Кількість абзаців - 22 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» щодо використання персональних пристроїв безпроводового доступу
 
   Про внесення змін до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України щодо використання персональних пристроїв безпроводового доступу
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженому Законом України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 22-23, ст.194) такі зміни:
 
   І. Внести до Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України "Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 194 із наступними змінами) такі зміни:
 
5. 1. У розділі 2 Статтю 59 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   1. Статтю 59 доповнити абзацом двадцять четвертим такого змісту:
 
6. «організовує зберігання батарей живлення персональних пристроїв безпроводового доступу військовослужбовців свого підрозділу та надає дозвіл на їх використання для організації зв’язку у вільний час та поза безпосереднім зіткненням з противником крім випадків втрати штатних засобів зв’язку та управління підрозділом згідно з додатком 20 до цього Статуту.
 
-1- Фріз І.В.
Абзац другий пункту 1 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«організовувати та контролювати дотримання Порядку користування мобільними телефонами та іншими засобами мобільного зв’язку та передачі інформації підлеглим особовим складом (додаток 20 до цього Статуту)».
 
Враховано   «організовувати та контролювати дотримання Порядку використання мобільних телефонів та інших засобів мобільного зв’язку і передачі інформації підлеглим особовим складом згідно з Додатком 20 до цього Статуту».
 
    -2- Ляшко О.В.
Корчинська О.А.
Абзац другий пункту 1 Розділу І законопроекту після слів «військовослужбовців свого підрозділу» доповнити словами «крім військовослужбовців медичних служб військових підрозділів та військових частин».
 
Відхилено    
    -3- Константіновський В.Л.
Абзац другий пункту 1 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«на території проведення антитерористичної операції, а також на території, де в умовах надзвичайного стану чи під час дії особливого періоду ведуться бойові дії, організовувати зберігання батарей живлення персональних пристроїв безпроводового доступу до телекомунікаційних мереж, які наявні у військовослужбовців, що виконують обов'язки військової служби, та надавати дозвіл на їх використання з урахуванням положень додатку 20 до цього Статуту; при цьому командир військової частини зобов'язаний вживати заходів, спрямованих на створення можливостей для військовослужбовців, які виконують обов'язки військової служби на зазначених територіях, здійснювати особисті телефонні дзвінки не рідше одного разу протягом календарного тижня».
 
Відхилено    
    -4- Шинькович А.В.
Абзац другий пункту 1 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«організовує зберігання батарей живлення персональних пристроїв безпроводового доступу та терміналів стільникового зв’язку військовослужбовців свого підрозділу та надає дозвіл на їх використання для організації зв’язку у вільний час та поза безпосереднім зіткненням з противником крім випадків втрати штатних засобів зв’язку та управління підрозділом згідно з додатком 20 до цього Статуту».
 
Відхилено    
    -5- Кобцев М.В.
Абзац другий пункту 1 Розділу І проекту викласти в такій редакції:
«організовувати зберігання батарей живлення персональних пристроїв безпроводового доступу військовослужбовців свого підрозділу та надавати дозвіл на їх використання для організації зв'язку у вільний час та поза безпосереднім зіткненням з противником, (крім випадків, коли штатні засоби зв'язку військовослужбовцям не було надано або коли штатні засоби зв'язку було втрачено, та крім випадків втрати управління підрозділом), згідно з додатком 20 до цього Статуту».
 
Відхилено    
7. Особисто дотримується правил використання персональних пристроїв безпроводового доступу згідно вимог цього Статуту».
 
-6- Кобцев М.В.
Абзац третій пункту 1 Розділу І проекту викласти в такій редакції:
«особисто дотримуватися правил використання персональних пристроїв безпроводового доступу згідно з вимогами цього Статуту».
 
Відхилено      
    -7- Шинькович А.В.
Абзац третій пункту 1 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Особисто дотримується правил використання персональних пристроїв безпроводового доступу та терміналів стільникового зв’язку згідно вимог цього Статуту».
 
Відхилено    
8. 2. Доповнити додатком № 20:
 
-8- Ленський О.О.
Пункт 2 Розділу І проекту (Додаток 20, яким пропонується доповнити Статут) виключити.
 
Відхилено      
9. «Додаток 20 до Статуту внутрішньої служби (стаття 59)
ВИМОГИ щодо використання персональних пристроїв безпроводового доступу
 
-9- Фріз І.В.
Пункт 2 Розділу І проекту (Додаток 20) викласти в такій редакції:
«2. Доповнити Додатком 20 у такій редакції:
«Додаток 20 до Статуту внутрішньої служби (стаття 59)
ПОРЯДОК використання мобільних телефонів та інших засобів мобільного зв’язку та передачі інформації
1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає правила користування мобільними телефонами та іншими засобами мобільного зв’язку та передачі інформації (далі – засоби мобільного зв’язку) військовослужбовцями, що виконують обов’язки військової служби (далі – військовослужбовці), у мирний час, у районах проведення антитерористичної операції, а також в умовах надзвичайного стану чи під час дії особливого періоду на територіях, де ведуться бойові дії.
1.2. Вимоги цього Порядку є обов’язковими для військовослужбовців, що мають у користуванні засоби мобільного зв’язку, а також для інших громадян, що перебувають на територіях військових частин та установ з засобами мобільного зв’язку.
1.3. У цьому Порядку нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
виділене приміщення – приміщення, в якому циркулює інформація з обмеженим доступом;
інформація з обмеженим доступом – інформація, яка становить передбачену законом таємницю, службова інформація, конфіденційна інформація, яка перебуває у володінні розпорядників інформації, визначених частиною першою статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», та інша конфіденційна інформація, вимога щодо захисту якої встановлена законом;
мобільні телефони та інші засоби мобільного зв’язку та передачі інформації – радіоприймальні та радіопередавальні пристрої, що приймають (передають) інформацію та дані по безпроводових каналах зв’язку стандартів GSМ, UМТС, WСDМА, LТЕ, СDМА та інших стандартів загального користування;
об’єкт інформаційної діяльності – інженерно-технічна споруда (приміщення), транспортний засіб, де здійснюється озвучення та/або обробка технічними засобами інформації з обмеженим доступом.
1.4. У мирний час, у районах проведення антитерористичної операції, а також в умовах надзвичайного стану чи під час дії особливого періоду на територіях, де ведуться бойові дії, дозволяється користуватися засобами мобільного зв’язку з функціями криптографічного захисту інформації, порядок використання яких визначається окремими інструкціями.
1.5. Передача інформації з обмеженим доступом під час ведення переговорів з використанням засобів мобільного зв’язку, які не обладнані сертифікованими в Україні засобами криптографічного захисту інформації, а також в умовах, коли конфіденційність переговорів не забезпечується, забороняється.
2. Використання засобів мобільного зв’язку в мирний час
2.1. У мирний час порядок користування і зберігання засобів мобільного зв’язку для підлеглого особового складу, а також порядок допуску до військової частини (установи) інших осіб, у користуванні яких є засоби мобільного зв’язку, встановлюється командиром військової частини (керівником установи) шляхом затвердження відповідної інструкції, яку подає на затвердження начальник штабу за своїм підписом.
2.2. Тимчасове зберігання засобів мобільного зв’язку у військових частинах (установах) організовується та здійснюється в спеціально обладнаних для цього місцях, що забезпечують їх збереження.
2.3. Засоби мобільного зв’язку приймаються на зберігання у вимкненому стані, з від’єднаною батареєю живлення і видаються під підпис у Книзі приймання на тимчасове зберігання засобів мобільного зв’язку (далі – Книга).
2.4. Книга реєструється і ведеться відповідно до вимог керівних документів з діловодства у Збройних Силах України.
2.5. Посадова (службова) особа, що приймає засоби мобільного зв’язку на зберігання, несе особисту відповідальність за їх збереження. У разі здачі чергування засоби мобільного зв’язку, які знаходяться на зберіганні, передаються на подальше зберігання під підпис у Книзі іншій посадовій (службовій) особі.
2.6. Засоби мобільного зв’язку, не повернуті впродовж 10 діб, передаються начальнику зв’язку (на склад засобів зв’язку) за актом, який складається у двох примірниках і затверджується начальником штабу військової частини (органу управління).
2.7. Знаходження військовослужбовців та працівників із засобами мобільного зв’язку на об’єктах інформаційної діяльності та у виділених приміщеннях всіх категорій забороняється.
2.8. Відповідальність за дотримання вимог щодо використання засобів мобільного зв’язку на об’єктах інформаційної діяльності та у виділених приміщеннях покладається на посадових (службових) осіб, відповідальних за зазначені об’єкти, та посадових (службових) осіб, що проводять наради та іншу діяльність з використанням інформації з обмеженим доступом.
2.9. Об’єкти інформаційної діяльності та виділені приміщення, в яких заборонено знаходження із засобами мобільного зв’язку, позначаються знаками з попереджувальним написом.
Попереджувальні знаки розміщуються в місцях входу на об’єкти інформаційної діяльності та у виділені приміщення.
 
Враховано   2. Доповнити додатком 20 такого змісту:
«Додаток 20 до Статуту внутрішньої служби (стаття 59)
ПОРЯДОК використання мобільних телефонів та інших засобів мобільного зв’язку і передачі інформації
Загальні положення
1. Цей Порядок визначає правила використання мобільних телефонів та інших засобів мобільного зв’язку і передачі інформації (далі – засоби мобільного зв’язку) військовослужбовцями, які виконують обов’язки військової служби (далі – військовослужбовці) у мирний час, у районах проведення антитерористичної операції, а також в умовах надзвичайного стану чи під час дії особливого періоду на територіях, де ведуться бойові дії.
2. Вимоги цього Порядку є обов’язковими для військовослужбовців, які мають у користуванні засоби мобільного зв’язку, а також для інших громадян, які перебувають на територіях військових частин та установ із засобами мобільного зв’язку.
3. У цьому Порядку нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
виділене приміщення – приміщення, в якому циркулює інформація з обмеженим доступом;
інформація з обмеженим доступом – інформація, що становить передбачену законом таємницю, службова інформація, конфіденційна інформація, яка перебуває у володінні розпорядників інформації, визначених частиною першою статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації», та інша конфіденційна інформація, вимога щодо захисту якої встановлена законом;
мобільні телефони та інші засоби мобільного зв’язку і передачі інформації – радіоприймальні та радіопередавальні пристрої, що приймають (передають) інформацію та дані по безпроводових каналах зв’язку стандартів GSМ, UМТС, WСDМА, LТЕ, СDМА та інших стандартів загального користування;
об’єкт інформаційної діяльності – інженерно-технічна споруда (приміщення), транспортний засіб, де здійснюється озвучення та/або обробка технічними засобами інформації з обмеженим доступом.
4. У мирний час, у районах проведення антитерористичної операції, а також в умовах надзвичайного стану чи під час дії особливого періоду на територіях, де ведуться бойові дії, дозволяється користуватися засобами мобільного зв’язку з функціями криптографічного захисту інформації, порядок використання яких визначається окремими інструкціями.
5. Передача інформації з обмеженим доступом під час ведення переговорів з використанням засобів мобільного зв’язку, не обладнаних сертифікованими в Україні засобами криптографічного захисту інформації, а також в умовах, коли конфіденційність переговорів не забезпечується, забороняється.
Використання засобів мобільного зв’язку в мирний час
6. У мирний час порядок використання і зберігання засобів мобільного зв’язку для підлеглого особового складу, а також порядок допуску до військової частини (установи) інших осіб, у користуванні яких є засоби мобільного зв’язку, встановлюється командиром (начальником) військової частини (установи) шляхом затвердження відповідної інструкції, яку подає на затвердження начальник штабу за своїм підписом.
7. Тимчасове зберігання засобів мобільного зв’язку у військових частинах (установах) організовується та здійснюється у спеціально обладнаних для цього місцях, що забезпечують їх збереження.
8. Засоби мобільного зв’язку приймаються на зберігання у вимкненому стані, з від’єднаним елементом живлення і видаються під підпис у Книзі приймання на тимчасове зберігання засобів мобільного зв’язку (далі – Книга).
9. Книга реєструється і ведеться відповідно до вимог керівних документів з діловодства у Збройних Силах України.
10. Посадова (службова) особа, яка приймає засоби мобільного зв’язку на зберігання, несе особисту відповідальність за їх збереження. У разі здачі чергування засоби мобільного зв’язку, що знаходяться на зберіганні, передаються на подальше зберігання під підпис у Книзі іншій посадовій (службовій) особі.
11. Засоби мобільного зв’язку, не повернуті впродовж 10 діб, передаються начальнику зв’язку (на склад засобів зв’язку) за актом, що складається у двох примірниках і затверджується начальником штабу військової частини (органу управління).
12. Перебування військовослужбовців та працівників із засобами мобільного зв’язку на об’єктах інформаційної діяльності та у виділених приміщеннях усіх категорій забороняється.
13. Відповідальність за дотримання вимог щодо використання засобів мобільного зв’язку на об’єктах інформаційної діяльності та у виділених приміщеннях покладається на посадових (службових) осіб, відповідальних за зазначені об’єкти, і посадових (службових) осіб, які проводять наради та здійснюють іншу діяльність з використанням інформації з обмеженим доступом.
14. Об’єкти інформаційної діяльності та виділені приміщення, в яких заборонено перебування із засобами мобільного зв’язку, позначаються відповідними попереджувальними знаками із написом.
Попереджувальні знаки розміщуються в місцях входу на об’єкти інформаційної діяльності та у виділені приміщення.
Використання засобів мобільного зв’язку у районах проведення антитерористичної операції, а також в умовах надзвичайного стану чи під час дії особливого періоду на територіях, де ведуться бойові дії
15. У районах проведення антитерористичної операції, а також в умовах надзвичайного стану чи під час дії особливого періоду на територіях, де ведуться бойові дії, використання засобів мобільного зв’язку забороняється.
16. Засоби мобільного зв’язку військовослужбовці повинні здати на зберігання у вимкненому стані, з від’єднаним елементом живлення начальнику зв’язку військової частини із записом та підписом у Книзі до початку передислокації в район бойових дій та отримати розписку.
17. Начальник зв’язку військової частини несе особисту відповідальність за збереження особистих засобів мобільного зв’язку військовослужбовців військової частини та виключення можливих випадків їх використання.
18. Отримання військовослужбовцями особистих засобів мобільного зв’язку здійснюється після їх повернення до пункту постійної дислокації військової частини за розписками, із списанням із Книги.
19. Командир (начальник) організовує зберігання отриманих від військовослужбовців засобів мобільного зв’язку та елементів живлення до них у місцях дислокації військових частин (районах розгортання таборів) та може, як виняток, надати підлеглому особовому складу можливість ведення переговорів за допомогою засобів мобільного зв’язку, при цьому:
відправлення смс-повідомлень та передача службової інформації забороняється;
функції геолокації на засобі мобільного зв’язку повинні бути вимкнені;
дзвінки повинні бути нетривалими.
20. Час користування засобами мобільного зв’язку та місце їх використання підлеглим особовим складом визначається командиром (начальником) з урахуванням обстановки, що склалася.
21. З метою мінімізації ймовірності прослуховування засобів мобільного зв’язку військовослужбовців радіорозвідкою противника та їх ідентифікації військовослужбовці під час спілкування за допомогою засобів мобільного зв’язку не повинні використовувати слова і терміни військового характеру.
22. Для підвищення морально-психологічного духу військовослужбовців та з метою надання їм можливості спілкування з рідними та близькими організовується функціонування у місцях дислокації військових частин (підрозділів) пунктів телефонних переговорів, які повинні забезпечувати можливість доступу до мереж операторів мобільного стільникового та фіксованого зв’язку України з впровадженням організаційно-технічних заходів щодо протидії технічним розвідкам та забезпечення і контролю безпеки інформації.
23. Під час ведення телефонних розмов у пункті телефонних переговорів військовослужбовцям забороняється повідомляти інформацію щодо свого місця розташування та дислокації підрозділів, умов забезпечення, а також згадувати назви і склад підрозділів, військові звання і прізвища командирів та інших військовослужбовців, розпорядок дня та інші демаскуючі ознаки і фактори.
24. За кожним виявленим фактом несанкціонованого використання засобів мобільного зв’язку проводиться службове розслідування.
25. Для службових цілей засоби мобільного зв’язку можуть бути використані, як виняток, у разі відсутності іншого виду зв’язку.
26. З метою недопущення витоку службової інформації за рішенням командира підрозділу в межах базових таборів, під час руху колон та в районах їх розгортання підрозділами радіоелектронної боротьби можуть бути використані пристрої блокування роботи засобів мобільного стільникового зв’язку.
Час роботи пристроїв блокування роботи засобів мобільного стільникового зв’язку визначається командиром підрозділу».
 
    -10- 3. Використання засобів мобільного зв’язку у районах проведення антитерористичної операції, а також в умовах надзвичайного стану чи під час дії особливого періоду на територіях, де ведуться бойові дії
3.1. У районах проведення антитерористичної операції, а також в умовах надзвичайного стану чи під час дії особливого періоду на територіях, де ведуться бойові дії, використання засобів мобільного зв’язку заборонено.
3.2. Засоби мобільного зв’язку військовослужбовці повинні здати у вимкненому стані, з від’єднаним елементом живлення начальнику зв’язку військової частини із записом та підписом у Книзі до початку передислокації в район бойових дій та отримати Розписку.
3.3. Начальник зв’язку військової частини несе особисту відповідальність за збереження особистих засобів мобільного зв’язку військовослужбовців частини та виключення можливих випадків їх використання.
3.4. Отримання військовослужбовцями особистих засобів мобільного зв’язку здійснюється після їх повернення до пункту постійної дислокації військової частини за розписками, зі списанням із Книги.
3.5. Командир (начальник) організовує зберігання отриманих від військовослужбовців засобів мобільного зв’язку та елементів живлення до них у місцях дислокації військових частин (районах розгортання таборів) та може, як виняток, надати підлеглому особовому складу можливість ведення переговорів за допомогою засобів мобільного зв’язку, при цьому:
відправлення смс-повідомлень та передача службової інформації забороняється;
функції геолокації на засобі мобільного зв’язку повинні бути вимкнені;
дзвінки повинні бути нетривалими.
3.6. Час користування засобами мобільного зв’язку та місце їх використання підлеглим особовим складом визначається командиром (начальником) з урахуванням обстановки, що склалася.
3.7. З метою мінімізації ймовірності прослуховування засобів мобільного зв’язку військовослужбовців радіорозвідкою противника та їх ідентифікації військовослужбовці під час розмов по засобах мобільного зв’язку мають не використовувати слова та терміни військового характеру.
3.8. Для підвищення морально-психологічного духу військовослужбовців та з метою надання їм можливості спілкування з рідними та близькими організовується функціонування у місцях дислокації військових частин (підрозділів) пунктів телефонних переговорів, які повинні забезпечувати можливість доступу до мереж операторів мобільного стільникового та фіксованого зв’язку України з впровадженням організаційно-технічних заходів щодо протидії технічним розвідкам та забезпечення і контролю безпеки інформації.
3.9. Під час ведення телефонних розмов у пункті телефонних переговорів військовослужбовцям забороняється вести розмови щодо свого місця розташування та дислокації підрозділів, умов забезпечення, згадувати назви та склад підрозділів, військові звання й прізвища командирів та інших військовослужбовців, розпорядок дня та інші демаскуючі ознаки і фактори.
3.10. За кожним виявленим фактом несанкціонованого використання засобів мобільного зв’язку проводиться службове розслідування.
3.11. У службових цілях засоби мобільного зв’язку можуть бути використані, як виняток, у разі відсутності іншого виду зв’язку.
3.12. З метою недопущення витоку службової інформації за рішенням командира підрозділу в межах базових таборів, під час руху колон та в районах їх розгортання підрозділами радіоелектронної боротьби можуть бути використані пристрої блокування роботи засобів мобільного стільникового зв’язку.
Час роботи пристроїв блокування роботи засобів мобільного стільникового зв’язку визначається командиром підрозділу».
 
Немає висновку    
10. 1. Військовослужбовець має право використовувати особисті пристрої безпроводового доступу до телекомунікаційних мереж (безпроводового доступу) тільки моделей із з’ємною батарею живлення.
 
-11- Константіновський В.Л.
Абзац шостий пункту 2 Розділу І проекту (пункт 1 Вимог щодо використання персональних пристроїв безпроводового доступу) викласти в такій редакції:
«1. На території проведення антитерористичної операції, а також на території, де в умовах надзвичайного стану чи під час дії особливого періоду ведуться бойові дії, військовослужбовець, що виконує обов'язки військової служби, має право використовувати особисті пристрої безпроводового доступу до телекомунікаційних мереж (безпроводового доступу) тільки моделей із з'ємною батареєю живлення».
 
Відхилено      
11. 2. Військовослужбовець має право використовувати особисті пристрої безпроводового доступу у місцях розташування поза зіткненням з противником лише з дозволу командира підрозділу (відділення) при наявності відповідної зони для використання таких пристроїв або у місцях постійної дислокації або під час звільнення з розташування військової частини.
 
-12- Константіновський В.Л.
Абзац сьомий пункту 2 Розділу І проекту (пункт 2 Вимог щодо використання персональних пристроїв безпроводового доступу) викласти в такій редакції:
«2. На зазначеній у пункті першому території військовослужбовець, що виконує обов'язки військової служби, має право використовувати особисті пристрої безпроводового доступу лише з дозволу командира підрозділу (відділення), крім затверджених Генеральним штабом Збройних Сил України умов, в разі наявності яких дозволяється без наявності дозволу командира підрозділу (відділення) військової частини користуватись такими засобами».
 
Відхилено      
    -13- Ляшко О.В.
Корчинська О.А.
Абзац сьомий пункту 2 Розділу І проекту (пункт 2 Вимог щодо використання персональних пристроїв безпроводового доступу) доповнити другим реченням такого змісту: «Зазначені обмеження використання особистих пристроїв безпроводового доступу не поширюються на військовослужбовців медичних служб військових підрозділів та військових частин».
 
Відхилено    
    -14- Левченко Ю.В.
Абзац сьомий пункту 2 Розділу І проекту (пункт 2 Вимог щодо використання персональних пристроїв безпроводового доступу) викласти в такій редакції:
«Якщо військова частина повністю забезпечена комплексом спеціального зв’язку, військовослужбовець має право використовувати особисті пристрої безпроводового доступу у місцях розташування поза зіткненням з противником лише з дозволу командира підрозділу (відділення) при наявності відповідної зони для використання таких пристроїв або у місцях постійної дислокації або під час звільнення з розташування військової частини.
Якщо військова частина не повністю забезпечена комплексом спеціального зв’язку, військовослужбовець має право на використання особистих пристроїв безпроводового доступу не менше п’яти хвилин на добу. Рішення про порядок використання особистих пристроїв безпроводового доступу та час доби, протягом якого військовослужбовець має право на використання особистих пристроїв безпроводового доступу, приймається командиром підрозділу (відділення)».
 
Відхилено    
12. 3. В умовах поза зіткненням з противником під час обладнання місця розташування підрозділу командир підрозділу (роти, батальйону) за наявної можливості виділяє зону для використання персональних пристроїв безпроводового доступу, що розташована не менш як в 300 метрів від краю місця розташування підрозділу та організовує спостереження за нею та її охорону.
 
      
13. 4. З метою запобігання витоку службової інформації та розголошення військової таємниці, використання випромінення персональними пристроями безпроводового доступу противником для наведення вогневих засобів ураження військовослужбовцям Збройних Сил України категорично заборонено:
 
-15- Ляшко О.В.
Корчинська О.А.
Абзац дев’ятий пункту 2 Розділу І проекту (пункт 4 Вимог) після слів «військовослужбовцям Збройних Сил України» доповнити словами «окрім військовослужбовців медичних служб військових підрозділів та військових частин».
 
Відхилено      
14. користуватися персональними пристроями безпроводового доступу під час несення добового наряду, на навчальних заняттях, бойовому чергуванні, а також під час перевезення військ;
 
      
15. використовувати функції геолокації на таких пристроях;
 
-16- Левченко Ю.В.
В абзаці одинадцятому пункту 2 Розділу І проекту (абзац третій пункту 4 Вимог) слова «таких пристроях» замінити словами «пристроях безпроводового доступу».
 
Відхилено      
16. користуватися персональними пристроями безпроводового доступу на території полігонів (у таборах) за виключенням надзвичайної необхідності за дозволом командира підрозділу;
 
-17- Константіновський В.Л.
В абзаці дванадцятому пункту 2 Розділу І проекту (абзац четвертий пункту 4 Вимог) слова «за виключенням надзвичайної необхідності за дозволом командира підрозділу» замінити словами «без дозволу».
 
Відхилено      
17. користуватися персональними пристроями безпроводового доступу під час безпосереднього зіткнення з противником за виключенням випадків втрати штатних засобів зв’язку та управління підрозділом;
 
-18- Кобцев М.В.
Абзац тринадцятий пункту 2 Розділу І проекту (абзац п’ятий пункту 4 Вимог) викласти в такій редакції:
«користуватися персональними пристроями безпроводового доступу під час безпосереднього зіткнення з противником за винятком випадків, коли штатні засоби зв'язку військовослужбовцям не було надано або коли штатні засоби зв'язку було втрачено, та випадків втрати управління підрозділом».
 
Відхилено      
18. мати при собі (зберігати) пристрої безпроводового доступу, що поєднані з батареєю живлення під час безпосереднього зіткнення з противником, на марші, походній охороні та розташуванні на місці (районі зосередження, вихідному районі, районі очікування, районі відпочинку та в інших районах) в межах території бойових дій.
 
-19- Константіновський В.Л.
Пункт 2 Розділу І проекту після абзацу чотирнадцятого (пункт 4 Вимог) доповнити новим абзацом такого змісту:
«Генеральним штабом Збройних Сил України можуть бути затверджені умови, на випадки наявності яких не поширюються зазначені у цьому пункті заборони».
 
Відхилено      
19. 5. Командир підрозділу (відділення) за вимог, що визначені цим Статутом, може дозволити військовослужбовцю використання персонального пристрою безпроводового доступу шляхом видачі батареї живлення до такого пристрою безпроводового доступу.
 
      
20. 6. Військовослужбовець зобов’язаний після закінчення використання персонального пристрою безпроводового доступу від’єднати батарею живлення та повернути її на зберігання командиру підрозділу (відділення)».
 
-20- Ляшко О.В.
Корчинська О.А.
В абзаці шістнадцятому пункту 2 Розділу І проекту (пункт 6 Вимог) слова «Військовослужбовець зобов’язаний» замінити словами «Військовослужбовець, окрім військовослужбовців медичних служб військових підрозділів та військових частин, зобов'язаний».
 
Відхилено      
21. ІІ. Кабінету Міністрів України:
у місячний термін з дня, наступного за днем опублікування цього Закону:
привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти, а також нормативно-правові акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України.

   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.