Кількість абзаців - 21 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про захист економічної конкуренції" (щодо підвищення ефективності системи контролю за економічними концентраціями) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
-1- Кужель О.В.
Абзац другий частини першої статті 24 Розділу першого законопроекту "Про внесення змін до Закону України "Про захист економічної конкуренції" (щодо підвищення ефективності системи контролю за економічними концентраціями) розпочати з нумерації додавши перед словами "у випадках передбачених частиною другою статті 22 цього Закону" цифру та знак : "1)".
Доповнити частину першу статті 24 Розділу першого законопроекту пунктом другим наступного змісту:
2) у випадках, передбачених частиною другою статті 22 цього Закону та іншими нормативно-правовими актами, незалежно від сукупної вартості активів або сукупного обсягу реалізації товарів учасників концентрації, коли:
частка на певному ринку товару будь-якого учасника концентрації або сукупна частка учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує 35 відсотків, та концентрація відбувається на цьому чи суміжному з ним ринку товару.
 
Відхилено   Закон УкраЇни
 
1. Про внесення змін до Закону України "Про захист економічної конкуренції" (щодо підвищення ефективності системи контролю за економічними концентраціями)
 
   Про внесення змін до Закону України "Про захист економічної конкуренції" щодо підвищення ефективності системи контролю за економічними концентраціями
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести до Закону України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 12, ст. 64) такі зміни:
 
   1. Внести до Закону України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 12, ст. 64; 2005 р., № 26, ст. 348) такі зміни:
 
4. 1) частину першу статті 24 викласти у такій редакції:
 
   1) частину першу статті 24 викласти в такій редакції:
 
5. "1. Концентрація може бути здійснена лише за умови попереднього одержання дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України:
у випадках, передбачених частиною другою статті 22 цього Закону та іншими нормативно-правовими актами, якщо виконуються наступні умови:
сукупна вартість активів, або сукупний обсяг реалізації товарів учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 30 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року, при цьому вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів в Україні, не менш як у двох учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує суму, еквівалентну 4 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року, у кожного, або
обсяг реалізації товарів в Україні хоча б одного учасника концентрації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, перевищує суму, еквівалентну 8 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року, і при цьому обсяг реалізації товарів хоча б одного іншого учасника концентрації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 100 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року.";
 
-2- Ленський О.О.
У розділі Іпункт 1) після абзацу п‘ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
"наявність частки на певному ринку товару будь-якого учасника концентрації не більше 35 відсотків на ринку відповідного товару".
 
Відхилено   "1. Концентрація може бути здійснена лише за умови попереднього одержання дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених частиною другою статті 22 цього Закону та іншими нормативно-правовими актами, якщо:
сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 30 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року, при цьому вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів в Україні не менш як у двох учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує суму, еквівалентну 4 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року, у кожного; або
сукупна вартість активів або обсяг реалізації товарів в Україні суб’єкта господарювання, щодо якого набувається контроль, або суб’єкта, активи, частки (акції, паї) яких набуваються у власність чи одержуються в управління і користування, або хоча б одного із засновників створюваного суб’єкта господарювання, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік перевищує суму, еквівалентну 8 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року, і при цьому обсяг реалізації товарів хоча б одного іншого учасника концентрації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 150 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року";
 
    -3- Яніцький В.П.
Частину першу статті 24 Закону України "Про захист економічної конкуренції" доповнити абзацами п‘ятим, шостим такого змісту:
"у випадках, передбачених частиною другою статті 22 цього Закону та іншими нормативно-правовими актами, незалежно від сукупної вартості активів або сукупного обсягу реалізації товарів учасників концентрації, коли:
частка на певному ринку товару будь-якого учасника концентрації або сукупна частка учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує 35 відсотків, та концентрація відбувається на цьому чи суміжному з ним ринку товару".
 
Відхилено    
    -4- Продан О.П.
Абзац шостий пункту 1 розділу Ізаконопроекту замінити абзацами такого змісту:
"обсяг реалізації товарів в Україні хоча б одного учасника концентрації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, перевищує суму, еквівалентну 4 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року.
2) у випадках, передбачених частиною другою статті 22 цього Закону та іншими нормативно-правовими актами, незалежно від сукупної вартості активів або сукупного обсягу реалізації товарів учасників концентрації, коли:
частка на певному ринку товару будь-якого учасника концентрації або сукупна частка учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищує 35 відсотків, та концентрація відбувається на цьому чи суміжному з ним ринку товару".
 
Відхилено    
    -5- Пташник В.Ю.
У підпункті 1 розділу І проекту Закону слова "обсяг реалізації товарів в Україні хоча б одного учасника концентрації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, перевищує суму, еквівалентну 8 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року, і при цьому обсяг реалізації товарів хоча б одного іншого учасника концентрації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 100 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року" замінити словами "сукупна вартість активів або обсяг реалізації товарів в Україні суб’єкта господарювання щодо якого набувається контроль або суб’єкта, активи, частки (акції, паї) яких набуваються у власність чи одержуються в управління і користування, або хоча б одного із засновників створюваного суб’єкта господарювання, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, перевищує суму, еквівалентну 8 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, встановленим Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року, і при цьому обсяг реалізації товарів хоча б одного іншого учасника концентрації, з урахуванням відносин контролю, за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 150 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року."
 
Враховано    
6. 2) доповнити статтю 26 Закону новою частиною третьою такого змісту:
"3. За зверненням учасника концентрації органи Антимонопольного комітету України проводять попередні консультації щодо інформації та документів, які є необхідними для розгляду відповідної заяви, в тому числі її розгляду за спрощеною скороченою процедурою, а також, протягом строку, встановленого частиною другою цієї статті, щодо врегулювання можливих недоліків у поданій заяві.";
 
-6- Пташник В.Ю.
. У пункті 2 розділу І проекту Закону слова "За зверненням учасника концентрації" замінити словами "За зверненням заявника".
 
Враховано   2) статтю 26 після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:
"3. За зверненням заявника органи Антимонопольного комітету України проводять попередні консультації щодо інформації та документів, які є необхідними для розгляду відповідної заяви, у тому числі для розгляду за спрощеною процедурою, а також протягом строку, встановленого частиною другою цієї статті, щодо виправлення можливих недоліків у поданій заяві.
У разі ненадання відомостей про кінцевих власників суб’єктів господарювання – учасників концентрації заявниками Антимонопольний комітет України приймає рішення про відмову у розгляді заяви про надання дозволу на концентрацію, узгоджені дії суб’єктів господарювання".
 
    -7- Продан О.П.
У абзаці другому пункту 2 розділу Ізаконопроекту слова "в тому числі її розгляду за спрощеною скороченою процедурою, а також," виключити.
 
Відхилено    
    -8- Яніцький В.П.
У частині третій статті 26 Закону України "Про захист економічної конкуренції" слова "За зверненням учасника концентрації" замінити словами "За зверненням учасника концентрації (заявника або уповноваженої ним особи) чи з власної ініціативи".
 
Враховано по суті   
7. у зв'язку з цим частини третю - п’яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою;
 
-9- Голубов Д.І.
Абзац перший пункту 2 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
"За зверненням учасника концентрації органи Антимонопольного комітету України надають попередні консультації щодо інформації та документів, які є необхідними для розгляду відповідної заяви, в тому числі її розгляду за спрощеною скороченою процедурою, а також, протягом строку, встановленого частиною другою цієї статті, щодо врегулювання можливих недоліків у поданій заяві."
 
Відхилено   У зв'язку з цим частини третю - п’яту вважати відповідно частинами четвертою - шостою;
 
    -10- Ленський О.О.
У пункті 2) в абзаці другому замінити слова "проводять попередні консультації" на "надає попередні консультації".
 
Відхилено    
    -11- Пташник В.Ю.
Доповнити пункт 2 Розділу І проекту Закону змінами до частини першої статті 26, доповнивши її після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:
"У разі ненадання відомостей про кінцевих власників суб’єктів господарювання – учасників концентрації заявниками, Антимонопольний комітет України приймає рішення про відмову у розгляді заяви про надання дозволу на концентрацію, узгоджені дії суб’єктів господарювання."
 
Враховано    
8. 3) доповнити частину першу статті 27 Закону абзацами четвертим - сьомим такого змісту:
 
-12- Продан О.П.
Пункт 3 розділу Ізаконопроекту виключити.
 
Відхилено   3) частину першу статті 27 доповнити абзацами четвертим - восьмим такого змісту:
 
9. "Антимонопольний комітет України чи адміністративна колегія Антимонопольного комітету України розглядає заяву за спрощеною скороченою процедурою протягом двадцяти п’яти днів з дня її надходження у випадку, якщо:
лише один учасник концентрації здійснює діяльність на території Україні, або
сукупна частка учасників концентрації на одному і тому ж товарному та географічному ринку не перевищує 15 відсотків, або
 
-13- Яніцький В.П.
У частині першій статті 27 Закону України "Про захист економічної конкуренції":
а) в абзаці четвертому слова з дня її надходження" замінити словами "з дня прийняття її до розгляду";
б) в абзаці шостому слова "товарному та географічному" виключити;
в) в абзаці сьомому слова "на якому діє будь-який інший учасник концентрації," виключити.
 
Враховано частково   "Антимонопольний комітет України чи адміністративна колегія Антимонопольного комітету України розглядає заяву за спрощеною процедурою протягом 25 днів з дня її надходження у разі, якщо:
лише один учасник концентрації здійснює діяльність на території Україні, або
сукупна частка учасників концентрації на одному і тому самому товарному ринку не перевищує 15 відсотків, або
 
10. частки або сукупні частки учасників концентрації, які діють на товарних ринках вищого або нижчого рівня щодо ринку, на якому діє будь-який інший учасник концентрації, не перевищують 20 відсотків";
 
-14- Пташник В.Ю.
Пункт 3 розділу І проекту Закону доповнити абзацом такого змісту:
"Державний уповноважений Антимонопольного комітету України може прийняти рішення про розгляд заяви за процедурою, передбаченою абзацом третім цієї частини, якщо обставини, передбачені в абзацах п’ятому – сьомому, або інші обставини, що можуть вплинути на прийняття рішення відповідно до частини першої статті 25, потребують додаткового вивчення".
 
Враховано   частки або сукупні частки учасників концентрації не перевищують 20 відсотків на товарних ринках, на яких реалізується продукція (товари, роботи, послуги), без придбання або реалізації якої господарська діяльність будь- якого іншого учасника концентрації, є неможливою.
Державний уповноважений Антимонопольного комітету України може прийняти рішення про розгляд заяви за процедурою, передбаченою абзацом третім цієї частини, якщо обставини, передбачені абзацами п’ятим – сьомим, або інші обставини, що можуть вплинути на прийняття рішення відповідно до частини першої статті 25 цього Закону, потребують додаткового вивчення";
 
11. 4) частину першу статті 28 Закону викласти у такій редакції:
 
-15- Продан О.П.
У абзаці другому пункту 4 розділу Ізаконопроекту слова "вони приймають рішення про надання дозволу" замінити словами "і не прийнято з жодної із цих підстав розпорядження, рішення про надання дозволу на узгоджені дії чи концентрацію вважається прийнятим".
 
Враховано частково   4) частину першу статті 28 викласти в такій редакції:
 
12. "1. Якщо протягом строку розгляду заяви, передбаченого частиною першою статті 27 цього Закону, органами Антимонопольного комітету України не виявлено підстав для заборони узгоджених дій, концентрації, вони приймають рішення про надання дозволу.
 
   "1. Якщо протягом строку розгляду заяви, передбаченого частиною першою статті 27 цього Закону, органами Антимонопольного комітету України не виявлено підстав для заборони узгоджених дій, концентрації, вони приймають рішення про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію.
 
13. Рішення про надання дозволу на узгоджені дії чи концентрацію також вважається прийнятим, якщо протягом строку розгляду заяви, передбаченого частиною першою статті 27 цього Закону, органи Антимонопольного комітету України не розпочали розгляд справи про узгоджені дії чи концентрацію відповідно до частини першої статті 30 цього Закону.";
 
   Рішення про надання дозволу на узгоджені дії чи концентрацію також вважається прийнятим, якщо протягом строку розгляду заяви, передбаченого частиною першою статті 27 цього Закону, органи Антимонопольного комітету України не розпочали розгляд справи про узгоджені дії чи концентрацію відповідно до частини першої статті 30 цього Закону";
 
14. 5) у частині першій статті 30 Закону виключити слова "а також у разі необхідності проведення складного поглибленого дослідження чи експертизи";
6) абзац перший частини другої статті 31 Закону замінити абзацами першим - третім такого змісту:
 
-16- Ленський О.О.
У пункті 6) в абзаці другому поняття "розумний строк" замінити на "тридцятиденний строк".
 
Враховано   5) у частині першій статті 30 слова "а також у разі необхідності проведення складного поглибленого дослідження чи експертизи" виключити;
6) абзац перший частини другої статті 31 замінити трьома абзацами такого змісту:
 
15. "У разі встановлення підстав для заборони узгоджених дій, концентрації, Антимонопольний комітет України повідомляє їх учасників про зміст таких підстав та встановлює розумний строк для надання учасниками узгоджених дій, концентрації пропозицій щодо зобов’язань, які готові взяти на себе учасники таких узгоджених дій, концентрації, що усувають відповідний негативний вплив узгоджених дій, концентрації на конкуренцію та дозволяють органу Антимонопольного комітету прийняти рішення про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію.
 
-17- Яніцький В.П.
В абзаці першому частини другої статті 31 Закону України "Про захист економічної конкуренції" слова "Антимонопольний комітет України повідомляє" замінити словами "органи Антимонопольного комітету України повідомляють".
 
Враховано   "2. У разі встановлення підстав для заборони узгоджених дій, концентрації, органи Антимонопольного комітету України повідомляють їх учасників про зміст таких підстав та встановлюють тридцятиденний строк для надання учасниками узгоджених дій, концентрації пропозицій щодо зобов’язань, які готові взяти на себе учасники таких узгоджених дій, концентрації, що усувають відповідний негативний вплив узгоджених дій, концентрації на конкуренцію та дозволяють органу Антимонопольного комітету України прийняти рішення про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію. Цей строк може бути продовжений за клопотанням учасника узгоджених дій, концентрації.
 
    -18- Пташник В.Ю.
Абзац перший пункту 6 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
"У разі встановлення підстав для заборони узгоджених дій, концентрації, Антимонопольний комітет України повідомляє їх учасників про зміст таких підстав та встановлює тридцятиденний строк для надання учасниками узгоджених дій, концентрації пропозицій щодо зобов’язань, які готові взяти на себе учасники таких узгоджених дій, концентрації, що усувають відповідний негативний вплив узгоджених дій, концентрації на конкуренцію та дозволяють органу Антимонопольного комітету прийняти рішення про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію. Цей строк може бути продовжено за клопотанням учасника узгоджених дій, концентрації."
 
Враховано    
16. Зобов’язання, взяті на себе учасниками узгоджених дій, концентрації, мають бути пропорційними обґрунтованим загрозам негативного впливу на конкуренцію, заявлених узгоджених дій, концентрації, а вимоги щодо забезпечення контролю за виконанням учасниками узгоджених дій, концентрації взятих на себе зобов'язань не повинні бути надмірними.
З метою узгодження необхідних зобов’язань та вимог, якими обумовлюватиметься рішення органу Антимонопольного комітету про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, органи Антимонопольного комітету та учасники узгоджених дій, концентрації, проводять відповідні консультації.";
 
-19- Голубов Д.І.
Абзац перший пункту 6 розділу Ізаконопроекту викласти в такій редакції:
"У разі встановлення підстав для заборони узгоджених дій, концентрації, Антимонопольний комітет України повідомляє їх учасників про зміст таких підстав та встановлює тридцятиденний строк для надання учасниками узгоджених дій, концентрації пропозицій щодо зобов’язань, які готові взяти на себе учасники таких узгоджених дій, концентрації, що усувають відповідний негативний вплив узгоджених дій, концентрації на конкуренцію та дозволяють органу Антимонопольного комітету прийняти рішення про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію."
 
Враховано   Зобов’язання, взяті на себе учасниками узгоджених дій, концентрації, мають бути пропорційними обґрунтованим загрозам негативного впливу на конкуренцію, заявлених узгоджених дій, концентрації, а вимоги щодо забезпечення контролю за виконанням учасниками узгоджених дій, концентрації взятих на себе зобов'язань не повинні бути надмірними.
З метою узгодження необхідних зобов’язань та вимог, якими обумовлюватиметься рішення органу Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, органи Антимонопольного комітету України та учасники узгоджених дій, концентрації, проводять відповідні консультації".
У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом четвертим;
 
    -20- Пташник В.Ю.
Положення абзаців другого-четвертого пункту 6 Розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
"Якщо за результатами розгляду справи стосовно заявленої концентрації передбачається прийняття рішення про її заборону як такої, що призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині, державний уповноважений Антимонопольного комітету України попередньо повідомляє про це заявника та надає йому можливість подати додаткові докази щодо відсутності негативних наслідків. Заявник має право ознайомлюватись з матеріалами справи, необхідними для подання додаткових доказів для захисту своїх прав.
Орган Антимонопольного комітету України може також за власною ініціативою обумовити надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію, виконанням їх учасниками певних вимог і зобов’язань, які усувають або пом’якшують негативний вплив узгоджених дій, концентрації, на конкуренцію. Такі вимоги та зобов’язання можуть стосуватись, зокрема, обмежень щодо управління, користування чи розпорядження майном, а також зобов’язання суб’єкта господарювання здійснити відчуження майна.
Заявник може запропонувати взяти на себе перед Антимонопольним комітетом зобов'язання, виконання яких усуває монополізацію чи суттєве обмеження конкуренції на всьому ринку.
Зобов’язання, взяті на себе учасниками узгоджених дій, концентрації, мають бути пропорційними обґрунтованим загрозам негативного впливу на конкуренцію, заявлених узгоджених дій, концентрації, а вимоги щодо забезпечення контролю за виконанням учасниками узгоджених дій, концентрації взятих на себе зобов'язань не повинні бути надмірними".

 
Відхилено    
17. 7) у статті 34 Закону числа "300", "220", "150", "70" та "80" замінити відповідно числами "1200", "880", "600", "280" та "320";
 
-21- Мартиняк С.В.
У пункті "2" статті 34 числа "300" замінити на "600", "220" замінити на "440", "150" замінити на "300", "70" замінити на "140", "80" замінити на "160".
 
Відхилено   7) у частині другій статті 34:
в абзаці другому цифри "300" і "220" замінити відповідно цифрами "1200" і "880";
в абзаці третьому цифри "150" і "70" замінити відповідно цифрами "600" і "280";
в абзаці четвертому цифри "80" замінити цифрами "320".
 
18. ІІ. Прикінцеві положення.
 
      
19. 1. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.
 
   2. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.
 
20. Голова Верховної Ради України