Кількість абзаців - 71 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про інвестиційну діяльність" щодо державних інвестиційних проектів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ПРОЕКТ
 
   ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про інвестиційну діяльність» щодо державних інвестиційних проектів
 
   Про внесення змін до Закону України «Про інвестиційну діяльність» щодо державних інвестиційних проектів
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України «Про інвестиційну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646; 1992 р., № 10, ст. 138; 2004 р., № 16, ст. 238; 2011 р., № 34, ст. 343; 2012 р., № 36, ст. 416; 2013 р., № 51, ст. 716; 2014 р., № 4, ст. 61, № 20—21, ст. 712, № 24, ст. 885) такі зміни:
 
-1- Шпенов Д.Ю.
В частині першій статті 1 після слів «досягається соціальний» додати слова «чи природоохоронній».
 
Враховано по суті  І. Внести до Закону України «Про інвестиційну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646 із наступними змінами) такі зміни:
1. У статті 1:
1) у частині першій слова «або досягається соціальний ефект» замінити словами «та/або досягається соціальний та екологічний ефект»;
 
5. 1. Частину третю статті 1 викласти в такій редакції:
 
   2) частину третю викласти в такій редакції:
 
6. «Інвестиції, що спрямовуються на створення (придбання), реконструкцію, технічне переоснащення основних засобів, очікуваний строк корисної експлуатації яких перевищує один рік, здійснюються у формі капітальних вкладень.».
 
-2- Шпенов Д.Ю.
В частині третій статті 1 після слів «що спрямовуються на» додати слово «проектування».
 
Відхилено   «Інвестиції, що спрямовуються на створення (придбання), реконструкцію, технічне переоснащення основних засобів, очікуваний строк корисної експлуатації яких перевищує один рік, здійснюються у формі капітальних вкладень».
 
    -3- Шпенов Д.Ю.
В частині третій статті 1 після слів «технічне переоснащення» додати слова « та розширення».
 
Відхилено    
7. 2. У статті 2:
 
   2. У статті 2:
 
8. 1) частину другу викласти в такій редакції:
 
   1) частину другу викласти в такій редакції:
 
9. «2. Інвестиційна діяльність провадиться на основі:
 
   «2. Інвестиційна діяльність провадиться на основі:
 
10. інвестування, що здійснюється громадянами, недержавними підприємствами, господарськими асоціаціями, спілками і товариствами, а також громадськими і релігійними організаціями, іншими юридичними особами, заснованими на колективній власності;
 
   інвестування, що здійснюється громадянами, недержавними підприємствами, господарськими асоціаціями, спілками і товариствами, а також громадськими і релігійними організаціями, іншими юридичними особами, заснованими на колективній власності;
 
11. державного інвестування, що здійснюється органами державної влади за рахунок коштів державного бюджету, позичкових коштів, а також державними підприємствами та установами за рахунок власних і позичкових коштів;
 
   державного інвестування, що здійснюється органами державної влади за рахунок коштів державного бюджету, позичкових коштів, а також державними підприємствами та установами за рахунок власних і позичкових коштів;
 
12. місцевого інвестування, що здійснюється органами місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевих бюджетів, позичкових коштів, а також комунальними підприємствами та установами за рахунок власних і позичкових коштів;
 
-4- Шпенов Д.Ю.
В новому абзаці четвертому частини другої статті 2 після слів «за рахунок коштів місцевих бюджетів» додати слова « ( в тому числі коштів екологічного податку на інвестиційні проету природоохоронного спрямування»
 
Відхилено   місцевого інвестування, що здійснюється органами місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевих бюджетів, позичкових коштів, а також комунальними підприємствами та установами за рахунок власних і позичкових коштів;
 
13. державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів;
 
   державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів;
 
14. іноземного інвестування, що здійснюється іноземними державами, юридичними особами та громадянами іноземних держав;
 
   іноземного інвестування, що здійснюється іноземними державами, юридичними особами та громадянами іноземних держав;
 
15. спільного інвестування, що здійснюється юридичними особами та громадянами України, юридичними особами та громадянами іноземних держав. «;
 
   спільного інвестування, що здійснюється юридичними особами та громадянами України, юридичними особами та громадянами іноземних держав»;
 
16. 2) у частині третій:
 
   2) у частині третій:
 
17. абзаци другий і третій викласти в такій редакції:
 
   абзаци другий і третій викласти в такій редакції:
 
18. «Інвестиційний проект — комплекс заходів (організаційно-правових, управлінських, аналітичних, фінансових та інженерно-технічних), визначених на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки та спрямованих на розвиток окремих галузей, секторів економіки, виробництв, регіонів, виконання яких здійснюється суб’єктами інвестиційної діяльності з використанням цінностей відповідно до положень цього Закону.
 
   «Інвестиційний проект — це комплекс заходів (організаційно-правових, управлінських, аналітичних, фінансових та інженерно-технічних), визначених на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку національної економіки та спрямованих на розвиток окремих галузей, секторів економіки, виробництв, регіонів, виконання яких здійснюється суб’єктами інвестиційної діяльності з використанням цінностей відповідно до положень цього Закону.
 
19. Інвестиційний проект оформлюється у вигляді планово-розрахункових документів, необхідних та достатніх для обґрунтування інвестування, організації та управління роботами з реалізації проекту в межах визначених вартості та терміну його реалізації.»;
 
   Інвестиційний проект оформлюється у вигляді планово-розрахункових документів, необхідних та достатніх для обґрунтування інвестування, організації та управління роботами з реалізації проекту в межах визначених вартості та терміну його реалізації»;
 
20. абзац четвертий виключити;
 
   абзац четвертий виключити;
 
21. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом вісімнадцятим такого змісту:
 
22. «У цьому Законі термін «державний інвестиційний проект» вживається у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України.»;
 
   «У цьому Законі термін «державний інвестиційний проект» вживається у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі України»;
 
23. 3) частину п’яту викласти в такій редакції:
 
   3) частину п’яту викласти в такій редакції:
 
24. «5. Державна підтримка для реалізації інвестиційних проектів здійснюється в порядку, встановленому цим Законом, з дотриманням вимог Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».»;
 
-5- Левченко Ю.В.
П.п. 3 п. 2 Розділу І Законопроекту після слів «Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» доповнити словами після набрання ним чинності.
 
Враховано   «5. Державна підтримка для реалізації інвестиційних проектів здійснюється в порядку, встановленому цим Законом, з дотриманням вимог Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» після набрання ним чинності»;
 
25. 4) доповнити статтю частинами шостою — восьмою такого змісту:
 
   4) доповнити частинами шостою — восьмою такого змісту:
 
26. «6. Державне інвестування державних інвестиційних проектів з використанням державних капітальних вкладень та/або кредитів (позик), залучених державою або під державні гарантії, здійснюється відповідно до вимог бюджетного законодавства.
 
   «6. Державне інвестування державних інвестиційних проектів з використанням державних капітальних вкладень та/або кредитів (позик), залучених державою або під державні гарантії, здійснюється відповідно до вимог бюджетного законодавства.
 
27. 7. Місцеве інвестування та підтримка реалізації інвестиційних проектів за рахунок коштів місцевого бюджету та/або кредитів (позик), залучених під місцеві гарантії, здійснюються в порядку, встановленому органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та відповідно до вимог бюджетного законодавства.
 
   7. Місцеве інвестування та підтримка реалізації інвестиційних проектів за рахунок коштів місцевого бюджету та/або кредитів (позик), залучених під місцеві гарантії, здійснюються в порядку, встановленому органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, відповідно до вимог бюджетного законодавства.
 
28. 8. Державне або місцеве інвестування в об’єкти приватної власності здійснюється за умови закріплення в державній або комунальній власності частки у статутному капіталі юридичної особи, яка отримує таке інвестування за рахунок бюджетних коштів, залежно від обсягу вкладених інвестицій.».
 
   8. Державне або місцеве інвестування в об’єкти приватної власності здійснюється за умови закріплення в державній або комунальній власності частки у статутному капіталі юридичної особи, яка отримує таке інвестування за рахунок бюджетних коштів, залежно від обсягу вкладених інвестицій».
 
29. 3. У статті 12-1:
 
   3. У статті 12-1:
 
30. 1) у назві статті слова «та стимулювання інвестиційної діяльності» замінити словами «для реалізації інвестиційних проектів»;
 
   1) у назві слова «та стимулювання інвестиційної діяльності» замінити словами «для реалізації інвестиційних проектів»;
 
31. 2) частину першу викласти в такій редакції:
 
   2) частину першу викласти в такій редакції:
 
32. «1. Напрями інвестиційної діяльності, за якими надається державна підтримка для реалізації інвестиційних проектів, визначаються стратегічними або програмними документами, затвердженими в установленому законодавством порядку.
 
   «1. Напрями інвестиційної діяльності, за якими надається державна підтримка для реалізації інвестиційних проектів, визначаються стратегічними або програмними документами, затвердженими в установленому законодавством порядку.
 
33. Державна підтримка для реалізації інвестиційних проектів надається шляхом:
 
   Державна підтримка для реалізації інвестиційних проектів надається шляхом:
 
34. співфінансування реалізації інвестиційних проектів за рахунок коштів державного бюджету;
 
   співфінансування реалізації інвестиційних проектів за рахунок коштів державного бюджету;
 
35. надання відповідно до законодавства для реалізації інвестиційних проектів державних гарантій з метою забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єкта господарювання;
 
   надання відповідно до законодавства для реалізації інвестиційних проектів державних гарантій з метою забезпечення виконання боргових зобов’язань за запозиченнями суб’єкта господарювання;
 
36. кредитування за рахунок коштів державного бюджету суб’єктів господарювання для реалізації інвестиційних проектів;
 
   кредитування за рахунок коштів державного бюджету суб’єктів господарювання для реалізації інвестиційних проектів;
 
37. повної або часткової компенсації за рахунок коштів державного бюджету відсотків за кредитами суб’єктів господарювання для реалізації інвестиційних проектів;
 
   повної або часткової компенсації за рахунок коштів державного бюджету відсотків за кредитами суб’єктів господарювання для реалізації інвестиційних проектів;
 
38. застосування інших форм, передбачених цим Законом.»;
 
   застосування інших форм, передбачених цим Законом»;
 
39. 3) частину другу виключити;
 
   3) частину другу виключити;
 
40. 4) частину третю викласти в такій редакції:
 
   4) частину третю викласти в такій редакції:
 
41. «3. Відбір інвестиційних проектів, для реалізації яких надається державна підтримка, здійснюється на конкурсній основі з урахуванням результатів державної експертизи, проведеної відповідно до статті 15 цього Закону.
 
   «3. Відбір інвестиційних проектів, для реалізації яких надається державна підтримка, здійснюється на конкурсній основі з урахуванням результатів державної експертизи, проведеної відповідно до статті 15 цього Закону.
 
42. Перелік документів, що подаються для такого відбору, а також порядок та критерії відбору встановлюються Кабінетом Міністрів України для кожного напряму, за яким надається державна підтримка для реалізації відповідних інвестиційних проектів.»;
 
   Перелік документів, що подаються для такого відбору, а також порядок та критерії відбору встановлюються Кабінетом Міністрів України для кожного напряму, за яким надається державна підтримка для реалізації відповідних інвестиційних проектів»;
 
43. 5) в абзаці першому частини четвертої слова «розроблення або» виключити;
 
   5) в абзаці першому частини четвертої слова «розроблення або» виключити;
 
44. 6) частини п’яту і шосту викласти в такій редакції:
 
   6) частини п’яту і шосту викласти в такій редакції:
 
45. «5. Органи, які проводять конкурсний відбір інвестиційних проектів (крім інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку), подають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, інформацію щодо відібраних інвестиційних проектів за затвердженою ним формою.
 
   «5. Органи, які проводять конкурсний відбір інвестиційних проектів (крім інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку), подають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, інформацію про відібрані інвестиційні проекти за затвердженою ним формою.
 
46. Інформація щодо відібраних державних інвестиційних проектів та інвестиційних проектів, для реалізації яких надається державна підтримка, вноситься до Державного реєстру інвестиційних проектів, ведення якого здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
   Інформація про відібрані державні інвестиційні проекти та інвестиційні проекти, для реалізації яких надається державна підтримка, вноситься до Державного реєстру інвестиційних проектів, ведення якого здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
47. 6. Інформація щодо інвестиційних проектів оприлюднюються шляхом розміщення витягу з Державного реєстру інвестиційних проектів на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку.»;
 
   6. Інформація щодо інвестиційних проектів оприлюднюється шляхом розміщення витягу з Державного реєстру інвестиційних проектів на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку»;
 
48. 7) доповнити статтю частинами сьомою і восьмою такого змісту:
 
   7) доповнити частинами сьомою і восьмою такого змісту:
 
49. «7. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, на підставі поданих суб’єктами інвестиційної діяльності звітів про стан (результати) реалізації інвестиційного проекту, для реалізації якого надано державну підтримку, і даних Державного реєстру інвестиційних проектів забезпечує здійснення моніторингу та проведення аналізу ефективності державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів та використання державних капітальних вкладень у встановленому ним порядку.
 
   «7. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, на підставі поданих суб’єктами інвестиційної діяльності звітів про стан (результати) реалізації інвестиційного проекту, для реалізації якого надано державну підтримку, і даних Державного реєстру інвестиційних проектів забезпечує здійснення моніторингу та проведення аналізу ефективності державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів та використання державних капітальних вкладень у встановленому ним порядку.
 
50. Результати такого моніторингу та аналізу використовуються органами виконавчої влади під час складання проекту Державного бюджету України на наступний рік, а також для формування пропозицій до Державного бюджету України на наступні бюджетні періоди щодо видатків, спрямованих на державну підтримку для реалізації інвестиційних проектів.
 
   Результати такого моніторингу та аналізу використовуються органами виконавчої влади під час складання проекту Державного бюджету України на наступний рік, а також для формування пропозицій до Державного бюджету України на наступні бюджетні періоди щодо видатків, спрямованих на державну підтримку для реалізації інвестиційних проектів.
 
51. 8. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, забезпечує збереження ним конфіденційної інформації, пов’язаної з інвестиційними проектами.».
 
   8. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку, забезпечує збереження ним конфіденційної інформації, пов’язаної з інвестиційними проектами».
 
52. 4. Статтю 12-2 виключити.
 
   4. Статтю 12-2 виключити.
 
53. 5. Частину першу статті 13 викласти в такій редакції:
 
   5. Частину першу статті 13 викласти в такій редакції:
 
54. «1. Рішення щодо державних інвестиційних проектів приймаються відповідно до бюджетного законодавства та цього Закону.».
 
   «1. Рішення щодо державних інвестиційних проектів приймаються відповідно до бюджетного законодавства та цього Закону».
 
55. 6. У статті 15:
 
   6. У статті 15:
 
56. 1) частину першу після слів «наданих під державних гарантії» доповнити словами «, інших форм державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів, передбачених цим Законом»;
 
   1) частину першу доповнити словами «інших форм державної підтримки для реалізації інвестиційних проектів, передбачених цим Законом»;
 
57. 2) у частині другій:
 
   2) у частині другій:
 
58. після слів «встановленому Кабінетом Міністрів України» доповнити словами «, крім інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку»;
 
   абзац перший доповнити словами «крім інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку»;
 
59. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
   доповнити абзацом другим такого змісту:
 
60. «Інвестиційні проекти, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, підлягають розгляду відповідно до бюджетного законодавства.»;
 
   «Інвестиційні проекти, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, підлягають розгляду відповідно до бюджетного законодавства»;
 
61. 3) частину третю викласти в такій редакції:
 
   3) частину третю викласти в такій редакції:
 
62. «3. Державна експертиза інвестиційних проектів повинна враховувати оцінку економічної ефективності.».
 
   «3. Державна експертиза інвестиційних проектів повинна враховувати оцінку економічної ефективності».
 
63. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
64. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
65. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
   2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
66. прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;
 
   прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;
 
67. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
68. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
69. Голова
 
   Голова
 
70. Верховної Ради України

   Верховної Ради України