Кількість абзаців - 21 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання гарантії (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон україни
 
   Закон україни
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання гарантії
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правового регулювання гарантії
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40-44, ст. 356):
 
   1. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40-44, ст. 356):
 
6. 1) у статті 560:
 
-1- Алексєєв І.С.
Підпункт 1 пункту 1 розділу І викласти в такій редакції:
"1) у статті 560:
абзац перший викласти в такій редакції: "1. За гарантією банк, інша фінансова установа (гарант) зобов’язується сплатити на вимогу кредитора (бенефіціара) грошову суму відповідно до умов гарантії.";
 
Враховано   1) у статті 560:
 
7. абзац перший викласти в такій редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
8. "1. За гарантією банк, інша фінансова установа, яка має право видавати гарантії відповідно до закону (гарант), бере на себе зобов’язання сплатити на вимогу кредитора (бенефіціара) замість боржника (принципала) грошову суму відповідно до умов гарантії.";
 
-2- Ленський О.О.
У частині першій у пункті 1) у абзаці третьому виключити слова "замість боржника (принципала)" та після слів "умов гарантії" доповнити словами "у випадку невиконання боржником (принципалом) свого зобов’язання перед кредитором".
 
Враховано частково   "1. За гарантією банк, інша фінансова установа (гарант) зобов’язується сплатити на вимогу кредитора (бенефіціара) грошову суму відповідно до умов гарантії.";
 
    -3- Левченко Ю.В.
Пункт 1 частини 1 розділу Ізаконопроекту викласти у наступній редакції:
"1) у статті 560:"
абзац перший викласти в такій редакції:
"1. За гарантією банк, інша фінансова установа, яка має право видавати гарантії відповідно до закону (гарант), бере на себе зобов’язання сплатити на вимогу кредитора (бенефіціара) грошову суму відповідно до умов гарантії у випадку невиконання боржником (принципалом) свого зобов’язання перед кредитором.";"
 
Відхилено    
9. доповнити частиною другою такого змісту:
 
-4- Алексєєв І.С.
Абзац другий підпункту 1 пункту 1 розділу Івиключити.
 
Враховано      
    -5- Ленський О.О.
У частині першій пункті 1) абзаци четвертий – п’ятий виключити.
 
Враховано    
10. "2. Гарантія вчиняється у письмовій формі та повинна містити відомості про найменування гаранта, принципала та бенефіціара, посилання на основне зобов’язання, в забезпечення виконання якого видається гарантія, грошову суму, яка підлягає сплаті, строк дії гарантії та умови платежу за гарантією.";
 
      
11. 2) у статті 562 слова і символи ", зокрема і тоді, коли в гарантії міститься посилання на основне зобов'язання" виключити;
 
-6- Алексєєв І.С.
Підпункт 2 пункту 1 розділу Івиключити.
 
Враховано      
    -7- Продан О.П.
Пункт 2 частини 1 розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Враховано    
    -8- Сторожук Д.А.
До підпункту 2 пункту 1 розділу Івнести такі зміни:
Статтю 562 викласти в такій редакції:
"1. Зобов’язання гаранта перед кредитором не залежить від основного зобов’язання (його припинення з інших підстав, ніж належне виконання боржником, або недійсності), зокрема і тоді, коли в гарантії міститься посилання на основне зобов’язання".
 
Відхилено    
12. 3) частину п’яту статті 563 викласти в такій редакції:
 
-9- Алексєєв І.С.
Підпункт 3 пункту 1 розділу Івиключити".
 
Враховано      
13. "5. Кредитор має право відступити свої права за гарантією іншій особі лише у випадку, якщо це прямо передбачено гарантією, та за умови, що цій особі були відступлені права за основним зобов’язанням.
 
      
14. Боржник може бути замінений іншою особою лише за згодою кредитора і гаранта та за умови, що на цю особу було переведено борг за основним зобов’язанням.".
 
      
15. 2. У частині першій статті 200 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18, № 19-20, № 21-22, ст. 144) слова "кредитною установою, страховою організацією" замінити словами "фінансовою установою".
 
-10- Сторожук Д.А.
Пункт 2 розділу Івикласти у такій редакції:
"Статтю 200 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18, № 19-20, № 21-22, ст. 144) виключити."
 
Враховано   2. Статтю 200 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18, № 19-20, № 21-22, ст. 144) виключити.
 
16. 3. Частину першу статті 44 Закону України "Про міжнародне приватне право" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 32, ст. 422) доповнити пунктом 24 такого змісту:
 
-11- Алексєєв І.С.
В абзаці другому пункту 3 розділу Іслово "надання" замінити словом "видачу".
 
Враховано   3. Частину першу статті 44 Закону України "Про міжнародне приватне право" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 32, ст. 422) доповнити пунктом 24 такого змісту:
 
17. "24) гарант – за договором про надання гарантії".
 
   "24) гарант – за договором про видачу гарантії".
 
18. ІІ. Прикінцеві положення.
 
   ІІ. Прикінцеві положення.
 
19. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
20. 2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

   2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.