Кількість абзаців - 279 Таблиця поправок


Про споживче кредитування (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про споживче кредитування
 
   Про споживче кредитування
 
3. Цей Закон визначає загальні правові та організаційні засади споживчого кредитування в Україні відповідно до міжнародно-правових стандартів у цій сфері.
 
-1- Семенуха Р.С.
Преамбулу Закону виключити.
 
Відхилено   Цей Закон визначає загальні правові та організаційні засади споживчого кредитування в Україні відповідно до міжнародно-правових стандартів у цій сфері.
 
4. Розділ І. Загальні положення
 
   Розділ І. Загальні положення
 
5. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
6. 1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
 
   1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
7. 1) споживчий кредит - грошові кошти, що надаються споживачу (позичальникові) на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення особистих, сімейних, домашніх та інших потреб, не пов‘язаних з його професійною діяльністю, в тому числі з виконанням обов'язків працівника у трудових відносинах, та/або здійсненням підприємницької діяльності;
 
-2- Довбенко М.В.
підпункт 1 пункту 1 статті 1 викласти в наступній редакції:
«1) споживчий кредит (кредит) - грошові кошти, що надаються споживачу (позичальникові) на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, безпосередньо з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника;»
 
Враховано   11) споживчий кредит (кредит) - грошові кошти, що надаються споживачу (позичальникові) на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення потреб, не пов'язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника.
 
    -3- Демчак Р.Є.
пункт перший частини першої статті 1 законопроекту викласти у такій редакції: «1) споживчий кредит – грошові кошти, що надаються споживачу (позичальникові) на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення особистих, сімейних, домашніх та інших потреб, не пов'язаних з підприємницькою, незалежною професійною діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника»;
 
Враховано по суті   
    -4- Левченко Ю.В.
Пункт 1 частини 1 статті 1 Законопроекту після слів «грошові кошти» доповнити словами «у розмірі до 1,5 мільйона гривень».
 
Відхилено    
    -5- Семенуха Р.С.
У п.1 ч.1 ст.1 слова «грошові кошти, що надаються» замінити словами «кредит, що надається».
 
Відхилено    
8. 2) споживче кредитування - правовідносини щодо надання споживчого кредиту;
 
-6- Довбенко М.В.
в підпункті 2 пункту 1 статті 1після слів «надання» доповнити словами «, обслуговування та повернення»;
 
Враховано   10) споживче кредитування - правовідносини щодо надання, обслуговування та повернення споживчого кредиту;
 
    -7- Гуляєв В.О.
У абзаці 1 статті 1 терміні «споживче кредитування» доповнити наступними словами : «на підставі договору споживчого кредиту».
 
Відхилено    
9. 3) споживач за договором про споживчий кредит (далі - споживач) - фізична особа, яка уклала або має намір укласти договір про споживчий кредит для задоволення особистих потреб, не пов'язаних із підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків працівника у трудових відносинах;
 
-8- Демчак Р.Є.
пункт третій частини першої статті 1 законопроекту викласти у такій редакції:
«3) споживач за договором про споживчий кредит (далі - споживач) - фізична особа, яка уклала або має намір укласти договір про споживчий кредит»;
 
Враховано   9) споживач - фізична особа, яка уклала або має намір укласти договір про споживчий кредит;
 
    -9- Довбенко М.В.
підпункт 3 пункту 1 статті 1 викласти в наступній редакції:
«3) споживач за договором про споживчий кредит (далі - споживач) - фізична особа, яка уклала або має намір укласти договір про споживчий кредит у якості позичальника;»
 
Враховано редакційно    
    -10- Семенуха Р.С.
У п.3 ч.1 ст.1 слова «для задоволення особистих потреб, не пов'язаних із підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків працівника у трудових відносинах» виключити.
 
Враховано    
    -11- Пташник В.Ю.
У пункті 3 частини 1 статті 1 слова « для задоволення особистих потреб, не пов'язаних із підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків працівника у трудових відносинах « виключити;
 
Враховано    
    -12- Ленський О.О.
У пункті 3 статті 1 виключити слова «для задоволення особистих потреб, не пов'язаних із підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків працівника у трудових відносинах».
 
Враховано    
10. 4) кредитодавець - банк або інша фінансова установа (кредитна установа), які відповідно до закону мають право надавати кошти у позику;
 
-13- Довбенко М.В.
в підпункті 4 пункту 1 статті 1 слова «кошти у позику» замінити словами «споживчий кредит»;
 
Враховано   7) кредитодавець - банк або інша фінансова установа, яка відповідно до закону має право надавати споживчі кредити;
 
    -14- Демчак Р.Є.
пункт четвертий частини першої статті 1 законопроекту викласти у такій редакції:
«4) кредитодавець - банк або інша фінансова установа (кредитна установа), яка відповідно до закону має право надавати споживчий кредит»;
 
Враховано редакційно    
    -15- Семенуха Р.С.
Пункт 4 частини першої статті 1 проекту доповнити словами «а також особа, яка отримала право вимоги до споживача за договором про споживчий кредит у порядку відступлення права вимоги».
 
Відхилено    
    -16- Семенуха Р.С.
У п.4 ч.1 ст.1 слово «кошти у позику» замінити словом «кредит».
 
Враховано    
    -17- Пташник В.Ю.
У пункті 4 частини 1 статті 1 слово «позику» замінити словом «кредит»;
 
Враховано    
    -18- Ленський О.О.
У пункті 4 частини 1 статті 1 слово «позику» замінити словом «кредит»;
 
Враховано    
    -19- Гуляєв В.О.
У абзаці 4 статті 1 після слова : «кошти ;» доповнити словами : « кредиту споживачеві на умовах платності, повернення, терміновості.», а також доповнити словом : « юридична особа» після слова « кредитодавець».
 
Відхилено    
11. 5) договір про споживчий кредит - вид кредитного договору, за яким кредитодавець зобов'язується або бере зобов‘язання надати споживчий кредит у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти на умовах, встановлених договором;
 
-20- Демчак Р.Є.
у пункті п’ятому частини першої статті 1 законопроекту слова «та сплатити проценти на умовах» замінити словами «сплатити проценти та інші платежі на умовах»;
 
Враховано   1) договір про споживчий кредит - вид кредитного договору, за яким кредитодавець зобов'язується надати споживчий кредит у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит, сплатити проценти за користування кредитом та інші платежі на умовах, встановлених договором;
 
    -21- Довбенко М.В.
в підпункті 5 пункту 1 статті 1 слова «або бере зобов’язання» видалити;
 
Враховано з метою узгодження з положеннями статті 1056 Цивільного кодексу України;   
    -22- Пташник В.Ю.
Пункт 5 частини 1 статті 1 після слів «та сплатити» доповнити словами «за його користування»;
 
Враховано редакційно    
    -23- Ленський О.О.
Пункт 5 частини 1 статті 1 після слів «та сплатити» доповнити словами «за його користування»;
 
Враховано редакційно    
    -24- Гуляєв В.О.
Абзац 5 статті 1 викласти у наступній редакції
«5) договір споживчого кредиту - вид кредитного договору, який містить умови надання кредитодавцем споживчого кредиту.
 
Відхилено    
12. 6) кредитний посередник - фізична особа-підприємець або юридична особа, що не виступає кредитодавцем чи споживачем та надає посередницькі послуги у сфері споживчого кредитування від імені та за дорученням кредитодавця або від свого імені в інтересах кредитодавця чи споживача;
 
-25- Довбенко М.В.
підпункт 6 пункту 1 статті 1 викласти в наступній редакції:
«6) кредитний посередник – фізична особа, фізична особа – підприємець або юридична особа, що не виступає кредитодавцем і надає посередницькі послуги у сфері споживчого кредитування від імені, в інтересах та за дорученням кредитодавця або від свого імені в інтересах кредитодавця;»
 
Враховано   6) кредитний посередник – фізична особа, фізична особа – підприємець або юридична особа, яка не виступає кредитодавцем і надає посередницькі послуги у сфері споживчого кредитування від імені, в інтересах та за дорученням кредитодавця або від свого імені в інтересах кредитодавця;
 
    -26- Воропаєв Ю.М.
Видалити визначення та всі норми щодо кредитного посередника з тексту законопроекта.
 
Відхилено    
13. 7) загальний розмір виданого кредиту - сума коштів, які видаються споживачеві чи перераховуються на рахунок отримувача в момент видачі коштів за договором про споживчий кредит, чи ліміт кредитування (кредитна лінія);
 
-27- Довбенко М.В.
підпункт 7 пункту 1 статті 1 викласти в наступній редакції:
«7) загальний розмір кредиту – сума коштів, які надані та/або можуть бути надані споживачеві за договором про споживчий кредит;»
 
Враховано   3) загальний розмір кредиту – сума коштів, які надані та/або можуть бути надані споживачу за договором про споживчий кредит;
 
    -28- Демчак Р.Є.
пункт сьомий частини першої статті 1 законопроекту викласти у такій редакції:
«7) загальний розмір кредиту – сума коштів, які можуть бути надані споживачеві за договором про споживчий кредит»;
 
Враховано редакційно    
    -29- Ленський О.О.
У пункті 7 частини першої статті 1 слова «на рахунок отримувача» замінити словами «його рахунок».
 
Відхилено    
14. 8) загальні витрати за споживчим кредитом - витрати споживача, включаючи проценти, комісії та інші платежі за послуги кредитодавця, пов’язані з отриманням, обслуговуванням і погашенням кредиту;
 
-30- Романюк В.М.
пункт 8 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«8) загальні витрати за споживчим кредитом - витрати споживача, включаючи проценти за користування кредитом, комісії та інші обов’язкові платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця та кредитного посередника (за наявності), для отримання, обслуговування і повернення кредиту;»
 
Враховано   4) загальні витрати за споживчим кредитом - витрати споживача, включаючи проценти за користування кредитом, комісії та інші обов’язкові платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця та кредитного посередника (за наявності), для отримання, обслуговування і повернення кредиту;
 
    -31- Семенуха Р.С.
У п.8 ч.1 ч.1 слово «, комісії» виключити.
 
Відхилено    
    -32- Ленський О.О.
У пункті 8 частини першої статті 1 слово «кредитодавця» виключити.
 
Відхилено    
15. 9) загальна вартість кредиту для споживача - сума загального розміру виданого кредиту та загальних витрат за споживчим кредитом;
 
-33- Демчак Р.Є.
у пункті девятому частини першої статті 1 законопроекту слово «виданного» видалити;
 
Враховано Директива: «загальна сума, яка сплачується споживачем»  2) загальна вартість кредиту для споживача - сума загального розміру кредиту та загальних витрат за споживчим кредитом;
 
    -34- Довбенко М.В.
в підпункті 9 пункту 1 статті 1 слово «виданого» видалити;
 
Враховано    
16. 10) ефективна річна процентна ставка - загальні витрати за споживчим кредитом, виражені у процентах річних від загального розміру виданого кредиту.
 
-35- Демчак Р.Є.
у пункті десятому частини першої статті 1 законопроекту слово «ефективна» замінити на слово «реальна», слово «виданого» - видалити. За текстом Законопроекту слова «ефективна річна процентна ставка» змінити на «реальна річна процентна ставка».
 
Враховано   8) реальна річна процентна ставка - загальні витрати за споживчим кредитом, виражені у процентах річних від загального розміру виданого кредиту;
5) кредитна лінія – вид кредиту, надання якого здійснюється повністю або частинами в узгоджені сторонами строки протягом строку кредитування. При цьому може бути передбачено право споживача отримати кредит у межах встановленого кредитного ліміту у разі часткового або повного погашення кредиту протягом строку кредитування, визначеного в договорі про споживчий кредит;
 
    -36- Довбенко М.В.
в підпункті 10 пункту 1 статті 1 слово «виданого» видалити;
за текстом слова «ефективна річна процента ставка» замінити словами «реальна річна процента ставка» у відповідних відмінках;
 
Враховано    
    -37- Довбенко М.В.
доповнити пункт 1 статті 1 статті 1 новим підпунктом 11 наступного змісту:
«11) реструктуризація споживчого кредиту – зміна істотних умов за договором про споживчий кредит, що здійснюється кредитодавцем на договірних умовах із споживачем.»
 
Враховано перенесено у статтю 18   
    -38- Демчак Р.Є.
Доповнити частину першу ст. 1 пунктом 12 такого змісту:
«12) реструктуризація споживчого кредиту – зміна істотних умов за первісним договором про споживчий кредит, що здійснюється на договірних умовах із споживачем»;
 
Враховано редакційно перенесено у статтю 18   
    -39- Демчак Р.Є.
Доповнити частину першу ст. 1 пунктом 11 такого змісту:
«11) несанкціонований овердрафт – перевищення суми операції, здійсненої за рахунком над сумою встановленого кредитного ліміту, що обумовлений договорами між кредитодавцем та споживачем і не є прогнозованим у розмірі та за часом виникнення;
 
Враховано у статті 3   
    -40- Лаврик О.В.
Частину 1 статті 1 після пункту 10) доповнити пунктами 11) та 12) наступного змісту:
«11) кредитний брокер – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка від свого імені в інтересах кредитодавця або споживача здійснюють за винагороду посередницьку діяльність у сфері споживчого кредитування та укладають договори про споживчий кредит;
12) комерційний агент - юридична особа або фізична особа-підприємець, яка діє від імені та за дорученням кредитодавця і виконує частину його діяльності в його інтересах за винагороду».
 
Відхилено Визначення у статті 6   
    -41- Гуляєв В.О.
Статтю 1 доповнити наступним абзацом : «овердрафт - цє умова договору про споживчий кредит, за яким кредитодавець надає споживачу грошові кошти в сумі, яка перевищує поточний баланс поточного рахунку споживача, або встановлений ліміт кредитування.»
 
Відхилено Визначення «кредитування рахунку» надано у ЦКУ   
    -42- Ленський О.О.
Статтю 1 доповнити пунктом такого змісту:
«овердрафт - це банківський кредит, який надається для оперативної оплати платіжних документів за відсутності або нестачі коштів на розрахунковому рахунку клієнта в заздалегідь встановленому банком розмірі»
 
Відхилено Визначення «кредитування рахунку» надано у ЦКУ   
    -43- Воропаєв Ю.М.
Додати до ст.1 нові пункти у наступній редакції:
«10) несанкціонований овердрафт – перевищення суми операції, здійсненої за рахунком над сумою встановленого кредитного ліміту, що обумовлений договорами між кредитодавцем та споживачем і не є прогнозованим у розмірі та за часом виникнення;
11) кредитний ліміт – максимальний розмір споживчого кредиту, що може бути наданий за договором про споживчий кредит, в тому числі на умовах кредитної лінії чи кредитування рахунку;
12) кредитна лінія – вид кредиту, надання якого здійснюється повністю або частинами в узгоджені сторонами строки протягом строку кредитування. При цьому може бути передбачене право споживача отримати кредит в межах встановленого кредитного ліміту у разі часткового або повного погашення кредиту протягом строку кредитування, визначеного в договорі про споживчий кредит;
13) реструктуризація споживчого кредиту – зміна істотних умов за первісним договором про споживчий кредит, що здійснюється на договірних умовах із споживачем».
 
Враховано частково у статті 3 1 У статті 18   
17. 2. Інші терміни, які вживаються в цьому Законі, вживаються у значенні Закону України «Про захист прав споживачів» та законів України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.
 
-44- Довбенко М.В.
Пункт 2 статті 1 викласти в такій редакції:
«2. Інші терміни, які вживаються в цьому Законі, вживаються у значенні Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів» та законів України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг»
 
Враховано   2. Інші терміни в цьому Законі вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України, Законі України «Про захист прав споживачів» та законах України з питань регулювання ринків фінансових послуг.
 
18. Стаття 2. Мета закону
 
-45- Семенуха Р.С.
Статтю 2 виключити.
 
Відхилено   Стаття 2. Мета закону
 
19. 1. Метою цього Закону є захист прав та законних інтересів споживачів та кредитодавців, створення належного конкурентного середовища на ринках фінансових послуг та підвищення довіри до нього, забезпечення сприятливих умов для розвитку економіки України та підтримки вітчизняного товаровиробника, гармонізації законодавства України з законодавством Європейського Союзу та міжнародними стандартами.
 
-46- Довбенко М.В.
В пункті 1 статті 2 слова «та підтримки вітчизняного товаровиробника» видалити;
 
Враховано   1. Метою цього Закону є захист прав та законних інтересів споживачів і кредитодавців, створення належного конкурентного середовища на ринках фінансових послуг та підвищення довіри до нього, забезпечення сприятливих умов для розвитку економіки України, гармонізація законодавства України із законодавством Європейського Союзу та міжнародними стандартами.
 
20. Стаття 3. Сфера дії закону
 
   Стаття 3. Сфера дії Закону
 
21. 1. Цей Закон регулює відносини між кредитодавцями, кредитними посередниками та споживачами під час надання послуг споживчого кредитування.
 
   1. Цей Закон регулює відносини між кредитодавцями, кредитними посередниками та споживачами під час надання послуг споживчого кредитування.
 
22. 2. Цей Закон не поширюється на:
 
   2. Цей Закон не поширюється на:
 
23. 1) кредитні договори з умовою про овердрафт зі строком погашення кредиту до одного місяця;
 
-47- Андрієвський Д.Й.
Частину другу статті 3 проекту закону доповнити новим пунктом такого змісту:
«7) на договори позики, що укладаються на строк до одного місяця»
 
Враховано по суті  1) договори, що містять умову про споживчий кредит у формі кредитування рахунку зі строком погашення кредиту до одного місяця, та кредитні договори, що укладаються на строк до одного місяця;
 
    -48- Демчак Р.Є.
Пункт 1 частини другої статті 3 законопроекту викласти у такій редакції:
«1) договори, які містять умову про споживчий кредит у формі кредитування рахунку зі строком погашення кредиту до одного місяця»;
 
Враховано по суті   
    -49- Довбенко М.В.
підпункт 1 пункту 2 статті 3 викласти в наступній редакції:
«1) договори, які містять умову про споживчий кредит у формі кредитування рахунку (в тому числі, але не виключно - овердрафт) з умовою про погашення кредиту у строк до одного місяця включно;»
 
Враховано по суті   
24. 2) договори позики, які не передбачають сплати процентів чи будь-яких інших платежів за користування наданими за цим договором грошовими коштами;
 
-50- Демчак Р.Є.
У пункті 2 частини другої статті 3 законопроекту слово «договором» замінити на слова «такими договорами»;
 
Враховано   2) договори позики, що не передбачають сплати процентів чи будь-яких інших платежів за користування наданими за такими договорами грошовими коштами;
 
    -51- Довбенко М.В.
в підпункті 2 пункту 2 статті 3 слова «цим договором» замінити словами «такими договорами»;
 
Враховано    
25. 3) кредитні договори, метою яких є надання споживачеві права вчиняти правочини з фінансовими інструментами, коли такі правочини вчиняються за участю чи за посередництвом кредитодавця чи іншого професійного учасника ринку цінних паперів;
 
   3) кредитні договори, метою яких є надання споживачу права вчиняти правочини з фінансовими інструментами, якщо такі правочини вчиняються за участю чи за посередництвом кредитодавця або іншого професійного учасника ринку цінних паперів;
 
26. 4) кредити, які надаються за договорами, що є результатом врегулювання спору шляхом укладання мирової угоди, що визнана судом;
 
-52- Романюк В.М.
Підпункт 4 пункту 2 статті 3 викласти в такій редакції:
«4) кредити, які надаються за договорами, укладеними в результаті врегулювання спору шляхом укладання мирової угоди, затвердженої судом;»
 
Враховано   4) кредити, що надаються за договорами, укладеними в результаті врегулювання спору шляхом укладання мирової угоди, затвердженої судом;
 
    -53- Довбенко М.В.
в підпункті 4 пункту 2 статті 3 після слів «врегулювання спору» доповнити словами « (крім спорів, що стосуються відносин за договорами про споживче кредитування)»;
 
Відхилено    
27. 5) кредитні договори, які укладаються для відстрочки сплати існуючої заборгованості споживача;
 
-54- Довбенко М.В.
підпункт 5 пункту 2 статті 3 виключити.
 
Враховано      
28. 6) кредити, які надаються у рамках відповідних державних програм обмеженому колу споживачів і які передбачають виплату відсотків за їх надання (користування ними) в розмірі, нижчому від середньої відсоткової ставки на ринку таких послуг, або без сплати відсотків за надання (користування) кредитом; або на інших більш сприятливих для такого споживача умовах.
 
-55- Романюк В.М.
підпункт 6 пункту 2 статті 3 викласти в наступній редакції:
«6) кредити, які надаються виключно у рамках відповідних державних програм або програм органів місцевого самоврядування визначеному колу фізичних осіб, і які передбачають окремі, визначені такою програмою, умови кредитування, у тому числі виплату процентів за користування кредитом;»
 
Враховано   5) кредити, що надаються виключно в рамках відповідних державних програм або програм органів місцевого самоврядування визначеному колу фізичних осіб і передбачають окремі, визначені такими програмами, умови кредитування, у тому числі виплату процентів за користування кредитом;
6) несанкціонований овердрафт, що є перевищенням суми операції, здійсненої за рахунком, над сумою встановленого кредитного ліміту, що обумовлений договором між кредитодавцем та споживачем і не є прогнозованим за розміром та часом виникнення;
7) кредитні договори, загальний розмір кредиту за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день укладення кредитного договору;
8) кредити, що надаються кредитними спілками своїм членам;
9) кредити, що надаються ломбардами у разі передання предмета застави на збереження ломбарду, за умови що зобов’язання споживача обмежуються вартістю предмета застави.
 
    -56- Довбенко М.В.
підпункт 6 пункту 2 статті 3 викласти в наступній редакції:
«6) кредити, які надаються виключно у рамках відповідних державних програм визначеному колу споживачів і які передбачають окремі, визначені відповідною державною програмою, умови кредитування, у т.ч. виплату процентів за користування кредитом;»
 
Враховано по суті   
    -57- Демчак Р.Є.
Пункт 6 частини другої статті 3 законопроекту викласти у такій редакції: «6) кредити, які надаються у рамках відповідних державних програм визначеному колу споживачів і які передбачають умови кредитування, у т.ч. виплату процентів за користування кредитом в розмірі, визначеному відповідною державною программою, або без сплати відсотків за надання (користування) кредитом»;
 
Враховано по суті   
    -58- Довбенко М.В.
доповнити пункт 2 статті 3 новими підпунктами наступного змісту:
«7) несанкціонований овердрафт, що є перевищенням суми операції, здійсненої за рахунком над сумою встановленого кредитного ліміту, що обумовлений договорами між кредитодавцем та споживачем і не є прогнозованим у розмірі та за часом виникнення;»
8) кредитні договори, загальний розмір кредиту за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на день укладення кредитного договору.»
 
Враховано    
    -59- Романюк В.М.
Поляков М.А.
Пункт 2 статті 3 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«4. До споживчих кредитів, які надаються кредитними спілками своїм членам».
 
Враховано    
    -60- Поляков М.А.
Пункт 2 статті 3 доповнити новим підпунктом такого змісту:
«9) кредити, що надаються ломбардами, у разі передання предмету застави на збереження ломбарду за умови, що зобов‘язання споживача обмежуються вартістю предмета застави»
 
Враховано    
    -61- Лаврик О.В.
Доповнити частину 2 статті 3 законопроекту після пункту 6) новим пунктом 7) наступного змісту:
«7) кредитні договори, які укладаються з метою набуття чи збереження права власності на землю чи будь-яку іншу нерухомість та (або) кредитні договори, виконання зобов’язань за якими забезпечується іпотекою».
 
Відхилено    
    -62- Івченко В.Є.
Частину другу статті 3 проекту закону доповнити новим пунктом такого змісту:
«7) кредитні договори, загальний розмір кредиту за якими перевищує 1000 (одну тисячу) розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня року укладення кредитного договору.»;
 
Відхилено    
29. До кредитів з умовою про овердрафт зі строком погашення кредиту на вимогу або до трьох місяців, застосовуються лише вимоги частин першої, підпунктів 1, 2 частини другої статті 7, статей 8-10, частини першої та другої статті 12, статті 14, частини шостої статті 16, статті 19 цього Закону.
 
-63- Демчак Р.Є.
Абзац другий пункту 6 частини другої статті 3 законопроекту викласти у такій редакції:
«До кредитів у формі кредитування рахунку зі строком погашення кредиту на вимогу або зі строком погашення кредиту, що не перевищує трьох місяців з моменту отримання кредиту, застосовуються лише вимоги частин першої, підпунктів 1, 2 частини другої статті 7, статей 8-10, частини першої та другої статті 12, статті 14, частини шостої статті 16, статті 19 цього Закону»;
 
Враховано   3. До кредитів у формі кредитування рахунку зі строком погашення кредиту, що становить від одного до трьох місяців або на вимогу, застосовуються лише вимоги частин першої, пунктів 1 і 2 частини другої статті 7, статей 8-10, частин першої та другої статті 12, статті 14, частини шостої статті 16, статті 19 цього Закону.
 
    -64- Довбенко М.В.
останній абзац пункту 2 статті 3 викласти в наступній редакції:
«До кредитів у формі кредитування рахунку зі строком погашення кредиту, що не перевищує трьох місяців, або на вимогу, застосовуються лише вимоги частин першої, підпунктів 1, 2 частини другої статті 7, статей 8-10, частини першої та другої статті 12, статті 14, частини шостої статті 16, статті 19 цього Закону.»
 
Враховано    
30. 3. Надання (отримання) споживчих кредитів в іноземній валюті на території України забороняється.
 
-65- Семенуха Р.С.
Статтю 3 проекту доповнити частиною четвертою такого змісту:
«4. Укладення інших, крім договорів про споживчий кредит, цивільно-правових договорів, які фактично регулюють відносини споживчого кредитування між позичальником та кредитодавцем, не допускається. У разі якщо в судовому порядку буде встановлено, що інший, крім договору про споживчий кредит, цивільно-правовий договір за своїм змістом має на меті кредитування, до відносин за таким цивільно-правовим договором застосовуються норми цього Закону».
 
Відхилено   5. Надання (отримання) споживчих кредитів в іноземній валюті на території України забороняється.
 
    -66- Воропаєв Ю.М.
Викласти ст.3 у наступній редакції:
«Цей Закон регулює відносини між кредитодавцями та споживачами під час надання послуг споживчого кредитування.
2. Цей Закон не поширюється на:
1) договори, які містять умову про споживчий кредит у формі кредитування рахунку, кредитної лінії за поточним рахунком, з умовою про погашення у строк менше та протягом одного місяця;
2) договори позики, які не передбачають сплати процентів чи будь-яких інших платежів за користування наданими за такими договорами грошовими коштами;
3) кредитні договори, метою яких є надання споживачеві права вчиняти правочини з фінансовими інструментами, коли такі правочини вчиняються за участю чи за посередництвом кредитодавця чи іншого професійного учасника ринку цінних паперів;
4) кредити, які надаються за договорами, що є результатом врегулювання спору шляхом укладання мирової угоди, що визнана судом;
5) договори, які укладаються з метою реструктуризації заборгованості за договором про споживчий кредит;
6) кредити, які надаються у рамках відповідних державних програм визначеному колу споживачів і які передбачають умови кредитування, у т.ч. виплату процентів за користування кредитом в розмірі, визначеному відповідною державною програмою;
7) договори про споживчий кредит, метою надання кредиту за якими є фінансування придбання або збереження прав власності на землю або на інший об’єкт нерухомості, що спроектований, будується або збудований;
8) договори про споживчий кредит, незалежно від мети надання кредиту, забезпечені іпотекою;
9) договори про споживчий кредит, які передбачають загальну суму кредиту меншу ніж сума трьох мінімальних заробітних плат, або більшу ніж 500 мінімальних заробітних плат;
До кредитів у формі кредитування рахунку зі строком погашення кредиту на вимогу або зі строком погашення кредиту, що не перевищує трьох місяців з моменту отримання кредиту, застосовуються лише вимоги частин першої, підпунктів 1, 2 частини другої статті 7, статей 8-10, частини першої та другої статті 12, статті 14, частини шостої статті 16, статті 19 цього Закону.
3. Надання (отримання) споживчих кредитів в іноземній валюті на території України забороняється».
 
Враховано частково    
31. Стаття 4. Законодавство про споживче кредитування
 
-67- Семенуха Р.С.
Статтю 4 виключити.
 
Відхилено   Стаття 4. Законодавство про споживче кредитування
 
32. 1. Законодавство про споживче кредитування базується на Конституції України і складається з цього Закону та відповідних положень Цивільного кодексу України, закону України про захист прав споживачів, законів України з питань регулювання ринків фінансових послуг, а також прийнятими згідно з цими законами нормативно-правовими актами.
 
-68- Демчак Р.Є.
Частину першу статті 4 законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Законодавство про споживче кредитування базується на Конституції України і складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів щодо надання послуг споживачам.»;
 
Враховано   1. Законодавство про споживче кредитування в Україні ґрунтується на Конституції України і складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів щодо надання послуг споживачам.
 
33. 2. У випадку, якщо міжнародним договором, згода на обов‘язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж встановлені законодавством України, застосовуються правила міжнародного договору.
 
   2. У разі якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж законодавством України, застосовуються правила міжнародного договору.
 
34. Стаття 5. Державне регулювання та нагляд у сфері споживчого кредитування
 
   Стаття 5. Державне регулювання та нагляд у сфері споживчого кредитування
 
35. 1. Державне регулювання та нагляд у сфері споживчого кредитування банками здійснює Національний банк України у порядку та формах, визначених законодавством про банки і банківську діяльність.
 
-69- Романюк В.М.
Частину першу статті 5 законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Державне регулювання та нагляд у сфері споживчого кредитування здійснюється відповідно до законодавства.»
 
Враховано редакційно   1. Державне регулювання та нагляд у сфері споживчого кредитування здійснюються органами, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг відповідно до законодавства.
 
    -70- Демчак Р.Є.
Частину першу статті 5 законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Державне регулювання та нагляд у сфері споживчого кредитування здійснюється органами, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг відповідно до законодавства.»
 
Враховано    
    -71- Семенуха Р.С.
Частину першу ст.5 виключити.
 
Враховано частково    
36. Державне регулювання та контроль у сфері споживчого кредитування кредитними спілками та іншими небанківськими фінансовими установами здійснює національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у порядку та формах, визначених законодавством.
 
-72- Демчак Р.Є.
Абзац другий частини першої статті 5 законопроекту видалити;
 
Враховано      
37. 2. Національний банк України та національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у сфері споживчого кредитування:
 
-73- Довбенко М.В.
В абзаці першому частини другої статті 5 законопроекту після слів «фінансових послуг» доповнити словами «, у межах своєї компетенції».
 
Враховано   2. Органи, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, у межах своєї компетенції у сфері споживчого кредитування:
 
    -74- Демчак Р.Є.
Абзац перший частини другої статті 5 законопроекту викласти в такій редакції:
«2. Органи, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, у межах своєї компетенції у сфері споживчого кредитування;
 
Враховано    
    -75- Воропаєв Ю.М.
Викласти частину 2 ст.5 проекту у наступній редакції:
«2. Національний банк України та національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у сфері споживчого кредитування:
затверджують методику розрахунку загальної вартості кредиту, реальної процентної ставки та змінюваної процентної ставки за договором про споживчий кредит;
 
Враховано частково    
38. 1) затверджують методику розрахунку загальної вартості кредиту, ефективної процентної ставки та змінюваної процентної ставки за договором про споживчий кредит;
 
-76- Демчак Р.Є.
В пункті 1 частини другої статті 5 законопроекту слово «затверджують» замінити на слово «затверджує», а фразу «ефективної процентної ставки» на «реальної річної процентної ставки»;
 
Враховано частково   1) затверджують методику розрахунку загальної вартості кредиту для споживача, реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит;
 
    -77- Романюк В.М.
«Пункт 2 частини другої статті 5 законопроекту викласти в такій редакції:
«1) затверджують методику розрахунку загальної вартості кредиту, реальної процентної ставки за договором про споживчий кредит;»
 
Враховано    
39. 2) встановлюють додаткові до визначених цим Законом вимоги до змісту та форми інформації, що має бути надана кредитодавцем до укладення договору про споживчий кредит;
 
-78- Довбенко М.В.
Підпункт 2 пункту 2 статті 5 видалити та виправити нумерацію пунктів;
 
Враховано      
    -79- Воропаєв Ю.М.
Видалити п 2) ст.5 проекту .
 
Враховано    
    -80- Демчак Р.Є.
В пункті 2 частини другої статті 5 законопроекту слово «встановлюють» замінити на слово «встановлює»;
 
Відхилено    
40. 3) встановлюють додаткові до визначених цим Законом вимоги до діяльності кредитних посередників, кваліфікації працівників кредитних посередників та щодо розкриття інформації про кредитних посередників;
 
-81- Демчак Р.Є.
В пункті 3 частини другої статті 5 законопроекту слово «встановлюють» замінити на слово «встановлює»;
 
Відхилено   2) встановлюють вимоги до кредитних посередників та їхньої діяльності;
 
    -82- Романюк В.М.
Пункт 3 частини другої статті 5 законопроекту викласти в такій редакції:
«3) встановлюють вимоги до кредитних посередників та їх діяльності;»
 
Немає висновку    
    -83- Воропаєв Ю.М.
Видалити п 3) ст.5 проекту .
 
Відхилено    
41. 4) здійснюють інші повноваження, передбачені законом.
 
   3) здійснюють інші повноваження, передбачені законом.
 
42. 4. Національний банк України, національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, координують власну діяльність щодо державного регулювання та нагляду у сфері споживчого кредитування у порядку та формах, визначених законодавством про фінансові послуги та державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
 
-84- Демчак Р.Є.
В частині четвертій статті 5 законопроекту слова «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» - видалити, а слова «координує власну діяльність щодо державного регулювання та нагляду» замінити на слова «здійснює державне регулювання та нагляд»;
 
Відхилено   3. Органи, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, координують свою діяльність щодо державного регулювання та нагляду у сфері споживчого кредитування у порядку та формах, визначених законодавством про фінансові послуги та про державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
 
    -85- Семенуха Р.С.
Частину четверту ст.5 виключити.
 
Відхилено    
43. 5. Інші державні органи здійснюють контроль за діяльністю учасників ринку споживчого кредитування та отримують від них інформацію у межах повноважень, визначених законом.
 
-86- Семенуха Р.С.
Частину п’яту ст.5 виключити.
 
Відхилено   4. Інші державні органи здійснюють контроль за діяльністю учасників ринку споживчого кредитування та отримують від них інформацію у межах повноважень, визначених законом.
 
44. Стаття 6. Кредитний посередник
 
-87- Воропаєв Ю.М.
Видалити з проекту статтю 6 «Кредитний посередник».
 
Відхилено   Стаття 6. Кредитний посередник
 
45. 1. Споживчі кредити можуть надаватися за участю кредитних посередників. Кредитні посередники можуть бути кредитними брокерами або комерційними агентами.
 
-88- Демчак Р.Є.
В абзаці першому частини першої статті 6 законопроекту слова «комерційними агентами» замінити словами «кредитними агентами»;
 
Враховано   1. Споживчі кредити можуть надаватися за участю кредитних посередників. Кредитними посередниками можуть виступати кредитні брокери або кредитні агенти.
 
    -89- Довбенко М.В.
Абзац другий частини першої статті 6 законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Споживчі кредити можуть надаватися за участю кредитних посередників».
 
Відхилено    
46. Діяльність кредитних посередників може включати консультування, інформаційні послуги, роботу, пов’язану з підготовкою та укладанням договорів про споживчий кредит, інші посередницькі послуги у споживчому кредитуванні за переліком, встановленим Національним банком України та національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
 
-90- Довбенко М.В.
Абзац другий частини першої статті 6 законопроекту викласти у такій редакції:
«Діяльність кредитних посередників не відноситься до фінансових послуг може включати збір та обробку документів споживача для отримання споживчого кредиту, ідентифікацію та верифікацію споживача, підготовку та підписання від імені кредитодавця договору про споживчий кредит, консультування, інформаційні послуги, та інші посередницькі послуги у споживчому кредитуванні у відповідності до вимог, встановлених Національним банком України та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг у межах їх компетенції».
 
Враховано частково   Діяльність кредитних посередників не належить до фінансових послуг і може включати збір та опрацювання документів споживача для отримання споживчого кредиту, ідентифікацію та верифікацію споживача, підготовку та підписання від імені кредитодавця договору про споживчий кредит, консультування, надання інформаційних та інших посередницьких послуг у споживчому кредитуванні.
Кредитні посередники можуть діяти за межами зареєстрованого місцезнаходження фінансових установ, інтереси яких вони представляють.
 
    -91- Демчак Р.Є.
Абзац другий частини першої статті 6 законопроекту викласти у такій редакції:
«Діяльність кредитних посередників, яка не відноситься до фінансових послуг може включати консультування, інформаційні послуги, роботу, пов’язану з підготовкою, укладанням та виконанням споживачами договорів про споживчий кредит, передачу грошових коштів чи платіжних інструментів, ідентифікацію та верифікацію потенційних позичальників від імені суб’єктів первинного фінансового моніторингу, інші посередницькі послуги у споживчому кредитуванні за переліком, встановленим Національним банком України»;
 
Враховано по суті   
    -92- Демчак Р.Є.
Частину першу статті 6 законопроекту доповнити абзацом третім такого змісту «Кредитні посередники можуть діяти за межами зареєстрованого місцезнаходження фінансових установ, інтереси яких вони представляють»;
 
Враховано    
    -93- Левченко Ю.В.
Частину 1 статті 6 Законопроекту після слів «діяльність кредитних посередників» додати слова «полягає в наданні фінансових послуг та».
 
Відхилено    
47. 2. Кредитні брокери - юридичні особи або фізичні особи-підприємці, які від свого імені в інтересах кредитодавця або споживача здійснюють за винагороду посередницьку діяльність у сфері споживчого кредитування та укладають договори про споживчий кредит.
 
-94- Демчак Р.Є.
Абзац перший частини другої статті 6 законопроекту викласти в такій редакції:
«Кредитний брокер – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка від свого імені в інтересах кредитодавця здійснює за винагороду посередницьку діяльність у сфері споживчого кредитування»;
 
Враховано   2. Кредитний брокер – це юридична особа або фізична особа – підприємець, яка від свого імені в інтересах кредитодавця здійснює за винагороду посередницьку діяльність у сфері споживчого кредитування.
 
    -95- Лаврик О.В.
Абзац 1 частини 2 статті 6 законопроекту видалити.
 
Відхилено    
48. При укладанні договору споживчого кредиту кредитний брокер не вправі одночасно діяти від імені та в інтересах споживача та кредитора.
 
-96- Демчак Р.Є.
Абзац другий частини другої статті 6 законопроекту видалити.
 
Враховано      
    -97- Довбенко М.В.
Абзац другий частини другої статті 6 законопроекту замінити абзацами такого змісту:
«2. При укладанні договору споживчого кредиту кредитний посередник не вправі діяти від імені та/або в інтересах споживача і кредитодавця одночасно.
Фінансові установи мають право виступати кредитними посередниками в інтересах іншого кредитодавця і від його імені. Кредитними посередниками, що діють від імені банку можуть бути лише юридичні особи.
Кредитні посередники можуть діяти за межами зареєстрованого місцезнаходження кредитодавців, інтереси яких вони представляють.
У разі, якщо кредитний посередник представляє інтереси декількох кредитодавців одночасно, він має поінформувати про це споживача та надавати йому однаковий обсяг інформації щодо пропозицій всіх кредитодавців і зобов’язаний уникати дискримінації стосовно окремих кредитодавців.»
 
Враховано частково У частині четвертій цієї статті   
    -98- Ленський О.О.
У частині другій статті 6 слова «договір споживчого кредиту» замінити словами «договір про споживчий кредит».
 
Відхилено    
49. Кредитний брокер, який діє на основі договору зі споживачем, несе перед кредитодавцем відповідальність за повноту і достовірність даних, наданих споживачем.
 
-99- Демчак Р.Є.
Абзац третій частини другої статті 6 законопроекту викласти в такій редакції:
«Кредитний брокер несе перед кредитодавцем відповідальність за повноту і достовірність даних, зібраних ним про споживача.»
 
Враховано   Кредитний брокер несе перед кредитодавцем відповідальність за повноту і достовірність даних, зібраних ним про споживача.
 
    -100- Довбенко М.В.
Абзац третій частини другої статті 6 законопроекту викласти в такій редакції:
«Кредитний посередник, який діє на основі договору зі споживачем, несе перед кредитодавцем відповідальність за повноту і достовірність даних, наданих споживачем.»
 
Відхилено    
50. Комерційні агенти - юридичні особи або фізичні особи-підприємці, які діють від імені та за дорученням кредитодавця і виконують частину його діяльності. Комерційні агенти є представниками кредитодавця і діють в його інтересах за винагороду на підставі договору доручення із кредитодавцем.
 
-101- Демчак Р.Є.
Абзац четвертий частини другої статті 6 законопроекту викласти у такій редакції:
«Кредитний агент фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка діє від імені та в інтересах кредитодавця і виконує частину його обов’язків за договором споживчого кредитування. Кредитний агент діє на підставі договору доручення із кредитодавцем»;
 
Враховано   3. Кредитний агент – це фізична особа, фізична особа – підприємець або юридична особа, яка діє від імені та в інтересах кредитодавця і виконує частину його обов’язків за договором споживчого кредитування. Кредитний агент діє на підставі договору доручення із кредитодавцем.
 
    -102- Лаврик О.В.
Абзац 4 частини 2 статті 6 законопроекту видалити.
 
Відхилено    
51. 3. Перед укладенням договору про споживчий кредит кредитний посередник повинен надати споживачу у письмовій формі інформацію про:
 
-103- Довбенко М.В.
Частину третю статті 6 законопроекту викласти в такій редакції:
«3. На кредитних посередників розповсюджуються обов’язки та права, визначені законодавством, що регулює споживче кредитування, у разі надання ними відповідних послуг в інтересах кредитодавця або споживача.»
 
Відхилено   4. Перед укладенням договору про споживчий кредит кредитний посередник повинен надати споживачу в письмовій формі інформацію про:
 
52. своє найменування (прізвище, ім’я та по батькові) та місцезнаходження;
 
-104- Лаврик О.В.
Частину 3 статті 6 законопроекту викласти у новій наступній редакції:
«3. Перед укладенням договору про споживчий кредит кредитний посередник повинен надати споживачу у письмовій формі інформацію про:
1) своє найменування (прізвище, ім’я та по батькові) та місцезнаходження;
2) дані про державну реєстрацію;
3) інформацію про те, чи кредитний посередник є кредитним брокером чи комерційним агентом, сферу власних повноважень.
4) найменування кредитодавця (кредитодавців) від імені та в інтересах яких діє кредитний посередник;
5) перелік послуг, які пропонує кредитний посередник;
6) розмір винагороди (комісійного збору) чи іншої плати за послуги кредитного посередника».
 
Враховано   1) своє найменування (прізвище, ім’я, по батькові) та місцезнаходження;
 
53. дані про державну реєстрацію;
 
   2) державну реєстрацію (для фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб);
 
54. інформацію про те, чи кредитний посередник є кредитним брокером чи комерційним агентом, сферу власних повноважень. Якщо кредитний посередник працює виключно із одним чи декількома кредитодавцями, він повинен надати найменування таких кредитодавців;
 
-105- Демчак Р.Є.
В абзаці четвертому частини третьої статті 6 законопроекту слова «комерційним агентом» замінити словами «кредитним агентом»;
 
Враховано   3) інформацію про те, чи є кредитний посередник кредитним брокером чи кредитним агентом, сферу власних повноважень;
4) найменування кредитодавця (кредитодавців), в інтересах якого (яких) діє кредитний посередник;
 
55. послуги, які пропонує кредитний посередник;
 
   5) перелік послуг, які пропонує кредитний посередник;
 
56. розмір комісійного збору чи іншої плати за послуги кредитного посередника.
 
   6) розмір винагороди (комісійного збору) чи іншої плати за послуги кредитного посередника.
У разі якщо кредитний посередник представляє інтереси декількох кредитодавців одночасно, він має поінформувати про це споживача та надати йому однаковий обсяг інформації щодо пропозицій усіх кредитодавців, а також зобов’язаний не допускати дискримінації окремих кредитодавців.
 
57. 4. Інформація про комісійний збір чи іншу плату, що сплачується споживачем кредитному посереднику за його послуги, надається кредитним посередником кредитодавцю для розрахунку загальних витрат за споживчим кредитом та ефективної річної процентної ставки.
 
   5. Інформація про комісійний збір чи іншу плату, що сплачується споживачем кредитному посереднику за його послуги, надається кредитним посередником кредитодавцю для розрахунку загальних витрат за споживчим кредитом та реальної річної процентної ставки.
 
58. 5. Додаткові вимоги до діяльності кредитних посередників, кваліфікації працівників кредитних посередників та вимоги щодо розкриття інформації про кредитних посередників встановлюються Національним банком України та національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Інформація про комерційних агентів повинна бути розміщена на власному офіційному веб-сайті в мережі Інтернет та на інформаційних стендах, доступ до яких є вільним для споживачів, у всіх приміщеннях кредитодавця, включаючи філії та відділення, які здійснюють споживче кредитування.
 
-106- Довбенко М.В.
Частину другу статті 6 законопроекту викласти в такій редакції:
«6. Інформація про кредитних посередників повинна бути розміщена на їх власному веб-сайті (за наявності) в мережі Інтернет, на веб-сайті кредитодавця в мережі Інтернет (про кредитних посередників, що діють в інтересах такого кредитодавця) та в місцях, доступ до яких є вільним для споживачів, у всіх приміщеннях кредитних посередників, призначених для надання відповідних послуг.»
 
Враховано   6. Інформація про кредитних посередників розміщується на їхніх власних веб-сайтах (за наявності), на веб-сайті кредитодавця (про кредитних посередників, що діють в інтересах цього кредитодавця) та в місцях, доступ до яких є вільним для споживачів, у всіх приміщеннях кредитних посередників, призначених для надання відповідних послуг.
 
    -107- Демчак Р.Є.
В частині п’ятій статті 6 законопроекту слова «та національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг» - видалити;
 
Відхилено    
59. Вимоги щодо розкриття інформації про кредитних посередників не поширюються на випадки, коли кредитним посередником виступає банк або інша фінансова установа.
 
-108- Демчак Р.Є.
Абзац другий частини пятої статті 6 законопроекту видалити.
 
Враховано      
    -109- Семенуха Р.С.
Абзац 2 ч.5 ст.6 виключити.
 
Враховано    
    -110- Лаврик О.В.
Абзац 2 частини 5 статті 6 законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -111- Гуляєв В.О.
Статтю 6 доповнити додатковим пунктами 6, 7 наступного змісту :
«6. У разі надання кредитодавцю завідомо неправдивих відомостей споживач несе відповідальність відповідно до законодавства України.
7. У випадку, якщо споживач повинен сплатити кредитному посереднику комісійний збір чи іншу плату за його послуги, розмір такого збору чи плати має бути повідомлений споживачеві та узгоджений між кредитним посередником та споживачем у письмовій формі до укладення договору про споживчий кредит.»
 
Відхилено    
60. Розділ ІІ. Інформаційне забезпечення договору про споживчий кредит та дії, які передують його укладенню
 
   Розділ ІІ. Інформаційне забезпечення договору про споживчий кредит та дії, що передують його укладенню
 
61. Стаття 7. Реклама споживчого кредиту
 
   Стаття 7. Реклама споживчого кредиту
 
62. 1. Якщо у рекламі, що стосується надання споживчого кредиту, зазначається процентна ставка чи будь-які дані, що стосуються загальних витрат за споживчим кредитом то така реклама повинна, додатково до вимог, встановлених законодавством про рекламу, містити стандартну інформацію.
 
   1. Якщо в рекламі, щодо надання споживчого кредиту зазначається процентна ставка чи будь-які дані, що стосуються загальних витрат за споживчим кредитом, така реклама додатково до вимог, встановлених законодавством про рекламу, повинна містити стандартну інформацію.
 
63. 2. У стандартній інформації визначається:
 
   2. У стандартній інформації визначається:
 
64. 1) процентна ставка за кредитом, її тип (фіксована чи змінювана), максимальна сума, на яку кредит може бути виданий;
 
-112- Романюк В.М.
Пункт 1 частини другої статті 7 законопроекту викласти в такій редакції:
«1) максимальна сума, на яку кредит може бути виданий;»
 
Враховано   1) максимальна сума, на яку може бути виданий кредит;
 
65. 2) ефективна річна процентна ставка;
 
-113- Демчак Р.Є.
У пункті другому частини другої статті 7 законопроекту слово «ефективна» замінити на слово «реальна»;
 
Враховано   2) реальна річна процентна ставка;
 
66. 3) максимальний строк, на який видається кредит;
 
   3) максимальний строк, на який видається кредит;
 
67. 4) у разі надання кредиту для купівлі товарів (послуг) у формі оплати з відстроченням або з розстроченням платежу - ціна купівлі таких товарів (послуг) та розмір першого внеску.
 
-114- Демчак Р.Є.
Пункт четвертий частини другої статті 7 законопроекту викласти в такій редакції:
«4) у разі надання кредиту для купівлі товарів (послуг) у формі оплати з відстроченням або з розстроченням платежу - розмір першого внеску.»
 
Враховано   4) у разі надання кредиту для придбання товарів (послуг) у формі оплати з відстроченням або з розстроченням платежу - розмір першого внеску.
 
    -115- Довбенко М.В.
Підпункт 4 пункту 2 статті 7 видалити;
 
Відхилено    
68. Зазначена вище інформація повинна бути зрозумілою і точною. Якщо зазначена вище інформація викладається у письмовому вигляді, вона повинна бути однакового шрифту та відображатися в основному тексті реклами.
 
-116- Семенуха Р.С.
Частину другу статті 7 проекту викласти в такій редакції:
«2. У стандартній інформації визначається:
1) процентна ставка за кредитом, її тип (фіксована чи змінювана) разом з інформацією про комісії та інші платежі за послуги кредитодавця, пов’язані з отриманням, обслуговуванням і погашенням кредиту, що включаються в загальні витрати за споживчим кредитом;
2) максимальна сума, на яку кредит може бути виданий;
3) ефективна річна процентна ставка;
4) максимальний строк, на який видається кредит;
5) у разі надання кредиту для купівлі товарів (послуг) у формі оплати з відстроченням або з розстроченням платежу - ціна купівлі таких товарів (послуг) та розмір першого внеску;
6) орієнтовна загальна вартість кредиту для споживача, що підлягає сплаті споживачем, розмір та кількість періодичних платежів;
7) інформація про обмеження стосовно категорій осіб, на яких орієнтована реклама відповідного споживчого кредиту, і гарантії, які можуть вимагатися (за необхідності).
Зазначена вище інформація повинна бути зрозумілою і точною та викладатися у формі репрезентативного прикладу. Якщо зазначена вище інформація викладається у письмовому вигляді, вона повинна бути однакового шрифту та відображатися в основному тексті реклами».
 
Відхилено   Стандартна інформація повинна бути зрозумілою і точною. Якщо стандартна інформація викладається в письмовому вигляді, вона наводиться однаковим шрифтом та відображається в основному тексті реклами.
 
69. 3. У випадку, якщо для укладення договору про споживчий кредит є обов‘язковим укладення договору про страхування чи надання інших додаткових чи супутніх послуг споживачу, однак витрати на такі послуги не можуть бути визначені заздалегідь, у стандартній інформації повинно бути вказано про необхідність укладення зазначених договорів.
 
-117- Романюк В.М.
частину третю статті 7 виключити.
 
Враховано      
70. 4. У рекламі, що стосується надання споживчого кредиту, забороняється вказувати, що споживчий кредит може бути надано без документального підтвердження фінансового стану споживача (позичальника), або що кредит є безпроцентним, або надається під нуль процентів чи іншу еквівалентну інформацію.
 
-118- Демчак Р.Є.
У частині 4 статті 7 законопроекту після слів «під нуль процентів чи іншу» додати слова «аналогічну за змістом та сутністю»;
 
Враховано   3. У рекламі щодо надання споживчого кредиту забороняється зазначати, що споживчий кредит може надаватися без документального підтвердження кредитоспроможності споживача (позичальника), або що кредит є безпроцентним чи надається під нуль процентів, іншу аналогічну за змістом та сутністю інформацію.
 
    -119- Довбенко М.В.
Пункт 4 статті 7 викласти в такій редакції:
«4. У рекламі, що стосується надання споживчого кредиту, забороняється вказувати, що споживчий кредит може бути надано без документального підтвердження кредитоспроможності споживача (позичальника), або що кредит є безпроцентним, або надається під нуль процентів чи іншу аналогічну за змістом та сутністю інформацію.»
 
Враховано    
71. 5. Збитки, завдані споживачеві недобросовісною рекламою, підлягають відшкодуванню винною особою у повному розмірі.
 
-120- Довбенко М.В.
Пункт 5 статті 7 видалити.
 
Враховано      
    -121- Воропаєв Ю.М.
Викласти ст.7 у наступній редакції:
« Стаття 7. Реклама споживчого кредиту
1.У рекламі, що стосується надання споживчого кредиту, забороняється вказувати, що споживчий кредит є безпроцентним, або надається під нуль процентів чи іншу аналогічну за змістом та сутністю інформацію.
2. Збитки, завдані споживачеві недобросовісною рекламою, підлягають відшкодуванню винною особою у повному розмірі».
 
Враховано частково    
72. Стаття 8. Ефективна річна процентна ставка та загальна вартість кредиту
 
-122- Демчак Р.Є.
У абзаці першому Статті 8 законопроекту слова «ефективна річна процентна ставка» замінити на слова «реальна річна процентна ставка».
За текстом законопроекту слова «ефективна річна процентна ставка» замінити на слова «реальна річна процентна ставка»;
 
Враховано   Стаття 8. Реальна річна процентна ставка та загальна вартість кредиту
 
    -123- Воропаєв Ю.М.
За текстом законопроекту слова «ефективна річна процентна ставка» змінити на «реальна річна процентна ставка».
 
Враховано    
    -124- Воропаєв Ю.М.
Викласти ст.7 у наступній редакції:
«1. Реальна річна процентна ставка повинна обчислюватися відповідно до нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
2. Для цілей обчислення реальної річної процентної ставки повинні бути визначені загальні витрати за споживчим кредитом.
До загальних витрат за споживчим кредитом включаються, у тому числі, платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця, пов’язані з отриманням, обслуговуванням та погашенням кредиту, які відомі кредитодавцю до укладення договору про споживчий кредит і є обов’язковими для укладення договору про споживчий кредит.
Платежі за додаткові та супутні послуги третіх осіб, пов’язані з договором про споживчий кредит, не включаються до загальних витрат за споживчим кредитом. Якщо укладення договору про надання додаткових чи супутніх послуг з третіми особами є обов’язковим для отримання кредиту або для отримання кредиту на умовах, що пропонуються кредитодавцем, то споживач повинен бути у чіткій формі повідомлений про необхідність їх отримання
Крім того, до загальних витрат за споживчим кредитом не включаються:
1) платежі, які підлягають сплаті споживачем у результаті невиконання його обов’язків, передбачених договором про споживчий кредит;
2) платежі, спрямовані на оплату товарів (робіт, послуг), які споживач зобов’язаний здійснити незалежно від того, чи правочин укладено при оплаті за рахунок власних коштів споживача чи за рахунок споживчого кредиту.
3. Обчислення реальної річної процентної ставки повинне базуватися на припущенні, що договір про споживчий кредит залишається дійсним протягом погодженого строку, та що кредитодавець і споживач виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в договорі.
Якщо договір про споживчий кредит містить умови, що дозволяють зміну процентної ставки або інших платежів за послуги кредитодавця, включених до реальної річної процентної ставки, і така зміна не може бути визначена на момент обчислення, реальна річна процентна ставка повинна обчислюватися на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги кредитодавця залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії договору про споживчий кредит».
 
Враховано частково    
73. 1. Ефективна річна процентна ставка повинна обчислюватися відповідно до нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
 
-125- Демчак Р.Є.
Частину першу статті 8 законопроекту викласти у такій редакції: «Реальна річна процентна ставка повинна обчислюватися відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України»;
 
Відхилено   1. Реальна річна процентна ставка обчислюється відповідно до нормативно-правових актів органів, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
 
    -126- Лаврик О.В.
У частині 1 статті 8 законопроекту слова «ринків фінансових послуг» замінити словами «та нагляд у сфері споживчого кредитування».
 
Відхилено    
74. 2. Для цілей обчислення ефективної річної процентної ставки повинні бути визначені загальні витрати за споживчим кредитом.
 
-127- Демчак Р.Є.
У абзаці другому частини другої статті 8 законопроекту слова «ефективна річна процентна ставка» замінити на слова «реальна річна процентна ставка»;
 
Враховано   2. Для цілей обчислення реальної річної процентної ставки визначаються загальні витрати за споживчим кредитом.
 
75. До загальних витрат за споживчим кредитом включаються, у тому числі, платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця (у тому числі за ведення рахунків), пов’язані з отриманням, обслуговуванням та погашенням кредиту, які є обов’язковими для укладення договору про споживчий кредит, а також за послуги кредитного посередника у разі його наявності. У випадку, якщо витрати на додаткові чи супутні послуг кредитодавця, отримання яких є обов’язковим для укладення договору про споживчий кредит, або кредитного посередника, у разі його наявності, не було включено до загальних витрат за споживчим кредитом, платежі за ці послуги виключаються із суми кредиту, яка підлягає поверненню споживачем.
 
-128- Довбенко М.В.
В абзаці другому пункту 2 статті 8:
після слів «пов’язані з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту, які» доповнити словами «розраховані на дату укладення договору про споживчий кредит, і «;
слова «, а також кредитного посередника, у разі його наявності» видалити;
слова «або кредитного посередника, у разі його наявності,» видалити
 
Враховано частково   До загальних витрат за споживчим кредитом включаються, зокрема, платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця (у тому числі за ведення рахунків), які сплачуються споживачем, пов’язані з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту, розраховані на дату укладення договору про споживчий кредит, які є обов’язковими для укладення договору про споживчий кредит, а також за послуги кредитного посередника (за наявності). У разі якщо витрати на додаткові чи супутні послуги кредитодавця, отримання яких є обов’язковим для укладення договору про споживчий кредит, або кредитного посередника (за наявності) не були включені до загальних витрат за споживчим кредитом, платежі за ці послуги не підлягають сплаті споживачем.
 
76. Платежі за додаткові та супутні послуги третіх осіб, пов’язані з договором про споживчий кредит, не включаються до загальних витрат за споживчим кредитом. Якщо укладення договору про надання додаткових чи супутніх послуг третіми особами є обов’язковим для отримання кредиту або для отримання кредиту на умовах, що пропонуються кредитодавцем, то споживач повинен бути у чіткій формі письмово повідомлений, поряд із зазначенням ефективної річної процентної ставки, про необхідність їх отримання та орієнтовні витрати на такі послуги. Для розрахунку орієнтованих витрат на послуги третіх осіб кредитодавець використовує фактичні дані за аналогічними договорами, укладеними протягом останнього кварталу у відповідному регіоні (області).
 
-129- Довбенко М.В.
В абзаці третьому пункту 2 статті 8 слова «, поряд із зазначенням ефективної річної процентної ставки, про необхідність їх отримання та орієнтовні витрати на такі послуги. Для розрахунку орієнтованих витрат на послуги третіх осіб кредитодавець використовує фактичні дані за аналогічними договорами, укладеними протягом останнього кварталу у відповідному регіоні (області).» замінити словами «про необхідність їх отримання.»
 
Враховано   Платежі за додаткові та супутні послуги третіх осіб, пов’язані з договором про споживчий кредит, не включаються до загальних витрат за споживчим кредитом. Якщо укладення договору про надання додаткових чи супутніх послуг третіми особами є обов’язковим для отримання кредиту або для отримання кредиту на умовах, що пропонуються кредитодавцем, споживач має бути прямо проінформований про це у письмовій формі.
 
    -130- Демчак Р.Є.
У абзаці третьому частини другої Статті 8 законопроекту слова «ефективна річна процентна ставка» замінити на слова «реальна річна процентна ставка»;
Слова «у чіткій формі письмово повідомлений» замінити словами «письмово достовірно повідомлений»
 
Відхилено    
77. Якщо отримання додаткових або супутніх послуг кредитодавця чи третіх осіб не є обов’язковим, однак вони пропонуються споживачу, платежі за такі послуги повинні бути чітко та окремо від інших платежів відображені у договорі про споживчий кредит чи іншому договорі, укладеному зі споживачем, із чітким зазначенням про їх необов’язковість.
 
-131- Довбенко М.В.
Абзац четвертий пункту 2 статті 8 видалити.
 
Враховано      
78. Крім того, до загальних витрат за споживчим кредитом не включаються:
 
   До загальних витрат за споживчим кредитом не включаються:
 
79. 1) платежі, які підлягають сплаті споживачем у результаті невиконання його обов’язків, передбачених договором про споживчий кредит;
 
   1) платежі, що підлягають сплаті споживачем у разі невиконання його обов’язків, передбачених договором про споживчий кредит;
 
80. 2) платежі (крім купівельної ціни), спрямовані на оплату товарів (робіт, послуг), які споживач зобов’язаний здійснити незалежно від того, чи правочин укладено при оплаті готівкою, чи за рахунок кредиту.
 
-132- Демчак Р.Є.
Абзац сьомий частини другої статті 8 законопроекту викласти у такій редакції:
«2) платежі, спрямовані на оплату товарів (робіт, послуг), які споживач зобов’язаний здійснити незалежно від того, чи правочин укладено при оплаті за рахунок власних коштів споживача, чи за рахунок споживчого кредиту».
 
Враховано   2) платежі з оплати товарів (робіт, послуг), які споживач зобов’язаний здійснити незалежно від того, правочин укладено з оплатою за рахунок власних коштів споживача чи за рахунок споживчого кредиту.
 
    -133- Довбенко М.В.
Абзац сьомий пункту 2 статті 8 викласти в наступній редакції:
«2) платежі, спрямовані на оплату товарів (робіт, послуг), які споживач зобов’язаний здійснити незалежно від того, чи правочин укладено при оплаті за рахунок власних коштів споживача, чи за рахунок споживчого кредиту.»
 
Враховано    
81. 3. Обчислення ефективної річної процентної ставки повинне базуватися на припущенні, що договір про споживчий кредит залишається дійсним протягом погодженого строку, та що кредитодавець і споживач виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в договорі.
 
-134- Демчак Р.Є.
У абзаці першому частини третьої статті 8 законопроекту слова «ефективна річна процентна ставка» замінити на слова «реальна річна процентна ставка», а слово «повинне» замінити на слово «повинно»;
 
Враховано   3. Обчислення реальної річної процентної ставки має базуватися на припущенні, що договір про споживчий кредит залишається дійсним протягом погодженого строку, та що кредитодавець і споживач виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в договорі.
 
    -135- Довбенко М.В.
В абзаці першому пункту 3 статті 8 слово «повинне» замінити словом «повинно».
 
Враховано    
82. Якщо договір про споживчий кредит містить умови, що дозволяють зміну процентної ставки або інших платежів за послуги кредитодавця, включених до ефективної річної процентної ставки, і така зміна не може бути визначена на момент обчислення, ефективна річна процентна ставка повинна обчислюватися на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги кредитодавця залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії договору про споживчий кредит.
 
-136- Демчак Р.Є.
У абзаці другому частини третьої Статті 8 законопроекту слова «ефективна річна процентна ставка» замінити на слова «реальна річна процентна ставка»;
 
Враховано   Якщо договір про споживчий кредит містить умови, що дозволяють зміну процентної ставки або інших платежів за послуги кредитодавця, включених до загальних витрат за споживчим кредитом при обчисленні реальної річної процентної ставки, і така зміна не може бути визначена на момент обчислення, реальна річна процентна ставка обчислюється на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги кредитодавця залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії договору про споживчий кредит.
 
83. 4. Нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, затверджується методика розрахунку змінюваної процентної ставки за договором про споживчий кредит та загальної вартості кредиту для споживача, у тому числі додаткові припущення, які можуть застосовуватися при обчисленні ефективної річної процентної ставки.
 
-137- Довбенко М.В.
Пункт 4 статті 8 видалити.
 
Враховано      
    -138- Воропаєв Ю.М.
ч.4 ст.8 виключити.
 
Відхилено    
    -139- Демчак Р.Є.
У частині четвертій статті 8 законопроекту слова «органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг» на слова «Національного банку України», а слова «ефективна річна процентна ставка» замінити на слова «реальна річна процентна ставка»;
 
Враховано частково    
84. Стаття 9. Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит
 
   Стаття 9. Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит
1. Кредитодавець розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію, необхідну для отримання споживчого кредиту споживачем. Така інформація повинна містити наявні та можливі схеми кредитування у кредитодавця.
Споживач перед укладенням кредитного договору має самостійно ознайомитися з такою інформацією для прийняття усвідомленого рішення.
 
85. 1. До укладення договору про споживчий кредит кредитодавець зобов‘язаний надати споживачу інформацію, необхідну для порівняння різних пропозицій кредитодавця з метою прийняття ним обґрунтованого рішення про укладення відповідного договору, в тому числі з урахуванням обрання певного типу кредиту.
 
-140- Довбенко М.В.
Пункт 1 статті 9 викласти в наступній редакції:
«1. Кредитодавець розміщує на своїй офіційній сторінці у мережі інтернет інформацію для отримання споживчого кредиту споживачем. Така інформація повинна містити наявні та можливі схеми кредитування у кредитодавця.
Споживач перед укладенням кредитного договору має самостійно ознайомитися із такою інформацією для прийняття ним інформованого рішення.
2. До укладення договору про споживчий кредит кредитодавець надає споживачу інформацію для порівняння різних пропозицій кредитодавця з метою прийняття ним рішення про укладення відповідного договору, в тому числі з урахуванням обрання певного типу кредиту.
Зазначена інформація безкоштовно надається кредитодавцем споживачеві за спеціальною формою (паспорт споживчого кредиту), встановленою у Додатку 1 до цього Закону у письмовій формі (у паперовому вигляді, або в електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, або інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін в порядку, визначеному законодавством), із зазначенням дати надання такої інформації та з вказівкою на термін її актуальності. В такому разі кредитодавець визнається таким, що виконав вимоги щодо надання споживачу інформації до укладання договору про споживчий кредит згідно частини третьої цієї статті.»
 
Враховано   2. До укладення договору про споживчий кредит кредитодавець надає споживачу інформацію, необхідну для порівняння різних пропозицій кредитодавця з метою прийняття ним обґрунтованого рішення про укладення відповідного договору, в тому числі з урахуванням обрання певного типу кредиту.
Зазначена інформація безоплатно надається кредитодавцем споживачу за спеціальною формою (паспорт споживчого кредиту), встановленою у Додатку 1 до цього Закону, у письмовій формі (у паперовому вигляді або в електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством), із зазначенням дати надання такої інформації та терміну її актуальності. У такому разі кредитодавець визнається таким, що виконав вимоги щодо надання споживачу інформації до укладання договору про споживчий кредит згідно з частиною третьою цієї статті.
 
    -141- Демчак Р.Є.
Пункт 1 статті 9 викласти в наступній редакції:
«2. До укладення договору про споживчий кредит кредитодавець письмово або на інших матеріальних носіях надає споживачу інформацію із зазначенням дати надання такої інформації та з вказівкою на термін її актуальності, необхідну для порівняння різних пропозицій кредитодавця з метою прийняття ним обґрунтованого рішення про укладення відповідного договору, в тому числі з урахуванням обрання певного типу кредиту»
 
Враховано по суті   
    -142- Пташник В.Ю.
Частину 1 статті 9 доповнити після слів «кредитодавець зобов’язаний» доповнити словом «письмово» та доповнити такими словами «, із зазначенням дати надання такої інформації.»;
 
Враховано    
    -143- Ленський О.О.
Частину 1 статті 9 доповнити новим реченням такого змісту: «Кредитодавець має надавати споживачу вказану в ній інформацію письмово з вказівкою на термін її актуальності».
 
Враховано    
    -144- Левченко Ю.В.
Частину 1 статті 9 Законопроекту після слів «кредитодавець зобов’язаний» доповнити словом «письмово» та після слів «надати споживачу» доповнити словом «актуальну».
 
Враховано по суті   
86. 2. Інформація, яка надається споживачу, має визначати:
 
-145- Романюк В.М.
Абзац перший частини другої статті 9 викласти в наступній редакції:
«3. Інформація, зазначена у частині другій цієї статті, яка надається споживачу, має визначати:»
 
Немає висновку   3. Інформація, що надається кредитодавцем споживачу, зазначена у частині другій цієї статті, має містити:
 
87. 1) найменування та місцезнаходження кредитодавця та його структурного підрозділу, через який надається споживчий кредит; реквізити ліцензії та/або свідоцтва про внесення кредитодавця до Державного реєстру банків чи Державного реєстру фінансових установ;
 
   1) найменування та місцезнаходження кредитодавця та його структурного підрозділу, через який надається споживчий кредит, реквізити ліцензії та/або свідоцтва про внесення кредитодавця до Державного реєстру банків чи Державного реєстру фінансових установ;
 
88. 2) тип кредиту (звичайний, на умовах овердрафту тощо), у випадку, якщо споживач укладатиме договір про споживчий кредит в формі відстроченої оплати за товари або послуги, йому надається інформація про зазначені товари або послуги, їх ціну за умови сплати без використання кредиту;
 
-146- Довбенко М.В.
підпункт 2 пункту 2 статті 9 викласти в наступній редакції:
«2) тип кредиту (кредит, кредитна лінія, кредитування рахунку, тощо);»
 
Враховано   2) тип кредиту (кредит, кредитна лінія, кредитування рахунку тощо);
 
    -147- Демчак Р.Є.
Пункт 2 частини другої статті 9 законопроекту викласти у такій редакції
«2) тип кредиту (звичайний, кредит рахунку)»;
 
Враховано по суті   
89. 3) суму, на яку кредит може бути виданий; строк, на який кредит може бути одержаний; мета отримання кредиту; наявні форми кредитування з коротким описом відмінностей між ними, у тому числі між зобов'язаннями споживача; переваги та недоліки пропонованих схем кредитування;
 
-148- Довбенко М.В.
підпункт 3 пункту 2 статті 9 викласти в наступній редакції:
«3) суму кредиту; строк кредитування; мета отримання та спосіб надання кредиту;»
 
Враховано   3) суму кредиту, строк кредитування, мету отримання та спосіб надання кредиту;
 
    -149- Демчак Р.Є.
Пункт 3 частини другої статті 9 законопроекту викласти у такій редакції «3) суму кредиту; строк кредитування; мета отримання та спосіб надання кредиту; наявні типи кредитування з коротким описом відмінностей між ними, у тому числі між зобов'язаннями споживача; переваги та недоліки пропонованих схем кредитування»;
 
Враховано    
90. 4) тип процентної ставки (фіксована, змінювана), порядок її обчислення, в тому числі порядок її зміни, а також будь-які індекси, що застосовуються до основної процентної ставки. Індекс, що застосовується до основної процентної ставки, повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 1056-1 Цивільного кодексу України;
 
-150- Демчак Р.Є.
Пункт 4 частини другої статті 9 викласти у такій редакції:
«4) тип процентної ставки (фіксована, змінювана), порядок її обчислення, в тому числі порядок її зміни, а також індекси, що застосовуються для розрахунку змінюваної процентної ставки. Індекс, що застосовується для розрахунку змінюваної процентної ставки, повинен відповідати вимогам, передбаченим Цивільним кодексом України»
 
Враховано   4) тип процентної ставки (фіксована, змінювана), порядок її обчислення, у тому числі порядок її зміни, а також індекси, що застосовуються для розрахунку змінюваної процентної ставки. Індекс, що застосовується для розрахунку змінюваної процентної ставки, повинен відповідати вимогам, встановленим Цивільним кодексом України;
 
91. 5) види забезпечення наданого кредиту, що вимагаються кредитодавцем; необхідність проведення оцінки предмету забезпечення за кредитом та за чий рахунок така оцінка проводиться;
 
-151- Демчак Р.Є.
Пункт 5 частини другої статті 9 законопроекту викласти у такій редакції:
«5) види забезпечення за кредитом; необхідність проведення оцінки предмету забезпечення кредитом та за чий рахунок така оцінка проводиться»;
 
Враховано   5) види забезпечення за кредитом, необхідність проведення оцінки предмета забезпечення за кредитом та за чий рахунок така оцінка проводиться;
 
    -152- Довбенко М.В.
підпункт 5 пункту 2 статті 9 викласти в наступній редакції:
«5) можливі види забезпечення за кредитом; необхідність проведення та оплати оцінки предмету забезпечення за кредитом;»
 
Враховано частково    
92. 6) ефективну річну процентну ставку та орієнтовну загальну вартість кредиту на дату надання інформації, виходячи з обраних споживачем попередніх умов кредитування.
 
-153- Демчак Р.Є.
У абзаці першому пункту 6 частини другої статті 9 законопроекту слова «ефективну річну процентну ставку» замінити на слова «реальну річну процентну ставку», а слово «попередніх» - видалити;
 
Враховано   6) реальну річну процентну ставку та орієнтовну загальну вартість кредиту на дату надання інформації, виходячи з обраних споживачем умов кредитування.
 
    -154- Довбенко М.В.
Абзац перший підпункту 6 пункту 2 статті 9 викласти в наступній редакції:
«6) реальну річну процентну ставку та орієнтовну загальну вартість кредиту на дату надання інформації, виходячи з попередньо обраних споживачем умов кредитування.»
 
Враховано частково    
93. Якщо договором про споживчий кредит передбачено різні способи надання кредиту, і кредитодавець застосовує припущення, згідно з яким застосовується та ефективна річна процентна ставка, що властива для найбільш типового способу надання кредиту, споживач повинен бути письмово повідомлений про те, що використання інших способів надання кредиту може мати наслідком застосування іншої ефективної процентної ставки.
 
-155- Довбенко М.В.
Абзац другий підпункту 6 пункту 2 статті 9 викласти в наступній редакції:
«Якщо кредитодавець пропонує різні способи надання кредиту, надана споживачу інформація має містити застереження про те, що використання інших способів надання кредиту може мати наслідком застосування іншої реальної річної процентної ставки.»
 
Враховано   Якщо кредитодавець пропонує різні способи надання кредиту, надана споживачу інформація має містити застереження про те, що використання інших способів надання кредиту може мати наслідком застосування іншої реальної річної процентної ставки.
 
94. Якщо платежі за послуги кредитодавця, пов’язаними з отриманням, обслуговуванням і погашенням кредиту, є періодичними, споживач повинен бути письмово повідомлений про те, що витрати на такі послуги можуть змінюватись протягом строку дії договору про споживчий кредит.
 
-156- Демчак Р.Є.
У абзаці третьому пункту 6 частини другої статті 9 законопроекту слова «споживач повинен бути письмово повідомлений» замінити словами «надана споживачу інформацію має містити застереження»;
 
Враховано   Якщо платежі за послуги кредитодавця, пов’язані з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту, є періодичними, надана споживачу інформація має містити застереження про те, що витрати на такі послуги можуть змінюватися протягом строку дії договору про споживчий кредит;
 
    -157- Довбенко М.В.
Абзац третій підпункту 6 пункту 2 статті 9 викласти в наступній редакції:
«Якщо платежі за послуги кредитодавця, пов’язані з отриманням, обслуговуванням і поверненням кредиту, є періодичними, надана споживачу інформація має містити застереження про те, що витрати на такі послуги можуть змінюватись протягом строку дії договору про споживчий кредит.»
 
Враховано    
95. 7) необхідність укладення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, які є обов’язковими для отримання кредиту, перелік осіб, яких кредитодавець визначив в установленому цим Законом порядку для надання відповідних послуг, орієнтовні витрати на такі послуги, обчислені відповідно до статті 8 цього Закону.
 
-158- Демчак Р.Є.
Пункт 7 частини другої статті 9 законопроекту викласти у такій редакції:
«7) необхідність укладення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, які є обов’язковими для отримання кредиту, перелік осіб, яких кредитодавець визначив для надання відповідних послуг (за наявності)»;
 
Враховано   7) інформацію про необхідність укладення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, які є обов’язковими для отримання кредиту, перелік осіб, яких кредитодавець визначив для надання відповідних послуг (за наявності).
 
    -159- Довбенко М.В.
Абзац перший підпункту 7 пункту 2 статті 9 викласти в наступній редакції:
«7) необхідність укладення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, які є обов’язковими для отримання кредиту, перелік осіб, яких кредитодавець визначив для надання відповідних послуг (за наявності)»
 
Враховано    
96. Якщо платежі за послуги третіх осіб є періодичними, споживач повинен бути письмово повідомлений про те, що витрати на такі послуги можуть змінюватись протягом строку дії договору про споживчий кредит, що не впливатиме на ефективну річну відсоткову ставку та загальну вартість кредиту.
 
-160- Довбенко М.В.
Абзац другий підпункту 7 пункту 2 статті 9 викласти в наступній редакції:
«Споживач повинен бути письмово повідомлений про те, що вартість послуг третіх осіб встановлюється виключно такими особами, відповідно кредитодавець не здійснює інформування про розмір відповідних витрат, та/або їх зміну протягом строку дії договору про споживчий кредит, і не включає їх до розрахунку реальної річної відсоткової ставки та загальної вартості кредиту.»
 
Враховано   Споживач має бути письмово проінформований про те, що вартість послуг третіх осіб встановлюється виключно такими особами, відповідно кредитодавець не здійснює інформування про розмір відповідних витрат та/або їх зміну протягом строку дії договору про споживчий кредит і не включає їх до розрахунку реальної річної процентної ставки та загальної вартості кредиту;
 
97. Якщо додаткові чи супутні послуги третіх осіб не є обов’язковими для отримання кредиту, інформація про це повинна бути чітко зазначена.
 
-161- Довбенко М.В.
Абзац третій підпункту 7 пункту 2 статті 9 виключити.
 
Враховано      
98. 8) порядок повернення кредиту, включно із кількістю платежів, необхідних для цього, їх розмір та періодичність внесення у вигляді графіку платежів; попередження щодо наслідків пропущення платежів; розмір неустойки, що застосовується при невиконанні зобов‘язання щодо повернення кредиту; порядок та умови відмови від надання та одержання кредиту; порядок дострокового повернення кредиту;
 
-162- Демчак Р.Є.
Пункт 8 частини другої статті 9 законопроекту викласти у такій редакції:
«8) порядок повернення кредиту, включно із кількістю платежів, необхідних для цього, їх розмір та періодичність внесення у вигляді графіку платежів (у випадках кредитування у вигляді кредитування рахунку або кредитної лінії , графік платежів може не надаватися); попередження щодо наслідків пропущення платежів, в т.ч. розмір неустойки, процентної ставки, інших зборів, які застосовуються чи стягуються при невиконанні зобов‘язання щодо повернення кредиту; порядок та умови відмови від надання та одержання кредиту; порядок дострокового повернення кредиту;»
 
Враховано   8) порядок повернення кредиту та сплати процентів за користування споживчим кредитом, включно із кількістю платежів, їх розміром та періодичністю внесення, у вигляді графіка платежів (у разі кредитування у вигляді кредитування рахунку, кредитної лінії графік платежів може не надаватися);
9) попередження про наслідки прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів, у тому числі розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються при невиконанні зобов‘язання за договором про споживчий кредит;
10) порядок та умови відмови від надання та одержання кредиту;
11) порядок дострокового повернення кредиту;
 
    -163- Довбенко М.В.
підпункт 8 пункту 2 статті 9 викласти в наступній редакції:
«порядок повернення кредиту, включно із кількістю платежів, необхідних для цього, їх розмір та періодичність внесення у вигляді графіку платежів за виключенням кредитування у вигляді кредитування рахунку, кредитної лінії, коли графік платежів може не надаватися; попередження щодо наслідків прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів, в тому числі розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються при невиконанні зобов‘язання за договором про споживчий кредит, порядок та умови відмови від надання та одержання кредиту, порядок дострокового повернення кредиту;»
 
Враховано    
99. 9) у випадку укладення договору про споживчий кредит на умовах овердрафт інформація, яка надається споживачу, має включати відомості про те, що від нього можуть вимагати повністю повернути суму кредиту в будь-який час та про строк його попередження про таку вимогу.
 
-164- Довбенко М.В.
підпункт 9 пункту 2 статті 9 викласти в наступній редакції:
«12) у разі укладення договору про споживчий кредит у формі кредитування рахунку – відомості про те, що від споживача може вимагатися повне повернення суми кредиту в будь-який час, строк попередження про таку вимогу.
 
Враховано   12) у разі укладення договору про споживчий кредит у формі кредитування рахунку – відомості про те, що від споживача може вимагатися повне повернення суми кредиту в будь-який час, строк попередження про таку вимогу.
 
    -165- Лаврик О.В.
Частину 2 статті 9 законопроекту після пункту 9) доповнити пунктом 10) наступного змісту:
«10) строк, протягом якого інформація, яка надається споживачу є чинною та актуальною».
 
Враховано по суті у рядку 86   
100. 3. Інформація про платежі споживача, визначені у частині другій цієї статті, надається з обов'язковим зазначенням бази їх розрахунку (суми, на підставі якої робиться відповідний розрахунок, зокрема суми наданого кредиту, суми непогашеного кредиту, тощо).
 
   4. Інформація про платежі, що надається споживачу кредитодавцем відповідно до частин другої та третьої цієї статті, обов'язково має включати базу розрахунку платежів (суму, на підставі якої робиться відповідний розрахунок, зокрема суму наданого кредиту, суму непогашеного кредиту тощо).
 
101. 4. У разі, якщо окремі умови надання споживчого кредиту, визначені у частині другій цієї статті, діятимуть протягом частини строку користування кредитом, кредитодавець зобов‘язаний ознайомити споживача з такими умовами, строком їх дії та з порядком інформування про їх зміну.
 
-166- Демчак Р.Є.
Частину четверту статті 9 законопроекту викласти у такій редакції:
«4. У разі, якщо окремі умови надання споживчого кредиту, визначені у частині другій цієї статті, діятимуть протягом частини строку користування кредитом, кредитодавець повідомляє споживача про такі умови, строк їх дії та з порядок інформування про їх зміну».
 
Враховано   5. У разі якщо окремі умови надання споживчого кредиту, визначені у частинах другій та третій цієї статті, діятимуть протягом частини строку користування кредитом, кредитодавець повідомляє споживача про такі умови, строк їх дії та порядок інформування про їх зміну.
 
102. 5. Споживач зобов’язаний надати кредитодавцю письмове підтвердження про ознайомлення з інформацією, надання якої передбачено у частині другій цієї статті.
 
-167- Романюк В.М.
Пункт 5 статті 9 викласти в такій редакції:
«5. Споживач зобов’язаний надати кредитодавцю підтвердження про ознайомлення з інформацією, надання якої передбачено у частині другій цієї статті, у письмовій формі (у паперовому вигляді, або в електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, або інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін в порядку, визначеному законодавством).»
 
Враховано   6. Споживач зобов’язаний надати кредитодавцю підтвердження про ознайомлення з інформацією, надання якої передбачено частинами другою та третьою цієї статті, у письмовій формі (у паперовому вигляді або в електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством).
 
    -168- Довбенко М.В.
Пункт 5 статті 9 доповнити новим абзацом наступного змісту:
«Укладення між кредитодавцем та споживачем договору про споживчий кредит є підтвердженням належного ознайомлення споживача з інформацією, надання якої передбачено частиною другою цієї статті.»
 
Відхилено    
103. 6. Інформація, передбачена у частині другій цієї статті, надається споживачу у письмовому вигляді безкоштовно в ясній і зрозумілій формі. Відповідний текст повинен мати однаковий розмір, тип і формат друку. За бажанням споживача зазначена інформація може бути додатково надана йому на належному йому електронному носії інформації або електронною поштою.
 
-169- Довбенко М.В.
Пункт 6 статті 9 викласти в наступній редакції:
«6. Інформація, викладена у паспорті споживчого кредиту повинна мати однаковий розмір і тип шрифту, а також, формат друку. За бажанням споживача зазначена інформація може бути надана йому на належному йому електронному носії інформації або електронною поштою.
Забороняється у будь-який спосіб ускладнювати прочитання споживачем такої інформації, у тому числі шляхом друкування її кеглем, меншим за кегль шрифту основного тексту, злиття кольору шрифту з кольором фону, тощо.
У випадках укладення за бажанням споживача договору про споживчий кредит з використанням дистанційних каналів комунікації, така інформація на паперовому чи іншому носії інформації тривалого використання надається споживачу після укладення договору, за умови його звернення до кредитодавця за отриманням відповідної інформації.»
 
Враховано частково   7. Інформація, наведена у паспорті споживчого кредиту, викладається шрифтом одного розміру і типу та в одному форматі друку. За бажанням споживача зазначена інформація може бути надана йому на належному йому електронному носії інформації або електронною поштою.
Забороняється у будь-який спосіб ускладнювати прочитання споживачем такої інформації, у тому числі шляхом її друкування шрифтом меншого розміру, ніж основний текст, злиття кольору шрифту з кольором фону тощо.
У разі укладення за бажанням споживача договору про споживчий кредит з використанням дистанційних каналів комунікації така інформація на паперовому чи іншому носії інформації тривалого використання надається споживачу за його зверненням після укладення договору.
 
    -170- Демчак Р.Є.
Частину шосту статті 9 законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту: «Забороняється у будь-який спосіб ускладнювати прочитання споживачем тексту опису реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту, у тому числі шляхом друкування його кеглем, меншим за кегль шрифту основного тексту, злиття кольору шрифту з кольором фону»;
 
Враховано    
    -171- Семенуха Р.С.
Частину шосту статті 9 проекту викласти в такій редакції:
«6. Інформація, передбачена у частині другій цієї статті, надається кредитором споживачу у письмовому вигляді безкоштовно в ясному і зрозумілому вигляді за спеціальною формою (паспорт споживчого кредиту), встановленою органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. Відповідний текст у паспорті споживчого кредиту повинен мати однаковий розмір, тип і формат друку. За бажанням споживача зазначена інформація може бути додатково надана йому на належному йому електронному носії інформації або електронною поштою».
 
Враховано частково    
104. 7. Кредитодавець повинен розміщувати для зацікавлених осіб в приміщеннях, які передбачають обслуговування клієнтів, інформацію в письмовому вигляді про тарифи та умови, за якими він надає споживчі кредити.
 
-172- Демчак Р.Є.
Частину сьому статті 9 законопроекту викласти у такій редакції:
«7. Кредитодавець на власний вибір повинен розміщувати для зацікавлених осіб у приміщеннях, які передбачають обслуговування клієнтів, інформацію в письмовому вигляді про тарифи та умови, за якими він надає споживчі кредити та/або розміщувати дану інформацію на власній сторінці (офіційному сайті) в мережі Інтернет»;
 
Враховано   8. Кредитодавець на власний вибір розміщує для зацікавлених осіб у приміщеннях, де здійснюється обслуговування клієнтів, інформацію в письмовому вигляді про тарифи та умови, на яких він надає споживчі кредити, та/або розміщує таку інформацію на своєму офіційному веб-сайті.
 
    -173- Довбенко М.В.
Пункт 7 статті 9 доповнити наступними словами «та розміщувати дану інформацію на власній сторінці (офіційному сайту) в мережі Інтернет»;
 
Враховано по суті   
105. 8. На вимогу споживача кредитодавець зобов‘язаний безкоштовно надати йому копію проекту договору про споживчий кредит у паперовому або електронному вигляді за вибором споживача.
 
-174- Довбенко М.В.
Пункт 8 статті 9 доповнити новим абзацом наступного змісту:
«Це положення не застосовується, якщо кредитодавець на момент вимоги має підстави не продовжувати або не бажає продовжувати процес укладення договору про споживчий кредит зі споживачем.»
 
Враховано   9. На вимогу споживача кредитодавець зобов’язаний безоплатно надати йому копію проекту договору про споживчий кредит у паперовому або електронному вигляді (за вибором споживача).
Це положення не застосовується, якщо кредитодавець на момент вимоги має підстави не продовжувати або не бажає продовжувати процес укладення договору про споживчий кредит із споживачем.
 
106. 9. Кредитодавець до укладення договору про споживчий кредит зобов‘язаний надавати споживачу пояснення з метою забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано договір до його потреб та фінансової ситуації, зокрема шляхом роз’яснення інформації, яка надається відповідно до частини другої цієї статті, суттєвих характеристик запропонованих послуг та певних наслідків, які вони можуть мати для споживача, в тому числі у випадку невиконання ним зобов’язань за таким договором.
 
-175- Довбенко М.В.
В пункті 9 статті 9 слова «зобов’язаний надавати» замінити словами «на вимогу споживача надає»;
 
Враховано   10. Кредитодавець до укладення договору про споживчий кредит на вимогу споживача надає йому пояснення з метою забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано договір до його потреб та фінансового стану, зокрема шляхом роз’яснення інформації, що надається відповідно до частин другої та третьої цієї статті, істотних характеристик запропонованих послуг та наслідків для споживача, зокрема у разі невиконання ним зобов’язань за таким договором.
Надання таких пояснень, роз’яснень, інформації в належному та зрозумілому вигляді та ознайомлення з передбаченою цією частиною інформацією підтверджується у порядку, визначеному частиною шостою цієї статті.
 
    -176- Довбенко М.В.
Доповнити пункт 9 статті 9 новим реченням наступного змісту:
«Надання таких пояснень, роз’яснень, інформації в належному та зрозумілому вигляді та ознайомлення з вказаною вище інформацією підтверджується шляхом, визначеним у відповідності до частини шостої цієї статті.»
 
Враховано    
107. 10. Вимоги, встановлені у частинах першій - дев’ятій цієї статті щодо надання інформації, поширюються також на кредитних посередників у випадку, якщо споживач звернувся до них.
 
-177- Воропаєв Ю.М.
ч.10 ст.9 видалити
 
Відхилено   11. Вимоги щодо надання інформації, встановлені у частинах першій - дев’ятій цієї статті, поширюються також на кредитних посередників, у разі якщо споживач звернувся до них.
 
108. 11. У випадку ненадання визначеної у цій статті інформації або її надання у неповному розмірі, кредитодавець або кредитний посередник несуть відповідальність у порядку та розмірі, визначеному законом.
 
-178- Лаврик О.В.
Абзац 1 частини 11 статті 9 законопроекту після слів «у неповному розмірі» доповнити словами «чи надання недостовірної інформації».
 
Враховано   12. У разі ненадання визначеної у цій статті інформації або надання її в неповному обсязі чи надання недостовірної інформації кредитодавець або кредитний посередник несуть відповідальність у порядку та розмірі, визначеному законом.
 
    -179- Воропаєв Ю.М.
ч.11 ст.9 видалити.
 
Відхилено    
    -180- Ленський О.О.
Абзац перший частини 1 статті 9 доповнити новим реченням такого змісту:
«Споживач має право розірвати договір у випадку невиконання кредитодавцем обов’язку привести договір у відповідність до визначених у частині першій цієї статті вимог».
 
Відхилено    
109. Споживач, який внаслідок ненадання йому визначеної у цій статті інформації або її надання у неповному розмірі уклав договір на менш сприятливих для себе умовах, ніж ті, що передбачені у цій інформації, має право вимагати приведення укладеного договору у відповідність із зазначеною інформацією шляхом направлення кредитодавцю відповідного письмового повідомлення. Кредитодавець зобов’язаний привести договір у відповідність до умов, зазначених у наданій інформації, протягом чотирнадцяти днів з дати отримання повідомлення.
 
-181- Семенуха Р.С.
Абзац другий частини одинадцятої статті 9 проекту замінити двома абзацами такого змісту:
«Споживач, який внаслідок ненадання йому визначеної у цій статті інформації або її надання у неповному розмірі уклав договір на менш сприятливих для себе умовах, ніж ті, що передбачені у цій інформації, має право вимагати приведення укладеного договору у відповідність із зазначеною інформацією шляхом направлення кредитодавцю відповідного письмового повідомлення. Кредитодавець зобов’язаний привести договір у відповідність до умов, зазначених у наданій інформації, протягом чотирнадцяти днів з дати отримання повідомлення. У випадку, якщо кредитодавцем протягом цього строку не було вжито заходів для приведення договору у відповідність до умов, зазначених у наданій інформації, споживач має право відмовитися від договору.
Протягом тридцяти календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору споживач зобов‘язаний повернути кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з договором, та сплатити проценти за період між моментом одержання коштів та моментом їх повернення за ставкою три проценти річних від суми грошових коштів, одержаних згідно з договором».
 
Відхилено   Споживач, який внаслідок ненадання йому визначеної у цій статті інформації або надання її в неповному обсязі чи надання недостовірної інформації уклав договір на менш сприятливих для себе умовах, ніж ті, що передбачені у цій інформації, має право вимагати приведення укладеного договору у відповідність із зазначеною інформацією шляхом направлення кредитодавцю відповідного письмового повідомлення. Кредитодавець зобов’язаний привести договір у відповідність з умовами, зазначеними у наданій інформації, протягом 14 днів з дати отримання такого повідомлення.
 
    -182- Довбенко М.В.
Абзац другий пункту 11 статті 9 видалити.
 
Відхилено    
    -183- Пташник В.Ю.
Частину 11 статті 9 доповнити реченням наступного змісту «У разі неприведення кредитодавцем договору у відповідність до зазначених умов, споживач має право розірвати договір.»;
 
Відхилено    
    -184- Гуляєв В.О.
У пункті 11 статті 9 після слів: «шляхом направлення кредитодавцю відповідного письмового повідомлення» доповнити словами : «а у випадку, якщо кредитодавець протягом чотирнадцяти днів з дня його отримання не погодився на внесення до договору про споживче кредитування відповідних змін – розірвати вказаний договір .
У разі випадку, коли надання недоступної, недостовірної, неповної або несвоєчасної інформації спричинило отримання споживачем споживчого кредиту, який би споживач не отримував за умови надання йому повної, своєчасної та достовірної інформації, споживач звільняється від сплати процентів чи інших платежів та має право за своїм вибором розірвати договір та повернути суму виданого кредиту або повертати суму виданого кредиту згідно з графіком платежів, передбаченим договором про споживчий кредит.»
 
Відхилено    
    -185- Гуляєв В.О.
Статтю 9 доповнити наступним пунктом:
«Кредитодавець має право зберігати інформацію, надану споживачем, протягом строку, встановленого внутрішніми правилами кредитодавця.»
 
Відхилено    
    -186- Воропаєв Ю.М.
Викласти ст.9 у наступній редакції:
«Стаття 9. Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит
1. Кредитодавець розміщує на своїй офіційній сторінці у мережі інтернет всю необхідну інформацію для отримання споживчого кредиту споживачем. Така інформація повинна містити всі наявні та можливі схеми кредитування у кредитодавця.
Споживач, перед укладенням кредитного договору, зобов’язаний самостійно ознайомитися із такою інформацією з метою прийняття ним інформованого рішення про укладення відповідного договору, в тому числі з урахуванням обрання певного типу кредиту.
До укладення договору про споживчий кредит кредитодавець на основі запропонованих ним умов кредиту, висловлених споживачем побажань та наданої ним інформації, за запитом споживача надає споживачу інформацію з метою прийняття ним інформованого рішення про укладення відповідного договору з урахуванням обрання певного типу кредиту.
2. Інформація, яка надається споживачу, має визначати:
1) найменування та місцезнаходження кредитодавця;
2) тип кредиту (кредит, кредитна лінія);
3) суму кредиту; строк кредитування; мета отримання та спосіб надання кредиту
4) тип процентної ставки (фіксована, змінювана), порядок її обчислення, в тому числі порядок її зміни, а також будь-які індекси, що застосовуються до основної процентної ставки.
5) види забезпечення за кредитом; необхідність проведення експертної оцінки предмету забезпечення за кредитом;
6) реальну річну процентну ставку та орієнтовну загальну вартість кредиту на дату надання інформації, виходячи з обраних споживачем умов кредитування.
Якщо кредитодавець пропонує різні способи надання кредиту і застосовує припущення, згідно з яким застосовується та реальна річна процентна ставка, що властива для найбільш типового способу надання кредиту, надана споживачу інформація має містити застереження про те, що використання інших способів надання кредиту може мати наслідком застосування іншої реальної річної процентної ставки.
Якщо платежі за послуги кредитодавця, пов’язаними з отриманням, обслуговуванням і погашенням кредиту, є періодичними, надана споживачу інформація має містити застереження про те, що витрати на такі послуги можуть змінюватись протягом строку дії договору про споживчий кредит.
7) необхідність укладення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, які є обов’язковими для отримання кредиту, перелік осіб, яких кредитодавець визначив для надання відповідних послуг (за наявності).
8) порядок повернення кредиту, включно із кількістю платежів, необхідних для цього, їх розмір та періодичність внесення, в тому числі у вигляді графіку платежів (у випадках кредитування у вигляді кредитування рахунку, кредитної лінії графік платежів може не надаватися); попередження щодо наслідків пропущення платежів, в т.ч. розмір неустойки, процентної ставки, інших зборів, які застосовуються чи стягуються при невиконанні зобов‘язання щодо повернення кредиту; порядок та умови відмови від надання та одержання кредиту; порядок дострокового повернення кредиту;
Викласти у редакції:
9) порядок повного дострокового погашення заборгованості за споживчим кредитом за вимогою кредитодавця, у т.ч. строк попередження споживача про таку вимогу.
3. Інформація про платежі споживача, визначені у частині другій цієї статті, надається з обов'язковим зазначенням бази їх розрахунку (суми, на підставі якої робиться відповідний розрахунок, зокрема суми кредиту, суми непогашеного кредиту, тощо).
4. У разі, якщо окремі умови надання споживчого кредиту, визначені у частині другій цієї статті, діятимуть протягом частини строку користування кредитом, кредитодавець повідомляє споживача про такі умови, строк їх дії та з порядок інформування про їх зміну.
5. Укладення між кредитодавцем та споживачем договору про споживчий кредит є підтвердженням належного ознайомлення споживача з інформацією, надання якої передбачено у частині другій цієї статті.
6. Інформація, передбачена у частині другій цієї статті, відповідно до висловлених споживачем побажань та наданої ним інформації, відповідно до технічних можливостей надається споживачу в електронному вигляді (в тому числі шляхом надання споживачу доступу до такої інформації на сторінці (офіційному сайті) кредитодавця в мережі Інтернет), або на папері, або на іншому носії інформації тривалого використання.
Забороняється у будь-який спосіб ускладнювати прочитання споживачем тексту опису реальної річної процентної ставки та орієнтовної загальної вартості кредиту, у тому числі шляхом друкування його кеглем, меншим за кегль шрифту основного тексту, злиття кольору шрифту з кольором фону.
У випадках укладення за бажанням споживача договору про споживчий кредит з використанням дистанційних каналів комунікації, така інформація на паперовому чи іншому носії інформації тривалого використання надається споживачу після укладення договору, за умови його звернення до кредитодавця за отриманням відповідної інформації.
7. Кредитодавець на власний вибір повинен розміщувати для зацікавлених осіб у приміщеннях, які передбачають обслуговування клієнтів, інформацію в письмовому вигляді про тарифи та умови, за якими він надає споживчі кредити та/або розміщувати дану інформацію на власній сторінці (офіційному сайті) в мережі Інтернет.
8. На вимогу споживача кредитодавець зобов‘язаний надати йому копію проекту договору про споживчий кредит в електронному або паперовому вигляді за вибором споживача. Копія проекту договору про споживчий кредит в електронному вигляді надається споживачу безкоштовно.
Це положення не застосовується, якщо кредитодавець на момент вимоги має підстави не продовжувати або не бажає продовжувати процес укладення договору про споживчий кредит зі споживачем.
9. Кредитодавець до укладення договору про споживчий кредит на вимогу споживача надає споживачу пояснення з метою забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано договір до його потреб та фінансової ситуації, зокрема шляхом роз’яснення інформації, яка надається відповідно до частини другої цієї статті, суттєвих характеристик запропонованих послуг та певних наслідків, які вони можуть мати для споживача, в тому числі у випадку невиконання ним зобов’язань за таким договором. Надання пояснень, роз’яснень, інформації в належному та зрозумілому вигляді та ознайомлення з вказаною вище інформацією підтверджується укладенням договору споживчого кредиту між кредитодавцем та споживачем».
 
Враховано частково    
110. Стаття 10. Оцінка кредитоспроможності споживача
 
   Стаття 10. Оцінка кредитоспроможності споживача
 
111. 1. До укладення договору про споживчий кредит кредитодавець зобов‘язаний, використовуючи свої професійні можливості, оцінити кредитоспроможність споживача, враховуючи, зокрема, строк, на який надається споживчий кредит, суму кредиту, доходи споживача, та у випадку необхідності, мету отримання кредиту. Оцінка кредитоспроможності споживача здійснюється на підставі наданої ним інформації про себе та своє матеріальне та фінансове становище, відповідної інформації бюро кредитних історій та іншої законно отриманої інформації, в тому числі щодо оцінки майна, яке використовується для забезпечення виконання споживачем зобов‘язання щодо повернення кредиту.
 
-187- Довбенко М.В.
абзац перший пункту 1 статті 10 викласти в наступній редакції:
«1. До укладення договору про споживчий кредит кредитодавець зобов‘язаний, використовуючи свої професійні можливості, оцінити кредитоспроможність споживача, враховуючи, зокрема, строк, на який надається споживчий кредит, суму кредиту, а у випадку необхідності доходи споживача, та мету отримання кредиту. Оцінка кредитоспроможності споживача здійснюється на підставі достатньої інформації, отриманої від споживача, та, за необхідності, на основі інформації, законно отриманої з інших джерел.»
 
Враховано   1. До укладення договору про споживчий кредит кредитодавець зобов’язаний, використовуючи свої професійні можливості, оцінити кредитоспроможність споживача, враховуючи, зокрема, строк, на який надається споживчий кредит, суму кредиту, а за потреби – доходи споживача та мету отримання кредиту. Оцінка кредитоспроможності споживача здійснюється на підставі достатньої інформації, отриманої від споживача, та, за необхідності, на основі інформації, законно отриманої з інших джерел.
 
    -188- Семенуха Р.С.
У частині першій ст.10 слова «, використовуючи свої професійні можливості,» виключити.
 
Враховано    
112. Кредитодавець не має права вимагати від споживача надання відомостей, які не стосуються визначення його кредитоспроможності, та отримання яких кредитодавцем не вимагається законодавством України.
 
-189- Демчак Р.Є.
Абзац другий пункту 1 статті 10 виключити.
 
Враховано      
113. 2. У разі ненадання споживачем документів чи відомостей про себе та своє матеріальне та фінансове становище, що вимагаються законодавством або внутрішніми документами кредитодавця, кредитодавець зобов‘язаний відмовити йому в укладенні відповідного договору.
 
-190- Демчак Р.Є.
Частину другу статті 10 законопроекту викласти у такій редакції:
«2. У разі ненадання споживачем документів чи відомостей про себе та свій фінансовий стан, що вимагаються законодавством або внутрішніми документами кредитодавця, кредитодавець має право відмовити йому в укладенні відповідного договору»;
 
Враховано   2. У разі ненадання споживачем документів чи відомостей про себе та свій фінансовий стан, що вимагаються законодавством або внутрішніми документами кредитодавця, кредитодавець має право відмовити такому споживачу в укладенні договору про споживчий кредит.
 
    -191- Довбенко М.В.
В пункті 2 статті 10 слово «зобов’язаний» замінити словами «має право».
 
Враховано    
    -192- Семенуха Р.С.
Частину другу статті 10 проекту викласти в такій редакції:
«2. У разі ненадання споживачем необхідних документів чи відомостей про себе та своє матеріальне та фінансове становище, що вимагаються законодавством, або умисного подання недостовірних відомостей про себе та своє матеріальне та фінансове становище, кредитодавець зобов‘язаний відмовити йому в укладенні відповідного договору. «
 
Відхилено    
114. 3. Інформація про споживача, отримана кредитодавцем або кредитним посередником у зв‘язку з укладенням, виконанням та припиненням договору про споживчий кредит, може використовуватися виключно для оцінки кредитоспроможності споживача та його здатності виконати зобов‘язання за цим договором і може бути передана третім особам без згоди споживача лише у випадках і в порядку, передбачених законодавством.
 
-193- Довбенко М.В.
В пункті 3 статті 10 слова «, може використовуватися виключно для оцінки кредитоспроможності споживача та його здатності виконати зобов‘язання за цим договором і» видалити.
 
Враховано   3. Інформація про споживача, отримана кредитодавцем або кредитним посередником у зв’язку з укладенням, виконанням та припиненням договору про споживчий кредит, може бути передана третім особам без згоди споживача лише у випадках і порядку, передбачених законом.
 
    -194- Семенуха Р.С.
У частині третій статті 10 проекту Закону слова «законодавством» замінити словом «законом».
 
Враховано    
    -195- Воропаєв Ю.М.
Частину3 ст.10 видалити.
 
Враховано частково    
115. 4. Кредитодавець та кредитний посередник несуть відповідальність за порушення прав споживачів у сфері захисту персональних даних згідно з законом.
 
-196- Воропаєв Ю.М.
Частину 4 ст.10 видалити.
 
Відхилено   4. Кредитодавець та кредитний посередник несуть відповідальність за порушення прав споживачів у сфері захисту персональних даних згідно із законом.
 
    -197- Воропаєв Ю.М.
Викласти ст.10 у наступній редакції:
«Стаття 10. Оцінка кредитоспроможності споживача
1. До укладення договору про споживчий кредит кредитодавець зобов‘язаний, використовуючи свої професійні можливості, оцінити кредитоспроможність споживача, враховуючи, зокрема, строк, на який надається споживчий кредит, суму кредиту, а у випадку необхідності доходи споживача, та мету отримання кредиту. Оцінка кредитоспроможності споживача здійснюється на підставі достатньої інформації, за доцільності, отриманої від споживача, та, за необхідності, на основі інформації, отриманої з інших джерел.
Кредитодавець не має права вимагати від споживача надання відомостей, вимога надання яких забороняється законодавством України.
2. У разі ненадання споживачем документів чи відомостей про себе та свій фінансовий стан, що вимагаються законодавством або внутрішніми документами кредитодавця, кредитодавець має право відмовити йому в укладенні відповідного договору».
 
Враховано частково    
116. Стаття 11. Надання інформації протягом строку дії договору про споживчий кредит
 
   Стаття 11. Надання інформації протягом строку дії договору про споживчий кредит
 
117. 1. Після укладення договору про споживчий кредит кредитодавець за вимогою споживача зобов‘язаний безоплатно протягом трьох робочих днів, але не частіше одного разу на місяць, письмово повідомляти йому інформацію про поточний розмір його заборгованості; розмір суми кредиту, яка повернута кредитодавцю; надавати виписку з рахунку (рахунків), в тому числі у вигляді таблиці погашення заборгованості, яка містить інформацію про платежі, які належить сплатити, та періоди часу та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, надання якою передбачено цим Законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит.
 
-198- Демчак Р.Є.
Частину першу Статті 11 законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Після укладення договору про споживчий кредит кредитодавець за вимогою споживача безоплатно не частіше одного разу на місяць, в порядку та на умовах, передбачених у договорі про споживчий кредит, повідомляє йому інформацію про поточний розмір його заборгованості; розмір суми кредиту, яка повернута кредитодавцю; надає виписку з рахунку (рахунків) (за їх наявності), щодо погашення заборгованості, яка/які містить/містять інформацію про платежі по договору, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі і умови сплати таких сум (при можливості зазначення таких умов у виписці), а також іншу інформацію, надання якої передбачено цим Законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит»;
 
Враховано   1. Після укладення договору про споживчий кредит кредитодавець на вимогу споживача, але не частіше одного разу на місяць, у порядку та на умовах, передбачених договором про споживчий кредит, безоплатно повідомляє йому інформацію про поточний розмір його заборгованості, розмір суми кредиту, повернутої кредитодавцю, надає виписку з рахунку/рахунків (за їх наявності) щодо погашення заборгованості, зокрема інформацію про платежі за договором, які сплачені, які належить сплатити, дати сплати або періоди у часі та умови сплати таких сум (за можливості зазначення таких умов у виписці), а також іншу інформацію, надання якої передбачено цим Законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит.
 
    -199- Довбенко М.В.
В пункті 1 статті 11 слова «зобов‘язаний безоплатно протягом трьох робочих днів, але не частіше одного разу на місяць, письмово повідомляти» замінити словами «безоплатно не частіше одного разу на місяць, в порядку та на умовах, передбачених у договорі про споживчий кредит, повідомляє», слово «надавати» замінити словом «надає».
 
Враховано частково    
118. 2. У випадку укладення договору про споживчий кредит у формі овердрафту споживачу також у строк, визначений договором, надається виписка з рахунку (рахунків), у якій зазначається: період часу, до якого відноситься виписка з рахунку; суми та дати зняття коштів з рахунку; баланс попередньої виписки та її дата; новий баланс; дати і суми здійснення платежів споживачем; застосована процентна ставка; будь-які застосовані платежі; мінімальна сума, що підлягає оплаті.
 
-200- Демчак Р.Є.
Частину другу Статті 11 законопроекту викласти у такій редакції:
«2. У випадку, якщо розмір майбутніх платежів, строки їх сплати не можуть бути визначені у договорі, споживачу також у строк, визначений договором, надається виписка з рахунку (рахунків) (за їх наявності), у якій зазначається: стан рахунку на окрему дату, оборот коштів по рахунку за період часу, до якого відноситься виписка з рахунку (з описом проведених операцій); баланс рахунку на початок періоду, до якого відноситься виписка; баланс рахунку на кінець періоду, до якого відноситься виписка; дати і суми здійснення операцій по рахунку споживачем; застосована до проведених споживачем операцій процентна ставка; будь-які інші платежі, застосовані до проведених споживачем операцій по рахунку та/або будь-яка інша інформація, передбачена договором про споживчий кредит»;
 
Враховано   2. У разі якщо розмір майбутніх платежів і строки їх сплати не можуть бути встановлені у договорі про споживчий кркедит (кредитування у вигляді кредитування рахунку, кредитної лінії тощо), споживачу також у строк, визначений договором, надається виписка з рахунку/рахунків (за їх наявності), у якій зазначаються: стан рахунку на певну дату, оборот коштів на рахунку за період часу, за який зроблена виписка з рахунку (з описом проведених операцій), баланс рахунку на початок періоду, за який зроблена виписка, баланс рахунку на кінець періоду, за який зроблена виписка, дати і суми здійснення операцій за рахунком споживача, застосована до проведених споживачем операцій процентна ставка, будь-які інші платежі, застосовані до проведених споживачем операцій за рахунком та/або будь-яка інша інформація, передбачена договором про споживчий кредит.
 
    -201- Довбенко М.В.
Пункт 2 статті 11 викласти в наступній редакції:
«2. У випадку, якщо розмір майбутніх платежів та періоди їх сплати не визначені у договорі, споживачу також у строк, визначений договором, надається виписка з рахунку (рахунків), у якій зазначається: період часу, до якого відноситься виписка з рахунку; суми та дати зняття коштів з рахунку; баланс на початок періоду, до якого відноситься виписка; баланс на кінець періоду, до якого відноситься виписка; дати і суми здійснення платежів споживачем; застосована процентна ставка; будь-які застосовані платежі; мінімальна сума, що підлягає оплаті.»
 
Враховано частково    
119. 3. У випадку, якщо сторони договору про споживчий кредит збільшують загальний розмір виданого кредиту, кредитодавець зобов‘язаний оновити наявну у нього інформацію про споживача та оцінити кредитоспроможність споживача відповідно до вимог статті 10 цього Закону.
 
-202- Довбенко М.В.
Пункт 3 статті 11 викласти в такій редакції:
«3. У випадку, якщо сторони договору про споживчий кредит мають намір збільшити загальний розмір кредиту, кредитодавець зобов‘язаний оцінити кредитоспроможність споживача відповідно до вимог статті 10 цього Закону.»
 
Враховано   3. У разі якщо сторони договору про споживчий кредит мають намір збільшити загальний розмір кредиту, кредитодавець зобов’язаний оцінити кредитоспроможність споживача відповідно до вимог статті 10 цього Закону.
 
    -203- Воропаєв Ю.М.
Ч.3 ст.11 видалити.
 
Відхилено    
120. 4. Якщо договором про споживчий кредит передбачена змінювана процентна ставка, то кредитодавець зобов'язаний письмово повідомити споживача, поручителя та інших зобов'язаних за договором осіб про зміну такої ставки не пізніше як за 15 календарних днів до дати, з якої застосовуватиметься нова ставка. Таке повідомлення повинне містити підставу зміни розміру процентної ставки, нову процентну ставку та вказівку на дату, з якої застосовуватиметься нова ставка.
 
-204- Воропаєв Ю.М.
Ч.4 ст.11 видалити.
 
Відхилено   4. Якщо договором про споживчий кредит передбачена змінювана процентна ставка, кредитодавець зобов'язаний письмово повідомити споживача, поручителя та інших зобов'язаних за договором осіб про зміну такої ставки не пізніш як за 15 календарних днів до дати, з якої застосовуватиметься нова ставка. Таке повідомлення має містити підставу зміни розміру процентної ставки, нову процентну ставку та зазначення дати, з якої застосовуватиметься нова ставка.
 
121. Разом із повідомленням кредитодавець зобов‘язаний надати споживачеві новий графік платежів, який має визначати кількість платежів, що залишаються до сплати після вступу в дію нової ставки, та, у разі зміни кількості та періодичності платежів, - інформацію щодо їх нової кількості та періодичності. Якщо, виходячи із природи договору про споживчий кредит, визначити розмір майбутніх платежів неможливо, кредитодавець повинен повідомити споживача про те, що сума, яка залишилася до сплати, може змінюватися у результаті зміни процентної ставки залежно від поточного балансу поточного рахунку споживача на дату вступу в дію відповідної зміни. Якщо в результаті зміни процентної ставки змінюється розмір мінімального платежу, вираженого в абсолютній сумі чи як відсоток від поточного балансу, про це повинно бути чітко зазначено у повідомленні.
 
-205- Романюк В.М.
Абзац другий частини четвертої статті 11 викласти в такій редакції:
«Разом із повідомленням кредитодавець зобов‘язаний надати споживачеві новий графік платежів, який має визначати кількість платежів, що залишаються до сплати після вступу в дію нової ставки, та, у разі зміни кількості та періодичності платежів, - інформацію щодо їх нової кількості та періодичності. Якщо визначити розмір майбутніх платежів неможливо, кредитодавець повинен повідомити споживача про те, що сума, яка залишилася до сплати, може змінюватися у результаті зміни процентної ставки залежно від поточного балансу поточного рахунку споживача на дату вступу в дію відповідної зміни. Якщо в результаті зміни процентної ставки змінюється розмір платежу, про це повинно бути чітко зазначено у повідомленні»
 
Враховано   Разом із повідомленням кредитодавець зобов‘язаний надати споживачу новий графік платежів, у якому визначається кількість платежів, що залишаються до сплати після вступу в дію нової ставки, та у разі зміни кількості та періодичності платежів – інформація про їх нову кількість та періодичність. Якщо визначити розмір майбутніх платежів неможливо, кредитодавець має повідомити споживача про те, що сума, яка залишилася до сплати, може змінюватися у результаті зміни процентної ставки залежно від поточного балансу поточного рахунку споживача на дату вступу в дію відповідної зміни. Якщо в результаті зміни процентної ставки змінюється розмір платежу, це має бути чітко зазначено в повідомленні.
 
122. Попереднє повідомлення споживача про зміну змінюваної процентної ставки не вимагається, якщо дотримано усіх нижчезазначених умов:
 
   5. Попереднє повідомлення споживача про зміну змінюваної процентної ставки не вимагається, якщо дотримано всіх таких умов:
 
123. договором про споживчий кредит передбачено, що інформація про зміну змінюваної процентної ставки повинна надаватися споживачеві періодично у письмовій формі, і строки такого повідомлення визначені договором;
 
   1) договором про споживчий кредит передбачено, що інформація про зміну змінюваної процентної ставки повинна надаватися споживачу періодично у письмовій формі, і строки такого повідомлення визначені договором;
 
124. договором передбачено, що процентна ставка може змінюватися залежно від зміни погодженого сторонами індексу, що відповідає вимогам статті 1056-1 Цивільного кодексу України;
 
-206- Демчак Р.Є.
У абзаці пятому частини четвертої Статті 11 законопроекту слова «статті 1056-1» видалити;
 
Враховано   2) договором передбачено, що процентна ставка може змінюватися залежно від зміни погодженого сторонами індексу;
 
125. інформація щодо індексу оприлюднюється у приміщенні кредитодавця, у якому надаються послуги споживачам;
 
   3) інформація про індекс оприлюднюється у приміщенні кредитодавця, в якому надаються послуги споживачам;
 
126. зміна змінюваної процентної ставки відбувається виключно в результаті зміни погодженого сторонами індексу.
 
   4) зміна змінюваної процентної ставки здійснюється виключно в результаті зміни погодженого сторонами індексу.
 
127. 5. У разі невиконання кредитодавцем вимог, передбачених частиною четвертою цієї статті, при збільшенні процентної ставки кредитодавець не має права вимагати від споживача сплати платежів згідно з новим графіком платежів, розрахованим на підставі збільшеної процентної ставки. До моменту відповідного повідомлення споживача платежі, що залишаються до сплати, розраховуються за процентною ставкою, що діяла до дати збільшення.
 
-207- Демчак Р.Є.
У частині п’ятій статті 11 слова «До моменту відповідного повідомлення споживача» замінити словами «До дати, зазначеної у відповідному повідомленні, направленому споживачу у порядку, визначеному частині четвертій статті 11 «.
 
Враховано   6. У разі невиконання кредитодавцем вимог, передбачених частиною четвертою цієї статті, при підвищенні процентної ставки кредитодавець не має права вимагати від споживача сплати платежів згідно з новим графіком платежів, розрахованим на підставі підвищеної процентної ставки. До дати виконання вимог, передбачених частиною четвертою цієї статті, зазначеної у відповідному повідомленні, направленому споживачу в порядку, визначеному частиною четвертою цієї статті, платежі, що залишаються до сплати, розраховуються за процентною ставкою, що діяла до дати підвищення.
 
    -208- Лаврик О.В.
Абзац 1 частини 5 статті 11 законопроекту викласти у новій наступній редакції:
«5. У разі невиконання кредитодавцем вимог, передбачених частиною четвертою цієї статті, при збільшенні процентної ставки кредитодавець не має права вимагати від споживача сплати платежів згідно з новим графіком платежів, розрахованим на підставі збільшеної процентної ставки. До спливу 15-денного строку з моменту відповідного повідомлення споживача платежі, що залишаються до сплати, розраховуються за процентною ставкою, що діяла до дати збільшення…»
 
Враховано частково    
    -209- Воропаєв Ю.М.
Ч.5 ст.11 видалити.
 
Відхилено    
128. У разі невиконання кредитодавцем вимог, передбачених частиною четвертою цієї статті, при зменшенні процентної ставки, що призвело до сплати споживачем зайвих грошових коштів згідно з графіком платежів, чинним до дати такого зменшення, кредитодавець сплачує споживачу проценти за користування чужими грошовими коштами в розмірі, визначеному законом, та здійснює зарахування надмірно сплачених споживачем коштів до суми основного боргу.
 
-210- Романюк В.М.
Абзац другий частини 5 статті 11 законопроекту викласти в такій редакції:
«У разі невиконання кредитодавцем вимог, передбачених частиною четвертою цієї статті, при зменшенні процентної ставки, що призвело до сплати споживачем зайвих грошових коштів згідно з графіком платежів, чинним до дати такого зменшення, кредитодавець здійснює зарахування надміру сплачених споживачем коштів до суми основного боргу.»
 
Враховано   У разі невиконання кредитодавцем вимог, передбачених частиною четвертою цієї статті, при зменшенні процентної ставки, що призвело до сплати споживачем зайвих грошових коштів згідно з графіком платежів, чинним до дати такого зменшення, кредитодавець здійснює зарахування надміру сплачених споживачем коштів до суми основного боргу.
 
129. 6. Будь-які пропозиції кредитодавця про зміну умов договору про споживчий кредит, визначених частиною першою статті 12 цього Закону (окрім зміни змінюваної процентної ставки), повинні здійснюватися шляхом направлення фінансовою установою споживачеві повідомлення таким способом, який дає можливість встановити дату відправлення та отримання повідомлення споживачем. Умова договору про надання споживачеві пропозицій про зміну зазначених умов договору іншим чином, ніж таким, що дає можливість встановити дату відправлення та отримання повідомлення споживачем, є нікчемною.
 
-211- Довбенко М.В.
В пункті 6 статті 11 слова «та отримання» видалити в першому та другому реченнях, а в першому реченні слово «частиною» замінити словами «пунктами 1-13 частини».
 
Враховано   7. Будь-які пропозиції кредитодавця про зміну умов договору про споживчий кредит, визначених частиною першою статті 12 цього Закону (окрім зміни змінюваної процентної ставки), повинні здійснюватися шляхом направлення кредитодавцем споживачу повідомлення в такий спосіб, що дає змогу встановити дату відправлення повідомлення. Умова договору про надання споживачеві пропозицій про зміну зазначених умов договору іншим чином, ніж таким, що дає можливість встановити дату відправлення повідомлення, є нікчемною.
 
130. Пропозиції споживачеві про зміни інші, ніж зміна умов договору про споживчий кредит, визначених частиною першою статті 12 цього Закону, повинні надаватися у спосіб та у строки, передбачені договором про споживчий кредит.
 
-212- Воропаєв Ю.М.
Ч.6 ст.11 видалити.
 
Відхилено   Пропозиції споживачу про зміни інші, ніж зміна умов договору про споживчий кредит, визначених частиною першою статті 12 цього Закону, повинні надаватися у спосіб та строки, передбачені договором про споживчий кредит.
 
    -213- Воропаєв Ю.М.
Викласти ст.11 у наступній редакції:
«Стаття 11. Надання інформації протягом строку дії договору про споживчий кредит.
1. Після укладення договору про споживчий кредит кредитодавець за вимогою споживача безоплатно не частіше одного разу на місяць, в порядку та на умовах, передбачених у договорі про споживчий кредит, повідомляє йому інформацію про поточний розмір його заборгованості; надає виписку з рахунку (рахунків), яка містить інформацію про платежі, які належить сплатити, та періоди часу сплати таких сум, а також іншу інформацію, надання якою передбачено цим Законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит.
2. У випадку, якщо розмір майбутніх платежів та періоди їх сплати не визначені у договорі, споживачу також у строк, визначений договором, надається виписка з рахунку (рахунків), у якій зазначається: період часу, до якого відноситься виписка з рахунку; суми та дати зняття коштів з рахунку; баланс на початок періоду, до якого відноситься виписка; баланс на кінець періоду, до якого відноситься виписка; дати і суми здійснення платежів споживачем; застосована процентна ставка; будь-які застосовані платежі; мінімальна сума, що підлягає оплаті».
 
Враховано частково    
131. Розділ ІІІ. Договір про споживчий кредит
 
   Розділ ІІІ. Договір про споживчий кредит
 
132. Стаття 12. Умови договору про споживчий кредит
 
   Стаття 12. Умови договору про споживчий кредит
 
133. 1. У договорі про споживчий кредит зазначається:
 
   1. У договорі про споживчий кредит зазначаються:
 
134. 1) найменування та місцезнаходження кредитодавця та кредитного посередника; прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання споживача (позичальника);
 
-214- Демчак Р.Є.
Пункт 1 частини першої статті 12 законопроекту викласти у такій редакції:
«1) найменування та місцезнаходження кредитодавця та кредитного посередника (за наявності); прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання споживача (позичальника);»
 
Враховано   1) найменування та місцезнаходження кредитодавця та кредитного посередника (за наявності), прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання споживача (позичальника);
 
135. 2) тип кредиту; у випадку укладення договору про споживчий кредит у формі оплати з відстроченням або з розстроченням платежу за товари або послуги, визначення цих товарів або послуг та їх ціну; мета отримання кредиту;
 
-215- Довбенко М.В.
підпункт 2 пункту 1 статті 12 викласти в наступній редакції:
«2) тип кредиту (кредит, кредитна лінія, кредитування рахунку, тощо); мета отримання кредиту;»
 
Враховано   2) тип кредиту (кредит, кредитна лінія, кредитування рахунку тощо), мета отримання кредиту;
 
    -216- Демчак Р.Є.
Пункт другий частини першої статті 12 законопроекту викласти у такій редакції:
«2) тип кредиту (кредит, кредитна лінія, кредитування рахунку, тощо); мета отримання кредиту;»;
 
Враховано    
136. 3) загальний розмір виданого кредиту, що визначається конкретною сумою грошових коштів, які видаються споживачеві або перераховуються на рахунок отримувача, чи лімітом кредитування (кредитна лінія);
 
-217- Довбенко М.В.
підпункт 3 пункту 1 статті 12 викласти в наступній редакції:
«3) загальний розмір виданого кредиту»
 
Враховано   3) загальний розмір наданого кредиту;
 
    -218- Демчак Р.Є.
Пункт третій частини першої статті 12 законопроекту викласти у такій редакції:
«3) загальний розмір кредиту, що визначається конкретною сумою грошових коштів, які можуть бути надані споживачеві за договором про споживчий кредит»;
 
Враховано у статті 1   
137. 4) порядок видачі кредиту або у випадку, якщо кредит видаватиметься частинами, дати і суми надання таких частин кредиту та інші умови надання кредиту;
 
-219- Довбенко М.В.
підпункт 4 пункту 1 статті 12 викласти в наступній редакції:
«4) порядок та умови надання кредиту;»
 
Враховано   4) порядок та умови надання кредиту;
 
    -220- Демчак Р.Є.
Пункт четвертий частини першої статті 12 законопроекту викласти у такій редакції:
«4) порядок надання кредиту»;
 
Враховано по суті   
138. 5) строк дії договору;
 
-221- Демчак Р.Є.
Пункт пятий частини першої статті 12 законопроекту викласти у такій редакції:
«5) строк, на який надається кредит»;
 
Враховано   5) строк, на який надається кредит;
 
    -222- Довбенко М.В.
підпункт 5 пункту 1 статті 12 викласти в наступній редакції:
«5) строк, на який надається кредит;»
 
Враховано    
139. 6) необхідність укладення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та погашенням кредиту;
 
-223- Довбенко М.В.
підпункт 6 пункту 1 статті 12 викласти в наступній редакції:
«6) необхідність укладення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту, за наявності;»
 
Враховано   6) необхідність укладення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та поверненням кредиту (за наявності);
 
140. 7) види забезпечення наданого кредиту (якщо кредит надається за умови отримання забезпечення);
 
   7) види забезпечення наданого кредиту (якщо кредит надається за умови отримання забезпечення);
 
141. 8) процентна ставка за кредитом, її тип (фіксована чи змінювана) порядок обчислення, в тому числі порядок зміни, а також будь-які індекси, що застосовуються до основної процентної ставки;
 
-224- Довбенко М.В.
підпункт 8 пункту 1 статті 12 викласти в наступній редакції:
«6) процентна ставка за кредитом, її тип (фіксована чи змінювана), порядок її обчислення, в тому числі порядок зміни, порядок сплати відсотків;»
 
Враховано   8) процентна ставка за кредитом, її тип (фіксована чи змінювана), порядок її обчислення, у тому числі порядок зміни, та сплати процентів;
 
142. 9) ефективна річна процентна ставка та загальна вартість кредиту для споживача на дату укладення договору про споживчий кредит. Усі припущення, використані для обчислення такої ставки, повинні бути зазначені.
 
-225- Демчак Р.Є.
У пункті девятому частини першої статті 12 законопроекту слова «ефективна річна процентна ставка» замінити словами «реальна річна процентна ставка»;
 
Враховано   9) реальна річна процентна ставка та загальна вартість кредиту для споживача на дату укладення договору про споживчий кредит. Усі припущення, використані для обчислення такої ставки, повинні бути зазначені;
 
143. 10) порядок повернення кредиту, включно із кількістю платежів, необхідних для цього, їх розмір та періодичність внесення в тому числі у вигляді графіку платежів; попередження щодо наслідків пропущення платежів; розмір неустойки, що застосовується при невиконанні зобов‘язання щодо повернення кредиту;
 
-226- Довбенко М.В.
підпункт 10 пункту 1 статті 12 викласти в наступній редакції:
«10) порядок повернення кредиту, розмір та періодичність внесення платежів у вигляді графіку платежів, за виключенням кредитування у вигляді кредитування рахунку, кредитної лінії, коли графік платежів може не надаватися; інформація щодо наслідків прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів, в тому числі розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються при невиконанні зобов‘язання за договором про споживчий кредит;»
 
Враховано   10) порядок повернення кредиту та сплати процентів за користування споживчим кредитом, включно із кількістю платежів, їх розміром та періодичністю внесення, у вигляді графіка платежів (у разі кредитування у вигляді кредитування рахунку, кредитної лінії графік платежів може не надаватися);
11) інформація про наслідки прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів, у тому числі розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються при невиконанні зобов’язання за договором про споживчий кредит;
 
    -227- Демчак Р.Є.
Пункт 10 частини першої статті 12 законопроекту викласти у такій редакції:
«10) порядок повернення кредиту (за наявності – кількість платежів, їх розмір та періодичність внесення, в тому числі у вигляді графіку платежів), за виключенням кредитування у вигляді кредитування рахунку, коли графік платежів може не надаватися; інформація щодо наслідків прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів за договором про споживчий кредит»;
 
Враховано по суті   
144. 11) порядок та умови відмови від надання та одержання кредиту;
 
   12) порядок та умови відмови від надання та одержання кредиту;
 
145. 12) порядок дострокового повернення кредиту;
 
-228- Демчак Р.Є.
Пункт 12 частини першої статті 12 законопроекту викласти у такій редакції: «порядок та умови дострокового повернення кредиту»;
 
Відхилено   13) порядок дострокового повернення кредиту;
 
    -229- Довбенко М.В.
в підпункті 12 пункту 1 статті 12 після слів «порядок» доповнити словами «та умови»;
 
Відхилено    
146. 13) відповідальність сторін за порушення умов договору;
 
   14) відповідальність сторін за порушення умов договору.
 
147. 14) назву та адресу органу державного нагляду за дотриманням законодавства про споживче кредитування;
 
-230- Довбенко М.В.
підпункти 14 пункту 1 статті 12 видалити;
 
Враховано      
148. 15) інші умови, визначені законодавством та домовленістю сторін.
 
-231- Довбенко М.В.
підпункт 15 пункту 1 статті 12 видалити;
 
Враховано   2. У договорі про споживчий кредит можуть бути зазначені інші умови, визначені законом та за домовленістю сторін.
 
    -232- Довбенко М.В.
пункт 1 статті 12 доповнити новим абзацом наступного змісту:
«Перелік істотних умов договорів про споживчий кредит встановлюються тільки законами та не може бути змінений іншими нормативно-правовими актами.»
 
Відхилено    
    -233- Довбенко М.В.
Доповнити статтю 12 новим пунктом 2 наступного змісту:
«2. У договорі про споживчий кредит можуть бути зазначені інші умови, визначені законом та домовленістю сторін.»
 
Враховано    
149. Забороняється у будь-який спосіб ускладнювати прочитання споживачем ефективної річної процентної ставки та загальної вартості кредиту, зазначених у договорі про споживчий кредит або у додатку до такого договору, у тому числі шляхом друкування його кеглем, меншим за кегль шрифту основного тексту, злиття кольору шрифту з кольором фону. Договір, який суперечить зазначеній вимозі, може бути визнано недійсним.
 
-234- Демчак Р.Є.
В абзаці 17 частини першої статті 12 законопроекту слова «ефективної річної процентної ставки» замінити словами «реальної річної процентної ставки»;
 
Враховано   3. Забороняється у будь-який спосіб ускладнювати прочитання споживачем реальної річної процентної ставки та загальної вартості кредиту, зазначених у договорі про споживчий кредит або в додатку до такого договору, у тому числі шляхом друкування його шрифтом меншого розміру, ніж основний текст, злиття кольору шрифту з кольором фону.
 
    -235- Довбенко М.В.
Останній абзац пункту 1 статті 12, видаливши останнє речення, вважати пунктом 3 цієї ж статті.
 
Враховано    
    -236- Семенуха Р.С.
Останнє речення ч.1 ст.12 виключити.
 
Враховано    
150. 2. У випадку укладення договору про споживчий кредит на умовах овердрафту в ньому має бути передбачено, що кредитодавець має право вимагати повністю повернути суму кредиту в будь-який час із визначенням строку попередження про таку вимогу.
 
-237- Демчак Р.Є.
В частині другій статті 12 законопроекту слово «овердрафту» замінити на слова «кредитування рахунку»;
 
Враховано   4. У разі укладення договору про споживчий кредит на умовах кредитування рахунку в ньому має бути передбачено, що кредитодавець має право вимагати повністю повернути суму кредиту в будь-який час із визначенням строку попередження споживача про таку вимогу.
 
    -238- Довбенко М.В.
В пункті 2 статті 12 слова «овердрафту» замінити словами «кредитування рахунку»;
 
Враховано    
151. 3. Умови договору про споживчий кредит, що обмежують права споживача у порівнянні з правами, встановленими законом, є нікчемними.
 
-239- Довбенко М.В.
Пункт 3 статті 12 викласти в наступній редакції:
«3. Якщо умови договору обмежують права споживача в порівнянні з правами, встановленими законом, то застосовуються умови, встановлені цим Законом.»
 
Відхилено   5. Умови договору про споживчий кредит, які обмежують права споживача порівняно з правами, встановленими цим Законом, є нікчемними.
 
    -240- Демчак Р.Є.
В частині третій статті 12 законопроекту слова «встановленим законом» замінити словами «встановленим цим законом»;
 
Враховано    
    -241- Семенуха Р.С.
Статтю 12 проекту доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
«4. Відсутність у договорі про споживчий кредит умови, що визначена частиною першою цієї статті як істотна, не є підставою вважати цей договір неукладеним, якщо договір його сторонами виконується. Кредитодавець зобов’язаний вжити заходів для приведення договору у відповідність до частини першої цієї статті протягом чотирнадцяти днів з моменту виявлення цього факту самостійно або після отримання відповідного повідомлення споживача, а у випадку якщо кредитодавцем не було вжито відповідних заходів, сторонами застосовуються умови, викладені в інформації, що була надана споживачу відповідно до статті 9 цього Закону».
У зв'язку з цим частину четверту вважати відповідно частиною п'ятою.
 
Відхилено    
152. 4. Споживач не зобов'язаний сплачувати кредитодавцю будь-які збори, відсотки комісії або інші вартісні елементи кредиту, що не були зазначені у договорі.
 
-242- Довбенко М.В.
Частину четверту статті 12 законопроекту викласти в такій редакції:
«4. Споживач не зобов'язаний сплачувати кредитодавцю будь-які платежі, що не були зазначені у договорі.»
 
Враховано   6. Споживач не зобов'язаний сплачувати кредитодавцю будь-які платежі, не зазначені у договорі про споживчий кредит.
7. Зміна умов договору про споживчий кредит можлива тільки за згодою сторін. Умова договору про споживчий кредит про можливість внесення до договору змін в односторонньому порядку є нікчемною.
 
    -243- Семенуха Р.С.
У ч.4 ст.12 слова «відсотки комісії» замінити словом «платежі».
 
Враховано редакційно    
    -244- Довбенко М.В.
Доповнити статтю 12 новим пунктом наступного змісту:
«7. Зміна умов договору можлива тільки за згодою сторін. Умова договору про споживчий кредит про можливість внесення до договору змін в односторонньому порядку є нікчемною.»
 
Враховано (в комплексі із статтею 13)   
    -245- Лаврик О.В.
Статтю 12 законопроекту доповнити новою частиною 5 наступного змісту:
«5. Якщо умова договору про споживчий кредит припускає неоднозначне (множинне) тлумачення прав та обов’язків споживача та/або кредитодавця, підлягає застосуванню тлумачення найбільш сприятливе для споживача».
 
Відхилено    
    -246- Воропаєв Ю.М.
Викласти ст.12 у наступній редакції:
«Стаття 12. Умови договору про споживчий кредит
1. У договорі про споживчий кредит зазначається:
1) найменування та місцезнаходження кредитодавця; прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання споживача (позичальника);
2) тип кредиту (кредит, кредитна лінія); мета отримання кредиту;
3) загальний розмір кредиту, що визначається конкретною сумою грошових коштів, які можуть бути надані споживачеві за договором про споживчий кредит;
4) порядок надання кредиту;
5) строк, на який надається кредит;
6) процентна ставка за кредитом, її тип (фіксована чи змінювана), в тому числі порядок зміни, порядок сплати відсотків;
7) реальна річна процентна ставка та загальна вартість кредиту для споживача на дату укладення договору про споживчий кредит. Усі припущення, використані для обчислення такої ставки, повинні бути зазначені;
8) порядок повернення кредиту (за наявності – кількість платежів, їх розмір та періодичність внесення, в тому числі у вигляді графіку платежів); інформація щодо наслідків прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів за договором про споживчий кредит;
10) порядок та умови дострокового повернення кредиту;
11) відповідальність за порушення умов договору;
2. У договорі про споживчий кредит можуть бути зазначені інші умови, визначені законодавством та домовленістю сторін.;
Забороняється у будь-який спосіб ускладнювати прочитання споживачем реальної річної процентної ставки та загальної вартості кредиту, зазначених у договорі про споживчий кредит або у додатку до такого договору, у тому числі шляхом друкування його кеглем, меншим за кегль шрифту основного тексту, злиття кольору шрифту з кольором фону.
3. У випадку укладення договору про споживчий кредит на умовах кредитування рахунку в ньому має бути передбачено, що кредитодавець має право вимагати повністю повернути суму кредиту в будь-який час із визначенням строку попередження про таку вимогу.
4. Не допускається включення до договору про споживчий кредит умов, згідно з якими:
1) надається право кредитодавцю в одностороньому порядку змінювати умови договору на власний розсуд або на підставах, не зазначених у договорі;
2) обмежується право споживача на звернення до суду.»
 
Враховано частково    
153. Стаття 13. Визнання недійсними умов договорів про споживчий кредит, що обмежують права споживача
 
-247- Семенуха Р.С.
Назву ст.13 викласти у такій редакції: «Недійсність умов договорів про споживчий кредит».
 
Відхилено      
    -248- Довбенко М.В.
Статтю 13 видалити.
 
Враховано    
154. 1. Кредитодавець не повинен включати у договори про споживчий кредит умови які є несправедливими. Умови договору про споживчий кредит є несправедливими, якщо всупереч принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс договірних прав та обов’язків на шкоду споживача.
 
-249- Семенуха Р.С.
Частину першу ст.13 викласти у такій редакції: «Несправедливі умови договорів про споживчий кредит та такі, що не відповідають закону, є нікчемними».
 
Відхилено      
155. 2. Умови договору про споживчий кредит, крім загальних підстав визнання їх недійсними, встановлених цивільним законодавством та законодавством про захист прав споживачів, визнаються недійсними у разі, якщо вони передбачають, що:
 
-250- Семенуха Р.С.
У п.2 частини другої ст.13 слово «законодавством» замінити словом «законом».
 
Відхилено      
156. 1) для надання кредиту необхідно передати як забезпечення повну суму або частину суми кредиту чи використати її повністю або частково для покладення на депозит, або викупу цінних паперів, або інших фінансових інструментів, крім випадків, коли споживач одержує за таким депозитом, такими цінними паперами чи іншими фінансовими інструментами таку ж або більшу процентну ставку, як і ставка за його кредитом;
 
      
157. 2) споживач зобов'язаний під час укладення договору про споживчий кредит укласти договір про додаткові або супутні послуги з кредитодавцем або третьою особою, крім випадків, коли укладення такого договору вимагається законодавством та дотримано вимог статті 8 цього Закону;
 
      
158. 3) передбачаються зміни в будь-яких витратах за договором про споживчий кредит, крім змінюваної процентної ставки та послуг, пов’язаних із обслуговуванням та погашенням кредиту;
 
      
159. 4) встановлюються дискримінаційні стосовно споживача правила зміни процентної ставки;
 
      
160. 5) надається право кредитодавцю в одностороньому порядку змінювати умови договору на власний розсуд або на підставах, не зазначених у договорі;
 
      
161. 6) обмежується право споживача на звернення до суду.
 
-251- Семенуха Р.С.
Частину другу ст.13 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Умови договору про споживчий кредит, якими передбачається винагорода кредитодавцю за вчинення дій на його користь (плата за ініціювання кредиту, плата за ведення бухгалтерських рахунків тощо) або за вчинення дій на користь обох сторін договору (за внесення змін до договору тощо) є нікчемними.».
 
Враховано по суті у рядку 153     
    -252- Семенуха Р.С.
Статтю 13 доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. У разі якщо умови договору про споживчий кредит припускають неоднозначне тлумачення прав і обов'язків за цим договором, такі права та обов'язки тлумачаться на користь споживача».
 
Відхилено    
162. Стаття 14. Форма договору про споживчий кредит
 
   Стаття 13. Форма договору про споживчий кредит
 
163. 1. Договір про споживчий кредит, договори про надання додаткових та супутніх послуг кредитодавцем та третіми особами та зміни до них укладаються у письмовій формі. Кожна сторона договору повинна отримати по одному примірнику договору, включно із додатками до нього. Примірник договору, що належить споживачу, має бути переданий йому негайно після підписання договору сторонами.
 
-253- Довбенко М.В.
Абзац перший частини першої статті 14 викласти в наступній редакції:
«1. Договір про споживчий кредит, договори про надання додаткових та супутніх послуг кредитодавцем та третіми особами та зміни до них укладаються у письмовій формі (у паперовому вигляді, або в електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, або інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін в порядку, визначеному законодавством). Кожна сторона договору повинна отримати по одному примірнику договору, включно із додатками до нього. Примірник договору, що належить споживачу, має бути переданий йому негайно після підписання договору сторонами.
Примірник укладеного в електронному вигляді договору та додатків до нього надається споживачу способом, який дозволяє встановити особу, що отримала примірник договору та додатків до нього, зокрема шляхом направлення на електронну адресу або іншим шляхом із використання контактних даних, зазначених споживачем в процесі укладення договору про споживчий кредит.»
 
Враховано   1. Договір про споживчий кредит, договори про надання додаткових та супутніх послуг кредитодавцем і третіми особами та зміни до них укладаються у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством). Кожна сторона договору отримує по одному примірнику договору з додатками до нього. Примірник договору, що належить споживачу, має бути переданий йому невідкладно після підписання договору сторонами.
Примірник укладеного в електронному вигляді договору про споживчий кредит та додатків до нього надаються споживачу у спосіб, що дозволяє встановити особу, яка отримала примірник договору та додатків до нього, зокрема шляхом направлення на електронну адресу або іншим шляхом з використанням контактних даних, зазначених споживачем під час укладення договору про споживчий кредит.
 
    -254- Демчак Р.Є.
В частині першій статті 14 законопроекту після слів «укладаються у письмовій формі» додати слова « (у паперовому вигляді, або в електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, або інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін)»;
 
Враховано    
164. Обов'язок доведення того, що один із оригіналів договору (змін до договору) був переданий споживачеві, покладається на кредитодавця.
 
-255- Довбенко М.В.
Абзац другий частини першої статті 14 викласти в наступній редакції:
«Обов'язок доведення того, що один із оригіналів договору (змін до договору) був переданий споживачеві, покладається на кредитодавця.»
 
Враховано   Обов'язок доведення того, що один з оригіналів договору (змін до договору) був переданий споживачу, покладається на кредитодавця.
 
    -256- Довбенко М.В.
Частину першої статті 14 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Договір про споживчий кредит може укладатися шляхом приєднання. В такому випадку договір про споживчий кредит складається з публічної частини договору та індивідуальної частини договору. Публічна частина договору про споживчий кредит оприлюднюється та повинна бути доступною для ознайомлення споживачам в офіційних засобах масової інформації або на офіційній сторонці кредитодавця в мережі Інтернет, та надається за запитом споживача способом, який дозволяє встановити дату надання, у порядку визначеному частиною першою цієї статті із використанням контактних даних, зазначених споживачем в процесі укладення договору.
Індивідуальна частина договору укладається зі споживачем у письмовій формі (у паперовому вигляді, або в електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, або інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін в порядку, визначеному чинним законодавством) з обов’язковим зазначенням в такому договорі умов, передбачених частиною першою статті 12 цього Закону. В такому випадку вважається, що споживач отримав в повному обсязі свій примірник договору про споживчий кредит, ознайомлений та згодний з умовами договору, в тому числі з публічною частиною договору про споживчий кредит.»
 
Відхилено    
    -257- Воропаєв Ю.М.
Викласти ст.14 у наступній редакції:
«Стаття 14. Форма договору про споживчий кредит
1. Договір про споживчий кредит, договори про надання додаткових та сукупних послуг кредитодавцем та третіми особами та зміни до них укладаються у письмовій формі (у паперовому вигляді, або в електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, або інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін). Кожна сторона договору повинна отримати по одному примірнику договору, включно із додатками до нього. Примірник договору, що належить споживачу, має бути переданий йому негайно після підписання договору сторонами.
Примірник укладеного в електронному вигляді договору та додатків до нього надається споживачу способом, який дозволяє встановити особу, що отримала примірник договору та додатків до нього, зокрема шляхом направлення на електронну адресу або іншим шляхом із використання контактних даних, зазначених споживачем в процесі укладення договору про споживчий кредит
Обов'язок доведення того, що один із оригіналів договору (змін до договору) був переданий споживачеві, покладається на кредитодавця.
У випадку, коли частина договору про споживчий кредит оприлюднена та доступна для ознайомлення споживачам, договір про споживчій кредит може укладатися шляхом приєднання і в такому випадку кредитодавцю не потрібно доводити, що оприлюднена частина договору про споживчий кредит передана споживачеві.»
 
Враховано частково    
165. Стаття 15. Укладення договору про споживчий кредит
 
   Стаття 14. Укладення договору про споживчий кредит
 
166. 1. Договір про споживчий кредит укладається в порядку, визначеному цивільним законодавством України, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
   1. Договір про споживчий кредит укладається в порядку, визначеному цивільним законодавством України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
167. 2. Визначення кредитодавцем можливості укладення договору про споживчий кредит здійснюється на підставі відповідної заяви споживача та оцінки кредитоспроможності споживача.
 
-258- Демчак Р.Є.
У частині другій статті 15 законопроекту слова «відповідної заяви споживача» замінити словами «відповідного запиту споживача (в тому числі з використанням засобів дистанційної комунікації)»;
 
Враховано   2. Визначення кредитодавцем можливості укладення договору про споживчий кредит здійснюється на підставі відповідного запиту (заяви) споживача, у тому числі з використанням засобів дистанційного зв’язку, та оцінки кредитоспроможності споживача.
 
    -259- Довбенко М.В.
в пункті 2 статті 15 слова «відповідної заяви» замінити словами «відповідного запиту (заяви) споживача (в тому числі з використанням засобів дистанційного зв’язку)»
 
Враховано    
168. 3. Рішення кредитодавця про укладення договору про споживчий кредит приймається кредитодавцем у строк не пізніше, ніж чотирнадцять календарних днів з дня завершення оцінки кредитоспроможності споживача.
 
-260- Довбенко М.В.
абзац перший пункту 3 статті 15 видалити;
 
Враховано      
169. Кредитодавцю забороняється встановлювати плату за розгляд заяви про укладення договору про споживчий кредит.
 
-261- Довбенко М.В.
У абзаці другому пункту 3 статті 15 слово «заяви» замінити словами «запиту (заяви)»
 
Враховано   Кредитодавцю забороняється встановлювати плату за розгляд запиту (заяви) про укладення договору про споживчий кредит.
 
170. 4. У випадку відмови кредитодавця від укладення договору про споживчий кредит, в тому числі на підставі інформації, отриманої з бюро кредитних історій, споживачу безкоштовно надається відповідна інформація з обґрунтуванням причин відмови, за його бажанням - у письмовій формі.
 
-262- Довбенко М.В.
пункт 4 статті 15 викласти в такій редакції:
«4. У випадку відмови кредитодавця від укладення договору про споживчий кредит на підставі інформації, отриманої з офіційних джерел, визначених законодавством, зокрема з бюро кредитних історій, споживачу безкоштовно надається відповідна інформація із зазначенням таких джерел, за його бажанням - у письмовій формі.»
 
Враховано   3. У разі відмови кредитодавця від укладення договору про споживчий кредит на підставі інформації, отриманої з офіційних джерел, визначених законодавством, зокрема з бюро кредитних історій, споживачу безоплатно надається відповідна інформація із зазначенням таких джерел, за його бажанням - у письмовій формі.
 
    -263- Демчак Р.Є.
У частині четвертій статті 15 законопроекту після слів «бюро кредитних історій» додати слова «кредитного реєстру Національного банку України»;
 
Відхилено    
171. 5. Не вважається пропонуванням укласти договір про споживчий кредит застереження про можливість його надання під час придбання товару (послуги).
 
   4. Не вважається пропозицією укласти договір про споживчий кредит застереження про можливість надання кредиту під час придбання товару (послуги).
 
172. 6. Забороняється вимагати від споживача укладення договору про споживчий кредит як обов‘язкової умови щодо придбання будь-яких товарів чи послуг від кредитодавця або від його спорідненої чи пов'язаної особи.
 
-264- Воропаєв Ю.М.
Викласти ст.15 у наступній редакції:
«Стаття 15. Укладення договору про споживчий кредит
1. Договір про споживчий кредит укладається в порядку, визначеному цивільним законодавством України, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
2. Визначення кредитодавцем можливості укладення договору про споживчий кредит здійснюється на підставі відповідного запиту споживача (в тому числі з використанням засобів дистанційної комунікації) та оцінки кредитоспроможності споживача.
3. Не вважається пропонуванням укласти договір про споживчий кредит застереження про можливість його надання під час придбання товару (послуги).
4. Забороняється вимагати від споживача укладення договору про споживчий кредит як обов‘язкової умови щодо придбання будь-яких товарів чи послуг від кредитодавця або від його спорідненої чи пов'язаної особи».
 
Враховано частково   5. Забороняється вимагати від споживача укладення договору про споживчий кредит як обов’язкової умови придбання будь-яких товарів чи послуг у кредитодавця або у його спорідненої чи пов'язаної особи.
 
173. Стаття 16. Право споживача на відмову від одержання споживчого кредиту
 
   Стаття 15. Право споживача на відмову від договору про споживчий кредит
 
174. 1. Споживач має право протягом чотирнадцяти календарних днів з моменту передачі йому примірника укладеного договору відмовитися від одержання кредиту повністю або частково без пояснення причин, у тому числі і у випадку отримання ним грошових коштів.
 
-265- Демчак Р.Є.
Назву статті 16 та частину першу статті 16 законопроекту викласти у такій редакції:
«Стаття 15. Право споживача на відмову від договору про споживчий кредит
1. Споживач має право протягом чотирнадцяти календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі і у випадку отримання ним грошових коштів»;
 
Враховано   1. Споживач має право протягом 14 календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі у разі отримання ним грошових коштів.
 
    -266- Довбенко М.В.
пункт 1 статті 16 викласти в наступній редакції:
«1. Споживач має право протягом чотирнадцяти календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі і у випадку отримання ним грошових коштів.»
 
Враховано    
175. 2. Відмова від одержання кредиту оформлюється письмовим повідомленням, яку споживач подає особисто чи через уповноваженого представника або надсилає кредитодавцю до закінчення строку, зазначеного в частині першій цієї статті.
 
-267- Демчак Р.Є.
Частину другу статті 16 законопроекту викласти у такій редакції:
«2. Про намір відмовитись від договору про споживчий кредит споживач повідомляє кредитодавця письмово або надсилає кредитодавцю до закінчення строку, зазначеного в частині першій цієї статті.
Якщо споживач подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або шляхом накладення власного електронного цифрового підпису, або доданий екземпляр договору із кредитним посередником»;
 
Враховано редакційно   2. Про намір відмовитися від договору про споживчий кредит споживач повідомляє кредитодавця у письмовій формі (у паперовому або електронному вигляді з накладенням електронних підписів, електронних цифрових підписів, інших аналогів власноручних підписів (печаток) сторін у порядку, визначеному законодавством) до закінчення строку, встановленого частиною першою цієї статті.
Якщо споживач подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.
 
    -268- Довбенко М.В.
пункт 2 статті 16 викласти в наступній редакції:
«2. Про намір відмовитись від договору про споживчий кредит споживач повідомляє кредитодавця письмово до закінчення строку, зазначеного в частині першій цієї статті.
Якщо споживач подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально, або подане і підписане представником за наявності довіреності на вчинення таких дій.»
 
Враховано редакційно    
176. 3. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від одержання кредиту споживач зобов‘язаний повернути кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з договором, та сплатити проценти за період між моментом одержання коштів та моментом їх повернення за ставкою, встановленою в договорі.
 
-269- Демчак Р.Є.
У частині третій статті 16 законопроекту після слів «про відмову від» слова «одержання кредиту» замінити словами «договору про споживчий кредит»;
 
Враховано   3. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит споживач зобов‘язаний повернути кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з договором, та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою договором.
 
    -270- Довбенко М.В.
в пункті 3 статті 16 слова «одержання кредиту» замінити словами «кредитного договору»
 
Враховано по суті   
    -271- Семенуха Р.С.
У частині третій статті 16 проекту слово «семи» замінити словом «тридцяти».
 
Відхилено    
177. 4. Споживач не зобов'язаний сплачувати будь-які інші збори у зв'язку з відмовою від одержання кредиту.
 
-272- Демчак Р.Є.
У частині четвертій статті 16 законопроекту слово «збори» замінити словом «платежі»;
 
Враховано   4. Споживач не зобов'язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв'язку з відмовою від договору про споживчий кредит.
 
    -273- Довбенко М.В.
в пункті 4 статті 16 слово «збори» замінити словом «платежі»;
 
Враховано    
178. 5. У випадку, якщо додаткова чи супутня послуга, пов’язана з договором про споживчий кредит, надається кредитодавцем або третьою стороною на підставі договору між третьою стороною та кредитодавцем, то споживач, який відмовився від одержання кредиту, більше не є пов’язаним зазначеними договорами про надання додаткових чи супутніх послуг.
 
-274- Демчак Р.Є.
Абзац перший частини пятої статті 16 законопроекту видалити;
 
Враховано      
    -275- Семенуха Р.С.
Абзац перший частини п’ятої ст. 16 виключити.
 
Враховано    
179. Відмова від одержання кредиту є підставою для припинення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг, пов’язаних з отриманням кредиту, укладених споживачем. Кредитодавець або третя сторона зобов’язані повернути споживачеві кошти, сплачені ним за додаткові чи супутні послуги, але не пізніше, ніж протягом семи днів. За кожний день затримки повернення споживачу коштів, сплачених ним за договорами про надання додаткових чи супутніх послуг понад установлений строк (сім днів), споживачеві виплачуються проценти за користування чужими грошовими коштами в розмірі, визначеному законом, від суми, належної до повернення кредитодавцем або третьою стороною.
 
-276- Довбенко М.В.
пункт 5 статті 16 викласти в наступній редакції:
«5. Відмова від договору про споживчий кредит є підставою для припинення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг, які були визначені як обов’язкові для отримання кредиту, укладених споживачем. Кредитодавець або третя сторона зобов’язані повернути споживачеві кошти, сплачені ним за такі додаткові чи супутні послуги, не пізніше, ніж протягом чотирнадцяти календарних днів, якщо такі послуги не були фактично надані до моменту відмови споживача від кредитного договору у порядку, визначеному законодавством.»
 
Враховано   5. Відмова від договору про споживчий кредит є підставою для припинення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг, що були визначені як обов’язкові для отримання кредиту, укладених споживачем. Кредитодавець або третя сторона зобов’язані повернути споживачу кошти, сплачені ним за такі додаткові чи супутні послуги, не пізніш як протягом 14 календарних днів з дня подання письмового повідомлення про відмову від договору про споживчий кредит, якщо такі послуги не були фактично надані до дня відмови споживача від кредитного договору у порядку, визначеному законодавством.
 
    -277- Демчак Р.Є.
В абзаці другому частини пятої статті 16 законопроекту слова «Відмова від одержання кредиту» замінити на слова «Відмова від договору про споживчий кредит», а слова «сплачені ним за додаткові чи супутні послуги» замінити на «сплачені ним у порядку передоплати»
 
Враховано по суті   
180. 6. Право відкликання згоди не застосовується щодо:
 
-278- Довбенко М.В.
пункт 6 статті 16 викласти в наступній редакції:
«6. Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується щодо:
1) договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечене шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів);
2) споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відкликання згоди»
 
Враховано   6. Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується щодо:
 
181. 1) споживчих кредитів, забезпечених іпотекою;
 
   1) договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечено шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів);
 
182. 2) споживчих кредитів на придбання житла;
 
      
183. 3) споживчих кредитів, наданих на купівлю послуги, виконання якої відбулося до закінчення строку відкликання згоди.
 
   2) споживчих кредитів, наданих на придбання робіт (послуг), виконання яких відбулося до закінчення строку відмови від договору про споживчий кредит, встановленого частиною першою цієї статті.
 
184. 7. У випадку, якщо споживач відмовився від договору на придбання товарів чи оплату послуг, він більше не пов‘язаний договором про споживчий кредит, за яким йому надаються грошові кошти на оплату товарів чи послуг за договором, від якого він відмовився.
 
-279- Романюк В.М.
Частину сьому статті 16 пропонуємо виключити.
 
Враховано      
    -280- Демчак Р.Є.
Частину сьому статті 16 законопроекту викласти у такій редакції:
«7. У випадку, якщо споживач відмовився від договору на придбання товарів чи оплату послуг, він має право відмовитись від договору про споживчий кредит та повернути кредитодавцю отримані кошти відповідно до норм цієї статті»;
 
Відхилено    
    -281- Довбенко М.В.
пункт 7 статті 16 викласти в наступній редакції:
«7. У випадку, якщо споживач відмовився від договору на придбання товарів чи оплату послуг, він має право відмовитись від договору про споживчий кредит до закінчення строку, зазначеного в частині першій цієї статті, та повернути кредитодавцю отримані кошти відповідно до норм цієї статті.»
 
Відхилено    
    -282- Лаврик О.В.
Частину 7 статті 16 законопроекту викласти у новій наступній редакції:
«7. У випадку, якщо споживач відмовився від договору на придбання товарів чи оплату послуг, вважається що він відмовився від договору про споживчий кредит, за яким йому надаються грошові кошти на оплату зазначених товарів чи послуг і протягом семи календарних днів споживач зобов‘язаний повернути кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з договором про споживчий кредит, та сплатити проценти за період між моментом одержання коштів та моментом їх повернення за ставкою, встановленою в договорі».
 
Відхилено    
    -283- Семенуха Р.С.
Частину сьому ст.16 викласти у такій редакції:
«Відмова споживача від договору на придбання товарів чи оплату послуг є підставою для припинення договору про споживчий кредит, за яким йому надаються грошові кошти на оплату товарів чи послуг за договором, від якого він відмовився.»
 
Відхилено    
    -284- Воропаєв Ю.М.
Викласти ст.16 у наступній редакції:
«Стаття 16. Право споживача на відмову від договору про споживчий кредит
1. Споживач має право протягом чотирнадцяти календарних днів з дня укладення договору про споживчий кредит відмовитися від договору про споживчий кредит без пояснення причин, у тому числі і у випадку отримання ним грошових коштів.
2. Про намір відмовитись від договору про споживчий кредит споживач повідомляє кредитодавця письмово до закінчення строку, зазначеного в частині першій цієї статті.
Якщо споживач подає повідомлення не особисто, воно має бути засвідчене нотаріально або шляхом накладення власного електронного цифрового підпису.
3. Протягом семи календарних днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від кредитного договору споживач зобов‘язаний повернути кредитодавцю грошові кошти, одержані згідно з договором, та сплатити проценти за період між моментом одержання коштів та моментом їх повернення за ставкою, встановленою в договорі.
4. Споживач не зобов'язаний сплачувати будь-які інші платежі у зв'язку з відмовою від одержання кредиту.
5.Відмова від договору про споживчий кредит є підставою для припинення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг, пов’язаних з отриманням кредиту, укладених споживачем. Кредитодавець або третя сторона зобов’язані повернути споживачеві кошти, сплачені ним у порядку передоплати за додаткові чи супутні послуги, але не пізніше, ніж протягом чотирнадцяти календарних днів, якщо такі послуги не були фактично надані до моменту відмови споживача від отримання кредиту.
6. Право на відмову від договору про споживчий кредит не застосовується щодо:
1) договорів про споживчий кредит, виконання зобов’язань за якими забезпечене шляхом укладення нотаріально посвідчених договорів (правочинів);
2) споживчих кредитів, наданих на купівлю послуги, виконання якої відбулося до закінчення строку відкликання згоди.
7. У випадку, якщо споживач відмовився від договору на придбання товарів чи оплату послуг, він має право відмовитись від договору про споживчий кредит та повернути кредитодавцю отримані кошти відповідно до норм цієї статті.»
 
Враховано частково    
185. Стаття 17. Дострокове повернення кредиту
 
   Стаття 16. Дострокове повернення кредиту
 
186. 1. Споживач має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних виплат, письмово попередивши про це кредитодавця. Кредитодавець протягом трьох робочих днів після отримання зазначеного письмового повідомлення зобов‘язаний у письмовій формі, якщо договором про споживчий кредит не передбачено іншого способу передачі інформації, повідомити споживача про суму, яка підлягає поверненню.
 
-285- Демчак Р.Є.
Абзац перший частини першої статті 17 законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Споживач має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних виплат. Договором може бути передбачено обов’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документу»;
 
Враховано   1. Споживач має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних платежів. Договором може бути передбачено обов’язок повідомлення кредитодавця про намір дострокового повернення споживчого кредиту з оформленням відповідного документа.
 
    -286- Довбенко М.В.
Абзац перший частини першої статті 17 законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Споживач має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних виплат.»
 
Враховано по суті   
    -287- Семенуха Р.С.
Абзац перший частини першої статті 17 проекту викласти в такій редакції:
«1. Споживач має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних виплат».
 
Враховано по суті   
187. Якщо споживач скористався правом повернення споживчого кредиту шляхом збільшення суми періодичних виплат, кредитодавець зобов'язаний здійснити відповідне коригування кредитних зобов'язань споживача у бік їх зменшення.
 
-288- Довбенко М.В.
Абзац другий частини першої статті 17 законопроекту викласти у такій редакції:
«Якщо споживач скористався правом повернення споживчого кредиту шляхом збільшення суми періодичних виплат, кредитодавець зобов'язаний здійснити відповідне коригування зобов'язань споживача у бік їх зменшення та на вимогу споживача надати йому новий графік платежів. Договором про споживчий кредит може встановлюватись порядок дострокового повернення споживчого кредиту»
 
Враховано   Якщо споживач скористався правом повернення споживчого кредиту шляхом збільшення суми періодичних платежів, кредитодавець зобов'язаний здійснити відповідне коригування зобов'язань споживача у бік їх зменшення та на вимогу споживача надати йому новий графік платежів. Договором про споживчий кредит може встановлюватися порядок дострокового повернення споживчого кредиту з урахуванням положень частини третьої цієї статті.
 
    -289- Демчак Р.Є.
Абзац другий частини першої статті 17 законопроекту викласти у такій редакції:
«Якщо споживач скористався правом повернення споживчого кредиту шляхом збільшення суми періодичних виплат, кредитодавець зобов'язаний здійснити відповідне коригування кредитних зобов'язань споживача у бік їх зменшення»;
 
Враховано частково    
188. 2. Споживач у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує кредитодавцю проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов'язаних із обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом.
 
   2. Споживач у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує кредитодавцю проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов'язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом.
 
189. 3. У випадку, якщо споживач розірвав договір на придбання товарів у зв‘язку з виявленням протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, а договір про надання послуг (виконання робіт) - у разі порушення умов договору, споживач може розірвати договір про споживчий кредит, укладений для оплати вказаних товарів (послуг). При цьому, повернення споживчого кредиту здійснюється в порядку, передбаченому статтею 16 цього Закону.
 
-290- Довбенко М.В.
пункт 3 статті 17 видалити;
 
Враховано      
190. 4. Кредитодавцю забороняється відмовляти споживачу в прийнятті платежу у разі дострокового повернення споживчого кредиту.
 
   3. Кредитодавцю забороняється відмовляти споживачу в прийнятті платежу у разі дострокового повернення споживчого кредиту.
 
191. Кредитодавцю забороняється встановлювати споживачу будь-яку плату, пов'язану з достроковим поверненням споживчого кредиту. Умова договору про споживчий кредит, яка передбачає сплату споживачем будь-якої плати у разі дострокового повернення споживчого кредиту, є нікчемною.
 
   Кредитодавцю забороняється встановлювати споживачу будь-яку плату, пов'язану з достроковим поверненням споживчого кредиту. Умова договору про споживчий кредит, що передбачає сплату споживачем будь-якої плати у разі дострокового повернення споживчого кредиту, є нікчемною.
 
192. 5. У випадку, якщо кредитодавець, згідно з договором про споживчий кредит одержує внаслідок порушення споживачем умов договору право на вимогу повернення споживчого кредиту в повному обсязі, строк виплати якого ще не настав, чи застосування іншої санкції, він може використати таке право лише у разі:
 
-291- Довбенко М.В.
Пункт 5 статті 17 викласти в такій редакції:
«4. У разі затримання сплати споживачем частини споживчого кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла – щонайменше на три календарні місяці, кредитодавець має право на вимогу повернення споживчого кредиту в повному обсязі, строк виплати якого ще не настав, якщо таке право передбачене договором.»
 
Враховано   4. У разі затримання споживачем сплати частини споживчого кредиту та/або процентів щонайменше на один календарний місяць, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла – щонайменше на три календарні місяці кредитодавець має право на вимогу повернення споживчого кредиту в повному обсязі, строк виплати якого ще не настав, якщо таке право передбачене договором.
 
193. 1) затримання сплати частини кредиту та/або відсотків щонайменше на один календарний місяць, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла щонайменше - на три календарні місяці; або
 
-292- Лаврик О.В.
В абзаці 2 частини 5 статті 17 законопроекту виключити слова «, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла щонайменше – на три календарні місяці;»
 
Відхилено      
194. 2) перевищення сумою заборгованості суми кредиту більш як на десять відсотків; або
 
-293- Романюк В.М.
Пункт 2 частини 5 статті 17 законопроекту виключити.
 
Враховано      
195. 3) несплати споживачем більше одного платежу, яка перевищує п'ять відсотків суми кредиту.
 
-294- Романюк В.М.
Пункт 3 частини 5 статті 17 законопроекту виключити.
 
Враховано      
196. Кредитодавець зобов‘язаний у письмовій формі повідомити споживача про таке порушення з зазначенням дій, необхідних для його усунення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені.
 
   Кредитодавець зобов’язаний у письмовій формі повідомити споживача про таке порушення із зазначенням дій, необхідних для його усунення, та строку, протягом якого вони мають бути здійснені.
 
197. Якщо кредитодавець, відповідно до умов договору надання споживчого кредиту, вимагає здійснення внесків, строк сплати яких не настав, або повернення споживчого кредиту, такі внески або повернення споживчого кредиту можуть бути здійснені споживачем протягом тридцяти календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла - шістдесяти календарних днів з дня одержання повідомлення про таку вимогу від кредитодавця. Якщо протягом цього періоду споживач усуне порушення умов договору про споживчий кредит, вимога кредитодавця втрачає чинність.
 
-295- Лаврик О.В.
В абзаці 7 частини 5 статті 17 законопроекту виключити слова «, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла – шістдесяти календарних днів»
 
Відхилено   Якщо кредитодавець відповідно до умов договору про споживчий кредит вимагає здійснення платежів, строк сплати яких не настав, або повернення споживчого кредиту, такі платежі або повернення споживчого кредиту здійснюються споживачем протягом 30 календарних днів, а за споживчим кредитом, забезпеченим іпотекою, та за споживчим кредитом на придбання житла - 60 календарних днів з дня одержання від кредитодавця повідомлення про таку вимогу. Якщо протягом цього періоду споживач усуне порушення умов договору про споживчий кредит, вимога кредитодавця втрачає чинність.
 
    -296- Воропаєв Ю.М.
Викласти ст.17 у наступній редакції:
«Стаття 17. Дострокове повернення кредиту
1. Споживач має право в будь-який час повністю або частково достроково повернути споживчий кредит, у тому числі шляхом збільшення суми періодичних виплат
Якщо споживач скористався правом повернення споживчого кредиту шляхом збільшення суми періодичних виплат, кредитодавець зобов'язаний здійснити відповідне коригування кредитних зобов'язань споживача у бік їх зменшення.
Виключення можуть складати випадки, якщо про дострокового повернення споживчого кредиту, відповідно до умов договору про споживчий кредит, споживач повинен повідомити кредитодавця з оформленням відповідного документу.
2. Споживач у разі дострокового повернення споживчого кредиту сплачує кредитодавцю проценти за користування кредитом та вартість усіх послуг, пов'язаних із обслуговуванням та погашенням кредиту, за період фактичного користування кредитом.
3.Кредитодавцю забороняється відмовляти споживачу в прийнятті платежу у разі дострокового повернення споживчого кредиту.
У випадку дострокового повернення споживчого кредиту, кредитодавець має право на справедливо та об’єктивно обґрунтовану компенсацію можливих витрат, безпосередньо пов’язаних з достроковим поверненням споживчого кредиту, за умови, що дострокове повернення проводиться відносно періоду, для якого було зафіксовано процентну ставку. Така компенсація не може перевищувати 1 відсотка від суми достроково поверненого споживчого кредиту, якщо період часу між достроковим поверненням та погодженим припиненням договору про споживчий кредит перевищує один рік. Якщо такий період не перевищує одного року, то компенсація не може перевищувати 0,5 відсотків від суми достроково поверненого споживчого кредиту.»
 
Відхилено    
198. Стаття 18. Реструктуризація заборгованості за договором про споживчий кредит
 
-297- Воропаєв Ю.М.
Статтю 18 законопроекту «Реструктуризація заборгованості за договором про споживчий кредит» видалити.
 
Відхилено   Стаття 17. Реструктуризація зобов’язань за договором про споживчий кредит
 
199. 1. Кредитодавець має право проводити за погодженням із споживачем реструктуризацію заборгованості за договором про споживчий кредит.
 
-298- Довбенко М.В.
В статті 18 видалити весь текст, окрім першого абзацу пункту 1.
По тексту статті слово «заборгованості» замінити словом «зобов’язань».
 
Враховано   1. Кредитодавець має право проводити за погодженням із споживачем реструктуризацію зобов’язань за договором про споживчий кредит.
Реструктуризація зобов’язань за договором про споживчий кредит – це зміна істотних умов договору про споживчий кредит, що здійснюється кредитодавцем на договірних умовах із споживачем і впливає на умови та/або порядок повернення такого кредиту.
 
    -299- Довбенко М.В.
Статтю 18 доповнити абзацом такого змісту:
«Реструктуризація зобов’язань за договором про споживчий кредит – зміна істотних умов за договором про споживчий кредит, що здійснюється кредитодавцем на договірних умовах із споживачем і впливає на умови та/або порядок повернення такого кредиту.»
 
Враховано (перенесено із статті 1)   
200. Реструктуризація, зокрема, здійснюється шляхом:
 
      
201. 1) надання позичальникам відстрочки сплати суми основного боргу за договорами про споживчий кредит на строк не більше трьох років;
 
      
202. 2) продовження строку договору про споживчий кредит з урахуванням обмежень, що діють у кредитодавця, та обставин щодо фінансового стану позичальника;
 
      
203. 3) зміни механізму нарахування процентів таким чином, щоб частина щомісячних платежів за кредитами не перевищувала 35 відсотків сукупного місячного доходу сім'ї.
 
      
204. 2. Кредитодавець має право за договорами, заборгованість за якими реструктуризована відповідно до цієї статті, звільнити споживачів від сплати будь-яких штрафних санкцій за несвоєчасне виконання умов кредитних договорів, що виникли до дати такої реструктуризації.
 
      
205. 3. У випадку, якщо споживач у повному обсязі та своєчасно виконає реструктуризовані зобов'язання кредитним договором протягом трьох років з дня реструктуризації боргу, кредитодавець має право на щорічне зменшення на 0, 5 відсотка суми основного непогашеного боргу протягом наступних п'яти років з віднесенням зазначеної суми до складу його витрат.
 
      
206. 4. Наведений у цій статті перелік способів та умов реструктуризації не є вичерпним, але не може бути гіршим для споживача.
 
      
207. Стаття 19. Особливості відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит
 
-300- Воропаєв Ю.М.
Статтю 19 законопроекту «Особливості відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит» видалити.
 
Відхилено   Стаття 18. Відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит
 
208. 1. Відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит може бути здійснено внаслідок:
 
-301- Довбенко М.В.
Статтю 19 пункт 1 викласти в наступній редакції:
«Стаття 18. Відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит
1. Відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит здійснюється у відповідності до чинного цивільного законодавства України.»
 
Враховано   1. Відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит здійснюється відповідно до цивільного законодавства.
 
209. 1) будь якого правочину за вибором кредиторів (відступлення, купівлі-продажу права вимоги, договору факторингу тощо);
 
      
210. 2) правонаступництва;
 
      
211. 3) виконання обов'язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем);
 
      
212. 4) виконання обов'язку боржника третьою особою.
 
      
213. 2. Кредитодавець у письмовій формі зобов'язаний направити повідомлення споживачу про передачу третій стороні своїх прав за договором про споживчий кредит протягом п’ятнадцяти робочих днів після такої передачі. При цьому кредитодавцю забороняється:
 
-302- Довбенко М.В.
Пункт 2 статті 19 видалити.
 
Враховано      
214. 1) надавати неправдиву інформацію про наслідки несплати споживчого кредиту;
 
      
215. 2) вилучати у споживача будь-яке майно без його згоди крім випадків, встановлених законодавством України;
 
      
216. 3) зазначати на конвертах із поштовими повідомленнями інформацію про те, що вони стосуються несплати боргу або споживчого кредиту;
 
      
217. 4) вимагати стягнення будь-яких сум, не зазначених у договорі про споживчий кредит та не передбачених законодавством, в тому числі додаткових комісій за відступлення споживчого кредиту новому кредитодавцю;
 
-303- Семенуха Р.С.
У п.4 частини другої ст.19 слова «додаткових комісій» замінити словами «додаткову плату».
 
Відхилено      
218. 5) звертатися без згоди споживача за інформацією про його фінансовий стан до третіх осіб, які пов'язані зі споживачем родинними, особистими, діловими, професійними або іншими стосунками у соціальному бутті споживача;
 
      
219. 6) вчиняти дії, що вважаються нечесною підприємницькою практикою.
 
      
220. 3. Відступлення права вимоги за договором споживчого кредиту не повинно мати своїм наслідком встановлення для споживача менш сприятливих умов договору споживчого кредиту, ніж він мав до такого відступлення.
 
-304- Довбенко М.В.
Пункт 3 статті 19 видалити.
 
Враховано      
    -305- Пташник В.Ю.
У частині 3 статті 19 слова «споживчого кредиту» замінити словами «про споживчий кредит»;
 
Відхилено    
221. Стаття 20. Черговість погашення вимог за договором про споживчий кредит
 
   Стаття 19. Черговість погашення вимог за договором про споживчий кредит
 
222. 1. У разі недостатності суми проведеного платежу для виконання зобов'язання за договором про споживчий кредит у повному обсязі ця сума погашає вимоги кредитора у такій черговості, якщо інше не встановлено договором:
 
-306- Довбенко М.В.
Абзац перший частини першої статті 20 викласти в наступній редакції:
«1. У разі недостатності суми проведеного платежу для виконання зобов'язання за договором про споживчий кредит у повному обсязі ця сума погашає вимоги кредитора у такій черговості, якщо інше не встановлено договором:
1) у першу чергу сплачуються прострочені проценти за користування кредитом;
2) у другу чергу сплачується прострочена до повернення сума кредиту;
3) у третю чергу сплачуються проценти за користування кредитом;
4) у четверту чергу сплачується сума основного боргу;
5) у п’яту чергу сплачується неустойка (штраф, пеня).»
 
Враховано частково крім частини «якщо інше не встановлено договором»  1. У разі недостатності суми здійсненого платежу для виконання зобов'язання за договором про споживчий кредит у повному обсязі ця сума погашає вимоги кредитора у такій черговості:
 
    -307- Семенуха Р.С.
У частині першій статті 20 слова «, якщо інше не встановлено договором» виключити.
 
Враховано    
    -308- Івченко В.Є.
у абзаці першому частини першій статті 20 слова «, якщо інше не встановлено договором» вилучити;
 
Враховано    
223. 1) у першу чергу сплачується прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом;
 
-309- Довбенко М.В.
Пункт 1 частини першої статті 20 замінити пунктами 1 і 2 в наступній редакції:
«1) у першу чергу сплачуються прострочені проценти за користування кредитом;
2) у другу чергу сплачується прострочена до повернення сума кредиту»
 
Враховано   1) у першу чергу сплачуються прострочені проценти за користування кредитом;
2) у другу чергу сплачується прострочена до повернення сума кредиту;
 
    -310- Івченко В.Є.
пункт 1 частини першій статті 20 викласти у такій редакції:
«1) у першу чергу сплачуються сума основного боргу за кредитом та проценти за користування ним;
 
Відхилено    
224. 2) у другу чергу сплачуються сума основного боргу за кредитом та проценти за користування ним;
 
-311- Довбенко М.В.
Пункт 2 частини першої статті 20 замінити пунктами 3 і 4 в наступній редакції:
«3) у третю чергу сплачуються проценти за користування кредитом;
4) у четверту чергу сплачується сума основного боргу; «
 
Враховано   3) у третю чергу сплачуються проценти за користування кредитом;
4) у четверту чергу сплачується сума кредиту;
 
    -312- Івченко В.Є.
пункт 2 частини першій статті 20 викласти у такій редакції:
2) у другу чергу сплачується прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом; «
 
Відхилено    
225. 3) у третю чергу сплачується неустойка (штраф, пеня).
 
-313- Лаврик О.В.
Абзац 4 статті 20 законопроекту викласти у новій наступній редакції:
«3) у третю чергу сплачується неустойка та інші платежі за договором».
 
Враховано по суті  5) у п’яту чергу сплачується неустойка та інші платежі відповідно до договору про споживчий кредит.
 
    -314- Довбенко М.В.
Пункт 3 частини першої статті 20 викласти в наступній редакції:
«5) у п’яту чергу сплачується неустойка (штраф, пеня).»
 
Враховано редакційно    
    -315- Семенуха Р.С.
У п.3 частини першої ст.20 слова « (штраф, пеня)» виключити.
 
Враховано    
    -316- Воропаєв Ю.М.
Викласти ст.20 у наступній редакції:
«Стаття 20. Черговість погашення вимог за договором про споживчий кредит
1. У разі недостатності суми проведеного платежу для виконання зобов'язання за договором про споживчий кредит у повному обсязі ця сума погашає вимоги кредитора у такій черговості, якщо інше не встановлено договором:
1) у першу чергу сплачуються прострочені проценти за користування кредитом;
2) у другу чергу сплачується прострочена до повернення сума кредиту;
3) у третю чергу сплачуються проценти за користування кредитом;
4) у четверту чергу сплачується сума основного боргу;
5) у п’яту чергу сплачується неустойка (штраф, пеня).»
 
Враховано частково    
226. Стаття 21. Договори про надання додаткових чи супутніх послуг
 
   Стаття 20. Договори про надання додаткових чи супутніх послуг
 
227. 1. У випадках, визначених законодавством України, укладення договору про споживчий кредит може бути пов‘язано з необхідністю отримання споживачем додаткових чи супутніх послуг кредитодавця чи третіх осіб.
 
-317- Романюк В.М.
Частину першу статті 21 викласти в такій редакції:
«1. Укладення договору про споживчий кредит може бути пов‘язано з необхідністю отримання споживачем додаткових чи супутніх послуг кредитодавця чи третіх осіб.»
 
Враховано   1. Укладення договору про споживчий кредит може бути пов’язано з необхідністю отримання споживачем додаткових чи супутніх послуг кредитодавця або третіх осіб.
 
    -318- Семенуха Р.С.
У частині першій ст.21 слова «законодавством України» замінити словом «законом».
 
Відхилено    
228. 2. До договорів про надання додаткових чи супутніх послуг відносяться:
 
-319- Демчак Р.Є.
Абзац перший частини другої статті 21 законопроекту викласти у такій редакції:
«2. До договорів про надання додаткових чи супутніх послуг, зокрема, відносяться:»
 
Враховано   2. До договорів про надання додаткових чи супутніх послуг, зокрема, належать:
 
229. 1) договір оцінки майна споживача з метою визначення його кредитоспроможності;
 
   1) договір оцінки майна споживача з метою визначення його кредитоспроможності;
 
230. 2) договір оцінки майна споживача, яке використовується для забезпечення виконання ним зобов‘язань за договором про споживчий кредит;
 
   2) договір оцінки майна споживача, що використовується для забезпечення виконання ним зобов‘язань за договором про споживчий кредит;
 
231. 3) договір страхування та інші договори, які укладаються для забезпечення виконання споживачем зобов‘язань за договором про споживчий кредит;
 
   3) договір страхування та інші договори, що укладаються для забезпечення виконання споживачем зобов‘язань за договором про споживчий кредит;
 
232. 4) договір відкриття банківського рахунку, необхідного для отримання чи обслуговування наданого кредиту;
 
-320- Гуляєв В.О.
Абзац 4 пункт 2 статті 21 доповнити наступним реченням : « договір про надання спеціального платіжного засобу (платіжної картки);»
 
Відхилено   4) договір відкриття банківського рахунку, необхідного для отримання чи обслуговування наданого кредиту;
 
233. 5) договори про надання нотаріальних та інших додаткових чи супутніх послуг у випадку, якщо вони необхідні для укладення договору про споживчий кредит.
 
-321- Семенуха Р.С.
Статтю 21 після частини 2 доповнити новою частиною такого змісту:
«3. Якщо за відкриття або обслуговування банківського рахунку, необхідного для отримання чи обслуговування наданого кредиту, стягується плата, вона не може бути вищою за плату, яка стягується за відкриття або обслуговування банківського рахунку, який використовується для інших цілей.».
 
Відхилено   5) договори про надання нотаріальних та інших додаткових чи супутніх послуг у разі, якщо вони необхідні для укладення договору про споживчий кредит.
 
234. 3. Споживач має право укласти договір про надання додаткових чи супутніх послуг з обраною ним особою, включеною до переліку тих, що відповідають вимогам кредитодавця, за винятком випадків, коли відповідну послугу може надати лише кредитодавець. Перелік осіб, які відповідають вимогам кредитодавця, розміщується на власному офіційному веб-сайті в мережі Інтернет та на інформаційних стендах, доступ до яких є вільним для споживачів, у всіх приміщеннях кредитодавця, включаючи філії та відділення, які здійснюють споживче кредитування.
 
-322- Довбенко М.В.
Абзац перший пункту 3 статті 21 викласти в такій редакції:
«3. Споживач має право укласти договір про надання додаткових чи супутніх послуг з обраною ним третьою особою, включеною до переліку тих, що відповідають вимогам кредитодавця (за наявності такого переліку), за винятком випадків, коли відповідну послугу може надати лише кредитодавець. Перелік третіх осіб, які відповідають вимогам кредитодавця, розміщується на власному офіційному веб-сайті в мережі Інтернет або на інформаційних стендах, доступ до яких є вільним для споживачів, у всіх приміщеннях кредитодавця, включаючи філії та відділення, які здійснюють споживче кредитування, за вимогою споживача такий перелік повинен бути наданий йому в письмовій чи електронній формі за його вибором.
 
Враховано   3. Споживач має право укласти договір про надання додаткових чи супутніх послуг з обраною ним третьою особою, включеною до переліку тих, які відповідають вимогам кредитодавця (за наявності такого переліку), крім випадків, коли відповідну послугу може надати лише кредитодавець. Перелік третіх осіб, які відповідають вимогам кредитодавця, розміщується на офіційному веб-сайті кредитодавця або на інформаційних стендах, доступ до яких є вільним для споживачів, у всіх приміщеннях кредитодавця, включаючи філії та відділення, що здійснюють споживче кредитування, на вимогу споживача такий перелік має бути наданий йому в письмовій чи електронній формі за його вибором.
 
235. Кредитодавець у встановленому ним порядку визначає перелік осіб, які відповідають його вимогам та можуть надавати споживачам додаткові чи супутні послуги, пов‘язані з укладенням договору про споживчий кредит. Кредитодавець на власному офіційному веб-сайті в мережі Інтернет зобов’язаний забезпечити оприлюднення, вільний доступ та своєчасне оновлення інформації про вимоги до осіб, що надають додаткові та супутні послуги та до відповідних договорів, які приймаються кредитодавцем в якості забезпечення за кредитом та/або укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) кредиту, а також правила співробітництва кредитодавця із такими особами.
 
-323- Довбенко М.В.
в абзаці другому пункту 3 статті 21 слово «визначає» замінити словами «має право визначати»;
 
Враховано   Кредитодавець у встановленому ним порядку має право визначати перелік третіх осіб, які відповідають його вимогам та можуть надавати споживачам додаткові чи супутні послуги, пов‘язані з укладенням договору про споживчий кредит. Кредитодавець на своєму офіційному веб-сайті зобов’язаний забезпечити оприлюднення, вільний доступ та своєчасне оновлення інформації про вимоги до осіб, які надають додаткові та супутні послуги, та до відповідних договорів, що приймаються кредитодавцем у якості забезпечення за кредитом та/або укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) кредиту, а також правила співпраці кредитодавця з такими особами.
 
236. Особи, включені до згаданого переліку, зобов‘язані повідомити кредитодавця про періодичність та вартість послуг, що ними надаються, яка враховується при визначенні кредитодавцем орієнтовної вартості послуг третіх осіб.
 
-324- Демчак Р.Є.
Абзац третій частини третьої статті 21 законопроекту видалити.
 
Враховано      
    -325- Довбенко М.В.
абзац третій пункту 3 статті 21 виключити;
 
Враховано    
237. 4. Кредитодавцю забороняється пов‘язувати укладення договору про споживчий кредит з вимогою укладення договорів про надання додаткових чи супутніх послуг із конкретною особою.
 
-326- Лаврик О.В.
Частину 4 статті 21 законопроекту доповнити новим реченням наступного змісту:
«Якщо у визначеному кредитодавцем переліку осіб, що можуть надавати споживачам додаткові чи супутні послуги, пов‘язані з укладенням договору про споживчий кредит знаходиться менше трьох осіб для кожного виду послуг, споживач має право самостійно обрати особу, що може надавати споживачам відповідні додаткові чи супутні послуги серед осіб не включених до переліку визначеного кредитодавцем».
 
Враховано   4. Кредитодавцю забороняється пов’язувати укладення договору про споживчий кредит з вимогою укладення договорів про надання додаткових чи супутніх послуг із конкретною третьою особою.
Якщо визначений кредитодавцем перелік третіх осіб, які можуть надавати споживачам додаткові чи супутні послуги, пов’язані з укладенням договору про споживчий кредит, включає менше трьох осіб для кожного виду послуг, споживач має право самостійно обрати особу, яка може надавати споживачам відповідні додаткові чи супутні послуги, серед осіб, не включених до переліку, визначеного кредитодавцем.
 
238. 5. У випадку розірвання споживачем договору про надання додаткових чи супутніх послуг, який є обов‘язковим для укладення договору про споживчий кредит, кредитодавець має вимагати дострокового виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит.
 
-327- Лаврик О.В.
Частину 5 статті 21 законопроекту викласти у новій наступній редакції:
«У випадку розірвання споживачем договору про надання додаткових чи супутніх послуг, який є обов‘язковим для укладення договору про споживчий кредит, та не укладення протягом 15 календарних днів нового договору про надання таких самих послуг з особою, що відповідає вимогам кредитора та з урахуванням вимог частини 4 цієї статті, кредитодавець має право вимагати дострокового виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит».
 
Враховано   5. У разі розірвання споживачем договору про надання додаткових чи супутніх послуг, який є обов‘язковим для укладення договору про споживчий кредит, та неукладення протягом 15 календарних днів нового договору про надання таких самих послуг з особою, що відповідає вимогам кредитодавця, та з урахуванням вимог частини четвертої цієї статті, кредитодавець має право вимагати дострокового виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит.
 
    -328- Демчак Р.Є.
У частині пятій статті 21 законопроекту слова «має вимагати» замінити словами «має право вимагати»;
 
Враховано    
    -329- Довбенко М.В.
в пункті 5 статті 21 слова «має вимагати» замінити словами «має право вимагати»
 
Враховано    
    -330- Гуляєв В.О.
Статтю 21 доповнити наступним пунктом:
«6. У випадку, якщо сума, одержана від реалізації предмета застави, в тому числі іпотеки, не покриває вимоги кредитодавця, він не має права отримати суму, якої не вистачає, з іншого майна споживача - фізичної особи.
Забороняється укладення договорів щодо надання послуг про забезпечення повернення кредиту (колекторські послуги) щодо споживачів – фізичних осіб, які уклали договір про споживчий кредит на суму менше, ніж п’ятдесят мінімальних заробітних плат на день укладення договору про споживчий кредит. Порядок та умови надання колекторських послуг щодо забезпечення повернення споживчих кредитів визначається відповідним законодавством.»
 
Відхилено    
    -331- Воропаєв Ю.М.
Викласти ст.21 у наступній редакції:
«Стаття 21. Договори про надання додаткових чи супутніх послуг
1. У випадках, визначених законодавством України, укладення договору про споживчий кредит може бути пов‘язано з необхідністю отримання споживачем додаткових чи супутніх послуг кредитодавця чи третіх осіб.
2. До договорів про надання додаткових чи супутніх послуг, зокрема, відносяться:
1) договір оцінки майна споживача з метою визначення його кредитоспроможності;
2) договір оцінки майна споживача, яке використовується для забезпечення виконання ним зобов‘язань за договором про споживчий кредит;
3) договір страхування та інші договори, які укладаються для забезпечення виконання споживачем зобов‘язань за договором про споживчий кредит;
4) договір відкриття банківського рахунку, необхідного для отримання чи обслуговування наданого кредиту;
5) договори про надання нотаріальних та інших додаткових чи супутніх послуг у випадку, якщо вони необхідні для укладення договору про споживчий кредит.:
3. Споживач має право укласти договір про надання додаткових чи супутніх послуг з обраною ним особою, за винятком випадків, коли відповідну послугу може надати лише кредитодавець.
Кредитодавець у встановленому ним порядку визначає осіб, які відповідають його вимогам та можуть надавати споживачам додаткові чи супутні послуги, пов‘язані з укладенням договору про споживчий кредит.
4. Кредитодавцю забороняється пов‘язувати укладення договору про споживчий кредит з вимогою укладення договорів про надання додаткових чи супутніх послуг із конкретною особою.
5. У випадку розірвання споживачем договору про надання додаткових чи супутніх послуг, який є обов‘язковим для укладення договору про споживчий кредит, кредитодавець має право вимагати дострокового виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит».
 
Враховано по суті   
239. Розділ ІV. Відповідальність за порушення вимог законодавства про споживче кредитування. Розгляд спорів
 
-332- Семенуха Р.С.
Назву розділу ІV виключити.
 
Враховано      
    -333- Демчак Р.Є.
У назві розділу ІV законопроекту слова «Розгляд спорів» виключити;
 
Враховано частково    
240. Стаття 22. Види відповідальності
 
-334- Семенуха Р.С.
Статтю 22 виключити.
 
Враховано      
241. 1. Особи, винні у порушенні вимог законодавства про споживче кредитування несуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно із законом.
 
-335- Довбенко М.В.
Статтю 22 викласти в наступній редакції:
«Стаття 22. Відповідальність
Особи, винні у порушенні вимог законодавства про споживче кредитування несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.»
 
Відхилено      
242. Стаття 23. Застосування заходів впливу
 
-336- Семенуха Р.С.
Статтю 23 виключити.
 
Враховано      
243. 1. Органи, що здійснюють державне регулювання та нагляд у цій сфері, залежно природи, ступеня, тривалості та наслідків порушення вимог законодавства про споживче кредитування, можуть застосовувати до кредитодавців та кредитних посередників такі заходи впливу, визначені законодавством.
 
-337- Демчак Р.Є.
У частині першій статті 23 законопроекту слова «органи, що здійснюють» замінити на «орган, що здійснює», слово «можуть» замінити на «може», а слова «такі заходи» замінити на «заходи»;
 
Відхилено      
    -338- Довбенко М.В.
В пункті 1 статті 23 після слова «залежно» доповнити словом «від», а слово «такі» видалити
 
Відхилено    
244. 2. У разі порушення вимог законодавства про споживче кредитування державні органи, що здійснюють державне регулювання та нагляд у цій сфері, застосовують до кредитодавців та кредитних посередників передбачені цим та іншими законами штрафні санкції.
 
-339- Демчак Р.Є.
Частину другу Статті 23 законопроекту – видалити;
 
Враховано      
    -340- Довбенко М.В.
В статті 23 пункт 2 видалити
 
Враховано    
    -341- Національний банк України
у частині другій статті 23 слова «цим та іншими законами» замінити словом «законодавством», оскільки законопроект не визначає заходів впливу чи штрафних санкцій, які можуть застосуватись до кредитодавців та кредитних посередників.
 
Враховано по суті   
245. Стаття 24. Особливості відповідальності споживача за договором про споживчий кредит
 
   Стаття 21. Особливості відповідальності споживача за договором про споживчий кредит
 
246. 1. Споживач, який порушив своє зобов‘язання щодо повернення кредиту та процентів за ним, має відшкодувати кредитодавцю завдані цим збитки з урахуванням особливостей, визначених у цій статті.
 
-342- Демчак Р.Є.
Частину першу статті 24 законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Споживач, який порушив своє зобов‘язання щодо повернення кредиту та процентів за ним, має відшкодувати кредитодавцю завдані цим збитки відповідно до закону з урахуванням особливостей, визначених у цій статті.»
 
Враховано   1. Споживач, який порушив своє зобов‘язання щодо повернення кредиту та процентів за ним, має відшкодувати кредитодавцю завдані цим збитки відповідно до закону з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.
 
    -343- Семенуха Р.С.
Частину 1 статті 24 виключити.
 
Відхилено    
247. 2. У договорах про споживчий кредит неустойка за невиконання зобов‘язання щодо повернення кредиту та процентів за ним може бути встановлена лише у вигляді пені, розмір якої обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, але не може бути більшою п’ятнадцяти відсотків від суми простроченого платежу.
 
-344- Демчак Р.Є.
Абзац перший частини другої статті 24 законопроекту викласти у такій редакції:
«2. У договорах про споживчий кредит пеня за невиконання зобов‘язання щодо повернення кредиту та процентів за ним не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, але не може бути більшою п’ятнадцяти відсотків від суми простроченого платежу»;
 
Враховано   2. У договорах про споживчий кредит пеня за невиконання зобов‘язання щодо повернення кредиту та процентів за ним не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, та не може бути більшою за 15 відсотків суми простроченого платежу.
 
    -345- Довбенко М.В.
Абзац перший пункту 2 статті 24 викласти в наступній редакції:
«2. У договорах про споживчий кредит розмір пені обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.»
 
Враховано частково    
248. Сукупна сума неустойки, що нарахована із порушенням зобов’язань споживачем на підставі договору про споживчий кредит, не може перевищувати половини суми, одержаної споживачем за таким договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін.
 
-346- Довбенко М.В.
Абзац другий пункту 2 статті 24 викласти в наступній редакції:
«Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), що нарахована по договору про споживчий кредит, не може перевищувати половини суми, одержаної споживачем за таким договором, якщо інше не передбачено договором.»
 
Враховано частково   Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов’язань споживачем на підставі договору про споживчий кредит, не може перевищувати половини суми, одержаної споживачем за таким договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін.
 
249. 3. Договором про споживчий кредит може бути передбачено обов‘язок споживача відшкодувати збитки лише у тій частині, в якій вони не покриті неустойкою.
 
-347- Демчак Р.Є.
Частину третю статті 24 законопроекту – видалити;
 
Враховано      
    -348- Довбенко М.В.
пункт 3 статті 24 видалити.
 
Враховано    
    -349- Семенуха Р.С.
Частину 3 статті 24 виключити.
 
Враховано    
    -350- Воропаєв Ю.М.
Викласти ст.24 у наступній редакції:
«Стаття 24. Особливості відповідальності споживача за договором про споживчий кредит
1. Споживач, який порушив своє зобов‘язання щодо повернення кредиту та процентів за ним, має відшкодувати кредитодавцю завдані цим збитки
2. У договорах про споживчий кредит розмір пені обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.
Сукупна сума неустойки, що нарахована по договору про споживчий кредит, не може перевищувати половини суми, одержаної споживачем за таким договором, якщо інше не передбачено договором».
 
Враховано частково    
250. Розділ V. Прикінцеві та перехідні положення
 
   Розділ ІV. Прикінцеві та перехідні положення
 
251. 1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за його опублікуванням.
 
-351- Довбенко М.В.
в пункті 1 розділу V слова «з дня, наступного за» замінити словами «через шість місяців після» та слово «опублікуванням» на слово «опублікування»;
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.
 
    -352- Воропаєв Ю.М.
П.1 Розділу V викласти у наступній редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців після його опублікування.»
 
Враховано    
252. 2. Цей Закон застосовується до договорів про споживчий кредит, укладених після набрання ним чинності.
 
-353- Семенуха Р.С.
Пункт 2 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» проекту доповнити абзацом такого змісту:
«Щодо договорів про споживчий кредит, укладених до набрання чинності цим Законом, положення цього Закону застосовуються до тих прав та обов‘язків, що виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності».
 
Відхилено   2. Дія цього Закону поширюється на договори про споживчий кредит, укладені після дня набрання чинності цим Законом.
 
    -354- Пташник В.Ю.
Статтю 2 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити словами «та за згодою сторін до договорів, укладених до набрання ним чинності.»;
 
Відхилено    
253. 3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
254. 1) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40 - 44, ст. 356 із наступними змінами):
 
   1) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40 - 44, ст. 356:
 
255. абзац перший частини першої статті 534 доповнити словами «або законом»;
 
   абзац перший частини першої статті 534 доповнити словами «або законом»;
 
256. абзац другий частини другої статті 551 доповнити словами «якщо таке збільшення не заборонено законом».
 
-355- Семенуха Р.С.
Абзац третій пп.1 п.3 Прикінцевих та перехідних положень викласти у такій редакції:
«Абзаци другий і третій частини другої статті 551 виключити.»
 
Відхилено   абзац другий частини другої статті 551 доповнити словами «якщо таке збільшення не заборонено законом»;
 
257. у статті 1056-1:
 
   у статті 1056-1:
 
258. частину другу доповнити словами «на дату укладення договору.»;
 
   частину другу доповнити словами «на дату укладення договору»;
 
259. з частини третьої слово «банком» замінити на «кредитор», а слово «банку» - на «кредитора»;
 
   у частині третій слово «банком» замінити словом «кредитор», а слово «банку» - словом «кредитора»;
 
260. частину четверту викласти у такій редакції:
 
-356- Лаврик О.В.
Абзац 8 пункту 3 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Відхилено   доповнити частиною сьомою такого змісту:
«7. Особливості застосування змінюваної процентної ставки за договором про надання споживчого кредиту встановлюються законом»;
 
    -357- Левченко Ю.В.
Абзац 7 підпункту 1 пункту 3 Розділу V Законопроекту виключити.
 
Враховано по суті   
    -358- Пташник В.Ю.
Абзац 7 підпункту 1 пункту 3 Розділу V Законопроекту виключити.
 
Враховано по суті   
    -359- Семенуха Р.С.
Абзаци 7-9 пп.1 п.3 Прикінцевих та перехідних положень викласти у такій редакції:
«частину четверту після слова «встановлених» доповнити словами «законом та»;».
 
Враховано по суті   
261. «4. У разі застосування змінюваної процентної ставки кредитор самостійно, з визначеною у кредитному договорі періодичністю, має право збільшувати та зобов'язаний зменшувати процентну ставку, відповідно до умов і в порядку, встановлених законом та кредитним договором.
 
-360- Лаврик О.В.
Абзац 9 пункту 3 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
#18022
Абзац 8 підпункту 1 пункту 3 Розділу V Законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -361- Левченко Ю.В.
Абзац 8 підпункту 1 пункту 3 Розділу V Законопроекту виключити.
 
Враховано    
262. У кредитному договорі встановлюється порядок розрахунку змінюваної процентної ставки із застосуванням погодженого сторонами індексу. Порядок розрахунку змінюваної процентної ставки повинен дозволяти точно визначити розмір процентної ставки за кредитом на будь-який момент часу протягом строку дії кредитного договору. Кредитор не має права змінювати встановлений кредитним договором порядок розрахунку змінюваної процентної ставки без згоди позичальника.».
 
-362- Івченко В.Є.
Абзац дев’ятий підпункту 1 пункту 3 розділу V Прикінцеві та перехідні положення після слів «змінюваної процентної ставки без» доповнити словом «письмової»;
 
Відхилено      
    -363- Лаврик О.В.
Абзац 10 пункту 3 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» виключити.
 
Враховано    
    -364- Пташник В.Ю.
Абзац 9 підпункту 1 пункту 3 Розділу V Законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -365- Левченко Ю.В.
Абзац 9 підпункту 1 пункту 3 Розділу V Законопроекту виключити.
 
Враховано    
263. 2) У Законі України «Про захист прав споживачів» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 7, ст. 84 із наступними змінами):
 
   3) у Законі України «Про захист прав споживачів» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 7, ст. 84):
 
264. пункт 23 статті 1 виключити.
 
   пункт 23 статті 1 виключити;
 
265. У зв’язку із цим пункти 24-27 вважати пунктами 23-26 відповідно;
 
      
266. Статтю 11 викласти в такій редакції:
 
   текст статті 11 викласти в такій редакції:
 
267. «1. Цей Закон застосовується до відносин споживчого кредитування у частині, що не суперечить закону про споживче кредитування.»;
 
   «1. Цей Закон застосовується до відносин споживчого кредитування у частині, що не суперечить Закону України «Про споживче кредитування».
 
268. 3) У Законі України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2011 р., № 36, ст. 362):
 
-366- Семенуха Р.С.
Пп. 3 п.3 Прикінцевих та перехідних положень викласти у такій редакції:
«3) Частину другу статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2011 р., № 36, ст. 362) доповнити новим пунктом 9 такого змісту:
«9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживче кредитування, отримана у процесі оцінки її кредитоспроможності».».
 
Враховано   2) частину другу статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2007 р., № 33, ст. 440) доповнити пунктом 9 такого змісту:
 
    -367- Довбенко М.В.
підпункт 3 пункту 3 розділу V видалити;
 
Враховано частково    
    -368- Воропаєв Ю.М.
Виключити зміни до Закону України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2011 р., № 36, ст. 362):
 
Враховано частково    
269. Статтю 49 доповнити новою частиною такого змісту:
 
      
270. «Здійснення банками кредитних операцій у сфері споживчого кредитування регулюються відповідним законом.»;
 
      
271. Частину другу статті 60 доповнити новим пунктом 9 такого змісту:
 
      
272. «9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживче кредитування, отримана у процесі оцінки її кредитоспроможності».
 
   «9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживче кредитування, отримана під час оцінки її кредитоспроможності»;
 
273. 4) Абзац третій частини першої статті 21 Закону України «Про кредитні спілки» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 15, ст. 101) доповнити новим реченням такого змісту:
 
-369- Семенуха Р.С.
Пп.4 п.3 Прикінцевих та перехідних положень виключити.
 
Враховано      
274. «Надання кредитними спілками споживчих кредитів регулюється відповідним законом.».
 
      
275. 4. Кабінету Міністрів України та Національному банку України:
 
-370- Романюк В.М.
у пункті 4 розділу V слова «та Національному банку України» виключити.
 
Враховано   4. Кабінету Міністрів України до дня набрання чинності цим Законом:
 
    -371- Івченко В.Є.
Пункт 4 розділу V Прикінцеві та перехідні положення після слів «Національному банку України» доповнити словами «у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом»;
 
Відхилено    
276. внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
 
      
277. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
-372- Довбенко М.В.
абзац другий пункту 4 розділу V виключити;
абзац третій на початку доповнити словами «до дати набрання чинності цим Законом».
 
Враховано   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
278. 5. Кабінету Міністрів України забезпечити приведення органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

-373- Довбенко М.В.
Пункт 5 розділу V» викласти в такій редакції:
«забезпечити приведення органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.»
 
Враховано   забезпечити приведення органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
5. Національному банку України та Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, до дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, які встановлюють вимоги до кредитних посередників, вимоги до діяльності кредитних посередників, а також порядок доручення фінансовими установами третім особам здійснення ідентифікації та верифікації клієнта (споживача).

    -374- Івченко В.Є.
Пункт 5 розділу V Прикінцеві та перехідні положення після слів «Кабінету Міністрів України» доповнити словами «у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом»
 
Відхилено    
    -375- Довбенко М.В.
розділ V доповнити новим пунктом наступного змісту:
«5. Національному банку України та національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг до дати набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, які встановлюють вимоги до кредитних посередників, вимоги до діяльності кредитних посередників, а також порядок доручення фінансовими установами третім особам здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнта (споживача).».
 
Враховано