Кількість абзаців - 104 Таблиця поправок


Про відновлення довіри до судової влади в Україні (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про відновлення довіри до судової влади в Україні
 
   Про відновлення довіри до судової влади в Україні
 
2. Цей Закон визначає правові та організаційні засади проведення спеціальної перевірки суддів судів загальної юрисдикції (далі - перевірка суддів) як тимчасового, посиленого заходу з використанням існуючих процедур розгляду питань про притягнення суддів загальної юрисдикції до дисциплінарної відповідальності і звільнення з посади, у зв’язку з порушенням присяги з метою підвищення авторитету судової влади України та довіри громадян до судової гілки влади, відновлення законності і справедливості
 
-1- Мірошниченко І.М.
Мирний О.Б.
Преамбулу законопроекту викласти в такій редакції:
«Цей Закон визначає правові та організаційні засади проведення спеціальної перевірки суддів судів загальної юрисдикції (далі - перевірка суддів) як тимчасового, посиленого заходу з використанням існуючих процедур розгляду питань про притягнення суддів загальної юрисдикції до дисциплінарної відповідальності і звільнення з посади, у зв’язку з порушенням присяги з метою підвищення авторитету судової влади України та довіри громадян до судової гілки влади, відновлення законності і справедливості, а також механізм реабілітації та відновлення прав незаконно засуджених осіб.
 
Відхилено   Цей Закон визначає правові та організаційні засади проведення спеціальної перевірки суддів судів загальної юрисдикції (далі - перевірка суддів) як тимчасового посиленого заходу з використанням існуючих процедур розгляду питань про притягнення суддів загальної юрисдикції до дисциплінарної відповідальності і звільнення з посади у зв’язку з порушенням присяги з метою підвищення авторитету судової влади України та довіри громадян до судової гілки влади, відновлення законності і справедливості.
 
3. Розділ І. Загальні положення
 
   Розділ І. Загальні положення
 
4.

 
-2- Москаленко Я.М.
Доповнити законопроект новою статтею:
«Стаття 1. Мета та завдання Закону
1. Завданням Закону є утвердження в суспільстві верховенства права, законності та справедливості, об’єктивності судового процесу, підвищення авторитету та відновлення довіри громадян до судової влади України.
2. Закон діє з метою вставлення фактів порушення присяги суддями суддів загальної юрисдикції, які виносили рішення, спрямовані на обмеження конституційних прав і свобод громадянина України та людини та притягнення таких до юридичної відповідальності.
3. З метою реалізації даного Закону формується та діє Тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів загальної юрисдикції, в порядку встановленому цим Законом».
 
Відхилено      
5. Стаття 1. Мета перевірки суддів
 
-3- Мірошниченко І.М.
Мирний О.Б.
Назву статті 1 змінити, виклавши її в наступній редакції: «Стаття 1. Мета перевірки суддів та відновлення прав незаконно засуджених осіб».
 
Відхилено   Стаття 1. Мета перевірки суддів
 
6. Метою перевірки суддів є:
 
   Метою перевірки суддів є:
 
7. утвердження в суспільстві верховенства права та законності;
 
-4- Ковальчук Н.В.
У статті 1 розділу І проекту Закону абзац 2 викласти у такій редакції:
«утвердження верховенства права в суспільстві та законності у діяльності судів»
 
Враховано   утвердження верховенства права в суспільстві та законності у діяльності судів;
 
8. відновлення довіри до судової влади в Україні;
 
   відновлення довіри до судової влади в Україні;
 
9. звільнення з посади осіб, що перебувають на посаді судді, у зв’язку з порушеннями ними присяги;
 
-5- Ковальчук Н.В.
У статті 1 розділу І проекту Закону абзац 4 викласти у такій редакції:
«з’ясування фактів, які свідчать про порушення суддями присяги, наявність підстав для притягнення їх до дисциплінарної або кримінальної відповідальності»
 
Враховано   з’ясування фактів, що свідчать про порушення суддями присяги, наявності підстав для притягнення суддів до дисциплінарної або кримінальної відповідальності;
 
10. запобігання та протидія корупції в системі судів загальної юрисдикції.
 
-6- Ковальчук Н.В.
У статті 1 розділу І проекту Закону абзац 5 викласти у такій редакції:
«утвердження у діяльності суддів принципів незалежності і неупередженості.»
 
Враховано   утвердження в діяльності суддів принципів незалежності та неупередженості.
 
    -7- Мірошниченко І.М.
Мирний О.Б.
Статтю 1 викласти в наступній редакції:
«Метою перевірки суддів та відновлення прав незаконно засуджених осіб є:
усунення негативних наслідків порушень конституційних прав людей під час розгляду кримінальних справ судами загальної юрисдикції;
утвердження в суспільстві верховенства права та законності;
відновлення довіри до судової влади в Україні;
звільнення з посади осіб, що перебувають на посаді судді, у зв’язку з порушеннями ними присяги;
запобігання та протидія корупції в системі судів загальної юрисдикції.».
 
Відхилено    
    -8- Луценко І.С.
Статтю 1 викласти у такій редакції:
«Стаття 1. Мета перевірки судді
Метою перевірки суддів є:
утвердження в суспільстві верховенства права та законності;
формування поваги та довіри до судової влади в Україні;
звільнення судді з посади у зв’язку з порушеннями ними Конституції України, законів України та присяги судді;
запобігання та протидія корупції в системі судів загальної юрисдикції».
 
Відхилено    
11. Стаття 2. Строки перевірки суддів
 
-9- Мірошниченко І.М.
Мирний О.Б.
Назву статті 2 змінити, виклавши її в наступній редакції: «Стаття 2. Строки перевірки».
 
Відхилено   Стаття 2. Строки перевірки суддів
 
12. Перевірка суддів проводиться протягом одного року з моменту формування складу Тимчасової спеціальної комісії, що створюється у порядку, визначеному статтею 4 цього Закону.
 
-10- Мірошниченко І.М.
Мирний О.Б.
У частині першій статті 2:
після слів «перевірка суддів» доповнити словами «та рішень щодо незаконно засуджених осіб»;
після слів «формування складу» доповнити словами «Палати з перевірки суддів та Палати з питань реабілітації»;
слова «Тимчасової спеціальної комісії» виключити.
 
Відхилено   Перевірка суддів проводиться протягом одного року з дня формування складу Тимчасової спеціальної комісії, що утворюється у порядку, визначеному статтею 4 цього Закону.
 
    -11- Луценко І.С.
Статтю 2 доповнити частиною другою такого змісту:
«Керівники апарату відповідного суду впродовж десяти днів надають Тимчасовій спеціальній комісії довідку про прийняття суддями суду рішень, зазначених у статті третій цього Закону. За достовірність наданої інформації керівник апарату відповідного суду несе персональну відповідальність. У випадку надання недостовірної або неповної інформації керівник апарату відповідного суду надає пояснення Тимчасовій спеціальній комісії, яка має право ініціювати перед органами прокуратури притягнення керівника апарату відповідного суду до кримінальної відповідальності.»
Частину другу вважати частиною третьою.
 
Відхилено    
13. Заяви про проведення перевірки індивідуально визначеного судді (суддів) згідно статті 3 цього Закону можуть бути подані юридичними або фізичними особами до Тимчасової спеціальної комісії протягом шести місяців з моменту опублікування у газеті «Голос України» повідомлення про її створення.
 
-12- Мірошниченко І.М.
Мирний О.Б.
У частині другій статті 2 частину другу після слів «юридичними або фізичними особами до» доповнити словами «Палати з перевірки суддів»;
слова «Тимчасової спеціальної комісії» виключити.
 
Відхилено   Заяви про проведення перевірки індивідуально визначеного судді (суддів) згідно з статтею 3 цього Закону можуть бути подані юридичними або фізичними особами до Тимчасової спеціальної комісії протягом шести місяців з дня опублікування в газеті «Голос України» повідомлення про її утворення.
Заяви про проведення перевірки індивідуально визначеного судді (суддів) згідно із статтею 3 цього Закону, що подаються подані юридичними або фізичними особами у письмовій формі до Тимчасової спеціальної комісії протягом шести місяців з дня опублікування в газеті «Голос України» повідомлення про її утворення, повинні містити такі відомості:
1) найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я, по батькові для фізичних осіб) особи, яка подає заяву, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти (за наявності);
2) прізвище, ім’я, по батькові судді (суддів), щодо якого (яких) має бути проведена перевірка, його посада;
3) повна назва суду, в якому працює (працюють) відповідний суддя (судді);
4) обґрунтування необхідності проведення перевірки щодо відповідного судді (суддів) з зазначенням судових рішень, що складають зміст перевірки суддів відповідно до цього Закону;
5) перелік матеріалів, які додаються до заяви.
До заяви додаються копії судового (-их) рішення (-нь) прийнятого суддею щодо перевірки якого подається заява, що були винесені у справах (справі) з питань визначених у статті 3 цього Закону, а також у випадках наявності копій рішень апеляційної та касаційної інстанцій у цих справах.
Тимчасова спеціальна комісія може повернути без розгляду заяву заявнику лише у випадку, якщо до такої заяви не додано копій судових рішень або якщо заява не відповідає вимогам, передбаченим цим Законом. Заявник не позбавляється права повторно звернутися із такою заявою після виправлення вищезазначеного недоліку.
Заяви, що надійшли після закінчення визначеного цією статтею строку, а також заяви, відносно яких Тимчасова спеціальна комісія не встигла прийняти рішення до закінчення своїх повноважень, передаються для продовження розгляду до Вищої ради юстиції за загальною процедурою.
 
    -13- Ковальчук Н.В.
Частину 2 статті 2 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
«Заяви про проведення перевірки індивідуально визначеного судді (суддів) згідно статті 3 цього Закону можуть бути подані юридичними або фізичними особами у письмовій формі до Тимчасової спеціальної комісії протягом шести місяців з моменту опублікування у газеті «Голос України» повідомлення про її створення та повинні містити такі відомості:
1) найменування (для юридичних осіб) або ім'я (прізвище, ім'я та по батькові для фізичних осіб), які подають заяву, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), а також їхні номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти, якщо такі є;
2) прізвище, ім’я та по-батькові судді (суддів), щодо якого (яких) повинна бути проведена перевірка та його (їх) посада (и);
3) повна назва суду, в якому працює (працюють) відповідний суддя (судді);
4) обґрунтування необхідності проведення перевірки щодо відповідного судді (суддів) з зазначенням судових рішень, що складають зміст перевірки суддів відповідно до цього Закону;
5) у разі необхідності - клопотання;
6) перелік матеріалів, які додаються до заяви.».
 
Враховано частково    
    -14- Власенко С.В.
Статтю 2 викласти у такій редакції:
«Заява про проведення перевірки судді (суддів) з питань визначених у статті 3 цього Закону може бути подана юридичною або фізичною особою до Тимчасової спеціальної комісії протягом шести місяців з моменту опублікування у газеті «Голос України» повідомлення про її створення.
До заяви додаються копії судового (-их) рішення (-нь) прийнятого суддею щодо перевірки якого подається заява, що були винесені у справах (справі) з питань визначених у статті 3 цього Закону, а також у випадках наявності копій рішень апеляційної та касаційної інстанцій у цих справах.
Тимчасова спеціальна комісія зобов’язана розглянути усі заяви, що надійшли до неї впродовж строку її дії.
Тимчасова спеціальна комісія може повернути без розгляду заяву заявнику лише у випадку, якщо до такої заяви не додано копій судових рішень передбачених частиною 2 цієї статті. Заявник не позбавляється права повторно звернутися із такою заявою після виправлення вищезазначеного недоліку.
Заяви, які на момент закінчення повноважень Тимчасової спеціальної комісії перебуватимуть в процесі розгляду комісії та по яких не прийнято жодного рішення, передаються нею до Вищої ради юстиції або Вищої кваліфікаційній комісії суддів України для закінчення провадження по таким заявам та винесення по ним рішення».
 
Враховано частково    
    -15- Шпенов Д.Ю.
Статтю 2 викласти в такій редакції:
«Перевірка суддів проводиться протягом шести місяців з моменту формування складу Тимчасової спеціальної комісії, що створюється у порядку, визначеному статтею 4 цього Закону.
Заяви про проведення перевірки індивідуально визначеного судді (суддів) згідно статті 3 цього Закону можуть бути подані юридичними або фізичними особами до Тимчасової спеціальної комісії протягом двох місяців з моменту опублікування у газеті «Голос України» повідомлення про її створення.
Заяви, що надійшли після закінчення визначеного цією статтею строку, а також заяви, відносно яких Тимчасова спеціальна комісія не встигла прийняти рішення до закінчення своїх повноважень, передаються для продовження розгляду до Вищої ради юстиції за загальною процедурою.»
 
Враховано частково    
    -16- Лабунська А.В.
У статті 2:
Доповнити новою частиною 3 наступного змісту:
«Після спливу строків, визначених частиною першою цієї статті, матеріали за заявами про проведення перевірки суддів, розгляд яких не закінчено, передаються до Вищої ради юстиції для їх розгляду у загальному порядку.»
 
Відхилено    
    -17- Мірошниченко І.М.
Мирний О.Б.
Статтю 2 доповнити частиною третьою такого змісту:
«Право на звернення до Палати з питань реабілітації має особа, яка вважає, що її права були порушені у зв’язку із незаконним засудженням. Заява може бути подана з дня початку діяльності Палати з питань реабілітації. У заяві наводиться обґрунтування щодо незаконності ухваленого судового рішення, яке набрало законної сили».
 
Відхилено    
14. Стаття 3. Зміст перевірки суддів
 
-18- Мірошниченко І.М.
Мирний О.Б.
Назву статті 3 змінити, виклавши її у наступній редакції: «Стаття 3.Зміст перевірки».
 
Відхилено   Стаття 3. Зміст перевірки суддів
 
15. Суддя суду загальної юрисдикції підлягає перевірці у разі прийняття ним одноособово або у колегії суддів таких рішень:
 
   Суддя суду загальної юрисдикції підлягає перевірці у разі прийняття ним одноособово або у колегії суддів таких рішень:
 
16. 1) про обмеження прав громадян на проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій в Україні у період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом;
 
-19- Стаднійчук Р.В.
У частині 1 статті 3 пункт 1 виключити.
 
Відхилено   1) про обмеження прав громадян на проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій в Україні у період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом;
 
17. 2) про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, залишення їх без змін, продовження строку тримання під вартою, обвинувальних вироків, рішень судів апеляційної та касаційної інстанцій про перегляд обвинувальних вироків, наслідком якого не було їх скасування, щодо осіб, які визнані політичними в’язнями, за дії повязані з їх політичною та громадською діяльністю;
 
   2) про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, залишення їх без змін, продовження строку тримання під вартою, обвинувальних вироків, рішень судів апеляційної та касаційної інстанцій про перегляд обвинувальних вироків, наслідком якого не було їх скасування, щодо осіб, які визнані політичними в’язнями, за дії повязані з їх політичною та громадською діяльністю;
 
18. 3) про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, залишення їх без змін, продовження строку тримання під вартою, обвинувальних вироків щодо осіб, які були учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом;
 
-20- Лабунська А.В.
У частині 1 статті 3:
Пункт 3 викласти у наступній редакції:
«3) про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, залишення їх без змін, продовження строку тримання під вартою, обвинувальних вироків щодо осіб, які були учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом, у зв’язку з їх участю у таких акціях;»
 
Враховано   3) про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, залишення їх без змін, продовження строку тримання під вартою, обвинувальних вироків щодо осіб, які були учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом, у зв’язку з їх участю у таких акціях;
 
19. 4) про накладення адміністративних стягнень у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами на підставі статті 122-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення за невиконання водіями вимог працівника міліції про зупинку транспортного засобу та про залишення зазначених рішень без змін судом апеляційної інстанції в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом;
 
-21- Лабунська А.В.
Пункт 4 викласти у наступній редакції:
«4) про накладення адміністративних стягнень на осіб, які були учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом, у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами на підставі статті 122-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення за невиконання водіями вимог працівника міліції про зупинку транспортного засобу та про залишення зазначених рішень без змін судом апеляційної інстанції в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом;»
 
Враховано   4) про накладення адміністративних стягнень на осіб, які були учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом, у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами на підставі статті 122-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення за невиконання водіями вимог працівника міліції про зупинку транспортного засобу та про залишення зазначених рішень без змін судом апеляційної інстанції в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом;
 
    -22- Власенко С.В.
Пункт 4 статті 3 викласти у такій редакції:
«4) про накладення адміністративних стягнень у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами на підставі статті 122-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення за невиконання водіями вимог працівника міліції про зупинку транспортного засобу та про залишення зазначених рішень без змін судом апеляційної інстанції щодо осіб, які були учасниками масових акцій протесту в м. Києві та інших містах України у період з 28 грудня 2013 року до дня набрання чинності цим Законом;»
 
Відхилено    
20. 5) про накладення адміністративних стягнень на підставі статті 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця та про залишення зазначених рішень без змін судом апеляційної інстанції в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом;
 
-23- Лабунська А.В.
Пункт 5 викласти у наступній редакції:
«5) про накладення адміністративних стягнень на осіб, які були учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом, на підставі статті 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця та про залишення зазначених рішень без змін судом апеляційної інстанції в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом.»
 
Враховано   5) про накладення адміністративних стягнень на осіб, які були учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом, на підставі статті 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця та про залишення зазначених рішень без змін судом апеляційної інстанції в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом.
 
    -24- Власенко С.В.
Пункт 5 статті 3 викласти у такій редакції:
«5) про накладення адміністративних стягнень на підставі статті 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця та про залишення зазначених рішень без змін судом апеляційної інстанції щодо осіб, які були учасниками масових акцій протесту в місті Києві та інших містах України в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом;»
 
Відхилено    
21. 6) про накладення адміністративних стягнень на підставі статті 185-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій та про залишення зазначених рішень без змін судом апеляційної інстанції в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом;
 
-25- Лабунська А.В.
Пункт 6 викласти у наступній редакції:
6) про накладення адміністративних стягнень на осіб, які були учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом, на підставі статті 185-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій та про залишення зазначених рішень без змін судом апеляційної інстанції в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом.
 
Враховано   6) про накладення адміністративних стягнень на осіб, які були учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом, на підставі статті 185-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій та про залишення зазначених рішень без змін судом апеляційної інстанції в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом.
 
22. 7) про накладення адміністративних стягнень на підставі статті 185-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення за створення умов для організації і проведення з порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій та про залишення зазначених рішень без змін судом апеляційної інстанції в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом;
 
-26- Лабунська А.В.
Пункт 7 викласти у наступній редакції:
7) про накладення адміністративних стягнень на підставі статті 185-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення на осіб, які були учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом, за створення умов для організації і проведення з порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій та про залишення зазначених рішень без змін судом апеляційної інстанції в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом.
 
Враховано   7) про накладення адміністративних стягнень на підставі статті 185-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення на осіб, які були учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом, за створення умов для організації і проведення з порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій та про залишення зазначених рішень без змін судом апеляційної інстанції в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом.
 
23. 8) у справах, пов’язаних з проведенням виборів до Верховної Ради України сьомого скликання скасуваня їх результатів або позбавлення статусу народного депутата України особи, яка була обрана народним депутатом до Верховної Ради України сьомого скликання (перевірка суддів проводиться за ініціативою суб’єкта виборчого процесу, чиї права або інтереси порушені, або за ініціативою Вищої ради юстиції);
 
-27- Федорук М.Т.
У частині 1 статті 3:
пункт 8 викласти у наступній редакції:
«8) у справах, пов’язаних з проведенням виборів до Верховної Ради України сьомого скликання скасуваня їх результатів або позбавлення статусу народного депутата України особи, яка була обрана народним депутатом до Верховної Ради України сьомого скликання (перевірка суддів проводиться за ініціативою суб’єкта виборчого процесу, чиї права або інтереси порушено».
 
Відхилено   8) у справах, пов’язаних з проведенням виборів до Верховної Ради України сьомого скликання, скасування їх результатів або позбавлення статусу народного депутата України особи, яка була обрана народним депутатом до Верховної Ради України сьомого скликання (перевірка суддів проводиться за заявою особи чиї права або інтереси були порушені безпосередньо);
 
    -28- Власенко С.В.
Пункт 8 статті 3 викласти у такій редакції:
«8) у справах, пов’язаних з проведенням виборів до Верховної Ради України сьомого скликання, скасування їх результатів або позбавлення статусу народного депутата України особи, яка була обрана народним депутатом до Верховної Ради України сьомого скликання (перевірка суддів проводиться за заявою особи чиї права або інтереси були порушені безпосередньо).»
 
Враховано    
    -29- Стаднійчук Р.В.
У частині 1 статті 3 пункт 8 викласти в такій редакції:
«8) у справах, пов’язаних із проведенням виборів до Верховної Ради України VІІ скликання в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197, 223 у 2013 році та/або позбавлення статусу народного депутата України особи, яка була обрана народним депутатом до Верховної Ради України сьомого скликання (у цих випадках перевірка суддів проводиться за ініціативою суб’єкта виборчого процесу, чиї права або інтереси порушені)»
У зв’язку з виключенням пункту 1, пункти 1-10 вважати пунктами 1-9.
 
Відхилено    
    -30- Ковальчук Н.В.
Пункт 8 частини 1 статті 3 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
«8) у справах, пов’язаних з проведенням виборів до Верховної Ради України сьомого скликання, скасування їх результатів або позбавлення статусу народного депутата України особи, яка була обрана народним депутатом до Верховної Ради України сьомого скликання (перевірка суддів проводиться за скаргами суб’єктів виборчого процесу, чиї права або інтереси порушені);».
 
Відхилено    
24. 9) про надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відносно осіб, які були учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року;
 
-31- Лабунська А.В.
Пункт 9 викласти у наступній редакції:
9) про надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відносно осіб, які були учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року, у зв’язку з їх участю у таких акціях;
 
Враховано   9) про надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відносно осіб, які були учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року, у зв’язку з їх участю у таких акціях;
 
25. 10) щодо яких рішенням Європейського суду з прав людини встановлено порушення Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, у тому числі статей 14 та 18 цієї Конвенції, які були спричинені діями або бездіяльністю судді, що містить ознаки порушення присяги судді.
 
-32- Дерев'янко Ю.Б.
У статті 3 проекту:
виключити пункт 10;
доповнити новою частиною у такій редакції:
«Перевірка проводиться також щодо суддів, які одноособово або у колегії суддів розглядали справу або ухвалили рішення з допущенням порушень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, констатованих у рішенні Європейського суду з прав людини, у тому числі порушень статей 14 та 18 цієї Конвенції».
 
Враховано частково   Перевірка проводиться також щодо суддів, які одноособово або у колегії суддів розглядали справу або ухвалили рішення з допущенням порушень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, констатованих у рішенні Європейського суду з прав людини.
 
    -33- Власенко С.В.
У пункті 10 статті 3 слова «у тому числі» виключити.
 
Відхилено    
    -34- Ковальчук Н.В.
Пункт 10 частини 1 статті 3 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
«10) щодо яких рішенням Європейського суду з прав людини встановлено порушення Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, у тому числі статей 14 та 18 цієї Конвенції, які були спричинені діями або бездіяльністю судді, що містить ознаки порушення присяги судді в період з 2010 року до дня набрання чинності чим Законом».
 
Відхилено    
    -35- Луценко І.С.
Пункт 10 Статті 3 викласти у такій редакції:
«10) щодо яких рішеннями міжнародних судових установ, юрисдикція яких визнана Україною, встановлено порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом, у тому числі щодо яких рішенням Європейського суду з прав людини встановлено порушення Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (статті 1-18), які були спричинені внаслідок порушення суддями Конституції України, законів України та присяги судді»
 
Відхилено    
    -36- Чумак В.В.
Статтю 3 доповнити:
пунктом 11 у такій редакції:
«11) щодо грубого порушення майнових прав фізичних та юридичних осіб, що мали місце у господарських судах після 30 липня 2010 року та призвели до істотних наслідків»;
частиною другою у такій редакції:
«Декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру суддів загальної юрисдикції підлягають перевірці на предмет достовірності та повноти відомостей, що у них містяться».
 
Відхилено    
    -37- Мірошниченко І.М.
Мирний О.Б.
Статтю 3 доповнити частиною другою такого змісту:
«Судове рішення по кримінальній справі, яке набрало законної сили підлягає перевірці, якщо заява про реабілітацію особи (осіб), яка (які) була (були) незаконно засуджена (засуджені) міститиме достатньо підстав незаконності такого рішення».
 
Відхилено    
    -38- Шпенов Д.Ю.
Статтю 3 викласти в такій редакції:
«Суддя суду загальної юрисдикції підлягає перевірці за ініціативою особи, чиї права або інтереси порушені, у разі прийняття ним одноособово або у колегії суддів таких рішень:
1) про незаконне обмеження прав громадян на проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій в Україні у період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року та були спрямовані на суттєве обмеження конституційних прав і свобод громадян;
2) про незаконне обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, залишення їх без змін, продовження строку тримання під вартою, обвинувальних вироків, рішень судів апеляційної та касаційної інстанцій, прийнятих за результатами розгляду апеляційних та касаційних скарг на такі рішення, наслідком якого не було їх скасування, щодо осіб, дії яких пов’язані з їх політичною та громадською діяльністю в період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року;
3) про незаконне обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, залишення їх без змін, продовження строку тримання під вартою, обвинувальних вироків щодо осіб, які були учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року та були спрямовані на суттєве обмеження конституційних прав і свобод громадян;
4) про незаконне накладення адміністративних стягнень на підставі статті 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця та про залишення зазначених рішень без змін судом апеляційної інстанції в період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року та були спрямовані на суттєве обмеження конституційних прав і свобод громадян;
6) про незаконне накладення адміністративних стягнень на підставі статті 185-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій та про залишення зазначених рішень без змін судом апеляційної інстанції в період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року та були спрямовані на суттєве обмеження конституційних прав і свобод громадян;
7) про незаконне накладення адміністративних стягнень на підставі статті 185-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення за створення умов для організації і проведення з порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій та про залишення зазначених рішень без змін судом апеляційної інстанції в період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року та були спрямовані на суттєве обмеження конституційних прав і свобод громадян;
8) про незаконне надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відносно осіб, які були учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року та були спрямовані на суттєве обмеження конституційних прав і свобод громадян.»
 
Відхилено    
26. Стаття 4. Тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів судів загальної юрисдикції
 
-39- Мірошниченко І.М.
Мирний О.Б.
Назву статті 4 змінити, виклавши її в наступній редакції: «Стаття 4. Тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів судів загальної юрисдикції та питань реабілітації осіб, які були незаконно засуджені»
 
Відхилено   Стаття 4. Тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів судів загальної юрисдикції
Тимчасова спеціальна комісія здійснює свою діяльність у формі засідань, які фіксуються протокольно.
Тимчасова спеціальна комісія здійснює свою діяльність на підставі цього Закону та Регламенту про Тимчасову спеціальну комісію, який затверджується на першому засіданні Тимчасової спеціальної комісії.
 
    -40- Москаленко Я.М.
Статтю 4 законопроекту доповнити таким змістом:
«Тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів загальної юрисдикції (далі – Тимчасова спеціальна комісія) є колегіальним, незалежним органом без статусу юридичної особи, покликаною для встановлення фактів порушення присяги суддів при розгляді особливої категорії справ та, як наслідок подальшого відродження та остаточного встановлення принципу верховенства права при здійсненні правосуддя.
2. Тимчасова спеціальна комісія створюється та здійснює свої функції в межах компетенції при Вищій раді юстиції.
3. Тимчасова спеціальна комісія здійснює свою діяльність у формі засідань, які фіксуються протокольно, за результатами яких складаються висновки.
4. Тимчасова спеціальна комісія здійснює свою діяльність на підставі цього Закону та Регламенту про Тимчасову спеціальну комісію, який затверджується на першому засіданні Тимчасової спеціальної комісії».
 
Враховано частково    
27. З метою реалізації цього Закону формується Тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів судів загальної юрисдикції (далі - Тимчасова спеціальна комісія), яка складається із 15 членів.
 
-41- Шпенов Д.Ю.
Частину 1 статті 4 викласти в такій редакції:
«Тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів судів загальної юрисдикції (далі - Тимчасова спеціальна комісія) є незалежним колегіальним органом, що утворюється і діє впродовж визначеного цим Законом строку при Вищій раді юстиції, завданням якого є з’ясування ознак порушення присяги суддями судів загальної юрисдикції у зв’язку з прийняттям ними одноособово або у складі колегії суддів рішень у категоріях справ, що перелічені у статті 3 цього Закону, та ініціювання питання про притягнення їх до дисциплінарної відповідальності. Тимчасова спеціальна комісія складається із 15 членів.»
 
Відхилено   З метою реалізації цього Закону формується Тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів судів загальної юрисдикції (далі - Тимчасова спеціальна комісія), яка складається із 15 членів.
 
28. Верховний Суд України призначає до Тимчасової спеціальної комісії 5 членів, які повинні бути суддями у відставці, що протягом останніх п’яти років перебування на посаді судді не обіймали адміністративні посади в судах.
 
-42- Шпенов Д.Ю.
У частині 2 статті 4 після слів «Верховний суд України» доповнити «та з’їзд суддів України», слово «призначає» замінити на «призначають», перед словами «5 членів» доповнити словом «по».
 
Відхилено   Пленум Верховного Суду України обирає до Тимчасової спеціальної комісії 5 членів, які повинні бути суддями у відставці, що протягом останніх п’яти років перебування на посаді судді не обіймали адміністративні посади в судах, а також не є членами будь-якої політичної партії.
 
    -43- Дерев'янко Ю.Б.
У частині другій статті 4 слова «Верховний Суд України» замінити словами «Рада суддів України».
 
Відхилено    
    -44- Ковальчук Н.В.
Частину 2 статті 4 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
«Верховний Суд України призначає до Тимчасової спеціальної комісії 5 членів, які повинні бути суддями у відставці, що протягом останніх п’яти років перебування на посаді судді не обіймали адміністративні посади в судах, а також не є членами будь-якої політичної партії».
 
Враховано частково    
    -45- Стаднійчук Р.В.
Частини 2 та 3 статті 4 викласти у такій редакції:
«Вища рада юстиції та Вища кваліфікаційна комісія суддів України з числа осіб, що не є членами цих органів призначають до Тимчасової спеціальної комісії по 4 члени, які повинні бути суддями, обраними безстроково.
Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України призначають до Тимчасової спеціальної комісії 2 та 5 членів відповідно з числа представників громадськості, які є громадянами України, мають вищу юридичну освіту та стаж роботи у галузі права не менше п’яти років»
 
Відхилено    
    -46- Кальцев С.Ф.
Частину другу та третю статті 4 викласти у такій редакції:
«З'їзд суддів України призначає до Тимчасової спеціальної комісії 4 члена, які повинні бути суддями, що протягом останніх 3 років перебування на посаді судді не обіймали адміністративні посади в судах.
Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики та Верховна Рада України призначають до Тимчасової спеціальної комісії по 4 члени - двоє з яких мають бути суддями.
 
Відхилено    
    -47- Федорук М.Т.
У статті 4 частини 2 та 3 викласти у такій редакції:
«Вища рада юстиції та Вища кваліфікаційна комісія суддів України з числа осіб, що не є членами цих органів призначають до Тимчасової спеціальної комісії по 4 члени, які повинні бути суддями, обраними безстроково.
Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України призначають до Тимчасової спеціальної комісії 2 та 5 членів відповідно з числа представників громадськості, які є громадянами України, мають вищу юридичну освіту та стаж роботи у галузі права не менше п’яти років»;
 
Відхилено    
29. Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики та Верховна Рада України призначають до Тимчасової спеціальної комісії по 5 членів - представників громадськості, які є громадянами України та мають вищу юридичну освіту.
 
-48- Шпенов Д.Ю.
У частині 3 статті 4 слова «та Верховна Рада України» виключити, слово «призначають» замінити на «призначає», слово «по» виключити.
 
Відхилено   Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики та Верховна Рада України призначають до Тимчасової спеціальної комісії по 5 членів - представників громадськості, які є громадянами України та мають вищу юридичну освіту.
 
    -49- Смітюх Г.Є.
Частину третю статті 4 викласти в такій редакції:
«Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики та Верховна Рада України призначають до Тимчасової спеціальної комісії по 5 членів – три з п’яти членів мають бути суддями у відставці, два з п’яти членів повинні бути представниками громадськості, які є громадянами України, мають вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше десяти років».
 
Відхилено    
    -50- Ковальчук Н.В.
Частину 3 статті 4 розділу І проекту Закону викласти у такій редакії:
«Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини призначають до Тимчасової спеціальної комісії по 5 членів - представників громадськості, які є громадянами України, мають вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше ніж п’ять років, а також не є членами будь-якої політичної партії».
 
Відхилено    
    -51- Кальцев С.Ф.
Доповнити статтю 4 частиною четвертою такого змісту:
"З'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ призначають до Тимчасової спеціальної комісії 3 члени"
Частину четверту-чотирнадцяту статті 4 вважати частинами п'ятою-п'ятнадцятою відповідно.
 
Відхилено    
30. Не можуть бути призначені до складу Тимчасової спеціальної комісії народні депутати України, обрані до Верховної Ради України сьомого скликання, державні службовці, діючі судді, особи, які протягом останніх десяти років працювали на посадах у правоохоронних органах, притягувалися судом до адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення або кримінальної відповідальності.
 
-52- Федорук М.Т.
В частині 4 статті 4 слова «діючи судді» - виключити.
 
Відхилено   Не можуть бути призначені до складу Тимчасової спеціальної комісії народні депутати України, обрані до Верховної Ради України сьомого скликання, державні службовці, діючі судді, особи, які протягом останніх десяти років працювали на посадах у правоохоронних органах, притягувалися судом до адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення або кримінальної відповідальності.
 
    -53- Стаднійчук Р.В.
В частині 4 статті 4 слова «діючи судді» - виключити.
 
Відхилено    
    -54- Кальцев С.Ф.
В частині п'ятій статті 4 слова «діючі судді» виключити;
 
Відхилено    
    -55- Шпенов Д.Ю.
Частину 4 статті 4 викласти в такій редакції:
«На посаду члена Тимчасової спеціальної комісії може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти п'яти років і не старший шістдесяти п'яти років, за винятком суддів у відставці, який має високі морально-ділові якості і авторитет у суспільстві, вищу юридичну освіту, стаж роботи в галузі права не менш як десять років упродовж останніх десяти років, проживає в Україні не менш як десять років та володіє державною мовою.»
 
Відхилено    
    -56- Шпенов Д.Ю.
Після частини 4 доповнити статтю 4 двома новими частинами, змінивши подальшу нумерацію, та викласти їх в такій редакції:
«Не можуть бути призначені членами Тимчасової спеціальної комісії громадяни:
1) визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними;
2) які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків члена органу з питань дисциплінарної відповідальності суддів;
3) притягувалися судом до адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення або кримінальної відповідальності;
4) які мають не зняту чи не погашену судимість.»
«З метою забезпечення неупередженої діяльності Тимчасової спеціальної комісії і довіри суспільства не можуть бути призначені її членами також:
народні депутати України, обрані до Верховної Ради України сьомого скликання;
державні службовці;
особи, які протягом останніх десяти років працювали на посадах у правоохоронних органах
члени політичних партій;
особи, які є членами об’єднань громадян, мета або діяльність яких ставить під сумнів їх неупередженість;
особи, які брали участь у розгляді справ, що перелічені у статті 3 цього Закону, в якості сторони чи третьої особи, їх представника, підозрюваного, обвинуваченого або підсудного, їх захисника, слідчого чи прокурора;
особи, дії або публічні висловлювання яких ставлять під сумнів їх неупередженість.»
 
Відхилено    
31. Тимчасова спеціальна комісія на своєму першому засіданні затверджує регламент своєї роботи, обирає із свого складу голову, заступника голови і секретаря.
 
-57- Дерев'янко Ю.Б.
У частині п'ятій статті 4 після слова «роботи» додати слова «який оприлюднюється на веб-сайті Вищої ради юстиції та в газеті «Голос України».
 
Враховано   Тимчасова спеціальна комісія на своєму першому засіданні затверджує регламент своєї роботи, який оприлюднюється на веб-сайті Вищої ради юстиції та в газеті «Голос України, обирає із свого складу голову, заступника голови і секретаря.
 
32. Тимчасова спеціальна комісія вважається створеною за умови призначення до її складу не менше дев’яти членів, про що робиться повідомлення на веб-сайті Вищої ради юстиції та в газеті «Голос України».
 
-58- Шпенов Д.Ю.
Частину 6 статті 4 змінити нумерацію на частину 8, в цій частині слово «дев’яти» замінити на слово «одинадцяти».
 
Відхилено   Тимчасова спеціальна комісія вважається створеною за умови призначення до її складу не менше дев’яти членів, про що робиться повідомлення на веб-сайті Вищої ради юстиції та в газеті «Голос України».
 
33. Засідання Тимчасової спеціальної комісії є повноважним за умови присутності більшості від її загального складу.
 
-59- Шпенов Д.Ю.
Частину 7 статті 4 змінити нумерацію на частину 9, в цій частині слова «за умови присутності більшості від її загального складу» замінити словами «якщо в ньому бере участь не менше двох третин від її загального складу».
 
Відхилено   Засідання Тимчасової спеціальної комісії є повноважним за умови присутності більшості від її загального складу.
 
34. Тимчасова спеціальна комісія приймає рішення шляхом голосування більшістю від присутніх на засіданні.
 
   Тимчасова спеціальна комісія приймає рішення шляхом голосування більшістю від присутніх на засіданні.
 
35. Гласність роботи Тимчасової спеціальної комісії забезпечується шляхом публікації щомісячного звіту про результати її діяльності та повідомлення про дату, час, місце і порядок денний засідання Тимчасової спеціальної комісії не пізніше, ніж за 5 днів до його проведення, на веб-сайті Вищої ради юстиції та в газеті «Голос України».
 
-60- Дерев'янко Ю.Б.
В частині дев’ятій статті 4 слова «та в» замінити словами «та/або в».
 
Враховано   Гласність роботи Тимчасової спеціальної комісії забезпечується шляхом публікації щомісячного звіту про результати її діяльності та повідомлення про дату, час, місце і порядок денний засідання Тимчасової спеціальної комісії, посада, прізвище, ім’я та по-батькові судді, щодо якого здійснюється перевірка, не пізніше, ніж за 5 днів до його проведення, на веб-сайті Вищої ради юстиції та/або в газеті «Голос України».
 
    -61- Ковальчук Н.В.
У частині 9 статті 4 розділу І проекту Закону слова «та в газеті «Голос України» виключити.
 
Відхилено    
    -62- Власенко С.В.
У статті 4 в абзаці 9 після слів «час, місце» доповнити словами «ПІБ суддів».
 
Відхилено    
    -63- Лабунська А.В.
У статті 4:
Частину 9 викласти у наступній редакції:
«Гласність роботи Тимчасової спеціальної комісії забезпечується шляхом публікації щомісячного звіту про результати її діяльності та повідомлення про дату, час, місце і порядок денний засідання Тимчасової спеціальної комісії, посада, прізвище, ім’я та по-батькові судді, щодо якого здійснюється перевірка, не пізніше, ніж за 5 днів до його проведення, на веб-сайті Вищої ради юстиції та в газеті «Голос України»«
 
Враховано частково    
    -64- Шпенов Д.Ю.
Після частини 9 статтю 4 доповнити двома новими частинами, змінивши подальшу нумерацію, та викласти їх в такій редакції:
«Рішення Тимчасової спеціальної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від загального складу Тимчасової спеціальної комісії.»
«Перше засідання Тимчасової спеціальної комісії скликається через тиждень після складення присяги всіма її членами.
Член Тимчасової спеціальної комісії перед вступом на посаду складає на засіданні Вищої ради юстиції присягу такого змісту: "Присягаю сумлінно, чесно і неупереджено виконувати обов'язки члена Тимчасової спеціальної комісії з метою з’ясування ознак порушення присяги суддями судів загальної юрисдикції та ініціювання питання про притягнення їх до відповідальності, захисту суддівського корпусу від поширення неправдивої інформації та відновлення довіри до судової влади в Україні.»
 
Відхилено    
36. Засідання Тимчасової спеціальної комісії проводяться з допуском засобів масової інформації.
 
   Засідання Тимчасової спеціальної комісії проводяться з допуском засобів масової інформації.
 
37. Тимчасова спеціальна комісія діє при Вищій раді юстиції.
 
   Тимчасова спеціальна комісія діє при Вищій раді юстиції.
 
38. Діяльність Тимчасової спеціальної комісія припиняється після закінчення строку, визначеного у статті 2 цього Закону, про що на офіційному веб-сайті Вищої ради юстиції робиться відповідне повідомлення. Вказане повідомлення також публікуються у газетах «Голос України» та/або «Урядовий кур’єр».
 
-65- Дерев'янко Ю.Б.
У частині дванадцятій статті 4 слова «та/або «Урядовий кур’єр»« виключити;
 
Враховано   Діяльність Тимчасової спеціальної комісія припиняється після закінчення строку, визначеного у статті 2 цього Закону, про що на офіційному веб-сайті Вищої ради юстиції робиться відповідне повідомлення. Вказане повідомлення також публікуються у газетах «Голос України».
 
    -66- Ковальчук Н.В.
Частину 12 статті 4 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
«Діяльність Тимчасової спеціальної комісії припиняється після закінчення строку, визначеного у статті 2 цього Закону. Справи, що знаходилися на розгляді Вищої Ради Юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів та не були розглянуті до формування складу Тимчасової спеціальної комісії, підлягають передачі Тимчасовій спеціальній комісії з моменту сформування її складу. У разі, якщо на розгляді Тимчасової спеціальної комісії залишилися справи, які не були розглянуті до закінчення строку, визначеного у статті 2 цього Закону, такі справи передаються на розгляд відповідно Вищої Ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Про припинення діяльності Тимчасової спеціальної комісії робиться відповідне повідомлення на офіційному веб-сайті Вищої ради юстиції, а також публікуються у газеті «Голос України».
 
Відхилено    
39. На членів Тимчасової спеціальної комісії на час виконання повноважень поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».
 
-67- Бондарчук О.В.
Видалити абзац 13 статті 4.
 
Враховано      
    -68- Ковальчук Н.В.
Частину 13 статті 4 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
«Заяви від юридичних та фізичних осіб про проведення перевірки індивідуально визначеного судді (суддів) приймаються до розгляду Тимчасовою спеціальною комісією протягом п’яти календарних днів з моменту їх отримання та у разі дотримання заявниками вимог щодо оформлення заяв, встановлених статтею 2 цього Закону. Про прийом заяви до розгляду або відмову від прийому заяви Тимчасова спеціальна комісія повідомляє заявника та відповідного суддю поштою або іншими засобами зв’язку протягом трьох календарних днів з моменту прийняття відповідного рішення.».
 
Відхилено    
40. За членами Тимчасової спеціальної комісії на час здійснення повноважень зберігаються статус та місце їх постійної роботи. Зазначені особи на цей період звільняються від виконання своїх обов’язків за основним місцем роботи із збереженням загального та спеціального стажу.
 
-69- Мірошниченко І.М.
Мирний О.Б.
Статтю 4 викласти в такій редакції:
«З метою реалізації цього Закону формується Палата з перевірки суддів судів загальної юрисдикції Тимчасової спеціальної комісії (далі — Палата з перевірки суддів), яка складається із 15 членів та Палата з питань реабілітації осіб, які були незаконно засуджені Тимчасової спеціальної комісії (далі – Палата з питань реабілітації), яка складається з 15 членів.
Верховний Суд України призначає до Палати з перевірки суддів 5 членів, які повинні бути суддями у відставці, що протягом останніх п’яти років перебування на посаді судді не обіймали адміністративні посади в судах.
Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики та Верховна Рада України призначають до Палати з перевірки суддів по 5 членів - представників громадськості, які є громадянами України та мають вищу юридичну освіту.
Верховний Суд України призначає до Палати з питань реабілітації 5 членів, які повинні бути суддями у відставці, що протягом останніх п’яти років перебування на посаді судді не обіймали адміністративні посади в судах.
Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики та Верховна Рада України призначають до Палати з питань реабілітації по 5 членів - представників громадськості, які є громадянами України та мають вищу юридичну освіту.
Не можуть бути призначені до складу Палати з перевірки суддів та Палати з питань реабілітації народні депутати України, обрані до Верховної Ради України сьомого скликання, державні службовці, діючі судді, особи, які протягом останніх десяти років працювали на посадах у правоохоронних органах, притягувалися судом до адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення або кримінальної відповідальності.
Палата з перевірки суддів та Палата з питань реабілітації на своєму першому засіданні затверджує регламент своєї роботи, обирає із свого складу голову, заступника голови і секретаря.
Палата з перевірки суддів та/чи Палата з питань реабілітації вважається створеною за умови призначення до її складу не менше дев’яти членів, про що робиться повідомлення на веб-сайті Вищої ради юстиції та в газеті «Голос України».
Засідання Палати з перевірки суддів та/чи Палати з питань реабілітації є повноважним за умови присутності більшості від її загального складу.
Палата з перевірки суддів та/чи Палата з питань реабілітації приймає рішення шляхом голосування більшістю від присутніх на засіданні.
Гласність роботи Палати з перевірки суддів та/чи Палати з питань реабілітації забезпечується шляхом публікації щомісячного звіту про результати її діяльності та повідомлення про дату, час, місце і порядок денний засідання не пізніше, ніж за 5 днів до його проведення, на веб-сайті Вищої ради юстиції та в газеті «Голос України».
Засідання Палата з перевірки суддів та/чи Палата з питань реабілітації проводяться з допуском засобів масової інформації.
Палата з перевірки суддів та Палата з питань реабілітації діє при Вищій раді юстиції.
Діяльність Палати з перевірки суддів та Палати з питань реабілітації припиняється після закінчення строку, визначеного у статті 2 цього Закону, про що на офіційному веб-сайті Вищої ради юстиції робиться відповідне повідомлення. Вказане повідомлення також публікуються у газетах «Голос України» та/або «Урядовий кур’єр».
На членів Палати з перевірки суддів та Палати з питань реабілітації на час виконання повноважень поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».
За членами Палати з перевірки суддів та Палати з питань реабілітації на час здійснення повноважень зберігаються статус та місце їх постійної роботи. Зазначені особи на цей період звільняються від виконання своїх обов’язків за основним місцем роботи із збереженням загального та спеціального стажу».
 
Відхилено   За членами Тимчасової спеціальної комісії на час здійснення повноважень зберігаються статус та місце їх постійної роботи. Зазначені особи на цей період звільняються від виконання своїх обов’язків за основним місцем роботи із збереженням загального та спеціального стажу.
Стаття 5. Припинення повноважень члена Тимчасової спеціальної комісії
Повноваження члена Тимчасової спеціальної комісії припиняються у разі:
1) закінчення визначеного цим Законом строку повноважень Тимчасової спеціальної комісії;
2) набрання законної сили обвинувальним щодо нього вироком суду;
3) втрати ним громадянства України;
4) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;
5) подання ним за власним бажанням заяви про припинення повноважень;
6) його смерті.
 
    -70- Шпенов Д.Ю.
Доповнити законопроект статтею 4-1 та викласти її в такій редакції:
«Стаття 4-1. Припинення повноважень члена Тимчасової спеціальної комісії
Повноваження члена Тимчасової спеціальної комісії припиняються у разі:
1) закінчення визначеного цим Законом строку повноважень Тимчасової спеціальної комісії;
2) набрання законної сили обвинувальним щодо нього вироком суду;
3) втрати ним громадянства України;
4) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;
5) з’ясування обставин, що відповідно до положень цього Закону перешкоджають обранню (призначенню) на посаду члена Тимчасової спеціальної комісії;
6) подання ним за власним бажанням заяви про припинення повноважень;
7) неможливості виконувати свої обов'язки за станом здоров'я при наявності виданого в установленому порядку медичного висновку;
8) порушення присяги, у тому числі й порушення вимог щодо неупередженості, або скоєння аморального вчинку.
9) його смерті.
Рішення про припинення повноважень члена Тимчасової спеціальної комісії з підстав, передбачених пунктами 5, 8 частини першої цієї статті, приймає Вища рада юстиції.»
 
Враховано частково    
    -71- Шпенов Д.Ю.
Доповнити законопроект статтею 4-2 та викласти її в такій редакції:
«Стаття 4-2. Відвід члена Тимчасової спеціальної комісії
Член Тимчасової спеціальної комісії не має права проводити перевірку щодо наявності підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, брати участь у розгляді питання та прийнятті рішення і підлягає відводу (самовідводу), якщо будуть установлені обставини, що викликають сумнів у його безсторонності та неупередженості. За наявності таких обставин член Тимчасової спеціальної комісії повинен заявити самовідвід. З тих самих підстав відвід члену Комісії можуть заявити особи, щодо яких або за поданням яких розглядається питання.
Відвід має бути вмотивованим і поданим до початку розгляду питання по суті у формі письмової заяви. Головуючий на засіданні зобов'язаний ознайомити із заявою про відвід члена Тимчасової спеціальної комісії, якому заявлено відвід.
Рішення про відвід (самовідвід) приймається більшістю голосів членів Тимчасової спеціальної комісії, які беруть участь у засіданні, після заслуховування пояснень члена Тимчасової спеціальної комісії, щодо якого вирішується питання про відвід (самовідвід).»
 
Відхилено    
41. Стаття 5. Порядок діяльності Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції та її повноваження
 
-72- Мірошниченко І.М.
Мирний О.Б.
Назву статті 5 змінити, виклавши її в наступній редакції: «Стаття 5. Порядок діяльності Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції та питань реабілітації осіб, які були незаконно засуджені та її повноваження».
 
Відхилено   Стаття 6. Порядок діяльності Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції та її повноваження
 
    -73- Шпенов Д.Ю.
Статтю 5 на початку доповнити 6-ма новими частинами, змінивши подальшу нумерацію, та викласти їх в такій редакції:
«Заява або скарга про прийняття суддею незаконних рішень у справах, що визначені у статті 3 цього Закону, повинні бути невідкладно і безсторонньо розглянуті Тимчасовою спеціальною комісією згідно з встановленою процедурою.»
«У разі надходження до Тимчасової спеціальної комісії скарги на рішення судді чи заяви про порушення суддею присяги Тимчасова спеціальна комісія перевіряє її обґрунтованість та відповідність ознакам, що наведені у статті 3 цього Закону.»
«У разі очевидної необґрунтованості заяви (скарги) або її невідповідності вимогам статті 3 цього Закону, а також якщо заява (скарга) є анонімною, рішенням Тимчасової спеціальної комісії така заява (скарга) залишається без розгляду.»
«Про початок перевірки судді Тимчасова спеціальна комісія приймає рішення, яке невідкладно надсилає судді і встановлює строк для надання пояснень, заперечень і доказів на їх підтвердження.»
«З моменту отримання рішення Тимчасової спеціальної комісії про початок перевірки судді до прийняття відповідного рішення Вищою радою юстиції суддя відсторонюється від розгляду судових справ, справи, що перебувають в його провадженні передаються на розгляд іншим суддям цього ж суду, а якщо перевірку розпочато щодо усіх суддів цього суду – до найближчого територіально суду.»
«Суддя має право подати пояснення, заперечення на заяву (скаргу), брати участь у засіданні Тимчасової спеціальної комісії з розгляду його справи особисто або через представника.»
 
Відхилено    
42. Тимчасова спеціальна комісія, член Тимчасової спеціальної комісії для здійснення своїх повноважень можуть витребувати та одержати необхідну інформацію від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадян чи їх об’єднань.
 
-74- Шпенов Д.Ю.
Частину 1 статті 5 змінити нумерацію на частину 7, в цій частині слова «Тимчасова спеціальна комісія, член Тимчасової спеціальної комісії для здійснення своїх повноважень можуть витребувати та одержати необхідну інформацію» замінити словами «Тимчасова спеціальна комісія з метою перевірки заяв та скарг на рішення судді можуть витребувати та одержати необхідну інформацію, що може містити відомості щодо порушення суддею присяги,».
 
Відхилено      
    -75- Ковальчук Н.В.
У частині 1 статті 5 розділу І проекту Закону після слів «член Тимчасової спеціальної комісії» доповнити словами «який уповноважений Тимчасовою спеціальною космісією».
 
Враховано    
43. У зв’язку з виконанням доручення член Тимчасової спеціальної комісії може витребувати закінчені розглядом судові справи (їх копії), ознайомлюватися з судовими справами, розгляд яких не закінчено, отримувати пояснення від суддів, робити відповідні запити, копії, вивчати особові справи суддів.
 
-76- Бондарчук О.В.
З абзацу 2 статті 5 законопроекту видалити слова
«ознайомлюватися з судовими справами, розгляд яких не закінчено,».
 
Відхилено      
    -77- Шпенов Д.Ю.
Частину 2 статті 5 змінити нумерацію на частину 8 та викласти її в такій редакції: «У зв’язку з виконанням доручення Тимчасової спеціальної комісії член комісії може витребувати закінчені розглядом судові справи (їх копії), щодо яких здійснюється перевірка, отримувати пояснення від суддів, робити відповідні запити, копії, вивчати особові справи судді».
 
Відхилено    
    -78- Ковальчук Н.В.
Частину 2 статті 5 розділу І проекту закону викласти у такій редакції:
«У зв’язку з виконанням доручення Член Тимчасової спеціальної комісії, який уповноважений Тимчасовою спеціальною космісією, може витребувати закінчені розглядом судові справи (їх копії), ознайомлюватися з судовими справами, розгляд яких закінчено, отримувати пояснення від суддів, робити відповідні запити, копії, вивчати особові справи суддів. , бути повідомленим про результати перевірки».
 
Відхилено    
44. Член Тимчасової спеціальної комісії не може витребувати оригінали судових справ, розгляд яких не закінчено.
 
-79- Шпенов Д.Ю.
Частину 3 статті 5 змінити нумерацію на частину 9 та викласти її в такій редакції: «Тимчасова спеціальна комісія не може витребувати оригінали судових справ, рішення у яких не набрали законної сили або які можуть бути оскаржені чи переглядаються у касаційному порядку.»
 
Відхилено      
    -80- Ковальчук Н.В.
Частину 3 статті 5 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
«Член Тимчасової спеціальної комісії, який уповноважений Тимчасовою спеціальною космісією, не може витребувати оригінали та/або копії судових справ, розгляд яких не закінчено.».
 
Відхилено    
45. Якщо судову справу повернуто на новий розгляд або її передано у провадження іншого судді, а предметом перевірки є відомості стосовно дій судді, у провадженні якого знаходилася зазначена справа, Тимчасова спеціальна комісія або член Тимчасової спеціальної комісії може витребувати копію матеріалів даної судової справи в частині, що розглядалася цим суддею, щодо якого проводиться перевірка.
 
-81- Шпенов Д.Ю.
У розділі І»Загальні положення» у статті 5 частини 4-6 вважати відповідно частинами 10-12, в цих частинах слова «або член Тимчасової спеціальної комісії», «або члена Тимчасової спеціальної комісії» вилучити.
 
Відхилено      
    -82- Ковальчук Н.В.
У частині 4 статті 5 розділу І проекту Закону після слів «член Тимчасової спеціальної комісії» доповнити словами «який уповноважений Тимчасовою спеціальною космісією».
 
Відхилено    
    -83- Бондарчук О.В.
В абзаці 4 вилучити слово «цим».
 
Враховано    
46. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, об’єднань громадян, яким направлено письмовий запит Тимчасової спеціальної комісії або члена Тимчасової спеціальної комісії, зобов’язані протягом десяти днів з дня отримання такого запиту надати необхідну інформацію та/або судову справу (її копію).
 
-84- Ковальчук Н.В.
У частині 5 статті 5 розділу І проекту Закону після слів «члена Тимчасової спеціальної комісії» доповнити словами «який уповноважений Тимчасовою спеціальною космісією».
 
Відхилено      
47. Невиконання законних вимог Тимчасової спеціальної комісії або члена Тимчасової спеціальної комісії щодо надання інформації, судової справи (її копії), розгляд якої закінчено, відмова в ознайомленні з судовою справою, розгляд якої не закінчено, надання завідомо неправдивої інформації, а так само недодержання строків, встановлених частиною шостою цієї статті, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом за невиконання законних вимог члена Вищої ради юстиції.
 
-85- Ковальчук Н.В.
Частину 6 статті 5 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
«Невиконання законних вимог Тимчасової спеціальної комісії або члена Тимчасової спеціальної комісії, який уповноважений Тимчасовою спеціальною космісією, щодо надання інформації, судової справи (її копії), розгляд якої закінчено, відмова в ознайомленні з судовою справою, розгляд якої закінчено, надання завідомо неправдивої інформації, а так само недодержання строків, встановлених частиною шостою цієї статті, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом за невиконання законних вимог члена Вищої ради юстиції.».
 
Відхилено      
48. Член Тимчасової спеціальної комісії має право знайомитися з матеріалами, поданими на розгляд Тимчасової спеціальної комісії, брати участь у їх з’ясуванні та перевірці, заявляти клопотання, наводити свої мотиви, подавати відповідні документи.
 
-86- Лабунська А.В.
У статті 5:
Доповнити новою частиною наступного змісту:
«Суддя, щодо якого здійснюється перевірка згідно статті 3 цього Закону, має право брати участь у засіданні Тимчасової Спеціальної Комісії особисто або через представника, заперечувати проти заяви про порушення ним присяги, подавати клопотання, надавати докази та пояснення щодо обставин, за якими здійснюється перевірка, ознайомлюватися з матеріалами перевірки»
 
Відхилено   Тимчасова спеціальна комісія для здійснення своїх повноважень може витребувати та одержати необхідну інформацію від судових та правоохоронних органів.
Тимчасова спеціальна комісія може витребувати у відповідного суду або правоохоронного органу копії матеріалів закінчених розглядом судових справ, ознайомлюватися з судовими справами, розгляд яких не закінчено, робити з них копії, отримувати пояснення від суддів, що приймали рішення, які є предметом перевірки та від суддів, які займали адміністративні посади в суді, де працює суддя на момент, прийняття рішення, яке є предметом розгляду Комісії, робити відповідні запити, вивчати особові справи суддів щодо яких проводиться перевірка.
Тимчасова спеціальна комісія не може витребувати оригінали судових справ.
Якщо судову справу повернуто на новий розгляд або її передано у провадження іншого судді, а предметом перевірки є відомості стосовно дій судді, у провадженні якого знаходилася зазначена справа, Тимчасова спеціальна комісія може витребувати копію матеріалів даної судової справи в частині, що розглядалася суддею щодо якого проводиться перевірка.
Судові та правоохоронні орган, яким направлено письмовий запит Тимчасової спеціальної комісії зобов’язані протягом десяти днів з дня отримання такого запиту надати Тимчасовій спеціальній комісії необхідну інформацію та/або копії матеріалів судової справи.
Невиконання законних вимог Тимчасової спеціальної комісії щодо надання інформації, копії матеріалів судової справи, відмова в ознайомленні з судовою справою або зняттю копії з такої справи, розгляд якої не закінчено, надання завідомо неправдивої інформації, а так само недодержання строків, встановлених частиною шостою цієї статті, тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
Член Тимчасової спеціальної комісії має право знайомитися з матеріалами поданими на розгляд Тимчасової спеціальної комісії, брати участь у їх обговоренні та перевірці, наводити свої доводи та міркування, подавати відповідні документи.
З метою забезпечення прав судді щодо якого проводиться перевірка йому, з метою його захисту, надається право бути присутнім безпосередньо та/або через свого представника на засіданні Тимчасової спеціальної комісії та подавати свої пояснення, як усно так і письмово, а також будь-які докази на свій захист.
Суддя щодо перевірки якого на веб-сайті Вищої ради юстиції або в газеті «Голос України» розміщено оголошення про призначення засідання Тимчасової комісії має право ознайомитись із заявою щодо його перевірки та матеріалами до неї.
Якщо суддя, щодо якого проводиться перевірка не може особисто прибути на засідання Тимчасової спеціальної комісії, він може бути представлений на засідання комісії через представника, повноваження його підтверджені нотаріально посвідченою довіреністю або якщо представник має свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, то його повноваження підтверджується ордером або угодою про надання правової допомоги судді щодо якого здійснюється перевірка.
Неприбуття на засідання Тимчасової спеціальної комісії з будь-яких причин судді щодо якого проводиться перевірка або його представника не перешкоджає проведенню засідання Тимчасової спеціальної комісії та складанню нею висновку щодо такого судді.
 
    -87- Дерев'янко Ю.Б.
Доповнити статтю 5 новою частиною у такій редакції:
«Тимчасова спеціальна комісія забезпечує судді, щодо якого проводиться перевірка, такі права:
- бути повідомленим про початок перевірки;
- надавати комісії письмові пояснення щодо обставин, які перевіряються;
- знайомитися з проектом висновку про встановлення фактів, які свідчать про порушення суддею присяги судді, наявність підстав для притягнення судді до дисциплінарної або кримінальної відповідальності, і надавати комісії письмові або усні пояснення особисто або через представника до затвердження висновку;
- бути повідомленим про результати перевірки»;
 
Відхилено    
    -88- Власенко С.В.
Статтю 5 викласти у новій редакції:
«Тимчасова спеціальна комісія для здійснення своїх повноважень може витребувати та одержати необхідну інформацію від судових та правоохоронних органів.
Тимчасова спеціальна комісія може витребувати у відповідного суду або правоохоронного органу копії матеріалів закінчених розглядом судових справ, ознайомлюватися з судовими справами, розгляд яких не закінчено, робити з них копії, отримувати пояснення від суддів, що приймали рішення, які є предметом перевірки та від суддів, які займають адміністративні посади в суді, де працює суддя щодо якого проводиться перевірка, робити відповідні запити, вивчати особові справи суддів щодо яких проводиться перевірка.
Тимчасова спеціальна комісія не може витребувати оригінали судових справ.
Якщо судову справу повернуто на новий розгляд або її передано у провадження іншого судді, а предметом перевірки є відомості стосовно дій судді, у провадженні якого знаходилася зазначена справа, Тимчасова спеціальна комісія може витребувати копію матеріалів даної судової справи в частині, що розглядалася суддею щодо якого проводиться перевірка.
Судові та правоохоронні орган, яким направлено письмовий запит Тимчасової спеціальної комісії зобов’язані протягом десяти днів з дня отримання такого запиту надати Тимчасовій спеціальній комісії необхідну інформацію та/або копії матеріалів судової справи.
Невиконання законних вимог Тимчасової спеціальної комісії щодо надання інформації, копії матеріалів судової справи, відмова в ознайомленні з судовою справою або зняттю копії з такої справи, розгляд якої не закінчено, надання завідомо неправдивої інформації, а так само недодержання строків, встановлених частиною шостою цієї статті, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом за невиконання законних вимог члена Вищої ради юстиції.
Член Тимчасової спеціальної комісії має право знайомитися з матеріалами поданими на розгляд Тимчасової спеціальної комісії, брати участь у їх обговоренні та перевірці, наводити свої доводи та міркування, подавати відповідні документи.
З метою забезпечення прав судді щодо якого проводиться перевірка йому, з метою його захисту, надається право бути присутнім безпосередньо та/або через свого представника на засіданні Тимчасової спеціальної комісії та подавати свої пояснення, як усно так і письмово, а також будь-які докази на свій захист.
Суддя щодо перевірки якого на веб-сайті Вищої ради юстиції або в газеті «Голос України» розміщено оголошення про призначення засідання Тимчасової комісії має право ознайомитись із заявою щодо його перевірки та матеріалами до неї.
Якщо суддя, щодо якого проводиться перевірка не може особисто прибути на засідання Тимчасової спеціальної комісії, він може бути представлений на засідання комісії через представника, повноваження його підтверджені нотаріально посвідченою довіреністю або якщо представник має свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, то його повноваження підтверджується ордером або угодою про надання правової допомоги судді щодо якого здійснюється перевірка.
Неприбуття на засідання Тимчасової спеціальної комісії з будь-яких причин судді щодо якого проводиться перевірка або його представника не перешкоджає проведенню засідання Тимчасової спеціальної комісії та складанню нею висновку щодо такого судді.
 
Враховано    
    -89- Мірошниченко І.М.
Мирний О.Б.
Статтю 5 викласти в такій редакції:
«Палата з перевірки суддів чи Палата з питань реабілітації, член Палати з перевірки суддів чи Палати з питань реабілітації для здійснення своїх повноважень можуть витребувати та одержати необхідну інформацію від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадян чи їх об’єднань.
У зв’язку з виконанням доручення член Палати з перевірки суддів чи Палати з питань реабілітації може витребувати закінчені розглядом судові справи (їх копії), ознайомлюватися з судовими справами, розгляд яких не закінчено, отримувати пояснення від суддів, робити відповідні запити, копії, вивчати особові справи суддів.
Член Палати з перевірки суддів чи Палати з питань реабілітації не може витребувати оригінали судових справ, розгляд яких не закінчено.
Якщо судову справу повернуто на новий розгляд або її передано у провадження іншого судді, а предметом перевірки є відомості стосовно дій судді, у провадженні якого знаходилася зазначена справа, Палата з перевірки суддів чи Палата з питань реабілітації або член Палати з перевірки суддів чи Палати з питань реабілітації може витребувати копію матеріалів даної судової справи в частині, що розглядалася цим суддею, щодо якого проводиться перевірка.
Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, об’єднань громадян, яким направлено письмовий запит Палати з перевірки суддів чи Палати з питань реабілітації або члена Палати з перевірки суддів чи Палати з питань реабілітації, зобов’язані протягом десяти днів з дня отримання такого запиту надати необхідну інформацію та/або судову справу (її копію).
Невиконання законних вимог Палати з перевірки суддів чи Палати з питань реабілітації або члена Палати з перевірки суддів чи Палати з питань реабілітації щодо надання інформації, судової справи (її копії), розгляд якої закінчено, відмова в ознайомленні з судовою справою, розгляд якої не закінчено, надання завідомо неправдивої інформації, а так само недодержання строків, встановлених частиною шостою цієї статті, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом за невиконання законних вимог члена Вищої ради юстиції.
Член Палати з перевірки суддів чи Палати з питань реабілітації має право знайомитися з матеріалами, поданими на розгляд Палати з перевірки суддів чи Палати з питань реабілітації, брати участь у їх з’ясуванні та перевірці, заявляти клопотання, наводити свої мотиви, подавати відповідні документи».
 
Відхилено    
49. Стаття 6. Заходи, які застосовуються за результатами проведення перевірки суддів
 
-90- Мірошниченко І.М.
Мирний О.Б.
Назву статті 6 змінити, виклавши її в наступній редакції: «Стаття 6. Заходи, які застосовуються за результатами проведення перевірки суддів та питань реабілітації осіб, які були незаконно засудженими».
 
Відхилено   Стаття 7. Заходи, які застосовуються за результатами проведення перевірки суддів
 
50. За результатами перевірки суддів Тимчасовою спеціальною комісією приймається висновок.
 
-91- Ковальчук Н.В.
У частині 1 статті 6 розділу І проекту Закону після слів «приймається висновок» доповнити словами «який повинен бути обгрунтованим».
 
Враховано частково   За результатами перевірки суддів Тимчасовою спеціальною комісією приймається висновок, який повинен бути обґрунтованим і оприлюднений на веб-сайті Вищої ради юстиції.
 
    -92- Шпенов Д.Ю.
Частину 1 статті 6 викласти в такій редакції:
«За результатами перевірки суддів Тимчасовою спеціальною комісією приймається висновок про встановлення ознак порушення суддею присяги, про встановлення підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, про відсутність ознак порушення суддею присяги.»
 
Відхилено    
    -93- Шпенов Д.Ю.
Після частини 1 статтю 6 доповнити новою частиною, змінивши подальшу нумерацію, та викласти її в такій редакції:
«Тимчасовою спеціальною комісією за результатами перевірки суддів приймається письмовий висновок, у якому зазначаються дата і місце прийняття його складання, склад Тимчасової спеціальної комісії, питання, що розглядалося, обставини і мотиви прийнятого рішення. Рішення підписується головуючим і членами Тимчасової спеціальної комісії, які брали участь у засіданні. За наявності окремої думки вона викладається членом Тимчасової спеціальної комісії у письмовій формі, додається до висновку і є невід’ємною його частиною. Висновок Тимчасової спеціальної комісії проголошується на засіданні комісії.»
 
Відхилено    
51. Висновок Тимчасової спеціальної комісії про порушення суддею присяги є обов’язковим для розгляду Вищою радою юстиції.
 
-94- Федорук М.Т.
Частину 2 статті 6 виключити.
 
Відхилено      
    -95- Стаднійчук Р.В.
Частину 2 статті 6 - виключити.
 
Відхилено    
    -96- Власенко С.В.
У статті 6:
в абзаці 2 після слів «Вищою радою юстиції» доповнити словами «та Вищою кваліфікаційною комісією суддів України»;
 
Відхилено    
    -97- Ковальчук Н.В.
У частині 2 статті 6 розділу І проекту Закону після слів «порушення суддею присяги» доповнити словами «зміст якої визначений у статті 32 Закону України «Про Вищу раду юстиції».
 
Відхилено    
52. Висновок Тимчасової спеціальної комісії про порушення суддею присяги разом з матеріалами перевірки направляється Вищій раді юстиції для прийняття нею рішення у строк не більше трьох місяців з моменту отримання у порядку, визначеному законом.
 
-98- Власенко С.В.
У статті 6:
в абзаці 3 після слів «Вищій раді юстиції» доповнити словами «або Вищій кваліфікаційній комісії суддів України»;
 
Відхилено   Висновок Тимчасової спеціальної комісії про порушення суддею присяги разом з матеріалами перевірки направляється Вищій раді юстиції для розгляду та прийняття нею рішення у строк не більше трьох місяців з моменту отримання у порядку, визначеному законом. Порушення даного строку Вищою радою юстиції не є підставою для припинення процедури перевірки судді. Суддя має право на оскарження рішення Вищої ради юстиції у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України
Висновок Тимчасової спеціальної комісії про порушення суддею присяги є обов’язковим для розгляду Вищою радою юстиції.
 
    -99- Федорук М.Т.
Частину 3 статті 6 викласти в такій редакції:
«Висновок Тимчасової спеціальної комісії про порушення суддею присяги разом з матеріалами перевірки направляється Вищій раді юстиції для розгляду та прийняття нею рішення в порядку, визначеному законом у строк не більше трьох місяців з моменту отримання відповідного висновку».
 
Відхилено    
    -100- Стаднійчук Р.В.
Частину 3 викласти у такій редакції:
«Висновок Тимчасової спеціальної комісії про порушення суддею присяги разом з матеріалами перевірки направляється Вищій раді юстиції для розгляду та прийняття нею рішення в порядку, визначеному законом у строк не більше трьох місяців з моменту отримання відповідного висновку».
 
Відхилено    
    -101- Ковальчук Н.В.
Частину 3 статті 6 розділу Іпроекту Закону викласти в такій редакції:
«Висновок Тимчасової спеціальної комісії про порушення суддею присяги разом з матеріалами перевірки направляється Вищій раді юстиції для прийняття нею рішення у строк не більше шести місяців з моменту отримання у порядку, визначеному законом. Порушення даного строку Вищою радою юстиції не є підставою для припинення процедури перевірки судді. Суддя має право на оскарження рішення Вищої ради юстиції у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.».
 
Враховано частково    
    -102- Бондарчук О.В.
Доповнити статтю 6 законопроекту новим абзацем 4 наступного змісту
«Рішення, прийняте Вищою радою юстиції за результатом розгляду висновку Тимчасової спеціальної комісії, разом із висновком Тимчасової спеціальної комісії направляється органу, що обрав або призначив суддю, щодо якого проведено перевірку, для прийняття остаточного рішення. Рішення Вищої ради юстиції та висновок Тимчасової спеціальної комісії для органу, що обрав або призначив суддю, щодо якого проведено перевірку, не має заздалегідь встановленого значення. Якщо висновком Тимчасової спеціальної комісії встановлено факт порушення суддею присяги, однак Вища рада юстиції за результатами розгляду цього висновку не звертається до органу, що обрав або призначив суддю, із поданням про звільнення цього судді, то орган, що обрав або призначив суддю, вправі звернутись до Вищої ради юстиції щодо повторного розгляду такого висновку Тимчасової слідчої комісії.»
Абзаци четвертий – шостий, відповідно вважати абзацами п’ятим - сьомим
 
Відхилено    
53. У разі, якщо Тимчасовою спеціальною комісією за результатами перевірки не встановлено фактів, які свідчать про порушення суддею присяги судді, а виявлено підстави для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, матеріали перевірки надсилаються до Вищої Ради юстиції.
 
-103- Шпенов Д.Ю.
Частину 4 статті 6 змінити нумерацію на частину 5, в цій частині слова «надсилаються до Вищої Ради юстиції» замінити словами «стосовно судді Верховного Суду України або вищого спеціалізованого суду України надсилаються до Вищої ради юстиції, а стосовно суддів місцевих та апеляційних судів – до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України».
 
Відхилено   У разі, якщо Тимчасовою спеціальною комісією за результатами перевірки не встановлено фактів, які свідчать про порушення суддею присяги судді, а виявлено підстави для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, матеріали перевірки надсилаються до Вищої ради юстиції або до Вищої кваліфікаційній комісії суддів України.
 
    -104- Дерев'янко Ю.Б.
В частині четвертій статті 6 слова «надсилаються до Вищої Ради юстиції» замінити словами «щодо судді Верховного Суду України або вищого спеціалізованого суду надсилаються до Вищої ради юстиції, а судді апеляційного або місцевого суду – до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України».
 
Відхилено    
    -105- Власенко С.В.
У статті 6:
в абзаці 4 після слів «Вищої Ради юстиції» доповнити словами «або Вищої кваліфікаційній комісії суддів України»;
 
Враховано    
    -106- Ковальчук Н.В.
Частину 4 статті 6 розділу Іпроекту Закону викласти в такій редакції:
«У разі, якщо Тимчасовою спеціальною комісією за результатами перевірки не встановлено фактів, які свідчать про порушення суддею присяги судді, а виявлено підстави для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, матеріали перевірки стосовно суддів Верховного Суду України і суддів вищих спеціалізованих судів надсилаються до Вищої Ради юстиції, а матеріали перевірки стосовно суддів апеляційних та місцевих судів надсилаються до Вищої кваліфікаційної комісії суддів».
 
Відхилено    
    -107- Смітюх Г.Є.
Частину четверту статті 6 законопроекту викласти в такій редакції:
«У разі, якщо Тимчасовою спеціальною комісією за результатами перевірки не встановлено фактів, які свідчать про порушення суддею присяги судді, а виявлено підстави для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, матеріали перевірки надсилаються до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або до Вищої ради юстиції розгляду в порядку здійснення дисциплінарного провадження щодо судді».
 
Відхилено    
54. Матеріали перевірки суддів Тимчасової спеціальної комісії, які свідчать про порушення суддею присяги та наявність в його діях ознак кримінального правопорушення, надсилаються Тимчасовою спеціальною комісією до Генеральної прокуратури України для проведення перевірки дій судді на предмет наявності в його діях ознак кримінальних правопорушень.
 
-108- Шпенов Д.Ю.
Частину 5 статті 6 змінити нумерацію на частину 6, в цій частині слова «дій судді на предмет наявності в його діях ознак кримінальних правопорушень» замінити словами «на предмет наявності в діях судді ознак кримінального правопорушення».
 
Відхилено   Матеріали перевірки суддів Тимчасової спеціальної комісії, які свідчать про наявність в діях судді ознак кримінального правопорушення, надсилаються Тимчасовою спеціальною комісією до Генеральної прокуратури України для проведення перевірки дій судді на предмет наявності в його діях ознак кримінальних правопорушень.
 
    -109- Дерев'янко Ю.Б.
В частині п’ятій статті 6 слова «порушення суддею присяги та наявність в його діях» замінити словами «наявність в діях судді»;
 
Враховано    
    -110- Ковальчук Н.В.
У частині 5 статті 6 розділу І проекту Закону слова «порушення суддею присяги та наявність в його діях» замінити словами «наявність в діях судді».
 
Відхилено    
55. У разі не встановлення в ході проведеної перевірки Тимчасовою спеціальною комісією ознак порушення суддею присяги, комісією складається відповідний висновок, який вноситься на розгляд даної комісії та шляхом голосування більшістю голосів, приймається рішення про припинення перевірки щодо такого судді, матеріали перевірки надсилаються до Вищої Ради юстиції.
 
-111- Шпенов Д.Ю.
Частину 6 статті 6 змінити нумерацію на частину 7, в цій частині слово «не встановлення» написати разом - «невстановлення».
 
Відхилено   Якщо за результатами перевірки судді не буде встановлено фактів, які свідчать про порушення суддею присяги судді, наявність підстав для притягнення судді до дисциплінарної або кримінальної відповідальності, Тимчасова спеціальна комісія більшістю голосів затверджує висновок про це і приймає рішення про припинення перевірки щодо такого судді. Матеріали перевірки разом з висновком і рішенням Тимчасової спеціальної комісії надсилаються до Вищої ради юстиції або Вищої кваліфікаційній комісії суддів України.
Висновок Тимчасової комісії або у передбачених цією статтею випадках матеріали перевірки надсилаються у відповідні органи протягом 7 днів з моменту складання висновку або проведення засідання на якому розглядались матеріали перевірки, що надсилаються.
Матеріали перевірки суддів Тимчасової спеціальної комісії зберігаються в порядку, передбаченому для зберігання документів та матеріалів у Вищій раді юстиції
 
    -112- Власенко С.В.
У статті 6:
в абзаці 6 після слів «Вищої Ради юстиції» доповнити словами «або Вищої кваліфікаційній комісії суддів України»;
 
Враховано    
    -113- Ковальчук Н.В.
Частину 6 статті 6 розділу І проекту Закону викласти у такій редакції:
«Якщо за результатами перевірки судді не буде встановлено фактів, які свідчать про порушення суддею присяги судді, наявність підстав для притягнення судді до дисциплінарної або кримінальної відповідальності, Тимчасова спеціальна комісія більшістю голосів затверджує висновок про це і приймає рішення про припинення перевірки щодо такого судді. Матеріали перевірки разом з висновком і рішенням Тимчасової спеціальної комісії надсилаються до Вищої ради юстиції».
 
Враховано    
    -114- Власенко С.В.
Доповнити абзацом 7 наступного змісту «Висновок Тимчасової комісії або у передбачених цією статтею випадках матеріали перевірки надсилаються у відповідні органи протягом 7 днів з моменту складання висновку або проведення засідання на якому розглядались матеріали перевірки, що надсилаються».
 
Враховано    
    -115- Смітюх Г.Є.
Після частини шостої статті 6 доповнити новою частиною такого змісту:
«Матеріали перевірки суддів Тимчасової спеціальної комісії зберігаються в порядку, передбаченому для зберігання документів та матеріалів у Вищій раді юстиції».
 
Враховано    
    -116- Дерев'янко Ю.Б.
Частину шосту викласти у такій редакції:
«Якщо за результатами перевірки судді не буде встановлено фактів, які свідчать про порушення суддею присяги судді, наявність підстав для притягнення судді до дисциплінарної або кримінальної відповідальності, Тимчасова спеціальна комісія більшістю голосів затверджує висновок про це і приймає рішення про припинення перевірки щодо такого судді. Матеріали перевірки разом з висновком і рішенням Тимчасової спеціальної комісії надсилаються до Вищої ради юстиції»
 
Відхилено    
    -117- Мірошниченко І.М.
Мирний О.Б.
Статтю 6 викласти в такій редакції:
«За результатами перевірки суддів Палатою з перевірки суддів приймається висновок.
Висновок Палати з перевірки суддів про порушення суддею присяги є обов’язковим для розгляду Вищою радою юстиції.
Висновок Палати з перевірки суддів про порушення суддею присяги разом з матеріалами перевірки направляється Вищій раді юстиції для прийняття нею рішення у строк не більше трьох місяців з моменту отримання у порядку, визначеному законом.
У разі, якщо Палатою з перевірки суддів за результатами перевірки не встановлено фактів, які свідчать про порушення суддею присяги судді, а виявлено підстави для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності, матеріали перевірки надсилаються до Вищої Ради юстиції.
Матеріали перевірки суддів Палати з перевірки суддів, які свідчать про порушення суддею присяги та наявність в його діях ознак кримінального правопорушення, надсилаються Палатою з перевірки суддів до Генеральної прокуратури України для проведення перевірки дій судді на предмет наявності в його діях ознак кримінальних правопорушень.
У разі не встановлення в ході проведеної перевірки Палатою з перевірки суддів ознак порушення суддею присяги, комісією складається відповідний висновок, який вноситься на розгляд даної комісії та шляхом голосування більшістю голосів, приймається рішення про припинення перевірки щодо такого судді, матеріали перевірки надсилаються до Вищої Ради юстиції.
За результатами перевірки питань з реабілітації осіб, які були незаконно засуджені Палата з питань реабілітації приймає рішення про наявність ознак ухвалення судового рішення з порушенням конституційних прав людини або про відсутність таких ознак, яке протягом 5 днів надсилається заявнику та публікується на офіційному веб-сайті Вищої ради юстиції.
Протягом двох місяців з дня отримання рішення Палати з питань реабілітації про наявність ознак ухвалення судового рішення з порушенням конституційних прав людини, заявник має право звернутися до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ із заявою про перегляд судового рішення. У випадку, якщо остаточне рішення у справі приймалась цим же судом, то справа розглядається Верховним Судом України.
Заявник, у разі прийняття Палатою з питань реабілітації рішення про наявність ознак ухвалення судового рішення з порушенням конституційних прав, має право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу».
Суди України розглядають заяву у зв’язку з рішенням Палати з питань реабілітації про наявність ознак ухвалення судового рішення з порушенням конституційних прав людини за правилами, встановленими для перегляду справ за нововиявленими обставинами з особливостями, передбаченими цим Законом.
За результатами розгляду справи суд скасовує вирок і ухвалює новий вирок. У разі ухвалення виправдувального вироку суд визнає особу реабілітованою згідно з цим Законом.
Судове рішення може бути оскаржено до Європейського суду з прав людини».
 
Відхилено    
56. Розділ ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   Розділ ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
57. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
58. 2. З моменту набрання чинності цим Законом вважаються такими, що звільнені з адміністративних посад голови вищих спеціалізованих судів, їх заступники та секретарі судових палат вищих спеціалізованих судів, голови апеляційних судів, їх заступники та секретарі судових палат апеляційних судів, голови місцевих судів та їх заступники.
 
-118- Кальцев С.Ф.
В частині другій розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону слова «З моменту набрання чинності цим Законом» замінити словами і цифрами «Через 6 місяців з моменту створення Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції».
 
Відхилено   2. З моменту набрання чинності цим Законом вважаються такими, що звільнені з адміністративних посад голови вищих спеціалізованих судів, їх заступники, голови апеляційних судів, їх заступники, голови місцевих судів та їх заступники. З моменту набрання чинності цим Законом вважаються такими, що звільнені зі своїх посад також секретарі судових палат вищих спеціалізованих судів, їх заступників та секретарі судових палат апеляційних судів.
 
    -119- Смітюх Г.Є.
Пункт 2 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«2. З моменту набрання чинності цим Законом голови вищих спеціалізованих судів, їх заступники та секретарі судових палат вищих спеціалізованих судів, голови апеляційних судів, їх заступники та секретарі судових палат апеляційних судів, голови місцевих судів та їх заступники вважаються такими, що відсторонені від своїх посад та продовжують виконувати свої повноваження у якості виконуючих обов’язки».
 
Відхилено    
    -120- Шпенов Д.Ю.
У розділі ІІ. «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту № 4378-1:
Пункт 2 викласти в такій редакції:
«2. Рекомендувати зборам суддів відповідних судів протягом місяця з моменту набрання чинності цим Законом розглянути питання щодо висловлення довіри головам, заступникам голів та секретарям судових палат вищих спеціалізованих судів; головам, заступникам голів та секретарям судових палат апеляційних судів; головам місцевих судів та їх заступникам.
Рішення щодо висловлення довіри приймається простою більшістю голосів від загальної кількості суддів відповідного суду.
Голови, заступники голів вищих спеціалізованих судів, апеляційних та місцевих судів вважаються такими, що звільнені з адміністративних посад з дня прийняття зборами суддів відповідного суду рішення про недовіру у порядку, передбаченому частинами першою та другою пункту 2 розділу ІІ цього Закону.
З дня прийняття зборами суддів відповідного суду рішення про недовіру вважаються такими, що припинили свої повноваження секретарі судових палат вищих спеціалізованих та апеляційних судів.»
 
Відхилено    
    -121- Москаленко Я.М.
Пункт 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«З моменту набрання чинності цим Законом голови вищих спеціалізованих судів, голови апеляційних та місцевих судів, які були переведені з інших судів та призначені на адміністративні посади після 30 липня 2010 року вважаються такими, що звільнені з адміністративних посад.
Адміністративні повноваження голів та заступників голів судів, звільнених з адміністративних посад згідно з цим пунктом Закону, здійснюються в порядку, передбаченому ч. 3 ст. 29, ч. 3 ст. 34 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».
 
Відхилено    
    -122- Бондарчук О.В.
Викласти п. 2 прикінцевих положень законопроекту в наступній редакції
З моменту набрання чинності цим Законом вважаються такими, що звільнені з адміністративних посад голови вищих спеціалізованих судів, їх заступники, голови апеляційних судів, їх заступники, голови місцевих судів та їх заступники. З моменту набрання чинності цим Законом вважаються такими, що звільнені зі своїх посад також секретарі судових палат вищих спеціалізованих судів, їх заступників та секретарі судових палат апеляційних судів.
 
Враховано    
59. 3. З моменту набрання чинності цим Законом, повноваження членів Вищої ради юстиції України та Вищої кваліфікаційної комісії суддів припиняються. Вища рада юстиції та Вища кваліфікаційна комісія суддів України формуються відповідно до діючого законодавства.
 
-123- Шпенов Д.Ю.
Пункт 3 виключити, пункти 4-8 вважати пунктами 3-7.
 
Відхилено   3. З моменту набрання чинності цим Законом, повноваження членів Вищої ради юстиції, крім тих, які перебувають в цьому органі за посадою, та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України припиняються. Вища рада юстиції та Вища кваліфікаційна комісія суддів України формуються відповідно до закону з урахуванням вимог, встановлених пунктом 4 цього Розділу, в частині призначення членів Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з'їздом суддів України.
 
    -124- Ковальчук Н.В.
Пункт 3 розділу ІІ проекту Закону викласти у такій редакції:
«3. З моменту набрання чинності цим Законом, повноваження членів Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України припиняються. Вища рада юстиції та Вища кваліфікаційна комісія суддів України формуються відповідно до закону з урахуванням вимог, встановлених цим пунктом, в частині призначення членів Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з'їздом суддів України.
З дня набрання чинності цим Законом припиняються повноваження делегатів на з’їзд суддів України, обраних за правилами, що діяли до набрання чинності цим Законом.
Делегати на з'їзд суддів України, що призначає членів Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та суддів Конституційного суду України, обираються згідно правил, встановлених ст.125 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» зі змінами, внесеними цим Законом.
Судді Конституційного суду України та члени Вищої ради юстиції, призначені з’їздом суддів України, допускаються до присяги лише в тому випадку, якщо вони призначені з’їздом суддів України, делегати на який були обрані згідно правил, встановлених ст.125 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» зі змінами, внесеними цим Законом.».
 
Враховано частково    
    -125- Смітюх Г.Є.
Пункт 3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення викласти в такій редакції:
«3. З моменту набрання чинності цим Законом припинити повноваження членів Вищої ради юстиції, обраних за квотою Верховної Ради України. Рекомендувати Президенту України, з’їзду суддів України, з’їзду адвокатів України, з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, всеукраїнській конференції працівників прокуратури протягом 30 днів з моменту набрання чинності цим Законом відкликати призначених ними членів Вищої ради юстиції та призначити нових.
Рекомендувати з’їзду суддів України, з’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, Міністру юстиції України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Голові Державної судової адміністрації України протягом 30 днів з моменту набрання чинності цим Законом відкликати призначених ними членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та призначити нових».
 
Відхилено    
    -126- Власенко С.В.
Пункт 3 Перехідних положень викласти у новій редакції:
«З моменту набрання чинності цим Законом, повноваження членів Вищої ради юстиції України та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України припиняються, окрім повноважень тих членів Вищої ради юстиції України та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, які перебувають в цих органах за посадою. Вища рада юстиції та Вища кваліфікаційна комісія суддів України формуються відповідно до діючого законодавства.»
 
Враховано частково    
    -127- Дерев'янко Ю.Б.
Пункт 3 викласти у такій редакції:
«3. З моменту набрання чинності цим Законом, повноваження членів Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України припиняються. Вища рада юстиції та Вища кваліфікаційна комісія суддів України формуються відповідно до закону».
 
Відхилено    
60. 3-1. З дня набрання чинності цим законом припиняються повноваження обраних делегатів на з'їзд суддів та конференції суддів.
 
-128- Дерев'янко Ю.Б.
Після пункту 3 додати нові пункти 4, 5 у такій редакції:
«4. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст.446):
у статті 171-1:
друге речення частини другої викласти у такій редакції:
«Розподіл таких справ між суддями Вищого адміністративного суду України здійснюється без урахування спеціалізації суддів»;
частину п’яту доповнити пунктом 3 такого змісту:
«3) застосувати інші наслідки протиправності таких рішень, дій чи бездіяльності, визначені статтею 162 цього Кодексу»;
«5. Статтю 188 – 32 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) викласти у такій редакції:
«Стаття 188-32. Невиконання законних вимог Вищої ради юстиції та створених при ній тимчасових колегіальних органів (комісій) щодо надання інформації
Невиконання законних вимог Вищої ради юстиції або члена Вищої ради юстиції, створених при Вищій раді юстиції тимчасових колегіальних органів (комісій) або їх членів щодо надання інформації, судової справи (її копії), розгляд якої закінчено, відмова в ознайомленні з судовою справою, розгляд якої не закінчено, надання завідомо неправдивої інформації, а так само недодержання встановлених законом строків надання інформації, судової справи (її копії) Вищій раді юстиції або члену Вищої ради юстиції, створеним при Вищій раді юстиції тимчасовим колегіальним органам (комісіям) або їх членам –
тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»,
змінивши відповідно нумерацію інших пунктів розділу ІІ проекту;
 
Враховано   4. З дня набрання чинності цим законом припиняються повноваження обраних делегатів на з'їзд суддів та конференції суддів обраних за правилами, що діяли до набрання чинності цим Законом.
Делегати на з'їзд суддів України, що призначає членів Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та суддів Конституційного суду України, обираються згідно правил, встановлених статтею 125 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» зі змінами, внесеними цим Законом.
Судді Конституційного Суду України та члени Вищої ради юстиції, призначені з’їздом суддів України, допускаються до присяги лише в тому випадку, якщо вони призначені з’їздом суддів України, делегати на який були обрані згідно правил, встановлених статтею 125 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» зі змінами, внесеними цим Законом.
6. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005р., № 35-37, ст.446):
у статті 171-1:
друге речення частини другої викласти у такій редакції:
«Розподіл таких справ між суддями Вищого адміністративного суду України здійснюється без урахування спеціалізації суддів»;
частину п’яту доповнити пунктом 3 такого змісту:
«3) застосувати інші наслідки протиправності таких рішень, дій чи бездіяльності, визначені статтею 162 цього Кодексу»;
5. Статтю 188 – 32 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) викласти у такій редакції:
«Стаття 188-32. Невиконання законних вимог Вищої ради юстиції та створених при ній тимчасових колегіальних органів (комісій) щодо надання інформації
Невиконання законних вимог Вищої ради юстиції або члена Вищої ради юстиції, створених при Вищій раді юстиції тимчасових колегіальних органів (комісій) або їх членів щодо надання інформації, судової справи (її копії), розгляд якої закінчено, відмова в ознайомленні з судовою справою, розгляд якої не закінчено, надання завідомо неправдивої інформації, а так само недодержання встановлених законом строків надання інформації, судової справи (її копії) Вищій раді юстиції або члену Вищої ради юстиції, створеним при Вищій раді юстиції тимчасовим колегіальним органам (комісіям) або їх членам –
тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти п'яти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
61. 4. Внести зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Ради України, 2010р., №41-42, №43, №44-45, ст.529 із наступними змінами):
 
   7. Внести зміни до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Ради України, 2010р., №41-45, ст.529 із наступними змінами):
 
62. 1) частину другу статті 20 викласти у такій редакції:
 
   1) частину другу статті 20 викласти у такій редакції:
 
63. «2. Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники, секретарі палат апеляційного суду, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники та секретарі палат призначаються на посади строком на один рік із числа суддів цього суду, але не більше як на строк повноважень судді.
 
-129- Смітюх Г.Є.
В частині другій статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», запропонованої законопроектом слова «один рік» замінити словами «три роки».
 
Немає висновку   «2. Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники, секретарі палат апеляційного суду, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники та секретарі палат призначаються на посади строком на один рік шляхом таємного голосування із числа суддів цього суду, але не більше як на строк повноважень судді.
 
    -130- Шпенов Д.Ю.
В абзаці першому підпункту 1 пункту 3 (щодо змін до частини другої статті 20 Закону України «Про судоустрій і статус суддів») слова «на один рік» замінити на слова «на п’ять років».
 
Відхилено    
    -131- Федорук М.Т.
У пункті 4 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення»: у підпункті 1 слова «один рік» замінити словами «три роки».
 
Немає висновку    
    -132- Стаднійчук Р.В.
У пункті 4 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення»: у підпункті 1 слова «один рік» замінити словами «три роки»;
 
Немає висновку    
    -133- Ковальчук Н.В.
В абзаці 3 пункту 4 розділу ІІ проекту Закону слова «строком на один рік» замінити словами «шляхом таємного голосування строком на три роки».
 
Враховано редакційно    
64. Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники призначаються на посади шляхом таємного голосування більшістю від трьох четвертих від загальної кількості суддів відповідного суду.
 
-134- Шпенов Д.Ю.
В абзаці другому підпункту 1 пункту 3 після слів «призначаються на посади» додати слова «рішенням зборів суддів відповідного суду».
 
Відхилено   Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники призначаються на посади шляхом таємного голосування більшістю від кількості суддів, які працюють у відповідному суді.
 
    -135- Ковальчук Н.В.
В абзаці 4 пункту 4 розділу ІІ проекту Закону слова «трьох четвертих від загальної кількості суддів відповідного суду» замінити словами «кількості суддів, які працюють у відповідному суді».
 
Враховано    
    -136- Пацкан В.В.
В абз. 4 п. 4 розділу ІІ слова «трьох четвертих від загальної кількості суддів відповідного суду» замінити словами «кількості суддів, які працюють у відповідному суді».
 
Відхилено    
65. Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники можуть бути достроково звільнені з посади за ініціативою не менше ніж однієї третьої від загальної кількості суддів відповідного суду шляхом таємного голосування більшістю від трьох четвертих від загальної кількості суддів відповідного суду.
 
-137- Шпенов Д.Ю.
В абзаці третьому підпункту 1 пункту 3 «не менше ніж однієї третьої» замінити словами «не менше ніж половини».
 
Відхилено   Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники можуть бути достроково звільнені з посади за ініціативою не менше ніж однієї третьої від загальної кількості суддів відповідного суду шляхом таємного голосування не менш як двома третинами суддів, які працюють у відповідному суді.
 
    -138- Ковальчук Н.В.
В абзаці 5 пункту 4 розділу ІІ проекту Закону слова «більшістю від трьох четвертих від загальної кількості суддів відповідного суду» замінити словами «не менш як двома третинами суддів, які працюють у відповідному суді».
 
Враховано    
    -139- Пацкан В.В.
В абз. 5 п. 4 розділу ІІ слова «трьох четвертих від загальної кількості суддів відповідного суду» замінити словами «кількості суддів, які працюють у відповідному суді».
 
Відхилено    
    -140- Дерев'янко Ю.Б.
У пункті 4:
у підпункті 1:
у абзацах третьому-четвертому слова «у якому беруть участь більшість від трьох четвертих від загальної кількості суддів відповідного суду» замінити словами «більшістю від кількості суддів, які працюють у відповідному суді»;
 
Відхилено    
66. Секретарі палат апеляційних та вищих спеціалізованих судів призначаються на посаду рішенням зборів суддів відповідного суду за пропозицією голови суду шляхом таємного голосування більшістю голосів суддів, присутніх на зборах. Голова суду вносить відповідне подання зборам суддів протягом місяця з дня його обрання на посаду.
 
-141- Ковальчук Н.В.
В абзаці 6 пункту 4 розділу ІІ проекту Закону слова «за пропозицією голови суду» виключити.
 
Враховано      
    -142- Ковальчук Н.В.
Друге речення абзацу 6 пункту 4 розділу ІІ проекту Закону виключити.
 
Враховано    
    -143- Пацкан В.В.
В абз. 6 п. 4 розділу ІІ слова «за пропозицією голови суду» і друге речення вилучити.
 
Відхилено    
    -144- Шпенов Д.Ю.
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 3 викласти в такій редакції:
«Секретарі палат апеляційних та вищих спеціалізованих судів обираються на посаду рішенням зборів суддів відповідного суду, на яких присутні не менше двох третин від загальної кількості суддів цього суду, за пропозицією голови суду шляхом таємного голосування більшістю голосів суддів, присутніх на зборах. Голова суду вносить відповідне подання зборам суддів протягом місяця з дня його обрання на посаду.»
 
Відхилено    
67. Секретарі палат апеляційних та вищих спеціалізованих судів можуть бути звільнені з посади рішенням зборів суддів відповідного суду за ініціативою не менше ніж однієї третьої від загальної кількості суддів відповідного суду шляхом таємного голосування більшістю голосів суддів, присутніх на зборах.
 
-145- Шпенов Д.Ю.
Абзац п'ятий підпункту 1 пункту 3 викласти в такій редакції:
«Секретарі палат апеляційних та вищих спеціалізованих судів можуть бути звільнені з посади рішенням зборів суддів відповідного суду за ініціативою не менше ніж однієї третьої від загальної кількості суддів відповідного суду. Рішення про звільнення з посад секретарів палат апеляційних та вищих спеціалізованих судів приймається зборами суддів відповідного суду, на яких присутні не менше двох третин від загальної кількості суддів цього суду, шляхом таємного голосування простою більшістю голосів суддів, присутніх на зборах.»
 
Відхилено      
    -146- Дерев'янко Ю.Б.
У пункті 4:
абзац п’ятий викласти у такій редакції:
«Секретарі палат апеляційних та вищих спеціалізованих судів призначаються на посаду рішенням зборів суддів відповідного суду шляхом таємного голосування більшістю голосів суддів, присутніх на зборах».
 
Відхилено    
68. Суддя, призначений на адміністративну посаду, в порядку, визначеному цією статтею, не може обіймати одну адміністративну посаду відповідного суду більш як два строки підряд»;
 
-147- Власенко С.В.
У пункті 4 Перехідних положень в частині внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Ради України, 2010р., №41-42, №43, №44-45, ст.529 із наступними змінами):
частину 1 викласти у новій редакції:
«1) викласти у такій редакції:
2. Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники, секретарі палат апеляційного суду, призначаються на посади строком на один рік із числа суддів цього суду, але не більше як на строк повноважень судді.
Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники призначаються на посади шляхом таємного голосування більшістю від трьох четвертих від загальної кількості суддів відповідного суду.
Голова вищого спеціалізованого суду, його заступники затверджуються радою суддів відповідних спеціалізованих судів більшістю від складу ради за поданням зборів суддів відповідного спеціалізованого суду. Подання зборів суддів відповідного спеціалізованого суду щодо кандидата на посаду Голови вищого спеціалізованого суду його заступника повинно бути підтримано більшістю в три четвертих від загальної кількості суддів цього вищого спеціалізованого суду присутніх на відповідних зборах такого вищого спеціалізованого суду. Рішення з цього питання приймається шляхом таємного голосування.
Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники можуть бути достроково звільнені з посади за ініціативою не менше ніж однієї третьої від загальної кількості суддів відповідного суду шляхом таємного голосування більшістю від трьох четвертих від загальної кількості суддів відповідного суду.
Секретарі палат апеляційних та вищих спеціалізованих судів призначаються на посаду рішенням зборів суддів відповідної палати відповідного суду за пропозицією голови суду шляхом таємного голосування більшістю голосів суддів, присутніх на зборах. Голова суду вносить відповідне подання зборам суддів протягом місяця з дня його обрання на посаду.
Секретарі палат апеляційних та вищих спеціалізованих судів можуть бути звільнені з посади рішенням зборів суддів відповідної палати відповідного суду за ініціативою не менше ніж однієї третьої від загальної кількості суддів відповідного суду шляхом таємного голосування двома третинами голосів суддів , присутніх на зборах.
Суддя, призначений на адміністративну посаду в порядку, визначеному цією статтею, може бути призначений на цю саму адміністративну посаду не раніше ніж через 2 роки після закінчення строку перебування на цій посаді.»;
 
Враховано частково   Суддя, призначений на адміністративну посаду, в порядку, визначеному цією статтею, не може обіймати одну адміністративну посаду відповідного суду більш як два строки підряд»;
Секретарі палат апеляційних та вищих спеціалізованих судів призначаються на посаду та звільняються з посади рішенням зборів суддів відповідної палати відповідного суду шляхом таємного голосування більшістю голосів суддів відповідної палати.
 
    -148- Луценко І.С.
Закону України «Про судоустрій і статус суддів» викласти у такій редакції:
«2. Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники, секретарі палат апеляційного суду, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники та секретарі палат обираються на посади лише на один п’ятирічний строк із числа суддів цього суду, але не більше як на строк повноважень судді.
Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники обираються на посади шляхом таємного голосування більшістю від трьох четвертих від загальної кількості суддів відповідного суду.
Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники можуть бути достроково звільнені з посади за ініціативою не менше ніж однієї третьої від загальної кількості суддів відповідного суду шляхом таємного голосування більшістю від трьох четвертих від загальної кількості суддів відповідного суду.
Секретарі палат апеляційних та вищих спеціалізованих судів обираються на посаду рішенням зборів суддів відповідного суду за пропозицією голови суду шляхом таємного голосування більшістю голосів суддів, присутніх на зборах. Голова суду вносить відповідне подання зборам суддів протягом місяця з дня його обрання на посаду.
Секретарі палат апеляційних та вищих спеціалізованих судів можуть бути звільнені з посади рішенням зборів суддів відповідного суду за ініціативою не менше ніж однієї третьої від загальної кількості суддів відповідного суду шляхом таємного голосування більшістю голосів суддів, присутніх на зборах».
 
Відхилено    
    -149- Мартиняк С.В.
В частині другій статті 20 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Ради України, 2010р., №41-42, №43, №44-45, ст.529) слова «призначаються» та «призначений» замінити на слова «обираються» та «обраний» (відповідно до змісту) та викласти дану частину у наступній редакції:
"2. Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники, секретарі палат апеляційного суду, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники та секретарі палат обираються на посади строком на один рік із числа суддів цього суду, але не більше як на строк повноважень судді.
Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники обираються на посади шляхом таємного голосування більшістю від трьох четвертих від загальної кількості суддів відповідного суду.
Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його
заступники, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники можуть бути достроково звільнені з посади за ініціативою не менше ніж однієї третьої від загальної кількості суддів відповідного суду шляхом таємного голосування більшістю від трьох четвертих від загальної кількості суддів відповідного суду.
Секретарі палат апеляційних та вищих спеціалізованих судів обираються на посаду рішенням зборів суддів відповідного суду за пропозицією голови суду шляхом таємного голосування більшістю голосів суддів, присутніх на зборах. Голова суду вносить відповідне подання зборам суддів протягом місяця з дня його обрання на посаду.
Секретарі палат апеляційних та вищих спеціалізованих судів можуть бути звільнені з посади рішенням зборів суддів відповідного суду за ініціативою не менше ніж однієї третьої від загальної кількості суддів відповідного суду шляхом таємного голосування більшістю голосів суддів, присутніх на зборах.
Суддя, обраний на адміністративну посаду, в порядку, визначеному цією статтею, не може обіймати одну адміністративну посаду відповідного суду більш як два строки підряд".
 
Відхилено    
69. частину шосту статті 20 викласти у такій редакції:
 
   частину шосту статті 20 викласти у такій редакції:
 
70. «6. Звільнення судді з адміністративної посади не припиняє його повноважень судді. Звільнення з посади судді, закінчення строку, на який суддю обрано на адміністративну посаду, закінчення строку повноважень судді, а також складання повноважень на адміністративній посаді припиняє здійснення ним повноважень на адміністративній посаді»;
 
-150- Лабунська А.В.
У пункті 4 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення»
Абзаци 8,9 викласти у наступній редакції:
частину шосту статті 20 викласти у такій редакції:
«6. Звільнення судді з адміністративної посади не припиняє його повноважень судді. Звільнення з посади судді, закінчення строку, на який суддю обрано на адміністративну посаду, закінчення строку повноважень судді, досягнення суддею 64-річного віку, а також складання повноважень на адміністративній посаді припиняє здійснення ним повноважень на адміністративній посаді з моменту настання однієї із зазначених обставин».
 
Враховано   6. Звільнення судді з адміністративної посади з підстав, встановлених законом, не припиняє його повноважень судді. Звільнення з посади судді, закінчення строку, на який суддю обрано на адміністративну посаду, закінчення строку повноважень судді, досягнення суддею 64-річного віку, а також складання повноважень на адміністративній посаді припиняє здійснення ним повноважень на адміністративній посаді з моменту настання однієї із зазначених обставин»;
 
    -151- Бондарчук О.В.
Абзац 2 підпункту 1 пункту 4 Розділу ІІ Прикінцеві та перехідні положення викласти в такій редакції:
«частину шосту статті 20 викласти у такій редакції:
«6. Звільнення судді з адміністративної посади не припиняє його повноважень судді. Звільнення з посади судді, закінчення строку, на який суддю обрано на адміністративну посаду, закінчення строку повноважень судді, звільнення судді з адміністративної посади з підстав, встановлених законом, а також складання повноважень на адміністративній посаді припиняє здійснення ним повноважень на адміністративній посаді.»
 
Враховано частково    
71. 2) частину третю статті 24 викласти у такій редакції:
 
   2) частину третю статті 24 викласти у такій редакції:
 
72. «3. У разі відсутності голови суду його адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням голови суду, за відсутності такого визначення - заступник голови суду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду - суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді»;
 
   «3. У разі відсутності голови суду його адміністративні повноваження здійснює один із заступників голови суду за визначенням голови суду, за відсутності такого визначення - заступник голови суду, який має більший стаж роботи на посаді судді, а в разі відсутності заступника голови суду - суддя цього суду, який має більший стаж роботи на посаді судді»;
 
73. 3) частину шосту статті 93 викласти у такій редакції:
 
   3) частину шосту статті 93 викласти у такій редакції:
 
74. «6. До складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не можуть бути призначені народні депутати України поточного скликання Верховної Ради України, члени Кабінету Міністрів України, голови судів, їх заступники, секретарі судових палат, їх заступники, члени Ради суддів України, Вищої ради юстиції, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, особи, які притягувались до відповідальності за вчинення корупційного діяння, а також особи які були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України до набрання чинності цим Законом»;
 
-152- Смітюх Г.Є.
В редакції частини шостої статті 93 ЗУ «Про судоустрій і статус суддів» слова «а також особи які були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України до набрання чинності цим Законом» виключити.
 
Відхилено   «6. До складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не можуть бути призначені народні депутати України поточного скликання Верховної Ради України, члени Кабінету Міністрів України, голови судів, їх заступники, секретарі судових палат, їх заступники, члени Ради суддів України, Вищої ради юстиції, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, особи, які притягувались до відповідальності за вчинення корупційного діяння, а також особи які були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, або Вищої ради юстиції до набрання чинності Законом України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні»;
 
    -153- Ковальчук Н.В.
В абзаці 14 пункту 4 розділу ІІ проекту Закону слова «до набрання чинності цим Законом» замінити словами «які притягувались до кримінальної та/або дисциплінарної відповідальності.».
 
Відхилено    
    -154- Дерев'янко Ю.Б.
В абзаці другому підпункту 3 слова «цим Законом» замінити словами «Законом України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні».
 
Враховано    
    -155- Ємець Л.О.
В частині 3 статті 4 після слів «а також особи які були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України» додати слова «або Вищої ради юстиції».
 
Враховано    
    -156- Пацкан В.В.
В абз. 14 п. 4 розділу ІІ слова «до набрання чинності цим Законом» замінити словами «або Вищої ради юстиції».
 
Відхилено    
    -157- Шпенов Д.Ю.
Підпункт 3 пункту 3 (щодо змін до частини шостої статті 93 Закону України «Про судоустрій і статус суддів») викласти в такій редакції:
«3) частину шосту статті 93 викласти у такій редакції:
«6. До складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не можуть бути призначені народні депутати України поточного скликання Верховної Ради України, члени Кабінету Міністрів України, голови судів, їх заступники, секретарі судових палат, їх заступники, члени Ради суддів України, Вищої ради юстиції, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, особи, які притягувались до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення».
 
Відхилено    
75. 4) доповнити частину 1 статті 93-1 пунктом 8 такого змісту:
 
   4) доповнити частину 1 статті 93-1 пунктом 8 такого змісту:
 
76. «8) якщо законом передбачене таке припинення»;
 
-158- Дерев'янко Ю.Б.
Доповнити пункт новим підпунктом 5 у такій редакції:
«5) у статті 114:
у частині першій слова «ради суддів, конференції суддів» замінити словами «Рада суддів України»;
пункти 2, 3 частини другої виключити;»,
змінивши відповідно нумерацію підпунктів;
 
Відхилено   «8) якщо законом передбачене таке припинення»;
 
    -159- Пацкан В.В.
Після абз. 14 п. 4 розділу ІІ доповнити пунктом такого змісту:
«5) у статті 114:
у частині першій слова «ради суддів, конференції суддів» замінити словами «Рада суддів України»;
пункти 2, 3 частини другої виключити».
У зв’язку з цим провести пере нумерацію наступних пунктів.
 
Відхилено    
77. 5) у статті 115:
 
      
78. пункт 4 частини 5 викласти у такій редакції:
 
      
79. «4) обирають делегата на конференцію суддів, та надають пропозиції щодо делегатів на конференцію суддів, у випадках передбачених цим Законом»;
 
-160- Шпенов Д.Ю.
Підпункт 5 пункту 3 (щодо змін до частини шостої статті 115 Закону України «Про судоустрій і статус суддів») викласти в такій редакції:
«5) у статті 115:
пункт 4 частини 5 викласти у такій редакції:
«4) обирають делегатів на конференцію суддів».
 
Враховано   5) у статті 115:
пункт 4 частини 5 викласти у такій редакції:
«4) обирають таємним голосуванням з числа суддів цього суду делегатів на конференцію суддів»;
 
    -161- Пацкан В.В.
Абз. 17 п. 4 розділу ІІ викласти у такій редакції:
«4) обирають таємним голосуванням делегата суду із числа суддів цього суду на з'їзд суддів України».
 
Враховано    
80. доповнити частиною 9 такого змісту:
 
   доповнити частиною 9 такого змісту:
 
81. «9. Збори суддів апеляційних судів загальної юрисдикції обирають на основі пропозицій поданих зборами суддів місцевих судів загальної юрисдикції, делегатів цих судів на відповідну конференцію суддів»;
 
-162- Пацкан В.В.
Абз. 18-19 п. 4 розділу ІІ виключити.
 
Відхилено   «9. Збори суддів апеляційних судів загальної юрисдикції обирають на основі пропозицій поданих зборами суддів місцевих судів загальної юрисдикції, делегатів цих судів на відповідну конференцію суддів»;
 
    -163- Дерев'янко Ю.Б.
Підпункти 5 – 7 викласти у такій редакції:
«5) пункт 4 частини п’ятої статті 115 викласти у такій редакції:
«4) обирають таємним голосуванням делегата суду із числа суддів цього суду на з'їзд суддів України»;
6) у статті 116:
в частині п’ятій після слів «та призначають» додати слова «за пропозицією голови вищого спеціалізованого суду»;
в частині сьомій слова «подають відповідній раді суддів пропозиції щодо делегатів на конференції суддів та» виключити»;
в частині восьмій слова «подають відповідній раді суддів пропозиції щодо делегатів на конференцію суддів» замінити словами «обирають делегатів на з’їзд суддів України»;
7) статті 118 – 122 виключити»;
 
Відхилено    
82. 6) у статті 116:
 
   6) у статті 116:
 
83. в частині п’ятій після слів «та призначають» додати слова «за пропозицією голови вищого спеціалізованого суду»;
 
   в частині п’ятій після слів «та призначають» додати слова «за пропозицією голови вищого спеціалізованого суду»;
 
84. в частині сьомій слова «подають відповідній раді суддів пропозиції щодо» замінити словом «обирають»;
 
-164- Пацкан В.В.
Абз. 22 п. 4 розділу ІІ викласти у такій редакції:
«в частині сьомій слова «подають відповідній раді суддів пропозиції щодо делегатів на конференції суддів та» виключити»;
 
Враховано частково   в частині сьомій слова «подають відповідній раді суддів пропозиції щодо делегатів на конференції суддів та» виключити»;
 
85. в частині восьмій слова «подають відповідній раді суддів пропозиції щодо» замінити словом «обирають»;
 
-165- Пацкан В.В.
Абз. 23 п. 4 розділу ІІ викласти у такій редакції:
в частині восьмій слова «подають відповідній раді суддів пропозиції щодо делегатів на конференцію суддів» замінити словами «обирають делегатів на з’їзд суддів України».
 
Враховано   в частині восьмій слова «подають відповідній раді суддів пропозиції щодо делегатів на конференцію суддів» замінити словами «обирають делегатів на з’їзд суддів України»;
 
86. 7) пункти 3 та 4 частини шостої статті 122 виключити, у зв’язку з чим вважати пункти 1-6 пунктами 1-4;
 
-166- Пацкан В.В.
Абз. 24 п. 4 розділу ІІ викласти у такій редакції:
«8) статті 118 – 122 виключити;
9) у статті 124:
частину першу доповнити реченням такого змісту: «Рада суддів України зобов’язана скликати позачерговий з’їзд суддів України на вимогу зборів суддів не менш ніж однієї четверті судів»;
частини другу – третю викласти у такій редакції:
«2. Рада суддів України, яка скликає з'їзд суддів України в порядку, передбаченому частиною першою цієї статті, схвалює попередній перелік питань, що виносяться на обговорення з'їзду, та визначає дату, місце проведення з'їзду.
3. На з'їзд суддів України можуть бути запрошені Президент України, Голова Верховної Ради України, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, члени Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Міністр юстиції України та інші особи»;
у частині четвертій слова «на вимогу відповідної конференції суддів у порядку, встановленому частиною першою цієї статті, ініціатори» замінити словами «уповноважені зборами суддів представники судів, які відповідно до частини першої цієї статті ініціювали», а слова «відповідної ради» виключити;
у частині п’ятій слова «Відповідні ради суддів» замінити словом «Делегати».
 
Відхилено   7) пункти 3 та 4 частини шостої статті 122 виключити, у зв’язку з чим вважати пункти 1-6 пунктами 1-4;
 
    -167- Дерев'янко Ю.Б.
Після підпункту 7 додати пункт 8 у такій редакції:
«8) у статті 124:
частину першу доповнити реченням такого змісту: «Рада суддів України зобов’язана скликати позачерговий з’їзд суддів України на вимогу зборів суддів не менш ніж однієї чверті судів»;
частини другу – третю викласти у такій редакції:
«2. Рада суддів України, яка скликає з'їзд суддів України в порядку, передбаченому частиною першою цієї статті, схвалює попередній перелік питань, що виносяться на обговорення з'їзду, та визначає дату, місце проведення з'їзду.
3. На з'їзд суддів України можуть бути запрошені члени Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Міністр юстиції України та інші особи»;
у частині четвертій:
слова «на вимогу відповідної конференції суддів у порядку, встановленому частиною першою цієї статті, ініціатори» замінити словами «уповноважені зборами суддів представники судів, які відповідно до частини першої цієї статті ініціювали», а слова «відповідної ради» виключити;
у частині п’ятій:
слова «Відповідні ради суддів» замінити словом «делегати»,
змінивши відповідно нумерацію підпунктів.
 
Відхилено    
87. 8) частину першу статті 125 викласти у такій редакції:
 
-168- Стаднійчук Р.В.
У пункті 4 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення»: підпункт 8 – виключити.
 
Відхилено      
88. «1.Делегати на з'їзд суддів України обираються зборами суддів загальних, адміністративних та господарських судів по одному делегату від кожного суду. Делегатами на з'їзд суддів України не можуть бути обрані судді, які займають адміністративні посади».
 
-169- Шпенов Д.Ю.
Підпункт 8 пункту 3 (щодо змін до частини першої статті 125 Закону України «Про судоустрій і статус суддів») викласти в такій редакції:
«8) частину першу статті 125 доповнити реченням такого змісту:
«Делегатами на з’їзд суддів України не можуть бути обраними судді, які займають адміністративні посади в судах».
 
Відхилено   8) частину першу статті 125 викласти у такій редакції:
«Делегати на з’їзд суддів України обираються конференціями суддів загальних судів, конференціями суддів адміністративних та господарських судів у кожній області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі. Делегати на з’їзд суддів обирається за принципом 1 делегат від 20 суддів. Порядок проведення конференцій суддів загальних судів, конференцій суддів адміністративних та господарських судів встановлюється Радами суддів відповідних судів. Від кожного вищого спеціалізованого суду та Верховного Суду України на загальних зборах цих судів обирається 1 делегат від двадцяти суддів з числа суддів цих судів. Делегатами на з’їзд суддів України не можуть бути обраними судді, які займають адміністративні посади в судах, судді, які є членами Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Судді, які є членами Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України можуть бути присутні на з’їзді суддів України з правом дорадчого голосу».
9) у статті 127:
частину другу викласти у такій редакції:
«2. Раду суддів України обирає з'їзд суддів України. До складу Ради суддів України входять:
1) двадцять суддів, які є делегатами від місцевих загальних судів;
2) три судді, які є делегатами від місцевих адміністративних судів;
3) три судді, які є делегатами від місцевих господарських судів;
4) сім суддів, які є делегатами від апеляційних судів з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення;
5) два судді, які є делегатами від апеляційних адміністративних судів;
6) один суддя, який є делегатом від апеляційних господарських судів;
7) по одному судді від вищих спеціалізованих судів і Верховного Суду України.
Пропозиції щодо кандидатур до складу Ради суддів України можуть вносити судді, які беруть участь у з‘їзді суддів України. Не можуть бути обраними до Ради суддів України судді, які обіймають адміністративні посади у судах.»;
пункт 4 частини п’ятої доповнити словами: «заслуховує з цих питань Голову Державної судової адміністрації України, його заступників, керівників структурних підрозділів і територіальних управлінь Державної судової адміністрації України»;
у частинах восьмій і дев‘ятій слово «запрошується» замінити словами «може бути запрошений»;
 
    -170- Власенко С.В.
Частину 8 викласти у новій редакції:
«8) частину першу статті 125 викласти у такій редакції:
Делегати на з’їзд суддів України обираються конференціями суддів загальних судів, конференціями суддів адміністративних та господарських судів у кожній області, Автономній Республіці Крим, містах Києві та Севастополі. Делегати на з’їзд суддів обирається за принципом 1 делегат від 20 суддів. Порядок проведення конференцій суддів загальних судів, конференцій суддів адміністративних та господарських судів встановлюється Радами суддів відповідних судів. Від кожного вищого спеціалізованого суду та Верховного Суду України на загальних зборах цих судів обирається 1 делегат від двадцяти суддів з числа суддів цих судів. Делегатами на з’їзд суддів України не можуть бути обраними судді, які займають адміністративні посади в судах, судді, які є членами Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Судді, які є членами Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України можуть бути присутні на з’їзді суддів України з правом дорадчого голосу. «
 
Враховано    
    -171- Пацкан В.В.
Абз. 25-26 п. 4 розділу ІІ викласти у такій редакції:
«10) у статті 125:
частину першу виключити;
частину другу викласти у такій редакції:
«2. Збори суддів кожного суду загальної юрисдикції, а також Конституційний Суд України обирають на з'їзд суддів України по одному делегату з числа суддів цих судів або суддів у відставці. Якщо у суді працює тридцять і більше суддів, то збори суддів обирають делегатів на з’їзд суддів України з розрахунку по одному делегату на кожні п'ятнадцять суддів»;
11) частину другу статті 126 викласти у такій редакції:
«2. З'їзд суддів України відкриває Голова Ради суддів України, а у разі його відсутності – заступник Голови Ради суддів України»;
12) у статті 127:
частину другу викласти у такій редакції:
«2. Рада суддів України обирається з'їздом суддів України у складі сорока суддів. До складу Ради суддів України входять:
1) двадцять суддів, які є делегатами від місцевих загальних судів;
2) три судді, які є делегатами від місцевих адміністративних судів;
3) три судді, які є делегатами від місцевих господарських судів;
4) сім суддів, які є делегатами від апеляційних судів з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення;
5) два судді, які є делегатами від апеляційних адміністративних судів;
6) один суддя, який є делегатом від апеляційних господарських судів;
7) по одному судді від вищих спеціалізованих судів і Верховного Суду України.
Пропозиції щодо кандидатур до складу Ради суддів України можуть вносити судді, які беруть участь у з‘їзді суддів України»;
пункт 4 частини четвертої доповнити словами: «заслуховує з цих питань Голову Державної судової адміністрації України, його заступників, керівників структурних підрозділів і територіальних управлінь Державної судової адміністрації України»;
у частинах восьмій і дев‘ятій слово «запрошується» замінити словами «може бути запрошений»;
13) у частині першій статті 128 слова «конференцій суддів та рад суддів» виключити».
 
Відхилено    
    -172- Дерев'янко Ю.Б.
Доповнити підпунктами 9-12 у такій редакції:
«9) частину першу статті 125 викласти у такій редакції:
«1. Збори суддів кожного суду загальної юрисдикції, а також Конституційний Суд України обирають на з'їзд суддів України по одному делегату з числа суддів цих судів або суддів у відставці. Якщо у суді працює тридцять і більше суддів, то збори суддів обирають делегатів на з’їзд суддів України з розрахунку по одному делегату на кожні п'ятнадцять суддів/. Делегатами на з’їзд суддів України не можуть бути обрані судді, які займають адміністративну посаду в суді загальної юрисдикції або Конституційному Суді України»;
10) частину другу статті 126 викласти у такій редакції:
«2. З'їзд суддів України відкриває Голова Ради суддів України, а у разі його відсутності – старший за віком делегат»;
11) у статті 127:
частину другу викласти у такій редакції:
«2. Раду суддів України обирає з'їзд суддів України. До складу Ради суддів України входять:
1) двадцять суддів, які є делегатами від місцевих загальних судів;
2) три судді, які є делегатами від місцевих адміністративних судів;
3) три судді, які є делегатами від місцевих господарських судів;
4) сім суддів, які є делегатами від апеляційних судів з розгляду цивільних, кримінальних справ, а також справ про адміністративні правопорушення;
5) два судді, які є делегатами від апеляційних адміністративних судів;
6) один суддя, який є делегатом від апеляційних господарських судів;
7) по одному судді від вищих спеціалізованих судів і Верховного Суду України.
Пропозиції щодо кандидатур до складу Ради суддів України можуть вносити судді, які беруть участь у з‘їзді суддів України»;
пункт 4 частини четвертої доповнити словами: «заслуховує з цих питань Голову Державної судової адміністрації України, його заступників, керівників структурних підрозділів і територіальних управлінь Державної судової адміністрації України»;
у частинах восьмій і дев‘ятій слово «запрошується» замінити словами «може бути запрошений»;
12) у частині першій статті 128 слова «конференцій суддів та рад суддів» виключити»;
 
Враховано частково    
    -173- Мартиняк С.В.
Пункту 4 розділу ІІ (редакція частини другої статті 20) доповнити наступними абзацами:
«Обрання та звільнення з посад голів та заступників здійснюється відповідно до порядку, визначеного Радою Суддів України.
Рада Суддів протягом п'яти днів з моменту набрання чинності даного закону приймає Положення щодо процедури обрання та звільнення судів на адміністративні посади.
 
Відхилено    
89. 5. Внести зміни до Закону України «Про Вищу раду юстиції» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 25, ст.146 із наступними змінами):
 
   8. Внести зміни до Закону України «Про Вищу раду юстиції» (Відомості Верховної Ради України, 1998р., № 25, ст.146 із наступними змінами):
 
90. 1) частину 1 статті 6 викласти у такій редакції:
 
   1) частину 1 статті 6 викласти у такій редакції:
 
91. «На посаду члена Вищої ради юстиції може бути рекомендований громадянин України, не молодший тридцяти п’яти років і не старший шістдесяти чотирьох років, який проживає в Україні не менш як десять останніх років, володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше десяти років»;
 
-174- Власенко С.В.
У пункті 5 Перехідних положень в частині внесення змін до Закону України «Про Вищу раду юстиції» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, № 25, ст.146 із наступними змінами):
у частині 1 цього пункту
слово «чотирьох» змінити на слово «п’яти».
 
Відхилено   «На посаду члена Вищої ради юстиції може бути рекомендований громадянин України, не молодший тридцяти п’яти років і не старший шістдесяти чотирьох років, який проживає в Україні не менш як десять останніх років, володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше десяти років»;
 
92. 2) статтю 7 викласти у наступній редакції:
 
   2) статтю 7 викласти у наступній редакції:
 
93. «Стаття 7. Обмеження щодо членства у Вищій раді юстиції
 
   «Стаття 7. Обмеження щодо членства у Вищій раді юстиції
 
94. Не можуть бути членами Вищої ради юстиції особи, визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які мають незняту або непогашену судимість, особи, які були членами Вищої ради юстиції до набрання чинності цим Законом, крім членів Вищої ради юстиції, які повинні увійти до нового складу членів Вищої ради юстиції за посадою, а також особи, які перебувають на адміністративних посадах у судах, крім членів, які входять до її складу за посадою»;
 
-175- Смітюх Г.Є.
Нову редакцію статті 7 Закону України «Про Вищу раду юстиції» виключити.
 
Відхилено   Не можуть бути членами Вищої ради юстиції особи, визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які мають незняту або непогашену судимість, особи, які були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради юстиції до набрання чинності Законом України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні», крім членів Вищої ради юстиції, які повинні увійти до нового складу Вищої ради юстиції за посадою, а також особи, які перебувають на адміністративних посадах у судах, крім членів, які входять до її складу за посадою»;
 
    -176- Ковальчук Н.В.
В абзаці 6 пункту 5 розділу ІІ проекту Закону слова «до набрання чинності цим Законом» замінити словами «які притягувались до кримінальної та/або дисциплінарної відповідальності.».
 
Відхилено    
    -177- Власенко С.В.
В частині 2 пункту 5 Перехідних положень
після слів «які повинні увійти до нового складу» слово «членів» видалити.
 
Враховано    
    -178- Ємець Л.О.
В частині 2 статті 5 після слів «особи, які були членами» додати слова «Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або».
 
Враховано    
    -179- Пацкан В.В.
В абз. 6 п. 5 розділу ІІ слова «Вищої ради юстиції до набрання чинності цим Законом» замінити словами «Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради юстиції», оскільки, по-перше, «цей Закон» - це Закон України «Про Вищу раду юстиції», який набрав чинності у 1998 році, а по-друге, члени діючої Вищої кваліфікаційної комісії суддів України зможуть стати членами Вищої ради юстиції, чого бажано не допустити.
 
Відхилено    
    -180- Шпенов Д.Ю.
Підпункт 2 пункту 4 (щодо змін до Закону України «Про Вищу раду юстиції») викласти в такій редакції:
«2) статтю 7 викласти у наступній редакції:
«Стаття 7. Обмеження щодо членства у Вищій раді юстиції
Не можуть бути членами Вищої ради юстиції особи, визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які мають незняту або непогашену судимість, а також особи, які перебувають на адміністративних посадах у судах, крім членів, які входять до її складу за посадою»;»
 
Відхилено    
    -181- Федорук М.Т.
Підпункт 2 пункту 5 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти у наступній редакції:
«2) статтю 7 викласти у наступній редакції:
«Стаття 7. Обмеження щодо членства у Вищій раді юстиції
Не можуть бути членами Вищої ради юстиції особи, визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які мають незняту або непогашену судимість, народні депутати України, особи, які були членами Вищої ради юстиції до набрання чинності цим Законом, крім членів Вищої ради юстиції, які повинні увійти до нового складу членів Вищої ради юстиції за посадою, а також особи, які перебувають на адміністративних посадах у вищих спеціалізованих судах України».
 
Відхилено    
    -182- Стаднійчук Р.В.
Підпункт 2 пункту 5 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти у наступній редакції:
«2) статтю 7 викласти у наступній редакції:
«Стаття 7. Обмеження щодо членства у Вищій раді юстиції
Не можуть бути членами Вищої ради юстиції особи, визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які мають незняту або непогашену судимість, народні депутати України, особи, які були членами Вищої ради юстиції до набрання чинності цим Законом, крім членів Вищої ради юстиції, які повинні увійти до нового складу членів Вищої ради юстиції за посадою, а також особи, які перебувають на адміністративних посадах у вищих спеціалізованих судах України».
 
Відхилено    
    -183- Дерев'янко Ю.Б.
У пункті 5:
підпункт 2 викласти у такій редакції:
«2) статтю 7 викласти у такій редакції:
«Стаття 7. Обмеження щодо членства у Вищій раді юстиції
Не можуть бути членами Вищої ради юстиції особи, визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які мають незняту або непогашену судимість, особи, які були членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або Вищої ради юстиції до набрання чинності Законом України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні», а також особи, які перебувають на адміністративних посадах у судах, крім членів, які входять до її складу за посадою»«;
 
Враховано частково    
    -184- Дерев'янко Ю.Б.
Після підпункту 2 додати підпункт 3 у такій редакції:
«3) частину другу статті 8, статтю 9, частину першу статті 11, частину першу статті 12, частину першу статті 13 доповнити словами:
«Член Вищої ради юстиції з числа суддів призначається за пропозицією з’їзду суддів України»;»,
змінивши відповідно нумерацію підпунктів;
 
Відхилено    
    -185- Пацкан В.В.
Після абз. 6 п. 5 розділу ІІ доповнити підпунктом такого змісту:
«3) частину другу статті 8, статтю 9, частину першу статті 11, частину першу статті 12, частину першу статті 13 доповнити словами:
«Член Вищої ради юстиції з числа суддів призначається за пропозицією з’їзду суддів України».
Провести перенумерацію наступних пунктів
 
Відхилено    
95. 3) частину першу статті 18 доповнити новим пунктом 11 такого змісту:
 
   3) частину першу статті 18 доповнити новим пунктом 11 такого змісту:
 
96. «11) у випадках, передбачених законом»;
 
   «11) у випадках, передбачених законом»;
 
97. 4) доповнити статтю 19 частиною п’ятою такого змісту:
 
   4) доповнити статтю 19 частиною п’ятою такого змісту:
 
98. «При Вищій раді юстиції можуть створюватись тимчасові колегіальні органи (комісії), компетенція, склад та порядок діяльності яких визначається законами»;
 
   «При Вищій раді юстиції можуть створюватись тимчасові колегіальні органи (комісії), компетенція, склад та порядок діяльності яких визначається законами»;
 
99. 5) статтю 30 доповнити пунктом такого змісту:
 
   5) статтю 30 доповнити пунктом такого змісту:
 
100. «3) інші суб’єкти у випадках, визначених законом».
 
-186- Дерев'янко Ю.Б.
Доповнити новими підпунктами у такій редакції:
6) у статті 32:
у частині першій після слів «суддів України» додати слова «іншого суб’єкта у випадках, визначених законом»;
частину шосту доповнити реченням такого змісту:
«Рішення про внесення подання про звільнення судді з посади у разі порушення ним присяги може бути прийняте не пізніше трьох років від дня вчинення порушення присяги. Якщо обставини, за яких було вчинено порушення присяги, встановлено судовим рішенням або рішенням міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, цей строк обчислюється з часу набрання чинності таким рішенням»;
7) статтю 38 доповнити пунктом такого змісту:
«4) іншого суб’єкта у випадках, визначених законом»«;
 
Враховано частково   «3) інші суб’єкти у випадках, визначених законом».
6) у частині першій статті 32 після слів «суддів України» додати слова «іншого суб’єкта у випадках, визначених законом»;
7) статтю 38 доповнити пунктом такого змісту:
«4) іншого суб’єкта у випадках, визначених законом»«;
 
    -187- Пацкан В.В.
Після абз. 12 п. 5 розділу ІІ доповнити підпунктами такого змісту:
«7) у статті 32 :
у частині першій після слів «суддів України» додати слова «іншого суб’єкта у випадках, визначених законом»;
частину шосту доповнити реченням такого змісту:
«Рішення про внесення подання про звільнення судді з посади у разі порушення ним присяги може бути прийняте не пізніше трьох років від дня вчинення порушення присяги. Якщо обставини, за яких було вчинено порушення присяги, встановлено судовим рішенням або рішенням міжнародної судової установи, юрисдикція якої визнана Україною, цей строк обчислюється з часу набрання чинності таким рішенням»;
8) статтю 38 доповнити пунктом такого змісту:
«4) іншого суб’єкта у випадках, визначених законом»
 
Відхилено    
    -188- Пацкан В.В.
Після п. 5 розділу ІІ доповнити пунктом такого змісту:
«6. Внести зміни до статті 171-1 Кодексу адміністративного судочинства України:
друге речення частини другої викласти у такій редакції:
«Розподіл таких справ між суддями Вищого адміністративного суду України здійснюється без урахування спеціалізації суддів»;
частину п’яту доповнити пунктом 3 такого змісту:
«3) застосувати інші наслідки протиправності таких рішень, дій чи бездіяльності, визначені статтею 162 цього Кодексу».
 
Відхилено    
101. 6. Рекомендувати конференціям суддів відповідних судів протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом сформувати новий склад відповідних рад суддів.
 
-189- Дерев'янко Ю.Б.
Пункт 6 викласти у такій редакції:
«6. З дня набрання чинності цим Законом припиняються повноваження делегатів на з’їзд суддів України, обраних за правилами, що діяли до набрання чинності цим Законом
Не пізніше семи днів з дня набрання чинності цим Законом у всіх судах загальної юрисдикції проводяться збори суддів з метою обрання делегатів на з’їзд суддів України.
З’їзд суддів України з метою формування нового складу Ради суддів України, призначення членів Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та вирішення інших питань, віднесених до його компетенції, проводиться не пізніше одного місяця після набрання чинності цим Законом».
 
Відхилено   9. Рекомендувати конференціям суддів відповідних судів протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом сформувати новий склад відповідних рад суддів.
10. Новими членами Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також суддями Конституційного суду України, які призначаються з’їздом суддів України, можуть бути лише особи призначені відповідно до вимог цього Закону.
 
    -190- Пацкан В.В.
Пункт 6 розділу ІІ викласти у такій редакції:
«7. Не пізніше семи днів з дня набрання чинності цим Законом у всіх судах загальної юрисдикції проводяться збори суддів з метою обрання делегатів на з’їзд суддів України.
З‘їзд суддів України з метою формування нового складу Ради суддів України, призначення членів Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та вирішення інших питань, віднесених до його компетенції, проводиться не пізніше одного місяця після набрання чинності цим Законом».
 
Відхилено    
    -191- Ковальчук Н.В.
Пункт 6 розділу ІІ проекту Закону викласти у такій редакції:
«6. Рекомендувати конференціям суддів відповідних судів протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом сформувати новий склад відповідних рад суддів.
З’їзд суддів України з метою формування нового складу Ради суддів України, призначення членів Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, суддів Конституційного суду України та вирішення інших питань, віднесених до його компетенції, проводиться не пізніше двох місяців після набрання чинності цим Законом».
 
Відхилено    
    -192- Стаднійчук Р.В.
Розділ ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити пунктом 6-1 наступного змісту:
6-1. Новими членами Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також суддями Конституційного суду України, які призначаються з’їздом суддів України, можуть бути лише особи призначені відповідно до вимог цього Закону.
 
Враховано    
102. 7. Технічне, інформаційне та організаційне забезпечення роботи Тимчасової спеціальної комісії покладається на апарат Вищої ради юстиції.
 
   11. Технічне, інформаційне та організаційне забезпечення роботи Тимчасової спеціальної комісії покладається на апарат Вищої ради юстиції.
 
103. 8. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

   12. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.