Кількість абзаців - 469 Таблиця поправок


Про Державне бюро розслідувань (Повторне друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
      
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про Державне бюро розслідувань
 
   Про Державне бюро розслідувань
 
3. Цей Закон визначає правові основи організації та діяльності Державного бюро розслідувань, головним завданням якого є запобігання і протидія злочинам як найбільш небезпечним кримінальним правопорушенням.
 
-1- Кожем'якін А.А.
Преамбулу законопроекту викласти в такій редакції: «Цей Закон визначає правові основи організації та діяльності Державного бюро розслідувань».
Обгрунтування: За загальними правилами законотворчої техніки у вступній частині закону визначається мета і мотиви його прийняття, без окреслення правових питань. Тому вказівка тут на завдання Державного бюро розслідувань є зайвою.
 
Враховано   Цей Закон визначає правові основи організації та діяльності Державного бюро розслідувань.
 
4. РОЗДІЛ І
 
   РОЗДІЛ І
 
5. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
6. Стаття 1. Державне бюро розслідувань
 
   Стаття 1. Державне бюро розслідувань
 
7. 1. Державне бюро розслідувань є центральним органом виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів, віднесених до його компетенції.
 
-2- Луценко Ю.В.
Статтю 1 викласти у такій редакції:
«Стаття 1 . Державне бюро розслідувань.
1. Державне бюро розслідувань є державним правоохоронним органом спеціального призначення, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції.
2. Державне бюро розслідувань утворюється Президентом України відповідно до цього та інших законів України».
 
Відхилено , оскільки на Комітеті було прийнято рішення, що ДБР має бути в системі центральних органів виконавчої влади, в іншому випадку це буде не конституційний орган. У рішенні від 10 квітня 2003 року № 7 – рп/2003 Конституційний Суд України зазначив, що відповідно до Конституції України повноваження президента України вичерпно визначені Конституцією України, а це унеможливлює прийняття законів, які б встановили інші його повноваження (пункт 2 мотивувальної частини) Крім того, надання ДБР статусу державного правоохоронного органу спеціального призначення не узгоджується з рядом положень законопроекту щодо спрямування його діяльності Кабінетом Міністрів України. Також ця пропозиція не узгоджується з концепцією проекту в частині ролі Кабміну як вищого органу у системі органів виконавчої влади у діяльності ДБР (реалізація такої пропозиції «зламає проект як структурно, так і редакційно).  1. Державне бюро розслідувань є центральним органом виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції.
 
    -3- Паламарчук М.П.
У статті 1 слова «центральним органом виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів, віднесених до його компетенції.» замінити словами «державним правоохоронним органом на який покладається попередження, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції.»
 
Відхилено , ця поправка перегукується з поправкою №2, яка відхилена (ДБР не може бути державним правоохоронним органом, в іншому випадку він буде неконституційним)   
    -4- Кожем'якін А.А.
У частині першій статті 1 після слів розкриття доповнити словами «та розслідування».
Обгрунтування. З огляду на завдання які поставленні перед ДБР, а також для того, щоб прояснити його основну роль.
 
Враховано    
8. 2. Питання діяльності Державного бюро розслідувань у Кабінеті Міністрів України представляє Директор Державного бюро розслідувань.
 
-5- Кожем'якін А.А.
Частину другу статті 1 пропонується виключити.
Обгрунтування: Оскільки представницька діяльність директора Державного бюро розслідувань регулюється статтею 12.
 
Враховано      
    -6- Луценко Ю.В.
У тексті проекту слова «Міністерство внутрішніх справ України» у відповідному відмінку замінити словами «Національна поліція України» у відповідному відмінку.
Назву та зміст статті 1 викласти у такій редакції:
«Стаття 1. Державне бюро розслідувань
1. Державне бюро розслідувань є державним правоохоронним органом, спеціального призначеним для захисту національної безпеки України у сферах гарантування конституційних прав та свобод людини, державної безпеки, правоохоронної діяльності, боротьби з організованою злочинністю та корупцією, порядку несення військової служби.
З цією метою Державне бюро розслідувань здійснює оперативно-розшукову та процесуальну діяльність щодо виявлення, запобігання, припинення та розслідування кримінальних правопорушень, які створюють небезпеку життєво важливим інтересам України».
 
Враховано частково , у частині заміни у тексі проекту слів «Міністерство внутрішніх справ України» у відповідних відмінках словами «Національна поліція України» В іншій частині 2 азначена редакція змінює статус ДБР з центрального органу виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність на державний правоохоронний орган спеціального призначення.   
9. Стаття 2. Правові засади діяльності Державного бюро розслідувань
 
-7- Луценко Ю.В.
Статтю 2 викласти у такій редакції:
«Стаття 2. Правові засади діяльності Державного бюро розслідувань
1. Державне бюро розслідувань у своїй діяльності керується Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Конституцією України, Кримінальним процесуальним кодексом України, іншими міжнародними договорами України, цим та іншими законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами».
 
Враховано частково , у частині доповнення ч. 1 ст. 2 словами «міжнародними договорами»  Стаття 2. Правові засади діяльності Державного бюро розслідувань
 
10. 1. Державне бюро розслідувань у своїй діяльності керується Конституцією України, Кримінальним процесуальним кодексом України, цим й іншими законами України та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими на їх основі.
 
-8- Кожем'якін А.А.
Частину першу статті 2 викласти в такій редакції:
«1. Державне бюро розслідувань у своїй діяльності керується Конституцією України, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цим та іншими законами України, а також іншими нормативно-правовими актами, прийнятими на їх основі.
 
Враховано   1. Державне бюро розслідувань у своїй діяльності керується Конституцією України, міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, цим та іншими законами України, а також іншими нормативно-правовими актами, прийнятими на їх основі.
 
11. 2. Закон України "Про центральні органи виконавчої влади" та інші нормативно-правові акти, що регулюють діяльність органів виконавчої влади, застосовуються до Державного бюро розслідувань в частині, що не суперечить положенням цього Закону.
 
-9- Луценко Ю.В.
Назву та зміст статті 2 викласти у такій редакції:
«Стаття 2. Правова основа діяльності Державного бюро розслідувань
1. Державне бюро розслідувань у своїй діяльності керується Конституцією України, Кримінальним процесуальним кодексом України, Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», міжнародними договорами України, цим та іншими законами України, а також іншими нормативно-правовими актами, прийнятими на їх основі»
 
Відхилено , оскільки пропонована редакція «виводить» ДБР з під статусу центрального органу виконавчої влади  2. Дія Закону України "Про центральні органи виконавчої влади" та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність органів виконавчої влади, поширюється на Державне бюро розслідувань у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
12. Стаття 3. Основні засади організації та діяльності Державного бюро розслідувань
 
   Стаття 3. Основні засади організації та діяльності Державного бюро розслідувань
 
13. Державне бюро розслідувань організовується і діє на засадах:
 
   1. Державне бюро розслідувань організовується і діє на засадах:
 
14. - верховенства права, відповідно до якого людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю, а права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави;
 
-10- Луценко Ю.В.
У статті 3 абзаци другий та третій викласти у такій редакції:
«верховенства права;
законності;
справедливості;
неупередженості»;
 
Враховано редакційно   верховенства права, відповідно до якого людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю, а права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави;
 
15. - законності, справедливості і неупередженості;
 
   законності;
справедливості;
неупередженості;
 
16. - незалежності і персональної відповідальності кожного службовця Державного бюро розслідувань;
 
   незалежності і персональної відповідальності кожного працівника Державного бюро розслідувань;
 
17. - відкритості та прозорості діяльності Державного бюро розслідувань для демократичного цивільного контролю, підзвітності і підконтрольності Державного бюро розслідувань визначеним законом державним органам. Державне бюро розслідувань діє гласно тією мірою, що не порушує права і свободи людини і громадянина, не суперечить вимогам кримінального процесуального законодавства та законодавства про державну таємницю;
 
-11- Луценко Ю.В.
У статті 3 після слів «Державного бюро розслідувань» доповнити словами «суспільству та», а після слів «Принцип єдиноначальності» доповнити словами «не відміняє принцип».
 
Враховано частково щодо доповнення цього положення проекту словами «суспільства та», які редакційно його покращують.  відкритості та прозорості діяльності Державного бюро розслідувань для суспільства та демократичного цивільного контролю, підзвітності і підконтрольності визначеним законом державним органам. Державне бюро розслідувань діє гласно тією мірою, що не порушує права і свободи людини і громадянина, не суперечить вимогам кримінального процесуального законодавства та законодавства про державну таємницю;
 
18. - політичної нейтральності і позапартійності Державного бюро розслідувань. Використання Державного бюро розслідувань в партійних, групових чи особистих інтересах не допускається. Діяльність політичних партій в Державному бюро розслідувань забороняється;
 
   політичної нейтральності і позапартійності. Використання Державного бюро розслідувань у партійних, групових чи особистих інтересах не допускається. Діяльність політичних партій у Державному бюро розслідувань забороняється;
 
19. - єдиноначальності у поєднанні з колективним способом реалізації окремих повноважень Державного бюро розслідувань. Принцип єдиноначальності не заперечує принципу процесуальної самостійності слідчого Державного бюро розслідувань.
 
-12- Луценко Ю.В.
Доповнити статтю 3 новими статтями 2-2 та 2-3 у такій редакції:
«Стаття 2-2. Заборона використання Державного бюро розслідувань в партійних, групових чи особистих інтересах
1. Використання Державного бюро розслідувань в партійних, групових чи особистих інтересах не допускається.
2. Діяльність політичних партій в Державному бюро розслідувань забороняється.
Стаття 2-3. Межі втручання у здійснення права на повагу до приватного і сімейного життя дюдини, до житла і кореспонденції
Державне бюро розслідувань не може втручатись у здійснення права на повагу до приватного і сімейного життя людини, до житла і кореспонденції, за винятком випадків, коли таке втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».
 
Відхилено е і так є Конституційними приписами (ст.. 32). Крім того, недоцільність цієї статті обґрунтовується й ст. 19 Конституції України згідно з якою правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах відповідно до яких органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. У даному випадку завдання ДБР та положення, що регулюють його діяльність чітко визначені у цьому законопроекті.  єдиноначальності у поєднанні з колективним способом реалізації окремих повноважень Державного бюро розслідувань. Принцип єдиноначальності не заперечує принципу процесуальної самостійності слідчого органу Державного бюро розслідувань.
 
20. Стаття 4. Гарантії незалежності Державного бюро розслідувань
 
   Стаття 4. Гарантії незалежності Державного бюро розслідувань
 
21. 1. Незалежність Державного бюро розслідувань від незаконного втручання у його діяльність гарантується, зокрема, визначеними цим та іншими законами:
 
   1. Незалежність Державного бюро розслідувань від незаконного втручання у його діяльність гарантується, зокрема, визначеними цим та іншими законами:
 
22. спеціальним статусом Державного бюро розслідувань, особливим порядком визначення його загальної структури, фінансування й організаційного забезпечення діяльності;
 
   спеціальним статусом Державного бюро розслідувань, особливим порядком визначення його загальної структури, фінансування та організаційного забезпечення діяльності;
 
23. особливим порядком добору, призначення та звільнення Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника Директора Державного бюро розслідувань і заступника Директора Державного бюро розслідувань, а також вичерпним, визначеним законом, переліком підстав для припинення їхніх повноважень;
 
   особливим порядком добору, призначення та звільнення Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника Директора Державного бюро розслідувань і заступника Директора Державного бюро розслідувань, а також вичерпним, визначеним законом, переліком підстав для припинення їхніх повноважень;
 
24. визначеним законом порядком здійснення повноважень Державного бюро розслідувань та його працівниками;
 
-13- Луценко Ю.В.
В абзаці четвертому частини першої статті 4 слово «працівниками» замінити словом «співробітниками».
 
Відхилено о всьому тексту законопроекту йде мова про працівників ДБР а не співробітників.  визначеним законом порядком здійснення повноважень Державного бюро розслідувань та його працівниками;
 
25. колегіальним прийняттям найбільш важливих рішень керівництвом Державного бюро розслідувань;
 
   колегіальним прийняттям найбільш важливих рішень керівництвом Державного бюро розслідувань;
 
26. забороною незаконного втручання у здійснення повноважень працівників Державного бюро розслідувань;
 
   забороною незаконного втручання у здійснення повноважень працівників Державного бюро розслідувань;
 
27. належною оплатою праці працівників Державного бюро розслідувань і соціальними гарантіями;
 
   належною оплатою праці працівників Державного бюро розслідувань і соціальними гарантіями;
 
28. правовим захистом і забезпеченням особистої безпеки працівників Державного бюро розслідувань, їх близьких родичів.
 
   правовим захистом і забезпеченням особистої безпеки працівників Державного бюро розслідувань, їхніх близьких родичів.
 
29. 2. Забороняється втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій та інших громадських об’єднань у діяльність Державного бюро розслідувань та його працівників.
 
-14- Кожем'якін А.А.
Частину другу статті 4 викласти в такій редакції:
«Забороняється незаконне втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Державного бюро розслідувань».
Обгрунтування: Відповідно до п. ст. 121 Конституції України, п. 3 ч. 1 ст. 5 чинного Закону України «Про прокуратуру» та п. 3 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про прокуратуру» від 14.10.2014 року однією із функцій прокуратури є нагляд за додержанням законів органами, що проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство. Крім того, ст.. 29 законопроекту зазначає, що нагляд за додержанням Державним біол. Розслідувань законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності і досудового розслідування здійснює Генеральний прокурор безпосередньо та через уповноважених ним прокурорів.
 
Враховано   2. Забороняється незаконне втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об’єднань, інших фізичних або юридичних осіб у діяльність Державного бюро розслідувань.
 
30. Будь-які вказівки, пропозиції, вимоги, доручення, спрямовані до Державного бюро розслідувань та його службовців, які стосуються питань досудового розслідування в конкретних кримінальних провадженнях, є неправомірними і не підлягають виконанню. У разі отримання такої вказівки, вимоги, доручення тощо працівник Державного бюро розслідувань невідкладно інформує про це в письмовій формі Директора Державного бюро розслідувань.
 
   Будь-які вказівки, пропозиції, вимоги, доручення, спрямовані до Державного бюро розслідувань та його працівників, що стосуються питань досудового розслідування в конкретних кримінальних провадженнях, є неправомірними і не підлягають виконанню. У разі отримання такої вказівки, вимоги, доручення тощо працівник Державного бюро розслідувань невідкладно інформує про це в письмовій формі Директора Державного бюро розслідувань.
 
31. Стаття 5. Завдання Державного бюро розслідувань
 
-15- Луценко Ю.В.
Статтю 5 викласти у такій редакції:
«Стаття 5. завдання державного бюро розслідувань
1, Державне бюро розслідувань вирішує такі основні завдання:
1) виявлення, розкриття, припинення і розслідування злочинів, пов’язаних з діяльністю організованих груп та злочинних організацій;
2) розкриття і розслідування випадків катування та інших злочинів, пов’язаних з жорстоким, нелюдським або таким, що принижує гідність, поводженням або покаранням, вчинених прокурорами, слідчими (детективами) Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України, органів внутрішніх справ та працівниками інших правоохоронних органів;
3) розкриття і розслідування військових злочинів;
4) розкриття і розслідування корупційних та пов’язаних з корупцією злочинів, крім випадків, коли досудове розслідування здійснюють детективи Національного антикорупційного бюро України;
5) розкриття і розслідування інших злочинів, вчинених суддями, працівниками Національного антикорупційного бюро України, прокурорами, прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, працівниками інших правоохоронних органів».
 
Враховано частково , за виключенням п.п. 4 та 5, оскільки ці норми передбачені іншими положеннями проекту.  Стаття 5. Завдання Державного бюро розслідувань
 
32. 1. Державне бюро розслідувань вирішує такі основні завдання:
 
-16- Кожем'якін А.А.
Частину першу статті 5 викласти у такій редакції: «Державне бюро розслідувань вирішує завдання із попередження, виявлення, припинення, розкриття і розслідування:»
Далі у пунктах частини першої статті 5 виключити відповідні слова «попередження, виявлення, припинення, розкриття, розслідування»
 
Враховано   1. Державне бюро розслідувань вирішує завдання із запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування:
 
33. 1) запобігання організованій злочинній діяльності, терористичним та іншим особливо тяжким насильницьким злочинам - з метою забезпечення безпеки людини, суспільства і держави;
 
-17- Геращенко А.Ю.
Пункт перший статті 5 викласти в такій редакції:
«1) досудове розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про державну службу», особами, посади яких віднесено до першої - третьої категорій посад державної служби, суддями та працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли досудове розслідування кримінальних правопорушень віднесено до підслідності Національного антикорупційного бюро України»;
 
Відхилено зв’язку з врахуванням поправки № 15  1) злочинів, пов’язаних з діяльністю організованих груп та злочинних організацій;
 
34. 2) виявлення, розкриття і розслідування:
 
-18- Геращенко А.Ю.
Пункт другий статті 5 виключити.
У зв’язку з цим, пункти третій – шостий вважати пунктами другим – п’ятим;
 
Відхилено зв’язку з врахуванням поправки № 11  2) випадків катування та інших злочинів, пов’язаних з жорстоким, нелюдським або таким, що принижує гідність, поводженням або покаранням, вчинених працівниками правоохоронних органів;
 
    -19- Кожем'якін А.А.
Пункт 2 частини 1 статті 5 викласти в такій редакції « 2) випадків катування та інших злочинів, пов’язаних з жорстоким, нелюдським або таким, що принижує гідність, поводженням або покаранням, вчинених працівниками правоохоронних органів;»
Обгрунтування:
Відповідно до Закону України «Про Державний захист працівників суду і правоохоронних органів»
Правоохоронні органи - органи прокуратури, внутрішніх
справ, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних
Силах України, Національне антикорупційне бюро України, органи
охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і
установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного
фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші
органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.
 
Враховано    
    -20- Сотник О.С.
У пункті 2 частини першої статті 5 законопроекту пропонуємо слова «працівниками інших» замінити на слова «іншими працівниками»;
Обґрунтування:
З метою приведення статті у відповідність до ст.216 КПК України пропонуємо прописати норму зі словами «іншими працівниками».
 
Враховано редакційно    
35. - злочинів, пов’язаних з діяльністю злочинних організацій;
 
      
36. - злочинів, пов’язаних з тероризмом;
 
      
37. - особливо тяжких насильницьких злочинів, за які Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді довічного позбавлення волі;
 
      
38. 3) запобігання злочинам катування і злочинам, пов’язаним з іншими жорстокими, нелюдськими або такими, що принижують гідність, видами поводження і покарання, вчинюваним працівниками правоохоронних органів, і виявлення таких злочинів - з метою забезпечення справедливого правосуддя і недопущення випадків притягнення невинуватих осіб до кримінальної відповідальності;
 
   3) особливо тяжких насильницьких злочинів, за які Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді довічного позбавлення волі;
 
39. 4) розкриття і розслідування злочинів катування і злочинів, пов’язаних з іншими жорстокими, нелюдськими або такими, що принижують гідність, видами поводження і покарання, вчинених слідчими (детективами) Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України, органів внутрішніх справ, а також прокурорами;
 
-21- Чумак В.В.
Сотник О.С.
У розділі І:
У пункті 4 частини першої статті 5 в редакції законопроекту пропонуємо слова «слідчими (детективами) Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України, органів внутрішніх справ, а також прокурорами» замінити на слова «працівниками правоохоронних органів»;
Обґрунтування:
З метою уніфікації та узагальнення суб’єктів, незаконні дії яких підпадають під підслідність Державного бюро розслідувань, а також для подальшої деталізації у законопроекті таких суб’єктів, вважаємо за необхідне визначити, що до основних завдань Державного бюро розслідувань відноситься розкриття та розслідування злочинів катування і злочинів, пов’язаних з іншими жорстоким поводженням, що були вчинені працівниками правоохоронних органів.
 
Враховано   4) військових злочинів;
 
40. 5) розкриття і розслідування військових злочинів;
 
      
41. 6) розкриття і розслідування корупційних та пов’язаних з корупцією злочинів, вчинених працівниками Національного антикорупційного бюро України і прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
 
-22- Костенко П.П.
Частину першу статті доповнити новим пунктом 6 такого змісту:
«6) розкриття і розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про державну службу», особами, посади яких віднесено до першої-другої категорій посад державної служби, суддями та прокурорами (крім випадків, коли ці кримінальні правопорушення віднесено до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро України)».
 
Враховано частково   5) злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про державну службу», особами, посади яких віднесено до першої - третьої категорій посад державної служби, суддями та працівниками правоохоронних органів (крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро України);
6) злочинів, вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро України, прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України).
 
    -23- Сотник О.С.
Пункт 6 частини першої статті 5 в редакції законопроекту пропонуємо викласти у наступній редакції
«6) розкриття і розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про державну службу», особами, посади яких віднесено до першої – третьої категорій посад державної служби, суддями та працівниками правоохоронних органів (крім випадків, коли ці кримінальні правопорушення віднесено до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро України);»;
Обґрунтування:
Державне бюро розслідувань формується як окремий, незалежний, неупереджений центральний орган виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів, віднесених до його компетенції. У зв’язку з тим, що на сьогодні особливу небезпеку національним інтересам держави становлять злочини, що вчиняються службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, то вважаємо, що дану категорію злочинів повинні розслідувати висококваліфіковані, професійні, об’єктивні слідчі Державного бюро розслідувань. З метою недопущення дублювання повноважень із слідчими Національного антикорупційного бюро, пропонуємо зауважити у нормі положення щодо розмежування компетенції вказаних двох органів.
 
Враховано    
    -24- Чумак В.В.
Сотник О.С.
Костенко П.П.
У частині першій статті 5 в редакції законопроекту пропонуємо додати пункт 7 наступного змісту:
«7) розкриття і розслідування кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро України, прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (крім випадків, коли досудове розслідування цих кримінальних правопорушень віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України).»;
Обґрунтування:
Враховуючи той факт, що на сьогодні Україна в світовому рейтингу по боротьбі з корупцією займає 142 місце, це між Угандою та Бангладеш, то не можливо виключити той факт, що окремим працівниками Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури будуть вчинятися злочини, у зв’язку з чим вважаємо, що необхідно надати повноваження Державному бюро розслідування проводити розслідування відносно вказаної категорії працівників.
 
Враховано частково    
    -25- Чумак В.В.
Сотник О.С.
У статті 5 в редакції законопроекту після частини першої пропонуємо додати частину другу наступного змісту:
«2. Працівниками правоохоронних органів з метою застосування цього Закону визнаються:
1) прокурори;
2) працівники органів внутрішніх справ, які мають спеціальні звання і згідно зі своїми посадовими обов’язками беруть участь у кримінальному провадженні чи провадженні у справах про адміністративні правопорушення, або в оперативно-розшуковій діяльності, або в охороні громадського порядку чи громадської безпеки;
3) військовослужбовці Національної гвардії України, які згідно зі своїми посадовими обов’язками беруть участь в охороні громадського порядку чи громадської безпеки;
4) працівники Служби безпеки України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Управління державної охорони України, Державної прикордонної служби України, оперативних підрозділів податкової міліції та підрозділів, які ведуть боротьбу з контрабандою, які мають спеціальні чи військові звання або ранги і згідно зі своїми посадовими обов’язками беруть участь у кримінальному провадженні чи провадженні у справах про адміністративні правопорушення або в оперативно-розшуковій діяльності;
5) працівники органів і установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, які мають спеціальні чи військові звання і згідно зі своїми посадовими обов’язками беруть участь в оперативно-розшуковій діяльності, в охороні громадського порядку чи громадської безпеки або у виконанні постанов прокурорів чи слідчих або вироків судів чи інших судових рішень у кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення.»;
Обґрунтування:
У зв’язку із вищезапропонованими змінами та з метою деталізації поняття «працівники правоохоронних органів», пропонуємо перелічити посади працівників правоохоронних органів, які підпадають під вказане визначення.
 
Відхилено , оскільки пропозиція не узгоджується з Конституцією України в частині визначення прокуратури правоохоронним органом та законами України в частині діяльності системи правоохоронних органів (наприклад, відповідно до Закону України «Про Службу безпеки України» правоохоронцями є не працівники, а військовослужбовці) і так далі за аналогією.   
    -26- Луценко Ю.В.
Зміст статті 5 викласти у такій редакції:
«1. Державне бюро розслідувань здійснює виявлення, запобігання, припинення та розслідування:
1) злочинів, пов’язаних з діяльністю організованих груп та злочинних організацій;
2) випадків катування та інших злочинів, пов’язаних з жорстоким, нелюдським або таким, що принижує гідність, поводженням або покаранням, вчинених працівниками правоохоронних органів;
3) особливо тяжких насильницьких злочинів, за які Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді довічного позбавлення волі;
4) військових злочинів;
5) злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про державну службу», особами, посади яких віднесено до першої - третьої категорій посад державної служби, керівниками суб'єктів великого підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків, суддями, народними засідателями або присяжними (під час виконання ними цих функцій) та прокурорами (крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро України);
6) злочинів, передбачених статтями 191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 364, 368, 368-2, 369, 369-2, 410 Кримінального кодексу України, у разі їх вчинення депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом обласної ради, міської ради міст Києва та Севастополя, службовою особою державного органу, правоохоронного органу, військового формування, органу місцевого самоврядування, суб'єкта господарювання, у статутному капіталі якого є частка державної або комунальної власності, якщо розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в п'ятсот і більше разів перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на час вчинення злочину (крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро України).
7) злочинів, вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро України, прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національної поліції України (крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України)».
 
Враховано частково , за виключенням пунктів 5 та 6 пропозиції   
42. РОЗДІЛ ІІ
 
   РОЗДІЛ ІІ
 
43. ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЯЛЬНОСТІ
 
   ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ І ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ
 
44. ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ
 
      
45. Стаття 6. Повноваження Державного бюро розслідувань
 
   Стаття 6. Повноваження Державного бюро розслідувань
 
46. 1. Державне бюро розслідувань відповідно до покладених на нього завдань та у межах своєї компетенції:
 
   1. Державне бюро розслідувань відповідно до покладених на нього завдань та у межах своєї компетенції:
 
47. 1) бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері боротьби із злочинністю, вносить відповідні пропозиції на розгляд Кабінету Міністрів України;
 
-27- Луценко Ю.В.
У підпункті 1 частини 1 статті 6 слова «вносить відповідні пропозиції на розгляд Кабінету Міністрів України» замінити словами «вносить їх відповідним державним органам або посадовим особам».
 
Відхилено , із тих самих підстав, що і 2 та 3 поправка. На Комітеті було визначено, що ДБР центральний орган виконавчої влади, а отже може бути наділений повноваження вносити відповідні пропозиції на розгляд Кабінету Міністрів України  1) бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері протидії злочинності, вносить відповідні пропозиції на розгляд Кабінету Міністрів України;
 
    -28- Луценко Ю.В.
Підпункт 1 статті 6 викласти у такій редакції:
«1) бере участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері протидії найбільш небезпечним формам злочинності та корупції, вносить відповідні пропозиції на розгляд Президенту України та Кабінету Міністрів України»;
 
Відхилено , оскільки змінюється статус ДБР у напрямі вектору Президента.   
    -29- Кожем'якін А.А.
У підпункті 1 частини 1 слова «боротьби із злочинністю» замінити словами «протидії злочинності».
 
Враховано    
48. 2) узагальнює заяви і повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень, виявляє системні причини та умови, що сприяють їх вчиненню, вживає заходів до їх усунення;
 
-30- Сотник О.С.
В частині першій статті 6 законопроекту пропонуємо:
- у пункті 2 виключити слова «виявляє системні причини та умови, що сприяють їх вчиненню, вживає заходів до їх усунення»;
 
Відхилено , як таку, що не узгоджується з системністю діяльності ДБР.  2) здійснює інформаційно-аналітичні заходи щодо встановлення системних причин та умов проявів організованої злочинності та інших видів злочинності, протидію яким віднесено до компетенції Державного бюро розслідувань, вживає заходів до їх усунення;
 
    -31- Луценко Ю.В.
Підпункт 2 статті 6 викласти у такій редакції:
«2) здійснює інформаційно-аналітичні заходи щодо встановлення системних причин та умов проявів організованої злочинності, корупції та інших видів злочинності, протидія яким становить компетенцію Державного бюро розслідувань, вживає заходів до їх усунення».
 
Враховано частково    
    -32- Луценко Ю.В.
Підпункт 3 статті 6 викласти у такій редакції:
«3) попереджує, виявляє, припиняє і розслідує злочини, які віднесені до підслідності детективів органів Державного бюро розслідування».
 
Відхилено , оскільки ці пропозиції концептуально не запроваджують нових правових норм.   
49. 3) попереджує, виявляє, припиняє, розкриває і розслідує злочини;
 
-33- Луценко Ю.В.
Пункт 3 частини 1 статті 6 доповнити такими словами:
«розслідування яких віднесено до компетенції Державного бюро розслідувань».
 
Враховано   3) припиняє і розкриває злочини, розслідування яких віднесено до компетенції Державного бюро розслідувань;
 
    -34- Кожем'якін А.А.
У пункті 3 частини 1 статті 6 слова «попереджає, виявляє, розслідує» виключити та у пункті 4 слова «кримінальних правопорушень» замінити словами «злочинів»
 
Враховано    
50. 4) здійснює оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань;
 
-35- Яценко А.В.
В частині першій статті 6:
в пункті 4 частини першої статті 6 після слів «бюро розслідувань» доповнити словами «на підставах та у порядку, встановлених законом»;
 
Враховано   4) здійснює оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування злочинів, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань, на підставах та в порядку, встановлених законом;
 
    -36- Геращенко А.Ю.
У пункті четвертому статті 6 слова «оперативно-розшукову діяльність та» виключити;
 
Відхилено инний КПК (ст. 41) передбачає, що оперативні підрозділи Державного бюро розслідувань здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні. Такі оперативно розшукові можливості нададуть можливість ДБР викривати організовані злочинні спільноти та злочинців, які вчиняють злочини розкриття яких покладено на ДБР.   
51. 5) здійснює розшук осіб, які переховуються від слідства та суду за відповідні злочини;
 
-37- Луценко Ю.В.
У підпункті 5 частини 1 статті 6 слова «за відповідні злочини» замінити словами «за злочини, розслідування яких віднесено до компетенції Державного бюро розслідувань».
 
Враховано редакційно   5) здійснює розшук осіб, які переховуються від слідства та суду за злочини, розслідування яких віднесено до підслідності Державного бюро розслідувань;
 
    -38- Геращенко А.Ю.
Пункт п’ятий статті 6 виключити.
 
Відхилено , для ефективного виконання завдань, які стоять перед працівниками ДБР, цей орган повинен мати повноваження щодо розшуку осіб. Ця поправка звужує комплекс правоохоронних повноважень ДБР, а тому не є виправданою.   
52. 6) використовує гласних і негласних штатних та позаштатних працівників, дотримуючись умов добровільності і конфіденційності цих відносин; матеріально і морально заохочує осіб, які надають допомогу в попередженні, виявленні, припиненні і розслідуванні кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань;
 
-39- Геращенко А.Ю.
Пункт шостий статті 6 виключити.
У зв’язку з цим пункти сьомий – двадцять перший вважати пунктами п’ятим-дев’ятнадцятим.
 
Відхилено ля ефективного здійснення негласних слідчих дій повинні залучатися штатні та позаштатні гласні чи негласні працівники, чия приналежність до оперативного відомства в інтересах необхідної конспірації не розголошується  6) використовує гласних і негласних штатних та позаштатних працівників у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, дотримуючись умов добровільності і конфіденційності цих відносин, матеріально і морально заохочує осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні, припиненні і розслідуванні кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань;
 
    -40- Сотник О.С.
У пункті 6 частини першої ст.6 після слова «працівників» додати слова «в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України»;
 
Враховано    
53. 7) здійснює контроль за виконанням покарань та інших заходів кримінально-правового впливу стосовно осіб, притягнутих до відповідальності за кримінальні правопорушення, віднесені до підслідності Державного бюро розслідувань;
 
-41- Кожем'якін А.А.
Сотник О.С.
Пункт 7 частини першої статті 6 виключити
Обґрунтування:
У зв’язку з врахуванням Коментарів до законопроекту «Про Державне бюро розслідувань» (номер реєстрації 2114 від 12.02.2015 року) Генерального директорату з прав людини і верховенства права Ради Європи від 8 червня 2015 року, які полягають у тому, що ДБР не повинно наділятися жодними повноваженнями з контролю чи будь-якого іншого, здійснюваного за посадами/за власною ініціативою та без жодної інформації, повідомлення чи скарги в межах підслідності, втручання у виконання кримінальних покарань.
 
Враховано      
54. 8) у випадках, передбачених законом, подає до суду заяви про скасування реєстрації і припинення діяльності суб’єктів підприємництва, позови про визнання недійсними правочинів;
 
-42- Левченко Ю.В.
Чумак В.В.
Сотник О.С.
У частині 1 статті 6 в редакції законопроекту пропонуємо виключити пункт 8;
Обґрунтування:
Враховуючи те, що на сьогодні Україна в світовому рейтингу індексу щодо легкості ведення бізнесу знаходиться на 96 місці, це між Киргизстаном, Брунеєм та Парагваєм, вважаємо, що є недоцільним та економічно необґрунтованим надавати повноваження Державному бюро розслідувань подавати до суду заяви про скасування реєстрації і припинення діяльності суб’єктів підприємництва.
 
Враховано      
    -43- Сотник О.С.
Пункт 8 виключити
 
Враховано    
55. 9) вносить пропозиції відповідним державним органам або посадовим особам щодо скасування нормативно-правових актів, рішень, виданих (прийнятих) внаслідок вчинення злочинів, звертається до суду з метою визнання незаконними в судовому порядку нормативно-правових актів, рішень, виданих (прийнятих) внаслідок вчинення злочинів;
 
-44- Кожем'якін А.А.
Пункт 9 частини першої статті 6 виключити.
Обґрунтування:
У зв’язку з врахуванням Коментарів до законопроекту «Про Державне бюро розслідувань» (номер реєстрації 2114 від 12.02.2015 року) Генерального директорату з прав людини і верховенства права Ради Європи від 8 червня 2015 року, які полягають у тому, що повноваження передбачені п. 9 ч.1 ст. 6 є схожими на функцію загального нагляду радянської прокуратури, яку було усунуто новим Законом України «Про прокуратуру».
 
Враховано      
56. 10) розробляє і затверджує методологію розслідування окремих видів злочинів;
 
-45- Кожем'якін А.А.
У пункті 10 частини першої статті 6 слово «методологію» замінити словом «методику».
Обгрунтування. Методика – це готовий алгоритм для проведення процесуальних дій.
 
Враховано   7) розробляє і затверджує методику розслідування окремих видів злочинів;
 
    -46- Сотник О.С.
Пункт 10 виключити
 
Відхилено , оскільки не наведено підстави такого виключення   
57. 11) вживає заходів щодо відшкодування завданих державі збитків і шкоди, забезпечує можливості для конфіскації коштів та іншого майна, одержаного внаслідок вчинення злочинів;
 
-47- Яценко А.В.
в пункті 11 після слів «вчинення злочину» доповнити словами «в порядку визначеному законодавством»;
 
Враховано   8) вживає заходів щодо відшкодування завданих державі збитків і шкоди, забезпечує можливості для конфіскації коштів та іншого майна, одержаного внаслідок вчинення злочинів, у порядку, визначеному законодавством;
 
    -48- Сотник О.С.
Пункт 11 виключити
Обґрунтування:
З метою врахування Коментарів до законопроекту «Про Державне бюро розслідувань» (номер реєстрації 2114 від 12.02.2015 року) Генерального директорату з прав людини і верховенства права Ради Європи від 8 червня 2015 року пропонуємо внести відповідні зміни
 
Відхилено    
58. 12) вживає заходів для повернення в Україну з-за кордону коштів та іншого майна, одержаних внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань;
 
   9) вживає заходів для повернення в Україну з-за кордону коштів та іншого майна, одержаних внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань;
 
59. 13) виключно з метою здійснення своїх повноважень має доступ в якості користувача до інформаційних систем державних органів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України, самостійно створює інформаційні системи та веде оперативний облік в обсязі і порядку, що визначається завданнями, покладеними на Державне бюро розслідувань;
 
-49- Кожем'якін А.А.
У пункті 13 частини першої статті 6 після слів «покладених на Державне бюро розслідувань» доповнити словами «із дотриманням законодавства про захист персональних даних».
Обгрунтування: З метою виключення права необмеженого доступу до управління особистими даними, які перебувають у державних органах.
 
Враховано   10) виключно з метою здійснення своїх повноважень має доступ як користувач до інформаційних систем органів державної влади, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України, самостійно створює інформаційні системи та веде оперативний облік в обсязі і порядку, що визначаються завданнями, покладеними на Державне бюро розслідувань, із дотриманням законодавства про захист персональних даних;
 
60. 14) організовує забезпечення особистої безпеки осіб рядового і начальницького складу, державних службовців Державного бюро розслідувань та інших визначених законом осіб, а також у межах компетенції захист осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, від протиправних посягань;
 
-50- Кожем'якін А.А.
У пунктах 13, 15, 16, 17 частини першої статті 6 виключити слова «у межах компетенції»
Обгрунтування. У частині першій статті 6 зазначено, що Державне бюро розслідувань відповідно до покладених на нього завдань та у межах своєї компетенції…
 
Враховано   11) організовує забезпечення особистої безпеки осіб рядового і начальницького складу, державних службовців Державного бюро розслідувань та інших визначених законом осіб, а також захист осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, від протиправних посягань;
 
61. 15) забезпечує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Державного бюро розслідувань; бере участь у формуванні державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців у відповідних сферах;
 
   12) забезпечує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Державного бюро розслідувань, бере участь у формуванні державного замовлення на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців у відповідних сферах;
 
62. 16) здійснює в межах компетенції виконання запитів про надання правової допомоги, які надійшли від компетентних органів іноземних держав;
 
   13) здійснює виконання запитів про надання правової допомоги, які надійшли від компетентних органів іноземних держав;
 
63. 17) розробляє пропозиції до проектів міжнародних договорів України та забезпечує дотримання і виконання зобов’язань, взятих за міжнародними договорами України в межах компетенції Державного бюро розслідувань;
 
   14) розробляє пропозиції до проектів міжнародних договорів України та забезпечує дотримання і виконання зобов’язань, взятих за міжнародними договорами України;
 
64. 18) здійснює співробітництво з поліцейськими та іншими відповідними органами іноземних держав відповідно до компетенції Державного бюро розслідувань;
 
-51- Кожем'якін А.А.
У пункті 18 частини першої статті 6 слова «відповідно до компетенції Державного бюро розслідувань» замінити словами «відповідно до законів та міжнародних договорів України.»
 
Враховано   15) здійснює співробітництво з поліцейськими та іншими відповідними органами іноземних держав відповідно до законів та міжнародних договорів України;
 
65. 19) забезпечує відповідно до законодавства додержання режиму захищеної законом таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом, а також визначеного законом порядку оприлюднення та надання доступу до публічної інформації;
 
   16) забезпечує відповідно до законодавства додержання режиму захищеної законом таємниці та іншої інформації з обмеженим доступом, а також визначеного законом порядку оприлюднення та надання доступу до публічної інформації;
 
66. 20) звітує про свою діяльність у порядку, визначеному цим Законом, та інформує суспільство про результати своєї роботи;
 
-52- Луценко Ю.В.
У підпункті 20 частини 1 статті 6 перед словом «звітує» доповнити словами «на періодичній основі».
 
Відхилено , оскільки не наведено часовий проміжок такого звіту. Правову дефініцію «на періодичні основі» можна трактувати довільно, як кому заманеться, а відтак це може створити проблеми у ході практичного застосування закону.  17) звітує про свою діяльність у порядку, визначеному цим Законом, та інформує суспільство про результати своєї роботи;
 
67. 21) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.
 
   18) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.
 
68. Стаття 7. Реалізація повноважень Державного бюро розслідувань
 
   Стаття 7. Реалізація повноважень Державного бюро розслідувань
 
69. 1. Державне бюро розслідувань та його уповноважені посадові особи з метою виконання покладених завдань мають право:
 
   1. Державне бюро розслідувань та його уповноважені посадові особи з метою виконання покладених на них завдань мають право:
 
70. 1) здійснювати на підставах і в порядку, встановлених законом, гласні та негласні оперативно-розшукові, слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) заходи з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань;
 
-53- Кожем'якін А.А.
У пункті 1 частини першої статті 7 слово «заходи» замінити словом «дії» та після слова «розкриття» доповнити словами «і розслідування», оскільки слідчі дії є засобами насамперед розслідування.
Обгрунтування. У п.1.п.1 ст. 7 йдеться про «слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) заходи». У КПК використано термін «слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії». Отже зазначена норма повинна бути узгоджена із КПК.
 
Враховано частково   1) здійснювати на підставах і в порядку, встановлених законом, гласні та негласні оперативно-розшукові, слідчі та негласні слідчі дії з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття і розслідування кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань;
 
    -54- Геращенко А.Ю.
У пункті першому частини першої слова «гласні та негласні оперативно-розшукові» виключити;
 
Відхилено инний КПК (ст. 41) передбачає, що оперативні підрозділи Державного бюро розслідувань здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні. Такі оперативно розшукові можливості нададуть можливість ДБР викривати організовані злочинні спільноти та злочинців, які вчиняють злочини розкриття яких покладено на ДБР.Крім того, у такому випадку ДБР не зможе проводити оперативно-пошукові заходи по пошуку латентних злочинів, які як правило і вчиняються організованими злочиннимиспільнотами, розкриттю злочинів.   
71. 2) безкоштовно одержувати за письмовими запитами Директора Державного бюро розслідувань, його уповноваженого заступника, директорів територіальних органів Державного бюро розслідувань або їх уповноважених заступників інформацію, необхідну у справах про злочини, що знаходяться у провадженні Державного бюро розслідувань, у тому числі, з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є державні органи або органи місцевого самоврядування (у тому числі, інформацію з обмеженим доступом). Використання цієї інформації здійснюється Державним бюро розслідувань із дотриманням законодавства про захист персональних даних. Суб’єкти, яким адресовано відповідний запит, зобов’язані протягом трьох днів, а у разі неможливості не пізніше 10-денного строку, надати відповідну інформацію або повідомити про причини, які перешкоджають її наданню;
 
-55- Сотник О.С.
У пункті 2 статті 7 проекту після слова «одержувати» доповнити словами «в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України»;
 
Враховано   2) безоплатно одержувати в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України за письмовими запитами Директора Державного бюро розслідувань, його уповноваженого заступника, директорів територіальних органів Державного бюро розслідувань або їхніх уповноважених заступників інформацію, необхідну у справах про злочини, що знаходяться у провадженні Державного бюро розслідувань, у тому числі з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, держателем (адміністратором) яких є органи державної влади або органи місцевого самоврядування, у тому числі інформацію з обмеженим доступом. Використання цієї інформації здійснюється Державним бюро розслідувань з дотриманням законодавства про захист персональних даних. Суб’єкти, яким адресовано відповідний запит, зобов’язані протягом трьох днів, а в разі неможливості - не пізніше 10-денного строку, надати відповідну інформацію або повідомити про причини, що перешкоджають її наданню;
 
72. 3) вимагати від фізичних і юридичних осіб припинення дій, що перешкоджають здійсненню повноважень Державного бюро розслідувань, перевіряти у зв’язку з цим документи, що посвідчують особу;
 
-56- Кожем'якін А.А.
Пункт 3 частини першої статті 7 викласти в такій редакції: «вживати заходів для припинення фізичними і юридичними особами протиправних діянь, що перешкоджають здійсненню повноважень Державного бюро розслідувань, перевіряти у зв’язку з цим документи, що посвідчують особу.
 
Враховано   3) вживати заходів для припинення фізичними і юридичними особами протиправних діянь, що перешкоджають здійсненню повноважень Державного бюро розслідувань, перевіряти у зв’язку з цим документи, що посвідчують особу;
 
73. 4) проводити фотографування, аудіо- і відеозйомку, дактилоскопію осіб, які затримані за підозрою у вчиненні злочину, взяті під варту, підозрюються чи обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, віднесеного до підслідності Державного бюро розслідувань;
 
-57- Луценко Ю.В.
Підпункт 4 частини 1 статті 7 викласти у такій редакції:
«збирати (накопичувати) мультимедійну інформацію (фото, відео-, звукозапис) та біометричні дані (дактилокартки, зразки ДНК тощо) щодо осіб, які затримані за підозрою у вчиненні злочину, взяті під варту, підозрюються чи обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, віднесеного до підслідності Державного бюро розслідувань з дотримання гарантій, встановлених статтею 8 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод».
 
Відхилено   4) проводити фотографування, аудіо- і відеозйомку, дактилоскопію осіб, затриманих за підозрою у вчиненні злочину, взятих під варту;
 
    -58- Сотник О.С.
У пункті 4 статті 7 проекту виключити слова «підозрюються чи обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, віднесеного до підслідності Державного бюро розслідувань»
 
Враховано    
74. 5) залучати в разі потреби для розгляду та вирішення питань, що належать до компетенції Державного бюро розслідувань, фахівців центральних і місцевих органів виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), а також вітчизняних та іноземних учених, фахівців і експертів (за їх згодою);
 
-59- Луценко Ю.В.
У підпункті 5 частини 1 статті 7 слова «експертів (за їх згодою)» замінити словами «експертів на договірних засадах (за їх згодою)».
 
Відхилено      
    -60- Кожем'якін А.А.
Пункт 5 частини першої статті 7 виключити.
Обгрунтування.
З огляду на такі основні завдання ДБР, як запобігання організованій злочинній діяльності, терористичним та іншим особливо тяжким насильницьким злочинам; виявлення, розкриття і розслідування злочинів, пов’язаних з діяльністю злочинних організацій; злочинів, пов’язаних з тероризмом; розкриття і розслідування військових злочинів; розкриття і розслідування корупційних та пов’язаних з корупцією злочинів, вчинених працівниками Національного антикорупційного бюро України тощо дещо нелогічним є положення проекту щодо "залучення для розгляду та вирішення питань, що належать до компетенції Державного бюро розслідувань, …іноземних учених, фахівців і експертів" (пункт 5 частини 1 статті 7).
 
Враховано    
    -61- Сотник О.С.
Пункт 5 статті 7 виключити
 
Враховано    
75. 6) використовувати з наступним відшкодуванням завданих збитків транспортні засоби, які належать фізичним та юридичним особам (крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав і організацій, транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до місця події, припинення кримінального правопорушення, переслідування та затримання осіб, які підозрюються у їх вчиненні, доставлення до закладів охорони здоров’я осіб, що потребують екстреної медичної допомоги;
 
-62- Кожем'якін А.А.
У пункті 6 частини першої статті 7 після слів «використовувати» доповнити словами «у невідкладних випадках,»
 
Враховано   5) використовувати у невідкладних випадках, з подальшим відшкодуванням завданих збитків, транспортні засоби, що належать фізичним та юридичним особам (крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав і організацій, транспортних засобів спеціального призначення), для проїзду до місця події, припинення злочину, переслідування та затримання осіб, які підозрюються у його вчиненні, доставлення до закладів охорони здоров’я осіб, які потребують екстреної медичної допомоги;
 
76. 7) здійснювати співробітництво з фізичними особами, у тому числі на договірних засадах, дотримуючись умов добровільності і конфіденційності цих відносин, матеріально і морально заохочувати осіб, які надають допомогу в попередженні, виявленні, припиненні і розслідуванні кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань;
 
   6) здійснювати співпрацю з фізичними особами, у тому числі на договірних засадах, дотримуючись умов добровільності і конфіденційності цих відносин, матеріально та морально заохочувати осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні, припиненні і розслідуванні кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань;
 
77. 8) у цілях оперативно-розшукової та слідчої діяльності створювати інформаційні системи та вести оперативний облік в обсязі і порядку, передбачених законодавством;
 
-63- Геращенко А.Ю.
У пункті восьмому частини першої статті 7 слова «оперативно-розшукові та» виключити.
 
Відхилено инний КПК (ст. 41) передбачає, що оперативні підрозділи Державного бюро розслідувань здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні. Такі оперативно розшукові можливості нададуть можливість ДБР викривати організовані злочинні спільноти та злочинців, які вчиняють злочини розкриття яких покладено на ДБР.  7) у цілях оперативно-розшукової та слідчої діяльності створювати інформаційні системи та вести оперативний облік в обсязі і порядку, передбачених законодавством;
 
78. 9) зберігати, носити та застосовувати вогнепальну зброю і спеціальні засоби, а також застосовувати заходи фізичного впливу на підставах і в порядку, передбачених Законом України «Про міліцію»;
 
-64- Луценко Ю.В.
У підпункті 9 частини першої статті 7 слова «Законом України «Про міліцію» замінити словами «Законом України «Про Національну поліцію».
 
Враховано   8) у випадках, передбачених цим Законом, на підставі та в порядку, визначених Законом України «Про Національну поліцію», зберігати, носити та застосовувати вогнепальну зброю і спеціальні засоби, а також застосовувати заходи фізичного впливу;
 
    -65- Кожем'якін А.А.
Пункт 9 частини першої статті 7 викласти в такій редакції:
«9) у випадках передбачених цим Законом, на підставі і в порядку, передбачених Законом України «Про Національну поліцію» зберігати, носити та застосовувати вогнепальну зброю і спеціальні засоби, а також застосовувати заходи фізичного впливу».
 
Враховано    
79. 10) скликати наради, проводити конференції та семінари, інші заходи з питань, що належать до компетенції Державного бюро розслідувань;
 
-66- Луценко Ю.В.
У підпункті 10 частини 1 статті 7 слова «заходи з питань, що належать до компетенції Державного бюро розслідувань» замінити словами «наукові та науково-практичні заходи з питань, що належать до компетенції Державного бюро розслідувань».
 
Враховано частково   9) скликати наради, проводити конференції та семінари, інші наукові та науково-практичні заходи;
 
80. 11) виступати як представник інтересів держави під час розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ про розшук, арешт, конфіскацію та повернення майна, захист прав та інтересів держави з питань, які стосуються виконання обов’язків Державного бюро розслідувань, а також залучати з цією метою юридичних радників, зокрема іноземних.
 
-67- Луценко Ю.В.
Підпункт 11 частини 1 статті 7 викласти у такій редакції:
«вживати заходів щодо розшуку та арешту коштів та іншого майна, які можуть бути предметом конфіскації або спеціальної конфіскації у кримінальних правопорушеннях, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань, здійснює діяльність щодо зберігання коштів та іншого майна, на яке накладено арешт».
 
Враховано   10) вживати заходів щодо розшуку та арешту коштів та іншого майна, що можуть бути предметом конфіскації або спеціальної конфіскації у кримінальних правопорушеннях, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань, провадити діяльність із зберігання коштів та іншого майна, на яке накладено арешт.
 
    -68- Сотник О.С.
Пункт 11 статті 7 виключити
 
Відхилено скільки, не наведено правові підстави необхідності її прийняття.   
    -69- Яценко А.В.
Доповнити частину першу статті 7 новим пунктом такого змісту:
«12) витребувати за рішенням директора територіального органу Державного бюро та одержувати в установленому законом порядку у вказаному в запиті вигляді та формі від інших правоохоронних та державних органів, Національного антикорупційного бюро України, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для виконання обов’язків Державного бюро.
Суб’єкти, яким адресовано зазначений запит, зобов’язані невідкладно, але не більше ніж протягом трьох робочих днів, надати відповідну інформацію. У разі неможливості надання інформації суб’єкт повинен так само невідкладно у письмовій формі повідомити про це Державне бюро з обґрунтуванням причин. Державне бюро за зверненням відповідного суб’єкта може продовжити строк надання інформації на строк не більше двох календарних днів. Ненадання Державному бюро на його запит інформації, надання завідомо недостовірної інформації чи не в повному обсязі, порушення встановлених законом строків її надання забороняються і тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.».
 
Відхилено    
81. 2. На працівників Державного бюро розслідувань, які здійснюють покладені на них обов’язки у складі слідчих чи оперативних підрозділів, також поширюються права та обов’язки, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України та Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність".
 
-70- Геращенко А.Ю.
У частині другій статті 7 слова «чи оперативних», а також слова «та Законом України» «Про оперативно-розшукову діяльність» виключити.
 
Відхилено инний КПК (ст. 41) передбачає, що оперативні підрозділи Державного бюро розслідувань здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні. Такі оперативно розшукові можливості нададуть можливість ДБР викривати організовані злочинні спільноти та злочинців, які вчиняють злочини розкриття яких покладено на ДБР.  2. На працівників Державного бюро розслідувань, які здійснюють покладені на них обов’язки у складі слідчих чи оперативних підрозділів, поширюються також права та обов’язки, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України та Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність".
 
    -71- Луценко Ю.В.
У частині 2 статті 7 слова «які здійснюють покладені на них обов’язки у складі слідчих чи оперативних підрозділів» замінити словами «які здійснюють оперативно-розшукову чи слідчу діяльність».
 
Відхилено складі ДБР мають бути оперативні підрозділи, якщо на працівників ДБР покладаються повноваження щодо здійснення ОРД   
82. 3. На працівників Державного бюро розслідувань поширюються вимоги, встановлені статтями 3, 5 Закону України "Про міліцію".
 
-72- Кожем'якін А.А.
Геращенко А.Ю.
Частину третю статті 7 виключити.
Обгрунтування. У ч. 3 ст. 7 зазначено, що на працівників ДБР поширюються вимоги, встановлені ст. 3 Закону України «Про міліцію». Водночас ст.. 3 цього регламентує діяльність міліції, а її ч. 1 дублює окремі положення ст.. 3 законопроекту, зокрема, щодо законності, справедливості, політичної нейтральності і позапартійності. Крім того, у випадку прийняття Закону України «Про Національну поліцію» втратить чинність Закон України «Про міліцію».
 
Враховано      
    -73- Луценко Ю.В.
У частині третій слова «Про міліцію» замінити словами «Про Національну поліцію».
 
Відхилено , у зв‘язку з виключенням цього положення проекту.   
83. Стаття 8. Особливості одержання заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, підслідні Державному бюро розслідувань
 
   Стаття 8. Особливості одержання заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, віднесені до підслідності Державного бюро розслідувань
 
84. 1. Для одержання заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, підслідні Державному бюро розслідувань, створюється спеціальна телефонна лінія, а також забезпечується можливість подання таких заяв і повідомлень, у тому числі без зазначення імені, по батькові (найменування) потерпілого або заявника, через офіційний веб-сайт Державного бюро розслідувань та засобами електронного зв’язку.
 
-74- Чумак В.В.
Сотник О.С.
У частині першій статті 8 в редакції законопроекту пропонуємо додати речення наступного змісту:
«Всі отримані із заяв і повідомлень, так само як виявлені з іншого джерела відомості про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.»;
Обґрунтування:
Задля чіткої регламентації порядку реєстрації, внесення відомостей до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань та уникнення випадків ухилення від реєстрації, порушення процедури реєстрації заяви про вчинення кримінального правопорушення працівниками Державного бюро розслідувань, пропонуємо чітко визначити, що заяви реєструються в порядку, визначеному КПК України.
 
Враховано   1. Для одержання заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, віднесені до підслідності Державного бюро розслідувань, створюється спеціальна телефонна лінія, а також забезпечується можливість подання таких заяв і повідомлень, у тому числі без зазначення прізвища, імені, по батькові (найменування) потерпілого або заявника, через офіційний веб-сайт Державного бюро розслідувань та засобами електронного зв’язку.
Усі отримані із заяв і повідомлень, а також виявлені з інших джерел відомості про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.
 
85. 2. Заяви чи повідомлення про кримінальні правопорушення, в яких не зазначені прізвище, ім’я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника, розглядаються за умови, що відповідна інформація стосується конкретної особи або містить фактичні дані про вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, які можуть бути перевірені.
 
   2. Заяви чи повідомлення про кримінальні правопорушення, в яких не зазначені прізвище, ім’я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника, розглядаються за умови, що відповідна інформація стосується конкретної особи або містить фактичні дані про вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, які можуть бути перевірені.
 
86. 3. Інші державні органи, отримавши інформацію про кримінальне правопорушення, що віднесено до підслідності Державного бюро розслідувань, зобов’язані невідкладно передати її до Державного бюро розслідувань.
 
-75- Луценко Ю.В.
У частині третій статті 8 слова «зобов’язані невідкладно передати її до державного бюро розслідувань» замінити словами «зобов’язані негайно внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та негайно повідомити начальника територіального управління Державного бюро розслідувань».
 
Враховано   3. Інші органи державної влади, отримавши інформацію про кримінальне правопорушення, віднесене до підслідності Державного бюро розслідувань, зобов’язані невідкладно внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та негайно повідомити про це начальника (керівника) територіального управління Державного бюро розслідувань.
 
87. Стаття 9. Структура і чисельність Державного бюро розслідувань
 
   Стаття 9. Структура і чисельність Державного бюро розслідувань
 
88. 1. Систему Державного бюро розслідувань складають центральний апарат, територіальні органи, спеціальні підрозділи, навчальні та науково-дослідні заклади. У складі Державного бюро розслідувань діють слідчі, оперативні та інші підрозділи. Організаційну структуру Державного бюро розслідувань затверджує Директор Державного бюро розслідувань за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
 
-76- Геращенко А.Ю.
У частині 1 статті 9 слово «оперативні» виключити.
 
Відхилено инний КПК (ст. 41) передбачає, що оперативні підрозділи Державного бюро розслідувань здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні. Такі оперативно розшукові можливості нададуть можливість ДБР викривати організовані злочинні спільноти та злочинців, які вчиняють злочини розкриття яких покладено на ДБР.  1. Систему Державного бюро розслідувань складають центральний апарат, територіальні органи, спеціальні підрозділи, навчальні заклади та науково-дослідні установи. У складі Державного бюро розслідувань діють слідчі, оперативні та інші підрозділи. Організаційну структуру Державного бюро розслідувань затверджує Директор Державного бюро розслідувань за погодженням із Кабінетом Міністрів України.
 
    -77- Луценко Ю.В.
Частину першу статті 9 викласти у такій редакції:
1. Державне бюро розслідувань є єдиним органом, до складових частин якого віднесені центральний апарат та територіальні структурні підрозділи.
У складі Державного бюро розслідувань діють підрозділи детективів, оперативно-пошукові, оперативно-технічні, спеціальних завдань з розкриття організованої злочинної діяльності, внутрішнього контролю, тактичного захисту осіб, які беруть участь у заходах щодо протидії злочинності, силової підтримки, інформаційно-аналітичні, кадрові, логістичні та інші підрозділи.
Організаційну структуру Державного бюро розслідувань затверджує Директор Державного бюро розслідувань»
 
Відхилено , оскільки пропонована редакція «виводить» ДБР з під статусу центрального органу виконавчої влади (пропонується позбавити погоджувати КМУ організаційну структуру ДБР)   
89. 2. Загальна структура, функції та чисельність, у тому числі осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань, визначається Законом.
 
-78- Луценко Ю.В.
Частину другу статті 9 викласти у такій редакції: «Загальна чисельність, у тому числі осіб начальницького складу Державного бюро розслідувань, визначається Законом».
 
Відхилено , оскільки запропонована редакція звужує роль законодавства у визначенні загальної структури, функцій та чисельності ДБР.  2. Загальна структура, функції та чисельність, у тому числі осіб рядового і начальницького складу, Державного бюро розслідувань визначаються цим Законом.
 
90. 3. Державне бюро розслідувань є юридичною особою публічного права та здійснює свої повноваження безпосередньо та через територіальні органи.
 
   3. Державне бюро розслідувань є юридичною особою публічного права та здійснює свої повноваження безпосередньо і через територіальні органи.
 
91. 4. Для забезпечення виконання завдань Державного бюро розслідувань утворюються такі його територіальні управління:
 
   4. Для забезпечення виконання завдань Державного бюро розслідувань утворюються такі його територіальні управління:
 
92. 1) територіальне управління, яке знаходиться у місті Львів та поширює свою діяльність на Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську області;
 
   1) територіальне управління, розташоване у місті Львові, що поширює свою діяльність на Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську області;
 
93. 2) територіальне управління, яке знаходиться у місті Хмельницький та поширює свою діяльність на Вінницьку, Житомирську, Рівненську, Хмельницьку, Чернівецьку області;
 
   2) територіальне управління, розташоване у місті Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Вінницьку, Житомирську, Рівненську, Хмельницьку, Чернівецьку області;
 
94. 3) територіальне управління, яке знаходиться у місті Миколаїв та поширює свою діяльність на Кіровоградську, Миколаївську, Одеську області;
 
   3) територіальне управління, розташоване у місті Миколаєві, що поширює свою діяльність на Кіровоградську, Миколаївську, Одеську області;
 
95. 4) територіальне управління, яке знаходиться у місті Мелітополь та поширює свою діяльність на Автономну Республіку Крим, Запорізьку, Херсонську області, місто Севастополь;
 
   4) територіальне управління, розташоване у місті Мелітополі, що поширює свою діяльність на Автономну Республіку Крим, Запорізьку, Херсонську області, місто Севастополь;
 
96. 5) територіальне управління, яке знаходиться у місті Полтава та поширює свою діяльність на Дніпропетровську, Полтавську, Сумську, Харківську області;
 
   5) територіальне управління, розташоване у місті Полтаві, що поширює свою діяльність на Дніпропетровську, Полтавську, Сумську, Харківську області;
 
97. 6) територіальне управління, яке знаходиться у місті Краматорськ та поширює свою діяльність на Донецьку і Луганську області;
 
   6) територіальне управління, розташоване у місті Краматорську, що поширює свою діяльність на Донецьку і Луганську області;
 
98. 7) територіальне управління, яке знаходиться у місті Київ та поширює свою діяльність на місто Київ, Київську, Черкаську та Чернігівську області.
 
   7) територіальне управління, розташоване у місті Києві, що поширює свою діяльність на місто Київ, Київську, Черкаську та Чернігівську області.
 
99. 5. Територіальні органи Державного бюро розслідувань є юридичними особами, мають самостійний баланс, рахунки в установах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
 
   5. Територіальні органи Державного бюро розслідувань є юридичними особами, мають самостійний баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
 
100. 6. Територіальні органи Державного бюро розслідувань діють на підставі положень, що затверджуються Директором Державного бюро розслідувань в порядку, передбаченому частиною другою статті 11 цього Закону.
 
-79- Сотник О.С.
В частині шостій статті 9 законопроекту пропонуємо цифри «11» замінити цифрами «12»;
 
Враховано   6. Територіальні органи Державного бюро розслідувань діють на підставі положень, що затверджуються Директором Державного бюро розслідувань в порядку, передбаченому частиною другою статті 12 цього Закону.
 
101. Стаття 10. Директор Державного бюро розслідувань та його заступники
 
   Стаття 10. Директор Державного бюро розслідувань та його заступники
 
102. 1. Керівництво діяльністю Державного бюро розслідувань здійснює його Директор, який частину своїх повноважень реалізує спільно із першим заступником Директора Державного бюро розслідувань і заступником Директора Державного бюро розслідувань, відповідно до частини другої статті 11 цього Закону.
 
-80- Луценко Ю.В.
У частині 1 статті 10 слово та цифри «статті 11» замінити словом та цифрами «статті 12».
 
Враховано   1. Керівництво діяльністю Державного бюро розслідувань здійснює його Директор, який частину своїх повноважень реалізує спільно із першим заступником Директора Державного бюро розслідувань і заступником Директора Державного бюро розслідувань відповідно до частини другої статті 12 цього Закону.
 
    -81- Луценко Ю.В.
Частину 1 статті 10 викласти у такій редакції:
«Керівництво діяльністю Державного бюро розслідувань здійснює його Директор»
 
Відхилено , оскільки ця пропозиція не узгоджується з концепцією проекту   
103. 2. Директором Державного бюро розслідувань, першим заступником Директора Державного бюро розслідувань і заступником Директора Державного бюро розслідувань може бути громадянин України, не молодший 35 років, який:
 
   2. Директором Державного бюро розслідувань, першим заступником Директора Державного бюро розслідувань і заступником Директора Державного бюро розслідувань може бути громадянин України, не молодший 35 років, який:
 
104. має вищу юридичну освіту;
 
-82- Луценко Ю.В.
Абзаци 1,2,3 пункту 2 статті 10 викласти в такій редакції:
«має вищу юридичну освіту і стаж роботи в галузі права не менше 10 років (після здобуття особою вищої юридичної освіти) або має досвід управління державним правоохоронним органом або структурою в Україні чи за кордоном не менше 3 років»
 
Відхилено   1) має вищу юридичну освіту;
 
105. має стаж роботи в галузі права не менше десяти років (після здобуття особою вищої юридичної освіти);
 
   2) має стаж роботи в галузі права не менше десяти років (після здобуття вищої юридичної освіти);
 
106. має досвід роботи на керівних посадах не менше п’яти років;
 
   3) має досвід роботи на керівних посадах не менше п’яти років;
 
107. володіє державною мовою;
 
   4) володіє державною мовою;
 
108. не є членом жодної політичної партії;
 
-83- Яценко А.В.
В абзаці шостому частині другої статті 10 слова «не є» замінити словами «останні три роки не є».
 
Відхилено , оскільки обмежує права осіб на зайняття посади директора ДБР чи його заступників. Крім того, автором поправки не наведено правові підстави необхідності її врахування.  5) не є членом жодної політичної партії;
 
109. не є і не був членом організації, забороненої законом або судом;
 
   6) не є і не був членом організації, забороненої законом або судом;
 
110. має високі моральні якості і бездоганну репутацію;
 
-84- Яценко А.В.
Абзац восьми виключити.
 
Відхилено , незрозуміло чому необхідно виключати слова про те, що Директор ДБР має мати високі моральні якості і бездоганну репутацію. У Законі «Про Національну поліцію» це прописано.  7) має високі моральні якості та бездоганну репутацію;
 
111. за станом здоров’я спроможний виконувати відповідні службові обов’язки.
 
-85- Яценко А.В.
Доповнити новим абзацом десятим такого змісту:
«має судимість за вчинення злочину (крім реабілітованої особи), або протягом останнього року притягувалась до адміністративної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення»;
в зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим.
 
Відхилено , оскільки не узгоджується з концепцією цієї статті. Особа, яка притягувалась до адміністративної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення не може працювати в ДБР незалежно від часу притягнення, за виключенням рішення суду щодо незаконного притягнення до відповідальності.  8) за станом здоров’я спроможний виконувати відповідні службові обов’язки.
 
112. Не може бути призначена на посади Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника Директора Державного бюро розслідувань і заступника Директора Державного бюро розслідувань особа, яка не відповідає обмеженням, передбаченим статтею 14 цього Закону.
 
-86- Луценко Ю.В.
У частині 2 статті 8 цифри «14» замінити цифрами «15».
 
Враховано   Не може бути призначена на посади Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника Директора Державного бюро розслідувань і заступника Директора Державного бюро розслідувань особа, яка підпадає під обмеження, встановлені статтею 15 цього Закону.
 
    -87- Кожем'якін А.А.
Сотник О.С.
З метою уточнення положень проекту у частині другій статті 10 проекту слова «яка не відповідає обмеженням, передбаченим статтею 14 цього Закону» замінити словами «яка підпадає під обмеження, передбачені статтею 15 цього Закону».
 
Враховано    
113. 3. Директор Державного бюро розслідувань, перший заступник Директора Державного бюро розслідувань і заступник Директора Державного бюро розслідувань призначаються строком на п’ять років. Одна і та ж особа не може обіймати ці посади більше ніж два строки підряд.
 
   3. Директор Державного бюро розслідувань, перший заступник Директора Державного бюро розслідувань і заступник Директора Державного бюро розслідувань призначаються строком на п’ять років. Одна і та сама особа не може обіймати ці посади більше двох строків підряд.
 
114. 4. Повноваження Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника Директора Державного бюро розслідувань і заступника Директора Державного бюро розслідувань припиняються у зв'язку із закінченням строку його повноважень або в разі:
 
   4. Повноваження Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника Директора Державного бюро розслідувань і заступника Директора Державного бюро розслідувань припиняються у зв'язку із закінченням строку повноважень або у разі:
 
115. 1) подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
 
   1) подання письмової заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
 
116. 2) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
 
   2) призначення чи обрання на іншу посаду за його згодою;
 
117. 3) досягнення віку 65 років;
 
-88- Луценко Ю.В.
У частині 4 цифри «65» замінити цифрами «55».
 
Відхилено , оскільки запропонований вік відповідає званню полковника, як керівника середньої ланки. Також на сьогодні це відповідає практиці.  3) досягнення 65 років;
 
118. 4) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії, що створюється за рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
 
   4) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров’я відповідно до висновку медичної комісії, що утворюється за рішенням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я;
 
119. 5) набрання законної сили рішенням суду про визнання недієздатним або обмежено дієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
 
   5) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмежено дієздатним, безвісно відсутнім чи оголошення його померлим;
 
120. 6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього у зв’язку із вчиненням злочину чи кримінального проступку (крім необережного кримінального проступку) або притягнення до адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, пов'язані з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції";
 
-89- Кожем'якін А.А.
У пункті 6 частини 4 статті 10 слова «за корупційні правопорушення, пов'язані з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції» замінити словами «за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією»
 
Враховано   6) набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього у зв’язку із вчиненням злочину чи кримінального проступку (крім необережного кримінального проступку) або притягнення до адміністративної відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією;
 
121. 7) припинення ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
 
   7) припинення ним громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
 
122. 8) смерті.
 
-90- Луценко Ю.В.
Доповнити частину першу абзацом 9 у такій редакції:
«9) невчасного подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».
 
Відхилено Невчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування не може бути підставою припинення повноважень Директора ДБР та його заступників. Крім того, це не є предметом регулювання цього законопроекту.  8) смерті;
9) встановлення за результатами перевірки його декларації уповноваженою особою недостовірних відомостей щодо майнового стану та доходів;
10) набуття громадянства іншої держави.
 
    -91- Сотник О.С.
В частині четвертій статті 10 законопроекту пропонуємо додати пункти зі словами:
«9) встановлення за результатами перевірки його декларації уповноваженою особою недостовірних відомостей щодо майнового стану та доходів»
- «10) набуття громадянства іншої держави»
Обґрунтування:
Перебування на посаді Директора ДБР вимагає слідування відповідним нормам щодо запобігання корупції. Враховуючи те, що така посада є особливо відповідальною та особа, яка на ній перебуває повинна чітко виконувати вимоги закону, пропонуємо запровадити одну з підстав щодо виявлення факту невідповідності декларації реальному майновому стану або набуття громадянства іншої держави.
 
Враховано    
123. Стаття 11. Порядок призначення Директора Державного бюро розслідувань та його заступників
 
   Стаття 11. Порядок призначення Директора Державного бюро розслідувань та його заступників
 
124. 1. Директор Державного бюро розслідувань, перший заступник Директора Державного бюро розслідувань і заступник Директора Державного бюро розслідувань призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Прем‘єр-міністра України відповідно до подання Комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань та його заступників (далі – Конкурсна комісія).
 
-92- Яценко А.В.
в частині першій статті 11 слова «Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України» замінити словами «Верховною Радою України»;
 
Відхилено Це не відноситься до повноважень ВР України. У Рішенні Конституційного Суду України від 7 квітня 2004 року N 9-рп/2004 наголошено, що повноваження Верховної Ради України, як і повноваження Президента України, визначаються Конституцією України (підпункт 4.2 пункту 4 мотивувальної частини).  1. Директор Державного бюро розслідувань, перший заступник Директора Державного бюро розслідувань і заступник Директора Державного бюро розслідувань призначаються на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Прем‘єр-міністра України відповідно до подання Комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань та його заступників (далі – Конкурсна комісія).
 
    -93- Ар'єв В.І.
Пропоную в частині 1 статті 11 слова «Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України» замінити словами «Верховною Радою України».
Відповідно частину 1 статті 11 викласти в наступній редакції:
«Стаття 11. Порядок призначення Директора Державного бюро розслідувань та його заступників
1. Директор Державного бюро розслідувань, перший заступник Директора Державного бюро розслідувань і заступник Директора Державного бюро розслідувань призначаються на посаду Верховною Радою України відповідно до подання Комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань та його заступників (далі – Конкурсна комісія).
Участь у конкурсі можуть брати особи, що відповідають вимогам, визначеним у частині другій статті 9 цього Закону».
 
Відхилено , оскільки реалізація цієї поправки вимагатиме системних та структурних змін до усього тексту проекту з питань організації діяльності ДБР. Крім цього, це не узгоджується з ст. 85. Конституції України. У Рішенні Конституційного Суду України від 7 квітня 2004 року N 9-рп/2004 наголошено, що повноваження Верховної Ради України, як і повноваження Президента України, визначаються Конституцією України (підпункт 4.2 пункту 4 мотивувальної частини).   
    -94- Луценко Ю.В.
Статтю 11 викласти у такій редакції:
«1. Директор Державного бюро розслідувань та його заступники призначаються на посаду та звільняються з посади Президентом України.
2. Верховна Рада України може висловити недовіру Директору Державного бюро розслідувань, що має наслідком відставку з посади.
3. Верховна Рада України може висловити недовіру заступнику Директора Державного бюро розслідувань, що має наслідком відставку з посади».
 
Відхилено , з огляду на редакцію ст. 1 проекту. Крім того, її прийняття призведе до наділення Президента України не конституційними повноваженнями   
125. Участь у конкурсі можуть брати особи, що відповідають вимогам, визначеним у частині другій статті 9 цього Закону.
 
-95- Кожем'якін А.А.
В абзаці 2 частини першої статті 11 цифру «9» замінити на цифру «10», оскільки частина друга статті 9 визначає загальну структуру функції та чисельність ДБР.
 
Враховано   Участь у конкурсі можуть брати особи, які відповідають вимогам, визначеним у частині другій статті 10 цього Закону.
 
126. 2. Організацію та проведення конкурсу здійснює Конкурсна комісія відповідно до цього Закону.
 
   2. Організацію та проведення конкурсу здійснює Конкурсна комісія відповідно до цього Закону.
 
127. 3. До складу Конкурсної комісії входять:
 
   3. До складу Конкурсної комісії входять:
 
128. 1) три особи, яких визначає Президент України;
 
   1) три особи, визначені Президентом України;
 
129. 2) три особи, яких визначає Верховна Рада України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмету відання якого належить організація та діяльність органів досудового розслідування;
 
   2) три особи, визначені Верховною Радою України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмета відання якого належать організація та діяльність органів досудового розслідування;
 
130. 3) три особи, яких визначає Кабінет Міністрів України.
 
   3) три особи, визначені Кабінетом Міністрів України.
 
131. Членами конкурсної комісії можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, юридичну освіту, високі професійні і моральні якості, суспільний авторитет. Не може бути членом Комісії особи якщо вона:
 
   Членами Конкурсної комісії можуть бути особи, які мають бездоганну ділову репутацію, вищу юридичну освіту, високі професійні і моральні якості, суспільний авторитет. Не може бути членом Конкурсної комісії особа, якщо вона:
 
132. 1) за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
 
   1) за рішенням суду визнана недієздатною або обмежено дієздатною;
 
133. 2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення, або притягалася судом до відповідальності за вчинення умисного злочину;
 
   2) має судимість за вчинення злочину, не погашену або не зняту в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення, або яка притягалася судом до відповідальності за вчинення умисного злочину;
 
134. 3) відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади;
 
   3) відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади.
 
135. Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.
 
   Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.
 
136. 4. Рішення Конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні Конкурсної комісії проголосували не менше п’яти членів Конкурсної комісії.
 
   4. Рішення Конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні Конкурсної комісії проголосували не менше п’яти членів Конкурсної комісії.
 
137. 5. Голова та секретар Конкурсної комісії обираються з числа членів Конкурсної комісії.
 
   5. Голова та секретар Конкурсної комісії обираються з числа членів Конкурсної комісії.
 
138. 6. Засідання Конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової інформації та журналістів та забезпечується відео- та аудіофіксація і трансляція у режимі реального часу відповідної відео- та аудіоінформації із засідань Конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України України.
 
   6. Засідання Конкурсної комісії відкриті для представників засобів масової інформації і журналістів, забезпечуються відео- та аудіофіксація і трансляція в режимі реального часу засідань Конкурсної комісії на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України України.
 
139. Інформація про час та місце проведення засідання Конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України не пізніше, ніж за 24 години до його початку.
 
   Інформація про час та місце проведення засідання Конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за 24 години до його початку.
 
140. 7. Роботу Конкурсної комісії забезпечує Секретаріат Кабінету Міністрів України.
 
   7. Роботу Конкурсної комісії забезпечує Секретаріат Кабінету Міністрів України.
 
141. 8. Конкурсна комісія:
 
-96- Чумак В.В.
Сотник О.С.
У статті 11 в редакції законопроекту пропонуємо викласти частину восьму в наступній редакції:
«8. Конкурсна комісія:
1) визначає регламент своєї роботи;
2) розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу;
3) розглядає документи, подані особами для участі в конкурсі;
4) відбирає із загального числа кандидатів осіб, з якими проводить на своєму засіданні співбесіду, та осіб, щодо яких проводиться спеціальна перевірка, передбачена Законом України «Про запобігання корупції», і перевірка, передбачена Законом України «Про очищення влади»;
5) відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, одного кандидата, що відповідає вимогам, які ставляться до Директора Державного бюро розслідувань, та, згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії, має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків Директора Державного бюро розслідувань; відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, двох кандидатів, що відповідають вимогам, які ставляться до першого заступника Директора Державного бюро розслідувань і заступника Директора Державного бюро розслідувань, мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків на цих посадах;
6) оприлюднює інформацію про кандидатів, які подали заяву на участь у конкурсі, а також інформацію про трьох кандидатів, які були відібрані для проходження співбесіди в Конкурсній комісії, про кандидатів, відібраних Конкурсною комісією для призначення на посади Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника Директора Державного бюро розслідувань і заступника Директора Державного бюро розслідувань;
7) проводить повторний конкурс у разі відхилення всіх кандидатів у зв’язку з їх невідповідністю вимогам, що ставляться до Директора Національного бюро, або непроходженням відібраними кандидатами спеціальної перевірки чи перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»;
Обґрунтування:
З метою деталізації проведення конкурсу та забезпеченням дотримання гарантій проведення конкурсу (об’єктивності, неупередженості, прозорості тощо) вважаємо за необхідне чітко регламентувати процедуру добору кандидатів, розгляду документів та прийняття рішення конкурсною комісією.
 
Враховано   8. Конкурсна комісія:
1) визначає регламент своєї роботи;
2) розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу;
3) розглядає документи, подані особами для участі в конкурсі;
4) відбирає із загального числа кандидатів осіб, з якими проводить на своєму засіданні співбесіду, та осіб, щодо яких проводиться спеціальна перевірка, передбачена Законом України «Про запобігання корупції», і перевірка, передбачена Законом України «Про очищення влади»;
5) відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, одного кандидата, що відповідає вимогам до Директора Державного бюро розслідувань та, згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії, має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків на цій посаді; відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, двох кандидатів, що відповідають вимогам до першого заступника і заступника Директора Державного бюро розслідувань, мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків на цих посадах;
6) оприлюднює інформацію про кандидатів, які подали заяву на участь у конкурсі, а також інформацію про трьох кандидатів, відібраних для проходження співбесіди в Конкурсній комісії, про кандидатів, відібраних Конкурсною комісією для призначення на посади Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника і заступника Директора Державного бюро розслідувань;
7) проводить повторний конкурс у разі відхилення всіх кандидатів у зв’язку з їх невідповідністю встановленим вимогам або непроходженням спеціальної перевірки, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», чи перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади».
 
142. затверджує Положення про конкурс та Регламент роботи Конкурсної комісії, розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу;
 
      
143. розглядає документи, подані кандидатами на посади Директора Державного бюро розслідувань та його заступників; відбирає із загального числа кандидатів трьох осіб, які, згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії, мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків Директора Державного бюро розслідувань та його заступників; проводить на своєму засіданні співбесіду з трьома відібраними кандидатами;
 
      
144. відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, одного кандидата, що відповідає вимогам, які ставляться до Директора Державного бюро розслідувань, та, згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії, має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків Директора Державного бюро розслідувань;
 
      
145. відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, двох кандидатів, що відповідають вимогам, які ставляться до першого заступника Директора Державного бюро розслідувань і заступника Директора Державного бюро розслідувань, мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків на цих посадах;
 
      
146. оприлюднює інформацію про кандидатів, які подали заяву на участь у конкурсі, а також інформацію про трьох кандидатів, які були відібрані для проходження співбесіди в Конкурсній комісії, про кандидатів, відібраних Конкурсною комісією для призначення на посади Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника Директора Державного бюро розслідувань і заступника Директора Державного бюро розслідувань.
 
      
147. 9. Рішення Конкурсної комісії можуть бути оскаржені до суду лише з питань додержання встановленого порядку організації та проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань.
 
-97- Кожем'якін А.А.
У частині 9 статті 11 після слів «встановленого» доповнити словами «цим Законом»
 
Враховано   9. Рішення Конкурсної комісії можуть бути оскаржені до суду лише з питань додержання встановленого цим Законом порядку організації та проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань.
 
148. 10. Не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника Директора Державного бюро розслідувань і заступника Директора Державного бюро розслідувань або упродовж чотирнадцяти днів з дня дострокового припинення повноважень однієї з цих посадових осіб у порядку, встановленому цим Законом, формується Конкурсна комісія.
 
   10. Не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень Директора Державного бюро розслідувань, першого заступника Директора Державного бюро розслідувань і заступника Директора Державного бюро розслідувань або упродовж 14 днів з дня дострокового припинення повноважень однієї з цих посадових осіб у порядку, встановленому цим Законом, формується Конкурсна комісія.
 
149. Конкурсна комісія розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань в загальнонаціональних друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
 
   Конкурсна комісія розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань в загальнонаціональних друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України.
 
150. 11. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у вказаний в оголошенні строк такі документи:
 
   11. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у зазначений в оголошенні строк такі документи:
 
151. 1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
 
   1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
 
152. 2) автобіографію, що містить: прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;
 
-98- Чумак В.В.
Сотник О.С.
У частині одинадцятій статті 11 в редакції законопроекту пропонуємо слова «року, що передує» замінити на слова «двох років, що передують»;
Обґрунтування:
Беручи до уваги ту обставину, що на практиці виникають непоодинокі випадки вчинення тиску політичними партіями на працівників державного сектору, а також з метою забезпечення незалежної діяльності працівників Державного бюро розслідувань, вважаємо, що особа, яка претендує на участь у конкурсі, повинна надати договірні документи з політичною партіє за останні два роки за їх наявності.
 
Відхилено , на думку Комітету збільшення терміну до двох років щодо надання інформації про членство в політичних партіях не сприятиме якості відбору осіб, яка претендує на участь у конкурсі. Крім того, це зменшує можливості кандидатів бути працівниками ДБР, а відтак суперечить ст. 43 Конституції України, що гарантує право на працю  2) автобіографію, що містить прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство в політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, а також відомості про наявність чи відсутність судимості;
 
153. 3) декларацію за рік, що передує року, у якому було оприлюднено оголошення про конкурс, за формою, що визначена Законом України "Про запобігання корупції";
 
   3) декларацію за рік, що передує року, в якому оприлюднено оголошення про конкурс, за формою, визначеною Законом України "Про запобігання корупції";
 
154. 4) інші документи, передбачені законами України "Про державну службу", "Про запобігання корупції".
 
   4) інші документи, передбачені законами України "Про державну службу" і "Про запобігання корупції".
 
155. Відомості з поданих відповідно до цієї частини документів підлягають оприлюдненню упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурс на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України, крім відомостей, які відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" віднесені до інформації з обмеженим доступом та відомостей про контактний номер телефону, адресу електронної пошти кандидата.
 
-99- Яценко А.В.
в абзаці шостому частини одинадцятої після статті 11 після слів «Кабінету Міністрів України» доповнити словами « та Верховної Ради України»;
 
Відхилено , відомості мають оприлюднюватися на веб-сайтах того органу, який проводить конкурс, а не на інших веб-сайтах державних органів, зокрема Верховної Ради України  Відомості з поданих відповідно до цієї частини документів підлягають оприлюдненню упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурс на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України, крім відомостей, які відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" віднесені до інформації з обмеженим доступом, та відомостей про контактний номер телефону і адресу електронної пошти кандидата.
 
    -100- Луценко Ю.В.
Статтю 11 викласти у такій редакції:
«1. Директор Державного бюро розслідувань призначається на посаду Президентом України за поданням Комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань (далі – Конкурсна комісія).
Участь у конкурсі можуть брати особи, що відповідають вимогам, визначеним у частині другій статті 10 цього Закону.
2. Організацію та проведення конкурсу здійснює Конкурсна комісія відповідно до цього Закону.
3. До складу Конкурсної комісії входять:
1) три особи, яких визначає Президент України;
2) три особи, яких визначає Верховна Рада України за поданням комітету Верховної Ради України, до предмету відання якого належить організація та діяльність органів досудового розслідування;
3) три особи, яких визначає Кабінет Міністрів України.
Не можуть бути членами Комісії особи, зазначені в частини першої статті 13 цього Закону, та особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до «Про запобігання корупції».
Конкурсна комісія вважається повноважною в разі затвердження в її складі не менше шести осіб.
4. Рішення Конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні Конкурсної комісії проголосувало не менше п’яти членів Конкурсної комісії.
5. Голова та секретар Конкурсної комісії обираються нею з числа членів Конкурсної комісії.
Інформація про час та місце проведення засідання Конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті Президента України не пізніше ніж за 48 години до його початку.
Роботу Конкурсної комісії забезпечує орган, що здійснює забезпечення діяльності Президента України.
Конкурсна комісія розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань в загальнонаціональних друкованих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті Президента України.
6. Особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у вказаний в оголошенні строк такі документи:
1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
2) автобіографію, що містить: прізвище, власне ім'я та по-батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості;
3) декларацію за рік, що передує року, у якому було оприлюднено оголошення про конкурс, за формою, що визначена Законом України «Про запобігання корупції»;
4) інші документи, передбачені законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції».
Відомості з поданих відповідно до цієї частини документів підлягають оприлюдненню упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурс на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України, крім відомостей, які відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» віднесені до інформації з обмеженим доступом та відомостей про контактний номер телефону, адресу електронної пошти кандидата.
7. Конкурсна комісія:
1) визначає регламент своєї роботи;
2) розміщує оголошення про умови та строки проведення конкурсу;
3) розглядає документи, подані особами для участі в конкурсі;
4) відбирає із загального числа кандидатів осіб, з якими проводить на своєму засіданні співбесіду, та осіб, щодо яких проводиться спеціальна перевірка, передбачена Законом України «Про запобігання корупції», і перевірка, передбачена Законом України «Про очищення влади»;
5) відбирає шляхом відкритого голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду та зазначені в пункті 4 цієї частини перевірки, двох або трьох кандидатів, які згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії мають найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків Директора Національного бюро; вносить подання Президенту України щодо призначення одного із зазначених кандидатів Директором Державного бюро розслідувань;
6) оприлюднює інформацію про кандидатів, які подали заяву на участь у конкурсі, та інформацію про кандидатів, відібраних Конкурсною комісією для подання на розгляд Президенту України.
7) проводить повторний конкурс у разі відхилення кандидата у зв’язку з невідповідністю вимогам, що ставляться до Директора Національного бюро, або непроходженням спеціальної перевірки чи перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади»;
8. Рішення Конкурсної комісії можуть бути оскаржені до суду лише з питань додержання встановленого порядку організації та проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань.
9. Не пізніше ніж за два місяці до завершення строку повноважень Директора Державного бюро розслідувань, або упродовж чотирнадцяти днів з дня дострокового припинення його повноважень у порядку, встановленому цим Законом, формується Конкурсна комісія.
10. Перший заступник Директора державного бюро розслідувань, заступник Директора державного бюро розслідувань призначаються Директором Державного бюро розслідувань».
 
Відхилено , оскільки ця норма є антиконституційною у контексті розподілу влади України (згідно з Конституцією Україна є парламентсько-президентською, а не президентсько-парламентскькою республікою)   
156. Стаття 12. Повноваження Директора Державного бюро розслідувань
 
   Стаття 12. Повноваження Директора Державного бюро розслідувань
 
157. 1. Директор Державного бюро розслідувань:
 
   1. Директор Державного бюро розслідувань:
 
158. 1) несе відповідальність за діяльність Державного бюро розслідувань, зокрема законність здійснюваних Державного бюро розслідувань оперативно-розшукових заходів, досудового розслідування, додержання прав і свобод осіб;
 
   1) несе відповідальність за діяльність Державного бюро розслідувань, зокрема законність здійснюваних Державним бюро розслідувань оперативно-розшукових заходів, досудового розслідування, додержання прав і свобод осіб;
 
159. 2) організовує роботу Державного бюро розслідувань, визначає обов’язки першого заступника, заступників Директора Державного бюро розслідувань;
 
   2) організовує роботу Державного бюро розслідувань, визначає обов’язки першого заступника і заступників Директора Державного бюро розслідувань;
 
160. 3) координує і контролює діяльність його центрального апарату та територіальних органів;
 
   3) координує і контролює діяльність центрального апарату та територіальних органів Державного бюро розслідувань;
 
161. 4) затверджує структуру та штатну чисельність центрального апарату та територіальних органів Державного бюро розслідувань;
 
   4) затверджує структуру та штатну чисельність центрального апарату та територіальних органів Державного бюро розслідувань;
 
162. 5) визначає відповідно до законодавства в межах граничної чисельності переліки посад у центральному апараті Державного бюро розслідувань та його територіальних органах, що підлягають заміщенню особами рядового та начальницького складу, граничних спеціальних звань за цими посадами;
 
   5) визначає відповідно до законодавства в межах граничної чисельності переліки посад у центральному апараті та територіальних органах Державного бюро розслідувань, що підлягають заміщенню особами рядового та начальницького складу, граничних спеціальних звань за цими посадами;
 
163. 6) вносить на розгляд Президента України подання про відзначення державними нагородами України осіб рядового та начальницького складу, державних службовців та інших працівників Державного бюро розслідувань, а також осіб, які сприяють у виконанні покладених на нього завдань;
 
   6) вносить на розгляд Президента України подання про відзначення державними нагородами України осіб рядового та начальницького складу, державних службовців та інших працівників Державного бюро розслідувань, а також осіб, які сприяють у виконанні покладених на нього завдань;
 
164. 7) затверджує Положення про відомчі нагороди (медалі, нагрудні знаки, почесні грамоти тощо) для нагородження осіб рядового та начальницького складу, державних службовців та інших працівників Державного бюро розслідувань, а також осіб, які сприяють у виконанні покладених на нього завдань;
 
   7) затверджує Положення про відомчі нагороди (медалі, нагрудні знаки, почесні грамоти тощо) для нагородження осіб рядового та начальницького складу, державних службовців та інших працівників Державного бюро розслідувань, а також осіб, які сприяють у виконанні покладених на нього завдань;
 
165. 8) видає у межах повноважень накази і розпорядження, дає доручення, які є обов’язковими для виконання працівниками Державного бюро розслідувань;
 
   8) видає у межах повноважень накази і розпорядження, дає доручення, які є обов’язковими для виконання працівниками Державного бюро розслідувань;
 
166. 9) призначає на посади та звільняє з посад працівників центрального апарату Державного бюро розслідувань, директорів та заступників директорів територіальних органів Державного бюро розслідувань;
 
-101- Луценко Ю.В.
У статті 12:
пункт 9 частини першої викласти у такій редакції:
«призначає на посади та звільняє з посад першого заступника Державного бюро розслідувань, заступника державного бюро розслідувань та інших працівників державного бюро розслідувань»;
пункт 19 частини першої викласти у такій редакції:
«надає дозвіл на використання коштів для забезпечення оперативно-розшукових та негласних слідчих (розшукових) дій Державного бюро розслідувань у порядку, встановленому законодавством»;
 
Відхилено   9) призначає на посади та звільняє з посад працівників центрального апарату Державного бюро розслідувань, директорів та заступників директорів територіальних органів Державного бюро розслідувань;
 
167. 10) приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Державне бюро розслідувань, та затверджує звіт про виконання цих рішень;
 
   10) приймає рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Державне бюро розслідувань, та затверджує звіт про виконання цих рішень;
 
168. 11) затверджує перспективні, поточні та оперативні плани роботи Державного бюро розслідувань;
 
   11) затверджує перспективні, поточні та оперативні плани роботи Державного бюро розслідувань;
 
169. 12) встановлює порядок реєстрації, оброблення, зберігання та знищення відповідно до законодавства отриманої Державного бюро розслідувань інформації; вживає заходи із запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом, а також забезпечує додержання законодавства про доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Державне бюро розслідувань;
 
   12) встановлює порядок реєстрації, оброблення, зберігання та знищення відповідно до законодавства отриманої Державним бюро розслідувань інформації; вживає заходи із запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом, а також забезпечує додержання законодавства про доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Державне бюро розслідувань;
 
170. 13) вирішує питання про заохочення працівників Державного бюро розслідувань;
 
   13) вирішує питання про заохочення працівників Державного бюро розслідувань;
 
171. 14) присвоює у встановленому законодавством порядку ранги державних службовців працівникам Державного бюро розслідувань та спеціальні звання особам рядового і начальницького складу;
 
   14) присвоює у встановленому законодавством порядку ранги державних службовців працівникам Державного бюро розслідувань та спеціальні звання особам рядового і начальницького складу;
 
172. 15) вносить на розгляд Президентові України подання про присвоєння спеціальних звань вищого начальницького складу Державного бюро розслідувань;
 
   15) вносить на розгляд Президентові України подання про присвоєння спеціальних звань вищого начальницького складу Державного бюро розслідувань;
 
173. 16) представляє Державне бюро розслідувань у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, а також органами іноземних держав, міжнародними організаціями тощо;
 
   16) представляє Державне бюро розслідувань у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, а також органами іноземних держав, міжнародними організаціями тощо;
 
174. 17) має право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Кабінету Міністрів України;
 
   17) має право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих комісій, а також брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Кабінету Міністрів України;
 
175. 18) забезпечує відкритість та прозорість діяльності Державного бюро розслідувань відповідно до цього Закону; звітує про діяльність Державного бюро розслідувань в порядку, визначеному цим Законом;
 
   18) забезпечує відкритість та прозорість діяльності Державного бюро розслідувань відповідно до цього Закону, звітує про діяльність Державного бюро розслідувань в порядку, визначеному цим Законом;
 
176. 19) надає дозвіл на використання коштів фонду спеціальних оперативно-розшукових та слідчих дій Державного бюро розслідувань;
 
-102- Геращенко А.Ю.
У пункті дев’ятнадцятому частини першої статті 12 слова «спеціальних оперативно-розшукових та» виключити.
 
Відхилено инний КПК (ст. 41) передбачає, що оперативні підрозділи Державного бюро розслідувань здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні. Такі оперативно розшукові можливості нададуть можливість ДБР викривати організовані злочинні спільноти та злочинців, які вчиняють злочини розкриття яких покладено на ДБР.  19) надає дозвіл на використання коштів фонду спеціальних оперативно-розшукових та слідчих дій Державного бюро розслідувань;
 
177. 20) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами, у тому числі має право в межах своєї компетенції особисто реалізовувати повноваження Державного бюро розслідувань, визначені цим Законом.
 
   20) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами, у тому числі має право в межах своєї компетенції особисто реалізовувати повноваження Державного бюро розслідувань, визначені цим Законом.
 
178. 2. Повноваження з питань, передбачених пунктами 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 19 частини першої цієї статті, Директор Державного бюро розслідувань реалізовує за погодженням з першим заступником та заступником Директора Державного бюро розслідувань, а рішення з питань, передбачених пунктами 4, 5 (в частині діяльності територіальних органів) частини першої цієї статті, -також за погодженням з директорами територіальних органів Державного бюро розслідувань.
 
-103- Кожем'якін А.А.
У частині 2 статті 12 слова «за погодження з директорами» замінити словами «за поданням директорів»
 
Враховано   2. Повноваження з питань, передбачених пунктами 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 19 частини першої цієї статті, Директор Державного бюро розслідувань реалізовує за погодженням із першим заступником та заступником Директора Державного бюро розслідувань, а рішення з питань діяльності територіальних органів, передбачених пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті, також за поданням директорів територіальних органів Державного бюро розслідувань.
 
179. 3. Після призначення на посаду Директор Державного бюро розслідувань зобов’язаний не пізніше тридцяти днів з дня призначення на посаду підготувати стратегічну (на чотири роки) програму діяльності Державного бюро розслідувань;
 
-104- Кожем'якін А.А.
У частині 3 статті 12 слова «на чотири роки» замінити словами «на п’ять років» та слова «передбачену статтю 22 цього Закону» словами «передбачену статтею 23 цього Закону»
 
Враховано   3. Після призначення на посаду Директор Державного бюро розслідувань зобов’язаний не пізніше 30 днів з дня призначення на посаду підготувати стратегічну (на п’ять років) програму діяльності Державного бюро розслідувань.
 
180. Програма діяльності Державного бюро розслідувань повинна містити, серед іншого:
 
   Програма діяльності Державного бюро розслідувань повинна містити, серед іншого:
 
181. - завдання, які необхідно виконати;
 
   1) завдання, які необхідно виконати;
 
182. - обсяг і послідовність реалізації завдань Державного бюро розслідувань;
 
   2) обсяг і послідовність реалізації завдань Державного бюро розслідувань;
 
183. - заходи співпраці з громадськістю;
 
   3) заходи співпраці з громадськістю;
 
184. - пріоритети роботи;
 
   4) пріоритети роботи;
 
185. - критерії виконання/невиконання визначених завдань і пріоритетів.
 
   5) критерії виконання/невиконання визначених завдань і пріоритетів.
 
186. Щорічно Директор Державного бюро розслідувань готує звіт про діяльність Державного бюро розслідувань. Звіт містить результати, строки і стан виконання програми діяльності Державного бюро розслідувань, іншу інформацію, передбачену статтею 22 цього Закону.
 
   Щорічно Директор Державного бюро розслідувань готує звіт про діяльність Державного бюро розслідувань. Звіт повинен містити результати, строки і стан виконання програми діяльності Державного бюро розслідувань, іншу інформацію, передбачену статтею 23 цього Закону.
 
187. Після затвердження програми і звіту вони розміщуються на офіційному веб-порталі Державного бюро розслідувань.
 
   Після затвердження програми і звіту вони розміщуються на офіційному веб-порталі Державного бюро розслідувань.
 
188. 4. У разі звільнення Директора Державного бюро розслідувань з посади, його смерті або відсутності відомостей про місце його перебування повноваження Директора Державного бюро розслідувань протягом 60 днів виконує його перший заступник, а в подальшому - виконують заступник і знову перший заступник з їх ротацією кожні 60 днів - до того часу, поки не буде призначено нового Директора Державного бюро розслідувань в порядку, передбаченому цим Законом. Строк виконання повноважень розпочинається, відповідно, з дня, наступного за днем звільнення Директора Державного бюро розслідувань, або з дня, наступного за днем настання смерті Директора Державного бюро розслідувань, або з дня, наступного за останнім днем, в який місце перебування Директора Державного бюро розслідувань було відомо.
 
-105- Луценко Ю.В.
У частині четвертій статті 12 після слова «перебування» доповнити словами «упродовж 24 годин».
 
Відхилено , оскільки відсутність відомостей де перебуває директора ДБР протягом 24 годин не може бути підставою для того, щоб його повноваження автоматично переходили на заступників.  4. У разі звільнення Директора Державного бюро розслідувань з посади, його смерті або відсутності відомостей про місце його перебування повноваження Директора Державного бюро розслідувань протягом 60 днів виконує його перший заступник, а в подальшому - заступник і знову перший заступник з ротацією кожні 60 днів до того часу, доки не буде призначено нового Директора Державного бюро розслідувань у порядку, передбаченому цим Законом. Строк виконання повноважень розпочинається відповідно з дня, наступного за днем звільнення Директора Державного бюро розслідувань, або з дня, наступного за днем його смерті, або з дня, наступного за останнім днем, коли місце перебування Директора Державного бюро розслідувань було відомо.
 
    -106- Луценко Ю.В.
Частину четверту викласти у такій редакції:
«У разі звільнення Директора Державного бюро розслідувань з посади, його смерті або відсутності відомостей про місце його перебування повноваження Директора Державного бюро розслідувань виконує його перший заступник».
 
Відхилено    
189. Стаття 13. Директори територіальних органів і керівники підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань та їхні заступники
 
-107- Луценко Ю.В.
У назві статті 13 змінити слово директора на керівники і далі замінити всі терміни у законі стосовно керівників територіальних органів.
 
Відхилено   Стаття 13. Директори територіальних органів і керівники підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань та їхні заступники
 
190. 1. Директори територіальних органів, керівники підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань призначаються на посаду та звільняються з посади Директором Державного бюро розслідувань в порядку, передбаченому частиною другою статті 11 цього Закону.
 
-108- Луценко Ю.В.
Статтю 13 викласти у такій редакції:
Стаття 13. Керівники територіальних управлінь Державного бюро розслідувань.
1. Керівники територіальних управлінь Державного бюро розслідувань призначаються на посаду та звільняються з посади Директором Державного бюро розслідувань.
2. Керівник територіального управління Державного бюро розслідувань:
1) організовує роботу відповідного територіального підрозділу щодо виконання повноважень Державного бюро розслідувань, наказів і розпоряджень Директора Державного бюро розслідувань;
2) вносить пропозиції Директору Державного бюро розслідувань щодо призначення на посади та звільнення з посад працівників відповідного територіального управління;
3) вносить Директорові Державного бюро розслідувань подання про присвоєння у встановленому законодавством порядку спеціальних звань особам рядового і начальницького складу та рангів державних службовців працівникам відповідного територіального управління;
4) вносить Директорові Державного бюро розслідувань пропозиції щодо структури та штатної чисельності відповідного територіального управління.
 
Відхилено скільки редакція законопроекту запропонована його авторами більш ширше регулює питання щодо статусу директорів територіальних органів і керівників підрозділів центрального апарату ДБР та їх заступників  1. Директори територіальних органів, керівники підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань призначаються на посаду та звільняються з посади Директором Державного бюро розслідувань за поданням конкурсної комісії в порядку, передбаченому частинами другою - одинадцятою статті 11 цього Закону.
 
    -109- Кожем'якін А.А.
Частину першу статті 13 викласти в такій редакції:
1. Директори територіальних органів, керівники підрозділів центрального апарату Державного бюро розслідувань призначаються на посаду та звільняються з посади Директором Державного бюро розслідувань за поданням конкурсної комісії та в порядку, передбаченому частинами другою - одинадцятою статті 11 цього Закону.
 
Враховано    
191. 2. Після призначення на посаду директор територіального органу Державного бюро розслідувань зобов’язаний не пізніше тридцяти днів з дня призначення на посаду підготувати річну програму діяльності територіального органу Державного бюро розслідувань.
 
   2. Після призначення на посаду директор територіального органу Державного бюро розслідувань зобов’язаний не пізніше 30 днів з дня призначення на посаду підготувати річну програму діяльності територіального органу Державного бюро розслідувань.
 
192. Програма діяльності територіального органу Державного бюро розслідувань повинна містити, серед іншого:
 
   Програма діяльності територіального органу Державного бюро розслідувань повинна містити, серед іншого:
 
193. - завдання, які необхідно виконати;
 
   1) завдання, які необхідно виконати;
 
194. - обсяг і послідовність реалізації завдань територіального органу Державного бюро розслідувань;
 
   2) обсяг і послідовність реалізації завдань територіального органу Державного бюро розслідувань;
 
195. - заходи співпраці з громадськістю;
 
   3) заходи співпраці з громадськістю;
 
196. - пріоритети роботи;
 
   4) пріоритети роботи;
 
197. - критерії виконання/невиконання визначених завдань і пріоритетів.
 
   5) критерії виконання/невиконання визначених завдань і пріоритетів.
 
198. Наступна річна програма приймається не пізніше тридцяти днів до дня завершення дії попередньої річної програми.
 
   Наступна річна програма приймається не пізніше 30 днів до дня завершення дії попередньої річної програми.
 
199. Одночасно із річною програмою діяльності територіального органу Державного бюро розслідувань його директор готує звіт про діяльність територіального органу Державного бюро розслідувань. Звіт містить результати, строки і стан виконання програми діяльності Державного бюро розслідувань, іншу інформацію, передбачену статтею 22 цього Закону.
 
-110- Луценко Ю.В.
У частині 2 слова і цифри «статтею 22 цього Закону» замінити словами і цифрами «статтею 23 цього Закону».
 
Враховано   Одночасно із річною програмою діяльності територіального органу Державного бюро розслідувань його директор готує звіт про діяльність територіального органу Державного бюро розслідувань. Звіт повинен містити результати, строки і стан виконання програми діяльності Державного бюро розслідувань, іншу інформацію, передбачену статтею 23 цього Закону.
 
200. Відповідні програми і звіти директор територіального органу Державного бюро розслідувань вносить на затвердження Директора Державного бюро розслідувань. Директор Державного бюро розслідувань затверджує стратегічну програму разом з річною програмою.
 
   Відповідні програми і звіти директор територіального органу Державного бюро розслідувань вносить на затвердження Директора Державного бюро розслідувань. Директор Державного бюро розслідувань затверджує стратегічну програму разом з річною програмою.
 
201. Після затвердження програми і звіту вони розміщуються на офіційному веб-порталі територіального органу Державного бюро розслідувань.
 
   Після затвердження програми і звіти розміщуються на офіційному веб-порталі територіального органу Державного бюро розслідувань.
 
202. 3. Директор територіального органу Державного бюро розслідувань:
 
   3. Директор територіального органу Державного бюро розслідувань:
 
203. 1) організовує роботу відповідного територіального органу щодо виконання повноважень Державного бюро розслідувань, наказів і розпоряджень Директора Державного бюро розслідувань;
 
   1) організовує роботу відповідного територіального органу щодо виконання повноважень Державного бюро розслідувань, наказів і розпоряджень Директора Державного бюро розслідувань;
 
204. 2) призначає на посади та звільняє з посад працівників відповідного територіального органу, крім тих, які призначаються Директором Державного бюро розслідувань в порядку, передбаченому частиною другою статті 11 цього Закону;
 
   2) призначає на посади та звільняє з посад працівників відповідного територіального органу, крім тих, які призначаються Директором Державного бюро розслідувань відповідно до статті 11 цього Закону;
 
205. 3) вносить Директорові Державного бюро розслідувань подання про присвоєння у встановленому законодавством порядку спеціальних звань особам рядового і начальницького складу та рангів державних службовців працівникам відповідного територіального органу;
 
   3) вносить Директору Державного бюро розслідувань подання про присвоєння у встановленому законодавством порядку спеціальних звань особам рядового і начальницького складу та рангів державних службовців працівникам відповідного територіального органу;
 
206. 4) вносить Директорові Державного бюро розслідувань пропозиції щодо структури та штатної чисельності відповідного територіального органу;
 
   4) вносить Директору Державного бюро розслідувань пропозиції щодо структури та штатної чисельності відповідного територіального органу;
 
207. 5) видає у межах своїх повноважень накази і розпорядження;
 
   5) видає у межах своїх повноважень накази і розпорядження;
 
208. 6) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами, у тому числі має право в межах своєї компетенції особисто реалізовувати повноваження Державного бюро розслідувань, визначені цим Законом.
 
   6) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами, у тому числі має право в межах своєї компетенції особисто реалізовувати повноваження Державного бюро розслідувань, визначені цим Законом.
 
209. 4. Керівник підрозділу центрального апарату Державного бюро розслідувань:
 
   4. Керівник підрозділу центрального апарату Державного бюро розслідувань:
 
210. 1) організовує роботу відповідного територіального органу щодо виконання повноважень Державного бюро розслідувань, наказів і розпоряджень Директора Державного бюро розслідувань;
 
   1) організовує роботу відповідного територіального органу підрозділу центрального апарату щодо виконання повноважень Державного бюро розслідувань, наказів і розпоряджень Директора Державного бюро розслідувань;
 
211. 2) подає Директорові Державного бюро розслідувань пропозиції щодо штатного розпису підрозділу (органу), а також проект положення про відповідний підрозділ для його затвердження;
 
   2) вносить Директорові Державного бюро розслідувань пропозиції щодо штатного розпису підрозділу (органу), а також проект положення про відповідний підрозділ для його затвердження;
 
212. 3) здійснює контроль за збереженням державної таємниці в підрозділі (органі); вживає заходів із запобігання несанкціонованому доступу до іншої інформації з обмеженим доступом;
 
   3) здійснює контроль за збереженням державної таємниці в підрозділі (органі), вживає заходів для запобігання несанкціонованому доступу до іншої інформації з обмеженим доступом;
 
213. 4) вносить Директору Державного бюро розслідувань подання про заохочення підлеглих, про присвоєння їм спеціальних звань або рангів державних службовців або присвоює ранги підлеглим державним службовцям відповідно до закону;
 
   4) вносить Директору Державного бюро розслідувань подання про заохочення підлеглих, про присвоєння їм спеціальних звань або рангів державних службовців чи присвоює ранги підлеглим державним службовцям відповідно до закону;
 
214. 5) вносить Директору Державного бюро розслідувань пропозиції щодо представлення підлеглих службовців до відзначення державними нагородами України, а осіб, які надають допомогу в попередженні, виявленні, припиненні і розслідуванні злочинів, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань, -до заохочення;
 
   5) вносить Директору Державного бюро розслідувань пропозиції про представлення підлеглих службовців до відзначення державними нагородами України, а осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні, припиненні і розслідуванні злочинів, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань, до заохочення;
 
215. 6) несе відповідальність за роботу підрозділу (органу), зокрема законність здійснюваних оперативно-розшукових заходів і досудового слідства, додержання прав і свобод людини та громадянина;
 
   6) несе відповідальність за роботу підрозділу (органу), зокрема за законність здійснюваних оперативно-розшукових заходів і досудового слідства, додержання прав і свобод людини та громадянина;
 
216. 7) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами, у тому числі має право в межах своєї компетенції особисто реалізовувати повноваження Державного бюро розслідувань, визначені цим Законом.
 
   7) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами, у тому числі має право в межах своєї компетенції особисто реалізовувати повноваження Державного бюро розслідувань, визначені цим Законом.
 
217. 5. У разі відсутності керівника підрозділу центрального апарату (директора територіального органу) Державного бюро розслідувань або тимчасової неможливості здійснення ним своїх повноважень його обов’язки виконує заступник, за наявності двох заступників - той із заступників, що є старшим за віком.
 
   5. У разі відсутності керівника підрозділу центрального апарату (директора територіального органу) Державного бюро розслідувань або тимчасової неможливості здійснення ним своїх повноважень його обов’язки виконує заступник, а за наявності двох заступників – найстарший за віком заступник.
 
218. У разі відсутності заступника обов’язки керівника підрозділу центрального апарату (директора територіального органу) Державного бюро розслідувань виконує найстарший за віком керівник підрозділу (органу), що входить до складу цього підрозділу (органу), а за відсутності в структурі підрозділу (органу) інших підрозділів - найстарший за віком службовець підрозділу (органу).
 
   У разі відсутності заступника обов’язки керівника підрозділу центрального апарату (директора територіального органу) Державного бюро розслідувань виконує найстарший за віком керівник підрозділу (органу), що входить до складу цього підрозділу (органу), а за відсутності у структурі підрозділу (органу) інших підрозділів - найстарший за віком службовець підрозділу (органу).
 
219. Стаття 14. Працівники Державного бюро розслідувань
 
-111- Кожем'якін А.А.
В усіх випадках згадування терміна «слідчий Державного бюро розслідувань» необхідно замінити на термін «слідчий органу Державного бюро розслідувань», що відповідатиме п. 17, ч. 1 ст. 3 КПК України, відповідно до якого слідчий – це службова особа органу внутрішніх справ, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.
 
Враховано   Стаття 14. Працівники Державного бюро розслідувань
 
220. 1. До працівників Державного бюро розслідувань належать особи рядового і начальницького складу, державні службовці, працівники, які уклали трудовий договір із Державним бюро розслідувань.
 
-112- Сотник О.С.
У частині першій статті 14 в редакції законопроекту пропонуємо додати другий абзац наступного змісту:
«Оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених законом до підслідності Державного бюро розслідувань, а також в інших справах, витребуваних до Державного бюро розслідувань прокурором, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування працівниками Державного бюро розслідувань, проводять старші детективи та детективи Державного бюро розслідувань, які є державними службовцями»;
Обґрунтування:
З метою уточнення осіб, які будуть уповноважені провадити оперативно-розшукову діяльність та досудове розслідування у Державному бюро розслідуванні, деталізації посад та їх службового становища, пропонуємо регламентувати положення щодо ведення розслідування старшими детективами та детективами Державного бюро розслідувань, які в свою чергу будуть вважатися державними службовцями.
 
Відхилено кщо ми прописуємо посади детективів та їх повноваження, то ми повинні й прописати повноваження слідчих. Згідно цього закону, у ДБР у першу чергу, будуть працювати слідчі.  1. До працівників Державного бюро розслідувань належать особи рядового і начальницького складу, державні службовці, працівники, які уклали трудовий договір із Державним бюро розслідувань.
 
221. 2. Служба в Державному бюро розслідувань є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України. Час проходження служби в Державному бюро розслідувань зараховується до страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби відповідно до закону.
 
   2. Служба в Державному бюро розслідувань є державною службою особливого характеру, що полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України. Час проходження служби в Державному бюро розслідувань зараховується до страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби відповідно до закону.
 
222. 3. На службу до Державного бюро розслідувань приймаються на конкурсній основі, в добровільному порядку (за контрактом) громадяни України, які спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров'я ефективно виконувати відповідні службові обов'язки. Кваліфікаційні вимоги та Критерії професійної придатності для зайняття посад в цих підрозділах затверджуються Директором Державного бюро розслідувань. Призначення на посади у Державному бюро розслідувань здійснюється виключно за результатами відкритого конкурсу, що проводиться в порядку, визначеному Директором Державного бюро розслідувань на основі Типового порядку проведення відкритого конкурсу, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
 
-113- Кожем'якін А.А.
У частині 3 статті 14 після слів ««Призначення на посади у Державне бюро розслідувань» доповнити словами «крім посад визначених у частині першій статті 10, частині перші статті 13 та частині першій статті 24 цього Закону» та виключити слово «виключно»
 
Враховано   3. На службу до Державного бюро розслідувань приймаються на конкурсній основі в добровільному порядку (за контрактом) громадяни України, які спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, віком, освітнім і професійним рівнем та станом здоров'я ефективно виконувати відповідні службові обов'язки. Кваліфікаційні вимоги та критерії професійної придатності для зайняття посад у цих підрозділах затверджуються Директором Державного бюро розслідувань. Призначення на посади у Державному бюро розслідувань, крім посад, визначених у частині першій статті 10, частині першій статті 13 та частині першій статті 24 цього Закону, здійснюється за результатами відкритого конкурсу, що проводиться в порядку, визначеному Директором Державного бюро розслідувань на основі Типового порядку проведення відкритого конкурсу, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
 
223. 4. Положення про спеціальні звання працівників Державного бюро розслідувань, порядок присвоєння цих звань та їх співвідношення з іншими спеціальними, а також військовими званнями, рангами державних службовців затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
-114- Луценко Ю.В.
Частину 4 викласти у такій редакції:
«Порядок присвоєння спеціальних звань начальницького складу Державного бюро розслідувань та їх співвідношення з іншими спеціальними, а також військовими званнями, рангами державних службовців затверджується Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   4. Порядок присвоєння спеціальних звань начальницького складу Державного бюро розслідувань та їх співвідношення з іншими спеціальними, а також військовими званнями і рангами державних службовців затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
    -115- Луценко Ю.В.
Пункт 4 статті 14 викласти у такій редакції:
«4. Порядок присвоєння спеціальних звань начальницького складу Державного бюро розслідувань та їх співвідношення з іншими спеціальними, а також військовими званнями, рангами державних службовців затверджується Президентом України».
 
Відхилено , оскільки організація діяльності ДБР здійснюватиметься Кабінетом Міністрів України   
224. 5. Трудові відносини працівників Державного бюро розслідувань регулюються законодавством про працю, державну службу та укладеними трудовими договорами (контрактами). На державних службовців Державного бюро розслідувань поширюється дія Закону України "Про державну службу". Посади державних службовців Державного бюро розслідувань відносяться до відповідних категорій посад державної служби в порядку, встановленому законодавством.
 
   5. Трудові відносини працівників Державного бюро розслідувань регулюються законодавством про працю, державну службу та укладеними трудовими договорами (контрактами). На державних службовців Державного бюро розслідувань поширюється дія Закону України "Про державну службу". Посади державних службовців Державного бюро розслідувань відносяться до відповідних категорій посад державної служби в порядку, встановленому законодавством.
 
225. 6. Працівники Державного бюро розслідувань регулярно, але не рідше одного разу на два роки, проходять обов’язкове підвищення кваліфікації.
 
   6. Працівники Державного бюро розслідувань регулярно, але не рідше одного разу на два роки, проходять обов’язкове підвищення кваліфікації.
 
226. Працівники Державного бюро розслідувань, до повноважень яких входить виявлення, розкриття і розслідування злочинів, пов’язаних з діяльністю злочинних організацій, злочинів, пов’язаних з тероризмом, злочинів катування і злочинів, пов’язаних з іншими жорстокими, нелюдськими або такими, що принижують гідність, видами поводження і покарання, корупційних та пов’язаних з корупцією злочинів, проходять перепідготовку або підвищення кваліфікації за спеціальними програмами, у тому числі за кордоном, а працівники Державного бюро розслідувань, до повноважень яких входить виявлення, розкриття і розслідування військових злочинів, також і у військових вищих навчальних закладах.
 
-116- Геращенко А.Ю.
В абзаці другому частини шостої статті 14 слова «пов’язаних з діяльністю злочинних організацій, злочинів, пов’язаних з тероризмом,» замінити словами «віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань, а також».
 
Враховано   Працівники Державного бюро розслідувань, до повноважень яких входить виявлення, розкриття і розслідування злочинів, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань, а також злочинів катування і злочинів, пов’язаних з іншими жорстокими, нелюдськими або такими, що принижують гідність, видами поводження і покарання, корупційних та пов’язаних з корупцією злочинів, проходять перепідготовку або підвищення кваліфікації за спеціальними програмами, у тому числі за кордоном.
 
    -117- Кожем'якін А.А.
У частині 6 статті 14 слова «а працівники Державного бюро розслідувань, до повноважень яких входить виявлення, розкриття і розслідування військових злочинів, також і у військових вищих навчальних закладах» виключити
 
Враховано    
    -118- Луценко Ю.В.
Статтю 15 викласти у такій редакції:
«Стаття 15. Спеціальні звання Державного бюро розслідувань.
1. У Державному бюро розслідувань встановлюються такі спеціальні звання:
Молодший начальницький склад –
лейтенант Державного бюро розслідувань;
старший лейтенант Державного бюро розслідувань;
капітан Державного бюро розслідувань.
Старший начальницький склад –
майор Державного бюро розслідувань;
підполковник Державного бюро розслідувань.
Вищий начальницький склад -
Генерал-майор Державного бюро розслідувань;
Генерал-лейтенант Державного бюро розслідувань».
 
Відхилено , на Комітеті було прийнято рішення про недоцільність спеціальних звань у співробітників ДБР   
227. Стаття 15. Обмеження щодо працівників Державного бюро розслідувань
 
   Стаття 15. Обмеження щодо працівників Державного бюро розслідувань
 
228. 1. Особа не може бути призначена на посаду в Державному бюро розслідувань, якщо вона:
 
   1. Особа не може бути призначена на посаду в Державному бюро розслідувань, якщо вона:
 
229. 1) за рішенням суду визнана недієздатною або обмежено дієздатною;
 
   1) за рішенням суду визнана недієздатною або обмежено дієздатною;
 
230. 2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або протягом останнього року притягувалась до адміністративної відповідальності за вчинення корупційного правопорушення;
 
-119- Кожем'якін А.А.
У пункті 1 частини 1 статті 15 слова за вчинення корупційного правопорушення» замінити словами «за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією».
Пункт 3 частини 1 статті 15 викласти у такій редакції: 3) у разі призначення буде мати у прямому підпорядкуванні близьких їй осіб або буде прямо підпорядкована, у зв’язку з виконанням повноважень близьким їй особам.
Статтю 15 доповнити приміткою такого змісту:
"Примітка. Терміни "близькі особи" та "конфлікт інтересів" у цій статті вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про запобігання корупції".
 
Враховано   2) має судимість за вчинення злочину, не погашену або не зняту в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або протягом останнього року притягувалася до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією;
 
231. 3) у разі призначення буде безпосередньо підпорядкована особі, яка є її близькою особою відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";
 
   3) у разі призначення буде мати у прямому підпорядкуванні близьких їй осіб або буде прямо підпорядкована, у зв’язку з виконанням повноважень близьким їй особам;
 
232. 4) не пройшла спеціальну перевірку;
 
   4) не пройшла спеціальну перевірку.
 
233. 5) не надала згоду на проведення щодо себе психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа.
 
-120- Сотник О.С.
В частині першій статті 15 законопоректу пропонуємо виключити пункт 5.
Обгрунтування: з метою врахування Коментарів до проекту Генерального директорату з прав людини і верховенства права Ради Європи.
 
Враховано      
234. 2. Працівники Державного бюро розслідувань не мають права:
 
   2. Працівники Державного бюро розслідувань не мають права:
 
235. 1) бути членами чи брати участь у створенні чи діяльності політичних партій;
 
   1) бути членами і брати участь у створенні чи діяльності політичних партій;
 
236. 2) бути повіреними третіх осіб у справах Державного бюро розслідувань;
 
   2) бути повіреними третіх осіб у справах Державного бюро розслідувань;
 
237. 3) використовувати Державного бюро розслідувань, його працівників та майно у партійних, групових чи особистих інтересах.
 
   3) використовувати Державне бюро розслідувань, його працівників та майно у партійних, групових чи особистих інтересах.
 
238. На працівників Державного бюро розслідувань поширюються інші обмеження та вимоги, встановлені Законом України "Про запобігання корупції".
 
   На працівників Державного бюро розслідувань поширюються інші обмеження та вимоги, встановлені Законом України "Про запобігання корупції".
 
239. При призначенні на посаду у Державного бюро розслідувань особа повідомляється про можливість проведення щодо неї перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя.
 
   При призначенні на посаду у Державне бюро розслідувань особа повідомляється про можливість проведення щодо неї перевірки на доброчесність та моніторингу способу життя.
 
240. 3. У разі виникнення у працівника Державного бюро розслідувань конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень, він повинен негайно повідомити про це свого безпосереднього керівника. Такий керівник зобов’язаний вжити усіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання чи усунення конфлікту інтересів шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншому працівнику Державного бюро розслідувань, особистого виконання цього завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
   3. У разі виникнення у працівника Державного бюро розслідувань конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень він повинен негайно повідомити про це свого безпосереднього керівника. Такий керівник зобов’язаний вжити усіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання чи усунення конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншому працівнику Державного бюро розслідувань, особистого виконання цього завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
241. Примітка. Термін "конфлікт інтересів" у цій статті вживається у значенні, передбаченому Законом України "Про запобігання корупції".
 
   Примітка. Терміни "близькі особи" та "конфлікт інтересів" у цій статті вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про запобігання корупції".
 
242. Стаття 16. Стажування працівників Державного бюро розслідувань
 
   Стаття 16. Стажування працівників Державного бюро розслідувань
 
243. 1. Особи, які не мають досвіду практичної роботи за спеціальністю, проходять обов’язкове стажування в Державному бюро розслідувань строком від шести місяців до одного року. Порядок стажування визначається Директором Державного бюро розслідувань.
 
   1. Особи, які не мають досвіду практичної роботи за спеціальністю, проходять обов’язкове стажування в Державному бюро розслідувань строком від шести місяців до одного року. Порядок стажування визначається Директором Державного бюро розслідувань.
 
244. 2. Особа може бути звільнена з посади Державного бюро розслідувань за підсумками стажування, якщо вона не відповідає вимогам щодо працівників Державного бюро розслідувань.
 
-121- Кожем'якін А.А.
Частину другу статті 16 доповнити словами «визначених у частині третій статті 14, частині першій статті 15 цього Закону.»
 
Враховано   2. Особа може бути звільнена з посади у Державному бюро розслідувань за підсумками стажування, якщо вона не відповідає вимогам до працівників Державного бюро розслідувань, визначених у частині третій статті 14, частині першій статті 15 цього Закону.
 
245. Стаття 17. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Державного бюро розслідувань
 
   Стаття 17. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Державного бюро розслідувань
 
246. 1. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Державного бюро розслідувань здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Забороняється здійснення фінансування, матеріально-технічного забезпечення Державного бюро розслідувань за рахунок коштів місцевих бюджетів чи будь-яких інших джерел, крім коштів Державного бюджету України та надання допомоги в межах проектів міжнародної технічної допомоги відповідно до міжнародних договорів України.
 
   1. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Державного бюро розслідувань здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Забороняється здійснення фінансування, матеріально-технічного забезпечення Державного бюро розслідувань за рахунок коштів місцевих бюджетів чи будь-яких інших джерел, крім коштів Державного бюджету України, в тому числі надання допомоги в межах проектів міжнародної технічної допомоги відповідно до міжнародних договорів України.
 
247. 2. Державне бюро розслідувань забезпечується необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для здійснення службової діяльності.
 
-122- Луценко Ю.В.
Частину другу статті 17 викласти у такій редакції:
«Забезпечення Державного бюро розслідувань необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для службової діяльності здійснюється Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   2. Забезпечення Державного бюро розслідувань необхідними матеріальними засобами, технікою, обладнанням, іншим майном для службової діяльності здійснюється Кабінетом Міністрів України.
 
248. РОЗДІЛ ІІІ
 
   РОЗДІЛ ІІІ
 
249. СОЦІАЛЬНИЙ, ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ
 
   СОЦІАЛЬНИЙ, ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ
 
250. Стаття 18. Правовий захист працівників Державного бюро розслідувань
 
   Стаття 18. Правовий захист працівників Державного бюро розслідувань
 
251. 1. Працівники Державного бюро розслідувань під час виконання покладених на них обов’язків є представниками влади, діють від імені держави і перебувають під її захистом. Ніхто, за винятком уповноважених посадових осіб державних органів у передбачених законами випадках, не має права втручатися в їхню законну діяльність.
 
   1. Працівники Державного бюро розслідувань під час виконання покладених на них обов’язків є представниками влади, діють від імені держави і перебувають під її захистом. Ніхто, за винятком уповноважених посадових осіб державних органів у передбачених законами випадках, не має права втручатися в їхню законну діяльність.
 
252. В інтересах забезпечення особистої безпеки працівників Державного бюро розслідувань та членів їхніх сімей не допускається розголошення в засобах масової інформації відомостей про місце проживання цих осіб. Відомості про проходження служби працівниками Державного бюро розслідувань надаються з дозволу Директора Державного бюро розслідувань або його заступника.
 
   В інтересах забезпечення особистої безпеки працівників Державного бюро розслідувань та членів їхніх сімей не допускається розголошення в засобах масової інформації відомостей про місце проживання цих осіб. Відомості про проходження служби працівниками Державного бюро розслідувань надаються з дозволу Директора Державного бюро розслідувань або його заступника.
 
253. У разі затримання працівника Державного бюро розслідувань або обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, його тримають в установах для попереднього ув’язнення окремо від інших осіб.
 
   У разі затримання працівника Державного бюро розслідувань або обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою його тримають в установах для попереднього ув’язнення окремо від інших осіб.
 
254. 2. Для забезпечення безпеки працівників Державного бюро розслідувань, їх захисту від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням ними службових обов’язків, у складі Державного бюро розслідувань діє спеціальний підрозділ фізичного захисту, співробітникам якого надається право зберігати, носити та застосовувати вогнепальну зброю і спеціальні засоби, а також застосовувати заходи фізичного впливу на підставах і в порядку, передбачених Законом України «Про міліцію».
 
-123- Луценко Ю.В.
У частині другій статті 18 слова Законом України «Про міліцію» замінити словами Законом України «Про Національну поліцію».
 
Враховано   2. Для забезпечення безпеки працівників Державного бюро розслідувань, їх захисту від протиправних посягань, пов’язаних з виконанням ними службових обов’язків, у складі Державного бюро розслідувань діє спеціальний підрозділ фізичного захисту, працівникам якого надається право зберігати, носити та застосовувати вогнепальну зброю і спеціальні засоби, а також застосовувати заходи фізичного впливу на підставах і в порядку, передбачених Законом України «Про Національну поліцію».
 
255. 3. Під захистом держави перебувають особи, які добровільно, у тому числі на договірних засадах, надають допомогу Державному бюро розслідувань у здійсненні повноважень. Незаконне розголошення даних про таких осіб, а також інші правопорушення щодо цих осіб та їх близьких осіб, вчинені у зв’язку з відносинами з Державним бюро розслідувань, тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.
 
   3. Під захистом держави перебувають особи, які добровільно, у тому числі на договірних засадах, надають допомогу Державному бюро розслідувань у виконанні покладених на нього завдань. Незаконне розголошення відомостей про таких осіб, а також інші правопорушення щодо цих осіб та їхніх близьких осіб, вчинені у зв’язку з відносинами з Державним бюро розслідувань, тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.
 
256. 4. Працівник Державного бюро розслідувань, який відповідно до цього Закону повідомив про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника Державного бюро розслідувань, не може бути звільнений з посади або бути змушений до звільнення, притягнутий до відповідальності чи іншим чином переслідуватися за таке повідомлення, крім випадку притягнення до відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. Посадовим особам Державного бюро розслідувань забороняється розголошувати відомості про працівників Державного бюро розслідувань, які повідомили про порушення.
 
-124- Луценко Ю.В.
У частині четвертій статті 18 слова «які повідомили про порушення» замінити словами «які повідомили про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника Державного бюро розслідувань».
 
Враховано   4. Працівник Державного бюро розслідувань, який відповідно до цього Закону повідомив про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника Державного бюро розслідувань, не може бути звільнений з посади або бути змушений до звільнення, притягнутий до відповідальності чи іншим чином переслідуватися за таке повідомлення, крім випадку притягнення до відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину. Посадовим особам Державного бюро розслідувань забороняється розголошувати відомості про працівників Державного бюро розслідувань, які повідомили про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника Державного бюро розслідувань.
 
257. Стаття 19. Соціальний захист та пенсійне забезпечення працівників Державного бюро розслідувань
 
   Стаття 19. Соціальний захист та пенсійне забезпечення працівників Державного бюро розслідувань
 
258. 1. Держава забезпечує соціальний захист працівників Державного бюро розслідувань відповідно до Конституції України, цього Закону та інших актів законодавства.
 
   1. Держава забезпечує соціальний захист працівників Державного бюро розслідувань відповідно до Конституції України, цього Закону та інших актів законодавства.
 
259. 2. Особи рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань користуються соціальними гарантіями відповідно до Закону України "Про міліцію" та інших актів законодавства.
 
-125- Луценко Ю.В.
У частині другій статті 19 слова «Закону України «Про міліцію» та інших актів законодавства» замінити словами «Закону України «Про Національну поліцію» та інших законів, з урахуванням положень, встановлених цим Законом».
 
Враховано   2. Особи рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань користуються соціальними гарантіями відповідно до Закону України «Про Національну поліцію» та інших законів з урахуванням положень, встановлених цим Законом.
 
260. 3. Пенсійне забезпечення осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань здійснюється в порядку та на умовах, передбачених Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб".
 
   3. Пенсійне забезпечення осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань здійснюється в порядку та на умовах, передбачених Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".
 
261. 4. Пенсійне забезпечення працівників Державного бюро розслідувань, які є державними службовцями, здійснюється в порядку та на умовах, передбачених Законом України "Про державну службу". Пенсійне забезпечення інших працівників Державного бюро розслідувань здійснюється на підставах та у порядку, встановлених законодавством.
 
   4. Пенсійне забезпечення працівників Державного бюро розслідувань, які є державними службовцями, здійснюється в порядку та на умовах, передбачених Законом України "Про державну службу". Пенсійне забезпечення інших працівників Державного бюро розслідувань здійснюється на підставах та в порядку, встановлених законодавством.
 
262. Стаття 20. Грошове забезпечення та оплата праці працівників Державного бюро розслідувань
 
-126- Луценко Ю.В.
Статтю 20 викласти у такій редакції:
«1. Умови грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу та оплата праці державних службовців Державного бюро розслідувань повинні забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов’язків з урахуванням характеру, інтенсивності та особливого характеру роботи, забезпечувати добір до Державного бюро розслідувань висококваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати фізичні та інтелектуальні затрати працівників.
2. На осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань поширюються умови грошового забезпечення, передбачені для працівників органів внутрішніх справ, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Умови оплати праці працівників Державного бюро розслідувань, які є державними службовцями, визначаються законодавством про державну службу з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
Умови оплати праці осіб, які працюють в Державному бюро розслідувань за трудовими договорами, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
3. Заробітна плата працівників Державного бюро розслідувань складається з:
1) посадового окладу;
2) доплати за вислугу років;
3) доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці;
4) доплат за спеціальне звання або ранг державного службовця;
5) преміальних виплат за високі досягнення у службовій діяльності.
4. Посадові оклади працівників Державного бюро розслідувань, крім тих, з якими укладено трудовій договір, установлюються у межах від 5 до 30 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік, та затверджуються Кабінетом Міністрів України.
5. Працівникам Державного бюро розслідувань виплачується щомісячна доплата за вислугу років у розмірі: за наявності стажу роботи до 5 років - 15 відсотків, більше 5 років - 20 відсотків, більше 10 років - 30 відсотків, більше 15 років - 40 відсотків, більше 20 років - 50 відсотків, більше 25 років - 60 відсотків, більше 30 років - 70 відсотків, більше 35 років - 80 відсотків посадового окладу.
6. Працівникам Державного бюро розслідувань виплачується щомісячна доплата за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, у розмірі залежно від ступеня секретності інформації: відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «особливої важливості» або «цілком таємно» - 10 відсотків посадового окладу; відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «таємно» - 5 відсотків посадового окладу.
7. Доплати за спеціальне звання та ранг державного службовця здійснюються в порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено , оскільки форми та розміри грошового забезпечення та оплата праці працівників ДБР визначатиметься законодавством України, що регулює проходження державної служби громадянами України.  Стаття 20. Грошове забезпечення та оплата праці працівників Державного бюро розслідувань
 
263. 1. Умови грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу та оплата праці державних службовців Державного бюро розслідувань повинні забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов’язків з урахуванням характеру, інтенсивності та особливого характеру роботи, забезпечувати добір до Державного бюро розслідувань висококваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати фізичні та інтелектуальні затрати працівників.
 
   1. Умови грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу та оплата праці державних службовців Державного бюро розслідувань повинні забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов’язків з урахуванням специфіки, інтенсивності та особливого характеру роботи, забезпечувати добір до Державного бюро розслідувань висококваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати фізичні та інтелектуальні затрати працівників.
 
264. 2. На осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань поширюються умови грошового забезпечення, передбачені для працівників органів внутрішніх справ, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Умови оплати праці працівників Державного бюро розслідувань, які є державними службовцями, визначаються законодавством про державну службу з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
-127- Кожем'якін А.А.
У частині другій статті 20 слова «органів внутрішніх справ» замінити словами «Національної поліції»
 
Немає висновку   2. На осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань поширюються умови грошового забезпечення, передбачені для працівників Національної поліції, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Умови оплати праці працівників Державного бюро розслідувань, які є державними службовцями, визначаються законодавством про державну службу з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
 
265. Умови оплати праці осіб, які працюють в Державному бюро розслідувань за трудовими договорами, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
   Умови оплати праці осіб, які працюють в Державному бюро розслідувань за трудовими договорами, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
266. 3. Заробітна плата працівників Державного бюро розслідувань складається з:
 
   3. Заробітна плата працівників Державного бюро розслідувань складається з:
 
267. 1) посадового окладу;
 
   1) посадового окладу;
 
268. 2) доплати за вислугу років;
 
   2) доплати за вислугу років;
 
269. 3) доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці;
 
   3) доплати за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці;
 
270. 4) доплат за спеціальне звання або ранг державного службовця.
 
-128- Сотник О.С.
В частині третій статті 20 законопроекту пропонуємо додати абзац «Заробітну плату працівників Державного бюро розслідувань складають не менше 70% посадовий оклад та не більше 30 % - доплати»;
Обґрунтування:
З метою уникнення зловживань, а також обмеження можливого тиску з боку керівництва або впливу на працівника щодо не перерахування йому доплат, пропонується встановити обмеження на доплати в заробітній платі працівника ДБР.
 
Враховано   4) доплат за спеціальне звання або ранг державного службовця.
Заробітну плату працівників Державного бюро розслідувань складають: не менше 70 відсотків посадовий оклад та не більше 30 відсотків - доплати.
 
271. 4. Установлюються такі посадові оклади працівників Державного бюро розслідувань відповідно до розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік:
 
   4. Установлюються такі посадові оклади працівників Державного бюро розслідувань відповідно до розміру мінімальної заробітної плати, установленої законом про Державний бюджет України на відповідний рік:
 
272. Директор 30
 
   Директор Державного бюро розслідувань - 30;
 
273. перший заступник, заступник Директора 28
 
   перший заступник, заступник Директора Державного бюро розслідувань - 28;
 
274. керівник територіального управління, керівник управління центрального управління 26
 
   керівник територіального управління, керівник управління центрального апарту Державного бюро розслідувань - 26;
 
275. начальник відділу центрального управління24
 
   начальник відділу центрального апарату Державного бюро розслідувань - 24;
 
276. начальник відділу територіального управління 22
 
   начальник відділу територіального управління Державного бюро розслідувань - 22;
 
277. слідчий Державного бюро розслідувань 20
 
-129- Сотник О.С.
У частині четвертій статті 20 в редакції законопроекту пропонуємо після слова «слідчий» додати слово «детектив»;
Обґрунтування:
У зв’язку із вищезапропонованими змінами та необхідністю визначення посадового окладу для детективів, вважаємо, що в законі необхідно регламентувати чітко визначену цифру відповідно до якої буде вираховуватись посадовий оклад детективів.
 
Відхилено   слідчий органу Державного бюро розслідувань - 20;
 
278. інші працівники Державного бюро розслідувань - сума, що дорівнює 3 розмірам посадового окладу, встановленого Кабінетом Міністрів України для працівників, які займають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади.
 
   інші працівники Державного бюро розслідувань - сума, що дорівнює трьом розмірам посадового окладу, встановленого Кабінетом Міністрів України для працівників, які займають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади.
 
279. 5. Посадові оклади відповідних заступників керівників управлінь (начальників відділів) Державного бюро розслідувань встановлюються з понижуючим коефіцієнтом 1, 1.
 
   5. Посадові оклади відповідних заступників керівників управлінь (начальників відділів) Державного бюро розслідувань встановлюються з понижуючим коефіцієнтом 1,1.
 
280. Посадові оклади працівників Державного бюро розслідувань, які проходять стажування, встановлюються з понижуючим коефіцієнтом 1, 5.
 
   Посадові оклади працівників Державного бюро розслідувань, які проходять стажування, встановлюються з понижуючим коефіцієнтом 1,5.
 
281. 6. Працівникам Державного бюро розслідувань виплачується щомісячна доплата за вислугу років у розмірі: за наявності стажу роботи до 5 років - 15 відсотків, більше 5 років - 20 відсотків, більше 10 років - 30 відсотків, більше 15 років - 40 відсотків, більше 20 років - 50 відсотків, більше 25 років - 60 відсотків, більше 30 років - 70 відсотків, більше 35 років - 80 відсотків посадового окладу.
 
-130- Кожем'якін А.А.
Частину 6 статті 20 викласти в такій редакції: «Працівникам Державного бюро розслідувань виплачується щомісячна доплата за вислугу років у розмірі: за наявності стажу роботи до 5 років – 10 відсотків, більше 5 років - 15 відсотків, більше 10 років - 20 відсотків, більше 15 років - 25 відсотків, більше 20 років - 30 відсотків, більше 25 років - 35 відсотків, більше 30 років - 40 відсотків, більше 35 років - 45 відсотків посадового окладу.»
 
Враховано   6. Працівникам Державного бюро розслідувань виплачується щомісячна доплата за вислугу років у розмірі: за наявності стажу роботи до 5 років – 10 відсотків, більше 5 років - 15 відсотків, більше 10 років - 20 відсотків, більше 15 років - 25 відсотків, більше 20 років - 30 відсотків, більше 25 років - 35 відсотків, більше 30 років - 40 відсотків, більше 35 років - 45 відсотків посадового окладу.
 
282. 7. Працівникам Державного бюро розслідувань виплачується щомісячна доплата за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, у розмірі залежно від ступеня секретності інформації: відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «особливої важливості» або «цілком таємно», - 10 відсотків посадового окладу; відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «таємно», - 5 відсотків посадового окладу.
 
   7. Працівникам Державного бюро розслідувань виплачується щомісячна доплата за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, у розмірі залежно від ступеня секретності інформації: відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «особливої важливості» або «цілком таємно», - 10 відсотків посадового окладу; відомості та їх носії, що мають ступінь секретності «таємно», - 5 відсотків посадового окладу.
 
283. 8. Доплати за спеціальне звання та ранг державного службовця здійснюються в порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України.
 
   8. Доплати за спеціальне звання та ранг державного службовця здійснюються в порядку і розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України.
 
284. Стаття 21. Відповідальність працівників Державного бюро розслідувань
 
   Стаття 21. Відповідальність працівників Державного бюро розслідувань
 
285. 1. Працівники Державного бюро розслідувань самостійно приймають рішення в межах своїх повноважень, визначених цим та іншими законами, і за свої протиправні дії чи бездіяльність несуть відповідальність згідно із Законом.
 
   1. Працівники Державного бюро розслідувань самостійно приймають рішення в межах своїх повноважень, визначених цим та іншими законами, і за свої протиправні дії чи бездіяльність несуть відповідальність згідно із законом.
 
286. 2. У разі порушення працівником Державного бюро розслідувань під час виконання ним своїх службових обов’язків прав чи свобод особи Державне бюро розслідувань вживає в межах своєї компетенції заходів із поновлення цих прав і свобод, відшкодування завданої матеріальної і моральної шкоди, притягнення винуватих до відповідальності.
 
   2. У разі порушення працівником Державного бюро розслідувань під час виконання ним своїх службових обов’язків прав чи свобод особи Державне бюро розслідувань в межах своєї компетенції вживає заходів із поновлення цих прав і свобод, відшкодування завданої матеріальної і моральної шкоди та притягнення винних до відповідальності.
 
287. РОЗДІЛ ІV
 
   РОЗДІЛ ІV
 
288. ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ З ІНШИМИ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ
 
   ВЗАЄМОДІЯ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ З ІНШИМИ ДЕРЖАВНИМИ ОРГАНАМИ
 
289. Стаття 22. Взаємодія Державного бюро розслідувань з іншими державними органами
 
   Стаття 22. Взаємодія Державного бюро розслідувань з іншими державними органами
 
290. 1. З метою забезпечення взаємодії Державного бюро розслідувань з органами прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України, центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (далі - спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань фінансового моніторингу) у штатних розписах центральних апаратів зазначених органів передбачаються посади осіб, до функціональних обов'язків яких входить здійснення взаємодії з Державним бюро розслідувань.
 
-131- Луценко Ю.В.
У частині 1 статті 22 після слів «органами прокуратури» доповнити словами «Національного антикорупційного бюро».
 
Враховано   1. З метою забезпечення взаємодії Державного бюро розслідувань з органами прокуратури, внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (далі - спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань фінансового моніторингу), у штатних розписах центральних апаратів зазначених органів передбачаються посади осіб, до функціональних обов'язків яких належить здійснення взаємодії з Державним бюро розслідувань.
 
291. 2. Обмін оперативною інформацією між Державним бюро розслідувань та органами внутрішніх справ, Службою безпеки України, центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи щодо спільних заходів здійснюється за письмовим розпорядженням керівників відповідних підрозділів.
 
-132- Луценко Ю.В.
У частині 2 статті 22 після слів «Державним бюро розслідувань та» доповнити словами «Національним антикорупційним бюро».
 
Враховано   2. Обмін оперативною інформацією між Державним бюро розслідувань та Національним антикорупційним бюро України, органами внутрішніх справ, Службою безпеки України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, щодо спільних заходів та з іншими державними органами, які відповідно до закону здійснюють оперативно-розшукову діяльність, здійснюється за письмовим розпорядженням керівників відповідних підрозділів.
 
292. 3. Умови і порядок обміну інформацією між Державним бюро розслідувань та органами внутрішніх справ, Службою безпеки України, центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи та спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу регулюються спільними нормативно-правовими актами.
 
-133- Луценко Ю.В.
У частині 3 статті 22 після слів «Державним бюро розслідувань та» доповнити словами «Національним антикорупційним бюро України».
 
Відхилено   3. Умови і порядок обміну інформацією між Державним бюро розслідувань та іншими державними органами регулюються спільними нормативно-правовими актами.
 
    -134- Кожем'якін А.А.
Частину 3 статті 22 викласти в такій редакції:
«3. Умови і порядок обміну інформацією між Державним бюро розслідувань та іншими відповідними державними органами регулюються спільними нормативно-правовими актами.
 
Враховано    
293. 4. Передача оперативної інформації Державного бюро розслідувань територіальним та іншим органам внутрішніх справ, Служби безпеки України, центральному органу виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу допускається тільки за письмовим розпорядженням начальника відповідного підрозділу Державного бюро розслідувань.
 
-135- Луценко Ю.В.
У частині 4 статті 22 після слів «Державного бюро розслідувань» доповнити словами «Національному антикорупційному бюро».
 
Відхилено   4. Передача оперативної інформації Державного бюро розслідувань іншим державним органам дозволяється тільки за письмовим розпорядженням начальника відповідного підрозділу Державного бюро розслідувань.
 
    -136- Кожем'якін А.А.
Частину 4 статті 22 викласти в такій редакції:
4. Передача оперативної інформації Державного бюро розслідувань іншим відповідним державним органам допускається тільки за письмовим розпорядженням начальника відповідного підрозділу Державного бюро розслідувань.
 
Враховано    
294. 5. Державне бюро розслідувань взаємодіє з Національним банком України, Фондом державного майна України, Антимонопольним комітетом України, органами Державної прикордонної служби та іншими державними органами. Державне бюро розслідувань може укладати з окремими державними органами угоди (меморандуми) про співпрацю та обмін інформацією.
 
   5. Державне бюро розслідувань взаємодіє з Національним банком України, Фондом державного майна України, Антимонопольним комітетом України, органами Державної прикордонної служби та іншими державними органами. Державне бюро розслідувань може укладати з окремими державними органами угоди (меморандуми) про співпрацю та обмін інформацією.
 
295. 6. Національний банк України, Антимонопольний комітет, Фонд державного майна, орган державного фінансового контролю в Україні, а також інші державні органи, що здійснюють державний контроль за дотриманням фізичними та юридичними особами законодавства України, з метою запобігання та протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним до підслідності Державного бюро розслідувань, зобов'язані:
 
   6. Національний банк України, Антимонопольний комітет, Фонд державного майна, орган державного фінансового контролю в Україні, а також інші державні органи, що здійснюють державний контроль за дотриманням фізичними та юридичними особами законодавства України, з метою запобігання та протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним до підслідності Державного бюро розслідувань, зобов'язані:
 
296. 1) під час здійснення у межах своєї компетенції контрольних функцій з'ясовувати дії фізичних та юридичних осіб, що можуть свідчити про відповідні кримінальні правопорушення або створювати умови для їх вчинення;
 
   1) під час здійснення у межах своєї компетенції контрольних функцій з'ясовувати дії фізичних та юридичних осіб, що можуть свідчити про відповідні кримінальні правопорушення або створювати умови для їх вчинення;
 
297. 2) передавати Державному бюро розслідувань одержувані при здійсненні контрольних функцій і аналізі інформації, що надходить, відомості, що можуть свідчити про кримінальні правопорушення або використовуватися для попередження, виявлення, припинення і розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Державного бюро розслідувань;
 
   2) передавати Державному бюро розслідувань одержані під час здійснення контрольних функцій і аналізу інформації, що надходить, відомості, що можуть свідчити про кримінальні правопорушення або використовуватися для запобігання, виявлення, припинення і розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності Державного бюро розслідувань.
 
298. 3) за зверненням Державного бюро розслідувань проводити у межах своєї компетенції ревізії, перевірки та інші дії щодо контролю за дотриманням законодавства України фізичними та юридичними особами.
 
-137- Сотник О.С.
В частині шостій статті 22 законопроекту пропонуємо виключити пункт 3.
 
Враховано   7. Державне бюро розслідувань та Державна пенітенціарна служба України взаємодіють з питань обміну інформацією про осіб, притягнутих до відповідальності за кримінальні правопорушення, віднесені до підслідності Державного бюро розслідувань.
 
    -138- Луценко Ю.В.
Частину шосту статті 22 доповнити абзацом 4 такого змісту:
«4) Державне бюро розслідувань та Державна пенітенціарна служба України взаємодіють з питань обміну інформацією щодо осіб, притягнутих до відповідальності за кримінальні правопорушення, віднесені до підслідності державного бюро розслідувань».
 
Враховано    
299. РОЗДІЛ V
 
   РОЗДІЛ V
 
300. ОСОБЛИВОСТІ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ
 
   ОСОБЛИВОСТІ ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ
 
301. Стаття 23. Контроль за діяльністю Державного бюро розслідувань
 
   Стаття 23. Контроль за діяльністю Державного бюро розслідувань
 
302. 1. Контроль за діяльністю Державного бюро розслідувань здійснюється в порядку, визначеному Конституцією України, Законом України "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави", цим та іншими законами України.
 
   1. Контроль за діяльністю Державного бюро розслідувань здійснюється в порядку, визначеному Конституцією України, Законом України "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави", цим та іншими законами України.
 
303. 2. Директор Державного бюро розслідувань:
 
   2. Директор Державного бюро розслідувань:
 
304. 1) інформує Президента України, Верховну Раду України, та Кабінет Міністрів України з основних питань діяльності Державного бюро розслідувань та його підрозділів, про виконання покладених завдань, додержання законодавства, прав і свобод осіб;
 
   1) інформує Президента України, Верховну Раду України та Кабінет Міністрів України з основних питань діяльності Державного бюро розслідувань та його підрозділів, про виконання покладених завдань, додержання законодавства, прав і свобод осіб;
 
305. 2) щороку до 1 квітня подає Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України письмовий звіт про діяльність Державного бюро розслідувань за попередній рік.
 
-139- Луценко Ю.В.
У підпункті 2 частини 2 слово «Президенту» замінити словом «Президентові».
 
Враховано   2) щороку до 1 квітня подає Президентові України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України письмовий звіт про діяльність Державного бюро розслідувань за попередній рік.
 
306. 3. Письмовий звіт про діяльність Державного бюро розслідувань повинен містити інформацію про:
 
   3. Письмовий звіт про діяльність Державного бюро розслідувань повинен містити інформацію про:
 
307. 1) статистичні дані про результати діяльності з обов’язковим зазначенням таких відомостей:
 
   1) статистичні дані про результати діяльності з обов’язковим зазначенням таких відомостей:
 
308. кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, віднесені до підслідності Державного бюро розслідувань;
 
   кількість зареєстрованих заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, віднесені до підслідності Державного бюро розслідувань;
 
309. кількість оперативно-розшукових справ, заведених Державним бюро розслідувань, та їх результативність;
 
   кількість оперативно-розшукових справ, заведених Державним бюро розслідувань, та їх результативність;
 
310. кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань;
 
   кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань;
 
311. кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань;
 
   кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань;
 
312. кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо вчинення ними відповідних кримінальних правопорушень;
 
   кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо вчинення ними відповідних кримінальних правопорушень;
 
313. відомості про розмір збитків і шкоди, завданих кримінальними правопорушеннями, віднесеними до підслідності Державного бюро розслідувань, стан та обсяги їх відшкодування;
 
   відомості про розмір збитків і шкоди, завданих кримінальними правопорушеннями, віднесеними до підслідності Державного бюро розслідувань, стан та обсяги їх відшкодування;
 
314. відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань, конфісковані за рішенням суду, а також кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг, стягнені на користь держави, та розпорядження ними;
 
   відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань, конфісковані за рішенням суду, а також кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг, стягнені на користь держави, та розпорядження ними;
 
315. відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань, які було повернуто в Україну з-за кордону, та розпорядження ними;
 
   відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань, які було повернуто в Україну з-за кордону, та розпорядження ними;
 
316. відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та доходів від кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань, та розпорядження ними;
 
   відомості про арешт майна, конфіскацію предметів та доходів від кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Державного бюро розслідувань, та розпорядження ними;
 
317. 2) взаємодію з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
 
   2) взаємодію з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
 
318. 3) співпрацю з відповідними органами іноземних держав, міжнародними організаціями і іноземними неурядовими організаціями та укладені з ними угоди про співробітництво, представництво інтересів за кордоном;
 
-140- Кожем'якін А.А.
Підпункт третій пункту третього статті 23 викласти у такій редакції:
3) співпрацю з державними органами, неурядовими організаціями іноземних держав та міжнародними організаціями в межах своєї компетенції.;
У частині 5 статті 23 слова «осіб» замінити словами «людини і громадянина»
 
Враховано   3) співпрацю з державними органами, неурядовими організаціями іноземних держав та міжнародними організаціями в межах своєї компетенції.
 
319. 4) співпрацю з інститутами громадянського суспільства і засобами масової інформації;
 
-141- Геращенко А.Ю.
Абзац четвертий частини третьої статті 23 виключити.
 
Враховано      
320. 5) штат Державного бюро розслідувань, кваліфікацію та досвід його працівників, підвищення їх кваліфікації;
 
   4) штат Державного бюро розслідувань, кваліфікацію та досвід його працівників, підвищення їхньої кваліфікації;
 
321. 6) діяльність підрозділу внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань; кількість повідомлень про вчинення правопорушень працівниками Державного бюро розслідувань, результати їх розгляду, притягнення працівників Державного бюро розслідувань до відповідальності;
 
   5) діяльність підрозділу внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань, кількість повідомлень про вчинення правопорушень працівниками Державного бюро розслідувань, результати їх розгляду, притягнення працівників Державного бюро розслідувань до відповідальності;
 
322. 7) бюджет Державного бюро розслідувань та його виконання;
 
   6) кошторис Державного бюро розслідувань та його виконання;
 
323. 8) інші відомості, що стосуються результатів діяльності Державного бюро розслідувань та виконання покладених на нього обов’язків.
 
   7) інші відомості щодо результатів діяльності Державного бюро розслідувань та виконання покладених на нього обов’язків.
 
324. 4. Звіт Державного бюро розслідувань надається для висновку Раді громадського контролю при Державному бюро розслідувань, яка розглядає його упродовж 10 днів з дня надання. Звіт Державного бюро розслідувань подається до відповідних державних органів та оприлюднюється разом із висновком Ради громадського контролю у разі його затвердження у встановлений строк.
 
   4. Звіт Державного бюро розслідувань надається для висновку Раді громадського контролю при Державному бюро розслідувань, яка розглядає його упродовж 10 днів з дня надання. Звіт Державного бюро розслідувань подається до відповідних державних органів та оприлюднюється разом із висновком Ради громадського контролю у разі його затвердження у встановлений строк.
 
325. 5. Комітет Верховної Ради України, до предмету відання якого належать питання законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, не рідше одного разу на рік проводить відкриті для громадськості слухання на тему діяльності Державного бюро розслідувань, виконання покладених на Державне бюро розслідувань, додержання ним законодавства, прав і свобод осіб.
 
   5. Комітет Верховної Ради України, до предмету відання якого належать питання законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, не рідше одного разу на рік проводить відкриті для громадськості слухання на тему діяльності Державного бюро розслідувань, виконання покладених на Державне бюро розслідувань, додержання ним законодавства, прав і свобод людини і громадянина.
 
326. Стаття 24. Підрозділи внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань
 
   Стаття 24. Підрозділи внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань
 
327. 1. З метою попередження і виявлення правопорушень у діяльності працівників Державного бюро розслідувань в його складі діють підрозділи внутрішнього контролю, що підпорядковуються безпосередньо Директорові Державного бюро розслідувань. Підрозділи внутрішнього контролю діють у складі центрального апарату та територіальних органів Державного бюро розслідувань.
 
   1. З метою запобігання і виявлення правопорушень у діяльності працівників Державного бюро розслідувань в його складі діють підрозділи внутрішнього контролю, що підпорядковуються безпосередньо Директорові Державного бюро розслідувань. Підрозділи внутрішнього контролю діють у складі центрального апарату та територіальних органів Державного бюро розслідувань.
 
328. Керівники та працівники підрозділів внутрішнього контролю центрального апарату та територіальних органів Державного бюро розслідувань призначаються на посаду та звільняються з посади Директором Державного бюро розслідувань в порядку, передбаченому частиною другою статті 11 цього Закону.
 
-142- Кожем'якін А.А.
У абзаці другому частини першої статті 24 слова «розслідувань в порядку, передбаченому частиною другою статті 11 цього Закону» замінити словами «розслідувань за поданням конкурсної комісії в порядку, передбаченому частинами другою – одинадцятою статті 11 цього Закону»
 
Враховано   Керівники та працівники підрозділів внутрішнього контролю центрального апарату та територіальних органів Державного бюро розслідувань призначаються на посаду та звільняються з посади Директором Державного бюро розслідувань за поданням Конкурсної комісії в порядку, передбаченому частинами другою – одинадцятою статті 11 цього Закону.
 
329. 2. Підрозділ внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань має такі обов’язки:
 
   2. Підрозділ внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань має такі обов’язки:
 
330. 1) запобігання вчиненню правопорушень працівниками Державного бюро розслідувань згідно з вимогами законів України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу»;
 
   1) запобігання вчиненню правопорушень працівниками Державного бюро розслідувань згідно з вимогами законів України «Про запобігання корупції» та «Про державну службу»;
 
331. 2) здійснення контролю за дотриманням працівниками Державного бюро розслідувань правил етичної поведінки, вимог щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів, декларування майна, доходів, видатків та зобов’язань фінансового характеру;
 
-143- Кожем'якін А.А.
У пункті 2 частини 2 статті 24 слова «декларування майна, доходів, видатків та зобов’язань фінансового характеру;» виключити
 
Враховано   2) здійснення контролю за дотриманням працівниками Державного бюро розслідувань правил етичної поведінки, вимог щодо недопущення виникнення конфлікту інтересів;
 
332. 3) проведення перевірок працівниками Державного бюро розслідувань на доброчесність та моніторингу способу їх життя;
 
   3) проведення перевірок працівниками Державного бюро розслідувань на доброчесність та моніторингу способу їх життя;
 
333. 4) проведення з особами психофізіологічних інтерв’ю із застосуванням поліграфа під час вступу на службу та проходження служби в Державному бюро розслідувань;
 
   4) проведення з особами психофізіологічних інтерв’ю із застосуванням поліграфа під час вступу на службу та проходження служби в Державному бюро розслідувань;
 
334. 5) перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних та юридичних осіб, засобах масової інформації, інших джерелах, у тому числі отриманої через спеціальну телефонну лінію, сторінку в мережі Інтернет, засоби електронного зв’язку Державного бюро розслідувань, щодо причетності працівників Державного бюро розслідувань до вчинення правопорушень;
 
   5) перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних та юридичних осіб, засобах масової інформації, інших джерелах, у тому числі отриманої через спеціальну телефонну лінію, сторінку в мережі Інтернет, засоби електронного зв’язку Державного бюро розслідувань, щодо причетності працівників Державного бюро розслідувань до вчинення правопорушень;
 
335. 6) проведення службового розслідування стосовно працівників Державного бюро розслідувань;
 
   6) проведення службового розслідування стосовно працівників Державного бюро розслідувань;
 
336. 7) проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на призначення на посади в Державному бюро розслідувань;
 
   7) проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на призначення на посади в Державному бюро розслідувань;
 
337. 8) вжиття заходів щодо захисту працівників Державного бюро розслідувань, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників Державного бюро розслідувань;
 
   8) вжиття заходів щодо захисту працівників Державного бюро розслідувань, які повідомляють про вчинення протиправних дій чи бездіяльність інших працівників Державного бюро розслідувань;
 
338. 9) консультування працівників Державного бюро розслідувань щодо правил етичної поведінки, конфлікту інтересів, декларування майна, доходів, видатків та зобов’язань фінансового характеру.
 
-144- Луценко Ю.В.
Частину другу статті 24 доповнити підпунктом 10 у такій редакції:
«10) контррозвідувальне забезпечення своїх сил та засобів, інформаційно-аналітичних систем та оперативних обліків».
 
Відхилено ід ДБР планується забрати функцію протидії тероризму. Злочини щодо тероризму планується залишити за підслідністю СБУ.  9) консультування працівників Державного бюро розслідувань щодо правил етичної поведінки, конфлікту інтересів, декларування майна, доходів, видатків та зобов’язань фінансового характеру.
 
339. 3. Працівник Державного бюро розслідувань, якому стала відома інформація про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника Державного бюро розслідувань, зобов’язаний негайно повідомити про це Директора Державного бюро розслідувань та підрозділ внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань.
 
   3. Працівник Державного бюро розслідувань, якому стала відома інформація про протиправні дії чи бездіяльність іншого працівника Державного бюро розслідувань, зобов’язаний негайно повідомити про це Директора Державного бюро розслідувань та підрозділ внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань.
 
340. 4. У разі виявлення інформації про можливе вчинення працівником Державного бюро розслідувань кримінального правопорушення, підрозділ внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань негайно повідомляє про це Генерального прокурора України чи його заступника.
 
   4. У разі виявлення інформації про можливе вчинення працівником Державного бюро розслідувань кримінального правопорушення підрозділ внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань негайно повідомляє про це Генерального прокурора України чи його заступника.
 
341. 5. Порядок діяльності та повноваження підрозділів внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань визначаються положенням, яке затверджується Директором Державного бюро розслідувань.
 
   5. Порядок діяльності та повноваження підрозділів внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань визначаються положенням, яке затверджує Директор Державного бюро розслідувань.
 
342. Стаття 25. Дисциплінарна комісія Державного бюро розслідувань
 
   Стаття 25. Дисциплінарна комісія Державного бюро розслідувань
 
343. 1. Для розгляду питань застосування дисциплінарних стягнень до працівників Державного бюро розслідувань утворюється Дисциплінарна комісія у складі п’яти осіб. До складу Дисциплінарної комісії входять три особи, визначені Радою громадського контролю при Державному бюро розслідувань.
 
   1. Для розгляду питань застосування дисциплінарних стягнень до працівників Державного бюро розслідувань утворюється Дисциплінарна комісія у складі п’яти осіб. До складу Дисциплінарної комісії входять три особи, визначені Радою громадського контролю при Державному бюро розслідувань.
 
344. Склад та положення про Дисциплінарну комісію Державного бюро розслідувань затверджуються Директором Державного бюро розслідувань на основі Типового положення про Дисциплінарну комісію центрального органу виконавчої влади, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
 
   Склад та положення про Дисциплінарну комісію Державного бюро розслідувань затверджуються Директором Державного бюро розслідувань на основі Типового положення про Дисциплінарну комісію центрального органу виконавчої влади, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
 
345. 2. Дисциплінарна комісія на підставі службового розслідування, яке проводиться підрозділом внутрішнього контролю, складає висновок про наявність чи відсутність у діях працівника Державного бюро розслідувань дисциплінарного проступку та підстав для його притягнення до дисциплінарної відповідальності з визначенням рекомендованого виду дисциплінарного стягнення.
 
   2. Дисциплінарна комісія на підставі службового розслідування, що проводиться підрозділом внутрішнього контролю, складає висновок про наявність чи відсутність у діях працівника Державного бюро розслідувань дисциплінарного проступку та підстав для його притягнення до дисциплінарної відповідальності з визначенням рекомендованого виду дисциплінарного стягнення.
 
346. 3. Рішення про застосування дисциплінарного стягнення приймає Дисциплінарна комісія. Зазначене рішення може бути оскаржено до суду.
 
   3. Рішення про застосування дисциплінарного стягнення приймає Дисциплінарна комісія. Зазначене рішення може бути оскаржено до суду.
 
347. Стаття 26. Проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа
 
   Стаття 26. Проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа
 
348. 1. До вступу на службу до Державного бюро розслідувань, а також не рідше одного разу на рік під час проходження служби в Державному бюро розслідувань працівники Державного бюро розслідувань проходять психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа.
 
-145- Луценко Ю.В.
У частині 1 статті 26 слова «на рік» замінити словами «на два роки».
 
Відхилено , оскільки це заважатиме якісному виконанню працівниками ДБР своїх службових обов’язків.  1. До вступу на службу до Державного бюро розслідувань, а також не рідше одного разу на рік під час проходження служби в Державному бюро розслідувань працівники Державного бюро розслідувань проходять психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа.
 
349. Психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа полягає у нешкідливому для життя і здоров'я людини опитуванні з використанням комп’ютерного технічного засобу, призначеного для реєстрації психофізіологічних реакцій, під час якого здійснюється аналіз динаміки зазначених реакцій опитуваної особи у відповідь на психологічні стимули, задані у вигляді варіантів відповідей, предметів, схем, фото тощо, що дозволяє виявити симуляцію і представити зареєстровані результати в аналоговій та/або цифровій формі.
 
   Психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа полягає у нешкідливому для життя і здоров'я людини опитуванні з використанням комп’ютерного технічного засобу, призначеного для реєстрації психофізіологічних реакцій, під час якого здійснюється аналіз динаміки зазначених реакцій опитуваної особи у відповідь на психологічні стимули, задані у вигляді варіантів відповідей, предметів, схем, фото тощо, що дозволяє виявити симуляцію і представити зареєстровані результати в аналоговій та/або цифровій формі.
 
350. Метою проведення дослідження є виявлення можливих кримінальних правопорушень, вчинених у минулому особою, яка претендує на зайняття посади в Державному бюро розслідувань або проходить у ньому службу.
 
   Метою проведення дослідження є виявлення можливих кримінальних правопорушень, вчинених у минулому особою, яка претендує на зайняття посади в Державному бюро розслідувань або проходить у ньому службу.
 
351. 2. Результати психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа самі по собі не є підставою для прийняття рішення про відмову особі у зайнятті посади, а використовуються під час проведення співбесіди з нею виключно як інформація ймовірного характеру, яка сприяє формуванню у членів конкурсної комісії оцінки кандидата.
 
-146- Кожем'якін А.А.
У частині другій статті 6 слова «у членів конкурсної комісії оцінки кандидата.» замінити словами «оцінки працівників»
 
Враховано   2. Результати психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа не є підставою для прийняття рішення про відмову особі у зайнятті посади, а використовуються під час проведення співбесіди з нею виключно як інформація ймовірного характеру, яка сприяє формуванню оцінки працівника.
 
352. Відмова кандидата на зайняття посади в Державному бюро розслідувань від участі в психофізіологічному дослідженні із застосуванням поліграфа є підставою для відмови в розгляді кандидатури.
 
   Відмова кандидата на зайняття посади в Державному бюро розслідувань від участі в психофізіологічному дослідженні із застосуванням поліграфа є підставою для відмови в розгляді його кандидатури.
 
353. 3. Результати психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа не можуть бути підставою для ініціювання кримінального провадження або провадження у справі про адміністративне правопорушення.
 
   3. Результати психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа не можуть бути підставою для ініціювання кримінального провадження або провадження у справі про адміністративне правопорушення.
 
354. 4. Психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа проводять спеціалісти підрозділів внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань.
 
   4. Психофізіологічне дослідження із застосуванням поліграфа проводять спеціалісти підрозділів внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань.
 
355. Порядок проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок проведення психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфа затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
356. Стаття 27. Забезпечення прозорості в діяльності Державного бюро розслідувань
 
   Стаття 27. Забезпечення прозорості в діяльності Державного бюро розслідувань
 
357. 1. Державне бюро розслідувань через засоби масової інформації, на своєму офіційному веб-сайті та в інших формах регулярно інформує суспільство про свою діяльність.
 
   1. Державне бюро розслідувань через засоби масової інформації, на своєму офіційному веб-сайті та в інших формах регулярно інформує суспільство про свою діяльність.
 
358. 2. Державне бюро розслідувань:
 
   2. Державне бюро розслідувань:
 
359. - готує та оприлюднює не пізніше 1 квітня в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та на власній офіційній веб-сторінці в мережі Інтернет звіт про свою діяльність за минулий рік, передбачений статтею 22 цього Закону;
 
-147- Кожем'якін А.А.
У другому абзаці частини 2 статті 27 слова «статтею 22 цього Закону» замінити словами «статтею 23 цього Закону». У абзаці 4 частини 2 статті 27 слова «резонансних» виключити, а слова «проведені експертизи, кількість опитаних свідків» замінити словами «оголошення про підозру, спрямування провадження до суду чи його закриття»
 
Враховано   1) готує та оприлюднює не пізніше 1 квітня в загальнодержавних друкованих засобах масової інформації та на своєму офіційному веб-сайті звіт про свою діяльність за минулий рік, передбачений статтею 23 цього Закону;
 
360. - оприлюднює та надає інформацію на запити в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації";
 
   2) оприлюднює та надає інформацію на запити в порядку, передбаченому Законом України "Про доступ до публічної інформації";
 
361. - оприлюднює на власній офіційній веб-сторінці в мережі Інтернет звіти за конкретними запитами, у тому числі із вказівкою причин, через які певні заходи не були вжиті;
 
-148- Луценко Ю.В.
Частину 2 доповнити абзацом такого змісту:
«оприлюднює на власній офіційній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію щодо призначень та звільнень працівників Державного бюро розслідувань».
 
Враховано   3) оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті звіти за конкретними запитами, у тому числі із зазначенням причин, через які певні заходи не були вжиті;
4) оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті інформацію про призначення та звільнення працівників Державного бюро розслідувань;
 
362. - оприлюднює на власній офіційній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію про хід розслідування резонансних проваджень, у тому числі інформацію про проведені експертизи, кількість опитаних свідків тощо.
 
   5) оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті інформацію про хід розслідування проваджень, у тому числі інформацію про оголошення про підозру, спрямування провадження до суду чи його закриття тощо.
 
363. 3. Не може бути обмежено доступ до інформації щодо загального бюджету Державного бюро розслідувань, його компетенції та основних напрямів діяльності, а також щодо притягнення до відповідальності за вчинення правопорушень працівників Державного бюро розслідувань.
 
   3. Не може бути обмежено доступ до інформації щодо загального кошторису Державного бюро розслідувань, його компетенції та основних напрямів діяльності, а також щодо притягнення до відповідальності за вчинення правопорушень працівників Державного бюро розслідувань.
 
364. Стаття 28. Рада громадського контролю при Державному бюро розслідувань
 
   Стаття 28. Рада громадського контролю при Державному бюро розслідувань
 
365. 1. З метою забезпечення прозорості та цивільного контролю за діяльністю, при Державному бюро розслідувань утворюється Рада громадського контролю у складі 15 осіб, яка формується на засадах відкритого та прозорого конкурсу.
 
   1. З метою забезпечення прозорості та цивільного контролю за діяльністю при Державному бюро розслідувань утворюється Рада громадського контролю у складі 15 осіб, яка формується на засадах відкритого та прозорого конкурсу.
 
366. До складу Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань не можуть входити:
 
   До складу Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань не можуть входити:
 
367. 1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 
   1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;
 
368. 2) особи, які, незалежно від тривалості, були працівниками правоохоронних органів упродовж попередніх двох років;
 
   2) особи, які були працівниками правоохоронних органів упродовж попередніх двох років (незалежно від тривалості);
 
369. 3) особи, близькі особи яких, незалежно від тривалості, були працівниками Державного бюро розслідувань упродовж попередніх двох років.
 
   3) особи, близькі особи яких були працівниками Державного бюро розслідувань упродовж попередніх двох років (незалежно від тривалості).
 
370. 2. Положення про Раду громадського контролю та про порядок її формування затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Положення про Раду громадського контролю та порядок її формування затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
371. 3. Рада громадського контролю при Державному бюро розслідувань:
 
   3. Рада громадського контролю при Державному бюро розслідувань:
 
372. 1) заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і завдань Державного бюро розслідувань;
 
   1) заслуховує інформацію про діяльність, виконання планів і завдань Державного бюро розслідувань;
 
373. 2) розглядає звіти Державного бюро розслідувань і затверджує свій висновок щодо них;
 
   2) розглядає звіти Державного бюро розслідувань і затверджує свій висновок щодо них;
 
374. 3) обирає з її членів трьох представників, які входять до складу Дисциплінарної комісії Державного бюро розслідувань;
 
   3) обирає з її членів трьох представників, які входять до складу Дисциплінарної комісії Державного бюро розслідувань;
 
375. 4) має інші права, передбачені Положенням про Раду громадського контролю.
 
   4) має інші права, передбачені Положенням про Раду громадського контролю.
 
376. Стаття 29. Прокурорський нагляд
 
   Стаття 29. Прокурорський нагляд
 
377. 1. Нагляд за додержанням Державним бюро розслідувань законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності і досудового розслідування здійснює Генеральний прокурор безпосередньо та через уповноважених ним прокурорів.
 
-149- Луценко Ю.В.
Доповнити проект статтею 31 у такій редакції:
«Стаття 31. Посвідчення працівника Державного бюро розслідувань
1. Працівники Державного бюро розслідувань мають службове посвідчення.
2. Положення про службове посвідчення працівника державного бюро розслідувань та його зразок затверджує Директор Державного бюро розслідувань».
 
Враховано   1. Нагляд за додержанням Державним бюро розслідувань законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності і досудового розслідування здійснює Генеральний прокурор України безпосередньо та через уповноважених ним прокурорів.
Стаття 30. Посвідчення працівника Державного бюро розслідувань
1. Працівники Державного бюро розслідувань мають службове посвідчення.
2. Положення про службове посвідчення працівника Державного бюро розслідувань та його зразок затверджує Директор Державного бюро розслідувань.
 
378. РОЗДІЛ VІ
 
   РОЗДІЛ VІ
 
379. ПРИКІНЦЕВІ І ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ПРИКІНЦЕВІ І ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
380. 1. Цей Закон набирає чинності з дня утворення Кабінетом Міністрів України Державного бюро розслідувань, але не пізніше 1 січня 2016 року.
 
-150- Луценко Ю.В.
Пункт 1 ПРИКІНЦЕВИХ І ПЕРЕХІДНИХ ПОЛОЖЕНЬ викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2016 року».
 
Відхилено к таку, що виключає принцип правоприємства набрання проектом чинності. Необхідно зазначити що до 1 січня 2016 року Кабінет Міністрів має утворити ДБР.  1. Цей Закон набирає чинності з дня утворення Кабінетом Міністрів України Державного бюро розслідувань, але не пізніше 1 березня 2016 року, крім положень частини другої та третьої статті 11 (щодо формування конкурсної комісії), які набирають чинності з 1 січня 2016 року.
 
    -151- Луценко Ю.В.
Пункт 1 Перехідних положень викласти у такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з дня утворення Президентом України Державного бюро розслідувань, але не пізніше 1 червня 2016 року, крім статті 11, яка вводиться у дію із дня, наступного за днем опублікування цього Законну, та згідно з положеннями якої проводиться відкритий конкурсний відбір на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань до набрання чинності цим Законом, та підпункту 4 пункту 1 Розділу VІ «Прикінцеві і перехідні положення» щодо підслідності слідчим Державного бюро розслідувань військових злочинів, який вводиться в дію з 13 жовтня 2017 року.
Після набрання чинності цим Законом кримінальні провадження про злочини, досудове слідство за якими віднесено до підслідності підрозділу детективів Державного слідчого бюро, завершуються тими слідчими підрозділами, які здійснювали по ним досудове розслідування на день введення в дію цього Закону, якщо інше рішення не буде прийнято Генеральним прокурором України чи його заступником».
 
Відхилено мотивів державного органу, що створюватиме ДБР   
    -152- Кожем'якін А.А.
Частину першу Розділу VІ «Прикінцеві і перехідні положення» викласти в такій редакції:
«Цей Закон набирає чинності з дня утворення Кабінетом Міністрів України Державного бюро розслідувань, але не пізніше 1 березня 2016 року, крім положень частини другої та третьої статті 11 (щодо формування конкурсної комісії), які набирають чинності з 1 січня 2016 року»
 
Враховано    
381. 2. До приведення у відповідність із цим Законом закони України, інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
   2. До приведення у відповідність із цим Законом закони України, інші нормативно-правові акти діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
382. 3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України утворити Державне бюро розслідувань за рахунок штатної чисельності слідчих підрозділів Генеральної прокуратури, відповідних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України та інших державних органів, які протидіють злочинам, і сформувати Конкурсну комісію, відповідно до цього Закону.
 
-153- Геращенко А.Ю.
В абзаці першому пункту третього слова «відповідних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України» виключити.
 
Відхилено , оскільки автором проекту не наведено правові підстави її врахування  3. Рекомендувати Кабінету Міністрів України утворити Державне бюро розслідувань за рахунок штатної чисельності слідчих підрозділів Генеральної прокуратури України, відповідних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України та інших органів державної влади, що протидіють злочинності, і сформувати Конкурсну комісію відповідно до цього Закону.
 
    -154- Луценко Ю.В.
Пункт 3 викласти у такій редакції:
«3. Утворити Державне бюро розслідувань за рахунок штатної чисельності слідчих підрозділів органів прокуратури, відповідних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України та інших державних органів, які протидіють злочинам.
Під час початкового формування підрозділів державного бюро розслідувань встановлюються і повинні бути дотримані квоти, згідно з якими:
Формування підрозділів Державного бюро розслідувань забезпечується за рахунок:
Осіб, які протягом останнього року обіймали посади аналогічного напрямку в органах прокуратури, МВС, СБУ та інших державних органах – не більше, ніж на 35%;
Інших осіб, які мають стаж роботи за відповідними напрямками – не менше, ніж на 65%.
 
Відхилено , у редакції першого читання більш якісніше та повно прописано, як повинний формуватися особовий склад ДБР   
383. Під час початкового формування підрозділів Державного бюро розслідувань встановлюються і повинні бути дотримані квоти, згідно з якими:
 
   Під час початкового формування підрозділів Державного бюро розслідувань встановлюються і повинні бути дотримані квоти, згідно з якими:
 
384. 1) формування слідчих підрозділів Державного бюро розслідувань - забезпечується за рахунок:
 
   1) формування слідчих підрозділів Державного бюро розслідувань забезпечується за рахунок:
 
385. - осіб, які протягом останнього року обіймали посади слідчих прокуратури - не більше ніж на 30%;
 
   осіб, які протягом останнього року обіймали посади слідчих прокурорів, - не більш як на 30 відсотків;
 
386. - осіб, які протягом останнього року обіймали посади слідчих в інших державних органах - не більше ніж на 19 %;
 
   осіб, які протягом останнього року обіймали посади слідчих в інших органах державної влади, - не більш як на 19 відсотків;
 
387. - інших осіб, які мають відповідний стаж роботи в галузі права - не менше ніж на 51%;
 
   інших осіб, які мають відповідний стаж роботи в галузі права, - не менш як на 51 відсоток;
 
388. 2) формування оперативно-розшукових підрозділів, а також підрозділу внутрішньої безпеки Державного бюро розслідувань забезпечується за рахунок осіб, які:
 
-155- Геращенко А.Ю.
У підпункті другому абзацу другого пункту третього слова «оперативно-розшукових підрозділів, а також» виключити.
 
Відхилено инний КПК (ст. 41) передбачає, що оперативні підрозділи Державного бюро розслідувань здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні. Такі оперативно розшукові можливості нададуть можливість ДБР викривати організовані злочинні спільноти та злочинців, які вчиняють злочини розкриття яких покладено на ДБР.  2) формування оперативно-розшукових підрозділів, а також підрозділу внутрішньої безпеки Державного бюро розслідувань забезпечується за рахунок осіб, які:
 
389. - протягом останнього року обіймали посади в оперативно-розшукових підрозділах - не більше ніж на 40 %;
 
   протягом останнього року обіймали посади в оперативно-розшукових підрозділах, - не більш як на 40 відсотків;
 
390. - інших осіб, які мають відповідний стаж роботи в галузі права, -не менше ніж на 60 %.
 
   інших осіб, які мають відповідний стаж роботи в галузі права, - не менш як на 60 відсотків.
 
391. 4. Заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення, подані до органів внутрішніх справ до набрання чинності цим Законом і відомості щодо яких не внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, але які відповідно до цього Закону підслідні Державному бюро розслідувань, передаються протягом 24 годин до відповідного підрозділу (органу) Державного бюро розслідувань для їх внесення до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань згідно зі статтею 214 Кримінального процесуального кодексу України.
 
   4. Заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення, подані до органів внутрішніх справ до набрання чинності цим Законом і відомості щодо яких не внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, але які відповідно до цього Закону підслідні Державному бюро розслідувань, передаються протягом 24 годин до відповідного підрозділу (органу) Державного бюро розслідувань для їх внесення до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань згідно зі статтею 214 Кримінального процесуального кодексу України.
 
392. Матеріали кримінального провадження, які на день набрання чинності цим Законом перебувають у органі внутрішніх справ на стадії досудового розслідування, але відповідно до цього Закону підслідні Державному бюро розслідувань передаються до відповідного підрозділу (органу) Державного бюро розслідувань для продовження провадження протягом десяти днів з дня набрання чинності цим Законом.
 
-156- Кожем'якін А.А.
В абзаці другому частини 4 Розділу VІ «Прикінцеві і перехідні положення» слова «у органі внутрішніх справ» замінити словами «в іншому органі досудового розслідування»
 
Враховано   Матеріали кримінального провадження, які на день набрання чинності цим Законом перебувають в іншому органі досудового розслідування на стадії досудового розслідування, але відповідно до цього Закону підслідні Державному бюро розслідувань, передаються до відповідного підрозділу (органу) Державного бюро розслідувань для продовження провадження після початку здійснення Державним бюро розслідувань функції досудового розслідування.
 
    -157- Геращенко А.Ю.
У частині четвертій РОЗДІЛ VІ «Прикінцеві і перехідні положення» закону слова «протягом десяти днів з дня набрання чинності цим Законом» замінити словами «після початку здійснення Державним бюро розслідувань функції досудового розслідування.»
Зазначена пропозиції була висловлена народним депутатом України Геращенком А.Ю. на засіданні Комітету 7.10.2015 року та одноголосно підтримана.
 
Враховано    
393. Заяви та повідомлення, звернення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, фізичних та юридичних осіб, подані до органів внутрішніх справ до набрання чинності цим Законом і щодо яких не прийнято рішення, але які відповідно до цього Закону підслідні Державному бюро розслідувань, повинні протягом 24 годин бути повернуті заявникам або передані до відповідного підрозділу (органу) Державного бюро розслідувань для їх внесення до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань згідно зі статтею 214 Кримінального процесуального кодексу України.
 
   Заяви та повідомлення, звернення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, фізичних та юридичних осіб, подані до органів внутрішніх справ до набрання чинності цим Законом і щодо яких не прийнято рішення, але які відповідно до цього Закону підслідні Державному бюро розслідувань, протягом 24 годин повертаються заявникам або передаються до відповідного підрозділу (органу) Державного бюро розслідувань для їх внесення до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань згідно зі статтею 214 Кримінального процесуального кодексу України.
 
394. 5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
-158- Луценко Ю.В.
У пункті 5 після слів «Внести зміни до таких законодавчих актів України» доповнити положеннями у такій редакції:
«Стаття 3. Визначення основних термінів Кодексу
1. Терміни, що їх вжито в цьому Кодексі, якщо немає окремих вказівок, мають таке значення:
8) керівник органу досудового розслідування – начальник Головного слідчого управління, слідчого управління, відділу, відділення органу внутрішніх справ, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, підрозділу детективів, Державного бюро розслідувань, підрозділу, детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України та його заступники , які діють у межах своїх повноважень;
17) слідчий – службова особа органу внутрішніх справ, орану безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, підрозділу детективів державного бюро розслідувань, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень;
Стаття 38. Органи досудового розслідування
1. Органами досудового розслідування (органи, що здійснюють дізнання і досудове слідство)є:
1) слідчі підрозділи;
а) органів внутрішніх справ;
б) органів безпеки;
в) органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства;
2) підрозділ детективів, підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України.
3) підрозділ детективів Державного бюро розслідувань;
Статті 41. Оперативні підрозділи
Оперативні підрозділи органів внутрішніх справ, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законодавства, органів державної пенітенціарної служби України, органів державної прикордонної служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ державного бюро розслідувань за письмовим дорученням детектива, підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України – за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Під час виконання доручень слідчого, прокурора, співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів державного бюро розслідувань, підрозділу детективів та підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотанням до слідчого судді чи прокурора».
 
Відхилено проекті закону немає підрозділів детективів. Є слідчі, оперативно-розшукові, внутрішньої безпеки підрозділи, до того ж врахування поправки призведе до порушення вимог статті 116 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України". До того ж, сама поправка викладена некоректно  5. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
395. 1) статтю 216 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9 - 13, ст. 88) викласти в такій редакції:
 
-159- Яценко А.В.
В розділі VІ законопроекту (Прикінцеві і перехідні положення):
1. В підпункті прешому пункту 5 (викладення статті 216 Кримінального процесуального кодексу України в новій редакції):
Абзац перший замінити абзацами такого змісту:
«1) у Кримінально процесуальному кодексі України (Відомості Верховної ради України (ВВР), 2013, №№9-10, №№11-12, №13, ст. 88):
1. Статтю 216 викласти в такій редакції:»
 
Відхилено   1) статтю 216 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9 - 13, ст. 88) викласти в такій редакції:
 
396. «Стаття 216. Підслідність
 
   «Стаття 216. Підслідність
 
397. 1. Слідчі органів внутрішніх справ здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.
 
-160- Сотник О.С.
Підпункт 1 пункту 5 Розділу «Прикінцеві та Перехідні положення», зокрема ст.216 КПК України, пропонуємо викласти в такій редакції:
«1) статтю 216 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9 – 13, ст. 88) викласти в такій редакції:
«Стаття 216. Підслідність
1. Слідчі органів внутрішніх справ здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.
2. Слідчі органів безпеки здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 109, 110, 111, 114, 201, 305, 328, 329, 330, 332, 332-1, 333, 334, 359, 422, 436, 437, 438, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України.
Якщо під час розслідування злочинів, передбачених статтями 328, 329, 422 Кримінального кодексу України, будуть встановлені злочини, передбачені статтями 364, 365, 366, 367, 425, 426 Кримінального кодексу України, вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов'язані із злочинами, вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони розслідуються слідчими органів безпеки, крім випадків, коли ці злочини віднесено згідно з цією статтею до підслідності слідчих Національного антикорупційного бюро України.
3. Слідчі органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 204, 212, 212-1, 216, 219 Кримінального кодексу України.
Якщо під час розслідування зазначених злочинів будуть встановлені злочини, передбачені статтями 192, 200, 205, 222, 222-1, 358 Кримінального кодексу України, вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов'язані зі злочинами, вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони розслідуються слідчими органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства.
4. Слідчі Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування:
- злочинів, пов’язаних з діяльністю злочинних організацій (статті 255, 256, 257, 260 Кримінального кодексу України);
- злочинів, пов’язаних з тероризмом (статті 112, 113, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 261, 265-1, 278, 279, 294, 439, 440, 441, 442, 443, 444 Кримінального кодексу України);
- особливо тяжких насильницьких злочинів (частина 2 статті 115, частина 3 статті 321-1, статті 348, 379, 400, частина 4 статті 404 Кримінального кодексу України);
- злочинів катування і злочинів, пов’язаних з іншими жорстокими, нелюдськими або такими, що принижують гідність, видами поводження і покарання (статті 115, 120, частина 2 статті 121, частина 2 статті 122, частина 2 статті 126, стаття 127, частини 2 і 3 статті 146, статті 151, 364, 371, 373, 386 Кримінального кодексу України), вчинених працівниками правоохоронних органів (які визнані такими згідно із Законом України «Про Державне бюро розслідувань»);
- військових злочинів (статті 402-435 Кримінального кодексу України), крім випадків, коли їх досудове розслідування віднесено до підслідності слідчих органів безпеки згідно з частиною другою цієї статті (статті 402-421, 423-435 Кримінального кодексу України);
- кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про державну службу», особами, посади яких віднесено до першої–третьої категорій посад державної служби, суддями та працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли досудове розслідування цих кримінальних правопорушень віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України згідно з частиною п’ятою цієї статті;
- кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро України, прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, крім випадків, коли досудове розслідування цих кримінальних правопорушень віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України згідно з частиною п’ятою цієї статті.
5. Слідчі Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 364, 368, 368-2, 369, 369-2, 410 Кримінального кодексу України, якщо наявна хоча б одна з таких умов:
1) злочин вчинено:
Президентом України, повноваження якого припинено, народним депутатом України, Прем’єр-міністром України, членом Кабінету Міністрів України, першим заступником та заступником міністра, Головою Національного банку України, його першим заступником та заступником, членом Ради Національного банку України, Секретарем Ради національної безпеки і оборони України, його першим заступником та заступником;
державним службовцем, посада якого віднесена до першої та другої категорій посад, особою, посада якої прирівняна до першої та другої категорій посад державної служби;
депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом обласної ради, міської ради міст Києва та Севастополя, посадовою особою місцевого самоврядування, посаду якої віднесено до першої та другої категорій посад;
суддею Конституційного Суду України, суддею суду загальної юрисдикції, народним засідателем або присяжним (під час виконання ними цих функцій), Головою, членами, дисциплінарними інспекторами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Головою, заступником Голови, секретарем секції Вищої ради юстиції, іншим членом Вищої ради юстиції;
Генеральним прокурором України, його заступником, помічником Генерального прокурора України, прокурором Генеральної прокуратури України, слідчим Генеральної прокуратури України, керівником структурного підрозділу Генеральної прокуратури України, прокурором Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, області та його заступником, керівником структурного підрозділу прокуратури Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, області;
особою вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, посадовою особою митної служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника податкової та митної справи ІІІ рангу і вище, посадовою особою органів державної податкової служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника податкової та митної справи ІІІ рангу і вище;
військовослужбовцем вищого офіцерського складу Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;
керівником суб’єкта великого підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків;
2) розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в п’ятсот і більше разів перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на час вчинення злочину (якщо злочин вчинено службовою особою державного органу, правоохоронного органу, військового формування, органу місцевого самоврядування, суб’єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків);
3) злочин, передбачений статтею 369, частиною першою статті 369-2 Кримінального кодексу України, вчинено щодо службової особи, визначеної в частині четвертій статті 18 Кримінального кодексу України або в пункті 1 цієї частини.
Прокурор, який здійснює нагляд за досудовими розслідуваннями, які проводяться слідчими Національного антикорупційного бюро України, своєю постановою може віднести кримінальне провадження у злочинах, передбачених абзацом першим цієї частини, до підслідності слідчих Національного антикорупційного бюро України, якщо відповідним злочином було заподіяно або могло бути заподіяно тяжкі наслідки охоронюваним законом свободам та інтересам фізичної або юридичної особи, а також державним чи суспільним інтересам. Під тяжкими наслідками слід розуміти заподіяння шкоди життєво важливим інтересам суспільства та держави, зокрема державному суверенітету, територіальній цілісності України, реалізації конституційних прав, свобод і обов’язків трьох і більше осіб.
6. У кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтями 384, 385, 386, 387, 388 і 396 Кримінального кодексу України, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу, до підслідності якого відноситься злочин, у зв'язку з яким почато досудове розслідування.
7. У кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтями 209 і 209-1 Кримінального кодексу України, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу, який розпочав досудове розслідування або до підслідності якого відноситься суспільно небезпечне протиправне діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, крім випадків, коли ці злочини віднесено згідно з цією статтею до підслідності Національного антикорупційного бюро України.
Досудове розслідування у провадженнях із легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, проводиться без попереднього або одночасного притягнення особи до кримінальної відповідальності за вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у кримінальних провадженнях за статтею 209 Кримінального кодексу України у разі, коли, зокрема:
- суспільно небезпечне протиправне діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинено за межами України, а легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, – на території України;
- факт вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, встановлений судом у відповідних процесуальних рішеннях.
8. Якщо під час досудового розслідування буде встановлено інші злочини, вчинені особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов'язані із злочинами, вчиненими особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, і які не підслідні тому органу, який здійснює у кримінальному провадженні досудове розслідування, прокурор, який здійснює нагляд за досудовим розслідуванням, у разі неможливості виділення цих матеріалів в окреме провадження своєю постановою визначає підслідність всіх цих злочинів».
Обґрунтування:
У зв’язку із вищезапропонованими змінами, зокрема щодо доповнення завдань Державного бюро розслідувань та з метою уникнення дублювання повноважень, компетенції різних слідчих органів, вважаємо за потрібне викласти у новій редакції статтю 216 КПК України щодо підслідності злочинів.
 
Відхилено   1. Слідчі органів внутрішніх справ здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.
 
398. 2. Слідчі органів безпеки здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 109, 110, 111, 114, 201, 305, 328, 329, 330, 332, 332-1, 333, 334, 359, 422, 436, 437, 438, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України.
 
-161- Костенко П.П.
Підпункт 1 пункту 5 Розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» викласти в такій редакції:
«1) у статті 216 Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної ради України, 2013 р., №№9-13 , ст. 88 із наступними змінами):
абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
«2. Слідчі органів безпеки здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 109, 110, 111, 114, 201, 305, 328, 329, 330, 332, 332-1, 333, 334, 359, 422, 436, 437, 438, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України»
 
Відхилено   2. Слідчі органів безпеки здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених , , , , , , , 265 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Кримінального кодексу України.
 
    -162- Кожем'якін А.А.
Частину другу статті 216 викласти в такій редакції: «Слідчі органів безпеки здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених , , , , , , , 265 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Кримінального кодексу України».
 
Враховано    
    -163- Чумак В.В.
Підпункт 1 пункту 5 Розділу ІІ «Прикінцеві і перехідні положення» викласти в такій редакції:
«1) у статті 216 Кримінального процесуального кодексу України (відомості Верховної ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88 із наступними змінами):
а) абзац перший частини другої викласти в такій редакції
«2. Слідчі органи безпеки здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 109, 110, 111, 114, 201, 305, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 359, 422, 436, 437, 438, 445, 446, 447, Кримінального кодексу України;
б) частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Слідчі Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування:
- злочинів, пов’язаних з діяльністю злочинних організацій (статті 255, 256, 257, 260 Кримінального кодексу України);
- злочинів, пов’язаних з тероризмом (статті 112, 113, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 261, 265-1, 278, 279, 294, 439, 440, 441, 442, 443, 444 Кримінального кодексу України);
- особливо тяжких насильницьких злочинів (частина 2 статті 115, частина 3 статті 321-1, статті 348, 379, 400, частина 4 статті 404 Кримінального кодексу України);
- злочинів катування і злочинів, пов’язаних з іншими жорстокими, нелюдськими або такими, що принижують гідність, видами поводження і покарання (статті 115, 120, частина 2 статті 121, частина 2 статті 122, частина 2 статті 126, стаття 127, частини 2 і 3 статті 146, статті 151, 364, 365, 371, 373, 386 Кримінального кодексу України), вчинених працівниками правоохоронних органів (які визнані такими згідно із Законом України «Про Державне бюро розслідувань»);
- військових злочинів, крім випадків, коли їх досудове розслідування віднесено до підслідності слідчих органів безпеки згідно з частиною другою цієї статті (статті 402-421, 423-435 Кримінального кодексу України);
- кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро України, прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, крім випадків, коли досудове розслідування цих кримінальних правопорушень віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України згідно з частиною п’ятою цієї статті»;
в) частину сьому виключити».
 
Відхилено    
    -164- Яценко А.В.
в підпункті першому пункту 5 (викладення статті 216 Кримінального процесуального кодексу України в новій редакції):
в абзаці четвертому (частина друга статті 216) після слів «кодексу України» доповнити словами « та злочинів, вчинених слідчими Державного бюро розслідувань»;
 
Відхилено    
399. Якщо під час розслідування злочинів, передбачених статтями 328, 329, 422 Кримінального кодексу України, будуть встановлені злочини, передбачені статтями 364, 365, 366, 367, 425, 426 Кримінального кодексу України, вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов'язані із злочинами, вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони розслідуються слідчими органів безпеки, крім випадків, коли ці злочини віднесено згідно з цією статтею до підслідності слідчих Національного антикорупційного бюро України.
 
   Якщо під час розслідування злочинів, передбачених , , Кримінального кодексу України, будуть встановлені злочини, передбачені , , , , , Кримінального кодексу України, вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов’язані із злочинами, вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони розслідуються слідчими органів безпеки, крім випадків, коли ці злочини віднесено згідно з цією статтею до підслідності Національного антикорупційного бюро України.
 
400. 3. Слідчі органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 204, 212, 212-1, 216, 219 Кримінального кодексу України.
 
-165- Кожем'якін А.А.
Частину 3 нової редакції ст 216 слід доповнити положенням, щодо залишення за підслідністю слідчих органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства досудове розслідування злочину передбаченого й ст. 218-1 КК України (доведення банку до неплатоспроможності), тобто, як передбачено у чинній редакції КПК.
 
Враховано   3. Слідчі органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями , , , , -1, Кримінального кодексу України.
 
401. Якщо під час розслідування зазначених злочинів будуть встановлені злочини, передбачені статтями 192, 200, 205, 222, 222-1, 358 Кримінального кодексу України, вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов'язані зі злочинами, вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони розслідуються слідчими органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства.
 
   Якщо під час розслідування зазначених злочинів будуть встановлені злочини, передбачені , , , , , Кримінального кодексу України, вчинені особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов’язані зі злочинами, вчиненими особою, щодо якої здійснюється досудове розслідування, вони розслідуються слідчими органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства.
 
402. 4. Слідчі Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування:
 
-166- Луценко Ю.В.
Частину четверту викласти у такій редакції:
«4. детективи органів державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень:
пов’язаних з діяльністю організованих злочинних груп та злочинних організацій;
особливо тяжких насильницьких злочинів (частина 2 статті 115, статті 348, 379, 400, Кримінального кодексу України)
військових злочинів (статті 402-421, 423-435 Кримінального кодексу України);
2) розкриття і розслідування випадків катування та інших злочинів, пов’язаних з жорстоким, нелюдським або таким, що принижує гідність, поводженням або покаранням (статті 115, 120, частина 2 статті 121, частина 2 статті 122, частина 2 статті 126, стаття 127, частини 2 і 3 статті 146, статті 151, 364, 371, 373, 386 Кримінального кодексу України), вчинених прокурорами, слідчими (детективами) Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України, органів внутрішніх справ та іншими працівниками правоохоронних органів;
Вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 закону України «Про державну службу», особами, посади яких віднесено до першої – третьої категорій посад державної служби., суддями та працівниками правоохоронних органів, крім випадків, передбачених частиною п’ятою цієї статті.
Детективи органів державного бюро розслідувань здійснюють також досудове розслідування кримінальних правопорушень , вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро України, прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, крім випадків, коли досудове розслідування кримінальних правопорушень віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України згідно з частиною п’ятою цієї статті».
 
Враховано частково   4. Слідчі Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування:
 
    -167- Костенко П.П.
Частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Слідчі Державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування:
злочинів, пов’язаних з діяльністю злочинних організацій (статті 255, 256, 257, 260 Кримінального кодексу України);
злочинів, пов’язаних з тероризмом (статті 112, 113, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 261, 265-1, 278, 279, 294, 439, 440, 441, 442, 443, 444 Кримінального кодексу України);
особливо тяжких насильницьких злочинів (частина друга статті 115, частина 3 статті 321-1, статті 348, 379, 400, частина 4 статті 404 Кримінального кодексу України);
злочинів катування і злочинів, пов’язаних з іншими жорстокими, нелюдськими або такими, що принижують гідність, видами поводження і покарання (статті 115, 120, частина 2 статті 121, частина 2 статті 122, частина 2 статті 126, стаття 127, частина 2 і 3 статті 146, статті 151, 364, 371, 373, 386 Кримінального кодексу України), вчинених працівниками правоохоронних органів (які визнані такими згідно з Законом України «Про Державне бюро розслідувань»)»;
військових злочинів, крім випадків, коли їх досудове розслідування віднесено до підслідності слідчих органів безпеки згідно з частиною другою цієї статті (статті 402-421, 423-435 Кримінального кодексу України);
кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про державну службу», особами, посади яких віднесено до першої-другої категорій посад державної служби, суддями та прокурорами, крім випадків, коли досудове розслідування цих кримінальних правопорушень віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України згідно з частиною п’ятою цієї статті;
кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро України, прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, крім випадків, коли досудове розслідування цих кримінальних правопорушень віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України з частиною п’ятою цієї статті».
 
Враховано частково , окрім злочинів, пов‘язаних з тероризмом   
    -168- Геращенко А.Ю.
У пункті п’ятому:
1) У підпункті першому (у частині четвертій запропонованої редакції статті 216 (Підслідність) Кримінального процесуального кодексу України) абзаци перший, другий, третій і четвертий замінити трьома абзацами такого змісту:
«4. Слідчі органів Державного бюро розслідувань, крім випадків, передбачених частиною п’ятою цієї статті, здійснюють досудове розслідування:
- кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про державну службу», особами, посади яких віднесено до першої - третьої категорій посад державної служби, суддями та працівниками правоохоронних органів;
- кримінальних правопорушень, вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро України, прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».
У зв’язку з цим останній абзац частини четвертої запропонованої редакції статті 216 Кримінального процесуального кодексу України виключити.
 
Відхилено    
403. - злочинів, пов’язаних з діяльністю злочинних організацій (статті 255, 256, 257, 260 Кримінального кодексу України);
 
-169- Яценко А.В.
в абзаці дев’ятому (абзац другий частини четвертої) після слова «статті» доповнити цифрами «146-149, 189,»;
 
Відхилено е відносяться до злочинів, пов’язаних з діяльністю злочинних організацій  1) злочинів, пов’язаних з діяльністю злочинних груп та злочинних організацій (статті 255, 256, 257, 260 Кримінального кодексу України);
 
404. - злочинів, пов’язаних з тероризмом (статті 112, 113, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 261, 265-1, 278, 279, 294, 439, 440, 441, 442, 443, 444 Кримінального кодексу України);
 
      
405. - особливо тяжких насильницьких злочинів (частина 2 статті 115, частина 3 статті 321-1, статті 348, 379, 400, частина 4 статті 404 Кримінального кодексу України);
 
   2) особливо тяжких насильницьких злочинів (частина друга статті 115, частина третя статті 321-1, статті 348, 379, 400, частина четверта статті 404 Кримінального кодексу України);
 
406. - злочинів катування і злочинів, пов’язаних з іншими жорстокими, нелюдськими або такими, що принижують гідність, видами поводження і покарання (статті 115, 120, частина 2 статті 121, частина 2 статті 122, частина 2 статті 126, стаття 127, частини 2 і 3 статті 146, статті 151, 364, 371, 373, 386 Кримінального кодексу України), вчинених слідчими (детективами) Національного антикорупційного бюро України, Служби безпеки України, органів внутрішніх справ, а також прокурорами;
 
-170- Яценко А.В.
в абзаці дванадцятому (абзац п’ятий частини четвертої) після слів «поводження і покарання» доповнити словами «, злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності», після цифр «151, 364» доповнити цифрами «365, 366, 368, 368-2, 369-370»;
 
Враховано частково (у частині підслідності ст. 365, все інше2 , у зв’язку з тим, що злочини передбачені ст. ст. 368, 368-2, 369 відносяться до підслідності Національного антикорупційного бюро України  3) злочинів катування і злочинів, пов’язаних з іншими жорстокими, нелюдськими або такими, що принижують гідність, видами поводження і покарання (статті 115, 120, частина друга статті 121, частина друга статті 122, частина друга статті 126, стаття 127, частини друга і третя статті 146, статті 151, 365, 371, 373, 386, 426-1 Кримінального кодексу України), вчинених працівниками правоохоронних органів;
 
    -171- Сотник О.С.
В підпункті 1 пункту 5 Прикінцевих і Перехідних положень законопроекту пропонуємо після слів «частина 2 статті 126, стаття 127, частини 2 і 3 статті 146, статті 151, 364» та перед словами «371, 373, 386 Кримінального кодексу України» додати цифри «365, 367».
Обґрунтування:
З метою приведення переліку статей КК України щодо катувань у відповідність з судовою практикою і статистикою пропонуємо внести відповідні зміни.
 
Враховано частково    
    -172- Кожем'якін А.А.
Абзац дванадцятий (абзац п’ятий частини четвертої) викласти в такій редакції):
- злочинів катування і злочинів, пов’язаних з іншими жорстокими, нелюдськими або такими, що принижують гідність, видами поводження і покарання (статті 115, 120, частина 2 статті 121, частина 2 статті 122, частина 2 статті 126, стаття 127, частини 2 і 3 статті 146, статті 151, 365, 371, 373, 386, 426-1 Кримінального кодексу України), вчинених працівниками правоохоронних органів;
 
Враховано    
407. -військових злочинів (статті 402-435 Кримінального кодексу України);
 
   4) військових злочинів, крім випадків, коли їх досудове розслідування віднесено до підслідності органів безпеки згідно з частиною другою цієї статті (статті 402-421, 423-435 Кримінального кодексу України);
 
408. - злочинів, перелічених у частині п’ятій цієї статті, якщо вони вчинені працівниками Національного антикорупційного бюро України або прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
 
-173- Левченко Ю.В.
Абзац 14 пункту 5 Розділу VІ «Прикінцеві і перехідні положення» Законопроекту викласти в такій редакції:
«всіх злочинів вчинених посадовими особами Служби безпеки України, органів внутрішніх справ та прокуратури, якщо такі злочини не віднесені до підслідності Національного антикорупційного бюро України, а також всіх злочинів вчинених посадовими особами Національного антикорупційного бюро України.»
 
Відхилено   5) злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про державну службу», особами, посади яких віднесено до першої – третьої категорій посад державної служби, суддями та працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України згідно з частиною п’ятою цієї статті;
6) злочинів, вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро України, прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, крім випадків, коли досудове розслідування цих кримінальних правопорушень віднесено до підслідності детективів підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України згідно з частиною п’ятою цієї статті.
 
409. 5. Слідчі Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 364, 368, 368-2, 369, 369-2, 410 Кримінального кодексу України, якщо наявна хоча б одна з таких умов:
 
-174- Яценко А.В.
в абзаці п’ятнадцятому (абзац перший пункту 1 частини п’ятої) після слів та цифр «статтями 191» доповнити словами « (стосовно службових осіб)»;
 
Відхилено   5. Детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування злочинів, передбачених статтями 191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 364, 366-1, 368, 368-2, 369, 369-2, 410 Кримінального кодексу України, якщо наявна хоча б одна з таких умов:
 
    -175- Кожем'якін А.А.
в абзаці п’ятнадцятому (абзац перший пункту 1 частини п’ятої) після цифри «364» доповнити цифрою «366-1»;
 
Немає висновку    
    -176- Луценко Ю.В.
Абзаци п’ятий та шостий пункту 4 перехідних положень викласти у такій редакції:
5) злочинів, вчинених службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про державну службу», особами, посади яких віднесено до першої - третьої категорій посад державної служби, керівниками суб'єктів великого підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків, суддями, народними засідателями або присяжними (під час виконання ними цих функцій) та прокурорами (крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро України);
6) злочинів, передбачених статтями 191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (стосовно працівників юридичних осіб публічного права), 364, 368, 368-2, 369, 369-2, 410 Кримінального кодексу України, у разі їх вчинення депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом обласної ради, міської ради міст Києва та Севастополя, службовою особою державного органу, правоохоронного органу, військового формування, органу місцевого самоврядування, суб'єкта господарювання, у статутному капіталі якого є частка державної або комунальної власності, якщо розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в п'ятсот і більше разів перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на час вчинення злочину (крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро України).
 
Відхилено к таку, що не узгоджується з іншими положеннями цієї статті   
    -177- Кожем'якін А.А.
У тексті законопроекту слова «Слідчі національного антикорупційного бюро України» замінити словами «Детективи Національного антикорупційного бюро України»
 
Враховано    
410. 1) злочин вчинено:
 
-178- Яценко А.В.
в абзаці шістнадцятому (абзац перший пункту 1 частини п’ятої) після слів «злочини вчинено» доповнити словами «особами, що набули повноважень, а саме»;
 
Відхилено   1) злочин вчинено:
 
411. Президентом України, повноваження якого припинено, народним депутатом України, Прем’єр-міністром України, членом Кабінету Міністрів України, першим заступником та заступником міністра, Головою Національного банку України, його першим заступником та заступником, членом Ради Національного банку України, Секретарем Ради національної безпеки і оборони України, його першим заступником та заступником;
 
   Президентом України, повноваження якого припинено, народним депутатом України, Прем’єр-міністром України, членом Кабінету Міністрів України, першим заступником та заступником міністра, Головою Національного банку України, його першим заступником та заступником, членом Ради Національного банку України, Секретарем Ради національної безпеки і оборони України, його першим заступником та заступником;
 
412. державним службовцем, посада якого віднесена до першої та другої категорій посад, особою, посада якої прирівняна до першої та другої категорій посад державної служби;
 
   державним службовцем, посада якого віднесена до першої та другої категорій посад, особою, посада якої прирівняна до першої та другої категорій посад державної служби;
 
413. депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом обласної ради, міської ради міст Києва та Севастополя, посадовою особою місцевого самоврядування, посаду якої віднесено до першої та другої категорій посад;
 
   депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом обласної ради, міської ради міст Києва та Севастополя, посадовою особою місцевого самоврядування, посаду якої віднесено до першої та другої категорій посад;
 
414. суддею Конституційного Суду України, суддею суду загальної юрисдикції, народним засідателем або присяжним (під час виконання ними цих функцій), Головою, членами, дисциплінарними інспекторами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Головою, заступником Голови, секретарем секції Вищої ради юстиції, іншим членом Вищої ради юстиції;
 
-179- Яценко А.В.
Абзац 4 пункту 1 викласти в такій редакції:
«- суддею Конституційного Суду України, Верховного Суду України та Вищих спеціалізованих судів, членами, дисциплінарними інспекторами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Головою, заступником Голови, секретарем секції Вищої ради юстиції, іншим членом Вищої ради юстиції»;
Доповнити пунктом 2) такого змісту:
«працівниками Державного бюро розслідувань»;
 
Враховано редакційно   суддею Конституційного Суду України, суддею суду загальної юрисдикції, народним засідателем або присяжним (під час виконання ними цих функцій), Головою, членами, дисциплінарними інспекторами Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Головою, заступником Голови, секретарем секції Вищої ради юстиції, іншим членом Вищої ради юстиції;
 
415. Генеральним прокурором України, його заступником, помічником Генерального прокурора України, прокурором Генеральної прокуратури України, слідчим Генеральної прокуратури України, керівником структурного підрозділу Генеральної прокуратури України, прокурором Автономної
 
   Генеральним прокурором України, його заступником, помічником Генерального прокурора України, прокурором Генеральної прокуратури України, слідчим Генеральної прокуратури України, керівником структурного підрозділу Генеральної прокуратури України, прокурором Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, області та його заступником, керівником структурного підрозділу прокуратури Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, області;
 
416. Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, області та його заступником, керівником структурного підрозділу прокуратури Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя, області;
 
      
417. особою вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, посадовою особою митної служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника податкової та митної справи ІІІ рангу і вище, посадовою особою органів державної податкової служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника податкової та митної справи ІІІ рангу і вище;
 
   особою вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, Державного бюро розслідувань, державної кримінально-виконавчої служби, органів та підрозділів цивільного захисту, посадовою особою митної служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника податкової та митної справи ІІІ рангу і вище, посадовою особою органів державної податкової служби, якій присвоєно спеціальне звання державного радника податкової та митної справи ІІІ рангу і вище;
 
418. військовослужбовцем вищого офіцерського складу Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;
 
   військовослужбовцем вищого офіцерського складу Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Національної гвардії України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України;
 
419. керівником суб’єкта великого підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків;
 
   керівником суб’єкта великого підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків;
 
420. 2) розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в п’ятсот і більше разів перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на час вчинення злочину (якщо злочин вчинено службовою особою державного органу, правоохоронного органу, військового формування, органу місцевого самоврядування, суб’єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків);
 
   2) розмір предмета злочину або завданої ним шкоди в п’ятсот і більше разів перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на час вчинення злочину (якщо злочин вчинено службовою особою державного органу, правоохоронного органу, військового формування, органу місцевого самоврядування, суб’єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків);
 
421. 3) злочин, передбачений статтею 369, частиною першою статті 369-2 Кримінального кодексу України, вчинено щодо службової особи, визначеної в частині четвертій статті 18 Кримінального кодексу України або в пункті 1 цієї частини.
 
   3) злочин, передбачений статтею 369, частиною першою статті 369-2 Кримінального кодексу України, вчинено щодо службової особи, визначеної в частині четвертій статті 18 Кримінального кодексу України або в пункті 1 цієї частини.
 
422. Прокурор, який здійснює нагляд за досудовими розслідуваннями, які проводяться слідчими Національного антикорупційного бюро України, своєю постановою може віднести кримінальне провадження у злочинах, передбачених абзацом першим цієї частини, до підслідності слідчих Національного антикорупційного бюро України, якщо відповідним злочином було заподіяно або могло бути заподіяно тяжкі наслідки охоронюваним законом свободам та інтересам фізичної або юридичної особи, а також державним чи суспільним інтересам. Під тяжкими наслідками слід розуміти заподіяння шкоди життєво важливим інтересам суспільства та держави, зокрема державному суверенітету, територіальній цілісності України, реалізації конституційних прав, свобод і обов’язків трьох і більше осіб.
 
-180- Яценко А.В.
абзац двадцять сьомий (абзац другий пункту 3 частини п’ятої) виключити;
 
Відхилено , 2 , оскільки не наведено підстав необхідності такої поправки.  Прокурор, який здійснює нагляд за досудовими розслідуваннями, які проводяться детективами Національного антикорупційного бюро України, своєю постановою може віднести кримінальне провадження у злочинах, передбачених абзацом першим цієї частини, до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро України, якщо відповідним злочином було заподіяно або могло бути заподіяно тяжкі наслідки охоронюваним законом свободам та інтересам фізичної або юридичної особи, а також державним чи суспільним інтересам. Під тяжкими наслідками слід розуміти заподіяння шкоди життєво важливим інтересам суспільства та держави, зокрема державному суверенітету, територіальній цілісності України, реалізації конституційних прав, свобод і обов’язків трьох і більше осіб.
Детективи Національного антикорупційного бюро України з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів, які віднесені цією статтею до його підслідності, за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України та за погодженням із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури можуть також розслідувати злочини, які віднесені до підслідності слідчих інших органів.
У разі встановлення підрозділом внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України злочинів, передбачених , Кримінального кодексу України, які були вчинені службовою особою Національного антикорупційного бюро України (крім Директора Національного антикорупційного бюро України, його першого заступника та заступника), такі злочини розслідуються детективами зазначеного підрозділу.
 
    -181- Кожем'якін А.А.
Після абзацу другого пункту 3 частини п’ятої доповнити новими абзацами такого змісту:
«Детективи Національного антикорупційного бюро України з метою попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів, які віднесені цією статтею до його підслідності, за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України та за погодженням із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури можуть також розслідувати злочини, які віднесені до підслідності слідчих інших органів.
У разі встановлення підрозділом внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України злочинів, передбачених , Кримінального кодексу України, які були вчинені службовою особою Національного антикорупційного бюро України (крім Директора Національного антикорупційного бюро України, його першого заступника та заступника), такі злочини розслідуються детективами зазначеного підрозділу».
 
Немає висновку    
423. 6. У кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтями 384, 385, 386, 387, 388 і 396 Кримінального кодексу України, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу, до підслідності якого відноситься злочин, у зв'язку з яким почато досудове розслідування.
 
-182- Кожем'якін А.А.
Оскільки згідно з положеннями ст.ст. 4, 5, 6 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», серед суб’єктів боротьби з тероризмом, є: Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство оборони України, у новій редакції ст. 216 КПК, є необхідність залишити у чинній редакції частину 7 (ч. 8 нової редакції проекту) статті 216 згідно з якою у кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтями 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 261 Кримінального кодексу України, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу, який розпочав досудове розслідування.
 
Враховано   6. У кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтями 384, 385, 386, 387, 388 і 396 Кримінального кодексу України, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу, до підслідності якого відноситься злочин, у зв'язку з яким почато досудове розслідування.
7. У кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених , , , -3, , , Кримінального кодексу України, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу, який розпочав досудове розслідування.
 
424. 7. У кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтями 209 і 209-1 Кримінального кодексу України, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу, який розпочав досудове розслідування або до підслідності якого відноситься суспільно небезпечне протиправне діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, крім випадків, коли ці злочини віднесено згідно з цією статтею до підслідності Національного антикорупційного бюро України.
 
   8. У кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтями 209 і 209-1 Кримінального кодексу України, досудове розслідування здійснюється слідчим того органу, який розпочав досудове розслідування або до підслідності якого відноситься суспільно небезпечне протиправне діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, крім випадків, коли ці злочини віднесено згідно з цією статтею до підслідності Національного антикорупційного бюро України.
 
425. Досудове розслідування у провадженнях із легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, проводиться без попереднього або одночасного притягнення особи до кримінальної відповідальності за вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у кримінальних провадженнях за статтею 209 Кримінального кодексу України у разі, коли, зокрема:
 
-183- -- Н.д- .Яценко А.В. (Реєстр.картка №200)
В абзаці другому п. 7 розділу VІ Прикінцевих і перехідних положень проекту слова «або одночасного» виключити. Це надасть можливість проводити досудове розслідування у провадженнях із легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, без попереднього притягнення особи до кримінальної відповідальності за вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
 
Враховано   Досудове розслідування у провадженнях із легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, проводиться без попереднього притягнення особи до кримінальної відповідальності за вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у кримінальних провадженнях за статтею 209 Кримінального кодексу України у разі, коли, зокрема:
 
    -184- Яценко А.В.
Абзаци тридцять перший-тридцять третій (абзац другий-четвертий частини сьомої) замінити абзацами такого змісту:
«Досудове розслідування у провадженнях за статтею 209 Кримінального кодексу України не проводиться до того, як обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, не буде встановлено факт вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, крім випадків, коли:
 
Відхилено    
426. - суспільно небезпечне протиправне діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинено за межами України, а легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, -на території України;
 
-185- - суспільно небезпечне протиправне діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинено за межами України, а легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, - на території України»;
 
Враховано   1) суспільно небезпечне протиправне діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинено за межами України, а легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, - на території України;
 
427. - факт вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, встановлений судом у відповідних процесуальних рішеннях.
 
-186- Яценко А.В.
в абзаці тридцять другому слова «судом у відповідних процесуальних рішеннях» замінити словами «обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили».
 
Враховано   2) факт вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, встановлений обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.
 
    -187- Яценко А.В.
Після абзацу тридцять четвертого доповнити новими абзацами такого змісту:
«у статті 99:
Абзац шостий частини другої після слів «докази» доповнити словами «виключно в разі, якщо вони є оригіналами документів (в тому числі, реєстраційні, облікові, звітні, фінансово-господарські документи, первинні документи, документи з персональними даними громадян та юридичних осіб, документи щодо відкриття банківських рахунків, в тому числі картки зі зразками підписів, документи щодо руху коштів на банківських рахунках, правочини щодо цінних паперів,інші документи, які містять інформацію про виникнення, зміну або припинення прав та обов’язків громадян та юридичних осіб, та інших документів)»
 
Відхилено    
428. 8. Якщо під час досудового розслідування буде встановлено інші злочини, вчинені особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов'язані із злочинами, вчиненими особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, і які не підслідні тому органу, який здійснює у кримінальному провадженні досудове розслідування, прокурор, який здійснює нагляд за досудовим розслідуванням, у разі неможливості виділення цих матеріалів в окреме провадження своєю постановою визначає підслідність всіх цих злочинів.»
 
   9. Якщо під час досудового розслідування буде встановлено інші злочини, вчинені особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов'язані із злочинами, вчиненими особою, щодо якої ведеться досудове розслідування, і які не підслідні тому органу, який здійснює у кримінальному провадженні досудове розслідування, прокурор, який здійснює нагляд за досудовим розслідуванням, у разі неможливості виділення цих матеріалів в окреме провадження своєю постановою визначає підслідність всіх цих злочинів»;
 
429. 2) у Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303):
 
   2) у Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303 із наступними змінами):
 
430. статтю 3 після слів "Державну кримінально-виконавчу службу України" доповнити словами "Державне бюро розслідувань";
 
-188- Луценко Ю.В.
У Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303):
у статті 3 після слів «Національне антикорупційне бюро» доповнити словами «Державного бюро розслідувань»;
 
Враховано   а) статтю 3 після слів «Національне антикорупційне бюро України» доповнити словами «Державне бюро розслідувань»;
 
431. у статті 5:
 
-189- Луценко Ю.В.
Статтю 5 ЗУ про ОРД після слів «Оперативно-розшукова діяльність здійснюється відповідними підрозділами» доповнити словами:
«Відповідними підрозділами Національної поліції, Державного бюро розслідувань – детективами, оперативно-технічними, внутрішнього контролю, забезпечення особистої безпеки»«;
 
Відхилено , не наведено підстав необхідності такої поправки, крім того некоректно сформульована  б) у частині першій статті 5:
 
432. абзац перший викласти у такій редакції:
 
   абзац другий викласти в такій редакції:
 
433. "Міністерства внутрішніх справ України - підрозділами внутрішньої безпеки, судовою міліцією";
 
-190- Геращенко А.Ю.
У підпункті другому пункту п’ятого (щодо внесення змін до Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність»):
в абзаці третьому (щодо внесення змін до статті 5 Закону) слова «абзац перший викласти у такій редакції: "Міністерства внутрішніх справ України – підрозділами внутрішньої безпеки, судовою міліцією";» виключити;
 
Відхилено   "Національної поліції України – кримінальною поліцією";
 
    -191- Луценко Ю.В.
Абзац другий викласти у такій редакції:
«Національної поліції України – кримінальною поліцією та судовою поліцією»
 
Враховано частково    
434. після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
435. "Державного бюро розслідувань - оперативними, внутрішньої безпеки, забезпечення особистої безпеки";
 
-192- Геращенко А.Ю.
в абзаці сьомому слово «оперативними» виключити.
 
Враховано   "Державного бюро розслідувань - внутрішньої безпеки, забезпечення особистої безпеки".
У зв’язку з цим абзаци третій – одинадцятий вважати відповідно абзацами четвертим – дванадцятим;
 
436. у частині четвертій статті 7 після слів "оперативні підрозділи" доповнити словами "Державного бюро розслідувань";
 
   в) частину четверту статті 7 після слів "Оперативні підрозділи" доповнити словами "Державного бюро розслідувань";
 
437. статтю 8 доповнити новим пунктом 7-1 такого змісту:
 
-193- Яценко А.В.
В пункті 2 абзаци дев’ятий – одинадцятий (доповнення статті 8 новим пунктом 7-1 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність») виключити.
 
Відхилено   г) частину першу статті 8 доповнити пунктом 7-1 такого змісту:
 
438. "7-1) з метою виявлення та фіксації фактів діянь, передбачених статтями 305, 307, 309, 311, 318, 321, 364-1, 365-2, 368, 368-3, 368-4, 369, 369-2 Кримінального кодексу України, проводити операцію з контрольованого вчинення відповідних діянь.
 
   "7-1) з метою виявлення та фіксації фактів діянь, передбачених статтями 305, 307, 309, 311, 318, 321, 364-1, 365-2, 368, 368-3, 368-4, 369, 369-2 Кримінального кодексу України, проводити операції з контрольованого вчинення відповідних діянь. Порядок отримання дозволу, строк його дії та порядок проведення операції з контрольованого вчинення корупційного діяння визначаються Кримінальним процесуальним кодексом України";
 
439. Порядок отримання дозволу, строк його дії та порядок проведення операції з контрольованого вчинення корупційного діяння визначає Кабінет Міністрів України за погодженням з Генеральною прокуратурою України";
 
-194- Луценко Ю.В.
Статтю 8 доповнити пунктом 7-1 у такій редакції:
«7-1) з метою виявлення та фіксації діянь, передбачених статями 305, 307, 309, 311, 318, 321, 364-1, 365-2, 368, 368-3, 368-4, 369, 369-2 Кримінального кодексу України, проводити операцію з контрольованого вчинення відповідних діянь.
Порядок отримання дозволу, строк його дії та порядок проведення операції з контрольованого вчинення корупційного діяння визначається Кримінальним процесуальним кодексом України».
 
Враховано      
440. частину першу статті 9після слів "органу Служби безпеки України" доповнити словами "Державного бюро розслідувань", частину другу після слів "Службою безпеки України" словами "Державним бюро розслідувань", частину третю після слів "органу Служби безпеки України" словами "Державного бюро розслідувань", частину восьму після слів "Міністерство внутрішніх справ України" словами "Державне бюро розслідувань";
 
-195- Луценко Ю.В.
У статті 9:
У частині першій після слів «Служби безпеки України» доповнити словами «державного бюро розслідувань», а після слів «охорони державного кордону» доповнити словами «Національного антикорупційного бюро України»«;
У частині другій:
Після слів «Службою безпеки України» доповнити словами «Державним бюро розслідувань», а після слів «Міністерства оборони України» доповнити словами «Національним антикорупційним бюро України».;
У частині третій після слів «підрозділу внутрішньої безпеки МВС» доповнити словами «Національного антикорупційного бюро України, Державним бюро розслідувань»;
У частині четвертій після слів «Міністерство внутрішніх справ України» доповнити словами «Державне бюро розслідувань».
 
Відхилено , зміни, що пропонуються (щодо Національного антикорупційного бюро) відповідають чинній редакції статті 9 ЗУ про ОРД  ґ) у статті 9:
частину першу після слів "органу Служби безпеки України" доповнити словами "оперативного підрозділу органів Державного бюро розслідувань";
частину другу після слів "Службою безпеки України" доповнити словами "Державним бюро розслідувань";
частину третю після слів "органу Служби безпеки України" доповнити словами "Директором Державного бюро розслідувань";
частину восьму після слів "Міністерство внутрішніх справ України" доповнити словами "Державне бюро розслідувань";
 
441. доповнити частину другу статті 9-1 після слів "Центрального управління Служби безпеки України" словами "Державного бюро розслідувань", частину третю після слів "Головою Служби безпеки України" словами "Директором Державного бюро розслідувань";
 
-196- Луценко Ю.В.
У статті 9-1: У частині першій після слів «Служби безпеки України» доповнити словами «Державного бюро розслідувань», а після слів «зовнішньої розвідки України» доповнити словами «Директором Національного антикорупційного бюро України»
у частині другій після слів «Служби безпеки України» доповнити словами «Директором державного бюро розслідувань», а після слів «Служби зовнішньої розвідки України» доповнити словами «Директором Національного антикорупційного бюро України».
 
Враховано частково (зміни до частини першої не враховані, оскільки не зрозуміло куди їх вносити: слова "Служби безпеки України" у частині 1 статті 9-1 відсутні, а зміни щодо НАБУ є в чинній редакції)  д) у статті 9-1:
частину другу після слів "Центрального управління Служби безпеки України" доповнити словами "Директором Державного бюро розслідувань",
частину третю після слів "Головою Служби безпеки України" доповнити словами "Директором Державного бюро розслідувань";
 
442. 3) у Законі України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490):
 
   4) у Законі України "Про державну службу" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490; 2013 р., № 14, ст. 89; 2014 р., № 49, ст. 2056):
 
443. статтю 14 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   а) статтю 14 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
444. "Для окремих категорій державних службовців законом можуть бути передбачені особливості визнання дисциплінарного проступку підставою для припинення державної служби".
 
   "Для окремих категорій державних службовців законом можуть бути визначені особливості визнання дисциплінарного проступку підставою для припинення державної служби".
 
445. У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
 
   У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
 
446. статтю 15 доповнити частиною шостою такого змісту:
 
   б) статтю 15 доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
447. "З метою здійснення конкурсного добору на посади державних службовців в центральному органі виконавчої влади зі спеціальним статусом законом може бути передбачено інший порядок утворення конкурсної комісії та проведення конкурсу";
 
   "З метою здійснення конкурсного добору на посади державних службовців у центральному органі виконавчої влади зі спеціальним статусом законом може бути встановлено інший порядок утворення конкурсної комісії та проведення конкурсу";
 
448. 4) у частині другій статті 8 Законі України "Про попереднє ув’язнення" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 360):
 
-197- Луценко Ю.В.
У статті 8 після слів «розвідувальних органів України» доповнити словами «та працівників Державного бюро розслідувань», а після слів «прокуратури, юстиції» доповнити словами «Державному бюро розслідувань»
 
Враховано   3) у частині другій статті 8 Закону України "Про попереднє ув’язнення" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 360 із наступними змінами):
 
449. абзац четвертий після слів "розвідувальних органів України" доповнити словами "та службовців Державного бюро розслідувань";
 
   абзац четвертий після слів "розвідувальних органів України" доповнити словами "працівників Державного бюро розслідувань";
 
450. абзац десятий після слова "юстиції" доповнити словами "Державному бюро розслідувань";
 
   абзац десятий після слова "юстиції" доповнити словами "Державному бюро розслідувань";
 
451. 5) частину третю статті 3 Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 51) викласти в такій редакції:
 
   6) частину третю статті 3 Закону України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 51; 2003 р., № 16, ст. 124; 2009 р., № 36-37, ст. 511; 2015 р., № 40-41, ст. 379) викласти в такій редакції:
 
452. "3. Здійснення заходів безпеки покладається за підслідністю на органи служби безпеки, Державного бюро розслідувань або внутрішніх справ, у складі структур яких з цією метою створюються спеціальні підрозділи. Безпеку осіб, яких беруть під захист, якщо кримінальні провадження знаходяться у провадженні податкової міліції або суду, забезпечує за їх рішенням відповідно орган служби безпеки, Державного бюро розслідувань, орган внутрішніх справ або орган чи установа виконання покарань, слідчий ізолятор. Безпеку особи, взятої під захист, у випадку, коли її тримають в установі виконання покарань чи слідчому ізоляторі, забезпечує відповідний підрозділ такої установи чи слідчого ізолятора незалежно від того, у провадженні якого органу знаходиться кримінальне провадження";
 
-198- Луценко Ю.В.
У статті 3 після слів «служби безпеки» доповнити словами «Державного бюро розслідувань, органи внутрішніх справ або Національне антикорупційне бюро» у відповідному відмінку.
 
Враховано частково , положення щодо НАБУ враховані в чинній редакції  "3. Здійснення заходів безпеки покладається за підслідністю на органи служби безпеки, Державного бюро розслідувань, органи внутрішніх справ або Національне антикорупційне бюро України, у складі структур яких з цією метою створюються спеціальні підрозділи. Безпеку осіб, яких беруть під захист, якщо кримінальні провадження знаходяться у провадженні податкової міліції або суду, забезпечує за їх рішенням відповідно орган служби безпеки, Державного бюро розслідувань, орган внутрішніх справ, Національне антикорупційне бюро України або орган чи установа виконання покарань, слідчий ізолятор. Безпеку особи, взятої під захист, якщо її тримають в установі виконання покарань чи слідчому ізоляторі, забезпечує відповідний підрозділ такої установи чи слідчого ізолятора незалежно від того, у провадженні якого органу знаходиться кримінальне провадження";
 
453. 6) у Законі України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 50):
 
-199- Луценко Ю.В.
Доповнити статтю підпунктом 3 у такій редакції:
«3) Директор Державного бюро розслідувань та його заступники – щодо захисту службовців державного бюро розслідувань та їх близьких родичів».;
Підпункт «д» та «є» викласти у такій редакції:
«д) стосовно працівників Національного антикорупційного бюро України та їх близьких родичів – на відповідні підрозділи Національного антикорупційного бюро України;
є) щодо службовців державного бюро розслідувань – на органи державного бюро розслідувань»ю.
доповнити статтю частиною 3 у такій редакції:
«3. Безпеку працівників суду, правоохоронних органів та їх близьких родичів, якщо вони взяті під захист, у випадку, коли їх тримають в установі виконання покарань чи слідчому ізоляторі, забезпечує відповідний підрозділ такої установи чи слідчого ізолятора незалежно від того, у провадженні якого органу знаходиться кримінальне провадження».
 
Відхилено з причини незрозумілості положення до якого пропонується поправка.  5) у Законі України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 50 із наступними змінами):
 
454. статтю 4 після слів "Про Службу безпеки України" доповнити словами "Про Державне бюро розслідувань";
 
-200- Луценко Ю.В.
У статті 4 після слів «Про службу безпеки України» доповнити словами «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про Державне бюро розслідувань»;
 
Враховано   а) статтю 4 після слів «Про службу безпеки України» доповнити словами «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про Державне бюро розслідувань»;
 
455. статтю 14 доповнити пунктом "ж" такого змісту:
 
   б) статтю 14 доповнити пунктом "з" такого змісту:
 
456. "ж) Директор Державного бюро розслідувань та його заступники - щодо захисту службовців Державного бюро розслідувань та їх близьких родичів";
 
   "з) Директор Державного бюро розслідувань та його заступники - щодо захисту службовців Державного бюро розслідувань та їхніх близьких родичів";
 
457. у статті 15:
 
   в) у статті 15:
 
458. частину першу доповнити пунктом "д" такого змісту:
 
   частину першу доповнити пунктом "д-1" такого змісту:
 
459. "д) щодо службовців Державного бюро розслідувань - на органи Державного бюро розслідувань";
 
   "д-1) щодо працівників Державного бюро розслідувань - на органи Державного бюро розслідувань";
 
460. доповнити частиною третьою такого змісту:
 
   доповнити частиною третьою такого змісту:
 
461. "3. Безпеку працівників суду, правоохоронних органів та їх близьких родичів, якщо вони взяті під захист, у випадку, коли їх тримають в установі виконання покарань чи слідчому ізоляторі, забезпечує відповідний підрозділ такої установи чи слідчого ізолятора незалежно від того, у провадженні якого органу знаходиться кримінальне провадження";
 
   "3. Безпеку працівників суду, правоохоронних органів та їхніх близьких родичів, якщо вони взяті під захист, у разі якщо їх тримають в установі виконання покарань чи слідчому ізоляторі, забезпечує відповідний підрозділ такої установи чи слідчого ізолятора незалежно від того, у провадженні якого органу знаходиться кримінальне провадження";
 
462. 7) статтю 15 Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 1, ст. 1) після слів "Державної кримінально-виконавчої служби України" доповнити словами "службовцям Державного бюро розслідувань";
 
-201- Луценко Ю.В.
У статті 15 після слів «працівникам» доповнити словами «Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань»
 
Враховано частково   7) статтю 15 Закону України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами) після слів «працівникам Національного антикорупційного бюро України» доповнити словами «Державного бюро розслідувань»;
 
463. 8) у Законі України «Про телекомунікації» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155; 2006 р., № 14, ст. 116, № 30, ст. 258; 2012 р., № 19 - 20, ст. 176; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5459-VІ):
 
   9) у Законі України «Про телекомунікації» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155 із наступними змінами):
 
464. частину сьому статті 27 після слів «внутрішніх справ України» доповнити словами «Державному бюро розслідувань»;
 
-202- Луценко Ю.В.
У частині 7 після слів «внутрішніх справ України» доповнити словами «Державному бюро розслідувань, Національному антикорупційному бюро України»
 
Враховано редакційно , слова «Національному антикорупційному бюро України» уже є в законі  а) частину сьому статті 27 після слів «внутрішніх справ України» доповнити словами «Державному бюро розслідувань»;
 
465. частину другу статті 38 після слів «Міністерства внутрішніх справ України, « доповнити словами «Державного бюро розслідувань»;
 
-203- Луценко Ю.В.
У статті 38 після слів «внутрішніх справ України» доповнити словами «державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України».
 
Враховано редакційно , слова «Національному антикорупційному бюро України» уже є в законі. Слова «Міністерства внутрішніх справ» замінено словами «Служби безпеки України» з метою редакційної злагодженості в законодавстві.  б) частину другу статті 38 після слів «Служби безпеки України» доповнити словами «Державного бюро розслідувань»;
 
466. пункт 9 частини першої статті 39 після слів «Міністерства внутрішніх справ України» доповнити словами «Державного бюро розслідувань»;
 
-204- Луценко Ю.В.
У статті 39 після слів «внутрішніх справ України» доповнити словами «Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України»« .
 
Враховано редакційно , слова «Національному антикорупційному бюро України» уже є в законі  в) пункт 9 частини першої статті 39 після слів «Служби безпеки України» доповнити словами «Державного бюро розслідувань»;
 
467. 9) пункт 3 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5 - 6, ст. 30; 2004, № 13, ст. 181 після слів «Антимонопольного комітету України» доповнити словами «, Державному бюро розслідувань»;
 
-205- Луценко Ю.В.
У статті 62 після слів «внутрішніх справ України» доповнити словами «Державному бюро розслідувань, Національному антикорупційному бюро України».
 
Враховано , із редакційними правками  8) пункт 3 частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5 - 6, ст. 30; 2014 р., № 13, ст. 181; 2014 р., № 47, ст. 2051) після слів «Міністерства внутрішніх справ України» доповнити словами «Державному бюро розслідувань»;
 
468. 10) У Законі України «Про запобігання корупції»: (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056) підпункт "д" пункту 1 частини першої статті 3 після слів «органів внутрішніх справ» доповнити словами «Державного бюро розслідувань».

-206- Луценко Ю.В.
У статті 3 після слів «органів прокуратури» доповнити словами «Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України».
 
Враховано чвстково із редакційними правками Слова «органів прокуратури» замінено словами «Служби безпеки України» з метою редакційної злагодженості в законодавстві.  10) у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056; 2015 р., № 17, ст. 118, № 35, ст. 343):
підпункт "д" після слів «підрозділів цивільного захисту» доповнити словами «Державного бюро розслідувань»;
підпункт "е" після слів "Служби безпеки України" доповнити словами "Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро
України".

    -207- Луценко Ю.В.
У статті 5 Закону України «Про контррозвідувальну діяльність» після слів «державної охорони України» доповнити словами «та Державне бюро розслідувань».
 
Відхилено , суперечить статті 116 ЗУ "Про Регламент ВРУ".