Кількість абзаців - 972 Таблиця поправок


Про запобігання корупції (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про запобігання корупції
 
   Про запобігання корупції
 
3. Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.
 
   Цей Закон визначає правові та організаційні засади функціонування системи запобігання корупції в Україні, зміст та порядок застосування превентивних антикорупційних механізмів, правила щодо усунення наслідків корупційних правопорушень.
 
4. Розділ І
 
   Розділ І
 
5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
6. Стаття 1. Визначення термінів
 
-1- Пилипенко В.П.
В статті 1 продовжити нумерацію пунктів, що містять визначення вживаних в Проекті термінів.
 
Відхилено   Стаття 1. Визначення термінів
 
7. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
   У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
8. 1) антикорупційна експертиза - діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, проектах нормативно-правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;
 
   антикорупційна експертиза - діяльність із виявлення в нормативно-правових актах, проектах нормативно-правових актів положень, які самостійно чи у поєднанні з іншими нормами можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією;
 
9. 2) пряме підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням;
 
   пряме підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням;
 
10. 3) близькі особи - особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), в тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта;
 
-2- Мірошниченко І.М.
Мирний О.Б.
Статтю 1 Закону після абзацу четвертого доповнити новим абзацом (пунктом 4) такого змісту (з відповідною зміною нумерації пунктів):
«Єдина державна електронна система антикорупційного моніторингу (ЄДЕСАМ) – єдина державна електронна інформаційна система, що містить зведені дані про роботу усіх органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права, юридичних осіб з часткою державної або комунальної власності в статутному капіталі, а також дані про роботу осіб, зазначених в частині першій статті 3 цього Закону;»
 
Відхилено Створення відповідної бази даних не виступатиме ефективним антикорупційним превентивним інструментом. Крім того це призведе до надмірного навантаження на Національну комісію та апарати відповідних органів, а також зайвого витрачання бюджетних коштів.  близькі особи - особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), в тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта;
 
    -3- Павленко Р.М.
частину першу статті 1 доповнити визначенням терміну "виборні особи" такого змісту:
"виборні особи – Президент України, народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови;"
 
Враховано В абзаці 15 цієї статті   
11. 4) корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом установлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;
 
-4- Ляшко О.В.
В абзаці п’ятому частини першої статті 1 після слова «кримінальну» додати слово «адміністративну».
 
Відхилено Законопроектом розмежовуються корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією. При цьому адміністративна відповідальність застосовуватиметься виключно за правопорушення, пов’язані з корупцією.  корупційне правопорушення - діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом установлено кримінальну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;
 
    -5- Ковальчук Н.В.
У пункті 4 частини 1 статті 1 Розділу І Проекту Закону після слів «за яке законом установлено кримінальну,» доповнити словами «адміністративну,».
 
Відхилено    
    -6- Павленко Р.М.
пункт 4) частини першої статті 1 у визначенні терміну "корупційне правопорушення" після слів "установлено кримінальну," доповнити словом "адміністративну,";
 
Відхилено    
12. корупція - використання особою, зазначеною в частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній в частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей;
 
-7- Чумак В.В.
Абзац шостий статті 1 викласти в такій редакції:
«корупція — використання особою, зазначеною в частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній в частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей»
 
Враховано   корупція — використання особою, зазначеною в частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній в частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей;
 
13. неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;
 
   неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав;
 
14. потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання вказаних повноважень;
 
   потенційний конфлікт інтересів - наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання вказаних повноважень;
 
15. подарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною нижчою мінімальної ринкової;
 
-8- Павленко Р.М.
у статті 1 у визначенні терміну "подарунок" слова "або за ціною нижчою мінімальної ринкової" виключити;
 
Відхилено   подарунок - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, які надають/одержують безоплатно або за ціною нижчою мінімальної ринкової;
 
16. правопорушення, пов’язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом установлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;
 
   правопорушення, пов’язане з корупцією - діяння, що не містить ознак корупції, але порушує встановлені цим Законом вимоги, заборони та обмеження, вчинене особою, зазначеною у частині першій статті 3 цього Закону, за яке законом установлено кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та/або цивільно-правову відповідальність;
 
17. приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, в тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;
 
   приватний інтерес - будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, в тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях;
 
18. реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання вказаних повноважень;
 
   реальний конфлікт інтересів - суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання вказаних повноважень;
 
19. спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції - органи прокуратури, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України, по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України;
 
-9- Ляшко О.В.
В абзаці тринадцятому частини першої статті 1 слово «органи» замінити словами «спеціальні підрозділи».
 
Враховано редакційно Питання визначення кола спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції перенесено до проекту Закону України «Про систему спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції» (реєстр. № 5085) відповідно до предмету правового регулювання.     
    -10- Осуховський О.І.
Абзац тринадцятий частини першої статті 1 виключити.
 
Враховано    
    -11- Ковальчук Н.В.
У абзаці 13 частини 1 статті 1 Розділу І Проекту Закону слова «органи прокуратури» замінити словами «спеціальні підрозділи органів прокуратури».
 
Відхилено    
    -12- Павленко Р.М.
у статті 1 у визначенні терміну "спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції" викласти у такій редакції:
"спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції — органи та спеціальні підрозділи, визначені Законом України " Про систему спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції"";
 
Відхилено    
20. суб’єкти декларування - особи, зазначені в пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, інші особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до цього Закону;
 
   суб’єкти декларування - особи, зазначені в пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, інші особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до цього Закону;
 
21. члени сім’ї - особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, в тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.
 
   члени сім’ї - особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, в тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі.
виборні особи – Президент України, народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономн
ої Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови.
 
22. Стаття 2. Законодавство у сфері запобігання корупції
 
   Стаття 2. Законодавство у сфері запобігання корупції
 
23. 1. Відносини, що виникають у сфері запобігання корупції, регулюються Конституцією України, міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, цим та іншими законами, а також прийнятими на їх виконання іншими нормативно-правовими актами.
 
-13- Ковальчук Н.В.
Статтю 2 Розділу І Проекту Закону викласти у такій редакції:
«Стаття 2. Законодавство у сфері запобігання корупції
1. Відносини, що виникають у сфері запобігання корупції, регулюються Конституцією України, міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, цим та іншими законами, а також прийнятими на їх виконання іншими нормативно-правовими актами.
2. Цей Закон не регулює відносини, що виникають у сфері протидії корупції.».
 
Відхилено   1. Відносини, що виникають у сфері запобігання корупції, регулюються Конституцією України, міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, цим та іншими законами, а також прийнятими на їх виконання іншими нормативно-правовими актами.
 
24. Стаття 3. Суб’єкти, на яких поширюється дія цього Закону
 
   Стаття 3. Суб’єкти, на яких поширюється дія цього Закону
 
25. 1. Суб’єктами, на яких поширюються дія цього Закону, є:
 
   1. Суб’єктами, на яких поширюються дія цього Закону, є:
 
26. 1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:
 
   1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:
 
27. а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
 
   а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;
 
28. б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад;
 
-14- Павленко Р.М.
підпункт б) пункту 1) частини першої статті 3 доповнити словами "сільські, селищні, міські голови";
 
Враховано   б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови;
 
29. в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;
 
   в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;
 
30. г) військові посадові особи Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби;
 
   г) військові посадові особи Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби;
 
31. ґ) судді Конституційного Суду України, інші професійні судді, члени, дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, службові особи секретаріату цієї Комісії, Голова, заступник Голови, секретарі секцій Вищої ради юстиції, а також інші члени Вищої ради юстиції, народні засідателі і присяжні (під час виконання ними цих функцій);
 
   ґ) судді Конституційного Суду України, інші професійні судді, члени, дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, службові особи секретаріату цієї Комісії, Голова, заступник Голови, секретарі секцій Вищої ради юстиції, а також інші члени Вищої ради юстиції, народні засідателі і присяжні (під час виконання ними цих функцій);
 
32. д) особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, державної кримінально-виконавчої служби, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, податкової міліції, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту;
 
   д) особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, державної кримінально-виконавчої служби, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, податкової міліції, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту;
 
33. е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної охорони природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики та державної політики у сфері державної митної справи;
 
   е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної охорони природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики та державної політики у сфері державної митної справи;
 
34. є) члени Національної комісії з питань запобігання корупції;
 
   є) члени Національного агентства з питань запобігання корупції;
 
35. ж) члени Центральної виборчої комісії;
 
   ж) члени Центральної виборчої комісії;
 
36. з) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим;
 
   з) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим;
 
37. 2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:
 
   2) особи, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:
 
38. а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в пункті 1 частини першої цієї статті;
 
   а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в пункті 1 частини першої цієї статті;
 
39. б) особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих функцій, інші особи, визначені законом);
 
   б) особи, які не є державними службовцями, посадовими особами місцевого самоврядування, але надають публічні послуги (аудитори, нотаріуси, оцінювачі, а також експерти, арбітражні керуючі, незалежні посередники, члени трудового арбітражу, третейські судді під час виконання ними цих функцій, інші особи, визначені законом);
 
40. 3) особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, а також інші особи, які не є службовими особами, але виконують роботу та перебувають з підприємствами, установами, організаціями у трудових відносинах.
 
-15- Ляшко О.В.
В пункті 3 частини першої статті 3 слова «а також інші особи, які не є службовими особами, але виконують роботу та перебувають з підприємствами, установами, організаціями у трудових відносинах» - вилучити.
 
Відхилено Статтею 23 проекту передбачене обмеження щодо використання особами свого становища, що має поширюватися й на осіб, які працюють в приватному секторі в будь-якій якості. Відповідальність за порушення ними відповідного обмеження передбачена ст. 354 КК. При цьому редакційно конкретизовано, що на вказану категорію осіб дія цього Закону поширюється у визначених ним випадках.  3) особи, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, а також інші особи, які не є службовими особами та перебувають з підприємствами, установами, організаціями у трудових відносинах, - у випадках, передбачених цим Законом.
 
    -16- Святаш Д.В.
Пункт 3 частини 1 статті 3 виключити.
 
Враховано частково Згідно з міжнародними стандартами (стаття 12 Конвенції ООН проти корупції) необхідно здійснювати заходи з подолання корупції в приватному секторі. Крім того, статтею 23 законопроекту передбачене обмеження щодо використання свого становища, в тому числі представниками приватних компаній. Крім того, КК (ст.ст. 354, 364-1, 368-3) передбачено відповідальність за хабарництво та зловживання в приватному секторі. В частині працівників, які не є службовими особами, положення запропоновано виключити.   
    -17- Пилипенко В.П.
В пункті 3 частини першої статті 3 слова «,а також інші особи, які не є службовими особами, але виконують роботу та перебувають з підприємствами, установами, організаціями у трудових відносинах» вилучити.
 
Враховано редакційно    
    -18- Ковальчук Н.В.
У пункті 3 частини 1 статті 3 Розділу І Проекту Закону слова «, а також інші особи, які не є службовими особами, але виконують роботу та перебувають з підприємствами, установами, організаціями у трудових відносинах» виключити.
 
Враховано редакційно    
    -19- Павленко Р.М.
пункт 3) частини першої статті 3 виключити;
 
Відхилено    
41. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
42. НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ
 
-20- Павленко Р.М.
Слова "Національна комісія з питань запобігання корупції" та слова "Національна комісія" в усіх випадках замінити відповідно словами "Національне агентство з питань запобігання корупції" та "Національне агентство" у відповідному відмінку та числі;
 
Враховано   НАЦІОНАЛЬНА АГЕНТСТВО З ПИТАНЬ
 
43. ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
 
   ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ
 
44. Стаття 4. Статус Національної комісії з питань запобігання корупції
 
   Стаття 4. Статус Національного агентства з питань запобігання корупції
 
45. 1. Національна комісія з питань запобігання корупції (далі - Національна комісія) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізацію державної антикорупційної політики.
 
-21- Павленко Р.М.
у частині першій статті 4 слова "забезпечує формування та реалізацію державної антикорупційної політики" замінити словами "забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику"
 
Враховано   1. Національне агентство з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику.
 
46. 2. Національна комісія, у межах, визначених цим та іншими законами, є відповідальною перед Верховною Радою України і підзвітною Кабінету Міністрів України.
 
-22- Павленко Р.М.
частину другу статті 4 після слів "є відповідальною перед Верховною Радою України " доповнити словами "і підконтрольною їй та";
 
Враховано   2. Національне агентство, у межах, визначених цим та іншими законами, є відповідальною перед Верховною Радою України і підконтрольною їй та підзвітною Кабінету Міністрів України.
 
47. 3. Національна комісія утворюється Кабінетом Міністрів України відповідно до Конституції, цього та інших законів України.
 
-23- Рудьковський М.М.
Частину третю статті 4 викласти в такій редакції:
«Верховна Рада України призначає на посади та звільняє з посад членів Комісії за поданням Кабінету Міністрів України відповідно до Конституції, цього та інших законів України.»
 
Відхилено Законопроектом передбачено, що Національна комісія є центральним органом виконавчої влади, керівник якого не є членом Уряду. При цьому Верховна Рада згідно із ст. 85 Конституції України має повноваження щодо призначення членів Уряду та керівників центральних органів, прямо передбачених Конституцією.  3. Національне агенство утворюється Кабінетом Міністрів України відповідно до Конституції, цього та інших законів України.
 
48. Питання діяльності Національної комісії у Кабінеті Міністрів України представляє Голова Національної комісії.
 
   Питання діяльності Національного агентства у Кабінеті Міністрів України представляє Голова Національної агентства.
 
49. 4. Правову основу діяльності Національної комісії становлять Конституція України, міжнародні договори України, цей та інші закони України, а також прийняті відповідно до них інші нормативно-правові акти.
 
   4. Правову основу діяльності Національного агентства становлять Конституція України, міжнародні договори України, цей та інші закони України, а також прийняті відповідно до них інші нормативно-правові акти.
 
50. Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» та інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність органів виконавчої влади, а також Закон України «Про державну службу» застосовуються до Національної комісії, її членів, службовців та працівників її апарату, а також до її повноважень стосовно уповноважених підрозділів у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
-24- Павленко Р.М.
абзац другий частини четвертої статті 4 виключити;
 
Відхилено   Закон України «Про центральні органи виконавчої влади» та інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність органів виконавчої влади, а також Закон України «Про державну службу» застосовуються до Національного агентства, її членів, службовців та працівників її апарату, а також до її повноважень стосовно уповноважених підрозділів у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
51. 5. Національна комісія із запобігання корупції є правомочною з моменту призначення більше половини її загального кількісного складу.
 
   5. Національне агентство є правомочним з моменту призначення більше половини її загального кількісного складу.
 
52. Стаття 5. Склад Національної комісії
 
   Стаття 5. Склад Національного агентства
 
53. 1.Національна комісія є колегіальним органом, до складу якого входить п’ять членів.
 
   1.Національне агентство є колегіальним органом, до складу якого входить п’ять членів.
 
54. 2. Членом Національної комісії може бути громадянин України, не молодший 35 років, який має вищу освіту, володіє державною мовою та здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.
 
-25- Пилипенко В.П.
В частині другій статті 5 після слова «вищу» доповнити словом «юридичну», а після слова «освіту» доповнити словосполученням «бездоганну ділову репутацію, високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет,»
 
Відхилено   2. Членом Національного агентства може бути громадянин України, не молодший 35 років, який має вищу освіту, володіє державною мовою та здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.
 
55. 3. Члени Національної комісії призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України строком на чотири роки за результатами конкурсу. Одна і та ж особа не може обіймати цю посаду понад два строки підряд.
 
-26- Рудьковський М.М.
Частину третю статті 5 викласти в такій редакції:
«Члени Національної комісії призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України строком на чотири роки за результатами конкурсу. Одна і та ж особа не може обіймати цю посаду понад два строки підряд.
Прем’єр-міністр України вносить для призначення Верховною Радою України на посади членів Національної комісії кандидатів, відібраних конкурсною комісією, склад якої затверджує Кабінет Міністрів та яка здійснює організацію та проведення конкурсу.»
 
Відхилено Законопроектом передбачено, що Національна комісія є центральним органом виконавчої влади, керівник якого не є членом Уряду. При цьому Верховна Рада згідно із ст. 85 Конституції України має повноваження щодо призначення членів Уряду та керівників центральних органів, прямо передбачених Конституцією.  3. Члени Національного агентства призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України строком на чотири роки за результатами конкурсу. Одна і та ж особа не може обіймати цю посаду понад два строки підряд.
 
56. Прем’єр-міністр України вносить для призначення Кабінетом Міністрів України на посади членів Національної комісії кандидатів, відібраних конкурсною комісією, склад якої затверджує Кабінет Міністрів та яка здійснює організацію та проведення конкурсу.
 
   Прем’єр-міністр України вносить для призначення Кабінетом Міністрів України на посади членів Національного агентства, кандидатів, відібраних конкурсною комісією, склад якої затверджує Кабінет Міністрів та яка здійснює організацію та проведення конкурсу.
 
57. 4. До складу конкурсної комісії входять:
 
   4. До складу конкурсної комісії входять:
 
58. 1) особа, визначена комітетом Верховної Ради України, до предмету відання якого належать питання боротьби з організованою злочинністю та корупцією;
 
-27- Ляшко О.В.
В пункті 1 частини четвертої статті 5 слова «комітетом Верховної Ради України» замінити словами «Верховною Радою України в особі її комітету».
 
Відхилено Конструкція не відповідає усталеній законодавчій практиці викладення правового матеріалу.  1) особа, визначена Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмету відання якого належать питання боротьби з організованою злочинністю та корупцією;
 
    -28- Ковальчук Н.В.
У пункті 1 частини 4 статті 5 Розділу ІІ Проекту Закону слова «комітетом Верховної Ради України, до предмету відання якого належать питання боротьби з організованою злочинністю та корупцією» замінити словами «Верховною Радою України».
 
Враховано частково    
    -29- Жванія Д.В.
Пункт 1 частини четвертої статті 5 викласти у редакції:
«1) особа, визначена Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмету відання якого належать питання боротьби з організованою злочинністю та корупцією;».
 
Враховано    
    -30- Павленко Р.М.
пункт 1) частини четвертої статті 5 викласти у такій редакції:
"1) особа, визначена Верховною Радою України;";
 
Враховано частково    
59. 2) особа, визначена Президентом України;
 
-31- Ляшко О.В.
Пункт 2 частини четвертої статті 5 - вилучити.
 
Відхилено Законопроект передбачає формування складу конкурсної комісії на засадах паритетності представництва законодавчої, виконавчої гілок влади та Президента, як Глави держави (частина перша статті 102 Конституції України).  2) особа, визначена Президентом України;
 
60. 3) особа, визначена Кабінетом Міністрів України;
 
   3) особа, визначена Кабінетом Міністрів України;
 
61. 4) керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної служби;
 
   4) керівник спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань державної служби;
 
62. 5) чотири особи, запропоновані громадськими об’єднаннями, що мають досвід роботи у сфері запобігання корупції, які відбираються в порядку, визначеному Положенням про конкурс.
 
-32- Пилипенко В.П.
В частині четвертій статті 5 доповнити абзацом другим такого змісту:
«Кандидатури осіб, зазначених в пунктах 1 та 2 цієї частини затверджуються відповідно до їх подання.
 
Відхилено   5) чотири особи, запропоновані громадськими об’єднаннями, що мають досвід роботи у сфері запобігання корупції, які відбираються в порядку, визначеному Положенням про конкурс.
 
63. 5. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосували не менше шести членів конкурсної комісії.
 
-33- Ляшко О.В.
В абзаці першому частині п’ятої статті 5 слово «шести» замінити словом «п’яти».
 
Відхилено Прийняття конкурсною комісією рішень 2/3 голосів від її складу запропоноване з метою підвищення довіри до прийнятих рішень та закріплення їх легітимності.  5. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосували не менше шести членів конкурсної комісії.
 
64. Положення про конкурс та Регламент роботи конкурсної комісії затверджується Кабінетом Міністрів України. Роботу конкурсної комісії забезпечує Секретаріат Кабінету Міністрів України.
 
   Положення про конкурс та Регламент роботи конкурсної комісії затверджується Кабінетом Міністрів України. Роботу конкурсної комісії забезпечує Секретаріат Кабінету Міністрів України.
 
65. Засідання конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів. Секретаріатом Кабінету Міністрів України забезпечується відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу відповідної відео- та аудіоінформації із засідань конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
 
   Засідання конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів. Секретаріатом Кабінету Міністрів України забезпечується відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу відповідної відео- та аудіоінформації із засідань конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
 
66. Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України не пізніше, ніж за 48 години до його початку.
 
-34- Кондратюк О.К.
Частину п’яту статті 5 проекту після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
«Національна суспільна телерадіокомпанія України, загальнонаціональні та регіональні телерадіоорганізації державної та комунальної форми власності включають до інформаційних програм у день, коли відбувалася відповідна подія, розширений теле- і радіозвіт про хід та результати засідання конкурсної комісії.»
 
Відхилено Процедура висвітлення в ЗМІ засідання конкурсної комісії є внутрішнім організаційним питанням телерадіокомпаній і не відноситься до предмета правового регулювання законопроекту.  Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України не пізніше, ніж за 48 години до його початку.
 
67. 6. Конкурсна комісія:
 
   6. Конкурсна комісія:
 
68. 1) розглядає документи, подані кандидатами на посади членів Національної комісії; відбирає із загального числа кандидатів, які, згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії, мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків членів Національної комісії;
 
   1) розглядає документи, подані кандидатами на посади членів Національного агентства відбирає із загального числа кандидатів, які, згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії, мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків членів Національного агентства;
 
69. 2) оприлюднює на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України інформацію про кандидатів, які подали заяву на участь у конкурсі, а також інформацію про кандидатів, які були відібрані для проходження співбесіди в конкурсній комісії, та про кандидата, відібраного конкурсною комісією для призначення на посаду члена Національної комісії
 
   2) оприлюднює на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України інформацію про кандидатів, які подали заяву на участь у конкурсі, а також інформацію про кандидатів, які були відібрані для проходження співбесіди в конкурсній комісії, та про кандидата, відібраного конкурсною комісією для призначення на посаду члена Національного агентства
 
70. 3) проводить на своєму засіданні співбесіду з відібраними кандидатами, відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, на кожну вакантну посаду одного кандидата, що відповідає вимогам, які ставляться до члена Національної комісії, та, згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії, має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків члена Національної комісії.
 
   3) проводить на своєму засіданні співбесіду з відібраними кандидатами, відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, на кожну вакантну посаду одного кандидата, що відповідає вимогам, які ставляться до члена Національного агентства, та, згідно з обґрунтованим рішенням конкурсної комісії, має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків члена Національного агенства.
 
71. 7. Не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень члена Національної комісії або упродовж чотирнадцяти днів з дня дострокового припинення його повноважень Кабінет Міністрів України розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
 
   7. Не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень члена Національного агенства або упродовж чотирнадцяти днів з дня дострокового припинення його повноважень Кабінет Міністрів України розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
 
72. 8. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у вказаний в оголошенні строк такі документи:
 
   8. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у вказаний в оголошенні строк такі документи:
 
73. 1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до цього Закону та на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 
   1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до цього Закону та на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 
74. 2) автобіографію, що повинна містити: прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;
 
-35- Павленко Р.М.
у пункті 2) частини восьмої статті 5 слова "автобіографію, що повинна містити: прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності)" замінити словами "автобіографію, що повинна містити: прізвище (усі прізвища у разі зміни), власне ім’я (усі власні імена, в тому числі у разі зміни) та по батькові (за наявності)"
 
Враховано   2) автобіографію, що повинна містити: прізвище (усі прізвища у разі зміни), власне ім’я (усі власні імена, в тому числі у разі зміни) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;
 
75. 3) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за рік, що передує року, у якому було оприлюднене оголошення про конкурс;
 
   3) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за рік, що передує року, у якому було оприлюднене оголошення про конкурс;
 
76. 4) інші документи, подання яких передбачене цим Законом для проведення спеціальної перевірки.
 
   4) інші документи, подання яких передбачене цим Законом для проведення спеціальної перевірки.
 
77. Відомості з поданих відповідно до цієї частини документів підлягають оприлюдненню упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурс на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України, крім відомостей, які відповідно до цього Закону віднесені до інформації з обмеженим доступом, та відомостей про контактний номер телефону, адресу електронної пошти кандидата.
 
   Відомості з поданих відповідно до цієї частини документів підлягають оприлюдненню упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурс на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України, крім відомостей, які відповідно до цього Закону віднесені до інформації з обмеженим доступом, та відомостей про контактний номер телефону, адресу електронної пошти кандидата.
 
78. 9. Не може бути призначена на посаду члена Національної комісії особа, яка:
 
   9. Не може бути призначена на посаду члена Національного агенства особа, яка:
 
79. 1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
 
   1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
 
80. 2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи);
 
   2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи);
 
81. 3) притягалася судом до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;
 
-36- Павленко Р.М.
пункт 3 частини дев'ятої статті 5 слова "притягалася судом" замінити на словосполучення "притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили,";
 
Враховано   3) притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією;
 
82. 4) яка не є громадянином України або якщо є відомості про те, що вона має громадянство іншої держави;
 
-37- Павленко Р.М.
у пункті 4) частини дев'ятої статті 5 слова "або якщо є відомості про те, що вона має громадянство іншої держави" замінити на "або набула громадянство чи підданство іншої держави";
 
Враховано   4) яка не є громадянином України або набула громадянство чи підданство іншої держави;
 
83. 5) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоди на її проведення;
 
   5) не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоди на її проведення;
 
84. 6) не подала відповідно до цього Закону декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік;
 
   6) не подала відповідно до цього Закону декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік;
 
85. 7) впродовж одного року до подання заяви на участь у конкурсі на заміщення цієї посади, незалежно від тривалості, входила до складу керівних органів політичної партії.
 
   7) впродовж одного року до подання заяви на участь у конкурсі на заміщення цієї посади, незалежно від тривалості, входила до складу керівних органів політичної партії.
 
86. 10. Повноваження члена Національної комісії припиняються Кабінетом Міністрів України достроково у випадку:
 
-38- Рудьковський М.М.
В частині десятій статті 5 після слова «припиняються» слова «Кабінетом Міністрів України» замінити словами «Верховною Радою України»
 
Відхилено Законопроектом передбачено, що Національна комісія є центральним органом виконавчої влади, керівник якого не є членом Уряду. При цьому Верховна Рада згідно із ст. 85 Конституції України має повноваження щодо звільнення членів Уряду та керівників центральних органів, прямо передбачених Конституцією.  10. Повноваження члена Національного агентства припиняються Кабінетом Міністрів України достроково у випадку:
 
87. 1) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
 
   1) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
 
88. 2) досягнення віку 65 років;
 
   2) досягнення віку 65 років;
 
89. 3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
 
   3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
 
90. 4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
 
   4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
 
91. 5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
 
   5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
 
92. 6) припинення ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
 
   6) припинення ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
 
93. 7) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням, відставки;
 
   7) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням, відставки;
 
94. 8) відмови від прийняття присяги державного службовця;
 
-39- Пилипенко В.П.
В пункті 8 частини десятої статті 5 після слова «прийняття» доповнити словами «або порушення».
 
Відхилено   8) відмови від прийняття присяги державного службовця;
 
95. 9) смерті.
 
-40- Ляшко О.В.
Частину десяту статті 5 доповнити пунктом 10 такого змісту:
«10) грубого і систематичного порушення вимог законів, якщо відповідні порушення не містять ознак злочину, втрати бездоганної ділової (службової) репутації.»
 
Враховано частково   9) смерті;
10) набрання чинності рішенням суду, яким встановлено систематичне порушення вимог цього Закону, якщо відповідні порушення не містять ознак злочину;
11. Член Національного агентства, строк повноважень якого закінчився здійснює повноваження до його звільнення з посади Кабінетом Міністрів України.
 
    -41- Ляшко О.В.
Статтю 5 доповнити частиною 11 такого змісту:
«11. Верховна Рада України може розглянути питання про відповідальність Національної комісії та прийняти резолюцію недовіри Національній комісії, що має наслідком відставку усього її складу. Питання про відповідальність Національної комісії не може розглядатися Верховною Радою України більше ніж один раз протягом чергової сесії. Верховна Рада України може висловити недовіру члену Національної комісії, що має наслідком його відставку з посади.
Кабінет Міністрів України за результатами конкурсу призначає новий склад (нового члена) Національної комісії протягом двох місяців з дня відставки попереднього складу (члена) Національної комісії.»
 
Відхилено . Створить підґрунтя для можливості політичного впливу на Національну комісію. Водночас, одним із ключових стандартів є недопущення політичного впливу на антикорупційні органи.   
    -42- Павленко Р.М.
статтю 5 доповнити новою частиною одинадцятою такого змісту: "11. Член Національної комісії, строк повноважень якого закінчився здійснює повноваження до його звільнення з посади Кабінетом Міністрів України.";
 
Враховано    
96. Стаття 6. Голова Національної комісії
 
-43- Чумак В.В.
В назві статті 6 після слова «Голова» доповнити словами «та заступник Голови».
 
Враховано   Стаття 6. Голова та заступник Голови Національного агентства
 
97. 1. Голова Національної комісії обирається Комісією строком на два роки з числа її членів. Одна й та ж особа не може обіймати цю посаду два строки підряд.
 
-44- Пилипенко В.П.
В частині першій статті 6 слово «обирається» замінити словосполученням «та його заступник обираються», а словосполучення «одна й та ж особа не може обіймати цю посаду» замінити словосполученням «одні й ті ж особи не можуть обіймати ці посади»;.
 
Відхилено   1. Голова Національного агентства обирається агентством строком на два роки з числа її членів. Одна й та ж особа не може обіймати цю посаду два строки підряд.
 
98. 2. Голова Національної комісії:
 
-45- Яценко А.В.
Доповнити статтю 6 законопроекту новою частиною другою такого змісту:
«2. Головою Національної комісії може бути громадянин України, не молодший 35 років, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи у галузі права не менше 10 років, має не менше 5 років досвіду роботи на керівних посадах в органах влади, установах, організаціях або міжнародних організаціях, постійно проживає на території України протягом останніх 10 років, володіє державною мовою та спроможний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні службові обов’язки, не має обмежень для зайняття посади Голови Національної комісії за станом здоров’я.»
В зв’язку з цим частини другу, третю статті 6 законопроекту вважати частинами третьою, четвертою.
 
Відхилено Не узгоджується з положеннями статті 5 законопроекту в частині вимог до членів Національної комісії, з числа яких обирається Голова комісії.  2. Голова Національного агентства:
 
99. 1) організовує роботу Національної комісії, скликає та проводить її засідання, підписує протоколи засідань та рішення Національної комісії, забезпечує їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Національної комісії, організовує підготовку проекту порядку денного засідань Національної комісії, який вносить на її розгляд;
 
   1) організовує роботу Національного агентства, скликає та проводить її засідання, підписує протоколи засідань та рішення Національного агентства, забезпечує їх оприлюднення на офіційному веб-сайті Національного агентства, організовує підготовку проекту порядку денного засідань Національного агентства, який вносить на її розгляд;
 
100. 2) координує роботу членів Національної комісії, контролює роботу працівників її апарату;
 
   2) координує роботу членів Національного агентства, контролює роботу працівників її апарату;
 
101. 3) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, службовців апарату Національної комісії, крім керівника апарату та його заступників;
 
   3) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, службовців апарату Національного агентства, крім керівника апарату та його заступників;
 
102. 4) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Національної комісії;
 
   4) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Національного агентства;
 
103. 5) присвоює службовцям Національної комісії ранги державних службовців, вживає заходів заохочення, притягнення службовців апарату Національної комісії до дисциплінарної відповідальності;
 
   5) присвоює службовцям Національного агентства ранги державних службовців, вживає заходів заохочення, притягнення службовців апарату Національного агентства до дисциплінарної відповідальності;
 
104. 6) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Національна комісія;
 
   6) приймає в установленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Національного агентства;
 
105. 7) затверджує штатний розпис та кошторис Національної комісії;
 
   7) затверджує штатний розпис та кошторис Національного агентства;
 
106. 8) представляє Національну комісію у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами, громадськістю;
 
-46- Павленко Р.М.
пункт 8) частини другої статті 6 після слів " у відносинах з" доповнити словом "судами,";
 
Враховано   8) представляє Національного агентства у відносинах з судами, іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні та за її межами, громадськістю;
 
107. 9) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;
 
   9) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;
 
108. 10) у межах повноважень видає накази та доручення;
 
   10) у межах повноважень видає накази та доручення;
 
109. 11) має право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Кабінету Міністрів України, інших державних органів та органів місцевого самоврядування при розгляді питань, пов’язаних з формуванням та реалізацією антикорупційної політики;
 
-47- Павленко Р.М.
пункт 11) частини другої статті 6 після слів " її комітетів," доповнити словом "постійних,";
 
Враховано   11) має право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, постійних, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Кабінету Міністрів України, інших державних органів та органів місцевого самоврядування при розгляді питань, пов’язаних з формуванням та реалізацією антикорупційної політики;
 
110. 12) здійснює передбачені цим Законом повноваження члена Національної комісії;
 
   12) здійснює передбачені цим Законом повноваження члена Національного агентства;
 
111. 13) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів.
 
-48- Мірошниченко І.М.
Мирний О.Б.
Частину другу статті 6 Закону доповнити новим пунктом 13 такого змісту:
«13) затверджує перелік інформації, що підлягає включенню до ЄДЕСАМ;»
У такому разі пункт 13 частини другої статті 6 Закону вважати відповідно пунктом 14.
 
Відхилено Створення відповідної бази даних не виступатиме ефективним антикорупційним превентивним інструментом. Крім того це призведе до надмірного навантаження на Національну комісію та апарати відповідних органів, а також зайвого витрачання бюджетних коштів.  13) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів.
 
    -49- Пилипенко В.П.
Доповнити частину другу статті 6 абзацом другим такого змісту:
«В разі тимчасової відсутності Голови Національної комісії його обов’язки виконує заступник.»
В пункті 1 частини третьої статті 6 після слова «повноважень» доповнити словом «як».
 
Враховано редакційно    
112. 3. Повноваження Голови Національної комісії припиняються в разі:
 
   3. Повноваження Голови Національного агентства припиняються в разі:
 
113. 1) дострокового припинення його повноважень члена Національної комісії у випадках, передбачених частиною десятою статті 5 цього Закону;
 
   1) дострокового припинення його повноважень члена Національного агентства у випадках, передбачених частиною десятою статті 5 цього Закону;
 
114. 2) подання заяви про звільнення з посади Голови Національної комісії за власним бажанням без припинення повноважень члена Національної комісії.
 
-50- Павленко Р.М.
статтю 6 доповнити новою частиною четвертою такого змісту: "У разі відсутності Голови Національної комісії або неможливості здійснення ним повноважень, його повноваження виконує один із членів Національної комісії, визначений її окремим рішенням.";
 
Враховано редакційно   2) подання заяви про звільнення з посади Голови Національного агентства за власним бажанням без припинення повноважень члена Національного агентства.
4. Національне агентство обирає з числа її членів заступника Голови Національного агентства, який виконує обов’язки Голови Національного агентства в період його відсутності.
 
    -51- Чумак В.В.
Статтю 6 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Національна комісія обирає з числа її членів заступника Голови Національної комісії, який виконує обов’язки Голови Національної комісії в період його відсутності».
 
Враховано    
115. Стаття 7. Повноваження членів Національної комісії
 
   Стаття 7. Повноваження членів Національного агентства
 
116. 1. Член Національної комісії:
 
   1. Член Національного агентства:
 
117. 1) готує питання на розгляд Національної комісії, бере участь у її засіданнях та голосуванні без права утримання;
 
   1) готує питання на розгляд Національного агентства, бере участь у її засіданнях та голосуванні без права утримання;
 
118. 2) забезпечує в межах компетенції виконання рішення Національної комісії;
 
   2) забезпечує в межах компетенції виконання рішення Національного агентства;
 
119. 3) здійснює повноваження та координує роботу структурних підрозділів апарату Національної комісії відповідно до визначеного Національною комісією розподілу функціональних обов’язків;
 
   3) здійснює повноваження та координує роботу структурних підрозділів апарату Національного агентства відповідно до визначеного Національним агентством розподілу функціональних обов’язків;
 
120. 4) за дорученням Національної комісії представляє Національну комісію у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, фізичними та юридичними особами в Україні та за кордоном.
 
   4) за дорученням Національного агентства представляє Національне агентство у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, фізичними та юридичними особами в Україні та за кордоном.
 
121. 2. Член Національної комісії при здійсненні своїх повноважень має право:
 
   2. Член Національного агентства при здійсненні своїх повноважень має право:
 
122. 1) ознайомлюватися з документами, які знаходяться у Національній комісії;
 
   1) ознайомлюватися з документами, які знаходяться у Національного агентства;
 
123. 2) пропонувати для включення до порядку денного засідання Національної комісії питання, що належать до її компетенції;
 
   2) пропонувати для включення до порядку денного засідання Національного агентства питання, що належать до її компетенції;
 
124. 3) виступати на засіданнях Національної комісії, вносити пропозиції щодо питань, які розглядаються, ініціювати проведення по них голосування;
 
   3) виступати на засіданнях Національного агентства, вносити пропозиції щодо питань, які розглядаються, ініціювати проведення по них голосування;
 
125. 4) на підставі доручення Національної комісії проводити перевірки з питань, які віднесено цим Законом до повноважень Національної комісії;
 
   4) на підставі доручення Національного агентства проводити перевірки з питань, які віднесено цим Законом до повноважень Національного агентства;
 
126. 5) бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також на засіданнях, що проводяться Кабінетом Міністрів України, у міністерствах та інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, стосовно розгляду питань, пов’язаних з формуванням та реалізацією антикорупційної політики;
 
   5) бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також на засіданнях, що проводяться Кабінетом Міністрів України, у міністерствах та інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, стосовно розгляду питань, пов’язаних з формуванням та реалізацією антикорупційної політики;
 
127. 6) у разі незгоди з рішенням, прийнятим Національною комісією, у письмовій формі викласти свою окрему думку, яка додається до протоколу засідання Національної комісії;
 
   6) у разі незгоди з рішенням, прийнятим Національним агентством, у письмовій формі викласти свою окрему думку, яка додається до протоколу засідання Національного агентства;
 
128. 7) бути присутнім на заходах, що проводяться Національною комісією.
 
   7) бути присутнім на заходах, що проводяться Національного агентства.
 
129. Стаття 8. Організація діяльності Національної комісії
 
   Стаття 8. Організація діяльності Національного агентства
 
130. 1. Основною формою роботи Національної комісії є засідання, що проводяться не рідше одного разу на тиждень. Порядок денний засідань затверджується Національною комісією.
 
   1. Основною формою роботи Національного агентства є засідання, що проводяться не рідше одного разу на тиждень. Порядок денний засідань затверджується Національним агентством.
 
131. Рішення Національної комісії приймаються більшістю голосів від її загального складу.
 
   Рішення Національного агентства приймаються більшістю голосів від її загального складу.
 
132. Регламент Національної комісії, а також розподіл функціональних обов’язків між членами Національної комісії за відповідними напрямами щодо виконання покладених на неї функцій затверджується рішенням Національної комісії.
 
-52- Осуховський О.І.
В абзаці третьому частини першої статті 8 після слів «обов’язків між» доповнити словами «заступником Голови та».
 
Враховано   Регламент Національного агентства, а також розподіл функціональних обов’язків між заступником Голови та членами Національного агентства за відповідними напрямами щодо виконання покладених на неї функцій затверджується рішенням Національного агентства.
 
133. 2. Організаційне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Національної комісії здійснює її апарат.
 
   2. Організаційне, інформаційно-довідкове та інше забезпечення діяльності Національного агентства здійснює її апарат.
 
134. Положення про апарат Національної комісії і його структура, а також положення про самостійні структурні підрозділи апарату затверджуються Національною комісією. Гранична чисельність працівників апарату Національної комісії затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Національної комісії.
 
   Положення про апарат Національного агентства і його структура, а також положення про самостійні структурні підрозділи апарату затверджуються Національним агентством. Гранична чисельність працівників апарату Національного агентства затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Голови Національного агентства.
 
135. Керівник апарату та його заступники призначаються та звільняються Національною комісією.
 
   Керівник апарату та його заступники призначаються та звільняються Національним агентством
 
136. 3. Рішенням Кабінету Міністрів України за поданням Національної комісії можуть створюватися територіальні органи Національної комісії, територія діяльності яких може не збігатися з адміністративно-територіальним поділом.
 
   3. Рішенням Кабінету Міністрів України за поданням Національного агентства можуть створюватися територіальні органи Національного агентства, територія діяльності яких може не збігатися з адміністративно-територіальним поділом.
 
137. Керівники територіальних органів Національної комісії (у разі їх створення) призначаються та звільняються рішенням Національної комісії.
 
   Керівники територіальних органів Національного агентства (у разі їх створення) призначаються та звільняються рішенням Національного агентства.
 
138. 4. Працівники апарату Національної комісії та її територіальних органів (у разі їх створення) регулярно, але не рідше одного разу на два роки, проходять обов’язкове підвищення кваліфікації.
 
-53- Рудьковський М.М.
Частину четверту статті 8 викласти в такій редакції:
«Працівники апарату Національної комісії та її територіальних органів (у разі їх створення) регулярно, але не рідше одного разу на три роки, проходять обов’язкове підвищення кваліфікації.»
 
Відхилено   4. Працівники апарату Національного агентства та її територіальних органів (у разі їх створення) регулярно, але не рідше одного разу на два роки, проходять обов’язкове підвищення кваліфікації.
 
    -54- Мірошниченко І.М.
Мирний О.Б.
Статтю 8 Закону доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:
«5. З метою забезпечення Національної комісії та громадськості цілісною, уніфікованою, систематизованою, об’єктивною і достовірною інформацією про роботу усіх органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права, юридичних осіб з часткою державної або комунальної власності в статутному капіталі, а також даних про роботу осіб, зазначених в частині першій статті 3 цього Закону, апарат Національної комісії забезпечує впровадження та функціонування ЄДЕСАМ. Апарат Національної комісії є розпорядником інформації, включеної до ЄДЕСАМ.
До завдань ЄДЕСАМ належить:
збір, накопичення та зберігання даних про роботу усіх органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права, юридичних осіб з часткою державної або комунальної власності в статутному капіталі, а також даних про роботу осіб, зазначених в частині першій статті 3 цього Закону;
уніфікація та систематизація інформації про роботу усіх органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права, юридичних осіб з часткою державної або комунальної власності в статутному капіталі, а також даних про роботу осіб, зазначених в частині першій статті 3 цього Закону;
створення передумов для можливості цілісного та ефективного аналізу корупціогенних факторів.
Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи публічного права, юридичні особи з часткою державної або комунальної власності в статутному капіталі, а також особи, зазначені в частині першій статті 4 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» в обов’язковому порядку надають Національній комісії інформацію для подальшого включення її до ЄДЕСАМ.
Суб’єкти ЄДЕСАМ несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, наданої ними для включення до ЄДЕСАМ, а також за своєчасність надання такої інформації.
Суб’єкти ЄДЕСАМ мають право не надавати повторно інформацію для включення її до ЄДЕСАМ, якщо аналогічна за змістом та ступенем деталізації інформація надавалась ними в обов’язковому порядку для включення її до ЄДЕСАМ або до іншої державної інформаційної системи.
Включенню до ЄДЕСАМ підлягає інформація про діяльність:
кожного органу державної влади, кожної посадової та службової особи такого органу - стосовно результативності їх роботи (кількість документів, інших матеріалів, наданих до виконання такій особі, завдання щодо цих матеріалів, строки та результати виконання нею обов’язків щодо обробки таких матеріалів), наявності скарг, вжитих заходів щодо покращення роботи тощо;
органу місцевого самоврядування, кожної посадової та службової особи такого органу - стосовно результативності їх роботи (кількість документів, інших матеріалів, наданих до виконання такій особі, завдання щодо цих матеріалів, строки та результати виконання нею обов’язків щодо обробки таких матеріалів), наявності скарг, вжитих заходів щодо покращення роботи тощо;
інших юридичних осіб публічного права - стосовно результативності їх роботи, наявності скарг, вжитих заходів щодо покращення роботи тощо;
юридичних осіб з часткою державної або комунальної власності в статутному капіталі - стосовно результативності їх роботи, наявності скарг, вжитих заходів щодо покращення роботи тощо;
осіб, зазначених в частині першій статті 3 цього Закону - стосовно результативності їх роботи (кількість документів, інших матеріалів, наданих до виконання такій особі, завдання щодо цих матеріалів, строки та результати виконання нею обов’язків щодо обробки таких матеріалів), наявності скарг, вжитих заходів щодо покращення роботи тощо.
Перелік інформації, що підлягає включенню до ЄДЕСАМ, затверджується головою Національної комісії.».
 
Відхилено Створення відповідної бази даних не виступатиме ефективним антикорупційним превентивним інструментом. Крім того це призведе до надмірного навантаження на Національну комісію та апарати відповідних органів, а також зайвого витрачання бюджетних коштів.   
139. Стаття 9. Гарантії незалежності Національної комісії
 
   Стаття 9. Гарантії незалежності Національного агентства
 
140. 1. Незалежність Національної комісії від впливу чи втручання у її діяльність гарантується:
 
   1. Незалежність Національного агентства від впливу чи втручання у її діяльність гарантується:
 
141. 1) спеціальним статусом Національної комісії;
 
   1) спеціальним статусом Національного агентства;
 
142. 2) особливим порядком відбору, призначення та припинення повноважень членів Національної комісії;
 
   2) особливим порядком відбору, призначення та припинення повноважень членів Національного агентства;
 
143. 3) особливим, установленим законом порядком фінансування та матеріально-технічного забезпечення Національної комісії;
 
   3) особливим, установленим законом порядком фінансування та матеріально-технічного забезпечення Національного агентства;
 
144. 4) належними умовами оплати праці членів та службовців апарату Національної комісії, визначеними цим та іншими законами;
 
   4) належними умовами оплати праці членів та службовців апарату Національного агентства, визначеними цим та іншими законами;
 
145. 5) прозорістю її діяльності;
 
   5) прозорістю її діяльності;
 
146. 6) в інший спосіб, визначений цим Законом.
 
   6) в інший спосіб, визначений цим Законом.
 
147. 2. Члени та службовці апарату Національної комісії під час виконання покладених на них обов’язків є представниками влади, діють від імені держави і перебувають під її захистом.
 
   2. Члени та службовці апарату Національного агентства під час виконання покладених на них обов’язків є представниками влади, діють від імені держави і перебувають під її захистом.
 
148. 3. Використання Національної комісії в партійних, групових чи приватних інтересах не допускається. Діяльність політичних партій в Національній комісії забороняється.
 
-55- Павленко Р.М.
у частині третій статті 9 друге речення виключити;
 
Відхилено   3. Використання Національного агентства в партійних, групових чи приватних інтересах не допускається. Діяльність політичних партій в Національному агентстві забороняється.
 
149. 4. Забороняється втручання державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших осіб в діяльність Національної комісії з виконання покладених на неї обов’язків.
 
   4. Забороняється втручання державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших осіб в діяльність Національного агентства з виконання покладених на неї обов’язків.
 
150. 5. Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення члену Національної комісії може бути здійснено лише Генеральним прокурором України (виконувачем обов’язків Генерального прокурора України).
 
   5. Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення члену Національного агентства може бути здійснено лише Генеральним прокурором України (виконувачем обов’язків Генерального прокурора України).
 
151. З клопотанням про відсторонення від посади члена Національної комісії з питань запобігання корупції, який підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, має право звернутися у встановленому законом порядку Генеральний прокурор України або його заступник.
 
   З клопотанням про відсторонення від посади члена Національного агентства з питань запобігання корупції, який підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, має право звернутися у встановленому законом порядку Генеральний прокурор України або його заступник.
 
152. 6. Члени та службовці апарату Національної комісії, їх близькі родичі та майно перебувають під захистом держави. У разі надходження відповідної заяви від члена Національної комісії органи внутрішніх справ вживають необхідних заходів для забезпечення безпеки члена Національної комісії, його близьких осіб, збереження їхнього майна.
 
-56- Павленко Р.М.
у частині шостій, сьомій статті 9 слова "близьких родичів" замінити на "близьких осіб";
 
Враховано   6. Члени та службовці апарату Національного агентства, їх близькі особи та майно перебувають під захистом держави. У разі надходження відповідної заяви від члена Національного агентства органи внутрішніх справ вживають необхідних заходів для забезпечення безпеки члена Національного агентства, його близьких осіб, збереження їхнього майна.
 
153. 7. Посягання на життя і здоров’я члена чи службовця апарату Національної комісії, його близьких родичів, знищення чи пошкодження їх майна, погроза їм вбивством, насильством чи пошкодженням майна тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.
 
   7. Посягання на життя і здоров’я члена чи службовця апарату Національного агентства, його близьких осіб, знищення чи пошкодження їх майна, погроза їм вбивством, насильством чи пошкодженням майна тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.
 
154. 8. Член Національної комісії має право на забезпечення засобами захисту, які надаються йому органами внутрішніх справ.
 
   8. Член Національного агентства має право на забезпечення засобами захисту, які надаються йому органами внутрішніх справ.
 
155. Стаття 10. Правовий статус членів, працівників апарату та територіальних органів Національної комісії
 
   Стаття 10. Правовий статус членів, працівників апарату та територіальних органів Національного агентства
 
156. 1. Члени Національної комісії є державними службовцями.
 
   1. Члени Національного агентства є державними службовцями.
 
157. 2. Працівниками апарату Національної комісії та її територіальних органів є державні службовці, а також інші працівники, які виконують допоміжні функції.
 
   2. Працівниками апарату Національного агентства та її територіальних органів є державні службовці, а також інші працівники, які виконують допоміжні функції.
 
158. Стаття 11. Функції Національної комісії
 
-57- Павленко Р.М.
у назві статті 11 слово "функції" замінити на "повноваження";
 
Враховано   Стаття 11. Повноваження Національного агентства
 
159. 1. На Національну комісію покладаються такі функції:
 
-58- Павленко Р.М.
частині першій статті 11 слова "На Національну комісію покладаються такі функції" замінити на "До повноважень Національної комісії належать";
 
Враховано   1. До повноважень Національного агентства належать:
 
160. 1) проведення аналізу:
 
   1) проведення аналізу:
 
161. стану запобігання та протидії корупції в Україні, діяльності державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у сфері запобігання та протидії корупції;
 
   стану запобігання та протидії корупції в Україні, діяльності державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у сфері запобігання та протидії корупції;
 
162. статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації стосовно ситуації щодо корупції;
 
   статистичних даних, результатів досліджень та іншої інформації стосовно ситуації щодо корупції;
 
163. 2) розроблення проектів Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання, здійснення моніторингу, координації та оцінки ефективності виконання Антикорупційної стратегії;
 
   2) розроблення проектів Антикорупційної стратегії та державної програми з її виконання, здійснення моніторингу, координації та оцінки ефективності виконання Антикорупційної стратегії;
 
164. 3) підготовка та подання в установленому законом порядку до Кабінету Міністрів України проекту національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики;
 
   3) підготовка та подання в установленому законом порядку до Кабінету Міністрів України проекту національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики;
 
165. 4) підготовка пропозицій щодо формування та реалізації антикорупційної політики, розроблення проектів нормативно-правових актів з цих питань;
 
-59- Павленко Р.М.
у пункті 4) частини першої статті 11 слова "підготовка пропозицій щодо" виключити;
 
Враховано   4) формування та реалізація антикорупційної політики, розроблення проектів нормативно-правових актів з цих питань;
 
166. 5) організація проведення досліджень з питань вивчення ситуації щодо корупції;
 
   5) організація проведення досліджень з питань вивчення ситуації щодо корупції;
 
167. 6) здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб;
 
   6) здійснення моніторингу та контролю за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб;
 
168. 7) координація та надання методичної допомоги щодо виявлення державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування корупціогенних ризиків у своїй діяльності та реалізації ними заходів щодо їх усунення, в тому числі підготовки та виконання антикорупційних програм;
 
   7) координація та надання методичної допомоги щодо виявлення державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування корупціогенних ризиків у своїй діяльності та реалізації ними заходів щодо їх усунення, в тому числі підготовки та виконання антикорупційних програм;
 
169. 8) здійснення в порядку, визначеному цим Законом, контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 
   8) здійснення в порядку, визначеному цим Законом, контролю та перевірки декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 
170. 9) забезпечення ведення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
 
   9) забезпечення ведення Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
 
171. 10) затвердження відповідно до цього Закону правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
 
   10) затвердження відповідно до цього Закону правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування;
 
172. 11) координація в межах компетенції, методичне забезпечення та здійснення аналізу ефективності діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції;
 
-60- Павленко Р.М.
пункт 11) частини першої статті 11 виключити;
 
Відхилено   11) координація в межах компетенції, методичне забезпечення та здійснення аналізу ефективності діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції;
 
173. 12) погодження антикорупційних програм державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, антикорупційних програм юридичних осіб, в яких цим Законом передбачена обов’язкова наявність таких програм;
 
-61- Пилипенко В.П.
В пункті 12 частини першої статті 11 слова «, антикорупційних програм юридичних осіб, в яких цим Законом передбачена обов’язкова наявність таких програм» вилучити.
 
Враховано редакційно   12) погодження антикорупційних програм державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, розробка типової антикорупційної програми юридичної особи;
 
174. 13) внесення керівникам державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, в яких цим Законом передбачена наявність уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, подань щодо призначення керівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб);
 
-62- Павленко Р.М.
пункт 13) частини першої статті 11 виключити;
 
Враховано      
175. 14) здійснення співпраці із особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону (викривачі), вжиття заходів щодо їх правового та іншого захисту, притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні їх прав, у зв’язку з таким інформуванням;
 
   13) здійснення співпраці із особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону (викривачі), вжиття заходів щодо їх правового та іншого захисту, притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні їх прав, у зв’язку з таким інформуванням;
 
176. 15) організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, працівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, посадових осіб місцевого самоврядування;
 
   14) організація підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації з питань, пов’язаних із запобіганням корупції, працівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, посадових осіб місцевого самоврядування;
 
177. 16) надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги з питань застосування актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб;
 
   15) надання роз’яснень, методичної та консультаційної допомоги з питань застосування актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб;
 
178. 17) інформування громадськості про здійснювані Комісією заходи щодо запобігання корупції, реалізація заходів, спрямованих на формування у свідомості громадян негативного ставлення до корупції;
 
   16) інформування громадськості про здійснювані Національним агентством заходи щодо запобігання корупції, реалізація заходів, спрямованих на формування у свідомості громадян негативного ставлення до корупції;
 
179. залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики;
 
   залучення громадськості до формування, реалізації та моніторингу антикорупційної політики;
 
180. 18) координація виконання міжнародних зобов’язань у сфері формування та реалізації антикорупційної політики, співпраця з державними органами, неурядовими організаціями іноземних держав та міжнародними організаціями в межах своє компетенції;
 
   17) координація виконання міжнародних зобов’язань у сфері формування та реалізації антикорупційної політики, співпраця з державними органами, неурядовими організаціями іноземних держав та міжнародними організаціями в межах своє компетенції;
 
181. 19) обмін інформацією з компетентними органами та іноземних держав та міжнародними організаціями;
 
   18) обмін інформацією з компетентними органами та іноземних держав та міжнародними організаціями;
 
182. 20) інші повноваження, визначені законом.
 
   19) інші повноваження, визначені законом.
 
183. Стаття 12. Права Національної комісії
 
   Стаття 12. Права Національного агентства
 
184. 1. Національна комісія з метою виконання покладених на неї повноважень має такі права:
 
   1. Національне агентство метою виконання покладених на неї повноважень має такі права:
 
185. 1) одержувати в установленому порядку за письмовими запитами від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
 
-63- Павленко Р.М.
пункт 1) частини першої статті 12 після слів "одержувати в установленому" доповнити словом "законом";
 
Враховано   1) одержувати в установленому Законом порядку за письмовими запитами від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання незалежно від форми власності та їх посадових осіб, громадян та їх об’єднань інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
 
186. 2) мати прямий доступ до інформаційних баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, користуватися державними, в тому числі урядовими системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
 
-64- Рудьковський М.М.
Пункт другий частини першої статті 12 законопроекту викласти в такій редакції:
«2) мати прямий доступ до інформаційних баз даних державних органів законодавчої, судової, виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, користуватися державними, в тому числі урядовими системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.»
 
Відхилено Конкретизація є зайвою. Термін «державні органи» є узагальнюючим і застосовується до органів усіх гілок влади.  2) мати прямий доступ до інформаційних баз даних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, користуватися державними, в тому числі урядовими системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
 
    -65- Павленко Р.М.
пункт 2) частини першої статті 12 виключити;
 
Відхилено    
187. 3) залучати у встановленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань фахівців, у тому числі на договірній основі, працівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;
 
-66- Павленко Р.М.
пункт 3) частини першої статті 12 після слів "вивченні окремих питань" доповнити словом "науковців,";
 
Враховано   3) залучати у встановленому порядку до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань науковців, у тому числі на договірній основі, працівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;
 
188. 4) створювати комісії та робочі групи, організовувати конференції, семінари і наради з питань запобігання і протидії корупції;
 
   4) створювати комісії та робочі групи, організовувати конференції, семінари і наради з питань запобігання і протидії корупції;
 
189. 5) приймати з питань, що належать до її компетенції, обов’язкові для виконання нормативно-правові акти;
 
   5) приймати з питань, що належать до її компетенції, обов’язкові для виконання нормативно-правові акти;
 
190. 6) отримувати заяви фізичних та юридичних осіб про порушення вимог цього Закону, проводити за власною ініціативою перевірку можливих фактів порушення вимог цього Закону;
 
   6) отримувати заяви фізичних та юридичних осіб про порушення вимог цього Закону, проводити за власною ініціативою перевірку можливих фактів порушення вимог цього Закону;
 
191. 7) проводити перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, зокрема щодо підготовки та виконання антикорупційних програм;
 
   7) проводити перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, зокрема щодо підготовки та виконання антикорупційних програм;
 
192. 8) вносити приписи про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених цим Законом;
 
   8) вносити приписи про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених цим Законом;
 
193. 9) отримувати від осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення правил етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених цим Законом, щодо достовірності відомостей, зазначених у деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 
   9) отримувати від осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення правил етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог та обмежень, передбачених цим Законом, щодо достовірності відомостей, зазначених у деклараціях осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 
194. 10) звертатися до суду із позовами (заявами) щодо визнання незаконними нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, виданих (прийнятих) з порушенням встановлених цим Законом вимог та обмежень, визнання недійсними правочинів, укладених внаслідок вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
 
   10) звертатися до суду із позовами (заявами) щодо визнання незаконними нормативно-правових актів, індивідуальних рішень, виданих (прийнятих) з порушенням встановлених цим Законом вимог та обмежень, визнання недійсними правочинів, укладених внаслідок вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
 
195. 11) затверджувати методологію оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів владі, проводить аналіз антикорупційних програм органів влади та надавати обов’язкові для розгляду пропозиції до таких програм;
 
   11) затверджувати методологію оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів владі, проводить аналіз антикорупційних програм органів влади та надавати обов’язкові для розгляду пропозиції до таких програм;
 
196. 12) ініціювати проведення службового розслідування, вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, надсилати до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції матеріали, що свідчать про факти таких правопорушень;
 
   12) ініціювати проведення службового розслідування, вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, надсилати до спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції матеріали, що свідчать про факти таких правопорушень;
 
197. 13) інші права, передбачені законом.
 
   13) інші права, передбачені законом.
 
198. 2. У випадках виявлення порушення вимог цього Закону щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб, неналежного виконання уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) покладених на них завдань, або іншого порушення цього Закону Національна комісія вносить керівнику відповідного органу, підприємства, установи, організації припис щодо усунення порушень законодавства, проведення службового розслідування, притягнення винної особи до встановленої законом відповідальності.
 
-67- Павленко Р.М.
у частині другій статті 12 слова "неналежного виконання уповноваженими підрозділами (уповноваженими особами) покладених на них завдань," виключити;
 
Враховано   2. У випадках виявлення порушення вимог цього Закону щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та прирівняних до них осіб або іншого порушення цього Закону Національне агентство вносить керівнику відповідного органу, підприємства, установи, організації припис щодо усунення порушень законодавства, проведення службового розслідування, притягнення винної особи до встановленої законом відповідальності.
 
199. Припис Національної комісії є обов’язковим для виконання. Про результати виконання припису Національної комісії посадова особа, якій його адресовано, інформує Національну комісію упродовж десяти робочих днів з дня одержання припису.
 
   Припис Національного агентства є обов’язковим для виконання. Про результати виконання припису Національного агентства посадова особа, якій його адресовано, інформує Національне агентство упродовж десяти робочих днів з дня одержання припису.
 
200. 3. У випадку виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, Національна комісія затверджує обґрунтований висновок, який надсилає спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції. Висновок комісії є обов’язковим для розгляду, про результати якого Комісія повідомляється упродовж десяти робочих днів з дня одержання висновку.
 
-68- Гриценко А.С.
Частину третю статті 12 викласти у такій редакції:
«3. У випадку виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, Національна комісія затверджує обґрунтований висновок, який надсилає спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції. Висновок комісії є обов’язковим для розгляду, про результати якого Комісія повідомляється невідкладно, але не пізніше п`яти днів після отримання повідомлення про вчинене правопорушення.»
 
Враховано редакційно   3. У випадку виявлення ознак корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, Національне агентство затверджує обґрунтований висновок, який надсилає спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції. Висновок Агентства є обов’язковим для розгляду, про результати якого Агентство повідомляється не пізніше п`яти днів після отримання повідомлення про вчинене правопорушення.
 
201. 4. Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи зобов’язані надавати запитувані Національною комісією документи чи інформацію упродовж десяти робочих днів з дня одержання запиту.
 
-69- Осуховський О.І.
Статтю 12 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
«5. Нормативно-правові акти Національної комісії підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України та включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.
Нормативно-правові акти Національної комісії після включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів опубліковуються державною мовою в офіційних друкованих виданнях.
Нормативно-правові акти Національної комісії, які пройшли державну реєстрацію, набирають чинності з дня офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня офіційного опублікування».
 
Враховано   4. Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи зобов’язані надавати запитувані Національним агентством документи чи інформацію упродовж десяти робочих днів з дня одержання запиту.
5. Нормативно-правові акти Національного агентства підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України та включаються до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.
Нормативно-правові акти Національного агентства після включення до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів опубліковуються державною мовою в офіційних друкованих виданнях.
Нормативно-правові акти Національного агентства, які пройшли державну реєстрацію, набирають чинності з дня офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими актами, але не раніше дня офіційного опублікування
 
202. Стаття 13. Уповноважені особи Національної комісії з питань запобігання корупції
 
   Стаття 13. Уповноважені особи Національного агентства з питань запобігання корупції
 
203. 1. Уповноваженими особами Національної комісії є Голова та члени Національної комісії Національної комісії, а також уповноважені Національною комісією посадові особи.
 
-70- Жванія Д.В.
У частині другій статті 13 після слів «Національної комісії» виключити слова «Національної комісії».
 
Немає висновку   1. Уповноваженими особами Національного агентства є Голова та члени Національного агентства, а також уповноважені Національним агентством посадові особи.
 
204. 2. Уповноважені особи Національної комісії мають право:
 
   2. Уповноважені особи Національного агентства мають право:
 
205. безперешкодно входити до приміщень державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування за службовим посвідченням та мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;
 
   безперешкодно входити до приміщень державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування за службовим посвідченням та мати доступ до документів та інших матеріалів, необхідних для проведення перевірки;
 
206. вимагати необхідні документи та іншу інформацію у зв’язку з реалізацією своїх повноважень;
 
-71- Павленко Р.М.
абзац третій частини другої статті 13 з урахуванням доповнення викласти у такій редакції:
"вимагати необхідні документи та іншу інформацію у зв’язку з реалізацією своїх повноважень з урахуванням обмежень, встановлених законом;";
 
Враховано   вимагати необхідні документи та іншу інформацію у зв’язку з реалізацією своїх повноважень з урахуванням обмежень, встановлених законом;
 
207. отримувати в межах своєї компетенції письмові пояснення від посадових осіб та службових осіб державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;
 
   отримувати в межах своєї компетенції письмові пояснення від посадових осіб та службових осіб державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування;
 
208. відповідно до розподілу обов’язків складати протоколи про адміністративні правопорушення у справах, що належать до компетенції Національної комісії;
 
   відповідно до розподілу обов’язків складати протоколи про адміністративні правопорушення у справах, що належать до компетенції Національного агентства;
 
209. представляти Національну комісію в судах в порядку, встановленому законом.
 
   представляти Національне агентство в судах в порядку, встановленому законом.
 
210. 3. Без згоди Національної комісії її уповноважені особи не можуть входити до складу комісій, комітетів та інших органів, що формуються органами державної влади, органами місцевого самоврядування.
 
   3. Без згоди Національного агентства її уповноважені особи не можуть входити до складу комісій, комітетів та інших органів, що формуються органами державної влади, органами місцевого самоврядування.
 
211. 4. Голові та членам Національної комісії, посадовим і службовим особам її апарату забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв’язку із виконанням ними службових обов’язків, окрім випадків, встановлених законом.
 
   4. Голові та членам Національного агентства, посадовим і службовим особам її апарату забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриману у зв’язку із виконанням ними службових обов’язків, окрім випадків, встановлених законом.
 
212. Стаття 14. Уповноважені підрозділи
 
-72- Павленко Р.М.
статтю 14 виключити;
 
Враховано      
213. 1. Національна комісія взаємодіє з державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування через уповноважені підрозділи (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції (далі - уповноважені підрозділи), які утворюються (визначаються) у:
 
      
214. апараті (секретаріаті), що забезпечують діяльність визначених Конституцією України посадових осіб, колегіальних державних органів, Національного банку України, Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
 
      
215. апараті та територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, апараті Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, районних державних адміністрацій.
 
      
216. 2. Завданнями уповноважених підрозділів є:
 
      
217. 1) розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням;
 
      
218. 2) виявлення ризиків вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності посадових і службових осіб відповідного органу, внесення керівнику відповідного органу пропозицій щодо їх усунення;
 
      
219. 3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання законодавства щодо запобігання і протидії корупції;
 
      
220. 4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування керівника відповідного органу та Національної комісії про виявлення конфлікту інтересів та заходи, що були вжиті для його врегулювання;
 
      
221. 5) надання допомоги у заповненні декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 
      
222. 6) інформування керівника відповідного органу, Національної комісії та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.
 
      
223. 3. Типове положення про уповноважений підрозділ затверджується Національною комісією.
 
      
224. Стаття 15. Контроль за діяльністю Національної комісії
 
   Стаття 15. Контроль за діяльністю Національного агентства
 
225. 1. Контроль за витрачанням Національною комісією коштів здійснюється Рахунковою палатою шляхом проведення аудиту Комісії не частіше одного разу на два роки.
 
-73- Осуховський О.І.
В частині першій статті 15 слова «не частіше одного разу» замінити словами «один раз».
 
Враховано   1. Контроль за витрачанням Національним агентством коштів здійснюється Рахунковою палатою шляхом проведення аудиту Агенства один раз на два роки.
 
226. 2. Громадський контроль за діяльністю Національної комісії забезпечується через Громадську раду при Комісії, яка утворюється та формується Кабінетом Міністрів України з 15 осіб на підставі результатів конкурсу.
 
   2. Громадський контроль за діяльністю Національного агентства забезпечується через Громадську раду при Агентстві, яка утворюється та формується Кабінетом Міністрів України з 15 осіб на підставі результатів конкурсу.
 
227. Порядок організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національній комісії визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок організації та проведення конкурсу з формування Громадської ради при Національному агентстві визначається Кабінетом Міністрів України.
 
228. Членами Громадської ради не можуть бути представники громадських об’єднань, які отримують кошти від Національної комісії на підтримання їх діяльності.
 
-74- Павленко Р.М.
у частині другій статті 15 слова третього абзацу "Членами Громадської ради не можуть бути представники громадських об’єднань, які отримують кошти
 
Враховано      
229. 3. Громадська рада при Національній комісії заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і завдань Національної комісії, затверджує щорічні звіти про діяльність Національної комісії, надає висновки за результатами експертизи проектів актів Національної комісії, делегує для участі в засіданнях Національної комісії свого представника з правом дорадчого голосу.
 
   3. Громадська рада при Національному агентстві заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і завдань Національного агентства, затверджує щорічні звіти про діяльність Національного агентства, надає висновки за результатами експертизи проектів актів Національного агентства, делегує для участі в засіданнях Національного агентства свого представника з правом дорадчого голосу.
 
230. 4. Національна комісія готує щорічні звіти про свою діяльність, які після затвердження Громадською радою при Національній комісії оприлюднюються на її офіційному веб-сайті.
 
-75- Рудьковський М.М.
Частину четверту статті 15 законопроекту викласти в такій редакції:
«4. Національна комісія готує щорічні звіти про свою діяльність, які після затвердження Громадською радою при Національній комісії оприлюднюються на її офіційному веб-сайті та друкуються в офіційних друкованих засобах масової інформації Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.»
 
Відхилено Оприлюднення звіту в друкованих офіційних виданнях призведе до надмірних необґрунтованих витрат бюджетних коштів.  4. Національне агентства готує щорічні звіти про свою діяльність, які після затвердження Громадською радою при Національному агентстві оприлюднюються на його офіційному веб-сайті.
 
231. Стаття 16. Соціальний захист членів та працівників апарату Національної комісії
 
   Стаття 15. Соціальний захист членів та працівників апарату Національного агентства
 
232. 1. Держава забезпечує соціальний захист членів та працівників апарату Національної комісії відповідно до законодавства про працю і державну службу, з врахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
   1. Держава забезпечує соціальний захист членів та працівників апарату Національного агентства відповідно до законодавства про працю і державну службу, з врахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
233. 2. У разі загибелі (смерті) члена Національної комісії під час виконання службових обов’язків сім’ї загиблого (померлого), а в разі її відсутності його батькам та утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в розмірі десятирічного розміру оплати праці загиблого (померлого) за останньою посадою, яку він займав, в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України. За сім’єю загиблого (померлого) зберігається право на забезпечення житлом.
 
-76- Ковальчук Н.В.
Частину 2 статті 16 Розділу ІІ Проекту Закону викласти у такій редакції:
«2. У разі загибелі (смерті) члена Національної комісії під час виконання службових обов’язків сім’ї загиблого (померлого), а в разі її відсутності його батькам та утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в розмірі та порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.».
 
Відхилено   2. У разі загибелі (смерті) члена Національного агентства під час виконання службових обов’язків сім’ї загиблого (померлого), а в разі її відсутності його батькам та утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в розмірі десятирічного розміру оплати праці загиблого (померлого) за останньою посадою, яку він займав, в порядку та на умовах, визначених Кабінетом Міністрів України. За сім’єю загиблого (померлого) зберігається право на забезпечення житлом.
 
234. 3. Якщо особи одночасно мають право на отримання одноразової грошової допомоги з підстав, передбачених цією статтею, та одноразової грошової допомоги або компенсаційної виплати, встановлених іншими законами, виплата відповідних грошових сум здійснюється за однією з підстав за вибором особи, яка має право на отримання таких виплат.
 
   3. Якщо особи одночасно мають право на отримання одноразової грошової допомоги з підстав, передбачених цією статтею, та одноразової грошової допомоги або компенсаційної виплати, встановлених іншими законами, виплата відповідних грошових сум здійснюється за однією з підстав за вибором особи, яка має право на отримання таких виплат.
 
235. 4. Шкода, завдана майну члена чи працівника апарату Національної комісії чи майну його близьких родичів у зв’язку з виконанням службових обов’язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України з наступним стягненням цієї суми з винуватих осіб у порядку, встановленому законом.
 
   4. Шкода, завдана майну члена чи працівника апарату Національного агентства чи майну його близьких родичів у зв’язку з виконанням службових обов’язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України з наступним стягненням цієї суми з винуватих осіб у порядку, встановленому законом.
 
236. Стаття 17. Оплата праці членів та працівників апарату
 
   Стаття 16. Оплата праці членів та працівників апарату
 
237. Національної комісії
 
   Національного агентства
 
238. 1. Заробітна плата членів та працівників апарату Національної комісії повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов’язків з урахуванням характеру, інтенсивності та небезпечності роботи, забезпечувати набір і закріплення в штаті апарату комісії кваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати інтелектуальні затрати працівників.
 
   1. Заробітна плата членів та працівників апарату Національного агентства повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов’язків з урахуванням характеру, інтенсивності та небезпечності роботи, забезпечувати набір і закріплення в штаті апарату агентства кваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати інтелектуальні затрати працівників.
 
239. 2. Заробітна плата членів та службовців апарату Національної комісії складається з посадового окладу, надбавки за вислугу років, доплати за ранг.
 
-77- Чумак В.В.
Частину другу статті 17 доповнити словами «премії та інших надбавок, встановлених законодавством про державну службу».
 
Немає висновку   2. Заробітна плата членів та службовців апарату Національного агентства складається з посадового окладу, надбавки за вислугу років, доплати за ранг, премії та інших надбавок, встановлених законодавством про державну службу.
 
240. Посадовий оклад члена Національної комісії складає 19, 5 мінімальних заробітних плат. Посадовий оклад Голови Національної комісії встановлюється пропорційно до посадового окладу члена Національної комісії з коефіцієнтом 1, 3. Посадовий оклад службовця апарату Національної комісії встановлюється на рівні відповідних категорій посад Секретаріату Кабінету Міністрів України.
 
-78- Ляшко О.В.
В абзаці другому частини другої статті 17 цифру «19,5» замінити цифрою «15».
 
Відхилено Згідно з міжнародними стандартами (стаття 6 Конвенції ООН проти корупції) необхідно забезпечувати належними матеріальними ресурсами. У зв’язку з цим розміри встановлені з урахуванням економічного стану держави та посадових окладів суддів Верховного Суду України (з 1 січня 2015 року), як осіб, що займають особливо відповідальне становище.  Посадовий оклад члена Національного агентства складає 19, 5 мінімальних заробітних плат. Посадовий оклад Голови Національного агентства встановлюється пропорційно до посадового окладу члена Національного агентства з коефіцієнтом 1, 3. Посадовий оклад службовця апарату Національного агентства встановлюється на рівні відповідних категорій посад Секретаріату Кабінету Міністрів України.
 
    -79- Ковальчук Н.В.
Абзац 2 частини 2 статті 17 Розділу ІІ Проекту Закону викласти у такій редакції:
«Посадові оклади членів та службовців апарату Національної комісії відповідно до розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік, визначаються Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено    
241. 3. Надбавки за вислугу років та доплати за ранг членам та державним службовцям Національної комісії виплачуються відповідно до Закону України «Про державну службу».
 
-80- Осуховський О.І.
Частину третю статті 17 після слів «доплати за ранг» доповнити словами «премії та інші надбавки».
 
Враховано   3. Надбавки за вислугу років та доплати за ранг, премії та інші надбавки членам та державним службовцям Національного агентства виплачуються відповідно до Закону України «Про державну службу».
 
242. Стаття 18. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Національної комісії
 
   Стаття 17. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Національного агентства
 
243. 1. Фінансове забезпечення Національної комісії здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Фінансування Національної комісії за рахунок будь-яких інших джерел забороняється, крім випадків, передбачених міжнародними договорами України або проектами міжнародної технічної допомоги.
 
-81- Гриценко А.С.
Частину першу статті 18 викласти у такій редакції:
«1. Фінансове забезпечення Національної комісії здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Фінансування Національної комісії за рахунок будь-яких інших джерел забороняється.»
 
Відхилено Необґрунтовано звузить можливість міжнародної співпраці у сфері запобігання і протидії корупції.  1. Фінансове забезпечення Національного агентства здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Фінансування Національного агентства за рахунок будь-яких інших джерел забороняється, крім випадків, передбачених міжнародними договорами України або проектами міжнародної технічної допомоги.
 
    -82- Пилипенко В.П.
У частині 1 статті 18 слова «, крім випадків, передбачених міжнародними договорами України або проектами міжнародної технічної допомоги» виключити.
684
#12267
В частині другій статті 63 слова «затверджується керівниками» замінити словами «розробляється для», а саму частину другу доповнити абзацом другим такого змісту:
«Антикорупційна програма може розроблятися іншими юридичними особами у добровільному порядку.»
 
Відхилено 2   
    -83- Ковальчук Н.В.
Частину 1 статті 18 Розділу ІІ Проекту Закону викласти у такій редакції:
«1. Фінансове забезпечення Національної комісії здійснюється за рахунок бюджетного фінансування в межах, передбачених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік. Фінансування Національної комісії за рахунок будь-яких інших джерел забороняється.».
 
Відхилено    
244. 2. У Державному бюджеті України видатки на фінансування Національної комісії визначаються окремим рядком на рівні, що забезпечує належне виконання повноважень Комісії.
 
   2. У Державному бюджеті України видатки на фінансування Національного агентства визначаються окремим рядком на рівні, що забезпечує належне виконання повноважень Агентства.
 
245. Голова Національної комісії представляє позицію комісії з питань її фінансування на засіданнях Кабінету Міністрів України, комітетів або на пленарних засіданнях Верховної Ради України.
 
-84- Ковальчук Н.В.
У частині 3 статті 18 Розділу ІІ Проекту Закону слова «, комітетів або на пленарних засіданнях Верховної Ради України» замінити словами «та комітетів Верховної Ради України».
 
Відхилено   Голова Національного агентства представляє позицію агентства з питань її фінансування на засіданнях Кабінету Міністрів України, комітетів або на пленарних засіданнях Верховної Ради України.
 
246. 3. Національна комісія є головним розпорядником коштів Державного бюджету України, що виділяються на її фінансування.
 
   3. Національне агентство є головним розпорядником коштів Державного бюджету України, що виділяються на її фінансування.
 
247. Видатки на діяльність Національної комісії передбачають кошти на підтримання діяльності громадських об’єднань у сфері запобігання корупції, проведення досліджень з питань вивчення ситуації щодо корупції, інформаційних кампаній та навчання з питань запобігання і протидії корупції.
 
-85- Павленко Р.М.
у абзаці другому частини третьої статті 18 слова "підтримання діяльності громадських об’єднань у сфері запобігання корупції," виключити;
 
Враховано   Видатки на діяльність Національного агентства передбачають кошти на проведення досліджень з питань вивчення ситуації щодо корупції, інформаційних кампаній та навчання з питань запобігання і протидії корупції.
 
248. 4. Національна комісія забезпечується необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для здійснення службової діяльності.
 
   4. Національне агентство забезпечується необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для здійснення службової діяльності.
 
249. Розділ ІІІ
 
   Розділ ІІІ
 
250. ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ
 
   ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ
 
251. АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
 
   АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
 
252. Стаття 19. Антикорупційна політика
 
   Стаття 18. Антикорупційна політика
 
253. 1. Засади антикорупційної політики (антикорупційна стратегія) визначаються Верховною Радою України.
 
   1. Засади антикорупційної політики (антикорупційна стратегія) визначаються Верховною Радою України.
 
254. 2. Верховна Рада України щороку не пізніше 1 червня проводить парламентські слухання з питань ситуації щодо корупції, затверджує та оприлюднює щорічну національну доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики.
 
   2. Верховна Рада України щороку не пізніше 1 червня проводить парламентські слухання з питань ситуації щодо корупції, затверджує та оприлюднює щорічну національну доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики.
 
255. 3. Антикорупційна стратегія розробляється Національною комісією на основі аналізу ситуації щодо корупції, а також результатів виконання попередньої антикорупційної стратегії.
 
   3. Антикорупційна стратегія розробляється Національним агентством на основі аналізу ситуації щодо корупції, а також результатів виконання попередньої антикорупційної стратегії.
 
256. 4. Антикорупційна стратегія реалізується шляхом виконання державної програми, яка розробляється Національною комісією та затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   4. Антикорупційна стратегія реалізується шляхом виконання державної програми, яка розробляється Національним агентством та затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
257. Керівники державних органів несуть персональну відповідальність за забезпечення реалізації державної програми з виконання антикорупційної стратегії.
 
   Керівники державних органів несуть персональну відповідальність за забезпечення реалізації державної програми з виконання антикорупційної стратегії.
 
258. 5. Державна програма з виконання антикорупційної стратегії підлягає щорічному перегляду з урахуванням результатів реалізації визначених заходів, висновків та рекомендацій парламентських слухань з питань ситуації щодо корупції.
 
   5. Державна програма з виконання антикорупційної стратегії підлягає щорічному перегляду з урахуванням результатів реалізації визначених заходів, висновків та рекомендацій парламентських слухань з питань ситуації щодо корупції.
 
259. Стаття 20. Антикорупційні програми
 
   Стаття 19. Антикорупційні програми
 
260. 1. Антикорупційні програми приймаються у:
 
   1. Антикорупційні програми приймаються у:
 
261. Адміністрації Президента України, Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України, міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях, цільових фондах державних коштів - шляхом затвердження їх керівниками;
 
-86- Павленко Р.М.
абзац другий частини першої статті 20 після слів " Адміністрації Президента України," доповнити словами "Апараті Верховної Ради України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України,";
 
Враховано   Адміністрації Президента України, Апараті Верховної Ради України, Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України, міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях, цільових фондах державних коштів - шляхом затвердження їх керівниками;
 
262. Апараті Ради національної безпеки і оборони України - шляхом затвердження Секретарем Ради національної безпеки і оборони України;
 
   Апараті Ради національної безпеки і оборони України - шляхом затвердження Секретарем Ради національної безпеки і оборони України;
 
263. Рахунковій палаті України - шляхом затвердження Колегією палати, а у Національному банку України - шляхом затвердження Правлінням банку;
 
   Рахунковій палаті України - шляхом затвердження Колегією палати, а у Національному банку України - шляхом затвердження Правлінням банку;
 
264. Центральній виборчій комісії, Вищій раді юстиції, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласних радах, Київській та Севастопольській міських радах, Раді міністрів Автономної Республіки Крим - шляхом затвердження їх рішеннями.
 
   Центральній виборчій комісії, Вищій раді юстиції, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласних радах, Київській та Севастопольській міських радах, Раді міністрів Автономної Республіки Крим - шляхом затвердження їх рішеннями.
 
265. Антикорупційні програми підлягають погодженню Національною комісією.
 
   Антикорупційні програми підлягають погодженню Національним агентством.
 
266. 2. Антикорупційні програми повинні передбачати:
 
   2. Антикорупційні програми повинні передбачати:
 
267. визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у відповідній сфері, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми;
 
   визначення засад загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у відповідній сфері, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми;
 
268. оцінку корупційних ризиків у діяльності органу, установи, організації, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють;
 
   оцінку корупційних ризиків у діяльності органу, установи, організації, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють;
 
269. заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси;
 
   заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси;
 
270. навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;
 
   навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;
 
271. процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм;
 
   процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм;
 
272. інші спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням заходи.
 
   інші спрямовані на запобігання корупційним та пов’язаним з корупцією правопорушенням заходи.
 
273. Стаття 21. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики
 
   Стаття 20. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики
 
274. 1. Національна комісія готує проект щорічної національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики, який не пізніше 1 квітня подається до Кабінету Міністрів України.
 
   1. Національне агентство готує проект щорічної національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики, який не пізніше 1 квітня подається до Кабінету Міністрів України.
 
275. 2. У національній доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики мають відображатися такі відомості:
 
   2. У національній доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики мають відображатися такі відомості:
 
276. 1) статистичні дані про результати діяльності спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції з обов’язковим зазначенням таких даних:
 
   1) статистичні дані про результати діяльності спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції з обов’язковим зазначенням таких даних:
 
277. а) кількість зареєстрованих кожним зі спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції повідомлень про кримінальні корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією;
 
   а) кількість зареєстрованих кожним зі спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції повідомлень про кримінальні корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією;
 
278. б) кількість оперативно-розшукових справ, заведених спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції, та їх результативність;
 
   б) кількість оперативно-розшукових справ, заведених спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції, та їх результативність;
 
279. в) кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних корупційних правопорушень і правопорушень, пов’язаних з корупцією, а також протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією;
 
   в) кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних корупційних правопорушень і правопорушень, пов’язаних з корупцією, а також протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією;
 
280. г) кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних корупційних правопорушень, а також на яких накладено адміністративне стягнення за правопорушення, пов’язане з корупцією;
 
   г) кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних корупційних правопорушень, а також на яких накладено адміністративне стягнення за правопорушення, пов’язане з корупцією;
 
281. ґ) кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо вчинення ними відповідних правопорушень, а також щодо яких закрито відповідне адміністративне провадження без накладення стягнення;
 
   ґ) кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо вчинення ними відповідних правопорушень, а також щодо яких закрито відповідне адміністративне провадження без накладення стягнення;
 
282. д) відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 3 цього Закону, і за видами відповідальності за корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією;
 
   д) відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 3 цього Закону, і за видами відповідальності за корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією;
 
283. е) кількість осіб, звільнених з посади (роботи, служби) у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційні правопорушення або правопорушення, пов’язані з корупцією, а також осіб, стосовно яких застосоване як основне/додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;
 
   е) кількість осіб, звільнених з посади (роботи, служби) у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційні правопорушення або правопорушення, пов’язані з корупцією, а також осіб, стосовно яких застосоване як основне/додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;
 
284. є) відомості про розмір збитків і шкоди, завданих корупційними правопорушеннями та правопорушеннями, пов’язаними з корупцією, стан та обсяги їх відшкодування;
 
   є) відомості про розмір збитків і шкоди, завданих корупційними правопорушеннями та правопорушеннями, пов’язаними з корупцією, стан та обсяги їх відшкодування;
 
285. ж) відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, конфісковані за рішенням суду, а також кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг, стягнені на користь держави;
 
   ж) відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, конфісковані за рішенням суду, а також кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг, стягнені на користь держави;
 
286. з) відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, повернуті в Україну з-за кордону, та розпорядження ними;
 
   з) відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, повернуті в Україну з-за кордону, та розпорядження ними;
 
287. и) відомості про конфіскацію предметів та доходів від кримінальних корупційних правопорушень;
 
   и) відомості про конфіскацію предметів та доходів від кримінальних корупційних правопорушень;
 
288. і) кількість пропозицій щодо скасування відповідними органами або посадовими особами нормативно-правових актів, рішень, виданих (прийнятих) внаслідок вчинення корупційного правопорушення, та результати їх розгляду;
 
   і) кількість пропозицій щодо скасування відповідними органами або посадовими особами нормативно-правових актів, рішень, виданих (прийнятих) внаслідок вчинення корупційного правопорушення, та результати їх розгляду;
 
289. ї) відомості про визнані незаконними в судовому порядку за заявою заінтересованої фізичної особи, об’єднання громадян, юридичної особи, державного органу, органу місцевого самоврядування нормативно-правові акти, рішення, видані (прийняті) внаслідок вчинення корупційного правопорушення;
 
   ї) відомості про визнані незаконними в судовому порядку за заявою заінтересованої фізичної особи, об’єднання громадян, юридичної особи, державного органу, органу місцевого самоврядування нормативно-правові акти, рішення, видані (прийняті) внаслідок вчинення корупційного правопорушення;
 
290. й) кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення та правопорушення, пов’язаного з корупцією, або невиконанню вимог антикорупційного законодавства;
 
   й) кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення та правопорушення, пов’язаного з корупцією, або невиконанню вимог антикорупційного законодавства;
 
291. к) співпрацю з відповідними органами інших держав, міжнародними організаціями і зарубіжними недержавними організаціями та укладені з ними угоди про співробітництво;
 
   к) співпрацю з відповідними органами інших держав, міжнародними організаціями і зарубіжними недержавними організаціями та укладені з ними угоди про співробітництво;
 
292. л) співпрацю з недержавними організаціями і засобами масової інформації;
 
   л) співпрацю з недержавними організаціями і засобами масової інформації;
 
293. м) штат спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, кваліфікацію та досвід їх працівників, підвищення їх кваліфікації;
 
   м) штат спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, кваліфікацію та досвід їх працівників, підвищення їх кваліфікації;
 
294. н) діяльність підрозділів внутрішньої безпеки спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції; кількість повідомлень про вчинення правопорушень їх працівниками, результати розгляду таких повідомлень, притягнення працівників підрозділів внутрішньої безпеки до відповідальності;
 
   н) діяльність підрозділів внутрішньої безпеки спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції; кількість повідомлень про вчинення правопорушень їх працівниками, результати розгляду таких повідомлень, притягнення працівників підрозділів внутрішньої безпеки до відповідальності;
 
295. о) обсяги фінансування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції;
 
   о) обсяги фінансування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції;
 
296. п) інші відомості, що стосуються результатів діяльності спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції та виконання їх повноважень;
 
   п) інші відомості, що стосуються результатів діяльності спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції та виконання їх повноважень;
 
297. 2) узагальнені результати антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів;
 
   2) узагальнені результати антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів;
 
298. 3) інформація про результати виконання органами державної влади заходів щодо запобігання та протидії корупції, у тому числі в рамках міжнародного співробітництва;
 
   3) інформація про результати виконання органами державної влади заходів щодо запобігання та протидії корупції, у тому числі в рамках міжнародного співробітництва;
 
299. 4) узагальнений аналіз ситуації щодо корупції із зазначенням:
 
   4) узагальнений аналіз ситуації щодо корупції із зазначенням:
 
300. а) виявлених державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування корупціогенних факторів у їх діяльності та реалізації ними заходів щодо усунення вказаних факторів;
 
   а) виявлених державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування корупціогенних факторів у їх діяльності та реалізації ними заходів щодо усунення вказаних факторів;
 
301. б) результатів соціологічних й аналітичних досліджень з вивчення ситуації щодо корупції, проведених державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування міжнародними організаціями, громадськими об’єднаннями;
 
   б) результатів соціологічних й аналітичних досліджень з вивчення ситуації щодо корупції, проведених державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування міжнародними організаціями, громадськими об’єднаннями;
 
302. в) стану виконання міжнародно-правових зобов’язань у сфері запобігання і протидії корупції;
 
   в) стану виконання міжнародно-правових зобов’язань у сфері запобігання і протидії корупції;
 
303. г) впливу здійснюваних заходів на рівень корупції на основі статистичних даних та результатів соціологічних досліджень;
 
   г) впливу здійснюваних заходів на рівень корупції на основі статистичних даних та результатів соціологічних досліджень;
 
304. 5) звіт про стан виконання Антикорупційної стратегії;
 
   5) звіт про стан виконання Антикорупційної стратегії;
 
305. 6) висновки та рекомендації.
 
   6) висновки та рекомендації.
 
306. 3. Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції, інші державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування до 15 лютого подають до Національної комісії інформацію, необхідну для підготовки національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики.
 
   3. Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції, інші державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування до 15 лютого подають до Національного агентства інформацію, необхідну для підготовки національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики.
 
307. 4. Кабінет Міністрів України щороку не пізніше 15 квітня розглядає та схвалює проект національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики, який протягом десяти робочих днів з дня схвалення направляється до Верховної Ради України.
 
   4. Кабінет Міністрів України щороку не пізніше 15 квітня розглядає та схвалює проект національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики, який протягом десяти робочих днів з дня схвалення направляється до Верховної Ради України.
 
308. 5. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.
 
-87- Кондратюк О.К.
Частину п’яту статті 21 проекту викласти у такій редакції:
«5. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Верховної Ради України, у газетах «Голос України» та «Урядовий кур’єр.»
 
Відхилено Оприлюднення доповіді в друкованих офіційних виданнях призведе до надмірних необґрунтованих витрат бюджетних коштів.  5. Національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Верховної Ради України.
 
309. Стаття 22. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції
 
   Стаття 21. Участь громадськості в заходах щодо запобігання корупції
 
310. 1. Громадські об’єднання, їх члени або уповноважені представники, а також окремі громадяни в діяльності щодо запобігання корупції мають право:
 
   1. Громадські об’єднання, їх члени або уповноважені представники, а також окремі громадяни в діяльності щодо запобігання корупції мають право:
 
311. 1) повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, реальний, потенційний чи уявний конфлікт інтересів спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, Національну комісію з питань запобігання корупції, керівництву чи іншим представникам органу, підприємства, установи чи організації, в яких були вчинені ці правопорушення або у працівників яких наявний конфлікт інтересів, а також громадськості;
 
-88- Чумак В.В.
В пункті 1 частини першої статті 22 слова «чи уявний» виключити.
 
Враховано   1) повідомляти про виявлені факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, реальний, потенційний конфлікт інтересів спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, Національне агентство з питань запобігання корупції, керівництву чи іншим представникам органу, підприємства, установи чи організації, в яких були вчинені ці правопорушення або у працівників яких наявний конфлікт інтересів, а також громадськості;
 
    -89- Жванія Д.В.
У пункті 1 частини першої статті 22 виключити слова «чи уявний конфлікт інтересів».
 
Враховано    
312. 2) запитувати та одержувати від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», інформацію про діяльність щодо запобігання корупції;
 
   2) запитувати та одержувати від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування в порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації», інформацію про діяльність щодо запобігання корупції;
 
313. 3) проводити, замовляти проведення громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, подавати за результатами експертизи пропозиції до відповідних органів, отримувати від відповідних органів інформацію про врахування поданих пропозицій;
 
   3) проводити, замовляти проведення громадської антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, подавати за результатами експертизи пропозиції до відповідних органів, отримувати від відповідних органів інформацію про врахування поданих пропозицій;
 
314. 4) брати участь у парламентських слуханнях та інших заходах з питань запобігання корупції;
 
   4) брати участь у парламентських слуханнях та інших заходах з питань запобігання корупції;
 
315. 5) вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи щодо вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що виникають у сфері запобігання корупції;
 
   5) вносити пропозиції суб’єктам права законодавчої ініціативи щодо вдосконалення законодавчого регулювання відносин, що виникають у сфері запобігання корупції;
 
316. 6) проводити, замовляти проведення досліджень, у тому числі наукових, соціологічних тощо, з питань запобігання корупції;
 
   6) проводити, замовляти проведення досліджень, у тому числі наукових, соціологічних тощо, з питань запобігання корупції;
 
317. 7) проводити заходи щодо інформування населення з питань запобігання корупції;
 
   7) проводити заходи щодо інформування населення з питань запобігання корупції;
 
318. 8) здійснювати громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання корупції, з використанням при цьому таких форм контролю, які не суперечать законодавству;
 
   8) здійснювати громадський контроль за виконанням законів у сфері запобігання корупції, з використанням при цьому таких форм контролю, які не суперечать законодавству;
 
319. 9) здійснювати інші не заборонені законом заходи щодо запобігання корупції.
 
   9) здійснювати інші не заборонені законом заходи щодо запобігання корупції.
 
320. 2. Громадському об’єднанню, фізичній, юридичній особі не може бути відмовлено в наданні доступу до інформації стосовно компетенції суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання корупції, а також стосовно основних напрямів їх діяльності. Така інформація надається в порядку, встановленому законом.
 
   2. Громадському об’єднанню, фізичній, юридичній особі не може бути відмовлено в наданні доступу до інформації стосовно компетенції суб’єктів, які здійснюють заходи щодо запобігання корупції, а також стосовно основних напрямів їх діяльності. Така інформація надається в порядку, встановленому законом.
 
321. 3. Законопроекти та проекти інших нормативно-правових актів, що передбачають надання пільг, переваг окремим суб’єктам господарювання, а також делегування повноважень державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування, з метою їх громадського обговорення розміщуються на офіційних веб-сайтах відповідних органів невідкладно, але не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня їх розгляду з метою прийняття.
 
   3. Законопроекти та проекти інших нормативно-правових актів, що передбачають надання пільг, переваг окремим суб’єктам господарювання, а також делегування повноважень державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування, з метою їх громадського обговорення розміщуються на офіційних веб-сайтах відповідних органів невідкладно, але не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня їх розгляду з метою прийняття.
 
322. 4. Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування узагальнюють результати громадського обговорення законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів, передбачених частиною третьою цієї статті, та оприлюднюють їх на своїх офіційних веб-сайтах.
 
   4. Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування узагальнюють результати громадського обговорення законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів, передбачених частиною третьою цієї статті, та оприлюднюють їх на своїх офіційних веб-сайтах.
 
323. Розділ ІV
 
   Розділ ІV
 
324. ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ ТА ПОВ’ЯЗАНИМ З
 
   ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ ТА ПОВ’ЯЗАНИМ З
 
325. КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯМ
 
   КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯМ
 
326. Стаття 23. Обмеження щодо використання службового становища
 
-90- Чумак В.В.
Назву статті 23 викласти в такій редакції:
«Стаття 23. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища.
 
Враховано   Стаття 22. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища
 
327. 1. Особам, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.
 
-91- Чумак В.В.
Частину першу статті 23 після слів «службові повноваження» доповнити словами «або своє становище».
 
Враховано   1. Особам, зазначеним у частині першій статті 3 цього Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.
 
328. Стаття 24. Обмеження щодо одержання подарунків
 
   Стаття 23. Обмеження щодо одержання подарунків
 
329. 1. Особам, зазначеним у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб:
 
   1. Особам, зазначеним у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, забороняється безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких їм осіб від юридичних або фізичних осіб:
 
330. 1) у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.
 
   1) у зв’язку із здійсненням такими особами діяльності, пов’язаної із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.
 
331. 2) якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи;
 
   2) якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи;
 
332. 2. Особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, передбачених частиною першою цієї статті, якщо вартість таких подарунків не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих з одного джерела протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня поточного року.
 
-92- Павленко Р.М.
у абзаці першому частини другої статті 24 слова "50 відсотків" замінити словом "однієї";
 
Враховано   2. Особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, можуть приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, передбачених частиною першою цієї статті, якщо вартість таких подарунків не перевищує одну мінімальну заробітну плату, встановленої на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих з одного джерела протягом року, не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 1 січня поточного року.
 
333. Передбачене цією частиною обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:
 
   Передбачене цією частиною обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які:
 
334. 1) даруються близькими особами;
 
   1) даруються близькими особами;
 
335. 2) одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.
 
   2) одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.
 
336. 3. Подарунки, одержані особами, зазначеними у пунктах 1, 2 та частини першої статті 3 цього Закону, як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним, підприємствам, установам чи організаціям, є відповідно державною або комунальною власністю і передаються органу, підприємству, установі чи організації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
   3. Подарунки, одержані особами, зазначеними у пунктах 1, 2 та частини першої статті 3 цього Закону, як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним, підприємствам, установам чи організаціям, є відповідно державною або комунальною власністю і передаються органу, підприємству, установі чи організації у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
337. 4. Рішення, прийняте особою, зазначеною в пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, на користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали подарунок, вважаються такими, що прийняті в умовах конфлікту інтересів, і на ці рішення розповсюджуються положення статті 68 цього Закону.
 
   4. Рішення, прийняте особою, зазначеною в пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, на користь особи, від якої вона чи її близькі особи отримали подарунок, вважаються такими, що прийняті в умовах конфлікту інтересів, і на ці рішення розповсюджуються положення статті 68 цього Закону.
 
338. Стаття 25. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними
 
   Стаття 24. Запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та поводження з ними
 
339. 1. Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняні до них особи, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, невідкладно вживають таких заходів:
 
-93- Ковальчук Н.В.
У частині першій статті 25 слова «невідкладно вживають» замінити словами «зобов’язані невідкладно вжити»;
 
Враховано   1. Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняні до них особи, у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, зобов’язані невідкладно вжити таких заходів:
 
340. 1) відмовляються від пропозиції;
 
-94- Ковальчук Н.В.
у пункті 1 частини першої статті 25 слова «відмовляються» замінити словами «відмовитися»;
 
Відхилено   1) відмовляються від пропозиції;
 
341. 2) за можливості ідентифікують особу, яка зробила пропозицію;
 
-95- Ковальчук Н.В.
у пункті 2 частини першої статті 25 слова «ідентифікують» замінити словами «ідентифікувати»;
 
Відхилено   2) за можливості ідентифікують особу, яка зробила пропозицію;
 
342. 3) залучають свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;
 
-96- Ковальчук Н.В.
у пункті 3 частини першої статті 25 слова «залучають» замінити словами «залучити»;
 
Відхилено   3) залучають свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа співробітників;
 
343. 4) письмово повідомляють про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, уповноважений підрозділ та одного з визначених цим Законом спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.
 
-97- Ковальчук Н.В.
у пункті 4 частини першої статті 25 слова «повідомляють» замінити словами «повідомити»;
 
Відхилено   4) письмово повідомляють про пропозицію безпосереднього керівника (за наявності) або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації та одного з визначених цим Законом спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.
 
    -98- Павленко Р.М.
у пункті 4) частини першої статті 25 слова "уповноважений підрозділ" виключити;
 
Враховано    
344. 2. Якщо особа, на яку поширюються обмеження щодо використання службового становища та щодо одержання подарунків, виявила у своєму службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною вигодою або подарунок, вона зобов’язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, та уповноважений підрозділ.
 
-99- Павленко Р.М.
у абзаці першому частини другої статті 25 слова ", та уповноважений підрозділ" виключити;
 
Враховано   2. Якщо особа, на яку поширюються обмеження щодо використання службового становища та щодо одержання подарунків, виявила у своєму службовому приміщенні чи отримала майно, що може бути неправомірною вигодою або подарунок, вона зобов’язана невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, письмово повідомити про цей факт свого безпосереднього керівника або керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації.
 
345. Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником або керівником відповідного органу, підприємства, установи, організації, представником уповноваженого підрозділу (уповноваженою особою).
 
-100- Павленко Р.М.
у абзаці другому частини другої статті 25 слова "представником уповноваженого підрозділу (уповноваженою особою)" виключити;
 
Враховано   Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником або керівником відповідного органу, підприємства, установи, організації.
 
346. У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є керівником органу, підприємства, установи, організації, акт про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою або подарунка підписує ця особа та особа, уповноважена на виконання обов’язків керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації у разі його відсутності, а також представник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа).
 
-101- Павленко Р.М.
у абзаці третьому частини другої статті 25 слова ", а також представник уповноваженого підрозділу (уповноважена особа)" виключити;
 
Враховано   У разі якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є керівником органу, підприємства, установи, організації, акт про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою або подарунка підписує ця особа та особа, уповноважена на виконання обов’язків керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації у разі його відсутності.
 
347. 3. Предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи виявлені подарунки зберігаються в органі до їх передачі спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.
 
   3. Предмети неправомірної вигоди, а також одержані чи виявлені подарунки зберігаються в органі до їх передачі спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.
 
348. 4. Положення цієї статті не поширюються на випадки одержання подарунка за наявності обставин, передбачених частиною другою статті 24 цього Закону.
 
   4. Положення цієї статті не поширюються на випадки одержання подарунка за наявності обставин, передбачених частиною другою статті 24 цього Закону.
 
349. 5. У випадку наявності в особи, зазначеної у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, сумнівів щодо можливості одержання нею подарунка, вона має право письмово звернутися для одержання консультації з цього питання до уповноваженого підрозділу, який надає відповідне роз’яснення.
 
-102- Павленко Р.М.
у частині п'ятій статті 25 слова "уповноваженого підрозділу, який надає відповідне роз’яснення" замінити словами "територіального органу Національної комісії, який надає відповідне роз’яснення";
 
Враховано   5. У випадку наявності в особи, зазначеної у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, сумнівів щодо можливості одержання нею подарунка, вона має право письмово звернутися для одержання консультації з цього питання до територіального органу Національного агентства, який надає відповідне роз’яснення .
 
350. Стаття 26. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
 
   Стаття 25. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
 
351. 1. Особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, забороняється:
 
   1. Особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, забороняється:
 
352. 1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;
 
   1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту), або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України;
 
353. 2) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.
 
   2) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.
 
354. 2. Особи, зазначені у підпунктах «а», «є», «ж» пункту 1 частини першої статті 3 цього Закону, а також народні депутати України, можуть займатися іншою оплачуваною діяльністю, сумісництво з якою не заборонено законом, лише за наявності попереднього позитивного висновку Національної комісії про відсутність в такій діяльності конфлікту інтересів.
 
-103- Павленко Р.М.
частину другу статті 26 виключити;
 
Враховано      
355. 3. Обмеження, передбачені частиною першою цієї статті, а також вимоги частини другої цієї статті, не поширюються на депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), членів Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій раді юстиції на постійній основі), народних засідателів і присяжних.
 
   2. Обмеження, передбачені частиною першою цієї статті, а також вимоги частини другої цієї статті, не поширюються на депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), членів Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій раді юстиції на постійній основі), народних засідателів і присяжних.
 
356. Стаття 27. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування
 
-104- Ковальчук Н.В.
Статтю 27 Розділу ІV Проекту Закону виключити.
У зв’язку з цим статті 28-74 вважати відповідно статтями 27-73;
 
Відхилено   Стаття 26. Обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування
 
357. 1. Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, забороняється:
 
-105- Сольвар Р.М.
Пункт 1 статті 27 виключити.
 
Відхилено становлення обмеження стосовно професійної діяльності колишніх державних посадових осіб у приватному секторі випливає з положень статті 12 Конвенції ООН проти корупції.  1. Особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, забороняється:
 
358. 1) протягом року з дня припинення відповідної діяльності укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або фізичними особами - підприємцями, якщо особи, зазначені в абзаці першому цієї частини, протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців;
 
-106- Шевчук О.Б.
Пункт 1 частини 1 статті 27 законопроекту викласти в такій редакції:
«протягом року з дня припинення відповідної діяльності укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або фізичними особами - підприємцями, якщо особи, зазначені в абзаці першому цієї частини, виконували функції держави або місцевого самоврядування, здійснюючи повноваження з контролю, нагляду чи прийняття рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців, не менше одного року;»
 
Відхилено ля вказаного обмеження, яке спрямоване на запобігання конфлікту інтересів, пов’язаного з переходом публічного службовця в приватний сектор, з огляду на підвищений корупційний ризик важливим є не строк здійснення контрольних чи наглядових повноважень, а факт реалізації ним відповідних повноважень щодо певної приватної компанії.  1) протягом року з дня припинення відповідної діяльності укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичними особами приватного права або фізичними особами - підприємцями, якщо особи, зазначені в абзаці першому цієї частини, протягом року до дня припинення виконання функцій держави або місцевого самоврядування здійснювали повноваження з контролю, нагляду або підготовки чи прийняття відповідних рішень щодо діяльності цих юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців;
 
359. 2) розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, крім випадків, установлених законом;
 
   2) розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, крім випадків, установлених законом;
 
360. 3) протягом року з дня припинення відповідної діяльності представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган, підприємство, установа, організація, в якому (якій) вони працювали на момент припинення зазначеної діяльності.
 
   3) протягом року з дня припинення відповідної діяльності представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган, підприємство, установа, організація, в якому (якій) вони працювали на момент припинення зазначеної діяльності.
 
361. 2. Порушення встановленого пунктом 1 частини першої цієї статті обмеження щодо укладення трудового договору (контракту) є підставою для припинення відповідного договору.
 
   2. Порушення встановленого пунктом 1 частини першої цієї статті обмеження щодо укладення трудового договору (контракту) є підставою для припинення відповідного договору.
 
362. Правочини у сфері підприємницької діяльності, вчинені в порушення вимог пункту 1 частини першої цієї статті, є нікчемними.
 
-107- Павленко Р.М.
У абзаці 2 частини2 статті 27 слова «є нікчемними» замінити словами «можуть бути визнані недійсними»
 
Враховано   Правочини у сфері підприємницької діяльності, вчинені в порушення вимог пункту 1 частини першої цієї статті, можуть бути визнані недійсними.
 
363. У разі виявлення порушень, передбачених частиною першою цієї статті, Національна комісія звертається до суду для припинення трудового договору (контракту), визнання правочину нікчемним.
 
   У разі виявлення порушень, передбачених частиною першою цієї статті, Національне агентство звертається до суду для припинення трудового договору (контракту), визнання правочину нікчемним.
 
364. Стаття 28. Обмеження спільної роботи близьких осіб
 
   Стаття 27. Обмеження спільної роботи близьких осіб
 
365. 1. Особи, зазначені у підпунктах «а», «в»-»з» пункту 1 частини першої статті 3 цього Закону, не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
 
   1. Особи, зазначені у підпунктах «а», «в»-»з» пункту 1 частини першої статті 3 цього Закону, не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
 
366. Особи, які претендують на зайняття посад, зазначених у підпунктах «а», «в»-»з» пункту 1 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані повідомити керівництво органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.
 
   Особи, які претендують на зайняття посад, зазначених у підпунктах «а», «в»-»з» пункту 1 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані повідомити керівництво органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.
 
367. Положення абзаців першого та другого цієї частини не поширюються на:
 
   Положення абзаців першого та другого цієї частини не поширюються на:
 
368. 1) народних засідателів і присяжних;
 
   1) народних засідателів і присяжних;
 
369. 2) близьких осіб, які прямо підпорядковані один одному у зв’язку з перебуванням кожного з них на виборній посаді;
 
-108- Павленко Р.М.
пункт 2) абзацу третього частини першої статті 28 викласти у такій редакції:
"2) близьких осіб, які прямо підпорядковані один одному у зв’язку з набуттям одним з них статусу виборної особи;";
 
Враховано   2) близьких осіб, які прямо підпорядковані один одному у зв’язку з набуттям одним з них статусу виборної особи;
 
370. 3) осіб, які працюють у сільських населених пунктах (крім тих, що є районними центрами), а також гірських населених пунктах.
 
   3) осіб, які працюють у сільських населених пунктах (крім тих, що є районними центрами), а також гірських населених пунктах.
 
371. 2. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк.
 
   2. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк.
 
372. Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування.
 
   Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування.
 
373. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.
 
-109- Жванія Д.В.
У пункті 5 частини третьої статті 62 виключити слова «або уявного конфлікту інтересів».
 
Враховано   У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває у підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.
Розділ V
 
    -110- Мірошниченко І.М.
Мирний О.Б.
Закон доповнити новою статтею 29 такого змісту (з відповідною зміною нумерації статей Закону):
«Стаття 29. Обмеження щодо відкриття та володіння банківськими рахунками, майном чи корпоративними правами за кордоном
1. Особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, та їхнім близьким особам забороняється безпосередньо або через інших осіб:
1)мати вклади (депозит), рахунок в закордонному банку на території іншої держави та/або мати власне нерухоме майно за кордоном та/або мати власні цінні папери іноземної компанії;
2)відкривати вклад (депозит), рахунок в іноземному банку за кордоном та/або придбати для особистого володіння нерухоме майно за кордоном та/або придбати у власність цінні папери іноземної компанії.
2. Заборона на наявність та/або відкриття рахунку в іноземному банку за кордоном не поширюється на осіб зазначених у пункті 1 та підпунктах «а», «б» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону та їхніх близьких осіб у разі необхідності отримання медичних та освітніх послуг.
 
Відхилено Запропоновані положення є обмеженням гарантованого ст. 41 Конституції України права власності.   
374. Розділ V ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ
 
   ЗАПОБІГАННЯ ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ
 
375. КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ
 
   КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ
 
376. Стаття 29. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
 
-111- Павленко Р.М.
у статті 29 слова "безпосередній керівник" в усіх випадках замінити словами "безпосередній керівник або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади " у відповідному відмінку та числі;
 
Враховано   Стаття 28. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
 
377. 1. Особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону зобов’язані:
 
   1. Особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону зобов’язані:
 
378. 1) уживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного чи уявного конфлікту інтересів;
 
-112- Чумак В.В.
В пункті 1 частини першої статті 29 слова «чи уявного» виключити.
 
Враховано   1) уживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;
 
    -113- Жванія Д.В.
У пункті 1 частини першої статті 29 виключити слова «чи уявного конфлікту інтересів».
 
Враховано    
    -114- Павленко Р.М.
у пункті 1) частини першої статті 29 слова "виникнення реального, потенційного чи уявного конфлікту інтересів" замінити словами "виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів";
 
Враховано    
379. 2) повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, уповноважений підрозділ, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника або в колегіальному органі - Національну комісію чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно;
 
-115- Павленко Р.М.
у пункті 2) частини першої статті 29 слова ", уповноважений підрозділ" виключити;
 
Враховано   2) повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника або в колегіальному органі - Національну комісію чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно;
 
380. 3) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;
 
   3) не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;
 
381. 4) вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.
 
   4) вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.
 
382. 2. Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.
 
   2. Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.
 
383. 3. Безпосередній керівник особи протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу та уповноважений підрозділ.
 
-116- Павленко Р.М.
у абзаці першому частини третьої статті 29 слова " та уповноважений підрозділ" виключити;
 
Враховано   3. Безпосередній керівник особи або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.
 
384. Національна комісія у випадку одержання від особи повідомлення про наявність у неї реального, потенційного конфлікту інтересів упродовж семи робочих днів роз’яснює такій особі порядок її дій щодо врегулювання конфлікту інтересів.
 
   Національне агентство у випадку одержання від особи повідомлення про наявність у неї реального, потенційного конфлікту інтересів упродовж семи робочих днів роз’яснює такій особі порядок її дій щодо врегулювання конфлікту інтересів.
 
385. 4. Безпосередній керівник, якому стало відомо про конфлікт інтересів підлеглої йому особи, зобов’язаний вжити передбачені цим Законом заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи.
 
   4. Безпосередній керівник або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади, якому стало відомо про конфлікт інтересів підлеглої йому особи, зобов’язаний вжити передбачені цим Законом заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи.
 
386. 5. У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до уповноваженого підрозділу. У разі, якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених у цьому розділі Закону.
 
-117- Табачнік Я.П.
У частині 5 статті 29 слово «відсутність» замінити словом «наявність».
 
Відхилено   5. У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства. У разі, якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених у цьому розділі Закону.
 
    -118- Павленко Р.М.
у частині п'ятій статті 29 слова "уповноваженого підрозділу" замінити словами " територіального органу Національної комісії";
 
Враховано    
387. 6. Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, передбаченої цим Законом, якщо у діях щодо яких вона зверталася за роз’ясненням пізніше було виявлено конфлікт інтересів.
 
-119- Осуховський О.І.
В частині шостій статті 29 слова «передбаченої цим Законом» виключити.
 
Враховано   6. Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях щодо яких вона зверталася за роз’ясненням пізніше було виявлено конфлікт інтересів.
 
    -120- Табачнік Я.П.
Частину 6 статті 29 викласти в такій редакції:
«6. Якщо особа не отримала підтвердження про наявність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, передбаченої цим Законом, навіть якщо у діях щодо яких вона зверталася за роз’ясненням пізніше було виявлено конфлікт інтересів.»
 
Відхилено    
388. 7. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають повноваження державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, порядок надання окремих видів державних послуг та провадження інших видів діяльності, пов’язаних із виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, мають передбачати порядок та шляхи врегулювання конфлікту інтересів службових осіб, діяльність яких вони регулюють.
 
   7. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають повноваження державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, порядок надання окремих видів державних послуг та провадження інших видів діяльності, пов’язаних із виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, мають передбачати порядок та шляхи врегулювання конфлікту інтересів службових осіб, діяльність яких вони регулюють.
 
389. Стаття 30. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів
 
   Стаття 29. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів
 
390. 1. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:
 
   1. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:
 
391. 1) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;
 
   1) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;
 
392. 2) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;
 
   2) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;
 
393. 3) обмеження доступу особи до певної інформації;
 
   3) обмеження доступу особи до певної інформації;
 
394. 4) перегляд обсягу службових повноважень особи;
 
   4) перегляд обсягу службових повноважень особи;
 
395. 5) переведення особи на іншу посаду;
 
   5) переведення особи на іншу посаду;
 
396. 6) звільнення особи.
 
   6) звільнення особи.
 
397. 2. Особи, зазначені в пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику та уповноваженому підрозділу.
 
-121- Павленко Р.М.
у абзаці першому частини другої статті 30 слова "безпосередньому керівнику та уповноваженому підрозділу" замінити на "безпосередньому керівнику або керівнику органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади";
 
Враховано   2. Особи, зазначені в пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому керівнику або керівнику органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади.
 
398. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.
 
   Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.
 
399. Стаття 31. Усунення від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті
 
   Стаття 30. Усунення від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті
 
400. 1. Усунення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів здійснюється за рішенням керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, у випадках, якщо конфлікт інтересів не має постійного характеру та за умови можливості залучення до прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій інших працівників відповідного органу, підприємства, установи організації.
 
   1. Усунення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів здійснюється за рішенням керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації, у випадках, якщо конфлікт інтересів не має постійного характеру та за умови можливості залучення до прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій інших працівників відповідного органу, підприємства, установи організації.
 
401. 2. Усунення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, а також залучення до прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій інших працівників відповідного органу, підприємства, установи організації здійснюється за рішенням керівника органу або відповідного структурного підрозділу, в якому працює особа.
 
   2. Усунення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, а також залучення до прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій інших працівників відповідного органу, підприємства, установи організації здійснюється за рішенням керівника органу або відповідного структурного підрозділу, в якому працює особа.
 
402. Стаття 32. Обмеження доступу до інформації
 
   Стаття 31. Обмеження доступу до інформації
 
403. 1. Обмеження доступу особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи до певної інформації, здійснюється за рішенням керівника органу або відповідного структурного підрозділу, в якому працює особа, у випадку, якщо конфлікт інтересів пов’язаний з таким доступом та має постійний характер, а також за можливості продовження належного виконання особою повноважень на посаді за умови такого обмеження, й можливості доручення роботи з відповідною інформацією іншому працівнику органу, підприємства, установи, організації.
 
   1. Обмеження доступу особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи до певної інформації, здійснюється за рішенням керівника органу або відповідного структурного підрозділу, в якому працює особа, у випадку, якщо конфлікт інтересів пов’язаний з таким доступом та має постійний характер, а також за можливості продовження належного виконання особою повноважень на посаді за умови такого обмеження, й можливості доручення роботи з відповідною інформацією іншому працівнику органу, підприємства, установи, організації.
 
404. Стаття 33. Перегляд обсягу службових повноважень
 
   Стаття 32. Перегляд обсягу службових повноважень
 
405. 1. Перегляд обсягу службових повноважень особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи здійснюється за рішенням керівника органу, підприємства, установи, організації або відповідного структурного підрозділу, в якому працює особа, у разі, якщо конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер, пов’язаний з конкретним повноваженням особи, а також за можливості продовження належного виконання нею службових завдань у разі такого перегляду, й можливості наділення відповідними повноваженнями іншого працівника.
 
   1. Перегляд обсягу службових повноважень особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи здійснюється за рішенням керівника органу, підприємства, установи, організації або відповідного структурного підрозділу, в якому працює особа, у разі, якщо конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер, пов’язаний з конкретним повноваженням особи, а також за можливості продовження належного виконання нею службових завдань у разі такого перегляду, й можливості наділення відповідними повноваженнями іншого працівника.
 
406. Стаття 34. Здійснення повноважень під зовнішнім контролем
 
-122- Павленко Р.М.
статтю 34 виключити";
 
Відхилено   Стаття 33. Здійснення повноважень під зовнішнім контролем
 
407. 1. Службові повноваження здійснюються особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняною до неї особи під зовнішнім контролем у разі, якщо усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, обмеження її доступу до інформації чи перегляд її повноважень є неможливим та відсутні підстави для її переведення на іншу посаду або звільнення.
 
   1. Службові повноваження здійснюються особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняною до неї особи під зовнішнім контролем у разі, якщо усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, обмеження її доступу до інформації чи перегляд її повноважень є неможливим та відсутні підстави для її переведення на іншу посаду або звільнення.
 
408. 2. Зовнішній контроль здійснюється в таких формах:
 
   2. Зовнішній контроль здійснюється в таких формах:
 
409. 1) перевірка працівником, визначеним керівником органу, підприємства, установи, організації стану та результатів виконання особою завдання, вчинення нею дій, змісту рішень чи проектів рішень, що приймаються або розробляються особою або відповідним колегіальним органом з питань, пов’язаних із предметом конфлікту інтересів;
 
   1) перевірка працівником, визначеним керівником органу, підприємства, установи, організації стану та результатів виконання особою завдання, вчинення нею дій, змісту рішень чи проектів рішень, що приймаються або розробляються особою або відповідним колегіальним органом з питань, пов’язаних із предметом конфлікту інтересів;
 
410. 2) виконання особою завдання, вчинення нею дій, розгляд справ, підготовка та прийняття нею рішень у присутності визначеного керівником органу працівника
 
   2) виконання особою завдання, вчинення нею дій, розгляд справ, підготовка та прийняття нею рішень у присутності визначеного керівником органу працівника
 
411. 3) участь уповноваженої особи Національної комісії в роботі колегіального органу в статусі спостерігача без права голосу.
 
   3) участь уповноваженої особи Національного агентства в роботі колегіального органу в статусі спостерігача без права голосу.
 
412. 3. У рішенні про здійснення зовнішнього контролю визначаються форма контролю, уповноважений на проведення контролю працівник, а також обов’язки особи у зв’язку із застосуванням зовнішнього контролю за виконанням нею відповідного завдання, вчиненням нею дій чи прийняття рішень.
 
   3. У рішенні про здійснення зовнішнього контролю визначаються форма контролю, уповноважений на проведення контролю працівник, а також обов’язки особи у зв’язку із застосуванням зовнішнього контролю за виконанням нею відповідного завдання, вчиненням нею дій чи прийняття рішень.
 
413. Стаття 35. Переведення, звільнення особи у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів
 
   Стаття 34. Переведення, звільнення особи у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів
 
414. 1. Переведення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи на іншу посаду у зв’язку з наявністю реального чи потенційного конфлікту інтересів здійснюється за рішенням керівника органу, підприємства, установи, організації у разі, якщо конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і не може бути врегульований шляхом усунення такої особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті, обмеження її доступу до інформації, перегляду її повноважень та функцій, позбавлення приватного інтересу, та за наявності вакантної посади, яка за своїми характеристиками відповідає особистим та професійним якостям особи.
 
   1. Переведення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи на іншу посаду у зв’язку з наявністю реального чи потенційного конфлікту інтересів здійснюється за рішенням керівника органу, підприємства, установи, організації у разі, якщо конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і не може бути врегульований шляхом усунення такої особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті, обмеження її доступу до інформації, перегляду її повноважень та функцій, позбавлення приватного інтересу, та за наявності вакантної посади, яка за своїми характеристиками відповідає особистим та професійним якостям особи.
 
415. Переведення на іншу посаду може здійснюватися лише за згодою особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи.
 
   Переведення на іншу посаду може здійснюватися лише за згодою особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи.
 
416. 2. Звільнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи з займаної посади у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів здійснюється у разі, якщо реальний чи потенційний конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, в тому числі через відсутність її згоди на переведення або на позбавлення приватного інтересу.
 
   2. Звільнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи з займаної посади у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів здійснюється у разі, якщо реальний чи потенційний конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, в тому числі через відсутність її згоди на переведення або на позбавлення приватного інтересу.
 
417. Стаття 36. Особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
 
   Стаття 35. Особливості врегулювання конфлікту інтересів, що виник у діяльності окремих категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
 
418. 1. Правила врегулювання конфлікту інтересів в діяльності народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції, голів, заступників голів обласних та районних рад, міських, сільських, селищних голів, секретарів міських, сільських, селищних рад, депутатів місцевих рад визначаються законами, які регулюють статус відповідних осіб та засади організації відповідних органів.
 
-123- Павленко Р.М.
частину першу статті 36 після слів "Правила врегулювання конфлікту інтересів в діяльності" доповнити словами "Президента України,", а також після слів "депутатів місцевих рад визначаються" доповнити словами "Конституцією України,";
 
Враховано   1. Правила врегулювання конфлікту інтересів в діяльності Президента України, народних депутатів України, членів Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції, голів, заступників голів обласних та районних рад, міських, сільських, селищних голів, секретарів міських, сільських, селищних рад, депутатів місцевих рад визначаються законами, які регулюють статус відповідних осіб та засади організації відповідних органів.
 
419. 2. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії тощо), вона не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом.
 
   2. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії тощо), вона не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом.
 
420. Про конфлікт інтересів такої особи може заявити будь-який інший член відповідного колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу заноситься в протокол засідання колегіального органу.
 
   Про конфлікт інтересів такої особи може заявити будь-який інший член відповідного колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу заноситься в протокол засідання колегіального органу.
 
421. У разі, якщо неучасть особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватись під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається відповідним колегіальним органом.
 
-124- Павленко Р.М.
абзац третій частини другої статті 36 виключити;
 
Відхилено   У разі, якщо неучасть особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватись під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається відповідним колегіальним органом.
 
422. Стаття 37. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав
 
   Стаття 36. Запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав
 
423. 1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону зобов’язані протягом тридцяти днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом.
 
   1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону зобов’язані протягом тридцяти днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їм підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом.
 
424. У такому випадку особам, зазначеним у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, забороняється передавати в управління належні їм підприємства та корпоративні права на користь членів своєї сім’ї.
 
   У такому випадку особам, зазначеним у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, забороняється передавати в управління належні їм підприємства та корпоративні права на користь членів своєї сім’ї.
 
425. 2. Передача особами, зазначеними у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, належних їм підприємств, які за способом утворення (заснування) та формування статутного капіталу є унітарним, здійснюється шляхом укладання договору управління майном із суб’єктом підприємницької діяльності.
 
   2. Передача особами, зазначеними у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, належних їм підприємств, які за способом утворення (заснування) та формування статутного капіталу є унітарним, здійснюється шляхом укладання договору управління майном із суб’єктом підприємницької діяльності.
 
426. 3. Передача особами, зазначеними у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, належних їм корпоративних прав здійснюється в один із таких способів:
 
   3. Передача особами, зазначеними у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, належних їм корпоративних прав здійснюється в один із таких способів:
 
427. 1) укладання договору управління майном із суб’єктом підприємницької діяльності (крім договору управління цінними паперами та іншими фінансовими інструментами);
 
   1) укладання договору управління майном із суб’єктом підприємницької діяльності (крім договору управління цінними паперами та іншими фінансовими інструментами);
 
428. 2) укладання договору про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, з торговцем цінними паперами, який має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління цінними паперами;
 
   2) укладання договору про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, з торговцем цінними паперами, який має ліцензію Національного агентства з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління цінними паперами;
 
429. 3) укладання договору про створення венчурного пайового інвестиційного фонду для управління переданими корпоративними правами з компанією з управління активами, яка має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління активами.
 
   3) укладання договору про створення венчурного пайового інвестиційного фонду для управління переданими корпоративними правами з компанією з управління активами, яка має ліцензію Національного агентства з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління активами.
 
430. Передача корпоративних прав як оплата вартості цінних паперів венчурного пайового інвестиційного фонду здійснюється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску цінних паперів такого інституту спільного інвестування.
 
-125- Табачнік Я.П.
Частину 3 статті 37 доповнити новим пунктом 4 такого змісту:
«4) щодо підприємств та корпоративних прав іноземних юридичних осіб - укладення договору управління майном із нерезидентом у відповідності до законодавства країни реєстрації іноземної юридичної особи.»
 
Відхилено   Передача корпоративних прав як оплата вартості цінних паперів венчурного пайового інвестиційного фонду здійснюється після реєстрації Національним агентством з цінних паперів та фондового ринку випуску цінних паперів такого інституту спільного інвестування.
 
431. 4. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, не можуть укладати договори, зазначені в частинах другій та третій цієї статті, із суб’єктами підприємницької діяльності, торговцями цінними паперами та компаніями з управління активами, у яких працюють члени сім’ї таких осіб.
 
   4. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, не можуть укладати договори, зазначені в частинах другій та третій цієї статті, із суб’єктами підприємницької діяльності, торговцями цінними паперами та компаніями з управління активами, у яких працюють члени сім’ї таких осіб.
 
432. 5. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, призначені (обрані) на посаду, в одноденний термін після передачі в управління належних їм підприємств та корпоративних прав зобов’язані письмово повідомити про це Національну комісію із наданням нотаріально засвідченої копії укладеного договору та уповноважений підрозділ відповідного органу, підприємства, установи, організації із наданням копії вказаного договору.
 
-126- Павленко Р.М.
у частині п’ятій статті 37 слова " та уповноважений підрозділ відповідного органу, підприємства, установи, організації із наданням копії вказаного договору" виключити;
 
Враховано   5. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, призначені (обрані) на посаду, в одноденний термін після передачі в управління належних їм підприємств та корпоративних прав зобов’язані письмово повідомити про це Національне агентство із наданням нотаріально засвідченої копії укладеного договору.
 
433. Розділ VІ
 
   Розділ VІ
 
434. ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ
 
   ПРАВИЛА ЕТИЧНОЇ ПОВЕДІНКИ
 
435. Стаття 38. Вимоги до поведінки осіб
 
   Стаття 37. Вимоги до поведінки осіб
 
436. 1. Загальні вимоги до поведінки осіб, зазначених у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, якими вони зобов’язані керуватися під час виконання своїх службових чи представницьких повноважень, підстави та порядок притягнення до відповідальності за порушення цих вимог установлюються цим Законом, який є правовою основою для кодексів чи стандартів професійної етики.
 
   1. Загальні вимоги до поведінки осіб, зазначених у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, якими вони зобов’язані керуватися під час виконання своїх службових чи представницьких повноважень, підстави та порядок притягнення до відповідальності за порушення цих вимог установлюються цим Законом, який є правовою основою для кодексів чи стандартів професійної етики.
 
437. 2. Національна комісія затверджує загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
 
   2. Національне агентство затверджує загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.
 
438. Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування у випадку необхідності розробляють та забезпечують виконання галузевих кодексів чи стандартів етичної поведінки їх працівників, а також інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняних до них осіб, які здійснюють діяльність у сфері їх управління.
 
   Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування у випадку необхідності розробляють та забезпечують виконання галузевих кодексів чи стандартів етичної поведінки їх працівників, а також інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, прирівняних до них осіб, які здійснюють діяльність у сфері їх управління.
 
439. Стаття 39. Додержання вимог закону та етичних норм поведінки
 
   Стаття 38. Додержання вимог закону та етичних норм поведінки
 
440. 1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону під час виконання своїх службових повноважень зобов’язані неухильно додержуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими.
 
   1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону під час виконання своїх службових повноважень зобов’язані неухильно додержуватися вимог закону та загальновизнаних етичних норм поведінки, бути ввічливими у стосунках з громадянами, керівниками, колегами і підлеглими.
 
441. Стаття 40. Пріоритет інтересів
 
   Стаття 39. Пріоритет інтересів
 
442. 1. Особи, зазначених у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, представляючи державу чи територіальну громаду, діють виключно в їх інтересах.
 
   1. Особи, зазначених у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, представляючи державу чи територіальну громаду, діють виключно в їх інтересах.
 
443. Стаття 41. Політична нейтральність
 
   Стаття 40. Політична нейтральність
 
444. 1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону зобов’язані при виконанні своїх службових повноважень дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків.
 
   1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону зобов’язані при виконанні своїх службових повноважень дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації у будь-якому вигляді власних політичних переконань або поглядів, не використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків.
 
445. 2. Положення частини першої цієї статті не поширюється на осіб, які обіймають політичні або виборні посади.
 
-127- Павленко Р.М.
частину другу статті 41 викласти у такій редакції:
"2. Положення частини першої цієї статті не поширюється на виборних осіб та осіб, які обіймають політичні посади.";
 
Враховано   2. Положення частини першої цієї статті не поширюється на виборних осіб та осіб, які обіймають політичні посади.
 
446. Стаття 42. Неупередженість
 
   Стаття 41. Неупередженість
 
447. 1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, діють неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.
 
   1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, діють неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.
 
448. Стаття 43. Компетентність і ефективність
 
   Стаття 42. Компетентність і ефективність
 
449. 1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують службові повноваження та професійні обов’язки, рішення та доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, не допускають зловживань та неефективного використання державної і комунальної власності.
 
   1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують службові повноваження та професійні обов’язки, рішення та доручення органів і осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, не допускають зловживань та неефективного використання державної і комунальної власності.
 
450. Стаття 44. Нерозголошення інформації
 
   Стаття 43. Нерозголошення інформації
 
451. 1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків, крім випадків, встановлених законом.
 
   1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала їм відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків, крім випадків, встановлених законом.
 
452. Стаття 45. Утримання від виконання незаконних рішень чи доручень
 
   Стаття 44. Утримання від виконання незаконних рішень чи доручень
 
453. 1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, незважаючи на приватні інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону.
 
   1. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, незважаючи на приватні інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону.
 
454. 2. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.
 
   2. Особи, зазначені у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.
 
455. 3. У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які особа, зазначена у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, вона повинна негайно в письмовій формі повідомити про це керівника органу, підприємства, установи, організації, в якому вона працює.
 
-128- Павленко Р.М.
частину третю статті 45 після слів " в письмовій формі повідомити про це керівника органу, підприємства, установи, організації, в якому вона працює" доповнити словами "або Національну комісію";
 
Враховано   3. У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які особа, зазначена у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, вона повинна негайно в письмовій формі повідомити про це керівника органу, підприємства, установи, організації, в якому вона працює, а виборні особи – Національне агентство.
 
456. Розділ VІІ
 
   Розділ VІІ
 
457. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ
 
-129- Ковальчук Н.В.
Розділ VІІ Проекту Закону виключити.
У зв’язку з цим розділи VІІІ-ХІІІ вважати розділами VІІ-ХІІ та статті 54-74 вважати відповідно статтями 46-66;
 
Відхилено   ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ
 
458. Стаття 46. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
 
   Стаття 45. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування
 
459. 1. Особи, зазначені в пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національної комісії декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування), за минулий рік за формою, що визначається Національною комісією.
 
-130- Табачнік Я.П.
У частині 1 статті 46 слово «квітня» замінити словом «травня».
 
Відхилено   1. Особи, зазначені в пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі - декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування), за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.
 
    -131- Дерев'янко Ю.Б.
частину першу статті 46 проекту викласти у такій редакції:
«Особи, зазначені в пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національної комісії декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі — декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування), за минулий рік за формою, що визначається Національною комісією.
Їх близькі особи зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати за місцем реєстрації до територіального органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення реалізації державної податкової політики декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національною комісією».
 
Відхилено    
460. 2. Особи, зазначені в пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.
 
   2. Особи, зазначені в пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.
 
461. Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані наступного року після припинення діяльності подавати в установленому частиною першою цієї статті порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
 
-132- Павленко Р.М.
абзац другий частини другої статті 46 виключити;
 
Відхилено   Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані наступного року після припинення діяльності подавати в установленому частиною першою цієї статті порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
 
462. 3. Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної в пункті 1 та підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, до призначення або обрання на відповідну посаду подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
 
   3. Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної в пункті 1 та підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, до призначення або обрання на відповідну посаду подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
 
463. 4. У випадку виявлення суб’єктом декларування помилок у поданій ним декларації Національна комісія за його письмовим зверненням надає можливість їх виправити протягом десяти днів.
 
-133- Рудьковський М.М.
Частину четверту статті 46 викласти в такій редакції:
«4. У випадку виявлення суб’єктом декларування помилок у поданій ним декларації Національна комісія за його письмовим зверненням надає можливість їх виправити протягом десяти календарних днів.»
 
Враховано   4. У випадку виявлення суб’єктом декларування помилок у поданій ним декларації Національне агентство за його письмовим зверненням надає можливість їх виправити протягом десяти календарних днів.
 
464. Притягнення суб’єкта декларування до відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або за подання у ній завідомо недостовірних відомостей не звільняє суб’єкта декларування від обов’язку подати відповідну декларацію з достовірними відомостями.
 
-134- Павленко Р.М.
Після абзацу першого частину четверту статті 46 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Заповнення на офіційному веб-сайті Національної комісії декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування може здійснюватись у приміщенні Національної комісії, її територіальних органів або у кадрових службах/підрозділах органу/юридичної особи, де працює суб’єкт декларування з обов’язковою його ідентифікацією.
Заповнення на офіційному веб-сайті Національної комісії декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, супроводжується одночасним логічним та арифметичним контролем за допомогою програмних ресурсів офіційного веб-сайту Національної комісії. У разі наявності логічних та/або арифметичних помилок, неточностей чи взаємної невідповідності внесених відомостей, декларація не приймається офіційним веб-сайтом Національної комісії, про що в той же момент через відповідне електронне сповіщення повідомляється особа, яка її подавала. Помилки, неточності, невідповідність внесених відомостей у декларації можуть виправлятись особою, яка її подає, необмежену кількість разів до повного прийняття офіційним веб-сайтом Національної комісії, про що в той же момент через відповідне електронне сповіщення та електронний лист повідомляється особа, яка її подавала.";
 
Відхилено   Притягнення суб’єкта декларування до відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або за подання у ній завідомо недостовірних відомостей не звільняє суб’єкта декларування від обов’язку подати відповідну декларацію з достовірними відомостями.
 
465. Стаття 47. Інформація, що зазначається в декларації
 
   Стаття 46. Інформація, що зазначається в декларації
 
466. 1. У декларації зазначаються відомості про:
 
   1. У декларації зазначаються відомості про:
 
467. 1) прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта громадянина України якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган центрального органу виконавчої влади, відповідальний за формування державної податкової політики, і має про це відмітку у паспорті громадянина України) суб’єкта декларування та членів його сім’ї, місце реєстрації та фактичного проживання, місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду, або посаду, на яку претендує, та категорію посади (якщо така є) суб’єкта декларування;
 
   1) прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта громадянина України якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган центрального органу виконавчої влади, відповідальний за формування державної податкової політики, і має про це відмітку у паспорті громадянина України) суб’єкта декларування та членів його сім’ї, місце реєстрації та фактичного проживання, місце роботи (проходження служби) або місце майбутньої роботи (проходження служби), займану посаду, або посаду, на яку претендує, та категорію посади (якщо така є) суб’єкта декларування;
 
468. 2) об’єкти нерухомості, що належать суб’єкту декларування та членам його сім’ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають дані:
 
   2) об’єкти нерухомості, що належать суб’єкту декларування та членам його сім’ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають дані:
 
469. а) щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування;
 
   а) щодо виду, характеристики майна, місцезнаходження, дату набуття майна у власність, оренду або інше право користування, вартість майна на дату набуття його у власність, володіння або користування;
 
470. б) у разі, якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті. У разі, якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті;
 
-135- Павленко Р.М.
підпункт б) пункту 2) частини першої статті 47 виключити;
 
Відхилено   б) у разі, якщо нерухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті. У разі, якщо нерухоме майно перебуває в оренді або на іншому праві користування, про власника такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті;
 
471. 3) цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року, що належить суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають:
 
   3) цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року, що належить суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуте таке право. Такі відомості включають:
 
472. а) дані щодо виду майна, характеристики майна, дату набуття його у власність, володіння або користування, вартість майна на дату його набуття у власність, володіння або користування;
 
   а) дані щодо виду майна, характеристики майна, дату набуття його у власність, володіння або користування, вартість майна на дату його набуття у власність, володіння або користування;
 
473. б) відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми також включають дані щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номеру, якщо такий є. Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми вказуються незалежно від їх вартості;
 
   б) відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми також включають дані щодо їх марки та моделі, року випуску, ідентифікаційного номеру, якщо такий є. Відомості про транспортні засоби та інші самохідні машини і механізми вказуються незалежно від їх вартості;
 
474. в) у разі, якщо рухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті. У разі, якщо рухоме майно перебуває у володінні або користуванні, про власників такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті;
 
-136- Павленко Р.М.
підпункт в) пункту 3) частини першої статті 47 виключити;
 
Відхилено   в) у разі, якщо рухоме майно перебуває у спільній власності, про усіх співвласників такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті. У разі, якщо рухоме майно перебуває у володінні або користуванні, про власників такого майна також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті;
 
475. 4) цінні папери, в тому числі акції, облігації, чеки, сертифікати, векселі, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї, із відображенням відомостей стосовно виду цінного паперу, його емітента, дати набуття цінних паперів у власність, кількості та номінальної вартості цінних паперів. У разі, якщо цінні папери передані в управління іншій особі, щодо цієї особи також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті;
 
-137- Павленко Р.М.
у пункті 4) частини першої статті 47 слова "У разі, якщо цінні папери передані в управління іншій особі, щодо цієї особи також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті" виключити;
 
Відхилено   4) цінні папери, в тому числі акції, облігації, чеки, сертифікати, векселі, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї, із відображенням відомостей стосовно виду цінного паперу, його емітента, дати набуття цінних паперів у власність, кількості та номінальної вартості цінних паперів. У разі, якщо цінні папери передані в управління іншій особі, щодо цієї особи також вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті;
 
476. 5) інші корпоративні права, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї, із зазначенням найменування кожного суб’єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні;
 
-138- Павленко Р.М.
у пункті 5) частини першої статті 47 слова ", коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України" та слова "та відсотковому" виключити;
 
Відхилено   5) інші корпоративні права, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї, із зазначенням найменування кожного суб’єкта господарювання, його організаційно-правової форми, коду Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, частки у статутному (складеному) капіталі товариства, підприємства, організації у грошовому та відсотковому вираженні;
 
477. 6) нематеріальні активи, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї, в тому числі об’єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті. До відомостей щодо нематеріальних активів включаються дані про вид та характеристики таких активів, вартість активів на момент виникнення права власності, а також про дату виникнення права на них;
 
-139- Павленко Р.М.
у пункті 6) частини першої статті 47 слова "об’єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті. До відомостей щодо нематеріальних активів включаються дані про вид та характеристики таких активів, вартість активів на момент виникнення права власності, а також про дату виникнення права на них" замінити словами "об’єкти інтелектуальної власності, що оцінені в грошовому еквіваленті на момент заповнення декларації. До відомостей щодо нематеріальних активів включаються дані про вид та характеристики таких активів, вартість активів на момент виникнення права власності або на момент їх грошової оцінки, а також про дату виникнення права на них";
 
Відхилено   6) нематеріальні активи, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї, в тому числі об’єкти інтелектуальної власності, що можуть бути оцінені в грошовому еквіваленті. До відомостей щодо нематеріальних активів включаються дані про вид та характеристики таких активів, вартість активів на момент виникнення права власності, а також про дату виникнення права на них;
 
478. 7) отримані (нараховані) доходи, в тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи.
 
   7) отримані (нараховані) доходи, в тому числі доходи у вигляді заробітної плати (грошового забезпечення), отримані як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, гонорари, дивіденди, проценти, роялті, страхові виплати, благодійна допомога, пенсія, доходи від відчуження цінних паперів та корпоративних прав, подарунки та інші доходи.
 
479. Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір. Відомості щодо подарунків та інших доходів, не визначених у першому абзаці цього пункту, вказуються лише у разі, якщо розмір такого подарунку або доходу перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття подарунка. До декларації не включаються відомості про подарунки, одержані у випадках, передбачених пунктами 1, 2 частини другої статті 23 цього Закону;
 
-140- Павленко Р.М.
у абзаці другому пункту 7) частини першої статті 47 слова "Відомості щодо подарунків та інших доходів, не визначених у першому абзаці цього пункту, вказуються лише у разі, якщо розмір такого подарунку або доходу перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття подарунка. До декларації не включаються відомості про подарунки, одержані у випадках, передбачених пунктами 1, 2 частини другої статті 23 цього Закону" замінити словами "До декларації не включаються відомості про подарунки, одержані у випадках, передбачених частиною другою статті 24 цього Закону";
 
Враховано редакційно   Такі відомості включають дані про вид доходу, джерело доходу та його розмір. Відомості щодо подарунків та інших доходів, не визначених у першому абзаці цього пункту, вказуються лише у разі, якщо розмір такого подарунку або доходу перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття подарунка. До декларації не включаються відомості про подарунки, одержані у випадках, передбачених пунктами 1, 2 частини другої статті 23 цього Закону;
 
480. 8) наявні грошові активи, в тому числі готівкові кошти, кошти розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески. Не підлягають декларуванню кошти розміщені на одному банківському рахунку, внесок до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, а також актив у дорогоцінних (банківських) металах, вартість яких не перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року.
 
-141- Рудьковський М.М.
Перше речення пункту 8 частини першої статті 47 викласти в такій редакції:
«наявні грошові активи, в тому числі готівкові кошти, кошти розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам у розмірі, що перевищує п’ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах.»
 
Враховано частково 1 вимоги щодо декларування коштів, позичених третім особам, в залежності від їх розміру. Це ж правило пропонується поширити і щодо готівкових коштів. Водночас, визначення мінімальної суми коштів, внесків та активів, які підлягають декларуванню, в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (біля 300 тис. грн.) є надмірно високим, що може знівелювати механізм декларування.  8) наявні грошові активи, в тому числі готівкові кошти, кошти розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Відомості щодо грошових активів включають дані про вид, розмір та валюту активу, а також найменування та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України установи, в якій відкриті відповідні рахунки або до якої зроблені відповідні внески. Не підлягають декларуванню кошти розміщені на одному банківському рахунку, внесок до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, а також актив у дорогоцінних (банківських) металах, готівкові кошти, кошти, позичені третім особам, вартість яких не перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року.
 
    -142- Павленко Р.М.
у пункті 8) частини першої статті 47 слова " в тому числі готівкові кошти,", "кошти, позичені третім особам," та слова "та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України" виключити;
 
Відхилено    
481. 9) фінансові зобов’язання, в тому числі отримані кредити, позики, зобов’язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), зобов’язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, позичені іншим особам кошти. Відомості щодо фінансових зобов’язань включають дані про вид зобов’язання, його розмір, валюту зобов’язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов’язання, відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, та дату виникнення зобов’язання. Такі відомості вказуються лише у разі, якщо розмір зобов’язання перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року. В разі, якщо розмір зобов’язання не перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року, вказується лише загальний розмір такого фінансового зобов’язання.
 
-143- Павленко Р.М.
у абзаці першому пункту 9) частини першої статті 47 слова "недержавного пенсійного забезпечення, позичені іншим особам кошти. Відомості щодо фінансових зобов’язань включають дані про вид зобов’язання, його розмір, валюту зобов’язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов’язання, відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, та дату виникнення зобов’язання." замінити словами "недержавного пенсійного забезпечення. Відомості щодо фінансових зобов’язань включають дані про вид зобов’язання, його розмір, валюту зобов’язання, повне найменування суб’єкта, стосовно якого виникли такі зобов’язання, та дату виникнення зобов’язання.";
 
Немає висновку   9) фінансові зобов’язання, в тому числі отримані кредити, позики, зобов’язання за договорами лізингу, розмір сплачених коштів в рахунок основної суми позики (кредиту) та процентів за позикою (кредиту), зобов’язання за договорами страхування та недержавного пенсійного забезпечення, позичені іншим особам кошти. Відомості щодо фінансових зобов’язань включають дані про вид зобов’язання, його розмір, валюту зобов’язання, інформацію про особу, стосовно якої виникли такі зобов’язання, відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті, та дату виникнення зобов’язання. Такі відомості вказуються лише у разі, якщо розмір зобов’язання перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року. В разі, якщо розмір зобов’язання не перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року, вказується лише загальний розмір такого фінансового зобов’язання.
 
482. У разі, якщо предметом правочину щодо забезпечення виконання зобов’язання є нерухоме або рухоме майно, в декларації вказується вид майна, його місцезнаходження, вартість та інформація про власника майна, відповідно до підпункті 1 пункту 1 цієї статті. У разі, якщо засобом забезпечення отриманого зобов’язання є порука, в декларації має бути вказана інформація про поручителя, зазначена у пункті 1 частини першої цієї статті;
 
-144- Павленко Р.М.
абзац другий пункту 9) частини першої статті 47 викласти у такій редакції:
"У разі, якщо предметом правочину щодо забезпечення виконання зобов’язання є нерухоме або рухоме майно, в декларації вказується вид майна, його місцезнаходження та вартість на момент вчинення правочину.";
 
Відхилено   У разі, якщо предметом правочину щодо забезпечення виконання зобов’язання є нерухоме або рухоме майно, в декларації вказується вид майна, його місцезнаходження, вартість та інформація про власника майна, відповідно до пункту 1 цієї статті. У разі, якщо засобом забезпечення отриманого зобов’язання є порука, в декларації має бути вказана інформація про поручителя, зазначена у пункті 1 частини першої цієї статті;
 
483. 10) видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб’єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, в тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов’язання, які зазначені у пунктах 2-9 частини першої цієї статті.
 
-145- Павленко Р.М.
у абзаці другому пункту 10) частини першої статті 47 слова " Окрім цього, до таких відомостей включаються дані про вид правочину, його предмет та інформація щодо найменування контрагента" виключити;
 
Відхилено   10) видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб’єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, в тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов’язання, які зазначені у пунктах 2-9 частини першої цієї статті.
 
484. Такі відомості вказуються лише у разі, якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року. Окрім цього, до таких відомостей включаються дані про вид правочину, його предмет та інформація щодо найменування контрагента;
 
   Такі відомості вказуються лише у разі, якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року. Окрім цього, до таких відомостей включаються дані про вид правочину, його предмет та інформація щодо найменування контрагента;
 
485. 11) посаду чи роботу, що виконується або виконувалась за сумісництвом: дані про займану посаду чи роботу (оплачувану чи ні), що виконується за угодою (контрактом), найменування юридичної чи фізичної особи, в якій (якої) особа працює або працювала за сумісництвом із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, або прізвище, ім’я, по батькові фізичної із зазначенням її реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 
-146- Павленко Р.М.
у пункті 11 частини першої статті 47 слова "із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, або прізвище, ім’я, по батькові фізичної із зазначенням її реєстраційного номера облікової картки платника податків" виключити;
 
Відхилено   11) посаду чи роботу, що виконується або виконувалась за сумісництвом: дані про займану посаду чи роботу (оплачувану чи ні), що виконується за угодою (контрактом), найменування юридичної чи фізичної особи, в якій (якої) особа працює або працювала за сумісництвом із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, або прізвище, ім’я, по батькові фізичної із зазначенням її реєстраційного номера облікової картки платника податків;
 
486. 12) входження суб’єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадських об’єднань, благодійних організацій, саморегулівних чи самоврядних професійних об’єднань, членство в таких об’єднаннях (організаціях) із зазначенням назви відповідних об’єднань (організацій) та їх коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
 
-147- Павленко Р.М.
у пункті 12 частини першої статті 47 слова "коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" замінити словами "місцезнаходження";
 
Відхилено   12) входження суб’єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадських об’єднань, благодійних організацій, саморегулівних чи самоврядних професійних об’єднань, членство в таких об’єднаннях (організаціях) із зазначенням назви відповідних об’єднань (організацій) та їх коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
 
487. 2. Відомості, зазначені у частині першій цієї статті, подаються незалежно від того, чи знаходиться об’єкт декларування на території України чи за її межами.
 
   2. Відомості, зазначені у частині першій цієї статті, подаються незалежно від того, чи знаходиться об’єкт декларування на території України чи за її межами.
 
488. 3. Відомості, передбачені пунктом 10 частини першої цієї статті не зазначаються у деклараціях осіб, які претендують на зайняття посади, зазначеної в пункті 1 та підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону.
 
   3. Відомості, передбачені пунктом 10 частини першої цієї статті не зазначаються у деклараціях осіб, які претендують на зайняття посади, зазначеної в пункті 1 та підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону.
 
489. 4. Відображення доходів і видатків суб’єктів декларування здійснюється у грошовій одиниці України.
 
-148- Павленко Р.М.
частину четверту статті 47 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Вартість майна, майнових прав, активів, інших об’єктів декларування, передбачених частиною першою цієї статті, вказується у грошовій одиниці України на момент їх набуття у власність або останньої грошової оцінки.
Вартість майна, майнових прав, активів, інших об’єктів декларування, що перебувають у володінні чи користуванні суб’єкта декларування, вказується у випадку, якщо вона відома суб’єкту декларування або повинна була стати відомою внаслідок вчинення відповідного правочину.";
 
Враховано   4. Відображення доходів і видатків суб’єктів декларування здійснюється у грошовій одиниці України.
Вартість майна, майнових прав, активів, інших об’єктів декларування, передбачених частиною першою цієї статті, вказується у грошовій одиниці України на момент їх набуття у власність або останньої грошової оцінки.
Вартість майна, майнових прав, активів, інших об’єктів декларування, що перебувають у володінні чи користуванні суб’єкта декларування, вказується у випадку, якщо вона відома суб’єкту декларування або повинна була стати відомою внаслідок вчинення відповідного правочину.
 
490. 5. Доходи/видатки, одержані/здійснені в іноземній валюті, з метою відображення у декларації перераховуються в грошовій одиниці України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату одержання доходу/здійснення видатків. Щодо доходів/видатків, одержаних/здійснених за кордоном зазначається держава, в якій їх було одержано/здійснено.
 
-149- Чумак В.В.
Статтю 47 доповнити частиною шостою такого змісту:
«6. У випадку відмови члена сім’ї суб’єкта декларування надати йому будь-які відомості чи їх частину для заповнення декларації суб’єкт декларування зобов’язаний зазначити про це в декларації, відобразивши всю відому йому інформацію про такого члена сім’ї, визначену пунктами 1-12 частини першої цієї статті».
 
Враховано   5. Доходи/видатки, одержані/здійснені в іноземній валюті, з метою відображення у декларації перераховуються в грошовій одиниці України за валютним (обмінним) курсом Національного банку України, що діяв на дату одержання доходу/здійснення видатків. Щодо доходів/видатків, одержаних/здійснених за кордоном зазначається держава, в якій їх було одержано/здійснено.
6. У випадку відмови члена сім’ї суб’єкта декларування надати будь-які відомості чи їх частину для заповнення декларації суб’єкт декларування зобов’язаний зазначити про це в декларації, відобразивши всю відому йому інформацію про такого члена сім’ї, визначену пунктами 1-12 частини першої цієї статті.
 
491. Стаття 48. Облік та оприлюднення декларацій
 
   Стаття 47. Облік та оприлюднення декларацій
 
492. 1. Подані декларації включаються до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національною комісією.
 
   1. Подані декларації включаються до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що формується та ведеться Національним агентством.
 
493. Національна комісія забезпечує відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національної комісії.
 
   Національне агентство забезпечує відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства.
 
494. Доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національної комісії надається шляхом можливості перегляду, копіювання та роздруковування інформації, а також у вигляді набору даних (електронного документа), організованого у форматі, що дозволяє його автоматизоване оброблення електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання.
 
   Доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства надається шляхом можливості перегляду, копіювання та роздруковування інформації, а також у вигляді набору даних (електронного документа), організованого у форматі, що дозволяє його автоматизоване оброблення електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання.
 
495. Зазначені у декларації відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, місця проживання, дати народження суб’єкта декларування та членів його сім’ї, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації, є інформацією з обмеженим доступом та не підлягають відображенню у відкритому доступі.
 
-150- Святаш Д.В.
В абзаці 4 частини 1 статті 48 після слів «та членів його сім'ї» доповнити словами «, співвласників рухомого та нерухомого майна, поручителів,».
 
Враховано редакційно Передбачено не оприлюднювати визначених в законопроекті даних про фізичних осіб, щодо яких наводиться інформація в декларації.  Зазначені у декларації відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, місця проживання, дати народження фізичних осіб, щодо яких зазначається інформація в декларації, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації, є інформацією з обмеженим доступом та не підлягають відображенню у відкритому доступі.
 
    -151- Павленко Р.М.
у абзаці четвертому частини першої статті 48 слова "суб’єкта декларування та членів його сім’ї" виключити;
 
Враховано частково    
496. 2. Інформація про особу в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігається упродовж всього часу виконання цією особою функцій держави або місцевого самоврядування, а також упродовж п’яти років після припинення виконання нею зазначених функцій, крім останньої декларації, поданої особою, яка зберігається безстроково.
 
   2. Інформація про особу в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігається упродовж всього часу виконання цією особою функцій держави або місцевого самоврядування, а також упродовж п’яти років після припинення виконання нею зазначених функцій, крім останньої декларації, поданої особою, яка зберігається безстроково.
 
497. Стаття 49. Контроль та перевірка декларацій
 
   Стаття 48. Контроль та перевірка декларацій
 
498. 1. Національна комісія проводить щодо декларацій, поданих суб’єктами декларування, такі види контролю:
 
   1. Національне агентство проводить щодо декларацій, поданих суб’єктами декларування, такі види контролю:
 
499. 1) щодо своєчасності подання;
 
   1) щодо своєчасності подання;
 
500. 2) щодо правильності та повноти заповнення;
 
   2) щодо правильності та повноти заповнення;
 
501. 3) логічний та арифметичний контроль.
 
   3) логічний та арифметичний контроль.
 
502. 2. Національна комісія проводить повну перевірку декларацій відповідно до цього Закону.
 
-152- Павленко Р.М.
частину другу статті 49 викласти у такій редакції:
"2. Національна комісія проводить повну перевірку декларацій відповідно до цього Закону через відповідні районні, міські (міст обласного значення), районні у містах територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову політику, за місцем проживання особи.";
 
Відхилено   2. Національне агентство проводить повну перевірку декларацій відповідно до цього Закону.
 
503. 3. Порядок проведення передбачених цієї статтею видів контролю, а також повної перевірки декларації визначається Національною комісією.
 
   3. Порядок проведення передбачених цієї статтею видів контролю, а також повної перевірки декларації визначається Національним агентством.
 
504. Стаття 50. Встановлення своєчасності подання декларацій
 
   Стаття 49. Встановлення своєчасності подання декларацій
 
505. 1. Контроль щодо своєчасності подання декларації здійснюється протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана.
 
   1. Контроль щодо своєчасності подання декларації здійснюється протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня, у який така декларація повинна бути подана.
 
506. 2. Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, а також юридичні особи публічного права зобов’язані упродовж семи робочих днів інформувати Національну комісію про припинення працюючими у них суб’єктами декларування діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.
 
   2. Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, а також юридичні особи публічного права зобов’язані упродовж семи робочих днів інформувати Національне агентство про припинення працюючими у них суб’єктами декларування діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.
 
507. 3. Якщо за результатами контролю встановлено, що суб’єкт декларування не подав декларацію Національна комісія письмово повідомляє такого суб’єкта про факт неподання декларації, і суб’єкт декларування повинен протягом десяти днів з дня отримання такого повідомлення подати декларацію в порядку, визначеному частиною першою статті 46 цього Закону.
 
   3. Якщо за результатами контролю встановлено, що суб’єкт декларування не подав декларацію Національне агентство письмово повідомляє такого суб’єкта про факт неподання декларації, і суб’єкт декларування повинен протягом десяти днів з дня отримання такого повідомлення подати декларацію в порядку, визначеному частиною першою статті 46 цього Закону.
 
508. Одночасно Національна комісія письмово повідомляє про факт неподання декларації керівнику державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, його апарату, органу місцевого самоврядування, юридичної особи публічного права, в якому працює відповідний суб’єкт декларування, та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.
 
   Одночасно Національне агентство письмово повідомляє про факт неподання декларації керівнику державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, його апарату, органу місцевого самоврядування, юридичної особи публічного права, в якому працює відповідний суб’єкт декларування, та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.
 
509. Стаття 51. Повна перевірка декларацій
 
   Стаття 50. Повна перевірка декларацій
 
510. 1. Повна перевірка декларації здійснюється протягом дев’яноста днів з дня подання декларації і полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.
 
-153- Рудьковський М.М.
Перший абзац частини першої статті 51 викласти в такій редакції:
«Повна перевірка декларації здійснюється протягом шестидесяти днів з дня подання декларації і полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.»
 
Відхилено Законопроектом передбачено оптимальний строк для проведення повної перевірки декларацій з врахуванням обсягу такої перевірки то кола осіб, декларації яких підлягають такій перевірці.  1. Повна перевірка декларації здійснюється протягом дев’яноста днів з дня подання декларації і полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення.
 
    -154- Павленко Р.М.
у абзаці першому частини першої статті 51 слово "дев’яноста" замінити словом "тридцяти";
 
Відхилено    
    -155- Павленко Р.М.
у абзаці першому частини першої статті 51 слова "точності оцінки задекларованих активів," виключити;
 
Відхилено    
511. Обов’язковій повній перевірці підлягають декларації службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, перелік яких затверджується Національною комісією.
 
   Обов’язковій повній перевірці підлягають декларації службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, перелік яких затверджується Національним агентства.
 
512. Обов’язковій повній перевірці також підлягають декларації, подані іншими суб’єктами декларування, у разі виявлення у них невідповідностей за результатами логічного та арифметичного контролю.
 
-156- Павленко Р.М.
у абзаці третьому частини першої статті 51 слова " у них невідповідностей" замінити словами "у повністю прийнятих деклараціях невідповідностей";
 
Відхилено   Обов’язковій повній перевірці також підлягають декларації, подані іншими суб’єктами декларування, у разі виявлення у них невідповідностей за результатами логічного та арифметичного контролю.
Національне агентство проводить повну перевірку декларації, а також самостійно проводить повну перевірку інформації, яка підлягає відображенню в декларації, щодо членів сім’ї суб’єкта декларування у випадках, передбачених частиною шостою статті 46 цього Закону.
 
    -157- Чумак В.В.
Доповнити частини першу статті 51 абзацом такого змісту:
«Національна комісія проводить повну перевірку декларації, а також самостійно проводить повну перевірку інформації, яка підлягає відображенню в декларації, щодо членів сім’ї суб’єкта декларування у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону».
 
Враховано    
513. 2. У разі встановлення за результатами повної перевірки декларації відображення у декларації недостовірних відомостей Національна комісія письмово повідомляє про це керівнику відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, його апарату, органу місцевого самоврядування, юридичної особи публічного права, в якому працює відповідний суб’єкт декларування, та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.
 
   2. У разі встановлення за результатами повної перевірки декларації відображення у декларації недостовірних відомостей Національне агентство письмово повідомляє про це керівнику відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, його апарату, органу місцевого самоврядування, юридичної особи публічного права, в якому працює відповідний суб’єкт декларування, та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.
 
514. Примітка. Під службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, в цій статті розуміються особи, посади яких передбачені частиною першою статті 9 Закону України «Про державну службу», або віднесені згідно із статтею 25 вказаного Закону та частиною першою статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» до першої - третьої категорій, а також судді, прокурори і слідчі, керівники, заступники керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, їх апаратів та самостійних структурних підрозділів, керівники, заступники керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя, керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення, військові посадові особи вищого офіцерського складу.
 
-158- Жванія Д.В.
Примітку до статті 51 після слів «першої – третьої категорій» доповнити словами « (крім посад, які не передбачають здійснення керівних функцій)».
 
Відхилено   Примітка. Під службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, в цій статті розуміються особи, посади яких передбачені частиною першою статті 9 Закону України «Про державну службу», або віднесені згідно із статтею 25 вказаного Закону та частиною першою статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» до першої - третьої категорій, а також судді, прокурори і слідчі, керівники, заступники керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, їх апаратів та самостійних структурних підрозділів, керівники, заступники керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя, керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення, військові посадові особи вищого офіцерського складу.
 
515. Стаття 52. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування
 
-159- Ляшко О.В.
В назві статті 52 та частинах першій - четвертій слова «способу життя» замінити словами «фінансово-матеріального рівня життя».
 
Відхилено Термін «спосіб життя» є більш широким у порівнянні з поняттям «фінансово-матераільний рівень».  Стаття 51. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування
 
    -160- Святаш Д.В.
Статтю 52 виключити.
 
Відхилено Впровадження моніторингу способу життя є важливою гарантією контролю та забезпечення виявлення фактів незаконного збагачення публічних службовців.   
516. 1. Національна комісія здійснює вибірковий моніторинг способу життя суб’єктів декларування з метою встановлення відповідності їх рівня життя наявним у них та членів їх сім’ї майну і одержаним ними доходам згідно з декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подається відповідно до цього Закону.
 
   1. Національне агентство здійснює вибірковий моніторинг способу життя суб’єктів декларування з метою встановлення відповідності їх рівня життя наявним у них та членів їх сім’ї майну і одержаним ними доходам згідно з декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подається відповідно до цього Закону.
 
517. 2. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування здійснюється Національною комісією на підставі інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, а також із засобів масової інформації, яка містить відомості про невідповідність рівня життя суб’єктів декларування задекларованим ними майну і доходам.
 
-161- Рудьковський М.М.
Частину другу статті 52 законопроекту викласти в такій редакції:
«2. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування здійснюється Національною комісією на підставі інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, соціальних мереж, а також із засобів масової інформації (в тому числі веб-сайтів мережі Інернет) яка містить відомості про невідповідність рівня життя суб’єктів декларування задекларованим ними майну і доходам».
 
Враховано редакційно .  2. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування здійснюється Національним агентством на підставі інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, а також із засобів масової інформації та інших відкритих джерел інформації, яка містить відомості про невідповідність рівня життя суб’єктів декларування задекларованим ними майну і доходам.
 
518. 3. Порядок здійснення моніторингу способу життя суб’єктів декларування визначається Національною комісією.
 
   3. Порядок здійснення моніторингу способу життя суб’єктів декларування визначається Національним агентством.
 
519. Моніторинг способу життя здійснюється із додержанням законодавства про захист персональних даних та не повинен передбачати надмірного втручання у право на недоторканність особистого і сімейного життя особи.
 
   Моніторинг способу життя здійснюється із додержанням законодавства про захист персональних даних та не повинен передбачати надмірного втручання у право на недоторканність особистого і сімейного життя особи.
 
520. 4. Встановлення невідповідності рівня життя суб’єкта декларування задекларованим ним майну і доходам є підставою для здійснення повної перевірки його декларації. У разі встановлення невідповідності рівня життя Національною комісією надається можливість суб’єкту декларування протягом десяти робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом.
 
-162- Павленко Р.М.
у абзаці першому частини четвертої статті 52 слово "десяти" замінити словом "п'ятнадцяти";
 
Відхилено   4. Встановлення невідповідності рівня життя суб’єкта декларування задекларованим ним майну і доходам є підставою для здійснення повної перевірки його декларації. У разі встановлення невідповідності рівня життя Національним агентством надається можливість суб’єкту декларування протягом десяти робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом.
 
521. У випадку виявлення за результатами моніторингу способу життя ознак корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, Національна комісія інформує про них спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції.
 
   У випадку виявлення за результатами моніторингу способу життя ознак корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, Національне агентство інформує про них спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції.
 
522. Стаття 53. Додаткові заходи здійснення фінансового контролю
 
   Стаття 52. Додаткові заходи здійснення фінансового контролю
 
523. 1. У разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний в десятиденний строк письмово повідомити про це Національну комісію у встановленому нею порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.
 
   1. У разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний в десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому нею порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.
 
524. 2. У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національну комісію. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національної комісії.
 
-163- Табачнік Я.П.
У частині другій статті 53 цифри «50» замінити цифрами «100».
 
Відхилено   2. У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агентство. Зазначена інформація вноситься до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національного агентства.
 
    -164- Павленко Р.М.
частину другу статті 53 виключити;
 
Відхилено    
525. 3. Порядок інформування Національної комісії про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, а також про суттєві зміни у майновому стані визначаються Національною комісією.
 
   3. Порядок інформування Національного агентства про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, а також про суттєві зміни у майновому стані визначаються Національним агентством.
 
526. Розділ VІІІ
 
   Розділ VІІІ
 
527. ЗАХИСТ ВИКРИВАЧІВ
 
   ЗАХИСТ ВИКРИВАЧІВ
 
528. Стаття 54. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції
 
   Стаття 53. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції
 
529. 1. Особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач) – особа, яка за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог цього Закону іншою особою.
 
   1. Особа, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції (викривач) – особа, яка за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, повідомляє про порушення вимог цього Закону іншою особою.
 
530. 2. Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог цього Закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».
 
   2. Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог цього Закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».
 
531. 3. Особа або член її сім’ї не може бути звільнена чи примушена до звільнення, притягнута до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог цього Закону іншою особою.
 
   3. Особа або член її сім’ї не може бути звільнена чи примушена до звільнення, притягнута до дисциплінарної відповідальності чи піддана з боку керівника або роботодавця іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв’язку з повідомленням нею про порушення вимог цього Закону іншою особою.
 
532. Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом.
 
   Інформація про викривача може бути розголошена лише за його згодою, крім випадків, встановлених законом.
 
533. 4. Національна комісія, а також інші державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування забезпечують умови для повідомлень їх працівниками про порушення вимог цього Закону іншою особою, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку.
 
   4. Національне агентство, а також інші державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування забезпечують умови для повідомлень їх працівниками про порушення вимог цього Закону іншою особою, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку.
 
534. 5. Повідомлення про порушення вимог цього Закону може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно).
 
-165- Святаш Д.В.
Частину 5 статті 54 виключити.
 
Відхилено Надання можливості інформувати про корупційні правопорушення анонімно є міжнародним стандартом і випливає з положень статті 13 Конвенції ООН проти корупції, рекомендацій експертів GRЕСО та ЄС щодо посилення захисту викривачів корупції.  5. Повідомлення про порушення вимог цього Закону може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно).
 
535. Вимоги до анонімних повідомлень про порушення вимог цього Закону та порядок їх розгляду визначаються цим Законом.
 
   Вимоги до анонімних повідомлень про порушення вимог цього Закону та порядок їх розгляду визначаються цим Законом.
 
536. Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.
 
   Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.
 
537. Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник відповідного органу або його заступник продовжують термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.
 
   Анонімне повідомлення про порушення вимог цього Закону підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, керівник відповідного органу або його заступник продовжують термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.
 
538. У разі, підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог цього Закону керівник відповідного органу вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.
 
   У разі, підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог цього Закону керівник відповідного органу вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.
 
539. 6. Національна комісія здійснює постійний моніторинг виконання закону у сфері захисту викривачів, проводить щорічний аналіз та перегляд державної політики у цій сфері.
 
   6. Національне агентство здійснює постійний моніторинг виконання закону у сфері захисту викривачів, проводить щорічний аналіз та перегляд державної політики у цій сфері.
 
540. 7. Посадові і службові особи державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, посадові особи місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками відповідних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів зобов’язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції.
 
   7. Посадові і службові особи державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, посадові особи місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками відповідних державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, їх структурних підрозділів зобов’язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції.
 
541. Розділ ІХ
 
   Розділ ІХ
 
542. ІНШІ МЕХАНІЗМИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
 
   ІНШІ МЕХАНІЗМИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
 
543. Стаття 55. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування
 
   Стаття 54. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування
 
544. 1. Державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування забороняється одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно грошові кошти або інше майно, нематеріальні активи, майнові переваги, пільги чи послуги, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами України.
 
   1. Державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування забороняється одержувати від фізичних, юридичних осіб безоплатно грошові кошти або інше майно, нематеріальні активи, майнові переваги, пільги чи послуги, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами України.
 
545. 2. Незаконне одержання від фізичних, юридичних осіб безоплатно грошових коштів або іншого майна, нематеріальних активів, майнових переваг, пільг чи послуг за наявності підстав тягне за собою кримінальну відповідальність відповідних посадових осіб державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування.
 
-166- Осуховський О.І.
В частині другій статті 55 слова «кримінальної» виключити
 
Враховано   2. Незаконне одержання від фізичних, юридичних осіб безоплатно грошових коштів або іншого майна, нематеріальних активів, майнових переваг, пільг чи послуг за наявності підстав тягне за собою відповідальність відповідних посадових осіб державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування.
 
546. Стаття 56. Антикорупційна експертиза
 
   Стаття 56. Антикорупційна експертиза
 
547. 1. З метою виявлення в чинних нормативно-правових актах та проектах нормативно-правових актів факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, розроблення рекомендацій стосовно їх усунення проводиться антикорупційна експертиза.
 
   1. З метою виявлення в чинних нормативно-правових актах та проектах нормативно-правових актів факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, розроблення рекомендацій стосовно їх усунення проводиться антикорупційна експертиза.
 
548. 2. Обов’язкова антикорупційна експертиза здійснюється Міністерством юстиції України, крім антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, внесених на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України, яка здійснюється комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належить питання боротьби з корупцією.
 
-167- Павленко Р.М.
частини другу та третю статті 56 викласти у такій редакції:
"2. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів, внесених на розгляд Верховної Ради України, здійснюється відповідно до Регламенту Верховної Ради України.
3. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади здійснюється Міністерством юстиції України.
Міністерство юстиції визначає порядок і методологію проведення ним антикорупційної експертизи, а також порядок оприлюднення її результатів.";
 
Відхилено   2. Обов’язкова антикорупційна експертиза здійснюється Міністерством юстиції України, крім антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів, внесених на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України, яка здійснюється комітетом Верховної Ради України, до предмета відання якого належить питання боротьби з корупцією.
 
549. Міністерство юстиції визначає порядок і методологію проведення ним антикорупційної експертизи, а також порядок оприлюднення її результатів.
 
   Міністерство юстиції визначає порядок і методологію проведення ним антикорупційної експертизи, а також порядок оприлюднення її результатів.
 
550. 3. Обов’язковій антикорупційній експертизі, яка проводиться Міністерством юстиції, підлягають усі проекти нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України.
 
   3. Обов’язковій антикорупційній експертизі, яка проводиться Міністерством юстиції, підлягають усі проекти нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України.
 
551. 4. Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів здійснюється Міністерством юстиції згідно із затвердженим ним щорічним планом. Вказана експертиза здійснюється щодо законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України у таких сферах:
 
-168- Павленко Р.М.
у абзаці першому частини четвертої статті 56 слова "Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів здійснюється Міністерством юстиції згідно із затвердженим ним щорічним планом. Вказана експертиза здійснюється щодо законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України" замінити словами "Антикорупційна експертиза чинних нормативно-правових актів здійснюється Національною комісією згідно із затвердженим нею щорічним планом";
 
Відхилено   4. Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів здійснюється Міністерством юстиції згідно із затвердженим ним щорічним планом. Вказана експертиза здійснюється щодо законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України у таких сферах:
 
552. 1) прав та свобод людини і громадянина;
 
   1) прав та свобод людини і громадянина;
 
553. 2) повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 
   2) повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 
554. 3) надання адміністративних послуг;
 
   3) надання адміністративних послуг;
 
555. 4) розподілу та витрачання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів;
 
   4) розподілу та витрачання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів;
 
556. 5) конкурсних (тендерних) процедур.
 
   5) конкурсних (тендерних) процедур.
 
557. Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів державних органів, нормативно-правові акти яких підлягають державній реєстрації, здійснюється під час такої реєстрації.
 
   Антикорупційна експертиза нормативно-правових актів державних органів, нормативно-правові акти яких підлягають державній реєстрації, здійснюється під час такої реєстрації.
 
558. 5. Національна комісія може проводити за власною ініціативою у встановленому нею порядку антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України.
 
   5. Національне агентство може проводити за власною ініціативою у встановленому нею порядку антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України або Кабінету Міністрів України.
 
559. Для проведення Національною комісією антикорупційної експертизи Кабінет Міністрів України надсилає їй проекти усіх відповідних нормативно-правових актів.
 
   Для проведення Національним агентствjv антикорупційної експертизи Кабінет Міністрів України надсилає їй проекти усіх відповідних нормативно-правових актів.
 
560. Національна комісія інформує відповідний комітет Верховної Ради України або Кабінет Міністрів України про проведення антикорупційної експертизи відповідного проекту нормативно-правового акта, що є підставою для зупинення процедури його розгляду або прийняття, але на строк не більше 10 днів.
 
-169- Павленко Р.М.
абзац третій частини п'ятої статті 56 виключити;
 
Відхилено   Національнt агентствj інформує відповідний комітет Верховної Ради України або Кабінет Міністрів України про проведення антикорупційної експертизи відповідного проекту нормативно-правового акта, що є підставою для зупинення процедури його розгляду або прийняття, але на строк не більше 10 днів.
 
561. Громадська рада при Національній комісії залучається до проведення нею антикорупційної експертизи.
 
   Громадська рада при Національному агентстві залучається до проведення нею антикорупційної експертизи.
 
562. 6. Результати антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів у разі виявлення факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті органу, який проводив відповідну експертизу.
 
   6. Результати антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів у разі виявлення факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті органу, який проводив відповідну експертизу.
 
563. 7. За ініціативою фізичних осіб, громадських об’єднань, юридичних осіб може проводитися громадська антикорупційна експертиза чинних нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів.
 
   7. За ініціативою фізичних осіб, громадських об’єднань, юридичних осіб може проводитися громадська антикорупційна експертиза чинних нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів.
 
564. Проведення громадської антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів, проектів нормативно-правових актів, а також оприлюднення її результатів здійснюються за рахунок відповідних фізичних осіб, громадських об’єднань, юридичних осіб або інших джерел, не заборонених законодавством.
 
   Проведення громадської антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів, проектів нормативно-правових актів, а також оприлюднення її результатів здійснюються за рахунок відповідних фізичних осіб, громадських об’єднань, юридичних осіб або інших джерел, не заборонених законодавством.
 
565. 8. Результати антикорупційної експертизи, в тому числі громадської, підлягають обов’язковому розгляду суб’єктом видання (прийняття) відповідного акту.
 
-170- Павленко Р.М.
частину восьму статті 56 викласти у такій редакції:
"8. Результати антикорупційної експертизи, в тому числі громадської, підлягають обов’язковому розгляду суб’єктом видання (прийняття) відповідного акту, його правонаступником або суб'єктом, до якого перейшли відповідні нормотворчі повноваження у даній сфері.";
 
Враховано   8. Результати антикорупційної експертизи, в тому числі громадської, підлягають обов’язковому розгляду суб’єктом видання (прийняття) відповідного акту, його правонаступником або суб'єктом, до якого перейшли відповідні нормотворчі повноваження у даній сфері.
 
566. 9. Національна комісія здійснює періодичний перегляд законодавства на наявність у ньому корупціогенних норм та надає Міністерству юстиції пропозиції щодо включення їх до плану проведення антикорупційної експертизи, передбаченого частиною четвертою цієї статті. До проведення зазначеного моніторингу Національна комісія може залучати громадські об’єднання, наукові установи, в тому числі на умовах державного замовлення на підставі відкритого конкурсу.
 
   9. Національне агентство здійснює періодичний перегляд законодавства на наявність у ньому корупціогенних норм та надає Міністерству юстиції пропозиції щодо включення їх до плану проведення антикорупційної експертизи, передбаченого частиною четвертою цієї статті. До проведення зазначеного моніторингу Національне агентство може залучати громадські об’єднання, наукові установи, в тому числі на умовах державного замовлення на підставі відкритого конкурсу.
 
567. Стаття 57. Спеціальна перевірка
 
   Стаття 56. Спеціальна перевірка
 
568. 1. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національною комісією, проводиться спеціальна перевірка, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто.
 
   1. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством, проводиться спеціальна перевірка, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто.
 
569. Спеціальна перевірка не проводиться щодо:
 
   Спеціальна перевірка не проводиться щодо:
 
570. 1) кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів;
 
   1) кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів;
 
571. 2) громадян, які призиваються на військову службу за призовом осіб офіцерського складу та на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або залучаються до виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу;
 
   2) громадян, які призиваються на військову службу за призовом осіб офіцерського складу та на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або залучаються до виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу;
 
572. 3) претендентів, які перебувають на посадах в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування та призначаються в порядку переведення чи просування по службі на посади в межах того ж органу або призначаються в порядку переведення на посади в інших державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування;
 
   3) претендентів, які перебувають на посадах в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування та призначаються в порядку переведення чи просування по службі на посади в межах того ж органу або призначаються в порядку переведення на посади в інших державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування;
 
573. 4) претендентів, які перебувають на посадах в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, що припиняються, та призначаються в порядку переведення на роботу до інших органів, до яких переходять повноваження та функції органів, що припиняються.
 
-171- Чумак В.В.
Частину першу статті 57 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
«5) осіб при розгляді питання про включення їх до списку народних засідателів або присяжних».
 
Враховано   4) претендентів, які перебувають на посадах в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування, що припиняються, та призначаються в порядку переведення на роботу до інших органів, до яких переходять повноваження та функції органів, що припиняються.
5) осіб при розгляді питання про включення їх до списку народних засідателів або присяжних.
 
574. У разі, якщо обрання або затвердження на виборні посади, зазначені в абзаці першому цієї частини статті, здійснюється сільською, селищною, міською, районною, обласною, Київською та Севастопольською міською, районною у місті радою спеціальна перевірка проводиться у встановленому цим Законом порядку стосовно обраних або затверджених на відповідні посади осіб.
 
-172- Павленко Р.М.
у частині першій статті 57 слова "У разі, якщо обрання або затвердження на виборні посади, зазначені в абзаці першому цієї частини статті, здійснюється сільською, селищною, міською, районною, обласною, Київською та Севастопольською міською, районною у місті радою спеціальна перевірка проводиться у встановленому цим Законом порядку стосовно обраних або затверджених на відповідні посади осіб." замінити словами "У разі, якщо призначення, обрання чи затвердження на посади, здійснюється місцевою радою, спеціальна перевірка проводиться у встановленому цим Законом порядку стосовно призначених, обраних чи затверджених на відповідні посади осіб.";
 
Враховано редакційно   У разі, якщо призначення, обрання чи затвердження на посади, здійснюється місцевою радою, спеціальна перевірка проводиться у встановленому цим Законом порядку стосовно призначених, обраних чи затверджених на відповідні посади осіб.
 
575. 2. Організація проведення спеціальної перевірки покладається на керівника (заступника керівника) державного органу місцевого самоврядування, на зайняття посади в якому претендує особа, крім випадків, установлених законом. Для забезпечення організації проведення спеціальної перевірки керівник відповідного державного органу, органу місцевого самоврядування може визначити відповідальний структурний підрозділ.
 
-173- Жванія Д.В.
В абзаці першому частини другої статті 57:
у першому реченні слова «державного органу місцевого самоврядування» замінити словами «державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування або їх апарату»;
у другому реченні слова «державного органу, органу місцевого самоврядування» замінити словами «державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування або їх апарату».
 
Враховано   2. Організація проведення спеціальної перевірки покладається на керівника (заступника керівника) державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування або їх апарату, на зайняття посади в якому претендує особа, крім випадків, установлених законом. Для забезпечення організації проведення спеціальної перевірки керівник відповідного державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування або їх апарату може визначити відповідальний структурний підрозділ.
 
576. Особливості організації проведення спеціальної перевірки щодо кандидатів на посаду судді визначаються Законом України «Про судоустрій і статус суддів».
 
   Особливості організації проведення спеціальної перевірки щодо кандидатів на посаду судді визначаються Законом України «Про судоустрій і статус суддів».
 
577. Щодо кандидатів на зайняття інших посад, призначення (обрання) на які здійснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України, організація проведення спеціальної перевірки покладається, відповідно, на Главу Адміністрації Президента України, Керівника Апарату Верховної Ради України, керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України або їх заступників.
 
-174- Осуховський О.І.
В абзаці третьому частини другої статті 57 слова «керівника Секретаріату» замінити словом «Міністра».
 
Враховано   Щодо кандидатів на зайняття інших посад, призначення (обрання) на які здійснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України, організація проведення спеціальної перевірки покладається, відповідно, на Главу Адміністрації Президента України, Керівника Апарату Верховної Ради України, Міністра Кабінету Міністрів України або їх заступників.
Організація проведення спеціальної перевірки у новостворених державних органах покладається на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної служби, до моменту утворення у такому новоствореному органі відповідального за це структурного підрозділу.
 
    -175- Чумак В.В.
Частину другу статті 57 доповнти абзацом четвертим такого змісту:
«Організація проведення спеціальної перевірки у новостворених державних органах покладається на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної служби, до моменту утворення у такому новоствореному органі відповідального за це структурного підрозділу».
 
Враховано    
578. 3. Спеціальній перевірці підлягають відомості про особу, яка претендує на зайняття посади, зазначеної в частині першій цієї статті, зокрема щодо:
 
   3. Спеціальній перевірці підлягають відомості про особу, яка претендує на зайняття посади, зазначеної в частині першій цієї статті, зокрема щодо:
 
579. 1) притягнення особи до кримінальної відповідальності, в тому числі за корупційні правопорушення, наявності судимості, її зняття, погашення;
 
-176- Ковальчук Н.В.
пункт 1 частини третьої статті 57 викласти у такій редакції:
«1) наявності судового рішення, що набрало законної сили, згідно з яким особу притягнуто до кримінальної відповідальності, в тому числі за корупційні правопорушення, а також наявності судимості, її зняття, погашення;»
 
Враховано   1) наявності судового рішення, що набрало законної сили, згідно з яким особу притягнуто до кримінальної відповідальності, в тому числі за корупційні правопорушення, а також наявності судимості, її зняття, погашення;
 
580. 2) факту, що особа піддана, піддавалася раніше адміністративним стягненням за пов’язані з корупцією правопорушення;
 
-177- Ковальчук Н.В.
пункт 2 частини третьої статті 57 викласти у такій редакції:
«2) наявності судового рішення, що набрало законної сили, згідно з яким особу протягом останнього року було піддано адміністративному стягненню за правопорушення, пов’язані з корупцією;»
 
Немає висновку   2) факту, що особа піддана, піддавалася раніше адміністративним стягненням за пов’язані з корупцією правопорушення;
 
581. 3) достовірності відомостей, зазначених у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 
   3) достовірності відомостей, зазначених у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 
582. 4) наявності в особи корпоративних прав;
 
   4) наявності в особи корпоративних прав;
 
583. 5) стану здоров’я (в частині перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я), освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання;
 
   5) стану здоров’я (в частині перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я), освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання;
 
584. 6) відношення особи до військового обов’язку;
 
   6) відношення особи до військового обов’язку;
 
585. 7) наявності в особи допуску до державної таємниці, якщо такий допуск необхідний згідно з кваліфікаційними вимогами до певної посади;
 
   7) наявності в особи допуску до державної таємниці, якщо такий допуск необхідний згідно з кваліфікаційними вимогами до певної посади;
 
586. 8) поширення на особу заборони займати відповідну посаду, передбаченої положеннями Закону України «Про очищення влади».
 
   8) поширення на особу заборони займати відповідну посаду, передбаченої положеннями Закону України «Про очищення влади».
 
587. Кандидат на посаду, стосовно якого спеціальна перевірка вже проводилася, при призначенні в порядку переведення на посаду до іншого державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, повідомляє про це відповідний орган, який в установленому порядку запитує інформацію щодо її результатів.
 
   Кандидат на посаду, стосовно якого спеціальна перевірка вже проводилася, при призначенні в порядку переведення на посаду до іншого державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, повідомляє про це відповідний орган, який в установленому порядку запитує інформацію щодо її результатів.
 
588. Примітка. Посадами, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, є посади, передбачені частиною першою статті 9 Закону України «Про державну службу», посади, віднесені згідно із статтею 25 вказаного Закону та частиною першою статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» до першої - третьої категорій, а також посади суддів, прокурорів і слідчих, керівників, заступників керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, їх апаратів та самостійних структурних підрозділів, керівників, заступників керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя, керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення, а також посади, що підлягають заміщенню вищим офіцерським складом військовослужбовців.
 
   Примітка. Посадами, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, є посади, передбачені частиною першою статті 9 Закону України «Про державну службу», посади, віднесені згідно із статтею 25 вказаного Закону та частиною першою статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» до першої - третьої категорій, а також посади суддів, прокурорів і слідчих, керівників, заступників керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, їх апаратів та самостійних структурних підрозділів, керівників, заступників керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію однієї або кількох областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва або Севастополя, керівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міста республіканського в Автономній Республіці Крим або обласного значення, району в місті, міста районного значення, а також посади, що підлягають заміщенню вищим офіцерським складом військовослужбовців.
 
589. Стаття 58. Порядок проведення спеціальної перевірки
 
   Стаття 57. Порядок проведення спеціальної перевірки
 
590. 1. Спеціальна перевірка проводиться за письмовою згодою особи, яка претендує на зайняття посади у строк, що не перевищує двадцяти п’яти календарних днів з дня надання згоди на проведення спеціальної перевірки.
 
   1. Спеціальна перевірка проводиться за письмовою згодою особи, яка претендує на зайняття посади у строк, що не перевищує двадцяти п’яти календарних днів з дня надання згоди на проведення спеціальної перевірки.
 
591. У разі ненадання особою такої згоди питання щодо призначення її на посаду не розглядається.
 
   У разі ненадання особою такої згоди питання щодо призначення її на посаду не розглядається.
 
592. Порядок проведення спеціальної перевірки та форма згоди на проведення спеціальної перевірки затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок проведення спеціальної перевірки та форма згоди на проведення спеціальної перевірки затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
593. 2. Для проведення спеціальної перевірки особа, яка претендує на зайняття посади, подає до відповідного органу:
 
   2. Для проведення спеціальної перевірки особа, яка претендує на зайняття посади, подає до відповідного органу:
 
594. 1) письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;
 
   1) письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;
 
595. 2) автобіографію;
 
   2) автобіографію;
 
596. 3) копію паспорта громадянина України;
 
   3) копію паспорта громадянина України;
 
597. 4) копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені;
 
   4) копії документів про освіту, вчені звання та наукові ступені;
 
598. 5) медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України;
 
-178- Ляшко О.В.
В пункті 5 частини другої статті 58 після слів «стан здоров’я» додати слова « (в частині перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я).»
 
Враховано   5) медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я;
 
599. 6) копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 
   6) копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 
600. 7) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).
 
   7) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).
 
601. Особа, яка претендує на зайняття посади, також подає до Національної комісії в порядку, визначеному частиною першою статті 46 цього Закону, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 
-179- Ковальчук Н.В.
абзац 9 частини другої статті 58 викласти у такій редакції:
«Перелік документів, що подає особа, яка претендує на посаду судді, визначається Законом України «Про судоустрій та статус суддів».»;
 
Відхилено   Особа, яка претендує на зайняття посади, також подає до Національного агентства в порядку, визначеному частиною першою статті 46 цього Закону, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 
602. Особи, зазначені в абзаці сьомому частини першої статті 57 цього Закону, подають передбачені цією частиною статті документи для проведення спеціальної перевірки протягом трьох робочих днів з дня відповідного обрання або затвердження.
 
   Особи, зазначені в абзаці сьомому частини першої статті 56 цього Закону, подають передбачені цією частиною статті документи для проведення спеціальної перевірки протягом трьох робочих днів з дня відповідного обрання або затвердження.
 
603. 3. Після одержання письмової згоди особи, яка претендує на зайняття посади, на проведення спеціальної перевірки орган, на посаду в якому претендує особа, не пізніше наступного дня надсилає до відповідних державних органів, до компетенції яких належить проведення спеціальної перевірки відомостей, передбачених у частині другій цієї статті, або до їх територіальних органів (за наявності) запит про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття відповідної посади за формою, яку затверджує Кабінет Міністрів України.
 
-180- Павленко Р.М.
у абзаці першому частини третьої статті 58 слова " передбачених у частині другій цієї статті " замінити словами " передбачених у частині третій статті 57 цього Закону";
 
Враховано редакційно   3. Після одержання письмової згоди особи, яка претендує на зайняття посади, на проведення спеціальної перевірки орган, на посаду в якому претендує особа, не пізніше наступного дня надсилає до відповідних державних органів, до компетенції яких належить проведення спеціальної перевірки відомостей, передбачених у частині третій статті 56, або до їх територіальних органів (за наявності) запит про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття відповідної посади за формою, яку затверджує Кабінет Міністрів України.
 
604. Запит підписує керівник органу, на посаду в якому претендує особа, а в разі його відсутності - особа, яка виконує обов’язки керівника, або один з його заступників відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
 
   Запит підписує керівник органу, на посаду в якому претендує особа, а в разі його відсутності - особа, яка виконує обов’язки керівника, або один з його заступників відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
 
605. До запиту додаються копії документів, зазначених у частині четвертій цієї статті.
 
-181- Павленко Р.М.
у абзаці третьому частини третьої статті 58 слово "четвертій" замінити словом "другій";
 
Враховано редакційно   До запиту додаються копії документів, зазначених у частині другій цієї статті.
 
606. Щодо кандидатів на зайняття посад (крім посади судді), призначення (обрання) на які здійснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України, такий запит надсилається до відповідних державних органів (їх територіальних органів), відповідно, Главою Адміністрації Президента України, керівником Апарату Верховної Ради України, керівником Секретаріату Кабінету Міністрів України (їх заступниками або іншою визначеною ними посадовою особою) через центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
-182- Осуховський О.І.
В абзаці третьому частини другої статті 57 слова «керівником Секретаріату» замінити словом «Міністром».
 
Враховано   Щодо кандидатів на зайняття посад (крім посади судді), призначення (обрання) на які здійснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України, такий запит надсилається до відповідних державних органів (їх територіальних органів), відповідно, Главою Адміністрації Президента України, керівником Апарату Верховної Ради України, Міністром Кабінету Міністрів України (їх заступниками або іншою визначеною ними посадовою особою) через центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної служби.
 
607. 4. Спеціальна перевірка проводиться:
 
   4. Спеціальна перевірка проводиться:
 
608. 1) Міністерством внутрішніх справ України і Державною судовою адміністрацією України - щодо відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності, наявність судимості, її зняття, погашення;
 
   1) Міністерством внутрішніх справ України і Державною судовою адміністрацією України - щодо відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності, наявність судимості, її зняття, погашення;
 
609. 2) Міністерством юстиції України та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку - щодо наявності в особи корпоративних прав;
 
   2) Міністерством юстиції України та Національним агентством з цінних паперів та фондового ринку - щодо наявності в особи корпоративних прав;
 
610. 3) Національною комісією - щодо наявності у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, відомостей про кандидата; а також щодо достовірності відомостей, зазначених особою у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік;
 
-183- Ковальчук Н.В.
Підпункт 3 частини четвертої статті 58 викласти у такій редакції:
«3) Національною комісією — щодо наявності у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, відомостей про кандидата;»;
 
Відхилено   3) Національним агентством - щодо наявності у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, відомостей про кандидата; а також щодо достовірності відомостей, зазначених особою у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік;
 
611. 4) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, відповідний орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурний підрозділ обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації - щодо відомостей про стан здоров’я кандидата;
 
-184- Ляшко О.В.
В пункті 4 частини четвертої статті 58 після слів «стан здоров’я» додати слова « (в частині перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я)».
 
Враховано   4) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, відповідний орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурний підрозділ обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації - щодо відомостей про стан здоров’я кандидата (в частині перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я);
 
    -185- Святаш Д.В.
У підпункті 4) частини 4 статті 58 після слів «відомостей про стан здоров'я» доповнити словами « (в частині перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я);».
 
Враховано    
612. 5) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, відповідний орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурний підрозділ обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації, центральний орган виконавчої влади, якому підпорядкований навчальний заклад, керівник навчального закладу - щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання;
 
   5) центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти, відповідний орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим, структурний підрозділ обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації, центральний орган виконавчої влади, якому підпорядкований навчальний заклад, керівник навчального закладу - щодо освіти, наявності у кандидата наукового ступеня, вченого звання;
 
613. 6) Служба безпеки України - щодо наявності в особи допуску до державної таємниці, а також щодо відношення особи до військового обов’язку (в частині персонально-якісного обліку військовозобов’язаних Служби безпеки України);
 
   6) Служба безпеки України - щодо наявності в особи допуску до державної таємниці, а також щодо відношення особи до військового обов’язку (в частині персонально-якісного обліку військовозобов’язаних Служби безпеки України);
 
614. 7) Міністерство оборони України, військові комісаріати Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя - щодо відношення особи до військового обов’язку (за винятком випадків персонально-якісного обліку військовозобов’язаних Служби безпеки України).
 
   7) Міністерство оборони України, військові комісаріати Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя - щодо відношення особи до військового обов’язку (за винятком випадків персонально-якісного обліку військовозобов’язаних Служби безпеки України).
 
615. До проведення спеціальної перевірки можуть бути залучені інші центральні органи виконавчої влади або спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції з метою перевірки відомостей про особу, зазначених у цій статті, або достовірності документів, передбачених цією статтею.
 
   До проведення спеціальної перевірки можуть бути залучені інші центральні органи виконавчої влади або спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції з метою перевірки відомостей про особу, зазначених у цій статті, або достовірності документів, передбачених цією статтею.
 
616. Стаття 59. Результати проведення спеціальної перевірки
 
   Стаття 58. Результати проведення спеціальної перевірки
 
617. 1. Інформація про результати спеціальної перевірки, підписана керівником органу, що проводив перевірку, а в разі його відсутності - особою, яка виконує його обов’язки, або заступником керівника органу відповідно до розподілу функціональних обов’язків, подається до органу, який надіслав відповідний запит, у семиденний строк з дати надходження запиту.
 
-186- Ковальчук Н.В.
частину першу статті 59 викласти у такий редакції:
«1. Інформація про результати спеціальної перевірки, підписана керівником органу, що проводив перевірку, а в разі його відсутності — особою, яка виконує його обов’язки, або заступником керівника органу відповідно до розподілу функціональних обов’язків, подається до органу, який надіслав відповідний запит, у семиденний строк з дати надходження запиту.
Під час проведення спеціальної перевірки між органами (підрозділами), які її проводять, може здійснюватися взаємодія та обмін відомостями щодо особи, зокрема щодо осіб, які претендують на зайняття посад, перебування на яких становить державну таємницю. Такі взаємодія й обмін здійснюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»;
 
Враховано   1. Інформація про результати спеціальної перевірки, підписана керівником органу, що проводив перевірку, а в разі його відсутності — особою, яка виконує його обов’язки, або заступником керівника органу відповідно до розподілу функціональних обов’язків, подається до органу, який надіслав відповідний запит, у семиденний строк з дати надходження запиту.
Під час проведення спеціальної перевірки між органами (підрозділами), які її проводять, може здійснюватися взаємодія та обмін відомостями щодо особи, зокрема щодо осіб, які претендують на зайняття посад, перебування на яких становить державну таємницю. Такі взаємодія й обмін здійснюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
618. 2. Рішення про призначення (обрання) або про відмову у призначенні (обранні) на посаду, пов’язану із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, приймається після проведення спеціальної перевірки.
 
   2. Рішення про призначення (обрання) або про відмову у призначенні (обранні) на посаду, пов’язану із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, приймається після проведення спеціальної перевірки.
 
619. У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту розбіжностей у поданих претендентом на посаду автобіографії та/або декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік посадовою особою (органом), яка (який) організовує проведення спеціальної перевірки, надається можливість претенденту на посаду протягом п’яти робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом та/або виправити таку розбіжність.
 
-187- Ковальчук Н.В.
у абзаці 2 частини другої статті 59 слово «поданих» замінити словом «поданій» і слова «та/або декларації» та «за минулий рік» виключити;
 
Відхилено   У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки факту розбіжностей у поданих претендентом на посаду автобіографії та/або декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік посадовою особою (органом), яка (який) організовує проведення спеціальної перевірки, надається можливість претенденту на посаду протягом п’яти робочих днів надати письмове пояснення за таким фактом та/або виправити таку розбіжність.
 
620. У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки відомостей про претендента на посаду, які не відповідають встановленим законодавством вимогам для зайняття посади, посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на цю посаду, відмовляє претенденту у призначенні (обранні) на посаду.
 
   У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки відомостей про претендента на посаду, які не відповідають встановленим законодавством вимогам для зайняття посади, посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на цю посаду, відмовляє претенденту у призначенні (обранні) на посаду.
 
621. У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки та розгляду вищезазначених пояснень претендента на посаду факту подання ним підроблених документів або неправдивих відомостей, посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на цю посаду, повідомляє протягом трьох робочих днів про виявлений факт правоохоронні органи та відмовляє претенденту у призначенні (обранні) на посаду.
 
   У разі встановлення за результатами спеціальної перевірки та розгляду вищезазначених пояснень претендента на посаду факту подання ним підроблених документів або неправдивих відомостей, посадова особа (орган), яка (який) здійснює призначення (обрання) на цю посаду, повідомляє протягом трьох робочих днів про виявлений факт правоохоронні органи та відмовляє претенденту у призначенні (обранні) на посаду.
 
622. Особа, щодо якої за результатами спеціальної перевірки встановлено обставини, які є підставою для відмови у призначенні (обранні) на посаду, вважається такою, що не пройшла спеціальну перевірку.
 
   Особа, щодо якої за результатами спеціальної перевірки встановлено обставини, які є підставою для відмови у призначенні (обранні) на посаду, вважається такою, що не пройшла спеціальну перевірку.
 
623. Повноваження особи, зазначеної в абзаці сьомому частини першої статті 57 цього Закону, достроково припиняються без припинення повноважень депутата ради, а відповідна особа звільняється з відповідної посади без прийняття рішення відповідної ради у випадку, якщо вона не пройшла спеціальну перевірку або не надала у встановлений цим Законом строк згоди на проведення спеціальної перевірки.
 
   Повноваження особи, зазначеної в абзаці сьомому частини першої статті 57 цього Закону, достроково припиняються без припинення повноважень депутата ради, а відповідна особа звільняється з відповідної посади без прийняття рішення відповідної ради у випадку, якщо вона не пройшла спеціальну перевірку або не надала у встановлений цим Законом строк згоди на проведення спеціальної перевірки.
 
624. Рішення про відмову у призначенні (обранні) на посаду за результатами спеціальної перевірки може бути оскаржено до суду.
 
   Рішення про відмову у призначенні (обранні) на посаду за результатами спеціальної перевірки може бути оскаржено до суду.
 
625. 3. Орган, на посаду в якому претендує особа, на підставі одержаної інформації готує довідку про результати спеціальної перевірки за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України. Щодо кандидатів на зайняття посад (крім посади судді), призначення (обрання) на які здійснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України, таку довідку готує відповідний структурний підрозділ Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України або Секретаріату Кабінету Міністрів України.
 
   3. Орган, на посаду в якому претендує особа, на підставі одержаної інформації готує довідку про результати спеціальної перевірки за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України. Щодо кандидатів на зайняття посад (крім посади судді), призначення (обрання) на які здійснюється Президентом України, Верховною Радою України або Кабінетом Міністрів України, таку довідку готує відповідний структурний підрозділ Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України або Секретаріату Кабінету Міністрів України.
 
626. Особи, щодо яких проведена спеціальна перевірка, мають право на ознайомлення з довідкою про результати спеціальної перевірки та в разі незгоди з результатами перевірки можуть подати відповідному органу державної влади, органу місцевого самоврядування свої зауваження у письмовій формі. Ці зауваження підлягають розгляду у семиденний строк з дня їх надходження.
 
   Особи, щодо яких проведена спеціальна перевірка, мають право на ознайомлення з довідкою про результати спеціальної перевірки та в разі незгоди з результатами перевірки можуть подати відповідному органу державної влади, органу місцевого самоврядування свої зауваження у письмовій формі. Ці зауваження підлягають розгляду у семиденний строк з дня їх надходження.
 
627. Інформація про результати спеціальної перевірки та документи щодо її проведення є конфіденційними, якщо вони не містять відомостей, що становлять державну таємницю.
 
   Інформація про результати спеціальної перевірки та документи щодо її проведення є конфіденційними, якщо вони не містять відомостей, що становлять державну таємницю.
 
628. Документи, що були подані особою, яка претендувала на зайняття посади, для проведення спеціальної перевірки у разі призначення (обрання) її на посаду передаються для зберігання в особовій справі, а в разі відмови у призначенні (обранні) на посаду повертаються цій особі під розписку, крім випадків, коли встановлено неправдивість цих документів та інших випадків, передбачених законом.
 
   Документи, що були подані особою, яка претендувала на зайняття посади, для проведення спеціальної перевірки у разі призначення (обрання) її на посаду передаються для зберігання в особовій справі, а в разі відмови у призначенні (обранні) на посаду повертаються цій особі під розписку, крім випадків, коли встановлено неправдивість цих документів та інших випадків, передбачених законом.
 
629. Довідка про результати спеціальної перевірки додається до документів, поданих особою, або до особової справи, якщо прийнято рішення про її призначення (обрання) на посаду.
 
   Довідка про результати спеціальної перевірки додається до документів, поданих особою, або до особової справи, якщо прийнято рішення про її призначення (обрання) на посаду.
 
630. Стаття 60. Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
 
   Стаття 59. Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
 
631. 1. Відомості про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, що формується та ведеться Національною комісією. Відомості про осіб, які входять до особового складу органів, що провадять оперативно-розшукову або розвідувальну чи контррозвідувальну діяльність, належність якого до вказаних органів становить державну таємницю, та яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, вносяться до розділу з обмеженим доступом Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
 
   1. Відомості про осіб, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, дисциплінарної або цивільно-правової відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, що формується та ведеться Національним агентством. Відомості про осіб, які входять до особового складу органів, що провадять оперативно-розшукову або розвідувальну чи контррозвідувальну діяльність, належність якого до вказаних органів становить державну таємницю, та яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, вносяться до розділу з обмеженим доступом Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
 
632. Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, порядок його формування та ведення затверджуються Національною комісією.
 
   Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, порядок його формування та ведення затверджуються Національним агентством.
 
633. Відомості про фізичних осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, протягом трьох робочих днів з дня надходження з Державної судової адміністрації України до Національної комісії електронної копії рішення суду, яке набрало законної сили, з Єдиного державного реєстру судових рішень.
 
   Відомості про фізичних осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також про юридичних осіб, до яких застосовано заходи кримінально-правового характеру у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, протягом трьох робочих днів з дня надходження з Державної судової адміністрації України до Національного агентства електронної копії рішення суду, яке набрало законної сили, з Єдиного державного реєстру судових рішень.
 
634. Відомості про накладення дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, протягом трьох робочих днів з дня надходження до Національної комісії від кадрової служби державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, а також підприємства, установи та організації завіреної в установленому порядку паперової копії наказу про накладення дисциплінарного стягнення.
 
   Відомості про накладення дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення вносяться до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, протягом трьох робочих днів з дня надходження до Національного агентства від кадрової служби державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, а також підприємства, установи та організації завіреної в установленому порядку паперової копії наказу про накладення дисциплінарного стягнення.
 
635. 2. Інформація з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, про внесення відомостей про особу до зазначеного Реєстру або про відсутність відомостей про таку особу подається:
 
   2. Інформація з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, про внесення відомостей про особу до зазначеного Реєстру або про відсутність відомостей про таку особу подається:
 
636. на запит державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з метою проведення спеціальної перевірки відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
 
   на запит державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування з метою проведення спеціальної перевірки відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;
 
637. на запит правоохоронних органів у разі необхідності отримання такої інформації в рамках кримінального або адміністративного провадження або на запит прокурора в рамках здійснення нагляду за додержанням вимог і застосуванням законів;
 
   на запит правоохоронних органів у разі необхідності отримання такої інформації в рамках кримінального або адміністративного провадження або на запит прокурора в рамках здійснення нагляду за додержанням вимог і застосуванням законів;
 
638. у разі звернення фізичної особи (уповноваженої нею особи) або уповноваженого представника юридичної щодо отримання відомостей про себе або юридичну особу, яку він представляє.
 
   у разі звернення фізичної особи (уповноваженої нею особи) або уповноваженого представника юридичної щодо отримання відомостей про себе або юридичну особу, яку він представляє.
 
639. 3. Національна комісія забезпечує оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, протягом трьох робочих днів після їх внесення до Реєстру.
 
   3. Національне агентство забезпечує оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті відомостей з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, протягом трьох робочих днів після їх внесення до Реєстру.
 
640. Відкритими для безоплатного цілодобового доступу є такі відомості про фізичну особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення:
 
   Відкритими для безоплатного цілодобового доступу є такі відомості про фізичну особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення:
 
641. 1) прізвище, ім’я, по батькові;
 
   1) прізвище, ім’я, по батькові;
 
642. 2) місце роботи, посада на час вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
 
   2) місце роботи, посада на час вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
 
643. 3) склад корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
 
   3) склад корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення;
 
644. 4) вид покарання (стягнення);
 
   4) вид покарання (стягнення);
 
645. 5) спосіб вчинення дисциплінарного корупційного проступку;
 
   5) спосіб вчинення дисциплінарного корупційного проступку;
 
646. 6) вид дисциплінарного стягнення.
 
   6) вид дисциплінарного стягнення.
 
647. Відкритими для безоплатного цілодобового доступу є такі відомості про юридичну особу, до якої застосовано заходи кримінально-правового характеру:
 
   Відкритими для безоплатного цілодобового доступу є такі відомості про юридичну особу, до якої застосовано заходи кримінально-правового характеру:
 
648. 1) назва;
 
   1) назва;
 
649. 2) юридична адреса, код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 
   2) юридична адреса, код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 
650. 3) склад корупційного правопорушення, у зв’язку з вчиненням якого застосовано заходи кримінально-правового характеру;
 
   3) склад корупційного правопорушення, у зв’язку з вчиненням якого застосовано заходи кримінально-правового характеру;
 
651. 4) вид застосованих заходів кримінально-правового характеру.
 
   4) вид застосованих заходів кримінально-правового характеру.
 
652. Зазначені відомості не належать до конфіденційної інформації про особу та не можуть бути обмежені в доступі.
 
   Зазначені відомості не належать до конфіденційної інформації про особу та не можуть бути обмежені в доступі.
 
653. Стаття 61. Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації
 
   Стаття 60. Вимоги щодо прозорості та доступу до інформації
 
654. 1. Особам, зазначеним частині першій статті 3 цього Закону, забороняється:
 
-188- Чумак В.В.
Абзац перший частини першої статті 61 викласти в такій редакції:
«1. Особам, зазначеним у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, а також особам, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, забороняється:».
 
Враховано   1. Особам, зазначеним у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, а також особам, які постійно або тимчасово обіймають посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, або спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків у юридичних особах приватного права незалежно від організаційно-правової форми, забороняється:
 
655. 1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом;
 
   1) відмовляти фізичним або юридичним особам в інформації, надання якої цим фізичним або юридичним особам передбачено законом;
 
656. 2) надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.
 
   2) надавати несвоєчасно, недостовірну чи не в повному обсязі інформацію, яка підлягає наданню відповідно до закону.
 
657. 2. Не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом інформація про:
 
   2. Не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом інформація про:
 
658. 1) розміри, види благодійної та іншої допомоги, що надається фізичним та юридичним особам чи одержується від них особами, зазначеними в пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, або державними органами, органами місцевого самоврядування;
 
   1) розміри, види благодійної та іншої допомоги, що надається фізичним та юридичним особам чи одержується від них особами, зазначеними в пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, або державними органами, органами місцевого самоврядування;
 
659. 2) розміри, види оплати праці, матеріальної допомоги та будь-яких інших виплат з бюджету особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, а також одержані цими особами за правочинами, які підлягають обов’язковій державній реєстрації, а також подарунки, які регулюються цим Законом;
 
   2) розміри, види оплати праці, матеріальної допомоги та будь-яких інших виплат з бюджету особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, а також одержані цими особами за правочинами, які підлягають обов’язковій державній реєстрації, а також подарунки, які регулюються цим Законом;
 
660. 3) передачу в управління належних особам підприємств та корпоративних прав, що здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом;
 
   3) передачу в управління належних особам підприємств та корпоративних прав, що здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом;
 
661. 4) конфлікт інтересів осіб, зазначених у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, та заходи з його врегулювання.
 
   4) конфлікт інтересів осіб, зазначених у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 цього Закону, та заходи з його врегулювання.
 
662. РОЗДІЛ Х
 
   РОЗДІЛ Х
 
663. ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
 
-189- Ковальчук Н.В.
Розділ Х Проекту Закону виключити.
У зв’язку з цим розділи ХІ-ХІІІ вважати розділами Х-ХІІ та статті 66-74 вважати відповідно статтями 62-70;
 
Відхилено   ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ
 
664. Стаття 62. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи
 
   Стаття 61. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи
 
665. 1. Юридичні особи забезпечують розробку та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у діяльності юридичної особи.
 
   1. Юридичні особи забезпечують розробку та вжиття заходів, які є необхідними та обґрунтованими для запобігання і протидії корупції у діяльності юридичної особи.
 
666. 2. Керівник, засновники (учасники) юридичної особи забезпечують регулярну оцінку корупційних ризиків у її діяльності і здійснюють відповідні антикорупційні заходи. Для виявлення та усунення корупційних ризиків у діяльності юридичної особи можуть залучатися незалежні експерти, зокрема для проведення аудиту.
 
   2. Керівник, засновники (учасники) юридичної особи забезпечують регулярну оцінку корупційних ризиків у її діяльності і здійснюють відповідні антикорупційні заходи. Для виявлення та усунення корупційних ризиків у діяльності юридичної особи можуть залучатися незалежні експерти, зокрема для проведення аудиту.
 
667. 3. Особи, зазначені в пункті 3 частини першої статті 3 цього Закону, зобов’язані:
 
-190- Чумак В.В.
Абзац перший частини третьої статті 62 викласти в такій редакції:
«3. Посадові та службові особи юридичних осіб, інші особи, які виконують роботу та перебувають з юридичними особами у трудових відносинах».
 
Враховано   3. Посадові та службові особи юридичних осіб, інші особи, які виконують роботу та перебувають з юридичними особами у трудових відносинах:
 
668. 1) не вчиняти та не брати участь у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю юридичної особи;
 
   1) не вчиняти та не брати участь у вчиненні корупційних правопорушень, пов’язаних з діяльністю юридичної особи;
 
669. 2) утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю юридичної особи;
 
   2) утримуватися від поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов’язане з діяльністю юридичної особи;
 
670. 3) невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності юридичної особи, керівника юридичної особи або засновників (учасників) юридичної особи про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язане з діяльністю юридичної особи;
 
   3) невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності юридичної особи, керівника юридичної особи або засновників (учасників) юридичної особи про випадки підбурення до вчинення корупційного правопорушення, пов’язане з діяльністю юридичної особи;
 
671. 4) невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності юридичної особи, керівника юридичної особи або засновників (учасників) юридичної особи про випадки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками юридичної особи або іншими особами.
 
   4) невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності юридичної особи, керівника юридичної особи або засновників (учасників) юридичної особи про випадки вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень іншими працівниками юридичної особи або іншими особами.
 
672. 5) невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності юридичної особи, керівника юридичної особи або засновників (учасників) юридичної особи про виникнення реального, потенційного або уявного конфлікту інтересів.
 
-191- Осуховський О.І.
В пункті 5 частини третьої статті 62 слова «або уявного» виключити.
 
Враховано   5) невідкладно інформувати посадову особу, відповідальну за запобігання корупції у діяльності юридичної особи, керівника юридичної особи або засновників (учасників) юридичної особи про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів.
 
673. Стаття 63. Антикорупційна програма юридичної особи
 
   Стаття 62. Антикорупційна програма юридичної особи
 
674. 1. Антикорупційною програмою юридичної особи є комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності юридичної особи.
 
   1. Антикорупційною програмою юридичної особи є комплекс правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності юридичної особи.
 
675. 2. В обов’язковому порядку антикорупційна програма затверджується керівниками:
 
   2. В обов’язковому порядку антикорупційна програма затверджується керівниками:
 
676. 1) державних, казенних, комунальних підприємств, та господарських товариств, у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків, середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень;
 
-192- Чумак В.В.
Пункт 1 частини другої статті 63 викласти в такій редакції:
«1) державних, казенних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків), середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень»;
 
Враховано   1) державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків), середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень;
 
    -193- Павленко Р.М.
Пункт 1 частини другої статті 63 викласти у такій редакції:
"1) державних, комунальних підприємств, господарських товариств, у яких державна або комунальна частка перевищує 50 відсотків, обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) яких за рік перевищує сімдесят мільйонів гривень.";
 
Враховано    
677. 2) юридичних осіб, які є учасниками попередньої кваліфікації, учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель».
 
-194- Ляшко О.В.
В пункті 2 частини другої статті 63 після слів «державних закупівель» додати слова «у яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує п’ятдесят осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує сімдесят мільйонів гривень.
 
Відхилено Міжнародними стандартами, зокрема Конвенцією ООН проти корупції не виокремлюється розмір компанії, в якій мають розроблятися та впроваджуватися антикорупційні заходи. Крім того, впровадження подібних програм саме в компаніях, які беруть участь в державних закупівлях, передбачене рекомендацією 3.5 за результатами Другого раунду моніторингу України в рамках Стамбульського плану дій по боротьбі з корупцією.  2) юридичних осіб, які є учасниками попередньої кваліфікації, учасниками процедури закупівлі відповідно до Закону України «Про здійснення державних закупівель».
 
678. 3. Антикорупційна програма затверджується після її обговорення з працівниками юридичної особи. Текст антикорупційної програми повинен перебувати у постійному відкритому доступі для працівників юридичної особи.
 
   3. Антикорупційна програма затверджується після її обговорення з працівниками юридичної особи. Текст антикорупційної програми повинен перебувати у постійному відкритому доступі для працівників юридичної особи.
 
679. 4. Положення антикорупційної програми включаються до трудових договорів, правил внутрішнього розпорядку юридичної особи, а також можуть включатися до договорів, які укладаються юридичною особою.
 
-195- Пилипенко В.П.
В частині третій статті 63 перше речення замінити реченням такого змісту: «У випадках, передбачених частиною другою цієї статті Антикорупційна програма затверджується керівником юридичної особи після її обговорення з працівниками юридичної особи.»
 
Відхилено   4. Положення антикорупційної програми включаються до трудових договорів, правил внутрішнього розпорядку юридичної особи, а також можуть включатися до договорів, які укладаються юридичною особою.
 
680. 5. В юридичних особах, вказаних у частині другій цієї статті, для реалізації антикорупційної програми запроваджується посада Уповноваженого з антикорупційної програми (далі - Уповноважений), правовий статус якої визначається цим Законом.
 
-196- Пилипенко В.П.
Частину четверту статті 63 викласти у такій редакції:
«4. Положення щодо обов’язковості дотримання антикорупційної програми можуть включатися до трудових договорів, правил внутрішнього розпорядку юридичної особи, а також можуть включатися до цивільно-правових договорів, які укладаються юридичною особою.»
 
Відхилено   5. В юридичних особах, вказаних у частині другій цієї статті, для реалізації антикорупційної програми запроваджується посада Уповноваженого з антикорупційної програми (далі - Уповноважений), правовий статус якої визначається цим Законом.
 
    -197- Павленко Р.М.
частину п'яту статті 63 виключити;
 
Відхилено    
681. 6. Антикорупційна програма юридичних осіб, вказаних у частині другій цієї статті, підлягає погодженню Національною комісією.
 
-198- Пилипенко В.П.
Частину п’яту статті 63 викласти в такій редакції:
«5. В юридичних особах, вказаних у пункті 1) частини другої цієї статті, для реалізації антикорупційної програми запроваджується посада Уповноваженого з антикорупційної програми (далі – Уповноважений), правовий статус якої визначається цим Законом. В інших юридичних особах для реалізації антикорупційної програми призначається особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми.»
 
Відхилено      
682. Стаття 64. Вимоги до антикорупційної програми юридичної особи
 
-199- Пилипенко В.П.
В частині шостій статті 63 слова «частині другій» замінити словами «пункті 1 частини другої».
 
Відхилено   Стаття 63. Вимоги до антикорупційної програми юридичної особи
 
683. 1. Антикорупційна програма юридичних осіб, вказаних у частині другій статті 63 цього Закону, повинна містити:
 
-200- Павленко Р.М.
пункти 5, 6, 8, 10, 11 частини першої статті 64 виключити;
 
Відхилено   1. Антикорупційна програма юридичних осіб, вказаних у частині другій статті 63 цього Закону, повинна містити:
 
684. 1) сферу застосування та коло осіб, на які поширюються її положення;
 
   1) сферу застосування та коло осіб, на які поширюються її положення;
 
685. 2) вичерпний перелік та опис антикорупційних заходів, стандартів, процедур та порядок їх виконання (застосування), зокрема порядок проведення періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності юридичної особи;
 
   2) вичерпний перелік та опис антикорупційних заходів, стандартів, процедур та порядок їх виконання (застосування), зокрема порядок проведення періодичної оцінки корупційних ризиків у діяльності юридичної особи;
 
686. 3) норми професійної етики працівників юридичної особи;
 
   3) норми професійної етики працівників юридичної особи;
 
687. 4) права і обов’язки працівників та засновників (учасників) юридичної особи у зв’язку із запобіганням і протидією корупції у діяльності юридичної особи;
 
   4) права і обов’язки працівників та засновників (учасників) юридичної особи у зв’язку із запобіганням і протидією корупції у діяльності юридичної особи;
 
688. 5) права і обов’язки Уповноваженого як посадової особи, відповідальної за запобігання корупції, та підпорядкованих йому працівників (у разі їх наявності).
 
-201- Пилипенко В.П.
В пункті 5 частини першої статті 64 слова «, відповідальної за запобігання корупції,» замінити словами «або особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми»
 
Відхилено   5) права і обов’язки Уповноваженого як посадової особи, відповідальної за запобігання корупції, та підпорядкованих йому працівників (у разі їх наявності).
 
689. 6) порядок регулярного звітування Уповноваженого перед засновниками (учасниками) юридичної особи;
 
-202- Пилипенко В.П.
В пункті 6 частини першої статті 64 після слова «Уповноваженого» доповнити словами «або особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми»
 
Відхилено   6) порядок регулярного звітування Уповноваженого перед засновниками (учасниками) юридичної особи;
 
690. 7) порядок здійснення належного нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням антикорупційної програми у діяльності юридичної особи, а також оцінки її результатів здійснення передбачених нею заходів;
 
   7) порядок здійснення належного нагляду, контролю та моніторингу за дотриманням антикорупційної програми у діяльності юридичної особи, а також оцінки її результатів здійснення передбачених нею заходів;
 
691. 8) умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти підбурення їх до вчинення корупційного правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
 
   8) умови конфіденційності інформування Уповноваженого працівниками про факти підбурення їх до вчинення корупційного правопорушення або про вчинені іншими працівниками чи особами корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
 
692. 9) процедури захисту працівників, що повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення;
 
   9) процедури захисту працівників, що повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення;
 
693. 10) процедуру інформування Уповноваженого працівниками про виникнення реального, потенційного або уявного конфлікту інтересів, а також порядок врегулювання виявленого конфлікту інтересів;
 
-203- Осуховський О.І.
В пункті 10 частини першої статті 64 слова «або уявного» виключити.
 
Враховано   10) процедуру інформування Уповноваженого працівниками про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів, а також порядок врегулювання виявленого конфлікту інтересів;
 
    -204- Жванія Д.В.
У пункті 10 частини першої статті 64 виключити слова «або уявного конфлікту інтересів».
 
Враховано    
694. 11) порядок проведення індивідуального консультування Уповноваженим працівників юридичної особи з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур;
 
-205- Пилипенко В.П.
В пункті 11 частини першої статті 64 після слова «Уповноваженим» доповнити словами «або особою, відповідальною за реалізацію антикорупційної програми».
 
Відхилено   11) порядок проведення індивідуального консультування Уповноваженим працівників юридичної особи з питань застосування антикорупційних стандартів та процедур;
 
695. 12) порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції;
 
   12) порядок проведення періодичного підвищення кваліфікації працівників у сфері запобігання і протидії корупції;
 
696. 13) застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, що порушують положення антикорупційної програми;
 
   13) застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників, що порушують положення антикорупційної програми;
 
697. 14) порядок вжиття заходів реагування щодо виявлених фактів корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, зокрема, інформування уповноважених державних органів, проведення внутрішніх розслідувань;
 
   14) порядок вжиття заходів реагування щодо виявлених фактів корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, зокрема, інформування уповноважених державних органів, проведення внутрішніх розслідувань;
 
698. 15) порядок внесення змін до антикорупційної програми.
 
   15) порядок внесення змін до антикорупційної програми.
 
699. Стаття 65. Правовий статус Уповноваженого
 
-206- Пилипенко В.П.
В назві статті 65 після слова «Уповноваженого» доповнити словами «або особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми»
 
Відхилено   Стаття 64. Правовий статус Уповноваженого
 
    -207- Павленко Р.М.
статтю 65 виключити;
 
Немає висновку    
700. 1. Уповноважений є посадовою особою юридичної особи, що призначається відповідно до законодавства про працю керівником юридичної особи або її учасниками (засновниками) у порядку, передбаченому статутом та ухваленою антикорупційною програмою.
 
-208- Пилипенко В.П.
В абзаці першому частини першої статті 65 слова «законодавства про працю керівником юридичної особи або її учасниками (засновниками) у порядку, передбаченому статутом та ухваленою антикорупційною програмою» замінити словами «цього Закону», а сам абзац доповнити реченням другим такого змісту:
«Особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми, призначається керівником юридичної особи або її учасниками (засновниками) у порядку, передбаченому статутом та антикорупційною програмою.»
 
Немає висновку   1. Уповноважений є посадовою особою юридичної особи, що призначається відповідно до законодавства про працю керівником юридичної особи або її учасниками (засновниками) у порядку, передбаченому ухваленою антикорупційною програмою.
 
    -209- Осуховський О.І.
У частині 1 статті 65 слова «статутом та» виключити.
 
Враховано    
701. Кандидатура особи на посаду Уповноваженого в юридичну особу, вказану у частині другій статті 63 цього Закону, підлягає погодженню з Національною комісією. Кандидатура, яка була відхилена Національною комісією, не може бути подана юридичною особою повторно.
 
-210- Пилипенко В.П.
В абзаці другому частини першої статті 65 слова «частині другій» замінити словами «пункті 1 частини другої»
 
Відхилено      
    -211- Чумак В.В.
Абзац 2 частини 1 статті 65 виключити.
 
Враховано    
702. 2. Уповноваженим може бути фізична особа не молодша тридцяти років, яка має повну вищу економічну або юридичну освіту, і яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.
 
-212- Пилипенко В.П.
В частині другій статті 65 після слова «Уповноваженим» доповнити словами «або особою, відповідальною за реалізацію антикорупційної програми,» а слово «повну» виключити.
 
Відхилено   2. Уповноваженим може бути фізична особа не молодша тридцяти років, яка має повну вищу економічну або юридичну освіту, і яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.
 
703. 3. Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа, яка:
 
-213- Пилипенко В.П.
В частині третій статті 65 після слова «Уповноваженого» доповнити словами «або особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми,»
 
Відхилено   3. Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа, яка:
 
704. 1) має непогашену чи незняту в установленому законом порядку судимість;
 
   1) має непогашену чи незняту в установленому законом порядку судимість;
 
705. 2) визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною;
 
   2) визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною;
 
706. 3) звільнена з посад в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування за порушення присяги або у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, - протягом трьох років з дня такого звільнення.
 
-214- Пилипенко В.П.
Статтю 65 доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Уповноважений або особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми, призначається на посаду строком на два роки. Одна особа не може обіймати цю посаду у певній юридичній особі більш ніж два строки підряд.»
У зв’язку з чим частини четверту–шосту вважати частинами п’ятою–сьомою.
 
Відхилено   3) звільнена з посад в державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування за порушення присяги або у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, - протягом трьох років з дня такого звільнення.
 
707. 4. Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених у пункті 1, підпункті а) пункту 2 частини 1 цього Закону, а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю юридичної особи.
 
-215- Пилипенко В.П.
В частині четвертій статті 65 після слова «Уповноваженого» доповнити словами «або особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми,»
Частину четверту статті 65 доповнити абзацом третім такого змісту:
«У разі виникнення обставин несумісності, особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми, у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов’язана повідомити про це керівника юридичної особи. Особа, відповідальна за реалізацію антикорупційної програми, звільняється припиняє виконання функцій щодо реалізації антикорупційної програми за власним бажанням або за рішенням керівника. Припинення виконання функцій щодо реалізації антикорупційної програми, не є підставою для звільнення такої особи.»
 
Відхилено   4. Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених у пункті 1, підпункті а) пункту 2 частини 1 цього Закону, а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю юридичної особи.
 
708. У разі виникнення обставин несумісності, Уповноважений у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов’язаний повідомити про це керівника юридичної особи з одночасним поданням заяви про розірвання трудового договору за власною ініціативою.
 
   У разі виникнення обставин несумісності, Уповноважений у дводенний строк з дня виникнення таких обставин зобов’язаний повідомити про це керівника юридичної особи з одночасним поданням заяви про розірвання трудового договору за власною ініціативою.
 
709. 5. Уповноважений може бути звільнений з посади достроково в разі:
 
   5. Уповноважений може бути звільнений з посади достроково в разі:
 
710. 1) розірвання трудового договору за ініціативи Уповноваженого;
 
   1) розірвання трудового договору за ініціативи Уповноваженого;
 
711. 2) розірвання трудового договору з ініціативи керівника юридичної особи або її засновників (учасників). Особа, що працює на посаді Уповноваженого в юридичній особі, вказаній у частині другій статті 63 цього Закону, може бути звільнена за умови надання згоди Національною комісією;
 
   2) розірвання трудового договору з ініціативи керівника юридичної особи або її засновників (учасників). Особа, що працює на посаді Уповноваженого в юридичній особі, вказаній у частині другій статті 63 цього Закону, може бути звільнена за умови надання згоди Національним агентством;
 
712. 3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється за рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
 
   3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється за рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
 
713. 4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
 
   4) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання його безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
 
714. 5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
 
   5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;
 
715. 6) смерті.
 
   6) смерті.
 
716. 6. Про звільнення особи з посади Уповноваженого керівник юридичної особи письмово повідомляє Національну комісію протягом двох робочих днів та забезпечує невідкладне подання нової кандидатури на вказану посаду.
 
   6. Про звільнення особи з посади Уповноваженого керівник юридичної особи письмово повідомляє Національне агентство протягом двох робочих днів та забезпечує невідкладне подання нової кандидатури на вказану посаду.
 
717. Розділ ХІ
 
   Розділ ХІ
 
718. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЙНІ АБО ПОВ’ЯЗАНІ
 
   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЙНІ АБО ПОВ’ЯЗАНІ
 
719. З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА УСУНЕННЯ
 
   З КОРУПЦІЄЮ ПРАВОПОРУШЕННЯ ТА УСУНЕННЯ
 
720. ЇХ НАСЛІДКІВ
 
   ЇХ НАСЛІДКІВ
 
721. Стаття 66. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення
 
   Стаття 65. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення
 
722. 1. За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи, зазначені в частині першій статті 3 цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.
 
   1. За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи, зазначені в частині першій статті 3 цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.
 
723. У разі вчинення від імені та в інтересах юридичної особи її уповноваженою особою злочину самостійно або у співучасті до юридичної особи у випадках, визначених Кримінальним кодексом України, застосовуються заходи кримінально-правового характеру.
 
-216- Павленко Р.М.
абзац другий частини першої статті 66 виключити;
 
Відхилено   У разі вчинення від імені та в інтересах юридичної особи її уповноваженою особою злочину самостійно або у співучасті до юридичної особи у випадках, визначених Кримінальним кодексом України, застосовуються заходи кримінально-правового характеру.
 
724. 2. Особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.
 
-217- Павленко Р.М.
частину другу статті 66 виключити;
 
Відхилено   2. Особа, яка вчинила корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, однак судом не застосовано до неї покарання або не накладено на неї стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, пов’язаними з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.
 
725. 3. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, або невиконанню вимог цього Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національної комісії рішенням керівника органу, підприємства, установи, організації, в якому працює особа, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
   3. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, або невиконанню вимог цього Закону в інший спосіб, за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або приписом Національного агентства рішенням керівника органу, підприємства, установи, організації, в якому працює особа, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
726. 4. Обмеження щодо заборони особі, звільненій з посади у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, встановлюється виключно за вмотивованим рішенням суду, якщо інше не передбачено законом.
 
   4. Обмеження щодо заборони особі, звільненій з посади у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, встановлюється виключно за вмотивованим рішенням суду, якщо інше не передбачено законом.
 
727. 5. Особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.
 
   5. Особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.
 
728. Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання службових повноважень за рішенням керівника органу (установи, підприємства, організації), в якому вона працює, до закінчення розгляду справи судом.
 
   Особа, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути відсторонена від виконання службових повноважень за рішенням керівника органу (установи, підприємства, організації), в якому вона працює, до закінчення розгляду справи судом.
 
729. У разі закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, у зв’язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення відстороненій від виконання службових повноважень особі відшкодовується середній заробіток за час вимушеного прогулу, пов’язаного з таким відстороненням.
 
   У разі закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, у зв’язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення відстороненій від виконання службових повноважень особі відшкодовується середній заробіток за час вимушеного прогулу, пов’язаного з таким відстороненням.
 
730. Стаття 67. Відшкодування збитків, шкоди, завданих державі внаслідок вчинення корупційного правопорушення
 
   Стаття 66. Відшкодування збитків, шкоди, завданих державі внаслідок вчинення корупційного правопорушення
 
731. 1. Збитки, шкода, завдані державі внаслідок вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, підлягають відшкодуванню особою, яка вчинила відповідне правопорушення, в установленому законом порядку.
 
   1. Збитки, шкода, завдані державі внаслідок вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, підлягають відшкодуванню особою, яка вчинила відповідне правопорушення, в установленому законом порядку.
 
732. Стаття 68. Незаконні акти та правочини
 
   Стаття 67. Незаконні акти та правочини
 
733. 1. Нормативно-правові акти, рішення, видані (прийняті) з порушенням вимог цього Закону, підлягають скасуванню органом або посадовою особою, уповноваженою на прийняття чи скасування відповідних актів, рішень, або можуть бути визнані незаконними в судовому порядку за заявою заінтересованої фізичної особи, об’єднання громадян, юридичної особи, прокурора, органу державної влади, зокрема Національної комісії, органу місцевого самоврядування.
 
   1. Нормативно-правові акти, рішення, видані (прийняті) з порушенням вимог цього Закону, підлягають скасуванню органом або посадовою особою, уповноваженою на прийняття чи скасування відповідних актів, рішень, або можуть бути визнані незаконними в судовому порядку за заявою заінтересованої фізичної особи, об’єднання громадян, юридичної особи, прокурора, органу державної влади, зокрема Національного агентства, органу місцевого самоврядування.
 
734. Орган або посадова особа надсилає до Національної комісії протягом трьох робочих днів копію прийнятого рішення про скасування або одержаного для виконання рішення суду про визнання незаконними відповідних актів або рішень.
 
   Орган або посадова особа надсилає до Національного агентства протягом трьох робочих днів копію прийнятого рішення про скасування або одержаного для виконання рішення суду про визнання незаконними відповідних актів або рішень.
 
735. 2. Правочин, укладений внаслідок порушення вимог цього Закону, є нікчемним.
 
-218- Павленко Р.М.
у частині другій статті 68 слова "є нікчемним" замінити словами "може бути визнаним недійсним";
 
Враховано   2. Правочин, укладений внаслідок порушення вимог цього Закону, може бути визнаним недійсним.
 
736. Стаття 69. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення
 
   Стаття 68. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення
 
737. 1. Фізичні та юридичні особи, права яких порушено внаслідок вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення і яким завдано моральної або майнової шкоди, збитків, мають право на відновлення прав, відшкодування збитків, шкоди в установленому законом порядку.
 
   1. Фізичні та юридичні особи, права яких порушено внаслідок вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення і яким завдано моральної або майнової шкоди, збитків, мають право на відновлення прав, відшкодування збитків, шкоди в установленому законом порядку.
 
738. 2. Збитки, шкода, завдані фізичній або юридичній особі внаслідок незаконних рішень, дій або бездіяльності суб’єкта, який здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції, відшкодовуються з Державного бюджету України в установленому законом порядку. Держава, Автономна Республіка Крим, орган місцевого самоврядування, які відшкодували збитки, шкоду, завдану незаконним рішенням, діями або бездіяльністю суб’єкта, що здійснює заходи щодо запобігання та протидії корупції, мають право зворотної вимоги (регресу) до особи, яка завдала збитків, шкоди, у розмірі виплаченого відшкодування (крім відшкодування виплат, пов’язаних із трудовими відносинами, відшкодуванням моральної шкоди).
 
   2. Збитки, шкода, завдані фізичній або юридичній особі внаслідок незаконних рішень, дій або бездіяльності суб’єкта, який здійснює заходи щодо запобігання і протидії корупції, відшкодовуються з Державного бюджету України в установленому законом порядку. Держава, Автономна Республіка Крим, орган місцевого самоврядування, які відшкодували збитки, шкоду, завдану незаконним рішенням, діями або бездіяльністю суб’єкта, що здійснює заходи щодо запобігання та протидії корупції, мають право зворотної вимоги (регресу) до особи, яка завдала збитків, шкоди, у розмірі виплаченого відшкодування (крім відшкодування виплат, пов’язаних із трудовими відносинами, відшкодуванням моральної шкоди).
 
739. Стаття 70. Вилучення незаконно одержаного майна
 
   Стаття 69. Вилучення незаконно одержаного майна
 
740. 1. Кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення корупційного правопорушення, підлягають конфіскації або спеціальній конфіскації за рішенням суду в установленому законом порядку.
 
   1. Кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення корупційного правопорушення, підлягають конфіскації або спеціальній конфіскації за рішенням суду в установленому законом порядку.
 
741. Розділ ХІІ
 
   Розділ ХІІ
 
742. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
 
   МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
 
743. Стаття 71. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання
 
   Стаття 70. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання
 
744. і протидії корупції
 
   і протидії корупції
 
745. 1. Україна відповідно до укладених нею міжнародних договорів здійснює співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції з іноземними державами, міжнародними організаціями, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції.
 
   1. Україна відповідно до укладених нею міжнародних договорів здійснює співробітництво у сфері запобігання і протидії корупції з іноземними державами, міжнародними організаціями, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції.
 
746. 2. Міжнародна правова допомога та інші види міжнародного співробітництва у справах про корупційні правопорушення здійснюються компетентними органами відповідно до законодавства та міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
 
   2. Міжнародна правова допомога та інші види міжнародного співробітництва у справах про корупційні правопорушення здійснюються компетентними органами відповідно до законодавства та міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
 
747. Стаття 72. Міжнародні договори України у сфері запобігання і протидії корупції
 
   Стаття 71. Міжнародні договори України у сфері запобігання і протидії корупції
 
748. 1. У разі якщо міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством про запобігання і протидію корупції, застосовуються правила міжнародних договорів.
 
   1. У разі якщо міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством про запобігання і протидію корупції, застосовуються правила міжнародних договорів.
 
749. Стаття 73. Міжнародний обмін інформацією у сфері
 
   Стаття 72. Міжнародний обмін інформацією у сфері
 
750. запобігання і протидії корупції
 
   запобігання і протидії корупції
 
751. 1. Компетентні органи України можуть надавати відповідним органам іноземних держав та одержувати від них інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, з питань запобігання і протидії корупції з додержанням вимог законодавства та міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
 
   1. Компетентні органи України можуть надавати відповідним органам іноземних держав та одержувати від них інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, з питань запобігання і протидії корупції з додержанням вимог законодавства та міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
 
752. 2. Надання органам іноземних держав інформації з питань, пов’язаних з запобіганням і протидією корупції, можливе лише в разі, якщо ці органи та відповідний компетентний орган України можуть установити такий режим доступу до інформації, який унеможливлює розкриття інформації для інших цілей чи її розголошення у будь-який спосіб, у тому числі шляхом несанкціонованого доступу.
 
   2. Надання органам іноземних держав інформації з питань, пов’язаних з запобіганням і протидією корупції, можливе лише в разі, якщо ці органи та відповідний компетентний орган України можуть установити такий режим доступу до інформації, який унеможливлює розкриття інформації для інших цілей чи її розголошення у будь-який спосіб, у тому числі шляхом несанкціонованого доступу.
 
753. Стаття 74. Заходи щодо повернення в Україну коштів та іншого майна, одержаних внаслідок корупційних правопорушень, і розпоряджання вилученими коштами та іншим майном, одержаними внаслідок корупційних правопорушень
 
   Стаття 73. Заходи щодо повернення в Україну коштів та іншого майна, одержаних внаслідок корупційних правопорушень, і розпоряджання вилученими коштами та іншим майном, одержаними внаслідок корупційних правопорушень
 
754. 1. Україна здійснює заходи щодо повернення в Україну коштів та іншого майна, одержаних внаслідок корупційних правопорушень, і розпоряджається цими коштами та іншим майном відповідно до законодавства та міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
 
   1. Україна здійснює заходи щодо повернення в Україну коштів та іншого майна, одержаних внаслідок корупційних правопорушень, і розпоряджається цими коштами та іншим майном відповідно до законодавства та міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
 
755. Розділ ХІІІ
 
   Розділ ХІІІ
 
756. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
757. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-219- Павленко Р.М.
пункт 1 Розділу ХІІІ "ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ" викласти у такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем початку роботи системи подання та оприлюднення декларацій, передбаченої цим Законом.";
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності.
 
758. 2. Визнати такими, що втратили чинність:
 
-220- Чумак В.В.
Пункт 1 розділу ХІІІ доповнити словами «та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання ним чинності»
 
Враховано   2. Визнати такими, що втратили чинність:
 
759. 1) Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
-221- Ковальчук Н.В.
пункт 1 частини 2 Розділу ХІІІ «ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ» Проекту Закону викласти у такій редакції:
«1) Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» крім положень про подання та перевірку декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;»
 
Відхилено   1) Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
760. 2) Закон України «Про правила етичної поведінки».
 
   2) Закон України «Про правила етичної поведінки».
 
761. 3. До початку роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб’єкти декларування подають декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», вказані декларації підлягають оприлюдненню в порядку, встановленому зазначеним Законом.
 
-222- Ковальчук Н.В.
Частину 3 Розділу ХІІІ «ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ» Проекту Закону виключити.
 
Немає висновку   3. До початку роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, суб’єкти декларування подають декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції», вказані декларації підлягають оприлюдненню в порядку, встановленому зазначеним Законом.
3. Декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за період до 1 січня 2015 року подаються до Національного агентства з питань запобігання корупції в обсязі та за формою, передбаченими Додатком до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».
 
    -223- Чумак В.В.
Пункт 3 Розділу ХІІІ викласти в такій редакції:
«3. Декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за період до 1 січня 2015 року подаються до Національної комісії з питань запобігання корупції в обсязі та за формою, передбаченими Додатком до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».
 
Враховано    
    -224- Павленко Р.М.
пункт 3 Розділу ХІІІ "ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ" виключити;
 
Немає висновку    
762. 4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
-225- Табачнік Я.П.
Розділ ХІІІ «Прикінцеві положення» доповнити новою частиною 4 такого змісту:
«4. Відомості про вартість майна, зазначеного у пункті 2 та про майно, зазначене у пункті 3 частини 1 статті 47 цього Закону подаються щодо майна, придбаного після набрання чинності цим Законом».
У зв’язку з цим частини 4-6 вважати відповідно частинами 5-7.
 
Немає висновку   4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
763. 1) У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):
 
   1) У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):
 
764. у частині першій статті 36:
 
   у частині першій статті 36:
 
765. пункт 71 викласти в такій редакції:
 
-226- Пилипенко В.П.
Абзаци 3-4 пункту 1 частини 4 Розділу ХІІІ «Прикінцеві положення» виключити.
 
Немає висновку   пункт 71 викласти в такій редакції:
 
766. «71) укладення трудового договору (контракту), всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», встановленим для осіб, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення»;
 
   «71) укладення трудового договору (контракту), всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції», встановленим для осіб, які звільнилися або іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, протягом року з дня її припинення»;
 
767. у пункті 4 частини першої статті 41 слова «засади запобігання і протидії» замінити словом «запобігання», а слово «безпосередньому» замінити словом «прямому»;
 
   у пункті 4 частини першої статті 41 слова «засади запобігання і протидії» замінити словом «запобігання», а слово «безпосередньому» замінити словом «прямому»;
 
768. у статті 235:
 
   у статті 235:
 
769. частину першу після слів «на іншу роботу» доповнити словами «у тому числі у зв’язку з повідомленням про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, «;
 
   частину першу після слів «на іншу роботу» доповнити словами «у тому числі у зв’язку з повідомленням про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, «;
 
770. після частини третьої доповнити частиною такого змісту:
 
-227- Пилипенко В.П.
Абзаци 8-9 пункту 1 частини 4 Розділу ХІІІ «Прикінцеві положення» вилучити виключити.
 
Немає висновку   після частини третьої доповнити частиною такого змісту:
 
771. «У разі наявності підстав для поновлення на роботі працівника, який був звільнений у зв’язку із здійсненим ним або членом його сім’ї повідомленням про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, та за його відмови від такого поновлення орган, який розглядає трудовий спір, приймає рішення про виплату йому компенсації у розмірі шестимісячного середнього заробітку.»;
 
   «У разі наявності підстав для поновлення на роботі працівника, який був звільнений у зв’язку із здійсненим ним або членом його сім’ї повідомленням про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою, та за його відмови від такого поновлення орган, який розглядає трудовий спір, приймає рішення про виплату йому компенсації у розмірі шестимісячного середнього заробітку.»;
 
772. 2) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
   2) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
773. частину першу статті 21 після слів «адміністративне правопорушення» доповнити словами «крім посадової особи»;
 
   частину першу статті 21 після слів «адміністративне правопорушення» доповнити словами «крім посадової особи»;
 
774. пункт 5 частини першої статті 24 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-228- Пилипенко В.П.
Абзаци 3-10 пункту 2 частини 4 Розділу ХІІІ «Прикінцеві положення» вилучити виключити.
 
Немає висновку   пункт 5 частини першої статті 24 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
775. «позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю»;
 
   «позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю»;
 
776. частину першу статті 25 після слів «додаткові адміністративні стягнення; « доповнити словами «позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю тільки як додаткове; «;
 
   частину першу статті 25 після слів «додаткові адміністративні стягнення; « доповнити словами «позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю тільки як додаткове; «;
 
777. у статті 30:
 
   у статті 30:
 
778. назву статті доповнити словами «позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю»;
 
   назву статті доповнити словами «позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю»;
 
779. доповнити статтю частинами п’ятою та шостою такого змісту:
 
   доповнити статтю частинами п’ятою та шостою такого змісту:
 
780. «Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю призначається судом на строк від шести місяців до одного року, незалежно від того, чи передбачене воно в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, коли з урахуванням характеру адміністративного правопорушення, вчиненого за посадою, особи, яка вчинила адміністративне правопорушення та інших обставин справи суд визнає за неможливе збереження за нею права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
 
   «Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю призначається судом на строк від шести місяців до одного року, незалежно від того, чи передбачене воно в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, коли з урахуванням характеру адміністративного правопорушення, вчиненого за посадою, особи, яка вчинила адміністративне правопорушення та інших обставин справи суд визнає за неможливе збереження за нею права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
 
781. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, призначається судом строком на один рік, коли його спеціально передбачено в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу»;
 
   Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, призначається судом строком на один рік, коли його спеціально передбачено в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу»;
 
782. назву глави 13 - А викласти в такій редакції:
 
   назву глави 13 - А викласти в такій редакції:
 
783. «Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією»;
 
   «Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією»;
 
784. статті 172-4-172-8 викласти в такій редакції:
 
   статті 172-4-172-8 викласти в такій редакції:
 
785. «Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
 
   «Стаття 172-4. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності
 
786. Порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики із спорту), або підприємницькою діяльністю -
 
   Порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики із спорту), або підприємницькою діяльністю -
 
787. тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого доходу від підприємницької діяльності чи винагороди від роботи за сумісництвом.
 
   тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого доходу від підприємницької діяльності чи винагороди від роботи за сумісництвом.
 
788. Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляє інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), -
 
   Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляє інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), -
 
789. тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого доходу від такої діяльності.
 
   тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого доходу від такої діяльності.
 
790. Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення -
 
   Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення -
 
791. тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.
 
   тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.
 
792. Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за винятком депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), членів Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій раді юстиції на постійній основі), народних засідателів і присяжних.
 
   Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», за винятком депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад (крім тих, які здійснюють свої повноваження у відповідній раді на постійній основі), членів Вищої ради юстиції (крім тих, які працюють у Вищій раді юстиції на постійній основі), народних засідателів і присяжних.
 
793. Стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків
 
   Стаття 172-5. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків
 
794. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків -
 
   Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків -
 
795. тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого подарунка.
 
   тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого подарунка.
 
796. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення передбачені частиною першою цієї статті -
 
   Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення передбачені частиною першою цієї статті -
 
797. тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого дарунка (пожертви) та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.
 
   тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого дарунка (пожертви) та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.
 
798. Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції».
 
   Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції».
 
799. Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю
 
   Стаття 172-6. Порушення вимог фінансового контролю
 
800. Несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування -
 
   Несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування -
 
801. тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
802. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані -
 
   Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані -
 
803. тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
804. Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення -
 
   Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення -
 
805. тягнуть за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.
 
   тягнуть за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією доходу чи винагороди та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.
 
806. Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, які відповідно до частин першої та другої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 
   Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, які відповідно до частин першої та другої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 
807. Стаття 172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
 
   Стаття 172-7. Порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
 
808. Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів -
 
   Неповідомлення особою у встановлених законом випадках та порядку про наявність у неї реального конфлікту інтересів -
 
809. тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
810. Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів -
 
   Вчинення дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів -
 
811. тягне за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
812. Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення -
 
   Дії, передбачені частиною першою або другою, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення -
 
813. тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.
 
   тягнуть за собою накладення штрафу від чотирьохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.
 
814. Примітка.
 
   Примітка.
 
815. 1. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції».
 
   1. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пунктах 1, 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції».
 
816. 2. У цій статті під реальним конфліктом інтересів слід розуміти суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання вказаних повноважень.
 
   2. У цій статті під реальним конфліктом інтересів слід розуміти суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання вказаних повноважень.
 
817. Стаття 172-8. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень
 
   Стаття 172-8. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень
 
818. Незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, -
 
   Незаконне розголошення або використання в інший спосіб особою у своїх інтересах інформації, яка стала їй відома у зв’язку з виконанням службових повноважень, -
 
819. тягне за собою накладення штрафу від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягне за собою накладення штрафу від ста до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
820. Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»;
 
   Примітка. Суб’єктом правопорушень у цій статті є особи, зазначені у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції»;
 
821. у статті 1729:
 
   у статті 1729:
 
822. в абзаці другому частини першої слова «п’ятдесяти до ста двадцяти п’яти» замінити словами «ста двадцяти п’яти до двохсот п’ятдесяти»;
 
   в абзаці другому частини першої слова «п’ятдесяти до ста двадцяти п’яти» замінити словами «ста двадцяти п’яти до двохсот п’ятдесяти»;
 
823. доповнити частиною другою такого змісту:
 
   доповнити частиною другою такого змісту:
 
824. «Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, -
 
   «Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення, -
 
825. тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
   тягнуть за собою накладення штрафу від двохсот п’ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
826. доповнити статтею 188-44 такого змісту:
 
   доповнити статтею 188-44 такого змісту:
 
827. Стаття 188-44. Невиконання законних вимог (приписів) Національної комісії з питань запобігання корупції
 
   Стаття 188-44. Невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань запобігання корупції
 
828. Невиконання законних вимог (приписів) Національної комісії з питань запобігання корупції щодо усунення порушень законодавства про запобігання і протидію корупції, ненадання інформації, документів, а також порушення встановлених законодавством строків їх надання, надання завідомо недостовірної інформації або не у повному обсязі -
 
   Невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань запобігання корупції щодо усунення порушень законодавства про запобігання і протидію корупції, ненадання інформації, документів, а також порушення встановлених законодавством строків їх надання, надання завідомо недостовірної інформації або не у повному обсязі -
 
829. тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
   тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від ста до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
830. Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, -
 
   Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення, -
 
831. тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
   тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
832. статтю 221 після цифр «188-41» доповнити цифрами «, 188-44»;
 
   статтю 221 після цифр «188-41» доповнити цифрами «, 188-44»;
 
833. пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:
 
   пункт 1 частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:
 
834. «Національної комісії з питань запобігання корупції (стаття 188-44)»;
 
   «Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 188-44)»;
 
835. 3) доповнити Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) статтею 3661 такого змісту:
 
-229- Святаш Д.В.
Підпункт 3) (щодо доповнення до Кримінального кодексу України) пункту 4 Розділу ХІІІ «Прикінцеві положення» виключити.
 
Відхилено Посилення відповідальності за завідомо недостовірне декларування, а також за умисне неподання декларації спрямоване на забезпечення ефективного функціонування системи фінансового контролю за майновим станом публічних службовців у відповідності до рекомендацій експертів Європейської Комісії.  3) доповнити Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) статтею 3661 такого змісту:
 
    -230- Пилипенко В.П.
Пункт 3 частини 4 Розділу ХІІІ «Прикінцеві положення» вилучити.
 
Немає висновку    
836. «Стаття 366-1. Декларування недостовірної інформації
 
   «Стаття 366-1. Декларування недостовірної інформації
 
837. Подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», або умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації -
 
-231- Табачнік Я.П.
У абзаці третьому пункту 3 частини 5 (частина 4 законопроекту щодо змін до Кримінального кодексу України) після слів «зазначеної декларації» доповнити словами «, якщо такі дії призвели до приховування інформації про активи (доходи, майно) суб’єкта декларування на суму, що перевищує 100 мінімальних заробітних плат».
 
Немає висновку   Подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», або умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації -
 
838. карається позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
   карається позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
 
839. Примітка. Суб’єктами декларування є особи, які відповідно до частин першої та другої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;
 
   Примітка. Суб’єктами декларування є особи, які відповідно до частин першої та другої статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;
 
840. 4) у Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144 із наступними змінами):
 
   4) у Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144 із наступними змінами):
 
841. статтю 22 доповнити частиною одинадцятою такого змісту:
 
   статтю 22 доповнити частиною одинадцятою такого змісту:
 
842. «11. Суб’єкт господарювання державного сектора економіки запроваджує антикорупційну програму у порядку, визначеному законом»;
 
   «11. Суб’єкт господарювання державного сектора економіки запроваджує антикорупційну програму у порядку, визначеному законом»;
 
843. статтю 24 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
   статтю 24 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
844. «6. Суб’єкт господарювання комунального сектора економіки запроваджує антикорупційну програму у порядку, визначеному законом».
 
   «6. Суб’єкт господарювання комунального сектора економіки запроваджує антикорупційну програму у порядку, визначеному законом».
 
845. 5) У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 40-42, ст. 492):
 
-232- Пилипенко В.П.
Пункт 5 частини 4 Розділу ХІІІ «Прикінцеві положення» вилучити.
 
Немає висновку   5) У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 40-42, ст. 492):
 
846. частину другу статті 35 доповнити абзацом такого змісту:
 
   частину другу статті 35 доповнити абзацом такого змісту:
 
847. «Національна комісія з питань запобігання корупції може бути залучена як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спора, на стороні позивача у справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або членом його сім’ї про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою.»;
 
   «Національне агентство з питань запобігання корупції може бути залучена як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спора, на стороні позивача у справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або членом його сім’ї про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою.»;
 
848. абзац другий статті 60 викласти в такій редакції:
 
   абзац другий статті 60 викласти в такій редакції:
 
849. «У справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або членом його сім’ї про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою обов’язок доказування правомірності прийнятих при цьому рішень, вчинених дій покладається на відповідача.»;
 
   «У справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або членом його сім’ї про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою обов’язок доказування правомірності прийнятих при цьому рішень, вчинених дій покладається на відповідача.»;
 
850. 6) частину другу статті 53 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-36, 37, ст. 446; 2010 р., №№ 41-42, 43, 44-45, ст.. 529; 2012 р. № 29, ст. 340) доповнити абзацом такого змісту:
 
-233- Пилипенко В.П.
Пункт 6 частини 4 Розділу ХІІІ «Прикінцеві положення» вилучити.
 
Немає висновку   6) частину другу статті 53 Кодексу адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-36, 37, ст. 446; 2010 р., №№ 41-42, 43, 44-45, ст.. 529; 2012 р. № 29, ст. 340) доповнити абзацом такого змісту:
 
851. «Національна комісія з питань запобігання корупції може бути залучена як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спора, на стороні позивача у справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або членом його сім’ї про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою.»;
 
   «Національне агентство з питань запобігання корупції може бути залучена як третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спора, на стороні позивача у справах щодо застосування керівником або роботодавцем чи створення ним загрози застосування негативних заходів впливу до позивача (звільнення, примушування до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) у зв’язку з повідомленням ним або членом його сім’ї про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою.»;
 
852. 7) у Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88):
 
   7) у Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88):
 
853. частину першу статті 155 доповнити словами «а про відсторонення від посади члена Національної комісії з питань запобігання корупції - Генеральний прокурор України або його заступник»;
 
   частину першу статті 155 доповнити словами «а про відсторонення від посади члена Національного агентства з питань запобігання корупції - Генеральний прокурор України або його заступник»;
 
854. частину першу статті 158 після слова «прокурор» доповнити словами «а щодо члена Національної комісії з питань запобігання корупції Генеральний прокурор України або його заступник»;
 
   частину першу статті 158 після слова «прокурор» доповнити словами «а щодо члена Національного агентства з питань запобігання корупції Генеральний прокурор України або його заступник»;
 
855. частину першу статті 480 доповнити пунктом такого змісту:
 
   частину першу статті 480 доповнити пунктом такого змісту:
 
856. «9) члена Національної комісії з питань запобігання корупції»;
 
   «9) члена Національного агентства з питань запобігання корупції»;
 
857. пункт 2 частини першої статті 481 після слів «заступникам Генерального прокурора України» доповнити словами «члену Національної комісії з питань запобігання корупції»;
 
   пункт 2 частини першої статті 481 після слів «заступникам Генерального прокурора України» доповнити словами «члену Національного агентства з питань запобігання корупції»;
 
858. 8) доповнити статтю 8 Закону України «Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212; 2005 р., № 34, ст. 445) новими частинами та приміткою такого змісту:
 
-234- Святаш Д.В.
Підпункт 8) (щодо доповнень до Закону України «Про статус народного депутата України») пункту 4 Розділу ХІІІ «Прикінцеві положення» виключити.
 
Враховано      
    -235- Пилипенко В.П.
Пункт 8 частини 4 Розділу ХІІІ «Прикінцеві положення» вилучити.
 
Немає висновку    
859. «4. У разі виникнення у народного депутата України реального чи потенційного конфлікту інтересів він зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня письмово поінформувати про це комітет, визначений Верховною Радою України.
 
      
860. 5. Народний депутат України не може брати участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень комітетами Верховної Ради України, ініціювати депутатські запити та звернення з питань, щодо яких у нього наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів.
 
      
861. Народний депутат України бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень Верховною Радою України питань, щодо яких у нього наявний конфлікт інтересів, за умови публічного оголошення про це під час пленарного засідання Верховної Ради України, на якому розглядається відповідне питання.
 
-236- Осуховський О.І.
Абзац другий частини п’ятої статті 8 Закону України «Про статус народного депутата України» в редакції проекту після слів «за умови» доповнити словом «самостійного».
 
Відхилено      
862. 6. Здійснення контролю за дотриманням народними депутатами України вимог частини п’ятої цієї статті, надання народним депутатам України консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з неправомірною вигодою та подарунками покладається на комітет, визначений Верховною Радою України.
 
-237- Осуховський О.І.
Частину шосту статті 8 Закону України «Про статус народного депутата України» в редакції проекту після слів «поводження з» доповнити словами «майном, що може бути».
 
Відхилено      
863. Примітка. Терміни «реальний конфлікт інтересів», «потенційний конфлікт інтересів», «неправомірна вигода», «подарунок» вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції»;
 
      
864. 9) У Законі України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490; 2012 р., № 12-13, ст. 82; 2013 р., № 14, ст. 89):
 
   9) У Законі України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490; 2012 р., № 12-13, ст. 82; 2013 р., № 14, ст. 89):
 
865. статтю 9 доповнити новою частиною такого змісту:
 
   статтю 9 доповнити новою частиною такого змісту:
 
866. «Особливості регулювання правового становища членів й службовців апарату та територіальних органів Національної комісії з питань запобігання корупції визначаються законом»;
 
   «Особливості регулювання правового становища членів й службовців апарату та територіальних органів Національного агентства з питань запобігання корупції визначаються законом»;
 
867. в абзаці третьому статті 12 слова «або на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення» виключити;
 
   в абзаці третьому статті 12 слова «або на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення» виключити;
 
868. статтю 13 викласти в такій редакції:
 
   статтю 13 викласти в такій редакції:
 
869. «Стаття 13. Фінансовий контроль
 
   «Стаття 13. Фінансовий контроль
 
870. Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, а також державний службовець подає декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції»;
 
   Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, а також державний службовець подає декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції»;
 
871. частину першу статті 14 після слів «а також за» доповнити словами «порушення правил професійної етики, інший»;
 
   частину першу статті 14 після слів «а також за» доповнити словами «порушення правил професійної етики, інший»;
 
872. в частині шостій статті 15 слова «засади запобігання і протидії» замінити словом «запобігання»;
 
   в частині шостій статті 15 слова «засади запобігання і протидії» замінити словом «запобігання»;
 
873. частину першу статті 16 викласти в такій редакції:
 
   частину першу статті 16 викласти в такій редакції:
 
874. «На державних службовців поширюються вимоги та обмеження, передбачені Законом України «Про запобігання корупції»;
 
   «На державних службовців поширюються вимоги та обмеження, передбачені Законом України «Про запобігання корупції»;
 
875. статтю 161 викласти в такій редакції:
 
   статтю 161 викласти в такій редакції:
 
876. «Стаття 161. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
 
   «Стаття 161. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
 
877. Державні службовці зобов’язані дотримуватися правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»;
 
   Державні службовці зобов’язані дотримуватися правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»;
 
878. частину четверту статті 22 викласти в такій редакції:
 
   частину четверту статті 22 викласти в такій редакції:
 
879. «Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою у разі вчинення ним корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, здійснюється у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»;
 
   «Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою у разі вчинення ним корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, здійснюється у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»;
 
880. пункт 7 частини першої статті 30 виключити;
 
   пункт 7 частини першої статті 30 виключити;
 
881. в частині дванадцятій статті 37 слова «відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами «адміністративної відповідальності за вчинене правопорушення, пов’язане з корупцією»;
 
   в частині дванадцятій статті 37 слова «відповідальності за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, пов’язаного з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції» замінити словами «адміністративної відповідальності за вчинене правопорушення, пов’язане з корупцією»;
 
882. 10) У Законі України «Про Конституційний Суд України» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 49, ст. 272; 2006 р., № 41, ст. 355, № 42, ст. 383; 2009 р., № 31, ст. 461; 2010 р., №№ 41-45, ст. 529; 2011 р., № 10, ст. 63; 2013 р., № 14, ст. 89):
 
   10) У Законі України «Про Конституційний Суд України» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 49, ст. 272; 2006 р., № 41, ст. 355, № 42, ст. 383; 2009 р., № 31, ст. 461; 2010 р., №№ 41-45, ст. 529; 2011 р., № 10, ст. 63; 2013 р., № 14, ст. 89):
 
883. у статті 16:
 
   у статті 16:
 
884. в частині третій слова «засади запобігання і протидії» замінити словом «запобігання»;
 
   в частині третій слова «засади запобігання і протидії» замінити словом «запобігання»;
 
885. частини четверту - шосту замінити частиною четвертою такого змісту:
 
   частини четверту - шосту замінити частиною четвертою такого змісту:
 
886. «На суддів Конституційного Суду України поширюються відповідні вимоги та обмеження, встановлені для них Законом України «Про запобігання корупції»;
 
   «На суддів Конституційного Суду України поширюються відповідні вимоги та обмеження, встановлені для них Законом України «Про запобігання корупції»;
 
887. доповнити Закон статтею 191 такого змісту:
 
   доповнити Закон статтею 191 такого змісту:
 
888. «Стаття 191. Конфлікт інтересів
 
   «Стаття 191. Конфлікт інтересів
 
889. Суддя Конституційного Суду України не може брати участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень, виконувати інші повноваження у питаннях, щодо яких у нього наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів.
 
   Суддя Конституційного Суду України не може брати участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень, виконувати інші повноваження у питаннях, щодо яких у нього наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів.
 
890. У випадку наявності у судді Конституційного Суду України реального чи потенційного конфлікту інтересів з питань, які розглядаються в рамках конституційного провадження, суддя Конституційного Суду України повинен протягом одного робочого дня письмово поінформувати про це Конституційний Суд України та заявити самовідвід щодо участі у розгляді відповідного питання.
 
-238- Жванія Д.В.
В абзаці дев’ятому підпункту 10 пункту 4 Розділу ХІІІ «Прикінцеві положення» (другій частині нової статті 19-1) слово «наявності» замінити словом «виявлення».
 
Немає висновку   У випадку наявності у судді Конституційного Суду України реального чи потенційного конфлікту інтересів з питань, які розглядаються в рамках конституційного провадження, суддя Конституційного Суду України повинен протягом одного робочого дня письмово поінформувати про це Конституційний Суд України та заявити самовідвід щодо участі у розгляді відповідного питання.
 
891. З тих самих підстав відвід судді Конституційного Суду України можуть заявити особи, які є учасниками конституційного провадження.
 
   З тих самих підстав відвід судді Конституційного Суду України можуть заявити особи, які є учасниками конституційного провадження.
 
892. Відвід має бути вмотивованим і поданим до початку розгляду питання у формі письмової заяви на адресу Конституційного Суду України. Головуючий на пленарному засіданні Конституційного Суду України зобов’язаний ознайомити учасників засідання із заявою про відвід (самовідвід) судді Конституційного Суду України.
 
   Відвід має бути вмотивованим і поданим до початку розгляду питання у формі письмової заяви на адресу Конституційного Суду України. Головуючий на пленарному засіданні Конституційного Суду України зобов’язаний ознайомити учасників засідання із заявою про відвід (самовідвід) судді Конституційного Суду України.
 
893. Процесуальна ухвала про відвід (самовідвід) приймається на засіданні Конституційного Суду України.
 
   Процесуальна ухвала про відвід (самовідвід) приймається на засіданні Конституційного Суду України.
 
894. Примітка. Терміни «реальний конфлікт інтересів», «потенційний конфлікт інтересів» вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції»;
 
   Примітка. Терміни «реальний конфлікт інтересів», «потенційний конфлікт інтересів» вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції»;
 
895. частину третю статті 63 доповнити словами «, крім випадків, передбачених частиною першою статті 191 цього Закону»;
 
-239- Чумак В.В.
Положення законопроекту про внесення змін до статті 63 Закону України «Про Конституційний Суд України» доповнити словами «в яких вони зобов’язані утриматись від голосування».
 
Враховано   частину третю статті 63 доповнити словами «, крім випадків, передбачених частиною першою статті 191 цього Закону, в яких вони зобов’язані утриматись від голосування»;
 
896. 11) у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2009 р., № 19, ст. 260; 2013 р., № 14, ст. 89):
 
   11) у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2009 р., № 19, ст. 260; 2013 р., № 14, ст. 89):
 
897. у статті 55:
 
   у статті 55:
 
898. частину третю доповнити словами:
 
   частину третю доповнити словами:
 
899. «входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації)»;
 
   «входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації)»;
 
900. абзаци перший - четвертий частини п’ятої замінити абзацом такого змісту:
 
   абзаци перший - четвертий частини п’ятої замінити абзацом такого змісту:
 
901. «Повноваження голови районної, обласної, районної у місті ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови ради»;
 
   «Повноваження голови районної, обласної, районної у місті ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови ради»;
 
902. абзаци перший - четвертий частини четвертої статті 56 замінити абзацом такого змісту:
 
   абзаци перший - четвертий частини четвертої статті 56 замінити абзацом такого змісту:
 
903. «4. Повноваження заступника голови районної у місті, районної ради, першого заступника, заступника голови обласної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата відповідної ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень заступника (першого заступника) голови ради.»;
 
   «4. Повноваження заступника голови районної у місті, районної ради, першого заступника, заступника голови обласної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата відповідної ради в разі звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень заступника (першого заступника) голови ради.»;
 
904. доповнити Закон статтею 591 такого змісту:
 
   доповнити Закон статтею 591 такого змісту:
 
905. «Стаття 591. Конфлікт інтересів
 
   «Стаття 591. Конфлікт інтересів
 
906. 1. У разі виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів сільський, селищний, міський голова, секретар, депутат сільської, селищної, міської ради, голова, заступник голови, депутат районної, обласної, районної у місті ради зобов’язаний негайно повідомити про це відповідну раду шляхом надання відповідної інформації у письмовій формі голові, заступнику голови чи секретарю ради, а також оголошення про це на засіданні ради та утриматися від участі у підготовці, розгляді та прийнятті рішень, щодо яких у нього наявний відповідний конфлікт інтересів.
 
-240- Чумак В.В.
Частину першу статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в редакції проекту викласти в такій редакції:
«1. Сільський, селищний, міський голова, секретар, депутат сільської, селищної, міської ради, голова, заступник голови, депутат районної, обласної, районної у місті ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання».
 
Враховано   1. Сільський, селищний, міський голова, секретар, депутат сільської, селищної, міської ради, голова, заступник голови, депутат районної, обласної, районної у місті ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.
 
907. У випадку повідомлення відповідної ради про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів у діяльності сільського, селищного, міського голови, секретаря, депутата сільської, селищної, міської ради, голови, заступника голови, депутата районної, обласної, районної у місті ради, іншою особою рада приймає рішення про його усунення від участі в підготовці, розгляді та прийнятті рішень, щодо яких у нього наявний відповідний конфлікт інтересів, а також інформує про таку ситуацію спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції та Національну комісію з питань запобігання корупції.
 
      
908. 2. Здійснення контролю за дотриманням вимог частини першої цієї статті, надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з неправомірною вигодою та подарунками покладається на постійну комісію, визначену відповідною радою.
 
-241- Осуховський О.І.
Частину другу статті 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в редакції проекту після слів «поводження з» доповнити словами «майном, що може бути».
 
Враховано   2. Здійснення контролю за дотриманням вимог частини першої цієї статті, надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками покладається на постійну комісію, визначену відповідною радою.
 
909. Примітка. Терміни «реальний конфлікт інтересів», «потенційний конфлікт інтересів», «неправомірна вигода», «подарунок» вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції»;
 
   Примітка. Терміни «реальний конфлікт інтересів», «потенційний конфлікт інтересів», «неправомірна вигода», «подарунок» вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції»;
 
910. у статті 79:
 
   у статті 79:
 
911. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
912. пункт 31 викласти в такій редакції:
 
   пункт 31 викласти в такій редакції:
 
913. «31) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»;
 
   «31) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»;
 
914. пункт 4 виключити;
 
   пункт 4 виключити;
 
915. у частині сьомій:
 
   у частині сьомій:
 
916. у пункті 1 слова частині першій замінити словами та цифрами «пунктах 1, 2, 5, 6 частини першої»;
 
   у пункті 1 слова частині першій замінити словами та цифрами «пунктах 1, 2, 5, 6 частини першої»;
 
917. доповнити після пункту 1 пунктом 2 такого змісту:
 
   доповнити після пункту 1 пунктом 2 такого змісту:
 
918. «2) з підстав, зазначених у пунктах 3, 31 частини першої статті цієї статті - з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду без прийняття рішення відповідної ради»;
 
   «2) з підстав, зазначених у пунктах 3, 31 частини першої статті цієї статті - з дня, наступного за днем одержання радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду без прийняття рішення відповідної ради»;
 
919. у зв’язку з цим пункти 2 та 3 вважати відповідно пунктами 3 та 4;
 
   у зв’язку з цим пункти 2 та 3 вважати відповідно пунктами 3 та 4;
 
920. 12) у Законі України «Про вибори Президента України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 14, ст. 81; 2011 р., № 23, ст. 160; 2013 р., № 7, ст. 64, № 14, ст. 89, № 38, ст. 501; 2014 р., № 16, ст. 582):
 
   12) у Законі України «Про вибори Президента України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 14, ст. 81; 2011 р., № 23, ст. 160; 2013 р., № 7, ст. 64, № 14, ст. 89, № 38, ст. 501; 2014 р., № 16, ст. 582):
 
921. у частині другій статті 48, пункті 5 частини першої та пункті 5 частини другої статті 51 слова «про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру» замінити словами «особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;
 
   у частині другій статті 48, пункті 5 частини першої та пункті 5 частини другої статті 51 слова «про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру» замінити словами «особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;
 
922. у статті 50:
 
   у статті 50:
 
923. частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
924. «1. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року початку виборчого процесу, подається кандидатом на пост Президента України (на паперових носіях та в електронному вигляді) за формою, визначеною відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;
 
   «1. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року початку виборчого процесу, подається кандидатом на пост Президента України (на паперових носіях та в електронному вигляді) за формою, визначеною відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;
 
925. у частині другій слова «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, за дорученням» замінити словами «Національна комісія з питань запобігання корупції за зверненням»;
 
   у частині другій слова «Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, за дорученням» замінити словами «Національне агентство з питань запобігання корупції за зверненням»;
 
926. у частині третій слова «про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру» замінити словами «особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;
 
   у частині третій слова «про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру» замінити словами «особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;
 
927. 13) частину четверту статті 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190; 2007 р., № 7-8, ст. 66; 2008 р. №№ 5-6, 7-8, ст. 78, № 9, уточнення) доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
-242- Павленко Р.М.
підпункт 13) пункту 4 Розділу ХІІІ "ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ" виключити;
 
Враховано      
928. «Національна комісія з питань запобігання корупції здійснює координацію та методичне забезпечення діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції апаратів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Керівники зазначених уповноважених підрозділів (уповноважені особи) призначаються за поданням Національної комісії з питань запобігання корупції»;
 
-243- Осуховський О.І.
Частину п’яту статті 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» в редакції законопроекту після слів «Севастопольської міських» доповнити словом «районних».
 
Враховано      
929. 14) у частині першій статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30 із наступними змінами):
 
-244- Святаш Д.В.
Підпункт 14) (щодо змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність») пункту 4 Розділу ХІІІ «Прикінцеві положення» виключити.
 
Відхилено Доступ Національної комісії до банківської інформації необхідний для ефективного здійснення нею фінансового контролю, визначення наявності конфлікту інтересів тощо.  «13) у частині першій статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5—6, ст. 30 із наступними змінами):
підпункт «в» пункту 4 виключити;
доповнити пунктом 8 такого змісту:
«8) за рішенням суду Національному агентству з питань запобігання корупції стосовно наявності та стану рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи, фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
 
    -245- Павленко Р.М.
підпункт 14) пункту 4 Розділу ХІІІ "ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ" викласти у такій редакції:
«14) у частині першій статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5—6, ст. 30 із наступними змінами):
підпункт «в» пункту 4 виключити;
доповнити пунктом 8 такого змісту:
«8) за рішенням суду Національній комісії з питань запобігання корупції стосовно наявності та стану рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи, фізичної особи — суб’єкта підприємницької діяльності відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
 
Враховано    
930. підпункт «в» пункту 4 виключити;
 
      
931. доповнити пунктом 8 такого змісту:
 
      
932. «8) Національній комісії з питань запобігання корупції на її письмову вимогу стосовно наявності та стану рахунків, операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи, фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;
 
      
933. 15) у Законі України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175; 2013 р., № 14, ст. 89):
 
   14) у Законі України «Про службу в органах місцевого самоврядування» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175; 2013 р., № 14, ст. 89):
 
934. частини третю та четверту статті 5 замінити частиною третьою такого змісту:
 
   частини третю та четверту статті 5 замінити частиною третьою такого змісту:
 
935. «Стосовно осіб, які обрані (затверджені) відповідною радою на посади, зазначені в абзаці третьому статті 3 цього Закону, а також стосовно осіб, які претендують на зайняття зазначених в абзаці четвертому статті 3 цього Закону посад в органах місцевого самоврядування, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції»;
 
   «Стосовно осіб, які обрані (затверджені) відповідною радою на посади, зазначені в абзаці третьому статті 3 цього Закону, а також стосовно осіб, які претендують на зайняття зазначених в абзаці четвертому статті 3 цього Закону посад в органах місцевого самоврядування, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції»;
 
936. у статті 12:
 
   у статті 12:
 
937. пункт 4 частини першої виключити;
 
   пункт 4 частини першої виключити;
 
938. в частині другій слова «засади запобігання і протидії» замінити словом «запобігання»;
 
   в частині другій слова «засади запобігання і протидії» замінити словом «запобігання»;
 
939. статтю 121 викласти в такій редакції:
 
   статтю 121 викласти в такій редакції:
 
940. «Стаття 121. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
 
   «Стаття 121. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
 
941. Посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані дотримуватися правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»;
 
   Посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані дотримуватися правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України «Про запобігання корупції»;
 
942. статтю 13 викласти в такій редакції:
 
   статтю 13 викласти в такій редакції:
 
943. «Стаття 13. Фінансовий контроль
 
   «Стаття 13. Фінансовий контроль
 
944. Посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції»;
 
   Посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції»;
 
945. абзац четвертий частини першої та частину другу статті 20 виключити;
 
   абзац четвертий частини першої та частину другу статті 20 виключити;
 
946. 16) пункт 7 частини першої статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 40, ст. 290; 2013 р., № 14, ст. 89) викласти в такій редакції:
 
   15) пункт 7 частини першої статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 40, ст. 290; 2013 р., № 14, ст. 89) викласти в такій редакції:
 
947. «7) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі або набрання законної сили рішенням суду, яким його притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, та застосовано покарання або накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»;
 
   «7) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за яким його засуджено до позбавлення волі або набрання законної сили рішенням суду, яким його притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, та застосовано покарання або накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»;
 
948. 17) у Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України від 10 лютого 2010 року № 1861-VІ (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133):
 
-246- Святаш Д.В.
Частини першу та другу підпункту 17) (щодо змін до Регламенту Верховної Ради України: стаття 31-1, стаття 37) пункту 4 Розділу ХІІІ «Прикінцеві положення» виключити.
 
Відхилено Необхідним є закріплення на законодавчому рівні правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в діяльності народних депутатів України.  16) у Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України від 10 лютого 2010 року № 1861-VІ (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133):
 
949. доповнити Регламент статтею 311 такого змісту:
«Стаття 311. Обмеження щодо участі в обговоренні у зв’язку з конфліктом інтересів
1. Народний депутат України бере участь на пленарних засіданнях у обговоренні питань, щодо яких у нього наявний конфлікт інтересів, за умови публічного оголошення про це під час пленарного засідання Верховної Ради України, на якому розглядається відповідне питання.»;
статтю 37 доповнити частиною шостою такого змісту:
«6. Народний депутат України бере участь в голосуванні з питань, щодо яких у нього наявний конфлікт інтересів, за умови публічного оголошення про це під час пленарного засідання Верховної Ради України, на якому розглядається відповідне питання.»;
частину другу статті 85 доповнити абзацом такого змісту:
«Не може бути обраний до складу тимчасової спеціальної комісії народний депутат України, у якого у разі обрання виникне реальний чи потенційний конфлікт інтересів з питань, для підготовки і попереднього розгляду яких утворюється відповідна комісія. Народний депутат, кандидатура якого запропонована депутатською фракцією (депутатською групою) до складу тимчасової спеціальної комісії, зобов’язаний повідомити Верховну Раду про неможливість брати участь у роботі тимчасової спеціальної комісії за наявності зазначеної підстави.»;
частину третю статті 87 доповнити пунктом 5 та абзацом такого змісту:
«5) матиме у разі обрання інший реальний чи потенційний конфлікт інтересів з питань, для розслідування яких створюється відповідна комісія.
Не може бути обраний до складу тимчасової спеціальної комісії народний депутат України, у якого у разі обрання виникне реальний чи потенційний конфлікт інтересів з питань, для підготовки і попереднього розгляду яких утворюється вказана комісія.»;
 
   доповнити Регламент статтею 311 такого змісту:
«Стаття 311. Обмеження щодо участі в обговоренні у зв’язку з конфліктом інтересів
1. Народний депутат України бере участь на пленарних засіданнях у обговоренні питань, щодо яких у нього наявний конфлікт інтересів, за умови публічного оголошення про це під час пленарного засідання Верховної Ради України, на якому розглядається відповідне питання.»;
статтю 37 доповнити частиною шостою такого змісту:
«6. Народний депутат України бере участь в голосуванні з питань, щодо яких у нього наявний конфлікт інтересів, за умови публічного оголошення про це під час пленарного засідання Верховної Ради України, на якому розглядається відповідне питання.»;
частину другу статті 85 доповнити абзацом такого змісту:
«Не може бути обраний до складу тимчасової спеціальної комісії народний депутат України, у якого у разі обрання виникне реальний чи потенційний конфлікт інтересів з питань, для підготовки і попереднього розгляду яких утворюється відповідна комісія. Народний депутат, кандидатура якого запропонована депутатською фракцією (депутатською групою) до складу тимчасової спеціальної комісії, зобов’язаний повідомити Верховну Раду про неможливість брати участь у роботі тимчасової спеціальної комісії за наявності зазначеної підстави.»;
частину третю статті 87 доповнити пунктом 5 та абзацом такого змісту:
«5) матиме у разі обрання інший реальний чи потенційний конфлікт інтересів з питань, для розслідування яких створюється відповідна комісія.
Не може бути обраний до складу тимчасової спеціальної комісії народний депутат України, у якого у разі обрання виникне реальний чи потенційний конфлікт інтересів з питань, для підготовки і попереднього розгляду яких утворюється вказана комісія.»;
 
950. у статті 173:
частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Кандидат на посаду спеціального прокурора чи спеціального слідчого подає до Верховної Ради особову картку, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за попередній рік»;
частину шосту доповнити абзацом такого змісту:
«Не може бути обраною до складу тимчасової слідчої комісії особа, у якої у разі обрання виникне реальний чи потенційний конфлікт інтересів у зв’язку з проведенням розслідування, для проведення якого утворюється відповідна комісія. Особа кандидатура якої запропонована депутатською фракцією (депутатською групою) до складу тимчасової слідчої комісії, зобов’язана повідомити відповідний комітет та Верховну Раду про неможливість брати участь у роботі тимчасової слідчої комісії за наявності зазначеної підстави.»;
18) у Законі України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 41-45, ст. 529):
в частині четвертій статті 54:
у пункті 6 слова «засади запобігання і протидії» замінити словом «запобігання»;
пункт сьомий викласти в такій редакції:
«7) подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції»;
статтю 56 доповнити частиною другою такого змісту:
«2. Для розроблення проекту Кодексу суддівської етики, змін до нього, консультування суддів, суддів у відставці, щодо вирішення проблемних питань і надання рекомендацій щодо етичної поведінки суддів, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у їх діяльності, запобігання одержанню неправомірної вигоди чи заборонених законом подарунків, поводження з ними діє комісія з питань суддівської етики.
Комісію з питань суддівської етики утворює і положення про неї затверджує Рада суддів України. Комісія з питань етики діє на громадських засадах. Її діяльність забезпечує апарат Ради суддів України.»;
у частині першій статті 67:
пункт 8 виключити;
доповнити після абзацу одинадцятого новим абзацом такого змісту:
«Кандидат на посаду судді також подає до Національної комісії з питань запобігання корупції в порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;
у пункті 7 частини четвертої статті 75 слова «засади запобігання і протидії» замінити словом «запобігання»;
пункт 6 частини першої статті 83 викласти в такій редакції:
 
   у статті 173:
частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Кандидат на посаду спеціального прокурора чи спеціального слідчого подає до Верховної Ради особову картку, декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за попередній рік»;
частину шосту доповнити абзацом такого змісту:
«Не може бути обраною до складу тимчасової слідчої комісії особа, у якої у разі обрання виникне реальний чи потенційний конфлікт інтересів у зв’язку з проведенням розслідування, для проведення якого утворюється відповідна комісія. Особа кандидатура якої запропонована депутатською фракцією (депутатською групою) до складу тимчасової слідчої комісії, зобов’язана повідомити відповідний комітет та Верховну Раду про неможливість брати участь у роботі тимчасової слідчої комісії за наявності зазначеної підстави.»;
17) у Законі України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 41-45, ст. 529):
в частині четвертій статті 54:
у пункті 6 слова «засади запобігання і протидії» замінити словом «запобігання»;
пункт сьомий викласти в такій редакції:
«7) подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції»;
статтю 56 доповнити частиною другою такого змісту:
«2. Для розроблення проекту Кодексу суддівської етики, змін до нього, консультування суддів, суддів у відставці, щодо вирішення проблемних питань і надання рекомендацій щодо етичної поведінки суддів, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у їх діяльності, запобігання одержанню неправомірної вигоди чи заборонених законом подарунків, поводження з ними діє комісія з питань суддівської етики.
Комісію з питань суддівської етики утворює і положення про неї затверджує Рада суддів України. Комісія з питань етики діє на громадських засадах. Її діяльність забезпечує апарат Ради суддів України.»;
у частині першій статті 67:
пункт 8 виключити;
доповнити після абзацу одинадцятого новим абзацом такого змісту:
«Кандидат на посаду судді також подає до Національного агентства з питань запобігання корупції в порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;
у пункті 7 частини четвертої статті 75 слова «засади запобігання і протидії» замінити словом «запобігання»;
пункт 6 частини першої статті 83 викласти в такій редакції:
 
951. «6) несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції».»;
 
   «6) несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції».»;
 
952. у статті 127:
 
   у статті 127:
 
953. пункт 61 частини 5 викласти в такій редакції:
 
   пункт 61 частини 5 викласти в такій редакції:
 
954. «61) здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції, Голови та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Державної судової адміністрації України та його заступників, приймає рішення про врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів в діяльності вказаних осіб (крім випадків, коли конфлікт інтересів має бути врегульований в порядку, визначеному процесуальним законодавством); «;
 
   «61) здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції, Голови та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Державної судової адміністрації України та його заступників, приймає рішення про врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів в діяльності вказаних осіб (крім випадків, коли конфлікт інтересів має бути врегульований в порядку, визначеному процесуальним законодавством); «;
 
955. доповнити статтю новою частиною шостою такого змісту:
 
   доповнити статтю новою частиною шостою такого змісту:
 
956. «6. У разі виникнення у суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції (крім випадків, коли конфлікт інтересів врегульовується в порядку, визначеному процесуальним законодавством), Голови та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Державної судової адміністрації України реального чи потенційного конфлікту інтересів вони зобов’язані не пізніше наступного робочого дня з моменту виникнення у письмовій формі повідомити про це Раду суддів України.»;
 
   «6. У разі виникнення у суддів Конституційного Суду України та суддів судів загальної юрисдикції (крім випадків, коли конфлікт інтересів врегульовується в порядку, визначеному процесуальним законодавством), Голови та членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Державної судової адміністрації України реального чи потенційного конфлікту інтересів вони зобов’язані не пізніше наступного робочого дня з моменту виникнення у письмовій формі повідомити про це Раду суддів України.»;
 
957. у зв’язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;
 
   у зв’язку з цим частину шосту вважати частиною сьомою;
 
958. 19) у Законі України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 35-36, ст. 491; 2011 р., № 23, ст. 160; 2013, № 7, ст. 64, № 14, ст. 89; 2014 р., № 18-19, ст. 696):
 
   18) у Законі України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 35-36, ст. 491; 2011 р., № 23, ст. 160; 2013, № 7, ст. 64, № 14, ст. 89; 2014 р., № 18-19, ст. 696):
 
959. у пункті 7 частини першої статті 37, пункті 6 частини першої статті 38, пункті 6 частини першої статті 39 слова «про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру» замінити словами «особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;
 
   у пункті 7 частини першої статті 37, пункті 6 частини першої статті 38, пункті 6 частини першої статті 39 слова «про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру» замінити словами «особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;
 
960. частину першу статті 43 викласти в такій редакції:
 
   частину першу статті 43 викласти в такій редакції:
 
961. «1. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року початку виборчого процесу, подається кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови за формою, визначеною відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;
 
   «1. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року початку виборчого процесу, подається кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного, міського голови за формою, визначеною відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;
 
962. 20) частину шосту статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 32, ст. 314; 2013 р., № 14, ст. 89; 2014 р., № 11, ст. 132) викласти в такій редакції:
 
   19) частину шосту статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 32, ст. 314; 2013 р., № 14, ст. 89; 2014 р., № 11, ст. 132) викласти в такій редакції:
 
963. «6. Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», крім відомостей, зазначених в абзаці третьому частини першої статті 48 вказаного Закону»;
 
-247- Осуховський О.І.
В частині шостій статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» слово «третьому» замінити словом «четвертому».
 
Враховано   «6. Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», крім відомостей, зазначених в абзаці четвертому частини першої статті 48 вказаного Закону»;
 
964. 21) у Законі України «Про центральні органи виконавчої влади» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 385; із змінами, внесеними Законом України від 27 лютого 2014 року № 795-VІІ):
 
   20) у Законі України «Про центральні органи виконавчої влади» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 38, ст. 385; із змінами, внесеними Законом України від 27 лютого 2014 року № 795-VІІ):
 
965. статтю 11 доповнити частиною такого змісту:
 
-248- Павленко Р.М.
у підпункті 21 пункту 4 Розділу ХІІІ "ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ" зміни до статті 11 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» виключити.
 
Враховано      
966. «7. Національна комісія з питань запобігання корупції здійснює координацію та методичне забезпечення діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції апаратів міністерств. Керівники зазначених уповноважених підрозділів (уповноважені особи) призначаються за поданням Національної комісії з питань запобігання корупції»;
 
      
967. статтю 19 доповнити частиною шостою та приміткою такого змісту:
«6. У разі виникнення у керівника центрального органу виконавчої влади реального чи потенційного конфлікту інтересів він зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня письмово поінформувати про це міністра, який спрямовує та координує відповідний центральний орган виконавчої влади, крім керівника центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом, який зобов’язаний поінформувати у вказаному випадку Кабінет Міністрів України.
За результатами розгляду зазначеної інформації міністр, який спрямовує та координує відповідний центральний орган виконавчої влади, а у випадках виникнення конфлікту інтересів у керівника центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом - Кабінет Міністрів України приймає рішення про здійснення заходів із врегулювання конфлікту інтересів відповідного керівника центрального органу виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією.
Примітка. Терміни «реальний конфлікт інтересів», «потенційний конфлікт інтересів» вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».»;
статтю 20 доповнити новою частиною такого змісту:
 
   статтю 19 доповнити частиною шостою та приміткою такого змісту:
«6. У разі виникнення у керівника центрального органу виконавчої влади реального чи потенційного конфлікту інтересів він зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня письмово поінформувати про це міністра, який спрямовує та координує відповідний центральний орган виконавчої влади, крім керівника центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом, який зобов’язаний поінформувати у вказаному випадку Кабінет Міністрів України.
За результатами розгляду зазначеної інформації міністр, який спрямовує та координує відповідний центральний орган виконавчої влади, а у випадках виникнення конфлікту інтересів у керівника центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом - Кабінет Міністрів України приймає рішення про здійснення заходів із врегулювання конфлікту інтересів відповідного керівника центрального органу виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією.
Примітка. Терміни «реальний конфлікт інтересів», «потенційний конфлікт інтересів» вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».»;
 
968. «6. Національна комісія з питань запобігання корупції здійснює координацію та методичне забезпечення діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції апаратів центральних органів виконавчої влади. Керівники зазначених уповноважених підрозділів (уповноважені особи) призначаються за поданням Національної комісії з питань запобігання корупції»;
 
-249- Павленко Р.М.
У підпункті 21 пункту 4 Розділу ХІІІ "ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ" зміни до статті 20 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» виключити.
 
Враховано      
969. 22) у Законі України «Про вибори народних депутатів України»:
у пункті 7 частини першої статті 54, пункті 5 частини першої та пункті 3 частини другої статті 55, частині одинадцятій статті 107 слова «про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру» замінити словами «особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;
частину першу статті 57 викласти в такій редакції:
«1. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року початку виборчого процесу, подається кандидатом у депутати за формою, визначеною відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;
23) у Законі України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222):
в частині четвертій статті 7 слова «засади запобігання і протидії» замінити словом «запобігання»;
доповнити Закон статтею 451 такого змісту:
«Стаття 451. Конфлікт інтересів
1. Член Кабінету Міністрів України не повинен використовувати своє посадове становище в приватних інтересах.
2. У разі виникнення у члена Кабінету Міністрів України реального чи потенційного конфлікту інтересів він зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня письмово поінформувати про це Кабінет Міністрів України.
3. Член Кабінету Міністрів України не може брати участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень, виконувати інші повноваження у питаннях, щодо яких у нього наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів.
4. У випадку неможливості врегулювання конфлікту інтересів члена Кабінету Міністрів України у спосіб, передбачений частиною третьою цієї статті, та неусунення ним конфлікту інтересів самостійно Прем’єр-міністр звертається до Верховної Ради України з поданням про звільнення з посади вказаного члена Кабінету Міністрів України (стосовно Міністра закордонних справ України та Міністра оборони України таке подання вноситься за згодою Президента України).
Примітка. Терміни «реальний конфлікт інтересів», «потенційний конфлікт інтересів», «приватний інтерес» вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції»;
24) частину першу статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 900) після пункту 1 доповнити пунктом 11 такого змісту:
 
   21) у Законі України «Про вибори народних депутатів України»:
у пункті 7 частини першої статті 54, пункті 5 частини першої та пункті 3 частини другої статті 55, частині одинадцятій статті 107 слова «про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру» замінити словами «особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;
частину першу статті 57 викласти в такій редакції:
«1. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за рік, що передує року початку виборчого процесу, подається кандидатом у депутати за формою, визначеною відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;
22) у Законі України «Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 13, ст. 222):
в частині четвертій статті 7 слова «засади запобігання і протидії» замінити словом «запобігання»;
доповнити Закон статтею 451 такого змісту:
«Стаття 451. Конфлікт інтересів
1. Член Кабінету Міністрів України не повинен використовувати своє посадове становище в приватних інтересах.
2. У разі виникнення у члена Кабінету Міністрів України реального чи потенційного конфлікту інтересів він зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня письмово поінформувати про це Кабінет Міністрів України.
3. Член Кабінету Міністрів України не може брати участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень, виконувати інші повноваження у питаннях, щодо яких у нього наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів.
4. У випадку неможливості врегулювання конфлікту інтересів члена Кабінету Міністрів України у спосіб, передбачений частиною третьою цієї статті, та неусунення ним конфлікту інтересів самостійно Прем’єр-міністр звертається до Верховної Ради України з поданням про звільнення з посади вказаного члена Кабінету Міністрів України (стосовно Міністра закордонних справ України та Міністра оборони України таке подання вноситься за згодою Президента України).
Примітка. Терміни «реальний конфлікт інтересів», «потенційний конфлікт інтересів», «приватний інтерес» вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції»;
23) частину першу статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 900) після пункту 1 доповнити пунктом 11 такого змісту:
 
970. «11) відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має схваленої Національною комісією з питань запобігання корупції антикорупційної програми та (або) Національною комісією з питань запобігання корупції не схвалена кандидатура уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи».
 
-250- Павленко Р.М.
Підпункт 24 пункту 4 Розділу ХІІІ "ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ" виключити.
 
Враховано редакційно   «11) відомості про юридичну особу, яка є учасником або учасником попередньої кваліфікації, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, або зазначена юридична особа не має антикорупційної програми та (або) уповноваженого з антикорупційної програми юридичної особи».
 
971. 5. Кабінету Міністрів України:
1) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття Положення про конкурс з відбору кандидатів на посади членів Національної комісії та Регламент роботи відповідної конкурсної комісії.
2) у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, крім передбачених підпунктом 1 цього пункту;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
створити Національну комісію з питань запобігання корупції.
6. До приведення у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормативні акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

   5. Кабінету Міністрів України:
1) у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити прийняття Положення про конкурс з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства та Регламент роботи відповідної конкурсної комісії.
2) у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, крім передбачених підпунктом 1 цього пункту;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення у відповідність із цим Законом нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
створити Національне агентство з питань запобігання корупції.
6. До приведення у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормативні акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.