Кількість абзаців - 202 Таблиця поправок


Про засади державної регіональної політики (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. проект
 
   проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про засади державної регіональної політики
 
   Про засади державної регіональної політики
 
3. Розділ І
 
   Цей Закон визначає основні правові, економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та організаційні засади державної регіональної політики як складової внутрішньої політики України.
 
4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   Розділ І
 
5. Цей Закон визначає основні правові, економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та організаційні засади державної регіональної політики як складової частини внутрішньої політики України.
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
6. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
7. 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
   1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
 
8. 1) державна регіональна політика - система цілей, заходів, засобів та узгоджених дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування для забезпечення високого рівня якості життя людей на всій території України з урахуванням природних, історичних, екологічних, економічних, географічних, демографічних та інших особливостей її регіонів, їх етнічної і культурної своєрідності;
 
-1- Кілінкаров С.П.
До пункту 1 частини 1 статті 1 після слів "органів місцевого самоврядування" додати:
"та їх посадових осіб". Далі по тексту.
 
Враховано   1) державна регіональна політика – система цілей, заходів, засобів та узгоджених дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, інших, визначених цим Законом, суб'єктів державної регіональної політики, спрямована на забезпечення високого рівня якості життя людей на всій території України з урахуванням природних, історичних, екологічних, економічних, географічних, демографічних та інших особливостей регіонів, їх етнічної і культурної самобутності;
 
9. 2) регіон - Автономна Республіка Крим, область, міста Київ та Севастополь;
 
-2- Пилипенко В.П.
Пункт 1 частини 1 статті 1 викласти в новій редакції:
1) державна регіональна політика – система цілей, заходів, засобів та узгоджених дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, та інших, визначених цим Законом, суб'єктів, спрямована на забезпечення високого рівня якості життя людей на всій території України з урахуванням природних, історичних, екологічних, економічних, географічних, демографічних та інших особливостей регіонів, їх етнічної і культурної самобутності;
 
Враховано редакційно   2) моніторинг і оцінювання реалізації державної регіональної політики – періодичне відстеження відповідних індикаторів на основі офіційних статистичних даних та інформації центральних органів виконавчої влади і проведення на підставі даних моніторингу оцінювання результативності виконання індикаторів шляхом порівняння отриманих результатів з їх цільовими значеннями;
 
10. 3) середньо- і довгострокове планування - функція державного управління з обрання пріоритетів, визначення з урахуванням наявних ресурсів цілей та напрямів розвитку, розроблення та виконання взаємопов’язаних завдань і заходів соціально-економічного розвитку на середньо- (від трьох до п’яти років) і довгостроковий (понад п’ять років) періоди;
 
   3) регіон – Автономна Республіка Крим, область, міста Київ та Севастополь;
 
11. 4) регіональний розвиток - процес соціальних, економічних, екологічних, гуманітарних та інших позитивних змін у регіонах;
 
   4) регіональний розвиток – процес соціальних, економічних, екологічних, гуманітарних та інших позитивних змін у регіонах;
 
12. 5) моніторинг і оцінка реалізації державної регіональної політики - періодичне відстеження відповідних індикаторів на основі офіційних статистичних даних та інформації центральних органів виконавчої влади та проведення на підставі даних моніторингу оцінки результативності виконання індикаторів шляхом порівняння отриманих результатів з їх цільовими значеннями.
 
   5) середньо- і довгострокове планування – функція державного управління з визначення пріоритетів, визначення з урахуванням наявних ресурсів цілей та напрямів розвитку, розроблення та виконання взаємопов’язаних завдань і заходів соціально-економічного розвитку на середньо- (від трьох до п’яти років) і довгостроковий (понад п’ять років) періоди.
 
13. Стаття 2. Мета державної регіональної політики
 
   Стаття 2. Мета державної регіональної політики
 
14. 1. Метою державної регіональної політики є створення умов для динамічного, збалансованого розвитку України та її регіонів, забезпечення їх соціальної та економічної єдності, підвищення рівня життя населення, додержання гарантованих державою соціальних стандартів для кожного громадянина незалежно від його місця проживання.
 
   1. Метою державної регіональної політики є створення умов для динамічного, збалансованого розвитку України та її регіонів, забезпечення їх соціальної та економічної єдності, підвищення рівня життя населення, додержання гарантованих державою соціальних стандартів для кожного громадянина незалежно від місця проживання.
 
15. Стаття 3. Принципи державної регіональної політики
 
   Стаття 3. Принципи державної регіональної політики
 
16. 1. Державна регіональна політика реалізується на основі таких принципів:
 
   1. Державна регіональна політика реалізується на основі таких принципів:
 
17. 1) конституційності та законності - відповідності Конституції та законам України, міжнародним договорам, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 
-3- Пилипенко В.П.
В пункті 1 частини І статті З слово "конституційності" виключити
 
Враховано   1) законності – відповідності Конституції та законам України, міжнародним договорам, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 
18. 2) співробітництва - узгодження цілей, пріоритетів, завдань, заходів і дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, забезпечення співробітництва між ними під час формування та реалізації державної регіональної політики;
 
-4- Шаров І.Ф.
Пункт 2 частини першої статті 3 викласти у такій редакції:
2) співробітництва та координації - узгодження цілей, пріоритетів, завдань, заходів і дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, забезпечення співробітництва між ними під час формування та реалізації державної регіональної політики
 
Враховано   2) співробітництва та координації – узгодження цілей, пріоритетів, завдань, заходів і дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, забезпечення співробітництва між ними під час формування та реалізації державної регіональної політики;
 
19. 3) паритетності - забезпечення рівних можливостей доступу об’єктів регіональної політики до ресурсів державної фінансової підтримки регіонального розвитку;
 
-5- Пилипенко В.П.
В пункті 2 статті З після слова "забезпечення" слово "співробітництва" замінити на "співпраці"
 
Відхилено   3) паритетності – забезпечення рівних можливостей доступу об’єктів регіональної політики до ресурсів державної фінансової підтримки регіонального розвитку;
 
20. 4) відкритості - прозорості, прогнозованості, передбачуваності, послідовності діяльності органів державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у сфері формування та реалізації державної регіональної політики;
 
-6- Пилипенко В.П.
Пункт 4 статті З викласти в новій редакції:
"4) відкритості - забезпечення вільного доступу до інформації, яка визначає засади державної регіональної політики і є у розпорядженні органів державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування;
 
Відхилено   4) відкритості – прозорості, прогнозованості, передбачуваності і послідовності діяльності органів державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у сфері формування та реалізації державної регіональної політики;
 
21. 5) субсидіарності - децентралізації владних повноважень, їх передачі іншим органам на найнижчий рівень управління, які можуть їх реалізувати найбільш ефективно;
 
-7- Кілінкаров С.П.
Пункт 5 частини першої статті 3 викласти в наступній редакції:
5) субсидіарності – передачі владних повноважень на найнижчий рівень управління для найбільш ефективної їх реалізації;
 
Враховано   5) субсидіарності – передачі владних повноважень на найнижчий рівень управління для найбільш ефективної їх реалізації;
 
22. 6) координації - взаємозв’язку та узгодженості довгострокових стратегій, планів та програм розвитку на державному, регіональному та місцевому рівні;
 
-8- Шаров І.Ф.
Пункт 6 частини першої статті 3 виключити
 
Враховано   6) сприяння міжрегіональній економічній інтеграції – гармонізації інтересів суб'єктів господарювання з інтересами національної економіки;
 
23. 7) єдності - зменшення соціально-економічних диспропорцій між окремими регіонами, забезпечення просторової, політичної, економічної, соціальної, гуманітарної цілісності України;
 
   7) єдності – мінімізації соціально-економічних диспропорцій між регіонами, забезпечення просторової, політичної, економічної, соціальної і гуманітарної цілісності України;
 
24. 8) історичної спадкоємності - врахування та збереження позитивного надбання попереднього розвитку регіонів;
 
   8) історичної спадкоємності – врахування та збереження попередніх надбань розвитку регіонів;
 
25. 9) етнокультурного розвитку - відродження етнічної самосвідомості й збереження духовної і матеріальної культури етносів, сприяння розвитку їх етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності;
 
-9- Сальдо В.В.
В пункті 9 частини 1 статті 3 після слів "національної самосвідомості" додати:
"людей". Далі по тексту.
 
Враховано   9) етнокультурного розвитку – відродження етнічної ідентичності і національної самосвідомості людей, збереження духовної і матеріальної культури етносів, сприяння розвитку їх етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності;
 
26. 10) сталого розвитку - розвитку суспільства для задоволення потреб нинішнього покоління з урахуванням інтересів майбутніх поколінь.
 
-10- Шаров І.Ф.
Доповнити частину першу статті 3 пунктом такого змісту:
6) сприяння міжрегіональної економічної інтеграції – гармонізації інтересів господарюючих суб'єктів з інтересами національної економіки.
 
Враховано   10) сталого розвитку – розвитку суспільства для задоволення потреб нинішнього покоління з урахуванням інтересів майбутніх поколінь.
 
27. Стаття 4. Об’єкти та суб’єкти державної регіональної політики
 
-11- Пилипенко В.П.
Доповнити статтю З новим пунктом 11 такого змісту:
"11) прогнозованості передбачуваності і послідовності діяльності органів державної влади, Верховної Ради Автономної республіки Крим, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у сфері формування та реалізації державної регіональної політики;"
 
Відхилено   Стаття 4. Об’єкти та суб’єкти державної регіональної політики
 
28. 1. Об’єктами державної регіональної політики є регіони, райони, міста, селища і села.
 
-12- Пилипенко В.П.
Доповнити статтю З новим пунктом 12 такого змісту:
"12) об'єктивності - розроблення усіх документів, що формують систему державної
регіональної політики, на основі реальних показників, які можливо досягнути та оцінити."
 
Відхилено   1. Об’єктами державної регіональної політики є регіони, райони, міста, селища і села.
 
29. Об’єктами державної регіональної політики можуть бути групи регіонів (або їх частин), міст, сіл, селищ, об’єднані за критеріями та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-13- Андрієвський Д.Й.
Абзац другий частини 1 статті 4 викласти в такій редакції:
Об’єктами державної регіональної політики можуть бути об'єднання регіонів, районів (або їх частин), міст, сіл, селищ, створені відповідно до закону.
 
Враховано   Об’єктами державної регіональної політики можуть бути об'єднання регіонів, районів (або їх частин), міст, сіл, селищ, створені відповідно до закону.
 
30. 2. Суб’єктами державної регіональної політики є Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування.
 
   2. Суб’єктами державної регіональної політики є Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування.
 
31. У розробленні та забезпеченні реалізації державної регіональної політики беруть участь асоціації та інші об’єднання органів місцевого самоврядування, громадські об’єднання, юридичні та фізичні особи.
 
   У розробленні та забезпеченні реалізації державної регіональної політики беруть участь асоціації та інші об’єднання органів місцевого самоврядування, громадські об’єднання, юридичні та фізичні особи.
 
32. Стаття 5. Законодавство з питань державної регіональної політики
 
   Стаття 5. Законодавство у сфері державної регіональної політики
 
33. 1. Законодавство з питань державної регіональної політики складається з Конституції України, Законів України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про транскордонне співробітництво», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про державні цільові програми», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про Генеральну схему планування території України», цього та інших законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
 
   1. Законодавство у сфері державної регіональної політики складається з Конституції України, законів України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про транскордонне співробітництво», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про державні цільові програми», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про Генеральну схему планування території України», цього та інших законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
 
34. 2. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.
 
   2. У разі якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.
 
35. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
36. ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ
 
   ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ
 
37. РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
 
   РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
 
38. Стаття 6. Документи, що стосуються формування та реалізації державної регіональної політики
 
   Стаття 6. Документи щодо формування та реалізації державної регіональної політики
 
39. 1. Державна регіональна політика формується та реалізується з урахуванням рівня та особливостей розвитку регіонів, районів, міст, районів у містах, селищ і сіл.
 
-14- Шаров І.Ф.
В частині першій статті 6 виключити слова "районів у містах"
 
Враховано   1. Державна регіональна політика формується та реалізується з урахуванням рівня та особливостей розвитку регіонів, районів, міст, селищ і сіл.
 
40. 2. Державна регіональна політика визначається системою взаємопов’язаних документів, до якої належать:
 
   2. Державна регіональна політика визначається системою таких взаємопов’язаних документів:
 
41. 1) Державна стратегія регіонального розвитку України;
 
   1) Державна стратегія регіонального розвитку України;
 
42. 2) стратегії розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (регіональні стратегії розвитку);
 
   2) стратегії розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (регіональні стратегії розвитку);
 
43. 3) план заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України;
 
-15- Пилипенко В.П.
Частину 2 статті 6 доповнити новим пунктом 3 такого змісту, у зв'язку з чим пункти 3-11 вважати пунктами 4-12 відповідно:
3) стратегій розвитку міст, сіл та селищ міського типу, у разі їх затвердження;
Наступну нумерацію відповідно змінити
 
Враховано редакційно в частині 2 статті 15  3) план заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України;
 
44. 4) плани заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку;
 
   4) плани заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку;
 
45. 5) загальнодержавні програми економічного, соціального розвитку, інші державні цільові програми, які спрямовуються на розв’язання проблем розвитку об’єктів державної регіональної політики;
 
   5) загальнодержавні програми економічного, соціального розвитку, інші державні цільові програми, спрямовані на розв’язання проблем розвитку об’єктів державної регіональної політики;
 
46. 6) державні цільові програми, спрямовані на розв’язання комплексних галузевих і міжгалузевих проблем, що мають безпосередній вплив на розвиток регіонів;
 
   6) державні цільові програми, спрямовані на розв’язання комплексних галузевих і міжгалузевих проблем, що мають безпосередній вплив на розвиток регіонів;
 
47. 7) угоди щодо регіонального розвитку;
 
   7) угоди щодо регіонального розвитку;
 
48. 8) прогноз економічного і соціального розвитку України;
 
   8) Прогноз економічного і соціального розвитку України;
 
49. 9) прогнози розвитку окремих галузей економіки;
 
   9) прогнози розвитку окремих галузей економіки;
 
50. 10) прогнози і програми економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст;
 
   10) прогнози та програми економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст;
 
51. 11) інвестиційні програми (проекти), реалізація яких здійснюється за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.
 
-16- Кілінкаров С.П.
Пункт 11 частини 2 статті 6 викласти в такій редакції:
11) інвестиційні програми (проекти), спрямовані на розвиток регіонів.
 
Враховано   11) інвестиційні програми (проекти), спрямовані на розвиток регіонів.
 
52. 3. Під час розроблення документів, що стосуються забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики, ураховуються щорічні та позачергові послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, інші документи з питань регіональної політики, що схвалюються Президентом України, Програма діяльності Кабінету Міністрів України, Генеральна схема планування території України, схеми планування території на регіональному рівні, містобудівна документація на місцевому рівні, а також міжнародні договори України, які набрали чинності в установленому порядку.
 
   3. Під час розроблення документів щодо забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики враховуються щорічні та позачергові послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, інші документи з питань регіональної політики, схвалені Президентом України, Програма діяльності Кабінету Міністрів України, Генеральна схема планування територій України, схеми планування території на регіональному рівні, містобудівна документація на місцевому рівні, а також міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
 
53. Стаття 7. Державна стратегія регіонального розвитку України
 
   Стаття 7. Державна стратегія регіонального розвитку України
 
54. 1. Державна стратегія регіонального розвитку України розробляється на довгостроковий період (сім років) та затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   1. Державна стратегія регіонального розвитку України розробляється на довгостроковий період (сім років) та затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
55. 2. Розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України та підсумкового звіту після завершення строку її дії здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, разом з іншими центральними органами виконавчої влади у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України та підсумкового звіту після завершення строку її дії здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, спільно з іншими центральними органами виконавчої влади у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
56. 3. Державна стратегія регіонального розвитку України визначає:
 
   3. Державна стратегія регіонального розвитку України визначає:
 
57. 1) тенденції та основні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів;
 
   1) тенденції та основні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів;
 
58. 2) основні пріоритети державної регіональної політики на відповідний період;
 
   2) основні пріоритети державної регіональної політики на відповідний період;
 
59. 3) стратегічні цілі і напрями регіонального розвитку та міжрегіонального співробітництва;
 
   3) стратегічні цілі і напрями регіонального розвитку та міжрегіонального співробітництва;
 
60. 4) оперативні цілі, які забезпечуватимуть досягнення стратегічних цілей;
 
   4) оперативні цілі, що забезпечать досягнення стратегічних цілей;
 
61. 5) основні завдання, етапи та механізм їх реалізації;
 
   5) основні завдання, етапи та механізми їх реалізації;
 
62. 6) систему моніторингу та оцінки результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України.
 
   6) систему моніторингу та оцінювання результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України.
 
63. 4. Проект Державної стратегії регіонального розвитку України підлягає погодженню Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, іншими суб’єктами регіональної політики в частині, що стосується їх інтересів, а також надсилається всеукраїнським асоціаціям органів місцевого самоврядування для надання ними висновку щодо нього.
 
-17- Кілінкаров С.П.
В пункті 4 статті 7 після слів "Проект Державної стратегії регіонального розвитку України" додати:
"у порядку, визначеному законодавством,"
Далі по тексту.
 
Враховано   4. Проект Державної стратегії регіонального розвитку України у порядку, визначеному законодавством, підлягає погодженню Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, іншими суб’єктами регіональної політики в частині, що стосується їх інтересів, а також надсилається всеукраїнським асоціаціям органів місцевого самоврядування для надання ними висновку щодо цього проекту.
 
64. 5. Реалізація Державної стратегії регіонального розвитку України здійснюється двома етапами шляхом виконання плану заходів з її реалізації.
 
   5. Реалізація Державної стратегії регіонального розвитку України здійснюється у два етапи шляхом виконання плану заходів з її реалізації.
 
65. Стаття 8. Регіональні стратегії розвитку
 
   Стаття 8. Регіональні стратегії розвитку
 
66. 1. Регіональні стратегії розвитку розробляються на період дії Державної стратегії регіонального розвитку України;
 
   1. Регіональні стратегії розвитку розробляються на період дії Державної стратегії регіонального розвитку України.
 
67. 2. Регіональні стратегії розвитку та зміни до них схвалюються відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.
 
   2. Регіональні стратегії розвитку та зміни до них схвалюються відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.
 
68. 3. Розроблення регіональних стратегій розвитку та змін до них забезпечується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
 
   3. Розроблення регіональних стратегій розвитку та змін до них забезпечується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
 
69. 4. Регіональні стратегії розвитку повинні відповідати положенням Державної стратегії регіонального розвитку України та визначають:
 
   4. Регіональні стратегії розвитку повинні відповідати положенням Державної стратегії регіонального розвитку України та визначати:
 
70. 1) тенденції та основні проблеми соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;
 
   1) тенденції та основні проблеми соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;
 
71. 2) стратегічні цілі, пріоритети розвитку регіону на відповідний період;
 
   2) стратегічні цілі, пріоритети розвитку регіону на відповідний період;
 
72. 3) оперативні цілі, які забезпечуватимуть досягнення стратегічних цілей;
 
   3) оперативні цілі, що забезпечать досягнення стратегічних цілей;
 
73. 4) основні завдання, етапи та механізм їх реалізації;
 
   4) основні завдання, етапи та механізми їх реалізації;
 
74. 5) систему моніторингу та оцінки реалізації.
 
   5) систему моніторингу та оцінювання реалізації.
 
75. 5. Розроблення регіональних стратегій розвитку здійснюється з урахуванням стратегій розвитку міст, сіл та селищ міського типу, першочергового розвитку депресивних територій, стратегічних пріоритетів розвитку районів, розташованих на території відповідного регіону.
 
   5. Розроблення регіональних стратегій розвитку здійснюється з урахуванням стратегій розвитку міст, сіл та селищ міського типу, першочергового розвитку депресивних територій, стратегічних пріоритетів розвитку районів, розташованих на території відповідного регіону.
 
76. 6. Регіональні стратегії розвитку розробляються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   6. Регіональні стратегії розвитку розробляються в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
77. 7. Реалізація регіональних стратегій розвитку здійснюється шляхом розроблення та виконання планів заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку, які конкретизуються у програмах економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст.
 
   7. Реалізація регіональних стратегій розвитку здійснюється шляхом розроблення та виконання планів заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку, що конкретизуються у програмах економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст.
 
78. Стаття 9. План заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України
 
   Стаття 9. План заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України
 
79. 1. План заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України розробляється на виконання Державної стратегії регіонального розвитку України та затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   1. План заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України розробляється на виконання Державної стратегії регіонального розвитку України та затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
80. План заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України розробляється строком на три роки та наступні чотири роки періоду дії Державної стратегії регіонального розвитку України.
 
-18- Шаров І.Ф.
Абзац другий частини першої статті 9 виключити
 
Враховано      
81. 2. Розроблення плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України організовується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, разом з іншими центральними органами виконавчої влади у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-19- Андрієвський Д.Й.
Абзац другий частини 2 статті 9 перенести до частини 3, частину 2 статті 9 викласти в такій редакції:
2. Розроблення Плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України організовується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, спільно з іншими центральними органами виконавчої влади у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
Враховано   2. Розроблення Плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України організовується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, спільно з іншими центральними органами виконавчої влади у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
82. План заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України передбачає завдання і заходи, обсяги та джерела їх фінансування з визначенням індикаторів оцінки результативності їх виконання.
 
      
83. 3. План заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України є базою для середньострокового бюджетного планування та розроблення інвестиційних програм (проектів), спрямованих на розвиток регіонів.
 
-20- Кілінкаров С.П.
Абзац другий частини 2 об'єднати з частиною 3 статті 9, вважати частиною 3 та викласти в такій редакції:
3. План заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України передбачає завдання і заходи, обсяги та джерела їх фінансування з визначенням індикаторів оцінювання результативності їх виконання та є основою для розроблення інвестиційних програм (проектів), спрямованих на розвиток регіонів.
 
Враховано   3. План заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України передбачає завдання і заходи, обсяги та джерела їх фінансування з визначенням індикаторів оцінювання результативності їх виконання та є основою для розроблення інвестиційних програм (проектів), спрямованих на розвиток регіонів.
 
84. Стаття 10. План заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку
 
   Стаття 10. План заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку
 
85. 1. Розроблення планів заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку організовується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями на виконання регіональних стратегій розвитку у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
-21- Андрієвський Д.Й.
В частині 1 статті 10 залишити перший абзац, викласти в такій редакції:
1. Розроблення планів заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку організовується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями на виконання регіональних стратегій розвитку у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
Враховано   1. Розроблення планів заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку організовується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями на виконання регіональних стратегій розвитку у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
86. Плани заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
 
-22- Андрієвський Д.Й.
Абзац другий частини 1 статті 10 вважати частиною 2.
 
Враховано   2. Плани заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
 
87. Плани заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку розробляються строком на три роки та наступні чотири роки періоду дії регіональних стратегій розвитку.
 
-23- Шаров І.Ф.
Абзац третій частини першої статті 10 розділу ІІ виключити
 
Враховано      
88. 2. Плани заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку є базою для середньострокового бюджетного планування.
 
-24- Андрієвський Д.Й.
Частину 2 статті 10 виключити.
 
Враховано      
89. 3. План заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку передбачає заходи, обсяги і джерела фінансування з визначенням індикаторів результативності їх виконання та є основою для розроблення інвестиційних програм (проектів), спрямованих на розвиток регіонів.
 
   3. План заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку передбачає заходи, обсяги і джерела фінансування з визначенням індикаторів оцінювання результативності їх виконання та є основою для розроблення інвестиційних програм (проектів), спрямованих на розвиток регіонів.
 
90. Розділ ІІІ
 
   Розділ ІІІ
 
91. ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
 
   ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
 
92. Стаття 11. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері державної регіональної політики
 
   Стаття 11. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері державної регіональної політики
 
93. 1. Кабінет Міністрів України у сфері державної регіональної політики забезпечує:
 
   1. Кабінет Міністрів України у сфері державної регіональної політики забезпечує:
 
94. 1) розроблення та виконання загальнодержавних програм, спрямованих на розвиток регіонів;
 
   1) розроблення та виконання загальнодержавних програм, спрямованих на розвиток регіонів;
 
95. 2) затвердження Державної стратегії регіонального розвитку України, плану заходів з її реалізації, державних цільових програм, спрямованих на розвиток окремих адміністративно-територіальних одиниць;
 
-25- Пилипенко В.П.
У пункті 2 частини І статті 11 словосполучення "державних цільових програм, спрямованих на розвиток окремих адміністративно-територіальних одиниць" виключити
 
Відхилено відповідно до ч. 2 ст. 10 Закону України "Про Державні цільові програми"  2) затвердження Державної стратегії регіонального розвитку України, плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України, державних цільових програм, спрямованих на розвиток окремих адміністративно-територіальних одиниць;
 
96. 3) розроблення та укладення в установленому порядку угод щодо регіонального розвитку;
 
   3) розроблення та укладення в установленому порядку угод щодо регіонального розвитку;
 
97. 4) визначення порядку підготовки, оцінки та відбору програм і заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, та порядку використання таких коштів;
 
   4) визначення порядку підготовки, оцінювання та відбору програм і заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, та порядку використання таких коштів;
 
98. 5) затвердження переліку програм і заходів, включаючи інвестиційні програми (проекти), реалізація яких здійснюється за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;
 
   5) затвердження переліку програм і заходів, включаючи інвестиційні програми (проекти), реалізація яких здійснюється за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;
 
99. 6) визначення порядку розроблення і погодження Державної стратегії регіонального розвитку України та плану заходів з її реалізації, а також регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації;
 
   6) визначення порядку розроблення і погодження Державної стратегії регіонального розвитку України та плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України, а також регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації;
 
100. 7) визначення порядку координації дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики;
 
-26- Кілінкаров С.П.
В пункті 7 частини 1 статті 11 виключити слова:
"та органів місцевого самоврядування"
 
Враховано   7) визначення порядку координації діяльності органів виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики;
 
101. 8) затвердження порядку і методики проведення моніторингу реалізації державної регіональної політики та переліку індикаторів такого моніторингу;
 
   8) затвердження порядку і методики проведення моніторингу реалізації державної регіональної політики та переліку індикаторів такого моніторингу;
 
102. 9) спрямування і координацію роботи міністерств, інших органів виконавчої влади щодо формування та реалізації державної регіональної політики;
 
   9) спрямування і координацію діяльності міністерств, інших органів виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики;
 
103. 10) розгляд звітів з проведення моніторингу та оцінки результатів реалізації державної регіональної політики;
 
   10) розгляд звітів про проведення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної регіональної політики;
 
104. 11) здійснення інших повноважень у сфері регіональної політики, визначених Конституцією та законами України.
 
   11) здійснення інших повноважень у сфері регіональної політики, визначених Конституцією та законами України.
 
105. Стаття 12. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері державної регіональної політики
 
   Стаття 12. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері державної регіональної політики
 
106. 1. Повноваженнями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, є:
 
   1. Повноваженнями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, є:
 
107. 1) підготовка та внесення в установленому порядку проектів нормативно-правових актів з питань державної регіональної політики;
 
   1) підготовка та внесення в установленому порядку проектів нормативно-правових актів з питань державної регіональної політики;
 
108. 2) підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо узгодження цілей, пріоритетів, завдань та заходів центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування під час розроблення та виконання документів, що стосуються забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики, проведення моніторингу та оцінки результативності виконання визначених завдань;
 
   2) підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо узгодження цілей, пріоритетів, завдань та заходів центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування під час розроблення та виконання документів щодо забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики, проведення моніторингу та оцінювання результативності виконання визначених завдань;
 
109. 3) забезпечення координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо формування державної регіональної політики;
 
-27- Сальдо В.В.
До пункту 3 частини 1 статті 12 після слів "формування державної регіональної політики" додати:
"у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;"
 
Враховано   3) забезпечення координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо формування державної регіональної політики у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
 
110. 4) розроблення разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування Державної стратегії регіонального розвитку України;
 
   4) розроблення спільно з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування Державної стратегії регіонального розвитку України;
 
111. 5) підготовка разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України;
 
   5) підготовка спільно з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України;
 
112. 6) організаційне та методичне забезпечення розроблення проектів регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації;
 
   6) організаційне та методичне забезпечення розроблення проектів регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації;
 
113. 7) оцінка та відбір програм і заходів, включаючи інвестиційні програми (проекти), реалізація яких здійснюється за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, подання відповідно до законодавства відповідних пропозицій Кабінетові Міністрів України;
 
   7) оцінювання та відбір програм і заходів, включаючи інвестиційні програми (проекти), реалізація яких здійснюється за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, подання відповідних пропозицій Кабінетові Міністрів України;
 
114. 8) участь у співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, програмами і фондами у сфері державної регіональної політики, використання відповідних ресурсів міжнародної технічної допомоги;
 
   8) налагодження співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, програмами і фондами у сфері державної регіональної політики, використання відповідних ресурсів міжнародної технічної допомоги;
 
115. 9) проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України, плану заходів з її реалізації та інших програм і проектів регіонального розвитку, підготовка та подання відповідних звітів Кабінетові Міністрів України;
 
   9) проведення моніторингу та оцінювання результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України, плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України, планів заходів з реалізації та програм і проектів регіонального розвитку, підготовка та подання відповідних звітів Кабінетові Міністрів України;
 
116. 10) здійснення інших визначених законами та покладених на нього в установленому порядку повноважень щодо формування державної регіональної політики.
 
   10) здійснення інших визначених законами України та покладених на цей орган в установленому порядку повноважень щодо формування державної регіональної політики.
 
117. 2. Повноваженнями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної регіональної політики, є:
 
   2. Повноваженнями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної регіональної політики, є:
 
118. 1) реалізація разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади Державної стратегії регіонального розвитку України;
 
   1) реалізація спільно з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади Державної стратегії регіонального розвитку України;
 
119. 2) забезпечення координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики;
 
   2) забезпечення координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади із забеспечення реалізації державної регіональної політики;
 
120. 3) стимулювання участі регіонів у програмах та проектах розвитку міжрегіонального, а також прикордонного та транскордонного співробітництва;
 
   3) стимулювання участі регіонів у програмах та проектах розвитку міжрегіонального, прикордонного та транскордонного співробітництва;
 
121. 4) здійснення інших визначених законами та покладених на нього в установленому порядку повноважень щодо реалізації державної регіональної політики.
 
   4) здійснення інших визначених законами України та покладених на цей орган в установленому порядку повноважень щодо реалізації державної регіональної політики.
 
122. 3. Повноваження у сфері державної регіональної політики інших центральних органів виконавчої влади визначаються Конституцією та законами України і покладаються на них Кабінетом Міністрів України.
 
   3. Повноваження у сфері державної регіональної політики інших центральних органів виконавчої влади визначаються Конституцією та законами України і покладаються на них Кабінетом Міністрів України.
 
123. Стаття 13. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад у сфері державної регіональної політики
 
   Стаття 13. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад у сфері державної регіональної політики
 
124. 1. Повноваженнями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад у сфері державної регіональної політики є:
 
   1. Повноваженнями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад у сфері державної регіональної політики є:
 
125. 1) погодження проекту Державної стратегії регіонального розвитку України;
 
   1) погодження проекту Державної стратегії регіонального розвитку України;
 
126. 2) схвалення регіональних стратегій розвитку;
 
   2) схвалення регіональних стратегій розвитку;
 
127. 3) схвалення змін і доповнень до регіональних стратегій розвитку;
 
   3) схвалення змін до регіональних стратегій розвитку;
 
128. 4) затвердження звітів про результати моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації;
 
   4) затвердження звітів про результати моніторингу та оцінювання реалізації регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації;
 
129. 5) забезпечення врахування спільних інтересів територіальних громад регіону під час розроблення регіональних стратегій розвитку;
 
   5) забезпечення врахування спільних інтересів територіальних громад регіону під час розроблення регіональних стратегій розвитку;
 
130. 6) затвердження інвестиційних програм (проектів) розвитку регіону;
 
   6) затвердження інвестиційних програм (проектів) розвитку регіону;
 
131. 7) ініціювання та схвалення в установленому порядку угод щодо регіонального розвитку;
 
   7) ініціювання та схвалення в установленому порядку угод щодо регіонального розвитку;
 
132. 8) здійснення інших повноважень, визначених законами України.
 
   8) здійснення інших повноважень, визначених законом.
 
133. Стаття 14. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері державної регіональної політики
 
   Стаття 14. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері державної регіональної політики
 
134. 1. Повноваженнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері державної регіональної політики є:
 
   1. Повноваженнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері державної регіональної політики є:
 
135. 1) забезпечення в регіоні реалізації державної регіональної політики;
 
   1) забезпечення реалізації державної регіональної політики в регіоні;
 
136. 2) підготовка і внесення на розгляд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної регіональної політики, пропозицій щодо узгодження дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з реалізації в регіоні державної регіональної політики;
 
   2) підготовка і внесення на розгляд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної регіональної політики, пропозицій щодо узгодження діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з реалізації державної регіональної політики в регіоні;
 
137. 3) підготовка і внесення на розгляд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, пропозицій щодо інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;
 
   3) підготовка і внесення на розгляд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, пропозицій щодо інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;
 
138. 4) погодження проекту Державної стратегії регіонального розвитку України;
 
   4) погодження проекту Державної стратегії регіонального розвитку України;
 
139. 5) забезпечення розроблення проекту регіональної стратегії розвитку та плану заходів з її реалізації і затвердження плану заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку;
 
   5) забезпечення розроблення проекту регіональної стратегії розвитку та плану заходів з її реалізації і затвердження плану заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку;
 
140. 6) забезпечення розроблення пропозицій про внесення змін та доповнень до регіональної стратегії розвитку;
 
   6) забезпечення розроблення пропозицій про внесення змін до регіональної стратегії розвитку;
 
141. 7) проведення оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, підготовка та подання відповідних звітів Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам;
 
   7) проведення оцінювання реалізації регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, підготовка та подання відповідних звітів Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам;
 
142. 8) подання звітів про результати моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики;
 
   8) подання звітів про результати моніторингу та оцінювання реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики;
 
143. 9) розроблення інвестиційних програм (проектів) розвитку регіону;
 
   9) розроблення інвестиційних програм (проектів) розвитку регіону;
 
144. 10) підготовка в установленому порядку угод щодо регіонального розвитку та подання їх для схвалення Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами;
 
   10) підготовка в установленому порядку угод щодо регіонального розвитку та подання їх для схвалення Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами;
 
145. 11) здійснення інших повноважень, визначених законами України.
 
   11) здійснення інших повноважень, визначених законом.
 
146. Стаття 15. Повноваження районних, міських, селищних, сільських рад у сфері державної регіональної політики
 
   Стаття 15. Повноваження районних, міських, селищних, сільських рад у сфері державної регіональної політики
 
147. 1. Районні, міські, селищні, сільські ради у сфері державної регіональної політики забезпечують підготовку та подають до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад пропозиції щодо врахування їх інтересів під час розроблення:
 
   1. Районні, міські, селищні, сільські ради у сфері державної регіональної політики забезпечують підготовку та подають до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад пропозиції щодо врахування їхніх інтересів під час розроблення:
 
148. 1) проекту Державної стратегії регіонального розвитку України та плану заходів з її реалізації;
 
   1) проекту Державної стратегії регіонального розвитку України та плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України;
 
149. 2) регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також інвестиційних програм (проектів), спрямованих на розвиток регіонів.
 
-28- Пилипенко В.П.
Ст.15 законопроекту доповнити новою частиною другою такого змісту:
"2. Міські, селищні, сільські ради можуть
розробляти та затверджувати з урахуванням Державної стратегії регіонального розвитку України стратегії розвитку міст, сіл та селищ міського типу."
 
Враховано   2) регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також інвестиційних програм (проектів), спрямованих на розвиток регіонів.
2. Міські, селищні, сільські ради можуть розробляти та затверджувати з урахуванням Державної стратегії регіонального розвитку України стратегії розвитку міст, сіл та селищ міського типу.
 
150. Стаття 16. Координація дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики
 
   Стаття 16. Координація діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики
 
151. 1. Координація дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з формування та реалізації державної регіональної політики здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, шляхом узгодження цілей, пріоритетів, завдань і заходів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування під час розроблення та виконання документів, що стосуються забезпечення формування та реалізації регіональної політики, проведення моніторингу та оцінки результативності виконання визначених завдань.
 
-29- Андрієвський Д.Й.
В пункті 1 статті 16 виключити:
"у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України,". Далі по тексту.
 
Враховано   1. Координація діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з формування та реалізації державної регіональної політики здійснюється шляхом узгодження цілей, пріоритетів, завдань і заходів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування під час розроблення та виконання документів щодо забезпечення формування та реалізації регіональної політики, проведення моніторингу та оцінювання результативності виконання визначених завдань.
 
152. 2. Узгодження діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України та регіональних стратегій розвитку визначається планом заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України, планами заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку та угодами щодо регіонального розвитку.
 
   2. Узгодження діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України та регіональних стратегій розвитку визначається планом заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України, планами заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку та угодами щодо регіонального розвитку.
 
153. Стаття 17. Міжвідомча координаційна комісія з питань регіонального розвитку
 
   Стаття 17. Міжвідомча координаційна комісія з питань регіонального розвитку
 
154. 1. Міжвідомча координаційна комісія з питань регіонального розвитку може утворюватися Кабінетом Міністрів України як тимчасовий консультативно-дорадчий орган з метою забезпечення координації дій органів виконавчої влади із залученням органів місцевого самоврядування з формування та реалізації державної регіональної політики, а також узгодження галузевих прогнозів розвитку регіонів із стратегічними завданнями державної регіональної політики.
 
-30- Андрієвський Д.Й.
Пункт 1 статті 17 викласти в такій редакції:
1. Міжвідомча координаційна комісія з питань регіонального розвитку може утворюватися Кабінетом Міністрів України у порядку, визначеному законодавством.
 
Враховано   1. Міжвідомча координаційна комісія з питань регіонального розвитку може утворюватися Кабінетом Міністрів України у порядку, визначеному законодавством.
 
155. 2. Завдання, порядок роботи та склад Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
-31- Андрієвський Д.Й.
Пункт 2 статті 17 виключити.
 
Враховано      
156. Стаття 18. Агенція регіонального розвитку
 
   Стаття 18. Агенція регіонального розвитку
 
157. 1. З метою ефективної реалізації державної регіональної політики Верховною Радою Автономної Республіки Крим та Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими радами та відповідними державними адміністраціями можуть засновуватись агенції регіонального розвитку.
 
   1. З метою ефективної реалізації державної регіональної політики Верховною Радою Автономної Республіки Крим та Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами і відповідними державними адміністраціями можуть засновуватися агенції регіонального розвитку.
 
158. Співзасновниками агенцій регіонального розвитку можуть також бути регіональні торгово-промислові палати, регіональні асоціації підприємців, регіональні представництва всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи асоціації органів місцевого самоврядування регіону, вищі навчальні заклади, наукові установи, профільні громадські об’єднання регіону.
 
   Співзасновниками агенцій регіонального розвитку можуть також бути регіональні торгово-промислові палати, регіональні асоціації підприємців, регіональні представництва всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи асоціації органів місцевого самоврядування регіону, вищі навчальні заклади, наукові установи, профільні громадські об’єднання регіону.
 
159. 2. Агенція регіонального розвитку є неприбутковою установою, що утворюється на засадах партнерства між державним, приватним та громадським секторами, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями на підставі цього та інших законів України.
 
   2. Агенція регіонального розвитку є неприбутковою установою, що утворюється на засадах партнерства між державним, приватним та громадським секторами, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями на підставі цього та інших законів України.
 
160. Агенція регіонального розвитку не може бути бюджетною установою.
 
   Агенція регіонального розвитку не може бути бюджетною установою.
 
161. 3. Структура, порядок діяльності та повноваження органів управління агенції регіонального розвитку визначаються законодавством України та положенням, що повинно відповідати типовому положенню про агенцію регіонального розвитку.
 
   3. Структура, порядок діяльності та повноваження органів управління агенції регіонального розвитку визначаються законодавством України та положенням, що має відповідати типовому положенню про агенцію регіонального розвитку.
 
162. Типове положення про агенцію регіонального розвитку затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   Типове положення про агенцію регіонального розвитку затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
163. Розділ ІV
 
   Розділ ІV
 
164. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
 
   ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
 
165. Стаття 19. Механізм фінансування державної регіональної політики
 
   Стаття 19. Механізми фінансового забезпечення державної регіональної політики
 
166. 1. Фінансове забезпечення державної регіональної політики здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України.
 
   1. Фінансове забезпечення державної регіональної політики здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України.
 
167. 2. Механізмом фінансування державної регіональної політики є:
1) міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам;
2) об’єднання на договірній основі фінансових ресурсів суб’єктів регіональної політики, державних та приватних партнерів на основі принципів здійснення державно-приватного партнерства, міжнародних інституцій;
3) капітальні видатки державного бюджету;
4) державні цільові програми, у тому числі програми подолання депресивності територій;
5) угоди щодо регіонального розвитку;
6) програми і заходи, включаючи інвестиційні програми (проекти), які реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.
 
-32- Андрієвський Д.Й.
Пункт 2 статті 19 викласти в редакції:
"2. Механізмами фінансового забезпечення державної регіональної політики є:
1) надання міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам;
2) об’єднання на договірній основі фінансових ресурсів суб’єктів регіональної політики, державних та приватних партнерів на засадах державно-приватного партнерства, міжнародних інституцій;
3) здійснення капітальних видатків з державного бюджету;
4) реалізація державних цільових програм, у тому числі програм подолання депресивності територій;
5) укладення та реалізація угод щодо регіонального розвитку;
6) виконання програм і заходів, включаючи інвестиційні програми (проекти), спрямовані на розвиток регіонів."
 
Враховано   2. Механізмами фінансового забезпечення державної регіональної політики є:
1) надання міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам;
2) об’єднання на договірній основі фінансових ресурсів суб’єктів регіональної політики, державних та приватних партнерів на засадах державно-приватного партнерства, міжнародних інституцій;
3) здійснення капітальних видатків з державного бюджету;
4) реалізація державних цільових програм, у тому числі програм подолання депресивності територій;
5) укладення та реалізація угод щодо регіонального розвитку;
6) виконання програм і заходів, включаючи інвестиційні програми (проекти), спрямовані на розвиток регіонів.
 
168. Стаття 20. Джерела фінансування державної регіональної політики
 
   Стаття 20. Джерела фінансового забезпечення державної регіональної політики
 
169. 1. Джерелами фінансування державної регіональної політики є:
 
   1. Джерелами фінансового забезпечення державної регіональної політики є:
 
170. 1) кошти державного бюджету, зокрема державного фонду регіонального розвитку;
 
   1) кошти державного бюджету, зокрема державного фонду регіонального розвитку;
 
171. 2) кошти місцевих бюджетів;
 
   2) кошти місцевих бюджетів;
 
172. 3) доброчинні внески;
 
-33- Андрієвський Д.Й.
У пункті 3 частини 1 статті 20 слово "доброчинні" замінити словом "благодійні".
 
Враховано   3) благодійні внески;
 
173. 4) кошти міжнародних організацій;
 
-34- Пилипенко В.П.
У пункті 3 частини 1 статті 20 словосполучення "доброчинні внески" замінити словом "благодійні пожертви"
 
Враховано редакційно   4) кошти міжнародних організацій;
 
174. 5) кошти, залучені у рамках державно-приватного партнерства;
 
   5) кошти, залучені в рамках державно-приватного партнерства;
 
175. 6) кошти з інших джерел, не заборонених законодавством.
 
   6) кошти з інших джерел, не заборонених законодавством.
 
176. Розділ V
 
   Розділ V
 
177. МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ
 
   МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ
 
178. РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
 
   РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
 
179. Стаття 21. Моніторинг реалізації державної регіональної політики
 
   Стаття 21. Моніторинг реалізації державної регіональної політики
 
180. 1. Моніторинг реалізації державної регіональної політики проводиться шляхом установлення переліку відповідних індикаторів, відстеження їх динаміки, підготовки та оприлюднення результатів такого моніторингу.
 
   1. Моніторинг реалізації державної регіональної політики проводиться шляхом встановлення переліку відповідних індикаторів, відстеження їх динаміки, підготовки та оприлюднення результатів такого моніторингу.
 
181. З метою забезпечення проведення моніторингу документи, що стосуються формування та реалізації державної регіональної політики, визначені частиною другою статті 6 цього Закону, повинні містити відповідні показники досягнення цілей, які можна оцінити.
 
   З метою забезпечення проведення моніторингу документи щодо формування та реалізації державної регіональної політики, визначені частиною другою статті 6 цього Закону, повинні містити відповідні показники досягнення цілей, які можна оцінити.
 
182. 2. Перелік індикаторів визначається методикою проведення моніторингу реалізації державної регіональної політики, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Перелік індикаторів визначається методикою проведення моніторингу реалізації державної регіональної політики, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
183. 3. Моніторинг реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації проводиться шляхом збирання та аналізу показників, що характеризують стан реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України, на основі офіційних статистичних даних та інформації центральних органів виконавчої влади.
 
   3. Моніторинг реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України проводиться шляхом збирання та аналізу показників, що характеризують стан реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України, на основі офіційних статистичних даних та інформації центральних органів виконавчої влади.
 
184. 4. Оцінка результативності Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації проводиться шляхом періодичного відстеження, вимірювання та порівняння фактичних результатів з індикаторами досягнення цілей та пріоритетів, визначених Державною стратегією регіонального розвитку України і планом заходів з її реалізації.
 
   4. Оцінка результативності Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України проводиться шляхом періодичного відстеження, вимірювання та порівняння фактичних результатів з індикаторами досягнення цілей та пріоритетів, визначених Державною стратегією регіонального розвитку України і планом заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України.
 
185. 5. Моніторинг та оцінка результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України та плану заходів з її реалізації проводяться щороку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, із залученням громадських об’єднань та наукових установ.
 
   5. Моніторинг та оцінювання результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України та плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України проводяться щороку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, із залученням громадських об’єднань та наукових установ.
 
186. Порядок проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок проведення моніторингу та оцінювання результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України визначається Кабінетом Міністрів України.
 
187. 6. Моніторинг та оцінка результативності реалізації регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації проводяться один раз на рік відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
 
   6. Моніторинг та оцінювання результативності реалізації регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації проводяться один раз на рік відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
 
188. Результати моніторингу та оцінки результативності підлягають оприлюдненню та враховуються у звітах про виконання щорічних програм економічного і соціального розвитку регіонів.
 
-35- Пилипенко В.П.
Абзац другий частини 6 статті 21 законопроекту після словосполучення "підлягають оприлюдненню" доповнити словосполученням "на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування державної регіональної політики". Далі, по тексту.
 
Відхилено у зв'язку з врегулюванням процедури оприлюднення ст. 6 Розпорядження КМУ від 29.09.2010 р. № 192 "Деякі питання вдосконалення роз'яснювальної роботи органами виконавчої влади"  Результати моніторингу та оцінювання результативності підлягають оприлюдненню та враховуються у звітах про виконання щорічних програм економічного і соціального розвитку регіонів.
 
189. Звіти про результати моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації подаються в установленому порядку Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями на затвердження Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам.
 
   Звіти про результати моніторингу та оцінювання результативності реалізації регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації подаються в установленому порядку Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями на затвердження Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам.
 
190. Затверджені звіти про результати моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації подаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями центральному органові виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики.
 
   Затверджені звіти про результати моніторингу та оцінювання результативності реалізації регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації подаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями центральному органові виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики.
 
191. Порядок проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок проведення моніторингу та оцінювання результативності реалізації регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
192. 7. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, подає Кабінетові Міністрів України відповідні звіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
   7. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, подає Кабінетові Міністрів України відповідні звіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
193. Розділ VІ
 
   Розділ VІ
 
194. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
195. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-36- Сальдо В.В.
Частину 1 розділу VІ (Прикінцеві положення) викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування."
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
    -37- Пилипенко В.П.
Частину 1 розділу VІ (Прикінцеві положення) викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2015 року"
 
Відхилено    
196. 2. Установити, що після проведення конституційної реформи та децентралізації державної влади, повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, визначені статтею 14 цього Закону, здійснюватимуться виконавчими органами відповідних місцевих рад відповідно до Конституції і законів України.
 
-38- Кілінкаров С.П.
Частину 2 розділу VІ (Прикінцеві положення) виключити.
 
Враховано      
197. 3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
-39- Кілінкаров С.П.
Частину 3 розділу VІ (Прикінцеві положення) вважати частиною другою.
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
198. 1) подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про
 
-40- Кілінкаров С.П.
Пункт 1 частини 3 Розділу VІ після слів "пропозиції про" доповнити таким абзацом:
внесення змін до законів України щодо розподілу місцевих податків для забезпечення в повному обсязі повноважень, передбачених цим законом,
 
Враховано   1) подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про:
внесення змін до законодавчих актів України щодо збільшення ресурсних баз місцевих бюджетів та розширення видів податків і зборів, ставки за якими встановлюються органами місцевого самоврядування для забезпечення повноважень, передбачених цим законом;
 
    -41- Сальдо В.В.
Абзац другий пункту 1 частини 2 Розділу VІ викласти в такій редакції:
"внесення змін до законодавчих актів України щодо збільшення ресурсних баз місцевих бюджетів та розширення видів податків і зборів, ставки за якими встановлюються органами місцевого самоврядування для забезпечення повноважень, передбачених цим законом;"
 
Враховано    
199. внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;
 
-42- Сальдо В.В.
В абзаці третьому пункту 1 частини 2 Розділу VІ термін "законів України" замінити терміном "законодавчих актів України".
 
Враховано   внесення змін до законодавчих актів України, що випливають із цього Закону;
 
200. 2) привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
201. 3) забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   3) забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.