Кількість абзаців - 174 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом
 
-1- Остапчук В.М.
Назву законопроекту викласти у такій редакції: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом».
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
-2- Єднак О.В.
Текст законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управління водними ресурсами за басейновим принципом» (реєстр. №3603), включаючи нумерацію його структурних елементів, викласти згідно з вимогами нормопроектувальної техніки, об’єднавши розділи І-ІV проекту у розділ І окремими пунктами, у зв’язку з чим розділ V проекту вважати розділом ІІ
 
Враховано   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3.

 
-3- Єднак О.В.
Частину першу розділу І викласти у такій редакції: «Внести зміни до таких законодавчих актів України:»
 
Враховано   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. I. Внести до Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995, № 24, ст. 189) такі зміни:
 
-4- Єднак О.В.
Абзац перший пункту першого розділу І викласти у такій редакції: «У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995, № 24, ст. 189):»
 
Враховано   1. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 24, ст. 189):
 
    -5- Єднак О.В.
Пункт 1 розділу І доповнити підпунктом 1 такого змісту: «1) абзац третій преамбули доповнити реченням такого змісту: «Метою комплексного (інтегрованого) управління водними ресурсами за басейновим принципом є досягнення доброго екологічного стану масивів поверхневої та підземної води.»;»
 
Відхилено    
5. 1. У статті 1:
 
-6- Єднак О.В.
Пункт 1 розділу І вважати підпунктом 2 пункту 1 розділу І
Підпункти «а», «б», та «в» пункту 1 вважати відповідно абзацами 25, 26 та 27 підпункту 2
Підпункт «г» пункту 1 вважати абзацом першим підпункту 2 пункту 1 та викласти у такій редакції: «статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
«евтрофікація – збільшення вмісту біогенних речовин у водоймі, що викликає бурхливе розмноження водоростей, зниження прозорості води і вмісту розчиненого кисню у глибинних шарах внаслідок розкладу органічної речовини мертвих рослин і тварин, а також масову загибель донних організмів;»
Визначення терміну «план управління річковим басейном» після слова «басейном – « доповнити словами «документ, який містить»
Визначення терміну «план управління ризиками затоплення» після слова «затоплення – « доповнити словами «документ, який містить»
Підпункти «а», «б» та «в» пункту 1 вважати відповідно абзацами 25, 26 та 27 підпункту 2 такого змісту:
«термін «басейн водозбірний» виключити;»
«термін «водний об’єкт» викласти в такій редакції:
«водний об’єкт – природний або створений штучно елемент довкілля, в якому зосереджуються води (море, лиман, річка, струмок, озеро, водосховище, ставок, канал та їх дно, а також водоносний горизонт);»
«термін «водогосподарський баланс» викласти в такій редакції:
«водогосподарський баланс – співвідношення між наявними для використання водними ресурсами, притоком та витратою води на будь-якій частині земної поверхні за певний час з урахуванням господарської діяльності людини»;»
 
Враховано частково   1) у статті 1:
 
6. а) визначення терміну «басейн водозбірний» виключити;
 
-7- Чумак В.В.
Луценко І.В.
Рибчинський Є.Ю.
Новак Н.В.
Мусій О.С.
Дерев'янко Ю.Б.
У статті 1 залишити визначення басейн водозбірний, водний об’єкт, водогосподарський баланс, води поверхневі, води підземні у діючій редакції.
 
Враховано частково      
7. б) визначення терміну «водний об’єкт» викласти в такій редакції:
 
   а) абзаци п’ятнадцятий та вісімнадцятий викласти в такій редакції:
 
8. «водний об’єкт - природний або створений штучно елемент довкілля, в якому зосереджуються води (море, лиман, річка, струмок, озеро, водосховище, ставок, канал та їх дно, а також водоносний горизонт);
 
-8- Недава О.А.
У першому абзаці статті 1 слова «та їх дно» виключити.
 
Враховано   «водний об’єкт - природний або створений штучно елемент довкілля, в якому зосереджуються води (море, лиман, річка, струмок, озеро, водосховище, ставок, канал, а також водоносний горизонт)»;
 
9. в) визначення терміну «водогосподарський баланс» викласти в такій редакції:
 
      
10. «водогосподарський баланс - співвідношення між притоком та витратою води на будь-якій частині земної поверхні за певний час з урахуванням господарської діяльності людини»;
 
-9- Недава О.А.
Абзац 2 статті 1 викласти у новій редакції: «водогосподарський баланс – співвідношення між наявними для використання водними ресурсами на будь-якій частині земної поверхні протягом певного часу з урахуванням господарської діяльності людини»
 
Враховано редакційно   «водогосподарський баланс – співвідношення між наявними для використання водними ресурсами на певній території і потребами в них у межах певного регіону за певний проміжок часу»;
 
11. г) з урахуванням алфавітного порядку доповнити термінами такого змісту:
 
   б) доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
 
12. «басейновий принцип управління - комплексне (інтегроване) управління водними ресурсами в межах району річкового басейну;
 
   «басейновий принцип управління - комплексне (інтегроване) управління водними ресурсами в межах району річкового басейну»;
 
13. масив поверхневої води - поверхневий водний об’єкт або його частина;
 
      
14. масив підземної води - підземний водний об’єкт або його частина;
 
      
15. водогосподарська ділянка - частина річкового басейну, для якої розробляються водогосподарські баланси, встановлюються ліміти забору води із водного об’єкта та інші параметри використання водного об’єкта (водокористування);
 
   «водогосподарська ділянка - частина річкового басейну, для якої розробляються водогосподарські баланси, встановлюються ліміти забору води із водного об’єкта та інші параметри використання водного об’єкта (водокористування)»;
 
16. водогосподарське районування - це розподіл гідрографічних одиниць на водогосподарські ділянки, який здійснюється для розроблення водогосподарських балансів;
 
   «водогосподарське районування - розподіл гідрографічних одиниць на водогосподарські ділянки, який здійснюється для розроблення водогосподарських балансів»;
 
17. водогосподарські системи - комплекс пов’язаних між собою водних об’єктів та гідротехнічних споруд, призначених для управління водними ресурсами;
 
   «водогосподарські системи - комплекс пов’язаних між собою водних об’єктів та гідротехнічних споруд, призначених для управління водними ресурсами»;
 
18. гідрографічне районування - це поділ території України на гідрографічні одиниці, який здійснюється для розроблення та впровадження планів управління річковими басейнами;
 
   «гідрографічне районування - поділ території України на гідрографічні одиниці, який здійснюється для розроблення та впровадження планів управління річковими басейнами»;
«евтрофікація – збільшення вмісту біогенних речовин у водоймі, що викликає бурхливе розмноження водоростей, зменшення прозорості води і вмісту розчиненого кисню у глибинних шарах внаслідок розкладу органічної речовини мертвих рослин і тварин, а також масову загибель донних організмів»;
 
19. екологічна витрата - мінімальна розрахункова витрата води, що скидається з водосховища (ставка) до річки відповідно до встановлених для цих водосховищ (ставків) режимів роботи з урахуванням прогнозу водності та екологічних вимог;
 
   «екологічна витрата - мінімальна розрахункова витрата води, що скидається з водосховища (ставка) до річки відповідно до встановлених для цих водосховищ (ставків) режимів роботи з урахуванням прогнозу водності та екологічних вимог»;
 
20. екологічний стан масиву поверхневої води - інтегрований показник якості масиву поверхневої води;
 
   «екологічний стан масиву поверхневих вод - інтегрований показник якості масиву поверхневих вод, що визначається за біологічними, гідроморфологічними, хімічними та фізико-хімічними показниками»;
 
21. істотно змінений масив поверхневої води - поверхневий водний об’єкт або його частина, природні характеристики якого зазнали суттєвих змін у результаті діяльності людини;
 
   «істотно змінений масив поверхневих вод - поверхневий водний об’єкт або його частина, природні характеристики якого зазнали істотних змін у результаті діяльності людини»;
 
22. кількісний стан масиву підземної води - показник кількості масиву підземної води;
 
-10- Єднак О.В.
Визначення терміну кількісний стан масиву підземної води викласти у редакції:
«кількісний стан масиву підземної води - показник впливу забору води на масив підземної води;»
 
Враховано   «кількісний стан масиву підземних вод - показник впливу забору води на масив підземних вод»;
«масив поверхневих вод - поверхневий водний об’єкт або його частина»;
«масив підземних вод - підземний водний об’єкт або його частина»;
 
23. лиман - затоплена водами моря пригирлова частина річкової долини або балки;
 
   «лиман - затоплена водами моря пригирлова частина річкової долини або балки»;
 
24. перерозподіл водних ресурсів - подача (перекачування) води з одного річкового басейну в інший або в межах одного річкового басейну для забезпечення потреб водокористувачів маловодних регіонів у водних ресурсах;
 
   «перерозподіл водних ресурсів - подача (перекачування) води з одного річкового басейну в інший або в межах одного річкового басейну для забезпечення потреб у водних ресурсах водокористувачів маловодних регіонів»;
 
25. перехідні води - поверхневі води у межах гирлової ділянки річки, а також лиманів, де відбувається змішування прісних та солоних вод;
 
   «перехідні води - поверхневі води у межах гирлової ділянки річки, а також лиманів, де відбувається змішування прісних та солоних вод»;
 
26. план управління річковим басейном - аналіз стану та комплекс заходів для досягнення цілей, визначених для кожного району річкового басейну у встановлені терміни;
 
   «план управління річковим басейном – документ, що містить аналіз стану та комплекс заходів для досягнення цілей, визначених для кожного району річкового басейну у встановлені строки»;
 
27. план управління ризиками затоплення - аналіз попередніх затоплень та комплекс заходів, спрямованих на запобігання, захист, підготовку, прогнозування і систему раннього попередження для окремих територій в межах району річкового басейну;
 
   «план управління ризиками затоплення – документ, що містить аналіз попередніх затоплень та комплекс заходів, спрямованих на запобігання, захист, підготовку, прогнозування і систему раннього попередження для окремих територій у межах району річкового басейну»;
 
28. прибережні води - води між береговою лінією та лінією у територіальному морі на відстані однієї морської милі від вихідної лінії, що використовується для визначення ширини територіального моря;
 
-11- Остапчук В.М.
У частині першій статті 1 термін «прибережна захисна смуга» викласти у такій редакції: «Прибережна захисна смуга – частина водоохоронної зони вздовж річки, моря, навколо водойм, яка має ширину, що встановлюється з урахуванням статті 88 цього Кодексу, зазнає впливу водної екосистеми, і на якій встановлено більш суворий режим господарської діяльності, ніж на решті території водоохоронної зони».
 
Відхилено   «прибережні води - води між береговою лінією та лінією у територіальному морі на відстані однієї морської милі від вихідної лінії, що використовується для визначення ширини територіального моря»;
 
29. район річкового басейну - головна одиниця управління у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, що складається з річкового басейну (сусідніх річкових басейнів) та пов’язаних з ними прибережних і підземних вод;
 
   «район річкового басейну - головна одиниця управління у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, що складається з річкового басейну (сусідніх річкових басейнів) та пов’язаних з ними прибережних і підземних вод»;
 
30. річковий басейн (водозбір) - частина земної поверхні, стік води з якої послідовно через пов’язані водойми і водотоки здійснюється в море, лиман або озеро;
 
-12- Недава О.А.
У статті 1 у визначенні «річковий басейн» після слів «земної поверхні» доповнити словами «і товщі ґрунтів».
 
Враховано   «річковий басейн (водозбір) - частина земної поверхні і товщі ґрунтів, стік води з якої послідовно через пов’язані водойми і водотоки здійснюється в море, лиман або озеро»;
 
31. суббасейн - частина річкового басейну, стік води з якої через пов’язані водойми і водотоки здійснюється до головної річки басейну або водогосподарської ділянки нижче за течією;
 
   «суббасейн - частина річкового басейну, стік води з якої через пов’язані водойми і водотоки здійснюється до головної річки басейну або водогосподарської ділянки нижче за течією»;
 
32. хімічний стан масиву поверхневої води - показник якості масиву поверхневої води, який визначається за окремими групами забруднюючих речовин;
 
   «хімічний стан масиву поверхневих вод - показник якості масиву поверхневих вод, який визначається за окремими групами забруднюючих речовин»;
 
33. хімічний стан масиву підземної води - показник якості масиву підземної води, який визначається за окремими групами забруднюючих речовин».
 
-13- Єднак О.В.
Статтю 1 доповнити терміном «штучний масив поверхневої води» з таким визначенням: «штучний масив поверхневої води – поверхневий водний об’єкт або його частина, створені в результаті діяльності людини»
 
Враховано   «хімічний стан масиву підземних вод - показник якості масиву підземних вод, який визначається за окремими групами забруднюючих речовин»;
«штучний масив поверхневих вод – поверхневий водний об’єкт або його частина, створені в результаті діяльності людини».
 
34. 2. Статтю 5 виключити.
 
-14- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Пункт 2 розділу 1 Законопроекту виключити
 
Враховано      
    -15- Недава О.А.
Статтю 5 Водного кодексу України зберегти в чинній редакції.
 
Враховано    
    -16- Єднак О.В.
Пункт 2 розділу І вважати підпунктом 3 пункту 1 розділу І
 
Враховано редакційно    
    -17- Чумак В.В.
Луценко І.В.
Рибчинський Є.Ю.
Новак Н.В.
Мусій О.С.
Дерев'янко Ю.Б.
Статтю 5 залишити у діючій редакції.
 
Враховано    
35. 3. У статті 8:
 
-18- Остапчук В.М.
Пункти 4,6 частини першої статті 8 залишити у чинній редакції.
 
Враховано      
36. пункт 4 виключити;
 
-19- Чумак В.В.
Луценко І.В.
Рибчинський Є.Ю.
Новак Н.В.
Мусій О.С.
Дерев'янко Ю.Б.
Залиши статтю 8 у діючій редакції.
 
Враховано частково      
37. у пункті 6 слова «місцевого значення» виключити;
 
      
38. у пункті 7 після слів «у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, « доповнити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства».
 
-20- Єднак О.В.
В абзаці четвертому пункту 3 слова «у пункті 7» замінити словами «пункт 7»
Пункт 3 розділу І вважати підпунктом 4 пункту 1 розділу І
 
Враховано редакційно   2) пункт 7 статті 8 після слів «у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення» доповнити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства»;
 
39. 4. У статті 8-1:
 
-21- Остапчук В.М.
Пункти 5, 9, 11 частини першої статті 8-1 залишити у чинній редакції.
 
Враховано      
    -22- Єднак О.В.
Пункт 4 розділу І вважати підпунктом 5 пункту 1 розділу І
 
Враховано редакційно    
40. пункти 5 та 9 виключити;
 
-23- Чумак В.В.
Луценко І.В.
Рибчинський Є.Ю.
Новак Н.В.
Мусій О.С.
Дерев'янко Ю.Б.
Залиши статтю 8-1 у діючій редакції.
 
Враховано частково      
41. у пункті 11 слова «місцевого значення виключити»;
 
      
42. у пункті 14 слова «державними органами охорони здоров'я та охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства».
 
   3) у пункті 14 статті 8-1 слова «державними органами охорони здоров'я та охорони навколишнього природного середовища» замінити словами «центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
43. 5. У статті 9 пункт 5 виключити.
 
-24- Єднак О.В.
У пункті 5 слова «У статті 9 пункт 5» замінити словами «пункт 5 статті 9»
Пункт 5 розділу І вважати підпунктом 6 пункту 1 розділу І
 
Відхилено      
    -25- Недава О.А.
Пункт 5 статті 9 зберегти в чинній редакції.
 
Враховано    
44. 6. Статтю 11 доповнити новими пунктами 8 і 9 такого змісту:
 
-26- Єднак О.В.
В абзаці першому пункту 6 слово «новими» виключити
 
Враховано   4) статтю 11 доповнити пунктами 7-1 і 7-2 такого змісту:
 
45. «8) брати участь у підготовці планів управління річковими басейнами;
 
   «7-1) брати участь у підготовці планів управління річковими басейнами та сприяти їх виконанню;
 
46. 9) брати участь у підготовці планів управління ризиками затоплення; «.
 
-27- Єднак О.В.
В абзаці четвертому пункту 6 слова «пункт 9» замінити словами «пункт 8»
 
Враховано   7-2) брати участь у підготовці планів управління ризиками затоплення та сприяти їх виконанню»;
 
    -28- Єднак О.В.
У змінах до статті 11:
п.п 8) після слів «річковими басейнами» додати «та сприяти їх виконанню»
п.п 9) після слів «ризиками затоплення» додати «та сприяти їх виконанню»
 
Враховано    
47. У зв’язку з цим пункт 9 вважати відповідно пунктом 10.
 
      
48. 7. У статті 12:
 
-29- Єднак О.В.
У пункті 7 слова «У статті 12» виключити; після слів «частині другій» додати слова «статті 12»
Пункт 7 розділу І вважати підпунктом 8 пункту 1 розділу І
 
Враховано редакційно      
49. у частині другій слово «тощо» замінити словами «та з врахуванням планів управління річковими басейнами».
 
   5) у частині другій статті 12 слово «тощо» замінити словами «та з урахуванням планів управління річковими басейнами»;
 
50. 8. Частину першу статті 13 доповнити словами «а також, планів управління річковими басейнами».
 
-30- Єднак О.В.
Пункт 8 розділу І вважати підпунктом 9 пункту 1 розділу І
 
Враховано редакційно   6) частину першу статті 13 доповнити словами «а також планів управління річковими басейнами»;
 
51. 9. Доповнити статтями 13-1, 13-2 та 13-3 такого змісту:
 
-31- Єднак О.В.
Абзац перший пункту 9 викласти у такій редакції: «розділ ІІ доповнити статтями 13-1, 13-2 та 13-3 такого змісту:»
Пункт 8 розділу І вважати підпунктом 10 пункту 1 розділу І
 
Враховано редакційно   7) главу 3 доповнити статтями 13-1, 13-2, 13-3 та 13-4 такого змісту:
 
52. «Стаття 13-1. Гідрографічне і водогосподарське районування території України
 
-32- Остапчук В.М.
Частину другу статті 13-1 «Гідрографічне і водогосподарське районування території України» викласти у такій редакції:
 
Враховано частково   «Стаття 13-1. Гідрографічне і водогосподарське районування території України
 
53. Гідрографічними одиницями є райони річкових басейнів.
 
   Гідрографічною одиницею є район річкового басейну.
 
54. В Україні встановлюються 9 районів річкових басейнів:
 
-33- В Україні встановлюються 9 районів річкових басейнів:
 
Немає висновку   В Україні встановлюються 9 районів річкових басейнів:
 
55. - район басейну Дніпра;
 
-34- - район басейну річки Рось;
 
Немає висновку   район басейну річки Дніпро;
 
56. - район басейну Дністра;
 
-35- - район басейну річки Тиси;
 
Немає висновку   район басейну річки Дністер;
 
57. - район басейну Дунаю;
 
-36- -район Деснянського річкового басейну;
 
Немає висновку   район басейну річки Дунай;
 
58. - район басейну Південного Бугу;
 
-37- - район Дніпровського річкового басейну;
 
Немає висновку   район басейну річки Південний Буг;
 
59. - район басейну Дона;
 
-38- - район басейну Дона;
 
Немає висновку   район басейну річки Дон;
 
60. - район басейну Вісли;
 
-39- - район Дніпровсько-Прутського річкового басейну;
 
Немає висновку   район басейну річки Вісла;
 
61. - район басейну річок Криму;
 
-40- - район Дунайського річкового басейну;
 
Немає висновку   район басейну річок Криму;
 
62. - район басейну річок Причорномор’я;
 
-41- - район Західно_Бузького річкового басейну;
 
Немає висновку   район басейну річок Причорномор’я;
 
63. - район басейну річок Приазов’я.
 
-42- - район Сіверсько-Донецького річкового басейну».
 
Немає висновку   район басейну річок Приазов’я.
 
    -43- Недава О.А.
У частині 2 статті 13-1 :
цифру 9 замінити цифрою «11»;
до переліку річкових басейнів додати:
район басейну Прип’яті;
район басейну Десни;
район басейну Сіверського Дінця;
район басейну Західного Бугу.
Вилучити з переліку річкових басейнів:
Район басейн Дону та район басейну Вісли.
 
Відхилено    
    -44- Чумак В.В.
Луценко І.В.
Рибчинський Є.Ю.
Новак Н.В.
Мусій О.С.
Дерев'янко Ю.Б.
Пропонується доопрацювати з урахуванням висновку Головного науково-експертного управління.
(ГНЕУ пропонує, щоб перелік районів річкових басейнів встановлювався КМУ).
 
Відхилено    
64. У межах встановлених районів річкових басейнів центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, можуть виділятися суббасейни.
 
   У межах встановлених районів річкових басейнів центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, може виділяти суббасейни.
 
65. Межі районів річкових басейнів, суббасейнів та водогосподарських ділянок затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
-45- Остапчук В.М.
Частину третю статті 13-1 «Гідрографічне і водогосподарське районування території України» викласти у такій редакції: «Межі районів річкових басейнів, суббасейнів та водогосподарських ділянок затверджуються Кабінетом Міністрів України»
 
Відхилено   Межі районів річкових басейнів, суббасейнів та водогосподарських ділянок затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
66. Водогосподарські ділянки виділяються у межах районів річкових басейнів з урахуванням басейнового принципу управління, адміністративно-територіального устрою, фізико-географічних умов та господарської діяльності центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
   Водогосподарські ділянки виділяє у межах районів річкових басейнів з урахуванням басейнового принципу управління, адміністративно-територіального устрою, фізико-географічних умов та господарської діяльності центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
67. Стаття 13-2. Плани управління річковими басейнами
 
-46- Чумак В.В.
Луценко І.В.
Рибчинський Є.Ю.
Новак Н.В.
Мусій О.С.
Дерев'янко Ю.Б.
Доопрацювати з урахуванням висновку Головного науково-експертного управління
ГНЕУ: запропонований перелік основних елементів планів управління річковими басейнами не відповідає такому переліку у Додатку VІІ Директиви
 
Враховано   Стаття 13-2. Плани управління річковими басейнами
 
68. Плани управління річковими басейнами розробляються та впроваджуються з метою досягнення екологічних цілей, визначених для кожного району річкового басейну у встановлені терміни.
 
   Плани управління річковими басейнами розробляються та виконуються з метою досягнення екологічних цілей, визначених для кожного району річкового басейну, у встановлені строки.
 
69. Основними елементами планів управління річковими басейнами є:
 
-47- Недава О.А.
Частину другу статті статтю 13-2. «Плани управління річковими басейнами» викласти у редакції:
«Основними елементами планів управління річковими басейнами є:
1) Загальна характеристика району басейну для поверхневих та підземних вод.
2) Визначення основних антропогенних впливів на кількісний та якісний стан поверхневих і підземних вод, у тому числі від точкових та дифузних джерел.
3) Визначення зон (територій), які підлягають охороні та їх картування.
4) Картування мереж моніторингу, результатів моніторингу для поверхневих вод (екологічний і хімічний), підземних вод (хімічний і кількісний), зон (територій), які підлягають охороні.
5) Цілі, які мають бути досягнуті для поверхневих вод, підземних вод і охоронних зон.
6) Економічний аналіз водокористування.
7) Огляд виконання програм або заходів, включаючи шляхи досягнення визначених цілей.
8) Перелік програм (планів) для району басейну чи суббасейну, їх опис та проблеми, які передбачено вирішити.
9) Огляд участі громадськості у вирішенні проблем басейну.
10) Перелік компетентних органів влади.
11) Джерела інформації (у тому числі первинної) про стан поверхневих і підземних вод та порядок її отримання.»
 
Враховано редакційно   Основними елементами планів управління річковими басейнами є:
 
70. 1) загальна характеристика річкового басейну;
 
   1) загальна характеристика поверхневих та підземних вод району річкового басейну;
 
71. 2) оцінка екологічного стану масивів поверхневої води;
 
-48- Єднак О.В.
У пункті 2 частини другої статті 13-2 слово «стану» замінити словами «та хімічного станів»
 
Враховано   2) визначення основних антропогенних впливів на кількісний та якісний стан поверхневих і підземних вод, у тому числі від точкових та дифузних джерел;
 
72. 3) визначення головних водно-екологічних проблем річкового басейну, факторів негативного впливу;
 
   3) визначення зон (територій), які підлягають охороні, та їх картування;
 
73. 4) мережа та програма моніторингу поверхневих та підземних вод;
 
-49- Єднак О.В.
У новій статті Стаття 13-2. Плани управління річковими басейнами п.п.5 викласти в наступній редакції: «5) перелік факторів негативного впливу на водні об’єкти;»
 
Враховано редакційно   4) картування мереж моніторингу, результатів програм моніторингу, що виконуються для поверхневих вод (екологічний і хімічний), підземних вод (хімічний і кількісний), зон (територій), які підлягають охороні;
5) перелік цілей для поверхневих вод, підземних вод і зон (територій), які підлягають охороні, та строки їх досягнення;
6) економічний аналіз водокористування;
7) огляд виконання програм або заходів, включаючи шляхи досягнення визначених цілей;
 
74. 5) складання водогосподарських балансів;
 
-50- пункт «складання водогосподарських балансів;» та відповідно вважати п.6
 
Немає висновку   8) повний перелік програм (планів) для району річкового басейну чи суббасейну, їх зміст та проблеми, які передбачено вирішити;
9) звіт про інформування громадськості та громадське обговорення проекту плану управління річковим басейном;
 
75. 6) екологічні цілі;
 
-51- після слів «екологічні цілі» додати «та терміни їх досягнення;»
 
Немає висновку   10) перелік компетентних органів влади;
 
76. 7) перелік заходів, спрямованих на збереження або поліпшення екологічного стану масивів поверхневої води.
 
   11) порядок отримання інформації (у тому числі первинної) про стан поверхневих і підземних вод.
 
77. Плани управління річковими басейнами затверджуються Кабінетом Міністрів України кожні шість років.
 
-52- Остапчук В.М.
Частину третю статті Стаття 13-2. «Плани управління річковими басейнами» викласти у такій редакції: «Плани управління річковими басейнами затверджуються Кабінетом Міністрів України кожні п’ять років».
 
Відхилено   Плани управління річковими басейнами затверджуються Кабінетом Міністрів України кожні шість років.
 
78. Порядок розроблення плану управління річковим басейном затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
-53- Єднак О.В.
Після статті 13-2 додати нову статтю наступного змісту:
«Стаття 13-3. Басейнові ради
1. Басейнова рада – консультативно-дорадчий орган у межах території річкового басейну, створений при центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства з метою забезпечення раціонального використання і охорони та відтворення водних ресурсів, їх інтегрованого управління.
Басейнова рада створюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства для розроблення пропозицій та забезпечення узгодження інтересів підприємств, установ та організацій у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів у межах басейну.
2. Рішення басейнових рад враховуються при розробці плану управління басейном та реалізації заходів щодо раціонального використання, охорони та відтворення водних ресурсів.
3. До складу басейнових рад входять представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інші заінтересовані організації, установи, підприємства та громадськість.
4. Типове положення про басейнові ради затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.»
 
Враховано редакційно   Порядок розроблення плану управління річковим басейном затверджується Кабінетом Міністрів України.
Стаття 13-3. Басейнові ради
Басейнова рада – це консультативно-дорадчий орган у межах території річкового басейну, утворений при центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, з метою забезпечення раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів, інтегрованого управління ними.
Басейнова рада утворюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, для вироблення пропозицій та забезпечення узгодження інтересів підприємств, установ та організацій у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів у межах басейну.
Рішення басейнових рад враховуються під час розроблення планів управління басейном та реалізації заходів щодо раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.
До складу басейнових рад входять представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших зацікавлених організацій, установ, підприємств та представники громадськості.
Типове положення про басейнові ради затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
79. Стаття 13-3. Водогосподарські баланси
 
-54- Єднак О.В.
відповідно статтю 13-3 вважати статтею 13-4 та викласти в наступній редакції «Стаття 13-4. Водогосподарські баланси»
 
Враховано   Стаття 13-4. Водогосподарські баланси
 
80. Водогосподарські баланси розробляються для оцінки наявності та можливості використання водних ресурсів у межах водогосподарських ділянок.
 
-55- Єднак О.В.
У частині першій статті 13-3 слова «у межах водогосподарських ділянок» виключити
 
Враховано   Водогосподарські баланси розробляються для оцінки наявності та можливості використання водних ресурсів.
 
81. Водогосподарські баланси затверджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.
 
   Водогосподарські баланси затверджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.
 
82. Порядок розробки водогосподарських балансів затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.».
 
   Порядок розроблення водогосподарських балансів затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
83. 10. У статті 14:
 
      
84. доповнити новими пунктами 14 та 15 такого змісту:
 
-56- Єднак О.В.
В абзаці другому пункту 10 слово «новими» виключити
В абзаці п’ятому пункту 10 слова «пунктами 16, 16-1 та 17» замінити словами «пунктами 16, 17 та 18.»
Пункт 10 розділу І вважати підпунктом 11 пункту 1 розділу І
 
Враховано редакційно   8) статтю 14 доповнити пунктами 13-1 і 13-2 такого змісту:
 
85. «14) затвердження планів управління річковими басейнами та порядку їх розроблення;
 
   «13-1) затвердження планів управління річковими басейнами та порядку їх розроблення;
 
86. 15) затвердження планів управління ризиками затоплення та порядку їх розроблення; «.
 
   13-2) затвердження планів управління ризиками затоплення та порядку їх розроблення»;
 
87. У зв’язку з цим пункти 14, 14-1 та 15 вважати відповідно пунктами 16, 16-1 та 17.
 
-57- Єднак О.В.
У статті 14 Водного кодексу України:
п. 16) викласти в наступній редакції:
«16) встановлення порядку створення і функціонування басейнових рад;»,
відповідно «керівництво зовнішніми зв'язками України в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;» вважати п.17
доповнити новим п. 17-1) та викласти в наступній редакції «17-1) відведення акваторій морських портів;»
Доповнити ст. 14 п. 18) та викласти у наступній редакції: «18) вирішення інших питань у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.»
 
Відхилено      
88. 11. Статтю 15 доповнити новими пунктами 11, 12, 13 та 14 такого змісту:
 
-58- Остапчук В.М.
Пункти 11, 13 частини першої статті 15 «Компетенція центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів» виключити.
 
Враховано частково   9) частину першу статті 15 доповнити пунктами 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7 та 10-8 такого змісту:
 
89. «11) затвердження меж районів річкових басейнів, суббасейнів та водогосподарських ділянок;
 
-59- Єднак О.В.
В абзаці першому пункту 11 слова «Статтю 15» замінити словами «частину першу статті 15»; слова «пунктами 11, 12, 13, та 14» замінити словами «пунктами 11, 12, 13, 14, 15, 16 та 17»; слово «новими» виключити
Пункт 11 розділу І вважати підпунктом 12 пункту 1 розділу І
 
Враховано редакційно   «10-1) затвердження меж районів річкових басейнів, суббасейнів та водогосподарських ділянок;
 
90. 12) затвердження порядку розроблення водогосподарських балансів;
 
   10-2) затвердження порядку розроблення водогосподарських балансів;
 
91. 13) виділення суббасейнів та водогосподарських ділянок у межах районів річкових басейнів;
 
   10-3) виділення суббасейнів та водогосподарських ділянок у межах районів річкових басейнів;
10-4) затвердження типового положення про басейнові ради;
 
92. 14) затвердження методики віднесення масиву поверхневої води до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневої води;
 
-60- Єднак О.В.
Новий пункт 15 статті 15 викласти у редакції: «затвердження методики віднесення масиву поверхневої води до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневої води, а також віднесення штучного або істотно зміненого масиву поверхневої води до одного з класів екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневої води».
 
Враховано   10-5) затвердження методики віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод, а також віднесення штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод;
 
93. 15) затвердження методики віднесення масиву підземної води до одного з класів кількісного та хімічного станів масиву підземної води;
 
   10-6) затвердження методики віднесення масиву підземних вод до одного з класів кількісного та хімічного станів масиву підземних вод;
 
94. 16) затвердження переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневої та підземної води;
 
-61- Єднак О.В.
Новий пункт 17 статті 15 викласти у редакції: «затвердження переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневої та підземної води та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневої води;».
 
Враховано   10-7) затвердження переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод;
 
95. 17) затвердження методики визначення масивів поверхневої та підземної води; «.
 
   10-8) затвердження методики визначення масивів поверхневих та підземних вод»;
 
96. У зв’язку з цим пункт 11 вважати відповідно пунктом 18.
 
      
97. 12. У статті 16:
 
-62- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Пункт 12 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено   10) у частині першій статті 16:
 
98. пункт 9 викласти у такій редакції:
 
-63- Єднак О.В.
Абзац перший пункту 12 викласти у такій редакції: «у частині першій статті 16:»
В абзаці четвертому пункту 12 слова «у пункті 12-8» замінити словами «пункт 12-8»
Пункт 12 розділу І вважати підпунктом 13 пункту 1 розділу І
 
Враховано   пункт 9 викласти в такій редакції:
 
99. «надання висновків дозвільним органам щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування»;
 
   «9) надання висновків дозвільним органам щодо можливості видачі дозволу на спеціальне водокористування»;
 
100. пункт 12-5 виключити;
 
-64- Остапчук В.М.
Пункт 12-5 частини першої статті 16 залишити у чинній редакції.
 
Враховано   пункт 12-5 виключити;
 
    -65- Недава О.А.
Пункт 12-5 статті 16 зберегти у нині діючій редакції, а саме: «здійснення заходів щодо екологічного оздоровлення поверхневих вод та догляду за ними».
 
Відхилено    
101. у пункті 12-8 після слів «формування довгострокових прогнозів водогосподарських балансів, « доповнити словами «затвердження водогосподарських балансів».
 
   пункт 12-8 після слів «формування довгострокових прогнозів водогосподарських балансів» доповнити словами «затвердження водогосподарських балансів»;
 
102. 13. Абзац перший статті 21 доповнити новим реченням такого змісту:
 
-66- Єднак О.В.
В абзаці першому пункту 13 слова «Абзац перший» замінити словами «частину першу»; слово «новим» виключити
Пункт 13 розділу І вважати підпунктом 14 пункту 1 розділу І
 
Враховано   11) частину першу статті 21 доповнити другим реченням такого змісту: «Складовими державного моніторингу вод є моніторинг біологічних, гідроморфологічних, хімічних та фізико-хімічних показників»;
 
103. «Складовими державного моніторингу вод є моніторинг гідрологічних, гідрохімічних, гідроморфологічних та гідробіологічних показників.».
 
      
104. 14. Доповнити статями 21-1 та 21-2 такого змісту:
 
-67- Єднак О.В.
Абзац перший пункту 14 викласти у такій редакції: «розділ ІІ доповнити статями 21-1 та 21-2 такого змісту:»
Пункт 14 розділу І вважати підпунктом 15 пункту 1 розділу І
 
Враховано редакційно   12) доповнити статтями 21-1 та 21-2 такого змісту:
 
105. «Стаття 21-1. Екологічний та хімічний стани масиву поверхневої води
 
-68- Єднак О.В.
Викласти статтю 21-1 у такій редакції:
««Стаття 21-1. Екологічний та хімічний стани масиву поверхневої води, екологічний потенціал штучного або істотно зміненого масиву поверхневої води
Екологічний стан масиву поверхневої води визначається за біологічними показниками з використанням гідроморфологічних, хімічних та фізико-хімічних показників і на основі екологічного нормативу якості води класифікується як «відмінний», «добрий», «задовільний», «поганий» або «дуже поганий».
Хімічний стан масиву поверхневої води визначається за окремими групами забруднюючих речовин і на основі екологічного нормативу якості води класифікується як «добрий» або «недосягнення доброго».
Екологічний потенціал штучного або істотно зміненого масиву поверхневої води визначається за біологічними показниками з використанням гідро морфологічних, хімічних та фізико-хімічних показників і на основі екологічного нормативу якості води класифікується як «добрий», «задовільний», «поганий» або «дуже поганий».
Методика віднесення масиву поверхневої води до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневої води, а також віднесення штучного або істотно зміненого масиву поверхневої води до одного з класів екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневої води затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Перелік забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масиву поверхневої води та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневої води затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
Враховано   «Стаття 21-1. Екологічний та хімічний стани масиву поверхневих вод, екологічний потенціал штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод
 
106. Екологічний стан масиву поверхневої води визначається за гідробіологічними показниками з використанням гідрохімічних, гідрологічних і гідроморфологічних показників і на основі екологічного нормативу якості води класифікується як: «відмінний», «добрий», «задовільний», «поганий» або «дуже поганий».
 
-69- Чумак В.В.
Луценко І.В.
Рибчинський Є.Ю.
Новак Н.В.
Мусій О.С.
Дерев'янко Ю.Б.
Доопрацювати з урахуванням висновку Головного науково-експертного управління
ГНЕУ пропонує викласти цю статтю з врахуванням положень Додатку V Рамкової директиви ЄС з водної політики)
 
Враховано   Екологічний стан масиву поверхневих вод визначається за біологічними показниками з використанням гідроморфологічних, хімічних та фізико-хімічних показників і на основі екологічного нормативу якості води класифікується як «відмінний», «добрий», «задовільний», «поганий» або «дуже поганий».
 
107. Хімічний стан масиву поверхневої води визначається за окремими групами забруднюючих речовин і на основі екологічного нормативу якості води класифікується як «добрий» або «недосягнення доброго».
 
   Хімічний стан масиву поверхневих вод визначається за окремими групами забруднюючих речовин і на основі екологічного нормативу якості води класифікується як «добрий» або «недосягнення доброго».
Екологічний потенціал штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод визначається за біологічними показниками з використанням гідроморфологічних, хімічних та фізико-хімічних показників і на основі екологічного нормативу якості води класифікується як «добрий», «задовільний», «поганий» або «дуже поганий».
 
108. Методика віднесення масиву поверхневої води до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневої води затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
   Методика віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод, а також віднесення штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
109. Перелік забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масиву поверхневої води затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
   Перелік забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масиву поверхневих вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
110. Стаття 21-2. Кількісний та хімічний стани масиву підземної води
 
   Стаття 21-2. Кількісний та хімічний стани масиву підземних вод
 
111. Кількісний стан масиву підземної води визначається за співвідношенням забору підземної води до її загального об’єму і класифікується як «добрий» або «поганий».
 
-70- Чумак В.В.
Луценко І.В.
Рибчинський Є.Ю.
Новак Н.В.
Мусій О.С.
Дерев'янко Ю.Б.
Доопрацювати з урахуванням висновку Головного науково-експертного управління
ГНЕУ пропонує викласти цю статтю з врахуванням положень Додатку V Рамкової директиви ЄС з водної політики)
 
Відхилено   Кількісний стан масиву підземних вод визначається за співвідношенням забору підземних вод до її загального об’єму і класифікується як «добрий» або «поганий».
 
112. Хімічний стан масиву підземної води визначається за окремими групами забруднюючих речовин і класифікується як «добрий» або «поганий».
 
   Хімічний стан масиву підземних вод визначається за окремими групами забруднюючих речовин і класифікується як «добрий» або «поганий».
 
113. Методика віднесення масиву підземної води до одного з класів кількісного та хімічного станів масиву підземної води затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
   Методика віднесення масиву підземних вод до одного з класів кількісного та хімічного станів масиву підземних вод затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.
 
114. Перелік забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масиву підземної води затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.».
 
   Перелік забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масиву підземних вод затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
115. 15. В абзаці першому статті 25 слово «забруднювальних» замінити словом «забруднюючих».
 
-71- Єднак О.В.
У пункті 15 слова «В абзаці першому» замінити словами «у частині першій»
Пункт 15 розділу І вважати підпунктом 16 пункту 1 розділу І
 
Враховано   13) у частині першій статті 25 слово «забруднювальних» замінити словом «забруднюючих»;
 
116. 16. Статтю 26 викласти в такій редакції:
 
-72- Єднак О.В.
Пункт 16 розділу І вважати підпунктом 17 пункту 1 розділу І
 
Враховано редакційно   14) статтю 26 викласти в такій редакції:
 
117. «Стаття 26. Державний облік поверхневих вод
 
   «Стаття 26. Державний облік поверхневих вод
 
118. Державний облік поверхневих вод здійснюється:
 
   Державний облік поверхневих вод здійснюється:
 
119. центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері гідрометеорологічної діяльності, шляхом проведення постійних гідрометричних, гідрохімічних спостережень за кількісними і якісними характеристиками поверхневих вод згідно з програмою, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері гідрометеорологічної діяльності, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, і центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства;
 
   центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері гідрометеорологічної діяльності, шляхом проведення постійних гідрометричних, гідрохімічних спостережень за кількісними і якісними характеристиками поверхневих вод згідно з програмою, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері гідрометеорологічної діяльності, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, і центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства;
 
120. центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства в частині обліку поверхневих водних об’єктів.».
 
   центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, у частині обліку поверхневих водних об’єктів»;
 
121. 17. У пункті два частини першої статті 35 слова «водних об’єктів» замінити словами «масивів поверхневих та підземних вод».
 
-73- Остапчук В.М.
Пункт 2 частини першої статті 35 «Нормативи в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів» викласти у такій редакції «Екологічний норматив якості поверхневої та підземної води»
 
Відхилено   15) у пункті 2 частини першої статті 35 слова «водних об’єктів» замінити словами «масивів поверхневих та підземних вод»;
16) статтю 37 викласти в такій редакції:
 
    -74- Єднак О.В.
Пункт 17 розділу І вважати підпунктом 18 пункту 1 розділу І
 
Враховано редакційно    
122. 18. Статтю 37 викласти в такій редакції:
 
-75- Єднак О.В.
Пункт 18 розділу І вважати підпунктом 19 пункту 1 розділу І
 
Враховано редакційно      
123. «Стаття 37. Екологічний норматив якості води масивів поверхневих та підземних вод
 
   «Стаття 37. Екологічний норматив якості води масивів поверхневих та підземних вод
 
124. Для оцінки екологічного та хімічного стану масиву поверхневих вод та хімічного стану масиву підземних вод та визначення комплексу водоохоронних заходів встановлюється екологічний норматив якості води масивів поверхневих та підземних вод, який містить науково обґрунтовані значення концентрацій забруднюючих речовин та показники якості води.
 
-76- Недава О.А.
Після слів «показники якості води» доповнити словами (загально фізичні, біологічні, хімічні, радіаційні) (відповідно до Додатку 1 Директиви 98/83/ЄС «Про якість води, призначеної для споживання людини», на яку є посилання у Рамковій Директиві.
 
Враховано   Для оцінки екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод та хімічного стану масиву підземних вод та визначення комплексу водоохоронних заходів встановлюється екологічний норматив якості води масивів поверхневих та підземних вод, що містить науково обґрунтовані значення концентрацій забруднюючих речовин та показники якості води (загальнофізичні, біологічні, хімічні, радіаційні).
 
125. Екологічний норматив якості води масивів поверхневих та підземних вод розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.».
 
   Екологічний норматив якості води масивів поверхневих та підземних вод розробляється і затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища»;
 
126. 19. В абзаці першому статті 38 слова «водних об’єктів» замінити словами «масивів поверхневих та підземних вод».
 
-77- Остапчук В.М.
Частину першу статті 38 «Нормативи гранично-допустимого скидання забруднюючих речовин» викласти у такій редакції: «Нормативи гранично-допустимого скидання забруднюючих речовин встановлюються з метою поетапного досягнення екологічного нормативу якості поверхневої та підземної води».
 
Враховано редакційно   17) у частині першій статті 38 слова «водних об’єктів» виключити;
18) пункт 7 статті 44 після слова «здійснювати» доповнити словами «засобами вимірювальної техніки, у тому числі автоматизованими», а слово «вести» виключити;
 
    -78- Єднак О.В.
У пункті 19 слова «В абзаці першому» замінити словами «у частині першій»
Пункт 19 розділу І вважати підпунктом 20 пункту 1 розділу І
 
Враховано редакційно    
    -79- Остапчук В.М.
Пункт 6 частини першої статті 44 «Обов’язки водокористувачів» викласти у такій редакції: «утримувати в належному стані очисні та інші водогосподарські споруди та технічні пристрої;».
Доповнити частину першу статті 44 пунктом 6-1 такого змісту: «утримувати в непорушному санітарному стані зони санітарної охорони джерел питного та господарсько-побутового водопостачання, прибережні захисні смуги, смуги відведення, берегові смуги водних шляхів».
 
Відхилено    
    -80- Єднак О.В.
Пункт 1 розділу І доповнити підпунктом 21 такого змісту: «пункт 7 статті 44 після слова «здійснювати» доповнити словами «засобами вимірювальної техніки, у тому числі автоматизованими,», слово «вести» виключити;»
 
Враховано    
127. 20. Абзац третій частини третьої статті 48 викласти в такій редакції:
 
-81- Єднак О.В.
Пункт 20 розділу І вважати підпунктом 22 пункту 1 розділу І
 
Враховано редакційно   19) абзац третій частини третьої статті 48 викласти в такій редакції:
 
128. «скид води з водних об’єктів, відповідно до встановлених для них режимів роботи, для підтримання екологічних витрат у річці та з метою запобігання виникнення гідродинамічних аварій; «.
 
   «скид води з водних об’єктів відповідно до встановлених для них режимів роботи для підтримання екологічних витрат у річці та з метою запобігання виникненню гідродинамічних аварій»;
 
129. 21. У статті 49 абзаци другий, третій та четвертий викласти в такій редакції:
 
-82- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Пункт 21 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Враховано      
    -83- Єднак О.В.
В абзаці першому пункту 21 слова «У статті 49 абзаци другий, третій та четвертий» замінити словами «частину другу статті 49»
Пункт 21 розділу І вважати підпунктом 23 пункту 1 розділу І
 
Відхилено    
130. «Дозвіл на спеціальне водокористування видається Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями.»
 
-84- Чумак В.В.
Луценко І.В.
Рибчинський Є.Ю.
Новак Н.В.
Мусій О.С.
Дерев'янко Ю.Б.
Статтю 49 залишити у чинній редакції.
 
Враховано      
131. 22. Статтю 79 виключити.
 
-85- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Пункт 22 розділу 1 Законопроекту виключити
 
Враховано частково   20) статтю 79 доповнити частинами п’ятою та шостою такого змісту:
«Для визначення масивів поверхневих та підземних вод річки України поділяються за типами згідно з методикою визначення масивів поверхневих та підземних вод.
Визначена у цій статті класифікація річок України не застосовується для визначення масивів поверхневих та підземних вод»;
 
    -86- Недава О.А.
Частини 1-4 статті 79 зберегти у нині діючій редакції, а саме:
«Залежно від водозбірної площі басейну річки поділяються на великі, середні та малі.
До великих належать річки, які розташовані у кількох географічних зонах і мають площу водозбору понад 50 тис. квадратних кілометрів.
До середніх належать річки, які мають площу водозбору від 2 до 50 тис. квадратних кілометрів.
До малих належать річки з площею водозбору до 2 тис. квадратних кілометрів».
 
Враховано частково    
    -87- Остапчук В.М.
Статтю 79 залишити у чинній редакції.
 
Враховано частково    
    -88- Чумак В.В.
Луценко І.В.
Рибчинський Є.Ю.
Новак Н.В.
Мусій О.С.
Дерев'янко Ю.Б.
Статтю 79 залишити у чинній редакції.
 
Враховано частково    
    -89- Єднак О.В.
Пункт 22 розділу І вважати підпунктом 24 пункту 1 розділу І.
Статтю 79 доповнити частинами п’ятою та шостою наступного змісту:
«Для визначення масивів поверхневої та підземної води річки України поділяються за типами згідно з методикою визначення масивів поверхневої та підземної води.
Визначена у цій статті класифікація річок України не застосовується для визначення масивів поверхневої та підземної води».
 
Враховано    
132. 23. У статті 80:
 
-90- Недава О.А.
У назві статті 80 слово «деякими» замінити словом «малими».
 
Враховано      
133. у назві статті 80 слово «малими» замінити словом «деякими»;
 
-91- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Пункт 23 розділу 1 Законопроекту виключити
 
Враховано      
    -92- Недава О.А.
У статті 80 замість слів «річок з площею водозбору до 2 тис. кілометрів квадратних» записати «малих річок».
 
Враховано    
134. в абзаці першому статті слова «малих річок» замінити словами «річок з площею водозбору до 2 тис. кілометрів квадратних».
 
-93- Остапчук В.М.
Статтю 80 залишити у чинній редакції.
 
Враховано   21) частину першу статті 81 доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
«4-1)- запобігання евтрофікації та забрудненню водних об’єктів нітратами»;
22) у частині першій статті 82 слова «гідрологічного, гідробіологічного та санітарного» замінити словами «екологічного та хімічного»;
 
    -94- Чумак В.В.
Луценко І.В.
Рибчинський Є.Ю.
Новак Н.В.
Мусій О.С.
Дерев'янко Ю.Б.
Статтю 80 залишити у чинній редакції.
 
Враховано    
    -95- Єднак О.В.
У абзаці третьому пункту 23 слова «кілометрів квадратних» замінити словами «квадратних кілометрів»
Об’єднати абзаци перший та другий пункту 23 та викласти у такій редакції: «у назві статті 80 слова «малими річками» замінити словами «річками з площею водозбору до 2 тис. квадратних кілометрів»;». У зв’язку з цим абзац третій пункту 23 вважати абзацом другим
Пункт 23 розділу І вважати підпунктом 25 пункту 1 розділу І
 
Відхилено    
    -96- Єднак О.В.
Пункт 1 розділу І доповнити підпунктом 26 такого змісту: «частину першу статті 81 доповнити пунктом 5 такого змісту: «запобігання евтрофікації та забрудненню водних об’єктів нітратами». У зв’язку з цим пункти 5 та 6 вважати відповідно пунктами 7 та 8.»
 
Враховано    
    -97- Єднак О.В.
Пункт 1 розділу І доповнити підпунктом 27 такого змісту: «у частині першій статті 82 слова «гідрологічного, гідробіологічного та санітарного» замінити словами «екологічного та хімічного»;»
 
Враховано    
135. 24. У статті 85:
 
   23) у частині третій статті 85 слова «У тимчасове користування за погодженням з постійними користувачами» замінити словами «У користування на умовах оренди»;
 
136. в абзаці першому слова «земельним законодавством» замінити словом «законом»;
 
-98- Остапчук В.М.
Частини першу, другу статті 85 залишити у чинній редакції.
 
Враховано частково      
    -99- Недава О.А.
У статті 85 замість слів «встановлюється законом» записати «встановлюється земельним законодавством».
 
Враховано    
137. в абзаці другому знак та слова «, іншим підприємствам, установам і організаціям, в яких створено спеціалізовані служби по» замінити словом «для»;
 
-100- Чумак В.В.
Луценко І.В.
Рибчинський Є.Ю.
Новак Н.В.
Мусій О.С.
Дерев'янко Ю.Б.
Статтю 85 залишити у чинній редакції.
 
Враховано частково      
138. в абзаці третьому слова «У тимчасове користування за погодженням з постійними користувачами» замінити словами «У користування на умовах оренди».
 
-101- Єднак О.В.
В абзаці другому пункту 24 слова «в абзаці першому» замінити словами «у частині першій»
В абзаці третьому пункту 24 слова «в абзаці другому» замінити словами «у частині другій»
В абзаці четвертому пункту 24 слова «в абзаці третьому» замінити словами «у частині третій»
Пункт 24 розділу І вважати підпунктом 28 пункту 1 розділу І
 
Враховано частково      
139. 25. У статті 86 слово «малих» замінити словом «річок з площею водозбору до 2 тис. кілометрів квадратних».
 
-102- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Пункт 25 розділу 1 Законопроекту виключити
 
Враховано      
    -103- Недава О.А.
У статті 86 замість слів «річок з площею водозбору до 2 тис. кілометрів квадратних» записати «малих річок».
 
Враховано    
    -104- Остапчук В.М.
Статтю 86 залишити у чинній редакції.
 
Враховано    
    -105- Чумак В.В.
Луценко І.В.
Рибчинський Є.Ю.
Новак Н.В.
Мусій О.С.
Дерев'янко Ю.Б.
Статтю 86 залишити у чинній редакції.
 
Враховано    
    -106- Єднак О.В.
У пункті 25 слова «кілометрів квадратних» замінити словами «квадратних кілометрів»
Пункт 25 розділу І вважати підпунктом 29 пункту 1 розділу І
 
Відхилено    
140. 26. У статті 88 слова «малих річок», «середніх річок» та «великих річок» замінити відповідно словами «річок з площею водозбору до 2 тис. кілометрів квадратних», «річок з площею водозбору від 2 до 50 тис. кілометрів квадратних» та «річок з площею водозбору понад 50 тис. кілометрів квадратних».
 
-107- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Пункт 26 розділу 1 Законопроекту виключити
 
Враховано      
    -108- Недава О.А.
Частину 2 статті 88 зберегти у нині діючій редакції:
«Прибережні захисні смуги встановлюються по берегах річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною:
а) для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менше 3 гектарів – 25 метрів;
б) для середніх річок, водосховищ на них, водойм, а також ставків площею 3 гектари – 50 метрів;
в) для великих річок, водосховищ на них та озер – 100 метрів».
 
Враховано    
    -109- Остапчук В.М.
Статтю 88 залишити у чинній редакції.
 
Враховано    
    -110- Чумак В.В.
Луценко І.В.
Рибчинський Є.Ю.
Новак Н.В.
Мусій О.С.
Дерев'янко Ю.Б.
Статтю 88 залишити у чинній редакції.
 
Враховано    
    -111- Єднак О.В.
У пункті 26 слова «кілометрів квадратних» замінити словами «квадратних кілометрів»
Пункт 26 розділу І вважати підпунктом 30 пункту 1 розділу І
 
Відхилено    
141. 27. Доповнити статтею 107-1 такого змісту:
 
-112- Єднак О.В.
Абзац перший пункту 27 викласти у такій редакції: «розділ ІV доповнити статтею 107-1 такого змісту:»
Пункт 27 розділу І вважати підпунктом 31 пункту 1 розділу І
 
Враховано редакційно   24) доповнити статтею 107-1 такого змісту:
 
142. «Стаття 107-1. Плани управління ризиками затоплення
 
   «Стаття 107-1. Плани управління ризиками затоплення
 
143. Плани управління ризиками затоплення розробляються для окремих територій в межах району річкового басейну, які мають високий ризик затоплення.
 
   Плани управління ризиками затоплення розробляються для окремих територій у межах району річкового басейну, які мають високий ризик затоплення.
 
144. Плани управління ризиками затоплення розробляються та впроваджуються з метою зменшення потенційного негативного впливу затоплень на життєдіяльність людини, навколишнє природне середовище, культурну спадщину та господарську діяльність.
 
   Плани управління ризиками затоплення розробляються та виконуються з метою зменшення потенційного негативного впливу затоплень на життєдіяльність людини, навколишнє природне середовище, культурну спадщину та господарську діяльність.
 
145. Плани управління ризиками затоплення затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
   Плани управління ризиками затоплення затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
146. Порядок розроблення плану управління ризиками затоплення затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   Порядок розроблення плану управління ризиками затоплення затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
147. Методики розроблення карт загроз і ризиків затоплення та попередньої оцінки ризиків затоплення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері гідрометеорологічної діяльності.».
 
   Методики розроблення карт загроз і ризиків затоплення та попередньої оцінки ризиків затоплення затверджуються центральним органом виконавчої влади, що формує державну політику у сфері гідрометеорологічної діяльності».
 
148. ІІ. Внести до Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №3-4, ст. 27) такі зміни:
 
-113- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Розділ ІІ законопроекту виключити
 
Враховано      
149. 1. У статті 60 слова «малих річок», «середніх річок» та «великих річок» замінити відповідно словами «річок з площею водозбору до 2 тис. кілометрів квадратних», «річок з площею водозбору від 2 до 50 тис. кілометрів квадратних» та «річок з площею водозбору понад 50 тис. кілометрів квадратних».
 
-114- Остапчук В.М.
Статтю 60 Земельного кодексу України залишити у чинній редакції.
 
Враховано      
    -115- Чумак В.В.
Луценко І.В.
Рибчинський Є.Ю.
Новак Н.В.
Мусій О.С.
Дерев'янко Ю.Б.
Статтю 60 Земельного кодексу України залишити у чинній редакції.
 
Враховано    
    -116- Недава О.А.
У Земельному кодексі України частину 2 статті 60 зберегти у нині діючій редакції, а саме:
«Прибережні захисні смуги встановлюються по берегах річок та навколо водойм уздовж урізу води (у меженний період) шириною:
а) ля малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею менше 3 гектарів – 25 метрів;
б) для середніх річок, водосховищ на них, водойм, а також ставків площею 3 гектари – 50 метрів;
в) для великих річок, водосховищ на них та озер – 100 метрів».
 
Враховано    
    -117- Єднак О.В.
Розділ ІІ вважати пунктом 2 розділу І та викласти у такій редакції: «У статті 60 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002, №3-4, ст. 27) слова «малих річок», «середніх річок» та «великих річок» замінити відповідно словами «річок з площею водозбору до 2 тис. квадратних кілометрів», «річок з площею водозбору від 2 до 50 тис. квадратних кілометрів» та «річок з площею водозбору понад 50 тис. квадратних кілометрів».»
 
Відхилено    
150. ІІІ. Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:
 
-118- Єднак О.В.
Частину першу розділу ІІІ викласти у такій редакції: «У (Відомості Верховної Ради України, 2010, № 50-51, ст. 572):»
Розділ ІІІ вважати пунктом 3 розділу І
Пункти 1, 2, 3, 4 та 5 розділу ІІІ вважати відповідно підпунктами 1, 2, 3, 4 та 5 пункту 3 розділу І
 
Відхилено      
151. 1. У частині четвертій пункту 2 статті 29 слова « (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення)» виключити.
 
-119- Недава О.А.
Розділ ІІІ законопроекту (Зміни до Бюджетного кодексу України) виключити у зв’яку з наступним:
суперечить частині п’ятій статті 4 Бюджетного кодексу України;
суперечить статті чинній 5 Водного кодексу України.
 
Враховано      
152. 2. У частині третій пункту 1 статті 64 слова « (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення)» виключити.
 
      
153. 3. У частині тридцятій пункту 1 статті 64 слова «рентна плата за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення» виключити.
 
      
154. 4. У частині третій пункту 1 статті 66 слова « (крім рентної плати за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення)» виключити.
 
      
155. 5. У частині третій пункту 1 статті 69 слова «рентна плата за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення» виключити.
 
      
156. ІV. І. У статті 39 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 41, ст. 546):
 
-120- Чумак В.В.
Луценко І.В.
Рибчинський Є.Ю.
Новак Н.В.
Мусій О.С.
Дерев'янко Ю.Б.
Розділ ІУ законопроекту залишити у діючій редакції.
 
Враховано частково   2. Пункт «а» частини першої статті 39 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 41, ст. 546; 1996 р., № 15, ст. 70; 2004 р., № 7, ст. 58) викласти в такій редакції:
«а) внутрішні морські води та територіальне море».
 
157. пункт а) викласти в такій редакції «внутрішні морські води та територіальне море»;
 
-121- Єднак О.В.
Розділ ІV вважати пунктом 4 розділу І
 
Враховано редакційно      
158. у пункті д) слова «що знаходяться або використовуються на території більш як однієї області» виключити.
 
      
159. V. Внести до Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 17, ст.155) такі зміни:
 
      
160. 1. Статтю 13 викласти в такій редакції:
 
      
161. «Стаття 13. Рибогосподарські водні об'єкти (їх частини), які використовуються для цілей рибного господарства
 
-122- Чумак В.В.
Луценко І.В.
Рибчинський Є.Ю.
Новак Н.В.
Мусій О.С.
Дерев'янко Ю.Б.
Згідно запропонованої редакції статті 13, скасовується поділ рибогосподарських водних об‘єктів на об‘єкти загальнодержавного та місцевого значення.
Має місце звуження обсягу прав територіальних громад, що суперечитиме статті 142 Конституції України.
Зміни не стосуються Директиви ЄС.
Пропоную викласти статтю 13 у редакції:
«Стаття 13. Рибогосподарські водні об'єкти (їх частини), які використовуються для цілей рибного господарства
Рибогосподарські водні об'єкти (їх частини) поділяються на рибогосподарські водні об'єкти загальнодержавного та місцевого значення.
До рибогосподарських водних об'єктів загальнодержавного значення належать:
внутрішні морські води і територіальне море (з лиманами та естуаріями), виключна (морська) економічна зона України;
поверхневі води (озера, водосховища, річки, канали), що розташовані і використовуються на території більш як однієї області, а також їх притоки всіх порядків.
До рибогосподарських водних об'єктів (їх частин) місцевого значення належать водні об'єкти (озера, річки та їх притоки всіх порядків, водосховища), що розташовані і використовуються у межах однієї області та не належать до водних об'єктів загальнодержавного значення».
 
Враховано      
162. До рибогосподарських водних об'єктів належать:
 
-123- Єднак О.В.
Частину першу розділу V викласти у такій редакції: «У Законі України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» (Відомості Верховної Ради України, 2012, № 17, ст. 155):»
Пункт 1 розділу V викласти у такій редакції: «статтю 13 виключити;»
Розділ V вважати пунктом 5 розділу І. Пункти 1 та 2 розділу V вважати відповідно підпунктами 1 та 2 пункту 5 розділу І.
Пункт 5 розділу І доповнити підпунктом 3 такого змісту: «у абзацах третьому та четвертому статті 53 слова «загальнодержавного значення» виключити.»
 
Відхилено      
163. внутрішні морські води і територіальне море, виключна (морська) економічна зона України;
 
      
164. поверхневі води.».
 
      
165. 2. В абзаці третьому статті 36 слова «місцевого значення» виключити.
 
-124- Єднак О.В.
Розділ І доповнити пунктом 6 такого змісту: «Пункт 5 статті 6 Закону України «Про державний кордон України» (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 2, ст. 5) після слова «частина» доповнити словами «підземних водних об’єктів, а також».»
 
Враховано   3. Пункт 5 статті 6 Закону України «Про державний кордон України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 2, ст. 5; 1996 р., № 37, ст. 167) після слова «частина» доповнити словами «підземних водних об’єктів, а також».
 
166. VІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
167. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім розділу ІV, що набирає чинності з 01 січня 2016 року.
 
-125- Єднак О.В.
У пункті 1 розділу VІ слова «розділу ІV, що набирає чинності з 01 січня 2016 року» замінити словами «пункту третього розділу І цього Закону, що набирає чинності з 01 січня 2017 року»
Розділ VІ вважати розділом ІІ
 
Відхилено   1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня опублікування цього Закону.
 
168. 2. Кабінету Міністрів України в шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
-126- Недава О.А.
Розділ УІ законопроекту «Прикінцеві положення» вважати розділом ІІ і викласти у такій редакції:
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
169. вжити заходів щодо приведення у відповідність із цим Законом підзаконних нормативно-правових актів, забезпечивши набрання ними чинності одночасно з введенням у дію цього Закону шляхом:
 
-127- 1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 2 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України в тримісячний строк з дня, наступного за днем опублікування цього Закону:
 
Немає висновку      
170. приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
-128- привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
Немає висновку   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
171. прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
 
-129- прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;
 
Немає висновку   прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;
 
172. забезпечення приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
 
-130- забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
 
Немає висновку   забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади
їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
173. Голова Верховної Ради України В.Б. Гройсман

   Голова Верховної Ради України А.В. Парубій