Кількість абзаців - 548 Таблиця поправок


Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів
 
   Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів
 
3. Цей Закон визначає основи організації та діяльності з примусового виконання судових рішень і рішень інших органів державними виконавцями органів державної виконавчої служби та приватними виконавцями, їх завдання та правовий статус.
 
-1- Власенко С.В.
У преамбулі слова «та приватними виконавцями» виключити.
 
Відхилено   Цей Закон визначає основи організації та діяльності з примусового виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями, їхні завдання та правовий статус.
 
4.

 
-2- Сторожук Д.А.
Алексєєв І.С.
Дроздик О.В.
Князевич Р.П.
Сидорович Р.М.
Преамбулу після слів «інших органів» доповнити словами « (посадових осіб)», а слова «державними виконавцями органів державної виконавчої служби» замінити словами «органами державної виконавчої служби».
 
Враховано      
    -3- Довбенко М.В.
В Преамбулі після слів «їх завдання» доповнити словами «, функції».
 
Відхилено    
5. Розділ І
 
-4- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
У тексті законопроекту слова «державна виконавча служба» в усіх відмінках замінити словами «органи державної виконавчої служби» у відповідних відмінках
 
Враховано   Розділ І
 
6. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
7. Стаття 1. Органи та особи, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів
 
   Стаття 1. Органи та особи, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів
 
8. 1. Примусове виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) (далі – рішення) покладається на органи державної виконавчої служби та у визначених Законом України "Про виконавче провадження" випадках – на приватних виконавців.
 
-5- Власенко С.В.
У ст. 1 після слова «служби» поставити крапку, виключивши слова «та у визначених Законом України «Про виконавче провадження» випадках – на приватних виконавців.».
 
Відхилено   1. Примусове виконання судових рішень і рішень інших органів (посадових осіб) (далі – рішення) покладається на органи державної виконавчої служби та у визначених Законом України «Про виконавче провадження» випадках – на приватних виконавців.
 
    -6- Мельничук І.І.
У частині першій розділу першого законопроекту слова «покладається на органи державної виконавчої служби» замінити словами «державними виконавцями державної виконавчої служби».
 
Відхилено    
    -7- Довбенко М.В.
В пункті 1 статті 1 слова «у визначених Законом України «Про виконавче провадження» випадках» замінити словами «у випадках, передбачених законодавством України».
 
Відхилено    
    -8- Ковальчук Н.В.
У частині 1 статті 1 Розділу І Проекту Закону слова «органи державної виконавчої служби» замінити словами «державних виконавців органів державної виконавчої служби».
 
Відхилено    
9. Стаття 2. Правова основа діяльності державної виконавчої служби та приватних виконавців
 
   Стаття 2. Правова основа діяльності органів державної виконавчої служби та приватних виконавців
 
10. 1. Правовою основою діяльності державної виконавчої служби та приватних виконавців є Конституція України, Закон України "Про виконавче провадження", міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цей Закон, інші закони, нормативно-правові акти, що прийняті на їх виконання.
 
-9- Власенко С.В.
У ст. 2 виключити слова «та приватних виконавців» у назві та по тексту після слова «служби».
 
Відхилено   1. Правовою основою діяльності органів державної виконавчої служби та приватних виконавців є Конституція України, цей Закон, міжнародні договори України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, інші закони, нормативно-правові акти, прийняті на їх виконання.
 
11. Стаття 3. Завдання державної виконавчої служби та приватних виконавців
 
-10- Довбенко М.В.
В пункті 1 статті 2 після слів «Конституція України» доповнити словами «цей Закон».
 
Враховано редакційно   Стаття 3. Завдання органів державної виконавчої служби та приватних виконавців
 
12. 1. Завданням державної виконавчої служби та приватних виконавців є своєчасне, повне і неупереджене виконання рішень, примусове виконання яких передбачено законом.
 
-11- Власенко С.В.
У ст. 3 виключити слова «та приватних виконавців» у назві та по тексту після слова «служби».
 
Відхилено   1. Завданням органів державної виконавчої служби та приватних виконавців є своєчасне, повне і неупереджене виконання рішень, примусове виконання яких передбачено законом.
 
13. Стаття 4. Принципи діяльності державної виконавчої служби та приватних виконавців
 
-12- Власенко С.В.
У назві ст. 4 виключити слова «та приватних виконавців».
 
Відхилено   Стаття 4. Принципи діяльності органів державної виконавчої служби та приватних виконавців
 
14. 1. Діяльність державної виконавчої служби та приватних виконавців здійснюється на принципах:
 
-13- Власенко С.В.
У ч. 1 ст. 4 слова «та приватних виконавців» виключити.
 
Відхилено   1. Діяльність органів державної виконавчої служби та приватних виконавців здійснюється з дотриманням принципів:
 
15. 1) верховенства права;
 
   1) верховенства права;
 
16. 2) законності;
 
   2) законності;
 
17. 3) незалежності;
 
   3) незалежності;
 
18. 4) справедливості, неупередженості та об'єктивності;
 
   4) справедливості, неупередженості та об'єктивності;
 
19. 5) дотримання прав, свобод і законних інтересів громадян та юридичних осіб;
 
-14- Сторожук Д.А.
Алексєєв І.С.
Дроздик О.В.
Пункти 5, 7 частини першої статті 4 виключити. У зв’язку з цим пункт 6 вважати пунктом 5.
 
Враховано      
20. 6) обов'язковості виконання рішень;
 
   5) обов'язковості виконання рішень;
 
21. 7) уникнення конфлікту інтересів.
 
-15- Власенко С.В.
Доповнити ч. 1 ст. 4 новими пунктами:
«8) диспозитивності;
9) гласності та відкритості виконавчого провадження та його фіксування технічними засобами;
10) розумності строків виконавчого провадження;
11) співмірності заходів примусового виконання рішень та обсягу вимог за рішеннями;
12) невтручання у приватне життя».
 
Враховано частково   6) диспозитивності;
7) гласності та відкритості виконавчого провадження та його фіксування технічними засобами;
8) розумності строків виконавчого провадження;
9) співмірності заходів примусового виконання рішень та обсягу вимог за рішеннями.
 
    -16- Яніцький В.П.
Доповнити частину першу статті 4 проекту Закону пунктом 8 такого змісту:
«8) своєчасності та прозорості вчинення виконавчих дій».
 
Враховано редакційно    
22. 2. Державний виконавець та приватний виконавець повинні здійснювати свою професійну діяльність сумлінно, не розголошувати в будь-який спосіб професійну таємницю, поважати інтереси стягувачів, боржників, третіх осіб, не принижувати їхню гідність.
 
-17- Власенко С.В.
У ч. 2 ст. 4 слова «та приватний виконавець» виключити.
 
Відхилено   2. Державний виконавець та приватний виконавець повинні здійснювати свою професійну діяльність сумлінно, не розголошувати в будь-який спосіб професійну таємницю, поважати інтереси стягувачів, боржників, третіх осіб, не принижувати їхню гідність.
 
    -18- Власенко С.В.
У ч. 2 ст. 4 слово «повинні» замінити словом «повинен».
 
Відхилено    
    -19- Власенко С.В.
У ч. 2 ст. 4 слово «професійну» замінити словом «службову».
 
Відхилено    
23. 3. До професійної таємниці належить інформація, що стала відома державному виконавцю, приватному виконавцю, помічнику приватного виконавця у зв'язку із здійсненням професійної діяльності.
 
-20- Власенко С.В.
У п. 1 ч. 3 ст. 4 слова «приватному виконавцю, помічнику приватного виконавця» виключити.
 
Відхилено   3. До професійної таємниці належить інформація, що стала відома державному виконавцю, приватному виконавцю, помічнику приватного виконавця у зв'язку із здійсненням професійної діяльності.
 
    -21- Власенко С.В.
У п. 1 ч. 3 ст. 4 слово «професійну» замінити словом «службову».
 
Відхилено    
    -22- Власенко С.В.
У п. 1 ч. 3 ст. 4 після слова «здійснення» слово «професійної» замінити словом «службової.».
 
Відхилено    
24. Обов'язок зберігати професійну таємницю поширюється і на особу після її звільнення з посади державного виконавця чи припинення діяльності приватного виконавця, помічника приватного виконавця.
 
-23- Власенко С.В.
У п. 2 ч. 3 ст. 4 слово «професійну» замінити на «службову».
 
Відхилено   Обов'язок зберігати професійну таємницю поширюється на особу і після її звільнення з посади державного виконавця чи припинення діяльності приватного виконавця, помічника приватного виконавця.
 
    -24- Власенко С.В.
У п. 2 ч. 3 ст. 4 слова «чи припинення діяльності приватного виконавця, помічника приватного виконавця» виключити поставивши крапку після слова «виконавця».
 
Відхилено    
25. Державний виконавець, приватний виконавець можуть надавати іншим особам інформацію, що містить професійну таємницю, виключно у випадках і порядку, передбачених законом.
 
-25- Семенуха Р.С.
Абзац третій частини третьої статті 4 законопроекту викласти в такій редакції:
«Державний виконавець, приватний виконавець можуть надавати іншим особам інформацію, що містить професійну таємницю, за згодою відповідної особи, якої ця інформація стосується, у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом»
 
Відхилено   Державний виконавець, приватний виконавець можуть надавати іншим особам інформацію, що містить професійну таємницю, виключно у випадках і порядку, передбачених законом.
 
    -26- Власенко С.В.
У п. 3 ч. 3 ст. 4 слова «приватний виконавець» виключити.
 
Відхилено    
    -27- Власенко С.В.
У п. 3 ч. 3 ст. 4 слово «професійну» замінити словом «службову».
 
Відхилено    
26. 4. Державний виконавець, приватний виконавець зобов'язані вживати всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання чи усунення конфлікту інтересів.
 
-28- Семенуха Р.С.
Частину четверту статті 4 законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«Конфліктом інтересів в цілях застосування цього Закону вважається суперечність між особистими інтересами державного виконавця або приватного виконавця та його професійними правами і обов’язками, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість під час виконання державним виконавцем або приватним виконавцем його професійних обов’язків, а також на вчинення чи невчинення ним дій під час здійснення примусового виконання судових рішень або рішень інших органів».
 
Враховано   4. Державний виконавець, приватний виконавець зобов'язані вживати всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання чи усунення конфлікту інтересів.
Конфліктом інтересів у цілях застосування цього Закону вважається суперечність між особистими інтересами державного виконавця або приватного виконавця та його професійними правами і обов’язками, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість під час виконання державним виконавцем або приватним виконавцем його професійних обов’язків, а також на вчинення чи невчинення ним дій під час здійснення примусового виконання рішень.
 
    -29- Власенко С.В.
У ч. 4 ст. 4 слова «приватний виконавець зобов'язані» замінити словом «зобов’язаний».
 
Відхилено    
    -30- Мельничук І.І.
Статтю четверту законопроекту доповнити після частини четвертої новою частиною такого змісту:
«На державних і приватних виконавців поширюються норми Закону України «Про запобігання корупції.»
 
Відхилено    
27. Стаття 5. Правовий захист та гарантії здійснення діяльності державних виконавців, приватних виконавців з примусового виконання рішень
 
-31- Власенко С.В.
У назві ст. 5 слова «приватних виконавців» виключити.
 
Відхилено   Стаття 5. Правовий захист та гарантії здійснення діяльності державних виконавців, приватних виконавців з примусового виконання рішень
 
28. 1. Державний виконавець, приватний виконавець під час здійснення професійної діяльності є незалежними, керуються принципом верховенства права та підкоряються лише закону.
 
-32- Власенко С.В.
У ч. 1 ст. 5 слова «приватний виконавець» виключити.
 
Відхилено   1. Державний виконавець, приватний виконавець під час здійснення професійної діяльності є незалежними, керуються принципом верховенства права та діють виключно відповідно до закону.
 
    -33- Власенко С.В.
У ч. 1 ст. 5 слова «професійної» замінити словом «службової».
 
Відхилено    
29. 2. Забороняється втручання державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об'єднань, інших осіб у діяльність державного виконавця, приватного виконавця з примусового виконання рішень.
 
-34- Власенко С.В.
У ч. 2 ст. 5 слова «приватного виконавця» виключити.
 
Відхилено   2. Забороняється втручання державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, політичних партій, громадських об'єднань, інших осіб у діяльність державного виконавця, приватного виконавця з примусового виконання рішень.
 
30. 3. Опір державному виконавцю чи приватному виконавцю, заподіяння тілесних ушкоджень, насильство або погроза застосування насильства стосовно них, членів їх сімей, а також умисне знищення чи пошкодження їхнього майна у зв'язку з примусовим виконанням рішень державним виконавцем чи приватним виконавцем тягнуть за собою відповідальність, установлену законом. Така ж відповідальність настає у разі вчинення цих правопорушень стосовно особи після її звільнення з посади державного виконавця чи припинення діяльності приватного виконавця та стосовно членів її сім'ї у зв'язку з примусовим виконанням нею рішень у минулому.
 
-35- Власенко С.В.
У ч. 3 ст. 5 слова «чи приватному виконавцю» виключити.
 
Відхилено   3. Опір державному виконавцю чи приватному виконавцю, заподіяння тілесних ушкоджень, насильство або погроза застосування насильства стосовно них, їхніх близьких родичів, а також умисне знищення чи пошкодження їхнього майна у зв'язку з примусовим виконанням рішень державним виконавцем чи приватним виконавцем тягнуть за собою відповідальність, установлену законом. Така сама відповідальність настає у разі вчинення цих правопорушень стосовно особи після її звільнення з посади державного виконавця чи припинення діяльності приватного виконавця та стосовно їхніх близьких родичів у зв'язку з примусовим виконанням нею рішень у минулому.
 
    -36- Власенко С.В.
У ч. 3 ст. 5 слова «чи приватним виконавцем» виключити.
 
Відхилено    
    -37- Власенко С.В.
У другому реченні ч. 3 ст. 5 слова «чи припинення діяльності приватного виконавця» виключити.
 
Відхилено    
    -38- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
У частині третій статті 5 слова «членів їх сімей» та «членів її сім'ї» замінити словами «їхніх близьких родичів».
 
Враховано    
    -39- Сидорович Р.М.
В статті 5 частину 3 виключити
 
Відхилено    
31. 4. Забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів виконавчого провадження, крім випадків, передбачених законом.
 
-40- Сторожук Д.А.
Алексєєв І.С.
Дроздик О.В.
Частину четверту статті 5 доповнити абзацами другим - п’ятим такого змісту:
«Зазначена заборона не поширюється на випадки проведення перевірок органів державної виконавчої служби та діяльності приватних виконавців, а також проведення перевірок законності виконавчого провадження в порядку, визначеному Міністерством юстиції України.
У разі надходження ухвали суду про витребування або вилучення документа виконавчого провадження, відповідно до якої витребується або вилучається документ виконавчого провадження, виконавець зобов'язаний не пізніше трьох днів виготовити копію документа, що витребується або вилучається, засвідчити її власним підписом із зазначенням посади, прізвища та дати, скріпити печаткою органу державної виконавчої служби або приватного виконавця та надіслати до суду або іншої особи чи органу, які витребовують або вилучають документ, або видати копію уповноваженій ними особі.
У разі надходження ухвали суду про витребування або вилучення документа виконавчого провадження, відповідно до якої витребується або вилучається оригінал документа виконавчого провадження, виконавець зобов'язаний не пізніше трьох днів, якщо інший строк не встановлено судом, долучити копію документа, засвідчену в порядку, встановленому частиною першою цієї статті, до документів виконавчого провадження, після чого надіслати цінним листом з описом вкладення оригінал документа до суду, який його витребує або вилучає. Ухвала суду додається до документів виконавчого провадження.
Виконавець зобов'язаний надати доступ до документів виконавчого провадження на виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України. У разі якщо в ухвалі слідчого судді, суду міститься розпорядження про надання можливості вилучення документів, виконавець зобов'язаний додати до документів виконавчого провадження копію документа, засвідчену в порядку, встановленому цієї частиною статті, після чого видати оригінал документа. Копія ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, опис документів, які були вилучені на її виконання, додаються до документів виконавчого провадження.»
 
Враховано частково   4. Забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів виконавчого провадження, крім випадків, передбачених законом.
Зазначена заборона не поширюється на випадки проведення перевірок органів державної виконавчої служби та діяльності приватних виконавців, а також проведення перевірок законності виконавчого провадження в порядку, визначеному Міністерством юстиції України.
 
32. 5. У разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння державного виконавця, приватного виконавця, службових приміщень державного виконавця або офісу приватного виконавця, тимчасового доступу до речей і документів державного виконавця, приватного виконавця слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов'язковому порядку зазначає вичерпний перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження.
 
-41- Власенко С.В.
У ч. 5 ст. 5 після слова «виконавця» слова «приватного виконавця» виключити.
 
Відхилено      
    -42- Власенко С.В.
У ч. 5 ст. 5 після слова «виконавця» слова «або офісу приватного виконавця» виключити.
 
Відхилено    
    -43- Власенко С.В.
У ч. 5 ст. 5 після слова «виконавця» слова «приватного виконавця» виключити.
 
Відхилено    
    -44- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
У частині 5 статті 5 після слів «у разі проведення обшуку» виключити слова «чи огляду житла, іншого володіння державного виконавця, приватного виконавця,».
Частину 5 статті 5 після слів «тимчасового доступу до речей і документів» доповнити словами «наявних у виконавчому проваджені».
 
Відхилено    
    -45- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Пташник В.Ю.
Денисенко А.П.
Сидорович Р.М.
Частину 5 статті 5 виключити.
 
Враховано    
33. 6. Орган або посадові особи, які затримали державного виконавця чи приватного виконавця або застосували до нього запобіжний захід, зобов'язані протягом 24 годин повідомити про це Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, а щодо приватного виконавця – також і Раду приватних виконавців України.
 
-46- Власенко С.В.
У ч. 6 ст. 5 слова «чи приватного виконавця» виключити.
 
Відхилено      
    -47- Власенко С.В.
У ч. 6 ст. 5 слова «, а щодо приватного виконавця – також і Раду приватних виконавців України» виключити, поставивши крапку після слова «України».
 
Відхилено    
    -48- Сидорович Р.М.
У статті 5 частину шосту виключити.
 
Враховано    
    -49- Сторожук Д.А.
Алексєєв І.С.
Дроздик О.В.
Статтю 5 доповнити частиною сьомою такого змісту:
«7. Державні та приватні виконавці під час примусового виконання рішень мають право на використання спеціальних засобів індивідуального захисту в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено    
    -50- Сотник О.С.
В частині 6 статті 5 слова «Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України» замінити словами «Міністерство юстиції України».
 
Відхилено    
34. Розділ ІІ
 
   Розділ ІІ
 
35. ДЕРЖАВНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА
 
   ДЕРЖАВНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА
 
36. Стаття 6. Органи державної виконавчої служби
1. Органами державної виконавчої служби є:
 
-51- Сотник О.С.
В назві статті 6 слово «Органи» замінити словом «Орган».
 
Відхилено   Стаття 6. Система органів примусового виконання рішень
1. Систему органів примусового виконання рішень становлять:
1) Міністерство юстиції України;
2) органи державної виконавчої служби, утворені Міністерством юстиції України в установленому законодавством порядку.
 
37. 1) Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, до якого входить відділ примусового виконання рішень;
 
-52- Попов І.В.
Пункт перший частини першої статті 6 законопроекту, викласти у такій редакції:
«Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України;»
 
Відхилено      
38. 2) управління державної виконавчої служби Головних територіальних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – управління державної виконавчої служби), до яких входять відділи примусового виконання рішень;
 
-53- Князевич Р.П.
Сидорович Р.М.
Сторожук Д.А.
Алексєєв І.С.
Статтю 6 викласти у такій редакції:
«Стаття 6. Система органів примусового виконання рішень
1. Систему органів примусового виконання рішень становлять:
1) Міністерство юстиції України;
2) органи державної виконавчої служби, утворені Міністерством юстиції України в установленому законодавством порядку.
 
Враховано      
39. 3) районні, районні в містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні відділи державної виконавчої служби районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних територіальних управлінь юстиції (далі – відділи державної виконавчої служби).
 
-54- Сотник О.С.
Частину 1 статті 6 викласти в наступній редакції:
«Орган державної виконавчої служби є центральним органом виконавчої влади, утвореним відповідно до Закону про центральні органи виконавчої влади, який спрямовується і координується Міністерством юстиції України.
Орган державної виконавчої служби складається з:
1) центрального органу управління, до якого входить відділ примусового виконання рішень;
2) територіальних органів (управлінь, відділів).»
 
Відхилено      
40. 2. Відділи державної виконавчої служби є юридичними особами, мають рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, а також рахунки, в тому числі валютні, в державних банках для зарахування коштів виконавчого провадження, обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 
-55- Семенуха Р.С.
В частинах другій, третій статті 6 законопроекту слова «в державних банках» замінити словами «в банках».
 
Відхилено      
    -56- Сотник О.С.
Частину 2 статті 6 виключити, частини 3 та 4 вважати частинами 2 та 3 відповідно.
 
Відхилено    
41. 3. Міністерство юстиції України, Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – Головні територіальні управління юстиції) мають рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, а також рахунки, в тому числі валютні, в державних банках для зарахування коштів виконавчого провадження (крім виконавчого збору), обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам.
 
-57- Пинзеник В.М.
З частини третьої статті 6 виключити слова «Міністерство юстиції України».
 
Відхилено      
    -58- Сотник О.С.
В частині 2 статті 6 слова «Міністерство юстиції України, Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – Головні територіальні управління юстиції)» замінити словами «Центральний орган управління, територіальні органи державної виконавчої служби є юридичними особами».
 
Відхилено    
42. 4. Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, управління державної виконавчої служби мають печатки, у тому числі із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
 
-59- Попов І.В.
Додати до статті 6 законопроекту частину 5, наступного змісту:
«5. Відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України має печатки, у тому числі із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.».
 
Відхилено      
    -60- Сотник О.С.
В частині 3 статті 6 слова «Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, управління державної виконавчої служби» замінити словами «Центральний орган управління, територіальні управління органу державної виконавчої служби».
 
Відхилено    
43. Стаття 7. Державні виконавці
 
   Стаття 7. Державні виконавці
 
44. 1. Відповідно до цього Закону державними виконавцями є начальник відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України – заступник директора Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, його заступник, головні державні виконавці, старші державні виконавці, державні виконавці відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, начальники відділів примусового виконання рішень управлінь державної виконавчої служби, їх заступники, головні державні виконавці, старші державні виконавці, державні виконавці відділів примусового виконання рішень управлінь державної виконавчої служби, начальник, заступник начальника, головні державні виконавці, старші державні виконавці, державні виконавці відділу державної виконавчої служби.
 
-61- Князевич Р.П.
Сидорович Р.М.
Сторожук Д.А.
Алексєєв І.С.
Частину першу статті 7 викласти в такій редакції:
«Відповідно до цього Закону державними виконавцями є керівники органів державної виконавчої служби, їх заступники, головні державні виконавці, старші державні виконавці, державні виконавці органів державної виконавчої служби».
 
Враховано   1. Відповідно до цього Закону державними виконавцями є керівники органів державної виконавчої служби, їхні заступники, головні державні виконавці, старші державні виконавці, державні виконавці органів державної виконавчої служби.
 
    -62- Сотник О.С.
В частині 1 статті 7 слова «Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України – заступник директора Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України» замінити словами «центрального органу управління державної виконавчої служби – заступник керівника органу державної виконавчої служби», а слова «Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України» замінити словами «центрального органу управління державної виконавчої служби».
 
Відхилено    
45. 2. Державний виконавець є представником влади, діє від імені держави і перебуває під її захистом та уповноважений державою здійснювати діяльність з примусового виконання рішень у порядку, передбаченому законом.
 
   2. Державний виконавець є представником влади, діє від імені держави і перебуває під її захистом та уповноважений державою здійснювати діяльність з примусового виконання рішень у порядку, передбаченому законом.
 
46. Стаття 8. Правовий статус працівників органів державної виконавчої служби
 
   Стаття 8. Правовий статус працівників органів державної виконавчої служби
 
47. 1. Державні виконавці, керівні працівники та спеціалісти органів державної виконавчої служби є державними службовцями.
 
   1. Державні виконавці, керівники та спеціалісти органів державної виконавчої служби є державними службовцями.
 
48. 2. Працівникам органів державної виконавчої служби, зазначеним у частині першій цієї статті, видаються посвідчення, зразок і порядок видачі яких затверджуються Міністерством юстиції України.
 
   2. Працівникам органів державної виконавчої служби, зазначеним у частині першій цієї статті, видаються посвідчення, зразок і порядок видачі яких затверджуються Міністерством юстиції України.
 
49. 3. Працівник органу державної виконавчої служби користується правами і виконує обов'язки, передбачені законом.
 
   3. Працівник органу державної виконавчої служби користується правами і виконує обов'язки, передбачені законом.
 
50. Стаття 9. Гарантії незалежності державних виконавців
 
   Стаття 9. Гарантії незалежності державних виконавців
 
51. 1. Незалежність державних виконавців від впливу чи втручання у їх діяльність з примусового виконання рішень гарантується:
 
   1. Незалежність державних виконавців від впливу чи втручання у їхню діяльність з примусового виконання рішень гарантується:
 
52. 1) особливим порядком фінансування та матеріально-технічного забезпечення органів державної виконавчої служби;
 
-63- Пинзеник В.М.
Пункт 1 частини першої статті 9 виключити.
 
Відхилено   1) особливим порядком фінансування та матеріально-технічного забезпечення органів державної виконавчої служби;
 
53. 2) дієвим механізмом мотивування державних виконавців;
 
   2) дієвим механізмом мотивування державних виконавців;
 
54. 3) прозорістю діяльності з примусового виконання рішень;
 
   3) прозорістю діяльності з примусового виконання рішень;
 
55. 4) в інший спосіб, визначений законом.
 
   4) в інший спосіб, визначений законом.
 
56. Стаття 10. Вимоги, що пред'являються до державних виконавців
 
   Стаття 10. Вимоги до державних виконавців
 
57. 1. Державним виконавцем може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту ступеня магістра, володіє державною мовою і здатний за своїми особистими і діловими якостями здійснювати повноваження державного виконавця.
 
-64- Семенуха Р.С.
В частині першій статті 10 законопроекту слова «ступеня магістра» замінити словами «ступеня спеціаліста або магістра».
 
Враховано   1. Державним виконавцем може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту не нижче другого рівня, володіє державною мовою і здатний за своїми особистими і діловими якостями здійснювати повноваження державного виконавця.
 
    -65- Власенко С.В.
У ч.1 ст. 10 після слова «який» додати слова «досяг 25 років та».
 
Відхилено    
    -66- Сторожук Д.А.
Алексєєв І.С.
Дроздик О.В.
Частину першу статті 10 викласти у такій редакції:
«1. Державним виконавцем може бути громадянин України, не молодший 25 років, який має вищу юридичну освіту ступеня магістра, володіє державною мовою, має стаж роботи у галузі права після отримання диплома магістра або спеціаліста не менше двох років.».
 
Відхилено    
    -67- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
Частину 1 статті 10 викласти в такій редакції
«1. Державним виконавцем, може бути громадянин України, не молодший 25 років, який має вищу юридичну освіту ступеня магістра, володіє державною мовою, відповідає рівню професійної компетентності, за своїми особистими і діловими якостями здатний здійснювати повноваження державного виконавця.»
 
Відхилено    
    -68- Довбенко М.В.
В пункті 1 статті 10 слова «ступеня магістра» замінити словами «не нижче другого рівня вищої освіти».
 
Враховано    
    -69- Ленський О.О.
У частині першій статті 10 виключити слова «і здатний за своїми особистими і діловими якостями здійснювати повноваження державного виконавця».
 
Відхилено    
58. 2. Спеціальні вимоги до рівня професійної компетентності державних виконавців та керівників органів державної виконавчої служби визначаються Міністерством юстиції України.
 
-70- Геращенко А.Ю.
Доповнити статтю 10 частиною третьою такого змісту:
«3. Не може бути державним виконавцем особа:
1) яка не відповідає вимогам частини першої цієї статті;
2) визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;
3) яка має не зняту або не погашену в установленому законом порядку судимість;
4) яка скоїла корупційне правопорушення або порушення, пов'язане з корупцією, – протягом трьох років з дня скоєння;
5) якій за порушення вимог законодавства анульовано свідоцтво про право на зайняття нотаріальною або адвокатською діяльністю, здійснення діяльності приватного виконавця або арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), – протягом трьох років з дня прийняття відповідного рішення;
6) звільнена з посади судді, прокурора, співробітника правоохоронного органу, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування у зв'язку з неналежним виконанням такою особою службових обов'язків, – протягом трьох років з дня такого звільнення».
 
Відхилено   2. Спеціальні вимоги до рівня професійної компетентності державних виконавців та керівників органів державної виконавчої служби визначаються Міністерством юстиції України.
 
    -71- Ковальчук Н.В.
Статтю 10 Розділу ІІ Проекту Закону викласти у такій редакції:
«Стаття 10. Вимоги, що пред'являються до державних виконавців
1. Державним виконавцем може бути громадянин України, не молодший 25 років, який має вищу юридичну освіту ступеня магістра, володіє державною мовою, має стаж роботи у галузі права після отримання диплома магістра не менше двох років та склав кваліфікаційний іспит.
2. Умови та порядок складення кваліфікаційного іспиту державними виконавцями визначається Кабінетом Міністрів України.
3. Не може бути державним виконавцем особа:
1) яка не відповідає вимогам частини першої цієї статті;
2) визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;
3) яка має не зняту або не погашену в установленому законом порядку судимість;
4) яка скоїла корупційне правопорушення або порушення, пов'язане з корупцією, – протягом трьох років з дня скоєння;
5) звільнена з посади судді, прокурора, співробітника правоохоронного органу, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування у зв'язку з неналежним виконанням такою особою службових обов'язків, – протягом трьох років з дня такого звільнення.
4. Державний виконавець під час здійснення своєї діяльності не може займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.».
 
Відхилено    
    -72- Пташник В.Ю.
Статтю 10 викласти у наступній редакції:
«1. Державним виконавцем може бути громадянин України, не молодший 25 років, який має вищу юридичну освіту ступеня магістра, володіє державною мовою, має стаж роботи у галузі права після отримання диплома магістра не менше двох років.
Державний виконавець призначається на посаду за результатами проходження конкурсу на зайняття цієї посади. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних виконавців та керівників органів державної виконавчої служби затверджується Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено    
59. Стаття 11. Порядок призначення на посади та звільнення з посад працівників органів державної виконавчої служби
 
-73- Шкрум А.І.
Сотник О.С.
В назві статті 11 слово «працівників» замінити словом «службовців».
 
Відхилено   Стаття 11. Порядок призначення на посади та звільнення з посад працівників органів державної виконавчої служби
 
60. 1. Директор Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, заступник директора Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, начальник відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України – заступник директора Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, заступник начальника Головного територіального управління юстиції Міністерства юстиції України з питань державної виконавчої служби – начальник управління державної виконавчої служби (далі – начальник управління державної виконавчої служби) призначаються на посаду та звільняються з посади Міністром юстиції України.
 
-74- Власенко С.В.
Ст. 11 викласти в редакції:
«Порядок призначення на посади та звільнення з посад працівників органів державної виконавчої служби, організаційні засади забезпечення публічної, професійної, політично неупередженої, ефективної, підзвітної, орієнтованої на громадян державної виконавчої служби, яка функціонує в інтересах держави і суспільства, здійснюється відповідно до Закону України «Про державну службу».
 
Відхилено   1. Державні виконавці та інші працівники органів державної виконавчої служби, які є державними службовцями, призначаються на посади та звільняються з посад у порядку, встановленому Законом України «Про державну службу» з урахуванням особливостей, визначених законодавством.
 
    -75- Мельничук І.І.
Останнє речення частини першої статті одинадцятої законопроекту після слів «Міністром юстиції України» доповнити словами «за умови успішного проходження ними автоматизованого анонімного тестування»
 
Відхилено    
61. 2. Заступник начальника відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, головні державні виконавці, старші державні виконавці, державні виконавці відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, інші працівники Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України призначаються на посаду та звільняються з посади заступником Міністра юстиції України – керівником апарату за поданням директора Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.
 
-76- Мельничук І.І.
Останнє речення частини другої статті одинадцятої законопроекту після слів «Міністерства юстиції України» доповнити словами «за умови успішного проходження ними автоматизованого анонімного тестування».
 
Відхилено      
62. 3. Заступник начальника управління державної виконавчої служби, начальник відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби, його заступник, заступник начальника структурного підрозділу районного, районного у місті, міського (міст обласного значення), міськрайонного, міжрайонного управління юстиції з питань державної виконавчої служби – начальник районного, районного в місті, міського (міст обласного значення), міськрайонного, міжрайонного відділу державної виконавчої служби (далі – начальник відділу державної виконавчої служби), його заступник призначаються на посаду та звільняються з посади начальником Головного територіального управління юстиції за поданням начальника управління державної виконавчої служби, погодженим з директором Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.
 
-77- Мельничук І.І.
Останнє речення частини третьої статті одинадцятої законопроекту після слів «Міністерства юстиції України» доповнити словами «за умови успішного проходження ними автоматизованого анонімного тестування».
 
Відхилено      
63. 4. Головні державні виконавці, старші державні виконавці, державні виконавці відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби призначаються на посаду та звільняються з посади начальником Головного територіального управління юстиції за поданням начальника відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби, погодженим з начальником управління державної виконавчої служби.
 
-78- Мельничук І.І.
Останнє речення частини четвертої статті одинадцятої законопроекту після слів «начальником управління державної виконавчої служби» доповнити словами «за умови успішного проходження ними автоматизованого анонімного тестування».
 
Відхилено      
64. 5. Інші працівники управління державної виконавчої служби, головні державні виконавці, старші державні виконавці, державні виконавці та інші працівники відділу державної виконавчої служби призначаються на посаду та звільняються з посади начальником Головного територіального управління юстиції за поданням начальника відділу державної виконавчої служби, погодженим з начальником управління державної виконавчої служби.
 
-79- Мельничук І.І.
Останнє речення частини п'ятої статті одинадцятої законопроекту після слів «начальником управління державної виконавчої служби» доповнити словами «за умови успішного проходження ними автоматизованого анонімного тестування».
 
Відхилено      
    -80- Князевич Р.П.
Сидорович Р.М.
Сторожук Д.А.
Алексєєв І.С.
Статтю 11 викласти у такій редакції:
«Державні виконавці та інші працівники органів державної виконавчої служби, які є державними службовцями, призначаються на посади та звільняються з посад в порядку, визначеному законом про державну службу з урахуванням особливостей визначених іншими актами законодавства».
 
Враховано    
    -81- Сотник О.С.
Статтю 11 викласти у наступній редакції:
«1. Службовці органу державної виконавчої служби призначаються на посади та звільняються з посад в порядку, визначеному Законом про державну службу.
Державним виконавцем може бути громадянин України, не молодший 25 років, який має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи у галузі права після отримання диплома не менше двох років.»
 
Відхилено    
    -82- Шкрум А.І.
Статтю 11 викласти у такій редакції:
«Стаття 11. Порядок призначення на посади та звільнення з посад службовців органів державної виконавчої служби
1. Службовці органу державної виконавчої служби призначаються на посади та звільняються з посад в порядку, визначеному Законом про державну службу.
Державним виконавцем може бути громадянин України, не молодший 25 років, який має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи у галузі права після отримання диплома не менше двох років.».
 
Відхилено    
    -83- Левченко Ю.В.
Статтю 11 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«Стаття 11. Порядок призначення на посади та звільнення з посад працівників органів державної виконавчої служби
1. Директор Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, заступник директора Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, начальник відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України - заступник директора Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України. заступник начальника Головного територіального управління юстиції
Міністерства юстиції України з питань державної виконавчої служби - начальник управління державної
виконавчої служби (далі – начальник управління державної виконавчої служби) призначаються на посаду на конкурсній основі після проходження кваліфікаційного іспиту у вигляді тестування та звільняються з посади Міністром юстиції України.
2. Заступник начальника відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, головні державні виконавці, старші державні виконавці, державні виконавці відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, інші працівники Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України призначаються на посаду на конкурсній основі після проходження кваліфікаційного іспиту у вигляді тестування та звільняються з посади заступником Міністра юстиції України - керівником апарату за поданням директора Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.
 
Відхилено    
    -84- 3. Заступник начальника управління державної виконавчої служби, начальник відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби, його заступник, заступник начальника структурного підрозділу районного, районного у місті, міського (міст обласного значення), міськрайонного, міжрайонного управління юстиції з питань державної виконавчої служби - начальник районного, районного в місті, міського (міст обласного значення), міськрайонного, міжрайонного відділу державної виконавчої служби (далі – начальник відділу державної виконавчої служби), його заступник призначаються на посаду на конкурсній основі після проходження кваліфікаційного іспиту у вигляді тестування та звільняються з посади начальником Головного територіального управління юстиції за поданням начальника управління державної виконавчої служби, погодженим з директором Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України.
4. Головні державні виконавці, старші державні виконавці, державні виконавці відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби призначаються на посаду після проходження кваліфікаційного іспиту у вигляді тестування та звільняються з посади начальником Головного територіального управління юстиції за поданням начальника відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби, погодженим з начальником управління державної виконавчої служби.
5. Інші працівники управління державної виконавчої служби, головні державні виконавці, старші державні виконавці, державні виконавці та інші працівники відділу державної виконавчої служби призначаються на посаду після проходження кваліфікаційного іспиту у вигляді тестування та звільняються з посади начальником Головного територіального управління юстиції за поданням начальника відділу державної виконавчої служби, погодженим з начальником управління державної виконавчої служби».
 
Немає висновку    
65. Стаття 12. Контроль за діяльністю працівників органів державної виконавчої служби
 
-85- Сотник О.С.
В назві статті 12 слово «працівників» замінити словом «службовців».
 
Відхилено   Стаття 12. Контроль за діяльністю працівників органів державної виконавчої служби
 
66. 1. Контроль за діяльністю працівників органів державної виконавчої служби здійснюють Міністерство юстиції України через Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, управління державної виконавчої служби та відділи державної виконавчої служби.
 
-86- Князевич Р.П.
Сидорович Р.М.
Сторожук Д.А.
Алексєєв І.С.
Статтю 12 викласти в такій редакції:
«1. Контроль за діяльністю державних виконавців та інших працівників органів державної виконавчої служби здійснюють органи примусового виконання рішень, визначені в статті 6 цього Закону, в порядку, передбаченому Міністерством юстиції України».
 
Враховано   1. Контроль за діяльністю державних виконавців та інших працівників органів державної виконавчої служби здійснюють органи примусового виконання рішень, визначені у статті 6 цього Закону, в порядку, встановленому Міністерством юстиції України.
 
    -87- Сотник О.С.
В частині 1 статті 12 слово «працівників» замінити словом «службовців», та слова «через Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, управління державної виконавчої служби та відділи державної виконавчої служби» замінити словами «центральний органу управління, територіальні органи державної виконавчої служби».
 
Відхилено    
67. Стаття 13. Відповідальність державних виконавців
 
-88- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
Пташник В.Ю.
Денисенко А.П.
Статтю 13 виключити.
 
Враховано      
68. 1. Державні виконавці несуть дисциплінарну відповідальність в порядку, встановленому Законом України "Про державну службу".
 
      
69. 2. У разі вчинення державним виконавцем під час виконання службових обов'язків діяння, що має ознаки злочину чи адміністративного правопорушення, він підлягає кримінальній чи адміністративній відповідальності у порядку, встановленому законом.
 
      
70. 3. Шкода, заподіяна державним виконавцем фізичним чи юридичним особам під час виконання рішення, підлягає відшкодуванню у порядку, передбаченому законом, за рахунок держави.
 
-89- Пинзеник В.М.
Частину третю статті 13 після слів «за рахунок держави» доповнити словами «з подальшим відшкодуванням бюджетних коштів за рахунок державного виконавця».
 
Відхилено      
71. Стаття 14. Оскарження рішень, дій або бездіяльності державних виконавців та посадових осіб органів державної виконавчої служби
 
-90- Князевич Р.П.
Сидорович Р.М.
Пташник В.Ю.
Денисенко А.П.
Статтю 14 виключити.
 
Враховано      
72. 1. Рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця та посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені сторонами та іншими особами до суду, який видав виконавчий документ, в порядку, передбаченому законом.
 
-91- Сажко С.М.
Частину 1 статті 14 законопроекту після слів «можуть бути оскаржені сторонами та іншими особами до» доповнити словами «начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, або до керівника відповідного органу державної виконавчої служби вищого рівня чи».
 
Відхилено      
73. 2. Рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця та посадових осіб органів державної виконавчої служби щодо виконання рішень інших органів (посадових осіб), у тому числі постанов державного виконавця про стягнення виконавчого збору, витрат виконавчого провадження та штрафів, можуть бути оскаржені сторонами та іншими особами до відповідного адміністративного суду в порядку, передбаченому законом.
 
-92- Сторожук Д.А.
Алексєєв І.С.
Дроздик О.В.
Статтю 14 доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Рішення, дії або бездіяльність державного виконавця можуть бути оскаржені стягувачем та іншими учасниками виконавчого провадження (крім боржника) до начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, чи до суду. Рішення, дії та бездіяльність начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, можуть бути оскаржені до керівника відповідного органу державної виконавчої служби вищого рівня чи до суду.».
 
Відхилено      
    -93- Сажко С.М.
Частину 2 статті 14 законопроекту після слів «можуть бути оскаржені сторонами та іншими особами до» доповнити словами «начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, або до керівника відповідного органу державної виконавчої служби вищого рівня чи».
 
Відхилено    
74. Стаття 15. Державне страхування та відшкодування шкоди у разі загибелі або каліцтва державного виконавця
 
-94- Довбенко М.В.
Статтю 15 виключити.
 
Враховано      
75. 1. Державні виконавці підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
 
      
76. 2. Збитки, завдані майну державного виконавця чи членів його сім'ї у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, відшкодовуються у встановленому законом порядку в повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України.
 
-95- Пинзеник В.М.
Частину другу статті 15 виключити.
 
Враховано      
77. Стаття 16. Оплата праці працівників органів державної виконавчої служби
 
   Стаття 13. Оплата праці працівників органів державної виконавчої служби
 
78. 1. Заробітна плата працівника органу державної виконавчої служби складається з посадового окладу, премії, доплати за ранг та надбавки за вислугу років, а також інших надбавок згідно із законодавством.
 
-96- Сотник О.С.
Частину 1 статті 16 додати новий 2 абзац такого змісту:
«Мінімальний посадовий оклад державного виконавця становить п‘Ять мінімальних заробітних плат.»
 
Відхилено   1. Заробітна плата працівника органу державної виконавчої служби складається з посадового окладу, премії, доплати за ранг та надбавки за вислугу років, винагороди, а також інших надбавок згідно із законодавством.
 
    -97- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
Частину першу статті 16 після слів «вислугу років,» доповнити словом «винагороди,».
 
Враховано    
79. 2. За забезпечення реального, своєчасного і законного виконання виконавчого документа державний виконавець одержує винагороду. Порядок виплати та розміри винагород встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
-98- Пинзеник В.М.
Частину другу статті 16 виключити.
 
Відхилено   2. Порядок виплати та розміри винагород працівникам органів державної виконавчої служби встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
80. Стаття 17. Фінансування і матеріальне забезпечення діяльності працівників органів державної виконавчої служби
 
-99- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
Частину другу статті 16 викласти в такій редакції:
«2. Порядок виплати та розміри винагород працівникам органів державної виконавчої служби встановлюються Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано   Стаття 14. Фінансове та матеріальне забезпечення діяльності працівників органів державної виконавчої служби
 
81. 1. Фінансове і матеріальне забезпечення діяльності працівників органів державної виконавчої служби та фінансування витрат на проведення і організацію виконавчих дій здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, а також коштів виконавчого провадження, порядок формування яких встановлюється Законом України "Про виконавче провадження".
 
-100- Пинзеник В.М.
З частини першої статті 17 слова «а також коштів виконавчого провадження, порядок формування яких встановлюється Законом України «Про виконавче провадження» виключити.
 
Відхилено   1. Фінансове та матеріальне забезпечення діяльності працівників органів державної виконавчої служби та фінансування витрат на проведення і організацію виконавчих дій здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, а також коштів виконавчого провадження, порядок формування яких встановлюється Законом України «Про виконавче провадження».
 
82. 2. Кошти, що надходять до Державного бюджету України за рахунок сплати виконавчого збору, стягнутого органами державної виконавчої служби, розподіляються відповідно до Бюджетного кодексу України.
 
-101- Пинзеник В.М.
Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
Пташник В.Ю.
Денисенко А.П.
Частину другу статті 17 виключити.
 
Враховано      
83. 3. Чисельність працівників органів державної виконавчої служби, порядок та норми матеріального забезпечення їх діяльності встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
-102- Сторожук Д.А.
Алексєєв І.С.
Дроздик О.В.
Статтю 17 доповнити частинами четвертою та п’ятою такого змісту:
«4. Державні виконавці, які потребують поліпшення житлових умов, забезпечуються службовим житлом у першочерговому порядку на час виконання повноважень відповідно до законодавства за кошти державного чи відповідного місцевого бюджету.
За сім'єю загиблого державного виконавця зберігається право на одержання жилої площі.
5. Працівники органів державної виконавчої служби забезпечуються безоплатним форменим одягом за нормами, що визначаються Кабінетом Міністрів України. «
 
Враховано   2. Чисельність працівників органів державної виконавчої служби, порядок та норми матеріального забезпечення їхньої діяльності встановлюються Кабінетом Міністрів України.
3. Державні виконавці, які потребують поліпшення житлових умов, забезпечуються службовим житлом у першочерговому порядку на час виконання повноважень відповідно до законодавства за кошти державного чи відповідного місцевого бюджету.
За сім'єю загиблого державного виконавця зберігається право на одержання жилої площі.
4. Працівники органів державної виконавчої служби забезпечуються безоплатним форменим одягом за нормами, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
84. Стаття 18. Майно органів державної виконавчої служби
 
-103- Пинзеник В.М.
З частини другої статті 18 виключити слова «Міністерства юстиції України».
 
Враховано редакційно   Стаття 15. Майно органів державної виконавчої служби
 
85. 1. Майно органів державної виконавчої служби перебуває у державній власності та використовується виключно для забезпечення виконання їх завдань.
 
-104- Сотник О.С.
В частині 2 статті 18 слова «відділів державної виконавчої служби, Головних територіальних управлінь юстиції, Міністерства юстиції України» замінити словами «органів державної виконавчої служби».
 
Враховано редакційно   1. Майно органів державної виконавчої служби перебуває у державній власності та використовується виключно для забезпечення виконання завдань державної виконавчої служби.
 
86. 2. На рахунки відділів державної виконавчої служби, Головних територіальних управлінь юстиції, Міністерства юстиції України для зарахування коштів виконавчого провадження, обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам не може бути накладено арешт або звернено стягнення на підставі виконавчих документів.
 
-105- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
Частину другу статті 18 викласти у такій редакції:
«2. На рахунки органів примусового виконання рішень, визначених у статті 6 цього Закону, відкриті для зарахування коштів виконавчого провадження, обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам не може бути накладено арешт або звернено стягнення на підставі виконавчих документів».
 
Враховано   2. На рахунки органів примусового виконання рішень, визначених у статті 6 цього Закону, відкриті для зарахування коштів виконавчого провадження, обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам, не може бути накладено арешт або звернено стягнення на підставі виконавчих документів.
 
87. Розділ ІІІ
ПРИВАТНІ ВИКОНАВЦІ
 
-106- Власенко С.В.
Назву «Розділ ІІІ ПРИВАТНІ ВИКОНАВЦІ» виключити.
 
Відхилено   Розділ ІІІ
ПРИВАТНІ ВИКОНАВЦІ
 
88. Стаття 19. Приватний виконавець
 
-107- Власенко С.В.
Ст. 19 виключити.
 
Відхилено   Стаття 16. Приватний виконавець
 
89. 1. Приватним виконавцем є громадянин України, який уповноважений державою здійснювати діяльність з примусового виконання рішень у порядку, встановленому законом.
 
   1. Приватним виконавцем може бути громадянин України, уповноважений державою здійснювати діяльність з примусового виконання рішень у порядку, встановленому законом.
 
90. 2. Приватний виконавець є суб'єктом незалежної професійної діяльності.
 
   2. Приватний виконавець є суб'єктом незалежної професійної діяльності.
 
91. Стаття 20. Державне регулювання діяльності приватного виконавця
 
-108- Власенко С.В.
Ст. 20 виключити.
 
Відхилено   Стаття 17. Державне регулювання діяльності приватного виконавця
 
92. 1. Міністерство юстиції України:
 
   1. Міністерство юстиції України:
 
93. 1) формує та реалізує державну правову політику у сфері організації примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб);
 
   1) формує та реалізує державну правову політику у сфері організації примусового виконання рішень;
 
94. 2) забезпечує підготовку приватних виконавців та підвищення ними кваліфікації, для чого визначає:
 
   2) забезпечує підготовку приватних виконавців та підвищення їхньої кваліфікації, для чого визначає:
 
95. порядок проходження навчання та стажування осіб, які виявили намір здійснювати діяльність приватного виконавця;
 
   порядок проходження навчання та стажування осіб, які виявили намір здійснювати діяльність приватного виконавця;
 
96. перелік документів, які подаються цими особами кваліфікаційній комісії приватних виконавців;
 
-109- Семенуха Р.С.
Абзац третій пункту 2 частини першої статті 20 законопроекту викласти в такій редакції:
«перелік документів, які подаються кваліфікаційній комісії приватних виконавців особою, яка виявила намір здійснювати діяльність приватного виконавця, для підтвердження відповідності цієї особи вимогам, встановленим частинами першою та другою статті 21 цього Закону».
 
Враховано   перелік документів, які подаються Кваліфікаційній комісії приватних виконавців особою, яка виявила намір здійснювати діяльність приватного виконавця, для підтвердження відповідності цієї особи вимогам, встановленим частинами першою та другою статті 18 цього Закону;
 
97. порядок допуску цих осіб до складання кваліфікаційного іспиту;
 
   порядок допуску таких осіб до складання кваліфікаційного іспиту;
 
98. порядок складання кваліфікаційного іспиту;
 
   порядок складання кваліфікаційного іспиту;
 
99. порядок підвищення кваліфікації приватними виконавцями;
 
   порядок підвищення кваліфікації приватними виконавцями;
 
100. 3) видає свідоцтво про право на здійснення діяльності приватного виконавця та посвідчення приватного виконавця;
 
-110- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
Денисенко А.П.
В пункті 3 частини 1 статті 20 слова «свідоцтво про право на здійснення діяльності приватного виконавця та» виключити.
 
Враховано   3) видає посвідчення приватного виконавця;
 
101. 4) визначає вимоги до офісу приватного виконавця;
 
-111- Довбенко М.В.
Підпункт 4 пункту 1 статті 20 викласти в наступній редакції:
«4) визначає вимоги до умов зберігання документів виконавчого провадження;».
 
Відхилено   4) визначає вимоги до офіса приватного виконавця;
 
    -112- Сидорович Р.М.
Пункт 4 частини 1 статті 20 виключити.
 
Відхилено    
102. 5) забезпечує діяльність кваліфікаційної комісії приватних виконавців та дисциплінарної комісії приватних виконавців;
 
   5) забезпечує діяльність Кваліфікаційної комісії приватних виконавців та Дисциплінарної комісії приватних виконавців;
 
103. 6) формує Єдиний реєстр приватних виконавців України, визначає порядок його ведення;
 
   6) формує Єдиний реєстр приватних виконавців України, визначає порядок його ведення;
 
104. 7) встановлює форму та порядок подання приватними виконавцями інформації про здійснення ними діяльності;
 
   7) встановлює форму та порядок подання приватними виконавцями інформації про здійснення ними діяльності;
 
105. 8) здійснює контроль за діяльністю приватних виконавців та визначає порядок здійснення контролю за діяльністю приватного виконавця;
 
   8) здійснює контроль за діяльністю приватних виконавців та визначає порядок здійснення контролю за діяльністю приватного виконавця;
 
106. 9) вносить Кабінету Міністрів України пропозицію щодо встановлення розміру основної винагороди приватного виконавця;
 
   9) подає Кабінету Міністрів України пропозицію про встановлення розміру основної винагороди приватного виконавця;
 
107. 10) вводить в дію рішення дисциплінарної комісії приватних виконавців про накладення на приватного виконавця дисциплінарного стягнення;
 
   10) вводить в дію рішення Дисциплінарної комісії приватних виконавців про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення;
 
108. 11) зупиняє та припиняє право на здійснення діяльності приватного виконавця;
 
   11) зупиняє та припиняє право на здійснення діяльності приватного виконавця;
 
109. 12) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та іншими законами.
 
-113- Пташник В.Ю.
Статтю 20 викласти у наступній редакції:
«Стаття 20. Державне регулювання діяльності приватного виконавця
1. Міністерство юстиції України:
1) формує та реалізує державну правову політику у сфері організації примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб);
2) видає свідоцтво про право на здійснення діяльності приватного виконавця та посвідчення приватного виконавця;
3) забезпечує діяльність кваліфікаційної комісії приватних виконавців та дисциплінарної комісії приватних виконавців;
4) формує Єдиний реєстр приватних виконавців України, визначає порядок його ведення;
5) встановлює форму та порядок подання приватними виконавцями інформації про здійснення ними діяльності;
6) здійснює контроль за діяльністю приватних виконавців;
7) вносить Кабінету Міністрів України пропозицію щодо встановлення розміру основної винагороди приватного виконавця;
8) вводить в дію рішення дисциплінарної комісії приватних виконавців про накладення на приватного виконавця дисциплінарного стягнення;
9) зупиняє та припиняє право на здійснення діяльності приватного виконавця;
10) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та іншими законами.»
 
Відхилено   12) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами.
 
110. Стаття 21. Вимоги до приватного виконавця
 
-114- Власенко С.В.
Ст. 21 виключити.
 
Відхилено   Стаття 18. Вимоги до приватного виконавця
 
111. 1. Приватним виконавцем може бути громадянин України, не молодший 25 років, який має вищу юридичну освіту ступеня магістра, володіє державною мовою, має стаж роботи у галузі права після отримання диплома магістра не менше двох років та склав кваліфікаційний іспит.
 
-115- Семенуха Р.С.
Частину першу статті 21 законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Приватним виконавцем може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту ступеня спеціаліста або магістра, володіє державною мовою, має стаж роботи у галузі права після отримання диплома спеціаліста або магістра не менше двох років, пройшов стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склав кваліфікаційний іспит, склав присягу приватного виконавця та отримав свідоцтво про право на здійснення діяльності приватного виконавця».
 
Відхилено   1. Приватним виконавцем може бути громадянин України, який досяг 25 років, має вищу юридичну освіту не нижче другого рівня, володіє державною мовою, має стаж роботи у галузі права після отримання відповідного диплома не менше двох років та склав кваліфікаційний іспит.
 
    -116- Геращенко А.Ю.
Яніцький В.П.
Частину першу статті 21 викласти в такій редакції:
«1. Приватним виконавцем може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту ступеня магістра, володіє державною мовою та склав кваліфікаційний іспит».
 
Відхилено    
    -117- Князевич Р.П.
Сидорович Р.М.
Сторожук Д.А.
Алексєєв І.С.
Частину першу статті 18 викласти в такій редакції:
«1. Приватним виконавцем може бути громадянин України, не молодший 25 років, який має вищу юридичну освіту не нижче другого рівня, володіє державною мовою, має стаж роботи у галузі права після отримання відповідного диплома не менше двох років та склав кваліфікаційний іспит».
 
Враховано    
    -118- Довбенко М.В.
Пункт 1 статті 21 викласти в наступній редакції:
«1. Приватним виконавцем може бути громадянин України, не молодший 25 років, який має вищу юридичну освіту не нижче другого рівня вищої освіти, володіє державною мовою, має стаж роботи у галузі права після отримання диплома про вищу юридичну освіту не менше двох років та склав кваліфікаційний іспит.».
 
Враховано редакційно    
    -119- Сотник О.С.
Шкрум А.І.
В частині 1 статті 21 слова «вищу юридичну освіту ступеня магістра» замінити словами «має повну вищу юридичну освіту».
 
Відхилено    
112. 2. Не може бути приватним виконавцем особа:
 
   2. Приватним виконавцем не може бути особа:
 
113. 1) яка не відповідає вимогам частини першої цієї статті;
 
   1) яка не відповідає вимогам, встановленим частиною першою цієї статті;
 
114. 2) визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;
 
   2) визнана судом обмеженою у цивільній дієздатності або недієздатною;
 
115. 3) яка має не зняту або не погашену в установленому законом порядку судимість;
 
   3) яка має не зняту або не погашену в установленому законом порядку судимість;
 
116. 4) яка скоїла корупційне правопорушення або порушення, пов'язане з корупцією, – протягом трьох років з дня скоєння;
 
-120- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
Пункт 5, 6 частини 2 статті 21 виключити повністю.
 
Відхилено   4) яка вчинила корупційне правопорушення або порушення, пов'язане з корупцією, – протягом трьох років з дня вчинення;
 
117. 5) якій за порушення вимог законодавства анульовано свідоцтво про право на зайняття нотаріальною або адвокатською діяльністю, здійснення діяльності приватного виконавця або арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), – протягом трьох років з дня прийняття відповідного рішення;
 
-121- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
Пункт 5 частини другої статті 21 викласти у такій редакцій:
«5) якій за порушення вимог законодавства анульовано свідоцтво про право на зайняття нотаріальною чи адвокатською діяльністю, або діяльністю арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), яку позбавлено права на здійснення діяльності приватного виконавця, – протягом трьох років з дня прийняття відповідного рішення»
 
Враховано   5) якій за порушення вимог законодавства анульовано свідоцтво про право на зайняття нотаріальною чи адвокатською діяльністю або діяльністю арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), яку позбавлено права на здійснення діяльності приватного виконавця, – протягом трьох років з дня прийняття відповідного рішення;
 
118. 6) звільнена з посади судді, прокурора, співробітника правоохоронного органу, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування у зв'язку з неналежним виконанням такою особою службових обов'язків, – протягом трьох років з дня такого звільнення.
 
-122- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
Пункт 6 частини другої статті 21 викласти в такій редакції:
«6) звільнена з посади судді, прокурора, співробітника правоохоронного органу, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування у зв'язку з притягненням до дисциплінарної відповідальності, – протягом трьох років з дня такого звільнення».
 
Враховано   6) звільнена з посади судді, прокурора, працівника правоохоронного органу, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування у зв'язку з притягненням до дисциплінарної відповідальності, – протягом трьох років з дня звільнення.
 
    -123- Пташник В.Ю.
Частину 2 статті 21 викласти у наступній редакції:
«2. Не може бути приватним виконавцем особа:
1) яка не відповідає вимогам частини першої цієї статті;
2) визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною;
3) яка має не зняту або не погашену в установленому законом порядку судимість;
4) яка скоїла корупційне правопорушення або порушення, пов'язане з корупцією, - протягом трьох років з дня скоєння;
5) яка за порушення вимог законодавства позбавлена права на зайняття нотаріальною або адвокатською діяльністю, діяльністю приватного виконавця або арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), - протягом трьох років з дня прийняття відповідного рішення;
6) звільнена з посади судді, прокурора, співробітника правоохоронного органу, з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування у зв'язку з неналежним виконанням такою особою службових обов'язків, - протягом трьох років з дня такого звільнення.»
 
Відхилено    
119. 3. Приватний виконавець під час здійснення своєї діяльності не може займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту та роботи в органах Асоціації приватних виконавців України) або підприємницькою діяльністю.
 
-124- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
У частині 3 статті 21 виключити слова «медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту та роботи в органах Асоціації приватних виконавців України».
 
Враховано частково   3. Приватний виконавець під час здійснення своєї діяльності не може займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), інструкторської та суддівської практики із спорту та роботи в органах Асоціації приватних виконавців України) або підприємницькою діяльністю.
 
    -125- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Денисенко А.П.
В частині 3 статті 21 після слів «суддівської практики із спорту» слова «в органах Асоціації приватних виконавців України» замінити словами «адвокатської та діяльності арбітражного керуючого».
 
Враховано частково    
    -126- Сидорович Р.М.
Частину третю статті 21 після слів «творчої діяльності,» доповнити словами «діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора),».
 
Враховано    
120. Стаття 22. Кваліфікаційна комісія приватних виконавців
 
-127- Власенко С.В.
Ст. 22 виключити.
 
Відхилено   Стаття 19. Кваліфікаційна комісія приватних виконавців
 
121. 1. Для визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця, та вирішення питання щодо видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності приватного виконавця при Міністерстві юстиції України утворюється кваліфікаційна комісія приватних виконавців (далі – кваліфікаційна комісія).
 
-128- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
Перше речення частини 1 статті 22 викласти в такій редакції:
«При Міністерстві юстиції України утворюється кваліфікаційна комісія приватних виконавців (далі – кваліфікаційна комісія) для визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця, вирішення питання щодо видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності приватного виконавця, для розгляду питань притягнення приватних виконавців до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарних проступків».
 
Відхилено   1. Для визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця, та вирішення питання щодо надання права на здійснення діяльності приватного виконавця при Міністерстві юстиції України утворюється Кваліфікаційна комісія приватних виконавців (далі – Кваліфікаційна комісія).
 
    -129- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
Денисенко А.П.
Частину першу статті 22 викласти у такій редакції:
«1. Для визначення рівня професійної підготовленості осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця, та вирішення питання щодо надання права на здійснення діяльності приватного виконавця при Міністерстві юстиції України утворюється кваліфікаційна комісія приватних виконавців (далі – кваліфікаційна комісія)».
 
Враховано    
122. Положення про кваліфікаційну комісію приватних виконавців затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-130- Сторожук Д.А.
Алексєєв І.С.
Дроздик О.В.
Сидорович Р.М.
У абзаці другому частини першої статті 22 слова «Кабінетом Міністрів України» замінити словами «Міністерством юстиції України».
 
Враховано   Положення про Кваліфікаційну комісію приватних виконавців затверджується Міністерством юстиції України.
 
123. 2. До складу кваліфікаційної комісії входять дев'ять членів, з яких по чотири члени призначаються Міністерством юстиції України, в тому числі Міністр або заступник Міністра, та з'їздом приватних виконавців України, один член призначається з'їздом суддів України.
 
-131- Сторожук Д.А.
Алексєєв І.С.
Дроздик О.В.
У частині другій слова статті 22 «з’їздом суддів» замінити словами «Радою суддів»
 
Враховано   2. До складу Кваліфікаційної комісії входять дев'ять членів, по чотири з яких призначаються Міністерством юстиції України, у тому числі Міністр або заступник Міністра, та з'їздом приватних виконавців України, один член призначається Радою суддів України.
 
    -132- Сотник О.С.
В абзаці 1 частини 2 статті 22 слова «по чотири члени призначаються Міністерством юстиції України, в тому числі Міністр або заступник Міністра, та з'їздом приватних виконавців України, один член призначається з'їздом суддів України» замінити словами «три члени призначаються Міністерством юстиції України, в тому числі Міністр або заступник Міністра, чотири члени - з'їздом приватних виконавців України, по одному члену призначається з'їздом суддів України та Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини».
 
Відхилено    
124. Зазначені органи мають право призначати до складу кваліфікаційної комісії осіб з числа своїх представників, суддів, суддів у відставці, науковців, фахівців у галузі права та приватних виконавців.
 
-133- Яніцький В.П.
Частину другу статті 22 проекту Закону викласти в такій редакції:
«2. До складу кваліфікаційної комісії входять вісім членів, з яких по чотири члени призначаються Міністерством юстиції України, в тому числі Міністр або заступник Міністра, та з'їздом приватних виконавців України.Зазначені органи мають право призначати до складу кваліфікаційної комісії осіб з числа своїх представників, науковців, фахівців у галузі права та приватних виконавців, які мають повну вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менше 10 років».
 
Відхилено   Зазначені органи мають право призначати до складу Кваліфікаційної комісії осіб з числа своїх представників, суддів, суддів у відставці, науковців, фахівців у галузі права та приватних виконавців.
Персональний склад Кваліфікаційної комісії затверджується наказом Міністерства юстиції України.
 
    -134- Сотник О.С.
В абзаці 2 частини 2 статті 22 слова «фахівців у галузі права та приватних виконавців» замінити словами «правозахисників».
 
Відхилено    
    -135- Сторожук Д.А.
Алексєєв І.С.
Дроздик О.В.
Частину другу статті 22 доповнити абзацом третім такого змісту:
«Персональний склад комісії затверджується наказом Міністерства юстиції України»
 
Враховано    
    -136- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
У частині 2 статті 22 слова «по чотири члени призначаються Міністерством юстиції України, в тому числі Міністр або заступник Міністра, та з'їздом приватних виконавців України, один член призначається з'їздом суддів України» замінити на слова «чотири члени призначаються з'їздом приватних виконавців України, три члени призначаються Міністерством юстиції України, в тому числі Міністр або заступник Міністра, та по одному члену призначається з’їздом суддів України та з’їздом адвокатів України».
При цьому в абзаці другому цієї частини слова «фахівців у галузі права» замінити на слово «адвокатів».
 
Відхилено    
    -137- Пташник В.Ю.
Частини 2 та 3 статті 22 викласти у наступній редакції:
«2. До складу кваліфікаційної комісії входять дев'ять членів, з яких по чотири члени призначаються Міністерством юстиції України, у тому числі голова Державної виконавчої служби України, та з'їздом приватних виконавців України, один член призначається з'їздом суддів України.
Зазначені органи мають право призначати до складу кваліфікаційної комісії осіб з числа своїх представників, суддів, суддів у відставці, науковців, фахівців у галузі права та приватних виконавців.»
 
Відхилено    
    -138- Ковальчук Н.В.
Частину 2 статті 22 Розділу ІІІ Проекту Закону викласти у такій редакції:
«2. До складу кваліфікаційної комісії входять дев'ять членів, з яких чотири члени призначаються Міністерством юстиції України, в тому числі Міністр або заступник Міністра, та п’ять членів призначаються з'їздом приватних виконавців України.
Зазначені органи мають право призначати до складу кваліфікаційної комісії осіб з числа своїх представників, науковців, фахівців у галузі права та приватних виконавців.».
 
Відхилено    
125. 3. Головою кваліфікаційної комісії є Міністр юстиції України або заступник Міністра юстиції України.
4. Строк повноважень членів кваліфікаційної комісії становить 2 роки.
5. Кваліфікаційна комісія:
1) визначає дату складення кваліфікаційних іспитів;
2) розробляє та затверджує перелік питань автоматизованого анонімного тестування;
3) розглядає документи, подані особами, які мають намір отримати право на здійснення діяльності приватного виконавця, на відповідність вимогам, визначеним у цьому Законі;
4) проводить кваліфікаційні іспити та затверджує їх результати;
 
   3. Головою Кваліфікаційної комісії є Міністр юстиції України або заступник Міністра юстиції України.
4. Строк повноважень членів Кваліфікаційної комісії становить два роки.
5. Кваліфікаційна комісія:
1) визначає дату складення кваліфікаційних іспитів;
2) розробляє та затверджує перелік питань автоматизованого анонімного тестування;
3) розглядає документи, подані особами, які мають намір отримати право на здійснення діяльності приватного виконавця, на відповідність вимогам, визначеним цим Законом;
4) проводить кваліфікаційні іспити та затверджує їх результати;
 
126. 5) приймає рішення про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності приватного виконавця.
 
-139- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
Денисенко А.П.
В частині 5 в пункті 5 статті 22 слова «свідоцтва про право на здійснення діяльності» замінити словом «посвідчення».
 
Враховано   5) приймає рішення про видачу посвідчення приватного виконавця.
 
    -140- Семенуха Р.С.
Частину п'яту статті 22 законопроекту доповнити пунктом 6 такого змісту:
«6) на підставі подання Міністерства юстиції України скасовує рішення про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності приватного виконавця у разі відмови приватного виконавця від прийняття присяги або невнесення приватним виконавцем плати за видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності приватного виконавця».
 
Відхилено    
    -141- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
Частину 5 статті 22 після пункту 5 доповнити наступними пунктами:
«6) розглядає подання Міністерства юстиції України, Ради приватних виконавців України про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності;
7) у разі надходження скарг на діяльність приватних виконавців направляє їх на перевірку Міністерству юстиції України чи Раді приватних виконавців України;
8) приймає рішення на підставі подань Міністерства юстиції України чи Ради приватних виконавців України про накладення на приватного виконавця дисциплінарного стягнення.»
 
Відхилено    
127. 6. Кваліфікаційна комісія вважається повноважною у разі призначення не менше семи членів комісії.
 
   6. Кваліфікаційна комісія вважається повноважною у разі призначення не менше семи членів комісії.
 
128. 7. Рішення кваліфікаційної комісії приймаються на її засіданні у разі присутності не менше п'яти членів комісії шляхом голосування простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів комісії.
 
-142- Пинзеник В.М.
Частину 7 статті 22 викласти у такій редакції:
«7. Рішення кваліфікаційної комісії приймаються на її засіданні у разі присутності не менше п'яти членів комісії шляхом голосування і має бути підтримано не менше, ніж двома третинами голосів від кількості присутніх на засіданні членів комісії».
 
Відхилено   7. Рішення Кваліфікаційної комісії приймаються на її засіданні, за умови присутності не менше п'яти членів комісії, шляхом голосування простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів комісії.
У разі рівного розподілу голосів рішення вважається неприйнятим.
 
    -143- Сторожук Д.А.
Алексєєв І.С.
Дроздик О.В.
Частину сьому статті 22 доповнити абзацом другим такого змісту:
«У разі рівного розподілу голосів рішення вважається таким, що не прийняте».
 
Враховано    
129. 8. Рішення кваліфікаційної комісії оформлюється протоколом, що підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії.
 
-144- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
Статтю 22 доповнити новою частиною 9 такого змісту:
«9. На засіданні дисциплінарної комісії мають право бути присутні представники Асоціації приватних виконавців України, громадських об'єднань та засобів масової інформації.»
 
Відхилено   8. Рішення Кваліфікаційної комісії оформлюється протоколом, який підписують усі присутні на засіданні члени комісії.
9. Засідання Кваліфікаційної комісії є гласним.
 
    -145- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
Статтю 22 доповнити новою частиною дев’ятою такого змісту:
«9. Засідання кваліфікаційної комісії є гласним».
 
Враховано    
130. Стаття 23. Допуск до складення кваліфікаційного іспиту
 
-146- Власенко С.В.
Ст. 23 виключити.
 
Відхилено   Стаття 20. Допуск до складення кваліфікаційного іспиту
 
131. 1. Особа, яка виявила намір здійснювати діяльність приватного виконавця, до подачі заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту зобов'язана пройти навчання та стажування приватного виконавця.
 
-147- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
Абзац 1 частини 1 статті 23 після слів «зобов'язана пройти навчання та стажування приватного виконавця» доповнити словами «у порядку встановленому Міністерством юстиції України».
 
Відхилено   1. Особа, яка виявила намір здійснювати діяльність приватного виконавця, до подання заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту зобов'язана пройти навчання і стажування приватного виконавця.
 
132. Загальний строк навчання та стажування приватного виконавця не може перевищувати трьох місяців.
 
   Загальний строк навчання і стажування приватного виконавця не може перевищувати трьох місяців.
 
133. Від проходження стажування приватного виконавця звільняються особи, які мають стаж роботи державного чи приватного виконавця, адвоката, нотаріуса, арбітражного керуючого не менше одного року або помічника приватного виконавця не менше двох років.
 
-148- Сторожук Д.А.
Алексєєв І.С.
Дроздик О.В.
Абзац третій частини першої статті 23 викласти у такій редакції:
«Від проходження стажування приватного виконавця звільняються особи, які мають стаж роботи державного чи приватного виконавця, керівника органу державної виконавчої служби, адвоката, нотаріуса, арбітражного керуючого не менше одного року або помічника приватного виконавця не менше двох років».
 
Враховано редакційно   Від проходження стажування приватного виконавця звільняються особи, які мають стаж роботи державного чи приватного виконавця, адвоката, нотаріуса, арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) не менше одного року або помічника приватного виконавця не менше двох років.
 
    -149- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
Абзац 3 частини 1 статті 23 після слів «Від проходження» доповнити словами «навчання та».
 
Відхилено    
134. Про проходження навчання, стажування приватного виконавця видається свідоцтво, термін дії якого становить один рік.
 
-150- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
В абзаці 4 частини 1 статті 23 слово «термін» замінити на слово «строк».
 
Враховано   Про проходження навчання, стажування приватного виконавця видається свідоцтво, строк дії якого становить один рік.
 
    -151- Левченко Ю.В.
Частину 1 статті 23 Законопроекту:
«1. Особа, яка виявила намір здійснювати діяльність приватного виконавця, до подачі заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту зобов'язана пройти навчання та стажування приватного виконавця.
Навчання та стажування особи, яка виявила намір здійснювати діяльність приватного виконавця, здійснюється за рахунок власних коштів такої особи.
Загальний строк навчання та стажування приватного виконавця не може перевищувати трьох місяців.
Від проходження стажування приватного виконавця звільняються особи, які мають стаж роботи державного чи приватного виконавця, адвоката, нотаріуса, арбітражного керуючого не менше одного року або помічника приватного виконавця не менше двох років.
Про проходження навчання, стажування приватного виконавця видається свідоцтво, термін дії якого становить один рік».
 
Відхилено    
    -152- Пташник В.Ю.
Частину 1 статті 23 викласти у наступній редакції:
«1. Особа, яка виявила намір здійснювати діяльність приватного виконавця, до подачі заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту зобов'язана пройти стажування приватного виконавця.
Загальний строк стажування приватного виконавця не може перевищувати трьох місяців.
Від проходження стажування приватного виконавця звільняються особи, які мають стаж роботи державного чи приватного виконавця, адвоката, нотаріуса, арбітражного керуючого не менше одного року або помічника приватного виконавця не менше двох років.
Про проходження стажування приватного виконавця видається свідоцтво, термін дії якого становить один рік.»
 
Відхилено    
135. 2. Особа, яка виявила намір здійснювати діяльність приватного виконавця, після проходження навчання, стажування приватного виконавця подає до кваліфікаційної комісії заяву про допуск до складення кваліфікаційного іспиту разом із документами, які підтверджують відповідність особи вимогам, встановленим частинами першою та другою статті 21 цього Закону, а також декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 
-153- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
В частині 2 статті 23 слова «декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» замінити на слова «декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру».
 
Враховано   2. Особа, яка виявила намір здійснювати діяльність приватного виконавця, після проходження навчання, стажування приватного виконавця подає до Кваліфікаційної комісії заяву про допуск до складення кваліфікаційного іспиту разом із документами, які підтверджують відповідність особи вимогам, встановленим частинами першою та другою статті 18 цього Закону, а також декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.
 
136. 3. Кваліфікаційна комісія проводить перевірку достовірності документів та відомостей, що подаються особою.
Строк розгляду заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту не повинен перевищувати тридцяти днів з дня її надходження.
За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів кваліфікаційна комісія приймає рішення про:
1) допуск особи до складення кваліфікаційного іспиту;
2) відмову в допуску особи до складення кваліфікаційного іспиту.
4. Кваліфікаційна комісія приймає рішення про відмову в допуску особи до складення кваліфікаційного іспиту, якщо:
1) подано не всі документи, визначені Міністерством юстиції України, або документи не відповідають встановленим вимогам;
 
   3. Кваліфікаційна комісія проводить перевірку достовірності документів та відомостей, поданих особою.
Строк розгляду заяви про допуск до складення кваліфікаційного іспиту не повинен перевищувати 30 днів з дня її надходження.
За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів Кваліфікаційна комісія приймає рішення про:
1) допуск особи до складення кваліфікаційного іспиту;
2) відмову в допуску особи до складення кваліфікаційного іспиту.
4. Кваліфікаційна комісія приймає рішення про відмову в допуску особи до складення кваліфікаційного іспиту, якщо:
1) подано не всі документи, визначені Міністерством юстиції України, або документи не відповідають встановленим вимогам;
 
137. 2) особа не відповідає встановленим цим Законом вимогам до осіб, які виявили намір здійснювати діяльність приватного виконавця.
 
-154- Мельник С.І.
У пункті другому частини четвертої статті 23 слова «до осіб, які виявили намір здійснювати діяльність приватного виконавця» виключити.
 
Відхилено   2) особа не відповідає встановленим цим Законом вимогам до осіб, які виявили намір здійснювати діяльність приватного виконавця.
У рішенні Кваліфікаційної комісії про відмову в допуску особи до складення кваліфікаційного іспиту зазначаються причини такої відмови.
 
    -155- Пташник В.Ю.
Частини 4 та 5 статті 23 викласти у наступній редакції:
«Стаття 23. Допуск до складення кваліфікаційного іспиту
4. Кваліфікаційна комісія приймає рішення про відмову в допуску особи до складення кваліфікаційного іспиту, якщо:
1) подано не всі документи, визначені частиною 2 цієї статті, або документи не відповідають встановленим вимогам;
2) особа не відповідає встановленим цим Законом вимогам до осіб, які виявили намір здійснювати діяльність приватного виконавця.
5. Кваліфікаційна комісія повідомляє письмово особу, яка звернулася із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, про прийняте рішення протягом трьох днів з дня його прийняття. У разі прийняття рішення про відмову в допуску особи до складення кваліфікаційного іспиту в рішенні кваліфікаційної комісії зазначаються причини такої відмови. Рішення про відмову в допуску особи до складення кваліфікаційного іспиту може бути оскаржене особою до суду у порядку, передбаченому законом.»
 
Відхилено    
    -156- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
Частину четверту статті 23 доповнити новим абзацом такого змісту:
«У рішенні Кваліфікаційної комісії про відмову в допуску особи до складення кваліфікаційного іспиту зазначаються причини такої відмови».
 
Враховано    
138. 5. Кваліфікаційна комісія повідомляє письмово особу, яка звернулася із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, про прийняте рішення протягом трьох днів з дня його прийняття. У разі прийняття рішення про відмову в допуску особи до складення кваліфікаційного іспиту в рішенні кваліфікаційної комісії зазначаються причини такої відмови.
 
-157- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
Частину п’яту статті 23 викласти в такій редакції:
«5. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття Кваліфікаційною комісією рішення про відмову в допуску особи до складення кваліфікаційного іспиту, особа має право повторно звернутися до Кваліфікаційної комісії для отримання допуску в порядку, визначеному цим Законом».
 
Враховано   5. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття Кваліфікаційною комісією рішення про відмову в допуску особи до складення кваліфікаційного іспиту, особа має право повторно звернутися до Кваліфікаційної комісії для отримання допуску в порядку, визначеному цим Законом.
 
139. 6. Після усунення причин, які стали підставою для прийняття кваліфікаційною комісією рішення про відмову в допуску особи до складення кваліфікаційного іспиту, особа має право повторно звернутись до кваліфікаційної комісії для отримання допуску в порядку, визначеному цим Законом.
 
-158- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
Частину шосту статті 23 викласти в такій редакції:
«6. Інформація про прийняте Кваліфікаційною комісією рішення про допуск особи (не допуск) до складення кваліфікаційного іспиту розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України протягом трьох днів з дня його прийняття».
 
Враховано   6. Інформація про прийняте Кваліфікаційною комісією рішення про допуск (не допуск) особи до складення кваліфікаційного іспиту розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України протягом трьох днів з дня його прийняття.
 
140. Стаття 24. Кваліфікаційний іспит та видача свідоцтва про право на здійснення діяльності приватного виконавця
 
-159- Власенко С.В.
Ст. 24 виключити.
 
Відхилено   Стаття 21. Кваліфікаційний іспит приватного виконавця
 
    -160- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
Денисенко А.П.
В назві статті 24 слова «та видача свідоцтва про право на здійснення діяльності» виключити.
 
Враховано    
141. 1. Кваліфікаційна комісія проводить кваліфікаційний іспит протягом трьох місяців з дня надання допуску особі до складення кваліфікаційного іспиту.
 
-161- Сотник О.С.
Частину 1 статті 24 викласти в наступній редакції:
«Кваліфікаційна комісія проводить кваліфікаційний іспит протягом трьох місяців з дня надання допуску особі до складення кваліфікаційного іспиту. Особа, яка складає кваліфікаційний іспит, сплачує внесок у розмірі однієї мінімальної заробітної плати».
 
Відхилено   1. Кваліфікаційна комісія проводить кваліфікаційний іспит протягом трьох місяців з дня надання допуску особі до складення кваліфікаційного іспиту.
 
142. 2. Про дату та місце проведення кваліфікаційного іспиту повідомляються особи, допущені до його складення. Інформація про кваліфікаційний іспит розміщується також на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України та веб-сайті Асоціації приватних виконавців України. На іспиті мають право бути присутні представники Асоціації приватних виконавців України, громадських об'єднань та засобів масової інформації.
 
-162- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
Перше речення частини 2 статті 24 викласти в такій редакції «Особи, допущені до складення кваліфікаційного іспиту належним чином (письмовим повідомленням) заздалегідь (не пізніше ніж за 7 днів) повідомляються про дату та місце проведення кваліфікаційного іспиту.»
 
Враховано частково   2. Про дату та місце проведення кваліфікаційного іспиту повідомляються особи, допущені до його складення. Інформація про кваліфікаційний іспит не пізніш як за сім днів до дня його проведення розміщується на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України та веб-сайті Асоціації приватних виконавців України. На іспиті мають право бути присутніми представники Асоціації приватних виконавців України, громадських об'єднань та засобів масової інформації.
 
143. 3. Кваліфікаційний іспит проводиться шляхом автоматизованого анонімного тестування особи, яка виявила намір здійснювати діяльність приватного виконавця.
 
   3. Кваліфікаційний іспит проводиться шляхом автоматизованого анонімного тестування особи, яка виявила намір здійснювати діяльність приватного виконавця.
 
144. 4. Особі, яка успішно склала кваліфікаційний іспит, Міністерство юстиції України на підставі відповідного рішення кваліфікаційної комісії протягом десяти днів з дня складення кваліфікаційного іспиту видає свідоцтво про право на здійснення діяльності приватного виконавця та посвідчення приватного виконавця.
 
-163- Семенуха Р.С.
У частині четвертій статті 24 законопроекту слова «з дня складення кваліфікаційного іспиту» замінити словами «з дня внесення плати за видачу свідоцтва».
 
Відхилено   4. Особі, яка успішно склала кваліфікаційний іспит, Міністерство юстиції України на підставі відповідного рішення Кваліфікаційної комісії протягом 10 днів з дня складення кваліфікаційного іспиту видає посвідчення приватного виконавця.
 
    -164- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
Денисенко А.П.
В частині 4 статті 24 слова «свідоцтво про право на здійснення діяльності приватного виконавця та» виключити.
 
Враховано    
145. 5. За видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності приватного виконавця особа, яка склала кваліфікаційний іспит, вносить плату у розмірі однієї мінімальної заробітної плати.
 
-165- Семенуха Р.С.
Частину п'яту статті 24 законопроекту викласти в такій редакції:
«5. За видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності приватного виконавця особа, яка склала кваліфікаційний іспит, вносить плату у розмірі однієї мінімальної заробітної плати протягом тридцяти календарних днів з дня прийняття кваліфікаційною комісією відповідного рішення.
У разі невнесення приватним виконавцем у встановлений цієї частиною строк плати за видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності приватного виконавця, Міністерство юстиції України вносить подання до кваліфікаційної комісії про скасування рішення про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності цього приватного виконавця».
 
Відхилено   5. За видачу посвідчення приватного виконавця особа, яка склала кваліфікаційний іспит, вносить плату у розмірі однієї мінімальної заробітної плати.
 
146. 6. Свідоцтво про право на здійснення діяльності приватного виконавця видається без обмеження строку його дії.
 
-166- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
Частину шосту статті 24 викласти у такій редакції:
«6. Посвідчення про право на здійснення діяльності приватного виконавця видається без обмеження строку його дії».
 
Враховано   6. Посвідчення про право на здійснення діяльності приватного виконавця видається без обмеження строку його дії.
 
147. 7. Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, має право скласти його повторно не раніше ніж через шість місяців.
 
-167- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
В частині 7 статті статті 24 слова «шість місяців» замінити на «один рік».
 
Відхилено   7. Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, має право скласти його повторно не раніше ніж через шість місяців.
 
148. Стаття 25. Присяга приватного виконавця
 
-168- Власенко С.В.
Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
Пташник В.Ю.
Денисенко А.П.
Ст. 25 виключити.
 
Враховано      
149. 1. Приватний виконавець одночасно з отриманням свідоцтва про право на здійснення діяльності приватного виконавця складає присягу такого змісту:
 
      
150. "Я, (ім'я та прізвище), урочисто присягаю в діяльності приватного виконавця бути відданим Україні, дотримуватися Конституції та законів України, правил професійної етики приватного виконавця, принципів верховенства права, законності та незалежності, зберігати професійну таємницю, чесно і сумлінно виконувати покладені на мене обов'язки".
 
-169- Семенуха Р.С.
Частину першу статті 25 законопроекту доповнити абзацом третім такого змісту:
«У разі відмови приватного виконавця скласти присягу Міністерство юстиції України вносить подання до кваліфікаційної комісії про скасування рішення про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності цього приватного виконавця».
 
Відхилено      
151. 2. Підписаний текст присяги приватного виконавця зберігається в Міністерстві юстиції України.
 
      
152. 3. Забороняється здійснення діяльності приватним виконавцем, який не склав присягу.
 
      
153. Стаття 26. Початок здійснення діяльності приватного виконавця
 
-170- Власенко С.В.
Ст. 26 виключити.
 
Відхилено   Стаття 22. Початок здійснення діяльності приватного виконавця
 
154. 1. Про початок діяльності приватний виконавець повідомляє Міністерство юстиції України.
 
   1. Про початок діяльності приватний виконавець повідомляє Міністерство юстиції України.
 
155. 2. У повідомленні про початок діяльності обов'язково зазначаються:
 
   2. У повідомленні про початок діяльності обов'язково зазначаються:
 
156. 1) виконавчий округ, на території якого приватний виконавець має намір здійснювати діяльність;
 
-171- Пташник В.Ю.
Пункт 1 частини 2 статті 26 виключити.
 
Відхилено   1) виконавчий округ, на території якого приватний виконавець має намір здійснювати діяльність;
 
157. 2) інформація про офіс приватного виконавця;
 
   2) інформація про офіс приватного виконавця;
 
158. 3) реквізити договору страхування цивільно-правової відповідальності приватного виконавця, строк дії договору, інформація про страховика та страхову суму.
 
-172- Семенуха Р.С.
Частину другу статті 26 законопроекту доповнити пунктом 4 такого змісту:
«4) інформація про помічників приватного виконавця (за наявності)».
 
Враховано редакційно   3) реквізити договору страхування цивільно-правової відповідальності приватного виконавця, строк дії договору, інформація про страховика та страхову суму;
4) інформація про помічників приватного виконавця (у разі їх наявності).
 
159. 3. Приватний виконавець має право розпочати здійснення діяльності з дня внесення інформації до Єдиного реєстру приватних виконавців України.
 
-173- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
Мельник С.І.
У частині третій статті 26 після слів «з дня внесення інформації» доповнити словами «про нього».
 
Враховано   3. Приватний виконавець має право розпочати здійснення діяльності з дня внесення інформації про нього до Єдиного реєстру приватних виконавців України.
 
160. Стаття 27. Єдиний реєстр приватних виконавців України
 
-174- Власенко С.В.
Ст. 27 виключити.
 
Відхилено   Стаття 23. Єдиний реєстр приватних виконавців України
 
161. 1. Міністерство юстиції України забезпечує ведення Єдиного реєстру приватних виконавців України.
 
   1. Міністерство юстиції України забезпечує ведення Єдиного реєстру приватних виконавців України.
 
162. 2. У Єдиному реєстрі приватних виконавців України містяться відомості про:
 
   2. У Єдиному реєстрі приватних виконавців України містяться відомості про:
 
163. 1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) приватного виконавця;
 
-175- Довбенко М.В.
В підпункті 1 пункті 2 статті 27 після слів «та по батькові» доповнити словами «, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за його відсутності - серія та номер паспорту із зазначенням органу, що його видав та дати видачі)»
 
Відхилено   1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) приватного виконавця;
 
164. 2) дату та номер рішення про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності приватного виконавця;
 
-176- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
Денисенко А.П.
В пункті 2 частини 2 статті 27 слова «дату та номер рішення про видачу свідоцтва про право на» замінити словом «початок».
 
Враховано редакційно   2) дату рішення Кваліфікаційної комісії про надання права на здійснення діяльності приватного виконавця;
 
165. 3) дату видачі та номер свідоцтва про право на здійснення діяльності приватного виконавця;
 
-177- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
Денисенко А.П.
Пункт 3 частини 2 статті 27 виключити.
 
Враховано      
166. 4) номер посвідчення;
 
   3) номер посвідчення;
 
167. 5) виконавчий округ, на території якого приватний виконавець здійснює діяльність;
 
   4) виконавчий округ, на території якого приватний виконавець здійснює діяльність;
 
168. 6) офіс приватного виконавця;
 
   5) офіс приватного виконавця;
 
169. 7) реквізити договору страхування цивільно-правової відповідальності приватного виконавця, строк дії договору, відомості про страховика та страхову суму;
 
   6) реквізити договору страхування цивільно-правової відповідальності приватного виконавця, строк дії договору, відомості про страховика та страхову суму;
 
170. 8) зупинення діяльності приватного виконавця;
 
   7) зупинення діяльності приватного виконавця;
 
171. 9) дату та номер рішення про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності та вид дисциплінарного стягнення;
 
-178- Ленський О.О.
У статті 27 у частині другій пункт 9 виключити.
Пункт 10 вважати пунктом 9 відповідно.
 
Відхилено   8) дату та номер рішення про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності та вид дисциплінарного стягнення;
 
172. 10) дату та номер рішення про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності приватного виконавця;
 
-179- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
Денисенко А.П.
В пункті 10 частини 2 статті 27 слова «дату та номер рішення про анулювання свідоцтва про право на» замінити словом «припинення».
 
Враховано редакційно   9) дату та номер рішення Дисциплінарної комісії про припинення діяльності;
 
173. 11) помічників приватного виконавця.
 
-180- Довбенко М.В.
В підпункті 11 пункті 2 статті 27 перед словами «помічників» доповнити словами «прізвище, ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за його відсутності - серія та номер паспорту із зазначенням органу, що його видав та дати видачі) «.
 
Враховано частково   10) прізвище, ім'я та по батькові помічників приватного виконавця (у разі їх наявності).
 
    -181- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
Пункт 11 частини другої статті 27 викласти в такій редакції:
«11) прізвище, ім'я та по батькові помічників приватного виконавця (у разі їх наявності)».
 
Враховано    
    -182- Сторожук Д.А.
Алексєєв І.С.
Дроздик О.В.
Частину другу статті 27 доповнити новими пунктами 12, 13 такого змісту:
«12) графік прийому відвідувачів;
13) телефон та електронна адреса приватного виконавця.».
 
Відхилено    
    -183- Пташник В.Ю.
Частину 2 статті 27 викласти у наступній редакції:
«2. У Єдиному реєстрі приватних виконавців України містяться відомості про:
1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) приватного виконавця;
2) дата початку здійснення діяльності приватного виконавця;
3) дату видачі та номер свідоцтва про право на здійснення діяльності приватного виконавця;
4) номер посвідчення;
5) виконавчий округ, на території якого приватний виконавець здійснює діяльність;
6) офіс приватного виконавця;
7) реквізити договору страхування цивільно-правової відповідальності приватного виконавця, строк дії договору, відомості про страховика та страхову суму;
8) зупинення діяльності приватного виконавця;
9) дату та номер рішення про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності та вид дисциплінарного стягнення;
10) припинення здійснення діяльності приватного виконавця;
11) помічників приватного виконавця.»
 
Відхилено    
174. 3. У разі зміни відомостей, які згідно з цим Законом підлягають внесенню до Єдиного реєстру приватних виконавців України, приватний виконавець зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня письмово повідомити про це Міністерство юстиції України.
 
   3. У разі зміни відомостей, що згідно з цим Законом підлягають внесенню до Єдиного реєстру приватних виконавців України, приватний виконавець зобов'язаний не пізніше наступного робочого дня письмово повідомити про це Міністерство юстиції України.
 
175. 4. Міністерство юстиції України вносить інформацію до Єдиного реєстру приватних виконавців України не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей, які згідно з цим Законом підлягають внесенню до Єдиного реєстру приватних виконавців України.
 
   4. Міністерство юстиції України вносить інформацію до Єдиного реєстру приватних виконавців України не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей, які згідно з цим Законом підлягають внесенню до Єдиного реєстру приватних виконавців України.
 
176. 5. Доступ до інформації Єдиного реєстру приватних виконавців України є безоплатним, здійснюється цілодобово і без обмежень на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України із забезпеченням можливості пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування інформації без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів.
 
   5. Доступ до інформації Єдиного реєстру приватних виконавців України є безоплатним, здійснюється цілодобово і без обмежень на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України із забезпеченням можливості пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування інформації без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів.
 
177. Стаття 28. Страхування цивільно-правової відповідальності приватного виконавця
 
-184- Власенко С.В.
Ст. 28 виключити.
 
Відхилено   Стаття 24. Страхування цивільно-правової відповідальності приватного виконавця
 
178. 1. Приватний виконавець зобов'язаний до початку здійснення своєї діяльності застрахувати цивільно-правову відповідальність перед третіми особами.
 
   1. Приватний виконавець зобов'язаний до початку здійснення діяльності застрахувати свою цивільно-правову відповідальність перед третіми особами.
 
179. 2. Приватний виконавець зобов'язаний укласти договір страхування на новий період не пізніше ніж за десять днів до дня закінчення поточного договору страхування.
 
-185- Семенуха Р.С.
Частину другу статті 28 законопроекту викласти в такій редакції:
«2. Приватний виконавець зобов'язаний укласти договір страхування на новий строк не пізніше ніж за десять днів до спливу строку договору страхування.»
 
Враховано   2. Приватний виконавець зобов'язаний укласти договір страхування на новий строк не пізніш як за 10 днів до закінчення дії договору страхування.
 
    -186- Довбенко М.В.
В пункті 2 статті 28 слова «укласти договір страхування» замінити словами «протягом всього строку своєї діяльності мати діючий договір страхування та укласти договір страхування або додаткову угоду до діючого договору страхування»
 
Відхилено    
180. 3. Мінімальний розмір страхової суми за договором страхування цивільно-правової відповідальності становить 1000 мінімальних розмірів заробітної плати, але не менше 10 відсотків від загальної суми стягнення за виконавчими документами, які перебувають на виконанні у приватного виконавця протягом року.
 
-187- Пинзеник В.М.
Частину третю статті 28 викласти у такій редакції:
«3. Мінімальний розмір страхової суми за договором страхування цивільно-правової відповідальності має становити 10 відсотків від загальної суми стягнення за виконавчими документами, які перебувають на виконанні у приватного виконавця протягом року, але не менше 1000 мінімальних розмірів заробітної плати, станом на початок відповідного року».
 
Враховано частково   3. Мінімальний розмір страхової суми за договором страхування цивільно-правової відповідальності приватного виконавця має становити 10 відсотків загальної суми стягнення за виконавчими документами, що перебувають на виконанні у приватного виконавця протягом року, але не менше 1 тисячі мінімальних розмірів заробітної плати станом на початок відповідного календарного року.
 
    -188- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
«3. Мінімальний розмір страхової суми за договором страхування цивільно-правової відповідальності має становити 10 відсотків загальної суми стягнення за виконавчими документами, що перебувають на виконанні у приватного виконавця протягом року, але не менше 1 тисячі мінімальних розмірів заробітної плати, станом на початок відповідного календарного року».
 
Враховано    
    -189- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
У частині 3 статті 28 цифру «10» замінити на «3», а частину 4 виключити.
 
Відхилено    
    -190- Довбенко М.В.
В пункті 3 статті 28 слова «але не менше 10 відсотків від загальної суми стягнення за виконавчими документами, які перебувають на виконанні у приватного виконавця протягом року.» замінити словами «, встановленої на дату укладання договору.»
 
Відхилено    
181. 4. Приватний виконавець не має права здійснювати виконавчі дії, якщо сума стягнення за виконавчим документом з урахуванням сум за виконавчими документами, що вже перебувають у нього на виконанні, перевищує розмір страхової суми за договором страхування цивільно-правової відповідальності приватного виконавця. У такому випадку приватний виконавець зобов'язаний укласти договір страхування на належну страхову суму.
 
-191- Довбенко М.В.
В пункті 4 статті 28 після слів «зобов'язаний укласти договір страхування» доповнити словами «або додаткову угоду до діючого договору страхування».
 
Відхилено   4. Приватний виконавець не має права здійснювати виконавчі дії, якщо сума стягнення за виконавчим документом з урахуванням сум за виконавчими документами, що вже перебувають у нього на виконанні, перевищує розмір страхової суми за договором страхування цивільно-правової відповідальності приватного виконавця. У такому разі приватний виконавець зобов'язаний укласти договір страхування на належну страхову суму.
 
    -192- Довбенко М.В.
Доповнити статтю 28 новими пунктами наступного змісту:
«5. Порядок та умови страхування цивільно-правової відповідальності, типова форма договору страхування цивільно-правової відповідальності професійних ризиків приватного виконавця перед третіми особами затверджується уповноваженим державним органом, який здійснює регулювання ринку фінансових послуг за погодженням з Міністерством юстиції України.
6. Укладення договору страхування цивільно-правової відповідальності професійних ризиків приватного виконавця перед третіми особами із обмеженням прав третіх осіб порівняно із умовами типової форми договору заборонено.».
 
Відхилено    
182. Стаття 29. Виконавчі округи та територіальні межі діяльності приватного виконавця
 
-193- Власенко С.В.
   
Відхилено   Стаття 25. Виконавчі округи і територіальні межі діяльності приватного виконавця
 
183. 1. Виконавчим округом є територія району, міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, міст Києва та Севастополя.
 
-194- Сторожук Д.А.
Алексєєв І.С.
Дроздик О.В.
Абзац перший частини першої статті 29 викласти у такій редакції:
«1. Виконавчим округом є територія Автономної Республіки Крим або області, або міст Києва чи Севастополя.»
 
Враховано   1. Виконавчим округом є територія Автономної Республіки Крим, області, міст Києва чи Севастополя.
 
184. У містах з районним поділом округом діяльності приватного виконавця є вся територія міста.
 
-195- Сидорович Р.М.
Частину першу статті 29 викласти в наступній редакції:
«1. Виконавчим округом є територія Автономної Республіки Крим або області, або міст Києва чи Севастополя.».
 
Враховано частково      
185. 2. Приватний виконавець має право приймати до виконання виконавчі документи, місце виконання яких відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" знаходиться в межах Автономної Республіки Крим або області, або міст Києва чи Севастополя, у яких розташований його виконавчий округ.
 
   2. Приватний виконавець має право приймати до виконання виконавчі документи, місце виконання яких відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» знаходиться у межах Автономної Республіки Крим, області або міста Києва чи Севастополя, у яких розташований його виконавчий округ.
 
186. 3. Інформація про приватних виконавців виконавчого округу та реквізити їх офісів розміщується у всіх судах виконавчого округу та в Головному територіальному управлінні юстиції, на території якого знаходиться виконавчий округ.
 
-196- Сотник О.С.
В частині 3 статті 29 слова «Головному територіальному управлінні юстиції» замінити словами «територіальному органі державної виконавчої служби».
 
Враховано редакційно   3. Інформація про приватних виконавців виконавчого округу та реквізити їхніх офісів розміщуються у всіх судах та в органах державної виконавчої служби, розташованих у межах відповідного виконавчого округу.
 
    -197- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Семерак О.М.
Сидорович Р.М.
Частину третю статті 29 викласти в такій редакції:
«3. Інформація про приватних виконавців виконавчого округу та реквізити їх офісів розміщується у всіх судах та в органах державної виконавчої служби, які знаходяться у межах відповідного виконавчого округу».
 
Враховано    
187. 4. Приватний виконавець за умови відсутності незакінчених виконавчих проваджень має право змінити виконавчий округ. Зміна виконавчого округу відбувається шляхом повідомлення Міністерства юстиції України про новий виконавчий округ та внесення відповідної інформації до Єдиного реєстру приватних виконавців України.
 
-198- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
Частину 4 статті 29 після слів «до Єдиного реєстру приватних виконавців України» доповнити словами «не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відомостей.».
 
Відхилено   4. Приватний виконавець, за умови відсутності незакінчених виконавчих проваджень, має право змінити виконавчий округ. Зміна виконавчого округу відбувається шляхом повідомлення Міністерства юстиції України про новий виконавчий округ та внесення відповідної інформації до Єдиного реєстру приватних виконавців України.
 
188. 5. У разі зміни виконавчого округу в повідомленні про зміну виконавчого округу обов'язково вказується інформація про офіс приватного виконавця в новому виконавчому окрузі.
 
-199- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
Частину 4 статті 29 доповнити новим абзацом другим такого змісту: «У такому випадку приватний виконавець має право розпочати здійснювати свою діяльність з моменту одержання Міністерством юстиції відповідного повідомлення.».
 
Відхилено   5. У разі зміни приватним виконавцем виконавчого округу в повідомленні про зміну виконавчого округу обов'язково зазначається інформація про офіс приватного виконавця у новому виконавчому окрузі.
 
189. 6. Виконавчі дії у виконавчих провадженнях, відкритих приватним виконавцем у виконавчому окрузі, можуть вчинятись ним на всій території України.
 
-200- Семенуха Р.С.
Доповнити частину шосту статті 29 законопроекту новим абзацом такого змісту:
«При здійсненні приватним виконавцем виконавчих дій за межами його виконавчого округу, він повідомляє про це раду приватних виконавців регіону за місцем вчинення виконавчих дій».
 
Відхилено   6. Виконавчі дії у виконавчих провадженнях, відкритих приватним виконавцем у виконавчому окрузі, можуть вчинятися ним на всій території України.
 
190. Стаття 30. Офіс приватного виконавця
 
-201- Власенко С.В.
Ст. 30 виключити.
 
Відхилено   Стаття 26. Офіс приватного виконавця
 
191. 1. До початку здійснення діяльності приватний виконавець зобов'язаний організувати офіс у межах виконавчого округу.
 
   1. До початку здійснення діяльності приватний виконавець зобов'язаний організувати офіс у межах виконавчого округу.
 
192. 2. Офіс приватного виконавця повинен забезпечувати належні умови для здійснення діяльності приватного виконавця, прийому ним відвідувачів, зберігання документів, печаток, штампів, товарно-матеріальних цінностей та архіву приватного виконавця, збереження професійної таємниці та бути захищеним від несанкціонованого проникнення.
 
-202- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
Частину 2 статті 30 після слова «зберігання» доповнити словами «у тому числі у сейфі,».
 
Враховано   2. Офіс приватного виконавця повинен забезпечувати належні умови для здійснення діяльності приватного виконавця, прийому відвідувачів, зберігання, у тому числі у сейфі, документів, печаток, штампів, товарно-матеріальних цінностей та архіву приватного виконавця, збереження професійної таємниці та бути захищеним від несанкціонованого проникнення.
 
    -203- Левченко Ю.В.
Частину 2 статті 30 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«2. Офіс приватного виконавця повинен забезпечувати належні умови
для здійснення діяльності приватного виконавця, прийому ним відвідувачів, зберігання документів, печаток, штампів, товарно-матеріальних цінностей та архіву приватного виконавця, збереження професійної таємниці та бути захищеним від несанкціонованого проникнення. Вимоги до робочого місця приватного виконавця, зберігання документів, печаток, штампів, товарно- матеріальних цінностей та архіву приватного виконавця та здійснення контролю за їх дотримання затверджується Міністерством юстиції України.»
 
Відхилено    
193. 3. Інформація про офіс приватного виконавця вноситься до Єдиного реєстру приватних виконавців України.
4. До інформації про офіс приватного виконавця належать:
1) поштова адреса офісу;
2) номер телефону, номер факсу офісу;
3) адреса електронної пошти;
4) номер мобільного телефону приватного виконавця.
5. У разі здійснення в одному офісі діяльності двох і більше приватних виконавців офіс приватних виконавців повинен забезпечувати можливість здійснення кожним приватним виконавцем своєї діяльності одночасно, окремо та незалежно від інших приватних виконавців, у тому числі забезпечувати окреме зберігання документів, печаток, штампів, товарно-матеріальних цінностей, діловодства та архіву кожного приватного виконавця.
 
   3. Інформація про офіс приватного виконавця вноситься до Єдиного реєстру приватних виконавців України.
4. До інформації про офіс приватного виконавця належать:
1) поштова адреса офіса;
2) номер телефону, номер факсу офіса;
3) адреса електронної пошти;
4) номер мобільного телефону приватного виконавця.
5. У разі здійснення в одному офісі діяльності двох і більше приватних виконавців офіс приватних виконавців повинен забезпечувати можливість здійснення кожним приватним виконавцем своєї діяльності одночасно, окремо та незалежно від інших приватних виконавців, у тому числі забезпечувати окреме зберігання документів, печаток, штампів, товарно-матеріальних цінностей, діловодства та архіву кожного приватного виконавця.
 
194. Стаття 31. Особливості здійснення діяльності приватного виконавця
 
-204- Власенко С.В.
Ст. 31 виключити.
 
Відхилено   Стаття 27. Особливості здійснення діяльності приватного виконавця
 
195. 1. Фізичні або юридичні особи мають право вільного вибору приватного виконавця з числа тих, відомості про яких внесено до Єдиного реєстру приватних виконавців України, з урахуванням місця виконання рішення, визначеного Законом України "Про виконавче провадження".
 
   1. Фізичні або юридичні особи мають право вільного вибору приватного виконавця з числа тих, відомості про яких внесено до Єдиного реєстру приватних виконавців України, з урахуванням місця виконання рішення, визначеного Законом України «Про виконавче провадження».
 
196. 2. Приватний виконавець з метою належного виконання його обов'язків має право залучати працівників органів внутрішніх справ для сприяння у вчиненні ним виконавчих дій.
 
-205- Сотник О.С.
В абзаці 1 частини 2 статті 31 слова «працівників органів внутрішніх справ» замінити словом «поліцейських».
 
Враховано редакційно   2. Приватний виконавець з метою належного виконання своїх обов'язків має право залучати працівників поліції для сприяння у вчиненні ним виконавчих дій.
 
    -206- Сидорович Р.М.
В статті 31 в частині другій в абзаці першому слова «органів внутрішніх справ» замінити словом «поліції».
 
Враховано    
    -207- Сторожук Д.А.
Алексєєв І.С.
Дроздик О.В.
Частину другу статті 31 виключити.
У зв’язку з цим частини третю – дев’яту вважати частинами другою-восьмою.
 
Відхилено    
197. Залучення органів внутрішніх справ для сприяння у вчиненні виконавчих дій здійснюється за вмотивованим клопотанням приватного виконавця. Працівники органів внутрішніх справ не мають права відмовити в участі під час вчинення приватним виконавцем виконавчих дій.
 
-208- Сотник О.С.
В абзаці 2 частини 2 статті 31 слова «органів внутрішніх справ» замінити «поліцейських».
В абзаці 2 частини 2 статті 31 слова «працівники органів внутрішніх справ» замінити словом «поліцейські».
 
Враховано редакційно   Залучення працівників поліції для сприяння у вчиненні виконавчих дій здійснюється за вмотивованим клопотанням приватного виконавця, яке подається керівнику територіального органу поліції за місцем проведення відповідної виконавчої дії та має бути розглянуте по суті не пізніше наступного робочого дня. У задоволенні клопотання приватного виконавця може бути відмовлено лише з підстав залучення особового складу даного територіального органу поліції до припинення групового порушення громадського порядку чи масових заворушень, а також до подолання наслідків масштабних аварій чи інших масштабних надзвичайних ситуацій.
 
    -209- Сидорович Р.М.
В статті 31 в частині другій абзац другий викласти у наступній редакції:
«Залучення працівників поліції для сприяння у вчиненні виконавчих дій здійснюється за вмотивованим клопотанням приватного виконавця, яке подається керівнику територіального органу поліції за місцем проведення відповідної виконавчої дії та повинне бути розглянуте по суті не пізніше наступного робочого дня. У задоволенні клопотання приватного виконавця може бути відмовлено лише з підстав залучення особового складу даного територіального органу поліції до припинення групового порушення громадського порядку чи масових заворушень, а також подолання наслідків масштабних аварій чи інших масштабних надзвичайних ситуацій.»
 
Враховано    
198. 3. Особа не має права здійснювати діяльність приватного виконавця після внесення до Єдиного реєстру приватних виконавців України запису про зупинення або припинення права на здійснення діяльності приватного виконавця.
 
   3. Особа не має права здійснювати діяльність приватного виконавця після внесення до Єдиного реєстру приватних виконавців України запису про зупинення або припинення права на здійснення діяльності приватного виконавця.
 
199. 4. Забороняється здійснення діяльності приватного виконавця без чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності.
 
   4. Забороняється здійснення діяльності приватного виконавця без чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності.
 
200. 5. Приватний виконавець має посвідчення та печатку, опис і порядок використання яких встановлює Міністерство юстиції України.
 
   5. Приватний виконавець має посвідчення та печатку, опис і порядок використання яких встановлюються Міністерством юстиції України.
 
201. 6. Правила ведення діловодства та архіву приватного виконавця затверджуються Міністерством юстиції України.
 
   6. Правила ведення діловодства та архіву приватного виконавця затверджуються Міністерством юстиції України.
 
202. 7. Матеріали виконавчих проваджень та архів приватного виконавця є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного виконавця у зв'язку із здійсненням ним діяльності з виконання рішень.
 
   7. Матеріали виконавчих проваджень та архів приватного виконавця є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного виконавця у зв'язку із здійсненням ним діяльності з виконання рішень.
 
203. 8. Приватний виконавець зобов'язаний забезпечити зберігання документів діловодства та архіву протягом усього строку здійснення ним діяльності.
 
   8. Приватний виконавець зобов'язаний забезпечити зберігання документів діловодства та архіву протягом усього строку здійснення ним діяльності.
 
204. 9. Приватний виконавець зобов'язаний подавати Міністерству юстиції України інформацію про свою діяльність у порядку, встановленому Міністерством юстиції України.
 
   9. Приватний виконавець зобов'язаний подавати Міністерству юстиції України інформацію про свою діяльність у порядку, встановленому Міністерством юстиції України.
 
205. Стаття 32. Помічник приватного виконавця
 
-210- Власенко С.В.
Ст. 32 виключити.
 
Відхилено   Стаття 28. Помічник приватного виконавця
 
206. 1. Приватний виконавець має право мати помічників, які працюють на підставі трудового договору (контракту), укладеного з приватним виконавцем.
 
-211- Семенуха Р.С.
У частині першій статті 32, частині другій статті 33 законопроекту слова «трудового договору (контракту)» замінити відповідно словами «строкового трудового договору», «трудового договору».
 
Відхилено   1. Приватний виконавець має право мати помічників, які працюють на підставі трудового договору (контракту), укладеного з приватним виконавцем.
 
207. 2. Помічником приватного виконавця може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту ступеня не нижче бакалавра та володіє державною мовою. На помічника приватного виконавця поширюються обмеження, передбачені пунктами 2 – 6 частини другої, частиною третьою статті 21 цього Закону.
 
-212- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
Перше речення частини другої статті 32 викласти у такій редакції:
«2. Помічником приватного виконавця може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту не нижче першого рівня та володіє державною мовою».
 
Враховано   2. Помічником приватного виконавця може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту не нижче першого рівня та володіє державною мовою. На помічника приватного виконавця поширюються обмеження, передбачені пунктами 2–6 частини другої, частиною третьою статті 18 цього Закону.
 
208. 3. Помічнику приватного виконавця видається посвідчення, зразок якого затверджується Міністерством юстиції України.
 
   3. Помічнику приватного виконавця видається посвідчення, зразок якого затверджується Міністерством юстиції України.
 
209. 4. Положення про помічника приватного виконавця затверджується Міністерством юстиції України.
 
-213- Сторожук Д.А.
Алексєєв І.С.
Дроздик О.В.
Сидорович Р.М.
Князевич Р.П.
Пташник В.Ю.
Денисенко А.П.
Частину четверту статті 32 виключити.
 
Враховано      
210. Стаття 33. Права та обов'язки помічника приватного виконавця
 
-214- Власенко С.В.
Ст. 33 виключити.
 
Відхилено   Стаття 29. Права та обов'язки помічника приватного виконавця
 
211. 1. Помічник приватного виконавця працює під керівництвом приватного виконавця. Приватний виконавець відповідальний за діяльність помічника під час вчинення виконавчих дій, у тому числі за шкоду, завдану діями помічника сторонам виконавчого провадження та третім особам.
 
   1. Помічник приватного виконавця працює під керівництвом приватного виконавця. Приватний виконавець відповідальний за діяльність помічника під час вчинення виконавчих дій, у тому числі за шкоду, завдану діями помічника сторонам виконавчого провадження і третім особам.
 
212. 2. Помічник приватного виконавця зобов'язаний виконувати свої професійні обов'язки відповідно до законодавства, умов трудового договору (контракту), вказівок та інструкцій приватного виконавця.
 
-215- Пташник В.Ю.
Частину другу статті 33 виключити.
 
Відхилено   2. Помічник приватного виконавця зобов'язаний виконувати свої професійні обов'язки відповідно до законодавства, умов трудового договору (контракту), вказівок та інструкцій приватного виконавця.
 
213. 3. Помічник приватного виконавця складає проекти документів виконавчого провадження, бере участь у прийомі відвідувачів, забезпечує ведення діловодства і архіву, виконує інші доручення приватного виконавця у справах, що перебувають у провадженні, крім тих, що належать до процесуальних повноважень (прав та обов'язків) приватного виконавця.
 
-216- Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
Частину 3 статті 33 після слів «забезпечує ведення діловодства і архіву,» доповнити словами «, без права підписання документів подавати їх та отримувати на руки за пред’явленням посвідчення,».
 
Враховано редакційно   3. Помічник приватного виконавця складає проекти документів виконавчого провадження, бере участь у прийомі відвідувачів, забезпечує ведення діловодства і архіву, без права підписання документів виконавчого провадження, подає їх та отримує за пред’явленням посвідчення, виконує інші доручення приватного виконавця у справах, що перебувають у провадженні, крім тих, що належать до процесуальних повноважень (прав та обов'язків) приватного виконавця.
 
214. Стаття 34. Припинення та зупинення діяльності помічника приватного виконавця
 
-217- Власенко С.В.
Пташник В.Ю.
Ст. 34 виключити.
 
Відхилено   Стаття 30. Припинення та зупинення діяльності помічника приватного виконавця
 
215. 1. Діяльність помічника приватного виконавця припиняється у разі:
 
   1. Діяльність помічника приватного виконавця припиняється у разі:
 
216. 1) припинення трудових відносин з приватним виконавцем з підстав, визначених законодавством про працю та трудовим договором (контрактом);
 
   1) припинення трудових відносин з приватним виконавцем з підстав, визначених законодавством про працю і трудовим договором (контрактом);
 
217. 2) припинення права на здійснення діяльності приватного виконавця.
 
   2) припинення права на здійснення діяльності приватного виконавця.
 
218. 2. Діяльність помічника приватного виконавця зупиняється одночасно із зупиненням права на здійснення діяльності приватного виконавця.
 
   2. Діяльність помічника приватного виконавця зупиняється одночасно із зупиненням права на здійснення діяльності приватного виконавця.
 
219. Стаття 35. Винагорода приватного виконавця та авансування витрат виконавчого провадження
 
-218- Власенко С.В.
Ст. 35 виключити.
 
Відхилено   Стаття 31. Винагорода приватного виконавця та авансування витрат виконавчого провадження
 
220. 1. За вчинення виконавчих дій приватному виконавцю сплачується винагорода.
 
   1. За вчинення виконавчих дій приватному виконавцю сплачується винагорода.
 
221. 2. Винагорода приватного виконавця складається з основної та додаткової.
 
-219- Сторожук Д.А.
Алексєєв І.С.
Дроздик О.В.
Частину другу статті 35 доповнити абзацом другим такого змісту:
«За погодженням із стягувачем винагорода приватного виконавця може буде сплачена авансом.».
 
Відхилено   2. Винагорода приватного виконавця складається з основної та додаткової.
 
222. 3. Основна винагорода залежно від виконавчих дій, які підлягають вчиненню у виконавчому провадженні, встановлюється у вигляді:
 
   3. Основна винагорода приватного виконавця залежно від виконавчих дій, що підлягають вчиненню у виконавчому провадженні, встановлюється у вигляді:
 
223. 1) фіксованої суми – у разі виконання рішення немайнового характеру;
 
   1) фіксованої суми – у разі виконання рішення немайнового характеру;
 
224. 2) відсотка від суми, що підлягає стягненню, або вартості майна, що підлягає передачі, за виконавчим документом.
 
   2) відсотка суми, що підлягає стягненню, або вартості майна, що підлягає передачі за виконавчим документом.
 
225. Розмір основної винагороди приватного виконавця встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-220- Сажко С.М.
Абзац четвертий частини 3 статті 35 законопроекту доповнити новим реченням такого змісту:
«Приватний виконавець має можливість визначити основну винагороду в меншому розмірі ніж передбачено Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено   Розмір основної винагороди приватного виконавця встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
    -221- Ковальчук Н.В.
У абзаці четвертому частини третьої статті 35 Розділу ІІІ Проекту Закону слова «встановлюється Кабінетом Міністрів України» замінити словами «визначається законом».
 
Відхилено    
226. 4. Основна винагорода приватного виконавця, яка встановлюється у відсотках, стягується з боржника разом із сумою, що підлягає стягненню за виконавчим документом.
 
   4. Основна винагорода приватного виконавця, що встановлюється у відсотках, стягується з боржника разом із сумою, що підлягає стягненню за виконавчим документом.
 
227. 5. Якщо суму, передбачену в частині четвертій цієї статті, стягнуто частково, сума основної винагороди приватного виконавця, визначена у відсотковому відношенні до суми стягнення, виплачується пропорційно фактично стягнутій сумі.
 
   5. Якщо суму, передбачену в частині четвертій цієї статті, стягнуто частково, сума основної винагороди приватного виконавця, визначена як відсоток суми стягнення, виплачується пропорційно до фактично стягнутої суми.
 
228. 6. Основна винагорода, яка встановлюється у вигляді фіксованої суми, стягується після повного виконання рішення.
 
   6. Основна винагорода, що встановлюється у вигляді фіксованої суми, стягується після повного виконання рішення.
 
229. 7. Приватний виконавець протягом трьох днів з дня відкриття виконавчого провадження здійснює розрахунок основної винагороди, ознайомлює з ним сторони виконавчого провадження, роз'яснює їм порядок сплати та стягнення основної винагороди приватного виконавця.
 
   7. Приватний виконавець протягом трьох днів з дня відкриття виконавчого провадження здійснює розрахунок основної винагороди, ознайомлює з ним сторони виконавчого провадження, роз'яснює їм порядок сплати та стягнення основної винагороди приватного виконавця.
 
230. 8. Угодою між приватним виконавцем та стягувачем може бути передбачено додаткове авансування витрат виконавчого провадження та додаткова винагорода приватного виконавця.
 
-222- Денисенко А.П.
У ч.8 ст.35 слово «додаткове» виключити.
 
Відхилено   8. Угодою між приватним виконавцем та стягувачем може бути передбачено додаткове авансування витрат виконавчого провадження та додаткова винагорода приватного виконавця.
За погодженням із стягувачем додаткова винагорода приватного виконавця може бути сплачена протягом усього строку здійснення виконавчого провадження повністю або частково.
 
231. Приватному виконавцю забороняється укладати угоди з метою зміни розміру основної винагороди.
 
-223- Довбенко М.В.
Пункт 8 статті 35 після абзацу 1 доповнити новим абзацом наступного змісту:
«За погодженням із стягувачем додаткова винагорода приватного виконавця може бути сплачена авансом повністю або частково.»
 
Враховано редакційно   Приватному виконавцю забороняється укладати угоди з метою зміни розміру основної винагороди.
 
232. 9. Солідарні боржники несуть солідарний обов'язок зі сплати основної винагороди.
 
   9. Солідарні боржники несуть солідарний обов'язок із сплати основної винагороди.
 
233. 10. Розмір та види витрат виконавчого провадження визначаються Міністерством юстиції України.
 
-224- Ковальчук Н.В.
У абзаці першому частини десятої статті 35 Розділу ІІІ Проекту Закону слова «Міністерством юстиції України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено   10. Розмір та види витрат виконавчого провадження визначаються Міністерством юстиції України.
 
234. З метою забезпечення проведення виконавчих дій приватний виконавець за угодою із стягувачем може здійснювати додаткові витрати на проведення виконавчих дій, крім тих, що визначені Міністерством юстиції України.
 
-225- Ковальчук Н.В.
У абзаці другому частини десятої статті 35 Розділу ІІІ Проекту Закону слова «Міністерством юстиції України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено   З метою забезпечення проведення виконавчих дій приватний виконавець за угодою із стягувачем може здійснювати додаткові витрати на проведення виконавчих дій, крім тих, що визначені Міністерством юстиції України.
 
235. 11. Стягнення з боржника додаткової винагороди приватному виконавцю, а також додаткових витрат, крім визначених Міністерством юстиції України, не допускається.
 
-226- Ковальчук Н.В.
У частині одинадцятій статті 35 Розділу ІІІ Проекту Закону слова «Міністерством юстиції України» замінити словами «Кабінетом Міністрів України».
 
Відхилено   11. Стягнення з боржника додаткової винагороди приватному виконавцю, а також додаткових витрат, крім визначених Міністерством юстиції України, не допускається.
 
236. Стаття 36. Зберігання коштів
 
-227- Власенко С.В.
Ст. 36 виключити.
 
Відхилено   Стаття 32. Зберігання коштів
 
237. 1. Приватний виконавець уповноважений зберігати кошти, цінні папери або інші цінності, що вилучаються у боржника за результатами вчинення виконавчих дій, для подальшої їх передачі стягувачу.
 
-228- Денисенко А.П.
В статті 36 частину 1 виключити.
 
Відхилено   1. Приватний виконавець уповноважений зберігати кошти, цінні папери або інші цінності, що вилучаються у боржника за результатами вчинення виконавчих дій, для подальшої їх передачі стягувачу.
 
238. 2. Приватний виконавець для здійснення діяльності зобов'язаний відкрити в державному банку окремі рахунки для:
 
-229- Семенуха Р.С.
В абзаці першому частини другої статті 36 законопроекту слово «державному» виключити.
 
Відхилено   2. Приватний виконавець для здійснення діяльності зобов'язаний відкрити в державному банку окремі рахунки для:
 
    -230- Довбенко М.В.
В пункті 2 статті 36 слова «в державному банку» замінити словами «в банку за своїм вибором».
 
Відхилено    
239. 1) обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів як в національній, так і в іноземній валюті та їх виплати стягувачам;
 
   1) обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів у національній та іноземній валютах та їх виплати стягувачам;
 
240. 2) зарахування коштів виконавчого провадження;
 
   2) зарахування коштів виконавчого провадження;
 
241. 3) зарахування винагороди.
 
   3) зарахування винагороди.
 
242. 3. Кошти, цінні папери та інші цінності, які вилучені або стягнуті приватним виконавцем з боржника за результатами вчинення виконавчих дій, не включаються до складу спадкової маси у разі смерті приватного виконавця, на них не може бути накладено арешт або звернено стягнення за боргами приватного виконавця.
 
-231- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
У частині третій статті 36 слова «спадкової маси» замінити словом «спадщини».
 
Враховано   3. Кошти, цінні папери та інші цінності, вилучені або стягнуті приватним виконавцем з боржника за результатами вчинення виконавчих дій, не включаються до складу спадщини у разі смерті приватного виконавця, на них не може бути накладено арешт або звернено стягнення за боргами приватного виконавця.
 
243. 4. У разі припинення права на здійснення діяльності приватного виконавця установи банків, у яких було відкрито рахунки для зберігання стягнутих з боржника коштів та коштів авансування витрат виконавчого провадження, зобов'язані переказати залишок коштів з таких рахунків на рахунок іншого приватного виконавця або відповідного органу державної виконавчої служби, якому передано виконавчі провадження для продовження вчинення виконавчих дій.
 
   4. У разі припинення права на здійснення діяльності приватного виконавця установи банків, у яких відкриті рахунки для зберігання стягнутих з боржника коштів та коштів авансування витрат виконавчого провадження, зобов'язані переказати залишок коштів на таких рахунках на рахунок іншого приватного виконавця або відповідного органу державної виконавчої служби, якому передано виконавчі провадження для продовження вчинення виконавчих дій.
 
244. Банк переказує кошти на підставі платіжної вимоги виконавця, якому передано виконавчі провадження для продовження вчинення виконавчих дій.
 
   Банк переказує кошти на підставі платіжної вимоги виконавця, якому передано виконавчі провадження для продовження вчинення виконавчих дій.
 
245. Стаття 37. Підвищення кваліфікації
 
-232- Власенко С.В.
Ст. 37 виключити.
 
Відхилено   Стаття 33. Підвищення кваліфікації
 
246. 1. Приватний виконавець зобов'язаний постійно підвищувати кваліфікацію та кожні п'ять років з дня отримання свідоцтва про право на здійснення діяльності приватного виконавця складати іспит шляхом автоматизованого анонімного тестування.
 
-233- Семенуха Р.С.
Частину першу статті 37 законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Приватний виконавець зобов'язаний постійно підвищувати кваліфікацію у порядку, що затверджується Міністерством юстиції України».
 
Відхилено   1. Приватний виконавець зобов'язаний постійно підвищувати свою кваліфікацію та кожні п'ять років з дня отримання посвідчення приватного виконавця безоплатно складати іспит шляхом автоматизованого анонімного тестування.
 
    -234- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
Частину першу статті 37 законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Приватний виконавець зобов'язаний постійно підвищувати кваліфікацію та кожні п'ять років з дня отримання посвідчення приватного виконавця безоплатно складати іспит шляхом автоматизованого анонімного тестування».
 
Враховано    
    -235- Сотник О.С.
В частині 1 статті 37 після слів «діяльності приватного виконавця» додати слово «безоплатно».
 
Враховано    
247. 2. Приватний виконавець, діяльність якого на час складення іспиту зупинена, зобов'язаний скласти іспит перед поновленням діяльності.
 
-236- Семенуха Р.С.
   
Відхилено   2. Приватний виконавець, діяльність якого на час складення іспиту зупинена, зобов'язаний скласти іспит перед поновленням діяльності.
 
248. 3. Порядок підвищення кваліфікації приватним виконавцем затверджується Міністерством юстиції України.
 
-237- Сотник О.С.
Частину 3 статті 37 викласти в такій редакції:
«Порядок підвищення кваліфікації приватними виконавцями затверджується з‘їздом приватних виконавців України. Підвищення кваліфікації може включати заходи з платного або безоплатного відвідування приватними виконавцями навчальних курсів, тренінгів, семінарів, які організовуються органами самоврядування приватних виконавців. Відмова приватного виконавця брати участь у вказаних заходах не може бути підставою для його недопуску до складання іспиту».
 
Враховано частково   3. Порядок підвищення кваліфікації приватним виконавцем затверджується Міністерством юстиції України.
Підвищення кваліфікації може передбачати платне або безоплатне відвідування приватними виконавцями навчальних курсів, тренінгів, семінарів, що організовуються органами самоврядування приватних виконавців. Відмова приватного виконавця від участі у зазначених заходах не може бути підставою для його недопущення до складення іспиту.
 
249. 4. Приватний виконавець, який не склав іспит, має право протягом трьох місяців скласти іспит повторно.
 
-238- Сотник О.С.
Частину 4 статті 37 доповнити новим реченням наступного змісту «За право повторно скласти іспит приватним виконавцем сплачується внесок у розмірі двох мінімальних зарплат».
 
Відхилено   4. Приватний виконавець, який не склав іспит, має право протягом трьох місяців скласти іспит повторно.
 
250. Стаття 38. Контроль Міністерства юстиції України за діяльністю приватного виконавця
 
-239- Власенко С.В.
Геращенко А.Ю.
Ст. 38 виключити.
 
Відхилено   Стаття 34. Контроль Міністерства юстиції України за діяльністю приватного виконавця
 
251. 1. Контроль за діяльністю приватного виконавця здійснюється Міністерством юстиції України шляхом проведення планових і позапланових перевірок у порядку, встановленому Міністерством юстиції України.
 
   1. Контроль за діяльністю приватного виконавця здійснюється Міністерством юстиції України шляхом проведення планових і позапланових перевірок у порядку, встановленому Міністерством юстиції України.
 
252. 2. Планові перевірки проводяться не частіше ніж один раз на два роки з обов'язковим повідомленням приватного виконавця про час і місце проведення перевірки не пізніше ніж за 10 днів до її початку. Попередні періоди, що раніше перевірялися, не можуть бути предметом наступних перевірок, крім перевірок за зверненнями учасників виконавчого провадження.
 
-240- Семенуха Р.С.
У другому реченні частини другої статті 38 законопроекту слова «, крім перевірок за зверненнями учасників виконавчого провадження» виключити.
 
Відхилено   2. Планові перевірки проводяться не частіше одного разу на два роки з обов'язковим повідомленням приватного виконавця про час і місце проведення перевірки не пізніш як за 10 днів до її початку. Попередні періоди, що раніше перевірялися, не можуть бути предметом наступних перевірок, крім перевірок за зверненнями учасників виконавчого провадження.
 
253. 3. Позапланові перевірки проводяться на підставі:
 
   3. Позапланові перевірки проводяться на підставі:
 
254. 1) заяви приватного виконавця про проведення перевірки;
 
   1) заяви приватного виконавця про проведення перевірки;
 
255. 2) письмових звернень учасників виконавчого провадження щодо рішень, дій або бездіяльності приватного виконавця;
 
   2) письмових звернень учасників виконавчого провадження щодо рішень, дій або бездіяльності приватного виконавця;
 
256. 3) неподання приватним виконавцем у встановлені строки звітності чи іншої інформації та/або подання недостовірної інформації.
 
-241- Семенуха Р.С.
Доповнити частину третю статті 38 законопроекту пунктом 4 такого змісту:
«4) перевірка усунення приватним виконавцем порушень, виявлених під час попередньої планової перевірки».
 
Відхилено   3) неподання приватним виконавцем у встановлені строки звітності чи іншої інформації та/або подання недостовірної інформації.
 
257. 4. Під час проведення позапланових перевірок з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цих перевірок. Повторна перевірка з питань, що вже були предметом перевірки, не допускається, крім випадків, передбачених цим Законом.
 
-242- Семенуха Р.С.
У другому реченні частини четвертої статті 38 законопроекту слова «, крім випадків, передбачених цим Законом» замінити словами «крім випадків перевірки усунення приватним виконавцем порушень, виявлених під час попередньої планової перевірки».
 
Відхилено   4. Під час проведення позапланових перевірок з'ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення таких перевірок. Повторна перевірка з питань, що вже були предметом перевірки, не допускається, крім випадків, передбачених цим Законом.
 
258. 5. За місцем проведення перевірки поділяються на виїзні та невиїзні.
 
   5. За місцем проведення перевірки поділяються на виїзні та невиїзні.
 
259. 6. У разі проведення позапланової невиїзної перевірки Міністерство юстиції України надсилає приватному виконавцю письмовий запит у межах предмета звернення. У зазначений в запиті строк приватний виконавець надає Міністерству юстиції України вмотивовану відповідь та копії відповідних документів.
 
-243- Семенуха Р.С.
Друге речення частини шостої статті 38 законопроекту викласти в такій редакції:
«У зазначений у запиті строк, який має бути достатнім для підготовки відповіді та копій документів, але не менше п'ятнадцяти календарних днів, приватний виконавець надає Міністерству юстиції України вмотивовану відповідь та копії відповідних документів».
 
Враховано частково   6. У разі проведення позапланової невиїзної перевірки Міністерство юстиції України надсилає приватному виконавцю письмовий запит у межах предмета звернення. У зазначений у запиті строк, який має бути достатнім для підготовки відповіді та копій документів, але не менше 10 календарних днів, приватний виконавець надає Міністерству юстиції України вмотивовану відповідь та копії відповідних документів.
 
260. 7. У разі виявлення під час здійснення перевірок ознак дисциплінарного проступку приватного виконавця Міністерство юстиції України вносить вмотивоване подання до дисциплінарної комісії про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності.
 
-244- Геращенко А.Ю.
Частину сьому статті 38 виключити.
 
Відхилено   7. У разі виявлення під час здійснення перевірок ознак дисциплінарного проступку приватного виконавця Міністерство юстиції України вносить вмотивоване подання до Дисциплінарної комісії про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності.
 
261. Стаття 39. Контроль Ради приватних виконавців України за діяльністю приватного виконавця
 
-245- Власенко С.В.
Ст. 39 виключити.
 
Відхилено   Стаття 35. Контроль Ради приватних виконавців України за діяльністю приватного виконавця
 
262. 1. Рада приватних виконавців України має право за зверненням учасника виконавчого провадження або за власною ініціативою здійснити перевірку діяльності приватного виконавця на предмет дотримання ним:
 
   1. Рада приватних виконавців України має право за зверненням учасника виконавчого провадження або за власною ініціативою здійснити перевірку діяльності приватного виконавця на предмет дотримання ним:
 
263. 1) статуту Асоціації приватних виконавців України;
 
   1) статуту Асоціації приватних виконавців України;
 
264. 2) Кодексу професійної етики приватного виконавця;
 
   2) Кодексу професійної етики приватного виконавця;
 
265. 3) рішень Ради приватних виконавців України та з'їзду приватних виконавців України, пов'язаних із діяльністю приватних виконавців.
 
   3) рішень Ради приватних виконавців України та з'їзду приватних виконавців України, пов'язаних із діяльністю приватних виконавців.
 
266. 2. Перевірка Радою приватних виконавців України діяльності приватного виконавця здійснюється шляхом надсилання приватному виконавцю письмового запиту в межах предмета перевірки. Протягом п'ятнадцяти календарних днів із дня отримання приватним виконавцем запиту приватний виконавець зобов'язаний надати Раді приватних виконавців України пояснення та копії відповідних документів.
 
-246- Семенуха Р.С.
Друге речення частини другої статті 39 законопроекту доповнити словами «, крім тих, що містять професійну таємницю».
 
Відхилено   2. Перевірка Радою приватних виконавців України діяльності приватного виконавця здійснюється шляхом надсилання приватному виконавцю письмового запиту в межах предмета перевірки. Протягом 15 календарних днів із дня отримання запиту приватний виконавець зобов'язаний надати Раді приватних виконавців України пояснення та копії відповідних документів.
 
267. 3. Рада приватних виконавців України зобов'язана протягом 30 робочих днів із дня отримання пояснень приватного виконавця або часу, коли такі пояснення повинні були бути отримані, у разі їх ненадання розглянути наявні матеріали на предмет наявності ознак дисциплінарного проступку та вирішити питання про внесення до дисциплінарної комісії подання про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності.
 
   3. Рада приватних виконавців України зобов'язана протягом 30 робочих днів із дня отримання пояснень приватного виконавця або часу, коли такі пояснення мали бути отримані, у разі їх ненадання розглянути надані матеріали на предмет наявності ознак дисциплінарного проступку та вирішити питання щодо внесення до Дисциплінарної комісії приватних виконавців подання про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності.
 
268. Стаття 40. Оскарження рішень, дій та бездіяльності приватного виконавця
 
-247- Власенко С.В.
Ст. 40 виключити.
 
Відхилено   Стаття 36. Оскарження рішень, дій та бездіяльності приватного виконавця
 
269. 1. Рішення, дії чи бездіяльність приватного виконавця щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені сторонами та іншими особами до суду, який видав виконавчий документ, у порядку, передбаченому законом.
 
-248- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
Статтю 40 викласти у такій редакції:
«1. Рішення, дії чи бездіяльність приватного виконавця можуть бути оскаржені у порядку, встановленому законом».
 
Враховано   1. Рішення, дії чи бездіяльність приватного виконавця можуть бути оскаржені у порядку, встановленому законом.
 
270. 2. Рішення, дії чи бездіяльність приватного виконавця щодо виконання рішень інших органів (посадових осіб), витрат виконавчого провадження та штрафів, можуть бути оскаржені сторонами та іншими особами до відповідного адміністративного суду в порядку, передбаченому законом.
 
      
271. Стаття 41. Відповідальність приватного виконавця
 
-249- Власенко С.В.
Ст. 41 виключити.
 
Відхилено   Стаття 37. Відповідальність приватного виконавця
 
272. 1. Приватний виконавець несе за свої рішення, дії чи бездіяльність та завдану третім особам шкоду цивільно-правову, адміністративну чи кримінальну відповідальність у порядку та обсягах, установлених законом, а також дисциплінарну відповідальність у порядку, встановленому цим Законом.
 
   1. Приватний виконавець несе за свої рішення, дії чи бездіяльність та завдану третім особам шкоду цивільно-правову, адміністративну чи кримінальну відповідальність у порядку та обсягах, установлених законом, а також дисциплінарну відповідальність у порядку, встановленому цим Законом.
 
273. Стаття 42. Підстави для притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності
 
-250- Власенко С.В.
Ст. 42 виключити.
 
Відхилено   Стаття 38. Підстави для притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності
 
274. 1. Підставою для притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.
 
   1. Підставою для притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку.
 
275. 2. Дисциплінарним проступком приватного виконавця є:
 
   2. Дисциплінарним проступком приватного виконавця є:
 
276. 1) факт зайняття діяльністю, не сумісною з діяльністю приватного виконавця;
 
   1) факт зайняття діяльністю, несумісною з діяльністю приватного виконавця;
 
277. 2) порушення присяги приватного виконавця;
 
-251- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
Пташник В.Ю.
Пункт 2 частини 2 статті 42 виключити.
 
Враховано      
    -252- Денисенко А.П.
В статті 42 в частині 2 пункти 2 та 6 виключити.
 
Враховано частково    
278. 3) порушення правил професійної етики приватного виконавця;
 
   2) порушення правил професійної етики приватного виконавця;
 
279. 4) розголошення професійної таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення;
 
   3) розголошення професійної таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення;
 
280. 5) невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків;
 
   4) невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків;
 
281. 6) невиконання статуту Асоціації приватних виконавців України, рішень Ради приватних виконавців України та з'їзду приватних виконавців України.
 
   5) невиконання статуту Асоціації приватних виконавців України, рішень Ради приватних виконавців України та з'їзду приватних виконавців України.
 
282. Стаття 43. Дисциплінарна комісія приватних виконавців
 
-253- Власенко С.В.
Шпенов Д.Ю.
Колєсніков Д.В.
Ст. 43 виключити.
 
Відхилено   Стаття 39. Дисциплінарна комісія приватних виконавців
 
283. 1. Дисциплінарна комісія приватних виконавців (далі – дисциплінарна комісія) утворюється при Міністерстві юстиції України для розгляду питань притягнення приватних виконавців до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарних проступків.
 
   1. Дисциплінарна комісія приватних виконавців (далі – Дисциплінарна комісія) утворюється при Міністерстві юстиції України для розгляду питань притягнення приватних виконавців до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарних проступків.
 
284. 2. Положення про дисциплінарну комісію приватних виконавців затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-254- Сторожук Д.А.
Алексєєв І.С.
Дроздик О.В.
Сидорович Р.М.
У частині другій статті 43 слова «Кабінетом Міністрів України» замінити словами «Міністерством юстиції України».
 
Враховано   2. Положення про Дисциплінарну комісію приватних виконавців затверджується Міністерством юстиції України.
 
285. 3. До складу дисциплінарної комісії входять дев'ять членів, із яких по чотири члени призначаються Міністерством юстиції України, у тому числі Міністр або заступник Міністра, та з'їздом приватних виконавців України, один член призначається з'їздом суддів України.
 
-255- Сотник О.С.
В абзаці 1 частини 2 статті 43 слова «по чотири члени призначаються Міністерством юстиції України, у тому числі Міністр або заступник Міністра, та з'їздом приватних виконавців України, один член призначається з'їздом суддів України» замінити словами «три члени призначаються Міністерством юстиції України, в тому числі Міністр або заступник Міністра, чотири члени - з'їздом приватних виконавців України, по одному члену призначається з'їздом суддів України та Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини».
 
Відхилено   3. До складу Дисциплінарної комісії входять дев'ять членів, по чотири члени із яких призначаються Міністерством юстиції України, у тому числі Міністр або заступник Міністра, та з'їздом приватних виконавців України, один член призначається Радою суддів України.
 
    -256- Князевич Р.П.
Сидорович Р.М.
Денисенко А.П.
В статті 43 в частині 3 в абзаці 1 слово «з’їздом» замінити словом «Радою».
 
Враховано    
286. Зазначені органи мають право призначати до складу дисциплінарної комісії осіб із числа своїх представників, суддів, суддів у відставці, науковців, фахівців у галузі права та приватних виконавців.
 
-257- Яніцький В.П.
Частину третю статті 43 проекту Закону викласти в такій редакції:
«3. До складу дисциплінарної комісії входять вісім членів, із яких по чотири члени призначаються Міністерством юстиції України, у тому числі Міністр або заступник Міністра, та з'їздом приватних виконавців України.
Зазначені органи мають право призначати до складу дисциплінарної комісії осіб із числа своїх представників, науковців, фахівців у галузі права та приватних виконавців, які мають повну вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менше 10 років».
 
Відхилено   Зазначені органи мають право призначати до складу Дисциплінарної комісії осіб із числа своїх представників, суддів, суддів у відставці, науковців, фахівців у галузі права та приватних виконавців.
Персональний склад Дисциплінарної комісії затверджується наказом Міністерства юстиції України.
 
    -258- Сторожук Д.А.
Алексєєв І.С.
Дроздик О.В.
У частині третій статті 43 слова «з’їздом суддів» замінити словами «Радою суддів».
 
Враховано    
    -259- Сторожук Д.А.
Алексєєв І.С.
Дроздик О.В.
Частину третю доповнити абзацом третім такого змісту:
«Персональний склад комісії затверджується наказом Міністерства юстиції України».
 
Враховано    
    -260- Сотник О.С.
В абзаці 2 частини 3 статті 43 слова «фахівців у галузі права та приватних виконавців» замінити словами «правозахисників».
 
Відхилено    
    -261- Шкрум А.І.
Частину 3 статті 43 викласти у такій редакції:
«3. До складу кваліфікаційної комісії входять дев'ять членів, із яких три члени призначаються Міністерством юстиції України, в тому числі Міністр або заступник Міністра, чотири члени - з'їздом приватних виконавців України, по одному члену призначається з'їздом суддів України та Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини.
Зазначені органи мають право призначати до складу дисциплінарної комісії осіб із числа своїх представників, суддів, суддів у відставці, науковців, фахівців у галузі права, правозахисників та приватних виконавців.».
 
Відхилено    
    -262- Ковальчук Н.В.
Частину 3 статті 43 Розділу ІІІ Проекту Закону викласти у такій редакції:
«3. До складу дисциплінарної комісії входять дев'ять членів, із яких чотири члени призначаються Міністерством юстиції України, у тому числі Міністр або заступник Міністра, та п’ять членів призначаються з'їздом приватних виконавців України.
Зазначені органи мають право призначати до складу дисциплінарної комісії осіб із числа своїх представників, науковців, фахівців у галузі права та приватних виконавців.».
 
Відхилено    
287. 4. Головою дисциплінарної комісії є Міністр юстиції України або заступник Міністра юстиції України.
 
   4. Головою Дисциплінарної комісії є Міністр юстиції України або заступник Міністра юстиції України.
 
288. 5. Строк повноважень членів дисциплінарної комісії становить 2 роки.
 
   5. Строк повноважень членів Дисциплінарної комісії становить два роки.
 
289. 6. Дисциплінарна комісія:
 
   6. Дисциплінарна комісія:
 
290. 1) розглядає подання Міністерства юстиції України, Ради приватних виконавців України про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності;
 
   1) розглядає подання Міністерства юстиції України, Ради приватних виконавців України про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності;
 
291. 2) у разі надходження скарг на діяльність приватних виконавців направляє їх на перевірку Міністерству юстиції України чи Раді приватних виконавців України;
 
   2) у разі надходження скарг на діяльність приватних виконавців направляє їх на перевірку Міністерству юстиції України чи Раді приватних виконавців України;
 
292. 3) приймає рішення на підставі подань Міністерства юстиції України чи Ради приватних виконавців України про накладення на приватного виконавця дисциплінарного стягнення.
 
-263- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
Мельник С.І.
У пункті третьому частини шостої статті 43 слово «подань» замінити словом «подання».
 
Враховано   3) приймає рішення на підставі подання Міністерства юстиції України чи Ради приватних виконавців України про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення.
 
293. 7. Дисциплінарна комісія вважається повноважною у разі призначення не менше семи членів комісії.
 
   7. Дисциплінарна комісія вважається повноважною у разі призначення не менше семи членів комісії.
 
294. 8. Рішення дисциплінарної комісії приймаються на її засіданні у разі присутності не менше п'яти членів комісії шляхом голосування простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів комісії.
 
-264- Сторожук Д.А.
Алексєєв І.С.
Дроздик О.В.
Частину восьму статті 43 доповнити абзацом другим такого змісту:
«У разі рівного розподілу голосів рішення вважається таким, що не прийняте».
 
Враховано   8. Рішення Дисциплінарної комісії приймаються на її засіданні, за умови присутності не менше п'яти членів комісії, шляхом голосування простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів комісії.
У разі рівного розподілу голосів рішення вважається неприйнятим.
 
295. 9. Рішення дисциплінарної комісії оформлюється протоколом, який підписують усі присутні на засіданні члени комісії.
 
   9. Рішення Дисциплінарної комісії оформлюється протоколом, який підписують усі присутні на засіданні члени комісії.
 
296. 10. На засіданні дисциплінарної комісії мають право бути присутні представники Асоціації приватних виконавців України, громадських об'єднань та засобів масової інформації.
 
   10. На засіданні Дисциплінарної комісії мають право бути присутніми представники Асоціації приватних виконавців України, громадських об'єднань та засобів масової інформації.
 
297. Стаття 44. Розгляд питань про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності
 
-265- Власенко С.В.
Ст. 44 виключити.
 
Відхилено   Стаття 40. Розгляд питань про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності
 
298. 1. Дисциплінарна комісія розглядає подання про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності та приймає рішення про накладення на приватного виконавця дисциплінарного стягнення протягом двох місяців із дня виявлення дисциплінарного проступку, але не пізніше двох років з дня його вчинення.
 
-266- Семенуха Р.С.
В частині першій статті 44 законопроекту слова «двох років» замінити словами «одного року».
 
Відхилено   1. Дисциплінарна комісія розглядає подання про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності та приймає рішення про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення протягом двох місяців із дня виявлення дисциплінарного проступку, але не пізніше двох років з дня його вчинення.
 
299. 2. У разі якщо подання до дисциплінарної комісії про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності внесено за результатами перевірки діяльності приватного виконавця, здійсненої на підставі скарги учасника виконавчого провадження, яка одночасно є предметом судового розгляду з оскарження рішень, дій або бездіяльності приватного виконавця, то дисциплінарна комісія відкладає розгляд цього подання до набрання законної сили судовим рішенням за результатами розгляду такої скарги.
 
   2. У разі якщо подання до Дисциплінарної комісії про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності внесено за результатами перевірки діяльності приватного виконавця, здійсненої на підставі скарги учасника виконавчого провадження, яка одночасно є предметом судового розгляду з оскарження рішень, дій або бездіяльності приватного виконавця, Дисциплінарна комісія відкладає розгляд цього подання до набрання законної сили судовим рішенням за результатами розгляду такої скарги.
 
300. У цьому разі перебіг строку, передбаченого частиною першою цієї статті, зупиняється до набрання судовим рішенням законної сили.
 
   У такому разі перебіг строку, передбаченого частиною першою цієї статті, зупиняється до набрання судовим рішенням законної сили.
 
301. 3. Дисциплінарна комісія, розглядаючи подання про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності:
 
   3. Дисциплінарна комісія, розглядаючи подання про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності:
 
302. 1) зобов'язана запросити на засідання приватного виконавця та заслухати його пояснення з питань, що стали підставою для внесення подання про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності;
 
   1) зобов'язана запросити на засідання приватного виконавця та заслухати його пояснення з питань, що стали підставою для внесення подання про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності;
 
303. 2) має право запросити на засідання учасника виконавчого провадження, скарга якого стала підставою для перевірки діяльності приватного виконавця та внесення подання про його притягнення до дисциплінарної відповідальності, для надання додаткових пояснень по суті скарги;
 
   2) має право запросити на засідання учасника виконавчого провадження, скарга якого стала підставою для перевірки діяльності приватного виконавця та внесення подання про його притягнення до дисциплінарної відповідальності, для надання додаткових пояснень по суті скарги;
 
304. 3) має право запросити на засідання та заслухати думку представників органів державної влади та місцевого самоврядування та інших осіб за їх згодою.
 
   3) має право запросити на засідання та заслухати думку представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування та інших осіб за їхньою згодою.
 
305. 4. Дисциплінарна комісія, розглядаючи подання про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності, приймає одне з таких рішень:
 
   4. Дисциплінарна комісія, розглядаючи подання про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності, приймає одне з таких рішень:
 
306. 1) задовольнити подання та накласти на приватного виконавця дисциплінарне стягнення;
 
   1) задовольнити подання та застосувати до приватного виконавця дисциплінарне стягнення;
 
307. 2) відхилити подання та направити матеріали для повторної перевірки приватного виконавця;
 
-267- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
У пункті 2 частини четвертої статті 44 після слова перевірки доповнити словом «діяльності».
 
Враховано   2) відхилити подання та направити матеріали для повторної перевірки діяльності приватного виконавця;
 
308. 3) відхилити подання та відмовити в накладенні на приватного виконавця дисциплінарного стягнення.
 
   3) відхилити подання та відмовити в застосуванні до приватного виконавця дисциплінарного стягнення.
 
309. 5. У разі якщо дисциплінарною комісією прийнято рішення про задоволення подання та накладення на приватного виконавця дисциплінарного стягнення, дисциплінарна комісія під час визначення виду дисциплінарного стягнення враховує ступінь вини приватного виконавця, тяжкість вчиненого ним дисциплінарного проступку, розмір заподіяної шкоди, а також, чи накладались раніше на приватного виконавця дисциплінарні стягнення.
 
-268- Семенуха Р.С.
Частину п'яту статті 44 законопроекту викласти в такій редакції:
«5. У разі якщо дисциплінарною комісією прийнято рішення про задоволення подання та накладення на приватного виконавця дисциплінарного стягнення, дисциплінарна комісія під час визначення виду дисциплінарного стягнення враховує обставини вчинення проступку, ступінь вини приватного виконавця, тяжкість вчиненого ним дисциплінарного проступку, наявність наслідків, розмір заподіяної шкоди, особу приватного виконавця, а також, чи накладались на приватного виконавця дисциплінарні стягнення протягом останнього року».
 
Враховано редакційно   5. У разі якщо Дисциплінарною комісією прийнято рішення про задоволення подання та застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення, під час визначення виду дисциплінарного стягнення враховуються обставини вчинення проступку, ступінь вини приватного виконавця, тяжкість вчиненого ним дисциплінарного проступку, наявність наслідків, розмір заподіяної шкоди, а також факти застосування до приватного виконавця дисциплінарних стягнень протягом останнього року.
 
310. Стаття 45. Дисциплінарні стягнення
 
-269- Власенко С.В.
Ст. 45 виключити.
 
Відхилено   Стаття 41. Дисциплінарні стягнення
 
311. 1. За вчинення дисциплінарного проступку до приватного виконавця може бути застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень:
 
   1. За вчинення дисциплінарного проступку до приватного виконавця може бути застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень:
 
312. 1) попередження;
 
   1) попередження;
 
313. 2) догана;
 
   2) догана;
 
314. 3) сувора догана;
 
-270- Семенуха Р.С.
Сторожук Д.А.
Алексєєв І.С.
Дроздик О.В.
Пункт 3 частини першої статті 45 законопроекту виключити, змінивши відповідно нумерацію наступних пунктів.
 
Враховано      
315. 4) зупинення діяльності приватного виконавця на строк до шести місяців;
 
   3) зупинення діяльності приватного виконавця на строк до шести місяців;
 
316. 5) припинення діяльності приватного виконавця.
 
-271- Сторожук Д.А.
Алексєєв І.С.
Дроздик О.В.
Пункт 5 частини першої статті 45 викласти у такій редакції:
«5) у разі застосування до приватного виконавця як підозрюваного чи обвинуваченого у кримінальному провадженні запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту, тримання під вартою, а також застосування до нього заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади – на час дії такого заходу;».
 
Відхилено   4) припинення діяльності приватного виконавця.
 
    -272- Князевич Р.П.
Сидорович Р.М.
Пташник В.Ю.
Частину 1 статті 45 викласти у наступній редакції:
«1. За вчинення дисциплінарного проступку до приватного виконавця може бути застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень:
1) попередження;
2) догана;
3) зупинення діяльності приватного виконавця на строк до шести місяців;
4) припинення діяльності приватного виконавця.»
 
Враховано    
    -273- Семенуха Р.С.
Статтю 45 законопроекту після частини першої доповнити двома новими частинами такого змісту, змінивши відповідно нумерацію наступних частин:
«2. Накладення на приватного виконавця дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення діяльністі може застосовуватися виключно у разі:
повторного вчинення дисциплінарного проступку, якщо протягом року до приватного виконавця уже застосовувалося дисциплінарне стягнення у вигляді попередження або догани;
порушення приватним виконавцем вимог щодо несумісності;
систематичного (два і більше разів протягом одного року) або грубого одноразового порушення правил професійної етики приватного виконавця;
систематичного (два і більше разів протягом одного року) або грубого одноразового порушення статуту Асоціації приватних виконавців України або невиконання рішень Ради приватних виконавців України та з'їзду приватних виконавців України.
3. Накладення на приватного виконавця дисциплінарного стягнення у вигляді припинення діяльності приватного виконавця може застосовуватися виключно у разі:
повторного вчинення дисциплінарного проступку, якщо протягом року до приватного виконавця уже застосовувалося дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення діяльності;
порушення присяги приватного виконавця;
розголошення приватним виконавцем відомостей, що становлять професійну таємницю, або вчинення умисно або з грубої необережності дій, що призвели до їх розголошення;
невиконання або неналежне виконання приватним виконавцем своїх обов'язків, що призвело до заподіяння шкоди інтересам учасника виконавчого провадження або інтересам держави, що підтверджено відповідним судовим рішенням, яке набрало законної сили».
 
Відхилено    
317. 2. Рішення дисциплінарної комісії про задоволення відповідних подань Міністерства юстиції України чи Ради приватних виконавців України та накладення на приватного виконавця дисциплінарного стягнення вводиться в дію наказом Міністерства юстиції України.
 
-274- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
Мельник С.І.
У частині другій статті 45 слова «відповідних подань» замінити словами «відповідного подання».
 
Враховано   2. Рішення Дисциплінарної комісії про задоволення відповідного подання Міністерства юстиції України чи Ради приватних виконавців України та застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення вводиться в дію наказом Міністерства юстиції України.
 
318. 3. Про накладення на приватного виконавця дисциплінарного стягнення робиться запис у Єдиному реєстрі приватних виконавців України.
 
   3. Про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення робиться запис у Єдиному реєстрі приватних виконавців України.
 
319. 4. У разі якщо приватний виконавець протягом року з дня накладення на нього дисциплінарного стягнення не вчинив нового дисциплінарного проступку, він вважається таким, що не притягувався до дисциплінарної відповідальності.
 
   4. У разі якщо приватний виконавець протягом року з дня застосування до нього дисциплінарного стягнення не вчинив нового дисциплінарного проступку, він вважається таким, що не притягувався до дисциплінарної відповідальності.
 
320. 5. Рішення про накладення на приватного виконавця дисциплінарного стягнення може бути оскаржено в судовому порядку.
 
-275- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
Частину п’яту статті 45 викласти в такій редакції:
«5. Рішення про накладення на приватного виконавця дисциплінарного стягнення, введене в дію наказом Міністерства юстиції України, може бути оскаржено в судовому порядку».
 
Враховано   5. Рішення про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення, введене в дію наказом Міністерства юстиції України, може бути оскаржено до суду.
 
321. Стаття 46. Зупинення діяльності приватного виконавця
 
-276- Власенко С.В.
Ст. 46 виключити.
 
Відхилено   Стаття 42. Зупинення діяльності приватного виконавця
 
322. 1. Діяльність приватного виконавця зупиняється у таких випадках:
 
   1. Діяльність приватного виконавця зупиняється у таких випадках:
 
323. 1) за власним бажанням на підставі заяви приватного виконавця про зупинення діяльності – у разі обрання чи призначення приватного виконавця на посаду, зайняття діяльністю, не сумісною з діяльністю приватного виконавця, чи невиконання діяльності приватного виконавця протягом тривалого строку;
 
-277- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
Денисенко А.П.
В статті 46 в частині 1 пункт 1 викласти в такій редакції:
«1) за власним бажанням на підставі заяви приватного виконавця про зупинення діяльності»;»
 
Враховано   1) за власним бажанням на підставі заяви приватного виконавця про зупинення діяльності;
 
324. 2) у разі тимчасової відсутності приватного виконавця, що триває понад 10 календарних днів, – на строк такої тимчасової відсутності;
 
   2) у разі тимчасової відсутності приватного виконавця, що триває понад 10 календарних днів, – на строк такої тимчасової відсутності;
 
325. 3) якщо приватний виконавець не уклав договору про страхування цивільно-правової відповідальності на належну страхову суму відповідно до вимог частин третьої та четвертої статті 28 цього Закону, – на строк до укладення такого договору, але не більш як на один місяць із дня встановлення цих обставин;
 
   3) якщо приватний виконавець не уклав договору про страхування цивільно-правової відповідальності на належну страхову суму відповідно до вимог частин третьої і четвертої статті 24 цього Закону – на строк до укладення такого договору, але не більш як на один місяць із дня встановлення цих обставин;
 
326. 4) у разі накладення на приватного виконавця дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення діяльності приватного виконавця – на строк, визначений у рішенні дисциплінарної комісії про накладення на приватного виконавця дисциплінарного стягнення;
 
   4) у разі застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення діяльності приватного виконавця – на строк, визначений у рішенні Дисциплінарної комісії про застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення;
 
327. 5) у разі застосування до приватного виконавця як підозрюваного чи обвинуваченого у кримінальному провадженні запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту з забороною залишати житло цілодобово або у робочий час або тримання під вартою – на час дії запобіжного заходу;
 
-278- Сидорович Р.М.
В пункті 5 частини першої статті 46 слова «або у робочий час або тримання під вартою – на час дії запобіжного заходу» замінити словами «або в період доби, що включає проміжок часу з шостої до двадцять другої години, або взяття під варту – на час дії запобіжного заходу; заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом – на час дії такого заходу;».
 
Враховано частково   5) у разі застосування до приватного виконавця як підозрюваного чи обвинуваченого у кримінальному провадженні запобіжних заходів у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло цілодобово або у робочий час чи тримання під вартою – на час дії запобіжного заходу, у разі застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом – на час дії такого заходу;
 
328. 6) у випадку несплати приватним виконавцем членських внесків Асоціації приватних виконавців України – до сплати таких внесків.
 
-279- Семенуха Р.С.
Частину першу статті 46 законопроекту доповнити пунктом 7 такого змісту:
«7) якщо приватний виконавець не склав іспит для поновлення діяльності приватного виконавця, передбачений частиною третьою статті 47 цього Закону — на строк до складення іспиту, але не більш як на три місяці з дня, коли приватний виконавець не склав іспит».
 
Відхилено   6) у разі несплати приватним виконавцем членських внесків Асоціації приватних виконавців України – до сплати таких внесків.
 
    -280- Яніцький В.П.
Частину першу статті 46 доповнити пунктом 7 такого змісту:
«7) якщо приватний виконавець не має офісу для здійснення діяльності приватного виконавця або цей офіс не відповідає встановленим цим Законом умовам, ? до усунення цих недоліків»
 
Відхилено    
329. 2. Про зупинення діяльності з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої цієї статті, приватний виконавець зобов'язаний повідомити Міністерство юстиції України не пізніше ніж за три робочі дні. Не допускається зупинення діяльності приватного виконавця на підставі пункту 1 частини першої цієї статті приватним виконавцем, у якого на виконанні є виконавчі провадження.
 
   2. Про зупинення діяльності з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої цієї статті, приватний виконавець зобов'язаний повідомити Міністерство юстиції України не пізніш як за три робочі дні. Не допускається зупинення діяльності приватного виконавця на підставі пункту 1 частини першої цієї статті приватним виконавцем, який має на виконанні виконавчі провадження.
 
330. Зупинення діяльності приватного виконавця на підставі пунктів 3 та 6 частини першої цієї статті здійснюється Міністерством юстиції України за поданням Ради приватних виконавців України, на підставі пункту 4 частини першої цієї статті – Міністерством юстиції України на підставі рішення дисциплінарної комісії, а на підставі пункту 5 частини першої цієї статті – Міністерством юстиції України на підставі судового рішення.
 
-281- Яніцький В.П.
В абзаці другому частини другої статті 46 цифри та слово «3 та 6» замінити на цифри та слово «3, 6 та 7».
 
Відхилено   Зупинення діяльності приватного виконавця на підставі пунктів 3 і 6 частини першої цієї статті здійснюється Міністерством юстиції України за поданням Ради приватних виконавців України, на підставі пункту 4 частини першої цієї статті – Міністерством юстиції України на підставі рішення Дисциплінарної комісії, на підставі пункту 5 частини першої цієї статті – Міністерством юстиції України на підставі судового рішення.
 
331. Зупинення діяльності приватного виконавця на підставі пункту 2 частини першої цієї статті здійснюється Міністерством юстиції України за зверненням приватного виконавця, а у разі якщо після спливу десятиденного строку тимчасової відсутності приватного виконавця до Міністерства юстиції України не надійшло відповідне звернення, Міністерство юстиції України пропонує раді приватних виконавців регіону внести відповідне подання.
 
   Зупинення діяльності приватного виконавця на підставі пункту 2 частини першої цієї статті здійснюється Міністерством юстиції України за зверненням приватного виконавця, а якщо після спливу 10 – денного строку тимчасової відсутності приватного виконавця до Міністерства юстиції України не надійшло відповідне звернення, Міністерство юстиції України пропонує раді приватних виконавців регіону внести відповідне подання.
 
332. 3. Зупинення діяльності приватного виконавця за наявності підстав та в порядку, визначеному цією статтею, здійснюється наказом Міністерства юстиції України.
 
   3. Зупинення діяльності приватного виконавця за наявності підстав та в порядку, визначеному цією статтею, здійснюється шляхом видання наказу Міністерством юстиції України.
 
333. Наказ Міністерства юстиції України про зупинення діяльності приватного виконавця може бути оскаржено до суду.
 
-282- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
Денисенко А.П.
Абзац другий ч.3 ст.46 виключити.
 
Враховано      
334. 4. Із дня внесення інформації про зупинення діяльності приватного виконавця до Єдиного реєстру приватних виконавців України приватному виконавцю забороняється здійснювати діяльність приватного виконавця за винятком дій, пов'язаних із передаванням виконавчих документів іншому приватному виконавцю або відповідному органу державної виконавчої служби.
 
-283- Денисенко А.П.
У ч.4 ст.46 слова «внесення інформації про зупинення діяльності приватного виконавця до Єдиного реєстру приватних виконавців України» замінити словами «зупинення діяльності приватного виконавця».
 
Відхилено   4. Із дня внесення інформації про зупинення діяльності приватного виконавця до Єдиного реєстру приватних виконавців України приватному виконавцю забороняється здійснювати діяльність приватного виконавця, крім дій, пов'язаних із передаванням виконавчих документів іншому приватному виконавцю або відповідному органу державної виконавчої служби.
 
335. 5. У разі зупинення діяльності приватного виконавця на підставі пунктів 1 – 4, 6 частини першої цієї статті приватний виконавець зобов'язаний вирішити питання щодо його заміщення іншим приватним виконавцем.
 
-284- Яніцький В.П.
В частині п’ятій статті 46 цифри «1 – 4, 6» замінити цифрами «1 – 4, 6,7».
 
Відхилено   5. У разі зупинення діяльності приватного виконавця на підставі пунктів 1–4, 6 частини першої цієї статті приватний виконавець зобов'язаний вирішити питання про його заміщення іншим приватним виконавцем.
 
336. У зазначених у цій частині випадках заміщення приватного виконавця здійснюється за погодженням зі стягувачем на підставі договору, укладеного з іншим приватним виконавцем. У разі відсутності згоди стягувача приватний виконавець повертає виконавчий документ стягувачу або відповідно до рішення стягувача передає його відповідному органу державної виконавчої служби або іншому приватному виконавцю.
 
   У зазначених у цій частині випадках заміщення приватного виконавця здійснюється за погодженням із стягувачем на підставі договору, укладеного з іншим приватним виконавцем. У разі відсутності згоди стягувача приватний виконавець повертає виконавчий документ стягувачу або відповідно до рішення стягувача передає його відповідному органу державної виконавчої служби або іншому приватному виконавцю.
 
337. 6. У разі зупинення діяльності приватного виконавця на підставі пункту 5 частини першої цієї статті, а також за поданням ради приватних виконавців регіону на підставі пункту 2 частини першої цієї статті Міністерство юстиції України у визначеному ним порядку вирішує питання щодо заміщення такого приватного виконавця іншим приватним виконавцем.
 
   6. У разі зупинення діяльності приватного виконавця на підставі пункту 5 частини першої цієї статті, а також за поданням ради приватних виконавців регіону на підставі пункту 2 частини першої цієї статті Міністерство юстиції України у визначеному ним порядку вирішує питання про заміщення такого приватного виконавця іншим приватним виконавцем.
 
338. 7. Приватний виконавець, який заміщує приватного виконавця, вчиняє виконавчі дії від свого імені та прикладає особисту печатку.
 
   7. Приватний виконавець, який заміщує приватного виконавця, вчиняє виконавчі дії від свого імені та прикладає особисту печатку.
 
339. Такий приватний виконавець зобов'язаний окремо вести діловодство за приватного виконавця, якого він заміщує.
 
   Такий приватний виконавець зобов'язаний окремо вести діловодство за приватного виконавця, якого він заміщує.
 
340. 8. Заміщення приватного виконавця припиняється в день поновлення приватним виконавцем діяльності.
 
   8. Заміщення приватного виконавця припиняється в день поновлення приватним виконавцем діяльності.
 
341. Стаття 47. Поновлення діяльності приватного виконавця
 
-285- Власенко С.В.
Ст. 47 виключити.
 
Відхилено   Стаття 43. Поновлення діяльності приватного виконавця
 
342. 1. У разі зупинення діяльності приватного виконавця з підстав, передбачених пунктами 1 – 3, 5 та 7 частини першої статті 46 цього Закону, її поновлення здійснюється на підставі відповідної заяви приватного виконавця.
 
-286- Семенуха Р.С.
У частині першій статті 47 законопроекту слова та цифри «та 7» виключити.
 
Відхилено   1. У разі зупинення діяльності приватного виконавця з підстав, передбачених пунктами 1–3, 5 частини першої статті 42 цього Закону, поновлення такої діяльності здійснюється на підставі відповідної заяви приватного виконавця.
 
343. 2. Для поновлення діяльності приватного виконавця, зупиненої на підставі пункту 3 частини першої статті 46 цього Закону, до заяви приватного виконавця додається договір страхування цивільно-правової відповідальності приватного виконавця.
 
   2. Для поновлення діяльності приватного виконавця, зупиненої на підставі пункту 3 частини першої статті 42 цього Закону, до заяви приватного виконавця додається договір страхування цивільно-правової відповідальності приватного виконавця.
 
344. 3. Для поновлення діяльності приватного виконавця, зупиненої на підставі пункту 4 частини першої статті 46 цього Закону, приватний виконавець після закінчення строку зупинення його діяльності зобов'язаний скласти іспит у порядку, передбаченому статтею 37 цього Закону.
 
-287- Семенуха Р.С.
У частині третій статті 47 законопроекту слова «у порядку, передбаченому статтею 37 цього Закону» замінити словами «шляхом автоматизованого анонімного тестування».
 
Відхилено   3. Для поновлення діяльності приватного виконавця, зупиненої на підставі пункту 4 частини першої статті 42 цього Закону, приватний виконавець після закінчення строку зупинення його діяльності зобов'язаний скласти іспит у порядку, передбаченому статтею 33 цього Закону.
 
    -288- Семенуха Р.С.
Частину третю статті 47 законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«Приватний виконавець, який не склав іспит, має право протягом трьох місяців скласти іспит повторно».
 
Відхилено    
345. 4. Для поновлення діяльності приватного виконавця, зупиненої на підставі пункту 5 частини першої статті 46 цього Закону, до заяви приватного виконавця додаються докази зміни чи закінчення застосування запобіжних заходів.
 
   4. Для поновлення діяльності приватного виконавця, зупиненої на підставі пункту 5 частини першої статті 42 цього Закону, до заяви приватного виконавця додаються докази щодо зміни чи закінчення застосування запобіжних заходів.
 
346. 5. Поновлення діяльності приватного виконавця, зупиненої на підставі пункту 6 частини першої статті 46 цього Закону, здійснюється на підставі відповідного подання Ради приватних виконавців України.
 
-289- Яніцький В.П.
Статтю 47 проекту Закону доповнити новою частиною шостою такого змісту:
«6. Для поновлення діяльності приватного виконавця, зупиненої на підставі пункту 7 частини першої статті 46 цього Закону, до заяви приватного виконавця додаються документ, що підтверджує право власності або право оренди на приміщення де розташований офіс приватного виконавця, чи договір про співпрацю з іншим приватним виконавцем, який надає заявнику відповідне приміщення, та його засвідчена копія».
 
Відхилено   5. Поновлення діяльності приватного виконавця, зупиненої на підставі пункту 6 частини першої статті 42 цього Закону, здійснюється на підставі відповідного подання Ради приватних виконавців України.
 
347. 6. Діяльність приватного виконавця поновлюється на підставі наказу Міністерства юстиції України з дня внесення відповідної інформації до Єдиного реєстру приватних виконавців України.
 
-290- У зв’язку з цим, частини шосту та сьому вважати відповідно частинами сьомою та восьмою.
 
Немає висновку   6. Діяльність приватного виконавця поновлюється на підставі наказу Міністерства юстиції України з дня внесення відповідної інформації до Єдиного реєстру приватних виконавців України.
 
348. 7. Міністерство юстиції України зобов'язано видати наказ про поновлення діяльності приватного виконавця протягом трьох робочих днів із дня встановлення обставин для її поновлення або припинення дії обставин, які були підставою для видання наказу про її зупинення.
 
   7. Міністерство юстиції України зобов'язано видати наказ про поновлення діяльності приватного виконавця протягом трьох робочих днів із дня встановлення обставин для її поновлення або припинення дії обставин, що були підставою для видання наказу про її зупинення.
 
349. Стаття 48. Припинення діяльності приватного виконавця
 
-291- Власенко С.В.
Ст. 48 виключити.
 
Відхилено   Стаття 44. Припинення діяльності приватного виконавця
 
350. 1. Діяльність приватного виконавця припиняється шляхом анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності приватного виконавця у разі:
 
-292- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
Денисенко А.П.
В статті 48 у частині 1 в абзаці 1 слова «шляхом анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності приватного виконавця» виключити.
 
Враховано редакційно   1. Діяльність приватного виконавця припиняється шляхом позбавлення права на здійснення діяльності приватного виконавця у разі:
 
351. 1) подання приватним виконавцем заяви про припинення діяльності приватного виконавця;
 
   1) подання приватним виконавцем заяви про припинення діяльності приватного виконавця;
 
352. 2) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, яким приватний виконавець засуджений за умисний злочин;
 
   2) набрання законної сили обвинувальним вироком суду, яким приватний виконавець засуджений за умисний злочин;
 
353. 3) набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого приватного виконавця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції";
 
   3) набрання законної сили рішенням суду, відповідно до якого приватного виконавця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про запобігання корупції";
 
354. 4) накладення на приватного виконавця дисциплінарного стягнення у вигляді припинення діяльності приватного виконавця;
 
   4) застосування до приватного виконавця дисциплінарного стягнення у вигляді припинення діяльності приватного виконавця;
 
355. 5) неукладення приватним виконавцем договору страхування цивільно-правової відповідальності протягом одного місяця з дня зупинення діяльності приватного виконавця на підставі пункту 3 частини першої статті 46 цього Закону;
 
-293- Яніцький В.П.
Пункт п’ятий частини першої статті 48 викласти в такій редакції:
«5) неусунення приватним виконавцем протягом одного місяця з дня зупинення діяльності приватного виконавця без поважних причин підстав, передбачених пунктами 3 та 7 частини першої статті 46 цього Закону;».
 
Відхилено   5) неукладення приватним виконавцем договору страхування цивільно-правової відповідальності протягом одного місяця з дня зупинення діяльності приватного виконавця на підставі пункту 3 частини першої статті 42 цього Закону;
 
356. 6) нескладення приватним виконавцем у випадках, передбачених цим Законом, іспиту у порядку, визначеному статтею 37 цього Закону;
7) встановлення Міністерством юстиції України факту невідповідності приватного виконавця вимогам, визначеним статтею 21 цього Закону;
 
-294- Семенуха Р.С.
Пункти 6, 7 частини першої статті 48 законопроекту викласти в такій редакції:
«6) нескладення повторно приватним виконавцем іспиту, передбаченого частиною третьою статті 47 цього Закону, для поновлення діяльності приватного виконавця;
7) виявлення Міністерством юстиції України недостовірності даних у документах, поданих приватним виконавцем для підтвердження його відповідності вимогам, визначеним статтею 21 цього Закону, разом із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту;»
 
Відхилено   6) нескладення приватним виконавцем у випадках, передбачених цим Законом, іспиту у порядку, визначеному статтею 33 цього Закону;
7) встановлення Міністерством юстиції України факту невідповідності приватного виконавця вимогам, визначеним статтею 18 цього Закону;
 
357. 8) втрати приватним виконавцем громадянства України або виїзду за межі України на постійне проживання;
 
   8) втрати приватним виконавцем громадянства України або виїзду за межі України на постійне проживання;
 
358. 9) визнання приватного виконавця безвісно відсутнім або оголошення померлим;
 
   9) визнання приватного виконавця безвісно відсутнім або оголошення його померлим;
 
359. 10) смерті приватного виконавця.
 
   10) смерті приватного виконавця.
 
360. 2. У разі неможливості приватним виконавцем здійснювати професійну діяльність та у разі встановлення зазначених у частині першій цієї статті підстав Міністерство юстиції України видає наказ про припинення діяльності приватного виконавця.
 
-295- Семенуха Р.С.
У частині другій статті 48 законопроекту слова «У разі неможливості приватним виконавцем здійснювати професійну діяльність та» виключити.
 
Відхилено   2. У разі неможливості здійснення приватним виконавцем професійної діяльності та у разі встановлення зазначених у частині першій цієї статті підстав Міністерство юстиції України видає наказ про припинення діяльності приватного виконавця.
 
361. 3. Не допускається припинення діяльності приватного виконавця на підставі пункту 1 частини першої цієї статті, якщо у такого приватного виконавця на виконанні є виконавчі провадження.
 
   3. Не допускається припинення діяльності приватного виконавця на підставі пункту 1 частини першої цієї статті, якщо такий приватний виконавець має на виконанні виконавчі провадження.
 
362. Наказ про припинення діяльності приватного виконавця на підставі пункту 1 частини першої цієї статті видається Міністерством юстиції України за умови відсутності у приватного виконавця незакінчених виконавчих проваджень та надання ним доказів передачі до відповідного державного архіву документів діловодства та архіву приватного виконавця.
 
   Наказ про припинення діяльності приватного виконавця на підставі пункту 1 частини першої цієї статті видається Міністерством юстиції України, за умови відсутності у приватного виконавця незакінчених виконавчих проваджень та надання ним доказів передачі до відповідного державного архіву документів діловодства та архіву приватного виконавця.
 
363. Стаття 49. Порядок припинення діяльності приватного виконавця, передачі та повернення виконавчих документів
 
-296- Власенко С.В.
Ст. 49 виключити.
 
Відхилено   Стаття 45. Порядок припинення діяльності приватного виконавця, передачі та повернення виконавчих документів
 
364. 1. Приватний виконавець зобов'язаний припинити діяльність з дня внесення до Єдиного реєстру приватних виконавців України інформації про припинення діяльності приватного виконавця.
 
   1. Приватний виконавець зобов'язаний припинити діяльність з дня внесення до Єдиного реєстру приватних виконавців України інформації про припинення діяльності приватного виконавця.
 
365. 2. У разі припинення діяльності приватного виконавця з підстав, передбачених пунктами 2 – 10 частини першої статті 48 цього Закону, Рада приватних виконавців України визначає тимчасового приватного виконавця, який зобов'язаний протягом трьох місяців здійснити заходи з припинення діяльності приватного виконавця.
 
   2. У разі припинення діяльності приватного виконавця з підстав, передбачених пунктами 2 – 10 частини першої статті 44 цього Закону, Рада приватних виконавців України визначає тимчасового приватного виконавця, який зобов'язаний протягом трьох місяців здійснити заходи з припинення діяльності приватного виконавця.
 
366. 3. Тимчасовий приватний виконавець зобов'язаний:
 
   3. Тимчасовий приватний виконавець зобов'язаний:
 
367. 1) зупинити виконавчі провадження до моменту їх передачі в порядку, визначеному частиною четвертою цієї статті;
 
   1) зупинити виконавчі провадження до моменту їх передачі в порядку, визначеному частиною четвертою цієї статті;
 
368. 2) передати документи діловодства та архів приватного виконавця до відповідного державного архіву.
 
   2) передати документи діловодства та архів приватного виконавця до відповідного державного архіву.
 
369. 4. Виконавчі документи згідно з рішенням стягувача передаються тимчасовим приватним виконавцем відповідному органу державної виконавчої служби, приватному виконавцю або повертаються стягувачу.
 
   4. Виконавчі документи згідно з рішенням стягувача передаються тимчасовим приватним виконавцем відповідному органу державної виконавчої служби, приватному виконавцю або повертаються стягувачу.
 
370. 5. Передача виконавчих документів від одного приватного виконавця (тимчасового приватного виконавця) іншому або органу державної виконавчої служби здійснюється в порядку, визначеному Міністерством юстиції України.
 
   5. Передання виконавчих документів від одного приватного виконавця (тимчасового приватного виконавця) до іншого або до органу державної виконавчої служби здійснюється в порядку, визначеному Міністерством юстиції України.
 
371. Стаття 50. Засади самоврядування приватних виконавців
 
-297- Власенко С.В.
Ст. 50 виключити.
 
Відхилено   Стаття 46. Засади самоврядування приватних виконавців
 
372. 1. Самоврядування приватних виконавців грунтується на принципах виборності, гласності, підзвітності та обов'язковості для виконання приватними виконавцями рішень органів самоврядування приватних виконавців.
 
   1. Самоврядування приватних виконавців ґрунтується на принципах виборності, гласності, підзвітності та обов'язковості для виконання приватними виконавцями рішень органів самоврядування приватних виконавців.
 
373. 2. Брати участь у роботі органів самоврядування приватних виконавців та бути обраними до їх складу можуть лише приватні виконавці, відомості про яких внесено до Єдиного реєстру приватних виконавців України.
 
   2. Брати участь у роботі органів самоврядування приватних виконавців та бути обраними до їх складу можуть лише приватні виконавці, відомості про яких внесено до Єдиного реєстру приватних виконавців України.
 
374. Стаття 51. Асоціація приватних виконавців України
 
-298- Власенко С.В.
Ст. 51 виключити.
 
Відхилено   Стаття 47. Асоціація приватних виконавців України
 
375. 1. Асоціація приватних виконавців України є некомерційною професійною організацією, яка об'єднує всіх приватних виконавців України та утворюється з метою забезпечення реалізації завдань самоврядування приватних виконавців.
 
   1. Асоціація приватних виконавців України є некомерційною професійною організацією, що об'єднує всіх приватних виконавців України та утворюється з метою забезпечення реалізації завдань самоврядування приватних виконавців.
 
376. 2. Асоціація приватних виконавців України є юридичною особою та діє через організаційні форми самоврядування приватних виконавців, передбачені цим Законом.
 
   2. Асоціація приватних виконавців України є юридичною особою та діє через організаційні форми самоврядування приватних виконавців, передбачені цим Законом.
 
377. 3. Асоціація приватних виконавців України:
 
   3. Асоціація приватних виконавців України:
 
378. 1) представляє приватних виконавців України у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, громадськими об'єднаннями та міжнародними організаціями;
 
   1) представляє приватних виконавців у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, громадськими об'єднаннями та міжнародними організаціями;
 
379. 2) захищає професійні права приватних виконавців України;
 
   2) захищає професійні права приватних виконавців;
 
380. 3) забезпечує високий професійний рівень та розвиток приватних виконавців України;
 
   3) забезпечує високий професійний рівень та розвиток приватних виконавців;
 
381. 4) забезпечує престиж професії приватних виконавців України;
 
   4) забезпечує престижність професії приватного виконавця;
 
382. 5) організовує перевірку оприлюднених фактів, що принижують честь і гідність, ділову репутацію приватного виконавця, та вживає заходів щодо їх спростування;
 
   5) організовує перевірку оприлюднених фактів, що принижують честь і гідність, ділову репутацію приватного виконавця, та вживає заходів щодо їх спростування;
 
383. 6) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону.
 
   6) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону.
 
384. 4. Асоціація приватних виконавців України утворюється з'їздом приватних виконавців України та не може бути реорганізована. Асоціація приватних виконавців України може бути ліквідована лише на підставі закону.
 
   4. Асоціація приватних виконавців України утворюється з'їздом приватних виконавців України та не може бути реорганізована. Асоціація приватних виконавців України може бути ліквідована лише на підставі закону.
 
385. 5. Статут Асоціації приватних виконавців України затверджується з'їздом приватних виконавців України та є її установчим документом.
 
   5. Статут Асоціації приватних виконавців України затверджується з'їздом приватних виконавців України та є її установчим документом.
 
386. 6. З моменту державної реєстрації Асоціації приватних виконавців України її членами стають усі приватні виконавці, інформація про яких внесена до Єдиного реєстру приватних виконавців України.
 
   6. З моменту державної реєстрації Асоціації приватних виконавців України її членами стають усі приватні виконавці, інформація про яких внесена до Єдиного реєстру приватних виконавців України.
 
387. 7. Приватний виконавець стає членом Асоціації приватних виконавців України з дня внесення інформації про нього до Єдиного реєстру приватних виконавців України.
 
   7. Приватний виконавець стає членом Асоціації приватних виконавців України з дня внесення інформації про нього до Єдиного реєстру приватних виконавців України.
 
388. 8. Приватний виконавець зобов'язаний сплачувати членські внески Асоціації приватних виконавців України.
 
   8. Приватний виконавець зобов'язаний сплачувати членські внески Асоціації приватних виконавців України.
 
389. 9. У разі припинення діяльності приватного виконавця припиняється і його членство в Асоціації приватних виконавців України.
 
   9. У разі припинення діяльності приватного виконавця припиняється і його членство в Асоціації приватних виконавців України.
 
390. 10. Бюджет Асоціації приватних виконавців України формується за рахунок сплати приватними виконавцями членських внесків та інших надходжень відповідно до статутних документів Асоціації приватних виконавців України.
 
-299- Сотник О.С.
В абзаці 1 частини 10 статті 51 слова «та інших надходжень» замінити словами «а також надходжень від іншої діяльності».
 
Враховано   10. Бюджет Асоціації приватних виконавців України формується за рахунок сплати приватними виконавцями членських внесків, а також надходжень від іншої діяльності відповідно до статутних документів Асоціації приватних виконавців України.
Установлення органами самоврядування приватних виконавців інших обов’язкових внесків, не передбачених цим Законом, забороняється.
 
    -300- Сотник О.С.
Частину 10 статті 51 доповнити новим 2 абзацом наступного змісту «Установлення органами самоврядування приватних виконавців обов‘язкових внесків чи інших платежів, не передбачених цим Законом, забороняється».
 
Враховано редакційно    
391. Стаття 52. Органи Асоціації приватних виконавців України
 
-301- Власенко С.В.
Ст. 52 виключити.
 
Відхилено   Стаття 48. Органи Асоціації приватних виконавців України
 
392. 1. Органами Асоціації приватних виконавців України є:
 
   1. Органами Асоціації приватних виконавців України є:
 
393. 1) з'їзд приватних виконавців регіону (Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя);
 
   1) з'їзд приватних виконавців регіону (Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя);
 
394. 2) рада приватних виконавців регіону (Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя);
 
   2) рада приватних виконавців регіону (Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя);
 
395. 3) голова ради приватних виконавців регіону;
 
   3) голова ради приватних виконавців регіону;
 
396. 4) Рада приватних виконавців України;
 
   4) Рада приватних виконавців України;
 
397. 5) Голова Ради приватних виконавців України;
 
   5) Голова Ради приватних виконавців України;
 
398. 6) ревізійна комісія;
 
   6) ревізійна комісія;
 
399. 7) з'їзд приватних виконавців України.
 
   7) з'їзд приватних виконавців України.
 
400. 2. Асоціація приватних виконавців України може створювати інші органи, необхідні для виконання повноважень, визначених цим Законом.
 
   2. Асоціація приватних виконавців України може утворювати інші органи, необхідні для виконання повноважень, визначених цим Законом.
 
401. Стаття 53. З'їзд приватних виконавців регіону
 
-302- Власенко С.В.
Ст. 53 виключити.
 
Відхилено   Стаття 49. З'їзд приватних виконавців регіону
 
402. 1. З'їзд приватних виконавців регіону скликається радою приватних виконавців регіону у разі необхідності, але не рідше одного разу на рік. З'їзд приватних виконавців регіону може бути скликано також за пропозицією Ради приватних виконавців України або не менше десяти відсотків від загальної кількості приватних виконавців регіону, офіс яких знаходиться у відповідному регіоні.
 
   1. З'їзд приватних виконавців регіону скликається радою приватних виконавців регіону за потреби, але не рідше одного разу на рік. З'їзд приватних виконавців регіону може бути скликано також за пропозицією Ради приватних виконавців України або не менше 10 відсотків загальної кількості приватних виконавців регіону, офіс яких розташований у відповідному регіоні.
 
403. 2. Інформація про з'їзд приватних виконавців регіону, питання порядку денного з'їзду розміщується на веб-сайті Асоціації приватних виконавців України.
 
   2. Інформація про з'їзд приватних виконавців регіону, питання порядку денного з'їзду розміщуються на веб-сайті Асоціації приватних виконавців України.
 
404. 3. Порядок організації та проведення з'їзду приватних виконавців регіону визначається Радою приватних виконавців України.
 
   3. Порядок організації та проведення з'їзду приватних виконавців регіону визначається Радою приватних виконавців України.
 
405. 4. З'їзд приватних виконавців регіону вважається повноважним, якщо в його роботі бере участь більше половини приватних виконавців, офіс яких знаходиться у відповідному регіоні. У разі якщо перший з'їзд не відбувся через відсутність кворуму, повторний з'їзд вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менш ніж 30 відсотків приватних виконавців, офіс яких знаходиться у відповідному регіоні.
 
   4. З'їзд приватних виконавців регіону вважається повноважним, якщо в його роботі беруть участь більше половини приватних виконавців, офіс яких розташований у відповідному регіоні. У разі якщо перший з'їзд не відбувся у зв’язку з відсутністю кворуму, повторний з'їзд вважається повноважним, якщо на ньому присутні не менше 30 відсотків приватних виконавців, офіс яких розташований у відповідному регіоні.
 
406. 5. До повноважень з'їзду приватних виконавців регіону належать:
 
   5. До повноважень з'їзду приватних виконавців регіону належать:
 
407. 1) обрання голови та членів ради приватних виконавців регіону, дострокове відкликання їх з посад;
 
   1) обрання голови та членів ради приватних виконавців регіону, дострокове відкликання їх з посад;
 
408. 2) розгляд та затвердження звітів ради приватних виконавців регіону, голови ради приватних виконавців регіону;
 
   2) розгляд та затвердження звітів ради приватних виконавців регіону, голови ради приватних виконавців регіону;
 
409. 3) контроль за діяльністю регіональних органів, утворених Асоціацією приватних виконавців України;
 
-303- Сотник О.С.
Частину 5 статті 53 доповнити новим пунктом 4 наступного змісту:
«обрання делегатів для участі у з‘їзді приватних виконавців України»,
пункт 4 вважати пунктом 5.
 
Відхилено   3) контроль за діяльністю регіональних органів, утворених Асоціацією приватних виконавців України;
 
410. 4) здійснення інших повноважень, визначених Асоціацією приватних виконавців України.
 
   4) здійснення інших повноважень, визначених Асоціацією приватних виконавців України.
 
411. 6. З'їзд приватних виконавців регіону приймає рішення шляхом голосування більшістю голосів учасників з'їзду.
 
   6. З'їзд приватних виконавців регіону приймає рішення шляхом голосування більшістю голосів учасників з'їзду.
 
412. 7. Вибори голови та членів ради приватних виконавців регіону проводяться шляхом таємного голосування списком.
 
-304- Сотник О.С.
Частину 7 статті 53 викласти в наступній редакції:
«Вибори голови, членів ради приватних виконавців регіону, а також делегатів для участі у з‘їзді приватних виконавців України проводяться шляхом таємного голосування списком».
 
Відхилено   7. Вибори голови та членів ради приватних виконавців регіону проводяться шляхом рейтингового таємного голосування, список претендентів яких формується в єдиному бюлетені.
 
    -305- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
Частину 7 статті 53 викласти в такій редакції:
«Вибори голови та членів ради приватних виконавців регіону проводяться шляхом рейтингового таємного голосування, список претендентів яких формується в єдиному бюлетені».
 
Враховано    
413. Стаття 54. Рада приватних виконавців регіону
 
-306- Власенко С.В.
Ст. 54 виключити.
 
Відхилено   Стаття 50. Рада приватних виконавців регіону
 
414. 1. У період між з'їздами приватних виконавців регіону функції самоврядування приватних виконавців у регіоні виконує рада приватних виконавців регіону.
 
   1. У період між з'їздами приватних виконавців регіону функції самоврядування приватних виконавців у регіоні виконує рада приватних виконавців регіону.
 
415. 2. Голова та члени ради приватних виконавців регіону обираються з'їздом приватних виконавців регіону з числа приватних виконавців, офіс яких знаходиться у відповідному регіоні.
 
   2. Голова та члени ради приватних виконавців регіону обираються з'їздом приватних виконавців регіону з числа приватних виконавців, офіс яких розташований у відповідному регіоні.
 
416. 3. Термін повноважень ради приватних виконавців регіону становить три роки. Одна й та сама особа не може бути головою або членом ради приватних виконавців регіону більше ніж два строки поспіль.
 
   3. Строк повноважень ради приватних виконавців регіону становить три роки. Одна й та сама особа не може бути головою або членом ради приватних виконавців регіону більш як два строки поспіль.
 
417. 4. Кількість членів ради приватних виконавців регіону становить три особи та може бути збільшена на підставі відповідного рішення Ради приватних виконавців України.
 
   4. Кількість членів ради приватних виконавців регіону становить три особи та може бути збільшена на підставі відповідного рішення Ради приватних виконавців України.
 
418. 5. На першому засіданні члени ради приватних виконавців регіону за пропозицією голови ради обирають зі свого складу заступника голови та секретаря ради.
 
   5. На першому засіданні члени ради приватних виконавців регіону за пропозицією голови ради обирають із свого складу заступника голови та секретаря ради.
 
419. Голова, заступник голови, секретар, члени ради приватних виконавців регіону можуть бути достроково відкликані з посади за рішенням з'їзду приватних виконавців регіону.
 
   Голова, заступник голови, секретар, члени ради приватних виконавців регіону можуть бути достроково відкликані з посади за рішенням з'їзду приватних виконавців регіону.
 
420. 6. Рада приватних виконавців регіону:
 
   6. Рада приватних виконавців регіону:
 
421. 1) представляє приватних виконавців регіону;
 
-307- Денисенко А.П.
П.п.1, 4, 7 ч.6 ст.54 виключити.
 
Відхилено   1) представляє приватних виконавців регіону;
 
422. 2) складає порядок денний, скликає та забезпечує проведення з'їзду приватних виконавців регіону;
 
   2) формує порядок денний, скликає та забезпечує проведення з'їзду приватних виконавців регіону;
 
423. 3) забезпечує виконання рішень з'їзду приватних виконавців регіону, здійснює контроль за їх виконанням;
 
   3) забезпечує виконання рішень з'їзду приватних виконавців регіону, здійснює контроль за їх виконанням;
 
424. 4) сприяє забезпеченню гарантій діяльності приватних виконавців, захисту їх професійних і соціальних прав;
 
   4) сприяє забезпеченню гарантій діяльності приватних виконавців, захисту їхніх професійних і соціальних прав;
 
425. 5) розпоряджається коштами та майном відповідно до затвердженого кошторису;
 
   5) розпоряджається коштами та майном відповідно до затвердженого кошторису;
 
426. 6) забезпечує діяльність регіональних органів, утворених Асоціацією приватних виконавців України;
 
   6) забезпечує діяльність регіональних органів, утворених Асоціацією приватних виконавців України;
 
427. 7) здійснює інші повноваження відповідно до рішень з’їзду приватних виконавців регіону, Ради приватних виконавців України, з’їзду приватних виконавців України.
 
   7) здійснює інші повноваження відповідно до рішень з’їзду приватних виконавців регіону, Ради приватних виконавців України, з’їзду приватних виконавців України.
 
428. 7. Засідання ради приватних виконавців регіону є повноважним, якщо в його роботі бере участь більше половини її членів. Рішення на засіданнях ради приватних виконавців регіону приймаються шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості її членів.
 
   7. Засідання ради приватних виконавців регіону є повноважним, якщо в його роботі беруть участь більше половини її членів. Рішення на засіданнях ради приватних виконавців регіону приймаються шляхом голосування більшістю голосів від загальної кількості її членів.
 
429. 8. Голова, заступник голови, секретар ради приватних виконавців регіону можуть отримувати за свою роботу винагороду, розмір та порядок виплати якої встановлюються Радою приватних виконавців України.
 
-308- Денисенко А.П.
В статті 54 частину 8 виключити.
 
Відхилено   8. Голова, заступник голови, секретар ради приватних виконавців регіону можуть отримувати за свою роботу винагороду, розмір та порядок виплати якої встановлюються Радою приватних виконавців України.
 
430. 9. Члени ради приватних виконавців регіону одночасно є делегатами приватних виконавців регіону на з'їзд приватних виконавців України.
 
   9. Члени ради приватних виконавців регіону одночасно є делегатами приватних виконавців регіону на з'їзд приватних виконавців України.
 
431. 10. Рада приватних виконавців регіону є юридичною особою. Повноваження і порядок роботи ради приватних виконавців регіону визначаються положенням про раду приватних виконавців регіону, яке затверджується Радою приватних виконавців України.
 
   10. Рада приватних виконавців регіону є юридичною особою. Повноваження і порядок роботи ради приватних виконавців регіону визначаються положенням про раду приватних виконавців регіону, яке затверджується Радою приватних виконавців України.
 
432. Стаття 55. Голова ради приватних виконавців регіону
 
-309- Власенко С.В.
Ст. 55 виключити.
 
Відхилено   Стаття 51. Голова ради приватних виконавців регіону
 
433. 1. Голова ради приватних виконавців регіону представляє раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, перед громадянами.
 
   1. Голова ради приватних виконавців регіону представляє раду в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, перед громадянами.
 
434. 2. Голова ради приватних виконавців регіону забезпечує скликання та проведення засідань ради приватних виконавців регіону, організовує і забезпечує ведення діловодства ради приватних виконавців регіону, вчиняє інші дії, передбачені положенням про раду приватних виконавців регіону, рішеннями з'їзду приватних виконавців регіону, ради приватних виконавців регіону, Ради приватних виконавців України, з'їзду приватних виконавців України, а також організовує діяльність регіональних органів, утворених Асоціацією приватних виконавців України.
 
   2. Голова ради приватних виконавців регіону забезпечує скликання та проведення засідань ради приватних виконавців регіону, організовує і забезпечує ведення діловодства ради приватних виконавців регіону, вчиняє інші дії, передбачені положенням про раду приватних виконавців регіону, рішеннями з'їзду приватних виконавців регіону, ради приватних виконавців регіону, Ради приватних виконавців України, з'їзду приватних виконавців України, а також організовує діяльність регіональних органів, утворених Асоціацією приватних виконавців України.
 
435. 3. Голова ради приватних виконавців регіону є членом Ради приватних виконавців України за посадою.
 
   3. Голова ради приватних виконавців регіону є за посадою членом Ради приватних виконавців України.
 
436. Стаття 56. Ревізійна комісія
 
-310- Власенко С.В.
Ст. 56 виключити.
 
Відхилено   Стаття 52. Ревізійна комісія
 
437. 1. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Асоціації приватних виконавців України та її органів діє ревізійна комісія.
 
   1. Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Асоціації приватних виконавців України та її органів діє ревізійна комісія.
 
438. Ревізійна комісія підконтрольна і підзвітна з'їзду приватних виконавців України.
 
   Ревізійна комісія підконтрольна і підзвітна з'їзду приватних виконавців України.
 
439. 2. Голова та члени ревізійної комісії обираються з'їздом приватних виконавців України строком на два роки з числа приватних виконавців. Кількість членів ревізійної комісії визначається з'їздом приватних виконавців України.
 
   2. Голова та члени ревізійної комісії обираються з'їздом приватних виконавців України строком на два роки з числа приватних виконавців. Кількість членів ревізійної комісії визначається з'їздом приватних виконавців України.
 
440. Голова та члени ревізійної комісії можуть бути достроково відкликані з посади за рішенням з'їзду приватних виконавців України.
 
   Голова та члени ревізійної комісії можуть бути достроково відкликані з посади за рішенням з'їзду приватних виконавців України.
 
441. Голова та члени ревізійної комісії не можуть одночасно входити до складу інших органів Асоціації приватних виконавців України.
 
   Голова та члени ревізійної комісії не можуть одночасно входити до складу інших органів Асоціації приватних виконавців України.
 
442. 3. За результатами перевірок ревізійна комісія складає висновки, які подає на розгляд та затвердження з'їзду приватних виконавців України.
 
   3. За результатами перевірок ревізійна комісія складає висновки, які подає на розгляд та затвердження з'їзду приватних виконавців України.
 
443. Стаття 57. З'їзд приватних виконавців України
 
-311- Власенко С.В.
Ст. 57 виключити.
 
Відхилено   Стаття 53. З'їзд приватних виконавців України
 
444. 1. Вищим органом самоврядування приватних виконавців є з'їзд приватних виконавців України.
 
   1. Вищим органом самоврядування приватних виконавців є з'їзд приватних виконавців України.
 
445. 2. Приватних виконавців на з'їзді приватних виконавців України представляють делегати, які є членами рад приватних виконавців регіонів.
 
-312- Сотник О.С.
В частині 2 статті 57 слова «які є членами рад приватних виконавців регіонів» замінити словами «а також по два делегати, обраних з'їздом приватних виконавців кожного регіону».
 
Відхилено   2. Приватних виконавців на з'їзді приватних виконавців України представляють делегати, які є членами рад приватних виконавців регіонів.
 
446. 3. З'їзд приватних виконавців України скликається Радою приватних виконавців України не рідше одного разу на два роки.
 
   3. З'їзд приватних виконавців України скликається Радою приватних виконавців України не рідше одного разу на два роки.
 
447. 4. З'їзд приватних виконавців України також може бути скликано на вимогу Міністерства юстиції України або не менше десяти відсотків від загальної кількості членів Асоціації приватних виконавців України, або не менше однієї третини рад приватних виконавців регіонів.
 
   4. З'їзд приватних виконавців України також може бути скликано на вимогу Міністерства юстиції України або не менше 10 відсотків загальної кількості членів Асоціації приватних виконавців України, або не менше однієї третини рад приватних виконавців регіонів.
 
448. Рада приватних виконавців України зобов'язана скликати та організувати проведення з'їзду приватних виконавців України протягом 30 днів з дня отримання вимоги про скликання з'їзду приватних виконавців України.
 
   Рада приватних виконавців України зобов'язана скликати та організувати проведення з'їзду приватних виконавців України протягом 30 днів з дня отримання вимоги про скликання з'їзду приватних виконавців України.
 
449. 5. Про день, час і місце початку роботи з'їзду приватних виконавців України та про питання, що вносяться на його обговорення, Рада приватних виконавців України повідомляє всіх членів рад приватних виконавців регіонів не пізніше як за чотирнадцять днів до дня початку роботи з'їзду, а також розміщує цю інформацію на веб-сайті Асоціації приватних виконавців України.
 
   5. Про день, час і місце початку роботи з'їзду приватних виконавців України та про питання, що виносяться на обговорення, Рада приватних виконавців України повідомляє всіх членів рад приватних виконавців регіонів не пізніш як за 14 днів до дня початку роботи з'їзду, а також розміщує цю інформацію на веб-сайті Асоціації приватних виконавців України.
 
450. 6. З'їзд приватних виконавців України є правомочним, якщо у його роботі бере участь більше половини делегатів, які представляють більшість рад приватних виконавців регіонів.
 
   6. З'їзд приватних виконавців України є правомочним, якщо у його роботі беруть участь більше половини делегатів, які представляють більшість рад приватних виконавців регіонів.
 
451. 7. З'їзд приватних виконавців України:
 
   7. З'їзд приватних виконавців України:
 
452. 1) обирає Голову та заступників Голови Ради приватних виконавців України і достроково відкликає їх з посад;
 
   1) обирає Голову та заступників Голови Ради приватних виконавців України і достроково відкликає їх з посад;
 
453. 2) затверджує статут Асоціації приватних виконавців України та вносить зміни до нього;
 
   2) затверджує статут Асоціації приватних виконавців України та вносить зміни до нього;
 
454. 3) затверджує Кодекс професійної етики приватних виконавців;
 
   3) затверджує Кодекс професійної етики приватних виконавців;
 
455. 4) затверджує положення про Раду приватних виконавців України, положення про ревізійну комісію;
 
   4) утворює Раду приватних виконавців України та ревізійну комісію;
 
456. 5) призначає чотирьох членів кваліфікаційної комісії та чотирьох членів дисциплінарної комісії;
 
   5) призначає чотирьох членів Кваліфікаційної комісії та чотирьох членів Дисциплінарної комісії;
 
457. 6) утворює Раду приватних виконавців України та ревізійну комісію, затверджує положення про такі органи;
 
   6) затверджує Положення про Раду приватних виконавців України, Положення про ревізійну комісію;
 
458. 7) розглядає та затверджує звіти Ради приватних виконавців України, висновки ревізійної комісії та звіти інших органів, утворених Асоціацією приватних виконавців України;
 
   7) розглядає та затверджує звіти Ради приватних виконавців України, висновки ревізійної комісії та звіти інших органів, утворених Асоціацією приватних виконавців України;
 
459. 8) затверджує кошториси Асоціації приватних виконавців України, її органів та затверджує звіти про їх виконання;
 
   8) затверджує кошториси Асоціації приватних виконавців України, її органів, а також звіти про їх виконання;
 
460. 9) встановлює порядок складання присяги приватних виконавців;
 
-313- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
Пташник В.Ю.
Денисенко А.П.
Пункт 9 частини 7 статті 57 виключити.
 
Враховано      
461. 10) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону.
 
   9) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону.
 
462. 8. Рішення з'їзду приватних виконавців України приймаються шляхом голосування більшістю голосів делегатів, які беруть участь у з'їзді.
 
   8. Рішення з'їзду приватних виконавців України приймаються шляхом голосування більшістю голосів делегатів, які беруть участь у з'їзді.
 
463. Стаття 58. Рада приватних виконавців України
 
-314- Власенко С.В.
Ст. 58 виключити.
 
Відхилено   Стаття 54. Рада приватних виконавців України
 
464. 1. У період між з'їздами приватних виконавців України функції самоврядування приватних виконавців виконує Рада приватних виконавців України.
 
   1. У період між з'їздами приватних виконавців України функції самоврядування приватних виконавців здійснює Рада приватних виконавців України.
 
465. Повноваження і порядок роботи Ради приватних виконавців України визначаються цим Законом та положенням про Раду приватних виконавців України, що затверджується з'їздом приватних виконавців України.
 
   Повноваження і порядок роботи Ради приватних виконавців України визначаються цим Законом та Положенням про Раду приватних виконавців України, що затверджується з'їздом приватних виконавців України.
 
466. Рада приватних виконавців України підконтрольна і підзвітна з'їзду приватних виконавців України.
 
   Рада приватних виконавців України підконтрольна і підзвітна з'їзду приватних виконавців України.
 
467. 2. До складу Ради приватних виконавців України входять за посадою голови рад приватних виконавців регіонів та Голова і два заступники Голови Ради приватних виконавців України, які обираються з'їздом приватних виконавців України шляхом таємного голосування списком.
 
-315- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
Абзац перший частини другої статті 58 викласти в такій редакції:
«2. До складу Ради приватних виконавців України входять за посадою голови рад приватних виконавців регіонів та Голова і два заступники Голови Ради приватних виконавців України, які обираються з'їздом приватних виконавців України шляхом рейтингового таємного голосування, список претендентів яких формується в єдиному бюлетені».
 
Враховано   2. До складу Ради приватних виконавців України входять за посадою голови рад приватних виконавців регіонів та Голова і два заступники Голови Ради приватних виконавців України, які обираються з'їздом приватних виконавців України шляхом рейтингового таємного голосування, список претендентів яких формується в єдиному бюлетені.
 
468. Секретар Ради приватних виконавців України обирається Радою приватних виконавців України зі складу членів Ради приватних виконавців України.
 
   Секретар Ради приватних виконавців України обирається Радою приватних виконавців України із складу членів Ради приватних виконавців України.
 
469. 3. Строк повноважень Голови, заступників Голови, секретаря і членів Ради приватних виконавців України становить три роки. Одна й та сама особа не може бути Головою, заступником Голови, секретарем або членом Ради приватних виконавців України більше ніж два строки поспіль.
 
   3. Строк повноважень Голови, заступників Голови, секретаря і членів Ради приватних виконавців України становить три роки. Одна й та сама особа не може бути Головою, заступником Голови, секретарем або членом Ради приватних виконавців України більш як два строки поспіль.
 
470. 4. Голові, заступникам Голови Ради приватних виконавців України з’їздом приватних виконавців України або двома третинами голосів членів Ради приватних виконавців України може бути висловлено недовіру.
 
   4. Голові, заступникам Голови Ради приватних виконавців України з’їздом приватних виконавців України або двома третинами голосів членів Ради приватних виконавців України може бути висловлено недовіру.
 
471. Оголошення недовіри Голові або заступникам Голови Ради приватних виконавців України має наслідком їх переобрання.
 
   Оголошення недовіри Голові або заступникам Голови Ради приватних виконавців України має наслідком їх переобрання.
 
472. Секретар Ради приватних виконавців України може бути достроково відкликаний з посади за рішенням Ради приватних виконавців України.
 
   Секретар Ради приватних виконавців України може бути достроково відкликаний з посади за рішенням Ради приватних виконавців України.
 
473. 5. Рада приватних виконавців України:
 
   5. Рада приватних виконавців України:
 
474. 1) складає порядок денний, скликає та забезпечує проведення з'їзду приватних виконавців України;
 
   1) формує порядок денний, скликає та забезпечує проведення з'їзду приватних виконавців України;
 
475. 2) забезпечує виконання рішень з'їзду приватних виконавців України;
 
   2) забезпечує виконання рішень з'їзду приватних виконавців України;
 
476. 3) затверджує положення про з'їзд приватних виконавців регіонів, раду приватних виконавців регіону та інші регіональні органи у разі їх утворення Асоціацією приватних виконавців України;
 
   3) затверджує положення про з'їзд приватних виконавців регіону, раду приватних виконавців регіону та інші регіональні органи у разі їх утворення Асоціацією приватних виконавців України;
 
477. 4) забезпечує діяльність органів, утворених Асоціацією приватних виконавців України;
 
   4) забезпечує діяльність органів, утворених Асоціацією приватних виконавців України;
 
478. 5) встановлює розмір та порядок сплати членських внесків приватних виконавців Асоціації приватних виконавців України;
 
   5) встановлює розмір та порядок сплати членських внесків Асоціації приватних виконавців України;
 
479. 6) бере участь у розробці та погоджує проекти нормативно-правових актів, визначені цим Законом;
 
   6) бере участь у розробленні та погоджує проекти нормативно-правових актів, визначені цим Законом;
 
480. 7) приймає рішення про внесення Міністерству юстиції України клопотання про зупинення діяльності приватного виконавця у випадках, передбачених цим Законом;
 
   7) приймає рішення про внесення Міністерству юстиції України клопотання про зупинення діяльності приватного виконавця у випадках, передбачених цим Законом;
 
481. 8) приймає рішення про внесення до дисциплінарної комісії подання про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності;
 
   8) приймає рішення про внесення до Дисциплінарної комісії подання про притягнення приватного виконавця до дисциплінарної відповідальності;
 
482. 9) сприяє діяльності рад приватних виконавців регіонів, координує їх діяльність;
 
   9) сприяє діяльності рад приватних виконавців регіонів, координує їхню діяльність;
 
483. 10) сприяє забезпеченню гарантій діяльності приватних виконавців;
 
   10) сприяє забезпеченню гарантій діяльності приватних виконавців;
 
484. 11) приймає рішення про розпорядження коштами і майном Асоціації приватних виконавців України відповідно до затвердженого з'їздом приватних виконавців України кошторису;
 
   11) приймає рішення про розпорядження коштами і майном Асоціації приватних виконавців України відповідно до затвердженого з'їздом приватних виконавців України кошторису;
 
485. 12) розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність рад приватних виконавців регіонів, їх голів, скасовує рішення рад приватних виконавців регіонів;
 
   12) розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність рад приватних виконавців регіонів, їх голів, скасовує рішення рад приватних виконавців регіонів;
 
486. 13) забезпечує створення і ведення веб-сайту Асоціації приватних виконавців України;
 
   13) забезпечує створення і ведення веб-сайту Асоціації приватних виконавців України;
 
487. 14) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та статутом Асоціації приватних виконавців України.
 
   14) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та статутом Асоціації приватних виконавців України.
 
488. 6. Засідання Ради приватних виконавців України скликаються Головою Ради приватних виконавців України, а в разі його відсутності – одним із заступників Голови не рідше одного разу на два місяці.
 
   6. Засідання Ради приватних виконавців України скликаються Головою Ради приватних виконавців України, а в разі його відсутності – одним із заступників Голови не рідше одного разу на два місяці.
 
489. Засідання Ради приватних виконавців України може бути також скликане за пропозицією не менш як п'яти членів Ради приватних виконавців України.
 
   Засідання Ради приватних виконавців України може бути також скликане за пропозицією не менш як п'яти членів Ради приватних виконавців України.
 
490. 7. Засідання Ради приватних виконавців України є повноважним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Ради. Рішення Ради приватних виконавців України приймаються більшістю голосів від загальної кількості її членів. У разі рівного розподілу голосів членів Ради голос головуючого на засіданні є вирішальним.
 
   7. Засідання Ради приватних виконавців України є повноважним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Ради. Рішення Ради приватних виконавців України приймаються більшістю голосів від загальної кількості членів Ради. У разі рівного розподілу голосів членів Ради голос головуючого на засіданні є вирішальним.
 
491. 8. Голова та заступники Голови Ради приватних виконавців України можуть отримувати винагороду у розмірі, встановленому з'їздом приватних виконавців України.
 
-316- Денисенко А.П.
Частину 8 статті 58 виключити.
 
Відхилено   8. Голова та заступники Голови Ради приватних виконавців України можуть отримувати винагороду у розмірі, встановленому з'їздом приватних виконавців України.
 
492. Стаття 59. Голова Ради приватних виконавців України
 
-317- Власенко С.В.
Ст. 59 виключити.
 
Відхилено   Стаття 55. Голова Ради приватних виконавців України
 
493. 1. Голова Ради приватних виконавців України за посадою є Головою Асоціації приватних виконавців України.
 
   1. Голова Ради приватних виконавців України за посадою є Головою Асоціації приватних виконавців України.
 
494. 2. Голова Ради приватних виконавців України представляє Раду приватних виконавців України та Асоціацію приватних виконавців України в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, перед громадянами.
 
   2. Голова Ради приватних виконавців України представляє Раду приватних виконавців України та Асоціацію приватних виконавців України в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, перед громадянами.
 
495. 3. Голова Ради приватних виконавців України:
 
   3. Голова Ради приватних виконавців України:
 
496. 1) скликає та забезпечує проведення засідань Ради приватних виконавців України;
 
   1) скликає та забезпечує проведення засідань Ради приватних виконавців України;
 
497. 2) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;
 
   2) розподіляє обов'язки між своїми заступниками;
 
498. 3) організовує і забезпечує ведення діловодства Ради приватних виконавців України;
 
   3) організовує і забезпечує ведення діловодства Ради приватних виконавців України;
 
499. 4) розпоряджається коштами і майном Асоціації приватних виконавців України відповідно до затвердженого кошторису;
 
   4) розпоряджається коштами і майном Асоціації приватних виконавців України відповідно до затвердженого кошторису;
 
500. 5) організовує і забезпечує роботу секретаріату Ради приватних виконавців України;
 
   5) організовує і забезпечує роботу секретаріату Ради приватних виконавців України;
 
501. 6) забезпечує здійснення контролю за чинністю договорів страхування цивільно-правової відповідальності приватних виконавців та проведення перевірок приватних виконавців у порядку, визначеному цим Законом;
 
   6) забезпечує здійснення контролю за чинністю договорів страхування цивільно-правової відповідальності приватних виконавців та проведення перевірок приватних виконавців у порядку, визначеному цим Законом;
 
502. 7) вчиняє інші дії, передбачені цим Законом, положенням про Раду приватних виконавців України, статутом Асоціації приватних виконавців України, рішеннями Ради приватних виконавців України та з'їзду приватних виконавців України.
 
   7) вчиняє інші дії, передбачені цим Законом, положенням про Раду приватних виконавців України, статутом Асоціації приватних виконавців України, рішеннями Ради приватних виконавців України та з'їзду приватних виконавців України.
 
503. Розділ ІV
 
   Розділ ІV
 
504. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
505. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 березня 2016 року.
 
-318- Сторожук Д.А.
Алексєєв І.С.
Князевич Р.П.
Сидорович Р.М.
Абз. 1 п. 1 розд. ІV викласти у такій редакції: «1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім пункту 7 цього розділу цього Закону, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім пункту 7 цього розділу цього Закону, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
 
506. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
-319- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
Абз. 2 п. 1 розд. ІV виключити
 
Враховано      
507. 2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про державну виконавчу службу" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36 – 37, ст. 243; 1999 р., № 8, ст. 57; 2000 р., № 13, ст. 102; 2002 р., № 16, ст.114; 2004 р., № 6, ст. 37, № 35, ст. 412; 2005 р., № 33, ст. 431; 2007 р., № 10, ст.84; 2011 р., № 19 – 20, ст. 142; 2015 р., № 11, ст. 75).
 
-320- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
П. 2 розд. ІV після слова «чинність» доповнити словами «з дня набрання чинності цим Законом,»
 
Враховано   2. Визнати таким, що втратив чинність, з дня набрання чинності цим Законом, Закон України «Про державну виконавчу службу» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 36 – 37, ст. 243; 1999 р., № 8, ст. 57; 2002 р., № 16, ст.114; 2004 р., № 6, ст. 37, № 35, ст. 412; 2005 р., № 33, ст. 431; 2007 р., № 10, ст.84; 2011 р., № 19 – 20, ст. 142; 2015 р., № 11, ст. 75).
 
508. 3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
509. 1) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25 – 26, ст. 131):
 
   1) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25 – 26, ст. 131):
 
510. а) частину другу статті 57 після слова "нотаріусів" доповнити словами "працівників органів державної виконавчої служби, приватних виконавців";
 
-321- Власенко С.В.
Голубов Д.І.
Мельничук І.І.
Продан О.П.
Пп. а) п. 1 ч. 3 виключити.
 
Відхилено   а) частину другу статті 57 після слова «нотаріусів» доповнити словами «приватних виконавців»;
 
    -322- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
Пташник В.Ю.
У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25 – 26, ст. 131) у статті 57 словосполучення «працівників органів державної виконавчої служби» - виключити
 
Враховано    
511. б) у статті 342:
 
-323- Власенко С.В.
Пп. б) п. 1 ч. 3 виключити.
 
Відхилено   б) у статті 342:
 
512. назву статті після слів "державному виконавцю" доповнити словами "приватному виконавцю";
 
   назву після слів «державному виконавцю» доповнити словами «приватному виконавцю»;
 
513. абзац перший частини першої після слів "державного виконавця" доповнити словами "приватного виконавця";
 
-324- Продан О.П.
Абзац третій пункту б) підпункту 1 пункту 3 розділу ІV «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
абзац перший частини першої після слів «державного виконавця» доповнити словами «приватного виконавця,» перед словами «службових обов’язків» доповнити словами «передбачених законом».
 
Відхилено   абзац перший частини першої після слів «державного виконавця» доповнити словами «приватного виконавця»;
 
514. в абзаці першому частини другої слова "державному виконавцю під час виконання ним службових обов'язків" замінити словами "під час виконання ним службових обов'язків, державному виконавцю та приватному виконавцю під час примусового виконання рішень";
 
-325- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
Пташник В.Ю.
У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25 – 26, ст. 131) у частині 2 статті 342 такого змісту:
«Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків, державному виконавцю та приватному виконавцю під час примусового виконання рішень …» - сполучник «та» замінити на сполучник «чи»
 
Враховано   в абзаці першому частини другої слова «державному виконавцю під час виконання ним службових обов'язків» замінити словами «під час виконання ним службових обов'язків, державному виконавцю чи приватному виконавцю під час примусового виконання рішень»;
 
    -326- Продан О.П.
Абзац четвертий пункту б) підпункту 1 пункту 3 розділу ІV «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
в абзаці першому частини другої слова «державному виконавцю під час виконання ним службових обов'язків» замінити словами «під час виконання ним визначених законом службових обов'язків, державному виконавцю та приватному виконавцю під час примусового виконання рішень з дотриманням закону», слова «військовослужбовцеві під час виконання цими особами покладених на них обов’язків» замінити словами «військовослужбовцеві під час виконання цими особами покладених на них законом обов’язків», слова «уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» замінити словами «уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в разі виконання нею визначених законом повноважень».
 
Відхилено    
515. в) у статті 343:
 
-327- Власенко С.В.
Мельничук І.І.
Ковальчук Н.В.
Пп. в) п. 1 ч. 3 виключити.
 
Відхилено   в) у статті 343:
 
516. назву статті доповнити словами "приватного виконавця";
 
-328- Власенко С.В.
Абз. 1 пп. в) п. 1 ч. 3 виключити.
 
Відхилено   назву доповнити словами «приватного виконавця»;
 
517. в абзаці першому частини першої слова "чи працівника державної виконавчої служби" замінити словами "працівника органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця";
 
-329- Власенко С.В.
Абз. 2 пп. в) п. 1 ч. 3 викласти в редакції: «1. Умисне знищення або пошкодження майна, що належить працівникові правоохоронного органу, працівникові органу державної виконавчої служби чи їх близьким родичам, у зв'язку з виконанням службових обов'язків працівником правоохоронного органу або примусовим виконанням рішень державним виконавцем».
 
Враховано редакційно   в абзаці першому частини першої слова «чи працівника державної виконавчої служби» замінити словами «працівника органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця, а також близького родича державного виконавця або приватного виконавця»;
 
    -330- Сторожук Д.А.
Алексєєв І.С.
Дроздик О.В.
Абзац третій підпункту «в» підпункту 1 пункту 3 викласти у такій редакції:
«в абзаці першому частини першої слова «чи працівника державної виконавчої служби» замінити словами «працівника органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця, а також члена сім’ї державного або приватного виконавця»
 
Враховано редакційно    
    -331- Сидорович Р.М.
Підпункт в) пункту 1 частини 3 Розділу ІV після слів «чи приватного виконавця» доповнити словами «, а також членів його сім’ї».
 
Враховано редакційно    
    -332- Пташник В.Ю.
У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25 – 26, ст. 131) частину 1 статті 343 викласти у наступній редакції:
«Стаття 343. Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, державного чи приватного виконавця
1. Вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу, державного чи приватного виконавця з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або добитися прийняття незаконного рішення –
карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до трьох місяців.»
 
Відхилено    
    -333- Продан О.П.
Абзац третій пункту в) підпункту 1 пункту 3 доповнити словами «слова «виконанню ним службових обов’язків» замінити словами «виконанню ним визначених законом обов’язків»
 
Відхилено    
518. г) у статті 347:
 
-334- Мельничук І.І.
Ковальчук Н.В.
У підпункті першому частини третьої розділу ІV ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ підпункт г) виключити.
 
Відхилено   г) у статті 347:
 
519. назву статті доповнити словами "працівника органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця";
 
   назву доповнити словами «працівника органу державної виконавчої служби чи приватного виконавця»;
 
520. абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
 
   абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
 
521. "1. Умисне знищення або пошкодження майна, що належить працівникові правоохоронного органу, працівникові органу державної виконавчої служби, приватному виконавцю чи їх близьким родичам, у зв'язку з виконанням службових обов'язків працівником правоохоронного органу або примусовим виконанням рішень державним виконавцем чи приватним виконавцем";
 
-335- Сторожук Д.А.
Алексєєв І.С.
Дроздик О.В.
Абзац четвертий підпункту «г» підпункту 1 пункту 3 викласти у такій редакції:
«1. Умисне знищення або пошкодження майна, що належить працівникові правоохоронного органу, працівникові органу державної виконавчої служби, приватному виконавцю (в тому числі після їх звільнення з посади) чи їх близьким родичам, у зв'язку з виконанням службових обов'язків працівником правоохоронного органу або примусовим виконанням рішень державним виконавцем чи приватним виконавцем (в тому числі у минулому)»
 
Враховано   «1. Умисне знищення або пошкодження майна, що належить працівникові правоохоронного органу, працівникові органу державної виконавчої служби, приватному виконавцю (у тому числі після звільнення з посади) чи їхнім близьким родичам, у зв'язку з виконанням службових обов'язків працівником правоохоронного органу або примусовим виконанням рішень державним виконавцем чи приватним виконавцем (у тому числі у минулому)»;
ґ) абзац перший частини першої статті 365-2 після слів «арбітражного керуючого» доповнити словами «приватного виконавця»;
д) у статті 368-4:
абзац перший частини першої після слів «арбітражного керуючого» доповнити словами «приватного виконавця»;
абзац перший частини третьої після слова «нотаріусом» доповнити словами «приватним виконавцем»;
 
    -336- Сторожук Д.А.
Алексєєв І.С.
Дроздик О.В.
Підпункт 1 пункту 3 доповнити підпунктами «д» та «е» такого змісту:
«д) абзац перший частини першої статті 365-2 після слів « (під час виконання цих функцій)» доповнити словами «приватного виконавця;
е) у статті 368-4:
абзац перший частини першої 368-4 після слів « (під час виконання цих функцій)» доповнити словами «приватного виконавця»;
абзац перший частини третьої після слів «третейським суддею» доповнити словами «приватним виконавцем.»
 
Враховано редакційно    
    -337- Сидорович Р.М.
Доповнити пункт 1 частини третьої Розділу ІV новим підпунктом д) наступного змісту:
«д) частину першу статті 365-2 після слів: «арбітражного керуючого,» доповнити словами «приватного виконавця,»;».
 
Враховано    
    -338- Сидорович Р.М.
Доповнити пункт 1 частини третьої Розділу ІV новим підпунктом е) наступного змісту:
«е) у статті 368-4:
частину першу після слів «арбітражного керуючого,» доповнити словами «приватного виконавця,»;
частину третю після слова «нотаріусом,» доповнити словами «приватним виконавцем,»;»
 
Враховано    
    -339- Пташник В.Ю.
У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25 – 26, ст. 131) частину 1 статті 347 викласти у наступній редакції:
«Стаття 347. Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу, державного чи приватного виконавця
1. Умисне знищення або пошкодження майна, що належить працівникові правоохоронного органу, державному чи приватному виконавцю чи їх близьким родичам, у зв'язку з виконанням службових обов'язків працівником правоохоронного органу або примусовим виконанням рішень державним виконавцем чи приватним виконавцем –
караються штрафом від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.»;
 
Відхилено    
522. 2) у Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 9 – 13, ст. 88):
 
   2) у Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9 – 13, ст. 88):
 
523. а) частину п'яту статті 196 доповнити словами "а також надсилається щодо осіб, які є державними виконавцями, Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, а щодо осіб, які є приватними виконавцями, – Міністерству юстиції України та Раді приватних виконавців України";
 
-340- Власенко С.В.
У пп. а) п. 2 ч. 3 після слова «України» поставити крапку, виключивши слова «а щодо осіб, які є приватними виконавцями, – Міністерству юстиції України та Раді приватних виконавців України"«.
 
Відхилено   а) частину п'яту статті 196 доповнити словами «а також надсилається щодо осіб, які є державними виконавцями, Міністерству юстиції України, а щодо осіб, які є приватними виконавцями, – Міністерству юстиції України та Раді приватних виконавців України»;
б) частину третю статті 213 доповнити абзацом другим такого змісту:
«У разі затримання державного виконавця чи приватного виконавця уповноважена службова особа, яка здійснювала затримання, зобов’язана протягом 24 годин повідомити про це Міністерство юстиції України, а щодо осіб, які є приватними виконавцями, – Міністерство юстиції України та Раду приватних виконавців України»;
 
    -341- Сотник О.С.
В підпункт а) підпункту 2 пункту 3 прикінцевих та перехідних положень слова «Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України» замінити словами «Міністерству юстиції України».
 
Враховано редакційно    
    -342- Сторожук Д.А.
Алексєєв І.С.
Дроздик О.В.
Підпункт 2 пункту 3 доповнити новим підпунктом «б» такого змісту:
«б) статтю 213 доповнити новою частиною п’ятою такого змісту:
«Орган або посадові особи, які затримали державного виконавця чи приватного виконавця або застосували до нього запобіжний захід, зобов'язані протягом 24 годин повідомити про це Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, а щодо приватного виконавця – також і Раду приватних виконавців України.».
У зв’язку з цим частину п’яту вважати частиною шостою;».
У зв’язку з цим підпункт «б» вважати підпунктом «в».
 
Враховано редакційно    
    -343- Сидорович Р.М.
Доповнити пункт 2 частини третьої Розділу ІV новим підпунктом б) наступного змісту:
«б) частину третю статті 213 доповнити новим абзацом другим наступного змісту:
«У разі затримання державного виконавця чи приватного виконавця, уповноважена службова особа, що здійснювала затримання, зобов’язана протягом 24 годин повідомити про це Департамент державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, а щодо осіб, які є приватними виконавцями – Міністерство юстиції України та Раду приватних виконавців України.»;».
У зв’язку з цим підпункт б) вважати підпунктом в).
 
Враховано редакційно    
524. б) статтю 376 доповнити частиною восьмою такого змісту:
 
   в) статтю 376 доповнити частиною восьмою такого змісту:
 
525. "8. Про ухвалення вироку щодо особи, яка є державним виконавцем, не пізніше наступного дня після ухвалення повідомляється Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, а щодо особи, яка є приватним виконавцем, – Міністерству юстиції України та Раді приватних виконавців України";
 
-344- Власенко С.В.
У пп. б) п. 2 ч. 3 після слова «України» поставити крапку, виключивши слова «а щодо особи, яка є приватним виконавцем, – Міністерству юстиції України та Раді приватних виконавців України».
 
Відхилено   «8. Про ухвалення вироку щодо особи, яка є державним виконавцем, не пізніше наступного дня після ухвалення повідомляється Міністерству юстиції України, а щодо особи, яка є приватним виконавцем, – Міністерству юстиції України та Раді приватних виконавців України»;
 
    -345- Сотник О.С.
В підпункт б) підпункту 2 пункту 3 прикінцевих та перехідних положень слова «Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України» замінити словами «Міністерству юстиції України».
 
Враховано    
    -346- Продан О.П.
Абзац другий пункту б) підпункту 2 пункту 3 після слів «приватним виконавцем» доповнити словами «не пізніше наступного дня після ухвалення».
 
Відхилено    
526. 3) частину першу статті 7 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 18, ст. 78) після пункту 45 доповнити новим пунктом 45-1 такого змісту:
 
-347- Власенко С.В.
Довбенко М.В.
П. 3 ч. 3 виключити.
 
Враховано      
527. "45-1) страхування цивільно-правової відповідальності приватного виконавця";
 
-348- Сидорович Р.М.
Доповнити частину третю Розділу ІV новим пунктом 6 наступного змісту:
«6) частину другу статті 114 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,
№ 31, ст. 440 із наступними змінами) після пункту 4 доповнити новим пунктом 5 наступного змісту:
«5) які здійснювали раніше повноваження приватного виконавця щодо примусового виконання судових рішень або рішень інших органів (посадових осіб), в яких боржник був стороною виконавчого провадження.».»
 
Враховано   3) частину другу статті 114 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 32-33, ст. 413; 2014 р., № 11, ст. 132) після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«5) які здійснювали раніше повноваження приватного виконавця щодо примусового виконання судових рішень або рішень інших органів (посадових осіб), у яких боржник був стороною виконавчого провадження».
У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;
 
528. 4) підпункт "б" пункту 2 частини першої статті 3 Закону України "Про запобігання корупції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056) після слова "нотаріуси" доповнити словами "приватні виконавці";
 
-349- Власенко С.В.
П. 4 ч. 3 виключити.
 
Відхилено   4) підпункт «б» пункту 2 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 49, ст. 2056) після слова «нотаріуси» доповнити словами «приватні виконавці»;
 
529. 5) частину другу статті 127 Закону України "Про судоустрій та статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., №№ 18 – 20, ст. 132) після пункту 8 доповнити новим пунктом 8-1 такого змісту:
 
-350- Власенко С.В.
Яніцький В.П.
Голубов Д.І.
Ковальчук Н.В.
Пункт п’ятий частини третьої розділу ІV «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» проекту Закону виключити.
 
Відхилено   5) частину п’яту статті 131 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., №№ 18 – 20, ст. 132) доповнити пунктом 9-1 такого змісту:
«9-1) призначає по одному члену Кваліфікаційної комісії приватних виконавців і Дисциплінарної комісії приватних виконавців та приймає рішення про припинення їхніх повноважень відповідно до Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів».
 
530. "8-1) призначає по одному члену кваліфікаційної комісії приватних виконавців і дисциплінарної комісії приватних виконавців та приймає рішення про припинення їх повноважень відповідно до Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень та рішень інших органів".
 
-351- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
Денисенко А.П.
В розділі ІV «прикінцеві та перехідні положення» підпункт 5 пункту 3 викласти в такій редакції:
«5) частину п’яту статті 131 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., №№ 18 – 20, ст. 132) після пункту 10 доповнити новим пунктом 10-1 такого змісту:
«10-1) призначає по одному члену кваліфікаційної комісії приватних виконавців і дисциплінарної комісії приватних виконавців та приймає рішення про припинення їх повноважень відповідно до Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів».
 
Враховано редакційно      
531. 4. Міністерство юстиції України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
-352- Власенко С.В.
Ч. 4 виключити.
 
Відхилено   4. Міністерство юстиції України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
 
532. 1) формує склад тимчасової кваліфікаційної комісії у складі семи осіб;
 
   1) формує склад тимчасової кваліфікаційної комісії приватних виконавців у складі семи осіб;
 
533. 2) формує склад тимчасової дисциплінарної комісії у складі семи осіб.
 
   2) формує склад тимчасової дисциплінарної комісії приватних виконавців у складі семи осіб.
 
534. Тимчасова кваліфікаційна комісія приватних виконавців (далі – тимчасова кваліфікаційна комісія) та тимчасова дисциплінарна комісія приватних виконавців (далі – тимчасова дисциплінарна комісія) вважаються повноважними у разі присутності не менше чотирьох осіб. Тимчасова кваліфікаційна та тимчасова дисциплінарна комісії здійснюють повноваження кваліфікаційної комісії та дисциплінарної комісії до утворення Ради приватних виконавців України.
 
-353- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
У другому реченні абзацу другого пункту 4 розділу ІV «Прикінцеві та перехідні положення» слова «утворення Ради» замінити словами «скликання з’їзду»
 
Враховано   Тимчасова кваліфікаційна комісія приватних виконавців (далі – тимчасова кваліфікаційна комісія) і тимчасова дисциплінарна комісія приватних виконавців (далі – тимчасова дисциплінарна комісія) вважаються повноважними у разі присутності на засіданні не менше чотирьох осіб. Тимчасова кваліфікаційна комісія та тимчасова дисциплінарна комісія здійснюють повноваження кваліфікаційної комісії та дисциплінарної комісії до скликання з’їзду приватних виконавців України.
 
535. Засідання тимчасової кваліфікаційної комісії проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на місяць.
 
   Засідання тимчасової кваліфікаційної комісії проводяться за потреби, але не рідше одного разу на місяць.
 
536. 5. Міністерство юстиції України не пізніше ніж через дванадцять місяців після набрання чинності цим Законом організовує проведення установчих з'їздів приватних виконавців регіонів та визначає порядок їх проведення.
 
-354- Власенко С.В.
Ч. 5 виключити.
 
Відхилено   5. Міністерство юстиції України не пізніш як через рік після набрання чинності цим Законом організовує проведення установчих з'їздів приватних виконавців регіонів та визначає порядок їх проведення.
 
537. Міністерство юстиції України розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про проведення установчого з'їзду приватних виконавців регіону, а також не пізніше ніж за десять днів до дня його проведення повідомляє кожного приватного виконавця.
 
   Міністерство юстиції України розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про проведення установчого з'їзду приватних виконавців регіону, а також не пізніш як за 10 днів до дня його проведення повідомляє про це кожного приватного виконавця.
 
538. На установчому з'їзді приватних виконавців регіону головує найстарший за віком приватний виконавець, який бере участь у з'їзді. Головуючий на засіданні обирає секретаря установчого з'їзду приватних виконавців регіону.
 
   На установчому з'їзді приватних виконавців регіону головує найстарший за віком приватний виконавець, який бере участь у з'їзді. Головуючий на засіданні обирає секретаря установчого з'їзду приватних виконавців регіону.
 
539. Установчий з'їзд приватних виконавців регіону формує раду приватних виконавців регіону.
 
-355- Сотник О.С.
Абзац 4 пункту 5 прикінцевих та перехідних положень після слів «раду приватних виконавців регіону» доповнити словами «а також обирає двох делегатів для участі у з‘їзді приватних виконавців України».
 
Відхилено   Установчий з'їзд приватних виконавців регіону формує раду приватних виконавців регіону.
 
540. Міністерство юстиції України не пізніше ніж через місяць після скликання восьми установчих з'їздів приватних виконавців регіонів скликає та організовує проведення з'їзду приватних виконавців України.
 
   Міністерство юстиції України не пізніш як через місяць після скликання восьми установчих з'їздів приватних виконавців регіонів скликає та організовує проведення з'їзду приватних виконавців України.
 
541. Перший з'їзд приватних виконавців України утворює Асоціацію приватних виконавців України та затверджує її статут, утворює Раду приватних виконавців України та ревізійну комісію, затверджує положення про такі органи.
 
-356- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
Абзац шостий пункту 5 розділу ІV «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити словами «призначає членів Кваліфікаційної комісії та Дисциплінарної комісії».
 
Враховано   Перший з'їзд приватних виконавців України утворює Асоціацію приватних виконавців України та затверджує її статут, утворює Раду приватних виконавців України та ревізійну комісію, затверджує положення про ці органи, призначає членів Кваліфікаційної комісії та Дисциплінарної комісії.
 
542. Після утворення органів самоврядування приватних виконавців зміна їх складу можлива в порядку, передбаченому цим Законом.
 
   Після утворення органів самоврядування приватних виконавців зміна їхнього складу можлива в порядку, передбаченому цим Законом.
 
543. Реєстрація Асоціації приватних виконавців України здійснюється відповідно до ".
 
-357- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
У абзаці восьмому пункту 5 розділу ІV «Прикінцеві та перехідні положення» слова «« замінити словами «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».
 
Враховано   Реєстрація Асоціації приватних виконавців України здійснюється відповідно до «.
 
544. 6. Протягом одного року після набрання чинності цим Законом розмір страхової суми за договором страхування цивільно-правової відповідальності приватного виконавця має становити 1000 мінімальних розмірів заробітної плати.
 
-358- Власенко С.В.
Ч. 6 виключити.
 
Відхилено   6. Протягом одного року після набрання чинності цим Законом розмір страхової суми за договором страхування цивільно-правової відповідальності приватного виконавця має становити не менше 1 тисячі мінімальних розмірів заробітної плати.
 
545. 7. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
-359- Князевич Р.П.
Алексєєв І.С.
Сторожук Д.А.
Сидорович Р.М.
У пункті 6 розділу ІV «Прикінцеві та перехідні положення» після слів «має становити» доповнити словами «не менше».
 
Враховано   7. Кабінету Міністрів України:
 
546. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
547. забезпечити прийняття центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, передбачених цим Законом, а також приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити прийняття центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.