Кількість абзаців - 16 Таблиця поправок


Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення його у відповідність з Конституцією України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо приведення його у відповідність з Конституцією України
 
   Проект
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. 1. Внести такі зміни до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст.572; 2011 р., № 10, ст.63; 2013 р., № 15, ст.98; із змінами, внесеними згідно із Законом України від 16 травня 2013 року № 242-VІІ):
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572):
 
3. 1) у частині першій статті 21 слова «щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України» виключити:
 
-1- Гєллєр Є.Б.
Атрошенко В.А.
Михальчишин Ю.А.
Шуфрич Н.І.
Путілов А.С.
Шкварилюк В.В.
Медуниця О.В.
Дубневич Я.В.
Розділ 1 доповнити новими пунктами такого змісту:
"_) у частині другій статті 8 слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики (далі - Міністерство фінансів України)", а далі у тексті Кодексу слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, " в усіх відмінках замінити словами "Міністерство фінансів України" у відповідному відмінку;
_) в абзаці другому частини третьої статті 10 слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів (далі - Казначейство України)", а далі у тексті Кодексу слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, " в усіх відмінках замінити словами "Казначейство України" у відповідному відмінку;
_) в абзаці другому частини першої статті 16 слова "члена Кабінету Міністрів України, відповідального за формування та реалізацію державної бюджетної політики, або особи, яка виконує його обов'язки" замінити словами "члена Кабінету Міністрів України, відповідального за формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики, або особи, яка виконує його обов'язки (далі - Міністр фінансів України)", а далі у тексті Кодексу слова "член Кабінету Міністрів України, відповідальний за формування та реалізацію державної бюджетної політики, або особа, яка виконує його обов'язки, " в усіх відмінках замінити словами "Міністр фінансів України" у відповідному відмінку;
_) в абзаці сьомому частини першої статті 43 слова "органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів" замінити словами "органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (далі - органи Казначейства України)", а далі у тексті Кодексу слова "органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, " в усіх відмінках замінити словами "органи Казначейства України" у відповідному відмінку".
/уточнено виклад наведених у Кодексі найменувань державних органів і посадових осіб для приведення у відповідність з іншими законодавчими актами та передбачено у подальшому тексті скорочення назви окремих з них для забезпечення стислого викладу та чіткого розуміння змісту, зважаючи на часте вживання у Кодексі таких найменувань (зокрема, Міністерство фінансів України, Казначейство України, Міністр фінансів України)/
 
Враховано   1) у частині другій статті 8 слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики (далі - Міністерство фінансів України)";
2) в абзаці другому частини третьої статті 10 слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів (далі - Казначейство України)";
3) в абзаці другому частини першої статті 16 слова "члена Кабінету Міністрів України, відповідального за формування та реалізацію державної бюджетної політики, або особи, яка виконує його обов'язки" замінити словами "члена Кабінету Міністрів України, відповідального за формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики, або особи, яка виконує його обов'язки (далі - Міністр фінансів України)";
 
4.

 
-2- Гєллєр Є.Б.
Атрошенко В.А.
Михальчишин Ю.А.
Шуфрич Н.І.
Путілов А.С.
Шкварилюк В.В.
Медуниця О.В.
Дубневич Я.В.
Пункт 1 розділу 1 викласти в такій редакції:
"1) абзац перший частини першої статті 21 викласти в такій редакції:
"1. Міністерство фінансів України за участю центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, Національного банку України, а також головних розпорядників коштів державного бюджету складає прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди, який ґрунтується на Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, прогнозних та програмних документах економічного та соціального розвитку, державних цільових програмах."
/викладено таку норму в новій редакції (без зміни її змісту) з метою усунення некоректних змін, внесених законом від 16.10.2012 № 5463-VІ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких координується через відповідних міністрів" /
 
Враховано   4) абзац перший частини першої статті 21 викласти в такій редакції:
"1. Міністерство фінансів України за участю центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, Національного банку України, а також головних розпорядників коштів державного бюджету складає прогноз Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди, який ґрунтується на Програмі діяльності Кабінету Міністрів України, прогнозних та програмних документах економічного та соціального розвитку, державних цільових програмах";
5) пункт 1 частини другої статті 22 викласти в такій редакції:
"1) за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України:
установи, уповноважені забезпечувати діяльність Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, в особі їх керівників;
Конституційний Суд України, Верховний Суд України, вищі спеціалізовані суди, орган, що здійснює організаційне забезпечення діяльності органів судової влади, та інші органи, безпосередньо визначені Конституцією України, в особі їх керівників;
міністерства в особі їх керівників;
центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом в особі їх керівників;
державні органи, підконтрольні Президентові України або Верховній Раді України, в особі їх керівників;
державні колегіальні органи в особі їх керівників";
6) частини шосту і дев’яту статті 23 викласти в такій редакції:
"6. Якщо після прийняття закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет) повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у випадку, передбаченому цією частиною статті, здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради), погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради), у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
"9. Перерозподіл видатків державного бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України";
7) у статті 24-1:
у частині третій слова "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики" у відповідному відмінку;
доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"5. Розподіл коштів державного фонду регіонального розвитку за адміністративно-територіальними одиницями та відповідними програмами і заходами затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету";
 
    -3- Пинзеник В.М.
Слюз Т.Я.
Пункт перший частини другої статті 22 Бюджетного Кодексу України викласти у новій редакції з 01.01.2015 р.:
"2. Головними розпорядниками бюджетних коштів можуть бути виключно:
1) за бюджетними призначеннями, визначеними законом про Державний бюджет України:
установи, уповноважені забезпечувати діяльність Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, в особі їх керівників;
Конституційний Суд України, Верховний Суд України, вищі спеціалізовані суди, орган, що здійснює організаційне забезпечення діяльності органів судової влади, та інші органи, безпосередньо визначені Конституцією України, в особі їх керівників;
міністерства в особі їх керівників;
центральні органи виконавчої влади зі спеціальним статусом в особі їх керівників;
державні органи, підконтрольні Президентові України або Верховній Раді України, в особі їх керівників;
державні колегіальні органи в особі їх керівників."
 
Враховано    
    -4- Гєллєр Є.Б.
Атрошенко В.А.
Михальчишин Ю.А.
Шуфрич Н.І.
Путілов А.С.
Шкварилюк В.В.
Медуниця О.В.
Дубневич Я.В.
Розділ 1 доповнити новими пунктами такого змісту:
«_) у статті 23:
частину шосту викласти в такій редакції:
«6. Якщо після прийняття закону про Державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет) повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у випадку, передбаченому цією частиною статті, здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради), погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради), у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;
частину дев’яту викласти в такій редакції:
«9. Перерозподіл видатків державного бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;
_) частину першу статті 53 викласти в такій редакції:
«1. Факт перевиконання надходжень державного бюджету визнається на підставі офіційних висновків Рахункової палати та Міністерства фінансів України щодо виконання Державного бюджету України за підсумками трьох кварталів у разі перевищення показників надходжень державного бюджету, врахованих у розписі державного бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків. Такі висновки подаються Верховній Раді України до 15 жовтня поточного року.»;
_) частину шосту статті 108 викласти в такій редакції:
«6. Кабінет Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету може здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам між місцевими бюджетами у межах загального обсягу відповідних субвенцій та додаткових дотацій. При цьому обсяги субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту можуть перерозподілятися відповідно до частини шостої статті 102 цього Кодексу, а обсяги субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів розподіляються у порядку, визначеному статтею 61 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».»
/викладено такі норми в новій редакції /без зміни їх змісту/ з метою усунення юридичної колізії та неоднозначного їх трактування у зв’язку із прийняттям закону від 23.02.2014 № 763/
 
Враховано    
    -5- Гєллєр Є.Б.
Атрошенко В.А.
Михальчишин Ю.А.
Шуфрич Н.І.
Путілов А.С.
Шкварилюк В.В.
Медуниця О.В.
Дубневич Я.В.
Розділ 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
« ) у частині третій статті 24-1 слова «центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, » у відповідному відмінку;
/приведено найменування відповідного органу у відповідність із Законом України «Про стимулювання розвитку регіонів» (із змінами згідно із законом від 16.10.2012 № 5463-VI), і відповідає повноваженням Міністерства економічного розвитку і торгівлі/
 
Враховано    
    -6- Гєллєр Є.Б.
Волков О.М.
Дубневич Я.В.
Канівець О.Л.
Атрошенко В.А.
Павлов К.Ю.
Задорожний В.К.
Шкварилюк В.В.
Молоток І.Ф.
Розділ 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
"_) статтю 24-1 доповнити частиною п'ятою такого змісту: "5. Розподіл коштів державного фонду регіонального розвитку за адміністративно-територіальними одиницями та відповідними програмами і заходами затверджується #102364
/згідно з чинними нормами розподіл коштів даного фонду здійснюється Кабінетом Міністрів. Участь Верховної Ради обмежується затвердженням у державному бюджеті загального обсягу цього фонду. Відтак, запропоноване положення посилить #102364
 
Враховано    
5. 2) перше речення частини другої статті 26 викласти в такій редакції:
 
   8) перше речення частини другої статті 26 викласти в такій редакції:
 
6. "Контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням здійснює Рахункова палата";
 
-7- Гєллєр Є.Б.
Атрошенко В.А.
Михальчишин Ю.А.
Шуфрич Н.І.
Путілов А.С.
Шкварилюк В.В.
Медуниця О.В.
Дубневич Я.В.
Розділ 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
"_) частину третю статті 27 викласти в такій редакції:
"3. Закони України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються:
не пізніше 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку планового бюджетного періоду;
після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим."
/уточнено редакцію цієї норми Кодексу з метою забезпечення її цілісності та однозначності трактування, а також дотримання єдиних вимог бюджетного законодавства/
 
Враховано   "2. Контроль від імені Верховної Ради України за надходженням коштів до Державного бюджету України та їх використанням здійснює Рахункова палата";
9) частину третю статті 27 викласти в такій редакції:
"3. Закони України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються:
не пізніше 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку планового бюджетного періоду;
після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим";
10) у статті 28:
у частині першій:
друге речення абзацу восьмого після слів "При цьому" доповнити словом "місячна";
пункт 2 доповнити словами "а також інформаційно-аналітичних матеріалів щодо основних показників та завдань державного бюджету (у доступній для громадськості формі) у місячний строк з дня опублікування закону про Державний бюджет України шляхом розміщення на своєму офіційному сайті";
частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:
"Інформація про мету, завдання та очікувані результати, яких передбачається досягти при виконанні бюджетних програм, розміщується кожним головним розпорядником коштів державного бюджету на своєму офіційному сайті не пізніше ніж через сім днів після подання Верховній Раді України проекту закону про Державний бюджет України";
11) у статті 29:
у частині другій:
у пункті 43 слово "надходження" замінити цифрами і словами "20 відсотків надходжень";
пункт 51 після слів "сплачуються при" доповнити словами "здійсненні операцій з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій формі";
частину третю доповнити пунктами 6-1 і 13-1 такого змісту:
"6-1) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях";
"13-1) надходження до Фонду соціального захисту інвалідів";
12) частину четверту статті 30 після пункту 16 доповнити пунктами 17 і 18 такого змісту:
"17) здійснення діяльності центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в галузі цивільної авіації, участь та представництво України у міжнародних авіаційних організаціях (за рахунок джерел, визначених пунктом 6-1 частини третьої статті 29 цього Кодексу);
18) реалізацію програм і заходів щодо соціального захисту інвалідів відповідно до закону (за рахунок джерел, визначених пунктом 13-1 частини третьої статті 29 цього Кодексу)".
У зв’язку з цим пункт 17 вважати пунктом 19;
 
    -8- Пинзеник В.М.
Розділ 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
"_) друге речення абзацу восьмого частини першої статті 28 після слів "При цьому" доповнити словом "місячна".
/запропоноване забезпечить розміщення Казначейством не лише квартальної та річної, а й місячної звітності про виконання державного бюджету, що підвищить відкритість, прозорість та доступність інформації про бюджет/
 
Враховано    
    -9- Гєллєр Є.Б.
Волков О.М.
Дубневич Я.В.
Шкварилюк В.В.
Молоток І.Ф.
Розділ 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
"_) у статті 28:
пункт 2 частини першої доповнити словами "а також інформаційно-аналітичних матеріалів щодо основних показників та завдань державного бюджету (у доступній для громадськості формі) у місячний строк з дня опублікування закону про Державний бюджет України шляхом розміщення на своєму офіційному сайті";
частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:
"Інформація про мету, завдання та очікувані результати, яких передбачається досягти при виконанні бюджетних програм, розміщується кожним головним розпорядником коштів державного бюджету на своєму офіційному сайті не пізніше ніж через сім днів після подання Верховній Раді України проекту закону про Державний бюджет України"
/запропоноване підвищить відкритість, прозорість та публічність бюджетного процесу/
 
Враховано    
    -10- Гєллєр Є.Б.
Волков О.М.
Дубневич Я.В.
Шкварилюк В.В.
Молоток І.Ф.
Розділ 1 доповнити новими пунктами такого змісту:
"_) у статті 29:
у частині другій:
у пункті 43 слово "надходження" замінити цифрами і словами "20 відсотків надходжень";
пункт 51 після слів "сплачуються при" доповнити словами "здійсненні операцій з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій формі";
частину третю доповнити пунктами 6-1 і 13-1 такого змісту:
"6-1) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях";
"13-1) надходження до Фонду соціального захисту інвалідів";
_) частину четверту статті 30 після пункту 16 доповнити пунктами 17 і 18 такого змісту:
"17) здійснення діяльності центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в галузі цивільної авіації, участь та представництво України у міжнародних авіаційних організаціях (за рахунок джерел, визначених пунктом 6-1 частини третьої статті 29 цього Кодексу);
18) реалізацію програм і заходів щодо соціального захисту інвалідів відповідно до закону (за рахунок джерел, визначених пунктом 13-1 частини третьої статті 29 цього Кодексу)".
У зв’язку з цим пункт 17 вважати пунктом 19".
Передбачити набрання чинності такими положеннями з 01.01.2015 р. та внести необхідні техніко-юридичні і редакційні правки до законопроекту.
./Приведено у відповідність до вимоги Конвенції про Міжнародну організацію цивільної авіації (згідно з якою передбачено функціонування спеціалізованих фондів, кошти яких спрямовуються на проведення витрат на авіаційну діяльність) та враховано положення законопроектів за реєстр. № 3571 та № 3671. У зв’язку з відновленням збору з операцій з купівлі іноземної валюти згідно із законом від 27.03.2014 № 1166 передбачено зарахування такого збору до державного бюджету. Крім того, передбачено унормувати у Кодексі положення про зарахування до спецфонду держбюджету надходжень до Фонду соціального захисту інвалідів, що щорічно врегульовується законом про державний бюджет./
 
Враховано    
7. 3) у частині першій статті 33 слова "відповідно до визначених у щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України пріоритетів бюджетної політики" виключити;
 
-11- Гєллєр Є.Б.
Атрошенко В.А.
Михальчишин Ю.А.
Шуфрич Н.І.
Путілов А.С.
Шкварилюк В.В.
Медуниця О.В.
Дубневич Я.В.
Розділ 1 доповнити новими пунктами такого змісту:
"_) у пункті 1 частини першої статті 40 слова "загальна сума" замінити словами "загальні суми";
_) у пункті 1 частини другої статті 76 слова "загальна сума" замінити словами "загальні суми"; "
/уточнено формулювання щодо визначення законом про державний бюджет (рішенням про місцевий бюджет) не загальної суми всіх бюджетних показників, а окремо загальних сум доходів, видатків та кредитування/
 
Враховано   13) у частині першій статті 33 слова "відповідно до визначених у щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України пріоритетів бюджетної політики" виключити;
14) у пункті 1 частини першої статті 40 слова "загальна сума" замінити словами "загальні суми";
15) у статті 43:
в абзаці сьомому частини першої слова "органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів" замінити словами "органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів (далі - органи Казначейства України)";
частину шосту виключити;
16) частину першу статті 53 викласти в такій редакції:
"1. Факт перевиконання надходжень державного бюджету визнається на підставі офіційних висновків Рахункової палати та Міністерства фінансів України щодо виконання Державного бюджету України за підсумками трьох кварталів у разі перевищення показників надходжень державного бюджету, врахованих у розписі державного бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків. Такі висновки подаються Верховній Раді України до 15 жовтня поточного року";
 
    -12- Гєллєр Є.Б.
Атрошенко В.А.
Михальчишин Ю.А.
Шуфрич Н.І.
Путілов А.С.
Шкварилюк В.В.
Медуниця О.В.
Дубневич Я.В.
Розділ 1 доповнити новими пунктами такого змісту:
"_) частину шосту статті 43 виключити;
_) підпункт 2 пункту 14 розділу VІ "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити словами "у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України"; "
/виключено ч.6 ст.43 Кодексу як таку, що дублює норму пп.2 п. 14 розділу VІ Кодексу, редакцію якої відповідно уточнено/
 
Враховано    
8. 4) абзац перший частини третьої статті 59 після слів "Кабінету Міністрів України" доповнити словами "Рахунковій палаті";
 
-13- Гєллєр Є.Б.
Атрошенко В.А.
Михальчишин Ю.А.
Шуфрич Н.І.
Путілов А.С.
Шкварилюк В.В.
Медуниця О.В.
Дубневич Я.В.
Пункти 4 розділу 1 викласти в такій редакції:
"4) частину третю статті 59 викласти в такій редакції:
"3. Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, подають Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним, такі місячні звіти (у галузевому і територіальному розрізі та у розрізі джерел доходів і форм власності) окремо щодо зведеного бюджету України, державного бюджету та місцевих бюджетів:
1) про фактичні надходження податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів бюджету;
2) про податковий борг;
3) про суми надміру сплачених грошових зобов’язань платників податків та суми платежів, які сплачені та будуть нараховані в наступних звітних періодах;
4) про бюджетне відшкодування податку на додану вартість, включаючи інформацію про заборгованість бюджету з відшкодування податку на додану вартість."
/викладено такі норми в новій редакції /без зміни їх змісту/ з метою усунення юридичної колізії та неоднозначого їх трактування у зв’язку із прийняттям закону від 23.02.2014 № 763-VІІ "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України"" (із змінами згідно із Законом від 27.02.2014 № 798-VІІ)/
 
Враховано   17) частину третю статті 59 викласти в такій редакції:
"3. Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, подають Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним, такі місячні звіти (у галузевому і територіальному розрізі та у розрізі джерел доходів і форм власності) окремо щодо зведеного бюджету України, державного бюджету та місцевих бюджетів:
1) про фактичні надходження податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів бюджету;
2) про податковий борг;
3) про суми надміру сплачених грошових зобов’язань платників податків та суми платежів, які сплачені та будуть нараховані в наступних звітних періодах;
4) про бюджетне відшкодування податку на додану вартість, включаючи інформацію про заборгованість бюджету з відшкодування податку на додану вартість";
 
9. 5) абзац перший частини третьої статті 60 після слів "Кабінету Міністрів України" доповнити словами "Рахунковій палаті";
 
-14- Гєллєр Є.Б.
Атрошенко В.А.
Михальчишин Ю.А.
Шуфрич Н.І.
Путілов А.С.
Шкварилюк В.В.
Медуниця О.В.
Дубневич Я.В.
Пункти 5 розділу 1 викласти в такій редакції:
"5) частину третю статті 60 викласти в такій редакції:
"3. Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, подають Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України такі квартальні звіти (у галузевому і територіальному розрізі та у розрізі джерел доходів і форм власності) окремо щодо зведеного бюджету України, державного бюджету та місцевих бюджетів:
1) про суми списаного податкового боргу - не пізніше 35 днів після закінчення кварталу;
2) про розстрочені і відстрочені суми податкового боргу і грошових зобов’язань платників податків - не пізніше 35 днів після закінчення кварталу;
3) про суми наданих податкових пільг, включаючи втрати доходів бюджету від їх надання, - не пізніше 50 днів після закінчення кварталу і не пізніше 70 днів після закінчення року."
/викладено такі норми в новій редакції /без зміни їх змісту/ з метою усунення юридичної колізії та неоднозначого їх трактування у зв’язку із прийняттям закону від 23.02.2014 № 763/
 
Враховано   18) частину третю статті 60 викласти в такій редакції:
"3. Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, подають Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів України такі квартальні звіти (у галузевому і територіальному розрізі та у розрізі джерел доходів і форм власності) окремо щодо зведеного бюджету України, державного бюджету та місцевих бюджетів:
1) про суми списаного податкового боргу - не пізніше 35 днів після закінчення кварталу;
2) про розстрочені і відстрочені суми податкового боргу і грошових зобов’язань платників податків - не пізніше 35 днів після закінчення кварталу;
3) про суми наданих податкових пільг, включаючи втрати доходів бюджету від їх надання, - не пізніше 50 днів після закінчення кварталу і не пізніше 70 днів після закінчення року";
 
10. 6) у частині першій статті 62 слова "висновки про використання коштів Державного бюджету України з оцінкою ефективності такого використання" замінити словами "висновки про виконання закону про Державний бюджет України з оцінкою ефективності управління коштами державного бюджету";
 
-15- Гєллєр Є.Б.
Атрошенко В.А.
Михальчишин Ю.А.
Шуфрич Н.І.
Путілов А.С.
Шкварилюк В.В.
Медуниця О.В.
Дубневич Я.В.
Пункти 6 розділу 1 викласти в такій редакції:
"6) частину першу статті 62 викласти в такій редакції:
"1. Рахункова палата протягом двох тижнів з дня офіційного подання Кабінетом Міністрів України річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України готує та подає до Верховної Ради України висновки про виконання закону про Державний бюджет України з оцінкою ефективності управління коштами державного бюджету, а також пропозиції щодо усунення порушень, виявлених у звітному бюджетному періоді, та вдосконалення бюджетного процесу загалом."
/викладено такі норми в новій редакції /без зміни їх змісту/ з метою усунення юридичної колізії та неоднозначого їх трактування у зв’язку із прийняттям закону від 23.02.2014 № 763/
 
Враховано   19) частину першу статті 62 викласти в такій редакції:
"1. Рахункова палата протягом двох тижнів з дня офіційного подання Кабінетом Міністрів України річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України готує та подає до Верховної Ради України висновки про виконання закону про Державний бюджет України з оцінкою ефективності управління коштами державного бюджету, а також пропозиції щодо усунення порушень, виявлених у звітному бюджетному періоді, та вдосконалення бюджетного процесу загалом";
20) у пункті 5 частини першої статті 71 слова "кошти від продажу" замінити словами "включаючи кошти від продажу";
21) у пункті 1 частини другої статті 76 слова "загальна сума" замінити словами "загальні суми";
22) частину шосту статті 108 викласти в такій редакції:
"6. Кабінет Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету може здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам між місцевими бюджетами у межах загального обсягу відповідних субвенцій та додаткових дотацій. При цьому обсяги субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту можуть перерозподілятися відповідно до частини шостої статті 102 цього Кодексу, а обсяги субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів розподіляються у порядку, визначеному статтею 61 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів";
 
    -16- Гєллєр Є.Б.
Атрошенко В.А.
Михальчишин Ю.А.
Шуфрич Н.І.
Путілов А.С.
Шкварилюк В.В.
Медуниця О.В.
Дубневич Я.В.
Розділ 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
"_) у пункті 5 частини першої статті 71 слова "кошти від продажу" замінити словами "включаючи кошти від продажу"; " /технічна правка/
 
Враховано    
11. 7) у частині третій статті 109 слова "використання коштів Державного бюджету України" замінити словами "виконання закону про Державний бюджет України";
 
-17- Гєллєр Є.Б.
Атрошенко В.А.
Михальчишин Ю.А.
Шуфрич Н.І.
Путілов А.С.
Шкварилюк В.В.
Медуниця О.В.
Дубневич Я.В.
Пункти 7 розділу 1 викласти в такій редакції:
"7) у статті 109:
абзац восьмий частини першої викласти в такій редакції:
"Верховна Рада України здійснює контроль за діяльністю Рахункової палати щодо виконання нею повноважень, визначених законом.";
пункт 5 частини другої викласти в такій редакції:
"5) взаємодія з Рахунковою палатою (включаючи попередній розгляд висновків і пропозицій Рахункової палати щодо результатів контролю за дотриманням бюджетного законодавства)";
частину третю викласти в такій редакції:
"3. Комітети Верховної Ради України беруть участь у попередньому розгляді питання щодо Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період та проекту закону про Державний бюджет України, а також попередньо розглядають питання про виконання Державного бюджету України (включаючи висновки і пропозиції Рахункової палати щодо результатів контролю за дотриманням бюджетного законодавства) у частині, що віднесена до компетенції комітетів."
/викладено такі норми в новій редакції /без зміни їх змісту/ з метою усунення юридичної колізії та неоднозначого їх трактування у зв’язку із прийняттям закону від 23.02.2014 № 763/
 
Враховано   23) у статті 109:
абзац восьмий частини першої викласти в такій редакції:
"Верховна Рада України здійснює контроль за діяльністю Рахункової палати щодо виконання нею повноважень, визначених законом";
пункт 5 частини другої викласти в такій редакції:
"5) взаємодія з Рахунковою палатою (включаючи попередній розгляд висновків і пропозицій Рахункової палати щодо результатів контролю за дотриманням бюджетного законодавства)";
частину третю викласти в такій редакції:
"3. Комітети Верховної Ради України беруть участь у попередньому розгляді питання щодо Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період та проекту закону про Державний бюджет України, а також попередньо розглядають питання про виконання Державного бюджету України (включаючи висновки і пропозиції Рахункової палати щодо результатів контролю за дотриманням бюджетного законодавства) у частині, що віднесена до компетенції комітетів";
 
12. 8) у статті 110:
 
-18- Гєллєр Є.Б.
Атрошенко В.А.
Михальчишин Ю.А.
Шуфрич Н.І.
Путілов А.С.
Шкварилюк В.В.
Медуниця О.В.
Дубневич Я.В.
Пункти 8 розділу 1 викласти в такій редакції:
8) статтю 110 викласти в такій редакції:
"Стаття 110. Повноваження Рахункової палати з контролю за дотриманням бюджетного законодавства
1. До повноважень Рахункової палати належить здійснення контролю за надходженням та використанням коштів Державного бюджету України, в тому числі за утворенням, обслуговуванням і погашенням державного боргу, ефективністю управління коштами державного бюджету, використанням коштів місцевих бюджетів у частині трансфертів, які надаються з державного бюджету.
2. Рахункова палата за підсумками кожного кварталу подає Верховній Раді України висновки про стан виконання закону про Державний бюджет України, а також пропозиції щодо усунення порушень, виявлених у звітному бюджетному періоді."
/викладено такі норми в новій редакції /без зміни їх змісту/ з метою усунення юридичної колізії та неоднозначого їх трактування у зв’язку із прийняттям закону від 23.02.2014 № 763/
 
Враховано   24) статтю 110 викласти в такій редакції:
"Стаття 110. Повноваження Рахункової палати з контролю за дотриманням бюджетного законодавства
1. До повноважень Рахункової палати належить здійснення контролю за надходженням та використанням коштів Державного бюджету України, в тому числі за утворенням, обслуговуванням і погашенням державного боргу, ефективністю управління коштами державного бюджету, використанням коштів місцевих бюджетів у частині трансфертів, які надаються з державного бюджету.
2. Рахункова палата за підсумками кожного кварталу подає Верховній Раді України висновки про стан виконання закону про Державний бюджет України, а також пропозиції щодо усунення порушень, виявлених у звітному бюджетному періоді";
 
13. частину першу після слів "контролю за" доповнити словами "надходженням та";
 
      
14. у частині другій слова "використання коштів Державного бюджету України" замінити словами "надходження коштів до Державного бюджету України та їх використання".
 
-19- Гєллєр Є.Б.
Волков О.М.
Дубневич Я.В.
Шкварилюк В.В.
Молоток І.Ф.
Розділ 1 доповнити новими пунктами такого змісту:
"_) у пункті 3 розділу VІ "Прикінцеві та перехідні положення" слова і цифри "головних розпорядників бюджетних коштів, залучених ними для здійснення капітальних видатків понад обсяги встановлених бюджетних призначень, та суб’єктів господарювання, що забезпечують реалізацію заходів, пов’язаних з організацією та проведенням фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, а також" замінити словами "суб’єктів господарювання, що забезпечують", передбачивши набрання чинності таким положенням з 01.01.2015 р.
/уточнено редакцію цієї норми Кодексу з метою узгодження її з ч. 1 ст. 17 Кодексу щодо надання державних гарантій суб’єктам господарювання, до яких не належать головні розпорядники бюджетних коштів/
 
Враховано   25) у розділі VІ "Прикінцеві та перехідні положення":
у пункті 3 слова і цифри "головних розпорядників бюджетних коштів, залучених ними для здійснення капітальних видатків понад обсяги встановлених бюджетних призначень, та суб’єктів господарювання, що забезпечують реалізацію заходів, пов’язаних з організацією та проведенням фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні, а також" замінити словами "суб’єктів господарювання, що забезпечують";
підпункт 2 пункту 14 доповнити словами "у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";
26) у тексті Кодексу:
слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики" в усіх відмінках замінити словами "Міністерство фінансів України" у відповідному відмінку;
слова "член Кабінету Міністрів України, відповідальний за формування та реалізацію державної бюджетної політики, або особа, яка виконує його обов'язки" в усіх відмінках замінити словами "Міністр фінансів України" у відповідному відмінку;
після частини третьої статті 10 слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів" в усіх відмінках замінити словами "Казначейство України" у відповідному відмінку;
після частини першої статті 43 слова "органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів" в усіх відмінках замінити словами "органи Казначейства України" у відповідному відмінку.
 
15. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

-20- Гєллєр Є.Б.
Атрошенко В.А.
Михальчишин Ю.А.
Шуфрич Н.І.
Путілов А.С.
Шкварилюк В.В.
Медуниця О.В.
Дубневич Я.В.
Розділ 2 викласти в такій редакції:
"ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Законі України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 110 із наступними змінами):
а) у статті 1:
у частині першій слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";
частину другу після слів "Конституцією України" доповнити словами "Бюджетним кодексом України";
б) у частині першій статті 2 слова "за дотриманням законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного і місцевих бюджетів" замінити словами "за дотриманням бюджетного законодавства";
в) статтю 6 викласти в такій редакції:
"Стаття 6. Фінансове забезпечення діяльності органу державного фінансового контролю
Фінансове забезпечення діяльності органу державного фінансового контролю здійснюється за рахунок коштів державного бюджету";
г) у частині першій статті 8:
у пункті 1:
в абзаці третьому слова "цільовим використанням" замінити словами "цільовим та ефективним використанням";
в абзаці п’ятому слова "складанням бюджетної звітності" замінити словами "веденням бухгалтерського обліку, а також складанням фінансової і бюджетної звітності";
після абзацу четвертого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"достовірністю визначення потреби в бюджетних коштах при складанні планових бюджетних показників;
відповідністю взятих бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі); ".
У зв’язку цим абзаци п’ятий – сьомий вважати відповідно абзацами сьомим – дев’ятим;
у пункті 4 слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";
ґ) у пункті 2 статті 10 слова "зупиняти в межах своїх повноважень бюджетні асигнування" замінити словами "призупиняти в межах своїх повноважень бюджетні асигнування";
2) у главі 27 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133 із наступними змінами):
а) слова "член Кабінету Міністрів України, відповідальний за формування державної бюджетної політики", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики" та "уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів" в усіх відмінках замінити відповідно словами "член Кабінету Міністрів України, відповідальний за формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики" та "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, " у відповідному відмінку;
б) у статті 152:
у частині третій слова та цифри "до 15 квітня року, що передує плановому, але не пізніше ніж за 15 днів до дня розгляду питання на пленарному засіданні Верховної Ради" замінити словами та цифрами "у 10-денний строк з дня надходження такого проекту до Верховної Ради, але не пізніше 15 квітня року, що передує плановому";
перше речення частини п’ятої після слів "що передує плановому" доповнити словами "або чергового за цією датою пленарного тижня".
3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення відповідними центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.".
У зв’язку з цим, пропонується назву законопроекту викласти в такій редакції: "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України".
/передбачено приведення положень Закону "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" у відповідність до норм розділу V Кодексу, а також забезпечено узгодження глави 27 Регламенту Верховної Ради України з Кодексом щодо застосування змінених найменувань державних органів і посадових осіб у бюджетному процесі та уточнено окремі терміни розгляду Основних напрямів бюджетної політики з метою чіткішого їх тлумачення/
 
Враховано (з урахуванням пропозиції Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України)  2. У Законі України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 110 із наступними змінами):
1) у статті 1:
у частині першій слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";
частину другу після слів "Конституцією України" доповнити словами "Бюджетним кодексом України";
2) у частині першій статті 2 слова "за дотриманням законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо державного і місцевих бюджетів" замінити словами "за дотриманням бюджетного законодавства";
3) статтю 6 викласти в такій редакції:
"Стаття 6. Фінансове забезпечення діяльності органу державного фінансового контролю
Фінансове забезпечення діяльності органу державного фінансового контролю здійснюється за рахунок коштів державного бюджету";
4) у частині першій статті 8:
у пункті 1:
в абзаці третьому слова "цільовим використанням" замінити словами "цільовим та ефективним використанням";
після абзацу четвертого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"достовірністю визначення потреби в бюджетних коштах при складанні планових бюджетних показників;
відповідністю взятих бюджетних зобов’язань розпорядниками бюджетних коштів відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі)".
У зв’язку цим абзаци п’ятий – сьомий вважати відповідно абзацами сьомим – дев’ятим;
в абзаці сьомому слова "складанням бюджетної звітності" замінити словами "веденням бухгалтерського обліку, а також складанням фінансової і бюджетної звітності";
у пункті 4 слова "Президентом України" замінити словами "Кабінетом Міністрів України";
5) у пункті 2 статті 10 слова "зупиняти в межах своїх повноважень бюджетні асигнування" замінити словами "призупиняти в межах своїх повноважень бюджетні асигнування".
3. У главі 27 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133 із наступними змінами):
1) у статті 152:
у частині третій слова та цифри "до 15 квітня року, що передує плановому, але не пізніше ніж за 15 днів до дня розгляду питання на пленарному засіданні Верховної Ради" замінити словами та цифрами "у 10-денний строк з дня надходження такого проекту до Верховної Ради, але не пізніше 15 квітня року, що передує плановому";
перше речення частини п’ятої викласти в такій редакції: "Верховна Рада розглядає питання щодо Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період у порядку, визначеному статтею 30 цього Регламенту, не пізніше 30 квітня року, що передує плановому, або протягом тижня, відведеного для пленарних засідань Верховної Ради, який є найближчим після реалізації процедур, передбачених частинами третьою і четвертою цієї статті";
2) слова "член Кабінету Міністрів України, відповідальний за формування державної бюджетної політики", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики" та "уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів" в усіх відмінках замінити відповідно словами "член Кабінету Міністрів України, відповідальний за формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної політики" та "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів" у відповідному відмінку.
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пунктів 5, 11, 12 та абзацу другого пункту 25 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 1 січня 2015 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.