЕС, ТЕЦ);
 
164. устаткування для виробництва електроенергії, пари і гарячої води тепловою потужністю 300 мегават і більше з використанням органічного палива.
 
   устаткування для виробництва електроенергії, пари і гарячої води тепловою потужністю 300 мегават і більше з використанням органічного палива.
 
165. 3.Атомна енергетика і атомна промисловість:
 
   3. Атомна енергетика і атомна промисловість:
 
166. ядерні установки;
 
   ядерні установки;
 
167. об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами;
 
   об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами;
 
168. уранові об’єкти.
 
   уранові об’єкти.
 
169. 4.Чорна та кольорова металургія (включаючи виробництво з використанням кольорових металів, руди, збагаченої руди чи вторинної сировини, металургійний, хімічний чи електролітичний процеси).
 
   4. Чорна та кольорова металургія (у тому числі виробництво з використанням кольорових металів, руди, збагаченої руди чи вторинної сировини, металургійний, хімічний чи електролітичний процеси).
 
170. 5.Хімічне виробництво (включаючи виробництво основних хімічних речовин, хімічно-біологічне, біотехнічне, фармацевтичне виробництво, виробництво засобів захисту рослин, регуляторів їх росту, мінеральних добрив, полімерних і полімервмісних матеріалів, виробництво та зберігання наноматеріалів потужністю понад 10 тонн на рік, зберігання хімічних продуктів (базисні і витратні склади, сховища, бази) незалежно від методів та обсягу виробництва продукції; підприємства з вилучення, виробництва і перероблення азбесту, азбестовмісних продуктів (азбестоцементної продукції потужністю понад 20 тис. тонн на рік, фрикційних матеріалів — понад 50 тонн на рік готової продукції, інших виробів — понад 200 тонн на рік).
 
   5.Хімічне виробництво (включаючи виробництво основних хімічних речовин, хімічно-біологічне, біотехнічне, фармацевтичне виробництво, виробництво засобів захисту рослин, регуляторів їх росту, мінеральних добрив, полімерних і полімервмісних матеріалів, виробництво та зберігання наноматеріалів потужністю понад 10 тонн на рік, зберігання хімічних продуктів (базисні і витратні склади, сховища, бази) незалежно від методів та обсягу виробництва продукції; підприємства з вилучення, виробництва і перероблення азбесту, азбестовмісних продуктів (азбестоцементної продукції потужністю понад 20 тис. тонн на рік, фрикційних матеріалів — понад 50 тонн на рік готової продукції, інших виробів — понад 200 тонн на рік).
 
171. 6. Виробництво, зберігання, утилізація і знищення боєприпасів усіх видів, вибухових речовин і ракетного палива та інших токсичних хімічних речовин.
 
   6. Виробництво, зберігання, утилізація та знищення боєприпасів усіх видів, вибухових речовин і ракетного палива та інших токсичних хімічних речовин.
 
172. 7.Будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об’єктів транспорту:
 
   7. Будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об’єктів транспорту:
 
173. залізничних доріг далекого сполучення;
 
   залізничних доріг далекого сполучення;
 
174. автомобільних доріг, автомагістралей і швидкісних доріг загального користування державного та місцевого значення усіх категорій, що мають чотири чи більше смуги руху, або реконструкція та/або розширення існуючих до чотирьох і більше смуг за умови їх безперервної протяжності 10 кілометрів чи більше;
 
   автомобільних доріг, автомагістралей і швидкісних доріг загального користування державного та місцевого значення усіх категорій, що мають чотири чи більше смуги руху, або реконструкція та/або розширення існуючих до чотирьох і більше смуг за умови їх безперервної протяжності 10 кілометрів і більше;
 
175. аеропортів з довжиною основної злітно-посадочної полоси у 2100 метрів або більше;
 
   аеропортів з довжиною основної злітно-посадкової смуги у 2100 метрів і більше;
 
176. магістральних продуктопроводів (трубопроводи для транспортування нафти, газу, аміаку або хімічних речовин);
 
   магістральних продуктопроводів (трубопроводи для транспортування нафти, газу, аміаку або хімічних речовин);
 
177. морських та річкових портів, пристаней для завантаження і розвантаження (за винятком пристаней паромних переправ);
 
   морських та річкових портів, пристаней для завантаження і розвантаження (крім пристаней паромних переправ);
 
178. глибоководних суднових ходів, у тому числі по природних руслах річок, спеціальних каналів на суходолі та у мілководних морських акваторіях.
 
   глибоководних суднових ходів, у тому числі у природних руслах річок, спеціальних каналах на суходолі та у мілководних морських акваторіях.
 
179. 8. Поводження з відходами:
 
   8. Поводження з відходами:
 
180. небезпечними та токсичними (збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення).
 
   небезпечними та токсичними (збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення).
 
181. 9. Будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об’єктів водокористування :
 
-76- Ляшко О.В.
в пункті 9 Додатку 1 слова «розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, їх берегоукріплення, зміна і стабілізація стану русел» замінити словами «розчищення і днопоглиблення русла та дна великих та/або середніх річок, їх берегоукріплення, зміна і стабілізація стану русел»;
 
Відхилено   9. Будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об’єктів водокористування:
 
182. великі греблі та водосховища;
 
   великі греблі та водосховища;
 
183. водозабори підземних вод у випадку, якщо річний обсяг води, яка забирається, досягає 10 мільйонів кубічних метрів або більше;
 
   водозабори підземних вод у разі якщо річний обсяг води, що забирається, досягає 10 мільйонів кубічних метрів і більше;
 
184. розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, їх берегоукріплення, зміна і стабілізація стану русел;
 
   розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, їх берегоукріплення, зміна і стабілізація стану русел;
 
185. будівельні роботи, що передбачають видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду;
 
   будівельні роботи, що передбачають видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду;
 
186. роботи з міжбасейнового перерозподілу стоку річок.
 
   роботи з міжбасейнового перерозподілу стоку річок.
 
187. 10. Виробництво целюлози, паперу та картону з будь-якої сировини потужністю 200 тонн продукції на день та більше.
 
   10. Виробництво целюлози, паперу та картону з будь-якої сировини потужністю 200 тонн продукції на день та більше.
 
188. 11.Видобування корисних копалин та мінеральної сировини, за винятком корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками і землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок для господарських і побутових потреб.
 
   11. Видобування корисних копалин та мінеральної сировини (металевих руд, вугілля), крім корисних копалин місцевого значення, що видобуваються землевласниками і землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок для господарських і побутових потреб.
 
189. 12. Промисловість з перероблення корисних копалин та мінеральної сировини.
 
   12. Промисловість з перероблення корисних копалин та мінеральної сировини.
 
190. 13. Видобування вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу), у тому числі на континентальному шельфі.
 
   13. Видобування вуглеводневої сировини (газу природного, газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу (метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу), у тому числі на континентальному шельфі.
 
191. 14.Великі склади для зберігання нафтових, нафтохімічних та хімічних продуктів.
 
   14. Великі склади для зберігання нафтових, нафтохімічних та хімічних продуктів.
 
192. 15. Будівництво електричних ліній (повітряних, кабельних) та підстанцій напругою 330 кВт і більше.
 
   15. Будівництво електричних ліній (повітряних, кабельних) та підстанцій напругою 330 кВт і більше.
 
193. 16. Генно-інженерна діяльність, введення в обіг генетично модифікованих організмів та продукції, виробленої з їх використанням (у відкритій системі).
 
   16. Генно-інженерна діяльність, введення в обіг генетично модифікованих організмів та продукції, виробленої з їх використанням (у відкритій системі).
 
194. 17. Інтродукція чужорідних видів фауни та флори у навколишнє природне середовище.
 
   17. Інтродукція чужорідних видів фауни та флори у навколишнє природне середовище.
 
195. 18. Виробництво мікробіологічної продукції.
 
   18. Виробництво мікробіологічної продукції.
 
196. 19. Вирубка лісів на великих площах (за винятком вирубки, пов’язаної з веденням лісового господарства).
 
   19. Вирубка лісів на великих площах (крім вирубки, пов’язаної з веденням лісового господарства).
 
197. Додаток 2
 
   Додаток 2
 
198. Перелік видів діяльності та об’єктів, які становлять підвищену екологічну небезпеку, та які підлягають оцінці впливів на навколишнє середовище на місцевому рівні
 
   Перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку та підлягають оцінці впливів на навколишнє природне середовище на місцевому рівні
 
199. 1. Теплова енергетика:
 
   1. Теплова енергетика:
 
200. устатковання для виробництва електроенергії, пари і гарячої води тепловою потужністю від 200 кВт 299 мегават з використанням органічного палива.
 
-77- Ляшко О.В.
в пункті 1 Додатку 2 цифри «200» замінити цифрами «1000»;
 
Відхилено   устаткування для виробництва електроенергії, пари і гарячої води тепловою потужністю від 200 кВт 299 мегават з використанням органічного палива.
 
201. 2. Машинобудування і металообробка, за винятком підприємств, на яких відсутні цехи хімічного оброблення.
 
   2. Машинобудування і металообробка, крім підприємств, на яких відсутні цехи хімічного оброблення.
 
202. 3. Виробництво будівельних матеріалів (цементу, асфальтобетону, азбесту, скла, утеплювачів, у тому числі екструдованого пінополістеролу).
 
   3. Виробництво будівельних матеріалів (цементу, асфальтобетону, азбесту, скла, утеплювачів, у тому числі екструдованого пінополістеролу).
 
203. 4. Поводження з відходами:
 
   4. Поводження з відходами:
 
204. побутовими (оброблення, перероблення, утилізація, знешкодження і захоронення).
 
   побутовими (оброблення, перероблення, утилізація, знешкодження і захоронення).
 
205. 5. Виробництво целюлози, паперу та картону з будь-якої сировини потужністю до 199 тонн продукції на день.
 
   5. Виробництво целюлози, паперу та картону з будь-якої сировини потужністю до 199 тонн продукції на день.
 
206. 6. Будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об’єктів транспорту:
 
   6. Будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об’єктів транспорту:
 
207. залізничних вокзалів;
 
   залізничних вокзалів;
 
208. підземних, наземних ліній метрополітену як єдиних комплексів, включаючи депо з комплексом споруд технічного обслуговування;
 
   підземних, наземних ліній метрополітену як єдиних комплексів, включаючи депо з комплексом споруд технічного обслуговування;
 
209. підвісних ліній (фунікулерів) чи подібних ліній, що використовуються для перевезення пасажирів, включаючи депо з комплексом споруд технічного обслуговування і ремонту рухомого складу;
 
   підвісних ліній (фунікулерів) чи подібних ліній, що використовуються для перевезення пасажирів, включаючи депо з комплексом споруд технічного обслуговування і ремонту рухомого складу;
 
210. парків транспортних засобів (автотранспортні підприємства з комплексом споруд для технічного обслуговування та ремонту);
 
   парків транспортних засобів (автотранспортні підприємства з комплексом споруд для технічного обслуговування та ремонту);
 
211. станцій технічного обслуговування, до складу яких входять фарбувальні камери, мийки, а також ті, на яких проводяться ремонт та випробування дизельних автомобільних двигунів і ремонт кузовів із застосуванням методів хімічного оброблення поверхні.
 
   станцій технічного обслуговування, до складу яких входять фарбувальні камери, мийки, а також ті, на яких проводяться ремонт та випробування дизельних автомобільних двигунів і ремонт кузовів із застосуванням методів хімічного оброблення поверхні.
 
212. 7. Виробництво з оброблення деревини (хімічне перероблення деревини, виробництво меблів і деревостружкових, деревоволокнистих плит, деревообробне виробництво з використанням синтетичних смол, консервування деревини просоченням).
 
   7. Виробництво з оброблення деревини (хімічне перероблення деревини, виробництво меблів і деревостружкових, деревоволокнистих плит, деревообробне виробництво з використанням синтетичних смол, консервування деревини просоченням).
 
213. 8. Будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об’єктів водокористування:
 
-78- Ляшко О.В.
в пункті 8 Додатку 2 після слів «підземних вод» доповнити словами та цифрами «потужністю від 800 м-3 /на 1 добу»;
 
Відхилено   8. Будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт) об’єктів водокористування:
 
214. водозабори поверхневих та підземних вод для систем централізованого водопостачання населених пунктів, промислових підприємств;
 
   водозабори поверхневих та підземних вод для систем централізованого водопостачання населених пунктів, промислових підприємств;
 
215. системи зворотного водокористування, відведення, оброблення (підготовки) та скидання шахтних, кар’єрних, дренажних вод;
 
   системи зворотного водокористування, відведення, оброблення (підготовки) та скидання шахтних, кар’єрних, дренажних вод;
 
216. системи закачування стічних вод до ізольованих підземних водоносних горизонтів;
 
   системи закачування стічних вод до ізольованих підземних водоносних горизонтів;
 
217. очисні споруди, системи скидання очищених стічних вод у водні об’єкти.
 
-79- Ляшко О.В.
в пункті 8 Додатку 2 після слів «очищених стічних вод» доповнити словами та цифрами «потужністю від 800 м-3 /на 1 добу»;
 
Відхилено   очисні споруди, системи скидання очищених стічних вод у водні об’єкти.
 
218. 9.Автозаправні станції та комплекси, а також автогазонаповнювальні компресорні станції, автомобільні газозаправні станції зрідженого газу.
 
   9. Автозаправні станції та комплекси, а також автогазонаповнювальні компресорні станції, автомобільні газозаправні станції зрідженого газу.
 
219. 10. Нове будівництво, реконструкція основних гідротехнічних споруд усіх видів.
 
   10. Нове будівництво, реконструкція основних гідротехнічних споруд усіх видів.
 
220. 11. Тваринництво, птахівництво та риборозведення:
 
   11. Тваринництво, птахівництво та риборозведення:
 
221. тваринницькі комплекси для вирощування свиней (5 тис. голів і більше), великої рогатої худоби (2 тис. голів і більше), хутрових тварин (3 тис. голів і більше), птиці (60 тис. кур-несучок і більше, 85 тис. бройлерів і більше);
 
   тваринницькі комплекси для вирощування свиней (5 тис. голів і більше), великої рогатої худоби (2 тис. голів і більше), хутрових тварин (3 тис. голів і більше), птиці (60 тис. кур-несучок і більше, 85 тис. бройлерів і більше);
 
222. м’ясокомбінати та інші об’єкти м’ясоперероблення;
 
   м’ясокомбінати та інші об’єкти м’ясоперероблення;
 
223. виробництво або установки з перероблення та утилізації відходів тваринного походження, у тому числі птахівництва, риборозведення;
 
   виробництво або устаткування з перероблення та утилізації відходів тваринного походження, у тому числі птахівництва, риборозведення;
 
224. дублення шкіри.
 
   дублення шкіри.
 
225. 12. Виробництво з оброблення сировини рослинного та тваринного походження, виробництво смакових речовин (пряностей і приправ), напівфабрикатів та харчових продуктів шляхом оброблення і перероблення.
 
   12. Виробництво з оброблення сировини рослинного та тваринного походження, виробництво смакових речовин (пряностей і приправ), напівфабрикатів та харчових продуктів шляхом оброблення і перероблення.
 
226. 13. Легка промисловість (виробництво, що передбачає фарбування та оброблення хімічними засобами).
 
   13. Легка промисловість (виробництво, що передбачає фарбування та оброблення хімічними засобами).
 
227. 14. Установки для поверхневого оброблення металів, деревини, полімерних матеріалів з використанням органічних розчинників, зокрема для оздоблення, друку, покривання, знежирення, гідроізолювання, калібрування, фарбування, очищення або насичення.
 
   14. Устаткування для поверхневого оброблення металів, деревини, полімерних матеріалів з використанням органічних розчинників, зокрема, для оздоблення, друку, покривання, знежирення, гідроізолювання, калібрування, фарбування, очищення або насичення.
 
228. 15. Вирубка дерево-чагарникової рослинності (за винятком вирубки, пов’язаної з веденням лісового господарства) на території площею більше 0,12 гектара.
 
-80- Ляшко О.В.
в пункті 15 Додатку 2 слова «вирубку дерево-чагарникової рослинності (за винятком вирубки, пов’язаної з веденням лісового господарства)» замінити словами «вирубку дерево-чагарникової рослинності (за винятком вирубки, пов’язаної з веденням лісового господарства та виконанням робіт на підставі одного з документів, визначених частиною першою статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»);
 
Відхилено   15. Вирубка дерево-чагарникової рослинності (крім вирубки, пов’язаної з веденням лісового господарства) на території площею більше 0,12 гектара.
 
229. 16. Нове будівництво об’єктів, господарська діяльність (за винятком лісогосподарської) в охоронних зонах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, на територіях, прилеглих до водоохоронних зон, прибережних захисних смуг водних об’єктів, зон санітарної охорони.
 
-81- Ляшко О.В.
в пункті 16 Додатку 2 слова «прилеглих до водоохоронних зон, прибережних захисних смуг водних об’єктів» виключити.
 
Враховано   16. Нове будівництво об’єктів, господарська діяльність (крім лісогосподарської) в охоронних зонах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, на територіях водоохоронних зон, прибережних захисних смуг водних об’єктів, зон санітарної охорони».
 
230. 2.У Законі України «Про екологічну експертизу» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 8, ст. 54):
 
-82- Петренко П.Д.
І. У розділі першому:
2. У пунктах 2) – 5) частини другої після слова «навколишнє» доповнити словом «природне».
 
Враховано   2. У Законі України «Про екологічну експертизу» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 8, ст. 54):
 
231. 1)частину першу статті 13 після слова «організаціями» доповнити наступним змістом «, підприємствами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища,»;
 
-83- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
У підпункті другому пункту другого частини І законопроекту слова «наступним змістом» замінити на слова «такими словами».
 
Враховано   1) у статті 13:
частину першу після слова «організаціями» доповнити словами «підприємствами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
232. 2)друге речення частини третьої статті 13 викласти у такій редакції:
 
-84- Омельченко В.П.
Підпункт другий пункту другого частини І законопроекту виключити (щодо внесення змін до статті 13 Закону України «Про екологічну експертизу»
 
Відхилено   друге речення частини третьої викласти в такій редакції:
 
    -85- Медяник В.Ю.
Підпункт другий пункту другого частини першої законопроекту- виключити
 
Відхилено    
233. «Перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку та які підлягають оцінці впливу на навколишнє середовище та Порядок проведення оцінки впливу, визначається Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
 
   «Перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку та підлягають оцінці впливу на навколишнє природне середовище, та порядок проведення оцінки впливу визначаються Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
 
234. 3)частину першу статті 14 доповнити пунктом 7 такого змісту:
 
   2) частину першу статті 14 доповнити пунктом 7 такого змісту:
 
235. «7) матеріали оцінки впливу на навколишнє середовище»;
 
   «7) матеріали оцінки впливу на навколишнє природне середовище»;
 
236. 4) у пункті 1 частини першої статті 15 після слів «окремого тому» доповнити словами «оцінки впливу на навколишнє середовище»
 
   3) пункт 1 частини першої статті 15 після слів «окремого тому» доповнити словами «оцінки впливу на навколишнє природне середовище»;
 
237. 5) статтю 32 доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
 
   4) статтю 32 доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
 
238. «5-1) здійснювати оцінку впливів на навколишнє середовище у порядку, встановленому Законом.
 
   «5-1) здійснювати оцінку впливу на навколишнє природне середовище в порядку, встановленому законом».
 
239. 3. У Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343):
 
-86- Петренко П.Д.
І. У розділі першому:
3. У абзаці третьому пункту 1) та абзаці другому пункту 3) частини третьої після слова «навколишнє» доповнити словом «природне».
 
Враховано   3. У Законі України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343):
 
240. 1) У статті 31:
 
   1) у статті 31:
 
241. речення друге абзацу третього частини першої викласти у такій редакції:
 
      
242. «Перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку та які підлягають оцінці впливу на навколишнє середовище та Порядок проведення оцінки впливу, визначається Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
 
-87- Медяник В.Ю.
Підпункт перший пункту третього викласти в такій редакції :
«Перелік видів діяльності, об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, які підлягають оцінці впливу на навколишнє природне середовище та Порядок проведення оцінки впливу, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
Відхилено   друге речення абзацу третього частини першої викласти в такій редакції: «Перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку та підлягають оцінці впливу на навколишнє природне середовище, та порядок проведення оцінки впливу визначаються Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища»;
 
    -88- Омельченко В.П.
Підпункт перший пункту третього викласти в такій редакції :
«Перелік видів діяльності, об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, які підлягають оцінці впливу на навколишнє природне середовище та Порядок проведення оцінки впливу, визначається Кабінетом Міністрів України.».
 
Відхилено    
243. 2) пункт перший частини четвертої після слів «належать до ІV і V категорій складності,» доповнити словами «а також, які підлягають оцінці впливу на навколишнє природне середовище»;
 
-89- Ляшко О.В.
підпункти 2 та 3 пункту 3 розділу І законопроекту виключити;
 
Відхилено   пункт 1 частини четвертої після слів «належать до ІV і V категорій складності» доповнити словами «та підлягають оцінці впливу на навколишнє природне середовище»;
 
244. 3) доповнити частину четвертої статті 37 пунктом «4» такого змісту:
 
   2) абзац другий частини четвертої статті 37 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:
 
245. «4) результати оцінки впливу на навколишнє середовище.».
 
   «4) результати оцінки впливу на навколишнє природне середовище».
 
246. ІІ. Прикінцеві положення.
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
247. 1) Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.
 
248. 2) Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
-90- Глазунов С.М.
Шпенов Д.Ю.
У Розділі ІІ. Прикінцеві положення законопроекту
Пункт перший викласти так:
«Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня, наступного за днем його опублікування.».
Доповнити пунктом 2 такого змісту:
«2) Оцінка впливу на навколишнє природне середовище не проводиться стосовно замовників які розпочали діяльність, що підлягає оцінці до набрання чинності цим Законом, за виключенням оцінки, яка здійснюється відповідно до пункту б) статті 25-10 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища.».
У пункті третьому слова «у двомісячний» замінити на слова «у тримісячний»
 
Враховано   2. Оцінка впливу на навколишнє природне середовище не проводиться стосовно замовників, які розпочали діяльність, що підлягає оцінці, до набрання чинності цим Законом, крім оцінки, що здійснюється відповідно до пункту «б» статті 30-10 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища».
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
249. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
250. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.