Кількість абзаців - 66 Таблиця поправок


Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих питань слідчих дій з метою забезпечення додаткових гарантій законності при їх проведенні (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
      
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих питань слідчих дій з метою забезпечення додаткових гарантій законності при їх проведенні
 
-1- Журжій А.В.
Назву законопроекту викласти в такій редакції: "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення дотримання прав та свобод осіб під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій".
 
Враховано назва більш лаконічна та краще відображає мету законопроекту  Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення дотримання прав та свобод осіб під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій
 
3. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
4. І. Внести до Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№9-13, ст. 88) такі зміни:
 
-2- Сотник О.С.
У частині першій статті 3 КПК України між пунктами 13 та 14 пропонуємо додати новий пункт:
«13-1) пристрої для обробки, передавання та зберігання електронної інформації або їх складові – технічні пристрої, призначені для зберігання, обробки та передавання інформації в електронному вигляді за допомогою апаратних і програмних засобів, в тому числі але не виключно інформаційні, телекомунікаційні, інформаційно-телекомунікаційні системи; комп’ютери, сервери, робочі станції, комп’ютерна периферія, мобільні термінали систем зв’язку (мобільні телефони, смартфони, планшети та інше); елементи телекомунікаційних мереж і мережеве обладнання (маршрутизатори, комутатори, модеми, кабелі тощо), платіжні термінали.»
 
Відхилено Рішення не прийнято вть статті 116 Регламенту. Визначення даних пристроїв повинно в першу чергу врегульовуватися у спеціальному нормативному акті. Комп’ютерні технології не є сферою правового регулювання КПК. Крім того, під це визначення, наприклад, не підпадає вказаний авторами маршрутизатор або кабель  І. Внести до Кримінального процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88) такі зміни:
 
    -3- Журжій А.В.
У розділі І законопроекту:
1) пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Частину першу статті 3 доповнити пунктами 27 та 28 такого змісту:
"27) електронна інформаційна система - сукупність електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), периферійного обладнання та програмного забезпечення, призначених для автоматизації прийому, зберігання, обробки, пошуку і видачі інформації користувачам.
28) мобільний термінал системи зв’язку – термінал (обладнання), який виконує функції здійснення й підтримання сеансів зв’язку без підключення до іншого обладнання, та може вільно переміщатися в межах дії покриття відповідної телекомунікаційної мережі";
 
Відхилено изначення даних пристроїв не повинно входити до сфери правового регулювання КПК без врегулювання у спеціальному нормативному акті   
5. 1. Статтю 51 доповнити частиною другою такого змісту:
 
   1. Статтю 51 доповнити частиною другою такого змісту:
 
6. «2. До договору із захисником застосовуються загальні вимоги до форми та змісту договору про надання правової допомоги, встановлені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 
-4- Семенуха Р.С.
Абзац другий пункту 1 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«2. Договір із захисником може бути укладено усно, якщо особа, передбачена в частині першій статті 45 цього Кодексу, невідкладно потребує надання правової допомоги, а укладення письмового договору неможливе. У цьому разі сторони зобов'язані оформити договір у письмовій формі протягом трьох днів з дня його укладення усно або в інший розумний строк, якщо існували обставини, що перешкоджали оформити договір у письмовій формі протягом трьох днів».
 
Відхилено ускладнює процедурні моменти порівняно з редакцією, прийнятою в першому читанні. Крім того, зараз у Конституції мова йде не про правову, а про правничу допомогу (ст.ст. 29, 59, 131-2).  «2. До договору із захисником застосовуються загальні вимоги до форми та змісту договору про надання правової допомоги, встановлені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
 
    -5- Гусак В.Г.
Розділ І частини першої законопроекту викласти в наступній редакції:
«2. До договору із захисником застосовуються загальні вимоги до форми та змісту договору про надання правової допомоги, встановлені статтею 27 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
 
Відхилено надмірна деталізація змісту норми не має вирішального значення, проте створює можливі майбутні ускладнення у разі внесення змін і доповнень   
    -6- Одарченко Ю.В.
У пункті 1 розділу І нову редакцію частини другої статті 51 доповнити словами наступного змісту:
«про те його не відповідність таким вимогам не є підставою для не допуску адвоката до участі у кримінальному провадженні.»
 
Відхилено нівелює вимоги до договору   
    -7- Сотник О.С.
Пункт 1 законопроекту, яким статтю 51 КПК України доповнюють частиною другою, пропонуємо викласти в новій редакції:
«2. До договору із захисником застосовуються загальні вимоги до форми та змісту договору про надання правової допомоги, встановлені законодавством України».
 
Відхилено необґрунтоване узагальнення порівняно з редакцією, прийнятою у першому читанні   
    -8- Гусак В.Г.
Розділ І частини першої законопроекту доповнити новим абзацом такого змісту:
«Близький родич чи член сім’ї особи, передбаченої в частині першій статті 45 цього Кодексу, яка перебуває у розшуку, або місцезнаходження якої невідомо чи вона не має фізичної можливості за станом здоров’я на підписання договору із захисником, має право підписати договір із захисником.»
 
Відхилено надання такого права родичу, зокрема особи, місцезнаходження якої невідомо, є порушенням прав цієї особи. Що стосується неможливості підписати договір, то особа може укласти його усно.   
    -9- Шпенов Д.Ю.
1.В пункті першому розділу першого законопроекту частину 1 статті 51 Кримінально процесуального кодексу України доповнити новим абзацом такого змісту:
«Близький родич чи член сім’ї особи, передбаченої в частині першій статті 45 цього Кодексу, яка перебуває у розшуку, або місцезнаходження якої невідомо чи вона не має фізичної можливості за станом здоров’я на підписання договору із захисником, має право підписати договір із захисником без наступної згоди такої особи до моменту її появи чи видужання».
 
Відхилено обґрунтування таке, як і в пропозиції 8   
    -10- Яценко А.В.
Розділ І Законопроекту доповнити пунктами такого змісту:
«8. Частину третю статті 87 доповнити пунктами 3) - 6) такого змісту:
«3) з копій документів за відсутності їх оригіналів;
4) з копій документів, що містилися в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, за відсутності сервера чи іншого первинного електронного носія інформації, з якого здійснено копіювання таких документів;
5) з повідомлень засобів масової інформації, мережі Інтернет за відсутності підтвердження фактичних даних, що містяться у таких повідомленнях, оригіналами документів;
6) з показань та/або документів, не підтверджених висновком ревізії або актом перевірки, або висновком експерта у випадках їх обов’язкового проведення відповідно до вимог цього Кодексу».
 
Відхилено суперечить статті 116 Регламенту. Законодавство передбачає випадки отримання та використання копій, які завірені в установленому законом порядку.   
    -11- Яценко А.В.
Частину другу статті 94 доповнити словами «крім випадків, передбачених цим Кодексом».
 
Відхилено суперечить статті 116 Регламенту. Передбачення таких випадків є порушення презумпції невинуватості.   
    -12- Яценко А.В.
У статті 95:
частину другу доповнити абзацом такого змісту:
«Показання підозрюваного чи обвинуваченого підлягають перевірці в тому числі, якщо між підозрюваним чи обвинуваченим та прокурором укладено угоду про визнання винуватості відповідно до розділу VІ цього Кодексу»;
частину шосту доповнити абзацом такого змісту:
«Не визнаються доказом показання особи, не підтверджені висновком ревізії або актом перевірки, або висновком експерта у випадках їх обов’язкового проведення відповідно до вимог цього Кодексу.».
 
Відхилено суперечить статті 116 Регламенту. Перевірка показань може здійснюватися і в рамках реалізації принципу змагальності сторін (ст. 22 КПК), і в рамках принципу безпосереднього дослідження показань (ст. 23 КПК), крім того, оцінка доказів здійснюється на принципах всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин провадження (ст. 94 КПК), тому не потребує надмірної врегульованості. Щодо доповнення частини шостої: не зрозуміла прив’язка показань до висновку експерта або акту перевірки чи висновку ревізії. До того ж такий крок несе значні корупційні ризики.   
    -13- Журжій А.В.
доповнити пунктом 1-1 такого змісту:
"1-1. У статті 99:
пункт 1 частини другої викласти в такій редакції:
"1) матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації, у тому числі електронні (їх копії)";
 
Відхилено суперечить статті 116 Регламенту. Копії електронних документів часто не дають змоги установити справжність або оригінальність інформації, що, у свою чергу, ускладнює, а іноді унеможливлює встановлення істини.   
    -14- Журжій А.В.
У статті 99:
в абзаці першому частини п'ятої слова "відомості, якщо" замінити словами "відомості, зокрема електронні копії таких документів, якщо";
 
Відхилено суперечить статті 116 Регламенту. Копії електронних документів часто не дають змоги установити справжність або оригінальність інформації, що, у свою чергу, ускладнює, а іноді унеможливлює встановлення істини.   
    -15- Яценко А.В.
У статті 99:
у частині другій:
пункт 4) доповнити реченнями такого змісту: «Ревізії та перевірки з фінансово-господарських, фінансово-кредитних операцій, бухгалтерського та податкового обліку, інших економічних питань проводяться обов’язково. Проведення таких ревізій (перевірок) здійснюється за місцезнаходженням особи виключно на підставі оригіналів її документів та відповідно до строків давності, визначених Податковим кодексом України. Не може вважатися незаконною фінансово-господарська чи фінансово-кредитна операція, незаконність якої не підтверджена висновком ревізії чи актом перевірки відповідно до вимог цієї частини.»;
 
Відхилено суперечить статті 116 Регламенту. Дана пропозиція не кореспондується з назвою та змістом статті 99 КПК «Документи»   
    -16- Яценко А.В.
У статті 99:
абзац шостий частини другої доповнити словами «лише у разі, якщо вони є оригіналами документів (в тому числі, але не виключно, оригіналами реєстраційних, облікових, звітних, фінансово-господарських, первинних документів, документів з персональними даними громадян та юридичних осіб, документів щодо відкриття банківських рахунків, в тому числі карток із зразками підписів, правочинів, на підставі яких проводилися банківські операції, правочинів щодо цінних паперів, інших документів, які містять інформацію про виникнення, зміну чи припинення прав та обов’язків фізичних та юридичних осіб)»;
 
Відхилено суперечить статті 116 Регламенту. Окремі оригінали документів, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння зберігаються в матеріалах оперативно-розшукових справ. Крім того, з даного формулювання випадають також належним чином виготовлені та завірені копії документів.   
    -17- Яценко А.В.
У статті 99:
частину другу доповнити абзацами сьомим – восьмим такого змісту:
«Копії документів визнаються доказами лише за наявності їх оригіналів.
Копія (відображення даних) документа, який міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, може бути використана як доказ за умови наявності сервера чи іншого первинного електронного носія інформації, з якого було здійснено копіювання відповідного документа, для встановлення і перевірки його походження, призначення, дати і часу створення, відправлення, одержання, тощо.»;
 
Відхилено суперечить статті 116 Регламенту. Оригінали можуть бути втраченими, натомість наявні відповідним чином засвідчені копії, які необґрунтовано не визнаватимуться доказами.   
    -18- Яценко А.В.
У статті 99:
частину третю доповнити реченням такого змісту: «Відображення електронного документу не визнається доказом за відсутності сервера чи іншого первинного електронного носія інформації, на якому було створено такий електронний документ і який дає можливість перевірити цілісність електронного документа.»;
 
Відхилено суперечить статті 116 Регламенту. Без можливості вилучення інформаційно-комп’ютерних систем ця норма буде недіючою.   
    -19- Яценко А.В.
У статті 99:
частину четверту викласти в такій редакції:
«4. Доказом ідентифікації засновників (учасників) та/або посадових осіб юридичної особи приватного права є оригінали її установчих документів (рішень про обрання посадових осіб). Не визнаються доказами документи, що місять фактичні дані про засновників (учасників) та/або посадових осіб юридичної особи приватного права, не підтверджені оригіналами її установчих документів (рішень про обрання посадових осіб).»;
 
Відхилено й інші документи ідентифікації, зокрема й офіційно діючі витяги з державних реєстрів. Суперечить статті 116 Регламенту.   
    -20- Яценко А.В.
У статті 99:
частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Не вважаються доказами повідомлення засобів масової інформації, мережі Інтернет за відсутності підтвердження фактичних даних, що містяться у таких повідомленнях, оригіналами документів.».
 
Відхилено суперечить статті 116 Регламенту. Належність та допустимість доказів може визначатись судом.   
    -21- Яценко А.В.
У частині десятій статті 101 слова «Висновок експерта» замінити словами «Якщо інше не передбачено цим Кодексом, висновок експерта».
 
Відхилено зв’язку із відхиленням попередніх пропозицій щодо експертних дослідджень.   
    -22- Журжій А.В.
У Розділі І: доповнити пунктом 1-2 такого змісту:
"1-2. В абзаці другому частини першої статті 159 слова "без їх вилучення" замінити словами "без їх вилучення, крім випадків передбачених абзацом четвертим частини другої статті 168 цього Кодексу";
 
Відхилено имчасове вилучення майна є зовсім іншим заходом забезпечення кримінального провадження й посилання на нього нівелюватиме конкретику тимчасового доступу до речей і документів. Суперечить статті 116 Регламенту   
    -23- Яценко А.В.
Частину першу статті 159 доповнити абзацом такого змісту:
«Забороняється тимчасовий доступ, вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, індивідуальні (за їх відсутності у речі – родові) ознаки, реквізити яких не зазначені в ухвалі слідчого судді, суду та які не відносяться до предметів, вилучених законом з обігу.».
 
Відхилено е надасть можливість у будь-якому випадку оскаржити такий доступ, бо вказати всі індивідуальні ознаки нереально. До того ж, слідчий може й не знати їх. Суперечить статті 116 Регламенту   
    -24- Яценко А.В.
Пункт 3) частини другої статті 160 викласти в такій редакції:
«3) індивідуальні (за їх відсутності у речі – родові) ознаки, реквізити документів і речей, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;».
 
Відхилено    
    -25- Яценко А.В.
Пункт 5) частини першої статті 164 викласти в такій редакції:
5) індивідуальні (за їх відсутності у речі – родові) ознаки, реквізити документів і речей, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
 
Відхилено    
7. 2. Абзац другий частини другої статті 168 замінити двома абзацами такого змісту:
 
-26- Яценко А.В.
у пункті 2 (зміни до статті 168 Кримінального процесуального кодексу України, далі – КПК України):
в абзаці першому слово «двома» замінити словом «трьома»;
 
Відхилено   2. Абзац другий частини другої статті 168 замінити двома новими абзацами такого змісту:
 
8. «Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку.
 
-27- Семенуха Р.С.
Пункт 2 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«2. Частину другу статті 168 викласти у такій редакції:
«2. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем (електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), периферійного обладнання та програмного забезпечення, призначених для автоматизації прийому, зберігання, обробки та передавання інформації) або їх частин, серверів, робочих станцій, мобільних терміналів систем зв’язку, елементів телекомунікаційних мереж та мережевого обладнання (маршрутизаторів, комунікаторів, модемів, кабелів тощо), платіжних терміналів, для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.
Тимчасове вилучення пристроїв, зазначених в абзаці другому цієї частини статті, забороняється за наявності принаймні однієї з таких обставин:
1) якщо знаряддям або засобом вчинення кримінального правопорушення, або предметом кримінального правопорушення виступає саме електронна інформація, а пристрої, зазначені в абзаці другому цієї частини статті є лише матеріальними носіями інформації, їх фізичні властивості не мають доказового значення для кримінального провадження, і електронна інформація може бути скопійована на новий матеріальний носій без порушення її цілісності;
2) якщо саме електронна інформація зберегла на собі сліди кримінального правопорушення, а пристрої, зазначені в абзаці другому цієї частини статті є лише матеріальними носіями інформації, їх фізичні властивості не мають доказового значення для кримінального провадження, і електронна інформація може бути скопійована на новий матеріальний носій без порушення її цілісності;
3) якщо саме електронна інформація містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження а пристрої, зазначені в абзаці другому цієї частини статті є лише матеріальними носіями інформації, їх фізичні властивості не мають доказового значення для кримінального провадження, і електронна інформація може бути скопійована на новий матеріальний носій без порушення її цілісності.
У випадках, передбачених пунктами 1 - 3 абзацу третього цієї частини статті, здійснюється зняття копії електронної інформації за правилами, встановленими частиною сьомою статті 236 цього Кодексу.
Як виняток, тимчасове вилучення пристроїв, зазначених в абзаці другому цієї частини статті, допускається у випадках, коли їх вилучення є необхідним для проведення експертизи, здійснення якої є технічно неможливим без дослідження вказаних пристроїв або їх частин, та у випадках, коли електронна інформація не може бути скопійована без її пошкодження чи знищення або без пошкодження чи знищення цих пристроїв або їх частин. Тимчасове вилучення пристроїв у цих випадках допускається, якщо на наявність відповідних обставин звернув увагу слідчого, прокурора спеціаліст, запрошений для участі в обшуку.
Участь спеціаліста при знятті копії електронної інформації та тимчасовому вилученні пристроїв, зазначених в абзаці другому цієї частини статті, є обов’язковою.».
 
Відхилено адмірна деталізація ускладнює розуміння норми. Порушується конституційний принцип рівності суб’єктів права власності.  «Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, яка на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об’єкти отримані в результаті вчинення злочину чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов’язаний з подоланням системи логічного захисту.
 
    -28- Костенко П.П.
Соболєв Є.В.
Абзац другий частини другої статті 168 викласти у наступній редакції:
«Забороняється тимчасове вилучення інформаційних (автоматизованих) систем, телекомунікаційних систем, інформаційно-телекомунікаційних систем, їх невід’ємних частин, за винятком випадків, якщо доступ до них обмежується її власником, володільцем або утримувачем або пов’язаний з подоланням системи логічного захисту».
Обґрунтування:
Пропонується передбачити випадки, коли власником чи іншою особою чиняться перешкоди у знятті копії інформації, оскільки на відповідних системах можуть бути встановлені системи захисту, подолання яких потребуватиме значного часу або застосування чи розроблення нових програмних продуктів. Окрім цього, заборона вилучення мобільних терміналів систем зв’язку позбавить можливості збирання первинних доказів, вилучення яких жодним чином не перешкоджатиме нормальній діяльності підприємств, установ та організацій.
 
Враховано редакційно частині якщо доступ до них обмежується її власником, володільцем або утримувачем або пов’язаний з подоланням системи логічного захисту надійшла з порушенням строку.   
    -29- Міщенко С.Г.
Абзац другий частини другої статті 168 викласти у такій редакції:
«Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку, окрім випадків, коли їх надання разом з інформацією, яка на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або такі об’єкти отримані в результаті вчинення злочину чи є знаряддями його вчинення.»
 
Враховано редакційно додаванням п.29. надійшла з порушенням строку.   
    -30- Ленський О.О.
У розділі І:
У частині першій статті 168 абзац другий після речення першого доповнити новим реченням другим такого змісту:
«Тимчасове вилучення даних об’єктів дозволяється виключно для проведення, експертизи, коли проведення експертизи за копіями таких об’єктів є неможливим.»
Обґрунтування:
поправка вноситься у зв’язку з тим, що у законопроекті пропонується заборонити тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку, передбачивши при цьому для слідчого чи прокурора можливість здійснити копіювання інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку. Однак для проведення, наприклад, експертизи необхідна наявність матеріальних об’єктів, які підлягають дослідженню. Проведення експертизи за копіями таких об’єктів є неможливим. Крім того, слід врахувати неможливість використання копії інформації в якості доказу у кримінально запровадженні внаслідок відсутності можливості довести її відповідність оригіналу. Тому запропоновані зміни створюють додаткові гарантії захисту прав тих осіб, у яких проводиться тимчасове вилучення електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналів систем зв’язку, але при цьому повністю зникає можливість проведення певних слідчих дій, наслідком чого може стати безкарність деяких злочинів з огляду на неможливість довести їх вчинення.
 
Відхилено зв’язку із врахуванням п.28, 29 надійшла з порушенням строків   
    -31- Сотник О.С.
Пункт 2 законопроекту, яким змінюється абзац другий частини другої статті 168, пропонуємо викласти в новій редакції:
«Забороняється тимчасове вилучення пристроїв для обробки, передавання та зберігання електронної інформації або їх складові.
У разі необхідності слідчий чи прокурор зобов’язаний здійснити копіювання інформації, що міститься в пристроях для обробки, передавання та зберігання електронної інформації або їх складових. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста. Виготовлені у встановленому порядку копії є належним доказом у кримінальному провадженні.»
 
Відхилено У зв’язку із врахуванням п.28, 29 Передбачення в абзаці другому саме обов’язку здійснити копіювання інформації не зовсім правильно, бо включає також випадки, коли, наприклад, така інформація не потрібна слідчому або прокурору   
    -32- Журжій А.В.
пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Абзац другий частини другої статті 168 замінити трьома абзацами такого змісту:
"Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку, крім, випадків передбачених абзацом четвертим цієї частини.
У разі необхідності отримання інформації (даних), яка має значення для кримінального провадження та міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, які не підлягають вилученню, слідчий чи прокурор зобов’язаний здійснити копіювання такої інформації (даних).
Електронні інформаційні системи або їх частини та мобільні термінали систем зв’язку можуть бути тимчасово вилучені на підставі ухвали слідчого судді лише у випадку коли таке майно є безпосереднім предметом кримінального правопорушення проти власності та вони прямо зазначено в такій ухвалі";
 
Відхилено зв’язку із врахуванням п.28, 29 Див. зауваження до попередньої поправки щодо обов’язку   
    -33- Власенко С.В.
П. 2-3 ч. 2 ст. 168 викласти в редакції: «Забороняється вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку.
У разі необхідності, за наявності дозволу, наданого ухвалою слідчого судді, слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку.».
 
Відхилено У зв’язку із врахуванням п.28, 29   
9. У разі необхідності слідчий чи прокурор зобов’язаний здійснити копіювання інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку».
 
-34- Маркевич Я.В.
Абзац третій частини другої статті 168 викласти у такій редакції:
«У разі необхідності на місці проведення слідчих дій слідчий чи прокурор зобов’язаний здійснити копіювання інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку. «
 
Відхилено ередбачення саме обов’язку здійснити копіювання інформації не зовсім правильно, бо включає також випадки, коли, наприклад, така інформація не потрібна слідчому або прокурору  У разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід?ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста. Отримані у встановленому порядку копії є належним доказом у кримінальному провадженні».
 
    -35- Костенко П.П.
Соболєв Є.В.
Абзац третій частини другої статті 168 викласти у наступній редакції:
«У разі необхідності слідчий чи прокурор зобов’язаний здійснити копіювання інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід?ємних частинах. Копіювання такої інформації. здійснюється із залученням спеціаліста. Виготовлені у встановленому порядку копії є належним доказом у кримінальному провадженні.»
Обґрунтування:
Оскільки копія документа є вторинним доказом та в процесі копіювання не представиться можливим здійснювати копіювання програмних файлів, тому може виникнути питання належності доказів та неможливості використання копії в якості доказу.
 
Враховано редакційно    
    -36- Яценко А.В.
в абзаці третьому слова «зобов’язаний здійснити копіювання інформації, що міститься» замінити словами «на підставі ухвали суду здійснює копіювання документів, реквізити, індивідуальні ознаки яких зазначені в ухвалі слідчого судді, суду та які містяться», абзац третій доповнити словами «індивідуальні ознаки яких зазначені в ухвалі слідчого судді, суду»;
 
Відхилено    
    -37- Кобцев М.В.
У третьому абзаці частини другої статті 168 слово «зобов’язаний» заміти на слово «може»;
 
Відхилено    
    -38- Продан О.П.
Абзац третій пункту 2 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«У разі наявності в ухвалі суду електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку, слідчий чи прокурор зобов’язаний здійснити копіювання інформації, що міститься на цих носіях.»
 
Відхилено ередбачення саме обов’язку здійснити копіювання інформації не зовсім правильно, бо включає також випадки, коли, наприклад, така інформація не потрібна слідчому або прокурору   
    -39- Яценко А.В.
пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
«Під час обшуку, огляду забороняється тимчасово вилучати речі, документи, інше майно, індивідуальні (за їх відсутності у речі – родові) ознаки, реквізити яких не зазначені в ухвалі слідчого судді, суду та які не відносяться до предметів, вилучених законом з обігу.»;
 
Відхилено    
    -40- Яценко А.В.
У статті 170:
у частині четвертій:
у абзаці першому слова «або третьої особи» виключити, абзац перший доповнити словами «а щодо третьої особи – за наявності вказаних у цьому абзаці підстав та обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, по кримінальному провадженню, в рамках якого застосовано спеціальну конфіскацію майна такої особи»;
 
Відхилено суперечить статті 116 Регламенту Нелогічно застосовувати арешт майна особи, до якої (до цього майна?) вже застосовано спецконфіскацію. Виключення ж з абзацу першого третьої особи створює умови для втрати цього майна для правоохоронних органів, а для правопорушника – можливість збути його, переоформивши саме на якусь третю особу   
    -41- Яценко А.В.
У статті 170:
у абзаці другому слова «якщо вона набула» замінити словами «якщо обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили, буде встановлено, що вона набула»;
 
Відхилено суперечить статті 116 Регламенту Не зрозуміло, якої частини статті стосується пропозиція   
    -42- Яценко А.В.
У статті 170:
речення перше абзацу першого частини дев’ятої доповнити словами « (крім майна або коштів третіх осіб, щодо яких не набрав законної сили обвинувальний вирок суду, яким вирішено питання про спеціальну конфіскацію)»;
 
Відхилено суперечить статті 116 Регламенту Виключення з меж чинності норми третьої особи створює умови для втрати цього майна для правоохоронних органів, а для правопорушника – можливість збути його, переоформивши саме на якусь третю особу   
    -43- Яценко А.В.
статтю 170 доповнити частиною тринадцятою такого змісту:
«13. Не допускається арешт майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації в рамках кримінальних проваджень щодо злочинів, які були вчинені до запровадження в дію інституту спеціальної конфіскації.».
 
Відхилено суперечить статті 116 Регламенту Це загальне правило про зворотну дію кримінального закону в часі (принцип ретроактивності)   
    -44- Яценко А.В.
У статті 173:
частину першу доповнити абзацом такого змісту:
«Не допускається арешт майна/коштів третьої особи, щодо якої не набрав законної сили обвинувальний вирок суду, яким вирішено питання про спеціальну конфіскацію.»;
 
Відхилено суперечить статті 116 Регламенту Не зрозуміла логіка такої заборони, по-перше, а по-друге, навіщо заарештовувати те, до чого застосовано спецконфіскацію?   
    -45- Яценко А.В.
У статті 173:
у пункті 3-1 частини другої слово «можливість» замінити словами «наявність обвинувального вироку суду, який набрав законної сили і яким вирішено питання про застосування».
 
Відхилено суперечить статті 116 Регламенту Не зрозуміло, навіщо заарештовувати те, до чого застосовано спецконфіскацію?   
    -46- Яценко А.В.
Абзаци другий - четвертий частини восьмої статті 216 замінити абзацами другим-третім такого змісту:
«Досудове розслідування у кримінальних провадженнях за статтею 209 Кримінального кодексу України розпочинається після того, як обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, буде встановлено факт вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, крім випадку, коли суспільно небезпечне протиправне діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинено за межами України, а легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, - на території України.».
 
Відхилено суперечить статті 116 Регламенту Необгрунтоване обмеження чинності цієї норми тільки статтею 209 КК України без врахування інших злочинів із ознаками інституту причетності до злочину (напр., ст. 198, 396 КК України)   
10. 3. Статтю 223 доповнити частиною дев'ятою такого змісту:
 
-47- Журжій А.В.
пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Статтю 223 доповнити пунктом 9 такого змісту:
"9. Спеціальні підрозділи правоохоронних органів залучаються до проведення слідчих (розшукових) дій з урахуванням особливостей, передбачених частиною шостою статті 234 цього Кодексу";
 
Відхилено зв’язку з врахуванням проп. 49.     
11. «9. Спеціальні підрозділи правоохоронних органів залучаються до проведення слідчих дій з урахуванням особливостей, передбачених цією частиною статті.
 
-48- Семенуха Р.С.
Абзаци другий та третій пункту 3 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«9. Спеціальні підрозділи та (або) підрозділи особливого призначення правоохоронних органів залучаються до проведення слідчих дій під час розслідування тяжких та особливо тяжких злочинів, якщо наявні достатні підстави вважати, що під час проведення таких слідчих дій існує реальна загроза з боку озброєних або інших осіб, які становлять суспільну небезпеку, для життя та (чи) здоров’я учасників слідчих дій або інших осіб. Залучення спеціальних підрозділів та (або) підрозділів особливого призначення правоохоронних органів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді залучити спеціальні підрозділи та (або) підрозділи особливого призначення правоохоронних органів лише у невідкладних випадках, пов’язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов’язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про залучення спеціальних підрозділів та (або) підрозділів особливого призначення правоохоронних органів до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання, перевіряючи, чи дійсно були наявні підстави для залучення спеціальних підрозділів та (або) підрозділів особливого призначення правоохоронних органів без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про залучення спеціальних підрозділів та (або) підрозділів особливого призначення правоохоронних органів або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про залучення спеціальних підрозділів та (або) підрозділів особливого призначення правоохоронних органів, докази, встановлені внаслідок слідчих дій із залученням спеціальних підрозділів та (або) підрозділів особливого призначення правоохоронних органів, є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу».
 
Відхилено бачається необґрунтованим визнання доказів недопустимими через участь у слідчих діях спецпідрозділів     
    -49- Сотник О.С.
Пункт 3 законопроекту, яким пропонується доповнити частиною дев’ятою статтю 223 КПК України, виключити.
 
Враховано    
    -50- Ківалов С.В.
В частині дев’ятій статті 223:
в абзаці першому після слів «проведення слідчих» доповнити словом в дужках « (розшукових)»;
 
Відхилено через врахування 49 Сотник   
12. При проведенні обшуку на підприємстві, в установі, організації, фізичної особи-підприємця, у приміщеннях, що використовуються у господарській діяльності, спеціальним підрозділам забороняється використовувати спеціальні засоби, що приховують зовнішність (маски для обличчя, балаклави тощо), а також демонструвати зброю чи спеціальні засоби, крім виняткових випадків під час проведення обшуку у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Дії, передбачені цим абзацом, можуть бути здійснені виключно за безпосереднім дозволом слідчого судді, наданим в ухвалі. У невідкладних випадках, коли необхідність залучення спеціальних підрозділів правоохоронних органів виникла після отримання дозволу судді на проведення обшуку, а затримка у проведенні обшуку може призвести до неможливості досягнення його мети, у тому числі існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вишукуваних речей чи документів або втечі розшукуваної особи, дозволяється залучення спеціальних підрозділів правоохоронних органів та використання ними спеціальних засобів без постановлення ухвали слідчого судді за рішенням слідчого, погодженого з керівником органу досудового розслідування. Копія цього рішення слідчого невідкладно направляється прокурору».
 
-51- Продан О.П.
Останнє речення абзацу третього пункту 3 розділу І законопроекту доповнити словами «та слідчому судді».
 
Відхилено через врахування 49 Сотник     
    -52- Одарченко Ю.В.
У пункті 3 розділу І законопроекту в новій редакції абзацу другого частини дев’ятої статті 223 слово «обшуку» замінити словами «обшуку або огляду».
 
Відхилено через врахування 49 Сотник   
    -53- Костенко П.П.
Соболєв Є.В.
У пункті 9 статті 223 слова «за безпосереднім дозволом» замінити словами «з дозволу».
Обґрунтування:
Пропонується вилучити слово «безпосередньо», оскільки судовий контроль за досудовим розслідуванням може здійснювати також запасний суддя, крім того можна розцінювати як обов’язок судді надавати дозвіл безпосередньо під час обшуку.
 
Відхилено через врахування 49 Сотник   
    -54- Міщенко С.Г.
З абзацу 2 частини 9 статті 223:
Після слів «спеціальним підрозділам забороняється використовувати спеціальні засоби, що приховують зовнішність (маски для обличчя, балаклави тощо),» словосполучення «а також демонструвати зброю чи спеціальні засоби» - виключити.
 
Відхилено через врахування 49 Сотник надійшла з порушенням строків   
    -55- Ківалов С.В.
третє речення абзацу третього частини дев’ятої статті 223 викласти у такій редакції:
«У невідкладних випадках, коли необхідність залучення спеціальних підрозділів правоохоронних органів виникла після отримання дозволу слідчого судді на проведення обшуку, а затримка у проведенні обшуку може призвести до неможливості досягнення його мети, у тому числі існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відшукуваних речей чи документів або втечі розшукуваної особи, дозволяється залучення спеціальних підрозділів правоохоронних органів та використання ними спеціальних засобів без постановлення ухвали слідчого судді за рішенням слідчого, погодженого з керівником органу досудового розслідування та прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням»;
 
Відхилено через врахування 49 Сотник   
    -56- Ківалов С.В.
Останнє речення абзацу третього частини дев’ятої статті 223 – виключити.
 
Відхилено через врахування 49 Сотник   
    -57- Власенко С.В.
У п. 2 ч. 9 ст. 223 після слова «крім» виключити слово «виняткових».
 
Відхилено через врахування 49 Сотник   
    -58- Власенко С.В.
У п. 2 ч. 9 ст. 223 після слова «злочину» додати: «передбаченого І–ІV, ІХ, ХХ розділом Кримінального Кодексу України».
 
Відхилено через врахування 49 Сотник   
13. 4. У статті 234:
 
   3. У статті 234:
 
14. 1) частину третю викласти в такій редакції:
 
   1) частину третю викласти в такій редакції:
 
15. «3. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:
 
-59- Семенуха Р.С.
Підпункт 1 пункту 4 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«1) частину третю викласти в такій редакції:
«3. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:
1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;
2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з розслідуванням якого подається клопотання;
3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
4) підстави для обшуку;
5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;
6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;
7) осіб, яких планується відшукати та/або речі, інше майно, документи, електронну інформацію, які планується відшукати, їх індивідуальні ознаки, а також їх зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;
8) обґрунтування неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей, іншого майна, документів, електронної інформації, які планується відшукати;
9) обставини, визначені в абзаці четвертому цієї частини статті, за яких допускається, як виняток, вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, серверів, робочих станцій, мобільних терміналів систем зв’язку, елементів телекомунікаційних мереж та мережевого обладнання, платіжних терміналів (у разі необхідності отримання дозволу на вилучення таких пристроїв);
10) обставини, визначені частиною дев’ятою статті 223 цього Кодексу (у разі необхідності отримання дозволу на залучення спеціальних підрозділів та (або) підрозділів особливого призначення правоохоронних органів до проведення обшуку).
Забороняється вилучення під час обшуку електронних інформаційних систем (електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), периферійного обладнання та програмного забезпечення, призначених для автоматизації прийому, зберігання, обробки та передавання інформації) або їх частин, серверів, робочих станцій, мобільних терміналів систем зв’язку, елементів телекомунікаційних мереж та мережевого обладнання (маршрутизаторів, комунікаторів, модемів, кабелів тощо), платіжних терміналів за наявності принаймні однієї з таких обставин:
1) якщо знаряддям або засобом вчинення кримінального правопорушення, або предметом кримінального правопорушення, які планується відшукати, виступає саме електронна інформація, а пристрої, зазначені в абзаці другому цієї частини статті, є лише матеріальними носіями інформації, їх фізичні властивості не мають доказового значення для кримінального провадження, і електронна інформація може бути скопійована на новий матеріальний носій без порушення її цілісності;
2) якщо саме електронна інформація зберегла на собі сліди кримінального правопорушення, а пристрої, зазначені в абзаці другому цієї частини статті, є лише матеріальними носіями інформації, їх фізичні властивості не мають доказового значення для кримінального провадження, і електронна інформація може бути скопійована на новий матеріальний носій без порушення її цілісності;
3) якщо саме електронна інформація містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а пристрої, зазначені в абзаці другому цієї частини статті, є лише матеріальними носіями інформації, їх фізичні властивості не мають доказового значення для кримінального провадження, і електронна інформація може бути скопійована на новий матеріальний носій без порушення її цілісності.
У випадках, передбачених пунктами 1 - 3 абзацу другого цієї частини статті, здійснюється зняття копії електронної інформації за правилами, встановленими частиною сьомою статті 236 цього Кодексу.
Як виняток, вилучення під час обшуку пристроїв, зазначених в абзаці другому цієї частини статті, допускається у випадках, коли їх вилучення є необхідним для проведення експертизи, здійснення якої є технічно неможливим без дослідження вказаних пристроїв або їх частин, та у випадках, коли електронна інформація не може бути скопійована без її пошкодження чи знищення або без пошкодження чи знищення цих пристроїв або їх частин.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.».
 
Відхилено через врахування пропозицій 62, 63, 65, 68  «3. У разі необхідності проведення обшуку слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:
 
16. 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;
 
   1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;
 
17. 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з розслідуванням якого подається клопотання;
 
   2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з розслідуванням якого подається клопотання;
 
18. 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
 
   3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
 
19. 4) підстави для обшуку;
 
   4) підстави для обшуку;
 
20. 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;
 
   5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;
 
21. 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;
 
-60- Шпенов Д.Ю.
В пункті четвертому розділу першого законопроекту підпункт 6 частини 3 статті 234 Кримінально процесуального кодексу України після слів «у фактичному володінні якої воно знаходиться», доповнити словами «а також прізвище, ім’я по батькові прокурора чи слідчого, яким необхідно надати дозвіл на проведення обшуку».
 
Відхилено априклад при веденні слідства у складі слідчих груп і т.і.  6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;
 
22. 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;
 
-61- Гусак В.Г.
У розділі І частини четвертої законопроекту виключити слова «або родові».
 
Відхилено алишення виключно індивідуальних ознак надасть можливість безкінечного оскарження такого клопотання, бо вказати всі індивідуальні ознаки нереально. До того ж, слідчий може й не знати їх  7) конкретні речі, документи, інше майно, а також осіб, яких планується відшукати, та їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;
 
    -62- Журжій А.В.
пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. У статті 234:
частину третю доповнити пунктом 7 такого змісту:
"7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або дані осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;
 
Враховано редакційно   
    -63- Костенко П.П.
Соболєв Є.В.
Пункт сьомий абзацу першого частини третьої статті 234 викласти у наступній редакції:
«7) речі, документи, інше майно або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;»
Обґрунтування:
Не завжди слідчий може володіти інформацією про індивідуальні або родові ознаки речі, а відсутність такої інформації може позбавити можливості отримати доказ, який буде мати істотне значення для справи. У будь-якому разі запропонована редакція вимагає зазначати відомості про річ.
 
Враховано редакційно Спільно з проп. 62   
    -64- Міщенко С.Г.
Пункт 7) частини 3 статті 234 викласти у такій редакції:
«речі, документи або осіб, яких планується відшукати, а також раніше встановлені в ході досудового слідства індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукали, а також дані про їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.»
 
Відхилено зв’язку із врахуванням п.62, 63. пропозиція надійшла з порушенням терміну   
    -65- Сотник О.С.
У пункті 4 законопроекту, яким вносяться зміни до ст.234 КПК України, пропонуємо:
У п.п.1 законопроекту, яким вносяться зміни до частини третьої статті 234 КПК України, пропонуємо викласти у наступні редакції:
«3. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:
1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;
2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з розслідуванням якого подається клопотання;
3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
4) підстави для обшуку;
5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;
6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;
7) ознаки речей, документів, іншого майна, яке планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;
8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом;
9) обґрунтування необхідності залучення до слідчої дії оперативних підрозділів органів досудового розслідування і, за необхідності, використання ними визначених спеціальних засобів (у випадках, передбачених абзацом другим частини дев'ятої статті 223 цього Кодексу).
Вимога щодо надання обґрунтування неможливості отримати доступу до речей, документів або відомостей органом досудового розслідування у добровільному порядку не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу, або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
 
Враховано редакційно ропонований п. 7 безпідставно розширює можливий перелік речей (без указання хоча б їхніх родових ознак), що створює умови для порушення прав особи, у якої проводиться обшук. п. 9 на захист прав особи сильно не впливатиме, просто додасть письмової роботи стороні обвинувачення.   
    -66- Шпенов Д.Ю.
В пункті четвертому розділу першого законопроекту у підпункті 7 частини 3 статті 234 Кримінально процесуального кодексу України виключити слово «родові».
 
Відхилено алишення виключно індивідуальних ознак надасть можливість безкінечного оскарження такого клопотання, бо вказати всі індивідуальні ознаки нереально. До того ж, слідчий може й не знати їх   
    -67- Яценко А.В.
у підпункті 1) пункту 4 (зміни до частини третьої статті 234 КПК України):
у абзаці дев’ятому слова «індивідуальні або родові ознаки» замінити словами «індивідуальні (за їх відсутності у речі – родові) ознаки, реквізити»;
 
Відхилено алишення виключно індивідуальних ознак надасть можливість безкінечного оскарження такого клопотання, бо вказати всі індивідуальні ознаки нереально. До того ж, слідчий може й не знати їх   
23. 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу, або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.
 
-68- Журжій А.В.
«4. У статті 234:
частину третю доповнити пунктом 8 такого змісту:
«8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, а також відшукання осіб є неможливим за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу, або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення;»
 
Враховано редакційно разом із 70 Ківалова Спрощує розуміння приписів норми  8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, а також відшукання осіб є неможливим в інший спосіб, передбачений цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання засобу та знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу, або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення.
Клопотання слідчого, прокурора про надання дозволу на проведення обшуку для відшукання та вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку, крім відомостей, передбачених пунктами 1-8 цієї частини, також повинно містити:
 
    -69- Ківалов С.В.
У статті 234:
1) у частині третій:
- у першому реченні абзацу першого пункту 8: слова «у добровільному порядку» замінити словами «іншим чином, зокрема»;
 
Враховано редакційно разом із 68 Журжія   
    -70- Ківалов С.В.
У статті 234:
1) у частині третій:
- у першому реченні абзацу першого пункту 8: після слів «інших слідчих» по тексту речення доповнити словами в дужках « (розшукових)»;
 
Відхилено через врахування пропозиції 68 Журжія   
    -71- Ківалов С.В.
В абзаці другому пункту 8:
після слів «клопотання слідчого» доповнити словом «прокурора»;
 
Враховано    
    -72- Журжій А.В.
«4. У статті 234:
частину третю доповнити пунктом 9 такого змісту:
9) обґрунтування необхідності (якщо така наявна) залучення до слідчої дії спеціальних підрозділів правоохоронних органів»;
 
Відхилено а захист прав особи сильно не впливатиме, просто додасть письмової роботи стороні обвинувачення   
24. Клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку для відшукання та вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку, крім відомостей, передбачених пунктами 1-8 цієї частини, також повинно містити:
 
-73- Яценко А.В.
абзаци одинадцятий – тринадцятий підпункту 1) виключити;
 
Відхилено иключення цих позицій унеможливить захист прав особи, у якої проводиться обшук     
25. 1) обґрунтування того, що лише копіювання інформації без вилучення таких електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку, призведе до неможливості досягнення мети обшуку;
 
-74- Продан О.П.
Абзац тринадцятий підпункту 1 пункту 4 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«1) обґрунтування того, що саме вилучення таких електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку, забезпечить досягнення мети обшуку, що неможливо лише при копіюванні;»
 
Відхилено ішення про копіювання приймається слідчим, прокурором, а вилучення слідчим суддею.  обґрунтування того, що лише копіювання інформації, без вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку, не дасть можливості досягти мети обшуку;
 
    -75- Кобцев М.В.
Пункт перший абзацу другого частини третьої статті 234 проекту закону доповнити словами «та не зашкодить законній діяльності юридичних та фізичних осіб»;
 
Відхилено илучення будь-яких предметів, а не лише вказаних у цьому пункті, може зашкодити у тому числі й законній діяльності особи   
    -76- Власенко С.В.
У п. 2 ч. 3 ст. 234 пп.1 викласти в редакції: «1) обґрунтування необхідності копіювання інформації без вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку;».
 
Відхилено ут правильніше робити акценти на вилученні, а не на копіюванні, бо такі дії більше порушують права особи, тому правильніше буде, щоб суд вивчав саме їх.   
    -77- Костенко П.П.
Соболєв Є.В.
Пункт перший абзацу другого частини третьої статті 234 викласти у наступній редакції: «1) обґрунтування необхідності копіювання інформації з інформаційних (автоматизованих) систем, телекомунікаційних систем, інформаційно-телекомунікаційних систем, їх невід’ємних частин;»
Обґрунтування:
Видалення правки щодо мобільних терміналів систем зв’язку обґрунтовано в обґрунтуванні змін до ст. 168 КПК України.
 
Відхилено ут правильніше робити акценти на вилученні, а не на копіюванні, бо такі дії більше порушують права особи, тому правильніше буде, щоб суд вивчав саме їх.   
26. 2) обґрунтування необхідності, якщо така є, залучення до слідчої дії спеціальних підрозділів правоохоронних органів і, за необхідності, використання ними визначених спеціальних засобів (у випадках, передбачених абзацом другим частини дев'ятої статті 223 цього Кодексу).
 
-78- Ківалов С.В.
у підпункті 2 після слів «до слідчої» доповнити словом в дужках « (розшукової)» ;
 
Враховано редакційно урахуванням положень статті 223 без частини дев’ятої у зв’язку з врахуванням проп. 49.  обґрунтування (за потреби) залучення до слідчої (розшукової) дії спеціальних підрозділів правоохоронних органів та використання ними визначених спеціальних засобів.
 
27. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.»
 
   До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання»;
 
28. 2) частину п'яту доповнити пунктом п'ятим такого змісту:
 
-79- Семенуха Р.С.
Підпункт 2 пункту 4 розділу І проекту Закону виключити змінивши відповідно нумерацію наступного підпункту.
 
Відхилено иключення цього підпункту негативно вплине на забезпечення прав осіб, у яких проводиться обшук, і надасть необґрунтовані переваги стороні обвинувачення  2) частину п'яту доповнити пунктом 5 такого змісту:
 
29. «5) обшук є єдиним способом отримати відомості, які можуть міститися у відшукуваних речах і документах».
 
-80- Журжій А.В.
Частину п’яту доповнити пунктом 5 такого змісту:
«5) обшук є єдиним способом отримання доступу до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб»
 
Враховано частково азом з п.82  «5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб»;
 
    -81- Сотник О.С.
П.п. 2 законопроекту, яким пропонується частину п’яту доповнити пунктом п’ятим, включити.
 
Відхилено зв’язку з п.82   
    -82- Міщенко С.Г.
Пункт 5) частини 5 статті 234 викласти у такій редакції:
«за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.»
 
Враховано азом з п.80   
    -83- Продан О.П.
У абзаці другому підпункту 2 пункту 4 розділу І законопроекту слова «можуть міститися» замінити словом «містяться».
 
Відхилено зв’язку з п.82   
    -84- Журжій А.В.
доповнити частиною шостою та сьомою такого змісту:
"6. У разі відмови у задоволенні клопотання про обшук прокурор, слідчий не має права повторно звертатися до слідчого судді з тим самим клопотанням, що ґрунтується на тих самих підставах, що й клопотання, у задоволенні якого було відмовлено, крім випадків відмови у задоволенні клопотання у зв'язку з недоведеністю підстав, передбачених пунктом 1 частини п'ятої цієї статті, що стало наслідком невідповідності клопотання вимогам, передбаченим пунктами 1-3 частини третьої цієї статті.
7. Залучення спеціальних підрозділів правоохоронних органів до проведення обшуку житла чи іншого володіння особи або їх частин, можливе лише у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину та за умови якщо про це безпосередньо зазначено в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку. При цьому спеціальним підрозділам забороняється:
використовувати засоби, що приховують зовнішність (маски для обличчя, балаклави тощо);
демонструвати зброю чи спеціальні засоби, крім випадків захисту громадян і самозахисту від нападу та інших дій, що створюють загрозу їхньому життю або здоров'ю коли використано і не дали бажаних результатів усі інші форми попереднього впливу на правопорушників";
 
Відхилено зв’язку із врахуванням п.86   
30. 3) доповнити статтю частиною шостою такого змісту:
 
   3) доповнити частиною шостою такого змісту:
 
31. «6. У разі відмови у задоволенні клопотання про обшук прокурор, слідчий не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про обшук, яке обґрунтовується тими же підставами, що й клопотання, у задоволенні якого суд уже відмовив, крім випадків відмови у задоволенні клопотання у зв'язку з недоведеністю підстав, передбачених пунктом 1 частини п'ятої цієї статті, що стало наслідком невідповідності клопотання вимогам, передбаченим пунктами 1-3 частини третьої цієї статті».
 
-85- Ківалов С.В.
в абзаці першому частини шостої слово після слів «у задоволенні якого» слово «суд» замінити словами «слідчий суддя»
 
Відхилено зв’язку із врахуванням п.86  «6. У разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею».
 
    -86- Семенуха Р.С.
Абзац другий підпункту 2 пункту 4 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«6. У разі відмови в задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.».
 
Враховано    
    -87- Сотник О.С.
У п.п. 3 законопроекту, яким пропонується доповнити статтю частиною шостою такого змісту, викласти дане положення у наступній редакції:
«6. У разі відмови у задоволенні клопотання про обшук прокурор, слідчий не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про обшук, яке обґрунтовується тими же підставами, що й клопотання, у задоволенні якого суд уже відмовив, крім випадків, коли були виявлені нові обставини події кримінального правопорушення або відмовив у задоволенні клопотання у зв'язку з недоведеністю підстав, передбачених пунктом 1 частини п'ятої цієї статті, що стало наслідком невідповідності клопотання вимогам, передбаченим пунктами 1-3 частини третьої цієї статті.»
 
Відхилено зв’язку із врахуванням п.86   
32. 5. Статтю 235 викласти в такій редакції:
 
   4. Статті 235 і 236 викласти в такій редакції:
 
33. «Стаття 235. Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи
 
-88- Сотник О.С.
У пункті 5 законопроекту, де ст. 235 КПК України викладається в новій редакції, пропонуємо дану статтю викласти у наступній редакції:
«Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:
строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;
прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;
положення закону, на підставі якого поставляється ухвала;
житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;
особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;
ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;
підтвердження того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом;
необхідність, залучення до слідчої дії оперативних підрозділів органів досудового розслідування і, за необхідності, використання ними визначених спеціальних засобів (у випадках, передбачених абзацом другим частини дев’ятої статті 223 цього Кодексу).
 
Враховано частково оняття проникнення повинне охоплюватись дозволом на обшук. Вимоги до речових доказів наведені у статті 98 КПК. Ефективність досудового розслідування не повинна знижуватись.  «Стаття 235. Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи
 
34. 1. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право провести обшук житла чи іншого володіння особи лише один раз.
 
   1. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи і провести його обшук лише один раз.
 
35. 2. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:
 
   2. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбаченим цим Кодексом, а також містити відомості про:
 
36. 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;
 
   1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;
 
37. 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;
 
   2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;
 
38. 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;
 
   3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;
 
39. 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;
 
   4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;
 
40. 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;
 
-89- Гусак В.Г.
Розділ І частини п’ятої законопроекту після слів «у фактичному володінні якої воно знаходиться» доповнити словами «виключний перелік осіб, які мають право на проведення обшуку із зазначенням прізвища, ім’я по батькові.»
 
Відхилено фективність досудового розслідування не повинна знижуватись.  5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;
 
    -90- Шпенов Д.Ю.
В пункті п’ятому розділу першого законопроекту підпункт 5 частини 2 статті 235 Кримінально процесуального кодексу України після слів «у фактичному володінні якої воно знаходиться» доповнити словами «а також прізвище, ім’я по батькові прокурора чи слідчого, які мають право на здійснення обшуку».
 
Відхилено фективність досудового розслідування не повинна знижуватись.   
41. 6) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;
 
-91- Лубінець Д.В.
Пункт 6 частини другої статті 235 викласти в такій редакції:
«6) індивідуально визначені речі, документи, осіб, для виявлення яких проводиться обшук та їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;»
 
Відхилено зв’язку із врахуванням п. 93 Вимоги до речових доказів наведені у статті 98 КПК.  6) конкретні речі, документи, інше майно, а також осіб, яких планується відшукати, їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;
 
    -92- Семенуха Р.С.
Пункт 5 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«5. Пункт 6 частини другої статті 235 викласти в такій редакції:
«6) осіб, яких планується відшукати, або речі, інше майно, документи, електронну інформацію, які планується відшукати, їх індивідуальні ознаки, а також їх зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.».
 
Відхилено зв’язку із врахуванням п. 93 Вимоги до речових доказів наведені у статті 98 КПК.   
    -93- Костенко П.П.
Соболєв Є.В.
Пункт шостий частини другої статті 235 викласти у наступній редакції:
«6) речі, документи, інше майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;»
 
Враховано редакційно имоги до речових доказів наведені у статті 98 КПК. Пропозиція надійшла з порушенням терміну   
    -94- Журжій А.В.
пункт 5 викласти в такій редакції:
"5. У частині другій статті 235:
пункт 6 викласти в такій редакції:
"6) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або дані осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням";
 
Відхилено зв’язку із врахуванням п. 93 Вимоги до речових доказів наведені у статті 98 КПК.   
    -95- Яценко А.В.
у абзаці десятому пункту 5 (зміни до статті 235 КПК України) слова «індивідуальні або родові ознаки» замінити словами «індивідуальні (за їх відсутності у речі – родові) ознаки, реквізити»;
 
Відхилено зв’язку із врахуванням п. 93 Вимоги до речових доказів наведені у статті 98 КПК.   
    -96- Гусак В.Г.
У розділі І частини п’ятої законопроекту виключити сова «або родові».
 
Відхилено зв’язку із врахуванням п. 93 Вимоги до речових доказів наведені у статті 98 КПК.   
    -97- Міщенко С.Г.
Пункт 6) частини 2 статті 235 викласти в такій редакції:
«індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням у разі, якщо такі дані попередньо встановлені в ході досудового слідства.»
 
Відхилено зв’язку із врахуванням п. 93 Вимоги до речових доказів наведені у статті 98 КПК. Пропозиція надійшла з порушенням терміну   
    -98- Шпенов Д.Ю.
В пункті п’ятому розділу першого законопроекту у підпункті 6 частини 2 статті 235 Кримінально процесуального кодексу України виключити слово «родові».
 
Відхилено зв’язку із врахуванням п. 93 Вимоги до речових доказів наведені у статті 98 КПК.   
42. 7) підтвердження того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом;
 
-99- Журжій А.В.
Частину другу статті 235 доповнити пунктом 7 такого змісту:
"7) підтвердження того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, а також відшукання осіб є неможливим за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом;
 
Враховано редакційно урахуванням п.68, 70  7) підтвердження того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, а також відшукання осіб є неможливим в інший спосіб, передбачений цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання засобу чи знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу, або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення;
 
    -100- Ківалов С.В.
У статті 235:
в пункті 7 частини другої:
слова «у добровільному порядку» замінити словами «іншим чином, зокрема»;
 
Відхилено зв’язку із врахуванням проп.99   
    -101- Ківалов С.В.
У статті 235: в пункті 7 частини другої:
після слів «інших слідчих» по тексту речення доповнити словами в дужках « (розшукових)»;
 
Відхилено зв’язку із врахуванням проп.99   
    -102- Міщенко С.Г.
Пункт 7) частини 2 статті 235 викласти в такій редакції:
«встановлені під час розгляду клопотання підстави для визнання обшуку найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування. «
 
Відхилено зв’язку із врахуванням проп.99 Пропозиція надійшла з порушенням терміну   
43. 8) необхідність, якщо така є, залучення до слідчої дії спеціальних підрозділів правоохоронних органів і, за необхідності, використання ними визначених спеціальних засобів (у випадках, передбачених абзацом другим частини дев'ятої статті 223 цього Кодексу)».
 
-103- Ківалов С.В.
У статті 235:
в пункті 8 частини другої після слів «до слідчої» доповнити словом в дужках « (розшукової)».
 
Враховано   8) необхідність залучення до слідчої (розшукової) дії спеціальних підрозділів правоохоронних органів (у разі прийняття рішення про їх залучення).
 
    -104- Журжій А.В.
Частину другу статті 235 доповнити пунктом 8 такого змісту:
8) підстави виникнення необхідності залучення до слідчої дії спеціальних підрозділів правоохоронних органів (у випадку прийняття рішення про їх залучення)";
 
Враховано редакційно    
    -105- Міщенко С.Г.
Пункт 8) частини 2 статті 235 викласти в такій редакції:
«встановлені під час розгляду клопотання підстави для надання або відмови у наданні дозволу на залучення до проведення обшуку спеціальних підрозділів правоохоронних органів, дані про надання або відмову у наданні дозволу на використання такими підрозділами під час проведення обшуку спеціальних засобів, що приховують зовнішність.»
 
Відхилено зв’язку із врахуванням проп.103, 104 Пропозиція надійшла з порушенням терміну   
    -106- Власенко С.В.
У ч. 2 ст. 235 додати новий пп. 9: «9) в разі необхідності, обґрунтований дозвіл на копіювання інформації без вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку.».
 
Відхилено зв’язку з необхідністю узгодження з попередніми редакціями   
44. 6. Статтю 236 викласти в такій редакції:
 
      
45. «Стаття 236. Виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи
 
-107- Семенуха Р.С.
Пункт 6 розділу І проекту Закону викласти в такій редакції:
«6. У статті 236:
1)частину першу викласти в такій редакції:
«1. Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, а також прийняття обґрунтованого рішення про вилучення електронної інформації, пристроїв, зазначених в абзаці другому частини третьої статті 234 цього Кодексу, слідчий, прокурор для участі в обшуку зобов’язаний залучити спеціаліста. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені.»;
 
Відхилено зв’язку з необхідністю узгодження з попередніми редакціями  Стаття 236. Виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи
 
    -108- Сотник О.С.
У п.6 законопроекту , де ст. 236 КПК України викладають у новій редакції, пропонуємо дане положення викласти в новій редакції:
«Стаття 236. Виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи
Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. Для участі у проведенні обшуку слідчий, прокурор запрошує особу, якій належить житло чи інше володіння, де проводитиметься обшук, або особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, а за неможливості їх запрошення (прибуття) – захисника або представника такої особи. У випадку неявки протягом двох годин для участі у проведенні обшуку особи, якій належить житло чи інше володіння, де проводитиметься обшук, або особи, у фактичному володінні якої воно знаходиться, або захисника чи представника такої особи, які були належним чином повідомлені про проведення обшуку, слідчий зобов’язаний викликати захисника або представника, які залучаються в порядку, передбаченому статтями 49, 53 цього Кодексу та Законом України «Про безоплатну правову допомогу». У випадку проведення обшуку без запрошення особи, якій належить житло чи інше володіння, де проводитиметься обшук, або особи, у фактичному володінні якої воно знаходиться, або захисника чи представника такої особи, зібрані речі, документи або матеріали, в яких зафіксовано фактичні дані про протиправні діяння окремих осіб та груп осіб не визначаються допустимим доказом. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку запрошує спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає усіх належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені у ході обшуку.
Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред’явлена ухвала і надана її копія. Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку.
Слідчий або прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватись правовою допомогою захисника або представника. Слідчий чи прокурор зобов’язаний допустити захисника або представника до обшуку на будь-якій стадії його проведення. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.
4. У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні, копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов’язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до цього сторонніх осіб.
5. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі за обов’язкової участі захисника або представника. Хід і результати особистого обшуку підлягають обов’язковій фіксації у додатку до протоколу обшуку.
6. Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частині третій цієї статті.
7. При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
8.Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.
9. Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім'ї або його представникові. При проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації.
10. При проведенні обшуку оперативним підрозділам забороняється використовувати спеціальні засоби, що приховують зовнішність (маски для обличчя, балаклави тощо), а також демонструвати зброю чи спеціальні засоби, крім виняткових випадків під час проведення обшуку у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Дії, передбачені цим абзацом можуть бути здійснені виключно з дозволу слідчого судді, наданим в ухвалі. Оперативні підрозділи органів досудового розслідування можуть бути залучені, а за необхідності, можливе використання ними визначених спеціальних засобів, після постановлення ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи за рішенням слідчого, погодженого з керівником органу досудового розслідування чи прокурором лише у невідкладних випадках:
1) якщо затримка у проведенні обшуку може призвести до неможливості досягнення його мети;
2) є загроза втрати, зміни чи знищення слідів кримінального правопорушення або вишукуваний речей чи документів.
 
Відхилено зв’язку з необхідністю узгодження з попередніми редакціями   
46. 1. Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. Для участі у проведенні обшуку слідчий, прокурор запрошує особу, якій належить житло чи інше володіння, де проводитиметься обшук, або особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, а за неможливості їх запрошення (прибуття) - адвоката або представника такої особи. Неявка для участі у проведенні обшуку особи, якій належить житло чи інше володіння, де проводитиметься обшук, або особи, у фактичному володінні якої воно знаходиться, або адвоката чи представника такої особи, які були належним чином повідомлені про час проведення обшуку, не перешкоджає проведенню обшуку. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку запрошує спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає усіх належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені у ході обшуку.
 
-109- Продан О.П.
У третьому реченні абзацу третього пункту 6 розділу І законопроекту слово «запрошує» замінити словами «зобов’язаний попередньо запросити»
 
Відхилено итання запрошень врегульовано в КПК  1. Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. Для участі у проведенні обшуку слідчий, прокурор запрошує особу, якій належить житло чи інше володіння, де проводитиметься обшук, або особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, а за неможливості їх запрошення (прибуття) - адвоката або представника такої особи. Неявка для участі у проведенні обшуку особи, якій належить житло чи інше володіння, де проводитиметься обшук, або особи, у фактичному володінні якої воно знаходиться, або адвоката чи представника такої особи, які були належним чином повідомлені про час проведення обшуку, не перешкоджає проведенню обшуку. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку запрошує спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає усіх належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені у ході обшуку.
 
    -110- Костенко П.П.
Соболєв Є.В.
У частині першій статті 236 слова «для участі у проведенні обшуку» вказати після слів «такої особи».
 
Відхилено оже утруднювати розуміння норми. Пропозиція надійшла з порушенням терміну   
    -111- Костенко П.П.
Соболєв Є.В.
У частині першій статті 236 після слів «для участі у проведенні обшуку» доповнити словами «та зобов’язаний надати час для прибуття таких осіб, якщо це не суперечить меті проведення обшуку та не створює перешкод для його проведення.»
 
Відхилено відсутня правова визначеність Пропозиція надійшла з порушенням терміну   
    -112- Костенко П.П.
Соболєв Є.В.
У частині першій статті 236 слова «з метою одержання» замінити словами «у разі необхідності.»
 
Відхилено ета одержання допомоги і є такою необхідністю. Пропозиція надійшла з порушенням терміну   
    -113- Одарченко Ю.В.
У пункті: розділу І законопроекту після фрази «Для участі у проведенні обшуку слідчий, прокурор запрошує особу, якій належить житло чи інше володіння, де проводитиметься обшук, або особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, а за неможливості їх запрошення (прибуття) - адвоката або представника такої особи.» включити фразу: «Особа, які належить житло або інше володіння, а також, особа, у фактичному володінні якої воно знаходиться, має право запросити до участі у обшуку адвоката (адвокатів).»
 
Відхилено фективність досудового розслідування не повинна знижуватись. В відсутня правова визначеність.   
    -114- Шпенов Д.Ю.
В пункті шостому розділу першого законопроекту частину 1 статті 236 Кримінально процесуального кодексу України після слів «бути виконана слідчим чи прокурором» доповнити словами «які зазначені у ній».
 
Відхилено фективність досудового розслідування не повинна знижуватись.   
    -115- Шпенов Д.Ю.
В пункті шостому розділу першого законопроекту частину 1 статті 236 Кримінально процесуального кодексу України після першого речення доповнити новим реченням такого змісту: «За письмовим дорученням прокурора чи слідчого, які зазначені в ухвалі суду до проведення обшуку разом з ними можуть бути залучені оперативні працівники правоохоронних органів.».
 
Відхилено фективність досудового розслідування не повинна знижуватись.   
    -116- Ленський О.О.
У частині шостій в абзаці третьому речення п’яте викласти у такій редакції:
«З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор на власний розсуд за необхідності для участі в обшуку запрошує спеціалістів. «
 
Відхилено ета одержання допомоги і є такою необхідністю.   
    -117- Гусак В.Г.
Розділ І частини шостої законопроекту після слів «бути виконана слідчим чи прокурором» доповнити словами «які зазначені у ній».
 
Відхилено фективність досудового розслідування не повинна знижуватись.   
47. 2. Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.
 
-118- Журжій А.В.
пункт 6 викласти в такій редакції:
"У статті 236:
частину другу викласти в такій редакції:
"2. Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку, а також у присутності особи, якій належить це житло чи інше володіння, або особи, у фактичному володінні якої воно знаходиться, або адвоката чи представника такої особи, крім випадків, передбачених абзацом другим цієї частини.
У разі відсутності у житлі чи іншому володінні, в якому проводитиметься обшук особи, якій належить це житло чи інше володіння, або особи, у фактичному володінні якої воно знаходиться, або адвоката чи представника такої особи, слідчий або прокурор до початку проведення обшуку зобов'язаний запросити зазначених осіб для участі у проведенні обшуку. У випадку неявки зазначених осіб, обшук проводиться за їх відсутності з обов'язковим залученням адвоката в порядку, передбаченому статтею 53 цього Кодексу";
 
Відхилено відсутня чітка правова визначеність  2. Обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.
 
48. 3. Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред’явлена ухвала і надана її копія. Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку.
 
-119- Семенуха Р.С.
частину третю викласти в такій редакції:
«3. Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред’явлена ухвала і надана її копія. Особа, яка володіє житлом чи іншим володінням, інші присутні особи мають право користуватися правовою допомогою адвоката. Слідчий чи прокурор зобов’язаний допустити такого адвоката до обшуку на будь-якій стадії його проведення. Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.»;
 
Відхилено фективність досудового розслідування не повинна знижуватись.  3. Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі має бути пред’явлений оригінал ухвали і надана її копія. Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишати місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку.
 
    -120- Журжій А.В.
частину третю статті 236 викласти в такій редакції:
"3. Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред’явлена ухвала і надана її копія. Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі залишити місце обшуку до його закінчення та вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку.
Слідчий або прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватись правовою допомогою адвоката. Слідчий чи прокурор зобов’язаний допустити такого адвоката до обшуку на будь-якій стадії його проведення.
Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність";
 
Відхилено фективність досудового розслідування не повинна знижуватись.   
    -121- Шпенов Д.Ю.
В пункті шостому розділу першого законопроекту у частині 3 статті 236 Кримінально процесуального кодексу України слова «бути пред’явлена ухвала і надана її копія» замінити на слова «бути пред’явлено оригінал ухвали, другий екземпляр якої зберігається у суді та надано завірену судом копію ухвали».
 
Враховано редакційно «бути пред’явлена ухвала і надана її копія» замінити на слова «бути пред’явлено оригінал ухвали та надано її копію»   
    -122- Шпенов Д.Ю.
В пункті шостому розділу першого законопроекту у частині 3 статті 236 Кримінально процесуального кодексу України перед словами «Слідчий, прокурор має право заборонити будь-якій особі» додати слова «Враховуючи обставини кримінального провадження».
 
Відхилено відсутня правова визначеність   
    -123- Шпенов Д.Ю.
В пункті шостому розділу першого законопроекту у частині 3 статті 236 Кримінально процесуального кодексу України після слів «Слідчий, прокурор має право» додати слово «обґрунтовано».
 
Відхилено відсутня правова визначеність   
    -124- Шпенов Д.Ю.
В пункті шостому розділу першого законопроекту у частині 3 статті 236 Кримінально процесуального кодексу України після слів «вчиняти будь-які дії, що заважають проведенню обшуку» додати слова «рішення про що з відповідним обґрунтуванням викладається у протоколі обшуку»
 
Відхилено особи є право робити заяви, що заносяться до протоколу.   
    -125- Продан О.П.
Абзац п’ятий пункту 6 розділу І законопроекту після слів «іншій присутній» доповнити словами «від її імені».
 
Відхилено відсутня чітка правова визначеність   
49. Слідчий або прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватись правовою допомогою адвоката. Слідчий чи прокурор зобов’язаний допустити такого адвоката до обшуку на будь-якій стадії його проведення.
 
-126- Маркевич Я.В.
Частину другу пункту 3 статті 236 викласти у такій редакції:
«Слідчий або прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватись правовою допомогою адвоката. Участь адвоката є обов’язковою на будь-якій стадії проведення обшуку. «
 
Відхилено фективність досудового розслідування не повинна знижуватись.  Слідчий, прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватися правовою допомогою адвоката або представника. Слідчий, прокурор зобов’язаний допустити такого адвоката або представника до обшуку на будь-якому етапі його проведення.
 
    -127- Гуляєв В.О.
Абзац 3 статті 236 Виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи після частини: «Слідчий або прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватись правовою допомогою адвоката. Слідчий чи прокурор зобов’язаний допустити такого адвоката до обшуку на будь-якій стадії його проведення.» доповнити частиною наступного змісту:
«1. Адвокат, який надає юридичну допомогу свідку – особа, яка отримала в установленому законом порядку статус адвоката і запрошене свідком для надання йому правової допомоги у зв’язку з участю в кримінальному провадженні.
Адвокат може бути запрошений як самим свідком, так і іншими особами за дорученням або за згодою свідка. За клопотанням свідка участь адвоката забезпечується співробітником оперативного підрозділу, слідчим, прокурором, слідчим суддею або судом.
3. У разі неявки адвоката протягом 3 діб з дня його запрошення свідок або інші особи за його дорученням, а також слідчий, прокурор, слідчий суддя або суд за клопотанням свідка вправі запросити іншого адвоката.
Адвокат свідка має право:
-брати участь у допиті свідка, а також інших слідчих (розшукових) діях, які проводяться з участю свідка;
-давати свідкові консультації;
-задавати йому з дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді, суду питання;
-знайомитися з протоколом слідчої (розшукової) дії, в якому він брав участь, і робити письмові зауваження з приводу правильності і повноти записів у протоколі даної слідчої дії;
-робити усні та письмові заяви про порушення прав і законних інтересів свідка. Усні заяви підлягають занесенню до протоколу слідчої дії, письмові- додаються до протоколу;
-складати від імені свідка письмові заяви, скарги, клопотання та інші документ правового характеру;
-подавати скарги на дії (бездіяльність) і рішення співробітника оперативного підрозділу, слідчого, прокурора, слідчого судді, суду і брати участь і їх розгляді;
-надавати свідкові іншу правову допомогу, не заборонену цим Кодексом.
 
Відхилено аслуговує на увагу в частині визначення правового статуса адвоката. Пропозиція надійшла з порушенням терміну   
    -128- Ківалов С.В.
У статті 236:
1) абзац другий частини третьої викласти у такій редакції:
«Слідчий або прокурор не має права заборонити учасникам обшуку користуватись правовою допомогою адвоката або представника. Слідчий чи прокурор зобов’язаний допустити такого адвоката або представника до обшуку на будь-якому етапі його проведення»;
 
Враховано    
    -129- Власенко С.В.
П. 2 ч. 3 ст. 236 викласти в редакції: «Слідчий або прокурор не мають права обмежити право учасників обшуку на правову допомогу адвоката (адвокатів). Слідчий чи прокурор зобов’язані допустити адвоката (адвокатів) до участі у проведенні обшуку на будь-якій стадії кримінального провадження.».
 
Відхилено ількість адвокатів має бути обмежена.   
    -130- Шпенов Д.Ю.
В пункті шостому розділу першого законопроекту у частині 3 статті 236 Кримінально процесуального кодексу України слова «Слідчий або прокурор не має права заборонити учасникам обшуку» замінити на слова «Слідчий або прокурор не має права заборонити особам у житлі чи іншому володінні яких проводиться обшук, та особам які присутні на обшуку».
 
Відхилено відсутня правова визначеність Поняті теж присутні при обшуку.   
    -131- Шпенов Д.Ю.
В пункті шостому розділу першого законопроекту у частині 3 статті 236 Кримінально процесуального кодексу України після слів «правовою допомогою адвоката» додати слова «викликати швидку допомогу», «правом на телефонну розмову з членом сім'ї чи близьким родичем».
 
Відхилено фективність досудового розслідування не повинна знижуватись. В відсутня правова визначеність   
    -132- Шпенов Д.Ю.
В пункті шостому розділу першого законопроекту у частині 3 статті 236 Кримінально процесуального кодексу України слова «допустити такого адвоката» замінити на слова «допустити адвоката».
 
Відхилено відсутня правова визначеність   
    -133- Шпенов Д.Ю.
В пункті шостому розділу першого законопроекту у частині 3 статті 236 Кримінально процесуального кодексу України після слів «на будь-якій стадії його проведення» додати слова «в тому числі без договору про надання правової допомоги у письмовій формі».
 
Відхилено овноваження адвоката повинні бути підтверджені.   
50. Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність.
 
-134- Шпенов Д.Ю.
В пункті шостому розділу першого законопроекту у частині 3 статті 236 Кримінально процесуального кодексу України речення «Невиконання цих вимог тягне за собою передбачену законом відповідальність» викласти у такій редакції «Невиконання вимог передбачених цією статтею тягне за собою передбачену законом відповідальність, а також є підставою для звернення осіб у житлі чи іншому володінні яких проводиться обшук, та осіб які були присутні на обшуку зі скаргою до вищестоящого прокурора, слідчого судді на дії слідчого, прокурора, залучених працівників правоохоронних органів та заявою про визнання проведеного обшуку незаконним, визнання дій та рішень незаконними, розгляд яких здійснюється за правилами Глави 26 цього Кодексу.».
 
Відхилено хоплюється поняттям відповідальності.  Невиконання вимог, зазначених у цій частині, тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
 
    -135- Кобцев М.В.
Абзац третій частини третьої статті 236 проекту закону викласти у такій редакції: «Невиконання цих вимог тягне за собою визнання доказів, отриманих у такий спосіб, недопустимими та передбачену законом відповідальність.»;
 
Відхилено опустимість доказів зможе оцінити суд.   
51. 4. У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні, обшук проводиться тільки за обов’язкової участі адвоката, залученого в порядку, передбаченому статтями 49, 53, частиною третьою цієї статті цього Кодексу, а копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов’язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб.
 
-136- Продан О.П.
Абзац восьмий пункту 6 розділу І законопроекту після слів «копія ухвали повинна бути» доповнити словами «засвідчена цим адвокатом та».
 
Відхилено опія завірений слідчим або прокурором документ.  4. У разі відсутності осіб у житлі чи іншому володінні обшук проводиться за обов’язкової участі адвоката, залученого в порядку, передбаченому статтями 49, 53, частиною третьою цієї статті цього Кодексу, а копія ухвали повинна бути залишена на видному місці у житлі чи іншому володінні особи. При цьому слідчий, прокурор зобов’язаний забезпечити схоронність майна, що знаходиться у житлі чи іншому володінні особи, та неможливість доступу до нього сторонніх осіб.
 
    -137- Міщенко С.Г.
Частини 4, 5 та 7 статті 236 залишити в чинній редакції
 
Відхилено зв’язку з врахуванням інших пропозицій до частин 4, 5 та 7 статті 236   
    -138- Журжій А.В.
у першому реченні частини четвертої слова "володінні копія ухвали" замінити словами "володінні обшук проводиться з врахуванням вимог абзацу другого частини другої цієї статті, а копія ухвали";
 
Відхилено айве посилання   
52. 5. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі за обов’язкової участі адвоката. Хід і результати особистого обшуку підлягають обов’язковій фіксації у додатку до протоколу обшуку.
 
-139- Семенуха Р.С.
частину п’яту викласти в такій редакції:
«5. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі. На вимогу особи, обшук якої проводиться, обшук повинен бути здійснений за обов’язкової участі адвоката. Хід і результати особистого обшуку підлягають обов’язковій фіксації в окремому протоколі особистого обшуку. Другий примірник протоколу особистого обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, щодо якої проведено обшук.»;
 
Враховано редакційно оцільно було б навпаки, особа може відмовитись від адвоката.  5. Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають у житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які зазначені в ухвалі про проведення обшуку чи які можуть підлягати тимчасовому вилученню. Обшук особи здійснюється особами тієї самої статі у присутності адвоката на вимогу такої особи. Неявка адвоката, представника для участі у проведенні обшуку особи протягом трьох годин не перешкоджає проведенню обшуку. Хід і результати особистого обшуку підлягають обов’язковій фіксації у відповідному протоколі.
 
    -140- Костенко П.П.
Соболєв Є.В.
У частині п’ятій статті 236 слова «за обов’язкової участі адвоката» замінити словами «за присутності адвоката на вимогу такої особи. Неявка адвоката для участі у проведенні обшуку особи протягом трьох годин не перешкоджає проведенню обшуку.»
 
Враховано ропозиція надійшла з порушенням терміну   
    -141- Журжій А.В.
у частині п'ятій:
у третьому реченні слова "тієї ж статі" замінити словами "тієї ж статі, а на вимогу особи, яка підлягає обшуку, за обов’язкової участі адвоката";
 
Відхилено зв’язку зі врахуванням проп.137, 140, 144   
    -142- Журжій А.В.
Частину п’яту доповнити четвертим реченням такого змісту:
"Хід і результати особистого обшуку підлягають обов’язковій фіксації у додатку до протоколу обшуку";
 
Відхилено орма вже є.   
    -143- Ленський О.О.
Абзац дев’ятий після речення третього доповнити речення четвертим такого змісту:
«Участь адвоката є обов’язковою лише за наявності на це згоди особи, обшук якої планується провести.»
 
Відхилено зв’язку зі врахуванням проп.137, 140, 144   
    -144- Кобцев М.В.
Абзац перший частини п’ятої статті 236 проекту закону викласти у такій редакції: «Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі за участі адвоката. Участь адвоката є обов’язковою лише за наявності на це згоди особи, обшук якої планується провести.»
 
Враховано редакційно азом з проп.137, 140   
    -145- Яценко А.В.
у пункті 6 (зміни до статті 236 КПК України):
у реченні другому абзацу дев`ятого слова «які мають значення для кримінального провадження» замінити словами «індивідуальні (за їх відсутності у речі – родові) ознаки, реквізити яких зазначені в ухвалі слідчого судді, суду»;
 
Враховано редакційно фективність досудового розслідування не повинна знижуватись та стаття 98 КПК. Норми повинні узгоджуватись між собою.   
53. 6. Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити.
 
   6. Слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити або якщо обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частинах третій і четвертій цієї статті.
 
54. 7. При обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
 
-146- Яценко А.В.
у пункті 6 (зміни до статті 236 КПК України):
у абзаці одинадцятому:
у реченні першому слова «які мають значення для кримінального провадження» замінити словами «індивідуальні (за їх відсутності у речі – родові) ознаки, реквізити яких зазначені в ухвалі слідчого судді, суду»;
 
Відхилено фективність досудового розслідування не повинна знижуватись та стаття 98 КПК. Норми повинні узгоджуватись між собою.  7. Під час обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, вилучені з обігу, підлягають вилученню незалежно від того, чи стосуються вони кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не належать до предметів, вилучених з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
 
    -147- Яценко А.В.
У абзаці одинадцятому:
речення третє викласти в такій редакції: «При обшуку забороняється вилучення речей, документів, іншого майна, індивідуальні (за їх відсутності у речі – родові) ознаки, реквізити яких не зазначені в ухвалі суду та які не відносяться до предметів, вилучених законом з обігу.»;
 
Відхилено фективність досудового розслідування не повинна знижуватись та стаття 98 КПК.   
55. Забороняється вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку.
 
-148- Семенуха Р.С.
частину сьому доповнити абзацом такого змісту:
«Зняття копії електронної інформації під час обшуку здійснюється спеціалістом на новий матеріальний носій. У протоколі обшуку повинні бути вказані технічні засоби та програми, за допомогою яких здійснюється копіювання електронної інформації. Відомості про скопійовану на носій електронну інформацію вносяться до протоколу обшуку. Носій електронної інформації підлягає опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні обшуку. Під час зняття копії електронної інформації обов’язково проводиться відеозапис із зазначенням технічних засобів, які використовувалися для його проведення.».
 
Відхилено відсутня правова визначеність У зв’язку зі врахуванням проп. 150  Забороняється вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку, крім випадків, якщо таке майно прямо зазначене в ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук.
 
    -149- Костенко П.П.
Соболєв Є.В.
Абзац другий частини сьомої статті 236 викласти у наступній редакції:
«Забороняється вилучення інформаційних (автоматизованих) систем, телекомунікаційних систем, інформаційно-телекомунікаційних систем, їх невід’ємних частин, за винятком випадків, якщо доступ до них обмежується її власником, володільцем або утримувачем або пов’язаний з подоланням системи логічного захисту.»
 
Відхилено ропозиція надійшла з порушенням терміну У зв’язку зі врахуванням проп. 150   
    -150- Журжій А.В.
частину сьому доповнити абзацом другим такого змісту:
"Забороняється вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку, крім випадків коли таке майно є безпосереднім предметом кримінального правопорушення проти власності та воно прямо зазначено в ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук";
 
Враховано редакційно орми повинні узгоджуватись між собою. Ефективність досудового розслідування не повинна знижуватись та стаття 98 КПК.   
    -151- Ленський О.О.
Абзац дванадцятий доповнити новим реченням другим такого змісту:
«Заборона не поширюється на випадки, коли таке вилучення здійснюється як виняток на підставі дозволу слідчого судді.»
 
Відхилено зв’язку зі врахуванням проп. 150 Ефективність досудового розслідування не повинна знижуватись та стаття 98 КПК.   
    -152- Кобцев М.В.
Абзац другий частини сьомої статті 236 проекту закону викласти у такій редакції: «Забороняється вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку, крім випадків, коли таке вилучення здійснюється як виняток на підставі дозволу слідчого судді.»
 
Відхилено зв’язку зі врахуванням проп. 150 Ефективність досудового розслідування не повинна знижуватись та стаття 98 КПК.   
56. 8. Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.
 
-153- Шпенов Д.Ю.
В пункті шостому розділу першого законопроекту у частині 8 статті 236 Кримінально процесуального кодексу України слова «робити заяви, що підлягають занесенню» замінити на слова «звертатися із заявами та скаргами, які підлягають негайному вирішенню слідчим, прокурором, і заносяться».
 
Відхилено ПК передбачено заяви, що заносяться до протоколу. Ефективність досудового розслідування не повинна знижуватись. В відсутня правова визначеність.  8. Особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку.
 
57. 9. Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім'ї або його представникові.
 
-154- Шпенов Д.Ю.
В пункті шостому розділу першого законопроекту частину 9 статті 236 Кримінально процесуального кодексу України доповнити новим реченням такого змісту «За бажанням особи їй можуть бути залишені копії документів, які вилучаються чи надано право зробити відповідні копії, які засвідчуються слідчим, прокурором, про що зазнається у протоколі обшуку».
 
Відхилено зв’язку зі врахуванням проп. 155 Порядок отримання копій передбачений КПК. Ефективність досудового розслідування не повинна знижуватись. В відсутня правова визначеність.  , іншими додатками (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності – повнолітньому члену її сім'ї, адвокату або представнику.
 
    -155- Ківалов С.В.
абзац перший частини дев’ятої статті 236 викласти у такій редакції:
«
 
Враховано    
58. При проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представникові підприємства, установи або організації».
 
-156- Гусак В.Г.
У розділі І частини шостої законопроекту доповнити новим реченням такого змісту:
«За вимогою особи, яка володіє житлом чи іншим володінням, аза її відсутності –іншій присутній особі. Яка є компетентним представником власника чи іншого володільця житла чи іншого володіння обов’язково залишаються копії документів, які вилучаються, про що зазначається у протоколі обшуку»
 
Відхилено зв’язку зі врахуванням проп. 155 В відсутня правова визначеність.  При проведенні обшуку на підприємстві, в установі або організації другий примірник протоколу вручається керівнику або представнику підприємства, установи або організації».
 
    -157- Яценко А.В.
пункт 6 доповнити абзацом шістнадцятим такого змісту:
«10. Забороняється проводити обшук приміщень, де здійснюється адвокатська діяльність, житла чи іншого володіння адвоката, який надає правову допомогу по кримінальному провадженню, в рамках якого проводиться обшук (крім випадків, коли адвокат є співучасником злочину).»;
 
Відхилено спеціальний порядок.   
59. 7. Частину третю статті 237 викласти в такій редакції:
 
   5. Частину третю статті 237 викласти в такій редакції:
 
60. «3. Для участі в огляді запрошуються потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та, за необхідності, інші учасники кримінального провадження. Про проведення огляду сторони повідомляються в порядку, передбаченому статтею 135 цього Кодексу. Неявка належним чином повідомлених учасників кримінального провадження не перешкоджає проведенню огляду. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів».
 
-158- Яценко А.В.
у пункті 7 (зміни до статті 237 КПК України):
абзац перший замінити двома абзацами такого змісту:
«7. У статті 237:
частину третю викласти в такій редакції:»;
в зв’язку з цим, абзац другий вважати абзацом третім;
 
Відхилено екст відповідає техніко-юридичним вимогам У зв’язку зі врахуванням проп.161.  «3. Для участі в огляді можуть запрошуватися потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник, які на момент проведення слідчої дії залучені до провадження, а також інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціаліста».
 
    -159- Семенуха Р.С.
Пункт 7 розділу І проекту Закону виключити.
 
Відхилено зв’язку зі врахуванням проп.161   
    -160- Міщенко С.Г.
У частині 3 статті 237:
Після словосполучення «Для участі в огляді» додати словосполучення «на підставі письмового клопотання» і далі за текстом.
 
Відхилено зв’язку зі врахуванням проп.161 Ефективність досудового розслідування не повинна знижуватись. В відсутня правова визначеність. Пропозиція надійшла з порушенням терміну   
    -161- Сотник О.С.
У пункті 7 законопроекту, яким вносяться зміни до частини третьої ст. 237 КПК України, пропонуємо статтю викласти в новій редакції:
«Стаття 237 Огляд
Для участі в огляді запрошуються потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник, які на момент проведення слідчої дії залучені до провадження та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів.»
 
Враховано редакційно фективність досудового розслідування не повинна знижуватись. В відсутня правова визначеність.   
    -162- Гуляєв В.О.
Статтю 237 доповнити абзацом на ступного змісту:
«Для проведення у невідкладних випадках огляду місця події в житлі чи іншому володінні особи, який здійснюється за її заявою або повідомленням про вчинене щодо неї кримінальне правопорушення, а так само в разі відсутності цієї особи або неможливості отримати від неї згоду на проведення невідкладного огляду місця події, рішення слідчого судді не потребується.»
 
Відхилено відсутня правова визначеність. У зв’язку зі врахуванням проп.161. Пропозиція надійшла з порушенням терміну   
    -163- Журжій А.В.
пункт 7 викласти в такій редакції:
"7. Частину третю статті 237 викласти в такій редакції:
"3. Для участі в огляді може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, законний представник та, за необхідності, інші учасники кримінального провадження. Про проведення огляду сторони повідомляються в порядку, передбаченому статтею 135 цього Кодексу. Неявка належним чином повідомлених учасників кримінального провадження не перешкоджає проведенню огляду. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів".
 
Відхилено зв’язку зі врахуванням проп.161.   
    -164- Одарченко Ю.В.
Доповнити розділ І законопроекту пунктом 8 наступного змісту:
«8. Частину п’яту статті 237 доповнити наступним реченням:
Речі, проти вилучення яких заперечують власники таких речей. Вважаються тимчасово вилученим майном.»
 
Відхилено суперечить ст.116 Регламенту. Норма передбачена ч.7   
    -165- Яценко А.В.
пункт 7 доповнити абзацами такого змісту:
«у реченні першому частини п’ятої слова «які мають значення для кримінального провадження» замінити словами «індивідуальні (за їх відсутності у речі – родові) ознаки, реквізити яких зазначені в ухвалі слідчого судді, суду»;
у реченні першому у частини сьомої слова «які мають значення для кримінального провадження» замінити словами «індивідуальні (за їх відсутності у речі – родові) ознаки, реквізити яких зазначені в ухвалі слідчого судді, суду»;
 
Відхилено норми повинні узгоджуватись між собою. Проект містить терміни щодо конкретних речей і документів.   
    -166- Яценко А.В.
У статті 242:
у частині другій:
у пункті 6) слова «шкоди немайнового» замінити словами «шкоди майнового та/або немайнового»;
 
Відхилено суперечить ст.116 Регламенту. Норми повинні узгоджуватись між собою. Законом вже передбачені збитки.   
    -167- Яценко А.В.
У статті 242:
Доповнити частину другу пунктом 7) такого змісту:
«7) визначення розмірів та/або тяжкості наслідків, неправомірної вигоди, заподіяних кримінальними правопорушеннями, передбаченими статтями 190, 191, 192, 198, 205, 209, 209-1, 210, 211, 212, 212-1, 218-1, 219, 220-1, 220-2, 222, 222-1, 223-1, 223-2, 224, 227, 229, 231, 232, 232-1, 232-2, 233, 355, 357, 358, 359, 364, 364-1, 365, 365-2, 366, 366-1, 367, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2 Особливої частини Кримінального кодексу України»;
 
Відхилено суперечить ст.116 Регламенту. КПК передбачений інший порядок.   
    -168- Яценко А.В.
статтю 242 доповнити частиною такого змісту:
«4. Проведення економічної експертизи діяльності особи (в тому числі, але не виключно з фінансово-господарських питань, фінансово-кредитних операцій, бухгалтерського та податкового обліку) здійснюється за місцезнаходженням такої особи виключно на підставі оригіналів її документів та відповідно до строків давності, визначених Податковим кодексом України. Не може вважатися незаконною фінансово-господарська чи фінансово-кредитна операція, незаконність якої не підтверджена висновком експерта відповідно до вимог цієї частини.
Проведення експертизи у випадках, передбачених пунктами 6, 7 частини другої цієї статті здійснюється виключно на підставі оригіналів документів та відповідно до строків давності, визначених Податковим кодексом України.».
 
Відхилено суперечить ст.116 Регламенту. КПК передбачений інший порядок.   
    -169- Сотник О.С.
У частині першій статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» додати новий пункт:
«13) особи, якій належить житло чи інше володіння або особи, у фактичному володінні якої воно знаходиться, де проводитиметься обшук, на момент якого дана особа в відсутня або її захисник, представник не з’явився - на правові послуги, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої статі 13 цього Закону, стосовно питань, пов’язаних з проведенням обшуку. «
 
Відхилено Рішення не прийнято Суперечить ст.116 Регламенту. Доцільно розглянути питання про внесення передбачених пропозицією змін з редакційними правками.   
    -170- Яценко А.В.
Пункт 8 розділу ХІ «Перехідні положення» доповнити абзацом такого змісту:
«Факти та обставини, підтверджені доказами, зібраними до набуття чинності цим Кодексом, обов’язково повинні бути підтверджені доказами відповідно до вимог цього Кодексу. В разі невиконання цієї вимоги докази, зібрані до набуття чинності цим Кодексом, вважаються недопустимими і не можуть бути використані при прийнятті процесуальних рішень (ухваленні судового рішення).»
 
Відхилено відсутня правова визначеність.   
61. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
62. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-171- Семенуха Р.С.
Розділ ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Клопотання про дозвіл на обшук, що надійшли на розгляд слідчих суддів та рішення за якими не прийнято до набрання чинності цим Законом, розглядаються у порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом.
3. Під електронними інформаційними системами в цілях застосування статті 159 Кримінального процесуального кодексу України розуміються пристрої, зазначені в абзаці другому частини другої статті 168 цього Кодексу.
Правила абзацу другого частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України застосовуються також до тимчасового доступу до серверів, робочих станцій, елементів телекомунікаційних мереж та мережевого обладнання (маршрутизаторів, комунікаторів, модемів, кабелів тощо), платіжних терміналів.».
 
Відхилено відсутня правова визначеність. Розміщення в перехідних положеннях закону про зміну КПК термінології, яка використовується у КПК є сумнівним.  1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
63. 2. Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, що надійшли на розгляд слідчих суддів та рішення за якими не прийнято до набрання чинності цим Законом, розглядаються у порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом.
 
-172- Журжій А.В.
У пункті 2 розділу ІІ законопроекту слова "що діяв до набрання чинності цим Законом" замінити словами "передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України в редакції, що діяла на момент подання таких клопотань".
 
Відхилено відсутня чітка правова визначеність.  2. Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, що надійшли на розгляд слідчих суддів та рішення за якими не прийнято до набрання чинності цим Законом, розглядаються в порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом.
 
    -173- Яценко А.В.
Пункт 2 розділу ІІ проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо окремих питань слідчих дій з метою забезпечення додаткових гарантій законності при їх проведенні» (реєстраційний № 3719 від 24 грудня 2015 року) доповнити абзацом такого змісту:
«Факти та обставини, підтверджені доказами, зібраними до набуття чинності цим Законом, обов’язково повинні бути підтверджені доказами відповідно до вимог цього Закону. В разі невиконання цієї вимоги докази, зібрані до набуття чинності цим Законом, вважаються недопустимими і не можуть бути використані при прийнятті процесуальних рішень (ухваленні судового рішення)».
 
Відхилено відсутня чітка правова визначеність. Питання про допустимість доказів може бути вирішено судом.   
64. Голова
 
   Голова
 
65. Верховної Ради України

   Верховної Ради України