Кількість абзаців - 31 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності вищих навчальних закладів (наукових установ), які були переміщені з тимчасово окупованої території та з населених пунктів на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюю (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності вищих навчальних закладів (наукових установ), які були переміщені з тимчасово окупованої території та з населених пунктів на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження»
 
-1- Співаковський О.В.
У назві законопроекту слова «законодавчих актів» замінити словом «законів».
 
Враховано   Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності вищих навчальних закладів, наукових установ, переміщених з тимчасово окупованої території та з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. В Законі України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004):
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. Доповнити Розділ ХV «Прикінцеві та перехідні положення» пунктом 8 в такій редакції:
 
   2. Розділ ХV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту»" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37-38, ст. 2004) доповнити пунктом 8 такого змісту:
 
6. «8. Тимчасово переміщений вищий навчальний заклад (наукова установа) - державний чи комунальний вищий навчальний заклад (наукова установа), який у період тимчасової окупації або проведення антитерористичної операції, але до моменту повернення тимчасово окупованої території під загальну юрисдикцію України або до дати набрання чинності Указом Президента України про завершення проведення антитерористичної операції на території України за рішенням засновника (засновників) змінив своє місцезнаходження (перемістився) з тимчасово окупованої території або населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, до населених пунктів, у яких органи державної влади у повному обсязі здійснюють свої повноваження.
 
-2- Співаковський О.В.
Абзац другий пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«8. Тимчасово переміщений вищий навчальний заклад, тимчасово переміщена наукова установа –це державний, комунальний чи приватний вищий навчальний заклад або наукова установа, які в період тимчасової окупації або проведення антитерористичної операції, але до моменту повернення тимчасово окупованої території під загальну юрисдикцію України або до дати набрання чинності Указом Президента України про завершення проведення антитерористичної операції або військових дій на території України за рішенням засновника (засновників) змінили своє місцезнаходження (перемістилися) з тимчасово окупованої території або з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, до населених пунктів на підконтрольній українській владі території.»
 
Враховано   «8. Тимчасово переміщений вищий навчальний заклад, тимчасово переміщена наукова установа –це державний, комунальний чи приватний вищий навчальний заклад або наукова установа, які в період тимчасової окупації або проведення антитерористичної операції, але до моменту повернення тимчасово окупованої території під загальну юрисдикцію України або до дати набрання чинності Указом Президента України про завершення проведення антитерористичної операції або військових дій на території України за рішенням засновника (засновників) змінили своє місцезнаходження (перемістилися) з тимчасово окупованої території або з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, до населених пунктів на підконтрольній українській владі території.
 
7. Ліцензії та акредитаційні сертифікати тимчасово переміщених вищих навчальних закладів (наукових установ) на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, що на день переміщення з тимчасово окупованої території та з населених пунктів на території, яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, були чинними продовжують діяти до повернення тимчасово окупованої території під загальну юрисдикцію України або дати завершення антитерористичної операції.
 
-3- Сольвар Р.М.
У абзаці третьому пункту 1 розділу І законопроекту слова «ліцензії та» вилучити.
 
Враховано   Дія акредитаційних сертифікатів тимчасово переміщених вищих навчальних закладів, тимчасово переміщених наукових установ на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, які на день переміщення з тимчасово окупованої території або з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, були чинними, продовжується на період проведення антитерористичної операції, але не більш як на п’ять років з дня закінчення терміну дії відповідних акредитаційних сертифікатів.
 
    -4- Левченко Ю.В.
Абзац третій пункту 1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Ліцензії та акредитаційні сертифікати тимчасово переміщених вищих навчальних закладів (наукових установ) на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, що на день переміщення з тимчасово окупованої території та з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, були чинними, вважаються такими, що продовжили свою дію на період проведення антитерористичної операції.»
 
Враховано    
    -5- Сольвар Р.М.
Абзац третій пункту 1 розділу І законопроекту доповнити новим реченням такого змісту:
« При цьому строк дії акредитаційних сертифікатів не повинен збільшуватись більш, ніж на п’ять років від встановленого терміну акредитаційного сертифікату».
 
Враховано по суті   
8. Тимчасово переміщені вищі навчальні заклади зберігають за собою статус національних без вимоги його підтвердження до повернення тимчасово окупованої території під загальну юрисдикцію України або дати завершення антитерористичної операції.
 
-6- Сольвар Р.М.
Абзац четвертий пункту1 розділу І законопроекту викласти у такій редакції:
«Тимчасово переміщені вищі навчальні заклади зберігають за собою статус національних без вимоги його підтвердження».
 
Враховано по суті  Тимчасово переміщені вищі навчальні заклади зберігають статус національних.
 
9. Особливості встановлення нормативів чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду науково-педагогічного та наукового працівника у тимчасово-переміщених вищих навчальних закладах (наукових установах) визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
-7- Сольвар Р.М.
В абзаці п’ятому пункту 1 розділу І законопроекту слова «та наукового» виключити.
 
Враховано   Нормативи чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду науково-педагогічного працівника у тимчасово переміщених вищих навчальних закладах, тимчасово переміщених наукових установах визначаються Кабінетом Міністрів України з коефіцієнтом 0,8 від установлених норм.
Для тимчасово переміщених вищих навчальних закладів, тимчасово переміщених наукових установ центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки встановляє фіксовані обсяги державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою для всіх спеціальностей та всіх освітніх рівнів, зазначених у відповідних ліцензіях на провадження освітньої діяльності.
 
    -8- Курило В.С.
Співаковський О.В.
Литвин В.М.
Кириленко І.Г.
Кремінь Т.Д.
Абзац п’ятий пункту 1 розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
«Особливості встановлення нормативів чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду науково-педагогічного та наукового працівника у тимчасово-переміщених вищих навчальних закладах (наукових установах) визначаються Кабінетом Міністрів України з коефіцієнтом 0,8 від установлених норм».
 
Враховано    
    -9- Курило В.С.
Співаковський О.В.
Литвин В.М.
Кириленко І.Г.
Кремінь Т.Д.
Пункт 1 розділу І законопроекту доповнити абзацом шостим такого змісту:
«Для тимчасово переміщених вищих навчальних закладів (наукових установ) центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки встановляє фіксовані обсяги державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою для всіх спеціальностей та всіх освітніх рівнів»
У зв'язку з цим абзац шостий вважати відповідно абзацом сьомим.
 
Враховано по суті   
10. Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти та науки має право ініціювати реорганізацію тимчасово переміщених вищих навчальних закладів (наукових установ) шляхом злиття чи приєднання однієї юридичної особи до іншої в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України.».
 
-10- Рябчин О.М.
Абзац шостий пункту 1 розділу 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки має право ініціювати передачу прав засновника профільних за напрямами підготовки професійно-технічних навчальних закладів переміщеним вищим навчальним закладам, переміщеним науковим установам державної власності за згодою сторін та реорганізацію тимчасово переміщених вищих навчальних закладів, тимчасово переміщених наукових установ шляхом злиття чи приєднання відповідно до закону в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.».
 
Враховано   Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки має право ініціювати передачу прав засновника профільних за напрямами підготовки професійно-технічних навчальних закладів переміщеним вищим навчальним закладам, переміщеним науковим установам державної власності за згодою сторін та реорганізацію тимчасово переміщених вищих навчальних закладів, тимчасово переміщених наукових установ шляхом злиття чи приєднання відповідно до закону в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України».
 
11. ІІ. В Законі України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2014 р., № 44, ст. 2040):
 
   3. У Законі України "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 44, ст. 2040 із наступними змінами):
 
12. 1. Доповнити назву статті 2 словами «на виконання договірних зобов’язань та» після слова «Мораторій» та перед словами «на нарахування пені та штрафів на основну суму заборгованості за кредитними» та викласти в такій редакції:
 
   у статті 2:
назву викласти в такій редакції:
 
13. «Стаття 2. Мораторій на виконання договірних зобов’язань та на нарахування пені та штрафів на основну суму заборгованості за кредитними та іншими договірними зобов’язаннями».
 
   «Стаття 2. Мораторій на виконання договірних зобов’язань та на нарахування пені та штрафів на основну суму заборгованості за кредитними та іншими договірними зобов’язаннями»;
 
14. 2. Доповнити статтю 2 частинами 3-5 в такій редакції:
 
   доповнити частинами третьою - п?ятою такого змісту:
 
15. «На виконання тимчасово переміщеними вищими навчальними закладами (науковими установами) договірних зобов’язань, які виникли до переміщення на підконтрольну українській владі територію у зв’язку із проведенням антитерористичної операції, накладається мораторій у період проведення антитерористичної операції.
 
-11- Рябчин О.М.
Абзац другий пункту 2 розділу ІІ
законопроекту викласти в такій редакції:
«.На виконання тимчасово переміщеними вищими навчальними закладами, тимчасово переміщеними науковими установами кредитних та інших договірних зобов’язань (крім договорів про надання освітніх послуг), які виникли до переміщення на підконтрольну українській владі територію у зв’язку із проведенням антитерористичної операції, запроваджується мораторій на період проведення антитерористичної операції»
 
Враховано   «На виконання тимчасово переміщеними вищими навчальними закладами, тимчасово переміщеними науковими установами кредитних та інших договірних зобов’язань (крім договорів про надання освітніх послуг), які виникли до переміщення на підконтрольну українській владі територію у зв’язку із проведенням антитерористичної операції, запроваджується мораторій на період проведення антитерористичної операції.
 
    -12- Гуляєв В.О.
Абзац другий пункту 2 розділу ІІ
законопроекту після слів «накладається мораторій у період проведення антитерористичної операції» доповнити
реченням такого змісту:
«Освітні послуги, що надаються вищими навчальними закладами (науковими установами), як освітня діяльність, яка фінансується з державного бюджету та за рахунок додаткових джерел фінансування, пов'язана із забезпеченням реалізації конституційних прав людини і громадянина на отримання вищої освіти на платній чи безоплатній основі, мають виконуватися належним чином.»
 
Відхилено    
    -13- Левченко Ю.В.
Абзаци другий і третій пункту 2 розділу ІІ законопроекту викласти у такій редакції:
«На виконання тимчасово переміщеними
вищими навчальними закладами (науковими установами) кредитних та інших договірних зобов’язань (крім договорів про надання освітніх послуг), які виникли до переміщення на підконтрольну українській владі територію у зв’язку із проведенням антитерористичної операції, накладається мораторій у період проведення антитерористичної операції На час проведення антитерористичної операції забороняється нарахування пені та/або штрафів на основну суму заборгованості тимчасово переміщених вищих навчальних закладів (наукових установ) із зобов’язань за кредитними та іншими договорами (крім договорів про надання освітніх послуг), що не припинились, з моменту затвердження рішення про зміну його місця знаходження центральним органом виконавчої влади у сфері освіти та науки.»
 
Враховано    
16. На час проведення антитерористичної операції забороняється нарахування пені та/або штрафів на основну суму заборгованості тимчасово переміщених вищих навчальних закладів (наукових установ) із зобов’язань за договорами, що не припинились, з моменту затвердження рішення про зміну його місця знаходження центральним органом виконавчої влади у сфері освіти та науки.
 
   На час проведення антитерористичної операції забороняється нарахування пені та/або штрафів на основну суму заборгованості тимчасово переміщених вищих навчальних закладів, тимчасово переміщених наукових установ із зобов’язань за кредитними та іншими договорами (крім договорів про надання освітніх послуг), що не припинилися, з дня опублікування наказу про зміну їх місцезнаходження центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 
17. Тимчасово переміщений вищий навчальний заклад (наукова установа) не несе відповідальності по зобов’язаннях, укладених від його імені на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, з моменту затвердження рішення про зміну його місцезнаходження центральним органом виконавчої влади у сфері освіти та науки.».
 
-14- Ленський О.О.
Абзац четвертий пункту 2 розділу ІІ законопроекту доповнити реченням такого змісту: «Зобов’язання по наданню освітніх послуг мають виконуватися належним чином».
 
Відхилено   Тимчасово переміщений вищий навчальний заклад, тимчасово переміщена наукова установа не несуть відповідальності за зобов’язаннями, укладеними від їх імені на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, з дня опублікування наказу про зміну їх місцезнаходження центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки»;
 
18. 3. Додати статтю 5-1 в такій редакції:
 
   доповнити статтею 5-1 такого змісту:
 
19. «Стаття 5-1 Особливості діяльності переміщених вищих навчальних закладів
 
   «Стаття 5-1. Особливості діяльності переміщених вищих навчальних закладів
 
20. 1. Тимчасово переміщені вищі навчальні заклади (наукові установи) провадять свою діяльність на території населених пунктів, у яких органи державної влади у повному обсязі здійснюють свої повноваження. Місцезнаходження тимчасово переміщених навчальних закладів (наукових установ) визначається його засновником (засновниками) з урахуванням напрямів підготовки здобувачів вищої освіти таких закладів та регіональних потреб.
 
   Тимчасово переміщені вищі навчальні заклади, тимчасово переміщені наукові установи провадять свою діяльність у населених пунктах на підконтрольній українській владі території. Місцезнаходження тимчасово переміщених навчальних закладів, тимчасово переміщених наукових установ визначається їх засновником (засновниками) з урахуванням напрямів підготовки здобувачів вищої освіти таких закладів та регіональних потреб.
 
21. 2. Тимчасово переміщені вищі навчальні заклади (наукові установи) мають право використовувати передане їм на праві господарського відання майно для участі у цивільних відносинах, у тому числі для ведення фінансово-господарської діяльності, відповідно до цілей їх утворення та в межах їх цивільної правоздатності. Обсяг повноважень по управлінню майном, яке було передане в господарське відання тимчасово переміщених вищих навчальних закладів (наукових установ), може бути розширено порівняно з тими правами, які надані цим Законом та іншими нормативно-правовими актами на тимчасовій основі до повернення тимчасово окупованої території під загальну юрисдикцію України або дати набрання чинності Указом Президента України про завершення проведення антитерористичної операції або військових дій на території України. Дія цього положення не поширюється на повноваження по відчуженню тимчасово переміщеними вищими навчальними закладами (науковими установами) майна, що віднесене до основних фондів.
 
   Тимчасово переміщені вищі навчальні заклади, тимчасово переміщені наукові установи мають право використовувати передане їм на праві господарського відання майно для участі у цивільних відносинах, у тому числі для ведення фінансово-господарської діяльності, відповідно до цілей їх утворення та в межах їх цивільної правоздатності. Обсяг повноважень з управління майном, яке було передане в господарське відання тимчасово переміщених вищих навчальних закладів, тимчасово переміщених наукових установ, може бути розширено порівняно з правами, наданими цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, на тимчасовій основі, до моменту повернення тимчасово окупованої території під загальну юрисдикцію України або до дати набрання чинності Указом Президента України про завершення проведення антитерористичної операції або військових дій на території України. Дія цього положення не поширюється на повноваження з відчуження тимчасово переміщеними вищими навчальними закладами, тимчасово переміщеними науковими установами майна, віднесеного до основних фондів.
 
22. 3. Тимчасово переміщений вищий навчальний заклад (наукова установа), а також його працівники не несуть відповідальності за стан майна, яке знаходиться на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження з дати початку тимчасової окупації або початку періоду проведення антитерористичної операції до дати повернення такого закладу (установи) на попереднє місцезнаходження, але не пізніше ніж через 6 місяців з моменту повернення тимчасово окупованої території під загальну юрисдикцію України або з дати завершення антитерористичної операції, окрім випадків, коли нестача, втрата, псування майна була заподіяна з їх вини, яка доведена в установленому законом порядку.
 
   Тимчасово переміщений вищий навчальний заклад, тимчасово переміщена наукова установа, а також їх працівники не несуть відповідальності за стан майна, що знаходиться на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, з дня початку тимчасової окупації або з дня оголошення антитерористичної операції до дня повернення такого вищого навчального закладу, наукової установи на попереднє місцезнаходження, але не пізніше ніж через шість місяців з моменту повернення тимчасово окупованої території під загальну юрисдикцію України або з дати набрання чинності Указом Президента України про завершення проведення антитерористичної операції або військових дій на території України, крім випадків, коли нестача, втрата, псування майна заподіяні з їхньої вини, яка доведена в установленому законом порядку.
 
23. 4. Держава сприяє відновленню матеріально-технічної бази тимчасово переміщених вищих навчальних закладів (наукових установ).
 
   Держава сприяє відновленню матеріально-технічної бази тимчасово переміщених вищих навчальних закладів, тимчасово переміщених наукових установ.
 
24. Засновник (засновники) тимчасово переміщених вищих навчальних закладів (наукових установ) державної та комунальної форми власності сприяють наданню вільних приміщень, які знаходяться в їхній сфері управління, для організації навчального процесу та/або проживання здобувачів вищої освіти і працівників таких закладів (установ).
 
-15- Співаковський О.В.
Абзаци сьомий-восьмий пункту 3 розділу ІІ законопроекту викласти в такій редакції:
«Засновник (засновники) тимчасово переміщених вищих навчальних закладів, тимчасово переміщених наукових установ державної та комунальної власності сприяють наданню приміщень, які знаходяться в їхній сфері управління, для організації навчального процесу та/або проживання здобувачів вищої освіти і працівників таких закладів, установ. Працівники тимчасово переміщених вищих навчальних закладів, тимчасово переміщених наукових установ, які протягом двох місяців з дня опублікування наказу центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки про тимчасове переміщення вищого навчального закладу, наукової установи не приступили до виконання своїх обов’язків за новим місцезнаходженням вищого навчального закладу, наукової установи, вважаються такими, що відмовилися від переведення на роботу в іншу місцевість, із застосуванням наслідків, передбачених пунктом 6 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.»
 
Враховано   Засновник (засновники) тимчасово переміщених вищих навчальних закладів, тимчасово переміщених наукових установ державної та комунальної власності сприяють наданню приміщень, які знаходяться в їхній сфері управління, для організації навчального процесу та/або проживання здобувачів вищої освіти і працівників таких закладів, установ.
 
25. 5. Працівники тимчасово переміщених вищих навчальних закладів (наукових установ), які протягом двох місяців з дня опублікування наказу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, про тимчасове переміщення вищого навчального закладу (наукової установи) не приступили до виконання своїх обов’язків за новим місцезнаходженням вищого навчального закладу (установи), вважаються такими, що відмовились від переведення на роботу в іншу місцевість із застосуванням наслідків, передбачених пунктом 6 статті 36 Кодексу законів про працю.».
 
-16- Рябчин О.М.
У пункті 3розділу ІІ законопроекту статтю 5-1 доповнити новою частиною
шостою такого змісту:
«6. Тимчасово переміщеним вищим навчальним закладам, тимчасово переміщеним науковим установам, архівні документи яких залишилися на тимчасово окупованій території та в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, дозволяється видача довідок про підтвердження трудового стажу та відомостей про періоди навчання на підставі дипломів, посвідчень, свідоцтв, довідок та інших документів, які можуть свідчити про існування таких відносин».
 
Враховано техніко-юридичними поправками  Працівники тимчасово переміщених вищих навчальних закладів, тимчасово переміщених наукових установ, які протягом двох місяців з дня опублікування наказу центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки про тимчасове переміщення вищого навчального закладу, наукової установи не приступили до виконання своїх обов’язків за новим місцезнаходженням вищого навчального закладу, наукової установи, вважаються такими, що відмовилися від переведення на роботу в іншу місцевість, із застосуванням наслідків, передбачених пунктом 6 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.
Тимчасово переміщеним вищим навчальним закладам, тимчасово переміщеним науковим установам, архівні документи яких залишилися на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, дозволяється видача довідок про підтвердження трудового стажу та відомостей про періоди навчання на підставі дипломів, посвідчень, свідоцтв, довідок та інших документів, які можуть свідчити про існування таких відносин.
 
26. ІІІ. В Законі України «Про житловий фонд соціального призначення» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 19-20, ст.159):
 
   1. Розділ ІV «Прикінцеві положення» Закону України «Про житловий фонд соціального призначення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 19-20, ст. 159) доповнити пунктом 6 такого змісту:
 
27. 1. Розділ ІV «Прикінцеві положення» доповнити пунктом 6 наступного змісту:
 
      
28. «Правом взяття на соціальний квартирний облік також користуються працівники тимчасово переміщених вищих навчальних закладів (наукових установ) за місцезнаходженням тимчасово переміщеного вищого навчального закладу (наукової установи), при наявності довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.».
 
   «6. Право взяття на соціальний квартирний облік також мають працівники тимчасово переміщених вищих навчальних закладів, тимчасово переміщених наукових установ за місцезнаходженням тимчасово переміщеного вищого навчального закладу, тимчасово переміщеної наукової установи, за наявності довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи».
 
29. V. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-17- Співаковський О.В.
Розділ V законопроекту викласти в такій редакції:
«Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування,
та вводиться в дію через місяць з дня набрання ним чинності».
 
Враховано з техніко-юридичними поправками  ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через
місяць з дня набрання ним чинності.
 
30. VІ. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Голова Верховної Ради
України

   2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Голова Верховної Ради
України