Кількість абзаців - 17 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо умов повернення строкових депозитів) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо умов повернення строкових депозитів)
 
   Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов повернення строкових депозитів
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Цивільному Кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, №№ 40-44, ст.356):
1) Частину 2 статті 1060 викласти в такій редакції:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356):
1) частини другу і третю статті 1060 викласти в такій редакції:
 
2.

 
-1- Грановський О.М.
Підпункт 1) пункту 1 викласти в такій редакції:
"Абзац перший частини 2 статті 1060 викласти в такій редакції:
"За договором банківського вкладу незалежно від його виду банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, в термін до 30 днів з моменту пред’явлення такої вимоги, крім вкладів, зроблених юридичними особами на інших умовах повернення, які встановлені договором."
 
Відхилено Призведе до систематичного затягування видачі вкладів на вимогу.  "2. За договором банківського вкладу на вимогу банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника.
 
3. Умова договору вкладу на вимогу про відмову від права на одержання вкладу на першу вимогу є нікчемною."
 
   Умова договору вкладу на вимогу про відмову від права на одержання вкладу на першу вимогу є нікчемною.
 
4. .
;  
-2- Шинькович А.В.
Підпункт 1) пункту 1 викласти в такій редакції:
"1) Частину 2 статті 1060 викласти в такій редакції:
"2. За договором банківського вкладу на вимогу банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника або третій особі, на користь якої зроблений банківський вклад, або спадкоємця, право на спадщину якого вступило в дію."
 
Відхилено Зазначені відносини врегульовані ст. 1063 та 1228 ЦК.     
5. 2) Частину 3 статті 1060 викласти в такій редакції:
 
      
6. "3. За договором банківського строкового вкладу банк зобов'язаний видати вклад та нараховані проценти за цим вкладом із спливом строку, визначеного у договорі банківського вкладу.
 
   3. За договором банківського строкового вкладу банк зобов'язаний видати вклад та нараховані проценти за цим вкладом із спливом строку, визначеного у договорі банківського вкладу.
 
7. Повернення вкладникові банківського строкового вкладу на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, можливе виключно у випадках, коли це передбачено умовами договору банківського строкового вкладу."
 
-3- Рибалка С.В.
У абзаці третьому підпункт 2) пункту 1 після слів "банківського строкового вкладу" доповнити словами "та нарахованих процентів за цим вкладом".
 
Враховано   Повернення вкладникові банківського строкового вкладу та нарахованих процентів за цим вкладом на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, можливе виключно у випадках, якщо це передбачено умовами договору банківського строкового вкладу";
 
    -4- Дмитренко О.М.
Абзац 2 запропонованої редакції ч. 3 ст. 1060 Цивільного Кодексу України має виглядати наступним чином:
"Повернення вкладникові банківського строкового вкладу на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, можливе виключно у випадках:
якщо це передбачено умовами договору банківського строкового вкладу;
на підставі рішення суду, якщо виникли обставини, що загрожують життю, здоров’ю вкладника або членів його сім’ї. Таке рішення суду оскарженню не підлягає.".
 
Відхилено Додаткові умови дострокового повернення строкового вкладу можуть бути зазначені в договорі. Це є конкурентна перевага банку, яких хоче залучити строкові вклади.   
    -5- Шпенов Д.Ю.
Абзац другий частини 3 статті 1060 Цивільного кодексу України викласти в такій редакції :
"Повернення вкладникові банківського строкового вкладу на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, можливе у випадках, коли це передбачено умовами договору банківського строкового вкладу, а також у випадках тяжкої хвороби, смерті одного з членів сім'ї, настання обставин, що поставили сім'ю у скрутне матеріальне становище."
 
Відхилено одаткові умови дострокового повернення строкового вкладу можуть бути зазначені в договорі. Це є конкурентна перевага банку, яких хоче залучити строкові вклади. Крім того, "скрутне матеріальне становище" - поняття невизначене.   
    -6- Шинькович А.В.
Підпункт 2) пункту 1 викласти в такій редакції:
"2) Частину 3 статті 1060 викласти в такій редакції:
"Повернення вкладникові, третій особі, на користь якої зроблений банківський вклад, або спадкоємцю, право на спадщину якого вступило в дію банківського строкового вкладу на його вимогу до спливу строку або до настання інших обставин, визначених договором, можливе виключно у випадках, коли це передбачено умовами договору банківського строкового вкладу."
 
Відхилено Зазначені відносини врегульовані ст. 1063 та 1228 ЦК.   
    -7- Левченко Ю.В.
В абзаці 3 пункту 2 Розділу І Законопроекту слова "виключно у випадках, коли це передбачено умовами договору банківського строкового вкладу" замінити словами "у випадках передбачених цим Кодексом або договором строкового банківського вкладу".
 
Відхилено У Кодексі не зазначено додаткових підстав дострокового повернення банківського строкового вкладу   
    -8- Левченко Ю.В.
Пункт 2 Розділу І Законопроекту доповнити абзацом 4 наступного змісту:
"За договором банківського строкового вкладу банк зобов'язаний видати вклад та нараховані проценти за цим вкладом на першу вимогу протягом трьох банківських днів з моменту отримання такої вимоги у разі:
хвороби вкладника або одного з членів його сім`ї, якщо лікування такої хвороби потребує матеріальних витрат в сумі понад трьох мінімальних заробітних плат, встановлених на початок року в якому подається вимога про видачу вкладу;
смерті вкладника чи одного з членів його сім`ї;
суттєвої зміни обставин для вкладника, які вкладник не міг передбачити на момент укладення договору банківського строкового вкладу та які потребують матеріальних витрат в сумі понад п’ять мінімальних заробітних плат, встановлених на початок року, в якому подається вимога про видачу вкладу.
Розмір пені за прострочення видачі вкладу за договором банківського строкового вкладу становить 0,5 відсотка від суми вкладу за кожен день прострочення."
 
Відхилено одаткові умови дострокового повернення строкового вкладу можуть бути зазначені в договорі. Це є конкурентна перевага банку, яких хоче залучити строкові вклади. 3 мін. з/п – 3654 грн. На теперішній час будь-яке захворювання можна лікувати на таку суму. У разі смерті вкладника вклад не може бути виданий достроково – питання спадщини. 5 мін. з/п. – 6090 грн. "суттєва зміна обставин" - дуже широке поняття.   
    -9- Ленський О.О.
У розділі І у частині першій пункт 2) після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
"Умови дострокового повернення строкового банківського вкладу не можуть бути визначеними безпосередньо у договорі, який укладається банком з представниками контролюючих органів, керівними працівниками самих банків та афілійованих з ними структур, акціонерами банку."
 
Відхилено    
8. 3) Частину 4 статті 1060 викласти в такій редакції:
 
-10- Рибалка С.В.
Пункт 3 законопроекту виключити.
Частину четверту статті 1060 залишити у чинній редакції
 
Враховано Відповідно до стенограми     
    -11- Шинькович А.В.
Підпункт 3) пункту 1 викласти в такій редакції:
"3) Частину 4 статті 1060 викласти в такій редакції:
"Якщо вкладник, третя особа, на користь якої зроблений банківський вклад, або спадкоємець, право на спадщину якого вступило в дію не вимагає повернення суми строкового вкладу зі спливом строку, встановленого договором банківського вкладу, або повернення суми вкладу, внесеного на інших умовах повернення, після настання визначених договором обставин договір вважається продовженим на умовах вкладу на вимогу."
 
Відхилено Зазначені відносини врегульовані ст. 1063 та 1228 ЦК.   
9. "Якщо вкладник не вимагає повернення суми строкового вкладу зі спливом строку, встановленого договором банківського вкладу, або повернення суми вкладу, внесеного на інших умовах повернення, після настання визначених договором обставин договір вважається продовженим на умовах вкладу на вимогу.
 
-12- Веселова Н.В.
Підпункт 3 пункту 1 розділу І законопроекту доповнити двома абзацами такого змісту:
"Якщо договір був продовжений, вкладник має змогу отримати достроково свій вклад протягом місяця після спливу строку попереднього договору.
У цьому випадку проценти за цим продовженим вкладом виплачуються у розмірі процентів за вкладами на вимогу, якщо договором не встановлений більш високий процент".
 
Відхилено Ці відносини мають бути визначені договором     
    -13- Левченко Ю.В.
Пункт 3 Розділу І Законопроекту доповнити абзацом 3 наступного змісту:
"Умова договору строкового банківського вкладу про автоматичне продовження його строку дії є нікчемною. Продовження строку дії договору строкового банківського вкладу здійснюється виключно шляхом укладення відповідної окремої угоди."
 
Враховано по суті шляхом залишення положення у чинній редакції.   
10. 4) Частину 2 статті 1065 виключити.
 
   2) частину другу статті 1065 виключити.
 
11. 2. У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 31, ст.268):
 
-14- Рибалка С.В.
Частину другу Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"2. Абзац другий частини п’ятої статті 13 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, № 31, ст.268) виключити."
 
Враховано Техніко-юридичне уточнення  2. Абзац другий частини п’ятої статті 13 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268) виключити.
 
12. 1) Абзац другий частини 5 статті 13 виключити.
 
      
13. ІІ. Прикінцеві положення.
 
   ІІ. Прикінцеві положення.
 
14. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
15. 2. Положення даного Закону не застосовуються до договорів банківського строкового вкладу, укладених до набрання ним чинності.
 
   2. Положення цього Закону не застосовуються до договорів банківського строкового вкладу, укладених до набрання ним чинності.
 
16. 3. Національному банку України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити приведення у відповідність із цим Законом внутрішніх положень банківських установ.

   3. Національному банку України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити приведення внутрішніх положень банківських установ у відповідність із цим Законом .