Кількість абзаців - 184 Таблиця поправок


Про засади державної регіональної політики (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
Закон України
 
   ПРОЕКТ
Закон України
 
1. Про засади державної регіональної політики
 
   Про засади державної регіональної політики
 
2. Розділ І
 
   Розділ І
 
3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
4. Цей Закон визначає основні правові, економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та організаційні засади державної регіональної політики як складової частини внутрішньої політики України.
 
-1- Река А.О.
Бойко О.П.
Гончаренко О.О.
Перенести преамбулу законопроекту на місце перед його Розділом І, а абзац перший статті 1 після слова «Закону» доповнити словами «наведені нижче».
 
Враховано      
5. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
6. 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
   1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
 
7. 1) державна регіональна політика - система цілей, заходів, засобів та узгоджених дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування для забезпечення високого рівня якості життя людей на всій території України з урахуванням природних, історичних, екологічних, економічних, географічних, демографічних та інших особливостей її регіонів, їх етнічної і культурної своєрідності;
 
-2- Гуляєв В.О.
Пункт 1 частини 1 статті 1 викласти в такій редакції:
«1) державна регіональна політика - система цілей, заходів, засобів та узгоджених дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб та інших, визначених цим Законом, суб’єктів, спрямована на забезпечення високого рівня якості життя людей на всій території України з урахуванням природних, історичних, екологічних, економічних, географічних, демографічних та інших особливостей регіонів, їх етнічної і культурної самобутності;».
 
Враховано частково   1) державна регіональна політика - система цілей, заходів, засобів та узгоджених дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб для забезпечення високого рівня якості життя людей на всій території України з урахуванням природних, історичних, екологічних, економічних, географічних, демографічних та інших особливостей регіонів, їх етнічної і культурної самобутності;
 
    -3- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
У пункті 1 статті 1 після слів «органів місцевого самоврядування» додати слова «та їх посадових осіб».
 
Враховано    
8. 2) регіон - Автономна Республіка Крим, область, міста Київ та Севастополь;
 
-4- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Пункт 2 статті 1 викласти в такій редакції:
«2) регіон – територія Автономної Республіки Крим, область, міста Київ та Севастополь;».
 
Враховано   7) регіон – територія Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя;
 
9. 3) середньо- і довгострокове планування - функція державного управління з обрання пріоритетів, визначення з урахуванням наявних ресурсів цілей та напрямів розвитку, розроблення та виконання взаємопов’язаних завдань і заходів соціально-економічного розвитку на середньо- (від трьох до п’яти років) і довгостроковий (понад п’ять років) періоди;
 
   9) середньо- і довгострокове планування - функція державного управління з обрання пріоритетів, визначення з урахуванням наявних ресурсів цілей та напрямів розвитку, розроблення та виконання взаємопов’язаних завдань і заходів соціально-економічного розвитку на середньо- (від трьох до п’яти років) і довгостроковий (понад п’ять років) періоди;
 
10. 4) регіональний розвиток - процес соціальних, економічних, екологічних, гуманітарних та інших позитивних змін у регіонах;
 
   8) регіональний розвиток - процес соціальних, економічних, екологічних, гуманітарних та інших позитивних змін у регіонах;
 
11. 5) моніторинг і оцінка реалізації державної регіональної політики - періодичне відстеження відповідних індикаторів на основі офіційних статистичних даних та інформації центральних органів виконавчої влади та проведення на підставі даних моніторингу оцінки результативності виконання індикаторів шляхом порівняння отриманих результатів з їх цільовими значеннями.
 
-5- Река А.О.
Бойко О.П.
Гончаренко О.О.
В пункті 5 статті 1 після слів «моніторинг і оцінка» доповнити словами «результативності», а після слів «центральних органів виконавчої влади» доповнити словами «органів місцевого самоврядування».
 
Враховано   4) моніторинг та оцінка результативності реалізації державної регіональної політики - періодичне відстеження відповідних індикаторів на основі офіційних статистичних даних та інформації центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та проведення на підставі даних моніторингу оцінки результативності виконання індикаторів шляхом порівняння отриманих результатів з їх цільовими значеннями;
2) макрорегіон – частина території України у складі декількох регіонів чи їх частин, об'єднаних за спільними ознаками, яким притаманні спільні проблеми розвитку, в межах якої реалізуються спеціальні для цієї території програми регіонального розвитку;
3) мікрорегіон – частина території регіону, що характеризується територіальною цілісністю та особливостями розвитку, в межах якої реалізуються спеціальні для цієї території проекти регіонального розвитку;
6) проект регіонального розвитку - комплекс взаємопов’язаних заходів для розв’язання окремих проблем регіонального розвитку, оформлений як документ за встановленою законодавством формою, яким визначаються спільні дії учасників проекту, а також ресурси, необхідні для досягнення цілей проекту протягом установлених термінів;
5) програма регіонального розвитку – комплекс взаємопов’язаних завдань та заходів довготривалого характеру, спрямованих на досягнення визначених цілей регіонального розвитку, оформлений як документ, що готується та затверджується у встановленому законодавством порядку та реалізується через проекти регіонального розвитку, об’єднані спільною метою.
 
    -6- Гончаренко О.О.
Статтю 1 доповнити новими пунктами такого змісту:
«макрорегіон – частина території України у складі декількох регіонів чи їх частин, об'єднаних за спільними ознаками, яким притаманні спільні проблеми розвитку, в межах якої реалізуються спеціальні для цієї території програми регіонального розвитку;
мікрорегіон – частина території регіону, що характеризується територіальною цілісністю та особливостями розвитку, в межах якої реалізуються спеціальні для цієї території проекти регіонального розвитку;
проект регіонального розвитку - комплекс взаємопов’язаних заходів для розв’язання окремих проблем регіонального розвитку, оформленій як документ за встановленою законодавством формою, яким визначаються спільні дії учасників проекту, а також ресурси, необхідні для досягнення цілей проекту протягом установлених термінів;
програма регіонального розвитку – комплекс взаємопов’язаних завдань та заходів довготривалого характеру, спрямованих на досягнення визначених цілей регіонального розвитку, оформлений як документ, що готується та затверджується у встановленому законодавством порядку та реалізується через проекти регіонального розвитку, об’єднані спільною метою».
 
Враховано    
12. Стаття 2. Мета державної регіональної політики
 
   Стаття 2. Мета державної регіональної політики
 
13. 1. Метою державної регіональної політики є створення умов для динамічного, збалансованого розвитку України та її регіонів, забезпечення їх соціальної та економічної єдності, підвищення рівня життя населення, додержання гарантованих державою соціальних стандартів для кожного громадянина незалежно від його місця проживання.
 
   1. Метою державної регіональної політики є створення умов для динамічного, збалансованого розвитку України та її регіонів, забезпечення їх соціальної та економічної єдності, підвищення рівня життя населення, додержання гарантованих державою соціальних стандартів для кожного громадянина незалежно від його місця проживання.
 
14. Стаття 3. Принципи державної регіональної політики
 
   Стаття 3. Принципи державної регіональної політики
 
15. 1. Державна регіональна політика реалізується на основі таких принципів:
 
   1. Державна регіональна політика реалізується на основі таких принципів:
 
16. 1) конституційності та законності - відповідності Конституції та законам України, міжнародним договорам, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 
-7- Гуляєв В.О.
В пункті 1 частини 1 статті 3 слово «конституційності» виключити.
 
Враховано   1) законності - відповідності Конституції та законам України, міжнародним договорам, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 
17. 2) співробітництва - узгодження цілей, пріоритетів, завдань, заходів і дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, забезпечення співробітництва між ними під час формування та реалізації державної регіональної політики;
 
   2) співробітництва - узгодження цілей, пріоритетів, завдань, заходів і дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, забезпечення співробітництва між ними під час формування та реалізації державної регіональної політики;
 
18. 3) паритетності - забезпечення рівних можливостей доступу об’єктів регіональної політики до ресурсів державної фінансової підтримки регіонального розвитку;
 
   3) паритетності - забезпечення рівних можливостей доступу об’єктів регіональної політики до ресурсів державної фінансової підтримки регіонального розвитку;
 
19. 4) відкритості - прозорості, прогнозованості, передбачуваності, послідовності діяльності органів державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у сфері формування та реалізації державної регіональної політики;
 
-8- Река А.О.
Бойко О.П.
Гончаренко О.О.
Пункт 4 статті 3 викласти в такій редакції:
«4) відкритості – забезпечення вільного доступу до інформації, що визначає державну регіональну політику і є у розпорядженні органів державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування;».
 
Враховано   4) відкритості – забезпечення вільного доступу до інформації, що визначає державну регіональну політику і є у розпорядженні органів державної влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування;
 
20. 5) субсидіарності - децентралізації владних повноважень, їх передачі іншим органам на найнижчий рівень управління, які можуть їх реалізувати найбільш ефективно;
 
-9- Река А.О.
Бойко О.П.
Гончаренко О.О.
Пункт 5 статті 3 викласти в наступній редакції:
«5) субсидіарності – передачі владних повноважень на найнижчий рівень управління для найбільш ефективної реалізації;».
 
Враховано   5) субсидіарності – передачі владних повноважень на найнижчий рівень управління для найбільш ефективної реалізації;
 
21. 6) координації - взаємозв’язку та узгодженості довгострокових стратегій, планів та програм розвитку на державному, регіональному та місцевому рівні;
 
-10- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
В пункті 6 статті 3 слово «рівні» замінити словом «рівнях».
 
Враховано   6) координації - взаємозв’язку та узгодженості довгострокових стратегій, планів і програм розвитку на державному, регіональному та місцевому рівнях;
 
22. 7) єдності - зменшення соціально-економічних диспропорцій між окремими регіонами, забезпечення просторової, політичної, економічної, соціальної, гуманітарної цілісності України;
 
-11- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Пункт 7 статті 3 викласти у такій редакції:
«7) унітарності – забезпечення просторової, політичної, економічної, соціальної, гуманітарної цілісності України;».
 
Враховано   7) унітарності – забезпечення просторової, політичної, економічної, соціальної, гуманітарної цілісності України;
 
23. 8) історичної спадкоємності - врахування та збереження позитивного надбання попереднього розвитку регіонів;
 
   8) історичної спадкоємності - врахування та збереження позитивних надбань попереднього розвитку регіонів;
 
24. 9) етнокультурного розвитку - відродження етнічної самосвідомості й збереження духовної і матеріальної культури етносів, сприяння розвитку їх етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності;
 
   9) етнокультурного розвитку - відродження етнічної самосвідомості та збереження духовної і матеріальної культури етносів, сприяння розвитку їхньої етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності;
 
25. 10) сталого розвитку - розвитку суспільства для задоволення потреб нинішнього покоління з урахуванням інтересів майбутніх поколінь.
 
-12- Гуляєв В.О.
Статтю 3 доповнити пунктом 12 такого змісту:
«12) об’єктивності – розроблення всіх документів, що визначають державну регіональну політику, на основі реальних показників, яких реально досягнути та які можливо оцінити.».
 
Враховано   10) сталого розвитку - розвитку суспільства для задоволення потреб нинішнього покоління з урахуванням інтересів майбутніх поколінь;
12) об’єктивності – розроблення всіх документів, що визначають державну регіональну політику, на основі реальних показників, яких реально досягти та які можливо оцінити.
 
26. Стаття 4. Об’єкти та суб’єкти державної регіональної політики
 
   Стаття 4. Об’єкти та суб’єкти державної регіональної політики
 
27. 1. Об’єктами державної регіональної політики є регіони, райони, міста, селища і села.
 
-13- Гончаренко О.О.
Абзац 1 частини 1 викласти в такій редакції:
«Об’єктами державної регіональної політики є територія держави, визначені законодавством її регіони, макрорегіони, мікрорегіони.».
 
Враховано частково   1. Об’єктами державної регіональної політики є територія регіонів, макрорегіонів, мікрорегіонів.
 
28. Об’єктами державної регіональної політики можуть бути групи регіонів (або їх частин), міст, сіл, селищ, об’єднані за критеріями та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   Об’єктами державної регіональної політики можуть бути групи регіонів (або їх частин), міст, сіл, селищ, об’єднані за критеріями та в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
29. 2. Суб’єктами державної регіональної політики є Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування.
 
-14- Гуляєв В.О.
Частину 2 статті 4 після слова «самоврядування» доповнити словами «їх посадові особи».
 
Враховано   2. Суб’єктами державної регіональної політики є Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи.
 
30. У розробленні та забезпеченні реалізації державної регіональної політики беруть участь асоціації та інші об’єднання органів місцевого самоврядування, громадські об’єднання, юридичні та фізичні особи.
 
   У розробленні та забезпеченні реалізації державної регіональної політики беруть участь асоціації та інші об’єднання органів місцевого самоврядування, громадські об’єднання, юридичні та фізичні особи.
 
31. Стаття 5. Законодавство з питань державної регіональної політики
 
   Стаття 5. Законодавство з питань державної регіональної політики
 
32. 1. Законодавство з питань державної регіональної політики складається з Конституції України, Законів України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про транскордонне співробітництво», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про державні цільові програми», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про Генеральну схему планування території України», цього та інших законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
 
   1. Законодавство з питань державної регіональної політики складається з Конституції України, законів України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики», «Про стимулювання розвитку регіонів», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про транскордонне співробітництво», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про державні цільові програми», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про Генеральну схему планування території України», цього Закону та інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, а також міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
 
33. 2. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.
 
-15- Гончаренко О.О.
Після статті 5 доповнити новою статтею 6 такого змісту:
«Стаття 6. Пріоритети державної регіональної політики
1. Пріоритетами державної регіональної політики є:
1) стимулювання та підтримка місцевих ініціатив щодо ефективного використання внутрішнього потенціалу регіонів для створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, підвищення якості життя людей;
2) зменшення територіальної диференціації за індексом регіонального людського розвитку;
3) формування конкурентоспроможності регіонів шляхом розроблення та реалізації програм і проектів підвищення конкурентоспроможності територій;
4) стимулювання міжрегіональної інтеграції, інтеграції регіональних економічних, інформаційних, освітніх просторів у єдиний загальноукраїнський простір, подолання міжрегіонального відчуження,;
5) визначення проблемних територій у регіонах та реалізація державних заходів щодо вирішення проблем;
6) створення ефективної системи охорони навколишнього природного середовища шляхом врахування екологічної складової у стратегіях регіонального розвитку, оцінювання, вирівнювання та зниження техногенно-екологічного навантаження на довкілля у регіонах;
7) запровадження дієвих інструментів державної підтримки міжрегіональної інтеграції, виконання міжрегіональних програм і проектів;
8) формування з урахуванням документів Ради Європи та Європейського Союзу нормативно-правової бази, необхідної для реалізації державної регіональної політики, визначеної цим Законом;
9) поліпшення матеріального, фінансового, інформаційного, кадрового та іншого ресурсного забезпечення розвитку регіонів, сприяння здійсненню повноважень органами місцевого самоврядування;
10) створення ефективних механізмів представництва інтересів регіонів на загальнонаціональному рівні і територіальних громад – на регіональному рівні.».
У зв’язку з цим статті 6 - 21 проекту Закону вважати відповідно
статтями 7 та 22.
 
Враховано   2. Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.
Стаття 6. Пріоритети державної регіональної політики
1. Пріоритетами державної регіональної політики є:
1) стимулювання та підтримка місцевих ініціатив щодо ефективного використання внутрішнього потенціалу регіонів для створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, підвищення якості життя людей;
2) зменшення територіальної диференціації за індексом регіонального людського розвитку;
3) формування конкурентоспроможності регіонів шляхом розроблення та реалізації програм і проектів підвищення конкурентоспроможності територій;
4) стимулювання міжрегіональної інтеграції, інтеграції регіональних економічних, інформаційних, освітніх просторів у єдиний загальноукраїнський простір, подолання міжрегіонального відчуження;
5) визначення проблемних територій у регіонах та реалізація державних заходів щодо вирішення проблем;
6) створення ефективної системи охорони навколишнього природного середовища шляхом врахування екологічної складової у стратегіях регіонального розвитку, оцінювання, вирівнювання та зниження техногенно-екологічного навантаження на довкілля у регіонах;
7) запровадження дієвих інструментів державної підтримки міжрегіональної інтеграції, виконання міжрегіональних програм і проектів;
8) формування з урахуванням документів Ради Європи та Європейського Союзу нормативно-правової бази, необхідної для реалізації державної регіональної політики, визначеної цим Законом;
9) поліпшення матеріального, фінансового, інформаційного, кадрового та іншого ресурсного забезпечення розвитку регіонів, сприяння здійсненню повноважень органами місцевого самоврядування;
10) створення ефективних механізмів представництва інтересів регіонів на загальнонаціональному рівні і територіальних громад – на регіональному рівні.
 
34. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
35. ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
 
   ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
 
36. Стаття 6. Документи, що стосуються формування та реалізації державної регіональної політики
 
-16- Гончаренко О.О.
Статтю 6 викласти в такій редакції:
«Стаття 6. Документи, що визначають державну регіональну політику
1. Реалізація державної регіональної політики здійснюється на основі системи взаємопов’язаних документів, що ґрунтуються на Стратегії розвитку України, Генеральній схемі планування території України, схемах планування територій на регіональному та місцевому рівні.
2. До системи документів державної регіональної політики належать:
1) Державна стратегія регіонального розвитку України;
2) регіональні стратегії розвитку;
3) План заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України;
4) плани заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку.
3. Розроблення документів, що визначають державну регіональну політику здійснюється з урахуванням пріоритетів державної регіональної політики, визначених цим Законом, та документів державного прогнозування і стратегічного планування, визначених законодавством.».
 
Враховано частково   Стаття 7. Документи, що визначають державну регіональну політику
 
37. 1. Державна регіональна політика формується та реалізується з урахуванням рівня та особливостей розвитку регіонів, районів, міст, районів у містах, селищ і сіл.
 
-17- Гуляєв В.О.
У частині 1 статті 6 слова «районів у містах» виключити.
 
Враховано   1. Реалізація державної регіональної політики здійснюється на основі системи взаємопов’язаних документів, що ґрунтуються на Стратегії розвитку України, Генеральній схемі планування території України, схемах планування територій на регіональному та місцевому рівні.
 
38. 2. Державна регіональна політика визначається системою взаємопов’язаних документів, до якої належать:
 
   2. До документів, що визначають державну регіональну політику, належать:
 
39. 1) Державна стратегія регіонального розвитку України;
 
   1) Державна стратегія регіонального розвитку України;
 
40. 2) стратегії розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (регіональні стратегії розвитку);
 
   3) регіональні стратегії розвитку;
 
41. 3) план заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України;
 
   2) План заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України;
 
42. 4) плани заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку;
 
   4) плани заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку;
 
43. 5) загальнодержавні програми економічного, соціального розвитку, інші державні цільові програми, які спрямовуються на розв’язання проблем розвитку об’єктів державної регіональної політики;
 
      
44. 6) державні цільові програми, спрямовані на розв’язання комплексних галузевих і міжгалузевих проблем, що мають безпосередній вплив на розвиток регіонів;
 
      
45. 7) угоди щодо регіонального розвитку;
 
      
46. 8) прогноз економічного і соціального розвитку України;
 
      
47. 9) прогнози розвитку окремих галузей економіки;
 
      
48. 10) прогнози і програми економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст;
 
      
49. 11) інвестиційні програми (проекти), реалізація яких здійснюється за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.
 
-18- Река А.О.
Бойко О.П.
Пункт 11 частини другої статті 6 викласти в такій редакції:
«11) інвестиційні програми (проекти), спрямовані на розвиток регіонів.».
 
Враховано   5) інвестиційні програми (проекти), спрямовані на розвиток регіонів.
 
50. 3. Під час розроблення документів, що стосуються забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики, ураховуються щорічні та позачергові послання Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, інші документи з питань регіональної політики, що схвалюються Президентом України, Програма діяльності Кабінету Міністрів України, Генеральна схема планування території України, схеми планування території на регіональному рівні, містобудівна документація на місцевому рівні, а також міжнародні договори України, які набрали чинності в установленому порядку.
 
   3. Розроблення документів, що визначають державну регіональну політику, здійснюється з урахуванням пріоритетів державної регіональної політики, визначених цим Законом, та документів державного прогнозування і стратегічного планування, визначених законодавством.
 
51. Стаття 7. Державна стратегія регіонального розвитку України
1. Державна стратегія регіонального розвитку України розробляється на довгостроковий період (сім років) та затверджується Кабінетом Міністрів України.
2. Розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України та підсумкового звіту після завершення строку її дії здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, разом з іншими центральними органами виконавчої влади у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
3. Державна стратегія регіонального розвитку України визначає:
1) тенденції та основні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів;
2) основні пріоритети державної регіональної політики на відповідний період;
3) стратегічні цілі і напрями регіонального розвитку та міжрегіонального співробітництва;
4) оперативні цілі, які забезпечуватимуть досягнення стратегічних цілей;
5) основні завдання, етапи та механізм їх реалізації;
6) систему моніторингу та оцінки результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України.
4. Проект Державної стратегії регіонального розвитку України підлягає погодженню Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, іншими суб’єктами регіональної політики в частині, що стосується їх інтересів, а також надсилається всеукраїнським асоціаціям органів місцевого самоврядування для надання ними висновку щодо нього.
 
-19- Гончаренко О.О.
Статтю 7 викласти в такій редакції:
«Стаття 7. Державна стратегія регіонального розвитку України
1. Державна стратегія регіонального розвитку України розробляється на період сім років та затверджується Кабінетом Міністрів України.
2. Розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України забезпечує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
3. Державна стратегія регіонального розвитку України визначає:
1) тенденції та основні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів;
2) пріоритети державної регіональної політики на відповідний період;
3) стратегічні цілі і напрями регіонального розвитку та міжрегіонального співробітництва;
4) оперативні цілі, що забезпечать досягнення стратегічних цілей;
5) основні завдання, етапи та механізми їх реалізації;
6) систему моніторингу та оцінки результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України.
4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики з метою врахування у Державній стратегії регіонального розвитку України інтересів суб’єктів регіонального розвитку:
1) повідомляє через засоби масової інформації про початок роботи над проектом Державної стратегії регіонального розвитку України та визначає для суб’єктів регіонального розвитку термін і форму подання пропозицій;
2) проводить (за необхідності) консультації з суб'єктами регіонального розвитку для узгодження позицій;
3) оприлюднює звіт про результати розгляду пропозицій суб’єктів регіонального розвитку до проекту Державної стратегії регіонального розвитку України.
5. Реалізація Державної стратегії регіонального розвитку України здійснюється у два етапи шляхом розроблення та виконання Плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України.
6. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики здійснює моніторинг реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України та через три роки після початку її реалізації подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо коригування (за необхідності) її завдань та заходів, продовження періоду дії.
7. Після закінчення періоду дії Державної стратегії регіонального розвитку України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, готує підсумковий звіт про її виконання.».
 
Враховано   Стаття 8. Державна стратегія регіонального розвитку України
1. Державна стратегія регіонального розвитку України розробляється на період сім років та затверджується Кабінетом Міністрів України.
2. Розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України забезпечує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
3. Державна стратегія регіонального розвитку України визначає:
1) тенденції та основні проблеми соціально-економічного розвитку регіонів;
2) пріоритети державної регіональної політики на відповідний період;
3) стратегічні цілі і напрями регіонального розвитку та міжрегіонального співробітництва;
4) оперативні цілі, що забезпечать досягнення стратегічних цілей;
5) основні завдання, етапи та механізми їх реалізації;
6) систему моніторингу та оцінки результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України.
4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, з метою врахування у Державній стратегії регіонального розвитку України інтересів суб’єктів регіонального розвитку:
1) повідомляє через засоби масової інформації про початок роботи над проектом Державної стратегії регіонального розвитку України та визначає для суб’єктів регіонального розвитку термін і форму подання пропозицій;
2) проводить (за необхідності) консультації з суб'єктами регіонального розвитку для узгодження позицій;
3) оприлюднює звіт про результати розгляду пропозицій суб’єктів регіонального розвитку до проекту Державної стратегії регіонального розвитку України.
 
52. 5. Реалізація Державної стратегії регіонального розвитку України здійснюється двома етапами шляхом виконання плану заходів з її реалізації.
 
   5. Реалізація Державної стратегії регіонального розвитку України здійснюється у два етапи шляхом розроблення та виконання Плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України.
6. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, здійснює моніторинг реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України та через три роки після початку її реалізації подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо коригування (за необхідності) її завдань та заходів, продовження періоду дії.
7. Після закінчення періоду дії Державної стратегії регіонального розвитку України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, готує підсумковий звіт про її виконання.
 
53. Стаття 8. Регіональні стратегії розвитку
 
   Стаття 9. Регіональні стратегії розвитку
 
54. 1. Регіональні стратегії розвитку розробляються на період дії Державної стратегії регіонального розвитку України;
 
-20- Река А.О.
Бойко О.П.
Гончаренко О.О.
В частині 1 статті 8 після слів «розвитку України» доповнити словами «в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».
У зв’язку з цим, частину 6 статті 8 виключити.
 
Враховано   1. Регіональні стратегії розвитку розробляються на період дії Державної стратегії регіонального розвитку України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
 
55. 2. Регіональні стратегії розвитку та зміни до них схвалюються відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.
 
   2. Регіональні стратегії розвитку та зміни до них затверджуються відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.
 
56. 3. Розроблення регіональних стратегій розвитку та змін до них забезпечується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
 
   3. Розроблення регіональних стратегій розвитку та змін до них забезпечують Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.
 
57. 4. Регіональні стратегії розвитку повинні відповідати положенням Державної стратегії регіонального розвитку України та визначають:
 
   4. Регіональні стратегії розвитку мають відповідати положенням Державної стратегії регіонального розвитку України та визначати:
 
58. 1) тенденції та основні проблеми соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;
 
   1) тенденції та основні проблеми соціально-економічного розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;
 
59. 2) стратегічні цілі, пріоритети розвитку регіону на відповідний період;
 
   2) стратегічні цілі, пріоритети розвитку регіону на відповідний період;
 
60. 3) оперативні цілі, які забезпечуватимуть досягнення стратегічних цілей;
 
   3) оперативні цілі, що забезпечать досягнення стратегічних цілей;
 
61. 4) основні завдання, етапи та механізм їх реалізації;
 
   4) основні завдання, етапи та механізми їх реалізації;
 
62. 5) систему моніторингу та оцінки реалізації.
 
-21- Река А.О.
Бойко О.П.
Гончаренко О.О.
В пункті 5 частини 4 статті 8 слова «оцінки реалізації» замінити словами «оцінки результативності реалізації регіональної стратегії розвитку».
 
Враховано   5) систему моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональної стратегії розвитку.
 
63. 5. Розроблення регіональних стратегій розвитку здійснюється з урахуванням стратегій розвитку міст, сіл та селищ міського типу, першочергового розвитку депресивних територій, стратегічних пріоритетів розвитку районів, розташованих на території відповідного регіону.
 
-22- Река А.О.
Бойко О.П.
Гончаренко О.О.
В частині 5 статті 8 слова «міського типу» та «розташованих на території» виключити.
 
Враховано   5. Розроблення регіональних стратегій розвитку здійснюється з урахуванням стратегій розвитку міст, селищ та сіл, першочергового розвитку депресивних територій, стратегічних пріоритетів розвитку районів відповідного регіону.
 
64. 6. Регіональні стратегії розвитку розробляються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-23- Гончаренко О.О.
Статтю 8 після частини 6 доповнити новою частиною такого змісту:
«7. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації:
1) повідомляють через засоби масової інформації про початок роботи над проектом регіональної стратегії розвитку та визначають для суб’єктів регіонального розвитку термін і форму подання пропозицій;
2) проводять (за необхідності) консультації з суб’єктами регіонального розвитку для узгодження позицій;
3) оприлюднюють звіт про результати розгляду пропозицій суб’єктів регіонального розвитку до проекту регіональної стратегії розвитку.».
У зв’язку з цим частину 7 статті 8 вважати частиною 8.
 
Враховано   6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації:
1) повідомляють через засоби масової інформації про початок роботи над проектом регіональної стратегії розвитку та визначають для суб’єктів регіонального розвитку термін і форму подання пропозицій;
2) проводять (за необхідності) консультації з суб’єктами регіонального розвитку для узгодження позицій;
3) оприлюднюють звіт про результати розгляду пропозицій суб’єктів регіонального розвитку до проекту регіональної стратегії розвитку.
 
65. 7. Реалізація регіональних стратегій розвитку здійснюється шляхом розроблення та виконання планів заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку, які конкретизуються у програмах економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст.
 
   7. Реалізація регіональних стратегій розвитку здійснюється шляхом розроблення та виконання планів заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку, які конкретизуються у програмах економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст.
 
66. Стаття 9. План заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України
 
   Стаття 10. План заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України
 
67. 1. План заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України розробляється на виконання Державної стратегії регіонального розвитку України та затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   1. План заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України розробляється на виконання Державної стратегії регіонального розвитку України та затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
68. План заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України розробляється строком на три роки та наступні чотири роки періоду дії Державної стратегії регіонального розвитку України.
 
   План заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України розробляється строком на три роки та наступні чотири роки періоду дії Державної стратегії регіонального розвитку України.
 
69. 2. Розроблення плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України організовується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, разом з іншими центральними органами виконавчої влади у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-24- Река А.О.
Бойко О.П.
Гончаренко О.О.
В частині 2 статті 9 слово «організовується» замінити словом «здійснює», а слово «разом» замінити словом «спільно».
 
Враховано   2. Розроблення Плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, спільно з іншими центральними органами виконавчої влади у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
70. План заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України передбачає завдання і заходи, обсяги та джерела їх фінансування з визначенням індикаторів оцінки результативності їх виконання.
 
-25- Река А.О.
Бойко О.П.
Гончаренко О.О.
Абзац 2 частини 2 статті 9 перенести до частини 3.
 
Враховано      
71. 3. План заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України є базою для середньострокового бюджетного планування та розроблення інвестиційних програм (проектів), спрямованих на розвиток регіонів.
 
-26- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Частину 3 статті 9 виключити.
 
Враховано   3. План заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України передбачає завдання і заходи, обсяги та джерела їх фінансування з визначенням індикаторів оцінки результативності їх виконання.
 
72. Стаття 10. План заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку
 
   Стаття 11. План заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку
 
73. 1. Розроблення планів заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку організовується Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями на виконання регіональних стратегій розвитку у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
-27- Река А.О.
Бойко О.П.
Гончаренко О.О.
В частині 1 статті 10 слово «організовується» замінити словом «здійснюють».
 
Враховано   1. Розроблення планів заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації на виконання регіональних стратегій розвитку у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
74. Плани заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку затверджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
 
-28- Река А.О.
Бойко О.П.
Гончаренко О.О.
Абзац 2 частини 1 статті 10 виключити.
 
Враховано      
75. Плани заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку розробляються строком на три роки та наступні чотири роки періоду дії регіональних стратегій розвитку.
 
   Плани заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку розробляються строком на три роки та наступні чотири роки періоду дії регіональних стратегій розвитку.
 
76. 2. Плани заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку є базою для середньострокового бюджетного планування.
 
-29- Река А.О.
Бойко О.П.
Гончаренко О.О.
Частину 2 статті 10 викласти в такій редакції:
«2. Плани заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку затверджуються відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.».
 
Враховано   2. Плани заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку затверджуються відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами.
 
77. 3. План заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку передбачає заходи, обсяги і джерела фінансування з визначенням індикаторів результативності їх виконання та є основою для розроблення інвестиційних програм (проектів), спрямованих на розвиток регіонів.
 
   3. План заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку передбачає заходи, обсяги і джерела фінансування з визначенням індикаторів результативності їх виконання та є основою для розроблення інвестиційних програм (проектів), спрямованих на розвиток регіонів.
 
78. Розділ ІІІ
 
   Розділ ІІІ
 
79. ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
 
   ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
 
80. Стаття 11. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері державної регіональної політики
 
   Стаття 12. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері державної регіональної політики
 
81. 1. Кабінет Міністрів України у сфері державної регіональної політики забезпечує:
 
   1. Кабінет Міністрів України у сфері державної регіональної політики забезпечує:
 
82. 1) розроблення та виконання загальнодержавних програм, спрямованих на розвиток регіонів;
 
   1) розроблення та виконання загальнодержавних програм, спрямованих на розвиток регіонів;
 
83. 2) затвердження Державної стратегії регіонального розвитку України, плану заходів з її реалізації, державних цільових програм, спрямованих на розвиток окремих адміністративно-територіальних одиниць;
 
-30- Река А.О.
Бойко О.П.
Гончаренко О.О.
В пункті 2 частини 1 статті 11 слова «державних цільових програм, спрямованих на розвиток окремих адміністративно-територіальних одиниць» виключити.
 
Враховано   2) затвердження Державної стратегії регіонального розвитку України, плану заходів з її реалізації;
 
84. 3) розроблення та укладення в установленому порядку угод щодо регіонального розвитку;
 
   3) розроблення та укладення в установленому порядку угод щодо регіонального розвитку;
 
85. 4) визначення порядку підготовки, оцінки та відбору програм і заходів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, та порядку використання таких коштів;
 
   4) визначення порядку підготовки, оцінки та відбору програм і проектів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, та порядку використання таких коштів;
 
86. 5) затвердження переліку програм і заходів, включаючи інвестиційні програми (проекти), реалізація яких здійснюється за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;
 
-31- Гончаренко О.О.
В пункті 5 статті 11 слова «програм і заходів, включаючи інвестиційні програми (проекти),» замінити словами «програм і проектів регіонального розвитку».
 
Враховано   5) затвердження переліку програм і проектів регіонального розвитку, реалізація яких здійснюється за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;
 
87. 6) визначення порядку розроблення і погодження Державної стратегії регіонального розвитку України та плану заходів з її реалізації, а також регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації;
 
   6) визначення порядку розроблення і погодження Державної стратегії регіонального розвитку України та плану заходів з її реалізації, а також регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації;
 
88. 7) визначення порядку координації дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики;
 
-32- Река А.О.
Бойко О.П.
Гончаренко О.О.
В пункті 7 статті 11 слова «та органів місцевого самоврядування» виключити.
 
Враховано   7) визначення порядку координації дій органів виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики;
 
89. 8) затвердження порядку і методики проведення моніторингу реалізації державної регіональної політики та переліку індикаторів такого моніторингу;
 
   8) затвердження порядку і методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики та переліку індикаторів такого моніторингу;
 
90. 9) спрямування і координацію роботи міністерств, інших органів виконавчої влади щодо формування та реалізації державної регіональної політики;
 
-33- Река А.О.
Бойко О.П.
Гончаренко О.О.
В пункті 9 статті 11 слова «роботи міністерств, інших органів виконавчої влади» замінити словами «діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади».
 
Враховано   9) спрямування і координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо формування та реалізації державної регіональної політики;
 
91. 10) розгляд звітів з проведення моніторингу та оцінки результатів реалізації державної регіональної політики;
 
   10) розгляд звітів про проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики;
 
92. 11) здійснення інших повноважень у сфері регіональної політики, визначених Конституцією та законами України.
 
   11) здійснення інших повноважень у сфері регіональної політики, визначених Конституцією та законами України.
 
93. Стаття 12. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері державної регіональної політики
 
   Стаття 13. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері державної регіональної політики
 
94. 1. Повноваженнями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, є:
 
   1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, належать:
 
95. 1) підготовка та внесення в установленому порядку проектів нормативно-правових актів з питань державної регіональної політики;
 
   1) підготовка та внесення в установленому порядку проектів нормативно-правових актів з питань державної регіональної політики;
 
96. 2) підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо узгодження цілей, пріоритетів, завдань та заходів центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування під час розроблення та виконання документів, що стосуються забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики, проведення моніторингу та оцінки результативності виконання визначених завдань;
 
   2) підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо узгодження цілей, пріоритетів, завдань та заходів центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування під час розроблення та виконання документів, що стосуються забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики, проведення моніторингу та оцінки результативності виконання визначених завдань;
 
97. 3) забезпечення координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо формування державної регіональної політики;
 
   3) забезпечення координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо формування державної регіональної політики;
 
98. 4) розроблення разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування Державної стратегії регіонального розвитку України;
 
   4) розроблення спільно з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування Державної стратегії регіонального розвитку України;
 
99. 5) підготовка разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України;
 
   5) підготовка спільно з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України Плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України;
 
100. 6) організаційне та методичне забезпечення розроблення проектів регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації;
 
   6) організаційне та методичне забезпечення розроблення проектів регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації;
 
101. 7) оцінка та відбір програм і заходів, включаючи інвестиційні програми (проекти), реалізація яких здійснюється за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, подання відповідно до законодавства відповідних пропозицій Кабінетові Міністрів України;
 
   7) оцінка та відбір програм і проектів, включаючи інвестиційні програми (проекти), реалізація яких здійснюється за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, подання відповідно до законодавства відповідних пропозицій Кабінетові Міністрів України;
 
102. 8) участь у співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, програмами і фондами у сфері державної регіональної політики, використання відповідних ресурсів міжнародної технічної допомоги;
 
   8) участь у співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, програмами і фондами у сфері державної регіональної політики, використання відповідних ресурсів міжнародної технічної допомоги;
 
103. 9) проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України, плану заходів з її реалізації та інших програм і проектів регіонального розвитку, підготовка та подання відповідних звітів Кабінетові Міністрів України;
 
   9) проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України, плану заходів з її реалізації та інших програм і проектів регіонального розвитку, підготовка та подання відповідних звітів Кабінетові Міністрів України;
 
104. 10) здійснення інших визначених законами та покладених на нього в установленому порядку повноважень щодо формування державної регіональної політики.
 
   10) здійснення інших визначених законом та покладених на нього в установленому порядку повноважень щодо формування державної регіональної політики.
 
105. 2. Повноваженнями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної регіональної політики, є:
 
-34- Река А.О.
Бойко О.П.
Гончаренко О.О.
В частині 1 статті 12 слова «Повноваженнями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної регіональної політики, є» замінити словами «До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регіональну політику, належать».
 
Враховано   2. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регіональну політику, належать:
 
106. 1) реалізація разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади Державної стратегії регіонального розвитку України;
 
   1) реалізація спільно з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади Державної стратегії регіонального розвитку України;
 
107. 2) забезпечення координації дій центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики;
 
   2) забезпечення координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики;
 
108. 3) стимулювання участі регіонів у програмах та проектах розвитку міжрегіонального, а також прикордонного та транскордонного співробітництва;
 
-35- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
У пункті 3 частини 2 статті 12 слово «а також прикордонного» вилучити.
 
Враховано   3) стимулювання участі регіонів у програмах та проектах розвитку міжрегіонального та транскордонного співробітництва;
 
109. 4) здійснення інших визначених законами та покладених на нього в установленому порядку повноважень щодо реалізації державної регіональної політики.
 
   4) здійснення інших визначених законом та покладених на нього в установленому порядку повноважень щодо реалізації державної регіональної політики.
 
110. 3. Повноваження у сфері державної регіональної політики інших центральних органів виконавчої влади визначаються Конституцією та законами України і покладаються на них Кабінетом Міністрів України.
 
   3. Повноваження у сфері державної регіональної політики інших центральних органів виконавчої влади визначаються Конституцією та законами України і покладаються на них Кабінетом Міністрів України.
 
111. Стаття 13. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад у сфері державної регіональної політики
 
   Стаття 14. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад у сфері державної регіональної політики
 
112. 1. Повноваженнями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад у сфері державної регіональної політики є:
1) погодження проекту Державної стратегії регіонального розвитку України;
2) схвалення регіональних стратегій розвитку;
3) схвалення змін і доповнень до регіональних стратегій розвитку;
4) затвердження звітів про результати моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації;
5) забезпечення врахування спільних інтересів територіальних громад регіону під час розроблення регіональних стратегій розвитку;
 
-36- Гончаренко О.О.
Статтю 13 викласти в такій редакції:
«1. До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад у сфері державної регіональної політики, належать:
1) ініціювання розроблення та затвердження регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації;
2) забезпечення врахування інтересів територіальних громад у регіональних стратегіях розвитку та планах заходів з їх реалізації;
3) затвердження звітів про результати моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації;
4) погодження проекту Державної стратегії регіонального розвитку України;
5) здійснення інших повноважень, визначених законом.».
 
Враховано   1. До повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад у сфері державної регіональної політики належать:
1) ініціювання розроблення та затвердження регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації;
2) забезпечення врахування інтересів територіальних громад у регіональних стратегіях розвитку та планах заходів з їх реалізації;
3) затвердження звітів про результати моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації;
4) погодження проекту Державної стратегії регіонального розвитку України;
 
113. 6) затвердження інвестиційних програм (проектів) розвитку регіону;
 
      
114. 7) ініціювання та схвалення в установленому порядку угод щодо регіонального розвитку;
 
      
115. 8) здійснення інших повноважень, визначених законами України.
 
   5) здійснення інших повноважень, визначених законом.
 
116. Стаття 14. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері державної регіональної політики
 
   Стаття 15. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері державної регіональної політики
 
117. 1. Повноваженнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері державної регіональної політики є:
1) забезпечення в регіоні реалізації державної регіональної політики;
 
-37- Гончаренко О.О.
Статтю 14 викласти в такій редакції:
«1. До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері державної регіональної політики, належать:
1) забезпечення у відповідному регіоні реалізації державної регіональної політики;
2) погодження проекту Державної стратегії регіонального розвитку України;
3) забезпечення розроблення проектів регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації;
4) підготовка і подання відповідно до законодавства до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регіональну політику пропозицій щодо програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;
5) проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, підготовка та подання звітів про це на затвердження відповідно Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам;
6) подання затверджених звітів про результати моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики;
7) внесення за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад змін до регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації, за умови, що такі зміни не суперечать положенням Державної стратегії регіонального розвитку України;
8) розроблення програм і проектів регіонального розвитку;
9) здійснення інших повноважень, визначених законом.».
 
Враховано   1. До повноважень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері державної регіональної політики належать:
1) забезпечення у відповідному регіоні реалізації державної регіональної політики;
 
118. 2) підготовка і внесення на розгляд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної регіональної політики, пропозицій щодо узгодження дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з реалізації в регіоні державної регіональної політики;
 
-38- Река А.О.
Бойко О.П.
Гончаренко О.О.
В пункті 2 статті 14 слова «забезпечує реалізацію» замінити словом «реалізує».
 
Враховано   2) погодження проекту Державної стратегії регіонального розвитку України;
 
119. 3) підготовка і внесення на розгляд центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, пропозицій щодо інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;
 
   3) забезпечення розроблення проектів регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації;
 
120. 4) погодження проекту Державної стратегії регіонального розвитку України;
 
   4) підготовка і подання відповідно до законодавства до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регіональну політику, пропозицій щодо програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;
 
121. 5) забезпечення розроблення проекту регіональної стратегії розвитку та плану заходів з її реалізації і затвердження плану заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку;
 
   5) проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, підготовка та подання звітів про це на затвердження відповідно Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам;
 
122. 6) забезпечення розроблення пропозицій про внесення змін та доповнень до регіональної стратегії розвитку;
 
   6) подання затверджених звітів про результати моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики;
 
123. 7) проведення оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, підготовка та подання відповідних звітів Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам;
 
   7) внесення за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад змін до регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації, за умови що такі зміни не суперечать положенням Державної стратегії регіонального розвитку України;
 
124. 8) подання звітів про результати моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики;
 
   8) розроблення програм і проектів регіонального розвитку;
 
125. 9) розроблення інвестиційних програм (проектів) розвитку регіону;
 
      
126. 10) підготовка в установленому порядку угод щодо регіонального розвитку та подання їх для схвалення Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами;
 
      
127. 11) здійснення інших повноважень, визначених законами України.
 
   9) здійснення інших повноважень, визначених законом.
 
128. Стаття 15. Повноваження районних, міських, селищних, сільських рад у сфері державної регіональної політики
1. Районні, міські, селищні, сільські ради у сфері державної регіональної політики забезпечують підготовку та подають до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад пропозиції щодо врахування їх інтересів під час розроблення:
1) проекту Державної стратегії регіонального розвитку України та плану заходів з її реалізації;
 
-39- Березюк О.Р.
Статтю 15 викласти в такій редакції:
«Стаття 15. Повноваження районних, міських, селищних, сільських рад у сфері державної регіональної політики
1. Районні, міські, селищні, сільські ради у сфері державної регіональної політики забезпечують підготовку та подають до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад та адміністрацій пропозиції, у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, щодо врахування їх інтересів під час розроблення та погодження проекту Державної стратегії регіонального розвитку України, плану заходів з її реалізації, регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також інвестиційних програм (проектів), спрямованих на розвиток регіонів.
2. Районні, міські, селищні, сільські ради можуть ініціювати та спільно з органами місцевої державної виконавчої влади розробляти районні, міські, селищні, сільські стратегії розвитку та плани їх реалізації.».
 
Враховано частково   Стаття 16. Повноваження районних, міських, селищних, сільських рад у сфері державної регіональної політики
1. Районні, міські, селищні, сільські ради у сфері державної регіональної політики забезпечують підготовку та подають до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад пропозиції щодо врахування інтересів відповідних територіальних громад під час розроблення:
1) проекту Державної стратегії регіонального розвитку України та плану заходів з її реалізації;
 
129. 2) регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також інвестиційних програм (проектів), спрямованих на розвиток регіонів.
 
-40- Гуляєв В.О.
Статтю 15 доповнити частиною другою такого змісту:
2. Міські, селищні, сільські ради можуть розробляти та затверджувати з урахуванням Державної стратегії регіонального розвитку України стратегії розвитку міст, селищ та сіл.
 
Враховано   2) регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації, а також інвестиційних програм (проектів), спрямованих на розвиток регіонів.
2. Міські, селищні, сільські ради можуть розробляти та затверджувати з урахуванням Державної стратегії регіонального розвитку України стратегії розвитку міст, селищ та сіл.
 
130. Стаття 16. Координація дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики
 
   Стаття 17. Координація діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування із забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики
 
131. 1. Координація дій органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з формування та реалізації державної регіональної політики здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, шляхом узгодження цілей, пріоритетів, завдань і заходів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування під час розроблення та виконання документів, що стосуються забезпечення формування та реалізації регіональної політики, проведення моніторингу та оцінки результативності виконання визначених завдань.
 
-41- Река А.О.
Бойко О.П.
Гончаренко О.О.
В пункті 1 статті 16 слова «стосуються забезпечення формування та реалізації регіональної політики» замінити словами «визначають державну регіональну політику», а слова «у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України,» виключити.
 
Враховано   1. Координація діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з формування та реалізації державної регіональної політики здійснюється шляхом узгодження цілей, пріоритетів, завдань і заходів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування під час розроблення та виконання документів, що визначають державну регіональну політику, проведення моніторингу та оцінки результативності виконання визначених завдань.
 
132. 2. Узгодження діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України та регіональних стратегій розвитку визначається планом заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України, планами заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку та угодами щодо регіонального розвитку.
 
   2. Узгодження діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України та регіональних стратегій розвитку визначається Планом заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України, планами заходів з реалізації регіональних стратегій розвитку та угодами щодо регіонального розвитку.
 
133. Стаття 17. Міжвідомча координаційна комісія з питань регіонального розвитку
 
   Стаття 18. Міжвідомча координаційна комісія з питань регіонального розвитку
 
134. 1. Міжвідомча координаційна комісія з питань регіонального розвитку може утворюватися Кабінетом Міністрів України як тимчасовий консультативно-дорадчий орган з метою забезпечення координації дій органів виконавчої влади із залученням органів місцевого самоврядування з формування та реалізації державної регіональної політики, а також узгодження галузевих прогнозів розвитку регіонів із стратегічними завданнями державної регіональної політики.
 
-42- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
У частині 1 статті 17 після слів «виконавчої влади із» додати слова «обов’язковим».
 
Враховано   1. Міжвідомча координаційна комісія з питань регіонального розвитку може утворюватися Кабінетом Міністрів України як тимчасовий консультативно-дорадчий орган з метою забезпечення координації діяльності органів виконавчої влади із обов’язковим залученням органів місцевого самоврядування до формування та реалізації державної регіональної політики, а також до узгодження галузевих прогнозів розвитку регіонів із стратегічними завданнями державної регіональної політики.
 
    -43- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
У частині 1 статті 17 слова «з формування» замінити словами «до формування».
 
Враховано    
135. 2. Завдання, порядок роботи та склад Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Завдання, порядок роботи та склад Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
136. Стаття 18. Агенція регіонального розвитку
 
   Стаття 19. Агенція регіонального розвитку
 
137. 1. З метою ефективної реалізації державної регіональної політики Верховною Радою Автономної Республіки Крим та Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими радами та відповідними державними адміністраціями можуть засновуватись агенції регіонального розвитку.
 
   1. З метою ефективної реалізації державної регіональної політики Верховна Рада Автономної Республіки Крим та Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська, Севастопольська міські ради та відповідні державні адміністрації можуть засновувати агенції регіонального розвитку.
 
138. Співзасновниками агенцій регіонального розвитку можуть також бути регіональні торгово-промислові палати, регіональні асоціації підприємців, регіональні представництва всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи асоціації органів місцевого самоврядування регіону, вищі навчальні заклади, наукові установи, профільні громадські об’єднання регіону.
 
   Співзасновниками агенцій регіонального розвитку також можуть бути регіональні торгово-промислові палати, регіональні асоціації підприємців, регіональні представництва всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи асоціації органів місцевого самоврядування регіону, вищі навчальні заклади, наукові установи, профільні громадські об’єднання регіону.
 
139. 2. Агенція регіонального розвитку є неприбутковою установою, що утворюється на засадах партнерства між державним, приватним та громадським секторами, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями на підставі цього та інших законів України.
 
   2. Агенція регіонального розвитку є неприбутковою установою, що утворюється на засадах партнерства між державним, приватним та громадським секторами, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями на підставі цього Закону та інших законів України.
 
140. Агенція регіонального розвитку не може бути бюджетною установою.
 
   Агенція регіонального розвитку не може бути бюджетною установою.
 
141. 3. Структура, порядок діяльності та повноваження органів управління агенції регіонального розвитку визначаються законодавством України та положенням, що повинно відповідати типовому положенню про агенцію регіонального розвитку.
 
   3. Структура, порядок діяльності та повноваження органів управління агенції регіонального розвитку визначаються законодавством України та положенням, що має відповідати типовому положенню про агенцію регіонального розвитку.
 
142. Типове положення про агенцію регіонального розвитку затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   Типове положення про агенцію регіонального розвитку затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
143. Розділ ІV
 
   Розділ ІV
 
144. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
 
   ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
 
145. Стаття 19. Механізм фінансування державної регіональної політики
 
   Стаття 20. Механізми фінансування державної регіональної політики
 
146. 1. Фінансове забезпечення державної регіональної політики здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України.
 
-44- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
В частині 1 статті 19 слова «кодексу України» замінити словами «та Податкового кодексів України».
 
Враховано   1. Фінансове забезпечення державної регіональної політики здійснюється відповідно до Бюджетного та Податкового кодексів України.
 
147. 2. Механізмом фінансування державної регіональної політики є:
 
   2. Механізмами фінансування державної регіональної політики є:
 
148. 1) міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам;
 
   1) міжбюджетні трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам;
 
149. 2) об’єднання на договірній основі фінансових ресурсів суб’єктів регіональної політики, державних та приватних партнерів на основі принципів здійснення державно-приватного партнерства, міжнародних інституцій;
 
   2) об’єднання на договірній основі фінансових ресурсів суб’єктів регіональної політики, державних та приватних партнерів на принципах здійснення державно-приватного партнерства, міжнародних інституцій;
 
150. 3) капітальні видатки державного бюджету;
 
   3) капітальні видатки державного бюджету;
 
151. 4) державні цільові програми, у тому числі програми подолання депресивності територій;
 
   4) державні цільові програми, у тому числі програми подолання депресивності територій;
 
152. 5) угоди щодо регіонального розвитку;
 
   5) угоди щодо регіонального розвитку;
 
153. 6) програми і заходи, включаючи інвестиційні програми (проекти), які реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.
 
   6) програми і заходи, включаючи інвестиційні програми (проекти), що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.
 
154. Стаття 20. Джерела фінансування державної регіональної політики
1. Джерелами фінансування державної регіональної політики є:
1) кошти державного бюджету, зокрема державного фонду регіонального розвитку;
2) кошти місцевих бюджетів;
 
-45- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
Статтю 20 викласти в такій редакції:
«Стаття 20. Джерела фінансування державної регіональної політики
2. Джерелами фінансування державної регіональної політики є:
1) кошти державного бюджету, зокрема державного фонду регіонального розвитку;
2) кошти місцевих бюджетів;
3) благодійні внески;
4) кошти міжнародних організацій;
5) кошти з інших джерел, не заборонених законодавством.
 
Враховано   Стаття 21. Джерела фінансування державної регіональної політики
1. Джерелами фінансування державної регіональної політики є:
1) кошти державного бюджету, зокрема державного фонду регіонального розвитку;
2) кошти місцевих бюджетів;
 
155. 3) доброчинні внески;
 
-46- Гуляєв В.О.
В пункті 3 частини 1 статті 20 слова «доброчинні внески» замінити словами «благодійні пожертви».
 
Враховано частково   3) благодійні внески;
 
    -47- Река А.О.
Гончаренко О.О.
В пункті 3 частини 1 статті 20 слово «доброчинні» замінити словом «благодійні».
 
Враховано    
156. 4) кошти міжнародних організацій;
 
   4) кошти міжнародних організацій;
 
157. 5) кошти, залучені у рамках державно-приватного партнерства;
 
      
158. 6) кошти з інших джерел, не заборонених законодавством.
 
-48- Гончаренко О.О.
Після статті 20 доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття 21. Фінансування з Державного фонду регіонального розвитку
1. Фінансування регіонального розвитку за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку може здійснюватися на умовах інвестування, за умови надання гарантій, на безповоротній основі у вигляді грантів.
2. Фінансування регіонального розвитку ґрунтується на таких принципах:
відповідності Державній стратегії регіонального розвитку України, відповідній регіональній стратегії розвитку та планам заходів з їх реалізації;
конкурсного відбору програм (проектів) регіонального розвитку;
ефективності використання залучених ресурсів;
спроможності об’єктів та суб’єктів, на фінансування яких залучаються кошти державного фонду регіонального розвитку, самостійно забезпечувати подальше власне фінансування або утримуватися за рахунок коштів місцевих бюджетів;
адекватної фінансової та іншої участі органів місцевого самоврядування на території юрисдикції чи в інтересах яких реалізуються відповідні заходи, програми чи проекти;
неупередженого розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку з урахуванням рівня соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць.
3. Порядок та умови фінансування програм та проектів за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку визначається Кабінетом Міністрів України.»
У зв’язку з цим статтю 21 проекту Закону вважати відповідно
статтею 24.».
 
Враховано частково   5) кошти з інших джерел, не заборонених законодавством.
Стаття 22. Фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
1. Фінансування регіонального розвитку за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку може здійснюватися на умовах інвестування, за умови надання гарантій, на безповоротній основі у вигляді грантів.
2. Фінансування регіонального розвитку ґрунтується на таких принципах:
відповідності Державній стратегії регіонального розвитку України, відповідній регіональній стратегії розвитку та планам заходів з їх реалізації;
конкурсного відбору програм (проектів) регіонального розвитку;
ефективності використання залучених ресурсів;
спроможності об’єктів та суб’єктів, на фінансування яких залучаються кошти державного фонду регіонального розвитку, самостійно забезпечувати подальше власне фінансування або утримуватися за рахунок коштів місцевих бюджетів;
адекватної фінансової та іншої участі органів місцевого самоврядування, на території юрисдикції чи в інтересах яких реалізуються відповідні заходи, програми чи проекти;
неупередженого розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку з урахуванням рівня соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць.
3. Порядок та умови фінансування програм та проектів за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
159. Розділ V
 
   Розділ V
 
160. МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
 
   МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
 
161. Стаття 21. Моніторинг реалізації державної регіональної політики
 
   Стаття 23. Моніторинг реалізації державної регіональної політики
 
162. 1. Моніторинг реалізації державної регіональної політики проводиться шляхом установлення переліку відповідних індикаторів, відстеження їх динаміки, підготовки та оприлюднення результатів такого моніторингу.
 
   1. Моніторинг реалізації державної регіональної політики проводиться шляхом установлення переліку відповідних індикаторів, відстеження їх динаміки, підготовки та оприлюднення результатів такого моніторингу.
 
163. З метою забезпечення проведення моніторингу документи, що стосуються формування та реалізації державної регіональної політики, визначені частиною другою статті 6 цього Закону, повинні містити відповідні показники досягнення цілей, які можна оцінити.
 
-49- Река А.О.
Бойко О.П.
Гончаренко О.О.
Абзац 2 частини 1 статті 21 викласти в такій редакції:
«З метою забезпечення проведення моніторингу документи, що визначають державну регіональну політику, зазначені в частині другій статті 7 цього Закону, повинні містити відповідні показники досягнення цілей, які можливо оцінити.».
 
Враховано   З метою забезпечення проведення моніторингу документи, що визначають державну регіональну політику, зазначені в частині другій статті 7 цього Закону, повинні містити відповідні показники досягнення цілей, які можливо оцінити.
 
164. 2. Перелік індикаторів визначається методикою проведення моніторингу реалізації державної регіональної політики, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Перелік індикаторів визначається методикою проведення моніторингу реалізації державної регіональної політики, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
165. 3. Моніторинг реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації проводиться шляхом збирання та аналізу показників, що характеризують стан реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України, на основі офіційних статистичних даних та інформації центральних органів виконавчої влади.
 
   3. Моніторинг реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України та плану заходів з її реалізації проводиться шляхом збирання та аналізу показників, що характеризують стан реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України, на основі офіційних статистичних даних та інформації центральних органів виконавчої влади.
 
166. 4. Оцінка результативності Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації проводиться шляхом періодичного відстеження, вимірювання та порівняння фактичних результатів з індикаторами досягнення цілей та пріоритетів, визначених Державною стратегією регіонального розвитку України і планом заходів з її реалізації.
 
   4. Оцінка результативності Державної стратегії регіонального розвитку України та плану заходів з її реалізації проводиться шляхом періодичного відстеження, вимірювання і порівняння фактичних результатів з індикаторами досягнення цілей та пріоритетів, визначених Державною стратегією регіонального розвитку України та планом заходів з її реалізації.
 
167. 5. Моніторинг та оцінка результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України та плану заходів з її реалізації проводяться щороку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, із залученням громадських об’єднань та наукових установ.
 
   5. Моніторинг та оцінка результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України та плану заходів з її реалізації проводяться щороку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, із залученням громадських об’єднань та наукових установ.
 
168. Порядок проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України і плану заходів з її реалізації визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України та плану заходів з її реалізації визначається Кабінетом Міністрів України.
 
169. 6. Моніторинг та оцінка результативності реалізації регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації проводяться один раз на рік відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
 
   6. Моніторинг та оцінка результативності реалізації регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації проводяться щороку відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
 
170. Результати моніторингу та оцінки результативності підлягають оприлюдненню та враховуються у звітах про виконання щорічних програм економічного і соціального розвитку регіонів.
 
   Результати моніторингу та оцінки результативності підлягають оприлюдненню та враховуються у звітах про виконання щорічних програм економічного і соціального розвитку регіонів.
 
171. Звіти про результати моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації подаються в установленому порядку Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями на затвердження Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам.
 
   Звіти про результати моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації подаються в установленому порядку Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями на затвердження відповідно Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам.
 
172. Затверджені звіти про результати моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації подаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями центральному органові виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики.
 
   Затверджені звіти про результати моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації подаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики.
 
173. Порядок проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
174. 7. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, подає Кабінетові Міністрів України відповідні звіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
   7. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, подає Кабінетові Міністрів України відповідні звіти у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
 
175. Розділ VІ
 
   Розділ VІ
 
176. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
177. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-50- Река А.О.
Бойко О.П.
Гончаренко О.О.
Частину 1 розділу VІ (Прикінцеві положення) викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
178. 2. Установити, що після проведення конституційної реформи та децентралізації державної влади, повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, визначені статтею 14 цього Закону, здійснюватимуться виконавчими органами відповідних місцевих рад відповідно до Конституції і законів України.
 
-51- Река А.О.
Бойко О.П.
Гончаренко О.О.
Пункт 2 розділу VІ (Прикінцеві положення) виключити.
 
Враховано      
179. 3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
180. 1) подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про
 
   1) подати на розгляд Верховної Ради України законопроекти про
 
181. внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;
 
-52- Ледовських О.В.
Бойко О.П.
У підпункті 1 пункту 3 Розділ VІ «Прикінцеві положення» слова «до законів України» замінити словами «до законодавчих актів України».
 
Враховано   внесення змін до законодавчих актів України, що випливають із цього Закону;
 
182. 2) привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   2) привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
183. 3) забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   3) забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.