Кількість абзаців - 123 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми
 
-1- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
У назві законопроекту слово «законів» замінити словами «законодавчих актів»;
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
-2- Ленський О.О.
У всьому тексту проекту словосполучення «сім’я патронатних вихователів» замінити словами «сім’я патронатного вихователя»;
 
Враховано   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Законі України «Про охорону дитинства» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142; 2005 р., № 17, 18-19, ст. 267):
 
   4. У Законі України «Про охорону дитинства» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30,
ст. 142 із наступними змінами):
 
6. 1) преамбулу викласти у такій редакції:
 
   1) преамбулу викласти в такій редакції:
 
7. «Цей Закон визначає охорону дитинства в Україні як стратегічний загальнонаціональний пріоритет і з метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, всебічний розвиток та виховання в сімейному оточенні, встановлює основні засади державної політики у цій сфері, що грунтуються на забезпеченні найкращих інтересів дитини»;
 
   «Цей Закон визначає охорону дитинства в Україні як стратегічний загальнонаціональний пріоритет і з метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, всебічний розвиток та виховання в сімейному оточенні встановлює основні засади державної політики у цій сфері, що ґрунтуються на забезпеченні найкращих інтересів дитини»;
 
8. 2) у статті 1:
 
   2) у статті 1:
 
9. після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
10. «забезпечення найкращих інтересів дитини - це дії та рішення, спрямованні на задоволення індивідуальних потреб дитини, у відповідності до її віку, статі, стану здоров’я, особливостей розвитку, життєвого досвіду, родинної, культурної й етнічної приналежності та враховують думку дитини, якщо вона досягла такого віку й рівня розвитку, що може її висловити.»;
 
-3- Шипко А.Ф.
Доповнити статтю 1 Закону України «Про охорону дитинства» визначенням терміну «особа, що включається до складу сім’ї – особа, що досягла повноліття, але продовжує навчатися за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ним 23 років;
 
Відхилено , оскільки визначення сім’ї міститься у статті 3 Сімейного кодексу України  «забезпечення найкращих інтересів дитини – дії та рішення, що спрямовані на задоволення індивідуальних потреб дитини відповідно до її віку, статі, стану здоров’я, особливостей розвитку, життєвого досвіду, родинної, культурної та етнічної належності та враховують думку дитини, якщо вона досягла такого віку і рівня розвитку, що може її висловити».
 
11. У зв’язку з цим абзаци четвертий-сімнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим- вісімнадцятим;
 
-4- Павленко Ю.О.
У підпункті другому пункту першого розділу І законопроекту додати новий абзац п’ятий такого змісту:
У абзаці шостому після слів «органами внутрішніх справ» слова «пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження» виключити і далі за текстом. Після слів «від яких відмовились батьки» доповнити словами «діти, батьки яких не виконують батьківські обов’язки з причин, які неможливо з’ясувати у зв’язку із перебуванням батьків на тимчасово окупованій території України або в зоні проведення антитерористичної операції» і далі за текстом.
Відповідно абзаци п’ятий-сьомий вважати абзацами шостим-восьмим;
 
Враховано частково   У зв’язку з цим абзаци четвертий – сімнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим – вісімнадцятим;
в абзаці сьомому слова «ухиленням від сплати аліментів та» виключити, а після слів «від яких відмовились батьки» доповнити словами «діти, батьки яких не виконують своїх батьківських обов’язків з причин, які неможливо з’ясувати у зв’язку з перебуванням батьків на тимчасово окупованій території України або в зоні проведення антитерористичної операції»;
 
    -5- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
У підпункті другому пункту першого розділу І законопроекту додати новий абзац п’ятий такого змісту:
в абзаці шостому слова «ухиленням від сплати аліментів та» виключити, після слів «від яких відмовились батьки» доповнити словами «діти, батьки яких не виконують своїх батьківських обов’язків з причин, які неможливо з’ясувати у зв’язку з перебуванням батьків на тимчасово окупованій території України або в зоні проведення антитерористичної операції»;.
Відповідно абзаци п’ятий – сьомий вважати абзацами шостим – восьмим;
 
Враховано    
12. після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-6- Павленко Ю.О.
Доповнити статтю 1 Закону України «Про охорону дитинства» новим абзацом сьомим такого змісту:
«Дитина-жертва воєнних дій чи збройних конфліктів – дитина, яка під час перебування в зоні воєнних дій чи збройних конфліктів, отримала поранення, контузію, каліцтво або хронічне захворювання; зазнала фізичного, сексуального, психологічного насильства; була викрадена або незаконно вивезена за межі України; була незаконно залучена до участі у військових формуваннях або незаконно утримувалась, у тому числі у полоні»;
 
Враховано частково   після абзацу сьомого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
«дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, – дитина, яка внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту отримала поранення, контузію, каліцтво, зазнала фізичного, сексуального, психологічного насильства, була викрадена або незаконно вивезена за межі України, залучалася до участі у військових формуваннях або незаконно утримувалася, у тому числі в полоні;
 
    -7- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Абзац п’ятий підпункту другого пункту першого розділу І законопроекту замінити абзацами п’ятим і шостим такого змісту:
«після абзацу сьомого доповнити новими абзацами такого змісту:
««дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, – дитина, яка внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту отримала поранення, контузію, каліцтво, зазнала фізичного, сексуального, психологічного насильства, була викрадена або незаконно вивезена за межі України, залучалася до участі у військових формуваннях або незаконно утримувалася, у тому числі в полоні»«;
Відповідно абзаци шостий – сьомий вважати абзацами сьомим – восьмим;
 
Враховано    
13. «дитина, яка перебуває у складних життєвих обставинах - дитина, яка потрапила в умови, що негативно впливають на її життя, стан здоров’я та розвиток у зв’язку із інвалідністю; тяжкою хворобою; безпритульністю; перебуванням у конфлікті з законом; залученням до найгірших форм дитячої праці; залежністю від психотропних речовин та інших шкідливих залежностей; насильством та жорстоким поводженням в сім’ї; ухилянням батьків, осіб, які їх замінюють від виконання своїх обов’язків; обставинами стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, воєнних дій чи збройних конфліктів тощо, що встановлено за результатами оцінки потреб дитини.»
 
   дитина, яка перебуває у складних життєвих обставинах, - дитина, яка потрапила в умови, що негативно впливають на її життя, стан здоров’я та розвиток у зв’язку з інвалідністю, тяжкою хворобою, безпритульністю, перебуванням у конфлікті із законом, залученням до найгірших форм дитячої праці, залежністю від психотропних речовин та інших видів залежності, насильством та жорстоким поводженням у сім’ї, ухилянням батьків, осіб, які їх замінюють, від виконання своїх обов’язків, обставинами стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф, воєнних дій чи збройних конфліктів тощо, що встановлено за результатами оцінки потреб дитини».
 
14. У зв’язку з цим абзаци сьомий - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - дев’ятнадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци восьмий – вісімнадцятий вважати відповідно абзацами десятим – двадцятим;
 
15. 3) у статті 5:
 
   3) у статті 5:
 
16. частину другу після слів «поліпшення становища дітей» доповнити словами «підтримки сімей з дітьми»;
 
   частину другу після слів «поліпшення становища дітей» доповнити словами «підтримки сімей з дітьми»;
 
17. у частині третій:
 
   у частині третій:
абзац другий після слів «поліпшення становища дітей» доповнити словами «підтримки сімей з дітьми»;
 
18. абзац другий після слів «поліпшення становища дітей» доповнити словами «підтримки сімей з дітьми»;
 
      
19. у абзаці четвертому після слів «вирішення питань щодо» доповнити словами «захисту прав дітей»;
 
-8- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
У абзаці п’ятому підпункту третього пункту першого розділу І законопроекту слово «захисту» замінити словом «забезпечення»
 
Враховано   абзац четвертий після слів «вирішення питань щодо» доповнити словами «забезпечення прав дітей»;
 
20. частину п’яту викласти у такій редакції:
 
   частину п’яту викласти в такій редакції:
 
21. «У порядку, встановленому законодавством, трудові колективи, благодійні та інші громадські організації, фізичні особи можуть брати участь у забезпеченні реалізації заходів з охорони дитинства, поліпшення становища дітей, створення розвиненої системи сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та патронату над дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах; розвитку послуг з підтримки батьків або осіб, які їх замінюють, заходів, спрямованих на забезпечення відповідних умов для виховання, освіти, всебічного гармонійного культурного і фізичного розвитку дитини»;
 
   «У порядку, встановленому законодавством, трудові колективи, благодійні та інші громадські організації, фізичні особи можуть брати участь у забезпеченні реалізації заходів з охорони дитинства, поліпшення становища дітей, створення розвиненої системи сімейних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, та патронату над дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, розвитку послуг з підтримки батьків або осіб, які їх замінюють, заходів, спрямованих на забезпечення відповідних умов для виховання, освіти, всебічного гармонійного культурного і фізичного розвитку дитини»;
 
22. 4) частини третю і п’яту статті 12 викласти у такій редакції :
 
   4) частини третю і п’яту статті 12 викласти в такій редакції:
 
23. «Держава надає батькам або особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов'язків щодо виховання дітей, захищає права сім'ї, а також сприяє розвитку системи послуг з підтримки сімей з дітьми, а також мережі дитячих закладів»;
 
   «Держава надає батькам або особам, які їх замінюють, допомогу у виконанні ними своїх обов'язків щодо виховання дітей, захищає права сім'ї, сприяє розвитку системи послуг з підтримки сімей з дітьми та мережі дитячих закладів»;
 
24. «Порядок і розміри відшкодування витрат на перебування дитини в прийомній сім’ї, сім’ї патронатного вихователя, дитячому будинку сімейного типу, в будинку дитини, дитячому будинку, дитячому будинку-інтернаті, школі-інтернаті, чи іншому закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлюються законодавством України».
 
   «Порядок і розміри відшкодування витрат на перебування дитини в прийомній сім’ї, сім’ї патронатного вихователя, дитячому будинку сімейного типу, будинку дитини, дитячому будинку, дитячому будинку-інтернаті, школі-інтернаті чи іншому закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлюються законодавством»;
 
25. 5)у розділі V:
 
   5) у розділі V:
 
26. назву викласти у такій редакції:
 
   назву викласти в такій редакції:
 
27. «Розділ V
 
   «Розділ V
 
28. Діти, які потребують особливого захисту держави»;
 
   Діти, які потребують особливого захисту держави»;
 
29. доповнити статтею 23-1 такого змісту:
 
   доповнити статтею 23-1 такого змісту:
 
30. «Стаття 23-1. Захист дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах
 
-9- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Абзаци сьомий та восьмий підпункту п’ятого пункту першого Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Стаття 23-1. Захист прав та інтересів дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах
Усі дії щодо дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, спрямовуються на захист прав та інтересів дитини, усунення ризиків і забезпечення безпечних умов її утримання та виховання, надання їй та її батькам, комплексу необхідних послуг та соціальної допомоги»;
 
Враховано   «Стаття 23-1. Захист прав та інтересів дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах
 
31. Усі дії щодо дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, спрямовуються на захист прав та інтересів дитини, усунення ризиків і забезпечення безпечних умов її утримання та виховання в своїй сім’ї чи в умовах, максимально наближених до сімейних, надання їй та її батькам, комплексу необхідних послуг та соціальної допомоги, які визначені законодавством.
 
-10- Павленко Ю.О.
У абзаці сьомому підпункту п’ятого пункту першого Розділу І законопроекту після слів «та інтересів дитини, усунення» додати «причин таких обставин», слово «ризиків» видалити» і далі за текстом. Після слів «її утримання та виховання» вилучити слова «в своїй сім’ї чи в умовах, максимально наближених до сімейних», і далі за текстом. Після слів «соціальної допомоги» слова, «які визначені законодавством» вилучити і додати «спрямованих на відновлення батьківського потенціалу. Порядок діяльності органів опіки та піклування з питань захисту прав дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах визначає Кабінет Міністрів»;
 
Враховано частково   Усі дії щодо дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, спрямовуються на захист прав та інтересів дитини, усунення причин таких обставин і забезпечення безпечних умов її утримання та виховання, надання їй та її батькам комплексу необхідних послуг та соціальної допомоги.
 
32. Суб’єкти соціальної роботи, в ході своєї професійної діяльності, здійснюють заходи щодо виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, надають їм комплекс послуг у рамках повноважень, визначених законодавством; інформують інших суб’єктів, органи опіки та піклування в разі необхідності здійснення комплексних заходів щодо захисту дитини та надання підтримки батькам чи притягнення їх до відповідальності.
 
-11- Павленко Ю.О.
Абзаци восьмий-дванадцятий підпункту п’ятого пункту першого Розділу І законопроекту виключити
 
Відхилено   Суб’єкти соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю в процесі своєї професійної діяльності здійснюють заходи з виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, надають їм комплекс послуг у межах повноважень, визначених законодавством, інформують інших суб’єктів, органи опіки та піклування в разі необхідності здійснення комплексних заходів щодо захисту прав та інтересів дитини та надання підтримки батькам чи притягнення їх до відповідальності.
 
    -12- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
У восьмому абзаці підпункту п’ятого пункту першого Розділу І законопроекту після слів «Суб’єкти соціальної роботи» додати слова «з сім'ями, дітьми та молоддю»
 
Враховано    
33. У разі, якщо у зв’язку зі складними життєвими обставинами дитина тимчасово не проживає чи не може проживати зі своїми батьками, її догляд та виховання можуть здійснювати сім’я родичів, знайомих, патронатних вихователів; центри соціально-психологічної реабілітації дітей, притулки для дітей служб у справах дітей, інші спеціальні установи для дітей (незалежно від суб’єкта права власності та підпорядкування), у яких створені належні умови для проживання, виховання, навчання та реабілітації дитини у відповідності до її потреб.
Соціальні служби зобов’язані в максимально короткий термін запропонувати сім’ї дитини комплекс послуг, спрямованих на мінімізацію чи повне подолання складних життєвих обставин, та сприяти поверненню дитини до батьків.
У разі, коли повернення дитини до її батьків є неможливим, чи суперечить її інтересам органи опіки та піклування здійснюють заходи щодо надання дитині правового статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, захисту її житлових та майнових прав, влаштування в одну із форм виховання, яка найбільше відповідає потребам дитини.
Порядок здійснення заходів щодо захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, визначає Кабінет Міністрів України.»;
 
-13- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Абзаци дев’ятий - дванадцятий підпункту п’ятого пункту першого Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«У разі якщо у зв’язку із складними життєвими обставинами дитина тимчасово не проживає чи не може проживати із своїми батьками, іншими законними представниками, її утримання та виховання можуть здійснювати родичі, сім’я патронатного вихователя, центри соціально-психологічної реабілітації дітей, притулки для дітей служб у справах дітей, інші установи для дітей (незалежно від форми власності та підпорядкування), в яких створені належні умови для проживання, виховання, навчання та реабілітації дитини відповідно до її потреб».
Уповноважені органи, що здійснюють соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, зобов’язані в максимально короткий термін запропонувати сім’ї дитини комплекс послуг, спрямованих на мінімізацію чи повне подолання складних життєвих обставин, та сприяти поверненню дитини до батьків, інших законних представників.
У разі якщо повернення дитини до батьків, інших законних представників є неможливим чи суперечить її інтересам, органи опіки та піклування здійснюють заходи щодо надання дитині статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, захисту її житлових та майнових прав, влаштування в одну із форм виховання, яка найбільше відповідає найкращим інтересам дитини.
Порядок діяльності органів опіки та піклування з питань захисту прав дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, визначається Кабінетом Міністрів України»;
 
Враховано   У разі якщо у зв’язку із складними життєвими обставинами дитина тимчасово не проживає чи не може проживати із своїми батьками, іншими законними представниками, її утримання та виховання можуть здійснювати родичі, сім’я патронатного вихователя, центри соціально-психологічної реабілітації дітей, притулки для дітей служб у справах дітей, інші установи для дітей (незалежно від форми власності та підпорядкування), в яких створені належні умови для проживання, виховання, навчання та реабілітації дитини відповідно до її потреб.
Уповноважені органи, що здійснюють соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, зобов’язані в максимально короткий термін запропонувати сім’ї дитини комплекс послуг, спрямованих на мінімізацію чи повне подолання складних життєвих обставин, та сприяти поверненню дитини до батьків, інших законних представників.
У разі якщо повернення дитини до батьків, інших законних представників є неможливим чи суперечить її інтересам, органи опіки та піклування здійснюють заходи щодо надання дитині статусу дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, захисту її житлових та майнових прав, влаштування в одну із форм виховання, яка найбільше відповідає найкращим інтересам дитини.
Порядок діяльності органів опіки та піклування з питань захисту прав дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, визначається Кабінетом Міністрів України»;
 
34. 6)у статті 24:
 
      
35. у назві слова «та безпритульних дітей» виключити;
 
   6) частини другу і третю статті 24 викласти в такій редакції:
 
36. частину другу виключити;
 
-14- Павленко Ю.О.
Абзац третій підпункту шостого пункту першого розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
У частині другій після слів «притулках для дітей» додати слова «центрах соціально-психологічної реабілітації дітей» і далі за текстом. Після слів «або» додати « влаштування у сімейні форми виховання», слова «під опіку і піклування» виключити;
 
Враховано частково   «Безпритульні діти в порядку, встановленому законом, тимчасово розміщуються в притулках для дітей служб у справах дітей, центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, сім’ях патронатних вихователів, у яких створюються належні житлово-побутові умови та умови, спрямовані на забезпечення їх соціальної адаптації та підготовку до повернення у рідні сім'ї або влаштування в сімейні форми виховання, надається правова, психологічна, медична та інша допомога таким дітям.
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, повинні бути передані на усиновлення або влаштовані на виховання в сім’ї громадян (під опіку чи піклування, в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу) у будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, дитячі будинки-інтернати на повне державне утримання. Таким дітям створюються необхідні умови для всебічного і гармонійного розвитку, підготовки до самостійного життя та праці»;
 
    -15- Павленко Ю.О.
Доповнити підпункт шостий пункту першого розділу І законопроекту новим абзацом такого змісту:
«частину третю викласти у такій редакції:
«Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, повинні бути передані під опіку чи піклування, на усиновлення або влаштовані на виховання в сім'ї громадян (прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу) на повне державне утримання. Вихованцям у будинках дитини, дитячих будинках, школах-інтернатах створюються необхідні умови для їх всебічного і гармонійного розвитку, підготовки до влаштування у сім’ї, самостійного життя та праці»;
 
Враховано частково    
    -16- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Абзаци перший – третій підпункту шостого пункту першого розділу І законопроекту викласти в такій редакції :
«6) у статті 24 частину другу та третю викласти у такій редакції:
«Безпритульні діти в порядку, встановленому законом, тимчасово розміщуються у притулках для дітей служб у справах дітей, центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, сім’ях патронатних вихователів, у яких створюються належні житлово-побутові умови та умови, спрямовані на забезпечення їх соціальної адаптації та підготовку до повернення у рідні сім'ї або влаштування в сімейні форми виховання, надається правова, психологічна, медична та інша допомога таким дітям.
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, повинні бути передані на усиновлення або влаштовані на виховання в сім’ї громадян (під опіку чи піклування, в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу), у будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати, дитячі будинки-інтернати на повне державне утримання. Таким дітям створюються необхідні умови для всебічного і гармонійного розвитку, підготовки до самостійного життя та праці»;
 
Враховано    
37. 7)доповнити статтю 28 частиною другою такого змісту:
 
-17- Павленко Ю.О.
Підпункт сьомий пункту першого розділу І законопроекту вилучити;
 
Враховано      
38. «Сім‘ї з дітьми можуть бути поселені для тимчасового проживання до шкіл-інтернатів, дитячих будинків та інших державних закладів та установ для дітей в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.»;
 
-18- Шипко А.Ф.
Викласти частину другу у статті 28 Закону України «Про охорону дитинства» в такій редакції:
«Сім‘ї з дітьми ( як з батьками, так і з іншими членами родини), можуть бути поселені для тимчасового проживання до шкіл, шкіл-інтернатів, дитячих будинків та інших державних та комунальних закладів та установ для дітей, а також до квартир громадян, де відсутні (не прописані) мешканці, або є в наявності понаднормова площа проживання, за письмовою згодою власника в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України»;
 
Відхилено      
39. 8) статтю 30 викласти у такій редакції:
 
   7) статтю 30 викласти в такій редакції:
 
40. «Стаття 30. Захист дітей під час воєнний дій чи збройних конфліктів
 
-19- Павленко Ю.О.
Підпункт восьмий пункту першого розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«статтю 30 викласти у такій редакції:
«Стаття 30. Заборона участі дітей у воєнних діях і збройних конфліктах
Участь дітей у воєнних діях і збройних конфліктах, включаючи вербування, підготовку та будь-яке їх використання, створення дитячих воєнізованих організацій та формувань, пропаганда серед дітей війни і насильства забороняються.
Держава вживає всіх можливих заходів для попередження вербування та використання дітей у воєнних діях і збройних конфліктах, виявлення дітей, які завербовані, та звільнення їх від військової служби.
Особи, винні у порушенні вимог частини першої цієї статті, несуть кримінальну відповідальність, встановлену законом»;
 
Враховано частково   «Стаття 30. Заборона участі дітей у воєнних діях і збройних конфліктах
Участь дітей у воєнних діях і збройних конфліктах, включаючи вербування, фінансування, матеріальне забезпечення, навчання з метою використання у збройних конфліктах інших держав або насильницьких діях, спрямованих на повалення державної влади чи порушення територіальної цілісності, а також використання у військових конфліктах чи діях, залучення та/або втягування дітей до непередбачених законами України воєнізованих чи збройних формувань, пропаганда війни – забороняються.
Держава вживає всіх можливих заходів для запобігання вербуванню та використанню дітей у воєнних діях і збройних конфліктах, виявлення завербованих дітей та звільнення їх від військової служби.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань сім’ї та дітей, забезпечує проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо захисту дітей від участі у воєнних діях і збройних конфліктах, заохочує суспільство, громадські об’єднання та неурядові організації, засоби масової інформації до просвітницької роботи серед дітей, їхніх батьків, інших законних представників.
Особи, винні у порушенні вимог частини першої цієї статті, несуть кримінальну відповідальність, встановлену законом»;
 
41. Держава вживає всіх необхідних та можливих заходів для забезпечення захисту прав дітей, які перебувають у зоні воєнних дій чи збройних конфліктів, та догляду за ними відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.
 
-20- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Підпункт восьмий пункту першого розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«статтю 30 викласти у такій редакції:
«Стаття 30. Заборона участі дітей у воєнних діях і збройних конфліктах
Участь дітей у воєнних діях і збройних конфліктах, включаючи вербування, фінансування, матеріальне забезпечення, навчання з метою використання у збройних конфліктах інших держав або насильницьких діях, спрямованих на повалення державної влади чи порушення територіальної цілісності, а також використання у військових конфліктах чи діях, залучення та (або) втягування дітей до непередбачених законами України воєнізованих чи збройних формувань, пропаганда війни – забороняються.
Держава вживає всіх можливих заходів для запобігання вербуванню та використанню дітей у воєнних діях і збройних конфліктах, виявлення завербованих дітей та звільнення їх від військової служби.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує #102642
Особи, винні у порушенні вимог частини першої цієї статті, несуть кримінальну відповідальність, встановлену законом»«;
 
Враховано      
42. Держава в максимально-короткий термін створює умови для відселення дітей, які опинилися чи можуть опинитися у зоні воєнних дій чи збройних конфліктів, до безпечних районів.
 
      
43. Першочерговим та невідкладним відселенням до безпечних районів забезпечуються діти, які перебувають у державних закладах для дітей; діти, які виховуються в прийомних сім‘ях, сім’ях опікунів (піклувальників), сім'ях патронатних вихователів, дитячих будинках сімейного типу разом з сім’ями в яких вони перебувають, а також діти, які під час воєнних дій чи збройних конфліктів втратили своїх батьків, осіб, які опікувалися ними, чи роз‘єднані з членами родини.
 
      
44. За згодою батьків чи інших законних представників дитини, до безпечних районів можуть бути відселені діти, що проживають в сім‘ях, як самостійно, так і з іншими членами родини.
 
      
45. Дітей, які прибули без супроводження дорослих, та дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування влаштовують у сім‘ї (родичів, патронатних вихователів, прийомні сім‘ї, дитячі будинки сімейного типу), заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, заклади охорони здоров'я, та інших закладів, де таким дітям надається можливість проживання чи тимчасового перебування та забезпечення всіма видами необхідної допомоги в залежності від потреб дитини.
 
-21- Геращенко І.В.
Підпункт 8 пункту 1 розділу 1 законопроекту доповнити абзацом 8 такого змісту:
«При відселенні дітей до безпечних районів та їх подальшому влаштуванні вживаються заходи із недопущення розлучення дитини з сім'єю, іншими близькими родичами, роз'єднання сімей»;
 
Враховано в статті 30-1 Сімейного кодексу України     
46. Державою здійснюються заходи із пошуку членів сім‘ї дитини з метою возз‘єднання з сім‘єю. Держава сприяє пошукам, що здійснюються членами родини, громадськими, благодійними, волонтерськими, гуманітарними організаціями та фондами, що приймають участь у возз’єднанні сімей, і співпрацює з ними.
 
      
47. Дії з пошуку членів сім‘ї дитини за можливості в залежності від складності обставин можуть здійснюватися і в зоні воєнних дій і збройних конфліктів.
 
      
48. Порядок здійснення заходів щодо захисту дітей, які постраждали внаслідок воєнний дій чи збройних конфліктів визначається Кабінетом Міністрів України
 
      
49. Участь дітей у воєнних діях і збройних конфліктах, створення дитячих воєнізованих організацій та формувань, пропаганда серед дітей війни і насильства забороняються.
 
      
50. Особи, винні у залученні дітей до участі у воєнних діях і збройних конфліктах, несуть відповідальність у відповідності до кримінального законодавства України.»;
 
-22- Павленко Ю.О.
Доповнити пункт перший розділу І законопроекту новий підпунктом дев’ятим такого змісту :
«9) доповнити новою статтею 30-1 такого змісту:
«Стаття 30-1 Захист дітей, які перебувають в зоні воєнних дій і збройних конфліктів, дітей-жертв воєнних дій і збройних конфліктів
Держава вживає всіх необхідних заходів для забезпечення захисту прав дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів, дітей-жертв воєнних дій і збройних конфліктів, догляду за ними та возз’єднання з членами сім’ї, включаючи розшук, звільнення із полону, повернення в Україну дітей, які незаконно вивезені за її межі. У разі якщо вік особи не визначений і є підстави вважати, що ця особа є дитиною - їй надається захист, передбачений цією статтею Закону, до встановлення віку.
Усі дії держави стосовно захисту дітей, які перебувають в зоні воєнних дій і збройних конфліктів, дітей-жертв воєнних дій і збройних конфліктів здійснюються у відповідності до норм міжнародного гуманітарного права.
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування першочергово проводять відселення дітей, які опинилися чи можуть опинитися у зоні воєнних дій чи збройних конфліктів, до безпечних регіонів. Відселення дітей проводиться разом з батьками, іншими членами сім’ї, або за згодою їх батьків; дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей, які під час воєнних дій чи збройних конфліктів втратили своїх батьків, чи роз‘єднані з членами сім’ї.
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування за місцем переселення створюють для переміщених дітей та сімей з дітьми умови для проживання, виховання та розвитку дітей із зони військових дій та збройного конфлікту. Переселені прийомні сім»ї, дитячі будинки сімейного типу забезпечуються житлом за місцем переселення.
Дітям, які перебувають у зоні воєнних дій і збройного конфлікту або переселені надається матеріальна, медична, соціальна, правова допомога, в разі потреби їх влаштовують у сімейні форми виховання, заклади охорони здоров'я, центри соціально-психологічної реабілітації дітей, притулки для дітей тощо.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері сім’ї та дітей здійснюються заходи із пошуку членів сім‘ї дитини з метою возз‘єднання з сім‘єю. Держава сприяє пошукам, що здійснюються членами родини, громадськими, благодійними, волонтерськими, гуманітарними організаціями та фондами, що приймають участь у возз’єднанні сімей, і співпрацює з ними.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері сім’ї та дітей створює умови для медичної, психологічної, педагогічної реабілітації та соціальної реінтеграції дітей-жертв воєнних дій і збройних конфліктів.
Статус дитини-жертви воєнних дій і збройних конфліктів надається органом опіки та піклування за місцем фактичного проживання або за місцем реєстрації дитини внутрішньо переміщеною Порядок надання статусу дитини-жертви воєнних дій і збройних конфліктів визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері сім’ї та дітей.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері сім’ї та дітей надає допомогу дитині з моменту, коли з’явились підстави вважати, що вона є жертвою воєнних дій чи збройного конфлікту, і до повного завершення реабілітації дитини.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері сім’ї та дітей забезпечує проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо захисту дітей від участі у воєнних діях і збройних конфліктах, заохочує суспільство, громадські, неурядові організації, засоби масової інформації до просвітницької роботи серед дітей, їх батьків, законних представників.
Відповідно підпункт дев’ятим вважати підпунктом десятим;
 
Враховано частково   8) доповнити статтею 30-1 такого змісту:
«Стаття 30-1. Захист дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів, та дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів
Держава вживає всіх необхідних заходів для забезпечення захисту дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, догляду за ними та возз’єднання їх із членами сім’ї, включаючи розшук, звільнення з полону, повернення в Україну дітей, незаконно вивезених за кордон. У разі якщо вік особи не визначений і є підстави вважати, що ця особа є дитиною, їй надається захист, передбачений цією статтею, до встановлення віку.
Усі дії держави стосовно захисту дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, здійснюються відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування першочергово проводять відселення дітей, які опинилися чи можуть опинитися у зоні воєнних дій чи збройних конфліктів, до безпечних районів. Відселення дітей проводиться разом з батьками, законними представниками або за їхньою згодою без супроводження чи з іншими особами.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань сім’ї та дітей, здійснює заходи, спрямовані на возз‘єднання дитини з сім‘єю. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, здійснює заходи з встановлення місцезнаходження членів сім’ї дитини, сприяє пошукам, що здійснюються членами сім’ї, громадськими, благодійними, волонтерськими, гуманітарними організаціями та фондами, що беруть участь у возз’єднанні сімей.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань сім’ї та дітей, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, створюють умови для медичної, психологічної, педагогічної реабілітації та соціальної реінтеграції дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.
Статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, надається органом опіки та піклування за місцем реєстрації дитини як внутрішньо переміщеної особи. Порядок надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, визначається Кабінетом Міністрів України»;
 
    -23- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Доповнити пункт перший розділу І законопроекту новий підпунктом дев’ятим такого змісту :
9) доповнити статтею 30-1 такого змісту:
«Стаття 30-1. Захист дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів, та дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів
Держава вживає всіх необхідних заходів для забезпечення захисту дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, догляду за ними та возз’єднання їх з членами сім’ї, включаючи розшук, звільнення з полону, повернення в Україну дітей, незаконно вивезених за кордон. У разі якщо вік особи не визначений і є підстави вважати, що ця особа є дитиною, їй надається захист, передбачений цією статтею, до встановлення віку.
Усі дії держави стосовно захисту дітей, які перебувають у зоні воєнних дій і збройних конфліктів, дітям, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, здійснюються відповідно до норм міжнародного гуманітарного права.
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування першочергово проводять відселення дітей, які опинилися чи можуть опинитися у зоні воєнних дій чи збройних конфліктів, до безпечних районів. Відселення дітей проводиться разом з батьками, законними представниками або за їхньою згодою без супроводження чи з іншими членами особами.
#102642
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує #102642
Статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, надається органом опіки та піклування за місцем реєстрації дитини як внутрішньо переміщеної особи. Порядок надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, визначається Кабінетом Міністрів України»;
 
Враховано    
51. 9) доповнити статтю 32 частиною другою такого змісту:
 
-24- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Викласти підпункт дев’ятий пункту першого розділу І законопроекту у такій редакції:
«9) текст статті 32 викласти в такій редакції:
«У порядку, встановленому законодавством України та відповідними міжнародними договорами, держава вживає заходів для недопущення незаконного переміщення, вивезення та неповернення дітей з-за кордону, їх викрадення, торгівлі дітьми.
Держава вживає всіх необхідних та можливих заходів для розшуку та повернення в Україну дітей, які були незаконно вивезені за кордон, у тому числі у зв‘язку з обставинами, пов‘язаними із воєнними діями і збройними конфліктами»;
 
Враховано   9) текст статті 32 викласти в такій редакції:
«У порядку, встановленому законодавством України та відповідними міжнародними договорами, держава вживає заходів для недопущення незаконного переміщення, вивезення та неповернення дітей з-за кордону, їх викрадення, торгівлі дітьми.
Держава вживає всіх необхідних та можливих заходів для розшуку та повернення в Україну дітей, які були незаконно вивезені за кордон, у тому числі у зв‘язку з обставинами, пов‘язаними з воєнними діями і збройними конфліктами».
 
52. «Держава вживає всіх необхідних та можливих заходів із розшуку та повернення в Україну дітей, які були незаконно вивезені за її межі у зв‘язку обставинами, пов‘язаними із воєнними діями чи збройними конфліктами.»
 
-25- Павленко Ю.О.
У другому абзаці підпункту дев’ятого пункту першого розділу І законопроекту замість слова «Держава» вжити слова «Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері сім’ї та дітей»;
 
Відхилено      
53. 2. У Законі України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (Відомості Верховної Ради, 2015 р., № 1, ст.1):
 
-26- Павленко Ю.О.
Доповнити пункт другий розділу І законопроекту новим підпунктом першим такого змісту:
«доповнити статтю 1 новою частиною третьою такого змісту:
«3. Законним представником дитини в розумінні цього Закону є мати, батько, усиновителі, уповноважені ними особи. За їх відсутності, законними представниками дитини можуть бути особи, визначені статтями 258, 262 Сімейного Кодексу України. якщо дитина прибула у їх супроводі. Законним представником дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування є особа, призначена у відповідності до законодавства опікуном, прийомними батьками, батьками-вихователями на момент виникнення обставин, зазначених у частині першій цієї статті».
Відповідно підпункти перший-четвертий вважати підпунктами другим- п’ятим;
 
Враховано в іншій редакції  7. У Законі України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 1, ст. 1):
 
54. 1) у статті 4:
 
-27- Павленко Ю.О.
Доповнити підпункт перший пункту другого Розділу І законопроекту новим абзацом першим такого змісту:
«до частини другої додати друге речення такого змісту:
«Для дітей, які прибули без супроводу дорослих, - наявність інформації про реєстрацію останнього місця проживання їх сім’ї, а для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - адреса закладу або сім’ї, де дитина перебувала на вихованні на території, де виникли обставини, зазначені в статті 1 цього Закону, на момент їх виникнення».
Відповідно абзаци перший-сьомий вважати абзацами другим-восьмим;
 
Враховано в іншій редакції  1) у статті 4:
частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
«Кожна дитина, у тому числі яка прибула без супроводження батьків, інших законних представників, отримує довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи»;
 
    -28- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
підпункт перший пункту другого Розділу І законопроекту доповнити новим абзацом другим такого змісту:
«частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
«Кожна дитина, у тому числі яка прибула без супроводження батьків, інших законних представників, отримує довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи».
Відповідно абзаци другий – сьомий вважати абзацами третім – восьмим;
 
Враховано    
55. частину четверту викласти у такій редакції:
 
-29- Павленко Ю.О.
У абзаці третьому підпункту першого пункту другого Розділу І законопроекту у першому реченні слова «з урахуванням норм статті 245 Сімейного кодексу України» виключити. У другому реченні після слів «таку заяву від їх імені подають» слова «органи опіки та піклування» виключити і замінити на «служба у справах дітей», далі слова, «що розташовані» виключити, після слів «за місцем виявлення» додати «або звернення», після слів «таких дітей» додати «або адміністрація дитячого, навчального закладу, закладі охорони здоров'я, де дитина постійно проживає після переміщення»;
 
Враховано в іншій редакції  частину четверту викласти в такій редакції:
 
56. «4. Заява внутрішньо переміщеною особою подається особисто, а дітьми, дітьми-сиротами, дітьми, позбавленими батьківського піклування, недієздатними особами або особами, дієздатність яких обмежено, - через законного представника (далі - заявник) з урахуванням норм статті 245 Сімейного кодексу України. У випадку відсутності законного представника у дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, або якщо діти прибувають без супроводження законних представників, таку заяву від їх імені подають органи опіки та піклування, що розташовані за місцем виявлення таких дітей.
Заява підписується заявником або його законним представником, а у випадку, якщо діти прибувають без супроводження законних представників, органом опіки та піклування, який дає згоду на обробку, використання, зберігання його персональних даних та персональних даних осіб, законним представником яких він є.»;
 
-30- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Абзац третій та четвертий підпункту першого пункту другого Розділу І законопроекту замінити абзацами третім-сьомим такого змісту:
«4. Заява внутрішньо переміщеною особою, у тому числі неповнолітніми дітьми, подається особисто, а малолітніми дітьми, недієздатними особами або особами, дієздатність яких обмежено, - через законного представника (далі - заявник).
Від імені малолітньої дитини, яка прибула без супроводження законних представників, таку заяву може подати її родич (баба, дід, прабаба, прадід, повнолітні брат або сестра, тітка, дядько) або вітчим, мачуха, у яких проживає (перебуває) дитина.
Від імені малолітньої дитини, яка прибула без супроводження законних представників або осіб, зазначених у абзаці другому цієї частини, таку заяву подає представник органу опіки та піклування за місцем перебування такої дитини.
Від імені дитини, влаштованої до дитячого закладу, закладу охорони здоров'я або закладу соціального захисту дітей на повне державне забезпечення, таку заяву подає керівник відповідного закладу.
Заява підписується заявником або особою, зазначеною в абзацах другому – четвертому цієї частини, яка дає згоду на обробку, використання, зберігання його персональних даних та персональних даних особи, від імені якої подається заява»;
Відповідно абзаци п’ятий – сьомий вважати абзацами восьмим – десятим;
 
Враховано   «4. Заява внутрішньо переміщеною особою, у тому числі неповнолітніми дітьми, подається особисто, а малолітніми дітьми, недієздатними особами або особами, дієздатність яких обмежено, - через законного представника (далі - заявник).
Від імені малолітньої дитини, яка прибула без супроводження законних представників, таку заяву може подати її родич (баба, дід, прабаба, прадід, повнолітні брат або сестра, тітка, дядько) або вітчим, мачуха, у яких проживає (перебуває) дитина.
Від імені малолітньої дитини, яка прибула без супроводження законних представників або осіб, зазначених у абзаці другому цієї частини, таку заяву подає представник органу опіки та піклування за місцем перебування такої дитини.
Від імені дитини, влаштованої до дитячого закладу, закладу охорони здоров'я або закладу соціального захисту дітей на повне державне забезпечення, таку заяву подає керівник відповідного закладу.
Заява підписується заявником або особою, зазначеною в абзацах другому – четвертому цієї частини, яка дає згоду на обробку, використання, зберігання його персональних даних та персональних даних особи, від імені якої подається заява»;
 
    -31- Павленко Ю.О.
Абзац четвертий підпункту першого пункту другого Розділу І законопроекту замінити абзацами четвертим та п’ятим такого змісту:
«Заява підписується заявником або його законним представником, а у випадку відсутності законного представника у дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування, або якщо діти прибувають без супроводження законних представників, заява підписується керівником служби у справах дітей за місцем виявлення або звернення таких дітей, або керівником адміністрації дитячого, навчального закладу, закладу охорони здоров'я, де дитина постійно проживає після переміщення, який дає згоду на обробку, використання, зберігання його персональних даних та персональних даних осіб, законним представником яких він є
Діти без супроводу батьків або законних представників, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування отримують довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи».
Відповідно абзаци п’ятий-сьомий вважати абзацами шостим-восьмими;
 
Враховано частково    
57. у абзаці другому частини шостої після слів «відомості про» доповнити словами «малолітніх та»;
 
   абзац шостий частини шостої після слів «відомості про» доповнити словами «малолітніх та»;
 
58. абзац четвертий частини сьомої викласти у такій редакції:
 
-32- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Абзац сьомий підпункту першого пункту другого розділу І законопроекту замінити абзацами сьомим – тринадцятим такого змісту:
«у частині сьомій
абзац другий доповнити словами «або свідоцтво про народження дитини»;
після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«у разі подання заяви неповнолітньою особою – свідоцтво про народження дитини або, за наявності, паспорт громадянина України».
У зв’язку з цим абзац третій –сьомий вважати абзацами четвертим-восьмим;
абзац четвертий доповнити словами «довідку з місця навчання, рішення районної, районної у місті Києві чи Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської чи районної у місті ради про влаштування дитини у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіку чи піклування»;
абзац п’ятий виключити;
доповнити абзацами дев’ятим – тринадцятим такого змісту:
«У разі подання заяви особою, зазначеною в абзацах другому – четвертому частини четвертої цієї статті, додатково подаються:
документ, що посвідчує особу заявника;
документи, що підтверджують родинні стосунки між дитиною і заявником;
документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування чи керівника дитячого закладу, закладу охорони здоров'я або закладу соціального захисту дітей, у якому дитина перебуває на повному державному забезпеченні, та документ, що підтверджує факт зарахування дитини до даного закладу»;
 
Враховано   у частині сьомій:
абзац другий доповнити словами «або свідоцтво про народження дитини»;
після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«у разі подання заяви неповнолітньою особою – свідоцтво про народження дитини або, за наявності, паспорт громадянина України».
У зв’язку з цим абзаци третій – сьомий вважати відповідно абзацами четвертим – восьмим;
 
59. «у разі необхідності - рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської чи районної у місті ради про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.»;
 
-33- Павленко Ю.О.
У абзаці сьомому підпункту першого пункту другого розділу першого законопроекту після слів «позбавленої батьківського піклування» додати слова «про влаштування у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, під опіку»;
 
Враховано   абзац четвертий доповнити словами «довідку з місця навчання, рішення районної, районної у місті Києві чи Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу міської чи районної у місті ради про влаштування дитини у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування»;
абзац п’ятий виключити;
доповнити абзацами дев’ятим – дванадцятим такого змісту:
«У разі подання заяви особою, зазначеною в абзацах другому – четвертому частини четвертої цієї статті, додатково подаються:
документ, що посвідчує особу заявника;
документи, що підтверджують родинні стосунки між дитиною і заявником;
документ, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування або керівника дитячого закладу, закладу охорони здоров'я або закладу соціального захисту дітей, у якому дитина перебуває на повному державному забезпеченні, та документ, що підтверджує факт зарахування дитини до даного закладу»;
 
60. 2) частину шосту статті 5 доповнити новим абзацом наступного змісту:
 
   2) частину шосту статті 5 доповнити абзацом третім такого змісту:
 
61. «Законні представники дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, посадові особи, які здійснюють заходи щодо захисту її прав, у разі необхідності підтвердження чи перевірки персональних даних про таку дитину можуть отримати відповідні відомості на підставі письмового запиту до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей, який забезпечує ведення єдиного електронного обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.»;
 
   «Законні представники дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, посадові особи, які здійснюють заходи щодо захисту прав такої дитини, у разі необхідності підтвердження чи перевірки персональних даних про дитину можуть отримати відповідні відомості на підставі письмового запиту до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань усиновлення та захисту прав дітей, який забезпечує ведення єдиного електронного обліку дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах»;
 
62. 3) у статті 11:
 
-34- Павленко Ю.О.
Підпункт третій пункту другого розділу І законопроекту доповнити новим абзацом першим такого змісту:
«до частини третьої додати другий абзац такого змісту
«Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей здійснює координацію та методологічне забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо соціального захисту внутрішньо переміщених дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також забезпечує дотримання вимог законодавства щодо встановлення опіки і піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, їх усиновлення, застосування інших передбачених законодавством форм влаштування дітей, організовує проводить роботу із соціальної підтримки внутрішньо переміщених сімей опікунів, піклувальників, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу».
Відповідно абзаци перший-одинадцятий вважати абзацами другим-дванадцятими;
 
Враховано ;  3) у статті 11:
частину третю доповнити абзацом другим такого змісту:
«Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань усиновлення та захисту прав дітей, здійснює координацію та методологічне забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо соціального захисту внутрішньо переміщених дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, а також забезпечує дотримання вимог законодавства під час встановлення опіки чи піклування над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, їх усиновлення, застосування інших передбачених законодавством форм влаштування дітей, проводить роботу з соціальної підтримки внутрішньо переміщених сімей з дітьми, над якими встановлено опіку чи піклування, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу»;
 
63. доповнити частину восьму пунктом 2-1) наступного змісту:
 
-35- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Абзац другий та третій підпункту третього пункту другого розділу І законопроекту вилучити;
 
Враховано      
64. «2-1) взяття на облік внутрішньо переміщених дітей, які прибули без супроводження батьків, інших законних представників; здійснення заходів щодо встановлення особи дитини, пошуку її батьків, тимчасового влаштування таких дітей в сім'ї родичів, патронатних вихователів, до спеціальних установ і закладів соціального захисту дітей з врахуванням потреб дитини;»;
 
      
65. пункт 12) частини восьмої викласти у такій редакції:
 
-36- Павленко Ю.О.
Пункти 12 та 12-1 частини восьмої статті 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» вкласти у такій редакції:
«виявляють із числа внутрішньо переміщених осіб сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах, надають їм соціальні послуги та здійснюють передбачені законодавством заходи у випадку виникнення загрози життю та здоров’ю дітей, втрати дітьми батьківського піклування;
здійснюють соціальний захист внутрішньо переміщених дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, дітей під опікою та забезпечують соціальне супроводження таких сімей і дітей;
здійснюють в повному обсязі повноваження органу опіки та піклування стосовно зареєстрованих на їх території внутрішньо переміщених дітей, в тому числі дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування;
приймають рішення про забезпечення функціонування внутрішньо переміщених прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які виховують дітей під опікою, що створенні рішенням районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських чи районних у містах рад тих адміністративно-територіальних одиниць, з яких здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, визначеними у цього Закону,
забезпечують житлом дитячі будинки сімейного типу, які перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, визначеними у цього Закону, (у відповідності до вимог частини 5 статті 256—6 Сімейного Кодексу)
організовує роботу з виявлення дітей, які переміщені без супроводу батьків або законних представників, здійснюють влаштування таких дітей та їх соціальний захист, забезпечує встановлення опіки і піклування над ними, їх усиновлення, влаштування у сімейні форми виховання;
здійснюють діяльність з надання статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та внесення до Централізованого банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування тих дітей, які втратили батьківське піклування на території адміністративно-територіальних одиниць тимчасово неконтрольованих Україною»;
 
Враховано частково   у частині восьмій:
пункт 12 викласти в такій редакції:
 
66. «здійснення заходів щодо підтвердження (встановлення) статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, наявності у неї підстав для усиновлення, а також заходів з усиновлення дитини, влаштування її у сім‘ї опікунів, піклувальників, патронатних вихователів, прийомні сім‘ї, дитячі будинки сімейного типу, до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей;»;
доповнити частину восьму пунктом 12-1) наступного змісту:
 
-37- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Абзаци четвертий-сьомий підпункту третього пункту другого розділу І законопроекту замінити абзацами четвертим-дванадцятим такого змісту:
у частині восьмій
пункт 12) викласти у такій редакції:
«12) виявлення із числа внутрішньо переміщених осіб сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення передбачених законодавством заходів у разі виникнення загрози життю та здоров’ю дітей, втрати дітьми батьківського піклування»;
доповнити пунктами 12-1 – 12-5 такого змісту:
«12-1) здійснення соціального захисту внутрішньо переміщених дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, сімей, в яких виховуються такі діти, соціального супроводження таких сімей і дітей;
12-2) здійснення в повному обсязі повноважень органу опіки та піклування стосовно зареєстрованих на їх території внутрішньо переміщених дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
12-3) прийняття рішень про забезпечення функціонування внутрішньо переміщених прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей з дітьми, над якими встановлено опіку чи піклування, до яких діти влаштовані згідно з рішеннями районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських чи районних у містах рад тих адміністративно-територіальних одиниць, з яких здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, визначеними у частині першій цього Закону;
12-4) надання житла дитячим будинкам сімейного типу, які вимушено або самостійно залишили своє місце проживання у зв’язку з обставинами, визначеними у частині першій цього Закону;
12-5) організацію роботи з виявлення дітей, переміщених без супроводження батьків або інших законних представників, здійснення заходів щодо встановлення особи дитини, пошуку її батьків, влаштування таких дітей у сім'ї родичів, патронатних вихователів, до закладів соціального захисту дітей з урахуванням потреб дитини»;
Відповідно абзаци восьмий-дванадцятий вважати абзацами триндцятим-сімнадцятим;
 
Враховано   «12) виявлення із числа внутрішньо переміщених осіб сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм соціальних послуг та здійснення передбачених законодавством заходів у разі виникнення загрози життю та здоров’ю дітей, втрати дітьми батьківського піклування»;
доповнити пунктами 12-1 – 12-5 такого змісту:
 
67. «12-1) створення умов для проживання та функціонування внутрішньо переміщених сімей опікунів, піклувальників, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, дитячих будинків сімейного типу, забезпечення їх тимчасовим житлом, в тому числі шляхом використання для зазначених цілей закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей, закладів соціального обслуговування;»;
 
-38- Шипко А.Ф.
Викласти запропонований пункт 12-1 статті 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» в такій редакції:
«створення умов для проживання та функціонування внутрішньо переміщених сімей опікунів, піклувальників, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, дитячих будинків сімейного типу, забезпечення їх тимчасовим житлом, в тому числі шляхом використання для зазначених цілей приміщень шкіл, шкіл-інтернатів, дитячих будинків та інших державних та комунальних закладів та установ для дітей, а також до квартир громадян, де відсутні (не прописані) мешканці, або є в наявності понаднормова площа проживання, за письмовою згодою власника в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України»;
 
Відхилено   «12-1) здійснення соціального захисту внутрішньо переміщених дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, сімей, в яких виховуються такі діти, соціального супроводження таких сімей і дітей;
12-2) здійснення в повному обсязі повноважень органу опіки та піклування стосовно зареєстрованих на їх території внутрішньо переміщених дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
12-3) прийняття рішень про забезпечення функціонування внутрішньо переміщених прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей з дітьми, над якими встановлено опіку чи піклування, до яких діти влаштовані згідно з рішеннями районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських чи районних у містах рад тих адміністративно-територіальних одиниць, з яких здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, визначеними у частині першій цього Закону;
12-4) надання житла дитячим будинкам сімейного типу, які вимушено або самостійно залишили місце проживання у зв’язку з обставинами, визначеними у частині першій цього Закону;
12-5) організацію роботи з виявлення дітей, переміщених без супроводження батьків, інших законних представників, здійснення заходів щодо встановлення особи дитини, пошуку її батьків, влаштування таких дітей у сім'ї родичів, патронатних вихователів, до закладів соціального захисту дітей з урахуванням потреб дитини»;
 
68. доповнити частину дев‘яту новими абзацами наступного змісту:
 
-39- Павленко Ю.О.
У першому абзаці частини дев’ятої статті 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» після слів «самоврядування» додати слова «їх виконавчі комітети» далі за текстом;
 
Відхилено   частину дев‘яту доповнити абзацами восьмим – дванадцятим такого змісту:
 
69. «вживають заходи щодо встановлення особи дитини, пошуку її батьків, тимчасового влаштування дитини, яка прибула буз супроводження батьків або інших законних представників в сім'ї родичів, патронатних вихователів, до спеціальних установ і закладів соціального захисту дітей з врахуванням потреб дитини;
 
-40- Павленко Ю.О.
Абзаци дев’ятий-одинадцятий підпункту третього пункту другого розділу І законопроекту замінити абзацами дев’ятим-сімнадцятим такого змісту:
«здійснюють заходи щодо встановлення особи дитини, пошуку її батьків, тимчасового влаштування дитини, яка прибула без супроводження батьків або інших законних представників;
виявляють із числа внутрішньо переміщених осіб сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах, надають їм соціальні послуги та здійснюють передбачені законодавством заходи у випадку виникнення загрози життю та здоров’ю дітей, втрати дітьми батьківського піклування;
здійснюють соціальний захист внутрішньо переміщених дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, дітей під опікою та забезпечують соціальне супроводження таких сімей і дітей;
здійснюють в повному обсязі повноваження органу опіки та піклування стосовно зареєстрованих на їх території внутрішньо переміщених дітей, в тому числі органів опіки та піклування, які тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції,
приймають рішення про забезпечення функціонування внутрішньо переміщених прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей з дітьми над якими встановлена опіка чи піклування, згідно з рішенням районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських чи районних у містах рад тих адміністративно-територіальних одиниць, з яких здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, визначеними у цього Закону,
забезпечують житлом дитячі будинки сімейного типу, які перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, визначеними у цього Закону, (у відповідності до вимог частини 5 статті 256—6 Сімейного Кодексу)
організовує роботу з виявлення дітей, які переміщені без супроводу батьків або інших законних представників, здійснюють влаштування таких дітей та їх соціальний захист, забезпечує встановлення опіки і піклування над ними, їх усиновлення, влаштування у сімейні форми виховання;
 
Враховано частково      
70. здійснюють заходи щодо підтвердження (встановлення) статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, наявності у неї підстав для усиновлення, а також заходів з усиновлення дитини, влаштування її у сім‘ї опікунів, піклувальників, патронатних вихователів, прийомні сім‘ї, дитячі будинки сімейного типу, до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей;
створюють умови для проживання та функціонування внутрішньо переміщених сімей опікунів, піклувальників, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, дитячих будинків сімейного типу, забезпечення їх тимчасовим житлом, в тому числі шляхом використання для зазначених цілей закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установ і закладів соціального захисту для дітей, закладів соціального обслуговування.».
 
-41- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Абзаци дев’ятий-дванадцятий замінити абзацами дев’ятим-тринадцятими такого змісту:
«забезпечують соціальний захист внутрішньо переміщених дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, сімей, в яких виховуються такі діти, соціальне супроводження таких сімей і дітей;
здійснюють у повному обсязі повноваження органу опіки та піклування стосовно зареєстрованих на їх території внутрішньо переміщених дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
приймають рішення про забезпечення функціонування внутрішньо переміщених прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які виховують дітей під опікою чи піклуванням, створених згідно з рішенням районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських чи районних у містах рад тих адміністративно-територіальних одиниць, з яких здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, визначеними у цього Закону;
забезпечують надання житла дитячим будинкам сімейного типу, які вимушено або самостійно залишили своє місце проживання у зв’язку з обставинами, визначеними у частині першій цього Закону;
організовують роботу з виявлення дітей, переміщених без супроводження батьків або законних представників, здійснюють заходи щодо встановлення особи дитини, пошуку її батьків, влаштування таких дітей у сім'ї родичів, патронатних вихователів, до закладів соціального захисту дітей з урахуванням потреб дитини»;
 
Враховано   «забезпечують соціальний захист внутрішньо переміщених дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, сімей, в яких виховуються такі діти, соціальне супроводження таких сімей і дітей;
здійснюють у повному обсязі повноваження органу опіки та піклування стосовно зареєстрованих на їх території внутрішньо переміщених дітей, у тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
приймають рішення про забезпечення функціонування внутрішньо переміщених прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей з дітьми, над якими встановлено опіку чи піклування, до яких діти влаштовані згідно з рішеннями районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських чи районних у містах рад тих адміністративно-територіальних одиниць, з яких здійснюється внутрішнє переміщення у зв’язку з обставинами, визначеними у частині першій у цього Закону;
забезпечують надання житла дитячим будинкам сімейного типу, які вимушено або самостійно залишили місце проживання у зв’язку з обставинами, визначеними у частині першій цього Закону;
організовують роботу з виявлення дітей, переміщених без супроводження батьків, інших законних представників, здійснюють заходи щодо встановлення особи дитини, пошуку її батьків, влаштування таких дітей у сім'ї родичів, патронатних вихователів, до закладів соціального захисту дітей з урахуванням потреб дитини».
 
71. 4) доповнити статтею 11-1 наступного змісту:
 
-42- Павленко Ю.О.
Підпункт четвертий пункту другого розділу І законопроекту вилучити;
 
Враховано      
72. «Стаття 11-1 Здійснення повноважень органів опіки та піклування
 
      
73. Функції органів опіки та піклування, які тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження у зв'язку з проведенням антитерористичної операції, щодо провадження діяльності, пов’язаної із захистом прав внутрішньо переміщених дітей, реалізації ними права на сімейне виховання покладаються на органи опіки та піклування за місцем фактичного перебування таких дітей.
 
      
74. Рішення про влаштування дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, до сімейних форми виховання приймається за наявності свідоцтва про народження дитини; висновку про стан її здоров’я; документів, що підтверджують правовий статус дитини, а у разі відсутності таких документів – дублікату обліково-статистичної картки дитини, виведеного з електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, засвідченого в установленому порядку центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей.»
 
      
75. 3. У Сімейному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21-22, ст.135):
 
   1. Главу 20 Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21-22, ст. 135) викласти в такій редакції:
 
76. 1)текст статті 252 викласти у такій редакції:
 
-43- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Пункт третій розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«3. Текст глави 20 Сімейного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21-22, ст.135) викласти у такій редакції:
Глава 20
Патронат над дитиною
Стаття 252. Патронат над дитиною
1. Патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.
2. Сім’я патронатного вихователя – це сім’я, в якій за наявності згоди всіх її членів повнолітня особа, яка пройшла спеціальний курс підготовки, виконує обов’язки патронатного вихователя на професійній основі.
3. Патронатний вихователь – це особа, яка за участю членів сім’ї надає послуги з догляду, виховання та реабілітації дитини у своїй сім’ї.
4. Патронатним вихователем не можуть бути особи, зазначені у статті 212 цього Кодексу.
5. До сім‘ї патронатного вихователя можуть бути одночасно влаштовані тільки діти, які є між собою рідними братами та сестрами, або діти, які виховувалися в одній сім‘ї.
6. Термін перебування дитини в сім‘ї патронатного вихователя встановлюється органом опіки та піклування і не може перевищувати трьох місяців.
У разі наявності обставин, що обґрунтовують необхідність і доцільність перебування дитини в сім‘ї патронатного вихователя понад зазначений термін, орган опіки та піклування може його продовжити.
Продовжений термін перебування дитини в сім‘ї патронатного вихователя не може перевищувати шість місяців.
7. Порядок створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя затверджується Кабінетом Міністрів України.
Стаття 253. Договір про патронат над дитиною
1. За договором про патронат над дитиною орган опіки та піклування влаштовує дитину, яка перебуває у складних життєвих обставинах, в сім’ю патронатного вихователя.
Договір про патронат над дитиною укладається в письмовій формі.
Типовій договір про патронат над дитиною затверджується Кабінетом Міністрів України.
2. Договір про патронат над дитиною припиняється у разі прийняття органом опіки та піклування рішення про повернення дитини до її батьків, інших законних представників, влаштування її на виховання в сім’ю громадян або до дитячого закладу, до закладу охорони здоров’я, навчального або іншого закладу, а також у разі досягнення дитиною повноліття, смерті дитини чи патронатного вихователя.
3. Договір про патронат над дитиною може бути розірваний за згодою сторін або за рішенням органу опіки та піклування, суду у разі невиконання патронатним вихователем своїх обов'язків за договором.
Стаття 254. Права дитини, яка влаштовується в сім’ю патронатного вихователя
1. Для влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.
2. Влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя здійснюється за письмовою згодою її батьків, інших законних представників. У разі якщо мати чи батько дитини є неповнолітніми, крім їхньої згоди на влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя, потрібна згода їхніх батьків.
3. Влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя здійснюється без згоди батьків, , інших законних представників у разі відібрання у них дитини, відсутності відомостей про їх місце перебування, а також за наявності безпосередньої загрози життю чи здоров’ю дитини.
4. На період перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя за нею зберігається право на аліменти, пенсію, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника, які вони мали до влаштування в сім'ю патронатного вихователя.
5. Дитина, влаштована у сім’ю патронатного вихователя, має право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами.
6. Дитина, влаштована в сім’ю патронатного вихователя, має інші права, визначені законодавством.
Стаття 255. Обов'язки патронатного вихователя
1. Патронатний вихователь зобов'язаний:
1) забезпечити дитину житлом, одягом, харчуванням тощо;
2) створити дитині умови для навчання, фізичного та духовного розвитку;
3) співпрацювати з батьками, іншими законними представниками дитини задля подолання складних життєвих обставин у межах та у спосіб, визначені органом опіку та піклування.
4) забезпечити надання чи доступ до послуг, визначених договором про патронат над дитиною;
5) сприяти контактам дитини з батьками, іншими законними представниками, родичами, крім випадків, коли батьки позбавлені батьківських прав або в судовому порядку обмежені у праві спілкування з дитиною.
Стаття 256. Оплата послуг із здійснення патронату над дитиною
1. Оплата послуг патронатного вихователя та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів у розмірі та порядку, визначених Кабінетом Міністрів України.
2. При влаштуванні дитини в сім’ю патронатного вихователя її батьки не звільняються від обов’язку щодо утримання дитини».
 
Враховано   «Глава 20
Патронат над дитиною
 
77. «1. За договором про патронат орган опіки та піклування може влаштовувати до сімей патронатних вихователів дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах»;
 
-44- Ленський О.О.
У розділі І у частини третій у пункті 1 абзац другий доповнити новим реченням такого змісту:
«Договір про патронат укладається у письмовій формі»;
 
Враховано      
    -45- Левченко Ю.В.
Підпункт 1 пункту 3 розділу 1 законопроекту викласти у наступній редакції:
«1)»текст статті 252 викласти у такій редакції:
«1. За договором про патронат сім’я патронатного вихователя зобов’язується перед органом опіки та піклування забезпечити тимчасовий догляд та виховання дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах, на період подолання таких обставин та/або на період прийняття рішення про набуття дитиною статусу сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, та визначення форми її подальшого влаштування.
Договір про патронат укладається в письмовій формі»;
 
Враховано частково    
    -46- Шипко А.Ф.
Замінити у запропонованій редакції статті 252 Сімейного кодексу України слово «влаштовує» на слово «передає»;
 
Відхилено    
    -47- Гуляєв В.О.
Статтю 252 Сімейного кодексу України доповнити частинами наступного змісту:
«Підставою для встановлення патронату є рішення органу опіки та піклування за місцем перебування (проживання) дитини або особи з числа дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування, та відповідний договір.
Договір про патронатне виховання укладається між уповноваженим органом опіки та піклування та патронатним вихователем.
Договір про патронатне виховання повинен передбачати умови утримання, виховання та освіти дитини, заходи по захисту його прав, перелік документів, переданих патронатному вихователю, права та обов’язки сторін, порядок та умови розірвання договору, термін договору, розмір коштів, що виплачуються на утримання дитини, порядок здійснення контролю, відповідальність та інші умови»;
 
Відхилено    
78. 2)доповнити статтею 252-1 такого змісту:
 
      
79. «Стаття 252-1. Патронат над дітьми
 
   Стаття 252. Патронат над дитиною
 
80. 1. Патронат над дітьми – тимчасовий догляд та виховання дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, батьками або особами, що їх замінюють, складних життєвих обставин; та/або на період прийняття рішення про набуття дитиною статусу сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, та визначення форми її подальшого влаштування.
 
-48- Гуляєв В.О.
Статтю 252-1 Сімейного кодексу України «Патронат над дітьми» доповнити новою частиною такого змісту:
«Основними завданнями патронату є:
- захист прав та інтересів дітей, які залишились без піклування батьків, а також осіб з числа дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків;
- реалізація прав дітей, які залишились без піклування батьків, жити і виховуватися у сім’ї;
- адаптація дітей, які залишились без піклування батьків, а також осіб з числа дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків;
- профілактика соціального сирітства.
Патронатне виховання встановлюється у разі, якщо не можуть бути застосовані інші форми влаштування дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків, (усиновлення, опіка, піклування, прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу)»;
 
Відхилено   1. Патронат над дитиною – це тимчасовий догляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї патронатного вихователя на період подолання дитиною, її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обставин.
 
    -49- Павленко Ю.О.
У абзаці третьому підпункту другого пункту третього розділу І законопроекту після слів «дитиною, батьками» виключити слова «або особами, що їх замінюють», після слів «складних життєвих обставин» поставити крапку і завершити речення;
 
Відхилено    
    -50- Геращенко І.В.
Підпункт другий пункту третього розділу І законопроекту доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«У сім’ї патронатного вихователя одночасно не можуть перебувати діти, які не є між собою братами та сестрами».
Відповідно, абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;
 
Враховано    
81. 2. Сім’я патронатного вихователя - сім’я, де за наявністю згоди та підтримки всіх її членів, повнолітня особа виконує обов’язки патронатного вихователя на професійній основі.
 
-51- Гуляєв В.О.
У статті 252-1 Сімейного кодексу України пункт 2 доповнити наступним реченням:
«У сім’ю патронатного вихователя на виховання може бути передано не більше трьох дітей. Дане обмеження не застосовується у разі передачі на патронатне виховання дітей, які є близькими родичами»;
 
Відхилено   2. Сім’я патронатного вихователя – це сім’я, в якій за згоди всіх її членів повнолітня особа, яка пройшла спеціальний курс підготовки, виконує обов’язки патронатного вихователя на професійній основі.
3. Патронатний вихователь – це особа, яка за участю членів сім’ї надає послуги з догляду, виховання та реабілітації дитини у своїй сім’ї.
 
    -52- Шипко А.Ф.
Вилучити в пункті 2 статті 252-1 Сімейного кодексу України словосполучення «на професійній основі»;
 
Відхилено    
82. Патронатним вихователем не можуть бути особи, які зазначені у ст. 212 даного Кодексу.
 
   4. Патронатним вихователем не можуть бути особи, зазначені у статті 212 цього Кодексу.
5. До сім‘ї патронатного вихователя можуть бути одночасно влаштовані тільки діти, які є між собою рідними братами та сестрами, або діти, які виховувалися в одній сім‘ї.
6. Термін перебування дитини в сім‘ї патронатного вихователя встановлюється органом опіки та піклування і не може перевищувати трьох місяців.
У разі наявності обставин, що обґрунтовують необхідність і доцільність перебування дитини в сім‘ї патронатного вихователя понад зазначений термін, орган опіки та піклування може його продовжити.
Загальний термін перебування дитини в сім‘ї патронатного вихователя не може перевищувати шість місяців.
 
83. 3. Порядок організації діяльності сімей патронатних вихователів, встановлення патронату над дітьми, влаштування, перебування дитини/дітей в сім’ї патронатного вихователя здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;
 
-53- Павленко Ю.О.
Абзац шостий підпункту другого пункту третього розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«3.Порядок встановлення патронату над дітьми, влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя визначається Кабінетом Міністрів України»;
 
Враховано   7. Порядок створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя затверджується Кабінетом Міністрів України.
Стаття 253. Договір про патронат над дитиною
1. За договором про патронат над дитиною орган опіки та піклування влаштовує дитину, яка перебуває у складних життєвих обставинах, в сім’ю патронатного вихователя.
Договір про патронат над дитиною укладається в письмовій формі.
Типовій договір про патронат над дитиною затверджується Кабінетом Міністрів України.
2. Договір про патронат над дитиною припиняється у разі прийняття органом опіки та піклування рішення про повернення дитини до її батьків, інших законних представників, її усиновлення, встановлення над нею опіки чи піклування, влаштування її на виховання в сім’ю громадян (прийомну сім’ю чи дитячий будинок сімейного типу) або до дитячого закладу, закладу охорони здоров’я, навчального або іншого закладу, а також у разі досягнення дитиною повноліття, смерті дитини чи патронатного вихователя.
3. Договір про патронат над дитиною може бути розірваний за згодою сторін або за рішенням органу опіки та піклування, суду у разі невиконання патронатним вихователем своїх обов'язків за договором.
 
84. 3) статтю 253 викласти у такій редакції:
 
-54- Левченко Ю.В.
Доповнити статтю 253 Сімейного кодексу Україну частиною третьою такого змісту:
«3. Дитина, влаштована у сім’ю патронатного вихователя, має інші права, визначені законодавством»;
 
Враховано      
85. «Стаття 253. Права дитини, яка влаштовується у сім’ю патронатного вихователя
 
-55- Гуляєв В.О.
Статтю 253 пункт 1 доповнити наступним реченням:
«Дитина, яка досягла десяти років, може бути передана на патронатна виховання, тільки за її згодою»;
 
Відхилено   Стаття 254. Права дитини, яка влаштовується в сім’ю патронатного вихователя
 
86. 1. Для влаштування дитини у сім'ю патронатного вихователя потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.
 
-56- Веселова Н.В.
Доповнити частиною 3 статтю 253 такого змісту:
«Дитина має й інші права, визначені законодавством»;
 
Враховано   1. Для влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити.
 
87. 2. Дитина, влаштована у сім’ю патронатного вихователя, має право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, крім випадків, коли це може завдати шкоду її життю, здоров’ю, розвитку»;
 
-57- Павленко Ю.О.
Абзац четвертий підпункту третього пункту третього розділу І законопроекту вилучити, як такий, що суперечить статті. 151 Сімейного Кодексу;
 
Враховано частково   2. Влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя здійснюється за письмовою згодою її батьків, інших законних представників. У разі якщо мати чи батько дитини є неповнолітніми, крім їхньої згоди на влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя потрібна згода їхніх батьків.
3. Влаштування дитини в сім'ю патронатного вихователя здійснюється без згоди батьків, інших законних представників у разі відібрання у них дитини, відсутності відомостей про їх місце перебування, а також за наявності безпосередньої загрози життю чи здоров’ю дитини.
4. На період перебування дитини в сім'ї патронатного вихователя за нею зберігається право на аліменти, пенсію, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника, які вона мала до влаштування в сім'ю патронатного вихователя.
5. Дитина, влаштована у сім’ю патронатного вихователя, має право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами.
6. Дитина, влаштована в сім’ю патронатного вихователя, має інші права, визначені законодавством.
Стаття 255. Обов'язки патронатного вихователя
1. Патронатний вихователь зобов'язаний:
1) забезпечити дитину житлом, одягом, харчуванням тощо;
2) створити дитині умови для навчання, фізичного та духовного розвитку;
3) співпрацювати з батьками, іншими законними представниками дитини задля подолання складних життєвих обставин у межах та у спосіб, визначені органом опіки та піклування;
4) забезпечити надання чи доступ до послуг, визначених договором про патронат над дитиною;
5) сприяти контактам дитини з батьками, іншими законними представниками, родичами, крім випадків, коли батьки позбавлені батьківських прав або в судовому порядку обмежені у праві спілкування з дитиною.
 
88. 4)текст статті 254 викласти у такій редакції:
 
-58- Левченко Ю.В.
Підпункт 4 пункту 3 розділу 1 законопроекту викласти у наступній редакції:
«4)текст статті 254 викласти у такій редакції:
«1. Оплата за договором про патронат патронатному вихователю та виплата державної соціальної допомоги на утримання дитини/дітей у сім’ї патронатного вихователя здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.»;
 
Враховано частково      
89. «1. Оплата праці патронатного вихователя та виплата державної соціальної допомоги на утримання дитини/дітей у сім’ї патронатного вихователя здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України»;
 
-59- Павленко Ю.О.
Статтю 254 Сімейного кодексу України виключити, оскільки Бюджетний кодекс України не утримує таку норму, класифікатор професій також;
 
Відхилено   Стаття 256. Оплата послуг із здійснення патронату над дитиною
1. Оплата послуг патронатного вихователя та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів у розмірі та порядку, визначених Кабінетом Міністрів України.
2. При влаштуванні дитини в сім’ю патронатного вихователя її батьки не звільняються від обов’язку щодо утримання дитини».
 
90. 5)пункт 3 частини першої статті 255 викласти у такій редакції:
 
      
91. «3) захищати дитину, її права та її інтереси відповідно до чинного законодавства»;
 
      
92. 6)текст статті 256 викласти у такій редакції:
 
      
93. « 1. Договір про патронат над дитиною припиняється у разі прийняття органом опіки та піклування рішення про повернення дитини до її батьків, осіб, які їх замінюють; влаштування дитини іншим дозволеним законодавством чином в одну із форм виховання; при досягненні дитиною повноліття; смерті дитини або патронатного вихователя.
 
-60- Павленко Ю.О.
Абзац перший частини першої статті 256 Сімейного кодексу України викласти у такій редакції:
«1. Договір про патронат над дитиною припиняється у разі прийняття органом опіки та піклування рішення про повернення дитини до її батьків; при досягненні дитиною повноліття; смерті дитини або патронатного вихователя».
Абзац другий виключити.
 
Враховано частково      
    -61- Шипко А.Ф.
Доповнити у частині першій статті 256 Сімейного кодексу України словосполучення «при досягненні дитиною повноліття» словами «та/або закінчення навчання за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, але не довше ніж до досягнення ними 23 років»;
 
Відхилено    
94. До передачі дитини батькам, особам, які їх замінюють, чи усиновлювачам, опікунам, прийомним батькам, батькам вихователям, представнику навчального закладу, закладу охорони здоров'я або соціального захисту патронатний вихователь продовжує піклуватися про дитину.
 
      
95. 2. Договір про патронат над дитиною може бути розірваний за згодою сторін або за рішенням суду в разі невиконання патронатним вихователем своїх обов'язків за договором».
 
      
96. 4. У Житловому кодексі Української РСР (Відомості Верховної Ради УРСР, 1983 р., додаток до № 28, ст.573):
 
-62- Павленко Ю.О.
Пункт четвертий розділу І законопроекту вилучити;
 
Враховано      
97. 1) у статті 46-1:
 
      
98. назву доповнити словами «та сімей патронатних вихователів»;
 
      
99. після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
      
100. «При винесенні в установленому порядку рішення про створення сім’ї патронатного вихователя, особам, які призначені патронатними вихователями, для спільного проживання з дітьми, влаштованими до їх сім’ї, може надаватися поза чергою жилий будинок або квартира на період виконання ними обов’язків патронатного вихователя за нормою, що встановлюється Кабінетом Міністрів України».
 
-63- Ленський О.О.
У частині четвертій у пункті 1 у абзаці четвертому слово «створення» замінити на «реєстрацію».
 
Відхилено      
    -64- Шипко А.Ф.
Замінити у частині другої статті 46-1 Житловому кодексі Української РСР словосполучення «може надаватися» на слово «надається»;
 
Відхилено    
101. У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
 
      
102. 5. У Законі України «Про соціальні послуги» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 45, ст. 358; 2013 р., №3, ст.22, №41, ст.549):
 
   5. Частину третю статті 5 Закону України «Про соціальні послуги» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 45, ст. 358; 2013 р., № 3, ст. 22) після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
103. 1) частину третю статті 5 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-65- Павленко Ю.О.
Підпункт перший пункту п’ятого розділу І законопроекту вилучити;
 
Відхилено      
104. «у сім’ях громадян, які відповідно до договору надають послуги щодо догляду та виховання дитини (прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, сім’ї патронатних вихователів)».
 
-66- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Другий абзац підпункту першого пункту п’ятого розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«за місцем проживання (перебування) дитини у сім’ях громадян, які відповідно до договору надають послуги щодо утримання та виховання дитини (прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, сім’ї патронатних вихователів)»;
 
Враховано   «за місцем проживання (перебування) дитини у сім’ях громадян, які відповідно до договору надають послуги щодо утримання та виховання дитини (прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, сім’ї патронатних вихователів)».
 
105. У зв’язку з цим абзаци сьомий та восьмий вважати відповідно абзацами восьмим та дев’ятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци третій – восьмий вважати відповідно абзацами четвертим – дев’ятим.
 
106. 2) абзац четвертий частини п’ятої статті 7 викласти у такій редакції:
 
-67- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Підпункт другий пункту п’ятого розділу І законопроекту виключити
 
Враховано      
107. «дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв'язку з інвалідністю, хворобою, сирітством, безпритульністю, малозабезпеченістю, наслідками тимчасової окупації, воєнних дій та збройних конфліктів, залученням до найгірших форм дитячої праці, конфліктами і жорстоким ставленням у сім'ї, ухилянням батьків, від виконання батьківських обов’язків, або інших обставин, що негативно впливають або можуть вплинути на їхнє життя, здоров’я та розвиток.».
 
-68- Павленко Ю.О.
Підпункт другий пункту п’ятого розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«абзац четвертий частини п’ятої статті 7 вилучити»;
 
Враховано частково      
108. 6. У Законі України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190; 2006 р., №12, ст.104; 2011 р., №44, ст.461; із змінами, внесеними Законом України від 17 вересня 2013 року № 563-VІІ):
 
   3. У Законі України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст. 190 із наступними змінами):
 
109. 1) у пункті 6 частини першої статті 13 та у пункті 9 статті 16 слово «неповнолітніх» замінити словом «дітей»;
 
   1) у пункті 6 частини першої статті 13 і пункті 9 статті 16 слово «неповнолітніх» замінити словом «дітей»;
 
110. 2) у статті 23:
 
   2) у частині першій статті 23:
 
111. пункт 3 викласти у такій редакції:
 
   пункт 3 викласти в такій редакції:
 
112. «3) розробляє і забезпечує виконання комплексних програм поліпшення обслуговування соціально незахищених громадян, громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, сприяє розвитку послуг у відповідності до їх потреб»;
 
-69- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
У абзаці третьому підпункту другого пункту шостого розділу І законопроекту слова «громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах», замінити словами «осіб та сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах»;
 
Враховано   «3) розробляє і забезпечує виконання комплексних програм поліпшення обслуговування соціально незахищених громадян, осіб та сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, сприяє розвитку послуг відповідно до потреб зазначених категорій громадян»;
 
113. доповнити пунктом 11 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 11 такого змісту:
 
114. «11) здійснює згідно з законодавством комплекс заходів з надання допомоги громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах; утримання і виховання дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах і тимчасово не проживають зі своїми батьками, у разі потреби встановлюють патронат над дітьми».
 
-70- Павленко Ю.О.
«У абзаці п’ятому підпункту другого пункту шостого розділу І законопроекту після слів «перебувають у складних життєвих обставинах» поставити крапку»;
 
Враховано   «11) здійснює згідно із законодавством комплекс заходів з надання допомоги особам та сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, утримання і виховання дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах».
 
    -71- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
У абзаці п’ятому підпункту другого пункту шостого розділу І законопроекту слова «громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах», замінити словами «особам та сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах»;
 
Враховано    
115. 7. Абзац десятий статті 1 Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (Відомості Верховної Ради України, 2008р., №45, ст.313; 2009р., №41, ст.597)після слів «діти, які перебувають на диспансерному обліку» доповнити словами «та інші діти, які перебувають у складних життєвих обставинах».
 
-72- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Пункт сьомий Розділу І законопроекту виключити
 
Враховано      
116. 8. Пункт 2 частини першої статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (Відомості Верховної Ради України, 2011р., № 51, ст.577)викласти у такій редакції:
 
   6. Пункт 2 частини першої статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 51,
ст. 577) викласти в такій редакції:
 
117. «2) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, - на всі види правових послуг, передбачених частиною другою статті 13 цього Закону».
 
-73- Павленко Ю.О.
У абзаці другому пункту восьмого розділу І законопроекту після слів «перебувають у складних життєвих обставинах» додати «діти-жертви воєнних дій чи збройного конфлікту» далі за текстом;
 
Враховано   «2) діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, - на всі види правових послуг, передбачені частиною другою статті 13 цього Закону».
 
118. 9. Пункт "б" частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997р., № 24, ст.170; 2003р., №45, ст.360; 2006р., №12, ст.104; 2013р., №15, ст.97, №24, ст.243; із змінами внесеними законами України від 16 жовтня 2012 року №5461-VІ, від 2 липня 2013 року №379-VІІ та від 17 вересня 2013 року №563 - VІІ) доповнити підпунктом 2-1 такого змісту:
 
   2. Пункт "б" частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24,
ст. 170 із наступними змінами) доповнити підпунктом 2-1 такого змісту:
 
119. «2-1) вирішення відповідно до законодавства питань надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; догляд та виховання дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах і тимчасово не проживають з батьками чи особами, що їх замінюють, у сім’ях патронатних вихователів».
 
-74- Павленко Ю.О.
У абзаці другому пункту дев’ятого розділу І законопроекту після слів «перебувають у складних життєвих обставинах» поставити крапку;
 
Враховано   «2-1) вирішення відповідно до законодавства питань надання соціальних послуг особам та сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, забезпечення утримання та виховання дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах».
8. У абзаці третьому статті 1 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 6, ст.147 із наступними змінами) слова «ухиленням від сплати аліментів та» виключити, а після слів «від яких відмовилися батьки» доповнити словами «діти, батьки яких не виконують своїх батьківських обов’язків з причин, які неможливо з’ясувати у зв’язку з перебуванням батьків на тимчасово окупованій території України або в зоні проведення антитерористичної операції».
 
    -75- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Абзац другий пункту дев’ятого розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«2-1) вирішення відповідно до законодавства питань надання соціальних послуг особам та сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, забезпечення догляду та виховання дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах».
 
Враховано    
    -76- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Розділ І законопроекту доповнити підпунктом десятим такого змісту:
«10. У абзаці третьому статті 1 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 6, ст.147 із наступними змінами) слова «ухиленням від сплати аліментів та» виключити, а після слів «від яких відмовилися батьки» доповнити словами «діти, батьки яких не виконують своїх батьківських обов’язків з причин, які неможливо з’ясувати у зв’язку з перебуванням батьків на тимчасово окупованій території України або в зоні проведення антитерористичної операції».
 
Враховано    
120. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
121. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
122. 2. Кабінету Міністрів України:
у двомісячний строк привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

-77- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Замінити пункт 2 розділу ІІ законопроекту пунктами 2-4 такого змісту:
«2. Установити, що з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2018 року запроваджується експеримент із впровадження патронату над дитиною.
3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв’язку із здійсненням в рамках експерименту видатків на оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
забезпечити проведення детального аналізу відповідності закладів соціального захисту дітей, шкіл-інтернатів найкращим інтересам дитини з метою подальшого впорядкування мережі.
4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування:
здійснити заходи щодо запровадження протягом 2016-2018 років патронату над дитиною в рамках експерименту та скорочення у зв’язку з цим мережі притулків для дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, шкіл-інтернатів;
передбачати у відповідних бюджетах кошти на оплату послуг зі здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя.
 
Враховано   2. Установити, що з 1 січня 2016 року до 31 грудня 2018 року запроваджується експеримент із здійснення патронату над дитиною.
3. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до Бюджетного кодексу України у зв’язку із здійсненням в рамках експерименту видатків на оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і приведення міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
забезпечити проведення детального аналізу відповідності закладів соціального захисту дітей, шкіл-інтернатів найкращим інтересам дитини з метою подальшого впорядкування мережі.
4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування:
здійснити заходи щодо запровадження протягом
2016-2018 років патронату над дитиною в рамках експерименту та скорочення у зв’язку з цим мережі притулків для дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, шкіл-інтернатів;
передбачати у відповідних бюджетах кошти на оплату послуг зі здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя.