Кількість абзаців - 211 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про прокуратуру" щодо удосконалення та особливостей застосування окремих положень (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру" щодо удосконалення та особливостей застосування окремих положень
 
   Про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру" щодо удосконалення та особливостей застосування окремих положень
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. У Законі України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 2 - 3, ст. 12; № 6, ст. 40; № 11, ст.75; № 17, ст. 118; із змінами, внесеними законами України від 02 березня 2015 року № 213-VІІІ та від 21 квітня 2015 року № 335-VІІІ):
 
-1- Фурсін І.Г.
Частину другу статті 6 викласти в такій редакції:
"Генеральний прокурор України особисто не менше одного разу на рік звітує перед Верховною Радою України на пленарному засіданні про діяльність органів прокуратури шляхом надання узагальнених статистичних та аналітичних даних".
 
Відхилено поправка суперечить статті 116 Регламенту ВРУ, оскільки в 1 читанні зміни до статті 6 не вносились, до того ж поправка відповідає чинній редакції частини 2 статті 6.  І. Внести до Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 2-3, ст. 12, № 6, ст. 40, № 17, ст. 118; із змінами, внесеними Законом України від 21 квітня 2015 року № 335-VІІІ) такі зміни:
 
5. 1) у статті 8:
 
-2- Чумак В.В.
Підпункти а), б) пункту 1 виключити.
 
Відхилено врахування поправки призведе до виключення положення щодо утворення у структурі ГПУ управлінь та розбалансує прокуратуру  1) у статті 8:
 
6. а) частину третю викласти в такій редакції:
 
   а) частину третю викласти в такій редакції:
 
7. "3. У структурі Генеральної прокуратури України утворюються департаменти, управління та відділи. Управління та відділи можуть бути самостійними або входити до складу департаменту (управління). Положення про самостійні структурні підрозділи Генеральної прокуратури України затверджуються Генеральним прокурором України";
 
-3- Ленський О.О.
Фурсін І.Г.
Мельничук І.І.
У розділі І у частині першій в підпункті а) після слів "Генеральним прокурором України" доповнити словами "за погодженням з Директором Національного антикорупційного бюро України", адже із змісту частини третьої статті 8 випливає, що Генеральному прокурору України надається право одноособово затверджувати в тому числі і Положення про Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.
 
Відхилено не доцільно, щоб Генеральний прокурор України створював всі самостійні підрозділи в Генпрокуратурі за погодженням з Директором Національного антикорупційного бюро. Така особливість передбачена част.3 ст.7 Закону лише для САП.  "3. У структурі Генеральної прокуратури України утворюються департаменти, управління та відділи. Управління та відділи можуть бути самостійними або входити до складу департаменту (управління). Положення про самостійні структурні підрозділи Генеральної прокуратури України затверджуються Генеральним прокурором України";
 
8. б) у частині четвертій слова "на правах структурного підрозділу" замінити словами "на правах самостійного структурного підрозділу";
 
   б) у частині четвертій слова "на правах структурного підрозділу" замінити словами "на правах самостійного структурного підрозділу";
 
9. в) у частині п'ятій:
 
   в) у частині п'ятій:
 
10. в абзаці першому слова "на правах структурного підрозділу" замінити словами "на правах самостійного структурного підрозділу";
 
   в абзаці першому слова "на правах структурного підрозділу" замінити словами "на правах самостійного структурного підрозділу";
 
11. пункт 1 частини п'ятої після слова "проведення" доповнити словами "оперативно-розшукової діяльності", а слова "яке здійснюється" виключити;
 
-4- Яценко А.В.
в абзаці третьому підпункту в) пункту 1 слова «оперативно-розшукової діяльності» замінити словами «оперативно-розшукової діяльності, контррозвідувальної діяльності»;
 
Відхилено відповідно до ЗУ "Про контррозвідувальну діяльність" нагляд за додержанням законів під час проведення крд здійснює Генеральний прокурор України або уповноважений ним заступник  пункт 1 частини п'ятої після слова "проведення" доповнити словами "оперативно-розшукової діяльності", а слова "яке здійснюється" виключити;
 
12. 2) у статті 8-1:
 
-5- Костенко П.П.
Зміни до статті 8-1 виключити, оскільки стаття в діючій редакції відповідає ЗУ "Про національне антикорупційне бюро"
 
Відхилено руйнується єдина система управління ГПУ  2) у статті 8-1:
 
13. а) частини першу, другу викласти в такій редакції:
 
-6- Яценко А.В.
в підпункті а) пункту 2 (частина перша і друга статті 8-1):
в абзаці другому (частина перша статті 8-1) слова «керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури» замінити словами «Генеральним прокурором України»;
 
Відхилено   а) частини першу і другу викласти в такій редакції:
 
    -7- Соболєв Є.В.
Пункт 2 Розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«2) у статті 8-1:
а) частини першу, другу викласти в такій редакції:
«1. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури призначає прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за результатами відкритого конкурсу, який проводить конкурсна комісія у складі керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та визначених ним осіб.
Склад комісії та порядок проведення нею конкурсу визначаються керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
2. Генеральний прокурор України призначає на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його першого заступника і заступника відповідно до результатів відкритого конкурсу. Участь у конкурсі можуть брати особи, що відповідають вимогам, визначеним у статті 27 цього Закону.
Організацію та проведення конкурсу здійснює конкурсна комісія, до складу якої входять:
1) три особи, визначені Радою прокурорів України;
2) сім осіб, визначених Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання запобігання і протидії корупції.
Конкурсна комісія є повноважною за умови входження до її складу не менше шести осіб.
Конкурсна комісія визначає порядок проведення конкурсу на зайняття зазначених посад і регламент своєї роботи.
Конкурс проводиться публічно з вільним доступом представників засобів масової інформації, журналістів на засідання конкурсної комісії та із забезпеченням трансляції у режимі реального часу відео- та аудіоінформації із засідань конкурсної комісії в мережі Інтернет. Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України не пізніше ніж за 24 години до його початку.
Інформація про оголошення конкурсу, умови, строки, час та місце його проведення, кандидатів, які подали заяву про участь, та результати конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України.
Відібрані конкурсною комісією кандидати на зазначені посади (по одному кандидату на одну посаду) подаються для призначення Генеральному прокуророві України. Генеральний прокурор України призначає відібраних конкурсною комісією кандидатів на відповідні посади упродовж десяти днів з дня внесення подання»;
 
Враховано частково , у частині доповнення частини другої статті реченням "Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України не пізніше ніж за 24 години до його початку".   
14. "1. Призначення прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за результатами відкритого конкурсу, який проводить конкурсна комісія у складі керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та визначених ним і Генеральним прокурором України осіб.
 
-8- Крулько І.І.
До пункту а) частини 2 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 81 Закону України "Про прокуратуру")внести наступні зміни, виклавши у такій редакції:
"1. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури призначає прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за результатами відкритого конкурсу, який проводить конкурсна комісія у складі керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та визначених ним осіб.
Склад комісії та порядок проведення нею конкурсу визначаються керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
2. Генеральний прокурор України призначає на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його першого заступника і заступника відповідно до результатів відкритого конкурсу. Участь у конкурсі можуть брати особи, що відповідають вимогам, визначеним у статті 27 цього Закону.
Організацію та проведення конкурсу здійснює конкурсна комісія, до складу якої входять:
1) три особи, визначені Радою прокурорів України;
2) сім осіб, визначених Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання запобігання і протидії корупції.
Конкурсна комісія є повноважною за умови входження до її складу не менше шести осіб.
Конкурсна комісія визначає порядок проведення конкурсу на зайняття зазначених посад і регламент своєї роботи.
Конкурс проводиться публічно з вільним доступом представників засобів масової інформації, журналістів на засідання конкурсної комісії та із забезпеченням трансляції у режимі реального часу відео- та аудіоінформації із засідань конкурсної комісії в мережі Інтернет. Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України не пізніше ніж за 24 години до його початку.
Інформація про оголошення конкурсу, умови, строки, час та місце його проведення, кандидатів, які подали заяву про участь, та результати конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України.
Відібрані конкурсною комісією кандидати на зазначені посади (по одному кандидату на одну посаду) подаються для призначення Генеральному прокуророві України. Генеральний прокурор України призначає відібраних конкурсною комісією кандидатів на відповідні посади упродовж десяти днів з дня внесення подання.».
 
Враховано частково , у частині доповнення частини другої статті реченням "Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України не пізніше ніж за 24 години до його початку".  "1. Призначення прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за результатами відкритого конкурсу, який проводить конкурсна комісія у складі керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та визначених ним і Генеральним прокурором України осіб.
 
    -9- Сотник О.С.
У розділі І:
у абзаці 1 підпункту а пункту 2 слова «і Генеральним прокурором України» виключити
 
Відхилено    
15. Склад комісії та порядок проведення нею конкурсу визначається керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
 
-10- Чумак В.В.
У статті 8-1:
1) частину першу викласти у такій редакції:
«1. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури призначає прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за результатами відкритого конкурсу, який проводить конкурсна комісія у складі керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та визначених ним осіб.
Склад комісії та порядок проведення нею конкурсу визначаються керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. «
2) частину другу викласти у такій редакції:
«2. Генеральний прокурор України призначає на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відповідно до результатів відкритого конкурсу. Участь у конкурсі можуть брати особи, що відповідають вимогам, визначеним у статті 27 цього Закону.
Організацію та проведення конкурсу здійснює конкурсна комісія, до складу якої входять:
1) три особи, визначені Радою прокурорів України;
2) сім осіб, визначених Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання запобігання і протидії корупції.
Конкурсна комісія є повноважною за умови входження до її складу не менше шести осіб.
Конкурсна комісія визначає порядок проведення конкурсу на зайняття зазначених посад і регламент своєї роботи.
Конкурс проводиться публічно з вільним доступом представників засобів масової інформації, журналістів на засідання конкурсної комісії та із забезпеченням трансляції у режимі реального часу відео- та аудіоінформації із засідань конкурсної комісії в мережі Інтернет. Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України не пізніше ніж за 24 години до його початку.
Інформація про оголошення конкурсу, умови, строки, час та місце його проведення, кандидатів, які подали заяву про участь, та результати конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України.
Відібраний конкурсною комісією кандидат на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подається для призначення Генеральному прокуророві України. Генеральний прокурор України призначає відібраного конкурсною комісією кандидата на відповідну посаду упродовж десяти днів з дня внесення подання.»
 
Враховано частково , у частині доповнення частини другої статті реченням "Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України не пізніше ніж за 24 години до його початку".  Склад комісії та порядок проведення нею відкритого конкурсу визначається Генеральним прокурором України.
 
    -11- Сотник О.С.
у абзаці 2 підпункту а) пункту 2 слова «Склад комісії та» виключити, а слова «нею» замінити на слова «комісією»;
 
Відхилено    
16. 2. Призначення на адміністративні посади в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру здійснюється Генеральним прокурором України за результатами відкритого конкурсу. Участь у конкурсі можуть брати особи, що відповідають вимогам, визначеним у статті 27 цього Закону.
 
   2. Призначення на адміністративні посади в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру здійснюється Генеральним прокурором України за результатами відкритого конкурсу. Участь у конкурсі можуть брати особи, які відповідають вимогам, визначеним у статті 27 цього Закону.
 
17. Організацію та проведення конкурсу здійснює конкурсна комісія, до складу якої входять:
 
   Організацію та проведення конкурсу здійснює конкурсна комісія, до складу якої входять:
 
18. 1) п’ять осіб, визначених Радою прокурорів України;
 
-12- Яценко А.В.
в абзаці шостому, сьомому (підпункт 1, 2 частини другої статті 8-1) цифру «п’ять» замінити цифрою «шість»;
 
Відхилено   1) п’ять осіб, визначених Радою прокурорів України;
 
    -13- Сотник О.С.
у абзаці 4 підпункту а пункту 2 після слів «до складу якої входять:» слова «п’ять осіб, визначених Радою прокурорів України» замінити на слова «чотири особи, визначені Радою прокурорів України», а також слова «п’ять осіб, визначених Верховною Радою України» замінити на слова «шість осіб, визначених Верховною Радою України за поданням Комітету Верховної Ради, до предмету відання якого належать питання запобігання і протидії корупції.»;
 
Відхилено    
19. 2) п’ять осіб, визначених Верховною Радою України.
 
-14- Яценко А.В.
в абаці сьомому (підпункт 2 частини другої статті 8-1) після слів «Верховною Радою України» доповнити словами «, з яких #102627
 
Відхилено   2) п’ять осіб, визначених Верховною Радою України.
 
20. Конкурсна комісія є повноважною за умови входження до її складу не менше шести осіб. У разі, коли протягом трьох місяців з дня визначення до складу комісії представників Генеральним прокурором України, Верховна Рада України не визначить в установленому порядку жодної особи, комісія вважається правомочною за умови входження до її складу п’яти осіб. Інформація про оголошення конкурсу, умови, строки, час та місце його проведення, кандидатів, які подали заяву про участь, та результати конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України.
 
-15- Яценко А.В.
у реченні першому абзацу восьмого (абзац п’ятий частини 2 статті 8-1) слово «шести» замінити словом «семи»;
у реченні другому абзацу восьмого (абзац п’ятий частини 2 статті 8-1) слово «п’яти» замінити словом «шести»;
 
Відхилено   Конкурсна комісія є повноважною якщо до її складу призначено не менше шести осіб. У разі якщо протягом трьох місяців з дня призначення до складу комісії представників Генеральним прокурором України Верховна Рада України не призначить в установленому порядку жодної особи, комісія вважається повноважною за умови входження до її складу п’яти осіб. Інформація про дату, час та місце проведення конкурсу, про кандидатів, які подали заяву про участь в конкурсі оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України не пізніше ніж за 24 години до початку конкурсу.
 
    -16- Сотник О.С.
у абзаці 5 підпункту а пункту 2 речення «У разі, коли протягом трьох місяців з дня визначення до складу комісії представників Генеральним прокурором України, Верховна Рада України не визначить в установленому порядку жодної особи, комісія вважається правомочною за умови входження до її складу п’яти осіб.» - виключити;
- після слів «на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України» додати речення «Інформація про дату, час та місце проведення конкурсу, кандидатів, які подали заяву про участь оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України не пізніше ніж за 24 години до його початку.»
 
Враховано частково , у частині оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті   
21. Відібрані конкурсною комісією три кандидати на кожну з адміністративних посад в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру подаються на розгляд керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який вносить кандидатуру на призначення на розгляд Генерального прокурора України. Кандидати на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подаються на розгляд Генерального прокурора України.
 
-17- Сотник О.С.
у абзаці 6 підпункту а пункту 2 після слів «конкурсною комісією» слова «три» - виключити, а також після слова «кандидати» додати слова «по одному»;
- у абзаці 6 підпункту а пункту 2 слова «на розгляд Генерального прокурора» у всіх випадках замінити словами «на призначення Генеральному прокурору України»;
 
Відхилено   Відібрані конкурсною комісією три кандидати на кожну з адміністративних посад в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру подаються на розгляд керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який вносить кандидатуру на призначення на розгляд Генерального прокурора України. Кандидати на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подаються на розгляд Генерального прокурора України.
 
22. Конкурс на зайняття зазначених посад проводиться публічно з вільним доступом представників засобів масової інформації, журналістів на засідання конкурсної комісії та забезпеченням трансляції у режимі реального часу відео- та аудіоінформації із засідань конкурсної комісії в мережі Інтернет. "
 
   Конкурс на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій адміністративній прокуратурі проводиться публічно з вільним доступом представників засобів масової інформації, журналістів на засідання конкурсної комісії та із забезпеченням трансляції у режимі реального часу відео- та аудіоінформації із засідань конкурсної комісії в мережі Інтернет. Інформація про час та місце проведення засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України не пізніше ніж за 24 години до початку засідання"
 
23. б) у частині п’ятій:
 
   б) у частині п’ятій:
 
24. доповнити новим абзацом першим такого змісту:
 
   доповнити новим абзацом першим такого змісту:
 
25. "Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури підпорядковується безпосередньо Генеральному прокурору України.".
 
   "5. Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури підпорядковується безпосередньо Генеральному прокурору України".
 
26. У зв’язку з цим абзац перший вважати абзацом другим;
 
   У зв’язку з цим абзац перший вважати абзацом другим;
 
27. у першому реченні абзацу другого слово "відділів" замінити словами "управлінь, відділів", а слова "старших прокурорів і" виключити;
 
-18- Чумак В.В.
Абзац п’ятий підпункту б) пункту 2 виключити.
 
Враховано частково щодо виключення слів "старших прокурорів і"  у першому реченні абзацу другого слово "відділів" замінити словами "управлінь, відділів", а слова "старших прокурорів і" виключити;
 
28. в) у пункті 5 частини восьмої слово "старшого" виключити;
 
   в) у пункті 5 частини восьмої слово "старшого" виключити;
 
29. 3) у частині першій статті 9:
 
   3) у частині першій статті 9:
 
30. а) пункт 1 після слова "особами" доповнити словом "підприємствами";
 
   а) пункт 1 після слова "особами" доповнити словом "підприємствами";
 
31. б) у пункті 3 слова "встановленому цим Законом порядку" замінити словами "випадках та порядку, встановлених цим Законом";
 
-19- Чумак В.В.
Підпункти б), в), ґ), д) пункту 3 виключити.
 
Відхилено унеможливлюється виправлення існуючих колізій Закону 2014 року, зокрема щодо суб‘єктів призначення на адмінпосади та на посади прокурорів місцевих прокуратур, застосування дисциплінарних стягнень,  б) у пункті 3 слова "встановленому цим Законом порядку" замінити словами "випадках та порядку, встановлених цим Законом";
 
32. в) у пункті 5 слова "в тому числі керівників та заступників керівників підрозділів Генеральної прокуратури України у встановленому цим Законом порядку" замінити словами "у випадках та порядку, встановлених цим Законом";
 
   в) у пункті 5 слова "в тому числі керівників та заступників керівників підрозділів Генеральної прокуратури України у встановленому цим Законом порядку" замінити словами "у випадках та порядку, встановлених цим Законом";
 
33. г) пункт 6 після слів "десятиденний строк" доповнити словами "з моменту вивільнення посади";
 
-20- Фурсін І.Г.
Мельничук І.І.
Частину шосту статті 9 викласти у наступній редакції:
"у десятиденний строк з моменту вивільнення посади повідомляє Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів про наявність вакантної або тимчасово вакантної посади у Генеральній прокуратурі України.
 
Враховано це редакційні уточнення, що не змінюють зміст норми  г) пункт 6 викласти в такій редакції:
"6) у десятиденний строк із дня вивільнення посади повідомляє Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів про наявність вакантної або тимчасово вакантної посади у Генеральній прокуратурі України";
 
34. ґ) після пункту 6 доповнити новим пунктом такого змісту:
 
   ґ) доповнити пунктом 6-1 такого змісту:
 
35. "7) здійснює розподіл обов'язків між першим заступником та заступниками Генерального прокурора України".
 
   "6-1) здійснює розподіл обов'язків між першим заступником та заступниками Генерального прокурора України";
 
36. У зв'язку з цим пункти 7 - 10 вважати відповідно пунктами 8 -11;
 
      
37. д) пункт 8 після слова "щодо" доповнити словом "внутрішньої";
 
   д) пункт 7 після слова "щодо" доповнити словом "внутрішньої";
 
38. 4) у частині другій статті 10 слова "та чотирьох заступників" замінити словами "та не більше трьох заступників";
 
   4) у частині другій статті 10 слова "та чотирьох заступників" замінити словами "та не більше трьох заступників";
 
39. 5) у частині першій статті 11:
 
   5) у частині першій статті 11:
 
40. а) пункт 1 після слова "особами" доповнити словом "підприємствами";
 
   а) пункт 1 після слова "особами" доповнити словом "підприємствами";
 
41. б) пункт 3 після слова "регіональних" доповнити словами "та місцевих";
 
-21- Чумак В.В.
У пункті 5:
1) підпункт б) виключити;
 
Відхилено   б) пункт 3 після слова "регіональних" доповнити словами "та місцевих";
 
42. в) пункт 5 після слів "десятиденний строк" доповнити словами "з моменту вивільнення посади";
 
-22- Мельничук І.І.
Пункт в) частини п‘ятої розділу першого законопроекту викласти у такій редакції:
"У десятиденний строк з моменту вивільнення посади повідомляє Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів про наявність вакантних або тимчасово вакантних посад у регіональній прокуратурі".
 
Враховано це редакційні уточнення, що не змінюють зміст норми  в) пункти 5 і 7 викласти в такій редакції:
"5) "у десятиденний строк з моменту вивільнення посади повідомляє Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів про наявність вакантних або тимчасово вакантних посад у регіональній прокуратурі";
 
43. г) пункт 7 викласти в такій редакції:
 
      
44. "7) призначає на адміністративні посади та звільняє з адміністративних посад прокурорів у випадках та порядку, встановлених цим Законом";
 
   "7) призначає на адміністративні посади та звільняє з адміністративних посад прокурорів у випадках та порядку, встановлених цим Законом";
 
45. ґ) у пункті 8 слово "місцевої" замінити словами "регіональної та місцевої";
 
-23- Чумак В.В.
У пункті 5:
підпункт ґ) викласти в такій редакції:
«ґ) у пункті 8 слово "місцевої" замінити словом "регіональної".
 
Відхилено унеможливлюється виправлення існуючих колізій Закону 2014 року, зокрема щодо суб‘єктів призначення на адмінпосади та на посади прокурорів місцевих прокуратур  г) у пункті 8 слово "місцевої" замінити словами "регіональної та місцевої";
 
46. 6) у частині другій статті 12 слова "та трьох заступників" замінити словами "та не більше двох заступників";
 
   6) у частині другій статті 12 слова "та трьох заступників" замінити словами "та не більше двох заступників";
 
47. 7) у частині першій статті 13:
 
   7) у частині першій статті 13:
 
48. а) у пункті 1 слова "державними органами, особами" замінити словами "особами, підприємствами";
 
   а) у пункті 1 слова "державними органами, особами" замінити словами "особами, підприємствами";
 
49. б) пункт 3 після слів "десятиденний строк" доповнити словами "з моменту вивільнення посади";
 
-24- Мельничук І.І.
Пункт б) частини сьомої розділу першого законопроекту викласти у такій редакції:
"У десятиденний строк з моменту вивільнення посади повідомляє Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів про наявність вакантних або тимчасово вакантних посад у місцевій прокуратурі".
 
Враховано це редакційні уточнення, що не змінюють зміст норми  б) пункт 3 викласти в такій редакції:
"3) у десятиденний строк із дня вивільнення посади повідомляє Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів про наявність вакантних або тимчасово вакантних посад у місцевій прокуратурі";
 
50. в) після пункту 4 доповнити новими пунктами такого змісту:
 
-25- Чумак В.В.
Підпункт в) пункту 7 викласти у такій редакції:
«в) після пункту 4 доповнити новими пунктами такого змісту:
"5) призначає прокурорів на адміністративні посади та звільняє їх з адміністративних посад у встановленому цим Законом порядку;
6) у встановленому цим Законом порядку на підставі рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів приймає рішення про застосування до прокурора місцевої прокуратури дисциплінарного стягнення або щодо неможливості подальшого перебування їх на посаді прокурора;
7) контролює ведення та аналіз статистичних даних, організовує вивчення й узагальнення практики застосування законодавства та інформаційно-аналітичне забезпечення прокурорів з метою підвищення якості здійснення ними своїх функцій".
У зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 8;
 
Відхилено   в) доповнити пунктами 4-1 і 4-2 такого змісту:
 
51. "5) призначає на адміністративні посади та звільняє з адміністративних посад прокурорів у випадках та порядку, встановлених цим Законом;
 
   "4-1) призначає на адміністративні посади та звільняє з адміністративних посад прокурорів у випадках та порядку, встановлених цим Законом;
 
52. 6) контролює ведення та аналіз статистичних даних, організовує вивчення й узагальнення практики застосування законодавства та інформаційно-аналітичне забезпечення прокурорів з метою підвищення якості здійснення ними своїх функцій".
 
   4-2) контролює ведення та аналіз статистичних даних, організовує вивчення та узагальнення практики застосування законодавства, інформаційно-аналітичне забезпечення прокурорів з метою підвищення якості здійснення ними своїх функцій";
 
53. У зв'язку з цим пункт 5 вважати пунктом 7;
 
      
54. 8) частину першу статті 14 викласти в такій редакції:
 
   8) частину першу статті 14 викласти в такій редакції:
 
55. "1. Загальна чисельність працівників органів прокуратури становить 15000 осіб зі зменшенням кількості прокурорів з 1 січня 2018 року до 10000."
 
   "1. Загальна чисельність працівників органів прокуратури становить 15000 осіб зі зменшенням кількості прокурорів з 1 січня 2018 року до 10000 осіб."
 
56. 9) у частині першій статті 15:
 
   9) у частині першій статті 15:
 
57. а) пункт 5 доповнити словами " (у тому числі перший заступник та заступник Головного військового прокурора, керівник підрозділу Головної військової прокуратури на правах структурного підрозділу Генеральної прокуратури України)";
 
   а) пункт 5 доповнити словами " (у тому числі перший заступник та заступник Головного військового прокурора, керівник підрозділу Головної військової прокуратури на правах структурного підрозділу Генеральної прокуратури України)";
 
58. б) пункти 6 та 7 доповнити словами " (у тому числі Головної військової прокуратури та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на правах структурних підрозділів Генеральної прокуратури України)";
 
   б) пункти 6 та 7 доповнити словами " (у тому числі Головної військової прокуратури та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на правах структурних підрозділів Генеральної прокуратури України)";
 
59. в) пункти 8 - 13 доповнити словами " (у тому числі військової прокуратури на правах регіональної)";
 
   в) пункти 8 - 13 доповнити словами " (у тому числі військової прокуратури на правах регіональної)";
 
60. г) пункти 14 - 19 доповнити словами " (у тому числі військової прокуратури на правах місцевої)";
 
   г) пункти 14 - 19 доповнити словами " (у тому числі військової прокуратури на правах місцевої)";
 
61. 10) у статті 17:
 
-26- Чумак В.В.
Пункт 10 викласти у такій редакції:
«10) у частині четвертій статті 17:
а) після слова « (віддані)» доповнити словами «в письмовій формі»;
б) слова «за його письмовою вимогою» виключити.»
 
Враховано   10) у частині четвертій статті 17:
 
62. а) абзац перший частини першої доповнити словами "вказівок в межах повноважень, визначених законом";
 
   а) в абзаці першому слово « (віддані)» замінити словами « (віддані) в письмовій формі»;
 
63. б) перше речення частини п'ятої викласти у такій редакції: "Прокурор не зобов'язаний виконувати накази або вказівки прокурора вищого рівня, якщо вони є явно злочинними або викликають у нього сумнів у законності.";
 
   б) в абзаці другому слова «за його вимогою» виключити;
 
64. 11) частину четверту статті 18 доповнити новим реченням такого змісту: "За відрядженим прокурором зберігаються гарантії соціального забезпечення, визначені законодавством для прокурорів";
 
   11) частину четверту статті 18 доповнити другим реченням такого змісту: "За відрядженим прокурором зберігаються гарантії соціального забезпечення, визначені законодавством для прокурорів";
 
65. 12) пункт 3 частини четвертої статті 19 викласти в такій редакції:
 
-27- Чумак В.В.
Пункт 12 виключити.
 
Відхилено   12) пункт 3 частини четвертої статті 19 викласти в такій редакції:
 
66. "3) діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України";
 
   "3) діяти лише на підставі, в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України";
 
67. 13) частину п’яту статті 23 виключити;
 
   13) частину п’яту статті 23 виключити;
 
68. 14) у статті 24:
 
   14) у статті 24:
 
69. абзац другий частини третьої виключити;
 
   абзац другий частини третьої виключити;
 
70. частину четверту після слова "обставинами" доповнити словами "заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України";
 
   частину четверту після слова "обставинами" доповнити словами "заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом України";
 
71. 15) у статті 26:
 
-28- Мельничук І.І.
Частину 15 розділу першого законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: "у тексті статті 26 слова "кримінальні справи" замінити на слова "кримінальні провадження".
 
Відхилено   15) у статті 26:
 
72. а) у частині першій:
 
   а) у частині першій:
 
73. абзац перший після слова "громадян" доповнити словами "зобов'язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений законами України, що регулює вказану сферу правовідносин, та";
 
-29- Чумак В.В.
Другий абзац підпункту а) пункту 15 виключити.
 
Враховано      
74. пункт 1 після слів "інші місця" доповнити словами "до яких доставлено осіб з метою складення протоколу про адміністративне правопорушення чи";
 
   пункт 1 після слів "інші місця" доповнити словами "до яких доставлено осіб з метою складення протоколу про адміністративне правопорушення чи";
 
75. у пункті 3 слово "перевіряти" замінити словами "знайомитись з матеріалами, отримувати їх копії, перевіряти";
 
   у пункті 3 слово "перевіряти" замінити словами "знайомитися з матеріалами, отримувати їх копії, перевіряти";
 
76. у пункті 6 слова "в яких особи примусово тримаються згідно з судовим рішенням або рішенням адміністративного органу" замінити словами "зазначених у пункті 1 цієї частини";
 
   у пункті 6 слова "в яких особи примусово тримаються згідно з судовим рішенням або рішенням адміністративного органу" замінити словами "зазначених у пункті 1 цієї частини";
 
77. б) у частині другій:
 
   б) у частині другій:
 
78. після слів "у кримінальних справах" доповнити словами "а також", а після слів "особистої свободи громадян" - словами "в органах та установах";
 
-30- Ленський О.О.
У частині 15 підпункт б) доповнити новим абзацом другим такого змісту:
Словосполучення "у кримінальних справах" замінити на "у кримінальних провадженнях".
Абзац другий вважати абзацом третім відповідно.
Поправка вноситься у зв‘язку з тим, що в чинному КПК вживається термін "кримінальне провадження".
 
Відхилено   після слів "у кримінальних справах" доповнити словами "а також", а після слів "особистої свободи громадян" - словами "в органах та установах";
 
79. доповнити новим реченням такого змісту: "В межах реалізації зазначеної функції прокурор має право залучати відповідних спеціалістів.";
 
   доповнити другим реченням такого змісту: "У межах реалізації зазначеної функції прокурор має право залучати відповідних спеціалістів";
 
80. в) у частині третій слова "іншому місці, в якому особа примусово тримається згідно з судовим рішенням або рішенням адміністративного органу" замінити словами "інших місцях, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті";
 
   в) у частині третій слова "іншому місці, в якому особа примусово тримається згідно з судовим рішенням або рішенням адміністративного органу" замінити словами "інших місцях, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті";
 
81. г) частину четверту після слів "кримінальних справах" доповнити словами "та справах про адміністративні правопорушення";
 
   г) частину четверту після слів "кримінальних справах" доповнити словами "та справах про адміністративні правопорушення";
 
82. 16) у частині четвертій статті 27:
 
   16) у частині четвертій статті 27:
 
83. а) абзац перший доповнити словами "за умови укладення ними контракту про проходження служби осіб офіцерського складу у військовій прокуратурі";
 
   а) абзац перший доповнити словами "за умови укладення ними контракту про проходження служби осіб офіцерського складу у військовій прокуратурі";
 
84. б) абзац другий викласти в такій редакції:
 
-31- Чумак В.В.
Підпункт б) пункту 16 виключити.
 
Відхилено   б) абзац другий викласти в такій редакції:
 
85. "Порядок проходження військової служби громадянами України у військовій прокуратурі визначається відповідним положенням, яке затверджується Президентом України";
 
   "Порядок проходження військової служби громадянами України у військовій прокуратурі визначається відповідним положенням, яке затверджується Президентом України";
 
86. в) в абзаці п'ятому слова "Вищі офіцерські звання" замінити словами "Військові звання вищого офіцерського складу";
 
   в) в абзаці п'ятому слова "Вищі офіцерські звання" замінити словами "Військові звання вищого офіцерського складу";
 
87. г) в абзаці сьомому слова "Військові звання офіцерів" замінити словами "Військові звання офіцерського складу";
 
   г) в абзаці сьомому слова "Військові звання офіцерів" замінити словами "Військові звання офіцерського складу";
 
88. 17) частину першу статті 35 після слів "керівник прокуратури" доповнити словами "за наслідками спеціальної перевірки, передбаченої антикорупційним законодавством";
 
   17) частину першу статті 35 після слів "Керівник прокуратури" доповнити словами "за наслідками спеціальної перевірки, передбаченої антикорупційним законодавством";
 
89. 18) в статті 38:
 
-32- Чумак В.В.
Пункт 18 виключити.
 
Відхилено унеможливлюється виправлення існуючих колізій Закону 2014 року, зокрема щодо переведення до іншого органу прокуратури  18) в абзаці першому частини першої статті 38:
 
90. а) у першому реченні після слів "може бути переведений" доповнити словами "за його згодою";
б) у другому реченні абзацу першого частини першої статті 38 слова "Таке переведення" замінити словами "Переведення до органу прокуратури вищого рівня";
19) статтю 39 викласти в такій редакції:
"Стаття 39. Порядок призначення прокурора на адміністративну посаду
1. Адміністративними посадами у Генеральній прокуратурі України, регіональних та місцевих прокуратурах (крім посад, зазначених у частинах другій та третій цієї статті) є посади:
1) Генерального прокурора України;
2) першого заступника Генерального прокурора України;
3) заступника Генерального прокурора України;
4) керівника підрозділу Генеральної прокуратури України;
5) заступника керівника підрозділу Генеральної прокуратури України;
6) керівника регіональної прокуратури;
7) першого заступника керівника регіональної прокуратури;
8) заступника керівника регіональної прокуратури;
9) керівника підрозділу регіональної прокуратури;
10) заступника керівника підрозділу регіональної прокуратури;
11) керівника місцевої прокуратури;
12) першого заступника керівника місцевої прокуратури;
13) заступника керівника місцевої прокуратури;
14) керівника підрозділу місцевої прокуратури;
15) заступника керівника підрозділу місцевої прокуратури.
2. Адміністративними посадами у військових прокуратурах є посади:
1) заступника Генерального прокурора України - Головного військового прокурора;
2) першого заступника Головного військового прокурора;
3) заступника Головного військового прокурора;
4) керівника підрозділу Головної військової прокуратури;
5) заступника керівника підрозділу Головної військової прокуратури;
6) військового прокурора регіону;
7) першого заступника військового прокурора регіону;
8) заступника військового прокурора регіону;
9) керівника підрозділу військової прокуратури регіону;
10) заступника керівника підрозділу військової прокуратури регіону;
11) військового прокурора гарнізону;
12) першого заступника військового прокурора гарнізону;
13) заступника військового прокурора гарнізону;
14) керівника підрозділу військової прокуратури гарнізону;
15) заступника керівника підрозділу військової прокуратури гарнізону.
3. Адміністративними посадами у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі є посади:
1) заступника Генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
2) першого заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
3) заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
4) керівника підрозділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
5) заступника керівника підрозділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
 
   а) перше речення після слів "може бути переведений" доповнити словами "за його згодою";
б) у другому реченні слова "Таке переведення" замінити словами "Переведення до органу прокуратури вищого рівня";
19) статтю 39 викласти в такій редакції:
"Стаття 39. Порядок призначення прокурора на адміністративну посаду
1. Адміністративними посадами у Генеральній прокуратурі України, регіональних та місцевих прокуратурах (крім посад, зазначених у частинах другій і третій цієї статті) є посади:
1) Генерального прокурора України;
2) першого заступника Генерального прокурора України;
3) заступника Генерального прокурора України;
4) керівника підрозділу Генеральної прокуратури України;
5) заступника керівника підрозділу Генеральної прокуратури України;
6) керівника регіональної прокуратури;
7) першого заступника керівника регіональної прокуратури;
8) заступника керівника регіональної прокуратури;
9) керівника підрозділу регіональної прокуратури;
10) заступника керівника підрозділу регіональної прокуратури;
11) керівника місцевої прокуратури;
12) першого заступника керівника місцевої прокуратури;
13) заступника керівника місцевої прокуратури;
14) керівника підрозділу місцевої прокуратури;
15) заступника керівника підрозділу місцевої прокуратури.
2. Адміністративними посадами у військових прокуратурах є посади:
1) заступника Генерального прокурора України - Головного військового прокурора;
2) першого заступника Головного військового прокурора;
3) заступника Головного військового прокурора;
4) керівника підрозділу Головної військової прокуратури;
5) заступника керівника підрозділу Головної військової прокуратури;
6) військового прокурора регіону;
7) першого заступника військового прокурора регіону;
8) заступника військового прокурора регіону;
9) керівника підрозділу військової прокуратури регіону;
10) заступника керівника підрозділу військової прокуратури регіону;
11) військового прокурора гарнізону;
12) першого заступника військового прокурора гарнізону;
13) заступника військового прокурора гарнізону;
14) керівника підрозділу військової прокуратури гарнізону;
15) заступника керівника підрозділу військової прокуратури гарнізону.
3. Адміністративними посадами у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі є посади:
1) заступника Генерального прокурора України - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
2) першого заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
3) заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
4) керівника підрозділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
5) заступника керівника підрозділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
 
91. 4. Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 2, 3, 6 - 8, 11 частини першої цієї статті, здійснюється строком на п'ять років Генеральним прокурором України за рекомендацією Ради прокурорів України. Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 4 та 5 частини першої цієї статті, здійснюється Генеральним прокурором України. Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 6, 11 частини першої цієї статті, здійснюється строком на п'ять років.
 
-33- Чумак В.В.
абзаци сорок перший – сорок третій викласти в такій редакції:
«4. Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 2, 6, 7, 11, 12 частини першої цієї статті, здійснюється строком на п'ять років Генеральним прокурором України за рекомендацією Ради прокурорів України. Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 3 – 5 частини першої цієї статті, здійснюється Генеральним прокурором України.
Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 8 – 10 частини першої цієї статті, здійснюється керівником регіональної прокуратури.
Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 13 – 15 частини першої цієї статті, здійснюється керівником місцевої прокуратури.»
 
Відхилено   4. Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 2, 3, 6 - 8, 11 частини першої цієї статті, здійснюється Генеральним прокурором України за рекомендацією Ради прокурорів України. Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 4 та 5 частини першої цієї статті, здійснюється Генеральним прокурором України. Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 6 та 11 частини першої цієї статті, здійснюється строком на п'ять років.
 
92. Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 9, 10, 12, 13 частини першої цієї статті, здійснюється керівником регіональної прокуратури. Призначення на адміністративну посаду, передбачену пунктами 12, 13 частини першої цієї статті, здійснюється за поданням керівника місцевої прокуратури.
Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 14 та 15 частини першої цієї статті, здійснюється керівником місцевої прокуратури.
 
-34- Сотник О.С.
у абзаці 5 пункту 19 після слів «прокуратури» додати слова «з числа перших 10 осіб, що набрали найвищі показники за результатами конкурсу на посаду прокурора місцевої прокуратури»;
 
Відхилено   Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 9, 10, 12, 13 частини першої цієї статті, здійснюється керівником регіональної прокуратури. Призначення на адміністративну посаду, передбачену пунктами 12, 13 частини першої цієї статті, здійснюється за поданням керівника місцевої прокуратури.
Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 14 та 15 частини першої цієї статті, здійснюється керівником місцевої прокуратури.
 
93. Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 1 - 8, 11 - 13 частини другої цієї статті, здійснюється Генеральним прокурором України у встановленому законодавством порядку.
 
   Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 1 - 8, 11 - 13 частини другої цієї статті, здійснюється Генеральним прокурором України у встановленому законодавством порядку.
 
94. Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 9 та 10 частини другої цієї статті, здійснюється військовим прокурором регіону, а на адміністративну посаду, передбачену пунктами 14 та 15 частини другої цієї статті, -військовим прокурором гарнізону.
 
   Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктами 9 та 10 частини другої цієї статті, здійснюється військовим прокурором регіону, а на адміністративну посаду, передбачену пунктами 14 та 15 частини другої цієї статті, -військовим прокурором гарнізону.
 
95. Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену частиною третьою цієї статті, здійснюється Генеральним прокурором України у встановленому цим Законом порядку. Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктом 1 частини третьої цієї статті, здійснюється строком на п'ять років.
 
-35- Крулько І.І.
У частині 19 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 39 Закону України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року) внести наступні зміни, виклавши абзац 6 частини 4 статті 39 у такій редакції: «Призначення прокурорів на адміністративні посади, передбачені пунктами 1 – 3 частини третьої цієї статті, здійснює Генеральний прокурор України у встановленому цим Законом порядку. Призначення на адміністративну посаду, передбачену пунктом 1 частини третьої цієї статті, здійснюється строком на п’ять років. Призначення на адміністративні посади, передбачені пунктами 4 – 5 частини третьої цієї статті, здійснює керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.»
 
Відхилено   Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену частиною третьою цієї статті, здійснюється Генеральним прокурором України у встановленому цим Законом порядку. Призначення прокурора на адміністративну посаду, передбачену пунктом 1 частини третьої цієї статті, здійснюється строком на п'ять років.
 
    -36- Соболєв Є.В.
Абзац сорок шостий пункту 19 Розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«Призначення прокурорів на адміністративні посади, передбачені пунктами 1 – 3 частини третьої цієї статті, здійснює Генеральний прокурор України у встановленому цим Законом порядку. Призначення на адміністративну посаду, передбачену пунктом 1 частини третьої цієї статті, здійснюється строком на п’ять років. Призначення на адміністративні посади, передбачені пунктами 4 – 5 частини третьої цієї статті, здійснює керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.»
 
Відхилено    
    -37- Чумак В.В.
Абзац шостий частини четвертої статті 39 викласти у такій редакції:
«Призначення на адміністративну посаду, передбачену пунктом 1 частини третьої цієї статті, здійснює Генеральний прокурор України в порядку, передбаченому статтею 8-1 цього Закону. Таке призначення здійснюється строком на п’ять років.
Призначення на адміністративні посади, передбачені пунктами 2 – 5 частини третьої цієї статті, здійснює керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.»
 
Відхилено    
96. 5. Під час вирішення питання щодо надання рекомендації для призначення на адміністративну посаду Рада прокурорів України враховує професійні та морально-ділові якості кандидата, а також його управлінсько-організаторські здібності та досвід роботи.
 
   5. Під час вирішення питання щодо надання рекомендації для призначення на адміністративну посаду Рада прокурорів України враховує професійні та морально-ділові якості кандидата, а також його управлінсько-організаторські здібності та досвід роботи.
 
97. 6. Відмова Генерального прокурора України у призначенні на адміністративну посаду рекомендованого Радою прокурорів України прокурора має бути письмово вмотивованою. Копія відповідного рішення Генерального прокурора України надсилається до Ради прокурорів України та прокурору, якому було відмовлено у призначенні на адміністративну посаду. Прокурор, якому Генеральним прокурором України було відмовлено у призначенні на адміністративну посаду, може оскаржити таку відмову у порядку, встановленому законом.
 
-38- Чумак В.В.
у абзаці сорок восьмому слова «у порядку, встановленому законом», замінити словами «до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів».
 
Враховано   6. Відмова Генерального прокурора України у призначенні на адміністративну посаду рекомендованого Радою прокурорів України прокурора має бути письмово вмотивованою. Копія відповідного рішення Генерального прокурора України надсилається до Ради прокурорів України та прокурору, якому відмовлено у призначенні на адміністративну посаду. Прокурор, якому Генеральним прокурором України було відмовлено у призначенні на адміністративну посаду, може оскаржити таку відмову до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.
 
98. 7. Прокурор, строк повноважень якого на адміністративній посаді закінчився, може бути повторно рекомендований Радою прокурорів України для призначення на цю адміністративну посаду у разі, якщо відсутні обставини, що свідчать про невідповідність прокурора вимогам, передбаченим частиною п'ятою цієї статті.
 
   7. Прокурор, строк повноважень якого на адміністративній посаді закінчився, може бути повторно рекомендований Радою прокурорів України для призначення на цю адміністративну посаду у разі, якщо відсутні обставини, що свідчать про невідповідність прокурора вимогам, передбаченим частиною п'ятою цієї статті.
 
99. 8. Перебування прокурора на адміністративній посаді у прокуратурі не звільняє його від здійснення повноважень прокурора відповідної прокуратури, передбачених цим Законом";
 
   8. Перебування прокурора на адміністративній посаді у прокуратурі не звільняє його від здійснення повноважень прокурора відповідної прокуратури, передбачених цим Законом";
 
100. 20) у частині першій статті 41:
 
   20) у частині першій статті 41:
 
101. а) в абзаці першому цифри "4-1" виключити, а цифри "11-13" замінити цифрою "11";
 
-39- Чумак В.В.
У пункті 20:
1) підпункт а) викласти у такій редакції:
«абзац перший викласти у такій редакції:
«1. Звільнення прокурора з адміністративної посади, передбаченої пунктами 2, 6, 7, 11, 12 частини першої статті 39 цього Закону, здійснюється Генеральним прокурором України за рекомендацією Ради прокурорів України з таких підстав:»
 
Відхилено   а) в абзаці першому цифри "4-1" виключити, а цифри "11-13" замінити цифрою "11";
 
102. б) пункт 2 викласти в такій редакції:
 
   б) пункт 2 викласти в такій редакції:
 
103. "2) переведення на посаду до іншого органу прокуратури (крім адміністративної посади, передбаченої пунктами 1 - 3 частини третьої статті 39 цього Закону)";
 
   "2) переведення на посаду до іншого органу прокуратури (крім адміністративної посади, передбаченої пунктами 1-3 частини третьої статті 39 цього Закону)";
 
104. в) абзац п’ятий викласти в такій редакції:
 
-40- Чумак В.В.
У пункті 20:
підпункт в) викласти в такій редакції:
«в) абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«Звільнення прокурора з адміністративної посади, передбаченої пунктами 3 – 5 частини першої статті 39 цього Закону, здійснюється Генеральним прокурором України, з адміністративної посади, передбаченої пунктами 8 – 10 – керівником регіональної прокуратури, з адміністративної посади, передбаченої пунктами 13 – 15 частини першої статті 39 цього Закону, – керівником місцевої прокуратури з підстав, передбачених абзацом першим частини першої цієї статті.».
 
Відхилено   в) абзац п’ятий викласти в такій редакції:
 
105. "Звільнення прокурора з адміністративної посади, передбаченої пунктами 4 та 5 частини першої статті 39 цього Закону, здійснюється Генеральним прокурором України, з адміністративної посади, передбаченої пунктами 9, 10, 12, 13 - керівником регіональної прокуратури, з адміністративної посади, передбаченої пунктами 14 та 15 частини першої статті 39 цього Закону, - керівником місцевої прокуратури з підстав, передбачених абзацом першим частини першої цієї статті.";
 
   "Звільнення прокурора з адміністративної посади, передбаченої пунктами 4 та 5 частини першої статті 39 цього Закону, здійснюється Генеральним прокурором України, з адміністративної посади, передбаченої пунктами 9, 10, 12, 13 частини першої статті 38 цього Закону - керівником регіональної прокуратури, з адміністративної посади, передбаченої пунктами 14 та 15 частини першої статті 39 цього Закону, - керівником місцевої прокуратури з підстав, передбачених абзацом першим частини першої цієї статті";
 
106. г) доповнити абзацами такого змісту:
 
   г) доповнити абзацами шостим і сьомим такого змісту:
 
107. "Звільнення з адміністративної посади, передбаченої пунктами 1 - 8, 11 - 13 частини другої статті 39 цього Закону, здійснюється Генеральним прокурором України, з адміністративної посади, передбаченої пунктами 9, 10 частини другої статті 39 цього Закону, - керівником військової прокуратури регіону, а з адміністративної посади, передбаченої пунктами 14, 15 частини другої статті 39 цього Закону, - керівником військової прокуратури гарнізону з підстав, визначених законодавством.
 
-41- Крулько І.І.
Пункт г) частини 20 розділу І законопроекту (щодо внесення змін до статті 41- Закону України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року) внести наступні зміни викласти у наступній редакції:
«г) доповнити абзацами такого змісту:
"Звільнення з адміністративної посади, передбаченої пунктами 1 – 8, 11 – 13 частини другої статті 39 цього Закону, здійснюється Генеральним прокурором України, з адміністративної посади, передбаченої пунктами 9, 10 частини другої статті 39 цього Закону, – керівником військової прокуратури регіону, а з адміністративної посади, передбаченої пунктами 14, 15 частини другої статті 39 цього Закону, – керівником військової прокуратури гарнізону з підстав, визначених законодавством.
Звільнення з адміністративної посади, передбаченої частиною третьою статті 39 цього Закону, здійснюється Генеральним прокурором України за рекомендацією Ради прокурорів України».
 
Відхилено   "Звільнення з адміністративної посади, передбаченої пунктами 1 - 8, 11 - 13 частини другої статті 39 цього Закону, здійснюється Генеральним прокурором України, з адміністративної посади, передбаченої пунктами 9 та 10 частини другої статті 39 цього Закону, - керівником військової прокуратури регіону, з адміністративної посади, передбаченої пунктами 14 та 15 частини другої статті 39 цього Закону, - керівником військової прокуратури гарнізону з підстав, визначених законодавством.
 
108. Звільнення з адміністративної посади, передбаченої частиною третьою статті 39 цього Закону, здійснюється Генеральним прокурором України";
 
-42- Соболєв Є.В.
Абзац третій підпункту г) пункту 20 Розділу Ізаконопроекту доповнити словами «за рекомендацією Ради прокурорів України».
 
Враховано   Звільнення з адміністративної посади, передбаченої частиною третьою статті 39 цього Закону, здійснюється Генеральним прокурором України виключно з підстав, передбачених частиною першою статті 51 цього Закону, за рекомендацією Ради прокурорів України";
 
    -43- Сотник О.С.
у абзаці 3 підпункту г пункту 20 після слова «України» додати слова «виключно з підстав передбачених частиною першою статті 51 цього Закону.»
 
Враховано    
    -44- Чумак В.В.
Пропонований до прийняття абзац сьомий частини першої статті 41 викласти у такій редакції:
«Звільнення з адміністративної посади, передбаченої пунктом 1 частини третьої статті 39 цього Закону, здійснюється Генеральним прокурором України за рекомендацією Ради прокурорів України. Звільнення з адміністративних посад, передбачених пунктами 2 – 5 частини третьої статті 39 цього закону, здійснюється керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.»
 
Враховано редакційно    
109. 21) частину першу статті 45 доповнити абзацом такого змісту:
 
-45- Чумак В.В.
Пункт 21 виключити.
 
Відхилено виключається уточнення щодо оскарження рішень, дій, бездіяльності у дисциплінарному порядку, крім тих, які мають бути оскаржені за правилами КПК  21) частину першу статті 45 доповнити другим абзацом такого змісту:
 
110. " Рішення, дії чи бездіяльність прокурора в межах кримінального процесу можуть бути оскаржені виключно в порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом. Якщо за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність прокурора в межах кримінального процесу було встановлено факти порушення прокурором прав осіб або вимог закону, таке рішення може бути підставою для дисциплінарного провадження..";
 
   "Рішення, дії чи бездіяльність прокурора в межах кримінального процесу можуть бути оскаржені виключно в порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України. Якщо за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність прокурора в межах кримінального процесу встановлено факти порушення прокурором прав осіб або вимог закону, таке рішення може бути підставою для дисциплінарного провадження";
 
111. 22) у статті 46:
 
   22) у статті 46:
 
112. а) пункт 4 частини другої викласти у такій редакції
 
   а) пункт 4 частини другої викласти в такій редакції:
 
113. "4) з прокурором, щодо якого надійшла скарга (заява), припинено правовідносини у випадках, передбачених статтею 51 цього Закону";
 
   "4) з прокурором, щодо якого надійшла скарга (заява), припинено правовідносини у випадках, передбачених статтею 51 цього Закону";
 
114. б) друге речення абзацу третього частини п'ятої після слів "копія цього рішення" доповнити словами "у семиденний строк", а після слів "Генеральному прокурору України" - словами "керівнику регіональної, місцевої прокуратури відповідно до визначених цим Законом повноважень";
 
   б) друге речення абзацу третього частини п'ятої після слів "копія цього рішення" доповнити словами "у семиденний строк", а після слів "Генеральному прокурору України" - словами "керівнику регіональної, місцевої прокуратури відповідно до визначених цим Законом повноважень";
 
115. 23) перше речення частини першої статті 48 після слова "більшістю" доповнити словом "голосів";
 
   23) перше речення частини першої статті 48 після слова "більшістю" доповнити словом "голосів";
 
116. 24) частину шосту статті 49 викласти в такій редакції: "У разі якщо Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів за результатами дисциплінарного провадження щодо прокурора, який обіймає адміністративну посаду, встановила неналежне виконання ним посадових обов'язків, установлених для відповідної адміністративної посади, вона у випадках, коли призначення на таку посаду відповідно до цього Закону здійснюється за рекомендацією Ради прокурорів України ініціює перед Радою розгляд питання про внесення рекомендації щодо звільнення прокурора з адміністративної посади";
 
   24) частину шосту статті 49 викласти в такій редакції:
"У разі якщо Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів за результатами дисциплінарного провадження щодо прокурора, який обіймає адміністративну посаду, встановила неналежне виконання ним посадових обов'язків, установлених для відповідної адміністративної посади, вона у випадках, коли призначення на таку посаду відповідно до цього Закону здійснюється за рекомендацією Ради прокурорів України ініціює перед Радою прокурорів України розгляд питання про внесення рекомендації щодо звільнення прокурора з адміністративної посади";
 
117. 25) у частині другій статті 51:
 
   25) у частині другій статті 51:
 
118. а) у пункті 1 слова "керівників регіональної прокуратури" виключити;
 
-46- Чумак В.В.
Підпункти а), в), г) пункту 25 виключити
 
Відхилено   а) у пункті 1 слова "керівників регіональної прокуратури" виключити;
 
119. б) доповнити новим пунктом 1-1 такого змісту:
 
   б) доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
 
120. "1-1) керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури - щодо прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; ";
 
   "1-1) керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури - щодо прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури";
 
121. в) у пункті 2 слова "керівників місцевих прокуратур" замінити словами "прокурорів місцевих прокуратур";
 
   в) у пункті 2 слова "керівників місцевих прокуратур" замінити словами "прокурорів місцевих прокуратур";
 
122. г) пункт 3 викласти в такій редакції:
 
   г) пункт 3 викласти в такій редакції:
 
123. "3) військовий прокурор регіону - щодо прокурорів відповідної військової прокуратури регіону та прокурорів військових прокуратур гарнізонів, які розташовані у межах адміністративно-територіальної одиниці, що підпадає під територіальну юрисдикцію відповідної військової прокуратури регіону";
 
   "3) військовий прокурор регіону - щодо прокурорів відповідної військової прокуратури регіону та прокурорів військових прокуратур гарнізонів, розташованих у межах адміністративно-територіальної одиниці, що підпадає під територіальну юрисдикцію відповідної військової прокуратури регіону";
 
124. 26) частину другу статті 69 після слова "голосування" доповнити словами "простою більшістю голосів";
 
   26) частину другу статті 69 після слова "голосування" доповнити словами "простою більшістю голосів";
 
125. 27) у статті 77:
 
   27) у статті 77:
 
126. а) пункт 5 частини першої після слів "про накладення на прокурора" доповнити словами "Генеральної прокуратури України, регіональної та";
 
   а) пункт 5 частини першої після слів "про накладення на прокурора" доповнити словами "Генеральної прокуратури України, регіональної та";
 
127. б) в абзаці другому частини другої:
 
   б) в абзаці другому частини другої:
 
128. у першому реченні слово "члена" виключити;
 
   у першому реченні слово "члена" виключити;
 
129. у другому реченні слова "член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії" замінити словами "Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія";
 
   у другому реченні слова "член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії" замінити словами "Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія";
 
130. в) у частині третій слова "члену Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії" замінити словом "Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії", а слово "він" замінити словом "вона";
 
   в) у частині третій слова "члену Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії" замінити словом "Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії", а слово "він" замінити словом "вона";
 
131. 28) частину дев'яту статті 78 доповнити словами "якщо інше не передбачено цим Законом";
 
-47- Чумак В.В.
Пункт 28 виключити.
 
Відхилено   28) частину дев'яту статті 78 доповнити словами "якщо інше не передбачено цим Законом";
 
132. 29) частину першу статті 80 доповнити новим реченням такого змісту:
 
-48- Чумак В.В.
Пункт 29 викласти в такій редакції:
«29) частину першу у статті 80 викласти у такій редакції:
«1. Національна академія прокуратури України є державною установою із спеціальним статусом, яка здійснює спеціальну підготовку кандидатів на посаду прокурора, підвищення кваліфікації прокурорів.
На Національну академію прокуратури України не поширюється законодавство про вищу освіту.
Для забезпечення спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора та підвищення кваліфікації прокурорів до Національної академії прокуратури можуть відряджатися прокурори.»
 
Враховано   29) частину першу статті 80 викласти в такій редакції:
"1. Національна академія прокуратури України є державною установою із спеціальним статусом, що здійснює спеціальну підготовку кандидатів на посаду прокурора, підвищення кваліфікації прокурорів.
На Національну академію прокуратури України не поширюється законодавство про вищу освіту.
 
133. "Для забезпечення спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора та підвищення кваліфікації прокурорів до Національної академії прокуратури можуть відряджатися прокурори.";
30) у статті 81:
а) у частині другій:
в абзаці першому слова "та доплат" замінити словами "премій та надбавок";
доповнити частину абзацом такого змісту:
"Преміювання прокурорів здійснюється у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці";
б) у частині сьомій:
слово "доплата" замінити словом "набавка";
доповнити абзацом другим такого змісту:
"Порядок виплати щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам затверджується Кабінетом Міністрів України";
в) доповнити після частини сьомої новою частиною такого змісту:
"8. Грошове забезпечення військовослужбовців, які проходять службу в органах прокуратури на прокурорсько-слідчих посадах, складається з посадового окладу та інших виплат, встановлених цим Законом".
У зв'язку з цим частину восьму вважати частиною дев'ятою;
31) у частині другій статті 85:
а) в абзацах другому, третьому слова "військової прокуратури" замінити словами "військових прокуратур";
б) в абзаці третьому слово "Міністерством" замінити словами "за рахунок Міністерства";
 
   Для забезпечення спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора та підвищення кваліфікації прокурорів до Національної академії прокуратури України можуть відряджатися прокурори";
30) у статті 81:
а) у частині другій:
в абзаці першому слова "та доплат" замінити словами "премій та надбавок";
доповнити новим абзацом такого змісту:
"Преміювання прокурорів здійснюється в межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці";
б) у частині сьомій:
слово "доплата" замінити словом "набавка";
доповнити абзацом другим такого змісту:
"Порядок виплати щомісячної надбавки за вислугу років прокурорам затверджується Кабінетом Міністрів України";
в) після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:
"8. Грошове забезпечення військовослужбовців, які проходять службу в органах прокуратури на прокурорсько-слідчих посадах, складається з посадового окладу та інших виплат, встановлених цим Законом".
У зв'язку з цим частину восьму вважати частиною дев'ятою;
31) у частині другій статті 85:
а) в абзаці другому слова "військової прокуратури" замінити словами "військових прокуратур";
б) в абзаці третьому слова "військової прокуратури" замінити словами "військових прокуратур", а слово "Міністерством" замінити словами "за рахунок Міністерства";
 
134. 32) у розділі ХІІ "Прикінцеві положення":
 
   32) у розділі ХІІ "Прикінцеві положення":
 
135. а) пункт 1 викласти у такій редакції:
 
-49- Чумак В.В.
Підпункт а) пункту 32 викласти в такій редакції:
«а) пункт 1 викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 15 липня 2015 року, крім:
пункту 5 розділу ХІІ (крім підпунктів 5, 8, 9, 12, 20, 42, 49, 63, 67), розділу ХІІІ цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування;
положень частини першої статті 27 цього Закону щодо стажу роботи в галузі права, які набирають чинності через два роки з дня набрання чинності цим Законом;
положень частини другої статті 27 цього Закону, які набирають чинності через три роки з дня набрання чинності цим Законом;
статей 21, 28 – 38 , 42, 44 – 50, 62 – 63, 65 – 79, які набирають чинності 15 квітня 2016 року;
статті 12 та Додатка цього Закону щодо переліку та територіальної юрисдикції місцевих прокуратур, які набирають чинності 15 грудня 2015 року;
першого, другого абзаців частини першої статті 80 цього Закону, які набирають чинності через рік з дня набрання чинності цим Законом.»
 
Відхилено виключають можливість збереження класних чинів особам, які до набрання чинності Законом їх присвоєно, та створюють колізію з нормою пункту 4 Прикінцевих положень Закону. Крім того, створюється колізія на перехідний період в частині не застосування положень статті 2 чинного Закону щодо підстав звільнення Генерального прокурора України, оскільки стаття 42 нового Закону відтерміновується  а) пункт 1 викласти у такій редакції:
 
136. "1. Цей Закон набирає чинності з 15 липня 2015 року, крім:
 
   "1. Цей Закон набирає чинності з 15 липня 2015 року, крім:
 
137. пункту 5 розділу ХІІ (крім підпунктів 5, 8, 9, 12, 20, 42, 49, 63, 67), розділу ХІІІ цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування;
 
   пункту 5 розділу ХІІ (крім підпунктів 5, 8, 9, 12, 20, 42, 49, 63, 67), розділу ХІІІ цього Закону, які набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування;
 
138. статей 21, 28 - 38, 42, 44 - 50, 62 - 63, 65 - 79, які набирають чинності 15 квітня 2016 року;
 
   статей 21, 28-38, 42, 44-50, 62-63, 65-79 цього Закону, які набирають чинності 15 квітня 2016 року;
 
139. статті 12 та Додатка цього Закону щодо переліку та територіальної юрисдикції місцевих прокуратур, які набирають чинності 15 грудня 2015 року";
 
   статті 12 та Додатка до цього Закону щодо переліку та територіальної юрисдикції місцевих прокуратур, які набирають чинності з 15 грудня 2015 року";
 
140. б) підпункт 1 пункту 3 доповнити словами " (їх дія поширюється на осіб, яким присвоєно класні чини до набрання чинності цим Законом), статті 55 щодо посвідчення працівника прокуратури, статті 2 у частині підстав звільнення з посади Генерального прокурора України, а також статті 13 щодо функціонування в системі органів прокуратури міських, районних, міжрайонних, районних в містах прокуратур, яка втрачає чинність з 15 грудня 2015 року";
 
-50- Чумак В.В.
Підпункт б) пункту 32 викласти в такій редакції:
«б) підпункт 1 пункту 3 викласти у такій редакції:
«1) Закон України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793, № 50, ст. 474; 1995 р., № 11, ст. 71, № 34, ст. 268; 2001 р., № 9, ст. 38, № 44, ст. 233; 2002 р., № 17, ст. 117, ст. 125; 2003 р., № 29, ст. 233, № 30, ст. 247; 2004 р., № 8, ст. 66; 2005 р., № 2, ст. 32, № 6, ст. 132, № 11, ст. 198; 2006 р., № 1, ст. 18, № 19 - 20, ст. 156; 2007 р., № 7 - 8, ст. 66, № 33, ст. 442; 2008 р., №№ 5 - 8, ст. 78, № 48, ст. 357; 2010 р., № 37, ст. 497, №№ 41 - 45, ст. 529; 2011 р., № 23, ст. 160, № 30, ст. 279; 2012 р., № 12 - 13, ст. 82; 2013 р., № 14, ст. 89, № 21, ст. 208, № 37, ст. 490, № 39, ст. 517; 2014 р., № 11, ст. 132, № 17, ст. 593, № 20 - 21, ст. 745, № 22, ст. 816; із змінами, внесеними Законом України від 14 серпня 2014 року № 1642-VІІ), крім статті 55 щодо посвідчення працівника прокуратури, а також статті 13 щодо функціонування в системі органів прокуратури міських, районних, міжрайонних, районних в містах прокуратур.
 
Відхилено   б) підпункт 1 пункту 3 доповнити словами " (їх дія поширюється на осіб, яким присвоєно класні чини до набрання чинності цим Законом), статті 55 щодо посвідчення працівника прокуратури, статті 2 у частині підстав звільнення з посади Генерального прокурора України, а також статті 13 щодо функціонування в системі органів прокуратури міських, районних, міжрайонних, районних у містах прокуратур, яка втрачає чинність з 15 грудня 2015 року";
 
    -51- Чумак В.В.
Пункт 32 доповнити пунктом в) в такій редакції:
«в) пункт 3 доповнити підпунктом 5 такого змісту:
«5) Постанову Верховної Ради України від 6 листопада 1991 року "Про затвердження Положення про класні чини працівників органів прокуратури України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 4, ст. 14)».
 
Відхилено    
141. 33) у розділі ХІІІ "Перехідні положення":
 
   33) у розділі ХІІІ "Перехідні положення":
 
142. а) доповнити пунктами 1-1, 1-2 такого змісту:
 
   а) доповнити пунктами 1-1і 1-2 такого змісту:
 
143. "1-1. До створення місцевих прокуратур їх повноваження здійснюють міські, районні, міжрайонні, районні в містах прокуратури. На вказаний період за прокурорами та керівниками цих прокуратур зберігається відповідний правовий статус, який вони мали до набрання чинності цим Законом, при реалізації функцій прокуратури.
 
   "1-1. До утворення місцевих прокуратур їх повноваження здійснюють міські, районні, міжрайонні, районні у містах прокуратури. На зазначений період за прокурорами та керівниками цих прокуратур зберігається відповідний правовий статус, який вони мали до набрання чинності цим Законом, при реалізації функцій прокуратури.
 
144. 1-2. Дисциплінарні провадження розпочаті до 15 квітня 2016 року закінчуються в порядку, що діяв на момент їх порушення. Звільнення прокурорів з адміністративних посад в порядку дисциплінарного провадження з урахуванням підпункту 4 пункту 5-1 Розділу ХІІІ "Перехідні положення" здійснюється за рекомендацією Ради прокурорів України, у випадках, коли відповідно до вимог цього Закону призначення їх на такі адміністративні посади потребувало рекомендації Ради прокурорів України.";
 
   1-2. Дисциплінарні провадження, розпочаті до 15 квітня 2016 року, закінчуються в порядку, що діяв на момент їх порушення. Звільнення прокурорів з адміністративних посад в порядку дисциплінарного провадження з урахуванням підпункту 4 пункту 5-1 Розділу ХІІІ "Перехідні положення" здійснюється за рекомендацією Ради прокурорів України у випадках, якщо відповідно до вимог цього Закону їх призначення на такі адміністративні посади здійснювалося за рекомендацією Ради прокурорів України";
 
145. б) у пункті 2:
 
   б) в абзаці другому пункту 2 слово "відряджається" замінити словами "може відряджатися";
 
146. в абзаці другому слово "відряджається" замінити словами "може відряджатися";
 
      
147. після абзацу другого доповнити абзацом третім такого змісту:
 
-52- Чумак В.В.
Абзаци третій, четвертий підпункту б) пункту 33 виключити.
 
Враховано      
148. "В умовах особливого періоду, надзвичайного, воєнного стану або проведення антитерористичної операції добір кандидатів та їх призначення на посаду прокурора військової прокуратури на правах місцевої здійснюється відповідно до вимог цього Закону, за винятком спеціальної підготовки, передбаченої пунктом 8 частини першої статті 29, статтею 33 цього Закону";
 
      
149. в) доповнити пунктами 5-1 і 6-1 відповідно такого змісту:
 
-53- Крулько І.І.
У пункті в) частини 33 розділу І законопроекту (щодо доповнення пунктами 5-1 і 6-1 розділу ХІІІ "Перехідні положення" "Закону України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року) внести наступні зміни :
- підпункт 3 пункту 5-1 викласти у наступній редакції: «3) призначення на посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його першого заступника і заступника здійснюється Генеральним прокурором України за результатами відкритого конкурсу, що проводиться в порядку, передбаченому статтею 8-1 цього Закону, конкурсною комісією, до складу якої входять:
1) три особи, визначені Генеральним прокурором України;
2) сім осіб, визначених Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання запобігання і протидії корупції;».
 
Відхилено   в) доповнити пунктами 5-1 і 6-1 такого змісту:
 
150. "5-1. До набрання чинності передбаченими абзацом третім пункту 1 розділу ХІІ "Прикінцеві положення" цього Закону положеннями:
 
-54- Чумак В.В.
Абзаци перший, другий підпункту в) пункту 33 викласти в такій редакції:
«в) доповнити пунктами 5-1 і 6-1 відповідно такого змісту:
"5-1. До набрання чинності передбаченими абзацом п’ятим пункту 1 розділу ХІІ "Прикінцеві положення" цього Закону положеннями:»
 
Відхилено   "5-1. До набрання чинності положеннями, передбаченими абзацом третім пункту 1 розділу ХІІ "Прикінцеві положення" цього Закону :
 
151. 1) прокурорами місцевих прокуратур призначаються:
 
   1) прокурорами місцевих прокуратур призначаються:
 
152. а) особи, які не мають досвіду роботи в органах прокуратури, - за умови успішного проходження ними тестування та наступного стажування строком до одного року. На таких осіб поширюються вимоги частин першої та п’ятої статті 27 цього Закону, крім вимоги щодо наявності стажу роботи в галузі права;
 
-55- Левченко Ю.В.
В абзаці 4 підпункту «В» пункту 33 розділу І Законопроекту слова «одного року» замінити словами «двох місяців».
Обгрунтування:
Одним із найважливіших напрямів реформи прокуратури є зміна та очищення її кадрів. Лібералізація умов зміни кадрів у прокуратурі лише пришвидшить її вихід на якісно новий рівень. Необхідність тривалого стажування не є обґрунтованою, оскільки прокурори перед вступом на стажування вже пройдуть тестування, яке визначить їх придатність до роботи в органах прокуратури.
 
Відхилено   а) особи, які не мають досвіду роботи в органах прокуратури, - за умови успішного проходження ними тестування та подальшого стажування строком до одного року. На таких осіб поширюються вимоги частин першої та п’ятої статті 27 цього Закону, крім вимоги щодо наявності стажу роботи в галузі права;
б) особи, які мають досвід прокурорської діяльності, проте на день набрання чинності цим Законом не працюють в органах прокуратури, - за умови успішного проходження ними тестування;
 
    -56- Луценко Ю.В.
Підпункт 1 пункту 5-1 після підпункту "а" доповнити новим підпунктом такого змісту:
"б) особи, які мають досвід прокурорської діяльності, проте на день набрання чинності цим Законом не працюють в органах прокуратури, - за умови успішного проходження ними тестування".
У зв‘язку з цим підпункт "б" вважати підпунктом "в" .
 
Враховано    
153. б) прокурори, які на день набрання чинності цим Законом працюють в міських, районних, міжрайонних, районних у містах прокуратурах, - за умови успішного проходження ними тестування.
 
-57- Костенко П.П.
У абзаці 5 підпункту в) пункту 33 слова «три особи» замінити на «п’ять осіб, визначених»;
 
Відхилено не зрозуміло куди ці зміни  в) прокурори, які на день набрання чинності цим Законом працюють у міських, районних, міжрайонних, районних у містах прокуратурах, - за умови успішного проходження ними тестування.
 
154. Проведення тестування, стажування здійснюється у порядку, затвердженому Генеральним прокурором України;
 
-58- Левченко Ю.В.
Абзац 6 підпункту «В» пункту 33 розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«Порядок проведення анонімного тестування, стажування здійснюється у порядку, затвердженому Генеральним прокурором України. Анонімне тестування проводиться конкурсною комісією. До складу конкурсної комісії входять 3 представника, призначених Генеральним прокурором України, 2 представника, призначених з’їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ, 1 представник, призначений з’їздом адвокатів України, 3 представника призначених Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.»
 
Відхилено   Проведення тестування, стажування здійснюється в порядку, затвердженому Генеральним прокурором України;
 
155. 2) призначення на посаду керівника місцевої прокуратури здійснюється за результатами чотирьохрівневого відкритого конкурсу, порядок проведення якого затверджується Генеральним прокурором України. Проведення конкурсу забезпечують п’ять конкурсних комісій, до складу кожної з яких входять:
 
-59- Луценко Ю.В.
У підпункті 2 пункту 5-1 слова "призначення на посаду керівника місцевої прокуратури" замінити словами "призначення на адміністративні посади, передбачені пунктами 11, 12, 13 частини першої статті 39 цього Закону".
 
Враховано   2) призначення на адміністративні посади, передбачені пунктами 11, 12, 13 частини першої статті 39 цього Закону, здійснюється за результатами чотирирівневого відкритого конкурсу, порядок проведення якого затверджується Генеральним прокурором України. Проведення конкурсу забезпечують п’ять конкурсних комісій, до складу кожної з яких входять:
 
156. чотири особи, визначені Генеральним прокурором України;
 
   чотири особи, визначені Генеральним прокурором України;
 
157. три особи, визначені Верховною Радою України.
 
-60- Сотник О.С.
у абзаці 9 підпункту в пункту 33 слова «три» замінити на «чотири»;
 
Відхилено   три особи, визначені Верховною Радою України.
 
    -61- Костенко П.П.
У абзаці 9 підпункту в пункту 33 слова «три особи» замінити на «п’ять осіб, визначених»;
 
Відхилено    
158. Конкурсні комісії є повноважними за умови входження до їх складу не менше п’яти осіб. У разі не визначення Верховною Радою України в установленому порядку жодної особи комісія вважається правомочною за умови входження до її складу чотирьох осіб. Інформація про оголошення конкурсу, умови, строки, час та місце його проведення, кандидатів, які подали заяву про участь, та результати конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України.
 
-62- Сотник О.С.
у абзаці 10 підпункту в пункту 33 слова «п’яти» замінити словами «шести», а речення «У разі не визначення Верховною Радою України в установленому порядку жодної особи комісія вважається правомочною за умови входження до її складу чотирьох осіб» - виключити;
 
Відхилено   Конкурсні комісії є повноважними, за умови входження до їх складу не менше п’яти осіб. У разі невизначення Верховною Радою України в установленому порядку жодної особи комісія вважається повноважною за умови входження до її складу чотирьох осіб. Інформація про оголошення конкурсу, умови, строки, час та місце його проведення, про кандидатів, які подали заяву про участь в конкурсі, та результати конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Генеральної прокуратури України.
 
159. При призначенні на посаду керівника місцевої прокуратури обов’язкового врахування потребують професійні, морально-ділові якості, управлінсько-організаторські здібності та досвід роботи кандидата;
 
-63- Луценко Ю.В.
Абзац п‘ятий підпункту 2 пункту 5-1 викласти в такій редакції:
"При призначенні на адміністративні посади, передбачені пунктами 11, 12, 13 частини першої статті 39 цього Закону, обов’язкового врахування потребують професійні, морально-ділові якості, управлінсько-організаторські здібності кандидата, а також наявність у нього стажу роботи на посаді прокурора не менше трьох років або в галузі права п‘яти років".
 
Враховано   При призначенні на адміністративні посади, передбачені пунктами 11, 12, 13 частини першої статті 39 цього Закону, обов’язкового врахування потребують професійні, морально-ділові якості, управлінсько-організаторські здібності кандидата, а також наявність у нього стажу роботи на посаді прокурора не менше трьох років або в галузі права – не менше п‘яти років.
 
160. Відібрані конкурсною комісією три кандидати на посаду керівника місцевої прокуратури подаються на розгляд осіб, уповноважених цим Законом приймати рішення про їх призначення на ці посади;
 
-64- Луценко Ю.В.
В абзаці шостому підпункту 2 пункту 5-1 слова "на посаду керівника місцевої прокуратури" замінити словами "на кожну з зазначених адміністративних посад".
 
Враховано   Відібрані конкурсною комісією три кандидати на кожну із зазначених адміністративних посад подаються на розгляд осіб, уповноважених цим Законом приймати рішення про їх призначення на ці посади;
 
161. 3) призначення на адміністративні посади в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру здійснюється Генеральним прокурором України за результатами відкритого конкурсу у порядку, передбаченому статтею 8-1 цього Закону, конкурсною комісіє, до складу якої входять:
 
-65- Соболєв Є.В.
Абзаци тринадцятий – п’ятнадцятий підпункту в) пункту 33 Розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«3) призначення на посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, його першого заступника і заступника здійснює Генеральний прокурор України за результатами відкритого конкурсу, що проводиться в порядку, передбаченому статтею 8-1 цього Закону, конкурсною комісією, до складу якої входять:
1) три особи, визначені Генеральним прокурором України;
2) сім осіб, визначених Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання запобігання і протидії корупції».
 
Відхилено   3) призначення на адміністративні посади у Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру здійснюється Генеральним прокурором України за результатами відкритого конкурсу у порядку, передбаченому статтею 8-1 цього Закону, конкурсною комісією, до складу якої входять:
 
162. 1) п’ять осіб, визначених Генеральним прокурором України;
 
-66- Чумак В.В.
У Розділі ХІІІ „Перехідні положення» підпункт 3 пункту 5-1 викласти у такій редакції:
«3) призначення на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури здійснюється Генеральним прокурором України за результатами відкритого конкурсу, що проводиться в порядку, передбаченому статтею 8-1 цього Закону, конкурсною комісією, до складу якої входять:
1) три особи, визначені Генеральним прокурором України;
2) сім осіб, визначених Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать питання запобігання і протидії корупції.»
 
Відхилено   1) п’ять осіб, визначених Генеральним прокурором України;
 
    -67- Сотник О.С.
Костенко П.П.
у абзаці 14 підпункту 3 пункту 33 слова «п’ять осіб, визначених Радою прокурорів України» замінити на слова «чотири особи, визначені Генеральним прокурором України»,
 
Відхилено    
163. 2) п’ять осіб, визначених Верховною Радою України;
 
-68- Сотник О.С.
у абзаці 15 підпункту 3 пункту 33 слова «п’ять осіб, визначених Верховною Радою України» замінити на слова «шість осіб, визначених Верховною Радою України за поданням Комітету, до відання якого входить питання боротьби з корупцією»;
 
Відхилено   2) п’ять осіб, визначених Верховною Радою України;
 
    -69- Костенко П.П.
у абзаці 15 підпункту 3 пункту 33 слова «п’ять осіб, визначених Верховною Радою України» замінити словами «шість осіб, визначених Комітетом Верховної Ради України, до предмету відання якого належать питання запобігання і протидії корупції
 
Відхилено    
    -70- Сотник О.С.
після абзацу 14 підпункту 3 пункту 33 додати абзац наступного змісту:
«Відібрані конкурсною комісією кандидати по одному на кожну з адміністративних посад в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру подаються на розгляд керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який вносить кандидатуру на призначення Генеральному прокурору України. Кандидати на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подаються на призначення Генеральному прокурору України.»
 
Відхилено    
164. 4) прокурори призначаються на посади та звільняються з посад, у тому числі адміністративних, без відповідних рекомендацій Ради прокурорів України чи подань Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів уповноваженими приймати такі рішення особами. Призначення на адміністративні посади здійснюється за результатами відкритого конкурсу;
 
-71- Луценко Ю.В.
У підпункті 4 пункту 5-1 речення "Призначення на адміністративні посади здійснюється за результатами відкритого конкурсу" виключити.
 
Враховано оскільки необхідність проведення конкурсу визначено у підпункті 2 цього ж пункту.  4) прокурори призначаються на посади та звільняються з посад, у тому числі адміністративних, без рекомендації Ради прокурорів України чи подання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів уповноваженими приймати такі рішення особами;
 
    -72- Левченко Ю.В.
Абзац 16 підпункту «В» пункту 33 розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
«прокурори призначаються на посади та звільняється з посад, у тому числі адміністративних, за рекомендацією конкурсної комісії. Призначення на адміністративні посади здійснюється за результатами відкритого конкурсу.»
Обгрунтування:
Вважаємо за необхідне, встановити тимчасовий порядок призначення прокурорів на посади та звільняються з посад, у тому числі адміністративних, за рекомендацією спеціальної комісії.
Запропоновані положення підвищать прозорість призначення та звільнення прокурорів з посад
 
Відхилено    
165. 5) дисциплінарне провадження щодо прокурорсько-слідчих працівників, а також працівників навчальних, наукових та інших установ прокуратури, які мають класні чини, здійснюється відповідно до Дисциплінарного статуту прокуратури України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 6 листопада 1991 року № 1795-ХІІ;
 
   5) дисциплінарне провадження щодо прокурорсько-слідчих працівників, а також працівників навчальних, наукових та інших установ прокуратури, які мають класні чини, здійснюється відповідно до Дисциплінарного статуту прокуратури України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 6 листопада 1991 року № 1795-ХІІ;
 
166. 6) кількість прокурорів та інших працівників органів прокуратури визначається, а структура Генеральної прокуратури України, регіональних та місцевих прокуратур, Національної академії прокуратури України затверджується без погодження з Радою прокурорів України";
 
   6) кількість прокурорів та інших працівників органів прокуратури визначається, а структура Генеральної прокуратури України, регіональних та місцевих прокуратур, Національної академії прокуратури України затверджується без погодження з Радою прокурорів України";
 
167. "6-1. Перше скликання та проведення всеукраїнської конференції працівників прокуратури для виконання вимог цього Закону здійснюється у двотижневий строк з дня набрання чинності передбаченими абзацом третім пункту 1 розділу ХІІ "Прикінцеві положення" цього Закону положеннями";
 
   "6-1. Перше скликання та проведення всеукраїнської конференції працівників прокуратури для виконання вимог цього Закону здійснюється у двотижневий строк з дня набрання чинності положеннями, передбаченими абзацом третім пункту 1 розділу ХІІ "Прикінцеві положення" цього Закону ";
 
168. 34) Додаток "Перелік та територіальна юрисдикція місцевих та військових прокуратур" викласти у новій редакції (додається);
 
   34) Додаток "Перелік і територіальна юрисдикція місцевих та військових прокуратур" викласти в новій редакції (додається);
 
169. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
170. Додаток до Закону України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року № 1697-VІІ в новій редакції
 
   Додаток до Закону України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року № 1697-VІІ в новій редакції
 
171. Перелік та територіальна юрисдикція місцевих та військових прокуратур
 
-73- Луценко Ю.В.
У зв’язку з наявністю статусу міста обласного значення у міст:
Чортків, Кременець, Бережани Тернопільської області,Гола Пристань Херсонської області,Новгород-Сіверський Чернігівської областіпропонується внести відповідні уточнення до переліку та територіальної юрисдикції місцевих прокуратур (Додаток до Закону), доповнивши територіальну юрисдикцію:Чортківської місцевої прокуратури новою позицією 4: «місто Чортків», у зв’язку з цим позицію 4 вважати позицією 5;Теребовлянської місцевої прокуратури новою позицією 1: «місто Бережани», у зв’язку з цим позиції 1- 6 вважати відповідно позиціями 2-7;Кременецької місцевої прокуратури новою позицією 2: «місто Кременець», у зв’язку з цим позиції 2-5 вважати відповідно позиціями 3-6;Новокаховської місцевої прокуратури новою позицією 1 «місто Гола Пристань», у зв’язку з цим позиції 1-5 вважати відповідно позиціями 2-6;Менської місцевої прокуратури новою позицією 4 «місто Новгород-Сіверський», у зв’язку з цим позиції 4-7 вважати відповідно позиціями 4-8.
 
Враховано   Перелік і територіальна юрисдикція місцевих та військових прокуратур
 
172. Назва місцевої прокуратури Територіальна юрисдикція
 
   Назва місцевої прокуратури Територіальна юрисдикція
 
173. Автономна Республіка Крим
Бахчисарайська місцева прокуратура
Бахчисарайський район
Сімферопольський район
Джанкойська місцева прокуратура
місто Джанкой
Джанкойський район
Красногвардійський район
Нижньогірський район
Євпаторійська місцева прокуратура
місто Євпаторія
місто Саки
Сакський район
Керченська місцева прокуратура
місто Керч
Ленінський район
Красноперекопська місцева прокуратура
місто Армянськ
місто Красноперекопськ
Красноперекопський район
Первомайський район
Роздольненський район
Чорноморський район
Сімферопольська місцева прокуратура
місто Сімферополь
Феодосійська місцева прокуратура
Білогірський район
Кіровський район
Совєтський район
місто Судак
місто Феодосія
Ялтинська місцева прокуратура
місто Алушта
місто Ялта
Вінницька область
Бершадська місцева прокуратура
Бершадський район
місто Ладижин
Крижопільський район
Піщанський район
Теплицький район
Тростянецький район
Чечельницький район
Вінницька місцева прокуратура
місто Вінниця
Вінницький район
Жмеринська місцева прокуратура
Барський район
місто Жмеринка
Жмеринський район
Тиврівський район
Шаргородський район
Калинівська місцева прокуратура
Калинівський район
місто Козятин
Козятинський район
Літинський район
Погребищенський район
місто Хмільник
Хмільницький район
Могилів-Подільська місцева прокуратура
місто Могилів-Подільський
Могилів-Подільський район
Мурованокуриловецький район
Томашпільський район
Чернівецький район
Ямпільський район
Немирівська місцева прокуратура
Гайсинський район
Іллінецький район
Липовецький район
Немирівський район
Оратівський район
Тульчинський район
Волинська область
Володимир-Волинська місцева прокуратура
місто Володимир-Волинський
Володимир-Волинський район
Горохівський район
Іваничівський район
Локачинський район
місто Нововолинськ
Турійський район
Маневицька місцева прокуратура
Камінь-Каширський район
Ківерцівський район
Любешівський район
Маневицький район
Рожищенський район
Ковельська місцева прокуратура
місто Ковель
Ковельський район
Любомльський район
Ратнівський район
Старовижівський район
Шацький район
Луцька місцева прокуратура
місто Луцьк
Луцький район
Дніпропетровська область
Дніпродзержинська місцева прокуратура
місто Дніпродзержинськ
Криничанський район
Дніпропетровська місцева прокуратура № 1
Амур-Нижньодніпровський район міста Дніпропетровська
Індустріальний район міста Дніпропетровська
Самарський район міста Дніпропетровська
Дніпропетровська місцева прокуратура № 2
Бабушкінський район міста Дніпропетровська
Жовтневий район міста Дніпропетровська
Солонянський район
Дніпропетровська місцева прокуратура № 3
Дніпропетровський район
Кіровський район міста Дніпропетровська
Дніпропетровська місцева прокуратура № 4
Ленінський район міста Дніпропетровська
Красногвардійський район міста Дніпропетровська
Жовтоводська місцева прокуратура
Верхньодніпровський район
місто Вільногірськ
місто Жовті Води
П’ятихатський район
Софіївський район
Криворізька місцева прокуратура № 1
Дзержинський район міста Кривий Ріг
Довгинцівський район міста Кривий Ріг
Інгулецький район міста Кривий Ріг
Широківський район
Криворізька місцева прокуратура № 2
Жовтневий район міста Кривий Ріг
Криворізький район
Тернівський район міста Кривий Ріг
Криворізька місцева прокуратура № 3
Саксаганський район міста Кривий Ріг
Центрально-Міський район міста Кривий Ріг
Нікопольська місцева прокуратура
Апостолівський район
місто Марганець
місто Нікополь
Нікопольський район
місто Орджонікідзе
Томаківський район
Новомосковська місцева прокуратура
Магдалинівський район
місто Новомосковськ
Новомосковський район
Петриківський район
Царичанський район
Павлоградська місцева прокуратура
місто Павлоград
Павлоградський район
Петропавлівський район
місто Першотравенськ
місто Тернівка
Юр’ївський район
Синельниківська місцева прокуратура
Васильківський район
Межівський район
Покровський район
місто Синельникове
Синельниківський район
Донецька область
Артемівська місцева прокуратура
місто Артемівськ
Артемівський район
місто Дебальцеве
Волноваська місцева прокуратура
Волноваський район
Володарський район
Мар’їнський район
місто Вугледар
місто Докучаєвськ
Старобешівський район
Тельманівський район
Горлівська місцева прокуратура
місто Горлівка
Донецька місцева прокуратура № 1
Будьонівський район міста Донецька
Калінінський район міста Донецька
Пролетарський район міста Донецька
Донецька місцева прокуратура № 2
Ворошиловський район міста Донецька
Київський район міста Донецька
Донецька місцева прокуратура № 3
Кіровський район міста Донецька
Куйбишевський район міста Донецька
Донецька місцева прокуратура № 4
Ленінський район міста Донецька
Петровський район міста Донецька
Єнакіївська місцева прокуратура
місто Єнакієве
місто Жданівка
місто Харцизьк
Краматорська місцева прокуратура
місто Краматорськ
місто Дружківка
 
   Автономна Республіка Крим
Бахчисарайська місцева прокуратура
Бахчисарайський район
Сімферопольський район
Джанкойська місцева прокуратура
місто Джанкой
Джанкойський район
Красногвардійський район
Нижньогірський район
Євпаторійська місцева прокуратура
місто Євпаторія
місто Саки
Сакський район
Керченська місцева прокуратура
місто Керч
Ленінський район
Красноперекопська місцева прокуратура
місто Армянськ
місто Красноперекопськ
Красноперекопський район
Первомайський район
Роздольненський район
Чорноморський район
Сімферопольська місцева прокуратура
місто Сімферополь
Феодосійська місцева прокуратура
Білогірський район
Кіровський район
Совєтський район
місто Судак
місто Феодосія
Ялтинська місцева прокуратура
місто Алушта
місто Ялта
Вінницька область
Бершадська місцева прокуратура
Бершадський район
місто Ладижин
Крижопільський район
Піщанський район
Теплицький район
Тростянецький район
Чечельницький район
Вінницька місцева прокуратура
місто Вінниця
Вінницький район
Жмеринська місцева прокуратура
Барський район
місто Жмеринка
Жмеринський район
Тиврівський район
Шаргородський район
Калинівська місцева прокуратура
Калинівський район
місто Козятин
Козятинський район
Літинський район
Погребищенський район
місто Хмільник
Хмільницький район
Могилів-Подільська місцева прокуратура
місто Могилів-Подільський
Могилів-Подільський район
Мурованокуриловецький район
Томашпільський район
Чернівецький район
Ямпільський район
Немирівська місцева прокуратура
Гайсинський район
Іллінецький район
Липовецький район
Немирівський район
Оратівський район
Тульчинський район
Волинська область
Володимир-Волинська місцева прокуратура
місто Володимир-Волинський
Володимир-Волинський район
Горохівський район
Іваничівський район
Локачинський район
місто Нововолинськ
Турійський район
Маневицька місцева прокуратура
Камінь-Каширський район
Ківерцівський район
Любешівський район
Маневицький район
Рожищенський район
Ковельська місцева прокуратура
місто Ковель
Ковельський район
Любомльський район
Ратнівський район
Старовижівський район
Шацький район
Луцька місцева прокуратура
місто Луцьк
Луцький район
Дніпропетровська область
Дніпродзержинська місцева прокуратура
місто Дніпродзержинськ
Криничанський район
Дніпропетровська місцева прокуратура № 1
Амур-Нижньодніпровський район міста Дніпропетровська
Індустріальний район міста Дніпропетровська
Самарський район міста Дніпропетровська
Дніпропетровська місцева прокуратура № 2
Бабушкінський район міста Дніпропетровська
Жовтневий район міста Дніпропетровська
Солонянський район
Дніпропетровська місцева прокуратура № 3
Дніпропетровський район
Кіровський район міста Дніпропетровська
Дніпропетровська місцева прокуратура № 4
Ленінський район міста Дніпропетровська
Красногвардійський район міста Дніпропетровська
Жовтоводська місцева прокуратура
Верхньодніпровський район
місто Вільногірськ
місто Жовті Води
П’ятихатський район
Софіївський район
Криворізька місцева прокуратура № 1
Дзержинський район міста Кривий Ріг
Довгинцівський район міста Кривий Ріг
Інгулецький район міста Кривий Ріг
Широківський район
Криворізька місцева прокуратура № 2
Жовтневий район міста Кривий Ріг
Криворізький район
Тернівський район міста Кривий Ріг
Криворізька місцева прокуратура № 3
Саксаганський район міста Кривий Ріг
Центрально-Міський район міста Кривий Ріг
Нікопольська місцева прокуратура
Апостолівський район
місто Марганець
місто Нікополь
Нікопольський район
місто Орджонікідзе
Томаківський район
Новомосковська місцева прокуратура
Магдалинівський район
місто Новомосковськ
Новомосковський район
Петриківський район
Царичанський район
Павлоградська місцева прокуратура
місто Павлоград
Павлоградський район
Петропавлівський район
місто Першотравенськ
місто Тернівка
Юр’ївський район
Синельниківська місцева прокуратура
Васильківський район
Межівський район
Покровський район
місто Синельникове
Синельниківський район
Донецька область
Артемівська місцева прокуратура
місто Артемівськ
Артемівський район
місто Дебальцеве
Волноваська місцева прокуратура
Волноваський район
Володарський район
Мар’їнський район
місто Вугледар
місто Докучаєвськ
Старобешівський район
Тельманівський район
Горлівська місцева прокуратура
місто Горлівка
Донецька місцева прокуратура № 1
Будьонівський район міста Донецька
Калінінський район міста Донецька
Пролетарський район міста Донецька
Донецька місцева прокуратура № 2
Ворошиловський район міста Донецька
Київський район міста Донецька
Донецька місцева прокуратура № 3
Кіровський район міста Донецька
Куйбишевський район міста Донецька
Донецька місцева прокуратура № 4
Ленінський район міста Донецька
Петровський район міста Донецька
Єнакіївська місцева прокуратура
місто Єнакієве
місто Жданівка
місто Харцизьк
Краматорська місцева прокуратура
місто Краматорськ
місто Дружківка
 
174. Красноармійська місцева прокуратура
 
-74- Чумак В.В.
У додатку до Закону України "Про прокуратуру"
Красноармійська місцева прокуратура місто Авдіївка Великоновосілківський район місто ДимитровКрасноармійський район місто Красноармійськ місто Новогродівка місто Селидове Ясинуватський район
 
Враховано   Красноармійська місцева прокуратура місто Авдіївка
 
175. Великоновосілківський район
місто Димитров
Красноармійський район
місто Красноармійськ
місто Новогродівка
місто Селидове
Костянтинівська місцева прокуратура
місто Дзержинськ
місто Добропілля
Добропільський район
місто Костянтинівка
Костянтинівський район
Олександрівський район
Макіївська місцева прокуратура № 1
Гірницький район міста Макіївки
Совєтський район міста Макіївки
Центрально-Міський район міста Макіївки
 
   Великоновосілківський район
місто Димитров
Красноармійський район
місто Красноармійськ
місто Новогродівка
місто Селидове
Ясинуватський район
Костянтинівська місцева прокуратура
місто Дзержинськ
місто Добропілля
Добропільський район
місто Костянтинівка
Костянтинівський район
Олександрівський район
Макіївська місцева прокуратура № 1
Гірницький район міста Макіївки
Совєтський район міста Макіївки
Центрально-Міський район міста Макіївки
 
176. Макіївська місцева прокуратура № 2
 
-75- Чумак В.В.
У додатку до Закону України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року № 1697-VІІ:
Макіївська місцева прокуратура № 2 місто Ясинувата Кіровський район міста Макіївки Червоногвардійський район міста Макіївки
 
Враховано   Макіївська місцева прокуратура № 2
 
177. місто Авдіївка
місто Ясинувата
Ясинуватський район
Кіровський район міста Макіївки
Червоногвардійський район міста Макіївки
Маріупольська місцева прокуратура № 1
Жовтневий район міста Маріуполя
Приморський район міста Маріуполя
Першотравневий район
Маріупольська місцева прокуратура № 2
Іллічівський район міста Маріуполя
Новоазовський район
Орджонікідзевський район міста Маріуполя
Слов’янська місцева прокуратура
місто Красний Лиман
Краснолиманський район
місто Слов’янськ
Слов’янський район
Шахтарська місцева прокуратура
Амвросіївський район
місто Іловайськ
місто Кіровське
місто Сніжне
місто Торез
місто Шахтарськ
Шахтарський район
Житомирська область
Бердичівська місцева прокуратура
Андрушівський район
місто Бердичів
Бердичівський район
Любарський район
Ружинський район
Чуднівський район
Житомирська місцева прокуратура
місто Житомир
Житомирський район
Коростенська місцева прокуратура
місто Коростень
Коростенський район
Лугинський район
Народицький район
Овруцький район
Олевський район
Коростишівська місцева прокуратура
Брусилівський район
Володарсько-Волинський район
Коростишівський район
Малинський район
Радомишльський район
Попільнянський район
Черняхівський район
Новоград-Волинська місцева прокуратура
Баранівський район
Романівський район
Ємільчинський район
місто Новоград-Волинський
Новоград-Волинський район
Червоноармійський район
Закарпатська область
Берегівська місцева прокуратура
місто Берегове
Берегівський район
Виноградівський район
Мукачівська місцева прокуратура
Воловецький район
місто Мукачеве
Мукачівський район
Свалявський район
 
   місто Ясинувата
Кіровський район міста Макіївки
Червоногвардійський район міста Макіївки
Маріупольська місцева прокуратура № 1
Жовтневий район міста Маріуполя
Приморський район міста Маріуполя
Першотравневий район
Маріупольська місцева прокуратура № 2
Іллічівський район міста Маріуполя
Новоазовський район
Орджонікідзевський район міста Маріуполя
Слов’янська місцева прокуратура
місто Красний Лиман
Краснолиманський район
місто Слов’янськ
Слов’янський район
Шахтарська місцева прокуратура
Амвросіївський район
місто Іловайськ
місто Кіровське
місто Сніжне
місто Торез
місто Шахтарськ
Шахтарський район
Житомирська область
Бердичівська місцева прокуратура
Андрушівський район
місто Бердичів
Бердичівський район
Любарський район
Ружинський район
Чуднівський район
Житомирська місцева прокуратура
місто Житомир
Житомирський район
Коростенська місцева прокуратура
місто Коростень
Коростенський район
Лугинський район
Народицький район
Овруцький район
Олевський район
Коростишівська місцева прокуратура
Брусилівський район
Володарсько-Волинський район
Коростишівський район
Малинський район
Радомишльський район
Попільнянський район
Черняхівський район
Новоград-Волинська місцева прокуратура
Баранівський район
Романівський район
Ємільчинський район
місто Новоград-Волинський
Новоград-Волинський район
Червоноармійський район
Закарпатська область
Берегівська місцева прокуратура
місто Берегове
Берегівський район
Виноградівський район
Мукачівська місцева прокуратура
Воловецький район
місто Мукачеве
Мукачівський район
Свалявський район
 
178. Тячівська місцева прокуратура
 
-76- Чумак В.В.
У додатку до Закону України "Про прокуратуру"
Рахівська місцева прокуратура
Рахівський район Тячівський район Рахівський район Тячівський район
 
Відхилено   Тячівська місцева прокуратура
 
179. Рахівський район
Тячівський район
Ужгородська місцева прокуратура
Великоберезнянський район
Перечинський район
місто Ужгород
Ужгородський район
місто Чоп
Хустська місцева прокуратура
Іршавський район
Міжгірський район
місто Хуст
Хустський район
Запорізька область
Бердянська місцева прокуратура
місто Бердянськ
Бердянський район
Куйбишевський район
Приморський район
Розівський район
Чернігівський район
Енергодарська місцева прокуратура
Василівський район
Великобілозерський район
місто Енергодар
Кам’янсько-Дніпровський район
Михайлівський район
Запорізька місцева прокуратура № 1
Жовтневий район міста Запоріжжя
Заводський район міста Запоріжжя
Шевченківський район міста Запоріжжя
Запорізька місцева прокуратура № 2
Запорізький район
Комунарський район міста Запоріжжя
Орджонікідзевський район міста Запоріжжя
Запорізька місцева прокуратура № 3
Ленінський район міста Запоріжжя
Хортицький район міста Запоріжжя
Мелітопольська місцева прокуратура
місто Мелітополь
Веселівський район
Мелітопольський район
Приазовський район
Якимівський район
Токмацька місцева прокуратура
Гуляйпільський район
Вільнянський район
Новомиколаївський район
Оріхівський район
Пологівський район
місто Токмак
Токмацький район
Івано-Франківська область
Івано-Франківська місцева прокуратура
місто Івано-Франківськ
Калуська місцева прокуратура
місто Болехів
Долинський район
місто Калуш
Калуський район
Рожнятівський район
Коломийська місцева прокуратура
місто Коломия
Коломийський район
Косівський район
Снятинський район
Надвірнянська місцева прокуратура
Богородчанський район
Верховинський район
Надвірнянський район
місто Яремче
Тисменицька місцева прокуратура
місто Бурштин
Галицький район
Городенківський район
Рогатинський район
Тисменицький район
Тлумацький район
Київська область
Білоцерківська місцева прокуратура
місто Біла Церква
Білоцерківський район
Володарський район
Сквирський район
Ставищенський район
Тетіївський район
 
   Рахівський район
Тячівський район
Ужгородська місцева прокуратура
Великоберезнянський район
Перечинський район
місто Ужгород
Ужгородський район
місто Чоп
Хустська місцева прокуратура
Іршавський район
Міжгірський район
місто Хуст
Хустський район
Запорізька область
Бердянська місцева прокуратура
місто Бердянськ
Бердянський район
Куйбишевський район
Приморський район
Розівський район
Чернігівський район
Енергодарська місцева прокуратура
Василівський район
Великобілозерський район
місто Енергодар
Кам’янсько-Дніпровський район
Михайлівський район
Запорізька місцева прокуратура № 1
Жовтневий район міста Запоріжжя
Заводський район міста Запоріжжя
Шевченківський район міста Запоріжжя
Запорізька місцева прокуратура № 2
Запорізький район
Комунарський район міста Запоріжжя
Орджонікідзевський район міста Запоріжжя
Запорізька місцева прокуратура № 3
Ленінський район міста Запоріжжя
Хортицький район міста Запоріжжя
Мелітопольська місцева прокуратура
місто Мелітополь
Веселівський район
Мелітопольський район
Приазовський район
Якимівський район
Токмацька місцева прокуратура
Гуляйпільський район
Вільнянський район
Новомиколаївський район
Оріхівський район
Пологівський район
місто Токмак
Токмацький район
Івано-Франківська область
Івано-Франківська місцева прокуратура
місто Івано-Франківськ
Калуська місцева прокуратура
місто Болехів
Долинський район
місто Калуш
Калуський район
Рожнятівський район
Коломийська місцева прокуратура
місто Коломия
Коломийський район
Косівський район
Снятинський район
Надвірнянська місцева прокуратура
Богородчанський район
Верховинський район
Надвірнянський район
місто Яремче
Тисменицька місцева прокуратура
місто Бурштин
Галицький район
Городенківський район
Рогатинський район
Тисменицький район
Тлумацький район
Київська область
Білоцерківська місцева прокуратура
місто Біла Церква
Білоцерківський район
Володарський район
Сквирський район
Ставищенський район
Тетіївський район
 
180. Бориспільська місцева прокуратура
 
-77- Чумак В.В.
Бориспільська місцева прокуратура Баришівський район місто Березань місто Бровари Броварський район місто Бориспіль Бориспільський район Згурівський район
місто Переяслав-Хмельницький
Переяслав-Хмельницький район
Яготинський район
 
Відхилено   Бориспільська місцева прокуратура
 
181. Баришівський район
місто Березань
місто Бориспіль
Бориспільський район
Згурівський район
місто Переяслав-Хмельницький
Переяслав-Хмельницький район
Яготинський район
 
   Баришівський район
місто Березань
місто Бориспіль
Бориспільський район
Згурівський район
місто Переяслав-Хмельницький
Переяслав-Хмельницький район
Яготинський район
 
182. Броварська місцева прокуратура
 
-78- Чумак В.В.
Розділ «Броварська місцева прокуратура» - виключити
 
Відхилено   Броварська місцева прокуратура
 
183. місто Бровари
Броварський район
Іванківський район
місто Славутич
Поліський район
місто Прип’ять
місто Чорнобиль
 
   місто Бровари
Броварський район
Іванківський район
місто Славутич
Поліський район
місто Прип’ять
місто Чорнобиль
 
184. Києво-Святошинська місцева прокуратура
 
-79- Чумак В.В.
Києво-Святошинська місцева прокуратура Вишгородський район місто Васильків Васильківський район місто Ірпінь Києво-Святошинський район місто Буча місто Обухів Обухівський район місто Славутич місто Прип’ять місто Чорнобиль
 
Відхилено   Києво-Святошинська місцева прокуратура
 
185. Вишгородський район
місто Васильків
Васильківський район
місто Ірпінь
Києво-Святошинський район
місто Буча
місто Обухів
Обухівський район
Макарівський район
Кагарлицька місцева прокуратура
Богуславський район
Кагарлицький район
Миронівський район
місто Ржищів
Рокитнянський район
Таращанський район
 
   Вишгородський район
місто Васильків
Васильківський район
місто Ірпінь
Києво-Святошинський район
місто Буча
місто Обухів
Обухівський район
Макарівський район
Кагарлицька місцева прокуратура
Богуславський район
Кагарлицький район
Миронівський район
місто Ржищів
Рокитнянський район
Таращанський район
 
186. Фастівська місцева прокуратура
 
-80- Чумак В.В.
Фастівська місцева прокуратура Бородянський район Іванківський район Макарівський район Поліський район місто Фастів
Фастівський район
 
Відхилено   Фастівська місцева прокуратура
 
187. Бородянський район
місто Фастів
Фастівський район
Кіровоградська область
Знам’янська місцева прокуратура
місто Знам’янка
Знам’янський район
Маловисківський район
Новомиргородський район
Олександрівський район
місто Світловодськ
Світловодський район
Кіровоградська місцева прокуратура
місто Кіровоград
Кіровоградський район
Новоукраїнська місцева прокуратура
Бобринецький район
Вільшанський район
Гайворонський район
Голованівський район
Добровеличківський район
Новоархангельський район
Новоукраїнський район
Ульяновський район
Олександрійська місцева прокуратура
Долинський район
Компаніївський район
Новгородківський район
місто Олександрія
Олександрійський район
Онуфріївський район
Петрівський район
Устинівський район
Луганська область
Алчевська місцева прокуратура
місто Алчевськ
місто Брянка
Перевальський район
Краснолуцька місцева прокуратура
місто Антрацит
Антрацитівський район
місто Красний Луч
Краснодонська місцева прокуратура
місто Краснодон
Краснодонський район
Лутугинський район
Лисичанська місцева прокуратура
місто Лисичанськ
місто Первомайськ
Попаснянський район
Луганська місцева прокуратура № 1
Артемівський район міста Луганська
Кам’янобрідський район міста Луганська
Ленінський район міста Луганська
 
   Бородянський район
місто Фастів
Фастівський район
Кіровоградська область
Знам’янська місцева прокуратура
місто Знам’янка
Знам’янський район
Маловисківський район
Новомиргородський район
Олександрівський район
місто Світловодськ
Світловодський район
Кіровоградська місцева прокуратура
місто Кіровоград
Кіровоградський район
Новоукраїнська місцева прокуратура
Бобринецький район
Вільшанський район
Гайворонський район
Голованівський район
Добровеличківський район
Новоархангельський район
Новоукраїнський район
Ульяновський район
Олександрійська місцева прокуратура
Долинський район
Компаніївський район
Новгородківський район
місто Олександрія
Олександрійський район
Онуфріївський район
Петрівський район
Устинівський район
Луганська область
Алчевська місцева прокуратура
місто Алчевськ
місто Брянка
Перевальський район
Краснолуцька місцева прокуратура
місто Антрацит
Антрацитівський район
місто Красний Луч
Краснодонська місцева прокуратура
місто Краснодон
Краснодонський район
Лутугинський район
Лисичанська місцева прокуратура
місто Лисичанськ
місто Первомайськ
Попаснянський район
Луганська місцева прокуратура № 1
Артемівський район міста Луганська
Кам’янобрідський район міста Луганська
Ленінський район міста Луганська
 
188. Луганська місцева прокуратура № 2
 
-81- Чумак В.В.
Луганська місцева прокуратура № 2 Жовтневий район міста Луганська
 
Відхилено   Луганська місцева прокуратура № 2
 
189. Жовтневий район міста Луганська
Станично-Луганський район
Свердловська місцева прокуратура
місто Ровеньки
місто Свердловськ
Свердловський район
 
   Жовтневий район міста Луганська
Станично-Луганський район
Свердловська місцева прокуратура
місто Ровеньки
місто Свердловськ
Свердловський район
 
190. Сєвєродонецька місцева прокуратура
 
-82- Чумак В.В.
Сєвєродонецька місцева прокуратура Кремінський район Новоайдарський район місто Рубіжне місто Сєвєродонецьк Станично-Луганський район
 
Відхилено   Сєвєродонецька місцева прокуратура
 
191. Кремінський район
Новоайдарський район
місто Рубіжне
місто Сєвєродонецьк
Старобільська місцева прокуратура
Біловодський район
Білокуракинський район
Марківський район
Міловський район
Новопсковський район
Сватівський район
Старобільський район
Троїцький район
Стахановська місцева прокуратура
місто Кіровськ
Слов’яносербський район
місто Стаханов
Львівська область
Городоцька місцева прокуратура
Городоцький район
Мостиський район
Яворівський район
Дрогобицька місцева прокуратура
місто Борислав
місто Дрогобич
Дрогобицький район
місто Трускавець
Золочівська місцева прокуратура
місто Новий Розділ
Золочівський район
Миколаївський район
Перемишлянський район
Львівська місцева прокуратура № 1
Галицький район міста Львова
Личаківський район міста Львова
Сихівський район міста Львова
Львівська місцева прокуратура № 2
Залізничний район міста Львова
Шевченківський район міста Львова
Львівська місцева прокуратура № 3
Франківський район міста Львова
Пустомитівський район
Самбірська місцева прокуратура
місто Самбір
Самбірський район
Старосамбірський район
Турківський район
Стрийська місцева прокуратура
місто Моршин
Жидачівський район
Сколівський район
місто Стрий
Стрийський район
Червоноградська місцева прокуратура
Жовківський район
Сокальський район
місто Червоноград
 
   Кремінський район
Новоайдарський район
місто Рубіжне
місто Сєвєродонецьк
Старобільська місцева прокуратура
Біловодський район
Білокуракинський район
Марківський район
Міловський район
Новопсковський район
Сватівський район
Старобільський район
Троїцький район
Стахановська місцева прокуратура
місто Кіровськ
Слов’яносербський район
місто Стаханов
Львівська область
Городоцька місцева прокуратура
Городоцький район
Мостиський район
Яворівський район
Дрогобицька місцева прокуратура
місто Борислав
місто Дрогобич
Дрогобицький район
місто Трускавець
Золочівська місцева прокуратура
місто Новий Розділ
Золочівський район
Миколаївський район
Перемишлянський район
Львівська місцева прокуратура № 1
Галицький район міста Львова
Личаківський район міста Львова
Сихівський район міста Львова
Львівська місцева прокуратура № 2
Залізничний район міста Львова
Шевченківський район міста Львова
Львівська місцева прокуратура № 3
Франківський район міста Львова
Пустомитівський район
Самбірська місцева прокуратура
місто Самбір
Самбірський район
Старосамбірський район
Турківський район
Стрийська місцева прокуратура
місто Моршин
Жидачівський район
Сколівський район
місто Стрий
Стрийський район
Червоноградська місцева прокуратура
Жовківський район
Сокальський район
місто Червоноград
 
192. Радехівська місцева прокуратура
 
-83- Чумак В.В.
Бродівська місцева прокуратура:Радехівський район Бродівський район Буський район Кам’янка-Бузький район
 
Відхилено   Радехівська місцева прокуратура
 
193. Радехівський район
Бродівський район
Буський район
Кам’янка-Бузький район
Миколаївська область
Вознесенська місцева прокуратура
Веселинівський район
місто Вознесенськ
Вознесенський район
Доманівський район
Єланецький район
Новоодеський район
Миколаївська місцева прокуратура № 1
Березанський район
Заводський район міста Миколаєва
Миколаївський район
місто Очаків
Очаківський район
Центральний район міста Миколаєва
Миколаївська місцева прокуратура № 2
Жовтневий район
Ленінський район міста Миколаєва
Корабельний район міста Миколаєва
Первомайська місцева прокуратура
Арбузинський район
Братський район
Врадіївський район
Кривоозерський район
місто Первомайськ
Первомайський район
місто Южноукраїнськ
Баштанська місцева прокуратура
Баштанський район
Березнегуватський район
Казанківський район
Новобузький район
Снігурівський район
Одеська область
Білгород-Дністровська місцева прокуратура
Арцизький район
місто Білгород-Дністровський
Білгород-Дністровський район
Тарутинський район
Татарбунарський район
Саратський район
Ізмаїльська місцева прокуратура
Болградський район
місто Ізмаїл
Ізмаїльський район
Кілійський район
Ренійський район
Іллічівська місцева прокуратура
Біляївський район
місто Іллічівськ
Овідіопольський район
місто Теплодар
Котовська місцева прокуратура
Ананьївський район
Балтський район
Кодимський район
місто Котовськ
Котовський район
Красноокнянський район
Любашівський район
Савранський район
 
   Радехівський район
Бродівський район
Буський район
Кам’янка-Бузький район
Миколаївська область
Вознесенська місцева прокуратура
Веселинівський район
місто Вознесенськ
Вознесенський район
Доманівський район
Єланецький район
Новоодеський район
Миколаївська місцева прокуратура № 1
Березанський район
Заводський район міста Миколаєва
Миколаївський район
місто Очаків
Очаківський район
Центральний район міста Миколаєва
Миколаївська місцева прокуратура № 2
Жовтневий район
Ленінський район міста Миколаєва
Корабельний район міста Миколаєва
Первомайська місцева прокуратура
Арбузинський район
Братський район
Врадіївський район
Кривоозерський район
місто Первомайськ
Первомайський район
місто Южноукраїнськ
Баштанська місцева прокуратура
Баштанський район
Березнегуватський район
Казанківський район
Новобузький район
Снігурівський район
Одеська область
Білгород-Дністровська місцева прокуратура
Арцизький район
місто Білгород-Дністровський
Білгород-Дністровський район
Тарутинський район
Татарбунарський район
Саратський район
Ізмаїльська місцева прокуратура
Болградський район
місто Ізмаїл
Ізмаїльський район
Кілійський район
Ренійський район
Іллічівська місцева прокуратура
Біляївський район
місто Іллічівськ
Овідіопольський район
місто Теплодар
Котовська місцева прокуратура
Ананьївський район
Балтський район
Кодимський район
місто Котовськ
Котовський район
Красноокнянський район
Любашівський район
Савранський район
 
194. Київська місцева прокуратура
 
-84- Чумак В.В.
Одеська місцева прокуратура № 1:
Київський район міста Одеси
 
Враховано   Одеська місцева прокуратура № 1
 
195. Київський район міста Одеси
 
   Київський район міста Одеси
 
196. Малиновська місцева прокуратура
 
-85- Чумак В.В.
Одеська місцева прокуратура № 2:
Малиновський район міста Одеси
 
Враховано   Одеська місцева прокуратура № 2
 
197. Малиновський район міста Одеси
 
   Малиновський район міста Одеси
 
198. Приморська місцева прокуратура
 
-86- Чумак В.В.
Одеська місцева прокуратура № 3:
Приморський район міста Одеси
 
Враховано   Одеська місцева прокуратура № 3
 
199. Приморський район міста Одеси
 
   Приморський район міста Одеси
 
200. Суворовська місцева прокуратура
 
-87- Чумак В.В.
Одеська місцева прокуратура №4:
Суворовський район міста Одеси
 
Враховано   Одеська місцева прокуратура № 4
 
201. Суворовський район міста Одеси
Комінтернівська місцева прокуратура
Комінтернівський район
місто Южне
Миколаївський район
Березівський район
Роздільнянська місцева прокуратура
Великомихайлівський район
Іванівський район
Роздільнянський район
Фрунзівський район
Ширяївський район
Полтавська область
Кобеляцька місцева прокуратура
Глобинський район
Карлівський район
Кобеляцький район
Козельщинський район
Машівський район
Новосанжарський район
Решетилівський район
Чутівський район
Кременчуцька місцева прокуратура
місто Комсомольськ
місто Кременчук
Кременчуцький район
Лубенська місцева прокуратура
Гребінківський район
Лохвицький район
місто Лубни
Лубенський район
Оржицький район
Пирятинський район
Семенівський район
Хорольський район
Чорнухинський район
Миргородська місцева прокуратура
Великобагачанський район
Гадяцький район
Диканський район
Зіньківський район
Котелевський район
місто Миргород
Миргородський район
Шишацький район
Полтавська місцева прокуратура
місто Полтава
Полтавський район
Рівненська область
Дубенська місцева прокуратура
Демидівський район
місто Дубно
Дубенський район
Млинівський район
Радивилівський район
Здолбунівська місцева прокуратура
Гощанський район
Здолбунівський район
Корецький район
Костопільський район
місто Острог
Острозький район
Рівненська місцева прокуратура
місто Рівне
Рівненський район
Сарненська місцева прокуратура
Березнівський район
Володимирецький район
Дубровицький район
Зарічненський район
місто Кузнєцовськ
Рокитнівський район
Сарненський район
Сумська область
Конотопська місцева прокуратура
Білопільський район
Буринський район
місто Конотоп
Конотопський район
Путивльський район
Охтирська місцева прокуратура
Великописарівський район
Краснопільський район
місто Охтирка
Охтирський район
Тростянецький район
Роменська місцева прокуратура
місто Лебедин
Лебединський район
Липоводолинський район
Недригайлівський район
місто Ромни
Роменський район
Сумська місцева прокуратура
місто Суми
Сумський район
Шосткинська місцева прокуратура
місто Глухів
Глухівський район
Кролевецький район
Середино-Будський район
місто Шостка
Шосткинський район
Ямпільський район
Тернопільська область
Кременецька місцева прокуратура
Збаразький район
Кременецький район
Лановецький район
Підволочиський район
Шумський район
 
   Суворовський район міста Одеси
Комінтернівська місцева прокуратура
Комінтернівський район
місто Южне
Миколаївський район
Березівський район
Роздільнянська місцева прокуратура
Великомихайлівський район
Іванівський район
Роздільнянський район
Фрунзівський район
Ширяївський район
Полтавська область
Кобеляцька місцева прокуратура
Глобинський район
Карлівський район
Кобеляцький район
Козельщинський район
Машівський район
Новосанжарський район
Решетилівський район
Чутівський район
Кременчуцька місцева прокуратура
місто Комсомольськ
місто Кременчук
Кременчуцький район
Лубенська місцева прокуратура
Гребінківський район
Лохвицький район
місто Лубни
Лубенський район
Оржицький район
Пирятинський район
Семенівський район
Хорольський район
Чорнухинський район
Миргородська місцева прокуратура
Великобагачанський район
Гадяцький район
Диканський район
Зіньківський район
Котелевський район
місто Миргород
Миргородський район
Шишацький район
Полтавська місцева прокуратура
місто Полтава
Полтавський район
Рівненська область
Дубенська місцева прокуратура
Демидівський район
місто Дубно
Дубенський район
Млинівський район
Радивилівський район
Здолбунівська місцева прокуратура
Гощанський район
Здолбунівський район
Корецький район
Костопільський район
місто Острог
Острозький район
Рівненська місцева прокуратура
місто Рівне
Рівненський район
Сарненська місцева прокуратура
Березнівський район
Володимирецький район
Дубровицький район
Зарічненський район
місто Кузнецовськ
Рокитнівський район
Сарненський район
Сумська область
Конотопська місцева прокуратура
Білопільський район
Буринський район
місто Конотоп
Конотопський район
Путивльський район
Охтирська місцева прокуратура
Великописарівський район
Краснопільський район
місто Охтирка
Охтирський район
Тростянецький район
Роменська місцева прокуратура
місто Лебедин
Лебединський район
Липоводолинський район
Недригайлівський район
місто Ромни
Роменський район
Сумська місцева прокуратура
місто Суми
Сумський район
Шосткинська місцева прокуратура
місто Глухів
Глухівський район
Кролевецький район
Середино-Будський район
місто Шостка
Шосткинський район
Ямпільський район
Тернопільська область
Кременецька місцева прокуратура
Збаразький район
місто Кременець
Кременецький район
Лановецький район
Підволочиський район
Шумський район
 
202. Теребовлянська місцева прокуратура
 
-88- Чумак В.В.
Бережанська місцева прокуратура:
Бережанський район Бучацький район Козівський район Монастириський район Підгаєцький район Теребовлянський район
 
Відхилено   Теребовлянська місцева прокуратура
 
203. Бережанський район
Бучацький район
Козівський район
Монастириський район
Підгаєцький район
Теребовлянський район
Тернопільська місцева прокуратура
Зборівський район
місто Тернопіль
Тернопільський район
Чортківська місцева прокуратура
Борщівський район
Гусятинський район
Заліщицький район
Чортківський район
Харківська область
 
   місто Бережани
Бережанський район
Бучацький район
Козівський район
Монастириський район
Підгаєцький район
Теребовлянський район
Тернопільська місцева прокуратура
Зборівський район
місто Тернопіль
Тернопільський район
Чортківська місцева прокуратура
Борщівський район
Гусятинський район
Заліщицький район
місто Чортків
Чортківський район
Харківська область
 
204. Ізюмська місцева прокуратура
 
-89- Чумак В.В.
Куп‘янська місцева прокуратура:
Борівський район Дворічанський район місто Ізюм Ізюмський район місто Куп’янськ Куп’янський район Шевченківський район
 
Відхилено   Ізюмська місцева прокуратура
 
205. Борівський район
Дворічанський район
місто Ізюм
Ізюмський район
місто Куп’янськ
Куп’янський район
Шевченківський район
Лозівська місцева прокуратура
Балаклійський район
Барвінківський район
Близнюківський район
місто Лозова
Лозівський район
Первомайська місцева прокуратура
Зачепилівський район
Кегичівський район
Красноградський район
Нововодолазький район
місто Первомайськ
Первомайський район
Сахновщинський район
Харківська місцева прокуратура № 1
Дзержинський район міста Харкова
Ленінський район міста Харкова
Харківська місцева прокуратура № 2
Жовтневий район міста Харкова
Київський район міста Харкова
Харківська місцева прокуратура № 3
Фрунзенський район міста Харкова
Орджонікідзевський район міста Харкова
Харківська місцева прокуратура № 4
Московський район міста Харкова
Харківська місцева прокуратура № 5
Комінтернівський район міста Харкова
Червонозаводський район міста Харкова
Харківська місцева прокуратура № 6
Харківський район
місто Люботин
Дергачівська місцева прокуратура
Богодухівський район
Валківський район
Дергачівський район
Золочівський район
Коломацький район
Краснокутський район
Чугуївська місцева прокуратура
Великобурлуцький район
Вовчанський район
Зміївський район
Печенізький район
місто Чугуїв
Чугуївський район
Херсонська область
 
   Борівський район
Дворічанський район
місто Ізюм
Ізюмський район
місто Куп’янськ
Куп’янський район
Шевченківський район
Лозівська місцева прокуратура
Балаклійський район
Барвінківський район
Близнюківський район
місто Лозова
Лозівський район
Первомайська місцева прокуратура
Зачепилівський район
Кегичівський район
Красноградський район
Нововодолазький район
місто Первомайський
Первомайський район
Сахновщинський район
Харківська місцева прокуратура № 1
Дзержинський район міста Харкова
Ленінський район міста Харкова
Харківська місцева прокуратура № 2
Жовтневий район міста Харкова
Київський район міста Харкова
Харківська місцева прокуратура № 3
Фрунзенський район міста Харкова
Орджонікідзевський район міста Харкова
Харківська місцева прокуратура № 4
Московський район міста Харкова
Харківська місцева прокуратура № 5
Комінтернівський район міста Харкова
Червонозаводський район міста Харкова
Харківська місцева прокуратура № 6
Харківський район
місто Люботин
Дергачівська місцева прокуратура
Богодухівський район
Валківський район
Дергачівський район
Золочівський район
Коломацький район
Краснокутський район
Чугуївська місцева прокуратура
Великобурлуцький район
Вовчанський район
Зміївський район
Печенізький район
місто Чугуїв
Чугуївський район
Херсонська область
 
206. Бериславська місцева прокуратура
 
-90- Чумак В.В.
Бериславська місцева прокуратура:
Бериславський район Великоолександрівський район Високопільський район Нововоронцовський район
 
Відхилено   Бериславська місцева прокуратура
 
207. Бериславський район
Білозерський район
Великоолександрівський район
Високопільський район
Нововоронцовський район
Генічеська місцева прокуратура
Генічеський район
Новотроїцький район
Чаплинський район
Каховська місцева прокуратура
Великолепетиський район
Верхньорогачицький район
Горностаївський район
Іванівський район
місто Каховка
Каховський район
Нижньосірогозький район
Новокаховська місцева прокуратура
Голопристанський район
Каланчацький район
місто Нова Каховка
Скадовський район
Цюрупинський район
 
   Бериславський район
Білозерський район
Великоолександрівський район
Високопільський район
Нововоронцовський район
Генічеська місцева прокуратура
Генічеський район
Новотроїцький район
Чаплинський район
Каховська місцева прокуратура
Великолепетиський район
Верхньорогачицький район
Горностаївський район
Іванівський район
місто Каховка
Каховський район
Нижньосірогозький район
Новокаховська місцева прокуратура
місто Гола Пристань
Голопристанський район
Каланчацький район
місто Нова Каховка
Скадовський район
Цюрупинський район
 
208. Херсонська місцева прокуратура
 
-91- Чумак В.В.
Херсонська місцева прокуратура:
Білозерський район місто Херсон
 
Відхилено   Херсонська місцева прокуратура
 
209. місто Херсон
Хмельницька область
Городоцька місцева прокуратура
Віньковецький район
Волочиський район
Городоцький район
Чемеровецький район
Ярмолинецький район
Кам’янець-Подільська місцева прокуратура
Дунаєвецький район
місто Кам’янець-Подільський
Кам’янець-Подільський район
Новоушицький район
Старокостянтинівська місцева прокуратура
Білогірський район
Красилівський район
місто Старокостянтинів
Старокостянтинівський район
Старосинявський район
Теофіпольський район
Хмельницька місцева прокуратура
місто Хмельницький
Деражнянський район
Летичівський район
Хмельницький район
Шепетівська місцева прокуратура
Ізяславський район
місто Нетішин
Полонський район
місто Славута
Славутський район
місто Шепетівка
Шепетівський район
Черкаська область
Звенигородська місцева прокуратура
місто Ватутіне
Звенигородський район
Катеринопільський район
Корсунь-Шевченківський район
Лисянський район
Тальнівський район
Золотоніська місцева прокуратура
Драбівський район
місто Золотоноша
Золотоніський район
місто Канів
Канівський район
Чорнобаївський район
Смілянська місцева прокуратура
Городищенський район
Кам’янський район
місто Сміла
Смілянський район
Чигиринський район
Шполянський район
Уманська місцева прокуратура
Жашківський район
Маньківський район
Монастирищенський район
місто Умань
Уманський район
Христинівський район
Черкаська місцева прокуратура
місто Черкаси
Черкаський район
Чернівецька область
Сторожинецька місцева прокуратура
Герцаївський район
Глибоцький район
Новоселицький район
Сторожинецький район
Кельменецька місцева прокуратура
Кельменецький район
місто Новодністровськ
Сокирянський район
Хотинський район
Кіцманська місцева прокуратура
Вижницький район
Путильський район
Кіцманський район
Заставнівський район
Чернівецька місцева прокуратура
місто Чернівці
Чернігівська область
Менська місцева прокуратура
Городнянський район
Корюківський район
Менський район
Новгород-Сіверський район
Семенівський район
Сосницький район
Щорський район
Ніжинська місцева прокуратура
Бобровицький район
Козелецький район
місто Ніжин
Ніжинський район
Носівський район
Прилуцька місцева прокуратура
Варвинський район
Ічнянський район
місто Прилуки
Прилуцький район
Срібнянський район
Бахмацька місцева прокуратура
Бахмацький район
Борзнянський район
Коропський район
Талалаївський район
Чернігівська місцева прокуратура
місто Чернігів
Куликівський район
Ріпкинський район
Чернігівський район
місто Київ
Київська місцева прокуратура № 1
Голосіївський район міста Києва
Київська місцева прокуратура № 2
Дарницький район міста Києва
Київська місцева прокуратура № 3
Деснянський район міста Києва
Київська місцева прокуратура № 4
Дніпровський район міста Києва
Київська місцева прокуратура № 5
Оболонський район міста Києва
Київська місцева прокуратура № 6
Печерський район міста Києва
Київська місцева прокуратура № 7
Подільський район міста Києва
Київська місцева прокуратура № 8
Святошинський район міста Києва
Київська місцева прокуратура № 9
Солом’янський район міста Києва
Київська місцева прокуратура № 10
Шевченківський район міста Києва
Військові прокуратури
Військова прокуратура Центрального регіону України:
Військова прокуратура Київського гарнізону
Військова прокуратура Харківського гарнізону
Військова прокуратура Житомирського гарнізону
Військова прокуратура Дарницького гарнізону
Військова прокуратура Вінницького гарнізону
Військова прокуратура Полтавського гарнізону
Військова прокуратура Сумського гарнізону
Військова прокуратура Черкаського гарнізону
Військова прокуратура Чернігівського гарнізону
Військова прокуратура Білоцерківського гарнізону
Військова прокуратура Деснянського гарнізону
Військова прокуратура Південного регіону України:
Військова прокуратура Одеського гарнізону
Військова прокуратура Дніпропетровського гарнізону
Військова прокуратура Миколаївського гарнізону
Військова прокуратура Запорізького гарнізону
Військова прокуратура Донецького гарнізону
Військова прокуратура Білгород-Дністровського гарнізону
Військова прокуратура Луганського гарнізону
Військова прокуратура Кіровоградського гарнізону
Військова прокуратура Криворізького гарнізону
Військова прокуратура Херсонського гарнізону
Військова прокуратура Західного регіону України:
Військова прокуратура Львівського гарнізону
Військова прокуратура Хмельницького гарнізону
Військова прокуратура Івано-Франківського гарнізону
Військова прокуратура Рівненського гарнізону
Військова прокуратура Ужгородського гарнізону
Військова прокуратура Луцького гарнізону
Військова прокуратура Тернопільського гарнізону
Військова прокуратура Чернівецького гарнізону
 
   місто Херсон
Хмельницька область
Городоцька місцева прокуратура
Віньковецький район
Волочиський район
Городоцький район
Чемеровецький район
Ярмолинецький район
Кам’янець-Подільська місцева прокуратура
Дунаєвецький район
місто Кам’янець-Подільський
Кам’янець-Подільський район
Новоушицький район
Старокостянтинівська місцева прокуратура
Білогірський район
Красилівський район
місто Старокостянтинів
Старокостянтинівський район
Старосинявський район
Теофіпольський район
Хмельницька місцева прокуратура
місто Хмельницький
Деражнянський район
Летичівський район
Хмельницький район
Шепетівська місцева прокуратура
Ізяславський район
місто Нетішин
Полонський район
місто Славута
Славутський район
місто Шепетівка
Шепетівський район
Черкаська область
Звенигородська місцева прокуратура
місто Ватутіне
Звенигородський район
Катеринопільський район
Корсунь-Шевченківський район
Лисянський район
Тальнівський район
Золотоніська місцева прокуратура
Драбівський район
місто Золотоноша
Золотоніський район
місто Канів
Канівський район
Чорнобаївський район
Смілянська місцева прокуратура
Городищенський район
Кам’янський район
місто Сміла
Смілянський район
Чигиринський район
Шполянський район
Уманська місцева прокуратура
Жашківський район
Маньківський район
Монастирищенський район
місто Умань
Уманський район
Христинівський район
Черкаська місцева прокуратура
місто Черкаси
Черкаський район
Чернівецька область
Сторожинецька місцева прокуратура
Герцаївський район
Глибоцький район
Новоселицький район
Сторожинецький район
Кельменецька місцева прокуратура
Кельменецький район
місто Новодністровськ
Сокирянський район
Хотинський район
Кіцманська місцева прокуратура
Вижницький район
Путильський район
Кіцманський район
Заставнівський район
Чернівецька місцева прокуратура
місто Чернівці
Чернігівська область
Менська місцева прокуратура
Городнянський район
Корюківський район
Менський район
місто Новгород-Сіверський
Новгород-Сіверський район
Семенівський район
Сосницький район
Щорський район
Ніжинська місцева прокуратура
Бобровицький район
Козелецький район
місто Ніжин
Ніжинський район
Носівський район
Прилуцька місцева прокуратура
Варвинський район
Ічнянський район
місто Прилуки
Прилуцький район
Срібнянський район
Бахмацька місцева прокуратура
Бахмацький район
Борзнянський район
Коропський район
Талалаївський район
Чернігівська місцева прокуратура
місто Чернігів
Куликівський район
Ріпкинський район
Чернігівський район
місто Київ
Київська місцева прокуратура № 1
Голосіївський район міста Києва
Київська місцева прокуратура № 2
Дарницький район міста Києва
Київська місцева прокуратура № 3
Деснянський район міста Києва
Київська місцева прокуратура № 4
Дніпровський район міста Києва
Київська місцева прокуратура № 5
Оболонський район міста Києва
Київська місцева прокуратура № 6
Печерський район міста Києва
Київська місцева прокуратура № 7
Подільський район міста Києва
Київська місцева прокуратура № 8
Святошинський район міста Києва
Київська місцева прокуратура № 9
Солом’янський район міста Києва
Київська місцева прокуратура № 10
Шевченківський район міста Києва
Військові прокуратури
Військова прокуратура Центрального регіону України:
Військова прокуратура Київського гарнізону
Військова прокуратура Харківського гарнізону
Військова прокуратура Житомирського гарнізону
Військова прокуратура Дарницького гарнізону
Військова прокуратура Вінницького гарнізону
Військова прокуратура Полтавського гарнізону
Військова прокуратура Сумського гарнізону
Військова прокуратура Черкаського гарнізону
Військова прокуратура Чернігівського гарнізону
Військова прокуратура Білоцерківського гарнізону
Військова прокуратура Деснянського гарнізону
Військова прокуратура Південного регіону України:
Військова прокуратура Одеського гарнізону
Військова прокуратура Дніпропетровського гарнізону
Військова прокуратура Миколаївського гарнізону
Військова прокуратура Запорізького гарнізону
Військова прокуратура Донецького гарнізону
Військова прокуратура Білгород-Дністровського гарнізону
Військова прокуратура Луганського гарнізону
Військова прокуратура Кіровоградського гарнізону
Військова прокуратура Криворізького гарнізону
Військова прокуратура Херсонського гарнізону
Військова прокуратура Західного регіону України:
Військова прокуратура Львівського гарнізону
Військова прокуратура Хмельницького гарнізону
Військова прокуратура Івано-Франківського гарнізону
Військова прокуратура Рівненського гарнізону
Військова прокуратура Ужгородського гарнізону
Військова прокуратура Луцького гарнізону
Військова прокуратура Тернопільського гарнізону
Військова прокуратура Чернівецького гарнізону
 
210. Інші військові прокуратури (на правах місцевих), які створюються в умовах особливого періоду, надзвичайного стану або проведення антитерористичної операції та в силу інших виключних обставин

   Інші військові прокуратури (на правах місцевих), які створюються в умовах особливого періоду, надзвичайного стану або проведення антитерористичної операції та в силу інших виключних обставин.