Кількість абзаців - 303 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
6. 1) у статті 197:
назву доповнити словами «та без реєстрації місця проживання»;
в абзаці першому слова «а також проживання громадян без реєстрації місця проживання чи перебування» замінити словами та цифрою «строком більше 6 місяців, а також проживання військовозобов’язаних громадян без реєстрації місця проживання»;
 
-1- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Підпункт 1 пункту 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«1) статтю 197 викласти у такій редакції:
Стаття 197. Проживання без паспорта громадянина України або без реєстрації місця проживання
Проживання громадян, зобов'язаних мати паспорт громадянина України, без паспорта громадянина України або за недійсним паспортом громадянина України, а також проживання громадян без реєстрації місця проживання –
тягнуть за собою попередження;
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачені частиною першою цієї статті, –
тягнуть за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Враховано   1) статтю 197 викласти в такій редакції:
«1) Стаття 197. Проживання без паспорта громадянина України або без реєстрації місця проживання
Проживання громадян, зобов'язаних мати паспорт громадянина України, без паспорта громадянина України або за недійсним паспортом громадянина України, а також проживання громадян без реєстрації місця проживання –
тягнуть за собою попередження.
Ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за порушення, передбачені частиною першою цієї статті, –
тягнуть за собою накладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
7. 2) в абзаці першому статті 199 слова «або без реєстрації місця проживання чи перебування» виключити;
 
-2- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Підпункт 2 пункту 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«2) статтю 199 виключити»;
 
Враховано   2) статтю 199 виключити;
3) пункт 2 частини першої статті 213 доповнити словами «та їх посадовими особами, уповноваженими на те цим Кодексом»;
 
    -3- Федорук М.Т.
Пункт 1 розділу І доповнити підпунктом 2-1 такого змісту:
«2-1) пункт 2 частини першої статті 213 доповнити словами: «та їх посадовими особами, уповноваженими на те цим Кодексом»;
 
Враховано    
8. 3) у частині другій статті 217 слова та цифру «у пункті 5» замінити словами та цифрами «у пунктах 2, 5»;
 
-4- Федорук М.Т.
Пункт 1 розділу І доповнити підпунктом 3-1 такого змісту:
«3-1) частину першу та другу статті 218 після цифр «196» доповнити цифрами «197, 198».
 
Відхилено   4) у частині другій статті 217 слова та цифру «у пункті 5» замінити словами та цифрами «у пунктах 2, 5»;
 
9. 4) у статті 219:
 
-5- Лук'янчук Р.В.
Статтю 219 Кодексу України про адміністративні правопорушення залишити у чинній редакції.
 
Відхилено   5) у статті 219:
 
10. частину першу після цифр «186-1» доповнити цифрами «197, 198»;
 
   частину першу доповнити цифрами «197, 198»;
 
11. доповнити частиною другою такого змісту:
Від імені виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 197, 198 цього Кодексу, і накладати адміністративні стягнення мають право адміністратори центрів надання адміністративних послуг»;
 
-6- Федорук М.Т.
В абзаці четвертому підпункту 4 пункту 1 розділу І знак і слова «, і накладати адміністративні стягнення» замінити знаками і словами « (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження в центрі надання адміністративних послуг),»
 
Враховано   доповнити частиною другою такого змісту:
«Від імені виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад розглядати справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 197, 198 цього Кодексу (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження в центрі надання адміністративних послуг), мають право адміністратори центрів надання адміністративних послуг»;
 
12. 5) у частині першій статті 222-2 слова та цифри «статті 197-201, частина перша статті 203, статті 204, 205, 206» замінити словами та цифрами «статті 199-201, частина перша статті 203, статті 204, 205, 206»;
 
-7- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Підпункт 5 пункту 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
5) у частині першій статті 222-2 цифри «197-201» замінити цифрами «200, 201»;
 
Враховано   6) у частині першій статті 222-2 цифри «197-201» замінити цифрами «200, 201»;
 
13. 6) у частині першій статті 255:
 
   7) у частині першій статті 255:
 
14. пункт 2 доповнити цифрами «197, 198»;
 
   пункт 2 доповнити цифрами «197, 198»;
 
15. пункт 2-1 викласти в такій редакції:
«2-1) посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами селищних, міських рад або місцевими державними адміністраціями (частини третя - п'ята статті 96-1, статті 197, 198)»;
 
-8- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Абзац 3 і 4 підпункту 6 пункту 1 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
«після пункту 2-4 доповнити новим пунктом такого змісту:
«2-5) посадові особи, уповноважені на те місцевими державними адміністраціями (статті 197, 198)».
 
Враховано   доповнити пунктом 2-5 такого змісту:
«2-5) посадові особи, уповноважені на те місцевими державними адміністраціями (статті 197, 198)»;
 
16. 7) частину першу статті 258 після цифр «185-3» доповнити словами та цифрами «статтями 197 та 198 (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження в центрі надання адміністративних послуг)».
 
-9- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Підпункті 7 пункту 1 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції: «частину першу статті 258 після цифр «185-3» доповнити словами та цифрами «статтею 197 (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження), статтею 198 (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження)».
 
Враховано   8) частину першу статті 258 після цифр «185-3» доповнити словами та цифрами «статтею 197 (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження), статтею 198 (при накладенні адміністративного стягнення у вигляді попередження)».
 
17. 2. У статті 12 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
 
   2. У статті 12 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
 
18. назву після слів «міських рад» доповнити словами «та їх виконавчих органів»;
 
   назву після слів «міських рад» доповнити словами «та їх виконавчих органів»;
 
19. доповнити частиною другою такого змісту:
 
   доповнити частиною другою такого змісту:
 
20. «До повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст належить:
 
   «До повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст належить:
 
21. 1) надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до закону.
 
-10- Федорук М.Т.
Пункт 2 розділу І доповнити абзацом шостим такого змісту:
«2) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону».
 
Враховано   1) надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до закону;
2) вирішення інших питань у галузі земельних відносин відповідно до закону».
 
22. 3. У Законі України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 18, ст. 101 із наступними змінами):
 
   3. У Законі України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 18, ст. 101 із наступними змінами):
 
23. 1) у статті 6:
 
   1) у статті 6:
 
24. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
25. в абзаці першому слова «у видачі паспорта» замінити словами «у виїзді за кордон»;
 
   в абзаці першому слова «у видачі паспорта» замінити словами «у виїзді за кордон»;
 
26. пункти 2, 5, 6, 8 виключити;
 
-11- Алексєєв І.С.
У підпункті 1 пункту 3 розділу І у абзаці четвертому цифру «5,» виключити.
 
Враховано   пункти 2, 6 та 8 виключити;
у пункті 5 слова «рішенням іншого органу (посадової особи)» виключити;
 
    -12- Кужель О.В.
У підпункті 1) пункту 3 законопроекту щодо внесення змін до Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України»: абзац четвертий наступного змісту: «пункти 2, 5, 6, 8 виключити» - виключити.
 
Відхилено    
    -13- Колєсніков Д.В.
Пункт 2 частини 1 статті 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України» викласти у такій редакції:
«до нього пред'явлено позов про стягнення аліментів - до набрання чинності відповідного рішення суду».
 
Відхилено    
    -14- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Після абзацу четвертого підпункт 1 пункту 3 розділу І законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:
«у пункті 5 слова «рішенням іншого органу (посадової особи)» виключити».
У зв’язку з цим абзаци п’ятий - дев’ятий вважати відповідно абзацами сьомим – одинадцятим.
 
Враховано    
    -15- Помазанов А.В.
У частині першій статті шостої Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян
України» додати пункт 4 такого змісту: «він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням, рішенням іншого органу (посадової особи), - до виконання зобов'язань», пункти 3, 4, 9 вважати відповідно пунктами 2, 3, 5.
 
Враховано частково    
    -16- Алексєєв І.С.
Доповнити підпункт 1 пункту 3 розділу І новими абзацами п’ятим, шостим такого змісту:
«пункт 5 викласти у такій редакції:
«5) він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням, рішенням іншого органу (посадової особи), - до виконання зобов'язань; «.
У зв’язку з цим абзаци п’ятий - дев’ятий вважати відповідно абзацами сьомим – одинадцятим.
 
Враховано частково    
27. частину другу виключити;
 
   частину другу виключити;
 
28. частину третю викласти у такій редакції:
«У разі виникнення обмежень, передбачених цієї статтею, державний орган, що їх запровадив, повідомляє про них у десятиденний строк з моменту їх запровадження:
 
-17- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Абзац сьомий підпункту 1 пункту 3 викласти у такій редакції:
«У разі виникнення обмежень, передбачених цієї статтею, орган, що їх запровадив, повідомляє про них:
1) громадянина України, щодо якого запроваджено відповідні обмеження у трьохденний строк з моменту їх запровадження;
2) Державну прикордонну службу України у день їх запровадження».
 
Враховано   частину третю викласти в такій редакції:
«У разі виникнення обмежень, передбачених цієї статтею, орган, що їх запровадив, повідомляє про них:
 
    -18- Помазанов А.В.
У частині другій статті 6 Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян
України» після слів «У разі виникнення обмежень, передбачених цієї статтею, державний орган, що їх запровадив,» додати слово «негайно», слова «у десятиденний строк з моменту їх запровадження» виключити.
 
Враховано частково    
29. 1) громадянина України, щодо якого запроваджено відповідні обмеження;
 
   1) громадянина України, щодо якого запроваджено відповідні обмеження, у триденний строк з моменту їх запровадження;
 
30. 2) органи Державної прикордонної служби України, які здійснюють контроль за дотриманням таких обмежень»;
 
   2) Державну прикордонну службу України у день їх запровадження»;
 
31. 2) у статті 8:
 
-19- Кужель О.В.
Підпункт 2) пункту 3 законопроекту щодо внесення змін до статті 8 Закону України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» - виключити.
 
Відхилено      
32. у частині другій слова та цифри «пунктами 1, 2 і 6-8» замінити словами та цифрами «пунктами 1 і 3»;
 
-20- Помазанов А.В.
У частині другій статті 8 Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян
України» текст «пунктами 1 і 3» замінити на «пунктом 1».
 
Враховано   2) у частині другій статті 8 слова та цифри «пунктами 1, 2 і 6-8» замінити словом та цифрою «пунктом 1».
 
33. у частині третій слова та цифри «пунктами 3-5 і 9» замінити словами та цифрами «пунктами 3, 4 і 9».
 
-21- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Абзац третій підпункту 2 пункту 3 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -22- Помазанов А.В.
У частині третій статті 8 Закону України «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян
України» текст «пунктами 3, 4 і 9» замінити на «пунктами 2-5».
 
Враховано частково    
34. 4. У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):
 
   4. У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):
 
35. 1) пункт «б» частини першої статті 33 доповнити підпунктом 13 такого змісту:
«13) надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до закону»;
 
   1) пункт «б» частини першої статті 33 доповнити підпунктом 13 такого змісту:
«13) надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до закону»;
 
36. 2) доповнити статтею 37-1 такого змісту:
 
   2) доповнити статтею 37-1 такого змісту:
 
37. «Стаття 37-1. Повноваження в сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб
 
   «Стаття 37-1. Повноваження у сфері реєстрації місця проживання фізичних осіб
 
38. 1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать такі власні (самоврядні) повноваження:
 
-23- Федорук М.Т.
У абзаці третьому підпункту 2 пункту 4 розділу І слова «власні (самоврядні)» замінити на слово «делеговані».
 
Враховано   1. До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать такі делеговані повноваження:
 
39. 1) формування та ведення реєстру територіальної громади відповідно до закону;
 
   1) формування та ведення реєстру територіальної громади відповідно до закону»;
 
40. 4) пункт 2 частини другої статті 38 викласти в такій редакції:
«2) сприяння у забезпеченні додержання правил паспортної системи у межах і порядку, встановленому законом»;
 
-24- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Підпункт 4 пункту 4 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«пункт 2 частини другої статті 38 виключити;
 
Враховано   3) пункт 2 частини другої статті 38 виключити.
 
41. 5. У Законі України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 232 із наступними змінами):
 
   5. У Законі України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 15, ст. 232 із наступними змінами):
 
42. у статті 3:
 
   1) у статті 3:
 
43. у абзаці третьому слова «чи перебування» виключити;
 
-25- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Абзац другий підпункту 1 пункту 5 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
44. абзац четвертий виключити;
 
-26- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Абзац третій підпункту 1 пункту 5 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
45. абзаци п’ятий та сьомий викласти в такій редакції:
 
   абзаци п’ятий і сьомий викласти в такій редакції:
 
46. «місце проживання - житловий будинок, квартира, приміщення, придатне для проживання в ньому, розташоване у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, у якому особа проживає, а також спеціалізовані соціальні установи, заклади соціального обслуговування та соціального захисту, військові частини»;
 
-27- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
У абзаці п’ятому підпункту 1 пункту 5 розділу І законопроекту слова «житловий будинок, квартира, приміщення, придатне для проживання в ньому» замінити на слово «житло» і далі по тексту.
 
Враховано   «місце проживання – житло, розташоване на території адміністративно-територіальної одиниці, в якому особа проживає, а також спеціалізовані соціальні установи, заклади соціального обслуговування та соціального захисту, військові частини»;
 
    -28- Федорук М.Т.
У абзаці п’ятому підпункту 1 пункту 5 розділу І слово «проживає» замінити на слова «має право проживати».
 
Відхилено    
    -29- Помазанов А.В.
У абзаці третьому частини першої статті 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» після слів «житловий будинок, квартира, приміщення, придатне для проживання в ньому, розташоване у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці, у якому особа проживає» додати слова «постійно або тимчасово».
 
Відхилено    
47. «орган реєстрації - виконавчий орган сільської, селищної або міської ради, сільський голова (у випадку, коли відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено), що здійснює реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання особи на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради»;
 
-30- Федорук М.Т.
У абзаці шостому підпункту 1 пункту 5 розділу І :
після слів «міської ради» доповнити словами «його посадові особи»;
слова «на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради» виключити.
 
Враховано   «орган реєстрації – виконавчий орган сільської, селищної або міської ради, його посадові особи, сільський голова (у разі якщо відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено), що здійснює реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання особи на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці»;
в абзаці восьмому слова «або місця перебування» виключити;
 
    -31- Помазанов А.В.
У абзаці шостому частини першої статті 3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» після слів «документ, який видається органом реєстрації особі за її вимогою та підтверджує реєстрацію місця проживання» вилучити слова «або місця перебування особи».
 
Враховано редакційно    
48. у абзаці дев’ятому слова «та місце перебування» виключити;
 
-32- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Абзац сьомий підпункту 1 пункту 5 розділу І викласти у такій редакції:
«в абзаці дев’ятому слова «та місце перебування особи, «, «довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи,», «довідка про звернення за захистом в Україні» виключити».
 
Враховано   в абзаці дев’ятому слова «та місце перебування особи», «довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи», «довідка про звернення за захистом в Україні» виключити;
 
    -33- Федорук М.Т.
Абзац сьомий підпункту 1 пункту 5 розділу І викласти у такій редакції:
«абзац дев’ятий виключити».
 
Відхилено    
49. доповнити абзацами десятим - тринадцятим такого змісту:
 
-34- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Доповнити після абзацу восьмого підпункту 1 пункту 5 розділу І законопроекту новим абзацом такого змісту:
«документи, до яких вносяться відомості про місце перебування – довідка про звернення за захистом в Україні, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи».
 
Враховано   доповнити абзацами десятим-тринадцятим такого змісту:
«документи, до яких вносяться відомості про місце перебування, – довідка про звернення за захистом в Україні, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
 
50. «реєстрація місця проживання особи - внесення відомостей про місце проживання із зазначенням адреси житла особи або адреси спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту, військової частини до визначених цим Законом документів, Реєстру територіальної громади;
 
-35- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Абзац дев’ятий підпункту 1 пункту 5 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«реєстрація - внесення інформації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи із зазначенням адреси житла/місця перебування із подальшим внесенням відповідної інформації до Єдиного державного демографічного реєстру в установленому Кабінетом Міністрів України порядку».
 
Враховано   реєстрація - внесення інформації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування із подальшим внесенням відповідної інформації до Єдиного державного демографічного реєстру в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;
 
51. Реєстр територіальної громади - база даних, в тому числі автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, захисту, обробки, використання і поширення визначеної цим Законом інформації, що належить міській, селищній або сільській раді, призначена для обліку осіб, які проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 
-36- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
У абзаці десятому підпункту 1 пункту 5 розділу І законопроекту слова «в тому числі автоматизована інформаційно-телекомунікаційна система», «захисту», «і поширення» виключити.
 
Враховано   реєстр територіальної громади - база даних, призначена для зберігання, обробки, використання визначеної цим Законом інформації, що створюється, ведеться, та адмініструється органом реєстрації для обліку осіб, які проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 
    -37- Федорук М.Т.
У абзаці десятому підпункту 1 пункту 5 розділу І слова «що належить міській, селищній або сільській раді, « замінити словами «що створюється, ведеться, та адмініструється органом реєстрації» і далі по тексту.
 
Враховано    
52. реєстраційний облік фізичних осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб (далі - реєстраційний облік) - узагальнення обліку здійснення реєстрації місця проживання осіб на території однієї або декількох областей шляхом внесення відомостей до баз даних, в тому числі автоматизованих інформаційно-телекомунікаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб;
 
-38- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Абзац одинадцятий підпункту 1 пункту 5 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
53. зняття з реєстрації місця проживання особи - внесення відомостей про вибуття особи з зареєстрованого місця проживання до визначених цим Законом документів, Реєстру територіальної громади»;
 
-39- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Абзац дванадцятий підпункту 1 пункту 5 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«зняття з реєстрації – внесення інформації про зняття з реєстрації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи із зазначенням адреси житла/місця перебування із подальшим внесенням відповідної інформації до Єдиного державного демографічного реєстру в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;».
 
Враховано   зняття з реєстрації – внесення інформації про зняття з реєстрації до реєстру територіальної громади, документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця перебування із подальшим внесенням відповідної інформації до Єдиного державного демографічного реєстру в установленому Кабінетом Міністрів України порядку»;
 
54. 2) текст статті 6 викласти в такій редакції:
 
-40- Федорук М.Т.
Абзац перший підпункту 2 пункту 5 розділу І замінити двома абзацами такого змісту:
«2) статтю 6 викласти в такій редакції:
Стаття 6. Реєстрація місця проживання особи».
 
Враховано   2) статтю 6 викласти в такій редакції:
«Стаття 6. Реєстрація місця проживання особи
 
55. «Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом тридцяти календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання. Батьки або законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження. Реєстрація місця проживання особи здійснюється в день подання особою документів. Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена органом реєстрації з одночасним зняттям з попереднього місця проживання.
 
-41- Федорук М.Т.
Абзац другий підпункту 2 пункту 5 розділу І законопроекту доповнити словами «у разі наявності такої можливості»;
 
Відхилено   Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом тридцяти календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання. Батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження. Реєстрація місця проживання особи здійснюється в день подання особою документів. Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена органом реєстрації з одночасним зняттям з попереднього місця проживання.
 
    -42- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
У другому реченні абзацу другому підпункту 2 пункту 5 розділу І законопроекту після слів «Батьки або» доповнити словом «інші».
 
Враховано    
56. У разі якщо особа не може самостійно звернутися до органу реєстрації місця проживання, реєстрація може бути здійснена за зверненням її законного представника або представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку (далі - представник).
 
-43- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
У абзаці третьому підпункту 2 пункту 5 розділу І законопроекту слова «місця проживання» виключити.
 
Враховано   У разі якщо особа не може самостійно звернутися до органу реєстрації, реєстрація може бути здійснена за зверненням її законного представника або представника на підставі довіреності, посвідченої в установленому законом порядку (далі – представник).
 
    -44- Колєсніков Д.В.
Частину 2 статті 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» після слів «посвідченої в установленому законом порядку» доповнити словами «договору про надання правової допомоги адвокатом».
 
Відхилено    
57. Для реєстрації особа або її представник подає органу реєстрації (у тому числі через центр надання адміністративних послуг):
 
   Для реєстрації особа або її представник подає органу реєстрації (у тому числі через центр надання адміністративних послуг):
 
58. 1) письмову заяву встановленого Кабінетом Міністрів України зразка;
 
-45- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
У абзаці п’ятому підпункту 2 пункту 5 розділу І законопроекту слова «встановленого Кабінетом Міністрів України зразка» виключити.
 
Враховано   письмову заяву;
 
59. 2) документ, до якого вносяться відомості про місце проживання. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження;
 
   документ, до якого вносяться відомості про місце проживання. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження;
 
60. 3) квитанцію про сплату адміністративного збору;
 
   квитанцію про сплату адміністративного збору;
 
61. 4) документи, що підтверджують право на проживання в житлі, перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту, проходження служби у військовій частині, адреса яких зазначається під час реєстрації;
 
   документи, що підтверджують право на проживання в житлі, перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту, проходження служби у військовій частині, адреса яких зазначається під час реєстрації;
 
62. 5) військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).
 
   військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).
 
63. У разі подачі заяви представником особи додатково подаються:
 
   У разі подання заяви представником особи додатково подаються:
 
64. документ, що посвідчує особу представника;
 
   документ, що посвідчує особу представника;
 
65. документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).
 
-46- Колєсніков Д.В.
У статті 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» після слів «документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).» додати речення:
«До договору про надання правової допомоги додається копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльність, оригінал ордеру про надання правової допомоги».
 
Відхилено   документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).
 
66. Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.
 
   Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.
 
67. За бажанням батьків чи одного з них, (усиновлювачів), законного представника реєстрація місця проживання новонародженої дитини здійснюється органами реєстрації на підставі направлених органами державної реєстрації актів цивільного стану даних, що зазначив один із батьків, (усиновлювач), законний представник, з яким постійно проживає дитина, у заяві про державну реєстрацію народження дитини в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-47- Алексєєв І.С.
Абзац чотирнадцятий підпункту 2 пункту 5 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«За бажанням батьків чи одного з них документи, передбачені цією статтею для реєстрації місця проживання дитини, можуть бути подані органам державної реєстрації актів цивільного стану під час проведення державної реєстрації народження дитини. Органи державної реєстрації актів цивільного стану в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, направляють зазначені документи органам реєстрації для реєстрації місця проживання новонародженої дитини».
 
Враховано   За бажанням батьків чи одного з них документи, передбачені цією статтею для реєстрації місця проживання дитини, можуть бути подані органам державної реєстрації актів цивільного стану під час проведення державної реєстрації народження дитини. Органи державної реєстрації актів цивільного стану в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, направляють зазначені документи органам реєстрації для реєстрації місця проживання новонародженої дитини.
 
68. Реєстрація місця проживання новонародженої дитини здійснюється також на підставі направлених органами соціального захисту населення даних, що зазначив законний представник, з яким постійно проживає дитина, у заяві про призначення допомоги при народженні дитини.
 
   Реєстрація місця проживання новонародженої дитини може здійснюватися також на підставі направлених органами соціального захисту населення даних, що зазначив законний представник, з яким постійно проживає дитина, у заяві про призначення допомоги при народженні дитини.
 
69. Забороняється вимагати для реєстрації місця проживання подання особою інших документів.
 
   Забороняється вимагати для реєстрації місця проживання подання особою інших, ніж передбачених цією статтею документів.
 
70. За бажанням особи, подання заяви про реєстрацію місця проживання може здійснюватись відповідними посадовими особами виконавців послуг з управління (утримання) багатоквартирного будинку (гуртожитку), об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, управителя багатоквартирного будинку за місцем її проживання.
 
-48- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
В абзаці п’ятнадцятому підпункту 2 пункту 5 розділу І законопроекту слово «здійснюється» замінити словами «може здійснюватися»;
В абзаці шістнадцятому підпункту 2 пункту 5 розділу І законопроекту після слова «інших» доповнити словами «ніж передбачених цією статтею»;
В абзаці сімнадцятому підпункту 2 пункту 5 розділу І законопроекту слова «За бажанням особи, подання заяви про реєстрацію місця проживання може здійснюватись відповідними посадовими особами» замінити словами «Особа може доручити в установленому законодавством порядку подати заяву про реєстрацію місця проживання відповідній посадовій особі».
 
Враховано   Особа може доручити в установленому законодавством порядку подати заяву про реєстрацію місця проживання відповідній посадовій особі виконавців послуг з управління (утримання) багатоквартирного будинку (гуртожитку), об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, управителя багатоквартирного будинку за місцем її проживання.
 
    -49- Кужель О.В.
У підпункті 2) пункту 5 законопроекту щодо внесення змін до статті 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» частину 9 запропонованої редакції наступного змісту: «За бажанням особи, подання заяви про реєстрацію місця проживання може здійснюватись відповідними посадовими особами виконавців послуг з управління (утримання) багатоквартирного будинку (гуртожитку), об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, управителя багатоквартирного будинку за місцем її проживання.» - виключити.
 
Відхилено    
71. Реєстрація місця проживання здійснюється тільки за однією поштовою адресою. У випадку, коли особа проживає в двох і більше місцях, вона здійснює реєстрацію місця проживання за однією з цих адрес за власним вибором. За цією адресою з особою ведеться офіційне листування та вручення офіційної кореспонденції.
 
-50- Федорук М.Т.
У абзаці вісімнадцятому підпункту 2 пункту 5 розділу І слово «поштовою» виключити, а останнє речення викласти в такій редакції:
«За адресою зареєстрованого місця проживання з особою ведеться офіційне листування та вручення офіційної кореспонденції.»
 
Враховано   Реєстрація місця проживання здійснюється тільки за однією адресою. У разі якщо особа проживає у двох і більше місцях, вона здійснює реєстрацію місця проживання за однією з цих адрес за власним вибором. За адресою зареєстрованого місця проживання з особою ведеться офіційне листування та вручення офіційної кореспонденції.
 
72. У випадку, якщо нове місце проживання особи знаходиться в іншій адміністративно-територіальній одинці, орган реєстрації не пізніше наступного робочого дня після реєстрації такого місця проживання надсилає письмове повідомлення про зняття особи з реєстрації відповідному органу реєстрації за попереднім місцем проживання особи. За можливості повідомлення також надсилається засобами телекомунікаційного зв’язку.
 
-51- Федорук М.Т.
Абзац дев’ятнадцятий підпункту 2 пункту 5 розділу І викласти в такій редакції:
«У випадку, якщо нове місце проживання особи знаходиться в іншій адміністративно-територіальній одинці, орган реєстрації після реєстрації такого місця проживання надсилає повідомлення про зняття особи з реєстрації відповідному органу реєстрації за попереднім місцем проживання особи, в порядку встановленому Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано   У разі якщо нове місце проживання особи знаходиться в іншій адміністративно-територіальній одинці, орган реєстрації після реєстрації такого місця проживання надсилає повідомлення про зняття особи з реєстрації відповідному органу реєстрації за попереднім місцем проживання особи в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
73. У разі внесення під час реєстрації помилкових відомостей про особу орган реєстрації зобов’язаний на підставі поданих особою або її представником, достовірних відомостей у день звернення внести необхідні зміни до документів, до яких вносяться відомості про місце проживання та до відповідного реєстру.
 
-52- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
У абзаці двадцятому підпункту 2 пункту 5 розділу І законопроекту після слова «проживання» доповнити словом «/перебування,», слова «та до» виключити, а після слів «відповідного реєстру» доповнити словами «територіальної громади, із подальшим внесенням відповідної інформації до Єдиного державного демографічного реєстру в установленому Кабінетом Міністрів України порядку».
 
Враховано   У разі внесення під час реєстрації помилкових відомостей про особу орган реєстрації зобов’язаний на підставі поданих особою або її представником достовірних відомостей у день звернення внести необхідні зміни до документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування, реєстру відповідної територіальної громади із подальшим внесенням відповідної інформації до Єдиного державного демографічного реєстру в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.
У разі прийняття рішення про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої на підставі відповідних актів вносяться зміни до реєстру територіальної громади, із збереженням попередніх даних, із подальшим внесенням цієї інформації до Єдиного державного демографічного реєстру в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.
У випадку, передбаченому частиною тринадцятою цієї статті, зазначені відомості за бажанням особи вносяться до документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування. Такі відомості вносяться безоплатно.
 
    -53- Федорук М.Т.
Після абзацу двадцятого підпункту 2 пункту 5 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«У разі прийняття рішення про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно - територіальних одиниць, зміни у адміністративно-територіальному устрої, на підставі відповідних актів вносяться зміни до реєстру територіальної громади із збереженням попередніх даних, із подальшим внесенням цієї інформації до Єдиного державного демографічного реєстру в установленому Кабінетом Міністрів України порядку.
У випадку передбаченому частиною тринадцятою цієї статті зазначені відомості, за бажанням особи вносяться до документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування. Такі відомості вносяться безкоштовно.»
 
Враховано    
74. Орган реєстрації у разі виявлення у Реєстрі територіальних громад помилкових відомостей про особу повідомляє її про це у тридцятиденний термін з дня виявлення таких відомостей, а також звертається до особи з проханням надати достовірні відомості для внесення змін до відповідного реєстру та/або до документів, до яких вносяться відомості про місце проживання.
 
-54- Помазанов А.В.
У частині одинадцятій статті 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» слова «тридцятиденний» замінити словом «семиденний».
 
Відхилено   Орган реєстрації у разі виявлення в реєстрі територіальних громад помилкових відомостей про особу повідомляє її про це у тридцятиденний строк з дня виявлення таких відомостей, а також звертається до особи з проханням надати достовірні відомості для внесення змін до відповідного реєстру та/або до документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування. Орган реєстрації передає відповідну інформацію в установленому Кабінетом Міністрів України порядку для внесення змін до Єдиного державного демографічного реєстру.
 
    -55- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Перше речення абзацу двадцять першого підпункту 2 пункту 5 розділу І законопроекту доповнити словом «/перебування».
Доповнити новим реченням такого змісту:
«Орган реєстрації передає відповідну інформацію в установленому Кабінетом Міністрів України порядку для внесення змін до Єдиного державного демографічного реєстру».
 
Враховано    
75. Для здійснення реєстраційного обліку орган реєстрації передає відомості про проведення реєстрації місця проживання особи та зняття з реєстрації до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, який є розпорядником відомостей реєстраційного обліку. Порядок передачі таких відомостей встановлюється Кабінетом Міністром України.
 
-56- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Абзац двадцять другий підпункту 2 пункту 5 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
76. Надання органами реєстрації та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, відомостей про місце проживання особи та інших персональних даних здійснюється виключно у випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або за згодою самої особи.
 
   Надання органами реєстрації та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, відомостей про місце проживання особи та інших персональних даних здійснюється виключно у випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або за згодою самої особи.
 
77. Особи, які не проживають за адресою, що зареєстрована як місце їх проживання більше одного місяця і які мають невиконані майнові зобов’язання, накладені в адміністративному порядку чи за судовим рішенням, або призиваються на строкову військову службу і не мають відстрочки, або беруть участь у судовому процесі в будь-якій якості, зобов’язані письмово повідомити орган реєстрації про своє фактичне місце проживання.
 
-57- Помазанов А.В.
У частині чотирнадцятій статті 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» слова «призиваються на строкову військову службу і не мають відстрочки, або беруть участь у судовому процесі в будь-якій якості, зобов'язані» замінити словами «є учасниками судового процесу, військовозобов'язані громадяни повинні».
 
Відхилено   Особи, які не проживають за адресою, що зареєстрована як місце їх проживання, більше одного місяця і які мають невиконані майнові зобов’язання, накладені в адміністративному порядку чи за судовим рішенням, або призиваються на строкову військову службу і не мають відстрочки, або беруть участь у судовому процесі в будь-якій якості, зобов’язані письмово повідомити орган реєстрації про своє місце перебування.
 
    -58- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
У абзаці двадцять четвертому підпункту 2 пункту 5 розділу І законопроекту слова «своє фактичне місце проживання» замінити словами «своє місце перебування».
 
Враховано    
78. Реєстрація та продовження реєстрації тимчасового перебування іноземців, осіб без громадянства здійснюється відповідно до законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»;
 
   Реєстрація та продовження реєстрації тимчасового перебування іноземців, осіб без громадянства здійснюються відповідно до законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства»;
 
79. 3) доповнити статтею 6-1 такого змісту:
 
   3) доповнити статтею 6-1 такого змісту:
 
80. «Стаття 6-1. Особливості реєстрації місця проживання бездомних осіб
 
   «Стаття 6-1. Особливості реєстрації місця проживання бездомних осіб
 
81. Бездомні та інші особи, що не мають постійного місця проживання, реєструються за адресою спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту, створених органами місцевого самоврядування.
 
   Бездомні та інші особи, які не мають постійного місця проживання, реєструються за адресою спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту, створених органами місцевого самоврядування.
 
82. Подання заяви про реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання таких осіб у порядку і строки, встановлені цим Законом, покладається на відповідну спеціалізовану соціальну установу, заклад соціального обслуговування та соціального захисту, де проживають зазначені особи»;
 
   Подання заяви про реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання таких осіб у порядку і строки, встановлені цим Законом, покладається на відповідну спеціалізовану соціальну установу, заклад соціального обслуговування та соціального захисту, де проживають зазначені особи»;
 
83. 4) у статті 7:
 
   4) у статті 7:
 
84. абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
«заяви особи або її представника, яка подається до органу реєстрації»;
 
   абзац другий частини першої викласти в такій редакції:
«заяви особи або її представника, що подається до органу реєстрації»;
 
85. частину другу доповнити словами «з урахуванням вимог визначених частиною одинадцятою статті 6 цього Закону»;
 
-59- Помазанов А.В.
У абзаці сьомому частини першої статті 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» після слів «підстав для проживання» видалити слова «або перебування».
 
Відхилено   частину другу доповнити словами «з урахуванням вимог, визначених частиною одинадцятою статті 6 цього Закону»;
 
86. в абзаці другому частини четвертої слова «або свідоцтво про належність до громадянства України» виключити;
 
   в абзаці другому частини четвертої слова «або свідоцтво про належність до громадянства України» виключити;
 
87. частину п’яту викласти в такій редакції:
«У разі подачі заяви представником особи додатково подаються:
 
   частину п’яту викласти в такій редакції:
«У разі подання заяви представником особи додатково подаються:
 
88. документ, що посвідчує особу представника;
 
   документ, що посвідчує особу представника;
 
89. документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі)»;
 
-60- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
У абзаці дев’ятому підпункту 4 пункту 5 розділу І законопроекту слова «коли представниками є батьки (усиновлювачі)» замінити словами «коли представники діють без спеціальних на те повноважень».
 
Враховано редакційно   документ, що підтверджує повноваження особи як представника (законного представника)»;
 
    -61- Колєсніков Д.В.
У статті 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний
вибір місця проживання в Україні» після слів «документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі)» додати речення «До договору про надання правової допомоги додається копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльність, оригінал ордеру про надання правової допомоги».
 
Відхилено    
90. доповнити частиною сьомою такого змісту:
«За бажанням особи, подання заяви про зняття з реєстрації місця проживання може здійснюватись відповідними посадовими особами виконавців послуг з управління (утримання) багатоквартирного будинку (гуртожитку), об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, управителя багатоквартирного будинку за місцем її проживання»;
 
-62- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
У абзаці одинадцятому підпункту 4 пункту 5 розділу І законопроекту слова «За бажанням особи, подання заяви про зняття з реєстрації місця проживання може здійснюватись відповідними посадовими особами» замінити словами «Особа може доручити в установленому законодавством порядку подати заяву про зняття з реєстрації місця проживання відповідній посадовій особі»
 
Враховано   доповнити частиною сьомою такого змісту:
«Особа може доручити в установленому законодавством порядку подати заяву про зняття з реєстрації місця проживання відповідній посадовій особі виконавців послуг з управління (утримання) багатоквартирного будинку (гуртожитку), об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, управителя багатоквартирного будинку за місцем її проживання»;
 
    -63- Кужель О.В.
У підпункті 4) пункту 5 законопроекту щодо внесення змін до статті 7 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» запропоновану редакцію частини 7 наступного змісту: «За бажанням особи, подання заяви про зняття з реєстрації місця проживання може здійснюватись відповідними посадовими особами виконавців послуг з управління (утримання) багатоквартирного будинку (гуртожитку), об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, управителя багатоквартирного будинку за місцем її проживання» - виключити.
 
Відхилено    
91. 5) доповнити статтею 9-1 такого змісту:
 
   5) доповнити статтею 9-1 такого змісту:
 
92. «Стаття 9-1. Підстави для відмови в реєстрації або знятті з реєстрації місця проживання
 
   «Стаття 9-1. Підстави для відмови в реєстрації або знятті з реєстрації місця проживання
 
93. Орган реєстрації відмовляє в реєстрації або знятті з реєстрації місця проживання, якщо:
 
   Орган реєстрації відмовляє в реєстрації або знятті з реєстрації місця проживання, якщо:
 
94. 1) особа не подала передбачені цим Законом документи або інформацію;
 
   особа не подала передбачені цим Законом документи або інформацію;
 
95. 2) у поданих особою документах містяться неправдиві відомості або подані нею документи є недійсними;
 
   у поданих особою документах містяться недостовірні відомості або подані нею документи є недійсними;
 
96. 3) для реєстрації або зняття з реєстрації звернулася особа, яка не досягла 14-річного віку.
 
   для реєстрації або зняття з реєстрації звернулася особа, яка не досягла 14-річного віку.
 
97. Рішення про відмову приймається в день звернення особи. Заява про реєстрацію чи зняття з реєстрації місця проживання повертається особі із зазначенням у ній причин відмови»;
 
   Рішення про відмову приймається в день звернення особи. Заява про реєстрацію чи зняття з реєстрації місця проживання повертається особі із зазначенням у ній причин відмови»;
 
98. 6) статті 10 та 11 викласти в такій редакції:
 
   6) статті 10 та 11 викласти в такій редакції:
 
99. «Стаття 10. Правила реєстрації місця проживання та ведення реєстраційного обліку
 
-64- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
У абзаці другому підпункту 6 пункту 5 розділу І законопроекту у назві статті 10 слова «та ведення реєстраційного обліку» виключити.
 
Враховано   «Стаття 10. Правила реєстрації місця проживання
 
100. Правила здійснення реєстрації місця проживання, ведення реєстраційного обліку та форми необхідних для цього документів встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
-65- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
В абзаці третьому підпункту 6 пункту 5 розділу І законопроекту слова «ведення реєстраційного обліку та» виключити, а після слів «необхідних для цього документів» доповнити словами «, порядок передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру».
 
Враховано   Правила здійснення реєстрації місця проживання, форми необхідних для цього документів, порядок передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
101. Стаття 11. Повноваження органів реєстрації місця проживання та державних органів у сфері реєстрації фізичних осіб
 
-66- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
У абзаці четвертому підпункту 6 пункту 5 розділу І законопроекту слова «місця проживання» виключити.
 
Враховано   Стаття 11. Повноваження органів реєстрації та державних органів у сфері реєстрації фізичних осіб
 
102. Орган реєстрації здійснює:
 
   Орган реєстрації здійснює:
 
103. 1) формування та ведення Реєстру територіальних громад;
 
   формування та ведення Реєстру територіальних громад;
 
104. 2) реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання осіб у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 
-67- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
У абзаці сьомому підпункту 6 пункту 5 розділу І законопроекту після слів «місця проживання» доповнити знаком і словом «/перебування».
 
Враховано   реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 
105. 3) передачу у встановленому законом порядку відомостей для здійснення реєстраційного обліку.
 
-68- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Абзац восьмий підпункту 6 пункту 5 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«3) передачу інформацію та/або внесення у встановленому законом порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/ перебування до Єдиного державного демографічного реєстру».
 
Враховано   передачу інформації та/або внесення у встановленому законом порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування до Єдиного державного демографічного реєстру.
 
106. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері реєстрації фізичних осіб здійснює:
 
   Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері реєстрації фізичних осіб, здійснює:
 
107. 1) узагальнення практики застосування нормативно-правових актів з питань реєстрації місця проживання, виявлення проблемних питань у сфері реєстрації місця проживання та розробку шляхів їх вирішення;
 
   узагальнення практики застосування нормативно-правових актів з питань реєстрації місця проживання, виявлення проблемних питань у сфері реєстрації місця проживання та розроблення шляхів їх вирішення;
 
108. 2) розроблення проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері реєстрації місця проживання, зокрема щодо стандартів захисту персональних даних та взаємодії між реєстрами територіальних громад, та внесення їх на розгляд відповідного органу державної влади в порядку, встановленому законом;
 
-69- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
У абзаці одинадцятому підпункту 6 пункту 5 розділу Ізаконопроекту слова
«зокрема щодо стандартів захисту персональних даних та взаємодії між реєстрами територіальних громад, та внесення їх на розгляд відповідного органу державної влади в порядку, встановленому законом» виключити.
 
Враховано   розроблення проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері реєстрації місця проживання;
 
109. 3) встановлює у межах своїх повноважень вимоги до програмного забезпечення реєстрів територіальних громад та стандарти обміну даними між такими реєстрами;
 
   встановлення у межах своїх повноважень вимог до програмного забезпечення реєстрів територіальних громад та стандарти обміну даними між такими реєстрами.
 
110. 4) у разі неможливості виконання органом реєстрації своїх повноважень внаслідок збройного конфлікту, тимчасової окупації території України, та надзвичайних ситуацій, щодо яких уповноваженими державними органами прийнято відповідне рішення в установленому законом порядку, на території відповідного села, селища, міста, уповноважує інший орган реєстрації на виконання таких повноважень.
 
-70- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Абзац тринадцятий підпункту 6 пункту 5 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
111. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері реєстрації фізичних осіб:
 
   Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері реєстрації фізичних осіб:
 
112. 1) контролює дотримання органами реєстрації законодавства з питань реєстрації місця проживання та захисту персональних даних;
 
-71- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
У абзаці п’ятнадцятому підпункту 6 пункту 5 розділу І законопроекту слова «та захисту персональних даних» виключити.
 
Враховано   контролює дотримання органами реєстрації законодавства з питань реєстрації місця проживання;
 
113. 2) надає методологічну та технічну допомогу у забезпеченні взаємодії між реєстрами територіальних громад;
 
   надає методологічну та технічну допомогу у забезпеченні взаємодії між реєстрами територіальних громад;
 
114. 3) уносить пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері реєстрації фізичних осіб та бере участь у розробленні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері реєстрації фізичних осіб;
 
   вносить пропозиції щодо забезпечення формування державної політики у сфері реєстрації фізичних осіб та бере участь у розробленні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері реєстрації фізичних осіб.
 
115. 4) здійснює реєстраційний облік та надає інформацію за наявності підстав, визначених цим законом.
 
-72- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Абзац вісімнадцятий підпункту 6 пункту 5 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
116. Облік громадян України, які проживають за межами України, ведеться закордонними дипломатичними установами України в установленому Кабінетом Міністрів України порядку»;
 
   Облік громадян України, які проживають за межами України, ведеться закордонними дипломатичними установами України в установленому Кабінетом Міністрів України порядку»;
 
117. 7) доповнити статтями 11-1 - 11-3 такого змісту:
 
   7) доповнити статтями 11-1 - 11-3 такого змісту:
 
118. «Стаття 11-1. Адміністративний збір
 
   «Стаття 11-1. Адміністративний збір
 
119. За реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання сплачується адміністративний збір:
 
   За реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання сплачується адміністративний збір:
 
120. 1) у разі звернення особи протягом встановленого цим Законом строку - у розмірі 0, 0085 мінімальної заробітної плати;
 
   у разі звернення особи протягом встановленого цим Законом строку – у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати;
 
121. 2) у разі звернення особи з порушенням встановленого цим Законом строку - у розмірі 0, 0255 мінімальної заробітної плати.
 
   у разі звернення особи з порушенням встановленого цим Законом строку – у розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати.
 
122. У разі реєстрації місця проживання одночасно зі зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну адміністративну послугу та зараховується до місцевого бюджету за новим місцем проживання.
 
   У разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну адміністративну послугу та зараховується до місцевого бюджету за новим місцем проживання.
 
123. Стаття 11-2. Реєстр територіальної громади
 
   Стаття 11-2. Реєстр територіальної громади
 
124. Орган реєстрації для потреб реєстрації місця проживання відповідно до цього Закону формує, та веде Реєстр територіальної громади. Орган реєстрації є розпорядником відповідного Реєстру.
 
-73- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
У реченні другому абзацу восьмого підпункту 7 пункту 5 розділу І законопроекту слово «Реєстру» замінити словами «реєстру територіальної громади.».
 
Враховано   Орган реєстрації для потреб реєстрації місця проживання відповідно до цього Закону формує та веде реєстр територіальної громади. Орган реєстрації є розпорядником відповідного реєстру територіальної громади.
 
125. Органи реєстрації здійснюють обмін відомостями між реєстрами різних територіальних громад для реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання особи при її вибутті з однієї адміністративно-територіальної одиниці та прибутті до іншої адміністративно-територіальної одиниці у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   Органи реєстрації здійснюють обмін відомостями між реєстрами різних територіальних громад для реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання особи у разі її вибуття з однієї адміністративно-територіальної одиниці та прибуття до іншої адміністративно-територіальної одиниці в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
126. Вимоги до збирання, зберігання, обробки, використання і захисту інформації у реєстрах територіальних громад визначаються законом.
 
   Вимоги до збирання, зберігання, обробки, використання і захисту інформації у реєстрах територіальних громад визначаються законом.
 
127. До Реєстру територіальної громади вносяться:
 
   До реєстру територіальної громади вносяться:
 
128. 1) дані про особу:
 
   дані про особу:
 
129. а) прізвище, ім’я та по батькові;
 
-74- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Абзац тринадцятий підпункту 7 пункту 5 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«а) прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові»;
 
Враховано   прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові;
 
130. б) дата народження;
 
-75- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Абзац чотирнадцятий підпункту 7 пункту 5 розділу І законопроекту після слова «дата» доповнити словами «та місце»
 
Враховано   дата та місце народження;
 
131. в) місце проживання;
 
-76- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Після абзацу п’ятнадцятого підпункту 7 пункту 5 розділу І законопроекту доповнити новими абзацами такого змісту:
«г) відомості про громадянство;
д) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (якщо така інформація внесена до паспорта громадянина України)».
 
Враховано   місце проживання;
відомості про громадянство;
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (якщо така інформація внесена до паспорта громадянина України);
 
132. 2) дата реєстрації місця проживання;
 
   дата реєстрації місця проживання;
 
133. 3) прізвище, ім’я та по батькові представника, якщо він діє від імені особи, та відомості про документ, що посвідчує повноваження представника;
 
   прізвище, ім’я та по батькові представника, якщо він діє від імені особи, та відомості про документ, що посвідчує повноваження представника;
 
134. 4) інформація про останнє попереднє місце проживання;
 
-77- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
У абзаці вісімнадцятому підпункту 7 пункту 5 розділу І законопроекту слово «останнє» виключити.
 
Враховано   інформація про попереднє місце проживання;
 
135. 5) дата припинення реєстрації місця проживання (після вибуття особи);
 
-78- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
У абзаці дев’ятнадцятому підпункту 7 пункту 5 розділу І законопроекту слово «припинення» замінити словами «зняття з».
 
Враховано   дата зняття з реєстрації місця проживання (після вибуття особи);
 
136. 6) найменування органу реєстрації, прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, яка вносила записи до Реєстру.
 
   найменування органу реєстрації, прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, яка вносила записи до реєстру.
 
137. Стаття 11-3. Доступ до реєстрів територіальних громад
 
   Стаття 11-3. Доступ до реєстрів територіальних громад
 
138. Доступ до інформації, що міститься у реєстрах територіальних громад, здійснюється з дотриманням вимог цього Закону, законів України «Про інформацію» та «Про захист персональних даних».
 
   Доступ до інформації, що міститься у реєстрах територіальних громад, здійснюється з дотриманням вимог цього Закону, законів України «Про інформацію» та «Про захист персональних даних».
 
139. Службовим та посадовим особам розпорядників реєстрів та інших органів державної влади, що обробляють персональні дані внесені до реєстрів, забороняється розголошувати персональні дані, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків.
 
   Службовим та посадовим особам розпорядників реєстрів та інших органів державної влади, що обробляють персональні дані, внесені до реєстрів, забороняється розголошувати персональні дані, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків.
 
140. Кожна особа має право на доступ до своїх персональних даних, внесених до реєстрів, а також інші права щодо своїх персональних даних, передбачені Законом України «Про захист персональних даних».
 
   Кожна особа має право на доступ до своїх персональних даних, внесених до реєстрів, а також інші права щодо своїх персональних даних, передбачені Законом України «Про захист персональних даних».
 
141. Доступ до реєстрів здійснюється виключно авторизовано, із збереженням інформації про службову або посадову особу, яка здійснювала запит та час такого запиту.
 
   Доступ до реєстрів здійснюється виключно авторизовано, із збереженням інформації про службову або посадову особу, яка здійснювала запит, та час такого запиту.
 
142. Органу реєстрації заборонено передавати дані з Реєстру територіальної громади третім особам з метою, не передбаченою цим Законом.
 
   Органу реєстрації заборонено передавати дані з реєстру територіальної громади третім особам з метою, не передбаченою цим Законом.
 
143. Обмін інформацією між органами реєстрації та іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування здійснюється за письмовою згодою особи з метою надання їй адміністративних послуг.
 
   Обмін інформацією між органами реєстрації та іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування здійснюється за письмовою згодою особи з метою надання їй адміністративних послуг.
 
144. Передача персональних даних, внесених до реєстрів територіальних громад, органам державної влади без письмової згоди особи може здійснюватися лише у випадках, передбачених законом.
 
-79- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Абзац двадцять восьмий підпункту 7 пункту 5 розділу І законопроекту після слів «органам державної влади» доповнити словами «органам місцевого самоврядування».
 
Враховано   Передача персональних даних, внесених до реєстрів територіальних громад, органам державної влади, органам місцевого самоврядування без письмової згоди особи може здійснюватися лише у випадках, передбачених законом.
 
145. Дані реєстрів територіальних громад можуть використовуватися зі статистичною або науковою метою за умови їх знеособлення».
 
   Дані реєстрів територіальних громад можуть використовуватися із статистичною або науковою метою, за умови їх знеособлення».
 
146. 6. У Законі України «Про Державний реєстр виборців» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 5, ст. 34; 2013 р., № 48, ст. 682; 2014 р., № 5, ст. 62, № 20-21, ст. 731, № 26, ст. 892):
 
-80- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Пункт 6 розділу І законопроекту доповнити перед підпунктом 1 новим підпунктом такого змісту:
«1) частину першу статті 6 доповнити пунктом 6 такого змісту:
«6) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (якщо така інформація внесена до паспорта громадянина України)»;
У зв’язку з цим підпункти 1-5 вважати відповідно підпунктами 2-6.
 
Враховано   6. У Законі України «Про Державний реєстр виборців» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 5, ст. 34; 2013 р., № 48, ст. 682; 2014 р., № 5, ст. 62, № 20-21, ст. 731, № 26, ст. 892):
1) частину першу статті 6 доповнити пунктом 6 такого змісту:
«6) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (якщо така інформація внесена до паспорта громадянина України)»;
 
147. 1) частини першу та другу статті 8 викласти в такій редакції:
«1. Виборчою адресою виборця є адреса його місця проживання чи інша адреса, що її замінює, яка є підставою для віднесення виборця до відповідної виборчої дільниці.
2. Виборча адреса виборця визначається за зареєстрованим місцем проживання відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»;
 
-81- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Підпункт 1 пункту 6 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«1) частини першу та другу статті 8 викласти в такій редакції:
«1. Виборча адреса виборця визначається згідно з цією статтею та є підставою для віднесення виборця до відповідної виборчої дільниці.
2.Виборчою адресою виборця є адреса, за якою зареєстровано його місце проживання відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».
 
Враховано   2) частини першу та другу статті 8 викласти в такій редакції:
«1. Виборча адреса виборця визначається згідно з цією статтею та є підставою для віднесення виборця до відповідної виборчої дільниці.
2. Виборчою адресою виборця є адреса, за якою зареєстровано його місце проживання відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»;
3) статтю 17 доповнити частиною сьомою такого змісту:
«7. Підставою для видання наказу про внесення запису до бази даних Реєстру, внесення змін до персональних даних виборця, включеного до Реєстру, також можуть бути відомості, передані розпоряднику Реєстру згідно із статтею 22 цього Закону»;
 
    -82- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Після підпункту 2 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«Статтю 17 доповнити частиною сьомою такого змісту:
7. Підставою для видання наказу про внесення запису до бази даних Реєстру, внесення змін до персональних даних виборця, включеного до Реєстру, також можуть бути відомості, передані розпоряднику Реєстру згідно із статтею 22 цього Закону».
У зв’язку з цим, підпункти 2-6 вважати відповідно пунктами 4-8.
 
Враховано    
148. 2) у статті 22:
 
   4) у статті 22:
 
149. у частині першій «одинадцятій та п’ятнадцятій» замінити словами «дванадцятій та шістнадцятій»;
 
-83- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Абзац другий підпункту 2 пункту 6 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«друге речення частини першої викласти у такій редакції:
«Поновлення бази даних Реєстру здійснюється на підставі відомостей, зазначених у частинах третій – дванадцятій та шістнадцятій цієї статті.»
 
Враховано   друге речення частини першої викласти в такій редакції: «Поновлення бази даних Реєстру здійснюється на підставі відомостей, зазначених у частинах третій – дванадцятій та шістнадцятій цієї статті»;
частину другу доповнити словами «або розпоряднику Реєстру згідно із цією статтею»;
 
    -84- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Після абзацу другого підпункту 2 пункту 6 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
частину другу доповнити словами «або розпоряднику Реєстру згідно із цією статтею.»
 
Враховано    
150. у частині третій:
в абзаці першому слова «реєстрації фізичних осіб» замінити словом «громадянства»;
 
   у частині третій:
в абзаці першому слова «реєстрації фізичних осіб» замінити словом «громадянства»;
 
151. пункти 1, 4 та 5 виключити;
 
   пункти 1, 4 та 5 виключити;
 
152. після частини одинадцятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   після частини одинадцятої доповнити новою частиною такого змісту:
 
153. «12. Уповноважена посадова особа органу реєстрації місця проживання подає відомості про:
 
-85- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
У абзаці сьомому підпункту 2 пункту 6 розділу І законопроекту слова «місця проживання» виключити.
 
Враховано   «12. Уповноважена посадова особа органу реєстрації подає відомості про:
 
154. 1) громадян України, зареєстрованих за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, яким протягом наступного місяця виповниться 18 років;
 
   1) громадян України, зареєстрованих за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці, яким протягом наступного місяця виповниться 18 років;
 
155. 2) виборців, які протягом попереднього місяця зареєстрували своє місце проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;
 
   2) виборців, які протягом попереднього місяця зареєстрували своє місце проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці;
 
156. 3) виборців, які протягом попереднього місяця зняті з реєстрації за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці».
 
   3) виборців, які протягом попереднього місяця зняті з реєстрації за місцем проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці».
 
157. У зв’язку з цим частини дванадцяту - двадцять другу вважати відповідно частинами тринадцятою - двадцять третьою;
 
   У зв’язку з цим частини дванадцяту - двадцять другу вважати відповідно частинами тринадцятою - двадцять третьою;
 
158. у частині тринадцятій слова «житла виборця» виключити;
 
-86- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Абзац дванадцятий підпункту 2 пункту 6 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«у частині тринадцятій:
у першому реченні слово «одинадцятою» замінити словом «дванадцятою»;
у другому реченні слова «десятою та одинадцятою» замінити словами «десятою – дванадцятою», а слово «житла» виключити».
 
Враховано   у частині тринадцятій:
у першому реченні слово «одинадцятою» замінити словом «дванадцятою»;
у другому реченні слова «десятою та одинадцятою» замінити словами «десятою – дванадцятою», а слово «житла» виключити;
 
159. у частинах тринадцятій, чотирнадцятій, сімнадцятій, двадцять першій, двадцять другій та двадцять третій слово «одинадцятою» замінити словом «дванадцятою»;
 
-87- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
У абзаці тринадцятому підпункту 2 пункту 6 розділу І законопроекту слова «тринадцятій» та «сімнадцятій» виключити.
 
Враховано   у частинах чотирнадцятій, двадцять першій, двадцять другій та двадцять третій слово «одинадцятою» замінити словом «дванадцятою»;
у частині сімнадцятій:
в абзаці першому слова «частинами третьою - одинадцятою» замінити словами «частинами третьою-дванадцятою»;
у пункті 1 слова та цифри «частиною другою статті 17» замінити словом та цифрами «статтею 17»;
у пункті 2 слова та цифри «частиною третьою статті 17» замінити словом та цифрами «статтею 17»;
 
    -88- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Після абзацу тринадцятого підпункту 2 пункту 6 розділу І законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
у частині сімнадцятій:
у абзаці першому слова «частинами третьою-одинадцятою» замінити словами «частинами третьою-дванадцятою»;
у пункті 1 слова та цифри «частиною другою статті 17» замінити словом та цифрами»статтею 17»;
у пункті 2 слова та цифри «частиною третьою статті 17» замінити словом та цифрами «статтею 17».
 
Враховано    
160. у частині вісімнадцятій слова «та адресою житла виборця» виключити;
 
-89- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Абзац чотирнадцятий підпункту 2 пункту 6 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«у частині вісімнадцятій слова «зареєстрованим місцем проживання та адресою житла виборця» замінити словами «адресою, за якою зареєстровано його місце проживання».
 
Враховано   у частині вісімнадцятій слова «зареєстрованим місцем проживання та адресою житла виборця» замінити словами «адресою, за якою зареєстровано його місце проживання»;
 
161. у частині дев’ятнадцятій слово «п’ятнадцятою» замінити словом «шістнадцятою»;
 
-90- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Після абзацу п’ятнадцятого підпункту 2 пункту 6 розділу І законопроекту новими абзацами такого змісту:
«доповнити після частини двадцять другої новою частиною такого змісту:
«23. Передбачені цією статтею відомості можуть подаватися розпоряднику Реєстру в електронному вигляді з державних інформаційних систем, в яких міститься відповідна інформація, в тому числі з Єдиного державного демографічного реєстру, в порядку, встановленому розпорядником Реєстру та органом, яким забезпечується функціонування відповідної інформаційної системи. У цьому разі такі відомості органам ведення Реєстру не подаються. Розпорядник Реєстру засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру передає отримані відомості відповідним органам ведення Реєстру».
 
Враховано   у частині дев’ятнадцятій слово «п’ятнадцятою» замінити словом «шістнадцятою»;
після частини двадцять другої доповнити новою частиною такого змісту:
«23. Відомості, передбачені цією статтею, можуть подаватися розпоряднику Реєстру в електронному вигляді з державних інформаційних систем, що містять відповідну інформацію, у тому числі з Єдиного державного демографічного реєстру, у порядку, встановленому розпорядником Реєстру та органом, що забезпечує функціонування відповідної інформаційної системи. У такому разі ці відомості органам ведення Реєстру не подаються. Розпорядник Реєстру засобами автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи Реєстру передає отримані відомості відповідним органам ведення Реєстру».
У зв’язку з цим частину двадцять третю вважати частиною двадцять четвертою;
 
162. 3) частину шосту статті 26 викласти в такій редакції:
«6. Персональні дані Реєстру можуть бути використані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, для реалізації покладених на нього повноважень»;
 
-91- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Підпункту 3 пункту 6 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«3) у статті 26:
частину четверту доповнити словами «а також для створення реєстрів територіальних громад».
частину шосту викласти в такій редакції:
«6. Персональні дані Реєстру у визначених законом випадках можуть бути використані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, для реалізації покладених на нього повноважень»;
 
Враховано   5) у статті 26:
частину четверту доповнити словами «а також для створення реєстрів територіальних громад»;
частину шосту викласти в такій редакції:
«6. Персональні дані Реєстру у визначених законом випадках можуть бути використані центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері громадянства, для реалізації покладених на нього повноважень»;
 
163. 4) у частині першій статті 28 слово «одинадцятою» замінити словом «дванадцятою»;
 
-92- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Підпункт 4 пункту 6 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«4) перше речення частини першої статті 28 викласти у такій редакції:
«Передбачені статтею 22 цього Закону відомості подаються відповідними органами, закладами, установами за десять днів до дня голосування».
 
Враховано   6) перше речення частини першої статті 28 викласти в такій редакції:
«1. Передбачені статтею 22 цього Закону відомості подаються відповідними органами, закладами, установами за десять днів до дня голосування»;
7) у частині четвертій статті 33 слово «ведення» виключити.
 
    -93- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Після підпункту 4 пункту 6 розділу І законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«у частині четвертій статті 33 слово «ведення» виключити».
 
Враховано    
164. 5) розділ VІ «Перехідні положення» доповнити пунктом 3 такого змісту:
 
-94- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Підпункт 5 пункту 6 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
165. «3. Персональні дані Реєстру можуть бути використані органами реєстрації місця проживання для створення Реєстрів територіальних громад. За запитами органів реєстрації місця проживання сільських, селищних міських рад органи ведення Реєстру одноразово передають протягом 10 днів з дня надходження такого запиту відомості Реєстру про виборчі адреси виборців - жителів відповідних сіл, селищ, міст, зазначені у пунктах 1-9, 11 частини сьомої статті 8 цього Закону».
 
      
166. 8. У Законі України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 8, ст. 61 із наступними змінами):
 
   7. У Законі України «Про Державний земельний кадастр» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 8, ст. 61 із наступними змінами):
 
167. 1) частину першу статті 1 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   1) частину першу статті 1 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
168. «електронна заява - заява про отримання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, яка формується і подається через єдиний веб - портал адміністративних послуг або інтегрований до нього офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин».
 
-95- Кулініч О.І.
У абзаці другому підпункту 1 пункту 8 слова: «витягу з» замінити словом: «відомостей».
 
Враховано   «заява в електронній формі - заява про отримання відомостей з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, яка формується і подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин».
 
    -96- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
У абзаці другому підпункту 1 пункту 8 розділу І «єдиний веб-портал адміністративних послуг» замінити словами «Єдиний державний портал адміністративних послуг», слова «або інтегрований до нього офіційний веб-сайт» замінити словами «у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему», а слова «електронна заява» замінити словами «заява в електронній формі».
У зв’язку з цим по всьому тексу законопроекту в частині внесення змін до Закону України «Про Державний земельний кадастр» слова «електронна заява» замінити словами «заява в електронній формі» у відповідних відмінках.
 
Враховано    
169. У зв’язку з цим абзаци сьомий - дванадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - тринадцятим;
 
-97- Алексєєв І.С.
У пункті 8 розділу І доповнити новим підпунктом 2 такого змісту:
«2) статтю 6 доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
«4. Сільські, селищні та міські, у тому числі міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення ради, їх виконавчі органи, Київська, Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві та Севастополі державні адміністрації можуть здійснювати повноваження у сфері Державного земельного кадастру щодо надання відомостей з Державного земельного кадастру відповідно до цього Закону.»
У зв’язку з цим підпункти 2-6 вважати відповідно підпунктами 3-7;
 
Відхилено   У зв’язку з цим абзаци сьомий - дванадцятий вважати відповідно абзацами восьмим - тринадцятим;
 
170. 2) у статті 9:
 
   2) у статті 9:
 
171. частину першу доповнити абзацами другим - сьомим такого змісту:
 
   частину першу доповнити абзацами другим - сьомим такого змісту:
 
172. «Надання відомостей Державного земельного кадастру у визначених частиною першою статті 38 цього Закону випадках може здійснюватися також адміністраторами центрів надання адміністративних послуг в порядку, встановленому Законом України «Про адміністративні послуги» або уповноваженими посадовими особами виконавчих органів місцевого самоврядування, які успішно пройшли стажування у сфері земельних відносин та відповідають кваліфікаційним вимогам, зазначеним у частині третій цієї статті.
 
-98- Алексєєв І.С.
Підпункт 2 розділу І викласти у такій редакції:
«3) частину першу статті 9 доповнити абзацом такого змісту:
«Надання відомостей Державного земельного кадастру може здійснюватися також адміністраторами центрів надання адміністративних послуг або уповноваженими посадовими особами виконавчих органів місцевого самоврядування, які успішно пройшли стажування у сфері земельних відносин терміном не менше одного місяця (крім осіб, що перед призначенням на посаду адміністратора центру надання адміністративних послуг чи на посаду в виконавчому органі місцевого самоврядування, перебували на посаді державного кадастрового реєстратора протягом останнім двох років).»
 
Відхилено   «Надання відомостей Державного земельного кадастру у визначених частиною першою статті 38 цього Закону випадках може здійснюватися також адміністраторами центрів надання адміністративних послуг в порядку, встановленому Законом України «Про адміністративні послуги», або уповноваженими посадовими особами виконавчих органів місцевого самоврядування, які успішно пройшли стажування у сфері земельних відносин та відповідають кваліфікаційним вимогам, зазначеним у частині третій цієї статті.
 
    -99- Кулініч О.І.
У абзаці третьому підпункту 2) пункту 8 слова «у сфері земельних відносин» виключити.
 
Відхилено    
173. Місцева державна адміністрація, селищна, міська рада, у структурі яких перебуває центр надання адміністративних послуг або сільська, селищна, міська рада (у разі, якщо центр надання адміністративних послуг не утворено) визначають можливість здійснення ними повноваження з надання відомостей із Державного земельного кадастру з урахуванням можливості організаційного та технічного забезпечення його реалізації.
 
-100- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
В абзаці четвертому підпункту 2 пункту 8 розділу І законопроекту слова і знаки «селищна, міська рада, у структурі яких перебуває центр надання адміністративних послуг або» та « (у разі, якщо центр надання адміністративних послуг не утворено)» виключити, а слово «його» замінити словом «їх»;
В абзаці п'ятому підпункту 2 пункту 8 розділу І законопроекту слова «не менше» замінити словами «не більше»;
В абзаці шостому підпункту 2 пункту 8 розділу І законопроекту після слова «адміністратора» доповнити словами «центру надання адміністративних послуг», а слова «посаду в орган» замінити словами «посаду у виконавчий орган»;
В абзаці восьмому підпункту 2 пункту 8 розділу І законопроекту після слів «державної реєстрації речових прав на нерухоме майно» доповнити словами «та їх обтяжень»;
 
Враховано   Місцева державна адміністрація, сільська, селищна, міська рада визначають можливість здійснення ними повноважень з надання відомостей із Державного земельного кадастру з урахуванням можливості організаційного та технічного забезпечення їх реалізації.
 
174. Стажування особи у сфері земельних відносин проводиться безоплатно державним кадастровим реєстратором терміном не менше одного місяця. За результатами успішного стажування особі державним кадастровим реєстратором видається відповідна довідка.
 
-101- Кулініч О.І.
У абзаці п'ятому підпункту 2) пункту 8 слова «у сфері земельних відносин» виключити.
 
Відхилено   Стажування особи у сфері земельних відносин проводиться безоплатно державним кадастровим реєстратором строком не більше одного місяця. За результатами успішного стажування особі державним кадастровим реєстратором видається відповідна довідка.
 
175. Не потребує проходження стажування особа, що перед призначенням на посаду адміністратора чи на посаду в орган місцевого самоврядування, працювала державним кадастровим реєстратором протягом останнім двох років.
 
   Не потребує проходження стажування особа, яка перед призначенням на посаду адміністратора центру надання адміністративних послуг чи на посаду у виконавчий орган місцевого самоврядування працювала державним кадастровим реєстратором протягом останнім двох років.
 
176. Порядок проведення стажування встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок проведення стажування встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
177. Право на отримання відомостей Державного земельного кадастру у визначених частиною першою статті 38 цього Закону випадках мають нотаріуси при вчиненні нотаріальних дій пов’язаних з об’єктами нерухомості, та/або під час здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, та особи, що відповідно до закону здійснюють державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень під час проведення такої реєстрації»;
 
   Право на отримання відомостей Державного земельного кадастру у визначених частиною першою статті 38 цього Закону випадках мають нотаріуси при вчиненні нотаріальних дій, пов’язаних з об’єктами нерухомості, та/або під час здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, та особи, які відповідно до закону здійснюють державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень під час проведення такої реєстрації»;
 
178. 3) у статті 30:
у абзаці п’ятому частини першої слова «прав доступ до перегляду кадастрових карт (планів)» замінити словами «доступ до перегляду відомостей Державного земельного кадастру в обсязі, визначеному цим Законом»;
частину другу доповнити абзацом п’ятнадцятим такого змісту:
«Орган державної реєстрації прав надає органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, доступ до перегляду відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в обсязі, визначеному цим Законом, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;
 
-102- Алексєєв І.С.
Підпункт 3 розділу І викласти у такій редакції:
«4) статтю 30 викласти у такій редакції:
«Стаття 30. Інформаційна взаємодія органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, та суб’єктів державної реєстрації прав
1. Для посадових осіб органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, інформація з Державного реєстру прав у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, надається в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
2. Державний реєстратор речових прав на нерухоме майно під час проведення державної реєстрації речових прав на земельні ділянки має безпосередній доступ та користується відомостями Державного земельного кадастру у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано   3) статтю 30 викласти в такій редакції:
«Стаття 30. Інформаційна взаємодія органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, та суб’єктів державної реєстрації прав
1. Для державних кадастрових реєстраторів інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених цим Законом, надається в електронній формі шляхом безпосереднього доступу до цього реєстру відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
2. Державний реєстратор речових прав на нерухоме майно під час проведення державної реєстрації речових прав на земельні ділянки має безпосередній доступ та користується відомостями Державного земельного кадастру в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;
 
    -103- Помазанов А.В.
Абзац другий частини другої статті 30 Закону України «Про Державний земельний кадастр» виключити.
 
Відхилено    
179. 4) у частині четвертій статті 36 слова «зазначених у пунктах «а»-»е» замінити словами «зазначених у пунктах «а»-»є» «, а слова «зазначених у пунктах «є»-»і» - словами «зазначених у пунктах «ж»-»і»;
 
-104- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Підпункт 4 пункту 8 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«4) у статті 36:
пункт «ї» частини першої доповнити такими словами «крім відомостей щодо реєстраційного номера облікової карти платника податків, серії та номера паспорта громадянина України, місця проживання, дати народження фізичних осіб, які є інформацією з обмеженим доступом та не підлягають відображенню у відкритому доступі;».
частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей Державного земельного кадастру, оприлюднених на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, зазначених у пунктах «а» - «є», «ї» частини першої цієї статті, здійснюються безоплатно, а відомостей, зазначених у пунктах «ж» - «і» частини першої цієї статті, - за плату, розміри якої встановлюються цим Законом».
 
Враховано   4) у статті 36:
пункт «ї» частини першої доповнити словами «крім відомостей про реєстраційний номер облікової карти платника податків, серію та номер паспорта громадянина України, місце проживання, дату народження фізичної особи, які є інформацією з обмеженим доступом та не підлягають відображенню у відкритому доступі»;
частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей Державного земельного кадастру, оприлюднених на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, зазначених у пунктах "а" - "є", "ї" частини першої цієї статті, здійснюються безоплатно, а відомостей, зазначених у пунктах "ж" - "і" частини першої цієї статті, - за плату, розміри якої встановлюються цим Законом»;
5) абзац другий частини першої статті 37 виключити;
 
180. 5) у статті 38:
 
   6) у статті 38:
 
181. частину першу викласти у такій редакції:
 
-105- Колєсніков Д.В.
Частину 1 статті 38 Закону України «Про Державний земельний кадастр» після слова «нотаріусам» доповнити словом «адвокатам».
 
Відхилено   частину першу викласти в такій редакції:
 
182. «1. Відомості Державного земельного кадастру надаються державними кадастровими реєстраторами у формі:
 
-106- Алексєєв І.С.
У підпункті 5 розділу І абзац третій після слів «державними кадастровими реєстраторами» доповнити словами «, адміністраторами центрів надання адміністративних послуг та уповноваженими посадовими особами органів місцевого самоврядування».
 
Відхилено   «1. Відомості Державного земельного кадастру надаються державними кадастровими реєстраторами у формі:
 
183. витягів з Державного земельного кадастру про об'єкт Державного земельного кадастру;
 
   витягів з Державного земельного кадастру про об'єкт Державного земельного кадастру;
 
184. довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території) за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру;
 
   довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території), за формою, встановленою Порядком ведення Державного земельного кадастру;
 
185. викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану);
 
   викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану);
 
186. копії документів, які створюються під час ведення Державного земельного кадастру.
 
   копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру.
 
187. Відомості Державного земельного кадастру, внесені або перенесені до нього з Державного реєстру земель після 1 січня 2013 року, надаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, у формах, зазначених у абзацах другому - п’ятому частини першої цієї статті, також адміністраторами центрів надання адміністративних послуг та уповноваженими посадовими особами органів місцевого самоврядування, а витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку - також нотаріусами при здійсненні нотаріальних дій та/або під час здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно щодо відповідної земельної ділянки за зверненнями осіб, визначених у абзацах другому - п’ятому частини п’ятої цієї статті.
 
-107- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
В абзаці восьмому підпункту 5 пункту 8 розділу І законопроекту слова «посадовими особами органів» замінити словами «посадовими особами виконавчих органів», а слова «а витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку - також нотаріусами при здійсненні нотаріальних дій та/або під час здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно щодо відповідної земельної ділянки за зверненнями осіб, визначених у абзацах другому - п’ятому частини п’ятої цієї статті» виключити.
 
Враховано   Відомості Державного земельного кадастру, внесені або перенесені до нього з Державного реєстру земель після 1 січня 2013 року, надаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, у формах, зазначених у абзацах другому - п’ятому частини першої цієї статті, також адміністраторами центрів надання адміністративних послуг та уповноваженими посадовими особами виконавчих органів місцевого самоврядування.
 
    -108- Кулініч О.І.
У абзаці восьмому підпункту 5) пункту 8 слова: «внесені або перенесені до нього з Державного реєстру земель після 1 січня 2013 року» виключити.
 
Відхилено    
    -109- Алексєєв І.С.
У підпункті 5 розділу І абзац восьмий виключити.
 
Відхилено    
188. Користування відомостями Державного земельного кадастру може також здійснюватися у формі надання доступу до нього в режимі читання.
 
   Користування відомостями Державного земельного кадастру також може здійснюватися у формі надання доступу до нього в режимі читання.
 
189. Доступ до Державного земельного кадастру в режимі читання надається органам державної влади, органам місцевого самоврядування, органам і підрозділам Служби безпеки України, які здійснюють контррозвідувальну діяльність та боротьбу з тероризмом, нотаріусам, банкам, та особам, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників та Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-110- Кулініч О.І.
Абзац десятий підпункту 5) пункту 8 після слів: «Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників», доповнити словами: «Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок».
 
Враховано   Доступ до Державного земельного кадастру в режимі читання надається органам державної влади, органам місцевого самоврядування, органам і підрозділам Служби безпеки України, що здійснюють контррозвідувальну діяльність та боротьбу з тероризмом, банкам та особам, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників, Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок та Державного реєстру сертифікованих інженерів-геодезистів, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
    -111- Алексєєв І.С.
У підпункті 5 розділу І у абзаці десятому слово «нотаріусам» виключити.
 
Враховано    
190. Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки надаються у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
 
   Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки надаються у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.
 
191. Витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку може бути виданий будь-яким Державним кадастровим реєстратором, адміністратором центру надання адміністративних послуг, уповноваженою посадовою особою органу місцевого самоврядування»;
 
-112- Алексєєв І.С.
Запропоновану у новій редакції частину першу статті 38 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Нотаріус під час вчинення нотаріальних дій, проведення державної реєстрації речових прав на земельні ділянки має безпосередній доступ та користується відомостями Державного земельного кадастру у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано частково   Витяг із Державного земельного кадастру про земельну ділянку може бути виданий будь-яким Державним кадастровим реєстратором, адміністратором центру надання адміністративних послуг, уповноваженою посадовою особою виконавчого органу місцевого самоврядування».
Порядок доступу нотаріусів до Державного земельного кадастру встановлюється Кабінетом Міністрів України»;
 
192. частину третю доповнити абзацами такого змісту:
 
   частину третю доповнити абзацами сьомим - двадцять першим такого змісту:
 
193. «За надання відомостей справляється адміністративний збір:
 
   «За надання відомостей справляється адміністративний збір:
 
194. а) за витяг з Державного земельного кадастру про:
 
   а) за витяг з Державного земельного кадастру про:
 
195. земельну ділянку - 0, 05 мінімальної заробітної плати;
 
   земельну ділянку – 0,05 розміру мінімальної заробітної плати;
 
196. обмеження у використанні земель 0, 055 мінімальної заробітної плати;
 
   обмеження у використанні земель – 0,055 розміру мінімальної заробітної плати;
 
197. землі в межах адміністративно - територіальних одиниць - 0, 06 мінімальної заробітної плати;
 
   землі в межах адміністративно-територіальних одиниць – 0,06 розміру мінімальної заробітної плати;
 
198. б) за довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території) - 0, 06 мінімальної заробітної плати;
 
   б) за довідку, що містить узагальнену інформацію про землі (території), – 0,06 розміру мінімальної заробітної плати;
 
199. в) за викопіювання з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру - 0, 03 мінімальної заробітної плати;
 
-113- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
В абзаці двадцятому підпункту 5 пункту 8 розділу І законопроекту слова «з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру» замінити словами «з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)»;
В абзаці двадцять першому підпункту 5 пункту 8 розділу І законопроекту слова «за копію з документу Державного земельного кадастру» замінити словами «за копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру»;
 
Враховано   в) за викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) – 0,03 розміру мінімальної заробітної плати;
 
200. г) за копію з документу Державного земельного кадастру - 0, 03 мінімальної заробітної плати;
 
   г) за копію документа, що створюється під час ведення Державного земельного кадастру – 0,03 розміру мінімальної заробітної плати;
 
201. ґ) за пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру про:
 
   ґ) за пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з Державного земельного кадастру про:
 
202. нормативно-грошову оцінку земель та земельних ділянок - 0, 08 мінімальної заробітної плати;
 
-114- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Абзац двадцять третій підпункту 5 пункту 8 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
203. земельні угіддя (за 1 дм-2 плану масштабу 1: 2000 - 1: 5000 території населених пунктів та масштабу 1: 5000 - 1: 10000 за межами населених пунктів) - 0, 065 мінімальної заробітної плати;
 
   земельні угіддя (за 1 дециметр квадратний плану масштабу 1:2000 - 1:5000 території населених пунктів та масштабу 1:5000 - 1:10000 за межами населених пунктів) - 0,065 розміру мінімальної заробітної плати;
 
204. частини земельної ділянки, на яку поширюється дія земельного сервітуту, договору суборенди земельної ділянки - 0, 07 мінімальної заробітної плати;
 
   частини земельної ділянки, на яку поширюється дія земельного сервітуту, договору суборенди земельної ділянки, – 0,07 розміру мінімальної заробітної плати;
 
205. координати поворотних точок меж об’єктів кадастру (за один аркуш формату А4 (до 30 точок меж об’єктів) - 0, 065 мінімальної заробітної плати;
 
   координати поворотних точок меж об’єктів кадастру (за один аркуш формату А4 (до 30 точок меж об’єктів) – 0,065 розміру мінімальної заробітної плати;
 
206. бонітування грунтів (за 1 дм-2 плану масштабу 1: 5000 - 1: 10000 за межами населених пунктів - 0, 1 мінімальної заробітної плати;
 
   бонітування грунтів (за 1 дециметр квадратний плану масштабу 1:5000 - 1:10000 за межами населених пунктів – 0,1 розміру мінімальної заробітної плати;
 
207. д) за виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, яка була допущена не з вини органу, що здійснює його ведення - 0, 13 мінімальної заробітної плати.
 
   д) за виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення, – 0,13 розміру мінімальної заробітної плати.
 
208. Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга»;
 
   Адміністративний збір справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому надається відповідна адміністративна послуга»;
 
209. частину п’яту після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-115- Алексєєв І.С.
Запропоновані зміни до частини п’ятої статті 38 виключити.
 
Враховано      
210. «нотаріуси, державні реєстратори речових прав на нерухоме майно у випадках, встановлених цих Законом»;
 
      
211. У зв’язку з цим абзаци шостий та сьомий вважати відповідно абзацами сьомим та восьмим;
 
      
212. у частині сьомій:
 
   у частині сьомій:
 
213. абзац перший доповнити словами «або іншій особі, яка відповідно до частини першої цієї статті надає відомості Державного земельного кадастру»;
 
   абзац перший доповнити словами «або іншій особі, яка відповідно до частини першої цієї статті надає відомості Державного земельного кадастру»;
 
214. абзац сьомий викласти у такій редакції:
 
   абзац сьомий викласти в такій редакції:
 
215. «Державний кадастровий реєстратор або інша особа, яка відповідно до частини першої цієї статті надає відомості Державного земельного кадастру, протягом десяти робочих днів з дати реєстрації заяви (а при поданні заяви про надання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку - в день надходження заяви), надає заявнику документ, передбачений частиною першою цієї статті, або надає мотивовану відмову у наданні такого документа»;
 
   «Державний кадастровий реєстратор або інша особа, яка відповідно до частини першої цієї статті надає відомості Державного земельного кадастру, протягом десяти робочих днів з дати реєстрації заяви (у разі подання заяви про надання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку - у день надходження заяви) надає заявнику документ, передбачений частиною першою цієї статті, або надає мотивовану відмову у наданні такого документа»;
 
216. після абзацу сьомого доповнити п’ятьма новими абзацами такого змісту:
 
   після абзацу сьомого доповнити п’ятьма новими абзацами такого змісту:
 
217. «Для отримання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку особа, зазначена у абзацах другому-шостому частини п’ятої цієї статті, може подати електронну заяву, форма якої розміщена на єдиному веб-порталі адміністративних послуг (інтегрованому до нього офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин) та заповнюється шляхом внесення відповідних даних у режимі он-лайн (оn-lіnе).
 
-116- Кулініч О.І.
У абзаці тридцять восьмому підпункту 5) пункту 8 слова «витягу з» замінити словами «відомостей».
 
Враховано   «Для отримання відомостей з Державного земельного кадастру про земельну ділянку особи та органи, зазначені в абзацах другому і третьому частини п’ятої цієї статті, можуть подати заяву в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин.
 
    -117- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Абзац тридцять восьмому підпункту 5 пункту 8 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Для отримання відомостей з Державного земельного кадастру про земельну ділянку особа, зазначена у абзацах другому та третьому частини п’ятої цієї статті, може подати заяву в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин».
 
Враховано    
218. При поданні електронної заяви оплата послуг за надання витягу з Державного земельного кадастру здійснюється із застосуванням електронних платіжних засобів відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».
 
-118- Кулініч О.І.
У абзаці тридцять дев'ятому підпункту 5) пункту 8 слова «витягу з» замінити словами «відомостей».
 
Враховано   У разі подання заяви в електронній формі оплата послуг за надання відомостей з Державного земельного кадастру здійснюється із застосуванням електронних платіжних засобів відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».
 
219. Видача витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку або мотивованої відмови у наданні такого витягу, за бажанням заявника, здійснюється Державним кадастровим реєстратором, адміністратором Центру надання адміністративних послуг, уповноваженою посадовою особою органу місцевого самоврядування або направленням зазначеними особами поштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.
 
-119- Кулініч О.І.
У абзаці сороковому підпункту 5) пункту 8 слова «витягу з» замінити словами «відомостей».
 
Враховано   Видача відомостей з Державного земельного кадастру про земельну ділянку або мотивованої відмови у наданні таких відомостей за бажанням заявника здійснюється Державним кадастровим реєстратором, адміністратором центру надання адміністративних послуг, уповноваженою посадовою особою виконавчого органу місцевого самоврядування або направленням зазначеними особами поштою цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.
 
    -120- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
В абзаці сороковому підпункту 5) пункту 8 слова «посадовою особою органу» замінити словами «посадовою особою виконавчого органу»;
В абзаці сорок третьому підпункту 5) пункту 8 слова «такого витягу» замінити словами «таких відомостей».
 
Враховано    
220. У разі подання електронної заяви за власним електронним цифровим підписом (печаткою) заявника, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку або мотивована відмова у наданні такого витягу, за бажанням заявника, видаються також у формі електронного документа засобами телекомунікаційного зв’язку.
 
-121- Кулініч О.І.
У абзаці сорок першому підпункту 5) пункту 8 слова «витяг з» замінити словами «відомості», а слова: «такого витягу» замінити словами: «таких відомостей».
 
Враховано   У разі подання заяви в електронній формі за власним електронним цифровим підписом (печаткою) заявника відомості з Державного земельного кадастру про земельну ділянку або мотивована відмова у наданні таких відомостей за бажанням заявника видаються також у формі електронного документа засобами телекомунікаційного зв’язку.
 
221. Незалежно від місця, форми та способу надання відомостей Державного земельного кадастру додаткові кошти, крім встановленої згідно закону плати за надання відповідних адміністративних послуг, не стягуються».
 
   Незалежно від місця, форми та способу надання відомостей Державного земельного кадастру додаткові кошти, крім встановленої згідно із законом плати за надання відповідних адміністративних послуг, не стягуються».
 
222. У зв’язку з цим абзаци восьмий - дванадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим - сімнадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци восьмий - дванадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим - сімнадцятим;
 
223. частину дев’яту після слів «кадастровим реєстратором» доповнити словами «адміністратором Центру надання адміністративних послуг, уповноваженою посадовою особою органу місцевого самоврядування, нотаріусом»;
 
   частину дев’яту після слів «кадастровим реєстратором» доповнити словами «адміністратором центру надання адміністративних послуг, уповноваженою посадовою особою виконавчого органу місцевого самоврядування, нотаріусом»;
 
224. 6) статтю 40 доповнити частиною другою такого змісту:
 
-122- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Підпункт 6 пункту 8 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
225. «2. Фінансове забезпечення створення та функціонування облаштування місць здійснення прийому юридичних та фізичних осіб для надання відомостей Державного земельного кадастру в центрах надання адміністративних послуг здійснюється органом, що прийняв рішення про утворення такого центру за рахунок коштів відповідно Державного бюджету України або місцевого бюджету, а щодо робочих місць уповноважених посадових осіб органу місцевого самоврядування - за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів, з урахуванням вимог, визначених статтею 67 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 
-123- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Доповнити пункт 8 розділу І законопроекту новим підпунктом такого змісту:
«7) абзац другий частини першої статті 37 та частину четверту статті 41 виключити;
 
Враховано   7) частину четверту статті 41 виключити.
 
226. 8. У Законі України «Про адміністративні послуги» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст.409; 2014 р., № 14, ст. 255):
 
   8. У Законі України «Про адміністративні послуги» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 32, ст. 409; 2014 р., № 14, ст. 255):
 
227. 1) у статті 3:
 
   1) у статті 3:
 
228. у частині третій слова «Вимоги цього Закону поширюються на надання суб'єктом надання адміністративних послуг витягів та виписок з реєстрів, свідоцтв» замінити словами «До адміністративних послуг також прирівнюється надання органом виконавчої влади, іншим державним органом, органом влади Автономної Республіки Крим, органом місцевого самоврядування, їх посадовими особами витягів та виписок з реєстрів»;
 
-124- Помазанов А.В.
У частині третій статті 3 Закону України «Про адміністративні послуги» слова «До адміністративних послуг також прирівнюється надання органом виконавчої влади, іншим державним органом, органом влади Автономної Республіки Крим, органом місцевого самоврядування, їх посадовими особами» замінити словами «Вимоги цього Закону поширюються на надання суб'єктом надання адміністративних послуг».
 
Відхилено   у частині третій слова «Вимоги цього Закону поширюються на надання суб'єктом надання адміністративних послуг витягів та виписок з реєстрів, свідоцтв» замінити словами «До адміністративних послуг також прирівнюється надання органом виконавчої влади, іншим державним органом, органом влади Автономної Республіки Крим, органом місцевого самоврядування, їх посадовими особами витягів та виписок із реєстрів»;
 
229. частину четверту після слова «якщо» доповнити словом «чинним»;
 
-125- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
У частині четвертій статті 3 Закону України «Про адміністративні послуги» слова «Якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України» замінити словами «Якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку».
 
Враховано   у частині четвертій слова «якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України» замінити словами «якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку»;
 
230. 2) у статті 5:
 
   2) у статті 5:
 
231. пункт 1 частини першої викласти в такій редакції:
 
   пункт 1 частини першої викласти в такій редакції:
 
232. «1) найменування адміністративної послуги та підстави для її одержання»;
 
   «1) найменування адміністративної послуги та підстави для її одержання»;
 
233. частину другу викласти у такій редакції:
«Адміністративні послуги визначаються виключно законом»;
 
-126- Лук'янчук Р.В.
Останній абзац частини 1 статті 5 Закону України «Про адміністративні послуги» залишити у чинній редакції частини 2 статті 5, а саме:
«2. Перелік адміністративних послуг визначається законом».
 
Відхилено   частину другу викласти в такій редакції:
«2. Адміністративні послуги визначаються виключно законом»;
 
234. 3) у статті 6:
 
   3) у статті 6:
 
235. у частині першій слова «цілодобової Урядової» виключити;
 
   у частині першій слова «цілодобової Урядової» виключити;
 
236. у пункті 3 частини другої слова «у тому числі в суботу - не менше шести годин» виключити;
 
   у пункті 3 частини другої слова «у тому числі в суботу – не менше шести годин» виключити;
 
237. 4) у статті 8:
після частини першої доповнити трьома новими частинами такого змісту:
 
   4) статтю 8 після частини першої доповнити двома новими частинами такого змісту:
 
238. «2. Інформаційна картка адміністративної послуги, яка надається територіальним органом центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, їх посадовими особами, які уповноважені відповідно до закону надавати адміністративну послугу, затверджується на підставі типової інформаційної картки, затвердженої відповідним центральним органом виконавчої влади, іншим державним органом.
 
   «2. Інформаційна картка адміністративної послуги, що надається територіальним органом центрального органу виконавчої влади, іншого державного органу, їх посадовими особами, які уповноважені відповідно до закону надавати адміністративну послугу, затверджується на підставі типової інформаційної картки, затвердженої відповідним центральним органом виконавчої влади, іншим державним органом.
 
239. 3. У разі делегування центральним органом виконавчої влади, іншим державним органом, відповідно до закону повноважень з надання адміністративних послуг органам місцевого самоврядування, інформаційна картка адміністративної послуги, яка надається органом, якому делеговані такі повноваження, затверджується на підставі типової інформаційної картки, затвердженої органом, який відповідає за формування державної політики щодо делегованого повноваження».
 
   3. У разі делегування центральним органом виконавчої влади, іншим державним органом відповідно до закону повноважень з надання адміністративних послуг органам місцевого самоврядування інформаційна картка адміністративної послуги, що надається органом, якому делеговані такі повноваження, затверджується на підставі типової інформаційної картки, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики щодо делегованого повноваження».
 
240. У зв’язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами четвертою - шостою;
 
   У зв’язку з цим частини другу - четверту вважати відповідно частинами четвертою - шостою;
 
241. у пункті 3 частини четвертої слова «плати (адміністративного збору)» замінити словами «адміністративного збору»;
 
-127- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Абзац шостий підпункту 4 пункту 8 розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
242. 5) у статті 9:
 
-128- Лук'янчук Р.В.
Частину першої статті 9 Закону України «Про адміністративні послуги» залишити у чинній редакції.
 
Відхилено   5) у статті 9:
 
243. частину першу викласти в такій редакції:
«1. Адміністративні послуги надаються суб'єктами надання адміністративних послуг безпосередньо або через центри надання адміністративних послуг в паперовій або електронній формі. Адміністративні послуги в електронній формі надаються через Єдиний державний портал адміністративних послуг та/або інтегровані з ним інші інформаційні системи в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;
 
-129- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Абзац третій підпункту 5 пункту 8 розділу І викласти у такій редакції:
«1. Адміністративні послуги надаються суб'єктами надання адміністративних послуг безпосередньо або через центри надання адміністративних послуг.
Адміністративні послуги в електронній формі надаються через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування. Порядок та вимоги інтеграції інформаційних систем державних органів та органів місцевого самоврядування з Єдиним державним порталом адміністративних послуг затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері надання адміністративних послуг спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері розвитку електронного урядування.»
 
Враховано   частину першу викласти в такій редакції:
«1. Адміністративні послуги надаються суб'єктами надання адміністративних послуг безпосередньо або через центри надання адміністративних послуг.
Адміністративні послуги в електронній формі надаються через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування. Порядок та вимоги інтеграції інформаційних систем державних органів та органів місцевого самоврядування з Єдиним державним порталом адміністративних послуг затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері надання адміністративних послуг, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері розвитку електронного урядування»;
у частині другій слова «чи місця перебування» виключити;
 
    -130- Федорук М.Т.
У абзаці третьому підпункту 5 пункту 8 розділу І (зміни у Закон України «Про адміністративні послуги») слово «надаються» замінити на слова «також надаються суб'єктами надання адміністративних послуг».
 
Відхилено    
    -131- Помазанов А.В.
У частині другій статті 9 Закону України «Про адміністративні послуги» слова «чи місця перебування» вилучити.
 
Враховано    
244. у частині четвертій:
в абзаці першому слова «чи усній формі» замінити словами «усній чи електронній формі»;
 
   у частині четвертій:
в абзаці першому слова «чи усній формі» замінити словами «усній чи електронній формі»;
 
245. в абзаці другому слова «або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку» замінити словами «а у випадку надання адміністративних послуг в електронній формі - через Єдиний державний портал адміністративних послуг та/або інтегровані з ним інші інформаційні системи»;
 
-132- Дехтярчук О.В.
Кудлаєнко С.В.
Абзац шостий підпункту 5 пункту 8 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«абзац другий викласти у такій редакції:
«Письмова заява може бути подана суб'єкту надання адміністративної послуги особисто суб’єктом звернення або уповноваженою ним особою, надіслана поштою, а у випадку надання адміністративних послуг в електронній формі - через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування».
 
Враховано частково   абзац другий викласти в такій редакції:
«Письмова заява може бути подана суб'єкту надання адміністративної послуги особисто суб’єктом звернення або його представником (законним представником), надіслана поштою, а в разі надання адміністративних послуг в електронній формі - через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування»;
 
    -133- Федорук М.Т.
У абзаці шостому підпункту 5 пункту 8 розділу І (зміни у Закон України «Про адміністративні послуги») після слова «через» додати слова «інформаційну систему суб'єкта надання адміністративних послуг, «
 
Відхилено    
    -134- Лук'янчук Р.В.
В абзаці другому частини четвертої статі 9 Закону України «Про адміністративні послуги» слова «та/або інтегровані з ним інші інформаційні системи» виключити.
 
Відхилено    
246. частину восьму викласти в такій редакції:
«8. Суб'єкт надання адміністративної послуги отримує відповідні документи або інформацію без участі суб'єкта звернення на підставі поданих відомостей у заяві, у тому числі шляхом доступу через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів до інформаційних систем або баз даних інших суб'єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління»;
 
-135- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
В абзаці сьомому та восьмому підпункту 5 пункту 8 розділу І законопроекту слова «через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів» виключити, а після слів «управління» доповнити словами «або через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів».
 
Враховано   частину восьму викласти в такій редакції:
«8. Суб'єкт надання адміністративної послуги отримує відповідні документи або інформацію без участі суб'єкта звернення на підставі поданих відомостей у заяві, у тому числі шляхом доступу до інформаційних систем або баз даних інших суб'єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, або через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів»;
 
247. частину дев’яту доповнити пунктами 4 і 5 такого змісту:
 
   частину дев’яту доповнити пунктами 4 і 5 такого змісту:
 
248. «4) забезпечити безоплатний віддалений доступ через систему електронної взаємодії до власних інформаційних систем та електронних баз даних (реєстрів), що містять інформацію необхідну для надання адміністративних послуг, адміністраторам центрів надання адміністративних послуг та суб'єктам надання таких адміністративних послуг;
 
-136- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
У абзаці десятому підпункту 5 пункту 8 розділу І законопроекту слова «через систему електронної взаємодії» виключити, а після слів «таких адміністративних послуг» доповнити словами «у тому числі через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів».
 
Враховано   «4) забезпечити безоплатний віддалений доступ до власних інформаційних систем та електронних баз даних (реєстрів), що містять інформацію, необхідну для надання адміністративних послуг, адміністраторам центрів надання адміністративних послуг та суб'єктам надання таких адміністративних послуг, у тому числі через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів;
 
249. 5) вживати заходів щодо запровадження надання адміністративних послуг в електронній формі»;
 
   5) вживати заходів щодо запровадження надання адміністративних послуг в електронній формі»;
 
250. 6) у статті 11:
 
-137- Іщейкін К.Є.
Пинзеник В.М.
Мельник С.І.
Дубневич Б.В.
Підпункт 6 пункту 8 розділу Івиключити.
 
Враховано частково   6) у статті 11:
 
251. назву викласти в такій редакції:
 
      
252. «Стаття 11. Адміністративний збір»;
 
      
253. у частині першій слова «справляється плата (адміністративний збір)» замінити словами «справляється плата - адміністративний збір»;
 
      
254. частину третю викласти у такій редакції:
«3. Розмір адміністративного збору і порядок його справляння визначаються законом з урахуванням собівартості надання адміністративної послуги»;
 
      
255. у частині четвертій слова «Плата за надання адміністративної послуги (адміністративний збір)» замінити словами «Адміністративний збір відповідно до закону»;
 
      
256. у частині п’ятій слова «Плата за надання адміністративної послуги (адміністративний збір)» замінити словами «Адміністративний збір»;
 
      
257. у частині сьомій слова «не передбачені законом про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання» виключити;
 
   у частині сьомій слова «не передбачені законом про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання» виключити;
 
258. частину восьму після слів «адміністративних послуг» доповнити словами «і є складовою адміністративних послуг».
 
   частину восьму після слів «адміністративних послуг» доповнити словами «і є їх складовою»;
 
259. 7) у статті 12:
 
-138- Федорук М.Т.
Підпункт 7 пункту 8 розділу І (зміни у Закон України «Про адміністративні послуги») доповнити абзацом другим такого змісту:
«частину першу викласти у такій редакції:
«1. Центр надання адміністративних послуг - це постійно діючий робочий орган або структурний підрозділ місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування, що вказаний у частині другій цієї статті, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.».
 
Враховано   7) у статті 12:
частини першу-третю викласти в такій редакції:
«1. Центр надання адміністративних послуг - це постійно діючий робочий орган або структурний підрозділ місцевої державної адміністрації або органу місцевого самоврядування, що зазначений у частині другій цієї статті, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.
 
260. частини другу, третю, сьому, дев’яту та одинадцяту викласти у такій редакції:
 
      
261. «2. Центри надання адміністративних послуг утворюються при:
1) Київській міській державній адміністрації;
2) Севастопольській міській державній адміністрації;
3) районній державній адміністрації;
4) районній у місті Києві державній адміністрації;
5) районній у місті Севастополі державній адміністрації;
 
-139- Помазанов А.В.
Пункт 4 частини другої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги» викласти у такій редакції: «районній у місті державній адміністрації», пункт 5 вилучити, пункт 6 вважати пунктом 5.
 
Відхилено   2. Центри надання адміністративних послуг утворюються при:
1) Київській міській державній адміністрації;
2) Севастопольській міській державній адміністрації;
3) районній державній адміністрації;
4) районній у місті Києві державній адміністрації;
5) районній у місті Севастополі державній адміністрації;
 
262. 6) міській раді (її виконавчому органі) міста обласного чи республіканського (Автономної Республіки Крим) значення.
 
-140- Федорук М.Т.
Абзац 9 підпункт 7 пункту 8 розділу І (зміни у Закон України «Про адміністративні послуги») викласти в такій редакції:
«6) виконавчому органі міської міста обласного, республіканського Автономної Республіки Крим значення раді.».
 
Враховано   6) виконавчому органі міської ради міста обласного, республіканського Автономної Республіки Крим значення.
Центри надання адміністративних послуг можуть утворюватися при виконавчому органі міської міста районного значення, селищної, сільської ради у разі прийняття відповідною радою такого рішення.
 
    -141- Федорук М.Т.
Підпункт 7 пункту 8 розділу І законопроекту (зміни у Закон України «Про адміністративні послуги») доповнити абзацом десятим такого змісту:
«Центри надання адміністративних послуг можуть утворюватися при виконавчому органі міської міста районного значення, селищної, сільської ради у разі прийняття відповідною радою такого рішення.»
 
Враховано    
263. 3. У містах чи селищах, які є адміністративними центрами Автономної Республіки Крим, областей чи районів, а також у містах Києві та Севастополі центри надання адміністративних послуг можуть забезпечувати надання адміністративних послуг обласних, районних та міських державних адміністрацій на основі узгоджених рішень.
У разі утворення центрів надання адміністративних послуг районними державними адміністраціями такі центри можуть забезпечувати надання адміністративних послуг обласних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування на основі узгоджених рішень»;
 
   3. У містах і селищах, які є адміністративними центрами Автономної Республіки Крим, областей чи районів, а також у містах Києві та Севастополі центри надання адміністративних послуг можуть забезпечувати надання адміністративних послуг обласних, районних і відповідних міських державних адміністрацій на основі їх узгоджених рішень.
У разі утворення центрів надання адміністративних послуг районними державними адміністраціями такі центри можуть забезпечувати надання адміністративних послуг обласних державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування на основі їх узгоджених рішень»;
частину четверту доповнити словами «та віддалені місця для роботи адміністраторів такого центру»;
 
264. «7. Кабінет Міністрів України затверджує перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг, що включає адміністративні послуги органів виконавчої влади та адміністративні послуги, надання яких делеговано законом органам місцевого самоврядування»;
 
-142- Федорук М.Т.
Абзац дванадцятий підпункту 7 пункту 8 розділу І (зміни у Закон України «Про адміністративні послуги») виключити.
 
Враховано      
    -143- Лук'янчук Р.В.
Чинну редакцію частини сьомої статі 12 Закону України «Про адміністративні послуги» залишити без змін.
 
Враховано    
    -144- Помазанов А.В.
У частині сьомій статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги» після слів «адміністративні послуги, надання яких» слова «делеговано законом органам місцевого самоврядування» замінити словами «органами місцевого самоврядування передбачено законом».
 
Відхилено    
265. «9. За рішенням органу, який утворив центр надання адміністративних послуг, у такому центрі також може здійснюватися:
 
   частину дев’яту викласти в такій редакції:
«9. За рішенням органу, що утворив центр надання адміністративних послуг, у такому центрі також може здійснюватися:
 
266. 1) прийняття звітів, декларацій, скарг;
 
   1) прийняття звітів, декларацій, скарг;
 
267. 2) надання консультацій;
 
   2) надання консультацій;
 
268. 3) прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг;
 
   3) прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг;
 
269. 4) укладення договорів і угод представниками суб'єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо- електропостачання тощо)»;
 
   4) укладення договорів і угод представниками суб'єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо- електропостачання тощо)»;
частину десяту доповнити абзацом другим такого змісту:
«Рішення про утворення центру, про затвердження положення про центр надання адміністративних послуг, а також переліку адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг, які прийняті на підставі примірного положення про центр надання адміністративних послуг та з урахуванням положень частини сьомої цієї статті, не є регуляторними актами у сфері господарської діяльності та не підлягають державній реєстрації»;
 
270. «11. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг, і становить:
 
   частину одинадцяту викласти в такій редакції:
«11. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг, і становить:
 
271. 1) у центрах надання адміністративних послуг, утворених при міських радах міст, що є адміністративними центрами областей, Автономної Республіки Крим, а також при Київській, Севастопольській міських та районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях - не менше шести днів на тиждень та семи годин на день;
 
   1) у центрах надання адміністративних послуг, утворених при виконавчих органах міських рад міст, що є адміністративними центрами областей, Автономної Республіки Крим, а також при Київській, Севастопольській міських та районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях, - не менше шести днів на тиждень та семи годин на день;
 
272. 2) в інших центрах надання адміністративних послуг - не менше п’яти днів на тиждень та семи годин на день;
 
   2) в інших центрах надання адміністративних послуг - не менше п’яти днів на тиждень та семи годин на день;
 
273. 3) у територіальних підрозділах центру надання адміністративних послуг та у віддалених робочих місцях адміністраторів центру час прийому суб’єктів звернень визначається органом, що утворив центр надання адміністративних послуг.
 
   3) у територіальних підрозділах центру надання адміністративних послуг та у віддалених робочих місцях адміністраторів центру час прийому суб’єктів звернень визначається органом, що утворив центр надання адміністративних послуг.
 
274. При цьому прийом суб'єктів звернень у центрі надання адміністративних послуг здійснюється без перерви на обід та не менше одного дня на тиждень до двадцятої години.
 
   При цьому прийом суб'єктів звернень у центрі надання адміністративних послуг здійснюється без перерви на обід та не менше одного дня на тиждень до двадцятої години.
 
275. За рішенням органу, який прийняв рішення про утворення центру надання адміністративних послуг, час прийому суб'єктів звернень може бути збільшено»;
 
   За рішенням органу, що прийняв рішення про утворення центру надання адміністративних послуг, час прийому суб'єктів звернень може бути збільшено»;
 
276. частину четверту доповнити словами «та віддалені місця для роботи адміністраторів такого центру»;
 
      
277. частину десяту доповнити абзацом другим такого змісту: «Рішення про утворення центру, про затвердження положення про центр надання адміністративних послуг, а також переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг, які прийняті на підставі примірного положення про центр надання адміністративних послуг та з урахуванням положень частини сьомої цієї статті не є регуляторними актами у сфері господарської діяльності та не підлягають державній реєстрації»;
 
      
278. 8) у пункті 4 частини першої статті 16 слова «плати (адміністративний збір)» замінити словами «адміністративного збору»;
 
-145- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Підпункт 8 пункту 8 розділу І законопроекту викласти в такій редакції: «8) частину четверту статті 13 доповнити пунктом такого змісту:
«8) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання стягнень»;
 
Враховано   8) частину четверту статті 13 доповнити пунктом такого змісту:
«8) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання стягнень»;
 
279. 9) у статті 15:
 
   9) у статті 15:
 
280. частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
«Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій, інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, та надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакету документів»;
 
-146- Помазанов А.В.
Статтю 15 Закону України «Про адміністративні послуги» викласти у такій редакції:
«Стаття 15. Надання супутніх послуг
1. У приміщеннях, де розміщуються центри надання адміністративних послуг, інших приміщеннях, де надаються адміністративні послуги, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг
тощо).
2. Супутні послуги надаються суб'єктами господарювання, добір яких здійснюється суб'єктом надання адміністративних послуг чи органом, що утворив центр надання адміністративних послуг, на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб'єкта звернення.
3. Типовий порядок проведення конкурсу для надання супутніх послуг затверджується Кабінетом Міністрів України.
4. Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій, інформації, пов'язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, та надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакету документів.»
 
Відхилено   частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:
«Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів»;
 
281. частину другу та третю виключити;
 
-147- Кужель О.В.
У підпункті 9) пункту 8 щодо внесення змін до статті 15 Закону України «Про адміністративні послуги» абзац четвертий наступного змісту: «частину другу та третю виключити; « - виключити.
 
Відхилено   частини другу і третю виключити;
 
282. 10) статтю 18 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   10) статтю 18 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
 
283. «3. Суб’єкти надання адміністративних послуг та центри надання адміністративних послуг звільняються від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг».
 
   «3. Суб’єкти надання адміністративних послуг та центри надання адміністративних послуг звільняються від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг».
 
284. У зв’язку з цим частини третю - сьому вважати відповідно частинами четвертою - восьмою;
 
   У зв’язку з цим частини третю - сьому вважати відповідно частинами четвертою - восьмою;
 
285. 11) у статті 20:
 
-148- Іщейкін К.Є.
Пинзеник В.М.
Мельник С.І.
Дубневич Б.В.
Підпункт 11 пункту 8 розділу Івиключити.
 
Відхилено   11) у статті 20:
 
286. пункт 2 виключити;
 
   пункт 2 виключити;
 
287. абзаци другий - четвертий підпункту «д» підпункту 2 пункту 6 виключити;
 
   абзаци другий - четвертий підпункту «д» підпункту 2 пункту 6 виключити;
 
288. у пункті 7 слова «з дня набрання чинності законом про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання, але» виключити.
 
   у пункті 7 слова «з дня набрання чинності законом про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання, але» виключити.
 
289. 9. Абзац третій частини шостої статті 7 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 51, ст. 716; 2014 р., № 36, ст. 1190) доповнити словами «а також адміністраторів центрів надання адміністративних послуг».
 
   9. Абзац третій частини шостої статті 7 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 51, ст. 716; 2014 р., № 36, ст. 1190) доповнити словами «а також адміністраторів центрів надання адміністративних послуг».
 
290. 10. У Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,№ 13, ст. 113 із наступними змінами):
 
   10. У Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113 із наступними змінами):
 
291. 1) пункт 7 статті 2 виключити;
 
   1) пункт 7 статті 2 виключити;
 
292. 2) підпункт «м» пункту 6 у статті 3 виключити.
 
   2) підпункт «м» пункту 6 статті 3 виключити.
 
293. ІІ. Прикінцеві положення
 
-149- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
У назві Розділу ІІ законопроекту після слова «прикінцеві» доповнити словами «та перехідні», далі – за текстом.
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
294. 1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 січня 2016 року, крім пунктів 3, 8 і 9 розділу І (щодо внесення змін до законів України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України», «Про адміністративні послуги» та «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»), а також цього пункту та пунктів 2 та 3 розділу ІІ цього Закону, які вводяться в дію одночасно з набранням чинності цим Законом.
 
-150- Федорук М.Т.
Пункт 1 розділу ІІ законопроекту доповнити словами «частини підпункту 7 пункту 8 (зміни у Закон України «Про адміністративні послуги»), що стосується міських, селищних, сільських (їх виконавчих органів) рад об’єднаних територіальних громад, що утворені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, який вводиться в дію з 1 січня 2017 року».
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:
пункту 2, підпункту 1 пункту 4, пункту 7 (крім абзацу другого підпункту 4 цього пункту) розділу Іцього Закону, які набирають чинності з 1 березня 2016 року;
пункту 1, підпункту 2 пункту 4, пунктів 5, 6, 10 розділу І цього Закону, які набирають чинності з 4 квітня 2016 року.
2. Для створення реєстрів територіальних громад за запитами органів реєстрації органи ведення Державного реєстру виборців одноразово передають на електронному носії протягом 10 днів з дня надходження такого запиту відомості Державного реєстру виборців про громадян України – жителів відповідних сіл, селищ, міст, виборчі адреси яких включають дані, зазначені у пунктах 1-9, 11 частини сьомої статті 8 Закону України «Про Державний реєстр виборців».
 
    -151- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Пункт 1 розділу ІІ цього законопроекту викласти в такій редакції: «1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім:
пункту 2, підпункту 1 пункту 4, пункту 7 (крім абзацу другого підпункту 4 цього пункту) розділу Іцього Закону, які набирають чинності з 1 березня 2016 року;
пункту 1, підпункту 2 пункту 4, пунктів 5, 6, 10 Розділу І цього Закону, які набирають чинності з 4 квітня 2016 року».
 
Враховано    
    -152- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Після пункту 1 розділу ІІ цього Закону доповнити новим пунктом такого змісту:
«2. Для створення реєстрів територіальних громад органами реєстрації можуть бути використані персональні дані громадян України, що містяться у базі даних Державного реєстру виборців. За запитами органів реєстрації органи ведення Державного реєстру виборців одноразово передають на електронному носії протягом 10 днів з дня надходження такого запиту відомості Державного реєстру виборців про громадян України – жителів відповідних сіл, селищ, міст, виборчі адреси яких включають дані, зазначені у пунктах 1-9, 11 частини сьомої статті 8 Закону України «Про Державний реєстр виборців».
У зв’язку з цим, підпункти 2 та 3 розділу ІІ законопроекту вважати підпунктами 3 та 4.
 
Враховано редакційно    
295. 2. Встановити, що:
 
      
296. 1) до 1 січня 2016 року довідки про склад сім’ї та/або зареєстрованих осіб видаються підприємствами, установами та організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування, які мають у своєму володінні відповідні картотеки з питань реєстрації фізичних осіб;
 
-153- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Підпункт 1 пункту 2 розділу ІІ виключити.
 
Враховано      
297. 2) з 1 січня 2016 року запитування, надання та отримання відомостей про склад сім’ї та/або зареєстрованих осіб за відповідним місцем проживання особи (крім сіл та селищ), що необхідні для надання адміністративних послуг, здійснюється лише в електронному вигляді та виключно органами державної влади та місцевого самоврядування, які відповідно до закону надають адміністративні послуги.
 
-154- Федорук М.Т.
Пункт 2 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«2. Встановити, що:
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, житлово-експлуатаційні організації, інші підприємства, установи та організації, що забезпечували або забезпечують ведення картотек з питань реєстрації фізичних осіб, зобов’язані до 4 квітня 2016 року передати їх відповідним виконавчим органам сільських, селищних, міських рад. Передача картотек з питань реєстрації фізичних осіб обов’язково здійснюється разом із передачею у комунальну власність обладнання для зберігання та обробки вказаних картотек, якщо воно перебуває у державній власності.»
 
Враховано редакційно   3. До 4 квітня 2016 року житлово-експлуатаційні організації, інші підприємства, установи та організації, що забезпечували або забезпечують ведення картотек з питань реєстрації фізичних осіб, передають їх відповідним виконавчим органам сільських, селищних, міських рад.
До 4 квітня 2016 року центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, передає відповідним виконавчим органам сільських, селищних, міських рад картотеки з питань реєстрації фізичних осіб, наявні в його територіальних органах.
Передача картотек з питань реєстрації фізичних осіб здійснюється одночасно з передачею у комунальну власність обладнання для зберігання та обробки зазначених картотек, якщо воно перебуває у державній власності.
 
    -155- Власенко С.В.
Пункт 2 Прикінцевих та перехідних положень пропонуємо викласти в такій редакції:
«До 4 квітня 2016 року житлово-експлуатаційні організації, інші підприємства, установи та організації, що забезпечували або забезпечують ведення картотек з питань реєстрації фізичних осіб, передають їх відповідним виконавчим органам сільських, селищних, міських рад.
До 4 квітня 2016 року центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, передає відповідним виконавчим органам сільських, селищних, міських рад картотеки з питань реєстрації фізичних осіб, наявні в його територіальних органах.
Передача картотек з питань реєстрації фізичних осіб здійснюється одночасно з передачею у комунальну власність обладнання для зберігання та обробки зазначених картотек, якщо воно перебуває у державній власності.»
 
Враховано    
298. Житлово - експлуатаційні організації, інші підприємства, установи та організації, що забезпечували ведення картотек з питань реєстрації фізичних осіб, а також територіальні підрозділи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, яким передано такі картотеки, зобов’язані до 1 січня 2016 року передати їх сільським, селищним, міським радам, повноваження яких поширюються на територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
 
-156- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Після пункту 2 розділу ІІ цього законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«Орган реєстрації місця проживання визначає можливість здійснення ним реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання за допомогою засобів Єдиного державного демографічного реєстру з урахуванням організаційного та технічного забезпечення його реалізації..
У разі прийняття органом реєстрації рішення про здійснення ним реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання згідно з цим пунктом такий орган реєстрації здійснює реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання шляхом внесення інформації до реєстру територіальної громади, до документів, до яких вносяться відомості про місце проживання особи, із зазначенням адреси житла, та до Єдиного державного демографічного реєстру.»
 
Враховано   4. Орган реєстрації місця проживання визначає можливість здійснення ним реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання за допомогою засобів Єдиного державного демографічного реєстру з урахуванням організаційного та технічного забезпечення його реалізації.
У разі прийняття органом реєстрації рішення про здійснення ним реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання згідно з цим пунктом такий орган реєстрації здійснює реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання шляхом внесення інформації до реєстру територіальної громади, до документів, до яких вносяться відомості про місце проживання особи, із зазначенням адреси житла, та до Єдиного державного демографічного реєстру.
 
299. 3. Кабінету Міністрів України на момент введення в дію цього Закону:
 
-157- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
Пункт 3 розділу ІІ цього законопроекту доповнити новими підпунктами такого змісту:
«Кабінету Міністрів України з дня опублікування цього Закону:
1) у місячний строк підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України проект закону України щодо можливості співфінансування з місцевих бюджетів видатків на забезпечення діяльності центрів надання адміністративних послуг, утворених Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями;
2) у тримісячний строк підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України щодо перегляду розміру плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору) з урахуванням її соціального та економічного значення».
 
Враховано частково   5. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
1) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України проект закону України щодо можливості співфінансування з місцевих бюджетів видатків на забезпечення діяльності центрів надання адміністративних послуг, утворених Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями;
2) підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України проект Закону України щодо перегляду розміру плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору) з урахуванням її соціального та економічного значення;
 
300. 1) забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
-158- Дехтярчук О.В.
Федорук М.Т.
Кудлаєнко С.В.
У підпункті 3 пункту 3 розділу ІІ слова «органами виконавчої влади своїх» замінити словами «міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх».
 
Враховано   3) забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
301. 2) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   4) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
302. 3) забезпечити приведення органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   5) забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.