Кількість абзаців - 57 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо удосконалення процедури застосування санкцій Національною радою (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Верховна Рада України постановляє:
 
   Закон України Про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення»
Верховна Рада України постановляє:
 
1. 1. Внести до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155 із наступними змінами) такі зміни:
 
-1- Кужель О.В.
Частину першу статті першої Закону України «Про телебачення і радіомовлення» доповнити новими абзацами такого змісту:
«використання телерадіоорганізацій для розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті та/або приниження національної честі та гідності –надання особі телерадіоорганізацією можливості вчинення в ефірі відповідних діянь, які утворюють склад злочину, передбачений статтею 161 Кримінального кодексу України, якщо такі дії можна було передбачити через загальновідому позицію даної особи (осіб) або їй вже було повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого статтею 161 Кримінального кодексу України;
використання телерадіоорганізацій для пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження – систематичне, понад два рази протягом тридцяти днів, надання особі телерадіоорганізацією можливості вчинення в ефірі відповідних діянь, які утворюють склад злочину, передбачений статтею 161 Кримінального кодексу України, якщо такі дії можна було передбачити через загальновідому позицію даної особи (осіб) або їй вже було повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого статтею 161 Кримінального кодексу України;».
 
Відхилено , (правка суперечить вимогам ст.116 Регламенту Верховної Ради України)  1. Внести до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155 із наступними змінами) такі зміни:
 
2. 1) у статті 6:
 
   1) абзац четвертий частини другої статті 6 викласти в такій редакції:
 
3. абзац четвертий частини другої, доповнити словами:
 
      
4. «та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті та/або приниження національної честі та гідності; »
 
-2- Кондратюк О.К.
Підпункт 1) пункту 1 проекту викласти у такій редакції:
1) у статті 6:
абзац четвертий частини другої, викласти у такій редакції:
«публічних закликів до розв'язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання
національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті».
 
Враховано частково   «закликів до розв'язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті»;
 
    -3- Княжицький М.Л.
До розділу І Законопроекту внести такі зміни і доповнення:
у пункті першому, яким вносяться зміни до абзацу четвертого частини другої статті 6 Закону слова «та/або приниження національної честі та гідності» вилучити.
 
Враховано частково    
    -4- Шпенов Д.Ю.
Пункт 1) частини 1 законопроекту викласти у такій редакції:
«1) у статті 6:
абзац четвертий частини другої, доповнити словами:
«та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті;».
 
Враховано частково    
    -5- Білозір О.В.
У абзаці третьому пункту 1 Розділу 1 Закону, слова: «та/або приниження національної честі та гідності» – виключити,
 
Враховано частково    
    -6- Мороко Ю.М.
1. Пункт 1) частини 1 законопроекту викласти у такій редакції:
«1)у статті 6:
абзац четвертий частини другої, доповнити словами:
«та/або інших умисних дій, що порушують рівноправність громадян і які спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті та/або приниження національної честі та гідності;»
 
Враховано частково    
5. 2) у статті 35:
 
   2) у статті 35:
 
6. частину третю доповнити пунктом «ґ» такого змісту:
 
   частину третю доповнити пунктом «ґ» такого змісту:
 
7. «ґ) зміна відомостей про засновника (співзасновників) та/або власника (співвласників) заявника та/або пов’язаних осіб»
 
-7- Продан О.П.
Абзац третій пункту 2 частини першої законопроекту викласти в такій редакції:
«ґ) зміна відомостей про бенефіціара (бенефіціарів) заявника».
 
Відхилено (поправка подана з порушенням термінів, визначених ст.116 Регламенту Верховної Ради України)  «ґ) зміна відомостей про прямого власника (співвласників) та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера) заявника «;
 
    -8- Княжицький М.Л.
Абзац третій пункту другого, яким частина третя статті 35 Закону доповнюється новим пунктом «ґ» викласти в такій редакції:
«ґ) зміна відомостей про засновника (співзасновників), власника (співвласників) заявника, пов’язаних з ними осіб, та інших даних, які містяться в додатках до ліцензії відповідно до частини четвертої статті 27 цього Закону».
 
Враховано частково    
    -9- Береза Б.Ю.
Пропонується вилучити слова «та/або пов’язаних осіб»
 
Відхилено (поправка подана з порушенням термінів, визначених ст.116 Регламенту Верховної Ради України)   
    -10- Левченко Ю.В.
Абзац 3 підпункту 2 пункту 1 розділу 1 законопроекту викласти у наступній редакції:
«ґ) зміна відомостей, визначених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», про засновника (співзасновників) та/або власника (співвласників) заявника та/або пов’язаних осіб»«
 
Відхилено    
    -11- Мороко Ю.М.
Пункт 2) частини 1 законопроекту викласти у такій редакції:
«2) у статті 35:
частину третю доповнити пунктом «ґ» такого змісту:
«ґ) зміна відомостей про бенефіціарного власника заявника.»
частину четверту доповнити реченням наступного змісту:
«До заяви про переоформлення ліцензії у зв’язку із зміною бенефіціарного власника заявника, ліцензіат подає відомості про нового бенефіціарного власника з урахуванням внесених змін.».
 
Враховано частково    
    -12- Кондратюк О.К.
абзац третій підпункту 2) пункту 1 проекту викласти у такій редакції:
«ґ) зміна зазначених у ліцензії відомостей про бенефіціарного власника».
 
Враховано частково    
    -13- Шверк Г.А.
у статті 35:
пункт «ґ» частини третьої викласти у наступній редакції:
«ґ) зміна відомостей про безпосереднього власника (співвласників) та/або бенефіціарного власника (контролера) заявника.». частину четверту викласти у наступній редакції:
«4. У разі виникнення підстави для переоформлення ліцензії на мовлення у зв’язку із зміною організаційно-правової форми, умов діяльності ліцензіата чи зміною його власника (співвласників) та/або бенефіціарного власника (контролера), ліцензіат зобов’язаний протягом 30 робочих днів подати Національній раді заяву про переоформлення ліцензії на мовлення разом з документами або їх нотаріально засвідченими копіями, що підтверджують зміну.
До заяви про переоформлення ліцензії у зв’язку із зміною власника (співвласників) та/або бенефіціарного власника (контролера), ліцензіат подає відомості про структуру власності з урахуванням внесених змін.»
 
Враховано частково    
8. частину четверту доповнити реченням наступного змісту:
 
-14- Кондратюк О.К.
Абзаци четвертий та п’ятий підпункту 2) пункту 1 проекту викласти у такій редакції:
«частину четверту викласти у такій редакції:
«У разі виникнення підстави для переоформлення ліцензії на мовлення у зв’язку із зміною організаційно-правової форми, умов діяльності ліцензіата чи зміною його кінцевого бенефіціарного власника ліцензіат зобов’язаний протягом 10 робочих днів подати Національній раді заяву про переоформлення ліцензії на мовлення разом з наявними у нього документами або їх засвідченими заявником копіями, що підтверджують зміну. До заяви про переоформлення ліцензії у зв’язку із зміною кінцевого бенефіціарного власника, ліцензіат подає відомості про структуру власності з урахуванням внесених змін».
 
Враховано частково   частину четверту викласти в такій редакції:
 
    -15- Ківалов С.В.
Підпункт 2 пункту 1 законопроекту, що стосується внесення змін до статті 35 виключити .
 
Відхилено (поправка подана з порушенням термінів, визначених ст.116 Регламенту Верховної Ради України)   
    -16- Левченко Ю.В.
Абзаци 4,5 підпункту 2 пункту 1 розділу 1 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
9. «До заяви про переоформлення ліцензії у зв’язку із зміною засновника (співзасновників) та/або власника (співвласників) та/або пов’язаних осіб, ліцензіат подає відомості про структуру власності з урахуванням внесених змін.»
 
-17- Княжицький М.Л.
у абзаці п’ятому пункту другого законопроекту, яким доповнюється частина четверта статті 35 Закону, слова «та/або власника (співвласників)» замінити словами «, власника (співвласників), пов’язаних з ними осіб».
 
Відхилено   «4. У разі виникнення підстави для переоформлення ліцензії на мовлення у зв’язку із зміною організаційно-правової форми, умов діяльності ліцензіата чи зміною відомостей про прямого власника (співвласників) та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ліцензіат зобов’язаний протягом 30 робочих днів подати Національній раді заяву про переоформлення ліцензії на мовлення разом з документами або їх засвідченими заявником копіями, що підтверджують зміну. До заяви про переоформлення ліцензії у зв’язку із зміною відомостей про прямого власника (співвласників) та/або кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ліцензіат додає відомості про структуру власності з урахуванням внесених змін»;
 
10. 3) у статті 72:
 
-18- Мороко Ю.М.
Пункт 3) частини 1 законопроекту викласти у такій редакції:
«3)у статті 72:
частину другу викласти у наступній редакції:
«Національна рада може застосовувати санкції до телерадіоорганізацій у разі порушення ними вимог цього Закону та/або ліцензійних умов.»
частину третю викласти у наступній редакції:
«Національна рада може застосовувати санкції до провайдерів програмної послуги у разі порушення ними вимог цього Закону та/або умов ліцензії.»
абзац четвертий частини шостої викласти у новій редакції:
«звернення до суду з позовом про анулювання ліцензії»;
частину восьму викласти у новій редакції:
«8. Рішення про стягнення штрафу приймається Національною радою, незалежно від того, чи застосовувалася до порушника санкція у вигляді попередження, у разі вчинення таких порушень телерадіоорганізаціями:
15 відсотків розміру ліцензійного збору за:
- заклики до насильницької зміни конституційного ладу України;
- заклики до розв'язування війни, агресивних дій або їх пропаганди та/або інші умисні дії, що порушують рівноправність громадян і які спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті та/або приниження національної честі та гідності;
провайдерами програмної послуги:
7 відсотків розміру ліцензійного збору за ретрансляцію програм та передач, які рішенням Національної ради виключені з переліку програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України, з причини загрози національної безпеки України.»;
додати нову дев’яту частину наступного змісту:
«9. Рішення про застосування до телерадіоорганізацій та/чи провайдерів програмної послуги санкції у вигляді штрафу за визначені у цій частині статті 72 Закону порушення може прийматися Національною радою протягом 6 (шести) місяців з дати застосування до відповідних суб’єктів санкції у вигляді оголошення попередження, за умови, що після оголошення попередження ліцензіат не усунув відповідні порушення в установлені Національною радою строки та протягом цього строку допустив повторне вчинення аналогічного порушення.
Розміри штрафів за визначені порушення телерадіоорганізаціями:
7 відсотків розміру ліцензійного збору за
- трансляцію програм та передач, у яких телеглядачам та/або радіослухачам надаються послуги з ворожіння та гадання, а також платні послуги у сфері народної та/або нетрадиційної медицини;
- трансляцію передач, які містять сцени насильства, жорстокості, зображення катастроф, жахів, відвертої оголеності, імітації інтимних стосунків – з порушенням обмежень по часу трансляцій;
- трансляцію телепередач, виготовлених після 1 серпня 1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України. Для цілей застосування цієї норми використовуються визначення та критерії, встановлені Законом України "Про кінематографію";
- трансляцію телепередач (крім інформаційних та інформаційно-аналітичних), одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, оприлюдненого на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв;
- розповсюдження і рекламу порнографічних матеріалів та предметів;
- пропаганду наркотичних засобів, психотропних речовин з будь-якою метою їх застосування;
- пропаганду винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження;
5 відсотків розміру ліцензійного збору за порушення ліцензійних умов, пов’язаних із здійсненням мовлення (технічних характеристик та/або програмної концепції мовлення).
Відповідальність за розповсюдження і демонстрування фільмів, щодо яких встановлена заборона, визначається ЗУ «Про кінематографію».
Розміри штрафів за визначені порушення для провайдерів програмної послуги:
5 відсотків розміру ліцензійного збору за
- незабезпечення абонентам можливості отримання програм універсальної програмної послуги;
- за порушення певних умов ліцензії (збільшення території розташування (прийому) багатоканальної телемережі, зміна технології розповсюдження програм);
- ретрансляцію програм та передач, що рішенням Національної ради не включені до переліку програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України, за умови, що такі програми чи передачі не становлять загрози національної безпеки України.
Рішення Національної ради про застосування санкції у вигляді оголошення попередження вважається анульованим і не враховується при розгляді інших порушень у разі, якщо ліцензіат усунув відповідне порушення у визначені Національною радою строки та/або протягом 6 (шести) місяців до нього не застосовувалися Національною радою санкції за аналогічне порушення.
Рішення Національної ради про застосування санкції за порушення, передбачені абзацами з другого по четвертий, а також шостим, одинадцятим (в частині розповсюдження порнографічних матеріалів та предметів), чотирнадцятим абзацами частини другої статті 6 Закону, за які передбачена кримінальна відповідальність, може прийматися на підставі обвинувального вироку суду, який набрав законної сили.».
У зв'язку з цим частини дев’ять – дванадцять вважати відповідно частинами десять – тринадцять.».
частину десяту викласти у такій редакції
«10. Санкції не можуть накладатися, якщо з часу порушення законодавства, за яке вона підлягала застосуванню, минуло більше шести місяців.»;
частину одинадцяту викласти у новій редакції:
«11. Розрахунок розмірів штрафів здійснюється відповідно до нарахованого розміру ліцензійного збору ліцензіату за видачу ліцензії, не враховуючи умов (зменшення/збільшення), що діє на момент прийняття Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення рішення про накладення штрафу.
У разі якщо ліцензіат має декілька ліцензій на мовлення з різними способами розповсюдження телерадіопрограм, з однаковою програмною концепцією мовлення, розмір штрафу встановлюється з найбільшого нарахованого розміру ліцензійного збору.
У разі якщо один ліцензіат має декілька ліцензій з однаковими способами розповсюдження телерадіопрограм, з однаковою програмною концепцією мовлення на різні території мовлення, розмір штрафу встановлюється шляхом складання сум штрафів, що будуть нараховані за відповідні порушення»;
частину тринадцять викласти у такій редакції:
«13. Якщо протягом шести місяців відповідні порушення не були усунені після застосування санкцій «оголошення попередження» та «стягнення штрафу» Національна рада звертається до суду з позовом про анулювання ліцензії на мовлення телерадіоорганізації або анулювання ліцензії провайдера програмної послуги.».
 
Відхилено   3) у статті 72:
 
11. частину другу викласти у наступній редакції:
 
      
12. «Національна рада застосовує санкції до телерадіоорганізацій у разі порушення ними вимог цього Закону та/або ліцензійних умов.»
 
-19- Кондратюк О.К.
У абзаці третьому підпункту 3) пункту 1 проекту слова «ліцензійних умов» замінити словами «умов ліцензії».
 
Враховано   у частині другій слова «або ліцензійних умов» замінити словами «та/або умов ліцензії»;
 
13. частину третю викласти у наступній редакції:
 
   частину третю доповнити словами «та/або умов ліцензіїї»;
 
14. «Національна рада застосовує санкції до провайдерів програмної послуги у разі порушення ними вимог цього Закону та/або умов ліцензії.»
 
-20- Княжицький М.Л.
У абзаці п’ятому пункту третього законопроекту, яким частину третю статті 72 Закону викладено в новій редакції, слова «умов ліцензії» замінити словами «зобов’язань стосовно забезпечення абонентів можливістю перегляду пакету програм універсальної програмної послуги, ретрансляції програм, розповсюдження яких заборонено рішенням Національної ради або суду, ретрансляції програм, що не включені до переліку програм, що ретранслюються, а також інших зобов’язань, внесених до ліцензії провайдера програмної послуги.».
 
Відхилено      
15. абзац четвертий частини шостої викласти у новій редакції:
 
-21- Шверк Г.А.
у статті 72:
абзац четвертий частини шостої викласти у наступний редакції:
«анулювання ліцензії шляхом звернення з відповідним позовом до суду.».
абзац сьомий частини восьмої викласти у наступний редакції:
«25 відсотків розміру ліцензійного збору за ретрансляцію програм та передач, ретрансляція яких заборонена на території України на підставі рішення Національної ради або суду»
абзац дев’ятий частини дев’ятої викласти у наступній редакції:
«5 відсотків розміру ліцензійного збору за порушення умов ліцензії (визначених ліцензією на мовлення та додатками до неї) та/або ліцензійних умов (окрім вимог щодо організаційно-технічних, фінансових та інвестиційних зобов'язань ліцензіата);»
частину тринадцяту викласти у наступній редакції:
«13. Якщо порушення не були усунені після застосування санкції «стягнення штрафу» у встановлені відповідним рішенням Національної ради строки, Національна рада звертається до суду з позовом про анулювання ліцензії на мовлення телерадіоорганізації або анулювання ліцензії провайдера програмної послуги.»
 
Враховано   абзац четвертий частини шостої викласти в такій редакції:
 
    -22- Княжицький М.Л.
Абзац сьомий пункту третього законопроекту, яким абзац четвертий частини шостої статті 72 Закону викладено в новій редакції, вилучити.
 
Відхилено    
16. «звернення до суду з позовом про анулювання ліцензії».
 
   «анулювання ліцензії на підставі рішення суду за позовом Національної ради»;
 
17. частину восьму викласти у новій редакції:
 
   частину восьму викласти в такій редакції:
 
18. «Рішення про стягнення штрафу приймається Національною радою, незалежно від того, чи застосовувалася до порушника санкція у вигляді попередження, у разі вчинення таких порушень телерадіоорганізаціями:
 
-23- Кондратюк О.К.
Абзаци дев’ятий – п’ятнадцятий підпункту 3) пункту 1 проекту викласти у такій редакції:
«8. Національна рада може прийняти рішення про стягнення штрафу у розмірах, що їх зазначено нижче, незалежно від того, чи застосовувалася до порушника санкція у вигляді попередження, виключно у разі вчинення таких порушень телерадіоорганізаціями:
25 відсотків розміру ліцензійного збору за:
- заклики до насильницької зміни конституційного ладу України;
- публічні заклики до розв'язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті;
- пропаганду винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження;
провайдерами програмної послуги:
25 відсотків розміру нарахованого ліцензійного збору: за ретрансляцію програм та передач, що не включені до переліку програм, що ретранслюються, за рішенням Національної ради та/або за ретрансляцію програм та передач, що заборонені до ретрансляції за рішенням Національної ради.
У разі, якщо заклики до насильницької зміни конституційного ладу України, публічні заклики до розв'язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження транслювалися, поширювалися, розповсюджувалися без попереднього запису та містились у виступах, репліках особи, яка не є працівником телерадіоорганізації, телерадіоорганізація не несе відповідальності за зазначені порушення, окрім випадку, коли працівниками телерадіоорганізації не було вжито заходів щодо припинення правопорушення, внаслідок чого відповідна особа неодноразово протягом трансляції безперешкодно поширила зазначені у цьому абзаці заклики та/або пропаганду в ефірі телерадіоорганізації»;
 
Враховано частково   «8. Національна рада може прийняти рішення про стягнення штрафу в зазначених у цій частині розмірах, незалежно від застосування до порушника санкцій у вигляді попередження, виключно в разі вчинення таких порушень:
телерадіоорганізаціями -
 
    -24- Ківалов С.В.
У підпункті 3 пункту 1 законопроекту що стосується внесення змін до частини 8 статті 72 абзаци 8 та 9 викласти у такій редакції:
«частину восьму викласти у новій редакції:
У випадку, якщо після оголошення попередження, ліцензіат не усунув порушення в установлені Національною радою строки, рішення про стягнення штрафу приймається Національною радою на підставі попередньо отриманого висновку комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, після застосовувалася до порушника санкція у вигляді попередження, у разі вчинення таких порушень телерадіоорганізаціями:»
У підпункті 3 пункту 1 законопроекту, що стосується внесення змін до частини 8 статті 72 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Норми цієї частини застосовуються Національною радою виключно у відповідності із Європейською Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод і Протоколів до неї, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також практики Європейського суду з прав людини.»
 
Відхилено (поправка подана з порушенням термінів, визначених ст.116 Регламенту Верховної Ради України)   
    -25- Княжицький М.Л.
Абзаци пункту третього законопроекту, якими частина восьма статті 72 Закону викладена в новій редакції викласти в такій редакції (частину восьму статті 72 Закону викласти в такій редакції):
«8. Рішення про стягнення штрафу приймається Національною радою в таких випадках:
а)поширення телерадіоорганізацією закликів до насильницькоїзміни конституційного ладу;
б)поширення телерадіоорганізацією закликів до розв’язування війни насильницької зміни конституційного ладу;
в)поширення телерадіоорганізацією пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження;
г)трансляція телерадіоорганізацією програм та передач, у яких телеглядачам та/або радіослухачам надаються послуги з ворожіння та гадання, а також платні послуги у сфері народної та/або нетрадиційної медицини;
д)трансляція телерадіоорганізацією програм, передач або відеосюжетів, які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків, якщо вони мають змогу їх дивитися;
е) визнання структури власності ліцензіата непрозорою;
є)в структурі власності телерадіоорганізації на всіх рівнях ланцюга володіння, її власниками, учасниками або засновниками є органи державної влади, органи місцевого самоврядування або засновані ними юридичні особи, якщо рішення про їх створення або положення про них не передбачає повноважень засновувати телерадіоорганізації;
ж) в структурі власності ліцензіата на всіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами, її власниками, учасниками або засновниками є фізичні та (або) юридичні особи, які є резидентами країни, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом;
з) в структурі власності ліцензіата на всіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами, її власниками, учасниками або засновниками є політичні партії, профспілкові, релігійні організації та (або) юридичні особи, які вони заснували;
і) в структурі власності ліцензіата на всіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами, його власниками, учасниками або засновниками є громадяни, які за вироком суду відбувають покарання у місцях позбавлення волі або визнані судом недієздатними.
ї) власниками (співвласниками) або засновниками (співзасновниками) телерадіоорганізації є юридичні особи або фізичні особи - підприємці, зареєстровані в офшорних зонах, перелік яких затверджений Кабінетом Міністрів України, а також особи без громадянства;
к) трансляція телерадіоорганізацією телепередач (за виключенням фільмів), виготовлених після 1 серпня 1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України;
л) трансляція телерадіоорганізацією аудіовізуальних творів (крім інформаційних, інформаційно-аналітичних телепередач та фільмів), одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, оприлюдненого на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв;
м) розповсюдження телерадіоорганізацією порнографічних матеріалів та предметів, а також їх реклами;
н) поширення телерадіоорганізацією пропаганди наркотичних засобів, психотропних речовин з будь-якою метою їх застосування;
о) ретрансляція провайдером програмної послуги програм та передач, ретрансляція яких на території України заборонена або обмежена на підставі рішення Національної ради або суду;
п) порушення провайдером програмної послуги зобов’язань щодо забезпечення абонентам можливості перегляду програм універсальної програмної послуги та включення таких програм до всіх пакетів програм;
р)ретрансляція провайдером програмної послуги програм та передач, які не включені рішенням Національної ради до переліку програм, що ретранслюються;
с) передача каналу мовлення в суборенду іншим організаціям;
т) повторне порушення ліцензіатом інших норм законодавства, крім тих, що вказані в пунктах «а» - «с» цієї частини восьмої даної статті Закону, або умов, що містяться в ліцензії на мовлення або ліцензії провайдера програмної послуги.»
 
Відхилено    
    -26- Шпенов Д.Ю.
У пункті 3) частини 1 законопроекту текст, що стосується нової частини 8 статті 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», викласти у такій редакції:
«8. Національна рада може прийняти рішення про наявність в діях телерадіоорганізації ознак порушень, передбачених абзацами третім, четвертим, шостим пункту другого статті 6 цього Закону та звернутися до суду з позовом про застосування санкції у вигляді стягнення штрафу, незалежно від того, чи застосовувалася до порушника санкція у вигляді попередження:
15 відсотків розміру ліцензійного збору за:
- заклики до насильницької зміни конституційного ладу України;
- заклики до розв'язування війни, агресивних дій або їх пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті;
- пропаганду винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження;
Рішення про стягнення штрафу приймається Національною радою, незалежно від того, чи застосовувалася до порушника санкція у вигляді попередження, у разі вчинення таких порушень провайдерами програмної послуги:
7 відсотків розміру ліцензійного збору за ретрансляцію програм та передач іноземних телерадіоорганізацій, щодо яких прийнято рішення про застосування санкцій в порядку, передбаченому Законом України «Про санкції» та які не включені до переліку програм, що ретранслюються, за рішенням Національної ради.».
 
Відхилено    
    -27- Білозір О.В.
У пункті 3 Розділу 1 Закону:
Абзац дев’ятий викласти у такій редакції: «Рішення про стягнення штрафу у наступних розмірах приймається Національною радою після винесення одного попередження, у разі вчинення таких порушень:»;
В абзаці дванадцятому Закону слова: «та/або приниження національної честі та гідності» виключити;
 
Відхилено    
19. 25 відсотків розміру ліцензійного збору за:
 
   25 відсотків розміру ліцензійного збору за:
 
20. - заклики до насильницької зміни конституційного ладу України;
 
   заклики до насильницької зміни конституційного ладу України;
 
21. - заклики до розв'язування війни, агресивних дій або їх пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті та/або приниження національної честі та гідності;
 
-28- Білозір О.В.
В абзаці дванадцятому Закону слова: «та/або приниження національної честі та гідності» виключити;
 
Враховано   заклики до розв'язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті;
 
22. - пропаганду винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження;
 
   пропаганду винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження;
 
23. провайдерами програмної послуги:
 
   провайдерами програмної послуги -
 
24. 25 відсотків розміру ліцензійного збору за ретрансляцію програм та передач, що не включені до переліку програм, що ретранслюються за рішенням Національної ради;
 
-29- Гуляєв В.О.
Останній абзац пункту 8 статті 72 викласти у наступній редакції: «25 відсотків розміру ліцензійного збору за ретрансляцію програм, що не підпадають під юрисдикцію держави - члена Європейського Союзу або держави, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, та які не включені до переліку програм, що ретранслюються, за рішенням Національної ради відповідно до частини другої статті 42 цього Закону.»
 
Відхилено   25 відсотків розміру ліцензійного збору за:
ретрансляцію програм та передач, щодо яких Національною радою прийнято рішення, що їх зміст не відповідає вимогам законодавства України відповідно до статті 42 цього Закону;
ретрансляцію програм та передач, заборонених та/або обмежених судом.
У разі якщо заклики до насильницької зміни конституційного ладу України, розв'язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження транслювалися, поширювалися, розповсюджувалися без попереднього запису та містилися у виступах, репліках особи, яка не є працівником телерадіоорганізації, телерадіоорганізація не несе відповідальності за ці порушення, крім випадків, коли працівниками телерадіоорганізації не було вжито заходів щодо припинення правопорушення у прямому ефірі»;
 
25. додати нову дев’яту частину наступного змісту:
 
-30- Кондратюк О.К.
Абзаци шістнадцятий – двадцять сьомий підпункту 3) пункту 1 проекту викласти у такій редакції:
«додати нову дев’яту частину наступного змісту: 9. Рішення про стягнення штрафу приймається Національною радою у випадку, якщо після оголошення попередження, ліцензіат не усунув порушення в установлені Національною радою строки, у разі вчинення таких порушень телерадіоорганізаціями:
5 відсотків розміру ліцензійного збору за
Т-рансляцію програм та передач, у яких телеглядачам та/або радіослухачам надаються послуги з ворожіння та гадання, а також платні послуги у сфері народної та/або нетрадиційної медицини;
--трансляцію програм або їх відеосюжетів, які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків, якщо програма або відеосюжет під час їх трансляції не були позначені візуальними позначками з індексом залежно від аудиторії, в порядку передбаченому Законом;
трансляцію телепередач, виготовлених після 1 серпня 1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України. Для цілей застосування цієї норми використовуються визначення та критерії, встановлені Законом України "Про кінематографію";
-трансляцію аудіовізуальних творів (фільмів, телепередач, крім інформаційних та інформаційно-аналітичних телепередач), одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, який затверджено рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, та оприлюднено на веб-сайті зазначеного органу;
-розповсюдження і рекламу порнографічних матеріалів та предметів;
--пропаганду наркотичних засобів, сихотропних речовин з будь-якою метою їх застосування;
3 відсотки розміру ліцензійного збору за порушення умов ліцензії (визначених ліцензією на мовлення та додатками до неї) та/або ліцензійних умов в частині програмної концепції;
для провайдерів програмної послуги:
10 відсотків розміру ліцензійного збору за незабезпечення абонентам можливості перегляду програм універсальної програмної послуги;
5 відсотків розміру ліцензійного збору за порушення умов ліцензії (визначених ліцензією та додатками до неї) та/або ліцензійних умов.
 
Враховано частково   після частини восьмої доповнити новою частиною такого змісту:
 
26. «9. Рішення про стягнення штрафу приймається Національною радою у випадку, якщо після оголошення попередження, ліцензіат не усунув порушення в установлені Національною радою строки, у разі вчинення таких порушень телерадіоорганізаціями:
 
-31- Княжицький М.Л.
Абзаци пункту третього, якими стаття 72 Закону доповнюється новою частиною дев’ятою викласти в такій редакції (викласти частину дев’яту статті 72 Закону в такій редакції):
«9. У випадках, передбачених літерами «а», «б», «в», «о», «с» частини восьмої цієї статі, Національна рада приймає рішення про стягнення з ліцензіату штрафу в розмірі 25% від загальної суми розмірів ліцензійних зборів, обчислених відповідно до вимог цього закону за продовження кожної з ліцензій, власником яких є порушник.
У випадках, передбачених літерами «г», «д», «в», «с», «к», «л», «м», «н», «п», «р» Національна рада приймає рішення про стягнення штрафу в розмірі 10% від загальної суми розмірів ліцензійних зборів, визначеної відповідно до вимог частини одинадцятої цієї статті Закону.
У випадках, передбачених пунктами «е» - «ї», Національна рада приймає рішення про стягнення штрафу у розмірі 10% від загальної суми розмірів ліцензійних зборів, визначеної відповідно до вимог частини одинадцятої цієї статті Закону. Обов’язковою умовою для прийняття такого рішення є не усунення ліцензіатом обставин, які призвели до прийняття Національною радою рішення про оголошення його структури власності непрозорою у встановлений таким рішенням строк.
У випадках, передбачених пунктом «т», Національна рада приймає рішення про стягнення з ліцензіата штрафу у розмірі 10% від загальної суми розмірів ліцензійних зборів, визначеної відповідно до вимог частини одинадцятої цієї статті Закону. Обов’язковою умовою для прийняття такого рішення є не усунення ліцензіатом обставин, які призвели до оголошення Національною радою попередження у встановлений рішенням про застосування такої санкції строк.
При застосуванні попереднього абзацу до провайдерів програмної послуги, розмір штрафу встановлюється в розмірі 5% від загальної суми розмірів ліцензійних зборів, обчислених відповідно до вимог цього закону за продовження кожної з ліцензій, власником яких є порушник.»
 
Враховано частково   «9.Рішення про стягнення штрафу приймається Національною радою, якщо після оголошення попередження ліцензіат не усунув порушення в установлені Національною радою строки, у разі вчинення таких порушень :
телерадіоорганізаціями:
 
27. 10 відсотків розміру ліцензійного збору за
 
   10 відсотків розміру ліцензійного збору за:
 
28. - трансляцію програм та передач, у яких телеглядачам та/або радіослухачам надаються послуги з ворожіння та гадання, а також платні послуги у сфері народної та/або нетрадиційної медицини;
 
   трансляцію програм та передач, у яких телеглядачам та/або радіослухачам надаються послуги з ворожіння та гадання, а також платні послуги у сфері народної та/або нетрадиційної медицини;
 
29. - трансляцію програм або їх відеосюжетів, які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків, якщо вони мають змогу їх дивитися;
 
   трансляцію програм та передач або їх відеосюжетів, що можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків, якщо програма, передача або відеосюжет демонструвалися з порушенням часу демонстрування або не мали візуальних позначок з індексом кіновідеопродукції залежно від аудиторії, на яку вони розраховані, у порядку, передбаченому цим Законом;
 
30. - трансляцію телепередач, виготовлених після 1 серпня 1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України. Для цілей застосування цієї норми використовуються визначення та критерії, встановлені Законом України "Про кінематографію";
 
   трансляцію телепередач, виготовлених після 1 серпня 1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України. Для цілей застосування цієї норми використовуються визначення та критерії, встановлені Законом України "Про кінематографію";
 
31. - трансляцію аудіовізуальних творів (фільмів, телепередач, крім інформаційних та інформаційно-аналітичних телепередач), одним із учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, оприлюдненого на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв;
 
   трансляцію аудіовізуальних творів, телепередач, крім інформаційних та інформаційно-аналітичних, одним з учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, та оприлюдненого на офіційному веб-сайті цього органу;
 
32. - розповсюдження і рекламу порнографічних матеріалів та предметів;
 
   розповсюдження і рекламу порнографічних матеріалів та предметів;
 
33. - пропаганду наркотичних засобів, психотропних речовин з будь-якою метою їх застосування;
 
   пропаганду наркотичних засобів, психотропних речовин з будь-якою метою їх застосування;
 
34. 5 відсотків розміру ліцензійного збору за порушення умов ліцензії (визначених ліцензією на мовлення та додатками до неї) та/або ліцензійних умов;
 
   5 відсотків розміру ліцензійного збору за порушення умов ліцензії, визначених ліцензією на мовлення та додатками до неї, та/або ліцензійних умов (крім вимог до організаційно-технічних, фінансових та інвестиційних зобов’язань ліцензіата) у частині програмної концепції;
 
35. для провайдерів програмної послуги:
 
   провайдерами програмної послуги:
 
36. 10 відсотків розміру ліцензійного збору за незабезпечення абонентам можливості перегляду програм універсальної програмної послуги;
 
   10 відсотків розміру ліцензійного збору за незабезпечення абонентам можливості перегляду програм універсальної програмної послуги;
 
37. 5 відсотків розміру ліцензійного збору за порушення умов ліцензії (визначених ліцензією та додатками до неї) та/або ліцензійних умов;
 
   5 відсотків розміру ліцензійного збору за порушення умов ліцензії, визначених ліцензією та додатками до неї, та/або ліцензійних умов».
 
38. У зв'язку з цим пункти дев’ять - дванадцять вважати відповідно пунктами
 
   У зв'язку з цим частини дев’яту - дванадцяту вважати відповідно частинами десятою – тринадцятою;
 
39. десять - тринадцять;
 
      
40. частину десяту після слів «порушення законодавства» доповнити словами
 
   частини десяту, одинадцяту і тринадцяту викласти в такій редакції:
.
 
41. «, за яке він може бути застосований, «;
 
-32- Кондратюк О.К.
Абзац двадцять дев’ятий підпункту 3) пункту 1 проекту викласти у такій редакції:
«частину десяту викласти у такій редакції:
«10. Штраф не може накладатися, якщо з часу порушення законодавства, за яке він може бути застосований, минуло більше одного календарного року.
Наявність у діях телерадіоорганізації ознак порушень передбачених частиною другою статті 6 цього Закону має бути підтверджено висновком органу співрегулювання, який створюється Національною радою та мовниками»;
 
Враховано   «10. Штраф не може накладатися, якщо з часу порушення законодавства, за яке він може бути застосований, минуло більше одного календарного року.
 
42. частину одинадцяту викласти у новій редакції:
 
      
43. «11. Розрахунок розмірів штрафів здійснюється відповідно до нарахованого розміру ліцензійного збору ліцензіату за видачу ліцензії, не враховуючи умов (зменшення/збільшення), що діє на момент прийняття Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення рішення про накладення штрафу.
 
-33- Шверк Г.А.
пункт 11 статті 72 проекту Закону викласти у наступній редакції:
«11. Розрахунок розмірів штрафів здійснюється відповідно до нарахованого розміру ліцензійного збору ліцензіату за видачу ліцензії, не враховуючи умов (зменшення/збільшення), що діє на момент прийняття Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення рішення про накладення штрафу.
За невиконання вимог, передбачених частиною першою-третьою та п’ятою статті 9 цього Закону, телерадіоорганізація, яка здійснює радіомовлення, сплачує штраф у розмірі 5 відсотків загальної суми ліцензійного збору ліцензії, виданої відповідно до ліцензії на мовлення.
За неподання або несвоєчасне подання інформації, передбаченої частиною другою статті 59 (для телерадіоорганізацій) або частиною дев’ятою статті 40 (для провайдерів програмної послуги) цього Закону, телерадіоорганізація або провайдер програмної послуги сплачує штраф у розмірі 5 відсотків загальної суми ліцензійного збору за всіма ліцензіями, власниками яких є порушник, відповідно до статті 31 цього Закону.
У разі якщо ліцензіат має декілька ліцензій на мовлення з різними способами розповсюдження телерадіопрограм, з однаковою програмною концепцією мовлення, розмір штрафу встановлюється з найбільшого нарахованого розміру ліцензійного збору.
У разі якщо один ліцензіат має декілька ліцензій з однаковими способами розповсюдження телерадіопрограм, з однаковою програмною концепцією мовлення на різні території мовлення, розмір штрафу встановлюється шляхом складання сум штрафів, що будуть нараховані за відповідні порушення».»
 
Враховано   11. Розрахунок розмірів штрафів здійснюється відповідно до нарахованого розміру ліцензійного збору ліцензіату за видачу ліцензії, не враховуючи умов (зменшення/збільшення), що діє на момент прийняття Національною радою рішення про накладення штрафу.
За невиконання вимог, передбачених частинами першою-третьою та п’ятою статті 9 цього Закону, телерадіоорганізація, що здійснює радіомовлення, сплачує штраф у розмірі 5 відсотків загальної суми ліцензійного збору ліцензії, виданої відповідно до ліцензії на мовлення.
За неподання або несвоєчасне подання інформації, передбаченої частиною другою статті 59 (для телерадіоорганізацій) або частиною дев’ятою статті 40 (для провайдерів програмної послуги) цього Закону, телерадіоорганізація або провайдер програмної послуги сплачує штраф у розмірі 5 відсотків загальної суми ліцензійного збору за всіма ліцензіями, власниками яких є порушник, відповідно до статті 31 цього Закону.
У разі якщо ліцензіат має декілька ліцензій на мовлення з різними способами розповсюдження телерадіопрограм, з однаковою програмною концепцією мовлення, розмір штрафу встановлюється з найбільшого нарахованого розміру ліцензійного збору.
У разі якщо один ліцензіат має декілька ліцензій з однаковими способами розповсюдження телерадіопрограм, з однаковою програмною концепцією мовлення на різних територіях мовлення, розмір штрафу встановлюється шляхом складання сум штрафів, що будуть нараховані за відповідні порушення»;
 
    -34- Княжицький М.Л.
Абзац перший частини одинадцятої статті 72 Закону викласти в такій редакції:
«11. При розрахунку розмірів штрафів за основу береться сума ліцензійного збору, яку ліцензіат мав би сплатити за продовження ліцензії, власником якої він є, за ставками та коефіцієнтами, що діяли станом на дату прийняття Національною радою рішення про накладення штрафу.»
 
Відхилено    
    -35- Гуляєв В.О.
Пункт 11 доповнити абзацом наступного змісту: «Прибуток, отриманий суб’єктами господарювання внаслідок діяльності у сфері телебачення та радіомовлення без отримання ліцензії вилучається в судовому порядку за зверненням Національної ради і спрямовується до Державного бюджету України.»
 
Відхилено    
44. У разі якщо ліцензіат має декілька ліцензій на мовлення з різними способами розповсюдження телерадіопрограм, з однаковою програмною концепцією мовлення, розмір штрафу встановлюється з найбільшого нарахованого розміру ліцензійного збору.
 
-36- Княжицький М.Л.
Абзац другий частини одинадцятої статті 72 Закону викласти в такій редакції:
«У випадку, якщо ліцензіат є власником декількох ліцензій на мовлення з однаковою програмною концепцією мовлення та однаковими територіями розповсюдження телерадіопрограм, але з різними способами розповсюдження, при обчисленні розміру штрафу за основу береться найбільша сума ліцензійного збору, серед всіх наявних у ліцензіата ліцензій.»
 
Враховано частково      
45. У разі якщо один ліцензіат має декілька ліцензій з однаковими способами розповсюдження телерадіопрограм, з однаковою програмною концепцією мовлення на різні території мовлення, розмір штрафу встановлюється шляхом складання сум штрафів, що будуть нараховані за відповідні порушення»;
 
-37- Княжицький М.Л.
Абзац третій частини одинадцятої статті 72 Закону викласти в такій редакції:
«У випадку, якщо ліцензіат є власником декількох ліцензій на мовлення з однаковою програмною концепцією мовлення та однаковим способом розповсюдження, але з різними територіями розповсюдження телерадіопрограм, розмір штрафу, який стягується з порушника, визначається як загальна сума розмірів штрафів за кожною такою ліцензією, які є власністю ліцензіата.»
 
Враховано      
46. у частині тринадцятій:
 
      
47. слова «попередження та стягнення штрафу, Національна рада подає до суду справу» замінити словами «застосування санкцій «оголошення попередження» та «стягнення штрафу» або у разі невиконання розпорядження Національної ради у встановлені нею строки, Національна рада звертається до суду з позовом»;
 
-38- Шверк Г.А.
частину тринадцяту викласти у наступній редакції: «13. Якщо порушення не були усунені після застосування санкції «стягнення штрафу» у встановлені відповідним рішенням Національної ради строки, Національна рада звертається до суду з позовом про анулювання ліцензії на мовлення телерадіоорганізації або анулювання ліцензії провайдера програмної послуги.»
 
Враховано частково   «13. Якщо порушення не були усунені після застосування санкції у вигляді стягнення штрафу, Національна рада звертається до суду з позовом про анулювання ліцензії на мовлення телерадіоорганізації або анулювання ліцензії провайдера програмної послуги.
Телерадіоорганізація чи провайдер програмної послуги вважаються такими, що не притягалися до відповідальності у вигляді стягнення штрафу, якщо протягом одного року з дня прийняття рішення про стягнення штрафу вони повторно не вчиняли порушення, передбаченого таким самим положенням цього Закону»;
 
    -39- Княжицький М.Л.
В частині тринадцятій статті 72 Закону слова «після застосування санкцій «оголошення попередження» та «стягнення штрафу» або у разі невиконання розпорядження Національної ради у встановлені нею строки» замінити словами «після застосування санкції «стягнення штрафу» у встановлені відповідним рішенням Національної ради строки».
 
Враховано частково    
    -40- Гуляєв В.О.
У пункті 13 статті 72 речення : «або у разі невиконання розпорядження Національної ради у встановлені нею строки,» вилучити.
 
Враховано частково    
    -41- Кужель О.В.
У пункті 3) розділу першого законопроекту з частини 13 статті 72 проекту слова: «або у разі невиконання розпорядження Національної ради у встановлені нею строки,» - виключити.
 
Враховано частково    
    -42- Береза Б.Ю.
Пропонується виключити слова «або у разі невиконання розпорядження Національної ради у встановлені нею строки».
 
Відхилено оправка подана з порушенням термінів, визначених ст.116 Регламенту Верховної Ради України)   
    -43- Ківалов С.В.
У підпункті 3 пункту 1 законопроекту, що стосується внесення змін до частини 13 статті 72 викласти у такій редакції:
«частину тринадцяту викласти у такій редакції:
«13. Якщо порушення не були усунені після застосування санкцій «оголошення попередження» та «стягнення штрафу» Національна рада звертається до суду з позовом про анулювання ліцензії на мовлення телерадіоорганізації або анулювання ліцензії провайдера програмної послуги.»
 
Відхилено оправка подана з порушенням термінів, визначених ст.116 Регламенту Верховної Ради України)   
    -44- Кондратюк О.К.
Абзаци тридцять четвертий - тридцять п’ятий підпункту 3) пункту 1 проекту викласти у такій редакції:
«частину тринадцяту викласти у такій редакції:
«13. Якщо порушення не були усунені після застосування санкцій «оголошення попередження» та «стягнення штрафу», Національна рада звертається до суду з позовом про анулювання ліцензії на мовлення телерадіоорганізації або анулювання ліцензії провайдера програмної послуги.
Телерадіоорганізація або провайдер програмної послуги вважається такими, що не притягалися до відповідальності у вигляді оголошення попередження або стягнення штрафу, якщо протягом року з дня прийняття рішення про оголошення попередження або стягнення штрафу ними повторно не вчинено порушення, передбаченого тим самим положенням цього Закону»;
 
Враховано    
48. 3) у статті 75:
 
-45- Білозір О.В.
1)Змінити помилкову нумерацію підпунктів на 3 та 4: у Розділі 1 Закону наявні два підпункти з номером «3»;
 
Враховано   4) частини першу і третю статті 75 викласти в такій редакції:
 
49. частину першу викласти у новій редакції:
 
-46- Шверк Г.А.
у статті 75 частину першу викласти у наступній редакції:
«1. З метою виконання рішення про застосування санкції, Національна рада повідомляє ліцензіата про прийняте щодо нього рішення шляхом його оприлюднення на офіційному сайті Національної ради та надсилає ліцензіату копію відповідного рішення протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.
Рішення вважається врученим через п’ять днів з моменту його відправлення на юридичну адресу ліцензіата, яка зазначена в ліцензії.».
частину третю викласти у наступній редакції:
«3. У разі застосування санкції у вигляді штрафу, ліцензіат зобов'язаний сплатити штраф у тридцятиденний термін з дня вручення ліцензіату відповідного повідомлення про прийняте рішення щодо застосування санкції у вигляді штрафу. За кожен день прострочення сплати нараховується пеня у розмірі одного відсотка суми штрафу. У разі несплати ліцензіатом штрафу у встановлений цим пунктом термін, штраф стягується за рішенням суду.»
 
Враховано частково      
    -47- Продан О.П.
Абзац третій пункту 4 частини першої законопроекту викласти в такій редакції:
«1. З метою виконання рішення про застосування санкції, Національна рада протягом двох діб з моменту прийняття рішення вручає або надсилає рекомендованим листом з повідомленням про вручення відповідне рішення ліцензіату, а через три доби з моменту прийняття цього рішення оприлюднює його на офіційному сайті Національної ради та надсилає ліцензіату копію відповідного рішення протягом трьох робочих днів з дня його прийняття».
 
Відхилено (поправка подана з порушенням термінів, визначених ст.116 Регламенту Верховної Ради України)   
    -48- Кондратюк О.К.
У абзаці сорок п’ятому пункту 1 проекту цифру «3» замінити цифрою «4».
 
Враховано    
50. «1. З метою виконання рішення про застосування санкції, Національна рада повідомляє ліцензіата про прийняте щодо нього рішення шляхом оприлюднення відповідного повідомлення про прийняте рішення на офіційному сайті Національної ради та надсилає ліцензіату копію відповідного рішення протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.
 
-49- Кондратюк О.К.
У абзаці сорок сьомому пункту 1 проекту слова «та надсилає ліцензіату копію» замінити словами «шляхом надсилання ліцензіату копії»
 
Враховано   «1. З метою виконання рішення про застосування санкції Національна рада повідомляє ліцензіата про прийняте щодо нього рішення шляхом оприлюднення відповідного повідомлення про прийняте рішення на офіційному веб-сайті Національної ради та надсилає ліцензіату копію відповідного рішення протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.
 
    -50- Ківалов С.В.
У підпункті 3 пункту 1 законопроекту, що стосується внесення змін до частини першої статті 75 абзац другий та третій викласти у наступній редакції:
«частину першу викласти у такій редакції:
Стаття 75. Виконання рішення про застосування санкції
1. З метою виконання рішення про застосування санкції, Національна рада повідомляє ліцензіата про прийняте щодо нього рішення шляхом оприлюднення відповідного повідомлення про прийняте рішення на офіційному сайті Національної ради та надсилає ліцензіату копію відповідного рішення рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.»
Датою повідомлення Національною радою про прийняте рішення, вважається дата зазначена у поштовому повідомленні про вручення. У разі якщо ліцензіат відмовляється від отримання копії відповідного рішення або відсутній за вказаною адресою, датою повідомлення про прийняте рішення є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову ліцензіату отримати копію відповідного рішення чи відмітки про відсутність ліцензіата за вказаною адресою.»
 
Відхилено (поправка подана з порушенням термінів, визначених ст.116 Регламенту Верховної Ради України)   
51. Датою повідомлення Національною радою про прийняте рішення, вважається дата оприлюднення відповідного повідомлення про прийняте рішення на офіційному сайті Національної ради.»
 
-51- Кондратюк О.К.
Абзац сорок восьмий пункту 1 проекту викласти у такій редакції:
«Ліцензіат вважається належно повідомленим Національною радою про прийняте рішення через п’ять днів з моменту надсилання копії такого рішення рекомендованою кореспонденцією»
 
Враховано   Ліцензіат вважається належно повідомленим Національною радою про прийняте рішення через п’ять днів з моменту надсилання йому копії такого рішення рекомендованим листом»;
 
    -52- Княжицький М.Л.
Останнє речення абзацу третього пункту четвертого законопроекту, яким частина перша статті 75 Закону викладена в новій редакції, викласти в такій редакції:
«Рішення про стягнення штрафу набирає чинності наступного дня після дати вручення його копії представнику ліцензіата. У випадку, якщо копія рішення надсилається ліцензіату засобами поштового зв’язку, рішення набирає чинності на п’ятий день від дати відправлення відповідного поштового відправлення на адресу ліцензіата, вказану у ліцензії.».
 
Враховано частково    
    -53- Білозір О.В.
У пункті 4 Розділу 1 Закону:
Абзац четвертий викласти у такій редакції: «Датою повідомлення Національною радою ліцензіата про прийняте рішення, вважається дата отримання ним копії відповідного рішення»;
 
Відхилено    
52. частину третю викласти у наступній редакції:
 
      
53. «3. У разі застосування санкції у вигляді штрафу, ліцензіат зобов'язаний сплатити штраф у тридцятиденний термін з дня оприлюднення відповідного повідомлення про прийняте рішення щодо застосування санкції у вигляді штрафу на офіційному сайті Національної ради. За кожен день прострочення сплати нараховується пеня у розмірі одного відсотка суми штрафу. У разі несплати ліцензіатом штрафу, штраф стягується за рішенням суду.».
 
-54- Княжицький М.Л.
В абзаці п’ятому пункту четвертого законопроекту, яким частина третя статті 75 викладена в новій редакції, слова «з дня оприлюднення відповідного повідомлення про прийняте рішення щодо застосування санкції у вигляді штрафу на офіційному сайті Національної ради» замінити словами «з дня набрання чинності відповідним рішенням», а після слів «У разі несплати ліцензіатом штрафу» доповнити словом «добровільно».
 
Враховано частково   «3. У разі застосування санкції у вигляді штрафу ліцензіат зобов'язаний сплатити штраф у тридцятиденний термін з дня повідомлення Національною радою про прийняте рішення. За кожен день прострочення сплати нараховується пеня у розмірі одного відсотка суми штрафу. У разі несплати ліцензіатом штрафу штраф стягується за рішенням суду.
У разі оскарження ліцензіатом рішення про застосування санкції у вигляді штрафу термін сплати штрафу, зазначений у цій частині, та нарахування пені за прострочення його сплати призупиняється на час судового розгляду справи».
 
    -55- Кондратюк О.К.
Абзац п’ятдесятий пункту 1 проекту викласти у такій редакції:
«3. У разі застосування санкції у вигляді штрафу, ліцензіат зобов'язаний сплатити штраф у тридцятиденний термін з дня повідомлення Національною радою про прийняте рішення. У разі несплати ліцензіатом штрафу, штраф стягується за рішенням суду.
У разі оскарження ліцензіатом рішення про застосування санкції у вигляді штрафу, перебіг строку, зазначеного у цій частині, зупиняється на час судового розгляду по справі».
 
Враховано    
    -56- Білозір О.В.
У абзаці шостому перше речення викласти у такій редакції: «У разі застосування санкції у вигляді штрафу, ліцензіат зобов'язаний сплатити штраф у тридцятиденний термін з дати отримання ним копії відповідного рішення Національної ради щодо застосування санкції у вигляді штрафу».
 
Відхилено    
    -57- Мороко Ю.М.
Пункт 3) (помилка у нумерації) частини 1 законопроекту викласти у такій редакції:
«4) у статті 75:
частину першу викласти у новій редакції:
«1. З метою виконання рішення про застосування санкції Національна рада протягом трьох робочих днів з дня його прийняття надсилає ліцензіату прийняте рішення рекомендованим відправленням з повідомленням про вручення, а також оприлюднює повідомлення про прийняте рішення на офіційному сайті Національної ради.
Датою повідомлення Національною радою про прийняте рішення вважається дата одержання ліцензіатом відповідного рішення, а у разі неможливості вручення поштового відправлення – через 5 (п’ять) днів з дати відправлення повідомлення із повідомленням про вручення ліцензіату за його місцезнаходженням.»
частину третю викласти у такій редакції:
«3. У разі застосування санкції у вигляді штрафу, ліцензіат зобов'язаний сплатити штраф у тридцятиденний термін з дня його повідомлення у визначеному цим Законом порядку. За прострочення сплати згідно рішення Національної ради, яке набрало законної сили і не було оскаржено, нараховується пеня у розмірі одного відсотка суми штрафу. Оскарження до суду рішення Національної ради про застосування санкції зупиняє дію рішення і зупиняє нарахування пені.».
 
Враховано частково    
    -58- Ківалов С.В.
У підпункті 3 пункту 1 законопроекту, що стосується внесення змін до частини 3 статті 75 абзац п’ятий, шостий викласти у такій редакції :
«частину третю викласти у наступній редакції:
3. У разі застосування санкції у вигляді штрафу, ліцензіат зобов'язаний сплатити штраф у тридцяти денний термін з дати повідомлення Національною радою ліцензіата про прийняте рішення ліцензіата» (?)
 
Відхилено (поправка подана з порушенням термінів, визначених ст.116 Регламенту Верховної Ради України)   
54. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-59- Кондратюк О.К.
Абзац перший пункту 2 проекту викласти у такій редакції:
«2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Установити, що до моменту створення органу співрегулювання Національна рада при розгляді питань про порушення вимог, передбачених частиною другою статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», не застосовує положення абзацу тридцять третього підпункту 3 пункту 1 цього Закону».
 
Відхилено   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
    -60- Кужель О.В.
У частині другій статті 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» слова: «із заявою» замінити словами: «з позовом» та слова: «про скасування державної реєстрації» замінити словами: «анулювання ліцензії».
 
Відхилено    
55. Голова Верховної Ради
 
   Голова Верховної Ради
 
56. України

   України