Кількість абзаців - 51 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запобігання та протидії дискримінації) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запобігання та протидії дискримінації)
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. Частину першу статті 60 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 40-42, ст. 492) доповнити абзацом такого змісту:
 
-1- Мірошниченко І.М.
пункт 1 законопроекту частини першої статті 60 Цивільного процесуального кодексу України видалити.
 
Відхилено   1. Частину першу статті 60 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 40-42, ст. 492) доповнити абзацом другим такого змісту:
 
5. "У разі наведення позивачем фактів, які підтверджують, що мала місце дискримінація, обов’язок доказування необґрунтованості позовних вимог у цій частині покладається на відповідача. ".
 
-2- Шевченко А.В.
Частину другу пункту 1 статті 60 Цивільного процесуального кодексу України виключити.
 
Відхилено   "У справах про дискримінацію позивач зобов’язаний навести фактичні дані, які підтверджують, що дискримінація мала місце. У разі наведення таких даних доказування їх відсутності покладається на відповідача ".
 
    -3- Панькевич О.І.
Частину другу нової редакції ст. 60 Цивільного процесуального кодексу України виключити із законопроекту.
 
Відхилено    
    -4- Пацкан В.В.
Шевченко А.В.
Абзац другий пункту 1 розділу І проекту Закону (частина перша статті 60 ЦПК)
"У справах щодо дискримінації позивач зобов’язаний навести фактичні дані, які підтверджують, що дискримінація мала місце. У разі наведення таких даних, доказування їх відсутності покладається на відповідача."
 
Враховано    
6. 2. У Законі України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків " (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 52, ст. 561):
 
   2. У Законі України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 52, ст. 561):
 
7. 1) у частині першій статті 22 слова "до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, уповноважених осіб (координаторів) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, правоохоронних органів держави та суду " замінити словами "до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та/або суду в порядку, визначеному законом";
 
   1) у частині першій статті 22 слова "до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, уповноважених осіб (координаторів) з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, правоохоронних органів держави та суду" замінити словами "до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та/або до суду в порядку, визначеному законом";
 
8. 2) у частині другій статті 23 слово "законом" замінити словами "Цивільним кодексом України та іншими законами ".
 
   2) у частині другій статті 23 слово "законом" замінити словами "Цивільним кодексом України та іншими законами".
 
9. 3. У Законі України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 412):
 
   3. У Законі України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 412):
 
10. 1) у частині першій статті 1:
 
   1) у частині першій статті 1:
 
11. пункти 2 і 3 викласти у такій редакції:
 
   пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:
 
12. "2) дискримінація - ситуація, в якій особа та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або уявними (далі - певні ознаки), зазнала, зазнає або може зазнати обмеження у будь-якій формі;
 
-5- Панькевич О.І.
В статті 1 Визначення термінів термін "дискримінація" пропоную викласти в такій редакції:
2) дискримінація — умисні дії, спрямовані на порушення (обмеження) передбачених Конституцією України та законодавством України прав, свобод та законних інтересів громадян України, осіб без громадянства та іноземних громадян, які законно перебувають на території України, з мотивів негативного ставлення до них осіб, які здійснюють дискримінацію, за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками;
 
Відхилено   "2) дискримінація - ситуація, за якої особа та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними (далі — певні ознаки), зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі, встановленій цим Законом, крім випадків, коли таке обмеження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними;
 
    -6- Пацкан В.В.
Шевченко А.В.
Пункт 2 статті 1 викласти в такій редакції: “дискримінація - ситуація, в якій особа та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або уявними (далі — певні ознаки), зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі, встановленій Законом, крім випадків, коли таке обмеження переслідує правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними;”
 
Враховано редакційно    
13. 3) непряма дискримінація - ситуація, в якій внаслідок реалізації чи застосування формально нейтральних правових норм, критеріїв оцінки, правил, вимог чи практики для особи та/або групи осіб за їх певними ознаками виникли або можуть виникнути менш сприятливі умови або становище, крім випадків, коли їх реалізація чи застосування переслідують правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними; ";
 
-7- Мірошниченко І.М.
Запропонований автором пункт 3 і 3-1 частини першої статті 1 Закону України " Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" видалити.
 
Відхилено   3) непряма дискримінація — ситуація, за якої внаслідок реалізації чи застосування формально нейтральних правових норм, критеріїв оцінки, правил, вимог чи практики для особи та/або групи осіб за їх певними ознаками виникають менш сприятливі умови або становище порівняно з іншими особами та/або групами осіб, крім випадків, коли їх реалізація чи застосування має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними";
 
    -8- Панькевич О.І.
Підпункт 3) статті 1 про "непряму дискримінацію" - вилучити
 
Відхилено    
    -9- Пацкан В.В.
Шевченко А.В.
Пункт 3 статті 1 викласти у такій редакції:
"3)непряма дискримінація — ситуація, у якій внаслідок реалізації чи застосування формально нейтральних правових норм, критеріїв оцінки, правил, вимог чи практики для особи та/або групи осіб за їх певними ознаками виникають менш сприятливі умови або становище порівняно з іншими особами та/або групами осіб, крім випадків, коли їх реалізація чи застосування переслідують правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними;"
 
Враховано    
14. доповнити частину пунктом 3-1 такого змісту:
 
      
15. "3-1) оголошений намір про дискримінацію - публічні дії, спрямовані на розголошення бажання поводитися з особою та/або групою осіб за їх певними ознаками менш прихильно, ніж з іншою особою та/або групою осіб в аналогічній ситуації; ";
 
-10- Мірошниченко І.М.
Запропонований автором пункт 3 і 3-1 частини першої статті 1 Закону України " Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" видалити
 
Враховано      
    -11- Панькевич О.І.
В підпункті 3-1 термін "оголошений намір про дискримінацію" викласти у такій редакції:
3) оголошений намір про дискримінацію — публічні дії, спрямовані на умисне розголошення наміру вчинити дискримінацію з метою спонукати інших осіб до дискримінації;
 
Відхилено    
    -12- Пацкан В.В.
Шевченко А.В.
Пункт 3-1 статті 1 виключити.
 
Враховано    
16. у пункті 5 слова "або постійні заходи, спрямовані" замінити словами "заходи, які здійснюються на підставі закону та переслідують правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, спрямовану";
 
-13- Пацкан В.В.
Шевченко А.В.
Пункт 5 статті 1 викласти у такій редакції:
"5) позитивні дії – спеціальні тимчасові заходи, які переслідують правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, спрямовану на усунення фактичної нерівності у можливостях для особи та/або групи осіб реалізовувати на рівних підставах права і свободи, надані їм Конституцією і законами України;"
 
Враховано редакційно   пункт 5 викласти в такій редакції:
"5) позитивні дії – спеціальні тимчасові заходи, що мають правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, спрямовану на усунення юридичної чи фактичної нерівності у можливостях для особи та/або групи осіб реалізовувати на рівних підставах права і свободи, надані їм Конституцією і законами України";
 
17. доповнити частину пунктом 5-1 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
 
18. "5-1) пособництво у дискримінації - будь-яка свідома допомога у прийнятті рішень, діях, бездіяльності, внаслідок яких виникла дискримінація;";
 
-14- Панькевич О.І.
В підпункті 5-1 термін "пособництво у дискримінації" викласти у такій редакції:
5-1) пособництво у дискримінації — будь-яка свідома допомога у вчиненні дій або бездіяльності, спрямованих на виникнення дискримінації;
 
Враховано   "5-1) пособництво у дискримінації — будь-яка свідома допомога у вчиненні дій або бездіяльності, спрямованих на виникнення дискримінації";
 
    -15- Ледовських О.В.
у частині першій статті 1 новий пункт 5-1 вилучити.
 
Відхилено    
    -16- Пацкан В.В.
Пункт 5-1 статті 1 виключити.
 
Відхилено    
19. пункт 6 викласти у такій редакції:
 
   пункт 6 викласти в такій редакції:
 
20. "6) пряма дискримінація - ситуація, в якій з особою та/або групою осіб за їх певними ознаками поводилися, поводяться або можуть поводитися менш прихильно, ніж з іншою особою та/або групою осіб в аналогічній ситуації; ";
 
-17- Панькевич О.І.
Підпункт 6) статті 1 про "пряму дискримінацію" вилучити. Підпункт 7) статті 1 вважати підпунктом 6).
 
Відхилено   "6) пряма дискримінація — ситуація, за якої з особою та/або групою осіб за їх певними ознаками поводяться менш прихильно, ніж з іншою особою та/або групою осіб в аналогічній ситуації, крім випадків, коли таке поводження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними";
 
    -18- Пацкан В.В.
Шевченко А.В.
Пункт 6 статті 1 викласти у такій редакції:
"6) пряма дискримінація — ситуація, у якій з особою та/або групою осіб за їх певними ознаками поводяться менш прихильно, ніж з іншою особою та/або групою осіб в аналогічній ситуації, крім випадків, коли таке поводження переслідує правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними;"
 
Враховано    
21. 2) у частині першій статті 4:
 
   2) абзаци перший і шостий частини першої статті 4 викласти в такій редакції:
 
22. абзац перший викласти у такій редакції:
 
      
23. "1. Дія цього Закону поширюється на відносити між юридичними особами публічного та приватного права, місцезнаходження яких зареєстровано на території України, а також фізичними особами, які перебувають на території України.";
 
   "1. Дія цього Закону поширюється на відносини між юридичними особами публічного та приватного права, місцезнаходження яких зареєстровано на території України, а також фізичними особами, які перебувають на території України";
 
24. абзац шостий викласти у такій редакції:
 
      
25. "трудові відносини, в тому числі застосування роботодавцем принципу розумного пристосування; ";
 
-19- Опанащенко М.В.
У частині першій статті 4: абзац шостий залишити без змін.
 
Відхилено   "трудові відносини, у тому числі застосування роботодавцем принципу розумного пристосування";
 
26. 3) абзаци четвертий і п’ятий частини першої статті 5 замінити абзацами такого змісту:
 
   3) абзаци четвертий і п’ятий частини першої статті 5 замінити трьома абзацами такого змісту:
 
27. "оголошений намір про дискримінацію;
 
-20- Мірошниченко І.М.
абзац 4 частини першої ст.5 "оголошений намір про дискримінацію" Закону України "Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні" виключити.
 
Враховано      
28. підбурювання до дискримінації;
 
   підбурювання до дискримінації;
 
29. пособництво у дискримінації;
 
   пособництво у дискримінації;
 
30. утиск.";
 
   утиск";
 
31. 4) частину другу статті 6 викласти у такій редакції:
 
   4) частину другу статті 6 викласти в такій редакції:
 
32. "2. Форми дискримінації з боку державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, юридичних осіб публічного та приватного права, а також фізичних осіб, визначені статтею 5 цього Закону, забороняються.";
 
   "2. Форми дискримінації з боку державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, юридичних осіб публічного та приватного права, а також фізичних осіб, визначені статтею 5 цього Закону, забороняються";
 
33. 5) в абзаці третьому частини другої статті 8 слова "Кабінетом Міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої влади" замінити словами "міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, державними колегіальними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями";
 
   5) в абзаці третьому частини другої статті 8 слова "Кабінетом Міністрів України, центральними та місцевими органами виконавчої влади" замінити словами "міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, державними колегіальними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями";
 
34. 6) у частині першій статті 10:
 
   6) у частині першій статті 10:
 
35. абзац другий після слова "відносин" доповнити словами ", зокрема у приватній сфері";
 
-21- Опанащенко М.В.
Абзац другий після слова "відносин" доповнити словами ",визначених статтею 4 цього Закону."
Інші положення статті залишити у чинній редакції
 
Відхилено   абзац другий доповнити словами "зокрема у приватній сфері";
 
36. доповнити частину після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
37. "звертається до суду із заявами про дискримінацію з метою захисту суспільних інтересів та особисто або через свого представника бере участь у судовому процесі у випадках та порядку, встановлених законом;".
 
   "звертається до суду із заявами про дискримінацію з метою захисту суспільних інтересів та особисто або через свого представника бере участь у судовому процесі у випадках та порядку, встановлених законом".
 
38. У зв’язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно абзацами четвертим - дев’ятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно абзацами четвертим - дев’ятим;
 
39. в абзацах четвертому і шостому слово "суспільних" виключити;
 
   в абзацах четвертому і шостому слово "суспільних" виключити;
 
40. доповнити частину після абзацу шостого новими абзацами такого змісту:
 
   після абзацу шостого доповнити новими абзацами такого змісту:
 
41. "вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства про запобігання та протидію дискримінації, застосування та припинення позитивних дій;
 
-22- Сольвар Р.М.
У підпункті 6 пункту третього розділу 1 слова "вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства про запобігання та протидію дискримінації, застосування та припинення позитивних дій" - вилучити.
 
Відхилено   "вносить пропозиції щодо вдосконалення законодавства про запобігання та протидію дискримінації, застосування та припинення позитивних дій;
 
42. надає висновки у справах про дискримінацію на вимогу суду; ".
 
-23- Сольвар Р.М.
У підпункті 6 пункту третього розділу 1 слова "надавати висновки у справах про дискримінацію на вимогу суду" -вилучити.
 
Відхилено   надає висновки у справах про дискримінацію за зверненням суду ".
 
    -24- Ледовських О.В.
у новому абзаці 8 частини першої статті 10 слово "вимогу" замінити словом "звернення".
 
Враховано    
43. У зв’язку з цим абзаци сьомий - дев’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - одинадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци сьомий - дев’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - одинадцятим;
 
44. 7) статтю 14 викласти у такій редакції:
 
   7) статтю 14 викласти в такій редакції:
 
45. "Стаття 14. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності з питань дискримінації
 
   "Стаття 14. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності з питань дискримінації
 
46. 1. Особа, яка вважає, що стосовно неї виникла дискримінація, має право звернутися із скаргою до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та/або суду в порядку, визначеному законом.
 
   1. Особа, яка вважає, що стосовно неї виникла дискримінація, має право звернутися із скаргою до державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та/або до суду в порядку, визначеному законом.
 
47. 2. Використання зазначеного права не може бути підставою для упередженого ставлення, а також не може спричиняти жодних негативних наслідків стосовно особи, яка використовує таке право, та інших осіб.";
 
   2. Реалізація зазначеного права не може бути підставою для упередженого ставлення, а також не може спричиняти жодних негативних наслідків для особи, яка скористалася таким правом, та інших осіб";
 
48. 8) у частині другій статті 15 слово "законом" замінити словами "Цивільним кодексом України та іншими законами";
 
   8) у частині другій статті 15 слово "законом" замінити словами "Цивільним кодексом України та іншими законами";
 
49. 9) у частині першій статті 16 слова "відповідальність згідно із законами України" замінити словами "цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність".
 
   9) у частині першій статті 16 слова "відповідальність згідно із законами України" замінити словами "цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність".
 
50. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.