Кількість абзаців - 14 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" щодо обмеження втручання у діяльність суб'єктів господарювання (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
      
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» щодо обмеження втручання у діяльність суб’єктів господарювання
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження втручання у діяльність суб’єктів господарювання
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389; 2010 р., № 34, ст. 482, ст. 486, № 38, ст. 510, № 48, ст. 566; 2011 р., № 21, ст. 144, № 23, ст. 160, № 48-49, ст. 536, № 50, ст. 543) такі зміни:
 
-1- Смітюх Г.Є.
В абзаці другому статті 1 слова «прийнятного рівня» замінити словами «допустимого рівня».
 
Враховано (є в чинній редакції)  І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
2. У Законі України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 із наступними змінами):
1) в абзаці другому статті 1 слова «прийнятного рівня» замінити словами «допустимого рівня»;
 
5. 1) у частині другій статті 2 слова «державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду,» виключити;
 
-2- Барвіненко В.Д.
Пункт перший розділу І законопроекту (щодо виключення з частини другої статті 2 слів «державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду») виключити.
 
Відхилено   2) частину другу статті 2 викласти в такій редакції:
«Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів: валютного контролю; митного контролю на кордоні; державного експортного контролю; контролю за дотриманням бюджетного законодавства; банківського нагляду, державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції; державного нагляду за дотриманням вимог ядерної безпеки; державного нагляду (контролю) в галузі цивільної авіації; при проведенні оперативно-розшукової діяльності, дізнання, прокурорського нагляду, досудового слідства і правосуддя.»;
3) у статті 3:
абзац шостий доповнити словами «неприпустимості проведення перевірок суб’єктів господарювання за анонімними та іншими необґрунтованими заявами, а також невідворотності відповідальності осіб за подання таких заяв»;
абзац сьомий викласти в такій редакції:
«здійснення державного нагляду (контролю) лише за наявності підстав та в порядку, визначених законом»;
абзац дев’ятий доповнити словами «та неприпустимості здійснення заходів державного нагляду (контролю) різними органами державного нагляду (контролю) з одного й того самого питання»;
 
    -3- Смітюх Г.Є.
Частину другу статті 2 викласти у такій редакції:
«Дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час здійснення заходів валютного контролю, митного контролю, державного експортного контролю, контролю за дотриманням бюджетного та податкового законодавства та касових операцій, контролю за дотриманням порядку проведення розрахунків, виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, використанням державного та комунального майна, банківського і страхового нагляду, інших видів спеціального державного контролю за діяльністю суб'єктів господарювання на ринку фінансових послуг, державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, телекомунікації, поштовий зв’язок, радіочастотний ресурс, при здійсненні державного нагляду за дотриманням вимог ядерної та радіаційної безпеки, державного нагляду і контролю в галузі цивільної авіації, а також процедур, передбачених кодексом про адміністративні правопорушення, при проведенні оперативно-розшукової діяльності, дізнання, прокурорського нагляду, досудового слідства і правосуддя».
 
Враховано редакційно    
    -4- Зелик Р.Б.
Леонов Е.В.
Мохник А.В.
Частину другу статті 2 доповнити словами «державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю».
 
Відхилено    
    -5- Смітюх Г.Є.
У статті 3 абзац шостий доповнити словами: «неприпустимості проведення перевірок та відволікання від підприємницької діяльності суб’єктів господарювання за анонімними, а також іншими необґрунтованими заявами, невідворотності відповідальності осіб за подання таких заяв»;
 
Враховано редакційно    
    -6- Смітюх Г.Є.
У статті 3 абзац сьомий викласти у такій редакції: «здійснення державного нагляду (контролю) лише за наявності підстав та у порядку, визначених законом»;
 
Враховано    
    -7- Смітюх Г.Є.
У статті 3 абзац дев’ятий викласти у такій редакції: «неприпустимості дублювання заходів державного нагляду (контролю) різними його органами з одного і того ж питання щодо суб’єкта підприємницької діяльності»;
 
Враховано частково   
    -8- Смітюх Г.Є.
У статті 3 абзац одинадцятий замінити двома абзацами такого змісту:
«неприпустимості проведення частіше ніж раз на п’ять років планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання, які є виробниками промислової та сільськогосподарської продукції і протягом останніх п'яти років не скорочують обсяги виробництва основної продукції та робочі місця, збільшують суми сплачуваних ними податків та зборів, своєчасно проводять розрахунки з державним та місцевими бюджетами;
відповідальності органу державного нагляду (контролю) та його посадових осіб за шкоду та інші збитки, заподіяні суб'єкту господарювання внаслідок порушення вимог законодавства, перешкоджання його діяльності шляхом вилучення оригіналів документів, комп’ютерів, необґрунтованого накладення арешту на майно, рахунки в банках чи у інший спосіб у ході проведення перевірки»;
 
Відхилено    
6. 2) у статті 4:
частину другу і п’яту викласти у такій редакції:
«2. У разі коли один суб’єкт господарювання підлягає проведенню планових заходів державного нагляду (контролю) одночасно кількома органами державного нагляду (контролю) протягом календарного року, такі заходи здійснюються комплексно за спільним рішенням керівників відповідних органів державного нагляду (контролю).
Координація роботи органів державного нагляду (контролю) щодо проведення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) створення та ведення загального реєстру проведення комплексних заходів органами державного нагляду (контролю) здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
У разі проведення комплексних заходів державного нагляду (контролю) забороняється проведення планових заходів щодо одного суб’єкта господарювання протягом календарного року окремо різними органами державного нагляду (контролю), які брали участь у комплексних заходах»;
 
-9- Кужель О.В.
Частину другу статті 4 викласти у такій редакції:
«2. У разі якщо один суб’єкт господарювання підлягає проведенню планових заходів державного нагляду (контролю) одночасно кількома органами державного нагляду (контролю) протягом календарного року, такі заходи здійснюються виключно комплексно за спільним рішенням керівників відповідних органів державного нагляду (контролю).
Забороняється проведення заходів державного нагляду (контролю) одного предмета перевірки різними органами державного нагляду (контролю) та проведення планових заходів щодо одного суб’єкта господарювання протягом календарного року окремо різними органами державного нагляду (контролю).
Порядок інформування інших органів державного нагляду (контролю) про можливість участі у проведенні комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) щодо одного суб’єкта господарювання, координація роботи органів державного нагляду (контролю) щодо проведення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю), створення та ведення загального реєстру проведення комплексних заходів органами державного нагляду (контролю) здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;
 
Враховано частково   4) у статті 4:
частину другу викласти в такій редакції:
«2. У разі якщо суб’єкт господарювання на відповідний плановий період включений до планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) одночасно кількох органів державного нагляду (контролю), відповідні планові заходи здійснюються органами державного нагляду (контролю) комплексно - одночасно всіма органами державного нагляду (контролю), до планів здійснення заходів державного нагляду (контролю) яких включено суб’єкта господарювання.
Складання та затвердження плану комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органами державного нагляду (контролю) здійснюються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
План комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) затверджується для всіх органів державного нагляду (контролю) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва, не пізніше ніж за 10 днів до початку відповідного планового періоду.
Здійснення заходів державного нагляду (контролю) різними органами державного нагляду (контролю) з одного й того самого питання заборонено.
Здійснення органом державного нагляду (контролю) щодо одного суб’єкта господарювання планових заходів державного нагляду (контролю) протягом одного планового періоду заборонено, якщо в цьому плановому періоді такий суб’єкт господарювання включений до плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) іншого органу державного нагляду (контролю).
Внесення одного й того самого суб’єкта господарювання до планів державного нагляду (контролю) різних органів державного нагляду (контролю) є підставою для проведення щодо такого суб’єкта господарювання комплексного планового заходу державного нагляду (контролю)»;
 
    -10- Продан О.П.
Частину другу статті 4 викласти у такій редакції:
«2. У разі коли один суб’єкт господарювання підлягає проведенню планових заходів державного нагляду (контролю) одночасно кількома органами державного нагляду (контролю) протягом календарного року, такі заходи проводяться виключно комплексно.
Забороняється проведення заходів державного нагляду (контролю) одного предмета перевірки різними органами державного нагляду (контролю) та/або проведення планових заходів щодо одного суб’єкта господарювання протягом календарного року окремо різними органами державного нагляду (контролю).
Координація заходів державного нагляду (контролю) здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань реалізації державної регуляторної політики, дозвільної системи та ліцензування у сфері господарської діяльності, в затвердженому Кабінетом Міністрів України порядку. Планові заходи координуються під час формування графіків (планів) перевірок до звітного періоду, позапланові шляхом забезпечення доступу в електронному режимі та використання реєстрів направлень (посвідчень) на перевірки один одного.
За результатами перевірок, проведених з порушенням цієї статті, передбачені законодавством санкції не застосовуються»;
 
Враховано редакційно (в межах врахування правки № 9)   
    -11- Кучерук М.Г.
Частину другу статті 4 викласти у такій редакції:
«2. У разі коли один суб’єкт господарювання підлягає проведенню планових заходів державного нагляду (контролю) одночасно кількома органами державного нагляду (контролю) протягом календарного року, такі заходи здійснюються комплексно за спільним рішенням керівників відповідних органів державного нагляду (контролю).
Порядок інформування інших органів державного нагляду (контролю) про можливість участі в проведенні комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) щодо одного суб’єкта господарювання, координація роботи органів державного нагляду (контролю) щодо проведення комплексних планових заходів державного нагляду (контролю), створення та ведення загального реєстру проведення комплексних заходів органами державного нагляду (контролю) здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
У разі проведення комплексних заходів державного нагляду (контролю) забороняється проведення планових заходів щодо одного суб’єкта господарювання протягом календарного року окремо різними органами державного нагляду (контролю)»;
 
Враховано редакційно (в межах врахування правки № 9)   
7. Відсутній.
 
-12- Смітюх Г.Є.
У частині третій слова «встановлений правилами» замінити словами «встановлений його правилами»;
 
Враховано   у частині третій слова «встановлений правилами» замінити словами «встановлений його правилами»;
 
    -13- Смітюх Г.Є.
У абзацах четвертому та п’ятому частини четвертої слово «зупинення» замінити словами «зупинення чи обмеження»;
 
Відхилено    
8. «5. Виробництво (виготовлення) або реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг суб’єктами господарювання, що належать до високого ступеня ризику, зупиняється за вмотивованим письмовим рішенням керівника органу державного нагляду (контролю) чи його заступника.
 
-14- Кужель О.В.
Зміни до частини п’ятої статті четвертої виключити.
 
Враховано      
    -15- Продан О.П.
Частину п’яту викласти у такій редакції:
«5. Виробництво (виготовлення) або реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг суб’єктами господарювання можуть бути призупинені виключно за рішенням суду.
Відновлення виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг суб’єктами господарювання після призупинення можливе з моменту отримання органом державного нагляду (контролю), який ініціював призупинення, повідомлення суб’єкта господарювання про усунення ним усіх встановлених судом порушень».
 
Відхилено (див. коментар до правки №14)   
    -16- Шаров І.Ф.
Абзац четвертий пункту другого розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«5. Виробництво (виготовлення) або реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг суб’єктами господарювання, що належать до високого ступеня ризику, зупиняється за вмотивованим письмовим рішенням керівника центрального #102366
 
Відхилено (див. коментар до правки №14)   
9. Виробництво (виготовлення) або реалізація продукції, виконання робіт, надання послуг суб’єктами господарювання, що належать до середнього та незначного ступеня ризику, зупиняється виключно за рішенням суду».
 
-17- Смітюх Г.Є.
Частину п’яту викласти у такій редакції:
«5. Заходи державного нагляду (контролю) щодо суб’єктів господарювання можуть здійснюватись лише у межах предмету та питань, визначених посвідченням (направленням) на проведення такого заходу.
Зупинення або обмеження виробництва (виготовлення) або реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг допускається за вмотивованим письмовим рішенням керівника органу державного нагляду (контролю) чи його заступника і лише у разі, якщо така діяльність спричиняє загрозу життю та здоров’ю людей, навколишньому природному середовищу, виникнення техногенних ситуацій або пожеж, а також, якщо така діяльність здійснюється за відсутності дозволу на її проведення, якщо наявність такого дозволу передбачена законодавством.
В інших випадках зупинення чи обмеження діяльності суб’єктів господарювання можливе лише в судовому порядку за зверненням органу державного нагляду (контролю)».
 
Відхилено (див. коментар до правки №14)  частину десяту доповнити абзацом другим такого змісту:
«Під час проведення заходів державного нагляду (контролю) не допускається вилучення у суб’єктів господарювання оригіналів їх фінансово- господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп’ютерів, їх частин, крім випадків, передбачених кримінальним
процесуальним законодавством»;
5) частину першу статті 5 доповнити абзацами другим - четвертим такого змісту:
«Протягом одного року проведення більш як одного планового заходу державного нагляду (контролю) щодо одного суб’єкта господарювання не допускається.
План здійснення заходів державного нагляду (контролю) на наступний плановий період повинен містити конкретні календарні дати початку кожного планового заходу державного нагляду (контролю) та строки їх здійснення.
План здійснення заходів державного нагляду (контролю) на відповідний плановий період оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу державного нагляду (контролю) не пізніше ніж за 10 днів до початку відповідного планового періоду»;
6) у частині першій статті 6:
перше речення абзацу п’ятого викласти в такій редакції: «обґрунтоване звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав»;
доповнити абзацом дев’ятим такого змісту:
«Фізичні особи, які подали безпідставне звернення про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства, несуть відповідальність, передбачену законом»;
 
    -18- Смітюх Г.Є.
Частину десяту доповнити новим абзацом такого змісту:
«Під час проведення заходів державного нагляду (контролю) не допускається вилучення у суб’єктів господарювання оригіналів їх фінансово - господарських, бухгалтерських та інших документів, а також комп’ютерів, за винятком випадків, передбачених кримінально-процесуальним законом»;
 
Враховано частково    
    -19- Смітюх Г.Є.
Частину першу статі п’ять доповнити новим абзацом такого змісту:
«Планові заходи здійснюються органами державного нагляду (контролю) комплексно на підставі їх спільного рішення. Не допускається проведення протягом одного року більш як одного заходу державного нагляду (контролю) щодо одного суб’єкта господарювання».
 
Враховано частково    
    -20- Денисенко А.П.
1.Пункт 1 Статті 5 доповнити двома абзацами наступного змісту:
Інформація щодо планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) на наступний календарний рік, а саме дат та строків їх здійснення повинна бути опублікована на сайті центрального органу виконавчої влади до якого належить орган державного нагляду (контролю), не пізніше ніж за 10 днів до кінця поточного року.
Планування заходів здійснюється з урахуванням категорійности підприємств за ступенем ризику. Сукупна кількість календарних днів перевірок підприємства усіма органами державного нагляду (контролю) у поточному році не повинно перевищувати 15 календарних днів для підприємств з малою і середньою ступенем ризику та 25 календарних днів - для підприємств з високим ступенем ризику.
 
Враховано частково    
    -21- Барвіненко В.Д.
Герега О.В.
Зарубінський О.О.
Зубко Г.Г.
Доповнити частину 2 статті 5 новим абзацом 4 такого змісту:
«Якщо у суб’єкта господарювання відсутні відокремлені структурні підрозділи, проведення планових заходів державного нагляду (контролю) у такого суб’єкта господарювання допускається не частіше одного разу на рік». Відповідно абзаци 4-8 вважати абзацами 5-9.
 
Відхилено оментар: Відсутність у суб’єкта господарювання відокремлених підрозділів не знижує ступінь ризику господарської діяльності самого такого суб’єкта.   
    -22- Смітюх Г.Є.
У частині першій статі шість у абзаці п’ятому слово «звернення» замінити словами «обґрунтоване звернення».
 
Враховано    
    -23- Барвіненко В.Д.
Герега О.В.
Зарубінський О.О.
Зубко Г.Г.
До статті шість внести наступні зміни:
Речення перше абзацу п’ятого частини першої замінити текстом наступного змісту:
«звернення фізичних та юридичних осіб про порушення суб’єктом господарювання їх законних прав. При цьому, такі особи мають довести органу державного нагляду (контролю), що їхні законні права порушено».
 
Враховано частково    
    -24- Смітюх Г.Є.
Доповнити частину першу новим абзацом такого змісту: «Фізичні та юридичні особи, які подали безпідставне звернення про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства, несуть відповідальність, передбачену законом».
 
Враховано редакційно    
    -25- Барвіненко В.Д.
Герега О.В.
Зарубінський О.О.
Зубко Г.Г.
Частину першу доповнити останнім новим абзацом 9 такого змісту:
«У випадку якщо особу, яка звернулась до органу державного нагляду (контролю) не можливо встановити, здійснення позапланового заходу забороняється».
 
Відхилено    
10. 3) статтю 6 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. У разі відшкодування суб’єктом господарювання шкоди, завданої ним фізичним та юридичним особам, державі, за умови, що за допущені порушення вимог щодо провадження господарської діяльності не встановлено кримінальної відповідальності, позаплановий захід державного нагляду (контролю) не проводиться.».
 
-26- Шаров І.Ф.
Пункт третій розділу Ізаконопроекту виключити, а саме:
«3) статтю 6 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. У разі відшкодування суб’єктом господарювання шкоди, завданої ним фізичним та юридичним особам, державі, за умови, що за допущені порушення вимог щодо провадження господарської діяльності не встановлено кримінальної відповідальності, позаплановий захід державного нагляду (контролю) не проводиться».»
 
Відхилено   7) частину другу статті 8 доповнити абзацами восьмим - дванадцятим такого змісту:
«дотримуватися встановлених законом принципів, вимог та порядку здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
не перешкоджати праву суб’єктів господарювання на будь-який законний захист, у тому числі третіми особами;
виконувати законні вимоги посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва, щодо усунення порушень законодавства про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності;
подавати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва, достовірну інформацію, документи і матеріали про проведені заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
сприяти здійсненню посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва, покладених на них повноважень»;
8) текст статті 9 викласти в такій редакції:
«Шкода , завдана фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової або службової особи органу державного нагляду (контролю), відшкодовується за рахунок коштів відповідних бюджетів, передбачених для фінансування цього органу, незалежно від вини такої посадової або службової особи.
Посадова або службова особа органу державного нагляду (контролю) несе перед державою відповідальність у порядку регресу в розмірі виплаченого з відповідного бюджету відшкодування у зв’язку з незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю такої посадової або службової особи»;
9) доповнити статтею 9-1 такого змісту:
«Стаття 9-1. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва, належить:
підготовка та подання в установленому порядку пропозицій щодо формування державної політики з питань здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
розроблення та погодження проектів нормативно-правових актів з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
вивчення досвіду інших держав щодо реалізації державної політики з питань здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та внесення пропозицій щодо поширення такого досвіду в Україні;
здійснення методичного та інформаційного забезпечення діяльності органів державного нагляду (контролю);
проведення перевірок додержання органами державного нагляду (контролю) вимог цього Закону в частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
участь в установленому Кабінетом Міністрів України порядку у заходах державного нагляду (контролю), що проводяться іншими центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, державними колегіальними органами, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування;
одержання від органів державного нагляду (контролю) та суб’єктів господарювання інформації, довідок, документів, матеріалів, відомостей щодо проведення заходів державного нагляду (контролю) у відповідній сфері господарської діяльності;
забезпечення складання та затвердження планів комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;
складання актів перевірок та внесення в установленому Кабінетом Міністрів України порядку подань до органів державного нагляду (контролю) щодо усунення порушень вимог цього Закону, які є обов’язковими до розгляду;
узагальнення практики застосування законодавства з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
розроблення висновків, пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення законодавства з питань організації державного нагляду (контролю)».
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122):
1) доповнити статтею 166-21 такого змісту:
«Стаття 166-21. Порушення порядку здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності
Порушення встановленого законом порядку здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а саме:
порушення строків здійснення заходів державного нагляду (контролю);
порушення періодичності здійснення планових заходів державного нагляду (контролю);
проведення заходів державного нагляду (контролю) за відсутності підстав, установлених законом;
проведення планових заходів державного нагляду (контролю) без своєчасного письмового повідомлення або з порушенням строків такого повідомлення, якщо необхідність та строк зазначеного повідомлення встановлені законом;
проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) без погодження відповідного центрального органу виконавчої влади, якщо отримання такого погодження є обов’язковим відповідно до закону;
здійснення заходів державного нагляду (контролю) без застосування акта перевірки, що містить перелік питань для проведення перевірки виконання вимог законодавства у сфері господарської діяльності;
порушення встановленого Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» порядку відбору зразків продукції;
проведення перевірки додержання вимог законодавства, нагляд (контроль) за додержанням якого не належить до повноважень органу державного нагляду (контролю), встановлених законом;
висунення вимог щодо надання документів, інформації, зразків продукції, що не стосуються здійснення заходу державного нагляду (контролю);
ненадання або надання з порушенням установленого законом строку акта перевірки, складеного за результатами заходу державного нагляду (контролю), —
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб органу державного нагляду (контролю) від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, —
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
2) у назві та абзаці першому статті 188-38 слова «спеціально уповноваженого органу» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику»;
3) доповнити статтею 188-43 такого змісту:
«Стаття 188-43. Невиконання законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва
«Залишення посадовою особою без розгляду подання посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва, щодо усунення порушень закону про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, а також несвоєчасне надання відповіді на таке подання, неподання необхідної інформації про проведені заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності або подання недостовірної інформації, довідок, документів, матеріалів, відомостей про такі заходи, створення перешкод у здійсненні посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва, покладених на них повноважень, — тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, — тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
4) статтю 221 після цифр «166-18» доповнити цифрами «166-21», а після цифр «188-41» - цифрами «188-43»;
5) у пункті 1 частини першої статті 255:
абзац «центрального органу виконавчої влади з питань ліцензування, державної регуляторної політики та дозвільної системи у сфері господарської діяльності (частини перша, друга, дев’ята та десята статті 166-6, статті 166-10 – 166-12, 188-38)» викласти в такій редакції:
«центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, державної політики у сфері ліцензування, дозвільної системи (статті 166-10, 166-12, 166-21, 188-38,188-43);
доповнити абзацом такого змісту:
«центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців (частини перша, друга, дев'ята та десята статті 166-6, стаття 166-11)».
 
    -27- Смітюх Г.Є.
Частину шосту статті 7 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Якщо за результатами здійснення планового або позапланового заходу не виявлено порушень вимог законодавства, посадовою особою органу державного нагляду (контролю) складається довідка, один примірник якої вручається суб’єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – зберігається в органі державного нагляду (контролю)».
 
Відхилено    
    -28- Кужель О.В.
Частину другу статті вісім доповнити абзацами такого змісту:
«дотримуватися встановлених законом принципів, вимог та порядку здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
не перешкоджати праву суб’єктів господарювання на громадський захист;
виконувати законні вимоги посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва, щодо усунення порушень законодавства про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності;
подавати центральному органові виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва, достовірну інформацію, документи і матеріали про проведені заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
сприяти здійсненню покладених на посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва, повноважень.
 
Враховано редакційно    
    -29- Ковальчук Н.В.
Продан О.П.
Наливайченко В.О.
Кутовий Т.В.
Бєлькова О.В.
Путілов А.С.
Чугунніков В.С.
Статтю 9 викласти у такій редакції:
«Шкода, завдана фізичній чи юридичній особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю посадової або службової особи органу державного нагляду (контролю), відшкодовується за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для фінансування цього органу, незалежно від вини цієї особи.
Посадова або службова особа органу державного нагляду (контролю) несе перед державою відповідальність в порядку регресу в розмірі виплаченого з бюджету відшкодування через незаконні рішення, дії чи бездіяльність цієї посадової (службової) особи».
 
Враховано частково    
    -30- Смітюх Г.Є.
Частину першу статті 9 після слів «вимог законодавства» доповнити словами «проведення неправомірних перевірок, інших заходів державного нагляду (контролю) з питань, які виходять за межі предмету, визначеного посвідченням (направленням) на проведення перевірки».
 
Враховано редакційно (в межах правки № 29)   
    -31- Фурсін І.Г.
Статтю 9 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Посадова особа органу державного нагляду (контролю) несе персональну матеріальну відповідальність за збитки нанесенні суб’єкту господарювання внаслідок його неправомірних дій».
 
Враховано редакційно (в межах правки № 29)   
    -32- Кужель О.В.
Доповнити Закон статтею 9-1 такого змісту:
Стаття 9-1. Повноваження центрального
органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері розвитку
підприємництва.
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва, належить:
підготовка та подання в установленому порядку пропозицій щодо формування державної політики з питань здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
#102366
вивчення досвіду провідних держав з питань реалізації державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності та внесення пропозицій щодо поширення такого досвіду в Україні;
здійснення методичного та інформаційного забезпечення діяльності органів державного нагляду (контролю);
проведення перевірок додержання вимог цього Закону у частині здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;
участь в установленому Кабінетом Міністрів України порядку у заходах із здійснення державного нагляду (контролю), які проводяться іншими центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, державними колегіальними органами, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування;
одержання від органів державного нагляду (контролю) та суб’єктів господарювання інформації, довідок, документів, матеріалів, відомостей щодо проведення заходів державного нагляду (контролю) у відповідній сфері господарської діяльності;
забезпечення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, координації роботи органів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, у тому числі шляхом проведення комплексних узгоджених заходів, утворення міжвідомчих груп;
складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;
складення актів перевірок та внесення в установленому Кабінетом Міністрів України порядку подань до органів державного нагляду (контролю) щодо усунення порушень вимог цього Закону, які є обов’язковими до розгляду;
#102366
розроблення висновків, пропозицій та рекомендацій щодо удосконалення законодавства з питань організації державного нагляду (контролю).
 
Враховано редакційно    
    -33- Кужель О.В.
Доповнити Кодекс України про
адміністративні правопорушення статтею
166-21 такого змісту: «Стаття 166-21.
Порушення порядку здійснення державного
нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності.
Порушення встановленого законом порядку здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, а саме:
порушення строків здійснення заходів державного нагляду (контролю);
порушення періодичності здійснення планових заходів державного нагляду (контролю);
проведення заходів державного нагляду (контролю) за відсутності підстав, установлених законом;
проведення планових заходів державного нагляду (контролю) без своєчасного письмового повідомлення або з порушенням строків подання такого повідомлення, якщо необхідність та строк зазначеного повідомлення встановлені законом;
проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) без отримання погодження відповідного центрального органу виконавчої влади, якщо його отримання є обов’язковим відповідно до закону;
здійснення заходів державного нагляду (контролю), які не містять перелік питань для проведення перевірки виконання вимог законодавства у сфері господарської діяльності;
порушення встановленого статтями 13—16 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» порядку відбору зразків;
проведення перевірки дотримання вимог законодавства, нагляд (контроль) за дотриманням якого не належить до компетенції органу державного нагляду (контролю), що встановлена законом;
висунення вимоги щодо надання документів, інформації, зразків продукції, що не стосуються предмета здійснення заходу державного нагляду (контролю);
ненадання або надання з порушенням установленого законом строку акта перевірки, складеного за результатами заходу державного нагляду (контролю), —
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, — тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Враховано редакційно    
    -34- Кужель О.В.
У назві та абзаці першому статті 188-38 слова «спеціально уповноваженого органу» замінити словами «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику».
 
Враховано    
    -35- Кужель О.В.
Доповнити Кодекс України про
адміністративні правопорушення Стаття 188-43 такого змісту:
«Стаття 188-43. Невиконання законних вимог
посадових осіб центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері розвитку підприємництва.
«Залишення посадовою особою без розгляду подання посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва, щодо усунення порушень закону про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності, а так само несвоєчасне надання відповіді на таке подання, неподання необхідної інформації про проведені заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності або подання недостовірної інформації, довідок, документів, матеріалів, відомостей про такі заходи, створення перешкод у здійсненні покладених на посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва, повноважень, — тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті самі дії, вчинені повторно протягом
року після накладення адміністративного
стягнення, — тягнуть за собою накладення
штрафу на посадових осіб від ста до ста
п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян».
 
Враховано    
    -36- Кужель О.В.
Статтю 221 після цифр «166-18» доповнити цифрами « , 166-21», а після цифр «188-41» - цифрами « , 188-43».
 
Враховано    
    -37- Кужель О.В.
У пункті 1 частини першої статті 255: абзац п’ятдесятий викласти в такій редакції:
1) уповноважені на те посадові особи:
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, державної політики у сфері ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (статті 166-10, 166-12, 166-21, 188-38,188-43);
Доповнити пункт абзацом такого змісту:
«центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (частини перша, друга, дев'ята та десята статті 166-6, стаття 166-11)».
 
Враховано редакційно    
11. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
12. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2013 року.
 
-38- Шаров І.Ф.
Пункт перший розділу 2 законопроекту викласти у наступній редакції:
«Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.»
 
Враховано редакційно   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
    -39- Смітюх Г.Є.
Пункт перший розділу 2 законопроекту викласти у наступній редакції:
«Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування».
 
Враховано (відповідно правки № 38)   
    -40- Кужель О.В.
Пункт перший розділу 2 законопроекту викласти у наступній редакції:
«Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.»
 
Враховано (відповідно правки № 38)   
    -41- Ковальчук Н.В.
Продан О.П.
Наливайченко В.О.
Кутовий Т.В.
Бєлькова О.В.
Путілов А.С.
Чугунніков В.С.
Пункт перший розділу 2 законопроекту викласти у наступній редакції:
««Цей Закон набирає чинності з «01» січня 2014 року».
 
Відхилено    
    -42- Фурсін І.Г.
Пункт перший розділу 2 законопроекту викласти у наступній редакції:
«Цей Закон набирає чинності з «01» січня 2014 року».
 
Відхилено    
    -43- Зелик Р.Б.
Леонов Е.В.
Мохник А.В.
Пункт перший розділу 2 законопроекту викласти у наступній редакції:
«Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.»
 
Враховано частково (відповідно правки № 38)   
    -44- Денисенко А.П.
Пункт перший розділу 2 законопроекту викласти у наступній редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності через шістдесят днів з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом шістдесяти днів з дня набрання чинності цим Законом».
 
Відхилено    
13. 2. Закони ті інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

-45- Смітюх Г.Є.
Пункт другий розділу 2 законопроекту викласти у наступній редакції:
«Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом».
 
Враховано частково   2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

    -46- Фурсін І.Г.
Пункт другий розділу 2 законопроекту викласти у наступній редакції:
«Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону забезпечити приведення підзаконних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом».
 
Враховано частково (відповідно правки № 45)   
    -47- Барвіненко В.Д.
Герега О.В.
Зарубінський О.О.
Зубко Г.Г.
Пункт другий розділу 2 законопроекту викласти у наступній редакції:
«2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом».
 
Враховано частково (відповідно правки № 45)   
    -48- Ковальчук Н.В.
Продан О.П.
Наливайченко В.О.
Кутовий Т.В.
Бєлькова О.В.
Путілов А.С.
Чугунніков В.С.
Пункт другий розділу 2 законопроекту викласти у наступній редакції:
«Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону забезпечити приведення підзаконних нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом».
 
Враховано частково (відповідно правки № 45)   
    -49- Зелик Р.Б.
Леонов Е.В.
Мохник А.В.
Пункт другий розділу 2 законопроекту викласти у наступній редакції:
«Кабінету Міністрів України: привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.»
 
Враховано частково (відповідно правки № 45)   
    -50- Барвіненко В.Д.
Герега О.В.
Зарубінський О.О.
Зубко Г.Г.
Розділ 3 законопроекту викласти у наступній редакції:
«Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування».
 
Відхилено оментар: Проект Закону вже визначає дату набуття чинності у разі його прийняття (див. правку № 45 яку1 ).