Кількість абзаців - 51 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо наставництва над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. З а к о н У к р а ї н и
 
   З а к о н У к р а ї н и
 
2. Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо наставництва над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування
 
-1- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
У назві законопроекту слова «над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування» вилучити;
 
Враховано   Про внесення змін до Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" щодо наставництва
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. У Законі України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 6, ст.147 із наступними змінами):
 
-2- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом 1 такого змісту:
«статтю 1 «Визначення термінів» доповнити новими абзацами наступного змісту:
«наставник – повнолітня дієздатна особа, яка здійснює діяльність з надання дитині, яка проживає у закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей, індивідуальної підтримки та допомоги, насамперед у підготовці до самостійного життя
наставництво – добровільна безоплатна діяльність наставника з надання дитині, яка проживає у закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей, індивідуальної підтримки та допомоги, насамперед у підготовці до самостійного життя».
Відповідно пункти 1-3 вважати пунктами 2-4
 
Враховано   І. У Законі України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 6, ст.147 із наступними змінами):
1. Статтю 1 доповнити абзацами двадцять третім і двадцять четвертим такого змісту:
«наставник – повнолітня дієздатна особа, яка здійснює діяльність з надання дитині, яка проживає у закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей, індивідуальної підтримки та допомоги, насамперед у підготовці до самостійного життя;
наставництво – добровільна безоплатна діяльність наставника з надання дитині, яка проживає у закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей, індивідуальної підтримки та допомоги, насамперед у підготовці до самостійного життя».
 
    -3- Помазанов А.В.
Доповнити розділ І законопроекту новим пунктом 1 такого змісту:
«статтю першу «Визначення термінів» доповнити новими абзацами наступного змісту:
«Наставництво – добровільна безоплатна діяльність наставника з надання дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, яка проживає у закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, індивідуальної підтримки та допомоги, насамперед у підготовці до самостійного життя.
Наставник – повнолітня дієздатна особа, яка здійснює наставництво, крім осіб зазначених у статті 212 Сімейного кодексу України.»;
 
Враховано частково    
5. 1) у статті 17:
 
   2. Текст статті 17 викласти в такій редакції:
 
6. у частинах першій та третій слова "центри соціальних служб для молоді" замінити словами "центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді";
 
-4- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Пункт 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
Зміст статті 17 викласти у такій редакції:
«З метою підготовки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа до самостійного життя їх соціальна та психологічна адаптація покладається на центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
#102642
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді надають юридичну, психологічну та соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам із їх числа, а також їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям, усиновлювачам та наставникам.
Підготовка до самостійного життя дітей, які проживають у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, інших закладах для дітей, їх соціальна та психологічна адаптація можуть здійснюватися у формі наставництва».
 
Враховано   «З метою підготовки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа до самостійного життя їх соціальна та психологічна адаптація покладається на центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань сім'ї та дітей, разом із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти та науки, забезпечують розробку комплексних програм індивідуальної психологічної, реабілітаційної та корекційної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам із їх числа, а також дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують такої допомоги.
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді надають юридичну, психологічну та соціальну допомогу дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, особам із їх числа, а також їх біологічним батькам, опікунам, піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям, усиновлювачам та наставникам.
 
    -5- Павленко Ю.О.
У частині другій статті 17 слова «охорони здоров’я» замінити на слово «освіти»;
 
Враховано частково    
    -6- Помазанов А.В.
Павленко Ю.О.
Доповнити пункт 1 розділу І законопроекту новим абзацом третім такого змісту:
«у частині третій слова «та усиновлювачам» замінити словами «усиновлювачам та наставникам»;
 
Враховано    
7. доповнити частинами четвертою – шостою такого змісту:
 
      
8. "Підготовка до самостійного життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у закладах для таких дітей, їх соціальна та психологічна адаптація може здійснюватися у формі наставництва в порядку, передбаченому статтею 17-1 цього Закону.
 
-7- Павленко Ю.О.
В абзаці четвертому пункту 1 розділу І законопроекту слова «таких» та «в порядку, передбаченому статтею 17-1 цього Закону» виключити;
 
Відхилено   Підготовка до самостійного життя дітей, які проживають у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, інших закладах для дітей, їх соціальна та психологічна адаптація можуть здійснюватися у формі наставництва, в порядку, передбаченому статтею 17-1 цього Закону».
 
9. Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у співпраці з громадськими організаціями, видом статутної, здійснюють моніторинг за додержанням ними умов договору про наставництво.
 
-8- Левченко Ю.В.
Тимошенко Ю.В.
Абзац 5 пункту 1 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді забезпечують підготовку та супровід наставників, здійснюють моніторинг за додержанням ними умов договору про наставництво»;
 
Відхилено      
10. Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді вживають заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей, над якими встановлено наставництво";
 
-9- Помазанов А.В.
У частині шостій після слів «центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді» доповнити словами «контролюють діяльність громадських організацій, які здійснюють організацію наставництва та»;
 
Відхилено      
    -10- Павленко Ю.О.
У абзаці щостому пункту 1 розділу І законопроекту додати слова «служби у справах дітей»;
 
Відхилено    
11. 2) доповнити статтею 17-1 такого змісту:
 
   3. Доповнити статтею 17-1 такого змісту:
 
12. "Стаття 17-1. Наставництво стосовно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
 
-11- Помазанов А.В.
Назву статті 17-1 викласти в такій редакції:
«Стаття 17-1. Наставництво»;
 
Враховано   «Стаття 17-1. Наставництво
 
    -12- Сотник О.С.
У назві статті 17-1 після слів «позбавлених батьківського піклування» поставити розділовий знак «кому», та доповнити словами «а також осіб з їх числа, які є особами з обмеженими можливостями (інвалідами)»;
 
Відхилено    
    -13- Павленко Ю.О.
В абзацах другому-четвертому підпункту 2 розділу І законопроекту після слов «у закладах для дітей» «слова «-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» вилучити;
 
Відхилено    
13. З метою підготовки до самостійного життя дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, може здійснюватися наставництво.
 
-14- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Абзаци третій-четвертий підпункту 2 розділу І законопроекту замінити наступним абзацом такого змісту:
«1. Наставництво здійснюється в найкращих інтересах дитини, яка проживає у закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей, зокрема, щодо:»;
Відповідно абзаци п’ятий – тридцять третій вважати абзацами четвертим – тридцятим другим;
 
Враховано   1. Наставництво здійснюється в найкращих інтересах дитини, яка проживає у закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей, зокрема, щодо:
 
    -15- Помазанов А.В.
Частину першу статті 17-1 викласти у такій редакції:
«Наставництво здійснюється з урахуванням інтересів дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, яка проживає в закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, зокрема щодо:
визначення та розвитку здібностей дитини, реалізації її інтересів у професійному самовизначенні;
надання дитині доступної інформації про її права та обов'язки;
формування у дитини практичних навичок, спрямованих на адаптацію її до самостійного життя (зокрема щодо вирішення побутових питань, розпорядження власним майном та коштами, отримання освітніх, соціальних, медичних, адміністративних та інших послуг);
ознайомлення дитини з практиками суспільного спілкування, подолання складних життєвих ситуацій;
формування навичок здорового способу життя, сприяння становленню дитини як відповідальної, успішної особистості»;
 
Враховано частково    
    -16- Сотник О.С.
У частині першій статті 17-1 після слів «позбавлених батьківського піклування» поставити розділовий знак «кому», та доповнити словами «а також осіб з їх числа, які є особами з обмеженими можливостями (інвалідами)»;
 
Відхилено    
14. Наставництвом є добровільна безоплатна діяльність наставника з надання дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, яка проживає у закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, індивідуальної підтримки та допомоги, насамперед у підготовці до самостійного життя, зокрема щодо:
 
-17- Помазанов А.В.
Частину другу, третю та тринадцяту статті 17-1 виключити.
У зв'язку з цим частини четверту-двадцяту вважати відповідно частинами другою-сімнадцятою;
 
Враховано частково      
    -18- Сотник О.С.
У частині другій статті 17-1 після слів «позбавлених батьківського піклування» поставити розділовий знак «кому», та доповнити словами «а також осіб з їх числа, які є особами з обмеженими можливостями (інвалідами)»;
 
Відхилено    
15. визначення та розвитку здібностей дитини, реалізації її інтересів у професійному самовизначенні;
 
   визначення та розвитку здібностей дитини, реалізації її інтересів у професійному самовизначенні;
 
16. надання дитині доступної інформації про її права та обов'язки;
 
   надання дитині доступної інформації про її права та обов'язки;
 
17. формування у дитини практичних навичок, спрямованих на адаптацію її до самостійного життя (зокрема щодо вирішення побутових питань, розпорядження власним майном та коштами, отримання освітніх, соціальних, медичних, адміністративних та інших послуг);
 
   формування у дитини практичних навичок, спрямованих на адаптацію її до самостійного життя, зокрема щодо вирішення побутових питань, розпорядження власним майном та коштами, отримання освітніх, соціальних, медичних, адміністративних та інших послуг;
 
18. ознайомлення дитини з практиками суспільного спілкування, подолання складних життєвих ситуацій;
 
   ознайомлення дитини з практиками суспільного спілкування та подолання складних життєвих ситуацій;
 
19. формування навичок здорового способу життя, сприяння становленню дитини як відповідальної, успішної особистості.
 
-19- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Абзац дев’ятий підпункту 2 розділу І законопроекту замінити наступними абзацами такого змісту:
«сприяння становленню дитини як відповідальної, успішної особистості;
формування у дитини навичок здорового способу життя»;
Відповідно абзаци десятий – тридцять третій вважати абзацами одинадцятим – тридцятим четвертим;
 
Враховано   сприяння становленню дитини як відповідальної, успішної особистості;
формування у дитини навичок здорового способу життя.
 
20. Наставництво здійснюється з урахуванням інтересів дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, яка проживає в закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.
 
-20- Сотник О.С.
У частині третій статті 17-1 після слів «позбавлених батьківського піклування» поставити розділовий знак «кому», та доповнити словами «а також осіб з їх числа, які є особами з обмеженими можливостями (інвалідами)»;
 
Відхилено      
    -21- Павленко Ю.О.
Абзац десятий підпункту 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Наставництво здійснюється виключно в найкращих інтересах дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, яка проживає в закладі для дітей»;
 
Враховано частково    
21. Наставництво здійснюється за договором про наставництво, що укладається між наставником та адміністрацією закладу для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на яку покладено функції опікуна та піклувальника дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, стосовно інтересів якої укладається такий договір.
 
-22- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Абзац одинадцятий підпункту 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«2. Наставництво здійснюється за договором про наставництво, що укладається між центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за місцем проживання дитини, наставником та адміністрацією закладу, в якому проживає дитина, в інтересах якої укладається такий договір»;
 
Враховано   2. Наставництво здійснюється за договором про наставництво, що укладається між центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за місцем проживання дитини, наставником та адміністрацією закладу, в якому проживає дитина, в інтересах якої укладається такий договір.
 
    -23- Сотник О.С.
У частині четвертій статті 17-1 слова «адміністрацією закладу для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на яку покладено функції опікуна та піклувальника дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, стосовно інтересів якої укладається такий договір.» замінити словами «та центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»;
 
Враховано частково    
    -24- Сотник О.С.
Частину четверту статті 17-1 доповнити новим реченням такого змісту: «Особа, яка виявила бажання пройти підготовку та бути наставником, повинна надати до центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді медичну довідку про стан здоров’я, сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду, термін дії якого не закінчився на дату подання документів, медичну довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів»;
 
Відхилено    
    -25- Павленко Ю.О.
Абзац одинадцятий підпункту 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Наставництво здійснюється за договором про наставництво, що укладається між органом опіки та піклування за місцем перебування (проживання) дитини-сироти або позбавленої батьківського піклування,, наставником та адміністрацією закладу, в якому проживає дитина, стосовно якої укладається такий договір»;
 
Враховано частково    
22. Договір про наставництво укладається в письмовій формі.
 
-26- Павленко Ю.О.
У абзаці дванадцятому підпункту 2 розділу І законопроекту додати слова «за обов’язкової письмової згоди дитини та на термін, що не перевищує 12 місяців»;
 
Відхилено   Договір про наставництво укладається у письмовій формі.
 
23. Для укладення договору про наставництво потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити. Згода дитини надається у формі, що відповідає її вікові та стану здоров'я.
 
-27- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Абзац тринадцятий підпункту 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«3. Для укладення договору про наставництво потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити, а також письмова згода її батьків, інших законних представників. Згода дитини надається у формі, що відповідає її вікові та стану здоров'я»;
Абзац чотирнадцятий вилучити. Відповідно абзаци п’ятнадцятий – тридцять третій вважати абзацами чотирнадцятим – тридцятим другим;
 
Враховано   3. Для укладення договору про наставництво потрібна згода дитини, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити, а також письмова згода її батьків, інших законних представників. Згода дитини надається у формі, що відповідає її вікові та стану здоров'я.
 
    -28- Сотник О.С.
У частині шостій статті 17-1 слова «такого віку» замінити словами «десяти років»;
 
Відхилено    
24. Договір про наставництво може бути укладений без згоди дитини лише у разі, якщо така дитина у зв'язку зі своїм віком або станом здоров'я не може усвідомити факт наставництва.
 
-29- Павленко Ю.О.
Абзаци тринадцятий та чотирнадцятий підпункту 2 розділу І законопроекту вилучити;
 
Враховано частково      
25. Обов'язок щодо інформування дитини про мету наставництва, її права та засоби їх захисту, а також про умови договору про наставництво покладається на адміністрацію закладу для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на яку покладено функції опікуна та піклувальника дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування.
 
-30- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Абзац п’ятнадцятий-сімнадцятий підпункту 2 розділу І законопроекту вилучити.
Відповідно абзаци вісімнадцятий – тридцять третій вважати абзацами п’ятнадцятим – тридцятим;
 
Враховано      
    -31- Павленко Ю.О.
У абзаці п’ятнадцятому підпункту 2 розділу І законопроекту після слів «покладається на» додати «орган опіки та піклування». Слова « адміністрацію закладу для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на яку покладено функції опікуна та піклувальника дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування» виключити;
 
Відхилено    
26. Договір про наставництво попередньо погоджується органом опіки та піклування.
 
-32- Сотник О.С.
Павленко Ю.О.
Частину дев’яту статті 17-1 «Договір про наставництво попередньо погоджується органом опіки та піклування» - виключити;
 
Враховано      
27. У договорі про наставництво обов'язково зазначаються права і обов'язки сторін договору, порядок набрання та припинення ним чинності, строк дії договору, підстави для розірвання договору, відповідальність сторін.
 
-33- Павленко Ю.О.
У абзаці сімнадцятому підпункту 2 розділу І законопроекту після слів «відповідальність сторін» додати «зокрема відповідальність наставника за життя і здоров’я дитини під час її перебування за межами закладу»;
 
Відхилено      
28. Договір про наставництво може бути розірваний за згодою сторін або за рішенням суду у разі невиконання наставником своїх обов'язків за договором, а також у разі відмови дитини від здійснення стосовно неї наставництва.
 
-34- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Абзац вісімнадцятий підпункту 2 розділу І законопроекту замінити наступними абзацами такого змісту:
«4. Договір про наставництво може бути розірваний за згодою сторін або за рішенням суду і разі невиконання наставником своїх обов'язків за договором, порушення прав та законних інтересів дитини наставником, виникнення загрози для життя та здоров’я дитини з вини наставника.
5. Договір про наставництво припиняється у разі повернення дитини на виховання до батьків, інших законних представників, її усиновлення, встановлення над нею опіки чи піклування, влаштування її на виховання в сім’ю громадян (прийомну сім’ю чи дитячий будинок сімейного типу) або переведення до іншого закладу для дітей, а також у разі відмови дитини від здійснення наставництва від здійснення наставництва стосовно неї, досягнення дитиною повноліття, смерті дитини чи наставника»;
Відповідно абзаци дев’ятнадцятий – тридцять третій вважати абзацами двадцятим – тридцять четвертим;
 
Враховано   4. Договір про наставництво може бути розірваний за згодою сторін, за ініціативою однієї із сторін у разі невиконання обов’язків за договором іншими сторонами або за рішенням суду в разі невиконання сторонами своїх обов'язків за договором, порушення прав та законних інтересів дитини наставником, виникнення загрози для життя та здоров’я дитини з вини наставника.
5. Договір про наставництво припиняється у разі повернення дитини на виховання до батьків, інших законних представників, її усиновлення, встановлення над нею опіки чи піклування, влаштування її на виховання в сім’ю громадян (прийомну сім’ю чи дитячий будинок сімейного типу) або переведення до іншого закладу для дітей, а також у разі відмови дитини від здійснення наставництва стосовно неї, досягнення дитиною повноліття, смерті дитини чи наставника.
 
    -35- Сотник О.С.
Частину одинадцяту статті 17-1 після слів «обов'язків за договором» та перед словами «а також у разі відмови дитини» доповнити словами «порушення прав та законних інтересів дитини наставником, виникнення загрози для життя та здоров’я дитини з боку наставника», після цих слів поставити розділовий знак «кому»; доповнити новим реченням такого змісту: «У випадку розірвання договору про наставництво в судовому порядку інтереси дитини представляє орган опіки та піклування»;
 
Враховано частково    
    -36- Павленко Ю.О.
У абзаці вісімнадцятому підпункту 2 розділу І законопроекту після слів «за згодою сторін або за рішенням» додати «органу опіки та піклування», слово « суду» виключити. Далі за текстом.
Додати абзац такого змісту. «Договір про наставництво втрачає силу у разі, якщо дитина встановила контакт з кандидатами в усиновителі, опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі і дала згоду на усиновлення, влаштування під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу»;
 
Відхилено    
29. Наставником дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, яка проживає в закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, може бути повнолітня дієздатна особа, яка пройшла курс підготовки з питань виховання і соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за програмою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань сім?ї та дітей, та уклала договір про наставництво.
 
-37- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Абзац дев’ятнадцятий підпункту 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«6. Особа, яка виявила бажання стати наставником до укладання договору про наставництво зобов’язана пройти курс підготовки з проблем соціальної адаптації дітей та їх підготовки до самостійного життя, за програмою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної #102642
 
Враховано   6. Особа, яка виявила бажання стати наставником, до укладання договору про наставництво зобов’язана пройти курс підготовки з проблем соціальної адаптації дітей та їх підготовки до самостійного життя за програмою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань сім'ї та дітей.
 
    -38- Помазанов А.В.
Частину десяту статті 17-1
(ч.12 редакція 1 читання) викласти в новій редакції:
«Особа, яка виявила бажання стати наставником зобов’язана в обов’язковому порядку пройти курс підготовки з проблем виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за програмою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної #102642
 
Враховано частково    
    -39- Сотник О.С.
Частину дванадцяту статті 17-1 після слів «повнолітня дієздатна особа, яка» та перед словами «пройшла курс підготовки» доповнити словами «має високі моральні якості та бездоганну репутацію, за станом здоров’я спроможна виконувати відповідні обов’язки», після цих слів поставити розділовий знак «кому»; після слів «позбавлених батьківського піклування,» та перед словами «за програмою,» доповнити словами «а також осіб з їх числа, які є особами з обмеженими можливостями (інвалідами),»; також доповнити новим реченням «У випадку встановлення наставництва над дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування, яка є особою з обмеженими можливостями (інвалідом), наставником може бути особа, яка має навички медичної допомоги та отримала консультацію лікаря щодо особливостей догляду за такою дитиною»;
 
Відхилено    
    -40- Павленко Ю.О.
Абзац дев’ятнадцятий підпункту 2 розділу І законопроекту перенести до статті 1 Закону "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування".
Слова «-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,» вилучити;
 
Враховано частково    
30. Наставниками не можуть бути особи, зазначені у статті 212 Сімейного кодексу України.
 
-41- Шухевич Ю.Р.
Абзац дев’ятнадцятий пункту 2 розділу І (стаття 17-1) законопроекту викласти в такій редакції:
«Наставниками не можуть бути особи, зазначені у статті 212 Сімейного кодексу України, або особи, щодо яких встановлено, що вони належать до представників сексуальних меншин»;
 
Відхилено   7. Наставниками не можуть бути особи, зазначені у статті 212 Сімейного кодексу України.
 
    -42- Сотник О.С.
Після частини тринадцятої статті 17-1 додати новою частиною наступного змісту:
«Особі, яка звернулася заявою про намір стати наставником, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді повідомляє про прийняте рішення письмово протягом десяти днів з дня його прийняття. У разі прийняття рішення про відмову в набутті статусу наставника в рішенні в обов’язковому порядку зазначаються причини такої відмови»;
 
Відхилено    
31. Організація наставництва здійснюється громадською організацією, до статутної діяльності якої належать питання захисту прав дітей, з якою центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді укладено договір про співпрацю з організації наставництва.
 
-43- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Абзац двадцять перший підпункту 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«8. Організація наставництва здійснюється центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за місцем проживання дитини.
 
Враховано   8. Організація наставництва здійснюється центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за місцем проживання дитини.
 
    -44- Тимошенко Ю.В.
Абзац двадцятий пункту 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Організація наставництва здійснюється центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»;
 
Враховано    
    -45- Помазанов А.В.
У частині одинадцятій статті 17-1 (ч.14 редакція 1 читання) слова «організація наставництва здійснюється» замінити словами «організація наставництва може здійснюватися»;
 
Відхилено    
    -46- Сотник О.С.
Частину чотирнадцяту статті 17-1 викласти в наступній редакції:
«Організація наставництва здійснюється центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді при здійсненні діяльності з організації наставництва мають право залучати до співпраці громадські організації, видом статутної діяльності яких є захист прав дітей, на основі відповідних договорів про співпрацю.»;
 
Враховано частково    
    -47- Левченко Ю.В.
Абзаци 21,22 пункту 2 розділу 1 Законопроекту викласти в такій редакції:
«Організація наставництва здійснюється центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді:»
 
Враховано частково    
    -48- Павленко Ю.О.
Абзац двадцять перший підпункту 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Підготовка та рекомендація наставників здійснюється Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем перебування (проживання) дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування»;
 
Враховано частково    
32. Громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання захисту прав дітей, з якою центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді укладено договір про співпрацю з організації наставництва:
 
-49- Тимошенко Ю.В.
Сотник О.С.
Абзац двадцять перший пункту 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:»;
 
Враховано   9. Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді:
 
    -50- Павленко Ю.О.
Абзац двадцять другий підпункту 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання захисту прав дітей, можуть співпрацювати з органом опіки та піклування, центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді за місцем перебування (проживання) дитини-сироти та дитини позбавленої батьківського піклування, на підставі угоди про співпрацю з питань наставництва».
Абзаци двадцять другий – двадцять сьомий вилучити;
 
Враховано частково    
33. проводить добір осіб, які виявили бажання стати наставником, забезпечує проходження такими особами курсу підготовки з питань виховання і соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 
-51- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Абзац двадцять третій підпункту 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«проводять добір осіб, які виявили бажання стати наставником, забезпечують проходження такими особами курсу підготовки з питань виховання і соціальної адаптації дітей»;
Абзац двадцять четвертий вилучити.
Відповідно абзаци двадцять п’ятий –тридцять четвертий вважати абзацами двадцять четвертим – тридцять третім;
 
Враховано   проводять добір осіб, які виявили бажання стати наставником, забезпечують проходження такими особами курсу підготовки з проблем соціальної адаптації дітей та їх підготовки до самостійного життя;
 
    -52- Помазанов А.В.
У частині дванадцятій статті 17-1 (ч.15 редакція 1 читання):
у абзаці першому слова «осіб, які виявили бажання стати наставником» замінити словами «потенційних наставників та»; слова «питань виховання і соціальної адаптації» замінити словами «проблем виховання»;
абзац другий виключити.
У зв'язку з цим абзаци третій-шостий вважати відповідно другим-п’ятим;
 
Враховано частково    
    -53- Сотник О.С.
абзац другий частини п’ятнадцятої статті 17-1 після слів «позбавлених батьківського піклування» поставити розділовий знак «кому» та доповнити словами «а також осіб з їх числа, які є особами з обмеженими можливостями (інвалідами)»;
 
Відхилено    
    -54- Сотник О.С.
Частину п’ятнадцяту статті 17-1 доповнити новими абзацами такого змісту:
«укладає договори про наставництво з особами, які виявили бажання бути наставником та успішно пройшли відповідні курси підготовки;
письмово повідомляє органи опіки та піклування та адміністрацію закладу для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на яку покладено функції опікуна та піклувальника дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, а також особи з їх числа, яка є особою з обмеженими можливостями (інвалідом), про укладення договору про наставництво»;
 
Відхилено    
34. направляє наставників у заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, для здійснення наставництва;
 
-55- Сотник О.С.
Абзац третій частини п’ятнадцятої статті 17-1 викласти в новій редакції: «веде облік наставників та направляє наставників у заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, для здійснення наставництва»;
 
Відхилено   під час здійснення діяльності з організації наставництва на основі відповідних договорів про співпрацю залучають громадські та благодійні організації, видом статутної діяльності яких є захист прав дітей;
 
    -56- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Доповнити підпункту 2 розділу І законопроекту новим двадцять четвертим абзацом такого змісту:
«під час здійснення діяльності з організації наставництва на основі відповідних договорів про співпрацю залучають громадські та благодійні організації, видом статутної діяльності яких є захист прав дітей»;
Відповідно абзаци двадцять четвертий-тридцять четвертий вважати двадцять п’ятим – тридцять п’ятим
 
Враховано    
35. здійснює супроводження у процесі наставництва наставників і дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування;
 
-57- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Абзац двадцять п’ятий підпункту 2 розділу І законопроекту вилучити;
Відповідно абзаци двадцять шостий-тридцять четвертий вважати двадцять п’ятим – тридцять третім;
 
Враховано      
    -58- Сотник О.С.
В абзаці четвертому частини п’ятнадцятої статті 17-1 після слів «позбавлених батьківського піклування» поставити розділовий знак «кому», та доповнити словами «а також осіб з їх числа, які є особами з обмеженими можливостями (інвалідами)»;
 
Відхилено    
36. забезпечує відповідно до закону захист персональних даних та інформації стосовно дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, наставників, яка їм стала відома під час провадження діяльності з організації наставництва;
 
-59- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Абзац двадцять шостий підпункту 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
забезпечують відповідно до закону захист персональних даних та інформації стосовно дітей, які проживають у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, інших закладах для дітей, та наставників, яка їм стала відома під час провадження діяльності з організації наставництва.
 
Враховано   забезпечують відповідно до закону захист персональних даних та інформації стосовно дітей, які проживають у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, інших закладах для дітей, та наставників, що стала їм відома під час провадження діяльності з організації наставництва.
 
    -60- Тимошенко Ю.В.
Абзац двадцять шостий пункту 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«забезпечує відповідно до закону захист персональних даних та інформації стосовно дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, наставників»;
 
Відхилено    
    -61- Сотник О.С.
В абзаці п’ятому частини п’ятнадцятої статті 17-1 після слів «позбавлених батьківського піклування» поставити розділовий знак «кому», та доповнити словами «а також осіб з їх числа, які є особами з обмеженими можливостями (інвалідами)»;
 
Відхилено    
37. здійснює моніторинг додержання наставником умов договору про наставництво, сприяє виконанню ним умов такого договору;
 
-62- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Абзац двадцять сьомий підпункту 2 розділу І законопроекту виключити;
Відповідно абзаци двадцять восьмий - тридцять четвертий вважати двадцять сьомим – тридцять третім;
 
Враховано      
38. несе згідно із законом відповідальність за порушення прав і законних інтересів дитини, заподіяння їй шкоди, що сталися в результаті здійснення стосовно дитини наставництва.
 
-63- Сотник О.С.
Абзац сьомий частини п’ятнадцятої статті 17-1 «несе згідно із законом відповідальність за порушення прав і законних інтересів дитини, заподіяння їй шкоди, що сталися в результаті здійснення стосовно дитини наставництва» - виключити;
 
Враховано      
39. Наставник має право відвідувати дитину за місцем її проживання, навчання, лікування, оздоровлення, а також за згодою дитини та адміністрації закладу для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на яку покладено функції опікуна та піклувальника дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, спілкуватися з дитиною поза місцем її проживання, навчання, лікування, оздоровлення, у тому числі запрошувати дитину у свою сім?ю у святкові і неробочі дні, дні канікул, надавати дитині допомогу в отриманні додаткових освітніх, соціальних, реабілітаційних, оздоровчих послуг, брати участь у забезпеченні її одягом, взуттям, приладдям для навчання та розвитку тощо.
 
-64- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
У абзаці двадцять дев’ятому підпункту 2 розділу І законопроекту після слів «за згодою дитини» додати слова «та батьків, інших законних представників дитини», після слів «адміністрації закладу для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» додати слова іншого закладу для дітей».
 
Враховано   10. Наставник має право відвідувати дитину за місцем її проживання, навчання, лікування, оздоровлення, а також за згодою дитини та батьків, інших законних представників дитини, адміністрації закладу для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншого закладу для дітей спілкуватися з дитиною поза місцем її проживання, навчання, лікування, оздоровлення, у тому числі запрошувати дитину у свою сім?ю у святкові і неробочі дні, дні канікул, надавати дитині допомогу в отриманні додаткових освітніх, соціальних, реабілітаційних, оздоровчих послуг, брати участь у забезпеченні її одягом, взуттям, приладдям для навчання та розвитку тощо.
 
    -65- Сотник О.С.
У частині шістнадцятій статті 17-1 після слів «за згодою дитини» поставити розділовий знак «кому» і після доповнити словами «яка досягла десяти років,»; після сполучника «та». перед словами «адміністрації закладу» доповнити словами «за умови попереднього повідомлення»;
 
Відхилено    
    -66- Павленко Ю.О.
У абзаці двадцять дев’ятому підпункту 2 розділу І законопроекту слова «сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на яку покладено функції опікуна та піклувальника дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування,» вилучити;
 
Враховано частково    
40. Наставник несе відповідальність за порушення ним прав і законних інтересів дитини, заподіяння їй шкоди відповідно до закону.
 
-67- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Доповнити абзац тридцять другий підпункту 2 розділу І законопроекту реченням такого змісту:
«11. У разі перебування дитини в сім?ї наставника у святкові і неробочі дні, дні канікул наставник несе відповідальність за життя та здоров’я дитини, а також за повернення дитини до місця її проживання, навчання, лікування, оздоровлення»;
 
Враховано   11. Наставник несе відповідальність за порушення ним прав і законних інтересів дитини, заподіяння шкоди її життю та здоров’ю відповідно до закону. У разі перебування дитини в сім?ї наставника у святкові і неробочі дні, дні канікул наставник несе відповідальність за життя та здоров’я дитини, а також за повернення дитини до місця її проживання, навчання, лікування, оздоровлення.
 
    -68- Сотник О.С.
Частину сімнадцяту статті 17-1 викласти у наступній редакції:
«Наставник несе відповідальність за порушення ним прав і законних інтересів дитини, заподіяння шкоди її життю та здоров’ю відповідно до закону. У випадку запрошення дитини у свою сім?ю у святкові і неробочі дні, дні канікул, наставник несе відповідальність за повернення дитини до місця її проживання, навчання, лікування, оздоровлення»;
 
Враховано частково    
41. Контроль за дотриманням прав та інтересів дітей, над якими встановлено наставництво, здійснюють служби у справах дітей.
 
-69- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Абзац тридцять другий підпункту 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«12. Контроль за дотриманням прав та інтересів дітей, над якими встановлено наставництво, здійснюють соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді , адміністрації закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, інших закладів для дітей та служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини»;
 
Враховано   12. Контроль за дотриманням прав та інтересів дітей, над якими встановлено наставництво, здійснюють центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, адміністрації закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, інших закладів для дітей та служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини.
 
    -70- Сотник О.С.
Частину вісімнадцяту статті 17-1 доповнити новим реченням в редакції: «У разі виявлення порушення прав та законних інтересів дитини, а також при безпосередній загрозі для життя або здоров'я дитини служба у справах дітей приймає рішення про негайне відібрання дитини від наставника та звертається до органу опіки та піклування з вимогою зупинити дію договору про наставництво та звернутися до суду з позовом про розірвання відповідного договору»;
 
Відхилено    
    -71- Павленко Ю.О.
У абзаці тридцять першому підпункту 2 розділу І законопроекту додати слова «за місцем перебування (проживання) дитини»;
 
Враховано    
42. У виняткових випадках, при безпосередній загрозі для життя або здоров'я дитини, орган опіки та піклування постановляє рішення про негайне відібрання дитини від наставника та про зупинення дії договору про наставництво. У цьому разі орган опіки та піклування зобов'язаний негайно повідомити орган Національної поліції та у семиденний строк після постановлення рішення звернутися до суду з позовом про розірвання договору про наставництво.
 
-72- Сотник О.С.
Частину дев’ятнадцяту статті 17-1 «У виняткових випадках, при безпосередній загрозі для життя або здоров'я дитини, орган опіки та піклування постановляє рішення про негайне відібрання дитини від наставника та про зупинення дії договору про наставництво. У цьому разі орган опіки та піклування зобов'язаний негайно повідомити орган Національної поліції та у семиденний строк після постановлення рішення звернутися до суду з позовом про розірвання договору про наставництво.»- виключити;
 
Враховано      
    -73- Сотник О.С.
Доповнити статтю 17-1 новими частинами наступного змісту:
«У випадку виявлення у наставника ознак наркотичного, алкогольного сп’яніння, психологічних відхилень або загрози фізичного чи психічного насилля над дитиною, адміністрація закладу для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, на яку покладено функції опікуна та піклувальника дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування приймає рішення про негайне відібрання дитини від наставника, про зупинення дії договору про наставництво та звертається до органу опіки та піклування з вимогою звернутися до суду з позовом про розірвання відповідного договору.
Орган опіки та піклування, у випадку виявлення під час перевірок порушення прав та законних інтересів дитини, загрози її життю та здоров’ю, приймає рішення про негайне відібрання дитини від наставника, зупиняє дію договору про наставництво та одночасно звертається до суду з позовом про розірвання договору про наставництво.
У разі виявлення порушення прав та законних інтересів дитини, а також при безпосередній загрозі для життя або здоров'я дитини орган опіки та піклування зобов'язаний негайно повідомити про порушення орган Національної поліції.
Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, у випадку невиконання чи неналежного виконання договору наставником, може звернутись до суду з позовом про розірвання договору»;
 
Відхилено    
    -74- Павленко Ю.О.
У абзаці тридцять другому підпункту 2 розділу І законопроекту слова «У виняткових випадках» та частину речення «та у семиденний строк після постановлення рішення звернутися до суду з позовом про розірвання договору про наставництво» виключити;
 
Відхилено    
43. Положення про наставництво, порядок його організації та провадження, відбору громадських організацій для організації наставництва, примірний договір про наставництво та типовий договір про співпрацю з організації наставництва затверджуються Кабінетом Міністрів України";
 
-75- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Абзац тридцять третій пункту 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«13. Положення про наставництво, типовий договір про наставництво затверджуються Кабінетом Міністрів України»;
 
Враховано   13. Положення про наставництво та типовий договір про наставництво затверджуються Кабінетом Міністрів України».
 
    -76- Тимошенко Ю.В.
Абзац тридцять третій пункту 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Положення про наставництво, порядок його організації та провадження, примірний договір про наставництво затверджуються Кабінетом Міністрів України»;
 
Враховано частково    
    -77- Помазанов А.В.
У частині сімнадцятій статті 17-1 (ч.20 редакція 1 читання) слова «провадження, відбору громадських організацій для організації наставництва» замінити словом «здійснення»;
 
Відхилено    
    -78- Сотник О.С.
У частині двадцятій статті 17-1 слова «відбору громадських організацій для організації наставництва» замінити словами «порядок співпраці з громадськими організаціями»;
 
Відхилено    
    -79- Левченко Ю.В.
Абзац 33 пункту 2 розділу 1 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«Положення про наставництво, порядок його організації та провадження, примірний договір про наставництво та типовий договір про співпрацю з організації наставництва затверджуються Кабінетом Міністрів України»;
 
Відхилено    
    -80- Павленко Ю.О.
У абзаці тридцять третьому підпункту 2 розділу І законопроекту Слова «відбору громадських організацій для організації наставництва» та «та типовий договір про співпрацю з організації наставництва» виключити;
 
Враховано    
44. 3) у частині першій статті 39-5- після слів "освіти і науки" доповнити словами "охорони здоров'я, сім'ї та дітей", а після слів "сімейного життя випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" – словами "у тому числі шляхом підтримки і розвитку наставництва над такими дітьми".
 
-81- Сотник О.С.
Частину першу статті 39-5 після слів «позбавлених батьківського піклування,» доповнити словами «а також осіб з їх числа, які є особами з обмеженими можливостями (інвалідами)», після цих слів поставити розділовий знак «кому»;
 
Відхилено   4. Статтю 39-5 після слів "освіти і науки" доповнити словами "охорони здоров'я, сім'ї та дітей", а після слів "сімейного життя випускників закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" – словами "у тому числі шляхом підтримки і розвитку наставництва над такими дітьми".
 
45. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
46. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-82- Шухевич Ю.Р.
Частину першу розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року».
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
47. 2. Кабінету Міністрів України в шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
 
-83- Сотник О.С.
Доповнити положення проекту Прикінцевими положеннями наступного змісту:
«1. Кабінету Міністрів України, привести у відповідність до нього приписи Загального положення про центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 573.
2. Кабінету Міністрів України протягом 2 місяців з дня набрання чинності даним Законом підготувати та затвердити Положення про наставництво, порядок його організації та провадження, порядок співпраці з громадськими організаціями, примірний договір про наставництво та типовий договір про співпрацю з організації наставництва.
3. Міністерству України у справах сім'ї, молоді та спорту протягом 2 місяців з дня набрання чинності даним Законом підготувати та затвердити програму курсу підготовки з питань виховання і соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа, які є особами з обмеженими можливостями (інвалідами), та передбачити матеріально-технічну базу для їх проведення у кошторисі на наступний бюджетний рік.»;
 
Враховано частково   2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
48. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
49. забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
-84- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Абзац третій пункту 2 розділу ІІ законопроекту доповнити словами: «насамперед, затвердити Положення про наставництво, типовий договір про наставництво»;
 
Враховано   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону, насамперед затвердити Положення про наставництво, типовий договір про наставництво;
 
50. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.