Кількість абзаців - 1001 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регульованих ринків та деривативів (ч.І) (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
Закон України
 
   ПРОЕКТ
Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регульованих ринків та деривативів
 
-1- Довбенко М.В.
Провести уніфікацію термінології по тексту законопроекту, а саме:
слова «ринок капіталу» замінити словами «фондовий ринок» у відповідних відмінках та числовій формі.
слова «ринок капіталу та інші регульовані ринки» замінити словами «регульовані ринки» у відповідних відмінках та числовій формі, окрім назв Законів;
слова «ринок деривативів» замінити словами «ринок похідних» у відповідних відмінках та числовій формі;
слова «дериватив» замінити словами «похідний» у відповідних відмінках та числовій формі;
слова «похідні цінні папери» замінити словами «емісійні похідні» у відповідних відмінках та числовій формі.
 
Відхилено   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регульованих ринків та деривативів
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
-2- Поляков М.А.
Враховуючи, що частина положень законопроекту не мають безпосереднього відношення до правового регулювання регульованих ринків та деривативів, пропоную виключити всі норми, які не стосуються регульованих ринків та деривативів, оскільки такі норми не є предметом регулювання цього Закону.
 
Відхилено   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984р., додаток до №51, ст. 1122):
 
   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
5. 1) у статті 163-7:
 
   1) у статті 163-7:
 
6. назву викласти у такій редакції:
 
   назву викласти в такій редакції:
 
7. "Стаття 163-7. Діяльність на ринках капіталу та регульованих ринках без ліцензії";
 
   "Стаття 163-7. Діяльність на ринках капіталу та регульованих ринках без ліцензії";
 
8. слова "цінними паперами" замінити словами "стандартизованими активами фінансовими інструментами та/або активами, що допущені до торгів на регульованих ринках", а слова "фондовому ринку" замінити словами "ринках капіталу та регульованих ринках";
 
-3- Святаш Д.В.
У абзаці четвертому підпункту 1 пункту 1 розділу І Законопроекту слова "стандартизованими активами фінансовими інструментами та/або" виключити.
 
Враховано   слова "цінними паперами" замінити словами "активами, допущеними до торгів на регульованих ринках", а слова "фондовому ринку" – словами "ринках капіталу та регульованих ринках";
 
9. 2) у статті 163-8:
 
   2) назву та абзац перший частини першої статті
 
10. назву статті викласти у такій редакції:
 
   163-8 викласти в такій редакції:
 
11. "Стаття 163-8. Маніпулювання на регульованих ринках";
 
-4- Святаш Д.В.
У абзаці третьому підпункту 2 пункту 1 розділу І слово "регульованих" замінити словом "організованих".
 
Відхилено   "Стаття 163-8. Маніпулювання на регульованих ринках
 
12. абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
 
      
13. "Умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на регульованих ринках, встановлені відповідно до Закону України "Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку", -";
 
-5- Святаш Д.В.
У абзаці п’ятому підпункту 2 пункту 1 розділу І слово "регульованих" замінити словом "організованих".
 
Відхилено   Умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на регульованих ринках, встановлені відповідно до Закону України "Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку";
 
14. 3) у статті 163-9:
 
   3) у статті 163-9:
 
15. у абзаці першому частини першої:
 
   в абзаці першому частини першої слова "стосовно
 
16. після слів "стосовно придбання або відчуження" слова "цінних паперів чи похідних (деривативів)" замінити словами "фінансових інструментів, яких стосується інсайдерська інформація";
 
   придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів)" замінити словами "стосовно придбання або відчуження фінансових інструментів, яких стосується інсайдерська інформація", а слова
 
17. після слів "спрямованих на придбання або відчуження" слова "цінних паперів чи похідних (деривативів)" замінити словами "фінансових інструментів";
 
   "спрямованих на придбання або відчуження цінних паперів чи похідних (деривативів)" – словами "спрямованих на придбання або відчуження фінансових інструментів";
 
18. у примітці слова "фондового ринку" замінити словами "ринків капіталу";
 
-6- Святаш Д.В.
Абзац п’ятий підпункту 3 пункту 1 розділу І Законопроекту викласти в такій редакції: "примітку виключити;".
 
Відхилено   у примітці слова "фондового ринку" замінити словами "ринків капіталу";
 
19. 4) у назві та тексті статті 163-11 слова "фондовому ринку" після слів "інформації" та "розкриття на" замінити словами "ринках капіталу та інших регульованих ринках", а слова "фондового ринку" після слів "професійного учасника" замінити словами "ринків капіталу та регульованих ринків";
 
-7- Святаш Д.В.
Абзац шостий підпункту 3 пункту 1 розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
"4) у назві та тексті статті 163-11 слова "фондовий ринок" в усіх відмінках замінити словами "ринки капіталу та регульовані ринки" у відповідному відмінку".
 
Враховано   4) у назві та тексті статті 163-11 слова "фондовий ринок" в усіх відмінках замінити словами "ринки капіталу та регульовані ринки" у відповідному відмінку";
 
20. 5) у статті 188-30 слова "учасника фондового ринку" виключити, а слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринках капіталу та інших регульованих ринках";
 
-8- Демчак Р.Є.
У підпункті 5 пункту 1 розділу І слово "інших" виключити
 
Враховано   5) у статті 188-30 слова "учасника фондового ринку" виключити, а слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринках капіталу та регульованих ринках";
 
21. 6) у статті 244-17 слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринках капіталу та інших регульованих ринках".
 
-9- Демчак Р.Є.
У підпункті 6 пункту 1 розділу І слово "інших" виключити
 
Враховано   6) у статті 244-17 слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринках капіталу та регульованих ринках".
 
22. 2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №25 - 26, ст. 131):
 
   2. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №25 - 26, ст. 131):
 
23. 1) у статті 222-1:
 
-10- Довбенко М.В.
Зміни до статті 222- 1 Кримінального Кодексу виключити, залишаючи її в діючій редакції.
 
Відхилено   1) назву та абзац перший частини першої статті 222-1 викласти в такій редакції:
 
24. назву викласти у такій редакції:
 
      
25. "Стаття 222-1. Маніпулювання на регульованих ринках";
 
-11- Святаш Д.В.
У абзаці третьому підпункту 1 пункту 2 розділу І слово "регульованих" замінити словом "організованих".
 
Відхилено   "Стаття 222-1. Маніпулювання на регульованих ринках
 
26. абзац перший частини першої викласти у такій редакції
 
      
27. 1. Умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на регульованих ринках, встановлені відповідно до Закону України "Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку", що призвели до отримання професійним учасником ринків капіталу або фізичною особою чи третіми особами прибутку у значних розмірах, або уникнення такими особами збитків у значних розмірах, або якщо це заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, - ";
 
-12- Святаш Д.В.
У абзаці п’ятому підпункту 1 пункту 2 розділу І слово "регульованих" замінити словом "організованих" та після слів "професійним учасником ринків капіталу" доповнити словами "та регульованих ринків".
 
Враховано частково   1. Умисні дії особи, що мають ознаки маніпулювання на регульованих ринках, встановлені відповідно до Закону України "Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку", що призвели до отримання професійним учасником ринків капіталу та регульованих ринків або фізичною особою чи третіми особами прибутку у значних розмірах, або до уникнення такими особами збитків у значних розмірах, або якщо це заподіяло значну шкоду охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам, інтересам юридичних осіб";
 
    -13- Демчак Р.Є.
Абзац п’ятий підпункту 1 пункту 2 розділу І після слів "Умисні дії" доповнити словом "особи"
 
Враховано    
28. 2) статтю 223-2 виключити;
 
   2) статтю 223-2 виключити;
 
29. 3) у статті 232-1:
 
   3) у статті 232-1:
 
30. слова "цінних паперів чи похідних (деривативів)" замінити словами "фінансових інструментів", а після слів "учасником фондового ринку" доповнити словами "або учасником ринку деривативів";
 
-14- Святаш Д.В.
Абзац другий підпункту 3 пункту 2 розділу І викласти в такій редакції:
"слова "цінних паперів чи похідних (деривативів)" замінити словами "фінансових інструментів", а слова "фондового ринку" замінити словами "ринків капіталу"
 
Враховано   слова "цінних паперів чи похідних (деривативів)" замінити словами "фінансових інструментів", а слова "фондового ринку" – словами "ринків капіталу";
 
31. у примітці слова "фондового ринку" замінити словами "ринків капіталу та регульованих ринків";
 
-15- Святаш Д.В.
Абзац третій підпункту 3 пункту 2 розділу І викласти в такій редакції:
"у частині першій слова "якщо це призвело" замінити словами "яких стосується інсайдерська інформація, якщо це призвело".
 
Враховано   у частині першій слова "якщо це призвело" замінити словами "яких стосується інсайдерська інформація, якщо це призвело";
 
32. 3. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №18 - 22, ст. 144):
 
   3. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18 - 22, ст. 144):
 
33. 1) у частині другій статті 83 слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринках капіталу та регульованих ринків";
 
-16- Святаш Д.В.
У підпункті 1 пункту 3 розділу І слово "ринків" замінити словом "ринках".
 
Враховано   1) у частині другій статті 83 слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринках капіталу та регульованих ринках";
2) частину шосту статті 119 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Положення цієї глави не застосовуються до саморегулівних організацій, порядок утворення, функціонування та припинення діяльності яких визначається іншими (спеціальними) актами законодавства";
 
    -17- Довбенко М.В.
Пункт 3 розділу 1 доповнити підпунктом наступного змісту:
«Пункт 6 статті 119 доповнити новим абзацом наступного змісту:
"Положення цієї глави не застосовуються до саморегулівних організацій, порядок утворення, функціонування та припинення діяльності яких визначається іншими (спеціальними) актами законодавства".
 
Враховано    
34. 2) у частині першій статті 120 слова ", передбачені законом" замінити словами " (крім об’єднань та саморегулівних організацій, утворення яких передбачена законом)";
 
-18- Довбенко М.В.
Підпункт 2 пункту 3 видалити
 
Враховано      
    -19- Святаш Д.В.
У підпункті 2 пункту 3 розділу І слово "передбачена" замінити словом "передбачене".
 
Відхилено    
35. 3) главу 17 "Цінні папери у господарській діяльності" розділу ІІІ "Майнова основа господарювання" виключити;
 
   3) главу 17 "Цінні папери у господарській діяльності" розділу ІІІ "Майнова основа господарювання" виключити;
 
36. 4) статтю 181 викласти у такій редакції:
 
   4) статтю 181 викласти в такій редакції:
 
37. "Стаття 181. Загальний порядок укладення господарських договорів
 
   "Стаття 181. Загальний порядок укладення господарських договорів
 
38. 1. Господарський договір укладається в порядку, встановленому Цивільним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.";
 
   1. Господарський договір укладається в порядку, встановленому Цивільним кодексом України, з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом";
 
39. 5) у статті 185:
 
      
40. назві статті слово "біржах" замінити словами "регульованих ринках";
 
-20- Святаш Д.В.
Підпункт 5 пункту 3 викласти в такій редакції:
"5) у назві та тексті статті 185 слово "біржі" в усіх відмінках замінити словами "регульованих ринках" у відповідному відмінку;";".
 
Враховано   5) у назві та тексті статті 185 слово "біржі" в усіх відмінках замінити словами "регульовані ринки" у відповідному відмінку;
 
41. у частині першій слова "біржах" та "бірж" замінити словами "регульованих ринків", а слово "бірж" замінити словами "регульованих ринків";
 
-21- Святаш Д.В.
У абзаці другому підпункту 5 пункту 3 розділу І слово "регульованих" замінити словом "організованих".
 
Відхилено      
42. 6) параграф 4 "Біржова торгівля" глави 30 "Особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності" розділу VІ "Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання" виключити;
 
   6) § 4 "Біржова торгівля" глави 30 "Особливості правового регулювання господарсько-торговельної діяльності" розділу VІ "Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання" виключити;
 
43. 7) частину п’яту статті 333 виключити;
 
   7) частину п’яту статті 333 виключити;
 
44. 8) параграф 3 "Посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами. Фондова біржа" глави 35 "Особливості правового регулювання фінансової діяльності" розділу VІ "Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання" виключити.
 
   8) § 3 "Посередництво у здійсненні операцій з цінними паперами. Фондова біржа" глави 35 "Особливості правового регулювання фінансової діяльності" розділу VІ "Особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання" виключити.
 
45. 4. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №40 - 44, ст. 131):
 
   4. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40 - 44, ст. 356):
 
46. 1) пункт 3 частини першої статті 195 викласти у такій редакції:
 
   1) пункт 3 частини першої статті 195 викласти в такій редакції:
 
47. "3) похідні цінні папери - цінні папери, які посвідчують право власника у визначених проспектом емісії випадках та порядку вимагати від емітента придбання або продажу базового активу та/або реалізації встановлених проспектом емісії прав щодо базового активу та/або здійснення платежу (платежів) в залежності від значення базового показника, та/або передбачають виникнення у визначених проспектом емісії випадках нових правовідносин між власником та емітентом за деривативом, умови якого визначені у проспекті емісії (крім цінних паперів, які надають право їх власнику обміняти такі цінні папери на інші цінні папери); ";
 
-22- Святаш Д.В.
Абзац другий підпункту 1 пункту 4 розділу І Законопроекту після слів "передбачають виникнення" доповнити словами "між власником та емітентом" та слова "між власником та емітентом за деривативом" замінити словами "за договором".
 
Враховано   "3) похідні цінні папери - цінні папери, які посвідчують право власника у визначених проспектом емісії випадках та порядку вимагати від емітента придбання або продажу базового активу та/або реалізації встановлених проспектом емісії прав щодо базового активу та/або здійснення платежу (платежів) залежно від значення базового показника та/або передбачають виникнення між власником та емітентом у визначених проспектом емісії випадках нових правовідносин за договором, умови якого визначені у проспекті емісії (крім цінних паперів, які надають право їх власнику обміняти такі цінні папери на інші цінні папери)";
 
48. 2) у статті 207:
 
   2) у статті 207:
 
49. абзац перший частини другої доповнити реченням такого змісту:
 
   абзац перший частини другої доповнити реченням такого змісту: "Якщо зміст правочину зафіксований
 
50. "Якщо зміст правочину зафіксований у кількох документах, зміст решти документів може бути включений до підписаного сторонами документу шляхом посилання, якщо інше не передбачено законом.";
 
   у кількох документах, зміст решти документів може бути включений до підписаного сторонами документа шляхом посилання, якщо інше не передбачено законом";
 
51. частину третю доповнити словами "або іншим чином врегульовується порядок його використання сторонами";
 
   частину третю доповнити словами "або іншим чином врегульовується порядок його використання сторонами";
 
52. 3) частину першу статті 218 викласти у такій редакції:
 
   3) частину першу статті 218 викласти в такій редакції:
 
53. "1. Недодержання сторонами письмової форми правочину, яка встановлена законом, не має наслідком його недійсність, крім випадків, встановлених законом, але позбавляє сторони права у випадку спору посилатися на свідчення свідків для підтвердження чи заперечення факту вчинення правочину або для підтвердження чи оспорювання його умов. Факт вчинення правочину або його умови доводяться письмовими доказами, засобами аудіо-, відеозапису та іншими доказами.";
 
   "1. Недодержання сторонами письмової форми правочину, яка встановлена законом, не має наслідком його недійсність, крім випадків, установлених законом, але позбавляє сторони права у разі спору посилатися на свідчення свідків для підтвердження чи заперечення факту вчинення правочину або для підтвердження чи оспорювання його умов. Факт вчинення правочину або його умови доводяться письмовими доказами, засобами аудіо-, відеозапису та іншими доказами";
 
54. 4) частину другу статті 512 доповнити словами "або договором";
 
   4) частину другу статті 512 доповнити словами "або договором";
 
55. 5) частину першу статті 572 після слів "забезпеченого заставою, " доповнити словами "а також в інших випадках, встановлених законом, ";
 
   5) частину першу статті 572 після слів "забезпеченого заставою" доповнити словами "а також в інших випадках, встановлених законом";
 
56. 6) частину другу статті 576 після слів "заставодавець набуде" доповнити словами "та (або) може набути";
 
   6) частину другу статті 576 після слів "заставодавець набуде" доповнити словами "та (або) може набути";
 
57. 7) частину першу статті 584 доповнити реченням такого змісту:
 
   7) частину першу статті 584 доповнити реченням такого змісту: "Суть, розмір і строк виконання
 
58. "Суть, розмір і строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, можуть бути визначені шляхом відсилання до документу, яким передбачене відповідне зобов'язання.";
 
   зобов'язання, забезпеченого заставою, можуть бути визначені шляхом посилання на документ, яким передбачене відповідне зобов’язання";
 
59. 8) у частині першій статті 589 після слів "забезпеченого заставою, " доповнити словами "а також в інших випадках, встановлених законом, ";
 
   8) частину першу статті 589 після слів "забезпеченого заставою" доповнити словами "а також в інших випадках, встановлених законом";
 
60. 9) пункт 3 частини другої статті 592 після слова "встановлених" доповнити словами "законом або";
 
   9) пункт 3 частини другої статті 592 після слова "встановлених" доповнити словами "законом або";
 
61. 10) у частині третій статті 598 слова "укладених на фондовій біржі" замінити словами "а також за деривативами і правочинами щодо них, укладеними на регульованому ринку";
 
-23- Святаш Д.В.
У підпункті 10 пункту 4 слова "за деривативами і правочинами щодо них, укладеними на регульованому ринку" замінити словами "за деривативами, укладеними на організованому фондовому ринку".
 
Відхилено   10) у частині третій статті 598 слова "укладених на фондовій біржі" замінити словами "а також за деривативами і правочинами щодо них, укладеними на регульованому ринку";
 
62. 11) у частині першій статті 630 слова ", оприлюднених у встановленому порядку" виключити;
 
   11) у частині першій статті 630 слова "оприлюднених у встановленому порядку" виключити;
 
63. 12) у абзаці першому частини першої статті 638 слова "в належній формі" виключити;
 
   12) в абзаці першому частини першої статті 638 слова "в належній формі" виключити;
 
64. 13) у назві та частині першій статті 650 слово "бірж" замінити словами "регульованих ринках";
 
-24- Святаш Д.В.
У підпункті 13 пункту 4 розділу І слова "бірж" та "регульованих" замінити відповідно словами "біржах" та "організованих".
 
Враховано частково   13) у назві та частині першій статті 650 слово "біржах" замінити словами "регульованих ринках";
 
65. 14) у частині четвертій статті 656 слово "біржах" замінити словами "регульованих ринках";
 
-25- Святаш Д.В.
У підпункті 14 пункту 4 розділу І слово "регульованих" замінити словом "організованих".
 
Відхилено   14) у частині четвертій статті 656 слово "біржах" замінити словами "регульованих ринках";
 
66. 15) у главі 72 після слів "Глава 72. Банківський рахунок" доповнити назвою параграфу:
 
-26- Долженков О.В.
Частину 5 статті 719 Цивільного кодексу України після словосполучення «валютних цінностей» доповнити фразою «фізичних осіб між собою».
 
Відхилено   15) главу 72 після слів та цифр "Глава 72. Банківський рахунок" доповнити назвою параграфа:
 
67. "§1. Загальні положення про банківський рахунок";
 
   "§1. Загальні положення про банківський рахунок";
 
68. 16) частину третю статті 1066 викласти у такій редакції:
 
-27- Поляков М.А.
Підпункти 16, 17, якими вносяться зміни до статей 1066 та 1071 ЦК, виключити
 
Відхилено   16) частину третю статті 1066 викласти в такій редакції:
 
69. "Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші обмеження його права розпоряджатися грошовими коштами, не передбачені законом, договором між банком і клієнтом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку.";
 
   "3. Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші обмеження його права розпоряджатися грошовими коштами, не передбачені законом, договором між банком і клієнтом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку";
 
70. 17) у частині другій статті 1071 слова "законом чи договором між банком і клієнтом" замінити словами "законом, договором між банком і клієнтом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку";
 
   17) у частині другій статті 1071 слова "законом чи договором між банком і клієнтом" замінити словами "законом, договором між банком і клієнтом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку";
 
71. 18) частину другу статті 1072 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   18) частину другу статті 1072 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
72. "У разі одночасного надходження до банку розрахункового документа, наданого відповідно до умов обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, та іншого розрахункового документу, на підставі якого здійснюється списання грошових коштів, банк списує кошти з рахунка клієнта у першу чергу за розрахунковим документом, наданим відповідно до умов такого обтяження. У разі одночасного надходження до банку кількох розрахункових документів, наданих відповідно до умов обтяжень, предметом яких є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, банк списує кошти з рахунка клієнта за такими розрахунковими документами згідно з пріоритетом відповідних обтяжень.";
 
   "У разі одночасного надходження до банку розрахункового документа, наданого відповідно до умов обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, та іншого розрахункового документа, на підставі якого здійснюється списання грошових коштів, банк списує кошти з рахунка клієнта у першу чергу за розрахунковим документом, наданим відповідно до умов такого обтяження. У разі одночасного надходження до банку кількох розрахункових документів, наданих відповідно до умов обтяжень, предметом яких є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, банк списує кошти з рахунка клієнта за такими розрахунковими документами згідно з пріоритетом відповідних обтяжень";
 
73. 19) статтю 1074 викласти в такій редакції:
 
   19) статтю 1074 викласти в такій редакції:
 
74. "Стаття 1074. Обмеження права розпоряджання рахунком
 
   "Стаття 1074. Обмеження права розпоряджання рахунком
 
75. 1. Обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду або в інших випадках, встановлених законом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на рахунку, а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, передбачених законом. Банк не має права встановлювати заборону на встановлення обтяження, але можуть встановлювати розумну винагороду.
 
-28- Поляков М.А.
У підпункті 19, яким стаття 1074 ЦК України викладається в новій редакції, у частині першій пропонованої статті 1074 ЦК України пропонуємо виключити слова «або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на рахунку»
 
Відхилено   1. Обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду або в інших випадках, встановлених законом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на рахунку, а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, передбачених законом. Банк не має права встановлювати заборону на встановлення обтяження, але може встановлювати розумну винагороду.
 
    -29- Святаш Д.В.
У абзаці третьому підпункту 19 пункту 4 слово "можуть" замінити словом "може".
 
Враховано    
76. 2. Клієнт не вправі без письмової згоди обтяжувача надавати банку розпорядження, а банк не вправі їх виконувати, якщо в результаті розмір грошових коштів на рахунку буде меншим розміру, визначеного згідно з умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на відповідному банківському рахунку.
 
   2. Клієнт не вправі без письмової згоди обтяжувача надавати банку розпорядження, а банк не вправі їх виконувати, якщо в результаті розмір грошових коштів на рахунку буде меншим за розмір, визначений згідно з умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на відповідному банківському рахунку.
 
77. 3. Після отримання банком письмового повідомлення обтяжувача про наявність підстав для звернення стягнення на предмет обтяження, яким є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, клієнт за відповідним договором банківського рахунка не вправі без письмової згоди обтяжувача надавати банку розпорядження, а банк не вправі їх виконувати, якщо в результаті розмір грошових коштів на рахунку буде меншим розміру забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача. Банк не перевіряє наявність підстав, вказаних в отриманому ним від обтяжувача повідомленні.
 
   3. Після отримання банком письмового повідомлення обтяжувача про наявність підстав для звернення стягнення на предмет обтяження, яким є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, клієнт за відповідним договором банківського рахунка не вправі без письмової згоди обтяжувача надавати банку розпорядження, а банк не вправі їх виконувати, якщо в результаті розмір грошових коштів на рахунку буде меншим за розмір забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача. Банк не перевіряє наявність підстав, зазначених в отриманому ним від обтяжувача повідомленні.
 
78. 4. Якщо на момент отримання банком розпорядження клієнта банк був письмово повідомлений клієнтом про існування обтяження, банк, який порушив вимоги частин другої і третьої цієї статті, відповідає перед обтяжувачем у розмірі грошових коштів, списаних ним з рахунка на виконання розпорядження клієнта.
 
   4. У разі якщо на момент отримання банком розпорядження клієнта банк був письмово повідомлений клієнтом про існування обтяження, банк, який порушив вимоги частин другої і третьої цієї статті, відповідає перед обтяжувачем у розмірі грошових коштів, списаних ним з рахунка на виконання розпорядження клієнта.
 
79. 5. Згода обтяжувача, передбачена частинами другою та третьою цієї статті, може бути виражена у загальній формі та (або) містити умови, за яких така згода вважається наданою. Така згода може бути включена до умов договору, яким встановлюється обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку.";
 
   5. Згода обтяжувача, передбачена частинами другою та третьою цієї статті, може бути виражена у загальній формі та (або) містити умови, за яких така згода вважається наданою. Така згода може бути включена до умов договору, яким встановлюється обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку";
 
80. 20) частину першу статті 1075 викласти в такій редакції:
 
   20) частину першу статті 1075 викласти в такій редакції:
 
81. "1. Договір банківського рахунка розривається за заявою клієнта у будь-який час. Клієнт не вправі без згоди обтяжувача за домовленістю з банком чи односторонньо, у тому числі шляхом односторонньої відмови від виконання зобов’язання, розривати договір банківського рахунка чи вчиняти інші дії, що мають наслідком припинення договору, коли майнові права на грошові кошти, що знаходяться на відповідному рахунку, є предметом обтяження, якщо інше не передбачене умовами обтяження. Правочини, вчинені з порушенням цієї вимоги, є недійсними.
 
   "1. Договір банківського рахунка розривається за заявою клієнта у будь-який час. Клієнт не вправі без згоди обтяжувача за домовленістю з банком чи односторонньо, у тому числі шляхом односторонньої відмови від виконання зобов’язання, розривати договір банківського рахунка чи вчиняти інші дії, що мають наслідком припинення договору, у разі якщо майнові права на грошові кошти, що знаходяться на відповідному рахунку, є предметом обтяження, якщо інше не передбачено умовами обтяження. Правочини, вчинені з порушенням цієї вимоги, є недійсними.
 
82. Згода обтяжувача може бути виражена у загальній формі та (або) містити умови, за яких така згода вважається наданою. Така згода може бути включена до умов договору, яким встановлюється обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку.";
 
   Згода обтяжувача може бути виражена у загальній формі та (або) містити умови, за яких така згода вважається наданою. Така згода може бути включена до умов договору, яким встановлюється обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку";
 
83. 21) доповнити Кодекс статтею 1075-1 такого змісту:
 
   21) доповнити статтею 1075-1 такого змісту:
 
84. "Стаття 1075-1. Внесення змін до договору банківського рахунка, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження
 
   "Стаття 1075-1. Внесення змін до договору банківського рахунка, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження
 
85. 1. Будь-які зміни до договору банківського рахунка, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження (за винятком змін, вказаних у частині другій цієї статті), вносяться виключно за умови надання попередньої письмової згоди на такі зміни обтяжувачем.
 
   1. Будь-які зміни до договору банківського рахунка, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження (крім змін, зазначених у частині другій цієї статті), вносяться виключно за умови надання попередньої письмової згоди на такі зміни обтяжувачем.
 
86. Згода обтяжувача може бути виражена у загальній формі та (або) містити умови, за яких така згода вважається наданою. Така згода може бути включена до умов договору, яким встановлюється обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку.
 
   Згода обтяжувача може бути виражена у загальній формі та (або) містити умови, за яких така згода вважається наданою. Така згода може бути включена до умов договору, яким встановлюється обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку.
 
87. 2. Зміни до договору банківського рахунка, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження, можуть вноситись без згоди обтяжувача, якщо такі зміни не обмежують права обтяжувача, що виникають на підставі обтяження. У випадку виникнення спору обов’язок щодо доведення того, що відповідні зміни до договору такого банківського рахунка не обмежують права обтяжувача, покладається на клієнта.
 
-30- Демчак Р.Є.
У абзаці п’ятому підпункту 21 пункту 4 Розділу Іслова «покладається на клієнта» замінити словами «покладається на банк»
 
Враховано   2. Зміни до договору банківського рахунка, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження, можуть вноситися без згоди обтяжувача, якщо такі зміни не обмежують права обтяжувача, що виникають на підставі обтяження. У разі виникнення спору обов’язок доведення того, що відповідні зміни до договору такого банківського рахунка не обмежують права обтяжувача, покладається на банк.
 
88. 3. У випадку порушення вимог цієї статті клієнт зобов’язаний відшкодувати обтяжувачу збитки, завдані таким порушенням. Якщо на момент внесення відповідних змін банк був письмово повідомлений клієнтом про існування обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на відповідному рахунку, обов’язок щодо відшкодування збитків банк та клієнт несуть солідарно.";
 
-31- Демчак Р.Є.
У абзаці шостому підпункту 21 пункту 4 Розділу Іслово «клієнт» замінити словом «банк» та виключити речення друге: «Якщо на момент внесення відповідних змін банк був письмово повідомлений клієнтом про існування обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на відповідному рахунку, обов’язок щодо відшкодування збитків банк та клієнт несуть солідарно».
 
Враховано   3. У разі порушення вимог цієї статті банк зобов’язаний відшкодувати обтяжувачу збитки, завдані таким порушенням";
 
89. 22) Статтю 1076 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
-32- Поляков М.А.
Підпункт 22, яким стаття 1076 ЦК доповнюється новою частиною, виключити.
 
Відхилено   22) статтю 1076 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
90. "3. Банк зобов’язаний за письмовою вимогою обтяжувача за обтяженням, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, надавати йому інформацію про залишок коштів на відповідному рахунку, операції за ним, обтяження, стосовно яких до банку надійшли повідомлення та (або) які взяті банком на облік, інші обмеження права розпоряджання рахунком у строк, у який така інформація надається клієнту, якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачене правочином, на підставі якого виникає таке обтяження.";
 
   "3. Банк зобов’язаний за письмовою вимогою обтяжувача за обтяженням, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, надавати йому інформацію про залишок коштів на відповідному рахунку, операції за ним, обтяження, стосовно яких до банку надійшли повідомлення та (або) які взяті банком на облік, інші обмеження права розпоряджання рахунком у строк, у який така інформація надається клієнту, якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачене правочином, на підставі якого виникає таке обтяження";
 
91. 23) главу 72 після статті 1076 доповнити новим параграфом 2 такого змісту:
 
   23) главу 72 доповнити § 2 такого змісту:
 
92. "§2. Рахунок умовного зберігання (ескроу)
 
   "§2. Рахунок умовного зберігання (ескроу)
 
93. Стаття 1076-1. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу)
 
   Стаття 1076-1. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу)
 
94. 1. За договором рахунка умовного зберігання (ескроу) банк зобов’язується приймати та зараховувати на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий клієнту (володільцю рахунка), грошові кошти, отримані від володільця рахунка та (або) від третіх осіб, та перераховувати такі кошти особі, вказаній володільцем рахунка (бенефіціару) або бенефіціаром, або повернути такі кошти володільцю рахунка за настання підстав, передбачених договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
-33- Довбенко М.В.
Абзац четвертий пп. 23 п. 4 викласти в наступній редакції:
«1.За договором рахунка умовного зберігання (ескроу) банк зобов’язується приймати та зараховувати на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий клієнту (володільцю рахунка), грошові кошти, отримані від володільця рахунка та/або від третіх осіб, та перераховувати такі кошти особі, вказаній володільцем рахунка (бенефіціару або бенефіціарам), або повернути такі кошти володільцю рахунка, за настання підстав, передбачених договором рахунка умовного зберігання (ескроу).»
 
Враховано частково   1. За договором рахунка умовного зберігання (ескроу) банк зобов’язується приймати та зараховувати на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий клієнту (володільцю рахунка), грошові кошти, отримані від володільця рахунка та (або) від третіх осіб, та перераховувати такі кошти особі (особам), вказаній володільцем рахунка (бенефіціару або бенефіціарам) або бенефіціаром, або повернути такі кошти володільцю рахунка за настання підстав, передбачених договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
95. 2. Якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу), банк має право використовувати грошові кошти на рахунку умовного зберігання, гарантуючи вчасне перерахування таких коштів бенефіціару або особі, вказаній ним, або повернення таких коштів володільцю рахунка згідно з умовами договору рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
-34- Довбенко М.В.
Абзац п’ятий пп. 23 п.4 викласти в наступній редакції:
«2. Якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу), банк має право використовувати грошові кошти на рахунку умовного зберігання (ескроу), гарантуючи вчасне перерахування таких коштів бенефіціару, або повернення таких коштів володільцю рахунка, за настання підстав, передбачених договором рахунка умовного зберігання (ескроу)»
 
Враховано частково   2. Якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу), банк має право використовувати грошові кошти на рахунку умовного зберігання (ескроу), гарантуючи вчасне перерахування таких коштів бенефіціару (бенефіціарам) або особі, вказаній ним, або повернення таких коштів володільцю рахунка згідно з умовами договору рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
96. 3. До відносин сторін у зв’язку із відкриттям, обслуговуванням та закриттям рахунка умовного зберігання (ескроу) застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом та не випливає із суті правовідносин між банком, володільцем рахунка та бенефіціаром.
 
   3. До відносин сторін у зв’язку з відкриттям, обслуговуванням та закриттям рахунка умовного зберігання (ескроу) застосовуються положення § 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом та не випливає із суті правовідносин між банком, володільцем рахунка та бенефіціаром.
 
97. Стаття 1076-2. Операції за рахунком умовного зберігання (ескроу)
 
   Стаття 1076-2. Операції за рахунком умовного зберігання (ескроу)
 
98. 1. За рахунком умовного зберігання (ескроу) виконуються виключно операції з зарахування банком отриманих від володільця рахунка та (або) від третіх осіб грошових коштів, призначених для перерахування бенефіціару або вказаній ним особі за настання підстав, визначених договором рахунка умовного зберігання (ескроу), та операції з перерахування таких коштів бенефіціару або вказаній ним особі або повернення їх володільцю рахунка відповідно до умов договору рахунка умовного зберігання (ескроу). У випадках, встановлених статтею 1076-6 цього Кодексу за рахунком умовного зберігання (ескроу) також виконуються операції, пов’язані із зверненням стягнення на грошові кошти на рахунку умовного зберігання (ескроу) або на права вимоги володільця рахунка або бенефіціара до банку на підставі договору рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
-35- Довбенко М.В.
В абзаці восьмому пп.23 п.4 слова «або вказаній ним особі» видалити.
 
Відхилено   1. За рахунком умовного зберігання (ескроу) виконуються виключно операції із зарахування банком отриманих від володільця рахунка та (або) від третіх осіб грошових коштів, призначених для перерахування бенефіціару або вказаній ним особі за настання підстав, визначених договором рахунка умовного зберігання (ескроу), та операції з перерахування таких коштів бенефіціару або вказаній ним особі або повернення їх володільцю рахунка відповідно до умов договору рахунка умовного зберігання (ескроу). У випадках, встановлених статтею 1076-6 цього Кодексу, за рахунком умовного зберігання (ескроу) також виконуються операції, пов’язані із зверненням стягнення на грошові кошти на рахунку умовного зберігання (ескроу) або на права вимоги володільця рахунка або бенефіціара до банку на підставі договору рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
99. 2. Зарахування грошових коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу) здійснюється одноразово або періодично в порядку, встановленому договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
   2. Зарахування грошових коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу) здійснюється одноразово або періодично в порядку, встановленому договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
100. 3. За настання підстав, передбачених договором рахунка умовного зберігання (ескроу), банк зобов’язаний у встановлений договором строк (а за його відсутності - протягом семи днів з дати настання відповідних підстав) перерахувати суму, що знаходиться на рахунку умовного зберігання (ескроу), бенефіціару або вказаній ним особі. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу) може передбачати перерахування бенефіціару або вказаній ним особі суми, що знаходиться на рахунку умовного зберігання (ескроу), частинами в залежності від настання вказаних у договорі підстав.
 
-36- Довбенко М.В.
В абзаці десятому пп.23 п.4 слова «семи» замінити словами «п’яти робочих», а слова «або вказаній ним особі» видалити.
 
Враховано частково   3. За настання підстав, передбачених договором рахунка умовного зберігання (ескроу), банк зобов’язаний у встановлений договором строк (а за його відсутності – протягом п’яти робочих днів з дня настання відповідних підстав) перерахувати суму, що знаходиться на рахунку умовного зберігання (ескроу), бенефіціару або вказаній ним особі. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу) може передбачати перерахування бенефіціару або вказаній ним особі суми, що знаходиться на рахунку умовного зберігання (ескроу), частинами залежно від настання зазначених у договорі підстав.
 
    -37- Поляков М.А.
У підпункті 23 частину третю статті 1076-2 ЦК України після слів "протягом семи" пропонуємо доповнити словом "робочих".
 
Враховано редакційно    
101. 4. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу) може передбачати підстави, за настання яких вся сума, що знаходиться на рахунку умовного зберігання (ескроу), або її частина підлягає поверненню володільцю рахунка.
 
   4. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу) може передбачати підстави, за настання яких вся сума, що знаходиться на рахунку умовного зберігання (ескроу), або її частина підлягає поверненню володільцю рахунка.
 
102. Стаття 1076-3. Перевірка підстав для перерахування коштів з рахунка умовного зберігання (ескроу)
 
   Стаття 1076-3. Перевірка підстав для перерахування коштів з рахунка умовного зберігання (ескроу)
 
103. 1. Якщо договір рахунка умовного зберігання (ескроу) передбачає надання банку документів, які підтверджують настання підстав для перерахування бенефіціару або вказаній ним особі грошових коштів, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), або повернення таких коштів володільцю рахунка, банк перевіряє такі документи на відповідність умовам договору рахунка умовного зберігання (ескроу) виключно за зовнішніми ознаками, якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
-38- Демчак Р.Є.
Абзац тринадцятий підпункту 23 пункту 4 після слів "якщо інше не передбачено" доповнити словами "законом або".
 
Враховано   1. У разі якщо договір рахунка умовного зберігання (ескроу) передбачає надання банку документів, що підтверджують настання підстав для перерахування бенефіціару або вказаній ним особі грошових коштів, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), або повернення таких коштів володільцю рахунка, банк перевіряє такі документи на відповідність умовам договору рахунка умовного зберігання (ескроу) виключно за зовнішніми ознаками, якщо інше не передбачено законом або договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
    -39- Довбенко М.В.
В абзаці тринадцятому пп.23 п.4 слова «або вказаній ним особі» видалити.
 
Відхилено    
    -40- Поляков М.А.
У підпункті 23, у частинах першій та другій статті 1076-3 ЦК України слова «виключно за зовнішніми ознаками» та «за зовнішніми ознаками» виключити.
 
Відхилено    
104. 2. Якщо банк вважає, що надані документи не відповідають умовам договору рахунка умовного зберігання (ескроу) за зовнішніми ознаками або іншим вимогам, встановленим договором рахунка умовного зберігання (ескроу), банк зобов’язаний відмовити відповідній особі у перерахуванні грошових коштів, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
-41- Демчак Р.Є.
Абзац чотирнадцятий підпункту 23 пункту 4 після слів «банк зобов’язаний відмовити відповідній особі у перерахуванні грошових коштів,» доповнити словами «із письмовим повідомленням із вказанням причин відмови протягом п’яти робочих днів з дати отримання документів для перерахування коштів».
 
Враховано   2. Якщо банк вважає, що надані документи не відповідають умовам договору рахунка умовного зберігання (ескроу) за зовнішніми ознаками або іншим вимогам, встановленим договором рахунка умовного зберігання (ескроу), банк зобов’язаний відмовити відповідній особі у перерахуванні грошових коштів із письмовим повідомленням із зазначенням причин відмови протягом п’яти робочих днів з дня отримання документів для перерахування коштів, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
105. 3. Договором рахунка умовного зберігання (ескроу) на банк може бути покладений обов’язок щодо перевірки настання підстав для перерахування коштів бенефіціару або вказаній ним особі або повернення коштів володільцю рахунка.
 
-42- Довбенко М.В.
В абзаці п’ятнадцятому пп.23 п.4 слова «або вказаній ним особі» видалити.
 
Відхилено   3. Договором рахунка умовного зберігання (ескроу) на банк може бути покладений обов’язок перевірки настання підстав для перерахування коштів бенефіціару або вказаній ним особі або повернення коштів володільцю рахунка.
4. Договором рахунка умовного зберігання (ескроу) обов’язок щодо перевірки настання підстав для перерахування коштів бенефіціару або вказаній ним особі або повернення коштів володільцю рахунка може бути покладений на будь-яку третю особу, про що зазначається в договорі. Договором встановлюються порядок, обставини та умови надання банку такою третьою особою інформації про настання умов для перерахування коштів.
 
    -43- Воропаєв Ю.М.
Статтю 1076-3 Цивільного кодексу України доповнити новою частиною:
"4. Договором рахунка умовного зберігання (ескроу) обов’язок щодо перевірки настання підстав для перерахування коштів бенефіціару або вказаній ним особі або повернення коштів володільцю рахунка може бути покладений на будь яку третю особу, про що вказується у договорі. Договором встановлюється порядок, обставини і умови надання такою третьою особою інформації на адресу банку щодо настання умов для перерахування коштів".
 
Враховано    
106. Стаття 1076-4. Обмеження щодо розпорядження коштами на рахунку умовного зберігання (ескроу)
 
   Стаття 1076-4. Обмеження щодо розпорядження коштами на рахунку умовного зберігання (ескроу)
 
107. 1. Якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу), ані володілець рахунка, ані бенефіціар не мають права розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу).
 
   1. Якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу), ані володілець рахунка, ані бенефіціар не мають права розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу).
 
108. 2. Якщо договором рахунка умовного зберігання (ескроу) передбачена можливість розпорядження грошовими коштами на рахунку володільцем рахунку або бенефіціаром, сторони договору рахунка умовного зберігання можуть встановити в договорі обмеження щодо такого розпорядження.
 
   2. У разі якщо договором рахунка умовного зберігання (ескроу) передбачена можливість розпорядження грошовими коштами на рахунку володільцем рахунку або бенефіціаром, сторони договору рахунка умовного зберігання можуть встановити в договорі обмеження щодо такого розпорядження.
 
109. Стаття 1076-5. Винагорода банку за договором рахунка умовного зберігання (ескроу)
 
   Стаття 1076-5. Винагорода банку за договором рахунка умовного зберігання (ескроу)
 
110. 1. Договором рахунка умовного зберігання (ескроу) може передбачатися винагорода банку за послуги, пов’язані із обслуговуванням рахунка та здійсненням операцій за ним.
 
   1. Договором рахунка умовного зберігання (ескроу) може передбачатися винагорода банку за послуги, пов’язані з обслуговуванням рахунка та здійсненням операцій за ним.
 
111. 2. Винагорода банку не утримується з грошових коштів, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
   2. Винагорода банку не утримується з грошових коштів, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
112. Стаття 1076-6. Статус грошових коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу)
 
   Стаття 1076-6. Статус грошових коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу)
 
113. 1. Звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), за зобов’язаннями банку, в якому відкрито рахунок (в тому числі у разі його ліквідації), не допускається, за винятком суми грошових коштів на рахунку, яку банк має право утримати у якості винагороди станом на дату звернення стягнення згідно з договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
-44- Демчак Р.Є.
Абзац двадцять третій підпункту 23 пункту 4 Розділу Івикласти в такій редакції:
"1. Звернення стягнення та (або) накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), за зобов’язаннями банку, в якому відкрито рахунок (в тому числі у разі його ліквідації), не допускається, за винятком суми грошових коштів на рахунку, яку банк має право утримати у якості винагороди станом на дату звернення стягнення або накладення арешту згідно з договором рахунка умовного зберігання (ескроу)".
 
Враховано   1. Звернення стягнення та (або) накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), за зобов’язаннями банку, в якому відкрито рахунок (в тому числі у разі його ліквідації), не допускається, крім суми грошових коштів на рахунку, яку банк має право утримати в якості винагороди станом на дату звернення стягнення або накладення арешту згідно з договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
114. 2. Звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), за зобов’язаннями володільця рахунка або бенефіціара (в тому числі у разі їх ліквідації) не допускається. При цьому допускається звернення стягнення на право вимоги володільця рахунка або бенефіціара до банку на підставі договору рахунка умовного зберігання (ескроу) (в тому числі на право вимоги виплати грошових коштів (або їх частини), що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), за настання підстав, встановлених договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
-45- Демчак Р.Є.
Абзац двадцять четвертий підпункту 23 пункту 4 Розділу Івикласти в такій редакції:
"2. Звернення стягнення та (або) накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), за зобов’язаннями володільця рахунка або бенефіціара (в тому числі у разі їх ліквідації) не допускається. При цьому допускається звернення стягнення та (або) накладення арешту на право вимоги володільця рахунка або бенефіціара до банку на підставі договору рахунка умовного зберігання (ескроу) (в тому числі на право вимоги виплати грошових коштів (або їх частини), що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), за настання підстав, встановлених договором рахунка умовного зберігання (ескроу)".
 
Враховано   2. Звернення стягнення та (або) накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), за зобов’язаннями володільця рахунка або бенефіціара (в тому числі у разі їх ліквідації) не допускається. При цьому допускається звернення стягнення та (або) накладення арешту на право вимоги володільця рахунка або бенефіціара до банку на підставі договору рахунка умовного зберігання (ескроу), в тому числі на право вимоги виплати грошових коштів (або їх частини), що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), за настання підстав, встановлених договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
115. Стаття 1076-7. Внесення змін до договору рахунка умовного зберігання (ескроу)
 
   Стаття 1076-7. Внесення змін до договору рахунка умовного зберігання (ескроу)
 
116. 1. Будь-які зміни до договору рахунка умовного зберігання (ескроу) (за винятком змін, вказаних у частині другій цієї статті) вносяться виключно за умови надання письмової згоди на такі зміни бенефіціаром незалежно від того, чи є бенефіціар стороною договору рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
   1. Будь-які зміни до договору рахунка умовного зберігання (ескроу) (крім змін, зазначених у частині другій цієї статті) вносяться виключно за умови надання письмової згоди на такі зміни бенефіціаром незалежно від того, чи є бенефіціар стороною договору рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
117. 2. Якщо бенефіціар не є стороною договору рахунка умовного зберігання (ескроу), без його згоди до такого договору вносяться зміни, які не обмежують права бенефіціара, що виникають на підставі договору рахунка умовного зберігання (ескроу). У випадку виникнення спору обов’язок щодо доведення того, що відповідні зміни до договору рахунка умовного зберігання (ескроу) не обмежують права бенефіціара, покладається на володільця рахунка та банк.
 
-46- Демчак Р.Є.
У абзаці 27 підпункту 23 пункту 4 Розділу Ізаконопроекту слова «володільця рахунка та» видалити.
 
Враховано   2. Якщо бенефіціар не є стороною договору рахунка умовного зберігання (ескроу), без його згоди до такого договору вносяться зміни, які не обмежують права бенефіціара, що виникають на підставі договору рахунка умовного зберігання (ескроу). У разі виникнення спору обов’язок доведення того, що відповідні зміни до договору рахунка умовного зберігання (ескроу) не обмежують права бенефіціара, покладається на банк.
 
118. 3. Правочини щодо внесення змін до договору рахунка умовного зберігання (ескроу), вчинені з порушенням вимог цієї статті, є недійсними.
 
   3. Правочини щодо внесення змін до договору рахунка умовного зберігання (ескроу), вчинені з порушенням вимог цієї статті, є недійсними.
 
119. Стаття 1076-8. Припинення договору рахунка умовного зберігання (ескроу) та закриття рахунка умовного зберігання (ескроу)
 
   Стаття 1076-8. Припинення договору рахунка умовного зберігання (ескроу) та закриття рахунка умовного зберігання (ескроу)
 
120. 1. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу) припиняється зі спливом строку (настанням терміну припинення) договору рахунка умовного зберігання (ескроу) або за настання інших обставин, встановлених у договорі рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
   1. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу) припиняється зі спливом строку (настанням терміну припинення) договору рахунка умовного зберігання (ескроу) або за настання інших обставин, встановлених у договорі рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
121. 2. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу) припиняється у разі ліквідації банку, в якому відкритий рахунок умовного зберігання (ескроу).
 
-47- Демчак Р.Є.
Абзац 31 підпункту 23 пункту 4 Розділу Ізаконопроекту видалити. Відповідно змінити подальшу нумерацію пунктів.
 
Відхилено   2. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу) припиняється у разі ліквідації банку, в якому відкритий рахунок умовного зберігання (ескроу).
 
122. 3. Розірвання договору рахунка умовного зберігання (ескроу) допускається у будь-який час за заявою володільця рахунка та виключно за умови отримання письмової згоди бенефіціара на розірвання договору. Договір вважається розірваним з моменту отримання банком останнього з таких документів: заяви володільця рахунка та письмової згоди бенефіціара на розірвання договору, а якщо заява володільця рахунка та письмова згода бенефіціара містяться в одному документі, то з моменту отримання банком такого документа.
 
   3. Розірвання договору рахунка умовного зберігання (ескроу) допускається у будь-який час за заявою володільця рахунка та виключно за умови отримання письмової згоди бенефіціара на розірвання договору. Договір вважається розірваним з моменту отримання банком останнього з таких документів – заяви володільця рахунка та письмової згоди бенефіціара на розірвання договору, – а якщо заява володільця рахунка та письмова згода бенефіціара містяться в одному документі, то з моменту отримання банком такого документа.
 
123. 4. У випадку припинення або розірвання договору рахунка умовного зберігання (ескроу) банк закриває рахунок умовного зберігання (ескроу), а грошові кошти, що знаходяться на рахунку, повертаються володільцеві рахунка, а за настання на момент припинення або розірвання договору підстав, вказаних у договорі рахунка умовного зберігання (ескроу), такі кошти (або їх частина, якщо це передбачено договором) перераховуються бенефіціару або вказаній ним особі.
 
-48- Довбенко М.В.
В п’ятому з кінця абзаці пп.23 п.4 (абзац перший п.4 статті 1076-8) після слів «а грошові кошти, що знаходяться на» доповнити словами «такому», а слова «або вказаній ним особі» замінити словами «або на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий володільцем рахунка в іншому банку».
 
Враховано частково   4. У разі припинення або розірвання договору рахунка умовного зберігання (ескроу) банк закриває рахунок умовного зберігання (ескроу), а грошові кошти, що знаходяться на такому рахунку, повертаються володільцеві рахунка, а за настання на момент припинення або розірвання договору підстав, зазначених у договорі рахунка умовного зберігання (ескроу), такі кошти (або їх частина, якщо це передбачено договором) перераховуються бенефіціару або вказаній ним особі.
 
124. У разі розірвання договору рахунка умовного зберігання (ескроу) за заявою володільця рахунка та письмовою згодою бенефіціара, володілець рахунка та бенефіціар можуть спільно вказати у відповідній заяві та письмовій згоді, що грошові кошти (або їх частина) перераховуються володільцю рахунка та (або) бенефіціару чи вказаній ним особі незалежно від настання підстав, вказаних у договорі рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
   У разі розірвання договору рахунка умовного зберігання (ескроу) за заявою володільця рахунка та письмовою згодою бенефіціара володілець рахунка та бенефіціар можуть спільно вказати у відповідній заяві та письмовій згоді, що грошові кошти (або їх частина) перераховуються володільцю рахунка та (або) бенефіціару чи вказаній ним особі незалежно від настання підстав, зазначених у договорі рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
125. 5. Положення статті 1075 цього Кодексу не застосовуються до договору рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
   5. Положення статті 1075 цього Кодексу не застосовуються до договору рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
126. Стаття 1076-9. Надання бенефіціару відомостей, що становлять банківську таємницю
 
   Стаття 1076-9. Надання бенефіціару відомостей, що становлять банківську таємницю
 
127. Бенефіціар має право вимагати від банку надання відомостей щодо рахунку умовного зберігання (ескроу) та операцій за ним, що становлять банківську таємницю.".
 
   Бенефіціар має право вимагати від банку надання відомостей щодо рахунка умовного зберігання (ескроу) та операцій за ним, що становлять банківську таємницю".
 
128. 6. У частині четвертій статті 2 Закону України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., №47, ст. 646) слова "цінні папери та фондовий ринок" замінити словами "ринки капіталу та інші регульовані ринки".
 
-49- Святаш Д.В.
У пункті 6 слово "інші" виключити, а цифру "6" замінити цифрою "5", уточнивши при цьому нумерацію усіх наступних пунктів.
 
Враховано   5. У частині четвертій статті 2 Закону України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646; 2012 р., № 36, ст. 416) слова "цінні папери та фондовий ринок" замінити словами "ринки капіталу та регульовані ринки".
 
129. 7. У Законі України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №24, ст. 348):
 
   9. У Законі України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122 із наступними змінами):
 
130. 1) у абзаці п’ятому частині першої статті 15 слова "фондових біржах" замінити словами "регульованих ринках";
 
-50- Святаш Д.В.
У підпункті 1 пункту 7 розділу І слова "регульованих ринках" замінити словами "регульованих фондових ринках".
 
Враховано   1) в абзаці п’ятому частини першої статті 15 слова "фондових біржах" замінити словами "регульованих фондових ринках";
 
131. 2) у статті 16 слова "фондових біржах" та "фондовій біржі" замінити відповідно словами "регульованих ринках" та "регульованому ринку";
 
-51- Святаш Д.В.
Підпункт 2 пункту 7 викласти в такій редакції:
"2) у статті 16 слова " фондова біржа" в усіх відмінках і числах" замінити словами "регульований фондовий ринок" у відповідному відмінку і числі;".
 
Враховано   2) у статті 16 слова "фондова біржа" в усіх відмінках і числах замінити словами "регульований фондовий ринок" у відповідному відмінку і числі;
 
    -52- Сотник О.С.
1. У підпункті 2 пункту 7, яким передбачені зміни до статті 16 Закону України "Про приватизацію державного майна" після слів «регульованого ринку» поставити розділовий знак («кому») та доповнити текстом наступного змісту: «та викласти частину першу статті у наступній редакції:
"1. Продаж об'єктів приватизації на аукціоні, за конкурсом та на фондових біржах здійснюється згідно положення, що затверджується Фондом державного майна України.
Зазначене положення повинно передбачати проведення продажу об’єктів приватизації виключно шляхом проведення електронних торгів із обов’язковим додержанням наступних принципів та умов: добросовісна конкуренція серед учасників, максимальна економія та ефективність, покриття витрат на проведення аукціону, конкурсу та торгів на фондовій біржі за рахунок покупців об’єктів приватизації, проведення електронних торгів виключно на фондових біржах, які мають досвід успішного проведення продажу об’єктів приватизації, відкритість та прозорість проведення торгів, недискримінація учасників, об'єктивна та неупереджена оцінка пропозицій учасників торгів, запобігання корупційним діям і зловживанням".
 
Відхилено    
132. 3) у частині третій статті 18-4 слова "торговцями цінними паперами" та "фондових біржах" замінити відповідно словами "інвестиційними фірмами" та "регульованих ринках";
 
-53- Святаш Д.В.
У підпункті 3 пункту 7 розділу І слова "регульованих ринках" замінити словами " регульованих фондових ринках".
 
Враховано   3) у частині третій статті 18-4 слова "торговцями цінними паперами" та "фондових біржах" замінити відповідно словами "інвестиційними фірмами" та "регульованих фондових ринках";
 
133. 4) у частині першій статті 18-5 слова "торговцями цінними паперами" та "фондових біржах" замінити відповідно словами "інвестиційними фірмами" та "регульованих ринках";
 
-54- Святаш Д.В.
У підпункті 4 пункту 7 розділу І слова "регульованих ринках" замінити словами " регульованих фондових ринках".
 
Враховано   4) у частині першій статті 18-5 слова "торговцями цінними паперами" та "фондових біржах" замінити відповідно словами "інвестиційними фірмами" та "регульованих фондових ринках";
 
134. 5) у частині шостій статті 19 слова "фондових біржах" замінити словами "регульованих ринках".
 
-55- Святаш Д.В.
У підпункті 5 пункту 7 розділу І слова "регульованих ринках" замінити словами " регульованих фондових ринках".
 
Враховано   5) у частині шостій статті 19 слова "фондових біржах" замінити словами "регульованих фондових ринках".
 
135. 8. У статті 11 Законі України "Про споживчу кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №30, ст. 414):
 
-56- Святаш Д.В.
У абзаці першому пункту 8 розділу І слово "Законі" замінити словом "Закону".
 
Враховано   6. У статті 11 Закону України "Про споживчу кооперацію" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 30, ст. 414; 1993 р., № 26, ст. 277; 2005 р., № 16, ст. 259):
 
136. у частині другій слово "біржі" замінити словами "операторів регульованого ринку";
 
-57- Святаш Д.В.
У абзаці другому пункту 8 розділу І слово "регульованого" замінити словом "організованого".
 
Відхилено   в абзаці другому частини другої слово "біржі" замінити словами "оператори регульованого ринку";
 
137. у частині третій слово "біржах" замінити словами "регульованих ринках".
 
-58- Святаш Д.В.
У абзаці третьому пункту 8 розділу І слово "регульованих" замінити словом "організованих".
 
Відхилено   в абзаці першому частини третьої слово "біржах" замінити словами "регульованих ринках".
 
138. 9. У Законі України "Про заставу" (Відомості Верховної Ради України, 1992р., №47, ст. 642):
 
   7. У Законі України "Про заставу" (Відомості Верховної Ради України, 1992р., №47, ст. 642; 1998 р., № 2, ст. 3; 2004 р., № 11, ст. 140):
 
139. 1) частину другу статті 1 після слова "зобов'язання" доповнити словами "або в інших випадках, встановлених законом, ";
 
   1) частину другу статті 1 після слова "зобов'язання" доповнити словами "або в інших випадках, встановлених законом";
 
140. 2) у статті 3:
 
   2) у статті 3:
 
141. у частині першій слова "існуюча або майбутня вимога" замінити словами "існуюча вимога або вимога, яка може виникнути в майбутньому";
 
   у частині першій слова "існуюча або майбутня вимога" замінити словами "існуюча вимога або вимога, яка може виникнути в майбутньому";
 
142. у частині другій слова "розмір забезпечення заставою таких вимог" замінити словами "максимальний розмір вимоги, яка забезпечується заставою";
 
   у частині другій слова "розмір забезпечення заставою таких вимог" замінити словами "максимальний розмір вимоги, яка забезпечується заставою";
 
143. 3) частину першу статті 12 доповнити реченням такого змісту: "Суть, розмір та строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, можуть бути визначені шляхом відсилання до документу, яким передбачене відповідне зобов'язання.";
 
   3) частину першу статті 12 доповнити реченням такого змісту: "Суть, розмір та строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, можуть бути визначені шляхом посилання на документ, яким передбачено відповідне зобов’язання";
 
144. 4) перше речення частини першої статті 16 доповнити словами ", якщо інше не встановлено законом";
 
   4) перше речення частини першої статті 16 доповнити словами "якщо інше не встановлено законом";
 
145. 5) частину першу статті 23 доповнити словами ", або в інший спосіб, не заборонений законом, в тому числі шляхом продажу права вимоги третій особі".
 
   5) частину першу статті 23 доповнити словами "або в інший спосіб, не заборонений законом, у тому числі шляхом продажу права вимоги третій особі".
 
146. 10. У частині першій статті 8 Закону України "Про аудиторську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 23, ст. 243):
 
   28. У частині першій статті 8 Закону України "Про аудиторську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 44, ст. 432 із наступними змінами):
 
147. 1) у пункті 1 слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринків капіталу та регульованих ринків";
 
   1) у пункті 1 слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринків капіталу та регульованих ринків";
 
148. 2) у пункті 3 слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринках капіталу та регульованих ринках", а слова "та похідних (деривативів)" виключити.
 
   2) у пункті 3 слова "та похідних (деривативів)" виключити, а слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринках капіталу та регульованих ринках".
 
149. 11. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №51, ст. 292):
 
   8. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292 із наступними змінами):
 
150. 1) назву Закону викласти в такій редакції: "Закон України "Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку"";
 
-59- Довбенко М.В.
Назву Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» викласти у наступній редакції «Про державне регулювання фондового ринку та інших регульованих ринків»
 
Відхилено   1) назву викласти в такій редакції: "Закон України "Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку";
 
151. 2) преамбулу Закону викласти в такій редакції:
 
   2) преамбулу викласти в такій редакції:
 
152. "Цей Закон визначає статус, організацію, повноваження та порядок діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.";
 
-60- Довбенко М.В.
Преамбулу зазначеного Закону викласти у наступній редакції
«Цей Закон визначає правові засади здійснення державного регулювання фондового ринку та інших регульованих ринків, в тому числі державного контролю за випуском і обігом цінних паперів та похідних в Україні»
 
Відхилено   "Цей Закон визначає статус, організацію, повноваження та порядок діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку";
 
153. 3) у статті 1:
 
   3) у статті 1:
 
154. у абзаці другому слова "ринку цінних паперів" та "ринком цінних паперів та їх похідних" замінити відповідно словами "ринків капіталу" та "ринками капіталу";
 
-61- Святаш Д.В.
Абзац другий підпункту 3 пункту 11 розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
"у абзаці другому слова "ринку цінних паперів" та "ринком цінних паперів та їх похідних" замінити відповідно словами "ринків капіталу та регульованих ринків" та "ринками капіталу та регульованими ринками".
 
Враховано   в абзаці другому слова "ринку цінних паперів" та "ринком цінних паперів та їх похідних" замінити відповідно словами "ринків капіталу та регульованих ринків" та "ринками капіталу та регульованими ринками";
 
155. абзаци п’ятий та дев’ятий виключити;
 
   абзаци п’ятий та дев’ятий виключити;
 
156. доповнити статтю новою частиною такого змісту:
 
   доповнити частиною другою такого змісту:
 
157. "Терміни "дериватив", "фінансовий інструмент", "оператор регульованого ринку", "ринки капіталу", "професійні учасники ринків капіталу та регульованих ринків", "системно важливий професійний учасник ринків капіталу регульованих ринків" вживаються у цьому Законі у значенні, визначеному у Законі України "Про ринки капіталу та інші регульовані ринки"";
 
-62- Святаш Д.В.
Абзац п’ятий підпункту 3 пункту 11 розділу І викласти в такій редакції:
"Терміни "актив, допущений до торгів на регульованих ринках", "дериватив", "фінансовий інструмент", "оператор регульованого ринку", "регульований ринок", "ринки капіталу", "професійний учасник ринків капіталу та регульованих ринків", "професійний учасник ринків капіталу", "системно важливий професійний учасник ринків капіталу та регульованих ринків" у цьому Законі вживаються у значеннях, визначених у Законі України "Про ринки капіталу та регульовані ринки".
 
Враховано   "Терміни "актив, допущений до торгів на регульованих ринках", "дериватив", "фінансовий інструмент", "оператор регульованого ринку", "регульований ринок", "ринки капіталу", "професійний учасник ринків капіталу та регульованих ринків", "професійний учасник ринків капіталу", "системно важливий професійний учасник ринків капіталу та регульованих ринків" у цьому Законі вживаються у значеннях, визначених у Законі України "Про ринки капіталу та регульовані ринки";
 
    -63- Сотник О.С.
За текстом пункту 11, яким вносяться зміни до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів" слова "оператор регульованого ринку" в усіх відмінках та числах замінити словами "оператор регульованого ринку капіталу" у відповідному відмінку та числі, а слова "ринки капіталу та регульованих ринків", а також слова "ринків капіталу та інших регульованих ринків" в усіх відмінках замінити словами "ринок капіталу" у відповідному відмінку.
 
Відхилено    
158. 4) у статті 2:
 
   4) у статті 2:
 
159. у абзаці другому слова "випуску та обігу цінних паперів та їх похідних" замінити словами "ринків капіталу, укладення і виконання деривативів і правочинів щодо них; ";
 
-64- Святаш Д.В.
У абзаці другому підпункту 4 пункту 11 розділу І Законопроекту слова "і правочинів щодо них" виключити.
 
Відхилено   в абзаці другому слова "випуску та обігу цінних паперів та їх похідних" замінити словами "ринків капіталу, укладення та виконання деривативів і правочинів щодо них";
 
160. абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
   абзац четвертий викласти в такій редакції:
 
161. "забезпечення прозорості функціонування ринків капіталу та їх учасників; ";
 
   "забезпечення прозорості функціонування ринків капіталу та їх учасників";
 
162. 5) у статті 3:
 
   5) у статті 3:
 
163. в абзаці третьому:
 
   в абзаці третьому слово "випуску" замінити словом
 
164. слово "випуску" замінити словом "емісії", а після слів "обігу цінних паперів, " доповнити словами "укладення і виконання деривативів і правочинів щодо них, ";
 
-65- Святаш Д.В.
У абзаці третьому підпункту 5 пункту 11 розділу І Законопроекту слова "і правочинів щодо них" виключити.
 
Відхилено   "емісії", а після слів "обігу цінних паперів" доповнити словами "укладення та виконання деривативів і правочинів щодо них";
 
165. доповнити абзацом тринадцятим такого змісту:
 
   після абзацу дванадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
166. "реєстрація специфікацій деривативів, які укладаються на регульованому ринку деривативів; ";
 
   "реєстрація специфікацій деривативів, які укладаються на регульованому ринку деривативів".
 
167. абзаци тринадцятий - п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - шістнадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци тринадцятий - п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - шістнадцятим;
 
168. абзац п’ятнадцятий після слів "цінних паперів; " доповнити словами ", укладення та виконання деривативів і правочинів щодо них; "
 
-66- Святаш Д.В.
У абзаці сьомому підпункту 5 пункту 11 розділу І слова "і правочинів щодо них" виключити.
 
Відхилено   абзац п’ятнадцятий доповнити словами "укладення та виконання деривативів і правочинів щодо них";
 
169. абзац шістнадцятий після слів "цінних паперів" доповнити словами ", укладенням та виконанням деривативів і правочинів щодо них.";
 
-67- Святаш Д.В.
У абзаці восьмому підпункту 5 пункту 11 розділу І слова "і правочинів щодо них" виключити.
 
Відхилено   абзац шістнадцятий доповнити словами "укладенням та виконанням деривативів і правочинів щодо них";
 
170. 6) у статті 4:
 
   6) у статті 4:
 
171. у назві слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринках капіталу та інших регульованих ринках";
 
-68- Святаш Д.В.
У абзаці другому підпункту 6 пункту 11 розділу І слова "інших" виключити.
 
Враховано   у назві слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринках капіталу та регульованих ринках";
у частині першій:
 
172. пункти 1 - 11 частини першої замінити пунктами 1 - 16 такого змісту:
 
   пункти 1 – 11 замінити пунктами 1 – 16 такого змісту:
 
173. "1) субброкерська діяльність;
 
   "1) субброкерська діяльність;
 
174. 2) брокерська діяльність;
 
   2) брокерська діяльність;
 
175. 3) дилерська діяльність;
 
   3) дилерська діяльність;
 
176. 4) діяльність з управління портфелем фінансових інструментів;
 
   4) діяльність з управління портфелем фінансових інструментів;
 
177. 5) інвестиційне консультування;
 
   5) інвестиційне консультування;
 
178. 6) андеррайтинг з гарантією продажу;
 
   6) андеррайтинг з гарантією продажу;
 
179. 7) андеррайтинг без гарантії продажу;
 
   7) андеррайтинг без гарантії продажу;
 
180. 8) діяльність з управління активами;
 
   8) діяльність з управління активами;
 
181. 9) діяльність з управління іпотечним покриттям;
 
   9) діяльність з управління іпотечним покриттям;
 
182. 10) депозитарна діяльність депозитарної установи;
 
   10) депозитарна діяльність депозитарної установи;
 
183. 11) діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування;
 
   11) діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування;
 
184. 12) діяльність із зберігання активів пенсійних фондів;
 
   12) діяльність із зберігання активів пенсійних фондів;
 
185. 13) діяльність з організації торгівлі цінними паперами;
 
-69- Святаш Д.В.
Абзац шістнадцятий – дев’ятнадцятий підпункту 6 пункту 11 розділу І замінити шістьма абзацами такого змісту:
"13) діяльність з організації торгівлі цінними паперами на регульованому ринку;
14) діяльність з організації торгівлі цінними паперами на багатосторонній торгівельній системі;
15) діяльність з організації укладання деривативів на регульованому ринку;
16) діяльність з організації укладання деривативів на багатосторонній торгівельній системі;
17) клірингова діяльність з визначення зобов’язань;
18) клірингова діяльність центрального контрагента."
 
Відхилено   13) діяльність з організації торгівлі цінними паперами;
 
186. 14) діяльність з організації укладання деривативів;
 
   14) діяльність з організації укладання деривативів;
 
187. 15) клірингова діяльність з визначення зобов’язань;
 
   15) клірингова діяльність з визначення зобов’язань;
 
188. 16) клірингова діяльність центрального контрагента";
 
   16) клірингова діяльність Центрального контрагента";
 
189. частину першу доповнити новими абзацами такого змісту:
 
-70- Сотник О.С.
Виключити абзаци двадцятий – двадцять третій підпункту 6 пункту 11, якими частина перша статті 4 Закону доповнюється новими абзацами щодо ліцензій на інших регульованих ринках.
 
Відхилено   після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
190. "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку видає ліцензії на такі види професійної діяльності на інших регульованих ринках:
 
-71- Святаш Д.В.
Абзац двадцять перший підпункту 6 пункту 11 розділу І доповнити словами ", крім регульованих ринків капіталу ".
 
Враховано   "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку видає ліцензії на такі види професійної діяльності на інших регульованих ринках, крім регульованих ринків капіталу:
 
191. 1) діяльність з організації торгівлі продукцією;
 
-72- Святаш Д.В.
Абзац двадцять другий підпункту 6 пункту 11 розділу І доповнити словами "на регульованому ринку".
 
Враховано   1) діяльність з організації торгівлі продукцією на регульованому ринку;
 
    -73- Довбенко М.В.
В змінах до статті 4 Закону слова «1) діяльність з організації торгівлі продукцією;» замінити словами «1) діяльність з організації торгівлі товарними похідними;»
 
Відхилено    
192. 2) діяльність з організації торгівлі інструментами грошового ринку; ";
 
-74- Святаш Д.В.
Абзац двадцять третій підпункту 6 пункту 11 розділу І Законопроекту доповнити словами "на регульованому ринку".
 
Враховано   2) діяльність з організації торгівлі інструментами грошового ринку на регульованому ринку (в межах компетенції Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку)".
У зв’язку з цим частини другу – шосту вважати відповідно частинами третьою – сьомою;
 
    -75- Довбенко М.В.
В змінах до статті 4 слова «2) діяльність з організації торгівлі інструментами грошового ринку;» доповнити словами « (в межах компетенції національної комісії з цінних паперів та фондового ринку)»
 
Враховано редакційно    
193. частину третю викласти у такій редакції:
 
   частину четверту викласти в такій редакції:
 
194. "Ліцензування професійної діяльності на ринках капіталу та інших регульованих ринках здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та інші регульовані ринки" та інших актів законодавства.";
 
-76- Святаш Д.В.
У абзаці двадцять п’ятому підпункту 6 пункту 11 слова "інших" та "інші" виключити та доповнити пункт після цього абзацу новим абзацами такого змісту:
"у частині шостій статті 4 слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринків капіталу та регульованих ринків", а слова "по операціях з цінними паперами" замінити словами "такої діяльності";
"у частині тринадцятій статті 4-1 слова "фондовій біржі" замінити словами "регульованому фондовому ринку".
 
Враховано   "Ліцензування професійної діяльності на ринках капіталу та регульованих ринках здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та регульовані ринки" та інших актів законодавства";
у частині шостій слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринків капіталу та регульованих ринків", а слова "по операціях з цінними паперами" – словами "такої діяльності";
7) у частині тринадцятій статті 4-1 слова "фондовій біржі" замінити словами "регульованому фондовому ринку";
 
195. 7) у абзацах шістнадцятому та сорок першому статті 6 слова "фондового ринку" замінити словами "ринків капіталу та регульованих ринків";
 
-77- Демчак Р.Є.
Підпункт сьомий пункту 11 розділу І викласти в такій редакції:
«7) у статті 6:
частину п'яту виключити;
у частині шістнадцятій слова "учасників фондового ринку" замінити словами "учасників ринків капіталу та регульованих ринків";
у частині двадцять другій:
пункт 13 викласти в такій редакції:
"13) у встановленому законодавством порядку вживає заходів заохочення працівників Комісії, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності";
пункт 14 виключити;
у частині двадцять четвертій слова "розвитку фондового ринку" замінити словами "розвитку ринків капіталу та регульованих ринків";
частини двадцять п'яту – двадцять сьому виключити»;
 
Враховано   8) у статті 6:
частину п’яту виключити;
у частині шістнадцятій слова "учасників фондового ринку" замінити словами "учасників ринків капіталу та регульованих ринків";
у частині двадцять другій:
у пункті 11 слова "на ринку цінних паперів" замінити словами "на ринках капіталу та регульованих ринках";
пункт 13 викласти в такій редакції:
"13) у встановленому законодавством порядку вживає заходів заохочення працівників Комісії, притягнення їх до дисциплінарної відповідальності";
пункт 14 виключити;
у частині двадцять четвертій слова "розвитку фондового ринку" замінити словами "розвитку ринків капіталу та регульованих ринків";
частини двадцять п'яту – двадцять сьому виключити;
9) доповнити статтею 6- 1 такого змісту:
"Стаття 6-1. Принципи діяльності та гарантії незалежності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Діяльність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ґрунтується на принципах законності, незалежності, об'єктивності, безсторонності, гласності та неупередженості.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку є організаційно, функціонально та фінансово незалежною, самостійно планує свою діяльність.
Незалежність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку забезпечується:
1) встановленим цим Законом порядком призначення на посади та звільнення з посад Голови та членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
2) визначеними цим Законом та іншими законами України гарантіями діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
3) особливим порядком організаційного та фінансового забезпечення діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, встановленим законом.
Втручання в діяльність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в тому числі шляхом надання вказівок, розпоряджень, доручень органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та/або службовими особами, забороняється, крім випадків, установлених законом";
 
    -78- Святаш Д.В.
Підпункт 7 пункту 11 доповнити абзацом такого змісту:
"у пункті 11 частини двадцять другої слова "на ринку цінних паперів" замінити словами "на ринках капіталу та регульованих ринках".
 
Враховано редакційно    
    -79- Демчак Р.Є.
Доповнити пункт 11 після підпункту 7 новим підпунктом такого змісту:
«8) доповнити Закон статтею 6- 1 такого змісту:
«Стаття 6- 1. Принципи діяльності та гарантії незалежності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Діяльність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку грунтується на принципах законності, незалежності, об'єктивності, безсторонності, гласності та неупередженості.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку є організаційно, функціонально та фінансово незалежною, самостійно планує свою діяльність.
Незалежність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку забезпечується:
1) встановленим цим Законом порядком призначення на посади та звільнення з посад Голови та членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
2) визначеними цим Законом та іншими законами України гарантіями діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
3) особливим порядком організаційного та фінансового забезпечення діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, встановленим законом.
Втручання в діяльність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в тому числі шляхом надання вказівок, розпоряджень, доручень органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та/або службовими особами, забороняється, крім випадків, установлених законом»
У зв’язку з цим підпункти 8 – 15 вважати підпунктами 9 – 16 відповідно.
 
Враховано    
196. 8) у статті 7:
 
   10) у статті 7:
 
197. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
198. у пункті 1 слова "ринку цінних паперів та їх похідних" замінити словами "ринків капіталу та інших регульованих ринків", а слова "національного ринку цінних паперів" замінити словами "національних ринків капіталу";
 
-80- Святаш Д.В.
У абзаці третьому підпункту 8 пункту 11 розділу І слова "інших" виключити.
 
Враховано   у пункті 1 слова "ринку цінних паперів та їх похідних" замінити словами "ринків капіталу та регульованих ринків", а слова "національного ринку цінних паперів" – словами "національних ринків капіталу";
 
199. у пункті 2 слова "ринку цінних паперів та їх похідних" замінити словами "ринків капіталу та інших регульованих ринків";
 
-81- Святаш Д.В.
У абзаці четвертому підпункту 8 пункту 11 розділу І слова "інших" виключити.
 
Враховано   у пункті 2 слова "ринку цінних паперів та їх похідних" замінити словами "ринків капіталу та регульованих ринків";
 
200. у пункті 3 слова "випуском" та "та їх похідних" замінити відповідно словами "емісією" та ", укладанням і виконанням деривативів і правочинів на регульованих ринках";
 
-82- Святаш Д.В.
У абзаці п’ятому підпункту 8 пункту 11 розділу І слова "та їх похідних" замінити словами "та їх похідних на території України", а слово "укладанням" замінити словом "укладенням".
 
Враховано   у пункті 3 слова "випуском" та "та їх похідних на території України" замінити відповідно словами "емісією" та "укладенням та виконанням деривативів і правочинів щодо них на регульованих ринках";
 
    -83- Демчак Р.Є.
Абзац п’ятий підпункту 8 пункту 11 після слова "правочинів" доповнити словами "щодо них".
 
Враховано    
201. у пункті 6:
 
   у пункті 6 слово "випуску" замінити словом
 
202. слово "випуску" замінити словом "емісії";
 
   "емісії", а після слів "в Україні" доповнити словами
 
203. після слів "в Україні, " доповнити словами "укладення та виконання деривативів і правочинів на регульованих ринках, ";
 
-84- Демчак Р.Є.
Абзац восьмий підпункту 8 пункту 11 після слова "правочинів" доповнити словами "щодо них".
 
Враховано   "укладення та виконання деривативів і правочинів щодо них на регульованих ринках";
 
204. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
205. у пункті 1 слова "та їх похідних, інформації про випуск" та "інформації про випуск цінних паперів; " замінити відповідно словами ", до проспекту емісії" та ", проспекту їх емісії, звіту про розміщення та порядок скасування реєстрації випуску цінних паперів";
 
-85- Святаш Д.В.
Абзац десятий підпункту 8 пункту 11 розділу І викласти в такій редакції:
"пункт перший та третій викласти в такій редакції:
"1) встановлює вимоги до емісії (випуску) та обігу цінних паперів, до проспекту емісії цінних паперів, у тому числі іноземних емітентів, які здійснюють емісію цінних паперів на території України, а також встановлює порядок реєстрації випуску цінних паперів, проспекту їх емісії, звіту про результати розміщення та порядок скасування реєстрації випуску цінних паперів;
3) встановлює стандарти емісії (випуску) цінних паперів, проспекту їх емісії у тому числі іноземних емітентів, які здійснюють емісію цінних паперів на території України, та порядок реєстрації випуску цінних паперів та проспекту їх емісії;"
 
Враховано   пункти 1 та 3 викласти в такій редакції:
"1) встановлює вимоги до емісії (випуску) та обігу цінних паперів, до проспекту емісії цінних паперів, у тому числі іноземних емітентів, які здійснюють емісію цінних паперів на території України, а також встановлює порядок реєстрації випуску цінних паперів, проспекту їх емісії, звіту про результати розміщення та порядок скасування реєстрації випуску цінних паперів";
"3) встановлює стандарти емісії (випуску) цінних паперів, проспекту їх емісії, у тому числі іноземних емітентів, які здійснюють емісію цінних паперів на території України, та порядок реєстрації випуску цінних паперів та проспекту їх емісії";
 
    -86- Демчак Р.Є.
У абзаці десятому підпункту 8 пункту 11 Розділу І законопроекту слова «випуску (емісії)» замінити словами емісії (випуску).
 
Враховано редакційно    
206. у пункті 5:
слова "інформації про випуск цінних паперів" замінити словами "проспекту їх емісії";
 
   у пункті 5 слова "інформації про випуск цінних
паперів" замінити словами "проспекту їх емісії" та
 
207. після слів "на території України" доповнити словами ", а також скасовує їх реєстрацію; ";
 
   доповнити словами "а також скасовує їх реєстрацію";
 
208. пункт 7 викласти у такій редакції:
 
   пункт 7 викласти в такій редакції:
 
209. "7) встановлює вимоги до правил функціонування регульованого ринку та реєструє такі правила (зміни до них); ";
 
   "7) встановлює вимоги до правил функціонування регульованого ринку та реєструє такі правила (зміни до них)";
 
210. доповнити новим пунктом 7-1 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 7-1 такого змісту:
 
211. "7-1) встановлює вимоги до специфікації деривативів, які укладаються на регульованих ринках, та реєструє їх (зміни до них); ";
 
   "7-1) встановлює вимоги до специфікації деривативів, які укладаються на регульованих ринках, та реєструє їх (зміни до них)";
 
212. у пункті 9 слова "на ринках цінних паперів" замінити словами "на ринках капіталу та регульованих ринках", після слів "а також" доповнити словами "зупиняє або";
 
-87- Святаш Д.В.
У абзаці вісімнадцятому підпункту 8 пункту 11 розділу І слова "на ринках цінних паперів" замінити словами "на ринку цінних паперів".
 
Враховано   у пункті 9 слова "на ринку цінних паперів" замінити словами "на ринках капіталу та регульованих ринках", а після слів "а також" доповнити словами "зупиняє або";
пункт 10 викласти в такій редакції:
"10) встановлює порядок складання звітних даних учасниками ринків капіталу та регульованих ринків";
 
    -88- Святаш Д.В.
Підпункт 8 пункту 11 розділу І після абзацу вісімнадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:
"пункт 10 викласти у такій редакції:
"10) встановлює порядок складання звітних даних учасниками ринків капіталу та регульованих ринків ;"; ".
 
Враховано    
213. у пункті 12 слова "цінними паперами" замінити словами "фінансовими інструментами";
 
   у пункті 12 слова "цінними паперами" замінити словами "фінансовими інструментами";
 
214. у пункті 13 слова "на фондових біржах та у депозитаріях" замінити словами "на операторах регульованого ринку та у Центральному депозитарії цінних паперів";
 
-89- Святаш Д.В.
У абзаці двадцятому підпункту 8 пункту 11 розділу І слова "регульованого ринку" замінити словами "організованого ринку".
 
Відхилено   у пункті 13 слова "на фондових біржах та у депозитаріях" замінити словами "на операторах регульованого ринку та у Центральному депозитарії цінних паперів";
пункти 14 та 14-1 викласти в такій редакції:
"14) встановлює порядок та надає статус саморегулівної організації професійних учасників ринків капіталу;
14-1) встановлює зразок та видає свідоцтво про надання статусу саморегулівної організації професійних учасників ринків капіталу, здійснює заміну та скасування таких свідоцтв, а також здійснює погодження внутрішніх документів саморегулівної організації професійних учасників ринків капіталу та змін до них";
у пунктах 14-2 та 15 слова "ринок цінних паперів" в усіх відмінках замінити словами "ринки капіталу та регульовані ринки" у відповідному відмінку;
 
    -90- Святаш Д.В.
Підпункт 8 пункту 11 розділу І після абзацу двадцятого доповнити абзацами такого змісту:
«підпункти 14 - 15 викласти у такій редакції:
"14) встановлює порядок та надає статус саморегулівної організації професійних учасників ринків капіталу;
14-1) встановлює зразок та видає свідоцтво про надання статусу саморегулівної організації професійних учасників ринків капіталу, здійснює заміну та скасування таких свідоцтв, а також здійснює погодження внутрішніх документів саморегулівної організації професійних учасників ринків капіталу та змін до них;
у підпунктах 14-2 та 15 слова «на ринку цінних паперів» замінити словами «на ринках капіталу та регульованих ринках»;
 
Враховано    
    -91- Святаш Д.В.
Підпункт 8 пункту 11 розділу І після абзацу двадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:
"пункт 17 викласти в такій редакції:
"17) координує роботу з підготовки фахівців із питань ринків капіталу та регульованих ринків".
 
Відхилено    
215. доповнити новими пунктами 17-1 та 17-2 такого змісту:
 
   доповнити пунктами 17-1 та 17-2 такого змісту:
 
216. "17-1) встановлює кваліфікаційні вимоги щодо осіб, які здійснюють дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та регульованих ринках;
 
   "17-1) встановлює кваліфікаційні вимоги до осіб, які вчиняють дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та регульованих ринках;
 
217. 17-2) встановлює порядок та проводить сертифікацію фахівців шляхом видачі сертифікатів на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та інших регульованих ринках, їх дублікатів, а також анулювання таких сертифікатів;";
 
-92- Святаш Д.В.
У абзаці двадцять третьому підпункту 8 пункту 11 розділу І Законопроекту слова "інших" виключити.
 
Враховано   17-2) встановлює порядок та проводить сертифікацію фахівців шляхом видачі сертифікатів на право вчинення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та регульованих ринках, їх дублікатів, а також анулювання таких сертифікатів";
пункт 23 викласти в такій редакції:
"23) роз’яснює порядок застосування законодавства про ринки капіталу та регульовані ринки і законодавства про акціонерні товариства";
пункт 24 доповнити словами "та емітентів";
у пункті 30 слова " (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" виключити;
 
    -93- Святаш Д.В.
Підпункт 8 пункту 11 розділу І після абзацу двадцять третього доповнити абзацами такого змісту:
"підпункт 23 викласти у такій редакції:
«23) роз'яснює порядок застосування законодавства про ринки капіталу та регульовані ринки та законодавства про акціонерні товариства»;
у пункті 30 слова " (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" виключити".
 
Враховано    
    -94- Клімов Л.М.
Підпункт 8 пункту 11 після абзацу двадцять третього доповнити абзацом такого змісту:
"пункт 24 доповнити словами "та емітентів".
 
Враховано    
218. у пункті 37-1 слова "фондовому ринку" замінити словами "регульованих ринках";
 
-95- Святаш Д.В.
Абзаци двадцять четвертий – двадцять восьмий підпункту 8 пункту 11 розділу І замінити абзацами такого змісту:
 
Враховано   пункти 37-1 – 37-8 вважати відповідно пунктами 38 – 45;
 
219. у пункті 37-2 слова "фінансового інструмента на фондовій біржі" та "такого інструменту" замінити відповідно словами "відповідного активу, допущеного до торгів на регульованому ринку" та "такого активу";
 
-96- "Пункти 37-1 – 37-8 вважати пунктами 38-45 відповідно;
у пункті 38 слова "фондовому ринку" замінити словами "регульованих ринках";
у пункті 39 слова "фінансового інструмента на фондовій біржі" та "такого інструменту" замінити відповідно словами "відповідного активу, допущеного до торгів на регульованому ринку" та "такого активу";
пункт 40 викласти в такій редакції:
"40) погоджує відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та регульовані ринки" в установленому нею порядку набуття особою участі у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків (крім банків) або її збільшення;".
у пункті 43 слова "фондових бірж та депозитаріїв" замінити словами "операторів регульованих ринків та "Центрального депозитарію цінних паперів";
пункт 44 викласти в такій редакції:
"44) погоджує статути операторів регульованого ринку та правила (зміни до них) регульованого ринку, статут і правила (зміни до них) Центрального депозитарію цінних паперів;".
 
Немає висновку   у пункті 38 слова "на фондовому ринку" замінити словами "на регульованих ринках";
у пункті 39 слова "фінансового інструменту на фондовій біржі" та "такого інструменту" замінити відповідно словами "відповідного активу, допущеного до торгів на регульованому ринку" та "такого активу";
пункт 40 викласти в такій редакції:
"40) погоджує відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та регульовані ринки" в установленому нею порядку набуття особою участі у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків (крім банків) або її збільшення";
 
    -97- Демчак Р.Є.
Підпункт 8 пункту 11 розділу І доповнити новими абзацами такого змісту:
"пункт 37-3 викласти в такій редакції:
"37-3) погоджує відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та регульовані ринки" в установленому нею порядку набуття особою участі у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків (крім банків) або її збільшення;".
 
Враховано редакційно    
220. у пункті 37-6 слова "фондових бірж та депозитаріїв" замінити словами "операторів регульованих ринків та "Центрального депозитарію цінних паперів";
 
   у пункті 43 слова "фондових бірж та депозитаріїв" замінити словами "операторів регульованих ринків та Центрального депозитарію цінних паперів";
 
221. пункт 37-7 викласти в такій редакції:
 
   пункт 44- викласти в такій редакції:
 
222. "37-7) погоджує статут оператора регульованого ринку та правила (зміни до них) регульованого ринку або, статут і правила (зміни до них) Центрального депозитарію цінних паперів; ";
 
-98- Демчак Р.Є.
Абзац двадцять восьмий підпункту 8 пункту 11 викласти у такій редакції:
«погоджує статути операторів регульованого ринку та правила (зміни до них), статут і правила (зміни до них) Центрального депозитарію цінних паперів»;
 
Враховано редакційно   "44) погоджує статути операторів регульованого ринку та правила (зміни до них) регульованого ринку, статут і правила (зміни до них) Центрального депозитарію цінних паперів";
пункт 37-9 виключити;
пункти 37-10 та 37-11 вважати відповідно пунктами 46 та 47;
 
    -99- Святаш Д.В.
Абзаци двадцять дев’ятий та тридцятий підпункту 8 пункту 11 замінити абзацами такого змісту:
"пункт 37-9 виключити;
Пункти 37-10 та 37-11 вважати пунктами 46 та 47 відповідно;
 
Враховано    
223. доповнити новим пунктом 37-12 такого змісту:
 
-100- доповнити частину трьома пунктами 48-50 такого змісту:
 
Немає висновку   доповнити пунктами 48 – 50 такого змісту:
 
224. "37-12) визначає особливості регулювання та нагляду за системно важливими професійними учасниками ринків капіталу та регульованих ринків;";
 
-101- "48) визначає особливості регулювання та нагляду за системно важливими професійними учасниками ринків капіталу та регульованих ринків;
49) здійснює нагляд за дотриманням законодавства про рекламу фінансових інструментів та ринків капіталу;
50) визначає порядок надання адміністративних послуг, які надаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;";
пункт 38 вважати пунктом 51".
 
Немає висновку   "48) визначає особливості регулювання та нагляду за системно важливими професійними учасниками ринків капіталу та регульованих ринків;
49) здійснює нагляд за дотриманням законодавства про рекламу фінансових інструментів та ринків капіталу;
50) визначає порядок надання адміністративних послуг Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку".
У зв’язку з цим пункт 38 вважати пунктом 51;
 
    -102- Демчак Р.Є.
Підпункт 8 пункту 11 розділу І доповнити абзацами такого змісту (щодо доповнення статті 7 новим пунктом):
"доповнити новим пунктом 39 такого змісту:
"39) визначає порядок надання адміністративних послуг, які надаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;".
У зв’язку з цим пункт 39 вважати відповідно пунктом 40".
 
Враховано редакційно    
225. 8) у статті 8:
 
-103- Святаш Д.В.
Змінити нумерацію підпунктів 8 та 9 на 11 і 13 у пункті 11 Розділу І Законопроекту
 
Враховано   11) у статті 8:
 
226. у пункті 1 слова "цінних паперів" замінити словами "фінансових інструментів";
 
   у пункті 1 слова "цінних паперів" замінити словами "фінансових інструментів";
 
227. пункт 2 викласти у такій редакції:
 
   пункт 2 викласти в такій редакції:
 
228. "2) встановлювати обов'язкові нормативи достатності власних коштів та інші показники і вимоги до професійних учасників ринків капіталу та регульованих ринків, що обмежують ризики по операціях, що здійснюються на ринках капіталу та регульованих ринках (крім банків); ";
 
-104- Демчак Р.Є.
Абзац четвертий підпункту 8 пункту 11 Розділу І викласти у наступній редакції:
«2) встановлювати пруденційні нормативи та інші обов’язкові вимоги до професійних учасників ринків капіталу та регульованих ринків по операціях, що здійснюються на ринках капіталу та регульованих ринках (крім банків)».
 
Враховано   "2) встановлювати пруденційні нормативи та інші обов’язкові вимоги до професійних учасників ринків капіталу та регульованих ринків за операціями, що здійснюються на ринках капіталу та регульованих ринках (крім банків)";
 
229. У пункті 3 слова "на ринку цінних паперів" та "з цінними паперами" замінити відповідно словами "на ринках капіталу та регульованих ринках" та "на ринках капіталу та інших регульованих ринків";
 
-105- Святаш Д.В.
Абзац п’ятий підпункту 8 пункту 11 розділу І викласти в такій редакції:
"у пункті 3 слова "на ринку цінних паперів" та "з цінними паперами в Україні" замінити словами "на ринках капіталу та регульованих ринках";".
 
Враховано   у пункті 3 слова "на ринку цінних паперів" та "з цінними паперами в Україні" замінити словами "на ринках капіталу та регульованих ринках";
у пункті 5-4 слова "фондової біржі" замінити словами "оператора регульованого ринку";
 
    -106- Святаш Д.В.
Підпункт 8 пункту 11 доповнити абзацом такого змісту:
"у пункті 5-4 слова "фондової біржі" замінити словами "оператора регульованого ринку".
 
Враховано    
230. пункт 7 викласти у такій редакції:
 
   пункти 7 і 9 викласти в такій редакції:
 
231. "7) у разі порушення оператором регульованого ринку законодавства про ринки капіталу та інші регульовані ринки та/або правил функціонування такого регульованого ринку зупиняти торгівлю на такому регульованому ринку до усунення таких порушень; ";
 
-107- Святаш Д.В.
У абзаці сьомому підпункту 8 пункту 11 розділу І слова "регульованого ринку" та "регульованому ринку" замінити відповідно словами "організованого ринку" та "організованому ринку", а слово "інші" виключити.
 
Враховано частково   "7) у разі порушення оператором регульованого ринку законодавства про ринки капіталу та регульовані ринки та/або правил функціонування такого регульованого ринку зупиняти торгівлю на цьому регульованому ринку до усунення порушень";
"9) проводити самостійно чи разом з іншими відповідними органами перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності професійних учасників ринків капіталу та регульованих ринків і саморегулівних організацій професійних учасників ринків капіталу, а також перевірки та ревізії діяльності емітентів щодо стану корпоративного управління та здійснення операцій з розміщення та обігу цінних паперів";
 
    -108- Святаш Д.В.
Підпункт 8 пункту 11 розділу І доповнити абзацами такого змісту:
«підпункт 9 викласти у такій редакції:
«9) проводити самостійно чи разом з іншими відповідними органами перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності професійних учасників ринків капіталу та регульованих ринків та саморегулівних організацій професійних учасників ринків капіталу, а також перевірки та ревізії діяльності емітентів щодо стану корпоративного управління та здійснення операцій з розміщення та обігу цінних паперів;».
 
Враховано    
232. у пункті 10: слова "на ринку цінних паперів, фондовим біржам та саморегулівним організаціям" замінити словами "на ринках капіталу та регульованих ринках, та іншим учасникам фондового ринку або учасникам ринку деривативів";
 
-109- Святаш Д.В.
У абзаці восьмому підпункту 8 пункту 11 розділу І слова "фондового ринку або учасникам ринку деривативів" замінити словами "ринків капіталу та регульованих ринків".
 
Враховано   у пункті 10 слова "на ринку цінних паперів, фондовим біржам та саморегулівним організаціям" замінити словами "на ринках капіталу та регульованих ринках, іншим учасникам ринків капіталу та регульованих ринків або учасникам ринку деривативів";
 
233. у пункті 14 слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринках капіталу та регульованих ринках";
 
   у пункті 14 слова "на ринку цінних паперів" замінити словами "на ринках капіталу та регульованих ринках";
 
234. у пункті 15 слова "фондових бірж" замінити словами "операторів регульованих ринків", а слова "фондового ринку" замінити словами "ринків капіталу та регульованих ринків";
 
-110- Демчак Р.Є.
У абзаці десятому підпункту 8 пункту 11 Розділу І слова «порушувати питання про звільнення з посад» замінити словами «відсторонювати із займаних посад».
 
Відхилено   у пункті 15 слова "фондових бірж" замінити словами "операторів регульованих ринків", а слова "фондового ринку" – словами "ринків капіталу та регульованих ринків";
 
    -111- Святаш Д.В.
У абзаці десятому підпункту 8 пункту 11 розділу І слова "регульованих ринків" замінити словами "організованих ринків".
 
Відхилено    
235. пункт 16 викласти у такій редакції:
 
   пункт 16 викласти в такій редакції:
 
236. "16) призначати тимчасово (до двох місяців) керівників операторів регульованих ринків, Центрального депозитарію цінних паперів та інших установ інфраструктури ринків капіталу та регульованих ринків, зупиняти або припиняти допуск активів до торгів на регульованому ринку або торгівлю ними на будь-якому регульованому ринку, зупиняти операції з деривативами на регульованому ринку, зупиняти кліринг та укладення договорів купівлі-продажу активів, що допущені до торгів на регульованих ринках на певний термін для захисту держави, інвесторів; ";
 
-112- Демчак Р.Є.
У абзаці дванадцятому підпункту 8 пункту 11 Розділу І законопроекту слова «до двох місяців» після слів «призначати тимчасово» замінити словами «до шести місяців».
 
Враховано   "16) призначати тимчасово (до шести місяців) керівників операторів регульованих ринків, Центрального депозитарію цінних паперів та інших установ інфраструктури ринків капіталу та регульованих ринків, зупиняти або припиняти допуск активів до торгів на регульованому ринку або торгівлю ними на будь-якому регульованому ринку, зупиняти операції з деривативами на регульованому ринку, зупиняти кліринг та укладення договорів купівлі-продажу активів, допущених до торгів на регульованих ринках на певний термін для захисту держави, інвесторів";
пункти 25 і 31 виключити;
 
    -113- Святаш Д.В.
Підпункт 8 пункту 11 розділу І доповнити абзацом такого змісту:
«пункт 25 виключити».
 
Враховано    
    -114- Святаш Д.В.
У абзаці дванадцятому підпункту 8 пункту 11 розділу І слова "регульованих ринків", "регульованому ринку" та "регульованих ринках" замінити відповідно словами "організованих ринків","організованому ринку" та "організованих ринках".
 
Відхилено    
237. у пункті 31 слова "цінних паперів" після слів "справ щодо" замінити словами "фінансових інструментів", а слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринків капіталу та регульованих ринків"
 
-115- Демчак Р.Є.
Пункт 31 частини першої статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» вилучити;
 
Враховано      
238. після пункту 32 доповнити новими пунктами 33 - 36 такого змісту:
 
   після пункту 32 доповнити пунктами 33 – 36 такого змісту:
 
239. "33) встановлювати вимоги щодо порядку, строків та змісту інформації, що подається сторонами деривативів до торгового репозиторію, а за деривативами грошового ринку - за погодженням з Національним банком України;
 
-116- Демчак Р.Є.
У абзаці чотирнадцятому підпункту 8 пункту 11 слова "за погодженням" замінити словами "додатково за погодженням".
 
Враховано   "33) встановлювати вимоги до порядку, строків та змісту інформації, що подається сторонами деривативів до торгового репозиторію, а за деривативами грошового ринку – додатково за погодженням з Національним банком України;
 
    -117- Святаш Д.В.
У абзаці чотирнадцятому підпункту 8 пункту 11 розділу І Законопроекту слова «, а за деривативами грошового ринку - за погодженням з Національним банком України;» виключити.
 
Відхилено    
240. 34) встановлювати обмеження щодо вчинення правочинів з фінансовими інструментами для некваліфікованих інвесторів;
 
   34) встановлювати обмеження на вчинення правочинів з фінансовими інструментами для некваліфікованих інвесторів;
 
241. 35) у встановленому нею порядку визначати випадки обов’язковості проведення клірингу Центральним контрагентом за деривативами, укладеними поза регульованим ринком, а за деривативами грошового ринку - за погодженням з Національним банком України;
 
   35) у встановленому нею порядку визначати випадки обов’язковості проведення клірингу Центральним контрагентом за деривативами, укладеними поза регульованим ринком, а за деривативами грошового ринку – за погодженням з Національним банком України;
 
242. 36) встановлювати критерії віднесення професійних учасників ринків капіталу та регульованих ринків до системно важливих професійних учасників ринків капіталу та регульованих ринків; "
 
-118- Довбенко М.В.
В змінах до статті 8 зазначеного Закону пункт 36) виключити.
 
Відхилено   36) встановлювати критерії віднесення професійних учасників ринків капіталу та регульованих ринків до системно важливих професійних учасників ринків капіталу та регульованих ринків".
 
243. у зв’язку з цим пункт 35 вважати відповідно пунктом 37;
 
-119- Демчак Р.Є.
доповнити пункт після підпункту дев’ятого новим підпунктом такого змісту:
«10) доповнити Закон статтею 8-1 такого змісту:
«Стаття 8-1. Акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку з питань, що належать до її компетенції, видає акти нормативного характеру, які є обов'язковими для органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, учасників ринку цінних паперів, інших фізичних та юридичних осіб, а також контролює їх виконання.
Акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку видаються у формі рішень, постанов або розпоряджень. З окремих процедурних питань Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може приймати протокольні рішення.
Акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку нормативного характеру видаються у формі рішень.
Акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку індивідуального характеру, а також акти з організаційно-розпорядчих та інших поточних питань видаються у формі постанов або розпоряджень.
Акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не підлягають державній реєстрації.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку веде реєстр власних актів у встановленому нею порядку.
Акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку мають бути нею обгрунтовані і не потребують узгодження або схвалення органами державної влади, іншими державними органами та не можуть відмінятися ними, крім випадків, передбачених законом.
Проекти нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше ніж за 20 календарних днів до їх прийняття підлягають оприлюдненню шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та не може становити менше ніж десять робочих днів з дня, наступного за днем оприлюднення проекту акта. Усі зауваження і пропозиції щодо проекту акта, одержані протягом установленого строку, підлягають обов'язковому розгляду Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. За результатами такого розгляду Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє. Інформація про результати розгляду зауважень та пропозицій підлягає обов'язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом п'яти робочих днів з дня, наступного за днем такого розгляду.
Нормативно-правові акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо пізніший строк набрання чинності не передбачений у такому акті. Інші акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку набирають чинності з дня їх прийняття, якщо цими актами не встановлено пізніший строк набрання чинності.
Офіційним оприлюдненням нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вважається перше опублікування його повного тексту в одному з періодичних друкованих видань – "Офіційний вісник України", газетах "Урядовий кур'єр" чи "Голос України" або перше розміщення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку залежно від того, де його оприлюднено раніше. Інші акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підлягають оприлюдненню шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, крім тих їх частин, що містять конфіденційну інформацію або інформацію з обмеженим доступом. Обсяг конфіденційної інформації, що не підлягає оприлюдненню, визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на підставі клопотання заінтересованих осіб.
Акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку індивідуальної дії приймаються після надання можливості особі, стосовно якої приймається такий акт, надати свої пояснення щодо суті питання, яке є предметом відповідного акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку можуть бути оскаржені виключно до суду.
Звернення до суду щодо оскарження акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не зупиняє його дію.»
У зв’язку з цим пункти десятий – шістнадцятий вважати пунктами одинадцятим – сімнадцятим відповідно.
 
Враховано   У зв’язку з цим пункт 33 вважати пунктом 37;
12) доповнити статтею 8-1 такого змісту:
"Стаття 8-1. Акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку з питань, що належать до її компетенції, видає акти нормативного характеру, які є обов'язковими для органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, учасників ринку цінних паперів, інших фізичних та юридичних осіб, а також контролює їх виконання.
Акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку видаються у формі рішень, постанов або розпоряджень. З окремих процедурних питань Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може приймати протокольні рішення.
Акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку нормативного характеру видаються у формі рішень.
Акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку індивідуального характеру, а також акти з організаційно-розпорядчих та інших поточних питань видаються у формі постанов або розпоряджень.
Акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не підлягають державній реєстрації.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку веде реєстр власних актів у встановленому нею порядку.
Акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку мають бути нею обґрунтовані і не потребують узгодження або схвалення органами державної влади, іншими державними органами та не можуть скасовуватися ними, крім випадків, передбачених законом.
Проекти нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніш як за 20 календарних днів до їх прийняття підлягають оприлюдненню шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку і не може становити менше 10 робочих днів з дня оприлюднення проекту акта. Усі зауваження і пропозиції щодо проекту акта, одержані протягом установленого строку, підлягають обов'язковому розгляду Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. За результатами такого розгляду Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або вмотивовано їх відхиляє. Інформація про результати розгляду зауважень та пропозицій підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом п'яти робочих днів з дня розгляду.
Нормативно-правові акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо пізніший строк набрання чинності не встановлений у такому акті. Інші акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку набирають чинності з дня їх прийняття, якщо цими актами не встановлено пізніший строк набрання чинності.
Офіційним оприлюдненням нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вважається перше опублікування його повного тексту в одному з періодичних друкованих видань – "Офіційний вісник України", газетах "Урядовий кур'єр" чи "Голос України" або перше розміщення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку залежно від того, де акт оприлюднено раніше. Інші акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підлягають оприлюдненню шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, крім тих їх частин, що містять конфіденційну інформацію або інформацію з обмеженим доступом. Обсяг конфіденційної інформації, що не підлягає оприлюдненню, визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на підставі клопотання заінтересованих осіб.
Акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку індивідуальної дії приймаються після надання можливості особі, стосовно якої приймається такий акт, надати свої пояснення щодо суті питання, яке є предметом відповідного акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку можуть бути оскаржені виключно до суду.
Звернення до суду щодо оскарження акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не зупиняє його дію";
 
244. 9) у статті 10-1:
 
-120- Святаш Д.В.
Підпункт 9 пункту 11 розділу І Законопроекту після абзацу першого доповнити абзацом такого змісту:
"у назві та тексті статті слова "фондовому ринку" замінити словами "регульованих ринках".
 
Враховано   13) у статті 10-1:
у назві та тексті слова "фондовому ринку" замінити словами "регульованих ринках";
 
245. в частині першій:
 
   у частині першій:
 
246. у пункті 1 слова "фінансових інструментів" замінити словами "активів, що допущені до торгів на регульованих ринках, а відносно деривативів та похідних цінних паперів також відносно базових активів (базових показників) таких фінансових інструментів", а слова "фінансового інструменту" словами "такого активу"; у пункті 3 після слів "введення в оману учасників" доповнити словом "регульованого", а слова "фінансових інструментів на фондовій біржі" замінити словами "активами, що допущені до торгів на регульованих ринках а відносно деривативів та похідних цінних паперів також відносно базових активів (базових показників) таких фінансових інструментів";
 
-121- Святаш Д.В.
Абзац третій підпункту 9 пункту 11 розділу І замінити абзацами такого змісту:
у пунктах 1, 2 та 5 слова "фінансовий інструмент" в усіх відмінках та числах замінити словами "актив, що допущений до торгів на регульованих ринках" у відповідному відмінку та числі;
у пункті 3 слова "фінансових інструментів на фондовій біржі" замінити словами "активами, що допущені до торгів на регульованих ринках або щодо значення базового показника фінансових інструментів";
у пункті 3 та 4 після слів "введення в оману учасників" доповнити словом "регульованого ";".
 
Враховано   у пунктах 1, 2 та 5 слова "фінансовий інструмент" в усіх відмінках та числах замінити словами "актив, допущений до торгів на регульованих ринках" у відповідному відмінку та числі;
пункт 3 після слів "введення в оману учасників" доповнити словом "регульованого", слова "фінансових інструментів на фондовій біржі" замінити словами "активами, допущеними до торгів на регульованих ринках, або щодо значення базового показника фінансових інструментів";
 
    -122- Демчак Р.Є.
Пункт 1 частини першої статті 10-1 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» викласти у наступній редакції:
«здійснення або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж активів, що допущені до торгів на регульованих ринках, а також відносно базових активів (базових показників) деривативів, які надають або можуть надавати уявлення щодо поставки, придбання або ціни такого активу, що не відповідають дійсності, та вчиняються одноосібно або за попередньою змовою групою осіб і призводять до встановлення інших цін, ніж ті, що існували б за відсутності таких операцій або заявок».
 
Відхилено    
    -123- Демчак Р.Є.
Пункт 3 частини першої статті 10-1 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» викласти у наступній редакції:
«поширення інформації через засоби масової інформації, у тому числі електронні засоби масової інформації, або будь-якими іншими способами, яке призводить або може призвести до введення в оману учасників регульованого ринку щодо ціни, попиту, пропозиції або обсягів торгів активами, що допущені до торгів на регульованих ринках також відносно базових активів (базових показників) деривативів, що не відповідають дійсності, зокрема поширення недостовірної інформації, у разі коли особа. Яка поширила таку інформацію, знала або повинна була знати, що ця інформація була недостовірною;»
 
Відхилено    
247. у пункті 4 слова "фінансових інструментів" та "фондової біржі" замінити відповідно словами "активів, що допущені до торгів на регульованих ринках, " та "регульованого ринку";
 
-124- Святаш Д.В.
Абзац четвертий підпункту 9 пункту 11 розділу І замінити абзацами такого змісту:
"у пунктах 4 та 8 слова "фондова біржа" в усіх відмінках замінити словами "організований ринок" у відповідному відмінку;
у пункті 4 слова "фінансових інструментів" замінити словами "активів, що допущені до торгів на організованих ринках,";
у пункті 5 слово "біржових" замінити словом "регулярних";".
 
Враховано частково   у пункті 4 слова "фінансових інструментів" та "фондової біржі" замінити відповідно словами "активів, допущених до торгів на регульованих ринках" та "регульованого ринку", а після слів "введення в оману учасників" доповнити словом "регульованого";
у пункті 5 слово "біржових" замінити словом "регулярних";
 
248. у пункті 6 слова "продаж фінансових інструментів" замінити словами "продаж активів, що допущені до торгів на регульованих ринках", а слова "таких фінансових інструментів" замінити словами "таких активів";
 
-125- Демчак Р.Є.
Абзац п’ятий підпункту 9 пункту 11 розділу І викласти в такій редакції:
пункт 6 викласти у такій редакції:
«6) здійснення протягом торговельного дня або намагання здійснити операції чи надання заявки на купівлю або продаж активів, що допущені до торгів на регульованих ринках, а також фінансових інструментів та/або продукції, що є базовим активом деривативів та/або похідних цінних паперів, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, якщо за результатами таких торгів власник таких активів, фінансових інструментів та/або продукції не змінюється».
 
Враховано   пункти 6 – 8 викласти в такій редакції:
"6) здійснення протягом торговельного дня або намагання здійснити операції чи подання заявки на купівлю або продаж активів, допущених до торгів на регульованих ринках, а також фінансових інструментів та/або продукції, що є базовим активом деривативів та/або похідних цінних паперів, що не мають очевидного економічного сенсу або очевидної законної мети, якщо за результатами таких торгів власник таких активів, фінансових інструментів та/або продукції не змінюється;
 
    -126- Святаш Д.В.
Абзац п’ятий підпункту 9 пункту 11 розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
"у пункті 6 слова "продаж фінансових інструментів" замінити словами "продаж активів, що допущені до торгів на організованих ринках, а також фінансових інструментів та/або продукції, що є базовим активом деривативів та/або похідних цінних паперів,", а слова "таких фінансових інструментів" замінити словами "таких активів, фінансових інструментів та/або продукції";".
 
Враховано редакційно    
249. пункт 7 та 8 викласти в такій редакції:
 
-127- Святаш Д.В.
Абзац шостий – восьмий підпункту 9 пункту 11 розділу І замінити абзацами такого змісту:
"у пункті 7:
слова "біржових торгів" замінити словами "організованого ринку";
слово "біржовими" виключити;
слова "фінансового інструменту" замінити словами "активу, що допущений до торгів на організованих ринках";
слова "такого інструменту" замінити словами "такого активу";
у пункті 8:
слова "угод з фінансовим інструментом" замінити словами "угод з активом, що допущений до торгів на організованих ринках,";
слова "відповідного фінансового інструменту" замінити словами "відповідного активу";
слова "продаж фінансового інструменту" замінити словами "продаж активу, що допущений до торгів на організованих ринках,";
 
Враховано частково      
250. "7) неодноразове невиконання учасником регульованого ринку зобов'язань за контрактами, укладеними протягом торговельного дня у власних інтересах або за рахунок клієнтів, якщо укладення зазначених контрактів спричинило значне збільшення або зниження ціни активу, що допущений до торгів на регульованих ринках, за умови, що такі контракти мали суттєвий вплив на ціну такого активу;
 
-128- Демчак Р.Є.
У абзаці сьомому підпункту 9 пункту 11 Розділу І законопроекту після слів «на регульованих ринках» слова «за умови, що такі контракти мали суттєвий вплив на ціну такого активу» виключити.
 
Враховано   7) неодноразове невиконання учасником регульованого ринку зобов'язань за контрактами, укладеними протягом торговельного дня у власних інтересах або за рахунок клієнтів, якщо укладення зазначених контрактів спричинило значне збільшення або зниження ціни активу, допущеного до торгів на регульованих ринках;
 
251. 8) укладення на регульованому ринку угод з активом, що допущений до торгів на регульованих ринках, за ціною, що має суттєве відхилення від ціни відповідного активу, яка склалася на регульованому ринку тієї ж торговельної сесії (поточна ціна) шляхом подання безадресних заявок, за умови, що угоди укладені від імені та/або за рахунок осіб, між якими (працівниками яких) існувала попередня домовленість про придбання або продаж активу, що допущений до торгів на регульованих ринках, за ціною, що має суттєве відхилення від поточної ціни.";
 
   8) укладення на регульованому ринку угод з активом, допущеним до торгів на регульованих ринках, за ціною, що суттєво відхиляється від ціни відповідного активу, яка склалася на регульованому ринку тієї самої торговельної сесії (поточна ціна) шляхом подання безадресних заявок, за умови що угоди, укладені від імені та/або за рахунок осіб, між якими (працівниками яких) існувала попередня домовленість про придбання або продаж активу, допущеного до торгів на регульованих ринках, за ціною, що суттєво відхиляється від поточної ціни";
 
252. у абзаці першому частини другої слова "фондового ринку" замінити словами "регульованих ринках";
 
-129- Святаш Д.В.
Абзац дев’ятий та десятий підпункту 9 пункту 11 розділу І Законопроекту замінити абзацами такого змісту:
 
Враховано   у частині другій:
у пункті 1 слова "біржових торгів" замінити словами "регульованого ринку";
 
253. у пункті 3 частини другої слова "фінансовими інструментами" замінити словами "активами, що допущені до торгів на регульованих ринках", а слова "біржових торгів" та "з фондовою біржею" замінити відповідно словами "регульованого ринку" та "з оператором регульованого ринку";
 
-130- слова "біржових торгів" замінити словами "регульованого ринку";
у пункті 3:
слова "фінансовими інструментами" замінити словами "активами, що допущені до торгів на регульованих ринках";
слова "фондовою біржею" замінити словами "оператором регульованого ринку";
 
Немає висновку   у пункті 3 слова "фінансовими інструментами", "фондовою біржею" та біржових торгів замінити відповідно словами "активами, допущеними до торгів на регульованих ринках", "оператором регульованого ринку" та "регульованого ринку";
 
254. 11) у статті 11:
 
   14) у статті 11:
 
255. у назві слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринках капіталу та інших регульованих ринках"
 
-131- Святаш Д.В.
У абзаці другому підпункту 11 пункту 11 розділу І слово "інших" виключити.
 
Враховано   у назві слова "на ринку цінних паперів" замінити словами "на ринках капіталу та регульованих ринках";
 
256. в частині першій:
 
   у частині першій:
 
257. у пункті 2 слова "ринку цінних паперів" замінити словами " ринках капіталу та/або регульованих ринках";
 
   у пункті 2 слова "на ринку цінних паперів" замінити словами "на ринках капіталу та/або регульованих ринках";
 
258. у пункті 4 слова "цінні папери" замінити словами "фінансові інструменти";
 
-132- Демчак Р.Є.
Абзац п’ятий підпункту 11 пункту 11 Розділу І законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«у пункті 4 слово «в» замінити словом «про» перед словами «фінансові інструменти»;
 
Відхилено   у пункті 4 слова "в цінні папери" замінити словами "у фінансові інструменти";
 
259. у пункті 11 слова "фондовому ринку" замінити словами "регульованих ринках";
 
   у пункті 11 слова "на фондовому ринку" замінити словами "на регульованих ринках";
 
260. у пункті 12 слова "цінних паперів чи похідних (деривативів)" замінити словами "фінансових інструментів";
 
   у пункті 12 слова "цінних паперів чи похідних (деривативів)" замінити словами "фінансових інструментів";
 
261. у пункті 14 слова "цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "фінансових інструментів, ринків капіталу та регульованих ринків";
 
-133- Демчак Р.Є.
Абзац восьмий підпункту 11 пункту 11 розділу І замінити абзацами такого змісту:
"пункт 14 викласти у такій редакції:
«14) розміщення реклами фінансових інструментів та ринків капіталу, яка не відповідає вимогам законодавства про рекламу –
у розмірі п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».
 
Враховано   пункт 14 викласти в такій редакції:
"14) розміщення реклами фінансових інструментів та ринків капіталу, яка не відповідає вимогам законодавства про рекламу, –
у розмірі п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";
 
262. доповнити новим пунктом 18 такого змісту:
 
   доповнити пунктами 18 і 19 такого змісту:
 
263. "18) неподання інформації про укладання деривативу поза регульованим ринком до торгового репозиторію, -
 
-134- Святаш Д.В.
У абзаці десятому підпункту 11 пункту 11 розділу І слова "регульованим ринком" замінити словами "організованим ринком"
 
Відхилено   "18) неподання інформації про укладення деривативу поза регульованим ринком до торгового репозиторію, -
 
264. у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до ста п'ятдесяти відсотків ціни правочину.
 
-135- Демчак Р.Є.
Абзац одинадцятий підпункту 11 пункту 11 викласти у такій редакції:
"у розмірі тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
Враховано   у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
265. За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -
 
   За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -
 
266. у розмірі від тисячі до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі від ста п'ятдесяти до трьохсот відсотків ціни правочину.";
 
-136- Демчак Р.Є.
Абзац тринадцятий підпункту 11 пункту 11 викласти у такій редакції:
"у розмірі п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
 
Враховано   у розмірі п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
19) порушення порядку набуття або збільшення участі у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків:
у розмірі номінальної вартості придбаних акцій (паїв) професійного учасника ринків капіталу та регульованих ринків, якщо особа набула або збільшила пряму участь у професійному учаснику ринку капіталу та регульованих ринків;
у розмірі номінальної вартості акцій (паїв), що належать акціонеру (учаснику) професійного учасника ринків капіталу та регульованих ринків, через якого особа набула або збільшила участь у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків, якщо особа набула або збільшила опосередковану участь у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків".
У зв’язку із цим абзаци шістдесятий та шістдесят перший вважати відповідно абзацами шістдесят сьомим та шістдесят восьмим;
 
    -137- Демчак Р.Є.
Підпункт 11 пункту 11 розділу І доповнити абзацами такого змісту:
"доповнити новим пунктом 19 такого змісту:
"19) порушення порядку набуття або збільшення участі у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків:
у розмірі номінальної вартості придбаних акцій (паїв) професійного учасника ринків капіталу та регульованих ринків, якщо особа набула або збільшила пряму участь у професійному учаснику ринку капіталу та регульованих ринків;
у розмірі номінальної вартості акцій (паїв), які належать акціонеру (учаснику) професійного учасника ринків капіталу та регульованих ринків, через якого особа набула або збільшила участь у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків, якщо особа набула або збільшила опосередковану участь у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків.".
 
Враховано    
267. у абзаці 61 частини першої слова "фондовому ринку" замінити словами "на ринках капіталу та регульованих ринках", а слова "фондового ринку" виключити;
 
-138- Святаш Д.В.
Абзац чотирнадцятий підпункту 11 пункту 11 замінити двома абзацами такого змісту:
"абзац 60 викласти у такій редакції:
"Крім застосування фінансових санкцій за правопорушення, зазначені у цій статті, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може зупиняти або анулювати ліцензію на право провадження професійної діяльності на ринках капіталу та регульованих ринках, яку було видано такому професійному учаснику."
 
Враховано   абзац шістдесят сьомий викласти в такій редакції:
"Крім застосування фінансових санкцій за правопорушення, зазначені у цій статті, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може зупиняти або анулювати ліцензію на право провадження професійної діяльності на ринках капіталу та регульованих ринках, яку було видано такому професійному учаснику";
доповнити новим абзацом такого змісту:
"Додатково до фінансових санкцій особа, винна у порушенні порядку набуття або збільшення участі у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків, за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку тимчасово, до усунення порушення, може бути позбавлена права прямо чи опосередковано, повністю чи частково користуватися правом голосу придбаних акцій (часток) та брати в будь-який спосіб участь в управлінні професійним учасником ринків капіталу та регульованих ринків";
 
    -139- Демчак Р.Є.
Підпункт 11 пункту 11 розділу І доповнити абзацами такого змісту:
"після абзацу шістдесят другого частину доповнити новим абзацом такого змісту:
"Додатково до фінансових санкцій особа винна у порушенні порядку набуття або збільшення участі у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків може за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку тимчасово до усунення порушення бути позбавлена права прямо чи опосередковано, повністю чи частково користуватись правом голосу придбаних акцій (часток) та брати будь-яким чином участь в управлінні професійним учасником ринків капіталу та регульованих ринків. ".
 
Враховано    
268. 12) у абзаці четвертому статті 11-2 слова "з цінними паперами" замінити словами "на ринках капіталу та інших регульованих ринках";
 
-140- Демчак Р.Є.
Абзац п’ятнадцятий підпункту 11 пункту 11 доповнити словами "слова "високі професійні та моральні якості" виключити"
 
Враховано   15) в абзаці четвертому частини першої статті 11-2 слова "високі професійні та моральні якості" виключити, а слова "з цінними паперами" замінити словами "на ринках капіталу та регульованих ринках";
16) статтю 15 викласти в такій редакції:
"Стаття 15. Статус працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Працівниками Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є службовці та обслуговуючий персонал Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Службовцями вважаються особи, які безпосередньо беруть участь у виконанні функцій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та займають посади, передбачені штатним розписом. Службовці Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку приймаються на роботу шляхом укладення трудового договору, в тому числі контракту.
До обслуговуючого персоналу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку належать працівники, обов'язки яких безпосередньо не пов'язані з виконанням функцій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Умови найму, звільнення, порядок надання відпусток, службові обов'язки та права, система дисциплінарних стягнень, порядок соціального захисту працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також перелік посад службовців, трудовий договір з якими укладається у формі контракту, визначаються рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до цього Закону, законодавства про працю, у сфері запобігання корупції";
17) доповнити статтями 15-1 – 15-4 такого змісту:
"Стаття 15-1. Правовий захист
Голова, члени Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та інші службовці Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, залучені експерти не несуть відповідальності за будь-які дії або бездіяльність, пов'язані з виконанням завдань та повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, якщо вони діяли на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Позови, подані проти таких осіб, вважаються позовами, поданими проти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку забезпечує правовий захист Голови, членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інших службовців, залучених експертів, у тому числі шляхом забезпечення правової допомоги адвокатами та іншими фахівцями у галузі права, у разі подання проти них позовів або їх участі в адміністративному чи кримінальному провадженні, що пов’язані з виконанням ними своїх повноважень.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до законодавства має право здійснювати страхування професійної відповідальності та страхування від нещасного випадку Голови, членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та інших службовців Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Шкода, заподіяна внаслідок рішень, дій та/або бездіяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (її працівників та/або залучених експертів), у тому числі шкода, заподіяна внаслідок професійної помилки працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або залучених експертів, відшкодовується у судовому порядку Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно із законодавством та/або страховими компаніями відповідно до умов договорів страхування (у разі їх укладення).
Відшкодування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно із законодавством та/або страховими компаніями відповідно до умов договорів страхування (у разі їх укладення) шкоди, заподіяної внаслідок рішень, дій та/або бездіяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (її працівників та/або залучених експертів), у тому числі шкоди, заподіяної внаслідок професійної помилки, не звільняє винних осіб від адміністративної та/або кримінальної відповідальності згідно з законодавством. Зазначені особи несуть відповідальність перед Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в порядку регресу відповідно до укладеного з ними трудового договору (контракту).
Стаття 15-2. Заборони та обмеження для службовців Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
На Голову, членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та інших службовців Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку поширюються обмеження, встановлені законодавством у сфері запобігання корупції.
Голова, члени Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та інші працівники Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повинні неухильно дотримуватися Кодексу етики працівника Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та уникати будь-яких ситуацій, унаслідок яких може виникнути конфлікт інтересів.
Голові, членам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та іншим службовцям Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, їх подружжю та родичам першого ступеня споріднення забороняється входити до органів управління та/або бути акціонерами (учасниками) професійних учасників ринку цінних паперів, споріднених та афілійованих з ними осіб, крім випадків, передбачених законодавством.
Стаття 15 -3. Професійна таємниця
Голові, членам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та іншим працівникам (у тому числі колишнім) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку забороняється розголошувати інформацію, що становить професійну таємницю, а також іншу інформацію з обмеженим доступом (таємну, службову, конфіденційну), крім випадків, передбачених законом.
До професійної таємниці належить інформація про учасників ринку цінних паперів, їхніх клієнтів, депонентів та контрагентів, а також про інших фізичних або юридичних осіб, яка стала відома працівникам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у зв'язку з виконанням службових обов'язків, у тому числі пов'язаних із проведенням перевірок та/або розслідувань, обробкою звітних даних учасників ринку цінних паперів, здійсненням міжнародного співробітництва з регуляторами ринків цінних паперів інших держав.
Перелік інформації, що становить професійну таємницю, встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Інформація, вимоги щодо оприлюднення якої встановлені законом, не може бути віднесена до професійної таємниці.
Стаття 15 -4. Міжнародне співробітництво
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до своєї компетенції здійснює міжнародне співробітництво з міжнародними організаціями, відповідними регуляторами ринків цінних паперів інших держав, організаціями (асоціаціями) таких регуляторів.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право в рамках міжнародного співробітництва:
укладати міжвідомчі міжнародні договори України;
обмінюватися в установленому законодавством порядку інформацією щодо функціонування ринків цінних паперів, зокрема про факти наявності ознак маніпулювання на фондовому ринку або про дії, що впливають на фінансові інструменти, допущені до торгівлі на фондових біржах, про використання інсайдерської інформації, інші порушення законодавства на ринку цінних паперів та законодавства про акціонерні товариства;
проводити консультації з міжнародними організаціями, відповідними регуляторами ринків цінних паперів інших держав, організаціями (асоціаціями) таких регуляторів з питань функціонування ринків цінних паперів, регулювання діяльності акціонерних товариств";
18) у пунктах 21, 25, 26, 27, 28, 42 частини другої статті 7, у пунктах 4, 8, 9 -1, 20, 26 статті 8, у частині першій статті 8 -1, у частині першій статті 10, у назві та тексті статті 12, а також у статтях 15 -2 та 15 -3 Закону слова "ринку цінних паперів" та "фондового ринку" в усіх відмінках замінити словами "ринків капіталу та регульованих ринків" у відповідному відмінку, крім випадку їх використання у словосполученні "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках;
 
    -141- Святаш Д.В.
У підпункті 12 пункту 11 розділу І Законопроекту слово "інших" виключити.
 
Враховано    
    -142- Демчак Р.Є.
доповнити пункт після підпункту чотирнадцятого новим підпунктом такого змісту:
«15) статтю 15 замінити п’ятьма статтями такого змісту:
"Стаття 15. Статус працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Працівниками Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є службовці та обслуговуючий персонал Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Службовцями вважаються особи, які безпосередньо беруть участь у виконанні функцій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та займають посади, передбачені штатним розписом. Службовці Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку приймаються на роботу шляхом укладення трудового договору, в тому числі контракту.
До обслуговуючого персоналу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку належать працівники, обов'язки яких безпосередньо не пов'язані із виконанням функцій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Умови найму, звільнення, порядок надання відпусток, службові обов'язки та права, система дисциплінарних стягнень, порядок соціального захисту працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також перелік посад службовців, трудовий договір з якими укладається у формі контракту, визначаються рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до цього Закону, законодавства про працю, у сфері запобігання корупції.
Стаття 15-1. Правовий захист
Голова, члени Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та інші службовці Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, залучені експерти не несуть відповідальності за будь-які дії або бездіяльність, пов'язані з виконанням завдань та повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, якщо вони діяли на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Позови, подані проти таких осіб, вважаються позовами, поданими проти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку забезпечує правовий захист Голови, членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інших службовців, залучених експертів, у тому числі шляхом забезпечення надання правової допомоги адвокатами та іншими фахівцями у галузі права, у разі подання проти них позовів або їх участі в адміністративному чи кримінальному провадженні, що пов'язані із виконанням ними своїх повноважень.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до законодавства має право здійснювати страхування професійної відповідальності та страхування від нещасного випадку Голови, членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та інших службовців Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Шкода, заподіяна внаслідок рішень, дій та/або бездіяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (її працівників та/або залучених експертів), у тому числі шкода, заподіяна внаслідок професійної помилки працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або залучених експертів, відшкодовується у судовому порядку Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно із законодавством та/або страховими компаніями відповідно до умов договорів страхування (у разі їх укладення).
Відшкодування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно із законодавством та/або страховими компаніями відповідно до умов договорів страхування (у разі їх укладення) шкоди, заподіяної внаслідок рішень, дій та/або бездіяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (її працівників та/або залучених експертів), у тому числі шкоди, заподіяної внаслідок професійної помилки, не звільняє винних осіб від адміністративної та/або кримінальної відповідальності згідно з законодавством. Зазначені особи несуть відповідальність перед Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в порядку регресу відповідно до укладеного з ними трудового договору (контракту).
Стаття 15-2. Заборони та обмеження для службовців Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
На Голову, членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та інших службовців Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку поширюються обмеження, передбачені законодавством у сфері запобігання корупції.
Голова, члени Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та інші працівники Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повинні неухильно дотримуватися Кодексу етики працівника Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та уникати будь-яких ситуацій, унаслідок яких може виникнути конфлікт інтересів.
Голові, членам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та іншим службовцям Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, їх подружжю та родичам першого ступеня споріднення забороняється входити до органів управління та/або бути акціонерами (учасниками) професійних учасників ринку цінних паперів, споріднених та афілійованих з ними осіб, крім випадків, передбачених законодавством.
Стаття 15-3. Професійна таємниця
Голові, членам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та іншим працівникам (у тому числі колишнім) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку забороняється розголошувати інформацію, що становить професійну таємницю, а також іншу інформацію з обмеженим доступом (таємну, службову, конфіденційну), крім випадків, передбачених законом.
До професійної таємниці належить інформація про учасників ринку цінних паперів, їх клієнтів, депонентів та контрагентів, а також про інших фізичних або юридичних осіб, яка стала відома працівникам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у зв'язку з виконанням службових обов'язків, у тому числі пов'язаних із проведенням перевірок та/або розслідувань, обробкою адміністративних даних учасників ринку цінних паперів, здійсненням міжнародного співробітництва з регуляторами ринків цінних паперів інших держав.
Перелік інформації, що належить до професійної таємниці, встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Інформація, вимоги щодо оприлюднення якої встановлені законом, не може бути віднесена до професійної таємниці.
Стаття 15-4. Міжнародне співробітництво
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до своєї компетенції здійснює міжнародне співробітництво з міжнародними організаціями, відповідними регуляторами ринків цінних паперів інших держав, організаціями (асоціаціями) таких регуляторів.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право в рамках міжнародного співробітництва:
укладати міжвідомчі міжнародні договори України;
обмінюватися в установленому законодавством порядку інформацією щодо функціонування ринків цінних паперів, зокрема про факти наявності ознак маніпулювання на фондовому ринку або дії, що впливають на фінансові інструменти, які допущені до торгівлі на фондових біржах, про використання інсайдерської інформації, інші порушення законодавства на ринку цінних паперів та законодавства про акціонерні товариства;
проводити консультації з міжнародними організаціями, відповідними регуляторами ринків цінних паперів інших держав, організаціями (асоціаціями) таких регуляторів з питань функціонування ринків цінних паперів, регулювання діяльності акціонерних товариств.»
У зв’язку з цим підпункти п’ятнадцятий – сімнадцятий вважати підпунктами шістнадцятим – вісімнадцятим відповідно.
 
Враховано    
    -143- Святаш Д.В.
Пункт 11 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"у пунктах 21, 25, 26, 27, 28, 42 частини другої статті 7, у пунктах 4, 8, 9-1, 20, 26 статті 8, у частині першій статті 8-1, у частині першій статті 10, у назві та тексті статті 12, а також у статтях 15-2 та 15-3 Закону слова "ринку цінних паперів" та "фондового ринку" в усіх відмінках замінити словами "ринків капіталу та регульованих ринків" у відповідному відмінку крім випадку їх використання у словосполученні "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках".
 
Враховано    
269. 13) у тексті Закону слова "законодавство України про цінні папери", "законодавство на ринку цінних паперів", "законодавство про цінні папери" та "законодавство щодо випуску та обігу цінних паперів" в усіх відмінках замінити словами "законодавство про ринки капіталу та інші регульовані ринки" у відповідному відмінку;
 
-144- Сотник О.С.
У підпункті 13 слова "законодавство про ринки капіталу та інші регульовані ринки" замінити словами "законодавство про ринки капіталу".
 
Відхилено   19) у тексті Закону:
слова "законодавство України про цінні папери", "законодавство на ринку цінних паперів", "законодавство про цінні папери" та "законодавство щодо випуску та обігу цінних паперів" в усіх відмінках замінити словами "законодавство про ринки капіталу та інші регульовані ринки" у відповідному відмінку;
 
270. 14) у тексті Закону слова "ринок цінних паперів" в усіх відмінках замінити словами "ринки капіталу" у відповідному відмінку;
 
   слова "ринок цінних паперів" в усіх відмінках замінити словами "ринки капіталу" у відповідному відмінку;
 
271. 15) у тексті Закону слова "фондовий ринок" в усіх відмінках замінити словами "ринки капіталу" у відповідному відмінку крім випадку їх використання у словосполученні "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках;
 
-145- Воропаєв Ю.М.
Доповнити законопроект такими змінами до Закону України "Про виконавче провадження":
"У Законі України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 24, ст. 207):
1) останнє речення абзацу 2 частини 2 ст. 25 викласти в наступній редакції:
«За заявою стягувача державний виконавець одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження може накласти арешт на майно та кошти боржника (за виключенням коштів, що знаходяться на рахунках умовного зберігання (ескроу), відкритих боржником у банку), про що виноситься відповідна постанова.»;
2) доповнити ст. 52-1 в наступній редакції:
«Стаття 52-1. Особливості звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунках умовного зберігання (ескроу), відкритих боржником у банку.
1. Звернення стягнення за виконавчими документами на грошові кошти, що знаходяться на рахунках умовного зберігання (ескроу), власником якого є боржник, не допускається.
2. При зверненні стягнення на майно боржника - власника грошових коштів, що знаходяться на рахунках умовного зберігання (ескроу) у банку, накладається арешт на вказані кошти. На підставі постанови державного виконавця про накладення арешту на грошові кошти відповідний банк та/або власник банківського рахунку умовного зберігання (ескроу) зобов'язаний негайно припинити операції з грошовими коштами боржника, що знаходяться на банківському рахунку ескроу. Інформацію про наявні ескроу рахунки, на яких перебувають кошти боржника, державний виконавець отримує в податкових органах, інших органах державної влади, підприємствах, установах та організаціях, які зобов'язані надати йому інформацію, у триденний строк, а також за повідомленням стягувача.
3. Державний виконавець має право надіслати запит, а банк та/або власник банківського рахунку ескроу протягом трьох днів зобов’язаний надати відповідь на нього відносно відомостей про грошові кошти боржника, що знаходяться на вказаному рахунку.
4. Звернення стягнення на грошові кошти боржника, що знаходяться на банківському рахунку ескроу, здійснюється в порядку, передбаченому статтею 55 цього Закону».
 
Враховано по суті  слова "фондовий ринок" в усіх відмінках замінити словами "ринки капіталу" у відповідному відмінку, крім випадку їх використання у словосполученні "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках.
 
272. 12. У Законі України "Про Національний банк України" (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 29, ст. 238):
 
-146- Ленський О.О.
Частину 12 виключити.
 
Враховано      
    -147- Голубов Д.І.
Пункт 12 розділу Івиключити.
 
Враховано    
    -148- Святаш Д.В.
Пункт 12 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
"12. Пункт 20 частини першої статті 42 Закону України "Про Національний банк України " (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 29, ст. 238) виключити. ".
 
Відхилено    
273. 1) доповнити статтю 1 абзацом такого змісту:
 
      
274. "торговий репозиторій - єдина база даних про укладені деривативи, яка містить інформацію, перелік та зміст якої встановлюються нормативно-правовим актом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; ";
 
-149- Сотник О.С.
Пункт 12 із змінами Закону України "Про Національний банк України " доповнити абзацами такого змісту:
"частину першу статті 7 доповнити пунктом 9-1 такого змісту:
9-1) видає ліцензії на здійснення діяльності з організації торгівлі інструментами грошового ринку".
 
Відхилено      
275. 2) пункт 20 частини першої статті 42 викласти в такій редакції:
 
      
276. "20) забезпечує виконання функцій торгового репозиторію в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; ".
 
      
277. 13. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №5 - 6, ст. 30):
 
   10. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5 - 6, ст. 30 із наступними змінами):
 
278. 1) у статті 2:
 
   1) у статті 2:
 
279. у визначенні терміну "публічна компанія" слова "включені до біржових списків" замінити словами "допущені до торгів на регульованому ринку цінних паперів", а слова "фондових бірж" замінити словами "на регульованому ринку цінних паперів";
 
-150- Демчак Р.Є.
Абзац другий підпункту 1 пункту 13 розділу І викласти в такій редакції:
"визначення терміну "публічна компанія" викласти в такій редакції:
"публічна компанія – юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої допущені до торгів на регульованому фондовому ринку, який відповідає критеріям, визначеним Національним банком України спільно з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку".
 
Враховано   у частині першій визначення терміна "публічна компанія" викласти в такій редакції:
"публічна компанія – юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої допущені до торгів на регульованому фондовому ринку, який відповідає критеріям, визначеним Національним банком України спільно з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";
 
    -151- Святаш Д.В.
Абзац другий підпункту 1 пункту 13 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
280. частину третю викласти в такій редакції:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
281. "Терміни "андеррайтер", "андеррайтинг", "дериватив" та "дериватив грошового ринку" вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про ринки капіталу та інші регульовані ринки"";
 
-152- Святаш Д.В.
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 13 Розділу І викласти в такій редакції:
""Терміни "андеррайтер" та "андеррайтинг" вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про ринки капіталу та регульовані ринки"";".
 
Враховано   Терміни "андеррайтер" та "андеррайтинг" вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про ринки капіталу та регульовані ринки";
 
282. 2) у частині третій статті 34 слова "фондовому ринку" замінити словами "ринках капіталу та регульованих ринках";
 
-153- Святаш Д.В.
У абзаці п’ятому підпункту 1 пункту 13 слова "та регульованих ринках" виключити.
 
Враховано   2) у частині третій статті 34 слова "на фондовому ринку" замінити словами "на ринках капіталу";
3) пункт 2 частини третьої статті 47 доповнити словами "та рахунків умовного зберігання (ескроу)";
 
    -154- Демчак Р.Є.
Підпункт 2 пункту 13 Розділу І доповнити абзацом такого змісту:
«у частині третій статті 34 слова «протягом трьох місяців» замінити словами «протягом одного місяця», а після слів «збільшити участь у такому банку» доповнити словами «протягом десяти днів з дня отримання повного пакета відповідних документів»;
 
Відхилено    
    -155- Довбенко М.В.
Пункт 13 після п.п. 2 доповнити новим підпунктом наступного змісту:
«3) п’ятий абзац статті 47 доповнити словами « та рахунків умовного зберігання (ескроу)»«.
 
Враховано    
283. 3) у пункті 1 частини першої статті 49 слова "на ринку цінних паперів" замінити словами "на ринках капіталу";
 
   4) у пункті 1 частини першої статті 49 слова "на ринку цінних паперів" замінити словами "на ринках капіталу";
 
284. 4) у статті 59:
 
-156- Поляков М.А.
У пункті 13, яким вносяться зміни до Закону України «Про банки і банківську діяльність» у підпункті 4 абзаци другий та третій пропонуємо виключити, тим самим залишивши діючу редакцію першого речення частини другої статті 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
 
Відхилено   5) у частині другій статті 59:
 
285. перше речення частини другої викласти у такій редакції:
 
      
286. "Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, а також в інших випадках, передбачених договором, Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", іншими законами та (або) умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку.";
 
-157- Демчак Р.Є.
У абзаці третьому підпункту 4 пункту 13 Розділу І законопроекту після слів «що знаходяться на банківському рахунку» доповнити словами «, кореспондентському рахунку».
 
Враховано   перше речення викласти в такій редакції: "Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, а також в інших випадках, передбачених договором, Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", іншими законами та/або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, кореспондентському рахунку";
 
287. друге речення частини другої доповнити словами ", або коли інше передбачено договором, законом або умовами такого обтяження.";
 
   друге речення доповнити словами "або коли інше передбачено договором, законом чи умовами такого обтяження";
 
288. 5) у статті 62:
 
   6) у частині першій статті 62:
 
289. пункт 1 частини першої доповнити реченням такого змісту:
 
   пункт 1 доповнити двома реченнями такого змісту: "Інформація щодо рахунка умовного зберігання
 
290. "Інформація щодо рахунка умовного зберігання (ескроу) та операцій за ним розкривається також на письмовий запит бенефіціара. Інформація про залишок коштів на банківському рахунку, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження, операції за ним, обтяження, стосовно яких до банку надійшли повідомлення та (або) які взяті банком на облік, інші обмеження права розпоряджання рахунком розкривається також на письмовий запит обтяжувача якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачене правочином, на підставі якого виникає таке обтяження; ";
 
-158- Поляков М.А.
у підпункті 5 абзаци другий та третій, якими доповнюється пункт 1 частини першої статті 62 Закону, пропонуємо виключити.
 
Відхилено   (ескроу) та операцій за ним розкривається також на письмовий запит бенефіціара. Інформація про залишок коштів на банківському рахунку, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження, операції за ним, обтяження, стосовно яких до банку надійшли повідомлення та/або які взяті банком на облік, інші обмеження права розпоряджання рахунком розкривається також на письмовий запит обтяжувача, якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачено правочином, на підставі якого виникає таке обтяження";
 
291. у пункті 7 частини першої слова "про цінні папери та фондовий ринок" замінити словами "ринки капіталу та інші регульовані ринки";
 
-159- Святаш Д.В.
Абзац четвертий підпункту 5 пункту 13 викласти у такій редакції:
"у пункті 7 слова "та адміністративних даних відповідно до законів про цінні папери та фондовий ринок" замінити словами "та звітних даних відповідно до законів про ринки капіталу та регульовані ринки".
 
Враховано   у пункті 7 слова "та адміністративних даних відповідно до законів про цінні папери та фондовий ринок" замінити словами "та звітних даних відповідно до законів про ринки капіталу та регульовані ринки";
 
292. 6) у абзаці шістнадцятому статті 64 слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринків капіталу та регульованих ринків", а слова "ринку цінних паперів (фондового ринку) замінити словами "ринках капіталу та регульованих ринках".
 
-160- Святаш Д.В.
Підпункт 6 пункту 13 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
"6) у абзаці шістнадцятому статті 64 слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринків капіталу", а слова "ринку цінних паперів (фондовому ринку)" замінити словами "ринках капіталу".".
 
Враховано   7) в абзаці дев’ятому частини другої статті 64 слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринків капіталу", а слова "на ринку цінних паперів (фондовому ринку)" – словами "на ринках капіталу".
 
293. 14. У абзаці сьомому частини першої статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №12, ст. 64) слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринків капіталу та інших регульованих ринків";
 
-161- Святаш Д.В.
У пункті 14 Розділу І Законопроекту слово "інших" виключити.
 
Враховано   11. В абзаці сьомому частини першої статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 12, ст. 64) слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринків капіталу та регульованих ринків".
 
294. 15. У Законі України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №29, ст. 137):
 
   12. У Законі України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 29, ст. 137 із наступними змінами):
 
295. 1) у статті 1:
 
-162- Поляков М.А.
У пункті 15 (зміни до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні») підпункт 1 пропонуємо виключити.
 
Відхилено   1) у статті 1:
 
296. доповнити пунктом 1.20-2 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 1.20-2 такого змісту:
 
297. "1.20-2) обтяжувач - обтяжувач за обтяженням, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку; ";
 
   "1.20-2) обтяжувач - обтяжувач за обтяженням, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку";
 
298. у пункті 1.25 після слів "договірному списанні" доповнити словами "обтяжувач або";
 
-163- Святаш Д.В.
У абзаці четвертому підпункту 1 пункту 15 Розділу І Законопроекту слово "обтяжувач" замінити словом "обтяжувача"
 
Враховано   пункт 1.25 після слів "договірному списанні" доповнити словами "обтяжувача чи";
 
299. пункт 1.38 доповнити словами ", або згідно з умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку; ";
 
-164- Довбенко М.В.
Підпункт 2 п.15 доповнити на початку новим абзацом наступного змісту:
«пункт 7.1 статті 7 після слова «рахунки» доповнити словами «в тому числі рахунки умовного зберігання (ескроу),»«
 
Враховано   пункт 1.38 доповнити словами "або згідно з умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку";
2) у статті 7:
пункт 7.1 доповнити словами "у тому числі рахунки умовного зберігання (ескроу)";
 
300. 2) статтю 7 доповнити пунктом 7.1.2-1 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 7.1.2-1 такого змісту:
 
301. "7.1.2-1. Рахунок умовного зберігання (ескроу) - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зарахування на рахунок коштів та перерахування їх особі, вказаній клієнтом (бенефіціару) або бенефіціаром, або повернення таких коштів клієнту за настання підстав, передбачених договором.";
 
-165- Довбенко М.В.
В другому абзаці п.п.2 п. 15 слова «, або бенефіціаром» видалити.
 
Відхилено   "7.1.2-1. Рахунок умовного зберігання (ескроу) - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зарахування на рахунок коштів та перерахування їх особі, вказаній клієнтом (бенефіціару) або бенефіціаром, або повернення таких коштів клієнту за настання підстав, передбачених договором";
підпункт 7.1.4 після слів "рахунків" доповнити словами "у тому числі рахунків умовного зберігання (ескроу)";
 
    -166- Довбенко М.В.
Підпункт 2 п. 15 доповнити новим абзацом наступного змісту:
«в підпункті 7.1.4 після слів «рахунків» доповнити словами «, в тому числі рахунків умовного зберігання (ескроу)» «
 
Враховано    
302. 3) у пункті 18.3 статті 18 слово "цифровий" виключити;
 
   3) у пункті 18.3 статті 18 слово "цифровий" виключити;
 
303. 4) у пункті 20.1 статті 20 після слів "платник, а також " доповнити словами "обтяжувач чи";
 
   4) пункт 20.1 статті 20 після слів "платник, а також" доповнити словами "обтяжувач чи";
 
304. 5) підпункт 5 пункту 21.1 статті 21 після слова "подання" доповнити словами "обтяжувачем чи";
 
   5) підпункт 5 пункту 21.1 статті 21 після слова "подання" доповнити словами "обтяжувачем чи";
 
305. 6) у статті 22:
 
   6) у статті 22:
 
306. абзац другий пункту 22.2 після слів "договірному списанні, " доповнити словами "обтяжував чи";
 
-167- Святаш Д.В.
Абзац другий підпункту 6 пункту 15 викласти у такій редакції:
"в абзаці другому пункту 22.2 слово "отримувач" замінити словами "обтяжувач чи отримувач".
 
Враховано   в абзаці другому пункту 22.2 слово "отримувач" замінити словами "обтяжувач чи отримувач";
 
307. пункт 22.9 після слів "до черговості їх надходження" доповнити словами ", крім випадків, встановлених законом, ";
 
   абзац перший пункту 22.9 після слів "до черговості їх надходження" доповнити словами " (крім випадків, встановлених законом)";
 
308. 7) статтю 26 доповнити новим пунктом 26.6 такого змісту:
 
   7) статтю 26 доповнити пунктом 26.6 такого змісту:
 
309. "26.6. Звернення стягнення на предмет обтяження, яким є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, здійснюється шляхом договірного списання за платіжною вимогою обтяжувача за умови повідомлення банку про таке обтяження.";
 
   "26.6. Звернення стягнення на предмет обтяження, яким є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, здійснюється шляхом договірного списання за платіжною вимогою обтяжувача, за умови повідомлення банку про таке обтяження".
 
310. 16. У абзаці шостому статті 4-1 Закону України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №50, ст. 262) слова "біржовий аукціон" в усіх відмінках замінити словами "аукціон на регульованих ринках" у відповідному відмінку;
 
-168- Святаш Д.В.
Пункт 16 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
"16. У статті 4-1 Закону України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №50, ст. 262) слова "біржовий аукціон" в усіх відмінках і числах замінити словами "аукціон на регульованих ринках" у відповідному відмінку і числі; ".
 
Враховано   13. У статті 4-1 Закону України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 262; 2011 р., № 29, ст.272) слова "біржовий аукціон" в усіх відмінках і числах замінити словами "аукціон на регульованих ринках" у відповідному відмінку і числі.
 
311. 17. У Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №1, ст.1):
 
   14. У Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами):
 
312. 1) у статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
313. у пунктах 4 і 6 частини першої слова "цінні папери" в усіх відмінках замінити словами "фінансові інструменти" у відповідному відмінку;
 
   у пунктах 4 і 6 частини першої слова "цінні папери" в усіх відмінках замінити словами "фінансові інструменти" у відповідному відмінку;
 
314. частину другу викласти у такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
315. "2. Терміни "фінансовий інструмент" та "ринки капіталу" вживаються у цьому Законі у значенні, визначеному у Законі України "Про ринки капіталу та інші регульовані ринки". Інші терміни, які вживаються в цьому Законі, застосовуються у значенні законів України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.";
 
-169- Святаш Д.В.
У абзаці четвертому підпункту 1 пункту 17 Розділу І Законопроекту слова "інші регульовані ринки" замінити словами "регульовані ринки".
 
Враховано   "2. Терміни "фінансовий інструмент" та "ринки капіталу" вживаються в цьому Законі у значеннях, визначених у Законі України "Про ринки капіталу та регульовані ринки". Інші терміни, що вживаються в цьому Законі, застосовуються у значеннях, визначених у законах України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг";
 
316. 2) у пункті 10 частини першої статті 4 слова "ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню" замінити словами "ринках капіталу та регульованих ринках";
 
-170- Демчак Р.Є.
Пункт 17 розділу І доповнити підпунктом 3 такого змісту:
"3) статтю 9 доповнити частиною 14 такого змісту:
14. Положення частин 5-13 цієї статті застосовуються до окремих фінансових установ з урахуванням вимог Законів, що регулюють діяльність таких фінансових установ.".
У зв’язку з цим підпункт 3 пункту 17 вважати підпунктом 4.".
 
Враховано   2) у пункті 10 частини першої статті 4 слова "на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню" замінити словами "на ринках капіталу та регульованих ринках";
3) статтю 9 доповнити частиною чотирнадцятою такого змісту:
"14. Положення частин п’ятої – тринадцятої цієї статті застосовуються до окремих фінансових установ з урахуванням вимог законів, що регулюють діяльність таких фінансових установ";
 
317. 3) у абзаці третьому частини 1 статті 21 слова "ринків цінних паперів та похідних цінних паперів (деривативів)" замінити словами "ринків капіталу та інших регульованих ринків";
 
-171- Святаш Д.В.
У підпункті 3 пункту 17 Розділу І Законопроекту слово "інших" виключити.
 
Враховано   4) в абзаці третьому частини першої статті 21 слова "ринків цінних паперів та похідних цінних паперів (деривативів)" замінити словами "ринків капіталу та регульованих ринків".
 
    -172- Сотник О.С.
Підпункт 3 пункту 17, яким пропонуються зміни до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" викласти у такій редакції:
"3) абзаци другий та третій частини першої статті 21 викласти у такій редакції:
щодо ринку банківських послуг та регульованого грошового ринку – Національним банком України;
щодо ринків капіталу – Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;"
 
Відхилено    
318. 18. У пункті 1 статті 1 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №35, ст. 258) слова "товарні біржі" та "біржових угод" замінити відповідно словами "оператори регульованих товарних ринків" та "угод на регульованому ринку щодо".
 
   15. У пункті 1 частини першої статті 1 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 35, ст. 258) слова "товарні біржі" та "біржових угод" замінити відповідно словами "оператори регульованих товарних ринків" та "угод на регульованому ринку щодо".
 
319. 19. У частині другій та третій статті 3 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №31-32, ст. 263) слова "біржі" в усіх відмінках замінити словами "оператори регульованих ринків" у відповідному відмінку.
 
-173- Святаш Д.В.
Пункт 19 Розділу І Законопроекту виключити, уточнивши відповідним чином нумерацію наступних пунктів.
 
Враховано      
    -174- Ленський О.О.
Частину 19 виключити.
 
Враховано    
    -175- Голубов Д.І.
Пункт 19 розділу Івиключити.
 
Враховано    
320. 20. У Законі України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №47 - 48, ст. 372):
 
   16. У Законі України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №47 - 48, ст. 372):
 
321. 1) у статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
322. в абзаці восьмому слова "цінні папери та фондовий ринок" замінити словами "ринки капіталу та інші регульовані ринки";
 
-176- Святаш Д.В.
Абзац другий підпункту 1 пункту 20 замінити абзацами такого змісту:
"у частині першій:
в абзаці першому слова "У цьому" замінити цифрою та словами "1. У цьому";
в абзаці восьмому слова "цінні папери та фондовий ринок" замінити словами "ринки капіталу та регульовані ринки".
 
Враховано   у частині першій:
в абзаці першому слова "У цьому" замінити цифрою та словами "1. У цьому";
в абзаці восьмому слова "цінні папери та фондовий ринок" замінити словами "ринки капіталу та регульовані ринки";
 
323. доповнити абзацом такого змісту:
 
   доповнити частиною другою такого змісту:
 
324. "Терміни "регульований ринок" та інвестиційна фірма" та вживаються у цьому Законі у значенні, визначеному у Законі України "Про ринки капіталу та інші регульовані ринки".
 
-177- Святаш Д.В.
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 20 Розділу І викласти в такій редакції:
"2. Терміни "регульований ринок" та "інвестиційна фірма" вживаються у цьому Законі у значенні, визначеному у Законі України "Про ринки капіталу та регульовані ринки".
 
Враховано   "2. Терміни "регульований ринок" та "інвестиційна фірма" вживаються в цьому Законі у значеннях, визначених у Законі України "Про ринки капіталу та регульовані ринки";
 
325. 2) у статті 3 слова "Про цінні папери та фондовий ринок" та "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" замінити відповідно словами "Про ринки капіталу та інші регульовані ринки" та "Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку";
 
-178- Святаш Д.В.
Підпункт 2 пункту 20 Розділу І викласти у такій редакції:
"2) у статті 3 слова "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" замінити словами "Про інститути спільного інвестування", "Про ринки капіталу та регульовані ринки", "Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку", а слово "інших" виключити".
 
Враховано   2) у статті 3 слова "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" замінити словами "Про інститути спільного інвестування", "Про ринки капіталу та регульовані ринки", "Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку", а слово "інших" виключити;
 
326. 3) у абзаці третьому частини другої статті 12 слова "фондовому ринку" замінити словами "ринках капіталу та регульованих ринках";
 
-179- Святаш Д.В.
У підпункті 3 пункту 20 Розділу І слова "та регульованих ринках" виключити.
 
Враховано   3) у абзаці третьому частини другої статті 12 слова "на фондовому ринку" замінити словами "на ринках капіталу";
 
327. 4) у частині 2 статті 40 слова "цінними паперами" замінити словами "фінансовими інструментами";
 
   4) у частині другій статті 40 слова "цінними паперами" замінити словами "фінансовими інструментами";
 
328. 5) у пунктах 2 та 2-1 частини другої та пункту 2 частини третьої статті 47 слова "фондовій біржі" замінити словами "регульованому ринку";
 
-180- Святаш Д.В.
Підпункт 5 пункту 20 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
"5) у статті 47:
у пунктах 2 та 2-1 частини другої слова "пройшли лістинг на фондовій біржі" замінити словами "допущені до торгів на регульованому фондовому ринку";
у пункті 2 частини третьої слова "цінні папери, які не пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та не перебувають в обігу на фондовій біржі, зареєстрованій у встановленому порядку" замінити словами "цінні папери, які не допущені до торгів на регульованому фондовому ринку"; ".
 
Враховано   5) у статті 47:
у пунктах 2 та 2-1 частини другої слова "пройшли лістинг на фондовій біржі" замінити словами "допущені до торгів на регульованому фондовому ринку";
у пункті 2 частини третьої слова "цінні папери, які не пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та не перебувають в обігу на фондовій біржі, зареєстрованій у встановленому порядку" замінити словами "цінні папери, які не допущені до торгів на регульованому фондовому ринку";
 
    -181- Лаврик О.В.
Підпункт 5) пункту 20 розділу І законопроекту викласти у новій нижченаведеній редакції:
«5) частину третю статті 47 викласти у такій редакції:
«Ст. 47 Склад активів пенсійного фонду
3. Пенсійні активи пенсійного фонду в цінних паперах не можуть включати:
1) цінні папери, емітентами яких є зберігач, особи, що здійснюють управління пенсійними активами, адміністратор (крім випадків, передбачених частиною другою статті 49 цього Закону), аудитор (аудиторська фірма) та особи, що надають консультаційні, агентські або рекламні послуги, з якими пенсійним фондом укладено відповідні договори, та їх пов'язані особи, засновники пенсійного фонду та їх пов'язані особи (крім випадків, передбачених частиною другою статті 49 цього Закону);
2) цінні папери, які не пройшли лістинг на регульованому ринку, що відповідає вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та не перебувають в обігу на регульованому ринку, зареєстрованому у встановленому порядку, крім випадку, якщо кредитний рейтинг облігацій відповідає інвестиційному рівню за Національною рейтинговою шкалою, визначеною законодавством;
3) цінні папери, емітентами яких є інститути спільного інвестування, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
4) векселі;
5) похідні цінні папери та деривативи, окрім державних деривативів».
 
Відхилено    
329. 6) у частині третій статті 49 слова "фондовій біржі" замінити словами "регульованому ринку", а слова "фондової біржі" замінити словами "регульованого ринку";
 
-182- Святаш Д.В.
Підпункт 6 пункту 20 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
"6) у частині третій статті 49
в абзаці першому слова "фондовій біржі" замінити словами "регульованому фондовому ринку";
в абзаці другому слова "до фондової біржі, на якій" замінити словами "до регульованого фондового ринку, на якому".
 
Враховано   6) у частині третій статті 49:
в абзаці першому слова "фондовій біржі" замінити словами "регульованому фондовому ринку";
в абзаці другому слова "до фондової біржі, на якій" замінити словами "до регульованого фондового ринку, на якому";
 
330. 7) у тексті Закону слова "торговець цінними паперами" та "торговці цінними паперами" в усіх відмінках замінити відповідно словами "інвестиційна фірма" та "інвестиційні фірми" у відповідному відмінку, а слова "ринку цінних паперів" в усіх відмінках замінити словами "ринків капіталу" у відповідному відмінку;
 
-183- Святаш Д.В.
Підпункт 7 пункту 20 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
"7) у тексті Закону слова "торговець цінними паперами" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "інвестиційна фірма" у відповідному відмінку і числі, а слова "ринок цінних паперів" в усіх відмінках замінити словами "ринки капіталу" у відповідному відмінку. ".
 
Враховано   7) у тексті Закону слова "торговець цінними паперами" в усіх відмінках і числах замінити словами "інвестиційна фірма" у відповідному відмінку і числі, а слова "ринок цінних паперів" в усіх відмінках замінити словами "ринки капіталу" у відповідному відмінку.
 
331. 21. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №49 - 51, ст. 376):
 
   17. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49 - 51, ст. 376 із наступними змінами):
 
332. 1) у статті 1:
 
   1) у статті 1:
 
333. в абзаці третьому слова "цінні папери та фондовий ринок" замінити словами "ринки капіталу та інші регульовані ринки";
 
-184- Святаш Д.В.
Абзац другий підпункту 1 пункту 21 замінити абзацами такого змісту:
"у частині першій:
в абзаці першому слова "У цьому" замінити цифрою та словами "1. У цьому";
в абзаці третьому слова "цінні папери та фондовий ринок" замінити словами "ринки капіталу";
 
Враховано   у частині першій:
в абзаці першому слова "У цьому" замінити цифрою та словами "1. У цьому";
в абзаці третьому слова "цінні папери та фондовий ринок" замінити словами "ринки капіталу";
 
334. в абзаці двадцять третьому слова "цінні папери" в усіх відмінках замінити словами "фінансові інструменти" у відповідному відмінку;
 
-185- Святаш Д.В.
У абзаці третьому підпункту 1 пункту 21 Розділу І слова "в усіх відмінках" та "у відповідному відмінку" виключити.
 
Враховано   в абзаці двадцять третьому слова "цінні папери" замінити словами "фінансові інструменти";
 
335. в абзаці тридцять першому слова "що розуміється в значенні, визначеному Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" замінити словами "визначена Законом України "Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку";
 
-186- Святаш Д.В.
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 21 Розділу І викласти в такій редакції:
"в абзаці тридцять першому слова ", що розуміється в значенні, визначеному Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" замінити словами "з управління активів інституційних інвесторів, визначена Законом України «Про ринки капіталу та регульовані ринки";".
 
Враховано   в абзаці тридцять першому слова "що розуміється в значенні, визначеному Законом України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" замінити словами "з управління активами інституційних інвесторів, визначена Законом України "Про ринки капіталу та регульовані ринки";
 
336. доповнити частиною другою такого змісту:
 
   доповнити частиною другою такого змісту:
 
337. "2. Терміни "фінансовий інструмент" та "ринки капіталу" вживаються у цьому Законі у значенні, визначеному у Законі України "Про ринки капіталу та інші регульовані ринки".
 
-187- Святаш Д.В.
У абзаці шостому підпункту 1 пункту 21 Розділу І Законопроекту нумерацію частини та слово "інші" виключити.
 
Враховано   "2. Терміни "фінансовий інструмент" та "ринки капіталу" вживаються в цьому Законі у значеннях, визначених у Законі України "Про ринки капіталу та регульовані ринки";
 
338. 2) у статті 80:
 
   2) у статті 80:
 
339. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
340. слова "цінних паперах" замінити словами "фінансових інструментах";
 
-188- Святаш Д.В.
Абзац третій підпункту 2 пункту 21 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено   слова "цінних паперах" в усіх відмінках замінити словами "фінансових інструментах" у відповідному відмінку;
 
341. у пунктах 2 та 2-1 слова "фондовій біржі" замінити словами "регульованому ринку";
 
-189- Святаш Д.В.
Абзац четвертий підпункту 2 пункту 21 Розділу І замінити 2 абзацами такого змісту:
"у пункті 2 слова "пройшли лістинг, перебувають в обігу на фондовій біржі, що відповідає вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "допущені до торгів на регульованому фондовому ринку";
у пункті 2-1 слова "пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "допущені до торгів на регульованому фондовому ринку";".
 
Враховано   у пункті 2 слова "пройшли лістинг, перебувають в обігу на фондовій біржі, що відповідає вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "допущені до торгів на регульованому фондовому ринку";
у пункті 2-1 слова "пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "допущені до торгів на регульованому фондовому ринку";
 
342. у пункті 5 слова "організованих фондових ринках" замінити словами "регульованих ринках цінних паперів";
 
-190- Святаш Д.В.
В абзаці п’ятому підпункту 2 пункту 21 Розділу І слова "фондових ринках" та "ринках цінних паперів" виключити.
 
Враховано   у пункті 5 слово "організованих" замінити словом "регульованих";
 
343. у частині четвертій:
 
   у частині четвертій:
 
344. слова "цінних паперах" замінити словами "фінансових інструментах";
 
   слова "цінних паперах" в усіх відмінках замінити словами "фінансових інструментах" у відповідному відмінку;
 
345. у пункті 2 слова "фондовій біржі" замінити словами "регульованому ринку";
 
-191- Святаш Д.В.
Абзац восьмий підпункту 2 пункту 21 викласти в такій редакції:
"у пункті 2 слова "пройшли лістинг на фондовій біржі" замінити словами "допущені до торгів на регульованому фондовому ринку";".
 
Враховано   у пункті 2 слова "не пройшли лістинг на фондовій біржі" замінити словами "не допущені до торгів на регульованому фондовому ринку";
пункт 5 викласти в такій редакції:
 
346. у пункті 5 слова "похідні (деривативи)" замінити словами "похідні цінні папери та деривативи.";
 
   "5) похідні цінні папери та деривативи";
 
347. 3) у статті 86:
 
   3) у статті 86:
 
348. у пункті 3 частини першої слова "цінні папери" в усіх відмінках замінити словами "фінансові інструменти" у відповідному відмінку;
 
-192- Святаш Д.В.
В абзаці другому підпункту 3 пункту 21 слова "в усіх відмінках" та "у відповідному відмінку" виключити.
 
Враховано   у пункті 3 частини першої слова "цінні папери" замінити словами "фінансові інструменти";
 
349. у частині 5 слова "фондовому ринку" замінити словами "ринках капіталу та регульованих ринках";
 
-193- Святаш Д.В.
У абзаці третьому підпункту 3 пункту 21 Розділу І Законопроекту слова "та регульованих ринках" виключити.
 
Враховано   у частині п’ятій слова "на фондовому ринку" замінити словами "на ринках капіталу";
 
350. 4) у статті 88:
 
   4) у статті 88:
 
351. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
352. у пункті 11 слова "організованих фондових ринках" замінити словами "регульованих ринках капіталу";
 
-194- Святаш Д.В.
В абзаці третьому підпункту 4 слова "ринках капіталу" замінити словами "фондових ринках".
 
Відхилено   у пункті 11 слова "організованих фондових ринках" замінити словами "регульованих фондових ринках";
 
353. у пункті 15 слова "цінними паперами" замінити словами "фінансовими інструментами" у відповідному відмінку;
 
-195- Святаш Д.В.
Абзац четвертий підпункту 4 пункту 21 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено   у пункті 15 слова "із цінними паперами" замінити словами "з фінансовими інструментами";
 
354. у частині третій слова "фондовій біржі" замінити словами "регульованому ринку";
 
-196- Святаш Д.В.
Абзац п’ятий підпункту 4 пункту 21 Розділу І викласти в такій редакції:
"у частині третій слова "на фондовій біржі, зареєстрованій у встановленому законодавством порядку, яка" замінити словами "на регульованому фондовому ринку, зареєстрованому у встановленому законодавством порядку, який";".
 
Враховано   у частині третій слова "на фондовій біржі, зареєстрованій у встановленому законодавством порядку, яка" замінити словами "на регульованому фондовому ринку, зареєстрованому у встановленому законодавством порядку, який";
 
355. 5) у частині четвертій статті 99 слова "торговця цінними паперами" замінити словами "інвестиційної фірми", а слова "цінних паперах" замінити словами "фінансових інструментах";
 
-197- Святаш Д.В.
У підпункті 5 пункту 21 Розділу І Законопроекту слова ", а слова "цінних паперах" замінити словами "фінансових інструментах"" виключити.
 
Відхилено   5) у частині четвертій статті 99 слова "цінних паперах" замінити словами "фінансових інструментах", а слова "торговця цінними паперами" – словами "інвестиційної фірми";
 
356. 6) у тексті Закону слова "активи у цінних паперах", "законодавство про цінні папери та фондовий ринок" та "професійна діяльність на фондовому ринку" в усіх відмінках замінити відповідно словами "активи у фінансових інструментах", "законодавство про ринки капіталу та інші регульовані ринки" та "професійна діяльність на ринках капіталу та регульованих ринках" у відповідному відмінку;
 
-198- Святаш Д.В.
Підпункт 6 пункту 21 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
"6) у тексті Закону слова "професійна діяльність на фондовому ринку" в усіх відмінках замінити відповідно словами "професійна діяльність на ринках капіталу" у відповідному відмінку".
 
Враховано   6) у тексті Закону слова "професійна діяльність на фондовому ринку" в усіх відмінках замінити словами "професійна діяльність на ринках капіталу" у відповідному відмінку.
 
357. 21. У Законі України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №8, ст. 62):
 
   18. У Законі України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62 із наступними змінами):
 
358. 1) статтю 1 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-199- Святаш Д.В.
Підпункт 1 пункту 21 викласти в такій редакції:
"1) у статті 1:
у частині першій:
в абзаці першому слова "У цьому" замінити цифрою та словами "1. У цьому";
 
Враховано   1) у статті 1:
у частині першій:
в абзаці першому слова "У цьому" замінити цифрою та словами "1. У цьому";
 
359. "Терміни "професійний учасник ринків капіталу та регульованих ринків", "оператор регульованого ринку" та "ринки капіталу" вживаються у цьому Законі у значенні, визначеному у Законі України "Про ринки капіталу та інші регульовані ринки".";
 
-200- доповнити частиною другою такого змісту:
"2.Терміни "професійний учасник ринків капіталу ", "оператор організованого ринку", "фінансові інструменти", "деривативи" та "ринки капіталу" вживаються у цьому Законі у значенні, визначеному у Законі України "Про ринки капіталу та регульовані ринки".
 
Немає висновку   доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Терміни "професійний учасник ринків капіталу та регульованих ринків", "оператор регульованого ринку", "фінансові інструменти", "деривативи" та "ринки капіталу" вживаються у цьому Законі у значеннях, визначених у Законі України "Про ринки капіталу та регульовані ринки";
 
360. 2) у статті 25:
 
   2) у статті 25:
 
361. у назві статті слова "цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "фінансових інструментів та ринків капіталу";
 
-201- Святаш Д.В.
Абзац другий підпункту 2 пункту 21 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
"у назві та тексті статті слова "цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "фінансових інструментів та ринків капіталу" крім випадку їх використання у словосполученні "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку".
 
Враховано   у назві та тексті статті слова "цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "фінансових інструментів та ринків капіталу", крім випадку їх використання у словосполученні "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку";
 
362. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
363. в абзаці першому слова "цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "фінансових інструментів та ринків капіталу";
 
-202- Святаш Д.В.
Абзац четвертий підпункту 2 пункту 21 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Враховано      
364. у пункті 3 слова "фондовому ринку" замінити словами "ринків капіталу та регульованих ринків"
 
-203- Святаш Д.В.
Абзаци п’ятий та шостий підпункту 2 пункту 21 замінити абзацом такого змісту:
 
Враховано      
365. у пункті 4 слова "фондового ринку" замінити словами "ринків капіталу";
 
-204- у пунктах 3 і 4 слова "фондового ринку" замінити словами "ринків капіталу";
 
Немає висновку   у пунктах 3 і 4 слова "фондового ринку" замінити словами "ринків капіталу";
 
366. доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
367. "6) деривативи.";
 
   "6) деривативи";
 
368. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
369. у абзаці першому слова "цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "фінансових інструментів та ринків капіталу та регульованих ринків";
 
-205- Святаш Д.В.
Абзац десятий підпункту 2 пункту 21 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Враховано      
370. у пункті 2 слова "фондового ринку" замінити словами "ринки капіталу та регульованого ринку";
 
-206- Святаш Д.В.
У абзаці одинадцятому підпункту 2 пункту 21 Розділу І Законопроекту слова "ринки капіталу та регульованого ринку" замінити словами "ринків капіталу".
 
Враховано   у пункті 2 слова "фондового ринку" замінити словами "ринки капіталу";
 
    -207- Демчак Р.Є.
Доповнити пункт 21 таким абзацом:
«У пункті 2 частини другої статті 25 Закону України «Про рекламу» слова «або потенційному клієнтові» вилучити, а слова «провадження таким учасником своєї діяльності» замінити словами «обслуговування такого клієнта»;
 
Відхилено    
371. у пункті 3 слова "фондовому ринку" замінити словами "ринку капіталу та регульованих ринках";
 
-208- Демчак Р.Є.
Абзац одинадцятий підпункту 2 пункту 21 Розділу І викласти у такій редакції:
«пункт 3 частини другої статті 25 виключити».
 
Враховано   пункт 3 виключити;
 
    -209- Святаш Д.В.
У абзаці дванадцятому підпункту 2 пункту 21 Розділу І Законопроекту слова "ринку капіталу та регульованих ринках" замінити словами "ринках капіталу".
 
Відхилено    
372. у пункті 4 слова "фондового ринку" замінити словами "ринках капіталу та регульованих ринках";
 
-210- Святаш Д.В.
У абзаці тринадцятому підпункту 2 пункту 21 Розділу І Законопроекту слова "ринках капіталу та регульованих ринках" замінити словами "ринків капіталу".
 
Враховано   у пункті 4 слова "фондового ринку" замінити словами "ринків капіталу";
 
373. у пункті 5 слова "фондовій біржі" замінити словами "регульованому ринку", а слова "такою фондовою біржею" замінити словами "оператором такого ринку";
 
-211- Святаш Д.В.
"Абзац чотирнадцятий підпункту 2 пункту 21 замінити двома абзацами такого змісту:
пункт 5 викласти у такій редакції:
"5) інформація щодо фінансових інструментів, допущених до торгів на регульованому ринку, яка оприлюднюється оператором такого ринку".
 
Враховано   пункт 5 викласти в такій редакції:
"5) інформація щодо фінансових інструментів, допущених до торгів на регульованому ринку, яка оприлюднюється оператором такого ринку";
 
374. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
375. у абзаці першому слова "цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "фінансових інструментів та ринків капіталу";
 
-212- Святаш Д.В.
Абзац шістнадцятий підпункту 2 пункту 21 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Враховано      
376. у пункті 3 слова "фондового ринку" замінити словами "ринків капіталу та регульованих ринків";
 
-213- Святаш Д.В.
Абзац сімнадцятий підпункту 2 пункту 21 Розділу І виключити.
 
Враховано      
377. пункт 4 викласти в такій редакції:
 
-214- Святаш Д.В.
Абзац вісімнадцятий підпункту 2 пункту 21 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Враховано      
378. "4) щодо товарів та/або послуг саморегулівної організації професійних учасників ринків капіталу - виключно така саморегулівна організація професійних учасників ринків капіталу; "
 
-215- Святаш Д.В.
Абзац дев’ятнадцятий підпункту 2 пункту 21 Розділу І викласти в такій редакції:
"у пунктах 3 і 4 слова "фондового ринку" замінити словами "ринків капіталу ";".
 
Враховано   у пунктах 3 і 4 слова "фондового ринку" замінити словами "ринків капіталу";
 
379. доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
380. "6) щодо деривативів та правочинів з ними - виключно особа, яка пропонує від свого імені укласти дериватив, або сторона деривативу.";
 
-216- Святаш Д.В.
У абзаці двадцять першому підпункту 2 пункту 21 Розділу І Законопроекту слова "та правочинів з ними" виключити.
 
Відхилено   "6) щодо деривативів та правочинів щодо них - виключно особа, яка пропонує від свого імені укласти дериватив, або сторона деривативу";
 
381. у часині четвертій слова "цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "фінансових інструментів та ринків капіталу";
 
-217- Святаш Д.В.
Абзац двадцять другий підпункту 2 пункту 21 Розділу І виключити.
 
Враховано      
382. частину п’яту викласти у такій редакції:
 
-218- Святаш Д.В.
Абзац двадцять третій підпункту 2 пункту 21 Розділу І викласти в такій редакції:
"у абзацах третьому та четвертому частини п’ятої слова "фондовий ринок" в усіх відмінках замінити словами "ринки капіталу" у відповідному відмінку".
 
Враховано   в абзацах третьому і четвертому частини п’ятої слова "фондовий ринок" в усіх відмінках замінити словами "ринки капіталу" у відповідному відмінку;
 
383. "5. Реклама цінних паперів повинна містити відомості щодо реєстрації відповідного випуску цінних паперів, зазначені у свідоцтві про реєстрацію цього випуску.
 
-219- Святаш Д.В.
Абзаци двадцять четвертий – двадцять дев’ятий підпункту 2 пункту 21 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -220- Демчак Р.Є.
Абзац двадцять четвертий підпункту 2 пункту 21 Розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Реклама цінних паперів повинна містити відомості щодо реєстрації відповідної емісії (випуску) цінних паперів, зазначені у свідоцтві про реєстрацію цього випуску».
 
Відхилено    
384. Реклама інститутів спільного інвестування повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про внесення таких інститутів до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, що підтверджує право на провадження діяльності у сфері спільного інвестування, із зазначенням номера свідоцтва, дати його видачі, строку діяльності інституту спільного інвестування. Інші відомості, які повинна містити реклама фінансових інструментів та ринків капіталу та регульованих ринків, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до закону.
 
      
385. Реклама товарів та/або послуг професійних учасників ринків капіталу повинна містити відомості щодо наявності ліцензії, яка підтверджує право на провадження відповідного виду діяльності на ринках капіталу та регульованих ринках, із зазначенням серії та номера ліцензії, дати її видачі та строку дії, найменування органу, який видав ліцензію.
 
      
386. Реклама товарів та/або послуг саморегулівних організацій професійних учасників ринків капіталу повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про реєстрацію саморегулівної організації професійних учасників ринків капіталу із зазначенням номера і дати видачі свідоцтва.
 
      
387. Інші відомості, які повинна містити реклама фінансових інструментів та ринків капіталу та регульованих ринків, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до закону.";
 
      
388. у частині шостій слова "цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "фінансових інструментів та ринків капіталу та регульованих ринків";
 
-221- Святаш Д.В.
Абзац двадцять дев’ятий підпункту 2 пункту 21 замінити абзацом такого змісту:
"частину шосту виключити".
 
Враховано   частину шосту виключити;
 
    -222- Демчак Р.Є.
Абзац двадцять дев’ятий підпункту 2 пункту 21 замінити абзацами такого змісту:
"абзац перший частини шостої викласти у наступній редакції:
«Будь-яка реклама (зміни до реклами» фінансових інструментів та ринків капіталу та регульованих ринків, яка розповсюджується, контролюється (моніториться) Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку".
 
Відхилено    
    -223- Демчак Р.Є.
Підпункт 2 пункту 21 доповнити абзацом такого змісту:
"Абзац третій частини шостої статті 25 Закону України «Про рекламу» - вилучити"
 
Враховано редакційно    
    -224- Демчак Р.Є.
Підпункт 2 пункту 21 доповнити абзацом такого змісту:
"У абзаці четвертому частини шостої статті 25 Закону України «Про рекламу» після слів «щодо заборони або» слова «погодження розповсюдження реклами» - вилучити;
 
Враховано редакційно    
    -225- Демчак Р.Є.
Підпункт 2 пункту 21 доповнити абзацом такого змісту:
"В абзаці шостому частини шостої статті 25 Закону України «Про рекламу» слова «цінними паперами або деривативами» замінити словами «фінансовими інструментами»;
 
Відхилено    
389. у частині сьомій:
 
   у частині сьомій:
 
390. в абзаці першому слова "цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "фінансових інструментів та ринків капіталу";
 
-226- Святаш Д.В.
Абзаци тридцять перший та тридцять другий підпункту 2 пункту 21 Розділу І викласти у такій редакції:
 
Враховано   абзац другий викласти в такій редакції:
 
391. в абзаці другому після слів " (у тому числі за результатами екстраопеляційного прогнозу)" та "крім цінних паперів з фіксованою дохідністю)" доповнити відповідно словами "або деривативами" та "або деривативів";
 
-227- "абзац другий викласти у такій редакції:
"зазначати розмір доходу, який передбачається одержати за фінансовими інструментами (у тому числі за результатами екстраполяційного прогнозу), та робити прогнози щодо збільшення вартості фінансових інструментів (крім цінних паперів з фіксованою дохідністю)";
 
Немає висновку   "зазначати розмір доходу, який передбачається одержати за фінансовими інструментами (у тому числі за результатами екстраполяційного прогнозу), та робити прогнози щодо збільшення вартості фінансових інструментів (крім цінних паперів з фіксованою дохідністю)";
 
392. в абзаці третьому слова "цінні папери" замінити словами "ринки капіталу та інші регульовані ринки; "
 
-228- Святаш Д.В.
У абзаці тридцять третьому підпункту 2 пункту 21 Розділу І слово "інші" виключити.
 
Враховано   в абзаці третьому слова "законодавство про цінні папери" замінити словами "законодавство про ринки капіталу та регульовані ринки";
 
393. після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
394. "рекламувати деривативи, що укладаються на регульованому ринку, до реєстрації специфікації таких деривативів згідно із законодавством про ринки капіталу та інші регульовані ринки та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; ";
 
-229- Святаш Д.В.
Абзац тридцять п’ятий підпункту 2 пункту 21 Розділу І викласти в такій редакції:
""рекламувати деривативи, що укладаються на організованому ринку, до реєстрації специфікації таких деривативів згідно із законодавством про ринки капіталу та регульовані ринки, а також нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;"; ".
 
Враховано частково   "рекламувати деривативи, що укладаються на регульованому ринку, до реєстрації специфікації таких деривативів згідно із законодавством про ринки капіталу та регульовані ринки, а також нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".
 
395. абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами п’ятим - сьомим;
 
   У зв’язку з цим абзаци четвертий – шостий вважати відповідно абзацами п’ятим – сьомим;
 
396. в абзаці шостому після слів "дохід за цінними паперами" доповнити словами "або деривативами";
 
-230- Святаш Д.В.
Абзац тридцять сьомий підпункту 2 пункту 21 замінити абзацами такого змісту:
"в абзаці шостому слова "дохід за цінними паперами" замінити словами "дохід за фінансовими інструментами";
 
Враховано   в абзаці шостому слова "дохід за цінними паперами" замінити словами "дохід за фінансовими інструментами";
в абзаці сьомому слова "фондовому ринку" замінити словами "ринках капіталу";
 
    -231- "в абзаці сьомому слова "фондовому ринку" замінити словами "ринках капіталу";".
 
Немає висновку    
397. у абзаці другому частини восьмої слова "цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "фінансових інструментів, ринків капіталу та регульованих ринків";
 
-232- Святаш Д.В.
Абзац тридцять восьмий підпункту 2 пункту 21 Розділу І виключити.
 
Враховано      
398. у абзаці четвертому частини восьмої слова "цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "фінансових інструментів, ринків капіталу та регульованих ринків";
 
-233- Святаш Д.В.
Абзац тридцять дев’ятий підпункту 2 пункту 21 Розділу І виключити.
 
Враховано      
399. у частині дев’ятій слова "цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "фінансових інструментів, ринків капіталу та регульованих ринків";
 
-234- Святаш Д.В.
Абзац сороковий підпункту 2 пункту 21 Розділу І викласти в такій редакції:
"у частині дев’ятій слова "фондового ринку" замінити словами "ринків капіталу";".
 
Враховано   у частині дев’ятій слова "фондового ринку" замінити словами "ринків капіталу";
 
400. 3) у абзаці шостому частини першої статті 26 слова "фондовому ринку" замінити словами "ринках капіталу";
 
   3) в абзаці шостому частини першої статті 26 слова "на фондовому ринку" замінити словами "на ринках капіталу".
 
401. 23. В абзаці четвертому частини другої статті 3 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №9, ст. 79) слова "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" замінити словами "Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку";
 
-235- Демчак Р.Є.
Пункт 23 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«23. Абзац четвертий частини другої статті 3 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 9, ст. 79 із наступними змінами) викласти в такій редакції:
«актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;».
 
Враховано   19. Абзац четвертий частини другої статті 3 Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 9, ст. 79; 2013 р., № 33, ст. 439) викласти в такій редакції:
"актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".
 
    -236- Лаврик О.В.
Пункт 23 розділу І законопроекту викласти у новій нижченаведеній редакції:
«23. В абзаці четвертому частини другої статті 3 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №9, ст. 79) слова «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» замінити словами «Про державне регулювання ринків капіталу в Україні».
 
Відхилено    
402. 24. У Законі України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №11, ст. 140):
 
   20. У Законі України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 11, ст. 140):
 
403. 1) у статті 2:
 
   1) у статті 2:
 
404. абзац восьмий після слів "майнові права та обов’язки; " доповнити словами ", у тому числі майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку; ";
 
   абзац восьмий доповнити словами "у тому числі майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку";
 
405. доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   доповнити новим абзацом такого змісту:
 
406. "майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, - право клієнта (володільця рахунка) надавати розпорядження про перерахування і видачу сум з банківського рахунка, що випливає з договору банківського рахунка; право вкладника або особи, на користь якої зроблений банківський вклад, вимагати виплати грошової суми (вкладу) та процентів на неї або доходу в іншій формі, що випливає з договору банківського вкладу; право бенефіціара або володільця рахунка умовного зберігання (ескроу) вимагати перерахування грошових коштів, отриманих від володільця рахунка, або їх повернення, що випливає з договору рахунка умовного зберігання (ескроу).";
 
-237- Довбенко М.В.
В абзаці п’ятому п. 24 слова «отриманих від володільця рахунка» замінити словами «що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу)»
 
Враховано   "майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, - право клієнта (володільця рахунка) надавати розпорядження про перерахування і видачу сум з банківського рахунка, що випливає з договору банківського рахунка; право вкладника або особи, на користь якої зроблений банківський вклад, вимагати виплати грошової суми (вкладу) та процентів на неї або доходу в іншій формі, що випливає з договору банківського вкладу; право бенефіціара або володільця рахунка умовного зберігання (ескроу) вимагати перерахування грошових коштів, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), що випливає з договору рахунка умовного зберігання (ескроу)";
 
407. 2) частину другу статті 3 доповнити новим реченням такого змісту:
 
   2) частину другу статті 3 доповнити реченням такого змісту: "У випадках, встановлених законом,
 
408. "У випадках, встановлених законом, права і обов’язки, пов’язані з обтяженням, виникають у третіх осіб.";
 
   права і обов’язки, пов’язані з обтяженням, виникають у третіх осіб";
 
409. 3) частину третю статті 5 після слів "майно, яке стане" доповнити словами "та (або) може стати";
 
   3) частину третю статті 5 після слів "майно, яке стане" доповнити словами "та/або може стати";
 
410. 4) у статті 16:
 
-238- Демчак Р.Є.
Підпункт 4 пункту 24 викласти у такій редакції:
"4) статтю 16 викласти у такій редакції:
 
Враховано   4) статтю 16 викласти в такій редакції:
 
411. назву статті після слів "внаслідок передачі" доповнити словами "прав на цінні папери та";
 
-239- "Стаття 16. Пріоритет обтяжень, предметом яких є цінні папери (права на цінні папери)
 
Немає висновку   "Стаття 16. Пріоритет обтяжень, предметом яких є цінні папери (права на цінні папери)
 
412. в частині першій:
 
-240- Пріоритет обтяжень, предметом яких є цінні папери (права на цінні папери), визначається з моменту їх реєстрації, за винятками, передбаченими частинами другою і третьою цієї статті.
 
Немає висновку   Пріоритет обтяжень, предметом яких є цінні папери (права на цінні папери), визначається з моменту реєстрації таких обтяжень, крім випадків, передбачених частинами другою і третьою цієї статті.
 
413. слова "зокрема облігаціями, векселями, заставними, складськими свідоцтвами, коносаментами, " виключити;
 
-241- У разі передачі цінних паперів обтяжувачу пріоритет обтяження, предметом якого є відповідні цінні папери (права на них), встановлюється з моменту передачі, і таке обтяження набирає чинності у відносинах з третіми особами без потреби його реєстрації. У цьому разі обтяжувач має вищий пріоритет над усіма іншими обтяженнями, у тому числі зареєстрованими раніше.
 
Немає висновку   У разі передачі цінних паперів обтяжувачу пріоритет обтяження, предметом якого є відповідні цінні папери (права на них), встановлюється з моменту передачі, і таке обтяження набирає чинності у відносинах з третіми особами без потреби його реєстрації. У такому разі обтяжувач має вищий пріоритет над усіма іншими обтяженнями, у тому числі зареєстрованими раніше.
 
414. після слів ", якщо права" доповнити словами "на такі цінні папери та";
 
-242- Обтяження, предметом яких є цінні папери (права на цінні папери), що існують в бездокументарній формі і не передаються обтяжувачу, набирають чинності у відносинах з третіми особами, і їх пріоритет визначається з моменту встановлення обмеження щодо обігу таких цінних паперів у зв’язку з відповідним обтяженням відповідно до законодавства про депозитарну систему України".
 
Немає висновку   Обтяження, предметом яких є цінні папери (права на цінні папери), що існують в бездокументарній формі і не передаються обтяжувачу, набирають чинності у відносинах з третіми особами, і їх пріоритет визначається з моменту встановлення обмеження щодо обігу таких цінних паперів у зв’язку з відповідним обтяженням відповідно до законодавства про депозитарну систему України";
 
415. частини другу та третю викласти у такій редакції:
 
      
416. "У разі обтяження, предметом яких права на цінні папери та права за цінними паперами, що існують в документарній формі, пріоритет обтяження встановлюється з моменту передачі відповідного цінного паперу у володіння обтяжувачу, і таке обтяження набирає чинності у відносинах з третіми особами без потреби його реєстрації.
 
      
417. У разі обтяження, предметом яких права на цінні папери та права за цінними паперами, що існують в бездокументарній формі, таке обтяження набирає чинності у відносинах з третіми особами, і їх пріоритет визначається з моменту встановлення обмеження щодо обігу таких цінних паперів у зв’язку з відповідним обтяженням відповідно до законодавства про депозитарну систему України.";
 
-243- Святаш Д.В.
Абзац сьомий підпункту 4 пункту 24 Розділу І після слів "предметом яких "доповнити словом "є".
 
Враховано редакційно      
418. 5) доповнити Закон статтею 19-1 такого змісту:
 
   5) доповнити статтею 19-1 такого змісту:
 
419. "Стаття 19-1. Обтяження, предметом яких є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку
 
   "Стаття 19-1. Обтяження, предметом яких є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку
 
420. Правочин, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, укладається незалежно від наявності у боржника грошових коштів на відповідному банківському рахунку.
 
-244- Поляков М.А.
У пункті 24 (зміни до Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень») у підпункті 5, яким передбачено доповнити Закон новою статтею 19-1, у абзаці першому частини першої статті 19-1 слова "грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку" замінити словами "грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку (крім кореспондентського)".
 
Відхилено   Правочин, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, укладається незалежно від наявності у боржника грошових коштів на відповідному банківському рахунку.
 
421. Якщо інше не передбачене правочином, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, предметом такого обтяження є всі права стосовно всіх грошових коштів, відповідно, що знаходяться на рахунку (поточному, вкладному (депозитному), кореспондентському, рахунку умовного зберігання (ескроу) або іншому) в будь-який час протягом чинності такого правочину.
 
-245- Поляков М.А.
У частині другій статті 19-1 слова "кореспондентському, рахунку умовного зберігання (ескроу) або іншому" виключити.
 
Відхилено   Якщо інше не передбачено правочином, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, предметом такого обтяження є всі права стосовно всіх грошових коштів, що знаходяться на рахунку (поточному, вкладному (депозитному), кореспондентському, рахунку умовного зберігання (ескроу) або іншому) в будь-який час протягом чинності такого правочину.
 
422. Правочин, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, може передбачати, що предметом такого обтяження є майнові права боржника на грошові кошти в розмірі, вказаному в такому правочині. В такому разі розмір грошових коштів на відповідному рахунку в будь-який час протягом чинності такого правочину не може бути меншим розміру, вказаному в такому правочині, якщо інше не передбачене таким правочином.
 
-246- Демчак Р.Є.
У абзаці п’ятому підпункту 5 пункту 24 Розділу І законопроекту після слів «вказаному в такому правочині» слова «, якщо інше не передбачене таким правочином» виключити.
 
Відхилено   Правочин, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, може передбачати, що предметом такого обтяження є майнові права боржника на грошові кошти в розмірі, зазначеному в такому правочині. У такому разі розмір грошових коштів на відповідному рахунку в будь-який час протягом чинності такого правочину не може бути меншим за розмір, зазначений в такому правочині, якщо інше не передбачено таким правочином.
 
423. Боржник зобов’язаний протягом п’яти днів після вчинення правочину, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, якщо інший строк не передбачений таким правочином, письмово повідомити про вчинення такого правочину банк, в якому відкритий відповідний рахунок. Банк зобов’язаний взяти повідомлення про вчинення правочину на облік не пізніше наступного робочого дня після його отримання. Банк не бере на облік повідомлення про вчинення правочину, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, якщо такі права є предметом попереднього обтяження, згідно з яким наступне обтяження таких прав не допускається, про яке був повідомлений банк, а також у разі наявності публічного обтяження рухомого майна щодо такого рахунка або у випадку зупинення видаткових операцій з такого рахунка в порядку, передбаченому законодавством.
 
-247- Поляков М.А.
частину четверту статті 19 -1 після першого речення доповнити новим реченням такого змісту:
"У повідомленні боржник обов’язково зазначає про згоду на розкриття банком банківської таємниці на письмовий запит обтяжувача, якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачене правочином, на підставі якого виникає обтяження".
 
Враховано   Боржник зобов’язаний протягом п’яти днів після вчинення правочину, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, якщо інший строк не передбачений таким правочином, письмово повідомити про вчинення такого правочину банк, в якому відкритий відповідний рахунок. У повідомленні боржник обов’язково зазначає про згоду на розкриття банком банківської таємниці на письмовий запит обтяжувача, якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачено правочином, на підставі якого виникає обтяження. Банк зобов’язаний взяти на облік повідомлення про вчинення правочину не пізніше наступного робочого дня після його отримання. Банк не бере на облік повідомлення про вчинення правочину, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, якщо такі права є предметом попереднього обтяження, згідно з яким наступне обтяження таких прав не допускається, про що був повідомлений банк, а також у разі наявності публічного обтяження рухомого майна щодо такого рахунка або у випадку зупинення видаткових операцій з такого рахунка в порядку, передбаченому законодавством.
 
424. Повідомлення, вказане в частині четвертій цієї статті, має містити наступну інформацію:
 
   Повідомлення, зазначене в частині четвертій цієї статті, має містити таку інформацію:
 
425. 1) ім’я (найменування) обтяжувача, його місце проживання (місцезнаходження);
 
   1) ім’я (найменування) обтяжувача, його місце проживання (місцезнаходження);
 
426. 2) відомості про рахунок (рахунки), щодо яких створене обтяження, розмір грошових коштів, нижче якого не може бути розмір грошових коштів, що знаходяться на рахунку (якщо такий вказаний у правочині, на підставі якого виникає відповідне обтяження);
 
   2) відомості про рахунок (рахунки), щодо якого (яких) виникло обтяження, розмір грошових коштів, нижче за який не може бути розмір грошових коштів, що знаходяться на рахунку (якщо такий розмір визначений у правочині, на підставі якого виникає відповідне обтяження);
 
427. 3) відомості про виконання майнових прав, які є предметом обтяження, на користь обтяжувача при зверненні стягнення на них, якщо інше не передбачене правочином, на підставі якого виникає відповідне обтяження.
 
   3) відомості про виконання майнових прав, які є предметом обтяження, на користь обтяжувача при зверненні стягнення на них, якщо інше не передбачено правочином, на підставі якого виникає відповідне обтяження.
 
428. Боржник повідомляє банк, а банк бере на облік повідомлення у строки, вказані в частині четвертій цієї статті, в разі внесення змін до правочину, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, що призводить до зміни інформації у повідомленні, раніше направленому банку, а також в разі заміни обтяжувача за таким правочином.
 
   Боржник повідомляє банк, а банк бере на облік повідомлення у строк, визначений у частині четвертій цієї статті, у разі внесення змін до правочину, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, що призводить до зміни інформації у повідомленні, раніше направленому банку, а також у разі заміни обтяжувача за таким правочином.
 
429. Банк не перевіряє правочин, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, правочин, на підставі якого виникає вимога, що забезпечується таким обтяженням, правочин щодо заміни обтяжувача, зміни до них на їх відповідність вимогам законодавства України та (або) права, що до них застосовується.";
 
   Банк не перевіряє на відповідність законодавству України та/або вимогам застосовуваного права іноземної держави правочин, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, правочин, на підставі якого виникає вимога, що забезпечується таким обтяженням, правочин щодо заміни обтяжувача, а також зміни до зазначених правочинів";
 
430. 6) у статті 23:
 
   6) у статті 23:
 
431. частину першу після слів "виникло забезпечувальне обтяження, " доповнити словами "а також в інших випадках, встановлених законом або договором";
 
   частину першу після слів "виникло забезпечувальне обтяження" доповнити словами "а також в інших випадках, встановлених законом або договором";
 
432. частину третю доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
-248- Демчак Р.Є.
Абзац третій підпункту 6 пункту 24 викласти у такій редакції:
"Пункт 3 частини третьої викласти у наступній редакції:
«3) прийнято рішення про ліквідацію юридичної особи, майно якої є предметом забезпечувального обтяження;»
 
Враховано редакційно   у пункті 3 частини третьої слово "рухоме" виключити:
 
433. "4) боржник не повідомив банк про вчинення правочину, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, внесення змін до нього, заміну обтяжувача у строки, що визначаються згідно з частинами четвертою і шостою статті 19-1 цього Закону.";
 
-249- Демчак Р.Є.
Абзац четвертий підпункту 6 пункту 24 виключити.
 
Враховано      
434. 7) у частині першій статті 26:
 
   7) у частині першій статті 26:
 
435. пункт 1 після слів "цим Законом" доповнити словами " (в тому числі передача цінних паперів бездокументарної форми існування у власність обтяжувача відповідно до законодавства про депозитарну систему України)";
 
-250- Демчак Р.Є.
Абзац другий підпункту 7 пункту 24 Розділу І законопроекту доповнити такими словами: слова «рухомого майна» замінити словом «майна»
 
Враховано редакційно   у пункті 1 слово "рухомого" виключити та доповнити словами " (у тому числі передача цінних паперів бездокументарної форми існування у власність обтяжувача відповідно до законодавства про депозитарну систему України)";
 
436. пункт 4 після слів "є гроші" доповнити словами ", майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, ";
 
   пункт 4 після слів "є гроші" доповнити словами "майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку";
 
437. 8) у пункті 6 частини другої статті 27 слова "30 днів з моменту реєстрації в Державному реєстрі відомостей про звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження" замінити словами "строку, що визначається згідно з частиною другою статті 28 цього Закону.";
 
   8) у пункті 6 частини другої статті 27 слова "30 днів з моменту реєстрації в Державному реєстрі відомостей про звернення стягнення на предмет забезпечувального обтяження" замінити словами "строку, що визначається згідно з частиною другою статті 28 цього Закону";
 
438. 9) у статті 28:
 
   9) у статті 28:
 
439. частину другу:
 
   у частині другій:
 
440. після слів "предмет забезпечувального обтяження" доповнити словами "або іншого строку, встановленого за домовленістю обтяжувача та боржника, ";
 
-251- Святаш Д.В.
У абзаці третьому підпункту 9 пункту 24 Розділу І слова "предмет забезпечувального обтяження" замінити словами "на предмет забезпечувального обтяження".
 
Враховано   перше речення після слів "на предмет забезпечувального обтяження" доповнити словами "або іншого строку, встановленого за домовленістю обтяжувача та боржника";
 
441. доповнити новим реченням такого змісту:
 
   друге речення викласти в такій редакції: "У разі
 
442. "У випадку отримання предмету обтяження у володіння обтяжувач зобов'язаний до закінчення процедури звернення стягнення вживати заходи щодо збереження відповідного рухомого майна згідно з вимогами, встановленими статтею 8 цього Закону.";
 
-252- Демчак Р.Є.
У абзаці п’ятому підпункту 9 пункту 24 Розділу І законопроекту слово «рухомого» виключити.
 
Враховано   отримання предмету обтяження у володіння обтяжувач зобов’язаний до закінчення процедури звернення стягнення вживати заходи щодо збереження відповідного майна згідно з вимогами, встановленими статтею 8 цього Закону";
 
443. в частині третій слово "обов’язок" замінити словами "вимогу обтяжувача";
 
-253- Демчак Р.Є.
Абзац шостий підпункту 9 пункту 24 Розділу І законопроекту доповнити словами "після слів «на підставі» доповнити словами «виконавчого напису нотаріуса або»
 
Враховано   у частині третій слово "обов’язок" замінити словами "вимогу обтяжувача" та після слів "на підставі" доповнити словами "виконавчого напису нотаріуса або";
 
444. доповнити новою частиною такого змісту:
 
   доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
445. "Строк, встановлений частиною другою цієї статті, не може бути зменшений за домовленістю обтяжувача та боржника, якщо хоча б одним боржником (за забезпеченим обтяженням зобов'язанням, майновим поручителем тощо) за відповідним забезпечувальним обтяженням є фізична особа та (або) забезпечене відповідним обтяженням зобов'язання не пов'язане із здійсненням хоча б одним боржником за таким зобов'язанням підприємницької діяльності, а також не може бути меншим, ніж вказаний у Державному реєстрі строк, встановлений обтяжувачем з вищим пріоритетом та боржником.";
 
-254- Демчак Р.Є.
Абзац восьмий підпункту 9 пункту 24 із редакцією нової частини статті 28 Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" виключити.
 
Відхилено   "Строк, визначений частиною другою цієї статті, не може бути встановлений за домовленістю обтяжувача та боржника меншим ніж 30 днів, якщо хоча б одним боржником (за забезпеченим обтяженням зобов'язанням, майновим поручителем тощо) за відповідним забезпечувальним обтяженням є фізична особа та/або забезпечене відповідним обтяженням зобов'язання не пов'язане із здійсненням хоча б одним боржником за таким зобов'язанням підприємницької діяльності, а також не може бути меншим, ніж вказаний у Державному реєстрі строк, встановлений обтяжувачем з вищим пріоритетом та боржником";
 
446. 10) частину четверту статті 29 викласти у такій редакції:
 
   10) частину четверту статті 29 викласти в такій редакції:
 
447. "Якщо договором не передбачена вартість предмета забезпечувального обтяження (або порядок її визначення) для цілей звернення стягнення, у разі набуття обтяжувачем права власності на предмет забезпечувального обтяження відповідне зобов'язання, забезпечене обтяженням, вважається повністю виконаним.";
 
   "Якщо договором не передбачена вартість предмета забезпечувального обтяження (або порядок її визначення) для цілей звернення стягнення, у разі набуття обтяжувачем права власності на предмет забезпечувального обтяження відповідне зобов’язання, забезпечене обтяженням, вважається повністю виконаним";
 
448. 11) частину першу статті 32 доповнити новим реченням такого змісту:
 
   11) частину першу статті 32 доповнити реченням третім такого змісту: "При звернені стягнення на
 
449. "При звернені стягнення на право грошової вимоги в порядку, передбаченому цією статтею, вимоги статті 28 цього Закону щодо обов’язку боржника передати предмет обтяження у володіння обтяжувачу не застосовуються.";
 
-255- Демчак Р.Є.
Виключити абзац другий підпункту 11 пункту 24 такого змісту:
«При звернені стягнення на право грошової вимоги в порядку, передбаченому цією статтею, вимоги статті 28 цього Закону щодо обов’язку боржника передати предмет обтяження у володіння обтяжувачу не застосовуються».
 
Відхилено   право грошової вимоги в порядку, передбаченому цією статтею, вимоги статті 28 цього Закону щодо обов’язку боржника передати предмет обтяження у володіння обтяжувачу не застосовуються";
 
450. 12) статтю 33 викласти у такій редакції:
 
   12) статтю 33 викласти в такій редакції:
 
451. "Стаття 33. Додаткові способи звернення стягнення за забезпечувальними обтяженнями, предметом яких є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, або цінні папери
 
   "Стаття 33. Додаткові способи звернення стягнення за забезпечувальними обтяженнями, предметом яких є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, або цінні папери
 
452. При зверненні стягнення відповідно до цієї статті на предмет забезпечувального обтяження, яким є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, боргові цінні папери, строк платежу за якими настав або які підлягають сплаті на вимогу, вимоги статті 27 цього Закону, а також статті 28 цього Закону щодо обов’язку боржника передати предмет обтяження у володіння обтяжувачу, не застосовуються, крім випадків, вказаних у частині четвертій цієї статті. Обтяжувач, який звертає стягнення на такий предмет обтяження, зобов'язаний надіслати повідомлення про це боржнику та іншим обтяжувачам, на користь яких встановлено зареєстроване обтяження відповідного рухомого майна.
 
-256- Демчак Р.Є.
У абзаці другому підпункту 12 пункту 24 Розділу законопроекту перед словами «вимоги статті 27 цього Закону» доповнити словом «крім», а слова «не застосовуються, крім випадків, вказаних» замінити словами «можуть застосовуватись норми, вказані»
 
Враховано   При зверненні стягнення відповідно до цієї статті на предмет забезпечувального обтяження, яким є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, боргові цінні папери, строк платежу за якими настав або які підлягають сплаті на вимогу, крім вимоги статті 27 цього Закону, а також статті 28 цього Закону щодо обов’язку боржника передати предмет обтяження у володіння обтяжувачу, можуть застосовуватись норми, визначені у частині четвертій цієї статті. Обтяжувач, який звертає стягнення на такий предмет обтяження, зобов'язаний надіслати повідомлення про це боржнику та іншим обтяжувачам, на користь яких встановлено зареєстроване обтяження відповідного рухомого майна.
 
453. У разі якщо предметом забезпечувального обтяження є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на поточному або кореспондентському банківському рахунку, задоволення забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача може здійснюватись шляхом договірного списання грошової суми, достатньої для повного задоволення такої вимоги, з відповідного рахунка боржника за платіжною вимогою обтяжувача.
 
-257- Поляков М.А.
Підпункт 12, яким статтю 33 Закону України «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» пропонується викласти в новій редакції:
"у частині другій статті 33 слова «або кореспондентському» виключити".
 
Відхилено   У разі якщо предметом забезпечувального обтяження є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на поточному або кореспондентському банківському рахунку, задоволення забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача може здійснюватися шляхом договірного списання грошової суми, достатньої для повного задоволення такої вимоги, з відповідного рахунка боржника за платіжною вимогою обтяжувача.
 
454. У разі якщо предметом забезпечувального обтяження є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на вкладному (депозитному) банківському рахунку, відкритому у зв’язку з договором банківського вкладу на умовах видачі вкладу на першу вимогу, обтяжувач вправі вимагати від банку видачі вкладу в повному обсязі або (якщо це можливо згідно з умовами договору банківського вкладу) частини вкладу в розмірі, достатньому для задоволення забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача. Якщо обтяжувач вимагає видачі вкладу в повному обсязі та розмір грошових коштів, що знаходяться на відповідному вкладному (депозитному) банківському рахунку, перевищує розмір забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача, банк зобов’язаний перерахувати залишок коштів на рахунок, вказаний в договорі банківського вкладу, або інший рахунок, вказаний боржником.
 
   У разі якщо предметом забезпечувального обтяження є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на вкладному (депозитному) банківському рахунку, відкритому у зв’язку з договором банківського вкладу на умовах видачі вкладу на першу вимогу, обтяжувач вправі вимагати від банку видачі вкладу в повному обсязі або (якщо це можливо згідно з умовами договору банківського вкладу) частини вкладу в розмірі, достатньому для задоволення забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача. Якщо обтяжувач вимагає видачі вкладу в повному обсязі та розмір грошових коштів, що знаходяться на відповідному вкладному (депозитному) банківському рахунку, перевищує розмір забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача, банк зобов’язаний перерахувати залишок коштів на рахунок, вказаний в договорі банківського вкладу, або інший рахунок, вказаний боржником.
 
455. У разі якщо предметом забезпечувального обтяження є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на вкладному (депозитному) банківському рахунку, відкритому у зв’язку з договором банківського вкладу на умовах його повернення зі спливом встановленого договором строку або на інших умовах його повернення, крім видачі вкладу на першу вимогу, або на рахунку умовного зберігання (ескроу) звернення стягнення на предмет обтяження здійснюється в порядку, передбаченому статтями 27-32 цього Закону, якщо інше не передбачене договором банківського вкладу або договором рахунка умовного зберігання (ескроу), відповідно.
 
   У разі якщо предметом забезпечувального обтяження є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на вкладному (депозитному) банківському рахунку, відкритому у зв’язку з договором банківського вкладу на умовах його повернення зі спливом встановленого договором строку або на інших умовах його повернення, крім видачі вкладу на першу вимогу, або на рахунку умовного зберігання (ескроу), звернення стягнення на предмет обтяження здійснюється в порядку, передбаченому статтями 27-32 цього Закону, якщо інше не передбачено договором банківського вкладу або відповідно договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
456. Банк перераховує грошові кошти на рахунок обтяжувача або інший вказаний ним рахунок.
 
   Банк перераховує грошові кошти на рахунок обтяжувача або інший вказаний ним рахунок.
 
457. Якщо на момент звернення стягнення грошові кошти, які є предметом забезпечувального обтяження, знаходяться у володінні обтяжувача, або предметом забезпечувального обтяження є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку та супроводжуються переказом обтяжувачу грошових коштів у відповідному розмірі, і сума таких грошових коштів перевищує розмір забезпеченої обтяженням вимоги, обтяжувач зобов'язаний повернути надлишок боржнику.
 
   Якщо на момент звернення стягнення грошові кошти, які є предметом забезпечувального обтяження, знаходяться у володінні обтяжувача, або предметом забезпечувального обтяження є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку та супроводжуються переказом обтяжувачу грошових коштів у відповідному розмірі, і сума таких грошових коштів перевищує розмір забезпеченої обтяженням вимоги, обтяжувач зобов'язаний повернути надлишок боржнику.
 
458. У разі якщо предметом забезпечувального обтяження є боргові цінні папери, які знаходяться у правомірному володінні обтяжувача і строк платежу за якими настав або платіж за якими проводиться на вимогу держателя, обтяжувач може задовольнити забезпечену обтяженням вимогу шляхом пред'явлення відповідного цінного паперу до оплати. Якщо сума, отримана від оплати боргового цінного паперу, перевищує розмір забезпеченої обтяженням вимоги, обтяжувач зобов'язаний повернути надлишок боржнику.
 
   У разі якщо предметом забезпечувального обтяження є боргові цінні папери, що знаходяться у правомірному володінні обтяжувача і строк платежу за якими настав або платіж за якими проводиться на вимогу держателя, обтяжувач може задовольнити забезпечену обтяженням вимогу шляхом пред'явлення відповідного цінного папера до оплати. Якщо сума, отримана від оплати боргового цінного папера, перевищує розмір забезпеченої обтяженням вимоги, обтяжувач зобов'язаний повернути надлишок боржнику.
 
459. У разі якщо предметом забезпечувального обтяження є пайові цінні папери, боргові цінні папери, строк платежу за якими не настав, та (або) похідні цінні папери бездокументарної форми існування (права на них та прав за ними), задоволення забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача здійснюється шляхом списання цінних паперів (прав на цінні папери та прав за цінними паперами) з рахунка у цінних паперах боржника та зарахування цих цінних паперів (прав на цінні папери та прав за цінними паперами) на рахунок у цінних паперах обтяжувача, та (або) шляхом переказу цінних паперів (прав на цінні папери та прав за цінними паперами) з рахунка у цінних паперах боржника на рахунок у цінних паперах обтяжувача в кількості, достатній для повного задоволення вимоги обтяжувача, на підставі вимоги обтяжувача, та (або) шляхом проведення інших аналогічних операцій відповідно до законодавства про депозитарну систему України. Для задоволення забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача шляхом проведення вказаних операцій сторони повинні встановити таку можливість та погодити порядок визначення вартості цінних паперів (прав на цінні папери та прав за цінними паперами) з цією метою у правочині, на підставі якого виникає обтяження. Обтяжувач, який звертає стягнення на такий предмет обтяження, зобов'язаний надіслати повідомлення про це боржнику та іншим обтяжувачам, на користь яких встановлено зареєстроване обтяження відповідного рухомого майна.";
 
   У разі якщо предметом забезпечувального обтяження є пайові цінні папери, боргові цінні папери, строк платежу за якими не настав, та/або похідні цінні папери бездокументарної форми існування (права на них та права за ними), задоволення забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача здійснюється шляхом списання цінних паперів (прав на цінні папери та прав за цінними паперами) з рахунка у цінних паперах боржника та зарахування цих цінних паперів (прав на цінні папери та прав за цінними паперами) на рахунок у цінних паперах обтяжувача та/або шляхом переказу цінних паперів (прав на цінні папери та прав за цінними паперами) з рахунка у цінних паперах боржника на рахунок у цінних паперах обтяжувача в кількості, достатній для повного задоволення вимоги обтяжувача, на підставі вимоги обтяжувача, та/або шляхом проведення інших аналогічних операцій відповідно до законодавства про депозитарну систему України. Для задоволення забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача шляхом проведення вказаних операцій сторони повинні встановити таку можливість та погодити порядок визначення вартості цінних паперів (прав на цінні папери та прав за цінними паперами) з цією метою у правочині, на підставі якого виникає обтяження. Обтяжувач, який звертає стягнення на такий предмет обтяження, зобов'язаний надіслати повідомлення про це боржнику та іншим обтяжувачам, на користь яких встановлено зареєстроване обтяження відповідного рухомого майна";
 
460. 13) пункт 7 частини першої статті 34 доповнити словами:
 
   13) пункт 7 частини першої статті 34 доповнити словами "під відкладальною обставиною або з правом
 
461. "під відкладальною обставиною або з правом та (або) обов’язком зворотного відступлення в майбутньому (в тому числі за умови настання певної події в майбутньому); ";
 
   та/або обов’язком зворотного відступлення в майбутньому (у тому числі за умови настання певної події в майбутньому)";
 
462. 14) перше речення пункту 2 частини першої статті 43 після слів "обтяження та його зміст" доповнити словами ", а також строк, що визначається згідно з частиною другою статті 28 цього Закону. У разі відсутності вказівки на строк вважається, що він становить 30 днів.";
 
-258- Демчак Р.Є.
Підпункт 14 пункту 24 Розділу І законопроекту доповнити словами "слово рухоме" виключити".
 
Враховано   14) у пункті 2 частини першої статті 43:
перше речення доповнити словами "а також строк, визначений згідно з частиною другою статті 28 цього Закону, а у разі відсутності зазначення такого строку вважається, що він становить 30 днів";
у третьому реченні слово "рухоме" виключити;
 
463. 15) статтю 47 доповнити новою частиною такого змісту:
 
   15) статтю 47 доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
464. "Набрання чинності, вимоги до реєстрації, правові наслідки реєстрації та порядок звернення стягнення на предмет обтяжень, предметом яких є цінні папери іноземних емітентів у бездокументарній формі, встановлюється правом держави, яким регулюється договір про обслуговування відповідного рахунка в цінних паперах.";
 
   "Набрання чинності, вимоги до реєстрації, правові наслідки реєстрації та порядок звернення стягнення на предмет обтяжень, предметом яких є цінні папери іноземних емітентів у бездокументарній формі, встановлюються правом держави, яким регулюється договір про обслуговування відповідного рахунка в цінних паперах".
 
465. 25. В абзаці четвертому частини першої статті 8 Закон України "Про третейські суди" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №35, ст. 412) слова "фондових і товарних біржах" та "ринку цінних паперів" замінити відповідно словами "операторах регульованих ринків" та "ринків капіталу";
 
-259- Святаш Д.В.
У пункті 25 Розділу І Законопроекту слово "Закон" замінити словом "Закону".
 
Враховано   21. В абзаці четвертому частини першої статті 8 Закону України "Про третейські суди" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 35, ст. 412) слова "фондових і товарних біржах" та "ринку цінних паперів" замінити відповідно словами "операторах регульованих ринків" та "ринків капіталу".
 
466. 26. У Законі України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №49, ст. 527):
 
   22. У Законі України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527 із наступними змінами):
 
467. 1) у статті 2:
 
   1) у статті 2:
 
468. пункт 2.1 викласти в такій редакції:
 
   пункти 2.1 і 2.3 викласти в такій редакції:
 
469. "2.1. Аграрна біржа - оператор регульованого ринку, що функціонує відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та інші регульовані ринки".";
 
-260- Святаш Д.В.
«Абзац третій підпункту 1 пункту 26 Розділу І викласти у такій редакції:
"2.1. Аграрна біржа - оператор товарного регульованого ринку, що функціонує відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та регульовані ринки" з урахуванням положень цього Закону".
 
Враховано   "2.1. Аграрна біржа – оператор товарного регульованого ринку, що функціонує відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та регульовані ринки" з урахуванням положень цього Закону";
 
470. пункт 2.3 викласти в такій редакції:
 
      
471. "2.3. Термін "базовий актив" вживається у значенні, наведеному у Законі України "Про ринки капіталу та інші регульовані ринки.";
 
-261- Святаш Д.В.
У абзаці п’ятому підпункту 1 пункту 26 після слова "актив" доповнити словами "у цьому Законі", а слово "інші" виключити.
 
Враховано   "2.3. Термін "базовий актив" у цьому Законі вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про ринки капіталу та регульовані ринки";
 
472. доповнити пунктом 2.3-1 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 2.3-1 такого змісту:
 
473. "2.3-1. Регулярні торги - укладення біржових угод, в тому числі товарних деривативів, базовим активом яких є сільськогосподарська продукція та (або) базовим показником яких є ціна на сільськогосподарську продукцію або на декілька видів сільськогосподарської продукції (індекс).";
 
-262- Святаш Д.В.
У абзаці сьомому підпункту 1 пункту 26 Розділу І Законопроекту слова "біржових угод " замінити словами "угод кожного торгівельного дня протягом календарного року".
 
Враховано   "2.3-1. Регулярні торги - укладення угод кожного торговельного дня протягом календарного року, у тому числі товарних деривативів, базовим активом яких є сільськогосподарська продукція та/або базовим показником яких є ціна на сільськогосподарську продукцію або на декілька видів сільськогосподарської продукції (індекс)";
 
474. пункт 2.4 викласти в такій редакції:
 
   пункт 2.4 викласти в такій редакції:
 
475. "2.4. Клірингова діяльність за результатами регулярних торгів, проведених на Аграрній біржі, здійснюється у порядку встановленому Законом України "Про ринки капіталу та інші регульовані ринки".";
 
-263- Святаш Д.В.
У абзаці дев’ятому підпункту 1 пункту 26 Розділу І Законопроекту слово "інші" виключити.
 
Враховано   "2.4. Клірингова діяльність за результатами регулярних торгів, проведених на Аграрній біржі, здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про ринки капіталу та регульовані ринки";
 
476. у пункті 2.5 слово "організованому" замінити словом "регульованому", а слова "продажу товарних деривативів" та "придбання товарних деривативів" замінити словами "укладення товарних деривативів";
 
   у пункті 2.5 слово "організованому" замінити словом "регульованому", а слова "продажу товарних деривативів" та "придбання товарних деривативів" замінити словами "укладення товарних деривативів";
 
477. пункт 2.5-1 викласти в такій редакції:
 
-264- Святаш Д.В.
Абзац одинадцятий підпункту 1 пункту 26 Розділу І викласти в такій редакції:
"у пункті 2.5-1 слова "заставних, форвардних і ф'ючерсних закупівель" замінити словами "заставних закупівель, укладення ф’ючерсів і форвардів";".
 
Враховано   у пункті 2.5-1 слова "заставних, форвардних і ф’ючерсних закупівель" замінити словами "заставних закупівель, укладення ф’ючерсів і форвардів";
 
478. "2.5-1. Державний інтервенційний фонд - фонд, який формується Аграрним фондом за рахунок фінансових інтервенцій, заставних закупівель, укладення ф’ючерсів і форвардів та використовується для здійснення товарних інтервенцій з метою забезпечення цінової стабільності.";
 
-265- Святаш Д.В.
Абзац дванадцятий підпункту 1 пункту 26 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Враховано      
479. пункт 2.16 викласти в такій редакції:
 
   пункт 2.16 викласти в такій редакції:
 
480. "2.16. Дериватив - договір, що відповідає визначенню, наведеному у Законі України "Про ринки капіталу та інші регульовані ринки".";
 
-266- Святаш Д.В.
У абзаці чотирнадцятому підпункту 1 пункту 26 Розділу І слово "інші" виключити.
 
Враховано   "2.16. Дериватив – договір, що відповідає визначенню, наведеному в Законі України "Про ринки капіталу та регульовані ринки";
 
481. у пункті 2.17 слово "біржова" замінити словом "регулярна", а слова "біржових торгів" замінити словами "регулярних торгів";
 
   у пункті 2.17 слово "біржова" замінити словом "регулярна", а слова "біржових торгів" – словами "регулярних торгів";
 
482. у пункті 2.18 слова "біржової торгівлі" замінити словами "регулярних торгів", а слова " (крім форварду)" виключити;
 
   у пункті 2.18 слова "біржової торгівлі" замінити словами "регулярних торгів", а слова " (крім форварду)" виключити;
 
483. 2) у статті 6:
 
   2) у статті 6:
 
484. слова "форварду" в усіх відмінках замінити словами "ф’ючерсу та/або форварду" у відповідному відмінку;
 
-267- Святаш Д.В.
У абзаці першому підпункту 2 пункту 26 Розділу І слова "в усіх відмінках" та " у відповідному відмінку" виключити.
 
Враховано   слово "форварду" замінити словами "ф’ючерсу та/або форварду";
 
485. слова "біржової сесії" в усіх відмінках замінити словами "регулярних торгах" у відповідному відмінку;
 
-268- Святаш Д.В.
У абзаці другому підпункту 2 пункту 26 слова "в усіх відмінках" та " у відповідному відмінку" виключити, слова "біржової сесії" замінити словами "біржовій сесії".
 
Враховано   слова "біржовій сесії" замінити словами "регулярних торгах";
 
486. слова "біржового ринку" в усіх відмінках замінити словами "регульованого ринку" у відповідному відмінку;
 
-269- Святаш Д.В.
У абзаці третьому підпункту 2 пункту 26 Розділу І слова "в усіх відмінках" та " у відповідному відмінку" виключити.
 
Враховано   слова "біржового ринку" замінити словами "регульованого ринку";
 
487. слова "біржові торги" в усіх відмінках замінити словами "регулярні торги" у відповідному відмінку;
 
   слова "біржові торги" в усіх відмінках замінити словами "регулярні торги" у відповідному відмінку;
 
488. 3) у статті 7:
 
   3) у статті 7:
 
489. підпункт а) пункту 7.3.1 виключити;
 
   підпункт "а" підпункту 7.3.1 виключити;
 
490. у підпункті б) пункту 7.4.1. слова "біржовій сесії" замінити словами "торговій сесії";
 
   у підпункті "б" підпункту 7.4.1 слова "біржовій сесії" замінити словами "торговій сесії";
 
491. слова "форварду" в усіх відмінках замінити словами "ф’ючерсу та/або форварду" у відповідному відмінку;
 
-270- Святаш Д.В.
У абзаці четвертому підпункту 3 пункту 26 Розділу І слова "в усіх відмінках" та " у відповідному відмінку" виключити.
 
Враховано   слова "форварду" замінити словами "ф’ючерсу та/або форварду";
 
492. слова "біржової сесії" в усіх відмінках замінити словами "регулярних торгах" у відповідному відмінку;
 
-271- Святаш Д.В.
Абзац п’ятий підпункту 3 пункту 26 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Враховано      
493. слова "біржового ринку" в усіх відмінках замінити словами "регульованого ринку" у відповідному відмінку;
 
-272- Святаш Д.В.
У абзаці шостому підпункту 3 пункту 26 Розділу І слова "в усіх відмінках" та " у відповідному відмінку" виключити.
 
Враховано   слова "біржового ринку" замінити словами "регульованого ринку";
 
494. слова "біржові торги" в усіх відмінках замінити словами "регулярні торги" у відповідному відмінку;
 
   слова "біржові торги" в усіх відмінках замінити словами "регулярні торги" у відповідному відмінку;
 
495. 4) у статті 9:
 
   4) у пункті 9.2 статті 9:
 
496. у пункті 9.2.3 слова "крім форвардів" замінити словами "крім ф’ючерсів та форвардів";
 
   у підпункті 9.2.3 слова " (крім форвардів)" замінити словами " (крім ф’ючерсів та форвардів)";
 
497. пункт 9.2.5 викласти в такій редакції:
 
   підпункт 9.2.5 викласти в такій редакції:
 
498. "9.2.5. Для цілей цього пункту спекулятивними вважаються операції з придбання товару (укладення товарного деривативу) з метою продажу такого самого товару (укладення товарного деривативу з протилежною позицією) з будь-якими цілями, відмінними від цілей цього Закону.";
 
   "9.2.5. Для цілей цього пункту спекулятивними вважаються операції з придбання товару (укладення товарного деривативу) з метою продажу такого самого товару (укладення товарного деривативу з протилежною позицією) з будь-якими цілями, відмінними від цілей цього Закону";
 
499. 5) у статті 17:
 
-273- Лаврик О.В.
Підпункт 5 пункту 26 розділу І законопроекту викласти у новій нижченаведеній редакції:
«5) у статті 17:
підпункт а) пункту 17.1, пункт 17.2 виключити;
пункт 17.6 викласти у такій редакції:
«Аграрна біржа може надавати право на участь у регулярних торгах іншим операторам регульованого ринку, створеним згідно із Законом України «Про ринки капіталу та інші регульовані ринки», за умови попередньої їх сертифікації щодо стандартів продажу або поставки товару відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано по суті  5) у статті 17:
пункт 17.1 викласти в такій редакції:
"17.1. Аграрна біржа функціонує у формі акціонерного товариства.
Засновником Аграрної біржі може бути Кабінет Міністрів України";
 
    -274- Святаш Д.В.
Підпункт 5 пункту 26 Розділу І Законопроекту після абзацу першого доповнити 3 абзацами такого змісту:
""пункт 17.1 викласти у такій редакції:
"Агарна біржа функціонує у формі акціонерного товариства.
Засновником Аграрної біржі може бути Кабінет Міністрів України. При цьому Кабінет Міністрів України здійснює засновницький внесок до статутного фонду (капіталу) такої Аграрної біржі у розмірі, що дорівнює мінімальним вимогам до статутного фонду банку-резидента, який має ліцензію для здійснення повного обсягу банківських операцій. ".".
 
Враховано частково    
500. підпункт а) пункту 17.1, пункт 17.2 та пункт 17.6 виключити;
 
-275- Святаш Д.В.
Абзац другий підпункту 5 пункту 26 Розділу І викласти в такій редакції:
"пункти 17.2, 17.3, 17.4, 17.5 та 17.6 виключити".
 
Враховано   пункти 17.2 – 17.6 виключити;
 
501. в абзаці сьомому підпункту ґ) пункту 17.1 слова "кліринго-розрахункового обслуговування членів Аграрної біржі" замінити словами "клірингової діяльності за результатами регулярних торгів на Аграрній біржі";
 
-276- Святаш Д.В.
Абзац третій підпункту 5 пункту 26 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Враховано   у пункті 17.7:
 
502. підпункт а) пункту 17.7 викласти у такій редакції:
 
   підпункт "а" викласти в такій редакції:
 
503. "а) у сфері діяльності регульованого ринку - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку; ";
 
-277- Сотник О.С.
Абзац п’ятий підпункту 5 пункту 26, яким передбачені зміни до підпункту "а" пункту 17.7 статті 17 Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" викласти у такій редакції:
"а) у сфері діяльності регульованого ринку – центральний органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку".
 
Відхилено   "а) у сфері діяльності регульованого ринку - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку";
підпункт "в" виключити;
 
    -278- Святаш Д.В.
Підпункт 5 пункту 26 Розділу І доповнити новим абзацом такого змісту:
"підпункт в) пункту 17.7 виключити".
 
Враховано    
504. 6) у статті 17-2:
 
   6) у статті 17-2:
 
505. пункт 17-2.2 викласти в такій редакції:
 
   пункт 17-2.2 викласти в такій редакції:
 
506. "17-2.2 Держава забезпечує підтримку у формі застосування державних закупівель зерна на умовах ф’ючерсів та/або форвардів на регульованому аграрному ринку України.";
 
   "17-2.2 Держава забезпечує підтримку у формі застосування державних закупівель зерна на умовах ф’ючерсів та/або форвардів на регульованому аграрному ринку України";
 
507. у пункті 17-2.6. слова "біржової торгівлі" замінити словами "регулярних торгів";
 
   у пункті 17-2.6 слова "біржової торгівлі" замінити словами "регулярних торгів".
 
508. 27. У Законі України "Про міжнародне приватне право" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №32, ст. 422):
 
   23. У Законі України "Про міжнародне приватне право" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 32, ст. 422):
 
509. 1) частину третю статті 31 доповнити новим реченням такого змісту:
 
   1) частину третю статті 31 доповнити реченням другим такого змісту: "Правові наслідки недодержання
 
510. "Правові наслідки недодержання вимоги щодо письмової форми зовнішньоекономічного договору визначаються правом, що застосовується до змісту правочину."
 
   вимоги щодо письмової форми зовнішньоекономічного договору визначаються правом, що застосовується до змісту правочину";
 
511. 2) статтю 38 доповнити частинами третьою та четвертою такого змісту:
 
   2) статтю 38 доповнити частинами третьою і четвертою такого змісту:
 
512. "3. Місцезнаходженням цінних паперів, що існують у бездокументарній формі, вважається держава місцезнаходження професійного учасника ринків капіталу та регульованих ринків - депозитарної установи або особи, яка здійснює аналогічну діяльність в іншій державі.
 
-279- Демчак Р.Є.
У підпункті 2 пункту 27 після слів «вважається держава» додати слова «за місцезнаходженням професійного учасника».
Далі після слів «капіталу та регульованих ринків» поставити розділовий знак "–" (тире). Слова «в іншій державі» замінити на «в такій державі».
 
Враховано   "3. Місцезнаходженням цінних паперів, що існують у бездокументарній формі, вважається держава місцезнаходження професійного учасника ринків капіталу – депозитарної установи або особи, яка здійснює аналогічну діяльність у такій державі.
 
    -280- Святаш Д.В.
У абзаці другому підпункту 2 пункту 27 Розділу І Законопроекту слова "та регульованих ринків" виключити.
 
Враховано редакційно    
513. 4. Майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, вважаються такими, що знаходяться в державі місцезнаходження відповідного банку або особи, яка здійснює аналогічну діяльність в іншій державі."
 
   4. Майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, вважаються такими, що знаходяться в державі місцезнаходження відповідного банку або особи, яка здійснює аналогічну діяльність в іншій державі";
 
514. 3) у частині другій статті 44:
 
   3) у частині другій статті 44:
 
515. у пункті 3 слова "на біржі" замінити словами "на регульованому ринку", а слова "знаходиться біржа" замінити словами "зареєстрований оператор ринку";
 
-281- Святаш Д.В.
У абзаці другому підпункту 3 пункту 27 Розділу І слова "регульованому ринку" замінити словами "організованому ринку" та після слів "зареєстрований оператор" доповнити словом "організованого".
 
Відхилено   у пункті 3 слова "на біржі" замінити словами "на регульованому ринку", а слова "знаходиться біржа" замінити словами "зареєстрований оператор ринку";
 
516. доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
   доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
517. "4) щодо договорів про обслуговування рахунка у цінних паперах - право держави місцезнаходження відповідного професійного учасника ринків капіталу та регульованих ринках - депозитарної установи або особи, яка здійснює аналогічну діяльність.";
 
-282- Святаш Д.В.
У абзаці четвертому підпункту 3 пункту 27 Розділу І слова "та регульованих ринках" виключити.
 
Враховано   "4) щодо договорів про обслуговування рахунка у цінних паперах – право держави місцезнаходження відповідного професійного учасника ринків капіталу – депозитарної установи або особи, яка здійснює аналогічну діяльність".
24. У частині восьмій статті 4-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483 із наступними змінами):
1) після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Зміна найменування акціонерного товариства у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариство не є підставою для переоформлення документів дозвільного характеру незалежно від виду дозвільного документа. Забороняється вимагання переоформлення дозвільних документів з підстав, передбачених цим абзацом".
У зв’язку з цим абзаци п’ятий – десятий вважати відповідно абзацами шостим – одинадцятим;
2) абзац одинадцятий доповнити словами "крім випадків, передбачених абзацом п’ятим цієї частини".
 
    -283- Воропаєв Ю.М.
Доповнити законопроект такими змінами до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності":
"Внести до частини восьмої статті 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483) такі зміни:
1) доповнити частину після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
«Зміна найменування акціонерного товариства у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариство не є підставою для переоформлення документів дозвільного характеру незалежно від виду дозвільного документу. Забороняється вимагання переоформлення дозвільних документів з підстав, вказаних цьому абзаці.»
У зв’язку з цим абзаци четвертий – десятий вважати абзацами п’ятим – одинадцятим відповідно;
2) абзац одинадцятий доповнити словами «, крім випадку передбаченого абзацом четвертим цієї частини».
 
Враховано    
518. 28. У Законі України "Про іпотечні облігації" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., №16, ст. 134):
 
   25. У Законі України "Про іпотечні облігації" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 16, ст. 134; 2011 р., № 43, ст. 448):
 
519. 1) статтю 2 доповнити частиною другою такого змісту:
 
   1) статтю 2 доповнити частиною другою такого змісту:
 
520. "2. Термін "ринки капіталу" вживається у цьому Законі у значенні, визначеному у Законі України "Про ринки капіталу та інші регульовані ринки".";
 
-284- Святаш Д.В.
У абзаці другому підпункту 1 пункту 28 Розділу І слово "інші" виключити.
 
Враховано   "2. Термін "ринки капіталу" у цьому Законі вживається у значенні, визначеному у Законі України "Про ринки капіталу та регульовані ринки";
 
521. 2) в частині другій статті 15 слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринках капіталу";
 
   2) в абзаці першому частини другої статті 15 слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринках капіталу";
 
522. 3) у статті 19 слова "ринок цінних паперів" замінити словами "ринки капіталу";
 
-285- Святаш Д.В.
Підпункт 3 пункту 28 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
"3) у частині сьомій статті 19 слова "ринок цінних паперів" замінити словами «ринки капіталу". "
 
Враховано   3) в абзацах четвертому і п’ятому частини сьомої статті 19 слова "ринок цінних паперів" замінити словами "ринки капіталу".
 
523. 29. У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., №31, ст. 268):
 
-286- Сотник О.С.
За текстом пункту 29, яким передбачені зміни до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" слова із назвою регулятора "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках замінити словами "уповноважений орган державної влади" у відповідному відмінку.
 
Відхилено   26. У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268 із наступними змінами):
 
    -287- Довбенко М.В.
Назву Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» викласти у наступній редакції «Про фондовий ринок та інші регульовані ринки»
 
Відхилено    
524. 1) назву Закону викласти в такій редакції:
 
   1) назву та преамбулу викласти в такій редакції:
 
525. "Про ринки капіталу та інші регульовані ринки";
 
-288- Святаш Д.В.
У абзаці другому підпункту 1 пункту 29 Розділу І слово "інші" виключити.
 
Враховано   "Про ринки капіталу та регульовані ринки
 
526. 2) преамбулу викласти в такій редакції: "Цей Закон регулює відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів, укладення і виконання деривативів та правочинів на інших регульованих ринках і провадження професійної діяльності на ринках капіталу та регульованих ринках, з метою забезпечення відкритості та ефективності функціонування ринків капіталу та інших регульованих ринків.";
 
-289- Святаш Д.В.
У підпункті 2 пункту 29 Розділу І слова "інших" виключити.
 
Враховано   Цей Закон регулює відносини, що виникають під час розміщення, обігу цінних паперів, укладення і виконання деривативів та правочинів на регульованих ринках і провадження професійної діяльності на ринках капіталу та регульованих ринках, з метою забезпечення відкритості та ефективності функціонування ринків капіталу та регульованих ринків";
 
527. 3) у частині першій статті 1:
 
-290- Святаш Д.В.
Абзац перший підпункту 3 пункту 29 Розділу І замінити 2 абзацами такого змісту:
"3) у статті 1:
у частині першій: ".
 
Враховано   2) у статті 1:
у частині першій:
 
528. доповнити пунктами 1-1 та 7-1 такого змісту:
 
-291- Святаш Д.В.
Абзац другий підпункту 3 пункту 29 Розділу І викласти в такій редакції:
"пункти 1, 4, 8 та 9 викласти в такій редакції:".
 
Враховано   пункти 1, 4, 8 та 9 викласти в такій редакції:
 
529. "1-1) актив, допущений до торгів на регульованих ринках - продукція, емісійні цінні папери (у тому числі іноземних емітентів) та інші фінансові інструменти, валюта України, іноземна валюта, банківські метали, інше майно, яке допущене до регулярних торгів відповідно до встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку вимог;
 
-292- Демчак Р.Є.
Абзац третій та четвертий підпункту 3 пункту 29 із змінами до статті 1 Закону України "Про цінні папери та фондових ринок" замінити чотирма абзацами із визначеннями "актив, допущений до торгів на регульованих ринках", "генеральна угоди", "інструменти грошового ринку" та "кліринг", якими замінити визначення відповідно "асоційована особа", "делістинг", "котирування" та "лістинг" у чинній редакції статті 1 Закону.
 
Враховано   "1) актив, допущений до торгів на регульованих ринках, – допущені до торгів на регульованих ринках продукція, емісійні цінні папери (у тому числі іноземних емітентів) та інші фінансові інструменти, валюта України, іноземна валюта, банківські метали та інше майно, визначене родовими ознаками";
"4) генеральна угода – договір, який визначає загальні умови та порядок укладення деривативів та/або договорів репо між його сторонами";
"8) інструменти грошового ринку – валюта України, іноземна валюта, банківські метали;
 
    -293- Святаш Д.В.
Абзац третій підпункту 3 пункту 29 Розділу І викласти в такій редакції:
"1) актив, допущений до торгів на регульованих ринках – допущені до торгів на регульованих ринках продукція, емісійні цінні папери (у тому числі іноземних емітентів)
та інші фінансові інструменти, валюта України, іноземна валюта, банківські метали та інше майно, визначене родовими ознаками".
 
Враховано редакційно    
    -294- Поляков М.А.
У пункті 29 (зміни до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»):
підпункт 3 пропонуємо доповнити:
визначенням терміну «інструменти грошового ринку» в наступній редакції:
«інструменти грошового ринку – валюта України, іноземна валюта, банківські метали»;
визначенням терміну «генеральна угода» в такій редакції:
«генеральна угода - договір, який визначає загальні умови та порядок укладення деривативів та/або договорів репо між його сторонами»;
 
Враховано редакційно    
    -295- Давиденко В.М.
У частині 29 розділу Іабзац третій пункту 3 викласти у наступній редакції:
«1-1) актив, допущений до торгів на регульованих ринках - емісійні цінні папери (у тому числі іноземних емітентів)
та інші фінансові інструменти, банківські метали, інше майно, яке допущене до регулярних торгів, відповідно до встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку вимог».
 
Відхилено    
    -296- Святаш Д.В.
Підпункт 3 пункту 29 Розділу І доповнити новим абзацом такого змісту:
"1-2) багатостороння система – електронна система торгів, яка відповідає вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та забезпечує взаємний вплив заявок щодо укладання деривативів та/або купівлі-продажу інших фінансових інструментів від учасників таких торгів; ".
 
Відхилено    
530. 7-1) кліринг - це процес визначення зобов’язань за деривативами та правочинами щодо фінансових інструментів та інших активів, що можуть бути допущені до торгів на регульованих ринках, у тому числі шляхом неттінгу, та забезпечення того, що фінансові інструменти та/або грошові кошти доступні для забезпечення виконання таких зобов’язань; ";
 
-297- Довбенко М.В.
Абзац четвертий підпункту 3 пункту 29 викласти у такій редакції:
7-1) кліринг – процес визначення зобов’язань за деривативами та правочинами щодо фінансових інструментів та інших активів, у тому числі шляхом неттінгу, та забезпечення виконання таких зобов’язань;
 
Враховано редакційно   9) кліринг – процес визначення зобов’язань за деривативами та правочинами щодо інших фінансових інструментів та інших активів, у тому числі шляхом неттінгу, та забезпечення виконання таких зобов’язань";
 
    -298- Демчак Р.Є.
У абзаці 4 пункту 3 частини 29 Розділу Ізаконопроекту після слів «грошові кошти» додати слова: «або інші активи» та далі за текстом «доступні для забезпечення виконання таких зобов’язань».
 
Відхилено    
531. пункт 8 викласти в такій редакції:
 
-299- Святаш Д.В.
Абзац п’ятий - сьомий підпункту 3 пункту 29 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Враховано      
532. "8) котирування - механізм визначення та/або фіксації ринкової ціни активу, що допущений до торгів на регульованих ринках, та перебуває в обігу на регульованому ринку; "
 
-300- Довбенко М.В.
У підпункті 3 пункту 29 абзац шостий викласти в наступній редакції:
"8) котирування – публічна пропозиція цін продавцями та покупцями активу, що допущений до торгів на регульованих ринках, та перебуває в обігу на регульованому ринку".
 
Відхилено      
533. доповнити частину пунктами 10-1, 11-1 та 14-1 такого змісту:
 
   доповнити пунктами 10-1, 11-1 та 14-1 такого змісту:
 
534. "10-1) неттінг - повне або часткове припинення зобов'язань за правочинами щодо фінансових інструментів шляхом заліку зобов'язань або іншим способом; ";
 
-301- Святаш Д.В.
Абзац восьмий підпункту 3 пункту 29 Розділу І викласти в такій редакції:
"10-1) неттінг - повне або часткове припинення зобов'язань за деривативами та правочинами щодо інших фінансових інструментів або інших активів шляхом заліку зобов'язань або іншим способом".
 
Враховано   "10-1) неттінг – повне або часткове припинення зобов'язань за деривативами та правочинами щодо інших фінансових інструментів або інших активів шляхом заліку зобов'язань або в інший спосіб";
 
535. "11-1) оператор регульованого ринку (далі - оператор ринку) - юридична особа, яка здійснює управління та забезпечує функціонування регульованого ринку на підставі відповідної ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; ";
 
-302- Сотник О.С.
Абзац дев’ятий підпункту 3 пункту 29 із редакцією нового підпункту 11- 1 частини першої статті 1 викласти у такій редакції:
"11-1) оператор регульованого ринку (далі – оператор ринку) – юридична особа, яка здійснює управління та забезпечує функціонування регульованого ринку на підставі відповідної ліцензії, що видається уповноваженим органом державної влади, окрім випадків, передбачених цим Законом".
 
Відхилено   "11-1) оператор регульованого ринку (далі - оператор ринку) – юридична особа, яка здійснює управління та забезпечує функціонування регульованого ринку на підставі відповідної ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";
 
    -303- Левченко Ю.В.
Абз. 9 п.п. 3 п. 29 Розділу І Законопроекту доповнити новим реченням такого змісту:
«Юридичні особи, які не є операторами регульованого ринку, не можуть використовувати у своїй назві слова «фондова біржа», «товарна біржа», «інвестиційна біржа», «фінансова біржа».
 
Відхилено    
536. доповнити частину пунктом 14-1 такого змісту:
 
      
537. "14-1) продукція - сільськогосподарська продукція, деревина, корисні копалини (мінеральна сировина), метали, дорогоцінне каміння, матеріальна продукція рибальства, паливної, хімічної, легкої, харчової та інших видів промисловості, викиди парникових газів та інші види забруднення навколишнього середовища; ";
 
-304- Святаш Д.В.
Абзаци дев’ятий - одинадцятий підпункту 3 пункту 29 Розділу І Законопроекту слова замінити 4 абзацами такого змісту:
"11-1) оператор регульованого ринку - інвестиційна фірма або оператор регульованого ринку, яка (який) здійснює управління та забезпечує функціонування регульованого ринку на підставі відповідної ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
11-2) оператор багатосторонньої торгівельної системи - юридична особа, яка здійснює управління та забезпечує функціонування багатосторонньої торгівельної системи на підставі відповідної ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
11-3) оператор організованого ринку – оператор регульованого ринку та оператор багатосторонньої торгівельної системи;
14-1) продукція - сільськогосподарська продукція, деревина, корисні копалини (мінеральна сировина), метали, дорогоцінне каміння, матеріальна продукція рибальства, паливної, хімічної, легкої, харчової та інших видів промисловості, викиди парникових газів та інші види забруднення навколишнього середовища;".
 
Враховано частково   "14-1) продукція - сільськогосподарська продукція, деревина, корисні копалини (мінеральна сировина), метали, дорогоцінне каміння, матеріальна продукція рибальства, паливної, хімічної, легкої, харчової та інших галузей промисловості";
 
538. пункт 17 викласти в такій редакції:
 
-305- Святаш Д.В.
У абзаці дванадцятому підпункту 3 пункту 29 Розділу І слова "викласти в такій редакції:" замінити словом " виключити;".
 
Відхилено   пункт 17 викласти в такій редакції:
 
539. "17) регульований (організаційно оформлений) ринок (далі - регульований ринок) - багатостороння система, яка управляється оператором ринку та, в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку, забезпечує створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно пропозицій активів, що допущені до торгів на регульованих ринках, і попиту на них, проведення регулярних торгів такими активами, централізованого укладання договорів щодо активів, що допущені до торгів на регульованих ринках, згідно з правилами, встановленими оператором ринку та зареєстрованими у встановленому цим Законом порядку; ";
 
-306- Довбенко М.В.
Абзац тринадцятий підпункту 3 пункту 29 викласти у такій редакції:
"17) регульований (організаційно оформлений) ринок (далі – регульований ринок) – частина (сегмент) ринку фінансових інструментів або інших активів, яка управляється оператором ринку та на якій в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку, згідно із затвердженими цим оператором правилами, що зареєстровані у встановленому цим Законом порядку, забезпечується:
а) створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації щодо пропозицій активів, допущених до торгів оператором ринку, і попиту на такі активи;
б) проведення регулярних торгів зазначеними активами;
в) централізоване укладання договорів щодо таких активів ".
 
Враховано   "17) регульований (організаційно оформлений) ринок (далі – регульований ринок) – частина (сегмент) ринку фінансових інструментів або інших активів, яка управляється оператором ринку та на якій в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку згідно із затвердженими цим оператором правилами, зареєстрованими у встановленому цим Законом порядку, забезпечується:
а) створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації щодо пропозицій активів, допущених до торгів оператором ринку, і попиту на такі активи;
б) проведення регулярних торгів зазначеними активами;
в) централізоване укладання договорів щодо таких активів";
 
    -307- Святаш Д.В.
Абзац тринадцятий підпункту 3 пункту 29 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Відхилено    
540. доповнити частину пунктами 17-1 та 18-1 -18-3 такого змісту:
 
-308- Святаш Д.В.
Абзац чотирнадцятий підпункту 3 пункту 29 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
"доповнити частину пунктами 17-1, 18-1 -18-3 такого змісту: ".
 
Враховано   доповнити пунктами 17-1, 18-1 і 18- 2 такого змісту:
 
541. "17-1) регулярні торги - функціонування оператора ринку на постійно діючій основі кожного торговельного дня протягом календарного року; ";
 
-309- Святаш Д.В.
Абзац п’ятнадцятий підпункту 3 пункту 29 після слів "функціонування оператора" доповнити словом "регульованого".
 
Враховано   "17-1) регулярні торги – функціонування оператора регульованого ринку на постійно діючій основі кожного торговельного дня протягом календарного року";
 
542. "18-1) системно важливий професійний учасник ринків капіталу та регульованих ринків - професійний учасник ринків капіталу та регульованих ринків, що відповідає критеріям, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, діяльність якого впливає на стабільність ринків капіталу та/або інших регульованих ринків;
 
-310- Святаш Д.В.
У абзаці шістнадцятому підпункту 3 пункту 29 Розділу І Законопроекту слово "інших" виключити.
 
Враховано   "18-1) системно важливий професійний учасник ринків капіталу та регульованих ринків – професійний учасник ринків капіталу та регульованих ринків, що відповідає критеріям, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, діяльність якого впливає на стабільність ринків капіталу та/або регульованих ринків;
 
543. 18-2) специфікація деривативу - документ, у якому визначаються стандартні (типові) умови деривативу, що укладається на регульованому ринку;
 
-311- Святаш Д.В.
У абзаці сімнадцятому підпункту 3 пункту 29 Розділу І слова "регульованому ринку" замінити словами "організованому ринку".
 
Відхилено   18-2) специфікація дериватива – документ, у якому визначаються стандартні (типові) умови дериватива, що укладається на регульованому ринку";
 
    -312- Довбенко М.В.
З метою узгодження термінології законопроекту підпункт 3 пункту 29 пропоную доповнити абзацами з визначеннями таких термінів:
"20) торгівля деривативами – укладання деривативів;
21) торгівля фінансовими інструментами – укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів та укладання деривативів".
 
Відхилено    
    -313- Сотник О.С.
Підпункт 3 пункту 29 після абзацу сімнадцятого доповнити двома абзацами такого змісту:
"доповнити пунктом 19- 1 такого змісту:
"19-1) уповноважені органи державної влади – визначені статтею 47 цього Закону органи державної влади, уповноважені здійснювати нагляд та регулювання діяльності на відповідному регульованому ринку";
 
Відхилено    
544. пункт 20 викласти в такій редакції:
 
   пункт 20 викласти в такій редакції:
 
545. "20) фінансові інструменти - цінні папери та деривативи.";
 
-314- Демчак Р.Є.
Підпункт 3 пункту 29 Розділу І доповнити абзацами такого змісту:
"у частині другій:
слова "істотна участь", "контролер" та "структура власності" виключити;
частину другу доповнити реченнями такого змісту:
"Термін "асоційована особа", "ключовий учасник юридичної особи", "контролер", "ланцюг володіння корпоративними правами юридичної особи", "структура власності юридичної особи" та "учасник юридичної особи" вживається у цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про банки і банківську діяльність".".
 
Враховано   "20) фінансові інструменти - цінні папери та деривативи";
у частині другій:
слова "істотна участь", "контролер" "та "структура власності" виключити;
доповнити реченнями другим такого змісту:
"Термін "асоційована особа", "ключовий учасник юридичної особи", "контролер", "ланцюг володіння корпоративними правами юридичної особи", "структура власності юридичної особи" та "учасник юридичної особи" вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у Законі України "Про банки і банківську діяльність";
 
    -315- Святаш Д.В.
Підпункт 3 пункту 29 Розділу І доповнити 5 абзацами такого змісту:
"у частині другій:
слова "контролер" та "контроль" виключити;
частину другу доповнити реченнями такого змісту:
"Термін "контроль" вживається у цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції".
Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
 
Відхилено    
546. 4) статтю 2 викласти в такій редакції:
 
   3) статтю 2 викласти в такій редакції:
 
547. "Стаття 2. Регульовані ринки
 
-316- Святаш Д.В.
У абзаці другому підпункту 4 пункту 29 Розділу І Законопроекту слова "Регульовані ринки" замінити словами "Ринки капіталу".
 
Враховано   "Стаття 2. Ринки капіталу
 
548. 1. Регульовані ринки - ринки капіталу, регульований грошовий ринок та регульований товарний ринок.
 
-317- Святаш Д.В.
Абзац третій підпункту 4 пункту 29 Розділу І Законопроекту виключити та змінити нумерацію частини.
 
Враховано      
    -318- Давиденко В.М.
У частині 29 абзац третій і четвертий пункту 4 викласти у наступній редакції:
«1. Регульовані ринки - це ринки капіталу: фондовий та деривативів».
 
Відхилено    
    -319- Довбенко М.В.
В змінах до зазначеного Закону перші два абзаци статті 2 видалити
 
Враховано частково    
549. Ринки капіталу - фондовий ринок та ринок деривативів.
 
-320- Демчак Р.Є.
Абзац четвертий підпункту 4 пункту 29 викласти у такій редакції:
"1. Ринки капіталу (ринок фінансових інструментів) - фондовий ринок та ринок деривативів"
 
Враховано   1. Ринки капіталу (ринок фінансових інструментів) – фондовий ринок та ринок деривативів.
 
550. Фондовий ринок (ринок цінних паперів) - сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів.
 
   Фондовий ринок (ринок цінних паперів) - сукупність учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо розміщення, обігу та обліку цінних паперів.
 
551. Ринок деривативів - сукупність учасників ринку деривативів та правовідносин між ними, що виникають під час укладення та виконання деривативів, а також правочинів щодо них.
 
-321- Святаш Д.В.
У абзаці шостому підпункту 4 пункту 29 Розділу І Законопроекту слова ", а також правочинів щодо них" виключити.
 
Відхилено   Ринок деривативів - сукупність учасників ринку деривативів та правовідносин між ними, що виникають під час укладання та виконання деривативів, а також правочинів щодо них.
 
552. 2. Учасники фондового ринку - емітенти або особи, що видали неемісійні цінні папери, інвестори в цінні папери, інституційні інвестори, професійні учасники ринків капіталу та регульованих ринків, об'єднання професійних учасників ринків капіталу, у тому числі саморегулівні організації професійних учасників ринків капіталу.
 
-322- Святаш Д.В.
У абзаці сьомому підпункту 4 пункту 29 Розділу І Законопроекту слова "інституційні інвестори," та "та регульованих ринків" виключити.
 
Враховано   2. Учасники фондового ринку – емітенти або особи, які видали неемісійні цінні папери, інвестори в цінні папери, професійні учасники ринків капіталу, саморегулівні організації професійних учасників ринків капіталу.
 
553. Учасники ринку деривативів - інвестори у фінансові інструменти, професійні учасники ринків капіталу та регульованих ринків, об'єднання професійних учасників ринків капіталу, у тому числі саморегулівні організації професійних учасників ринків капіталу.
 
-323- Довбенко М.В.
Абзаци сьомий та восьмий підпункті у пункту 29 викласти у такій редакції:
"2. Учасники фондового ринку - емітенти або особи, що видали неемісійні цінні папери, інвестори в цінні папери, професійні учасники ринків капіталу та регульованих ринків, саморегулівні організації професійних учасників ринків капіталу.
Учасники ринку деривативів - інвестори у фінансові інструменти, професійні учасники ринків капіталу та регульованих ринків, саморегулівні організації професійних учасників ринків капіталу".
 
Враховано   Учасники ринку деривативів – інвестори у фінансові інструменти, професійні учасники ринків капіталу, саморегулівні організації професійних учасників ринків капіталу.
 
    -324- Святаш Д.В.
У абзаці восьмому підпункту 4 пункту 29 Розділу І Законопроекту слова "та регульованих ринків" виключити.
 
Враховано    
554. Емітент - юридична особа, у тому числі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Автономна Республіка Крим або міська рада, а також держава в особі уповноважених нею органів державної влади чи міжнародна фінансова організація, які від свого імені розміщують емісійні цінні папери та беруть на себе зобов'язання за ними перед їх власниками.
 
   Емітент - юридична особа, у тому числі Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Автономна Республіка Крим або міська рада, а також держава в особі уповноважених нею органів державної влади чи міжнародна фінансова організація, які від свого імені розміщують емісійні цінні папери та беруть на себе зобов'язання за ними перед їх власниками.
 
555. Особа, яка видала неемісійний цінний папір, - фізична або юридична особа, яка від свого імені видає (заповнює) сертифікат неемісійного цінного паперу та бере на себе зобов'язання за таким цінним папером перед його власником.
 
   Особа, яка видала неемісійний цінний папір, - фізична або юридична особа, яка від свого імені видає (заповнює) сертифікат неемісійного цінного папера та бере на себе зобов'язання за таким цінним папером перед його власником.
 
556. Інвестори в цінні папери - фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти, які набули права власності на цінні папери з метою отримання доходу від вкладених коштів та/або набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів відповідно до законодавства.
 
-325- Демчак Р.Є.
Абзац одинадцятий підпункту 4 пункту 29 Розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   Інвестори у цінні папери - фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти, які набули права власності на цінні папери з метою отримання доходу від вкладених коштів та/або набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів відповідно до законодавства.
 
557. Інвестори у фінансові інструменти - фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти, які набули права власності на цінні папери з метою отримання доходу від вкладених коштів та/або набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів відповідно до законодавства, або є стороною деривативів.
 
-326- Святаш Д.В.
Абзац дванадцятий підпункту 4 пункту 29 Розділу І Законопроекту після слів "законодавства, або" доповнити словом "які".
 
Враховано   Інвестори у фінансові інструменти - фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти, які набули права власності на цінні папери з метою отримання доходу від вкладених коштів та/або набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів відповідно до законодавства, або які є сторонами деривативів.
 
558. Інституційними інвесторами є інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди), інвестиційні фонди, взаємні фонди інвестиційних компаній, недержавні пенсійні фонди, фонди банківського управління, страхові компанії, інші фінансові установи, які здійснюють операції з фінансовими активами в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - також за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.
 
-327- Святаш Д.В.
У абзаці тринадцятому підпункту 4 пункту 29 Розділу І Законопроекту слів "Інституційними інвесторами" замінити словами "Інституційні інвестори – інвестори у цінні папери та інші фінансові інструменти, якими".
 
Враховано   Інституційні інвестори – інвестори у цінні папери та інші фінансові інструменти, якими є інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди), інвестиційні фонди, взаємні фонди інвестиційних компаній, недержавні пенсійні фонди, фонди банківського управління, страхові компанії, інші фінансові установи, що здійснюють операції з фінансовими активами в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - також за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.
Особливості інвестування інституційними інвесторами визначаються законом.
 
    -328- Демчак Р.Є.
Абзац тринадцятий підпункту 4 пункту 29 Розділу І законопроекту доповнити після слів «реальної вартості фінансових активів» новим реченням наступного змісту: «Особливості інвестування інституційними інвесторами визначаються законом», а відповідно абзац п’ятнадцятий виключити.
 
Враховано редакційно    
    -329- Святаш Д.В.
Підпункт 4 пункту 29 Розділу І доповнити новим абзацом такого змісту:
"Особливості інвестування інституційними інвесторами визначаються законом. ".
 
Враховано    
559. Кваліфіковані інвестори у фінансові інструменти (далі - кваліфіковані інвестори) - особи, які володіють вміннями, досвідом та знаннями в галузі ринків капіталу, достатніми для прийняття ними інвестиційних рішень щодо вчинення правочинів щодо фінансових інструментів. Кваліфікованими інвесторами є особи, визначені у статті 2-1 цього Закону.
 
-330- Демчак Р.Є.
В абзаці чотирнадцятому підпункту 4 пункту 29 Розділу І друге речення виключити та доповнити підпункт після цього абзацу абзацами такого змісту:
«Кваліфікованими інвесторами є:
1) міжнародні фінансові організації;
2) іноземні держави та їх центральні банки;
3) держава Україна та Національний банк України;
4) професійні учасники ринків капіталу та регульованих ринків, банки та страхові компанії;
5) юридична особа, у тому числі створена за законодавством іншої країни, може бути визнана Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку у встановленому нею порядку кваліфікованим інвестором, якщо вона відповідає принаймні двом з таких критеріїв:
а) підсумок балансу становить не менше розміру, визначеного Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
б) річний дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше розміру, визначеного Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
в) власні кошти становлять не менше розміру, визначеного Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
6) фізична особа може бути визнана Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку у встановленому нею порядку кваліфікованим інвестором у разі відповідності принаймні двом з таких критеріїв:
а) протягом останніх чотирьох кварталів укладала та виконувала щомісяця не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів;
б) володіє коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму не менше розміру, визначеного Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
в) має стаж роботи у фінансовій установі (або іноземній юридичній особі, яка має аналогічний статус відповідно до законодавства іншої країни) за відповідним фахом не менше одного року.
Особа може визнаватись кваліфікованим інвестором інвестиційною фірмою для цілей надання цією інвестиційною фірмою конкретної фінансової послуги та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів.
Для визнання особи кваліфікованим інвестором інвестиційна фірма, крім перевірки відповідності особи критеріям, вказаним у пунктах 5 чи 6 цієї частині, повинна відповідно до порядку, встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, виконати відповідні письмові процедури з метою оцінювання вмінь, досвіду та знань фізичної особи або представників юридичної особи (клієнта), що надасть достатні підстави вважати, що, в світлі передбачуваних правочинів та/або фінансових послуг, клієнт може самостійно прийняти рішення щодо інвестування та взяти на себе пов’язані з цим ризики.
Особа (клієнт), може бути визнана кваліфікованим інвестором лише у разі дотримання наступного порядку:
- така особа (клієнт) повинна письмово вказати інвестиційній фірмі на те, що вона бажає, щоб її визнали кваліфікованим інвестором щодо конкретної фінансової послуги та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів;
- інвестиційна фірма повинна повідомити таку особу (клієнта) у письмовій формі про положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів;
- така особа (клієнт) повинна письмово в окремому документі, іншому ніж договір про надання фінансових послуг, вказати, що вона усвідомлює наслідки застосування до неї положень законодавства щодо кваліфікованих інвесторів.
До проведення необхідних процедур щодо визнання особи кваліфікованим інвестором інвестиційна фірма не повинна застосовувати до такої особи положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів при наданні фінансової послуги та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів.
Особа, яка визнана кваліфікованим інвестором, зобов’язана інформувати інвестиційну фірму про будь-яку зміну, що може вплинути на її невідповідність критеріям, визначеним у цій статті. Однак, якщо інвестиційній фірмі стане відомо, що особа (клієнт) перестала задовольняти критеріям, визначеним у цій статті, інвестиційна фірма повинна провести перевірку відповідності особи (клієнта), цим критеріям. Перевірка відповідності особи (клієнта) критеріям, що дають підстави для застосування до неї законодавства щодо кваліфікованих інвесторів, проводиться інвестиційною фірмою не рідше одного разу на квартал.
Незалежно від визнання особи кваліфікованим інвестором, така особа має право у будь-який час подати інвестиційній фірмі заяву у письмовій формі про те, що вона бажає, щоб положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів не застосовувались до неї у майбутньому стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів.
Інвестори, які не є або не були визнані кваліфікованими, є некваліфікованими інвесторами.».
 
Враховано   Кваліфіковані інвестори у фінансові інструменти (далі - кваліфіковані інвестори) – інвестори у фінансові інструменти, якими є особи, які володіють вміннями, досвідом та знаннями в галузі ринків капіталу, достатніми для прийняття ними інвестиційних рішень щодо вчинення правочинів щодо фінансових інструментів.
Кваліфікованими інвесторами є:
1) міжнародні фінансові організації;
2) іноземні держави та їхні центральні банки;
3) держава Україна та Національний банк України;
4) професійні учасники ринків капіталу та регульованих ринків, банки та страхові компанії;
5) юридична особа, у тому числі створена за законодавством іншої держави, може бути визнана Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку у встановленому нею порядку кваліфікованим інвестором, якщо вона відповідає принаймні двом із таких критеріїв:
а) підсумок балансу становить не менше розміру, визначеного Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
б) річний дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше розміру, визначеного Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
в) власні кошти становлять не менше розміру, визначеного Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
6) фізична особа може бути визнана Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку у встановленому нею порядку кваліфікованим інвестором, якщо вона відповідає принаймні двом із таких критеріїв:
а) протягом останніх чотирьох кварталів укладала та виконувала щомісяця не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів;
б) володіє коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму не менше розміру, визначеного Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
в) має стаж роботи у фінансовій установі (або іноземній юридичній особі, яка має аналогічний статус відповідно до законодавства іншої держави) за відповідним фахом не менше одного року.
Особа може визнаватися кваліфікованим інвестором інвестиційною фірмою для цілей надання цією інвестиційною фірмою конкретної фінансової послуги та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів.
Для визнання особи кваліфікованим інвестором інвестиційна фірма, крім перевірки відповідності особи критеріям, визначеним у пунктах 5 чи 6 цієї частині, повинна відповідно до порядку, встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, виконати відповідні письмові процедури з метою оцінювання вмінь, досвіду та знань фізичної особи або представників юридичної особи (клієнта), що надасть достатні підстави вважати, що у зв’язку із передбачуваними правочинами та/або фінансовими послугами клієнт може самостійно прийняти рішення щодо інвестування та взяти на себе пов’язані з цим ризики.
Особа (клієнт) може бути визнана кваліфікованим інвестором лише у разі дотримання такого порядку:
така особа (клієнт) повинна письмово заявити інвестиційній фірмі про те, що вона бажає, щоб її визнали кваліфікованим інвестором щодо конкретної фінансової послуги та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів;
інвестиційна фірма повинна повідомити таку особу (клієнта) у письмовій формі про положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів;
така особа (клієнт) повинна письмово в окремому документі, іншому, ніж договір про надання фінансових послуг, заявити, що вона усвідомлює наслідки застосування до неї положень законодавства щодо кваліфікованих інвесторів.
До проведення необхідних процедур щодо визнання особи кваліфікованим інвестором інвестиційна фірма не повинна застосовувати до такої особи положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів під час надання фінансової послуги та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів.
Особа, визнана кваліфікованим інвестором, зобов’язана інформувати інвестиційну фірму про будь-яку зміну, що може зумовити її невідповідність критеріям, визначеним цією статтею. У разі якщо інвестиційній фірмі стане відомо, що особа (клієнт) перестала відповідати критеріям, визначеним цією статтею, інвестиційна фірма повинна провести перевірку відповідності особи (клієнта) цим критеріям. Перевірка відповідності особи (клієнта) критеріям, що дають підстави для застосування до неї законодавства щодо кваліфікованих інвесторів, проводиться інвестиційною фірмою не рідше одного разу на квартал.
Незалежно від визнання особи кваліфікованим інвестором така особа має право у будь-який час подати інвестиційній фірмі заяву в письмовій формі про те, що вона бажає, щоб положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів не застосовувалися до неї у майбутньому стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів.
Інвестори, які не є або не були визнані кваліфікованими, є некваліфікованими інвесторами.
 
    -331- Святаш Д.В.
Абзац чотирнадцятий підпункту 4 пункту 29 Розділу І після слів " (далі - кваліфіковані інвестори) - " доповнити словами "інвестори у фінансові інструменти, якими є ".
 
Враховано редакційно    
560. Особливості інвестування інституційними інвесторами визначаються законом.
 
-332- Святаш Д.В.
Абзац п’ятнадцятий підпункту 4 пункту 29 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Враховано      
561. Об'єднання професійних учасників ринків капіталу - неприбуткове об'єднання професійних учасників ринків капіталу, які провадять професійну діяльність на ринках капіталу, а саме: з торгівлі цінними паперами та укладення деривативів і правочинів щодо них, депозитарної діяльності та управління активами інституційних інвесторів.
 
-333- Святаш Д.В.
У абзаці шістнадцятому підпункту 4 пункту 29 Розділу І слова ", а саме: з торгівлі цінними паперами та укладення деривативів і правочинів щодо них, депозитарної діяльності та управління активами інституційних інвесторів " виключити.
 
Враховано редакційно      
    -334- Довбенко М.В.
Абзац шістнадцятий підпункту 4 пункту 29 виключити.
 
Враховано    
562. Саморегулівна організація професійних учасників ринків капіталу - неприбуткове об'єднання учасників ринків капіталу, що провадять професійну діяльність на ринках капіталу з торгівлі цінними паперами та укладення деривативів і правочинів щодо них, управління активами інституційних інвесторів, депозитарну діяльність, крім Центрального депозитарію цінних паперів, утворене відповідно до критеріїв та вимог, установлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
-335- Святаш Д.В.
Абзац сімнадцятий підпункту 4 пункту 29 Розділу І викласти у такій редакції:
"Саморегулівна організація професійних учасників ринків капіталу - неприбуткове об'єднання учасників ринків капіталу, що провадять професійну діяльність на ринках капіталу, яке відповідає критеріям та вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку."
 
Враховано   Саморегулівна організація професійних учасників ринків капіталу - неприбуткове об'єднання учасників ринків капіталу, що провадять професійну діяльність на ринках капіталу, яке відповідає критеріям та вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
563. Професійні учасники ринків капіталу та регульованих ринків - юридичні особи, утворені в організаційно-правовій формі акціонерних товариств або товариств з обмеженою відповідальністю, які провадять на ринках капіталу та регульованих ринках професійну діяльність, види якої визначені законами України.
 
-336- Святаш Д.В.
Підпункт 4 пункту 29 Розділу І доповнити новим абзацом такого змісту:
"Професійні учасники ринків капіталу та регульованих ринків – професійні учасники ринків капіталу, оператори регульованих товарних ринків та оператори регульованих грошових ринків. ".
У абзаці вісімнадцятому підпункту 4 пункту 29 Розділу І Законопроекту слова "та регульованих ринків", "та регульованих ринках" та "України" виключити.
 
Враховано   Професійні учасники ринків капіталу – юридичні особи, утворені в організаційно-правовій формі акціонерних товариств або товариств з обмеженою відповідальністю, що провадять на ринках капіталу професійну діяльність, види якої визначені законами.
Професійні учасники ринків капіталу та регульованих ринків – професійні учасники ринків капіталу, оператори регульованих товарних ринків та оператори регульованих грошових ринків.
 
564. 3. Якщо інше не встановлено законом або одна із сторін договору не вимагає іншого, правочини щодо фінансових інструментів, які вчиняються поза регульованим ринком, не потребують нотаріального посвідчення.";
 
-337- Святаш Д.В.
Абзац дев’ятнадцятий підпункту 4 пункту 29 замінити 3 абзацами такого змісту:
"3. Ринки капіталу поділяються на організований та поза організований ринки.
Організований ринок капіталу (організований ринок) – регульований фондовий ринок, регульований ринок деривативів, фондова багатостороння торгівельна система та багатостороння торгівельна система деривативів.
4. Якщо інше не встановлено законом або одна із сторін договору не вимагає іншого, правочини щодо фінансових інструментів, які вчиняються поза регульованим ринком, не потребують нотаріального посвідчення. ".
 
Відхилено   3. Якщо інше не встановлено законом або одна із сторін договору не вимагає іншого, правочини щодо фінансових інструментів, які вчиняються поза регульованим ринком, не потребують нотаріального посвідчення";
 
565. 6) доповнити статтею 2-1 такого змісту:
 
-338- Демчак Р.Є.
Підпункт шостий пункту 29 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
566. "Стаття 2-1. Кваліфіковані та некваліфіковані інвестори
 
      
567. 1. Кваліфікованими інвесторами є:
 
      
568. 1) міжнародні фінансові організації;
 
      
569. 2) іноземні держави та їх центральні банки;
 
      
570. 3) держава Україна та Національний банк України;
 
-339- Левченко Ю.В.
Абз. 6 п.п. 6 п. 29 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Враховано редакційно      
571. 4) фінансові установи України.
 
-340- Поляков М.А.
пункт 4 частини першої статті 2-1 Закону, пропонуємо викласти у такій редакції:
«4) банки України та страхові компанії України»;
частину першу статті 2-1 Закону доповнити новим абзацом такого змісту:
«Особливості інвестування Кабінетом Міністрів України, Національним банком України, іншими державними органами визначаються законом».
 
Відхилено      
    -341- Святаш Д.В.
Абзац сьомий підпункту 6 пункту 29 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції: "4) професійні учасники ринків капіталу та регульованих ринків, банки та страхові компанії; ".
 
Враховано редакційно    
572. 2. Юридична особа, у тому числі створена за законодавством іншої країни, може бути визнана кваліфікованим інвестором, якщо вона відповідає принаймні двом з таких критеріїв:
 
-342- Святаш Д.В.
Абзац восьмий підпункту 6 пункту 29 Розділу І викласти в такій редакції:
"5) великі юридичні особи, у тому числі створені за законодавством іншої країни, визнаються кваліфікованими інвестороми, якщо вони відповідають принаймні двом з таких критеріїв:".
 
Враховано редакційно      
573. підсумок балансу становить не менше розміру, визначеного Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
-343- Святаш Д.В.
Абзац дев’ятий підпункту 6 пункту 29 Розділу І викласти в такій редакції:
"а) підсумок балансу становить не менше розміру, визначеного рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яке не може набувати чинності раніше ніж через рік з дати його прийняття; ".
 
Відхилено      
    -344- Довбенко М.В.
Абзац дев’ятий підпункту 6 пункту 29 викласти в такій редакції:
"підсумок балансу становить не менше
1 000 000 гривень".
 
Відхилено    
574. річний дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше розміру, визначеного Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
-345- Святаш Д.В.
Абзац десятий підпункту 6 пункту 29 Розділу І викласти в такій редакції:
"б) річний дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше розміру, визначеного рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яке не може набувати чинності раніше ніж через рік з дати його прийняття;".
 
Відхилено      
    -346- Довбенко М.В.
Абзац десятий підпункту 6 пункту 29 викласти в такій редакції:
"річний дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше 1000000 гривень".
 
Відхилено    
575. власні кошти становлять не менше розміру, визначеного Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
-347- Святаш Д.В.
Абзац одинадцятий підпункту 6 пункту 29 Розділу І викласти в такій редакції:
"в) власні кошти становлять не менше розміру, визначеного рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яке не може набувати чинності раніше ніж через рік з дати його прийняття.".
 
Відхилено      
    -348- Довбенко М.В.
Абзац одинадцятий підпункту 6 пункту 29 викласти в такій редакції:
"власні кошти становлять не менше 1000000 гривень".
 
Відхилено    
576. Фізична особа може бути визнана кваліфікованим інвестором у разі відповідності принаймні двом з таких критеріїв:
 
-349- Святаш Д.В.
Абзац дванадцятий підпункту 6 пункту 29 Розділу І викласти в такій редакції:
"2. Інші особи, крім зазначених у частині першій цієї статті, можуть бути визнані кваліфікованими інвесторами у разі відповідності принаймні двом з таких критеріїв:".
 
Відхилено      
577. протягом останніх чотирьох кварталів укладала та виконувала щомісяця не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів;
 
-350- Святаш Д.В.
Абзац тринадцятий підпункту 6 пункту 29 Розділу І викласти в такій редакції:
"а) протягом останніх чотирьох кварталів укладали та виконували щокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів;".
 
Враховано редакційно      
578. володіє коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму не менше розміру, визначеного Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
-351- Святаш Д.В.
Абзац чотирнадцятий підпункту 6 пункту 29 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
"б)володіють коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму не менше розміру, визначеного рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яке не може набувати чинності раніше ніж через рік з дати його прийняття;".
 
Відхилено      
    -352- Довбенко М.В.
Абзаци тринадцятий та чотирнадцятий підпункту 6 викласти в такій редакції:
"протягом останніх чотирьох кварталів укладала та виконувала щоквартально не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів;
володіє коштами, розміщеними на банківських рахунках або на брокерському рахунку у професійного учасника ринку капіталу і регульованих ринків, або фінансовими інструментами на суму не менше 500 000 гривень".
 
Відхилено    
579. має стаж роботи у фінансовій установі (або іноземній юридичній особі, яка має аналогічний статус відповідно до законодавства іншої країни) за відповідним фахом не менше одного року.
 
-353- Святаш Д.В.
Абзац п’ятнадцятий підпункту 6 пункту 29 Розділу І викласти в такій редакції:
"в) мають досвід проведення операцій на ринках капіталу України та/або на ринках капіталу Європейського Союзу не менше одного року.".
 
Відхилено      
580. 3. Особа може визнаватись кваліфікованим інвестором інвестиційною фірмою для цілей надання цією інвестиційною фірмою конкретної фінансової послуги та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів.
 
-354- Святаш Д.В.
Абзац шістнадцятий підпункту 6 пункту 29 Розділу І Законопроекту після слова "Особа" доповнити словами ", зазначена у частині 2 цієї статті, ".
 
Відхилено      
581. Для визнання особи кваліфікованим інвестором інвестиційна фірма, крім перевірки відповідності особи критеріям, вказаним у частині другій цієї статті, повинна відповідно до порядку, встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, виконати відповідні письмові процедури з метою оцінювання вмінь, досвіду та знань фізичної особи або представників юридичної особи (клієнта), що надасть достатні підстави вважати, що, в світлі передбачуваних правочинів та/або фінансових послуг, клієнт може самостійно прийняти рішення щодо інвестування та взяти на себе пов’язані з цим ризики.
 
      
582. Особа (клієнт), може бути визнана кваліфікованим інвестором лише у разі дотримання наступного порядку:
 
      
583. - така особа (клієнт) повинна письмово вказати інвестиційній фірмі на те, що вона бажає, щоб її визнали кваліфікованим інвестором щодо конкретної фінансової послуги та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів;
 
      
584. - інвестиційна фірма повинна повідомити таку особу (клієнта) у письмовій формі про положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів;
 
      
585. - така особа (клієнт) повинна письмово в окремому документі, іншому ніж договір про надання фінансових послуг, вказати, що вона усвідомлює наслідки застосування до неї положень законодавства щодо кваліфікованих інвесторів.
 
      
586. До проведення необхідних процедур щодо визнання особи кваліфікованим інвестором інвестиційна фірма не повинна застосовувати до такої особи положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів при наданні фінансової послуги та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів.
 
      
587. Особа, яка визнана кваліфікованим інвестором, зобов’язана інформувати інвестиційну фірму про будь-яку зміну, що може вплинути на її невідповідність критеріям, визначеним у цій статті. Однак, якщо інвестиційній фірмі стане відомо, що особа (клієнт) перестала задовольняти критеріям, визначеним у цій статті, інвестиційна фірма повинна провести перевірку відповідності особи (клієнта), цим критеріям. Перевірка відповідності особи (клієнта) критеріям, що дають підстави для застосування до неї законодавства щодо кваліфікованих інвесторів, проводиться інвестиційною фірмою не рідше одного разу на квартал.
 
      
588. Незалежно від визнання особи кваліфікованим інвестором, така особа має право у будь-який час подати інвестиційній фірмі заяву у письмовій формі про те, що вона бажає, щоб положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів не застосовувались до неї у майбутньому стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів.
 
      
589. 4. Інвестиційні фірми подають до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію про клієнтів, які визнані кваліфікованими, в порядку та строки, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
-355- Довбенко М.В.
Абзаци двадцять п’ятий і двадцять шостий підпункту 6 пункту 29 із редакцією частини четвертої нової статті 2- 1 Закону виключити.
 
Враховано редакційно      
590. Перелік інвесторів, які визнані інвестиційними фірмами кваліфікованими, розміщується Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на власному веб-сайті в порядку та обсязі, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
      
591. 5. Інвестори, які не є або не були визнані кваліфікованими, є некваліфікованими інвесторами.";
 
-356- Святаш Д.В.
Абзац двадцять сьомий Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
"5. Інші особи, крім зазначених у частинах 1 та 2 цієї статті, є некваліфікованими інвесторами".
 
Відхилено      
592. 7) у статті 3:
 
   4) у статті 3:
 
593. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
594. "2. Цінні папери за порядком їх розміщення або видачі поділяються на емісійні або неемісійні.
 
   "2. Цінні папери за порядком їх розміщення або видачі поділяються на емісійні або неемісійні.
 
595. Емісійні цінні папери - цінні папери, що посвідчують однакові права їх власників у межах одного випуску стосовно особи, яка бере на себе відповідні зобов'язання (емітента).
 
   Емісійні цінні папери - цінні папери, що посвідчують однакові права їх власників у межах одного випуску стосовно особи, яка бере на себе відповідні зобов'язання (емітента).
 
596. До емісійних цінних паперів належать:
 
   До емісійних цінних паперів належать:
 
597. акції;
 
   акції;
 
598. акції корпоративного інвестиційного фонду;
 
   акції корпоративного інвестиційного фонду;
 
599. облігації підприємств;
 
   облігації підприємств;
 
600. облігації місцевих позик;
 
   облігації місцевих позик;
 
601. державні облігації України;
 
   державні облігації України;
 
602. облігації міжнародних фінансових організацій;
 
   облігації міжнародних фінансових організацій;
 
603. іпотечні сертифікати;
 
   іпотечні сертифікати;
 
604. іпотечні облігації;
 
   іпотечні облігації;
 
605. сертифікати фондів операцій з нерухомістю (далі - сертифікати ФОН);
 
   сертифікати фондів операцій з нерухомістю (далі - сертифікати ФОН);
 
606. інвестиційні сертифікати;
 
   інвестиційні сертифікати;
 
607. казначейські зобов'язання України;
 
   казначейські зобов'язання України;
 
608. державні деривативи;
 
   державні деривативи;
 
609. опціонні сертифікати;
 
   опціонні сертифікати;
 
610. фондові варанти;
 
   фондові варанти;
 
611. кредитні ноти;
 
   кредитні ноти;
 
612. депозитарні розписки.
 
   депозитарні розписки.
 
613. Цінні папери, що не належать згідно із цим Законом до емісійних цінних паперів, можуть бути визнані такими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, якщо це не суперечить спеціальним законам про ці групи та/або види цінних паперів.
 
-357- Демчак Р.Є.
В абзаці двадцять другому підпункту 7 пункту 29 Розділу І законопроекту після слів «Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку» слова «якщо це не суперечить спеціальним законам про ці групи та/або види цінних паперів» виключити.
 
Враховано   Цінні папери, що не належать згідно з цим Законом до емісійних цінних паперів, можуть бути визнані такими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
614. Неемісійні цінні папери можуть існувати виключно в документарній формі і за формою випуску можуть бути лише ордерними або на пред'явника. Неемісійні цінні папери можуть видаватися та існувати виключно в документарній формі як паперові або як електронні документи. Перелік цінних паперів, що можуть видаватися як електронні документи, визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України.";
 
-358- Демчак Р.Є.
Абзац двадцять третій підпункту 7 пункту 29 Розділу І викласти у наступній редакції:
«Неемісійні цінні папери можуть видаватися та існувати виключно в документарній формі як паперові або як електронні документи і за формою випуску можуть бути лише ордерними або на пред’явника. Перелік цінних паперів, що можуть видаватися як електронні документи, визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку разом із Національним банком України.»;
 
Враховано   Неемісійні цінні папери можуть видаватися та існувати виключно в документарній формі як паперові або електронні документи і за формою випуску можуть бути лише ордерними або на пред’явника. Перелік цінних паперів, що можуть видаватися як електронні документи, визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку спільно з Національним банком України";
 
615. пункт 5 частини п’ятої викласти в такій редакції:
 
   пункт 5 частини п’ятої викласти в такій редакції:
 
616. "5) похідні цінні папери - цінні папери, які посвідчують право власника у визначених проспектом емісії випадках та порядку вимагати від емітента придбання або продажу базового активу та/або реалізації встановлених проспектом емісії прав щодо базового активу та/або здійснення платежу (платежів) в залежності від значення базового показника, та/або передбачають виникнення у визначених проспектом емісії випадках правовідносин деривативу між власником та емітентом (крім цінних паперів, які надають право їх власнику обміняти такі цінні папери на інші цінні папери). До похідних цінних паперів відносяться:
 
-359- Святаш Д.В.
Абзац двадцять п’ятий підпункту 7 пункту 29 Розділу І викласти в такій редакції:
""5) похідні цінні папери - цінні папери, які посвідчують право власника у визначених проспектом емісії випадках та порядку вимагати від емітента придбання або продажу базового активу та/або реалізації встановлених проспектом емісії прав щодо базового активу та/або здійснення платежу (платежів) в залежності від значення базового показника, та/або передбачають виникнення між власником та емітентом у визначених проспектом емісії випадках нових правовідносин за договором, умови якого визначені у проспекті емісії (крім цінних паперів, які надають право їх власнику обміняти такі цінні папери на інші цінні папери). До похідних цінних паперів відносяться:".
 
Враховано   "5) похідні цінні папери - цінні папери, що посвідчують право власника у визначених проспектом емісії випадках та порядку вимагати від емітента придбання або продажу базового активу та/або реалізації встановлених проспектом емісії прав щодо базового активу та/або здійснення платежу (платежів) залежно від значення базового показника, та/або передбачають виникнення між власником та емітентом у визначених проспектом емісії випадках нових правовідносин за договором, умови якого визначені у проспекті емісії (крім цінних паперів, що надають право їх власнику обміняти такі цінні папери на інші цінні папери). До похідних цінних паперів належать:
 
617. а) опціонний сертифікат;
 
   а) опціонний сертифікат;
 
618. б) фондовий варант;
 
   б) фондовий варант;
 
619. в) кредитна нота;
 
   в) кредитна нота;
 
620. г) депозитарна розписка.
 
   г) депозитарна розписка.
 
621. Вимоги до похідних цінних паперів, а також порядок їх емісії, обліку та обігу визначаються нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.";
 
   Вимоги до похідних цінних паперів, а також порядок їх емісії, обліку та обігу визначаються нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку";
 
622. 8) у статті 5-1:
 
   5) у статті 5-1:
 
623. назву статті доповнити словами "та деривативів";
 
-360- Демчак Р.Є.
Абзац другий підпункту 8 пункту 29 Розділу І викласти у такій редакції:
"у назві слова "цінних паперів" замінити словами "фінансових інструментів".
 
Враховано   у назві слова "цінних паперів" замінити словами "фінансових інструментів";
 
624. абзац перший частини першої викласти у такій редакції:
 
   абзац перший частини першої викласти в такій редакції:
 
625. "1. Деривативи та договори купівлі-продажу цінних паперів, що укладаються на регульованому ринку, вважаються укладеними з моменту фіксації оператором ринку факту укладення договору відповідно до правил такого регульованого ринку.";
 
-361- Святаш Д.В.
Абзац четвертий підпункту 8 пункту 29 Розділу І Законопроекту після слів "фіксації оператором" доповнити словом "організованого", а слова "регульованому ринку" та "регульованого ринку" замінити відповідно словами "організованому ринку" та "організованого ринку".
 
Відхилено   "1. Деривативи та договори купівлі-продажу цінних паперів, що укладаються на регульованому ринку, вважаються укладеними з моменту фіксації оператором ринку факту укладення договору відповідно до правил такого регульованого ринку";
6) у частині третій статті 5-2:
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
"за середнім курсом – для цінних паперів, які допущені до торгів на регульованому фондовому ринку";
у абзаці шостому слова "які не включені до біржового списку фондової біржі" замінити словами "які не допущені до торгів на регульованому фондовому ринку";
 
    -362- Довбенко М.В.
Підпункт 8 пункту 29 доповнити абзацом такого змісту:
"абзац перший частини другої виключити"
 
Відхилено    
    -363- Святаш Д.В.
Доповнити пункт 29 Розділу І новим підпунктом 9 у такій редакції:
"9) у частині третій статті 5-2:
абзац п’ятий викласти у такій редакції:
"за середнім курсом – для цінних паперів, які допущені до торгів на регульованому фондовому ринку;
у абзаці шостому слова "які не включені до біржового списку фондової біржі" замінити словами "які не допущені до торгів на регульованому фондовому ринку";".
У зв’язку з цим відповідно змінити нумерацію наступних підпунктів у пункті 29.
 
Враховано    
626. 9) доповнити Закон статтями 5-3 та 5-4 такого змісту:
 
   7) доповнити статтями 5-3 і 5-4 такого змісту:
 
627. "Стаття 5-3. Остаточність проведення розрахунків за фінансовими інструментами
 
   "Стаття 5-3. Остаточність проведення розрахунків за фінансовими інструментами
 
628. 1. Документи на переказ коштів або розпорядження щодо переказу цінних паперів чи інші передбачені законодавством документи (далі - розпорядження) не можуть бути відкликані стороною договору щодо цінних паперів, стороною деривативу або будь-якою третьою особою з моменту, визначеного законодавством, що регулює переказ коштів або цінних паперів, внутрішніми правилами особи, що приймає та виконує відповідні розпорядження, або правилами особи, що провадить клірингову діяльність.
 
   1. Документи на переказ коштів або розпорядження щодо переказу цінних паперів чи інші передбачені законодавством документи (далі - розпорядження) не можуть бути відкликані стороною договору щодо цінних паперів, стороною дериватива або будь-якою третьою особою з моменту, визначеного законодавством, що регулює переказ коштів або цінних паперів, внутрішніми правилами особи, що приймає та виконує відповідні розпорядження, або правилами особи, що провадить клірингову діяльність.
 
629. 2. За умов, вказаних у частині третій цієї статті, такі операції вважаються дійсними та законними для будь-яких третіх осіб і не можуть бути відкликані:
 
   2. За умов, зазначених у частині третій цієї статті, вважаються дійсними та законними для будь-яких третіх осіб і не можуть бути відкликані такі операції:
 
630. 1) розпорядження щодо переказу коштів, цінних паперів з рахунка сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу;
 
   1) розпорядження щодо переказу коштів, цінних паперів з рахунка сторони договору щодо цінних паперів або сторони дериватива;
 
631. 2) визначення зобов'язань сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу, які підлягають виконанню, що виникли з фінансових інструментів, у тому числі шляхом неттінгу зобов'язань або іншим чином, передбаченим в умовах генеральної угоди або у правилах особи, що провадить клірингову діяльність, і проведення розрахунків, які є підставою припинення та (або) виконання таких зобов'язань сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу;
 
   2) визначення зобов'язань сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу, які підлягають виконанню, зокрема шляхом неттінгу зобов'язань або в інший спосіб, передбачений умовами генеральної угоди або правилами особи, що провадить клірингову діяльність, і проведення розрахунків, які є підставою для припинення та/або виконання таких зобов'язань сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу;
 
632. 3) створення забезпечення виконання зобов'язань сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу.
 
   3) створення забезпечення виконання зобов'язань сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу.
 
633. 3. Зазначені в частині другій цієї статті операції вважаються дійсними та законними для будь-яких третіх осіб і не можуть бути відкликані, за умови, що відповідні розпорядження надані, визначення зобов'язань або проведення розрахунків здійснені та забезпечення виконання зобов'язань виникли до моменту прийняття рішення про неплатоспроможність сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу відповідно до статті 5-4 цього Закону, незважаючи на:
 
-364- Святаш Д.В.
У абзаці восьмому підпункту 9 пункту 29 Розділу І Законопроекту слово "прийняття" замінити словами "набрання чинності".
 
Враховано   3. Зазначені в частині другій цієї статті операції вважаються дійсними та законними для будь-яких третіх осіб і не можуть бути відкликані, за умови що відповідні розпорядження надані, визначення зобов'язань або проведення розрахунків здійснені та забезпечення виконання зобов'язань виникли до моменту набрання чинності рішенням про неплатоспроможність сторони договору щодо цінних паперів або сторони дериватива відповідно до статті 5-4 цього Закону, незважаючи на:
 
    -365- Довбенко М.В.
Абзац восьмий підпункту 9 викласти у такій редакції:
"3. Зазначені в частині другій цієї статті операції вважаються дійсними та законними для будь-яких третіх осіб і не можуть бути відкликані, за умови, що відповідні розпорядження надані, визначення зобов'язань або проведення розрахунків здійснені та забезпечення виконання зобов'язань виникли до моменту настання останньої з таких подій - набрання чинності та/або опублікування в установленому законодавством порядку рішення про неплатоспроможність сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу відповідно до статті 5-4 цього Закону, незважаючи на:"
 
Відхилено    
634. 1) порушення провадження у справі про банкрутство сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу;
 
   1) порушення провадження у справі про банкрутство сторони договору щодо цінних паперів або сторони дериватива;
 
635. 2) запровадження тимчасової адміністрації в стороні договору щодо цінних паперів або стороні деривативу;
 
-366- Демчак Р.Є.
В абзаці десятому підпункту 9 пункту 29 Розділу І законопроекту слово "запровадження" замінити словами "визнання неплатоспроможною та/або запровадження".
 
Враховано   2) визнання неплатоспроможною та/або запровадження тимчасової адміністрації у стороні договору щодо цінних паперів або стороні дериватива;
 
636. 3) призначення тимчасового адміністратора сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу;
 
   3) призначення тимчасового адміністратора сторони договору щодо цінних паперів або сторони дериватива;
 
637. 4) відсторонення керівництва сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу та призначення тимчасової адміністрації;
 
   4) відсторонення керівництва сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу та призначення тимчасової адміністрації;
 
638. 5) прийняття рішення про відкликання ліцензії та ліквідацію сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу;
 
   5) прийняття рішення про відкликання ліцензії та ліквідацію сторони договору щодо цінних паперів або сторони дериватива;
 
639. 6) введення мораторію на задоволення вимог кредиторів сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу.
 
   6) запровадження мораторію на задоволення вимог кредиторів сторони договору щодо цінних паперів або сторони дериватива.
 
640. 4. У випадку якщо операції, зазначені в частині другій цієї статті, здійснені після моменту прийняття рішення про неплатоспроможність сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу відповідно до статті 5-4 цього Закону, але протягом того самого робочого дня, коли прийняте відповідне рішення, то такі операції вважаються дійсними та законними для будь-яких третіх осіб, а також не можуть бути відкликані, виключно якщо особа, що провадить клірингову діяльність, або інша особа, якій відповідне розпорядження надане до виконання, доведе, що вона не знала або не повинна була знати про факт прийняття рішення про неплатоспроможність сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу.
 
-367- Святаш Д.В.
Абзац п’ятнадцятий підпункту 9 пункту 29 викласти у такій редакції:
"4. У разі якщо операції, зазначені в частині другій цієї статті, здійснені протягом того самого робочого дня, коли набрало чинності одне з передбачених статтею 54 цього Закону рішень про неплатоспроможність сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу, такі операції вважаються дійсними та законними для будь-яких третіх осіб, а також не можуть бути відкликані, виключно якщо особа, що провадить клірингову діяльність, або інша особа, якій відповідне розпорядження надане до виконання, доведе, що вона не знала або не могла знати про факт набрання чинності рішенням про неплатоспроможність сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу".
 
Враховано   4. У разі якщо операції, зазначені в частині другій цієї статті, здійснені протягом того самого робочого дня, коли набрало чинності одне з передбачених статтею 5-4 цього Закону рішень про неплатоспроможність сторони договору щодо цінних паперів або сторони дериватива, такі операції вважаються дійсними та законними для будь-яких третіх осіб, а також не можуть бути відкликані, виключно якщо особа, що провадить клірингову діяльність, або інша особа, якій відповідне розпорядження надане до виконання, доведе, що вона не знала або не могла знати про факт набрання чинності рішенням про неплатоспроможність сторони договору щодо цінних паперів або сторони дериватива.
 
    -368- Довбенко М.В.
Абзац п’ятнадцятий підпункту 9 пункту 29 викласти у такій редакції:
"4. У випадку якщо операції, зазначені в частині другій цієї статті, здійснені після моменту настання останньої з таких подій - набрання чинності та/або опублікування в установленому законодавством порядку рішення про неплатоспроможність сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу відповідно до статті 5-4 цього Закону, але протягом того самого робочого дня, коли настала остання з вказаних подій, то такі операції вважаються дійсними та законними для будь-яких третіх осіб, а також не можуть бути відкликані, виключно якщо особа, що провадить клірингову діяльність, або інша особа, якій відповідне розпорядження надане до виконання, доведе, що вона не знала або не повинна була знати про факт прийняття рішення про неплатоспроможність сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу".
 
Відхилено    
641. 5. Положення законодавства України стосовно нікчемності, визнання недійсними, розірвання чи відмови від виконання правочинів (договорів), обмеження чи припинення здійснення операцій, заборони здійснювати зарахування зустрічних однорідних вимог сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу (в тому числі у випадку, коли таке зарахування впливає на черговість задоволення вимог кредиторів) або спростування майнових дій сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу, не можуть бути застосовані до операцій, зазначених в частині другій цієї статті, лише на тій підставі, що такі операції були здійснені в день (або протягом будь-якого визначеного періоду часу до такого дня) прийняття рішення про неплатоспроможність сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу відповідно до статті 5-4 цього Закону.
 
-369- Святаш Д.В.
У абзаці шістнадцятому підпункту 9 пункту 29 Розділу І Законопроекту слово "прийняття" замінити словами "набрання чинності".
 
Враховано   5. Положення законодавства щодо нікчемності, визнання недійсними, розірвання чи відмови від виконання правочинів (договорів), обмеження чи припинення здійснення операцій, заборони на здійснення зарахування зустрічних однорідних вимог сторони договору щодо цінних паперів або сторони дериватива (у тому числі у якщо таке зарахування впливає на черговість задоволення вимог кредиторів) або спростування майнових дій сторони договору щодо цінних паперів або сторони дериватива, не можуть бути застосовані до операцій, зазначених у частині другій цієї статті, лише на тій підставі, що такі операції були здійснені в день (або протягом будь-якого визначеного періоду часу до такого дня) набрання чинності рішенням про неплатоспроможність сторони договору щодо цінних паперів або сторони дериватива відповідно до статті 5-4 цього Закону.
 
    -370- Поляков М.А.
У підпункті 9, у новій статті 5-3 пропонуємо виключити частину 5
 
Відхилено    
    -371- Довбенко М.В.
Абзац шістнадцятий підпункту 9 пункту 29 викласти у такій редакції:
"5. Положення законодавства України стосовно нікчемності, визнання недійсними, розірвання чи відмови від виконання правочинів (договорів), обмеження чи припинення здійснення операцій, заборони здійснювати зарахування зустрічних однорідних вимог сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу (в тому числі у випадку, коли таке зарахування впливає на черговість задоволення вимог кредиторів) або спростування майнових дій сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу, не можуть бути застосовані до операцій, зазначених в частині другій цієї статті, лише на тій підставі, що такі операції були здійснені в день (або протягом будь-якого визначеного періоду часу до такого дня) настання останньої з таких подій - набрання чинності та/або опублікування в установленому законодавством порядку рішення про неплатоспроможність сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу відповідно до статті 5-4 цього Закону".
 
Відхилено    
642. 6. Забезпечення виконання зобов'язань сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу, створене за умови дотримання вимог частин другої - четвертої цієї статті, використовується іншою стороною договору щодо цінних паперів або стороною деривативу або особою, що провадить клірингову діяльність, відповідно до положень законодавства або відповідно до положень договору, що не суперечить законодавству.
 
-372- Святаш Д.В.
«Абзац сімнадцятий підпункту 9 пункту 29 Розділу І Законопроекту доповнити словами:
"незважаючи на неплатоспроможність сторони договору щодо фінансових інструментів".
 
Враховано   6. Забезпечення виконання зобов'язань сторони договору щодо цінних паперів або сторони дериватива, створене за умови дотримання вимог частин другої - четвертої цієї статті, використовується іншою стороною договору щодо цінних паперів або стороною дериватива або особою, що провадить клірингову діяльність, відповідно до законодавства або відповідно до положень договору, що не суперечить законодавству, незважаючи на неплатоспроможність сторони договору щодо фінансових інструментів.
 
643. Стаття 5-4. Момент прийняття рішення про неплатоспроможність сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу
 
-373- Святаш Д.В.
У абзаці вісімнадцятому підпункту 9 пункту 29 слово "прийняття" замінити словами "набрання чинності".
 
Враховано   Стаття 5-4. Момент набрання чинності рішенням про неплатоспроможність сторони договору щодо цінних паперів або сторони дериватива
 
644. 1. Моментом прийняття рішення про неплатоспроможність сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу є дата і час прийняття господарським судом, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, або Національним банком України одного з таких рішень:
 
-374- Святаш Д.В.
Абзац дев’ятнадцятий підпункту 9 пункту 29 викласти в такій редакції:
"1. Моментом набрання чинності рішення про неплатоспроможність сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу є дата набрання чинності одного з таких рішень господарського суду, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, або Національного банку України: ".
 
Враховано   1. Моментом набрання чинності рішенням про неплатоспроможність сторони договору щодо цінних паперів або сторони дериватива є дата набрання чинності одним з таких рішень господарського суду, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, або Національного банку України про:
 
645. 1) про порушення провадження у справі про банкрутство сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу;
 
   1) порушення провадження у справі про банкрутство сторони договору щодо цінних паперів або сторони дериватива;
 
646. 2) про запровадження тимчасової адміністрації в стороні договору щодо цінних паперів або стороні деривативу, призначення тимчасового адміністратора сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу або відсторонення керівництва сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу та призначення тимчасової адміністрації;
 
   2) запровадження тимчасової адміністрації у стороні договору щодо цінних паперів або стороні дериватива, призначення тимчасового адміністратора сторони договору щодо цінних паперів або сторони дериватива або відсторонення керівництва сторони договору щодо цінних паперів або сторони дериватива та призначення тимчасової адміністрації;
 
647. 3) про відкликання (анулювання) ліцензії та ліквідацію сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу;
 
   3) відкликання (анулювання) ліцензії та ліквідацію сторони договору щодо цінних паперів або сторони дериватива;
 
648. 4) про введення мораторію на задоволення вимог кредиторів сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу, крім введення мораторію протягом процедури санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство.";
 
-375- Святаш Д.В.
Пункт 29 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"8) у абзаці другому частини першої статті 10-1 слова "фондових біржах" замінити словами "регульованих фондових ринках".
 
Враховано   4) запровадження мораторію на задоволення вимог кредиторів сторони договору щодо цінних паперів або сторони дериватива, крім запровадження мораторію протягом процедури санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство";
8) у абзаці другому частини першої статті 10-1 слова "фондових біржах" замінити словами "регульованих фондових ринках";
 
649. 10) частину п’яту статті 12 викласти в такій редакції:
 
   9) частину п’яту статті 12 викласти в такій редакції:
 
650. "5. Укладення деривативів та емісія похідних цінних паперів, базовим активом яких є інвестиційні сертифікати, не допускається.";
 
   "5. Укладення деривативів та емісія похідних цінних паперів, базовим активом яких є інвестиційні сертифікати, не допускається";
 
651. 11) доповнити статтями 12-1 - 12-4 такого змісту:
 
   10) доповнити статтями 12-1 - 12-4 такого змісту:
 
652. "Стаття 12-1. Опціонні сертифікати
 
   "Стаття 12-1. Опціонні сертифікати
 
653. 1. Опціонний сертифікат - похідний цінний папір, який засвідчує право його власника на придбання в його емітента (опціонний сертифікат на придбання) або на продаж його емітентові (опціонний сертифікат на продаж) базового активу за ціною, в строк та на інших умовах (в тому числі на умовах розрахунків між сторонами в залежності від ціни базового активу без його придбання або продажу), визначених у проспекті емісії опціонних сертифікатів.
 
   1. Опціонний сертифікат - похідний цінний папір, що засвідчує право його власника на придбання у його емітента (опціонний сертифікат на придбання) або на продаж його емітенту (опціонний сертифікат на продаж) базового активу за ціною, у строк та на інших умовах (у тому числі на умовах розрахунків між сторонами залежно від ціни базового активу без його придбання або продажу), визначених проспектом емісії опціонних сертифікатів.
 
654. 2. Опціонні сертифікати можуть існувати виключно в бездокументарній формі.
 
   2. Опціонні сертифікати можуть існувати виключно в бездокументарній формі.
 
655. 3. Порядок реєстрації випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів установлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
   3. Порядок реєстрації випуску та проспекту емісії опціонних сертифікатів установлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
656. 4. Обіг опціонних сертифікатів дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів.
 
   4. Обіг опціонних сертифікатів дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення опціонних сертифікатів та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску опціонних сертифікатів.
 
657. Стаття 12-2. Фондові варанти
 
   Стаття 12-2. Фондові варанти
 
658. 1. Фондовий варант - похідний цінний папір, емітентом якого є акціонерне товариство та який надає власнику право на придбання у емітента простих акцій цього емітента, у строк та за ціною, що визначені у проспекті емісії фондових варантів.
 
   1. Фондовий варант - похідний цінний папір, емітентом якого є акціонерне товариство, який надає його власнику право на придбання у емітента простих акцій цього емітента, у строк та за ціною, визначеними проспектом емісії фондових варантів.
 
659. 2. Фондові варанти можуть існувати виключно в бездокументарній формі.
 
   2. Фондові варанти можуть існувати виключно в бездокументарній формі.
 
660. 3. Порядок реєстрації випуску та проспекту емісії фондових варантів установлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
   3. Порядок реєстрації випуску та проспекту емісії фондових варантів установлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
661. 4. Обіг фондових варантів дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення фондових варантів та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску фондових варантів.
 
   4. Обіг фондових варантів дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення фондових варантів та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску фондових варантів.
 
662. Стаття 12-3. Кредитні ноти
 
   Стаття 12-3. Кредитні ноти
 
663. 1. Кредитна нота - похідний цінний папір, який посвідчує право його власника на отримання від емітента номінальної вартості такого цінного паперу та процентів у передбачений проспектом емісії строк за умови, що у випадку настання певної події, пов’язаної із платоспроможністю особи, іншої, ніж емітент, відносини між власником кредитної ноти та емітентом замінюються на своп, базовим активом якого є право вимоги до такої особи у розмірі номінальної вартості кредитної ноти за договором позики, кредиту або облігаціями та/або базовим показником якого є ціна такого права вимоги.
 
   1. Кредитна нота - похідний цінний папір, що посвідчує право його власника на отримання від емітента номінальної вартості такого цінного папера та процентів у передбачений проспектом емісії строк, за умови що у разі настання певної події, пов’язаної із платоспроможністю особи, іншої, ніж емітент, відносини між власником кредитної ноти та емітентом замінюються на відносини за свопом, базовим активом якого є право вимоги до такої особи у розмірі номінальної вартості кредитної ноти за договором позики, кредиту або облігаціями та/або базовим показником якого є ціна такого права вимоги.
 
664. 2. Своп, на який замінюються відносини між власником кредитної ноти та емітентом, може бути поставним або розрахунковим.
 
   2. Своп, на відносини за яким замінюються відносини між власником кредитної ноти та емітентом, може бути поставним або розрахунковим.
 
665. 3. Події, які обумовлюють виникнення відносин свопу за кредитною нотою, визначаються проспектом емісії та (або) нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
-376- Демчак Р.Є.
У абзаці п’ятнадцятому підпункту 11 пункту 29 Розділу І законопроекту слова «та (або) нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» виключити.
 
Враховано   3. Події, що обумовлюють виникнення відносин за свопом за кредитною нотою, визначаються проспектом емісії відповідного випуску кредитних нот.
 
666. 4. Кредитні ноти можуть існувати виключно в бездокументарній формі.
 
   4. Кредитні ноти можуть існувати виключно в бездокументарній формі.
 
667. 5. Порядок реєстрації випуску та проспекту емісії кредитних нот установлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
   5. Порядок реєстрації випуску та проспекту емісії кредитних нот установлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
668. 6. Обіг кредитних нот дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення кредитних нот та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску кредитних нот.
 
   6. Обіг кредитних нот дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення кредитних нот та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску кредитних нот.
 
669. Стаття 12-4. Депозитарні розписки
 
   Стаття 12-4. Депозитарні розписки
 
670. 1. Депозитарна розписка - іменний емісійний похідний цінний папір, який засвідчує право його власника на отримання від емітента депозитарної розписки виплат доходів, одержаних емітентом депозитарної розписки за певною кількістю цінних паперів іноземного емітента, розміщеними за межами України, власником яких є емітент депозитарної розписки і які є базовим активом депозитарної розписки, а також право вимагати реалізації емітентом депозитарної розписки всіх інших прав за цінними паперами, які є базовим активом депозитарної розписки, в тому числі права на управління емітентом цінних паперів, які є базовим активом депозитарної розписки, згідно з інструкціями власника депозитарної розписки.
 
-377- Святаш Д.В.
У абзаці двадцятому підпункту 11 пункту 29 розділу І Законопроекту слово "емісійний " виключити.
 
Враховано   1. Депозитарна розписка - іменний похідний цінний папір, що засвідчує право його власника на отримання від емітента депозитарної розписки виплат доходів, одержаних емітентом депозитарної розписки за певною кількістю цінних паперів іноземного емітента, розміщених за межами України, власником яких є емітент депозитарної розписки і які є базовим активом депозитарної розписки, а також право вимагати реалізації емітентом депозитарної розписки всіх інших прав за цінними паперами, які є базовим активом депозитарної розписки, у тому числі права на управління емітентом цінних паперів, які є базовим активом депозитарної розписки, згідно з інструкціями власника депозитарної розписки.
 
    -378- Демчак Р.Є.
У абзаці двадцятому підпункту 11 пункту 29 Розділу І законопроекту слова «іноземного емітента» замінити словами «емітента, в тому числі іноземного емітента».
 
Відхилено    
671. 2. Базовим активом одного випуску депозитарних розписок можуть виступати цінні папери іноземного емітента, які забезпечують їх власникові однакові права.
 
-379- Демчак Р.Є.
Абзац двадцять перший підпункту 11 пункту 29 Розділу І законопроекту доповнити словами «в тому числі» після слів «виступати цінні папери».
 
Відхилено   2. Базовим активом одного випуску депозитарних розписок можуть виступати цінні папери іноземного емітента, що забезпечують їх власникові однакові права.
 
672. Базовим активом депозитарної розписки не можуть бути похідні цінні папери, деривативи та інші фінансові інструменти, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
   Базовим активом депозитарної розписки не можуть бути похідні цінні папери, деривативи та інші фінансові інструменти, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
673. 3. Емітент депозитарних розписок може здійснювати їх емісію за умови, що він є власником цінних паперів, які є базовим активом депозитарних розписок, або має безумовне право на придбання у власність таких цінних паперів у кількості, вказаній у проспекті емісії депозитарних розписок, негайно після розміщення депозитарних розписок. Емітент депозитарних розписок зобов’язаний здійснити обтяження цінних паперів у строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
-380- Демчак Р.Є.
У абзаці двадцять третьому підпункту 11 пункту 29 Розділу І законопроекту слова «обтяження цінних паперів» замінити словами «обтяження базового активу».
 
Враховано   3. Емітент депозитарних розписок може здійснювати їх емісію за умови, що він є власником цінних паперів, які є базовим активом депозитарних розписок, або має безумовне право на придбання у власність таких цінних паперів у кількості, визначеній проспектом емісії депозитарних розписок, невідкладно після розміщення депозитарних розписок. Емітент депозитарних розписок зобов’язаний здійснити обтяження базового активу у строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
674. 4. Порядок емісії, обігу та/або дострокового припинення обігу (погашення) депозитарних розписок встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
   4. Порядок емісії, обігу та/або дострокового припинення обігу (погашення) депозитарних розписок встановлюється нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
675. 5. Емітент депозитарної розписки не має права відчужувати базовий актив депозитарної розписки або розпоряджатись ним протягом строку обігу депозитарної розписки. Такі обмеження скасовуються після завершення строку обігу депозитарної розписки та її погашення емітентом депозитарної розписки.
 
-381- Демчак Р.Є.
Друге речення абзацу двадцять п’ятого підпункту 11 пункту 29 викласти у такій редакції: "Обтяження базового активу скасовуються тільки після погашення емітентом депозитарної розписки".
 
Враховано   5. Емітент депозитарної розписки не має права відчужувати базовий актив депозитарної розписки або розпоряджатися ним протягом строку обігу депозитарної розписки. Обтяження базового активу скасовуються лише після погашення емітентом депозитарної розписки.
 
676. 6. Емітент депозитарної розписки зобов’язаний забезпечувати власнику депозитарної розписки реалізацію всіх прав за цінними паперами, які є базовим активом депозитарної розписки, шляхом здійснення емітентом своїх прав за такими цінними паперами згідно з розпорядженням власника депозитарної розписки.
 
-382- Святаш Д.В.
У абзаці двадцять п’ятому пункту 29 розділу І Законопроекту слова " та її погашення " замінити словами "та/або її погашення ".
 
Відхилено   6. Емітент депозитарної розписки зобов’язаний забезпечувати власнику депозитарної розписки реалізацію всіх прав за цінними паперами, які є базовим активом депозитарної розписки, шляхом здійснення емітентом своїх прав за такими цінними паперами згідно з розпорядженням власника депозитарної розписки.
 
677. 7. На строк обігу депозитарної розписки всі доходи за цінними паперами, які є базовим активом депозитарної розписки, належать власнику депозитарної розписки, якщо інше не передбачено проспектом емісії депозитарних розписок. Емітент депозитарної розписки зобов’язаний перераховувати такі доходи власнику депозитарної розписки протягом строку, встановленого проспектом емісії депозитарних розписок.
 
   7. На строк обігу депозитарної розписки всі доходи за цінними паперами, які є базовим активом депозитарної розписки, належать власнику депозитарної розписки, якщо інше не передбачено проспектом емісії депозитарних розписок. Емітент депозитарної розписки зобов’язаний перераховувати такі доходи власнику депозитарної розписки протягом строку, встановленого проспектом емісії депозитарних розписок.
 
678. 8. Депозитарні розписки можуть існувати виключно у бездокументарній формі.
 
   8. Депозитарні розписки можуть існувати виключно в бездокументарній формі.
 
679. 9. Строк обігу депозитарної розписки не може перевищувати строку обігу цінних паперів, які є базовим активом депозитарної розписки.
 
   9. Строк обігу депозитарної розписки не може перевищувати строку обігу цінних паперів, які є базовим активом депозитарної розписки.
 
680. 10. Обіг депозитарних розписок дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення депозитарних розписок та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску депозитарних розписок.";
 
   10. Обіг депозитарних розписок дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення депозитарних розписок та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску депозитарних розписок";
 
681. 12) у статті 15:
 
   11) у статті 15:
 
682. у назві слово ", похідні" виключити;
 
   у назві слово "похідні" виключити;
 
683. у частині першій слово "похідних, " виключити;
 
   у частині першій слово "похідних" виключити;
 
684. 13) доповнити розділом ІІ-1 такого змісту:
 
   12) доповнити розділом ІІ-1 такого змісту:
 
685. "Розділ ІІ-1
 
   "Розділ ІІ-1
 
686. Деривативи
 
   Деривативи
 
687. Стаття 15-2. Поняття деривативу
 
   Стаття 15-2. Поняття дериватива
 
688. 1. Дериватив - договір, який передбачає одне або декілька таких зобов'язань:
 
   1. Дериватив - договір, що передбачає одне або декілька таких зобов'язань:
 
689. 1) обов'язок однієї або кожної із сторін одноразово або періодично сплачувати суми коштів (у тому числі в разі пред'явлення вимоги іншою стороною) в залежності від значення базового показника;
 
   1) обов'язок однієї або кожної із сторін одноразово або періодично сплачувати суми коштів (у тому числі в разі пред'явлення вимоги іншою стороною) залежно від значення базового показника;
 
690. 2) обов'язок однієї із сторін на умовах, визначених при укладенні договору, у разі пред'явлення вимоги іншою стороною у майбутньому купити або продати базовий актив або укласти інший дериватив;
 
   2) обов'язок однієї із сторін на умовах, визначених під час укладення договору, у разі пред'явлення вимоги іншою стороною у майбутньому купити або продати базовий актив або укласти інший дериватив;
 
691. 3) обов'язок однієї сторони здійснити відчуження базового активу на користь іншої сторони у визначений час у майбутньому, обов'язок іншої сторони прийняти та оплатити такий базовий актив.
 
   3) обов'язок однієї сторони здійснити відчуження базового активу на користь іншої сторони у визначений час у майбутньому, обов'язок іншої сторони прийняти та оплатити такий базовий актив.
 
692. 2. Договір, який відповідає критеріям, зазначеним у частині першій цієї статті, не є деривативом, якщо він відповідає при цьому хоча б одному з критеріїв, передбачених у пунктах 1, 2 або 3 частини другої цієї статті:
 
   2. Договір, що відповідає критеріям, зазначеним у частині першій цієї статті, не є деривативом, якщо він відповідає при цьому хоча б одному з таких критеріїв:
 
693. 1) такий договір є договором купівлі-продажу (в тому числі поставки), в якому не міститься вказівки на те, що він є деривативом, який не відноситься до деривативів згідно з нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та який відповідає критеріям а) і б) цього пункту:
 
-383- Демчак Р.Є.
У абзаці десятому підпункту 13 пункту 29 Розділу І законопроекту після слів «фондового ринку» слова «який відповідає критеріям а) і б) цього пункту:» виключити. Абзаци одинадцятий та дванадцятий підпункту 13 пункту 29 зробити відповідно продовженням абзацу десятого підпункту 13 пункту 29 після слів «актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та»; а після слів «на момент виконання» додати слова «а також».
 
Враховано   1) такий договір є договором купівлі-продажу (у тому числі поставки), в якому не міститься вказівки на те, що він є деривативом, який не належить до деривативів згідно з нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та виконання зобов'язань за таким договором передбачається виключно шляхом відчуження (прийняття) базового активу та такий договір не передбачає можливості виконання зобов'язання шляхом здійснення однією із сторін платежів на користь іншої сторони залежно від ціни базового активу на момент виконання, а також такий договір не передбачає можливості припинення зобов'язань шляхом укладення іншого договору на аналогічних умовах щодо кількості базового активу та строків його відчуження (при цьому ціна за таким договором може відрізнятися від ціни за первісним договором), за яким сторона, що виступала продавцем за первісним договором, виступає покупцем, а сторона, що виступала покупцем за первісним договором, виступає продавцем;
 
694. а) виконання зобов'язань за таким договором передбачається виключно шляхом відчуження (прийняття) базового активу та такий договір не передбачає можливості виконання зобов'язання шляхом здійснення однією із сторін платежів на користь іншої сторони в залежності від ціни базового активу на момент виконання;
 
      
695. б) такий договір не передбачає можливості припинення зобов'язань шляхом укладення іншого договору на аналогічних умовах щодо кількості базового активу та строків його відчуження (при цьому ціна за таким договором може відрізнятись від ціни за первісним договором), за яким сторона, що виступала у якості продавця за первісним договором, виступає у якості покупця, а сторона, що виступала у якості покупця за первісним договором, виступає у якості продавця;
 
      
696. 2) такий договір є кредитним договором, договором репо, договором позики, банківського вкладу (депозиту), банківського рахунка, поруки, гарантії, факторингу або страхування;
 
   2) такий договір є кредитним договором, договором репо, договором позики, банківського вкладу (депозиту), банківського рахунка, поруки, гарантії, факторингу або страхування;
 
697. 3) обов'язок сторони щодо сплати суми коштів, розмір якої змінюється в залежності від значення базового показника, виникає внаслідок порушення такою стороною свого зобов'язання за таким договором (неустойкою, відшкодуванням шкоди тощо), та без врахування такого обов'язку договір не відповідає критеріям, зазначеним у частині першій цієї статті.
 
   3) обов'язок сторони щодо сплати суми коштів, розмір якої змінюється залежно від значення базового показника, виникає внаслідок порушення такою стороною свого зобов'язання за таким договором (у вигляді неустойки, відшкодування шкоди тощо), та без урахування такого обов'язку договір не відповідає критеріям, встановленим частиною першою цієї статті.
 
698. 3. Нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку може встановлюватися мінімальний строк між укладенням деривативу та відчуженням базового активу та (або) остаточними розрахунками за деривативом.
 
-384- Довбенко М.В.
Абзац вісімнадцятий підпункту 12 пункту 29 розділу виключити.
 
Відхилено   3. Нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку може встановлюватися мінімальний строк між укладенням деривативу та відчуженням базового активу та/або остаточними розрахунками за деривативом.
 
699. 4. Цивільно-правові відносини, які виникають у зв'язку з укладанням і виконанням деривативів та правочинів щодо них, не є страхуванням та не відносяться до азартних ігор.
 
   4. Цивільно-правові відносини, що виникають у зв'язку з укладанням і виконанням деривативів та правочинів щодо них, не є страхуванням та не належать до азартних ігор.
 
700. Стаття 15-3. Базовий актив та базовий показник
 
   Стаття 15-3. Базовий актив та базовий показник
 
701. 1. Базовий актив деривативу (далі - базовий актив) - це продукція, емісійні цінні папери (у тому числі іноземних емітентів) та інші фінансові інструменти, валюта України, іноземна валюта, банківські метали, грошове право вимоги, інше майно, яке визначається базовим активом у нормативно-правових актах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
-385- Святаш Д.В.
У абзаці двадцять першому підпункту 12 пункту 29 розділу І слова "яке визначається базовим активом у нормативно-правових актах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "визначене родовими ознаками".
 
Відхилено   1. Базовий актив дериватива (далі - базовий актив) - продукція, емісійні цінні папери (у тому числі іноземних емітентів) та інші фінансові інструменти, валюта України, іноземна валюта, банківські метали, грошове право вимоги, інше майно, яке визначається базовим активом у нормативно-правових актах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
702. У випадку, коли базовим активом деривативу є інший дериватив, під відчуженням (продажем) та прийняттям (купівлею) такого базового активу вважається укладення деривативу, який є базовим активом.
 
   У разі якщо базовим активом дериватива є інший дериватив, відчуженням (продажем) та прийняттям (купівлею) такого базового активу вважається укладення дериватива, який є базовим активом.
 
703. Якщо умовами деривативу передбачається відчуження базового активу (незалежно від наявності умови щодо заміни відчуження грошовими розрахунками між сторонами), який є обмежено оборотоздатним об'єктом цивільних прав, сторонами такого деривативу можуть бути виключно особи, яким може належати такий базовий актив.
 
   Якщо умовами дериватива передбачається відчуження базового активу (незалежно від наявності умови щодо заміни відчуження грошовими розрахунками між сторонами), який є обмежено оборотоздатним об'єктом цивільних прав, сторонами такого дериватива можуть бути виключно особи, яким може належати такий базовий актив.
 
704. 2. Базовий показник деривативу (далі - базовий показник) - ціна базового активу (в тому числі курс відповідної валюти), ціна послуги, процентна ставка, індекс (в тому числі біржовий індекс), настання події, розмір фактичного виконання за грошовим правом вимоги, показники статистичної інформації (що визначаються незалежно від сторін деривативу), фізичні, біологічні, хімічні показники стану навколишнього середовища, інші показники, які визнаються базовими показниками у нормативно-правових актах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
-386- Святаш Д.В.
У абзаці двадцять четвертому підпункту 12 пункту 29 розділу І Законопроекту слова " (в тому числі біржовий індекс)" та ", які визнаються базовими показниками у нормативно-правових актах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" виключити.
 
Враховано частково   2. Базовий показник дериватива (далі - базовий показник) - ціна базового активу (в тому числі курс відповідної валюти), ціна послуги, процентна ставка, індекс, настання події, розмір фактичного виконання за грошовим правом вимоги, показники статистичної інформації (що визначаються незалежно від сторін дериватива), фізичні, біологічні, хімічні показники стану навколишнього природного середовища, інші показники, що визнаються базовими показниками у нормативно-правових актах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
    -387- Довбенко М.В.
В абзаці двадцять четвертому підпункту 12 пункту 29 слова " біржовий індекс" замінити словами " індекс оператора ринку
 
Відхилено    
705. 3. Дериватив повинен передбачати щонайменше один базовий актив або базовий показник. Один дериватив може визначати декілька базових активів та (або) базових показників.
 
   3. Дериватив повинен передбачати щонайменше один базовий актив або базовий показник. Один дериватив може визначати декілька базових активів та/або базових показників.
 
706. Стаття 15-4. Види деривативів
 
   Стаття 15-4. Види деривативів
 
707. 1. Деривативами є:
 
   1. Деривативами є:
 
708. 1) опціон;
 
   1) опціон;
 
709. 2) своп;
 
   2) своп;
 
710. 3) ф'ючерс;
 
   3) ф'ючерс;
 
711. 4) форвард;
 
   4) форвард;
 
712. 5) інші договори, які відповідають вимогам статті 15-2 цього Закону.
 
   5) інші договори, що відповідають вимогам статті 15-2 цього Закону.
 
713. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право визначати інші види деривативів.
 
   Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право визначати інші види деривативів.
 
714. 2. Опціон - дериватив, який укладається як на регульованому ринку, так і поза ним, і за яким одна сторона зобов'язується у разі пред'явлення вимоги іншою стороною у майбутньому продати базовий актив іншій стороні (опціон "кол") або купити базовий актив у іншої сторони (опціон "пут") за ціною та на інших умовах, визначених сторонами при укладенні договору. Опціон також може передбачати обов'язок однієї сторони сплатити іншій стороні певну суму коштів за набуте право скористатися опціоном (премію опціону). Відчуження базового активу може бути замінено розрахунками залежно від базового показника, який відповідає базовому активу.
 
-388- Довбенко М.В.
Друге речення абзацу тридцять четвертого підпункту 12 пункту 29 доповнити словами "відповідно до специфікації такого опціону (для опціонів, що укладені на регульованому ринку)", а третє речення викласти у такій редакції: "Опціон може передбачати обов’язок одноразово або періодично сплачувати суми коштів в залежності від значення базового показника без відчуження базового активу, або відчуження базового активу може бути замінено розрахунками залежно від базового показника, який відповідає базовому активу".
 
Враховано   2. Опціон – дериватив, що укладається як на регульованому ринку, так і поза ним, і за яким одна сторона зобов'язується у разі пред'явлення вимоги іншою стороною у майбутньому продати базовий актив іншій стороні (опціон "кол") або купити базовий актив у іншої сторони (опціон "пут") за ціною та на інших умовах, визначених сторонами під час укладення договору, відповідно до специфікації такого опціону (для опціонів, що укладені на регульованому ринку). Опціон також може передбачати обов'язок однієї сторони сплатити іншій стороні певну суму коштів за набуте право скористатися опціоном (премію опціону). Опціон може передбачати обов’язок одноразово або періодично сплачувати суми коштів залежно від значення базового показника без відчуження базового активу, або відчуження базового активу може бути замінено розрахунками залежно від базового показника, що відповідає базовому активу.
 
715. 3. Своп - дериватив, який укладається як на регульованому ринку, так і поза ним, за яким одна або кожна із сторін зобов'язуються здійснювати іншій стороні періодичні або одноразові платежі, суми яких визначаються на підставі значень різних базових показників або різних видів або значень одного базового показника, на умовах, визначених сторонами при укладенні договору. Виконання зобов'язань за свопом може супроводжуватися відчуженням базового активу або обміном базовими активами, з яким (и) пов'язані базові показники, на підставі яких здійснюється визначення розміру платежів сторін.
 
   3. Своп – дериватив, що укладається як на регульованому ринку, так і поза ним, за яким одна або кожна із сторін зобов'язуються здійснювати іншій стороні періодичні або одноразові платежі, суми яких визначаються на підставі значень різних базових показників або різних видів або значень одного базового показника, на умовах, визначених сторонами під час укладення договору. Виконання зобов'язань за свопом може супроводжуватися відчуженням базового активу або обміном базовими активами, з яким (якими) пов'язані базові показники, на підставі яких здійснюється визначення розміру платежів сторін.
 
716. 4. Ф'ючерс - дериватив, який укладається на регульованому ринку, за яким одна сторона зобов'язується у визначений момент у майбутньому продати базовий актив іншій стороні, а інша сторона зобов'язується купити базовий актив за ціною та на інших умовах, визначених сторонами при укладенні договору. Відчуження базового активу може бути замінено розрахунками залежно від базового показника, який відповідає базовому активу.
 
-389- Довбенко М.В.
Перше речення абзацу тридцять шостого підпункту 12 пункту 29 доповнити словами "відповідно до специфікації такого ф’ючерсу", а третє речення викласти у такій редакції: "Ф'ючерс може передбачати обов’язок одноразово або періодично сплачувати суми коштів в залежності від значення базового показника без відчуження базового активу, або відчуження базового активу може бути замінено розрахунками залежно від базового показника, який відповідає базовому активу".
 
Враховано   4. Ф’ючерс – дериватив, що укладається на регульованому ринку, за яким одна сторона зобов'язується у визначений момент у майбутньому продати базовий актив іншій стороні, а інша сторона зобов'язується купити базовий актив за ціною та на інших умовах, визначених сторонами під час укладення договору, відповідно до специфікації такого ф’ючерсу. Ф’ючерс може передбачати обов’язок одноразово або періодично сплачувати суми коштів залежно від значення базового показника без відчуження базового активу, або відчуження базового активу може бути замінено розрахунками залежно від базового показника, що відповідає базовому активу.
 
717. 5. Форвард - дериватив, який укладається поза регульованим ринком, за яким одна сторона зобов'язується у визначений момент у майбутньому продати базовий актив іншій стороні, а інша сторона зобов'язується купити базовий актив за ціною та на інших умовах, визначених сторонами при укладенні договору. Відчуження базового активу може бути замінено розрахунками залежно від базового показника, який відповідає базовому активу.
 
-390- Довбенко М.В.
Друге речення абзацу тридцять сьомого підпункту 12 пункту 29 викласти у такій редакції: "Форвард може передбачати обов’язок одноразово або періодично сплачувати суми коштів в залежності від значення базового показника без відчуження базового активу, або відчуження базового активу може бути замінено розрахунками залежно від базового показника, який відповідає базовому активу".
 
Враховано   5. Форвард - дериватив, що укладається поза регульованим ринком, за яким одна сторона зобов'язується у визначений момент у майбутньому продати базовий актив іншій стороні, а інша сторона зобов'язується купити базовий актив за ціною та на інших умовах, визначених сторонами під час укладення договору. Форвард може передбачати обов’язок одноразово або періодично сплачувати суми коштів залежно від значення базового показника без відчуження базового активу, або відчуження базового активу може бути замінено розрахунками залежно від базового показника, який відповідає базовому активу.
 
718. 6. За наявністю зобов'язання щодо відчуження базового активу деривативи є поставними та розрахунковими.
 
-391- Святаш Д.В.
У абзаці тридцять восьмому підпункту 12 пункту 29 розділу І Законопроекту слова "поставними та розрахунковими" замінити словами "поставними або розрахунковими".
 
Враховано   6. За наявністю зобов'язання щодо відчуження базового активу деривативи є поставними або розрахунковими.
 
719. Поставний дериватив - дериватив, який передбачає відчуження базового активу однією або кожною із сторін.
 
   Поставний дериватив - дериватив, що передбачає відчуження базового активу однією або кожною із сторін.
 
720. Розрахунковий дериватив - дериватив, який передбачає здійснення розрахунків між сторонами в залежності від значення базового показника (в тому числі, із можливістю заміни таких розрахунків між сторонами відчуженням базового активу однією або кожною із сторін).
 
   Розрахунковий дериватив - дериватив, що передбачає здійснення розрахунків між сторонами залежно від значення базового показника (у тому числі з можливістю заміни таких розрахунків між сторонами відчуженням базового активу однією або кожною із сторін).
 
721. Наявність базового активу у сторони, яка бере на себе зобов'язання щодо відчуження базового активу за поставним деривативом, на момент укладення такого деривативу не вимагається, якщо інше не передбачено умовами деривативу.
 
   Наявність базового активу у сторони, яка бере на себе зобов'язання щодо відчуження базового активу за поставним деривативом, на момент укладення такого дериватива не вимагається, якщо інше не передбачено умовами дериватива.
 
722. 7. За типом базового активу та (або) базового показника деривативи поділяються на такі види:
 
   7. За типом базового активу та/або базового показника деривативи поділяються на такі види:
 
723. 1) деривативи грошового ринку - деривативи, базовим активом яких є валюта України, іноземна валюта, банківські метали або інше майно, яке визначається базовим активом у нормативно-правових актах Національного банку України, або базовим показником яких є курс валюти, валютний індекс (курси декількох валют), ціна на банківські метали, процентна ставка (процентний індекс) або інші показники, які визнаються базовими показниками у нормативно-правових актах Національного банку України;
 
-392- Святаш Д.В.
«Абзац сорок третій підпункту 12 пункту 29 розділу І викласти в такій редакції:
"деривативи грошового ринку - деривативи, базовим активом яких є валюта України, іноземна валюта, банківські метали або інше майно, яке визначається базовим активом у нормативно-правових актах Національного банку України, або базовим показником яких є курс валюти, валютний індекс (курси декількох валют), ціна на банківські метали, процентна ставка (процентний індекс) або інший дериватив грошового ринку або інші показники, які визнаються базовими показниками у нормативно-правових актах Національного банку України».
 
Враховано   1) деривативи грошового ринку - деривативи, базовим активом яких є валюта України, іноземна валюта, банківські метали чи інше майно, що визначається базовим активом у нормативно-правових актах Національного банку України, чи інший дериватив грошового ринку або базовим показником яких є курс валюти, валютний індекс (курси декількох валют), ціна на банківські метали, процентна ставка (процентний індекс) чи інші показники, що визнаються базовими показниками у нормативно-правових актах Національного банку України;
 
724. 2) товарні деривативи - деривативи, базовим активом яких є продукція, або базовим показником яких є ціна на продукцію, послуги або товарний індекс (ціна на декілька видів продукції);
 
-393- Святаш Д.В.
Абзац сорок четвертий підпункту 12 пункту 29 розділу І викласти у такій редакції:
"2) товарні деривативи – деривативи, базовим активом яких є продукція чи інший товарний дериватив або базовим показником яких є ціна на продукцію, послуги чи товарний індекс (ціна на декілька видів продукції)".
 
Враховано   2) товарні деривативи – деривативи, базовим активом яких є продукція чи інший товарний дериватив або базовим показником яких є ціна на продукцію, послуги чи товарний індекс (ціна на декілька видів продукції);
 
725. 3) фондові деривативи - деривативи, базовим активом яких є емісійні цінні папери (у тому числі іноземних емітентів), або базовим показником яких є ціна на такі емісійні цінні папери або індекс оператора регульованого ринку;
 
-394- Святаш Д.В.
Абзац сорок п’ятий підпункту 12 пункту 29 викласти у такій редакції:
"3) фондові деривативи - деривативи, базовим активом яких є емісійні цінні папери (у тому числі іноземних емітентів) чи інші фондові деривативи або базовим показником яких є ціна на такі емісійні цінні папери чи індекс оператора".
 
Враховано   3) фондові деривативи - деривативи, базовим активом яких є емісійні цінні папери (у тому числі іноземних емітентів) чи інші фондові деривативи або базовим показником яких є ціна на такі емісійні цінні папери чи індекс оператора;
 
726. 4) інші деривативи - деривативи, базовим активом яких є право вимоги, інший дериватив, інше майно, яке визначається базовим активом у нормативно-правових актах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, або базовим показником яких є показники статистичної інформації (що визначаються незалежно від сторін деривативу), фізичні, біологічні, хімічні показники стану навколишнього середовища, інші показники, які визнаються базовими показниками у нормативно-правових актах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також деривативи, які поєднують ознаки декількох видів деривативів, вказаних у цій частині, та деривативи, які не можуть бути віднесені до інших видів деривативів, вказаних у цій частині.
 
-395- Святаш Д.В.
У абзаці сорок шостому підпункту 12 пункту 29 розділу І Законопроекту після слів "4) інші деривативи - деривативи, базовим активом яких є право вимоги, інший дериватив," доповнити словами " (крім деривативів грошового ринку, товарних або фондових деривативів)".
 
Враховано   4) інші деривативи - деривативи, базовим активом яких є право вимоги, інший дериватив (крім деривативів грошового ринку, товарних або фондових деривативів), інше майно, що визначається базовим активом у нормативно-правових актах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, або базовим показником яких є показники статистичної інформації (що визначаються незалежно від сторін деривативу), фізичні, біологічні, хімічні показники стану навколишнього природного середовища, інші показники, що визнаються базовими показниками у нормативно-правових актах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також деривативи, що поєднують ознаки декількох видів деривативів, визначений цією частиною, та деривативи, що не можуть бути віднесені до інших видів деривативів, визначених цією частиною.
 
727. Стаття 15-5. Регульований ринок деривативів
 
-396- Святаш Д.В.
У абзаці сорок сьомому підпункту 12 пункту 29 розділу І Законопроекту слова "Регульований ринок деривативів" замінити словами "Ринок деривативів".
 
Враховано   Стаття 15-5. Ринок деривативів
 
728. 1. Деривативи укладаються як на регульованому ринку, так і поза ним.
 
-397- Святаш Д.В.
У абзаці сорок восьмому підпункту 12 пункту 29 слова ", так і поза ним" замінити словами "або БТС, так і поза ними".
 
Відхилено   1. Деривативи укладаються як на регульованому ринку, так і поза ним.
 
729. Регульований ринок деривативів - регульований ринок, оператор якого на підставі відповідної ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, забезпечує проведення регулярних торгів деривативами.
 
-398- Святаш Д.В.
У абзаці сорок дев’ятому підпункту 12 пункту 29 розділу І Законопроекту слова "проведення регулярних торгів деривативами" замінити словами "укладення деривативів кожного торгівельного дня протягом календарного року".
 
Враховано   Регульований ринок деривативів - регульований ринок, оператор якого на підставі відповідної ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, забезпечує укладання деривативів кожного торговельного дня протягом календарного року.
 
730. 2. Укладення деривативів на регульованому ринку здійснюється згідно із специфікаціями.
 
-399- Святаш Д.В.
Підпункт 12 пункту 29 розділу І Законопроекту після абзацу п’ятдесятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Укладення деривативів на БТС може здійснюватись згідно із специфікаціями. ".
 
Відхилено   2. Укладання деривативів на регульованому ринку здійснюється згідно із специфікаціями.
 
731. Специфікації деривативів розробляються оператором для кожного з деривативів, які укладаються на відповідному регульованому ринку деривативів, та реєструються:
 
   Специфікації деривативів розробляються оператором для кожного з деривативів, які укладаються на відповідному регульованому ринку деривативів, та реєструються:
 
732. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України - щодо поставних деривативів грошового ринку;
 
-400- Довбенко М.В.
Абзац сорок дев’ятий підпункту 13 пункту 29 викласти у такій редакції:
"Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України – щодо поставних деривативів грошового ринку".
 
Враховано редакційно   Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку після їх погодження Національним банком України – щодо поставних деривативів грошового ринку. Національний банк України має право відмовити у погодженні відповідних специфікацій з підстав, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України.
 
    -401- Поляков М.А.
у підпункті 13, яким пропонується доповнити Закон новим Розділом ІІ-1 «Деривативи», абзац третій частини другої статті 15-5 викласти в такій редакції:
«Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку після їх погодження Національним банком України – щодо деривативів грошового ринку. Національний банк України має право відмовити у погодженні відповідних специфікацій з підстав, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України;».
 
Враховано частково    
    -402- Демчак Р.Є.
Абзац сорок дев’ятий підпункту 13 пункту 29 Розділу І викласти у такій редакції:
"Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України – щодо деривативів грошового ринку".
 
Відхилено    
733. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у відповідній сфері, - щодо поставних товарних деривативів;
 
-403- Святаш Д.В.
Абзац п’ятдесятий підпункту 13 пункту 29 Розділу І Законопроекту виключити.
 
Враховано      
734. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку - щодо інших поставних та розрахункових деривативів.
 
   Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку – щодо інших поставних та розрахункових деривативів.
 
735. 3. Оператор ринку повинен забезпечити, щоб усі операції з деривативами, які здійснюються на відповідному регульованому ринку, підлягали клірингу через Центрального контрагента.
 
-404- Святаш Д.В.
Абзац п’ятдесят п’ятий підпункту 12 пункту 29 розділу І після слова "Оператор" доповнити словом "регульованого".
Підпункт 12 пункту 29 розділу І після абзацу п’ятдесят п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Оператор ринку БТС може забезпечити, щоб операції з деривативами, які здійснюються на відповідному регульованому ринку, підлягали клірингу через Центрального контрагента. ".
 
Враховано частково   3. Оператор регульованого ринку повинен забезпечити, щоб усі операції з деривативами, які здійснюються на відповідному регульованому ринку, підлягали клірингу через Центрального контрагента.
 
736. З метою зниження ризику невиконання або неналежного виконання зобов’язань стороною деривативу, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може встановлювати випадки обов’язковості проведення клірингу Центральним контрагентом за відповідними категоріями деривативів, укладених поза регульованим ринком, крім деривативів грошового ринку. Щодо деривативів грошового ринку - випадки обов’язковості проведення клірингу центральним контрагентом за деривативами грошового ринку, укладеними поза регульованим ринком, можуть встановлюватись Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України.
 
-405- Святаш Д.В.
Абзац п’ятдесят шостий підпункту 12 пункту 29 розділу І Законопроекту розділити на два абзаци такого змісту:
"З метою зниження ризику невиконання або неналежного виконання зобов’язань стороною деривативу, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може встановлювати випадки обов’язковості проведення клірингу Центральним контрагентом за відповідними категоріями деривативів, укладених поза регульованим ринком, крім деривативів грошового ринку.
Випадки обов’язковості проведення клірингу Центральним контрагентом за деривативами грошового ринку, укладеними поза регульованим ринком, можуть встановлюватись Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України. ".
 
Враховано   З метою зниження ризику невиконання або неналежного виконання зобов’язань стороною деривативу Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може встановлювати випадки обов’язковості проведення клірингу Центральним контрагентом за відповідними категоріями деривативів, укладених поза регульованим ринком, крім деривативів грошового ринку.
Випадки обов’язковості проведення клірингу Центральним контрагентом за деривативами грошового ринку, укладеними поза регульованим ринком, можуть встановлюватися Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України.
 
    -406- Демчак Р.Є.
У абзаці п’ятдесят третьому підпункту 13 пункту 29 Розділу І законопроекту після слів «укладених поза регульованим ринком» слова «, крім деривативів грошового ринку» виключити, а також після слів «можуть встановлюватись» слова «Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з» виключити.
 
Відхилено    
737. 4. Деривативи, які укладаються поза регульованим ринком деривативів, можуть укладатися на підставі договору, який визначає загальні умови та порядок укладення деривативів між його сторонами (генеральна угода), або іншим чином.
 
-407- Поляков М.А.
У частині четвертій статті 15-5 пропонуємо слова «договору, який визначає загальні умови та порядок укладення деривативів між його сторонами (генеральна угода)» замінити словами «генеральної угоди»;
 
Враховано   4. Деривативи, що укладаються поза регульованим ринком деривативів, можуть укладатися на підставі генеральної угоди або в інший спосіб.
 
738. 5. Умовами генеральної угоди або правилами особи, яка провадить клірингову діяльність може бути передбачена можливість неттінгу. На момент здійснення неттінгу строк виконання зобов'язань, за якими здійснюється неттінг, вважається таким, що настав.
 
   5. Умовами генеральної угоди або правилами особи, яка провадить клірингову діяльність, може передбачатися можливість неттінгу. На момент здійснення неттінгу строк виконання зобов'язань, за якими здійснюється неттінг, вважається таким, що настав.
 
739. Правочин, на підставі якого або у зв’язку з яким виникає застава або інше обтяження, пов’язане з деривативом, може передбачати випадки набуття заставодержателем (обтяжувачем) права звернення стягнення на предмет застави (обтяження), погоджені сторонами.
 
   Правочин, на підставі якого або у зв’язку з яким виникає застава або інше обтяження, пов’язане з деривативом, може передбачати випадки набуття заставодержателем (обтяжувачем) права звернення стягнення на предмет застави (обтяження), погоджені сторонами.
 
740. 6. Сторона деривативу, укладеного поза регульованим ринком, зобов’язана протягом трьох робочих днів з дати укладання такого деривативу подати інформацію про його укладання до торгового репозиторію, якщо інше не сказано в нормативно-правових актах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Подання інформації однією зі сторін деривативу звільняє іншу сторону деривативу від обов’язку подати таку інформацію до торгового репозиторію.
 
-408- Святаш Д.В.
«У абзаці шістдесятому підпункту 12 пункту 29 розділу І Законопроекту слова "протягом трьох робочих днів з дати укладання такого деривативу" виключити.
 
Враховано   6. Сторона дериватива, укладеного поза регульованим ринком, зобов’язана подати інформацію про його укладання до торгового репозиторію, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Подання інформації однією зі сторін дериватива звільняє іншу сторону дериватива від обов’язку подавати таку інформацію до торгового репозиторію.
 
741. Випадки, порядок, строк та зміст інформації, що подається стороною деривативу до торгового репозиторію, встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (крім деривативів грошового ринку). Щодо деривативів грошового ринку - випадки, порядок, строк та зміст інформації, що подається стороною деривативу до торгового репозиторію, встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України.
 
-409- Святаш Д.В.
Абзац шістдесят перший підпункту 12 пункту 29 розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
"Випадки, порядок, строк та зміст інформації, що подається стороною деривативу до торгового репозиторію, встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.".
 
Враховано   Випадки, порядок, строк та зміст інформації, що подається стороною дериватива до торгового репозиторію, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
742. Торговий репозиторій у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, забезпечує доступ органів державної влади до накопиченої ним інформації з метою виконання їх повноважень.";
 
-410- Святаш Д.В.
Підпункт 12 пункту 29 розділу І після абзацу шістдесят другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"7. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює вимоги та показники, що обмежують ризики учасників регульованого ринку деривативів, зокрема, встановлює методику розрахунку лімітів позицій, яку учасник регульованого ринку деривативів може мати за товарними деривативами, та порядок їх дотримання."
 
Враховано   Торговий репозиторій у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, забезпечує доступ органів державної влади до накопиченої ним інформації з метою виконання їх повноважень.
7. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює вимоги та показники, що обмежують ризики учасників регульованого ринку деривативів, зокрема встановлює методику розрахунку лімітів позицій, які учасник регульованого ринку деривативів може мати за товарними деривативами, та порядок їх дотримання.
8. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснює регулювання укладання та/або виконання банками деривативів грошового ринку поза регульованим ринком виключно в межах повноважень та у спосіб, передбачені законом";
 
    -411- Поляков М.А.
Редакцію нової статті 15-5 Закону доповнити новою частиною такого змісту:
"Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснює регулювання укладення та/або виконання банками деривативів грошового ринку поза регульованим ринком виключно в межах повноважень та у спосіб, що передбачені законом".
 
Враховано    
743. 14) у назві розділу ІІІ слова "фондовому ринку" замінити словами "ринках капіталу та регульованих ринках";
 
   13) у назві розділу ІІІ слова "на фондовому ринку" замінити словами "на ринках капіталу та регульованих ринках";
 
744. 15) у статті 16:
 
-412- Святаш Д.В.
Підпункт 15 пункту 29 після абзацу першого доповнити абзацами такого змісту:
"у назві статті слова "фондовому ринку" замінити словами "ринках капіталу та регульованих ринках";
у абзаці першому та другому частини першої, абзаці першому частини другої, абзаці першому частини третьої слова "фондовому ринку" замінити словами "ринках капіталу"; ".
 
Враховано   14) у статті 16:
у назві слова "на фондовому ринку" замінити словами "на ринках капіталу та регульованих ринках";
у частині першій:
в абзаці першому слова "на фондовому ринку" замінити словами "на ринках капіталу", а після слів "та обігу цінних паперів" доповнити словами "укладання деривативів";
 
745. абзац перший частини першої після слів "цінними паперами, " доповнити словами "укладення деривативів і правочинів на інших регульованих ринках, ";
 
-413- Святаш Д.В.
Абзац другий підпункту 15 пункту 29 розділу І викласти в такій редакції:
"в абзаці першому частини першої після слів "та обігу цінних паперів," доповнити словами "укладення деривативів,"; ".
 
Враховано   в абзаці другому слова "на фондовому ринку" замінити словами "на ринках капіталу";
 
746. абзац третій частини першої викласти в такій редакції:
 
   абзац третій викласти в такій редакції:
 
747. "провадження банком професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, клірингової та депозитарної діяльності; ";
 
   "провадження банком професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, клірингової та депозитарної діяльності";
 
748. абзац четвертий частини першої виключити;
 
   абзац четвертий виключити;
 
749. у абзаці другому частини другої слова "цінними паперами" замінити словами "фінансовими інструментами";
 
   у частині другій:
в абзаці першому слова "На фондовому ринку" замінити словами "На ринках капіталу";
в абзаці другому слова "цінними паперами" замінити словами "фінансовими інструментами";
 
750. у абзаці п’ятому частини другої слова "фондового ринку" замінити словами "регульованих ринках";
 
-414- Святаш Д.В.
Абзац сьомий підпункту 15 пункту 29 розділу І викласти в такій редакції:
"у абзаці п’ятому частини другої слова "організації торгівлі на фондовому ринку" замінити словами "організації торгівлі фінансовими інструментами"; ".
 
Враховано   в абзаці п’ятому слова "організації торгівлі на фондовому ринку" замінити словами "організації торгівлі фінансовими інструментами";
 
751. частину третю після слів "отримання ліцензії" доповнити словами "на професійну діяльність на ринках капіталу та регульованих ринках";
 
-415- Святаш Д.В.
У абзаці восьмому підпункту 15 пункту 29 розділу І слова "частину третю" замінити словами "у абзаці першому частини третьої", а слова "та регульованих ринках" виключити.
 
Враховано   в абзаці першому частини третьої:
у першому реченні слова "на фондовому ринку" замінити словами "на ринках капіталу";
друге речення після слів "отримання ліцензії" доповнити словами "на професійну діяльність на ринках капіталу";
 
    -416- Сотник О.С.
Абзац сьомий підпункту 15 із змінами частини третьої статті 16 Закону замінити двома абзацами такого змісту:
"частину третю викласти у такій редакції:
"3. Професійна діяльність на ринках капіталу та регульованих ринках здійснюється виключно на підставі ліцензії, що видається уповноваженим органом державної влади (крім професійної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів та депозитарної діяльності Національного банку України, а також діяльності з організації торгівлі на регульованому товарному ринку, яка може здійснюватись без окремої ліцензії оператором регульованого ринку, що провадить на підставі ліцензії діяльність з організації торгівлі на ринку капіталу). Перелік документів, необхідних для отримання ліцензії на професійну діяльність на ринках капіталу та регульованих ринках, порядок її видачі та анулювання встановлюються уповноваженим органом державної влади".
 
Відхилено    
752. у частині четвертій слова "фондових бірж та депозитаріїв" замінити словами "операторів ринку та Центрального депозитарію цінних паперів" та слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринків капіталу", а слова "що об’єднує" виключити;
 
-417- Святаш Д.В.
Абзац дев’ятий підпункту 15 пункту 29 розділу І замінити 2 абзацами такого змісту:
"частину четверту викласти в такій редакції:
"4. Професійна діяльність учасників ринків капіталу, крім операторів регульованого ринку та Центрального депозитарію цінних паперів, здійснюється за умови членства щонайменше в одному об'єднанні професійних учасників ринків капіталу та/або саморегулівній організації професійних учасників ринків капіталу за відповідним видом професійної діяльності.";".
 
Враховано частково   частину четверту викласти в такій редакції:
"4. Професійна діяльність учасників ринків капіталу, крім операторів регульованого ринку та Центрального депозитарію цінних паперів, здійснюється за умови членства щонайменше в одній саморегулівній організації професійних учасників ринків капіталу за відповідним видом професійної діяльності";
 
    -418- Демчак Р.Є.
Підпункт 15 пункту 29 після абзацу восьмого доповнити абзацом такого змісту:
"у частині четвертий слова «крім операторів ринку» замінити словами «крім операторів регульованого ринку», а слова "об'єднанні професійних учасників ринків капіталу та/або" виключити.
 
Враховано редакційно    
753. у тексті статті слова "фондовому ринку" замінити словами "ринках капіталу та регульованих ринках" у відповідному відмінку;
 
-419- Святаш Д.В.
Абзац десятий підпункту 15 пункту 29 розділу І викласти в такій редакції:
"у частинах п’ятій та шостій слова "фондового ринку" замінити словами "ринків капіталу" крім випадку їх використання у словосполученні "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку";".
 
Враховано   у частинах п’ятій та шостій слова "фондового ринку" замінити словами "ринків капіталу", крім випадку їх використання у словосполученні "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку";
доповнити частиною сьомою такого змісту:
"7. Професійна діяльність на інших, крім ринків капіталу, регульованих ринках – діяльність акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю з надання послуг у сфері організації торгівлі продукцією та інструментами грошового ринку, що відповідає вимогам, установленим до такої діяльності цим Законом та законодавством.
На регульованих ринках здійснюються таки види професійної діяльності:
організація торгівлі продукцією;
організація торгівлі інструментами грошового ринку";
 
    -420- Святаш Д.В.
Підпункт 15 пункту 29 після абзацу десятого доповнити абзацами такого змісту:
"доповнити статтю новою частиною такого змісту:
«7. Професійна діяльність на інших крім ринках капіталу регульованих ринках - діяльність акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю з надання послуг у сфері організації торгівлі продукцією та інструментами грошового ринку, що відповідає вимогам, установленим до такої діяльності цим Законом та законодавством.
На регульованих ринках здійснюються таки види професійної діяльності:
організації торгівлі продукцією;
організації торгівлі інструментами грошового ринку.»;".»
 
Враховано    
754. 16) статтю 17 викласти в такій редакції:
 
   15) статтю 17 викласти в такій редакції:
 
755. "Стаття 17. Діяльність з торгівлі фінансовими інструментами
 
   "Стаття 17. Діяльність з торгівлі фінансовими інструментами
 
756. 1. Діяльність з торгівлі фінансовими інструментами провадиться інвестиційними фірмами, які створюються у формі господарського товариства та для яких операції з фінансовими інструментами є виключним видом діяльності, крім випадків, передбачених цим законом.
 
   1. Діяльність з торгівлі фінансовими інструментами провадиться інвестиційними фірмами, які створюються у формі господарського товариства, для яких операції з фінансовими інструментами є виключним видом діяльності, крім випадків, передбачених цим Законом.
 
757. Діяльність з торгівлі фінансовими інструментами включає:
 
-421- Святаш Д.В.
Абзац четвертий підпункту 16 пункту 29 розділу І після слова "включає" доповнити словами "такі види діяльності".
 
Враховано   Діяльність з торгівлі фінансовими інструментами включає такі види діяльності:
 
758. субброкерську діяльність;
 
   1) субброкерська діяльність;
 
759. брокерську діяльність;
 
   2) брокерська діяльність;
 
760. дилерську діяльність;
 
   3) дилерська діяльність;
 
761. діяльність з управління портфелем фінансових інструментів;
 
   4) діяльність з управління портфелем фінансових інструментів;
 
762. інвестиційне консультування;
 
   5) інвестиційне консультування;
 
763. андеррайтинг з гарантією продажу;
 
   6) андеррайтинг з гарантією продажу;
 
764. андеррайтинг без гарантії продажу.
 
-422- Святаш Д.В.
Підпункт 16 пункту 29 розділу І Законопроекту після абзацу одинадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:
"2. Інвестиційна фірма за умови отримання ліцензії на провадження будь-якого з видів професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами може з урахуванням вимог законодавства додатково надавати такі послуги:
1) зберігання фінансових інструментів та грошових коштів в інтересах клієнта;
2) надання позик клієнтам для проведення ними операцій з фінансовими інструментами за участю такої інвестиційної фірми;
3) надання консультацій юридичним особам з питань корпоративного управління, злиття та придбання корпоративних прав;
4) операцій з валютою, пов’язаних з проведенням операцій з фінансовими інструментами за участю такої інвестиційної фірми;
5) проведення інвестиційних досліджень та фінансового аналізу або надання будь-яких інших загальних рекомендацій, пов’язаних з проведенням операцій з фінансовими інструментами;
6) послуги пов’язані з андеррайтингом."
 
Враховано   7) андеррайтинг без гарантії продажу.
2. Інвестиційна фірма, за умови отримання ліцензії на провадження будь-якого з видів професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, може з урахуванням вимог законодавства додатково надавати такі послуги:
1) зберігання фінансових інструментів та грошових коштів в інтересах клієнта;
2) надання позик клієнтам для проведення ними операцій з фінансовими інструментами за участю такої інвестиційної фірми;
3) надання консультацій юридичним особам з питань корпоративного управління, злиття та придбання корпоративних прав;
4) проведення операцій з валютою, пов’язаних з проведенням операцій з фінансовими інструментами за участю такої інвестиційної фірми;
5) проведення інвестиційних досліджень та фінансового аналізу або надання будь-яких інших загальних рекомендацій, пов’язаних з проведенням операцій з фінансовими інструментами;
6) послуги, пов’язані з андеррайтингом.
 
765. Розмір початкового капіталу інвестиційної фірми, яка провадить діяльність з торгівлі фінансовими інструментами, повинен відповідати вимогам щодо його мінімального розміру та порядку його розрахунку, які встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
-423- Святаш Д.В.
Абзац дванадцятий підпункту 16 пункту 29 розділу І Законопроекту замінити абзацами такого змісту:
"3. Розмір капіталу інвестиційної фірми, яка провадить професійну діяльність з торгівлі фінансовими інструментами, повинен відповідати вимогам щодо його розміру та порядку його розрахунку, які встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та його мінімальний розмір не може бути нижчим за 10 мільйонів гривень, крім випадків:
1) наміру провадження інвестиційною фірмою виключно субброкерської діяльності та/або діяльності з інвестиційного консультування та/або андеррайтингу без гарантії продажу, за умови відсутності наміру надавати додаткові послуги, передбачені пунктами 1, 2, 4 частини другої статті 17 цього Закону. У цьому випадку капітал такої інвестиційної фірми повинен відповідати вимогам щодо його розміру та порядку його розрахунку, які встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та його мінімальний розмір не може бути нижчим за 1,5 мільйона гривень;
2) наміру провадження інвестиційною фірмою виключно субброкерської діяльності та/або діяльності з інвестиційного консультування та/або андеррайтингу без гарантії продажу та/або діяльності з управління портфелем фінансових інструментів, а також наміру надавати будь-які додаткові послуги, передбачені у частині другій статті 17 цього Закону. У цьому випадку капітал такої інвестиційної фірми повинен відповідати вимогам щодо його розміру та порядку його розрахунку, які встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та його мінімальний розмір не може бути нижчим за 3,5 мільйона гривень".
 
Враховано   3. Розмір капіталу інвестиційної фірми, яка провадить професійну діяльність з торгівлі фінансовими інструментами, повинен відповідати вимогам щодо його розміру та порядку його розрахунку, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та його мінімальний розмір не може становити менше 10 мільйонів гривень, крім випадків:
1) наміру провадження інвестиційною фірмою виключно субброкерської діяльності та/або діяльності з інвестиційного консультування та/або андеррайтингу без гарантії продажу, за умови відсутності наміру надавати додаткові послуги, передбачені пунктами 1, 2, 4 частини другої цєї статті. У такому разі капітал інвестиційної фірми повинен відповідати вимогам щодо його розміру та порядку його розрахунку, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та його мінімальний розмір не може становити менше 1,5 мільйона гривень;
2) наміру провадження інвестиційною фірмою виключно субброкерської діяльності та/або діяльності з інвестиційного консультування та/або андеррайтингу без гарантії продажу та/або діяльності з управління портфелем фінансових інструментів, а також наміру надавати будь-які додаткові послуги, передбачені частиною другою цієї статті. У таком разі капітал інвестиційної фірми повинен відповідати вимогам щодо його розміру та порядку його розрахунку, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та його мінімальний розмір не може становити менше 3,5 мільйона гривень.
 
    -424- Довбенко М.В.
Абзац дванадцятий підпункту 16 пункту 29 викласти в такій редакції:
"Інвестиційна фірма може провадити інвестиційне консультування, дилерську або субброкерську діяльність, якщо має власний капітал у розмірі не менш як 500 тисяч гривень, брокерську діяльність або андеррайтинг без гарантії продажу - не менш як 1 мільйон гривень, андеррайтинг з гарантією продажу або діяльність з управління цінними паперами - не менш як 7 мільйонів гривень".
 
Відхилено    
766. У статутному капіталі інвестиційної фірми частка іншої інвестиційної фірми не може перевищувати 10 відсотків.
 
   У статутному капіталі інвестиційної фірми частка іншої інвестиційної фірми не може перевищувати 10 відсотків.
 
767. 2. Субброкерська діяльність - діяльність інвестиційної фірми з прийняття від клієнтів інструкцій щодо укладення деривативів, правочинів щодо них та/або договорів щодо купівлі або продажу інших фінансових інструментів за рахунок клієнтів та надання відповідних інструкцій для виконання іншій інвестиційній фірмі, яка здійснює брокерську діяльність.
 
-425- Святаш Д.В.
Абзац чотирнадцятий підпункту 16 пункту 29 розділу І викласти в такій редакції:
"4. Субброкерська діяльність - діяльність інвестиційної фірми з прийняття від клієнтів замовлень щодо укладення деривативів та правочинів щодо них та/або правочинів щодо інших фінансових інструментів за рахунок клієнтів та надання відповідних замовлень для виконання іншій інвестиційній фірмі, яка здійснює брокерську діяльність."
 
Враховано   4. Субброкерська діяльність - діяльність інвестиційної фірми з прийняття від клієнтів замовлень на укладання деривативів та правочинів щодо них та/або правочинів щодо інших фінансових інструментів за рахунок клієнтів і надання відповідних замовлень для виконання іншій інвестиційній фірмі, яка здійснює брокерську діяльність.
 
768. 3. Брокерська діяльність - діяльність інвестиційної фірми з укладення деривативів, правочинів щодо них та/або договорів щодо купівлі або продажу інших фінансових інструментів за рахунок клієнтів, діючи при цьому від імені клієнтів або від власного імені.
 
-426- Святаш Д.В.
«Абзац п’ятнадцятий підпункту 16 пункту 29 розділу І викласти в такій редакції:
"5. Брокерська діяльність - діяльність інвестиційної фірми з укладення деривативів та правочинів щодо них та/або правочинів щодо інших фінансових інструментів за рахунок клієнтів від імені клієнтів або від власного імені."
 
Враховано   5. Брокерська діяльність – діяльність інвестиційної фірми з укладання деривативів та правочинів щодо них та/або правочинів щодо інших фінансових інструментів за рахунок клієнтів від імені клієнтів або від свого імені.
 
769. На грошові кошти, цінні папери та майнові права за деривативами, що передаються клієнтами інвестиційним фірмам або знаходяться у них згідно з договорами на здійснення брокерської діяльності, не звертається стягнення за зобов'язаннями інвестиційної фірми.
 
-427- Святаш Д.В.
Абзац шістнадцятий підпункту 16 пункту 29 розділу І Законопроекту виключити.
 
Враховано      
770. 4. Дилерська діяльність - діяльність інвестиційної фірми з укладення договорів щодо фінансових інструментів від свого імені та за свій рахунок.
 
-428- Святаш Д.В.
У абзаці сімнадцятому підпункту 16 пункту 29 розділу І Законопроекту цифру "4" замінити цифрою "6", а слова "договорів" замінити словами "та правочинів щодо них та/або правочинів щодо інших".
 
Враховано   6. Дилерська діяльність - діяльність інвестиційної фірми з укладання деривативів та правочинів щодо них та/або правочинів щодо інших фінансових інструментів від свого імені та за власний рахунок.
 
771. 5. Діяльність з управління портфелем фінансових інструментів - діяльність інвестиційної фірми з управління портфелями фінансових інструментів, які складаються з одного або більше фінансових інструментів, в інтересах клієнтів.
 
-429- Святаш Д.В.
У абзаці вісімнадцятому підпункту 16 пункту 29 розділу І Законопроекту цифру "5" замінити цифрою "7".
 
Враховано   7. Діяльність з управління портфелем фінансових інструментів - діяльність інвестиційної фірми з управління портфелями фінансових інструментів, які складаються з одного або більше фінансових інструментів, в інтересах клієнтів.
 
772. Інвестиційна фірма має право укладати договори про управління портфелем фінансових інструментів з фізичними та юридичними особами.
 
-430- Святаш Д.В.
Абзац дев’ятнадцятий підпункту 16 пункту 29 доповнити реченням такого змісту:
"Договір про управління портфелем фінансових інструментів не може укладатись інвестиційною фірмою з компанією з управління активами. ".
 
Враховано   Інвестиційна фірма має право укладати договори про управління портфелем фінансових інструментів з фізичними та юридичними особами. Договір про управління портфелем фінансових інструментів не може укладатися інвестиційною фірмою з компанією з управління активами.
 
773. Сума договору про управління портфелем фінансових інструментів з одним клієнтом - фізичною особою має становити не менше суми, встановленої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
-431- Святаш Д.В.
Абзац двадцятий підпункту 16 пункту 29 розділу І викласти у такій редакції:
"Мінімальна сума договору про управління портфелем фінансових інструментів з одним клієнтом - фізичною особою встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку".
 
Враховано   Мінімальна сума договору про управління портфелем фінансових інструментів з одним клієнтом - фізичною особою встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
774. Істотні умови договору про управління портфелем фінансових інструментів встановлюються законом та за домовленістю сторін.
 
-432- Святаш Д.В.
Абзаци двадцять перший та двадцять другий підпункту 16 пункту 29 виключити.
 
Враховано      
775. Договір про управління портфелем фінансових інструментів не може укладатись інвестиційною фірмою з компанією з управління активами.
 
      
776. Інвестиційна фірма здійснює управління портфелем фінансових інструментів відповідно до вимог Цивільного кодексу України, цього Закону, інших законів, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
-433- Святаш Д.В.
Абзац двадцять третій підпункту 16 пункту 29 розділу І виключити.
 
Враховано      
777. 6. Інвестиційне консультування - діяльність інвестиційної фірми з надання індивідуальних рекомендацій клієнту на його вимогу або з ініціативи інвестиційної фірми щодо правочинів з фінансовими інструментами.
 
-434- Святаш Д.В.
Абзац двадцять четвертий підпункту 16 пункту 29 розділу І викласти у такій редакції:
"8. Інвестиційне консультування - діяльність інвестиційної фірми з надання індивідуальних рекомендацій клієнту на його вимогу або з ініціативи інвестиційної фірми щодо укладення деривативів та правочинів щодо них та/або правочинів з іншими фінансовими інструментами".
 
Враховано   8. Інвестиційне консультування - діяльність інвестиційної фірми з надання індивідуальних рекомендацій клієнту на його вимогу або з ініціативи інвестиційної фірми щодо укладання деривативів та правочинів щодо них та/або правочинів з іншими фінансовими інструментами.
 
778. 7. Андеррайтинг з гарантією продажу - діяльність інвестиційної фірми з укладення договорів щодо відчуження цінних паперів та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з таким відчуженням, у процесі емісії цінних паперів за дорученням, від імені та за рахунок емітента на підставі відповідного договору з емітентом, який передбачає повний чи частковий викуп інвестиційною фірмою цінних паперів, які не були відчужені інвесторам, за фіксованою або пороговою ціною.
 
-435- Святаш Д.В.
У абзаці двадцять п’ятому підпункту 16 пункту 29 розділу І Законопроекту цифру "7" замінити цифрою "9", а слова "фіксованою або пороговою ціною" замінити словами "ціною, визначеною у договорі з емітентом".
 
Враховано   9. Андеррайтинг з гарантією продажу - діяльність інвестиційної фірми з укладання договорів про відчуження цінних паперів та/або вчинення дій чи надання послуг, пов'язаних з таким відчуженням, у процесі емісії цінних паперів за дорученням, від імені та за рахунок емітента на підставі відповідного договору з емітентом, який передбачає повний або частковий викуп інвестиційною фірмою цінних паперів, які не були відчужені інвесторам, за ціною, визначеною у договорі з емітентом.
 
779. 8. Андеррайтинг без гарантії продажу - діяльність інвестиційної фірми з укладення договорів щодо відчуження цінних паперів та/або здійснення дій чи надання послуг, пов'язаних з таким відчуженням, у процесі емісії цінних паперів за дорученням, від імені та за рахунок емітента на підставі відповідного договору з емітентом, який не передбачає викуп інвестиційною фірмою цінних паперів, які не були відчужені інвесторам.";
 
-436- Святаш Д.В.
У абзаці двадцять шостому підпункту 16 пункту 29 розділу І Законопроекту цифру "8" замінити цифрою "10".
 
Враховано   10. Андеррайтинг без гарантії продажу – діяльність інвестиційної фірми з укладання договорів про відчуження цінних паперів та/або вчинення дій чи надання послуг, пов'язаних з таким відчуженням, у процесі емісії цінних паперів за дорученням, від імені та за рахунок емітента на підставі відповідного договору з емітентом, який не передбачає викуп інвестиційною фірмою цінних паперів, які не були відчужені інвесторам";
 
780. 17) доповнити статтями 17-1-17-3 такого змісту:
 
   16) доповнити статтями 17-1-17-3 такого змісту:
 
781. "Стаття 17-1. Провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами
 
   "Стаття 17-1. Провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами
 
782. 1. Договір доручення, договір комісії або договір про управління портфелем фінансових інструментів укладається з інвестиційною фірмою в письмовій формі. Права та обов'язки інвестиційної фірми стосовно її клієнта, умови укладення договорів щодо фінансових інструментів, порядок звітності інвестиційної фірми перед її клієнтом, порядок і умови виплати інвестиційній фірмі винагороди визначаються у договорі, що укладається між ними.
 
-437- Святаш Д.В.
Абзац третій підпункту 17 пункту 29 розділу І замінити абзацами такого змісту:
"1. У заяві про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами юридична особа повинна зазначити перелік додаткових послуг, які вона має намір надавати відповідно до переліку, визначеного у частині другій статті 17 цього Закону.
Зміна переліку додаткових послуг, які має намір надавати інвестиційна фірма, є підставою для переоформлення ліцензії інвестиційної фірми.
Інвестиційна фірма не має права надавати додаткові послуги, передбачені у частині другій статті 17 цього Закону, які не зазначені у рішенні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу ліцензії (ліцензій).
2. Правочини, що вчиняються інвестиційною фірмою в процесі провадження нею професійної діяльності на ринках капіталу, повинні вчинятись в письмовій формі. У разі вчинення правочину у усній формі, вчинення такого правочину має бути підтверджене відповідним аудіо або відео записом.
Права та обов'язки інвестиційної фірми стосовно її клієнта, умови укладення деривативів та/або договорів щодо інших фінансових інструментів, порядок звітності інвестиційної фірми перед її клієнтом, порядок і умови виплати інвестиційній фірмі винагороди визначаються у договорі, що укладається між ними".
 
Враховано   1. У заяві про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами юридична особа повинна зазначити перелік додаткових послуг, які вона має намір надавати відповідно до переліку, визначеного частиною другою статті 17 цього Закону.
Зміна переліку додаткових послуг, які має намір надавати інвестиційна фірма, є підставою для переоформлення ліцензії інвестиційної фірми.
Інвестиційна фірма не має права надавати додаткові послуги, передбачені частиною другою статті 17 цього Закону, які не зазначені у рішенні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу ліцензії (ліцензій).
2. Правочини, що вчиняються інвестиційною фірмою у процесі провадження нею професійної діяльності на ринках капіталу, повинні вчинятися у письмовій формі. У разі вчинення правочину в усній формі таке вчинення має бути підтверджене відповідним аудіо- або відеозаписом.
Права та обов’язки інвестиційної фірми стосовно її клієнта, умови укладення деривативів та/або договорів щодо інших фінансових інструментів, порядок звітності інвестиційної фірми перед клієнтом, порядок і умови виплати винагороди інвестиційній фірмі визначаються у договорі, що укладається між інвестиційною фірмою та її клієнтом.
 
783. 2. Інвестиційна фірма веде облік цінних паперів, майнових прав за деривативами та грошових коштів окремо для кожного клієнта та окремо від цінних паперів, майнових прав за деривативами, грошових коштів та майна, що перебувають у власності інвестиційної фірми, відповідно до вимог, установлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. На грошові кошти, майнові права за деривативами та цінні папери клієнтів, що передаються інвестиційним фірмам в управління, не звертається стягнення за зобов'язаннями інвестиційної фірми, що не пов'язані із здійсненням нею функцій управителя.
 
-438- Святаш Д.В.
Абзац четвертий підпункту 17 пункту 29 розділу І викласти в такій редакції:
"3. Інвестиційна фірма веде внутрішній облік фінансових інструментів, майнових прав за ними та грошових коштів окремо для кожного клієнта та окремо від фінансових інструментів, майнових прав за ними та грошових коштів, що перебувають у власності інвестиційної фірми, відповідно до вимог, установлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. На грошові кошти, фінансові інструменти та майнові права за ними, що належать клієнтам та передаються інвестиційній фірмі в процесі провадження нею професійної діяльності на ринках капіталу не накладається арешт та/або не звертається стягнення за зобов'язаннями такої інвестиційної фірми. ".
 
Враховано   3. Інвестиційна фірма веде внутрішній облік фінансових інструментів, майнових прав за ними та грошових коштів окремо для кожного клієнта та окремо від фінансових інструментів, майнових прав за ними та грошових коштів, що перебувають у власності інвестиційної фірми, відповідно до вимог, установлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. На грошові кошти, фінансові інструменти та майнові права за ними, що належать клієнтам та передаються інвестиційній фірмі у процесі провадження нею професійної діяльності на ринках капіталу, не накладається арешт та/або не звертається стягнення за зобов'язаннями такої інвестиційної фірми.
 
    -439- Довбенко М.В.
Абзац четвертий підпункту 17 пункту 29 замінити трьома абзацами такого змісту:
"2. Інвестиційна фірма веде облік цінних паперів, майнових прав за деривативами та грошових коштів окремо для кожного клієнта в розрізі брокерського рахунку цього клієнта та окремо від цінних паперів, майнових прав за деривативами, грошових коштів та майна, що перебувають у власності інвестиційної фірми, відповідно до вимог, установлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Брокерський рахунок клієнта є рахунком внутрішнього обліку інвестиційної фірми, на якому ведеться облік всіх операцій клієнта, пов'язаних з рухом грошових коштів та фінансових інструментів, а також залишків грошових коштів та фінансових інструментів, що належать клієнту.
На грошові кошти, майнові права за деривативами та цінні папери клієнтів, що передаються інвестиційним фірмам, не звертається стягнення за зобов'язаннями інвестиційної фірми, що не пов'язані із здійсненням нею професійної діяльності".
 
Відхилено    
784. Для провадження діяльності з управління портфелем фінансових інструментів грошові кошти клієнта (клієнтів) у разі, якщо це передбачено договором управління, зараховуються на окремий поточний рахунок інвестиційної фірми у банку окремо від власних коштів інвестиційної фірми та відповідно до умов договору (договорів) про управління портфелем фінансових інструментів і грошовими коштами, призначеними для інвестування у фінансові інструменти. Інвестиційна фірма звітує перед клієнтами про використання їхніх грошових коштів.
 
-440- Святаш Д.В.
Абзац п’ятий підпункту 17 пункту 29 розділу І замінити абзацами такого змісту:
"В процесі провадження професійної діяльності інвестиційна фірма може залучати грошові кошти клієнта у разі, якщо це передбачено відповідним договором з клієнтом, шляхом зарахування грошових коштів клієнта на окремому поточному рахунку інвестиційної фірми у банку, призначеному виключно для проведення операцій клієнта інвестиційної фірми з цінними паперами та/або іншими фінансовими інструментами..
Інвестиційна фірма може відкривати окремий поточний рахунок у банку для обліку коштів та проведення операцій одного або кількох клієнтів інвестиційної фірми з цінними паперами та/або іншими фінансовими інструментами, якщо це передбачено умовами договорів з клієнтами.
Інвестиційна фірма звітує перед клієнтами про використання їхніх грошових коштів. ".
 
Враховано   У процесі провадження професійної діяльності інвестиційна фірма може залучати грошові кошти, якщо це передбачено відповідним договором з клієнтом, шляхом зарахування грошових коштів клієнта на окремий поточний рахунок інвестиційної фірми у банку, призначений виключно для проведення операцій клієнта інвестиційної фірми з цінними паперами та/або іншими фінансовими інструментами.
Інвестиційна фірма може відкривати окремий поточний рахунок у банку для обліку коштів та проведення з цінними паперами та/або іншими фінансовими інструментами операцій одного або кількох клієнтів інвестиційної фірми, якщо це передбачено умовами договорів з клієнтами.
Інвестиційна фірма звітує перед клієнтами про використання їхніх грошових коштів.
 
785. 3. Інвестиційна фірма вправі використовувати грошові кошти клієнтів, якщо це передбачено договором про управління портфелем фінансових інструментами інструментів. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку можуть встановлюватись обмеження та порядок використання інвестиційною фірмою грошових коштів клієнтів, отриманих нею відповідно до договорів про управління портфелем фінансових інструментів.
 
-441- Святаш Д.В.
Абзац шостий підпункту 17 пункту 29 розділу І викласти в такій редакції:
"4. Інвестиційна фірма вправі використовувати грошові кошти клієнтів, якщо це передбачено договором з клієнтом. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку можуть встановлюватись обмеження та порядок використання інвестиційною фірмою грошових коштів клієнтів, отриманих нею відповідно до договорів з клієнтами. ".
 
Враховано   4. Інвестиційна фірма вправі використовувати грошові кошти клієнтів, якщо це передбачено договором з клієнтом. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку можуть встановлюватися обмеження та порядок використання інвестиційною фірмою грошових коштів клієнтів, отриманих нею відповідно до договорів з клієнтами.
 
786. Договором про управління портфелем фінансових інструментів може бути передбачено розподіл між сторонами прибутку, отриманого інвестиційною фірмою від використання грошових коштів клієнта.
 
-442- Святаш Д.В.
У абзаці сьомому підпункту 17 пункту 29 розділу І слова "про управління портфелем фінансових інструментів" замінити словами "з клієнтом".
 
Враховано   Договором з клієнтом може бути передбачено розподіл між сторонами прибутку, отриманого інвестиційною фірмою від використання грошових коштів клієнта.
5. Інвестиційна фірма може виступати поручителем або гарантом виконання зобов’язань перед третіми особами за договорами, що укладаються від імені клієнта такої інвестиційної фірми, отримуючи за це винагороду, що визначається договором інвестиційної фірми з клієнтом.
 
    -443- Святаш Д.В.
Підпункт 17 пункту 29 розділу І доповнити новим абзацом такого змісту:
"5. Інвестиційна фірма може виступати поручителем або гарантом виконання зобов’язань перед третіми особами за договорами, що укладаються від імені клієнта такої інвестиційної фірми, отримуючи за це винагороду, що визначається договором інвестиційної фірми з клієнтом.".
 
Враховано    
787. 4. Правочини щодо фінансових інструментів повинні вчинятися за участю або посередництвом інвестиційної фірми, крім випадків:
 
-444- Святаш Д.В.
У абзаці восьмому підпункту 17 пункту 29 розділу І цифру "4" замінити цифрою "6".
 
Враховано   6. Правочини щодо фінансових інструментів повинні вчинятися за участю або посередництвом інвестиційної фірми, крім випадків:
 
788. розміщення емітентом власних цінних паперів;
 
   розміщення емітентом власних цінних паперів;
 
789. викупу та продажу емітентом власних цінних паперів;
 
   викупу та продажу емітентом власних цінних паперів;
 
790. проведення розрахунків з використанням неемісійних цінних паперів;
 
   проведення розрахунків з використанням неемісійних цінних паперів;
 
791. розміщення казначейських зобов'язань України;
 
   розміщення казначейських зобов'язань України;
 
792. внесення цінних паперів до статутного (складеного) капіталу юридичних осіб;
 
   внесення цінних паперів до статутного (складеного) капіталу юридичних осіб;
 
793. дарування цінних паперів;
 
   дарування цінних паперів;
 
794. спадкування та правонаступництва щодо цінних паперів;
 
-445- Довбенко М.В.
Абзац чотирнадцятий підпункту 17 пункту 29 після слова "спадкування" доповнити такими словами: " (у тому числі поділу спадкового майна)".
 
Враховано   спадкування та правонаступництва щодо цінних паперів (у тому числі поділу спадкового майна);
 
795. вчинення правочинів, пов'язаних з виконанням судових рішень;
 
   вчинення правочинів, пов'язаних з виконанням судових рішень;
 
796. вчинення правочинів у процесі приватизації;
 
-446- Святаш Д.В.
Підпункт 17 пункту 29 розділу І Законопроекту після абзацу сімнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
"надання цінних паперів у заставу без переходу прав власності на такі цінні папери".
 
Відхилено   вчинення правочинів у процесі приватизації;
 
    -447- Довбенко М.В.
Підпункт 17 пункту 29 після абзацу сімнадцятого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
"вчинення правочинів щодо поділу цінних паперів співвласниками;
вчинення правочинів, пов’язаних із переданням цінних паперів в заставу та переходом права власності на заставлені цінні папери до заставодержателя;
вчинення правочинів щодо заміни сторони у зобов’язанні".
 
Відхилено    
797. укладання банком зі своїм клієнтом деривативів грошового ринку поза регульованим ринком деривативів;
 
-448- Святаш Д.В.
У абзаці вісімнадцятому підпункту 17 пункту 29 слова "регульованим ринком" замінити словами "організованим ринком".
 
Відхилено   укладення банком зі своїм клієнтом деривативів грошового ринку поза регульованим ринком деривативів;
 
798. укладення між кваліфікованими інвесторами, вказаними у частини першої статті 2-1 цього Закону, деривативів або договорів щодо цінних паперів поза регульованим ринком.
 
-449- Поляков М.А.
У підпункті 17 абзац 12 частини четвертої статті 17-1 Закону викласти у такій редакції:
"укладення між кваліфікованими інвесторами, зазначеними у пунктах 1 – 4 частини другої статті 2 цього Закону, деривативів поза регульованим ринком".
 
Враховано   укладення між кваліфікованими інвесторами, зазначеними у пунктах 1 – 4 частини другої статті 2 цього Закону, деривативів поза регульованим ринком.
 
    -450- Демчак Р.Є.
У абзаці дев’ятнадцятому підпункту 17 пункту 29 слова «вказаними у частини першої статті 2-1 цього Закону» виключити;
 
Враховано редакційно    
    -451- Святаш Д.В.
У абзаці дев’ятнадцятому підпункту 17 пункту 29 розділу І Законопроекту слова "регульованим ринком" замінити словами "організованим ринком", а слова "або договорів щодо цінних паперів" виключити.
 
Враховано частково    
799. 5. Правочини щодо цінних паперів, вчинені без участі (посередництва) інвестиційної фірми, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті, є нікчемними.
 
-452- Святаш Д.В.
Абзац двадцятий підпункту 17 пункту 29 розділу І викласти в такій редакції:
"7. Правочини щодо фінансових інструментів, вчинені без участі (посередництва) інвестиційної фірми, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті, є нікчемними".
 
Враховано   7. Правочини щодо фінансових інструментів, вчинені без участі (посередництва) інвестиційної фірми, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті, є нікчемними.
 
800. Правочини, що вчиняються між інвестиційними фірмами, для кожної з них є провадженням професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами.
 
   Правочини, що вчиняються між інвестиційними фірмами, для кожної з них є провадженням професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами.
 
801. 6. Порядок провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами встановлюється цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
-453- Святаш Д.В.
Абзац двадцять другий підпункту 17 пункту 29 замінити абзацами такого змісту:
"8. Порядок провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, у тому числі порядок надання додаткових послуг, встановлюється цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Вимоги до правочинів, що вчиняються інвестиційною фірмою в процесі провадження нею професійної діяльності на ринках капіталу встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.".
 
Враховано   8. Порядок провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, у тому числі порядок надання додаткових послуг, встановлюється цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Вимоги до правочинів, що вчиняються інвестиційною фірмою у процесі провадження нею професійної діяльності на ринках капіталу, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
802. Стаття 17-2. Обов’язки інвестиційної фірми при наданні послуг клієнту
 
   Стаття 17-2. Обов’язки інвестиційної фірми при наданні послуг клієнту
 
803. 1. Інвестиційна фірма зобов'язана виконувати доручення клієнтів за договорами доручення, договорами комісії та договорами про управління портфелем фінансових інструментів на найвигідніших для клієнта умовах (в тому числі щодо ціни, витрат та часу виконання). При цьому, якщо доручення клієнтів містять конкретні умови та/або вказівки, виконання доручень має здійснюватись з дотриманням таких умов та/або вказівок.
 
-454- Святаш Д.В.
У абзаці двадцять четвертому підпункту 17 пункту 29 розділу І Законопроекту слова "за договорами доручення, договорами комісії та договорами про управління портфелем фінансових інструментів" виключити.
 
Враховано   1. Інвестиційна фірма зобов’язана виконувати доручення клієнтів на найвигідніших для клієнта умовах (у тому числі щодо ціни, витрат та часу виконання). При цьому якщо доручення клієнтів містять конкретні умови та/або вказівки, виконання доручень має здійснюватися з дотриманням таких умов та/або вказівок.
 
804. Доручення клієнтів виконуються інвестиційною фірмою у порядку їх надходження, якщо інше не передбачено договором або дорученнями клієнтів. У разі укладення інвестиційною фірмою договорів за власний рахунок разом з укладенням ним договорів за рахунок клієнта виконання договорів для клієнта здійснюється у першу чергу.
 
-455- Демчак Р.Є.
В абзаці двадцять п’ятому підпункту 17 пункту 29 Розділу І законопроекту слова «разом з укладенням ним договорів» замінити словами «одночасно з укладенням ним договорів».
 
Відхилено   Доручення клієнтів виконуються інвестиційною фірмою у порядку їх надходження, якщо інше не передбачено договором або дорученнями клієнтів. У разі укладення інвестиційною фірмою договорів за власний рахунок поряд з укладенням нею договорів за рахунок клієнта виконання договорів для клієнта здійснюється у першу чергу.
 
805. 2. Інвестиційна фірма повинна розробити та затвердити внутрішні правила виконання доручень клієнтів, які повинні містити інформацію, встановлену Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
   2. Інвестиційна фірма повинна розробити та затвердити внутрішні правила виконання доручень клієнтів, які повинні містити інформацію, встановлену Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
806. Перед укладенням договору з клієнтом інвестиційна фірма повинна ознайомити клієнта з правилами виконання доручень клієнтів та отримати письмову згоду клієнта з такими правилами, окрім випадків, коли клієнта вже ознайомлено та він надав письмову згоду з такими правилами раніше. Інвестиційна фірма повинна повідомляти клієнтів про зміни до правил виконання доручень клієнтів, які стосуються прав та інтересів клієнтів. Положення цього абзацу не застосовуються у випадках, коли клієнтом інвестиційної фірми є кваліфікований інвестор (крім кваліфікованих інвесторів - фізичних осіб), якщо такий кваліфікований інвестор не подав інвестиційній фірмі заяву у письмовій формі про те, що він бажає, щоб положення цього абзацу застосовувались до такого кваліфікованого інвестора.
 
-456- Святаш Д.В.
У абзаці двадцять сьомому підпункту 17 пункту 29 розділу І Законопроекту слова "такого кваліфікованого інвестора " замінити словом "нього", а слова " (крім кваліфікованих інвесторів - фізичних осіб)" виключити.
 
Враховано   Перед укладенням договору з клієнтом інвестиційна фірма повинна ознайомити клієнта з правилами виконання доручень клієнтів та отримати письмову згоду клієнта з такими правилами, крім випадків, коли клієнта вже ознайомлено та він надав письмову згоду з такими правилами раніше. Інвестиційна фірма повинна повідомляти клієнтів про зміни до правил виконання доручень клієнтів, що стосуються прав та інтересів клієнтів. Положення цього абзацу не застосовуються у випадках, якщо клієнтом інвестиційної фірми є кваліфікований інвестор, якщо такий кваліфікований інвестор не подав інвестиційній фірмі заяву в письмовій формі про те, що він бажає, щоб положення цього абзацу застосовувалися до нього.
 
807. 3. Інформація (в тому числі реклама), яка надається інвестиційною фірмою клієнтам (потенційним клієнтам), має бути правдивою, такою, що не вводить в оману та є зрозумілою для клієнта (потенційного клієнта).
 
   3. Інформація (у тому числі реклама), яка надається інвестиційною фірмою клієнтам (потенційним клієнтам), має бути правдивою, такою, що не вводить в оману та є зрозумілою для клієнта (потенційного клієнта).
 
808. Інвестиційна фірма має своєчасно надати клієнту (потенційному клієнту) необхідну інформацію про інвестиційну фірму та її послуги, пропоновані фінансові інструменти та інвестиційні стратегії, умови виконання договорів, витрати на їх виконання, а також будь-які інші пов’язані витрати.
 
-457- Демчак Р.Є.
Абзац двадцять дев’ятий підпункту 17 пункту 29 викласти у такій редакції:
«Інвестиційна фірма має своєчасно надати клієнту (потенційному клієнту) необхідну інформацію про інвестиційну фірму та її послуги, пропоновані фінансові інструменти та інвестиційні стратегії, умови виконання договорів, реальні витрати на їх виконання».
 
Відхилено   Інвестиційна фірма має своєчасно надати клієнту (потенційному клієнту) необхідну інформацію про інвестиційну фірму та її послуги, пропоновані фінансові інструменти та інвестиційні стратегії, умови виконання договорів, витрати на їх виконання, а також будь-які інші пов’язані витрати.
 
809. Зокрема, така інформація має містити наступне:
 
   Зокрема, така інформація має містити:
 
810. 1) інформацію про інвестиційну фірму та послуги, які вона надає. При цьому, у разі надання інвестиційних рекомендацій інвестиційна фірма заздалегідь, але не пізніше надання рекомендації, інформує про таке:
 
   1) інформацію про інвестиційну фірму та послуги, які вона надає. При цьому у разі надання інвестиційних рекомендацій інвестиційна фірма заздалегідь, але не пізніше надання рекомендації, інформує про таке:
 
811. а) чи базується рекомендація, що надається, на незалежному погляді інвестиційної фірми;
 
   а) чи базується рекомендація, що надається, на незалежній позиції інвестиційної фірми;
 
812. б) перелік видів фінансових інструментів, на аналізі яких базується рекомендація, що надається, а також (за наявності) про обмеження кола фінансових інструментів, на аналізі яких базується рекомендація, тими, які випускаються та/або пропонуються для укладення пов’язаною особою інвестиційної фірми або іншою особою, юридичні (в тому числі договірні) або економічні відносини з якою негативно впливають на здатність формування незалежного погляду для цілей аналізу та надання інвестиційної рекомендації;
 
   б) перелік видів фінансових інструментів, на аналізі яких базується рекомендація, що надається, а також (за наявності) про обмеження кола фінансових інструментів, на аналізі яких базується рекомендація, тими, які випускаються та/або пропонуються для укладення пов’язаною особою інвестиційної фірми або іншою особою, юридичні (у тому числі договірні) або економічні відносини з якою негативно впливають на здатність формування незалежної позиції для цілей аналізу та надання інвестиційної рекомендації;
 
813. в) чи буде інвестиційна фірма надавати клієнту періодичний аналіз фінансових інструментів, відносно яких було надано рекомендацію;
 
   в) чи надаватиме інвестиційна фірма клієнту періодичний аналіз фінансових інструментів, щодо яких надано рекомендацію;
 
814. 2) інформацію про фінансовий інструмент (його природу, права і обов’язки емітента і власника відповідного цінного паперу або сторін відповідного деривативу тощо), придбання або укладення якого пропонується клієнту (потенційному клієнту), запропоновану інвестиційну стратегію, детальний опис конкретних ризиків, які несе клієнт (потенційний клієнт), пов’язаних із таким фінансовим інструментом, емітентом (у випадку цінного паперу) або іншою стороною (у випадку деривативу), діяльністю емітента або такої іншої сторони, яка може вплинути на вартість відповідного цінного паперу або майнових прав за відповідним деривативом, ринком, на якому відбувається обіг відповідного цінного паперу або укладається відповідний дериватив, та іншу інформацію, яка може бути важливою для прийняття клієнтом (потенційним клієнтом) рішення про здійснення інвестування у фінансовий інструмент;
 
-458- Святаш Д.В.
Абзац тридцять п’ятий підпункту 17 пункту 29 замінити абзацами такого змісту:
"2) інформацію про фінансовий інструмент, придбання або укладення якого пропонується клієнту (потенційному клієнту), а саме:
а) його природу, права і обов’язки емітента і власника відповідного цінного паперу або сторін відповідного деривативу тощо);
б) запропоновану інвестиційну стратегію;
в) детальний опис конкретних ризиків, які несе клієнт (потенційний клієнт), пов’язаних із:
таким фінансовим інструментом;
емітентом (у випадку цінного паперу);
іншою стороною (у випадку деривативу);
діяльністю емітента або такої іншої сторони, яка може вплинути на вартість відповідного цінного паперу або майнових прав за відповідним деривативом;
ринком, на якому відбувається обіг відповідного цінного паперу або укладається відповідний дериватив;
г) та іншу інформацію, яка може бути важливою для прийняття клієнтом (потенційним клієнтом) рішення про здійснення інвестування у фінансовий інструмент".
 
Враховано   2) інформацію про фінансовий інструмент, придбання або укладення якого пропонується клієнту (потенційному клієнту), а саме:
а) його природу, права та обов’язки емітента і власника відповідного цінного папера або сторін відповідного деривативу тощо;
б) запропоновану інвестиційну стратегію;
в) детальний опис конкретних ризиків, які несе клієнт (потенційний клієнт), пов’язаних із:
таким фінансовим інструментом;
емітентом (щодо цінного папера);
іншою стороною (щодо деривативу);
діяльністю емітента або іншої сторони, яка може вплинути на вартість відповідного цінного папера або майнових прав за відповідним деривативом;
ринком, на якому відбувається обіг відповідного цінного папера або укладається відповідний дериватив;
г) іншу інформацію, яка може бути важливою для прийняття клієнтом (потенційним клієнтом) рішення про здійснення інвестування у фінансовий інструмент;
 
815. 3) суму комісій, винагород та інших платежів, включаючи інформацію про вартість основних та додаткових послуг інвестиційної фірми, в тому числі вартість рекомендацій, вартість послуг третіх осіб, які мають бути сплачені клієнтом (потенційним клієнтом) у зв’язку із укладенням договору щодо фінансового інструмента, а також спосіб їх оплати;
 
-459- Довбенко М.В.
Абзац тридцять шостий підпункту 17 пункту 29 викласти у такій редакції:
"3) суму комісій, винагород та інших платежів, включаючи інформацію про вартість основних та додаткових послуг інвестиційної фірми, в тому числі вартість рекомендацій".
 
Враховано редакційно   3) інформацію про суму комісій, винагород та інших платежів, включаючи інформацію про вартість основних та додаткових послуг інвестиційної фірми, у тому числі вартість рекомендацій, перелік послуг третіх осіб, які мають бути оплачені клієнтом (потенційним клієнтом) у зв’язку з укладенням договору щодо фінансового інструмента, а також спосіб їх оплати.
 
816. 4) місце та спосіб виконання замовлень клієнта.
 
-460- Святаш Д.В.
У абзаці тридцять сьомому підпункту 17 пункту 29 розділу І Законопроекту слово "замовлень" замінити словом "доручень".
 
Відхилено      
    -461- Довбенко М.В.
В абзаці тридцять сьомому підпункту 17 слово місце замінити словами "можливе місце".
 
Відхилено    
817. Повідомлення має бути викладене в письмовій формі, підписане клієнтом (потенційним клієнтом) та містити виключно інформацію, зазначену в цій частині.
 
   Повідомлення має бути викладене в письмовій формі, підписане клієнтом (потенційним клієнтом) та містити виключно інформацію, зазначену в цій частині.
 
818. 4. Перед укладенням з клієнтом (потенційним клієнтом) або від імені клієнта договору щодо фінансового інструмента інвестиційна фірма зобов’язана отримати всю необхідну інформацію стосовно знань та досвіду клієнта (потенційного клієнта) стосовно фінансового інструмента, фінансового стану клієнта (потенційного клієнта) та мети укладення договору щодо фінансового інструмента з метою надання рекомендацій клієнту (потенційному клієнту) щодо фінансових інструментів, які є придатними для такого клієнта (потенційного клієнта).
 
-462- Довбенко М.В.
Абзаци тридцять дев’ятий – п’ятдесят шостий підпункту 17 (з редакцією частин четвертої – восьмої нової статті 17-2) виключити.
 
Відхилено   4. Перед укладенням з клієнтом (потенційним клієнтом) або від імені клієнта договору щодо фінансового інструменту інвестиційна фірма зобов’язана отримати всю необхідну інформацію стосовно знань та досвіду клієнта (потенційного клієнта) щодо фінансового інструменту, фінансового стану клієнта (потенційного клієнта) та мети укладення договору щодо фінансового інструменту з метою надання рекомендацій клієнту (потенційному клієнту) щодо фінансових інструментів, які є придатними для такого клієнта (потенційного клієнта).
 
819. Якщо на підставі отриманої інформації інвестиційна фірма вважає, що відповідний фінансовий інструмент не є придатним для клієнта (потенційного клієнта), інвестиційна фірма зобов’язана надати клієнту повідомлення про це. Таке повідомлення має бути викладене в письмовій формі, підписане клієнтом (потенційним клієнтом) та не містити іншої інформації, крім попередження про те, що відповідний фінансовий інструмент не є придатним для клієнта (потенційного клієнта), та обґрунтування висновку інвестиційної фірми щодо непридатності фінансового інструмента для клієнта (потенційного клієнта).
 
   Якщо на підставі отриманої інформації інвестиційна фірма вважає, що відповідний фінансовий інструмент не є придатним для клієнта (потенційного клієнта), вона зобов’язана надати клієнту повідомлення про це. Таке повідомлення має бути викладене в письмовій формі, підписане клієнтом (потенційним клієнтом) та не містити іншої інформації, крім попередження про те, що відповідний фінансовий інструмент не є придатним для клієнта (потенційного клієнта), а також обґрунтування висновку інвестиційної фірми щодо непридатності фінансового інструменту для клієнта (потенційного клієнта).
 
820. Якщо клієнт (потенційний клієнт) відмовляється надавати інформацію з метою визначення придатності фінансового інструмента для такого клієнта (потенційного клієнта) або коли інформація, надана клієнтом (потенційним клієнтом), є недостатньою для такого визначення, інвестиційна фірма зобов’язана надати клієнту повідомлення про те, що відмова у наданні такої інформації або надання недостатньої інформації унеможливлює визначення інвестиційною фірмою придатність певного фінансового інструмента для такого клієнта (потенційного клієнта). Таке повідомлення має бути надане після відмови клієнта (потенційного клієнта) у наданні відповідної інформації, має бути викладене в письмовій формі, підписане клієнтом (потенційним клієнтом) та не містити іншої інформації, крім попередження про те, що відмова у наданні інформації або надання недостатньої інформації унеможливлює визначення інвестиційною фірмою придатність фінансового інструмента для такого клієнта (потенційного клієнта), з обов’язковим зазначенням інформації, яка для цього додатково вимагається.
 
   Якщо клієнт (потенційний клієнт) відмовляється надавати інформацію з метою визначення придатності фінансового інструменту для такого клієнта (потенційного клієнта) або якщо інформація, надана клієнтом (потенційним клієнтом), є недостатньою для такого визначення, інвестиційна фірма зобов’язана надати клієнту повідомлення про те, що відмова у наданні такої інформації або надання недостатньої інформації унеможливлює визначення інвестиційною фірмою придатності певного фінансового інструменту для такого клієнта (потенційного клієнта). Таке повідомлення має бути надане після відмови клієнта (потенційного клієнта) у наданні відповідної інформації, викладене в письмовій формі, підписане клієнтом (потенційним клієнтом) та не містити іншої інформації, крім попередження про те, що відмова у наданні інформації або надання недостатньої інформації унеможливлює визначення інвестиційною фірмою придатності фінансового інструменту для такого клієнта (потенційного клієнта), з обов’язковим зазначенням інформації, яка для цього додатково вимагається.
 
821. Якщо на підставі отриманої інформації інвестиційна фірма вважає, що відповідний фінансовий інструмент є придатним для клієнта (потенційного клієнта), інвестиційна фірма зобов’язана надати клієнту повідомлення про те, чи буде інвестиційна фірма періодично аналізувати придатність відповідного фінансового інструмента для клієнта, та повідомить клієнта про те, що вказаний фінансовий інструмент став непридатним для останнього. Таке повідомлення має бути викладене в письмовій формі, підписане клієнтом та не містити іншої інформації, крім вказівки на те, що інвестиційна фірма здійснюватиме (або не здійснюватиме) періодичний аналіз придатності відповідного фінансового інструмента для клієнта, а також у випадку здійснення такого аналізу - його періодичність та обов’язок повідомляти (вказавши спосіб надання повідомлення) клієнта про те, що вказаний фінансовий інструмент став непридатним для останнього.
 
-463- Святаш Д.В.
Підпункт 17 пункту 29 розділу І після абзаце сорок другого доповнити абзацом такого змісту:
"5. Положення частини четвертої цієї статті не застосовуються перед укладанням з клієнтом або від імені клієнта договору щодо фінансового інструмента щодо якого інвестиційною фірмою вже здійснено дії, передбачені частиною четвертою цієї статті".
 
Враховано   Якщо на підставі отриманої інформації інвестиційна фірма вважає, що відповідний фінансовий інструмент є придатним для клієнта (потенційного клієнта), вона зобов’язана надати клієнту повідомлення про те, чи буде інвестиційна фірма періодично аналізувати придатність відповідного фінансового інструменту для клієнта та повідомить клієнта про те, що даний фінансовий інструмент став непридатним для нього. Таке повідомлення має бути викладене в письмовій формі, підписане клієнтом та не містити іншої інформації, крім зазначення того, що інвестиційна фірма здійснюватиме (або не здійснюватиме) періодичний аналіз придатності відповідного фінансового інструменту для клієнта, зазначення періодичності здійснення такого аналізу, а також зобов’язання повідомляти (із зазначенням способу надання повідомлення) клієнта про те, що даний фінансовий інструмент став непридатним для нього.
5. Положення частини четвертої цієї статті не застосовуються перед укладанням з клієнтом або від імені клієнта договору щодо фінансового інструменту, щодо якого інвестиційною фірмою вже здійснено дії, передбачені частиною четвертою цієї статті.
 
822. 5. Положення частини четвертої цієї статті не застосовуються у випадку надання інвестиційною фірмою послуг виключно з виконання доручень клієнтів (без надання, зокрема, послуг з інвестиційного консультування або послуг з управління портфелем фінансових інструментів) щодо фінансових інструментів за умови виконання всіх наступних умов:
 
-464- Святаш Д.В.
У абзаці сорок третьому підпункту 17 пункту 29 розділу І Законопроекту цифру "5" виключити, а слово "доручень" замінити словом "замовлень".
 
Враховано   Положення частини четвертої цієї статті не застосовуються у разі надання інвестиційною фірмою послуг виключно з виконання замовлень клієнтів (без надання послуг з інвестиційного консультування або послуг з управління портфелем фінансових інструментів) щодо фінансових інструментів, за умови виконання всіх таких умов:
 
823. 1) такі послуги надаються стосовно акцій, облігацій, казначейських зобов’язань України, які допущені до торгівлі на регульованому ринку, інвестиційних сертифікатів, ощадних (депозитних) сертифікатів;
 
-465- Святаш Д.В.
Абзац сорок четвертий підпункту 17 пункту 29 розділу І викласти в такій редакції:
"1) такі послуги надаються стосовно акцій, облігацій , які допущені до торгів на регульованому фондовому ринку, казначейських зобов’язань України, цінні папери інститутів спільного інвестування, ощадних (депозитних) сертифікатів;".
 
Враховано   1) такі послуги надаються щодо акцій, облігацій, які допущені до торгів на регульованому фондовому ринку, казначейських зобов’язань України, цінних паперів інститутів спільного інвестування, ощадних (депозитних) сертифікатів;
 
824. 2) послуги надаються за ініціативою клієнтів (потенційних клієнтів);
 
   2) послуги надаються за ініціативою клієнтів (потенційних клієнтів);
 
825. 3) інвестиційна фірма повідомила клієнтів (потенційних клієнтів) про те, що при наданні таких послуг інвестиційна фірма не зобов’язана оцінювати придатність фінансового інструмента для клієнта (потенційного клієнта) та що клієнт (потенційний клієнт) не матиме прав, що надаються частиною шостою цієї статті. При цьому, таке повідомлення має бути викладене в письмовій формі та підписане клієнтом (потенційним клієнтом).
 
-466- Святаш Д.В.
У абзаці сорок шостому підпункту 17 пункту 29 розділу І Законопроекту слово "шостою" замінити словом "сьомою".
 
Враховано   3) інвестиційна фірма повідомила клієнтів (потенційних клієнтів) про те, що при наданні таких послуг вона не зобов’язана оцінювати придатність фінансового інструменту для клієнта (потенційного клієнта) та клієнт (потенційний клієнт) не матиме прав, що надаються частиною сьомою цієї статті. Таке повідомлення має бути викладене в письмовій формі та підписане клієнтом (потенційним клієнтом).
 
826. 6. Перед першим укладенням з клієнтом (потенційним клієнтом), який є кваліфікованим інвестором, або від імені такого клієнта договору щодо фінансового інструмента інвестиційна фірма зобов’язана надати клієнту повідомлення про те, що:
 
   6. Перед першим укладенням з клієнтом (потенційним клієнтом), який є кваліфікованим інвестором, або від імені такого клієнта договору щодо фінансового інструменту інвестиційна фірма зобов’язана надати клієнту повідомлення про те, що:
 
827. 1) клієнт має статус кваліфікованого інвестора;
 
   1) клієнт має статус кваліфікованого інвестора;
 
828. 2) правовідносини між клієнтом та інвестиційною фірмою будуть здійснюватися з урахуванням такого статусу;
 
   2) правовідносини між клієнтом та інвестиційною фірмою здійснюватимуться з урахуванням такого статусу;
 
829. 3) клієнт може подати інвестиційній фірмі заяву (стосовно всіх або певних договорів, що укладаються інвестиційною фірмою з таким клієнтом або від його імені) у письмовій формі про те, що клієнт бажає, щоб до нього застосовувались положення частин другої-четвертої цієї статті.
 
   3) клієнт може подати інвестиційній фірмі заяву (стосовно всіх або певних договорів, що укладаються інвестиційною фірмою з таким клієнтом або від його імені) в письмовій формі про те, що клієнт бажає, щоб до нього застосовувалися положення частин другої – четвертої цієї статті.
 
830. Вимоги цієї статті не застосовуються у випадках, коли клієнтом інвестиційної фірми є кваліфікований інвестор, якщо такий інвестор не подав інвестиційній фірмі заяву (стосовно всіх або певних договорів, що укладаються інвестиційною фірмою з таким інвестором або від його імені) у письмовій формі про те, що він бажає, щоб положення частин другої-четвертої цієї статті застосовувались до такого інвестора.
 
-467- Святаш Д.В.
У абзаці п’ятдесят першому підпункту 17 пункту 29 розділу І Законопроекту слова "такого інвестора " замінити словом "нього".
 
Враховано   Вимоги цієї статті не застосовуються у випадках, коли клієнтом інвестиційної фірми є кваліфікований інвестор, якщо такий інвестор не подав інвестиційній фірмі заяву (стосовно всіх або певних договорів, що укладаються інвестиційною фірмою з таким інвестором або від його імені) у письмовій формі про те, що він бажає, щоб положення частин другої – четвертої цієї статті застосовувалися до нього.
 
831. 7. У випадку порушення інвестиційною фірмою своїх обов’язків, зазначених у частинах другій-четвертій цієї статті, при укладенні договорів щодо фінансових інструментів з клієнтом, від його імені або за його дорученням інвестиційна фірма зобов’язана на вимогу клієнта:
 
   7. У разі порушення інвестиційною фірмою своїх обов’язків, зазначених у частинах другій – четвертій цієї статті, при укладенні договорів щодо фінансових інструментів з клієнтом, від його імені або за його дорученням інвестиційна фірма зобов’язана на вимогу клієнта:
 
832. 1) у випадку, якщо фінансовим інструментом є цінні папери, придбати за власний рахунок у клієнта такі цінні папери за ціною, за якою цінні папери придбані клієнтом, та відшкодувати всі витрати, понесені клієнтом у зв’язку із укладенням договору щодо таких цінних паперів;
 
   1) якщо фінансовим інструментом є цінні папери - придбати за власний рахунок у клієнта такі цінні папери за ціною, за якою вони придбані клієнтом, та відшкодувати всі витрати, понесені клієнтом у зв’язку з укладенням договору щодо таких цінних паперів;
 
833. 2) у випадку, якщо фінансовим інструментом є дериватив, відшкодувати клієнту всі збитки та витрати, понесені клієнтом у зв’язку із укладенням та виконанням деривативу або правочинів щодо нього.
 
-468- Демчак Р.Є.
У абзаці п’ятдесят четвертому підпункту 17 пункту 29 Розділу І законопроекту слова «збитки та» виключити
 
Враховано   2) якщо фінансовим інструментом є дериватив - відшкодувати клієнту всі витрати, понесені клієнтом у зв’язку з укладенням та виконанням деривативу або правочинів щодо нього.
 
    -469- Святаш Д.В.
У абзаці п’ятдесят четвертому підпункту 17 пункту 29 розділу І Законопроекту слова "або правочинів щодо нього " виключити.
 
Відхилено    
834. У випадку виникнення спору щодо дотримання інвестиційною фірмою обов’язків, зазначених у частинах другій-четвертій цієї статті, обов’язок доведення дотримання цих обов’язків покладається на інвестиційну фірму.
 
   У разі виникнення спору щодо дотримання інвестиційною фірмою обов’язків, зазначених у частинах другій – четвертій цієї статті, обов’язок доведення дотримання цих обов’язків покладається на інвестиційну фірму.
 
835. 8. Клієнт може звернутись з позовом до суду з вимогами, зазначеними у частині сьомій цієї статті, протягом одного року з пізнішої з таких дат: дати вчинення відповідного договору щодо фінансового інструменту або дати отримання звіту від інвестиційної фірми щодо укладення відповідного договору щодо фінансового інструменту.
 
   8. Клієнт може звернутися з позовом до суду з вимогами, зазначеними у частині сьомій цієї статті, протягом одного року з пізнішої з таких дат: дати вчинення відповідного договору щодо фінансового інструменту або дати отримання звіту від інвестиційної фірми щодо укладення відповідного договору щодо фінансового інструменту.
 
836. Стаття 17-3. Розкриття інформації інвестиційними фірмами
 
-470- Довбенко М.В.
Абзац п’ятдесят сьомий підпункту 17 пункту 29 викласти у такій редакції:
"Стаття 17-3. Розкриття інформації про правочини щодо цінних паперів"
 
Враховано   Стаття 17-3. Розкриття інформації про правочини щодо цінних паперів
 
837. 1. Інвестиційна фірма зобов'язана подавати до загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринки капіталу для подальшого розміщення таку інформацію про всі вчинені поза регульованим ринком нею або за її участю правочини щодо емісійних цінних паперів:
 
-471- Довбенко М.В.
Абзац п’ятдесят восьмий підпункту 17 пункту 29 замінити двома абзацами такого змісту:
"1. Інвестиційна фірма зобов'язана подавати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку звітні дані. Порядок та строки подання інвестиційною фірмою зазначеної інформації, а також порядок її подальшого розміщення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку забезпечує розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринки капіталу такої інформації про всі вчинені поза регульованим ринком капіталів правочини щодо емісійних цінних паперів:"
 
Враховано   1. Інвестиційна фірма зобов'язана подавати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку звітні дані. Порядок та строки подання інвестиційною фірмою зазначеної інформації, а також порядок її подальшого розміщення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку забезпечує розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринки капіталу такої інформації про всі вчинені поза регульованим ринком капіталів правочини щодо емісійних цінних паперів:
 
    -472- Святаш Д.В.
У абзаці п’ятдесят восьмому підпункту 17 пункту 29 розділу І Законопроекту слова "регульованим ринком" замінити словами "організованим ринком".
 
Відхилено    
838. найменування емітента цінних паперів та його ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;
 
-473- Святаш Д.В.
У абзаці п’ятдесят дев’ятому підпункту 17 пункту 29 розділу І Законопроекту слово "ЄДРПОУ" замінити словами " Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ".
 
Відхилено   найменування емітента цінних паперів та його ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;
 
839. вид, тип, клас, форма існування та форма випуску цінних паперів;
 
   вид, тип, клас, форма існування та форма випуску цінних паперів;
 
840. міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів;
 
   міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів;
 
841. кількість цінних паперів за кожним правочином;
 
   кількість цінних паперів за кожним правочином;
 
842. ціна цінних паперів;
 
   ціна цінних паперів;
 
843. дата вчинення правочину;
 
   дата вчинення правочину;
 
844. інші відомості, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
-474- Довбенко М.В.
Абзац шістдесят п’ятий підпункту 17 пункту 29 викласти у такій редакції:
"інші відомості, які входять до складу звітних даних інвестиційної фірми, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку".
 
Враховано   інші відомості, що входять до складу звітних даних інвестиційної фірми, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
845. До зазначеної інформації не включаються відомості про сторони правочинів.
 
   До зазначеної інформації не включаються відомості про сторони правочинів";
 
846. Порядок та строки подання інвестиційною фірмою зазначеної інформації, а також порядок її подальшого розміщення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.";
 
-475- Довбенко М.В.
Абзац шістдесят сьомий підпункту 17 пункту 29 виключити.
 
Враховано   17) у частині першій статті 18 та 19 слова "фондового ринку" замінити словами "ринків капіталу";
 
    -476- Демчак Р.Є.
Підпункт сімнадцятий пункту 29 доповнити новими абзацами такого змісту:
«у частині першій статті 18 слова «ринків капіталу та регульованих ринків» замінити словами «ринку капіталу та регульованих ринків;
у частині першій статті 19 слова «фондового ринку» замінити словами «ринку капіталів».
 
Враховано частково    
847. 18) статтю 19-1 викласти в такій редакції:
 
   18) статтю 19-1 викласти в такій редакції:
 
848. "Стаття 19-1. Клірингова діяльність
 
   "Стаття 19-1. Клірингова діяльність
 
849. 1. Клірингова діяльність включає:
 
   1. Клірингова діяльність включає:
 
850. - клірингову діяльність з визначення зобов'язань;
 
   клірингову діяльність з визначення зобов'язань;
 
851. - клірингову діяльність центрального контрагента.
 
   клірингову діяльність Центрального контрагента.
 
852. 2. Особами, які провадять клірингову діяльність з визначення зобов’язань, є клірингові установи, оператори ринку та Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках. Центральний депозитарій цінних паперів та Національний банк України можуть провадити клірингову діяльність з визначення зобов’язань з урахуванням вимог, встановлених законодавством.
 
-477- Демчак Р.Є.
Абзац шостий підпункту 18 пункту 29 Розділу І викласти у такій редакції:
"2. Особами, які провадять клірингову діяльність з визначення зобов’язань, є оператори ринку, які набули статусу клірингової установи та Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках за умови отримання відповідної ліцензії. Центральний депозитарій цінних паперів та Національний банк України можуть провадити клірингову діяльність з визначення зобов’язань з урахуванням вимог, встановлених законодавством".
 
Враховано   2. Особами, які провадять клірингову діяльність з визначення зобов’язань, є оператори ринку, які набули статусу клірингової установи, та Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках, за умови отримання відповідної ліцензії. Центральний депозитарій цінних паперів та Національний банк України можуть провадити клірингову діяльність з визначення зобов’язань з урахуванням вимог, встановлених законодавством.
 
    -478- Святаш Д.В.
Абзац шостий підпункту 18 пункту 29 розділу І після слова "оператори" доповнити словом "організованого", а після слів "на фінансових ринках" доповнити словами "за умови отримання відповідної ліцензії ".
 
Враховано частково    
853. Клірингову діяльність центрального контрагента може провадити виключна юридична особа передбачена статтею 19-6 цього Закону.
 
-479- Довбенко М.В.
Абзац сьомий підпункту 18 пункту 29 викласти у такій редакції:
"Клірингову діяльність Центрального контрагента можуть провадити виключно особи, передбачені статтею 19-6 цього Закону".
 
Враховано   Клірингову діяльність Центрального контрагента можуть провадити виключно особи, визначені статтею 19-6 цього Закону.
 
    -480- Демчак Р.Є.
Абзац сьомий підпункту 18 пункту 29 Розділу І викласти у такій редакції:
«Клірингову діяльність центрального контрагента може провадити виключно юридична особа, передбачена статтею 19-6 цього Закону.»
 
Враховано по суті   
    -481- Святаш Д.В.
У абзаці сьомому підпункту 18 пункту 29 розділу І слова "виключна юридична особа передбачена" замінити словами "виключно центральний контрагент, передбачений".
 
Відхилено    
854. Клірингова діяльність є виключним видом професійної діяльності, крім її поєднання у встановленому законом випадку за умови провадження таких видів діяльності окремими структурними підрозділами.
 
-482- Демчак Р.Є.
Абзац восьмий підпункту 18 пункту 29 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
855. 3. Розмір початкового капіталу осіб, які провадять клірингову діяльність, повинен відповідати вимогам щодо його мінімального розміру та порядку його розрахунку, які встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
-483- Святаш Д.В.
У абзаці дев’ятому підпункту 18 пункту 29 розділу І слово "початкового" виключити.
 
Враховано   3. Розмір капіталу осіб, які провадять клірингову діяльність, повинен відповідати вимогам щодо його мінімального розміру та порядку його розрахунку, які встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
    -484- Довбенко М.В.
Абзац дев’ятий підпункту 18 пункту 29 викласти у такій редакції:
"3. Розмір статутного капіталу осіб, які провадять клірингову діяльність, має становити не менш як 25 мільйонів гривень".
 
Відхилено    
856. Вимоги до мінімального розміру регулятивного капіталу осіб, які провадить клірингову діяльність, а також інші обмеження їх діяльності визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.";
 
-485- Демчак Р.Є.
У абзаці десятому підпункту 18 пункту 29 Розділу І законопроекту слово «обмеження» замінити словом «нормативи».
 
Враховано   Вимоги до мінімального розміру регулятивного капіталу осіб, які провадять клірингову діяльність, а також інші нормативи їх діяльності визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";
 
    -486- Сотник О.С.
Виключити абзац десятий підпункту 18 із новою редакцією абзацу другого частини третьої статті 19-1 Закону.
 
Відхилено    
857. 19) у статті 19-2:
 
-487- Демчак Р.Є.
Абзац перший підпункту 19 пункту 29 доповнити новим абзацом наступного змісту:
«У назві статті 19-2 слово «Утворення» замінити словами «Набуття статусу».
 
Враховано   19) у статті 19-2:
у назві слово "Утворення" замінити словами "Набуття статусу";
 
858. Частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
859. "1. Клірингова установа утворюється та функціонує у формі акціонерного товариства. Особа набуває статусу клірингової установи з дня отримання ліцензії на провадження діяльності з визначення зобов’язань.";
 
-488- Демчак Р.Є.
Абзац третій підпункту 19 пункту 29 Розділу І викласти у такій редакції:
"1. Особа набуває статусу клірингової установи з дня отримання ліцензії на провадження діяльності з визначення зобов’язань".
 
Враховано   "1. Особа набуває статусу клірингової установи з дня отримання ліцензії на провадження діяльності з визначення зобов’язань";
у частині третій слова "та Національним банком України" виключити;
 
    -489- Святаш Д.В.
Підпункт 19 пункту 29 після абзацу третього доповнити абзацом такого змісту:
"у частині третій слова "та Національним банком України" виключити
 
Враховано    
860. Частину четверту викласти в такій редакції:
 
   частину четверту викласти в такій редакції:
 
861. "4. Клірингова установа зобов'язана протягом трьох місяців з дня отримання ліцензії на провадження діяльності з визначення зобов’язань укласти договір про надання клірингових послуг із щонайменше одним оператором ринку.
 
-490- Демчак Р.Є.
Абзац п’ятий підпункту 19 пункту 29 Розділу І законопроекту виключити. У зв’язку з цим абзац шостий підпункту 19 цього пункту 29 вважати абзацом п’ятим.
 
Враховано      
    -491- Святаш Д.В.
Абзац п’ятий підпункту 19 пункту 29 розділу І після слова "оператором" доповнити словом "організованого".
 
Відхилено    
    -492- Довбенко М.В.
Абзац п’ятий підпункту 19 пункту 29 (з новою редакцією абзацу першого частини четвертої статті 19-2) виключити.
 
Враховано    
862. Клірингова установа для провадження клірингової діяльності щодо цінних паперів зобов'язана протягом трьох місяців з дня отримання ліцензії на провадження діяльності з визначення зобов’язань або діяльності центрального контрагента укласти:
 
-493- Святаш Д.В.
У абзаці шостому підпункту 19 пункту 29 розділу І слова "або діяльності центрального контрагента" виключити.
 
Враховано   "4. Клірингова установа для провадження клірингової діяльності щодо цінних паперів зобов'язана протягом трьох місяців з дня отримання ліцензії на провадження діяльності з визначення зобов’язань укласти:
 
863. 1) договір про проведення грошових розрахунків за результатами клірингу з Розрахунковим центром з обслуговування договорів на фінансових ринках;
 
   1) договір про проведення грошових розрахунків за результатами клірингу з Розрахунковим центром з обслуговування договорів на фінансових ринках;
 
864. 2) договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу з Центральним депозитарієм цінних паперів або Національним банком України відповідно до компетенції, визначеної законом.
 
   2) договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу з Центральним депозитарієм цінних паперів або Національним банком України відповідно до компетенції, визначеної законом.
 
865. Вимоги до зазначених у цій частині договорів установлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
-494- Сотник О.С.
Абзац дев’ятий підпункту 19 із новою редакцією абзацу п’ятого частини четвертої статті 19-2 Закону замінити двома абзацами такого змісту:
"Вимоги до договорів між кліринговими установами та операторами ринку установлюються уповноваженим органом державної влади, що здійснює нагляд та регулювання діяльності відповідного оператора ринку.
Вимоги до договорів клірингових установ, які провадять клірингову діяльність щодо цінних паперів установлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку".
 
Відхилено   Вимоги до зазначених у цій частині договорів установлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
866. До моменту укладення зазначених договорів клірингова установа не має права провадити клірингову діяльність.";
 
-495- Святаш Д.В.
Абзац десятий підпункту 19 пункту 29 після слова "зазначених" доповнити словом "у цій частині" та доповнити словами "щодо цінних паперів".
 
Враховано   До моменту укладення зазначених у цій частині договорів клірингова установа не має права провадити клірингову діяльність щодо цінних паперів";
 
867. 20) у статті 19-3:
 
   20) у статті 19-3:
 
868. назву викласти в такій редакції: "Стаття 19-3. Провадження клірингової діяльності з визначення зобов’язань";
 
   назву і частину першу викласти в такій редакції:
"Стаття 19-3. Провадження клірингової діяльності з визначення зобов’язань
 
869. частину першу викласти в такій редакції:
 
      
870. "1. Клірингова діяльність з визначення зобов’язань - здійснення клірингу, підготовка документів (інформації) для проведення розрахунків, створення системи гарантій з виконання зобов’язань за деривативами та правочинами щодо фінансових інструментів, активами, що можуть бути допущені до торгів на регульованих ринках.
 
-496- Святаш Д.В.
У абзаці четвертому підпункту 20 пункту 29 розділу І Законопроекту слова "регульованих ринках" замінити словами "організованих ринках".
 
Відхилено   1. Клірингова діяльність з визначення зобов’язань – здійснення клірингу, підготовка документів (інформації) для проведення розрахунків, створення системи гарантій з виконання зобов’язань за деривативами та правочинами щодо фінансових інструментів, активами, що можуть бути допущені до торгів на регульованих ринках.
 
    -497- Демчак Р.Є.
Абзац четвертий підпункту 20 пункту 29 Розділу І викласти у такій реакції:
«Клірингова діяльність з визначення зобов’язань – здійснення клірингу, підготовка документів (інформації) для проведення розрахунків за фінансовими інструментами, активами, що допущені до торгів на регульованих ринках.»;
 
Відхилено    
871. Центральний депозитарій цінних паперів, клірингова установа, оператори ринку або Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках провадять клірингову діяльність з визначення зобов’язань на підставі ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, в установленому нею порядку. Центральний депозитарій цінних паперів та Національний банк України можуть провадити клірингову діяльність з визначення зобов’язань з урахуванням вимог, встановлених законодавством.
 
-498- Демчак Р.Є.
У абзаці п’ятому підпункту 20 пункту 29 Розділу І законопроекту слова «клірингова установа» виключити.
 
Враховано   Центральний депозитарій цінних паперів, оператори ринку або Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках провадять клірингову діяльність з визначення зобов’язань на підставі ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, в установленому нею порядку. Центральний депозитарій цінних паперів та Національний банк України можуть провадити клірингову діяльність з визначення зобов’язань з урахуванням вимог, встановлених законодавством.
 
    -499- Святаш Д.В.
Абзац п’ятий підпункту 20 пункту 29 розділу І після слова "оператори" доповнити словом "організованого".
 
Відхилено    
872. Особи, які провадять клірингову діяльність з визначення зобов’язань, можуть здійснювати окремі види банківських послуг на підставі банківської ліцензії.
 
-500- Довбенко М.В.
Абзац шостий підпункту 20 пункту 29 викласти у такій редакції:
"Особи, які провадять клірингову діяльність з визначення зобов’язань, можуть здійснювати діяльність з організації торгівлі на регульованих ринках та окремі види банківських послуг на підставі банківської ліцензії".
 
Відхилено   Особи, які провадять клірингову діяльність з визначення зобов’язань, можуть здійснювати окремі види банківських послуг на підставі банківської ліцензії.
 
873. Центральний депозитарій цінних паперів, клірингова установа, оператори ринку або Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках до початку провадження клірингової діяльності повинні в установленому порядку зареєструвати в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Правила провадження клірингової діяльності, які визначають загальний порядок здійснення клірингової діяльності.";
 
-501- Демчак Р.Є.
У абзаці сьомому підпункту 20 пункту 29 Розділу І законопроекту слова «клірингова установа» виключити.
 
Враховано   Центральний депозитарій цінних паперів, оператори ринку або Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках до початку провадження клірингової діяльності повинні в установленому порядку зареєструвати в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Правила провадження клірингової діяльності, які визначають загальний порядок здійснення клірингової діяльності";
 
    -502- Святаш Д.В.
Абзац сьомий підпункту 20 пункту 29 розділу І після слова "оператори" доповнити словом "організованого".
 
Відхилено    
874. частину другу виключити;
 
   частину другу виключити;
 
875. частину третю після слів "клірингової діяльності" доповнити словами "з визначення зобов’язань", а після слів "клірингова установа, " доповнити словами "оператори ринку";
 
-503- Демчак Р.Є.
Абзац дев’ятий підпункту 20 пункту 29 викласти у такій редакції:
"в абзаці першому частини третьої слова "клірингова установа" замінити словами "з визначення зобов’язань оператори ринку".
 
Враховано   в абзаці першому частини третьої слова "клірингова установа" замінити словами "з визначення зобов’язань оператори ринку";
 
    -504- Святаш Д.В.
Абзац дев’ятий підпункту 20 пункту 29 розділу І після слова "оператори" доповнити словом "організованого".
 
Відхилено    
876. 21) у статті 19-4:
 
   21) у статті 19-4:
 
877. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
878. у пункті 5 слова " за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів" замінити словами "за деривативами та правочинами щодо фінансових інструментів та інших активів, які можуть бути допущені до торгів на регульованих ринках";
 
-505- Святаш Д.В.
Абзац третій підпункту 21 пункту 29 розділу І викласти в такій редакції:
"у пункті 5 слова "за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів" замінити словами "за деривативами, правочинами щодо інших фінансових інструментів та інших активів, які можуть бути допущені до торгів на організованих ринках".; ".
 
Враховано   у пункті 5 слова "за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів" замінити словами "за деривативами, правочинами щодо інших фінансових інструментів та інших активів, що можуть бути допущені до торгів на організованих ринках";
 
    -506- Демчак Р.Є.
Абзац третій підпункту 21 пункту 29 доповнити новим абзацом такого змісту:
"пункт п’ятий виключити".
 
Відхилено    
879. пункти 7 – 9 частини першої викласти в такій редакції:
 
   пункти 7 – 9 викласти в такій редакції:
 
880. "7) порядок подання особою, яка провадить клірингову діяльність щодо цінних паперів, Центральному депозитарію цінних паперів та Національному банку України відповідно до встановленої Законом України "Про депозитарну систему України" компетенції інформації у розрізі клієнтів Центрального депозитарію цінних паперів та/або Національного банку України та їх депонентів щодо здійснення переказу цінних паперів за результатами клірингу зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на регульованому фондовому ринку за результатами кожної торговельної сесії оператора ринку та поза регульованим фондовим ринком, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати" (крім випадку провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм цінних паперів або Національним банком України);
 
-507- Святаш Д.В.
У абзаці п’ятому підпункту 21 пункту 29 розділу І слова " регульованому фондовому ринку", "регульованого ринку" та "регульованим фондовим ринком" замінити відповідно словами "організованому фондовому ринку", "організованого ринку" та "організованим фондовим ринком".
 
Відхилено   "7) порядок подання особою, яка провадить клірингову діяльність щодо цінних паперів, Центральному депозитарію цінних паперів та Національному банку України відповідно до встановленої Законом України "Про депозитарну систему України" компетенції інформації у розрізі клієнтів Центрального депозитарію цінних паперів та/або Національного банку України та їх депонентів про здійснення переказу цінних паперів за результатами клірингу зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на регульованому фондовому ринку за результатами кожної торговельної сесії оператора ринку та поза регульованим фондовим ринком, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати" (крім випадку провадження клірингової діяльності Центральним депозитарієм цінних паперів або Національним банком України);
 
881. 8) порядок подання особою, яка провадить клірингову діяльність щодо цінних паперів Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках інформації у розрізі клієнтів щодо здійснення переказу коштів за результатами клірингу зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на регульованому фондовому ринку за результатами кожної торговельної сесії оператора ринку та поза регульованим фондовим ринком, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати";
 
-508- Довбенко М.В.
У абзаці шостому підпункту 21 пункту 29 розділу І Законопроекту слова "у розрізі клієнтів" виключити.
 
Враховано   8) порядок подання особою, яка провадить клірингову діяльність щодо цінних паперів, Розрахунковому центру з обслуговування договорів на фінансових ринках інформації про здійснення переказу коштів за результатами клірингу зобов'язань за правочинами щодо цінних паперів, вчиненими на регульованому фондовому ринку за результатами кожної торговельної сесії оператора ринку та поза регульованим фондовим ринком, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цінних паперів проти оплати";
 
    -509- Святаш Д.В.
У абзаці шостому підпункту 21 пункту 29 розділу І слова " регульованому фондовому ринку", "регульованого ринку" та "регульованим фондовим ринком" замінити відповідно словами "організованому фондовому ринку", "організованого ринку" та "організованим фондовим ринком".
 
Відхилено    
882. 9) опис заходів, що спрямовані на зниження ризиків невиконання або неналежного виконання зобов'язань, що виникають за деривативами та правочинами щодо фінансових інструментів та інших активів, які можуть бути допущені до торгів на регульованих ринках, на основі одного з механізмів зниження ризиків, вимоги до створення та функціонування яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; ";
 
-510- Демчак Р.Є.
Абзац сьомий підпункту 21 пункту 29 Розділу І законопроекту виключити.
 
Відхилено   9) опис заходів, спрямованих на зниження ризиків невиконання або неналежного виконання зобов'язань, що виникають за деривативами та правочинами щодо фінансових інструментів та інших активів, що можуть бути допущені до торгів на регульованих ринках, на основі одного з механізмів зниження ризиків, вимоги до створення та функціонування яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";
 
    -511- Святаш Д.В.
У абзаці сьомому підпункту 21 пункту 29 слова "та правочинами щодо фінансових інструментів та інших активів, які можуть бути допущені до торгів на регульованих ринках " замінити словами "правочинами щодо інших фінансових інструментів та інших активів, які можуть бути допущені до торгів на організованих ринках ".
 
Відхилено    
883. частину другу виключити;
 
-512- Демчак Р.Є.
Пункт 29 Розділу І після підпункту 21 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"22) у частині другій статті 19 -5 слова "цінних паперів" замінити словами "фінансових інструментів".
У зв’язку із цим уточнити нумерацію підпунктів пункту 29.
 
Враховано   частину другу виключити;
22) у частині другій статті 19-5 слова "цінних паперів" замінити словами "фінансових інструментів";
 
884. 22) у статті 19-6:
 
   23) у статті 19-6:
 
885. частину першу та другу викласти в такій редакції:
 
   частини першу і другу викласти в такій редакції:
 
886. "1. Клірингова діяльність центрального контрагента - діяльність юридичної особи, створеної у формі акціонерного товариства (далі - Центральний контрагент), яка набуває взаємні права та обов'язки сторін деривативів та правочинів щодо фінансових інструментів, активів, що можуть бути допущені до торгів на регульованих ринках, зобов'язання за якими допущені до клірингу, та стає покупцем для кожного продавця і продавцем для кожного покупця.
 
-513- Святаш Д.В.
Абзац третій підпункту 22 пункту 29 розділу І викласти в такій редакції:
"1. Клірингова діяльність Центрального контрагента - діяльність юридичної особи, яка функціонує у формі акціонерного товариства зі здійснення клірингу, підготовки документів (інформації) для проведення розрахунків, створення системи гарантій з виконання зобов’язань за деривативами, правочинами щодо інших фінансових інструментів та інших активів, що можуть бути допущені до торгів на організованих ринках, та яка набуває взаємні права та обов'язки сторін деривативів, договорів щодо інших фінансових інструментів та інших активів, що можуть бути допущені до торгів на організованих ринках, зобов'язання за якими допущені до клірингу, та стає покупцем для кожного продавця і продавцем для кожного покупця. Особа, що провадить діяльність, передбачену цим абзацом є Центральним контрагентом. ".
 
Враховано частково   "1. Клірингова діяльність Центрального контрагента - діяльність юридичної особи, що функціонує у формі акціонерного товариства, зі здійснення клірингу, підготовки документів (інформації) для проведення розрахунків, створення системи гарантій з виконання зобов’язань за деривативами, правочинами щодо інших фінансових інструментів та інших активів, що можуть бути допущені до торгів на регульованих ринках, яка набуває взаємні права та обов'язки сторін деривативів, договорів щодо інших фінансових інструментів та інших активів, що можуть бути допущені до торгів на регульованих ринках, зобов'язання за якими допущені до клірингу, та стає покупцем для кожного продавця і продавцем для кожного покупця. Особа, що провадить діяльність, передбачену цим абзацом, є Центральним контрагентом.
 
887. Особа провадить клірингову діяльність центрального контрагента з урахуванням вимог статей 19-2-19-5 цього Закону на підставі відповідної ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.
 
   Особа провадить клірингову діяльність Центрального контрагента з урахуванням вимог статей 19-2-19-5 цього Закону на підставі відповідної ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.
 
888. Для здійснення своєї діяльності Центральний контрагент відкриває поточний грошовий рахунок в Національному банку України.
 
   Для здійснення своєї діяльності Центральний контрагент відкриває поточний грошовий рахунок у Національному банку України.
 
889. Для здійснення клірингової діяльності центрального контрагента Центральний контрагент може отримати банківську ліцензію.
 
   Для здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента Центральний контрагент може отримати банківську ліцензію.
 
890. Для забезпечення виконання зобов'язань, допущених до клірингу, Центральний контрагент має право виступати стороною договорів, контрактів, що укладаються на регульованому ринку, без ліцензії на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами.
 
-514- Святаш Д.В.
Абзац сьомий підпункту 22 пункту 29 розділу І викласти в такій редакції:
"Для забезпечення виконання зобов'язань, допущених до клірингу, Центральний контрагент має право виступати стороною договорів, що укладаються на регульованому ринку, без ліцензії на провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами. ".
 
Враховано   Для забезпечення виконання зобов'язань, допущених до клірингу, Центральний контрагент має право виступати стороною договорів, що укладаються на регульованому ринку, без ліцензії на провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами.
 
891. 2. Вимоги до достатності власних коштів Центрального контрагента встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
-515- Святаш Д.В.
У абзаці восьмому підпункту 22 пункту 29 розділу І слова "Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку" замінити словами "рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яке не може набувати чинності раніше ніж через рік з дати його прийняття".
 
Відхилено   2. Вимоги до достатності власних коштів Центрального контрагента встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
    -516- Довбенко М.В.
Абзац восьмий підпункту 22 пункту 29 викласти в такій редакції:
"2. Розмір статутного капіталу Центрального контрагента має становити не менш як 25 мільйонів гривень".
 
Відхилено    
892. Набуття прав та обов’язків однієї зі сторін кожного деривативу, укладеного на регульованому ринку, та кожного правочину, укладеного на регульованому ринку щодо фінансових інструментів, активів, що можуть бути допущені до торгів на регульованому ринку, а також у випадках, передбачених абзацом другим частини третьої статті 15-5 цього Закону, є виключною компетенцією Центрального контрагента, та не може здійснюватись будь-якою іншою особою.";
 
-517- Святаш Д.В.
У абзаці дев’ятому підпункту 22 пункту 29 розділу І слова ", а також у випадках, передбачених абзацом другим частини третьої статті 15-5 цього Закону," виключити.
 
Враховано   Набуття прав та обов’язків однієї зі сторін кожного дериватива, укладеного на регульованому ринку, та кожного правочину, укладеного на регульованому ринку щодо фінансових інструментів, активів, що можуть бути допущені до торгів на регульованому ринку, є виключною компетенцією Центрального контрагента та не може здійснюватися будь-якою іншою особою";
 
893. доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
   доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
894. "4. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку визначає умови допуску іноземних юридичних осіб до провадження клірингової діяльності центрального контрагента.";
 
-518- Святаш Д.В.
У абзаці одинадцятому підпункту 22 пункту 29 розділу І слова "допуску іноземних юридичних осіб до" замінити словами "отримання іноземними юридичними особами ліцензії на".
 
Враховано   "4. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку визначає умови отримання іноземними юридичними особами ліцензії на провадження клірингової діяльності Центрального контрагента";
 
895. 23) у частині першій статті 19-7 слова "клірингових установ та Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках" замінити словами "осіб, які провадять клірингову діяльність, ";
 
   24) у частині першій статті 19-7 слова "клірингових установ та Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках" замінити словами "осіб, які провадять клірингову діяльність";
 
896. 24) статті 20 та 21 викласти в такій редакції:
 
   25) статті 20 і 21 викласти в такій редакції:
 
897. "Стаття 20. Діяльність з організації торгівлі на регульованих ринках
 
   "Стаття 20. Діяльність з організації торгівлі на регульованих ринках
 
898. 1. Діяльність з організації торгівлі на регульованих ринках - діяльність, що здійснюється оператором ринку, який створюється у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю та для якого така діяльність є виключним видом діяльності.
 
-519- Довбенко М.В.
Абзац третій пункту 24 викласти у такій редакції:
"1. Діяльність з організації торгівлі на регульованих ринках – діяльність, що здійснюється операторами ринку, які діють у формі акціонерних товариств або товариств з обмеженою відповідальністю та для якого така діяльність не може поєднуватись з іншими видами діяльності, якщо інше не передбачено Законом".
 
Враховано редакційно   1. Діяльність з організації торгівлі на регульованих ринках – діяльність, що здійснюється операторами ринку, які функціонують у формі акціонерних товариств або товариств з обмеженою відповідальністю, для яких така діяльність не може поєднуватися з іншими видами діяльності, якщо інше не передбачено законом.
 
    -520- Давиденко В.М.
Абзац третій пункту 24 викласти у наступній редакції:
«1. Діяльність з організації торгівлі на регульованих ринках – діяльність, що здійснюється оператором ринку, який створюється у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю та для якого така діяльність є виключним видом діяльності.
Діяльність з організації торгівлі на регульованих ринках включає:
організацію торгівлі цінними паперами (регульований ринок цінних паперів);
організацію укладання деривативів (регульований ринок деривативів).
Діяльність з організації торгівлі на регульованих ринках може здійснюватись виключно оператором ринку в порядку, встановленому цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
 
Відхилено    
    -521- Святаш Д.В.
Підпункт 24 пункту 29 розділу І викласти в такій редакції:
"24) статті 20 та 21 викласти в такій редакції:
"Стаття 20. Діяльність з організації торгівлі на ринках капіталу та регульованих ринках
1. Діяльність з організації торгівлі на ринках капіталу та регульованих ринках здійснюється операторами таких ринків, які функціонують у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю та для яких така діяльність не може поєднуватись з іншими видами діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.
Регульований ринок - багатостороння система, яка управляється юридичною особою та, в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку, забезпечує створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно пропозицій активів, що допущені до торгів на регульованих ринках, і попиту на них, проведення регулярних торгів такими активами, централізованого укладання договорів щодо активів, які допущені до торгів на регульованих ринках, згідно з правилами, встановленими оператором регульованого ринку та зареєстрованими у встановленому цим Законом порядку.
Багатостороння торгівельна система (далі - БТС) – багатостороння система, яка управляється юридичною особою та, в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку, забезпечує поширення інформації про попит та пропозицію на фінансові інструменти таким чином, що призводить до укладення договорів між учасниками такої системи.
2. Діяльність з організації торгівлі на ринках капіталу та регульованих ринках включає:
1) діяльність з організації торгівлі на регульованих ринках, що включає:
організацію торгівлі цінними паперами (регульований фондовий ринок);
організацію торгівлі продукцією (регульований товарний ринок);
організацію торгівлі інструментами грошового ринку (регульований грошовий ринок);
організацію укладання деривативів (регульований ринок деривативів);
2) діяльність з організації торгівлі на БТС, що включає:
організацію торгівлі цінними паперами ( фондова БТС);
організацію укладання деривативів (БТС деривативів).
3. Діяльність з організації торгівлі на регульованих ринках може здійснюватись виключно оператором регульованого ринку шляхом управління та забезпечення функціонування відповідного регульованого ринку на підставі відповідної ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Діяльність з організації торгівлі на БТС може здійснюватись оператором БТС шляхом управління та забезпечення функціонування відповідного БТС на підставі відповідної ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
4. Розмір початкового капіталу оператора організованого ринку, повинен відповідати вимогам щодо його мінімального розміру та порядку його розрахунку, які встановлюються рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яке не може набувати чинності раніше ніж через рік з дати його прийняття.
5. Оператор організованого ринку створює організаційні умови для укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів та/або укладення деривативів. При цьому оператор регульованого ринку створює такі умови шляхом проведення регулярних торгів і забезпечує контроль за їх виконанням із застосуванням відповідних заходів впливу.
У торгах на регульованому ринку та БТС мають право брати участь особи відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та правил функціонування відповідного ринку (учасники організованого ринку).
Торгівля на регульованому ринку та БТС здійснюється за правилами функціонування відповідного ринку.
Правила регульованого ринку розробляються його оператором для кожного з регульованих ринків, та реєструються:
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України - щодо регульованого грошового ринку;
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у відповідній сфері, - щодо регульованого товарного ринку;
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку - щодо інших регульованих ринків.
Правила БТС розробляються оператором БТС для кожного з таких ринків та реєструються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
6. Слова "оператор регульованого ринку", "оператор організованого ринку", "оператор багатосторонньої торгівельної системи", "регульований ринок", "організований ринок" та похідні від них дозволяється використовувати у своїй назві лише юридичним особам, які створені та функціонують відповідно до вимог цього Закону.
Стаття 21. Утворення та функціонування регульованого ринку та БТС
1. Регульований ринок або БТС утворюється оператором організованого ринку.
Регульований ринок та БТС не є юридичною особою.
2. Юридична особа набуває статусу оператора організованого ринку з моменту отримання будь-якої з ліцензій на діяльність з організації торгівлі на ринках капіталу та регульованих ринках.
Регульований ринок або БТС починає функціонувати після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку правил функціонування такого ринку.
Вимоги до правил регульованого ринку та БТС встановлюються статтею 25 цього Закону та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
3. Функціонування регульованого ринку або БТС зупиняється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку, зокрема, у разі:
1) анулювання ліцензії оператора такого організованого ринку;
2) якщо оператор організованого ринку або регульований ринок або БТС не відповідають вимогам, встановленим законодавством;
3) подання недостовірної інформації при отриманні ліцензії на організацію торгівлі на ринках капіталу та регульованих ринках;
4) подання недостовірної інформації при реєстрації правил регульованого ринку або БТС.
4. Вимоги до організаційної структури, органів управління, посадових осіб таких органів оператора організованого ринку встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
5. Особи, які здійснюють контроль над оператором організованого ринку та/або регульованим ринком або БТС повинні відповідати вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Особа, яка має намір здійснювати контроль над оператором організованого ринку та/або регульованим ринком або БТС зобов’язана отримати попереднє письмове погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Порядок надання погодження або відмови у погодженні встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
6. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку встановлює час початку та закінчення торгівельного дня для всіх регульованих ринків або БТС та їх учасників.
7. Оператор БТС зобов’язаний доводити до відома учасників БТС про їх обов’язки та механізми виконання договорів, укладених на такій БТС.
8. Вимоги щодо мінімальної кількості учасників організованого ринку встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
9. Оператор БТС не може виступати стороною або посередником договорів купівлі-продажу за рахунок власних коштів.";".
 
Відхилено    
899. Діяльність з організації торгівлі на регульованих ринках включає:
 
   Діяльність з організації торгівлі на регульованих ринках включає:
 
900. організацію торгівлі цінними паперами (регульований ринок цінних паперів);
 
-522- Демчак Р.Є.
Абзац п’ятий підпункту 24 викласти у такій редакції:
"організацію торгівлі цінними паперами (регульований фондовий ринок)".
 
Враховано   організацію торгівлі цінними паперами (регульований фондовий ринок);
 
901. організацію торгівлі продукцією (регульований товарний ринок);
 
-523- Довбенко М.В.
В змінах до статті 20 слова «організацію торгівлі продукцією (регульований товарний ринок);» замінити словами «організацію торгівлі товарними похідними (регульований ринок товарних похідних)»
 
Відхилено   організацію торгівлі продукцією (регульований товарний ринок);
 
902. організацію торгівлі інструментами грошового ринку (регульований грошовий ринок);
 
-524- Довбенко М.В.
В змінах до статті 20 слова «організацію торгівлі інструментами грошового ринку (регульований грошовий ринок)» доповнити словами «в межах компетенції національної комісії з цінних паперів та фондового ринку)»
 
Відхилено   організацію торгівлі інструментами грошового ринку (регульований грошовий ринок);
 
903. організацію укладання деривативів (регульований ринок деривативів).
 
   організацію укладання деривативів (регульований ринок деривативів).
 
904. Діяльність з організації торгівлі на регульованих ринках може здійснюватись виключно оператором ринку в порядку, встановленому цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
   Діяльність з організації торгівлі на регульованих ринках може здійснюватися виключно оператором ринку в порядку, встановленому цим Законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
905. 2. Розмір початкового капіталу оператора ринку, повинен відповідати вимогам щодо його мінімального розміру та порядку його розрахунку, які встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
-525- Демчак Р.Є.
Абзац десятий підпункту 24 пункту 29 Розділу І викласти у такій редакції:
«2. Розмір капіталу оператора ринку, повинен відповідати вимогам щодо його розміру та порядку його розрахунку, які встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та його мінімальний розмір не може бути нижчим за 25 мільйонів гривень».
 
Враховано   2. Розмір капіталу оператора ринку повинен відповідати вимогам щодо його розміру та порядку його розрахунку, які встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, його мінімальний розмір не може становити менше 25 мільйонів гривень.
 
    -526- Сотник О.С.
Абзац десятий підпункту 24 із новою редакцією частини другої статті 20 Закону викласти у такій редакції:
"2. Розмір статутного капіталу оператора ринку має становити не менш як 15 мільйонів гривень. Розмір власного капіталу оператора ринку, що здійснює кліринг та розрахунки, має становити не менш як 25 мільйонів гривень".
 
Враховано частково    
    -527- Довбенко М.В.
Абзац десятий підпункту 24 пункту 29 викласти у такій редакції:
"2. Розмір статутного капіталу оператора ринку має становити не менш як 15 мільйонів гривень. Розмір власного капіталу оператора ринку, що провадить клірингову діяльність, має становити не менш як 25 мільйонів гривень".
 
Враховано частково    
906. 3. Оператор ринку створює організаційні умови для укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів та/або укладення деривативів шляхом проведення регулярних торгів і забезпечує контроль за їх виконанням із застосуванням відповідних заходів впливу.
 
-528- Демчак Р.Є.
Абзац одинадцятий підпункту 24 пункту 29 Розділу І виключити.
 
Відхилено   3. Оператор ринку створює організаційні умови для укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів та/або укладання деривативів шляхом проведення регулярних торгів і забезпечує контроль за їх виконанням із застосуванням відповідних заходів впливу.
 
907. У торгах на регульованому ринку мають право брати участь інвестиційні фірми та інші особи відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та правил функціонування регульованого ринку (учасники регульованого ринку).
 
-529- Демчак Р.Є.
Абзац дванадцятий підпункту 24 пункту 29 Розділу І виключити.
 
Відхилено   У торгах на регульованому ринку мають право брати участь інвестиційні фірми та інші особи відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та правил функціонування регульованого ринку (учасники регульованого ринку).
 
908. Торгівля на регульованому ринку активами, що допущені до торгів на регульованих ринках, здійснюється за правилами функціонування такого регульованого ринку, які затверджуються в порядку, встановленому оператором такого ринку, та реєструються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
   Торгівля на регульованому ринку активами, допущеними до торгів на регульованих ринках, здійснюється за правилами функціонування такого регульованого ринку, які затверджуються в порядку, встановленому оператором такого ринку, та реєструються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
909. Правила регульованого ринку розробляються оператором для кожного з регульованих ринків, та реєструються:
 
-530- Демчак Р.Є.
Абзац чотирнадцятий підпункту 24 пункту 29 після слів «для кожного з регульованих ринків» доповнити словом «окремо».
 
Враховано   Правила регульованого ринку розробляються оператором окремо для кожного з регульованих ринків та реєструються:
 
910. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України - щодо регульованого грошового ринку;
 
-531- Поляков М.А.
У підпункті 24 абзац п’ятий частини третьої статті 20 викласти в такій редакції:
«Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку після їх погодження Національним банком України - щодо регульованого грошового ринку. Національний банк України має право відмовити у погодженні відповідних правил з підстав/у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України;».
 
Враховано   Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку після їх погодження Національним банком України – щодо регульованого грошового ринку. Національний банк України має право відмовити у погодженні відповідних правил з підстав/у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України;
 
    -532- Сотник О.С.
Абзаци п’ятнадцятий – сімнадцятий підпункту 24 із новою редакцією абзаців п’ятого - сьомого частини третьої статті 20 Закону викласти у такій редакції:
"Національним банком України – щодо регульованого грошового ринку;
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку – щодо регульованого ринку капіталу;
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку – щодо регульованого товарного ринку".
 
Відхилено    
911. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у відповідній сфері, - щодо регульованого товарного ринку;
 
-533- Демчак Р.Є.
Абзац шістнадцятий підпункту 24 пункту 29 Розділу І виключити.
 
Враховано      
912. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку - щодо інших регульованих ринків.
 
   Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку – щодо інших регульованих ринків.
 
913. 4. Слова "оператор ринку", "регульований ринок" та похідні від них дозволяється використовувати у своїй назві лише юридичним особам, які створені та функціонують відповідно до вимог цього Закону.
 
   4. Слова "оператор ринку", "регульований ринок" та похідні від них дозволяється використовувати у назві лише юридичним особам, які створені та функціонують відповідно до вимог цього Закону.
 
914. Стаття 21. Утворення регульованого ринку
 
   Стаття 21. Утворення регульованого ринку
 
915. 1. Регульований ринок утворюється оператором ринку.
 
   1. Регульований ринок утворюється оператором ринку.
 
916. 2. Юридична особа набуває статусу оператора ринку з моменту отримання ліцензії на діяльність з організації торгівлі хоча б на одному з регульованих ринків.
 
-534- Сотник О.С.
Після абзацу двадцять першого підпункту 24 у новій редакції частини другої статті 21 Закону доповнити абзацом такого змісту:
"Оператор ринку, який має ліцензію на здійснення діяльності з організації торгівлі на регульованому ринку капіталу, може здійснювати діяльність з організації торгівлі на товарному ринку без необхідності отримання окремої ліцензії на здійснення діяльності з організації торгівлі на товарному ринку".
 
Відхилено   2. Юридична особа набуває статусу оператора ринку з дня отримання ліцензії на діяльність з організації торгівлі хоча б на одному з регульованих ринків.
 
    -535- Довбенко М.В.
Підпункт 24 пункт 29 після абзацу двадцять першого доповнити абзацом такого змісту:
"Оператор ринку, який має ліцензію на здійснення діяльності оператора ринку капіталу, може здійснювати діяльність оператора ринку на товарному ринку без необхідності отримання окремої ліцензії на здійснення діяльності оператора ринку на товарному ринку".
 
Відхилено    
917. Регульований ринок починає функціонувати після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку правил функціонування такого регульованого ринку.
 
   Регульований ринок починає функціонувати після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку правил функціонування такого регульованого ринку.
 
918. 3. Функціонування регульованого ринку зупиняється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у випадках, передбачених у встановленому нею порядку.";
 
-536- Поляков М.А.
Пункт 3 статті 21 Закону викласти в такій редакції:
«3. Функціонування регульованого ринку зупиняється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у випадках, передбачених у встановленому нею порядку, або за рішенням суду.»
 
Відхилено   3. Функціонування регульованого ринку зупиняється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у випадках, передбачених у встановленому нею порядку";
 
919. 25) статтю 22 виключити;
 
-537- Святаш Д.В.
Підпункт 22 пункту 29 розділу І Законопроекту викласти у такій редакції:
"25) статтю 22 викласти в такій редакції:
"Стаття 22. Перелік регульованих ринків
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, у встановленому нею порядку, веде та оприлюднює на своєму офіційному сайті перелік регульованих ринків, які функціонують на території України та їх операторів."
 
Враховано   26) статтю 22 викласти в такій редакції:
"Стаття 22. Перелік регульованих ринків
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку веде та оприлюднює на своєму офіційному сайті перелік регульованих ринків, які функціонують на території України та їх операторів";
 
920. 26) у статті 23:
 
-538- Святаш Д.В.
Підпункт 26 пункту 29 розділу І Законопроекту після абзацу першого доповнити абзацами такого змісту:
"у назві статті слова "фондової біржі" замінити словами "надання інформації оператором регульованого ринку";
у абзаці першому частини першої слова "фондова біржа" замінити словами "оператор регульованого ринку";".
 
Враховано   27) у статті 23:
у назві слова "фондової біржі" замінити словами "надання інформації оператором регульованого ринку";
у частині першій:
в абзаці першому слова "фондова біржа" замінити словами "оператор регульованого ринку";
 
921. абзаци другий - четвертий частини першої викласти в такій редакції:
 
   абзаци другий – четвертий викласти в такій редакції:
 
922. "перелік інвестиційних фірм та інших осіб, допущених до укладення договорів щодо стандартизованих активів на кожному регульованому ринку, ліцензію на організацію діяльності якого отримав такий оператор ринку;
 
-539- Святаш Д.В.
Абзац третій підпункту 26 пункту 29 розділу І викласти в такій редакції:
"перелік осіб, які мають право брати участь у торгах на кожному регульованому ринку".
 
Враховано   "перелік осіб, які мають право брати участь у торгах на кожному регульованому ринку;
 
    -540- Довбенко М.В.
Абзац третій підпункту 26 пункту 29 викласти в такій редакції:
"перелік інвестиційних фірм та інших осіб, допущених до укладення договорів на кожному регульованому ринку, ліцензію на організацію діяльності якого отримав такий оператор ринку".
 
Відхилено    
923. перелік активів, які пройшли процедуру допуску до торгів на кожному регульованому ринку;
 
-541- Святаш Д.В.
У абзаці четвертому підпункту 26 пункту 29 розділу І Законопроекту слова "регульованому ринку" замінити словами "регульованому ринку та БТС".
 
Відхилено   перелік активів, що пройшли процедуру допуску до торгів на кожному регульованому ринку;
 
924. обсяг торгівлі активами, що допущені до торгів на регульованих ринках, (кількість таких активів, їх загальну вартість згідно з укладеними договорами), іншу інформацію відповідно до вимог, установлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для кожного виду регульованого ринку.";
 
-542- Святаш Д.В.
У абзаці п’ятому підпункту 26 пункту 29 розділу І Законопроекту слова "регульованих ринках," та " регульованого ринку" замінити відповідно словами "регульованому ринку та БТС" та "регульованого ринку та БТС. ".
 
Відхилено   обсяг торгівлі активами, допущеними до торгів на регульованих ринках (кількість таких активів, їх загальна вартість згідно з укладеними договорами), іншу інформацію відповідно до вимог, установлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку для кожного виду регульованого ринку";
 
925. у частині другій слова "фондовими біржами" замінити словами "операторами ринку";
 
-543- Святаш Д.В.
Абзац шостий підпункту 26 пункту 29 розділу І після слова "операторами" доповнити словом "організованого".
 
Відхилено   у частині другій слова "фондовими біржами" замінити словами "операторами ринку";
 
926. у частині третій слова "ринок цінних паперів" замінити словами "ринки капіталу", слова "на ній" замінити словами "на регульованому ринку", а слова "фондовою біржею" замінити словами "оператором ринку";
 
-544- Святаш Д.В.
Абзац сьомий підпункту 26 пункту 29 розділу І Законопроекту замінити чотирма абзацами такого змісту:
"перший та другий абзаци частини третьої викласти у такій редакції:
"3. Оператор регульованого фондового ринку та оператор фондової БТС зобов'язані подавати до загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринки капіталу для подальшого розміщення таку інформацію про всі вчинені на таких ринках правочинів щодо емісійних цінних паперів:
найменування емітента цінних паперів та його ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 
Враховано частково   у частині третій:
в абзаці першому слова "Фондова біржа зобов’язана" замінити словами "Оператор регульованого фондового ринку зобов’язаний", слова "ринок цінних паперів" замінити словами "ринки капіталу", а слова "на ній" замінити словами "на регульованому ринку";
в абзаці десятому слова "фондовою біржею" замінити словами "оператором ринку";
 
927. доповнити статтю частиною четвертою такого змісту;
 
-545- частину четверту викласти у такій редакції".
 
Немає висновку   частину четверту викласти в такій редакції:
 
928. "4. Оператор регульованого ринку деривативів зобов'язаний подавати до загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринки капіталу для подальшого розміщення таку інформацію про всі укладені на ньому деривативи:
 
-546- Довбенко М.В.
Абзац дев’ятий підпункту 26 пункту 29 замінити двома абзацами такого змісту:
"4. Оператор регульованого ринку деривативів зобов'язаний подавати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку звітні дані. Порядок та строки подання оператором регульованого ринку деривативів зазначеної інформації, а також порядок її подальшого розміщення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку забезпечує розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринки капіталу такої інформації про всі укладені на регульованому ринку деривативи:"
 
Враховано частково   "4. Оператор регульованого ринку деривативів зобов'язаний подавати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку звітні дані.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку забезпечує розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринки капіталу такої інформації про всі укладені на регульованому ринку деривативи:
 
    -547- Святаш Д.В.
Абзац дев’ятий підпункту 26 пункту 29 розділу І викласти в такій редакції:
"4. Оператор регульованого ринку деривативів та оператор БТС деривативів зобов'язані подавати до загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринки капіталу для подальшого розміщення таку інформацію про всі укладені на таких ринках деривативи: ".
 
Відхилено    
929. вид деривативу;
 
   вид дериватива;
 
930. наявність зобов’язання щодо відчуження базового активу;
 
   наявність зобов’язання щодо відчуження базового активу;
 
931. тип і характеристика базового активу або базового показника;
 
   тип і характеристика базового активу або базового показника;
 
932. ціна правочину;
 
   ціна правочину;
 
933. кількість укладених деривативів;
 
   кількість укладених деривативів;
 
934. дата укладання деривативу;
 
   дата укладання дериватива;
 
935. строк деривативу;
 
   строк дериватива;
 
936. інші відомості, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
   інші відомості, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
937. До зазначеної інформації не включаються відомості про сторони деривативу.
 
   До зазначеної інформації не включаються відомості про сторони дериватива.
 
938. Порядок та строки подання оператором регульованого ринку деривативів зазначеної інформації, а також порядок її подальшого розміщення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
-548- Святаш Д.В.
У абзаці дев’ятнадцятому підпункту 26 пункту 29 розділу І слова "регульованого ринку деривативів" замінити словами "організованого ринку".
 
Відхилено   Порядок та строки подання оператором регульованого ринку деривативів зазначеної інформації, а також порядок її подальшого розміщення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";
 
939. У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною п’ятою;
 
      
940. частину п’яту викласти у такій редакції:
 
-549- Демчак Р.Є.
Абзаци двадцять перший та двадцять другий підпункту 26 пункту 29 виключити.
 
Враховано      
941. "5. Оператор ринку зобов'язаний безоплатно надавати акціонерному товариству, цінні папери якого допущені до регулярних торгів на регульованому ринку, на його вимогу довідку про ціну цінних паперів такого товариства за результатами регулярних торгів на регульованому ринку та іншу інформацію, передбачену законом.";
 
-550- Святаш Д.В.
Абзац двадцять другий підпункту 26 пункту 29 розділу І викласти в такій редакції:
""5. Оператор організованого ринку зобов'язаний безоплатно надавати акціонерному товариству, цінні папери якого допущені до торгів на такому регульованому ринку або БТС, на його вимогу довідку про ціну цінних паперів такого товариства за результатами торгів на такому ринку та іншу інформацію, передбачену законом.";".
 
Відхилено      
942. 27) статті 24 та 25 викласти в такій редакції:
 
-551- Святаш Д.В.
Підпункт 27 пункту 29 розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
"27) статті 24 та 25 викласти в такій редакції:
"Стаття 24. Організація торгівлі на регульованому ринку
1. Оператор регульованого ринку створює організаційні умови для укладення договорів щодо активів, що допущені до торгів на регульованих ринках, шляхом проведення регулярних торгів на відповідному регульованому ринку і забезпечує контроль за їх виконанням із застосуванням відповідних заходів впливу.
2. Оператор регульованого ринку зобов'язаний до подання правил функціонування регульованого ринку деривативів на реєстрацію в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку укласти договір про забезпечення проведення розрахунків за деривативами з особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента.
Обов’язковість забезпечення здійснення розрахунків за правочинами, вчиненими на інших регульованих ринках, та необхідність укладення відповідного договору до реєстрації правил функціонування такого регульованого ринку може встановлюватись Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Вимоги до зазначеного договору встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
До моменту укладення зазначеного договору оператор регульованого ринку не має права провадити діяльність з організації торгівлі на регульованих ринках, якщо інше не встановлено нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Стаття 25. Правила функціонування регульованого ринку та БТС
1. Правила функціонування регульованого ринку складаються з порядку:
допуску учасників регульованих ринків до регулярних торгів;
організації та проведення регулярних торгів;
допуску активів до торгів, зупинення та скасування такого допуску;
розкриття інформації про функціонування регульованого ринку та її оприлюднення;
розв'язання спорів між учасниками регульованого ринку;
здійснення контролю за дотриманням учасниками регульованого ринку правил функціонування регульованого ринку;
створення та забезпечення функціонування механізму виявлення, запобігання та усунення конфліктів інтересів між наступними особами:
а) регульованим ринком;
б) оператором регульованого ринку та його власниками;
в) особами, які здійснюють контроль над оператором регульованого ринку чи регульованим ринком;
г) учасниками такого регульованого ринку;
накладення санкцій за порушення правил функціонування регульованого ринку;
взаємодії з особою, яка провадить клірингову діяльність з визначення зобов’язань, та/або з Центральним контрагентом за правочинами щодо активів, що допущені до торгів на регульованих ринках, крім випадків, коли оператор регульованого ринку провадить самостійно на підставі відповідної ліцензії клірингову діяльність із визначення зобов’язань;
взаємодії з Центральним депозитарієм цінних паперів у встановлених законодавством випадках;
взаємодії з Національним банком України у встановлених законодавством випадках.
Правила функціонування регульованого ринку деривативів можуть передбачати порядок сплати сторонами деривативу одна одній грошових коштів в сумі, розмір якої залежить від зміни значення базового показника (варіаційна маржа), якщо це передбачене відповідними специфікаціями.
2. Правила функціонування БТС складаються з порядку:
допуску учасників до торгів на БТС;
організації та проведення торгів;
допуску фінансових інструментів до торгів, зупинення та скасування такого допуску;
розкриття інформації про функціонування БТС та її оприлюднення;
взаємодії з особою, яка провадить клірингову діяльність з визначення зобов’язань, та/або з Центральним контрагентом за правочинами щодо активів, що допущені до торгів на БТС, крім випадків, коли оператор БТС провадить самостійно на підставі відповідної ліцензії клірингову діяльність із визначення зобов’язань;
взаємодії з Центральним депозитарієм цінних паперів у встановлених законодавством випадках;
взаємодії з Національним банком України у встановлених законодавством випадках.
Правила БТС можуть передбачати:
створення та забезпечення функціонування механізму виявлення, запобігання та усунення конфліктів інтересів між наступними особами:
а) БТС;
б) оператором БТС та його власниками;
в) учасниками такої БТС;
здійснення контролю за дотриманням учасниками БТС правил функціонування БТС;
накладення санкцій за порушення правил функціонування БТС.
3. Вимоги до фондової БТС на якій допускаються до торгів виключно цінні папери емітентів – юридичних осіб, які не є великими у розумінні статті 2-1 цього Закону, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
4. Порядок реєстрації правил функціонування регульованого ринку та БТС встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
5. Правила організованого ринку деривативів повинні передбачати порядок реалізації оператором організованого ринку деривативів заходів управління позиціями учасників такого ринку, зокрема шляхом надання йому наступних повноважень:
1) повноваження на контроль за сумами відкритих позицій учасників ринку та їх клієнтів;
2) повноваження на отримання від учасників ринку інформації, зокрема всієї необхідної документації, щодо розміру та мети позиції або взятих зобов’язань, інформації про їх прямих або опосередкованих власників, про угоди про співробітництво та про відповідні активи й пасиви на відповідному ринку;
3) повноваження вимагати від особи закриття або зменшення позиції на тимчасовій або постійній основі згідно з потребами конкретного випадку та вживати заходів в односторонньому порядку для забезпечення закриття або зменшення позиції, якщо вищезгадана особа не виконала вищезгадану вимогу;
4) повноваження у необхідних випадках вимагати від особи тимчасового повернення ліквідності на ринок за погодженою ціною та у погодженому обсязі з чітко вираженим наміром зменшити вплив великої чи переважної позиції.";".
 
Відхилено   28) статті 24 та 25 викласти в такій редакції:
 
943. "Стаття 24. Організація торгівлі на регульованому ринку
 
   "Стаття 24. Організація торгівлі на регульованому ринку
 
944. 1. Оператор ринку створює організаційні умови для укладення договорів щодо активів, що допущені до торгів на регульованих ринках, шляхом проведення регулярних торгів на відповідному регульованому ринку і забезпечує контроль за їх виконанням із застосуванням відповідних заходів впливу.
 
   1. Оператор ринку створює організаційні умови для укладання договорів щодо активів, допущених до торгів на регульованих ринках, шляхом проведення регулярних торгів на відповідному регульованому ринку і забезпечує контроль за їх виконанням із застосуванням відповідних заходів впливу.
 
945. 2. Оператор ринку зобов'язаний до подання правил функціонування регульованого ринку деривативів на реєстрацію в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку укласти договір про забезпечення проведення розрахунків за деривативами з особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента.
 
-552- Довбенко М.В.
Абзац четвертий підпункту 27 пункту 29 доповнити словами "крім випадків, коли оператор ринку провадить самостійно на підставі відповідної ліцензії клірингову діяльність центрального контрагента".
 
Відхилено   2. Оператор ринку зобов'язаний до подання правил функціонування регульованого ринку деривативів на реєстрацію Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку укласти договір про забезпечення проведення розрахунків за деривативами з особою, яка провадить клірингову діяльність Центрального контрагента.
 
946. Обов’язковість забезпечення здійснення розрахунків за правочинами, вчиненими на інших регульованих ринках, та необхідність укладення відповідного договору до реєстрації правил функціонування такого регульованого ринку може встановлюватись Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
-553- Сотник О.С.
Абзаци п’ятий – сьомий підпункту 27 із новою редакцією абзаців другого – четвертого частини другої статті 24 Закону викласти у такій редакції:
"Вимоги до зазначеного договору встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
До моменту укладення зазначеного договору оператор ринку регульованого ринку деривативів не має права провадити діяльність з організації торгівлі на регульованому ринку деривативів, якщо інше не встановлено нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Обов’язковість забезпечення здійснення розрахунків за правочинами, вчиненими на інших регульованих ринках, та необхідність укладення відповідного договору до реєстрації правил функціонування такого регульованого ринку може встановлюватись іншими уповноваженими органами державної влади".
 
Відхилено   Обов’язковість забезпечення здійснення розрахунків за правочинами, вчиненими на інших регульованих ринках, та необхідність укладення відповідного договору до реєстрації правил функціонування такого регульованого ринку може встановлюватися Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
947. Вимоги до зазначеного договору встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
   Вимоги до зазначеного договору встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
948. До моменту укладення зазначеного договору оператор ринку не має права провадити діяльність з організації торгівлі на регульованих ринках, якщо інше не встановлено нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
   До укладення зазначеного договору оператор ринку не має права провадити діяльність з організації торгівлі на регульованих ринках, якщо інше не встановлено нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
949. Стаття 25. Правила функціонування регульованого ринку
 
   Стаття 25. Правила функціонування регульованого ринку
 
950. 1. Правила функціонування регульованого ринку складаються з порядку:
 
   1. Правила функціонування регульованого ринку складаються з порядку:
 
951. допуску учасників регульованих ринків до регулярних торгів;
 
   допуску учасників регульованих ринків до регулярних торгів;
 
952. організації та проведення регулярних торгів;
 
   організації та проведення регулярних торгів;
 
953. лістингу та делістингу цінних паперів (для регульованого ринку цінних паперів);
 
-554- Демчак Р.Є.
Абзаци дванадцятий – чотирнадцятий підпункту 27 пункту 29 замінити абзацом такого змісту:
 
Враховано      
954. допуску активів до торгів;
 
-555- "допуску активів до торгів, зупинення та скасування такого допуску".
 
Немає висновку   допуску активів до торгів, зупинення та скасування такого допуску;
 
955. котирування активів, що допущені до торгів на регульованих ринках, оприлюднення їх ціни;
 
      
956. розкриття інформації про функціонування регульованого ринку та її оприлюднення;
 
   розкриття інформації про функціонування регульованого ринку та її оприлюднення;
 
957. розв'язання спорів між учасниками регульованого ринку;
 
   розв'язання спорів між учасниками регульованого ринку;
 
958. здійснення контролю за дотриманням учасниками регульованого ринку правил функціонування регульованого ринку;
 
-556- Демчак Р.Є.
Підпункт 27 пункту 29 після абзацу сімнадцятого доповнити абзацами такого змісту:
"створення та забезпечення функціонування механізму виявлення, запобігання та усунення конфліктів інтересів між наступними особами:
а) оператором регульованого ринку та його власниками;
б) особами, які здійснюють контроль над оператором регульованого ринку чи регульованим ринком;
в) учасниками такого регульованого ринку".
 
Враховано   здійснення контролю за дотриманням учасниками регульованого ринку правил функціонування регульованого ринку;
створення та забезпечення функціонування механізму виявлення, запобігання та усунення конфліктів інтересів між такими особами:
а) оператором регульованого ринку та його власниками;
б) особами, які здійснюють контроль над оператором регульованого ринку чи регульованим ринком;
в) учасниками такого регульованого ринку;
 
959. накладення санкцій за порушення правил функціонування регульованого ринку;
 
   застосування санкцій за порушення правил функціонування регульованого ринку;
 
960. взаємодії з особою, яка провадить клірингову діяльність з визначення зобов’язань, та/або з Центральним контрагентом за правочинами щодо активів, що допущені до торгів на регульованих ринках, крім випадків, коли оператор ринку провадить самостійно на підставі відповідної ліцензії клірингову діяльність із визначення зобов’язань;
 
   взаємодії з особою, яка провадить клірингову діяльність з визначення зобов’язань, та/або з Центральним контрагентом за правочинами щодо активів, допущених до торгів на регульованих ринках, крім випадків, коли оператор ринку провадить самостійно на підставі відповідної ліцензії клірингову діяльність із визначення зобов’язань;
 
961. взаємодії з Центральним депозитарієм цінних паперів у встановлених законодавством випадках;
 
   взаємодії з Центральним депозитарієм цінних паперів у встановлених законодавством випадках;
 
962. взаємодії з Національним банком України у встановлених законодавством випадках.
 
   взаємодії з Національним банком України у встановлених законодавством випадках.
 
963. Правила функціонування регульованого ринку деривативів можуть передбачати порядок сплати сторонами деривативу одна одній грошових коштів в сумі, розмір якої залежить від зміни значення базового показника (варіаційна маржа), якщо це передбачене відповідними специфікаціями.
 
-557- Демчак Р.Є.
Після абзацу двадцять другого підпункту 27 доповнити абзацами такого змісту:
"2. Правила регульованого ринку деривативів повинні передбачати порядок реалізації оператором ринку заходів управління позиціями учасників такого ринку, зокрема шляхом надання йому наступних повноважень:
1) повноваження на контроль за сумами відкритих позицій учасників ринку та їх клієнтів;
2) повноваження на отримання від учасників ринку інформації, зокрема всієї необхідної документації, щодо розміру та мети позиції або взятих зобов’язань, інформації про їх прямих або опосередкованих власників, про угоди про співробітництво та про відповідні активи й пасиви на відповідному ринку;
3) повноваження вимагати від особи закриття або зменшення позиції на тимчасовій або постійній основі згідно з потребами конкретного випадку та вживати заходів в односторонньому порядку для забезпечення закриття або зменшення позиції, якщо вищезгадана особа не виконала вищезгадану вимогу;
4) повноваження у необхідних випадках вимагати від особи тимчасового повернення ліквідності на ринок за погодженою ціною та у погодженому обсязі з чітко вираженим наміром зменшити вплив великої чи переважної позиції.".
 
Враховано   Правила функціонування регульованого ринку деривативів можуть передбачати порядок сплати сторонами деривативу одна одній грошових коштів у сумі, розмір якої залежить від зміни значення базового показника (варіаційна маржа), якщо це передбачено відповідними специфікаціями.
2. Правила регульованого ринку деривативів повинні передбачати порядок реалізації оператором ринку заходів управління позиціями учасників такого ринку, зокрема шляхом надання йому таких повноважень:
1) повноваження на контроль за сумами відкритих позицій учасників ринку та їх клієнтів;
2) повноваження на отримання від учасників ринку інформації, зокрема всієї необхідної документації, щодо розміру та мети позиції або взятих зобов’язань, інформації про їх прямих або опосередкованих власників, про угоди про співробітництво та про відповідні активи й пасиви на відповідному ринку;
3) повноваження вимагати від особи закриття або зменшення позиції на тимчасовій або постійній основі згідно з потребами конкретного випадку та вживати заходів в односторонньому порядку для забезпечення закриття або зменшення позиції, якщо така особа не виконала зазначену вимогу;
4) повноваження у необхідних випадках вимагати від особи тимчасового повернення ліквідності на ринок за погодженою ціною та у погодженому обсязі з чітко вираженим наміром зменшити вплив великої чи переважної позиції.
 
    -558- Сотник О.С.
Після абзацу двадцять другого підпункту 27 із новою редакцією останнього абзацу частини першої статті 25 Закону доповнити абзацом такого змісту:
"Правила функціонування регульованого ринку оператора ринку, на якому здійснюється продаж пакетів акцій акціонерних товариств, які підлягають приватизації, погоджуються Фондом державного майна України і повинні визначати, зокрема технологію проведення торгів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, що підлягають приватизації, умови доступу учасників до торгів, порядок відмови учасників торгів від участі в торгах, порядок внесення гарантійного внеску, відповідальність учасників торгів за порушення зобов’язань, градацію вартості послуг фондової біржі в залежності від вартості об’єкту продажу та технології торгів за якою здійснюється продаж, при цьому повинні передбачати, що операційні видатки фондової біржі на продаж не повинні перевищувати одного відсотка від вартості продажу об’єктів приватизації".
 
Відхилено    
964. 2. Порядок реєстрації правил функціонування регульованого ринку встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.";
 
   3. Порядок реєстрації правил функціонування регульованого ринку встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";
 
965. 28) частину другу статті 26 виключити;
 
-559- Святаш Д.В.
Підпункт 28 пункту 29 розділу І викласти в такій редакції:
"28) у статті 26:
у назві, частині першій та п’ятій слова "фондовому ринку" замінити словами "ринках капіталу";
частину другу викласти в такій редакції:
"Оператори регульованого ринку не можуть провадити інші види професійної діяльності, крім діяльності з організації торгівлі, якщо інше не передбачено законом.
Оператори регульованого фондового ринку можуть провадити клірингову діяльність з визначення зобов’язань за договорами, які укладаються на регульованих фондових ринках, що управляються такими операторами, відповідно до правил таких ринків".
 
Враховано   29) у статті 26:
у назві, частинах першій та п’ятій слова "фондовому ринку" замінити словами "ринках капіталу";
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Оператори регульованого ринку не можуть провадити інші види професійної діяльності, крім діяльності з організації торгівлі, якщо інше не передбачено законом.
Оператори регульованого фондового ринку можуть провадити клірингову діяльність з визначення зобов’язань за договорами, які укладаються на регульованих фондових ринках, що управляються такими операторами, відповідно до правил таких ринків";
 
    -560- Довбенко М.В.
Підпункт 28 пункту 29 викласти в такій редакції:
"28) частину другу статті 26 викласти у такій редакції:
"2. Оператори ринку не можуть провадити інші види професійної діяльності, крім діяльності з організації торгівлі, якщо інше не передбачено законом.
Оператори ринку можуть провадити клірингову діяльність з визначення зобов’язань та/або клірингову діяльність центрального контрагента за договорами, які укладаються на таких операторах ринку, відповідно до їх правил".
 
Враховано по суті   
966. 29) у статті 27:
 
   30) у статті 27:
 
967. у частині першій слова "необхідні умови договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку, " виключити;
 
-561- Довбенко М.В.
Абзац другий підпункту 28 пункту 29 перед словом "виключити" доповнити словами "та слова "розміру статутного і власного капіталу, порядку його визначення";
 
Відхилено   у частині першій:
слова "необхідні умови договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку" виключити;
 
968. частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом такого змісту:
 
969. "Перелік істотних умов договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на ринках капіталу та регульованих ринках, встановлюється законами України. Вимоги до таких договорів встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.";
 
-562- Демчак Р.Є.
У абзаці 5 пункту 2 частини 29 Розділу Ізаконопроекту після слів «вимоги до таких договорів встановлюються» додати слова такого змісту: "нормативно-правовими актами", та далі за текстом "Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".
 
Враховано   "Перелік істотних умов договорів, які укладаються під час провадження професійної діяльності на ринках капіталу та регульованих ринках, встановлюється законом. Вимоги до таких договорів встановлюються нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку";
 
970. у абзаці другому частини другої слова "щодо цінних паперів" замінити словами "про ринки капіталу та інші регульовані ринки";
 
-563- Святаш Д.В.
У абзаці п’ятому підпункту 29 пункту 29 розділу І слово "інші" виключити.
 
Враховано   в абзаці другому частини другої слова "щодо цінних паперів" замінити словами "про ринки капіталу та регульовані ринки";
 
971. у абзаці першому частини четвертої слова "фондових бірж та депозитаріїв" замінити словами "операторів ринку та Центрального депозитарію цінних паперів";
 
-564- Святаш Д.В.
У абзаці шостому підпункту 29 пункту 29 розділу І слова "операторів ринку" замінити словами "операторів організованих ринків" .
 
Відхилено   у частині четвертій:
в абзаці першому слова "фондових бірж та депозитаріїв" замінити словами "операторів ринку та Центрального депозитарію цінних паперів";
 
972. у абзац другому частини четвертої слова "фондової біржі та депозитарію" замінити словами "оператора ринку та Центрального депозитарію цінних паперів";
 
-565- Святаш Д.В.
Абзац сьомий підпункту 29 пункту 29 розділу І Законопроекту після слів "частини четвертої" доповнити словами "слово "Кандидат" замінити словом "Кандидати", а після слова "оператора" доповнити словом "організованого".
 
Відхилено   в абзаці другому слова "фондової біржі та депозитарію" замінити словами "оператора ринку та Центрального депозитарію цінних паперів";
абзац четвертий доповнити словами "за останні три роки";
 
    -566- Демчак Р.Є.
Абзац сьомий підпункту 29 пункту 29 доповнити новими абзацами такого змісту:
«у абзаці четвертому частини четвертої після слів «на ринках капіталу та регульованих ринках» доповнити словами «за останні три роки»;
У абзаці п’ятому частини четвертої слова «за останні два роки» замінити словами «за останній рік».
 
Враховано редакційно    
973. у абзаці п’ятому частини четвертої слова "провадження такою особою професійної діяльності з цінними паперами" замінити словами "здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу";
 
-567- Святаш Д.В.
Абзац восьмий підпункту 29 пункту 29 розділу І замінити абзацами такого змісту:
"абзац п’ятий викласти у такцій редакції:
за останній рік провадження кандидатом діяльності на ринках капіталу та регульованих ринках відсутні факти анулювання сертифіката на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та регульованих ринках".
 
Враховано   абзац п’ятий викласти в такій редакції:
"за останній рік провадження кандидатом діяльності на ринках капіталу та регульованих ринках відсутні факти анулювання сертифіката на право здійснення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та регульованих ринках";
частину п’яту виключити;
31) у частині другій статті 27-1:
пункт 2 виключити;
у пункті 11 слова "у разі якщо такі особи призначені" замінити словами "або осіб, які призначені";
32) доповнити статтею 27-3 такого змісту:
"Стаття 27-3. Участь у професійних учасниках ринків капіталу та регульованих ринків
1. Юридична або фізична особа, яка має намір набути участь у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків (крім банків) або збільшити її, зобов'язана повідомити про свої наміри цього професійного учасника ринків капіталу та регульованих ринків та погодити таке набуття в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку не пізніше ніж за три місяці до набуття такої участі або її збільшення.
2. Особи, зазначені в частині першій цієї статті, зобов'язані подати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з повідомленням повний пакет документів, визначених цим Законом і нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розглядає документи, визначені у цій статті, протягом трьох місяців з дня отримання повного пакета відповідних документів.
4. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку надає (надсилає) рішення про заборону набувати або збільшувати участь у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків відповідній особі із зазначенням підстав такої заборони.
У разі якщо Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у строк, визначений частиною третьою цієї статті, не надіслала відповідній особі рішення про заборону набувати або збільшувати участь у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків, таке набуття або збільшення вважається погодженим.
5. Особи, зазначені в частині першій цієї статті, зобов'язані повідомити професійного учасника ринків капіталу та регульованих ринків про погодження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку набуття або збільшення участі у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків та надати інформацію про свою структуру власності та розмір частки участі у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків.
6. Юридична особа, яка має намір набути або збільшити участь у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків понад значення, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до частини першої цієї статті, зобов’язана надати професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку:
1) документи, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що підтверджують участь у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків, - для юридичної особи, яка має намір збільшити участь у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків;
2) документи, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що дають змогу зробити висновок про:
ділову репутацію юридичної особи, членів її виконавчого органу і наглядової ради, власників участі та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння та/або контроль участі у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків;
фінансовий стан особи;
наявність достатньої кількості власних коштів для здійснення заявленого внеску до статутного капіталу професійного учасника ринків капіталу та регульованих ринків, джерела походження таких коштів;
3) копії документів, визначених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, необхідні для ідентифікації самої юридичної особи та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння та/або контроль участі у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків;
4) відомості про свою структуру власності відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
5) висновок Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених законодавством.
7. Іноземна юридична особа, яка має намір набути або збільшити участь у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків понад значення, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до частини першої цієї статті, додатково подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку такі документи:
1) копію рішення уповноваженого органу управління іноземної юридичної особи про участь у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків в Україні;
2) письмовий дозвіл на участь іноземної юридичної особи у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій зареєстровано головний офіс іноземної юридичної особи, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземної юридичної особи про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу;
3) витяг із торговельного, судового реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в державі, в якій зареєстровано її головний офіс;
4) копію аудиторського висновку аудитора іноземної держави, підтвердженого українською аудиторською фірмою, про фінансовий стан іноземної юридичної особи на кінець останнього повного календарного року.
8. Фізична особа, яка має намір набути або збільшити участь у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків, понад значення, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до частини першої цієї статті, зобов'язана надати професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку:
1) документи, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що підтверджують участь у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків для фізичної особи, яка має намір збільшити участь у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків;
2) документи, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що дають змогу зробити висновок про ділову репутацію особи та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння участю у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків;
3) документи, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що дають змогу зробити висновок про майновий стан особи та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння участю у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків;
4) документи, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що дають змогу зробити висновок про джерела походження коштів, які використовуватимуться фізичною особою для набуття або збільшення участі у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків;
5) копії документів, необхідних для ідентифікації фізичної особи та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння та/або контроль участі у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків;
6) відомості за формою, установленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, про асоційованих осіб фізичної особи;
7) відомості за формою, установленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, про юридичних осіб, у яких фізична особа є керівником та/або контролером.
9. Фізична особа - іноземець, яка має намір набути або збільшити участь у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків понад значення, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до частини першої цієї статті, додатково подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку письмовий дозвіл на участь у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій вона має постійне місце проживання, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу.
10. Документи, зазначені в цій статті, що подаються іноземною юридичною особою та фізичною особою - іноземцем, мають бути нотаріально засвідчені за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Документи, зазначені в цій статті, складені іноземною мовою, мають супроводжуватися нотаріально завіреним перекладом українською мовою.
11. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку погоджує набуття або збільшення участі у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків іноземною юридичною та фізичною особою, за умови що:
1) держава, в якій зареєстрована (має постійне місце проживання) іноземна особа, на належному рівні забезпечує виконання міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму;
2) нагляд у державі, в якій зареєстрована (має постійне місце проживання) іноземна особа, за оцінкою відповідних міжнародних органів, загалом відповідає Принципам та цілям регулювання ринку цінних паперів Міжнародної організації комісій з цінних паперів (ІОSСО).
12. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право заборонити юридичній або фізичній особі набувати або збільшувати участь у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків, у разі якщо:
1) подано неповний пакет документів, документи містять недостовірну інформацію або не відповідають вимогам законів України чи нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
2) ділова репутація особи, а для юридичної особи – і членів її виконавчого органу та/або наглядової ради, власників участі у ній та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння та/або контроль участі у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків, не відповідає вимогам щодо її бездоганності, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
3) фінансовий стан юридичної особи та/або майновий стан фізичної особи та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння участю у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків, не відповідають вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
4) особа не має власних коштів для набуття або збільшення участі у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків;
5) набуття або збільшення особою участі у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків загрожуватиме інтересам клієнтів та інших споживачів послуг професійного учасника ринків капіталу та регульованих ринків або суперечитиме антимонопольному законодавству України;
6) структура власності юридичної особи не відповідає вимогам щодо її прозорості, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
13. Юридична особа, яка має участь у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків, зобов'язана повідомляти такого професійного учасника ринків капіталу та регульованих ринків і Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку про всі зміни структури її власності, а також надавати інформацію про ділову репутацію новопризначених керівників у місячний строк з дня настання відповідних змін.
Фізична особа, яка має участь у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків, зобов'язана повідомляти такого професійного учасника ринків капіталу та регульованих ринків та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку про всі зміни в інформації, яку вона подає згідно з вимогами цієї статті.
Юридична чи фізична особа, яка має намір передати участь у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків будь-якій іншій особі, зменшити таку участь або передати контроль над професійним учасником ринків капіталу та регульованих ринків іншій особі, має повідомити про це професійного учасника ринків капіталу та регульованих ринків і Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.
14. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право визначати наявність значного чи вирішального впливу на управління або діяльність юридичної особи.
15. Особа, яка набула участь у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків (крім банків) або збільшила її з порушенням вимог цієї статті не має права користуватися правом голосу за акціями (частками), які вона набула з порушенням вимог цієї статті";
33) у підпункті 1 частини другої статті 29:
в абзаці другому слова "перебування цінних паперів емітента в біржовому реєстрі фондової біржі" замінити словами "допуску цінних паперів емітента до торгів на регульованому фондовому ринку";
в абзаці третьому слова "в біржовому реєстрі фондової біржі" замінити словами "які допущені до торгів на регульованому фондовому ринку";
34) в абзаці п’ятому частини сьомої статті 30 слова "фондової біржі" замінити словами "оператора регульованого фондового ринку";
35) у частині другій статті 31 слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринків капіталу";
36) в абзаці третьому частини першої статті 33 слова "на фондовій біржі" замінити словами "на регульованому фондовому ринку";
 
    -568- Святаш Д.В.
Пункт 29 розділу І доповнити, уточнивши подальшу нумерацію підпунктів, новими підпунктами такого змісту:
"32) у частині другій статті 27-1:
пункт 2 виключити;
у пункті 11 слова «у разі якщо такі особи призначені» замінити словами «або осіб, що призначені»; ".
 
Враховано    
    -569- Демчак Р.Є.
Абзац восьмий підпункту 29 пункту 29 Розділу І законопроекту доповнити новим абзацом наступного змісту:
"частину п’яту виключити";
Пункт 29 розділу І доповнити новим підпунктом такого змісту:
"30) доповнити статтею 27-3 такого змісту:
"Стаття 27-3. Участь у професійних учасниках ринків капіталу та регульованих ринків
1. Юридична або фізична особа, яка має намір набути участь у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків (крім банків) або збільшити її, зобов'язана повідомити про свої наміри цього професійного учасника ринків капіталу та регульованих ринків та погодити таке набуття в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку не пізніше ніж за три місяці до набуття такої участі або її збільшення.
2. Особи, зазначені в частині першій цієї статті, зобов'язані надати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку разом з повідомленням повний пакет документів, визначених цим Законом і нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
3. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розглядає документи, визначені у цій статті, протягом трьох місяців з дня отримання повного пакета відповідних документів.
4. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку надає (надсилає) рішення про заборону набувати або збільшувати участь у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків відповідній особі із зазначенням підстав такої заборони.
У разі якщо Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у строк, визначений частиною третьою цієї статті, не надіслала відповідній особі рішення про заборону набувати або збільшувати участь у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків, таке набуття або збільшення вважається погодженим.
5. Особи, зазначені в частині першій цієї статті, зобов'язані повідомити професійного учасника ринків капіталу та регульованих ринків про погодження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку набуття або збільшення участі у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків та надати інформацію про свою структуру власності та розмір частки участі у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків.
6. Юридична особа, яка має намір набути або збільшити участь у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків понад значення, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до частини першої цієї статті, зобов'язана надати професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку:
1) документи, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що підтверджують участь у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків для юридичної особи, яка має намір збільшити участь у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків;
2) документи, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що дають змогу зробити висновок про:
ділову репутацію самої юридичної особи, членів її виконавчого органу і наглядової ради, власників участі та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння та/або контроль участі у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків;
фінансовий стан самої особи;
наявність достатньої кількості власних коштів для здійснення заявленого внеску до статутного капіталу професійного учасника ринків капіталу та регульованих ринків, джерела походження таких коштів;
3) копії документів, визначених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, необхідні для ідентифікації самої юридичної особи та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння та/або контроль участі у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків;
4) відомості про свою структуру власності відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
5) висновок Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених законодавством України.
7. Іноземна юридична особа, яка має намір набути або збільшити участь у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків понад значення, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до частини першої цієї статті, додатково подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку такі документи:
1) копію рішення уповноваженого органу управління іноземної юридичної особи про участь у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків в Україні;
2) письмовий дозвіл на участь іноземної юридичної особи у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом країни, в якій зареєстровано головний офіс іноземної юридичної особи, якщо законодавством такої країни вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземної юридичної особи про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу;
3) витяг із торговельного, судового реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, в якій зареєстровано її головний офіс;
4) копію аудиторського висновку аудитора іноземної держави, підтвердженого українською аудиторською фірмою, про фінансовий стан іноземної юридичної особи на кінець останнього повного календарного року.
8. Фізична особа, яка має намір набути або збільшити участь у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків, понад значення, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до частини першої цієї статті, зобов'язана надати професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку:
1) документи, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що підтверджують участь у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків для фізичної особи, яка має намір збільшити участь у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків;
2) документи, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що дають змогу зробити висновок про ділову репутацію самої особи та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння участю у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків;
3) документи, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що дають змогу зробити висновок про майновий стан самої особи та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння участю у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків;
4) документи, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що дають змогу зробити висновок про джерела походження коштів, які використовуватимуться фізичною особою для набуття або збільшення участі у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків;
5) копії документів, необхідних для ідентифікації фізичної особи та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння та/або контроль участі у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків;
6) відомості за формою, установленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, про асоційованих осіб фізичної особи;
7) відомості за формою, установленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, про юридичних осіб, у яких фізична особа є керівником та/або контролером.
9. Фізична особа - іноземець, яка має намір набути або збільшити участь у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків понад значення, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до частини першої цієї статті, додатково подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку письмовий дозвіл на участь у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом країни, в якій вона має постійне місце проживання, якщо законодавством такої країни вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення про відсутність у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу.
10. Документи, зазначені в цій статті, що подаються іноземною юридичною особою та фізичною особою - іноземцем, мають бути нотаріально засвідчені за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Документи, зазначені в цій статті, складені іноземною мовою, мають супроводжуватися нотаріально завіреним перекладом українською мовою.
11. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку погоджує набуття або збільшення участі у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків, іноземною юридичною та фізичною особою за умови що:
1) держава, в якій зареєстрована (має постійне місце проживання) іноземна особа, на належному рівні забезпечує виконання міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму;
2) нагляд у державі, в якій зареєстрована (має постійне місце проживання) іноземна особа, за оцінкою відповідних міжнародних органів в цілому відповідає Принципам та цілям регулювання ринку цінних паперів Міжнародної організації комісій з цінних паперів (ІОSСО).
12. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право заборонити юридичній або фізичній особі набувати або збільшувати участь у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків, у разі якщо:
1) подано неповний пакет документів, документи містять недостовірну інформацію або не відповідають вимогам законів України чи нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
2) ділова репутація особи, а для юридичної особи і членів її виконавчого органу та/або наглядової ради, власників участі у ній та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння та/або контроль участі у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків, не відповідає вимогам щодо її бездоганності, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
3) фінансовий стан юридичної особи та/або майновий стан фізичної особи та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередковане володіння участю у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків, не відповідають вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
4) особа не має власних коштів для набуття або збільшення участі у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків;
5) набуття або збільшення особою участі у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків загрожуватиме інтересам клієнтів та інших споживачів послуг професійного учасника ринків капіталу та регульованих ринків або суперечитиме антимонопольному законодавству України;
6) структура власності юридичної особи не відповідає вимогам щодо її прозорості, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
13. Юридична особа, яка має участь у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків, зобов'язана повідомляти такого професійного учасника ринків капіталу та регульованих ринків та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку про всі зміни структури її власності, а також надавати інформацію щодо ділової репутації новопризначених керівників у місячний строк з моменту настання відповідних змін.
Фізична особа, яка має участь у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків, зобов'язана повідомляти такого професійного учасника ринків капіталу та регульованих ринків та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку про всі зміни в інформації, яку вона надає згідно з вимогами цієї статті.
Юридична чи фізична особа, яка має намір передати участь у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків будь-якій іншій особі або зменшити таку участь або передати контроль над професійним учасником ринків капіталу та регульованих ринків іншій особі, має повідомити про це професійного учасника ринків капіталу та регульованих ринків та Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.
14. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право визначати наявність значного чи вирішального впливу на управління або діяльність юридичної особи.
15. Особа, яка набула участь у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків (крім банків) або збільшила її з порушенням вимог цієї статті не має права користуватись правом голосу за акціями (частками), які вона набула з порушенням вимог цієї статті.".
У зв’язку з цим відповідно змінити нумерацію наступних підпунктів у пункті 29 розділу І Законопроекту.
 
Враховано    
    -570- Святаш Д.В.
Пункт 29 розділу І доповнити, уточнивши подальшу нумерацію підпунктів, новими підпунктами такого змісту:
"33) у частині другій статті 29:
у абзаці другому підпункту 1 слова "перебування цінних паперів емітента в біржовому реєстрі фондової біржі" замінити словами "допуску цінних паперів емітента до торгів на регульованому фондовому ринку";
у абзацу третьому підпункту 1 слова "в біржовому реєстрі фондової біржі" замінити словами "які не допущені до торгів на регульованому фондовому ринку";
34) у абзаці п’ятому частини сьомої статті 30 слова "фондової біржі" замінити словами "оператора регульованого фондового ринку";
35) у частині другій статті 31 слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринків капіталу";
36) у абзаці третьому частини першої статті 33 слова "фондовій біржі" замінити словами "на регульованому фондовому ринку".
 
Враховано    
    -571- Довбенко М.В.
Доповнити пункт 29 новим підпунктом такого змісту:
"у частині другій статті 27-1:
у частині другій:
пункт 2 після слова "виписки" доповнити словом "витягу";
у пункті 11 слова "у разі якщо такі особи призначені" замінити словами "або осіб, які призначені";
у абзаці третьому частини шостої слова "в місячний строк" замінити словами та цифрами "не пізніше, ніж через 10 робочих днів з дня надходження документів, зазначених у частині другій цієї статті";
 
Враховано по суті   
974. 30) доповнити статтею 36-1 такого змісту:
 
   37) доповнити статтею 36-1 такого змісту:
 
975. "Стаття 36-1. Особливості виконання деривативів
 
   "Стаття 36-1. Особливості виконання деривативів
 
976. 1. Якщо на момент виконання обов’язку сторони деривативу щодо відчуження базового активу здійснити таке відчуження неможливо, обов’язок щодо відчуження базового активу замінюється грошовими розрахунками між сторонами, виходячи з ціни відповідного базового активу (базового показника), якщо інше не передбачене законодавством або договором.
 
   1. Якщо на момент виконання обов’язку сторони дериватива щодо відчуження базового активу здійснити таке відчуження неможливо, обов’язок щодо відчуження базового активу замінюється грошовими розрахунками між сторонами, виходячи з ціни відповідного базового активу (базового показника), якщо інше не передбачено законодавством або договором.
 
977. 2. Якщо на момент виконання обов’язку сторони деривативу щодо платежу за деривативом базовий показник деривативу неможливо встановити, для цілей розрахунків сторін використовується останнє відоме значення відповідного базового показника, якщо інше не передбачене законодавством або договором.";
 
-572- Святаш Д.В.
Пункт 29 розділу І доповнити, уточнивши подальшу нумерацію підпунктів, новими підпунктами такого змісту:
"38) у абзаці четвертому частини другої статті 37 слова "біржових торгів на одній з українських фондових бірж" замінити словами "торгів на регульованому фондовому ринку в Україні";
39) у абзаці п’ятому частини третьої статті 40 слова "лістинг цінних паперів" замінити словами "допуск до торгів на регульованому фондовому ринку";
40) абзац четвертий частини першої статті 41 викласти у такій редакції:
"факти допуску/скасування допуску цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку".
 
Враховано   2. Якщо на момент виконання обов’язку сторони деривативу щодо платежу за деривативом базовий показник дериватива неможливо встановити, для цілей розрахунків сторін використовується останнє відоме значення відповідного базового показника, якщо інше не передбачено законодавством або договором";
38) в абзаці четвертому частини другої статті 37 слова "біржових торгів на одній з українських фондових бірж" замінити словами "торгів на регульованому фондовому ринку в Україні";
39) в абзаці п’ятому частини третьої статті 40 слова "лістинг цінних паперів" замінити словами "допуск до торгів на регульованому фондовому ринку";
40) абзац четвертий частини першої статті 41 викласти в такій редакції:
"факти допуску/скасування допуску цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку";
41) у частині першій статті 43 слова " (номер, дата видачі та строк дії ліцензії, обсяг повноважень згідно з ліцензією, керівник та уповноважена особа, що діє від його імені)" замінити словами " (відомості про ліцензію, види професійної діяльності згідно з ліцензією, керівник та/або уповноважена особа, що діє від імені професійного учасника, структура власності такого професійного учасника);
 
    -573- Демчак Р.Є.
Абзац четвертий підпункту 30 пункту 29 Розділу І законопроекту доповнити новим абзацом наступного змісту:
«частину першу статті 43 після слів «особа, що діє від його імені» доповнити словами «, акціонери».
 
Враховано редакційно    
    -574- Святаш Д.В.
Пункт 29 розділу І Законопроекту доповнити підпунктом такого змісту:
"у частині першій статті 43 слова " (номер, дата видачі та строк дії ліцензії, обсяг повноважень згідно з ліцензією, керівник та уповноважена особа, що діє від його імені)" замінити словами " (відомості про ліцензію, види професійної діяльності згідно ліцензії, керівник та/або уповноважена особа, що діє від імені професійного учасника, структура власності такого професійного учасника)".
 
Враховано    
978. 31) частину першу статті 44 викласти в такій редакції:
 
   42) частину першу статті 44 викласти в такій редакції:
 
979. "1. Інсайдерська інформація - неоприлюднена інформація про емітента або сторону деривативу або про фінансові інструменти, що перебувають в обігу на регульованому ринку, у разі якщо оприлюднення такої інформації може істотно вплинути на вартість відповідних фінансових інструментів.";
 
-575- Святаш Д.В.
У абзаці другому підпункту 33 пункту 29 розділу І Законопроекту слова "або сторону деривативу або про" замінити словами ", його цінні папери або про інші", а слова "регульованому ринку" замінити словами "організованому ринку".
 
Враховано частково   "1. Інсайдерська інформація - неоприлюднена інформація про емітента, його цінні папери або про інші фінансові інструменти, що перебувають в обігу на регульованому ринку, у разі якщо оприлюднення такої інформації може істотно вплинути на вартість відповідних фінансових інструментів";
 
980. 32) у статті 45:
 
   43) у статті 45:
 
981. у абзаці другому частини першої слова ", спрямовані на придбання або відчуження цінних паперів та похідних (деривативів)" замінити словами "щодо фінансових інструментів";
 
   у частині першій:
в абзаці другому слова "правочини, спрямовані на придбання або відчуження цінних паперів та похідних (деривативів)" замінити словами "щодо фінансових інструментів";
 
982. у абзаці четвертому частини першої слова "придбання або відчуження цінних паперів та похідних (деривативів)" замінити словами "фінансових інструментів";
 
   в абзаці четвертому слова "придбання або відчуження цінних паперів та похідних (деривативів)" замінити словами "фінансових інструментів";
 
983. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
984. "2. Оператор ринку повинен повідомити Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про операції з фінансовими інструментами, які здійснюються на регульованому ринку, у разі, якщо існує підозра в тому, що під час здійснення таких операцій використовується або може бути використана інсайдерська інформація.";
 
-576- Святаш Д.В.
У абзаці п’ятому підпункту 34 пункту 29 розділу І Законопроекту слова "регульованому ринку" замінити словами "організованому ринку".
 
Відхилено   "2. Оператор ринку повинен повідомити Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про операції з фінансовими інструментами, які здійснюються на регульованому ринку, якщо існує підозра в тому, що під час здійснення таких операцій використовується або може бути використана інсайдерська інформація";
44) назву розділу VІ викласти в такій редакції:
"Розділ VІ
Регулювання ринків капіталу";
45) у назві і тексті статті 47 слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринків капіталу", а слова "фондового ринку" – словами "ринків капіталу", крім випадку їх використання у словосполученні "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку";
 
    -577- Святаш Д.В.
Пункт 29 розділу І Законопроекту доповнити підпунктами 36 та 37 такого змісту:
"36) назву розділу VІ викласти в такій редакції «Розділ VІ. Регулювання ринків капіталу»;
37) у статті 47:
у назві слова «ринку цінних паперів» замінити словами «ринків капіталу»;
слова «фондового ринку» та «ринку цінних паперів» замінити словами «ринків капіталу» крім випадку їх використання у словосполученні "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку";".
У зв’язку з цим підпункти 36 – 39 вважати відповідно підпунктами 38 - 41.
 
Враховано    
985. 33) статтю 46 викласти в такій редакції:
 
   46) статтю 46 викласти в такій редакції:
 
986. "Стаття 46. Реклама фінансових інструментів та ринків капіталу
 
   "Стаття 46. Реклама фінансових інструментів та ринків капіталу
 
987. 1. Реклама фінансових інструментів регулюється Законом України "Про рекламу" з урахуванням норм цього Закону та Закону України "Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку".".
 
-578- Сотник О.С.
Пункт 28 доповнити після підпункту 33 новим підпунктом із змінами до статті 47 Закону такого змісту:
"у статті 47:
частину другу викласти у такій редакції:
"2. Державне регулювання ринків капіталу здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, а також інші державні органи у межах своїх повноважень, визначених законом";
доповнити частинами такого змісту:
"3. Державне регулювання грошового ринку здійснює Національний банк України.
4. Державне регулювання регульованого товарного ринку здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку".
 
Відхилено   1. Реклама фінансових інструментів регулюється Законом України "Про рекламу" з урахуванням норм цього Закону та Закону України "Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку";
 
988. 34) у статтях 48 та 49 слова "фондовий ринок" в усіх відмінках замінити словами "ринки капіталу" у відповідному відмінку;
 
-579- Довбенко М.В.
Пункт 34 викласти у такій редакції:
"34) статтю 48 викласти у такій редакції:
«Стаття 48. Саморегулівні організації професійних учасників ринків капіталу
1. Об'єднання професійних учасників ринків капіталу набуває статусу саморегулівної організації (далі - СРО) за певним видом професійної діяльності на ринках капіталу з дня надання йому статусу СРО Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Порядок надання об'єднанню професійних учасників ринків капіталу статусу СРО та позбавлення такого статусу встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку з урахуванням вимог цього Закону.
Одне об'єднання професійних учасників ринків капіталу може набути статус СРО за декількома видами професійної діяльності на ринках капіталу за умови дотримання вимог частини другої цієї статті.
Набуття об'єднанням статусу СРО професійних учасників ринків капіталу, вступ до нього професійних учасників ринків капіталу, прийняття правил, положень та інших документів СРО професійних учасників ринків капіталу та внесення змін до них не належать до узгоджених дій суб'єктів господарювання.
2. Для набуття статусу СРО об'єднання професійних учасників ринків капіталу повинно подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку необхідні документи та відповідати таким вимогам:
об'єднувати більше 75відсотків професійних учасників ринків капіталу за одним з видів професійної діяльності, визначених цим Законом;
мати затверджені внутрішні документи СРО для реалізації визначених статутом об'єднання функцій;
мати затверджені Правила (стандарти) професійної діяльності на ринках капіталу, за винятком тих Правил (стандартів), що встановлені законодавством;
керівник та заступники керівника виконавчого органу СРО, керівники структурних підрозділів СРО не можуть перебувати у трудових відносинах із членами СРО та прямо або опосередковано бути пов'язаними відносинами контролю з членами СРО, мати судимість за корисливі чи посадові злочини, не зняту або не погашену в установленому законом порядку, та повинні мати стаж роботи на ринках капіталу не менше п'яти років.
Вимоги щодо приміщень СРО, технічного забезпечення та програмного забезпечення, кваліфікаційні вимоги до керівників СРО, вимоги до розміру активів СРО встановлюються нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
СРО зобов'язана дотримуватися вимог, установлених цією статтею, протягом всього строку чинності свідоцтва, передбаченого частиною третьою цієї статті.
3. За результатами розгляду поданих об'єднанням документів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку своїм рішенням надає об'єднанню професійних учасників ринків капіталу статус СРО та видає відповідне свідоцтво про надання статусу саморегулівної організації професійних учасників ринків капіталу (далі - свідоцтво СРО), строк дії якого встановлюється рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і не може бути меншим п'яти років, або своїм вмотивованим рішенням відмовляє в наданні статусу СРО.
Підставою для відмови в наданні статусу СРО є:
відсутність документів, визначених законодавством, необхідних для реєстрації об'єднання як СРО;
невідповідність поданих документів та даних, які вони містять, вимогам законодавства;
невиконання вимог частини другої цієї статті.
Після усунення порушення/порушень, що були підставою для прийняття рішення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку про відмову у наданні об'єднанню статусу СРО, таке об'єднання має право повторно подати документи, визначені законодавством, для набуття статусу СРО.
4. Позбавлення статусу СРО здійснюється за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у таких випадках:
на підставі заяви СРО про скасування Комісією свідоцтва СРО;
невиконання СРО рішень Комісії, постанов уповноважених осіб Комісії;
встановлення Комісією факту невідповідності СРО вимогам, встановленим цією статтею.»;
37) статтю 49 викласти у такій редакції:
«Стаття 49. Повноваження саморегулівної організації професійних учасників ринків капіталу
1. СРО, має такі повноваження:
1) впровадження норм професійної етики у практичній діяльності учасників об'єднання;
2) розроблення і затвердження методичних рекомендацій щодо провадження відповідного виду професійної діяльності на ринках капіталу;
3) впровадження ефективних механізмів розв'язання спорів, пов'язаних з професійною діяльністю учасників об'єднання;
4) моніторинг дотримання Статуту та внутрішніх документів об'єднання його учасниками.
5) розроблення і затвердження обов'язкових для виконання членами СРО Правил (стандартів) провадження відповідного виду професійної діяльності на ринках капіталу, за винятком тих Правил (стандартів), які встановлені законодавством;
6) розроблення заходів, спрямованих на запобігання порушенням членами СРО норм законодавства та внутрішніх документів СРО, у тому числі при припиненні ними своєї професійної діяльності;
7) застосування заходів дисциплінарного впливу до членів СРО у разі виявлення порушень Статуту СРО, внутрішніх документів СРО.
2. СРО можуть виконувати інші повноваження, передбачені законом та статутом такого об'єднання, якщо передбачені в ньому повноваження не суперечать вимогам законодавства, а також повноваження, передбачені у відповідному рішенні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про делегування повноважень з регулювання ринків капіталу, прийнятому відповідно до частини четвертої цієї статті.
3. СРО несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання покладених на неї повноважень у встановленому законодавством порядку.
4. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може делегувати СРО повноваження з регулювання ринків капіталу, визначені законами України, в установленому нею порядку за заявою цієї СРО.
У місячний строк після отримання заяви від СРО Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про делегування або відмову в делегуванні СРО повноважень.
У рішенні про делегування СРО повноважень зазначаються:
найменування СРО, якій делегуються повноваження;
повноваження, які делегуються;
строк, на який делегуються повноваження, який не може бути більшим, ніж строк чинності свідоцтва СРО;
порядок державного контролю за здійсненням делегованих повноважень.
Рішення про делегування СРО повноважень підлягає державній реєстрації в Міністерстві юстиції України як нормативно-правовий акт та оприлюдненню відповідно до законодавства".
 
Враховано частково   47) статті 48 і 49 викласти в такій редакції:
"Стаття 48. Саморегулівні організації професійних учасників ринків капіталу
1. Об'єднання професійних учасників ринків капіталу набуває статусу саморегулівної організації (далі - СРО) за певним видом професійної діяльності на ринках капіталу з дня надання йому статусу СРО Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Порядок надання об'єднанню професійних учасників ринків капіталу статусу СРО та позбавлення такого статусу встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку з урахуванням вимог цього Закону.
Одне об'єднання професійних учасників ринків капіталу може набути статус СРО за декількома видами професійної діяльності на ринках капіталу, за умови дотримання вимог частини другої цієї статті.
Набуття об'єднанням статусу СРО професійних учасників ринків капіталу, вступ до нього професійних учасників ринків капіталу, прийняття правил, положень та інших документів СРО професійних учасників ринків капіталу та внесення змін до них не належать до узгоджених дій суб'єктів господарювання.
2. Для набуття статусу СРО об'єднання професійних учасників ринків капіталу повинно подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку необхідні документи та відповідати таким вимогам:
об'єднувати більше 75 відсотків професійних учасників ринків капіталу за одним з видів професійної діяльності, визначених цим Законом;
мати затверджені внутрішні документи СРО для реалізації визначених статутом об'єднання функцій;
мати затверджені Правила (стандарти) професійної діяльності на ринках капіталу, крім правил (стандартів), встановлених законодавством;
керівник та заступники керівника виконавчого органу СРО, керівники структурних підрозділів СРО не можуть перебувати у трудових відносинах із членами СРО та прямо або опосередковано бути пов'язаними відносинами контролю з членами СРО, мати судимість за корисливі чи посадові злочини, не зняту або не погашену в установленому законом порядку, та повинні мати стаж роботи на ринках капіталу не менше п'яти років.
Вимоги щодо приміщень СРО, технічного та програмного забезпечення, кваліфікаційні вимоги до керівників СРО, вимоги до розміру активів СРО встановлюються нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
СРО зобов'язана дотримуватися вимог, установлених цією статтею, протягом всього строку чинності свідоцтва, передбаченого частиною третьою цієї статті.
3. За результатами розгляду поданих об'єднанням професійних учасників ринків капіталу документів Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку своїм рішенням надає такому об'єднанню статус СРО та видає відповідне свідоцтво про надання статусу саморегулівної організації професійних учасників ринків капіталу (далі - свідоцтво СРО), строк дії якого встановлюється рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і не може бути меншим п'яти років, або своїм вмотивованим рішенням відмовляє у наданні статусу СРО.
Підставою для відмови в наданні статусу СРО є:
відсутність документів, визначених законодавством, необхідних для надання об’єднанню статусу СРО;
невідповідність поданих документів та даних, які вони містять, вимогам законодавства;
невиконання вимог частини другої цієї статті.
Після усунення порушення/порушень, що були підставою для прийняття рішення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку про відмову у наданні об'єднанню статусу СРО, таке об'єднання має право повторно подати документи, визначені законодавством, для набуття статусу СРО.
4. Позбавлення статусу СРО здійснюється за рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у таких випадках:
на підставі заяви СРО про скасування свідоцтва СРО;
невиконання СРО рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, постанов уповноважених осіб Комісії;
встановлення Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку факту невідповідності СРО вимогам, встановленим цією статтею.
Стаття 49. Повноваження саморегулівної організації професійних учасників ринків капіталу
1. СРО професійних учасників ринків капіталу має повноваження щодо:
1) впровадження норм професійної етики у практичну діяльність членів СРО;
2) розроблення і затвердження методичних рекомендацій щодо провадження відповідного виду професійної діяльності на ринках капіталу;
3) впровадження ефективних механізмів розв'язання спорів, пов'язаних з професійною діяльністю членів СРО;
4) моніторингу дотримання Статуту та внутрішніх документів СРО його членами;
5) розроблення і затвердження обов'язкових для виконання членами СРО Правил (стандартів) провадження відповідного виду професійної діяльності на ринках капіталу, крім правил (стандартів), встановлених законодавством;
6) розроблення заходів, спрямованих на запобігання порушенням членами СРО норм законодавства та внутрішніх документів СРО, у тому числі під час припинення ними своєї професійної діяльності;
7) застосування заходів дисциплінарного впливу до членів СРО у разі виявлення порушень Статуту СРО, внутрішніх документів СРО.
2. СРО можуть виконувати інші повноваження, передбачені законом та статутом такого об'єднання, якщо передбачені в ньому повноваження не суперечать вимогам законодавства, а також повноваження, передбачені у відповідному рішенні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про делегування повноважень з регулювання ринків капіталу, прийнятому відповідно до частини четвертої цієї статті.
3. СРО несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання покладених на неї повноважень у встановленому законодавством порядку.
4. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може делегувати СРО повноваження з регулювання ринків капіталу, визначені законом, в установленому нею порядку за заявою СРО.
У місячний строк після отримання відповідної заяви СРО Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про делегування або про відмову в делегуванні СРО повноважень з регулювання ринків капіталу.
У рішенні про делегування СРО повноважень з регулювання ринків капіталу зазначаються:
найменування СРО, якій делегуються повноваження;
повноваження, які делегуються;
строк, на який делегуються повноваження, який не може бути більшим, ніж строк чинності свідоцтва СРО;
порядок державного контролю за здійсненням делегованих повноважень";
 
989. 35) у тексті Закону слова "ринок цінних паперів" в усіх відмінках замінити словами "ринки капіталу" у відповідному відмінку крім випадку їх використання в частині першій статті 20 та частині другій статті 31 цього Закону;
 
-580- Святаш Д.В.
Підпункт 39 пункту 29 розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
"у тексті Закону слова "про ринок цінних паперів" замінити словами "про ринки капіталу";"
 
Враховано   48) у тексті Закону:
слова "про ринок цінних паперів" замінити словами "про ринки капіталу";
 
990. 36) у тексті Закону слова "фондовий ринок" в усіх відмінках замінити словами "ринки капіталу та інші регульовані ринки" у відповідному відмінку, крім випадку їх використання в частинах першій та другій статті 2, статті 19, пунктах 7 та 8 статті 19-4 у словосполученні "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках;
 
-581- Святаш Д.В.
Підпункт 40 пункту 29 розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
"слова "фондовий ринок" в усіх відмінках замінити словами "ринки капіталу та регульовані ринки" у відповідному відмінку, крім випадку їх використання у словосполученні "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках;".
 
Враховано   слова "фондовий ринок" в усіх відмінках замінити словами "ринки капіталу та регульовані ринки" у відповідному відмінку, крім випадку їх використання у словосполученні "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках;
 
991. 37) у тексті Закону слова "торговець цінними паперами" в усіх відмінках замінити словами "інвестиційна фірма" у відповідному відмінку;
 
   слова "торговець цінними паперами" в усіх відмінках замінити словами "інвестиційна фірма" у відповідному відмінку;
 
992. 29. У пункті 13 частини 1 статті 21 Закону України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., №47, ст. 464) слова "біржових угод" замінити словами "угод на регульованих ринках";
 
-582- Демчак Р.Є.
Доповнити розділ І Законопроекту новим пунктом такого змісту:
"Частину другу статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 із наступними змінами) доповнити словами "державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства на ринках капіталу та законодавства про акціонерні товариства".
 
Враховано   28. У пункті 13 частини першої статті 21 Закону України "Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 47, ст. 464; 2010 р., № 38, ст.. 511; 2014 р., № 6-7, ст. 80) слова "біржових угод" замінити словами "угод на регульованих ринках".
29. Частину другу статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 із наступними змінами) доповнити словами "державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства на ринках капіталу та законодавства про акціонерні товариства".
 
993. 30. У Законі України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008р., №50-51, ст. 384):
 
-583- Святаш Д.В.
Пункт 30 розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
"30. У Законі України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008р., №50-51, ст. 384):
1) у статті 8:
у пункті 1 та пункті 3 частини другої слова «фондові біржі» в усіх відмінках замінити словами «організовані фондові ринки» у відповідному відмінку;
абзац перший пункту 2 частини другої викласти в такій редакції:
"2) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на організованих фондових ринках, - як середній курс за результатами торгів таких цінних паперів на відповідному організованому фондовому ринку, розрахований оператором такого організованого фондового ринку за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів.";
у абзаці другому пункту 2 частини другої слова "фондових біржах та їхній середній біржовий курс" замінити словами "організованих фондових ринках та їх середній курс за результатами торгів", а слово "біржах" замінити словами "організованих фондових ринках";
2) у статті 24:
частину першу викласти в такій редакції:
"1. Акції публічного акціонерного товариства можуть купуватися та продаватися на організованому фондовому ринку .
Публічне акціонерне товариство зобов'язане пройти процедуру допуску власних простих акцій до торгів на регульованому фондовому ринку або фондовій багатосторонній торгівельній системі у встановленому законодавством порядку та залишатися хоча б на одному з таких організованих фондових ринків в Україні.
частину другу викласти в такій редакції: «Акції приватного акціонерного товариства не можуть купуватися та/або продаватися на організованому фондовому ринку.»;
3) у другому реченні абзацу третього частини четвертої статті 30 слова "фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке товариство" замінити словами "оператора організованого фондового ринку (операторів організованих фондових ринків), на якому (яких) акції такого товариства допущені до торгів";
4) у другому реченні абзацу третього частини першої статті 35 слова "фондовій біржі, на якій" замінити словами "оператору організованого фондового ринку, на якому";
5) в абзаці другому частини восьмої статті 38 слова "фондовій біржі (біржам)" замінити словами "оператору організованого фондового ринку (операторам організованих фондових ринків)";
6) у другому реченні абзацу другого частини шостої статті 47 слова "фондовій біржі (біржам), на якій акції такого товариства перебувають у біржовому списку" замінити словами "оператору організованого фондового ринку (операторам організованих фондових ринків), на якому (яких) акції такого товариства допущені до торгів";
7) в частині першій статті 64 слова "кожній біржі" замінити словами "кожному оператору організованого фондового ринку";
8) в частині першій статті 65 слова "кожну фондову біржу (біржі), на якій" замінити словами "кожного оператора організованого фондового ринку (операторів організованих фондових ринків), на якому";
9) частині першій статті 82 слова "кожну фондову біржу (біржі), на якій" замінити словами "кожного оператора організованого фондового ринку (операторів організованих фондових ринків), на якому".".
 
Відхилено   30. У Законі України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50-51, ст. 384):
 
994. 1) у статті 8:
 
-584- Довбенко М.В.
Абзац перший підпункту 1 пункту 30, змінивши в подальшому нумерацію підпунктів, замінити двома абзацами такого змісту:
"1) у підпункті 1 пункту 10-1 частини першої статті 2 слова "особою цього товариства або" замінити словами "особою цього товариства (за винятком посади члена його наглядової ради) або";
2) у статті 8:"
 
Враховано   1) у підпункті 1 пункту 10-1 частини першої статті 2 слова "особою цього товариства або" замінити словами "особою цього товариства (за винятком посади члена його наглядової ради) або";
2) у частині другій статті 8:
 
995. у пункті 1 та пункті 3 частини другої слова "фондових бірж" в усіх відмінках замінити словами "регульованих ринках цінних паперів" у відповідному відмінку;
 
-585- Демчак Р.Є.
За текстом пункту 30 слова "регульовані ринки цінних паперів" та "регульовані ринки" в усіх відмінках та числах замінити словами "регульовані фондові ринки" у відповідному відмінку і числі.
 
Враховано   у пункті 1 слова "фондових біржах" замінити словами "регульованих фондових ринках";
у пункті 2:
 
996. абзац перший пункту 2 частини другої викласти в такій редакції:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
997. "2) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на регульованих ринках цінних паперів, - як середня ціна за результатами регулярних торгів таких цінних паперів на відповідному регульованому ринку цінних паперів, розрахований оператором такого регульованого ринку за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів.";
 
-586- Довбенко М.В.
В абзаці четвертому підпункту 1 пункту 30 слова " середня ціна" замінити словами "середній курс".
 
Враховано   "2) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на регульованих фондових ринках, - як середній курс за результатами регулярних торгів таких цінних паперів на відповідному регульованому фондовому ринку, розрахований оператором такого регульованого фондового ринку за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів";
 
998. у абзаці другому пункту 2 частини другої слова "фондових біржах та їхній середній біржовий курс" замінити словами "регульованих ринках цінних паперів та їхня середня ціна за результатами регулярних торгів", а слово "біржах" замінити словами "регульованих ринках";
 
-587- Довбенко М.В.
В абзаці п’ятому підпункту 1 пункту 30 слова "їхня середня ціна" замінити словами "їхній середній курс".
 
Враховано   в абзаці другому слова "фондових біржах та їхній середній біржовий курс" замінити словами " регульованих фондових ринках та їхній середній курс за результатами регулярних торгів", а слово "біржах" – словами "регульованих фондових ринках";
у пункті 3 слова "фондових біржах" замінити словами "регульованих ринках цінних паперів";
 
999. 2) у статті 24:
 
   3) у статті 24:
 
1000. частину першу викласти в такій редакції:

   частину першу викласти в такій редакції: