Кількість абзаців - 44 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України ''Про вищу освіту'' щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
 
   Про внесення змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004 із наступними змінами) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України «Про вищу освіту» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37-38, ст. 2004) такі зміни:
 
5. 1. Частину другу статті 12 після пункту дев’ятого доповнити новими пунктами такого змісту:
 
-1- Левченко Ю.В.
Пункт 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   1. Частину другу статті 12 доповнити пунктами 10 і 11 такого змісту:
 
6. «10) забезпечує здійснення контролю за дотриманням встановлених цим Законом обмежень при затвердженні складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;
 
   «10) забезпечує здійснення контролю за дотриманням встановлених цим Законом обмежень при затвердженні складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти;
 
7. 11) затверджує склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та у встановлених цим Законом випадках припиняє повноваження членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.»
 
-2- Голубов Д.І.
Абзац третій пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   11) затверджує склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та у встановлених цим Законом випадках припиняє повноваження членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти».
 
    -3- Ленський О.О.
Абзац третій пункту 1 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
8. 2. Частину другу статті 17 після слів «є юридичною особою» доповнити словами «публічного права».
 
   2. Частину другу статті 17 після слів «є юридичною особою" доповнити словами «публічного права".
 
9. 3. У статті 19:
 
-4- Співаковський О.В.
До пункту 3 розділу І законопроекту
внести такі зміни:
«3. У статті 19: 1)у частині першій: після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки».
У зв’язку з цим абзаци шостий-чотирнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим-п’ятнадцятим;
абзаци восьмий – п'ятнадцятий замінити новими десятьма абзацами такого змісту:
«Повноваження члена Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти припиняються Кабінетом Міністрів України у разі:

виявлення обмежень, визначених частиною другою цієї статті;
відкликання суб’єктом, який його обрав (делегував);
у випадках, передбачених законом"
 
Враховано редакційно   3. У статті 19:
 
10. 1) у частині першій:
 
-5- Голубов Д.І.
Абзаци другий-четвертий
підпункту 1) пункту 3 розділу І
законопроекту виключити.
 
Відхилено   1) у частині першій:
 
11. після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
12. «Склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки».
 
-6- Ленський О.О.
Абзац третій підпункту 1) пункту 3 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   «Склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти затверджується Кабінетом Міністрів України».
 
    -7- Денісова Л.Л.
В абзаці третьому підпункту 1)
пункту 3 розділу І законопроекту слова «за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки» виключити
 
Враховано    
    -8- Єленський В.Є.
В абзаці третьому підпункту 1)
пункту 3 розділу І законопроекту слова «за поданням центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки» виключити.
 
Враховано    
13. У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим;
 
-9- Левченко Ю.В.
Пункт 3 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«3. У статті 19:
пункт 1 частини першої
викласти в такій редакції:
« 1) два члени обираються Загальними зборами Національної академії наук України та по одному-від кожної галузевої академії наук;»
у абзаці другому після слів
«Суб’єкт, який обрав» слово та знаки « (делегував)» вилучити;
3) абзац третій викласти в такій редакції:
«Повноваження члена Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти припиняються у разі:
1) закінчення строку, на який його обрано;
2) подання ним особистої заяви про складення повноважень;
3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
4) припинення ним громадянства України;
5) визнання його безвісти відсутнім або оголошення померлим;
6) смерті;
7) виявлення обмежень, визначених абзацом другим частини другої цієї статті;
8) відкликання суб’єктом, який його обрав;
9) у випадках, передбачених законом»;
…»
 
Враховано частково   У зв’язку з цим абзаци шостий – чотирнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим –п’ятнадцятим;
 
14. абзац четвертий викласти в такій редакції
 
   абзаци восьмий – п'ятнадцятий замінити новими десятьма абзацами такого змісту:
 
15. «Повноваження члена Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти припиняються Кабінетом Міністрів України у разі:
 
   «Повноваження члена Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти припиняються Кабінетом Міністрів України у разі:
 
16. 1) закінчення строку, на який його обрано;
 
   закінчення строку, на який його обрано;
 
17. 2) подання ним особистої заяви про складення повноважень;
 
   подання ним особистої заяви про складення повноважень;
 
18. 3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
 
   набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
 
19. 4) припинення ним громадянства України;
 
   припинення ним громадянства України;
 
20. 5) визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;
 
   визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим;
 
21. 6) смерті;
 
   смерті;
 
22. 7) виявлення обмежень, визначених абзацом другим частини другої цієї статті;
 
   виявлення обмежень, визначених частиною другою цієї статті;
відкликання суб’єктом, який його обрав (делегував);
 
23. 8) у випадках, передбачених законом».
 
   у випадках, передбачених законом»;
 
24. 2) частину другу викласти в такій редакції:
 
   2) частину другу викласти в такій редакції:
 
25. «2. Строк повноважень членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти становить три роки. Одна і та сама особа не може бути членом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти більше двох строків.
 
   «2. Строк повноважень членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти становить три роки. Одна і та сама особа не може бути членом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти більше двох строків.
 
26. До складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти не може входити особа, яка:
 
   До складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти не може входити особа, яка:
 
27. 1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
 
-10- Ленський О.О.
Абзац четвертий підпункту 2) пункту 3 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
 
28. 2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 
   2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 
29. 3) відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;
 
-11- Голубов Д.І.
Абзац шостий підпункту 2) пункту 3 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   3) відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;
 
    -12- Ленський О.О.
Абзац шостий підпункту 2) пункту 3 розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено    
30. 4) за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
 
   4) за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
 
31. 5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення - протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
 
   5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
 
32. 6) підпадає під дію частин третьої та четвертої статті 1 Закону України «Про очищення влади»;
 
-13- Голубов Д.І.
Абзаци дев'ятий-десятий
підпункту 2) пункту 3 розділу І
законопроекту виключити
 
Відхилено   6) підпадає під дію частин третьої та четвертої статті 1 Закону України «Про очищення влади»;
 
33. 7) відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади»;
 
   7) відомості про яку внесені до Єдиного державного реєстру осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади»;
 
34. 8) є керівником або заступником керівника Національної академії наук України, національної галузевої академій наук, вищого навчального закладу, наукової установи;
 
   8) є керівником або заступником керівника Національної академії наук України, національної галузевої академії наук, вищого навчального закладу, наукової установи;
 
35. 9) є засновником приватного вищого навчального закладу».
 
   9) є засновником приватного вищого навчального закладу».
 
36. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
37. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
-14- Співаковський О.В.
Пункт 1 Прикінцевих положень викласти в такій редакції:
«Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через місяць з дня набрання ним чинності».
 
Враховано редакційно   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через місяць з дня набрання ним чинності.
 
38. 2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:
 
39. 1) привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
40. 2) забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
   забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
41. 3)перевірити відповідність обраних (делегованих) членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти вимогам, встановленим абзацом другим частини другої статті 19 цього Закону.
 
-15- Левченко Ю.В.
Підпункт 3) пункту 2 розділу ІІ законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -16- Ленський О.О.
Підпункт 3) пункту 2 розділу ІІ законопроекту виключити
 
Враховано    
42. У випадку встановлення невідповідності таким вимогам, припинити повноваження такого члена
(членів) та вжити заходів до обрання (делегування) іншого (інших) члена (членів) Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти у порядку, визначеному цим Законом.
 
      
43. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України