Кількість абзаців - 306 Таблиця поправок


ДОДАТКОВА Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регульованих ринків та деривативів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
Закон України
 
   ПРОЕКТ
Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регульованих ринків та деривативів
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регульованих ринків та деривативів
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4.
;  
  
;  
5. 4. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №40 - 44, ст. 131):
 
   4. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40 - 44, ст. 356):
 
6. 1) пункт 3 частини першої статті 195 викласти у такій редакції:
 
   1) пункт 3 частини першої статті 195 викласти в такій редакції:
 
7. "3) похідні цінні папери - цінні папери, які посвідчують право власника у визначених проспектом емісії випадках та порядку вимагати від емітента придбання або продажу базового активу та/або реалізації встановлених проспектом емісії прав щодо базового активу та/або здійснення платежу (платежів) в залежності від значення базового показника, та/або передбачають виникнення у визначених проспектом емісії випадках нових правовідносин між власником та емітентом за деривативом, умови якого визначені у проспекті емісії (крім цінних паперів, які надають право їх власнику обміняти такі цінні папери на інші цінні папери); ";
 
   "3) похідні цінні папери - цінні папери, які посвідчують право власника у визначених проспектом емісії випадках та порядку вимагати від емітента придбання або продажу базового активу та/або реалізації встановлених проспектом емісії прав щодо базового активу та/або здійснення платежу (платежів) залежно від значення базового показника та/або передбачають виникнення між власником та емітентом у визначених проспектом емісії випадках нових правовідносин за деривативом, умови якого визначені у проспекті емісії (крім цінних паперів, які надають право їх власнику обміняти такі цінні папери на інші цінні папери)";
 
8.
;  
  
;  
9. 21) доповнити Кодекс статтею 1075-1 такого змісту:
 
   20) доповнити статтею 1075-1 такого змісту:
 
10. "Стаття 1075-1. Внесення змін до договору банківського рахунка, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження
 
   "Стаття 1075-1. Внесення змін до договору банківського рахунка, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження
 
11.
;  
  
;  
12. 2. Зміни до договору банківського рахунка, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження, можуть вноситись без згоди обтяжувача, якщо такі зміни не обмежують права обтяжувача, що виникають на підставі обтяження. У випадку виникнення спору обов’язок щодо доведення того, що відповідні зміни до договору такого банківського рахунка не обмежують права обтяжувача, покладається на клієнта.
 
   2. Зміни до договору банківського рахунка, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження, можуть вноситися без згоди обтяжувача, якщо такі зміни не обмежують права обтяжувача, що виникають на підставі обтяження. У разі виникнення спору обов’язок доведення того, що відповідні зміни до договору такого банківського рахунка не обмежують права обтяжувача, покладається на клієнта.
 
13. 3. У випадку порушення вимог цієї статті клієнт зобов’язаний відшкодувати обтяжувачу збитки, завдані таким порушенням. Якщо на момент внесення відповідних змін банк був письмово повідомлений клієнтом про існування обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на відповідному рахунку, обов’язок щодо відшкодування збитків банк та клієнт несуть солідарно.";
 
   3. У разі порушення вимог цієї статті клієнт зобов’язаний відшкодувати обтяжувачу збитки, завдані таким порушенням. Якщо на момент внесення відповідних змін банк був письмово повідомлений клієнтом про існування обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на відповідному рахунку, обов’язок щодо відшкодування збитків банк та клієнт несуть солідарно";
 
14.
;  
  
;  
15. 23) главу 72 після статті 1076 доповнити новим параграфом 2 такого змісту:
 
   22) главу 72 доповнити параграфом 2 такого змісту:
 
16. "§2. Рахунок умовного зберігання (ескроу)
 
   "§2. Рахунок умовного зберігання (ескроу)
 
17. Стаття 1076-1. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу)
 
   Стаття 1076-1. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу)
 
18. 1. За договором рахунка умовного зберігання (ескроу) банк зобов’язується приймати та зараховувати на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий клієнту (володільцю рахунка), грошові кошти, отримані від володільця рахунка та (або) від третіх осіб, та перераховувати такі кошти особі, вказаній володільцем рахунка (бенефіціару) або бенефіціаром, або повернути такі кошти володільцю рахунка за настання підстав, передбачених договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
-1- Довбенко М.В.
Абзац четвертий пп. 23 п. 4 викласти в наступній редакції:
«1. За договором рахунка умовного зберігання (ескроу) банк зобов’язується приймати та зараховувати на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий клієнту (володільцю рахунка), грошові кошти, отримані від володільця рахунка та (або) від третіх осіб, та перераховувати такі кошти особі (особам), вказаній володільцем рахунка (бенефіціару або бенефіціарам), а у випадку надання бенефіціаром письмової вказівки банку – особі (особам), вказаній бенефіціаром, або повернути такі кошти володільцю рахунка за настання підстав, передбачених договором рахунка умовного зберігання (ескроу).»
 
Враховано   1. За договором рахунка умовного зберігання (ескроу) банк зобов’язується приймати та зараховувати на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий клієнту (володільцю рахунка), грошові кошти, отримані від володільця рахунка та (або) від третіх осіб, та перераховувати такі кошти особі (особам), вказаній володільцем рахунка (бенефіціару або бенефіціарам), а в разі надання бенефіціаром письмової вказівки банку – особі (особам), вказаній бенефіціаром, або повернути такі кошти володільцю рахунка за настання підстав, передбачених договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
19. 2. Якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу), банк має право використовувати грошові кошти на рахунку умовного зберігання, гарантуючи вчасне перерахування таких коштів бенефіціару або особі, вказаній ним, або повернення таких коштів володільцю рахунка згідно з умовами договору рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
-2- Довбенко М.В.
Абзац п’ятий пп. 23 п.4 викласти в наступній редакції:
«2. Якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу), банк має право використовувати грошові кошти на рахунку умовного зберігання (ескроу), гарантуючи вчасне перерахування таких коштів бенефіціару (бенефіціарам), а у випадку надання бенефіціаром письмової вказівки банку – особі (особам), вказаній ним, або повернення таких коштів володільцю рахунка згідно з умовами договору рахунка умовного зберігання (ескроу)»
 
Враховано   2. Якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу), банк має право використовувати грошові кошти на рахунку умовного зберігання (ескроу), гарантуючи вчасне перерахування таких коштів бенефіціару (бенефіціарам), а в разі надання бенефіціаром письмової вказівки банку – особі (особам), вказаній бенефіціаром, або повернення таких коштів володільцю рахунка згідно з умовами договору рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
20.
;  
  
;  
21. Стаття 1076-2. Операції за рахунком умовного зберігання (ескроу)
 
   Стаття 1076-2. Операції за рахунком умовного зберігання (ескроу)
 
22. 1. За рахунком умовного зберігання (ескроу) виконуються виключно операції з зарахування банком отриманих від володільця рахунка та (або) від третіх осіб грошових коштів, призначених для перерахування бенефіціару або вказаній ним особі за настання підстав, визначених договором рахунка умовного зберігання (ескроу), та операції з перерахування таких коштів бенефіціару або вказаній ним особі або повернення їх володільцю рахунка відповідно до умов договору рахунка умовного зберігання (ескроу). У випадках, встановлених статтею 1076-6 цього Кодексу за рахунком умовного зберігання (ескроу) також виконуються операції, пов’язані із зверненням стягнення на грошові кошти на рахунку умовного зберігання (ескроу) або на права вимоги володільця рахунка або бенефіціара до банку на підставі договору рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
-3- Довбенко М.В.
Абзац восьмий пп.23 п.4 викласти у такій редакції:
1. За рахунком умовного зберігання (ескроу) виконуються виключно операції із зарахування банком отриманих від володільця рахунка та (або) від третіх осіб грошових коштів, які за настання підстав, визначених договором рахунка умовного зберігання (ескроу), призначені для перерахування бенефіціару (у випадку надання бенефіціаром письмової вказівки банку – вказаній ним особі), а також операції з перерахування таких коштів бенефіціару (у випадку надання бенефіціаром письмової вказівки банку –вказаній ним особі) або повернення їх володільцю рахунка відповідно до умов договору рахунка умовного зберігання (ескроу). У випадках, встановлених статтею 1076-6 цього Кодексу, за рахунком умовного зберігання (ескроу) також виконуються операції, пов’язані із зверненням стягнення на майнові права на грошові кошти, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), або на права вимоги володільця рахунка або бенефіціара до банку на підставі договору рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
Враховано   1. За рахунком умовного зберігання (ескроу) виконуються виключно операції із зарахування банком отриманих від володільця рахунка та (або) від третіх осіб грошових коштів, які за настання підстав, визначених договором рахунка умовного зберігання (ескроу), призначені для перерахування бенефіціару (в разі надання бенефіціаром письмової вказівки банку – вказаній ним особі), а також операції з перерахування таких коштів бенефіціару (в разі надання бенефіціаром письмової вказівки банку –вказаній ним особі) або повернення їх володільцю рахунка відповідно до умов договору рахунка умовного зберігання (ескроу). У випадках, встановлених статтею 1076-6 цього Кодексу, за рахунком умовного зберігання (ескроу) також виконуються операції, пов’язані із зверненням стягнення на майнові права на грошові кошти, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), або на права вимоги володільця рахунка чи бенефіціара до банку на підставі договору рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
23.
;  
  
;  
24. 3. За настання підстав, передбачених договором рахунка умовного зберігання (ескроу), банк зобов’язаний у встановлений договором строк (а за його відсутності - протягом семи днів з дати настання відповідних підстав) перерахувати суму, що знаходиться на рахунку умовного зберігання (ескроу), бенефіціару або вказаній ним особі. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу) може передбачати перерахування бенефіціару або вказаній ним особі суми, що знаходиться на рахунку умовного зберігання (ескроу), частинами в залежності від настання вказаних у договорі підстав.
 
-4- Довбенко М.В.
В абзаці десятому пп.23 п.4 слова «семи» замінити словами «п’яти робочих», а слова «або вказаній ним особі» замінити словами " (у випадку надання бенефіціаром письмової вказівки банку –.вказаній ним особі)".
 
Враховано   3. За настання підстав, передбачених договором рахунка умовного зберігання (ескроу), банк зобов’язаний у встановлений договором строк (за його відсутності – протягом п’яти робочих днів з дня настання відповідних підстав) перерахувати суму, що знаходиться на рахунку умовного зберігання (ескроу), бенефіціару (в разі надання бенефіціаром письмової вказівки банку – вказаній ним особі). Договір рахунка умовного зберігання (ескроу) може передбачати перерахування бенефіціару або вказаній ним особі суми, що знаходиться на рахунку умовного зберігання (ескроу), частинами залежно від настання зазначених у договорі підстав.
 
25.
;  
  
;  
26. Стаття 1076-3. Перевірка підстав для перерахування коштів з рахунка умовного зберігання (ескроу)
 
   Стаття 1076-3. Перевірка підстав для перерахування коштів з рахунка умовного зберігання (ескроу)
 
27.
;  
  
;  
28. 3. Договором рахунка умовного зберігання (ескроу) на банк може бути покладений обов’язок щодо перевірки настання підстав для перерахування коштів бенефіціару або вказаній ним особі або повернення коштів володільцю рахунка.
 
-5- Довбенко М.В.
В абзаці п’ятнадцятому пп.23 п.4 слова «або вказаній ним особі» замінити словами (у випадку надання бенефіціаром письмової вказівки банку – вказаній ним особі).
 
Враховано   3. Договором рахунка умовного зберігання (ескроу) на банк може бути покладений обов’язок перевірки настання підстав для перерахування коштів бенефіціару або вказаній ним особі або повернення коштів володільцю рахунка.
4. Договором рахунка умовного зберігання (ескроу) обов’язок щодо перевірки настання підстав для перерахування коштів бенефіціару (в разі надання бенефіціаром письмової вказівки банку – вказаній ним особі) або повернення коштів володільцю рахунка може бути покладений на будь-яку третю особу, про що зазначається в договорі. Договором встановлюються порядок, обставини та умови надання банку такою третьою особою інформації про настання умов для перерахування коштів.
 
29.
;  
  
;  
30. Стаття 1076-8. Припинення договору рахунка умовного зберігання (ескроу) та закриття рахунка умовного зберігання (ескроу)
 
   Стаття 1076-8. Припинення договору рахунка умовного зберігання (ескроу) та закриття рахунка умовного зберігання (ескроу)
 
31.
;  
  
;  
32. 4. У випадку припинення або розірвання договору рахунка умовного зберігання (ескроу) банк закриває рахунок умовного зберігання (ескроу), а грошові кошти, що знаходяться на рахунку, повертаються володільцеві рахунка, а за настання на момент припинення або розірвання договору підстав, вказаних у договорі рахунка умовного зберігання (ескроу), такі кошти (або їх частина, якщо це передбачено договором) перераховуються бенефіціару або вказаній ним особі.
 
-6- Довбенко М.В.
В п’ятому з кінця абзаці пп.23 п.4 (абзац перший п.4 статті 1076-8) після слів «а грошові кошти, що знаходяться на» доповнити словами «такому», а слова «або вказаній ним особі» замінити словами «або вказаній ним особі, у разі надання таким бенефіціаром відповідної письмової вказівки банку».
 
Враховано   4. У разі припинення або розірвання договору рахунка умовного зберігання (ескроу) банк закриває рахунок умовного зберігання (ескроу), а грошові кошти, що знаходяться на такому рахунку, повертаються володільцеві рахунка, а за настання на момент припинення або розірвання договору підстав, зазначених у договорі рахунка умовного зберігання (ескроу), такі кошти (або їх частина, якщо це передбачено договором) перераховуються бенефіціару або вказаній ним особі, якщо такий бенефіціар надав відповідну письмову вказівку банку.
 
33. У разі розірвання договору рахунка умовного зберігання (ескроу) за заявою володільця рахунка та письмовою згодою бенефіціара, володілець рахунка та бенефіціар можуть спільно вказати у відповідній заяві та письмовій згоді, що грошові кошти (або їх частина) перераховуються володільцю рахунка та (або) бенефіціару чи вказаній ним особі незалежно від настання підстав, вказаних у договорі рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
-7- Довбенко М.В.
В абзаці пп.23 п.4, яким пропонується нова редакція абзац другого частини четвертої статті 1076-8) Цивільного кодексу України слова " чи вказаній ним особі" замінити словами " (у випадку надання бенефіціаром письмової вказівки банку – вказаній ним особі)"
 
Враховано   У разі розірвання договору рахунка умовного зберігання (ескроу) за заявою володільця рахунка та письмовою згодою бенефіціара володілець рахунка та бенефіціар можуть спільно вказати у відповідній заяві та письмовій згоді, що грошові кошти (або їх частина) перераховуються володільцю рахунка та (або) бенефіціару (в разі надання бенефіціаром письмової вказівки банку – вказаній ним особі) незалежно від настання підстав, зазначених у договорі рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
34. 5. Положення статті 1075 цього Кодексу не застосовуються до договору рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
   5. Положення статті 1075 цього Кодексу не застосовуються до договору рахунка умовного зберігання (ескроу)".
 
35. Стаття 1076-9. Надання бенефіціару відомостей, що становлять банківську таємницю
 
-8- Демчак Р.Є.
Два останні абзаци підпункту 23 пункту 4 розділу Ііз редакцією нової статті 1076-9 виключити.
 
Враховано      
36. Бенефіціар має право вимагати від банку надання відомостей щодо рахунку умовного зберігання (ескроу) та операцій за ним, що становлять банківську таємницю.".
 
      
37.
;  
  
;  
38. 11. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №51, ст. 292):
 
   8. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292 із наступними змінами):
 
39.
;  
  
;  
40. 4) у статті 2:
 
   3) у статті 2:
 
41.
;  
-9- Святаш Д.В.
Підпункту 4 пункту 11 доповнити абазцом п’ятим такого змісту:
"в абзаці восьмому слова "фондові ринки" замінити словами "ринки капіталу".
 
Враховано  
в абзаці восьмому слова "фондові ринки" замінити словами "ринки капіталу";
 
42. 5) у статті 3:
 
   4) у статті 3:
 
43. в абзаці третьому:
слово "випуску" замінити словом "емісії", а після слів "обігу цінних паперів, " доповнити словами "укладення і виконання деривативів і правочинів щодо них, ";
 
-10- Святаш Д.В.
У абзаці третьому підпункту 5 пункту 11 розділу І Законопроекту слово "емісії" замінити словами "емісії (випуску)".
 
Враховано   в абзаці третьому слово "випуску" замінити словами "емісії (випуску)", а після слів "обігу цінних паперів" доповнити словами "укладення та виконання деривативів і правочинів щодо них";
 
44.
;  
  
;  
45. 7) у абзацах шістнадцятому та сорок першому статті 6 слова "фондового ринку" замінити словами "ринків капіталу та регульованих ринків";
 
-11- Демчак Р.Є.
Підпункт сьомий пункту 11 розділу І викласти в такій редакції:
«7) у статті 6:
частину п'яту виключити;
частину шістнадцяту виключити;
у частині двадцять другій:
у пункті 1 слова "систему Комісії" замінити словами "Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку";
пункти 5 та 6 виключити;
пункт 7 викласти у такій редакції:
"7) представляє Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;";
пункти 13 та 14 викласти у такій редакції:
"13) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та керівника апарату;
16) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця керівнику апарату;";
частину двадцять четверту викласти у такій редакції:
"Голова та члени Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку дають обов'язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату Комісії доручення;";
частини двадцять п'яту – двадцять сьому виключити»;
 
Враховано   7) у статті 6:
частини п'яту і шістнадцяту виключити;
у частині двадцять другій:
у пункті 1 слова "систему Комісії" замінити словами "Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку";
пункти 5 і 6 виключити;
пункт 7 викласти в такій редакції:
"7) представляє Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку у публічно-правових відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами";
пункти 13 і 14 викласти в такій редакції:
"13) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і керівника апарату;
14) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця керівнику апарату";
частину двадцять четверту викласти в такій редакції:
"Голова та члени Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку дають обов'язкові для виконання державними службовцями та працівниками апарату Комісії доручення";
частини двадцять п'яту – двадцять сьому виключити;
8) доповнити статтею 6- 1 такого змісту:
"Стаття 6-1. Принципи діяльності та гарантії незалежності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Діяльність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ґрунтується на принципах законності, незалежності, об'єктивності, безсторонності, гласності та неупередженості.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку є організаційно, функціонально та фінансово незалежною, самостійно планує свою діяльність.
Незалежність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку забезпечується:
1) встановленим цим Законом порядком призначення на посади та звільнення з посад Голови та членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
2) визначеними цим Законом та іншими законами України гарантіями діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
3) особливим порядком організаційного та фінансового забезпечення діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, встановленим законом.
Під час виконання своїх функцій та повноважень відповідно до закону Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку діє самостійно та незалежно від будь-якого іншого органу державної влади, іншого державного органу, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, суб’єктів господарювання, а також політичних партій, громадських об’єднань, професійних спілок чи їх органів.
Голова, члени Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і службовці Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку діють незалежно. Будь-які письмові чи усні вказівки, розпорядження, доручення органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, суб’єктів господарювання, політичних партій, громадських об’єднань, професійних спілок чи їх органів, а також інших осіб, що стосуються виконання Головою та членами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, її службовцями своїх функцій і повноважень відповідно до закону, є незаконним впливом.
Органам державної влади, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, їх посадовим і службовим особам, суб’єктам господарювання, політичним партіям, громадським об’єднанням, професійним спілкам та їх органам забороняється втручатися у процеси державного регулювання ринку цінних паперів.
Особи, які здійснюють незаконний вплив на процес виконання Головою та членами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, її службовцями своїх функцій і повноважень, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до закону";
 
    -12- Демчак Р.Є.
Доповнити пункт 11 після підпункту 7 новим підпунктом такого змісту:
«8) доповнити Закон статтею 6- 1 такого змісту:
"Стаття 6-1. Принципи діяльності та гарантії незалежності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Діяльність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ґрунтується на принципах законності, незалежності, об'єктивності, безсторонності, гласності та неупередженості.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку є організаційно, функціонально та фінансово незалежною, самостійно планує свою діяльність.
Незалежність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку забезпечується:
1) встановленим цим Законом порядком призначення на посади та звільнення з посад Голови та членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
2) визначеними цим Законом та іншими законами України гарантіями діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
3) особливим порядком організаційного та фінансового забезпечення діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, встановленим законом.
Під час виконання своїх функцій та повноважень відповідно до закону Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку діє самостійно та незалежно від будь-якого іншого органу державної влади, іншого державного органу, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, суб’єктів господарювання, а також політичних партій, громадських об’єднань, професійних спілок чи їх органів.
Голова та члени Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інші службовці Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку діють незалежно. Будь-які письмові чи усні вказівки, розпорядження, доручення органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, суб’єктів господарювання, політичних партій, громадських об’єднань, професійних спілок чи їх органів, а також інших осіб, що стосуються виконання Головою та членами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, її службовцями своїх функцій і повноважень відповідно до закону, є незаконним впливом.
Органам державної влади, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, їх посадовим і службовим особам, суб’єктам господарювання, політичним партіям, громадським об’єднанням, професійним спілкам та їх органам забороняється втручатися у процеси державного регулювання ринку цінних паперів.
Особи, які здійснюють незаконний вплив на процес виконання Головою та членами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, її службовцями своїх функцій і повноважень, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність відповідно до закону."
 
Враховано    
46. 8) у статті 7:
 
   9) у статті 7:
 
47. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
48.
;  
  
;  
49. у пункті 3 слова "випуском" та "та їх похідних" замінити відповідно словами "емісією" та ", укладанням і виконанням деривативів і правочинів на регульованих ринках";
 
-13- Святаш Д.В.
У абзаці п’ятому підпункту 8 пункту 11 розділу І законопроекту слова "та їх похідних" замінити словами "та їх похідних на території України", слово "емісією" замінити словами "емісією (випуском), а слово "укладанням" замінити словом "укладенням".
 
Враховано   у пункті 3 слова "випуском" та "та їх похідних на території України" замінити відповідно словами "емісією (випуском)" та "укладенням та виконанням деривативів і правочинів щодо них на регульованих ринках";
 
50. у пункті 6:
слово "випуску" замінити словом "емісії";
після слів "в Україні, " доповнити словами "укладення та виконання деривативів і правочинів на регульованих ринках, ";
 
-14- Демчак Р.Є.
В абзаці сьомому підпункту 8 пункту 11 слово "емісії" замінити словами "емісії (випуску)", абзац восьмий підпункту 8 пункту 11 після слова "правочинів" доповнити словами "щодо них".
 
Враховано   у пункті 6 слово "випуску" замінити словами "емісії (випуску)", а після слів "в Україні" доповнити словами "укладення та виконання деривативів і правочинів щодо них на регульованих ринках";
 
51. у частині другій:
 
   у частині другій:
 
52.
;  
-15- Клімов Л.М.
Підпункт 8 пункту 11 після абзацу двадцять третього доповнити абзацом такого змісту:
"пункт 24 доповнити словами "та емітентів (крім міжнародних фінансових організацій)".
 
Враховано  
пункт 24 доповнити словами "та емітентів (крім міжнародних фінансових організацій)";
 
53.
;  
-16- Демчак Р.Є.
доповнити пункт після підпункту дев’ятого новим підпунктом такого змісту:
«10) доповнити Закон статтею 8-1 такого змісту:
«Стаття 8-1. Акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку з питань, що належать до її компетенції, видає акти нормативного характеру, які є обов'язковими для органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, учасників ринку цінних паперів, інших фізичних та юридичних осіб, а також контролює їх виконання.
Акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку видаються у формі рішень, постанов або розпоряджень. З окремих процедурних питань Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може приймати протокольні рішення.
Акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку нормативного характеру видаються у формі рішень.
Акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку індивідуального характеру, а також акти з організаційно-розпорядчих та інших поточних питань видаються у формі постанов або розпоряджень.
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України. Відсутність державної реєстрації рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не є підставою для відмови суду у прийнятті заяви про їх оскарження.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку веде реєстр всіх прийнятих рішень та забезпечує вільний доступ до них на своєму офіційному веб-сайті у затвердженому нею порядку.
Акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку мають бути нею обґрунтовані і не потребують узгодження або схвалення органами державної влади, іншими державними органами та не можуть скасовуватися ними, крім випадків, передбачених законом.
Проекти нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до їх прийняття підлягають оприлюдненню шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку і не може становити менше 10 робочих днів з дня оприлюднення проекту акта. Усі зауваження і пропозиції щодо проекту акта, одержані протягом установленого строку, підлягають обов'язковому розгляду Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. За результатами такого розгляду Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або вмотивовано їх відхиляє. Інформація про результати розгляду зауважень та пропозицій підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом п'яти робочих днів з дня розгляду.
Нормативно-правові акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо пізніший строк набрання чинності не встановлений у такому акті. Інші акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку набирають чинності з дня їх прийняття, якщо цими актами не встановлено пізніший строк набрання чинності.
Офіційним оприлюдненням нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вважається перше опублікування його повного тексту в одному з періодичних друкованих видань – "Офіційний вісник України", газетах "Урядовий кур'єр" чи "Голос України" або перше розміщення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку залежно від того, де акт оприлюднено раніше. Інші акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підлягають оприлюдненню шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, крім тих їх частин, що містять конфіденційну інформацію або інформацію з обмеженим доступом. Обсяг конфіденційної інформації, що не підлягає оприлюдненню, визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на підставі клопотання заінтересованих осіб з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку індивідуальної дії приймаються після надання можливості особі, стосовно якої приймається такий акт, надати свої пояснення щодо суті питання, яке є предметом відповідного акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку можуть бути оскаржені виключно до суду.
Звернення до суду щодо оскарження акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не зупиняє його дію".
 
Враховано  
11) доповнити статтею 8-1 такого змісту:
"Стаття 8-1. Акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку з питань, що належать до її компетенції, видає акти нормативного характеру, які є обов'язковими для органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, учасників ринку цінних паперів, інших фізичних та юридичних осіб, а також контролює їх виконання.
Акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку видаються у формі рішень, постанов або розпоряджень. З окремих процедурних питань Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може приймати протокольні рішення.
Акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку нормативного характеру видаються у формі рішень.
Акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку індивідуального характеру, а також акти з організаційно-розпорядчих та інших поточних питань видаються у формі постанов або розпоряджень.
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не підлягають державній реєстрації Міністерством юстиції України. Відсутність державної реєстрації рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не є підставою для відмови суду у прийнятті заяви про їх оскарження.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку веде реєстр всіх прийнятих рішень та забезпечує вільний доступ до них на своєму офіційному веб-сайті у затвердженому нею порядку.
Акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку мають бути нею обґрунтовані і не потребують узгодження або схвалення органами державної влади, іншими державними органами та не можуть скасовуватися ними, крім випадків, передбачених законом.
Проекти нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до їх прийняття підлягають оприлюдненню шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань. Строк, протягом якого приймаються зауваження та пропозиції, встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку і не може становити менше 10 робочих днів з дня оприлюднення проекту акта. Усі зауваження і пропозиції щодо проекту акта, одержані протягом установленого строку, підлягають обов'язковому розгляду Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. За результатами такого розгляду Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або вмотивовано їх відхиляє. Інформація про результати розгляду зауважень та пропозицій підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом п'яти робочих днів з дня розгляду.
Нормативно-правові акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо пізніший строк набрання чинності не встановлений в такому акті. Інші акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку набирають чинності з дня їх прийняття, якщо цими актами не встановлено пізніший строк набрання чинності.
Офіційним оприлюдненням нормативно-правового акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку вважається перше опублікування його повного тексту в одному з періодичних друкованих видань – "Офіційний вісник України", газетах "Урядовий кур'єр" чи "Голос України" або перше розміщення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку залежно від того, де акт оприлюднено раніше. Інші акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підлягають оприлюдненню шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, крім тих їх частин, що містять конфіденційну інформацію або інформацію з обмеженим доступом. Обсяг конфіденційної інформації, що не підлягає оприлюдненню, визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на підставі клопотання заінтересованих осіб з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку індивідуальної дії приймаються після надання можливості особі, стосовно якої приймається такий акт, надати свої пояснення щодо суті питання, яке є предметом відповідного акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Акти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку можуть бути оскаржені виключно до суду.
Звернення до суду щодо оскарження акта Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не зупиняє його дію";
 
54.
;  
  
;  
55. 11) у статті 11:
 
   13) у статті 11:
 
56.
;  
  
;  
57. в частині першій:
 
   у частині першій:
 
58.
;  
  
;  
59. доповнити новим пунктом 18 такого змісту:
 
   доповнити пунктами 18 і 19 такого змісту:
 
60.
;  
-17- Демчак Р.Є.
Підпункт 11 пункту 11 розділу І доповнити абзацами такого змісту:
"доповнити новим пунктом 19 такого змісту:
"19) порушення порядку набуття або збільшення участі у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків:
у розмірі номінальної вартості придбаних акцій (часток) професійного учасника ринків капіталу та регульованих ринків, якщо особа набула або збільшила пряму участь у професійному учаснику ринку капіталу та регульованих ринків;
у розмірі номінальної вартості акцій (часток), що належать акціонеру (учаснику) професійного учасника ринків капіталу та регульованих ринків, через якого особа набула або збільшила участь у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків, якщо особа набула або збільшила опосередковану участь у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків".
 
Враховано  
19) порушення порядку набуття або збільшення участі у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків:
у розмірі номінальної вартості придбаних акцій (часток) професійного учасника ринків капіталу та регульованих ринків, якщо особа набула або збільшила пряму участь у професійному учаснику ринку капіталу та регульованих ринків;
у розмірі номінальної вартості акцій (часток), що належать акціонеру (учаснику) професійного учасника ринків капіталу та регульованих ринків, через якого особа набула або збільшила участь у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків, якщо особа набула або збільшила опосередковану участь у професійному учаснику ринків капіталу та регульованих ринків".
У зв’язку з цим абзаци шістдесятий - шістдесят другий вважати відповідно абзацами шістдесят сьомим - шістдесят дев’ятим;
 
61.
;  
-18- Демчак Р.Є.
доповнити пункт 8 після підпункту 16 новими підпунктами такого змісту:
«15) статтю 15 викласти в такій редакції:
"Стаття 15. Статус працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Працівниками Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є службовці та обслуговуючий персонал Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Службовцями вважаються особи, які безпосередньо беруть участь у виконанні функцій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та займають посади, передбачені штатним розписом. Службовці Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку можуть прийматися на роботу шляхом укладення контракту.
До обслуговуючого персоналу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку належать працівники, обов'язки яких безпосередньо не пов'язані з виконанням функцій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
На службовців центрального апарату і територіальних органів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку поширюється правовий статус державних службовців.
Апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку очолює керівник апарату.
Керівник апарату та працівники центрального апарату та територіальних органів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку призначаються на посаду та звільняються з посади в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Умови найму, звільнення, службові обов'язки та права, система дисциплінарних стягнень працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також перелік посад службовців, трудовий договір з якими укладається у формі контракту, визначаються рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до цього Закону, законодавства про працю, у сфері запобігання корупції.
Не може бути призначена службовцем центрального апарату та/або територіального органу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку особа, яка:
1) не відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про державну службу»;
2) має судимість за вчинення злочину, не погашену або не зняту в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або була притягнута до відповідальності за корупційне правопорушення чи правопорушення, пов’язане з корупцією, протягом одного року до дня призначення;
3) відповідно до вироку суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати відповідні посади;
4) має громадянство іноземної держави;
5) не подала декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік або не пройшла спеціальну перевірку відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;
6) належить до осіб, щодо яких застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»;
7) є членом органів управління та/або прямо чи опосередковано має у власності акції (частки) професійних учасників ринку цінних паперів (споріднених та афілійованих з ними осіб);
8) має членів сім’ї які, визначені Законом України «Про запобігання корупції», які є членами органів управління та/або акціонерами (учасниками) професійних учасників ринку цінних паперів (споріднених та афілійованих з ними осіб)";.
доповнити новими статтями 15-1, 15-2, 15-3, 15-4 та 15-5такого змісту:
Стаття 15-1. Заборони та обмеження працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Голова та члени Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, працівники центрального апарату і територіальних органів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не мають права:
1) бути повіреними третіх осіб у справах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
2) використовувати Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, інших працівників та майно Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у партійних чи особистих інтересах.
На Голову, членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та інших службовців Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку поширюються обмеження, встановлені законодавством у сфері запобігання корупції.
Голова та члени Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інші службовці Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку діють незалежно від приватних інтересів.
Голові, членам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та іншим службовцям Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, їх подружжю та родичам першого ступеня споріднення забороняється бути членами органів управління та/або прямо чи опосередковано мати у власності акції (частки) професійних учасників ринку цінних паперів (споріднених та афілійованих з ними осіб), крім випадків, передбачених законодавством.
Голова, члени Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та інші працівники Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повинні неухильно дотримуватися Кодексу етики працівника Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого нею, та уникати будь-яких ситуацій, унаслідок яких може виникнути конфлікт інтересів.
У разі виникнення у Голови, члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень він повинен негайно повідомити про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку. У разі виникнення у працівника центрального апарату або територіального органу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень така особа повинна негайно повідомити про це своєму безпосередньому керівникові для вжиття всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання чи усунення конфлікту інтересів шляхом надання доручення про виконання відповідного завдання іншому службовцю або працівнику, особистого виконання цього завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
Стаття 15-2. Правовий захист
Голова, члени Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та інші службовці Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, залучені експерти не несуть відповідальності за будь-які дії або бездіяльність, пов'язані з виконанням завдань та повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, якщо вони діяли на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Позови, подані проти таких осіб, вважаються позовами, поданими проти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку забезпечує правовий захист Голови, членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інших службовців, залучених експертів, у тому числі шляхом забезпечення правової допомоги адвокатами та іншими фахівцями у галузі права, у разі подання проти них позовів або їх участі в адміністративному чи кримінальному провадженні, що пов’язані з виконанням ними своїх повноважень.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до законодавства має право здійснювати страхування професійної відповідальності та страхування від нещасного випадку Голови, членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та інших службовців Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Шкода, заподіяна внаслідок рішень, дій та/або бездіяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (її працівників та/або залучених експертів), у тому числі шкода, заподіяна внаслідок професійної помилки працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або залучених експертів, відшкодовується у судовому порядку Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно із законодавством та/або страховими компаніями відповідно до умов договорів страхування (у разі їх укладення).
Відшкодування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно із законодавством та/або страховими компаніями відповідно до умов договорів страхування (у разі їх укладення) шкоди, заподіяної внаслідок рішень, дій та/або бездіяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (її працівників та/або залучених експертів), у тому числі шкоди, заподіяної внаслідок професійної помилки, не звільняє винних осіб від адміністративної та/або кримінальної відповідальності згідно з законодавством. Зазначені особи несуть відповідальність перед Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в порядку регресу відповідно до укладеного з ними трудового договору (контракту).
Стаття 15-3. Професійна таємниця
Голові, членам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та іншим працівникам (у тому числі колишнім) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку забороняється розголошувати інформацію, що становить професійну таємницю, а також іншу інформацію з обмеженим доступом (таємну, службову, конфіденційну), крім випадків, передбачених законом.
До професійної таємниці належить інформація про учасників ринку цінних паперів, їхніх клієнтів, депонентів та контрагентів, а також про інших фізичних або юридичних осіб, яка стала відома працівникам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у зв'язку з виконанням службових обов'язків, у тому числі пов'язаних із проведенням перевірок та/або розслідувань, обробкою звітних даних учасників ринку цінних паперів, здійсненням міжнародного співробітництва з регуляторами ринків цінних паперів інших держав.
Перелік інформації, що становить професійну таємницю, встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Інформація, вимоги щодо оприлюднення якої встановлені законом, не може бути віднесена до професійної таємниці.
Стаття 15-4. Відповідальність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
1. Збитки, завдані професійному учаснику ринку цінних паперів внаслідок прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку неправомірного рішення, дій чи бездіяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, підлягають відшкодуванню в порядку, передбаченому законом.
2. Голова, члени та службовці Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку несуть персональну відповідальність за зловживання владою або службовим становищем, за бездіяльність, невиконання або неналежне виконання своїх службових обов'язків, у тому числі за розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, у порядку, встановленому законом.
Стаття 15-5. Міжнародне співробітництво
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до своєї компетенції здійснює міжнародне співробітництво з міжнародними організаціями, відповідними регуляторами ринків цінних паперів інших держав, організаціями (асоціаціями) таких регуляторів.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право в рамках міжнародного співробітництва:
укладати міжвідомчі міжнародні договори України;
обмінюватися в установленому законодавством порядку інформацією щодо функціонування ринків цінних паперів, зокрема про факти наявності ознак маніпулювання на фондовому ринку або про дії, що впливають на фінансові інструменти, допущені до торгівлі на фондових біржах, про використання інсайдерської інформації, інші порушення законодавства на ринку цінних паперів та законодавства про акціонерні товариства;
проводити консультації з міжнародними організаціями, відповідними регуляторами ринків цінних паперів інших держав, організаціями (асоціаціями) таких регуляторів з питань функціонування ринків цінних паперів, регулювання діяльності акціонерних товариств";
19) статтю 18 викласти в такій редакції:
"Стаття 18. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Фінансування Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та органів, які утворюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до мети діяльності, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. На фінансування Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку спрямовуються кошти, одержані від:
1) надання адміністративних послуг;
2) коштів, які надходять для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;
3) інших джерел, не заборонених законодавством.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право самостійно розподіляти та розпоряджатись коштами, що надходять до спеціального фонду Державного бюджету України відповідно до положень Бюджетного Кодексу України та які спрямовані на забезпечення діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Використання зазначених коштів спеціального фонду Державного бюджету України здійснюється у порядку, затвердженому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Оплата праці Голови та членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, працівників центрального апарату і територіальних органів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для незалежного виконання ними службових обов'язків з урахуванням характеру та інтенсивності роботи, забезпечувати добір кваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати інтелектуальні затрати.
Умови та розмір оплати праці працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (крім Голови та членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку) визначаються Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в межах видатків, визначених кошторисом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Умови оплати праці Голови та членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначаються у порядку встановленому статтею 19 цього Закону.
Надання відпусток та питання соціального захисту працівників центрального апарату і територіальних органів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначаються Законом України «Про державну службу».
Розмір та порядок встановлення надбавок, премій, інших виплат працівникам центрального апарату і територіальних органів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначаються відповідним рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з урахуванням положень Закону України "Про державну службу".";
20) доповнити статтею 19 такого змісту:
"Стаття 19. Планування фінансування Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку самостійно формує проект власного плану діяльності на #102622
Видатки Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, пов'язані з наданням адміністративних послуг розраховуються, виходячи з принципу відшкодування учасниками фондового ринку витрат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, пов'язаних із наданням таких послуг.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може передбачати у плані діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та кошторисі на відповідний рік створення резервів коштів, зокрема для покриття непередбачуваних видатків, здійснення капітальних видатків майбутніх періодів. Розмір резервів коштів не може перевищувати 30 відсотків суми планових видатків Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на плановий рік та два наступні прогнозні періоди, що здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України. Відрахування до резервів коштів не можуть перевищувати 10 відсотків розміру видатків кожного планового року, що здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України.
#102622
1) затверджує план діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
2) затверджує умови та розміри оплати праці Голови та членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
3) вирішує інші питання, пов'язані із фінансуванням діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог цього Закону.
Проект плану діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та затверджений Комітетом #102622
Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше 1 липня поточного року подає для #102622
#102622
У разі надходження зауважень Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у 15-денний строк після їх #102622
Після затвердження плану діяльності Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку формує проект кошторису на наступний рік та подає його до Міністерства фінансів для його включення до проекту Державного бюджету України на відповідний рік.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затверджує кошторис після набрання чинності законом про Державний бюджет України на відповідний рік та розміщує його на своєму офіційному веб-сайті.
Контроль за цільовим використанням коштів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку здійснюється відповідно до законодавства.
Звіт про виконання кошторису оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та подається до Верховної Ради України разом із річним звітом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".
 
Враховано  
15) статтю 15 викласти в такій редакції:
"Стаття 15. Статус працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Працівниками Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку є службовці та обслуговуючий персонал Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Службовцями вважаються особи, які безпосередньо беруть участь у виконанні функцій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та займають посади, передбачені штатним розписом. Службовці Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку можуть прийматися на роботу шляхом укладення контракту.
До обслуговуючого персоналу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку належать працівники, обов'язки яких безпосередньо не пов'язані з виконанням функцій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
На службовців центрального апарату і територіальних органів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку поширюється правовий статус державних службовців.
Апарат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку очолює керівник апарату.
Керівник апарату та працівники центрального апарату і територіальних органів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку призначаються на посаду та звільняються з посади в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Умови найму, звільнення, службові обов'язки та права, система дисциплінарних стягнень працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також перелік посад службовців, трудовий договір з якими укладається у формі контракту, визначаються рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до цього Закону, законодавства про працю, законодавства у сфері запобігання корупції.
Не може бути призначена службовцем центрального апарату та/або територіального органу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку особа, яка:
1) не відповідає вимогам, встановленим Законом України "Про державну службу";
2) має судимість за вчинення злочину, не погашену або не зняту в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або була притягнута до відповідальності за корупційне правопорушення чи правопорушення, пов’язане з корупцією, протягом одного року до дня призначення;
3) відповідно до вироку суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати відповідні посади;
4) має громадянство іноземної держави;
5) не подала декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік або не пройшла спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції";
6) належить до осіб, щодо яких застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади»;
7) є членом органів управління та/або прямо чи опосередковано має у власності акції (частки) професійних учасників ринку цінних паперів (споріднених та афілійованих з ними осіб);
8) має членів сім’ї, визначених Законом України "Про запобігання корупції", які є членами органів управління та/або акціонерами (учасниками) професійних учасників ринку цінних паперів (споріднених та афілійованих з ними осіб)";
16) доповнити статтями 15-1 – 15-5 такого змісту:
"Стаття 15-1. Заборони та обмеження працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Голова та члени Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, працівники центрального апарату і територіальних органів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не мають права:
1) бути повіреними третіх осіб у справах Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
2) використовувати Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку, інших працівників та майно Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у партійних чи особистих інтересах.
На Голову, членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та інших службовців Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку поширюються обмеження, встановлені законодавством у сфері запобігання корупції.
Голова та члени Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інші службовці Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку діють незалежно від приватних інтересів.
Голові, членам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та іншим службовцям Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, їх подружжю та родичам першого ступеня споріднення забороняється бути членами органів управління та/або прямо чи опосередковано мати у власності акції (частки) професійних учасників ринку цінних паперів (споріднених та афілійованих з ними осіб), крім випадків, передбачених законодавством.
Голова, члени Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та інші працівники Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повинні неухильно дотримуватися Кодексу етики працівника Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого нею, та уникати будь-яких ситуацій, унаслідок яких може виникнути конфлікт інтересів.
У разі виникнення у Голови, члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень він повинен невідкладно повідомити про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку. У разі виникнення у працівника центрального апарату або територіального органу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень така особа повинна невідкладно повідомити про це своєму безпосередньому керівникові для вжиття всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання чи усунення конфлікту інтересів шляхом надання доручення про виконання відповідного завдання іншому службовцю або працівнику, особистого виконання цього завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
Стаття 15-2. Правовий захист
Голова, члени Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та інші службовці Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, залучені експерти не несуть відповідальності за будь-які дії або бездіяльність, пов'язані з виконанням завдань та повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, якщо вони діяли на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Позови, подані проти таких осіб, вважаються позовами, поданими проти Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку забезпечує правовий захист Голови, членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інших службовців, залучених експертів, у тому числі шляхом забезпечення правової допомоги адвокатами та іншими фахівцями у галузі права, у разі подання проти них позовів або їх участі в адміністративному чи кримінальному провадженні, що пов’язані з виконанням ними своїх повноважень.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до законодавства має право здійснювати страхування професійної відповідальності та страхування від нещасного випадку Голови, членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та інших службовців Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Шкода, заподіяна внаслідок рішень, дій та/або бездіяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (її працівників та/або залучених експертів), у тому числі шкода, заподіяна внаслідок професійної помилки працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та/або залучених експертів, відшкодовується у судовому порядку Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно із законодавством та/або страховими компаніями відповідно до умов договорів страхування (у разі їх укладення).
Відшкодування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку згідно із законодавством та/або страховими компаніями відповідно до умов договорів страхування (у разі їх укладення) шкоди, заподіяної внаслідок рішень, дій та/або бездіяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (її працівників та/або залучених експертів), у тому числі шкоди, заподіяної внаслідок професійної помилки, не звільняє винних осіб від адміністративної та/або кримінальної відповідальності згідно із законодавством. Зазначені особи несуть відповідальність перед Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в порядку регресу відповідно до укладеного з ними трудового договору (контракту).
Стаття 15-3. Професійна таємниця
Голові, членам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та іншим працівникам (у тому числі колишнім) Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку забороняється розголошувати інформацію, що становить професійну таємницю, а також іншу інформацію з обмеженим доступом (таємну, службову, конфіденційну), крім випадків, передбачених законом.
До професійної таємниці належить інформація про учасників ринку цінних паперів, їхніх клієнтів, депонентів та контрагентів, а також про інших фізичних або юридичних осіб, яка стала відома працівникам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у зв'язку з виконанням службових обов'язків, у тому числі пов'язаних із проведенням перевірок та/або розслідувань, обробкою звітних даних учасників ринку цінних паперів, здійсненням міжнародного співробітництва з регуляторами ринків цінних паперів інших держав.
Перелік інформації, що становить професійну таємницю, встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Інформація, вимоги щодо оприлюднення якої встановлені законом, не може бути віднесена до професійної таємниці.
Стаття 15-4. Відповідальність Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
1. Збитки, завдані професійному учаснику ринку цінних паперів внаслідок прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку неправомірного рішення, дій чи бездіяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, підлягають відшкодуванню в порядку, передбаченому законом.
2. Голова, члени та службовці Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку несуть персональну відповідальність за зловживання владою або службовим становищем, за бездіяльність, невиконання або неналежне виконання своїх службових обов'язків, у тому числі за розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, у порядку, встановленому законом.
Стаття 15-5. Міжнародне співробітництво
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відповідно до своєї компетенції здійснює міжнародне співробітництво з міжнародними організаціями, відповідними регуляторами ринків цінних паперів інших держав, організаціями (асоціаціями) таких регуляторів.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право в рамках міжнародного співробітництва:
укладати міжвідомчі міжнародні договори України;
обмінюватися в установленому законодавством порядку інформацією щодо функціонування ринків цінних паперів, зокрема про факти наявності ознак маніпулювання на фондовому ринку або про дії, що впливають на фінансові інструменти, допущені до торгівлі на фондових біржах, про використання інсайдерської інформації, інші порушення законодавства на ринку цінних паперів та законодавства про акціонерні товариства;
проводити консультації з міжнародними організаціями, відповідними регуляторами ринків цінних паперів інших держав, організаціями (асоціаціями) таких регуляторів з питань функціонування ринків цінних паперів, регулювання діяльності акціонерних товариств";
17) статтю 18 викласти в такій редакції:
"Стаття 18. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Фінансування Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та органів, які утворюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до мети діяльності, здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. На фінансування Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку спрямовуються кошти:
1) одержані від надання адміністративних послуг;
2) що надходять для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в рамках програм допомоги Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ;
3) одержані з інших джерел, не заборонених законодавством.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право самостійно розподіляти та розпоряджатися коштами, що надходять до спеціального фонду Державного бюджету України відповідно до положень Бюджетного кодексу України та які спрямовані на забезпечення діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Використання зазначених коштів спеціального фонду Державного бюджету України здійснюється в порядку, затвердженому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Оплата праці Голови та членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, працівників центрального апарату і територіальних органів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повинна забезпечувати достатні матеріальні умови для незалежного виконання ними службових обов'язків з урахуванням характеру та інтенсивності роботи, забезпечувати добір кваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати інтелектуальні затрати.
Умови та розмір оплати праці працівників Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (крім Голови та членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку) визначаються Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в межах видатків, визначених кошторисом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Умови оплати праці Голови та членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначаються в порядку, встановленому статтею 19 цього Закону.
Надання відпусток та питання соціального захисту працівників центрального апарату і територіальних органів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначаються Законом України «Про державну службу».
Розмір та порядок встановлення надбавок, премій, інших виплат працівникам центрального апарату і територіальних органів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначаються відповідним рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з урахуванням положень Закону України "Про державну службу";
18) доповнити статтею 19 такого змісту:
"Стаття 19. Планування фінансування Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку самостійно формує проект плану діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на кожний плановий рік та подає такий проект Комітету Верховної Ради України з питань бюджету для затвердження.
Видатки Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, пов'язані з наданням адміністративних послуг, розраховуються, виходячи з принципу відшкодування учасниками фондового ринку витрат Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, пов'язаних із наданням таких послуг.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може передбачати у плані діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та кошторисі на відповідний рік створення резервів коштів, зокрема для покриття непередбачуваних видатків, здійснення капітальних видатків майбутніх періодів. Розмір резервів коштів не може перевищувати 30 відсотків суми планових видатків Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на плановий рік та два наступні прогнозні періоди, що здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України. Відрахування до резервів коштів не можуть перевищувати 10 відсотків розміру видатків кожного планового року, що здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду Державного бюджету України.
Комітет Верховної Ради України з питань бюджету:
1) затверджує план діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
2) затверджує умови та розміри оплати праці Голови та членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
3) вирішує інші питання, пов'язані з фінансуванням діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог цього Закону.
Проект плану діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і затверджений Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету план діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку оприлюднюються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Голова Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку не пізніше 1 липня поточного року подає для затвердження Комітету Верховної Ради України з питань бюджету проект плану діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на наступний рік.
Комітет Верховної Ради України з питань бюджету у місячний строк приймає рішення про затвердження плану діяльності Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або надає обґрунтовані зауваження до нього. Рішення Комітету Верховної Ради України з питань бюджету підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у строк не пізніше п`яти днів з дня його прийняття.
У разі надходження зауважень Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у 15-денний строк після їх отримання подає відкоригований проект плану діяльності Комітету Верховної Ради України з питань бюджету для затвердження.
Після затвердження плану діяльності Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку формує проект кошторису на наступний рік та подає його до Міністерства фінансів для включення до проекту Державного бюджету України на відповідний рік.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затверджує кошторис після набрання чинності законом про Державний бюджет України на відповідний рік та розміщує його на своєму офіційному веб-сайті.
Контроль за цільовим використанням коштів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку здійснюється відповідно до законодавства.
Звіт про виконання кошторису оприлюднюється на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та подається до Верховної Ради України разом із річним звітом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку".
19) у статті 6-1, пунктах 21, 25, 26, 27, 28, 42 частини другої статті 7, у пунктах 4, 8, 9-1, 20, 26 статті 8, у частині першій статті 8-1, у частині першій статті 10, у назві та тексті статті 12, а також у статтях 15, 15-1, 15-2, 15-3 15-4, 15-5та 19 слова "ринок цінних паперів" та "фондовий ринок" в усіх відмінках замінити словами "ринки капіталу та регульовані ринки" у відповідному відмінку, крім випадку їх використання у словосполученні "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках;
 
    -19- Святаш Д.В.
Пункт 11 доповнити новим підпунктом такого змісту:
у статті 6-1, пунктах 21, 25, 26, 27, 28, 42 частини другої статті 7, у пунктах 4, 8, 9-1, 20, 26 статті 8, у частині першій статті 8-1, у частині першій статті 10, у назві та тексті статті 12, а також у статтях 15, 15-1, 15-2, 15-3 15-4, 15-5та 19 Закону слова "ринок цінних паперів" та "фондовий ринок" в усіх відмінках замінити словами "ринки капіталу та регульовані ринки" у відповідному відмінку, крім випадку їх використання у словосполученні "Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку" в усіх відмінках".
 
Враховано    
62. 13) у тексті Закону слова "законодавство України про цінні папери", "законодавство на ринку цінних паперів", "законодавство про цінні папери" та "законодавство щодо випуску та обігу цінних паперів" в усіх відмінках замінити словами "законодавство про ринки капіталу та інші регульовані ринки" у відповідному відмінку;
 
-20- Святаш Д.В.
У підпункті 13 пункту 11 розділу І слово "інші" виключити.
 
Враховано   20) у тексті Закону:
слова "законодавство України про цінні папери", "законодавство на ринку цінних паперів", "законодавство про цінні папери" та "законодавство щодо випуску та обігу цінних паперів" в усіх відмінках замінити словами "законодавство про ринки капіталу та регульовані ринки" у відповідному відмінку;
 
63.
;  
  
;  
64. 13. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №5 - 6, ст. 30):
 
   10. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5 - 6, ст. 30 із наступними змінами):
 
65. 1) у статті 2:
 
   1) у статті 2:
 
66. у визначенні терміну "публічна компанія" слова "включені до біржових списків" замінити словами "допущені до торгів на регульованому ринку цінних паперів", а слова "фондових бірж" замінити словами "на регульованому ринку цінних паперів";
 
-21- Демчак Р.Є.
Абзац другий підпункту 1 пункту 13 розділу І викласти в такій редакції:
"визначення терміну "публічна компанія" викласти в такій редакції:
"публічна компанія – юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої допущені до торгів на регульованому фондовому ринку, який відповідає критеріям, визначеним Національним банком України за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку".
 
Враховано   у частині першій визначення терміна "публічна компанія" викласти в такій редакції:
"публічна компанія – юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої допущені до торгів на регульованому фондовому ринку, який відповідає критеріям, визначеним Національним банком України за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";
 
67.
;  
  
;  
68. 5) у статті 62:
 
   6) у частині першій статті 62:
 
69. пункт 1 частини першої доповнити реченням такого змісту:
"Інформація щодо рахунка умовного зберігання (ескроу) та операцій за ним розкривається також на письмовий запит бенефіціара. Інформація про залишок коштів на банківському рахунку, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження, операції за ним, обтяження, стосовно яких до банку надійшли повідомлення та (або) які взяті банком на облік, інші обмеження права розпоряджання рахунком розкривається також на письмовий запит обтяжувача якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачене правочином, на підставі якого виникає таке обтяження; ";
 
-22- Демчак Р.Є.
В абзаці третьому підпункту 4 пункту 13 Розділу І законопроекту слова "повідомлення та (або) які взяті" замінити словами "повідомлення, у тому числі ті, які взяті".
 
Враховано   пункт 1 доповнити двома реченнями такого змісту: "Інформація щодо рахунка умовного зберігання (ескроу) та операцій за ним розкривається також на письмовий запит бенефіціара. Інформація про залишок коштів на банківському рахунку, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження, операції за ним, обтяження, стосовно яких до банку надійшли повідомлення, у тому числі ті, що взяті банком на облік, інші обмеження права розпоряджання рахунком розкривається також на письмовий запит обтяжувача, якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачено правочином, на підставі якого виникає таке обтяження";
 
70.
;  
  
;  
71. 15. У Законі України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., №29, ст. 137):
 
   12. У Законі України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 29, ст. 137 із наступними змінами):
 
72.
;  
-23- Довбенко М.В.
Підпункт 2 п.15 доповнити на початку новим абзацом наступного змісту:
«пункт 7.1 статті 7 після слова «поточні» доповнити словами «рахунки, рахунки умовного зберігання (ескроу),»«
 
Враховано  
2) у пункті 7.1 статті 7:
абзац перший після слова "поточні" доповнити словами "рахунки, рахунки умовного зберігання (ескроу)";
 
73. 2) статтю 7 доповнити пунктом 7.1.2-1 такого змісту:
 
   доповнити підпунктом 7.1.2-1 такого змісту:
 
74. "7.1.2-1. Рахунок умовного зберігання (ескроу) - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зарахування на рахунок коштів та перерахування їх особі, вказаній клієнтом (бенефіціару) або бенефіціаром, або повернення таких коштів клієнту за настання підстав, передбачених договором.";
 
-24- Довбенко М.В.
абзац другий п.п.2 п. 15 викласти у такій редакції:
"7.1.2-1. Рахунок умовного зберігання (ескроу) - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зарахування на рахунок коштів та перерахування їх особі (особам), вказаній (вказаним) клієнтом (бенефіціару або бенефіціарам), а у випадку надання бенефіціаром письмової вказівки банку – особі (особам), вказаній (вказаним) бенефіціаром, або повернення таких коштів клієнту за настання підстав, передбачених договором".
 
Враховано   "7.1.2-1. Рахунок умовного зберігання (ескроу) - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зарахування на рахунок коштів та перерахування їх особі (особам), вказаній (вказаним) клієнтом (бенефіціару або бенефіціарам), а в разі надання бенефіціаром письмової вказівки банку – особі (особам), вказаній (вказаним) бенефіціаром, або повернення таких коштів клієнту за настання підстав, передбачених договором";
підпункт 7.1.4 після слова "поточних" доповнити словами "рахунків, рахунків умовного зберігання (ескроу)";
 
    -25- Довбенко М.В.
Підпункт 2 п. 15 доповнити новим абзацом наступного змісту:
«в підпункті 7.1.4 після слова «поточних» доповнити словами «рахунків, рахунків умовного зберігання (ескроу)» «
 
Враховано    
75.
;  
  
;  
76. 7) статтю 26 доповнити новим пунктом 26.6 такого змісту:
 
   7) статтю 26 доповнити пунктом 26.6 такого змісту:
 
77. "26.6. Звернення стягнення на предмет обтяження, яким є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, здійснюється шляхом договірного списання за платіжною вимогою обтяжувача за умови повідомлення банку про таке обтяження.";
 
-26- Демчак Р.Є.
Абзац другий підпункту 7 пункту 15 доповнити реченням такого змісту: "У випадках, передбачених законодавством, банк здійснює ідентифікацію обтяжувача".
 
Враховано   "26.6. Звернення стягнення на предмет обтяження, яким є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, здійснюється шляхом договірного списання за платіжною вимогою обтяжувача, за умови повідомлення банку про таке обтяження. У випадках, передбачених законодавством, банк здійснює ідентифікацію обтяжувача".
 
78.
;  
  
;  
79. 20. У Законі України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №47 - 48, ст. 372):
 
   16. У Законі України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 47 - 48, ст. 372 із наступними змінами):
 
80.
;  
  
;  
81. 5) у пунктах 2 та 2-1 частини другої та пункту 2 частини третьої статті 47 слова "фондовій біржі" замінити словами "регульованому ринку";
 
-27- Святаш Д.В.
Підпункт 5 пункту 20 Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
"5) у статті 47:
у пунктах 2 та 2-1 частини другої слова "пройшли лістинг на фондовій біржі" замінити словами "допущені до торгів на регульованому фондовому ринку";
у пункті 5 частини другої слова "пройшли лістинг на" замінити словами "допущені до торгів на";
у пункті 2 частини третьої слова "цінні папери, які не пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та не перебувають в обігу на фондовій біржі, зареєстрованій у встановленому порядку" замінити словами "цінні папери, які не допущені до торгів на регульованому фондовому ринку"; ".
 
Враховано   6) у статті 47:
у частині другій:
у пунктах 2 та 2-1 слова "пройшли лістинг на фондовій біржі" замінити словами "допущені до торгів на регульованому фондовому ринку";
у пункті 5 слова "пройшли лістинг на" замінити словами "допущені до торгів на";
у пункті 2 частини третьої слова "цінні папери, які не пройшли лістинг на фондовій біржі, що відповідає вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та не перебувають в обігу на фондовій біржі, зареєстрованій у встановленому порядку" замінити словами "цінні папери, які не допущені до торгів на регульованому фондовому ринку";
 
82.
;  
  
;  
83. 21. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №49 - 51, ст. 376):
 
   17. У Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49 - 51, ст. 376 із наступними змінами):
 
84.
;  
  
;  
85. 2) у статті 80:
 
   2) у статті 80:
 
86. у частині третій:
 
   у частині третій:
 
87.
;  
  
;  
88. у пункті 5 слова "організованих фондових ринках" замінити словами "регульованих ринках цінних паперів";
 
-28- Святаш Д.В.
В абзаці п’ятому підпункту 2 пункту 21 Розділу І слова "фондових ринках" та "ринках цінних паперів" виключити та доповнити словами "слова "пройшли лістинг на" замінити словами "допущені до торгів на".
 
Враховано   у пункті 5 слово "організованих" замінити словом "регульованих", а слова "пройшли лістинг на" – словами "допущені до торгів на";
 
89.
;  
  
;  
90. 24. У Законі України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №11, ст. 140):
 
   20. У Законі України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 11, ст. 140 із наступними змінами):
 
91.
;  
  
;  
92. 12) статтю 33 викласти у такій редакції:
 
   12) статтю 33 викласти в такій редакції:
 
93. "Стаття 33. Додаткові способи звернення стягнення за забезпечувальними обтяженнями, предметом яких є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, або цінні папери
 
   "Стаття 33. Додаткові способи звернення стягнення за забезпечувальними обтяженнями, предметом яких є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, або цінні папери
 
94. При зверненні стягнення відповідно до цієї статті на предмет забезпечувального обтяження, яким є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, боргові цінні папери, строк платежу за якими настав або які підлягають сплаті на вимогу, вимоги статті 27 цього Закону, а також статті 28 цього Закону щодо обов’язку боржника передати предмет обтяження у володіння обтяжувачу, не застосовуються, крім випадків, вказаних у частині четвертій цієї статті. Обтяжувач, який звертає стягнення на такий предмет обтяження, зобов'язаний надіслати повідомлення про це боржнику та іншим обтяжувачам, на користь яких встановлено зареєстроване обтяження відповідного рухомого майна.
 
-29- Демчак Р.Є.
У абзаці другому підпункту 12 пункту 24 Розділу законопроекту слова "вимогу, вимоги" замінити словами "вимогу, норми", а слово "вказаних" замінити словом "зазначених".
 
Враховано   При зверненні стягнення відповідно до цієї статті на предмет забезпечувального обтяження, яким є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, боргові цінні папери, строк платежу за якими настав або які підлягають сплаті на вимогу, норми статті 27 цього Закону, а також статті 28 цього Закону щодо обов’язку боржника передати предмет обтяження у володіння обтяжувачу не застосовуються, крім випадків, зазначених у частині четвертій цієї статті. Обтяжувач, який звертає стягнення на такий предмет обтяження, зобов'язаний надіслати повідомлення про це боржнику та іншим обтяжувачам, на користь яких встановлено зареєстроване обтяження відповідного рухомого майна.
 
95.
;  
  
;  
96. 29. У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., №31, ст. 268):
 
   26. У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268 із наступними змінами):
 
97.
;  
  
;  
98. 3) у частині першій статті 1:
 
   2) у статті 1:
у частині першій:
 
99.
;  
  
;  
100. пункт 17 викласти в такій редакції:
 
   пункт 17 викласти в такій редакції:
 
101. "17) регульований (організаційно оформлений) ринок (далі - регульований ринок) - багатостороння система, яка управляється оператором ринку та, в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку, забезпечує створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно пропозицій активів, що допущені до торгів на регульованих ринках, і попиту на них, проведення регулярних торгів такими активами, централізованого укладання договорів щодо активів, що допущені до торгів на регульованих ринках, згідно з правилами, встановленими оператором ринку та зареєстрованими у встановленому цим Законом порядку; ";
 
   "17) регульований (організаційно оформлений) ринок (далі – регульований ринок) – частина (сегмент) ринку фінансових інструментів або інших активів, яка управляється оператором ринку та на якій в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку згідно із затвердженими цим оператором правилами, зареєстрованими у встановленому цим Законом порядку, забезпечується:
а) створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації щодо пропозицій активів, допущених до торгів на регульованому ринку його оператором, і попиту на такі активи;
б) проведення регулярних торгів зазначеними активами;
в) централізоване укладання договорів щодо таких активів";
 
102.
;  
  
;  
103. 4) статтю 2 викласти в такій редакції:
 
   3) статтю 2 викласти в такій редакції:
 
104. "Стаття 2. Регульовані ринки
 
-30- Святаш Д.В.
У абзаці другому підпункту 4 пункту 29 Розділу І Законопроекту слова "Регульовані ринки" замінити словами "Ринки капіталу".
 
Враховано   "Стаття 2. Ринки капіталу
 
105.
;  
  
;  
106. Кваліфіковані інвестори у фінансові інструменти (далі - кваліфіковані інвестори) - особи, які володіють вміннями, досвідом та знаннями в галузі ринків капіталу, достатніми для прийняття ними інвестиційних рішень щодо вчинення правочинів щодо фінансових інструментів. Кваліфікованими інвесторами є особи, визначені у статті 2-1 цього Закону.
 
-31- Святаш Д.В.
В абзаці чотирнадцятому підпункту 4 пункту 29 Розділу І слово "особи" замінити словами "інвестори у фінансові інструменти".
 
Враховано   Кваліфіковані інвестори у фінансові інструменти (далі - кваліфіковані інвестори) – інвестори у фінансові інструменти, які володіють вміннями, досвідом та знаннями в галузі ринків капіталу, достатніми для прийняття ними інвестиційних рішень щодо вчинення правочинів щодо фінансових інструментів. Кваліфікованими інвесторами є особи, визначені статтею 2-1 цього Закону.
 
107.
;  
  
;  
108. 6) доповнити статтею 2-1 такого змісту:
 
   6) доповнити статтею 2-1 такого змісту:
 
109. "Стаття 2-1. Кваліфіковані та некваліфіковані інвестори
 
   "Стаття 2-1. Кваліфіковані та некваліфіковані інвестори
 
110. 1. Кваліфікованими інвесторами є:
 
   1. Кваліфікованими інвесторами є:
 
111. 1) міжнародні фінансові організації;
 
   1) міжнародні фінансові організації;
 
112. 2) іноземні держави та їх центральні банки;
 
   2) іноземні держави та їх центральні банки;
 
113. 3) держава Україна та Національний банк України;
 
   3) держава Україна та Національний банк України;
 
114. 4) фінансові установи України.
 
   4) професійні учасники ринків капіталу та регульованих ринків, банки та страхові компанії;
 
115. 2. Юридична особа, у тому числі створена за законодавством іншої країни, може бути визнана кваліфікованим інвестором, якщо вона відповідає принаймні двом з таких критеріїв:
 
-32- Святаш Д.В.
Абзац восьмий підпункту 6 пункту 29 Розділу І викласти в такій редакції:
"5) юридичні особи, у тому числі створені за законодавством іншої держави, якщо вони відповідають принаймні двом з таких критеріїв".
 
Враховано   5) юридичні особи, у тому числі створені за законодавством іншої держави, якщо вони відповідають принаймні двом з таких критеріїв:
 
116. підсумок балансу становить не менше розміру, визначеного Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
-33- Святаш Д.В.
Абзац дев’ятий підпункту 6 пункту 29 Розділу І викласти в такій редакції:
"а) підсумок балансу становить не менше розміру, визначеного Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку".
 
Враховано   а) підсумок балансу становить не менше розміру, визначеного Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
117. річний дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше розміру, визначеного Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
-34- Святаш Д.В.
В абзаці десятому підпункту 6 пункту 29 Розділу І слова "річний дохід" замінити словами "річний чистий дохід".
 
Враховано   б) річний чистий дохід від реалізації товарів, робіт і послуг за останній фінансовий рік становить не менше розміру, визначеного Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
118. власні кошти становлять не менше розміру, визначеного Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
   в) власні кошти становлять не менше розміру, визначеного Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
119. Фізична особа може бути визнана кваліфікованим інвестором у разі відповідності принаймні двом з таких критеріїв:
 
   2. Інші особи, крім зазначених у частині першій цієї статті, можуть бути визнані кваліфікованими інвесторами у разі відповідності принаймні двом з таких критеріїв:
 
120. протягом останніх чотирьох кварталів укладала та виконувала щомісяця не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів;
 
   а) протягом останніх чотирьох кварталів укладали та виконували щокварталу не менше 10 правочинів щодо фінансових інструментів;
 
121. володіє коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму не менше розміру, визначеного Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
-35- Святаш Д.В.
Абзац чотирнадцятий підпункту 6 пункту 29 Розділу І викласти в такій редакції:
"б) володіють коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму не менше розміру, визначеного Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку".
 
Враховано   б) володіють коштами, розміщеними на банківських рахунках, та цінними паперами на суму не менше розміру, визначеного Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
122. має стаж роботи у фінансовій установі (або іноземній юридичній особі, яка має аналогічний статус відповідно до законодавства іншої країни) за відповідним фахом не менше одного року.
 
   в) мають досвід проведення операцій на ринках капіталу України та/або на ринках капіталу Європейського Союзу не менше одного року.
 
123. 3. Особа може визнаватись кваліфікованим інвестором інвестиційною фірмою для цілей надання цією інвестиційною фірмою конкретної фінансової послуги та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів.
 
   3. Особа, зазначена у частині другій цієї статті, може у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, визнаватися кваліфікованим інвестором інвестиційною фірмою для цілей надання цією інвестиційною фірмою конкретної фінансової послуги та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів.
 
124. Для визнання особи кваліфікованим інвестором інвестиційна фірма, крім перевірки відповідності особи критеріям, вказаним у частині другій цієї статті, повинна відповідно до порядку, встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, виконати відповідні письмові процедури з метою оцінювання вмінь, досвіду та знань фізичної особи або представників юридичної особи (клієнта), що надасть достатні підстави вважати, що, в світлі передбачуваних правочинів та/або фінансових послуг, клієнт може самостійно прийняти рішення щодо інвестування та взяти на себе пов’язані з цим ризики.
 
-36- Святаш Д.В.
Абзац сімнадцятий підпункту 6 пункту 29 викласти у такій редакції:
"Для визнання особи кваліфікованим інвестором інвестиційна фірма, крім перевірки відповідності особи критеріям, вказаним у частині другій цієї статті, повинна виконати відповідні письмові процедури з метою оцінювання вмінь, досвіду та знань фізичної особи або представників юридичної особи (клієнта), що надасть достатні підстави вважати, що у зв’язку із передбачуваними правочинами та/або фінансовими послугами клієнт може самостійно прийняти рішення щодо інвестування та взяти на себе пов’язані з цим ризики."
 
Враховано   Для визнання особи кваліфікованим інвестором інвестиційна фірма, крім перевірки відповідності особи критеріям, зазначеним у частині другій цієї статті, повинна виконати відповідні письмові процедури з метою оцінювання вмінь, досвіду та знань фізичної особи або представників юридичної особи (клієнта), що надасть достатні підстави вважати, що у зв’язку із передбачуваними правочинами та/або фінансовими послугами клієнт може самостійно прийняти рішення щодо інвестування та взяти на себе пов’язані з цим ризики.
 
125. Особа (клієнт), може бути визнана кваліфікованим інвестором лише у разі дотримання наступного порядку:
 
   Особа (клієнт) може бути визнана кваліфікованим інвестором лише у разі дотримання такого порядку:
 
126. - така особа (клієнт) повинна письмово вказати інвестиційній фірмі на те, що вона бажає, щоб її визнали кваліфікованим інвестором щодо конкретної фінансової послуги та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів;
 
   така особа (клієнт) повинна письмово зазначити інвестиційній фірмі, що вона бажає, щоб її визнали кваліфікованим інвестором щодо конкретної фінансової послуги та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів;
 
127. - інвестиційна фірма повинна повідомити таку особу (клієнта) у письмовій формі про положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів;
 
   інвестиційна фірма повинна повідомити таку особу (клієнта) у письмовій формі про положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів;
 
128. - така особа (клієнт) повинна письмово в окремому документі, іншому ніж договір про надання фінансових послуг, вказати, що вона усвідомлює наслідки застосування до неї положень законодавства щодо кваліфікованих інвесторів.
 
   така особа (клієнт) повинна письмово в окремому документі, іншому ніж договір про надання фінансових послуг, зазначити, що вона усвідомлює наслідки застосування до неї положень законодавства щодо кваліфікованих інвесторів.
 
129. До проведення необхідних процедур щодо визнання особи кваліфікованим інвестором інвестиційна фірма не повинна застосовувати до такої особи положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів при наданні фінансової послуги та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів.
 
   До проведення необхідних процедур щодо визнання особи кваліфікованим інвестором інвестиційна фірма не повинна застосовувати до такої особи положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів при наданні фінансової послуги та/або стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів.
 
130. Особа, яка визнана кваліфікованим інвестором, зобов’язана інформувати інвестиційну фірму про будь-яку зміну, що може вплинути на її невідповідність критеріям, визначеним у цій статті. Однак, якщо інвестиційній фірмі стане відомо, що особа (клієнт) перестала задовольняти критеріям, визначеним у цій статті, інвестиційна фірма повинна провести перевірку відповідності особи (клієнта), цим критеріям. Перевірка відповідності особи (клієнта) критеріям, що дають підстави для застосування до неї законодавства щодо кваліфікованих інвесторів, проводиться інвестиційною фірмою не рідше одного разу на квартал.
 
   Особа, визнана кваліфікованим інвестором, зобов’язана інформувати інвестиційну фірму про будь-яку зміну, що може вплинути на її невідповідність критеріям, визначеним у цій статті. Однак, у разі якщо інвестиційній фірмі стане відомо, що особа (клієнт) перестала відповідати критеріям, визначеним у цій статті, інвестиційна фірма повинна провести перевірку відповідності особи (клієнта) цим критеріям. Перевірка відповідності особи (клієнта) критеріям, що дають підстави для застосування до неї законодавства щодо кваліфікованих інвесторів, проводиться інвестиційною фірмою не рідше одного разу на квартал.
 
131. Незалежно від визнання особи кваліфікованим інвестором, така особа має право у будь-який час подати інвестиційній фірмі заяву у письмовій формі про те, що вона бажає, щоб положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів не застосовувались до неї у майбутньому стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів.
 
   Незалежно від визнання особи кваліфікованим інвестором, така особа має право у будь-який час подати інвестиційній фірмі письмову заяву про те, що вона бажає, щоб положення законодавства щодо кваліфікованих інвесторів не застосовувалися до неї у майбутньому стосовно певного правочину (певних правочинів) щодо фінансових інструментів.
 
132. 4. Інвестиційні фірми подають до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію про клієнтів, які визнані кваліфікованими, в порядку та строки, визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
      
133. Перелік інвесторів, які визнані інвестиційними фірмами кваліфікованими, розміщується Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на власному веб-сайті в порядку та обсязі, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
      
134. 5. Інвестори, які не є або не були визнані кваліфікованими, є некваліфікованими інвесторами.";
 
   4. Інвестори, які не є або не були визнані кваліфікованими, є некваліфікованими інвесторами";
 
135. 7) у статті 3:
 
   4) у статті 3:
 
136. частину другу викласти в такій редакції:
 
   частину другу викласти в такій редакції:
 
137. "2. Цінні папери за порядком їх розміщення або видачі поділяються на емісійні або неемісійні.
 
   "2. Цінні папери за порядком їх розміщення або видачі поділяються на емісійні або неемісійні.
 
138.
;  
  
;  
139. Неемісійні цінні папери можуть існувати виключно в документарній формі і за формою випуску можуть бути лише ордерними або на пред'явника. Неемісійні цінні папери можуть видаватися та існувати виключно в документарній формі як паперові або як електронні документи. Перелік цінних паперів, що можуть видаватися як електронні документи, визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України.";
 
-37- Демчак Р.Є.
Абзац двадцять третій підпункту 7 пункту 29 Розділу І викласти у наступній редакції:
«Неемісійні цінні папери можуть видаватися та існувати виключно в документарній формі як паперові або як електронні документи і за формою випуску можуть бути лише ордерними або на пред’явника. Перелік цінних паперів, що можуть видаватися як електронні документи, визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України.»;
 
Враховано   Неемісійні цінні папери можуть видаватися та існувати виключно в документарній формі як паперові або електронні документи і за формою випуску можуть бути лише ордерними або на пред’явника. Перелік цінних паперів, що можуть видаватися як електронні документи, визначається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України";
 
140. пункт 5 частини п’ятої викласти в такій редакції:
 
   пункт 5 частини п’ятої викласти в такій редакції:
 
141. "5) похідні цінні папери - цінні папери, які посвідчують право власника у визначених проспектом емісії випадках та порядку вимагати від емітента придбання або продажу базового активу та/або реалізації встановлених проспектом емісії прав щодо базового активу та/або здійснення платежу (платежів) в залежності від значення базового показника, та/або передбачають виникнення у визначених проспектом емісії випадках правовідносин деривативу між власником та емітентом (крім цінних паперів, які надають право їх власнику обміняти такі цінні папери на інші цінні папери). До похідних цінних паперів відносяться:
 
-38- Святаш Д.В.
Абзац двадцять п’ятий підпункту 7 пункту 29 Розділу І викласти в такій редакції:
""5) похідні цінні папери - цінні папери, які посвідчують право власника у визначених проспектом емісії випадках та порядку вимагати від емітента придбання або продажу базового активу та/або реалізації встановлених проспектом емісії прав щодо базового активу та/або здійснення платежу (платежів) в залежності від значення базового показника, та/або передбачають виникнення між власником та емітентом у визначених проспектом емісії випадках нових правовідносин за деривативом, умови якого визначені у проспекті емісії (крім цінних паперів, які надають право їх власнику обміняти такі цінні папери на інші цінні папери). До похідних цінних паперів відносяться:".
 
Враховано   "5) похідні цінні папери - цінні папери, що посвідчують право власника у визначених проспектом емісії випадках та порядку вимагати від емітента придбання або продажу базового активу та/або реалізації встановлених проспектом емісії прав щодо базового активу та/або здійснення платежу (платежів) залежно від значення базового показника, та/або передбачають виникнення між власником та емітентом у визначених проспектом емісії випадках нових правовідносин за деривативом, умови якого визначені у проспекті емісії (крім цінних паперів, що надають право їх власнику обміняти такі цінні папери на інші цінні папери). До похідних цінних паперів належать:
 
142.
;  
  
;  
143. 9) доповнити Закон статтями 5-3 та 5-4 такого змісту:
 
   7) розділ І доповнити статтями 5-3 і 5-4 такого змісту:
 
144. "Стаття 5-3. Остаточність проведення розрахунків за фінансовими інструментами
 
   "Стаття 5-3. Остаточність проведення розрахунків за фінансовими інструментами
 
145.
;  
  
;  
146. 2. За умов, вказаних у частині третій цієї статті, такі операції вважаються дійсними та законними для будь-яких третіх осіб і не можуть бути відкликані:
 
   2. За умов, зазначених у частині третій цієї статті, вважаються дійсними та законними для будь-яких третіх осіб і не можуть бути відкликані такі операції:
 
147.
;  
  
;  
148. 2) визначення зобов'язань сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу, які підлягають виконанню, що виникли з фінансових інструментів, у тому числі шляхом неттінгу зобов'язань або іншим чином, передбаченим в умовах генеральної угоди або у правилах особи, що провадить клірингову діяльність, і проведення розрахунків, які є підставою припинення та (або) виконання таких зобов'язань сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу;
 
-39- Святаш Д.В.
Абзац шостий підпункту 9 пункту 29 викласти у такій редакції:
"2) визначення зобов'язань сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу, які підлягають виконанню, та які виникли з фінансових інструментів або правочинів щодо фінансових інструментів, у тому числі шляхом неттінгу зобов'язань або іншим чином, передбаченим в умовах генеральної угоди або у правилах особи, яка провадить клірингову діяльність, а також проведення відповідних розрахунків, які є підставою припинення та (або) виконання зазначених зобов'язань сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу".
 
Враховано   2) визначення зобов'язань сторони договору щодо цінних паперів або сторони дериватива, які підлягають виконанню та які виникли з фінансових інструментів або правочинів щодо фінансових інструментів, у тому числі шляхом неттінгу зобов'язань або іншим чином, передбаченим умовами генеральної угоди або правилами особи, яка провадить клірингову діяльність, а також проведення відповідних розрахунків, які є підставою припинення та (або) виконання зазначених зобов'язань сторони договору щодо цінних паперів або сторони дериватива;
 
149.
;  
  
;  
150. Стаття 5-4. Момент прийняття рішення про неплатоспроможність сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу
 
   Стаття 5-4. Момент набрання чинності рішенням про неплатоспроможність сторони договору щодо цінних паперів або сторони дериватива
 
151. 1. Моментом прийняття рішення про неплатоспроможність сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу є дата і час прийняття господарським судом, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, або Національним банком України одного з таких рішень:
 
   1. Моментом набрання чинності рішенням про неплатоспроможність сторони договору щодо цінних паперів або сторони дериватива є дата набрання чинності одним з таких рішень господарського суду, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, або Національного банку України про:
 
152.
;  
  
;  
153. 4) про введення мораторію на задоволення вимог кредиторів сторони договору щодо цінних паперів або сторони деривативу, крім введення мораторію протягом процедури санації боржника до порушення провадження у справі про банкрутство.";
 
-40- Демчак Р.Є.
Останні абзац підпункту 9 пункту 29 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
154.
;  
  
;  
155. Стаття 15-2. Поняття деривативу
 
   Стаття 15-2. Поняття дериватива
 
156.
;  
  
;  
157. 2. Договір, який відповідає критеріям, зазначеним у частині першій цієї статті, не є деривативом, якщо він відповідає при цьому хоча б одному з критеріїв, передбачених у пунктах 1, 2 або 3 частини другої цієї статті:
 
   2. Договір, що відповідає критеріям, зазначеним у частині першій цієї статті, не є деривативом, якщо він відповідає при цьому хоча б одному з таких критеріїв:
 
158.
;  
  
;  
159. 2) такий договір є кредитним договором, договором репо, договором позики, банківського вкладу (депозиту), банківського рахунка, поруки, гарантії, факторингу або страхування;
 
-41- Демчак Р.Є.
Абзац тринадцятий підпункту 13 пункту 29 Розділу І законопроекту після слова "факторингу" доповнити словом "лізингу".
 
Враховано   2) такий договір є кредитним договором, договором репо, договором позики, банківського вкладу (депозиту), банківського рахунка, поруки, гарантії, факторингу, лізингу або страхування;
 
160.
;  
  
;  
161. Стаття 15-4. Види деривативів
 
   Стаття 15-4. Види деривативів
 
162.
;  
  
;  
163. 7. За типом базового активу та (або) базового показника деривативи поділяються на такі види:
 
   7. За типом базового активу та/або базового показника деривативи поділяються на такі види:
 
164.
;  
  
;  
165. 3) фондові деривативи - деривативи, базовим активом яких є емісійні цінні папери (у тому числі іноземних емітентів), або базовим показником яких є ціна на такі емісійні цінні папери або індекс оператора регульованого ринку;
 
   3) фондові деривативи - деривативи, базовим активом яких є емісійні цінні папери (у тому числі іноземних емітентів) чи інші фондові деривативи або базовим показником яких є ціна на такі емісійні цінні папери чи індекс оператора ринку;
 
166.
;  
  
;  
167. 15) у статті 16:
 
   14) у статті 16:
 
168.
;  
  
;  
169. абзац третій частини першої викласти в такій редакції:
 
   абзац третій викласти в такій редакції:
 
170. "провадження банком професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, клірингової та депозитарної діяльності; ";
 
-42- Святаш Д.В.
Абзац четвертий підпункту 15 пункту 29 розділу І після слова "клірингової" доповнити словом "діяльності".
 
Враховано   "провадження банком професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами, клірингової діяльності та депозитарної діяльності";
 
171.
;  
  
;  
172. 16) статтю 17 викласти в такій редакції:
 
   15) статтю 17 викласти в такій редакції:
 
173. "Стаття 17. Діяльність з торгівлі фінансовими інструментами
 
   "Стаття 17. Діяльність з торгівлі фінансовими інструментами
 
174.
;  
-43- Святаш Д.В.
Підпункт 16 пункту 29 розділу І Законопроекту після абзацу одинадцятого доповнити новими абзацами такого змісту:
"2. Інвестиційна фірма, може з урахуванням вимог законодавства надавати клієнтам такі додаткові послуги, якщо вони включені до отриманої такою інвестиційною фірмою ліцензії на провадження будь-якого з видів професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами:
1) надання клієнтам кредитів та позик для укладення за участю або посередництвом такої інвестиційної фірми деривативів та правочинів щодо фінансових інструментів;
2) надання клієнтам-юридичним особам консультацій з питань фінансування їх господарської діяльності, стратегії розвитку, інших пов’язаних питань, надання послуг та консультацій щодо реорганізації або купівлі корпоративних прав юридичних осіб;
3) здійснення операцій з валютою, пов’язаних з проведенням операцій з фінансовими інструментами за участю такої інвестиційної фірми;
4) надання фінансової аналітики, аналітики з питань інвестування, інших рекомендацій загального характеру щодо укладення деривативів та/або правочинів щодо фінансових інструментів для невизначеного кола осіб, що не становить інвестиційного консультування;
5) послуги пов’язані з андеррайтингом.
Додаткові послуги можуть надаватися виключно разом з послугами, передбаченими відповідним видом професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами."
 
Враховано  
2. Інвестиційна фірма може з урахуванням вимог законодавства надавати клієнтам такі додаткові послуги, якщо вони включені до отриманої такою інвестиційною фірмою ліцензії на провадження будь-якого з видів професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами:
1) надання клієнтам кредитів та позик для укладення за участю або посередництвом такої інвестиційної фірми деривативів та правочинів щодо фінансових інструментів;
2) надання клієнтам – юридичним особам консультацій з питань фінансування їхньої господарської діяльності, стратегії розвитку, інших пов’язаних питань, надання послуг та консультацій щодо реорганізації або купівлі корпоративних прав юридичних осіб;
3) здійснення операцій з валютою, пов’язаних з проведенням операцій з фінансовими інструментами за участю такої інвестиційної фірми;
4) надання фінансової аналітики, аналітики з питань інвестування, інших рекомендацій загального характеру щодо укладення деривативів та/або правочинів щодо фінансових інструментів для невизначеного кола осіб, що не становить інвестиційного консультування;
5) послуги, пов’язані з андеррайтингом.
Додаткові послуги можуть надаватися виключно разом з послугами, передбаченими відповідним видом професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами.
 
175. Розмір початкового капіталу інвестиційної фірми, яка провадить діяльність з торгівлі фінансовими інструментами, повинен відповідати вимогам щодо його мінімального розміру та порядку його розрахунку, які встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
-44- Святаш Д.В.
Абзац дванадцятий підпункту 16 пункту 29 розділу І Законопроекту замінити абзацами такого змісту:
"3. Розмір первинного капіталу інвестиційної фірми, яка провадить професійну діяльність з торгівлі фінансовими інструментами, повинен відповідати вимогам щодо його розрахунку, встановленого статтею 27 цього Закону, та вимогам щодо його розміру, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та його мінімальний розмір не може бути нижчим за 10 мільйонів гривень, крім випадків:
1) наміру провадження інвестиційною фірмою виключно субброкерської діяльності та/або діяльності з інвестиційного консультування та/або андеррайтингу без гарантії продажу, за умови відсутності наміру надавати додаткові послуги, передбачені пунктами 1 та 3 частини другої статті 17 цього Закону. У цьому випадку капітал такої інвестиційної фірми повинен відповідати вимогам щодо його розміру та порядку його розрахунку, які встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та його мінімальний розмір не може бути нижчим за 1,5 мільйона гривень;
2) наміру провадження інвестиційною фірмою виключно субброкерської діяльності та/або діяльності з інвестиційного консультування та/або андеррайтингу без гарантії продажу та/або діяльності з управління портфелем фінансових інструментів, а також наміру надавати будь-які додаткові послуги, передбачені у частині другій статті 17 цього Закону. У цьому випадку капітал такої інвестиційної фірми повинен відповідати вимогам щодо його розміру та порядку його розрахунку, які встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та його мінімальний розмір не може бути нижчим за 3,5 мільйона гривень".
 
Враховано   3. Розмір первинного капіталу інвестиційної фірми, що провадить професійну діяльність з торгівлі фінансовими інструментами, повинен відповідати вимогам щодо його розрахунку, встановленим статтею 27 цього Закону, та вимогам щодо його розміру, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та його мінімальний розмір не може бути нижчим за 10 мільйонів гривень, крім випадків:
1) наміру провадження інвестиційною фірмою виключно субброкерської діяльності та/або діяльності з інвестиційного консультування та/або андеррайтингу без гарантії продажу, за умови відсутності наміру надавати додаткові послуги, передбачені пунктами 1 та 3 частини другої цієї статті. У такому разі капітал інвестиційної фірми повинен відповідати вимогам щодо його розміру та порядку його розрахунку, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та його мінімальний розмір не може становити менше 1,5 мільйона гривень;
2) наміру провадження інвестиційною фірмою виключно субброкерської діяльності та/або діяльності з інвестиційного консультування та/або андеррайтингу без гарантії продажу та/або діяльності з управління портфелем фінансових інструментів, а також наміру надавати будь-які додаткові послуги, передбачені частиною другою цієї статті. У такому разі капітал інвестиційної фірми повинен відповідати вимогам щодо його розміру та порядку його розрахунку, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та його мінімальний розмір не може становити менше 3,5 мільйона гривень.
 
176.
;  
  
;  
177. 17) доповнити статтями 17-1-17-3 такого змісту:
 
   16) доповнити статтями 17-1-17-3 такого змісту:
 
178. "Стаття 17-1. Провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами
 
   "Стаття 17-1. Провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами
 
179.
;  
  
;  
180. 4. Правочини щодо фінансових інструментів повинні вчинятися за участю або посередництвом інвестиційної фірми, крім випадків:
 
   6. Правочини щодо фінансових інструментів повинні вчинятися за участю або посередництвом інвестиційної фірми, крім випадків:
 
181.
;  
  
;  
182. укладення між кваліфікованими інвесторами, вказаними у частини першої статті 2-1 цього Закону, деривативів або договорів щодо цінних паперів поза регульованим ринком.
 
-45- Святаш Д.В.
Абзац дев’ятнадцятий підпункту 17 пункту 29 розділу І викласти у такій редакції:
"укладення між кваліфікованими інвесторами, зазначеними у пунктах 1 – 4 частини першої статті 2-1 цього Закону, правочинів щодо фінансових інструментів поза регульованим ринком".
 
Враховано   укладення між кваліфікованими інвесторами, зазначеними у пунктах 1 – 4 частини першої статті 2-1 цього Закону, правочинів щодо фінансових інструментів поза регульованим ринком.
 
183.
;  
  
;  
184. Правочини, що вчиняються між інвестиційними фірмами, для кожної з них є провадженням професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами.
 
-46- Демчак Р.Є.
У абзаці двадцять першому підпункту 17 пункту 29 слово "Правочини" замінити словами "Правочини щодо фінансових інструментів".
 
Враховано   Правочини щодо фінансових інструментів, що вчиняються між інвестиційними фірмами, для кожної з них є провадженням професійної діяльності з торгівлі фінансовими інструментами.
 
185.
;  
  
;  
186. Стаття 17-2. Обов’язки інвестиційної фірми при наданні послуг клієнту
 
   Стаття 17-2. Обов’язки інвестиційної фірми при наданні послуг клієнту
 
187.
;  
  
;  
188. 3. Інформація (в тому числі реклама), яка надається інвестиційною фірмою клієнтам (потенційним клієнтам), має бути правдивою, такою, що не вводить в оману та є зрозумілою для клієнта (потенційного клієнта).
 
   3. Інформація (у тому числі реклама), яка надається інвестиційною фірмою клієнтам (потенційним клієнтам), має бути правдивою, такою, що не вводить в оману, та зрозумілою для клієнта (потенційного клієнта).
 
189.
;  
  
;  
190. Зокрема, така інформація має містити наступне:
 
   Зокрема, така інформація має містити:
 
191.
;  
  
;  
192. 4) місце та спосіб виконання замовлень клієнта.
 
   4) місце та спосіб виконання замовлень клієнта.
 
193.
;  
  
;  
194. 5. Положення частини четвертої цієї статті не застосовуються у випадку надання інвестиційною фірмою послуг виключно з виконання доручень клієнтів (без надання, зокрема, послуг з інвестиційного консультування або послуг з управління портфелем фінансових інструментів) щодо фінансових інструментів за умови виконання всіх наступних умов:
 
-47- Святаш Д.В.
У абзаці сорок третьому підпункту 17 пункту 29 розділу І Законопроекту цифру "5" виключити, після слова "надання" доповнити словом "зокрема", а слово "доручень" замінити словом "замовлень".
 
Враховано   Положення частини четвертої цієї статті не застосовуються у разі надання інвестиційною фірмою послуг виключно з виконання замовлень клієнтів (без надання, зокрема, послуг з інвестиційного консультування або послуг з управління портфелем фінансових інструментів) щодо фінансових інструментів, за умови виконання всіх таких умов:
 
195.
;  
-48- Демчак Р.Є.
Підпункт 17 пункту 29 доповнити абзацом сорок сьомим такого змісту:
«4) клієнтам не надаються додаткові послуги, передбачені пунктом 1 частини другої статті 17 цього Закону, за виключенням їх надання в рамках погоджених раніше лімітів».
 
Враховано  
4) клієнтам не надаються додаткові послуги, передбачені пунктом 1 частини другої статті 17 цього Закону, за виключенням їх надання в рамках погоджених раніше лімітів.
 
196.
;  
  
;  
197. 18) статтю 19-1 викласти в такій редакції:
 
   18) статтю 19-1 викласти в такій редакції:
 
198. "Стаття 19-1. Клірингова діяльність
 
   "Стаття 19-1. Клірингова діяльність
 
199.
;  
  
;  
200. 2. Особами, які провадять клірингову діяльність з визначення зобов’язань, є клірингові установи, оператори ринку та Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках. Центральний депозитарій цінних паперів та Національний банк України можуть провадити клірингову діяльність з визначення зобов’язань з урахуванням вимог, встановлених законодавством.
 
   2. Особами, які провадять клірингову діяльність з визначення зобов’язань, є клірингові установи, оператори ринку, які набули статусу клірингової установи, та Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках, за умови отримання відповідної ліцензії. Центральний депозитарій цінних паперів та Національний банк України можуть провадити клірингову діяльність з визначення зобов’язань з урахуванням вимог, встановлених законодавством.
 
201.
;  
  
;  
202. 3. Розмір початкового капіталу осіб, які провадять клірингову діяльність, повинен відповідати вимогам щодо його мінімального розміру та порядку його розрахунку, які встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
-49- Святаш Д.В.
Викласти абзац дев’ятому підпункту 18 пункту 29 у такій редакції:
"3. Розмір первинного капіталу осіб, які провадять клірингову діяльність, повинен відповідати вимогам щодо його розрахунку, встановленого статтею 27 цього Закону, та вимогам щодо його розміру, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку".
 
Враховано   3. Розмір первинного капіталу осіб, які провадять клірингову діяльність, повинен відповідати вимогам щодо його розрахунку, встановленим статтею 27 цього Закону, та вимогам щодо його розміру, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
203.
;  
  
;  
204. 19) у статті 19-2:
 
   19) у статті 19-2:
 
205.
;  
  
;  
206. Частину першу викласти в такій редакції:
 
   частину першу викласти в такій редакції:
 
207. "1. Клірингова установа утворюється та функціонує у формі акціонерного товариства. Особа набуває статусу клірингової установи з дня отримання ліцензії на провадження діяльності з визначення зобов’язань.";
 
-50- Демчак Р.Є.
Абзац третій підпункту 19 пункту 29 Розділу І викласти у такій редакції:
"1. Особа набуває статусу клірингової установи з дня отримання ліцензії на провадження клірингової діяльності з визначення зобов’язань".
 
Враховано   "1. Особа набуває статусу клірингової установи з дня отримання ліцензії на провадження клірингової діяльності з визначення зобов’язань";
 
208.
;  
  
;  
209. Клірингова установа для провадження клірингової діяльності щодо цінних паперів зобов'язана протягом трьох місяців з дня отримання ліцензії на провадження діяльності з визначення зобов’язань або діяльності центрального контрагента укласти:
 
-51- Святаш Д.В.
У абзаці шостому підпункту 19 пункту 29 розділу І слова "або діяльності центрального контрагента" виключити, а після слова "провадження" доповнити словом "клірингової".
 
Враховано   "4. Клірингова установа для провадження клірингової діяльності щодо цінних паперів зобов'язана протягом трьох місяців з дня отримання ліцензії на провадження клірингової діяльності з визначення зобов’язань укласти:
 
210.
;  
  
;  
211. 20) у статті 19-3:
 
   20) у статті 19-3:
 
212. назву викласти в такій редакції: "Стаття 19-3. Провадження клірингової діяльності з визначення зобов’язань";
 
   назву і частину першу викласти в такій редакції:
"Стаття 19-3. Провадження клірингової діяльності з визначення зобов’язань
 
213. частину першу викласти в такій редакції:
 
      
214. "1. Клірингова діяльність з визначення зобов’язань - здійснення клірингу, підготовка документів (інформації) для проведення розрахунків, створення системи гарантій з виконання зобов’язань за деривативами та правочинами щодо фінансових інструментів, активами, що можуть бути допущені до торгів на регульованих ринках.
 
-52- Святаш Д.В.
У абзаці четвертому підпункту 20 пункту 29 розділу І слова "активами, що можуть бути допущені до торгів на регульованих ринках» замінити словами «, а також за правочинами щодо активів, допущених до торгів на регульованих ринках".
 
Враховано   1. Клірингова діяльність з визначення зобов’язань – здійснення клірингу, підготовка документів (інформації) для проведення розрахунків, створення системи гарантій з виконання зобов’язань за деривативами та правочинами щодо фінансових інструментів, а також за правочинами щодо активів, допущених до торгів на регульованих ринках.
 
215.
;  
  
;  
216. Центральний депозитарій цінних паперів, клірингова установа, оператори ринку або Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках провадять клірингову діяльність з визначення зобов’язань на підставі ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, в установленому нею порядку. Центральний депозитарій цінних паперів та Національний банк України можуть провадити клірингову діяльність з визначення зобов’язань з урахуванням вимог, встановлених законодавством.
 
   Центральний депозитарій цінних паперів, клірингова установа, оператори ринку або Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках провадять клірингову діяльність з визначення зобов’язань на підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, в установленому нею порядку. Центральний депозитарій цінних паперів та Національний банк України можуть провадити клірингову діяльність з визначення зобов’язань з урахуванням вимог, встановлених законодавством.
 
217.
;  
  
;  
218. Центральний депозитарій цінних паперів, клірингова установа, оператори ринку або Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках до початку провадження клірингової діяльності повинні в установленому порядку зареєструвати в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Правила провадження клірингової діяльності, які визначають загальний порядок здійснення клірингової діяльності.";
 
   Центральний депозитарій цінних паперів, клірингова установа, оператори ринку або Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках до початку провадження клірингової діяльності повинні в установленому порядку зареєструвати в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Правила провадження клірингової діяльності, які визначають загальний порядок здійснення клірингової діяльності";
 
219.
;  
  
;  
220. частину третю після слів "клірингової діяльності" доповнити словами "з визначення зобов’язань", а після слів "клірингова установа, " доповнити словами "оператори ринку";
 
-53- Демчак Р.Є.
Абзац дев’ятий підпункту 20 пункту 29 викласти у такій редакції:
"в абзаці першому частини третьої слова "клірингова установа" замінити словами "з визначення зобов’язань клірингові установи, оператори ринку".
 
Враховано   в абзаці першому частини третьої слова "клірингова установа" замінити словами "з визначення зобов’язань клірингові установи, оператори ринку";
 
221.
;  
  
;  
222. 21) у статті 19-4:
 
   21) у статті 19-4:
 
223. у частині першій:
 
   у частині першій:
 
224. у пункті 5 слова " за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів" замінити словами "за деривативами та правочинами щодо фінансових інструментів та інших активів, які можуть бути допущені до торгів на регульованих ринках";
 
-54- Святаш Д.В.
Абзац третій підпункту 21 пункту 29 розділу І викласти в такій редакції:
"у пункті 5 слова "за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів" замінити словами "за деривативами, правочинами щодо інших фінансових інструментів, а також за правочинами щодо активів, допущених до торгів на регульованих ринках".
 
Враховано   у пункті 5 слова "за правочинами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів" замінити словами "за деривативами, правочинами щодо інших фінансових інструментів, а також за правочинами щодо активів, допущених до торгів на регульованих ринках";
 
225.
;  
  
;  
226. пункти 7 – 9 частини першої викласти в такій редакції:
 
   пункти 7 – 9 викласти в такій редакції:
 
227.
;  
  
;  
228. 9) опис заходів, що спрямовані на зниження ризиків невиконання або неналежного виконання зобов'язань, що виникають за деривативами та правочинами щодо фінансових інструментів та інших активів, які можуть бути допущені до торгів на регульованих ринках, на основі одного з механізмів зниження ризиків, вимоги до створення та функціонування яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; ";
 
-55- Святаш Д.В.
У абзаці сьомому підпункту 21 пункту 29 слова "та інших активів, які можуть бути допущені до торгів на регульованих ринках " замінити словами "«, а також за правочинами щодо активів, допущених до торгів на регульованих ринках».
 
Враховано   9) опис заходів, спрямованих на зниження ризиків невиконання або неналежного виконання зобов'язань, що виникають за деривативами та правочинами щодо фінансових інструментів, а також за правочинами щодо активів, допущених до торгів на регульованих ринках, на основі одного з механізмів зниження ризиків, вимоги до створення та функціонування яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку";
 
229.
;  
  
;  
230. 22) у статті 19-6:
 
   23) у статті 19-6:
 
231. частину першу та другу викласти в такій редакції:
 
   частини першу і другу викласти в такій редакції:
 
232. "1. Клірингова діяльність центрального контрагента - діяльність юридичної особи, створеної у формі акціонерного товариства (далі - Центральний контрагент), яка набуває взаємні права та обов'язки сторін деривативів та правочинів щодо фінансових інструментів, активів, що можуть бути допущені до торгів на регульованих ринках, зобов'язання за якими допущені до клірингу, та стає покупцем для кожного продавця і продавцем для кожного покупця.
 
-56- Святаш Д.В.
Абзац третій підпункту 22 пункту 29 розділу І викласти в такій редакції:
"1. Клірингова діяльність Центрального контрагента - діяльність юридичної особи, яка функціонує у формі акціонерного товариства зі здійснення клірингу, підготовки документів (інформації) для проведення розрахунків, створення системи гарантій з виконання зобов’язань за деривативами, правочинами щодо інших фінансових інструментів, а також за правочинами щодо активів, допущених до торгів на регульованих ринках, та яка набуває взаємні права та обов'язки сторін деривативів, договорів щодо інших фінансових інструментів, а також за правочинами щодо активів, допущених до торгів на регульованих ринках, зобов'язання за якими допущені до клірингу, та стає покупцем для кожного продавця і продавцем для кожного покупця. Особа, що провадить діяльність, передбачену цим абзацом є Центральним контрагентом. ".
 
Враховано   "1. Клірингова діяльність Центрального контрагента - діяльність юридичної особи, що функціонує у формі акціонерного товариства, із здійснення клірингу, підготовки документів (інформації) для проведення розрахунків, створення системи гарантій з виконання зобов’язань за деривативами, правочинами щодо інших фінансових інструментів, а також за правочинами щодо активів, допущених до торгів на регульованих ринках, яка набуває взаємні права та обов'язки сторін деривативів, договорів щодо інших фінансових інструментів, а також за правочинами щодо активів, допущених до торгів на регульованих ринках, зобов'язання за якими допущені до клірингу, та стає покупцем для кожного продавця і продавцем для кожного покупця. Особа, що провадить діяльність, передбачену цим абзацом, є Центральним контрагентом.
 
233. Особа провадить клірингову діяльність центрального контрагента з урахуванням вимог статей 19-2-19-5 цього Закону на підставі відповідної ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.
 
   Особа провадить клірингову діяльність Центрального контрагента з урахуванням вимог статей 19-2-19-5 цього Закону на підставі відповідної ліцензії, що видається Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.
 
234. Для здійснення своєї діяльності Центральний контрагент відкриває поточний грошовий рахунок в Національному банку України.
 
-57- Демчак Р.Є.
Абзац п’ятий підпункту 22 пункту 29 Розділу І викласти у такій редакції:
"Для здійснення своєї діяльності Центральний контрагент відкриває грошові рахунки у Національному банку України відповідно до встановленого Національним банком України порядку".
 
Враховано   Для здійснення своєї діяльності Центральний контрагент відкриває грошові рахунки у Національному банку України відповідно до встановленого Національним банком України порядку.
 
235. Для здійснення клірингової діяльності центрального контрагента Центральний контрагент може отримати банківську ліцензію.
 
-58- Демчак Р.Є.
Абзац шостий підпункту 22 пункту 29 Розділу І законопроекту виключити.
 
Враховано      
236. Для забезпечення виконання зобов'язань, допущених до клірингу, Центральний контрагент має право виступати стороною договорів, контрактів, що укладаються на регульованому ринку, без ліцензії на провадження діяльності з торгівлі цінними паперами.
 
-59- Святаш Д.В.
Абзац сьомий підпункту 22 пункту 29 розділу І викласти в такій редакції:
"Для забезпечення виконання зобов'язань, допущених до клірингу, Центральний контрагент без ліцензії на провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами має право виступати стороною деривативів та правочинів щодо фінансових інструментів, інших активів, допущених до торгів на регульованих ринках".
 
Враховано   Для забезпечення виконання зобов'язань, допущених до клірингу, Центральний контрагент без ліцензії на провадження діяльності з торгівлі фінансовими інструментами має право виступати стороною деривативів та правочинів щодо фінансових інструментів, інших активів, допущених до торгів на регульованих ринках.
 
237.
;  
  
;  
238. Набуття прав та обов’язків однієї зі сторін кожного деривативу, укладеного на регульованому ринку, та кожного правочину, укладеного на регульованому ринку щодо фінансових інструментів, активів, що можуть бути допущені до торгів на регульованому ринку, а також у випадках, передбачених абзацом другим частини третьої статті 15-5 цього Закону, є виключною компетенцією Центрального контрагента, та не може здійснюватись будь-якою іншою особою.";
 
-60- Святаш Д.В.
У абзаці дев’ятому підпункту 22 пункту 29 розділу І слова ", а також у випадках, передбачених абзацом другим частини третьої статті 15-5 цього Закону," виключити, а слова "активів, що можуть бути допущені до торгів на регульованому ринку" замінити словами ", а також за правочинами щодо активів, допущених до торгів на регульованих ринках"
Доповнити абзацом такого змісту:
Слова "центральний контрагент" та похідні від них дозволяється використовувати лише юридичним особам, які утворені та функціонують відповідно до цього Закону.
 
Враховано   Набуття прав та обов’язків однієї із сторін кожного дериватива, укладеного на регульованому ринку, та кожного правочину, укладеного на регульованому ринку щодо фінансових інструментів, а також за правочинами щодо активів, допущених до торгів на регульованих ринках, є виключною компетенцією Центрального контрагента та не може здійснюватися будь-якою іншою особою.
Слова "центральний контрагент" та похідні від них дозволяється використовувати лише юридичним особам, які утворені та функціонують відповідно до цього Закону.
 
239.
;  
  
;  
240. 24) статті 20 та 21 викласти в такій редакції:
 
   25) статті 20, 21 і 22 викласти в такій редакції:
 
241. "Стаття 20. Діяльність з організації торгівлі на регульованих ринках
 
   "Стаття 20. Діяльність з організації торгівлі на регульованих ринках
 
242.
;  
  
;  
243. 2. Розмір початкового капіталу оператора ринку, повинен відповідати вимогам щодо його мінімального розміру та порядку його розрахунку, які встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
-61- Святаш Д.В.
Абзац десятий підпункту 25 пункту 29 Розділу І викласти у такій редакції:
«2. Розмір первинного капіталу оператора ринку повинен відповідати вимогам щодо його розрахунку, встановленого статтею 27 цього Закону, та вимогам щодо його розміру, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, його мінімальний розмір не може становити менше 25 мільйонів гривень».
 
Враховано   2. Розмір первинного капіталу оператора ринку повинен відповідати вимогам щодо його розрахунку, встановленим статтею 27 цього Закону, та вимогам щодо його розміру, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, його мінімальний розмір не може становити менше 25 мільйонів гривень.
 
244.
;  
  
;  
245. 4. Слова "оператор ринку", "регульований ринок" та похідні від них дозволяється використовувати у своїй назві лише юридичним особам, які створені та функціонують відповідно до вимог цього Закону.
 
-62- Демчак Р.Є.
В абзац вісімнадцятому слово "оператор" замінити словами "оператор регульованого".
 
Враховано   4. Слова "оператор регульованого ринку", "регульований ринок" та похідні від них дозволяється використовувати у назві лише юридичним особам, які створені та функціонують відповідно до вимог цього Закону.
 
246.
;  
  
;  
247. "Стаття 24. Організація торгівлі на регульованому ринку
 
   "Стаття 24. Організація торгівлі на регульованому ринку
 
248.
;  
  
;  
249. 2. Оператор ринку зобов'язаний до подання правил функціонування регульованого ринку деривативів на реєстрацію в Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку укласти договір про забезпечення проведення розрахунків за деривативами з особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента.
 
-63- Демчак Р.Є.
В абзацах четвертому та п’ятому підпункту 27 пункту 29 слова "забезпечення проведення розрахунків" та "забезпечення здійснення розрахунків" замінити словами "здійснення клірингу".
 
Враховано   2. Оператор ринку зобов'язаний до подання правил функціонування регульованого ринку деривативів на реєстрацію Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку укласти договір про здійснення клірингу за деривативами з особою, яка провадить клірингову діяльність Центрального контрагента.
 
250. Обов’язковість забезпечення здійснення розрахунків за правочинами, вчиненими на інших регульованих ринках, та необхідність укладення відповідного договору до реєстрації правил функціонування такого регульованого ринку може встановлюватись Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
   Обов’язковість здійснення клірингу за правочинами, вчиненими на інших регульованих ринках, та необхідність укладення відповідного договору до реєстрації правил функціонування такого регульованого ринку може встановлюватися Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
251.
;  
  
;  
252. Стаття 25. Правила функціонування регульованого ринку
 
   Стаття 25. Правила функціонування регульованого ринку
 
253.
;  
  
;  
254. Правила функціонування регульованого ринку деривативів можуть передбачати порядок сплати сторонами деривативу одна одній грошових коштів в сумі, розмір якої залежить від зміни значення базового показника (варіаційна маржа), якщо це передбачене відповідними специфікаціями.
 
-64- Демчак Р.Є.
В абзаці двадцять другому підпункту 27 слово "варіаційна" замінити словами "початкова та варіаційна".
 
Враховано   Правила функціонування регульованого ринку деривативів можуть передбачати порядок сплати сторонами дериватива одна одній грошових коштів у сумі, розмір якої залежить від зміни значення базового показника (початкова та варіаційна маржа), якщо це передбачено відповідними специфікаціями.
 
255.
;  
  
;  
256. 29) у статті 27:
 
   30) у статті 27:
 
257.
;  
  
;  
258. частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
-65- Святаш Д.В.
Абзац третій підпункту 29 замінити абзацами такого:
"частину першу доповнити абзацами такого змісту:
"Первинний капітал – це капітал акумульований юридичною особою, яка має намір провадити професійну діяльність на ринках капіталу та регульованих ринках, та який складається з одного або декількох наступних елементів:
інструменти капіталу, при умові, що вони відповідають вимогам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
емісійний дохід, що відноситься до інструментів капіталу;
накопиченні прибутки або збитки;
накопичений інший сукупний дохід;
інші резерви"
 
Враховано   доповнити абзацами другим – восьмим такого змісту:
"Первинний капітал – це капітал, акумульований юридичною особою, яка має намір провадити професійну діяльність на ринках капіталу та регульованих ринках, та який складається з одного або декількох таких елементів:
інструменти капіталу, за умови що вони відповідають вимогам, встановленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
емісійний дохід, що відноситься до інструментів капіталу;
накопичені прибутки або збитки;
накопичений інший сукупний дохід;
інші резерви.
 
259.
;  
-66- Святаш Д.В.
Пункт 26 розділу І доповнити, уточнивши подальшу нумерацію підпунктів, новими підпунктами такого змісту:
"38) у абзаці четвертому частини другої статті 37 слова "біржових торгів на одній з українських фондових бірж" замінити словами "торгів на регульованому фондовому ринку в Україні";
39) в абзаці шостому частини першої статті 39 слова "емітентами цінних паперів, які пройшли процедуру лістингу на фондовій біржі," замінити словами "емітентами, цінні папери яких допущені до торгів на регульованому фондовому ринку"
40) у абзаці п’ятому частини третьої статті 40 слова "лістинг цінних паперів" замінити словами "допуск до торгів на регульованому фондовому ринку";
41) абзац четвертий частини першої статті 41 викласти у такій редакції:
"факти допуску/скасування допуску цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку".
 
Враховано  
38) в абзаці четвертому частини другої статті 37 слова "біржових торгів на одній з українських фондових бірж" замінити словами "торгів на регульованому фондовому ринку в Україні";
39) в абзаці шостому частини першої статті 39 слова "емітентами цінних паперів, які пройшли процедуру лістингу на фондовій біржі," замінити словами "емітентами, цінні папери яких допущені до торгів на регульованому фондовому ринку";
40) в абзаці п’ятому частини третьої статті 40 слова "лістинг цінних паперів" замінити словами "допуск до торгів на регульованому фондовому ринку";
41) абзац четвертий частини першої статті 41 викласти в такій редакції:
"факти допуску/скасування допуску цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку";
 
260.
;  
  
;  
261. 32) у статті 45:
 
   43) у статті 45:
 
262. у абзаці другому частини першої слова ", спрямовані на придбання або відчуження цінних паперів та похідних (деривативів)" замінити словами "щодо фінансових інструментів";
 
-67- Святаш Д.В.
У абзаці другому підпункту 32 пункту 29 розділу І Законопроекту слово "щодо" замінити словами "правочини щодо".
 
Враховано   у частині першій:
в абзаці другому слова "правочини, спрямовані на придбання або відчуження цінних паперів та похідних (деривативів)" замінити словами "правочини щодо фінансових інструментів";
 
263.
;  
  
;  
264. 33) статтю 46 викласти в такій редакції:
 
   46) статтю 46 викласти в такій редакції:
 
265. "Стаття 46. Реклама фінансових інструментів та ринків капіталу
 
   "Стаття 46. Реклама фінансових інструментів та ринків капіталу
 
266. 1. Реклама фінансових інструментів регулюється Законом України "Про рекламу" з урахуванням норм цього Закону та Закону України "Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку".".
 
-68- Святаш Д.В.
Абзац третій підпункту 33 пункту 29 розділу І після слова "інструментів" доповнити словами "та ринків капіталу".
 
Враховано   1. Реклама фінансових інструментів та ринків капіталу регулюється Законом України "Про рекламу" з урахуванням норм цього Закону та Закону України "Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку";
 
267.
;  
  
;  
268. 30. У Законі України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008р., №50-51, ст. 384):
 
   30. У Законі України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50-51, ст. 384; 2011 р., № 35 ст. 344; 2015 р., № 25, ст. 188):
 
269. 1) у статті 8:
 
-69- Святаш Д.В.
Підпункт 1 пункту 30 доповнити абзацами такого змісту:
«абзац перший частини другої викласти в такій редакції:
"У випадках, визначених цим Законом, ринкова вартість емісійних цінних паперів визначається:";».
 
Враховано   2) у частині другій статті 8:
абзац перший викласти в такій редакції:
"2. У випадках, визначених цим Законом, ринкова вартість емісійних цінних паперів визначається:
 
270.
;  
  
;  
271. 4) у другому реченні абзацу третього частини першої статті 35 та частині першій статті 82 слова "фондовій біржі, на якій" замінити словами "оператору регульованого ринку, на якому";
 
-70- Святаш Д.В.
Підпункти 4 та 5 пункту 30 розділу І Законопроекту (у редакції на І читання) викласти у такій редакції:
"6) у другому реченні абзацу третього частини першої статті 35 слова фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу" замінити словами "оператору регульованого фондового ринку, на якому акції товариства допущені до торгів";
 
Враховано   6) у другому реченні абзацу третього частини першої статті 35 слова "фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу" замінити словами "оператору регульованого фондового ринку, на якому акції товариства допущені до торгів";
 
272. 5) в абзаці другому частини восьмої статті 38 слова "фондовій біржі (біржам)" замінити словами "оператору регульованого ринку (операторам регульованих ринків)";
 
-71- 7) в абзаці другому частини восьмої статті 38 слова "фондовій біржі (біржам), на яких це товариство пройшло процедуру лістингу" замінити словами "оператору регульованого фондового ринку (операторам регульованих фондових ринків), на якому (яких) акції товариства допущені до торгів".
 
Немає висновку   7) в абзаці другому частини восьмої статті 38 слова "фондовій біржі (біржам), на яких це товариство пройшло процедуру лістингу" замінити словами "оператору регульованого фондового ринку (операторам регульованих фондових ринків), на якому (яких) акції товариства допущені до торгів";
 
273.
;  
  
;  
274. 8) в частині першій статті 65 та частині першій статті 82 слова "кожну фондову біржу (біржі), на якій" замінити словами "кожного оператора регульованого ринку (операторів регульованих ринків), на якому";
 
-72- Святаш Д.В.
Замінити двома абзацами такого змісту:
"10) в абзаці другому частини першої статті 65 слова "кожну фондову біржу (біржі), на якій товариство пройшло процедуру лістингу" замінити словами "кожного оператора регульованого фондового ринку (операторів регульованих фондових ринків), на якому (яких) акції товариства допущені до торгів";
11) в частині першій статті 82 слова "кожну фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу" замінити словами "кожного оператора регульованого фондового ринку, на якому акції товариства допущені до торгів".
 
Враховано   10) в абзаці другому частини першої статті 65 слова "кожну фондову біржу (біржі), на якій товариство пройшло процедуру лістингу" замінити словами "кожного оператора регульованого фондового ринку (операторів регульованих фондових ринків), на якому (яких) акції товариства допущені до торгів";
11) в частині першій статті 82 слова "кожну фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу" замінити словами "кожного оператора регульованого фондового ринку, на якому акції товариства допущені до торгів".
 
275.
;  
  
;  
276. 32. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №32 - 33, ст. 413):
 
   32. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 32 - 33, ст. 413 із наступними змінами):
 
277.
;  
  
;  
278. 3) в частині четвертій статті 44 слова "похідних фінансових активів" замінити словами "фінансових інструментів", слова "фондового ринку" замінити словами "ринків капіталу та регульованих ринків", а слова "торговцем цінними паперами" замінити словами "інвестиційною фірмою";
 
   5) у частині четвертій статті 44 слова "цінних паперів та похідних фінансових активів" замінити словами "фінансових інструментів", слова "фондового ринку" – словами "ринків капіталу та регульованих ринків", а слова "торговцем цінними паперами" – словами "інвестиційною фірмою";
 
279.
;  
  
;  
280. 36. У Законі України "Про інститути спільного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №29, ст. 337):
 
   35. У Законі України "Про інститути спільного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 29, ст. 337):
 
281.
;  
  
;  
282. 5) в абзаці другому частини сьомої статті 21 слова "фондовій біржі" та "такій біржі" замінити відповідно словами "регульованому ринку" та "оператору такого ринку";
 
-73- Святаш Д.В.
Підпункт 5 пункту 36 розділу І Законопроекту викласти у такій редакції:
"5) в абзаці другому частини сьомої статті 21 слова "акції якого перебувають в лістингу на фондовій біржі, надсилає такій біржі" замінити словами "акції якого допущені до торгів регульованому фондовому ринку, надсилає такому оператору ринку".
 
Враховано   5) в абзаці другому частини сьомої статті 21 слова "акції якого перебувають в лістингу на фондовій біржі, надсилає такій біржі" замінити словами "акції якого допущені до торгів регульованому фондовому ринку, надсилає такому оператору ринку";
 
283.
;  
  
;  
284. 8) у статті 48:
 
   8) у статті 48:
 
285.
;  
  
;  
286. пункт 9 частини дев’ятнадцятої доповнити словами "та (або) базовим показником яких є ціна.";
 
-74- Святаш Д.В.
Абзац шостий підпункту 5 пункту 36 доповнити словами "на них".
 
Враховано   пункт 9 частини дев’ятнадцятої доповнити словами "та/або базовим показником яких є ціна на них";
 
287. 9) в абзаці другому частини другої та в частині третій статті 61 слова "фондових біржах" замінити словами "регульованому ринку";
 
-75- Святаш Д.В.
Підпункт 9 пункту 36 розділу І Законопроекту викласти у такій редакції:
"9) у статті 61:
в абзаці другому частини другої та в частині третій слова "фондових біржах" замінити словами "регульованому фондовому ринку";
у частині четвертій слова "процедурі лістингу" замінити словами "процедурі допуску до регулярних торгів на регульованому фондовому ринку".
 
Враховано   9) у статті 61:
в абзаці другому частини другої та в частині третій слова "фондових біржах" замінити словами "регульованому фондовому ринку";
у частині четвертій слова "процедурі лістингу" замінити словами "процедурі допуску до регулярних торгів на регульованому фондовому ринку";
 
288.
;  
  
;  
289. 37. У Законі України "Про депозитарну систему України" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №39, ст. 517):
 
   37. У Законі України "Про депозитарну систему України" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 39, ст. 517; 2014 р., № 20-21, ст. 707):
 
290. 1) у статті 1:
 
-76- Святаш Д.В.
Підпункт 1 пункту 37 розділу І доповнити новими абзацом такого змісту:
«пункт 7 викласти в такій редакції:
«7) депонент - власник цінних паперів, співвласники цінних паперів, нотаріус, на депозит якого внесено цінні папери, яким рахунок у цінних паперах відкривається депозитарною установою на підставі відповідного договору про обслуговування рахунка в цінних паперах та/або договору депозитарного обліку цінних паперів на рахунку умовного зберігання в цінних паперах (рахунку ескроу в цінних паперах) (далі – договір рахунка ескроу в цінних паперах), а також депозитарна установа, яка відкриває собі рахунок у цінних паперах на підставі наказу керівника цієї депозитарної установи. Національний банк України може бути депонентом у випадках, передбачених цим Законом;».
 
Враховано   1) у частині першій статті 1:
пункт 7 викласти в такій редакції:
"7) депонент - власник цінних паперів, співвласники цінних паперів, нотаріус, на депозит якого внесено цінні папери, яким рахунок у цінних паперах відкривається депозитарною установою на підставі відповідного договору про обслуговування рахунка в цінних паперах та/або договору депозитарного обліку цінних паперів на рахунку умовного зберігання в цінних паперах (рахунку ескроу в цінних паперах) (далі – договір рахунка ескроу в цінних паперах), а також депозитарна установа, яка відкриває собі рахунок у цінних паперах на підставі наказу керівника цієї депозитарної установи. Національний банк України може бути депонентом у випадках, передбачених цим Законом";
 
291.
;  
-77- Святаш Д.В.
Пункт 37 розділу І Законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«3) частину першу статті 5 викласти у такій редакції:
«1. Рахунок у цінних паперах депонента відкривається депозитарною установою на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах та/або договору ескроу власнику цінних паперів, співвласникам цінних паперів або нотаріусу, на депозит яких внесено цінні папери, а також самій депозитарній установі (на підставі наказу керівника цієї депозитарної установи) або Національному банку України відповідно до законодавства.
Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах укладається між депонентом та депозитарною установою, відповідно до якого депозитарна установа в установленому Комісією порядку на рахунку у цінних паперах веде облік цінних паперів, що належать власникові, співвласникам цінних паперів, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторові, а також облік прав зазначених осіб на цінні папери, що обліковуються на певному рахунку у цінних паперах, та обмеження таких прав.
Депозитарна установа на власному рахунку у цінних паперах в установленому Комісією порядку (Національний банк України - у порядку, встановленому ним за погодженням з Комісією) веде облік цінних паперів, що належать їй на праві власності, а також облік прав на ці цінні папери та обмеження таких прав.
Депоненту, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторові, належать у сукупності всі права на цінні папери та права за цінними паперами, що обліковуються на рахунку у цінних паперах депонента (крім випадків, встановлених законом).
Рахунок умовного зберігання в цінних паперах (ескроу цінних паперів) (далі – рахунок ескроу в цінних паперах) відкривається депозитарною установою власнику цінних паперів на підставі договору рахунка ескроу в цінних паперах, що укладається між власником цінних паперів, бенефіціаром та депозитарною установою або власником цінних паперів та депозитарною установою.
За договором рахунка ескроу в цінних паперах депозитарна установа в установленому Комісією порядку веде облік прав на цінні папери на відповідному рахунку, переведені власником, та зобов’язується переказати їх бенефіціару або вказаній ним особі, або переказати такі цінні папери на рахунок в цінних паперах власника, відкритий на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, за настання підстав, передбачених таким договором.
За договором рахунка ескроу в цінних паперах депозитарною установою на рахунку ескроу в цінних паперах виконуються виключно операції щодо переказу за розпорядженням власника на цій рахунок прав на цінні папери, призначені для поставки бенефіціару або вказаній ним особі за настання підстав, визначених договором ескроу, та операції з переказу прав на такі цінні папери бенефіціару або вказаній ним особі або повернення їх власнику на його рахунок в цінних паперах, відкритий на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, за настання підстав, передбачених таким договором.
Договором рахунка ескроу в цінних паперах на депозитарну установу може бути покладений обов’язок щодо перевірки настання підстав для переказу цінних паперів бенефіціару або вказаній ним особі або повернення їх власнику цінних паперів шляхом переказу на його рахунок у цінних паперах, відкритий на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.
Якщо інше не передбачено договором рахунка ескроу, ані власник цінних паперів, ані бенефіціар не мають права розпоряджатися цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку ескроу.
Звернення стягнення та/або накладення арешту на цінні папери, права на які обліковуються на рахунку ескроу, за зобов’язаннями власника цінних паперів, бенефіціара (в тому числі у разі їх ліквідації) не допускається. При цьому допускається звернення стягнення та/або накладення арешту на право вимоги власника цінних паперів або бенефіціара до депозитарної установи на підставі договору рахунка ескроу в цінних паперах (в тому числі на право вимоги переказу прав на цінні папери (або їх частини), права на які обліковуються на рахунку ескроу, за настання підстав, встановлених договором ескроу).
Кількість прав на цінні папери та прав за цінними паперами на рахунку у цінних паперах депонента має бути цілим числом та не може бути від'ємним.
Власник цінних паперів, співвласники цінних паперів можуть передати власні повноваження щодо відкриття рахунка у цінних паперах іншій особі, уповноваженій діяти від його (їх) імені на підставі визначеного законодавством правочину.
Депозитарна установа в процесі відкриття рахунка в цінних паперах депонента присвоює власникові цінних паперів код власника цінного паперу в порядку, встановленому Центральним депозитарієм за погодженням з Комісією.».
У зв’язку з цим відповідно змінити нумерацію наступних підпунктів у пункті 37 розділу І Законопроекту.».
 
Враховано  
3) частину першу статті 5 викласти в такій редакції:
"1. Рахунок у цінних паперах депонента відкривається депозитарною установою на підставі договору про обслуговування рахунка у цінних паперах та/або договору рахунка ескроу в цінних паперах власнику цінних паперів, співвласникам цінних паперів або нотаріусу, на депозит яких внесено цінні папери, а також самій депозитарній установі (на підставі наказу керівника цієї депозитарної установи) або Національному банку України відповідно до законодавства.
Договір про обслуговування рахунка у цінних паперах укладається між депонентом та депозитарною установою, відповідно до якого депозитарна установа в установленому Комісією порядку на рахунку у цінних паперах веде облік цінних паперів, що належать власникові, співвласникам цінних паперів, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторові, а також облік прав зазначених осіб на цінні папери, що обліковуються на певному рахунку у цінних паперах, та обмеження таких прав.
Депозитарна установа на власному рахунку у цінних паперах в установленому Комісією порядку (Національний банк України - у порядку, встановленому ним за погодженням із Комісією) веде облік цінних паперів, що належать їй на праві власності, а також облік прав на ці цінні папери та обмеження таких прав.
Депоненту, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредитору, належать у сукупності всі права на цінні папери та права за цінними паперами, що обліковуються на рахунку у цінних паперах депонента (крім випадків, встановлених законом).
Рахунок умовного зберігання в цінних паперах (далі – рахунок ескроу в цінних паперах) відкривається депозитарною установою власнику цінних паперів на підставі договору рахунка ескроу в цінних паперах, що укладається між власником цінних паперів, бенефіціаром та депозитарною установою або між власником цінних паперів та депозитарною установою.
За договором рахунка ескроу в цінних паперах депозитарна установа в установленому Комісією порядку веде облік прав на цінні папери на відповідному рахунку та зобов’язується переказати їх бенефіціару або вказаній ним особі або переказати такі цінні папери на рахунок у цінних паперах власника, відкритий на підставі договору про обслуговування рахунка у цінних паперах, за настання підстав, передбачених таким договором.
За договором рахунка ескроу в цінних паперах депозитарною установою на рахунку ескроу в цінних паперах виконуються виключно операції щодо переказу за розпорядженням власника на цей рахунок прав на цінні папери, переказу прав на такі цінні папери бенефіціару або вказаній ним особі за настання підстав, визначених договором ескроу, та операції з переказу прав на такі цінні папери бенефіціару або вказаній ним особі або повернення їх власнику на його рахунок у цінних паперах, відкритий на підставі договору про обслуговування рахунка у цінних паперах, за настання підстав, передбачених таким договором.
Договором рахунка ескроу в цінних паперах на депозитарну установу може бути покладений обов’язок щодо перевірки настання підстав для переказу цінних паперів бенефіціару або вказаній ним особі або повернення їх власнику цінних паперів шляхом переказу на його рахунок у цінних паперах, відкритий на підставі договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.
Якщо інше не передбачено договором рахунка ескроу в цінних паперах, ні власник цінних паперів, ні бенефіціар не мають права розпоряджатися цінними паперами, права на які обліковуються на рахунку ескроу в цінних паперах.
Звернення стягнення та/або накладення арешту на цінні папери, права на які обліковуються на рахунку ескроу в цінних паперах, за зобов’язаннями власника цінних паперів, бенефіціара (у тому числі у разі їх ліквідації) не допускається. При цьому допускається звернення стягнення та/або накладення арешту на право вимоги власника цінних паперів або бенефіціара до депозитарної установи на підставі договору рахунка ескроу в цінних паперах (у тому числі на право вимоги переказу прав на цінні папери (або їх частини), права на які обліковуються на рахунку ескроу в цінних паперах, за настання підстав, встановлених договором ескроу).
Кількість прав на цінні папери та прав за цінними паперами на рахунку у цінних паперах депонента має бути цілим числом та не може бути від'ємним.
Власник цінних паперів, співвласники цінних паперів можуть передати свої повноваження щодо відкриття рахунка у цінних паперах іншій особі, уповноваженій діяти від його (їх) імені на підставі визначеного законодавством правочину.
Депозитарна установа у процесі відкриття рахунка у цінних паперах депонента присвоює власникові цінних паперів код власника цінного папера в порядку, встановленому Центральним депозитарієм за погодженням із Комісією";
 
292.
;  
-78- Святаш Д.В.
Пункт 37 розділу І Законопроекту доповнити новим підпунктом такого змісту:
«6) в абзаці першому частини першої статті 8 слово "депонента" вилучити".
 
Враховано  
6) в абзаці першому частини першої статті 8 слово "депонента" виключити;
 
293.
;  
  
;  
294. 6) у частині третій статті 12 слова "фондового ринку" замінити словами "ринків капіталу", а слова "фондових бірж" замінити словами "операторів регульованих ринків";
 
   8) у частині третій статті 12 слова "фондового ринку" замінити словами "ринків капіталу", а слова "фондових бірж" – словами "операторів регульованих ринків";
 
295.
;  
  
;  
296. 9) у статті 20:
 
   11) у статті 20:
 
297.
;  
  
;  
298. в абзаці дев’ятому частини першої та частині другій слова "фондових біржах" та "фондовій біржі" замінити словами "регульованому ринку";
 
   у частині другій слова "фондовій біржі" замінити словами "регульованому ринку";
 
299.
;  
  
;  
300. 5) у тексті Закону слова "професійна діяльність на ринку цінних паперів (фондовому ринку)", "професійний учасник ринку цінних паперів" та "професійні учасники фондового ринку (ринку цінних паперів)" в усіх відмінках замінити відповідно словами "професійна діяльність на ринках капіталу та регульованих ринках", "професійний учасник ринків капіталу та регульованих ринків" та "професійні учасники ринків капіталу та регульованих ринків";
 
-79- Святаш Д.В.
Підпункт 5 пункту 40 розділу І викласти у такій редакції:
"5) у тексті Закону слова "професійна діяльність на фондовому ринку" та "професійні учасники фондового ринку" в усіх відмінках замінити відповідно словами "професійна діяльність на ринках капіталу" та "професійні учасники ринків капіталу" у відповідному відмінку".
 
Враховано   5) у тексті Закону слова "професійна діяльність на фондовому ринку" та "професійні учасники фондового ринку" в усіх відмінках замінити відповідно словами "професійна діяльність на ринках капіталу" та "професійні учасники ринків капіталу" у відповідному відмінку.
 
301. 41. У Законі України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., №23, ст. 158):
1) у пунктах 2 і 3 частини першої статті 7 слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринках капіталу та регульованих ринках";
 
-80- Демчак Р.Є.
Пункт 41 викласти в такій редакції:
"41. У Законі України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України,2015 р.,№ 23,ст.158):
1) частину другу статті 2 доповнити пунктом такого змісту:
«4) професійну діяльність на ринку цінних паперів, яка здійснюється відповідно до законів України «Про ринки капіталу та регульовані ринки», «Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку»;
2) у статті 7:
пункт 3 викласти в такій редакції:
«3) професійна діяльність на ринку цінних паперів, яка ліцензується відповідно до законів України «Про ринки капіталу та регульовані ринки», «Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку;
3) слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринках капіталу та регульованих ринках".
 
Враховано   40. У Законі України "Про ліцензування видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158):
1) частину другу статті 2 доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) професійну діяльність на ринку цінних паперів, яка здійснюється відповідно до законів України "Про ринки капіталу та регульовані ринки", "Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку";
2) у частині першій статті 7:
у пункті 2 слова "ринку цінних паперів" замінити словами "ринках капіталу та регульованих ринках";
пункт 3 викласти в такій редакції:
"3) професійна діяльність на ринку цінних паперів, яка ліцензується відповідно до законів України "Про ринки капіталу та регульовані ринки", "Про Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку";
 
302.
;  
-81- Святаш Д.В.
Доповнити розділ І Законопроекту новим пунктом такого змісту:
"У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 10, ст. 43):
1) перше речення абзацу сорок восьмого частини першої статті 1 викласти в такій редакції: «публічна компанія – юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої допущені до торгів на регульованому фондовому ринку, який відповідає критеріям, визначеним Національним банком України за погодження з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку»
 
Враховано  
42. Перше речення абзацу сорок восьмого частини першої статті 1 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 10, ст. 43) викласти в такій редакції: «публічна компанія – юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої допущені до торгів на регульованому фондовому ринку, який відповідає критеріям, визначеним Національним банком України за погодженням з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку".
 
303.
;  
  
;  
304. ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
305. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2017 року.

-82- Святаш Д.В.
Викласти розділ Прикінцеві положення у такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2017 року, крім: 1) підпункту 1, абзаців першого, другого, четвертого, шостого – дев’ятого підпункту 7, підпунктів 8, 11, 15 та 16 пункту 8, пункту 19, пункту 24, підпункту 1 та абзаців першого – п’ятого підпункту 3 пункту 26, пункту 29, підпункту 1 пункту 30, підпункту 2 пункту 33, пункту 36, підпунктів 1 та 2 пункту 40 розділу І та пунктів 3 і 4 цього розділу, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону;
2) підпунктів 14 і 22 пункту 4, підпунктів 3 і 6 пункту 10, підпункту 2 пункту 12, підпунктів 1, 5 і 12 пункту 20 та підпунктів 3 і 4 пункту 32 розділу І, які набирають чинності з 1 квітня 2017 року;
3) пункту 8 цього розділу, який набирає чинності з 1 січня 2017 року.
2. З дня набрання чинності цим Законом визнати такими, що втратили чинність:
Закон України "Про товарну біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 10, ст. 139 із наступними змінами);
Постанову Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про товарну біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 10, ст. 140).
3. Абзац третій частини першої статті 24 Закону України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50-51, ст. 384; 2011 р., № 35 ст. 344; 2015 р., № 25, ст. 188) виключити.
4. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку до дня набрання чинності цим Законом розробити та затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом.
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку до 1 січня 2017 розробити та затвердити нормативно-правові акти, необхідні для видачі ліцензій на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією.
5. Ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів з дня набрання чинності цим Законом вважаються переоформленими таким чином:
1) професійна діяльність на ринку цінних паперів - брокерська діяльність на професійну діяльність на ринках капіталу:
субброкерську діяльність;
брокерську діяльність;
2) професійна діяльність на ринку цінних паперів - дилерська діяльність на професійну діяльність на ринках капіталу - дилерську діяльність;
3) професійна діяльність на ринку цінних паперів - андерайтинг на професійну діяльність на ринках капіталу - андеррайтинг без гарантії продажу;
4) професійна діяльність на ринку цінних паперів - діяльність з управління цінними паперами на професійну діяльність на ринках капіталу - діяльність з управління портфелем фінансових інструментів;
5) професійна діяльність на ринку цінних паперів - клірингова діяльність на професійну діяльність на ринках капіталу – клірингову діяльність з визначення зобов'язань;
6) професійна діяльність на ринку цінних паперів - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку на професійну діяльність на ринках капіталу:
діяльність з організації торгівлі цінними паперами на регульованому ринку;
діяльність з організації укладання деривативів на регульованому ринку;
клірингову діяльність з визначення зобов'язань.
6. Юридичні особи, ліцензії яких вважаються переоформленими відповідно до пункту 6 цього розділу, зобов’язані подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку внутрішні документи, що підтверджують приведення їхньої діяльності у відповідність із вимогами цього Закону, в порядку та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Інвестиційні фірми, ліцензії яких вважаються переоформленими відповідно до пункту 6 цього розділу, також одночасно зобов’язані подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію про перелік додаткових послуг, які вони мають намір надавати згідно з переліком, визначеним частиною другою статті 17 Закону України "Про ринки капіталу та регульовані ринки".
Невиконання вимог цього пункту є підставою для анулювання відповідної ліцензії.
7. Інші ліцензії (крім наведених у пункті 6 цього розділу), дозволи, сертифікати, свідоцтва та інші документи дозвільного характеру на ринку цінних паперів (фондовому ринку), видані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, вважаються переоформленими на відповідні документи на ринках капіталу у зв’язку з набранням чинності цим Законом.
Свідоцтва про реєстрацію об’єднання професійних учасників фондового ринку, видані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку до дня набрання чинності цим Законом, вважаються анульованими з дня набрання чинності цим Законом.
8. З 1 січня 2017 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право видавати ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією та здійснювати реєстрацію правил таких регульованих товарних ринків, які набувають чинності з дня набрання чинності цим Законом.
9. З дня набрання чинності цим Законом діяльність щодо організації торгівлі продукцією на товарних регульованих ринках можуть провадити лише юридичні особи, які отримали статус оператора регульованого ринку та ліцензію на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією.
10. На період до 1 січня 2020 року клірингова діяльність Центрального контрагента щодо деривативів може здійснюватися операторами регульованого ринку, які набули статусу клірингової установи, або іншими кліринговими установами за умови реєстрації у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку правил здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента щодо деривативів.
Після 1 січня 2020 року такі оператори регульованого ринку або клірингові установі можуть здійснювати клірингову діяльність Центрального контрагента щодо деривативів, у разі якщо жодна юридична особа (в тому числі іноземна) не матиме чинної ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – клірингової діяльності Центрального контрагента та зареєстрованих відповідно до закону правил здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента, які передбачатимуть здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента щодо деривативів.
Зазначені оператори регульованого ринку або клірингові установи припиняють здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента щодо деривативів через шість місяців з дня реєстрації відповідно до закону правил здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента, які передбачатимуть здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента щодо деривативів, але не раніше 1 січня 2020 року.
Національний банк України має право визначати особливості видачі Центральному контрагенту банківської ліцензії для набуття ним статусу банку.
11. На період до 1 січня 2020 року Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках може здійснювати клірингову діяльність Центрального контрагента за правочинами щодо цінних паперів, за умови реєстрації у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку правил здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента за правочинами щодо цінних паперів.
Після 1 січня 2020 року Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках може здійснювати клірингову діяльність Центрального контрагента за правочинами щодо цінних паперів за умови відсутності юридичної особи (в тому числі іноземної), яка отримала від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – клірингової діяльності Центрального контрагента та зареєструвала правила здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента, які передбачатимуть здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента за правочинами щодо цінних паперів.
Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках за умови відсутності у нього ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – клірингової діяльності Центрального контрагента припиняє здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента за правочинами щодо цінних паперів через шість місяців з дати видачі Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – клірингової діяльності Центрального контрагента та/або дати реєстрації правил здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента, які передбачатимуть здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента за правочинами щодо цінних паперів, але не раніше 1 січня 2020 року".
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2017 року, крім:
1) підпункту 1, абзаців першого, другого, четвертого, шостого – дев’ятого підпункту 7, підпунктів 8, 11, 15 та 16 пункту 8, пунктів 19, 24, підпункту 1 та абзаців першого – п’ятого підпункту 3 пункту 26, пункту 29, підпункту 1 пункту 30, підпункту 2 пункту 33, пункту 36, підпунктів 1 та 2 пункту 40 розділу І та пунктів 3 і 4 цього розділу, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону;
2) підпунктів 14 і 22 пункту 4, підпунктів 3 і 6 пункту 10, підпункту 2 пункту 12, підпунктів 1, 5 і 12 пункту 20 та підпунктів 3 і 4 пункту 32 розділу І, які набирають чинності з 1 квітня 2017 року;
3) пункту 8 цього розділу, який набирає чинності з 1 січня 2017 року.
2. З дня набрання чинності цим Законом визнати такими, що втратили чинність:
Закон України "Про товарну біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 10, ст. 139 із наступними змінами);
Постанову Верховної Ради України "Про введення в дію Закону України "Про товарну біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 10, ст. 140).
3. Абзац третій частини першої статті 24 Закону України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50-51, ст. 384; 2011 р., № 35 ст. 344; 2015 р., № 25, ст. 188) виключити.
4. Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку до дня набрання чинності цим Законом розробити та затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом.
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку до 1 січня 2017 розробити та затвердити нормативно-правові акти, необхідні для видачі ліцензій на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією.
5. Ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів з дня набрання чинності цим Законом вважаються переоформленими таким чином:
1) професійна діяльність на ринку цінних паперів - брокерська діяльність на професійну діяльність на ринках капіталу:
субброкерську діяльність;
брокерську діяльність;
2) професійна діяльність на ринку цінних паперів - дилерська діяльність на професійну діяльність на ринках капіталу - дилерську діяльність;
3) професійна діяльність на ринку цінних паперів - андерайтинг на професійну діяльність на ринках капіталу - андеррайтинг без гарантії продажу;
4) професійна діяльність на ринку цінних паперів - діяльність з управління цінними паперами на професійну діяльність на ринках капіталу - діяльність з управління портфелем фінансових інструментів;
5) професійна діяльність на ринку цінних паперів - клірингова діяльність на професійну діяльність на ринках капіталу – клірингову діяльність з визначення зобов'язань;
6) професійна діяльність на ринку цінних паперів - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку на професійну діяльність на ринках капіталу:
діяльність з організації торгівлі цінними паперами на регульованому ринку;
діяльність з організації укладання деривативів на регульованому ринку;
клірингову діяльність з визначення зобов'язань.
6. Юридичні особи, ліцензії яких вважаються переоформленими відповідно до пункту 6 цього розділу, зобов’язані подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку внутрішні документи, що підтверджують приведення їхньої діяльності у відповідність із вимогами цього Закону, в порядку та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Інвестиційні фірми, ліцензії яких вважаються переоформленими відповідно до пункту 6 цього розділу, також одночасно зобов’язані подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію про перелік додаткових послуг, які вони мають намір надавати згідно з переліком, визначеним частиною другою статті 17 Закону України "Про ринки капіталу та регульовані ринки".
Невиконання вимог цього пункту є підставою для анулювання відповідної ліцензії.
7. Інші ліцензії (крім наведених у пункті 6 цього розділу), дозволи, сертифікати, свідоцтва та інші документи дозвільного характеру на ринку цінних паперів (фондовому ринку), видані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, вважаються переоформленими на відповідні документи на ринках капіталу у зв’язку з набранням чинності цим Законом.
Свідоцтва про реєстрацію об’єднання професійних учасників фондового ринку, видані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку до дня набрання чинності цим Законом, вважаються анульованими з дня набрання чинності цим Законом.
8. З 1 січня 2017 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право видавати ліцензії на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією та здійснювати реєстрацію правил таких регульованих товарних ринків, які набирають чинності з дня набрання чинності цим Законом.
9. З дня набрання чинності цим Законом діяльність щодо організації торгівлі продукцією на товарних регульованих ринках можуть провадити лише юридичні особи, які отримали статус оператора регульованого ринку та ліцензію на провадження діяльності з організації торгівлі продукцією.
10. На період до 1 січня 2020 року клірингова діяльність Центрального контрагента щодо деривативів може здійснюватися операторами регульованого ринку, які набули статусу клірингової установи, або іншими кліринговими установами, за умови реєстрації у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку правил здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента щодо деривативів.
Після 1 січня 2020 року такі оператори регульованого ринку або клірингові установі можуть здійснювати клірингову діяльність Центрального контрагента щодо деривативів, у разі якщо жодна юридична особа (у тому числі іноземна) не матиме чинної ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – клірингової діяльності Центрального контрагента та зареєстрованих відповідно до закону правил здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента, які передбачатимуть здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента щодо деривативів.
Зазначені оператори регульованого ринку або клірингові установи припиняють здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента щодо деривативів через шість місяців з дня реєстрації відповідно до закону правил здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента, які передбачатимуть здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента щодо деривативів, але не раніше 1 січня 2020 року.
Національний банк України має право визначати особливості видачі Центральному контрагенту банківської ліцензії для набуття ним статусу банку.
11. На період до 1 січня 2020 року Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках може здійснювати клірингову діяльність Центрального контрагента за правочинами щодо цінних паперів, за умови реєстрації у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку правил здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента за правочинами щодо цінних паперів.
Після 1 січня 2020 року Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках може здійснювати клірингову діяльність Центрального контрагента за правочинами щодо цінних паперів, за умови відсутності юридичної особи (у тому числі іноземної), яка отримала від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – клірингової діяльності Центрального контрагента та зареєструвала правила здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента, які передбачатимуть здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента за правочинами щодо цінних паперів.
Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках, за умови відсутності у нього ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – клірингової діяльності Центрального контрагента, припиняє здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента за правочинами щодо цінних паперів через шість місяців з дати видачі Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – клірингової діяльності Центрального контрагента та/або дати реєстрації правил здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента, які передбачатимуть здійснення клірингової діяльності Центрального контрагента за правочинами щодо цінних паперів, але не раніше 1 січня 2020 року.
12. До прийняття закону щодо функціонування багатосторонніх торговельних систем оператори регульованого ринку, які мають ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльність з організації торгівлі цінними паперами на регульованому ринку, у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку мають право без створення окремої юридичної особи та без отримання інших ліцензій на провадження професійної діяльності на ринках капіталу забезпечувати функціонування електронних багатосторонніх торговельних систем, які створюють організаційні, технологічні, інформаційні, правові та інші умови для збирання та поширення інформації щодо фінансових інструментів, що не були допущені до торгів на регульованих ринках, а також проведення торгів такими інструментами.

    -83- Демчак Р.Є.
Доповнити розділ ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" новим пунктом такого змісту:
"До прийняття закону щодо функціонування багатосторонніх торгівельних систем оператори регульованого ринку, які мають ліцензію на провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльність з організації торгівлі цінними паперами на регульованому ринку, у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку мають право без створення окремої юридичної особи та без отримання інших ліцензій на провадження професійної діяльності на ринках капіталу забезпечувати функціонування електронних багатосторонніх торгівельних систем, які створюють організаційні, технологічні, інформаційні, правові та інші умови для збирання та поширення інформації стосовно фінансових інструментів, що не допущені до торгів на регульованих ринках, а також проведення торгів такими інструментами.
 
Враховано