Кількість абзаців - 8 Таблиця поправок


Про внесення зміни до статті 46 Закону України ''Про запобігання корупції'' (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про внесення зміни до статті 46 Закону України
 
   Про внесення змін до статті 46 Закону України
 
2. "Про запобігання корупції"
 
   "Про запобігання корупції"
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. 1. Частину першу статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056; 2015 р., № 17, ст. 118) доповнити пунктом 13 такого змісту:
 
-1- Соболєв Є.В.
частину 1 ст. 46 доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
"2-1) об’єкти незавершеного будівництва, об’єкти, які не прийняті в експлуатацію або право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку, які:
а) належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві власності відповідно до Цивільного кодексу України;
б) знаходяться на земельних ділянках, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від правових підстав набуття такого права;
в) повністю або частково побудовані із матеріалів або за кошти суб’єкта декларування або членів його сім’ї.
Такі відомості включають:
а) інформацію про місцезнаходження об’єкта;
б) інформацію про власника або користувача земельної ділянки, на якій здійснюється будівництво об’єкта;
в) якщо об’єкт перебуває у спільній власності, про усіх його співвласників вказуються відомості, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
 
Враховано Усуває прогалину, яка дає можливість не декларувати об’єкти незавершеного будівництва  1. Внести до статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056; 2015 р., № 17, ст. 118) такі зміни:
1) частину першу доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
"2-1) об’єкти незавершеного будівництва, об’єкти, не прийняті в експлуатацію або право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку, які:
а) належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві власності відповідно до Цивільного кодексу України;
б) розташовані на земельних ділянках, що належать суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або передані їм в оренду чи на іншому праві користування, незалежно від правових підстав набуття такого права;
в) повністю або частково побудовані з матеріалів чи за кошти суб’єкта декларування або членів його сім’ї.
Такі відомості включають:
а) інформацію про місцезнаходження об’єкта;
б) інформацію про власника або користувача земельної ділянки, на якій здійснюється будівництво об’єкта;
в) якщо об’єкт перебуває у спільній власності – про всіх його співвласників зазначаються відомості, передбачені пунктом 1 частини першої цієї статті, або найменування відповідної юридичної особи із зазначенням коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців";
 
5. "13) активи, вказані у пунктах 2-9 частини першої цієї статті, які є об’єктами права власності третьої особи з метою здійснення інтересу декларанта та членів його сім’ї щодо таких активів, і декларант або члени його сім’ї фактично можуть його здійснювати, не набуваючи при цьому прав на таке майно, а саме вчиняти відносно такого майна дії, тотожні за змістом здійсненню права володіння, користування чи розпорядження ним, а також дії, що призводять до зміни або припинення прав на таке майно, не порушуючи при цьому прав власника.
 
-2- Чумак В.В.
1) пункт 13 викласти в такій редакції:
"13) об'єкти декларування, вказані у пунктах 2-9 частини першої цієї статті, які придбані у власність третьою особою з метою здійснення інтересу суб'єкта декларування та/або членів його сім'ї щодо таких активів, і суб'єкт декларування або члени його сім'ї фактично можуть його здійснювати, не набуваючи при цьому прав на таке майно, а саме, вчиняти відносно такого майна дії, тотожні за змістом здійсненню права володіння, користування чи розпорядження ним, не порушуючи при цьому прав власника.".
 
Враховано редакційно З метою всебічного охоплення об’єктів декларування вирішено реалізувати запропоновані зміни шляхом доповнення статті частиною 2-1 такого змісту, де 1 ці пропозиції     
    -3- Ленський О.О.
абзац другий після сполучника "та" доповнити сполучником " (або)"
 
Враховано редакційно    
    -4- Мартиняк С.В.
Виключити
 
Відхилено    
    -5- Мельничук І.І.
Другий абзац частини першої розділу першого законопроекту викласти у такій редакції:
"13) активи, вказані у пунктах 2-9 частини першої цієї статті, які є об'єктами права власності третьої особи з метою здійснення інтересу декларанта та членів його сім'ї щодо таких активів, і декларант або члени його сім'ї фактично можуть його здійснювати, не набуваючи при цьому прав на таке майно, а саме, вчиняти відносно такого майна дії щодо здійснення права володіння, користування чи тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним, а також дії, що призводять до зміни або припинення прав на таке майно, не порушуючи при цьому прав власника.
 
Враховано редакційно    
    -6- Кобцев М.В.
У абзаці другому частини першої проекту Закону слова "з метою
здійснення інтересу декларанта та членів його сім'ї щодо таких активів, і
декларант або члени його сім'ї" замінити словами "з метою здійснення інтересу декларанта та/або членів його сім'ї щодо таких активів, і декларант та/або члени його сім'ї фактично можуть його здійснювати".
 
Враховано редакційно    
    -7- Герега О.В.
Абзац перший пункту 13 частини першої статті 46 проекту Закону викладений з використанням багатьох підрядних речень. Це призводить до надмірного смислового навантаження в одному реченні та втрати точності змісту положення.
В інших положеннях Закону відсутнє поняття "здійснення інтересу декларанта та членів його сім'ї щодо активів", що може викликати суперечності у трактуванні абзацу першого пункту 13 частини першої статті 46 проекту Закону.
Тому є доцільним викласти зміст абзацу першого п.13 ч.І ст.46 в запропонованій редакції:
"13) активи, вказані у пунктах 2-9 частини першої цієї статті, які є об'єктами права власності третьої особи та/але є об'єктом здійснення інтересу декларанта та членів його сім'ї щодо таких активів.
У цій статті здійснення інтересу декларанта та членів його сім'ї щодо активів третіх осіб означає можливість фактично вчиняти декларантом або членами його сім'ї відносно таких активів дії тотожні за змістом здійсненню права володіння, користування чи розпорядження ним, а також дії що призводять до зміни або припинення прав, не набуваючи при цьому прав на таке майно та не порушуючи при цьому прав власника.
Не підлягають декларуванню вказані у абзаці першому цього пункту активи, якщо вони належать на праві власності юридичній особі, вказаній у пункті 5-1 частини першої цієї статі, призначені для використання у її господарській діяльності і за своїми властивостями не можуть бути використані фізичною особою (промислове обладнання, спеціальна техніка тощо).
 
Враховано редакційно    
6. Не підлягають декларуванню вказані в абзаці першому цього пункту активи, якщо вони належать на праві власності юридичній особі, згаданій у пункті 5-1 частини першої цієї статті, призначені для використання у її господарській діяльності і за своїми властивостями не можуть бути використані фізичною особою (промислове обладнання, спеціальна техніка тощо).".
 
-8- Ленський О.О.
абзац третій виключити.
 
Враховано частково   2) після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"3. У декларації зазначаються також відомості про об’єкти декларування, передбачені пунктами 2-8 частини першої цієї статті, що є об’єктами права власності третьої особи, якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї отримує чи має право на отримання доходу від такого об’єкта або може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо такого об’єкта дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ним.
Відомості, передбачені цією частиною, не зазначаються в декларації, якщо відповідні об’єкти належать на праві власності юридичній особі, вказаній у пункті 5-1 частини першої цієї статті, та їх головним призначенням є використання у господарській діяльності такої юридичної особи (промислове обладнання, спеціальна техніка тощо).
Положення цієї частини застосовуються під час подання декларації службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктами декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до статті 50 цього Закону".
У зв’язку з цим частини третю – шосту вважати відповідно частинами четвертою – сьомою.
 
    -9- Князевич Р.П.
1) пункт 1 після абзацу другого доповнити абзацом такого змісту:
"Здійснення інтересу декларанта та членів його сім'ї - це можливість здійснення прав тотожних за змістом праву володіння, користування чи розпорядження відповідними активами безперервно протягом 200 днів звітного року, за який подається декларація".
 
Відхилено    
    -10- Соболєв Є.В.
статтю 46 доповнити частиною 2-1 такого змісту:
"2-1. У декларації зазначаються також відомості про об’єкти декларування, які передбачені в пунктах 2 – 8 частини першої цієї статті та є об’єктами права власності третьої особи, якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї отримує чи має право на отримання доходу від такого об’єкта або може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти щодо такого об’єкта дії, тотожні за змістом здійсненню права володіння, користування, розпорядження ним.
Положення цієї частини застосовуються під час подання декларації службовими особами, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб’єктами декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до статті 50 цього Закону".
 
Враховано    
    -11- Чумак В.В.
2) у частині шостій цифри "12" замінити цифрами "13".
 
Відхилено У зв’язку із доповненням статті новою частиною, потреба внесення запропонованих змін відпала   
    -12- Кобцев М.В.
Частину першу проекту Закону доповнити абзацом четвертим
наступного змісту:
"Здійснення інтересу декларанта та/або членів його сім'ї полягає у можливості здійснення ними права володіння, користування чи розпорядження майном на постійній основі протягом понад 90 днів звітного року, за який подається декларація".
 
Враховано редакційно    
    -13- Дмитренко О.М.
Частину шосту статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" доповнити абзацом такого змісту:
"Члени сім'ї суб'єкта декларування зобов'язані надати відомості, визначені пунктом 13 частини першої цієї статті, для заповнення декларації суб'єктом декларуванням. За ненадання таких відомостей члени сім'ї суб'єкта декларування притягаються до адміністративної відповідальності в установленому законом порядку".
 
Відхилено ідповідно до статті 116 Регламенту   
7. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.