Кількість абзаців - 30 Таблиця поправок


Про внесення змін до розділу ХХІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України щодо проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод
 
   Про внесення змін до розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України щодо проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 44-48, ст. 552) такі зміни:
 
   І. Внести до розділу ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №№ 44-48, ст. 552) такі зміни:
 
5. 1. Пункт 4 доповнити підпунктом 12 такого змісту:
 
-1- Острікова Т.Г.
Пункт 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Пункт 4 доповнити новим підпунктом 12 такого змісту:
«12) товари (крім підакцизних), що не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають вимогам проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», затвердженого Кабінетом Міністрів України (далі — Проект), які ввозяться з метою реалізації Проекту у період реалізації Проекту.
Порядок та обсяги ввезення таких товарів з визначенням їх кодів згідно з УКТЗЕД встановлюється Кабінетом Міністрів України.»«
 
Враховано   1. Пункт 4 доповнити підпунктом 12 такого змісту:
«12) товари (крім підакцизних), що не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають вимогам проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», затвердженого Кабінетом Міністрів України (далі — Проект), які ввозяться з метою реалізації Проекту у період реалізації Проекту.
Порядок та обсяги ввезення таких товарів з визначенням їх кодів згідно з УКТ ЗЕД встановлюються Кабінетом Міністрів України».
 
    -2- Андрієвський Д.Й.
Пункт 1 Розділу І законопроекту викласти у наступній редакції:
«Пункт 4 доповнити новим підпунктом 12 такого змісту:
«12) товари (крім підакцизних), що не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають вимогам проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», затвердженого Кабінетом Міністрів України (далі — Проект), які ввозяться Японськими суб’єктами з реалізації Проекту з метою реалізації Проекту.
Порядок та обсяги ввезення зазначених товарів з визначенням їх кодів згідно з встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Японським суб’єктом з реалізації Проекту може виступати:
а) юридична особа, яка зареєстрована відповідно до законодавства Японії;
б) зареєстроване в Україні представництво юридичної особи, яка є резидентом Японії і зареєстрована відповідно до законодавства Японії;
в) юридична особа, що є дочірньою компанією юридичної особи, яка зареєстрована відповідно до законодавства Японії;
г) договір про спільну діяльність одним або кількома учасниками якого (з участю у такому договорі більше ніж 50 відсотків) є особами, визначеними у підпунктах «а»-»в» цього пункту.
 
Враховано частково    
6. «12) тимчасово, на період реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», затвердженого Кабінетом Міністрів України (далі - Проект), - товари, що ввозяться японським суб’єктом з реалізації Проекту з метою його реалізації і не виробляються в Україні або виробляються в Україні, але не відповідають вимогам Проекту, за переліком та в обсягах, погоджених українським суб’єктом з реалізації Проекту з Японським агентством міжнародного співробітництва.
 
      
7. У цьому підпункті термін «японський суб’єкт з реалізації Проекту» включає постачальників, підрядників або консультантів, що залучені до реалізації Проекту за рішенням українського суб’єкта з реалізації Проекту, погодженим з Японським агентством міжнародного співробітництва, та постійні представництва таких постачальників, підрядників або консультантів на території України. При цьому японським суб’єктом з реалізації Проекту може виступати особа або утворення, що відповідає принаймні одній з таких вимог (або постійне представництво такої особи на території України):
 
      
8. а) є громадянином Японії або юридичною особою, зареєстрованою відповідно до законодавства Японії, або (виключно щодо консультантів) є юридичною особою, контрольованою громадянами Японії;
 
      
9. б) є учасником договору про спільну діяльність осіб, зазначених у підпункті «а» цього пункту, між собою або з одним чи кількома постачальниками, підрядниками або консультантами, що є резидентами України, за умови, що загальна частка японських учасників у такій спільній діяльності становить більше ніж 50 відсотків. Кожен учасник такої спільної діяльності, що є особою, зазначеною в підпункті «а» цього пункту, також вважається японським суб’єктом з реалізації Проекту;
 
-3- Левченко Ю.В.
Абзац 5 пункту 1 Розділу 1 Законопроекту виключити
 
Враховано      
10. в) є дочірньою компанією юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Японії, що утворена в іншій країні або регіоні, крім Японії, включена до об’єму консолідації та врахована в сукупній бухгалтерській сумі консолідованої фінансової звітності юридичної особи, зареєстрованої і складеної відповідно до законодавства Японії.
 
      
11. Українського суб’єкта з реалізації Проекту визначає Кабінет Міністрів України.».
 
      
12. 2. Доповнити розділ пунктом 4-2 такого змісту:
 
-4- Острікова Т.Г.
Пункт 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«2. Після пункту 4-1 доповнити новим пунктом такого змісту:
«4-2. Тимчасово, на період реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», затвердженого Кабінетом Міністрів України (далі — Проект), у митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами та без забезпечення виконання зобов'язань із сплати митних платежів відповідно до розділу Х цього Кодексу, можуть бути поміщені іноземні товари, транспортні засоби комерційного призначення, які належать на підставі права власності або інших речових прав японському суб’єкту з реалізації Проекту та ввозяться таким суб’єктом для цілей їх використання під час виконання робіт та/або надання послуг у рамках реалізації Проекту. Обов’язковою умовою допуску зазначених транспортних засобів комерційного призначення до тимчасового ввезення на митну територію України є реєстрація цих транспортних засобів комерційного призначення в уповноважених органах іноземних держав, що підтверджується відповідним документом.
Порядок ввезення, перелік та обсяги товарів, транспортних засобів комерційного призначення з визначенням їх кодів згідно з УКТЗЕД, які можуть бути поміщені у митний режим тимчасового ввезення на підставі цього пункту, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
У цьому пункті під терміном «товари» розуміють техніку, обладнання, устаткування, машини, механізми, прилади, пристрої, що ввозяться з метою виконання робіт з реконструкції наявних і будівництва нових будівель і споруд, які є об’єктами Бортницької станції аерації, а також для проведення робіт з їх оснащення, надання послуг у рамках реалізації Проекту.
Товари, транспортні засоби комерційного призначення, поміщені у митний режим тимчасового ввезення на підставі цього пункту, можуть без обмежень використовуватися під час виконання робіт та/або надання послуг у рамках реалізації Проекту за умови, що право власності чи інше речове право японського суб’єкта з реалізації Проекту, зазначене в абзаці першому цього пункту, не буде припинено.
Строк тимчасового ввезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на підставі цього пункту не може перевищувати строк реалізації проекту, який встановлюється з дати початку по дату завершення реалізації проекту.
У разі технологічної необхідності, у тому числі, пов’язаної з демонтажем товарів (техніки, обладнання, устаткування, машин, механізмів, приладів, пристроїв), строк тимчасового ввезення таких товарів може бути збільшений на три місяці за письмовою заявою власника таких товарів, або уповноваженої ним особи.
Завершення митного режиму тимчасового ввезення здійснюється у відповідності до статті 112 цього Кодексу.
У разі порушення вимог цього пункту щодо порядку цільового використання товарів, транспортних засобів комерційного призначення, умовно звільнених від оподаткування митними платежами, або умов, за яких надається умовне повне звільнення від оподаткування митними платежами, до відповідних суб’єктів господарювання, незалежно від притягнення їх посадових осіб до адміністративної відповідальності, передбаченої цим Кодексом, застосовуються норми та .
Відповідальність за порушення митних правил встановлюється у відповідності до розділу ХVІІІ цього Кодексу.».
 
Враховано   2. Доповнити пунктом 4-2 такого змісту:
«4-2. Тимчасово, на період реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», затвердженого Кабінетом Міністрів України (далі — Проект), у митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами та без забезпечення виконання зобов'язань із сплати митних платежів відповідно до розділу Х цього Кодексу можуть бути поміщені іноземні товари, транспортні засоби комерційного призначення, що належать на підставі права власності або інших речових прав японському суб’єкту з реалізації Проекту та ввозяться таким суб’єктом для використання під час виконання робіт та/або надання послуг у рамках реалізації Проекту. Обов’язковою умовою допуску зазначених транспортних засобів комерційного призначення до тимчасового ввезення на митну територію України є їх реєстрація в уповноважених органах іноземних держав, що підтверджується відповідним документом.
Порядок ввезення, перелік та обсяги товарів, транспортних засобів комерційного призначення з визначенням їх кодів згідно з УКТ ЗЕД, які можуть бути поміщені у митний режим тимчасового ввезення відповідно до цього пункту, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
У цьому пункті під терміном «товари» розуміють техніку, обладнання, устаткування, машини, механізми, прилади, пристрої, що ввозяться з метою виконання робіт з реконструкції наявних і будівництва нових будівель і споруд, що є об’єктами Бортницької станції аерації, а також для проведення робіт з їх оснащення, надання послуг у рамках реалізації Проекту.
Товари, транспортні засоби комерційного призначення, поміщені у митний режим тимчасового ввезення відповідно до цього пункту, можуть без обмежень використовуватися під час виконання робіт та/або надання послуг у рамках реалізації Проекту, за умови що право власності чи інше речове право японського суб’єкта з реалізації Проекту, зазначене в абзаці першому цього пункту, не буде припинено.
Строк тимчасового ввезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до цього пункту не може перевищувати строк реалізації Проекту, що встановлюється з дати початку до дати завершення реалізації Проекту.
У разі технологічної необхідності, у тому числі пов’язаної з демонтажем товарів (техніки, обладнання, устаткування, машин, механізмів, приладів, пристроїв), строк тимчасового ввезення таких товарів може бути збільшений на три місяці за письмовою заявою власника таких товарів або уповноваженої ним особи.
Завершення митного режиму тимчасового ввезення здійснюється відповідно до статті 112 цього Кодексу.
У разі порушення вимог цього пункту щодо порядку цільового використання товарів, транспортних засобів комерційного призначення, умовно звільнених від оподаткування митними платежами, або умов, за яких надається умовне повне звільнення від оподаткування митними платежами, до відповідних суб’єктів господарювання незалежно від притягнення їх посадових осіб до адміністративної відповідальності, передбаченої цим Кодексом, застосовуються норми , .
Відповідальність за порушення митних правил встановлюється відповідно до розділу ХVІІІ цього Кодексу».
 
    -5- Андрієвський Д.Й.
Пункт 2 Розділу І законопроекту викласти у наступній редакції:
«2. Після пункту 4-1 доповнити новим пунктом такого змісту:
«4-2. Тимчасово, на період реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», затвердженого Кабінетом Міністрів України (далі — Проект), у митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами та без забезпечення виконання зобов'язань із сплати митних платежів відповідно до розділу Х цього Кодексу, можуть бути поміщені іноземні товари, транспортні засоби комерційного призначення, які належать на підставі права власності або інших речових прав японському суб’єкту з реалізації Проекту та ввозяться таким суб’єктом для цілей їх використання під час виконання робіт та/або надання послуг у рамках реалізації Проекту. Обов’язковою умовою допуску зазначених транспортних засобів комерційного призначення до тимчасового ввезення на митну територію України є реєстрація цих транспортних засобів комерційного призначення в уповноважених органах іноземних держав, що підтверджується відповідним документом.
Перелік та обсяги товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які можуть бути поміщені у митний режим тимчасового ввезення на підставі цього пункту, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
У цьому пункті під терміном «товари» розуміють техніку, обладнання, устаткування, машини, механізми, прилади, пристрої, що ввозяться з метою виконання робіт з реконструкції наявних і будівництва нових будівель і споруд, які є об’єктами Бортницької станції аерації, а також для проведення робіт з їх оснащення, надання послуг у рамках реалізації Проекту.
Японським суб’єктом з реалізації Проекту може виступати:
а)юридична особа, яка зареєстрована відповідно до законодавства Японії;
б) зареєстроване в Україні представництво юридичної особи, яка є резидентом Японії і зареєстрована відповідно до законодавства Японії;
в) юридична особа, що є дочірньою компанією юридичної особи, яка зареєстрована відповідно до законодавства Японії;
г) договір про спільну діяльність одним або кількома учасниками якого (з участю у такому договорі більше ніж 50 відсотків) є особами, визначеними у підпунктах «а»-»в» цього пункту.
Товари, транспортні засоби комерційного призначення, поміщені у митний режим тимчасового ввезення на підставі цього пункту, підлягають реекспорту протягом шести місяців після завершення реалізації Проекту або поміщенню в інший митний режим, що передбачається цим Кодексом.
Товари, транспортні засоби комерційного призначення, поміщені у митний режим тимчасового ввезення на підставі цього пункту, можуть без обмежень використовуватися під час виконання робіт та/або надання послуг у рамках реалізації Проекту за умови, що право власності чи інше речове право японського суб’єкта з реалізації Проекту, зазначене в абзаці першому цього пункту, не буде припинено.
Строк тимчасового ввезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на підставі цього пункту встановлюється органом доходів і зборів в межах строку реалізації Проекту. Якщо попередньо встановлений строк тимчасового ввезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення менший, ніж строк реалізації Проекту, відповідний орган доходів і зборів зобов’язаний за письмовою заявою власника таких товарів, транспортних засобів комерційного призначення або уповноваженої ним особи продовжити строк їх тимчасового ввезення на період, необхідний для реалізації Проекту.
Японським суб’єктом з реалізації Проекту може виступати:
а)юридична особа, яка зареєстрована відповідно до законодавства Японії;
б) зареєстроване в Україні представництво юридичної особи, яка є резидентом Японії і зареєстрована відповідно до законодавства Японії;
в) юридична особа, що є дочірньою компанією юридичної особи, яка зареєстрована відповідно до законодавства Японії;
г) договір про спільну діяльність одним або кількома учасниками якого (з участю у такому договорі більше ніж 50 відсотків) є особами, визначеними у підпунктах «а»-»в» цього пункту.»
 
Враховано частково    
    -6- Левченко Ю.В.
У п.2 Розділу І Законопроекту:
- слова «транспортні засоби» у всіх відмінках виключити;
 
Відхилено    
13. «4-2. Тимчасово, на період реалізації проекту модернізації Бортницької станції очистки стічних вод у рамках реалізації проекту «Реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації», затвердженого Кабінетом Міністрів України (далі - Проект), можуть бути поміщені у митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності товари, транспортні засоби, які належать на підставі права власності або інших речових прав японському суб’єкту з реалізації Проекту та ввозяться таким суб’єктом для цілей їх використання під час виконання робіт та/або надання послуг у рамках реалізації Проекту.
 
      
14. У цьому пункті термін «товари» означає техніку, обладнання, устаткування, машини, механізми, прилади, пристрої, що ввозяться з метою виконання робіт з реконструкції наявних і будівництва нових будівель і споруд, які є об’єктами Бортницької станції аерації, а також для проведення робіт з їх оснащення, надання послуг у рамках реалізації Проекту. Перелік та обсяги товарів, транспортних засобів, які можуть бути поміщені у митний режим тимчасового ввезення на підставі цього пункту, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
      
15. Для поміщення товарів у митний режим тимчасового ввезення особа, відповідальна за дотримання митного режиму, подає органові доходів і зборів, що здійснює випуск товарів, транспортних засобів у режимі тимчасового ввезення, документи на такі товари, транспортні засоби, що підтверджують мету їх тимчасового ввезення. Органу доходів і зборів забороняється вимагати інші документи.
 
      
16. Товари, транспортні засоби, поміщені у митний режим тимчасового ввезення на підставі цього пункту, підлягають реекспорту протягом шести місяців після реалізації Проекту або поміщенню в інший митний режим, що передбачається цим Кодексом.
 
      
17. Товари, транспортні засоби, поміщені у митний режим тимчасового ввезення на підставі цього пункту, можуть без обмежень використовуватися під час виконання робіт та/або надання послуг у рамках реалізації Проекту за умови, що право власності чи інше речове право японського суб’єкта з реалізації Проекту, зазначене в абзаці першому цього пункту, не буде припинено.
 
      
18. Строк тимчасового ввезення товарів, транспортних засобів на підставі цього пункту встановлюється органом доходів і зборів, але не повинен бути меншим строку реалізації Проекту. Якщо попередньо встановлений строк тимчасового ввезення товарів менший, ніж строк реалізації Проекту, відповідний орган доходів і зборів зобов’язаний за письмовою заявою власника таких товарів, транспортних засобів або уповноваженої ним особи продовжити строк їх тимчасового ввезення на період, необхідний для реалізації Проекту.
 
      
19. Гарантія дотримання вимог митного режиму тимчасового ввезення не вимагається щодо товарів, транспортних засобів, які поміщуються у режим тимчасового ввезення на підставі цього пункту.
 
      
20. У цьому пункті термін «японський суб’єкт з реалізації Проекту» включає постачальників, підрядників або консультантів, що залучені до реалізації Проекту за рішенням українського суб’єкта з реалізації Проекту, погодженим з Японським агентством міжнародного співробітництва, та постійні представництва таких постачальників, підрядників або консультантів на території України. При цьому японським суб’єктом з реалізації Проекту може виступати особа або утворення, що відповідає принаймні одній з таких вимог (або постійне представництво такої особи на території України):
 
      
21. а) є громадянином Японії або юридичною особою, зареєстрованою відповідно до законодавства Японії, або (виключно щодо консультантів) є юридичною особою, контрольованою громадянами Японії;
 
      
22. б) є учасником договору про спільну діяльність осіб, зазначених у підпункті «а» цього пункту, між собою або з одним або кількома постачальниками, підрядниками або консультантами, що є резидентами України, за умови, що загальна частка японських учасників у такій спільній діяльності становить більше ніж 50 відсотків. Кожен учасник такої спільної діяльності, що є особою, зазначеною в підпункті «а» цього пункту, також вважається японським суб’єктом з реалізації Проекту;
 
-7- Левченко Ю.В.
У п.2 Розділу І Законопроекту:
- абзац 11 виключити.
 
Враховано      
23. в) є дочірньою компанією юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства Японії, що утворена в іншій країні або регіоні, крім Японії, включена до об’єму консолідації та врахована в сукупній бухгалтерській сумі консолідованої фінансової звітності юридичної особи, зареєстрованої і складеної відповідно до законодавства Японії.
 
      
24. Українського суб’єкта з реалізації Проекту визначає Кабінет Міністрів України.».
 
      
25. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
26. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
27. 2. Кабінету Міністрів України в місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
-8- Острікова Т.Г.
Пункт 2 розділу ІІ викласти у такій редакції:
«2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.»
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
    -9- Андрієвський Д.Й.
Пункт 2 Розділу ІІ Прикінцеві положення викласти у наступній редакції:
«2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення відповідними центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.»
 
Враховано    
28. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
      
29. забезпечити перегляд відповідними центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів та приведення їх у відповідність із цим Законом.