Кількість абзаців - 12 Таблиця поправок


Про внесення змін до статей 71 і 83 Закону України "Про Національну поліцію" щодо присвоєння чергових спеціальних звань (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про внесення змін до статей 71 і 83 Закону України «Про Національну поліцію» щодо присвоєння чергових спеціальних звань
 
   Про внесення змін до статей 71 і 83 Закону України «Про Національну поліцію» щодо присвоєння чергових спеціальних звань
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3. 1. Внести до Закону України «Про Національну поліцію» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 40-41, ст. 379) такі зміни:
 
   1. Внести до Закону України «Про Національну поліцію» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 40-41, ст. 379) такі зміни:
 
4. частину першу статті 71 після слів «установах та організаціях» доповнити словами «та граничних спеціальних звань за цими посадами»;
 
-1- Дмитренко О.М.
Доповнити пункт 2 частини другої статті 78 словами «Державній кримінально-виконавчій службі України».
 
Відхилено   1) частину першу статті 71 після слів «установах та організаціях» доповнити словами «та граничних спеціальних звань за цими посадами»;
 
5. у статті 83:
 
   2) у статті 83:
 
6. частину восьму викласти в такій редакції:
 
-2- Левченко Ю.В.
Абзаци 4 та 5 пункту 1 Законопроекту виключити.
Обґрунтування: Вважаємо неприйнятним існування інституту, коли народний депутат, представник органів місцевого самоврядування, який є військовослужбовцем, поліцейським, атестованим працівником органів Служби безпеки України, органів і установ виконання покарань і слідчих ізоляторів, інших правоохоронних органів, на строк виконання депутатських повноважень прикомандировується до Верховної Ради України чи органу місцевого самоврядування із залишенням на строк виконання покладеного на нього повноважень на службі в зазначених органах і установах. За своєю суттю це є одним із різновидів корупції, коли особа фактично виконує повноваження депутата у ВР України або у місцевих радах і при цьому цей період зараховується йому як час проходження військової служби або служби в правоохоронних органах з наданням у майбутньому відповідних пільг та переваг. Однак, при цьому така особа не виконує жодних завдань (у тому числі, і бойових). Це у свою чергу ставить у нерівне становище осіб, які реально виконують бойові або будь-які інші завдання у правоохоронних органах або на військовій службі.
 
Відхилено   частину восьму викласти в такій редакції:
 
7. «8. Присвоєння чергових спеціальних звань поліцейським, прикомандированим із залишенням у кадрах поліції до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, здійснюється за поданням керівників зазначених органів з додержанням вимог, передбачених цим Законом, за умови відповідності чергового спеціального звання спеціальному званню, передбаченому останньою займаною штатною посадою, яку поліцейський займав до відрядження»;
 
-3- Паламарчук М.П.
в абзаці 5 частини 1 слова «залишенням у кадрах» та «відрядження» замінити відповідно на слова «залишенням на службі в» та «прикомандирування».
 
Враховано   «8. Присвоєння чергових спеціальних звань поліцейським, прикомандированим із залишенням на службі в поліції до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, здійснюється за поданням керівників зазначених органів з додержанням вимог, передбачених цим Законом, за умови відповідності чергового спеціального звання спеціальному званню, передбаченому останньою займаною штатною посадою, яку поліцейський займав до прикомандирування»;
 
8. доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
 
-4- Левченко Ю.В.
Абзаци 6 та 7 пункту 1 Законопроекту виключити.
Обґрунтування: Пропозиція використання двох понять «прикомандированих» та «відряджених», які по сутті є однаковими, є недоцільно. Крім того у супровідних документах до законопроекту будь-які аргументи, які б доводили необхідність такого законодавчого кроку, якими пропонується присвоєння чергових спеціальних звань поліцейським, відрядженим із залишенням на службі в поліції до державних органів, підприємств, установ, організацій, здійснюється за поданням керівників зазначених органів, підприємств, установ, організацій, або їх уповноважених заступників.
 
Відхилено   доповнити частиною дев’ятою такого змісту:
 
9. «9. Присвоєння чергових спеціальних звань поліцейським, відрядженим із залишенням на службі в поліції до державних органів, підприємств, установ, організацій, здійснюється за поданням керівників зазначених органів, підприємств, установ, організацій, або їх уповноважених заступників, з додержанням вимог, передбачених цим Законом, за умови, що спеціальне звання, що присвоюється, відповідає граничному спеціальному званню за посадою, яку поліцейський займає в державному органі, підприємстві, установі, організації, до якого його відряджено».
 
   «9. Присвоєння чергових спеціальних звань поліцейським, відрядженим із залишенням на службі в поліції до державних органів, підприємств, установ, організацій, здійснюється за поданням керівників зазначених органів, підприємств, установ, організацій або їх уповноважених заступників з додержанням вимог, передбачених цим Законом, за умови що спеціальне звання, яке присвоюється, відповідає граничному спеціальному званню за посадою, яку поліцейський займає в державному органі, на підприємстві, в установі, організації, до яких його відряджено».
 
10. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
   2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
11. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України