Кількість абзаців - 53 Таблиця поправок


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо трансфертного ціноутворення)
 
   Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст. 112) такі зміни:.
 
-1- Южаніна Н.П.
Текст та структуру законопроекту привести до вимог законопроектної техніки.
 
Враховано   І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
 
4. 1. У пункті 14.1 статті 14:
 
-2- Долженков О.В.
В підпункті 14.1.71 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України:
а) третє речення абзацу 2 викласти в наступній редакції: «У такому разі звичайною ціною вважається ціна, визначена сторонами договору, але не нижче за мінімальну або індикативну ціну.»;
б) в абзаці четвертому словосполучення « (публічних торгів)» замінити на словосполучення « (публічних, конкурсних торгів)».
 
Враховано частково   1. У пункті 14.1 статті 14:
1) у підпункті 14.1.71:
третє речення абзацу другого викласти в такій редакції: «У такому разі звичайною ціною вважається ціна, визначена сторонами договору, але не нижче за мінімальну або індикативну ціну»;
 
5. 1) третьому абзаці підпункту 14.1.71 фразу «за умови, що неможливо застосувати методи, зазначені у підпункті 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 цього Кодексу.» виключити.
 
-3- Єфімов М.В.
підпункт 1) пункту 1 розділу Ізаконопроекту, яким вносяться зміни до третього абзацу підпункту 14.1.71 виключити.
 
Відхилено ропонується виключити текст 1 читання  в абзаці третьому слова «за умови, що неможливо застосувати методи, зазначені у підпункті 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 цього Кодексу» виключити;
в абзаці п’ятому слова «є ціна, яка відповідає рівню ринкових цін на момент укладення такого контракту» замінити словами «є ціна, яка відповідає форвардній або ф’ючерсній ціні на дату укладення такого контракту»;
 
    -4- Острікова Т.Г.
в абзаці п’ятому підпункту 14.1.71 слова «є ціна, яка відповідає рівню ринкових цін на момент укладання такого контракту» замінити словами « є ціна, яка відповідає форвардній або ф’ючерсній ціні на дату укладання такого контракту».
 
Враховано    
    -5- Долженков О.В.
У підпункті 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України фразу «у 3,5 раза» замінити на фразу «у 5 разів».
 
Відхилено ропонується змінити критерій відношення суми кредитів до власного капіталу при визначенні пов’язаності осіб не підтримується суперечить міжнародній практиці   
6. 2) підпункті 14.1.159 пункту 14.1 внести наступні зміни:
 
   2) у підпункті 14.1.159:
 
7. абзаці восьмому підпункту «а» підпункті 14.1.159 після слів «юридичної особи» доповнити словами: «на початок звітного року»
 
-6- Острікова Т.Г.
абзаци другий та третій підпункті 2 пункту 1 розділу І проекту викласти у такій редакції:
«абзац дев‘ятий підпункту «а» та абзац шостий підпункту «б» доповнити реченням такого змісту:
«При цьому, сума таких кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги та власного капіталу визначається як середнє арифметичне значення (на початок та кінець звітного періоду)»;
 
Враховано   абзац дев‘ятий підпункту «а» та абзац шостий підпункту «б» доповнити реченням такого змісту: «При цьому сума таких кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги та власного капіталу визначається як середнє арифметичне значення (на початок та кінець звітного періоду)»;
 
8. абзаці п’ятому підпункту «б» підпункті 14.1.159 після слів «фізичної особи» доповнити словами: «на початок звітного року»
 
-7- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
В абзаці другому підпункту 2) пункту 1 Розділу І законопроекту слова «абзаці восьмому» замінити словами «в абзаці дев’ятому».
В абзаці другому підпункту 2) пункту 1 Розділу І законопроекту слова «на початок звітного року» замінити словами «на початок відповідного податкового (звітного) року».
 
Враховано по суті     
    -8- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
В абзаці третьому підпункту 2) пункту 1 Розділу І законопроекту слова «абзаці п’ятому» замінити словами «в абзаці шостому».
В абзаці третьому підпункту 2) пункту 1 Розділу І законопроекту слова «на початок звітного року» замінити словами «на початок відповідного податкового (звітного) року»
 
Враховано по суті   
9. абзаці третьому підпункту «в» замінити слова та цифри «20 відсотків» замінити словами та цифрами «50 відсотків»
 
-9- Острікова Т.Г.
У пункті 2) статті 1 проекту: абзац четвертий виключити;
 
Враховано   абзац двадцять дев'ятий викласти в такій редакції:
«За наявності обставин, зазначених у першому абзаці цього підпункту, юридичні та/або фізичні особи, які є сторонами господарської операції, мають право самостійно визнати себе для цілей оподаткування пов'язаними особами з підстав, не передбачених у підпунктах «а» - «в» цього підпункту».
 
    -10- Левченко Ю.В.
Абзац 4 підпункту 2 пункту 1 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -11- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
В абзаці четвертому підпункту 2) пункту 1 Розділу І законопроекту слова «абзаці третьому підпункту «в» замінити» замінити словами «в абзаці двадцять сьомому».
 
Відхилено скільки пропонується внести зміни до пункту, який до 2 читання виключено із з/п   
    -12- Острікова Т.Г.
У пункті 2) статті 1 проекту:
доповнити новим абзацом такого змісту:
«абзац двадцять дев'ятий викласти в такій редакції:
«За наявності обставин, зазначених у першому абзаці цього підпункту, юридичні та/або фізичні особи, які є сторонами господарської операції, мають право самостійно визнати себе для цілей оподаткування пов'язаними особами з підстав, не передбачених у підпунктах "а" - "в" цього підпункту»;
 
Враховано    
    -13- Єфімов М.В.
підпункт 2) пункту 1 розділу Ізаконопроекту, яким вносяться зміни в підпункт 14.1.159 виключити.
 
Відхилено ропонується виключити текст 1 читання   
10. 2. У статті 39:
 
   2. У статті 39:
 
11. 1) у підпункті 39.1.4 пункту 39.1 слово: «податку на додану вартість» виключити.
 
   1) у підпункті 39.1.4 пункту 39.1 слова «та податку на додану вартість» виключити.
 
12. 2) підпункт 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 викласти у наступній редакції:
 
-14- Острікова Т.Г.
Підпункт 2 пункту 2 розділу Ізаконопроекту викласти у такій редакції:
« 2) у пункті 39.2:
підпункт 39.2.1 викласти у такій редакції:»
 
Враховано   2) у пункті 39.2:
у підпункті 39.2.1:
абзац перший викласти в такій редакції:
 
13. «39.2.1. Засади для визначення контрольованих операцій»
 
-15- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
В абзаці першому підпункту 2) пункту 2 Розділу І законопроекту слова та цифри «підпункт 39.2.1» замінити словами та цифрами «абзац перший підпункту 39.2.1»
 
Враховано по суті  «39.2.1. Засади визначення операцій контрольованими»
 
14. 3) у підпункті 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 викласти в наступній редакції:
 
   підпункти 39.2.1.1 і 39.2.1.2 викласти в такій редакції:
 
15. «39.2.1.1. Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими операціями є:
 
   «39.2.1.1. Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими операціями є:
 
16. а) господарські операції, які впливають на об’єкт оподаткування сторін (сторони) таких операцій, що здійснюються платниками податків з пов’язаними особами - нерезидентами;
 
   а) господарські операції, що впливають на об’єкт оподаткування сторін (сторони) таких операцій, що здійснюються платниками податків з пов’язаними особами – нерезидентами;
 
17. б) господарські операції з продажу товарів через комісіонерів - нерезидентів.»
 
-16- Острікова Т.Г.
Абзац четвертий підпункту 3 пункту 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«зовнішньоекономічні господарські операції з продажу товарів через комісіонерів - нерезидентів
 
Враховано   б) зовнішньоекономічні господарські операції з продажу товарів через комісіонерів – нерезидентів.
 
    -17- Долженков О.В.
Виключити підпункт «б» з підпункту 39.2.1.1. пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України
 
Відхилено ропонується виключити із переліку контрольованих операцій – операції через комісіонерів – нерезидентів Не підтримується оскільки цей пункт доцільно не виключати, а обмежити застосування тільки для зовнішньоекономічних операцій, що і зроблено до другого читання   
18. 4) у підпункті 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 викласти в наступній редакції:
 
      
19. «39.2.1.2. Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими є господарські операції, які впливають на об’єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), яка включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України.»
 
-18- Острікова Т.Г.
Підпункт 4) пункту 2 розділу І викласти у такій редакції:
«підпункту 39.2.1.2 викласти в такій редакції:
«39.2.1.2. Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими є господарські операції, що впливають на об’єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до , затвердженого Кабінетом Міністрів України.
Операції з контрагентом, зареєстрованим в державі (території), включеній до зазначеного переліку, визнаються контрольованим з дати її включення до такого переліку».
Під час визначення такого переліку Кабінет Міністрів України враховує такі критерії:
держави (території), у яких загальна ставка податку на прибуток підприємств (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижча, ніж в Україні;
держави, з якими Україною не укладені міжнародні договори з положеннями про обмін інформацією.
Такий перелік держав (територій) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, оприлюднює щороку в офіційних друкованих виданнях та на офіційному веб-сайті із зазначенням ставок податку на прибуток підприємств (корпоративний податок). Інформація про зміну ставок оприлюднюється протягом трьох місяців з дати їх зміни»;
 
Враховано   39.2.1.2. Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими є господарські операції, що впливають на об’єкт оподаткування платника податків, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до , затвердженого Кабінетом Міністрів України.
Операції з контрагентом, зареєстрованим у державі (на території), включеній до зазначеного переліку, визнаються контрольованими з дати включення держави (території) до такого переліку.
Під час визначення переліку держав (територій) Кабінет Міністрів України враховує такі критерії:
держави (території), у яких загальна ставка податку на прибуток підприємств (корпоративний податок) на 5 і більше відсоткових пунктів нижча, ніж в Україні;
держави, з якими Україною не укладені міжнародні договори з положеннями про обмін інформацією.
Затверджений Кабінетом Міністрів України перелік держав (територій) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, оприлюднює щороку в офіційних друкованих виданнях та на своєму офіційному веб-сайті із зазначенням ставок податку на прибуток підприємств (корпоративний податок). Інформація про зміну ставок оприлюднюється протягом трьох місяців з дати їх зміни»;
 
    -19- Єфімов М.В.
доповнити в підпункт 4) пункту 2 розділу Ізаконопроекту, яким вносяться зміни в підпункту 39.2.1.3. новим абзацом наступного змісту:
«в абзаці 4 підпункту 39.2.1.3 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 слово «травня» замінити словом «червня».
 
Відхилено ропонується перенести термін подання документації з 1 травня на 1 червня. Не підтримується оскільки документація і Звіт подаються одночасно (кореспондується з пп. 39.4.2 щодо подання Звіту) за місяць до подачі декларації про прибуток   
20. 5) абзац другий підпункту 39.2.1.3. викласти в наступній редакції:
 
   абзаци перший, другий і третій підпункту 39.2.1.3 викласти в такій редакції:
 
21. «39.2.1.3. Для визначення найбільш співставної ціни товарів за принципом "витягнутої руки" використовується середня ціна таких товарів, що склалася на товарній біржі за декаду, що передує проведенню контрольованої операції. Перелік товарів, що мають біржове котирування, та товарних бірж для кожної групи товарів визначається Кабінетом Міністрів України.»
 
-20- Острікова Т.Г.
Підпункт 5) пункту 2 розділу І викласти у наступній редакції:
«5) абзаци перший, другий і третій підпункту 39.2.1.3 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 викласти в наступній редакції:
«Для контрольованих операцій з вивезення у митному режимі експорту та/або ввезення у митному режимі імпорту товарів, що мають біржове котирування, встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" з метою оподаткування доходів (прибутку, виручки) платників податків, що є сторонами контрольованої операції, здійснюється за методом порівняльної неконтрольованої ціни.
Для встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки" використовується діапазон цін на такі товари, що склалися на товарній біржі. Перелік товарів, що мають біржове котирування, та світових товарних бірж для кожної групи товарів визначається Кабінетом Міністрів України. Діапазон цін розраховується згідно порядку, зазначеному в абзаці 4 підпункту 39.3.2.3 статті 39 цього Кодексу, на підставі біржових котирувань відповідного товару за декаду, що передує проведенню контрольованої операції.
Зазначені ціни підлягають коригуванню з урахуванням обсягу контрольованої операції, умов оплати та постачання товарів, якісних характеристик, транспортних витрат».
 
Враховано   «39.2.1.3. Для контрольованих операцій з вивезення у митному режимі експорту та/або ввезення у митному режимі імпорту товарів, що мають біржове котирування, встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» з метою оподаткування доходів (прибутку, виручки) платників податків, що є сторонами контрольованої операції, здійснюється за методом порівняльної неконтрольованої ціни.
Для встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» використовується діапазон цін на такі товари, що склалися на товарній біржі. Перелік товарів, що мають біржове котирування, та світових товарних бірж для кожної групи товарів визначається Кабінетом Міністрів України. Діапазон цін розраховується згідно з порядком, визначеним в абзаці четвертому підпункту 39.3.2.3 цієї статті, на підставі біржових котирувань відповідного товару за декаду, що передує проведенню контрольованої операції.
Зазначені ціни підлягають коригуванню з урахуванням обсягу контрольованої операції, умов оплати та постачання товарів, якісних характеристик, транспортних витрат»;
 
    -21- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Підпункт 5) пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«5) абзаци перший – другий підпункту 39.2.1.3 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 викласти в такій редакції:
«39.2.1.3. Для контрольованих операцій з нерезидентами, зареєстрованими у державах (територіях), визначених відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, з вивезення у митному режимі експорту та/або ввезення у митному режимі імпорту товарів за кодами 1001 - 1008, 1501 - 1522, 2601 - 2621, 2701 - 2716, 2801 - 2853, 2901 - 2942, 7201 - 7229, 7301 - 7326 згідно з УКТ ЗЕД встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" з метою оподаткування доходів (прибутку, виручки) платників податків, що є сторонами контрольованої операції, здійснюється за методом порівняльної неконтрольованої ціни.
Якщо постачання товарів (робіт, послуг) здійснюється за цивільно-правовим договором, за яким продавець зобов'язується у майбутньому в установлений строк (але не раніше, ніж через 15 календарних днів після укладання такого договору) передати базовий актив у власність покупця на визначених умовах, а покупець зобов'язується прийняти в установлений строк базовий актив і сплатити за нього ціну, визначену таким договором на дату його укладання, для визначення найбільш співставної ціни товарів за принципом "витягнутої руки" використовуються ціни, що склалися на момент укладання такого договору».
 
Відхилено Пропонується визначити в Кодексі перелік товарів по операціях з ввезення (вивезення) яких для визначення найбільш співставної ціни за принципом "витягнутої руки" використовувати ціни, що склалися на момент укладання договору». Не узгоджується із концепцією 1 ї правки № 18 Н.д.Острікової Т.Г.   
    -22- Долженков О.В.
Викласти абзац другий підпункту 39.2.1.3 підпункту 39.2.1. пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України в наступній редакції:
«Для визначення найбільш співставної ціни товарів за принципом «витягнутої руки» використовується ринковий діапазон цін таких товарів, що склалися на товарній біржі за декаду, що передує проведенню контрольованої операції. При цьому за рішенням платника податків співставна ціна для кожної товарної позиції може визначатися на рівні:
а) мінімального значення діапазону, зменшеного не більше ніж на 5 відсотків – у разі реалізації товарів;
б) максимального значення діапазону, збільшеної не більше ніж на 5 відсотків – у разі придбання товарів.
Перелік товарів, що мають біржове котирування, та товарних бірж для кожної групи товарів визначається Кабінетом Міністрів України.».
 
Відхилено ропонується відповідність умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" здійснювати за методом порівняльної неконтрольованої ціни враховувати не весь діапазон а мінімальне або максимальне значення   
    -23- Дерев'янко Ю.Б.
Підпункт 5 пункту 2 законопроекту викласти у такій редакції:
«5) абзац другий підпункту 39.2.1.3. викласти в наступній редакції:
«39.2.1.3. Для визначення найбільш співставної ціни товарів за принципом "витягнутої руки" використовується середня ціна таких товарів, що склалася на товарній біржі за декаду, що передує проведенню контрольованої операції. Перелік товарів, що мають біржове котирування, та світових товарних бірж для кожної групи товарів визначається Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано частково    
22. 6) абзац шостий підпункту 39.2.1.4. підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 викласти в наступній редакції:
 
-24- Острікова Т.Г.
Підпункт 6 пункту 2 розділу І законопроекту доповнити абзацами такого змісту:
«у підпункті 39.2.1.4:
в абзаці першому слова «оподатковуваний дохід» замінити словами «об’єкт оподаткування податком на прибуток»;
 
Враховано   у підпункті 39.2.1.4:
в абзаці першому слова «оподатковуваний дохід» замінити словами «об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств»;
 
23. «39.2.1.4. купівля чи продаж корпоративних прав, акцій або інших інвестицій, купівлю чи продаж довгострокових матеріальних і нематеріальних активів.»
 
-25- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
В абзаці другому підпункту 6 пункту 2 Розділу І законопроекту цифри «39.2.1.4.» виключити
 
Враховано по суті  абзац шостий викласти в такій редакції:
«операції купівлі чи продажу корпоративних прав, акцій або інших інвестицій, купівлі чи продажу довгострокових матеріальних і нематеріальних активів»;
 
    -26- Єфімов М.В.
абзац 2 підпункту 6) пункту 2 розділу Ізаконопроекту, яким вносяться зміни в абзац шостий підпункту 39.2.1.4. підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 виключити.
 
Відхилено ропонується не вносити зміни у діючу редакцію. Не підтримується оскільки операції з капіталом, як це передбачено у діючій редакції, не можуть враховуватися у господарських операціях для трансферного ціноутворення   
    -27- Левченко Ю.В.
Підпункт 6 пункту 2 Розділу І Законопроекту виключити
 
Відхилено Пропонується не вносити зміни у діючу редакцію. Не підтримується оскільки операції з капіталом, як це передбачено у діючій редакції, не можуть враховуватися у господарських операціях для трансферного ціноутворення   
24. 7) перший абзац у підпункті 39.5.3.2 статті 39 викласти в наступній редакції:
 
-28- Острікова Т.Г.
Абзац перший підпункту 7 пункту 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«абзац перший підпункту 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 викласти в такій редакції:
 
Враховано   абзац перший підпункту 39.2.1.5 викласти в такій редакції:
 
    -29- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Абзац перший підпункту 7) пункту 2 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«7) абзац перший підпункту 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 викласти в такій редакції».
 
Враховано    
25. «39.2.1.5. Якщо в ланцюгу господарських операцій між платником податків і його пов’язаною особою-нерезидентом, передбачених підпунктами 39.2.1.1, 39.2.1.2, 39.2.1.3 пункту 39.2.1 цього Кодексу право власності на предмет такої операції перш ніж перейти від платника податків до пов’язаної особи-нерезидента (у разі експортних операцій) або перш ніж перейти від пов’язаної особи-нерезидента до платника податків (у разі імпортних операцій), переходить до однієї або декількох непов’язаних осіб, то така операція для цілей податку на прибуток вважається контрольованою операцією між платником податків та його пов’язаною особою-нерезидентом, якщо ці непов’язані особи: «
 
-30- «
;  
Немає висновку   «39.2.1.5. Якщо в ланцюгу господарських операцій між платником податків і його пов’язаною особою – нерезидентом, передбачених підпунктами 39.2.1.1, 39.2.1.2, 39.2.1.3 підпункту 39.2.1 цього пункту, право власності на предмет такої операції перш ніж перейти від платника податків до пов’язаної особи –нерезидента (у разі експортних операцій) або перш ніж перейти від пов’язаної особи – нерезидента до платника податків (у разі імпортних операцій), переходить до однієї або декількох непов’язаних осіб, така операція для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств вважається контрольованою операцією між платником податків та його пов’язаною особою – нерезидентом, якщо ці непов’язані особи»;
 
    -31- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
В абзаці другому підпункту 7) пункту 2 Розділу І законопроекту слово «осіб» замінити словом «осіб-нерезидентів», а слово «особи» замінити словом «особи-нерезиденти»;
 
Відхилено вузить коло осіб, які приймають участь у ланцюгу господарських операцій, і які визначатимуться контрольованими   
26. 8) абзац четвертий у підпункті 39.2.1.6 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 слова «за умови, що неможливо застосувати методи, зазначені у підпункті 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 цього Кодексу» виключити:
 
-32- Острікова Т.Г.
Підпункт 8) пункту 2 розділу І викласти у такій редакції:
«8) підпункт 39.2.1.6 викласти у такій редакції:
«39.2.1.6. Неконтрольовані операції - будь-які господарські операції, не передбачені підпунктами 39.2.1.1, 39.2.1.2 і 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 цього пункту, що здійснюються між непов’язаними особами «
 
Враховано   підпункти 39.2.1.6 і 39.2.1.7 викласти в такій редакції:
«39.2.1.6. Неконтрольовані операції - будь-які господарські операції, не передбачені підпунктами 39.2.1.1, 39.2.1.2 і 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 цього пункту, що здійснюються між непов’язаними особами.
 
    -33- Єфімов М.В.
підпункт 8) пункту 2 розділу Ізаконопроекту, яким вносяться зміни в абзац четвертий у підпункті 39.2.1.6 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 виключити:
 
Відхилено ропонується не вносити зміни у редакцію 1 читання. Не підтримується оскільки редакція до другого читання викладає пункт у більш зрозумілій редакції. Норма кореспондується з новим підпунктом 39.2.1.8, який є логічним продовженням підпункту 39.2.1.6.   
27. 9) підпункт 39.2.1.7 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 викласти в наступній редакції:
 
      
28. «39.2.1.7 Господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1-39.2.1.3 і 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 цього пункту, визнаються контрольованими, якщо обсяг господарських операцій платника податків з одним контрагентом перевищує 20 млн гривень (без урахування податку на додану вартість) за відповідний податковий (звітний) рік.»
 
-34- Острікова Т.Г.
Підпункт 9) пункту 2 розділу І викласти у такій редакції:
«підпункт 39.2.1.7 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 викласти в наступній редакції: «39.2.1.7. Господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 - 39.2.1.3 і 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 цього пункту, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:
річний дохід платника податків від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 млн. гривень за відповідний податковий (звітний) календарний рік;
обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом перевищує 5 млн. гривень (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку, за відповідний податковий (звітний) рік»
 
Враховано   39.2.1.7. Господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 - 39.2.1.3 і 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 цього пункту, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:
річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 50 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;
обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 5 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік»;
доповнити підпунктом 39.2.1.8 такого змісту:
«39.2.1.8. Умови, за яких господарські операції визнаються такими, що відповідають принципу «витягнутої руки»:
якщо ціни (націнки) на товари (роботи, послуги) підлягають державному регулюванню згідно із законодавством, ціна вважається такою, що відповідає принципу «витягнутої руки», якщо вона встановлена відповідно до правил такого регулювання. Це положення не поширюється на випадки, коли встановлюється мінімальна (максимальна) ціна продажу або індикативна ціна. У такому разі ціна операції, що відповідає принципу «витягнутої руки», визначається відповідно до цієї статті, але не може бути меншою за мінімальну або індикативну ціну та більшою за максимальну ціну;
якщо під час здійснення операції обов'язковим є проведення оцінки, вартість об'єкта оцінки є підставою для встановлення відповідності принципу «витягнутої руки» для цілей оподаткування.
у разі проведення аукціону (публічних торгів), обов'язковість проведення якого визначена законом, умови, які склалися за результатами такого аукціону (публічних торгів), визнаються такими, що відповідають принципу «витягнутої руки»;
якщо продаж (відчуження) товарів, у тому числі майна, переданого у заставу позичальником з метою забезпечення вимог кредитора, здійснюється у примусовому порядку згідно із законодавством, умови, сформовані під час такого продажу, визнаються такими, що відповідають принципу «витягнутої руки»;
 
    -35- Єфімов М.В.
в абзаці 2 підпункту 9) пункту 2 розділу Ізаконопроекту, яким вносяться зміни в підпункт 39.2.1.7 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 замінити цифру «20» на «50».
 
Враховано    
    -36- Острікова Т.Г.
доповнити підпункт 39.2.1 пункту 39.2 новим пунктом 39.2.1.8 у такій редакції:
«39.2.1.8. Умови, при яких господарські операції визнаються такими, що відповідають принципу «витягнутої руки»:
у разі коли ціни (націнки) на товари (роботи, послуги) підлягають державному регулюванню згідно із законодавством, ціна вважається такою, що відповідає принципу "витягнутої руки", якщо вона встановлена відповідно до правил такого регулювання. Це положення не поширюється на випадки, коли встановлюється мінімальна (максимальна) ціна продажу або індикативна ціна. У такому разі ціна операції, що відповідає принципу "витягнутої руки", визначається відповідно до цієї статті, але не може бути меншою за мінімальну або індикативну ціну, більшою за максимальну ціну;
якщо під час здійснення операції обов'язковим є проведення оцінки, вартість об'єкта оцінки є підставою для встановлення відповідності принципу "витягнутої руки" для цілей оподаткування.
якщо під час проведення аукціону (публічних торгів) умови, які склалися за результатами такого аукціону (публічних торгів), обов'язковість проведення якого передбачено законом, визнаються такими, що відповідають принципу "витягнутої руки";
якщо продаж (відчуження) товарів, у тому числі майна, переданого у заставу позичальником з метою забезпечення вимог кредитора, здійснюється у примусовому порядку згідно із законодавством, умови, сформовані під час такого продажу, визнаються такими, що відповідають принципу "витягнутої руки»;»
 
Враховано    
29. 10) підпункт 39.2.2.8 підпункту 39.2.2 пункту 39.2 статті 39 - виключити;
 
-37- Єфімов М.В.
підпункт 10) пункту 2 розділу Ізаконопроекту, яким вносяться зміни в підпункт 39.2.2.8 підпункту 39.2.2 пункту 39.2 статті 39 – виключити;
 
Відхилено ропонується не виключати з діючої редакцію норму щодо впливу на ціну/рентабельність контрольованої операції відхилення у хімічному складі продукції. Не підтримується, оскільки відхилення у хімічному складі продукції фактично може дуже суттєво впливати на ціну/рентабельність контрольованої операції  підпункт 39.2.2.8 підпункту 39.2.2 виключити;
3) у пункті 39.3:
в абзаці другому підпункту 39.3.2.3 слова «така ціна відповідає» замінити словами «умови контрольованої операції відповідають»;
 
    -38- Острікова Т.Г.
Пункт 2 розділу Ізаконопроекту доповнити абзацом такого змісту:
«3) у пункті 39.3:
в абзаці другому підпункт 39.3.2.3 слова «така ціна відповідає» замінити словами «умови контрольованої операції відповідають».
 
Враховано    
    -39- Долженков О.В.
В підпункті 39.3.2.3 підпункту 39.3.2 пункту 39.3 статті 39 Податкового кодексу України:
а) абзац «поза межами діапазону цін (рентабельності), використовується медіана діапазону цін (рентабельності)» замінити на абзаци наступного змісту:
«нижче мінімального значення діапазону цін (рентабельності), використовується мінімальне значення діапазону цін (рентабельності);
вище максимального значення діапазону цін (рентабельності), використовується максимальне значення діапазону цін (рентабельності).»
б) слово «медіани» в четвертому абзаці замінити на словосполучення «максимального та мінімального значення»;
в) слово «медіани» в п’ятому абзаці замінити на словосполучення «максимального або мінімального значення».
 
Відхилено е узгоджується із концепцією 1 ї правки № 35 Н.д.Острікової Т.Г.   
30. 11) підпункт 39.3.2.5 підпункту 39.3.2 пункту 39.3 статті 39 викласти в наступній редакції:
 
   підпункт 39.3.2.5 викласти в такій редакції:
 
31. «39.3.2.5 Під час визначення рівня рентабельності контрольованих операцій можуть бути використані фінансові показники, які забезпечують встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки", зокрема, але не виключно:
 
   «39.3.2.5. Під час визначення рівня рентабельності контрольованих операцій можуть бути використані фінансові показники, які забезпечують встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки», зокрема, але не виключно:
 
32. а) валова рентабельність, що визначається як відношення валового прибутку до чистого доходу (виручки) від реалізації товарів (робіт, послуг), розрахованого без урахування акцизного податку, мита, податку на додану вартість, інших податків та зборів;
 
   а) валова рентабельність, що визначається як відношення валового прибутку до чистого доходу (виручки) від реалізації товарів (робіт, послуг), розрахованого без урахування акцизного податку, мита, податку на додану вартість, інших податків та зборів;
 
33. б) валова рентабельність собівартості, що визначається як відношення валового прибутку до собівартості реалізованих товарів (робіт, послуг);
 
   б) валова рентабельність собівартості, що визначається як відношення валового прибутку до собівартості реалізованих товарів (робіт, послуг);
 
34. в) чиста рентабельність, що визначається як відношення прибутку від операційної діяльності до чистого доходу (виручки) від реалізації товарів (робіт, послуг), розрахованого без урахування акцизного податку, мита, податку на додану вартість, інших податків та зборів;
 
   в) чиста рентабельність, що визначається як відношення прибутку від операційної діяльності до чистого доходу (виручки) від реалізації товарів (робіт, послуг), розрахованого без урахування акцизного податку, мита, податку на додану вартість, інших податків та зборів;
 
35. г) чиста рентабельність витрат, що визначається як відношення прибутку від операційної діяльності до суми собівартості реалізованих товарів (робіт, послуг) та операційних витрат (адміністративних витрат, витрат на збут та інших), пов'язаних з реалізацією товарів (робіт, послуг);
 
   г) чиста рентабельність витрат, що визначається як відношення прибутку від операційної діяльності до суми собівартості реалізованих товарів (робіт, послуг) та операційних витрат (адміністративних витрат, витрат на збут та інших), пов'язаних з реалізацією товарів (робіт, послуг);
 
36. ґ) рентабельність операційних витрат, що визначається як відношення валового прибутку до операційних витрат (адміністративних витрат, витрат на збут та інших), пов'язаних з реалізацією товарів (робіт, послуг);
 
   ґ) рентабельність операційних витрат, що визначається як відношення валового прибутку до операційних витрат (адміністративних витрат, витрат на збут та інших), пов'язаних з реалізацією товарів (робіт, послуг);
 
37. д) рентабельність активів, що визначається як відношення прибутку від операційної діяльності до поточної ринкової вартості необоротних та оборотних активів (крім поточних фінансових інвестицій і грошових коштів та їх еквівалентів), що прямо або опосередковано використовуються у контрольованій операції. У разі відсутності необхідної інформації про поточну ринкову вартість активів рентабельність активів може визначатися на основі даних бухгалтерської звітності;
 
   д) рентабельність активів, що визначається як відношення прибутку від операційної діяльності до поточної ринкової вартості необоротних та оборотних активів (крім поточних фінансових інвестицій і грошових коштів та їх еквівалентів), що прямо або опосередковано використовуються у контрольованій операції. У разі відсутності необхідної інформації про поточну ринкову вартість активів рентабельність активів може визначатися на основі даних бухгалтерської звітності;
 
38. е) рентабельність капіталу, що визначається як відношення прибутку від операційної діяльності до капіталу (сума необоротних та оборотних активів, крім поточних фінансових інвестицій і грошових коштів та їх еквівалентів, крім поточних зобов'язань).»
 
-40- Острікова Т.Г.
Пункт 2 розділу І доповнити новим підпунктом такого змісту:
«підпункт 39.3.3.3 доповнити словами «крім випадків передбачених підпунктом 39.2.1.3 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу»
 
Враховано   е) рентабельність капіталу, що визначається як відношення прибутку від операційної діяльності до капіталу (сума необоротних та оборотних активів, крім поточних фінансових інвестицій і грошових коштів та їх еквівалентів, крім поточних зобов'язань)»;
підпункт 39.3.3.3 доповнити словами «крім випадків передбачених підпунктом 39.2.1.3 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 цієї статті»;
 
    -41- Долженков О.В.
Доповнити підпункт 39.3.6 пункту 39.3 статті 39 Податкового кодексу України підпунктом 39.3.6.2. наступного змісту:
«39.3.6.2. Розрахунок найбільш прийнятного показника рентабельності здійснюється по контрольованій операції або по сукупності контрольованих операцій у разі, коли окремі операції є настільки взаємопов’язаними або безперервними, що не можуть бути адекватно оцінені окремо.».
 
Відхилено апропоноване уточнення механізму розрахунку рентабельності не узгоджується з чинним механізмом розрахунку такого показника   
39. 12) У абзаці другому підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 викласти в наступній редакції:
 
      
40. «39.4.2 Платники податків, обсяг контрольованих операцій яких з одним контрагентом перевищує 20 млн гривень (без урахування податку на додану вартість), зобов’язані подавати звіт про такі контрольовані операції центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, до 1 травня року, що настає за звітним, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.»
 
-42- Острікова Т.Г.
Підпункт 12) законопроекту виключити.
 
Враховано   4) у пункті 39.4:
абзац перший підпункту 39.4.2 виключити;
у підпункті 39.4.8 слова та цифри «10 днів» замінити словами та цифрами «30 календарних днів»;
5) у пункті 39.5:
у підпункті 39.5.1:
абзац перший викласти в такій редакції:
«39.5.1. Податковий контроль за встановленням відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» здійснюється шляхом моніторингу контрольованих операцій та проведення перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій (далі - перевірка контрольованих операцій)»;
 
    -43- Долженков О.В.
Виключити абзац перший з підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України.
В абзаці другому підпункту 12) пункту 2 Розділу І законопроекту цифри «39.4.2» виключити.
 
Враховано    
    -44- Долженков О.В.
В підпункті 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України слова та цифри «20 млн. грн.» замінити на слова та цифри «50 млн. грн.».
 
Відхилено ропонується підвищити «поріг» обсягу контрольованих операцій яких з одним контрагентом для подання Не підтримується, оскільки до другого читання повністю змінено «пороги» для визначення контрольованих операцій та порядок подання Звіту   
    -45- Левченко Ю.В.
У підпункті 12 пункту 2 Розділу І Законопроекту цифру «20» замінити цифрою «5».
 
Відхилено    
    -46- Єфімов М.В.
підпункт 12) пункту 2 розділу Ізаконопроекту, яким вносяться зміни в абзац другий підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 викласти в наступній редакції:
«абзаци 1 та другий підпункт 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 об’єднати та викласти в наступній редакції: «39.4.2.Платники податків (крім Національного банку України), які протягом звітного періоду здійснювали контрольовані операції, зобов’язані подавати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, звіт про такі контрольовані операції засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог закону щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису одночасно з поданням «
в підпункті 39.4.5 пункту 39.4 статті 39 замінити слово «травня» на слово «червня».
 
Відхилено    
    -47- Острікова Т.Г.
Пункт 2 розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом:
«у підпункті 39.4.8 пункту 39.4 слова та цифри «10 днів» замінити словами та цифрами «30 календарних днів»
 
Враховано    
    -48- Острікова Т.Г.
Підпункт 13) пункту 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«у пункті 39.5:
підпункт 39.5.1. викласти у такій редакції:
«39.5.1. Податковий контроль за встановленням відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки" здійснюється шляхом моніторингу контрольованих операцій та проведення перевірок платників податків з питань повноти нарахування і сплати податків під час здійснення контрольованих операцій (далі - перевірка контрольованих операцій)».
 
Враховано    
41. 13) підпункт 39.5.1.2 підпункту 39.5.1 пункту 39.5 статті 39 доповнити абзацом першим такого змісту:
 
   підпункт 39.5.1.2. викласти в такій редакції
 
42. «39.5.1.2 У разі коли територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, під час виконання функцій податкового контролю виявив факти проведення платником податків контрольованих операцій, звіт про які відповідно до пункту 39.4 цієї статті не подано, він надсилає повідомлення про виявлені контрольовані операції центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику. Повідомлення надсилається засобами електронного зв'язку не пізніше наступного робочого дня з дня виявлення таких операцій.»
 
-49- Острікова Т.Г.
Підпункт 13) пункту 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«підпункт 39.5.1.2. викласти у такій редакції:
«39.5.1.2. У разі коли контролюючий орган, під час виконання функцій податкового контролю виявив факти проведення платником податків контрольованих операцій, звіт про які відповідно до підпункту 39.4.2 цієї статті не подано, він надсилає повідомлення про виявлені контрольовані операції центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику. Повідомлення надсилається засобами електронного зв'язку не пізніше 5 робочих днів з дня виявлення таких операцій.
Платник податків, стосовно якого здійснювався податковий контроль, інформується про надсилання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, повідомлення про виявлені контрольовані операції не пізніше 5 робочих днів з дня надсилання такого повідомлення».
 
Враховано   «39.5.1.2. У разі якщо контролюючий орган під час виконання функцій податкового контролю виявив факти проведення платником податків контрольованих операцій, звіт про які відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 цієї статті не подано, він надсилає повідомлення про виявлені контрольовані операції центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику. Повідомлення надсилається засобами електронного зв'язку не пізніше 5 робочих днів із дня виявлення таких операцій.
Платник податків, стосовно якого здійснювався податковий контроль, інформується про надсилання центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, повідомлення про виявлені контрольовані операції не пізніше 5 робочих днів із дня надсилання такого повідомлення»;
у підпункті 39.5.2:
підпункт 39.5.2.1 викласти в такій редакції:
«39.5.2.1. Підставами для перевірки контрольованих операцій є:
а) надсилання повідомлення контролюючим органом відповідно до підпункту 39.5.1.2 підпункту 39.5.1 цього пункту;
б) виявлення за результатами моніторингу контрольованих операцій невідповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки»;
в) неподання платником податку або подання з порушенням вимог пункту 39.4 цієї статті звіту про контрольовані операції або документації з трансфертного ціноутворення»;
підпункт 39.5.2.21 доповнити словами та цифрами «але не раніше закінчення терміну для надання платником заперечень, визначеного підпунктом 39.5.2.20 цього пункту»;
абзаци перший і другий підпункту 39.5.3.1 викласти в такій редакції:
«39.5.3.1. Платник податків та контролюючий орган використовують джерела інформації, які містять відомості, що дають можливість зіставити комерційні та фінансові умови операцій згідно з підпунктом 39.2.2 пункту 39.2 цієї статті, зокрема:
а) інформацію про зіставні неконтрольовані операції платника податку, а також інформацію про зіставні неконтрольовані операції його контрагента - сторони контрольованої операції з непов'язаними особами»;
підпункт 39.5.5 виключити;
3. Абзац перший пункту 102.1 статті 102 викласти в такій редакції:
«102.1. Контролюючий орган, крім випадків, визначених пунктом 102.2 цієї статті, має право самостійно визначити суму грошових зобов'язань платника податків у випадках, визначених цим Кодексом, не пізніше закінчення 1095 дня, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації та/або граничного строку сплати грошових зобов'язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше - за днем її фактичного подання. Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму грошових зобов'язань, платник податків вважається вільним від такого грошового зобов'язання, а спір стосовно такої декларації та/або податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку».
 
    -50- Єфімов М.В.
абзац 2 підпункту 13) пункту 2 розділу Ізаконопроекту, яким вносяться зміни в підпункт 39.5.1.2 підпункту 39.5.1 пункту 39.5 статті 39 викласти в такій редакції:
«Платник податків, стосовно якого органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику здійснювався податковий контроль та виявлені контрольовані операції, звіт про які відповідно до пункту 39.4 не надано, інформується повідомленням про такі виявлені контрольовані операції в десятиденний строк з дати виявлення таких операцій.»
 
Відхилено більш досконалу редакцію у правці № 46 Н.д.Острікової Т.Г.   
    -51- Острікова Т.Г.
Пункт 2 розділу І законопроект доповнити новим пунктом такого змісту:
підпункт 39.5.2.1 викласти у такій редакції:
«39.5.2.1. Підставами для перевірки контрольованих операцій є:
а) отримання від платника податків звіту про контрольовані операції відповідно до пункту 39.4 цієї статті;
б) надсилання повідомлення контролюючим органом відповідно до підпункту 39.5.1.2 підпункту 39.5.1 цього пункту;
в) виявлення за результатами моніторингу контрольованих операцій невідповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки»;
г) неподання платником податку або подання з порушенням вимог пункту 39.4 цієї статті звіту про контрольовані операції або документації з трансфертного ціноутворення».
 
Враховано частково    
    -52- Долженков О.В.
Виключити підпункт «а» з підпункту 39.5.2.1 пункту 39.5 статті 39 Податкового кодексу України, а підпункти «б»-»ґ» вважати відповідно підпунктами «а»-»г»
 
Враховано частково    
    -53- Острікова Т.Г.
Пункт 2 розділу І законопроект доповнити новим пунктом такого змісту:
підпункт 39.5.2.21 підпункту 39.5.2 пункту 39.5 після слів «цього Кодексу» доповнити словами та знаками «, але не раніше закінчення терміну для надання платником заперечень, визначеного підпунктом 39.5.2.20 цього пункту.»;
абзац перший та другій підпункту 39.5.3.1 підпункту 39.5.3 пункту 39.5 викласти у такій редакції:
«Платник податків та контролюючий орган використовують джерела інформації, які містять відомості, що дають можливість співставити комерційні та фінансові умови операцій згідно з підпунктом 39.2.2 пункту 39.2 цієї статті, зокрема:
а) інформацію про зіставні неконтрольовані операції платника податку, а також інформацію про зіставні неконтрольовані операції його контрагента - сторони контрольованої операції з непов'язаними особами;»
 
Враховано    
    -54- Долженков О.В.
У підпункті 39.5.2.8. підпункту 39.5.2. пункту 39.5. статті 39 Податкового кодексу України:
а) фразу «не повинна перевищувати 18 місяців» замінити на фразу «не повинна перевищувати 6 місяців»;
б) абзац другий виключити.
 
Відхилено ропонується скоротити термін проведення перевірки трансферного ціноутворення з 18 місяців до 6 місяців. Не підтримується, оскільки для проведення у процесі такої перевірки направляються запити до іноземних держав, відповіді на які надходять у терміни, що можуть перевищувати 6 місяців.   
    -55- Острікова Т.Г.
пункт 2 розділу І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«Підпункт 39.5.5 пункту 39.5 виключити».
 
Враховано    
    -56- Долженков О.В.
Викласти абзац перший пункту 102.1. статті 102 Податкового кодексу України в наступній редакції:
«102.1. Контролюючий орган, крім випадків, визначених пунктом 102.2 цієї статті, має право самостійно визначити суму грошових зобов'язань платника податків у випадках, визначених цим Кодексом, не пізніше закінчення 1095 дня, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації та/або граничного строку сплати грошових зобов'язань, нарахованих контролюючим органом, а якщо така податкова декларація була надана пізніше, - за днем її фактичного подання. Якщо протягом зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму грошових зобов'язань, платник податків вважається вільним від такого грошового зобов'язання, а спір стосовно такої декларації та/або податкового повідомлення не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку.».
 
Враховано    
43. 3. Пункт 120.3 статті 120 викласти в наступній редакції:
«120.3 Неподання платником податків звіту та/або обов’язкової документації про здійснені ним протягом року контрольовані операції або невключення до такого звіту інформації про всі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції відповідно до вимог пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, тягне за собою накладення штрафу у розмірі:
100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, - у разі неподання (несвоєчасного подання) звіту про контрольовані операції;
один відсоток від суми контрольованих операцій, що не задекларовані у звіті, але не більше 100 розмірів мінімальної заробітної плати за всі незадекларовані операції;
три відсотки суми контрольованих операцій, щодо яких не була подана документація, визначена підпунктом 39.4.6 пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу, але не більше 200 розмірів мінімальної заробітної плати за всі контрольовані операції, здійснені у відповідному звітному році.»
 
-57- Острікова Т.Г.
Пункт 3 розділу І викласти у такій редакції:
«3. Пункт 120.3 статті 120 викласти в наступній редакції:
«120.3. Неподання платником податків звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення або невключення до такого звіту інформації про всі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції відповідно до вимог пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу, тягне за собою накладення штрафу у розмірі:
300 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, - у разі неподання (несвоєчасного подання) звіту про контрольовані операції;
один відсоток суми контрольованих операцій, що не задекларовані у поданому звіті про контрольовані операції, але не більше 300 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, за всі не задекларовані контрольовані операції;
три відсотки суми контрольованих операцій, щодо яких не була подана документація, визначена підпунктом 39.4.6 пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу, але не більше 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, за всі контрольовані операції, здійснені у відповідному звітному році.
Сплата таких фінансових санкцій (штрафів) не звільняє платника податку від обов'язку подання звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення.»
 
Враховано   4. Пункт 120.3 статті 120 викласти в такій редакції:
«120.3. Неподання платником податків звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення або невключення до такого звіту інформації про всі здійснені протягом звітного періоду контрольовані операції відповідно до вимог пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу тягне за собою накладення штрафу у розмірі:
300 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, - у разі неподання (несвоєчасного подання) звіту про контрольовані операції;
1 відсоток суми контрольованих операцій, незадекларованих у поданому звіті про контрольовані операції, але не більше 300 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, за всі незадекларовані контрольовані операції;
3 відсотки суми контрольованих операцій, щодо яких не була подана документація, визначена підпунктом 39.4.6 пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу, але не більше 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, за всі контрольовані операції, здійснені у відповідному звітному році.
Сплата таких фінансових санкцій (штрафів) не звільняє платника податку від обов'язку подання звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення».
 
    -58- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Абзац четвертий пункту 3 Розділу І законопроекту доповнити словами «у відповідному податковому (звітному) році».
 
Враховано по суті   
    -59- Івченко В.Є.
У пункті 3 розділу І проекту закону (зміни до п.120.3 статті 120 Податкового кодексу):
1) у абзаці другому слова та цифри «100 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року» замінити словами «п’ять відсотків від суми контрольованих операцій, здійснених у відповідному звітному році»;
 
Відхилено 1 правку № 54 Н.д.Острікової Т.Г., яка узгоджена з ДФС та МФУ   
    -60- Івченко В.Є.
У пункті 3 розділу І проекту закону (зміни до п.120.3 статті 120 Податкового кодексу):
Абзац третій викласти у такій редакції:
«п’ять відсотки від суми контрольованих операцій, що не задекларовані у звіті»
 
Відхилено 1 правку № 54 Н.д.Острікової Т.Г., яка узгоджена з ДФС та МФУ   
    -61- Єфімов М.В.
в абзаці 4 пункту 3 розділу Ізаконопроекту, яким вносяться зміни в пункт 120.3 статті 120 вилучити слова «але не більше 100 розмірів мінімальної заробітної плати за всі незадекларовані операції»
 
Відхилено 1 правку № 54 Н.д.Острікової Т.Г., яка узгоджена з ДФС та МФУ   
    -62- Івченко В.Є.
У пункті 3 розділу І проекту закону (зміни до п.120.3 статті 120 Податкового кодексу):
В абзаці четвертому слова та цифри «але не більше 200 розмірів мінімальної заробітної плати за всі контрольовані операції, здійснені у відповідному звітному році» виключити.
 
Відхилено 1 правку № 54 Н.д.Острікової Т.Г., яка узгоджена з ДФС та МФУ   
    -63- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Абзац п’ятий пункту 3 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«три відсотки від суми контрольованих операцій, щодо яких не була подана документація, визначена підпунктом 39.4.6 пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу, але не більше 200 розмірів мінімальної заробітної плати за всі незадекларовані контрольовані операції, здійснені у відповідному податковому (звітному) році».
 
Відхилено 1 правку № 54 Н.д.Острікової Т.Г., яка узгоджена з ДФС та МФУ   
    -64- Долженков О.В.
В абзаці четвертому пункту 120.3. статті 120 Податкового кодексу України слово «незадекларовані» замінити словом «незадокументовані».
 
Відхилено 1 правку № 54 Н.д.Острікової Т.Г., яка узгоджена з ДФС та МФУ   
    -65- Єфімов М.В.
абзац 5 пункту 3 розділу Ізаконопроекту, яким вносяться зміни в пункт 120.3 статті 120 викласти в наступній редакції:
«0,5 відсотка суми контрольованих операцій, щодо яких не була подана документація, визначена підпунктом 39.4.8 пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу».
 
Відхилено 1 правку № 54 Н.д.Острікової Т.Г., яка узгоджена з ДФС та МФУ   
    -66- Левченко Ю.В.
Пункт 3 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено 2 1 правку № 54 Н.д.Острікової Т.Г., яка узгоджена з ДФС та МФУ   
44. 4. Абзац перший пункту 188.1 статті 188 викласти в наступній редакції:
 
   5. Абзац перший пункту 188.1 статті 188 викласти в такій редакції:
 
45. «188.1 База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).»
 
-67- Долженков О.В.
Абзац 2 пункту 188.1 статті 188 Податкового кодексу України викласти в наступній редакції:
«При цьому база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни)».
 
Відхилено ропонується змінити порядок визначення бази оподаткування ПДВ. Не підтримується правка не стосується трансферного ціноутворення. Не підтримується ДФСУ  «188.1. База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів)».
 
46. 5. Абзац перший пункту 198.3 статті 198 викласти в наступній редакції:
 
   6. Абзац перший пункту 198.3 статті 198 викласти в такій редакції:
 
47. «198 Податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв’язку з: «
 
-68- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
В абзаці другому пункту 5 Розділу І законопроекту цифру «198» замінити цифрою «198.3».
 
Враховано   «198.3. Податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 цього Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв’язку з».
7. Підрозділ 10 розділу ХХ «Перехідні положення» доповнити пунктом 36 такого змісту:
«36. Установити, що для контрольованих операцій з резидентами, здійснених до 1 січня 2015 року, пропорційне коригування здійснюється за правилами, що діяли до 1 січня 2015 року».
 
    -69- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Доповнити Розділ І законопроекту новим пунктом 6 такого змісту:
«6. Пункт 24 підрозділу 10 розділу ХХ викласти у такій редакції:
«Встановити, що звіт про контрольовані операції за 2014 рік подається до 1 липня 2015 року і формується з урахуванням норм статті 39 Податкового кодексу України, у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року.
Встановити, що документація з трансфертного ціноутворення щодо операцій, здійснених до 1 січня 2015 року, формується відповідно до норм статті 39 Податкового кодексу України, у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року».
 
Відхилено еренесення терміну подання Звіту за 2014 рік на 1 липня 2015 року не доцільно, оскільки такий Звіт вже подано 1 травня   
    -70- Острікова Т.Г.
Розділ І законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«Підрозділ 10 «Інші перехідні положення» розділу ХХ «Перехідні положення» доповнити новим пунктом 34 такого змісту:
«34. Установити, що для контрольованих операцій з резидентами, здійснених до 1 січня 2015 року, пропорційне коригування здійснюється за правилами, що діяли до 1 січня 2015 року «.
 
Враховано    
48. ІІ. Прикінцеві положення
 
-71- Острікова Т.Г.
Назву розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві та перехідні положення»
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
49. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-72- Ленський О.О.
У розділі ІІ частину першу викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року».
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
50. 2. Установити, що звіт про контрольовані операції за 2014 рік подається до 1 травня 2015 року і формується з урахуванням норм статті 39 Податкового кодексу України, у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року. Установити, що документація з трансфертного ціноутворення щодо операцій, здійснених до 1 січня 2015 року, формується відповідно до норм статті 39 Податкового кодексу України, у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року.
 
-73- Острікова Т.Г.
Пункт 2 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«2. Формування звіту про контрольовані операції та, у випадках, передбачених Податковим кодексом України, документації з трансфертного ціноутворення, за господарські операції, здійснені у 2015 році, здійснюється на підставі та з урахуванням норм цього Закону».
 
Враховано   2. Формування звіту про контрольовані операції та у випадках, передбачених Податковим кодексом України, документації з трансфертного ціноутворення за господарські операції, здійснені у 2015 році, здійснюється на підставі та з урахуванням норм цього Закону.
 
    -74- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Пункт 2 Розділу ІІ законопроекту виключити
 
Відхилено е узгоджується з 1 ю правкою № 70 Н.д.Острікової Т.Г.   
    -75- Долженков О.В.
Виключити пункт 2 з розділу ІІ «Прикінцеві положення» законопроекту.
 
Відхилено е узгоджується з 1 ю правкою № 70 Н.д.Острікової Т.Г.   
    -76- Ленський О.О.
У розділі ІІ частину другу виключити, а саме:
2. Установити, що звіт про контрольовані операції за 2014 рік подається до 1 травня 2015 року і формується з урахуванням норм статті 39 Податкового кодексу України, у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року. Установити, що документація з трансфертного ціноутворення щодо операцій, здійснених до 1 січня 2015 року, формується відповідно до норм статті 39 Податкового кодексу України, у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року.
 
Відхилено е узгоджується з 1 ю правкою № 70 Н.д.Острікової Т.Г.   
51. 3. Кабінету Міністрів України в тримісячний строк з дня опублікування цього Закону привести у відповідність свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 
   3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
 
52. 4. Встановити, щодо приведення законодавства у відповідність із цим Законом інші закони та нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

   4. Встановити, що до приведення законодавства у відповідність із цим Законом інші закони та нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.