Кількість абзаців - 12 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (щодо визначення передач європейського виробництва) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (щодо визначення передач європейського виробництва)
 
   Про внесення зміни до статті 28 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо визначення передач європейського виробництва
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради, 1994, N 10, ст. 43; в редакції Закону N 3317-ІV від 12.01.2006, ВВР, 2006, N 18, ст.155; із змінами, внесеними згідно із Законом № 145-VІ від 18.03.2008, ВВР, 2008, № 18, ст.197):
 
   1. Частину четверту статті 28 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006р., № 18, ст.155; 2015р.) викласти в такій редакції:
 
4. 1) викласти частину четверту статті 28 у такій редакції:
 
      
5. «4. Ліцензіати (крім супутникового мовлення) у проміжках часу між 07.00 та 23.00 повинні дотримуватися таких пропорцій між українськими та іноземними передачами:
 
-1- Мороко Ю.М.
В абзаці другому пункту 1 проекту Закону змінити термін «передачами» на термін «програмами».
Нова редакція абзацу другого пункту 1 Проекту Закону:
«4. Ліцензіати (крім супутникового мовлення) у проміжках часу між 07.00 та 23.00 повинні дотримуватися таких пропорцій між українськими та іноземними програмами:»
Обґрунтування:
Згідно визначень, які даються у ЗУ «Про телебачення і радіомовлення» «передача» є частиною програми, в той же час, як «програма» є сукупністю передач, які поєднані єдиною творчою концепцією, та яка транслюється телерадіоорганізацією за визначеною сіткою мовлення, що забезпечує можливість вести моніторинг випуску програм за визначеними квотами та відповідає юридичній суті запропонованої норми.
Крім того, для уніфікованого вживання доцільно дотримуватися однакової термінології, використовуючи термін «програма «телерадіопрограма» і термін «радіопрограма» у наступному абзаці Проекту Закону.
 
Відхилено   «4. Ліцензіати (крім супутникового мовлення) у проміжках часу між 07.00 та 23.00 повинні дотримуватися таких пропорцій між українськими та іноземними передачами:
 
6. передачі європейського виробництва, а також США та Канади повинні становити не менше 70 відсотків загального тижневого обсягу мовлення, у тому числі не менше 50 відсотків загального тижневого обсягу мовлення - передачі українського виробництва;
 
-2- Ленський О.О.
В абзаці третьому пункту 1 слова «передачі європейського виробництва» замінити на «європейські твори» і далі за текстом у відповідних відмінках.
Обґрунтування: пропозиція вноситься у зв’язку з тим, що запропоноване визначення «передача європейського виробництва» виглядає менш вдалим, ніж визначення терміну «європейський твір» , яке міститься в статті 6 Директиви Ради Європи 89/552/ЄС щодо координації відповідних положень, встановлених законодавчо, регуляторно або адміністративно країнами-учасниками (Європейської Конвенції про транскордонне телебачення) в сфері здійснення телевізійного мовлення ( в редакції Директиви 97/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 червня 1997р.), а тому потребує відповідного уточнення.
 
Відхилено   передачі європейського виробництва, а також США та Канади повинні становити не менше 70 відсотків загального тижневого обсягу мовлення, у тому числі не менше 50 відсотків загального тижневого обсягу мовлення – передачі українського виробництва;
 
7. у радіопрограмах музичні твори українських авторів і виконавців повинні становити не менше 50 відсотків загального щотижневого обсягу мовлення.
 
-3- Мороко Ю.М.
Абзац третій пункту 1 Проекту Закону доповнити та викласти у такій редакції:
«програми європейського виробництва, а також виробництва США, Канади, Греції, Грузії, Люксембургу, Нідерландів, Китайської Народної Республіки, Південної Кореї, Туреччини, Білорусі, Вірменії, Казахстану, Азербайджану, Узбекистану, Індії, Австралії, Данії, Бельгії, Ісландії, Ірландії, Швеції, Бразилії, інших країн Південної Америки повинні становити не менше 60 відсотків місячного ефірного часу трансляцій мовлення, у тому числі не менше 50 відсотків місячного ефірного часу трансляцій мовлення повинні становити програми українського виробництва;»
Обґрунтування:
По-перше, постає очевидна необхідність у доповненні списку країн програмами, які закуповуються для трансляції українськими мовниками та які створені чи профінансовані резидентами інших країн, які географічно не відносяться до Європи (США, Канада, Китайська Народна Республіка, Південна Корея, Туреччина, Бразилія, інші країни Південної Америки, Індії тощо), а також країн, які географічно відносяться до Європи, однак не завершили процес приєднання до Європейської конвенції про транскордонне мовлення.
По-друге, доцільно врахувати правку технічного характеру, яка полягає у визначенні квоти за підсумками місяця, оскільки тиждень з огляду на динамічність сітки мовлення не може надати об’єктивну картину дотримання телерадіоорганізаціями встановлених квот.
 
Відхилено      
8. Для цілей цього пункту передачею європейського виробництва вважається передача, створена однією або декількома юридичними особами - резидентами країн, що ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне мовлення.
 
-4- Веселова Н.В.
До пункту 1 проекту:
«В частині 4 статті 28:
Слова «передача» замінити словом «твір» у відповідних відмінках.
Обґрунтування:
Визначення терміну «європейський твір» міститься в статті 6 Директиви Ради Європи 89/552/ЄС щодо координації відповідних положень, встановлених законодавчо, регуляторно або адміністративно країнами-учасниками (Європейської Конвенції про транскордонне телебачення) в сфері здійснення телевізійного мовлення ( в редакції Директиви 97/36/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 19 червня 1997р.)»
 
Відхилено оправка подана з порушенням строків (ч. 1 ст.116 Регламенту ВРУ)     
9. До передач європейського виробництва, крім випадків визначених цим пунктом, також відносяться передачі виготовлені на замовлення юридичних осіб-резидентів країн, що ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне мовлення за умови, що безпосереднім виробником такої передачі також є особи-резиденти таких країн.
 
-5- Корчинська О.А.
До пункту 1 проекту:
«В другому абзаці нової частини четвертої цифри «70» і «50» замінити відповідно на «80» і «60».»
 
Відхилено оправка подана з порушенням строків (ч. 1 ст.116 Регламенту ВРУ)     
10. У випадку, якщо передача створена на замовлення або за участі однієї або декількох юридичних осіб - резидентів країни, що визнана Верховною Радою України державою-агресором (державою-окупантом), така передача не може вважатися передачею європейського чи українського виробництва. «
 
-6- Веселова Н.В.
До пункту 1 проекту:
«У другому абзаці частини 4 статті 28:
Слова «не менше 70 відсотків» замінити на «не менше 80 відсотків».»
 
Відхилено оправка подана з порушенням строків (ч. 1 ст.116 Регламенту ВРУ)     
11. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

-7- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Бублик Ю.В.
Марченко О.О.
Абзац 3 пункту 1 розділу 1 законопроекту викласти у наступній редакції:
«передачі європейського виробництва, а також США та Канади повинні становити не менше 80 відсотків загального тижневого обсягу мовлення, у тому числі не менше 50 відсотків загального тижневого обсягу мовлення – передачі українського виробництва;»
Обґрунтування:
Законопроектом пропонується зменшити обсяг передач європейського виробництва з не менше 80 відсотків загального тижневого обсягу мовлення до не менше 70 відсотків. При цьому, такі зміни жодним чином не обгрунтовані та взагалі недоцільні. Більше того, станом на сьогодні, коли України прямує до Європи, недоцільно зменшувати обсяг передачі європейського виробництва на українському телебаченні.
З огляду на вищезазначене, доцільно залишити для передач європейського виробництва, а також США та Канади не менше 80 відсотків загального тижневого обсягу мовлення.
 
Відхилено оправка подана з порушенням строків (ч. 1 ст.116 Регламенту ВРУ)  у радіопрограмах музичні твори українських авторів і виконавців повинні становити не менше 50 відсотків загального щотижневого обсягу мовлення.
Для цілей цієї частини передачею європейського виробництва вважається передача, створена однією або декількома юридичними особами – резидентами держав, що ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення.
До передач європейського виробництва, крім випадків, визначених цією частиною, також належать передачі, виготовлені на замовлення юридичних осіб-резидентів держав, що ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, за умови що безпосереднім виробником таких передач також є особи-резиденти таких держав.
У разі якщо передача створена на замовлення або за участю однієї або декількох юридичних осіб — резидентів держави визнаної Верховною Радою України державою-агресором та/або державою-окупантом, така передача не може вважатися передачею європейського чи українського виробництва».
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

    -8- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Бублик Ю.В.
Марченко О.О.
Абзац 3 пункту 1 розділу 1 Законопроекту доповнити новим реченням такого змісту:
«При цьому трансляція передач українською мовою повинна становити не менше як 78 відсотків загального тижневого обсягу мовлення».
Обґрунтування:
Згідно із переписом населення України частка українців становить 78 відсотків від загальної кількості населення. У зв’язку із вищевказаним доцільно забезпечити реалізацію права українців споживати україномовний продукт.
 
Відхилено оправка подана з порушенням строків (ч. 1 ст.116 Регламенту ВРУ)   
    -9- Мороко Ю.М.
Абзац п’ятий пункту 1 Проекту Закону доповнити та викласти у наведеній нижче редакції, а також у зв’язку з цим виключити абзац шостий, який повністю врахований у новій редакції пункту п’ятого:
«Для цілей цього пункту програмою європейського виробництва вважається програма, що повністю або частково створена чи профінансована однією або декількома юридичними особами - резидентами країн, що приєдналася до Європейської конвенції про транскордонне мовлення.»
Обґрунтування:
По-перше, необхідно дати чітке визначення «програмам європейського виробництва», якого на даний час у законодавстві немає. З метою застосування єдиного законодавчого підходу, який вже апробований та успішно застосовується, пропонується вважати «програмами європейського виробництва» програми, які повністю або частково створені чи профінансовані однією або декількома юридичними особами - резидентами країн, що приєдналися до Європейської конвенції про транскордонне мовлення.
По-друге, такий підхід до визначення походження програмного продукту, що полягає у встановленні особи, яка повністю або частково створила чи профінансувала продукт, уже запроваджений та успішно діє по при визначенні «власного продукту телерадіоорганізації» (ст.1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»).
По-третє, з метою спрощення формулювань у законі та уникнення казуїстичних положень, які складно буде реалізовувати на практиці, за правилами юридичної техніки положення абзацу шостого пункту першого повністю враховано у запропонованій редакції абзацу п’ятого цього ж пункту.
 
Відхилено    
    -10- Княжицький М.Л.
До пункту 1) розділу І законопроекту: «Четвертий абзац нової частини четвертої, яким вводиться визначення поняття «передача європейського виробництва», привести у відповідність до статті 1 (1) (n) Директиви Європейського Парламенту та Ради Європи 2010/13/ЄС від 10 березня 2010 року (директива про аудіовізуальні медіа-послуги), виклавши його в такій редакції:
Для цілей цього пункту передачею європейського виробництва вважається передача, яка: (а) походить з держави або декількох держав – члена Європейського Союзу; (б) походить з держави, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, яка не застосовує будь-яких дискримінаційних заходів стосовно будь-яких передач, що мають походження з держав-членів Європейського Союзу або України; (в) створена у спільному виробництві відповідно до міжнародного договору в сфері телебачення і радіомовлення (надання аудіовізуальних послуг), укладеного між Україною, державою – членом Європейського Союзу, або Європейським Союзом з однієї сторони, та іншою третьою державою, якщо така передача відповідає вимогам, визначеним відповідним міжнародним договором, за умови, що названа третя держава не застосовує будь-яких дискримінаційних заходів стосовно будь-яких передач, що мають походження з держав-членів Європейського Союзу або України.»
 
Відхилено оправка подана з порушенням строків (ч. 1 ст.116 Регламенту ВРУ)   
    -11- Княжицький М.Л.
До пункту 1 проекту:
«Нову частину четверту доповнити новими абзацом п’ятим – дев’ятим, з метою адаптації критеріїв застосування положень про «європейські твори», затверджених статтею 1 (2) – (4) Директиви про аудіовізуальні медіа-послуги, а саме:
«Передача має походження з держав, зазначених в літерах «а» або «б» абзацу четвертого цієї частини статті 28 Закону, якщо більшість учасників передачі (учасників аудіовізуального твору відповідно до статті 6 цього Закону) постійно проживає на території однієї з цих держав, та при цьому дотримана щонайменше одна з наступних умов:
а) передача створена однією або декількома студіями-виробниками, що має (мають) місцезнаходження в державах, зазначених в літерах «а» або «б» абзацу четвертого цієї частини статті 28 Закону;
б) умови договорів про створення передачі передбачають нагляд та фактичний контроль однієї або декількох студій-виробників, що мають місцезнаходження в одній з держав, зазначених в літерах «а» або «б» абзацу четвертого цієї частини статті 28 Закону;
в) передача створена на умовах спільного виробництва за участю студій-виробників, що мають місцезнаходження в різних країнах, при цьому внесок студій-виробників, які мають місцезнаходження в державах, зазначених в літерах «а» або «б» абзацу четвертого цієї частини статті 28 Закону, становить більшість в загальних витратах на виробництво передачі, і спільне виробництво не перебуває під контролем студій-виробників, що не мають місцезнаходження в державі, зазначеній в літерах «а» або «б» абзацу четвертого цієї частини статті 28 Закону.
Передача також вважається Європейським твором, якщо вона створена на підставі двосторонніх договорів щодо спільного виробництва, укладених між державами-членами Європейського Союзу та третіми державами, а частка студій-виробників, які мають місцезнаходження на території держави, зазначеній в літері «а» абзацу четвертого цієї частини статті 28 Закону, в загальних видатках підготовки передачі становить більшість, а також спільне виробництво не підлягає контролю з боку студій-виробників, які не мають місцезнаходження та місця постійного проживання на території держави, зазначеній в літері «а» абзацу четвертого цієї частини статті 28 Закону.»
 
Відхилено оправка подана з порушенням строків (ч. 1 ст.116 Регламенту ВРУ)   
    -12- Корчинська О.А.
До пункту 1 проекту:
«Нову частину четверту після п'ятого абзацу доповнити визначенням поняття «передача, створена на замовлення або за участі однієї або декількох юридичних осіб - резидентів країни, що визнана Верховною Радою України державою-агресором (державою-окупантом) наступного змісту:
«Передача вважається такою, що створена на замовлення або за участі однієї або декількох юридичних осіб - резидентів країни, що визнана Верховною Радою України державою-агресором (державою-окупантом), за наявності принаймні однієї з таких ознак:
- виробник (студія-виробник) передачі є юридичною особою, створеною за законодавством держави-агресора або особою, пов’язаною з державою агресором та її суб'єктами;
- майнові права інтелектуальної власності на використання передачі, що можуть бути передані українському суб'єкту на підставі ліцензійного або іншого договору, повністю або частково належать особам, пов'язаним з державою агресором та її суб'єктами (резиденти держави-агресора, юридичні особи, які знаходяться під контролем резидентів держави-агресора, юридичні особи незалежно від їх місцезнаходження, кінцевими вигодонабувачами яких є резиденти держави -агресора);
- передача повністю або частково профінансована особами, пов'язаними з державою агресором та її суб'єктами;
- місце зйомки або студія, де проводились зйомки передачі, розташовані на території держави-агресора або на тимчасово окупованій території України під час окупації;
- прем'єрний показ передачі відбувся на території держави-агресора, в тому числі в телевізійних програмах організацій мовлення, що здійснюють наземне ефірне мовлення (як аналогове, так і цифрове) на території будь-якого регіону держави-агресора;
- більшість основних учасників передачі (учасників які присутні в кадрі більш ніж 20% від загального хронометражу передачі), є громадянами держави-агресора;
- режисер-постановник, сценарист або композитор є громадянами держави -агресора.»
 
Відхилено оправка подана з порушенням строків (ч. 1 ст.116 Регламенту ВРУ)   
    -13- Корчинська О.А.
До пункту 1 проекту:
«В абзаці четвертому нової частини четвертої слова «Європейську конвенцію про транскордонне мовлення» замінити на слова «Європейську конвенцію про транскордонне телебачення».
 
Відхилено оправка подана з порушенням строків (ч. 1 ст.116 Регламенту ВРУ)   
    -14- Мороко Ю.М.
Абзац сьомий пункту 1 Проекту Закону пропонується виключити як такий, що повністю врахований в абзаці п’ятому пункту першого цього Проекту.
Редакція абзацу сьомого пункту першого, яку пропонується виключити:
«У випадку, якщо передача створена на замовлення або за участі однієї або декількох юридичних осіб — резидентів країни, що визнана Верховною Радою України державою-агресором (державою-окупантом), така передача не може вважатися передачею європейського чи українського виробництва.»
Обґрунтування:
По-перше, Російська Федерація не ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне мовлення, тому відповідно до положень абзацу п’ятого пункту першого Проекту Закону програми російського походження автоматично не потраплятимуть ні до квоти програм європейського виробництва, ні тим більше до квоти програм українського виробництва.
По-друге, станом на сьогодні захист телерадіоінформаційного простору України від проявів пропаганди та засилля контенту, що містять популяризацію органів держави-агресора, радянських органів державної безпеки уже визначений у Законі України «Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України» від 05.02.2015 року № 159-VІІІ.
 
Відхилено