Кількість абзаців - 359 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Внесено народними депутатами України -
 
      
2. членами Комітету з питань економічної політики
 
      
3. Іванчук А.В.
 
      
4. Пташник В.Ю.
 
      
5. Соловей Ю.І.
 
      
6. Денисенко А.П.
 
      
7. Кошелєва А.В.
 
      
8. Кривенко В.В.
 
      
9. Воропаєв Ю.М.
 
      
10. Довгий О.С.
 
      
11. Фаєрмарк С.О.
 
      
12. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
13. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах
 
14. щодо підвищення рівня корпоративного управління
 
      
15. в акціонерних товариствах
 
      
16. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
17. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
18. 1. Підпункт четвертий частини першої статті 12 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56; 1993 р., № 99, ст. 347;1995 р., № 14, ст. 90; 1997 р., № 25, ст. 171; 2001 р., № 11, ст. 56; № 36, ст. 188; 2003 р., № 35, ст. 271; 2004 р., № 11, ст. 140; 2007 р., № 9, ст. 77; 2009 р., № 30, ст. 421; 2010 р., № 8, ст. 51, № 20, ст. 200; 2011 р., № 33, ст. 331; 2012 р., ст. № 32-33, ст. 413; 2014, № 8, ст. 90, № 22, ст. 773) після слів "діяльності такої особи," доповнити словами "правами та обов’язками учасників (засновників, акціонерів, членів) такої особи,".
 
   1. Пункт 4 частини першої статті 12 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56) після слів "діяльності такої особи" доповнити словами "правами та обов’язками учасників (засновників, акціонерів, членів) такої особи".
 
19. 2. Доповнити частину 13 статті 123 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №3-4, ст.27) новим реченням такого змісту: "Зміна типу акціонерного товариства або перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариства не є підставою для відмови у затвердженні проекту землеустрою або технічної документації із землеустрою".
 
-1- Чижмарь Ю.В.
Пункт другий Розділу І законопроекту виключити
 
Відхилено   2. Частину тринадцяту статті 123 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) доповнити реченням такого змісту: "Зміна типу акціонерного товариства або перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариство не є підставою для відмови у затвердженні проекту землеустрою або технічної документації із землеустрою".
 
20. 3. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44, ст. 356):
 
   3. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356):
 
21. 1) Частину другу статті 586 після слів "не встановлено договором" доповнити словами "або законом".
 
   1) частину другу статті 586 після слів "не встановлено договором" доповнити словами "або законом";
 
22. 2) у главі 72 після слів "Глава 72. Банківський рахунок" доповнити назвою параграфу:
 
   2) главу 72 після слів "Глава 72. Банківський рахунок" доповнити назвою параграфа 1:
 
23. "§1. Загальні положення про банківський рахунок";
 
   "§1. Загальні положення про банківський рахунок";
 
24. 3) частину третю статті 1066 викласти у такій редакції:
 
   3) частину третю статті 1066 викласти в такій редакції:
 
25. "Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші обмеження його права розпоряджатися грошовими коштами, не передбачені законом, договором між банком і клієнтом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку. ";
 
   "3. Банк не має права визначати та контролювати напрями використання грошових коштів клієнта та встановлювати інші обмеження його права щодо розпорядження грошовими коштами, не передбачені законом, договором між банком і клієнтом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку";
 
26. 4) у частині другій статті 1071 слова "законом чи договором між банком і клієнтом" замінити словами "законом, договором між банком і клієнтом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку";
 
   4) у частині другій статті 1071 слова "законом чи договором між банком і клієнтом" замінити словами "законом, договором між банком і клієнтом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку";
 
27. 5) частину другу статті 1072 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   5) частину другу статті 1072 доповнити абзацом сьомим такого змісту:
 
28. "У разі одночасного надходження до банку розрахункового документа, наданого відповідно до умов обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, та іншого розрахункового документу, на підставі якого здійснюється списання грошових коштів, банк списує кошти з рахунка клієнта у першу чергу за розрахунковим документом, наданим відповідно до умов такого обтяження. У разі одночасного надходження до банку кількох розрахункових документів, наданих відповідно до умов обтяжень, предметом яких є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, банк списує кошти з рахунка клієнта за такими розрахунковими документами згідно з пріоритетом відповідних обтяжень. ";
 
   "У разі одночасного надходження до банку розрахункового документа, наданого відповідно до умов обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, та іншого розрахункового документа, на підставі якого здійснюється списання грошових коштів, банк списує кошти з рахунка клієнта позачергово чергу за розрахунковим документом, наданим відповідно до умов такого обтяження. У разі одночасного надходження до банку декількох розрахункових документів, наданих відповідно до умов обтяжень, предметом яких є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, банк списує кошти з рахунка клієнта за такими розрахунковими документами згідно з пріоритетом відповідних обтяжень";
 
29. 6) статтю 1074 викласти в такій редакції:
 
   6) статтю 1074 викласти в такій редакції:
 
30. "Стаття 1074. Обмеження права розпоряджання рахунком
 
   "Стаття 1074. Обмеження права розпоряджання рахунком
 
31. 1. Обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду або в інших випадках, встановлених законом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на рахунку, а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, передбачених законом. Банк не має права встановлювати заборону на встановлення обтяження, але можуть встановлювати розумну винагороду.
 
-2- Острікова Т.Г.
В підпункт 6 пункту 3 щодо п. 1 ст.1074 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44) слова:
«Банк не має права встановлювати заборону на встановлення обтяження, але можуть встановлювати розумну винагороду.» - видалити.
 
Відхилено   1. Обмеження прав клієнта щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на його рахунку, не допускається, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком за рішенням суду або в інших випадках, встановлених законом або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на рахунку, а також у разі зупинення фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, передбачених законом. Банк не має права встановлювати заборону на встановлення обтяження, але може встановлювати розумну винагороду.
 
32. 2. Клієнт не вправі без письмової згоди обтяжувача надавати банку розпорядження, а банк не вправі їх виконувати, якщо в результаті розмір грошових коштів на рахунку буде меншим розміру, визначеного згідно з умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на відповідному банківському рахунку.
 
-3- Острікова Т.Г.
В підпункт 6 пункту 3 щодо п. 2 ст.1074 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44)викласти в такій редакції:
« 2. Банк не вправі виконувати без письмової згоди обтяжувача розпорядження Клієнта на списання грошових коштів з рахунку, якщо в результаті виконання такого розпорядження розмір грошових коштів на рахунку буде меншим розміру, зареєстрованого належним чином обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на відповідному банківському рахунку.»
 
Відхилено   2. Клієнт не має права без письмової згоди обтяжувача надавати банку розпорядження, а банк не має права їх виконувати, якщо в результаті розмір грошових коштів на рахунку буде меншим за розмір, визначений згідно з умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на відповідному банківському рахунку.
 
33. 3. Після отримання банком письмового повідомлення обтяжувача про наявність підстав для звернення стягнення на предмет обтяження, яким є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, клієнт за відповідним договором банківського рахунка не вправі без письмової згоди обтяжувача надавати банку розпорядження, а банк не вправі їх виконувати, якщо в результаті розмір грошових коштів на рахунку буде меншим розміру забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача. Банк не перевіряє наявність підстав, вказаних в отриманому ним від обтяжувача повідомленні.
 
   3. Після отримання банком письмового повідомлення обтяжувача про наявність підстав для звернення стягнення на предмет обтяження, яким є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, клієнт за відповідним договором банківського рахунка не вправі без письмової згоди обтяжувача надавати банку розпорядження, а банк не вправі їх виконувати, якщо в результаті розмір грошових коштів на рахунку буде меншим за розмір забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача. Банк не перевіряє наявність підстав, зазначених в отриманому ним від обтяжувача повідомленні.
 
34. 4. Якщо на момент отримання банком розпорядження клієнта банк був письмово повідомлений клієнтом про існування обтяження, банк, який порушив вимоги частин другої і третьої цієї статті, відповідає перед обтяжувачем у розмірі грошових коштів, списаних ним з рахунка на виконання розпорядження клієнта.
 
-4- Острікова Т.Г.
В підпункті 6 пункту 3 щодо п. 4 ст.1074 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44)викласти в такій редакції:
«Якщо на момент отримання банком розпорядження клієнта банк був письмово повідомлений обтяжувачем про існування обтяження, банк, який порушив вимоги частин другої і третьої цієї статті, відповідає перед обтяжувачем у розмірі грошових коштів, списаних ним з рахунку, майнові права на грошові кошти на які є предметом обтяження, на виконання розпорядження клієнта.»
 
Відхилено   4. Якщо на момент отримання банком розпорядження клієнта банк був письмово повідомлений клієнтом про існування обтяження, банк, який порушив вимоги частин другої і третьої цієї статті, відповідає перед обтяжувачем у розмірі грошових коштів, списаних ним з рахунка на виконання розпорядження клієнта.
 
35. 5. Згода обтяжувача, передбачена частинами другою та третьою цієї статті, може бути виражена у загальній формі та (або) містити умови, за яких така згода вважається наданою. Така згода може бути включена до умов договору, яким встановлюється обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку. ";
 
-5- Острікова Т.Г.
В підпункті 6 пункту 3 щодо п. 5 ст.1074 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44)викласти в такій редакції:
«Згода обтяжувача, передбачена частиною другою цієї статті, повинна бути виражена у письмовій формі та містити умови, за яких така згода вважається наданою. Форма такої згода повинна бути включена до умов договору, яким встановлюється обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку»
та доповнити словами:
«Згода передбачена частиною другою цієї статті або відмова обтяжувача повинні бути надані обтяжувачем банку у строк, що не перевищує одного банківського дня з дня отримання повідомлення банку про отримання розпорядження клієнта на списання грошових коштів з рахунку, майнові права на грошові кошти на які є предметом обтяження, надісланого у спосіб передбачений Договором . У разі неотримання банком згоди або відмови обтяжувача у вказаний строк, вважається, що обтяжувачем надано згоду на списання грошових коштів.»
 
Відхилено   5. Згода обтяжувача, передбачена частинами другою і третьою цієї статті, може бути виражена у загальній формі та/або містити умови, за яких така згода вважається наданою. Така згода може бути включена до умов договору, яким встановлюється обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку";
 
36. 7) частину першу статті 1075 викласти в такій редакції:
 
   7) частину першу статті 1075 викласти в такій редакції:
 
37. "1. Договір банківського рахунка розривається за заявою клієнта у будь-який час. Клієнт не вправі без згоди обтяжувача за домовленістю з банком чи односторонньо, у тому числі шляхом односторонньої відмови від виконання зобов’язання, розривати договір банківського рахунка чи вчиняти інші дії, що мають наслідком припинення договору, коли майнові права на грошові кошти, що знаходяться на відповідному рахунку, є предметом обтяження, якщо інше не передбачене умовами обтяження. Правочини, вчинені з порушенням цієї вимоги, є недійсними.
 
-6- Острікова Т.Г.
В підпункті 7 пункту 3 щодо ч.1 ст.1075 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44)викласти в такій редакції:
«1. Договір банківського рахунка розривається за заявою клієнта у будь-який час. Клієнт не вправі без згоди обтяжувача за домовленістю з банком чи односторонньо, у тому числі шляхом односторонньої відмови від виконання зобов’язання, розривати договір банківського рахунка чи вчиняти інші дії, що мають наслідком припинення договору, протягом строку коли майнові права на грошові кошти, що знаходяться на відповідному рахунку, є предметом обтяження, якщо інше не передбачене умовами обтяження. Правочини, щодо розірвання договору банківського рахунку, грошові кошти на якому є предметом обтяження, вчинені з порушенням цієї вимоги, є нікчемними.
Згода обтяжувача повинна бути виражена у письмовій формі та містити умови, за яких така згода вважається наданою. Форма такої згоди згода повинна бути включена до умов договору, яким встановлюється обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунк.»
 
Відхилено   "1. Договір банківського рахунка розривається за заявою клієнта у будь-який час. Клієнт не має права без згоди обтяжувача за домовленістю з банком чи односторонньо, у тому числі шляхом односторонньої відмови від виконання зобов’язання, розривати договір банківського рахунка чи вчиняти інші дії, що мають наслідком припинення договору, у разі якщо майнові права на грошові кошти, що знаходяться на відповідному рахунку, є предметом обтяження, якщо інше не передбачено умовами обтяження. Правочини, вчинені з порушенням цієї вимоги, є нікчемними.
 
38. Згода обтяжувача може бути виражена у загальній формі та (або) містити умови, за яких така згода вважається наданою. Така згода може бути включена до умов договору, яким встановлюється обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку. ";
 
   Згода обтяжувача може бути виражена у загальній формі та/або містити умови, за яких така згода вважається наданою. Така згода може бути включена до умов договору, яким встановлюється обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку";
 
39. 8) доповнити Кодекс статтею 1075-1 такого змісту:
 
   8) доповнити статтею 1075-1 такого змісту:
 
40. "Стаття 1075-1. Внесення змін до договору банківського рахунка, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження
 
   "Стаття 1075-1. Внесення змін до договору банківського рахунка, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження
 
41. 1. Будь-які зміни до договору банківського рахунка, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження (за винятком змін, вказаних у частині другій цієї статті), вносяться виключно за умови надання попередньої письмової згоди на такі зміни обтяжувачем.
 
-7- Острікова Т.Г.
В підпункті 8 пункту 3 щодо статті 1075-1, яка додається до Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44) частину 1 викласти її такій редакції:
« 1. Будь-які зміни до договору банківського рахунка, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження (за винятком змін до договору, вказаних у частині другій цієї статті), вносяться виключно за умови надання попередньої письмової згоди на такі зміни обтяжувачем.
Згода обтяжувача може бути виражена у письмовій формі та (або) містити умови, за яких така згода вважається наданою. Форма такої згода повинна бути включена до умов договору, яким встановлюється обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку.»
 
Відхилено   1. Будь-які зміни до договору банківського рахунка, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження (крім змін, зазначених у частині другій цієї статті), вносяться виключно за умови надання попередньої письмової згоди на такі зміни обтяжувачем.
 
42. Згода обтяжувача може бути виражена у загальній формі та (або) містити умови, за яких така згода вважається наданою. Така згода може бути включена до умов договору, яким встановлюється обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку.
 
   Згода обтяжувача може бути виражена у загальній формі та/або містити умови, за яких така згода вважається наданою. Така згода може бути включена до умов договору, яким встановлюється обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку.
 
43. 2. Зміни до договору банківського рахунка, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження, можуть вноситись без згоди обтяжувача, якщо такі зміни не обмежують права обтяжувача, що виникають на підставі обтяження. У випадку виникнення спору обов’язок щодо доведення того, що відповідні зміни до договору такого банківського рахунка не обмежують права обтяжувача, покладається на клієнта.
 
   2. Зміни до договору банківського рахунка, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження, можуть вноситися без згоди обтяжувача, якщо такі зміни не обмежують права обтяжувача, що виникають на підставі обтяження. У разі виникнення спору обов’язок щодо доведення того, що відповідні зміни до договору такого банківського рахунка не обмежують права обтяжувача, покладається на клієнта.
 
44. 3. У випадку порушення вимог цієї статті клієнт зобов’язаний відшкодувати обтяжувачу збитки, завдані таким порушенням. Якщо на момент внесення відповідних змін банк був письмово повідомлений клієнтом про існування обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на відповідному рахунку, обов’язок щодо відшкодування збитків банк та клієнт несуть солідарно. ";
 
   3. У разі порушення вимог цієї статті клієнт зобов’язаний відшкодувати обтяжувачу збитки, завдані таким порушенням. Якщо на момент внесення відповідних змін банк був письмово повідомлений клієнтом про існування обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на відповідному рахунку, обов’язок щодо відшкодування збитків банк та клієнт несуть солідарно";
 
45. 9) Статтю 1076 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
   9) статтю 1076 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
46. "3. Банк зобов’язаний за письмовою вимогою обтяжувача за обтяженням, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, надавати йому інформацію про залишок коштів на відповідному рахунку, операції за ним, обтяження, стосовно яких до банку надійшли повідомлення та (або) які взяті банком на облік, інші обмеження права розпоряджання рахунком у строк, у який така інформація надається клієнту, якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачене правочином, на підставі якого виникає таке обтяження. ";
 
   "3. Банк зобов’язаний за письмовою вимогою обтяжувача за обтяженням, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, надавати йому інформацію про залишок коштів на відповідному рахунку, операції за ним, обтяження, стосовно яких до банку надійшли повідомлення та/або які взяті банком на облік, інші обмеження права розпоряджання рахунком у строк, за який така інформація надається клієнту, якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачене правочином, на підставі якого виникає таке обтяження";
 
47. 10) главу 72 після статті 1076 доповнити новим параграфом 2 такого змісту:
 
   10) главу 72 доповнити параграфом 2 такого змісту:
 
48. "§2. Рахунок умовного зберігання (ескроу)
 
-8- Острікова Т.Г.
В підпункт 10 пункту 3 щодо доповнення глави 72 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44) параграфом "§2. Рахунок умовного зберігання (ескроу), у статтях вказаного параграфа:
Словосполучення «бенефіціару або особі, вказаній ним,» замінити словосполученням «бенефіціару умовного зберігання або особі, вказаній ним,»
А словосполученням «володільцю рахунка» замінити словосполученням вимоги «клієнта (володільця рахунка)» у всіх відмінках.
 
Відхилено   "§2. Рахунок умовного зберігання (ескроу)
 
49. Стаття 1076-1. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу)
 
   Стаття 1076-1. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу)
 
50. За договором рахунка умовного зберігання (ескроу) банк зобов’язується приймати та зараховувати на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий клієнту (володільцю рахунка), грошові кошти, отримані від володільця рахунка та (або) від третіх осіб, та перераховувати такі кошти особі, вказаній володільцем рахунка (бенефіціару) або бенефіціаром, або повернути такі кошти володільцю рахунка за настання підстав, передбачених договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
-9- Пташник В.Ю.
У підпункті 10 пункту 3 Розділу І Законопроекту у частині першій нової редакції статті 1076-1 слова " (бенефіціару) або" замінити словами " (бенефіціару або бенефіціарам), а в разі надання бенефіціаром письмової вказівки банку – особі (особам), вказаній".
#18018
В підпункт 10 пункту 3 щодо доповнення глави 72 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44) параграфом "§2. Рахунок умовного зберігання (ескроу), статтю 1076-1 викласти її частини 1,2 такій редакції:
«За договором рахунка умовного зберігання (ескроу) банк зобов’язується приймати та зараховувати на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий клієнту (володільцю рахунка), грошові кошти, отримані від клієнта (володільця рахунка) та (або) від третіх осіб, та перераховувати такі кошти особі, вказаній клієнтом (володільцем рахунка)-бенефіціару умовного зберігання, вказаному в договорі рахунка умовного зберігання (ескроу) або бенефіціаром умовного зберігання, або повернути такі кошти клієнту (володільцю рахунка) або третій особі від якої такі кошти надійшли за настання підстав, передбачених договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
Враховано частково 2  1. За договором рахунка умовного зберігання (ескроу) банк зобов’язується приймати та зараховувати на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий клієнту (володільцю рахунка), грошові кошти, отримані від володільця рахунка та/або від третіх осіб, та перераховувати такі кошти особі (особам), вказаній володільцем рахунка (бенефіціару або бенефіціарам), або повернути такі кошти володільцю рахунка за настання підстав, передбачених договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
51. Якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу), банк має право використовувати грошові кошти на рахунку умовного зберігання, гарантуючи вчасне перерахування таких коштів бенефіціару або особі, вказаній ним, або повернення таких коштів володільцю рахунка згідно з умовами договору рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
-10- Пташник В.Ю.
У підпункті 10 пункту 3 Розділу І Законопроекту частину другу нової редакції статті 1076-1 викласти у такій редакції:
"2. Якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу), банк має право використовувати грошові кошти на рахунку умовного зберігання (ескроу), гарантуючи вчасне перерахування таких коштів бенефіціару (бенефіціарам), а в разі надання бенефіціаром письмової вказівки банку – особі (особам), вказаній бенефіціаром, або повернення таких коштів володільцю рахунка згідно з умовами договору рахунка умовного зберігання (ескроу).".
 
Враховано частково   2. Якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу), банк має право використовувати грошові кошти на рахунку умовного зберігання (ескроу), гарантуючи вчасне перерахування таких коштів бенефіціару (бенефіціарам) або повернення таких коштів володільцю рахунка згідно з умовами договору рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
52. До відносин сторін у зв’язку із відкриттям, обслуговуванням та закриттям рахунка умовного зберігання (ескроу) застосовуються положення параграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом та не випливає із суті правовідносин між банком, володільцем рахунка та бенефіціаром.
 
   3. До відносин сторін у зв’язку з відкриттям, обслуговуванням та закриттям рахунка умовного зберігання (ескроу) застосовуються положення праграфа 1 цієї глави, якщо інше не встановлено цим параграфом та не випливає із змісту правовідносин між банком, володільцем рахунка та бенефіціаром.
 
53. Стаття 1076-2. Операції за рахунком умовного зберігання (ескроу)
 
   Стаття 1076-2. Операції за рахунком умовного зберігання (ескроу)
 
54. За рахунком умовного зберігання (ескроу) виконуються виключно операції з зарахування банком отриманих від володільця рахунка та (або) від третіх осіб грошових коштів, призначених для перерахування бенефіціару або вказаній ним особі за настання підстав, визначених договором рахунка умовного зберігання (ескроу), та операції з перерахування таких коштів бенефіціару або вказаній ним особі або повернення їх володільцю рахунка відповідно до умов договору рахунка умовного зберігання (ескроу). У випадках, встановлених статтею 1076-6 цього Кодексу за рахунком умовного зберігання (ескроу) також виконуються операції, пов’язані із зверненням стягнення на грошові кошти на рахунку умовного зберігання (ескроу) або на права вимоги володільця рахунка або бенефіціара до банку на підставі договору рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
-11- Пташник В.Ю.
У підпункті 10 пункту 3 Розділу І Законопроекту частину першу нової редакції статті 1076-2 викласти у такій редакції:
" 1. За рахунком умовного зберігання (ескроу) виконуються виключно операції із зарахування банком отриманих від володільця рахунка та/або від третіх осіб грошових коштів, які за настання підстав, визначених договором рахунка умовного зберігання (ескроу), призначені для перерахування бенефіціару (в разі надання бенефіціаром письмової вказівки банку – вказаній ним особі), а також операції з перерахування таких коштів бенефіціару (в разі надання бенефіціаром письмової вказівки банку –вказаній ним особі) або повернення їх володільцю рахунка відповідно до умов договору рахунка умовного зберігання (ескроу). У випадках, встановлених статтею 1076-6 цього Кодексу, за рахунком умовного зберігання (ескроу) також виконуються операції, пов’язані із зверненням стягнення на майнові права на грошові кошти, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), або на права вимоги володільця рахунка чи бенефіціара до банку на підставі договору рахунка умовного зберігання (ескроу).".
#18018
В підпункті 10 пункту 3 щодо доповнення глави 72 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44) параграфом "§2. Рахунок умовного зберігання (ескроу), ч. 1 статті 1076-2 викласти такій редакції:
«За рахунком умовного зберігання (ескроу) виконуються виключно операції з зарахування банком отриманих від клієнта (володільця рахунка) та (або) від третіх осіб грошових коштів, призначених для перерахування бенефіціару умовного зберігання клієнту або вказаній ним особі за настання підстав, визначених договором рахунка умовного зберігання (ескроу), та операції з перерахування таких коштів бенефіціару умовного зберігання або вказаній ним особі або повернення їх володільцю рахунка відповідно до умов договору рахунка умовного зберігання (ескроу). У випадках, встановлених статтею 1076-6 цього Кодексу за рахунком умовного зберігання (ескроу) також виконуються операції, пов’язані із зверненням стягнення на грошові кошти на рахунку умовного зберігання (ескроу) або на права вимоги володільця рахунка або бенефіціара умовного зберігання до банку на підставі договору рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
Враховано частково   1. За рахунком умовного зберігання (ескроу) виконуються виключно операції із зарахування банком отриманих від володільця рахунка та/або від третіх осіб грошових коштів, які за настання підстав, визначених договором рахунка умовного зберігання (ескроу), призначені для перерахування бенефіціару, а також операції з перерахування таких коштів бенефіціару або повернення їх володільцю рахунка відповідно до умов договору рахунка умовного зберігання (ескроу). У випадках, встановлених статтею 1076-6 цього Кодексу, за рахунком умовного зберігання (ескроу) також виконуються операції, пов’язані із зверненням стягнення на майнові права на грошові кошти, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), або на права вимоги володільця рахунка чи бенефіціара до банку на підставі договору рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
55. Зарахування грошових коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу) здійснюється одноразово або періодично в порядку, встановленому договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
   2. Зарахування грошових коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу) здійснюється одноразово або періодично в порядку, встановленому договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
56. За настання підстав, передбачених договором рахунка умовного зберігання (ескроу), банк зобов’язаний у встановлений договором строк (а за його відсутності — протягом семи днів з дати настання відповідних підстав) перерахувати суму, що знаходиться на рахунку умовного зберігання (ескроу), бенефіціару або вказаній ним особі. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу) може передбачати перерахування бенефіціару або вказаній ним особі суми, що знаходиться на рахунку умовного зберігання (ескроу), частинами в залежності від настання вказаних у договорі підстав.
 
-12- Пташник В.Ю.
У підпункті 10 пункту 3 Розділу І Законопроекту частину третю нової редакції статті 1076-2 викласти у такій редакції:
" 3. За настання підстав, передбачених договором рахунка умовного зберігання (ескроу), банк зобов’язаний у встановлений договором строк (за його відсутності – протягом п’яти робочих днів з дня настання відповідних підстав) перерахувати суму, що знаходиться на рахунку умовного зберігання (ескроу), бенефіціару (в разі надання бенефіціаром письмової вказівки банку – вказаній ним особі). Договір рахунка умовного зберігання (ескроу) може передбачати перерахування бенефіціару або вказаній ним особі суми, що знаходиться на рахунку умовного зберігання (ескроу), частинами залежно від настання зазначених у договорі підстав.".
 
Враховано частково   3. За настання підстав, передбачених договором рахунка умовного зберігання (ескроу), банк зобов’язаний у встановлений договором строк (за його відсутності – протягом п’яти робочих днів з дня настання відповідних підстав) перерахувати суму, що знаходиться на рахунку умовного зберігання (ескроу), бенефіціару. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу) може передбачати перерахування бенефіціару суми, що знаходиться на рахунку умовного зберігання (ескроу), частинами залежно від настання зазначених у договорі підстав.
 
57. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу) може передбачати підстави, за настання яких вся сума, що знаходиться на рахунку умовного зберігання (ескроу), або її частина підлягає поверненню володільцю рахунка.
 
   4. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу) може передбачати підстави, за настання яких вся сума, що знаходиться на рахунку умовного зберігання (ескроу), або її частина підлягає поверненню володільцю рахунка.
 
58. Стаття 1076-3. Перевірка підстав для перерахування коштів з рахунка умовного зберігання (ескроу)
 
   Стаття 1076-3. Перевірка підстав для перерахування коштів з рахунка умовного зберігання (ескроу)
 
59. Якщо договір рахунка умовного зберігання (ескроу) передбачає надання банку документів, які підтверджують настання підстав для перерахування бенефіціару або вказаній ним особі грошових коштів, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), або повернення таких коштів володільцю рахунка, банк перевіряє такі документи на відповідність умовам договору рахунка умовного зберігання (ескроу) виключно за зовнішніми ознаками, якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
-13- Пташник В.Ю.
У підпункті 10 пункту 3 Розділу І Законопроекту у частині першій нової редакції статті 1076-3 після слів "не передбачено" доповнити словами "законом або".
 
Враховано   1. У разі якщо договір рахунка умовного зберігання (ескроу) передбачає надання банку документів, що підтверджують настання підстав для перерахування бенефіціару або вказаній ним особі грошових коштів, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), або повернення таких коштів володільцю рахунка, банк перевіряє такі документи на відповідність умовам договору рахунка умовного зберігання (ескроу) виключно за зовнішніми ознаками, якщо інше не передбачено законом або договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
60. Якщо банк вважає, що надані документи не відповідають умовам договору рахунка умовного зберігання (ескроу) за зовнішніми ознаками або іншим вимогам, встановленим договором рахунка умовного зберігання (ескроу), банк зобов’язаний відмовити відповідній особі у перерахуванні грошових коштів, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
-14- Пташник В.Ю.
У підпункті 10 пункту 3 Розділу І Законопроекту у частині другій нової редакції статті 1076-3 після слів "грошових коштів" доповнити словами "із письмовим повідомленням із зазначенням причин відмови протягом п’яти робочих днів з дня отримання документів для перерахування коштів".
#18018
В підпункті 10 пункту 3 щодо доповнення глави 72 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44) параграфом "§2. Рахунок умовного зберігання (ескроу), статтю 1076-3 частині 2 видалити слова «відповідній особі» та викласти такій редакції:
«Якщо банк вважає, що надані документи не відповідають умовам договору рахунка умовного зберігання (ескроу) за зовнішніми ознаками або іншим вимогам, встановленим договором рахунка умовного зберігання (ескроу), банк зобов’язаний відмовити у перерахуванні грошових коштів, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
Враховано   2. Якщо банк вважає, що надані особою документи не відповідають умовам договору рахунка умовного зберігання (ескроу) за зовнішніми ознаками або іншим вимогам, встановленим договором рахунка умовного зберігання (ескроу), банк зобов’язаний відмовити цій особі у перерахуванні грошових коштів з надання письмового повідомлення із зазначенням причин відмови протягом п’яти робочих днів з дня отримання документів для перерахування коштів, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
61. Договором рахунка умовного зберігання (ескроу) на банк може бути покладений обов’язок щодо перевірки настання підстав для перерахування коштів бенефіціару або вказаній ним особі або повернення коштів володільцю рахунка.
 
-15- Острікова Т.Г.
Частину 3 ст. 1076-3 доповнити словами «та (або) третім особам.»
 
Відхилено   3. Договором рахунка умовного зберігання (ескроу) на банк може бути покладений обов’язок щодо перевірки настання підстав для перерахування коштів бенефіціару або вказаній ним особі або для повернення коштів володільцю рахунка.
4. Договором рахунка умовного зберігання (ескроу) обов’язок щодо перевірки настання підстав для перерахування коштів бенефіціару або повернення коштів володільцю рахунка може бути покладено на будь-яку третю особу, зазначену в договорі. Договором встановлюються порядок, обставини та умови надання банку такою третьою особою інформації про настання умов для перерахування коштів.
 
    -16- Пташник В.Ю.
У підпункті 10 пункту 3 Розділу І Законопроекту нову редакцію статті 1076-3 доповнити новою четвертою частиною такого змісту:
"4. Договором рахунка умовного зберігання (ескроу) обов’язок щодо перевірки настання підстав для перерахування коштів бенефіціару (в разі надання бенефіціаром письмової вказівки банку – вказаній ним особі) або повернення коштів володільцю рахунка може бути покладений на будь-яку третю особу, про що зазначається в договорі. Договором встановлюються порядок, обставини та умови надання банку такою третьою особою інформації про настання умов для перерахування коштів.".
 
Враховано частково    
62. Стаття 1076-4. Обмеження щодо розпорядження коштами на рахунку умовного зберігання (ескроу)
 
   Стаття 1076-4. Обмеження щодо розпоряджання коштами на рахунку умовного зберігання (ескроу)
 
63. Якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу), ані володілець рахунка, ані бенефіціар не мають права розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу).
 
   1. Якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу), ні володілець рахунка, ні бенефіціар не мають права розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу).
 
64. Якщо договором рахунка умовного зберігання (ескроу) передбачена можливість розпорядження грошовими коштами на рахунку володільцем рахунку або бенефіціаром, сторони договору рахунка умовного зберігання можуть встановити в договорі обмеження щодо такого розпорядження.
 
   2. У разі якщо договором рахунка умовного зберігання (ескроу) передбачена можливість розпоряджання грошовими коштами на рахунку володільцем рахунку або бенефіціаром, сторони договору рахунка умовного зберігання можуть встановити у договорі обмеження щодо такого розпоряджання.
 
65. Стаття 1076-5. Винагорода банку за договором рахунка умовного зберігання (ескроу)
 
   Стаття 1076-5. Винагорода банку за договором рахунка умовного зберігання (ескроу)
 
66. Договором рахунка умовного зберігання (ескроу) може передбачатися винагорода банку за послуги, пов’язані із обслуговуванням рахунка та здійсненням операцій за ним.
 
   1. Договором рахунка умовного зберігання (ескроу) може передбачатися винагорода банку за послуги, пов’язані з обслуговуванням рахунка та здійсненням операцій за ним.
 
67. Винагорода банку не утримується з грошових коштів, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
   2. Винагорода банку не утримується з грошових коштів, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), якщо інше не передбачено договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
68. Стаття 1076-6. Статус грошових коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу)
 
   Стаття 1076-6. Статус грошових коштів на рахунку умовного зберігання (ескроу)
 
69. Звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), за зобов’язаннями банку, в якому відкрито рахунок (в тому числі у разі його ліквідації), не допускається, за винятком суми грошових коштів на рахунку, яку банк має право утримати у якості винагороди станом на дату звернення стягнення згідно з договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
-17- Пташник В.Ю.
У підпункті 10 пункту 3 Розділу І Законопроекту у частині першій нової редакції статті 1076-6:
після слів "Звернення стягнення" доповнити словами "та (або) накладення арешту";
після слів "на дату звернення стягнення" доповнити словами "або накладення арешту".
 
Враховано   1. Звернення стягнення та (або) накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), за зобов’язаннями банку, в якому відкрито рахунок (в тому числі у разі його ліквідації), не допускається, крім суми грошових коштів на рахунку, яку банк має право утримати в якості винагороди станом на дату звернення стягнення або накладення арешту згідно з договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
70. Звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), за зобов’язаннями володільця рахунка або бенефіціара (в тому числі у разі їх ліквідації) не допускається. При цьому допускається звернення стягнення на право вимоги володільця рахунка або бенефіціара до банку на підставі договору рахунка умовного зберігання (ескроу) (в тому числі на право вимоги виплати грошових коштів (або їх частини), що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), за настання підстав, встановлених договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
-18- Пташник В.Ю.
У підпункті 10 пункту 3 Розділу І Законопроекту у частині другій нової редакції статті 1076-6:
після слів "Звернення стягнення" доповнити словами "та (або) накладення арешту";
після слів "звернення стягнення" доповнити словами "та (або) накладення арешту".
 
Враховано   2. Звернення стягнення та/або накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), за зобов’язаннями володільця рахунка або бенефіціара (у тому числі у разі їх ліквідації) не допускається. При цьому допускається звернення стягнення та/або накладення арешту на право вимоги володільця рахунка або бенефіціара до банку на підставі договору рахунка умовного зберігання (ескроу), у тому числі на право вимоги виплати грошових коштів (або їх частини), що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), за настання підстав, встановлених договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
71. Стаття 1076-7. Внесення змін до договору рахунка умовного зберігання (ескроу)
 
   Стаття 1076-7. Внесення змін до договору рахунка умовного зберігання (ескроу)
 
72. Будь-які зміни до договору рахунка умовного зберігання (ескроу) (за винятком змін, вказаних у частині другій цієї статті) вносяться виключно за умови надання письмової згоди на такі зміни бенефіціаром незалежно від того, чи є бенефіціар стороною договору рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
   1. Будь-які зміни до договору рахунка умовного зберігання (ескроу), крім зазначених у частині другій цієї статті, вносяться виключно за умови надання письмової згоди на такі зміни бенефіціаром незалежно від того, чи є бенефіціар стороною договору рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
73. Якщо бенефіціар не є стороною договору рахунка умовного зберігання (ескроу), без його згоди до такого договору вносяться зміни, які не обмежують права бенефіціара, що виникають на підставі договору рахунка умовного зберігання (ескроу). У випадку виникнення спору обов’язок щодо доведення того, що відповідні зміни до договору рахунка умовного зберігання (ескроу) не обмежують права бенефіціара, покладається на володільця рахунка та банк.
 
-19- Пташник В.Ю.
У підпункті 10 пункту 3 Розділу І Законопроекту у частині другій нової редакції статті 1076-7 слова "володільця рахунка та" виключити.
 
Враховано   2. Якщо бенефіціар не є стороною договору рахунка умовного зберігання (ескроу), без його згоди до такого договору вносяться зміни, які не обмежують права бенефіціара, що виникають на підставі договору рахунка умовного зберігання (ескроу). У разі виникнення спору обов’язок доведення того, що відповідні зміни до договору рахунка умовного зберігання (ескроу) не обмежують права бенефіціара, покладається на банк.
 
74. Правочини щодо внесення змін до договору рахунка умовного зберігання (ескроу), вчинені з порушенням вимог цієї статті, є недійсними.
 
-20- Острікова Т.Г.
В підпункт 10 пункту 3 щодо доповнення глави 72 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44) параграфом "§2. Рахунок умовного зберігання (ескроу), в статті 1076-7 частина 3 слова « є недійсними», замітини «є нікчемними».
 
Відхилено   3. Правочини щодо внесення змін до договору рахунка умовного зберігання (ескроу), вчинені з порушенням вимог цієї статті, є нікчемними.
 
75. Стаття 1076-8. Припинення договору рахунка умовного зберігання (ескроу) та закриття рахунка умовного зберігання (ескроу)
 
   Стаття 1076-8. Припинення договору рахунка умовного зберігання (ескроу) та закриття рахунка умовного зберігання (ескроу)
 
76. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу) припиняється зі спливом строку (настанням терміну припинення) договору рахунка умовного зберігання (ескроу) або за настання інших обставин, встановлених у договорі рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
   1. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу) припиняється після закінчення строку (настання терміну припинення) договору рахунка умовного зберігання (ескроу) або за настання інших обставин, встановлених договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
77. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу) припиняється у разі ліквідації банку, в якому відкритий рахунок умовного зберігання (ескроу).
 
   2. Договір рахунка умовного зберігання (ескроу) припиняється у разі ліквідації банку, в якому відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу).
 
78. Розірвання договору рахунка умовного зберігання (ескроу) допускається у будь-який час за заявою володільця рахунка та виключно за умови отримання письмової згоди бенефіціара на розірвання договору. Договір вважається розірваним з моменту отримання банком останнього з таких документів: заяви володільця рахунка та письмової згоди бенефіціара на розірвання договору, а якщо заява володільця рахунка та письмова згода бенефіціара містяться в одному документі, то з моменту отримання банком такого документа.
 
   3. Розірвання договору рахунка умовного зберігання (ескроу) допускається у будь-який час за заявою володільця рахунка та виключно за умови отримання письмової згоди бенефіціара на розірвання договору. Договір вважається розірваним з моменту отримання банком останнього з таких документів: заяви володільця рахунка та письмової згоди бенефіціара на розірвання договору, а якщо заява володільця рахунка та письмова згода бенефіціара містяться в одному документі - з моменту отримання банком такого документа.
 
79. У випадку припинення або розірвання договору рахунка умовного зберігання (ескроу) банк закриває рахунок умовного зберігання (ескроу), а грошові кошти, що знаходяться на рахунку, повертаються володільцеві рахунка, а за настання на момент припинення або розірвання договору підстав, вказаних у договорі рахунка умовного зберігання (ескроу), такі кошти (або їх частина, якщо це передбачено договором) перераховуються бенефіціару або вказаній ним особі.
 
-21- Пташник В.Ю.
У підпункті 10 пункту 3 Розділу І Законопроекту у частині четвертій нової редакції статті 1076-8 після слів "вказаній ним особі" доповнити словами ", у разі якщо такий бенефіціар надав відповідну письмову вказівку банку".
 
Відхилено   4. У разі припинення або розірвання договору рахунка умовного зберігання (ескроу) банк закриває рахунок умовного зберігання (ескроу), а грошові кошти, що знаходяться на рахунку, повертає володільцеві рахунка, а за настання на момент припинення або розірвання договору підстав, зазначених у договорі рахунка умовного зберігання (ескроу), такі кошти (або їх частина, якщо це передбачено договором) перераховуються бенефіціару або вказаній ним особі.
 
80. У разі розірвання договору рахунка умовного зберігання (ескроу) за заявою володільця рахунка та письмовою згодою бенефіціара, володілець рахунка та бенефіціар можуть спільно вказати у відповідній заяві та письмовій згоді, що грошові кошти (або їх частина) перераховуються володільцю рахунка та (або) бенефіціару чи вказаній ним особі незалежно від настання підстав, вказаних у договорі рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
-22- Пташник В.Ю.
У підпункті 10 пункту 3 Розділу І Законопроекту у другому абзаці частини п’ятої нової редакції статті 1076-8 слова "чи вказаній ним особі" замінити словами " (в разі надання бенефіціаром письмової вказівки банку – вказаній ним особі)".
 
Відхилено   У разі розірвання договору рахунка умовного зберігання (ескроу) за заявою володільця рахунка та письмовою згодою бенефіціара володілець рахунка та бенефіціар можуть спільно зазначити у відповідній заяві та письмовій згоді, що грошові кошти (або їх частина) перераховуються володільцю рахунка та/або бенефіціару чи вказаній ним особі незалежно від настання підстав, встановлених договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
81. Положення статті 1075 цього Кодексу не застосовуються до договору рахунка умовного зберігання (ескроу).
 
   5. Положення статті 1075 цього Кодексу не застосовуються до договору рахунка умовного зберігання (ескроу)».
 
82. Стаття 1076-9. Надання бенефіціару відомостей, що становлять банківську таємницю
 
-23- Пташник В.Ю.
У підпункті 10 пункту 3 Розділу І Законопроекту нову статтю 1076-9 виключити.
 
Враховано      
83. Бенефіціар має право вимагати від банку надання відомостей щодо рахунку умовного зберігання (ескроу) та операцій за ним, що становлять банківську таємницю. ".
 
      
84. 4. Частину другу статті 17 Закону України "Про заставу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 47, ст. 642; 2004 р., № 11, ст. 140) після слова "заставодержателя" доповнити словами", якщо інше не встановлено законом".
 
-24- Пташник В.Ю.
Пункт четвертий Розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
"4. У Законі України "Про заставу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 47, ст. 642; 2004 р., № 11, ст. 140) :
1) частину другу статті 17 після слова "заставодержателя" доповнити словами", якщо інше не встановлено законом";
2) частину першу статті 23 доповнити словами "або в інший спосіб, не заборонений законом, у тому числі шляхом продажу права вимоги третій особі".
 
Враховано   4. У Законі України "Про заставу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 47, ст. 642; 2004 р., № 11, ст. 140):
1) частину другу статті 17 доповнити словами "якщо інше не встановлено законом";
2) частину першу статті 23 доповнити словами "або в інший спосіб, не заборонений законом, у тому числі шляхом продажу права вимоги третій особі".
 
85. 5. У Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2004 р., № 2, ст. 6; 2009 р., № 13, ст. 161; 2013 р., № 33, ст. 436):
 
   5. Частину першу статті 34 Закону України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161; 2013 р., № 33, ст. 436) доповнити пунктом 9-1 такого змісту:
 
86. 1) доповнити частину першу статті 34 пунктом 9-1 такого змісту:
 
      
87. "9-1) накладають заборону щодо відчуження грошових сум, які внесені у депозит відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";";
 
-25- Пташник В.Ю.
Викласти абзац другий підпункту першого пункту п’ятого Розділу І Законопроекту в такій редакції:
"9-1) накладають заборону щодо відчуження грошових сум, які будуть зараховані заявником вимоги, визначеним відповідно до частини четвертої статті 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства", на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий відповідно до зазначеного закону;".
 
Враховано   "9-1) накладають заборону щодо відчуження грошових сум, що будуть зараховані заявником вимоги, визначеним відповідно до частини четвертої статті 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства", на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий відповідно до зазначеного закону".
 
88. 2) статтю 85 викласти в такій редакції:
 
-26- Пташник В.Ю.
Підпункт другий пункту п’ятого Розділу І Законопроекту виключити.
 
Враховано      
89. "У передбачених законодавством України випадках державна нотаріальна контора або приватний нотаріус приймає від боржника в депозит грошові суми і цінні папери для передачі їх кредитору, а в установлених Законом України "Про акціонерні товариства" випадках приймає в депозит грошові суми та накладає заборону на їх відчуження.
 
-27- Чижмарь Ю.В.
У підпункті другому пункту 5 Розділу І законопроекту слова «державна нотаріальна контора» замінити словами «державний нотаріус»
 
Враховано по суті     
90. Про надходження грошових сум і цінних паперів державна нотаріальна контора або приватний нотаріус повідомляє кредитору і на його вимогу видає йому грошові суми і цінні папери.
 
      
91. Прийняття державною нотаріальною конторою або приватним нотаріусом грошових сум і цінних паперів провадиться за місцем виконання зобов’язання.".
 
      
92. 6. У Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; 1998 р., № 10, ст. 36; 2002 р., № 17, ст. 117; 2004 р., № 13, ст. 181; 2005 р., № 42, ст. 466; 2006 р., № 13, ст. 110, № 16; 2009 р., № 23, ст. 278; 2010 р., № 29, ст. 392; 2011 р., № 314, ст. 304, № 44, ст. 456, ст. 471, ст. 578; 2013 р., № 26, ст. 264, № 39, ст. 517; 2014 р., № 8, ст. 90):
 
   7. Статтю 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; із наступними змінами) доповнити пунктом 32-1 такого змісту:
 
93. 1) після пункту 32 статті 8 доповнити новим пунктом у такій редакції:
 
      
94. "33) здійснювати контроль за виконанням учасниками ринку вимог встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", зокрема:
 
   "32-1) здійснювати контроль за виконанням учасниками ринку вимог, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства", щодо:
 
95. – придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій та значного контрольного пакету акцій;
 
   придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій та значного контрольного пакета акцій;
 
96. – обов’язкового продажу акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно) — власника домінуючого контрольного пакету акцій ;
 
   обов’язкового продажу акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно) — власника домінуючого контрольного пакета акцій;
 
97. – обов'язкового придбання акцій особою (особами, що діють спільно) – власником домінуючого контрольного пакету акцій на вимогу акціонерів;".
 
   обов'язкового придбання акцій особою (особами, що діють спільно) – власником домінуючого контрольного пакета акцій на вимогу акціонерів".
 
98. Відповідно пункт 33 вважати пунктом 34;
 
-28- Воропаєв Ю.М.
Викласти абзац другий частини першої статті 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" у наступній редакції:
"Крім фінансових санкцій за порушення законодавства на ринку цінних паперів та про акціонерні товариства Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку у встановленому нею порядку може застосовувати наступні заходи впливу:
виносити попередження;
зупиняти на термін до одного року розміщення та обіг цінних паперів того чи іншого емітента;
зупиняти або анульовувати ліцензію на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку, яку було видано такому професійному учаснику фондового ринку;
анульовувати свідоцтво про реєстрацію об'єднання професійних учасників фондового ринку як саморегулівної організації, яке було видано такому об'єднанню;
у разі невиконання обов’язкових дій, передбачених статтям 65-65-3 Закону України "Про акціонерні товариства" особою (особами, що діють спільно), яка з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій товариства або значного контрольного пакета акцій товариства або пакету акцій у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій товариства, приймати рішення про обмеження права такої особи (осіб, що діють спільно), а також її афілійованих осіб, прямо чи опосередковано (в тому числі, шляхом передачі свого права голосу третім особам) користуватися правом голосу простих акцій товариства, які вона (вони) набула (набули) за наслідками виконання договору, яке призвело до набуття нею (прямо або опосередковано) права власності на прості акції товариства, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, становитиме контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій або пакет акцій у розмірі 95 і більше відсотків акцій такого товариства, та брати будь-яким чином участь в управлінні акціонерним товариством;
застосовувати інші заходи впливу, передбачені законом."
 
Відхилено   9. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5 - 6, ст. 30 із наступними змінами):
1) статтю 34 після частини п’ятнадцятої доповнити новою частиною такого змісту:
«Набуття або збільшення істотної участі в банку без погодження Національного банку України не допускається, крім визначених нормативно-правовими актами Національного банку України випадків, у яких допускається погодження фактично набутої або збільшеної істотної участі у банку після її фактичного набуття або збільшення. У визначених Національним банком України випадках особа зобов’язана звернутися до Національного банку України за погодженням набутої або збільшеної істотної участі у банку після її фактичного набуття або збільшення у строки та порядку, встановлені Національним банком України. Для погодження набутої або збільшеної істотної участі у банку після її фактичного набуття або збільшення особа подає до Національного банку України документи, визначені цією статтею для осіб, які мають намір набути або збільшити істотну участь у банку. Національний банк України до прийняття рішення у визначеному ним порядку має право тимчасово заборонити такій особі використання права голосу щодо відповідних акцій банку. Національний банк України має право відмовити особі у погодженні набутої або збільшеної істотної участі у банку після її фактичного набуття або збільшення з підстав, визначених у частині п’ятнадцятій цієї статті».
У зв’язку з цим частини шістнадцяту - вісімнадцяту вважати відповідно частинами сімнадцятою –дев’ятнадцятою;
2) пункт 2 частини третьої статті 47 доповнити словами "та рахунків умовного зберігання (ескроу)";
3) у частині другій статті 59:
перше речення викласти в такій редакції:
"Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, а також в інших випадках, передбачених договором, Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", іншими законами та/або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, кореспондентському рахунку";
друге речення доповнити словами "або коли інше передбачено договором, законом чи умовами такого обтяження";
4) пункт 1 частини першої статті 62 доповнити двома реченнями такого змісту: "Інформація щодо рахунка умовного зберігання (ескроу) та операцій за ним розкривається також на письмовий запит бенефіціара. Інформація про залишок коштів на банківському рахунку, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження, операції за ним, обтяження, стосовно яких до банку надійшли повідомлення, у тому числі взяті банком на облік, інші обмеження права розпоряджання рахунком розкривається також на письмовий запит обтяжувача, якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачено правочином, на підставі якого виникає таке обтяження".
10. У Законі України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 29, ст. 137 із наступними змінами):
1) у статті 1:
доповнити пунктом 1.20-2 такого змісту:
"1.20-2) обтяжувач - обтяжувач за обтяженням, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку";
пункт 1.25 після слів "договірному списанні" доповнити словами "обтяжувача чи";
пункт 1.38 доповнити словами "або згідно з умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку";
2) у пункті 7.1 статті 7:
абзац перший після слова "поточні" доповнити словами "рахунки, рахунки умовного зберігання (ескроу)";
доповнити підпунктом 7.1.2-1 такого змісту:
"7.1.2-1. Рахунок умовного зберігання (ескроу) - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зарахування на рахунок коштів та перерахування їх особі (особам), вказаній (вказаним) клієнтом (бенефіціару або бенефіціарам), або повернення таких коштів клієнту за настання підстав, передбачених договором";
підпункт 7.1.4 після слова "поточних" доповнити словами "рахунків, рахунків умовного зберігання (ескроу)";
3) пункт 20.1 статті 20 після слів "платник, а також" доповнити словами "обтяжувач чи";
4) підпункт 5 пункту 21.1 статті 21 після слова "подання" доповнити словами "обтяжувачем чи";
5) у статті 22:
в абзаці другому пункту 22.2 слово "отримувач" замінити словами "обтяжувач чи отримувач";
абзац перший пункту 22.9 після слів "до черговості їх надходження" доповнити словами " (крім випадків, встановлених законом)";
6) статтю 26 доповнити пунктом 26.6 такого змісту:
"26.6. Звернення стягнення на предмет обтяження, яким є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, здійснюється шляхом договірного списання за платіжною вимогою обтяжувача, за умови повідомлення банку про таке обтяження. У випадках, передбачених законодавством, банк здійснює ідентифікацію обтяжувача".
 
    -29- Пташник В.Ю.
Доповнити Розділ І Законопроекту після пункту шостого новим пунктом такого змісту:
"7. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5 - 6, ст. 30 із наступними змінами):
1) доповнити статтю 34 новою частиною шістнадцятою такого змісту:
«Набуття або збільшення істотної участі в банку без погодження Національного банку України не допускається, крім визначених нормативно-правовими актами Національного банку України випадків, у яких допускається наступне погодження фактично набутої або збільшеної істотної участі. У визначених Національним банком України випадках особа зобов’язана звернутись до Національного банку України за погодженням набутої або збільшеної істотної участі у банку після її фактичного набуття або збільшення у строки та порядку, встановлені Національним банком України. Для погодження набутої або збільшеної істотної участі у банку після її фактичного набуття або збільшення особа подає до Національного банку України документи, визначені цією статтею для осіб, які мають намір набути або збільшити істотну участь у банку. Національний банк України, до прийняття рішення, у визначеному ним порядку має право тимчасово заборонити такій особі використання права голосу щодо відповідних акцій банку. Національний банк України має право відмовити особі у погодженні набутої або збільшеної істотної участі у банку після її фактичного набуття або збільшення з підстав, визначених у частині п’ятнадцятій цієї статті».
2) пункт 2 частини третьої статті 47 доповнити словами "та рахунків умовного зберігання (ескроу)";
3) у частині другій статті 59:
перше речення викласти в такій редакції: "Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, а також в інших випадках, передбачених договором, Законом України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", іншими законами та/або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, кореспондентському рахунку";
друге речення доповнити словами "або коли інше передбачено договором, законом чи умовами такого обтяження";
4) у частині першій статті 62:
пункт 1 доповнити двома реченнями такого змісту:
"Інформація щодо рахунка умовного зберігання (ескроу) та операцій за ним розкривається також на письмовий запит бенефіціара. Інформація про залишок коштів на банківському рахунку, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження, операції за ним, обтяження, стосовно яких до банку надійшли повідомлення, у тому числі ті, що взяті банком на облік, інші обмеження права розпоряджання рахунком розкривається також на письмовий запит обтяжувача, якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачено правочином, на підставі якого виникає таке обтяження."
 
Враховано    
    -30- Пташник В.Ю.
Доповнити Розділ І Законопроекту після пункту шостого новим пунктом такого змісту:
"8. У Законі України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 29, ст. 137 із наступними змінами):
1) у статті 1:
доповнити пунктом 1.20-2 такого змісту:
"1.20-2) обтяжувач - обтяжувач за обтяженням, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку";
пункт 1.25 після слів "договірному списанні" доповнити словами "обтяжувача чи";
пункт 1.38 доповнити словами "або згідно з умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку";
2) у пункті 7.1 статті 7:
абзац перший після слова "поточні" доповнити словами "рахунки, рахунки умовного зберігання (ескроу)";
доповнити підпунктом 7.1.21 такого змісту:
"7.1.21. Рахунок умовного зберігання (ескроу) - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зарахування на рахунок коштів та перерахування їх особі (особам), вказаній (вказаним) клієнтом (бенефіціару або бенефіціарам), а в разі надання бенефіціаром письмової вказівки банку – особі (особам), вказаній (вказаним) бенефіціаром, або повернення таких коштів клієнту за настання підстав, передбачених договором";
підпункт 7.1.4 після слова "поточних" доповнити словами "рахунків, рахунків умовного зберігання (ескроу)";
3) пункт 20.1 статті 20 після слів "платник, а також" доповнити словами "обтяжувач чи";
4) підпункт 5 пункту 21.1 статті 21 після слова "подання" доповнити словами "обтяжувачем чи";
5) у статті 22:
в абзаці другому пункту 22.2 слово "отримувач" замінити словами "обтяжувач чи отримувач";
абзац перший пункту 22.9 після слів "до черговості їх надходження" доповнити словами " (крім випадків, встановлених законом)";
6) статтю 26 доповнити пунктом 26.6 такого змісту:
"26.6. Звернення стягнення на предмет обтяження, яким є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, здійснюється шляхом договірного списання за платіжною вимогою обтяжувача, за умови повідомлення банку про таке обтяження. У випадках, передбачених законодавством, банк здійснює ідентифікацію обтяжувача.".
 
Враховано частково    
99. 7. Закон України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 11, ст. 140) доповнити статтею 16-1 такого змісту:
 
-31- Пташник В.Ю.
Доповнити пункт сьомий Розділу І Законопроекту (зміни до Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень") наступними змінами до статті 2 зазначеного закону такого змісту:
"1) у статті 2:
абзац восьмий доповнити словами "у тому числі майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку";
доповнити новим абзацом такого змісту:
"майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, - право клієнта (володільця рахунка) надавати розпорядження про перерахування і видачу сум з банківського рахунка, що випливає з договору банківського рахунка; право вкладника або особи, на користь якої зроблений банківський вклад, вимагати виплати грошової суми (вкладу) та процентів на неї або доходу в іншій формі, що випливає з договору банківського вкладу; право бенефіціара або володільця рахунка умовного зберігання (ескроу) вимагати перерахування грошових коштів, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), що випливає з договору рахунка умовного зберігання (ескроу);"; ".
 
Враховано редакційно   12. У Законі України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 11, ст. 140 із наступними змінами):
1) у статті 2:
абзац восьмий доповнити словами "у тому числі майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку";
доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:
"майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, - право клієнта (володільця рахунка) надавати розпорядження про перерахування і видачу сум з банківського рахунка відповідно до договору банківського рахунка; право вкладника або особи, на користь якої розміщено банківський вклад, вимагати виплати грошової суми (вкладу) та процентів на неї або доходу в іншій формі відповідно до договору банківського вкладу; право бенефіціара або володільця рахунка умовного зберігання (ескроу) вимагати перерахування грошових коштів, що знаходяться на рахунку умовного зберігання (ескроу), що випливає з договору рахунка умовного зберігання (ескроу)";
2) статтю 13 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Реєстрація змін відомостей про обтяження у зв’язку з обов’язковим продажем простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства";
3) доповнити статтями 16-1 і- 19-1 такого змісту:
 
    -32- Пташник В.Ю.
Доповнити пункт сьомий Розділу І законопроекту (зміни до Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень") наступними змінами до статті 13 зазначеного закону такого змісту:
"2) статтю 13 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Реєстрація змін відомостей про обтяження у зв’язку з обов’язковим продажем простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій, здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства.".
 
Враховано редакційно    
100. "Стаття 16-1 Пріоритет обтяжень, що виникли внаслідок обов’язкового продажу акцій акціонерами на вимогу акціонера — власника домінуючого контрольного пакету акцій
 
   "Стаття 16-1 Пріоритет обтяжень, що виникли внаслідок обов’язкового продажу акцій акціонерами на вимогу акціонера — власника домінуючого контрольного пакета акцій
 
101. Публічна безвідклична вимога про придбання акцій особою (особами, що діють спільно) — власником домінуючого контрольного пакету акцій має вищий пріоритет. У разі наявності встановленого за договором обтяження акцій товариства, що належать іншим акціонерам, зазначене обтяження не впливає на право особи (осіб, що діють спільно) — власника домінуючого контрольного пакету акцій придбати акції такого товариства, що належать його акціонерам.
 
-33- Острікова Т.Г.
В підпункті 2 пункту 7 щодо Закон України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 11, ст. 140) в доповненій статті 16-1 в частині 1 слова «що належать його акціонерам» замінити словами «що належать акціонерам такого товариства».
 
Враховано   Публічна безвідклична вимога про придбання акцій особою (особами, що діють спільно) — власником домінуючого контрольного пакета акцій має вищий пріоритет. У разі наявності встановленого за договором обтяження акцій товариства, що належать іншим акціонерам, зазначене обтяження не впливає на право особи (осіб, що діють спільно) — власника домінуючого контрольного пакета акцій придбати акції такого товариства, що належать акціонерам такого товариства.
 
102. У такому разі особа (особи, що діють спільно) — власник домінуючого контрольного пакету акцій вносить у депозит державної нотаріальної контори або у приватного нотаріуса, зазначеного у публічній безвідкличній вимозі про придбання акцій, грошові суми, що належатимуть акціонерам у результаті придбання в них акцій. При цьому державна нотаріальна контора або приватний нотаріус накладає заборону на відчуження таких грошових сум відповідно до умов договору, згідно з яким було встановлено обтяження на акції, які були викуплені.".
 
-34- Пташник В.Ю.
Частину другу статті 16-1 Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та Реєстр.картка №371)
А частині 2 ст. 161 після слів «У такому разі особа (особи, що діють спільно) — власник домінуючого контрольного пакету акцій» додати слова «або акціонерне товариство».
 
Враховано 2  У такому разі особа (особи, що діють спільно) — власник домінуючого контрольного пакета акцій зараховує на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий у банківський установі, зазначений у публічній безвідкличній вимозі про придбання акцій, грошові суми, що належатимуть акціонерам у результаті придбання в них акцій. При цьому нотаріус накладає заборону на відчуження таких грошових сум відповідно до умов документів, згідно з якими встановлено обтяження на акції, що були викуплені.
Наявність будь-яких обмежень (обтяжень) в обігу простих акцій акціонерного товариства (у тому числі арештів та інших публічних обтяжень або інших обмежень розпоряджання ними чи обмеження проведення операцій з ними або застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) не є перешкодою для здійснення обов’язкового продажу таких акцій заявнику такої вимоги.
Після зарахування акцій заявнику такої вимоги всі інші обтяження акцій втрачають чинність, а предметом відповідного обтяження стають (на таких самих умовах) грошові кошти, перераховані заявником публічної безвідкличної вимоги в оплату таких акцій";
"Стаття 19-1. Обтяження, предметом яких є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку
Правочин, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, укладається незалежно від наявності у боржника грошових коштів на відповідному банківському рахунку.
Якщо інше не передбачено правочином, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, предметом такого обтяження є всі права щодо всіх грошових коштів, що знаходяться на рахунку (поточному, вкладному (депозитному), кореспондентському, рахунку умовного зберігання (ескроу) або іншому), в будь-який час протягом чинності такого правочину.
Правочин, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, може передбачати, що предметом такого обтяження є майнові права боржника на грошові кошти в розмірі, зазначеному в такому правочині. У такому разі розмір грошових коштів на відповідному рахунку в будь-який час протягом чинності такого правочину не може бути меншим за розмір, зазначений у такому правочині, якщо інше не передбачено таким правочином.
Боржник зобов’язаний протягом п’яти днів після вчинення правочину, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, якщо інший строк не передбачено таким правочином, письмово повідомити про вчинення такого правочину банк, у якому відкритий відповідний рахунок. У повідомленні боржник обов’язково зазначає про згоду на розкриття банком банківської таємниці на письмовий запит обтяжувача, якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачено правочином, на підставі якого виникає обтяження. Банк зобов’язаний взяти на облік повідомлення про вчинення правочину не пізніше наступного робочого дня після його отримання. Банк не бере на облік повідомлення про вчинення правочину, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, якщо такі права є предметом попереднього обтяження, згідно з яким наступне обтяження таких прав не допускається, про що було повідомлено банк, а також у разі наявності публічного обтяження рухомого майна щодо такого рахунка або у разі зупинення видаткових операцій з такого рахунка в порядку, передбаченому законодавством.
Повідомлення, зазначене в частині четвертій цієї статті, має містити таку інформацію:
1) ім’я (найменування) обтяжувача, його місце проживання (місцезнаходження);
2) відомості про рахунок (рахунки), щодо якого (яких) виникло обтяження, розмір грошових коштів, нижче за який не може бути розмір грошових коштів, що знаходяться на рахунку (якщо такий розмір визначений правочином, на підставі якого виникає відповідне обтяження);
3) відомості про виконання майнових прав, які є предметом обтяження, на користь обтяжувача при зверненні стягнення на них, якщо інше не передбачено правочином, на підставі якого виникає відповідне обтяження.
Боржник повідомляє банк, а банк бере на облік повідомлення у строк, визначений у частині четвертій цієї статті, у разі внесення змін до правочину, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, що призводить до зміни інформації у повідомленні, раніше направленому банку, а також у разі заміни обтяжувача за таким правочином.
Банк не перевіряє на відповідність законодавству України та/або вимогам застосовуваного права іноземної держави правочин, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, правочин, на підставі якого виникає вимога, що забезпечується таким обтяженням, правочин щодо заміни обтяжувача, а також зміни до зазначених правочинів";
4) пункт 4 частини третьої статті 26 після слів "є гроші" доповнити словами "майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку";
5) частину першу статті 32 доповнити реченням такого змісту: "При звернені стягнення на право грошової вимоги в порядку, передбаченому цією статтею, вимоги статті 28 цього Закону щодо обов’язку боржника передати предмет обтяження у володіння обтяжувачу не застосовуються";
6) статтю 33 викласти в такій редакції:
"Стаття 33. Додаткові способи звернення стягнення за забезпечувальними обтяженнями, предметом яких є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, або цінні папери
При зверненні стягнення відповідно до цієї статті на предмет забезпечувального обтяження, яким є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, боргові цінні папери, строк платежу за якими настав або які підлягають сплаті на вимогу, норми статті 27 цього Закону, а також статті 28 цього Закону щодо обов’язку боржника передати предмет обтяження у володіння обтяжувачу не застосовуються, крім випадків, зазначених у частині четвертій цієї статті. Обтяжувач, який звертає стягнення на такий предмет обтяження, зобов’язаний надіслати повідомлення про це боржнику та іншим обтяжувачам, на користь яких встановлено зареєстроване обтяження відповідного рухомого майна.
У разі якщо предметом забезпечувального обтяження є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на поточному або кореспондентському банківському рахунку, задоволення забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача може здійснюватися шляхом договірного списання грошової суми, достатньої для повного задоволення такої вимоги, з відповідного рахунка боржника за платіжною вимогою обтяжувача.
У разі якщо предметом забезпечувального обтяження є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на вкладному (депозитному) банківському рахунку, відкритому у зв’язку з договором банківського вкладу на умовах видачі вкладу на першу вимогу, обтяжувач має право вимагати від банку видачі вкладу в повному обсязі або (якщо це можливо згідно з умовами договору банківського вкладу) частини вкладу в розмірі, достатньому для задоволення забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача. Якщо обтяжувач вимагає видачі вкладу в повному обсязі та розмір грошових коштів, що знаходяться на відповідному вкладному (депозитному) банківському рахунку, перевищує розмір забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача, банк зобов’язаний перерахувати залишок коштів на рахунок, зазначений у договорі банківського зазначений, або інший рахунок, вказаний боржником.
У разі якщо предметом забезпечувального обтяження є майнові права на грошові кошти, що розміщені на вкладному (депозитному) банківському рахунку, відкритому у зв’язку з договором банківського вкладу на умовах його повернення після закінчення встановленого договором строку або на інших умовах його повернення, крім видачі вкладу на першу вимогу, або на рахунку умовного зберігання (ескроу), звернення стягнення на предмет обтяження здійснюється в порядку, передбаченому статтями 27-32 цього Закону, якщо інше не передбачено договором банківського вкладу або відповідно договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
Банк перераховує грошові кошти на рахунок обтяжувача або інший зазначений ним рахунок.
Якщо на момент звернення стягнення грошові кошти, які є предметом забезпечувального обтяження, знаходяться у володінні обтяжувача, або предметом забезпечувального обтяження є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку та супроводжуються переказом обтяжувачу грошових коштів у відповідному розмірі, і сума таких грошових коштів перевищує розмір забезпеченої обтяженням вимоги, обтяжувач зобов'язаний повернути надлишок боржнику.
У разі якщо предметом забезпечувального обтяження є боргові цінні папери, що знаходяться у правомірному володінні обтяжувача, і строк платежу за якими настав або платіж за якими проводиться на вимогу держателя, обтяжувач може задовольнити забезпечену обтяженням вимогу шляхом пред'явлення відповідного цінного папера до оплати. Якщо сума, отримана від оплати боргового цінного папера, перевищує розмір забезпеченої обтяженням вимоги, обтяжувач зобов'язаний повернути надлишок боржнику.
У разі якщо предметом забезпечувального обтяження є пайові цінні папери, боргові цінні папери, строк платежу за якими не настав, та/або похідні цінні папери бездокументарної форми існування (права на них та права за ними), задоволення забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача здійснюється шляхом списання цінних паперів (прав на цінні папери та прав за цінними паперами) з рахунка у цінних паперах боржника та зарахування цих цінних паперів (прав на цінні папери та прав за цінними паперами) на рахунок у цінних паперах обтяжувача та/або шляхом переказу цінних паперів (прав на цінні папери та прав за цінними паперами) з рахунка у цінних паперах боржника на рахунок у цінних паперах обтяжувача в кількості, достатній для повного задоволення вимоги обтяжувача, на підставі вимоги обтяжувача, та/або шляхом проведення інших аналогічних операцій відповідно до законодавства про депозитарну систему України. Для задоволення забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача шляхом проведення зазначених операцій сторони повинні встановити таку можливість та погодити порядок визначення вартості цінних паперів (прав на цінні папери та прав за цінними паперами) з цією метою у правочині, на підставі якого виникає обтяження. Обтяжувач, який звертає стягнення на такий предмет обтяження, зобов'язаний надіслати повідомлення про це боржнику та іншим обтяжувачам, на користь яких встановлено зареєстроване обтяження відповідного рухомого майна";
7) статтю 43 доповнити частиною восьмою такого змісту:
"Зміну відомостей про обтяження у зв’язку з обов’язковим продажем простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно) - власника домінуючого контрольного пакета акцій реєструє заявник вимоги, визначений відповідно до частини четвертої статті 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом подання держателю або реєстратору Державного реєстру заяви з урахуванням особливостей, передбачених зазначеним законом".
 
    -35- Пташник В.Ю.
Доповнити статтю 16-1 Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" двома абзацами такого змісту:
"Наявність будь-яких обмежень (обтяжень) в обігу простих акцій акціонерного товариства (в тому числі арештів та інших публічних обтяжень або інших обмежень розпорядження ними чи обмеження проведення операцій з ними або застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) не є перешкодою для здійснення обов’язкового продажу таких акцій заявнику такої вимоги.
Після зарахування акцій заявнику такої вимоги всі інші обтяження акцій втрачають чинність, а предметом відповідного обтяження стають (на тих же умовах) грошові кошти, перераховані заявником публічної безвідкличної вимоги в оплату таких акцій."
 
Враховано редакційно    
    -36- Пташник В.Ю.
Доповнити пункт сьомий Розділу І законопроекту (зміни до Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень") змінами такого змісту:
"4) доповнити статтею 19-1 такого змісту:
"Стаття 19-1. Обтяження, предметом яких є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку
Правочин, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, укладається незалежно від наявності у боржника грошових коштів на відповідному банківському рахунку.
Якщо інше не передбачено правочином, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, предметом такого обтяження є всі права стосовно всіх грошових коштів, що знаходяться на рахунку (поточному, вкладному (депозитному), кореспондентському, рахунку умовного зберігання (ескроу) або іншому) в будь-який час протягом чинності такого правочину.
Правочин, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, може передбачати, що предметом такого обтяження є майнові права боржника на грошові кошти в розмірі, зазначеному в такому правочині. У такому разі розмір грошових коштів на відповідному рахунку в будь-який час протягом чинності такого правочину не може бути меншим за розмір, зазначений в такому правочині, якщо інше не передбачено таким правочином.
Боржник зобов’язаний протягом п’яти днів після вчинення правочину, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, якщо інший строк не передбачений таким правочином, письмово повідомити про вчинення такого правочину банк, в якому відкритий відповідний рахунок. У повідомленні боржник обов’язково зазначає про згоду на розкриття банком банківської таємниці на письмовий запит обтяжувача, якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачено правочином, на підставі якого виникає обтяження. Банк зобов’язаний взяти на облік повідомлення про вчинення правочину не пізніше наступного робочого дня після його отримання. Банк не бере на облік повідомлення про вчинення правочину, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, якщо такі права є предметом попереднього обтяження, згідно з яким наступне обтяження таких прав не допускається, про що був повідомлений банк, а також у разі наявності публічного обтяження рухомого майна щодо такого рахунка або у випадку зупинення видаткових операцій з такого рахунка в порядку, передбаченому законодавством.
Повідомлення, зазначене в частині четвертій цієї статті, має містити таку інформацію:
1) ім’я (найменування) обтяжувача, його місце проживання (місцезнаходження);
2) відомості про рахунок (рахунки), щодо якого (яких) виникло обтяження, розмір грошових коштів, нижче за який не може бути розмір грошових коштів, що знаходяться на рахунку (якщо такий розмір визначений у правочині, на підставі якого виникає відповідне обтяження);
3) відомості про виконання майнових прав, які є предметом обтяження, на користь обтяжувача при зверненні стягнення на них, якщо інше не передбачено правочином, на підставі якого виникає відповідне обтяження.
Боржник повідомляє банк, а банк бере на облік повідомлення у строк, визначений у частині четвертій цієї статті, у разі внесення змін до правочину, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, що призводить до зміни інформації у повідомленні, раніше направленому банку, а також у разі заміни обтяжувача за таким правочином.
Банк не перевіряє на відповідність законодавству України та/або вимогам застосовуваного права іноземної держави правочин, на підставі якого виникає обтяження майнових прав на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, правочин, на підставі якого виникає вимога, що забезпечується таким обтяженням, правочин щодо заміни обтяжувача, а також зміни до зазначених правочинів.".
 
Враховано    
    -37- Пташник В.Ю.
Доповнити пункт сьомий Розділу І законопроекту (зміни до Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень") змінами такого змісту:
"5) пункт 4 статті 23 після слів "є гроші" доповнити словами "майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку"
 
Враховано редакційно    
    -38- Пташник В.Ю.
Доповнити пункт сьомий Розділу І законопроекту (зміни до Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень") змінами такого змісту:
"6) частину першу статті 32 доповнити реченням такого змісту: "При звернені стягнення на право грошової вимоги в порядку, передбаченому цією статтею, вимоги статті 28 цього Закону щодо обов’язку боржника передати предмет обтяження у володіння обтяжувачу не застосовуються"
 
Враховано    
    -39- Пташник В.Ю.
Доповнити пункт сьомий Розділу І законопроекту (зміни до Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень") змінами такого змісту:
"7) статтю 33 викласти в такій редакції:
"Стаття 33. Додаткові способи звернення стягнення за забезпечувальними обтяженнями, предметом яких є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, або цінні папери
При зверненні стягнення відповідно до цієї статті на предмет забезпечувального обтяження, яким є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, боргові цінні папери, строк платежу за якими настав або які підлягають сплаті на вимогу, норми статті 27 цього Закону, а також статті 28 цього Закону щодо обов’язку боржника передати предмет обтяження у володіння обтяжувачу не застосовуються, крім випадків, зазначених у частині четвертій цієї статті. Обтяжувач, який звертає стягнення на такий предмет обтяження, зобов’язаний надіслати повідомлення про це боржнику та іншим обтяжувачам, на користь яких встановлено зареєстроване обтяження відповідного рухомого майна.
У разі якщо предметом забезпечувального обтяження є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на поточному або кореспондентському банківському рахунку, задоволення забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача може здійснюватися шляхом договірного списання грошової суми, достатньої для повного задоволення такої вимоги, з відповідного рахунка боржника за платіжною вимогою обтяжувача.
У разі якщо предметом забезпечувального обтяження є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на вкладному (депозитному) банківському рахунку, відкритому у зв’язку з договором банківського вкладу на умовах видачі вкладу на першу вимогу, обтяжувач вправі вимагати від банку видачі вкладу в повному обсязі або (якщо це можливо згідно з умовами договору банківського вкладу) частини вкладу в розмірі, достатньому для задоволення забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача. Якщо обтяжувач вимагає видачі вкладу в повному обсязі та розмір грошових коштів, що знаходяться на відповідному вкладному (депозитному) банківському рахунку, перевищує розмір забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача, банк зобов’язаний перерахувати залишок коштів на рахунок, вказаний в договорі банківського вкладу, або інший рахунок, вказаний боржником.
У разі якщо предметом забезпечувального обтяження є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на вкладному (депозитному) банківському рахунку, відкритому у зв’язку з договором банківського вкладу на умовах його повернення зі спливом встановленого договором строку або на інших умовах його повернення, крім видачі вкладу на першу вимогу, або на рахунку умовного зберігання (ескроу), звернення стягнення на предмет обтяження здійснюється в порядку, передбаченому статтями 27-32 цього Закону, якщо інше не передбачено договором банківського вкладу або відповідно договором рахунка умовного зберігання (ескроу).
Банк перераховує грошові кошти на рахунок обтяжувача або інший вказаний ним рахунок.
Якщо на момент звернення стягнення грошові кошти, які є предметом забезпечувального обтяження, знаходяться у володінні обтяжувача, або предметом забезпечувального обтяження є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку та супроводжуються переказом обтяжувачу грошових коштів у відповідному розмірі, і сума таких грошових коштів перевищує розмір забезпеченої обтяженням вимоги, обтяжувач зобов'язаний повернути надлишок боржнику.
У разі якщо предметом забезпечувального обтяження є боргові цінні папери, що знаходяться у правомірному володінні обтяжувача і строк платежу за якими настав або платіж за якими проводиться на вимогу держателя, обтяжувач може задовольнити забезпечену обтяженням вимогу шляхом пред'явлення відповідного цінного папера до оплати. Якщо сума, отримана від оплати боргового цінного папера, перевищує розмір забезпеченої обтяженням вимоги, обтяжувач зобов'язаний повернути надлишок боржнику.
У разі якщо предметом забезпечувального обтяження є пайові цінні папери, боргові цінні папери, строк платежу за якими не настав, та/або похідні цінні папери бездокументарної форми існування (права на них та права за ними), задоволення забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача здійснюється шляхом списання цінних паперів (прав на цінні папери та прав за цінними паперами) з рахунка у цінних паперах боржника та зарахування цих цінних паперів (прав на цінні папери та прав за цінними паперами) на рахунок у цінних паперах обтяжувача та/або шляхом переказу цінних паперів (прав на цінні папери та прав за цінними паперами) з рахунка у цінних паперах боржника на рахунок у цінних паперах обтяжувача в кількості, достатній для повного задоволення вимоги обтяжувача, на підставі вимоги обтяжувача, та/або шляхом проведення інших аналогічних операцій відповідно до законодавства про депозитарну систему України. Для задоволення забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача шляхом проведення вказаних операцій сторони повинні встановити таку можливість та погодити порядок визначення вартості цінних паперів (прав на цінні папери та прав за цінними паперами) з цією метою у правочині, на підставі якого виникає обтяження. Обтяжувач, який звертає стягнення на такий предмет обтяження, зобов'язаний надіслати повідомлення про це боржнику та іншим обтяжувачам, на користь яких встановлено зареєстроване обтяження відповідного рухомого майна."
 
Враховано    
    -40- Пташник В.Ю.
Доповнити пункт сьомий Розділу І законопроекту (зміни до Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень") змінами такого змісту:
"8) статтю 43 доповнити частиною восьмою такого змісту:
"Зміни відомостей про обтяження у зв’язку з обов’язковим продажем простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій, реєструє заявник вимоги, визначений відповідно до частини четвертої статті 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства", шляхом подання держателю або реєстратору Державного реєстру заяви з урахуванням особливостей, передбачених зазначеним законом."
 
Враховано    
103. 8. У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268; 2008 р., № 50-51, ст. 384; 2011 р., № 43, ст. 447; 2013 р., № 26, ст. 264):
 
   15. У Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268; 2011 р., № 23, ст. 160, № 43, ст. 447; 2013 р., № 26, ст. 264; 2014., №№ 20-21, ст. 712; 2015 р., № 25, ст. 188):
 
104. 1) частину другу статті 39 викласти у такій редакції:
 
   1) частину другу статті 39 викласти в такій редакції:
 
105. "2. Інформація про власників пакетів (10 відсотків і більше) акцій приватних акціонерних товариств (незалежно від типу та/або класу) подається емітентові цінних паперів Центральним депозитарієм цінних паперів, у строки, порядку та за формою, що встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
   "2. Інформація про власників пакетів (10 відсотків і більше) акцій приватних акціонерних товариств (незалежно від типу та/або класу) подається емітентові цінних паперів Центральним депозитарієм цінних паперів у строки, порядку та за формою, що встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
106. Інформація про власників акцій публічних акціонерних товариств, пакет яких становить 5 відсотків і більше акцій, подається емітентові цінних паперів Центральним депозитарієм цінних паперів у строки, порядку та за формою, що встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Така інформація обов’язково має містити розмір пакету такого власника із зазначенням відсотку, кількості, типу та/або класу належних такому власнику акцій та дані про власника із зазначенням імені (найменування) власника, коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента) або коду/номеру з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента).
 
   Інформація про власників акцій публічних акціонерних товариств, пакет яких становить 5 відсотків і більше акцій, подається емітентові цінних паперів Центральним депозитарієм цінних паперів у строки, порядку та за формою, що встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Така інформація обов’язково має містити розмір пакета такого власника із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних такому власнику акцій та відомості про власника із зазначенням імені (найменування) власника, коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента) або коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента).
 
107. Інформація про власників пакетів (10 відсотків і більше) акцій приватних акціонерних товариств та власників акцій публічних акціонерних товариств, пакет яких становить 5 відсотків і більше акцій, є відкритою і оприлюднюється в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку шляхом розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.";
 
   Інформація про власників пакетів (10 відсотків і більше) акцій приватних акціонерних товариств та власників акцій публічних акціонерних товариств, пакет яких становить 5 відсотків і більше акцій, є відкритою і оприлюднюється в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку шляхом розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку";
 
108. 2) у частині третій статті 40:
 
-41- Воропаєв Ю.М.
Підпункт другий пункту восьмого Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"2) викласти частину третю статті 40 у наступній редакції:
"3. Річна інформація про емітента повинна містити такі відомості:
найменування та місцезнаходження емітента, розмір його статутного капіталу;
орган управління емітента, його посадові особи та засновники;
господарська та фінансова діяльність емітента;
цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), спосіб розміщення та лістинг цінних паперів;
річна фінансова звітність;
аудиторський висновок;
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, надання згоди на вчинення значних правочинів або надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів – публічних акціонерних товариств);
перелік власників пакетів (10 відсотків і більше) акцій приватних акціонерних товариств із зазначенням відсотку, кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
перелік власників пакетів (5 відсотків і більше) акцій публічних акціонерних товариств із зазначенням відсотку, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
Емітент має право додатково розкривати іншу інформацію."
 
Враховано   2) частину третю статті 40 викласти в такій редакції:
"3. Річна інформація про емітента повинна містити такі відомості:
найменування та місцезнаходження емітента, розмір його статутного капіталу;
орган управління емітента, його посадові особи та засновники;
господарська та фінансова діяльність емітента;
цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), спосіб розміщення та лістинг цінних паперів;
річна фінансова звітність;
аудиторський висновок;
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, надання згоди на вчинення значних правочинів або надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (для емітентів – публічних акціонерних товариств);
 
109. абзац восьмий викласти у такій редакції:
 
      
110. "перелік власників пакетів (10 відсотків і більше) акцій приватних акціонерних товариств із зазначенням відсотку, кількості, типу та/або класу належних їм акцій;";
 
   перелік власників пакетів (10 відсотків і більше) акцій приватних акціонерних товариств із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
 
111. після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
      
112. "перелік власників пакетів (5 відсотків і більше) акцій публічних акціонерних товариств із зазначенням відсотку, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.".
 
   перелік власників пакетів (5 відсотків і більше) акцій публічних акціонерних товариств із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
 
113. У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати відповідно абзацом десятим;
 
   Емітент має право додатково розкривати іншу інформацію»;
 
114. 3) у частині першій статті 41:
 
   3) у частині першій статті 41:
 
115. у абзаці сьомому слова "голосуючих акцій" замінити словами "простих акцій приватного акціонерного товариства";
 
   в абзаці сьомому слова "голосуючих акцій" замінити словами "простих акцій приватного акціонерного товариства";
 
116. доповнити частину новими абзацами такого змісту:
 
   доповнити абзацами тринадцятим - шістнадцятим такого змісту:
 
117. "зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства, із зазначенням розміру пакету акцій таких власників, імені (найменування) власника, коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), коду/номеру з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) власника;
 
-42- Острікова Т.Г.
В підпункті 3 пункту 8 щодо ст.41 Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р.,) в частині 2, 3, 4 доповненого абзацу видалити слова: «інформації про найвищу ціну придбання акцій за останні 12 місяців у процесі такого набуття».
 
Відхилено   "зміну власників акцій, яким належить 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства, із зазначенням розміру пакета акцій таких власників, імені (найменування) власника, коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) власника;
 
118. набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, пакету у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства із зазначенням інформації про найвищу ціну придбання акцій за останні 12 місяців у процесі такого набуття, імені (найменування) власника (власників), коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), коду/номеру з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) власника (власників);
 
   набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, пакета у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства із зазначенням інформації про найвищу ціну придбання акцій за останні 12 місяців у процесі такого набуття, імені (найменування) власника (власників), коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) власника (власників);
 
119. набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, пакету у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства із зазначенням інформації про найвищу ціну придбання акцій за останні 12 місяців у процесі такого набуття, імені (найменування) власника (власників), коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), коду/номеру з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) власника (власників);
 
   набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, пакета у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства із зазначенням інформації про найвищу ціну придбання акцій за останні 12 місяців у процесі такого набуття, імені (найменування) власника (власників), коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) власника (власників);
 
120. набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакету акцій із зазначенням інформації про найвищу ціну придбання акцій за останні 12 місяців у процесі такого набуття, імені (найменування) власника (власників), коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), коду/номеру з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) власника (власників);".
 
   набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета акцій із зазначенням інформації про найвищу ціну придбання акцій за останні 12 місяців у процесі такого набуття, імені (найменування) власника (власників), коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) власника (власників)";
 
121. 4) доповнити статтю 42 новою частиною у такій редакції:
 
   4) статтю 42 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
122. "2. Інформація про власників пакетів (10 відсотків і більше) акцій приватних акціонерних товариств та про власників пакетів (5 відсотків і більше) акцій публічних акціонерних товариств подається Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку особою, яка веде облік прав на акції емітента у депозитарній системі України, у строки, порядку та за формою, що встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
   "2. Інформація про власників пакетів (10 відсотків і більше) акцій приватних акціонерних товариств та про власників пакетів (5 відсотків і більше) акцій публічних акціонерних товариств подається Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку особою, яка веде облік прав на акції емітента у депозитарній системі України, у строки, порядку та за формою, що встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
123. Інформація про власників пакетів (10 відсотків і більше) акцій приватних акціонерних товариств та власників пакетів (5 відсотків і більше) акцій публічних акціонерних товариств є відкритою і оприлюднюється в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку шляхом розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. Така інформація обов’язково має містити розмір пакету такого власника із зазначенням відсотку, кількості, типу та/або класу належних такому власнику акцій та дані про власника із зазначенням імені (найменування) власника, коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента) або коду/номеру з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) власника.".
 
   Інформація про власників пакетів (10 відсотків і більше) акцій приватних акціонерних товариств та власників пакетів (5 відсотків і більше) акцій публічних акціонерних товариств є відкритою і оприлюднюється в установленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку шляхом розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Така інформація обов’язково має містити розмір пакета такого власника із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних такому власнику акцій та відомості про власника із зазначенням імені (найменування) власника, коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента) або коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) власника".
У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.
 
124. 9. У Законі України "Про акціонерні товариства (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50—51, ст. 384; 2011 р., № 29, ст. 272, № 35, ст. 344):
 
   17. У Законі України "Про акціонерні товариства" (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 50-51, ст. 384 із наступними змінами):
 
125. 1) у статті 2:
 
   1) у статті 2:
 
126. у частини першій:
 
   у частині першій:
 
127. після пункту третього доповнити двома пунктами такого змісту:
 
   доповнити пунктами 3-1 і 3-2 такого змісту:
 
128. "3-1) домінуючий контрольний пакет акцій - пакет у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства
 
-43- Семенуха Р.С.
У підпункті 3-1 статті 2 Закону України "Про акціонерні товариства" (в редакції законопроекту) цифру "95" замінити цифрою "90".
#16672
В абзаці 4 підпункту 1 розділу 1 Законопроекту цифри «95» замінити на цифри «90».
 
Відхилено   "3-1) домінуючий контрольний пакет акцій - пакет у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства;
 
129. 3-2) значний контрольний пакет акцій - пакет у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства;";
 
   3-2) значний контрольний пакет акцій - пакет у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства";
 
130. пункт сьомий виключити;
 
   пункт 7 виключити;
 
131. після пункту одинадцятого доповнити новим пунктом такого змісту:
 
   доповнити пунктом 11-1 такого змісту:
 
132. "11-1) опосередковане набуття права власності - набуття права власності, що настає, якщо особа самостійно або спільно з іншими особами, зокрема:
 
-44- Острікова Т.Г.
В підпункті 1 пункту 9 щодо Закону України "Про акціонерні товариства (Відомості Верховної Ради України, 2008 р.) після пункту 11 ст. 2 в доданому пункту 11-1 слова:
« та/або набуває права голосу значним пакетом акцій акціонерного товариства на загальних зборах акціонерів акціонерного товариства за дорученням акціонерів акціонерного товариства,
та/або має незалежну від формального володіння можливість вирішального впливу на керівництво чи діяльність акціонерного товариства чи будь-якої зазначеної вище юридичної особи,
та/або здійснює контроль групи осіб, яка здійснює контроль зазначених вище осіб;» - видалити.
 
Відхилено   "11-1) опосередковане набуття права власності - набуття права власності, що настає, якщо особа самостійно або спільно з іншими особами, зокрема здійснює контроль прямого власника акцій акціонерного товариства та/або здійснює контроль групи прямих власників акцій акціонерного товариства, та/або здійснює контроль особи, яка здійснює контроль зазначених вище осіб, та/або набуває права голосу значним пакетом акцій акціонерного товариства на загальних зборах акціонерів акціонерного товариства за дорученням акціонерів акціонерного товариства, та/або має незалежну від формального володіння можливість вирішального впливу на керівництво чи діяльність акціонерного товариства чи будь-якої зазначеної вище юридичної особи, та/або здійснює контроль групи осіб, яка здійснює контроль зазначених вище осіб";
 
133. здійснює контроль прямого власника акцій акціонерного товариства,
 
      
134. та/або здійснює контроль групи прямих власників акцій акціонерного товариства,
 
      
135. та/або здійснює контроль особи, яка здійснює контроль зазначених вище осіб,
 
      
136. та/або набуває права голосу значним пакетом акцій акціонерного товариства на загальних зборах акціонерів акціонерного товариства за дорученням акціонерів акціонерного товариства,
 
      
137. та/або має незалежну від формального володіння можливість вирішального впливу на керівництво чи діяльність акціонерного товариства чи будь-якої зазначеної вище юридичної особи,
 
      
138. та/або здійснює контроль групи осіб, яка здійснює контроль зазначених вище осіб;";
 
      
139. у пункті дванадцятому слово "правочину"замінити словом "договору";
 
-45- Острікова Т.Г.
пункт 12 ст.2 викласти в наступній редакції:
«особи, що діють спільно, - фізичні та/або юридичні особи, які діють на підставі договору між ними і узгоджують свої дії для досягнення спільної мети, а за відсутності такого договору спільно прямо або опосередковано здійснюють контроль над акціонерним товариством;»
 
Враховано частково   пункт 12 викласти в такій редакції:
«12) особи, що діють спільно, - фізичні та/або юридичні особи, які діють на підставі договору між ними і узгоджують свої дії для досягнення спільної мети»;
 
140. після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
 
   доповнити частиною другою такого змісту:
 
141. "2. Термін "контроль" вживається у цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції".";
 
   "2. Термін "контроль" у цьому Законі вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції";
 
142. 2) у статті 8:
 
      
143. абзац перший частини першої, пункт перший та третій частини другої доповнити словами "суб'єктом оціночної діяльності, який має право здійснювати рецензування звіту про оцінку майна";
 
-46- Острікова Т.Г.
Абзац другий підпункту другого пункту дев’ятого Розділу І законопроекту виключити
 
Враховано      
144. доповнити частину третю абзацом такого змісту:
 
   2) частину третю статті 8 доповнити абзацом другим такого змісту:
 
145. "Вимоги цієї статті застосовуються у випадку визначення ринкової вартості акцій для цілей статей 65-65-3 цього Закону з урахуванням особливостей встановлених такими статтями.";
 
-47- Левченко Ю.В.
Абзац 4 підпункту 2 пункту 9 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Відхилено   "Вимоги цієї статті застосовуються у разі визначення ринкової вартості акцій для цілей статей 65-65-3 цього Закону з урахуванням особливостей, встановлених цими статтями";
 
146. 3) пункт двадцять другий частини другої статті 52 викласти у такій редакції:
 
-48- Левченко Ю.В.
Підпункт 3 пункту 9 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Відхилено   3) пункт 22 частини другої статті 52 викласти в такій редакції:
 
147. "22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 цього Закону;";
 
   "22) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 цього Закону";
 
148. 4) статтю 65 викласти у такій редакції:
 
-49- Левченко Ю.В.
Підпункт 4 пункту 9 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Відхилено   4) статтю 65 викласти в такій редакції:
 
149. "Стаття 65. Придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій
 
   "Стаття 65. Придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій
 
150. 1. Особа (особи, що діють спільно), протягом одного робочого дня з дати укладення нею договору за наслідками виконання якого вона, з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства зобов'язана подати до товариства та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про укладання такого договору.
 
   1. Особа (особи, що діють спільно) протягом одного робочого дня з дати укладення нею договору, за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства, зобов'язана подати до товариства та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про укладення такого договору.
 
151. Товариство в одноденний термін зобов'язане розмістити зазначене повідомлення на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.
 
-50- Острікова Т.Г.
В підпункті 4 пункту 9 щодо ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства (Відомості Верховної Ради України, 2008 р.) частині 1,2 слова «в одноденний термін» замінити словами «протягом трьох робочих днів»;
 
Відхилено   Товариство в одноденний строк зобов'язане розмістити зазначене повідомлення на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.
 
152. 2. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій приватного акціонерного товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства у одноденний термін з дня набуття нею права власності на такий пакет акцій, зобов'язана подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та товариства інформацію про набуття нею такого пакету із зазначенням інформації про найвищу ціну, за якою вона придбавала акції цього товариства протягом дванадцяти місяців, що передують дню набуття такого пакету акцій включно з днем набуття, та дати набуття такого пакету.
 
   2. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій приватного акціонерного товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства, в одноденний строк з дня набуття нею права власності на такий пакет акцій зобов'язана подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та товариства інформацію про набуття нею такого пакета із зазначенням інформації про найвищу ціну, за якою вона придбавала акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, та дати набуття такого пакета.
 
153. Товариство в одноденний термін зобов'язане розмістити зазначену інформацію на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.
 
   Товариство в одноденний строк зобов'язане розмістити зазначену інформацію на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.
 
154. Наглядова рада (або виконавчий орган товариства, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) не пізніше ніж за 25 робочих днів з дня отримання такої інформації повинна затвердити ціну придбання акцій та повідомити її особі, зазначеній у абзаці першому цієї частини.
 
-51- Острікова Т.Г.
В підпункті 4 пункту 9 щодо ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства (Відомості Верховної Ради України, 2008 р.) частині 2 слова «за 25 робочих днів» замінити на слова «за 50 робочих змін»;
 
Відхилено   Наглядова рада (або виконавчий орган товариства, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) не пізніш як за 25 робочих днів з дня отримання такої інформації має затвердити ціну придбання акцій та повідомити її особі (особам, що діють спільно), зазначеній в абзаці першому цієї частини.
 
155. 3. Ціна придбання акцій визначається найбільшою з наступних:
 
   3. Ціна придбання акцій визначається за найбільшою з таких:
 
156. 1) ринкової вартості, визначеної суб’єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 цього Закону, станом на день, що передує дню розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів повідомлення про укладання особою (особами, що діють спільно) договору за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства;
 
   1) ринкова вартість, визначена суб’єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 цього Закону, станом на день, що передує дню розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про укладення особою (особами, що діють спільно) договору, за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства;
 
157. 2) найвищої ціни, за якою особа (особи, що діють спільно) набула опосередковане право власності на акції цього товариства через придбання акцій (паїв, часток) іншої юридичної особи протягом дванадцяти місяців, що передують дню набуття такого пакету акцій включно з днем набуття такою особою контрольного пакету акцій товариства;
 
   2) найвища ціна, за якою особа (особи, що діють спільно) опосередковано набула право власності на акції цього товариства шляхом придбання акцій (паїв, часток) іншої юридичної особи протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття такою особою контрольного пакета акцій товариства;
 
158. 3) найвищої ціни, за якою особа (особи, що діють спільно) придбавала акції (паї, частки) іншої юридичної особи, якій прямо або опосередковано належать акції цього товариства, протягом дванадцяти місяців, що передують дню набуття такою особою контрольного пакету акцій товариства включно з днем набуття за умови, що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності складає не менше 90 відсотків від загальної вартості активів такої юридичної особи.
 
   3) найвища ціна, за якою особа (особи, що діють спільно) придбавала акції (паї, частки) іншої юридичної особи, якій прямо або опосередковано належать акції цього товариства, протягом 12 місяців, що передують дню набуття такою особою контрольного пакета акцій товариства включно з днем набуття, за умови що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи.
 
159. 4. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства протягом двох робочих днів з дати отримання інформації про ціну придбання акцій зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції товариства щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), шляхом надсилання до товариства публічної безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів - власників простих акцій товариства про придбання належних їм акцій (оферта).
 
   4. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства, протягом двох робочих днів з дати отримання інформації про ціну придбання акцій зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), шляхом надсилання до товариства публічної безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів - власників простих акцій товариства про придбання належних їм акцій (оферти).
 
160. Оферта надсилається на адресу місцезнаходження товариства на ім'я наглядової ради або виконавчого органу (якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) та надсилається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
   Оферта надсилається на адресу місцезнаходження товариства на ім'я наглядової ради або виконавчого органу (якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) та до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
161. Наглядова рада (або виконавчий орган товариства, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) зобов'язана зазначену оферту розмістити на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, а також надіслати її кожному власнику простих акцій товариства відповідно до переліку акціонерів товариства протягом 7 робочих днів з дня її отримання.
 
   Наглядова рада (або виконавчий орган товариства, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) зобов'язана розмістити зазначену оферту на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також надіслати її кожному власнику простих акцій товариства відповідно до переліку акціонерів товариства протягом семи робочих днів з дня надходження оферти.
 
162. У разі коли власниками контрольного пакету акцій товариства є дві та більше особи, що діють спільно, такі особи повинні визначити особу, відповідальну за реалізацію норм, передбачених цією статтею (далі – відповідальна особа).
 
   У разі якщо власниками контрольного пакета акцій товариства є дві та більше особи, що діють спільно, такі особи мають визначити особу, відповідальну за реалізацію норм, передбачених цією статтею (далі – відповідальна особа).
 
163. 5. Оферта має містити дані про:
 
   5. Оферта має містити відомості про:
 
164. 1) особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій приватного акціонерного товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій товариства, та її афілійованих осіб (ім’я (найменування), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), коду/номеру з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) особи (кожної з осіб, що діють спільно) та її афілійованих осіб), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій товариства, належних кожній із зазначених осіб, контактні дані особи (кожної з осіб, що діють спільно);
 
   1) особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій приватного акціонерного товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій товариства, та її афілійованих осіб (ім’я (найменування), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) особи (кожної з осіб, що діють спільно) та її афілійованих осіб), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій товариства, належних кожній із зазначених осіб, контактні дані особи (кожної з осіб, що діють спільно);
 
165. 2) відповідальну особу, у разі, якщо власниками контрольного пакету акцій товариства є дві та більше особи, що діють спільно, (ім’я (найменування), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), коду/номеру з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента), місце проживання (місцезнаходження), контактні дані відповідальної особи);
 
   2) відповідальну особу, у разі якщо власниками контрольного пакета акцій товариства є дві та більше особи, що діють спільно (ім’я (найменування), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента), місце проживання (місцезнаходження), контактні дані відповідальної особи);
 
166. 3) ціну придбання акцій та порядок її визначення;
 
   3) ціну придбання акцій та порядок її визначення;
 
167. 4) строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо придбання акцій відповідно до частини п’ятої цієї статті;
 
-52- Пташник В.Ю.
У підпункті 4 пункту 9 Розділу І Законопроекту (зміни до Закону України "Про акціонерні товариства") у пункті 4 частини 5 нової редакції статті 65 слово «п’ятої» замінити словом «шостої».
 
Враховано   4) строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання акцій відповідно до частини шостої цієї статті;
 
168. 5) порядок оплати акцій, що придбаваються;
 
   5) порядок оплати акцій, що придбаваються;
 
169. 6) спосіб (способи) оплати акцій, що придбаються.
 
   6) спосіб (способи) оплати акцій, що придбаваються.
 
170. 6. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити особу, яка придбала контрольний пакет акцій, або відповідальну особу щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, має становити від 10 до 50 робочих днів з дати надходження оферти.
 
   6. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити особу, яка придбала контрольний пакет акцій, або відповідальну особу щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, має становити від 10 до 50 робочих днів з дати надходження оферти.
 
171. 7. Якщо після розміщення оферти у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та до закінчення строку для її прийняття, особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій товариства, придбає акції за ціною вищою, ніж ціна визначена у оферті, така особа повинна підвищити ціну придбання до найвищої ціни та надіслати до товариства змінену оферту для подальшого надіслання її товариством всім акціонерам та розміщення зміненої оферти на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. У зміненій оферті має бути змінена тільки інформація щодо ціни придбання акцій.
 
   7. Якщо після розміщення оферти у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та до закінчення строку для її прийняття особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій товариства, придбає акції за ціною вищою, ніж ціна, зазначена в оферті, така особа повинна підвищити ціну придбання до найвищої ціни та надіслати до товариства змінену оферту для подальшого надіслання її товариством усім акціонерам та розміщення зміненої оферти на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. У зміненій оферті змінюється лише інформація про ціну придбання акцій.
 
172. У випадку надсилання до товариства зміненої оферти, особа, яка стала власником контрольного пакета акцій товариства, або відповідальна особа має компенсувати різницю у ціні акцій тим акціонерам, акції яких до цього були придбані.
 
   У разі надсилання до товариства зміненої оферти особа, яка стала власником контрольного пакета акцій товариства, або відповідальна особа має компенсувати різницю у ціні акцій тим акціонерам, акції яких до цього були придбані.
 
173. Оплата вартості акцій, що придбаються, може здійснюватися грошовими коштами, цінними паперами або поєднанням того й іншого.
 
   Оплата вартості акцій, що придбаваються, може здійснюватися грошовими коштами, цінними паперами або поєднанням грошових коштів і цінних паперів.
 
174. Конкретний спосіб оплати вартості акцій, із запропонованих в оферті, визначається акціонером, у якого такі акції придбаються.
 
   Конкретний спосіб оплати вартості акцій із запропонованих в оферті визначається акціонером, у якого такі акції придбаваються.
 
175. При цьому одним із способів оплати вартості акцій, запропонованих в оферті, повинна бути оплата виключно грошовими коштами.
 
   При цьому одним із способів оплати вартості акцій, запропонованих в оферті, має бути оплата виключно грошовими коштами.
 
176. 8. Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного у оферті строку особа, яка придбала контрольний пакет акцій, або відповідальна особа повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію про придбання акцій, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної у оферті ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою, яка придбала контрольний пакет акцій, або відповідальною особою права власності на його акції. При цьому, розрахунки за результатами таких дій здійснюються в порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України за принципом "поставка цінних паперів проти оплати".
 
   8. Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного в оферті строку особа, яка придбала контрольний пакет акцій, або відповідальна особа має сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію про придбання акцій, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної в оферті ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій, має вчинити усі дії, необхідні для набуття особою, яка придбала контрольний пакет акцій, або відповідальною особою права власності на його акції. При цьому розрахунки за результатами таких дій здійснюються в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України за принципом "поставка цінних паперів проти оплати".
 
177. 9. Положення цієї статті не поширюються на особу (осіб, що діють спільно), яка вже є власником контрольного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їй або її афілійованим особам.
 
-53- Пташник В.Ю.
Викласти частину дев’яту статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» в такій редакції:
«9. Положення цієї статті не поширюються на особу (осіб, що діють спільно) у таких випадках:
1) якщо така особа вже є власником контрольного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їй та/або її афілійованим особам;
2) у випадку набуття нею контрольного пакета в порядку спадкування або правонаступництва в результаті ліквідації юридичної особи;
3) у випадку набуття контрольного пакета в процесі заснування акціонерного товариства.»
 
Враховано   9. Положення цієї статті не поширюються на особу (осіб, що діють спільно) у разі:
1) якщо така особа вже є власником контрольного пакета акцій з урахуванням кількості акцій, що належать їй та/або її афілійованим особам;
2) набуття особою контрольного пакета акцій у порядку спадкування в результаті ліквідації юридичної особи;
3) набуття контрольного пакета акцій у процесі заснування акціонерного товариства.»;
 
178. Обов’язок особи, яка набула контрольний пакет акцій товариства, запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції товариства не поширюється на випадки набуття контрольного пакета в порядку спадкування або правонаступництва.";
 
      
179. 5) доповнити Закон статями 65-1 – 65-5 такого змісту:
 
-54- Левченко Ю.В.
Підпункт 5 пункту 9 розділу 1 Законопроекту виключити.
 
Відхилено   5) розділ ХІ доповнити статтями 65-1 – 65-5 такого змісту:
 
180. "Стаття 65-1. Придбання акцій публічного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій або значного контрольного пакету акцій
 
   "Стаття 65-1. Придбання акцій публічного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій або значного контрольного пакета акцій
 
181. 1. Особа (особи, що діють спільно), протягом одного робочого дня з дати укладення нею договору за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій або значного контрольного пакету акцій публічного акціонерного товариства, зобов'язана подати до товариства та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про укладання такого договору.
 
   1. Особа (особи, що діють спільно) протягом одного робочого дня з дати укладення нею договору, за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій або значного контрольного пакета акцій публічного акціонерного товариства, зобов'язана подати до товариства та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про укладення такого договору.
 
182. Товариство в одноденний термін зобов'язане розмістити зазначене повідомлення на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.
 
   Товариство в одноденний строк зобов'язане розмістити зазначене повідомлення на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
183. 2. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій або значного контрольного пакету акцій публічного акціонерного товариства, у одноденний термін з дня набуття нею такого права власності на такий пакет акцій, зобов'язана подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та товариства інформацію про набуття нею такого пакету із зазначенням інформації про найвищу ціну, за якою вона придбавала акції цього товариства протягом дванадцяти місяців, що передують дню набуття такого пакету акцій включно з днем набуття, та про дату набуття такого пакету.
 
   2. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій або значного контрольного пакета акцій публічного акціонерного товариства, в одноденний строк з дня набуття нею права власності на такий пакет акцій зобов'язана подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та товариства інформацію про набуття нею такого пакета із зазначенням інформації про найвищу ціну, за якою вона придбавала акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття, та про дату набуття такого пакета.
 
184. Товариство в одноденний термін зобов'язане розмістити зазначену інформацію на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.
 
   Товариство в одноденний строк зобов'язане розмістити зазначену інформацію на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.
 
185. Наглядова рада (або виконавчий орган товариства, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) не пізніше ніж за 5 робочих днів з дня отримання такої інформації повинна затвердити ціну придбання акцій та повідомити її особі, зазначеній у абзаці першому цієї частини.
 
   Наглядова рада (або виконавчий орган товариства, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) не пізніш як за п’ять робочих днів з дня отримання такої інформації має затвердити ціну придбання акцій та повідомити її особі (особам, що діють спільно), зазначеній в абзаці першому цієї частини.
 
186. 3. Ціна придбання акцій визначається найбільшою з наступних:
 
   3. Ціна придбання акцій визначається за найбільшою з таких:
 
187. 1) ринкової вартості, визначеної відповідно до статті 8 цього Закону, станом на день, що передує дню розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів повідомлення про укладання особою (особами, що діють спільно) договору за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій або значного контрольного пакету акцій публічного акціонерного товариства;
 
   1) ринкова вартість, визначена відповідно до статті 8 цього Закону, станом на день, що передує дню розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про укладення особою (особами, що діють спільно) договору, за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій або значного контрольного пакета акцій публічного акціонерного товариства;
 
188. 2) найвищої ціни, за якою особа (особи, що діють спільно) набула опосередковане право власності на акції цього товариства через придбання акцій (паїв, часток) іншої юридичної особи протягом дванадцяти місяців, що передують дню набуття такою особою контрольного пакету або значного контрольного пакету акцій товариства включно з днем набуття;
 
   2) найвища ціна, за якою особа (особи, що діють спільно) опосередковано набула право власності на акції цього товариства шляхом придбання акцій (паїв, часток) іншої юридичної особи протягом 12 місяців, що передують дню набуття такою особою контрольного пакета або значного контрольного пакета акцій товариства включно з днем набуття;
 
189. 3) найвищої ціни, за якою особа (особи, що діють спільно) придбавала акції (паї, частки) іншої юридичної особи, якій прямо або опосередковано належать акції цього товариства, протягом дванадцяти місяців, що передують дню набуття такою особою контрольного пакету або значного контрольного пакету акцій товариства включно з днем набуття за умови, що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності складає не менше 90 відсотків від загальної вартості активів такої юридичної особи.
 
   3) найвища ціна, за якою особа (особи, що діють спільно) придбавала акції (паї, частки) іншої юридичної особи, якій прямо або опосередковано належать акції цього товариства, протягом 12 місяців, що передують дню набуття такою особою контрольного пакета або значного контрольного пакета акцій товариства включно з днем набуття, за умови що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи.
 
190. 4. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій або значного контрольного пакету акцій товариства, протягом двох робочих днів з дати отримання інформації про ціну придбання зобов’язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції товариства щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), шляхом надсилання до товариства публічної безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів - власників простих акцій товариства про придбання належних їм акцій (оферти).
 
   4. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій або значного контрольного пакета акцій товариства, протягом двох робочих днів з дати отримання інформації про ціну придбання зобов’язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), шляхом надсилання до товариства публічної безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів - власників простих акцій товариства про придбання належних їм акцій (оферти).
 
191. Оферта надсилається на адресу місцезнаходження товариства на ім'я наглядової ради або виконавчого органу (якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) та до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і кожної фондової біржі, на якій товариство пройшло процедуру включення акцій до біржового реєстру.
 
   Оферта надсилається за адресою місцезнаходження товариства на ім'я наглядової ради або виконавчого органу (якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) та до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і кожної фондової біржі, на якій товариство пройшло процедуру включення акцій до біржового реєстру.
 
192. Наглядова рада (або виконавчий орган товариства, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) зобов'язана зазначену оферту розмістити на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, а також надіслати її кожному власнику простих акцій товариства відповідно до переліку акціонерів товариства протягом 7 робочих днів з дня її отримання.
 
   Наглядова рада (або виконавчий орган товариства, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) зобов'язана розмістити зазначену оферту на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також надіслати її кожному власнику простих акцій товариства відповідно до переліку акціонерів товариства протягом семи робочих днів з дня надходження оферти.
 
193. Після розміщення оферти на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, наглядова ради (або виконавчий орган товариства, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) повинна проінформувати про оферту представників працівників або, якщо таких представників немає, самих працівників товариства у спосіб визначений внутрішніми документами товариства.
 
   Після розміщення оферти на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку наглядова ради (або виконавчий орган товариства, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) має поінформувати про оферту представників працівників або, якщо таких представників немає, самих працівників товариства у спосіб, визначений внутрішніми документами товариства.
 
194. У разі коли власниками контрольного пакету акцій або значного контрольного пакету акцій товариства є дві та більше особи, що діють спільно, такі особи повинні визначити особу, відповідальну за реалізацію норм, передбачених цією статтею (далі – відповідальна особа).
 
   У разі якщо власниками контрольного пакета акцій або значного контрольного пакета акцій товариства є дві та більше особи (що діють спільно), такі особи повинні визначити особу, відповідальну за реалізацію норм, передбачених цією статтею (далі – відповідальна особа).
 
195. 5. Оферта має містити дані про:
 
   5. Оферта має містити відомості про:
 
196. 1) особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій публічного акціонерного товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій або значного контрольного пакету акцій товариства, та її афілійованих осіб (ім’я (найменування), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), коду/номеру з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) особи (кожної з осіб, що діють спільно) та її афілійованих осіб), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій товариства, належних кожній із зазначених осіб, контактні дані особи (кожної з осіб, що діють спільно);
 
   1) особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій публічного акціонерного товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій або значного контрольного пакета акцій товариства, та її афілійованих осіб (ім’я (найменування), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) особи (кожної з осіб, що діють спільно) та її афілійованих осіб), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій товариства, належних кожній із зазначених осіб, контактні дані особи (кожної з осіб, що діють спільно);
 
197. 2) відповідальну особу, у разі, якщо власниками контрольного пакету акцій або значного контрольного пакету акцій товариства є дві та більше особи, що діють спільно, (ім’я (найменування), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), коду/номеру з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента), місце проживання (місцезнаходження), контактні дані відповідальної особи);
 
   2) відповідальну особу, у разі якщо власниками контрольного пакета акцій або значного контрольного пакета акцій товариства є дві та більше особи, що діють спільно (ім’я (найменування), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента), місце проживання (місцезнаходження), контактні дані відповідальної особи);
 
198. 3) тип акцій, що придбаються;
 
   3) тип акцій, що придбаваються;
 
199. 4) ціну придбання акцій та порядок її визначення;
 
   4) ціну придбання акцій та порядок її визначення;
 
200. 5) строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання акцій відповідно до частини шостої цієї статті;
 
   5) строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання акцій відповідно до частини шостої цієї статті;
 
201. 6) порядок оплати акцій, що придбаються;
 
   6) порядок оплати акцій, що придбаваються;
 
202. 7) спосіб (способи) оплати акцій, що придбаються;
 
   7) спосіб (способи) оплати акцій, що придбаваються;
 
203. 8) найвищу ціну, за якою особа (особи, що діють спільно) яка придбала контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій товариства придбавала акції цього товариства протягом дванадцяти місяців, що передують дню набуття такою особою зазначеного пакету акцій включно з днем набуття;
 
   8) найвищу ціну, за якою особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій товариства придбавала акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують дню набуття такою особою зазначеного пакета акцій включно з днем набуття;
 
204. 9) наміри особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій товариства, стосовно майбутньої діяльності товариства, зокрема основних напрямів його діяльності, включаючи плани щодо істотної зміни умов працевлаштування працівників та керівництва товариства;
 
-55- Острікова Т.Г.
В підпункті 5 пункту 9 щодо ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства (Відомості Верховної Ради України, 2008 р.) в частина 5 статті 65-1 пункти 9,10 видалити.
 
Відхилено   9) наміри особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій товариства, щодо подальшої діяльності товариства, зокрема основних напрямів його діяльності, включаючи плани щодо істотної зміни умов працевлаштування працівників та керівництва товариства;
 
205. 10) інформацію стосовно джерел фінансування пропозиції про придбання акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій товариства;
 
   10) інформацію про джерела фінансування, пропозиції про придбання акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій товариства;
 
206. 11) у разі коли одним із способів оплати вартості акцій, що придбаваються, визначено оплату цінними паперами, інформацію про такі цінні папери;
 
   11) інформацію про цінні папери, у разі якщо одним із способів оплати вартості акцій, що придбаваються, визначено оплату цінними паперами;
 
207. 12) посилання, на те, що пропозиція про придбання акцій, яка зроблена за наслідками придбання контрольного пакета або значного контрольного пакету акцій товариства, відповідає вимогам статті 651 цього Закону;
 
   12) відповідність пропозиції про придбання акцій, що зроблена за наслідками придбання контрольного пакета або значного контрольного пакета акцій товариства, вимогам статті 65-1 цього Закону;
 
208. 13) посилання, на те, що у випадку порушення норм закону щодо придбання акцій публічного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета або значного контрольного пакету акцій товариства, будь-який акціонер може звернутися для захисту своїх прав до господарського суду за місцезнаходженням товариства.
 
   13) можливість будь-якого акціонера звернутися для захисту своїх прав до господарського суду за місцезнаходженням товариства у разі порушення норм закону щодо придбання акцій публічного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета або значного контрольного пакета акцій товариства.
 
209. 6. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити особу, яка придбала контрольний пакет акцій або значного контрольного пакету акцій товариства, або відповідальну особу щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, має становити від 10 до 50 робочих днів з дати надходження оферти.
 
   6. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити особу, яка придбала контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій товариства, або відповідальну особу щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, має становити від 10 до 50 робочих днів з дати надходження оферти.
 
210. 7. Якщо після розміщення оферти у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів та до закінчення строку для її прийняття, особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій товариства, придбає акції за ціною вищою, ніж ціна придбання акцій, визначена у оферті, така особа повинна підвищити ціну придбання до найвищої ціни та надіслати до товариства змінену оферту для подальшого надіслання її товариством всім акціонерам та розміщення зміненої оферти на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. У зміненій оферті має бути змінена тільки інформація щодо ціни придбання акцій.
 
   7. Якщо після розміщення оферти у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та до закінчення строку для її прийняття особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій товариства, придбає акції за ціною вищою, ніж ціна придбання акцій, визначена в оферті, така особа має підвищити ціну придбання до найвищої ціни та надіслати до товариства змінену оферту для подальшого надіслання її товариством всім акціонерам та розміщення зміненої оферти на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. У зміненій оферті змінюється лише інформація про ціну придбання акцій.
 
211. У випадку надсилання до товариства зміненої оферти, особа, яка стала власником контрольного пакета акцій або значного контрольного пакету акцій товариства, або відповідальна особа має компенсувати різницю у ціні акцій тим акціонерам, акції яких до цього були придбані.
 
   У разі надсилання до товариства зміненої оферти особа, яка стала власником контрольного пакета акцій або значного контрольного пакета акцій товариства, або відповідальна особа має компенсувати різницю у ціні акцій тим акціонерам, акції яких до цього були придбані.
 
212. Оплата вартості акцій, що придбаються, може здійснюватися грошовими коштами, цінними паперами або поєднанням того й іншого.
 
   Оплата вартості акцій, що придбаваються, може здійснюватися грошовими коштами, цінними паперами або поєднанням грошових коштів і цінних паперів.
 
213. Конкретний спосіб оплати вартості акцій, із запропонованих в оферті, визначається акціонером, у якого такі акції придбаються.
 
   Конкретний спосіб оплати вартості акцій із запропонованих в оферті визначається акціонером, у якого такі акції придбаваються.
 
214. При цьому одним із способів оплати вартості акцій, запропонованих в оферті, повинна бути оплата виключно грошовими коштами.
 
   При цьому одним із способів оплати вартості акцій, запропонованих в оферті, має бути оплата виключно грошовими коштами.
 
215. 8. Наглядова рада (або виконавчий орган, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) повинна затвердити та оприлюднити на веб-сайті товариства документ, що міститиме висновок щодо реалізації положень пункту 9 частини п’ятої цієї статті включно з поглядами на вплив оферти на інтереси товариства, особливо на працевлаштування працівників та керівництва товариства, та щодо стратегічних планів особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій товариства та ймовірні наслідки, що стосуються напрямів майбутньої діяльності товариства, які викладено у пункті 8 частини п’ятої цієї статті. Наглядова рада (або виконавчий орган, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) повинна проінформувати про зазначене представників працівників або, якщо таких представників немає, самих працівників товариства. Якщо наглядова рада (або виконавчий орган, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) у визначений термін отримує окремі висновки представників працівників стосовно впливу оферти на зайнятість, такі висновки додаються до документу та оприлюднюються на веб-сайті товариства.
 
-56- Острікова Т.Г.
В підпункті 5 пункту 9 щодо ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства (Відомості Верховної Ради України, 2008 р.) частину 8 стаття 65-1 – видалити.
 
Відхилено   8. Наглядова рада (або виконавчий орган, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) має затвердити та оприлюднити на веб-сайті товариства документ, що міститиме висновок щодо реалізації положень пункту 9 частини п’ятої цієї статті включно з оцінкою впливу оферти на інтереси товариства, особливо на працевлаштування працівників та керівництва товариства, та щодо стратегічних планів особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій товариства та ймовірні наслідки, що стосуються напрямів подальшої діяльності товариства, відповідно до пункту 8 частини п’ятої цієї статті. Наглядова рада (або виконавчий орган, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) має поінформувати про зазначене представників працівників або, якщо таких представників немає, самих працівників товариства. Якщо наглядова рада (або виконавчий орган, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) у визначений строк отримає окремі висновки представників працівників щодо впливу оферти на зайнятість, такі висновки додаються до документа та оприлюднюються на веб-сайті товариства.
 
216. 9. Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного у оферті строку, особа, яка придбала контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій товариства, або відповідальна особа повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію про придбання акцій, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної у оферті ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою, яка придбала контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій товариства, або відповідальною особою права власності на його акції. При цьому, розрахунки за результатами таких дій здійснюються в порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України за принципом "поставка цінних паперів проти оплати".
 
   9. Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного в оферті строку особа, яка придбала контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій товариства, або відповідальна особа повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію про придбання акцій, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної в оферті ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою, яка придбала контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій товариства, або відповідальною особою права власності на його акції. При цьому розрахунки за результатами таких дій здійснюються в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України за принципом "поставка цінних паперів проти оплати".
 
217. 10. Положення цієї статті не поширюються на особу (осіб, що діють спільно), яка вже є власником контрольного пакета акцій або значного контрольного пакету акцій товариства, з урахуванням кількості акцій, що належать (прямо або опосередковано) їй або її афілійованим особам.
 
-57- Пташник В.Ю.
Викласти частину десяту статті 65-1 Закону України «Про акціонерні товариства» в такій редакції:
«10. Положення цієї статті не поширюються на особу (осіб, що діють спільно) у таких випадках:
1) якщо така особа вже є власником контрольного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їй та/або її афілійованим особам;
2) у випадку набуття нею контрольного пакета в порядку спадкування або правонаступництва в результаті ліквідації юридичної особи;
3) у випадку набуття контрольного пакета в процесі заснування акціонерного товариства.»
 
Враховано   10. Положення цієї статті не поширюються на особу (осіб, що діють спільно) у разі:
1) якщо така особа вже є власником контрольного пакета акцій з урахуванням кількості акцій, що належать їй та/або її афілійованим особам;
2) набуття особою контрольного пакета акцій у порядку спадкування в результаті ліквідації юридичної особи;
3) набуття контрольного пакета акцій у процесі заснування акціонерного товариства.
 
218. 11. Положення цієї статті не поширюються на осіб, які набули значний контрольний пакет акцій товариства внаслідок виконання такими особами зобов’язань щодо викупу акцій, які виникли у них за результатами придбання контрольного пакета акцій у розмірі 50 і більше та менше ніж 75 відсотків простих акцій такого товариства.
 
-58- Пташник В.Ю.
Викласти частину одинадцяту статті 65-1 Закону України «Про акціонерні товариства» в такій редакції:
«11. Положення цієї статті не поширюються на особу (осіб, що діють спільно) у таких випадках:
1) якщо така особа вже є власником значного контрольного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їй та/або її афілійованим особам;
2) у випадку набуття нею значного контрольного пакета в порядку спадкування або правонаступництва в результаті ліквідації юридичної особи;
3) у випадку набуття значного контрольного пакета в процесі заснування акціонерного товариства;
4) у випадку набуття значного контрольного пакету внаслідок виконання такими особами зобов’язань щодо викупу акцій, які виникли у них за результатами придбання контрольного пакета акцій у розмірі 50 і більше та менше ніж 75 відсотків простих акцій такого товариства.»
 
Враховано   11. Положення цієї статті не поширюються на особу (осіб, що діють спільно) у разі:
1) якщо така особа вже є власником значного контрольного пакета акцій з урахуванням кількості акцій, що належать їй та/або її афілійованим особам;
2) набуття нею значного контрольного пакета акцій у порядку спадкування в результаті ліквідації юридичної особи;
3) набуття значного контрольного пакета акцій у процесі заснування акціонерного товариства;
4) набуття значного контрольного пакета акцій внаслідок виконання такими особами зобов’язань щодо викупу акцій, які виникли у них за результатами придбання контрольного пакета акцій у розмірі 50 і більше, але менше 75 відсотків простих акцій такого товариства.
 
219. Обов’язок особи, яка набула контрольний або значний контрольний пакет акцій товариства, запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції товариства не поширюється на випадки набуття контрольного або значного контрольного пакету акцій в порядку спадкування або правонаступництва.
 
      
220. Стаття 65-2. Обов’язковий продаж простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій
 
   Стаття 65-2. Обов’язковий продаж простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій
 
221. 1. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником домінуючого контрольного пакету акцій, протягом наступного робочого дня після набуття нею права власності на такий пакет акцій зобов’язана подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і товариства повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій (далі – повідомлення).
 
-59- Острікова Т.Г.
В підпункті 5 ( доповнити Закон ст.ст. 65-1 – 65-5) пункту 9 щодо ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства (Відомості Верховної Ради України, 2008 р.) в ч. 1 статті 65-2 слова «протягом наступного робочого дня» замінити словами «не більше 5 робочих днів»
 
Відхилено   1. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником домінуючого контрольного пакета акцій, протягом наступного робочого дня з дня набуття нею права власності на такий пакет акцій зобов’язана подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і до товариства повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій (далі – повідомлення).
 
222. 2. Повідомлення повинне містити інформацію про:
 
   2. Повідомлення має містити інформацію про:
 
223. 1) кількість акцій товариства, які належали особі та її афілійованим особам до набуття придбання домінуючого контрольного пакету акцій товариства;
 
-60- Острікова Т.Г.
В підпункті 5 ( доповнити Закон ст.ст. 65-1 – 65-5) пункту 9 щодо ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства (Відомості Верховної Ради України, 2008 р.) в ч. 2 статті 65-2 пункт 1 викласти в такій редакції:
«1) кількість акцій товариства, які належали особі (особам, що діють спільно) та її афілійованим особам до набуття придбання домінуючого контрольного пакету акцій товариства або належать (особам, що діють спільно);»
 
Враховано частково   1) кількість акцій товариства, що належали особі та її афілійованим особам до набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства;
 
224. 2) структуру власності особи і афілійованих з нею осіб (подається якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належать акції товариства);
 
   2) структуру власності особи та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства);
 
225. 3) ціну передбачену пунктами один та два частини п’ятої цієї статті;
 
   3) ціну, передбачену пунктами 1 та 2 частини п’ятої цієї статті;
 
226. 4) дату набуття домінуючого контрольного пакету акцій товариства.
 
   4) дату набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства.
 
227. Інформація про структуру власності подається в обсязі і за формою, затвердженими Національною комісією з цінних паперів і фондового ринку.
 
   Інформація про структуру власності подається в обсязі і за формою, затвердженими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
228. Якщо особа набула домінуючий контрольний пакет акцій товариства, діючи спільно із третіми особами, які не є її афілійованими особами, до повідомлення також включається інформація про кількість акцій товариства, які належали таким третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакету акцій товариства.
 
   Якщо особа набула домінуючий контрольний пакет акцій товариства, діючи спільно з третіми особами, які не є її афілійованими особами, до повідомлення також включається інформація про кількість акцій товариства, що належали таким третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства. У такому разі до повідомлення також додається копія договору, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії щодо набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства. Зазначеним договором визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно (уповноважена особа).
 
229. У такому разі до повідомлення також додається копія договору, на підставі якого особа і треті особи узгоджують свої дії щодо набуття домінуючого контрольного пакету акцій товариства. Зазначеним договором визначається сторона договору, уповноважена його сторонами на вчинення правочинів щодо набуття акцій товариства в інтересах групи осіб, що діють спільно (уповноважена особа).
 
      
230. Передбачені цією статтею права і обов’язки особи, яка набуває право власності на домінуючий контрольний пакет акцій товариства, покладаються на уповноважену особу.
 
   Передбачені цією статтею права і обов’язки особи, яка набуває право власності на домінуючий контрольний пакет акцій товариства, покладаються на уповноважену особу.
 
231. 3. Товариство не пізніше наступного робочого дня з дати отримання повідомлення зобов'язане розмістити його на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.
 
   3. Товариство не пізніше наступного робочого дня з дати отримання повідомлення зобов'язане розмістити його на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
232. Товариство не пізніше ніж за 25 робочих днів з дня отримання повідомлення повинне затвердити ринкову вартість акцій товариства визначену суб’єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 цього Закону та повідомити її особі зазначеній у частині першій цієї статті.
 
-61- Острікова Т.Г.
В підпункті 5 ( доповнити Закон ст.ст. 65-1 – 65-5) пункту 9 щодо ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства (Відомості Верховної Ради України, 2008 р.) в ч. 3 статті 65-2 слова «25 робочих днів» замінити «50 робочих днів».
 
Відхилено   Товариство не пізніш як за 25 робочих днів з дня отримання повідомлення повинно затвердити ринкову вартість акцій товариства, визначену суб’єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 цього Закону, та повідомити її особі, зазначеній у частині першій цієї статті.
 
233. 4. Особа, яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій, або уповноважена особа (далі – заявник вимоги) протягом 90 днів з дня набуття такою особою домінуючого контрольного пакету акцій, має право надіслати до товариства публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій у всіх власників акцій товариства (далі – публічна безвідклична вимога).
 
-62- Острікова Т.Г.
В підпункті 5 ( доповнити Закон ст.ст. 65-1 – 65-5) пункту 9 щодо ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства (Відомості Верховної Ради України, 2008 р.) в частині 4 статті 65-2 слова «набуття такою особою домінуючого контрольного пакету акцій» замінити словами «повідомлення про ринкову вартість акцій товариства».
 
Враховано по суті  4. Протягом 90 днів з дня подання повідомлення відповідно до частини другої цієї статті та за умови виконання нею дій, передбачених статтями 65 або 65-1 цього Закону, особа, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, або уповноважена особа (далі – заявник вимоги), має право надіслати до товариства публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій товариства (далі – публічна безвідклична вимога).
 
234. У разі подання до товариства публічної безвідкличної вимоги всі акціонери акціонерного товариства та саме товариство зобов’язані продати належні їм прості акції цього товариства заявнику вимоги.
 
-63- Острікова Т.Г.
В підпункті 5 ( доповнити Закон ст.ст. 65-1 – 65-5) пункту 9 щодо ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства (Відомості Верховної Ради України, 2008 р.) пункт 2 частин 5 статті 65-2 викласти в такій редакції:
«У разі подання до товариства публічної безвідкличної вимоги всі акціонери акціонерного товариства, окрім осіб, що діють спільно із такою особою та афілійованих осіб, та саме товариство зобов’язані продати належні їм прості акції цього товариства заявнику вимоги.»
 
Враховано   У разі подання до товариства публічної безвідкличної вимоги всі акціонери акціонерного товариства, крім осіб, що діють спільно із такою особою, та її афілійованих осіб, та саме товариство зобов’язані продати належні їм прості акції цього товариства заявнику вимоги.
Разом з поданням товариству публічної безвідкличної вимоги заявник вимоги надсилає товариству копію договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) відповідно до вимог частини дев’ятої цієї статті.
Заявник вимоги може подати до товариства публічну безвідкличну вимогу тільки після виконання нею дій, передбачених статтями 65 або 65-1 цього Закону.
 
    -64- Пташник В.Ю.
У підпункті 5 пункту 9 Розділу І Законопроекту (зміни до Закону України "Про акціонерні товариства") доповнити частину четверту нової статті 65-2 новим абзацом такого змісту:
"Разом з поданням товариству публічної безвідкличної вимоги заявник вимоги надсилає товариству копію договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) відповідно до вимог частини дев’ятої цієї статті."
 
Враховано    
235. 5. Ціною обов’язкового продажу акцій визначається найбільша з наступних:
 
   5. Ціною обов’язкового продажу акцій визначається найбільша з наступних:
 
236. 1) найвища ціна акції, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, придбавали акції цього товариства протягом дванадцяти місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакету акцій включно з датою набуття;
 
   1) найвища ціна акції, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, придбавали акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття;
 
237. 2) найвищої ціни, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, набули опосередковане право власності на акції цього товариства через придбання акцій (паїв, часток) іншої юридичної особи, якій прямо або опосередковано належать акції цього товариства, протягом дванадцяти місяців, що передують даті набуття такою особою домінуючого контрольного пакету акцій товариства включно з датою набуття за умови, що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності складає не менше 90 відсотків від загальної вартості активів такої юридичної особи;
 
   2) найвища ціна, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, опосередковано набули право власності на акції цього товариства шляхом придбання акцій (паїв, часток) іншої юридичної особи, якій прямо або опосередковано належать акції цього товариства, протягом 12 місяців, що передують даті набуття такою особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства включно з датою набуття, за умови що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи;
 
238. 3) ринкова вартість акцій товариства, визначена суб’єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 цього Закону станом на день, що передує дню набуття заявником вимоги домінуючого пакету акцій товариства.
 
-65- Острікова Т.Г.
В пункті 3 частини 5 статті 65-2 слово «набуття» замінити словом «надання»
 
Відхилено   3) ринкова вартість акцій товариства, визначена суб’єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 цього Закону станом на день, що передує дню набуття заявником вимоги домінуючого пакета акцій товариства.
 
239. 6. Якщо заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, не виконали обов’язки, передбачені статтями 65 або 65-1 цього Закону у випадку придбання контрольного пакету акцій, ціною обов’язкового продажу акцій визначається найбільша з наступних:
 
-66- Острікова Т.Г.
В підпункті 5 ( доповнити Закон ст.ст. 65-1 – 65-5) пункту 9 щодо ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства (Відомості Верховної Ради України, 2008 р.) частини 6, 7 статті 65-2 – виключити.
 
Відхилено   6. Якщо заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, не виконали обов’язки, передбачені статтями 65 або 65-1 цього Закону у разі придбання контрольного пакета акцій, ціною обов’язкового продажу акцій визначається найбільша з таких:
 
240. 1) подвійна ціна, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним придбавали акції товариства протягом періоду часу, який минув з дати набуття контрольного пакету акцій товариства, а також протягом 12 місяців, що передують цій даті;
 
   1) подвійна ціна, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, придбавали акції товариства протягом періоду часу, що минув з дати набуття контрольного пакета акцій товариства, а також протягом 12 місяців, що передують цій даті;
 
241. 2) подвійна ціна, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, набули опосередковане право власності на акції цього товариства через придбання акцій (паїв, часток) іншої юридичної особи, якій прямо або опосередковано належать акції цього товариства, протягом періоду часу, який минув з дати набуття контрольного пакету акцій товариства, а також протягом 12 місяців, що передують цій даті за умови, що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності складає не менше 90 відсотків від загальної вартості активів такої юридичної особи;
 
   2) подвійна ціна, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, набули опосередковане право власності на акції цього товариства шляхом придбання акцій (паїв, часток) іншої юридичної особи, якій прямо або опосередковано належать акції цього товариства, протягом періоду часу, що минув з дати набуття контрольного пакета акцій товариства, а також протягом 12 місяців, що передують цій даті, за умови що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи;
 
242. 3) подвійна ринкова вартість акцій товариства, визначена суб’єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 цього Закону станом на день, що передує дню набуття заявником вимоги контрольного пакету акцій.
 
   3) подвійна ринкова вартість акцій товариства, визначена суб’єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 цього Закону станом на день, що передує дню набуття заявником вимоги контрольного пакета акцій.
 
243. 7. Якщо заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, не виконали обов’язки, передбачені статтею 65-1 цього Закону у випадку придбання значного контрольного пакету акцій, ціною обов’язкового продажу акцій визначається найбільша з наступних:
 
   7. Якщо заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, не виконали обов’язки, передбачені статтею 65-1 цього Закону у разі придбання значного контрольного пакета акцій, ціною обов’язкового продажу акцій визначається найбільша з наступних:
 
244. 1) подвійна ціна, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним придбавали акції товариства протягом періоду часу, який минув з дати набуття значного контрольного пакету акцій товариства, а також протягом 12 місяців, що передують цій даті;
 
   1) подвійна ціна, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, придбавали акції товариства протягом періоду часу, що минув з дати набуття значного контрольного пакета акцій товариства, а також протягом 12 місяців, що передують цій даті;
 
245. 2) подвійна ціна, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, набули опосередковане право власності на акції цього товариства через придбання акцій (паїв, часток) іншої юридичної особи, якій прямо або опосередковано належать акції цього товариства, протягом періоду часу, який минув з дати набуття значного контрольного пакету акцій товариства, а також протягом 12 місяців, що передують цій даті за умови, що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності складає не менше 90 відсотків від загальної вартості активів такої юридичної особи;
 
   2) подвійна ціна, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, набули опосередковане право власності на акції цього товариства шляхом придбання акцій (паїв, часток) іншої юридичної особи, якій прямо або опосередковано належать акції цього товариства, протягом періоду часу, що минув з дати набуття значного контрольного пакета акцій товариства, а також протягом 12 місяців, що передують цій даті, за умови що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи;
 
246. 3) подвійна ринкова вартість акцій товариства, визначена суб’єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 цього Закону станом на день, що передує дню набуття заявником вимоги значного контрольного пакету акцій..
 
   3) подвійна ринкова вартість акцій товариства, визначена суб’єктом оціночної діяльності відповідно до статті 8 цього Закону станом на день, що передує дню набуття заявником вимоги значного контрольного пакета акцій.
 
247. 8. Публічна безвідклична вимога розміщується товариством на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів протягом наступного робочого дня після її отримання товариством.
 
   8. Публічна безвідклична вимога розміщується товариством на своєму веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом наступного робочого дня з дня її отримання товариством.
 
248. Публічна безвідклична вимога повинна містити дані про:
 
   Публічна безвідклична вимога повинна містити відомості про:
 
249. 1)заявника вимоги, та афілійованих осіб заявника вимоги, якщо на дату вимоги афілійовані особи заявника вимоги володіють акціями товариства в обсязі встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
   1) заявника вимоги та його афілійованих осіб, якщо на дату вимоги афілійовані особи заявника вимоги володіли акціями товариства в обсязі, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
250. 2)посилання на те, що заявник вимоги є уповноваженою особою, якщо рішення про подання до товариства публічної безвідкличної вимоги було прийняте особами, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій та данні про таких осіб в обсязі встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
   2) заявника вимоги - уповноважену особу, якщо рішення про подання до товариства публічної безвідкличної вимоги було прийняте особами, які спільно набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій, та інформацію про таких осіб в обсязі, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
251. 3)ціну придбання акцій і посилання на те, що оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі, а також порядок визначення такої ціни;
 
   3) ціну придбання акцій із зазначенням, що оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі, а також порядок визначення такої ціни;
 
252. 4)банківську установу, в якій заявником вимоги відкриті рахунки умовного зберігання (ескроу) відповідно до частини дев’ятої цієї статті;
 
-67- Пташник В.Ю.
У підпункті 5 пункту 9 Розділу І Законопроекту (зміни до Закону України "Про акціонерні товариства") у пункті четвертому частини восьмої нової статті 65-2 слова "відкриті рахунки" замінити словами "відкрито рахунок".
 
Враховано   4) банківську установу, в якій заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) відповідно до частини дев’ятої цієї статті;
 
253. 5)товариство в обсязі встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
   5) товариство в обсязі, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
254. 6)депозитарну установу, у якій відкрито рахунок у цінних паперах заявника вимоги та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи в обсязі встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
   6) депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах заявника вимоги та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи в обсязі, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
255. 7)порядок реалізації цієї вимоги в обсязі встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
   7) порядок реалізації цієї вимоги в обсязі, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
256. Публічна безвідклична вимога підписується заявником вимоги.
 
   Публічна безвідклична вимога підписується заявником вимоги.
 
257. 9. Заявник вимоги сплачує ціну акцій акціонерам шляхом перерахування грошових сум банківській установі, в якій заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) на користь акціонерного товариства. При цьому, товариство не має права використовувати кошти з такого рахунку будь-яким іншим чином ніж для здійснення їх переказу акціонерам, акції яких придбаються (їх спадкоємцям або правонаступникам) на вказані ними рахунки у банківських установах.
 
-68- Пташник В.Ю.
У підпункті 5 пункту 9 Розділу І Законопроекту (зміни до Закону України "Про акціонерні товариства") частину дев’яту нової статті 65-2 викласти в такій редакції:
"9. Заявник вимоги сплачує ціну акцій акціонерам шляхом перерахування грошових сум банківській установі, в якій заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) бенефіціарами якого є акціонери, акції яких придбаються (їх спадкоємці або правонаступники або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).
Заявник вимоги відкриває такий рахунок умовного зберігання (ескроу) не пізніше дати надсилання публічної безвідкличної вимоги."
#18018
В підпункті 5 ( доповнити Закон ст.ст. 65-1 – 65-5) пункту 9 щодо ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства (Відомості Верховної Ради України, 2008 р.) в частині 9 статті 65-2 слова «акціонерного товариства» замінити словами «товариства», а слова «акції яких придбаються», замінити словами «у яких придбаються акції».
 
Враховано 1  9. Заявник вимоги сплачує ціну акцій акціонерам шляхом перерахування грошових сум банківській установі, в якій заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), бенефіціарами якого є акціонери, у яких придбаваються акції (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).
Заявник вимоги відкриває такий рахунок умовного зберігання (ескроу) не пізніше дати надсилання публічної безвідкличної вимоги.
 
258. 10. Протягом наступного робочого дня після отримання товариством публічної безвідкличної вимоги, засвідчена товариством копія такої вимоги разом із засвідченою копією договору укладеного між заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) надсилається товариством до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та Центрального депозитарію цінних паперів.
 
   10. Протягом наступного робочого дня з дня отримання товариством публічної безвідкличної вимоги засвідчена товариством копія такої вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), надсилається товариством до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Центрального депозитарію цінних паперів.
 
259. Центральний депозитарій цінних паперів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України:
 
   Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України:
 
260. 1) наступного робочого дня з дати отримання від товариства засвідченої товариством копії публічної безвідкличної вимоги:
 
   1) наступного робочого дня з дати отримання від товариства засвідченої товариством копії публічної безвідкличної вимоги:
 
261. встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями товариства;
 
   встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями товариства;
 
262. надає депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються акції цього товариства, копію публічної безвідкличної вимоги разом із засвідченою копією договору укладеного між заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу);
 
-69- Пташник В.Ю.
У підпункті 5 пункту 9 Розділу І Законопроекту (зміни до Закону України "Про акціонерні товариства") доповнити пункт перший частини десятої нової статті 65-2 новим абзацом такого змісту:
"розміщує публічну безвідкличну вимогу на власному веб-сайті;"
 
Враховано   надає депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються акції цього товариства, копію публічної безвідкличної вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу);
розміщує публічну безвідкличну вимогу на своєму веб-сайті;
 
263. 2) протягом трьох робочих днів з дати отримання від товариства засвідченої товариством копії публічної безвідкличної вимоги складає перелік акціонерів товариства та надсилає його товариству.
 
   2) протягом трьох робочих днів з дати отримання від товариства засвідченої товариством копії публічної безвідкличної вимоги складає перелік акціонерів товариства та надсилає його товариству.
 
264. Товариство протягом п’яти робочих днів після отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов’язане надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаються, копію публічної безвідкличної вимоги. Товариство зобов’язане надати акціонеру на його вимогу засвідчену товариством копію надісланої публічної безвідкличної вимоги.
 
-70- Пташник В.Ю.
У підпункті 5 пункту 9 Розділу І Законопроекту (зміни до Закону України "Про акціонерні товариства") абзац сьомий частини десятої статті 65-2 замінити трьома абзацами такого змісту:
"Товариство протягом п’яти робочих днів після отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов’язане:
1) надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаються, копію публічної безвідкличної вимоги. Товариство зобов’язане надати акціонеру на його вимогу засвідчену товариством копію надісланої публічної безвідкличної вимоги та/або копію договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу);
2) скласти список осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті заявником вимоги на користь кожного акціонера, акції якого придбаються, а також надати такий список банківській установі, в якій відповідно до частини дев’ятої цієї статті відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу). Зазначений список складається товариством на підставі переліку акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів відповідної до цієї частини."
 
Враховано редакційно   Товариство протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов’язане:
1) надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію публічної безвідкличної вимоги. Товариство зобов’язане надати акціонеру на його вимогу засвідчену товариством копію надісланої публічної безвідкличної вимоги, а також реквізити банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та реквізити такого рахунка;
2) скласти список осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті заявником вимоги на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, а також надати такий список банківській установі, в якій відповідно до частини дев’ятої цієї статті відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу). Зазначений список складається товариством на підставі переліку акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів відповідної до цієї частини.
 
265. Товариство протягом двох робочих днів після надіслання кожному акціонеру, акції якого придбаються, копії публічної безвідкличної вимоги повідомляє про це заявника вимоги із зазначенням кількості акцій, що належать акціонерам і будуть придбаватися.
 
   Товариство протягом двох робочих днів з дня надсилання кожному акціонеру, акції якого придбаються, копії публічної безвідкличної вимоги повідомляє про це заявника вимоги із зазначенням кількості акцій, що належать акціонерам і придбаватимуться.
 
266. Копія публічної безвідкличної вимоги також подається заявником вимоги до депозитарної установи, у якій відкрито її рахунок у цінних паперах.
 
   Копія публічної безвідкличної вимоги також подається заявником вимоги до депозитарної установи, в якій відкрито її рахунок у цінних паперах.
 
267. 11. Депозитарна установа (депозитарні установи) повинна на вимогу товариства надати завірені нею копії документів, на підставі яких встановлено обмеження (обтяження), яке накладено на акції, що придбаються.
 
-71- Воропаєв Ю.М.
Викласти абзац перший частини 11 статті 65-2 у наступній редакції: «Депозитарна установа (депозитарні установи) та (або) Центральний депозитарій, якщо інформація про акціонерів зберігається Центральним депозитарієм, повинні на вимогу товариства надати завірені ними копії документів, на підставі яких встановлено обмеження (обтяження), яке накладено на акції, що придбаються..»
#18022
У підпункті 5 пункту 9 Розділу І Законопроекту (зміни до Закону України "Про акціонерні товариства") абзац перший частини одинадцятої нової статті 65-2 викласти в такій редакції:
"11. У разі коли на акції товариства, які придбаються, накладено обмеження (обтяження), депозитарна установа (депозитарні установи, Центральний депозитарій цінних паперів, якщо акції, що придбаються, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів як уповноваженим на зберігання) повинна протягом трьох робочих днів з дати отримання від Центрального депозитарію цінних паперів розпорядження про складання переліку акціонерів товариства, передбаченого у частині десятій цієї статті, надати товариству завірені нею копії документів, на підставі яких встановлено обмеження (обтяження), яке накладено на акції, що придбаються.
 
Враховано редакційно 1  11. У разі якщо на акції товариства, які придбаваються, накладено обмеження (обтяження), депозитарна установа (депозитарні установи, Центральний депозитарій цінних паперів, якщо акції, що придбаються, зберігаються Центральним депозитарієм цінних паперів як уповноваженим на зберігання) має протягом трьох робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів розпорядження про складання переліку акціонерів товариства, передбаченого частиною десятою цієї статті, надати товариству завірені нею копії документів, на підставі яких встановлено обмеження (обтяження), яке накладено на акції, що придбаваються.
 
268. Зазначена інформація надається заявником вимоги державній нотаріальній конторі або приватному нотаріусу під час встановлення обмеження (обтяження) відповідно до частини дванадцятої цієї статті.
 
-72- Пташник В.Ю.
У підпункті 5 пункту 9 Розділу І Законопроекту (зміни до Закону України "Про акціонерні товариства") абзац другий частини одинадцятої нової статті 65-2 викласти в такій редакції:
«Зазначена інформація протягом двох робочих днів передається товариством заявнику вимоги для подальшого її надання заявником вимоги нотаріусу під час встановлення обмеження (обтяження) відповідно до частини шістнадцятої цієї статті."
 
Враховано   Зазначена інформація протягом двох робочих днів передається товариством заявнику вимоги для подальшого її надання заявником вимоги нотаріусу під час встановлення обмеження (обтяження) відповідно до частини шістнадцятої цієї статті.
 
269. 12. Заявник вимоги надсилає копію публічної безвідкличної вимоги особі, в інтересах якої встановлено обмеження (обтяження) не пізніше дати встановлення державною нотаріальною конторою або приватним нотаріусом обтяження (обмеження).
 
-73- Пташник В.Ю.
У підпункті 5 пункту 9 Розділу І Законопроекту (зміни до Закону України "Про акціонерні товариства") частину дванадцяту нової статті 65-2 викласти в такій редакції:
"12. У разі коли на акції товариства, які придбаються, накладено обмеження (обтяження), заявник вимоги надсилає копію публічної безвідкличної вимоги особі, в інтересах якої встановлено обмеження (обтяження) та/або особам, якими встановлено обмеження (обтяження), не пізніше дати встановлення нотаріусом обтяження (обмеження)."
 
Враховано   12. У разі якщо на акції товариства, які придбаваються, накладено обмеження (обтяження), заявник вимоги надсилає копію публічної безвідкличної вимоги особі, в інтересах якої встановлено обмеження (обтяження), та/або особам, якими встановлено обмеження (обтяження), не пізніше дати встановлення нотаріусом обтяження (обмеження).
 
270. 13. Після надсилання інформації відповідно до частини десятої та дванадцятої цієї статті, заявник вимоги переказує грошові суми за акції, що придбаються, в порядку, встановленому частиною дев’ятою цієї статті та інформує про це товариство.
 
-74- Пташник В.Ю.
У підпункті 5 пункту 9 Розділу І Законопроекту (зміни до Закону України "Про акціонерні товариства") доповнити абзац перший частини тринадцятої статті 65-2 після слів "дванадцятої цієї статті" словами "та забезпечення встановлення обмеження (обтяження) відповідно до частини шістнадцятої цієї статті (у разі необхідності),".
 
Враховано   13. Після надсилання інформації відповідно до частин десятої та дванадцятої цієї статті та забезпечення встановлення обмеження (обтяження) відповідно до частини шістнадцятої цієї статті (за необхідності) заявник вимоги переказує грошові суми за акції, що придбаваються, у порядку, встановленому частиною дев’ятою цієї статті, та інформує про це товариство.
 
271. Перерахування всього обсягу грошових сум в порядку встановленому частиною дев’ятою цієї статті є належним виконанням заявником вимоги зобов’язання щодо оплати акцій, що придбаються.
 
   Перерахування всього обсягу грошових сум у порядку, встановленому частиною дев’ятою цієї статті, є належним виконанням заявником вимоги зобов’язання щодо оплати акцій, що придбаваються.
 
272. Товариство зобов’язане:
 
-75- Пташник В.Ю.
У підпункті 5 пункту 9 Розділу І Законопроекту (зміни до Закону України "Про акціонерні товариства") абзаци третій - п’ятий частини тринадцятої статті 65-2 замінити абзацами такого змісту:
"Товариство зобов’язане протягом наступного робочого дня з дати отримання інформації про перерахування грошових сум за акції, що придбаються, повідомити про це Центральний депозитарій цінних паперів.
Банківська установа, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) протягом трьох років зобов’язаний здійснювати перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаються (їх спадкоємцям або правонаступникам або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів) на вказані ними рахунки у банківських установах або здійснювати виплату відповідних коштів готівкою."
 
Враховано   Товариство зобов’язане протягом наступного робочого дня з дати отримання інформації про перерахування грошових сум за акції, що придбаваються, повідомити про це Центральний депозитарій цінних паперів.
 
273. 1) протягом наступного робочого дня з дати отримання інформації про перерахування грошових сум за акції, що придбаються, повідомити про це Центральний депозитарій цінних паперів;
 
      
274. 2) протягом трьох років здійснювати перерахування з відкритого заявником вимоги рахунку умовного зберігання (ескроу) коштів акціонерам, акції яких придбаються (їх спадкоємцям або правонаступникам) на вказані ними рахунки у банківських установах.
 
-76- Пташник В.Ю.
У підпункті 5 пункту 9 Розділу І Законопроекту (зміни до Закону України "Про акціонерні товариства") доповнити частину тринадцяту нової статті 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" трьома абзацами такого змісту:
"Акціонери, акції яких придбаються (їх спадкоємці або правонаступники або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), для одержання коштів з рахунку умовного зберігання (ескроу) мають звернутися до банківської установи, в якій відкрито такий рахунок умовного зберігання (ескроу).
Після встановлення особи акціонера (його спадкоємця чи правонаступника або іншої особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання коштів) та перевірки наявності в нього права на одержання коштів (згідно списку осіб складеного відповідно до частини одинадцятої цієї статті, а для спадкоємців, правонаступників або інших осіб, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів – також згідно документів, що підтверджують їх правомочність), банківська установа, що здійснює обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу), здійснює перерахування коштів на рахунок, вказаний акціонером (його спадкоємцем або правонаступником) або, на їх вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.
Всі витрати, пов’язані з відкриттям та обслуговуванням рахунку умовного зберігання (ескроу) та виплатами коштів акціонерам (їх спадкоємцям або правонаступникам або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), несе заявник вимоги. Банк не має права здійснювати будь-які утримання з коштів, які виплачуються акціонерам (їх спадкоємцям або правонаступникам або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів)."
 
Враховано редакційно   Банківська установа, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), протягом трьох років зобов’язана здійснювати перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), на зазначені ними рахунки у банківських установах або здійснювати виплату відповідних коштів готівкою.
Акціонери, акції яких придбаваються (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), для одержання коштів з рахунка умовного зберігання (ескроу) мають звернутися до банківської установи, в якій відкрито такий рахунок умовного зберігання (ескроу).
Після встановлення особи акціонера (його спадкоємця чи правонаступника або іншої особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання коштів) та перевірки наявності в нього права на одержання коштів (згідно із списком осіб, складеним відповідно до частини одинадцятої цієї статті, а для спадкоємців, правонаступників або інших осіб, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів, – також згідно з документами, що підтверджують їх правомочність) банківська установа, що здійснює обслуговування рахунка умовного зберігання (ескроу), здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником) або, на їхню вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.
Усі витрати, пов’язані з відкриттям та обслуговуванням рахунка умовного зберігання (ескроу), несе заявник вимоги. Банк не має права здійснювати будь-які утримання з коштів, що виплачуються акціонерам (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).
 
275. 14. Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів після отримання від товариства інформації про перерахування в повному обсязі грошових сум за акції, що придбаються заявником вимоги забезпечує в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їх власників на рахунок заявника вимоги та здійснює зняття обмеження, встановленого відповідно до частини десятої цієї статті.
 
-77- Пташник В.Ю.
У підпункті 5 пункту 9 Розділу І Законопроекту (зміни до Закону України "Про акціонерні товариства") абзац перший частини чотирнадцятої нової статті 65-2 після слів "про депозитарну систему" доповнити словами "здійснює зняття обмеження, встановленого відповідно до частини десятої цієї статті, та забезпечує"
 
Враховано   14. Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня отримання від товариства інформації про перерахування в повному обсязі грошових сум за акції, що придбаваються заявником вимоги, в порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, здійснює зняття обмеження, встановленого відповідно до частини десятої цієї статті, та забезпечує переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників на рахунок заявника вимоги.
 
276. Центральний депозитарій цінних паперів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, здійснює зняття обмеження, встановленого відповідно до частини десятої цієї статті, у разі неотримання від товариства інформації про те, що заявник вимоги надав документи, що підтверджують оплату акцій, які придбаються, протягом одного робочого дня після дня, коли минуло 90 календарних днів від дня отримання товариством публічної безвідкличної вимоги.
 
-78- Пташник В.Ю.
В абзаці другому частини чотирнадцятої слово "товариством" замінити словами "Центральним депозитарієм від товариства"
 
Враховано   Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, здійснює зняття обмеження, встановленого відповідно до частини десятої цієї статті, у разі неотримання від товариства інформації про те, що заявник вимоги надав документи, що підтверджують оплату акцій, які придбаваються, протягом одного робочого дня після 90 календарних днів з дня отримання Центральним депозитарієм від товариства публічної безвідкличної вимоги.
 
277. 15. Придбання акцій заявником вимоги та продаж цих акцій акціонерами не потребує обов’язкової участі торговця цінними паперами та отримання ліцензії на здійснення валютних операцій або інших дозволів та погоджень державних органів, в тому числі Національного банку України.
 
   15. Придбання акцій заявником вимоги та продаж цих акцій акціонерами не потребує обов’язкової участі торговця цінними паперами та отримання ліцензії на здійснення валютних операцій або інших дозволів та погоджень державних органів, у тому числі Національного банку України.
 
278. 16. Наявність обмежень (обтяжень) в обігу простих акцій акціонерного товариства, встановлених за договором, не може бути перешкодою для здійснення обов’язкового продажу таких акцій заявнику вимоги.
 
-79- Воропаєв Ю.М.
Викласти абзац перший частини 16 статті 65-2 у наступній редакції: «Наявність будь-яких публічних або приватних обмежень (обтяжень) в обігу простих акцій акціонерного товариства, встановлених на підставі закону, договору, рішення суду, постанови виконавця або з інших дій контролюючих органів, фізичних і юридичних осіб, з якими закон пов'язує виникнення прав і обов'язків щодо рухомого майна, не може бути перешкодою для здійснення обов’язкового продажу таких акцій заявнику вимоги.»
#18022
Абзац перший частини шістнадцятої статті 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" викласти в такій редакції:
"16. Наявність обмежень (обтяжень) в обігу простих акцій акціонерного товариства (в тому числі арештів та інших публічних обтяжень або інших обмежень розпорядження ними чи обмеження проведення операцій з ними або застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) не може бути перешкодою для здійснення обов’язкового продажу таких акцій заявнику вимоги."
 
Враховано редакційно 1  16. Наявність обмежень (обтяжень) в обігу простих акцій акціонерного товариства, у тому числі арештів та інших публічних обтяжень або інших обмежень розпорядження ними чи обмеження проведення операцій з ними або застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), не може бути перешкодою для здійснення обов’язкового продажу таких акцій заявнику вимоги.
 
279. Публічна безвідклична вимога про придбання простих акцій заявником вимоги має вищий пріоритет над усіма обмеженнями (обтяженнями), встановленими за договором. У разі наявності встановленого за договором обмеження (обтяження) простих акцій товариства, що належать іншим акціонерам, такі обмеження (обтяження) не впливають на право заявника вимоги придбати прості акції товариства, що належать іншим акціонерам товариства.
 
-80- Пташник В.Ю.
Абзац другий частини шістнадцятої статті 65-2 викласти в такій редакції:
«Публічна безвідклична вимога про придбання простих акцій заявником вимоги має вищий пріоритет над усіма обмеженнями (обтяженнями). Наявність обмеження (обтяження) простих акцій товариства, що належать іншим акціонерам, (обтяження) не впливає на право заявника вимоги придбати такі акції товариства. У разі придбання заявником вимоги акцій, щодо яких встановлене обтяження, акції як предмет обтяження замінюються на грошові кошти, зараховані на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий відповідно до вимог частини дев’ятої цієї статті, без згоди заставодержателя.»
 
Враховано   Публічна безвідклична вимога про придбання простих акцій заявником вимоги має вищий пріоритет над усіма обмеженнями (обтяженнями). Наявність обмеження (обтяження) простих акцій товариства, що належать іншим акціонерам, не впливає на право заявника вимоги придбати такі акції товариства. У разі придбання заявником вимоги акцій, щодо яких встановлено обтяження, акції як предмет обтяження замінюються на грошові кошти, зараховані на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий відповідно до частини дев’ятої цієї статті, без згоди заставодержателя.
 
280. Державною нотаріальною конторою або приватним нотаріусом накладається заборона на відчуження грошових сум, зарахованих заявником вимоги на рахунок умовного зберігання (ексроу) на користь акціонерного товариства відповідно до обмеження (обтяження) акцій товариства, встановленого за договором, на підставі таких документів, що надаються товариством:
 
-81- Пташник В.Ю.
Абзац третій частини шістнадцятої статті 65-2 викласти в такій редакції:
"Нотаріусом здійснюється заміна предмета обтяження та накладається заборона на відчуження грошових сум, які будуть зараховані заявником вимоги на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий згідно до частини дев’ятої цієї статті, відповідно до встановленого обмеження (обтяження) акцій товариства, на підставі таких документів, що надаються заявником вимоги:"
 
Враховано   Нотаріус здійснює заміну предмета обтяження та накладає заборону на відчуження грошових сум, які будуть зараховані заявником вимоги на рахунок умовного зберігання (ескроу), відкритий згідно з частиною дев’ятою цієї статті, відповідно до встановленого обмеження (обтяження) акцій товариства на підставі таких документів, що надаються заявником вимоги:
 
281. публічної безвідкличної вимоги;
 
   публічна безвідклична вимога;
 
282. завірених депозитарною установою документів про вид обмеження (обтяження), яке накладено на акції, що придбаються;
 
-82- Воропаєв Ю.М.
в абзаці п’ятому частини 16 статті 65-2 після слів «завірених\завіреної депозитарною установою» додати слова «та (або) Центральним депозитарієм, якщо інформація про акціонерів зберігається Центральним депозитарієм»
#18022
Абзац п’ятий частини шістнадцятої статті 65-2 після слів "депозитарною установою" доповнити словами "/Центральним депозитарієм цінних паперів, якщо акції, що придбаються, зберігаються Центральним депозитарієм як уповноваженим на зберігання"
 
Враховано редакційно 1  2) завірені депозитарною установою або Центральним депозитарієм цінних паперів, якщо акції, що придбаваються, зберігаються Центральним депозитарієм як уповноваженим на зберігання, документи про вид обмеження (обтяження), яке накладено на акції, що придбаваються;
 
283. завіреної депозитарною установою інформації про особу, в інтересах якої накладено обмеження (обтяження) на акції, що придбаються.
 
-83- Воропаєв Ю.М.
в абзаці шостому частини 16 статті 65-2 після слів «завірених\завіреної депозитарною установою» додати слова «та (або) Центральним депозитарієм, якщо інформація про акціонерів зберігається Центральним депозитарієм»
#18022
Абзац шостий частини шістнадцятої статті 65-2 викласти в такій редакції:
"завіреної депозитарною установою/Центральним депозитарієм цінних паперів, якщо акції, що придбаються, зберігаються Центральним депозитарієм як уповноваженим на зберігання, інформації про особу, в інтересах якої накладено обмеження (обтяження) та/або якою накладено обмеження (обтяження) на акції, що придбаються."
 
Враховано редакційно 1  3) завірена депозитарною установою або Центральним депозитарієм цінних паперів, якщо акції, що придбаваються, зберігаються Центральним депозитарієм як уповноваженим на зберігання, інформація про особу, в інтересах якої накладено обмеження (обтяження) та/або якою накладено обмеження (обтяження) на акції, що придбаваються.
 
284. Грошові суми, зараховані на рахунок умовного зберігання (ексроу) на користь акціонерного товариства використовуються для заміни предмета застави без згоди заставодержателя.
 
-84- Пташник В.Ю.
Абзац сьмоий частини шістнадцятої статті 65-2 викласти в такій редакції:
"Одночасно із реєстрацією заміни предмета обтяження нотаріусом накладається заборона на відчуження грошових сум, зарахованих заявником вимоги на рахунок умовного зберігання (ескроу) відповідно до обтяження акцій товариства."
 
Враховано   Одночасно з реєстрацією заміни предмета обтяження нотаріус накладає заборону на відчуження грошових сум, зарахованих заявником вимоги на рахунок умовного зберігання (ескроу) відповідно до обтяження акцій товариства.
 
285. Накладена заборона на відчуження грошових сум зарахованих на рахунок умовного зберігання (ексроу) на користь акціонерного товариства знімається відповідно до умов договору, згідно з яким було встановлено обмеження (обтяження) на акції, які були придбані.
 
-85- Пташник В.Ю.
Абзац восьмий частини шістнадцятої статті 65-2 викласти в такій редакції:
"Накладена заборона на відчуження грошових сум, зарахованих на рахунок умовного зберігання (ексроу), знімається відповідно до умов документів, згідно з яким було встановлено обмеження (обтяження) на акції, які були придбані."
 
Враховано   Накладена заборона на відчуження грошових сум, зарахованих на рахунок умовного зберігання (ексроу), знімається відповідно до умов документів, згідно з яким було встановлено обмеження (обтяження) на акції, що придбаваються.
 
286. 17. Витрати акціонерного товариства, пов’язані з виконанням вимог цієї статті, повинні бути компенсовані за рахунок заявника вимоги.
 
   17. Витрати акціонерного товариства, пов’язані з виконанням вимог цієї статті, компенсуються за рахунок заявником вимоги.
 
287. Стаття 65-3. Обов'язкове придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій акціонерного товариства акцій на вимогу акціонерів
 
   Стаття 65-3. Обов'язкове придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів
 
288. 1. Кожний акціонер акціонерного товариства – власник простих акцій товариства щодо яких не встановлено обмеження (обтяження) після розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів інформації про набуття особою (особами, що діють спільно) права власності на домінуючий контрольний пакет акцій має право вимагати здійснення обов’язкового придбання належних йому акцій щодо яких не встановлено обмеження (обтяження) особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій. У такому разі особа (особи, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій, зобов’язана придбати належні акціонерам акції, у порядку визначеному цією статтею.
 
   1. Кожний акціонер акціонерного товариства – власник простих акцій товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), після розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про набуття особою (особами, що діють спільно) права власності на домінуючий контрольний пакет акцій має право вимагати здійснення обов’язкового придбання належних йому акцій, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій. У такому разі особа (особи, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, зобов’язана придбати належні акціонерам акції у порядку, визначеному цією статтею.
 
289. 2. Акціонер, який має намір реалізувати право продажу належних йому акцій, подає товариству письмову вимогу про обов’язкове придбання акцій. У вимозі акціонера про обов’язкове придбання акцій мають бути зазначені його ім’я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість голосуючих акцій товариства, які йому належать і підлягають обов'язковому придбанню та реквізити банківського рахунку, на який необхідно перерахувати кошти за придбані акції, а також реквізити депозитарної установи, депонентом якої є такий акціонер.
 
   2. Акціонер, який має намір реалізувати право продажу належних йому акцій, подає товариству письмову вимогу про обов’язкове придбання акцій. У вимозі акціонера про обов’язкове придбання акцій зазначаються його ім’я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість голосуючих акцій товариства, які йому належать і підлягають обов'язковому придбанню, та реквізити банківського рахунку, на який необхідно перерахувати кошти за придбані акції, а також реквізити депозитарної установи, депонентом якої є такий акціонер.
 
290. Протягом одного робочого дня після отримання товариством письмової вимоги про обов’язкове придбання акцій товариство надсилає її копію особі (кожній із осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій.
 
   Протягом одного робочого дня з дня отримання товариством письмової вимоги про обов’язкове придбання акцій товариство надсилає її копію особі (кожній із осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій.
 
291. 3. Товариство протягом 25 робочих днів з дня отримання товариством від акціонера письмової вимоги про обов’язкове придбання акцій затверджує ціну обов’язкового придбання акцій.
 
   3. Товариство протягом 25 робочих днів з дня отримання товариством від акціонера письмової вимоги про обов’язкове придбання акцій затверджує ціну обов’язкового придбання акцій.
 
292. 4. Ціною обов’язкового придбання акцій визначається відповідно до частини п’ятої – сьомої статті 65-2 цього Закону
 
   4. Ціна обов’язкового придбання акцій визначається відповідно до частин п’ятої – сьомої статті 65-2 цього Закону.
 
293. 5. Протягом одного робочого дня після затвердження ціни обов’язкового придбання акцій, товариство надсилає інформацію про затверджену ціну обов’язкового придбання акцій акціонеру, який надіслав до товариства письмову вимогу про обов’язкове придбання його акцій, та особі (кожній із осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій.
 
   5. Протягом одного робочого дня з дня затвердження ціни обов’язкового придбання акцій товариство надсилає інформацію про затверджену ціну обов’язкового придбання акцій акціонеру, який надіслав товариству письмову вимогу про обов’язкове придбання його акцій, та особі (кожній із осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій.
 
294. 6. Протягом 20 робочих днів з дня отримання від товариства затвердженої ціни обов’язкового придбання акцій, особа (особи, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій, повинна здійснити переказ коштів, за акції, що придбаються, на банківський рахунок, зазначений у письмовій вимозі акціонера про обов’язкове придбання належних йому акцій, за ціною обов’язкового придбання, затвердженою відповідно до чатсини третьої цієї статті. Акціонер, який надіслав товариству письмову вимогу про обов’язкове придбання належних йому акцій повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій права власності на акції, придбання яких вимагається.
 
   6. Протягом 20 робочих днів з дня отримання від товариства затвердженої ціни обов’язкового придбання акцій особа (особи, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, має здійснити переказ коштів за акції, що придбаваються, на банківський рахунок, зазначений у письмовій вимозі акціонера про обов’язкове придбання належних йому акцій, за ціною обов’язкового придбання, затвердженою відповідно до частини третьої цієї статті. Акціонер, який надіслав товариству письмову вимогу про обов’язкове придбання належних йому акцій, має вчинити всі дії, необхідні для набуття особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, права власності на акції, придбання яких вимагається.
 
295. 7. Оплата акцій, обов’язкове придбання яких особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій, вимагає акціонер, здійснюється виключно у грошовій формі.
 
   7. Оплата акцій, обов’язкового придбання яких особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, вимагає акціонер, здійснюється виключно у грошовій формі.
 
296. 8. У разі коли власниками пакету акцій у розмірі домінуючого контрольного пакету акцій є дві та більше особи, що діють спільно, такі особи несуть солідарну відповідальність за належне виконання ними обов'язку щодо придбання акцій акціонерного товариства на вимогу акціонерів відповідно до процедури, передбаченої цією статтею.
 
   8. У разі якщо власниками пакета акцій у розмірі домінуючого контрольного пакета акцій є дві та більше особи, що діють спільно, такі особи несуть солідарну відповідальність за належне виконання ними обов'язку щодо придбання акцій акціонерного товариства на вимогу акціонерів відповідно до процедури, передбаченої цією статтею.
 
297. 9. З дня находження до товариства публічної безвідкличної вимоги від особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій, відповідно до процедури, передбаченої статтею 65-2 цього Закону та до її завершення, право всіх власників простих акцій товариства вимагати обов’язкового придбання їх акцій відповідно до процедури цієї статті не застосовується.
 
   9. З дня надходження до товариства публічної безвідкличної вимоги від особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, відповідно до процедури, передбаченої статтею 65-2 цього Закону, та до її завершення право всіх власників простих акцій товариства вимагати обов’язкового придбання їхніх акцій відповідно до вимог цієї статті не застосовується.
 
298. Стаття 65-4. Наслідки недотримання вимог щодо виконання обов’язків власником контрольного пакета акцій, значного контрольного пакету або домінуючого контрольного пакету акцій товариства
 
-86- Острікова Т.Г.
В підпункті 5 ( доповнити Закон ст.ст. 65-1 – 65-5) пункту 9 щодо ст. 65 Закону України "Про акціонерні товариства (Відомості Верховної Ради України, 2008 р.) статтю 65-4 – видалити.
 
Відхилено   Стаття 65-4. Наслідки недотримання вимог щодо виконання обов’язків власником контрольного пакета акцій, значного контрольного пакета акцій або домінуючого контрольного пакета акцій товариства
 
299. 1. Особа та/або особи, що діють спільно, які прямо або опосередковано набули, з урахуванням кількості акцій, які належать їм та їх афілійованим особам, право власності на контрольний пакет акцій товариства та не виконали обов’язки, передбачені статтями 65-65-1 цього Закону, мають право голосу лише за акціями, які складають 50 відсотків акцій товариства, до моменту виконання відповідних обов’язків. При цьому інші прості акції цього товариства, що прямо або опосередковано належать таким особам, не дають права голосу та не враховуються при визначенні кворуму до моменту виконання такими особами обов’язкових дій, передбачених статтям 65-65-1 цього Закону,.
 
   1. Особа (особи, що діють спільно), яка прямо або опосередковано набула з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, право власності на контрольний пакет акцій товариства та не виконала обов’язки, передбачені статтями 65-65-1 цього Закону, має право голосу лише за акціями, що становлять 50 відсотків акцій товариства, до моменту виконання відповідних обов’язків. При цьому інші прості акції такого товариства, що прямо або опосередковано належать таким особам, не дають права голосу та не враховуються при визначенні кворуму до моменту виконання такими особами обов’язкових дій, передбачених статтями 65 і 65-1 цього Закону.
 
300. Особа та/або особи, що діють спільно, які прямо або опосередковано набули, з урахуванням кількості акцій, які належать їм та їх афілійованим особам, право власності на значний контрольний пакет акцій товариства та не виконали обов’язки, передбачені статтями 65-1 цього Закону, мають право голосу лише за акціями, які складають 75 відсотків акцій товариства, до моменту виконання відповідних обов’язків. При цьому інші прості акції цього товариства, що прямо або опосередковано належать таким особам, не дають права голосу та не враховуються при визначенні кворуму до моменту виконання такими особами обов’язкових дій, передбачених статтям 65-1 цього Закону.
 
   Особа (особи, що діють спільно), яка прямо або опосередковано набула, з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, право власності на значний контрольний пакет акцій товариства та не виконала обов’язки, передбачені статтею 65-1 цього Закону, має право голосу лише за акціями, що становлять 75 відсотків акцій товариства, до моменту виконання відповідних обов’язків. При цьому інші прості акції такого товариства, що прямо або опосередковано належать таким особам, не дають права голосу та не враховуються при визначенні кворуму до моменту виконання такими особами обов’язкових дій, передбачених статтею 65-1 цього Закону.
 
301. Особа та/або особи, що діють спільно, які прямо або опосередковано набули, з урахуванням кількості акцій, які належать їм та їх афілійованим особам, право власності на домінуючий контрольний пакет акцій товариства та не виконали обов’язки, передбачені статтями 65-2-65-3 цього Закону, мають право голосу лише за простими акціями товариства, які складають 95 відсотків акцій товариства мінус одна акція, до моменту виконання відповідних обов’язків. При цьому інші прості акції цього товариства, що прямо або опосередковано належать таким особам, не дають права голосу та не враховуються при визначенні кворуму до моменту виконання такими особами обов’язкових дій, передбачених статтям 65-2-65-3 цього Закону.
 
-87- Семенуха Р.С.
У абзаці третьому частини першої статті 65-4 Закону України "Про акціонерні товариства" (в редакції законопроекту) цифру "95" замінити цифрою "90".
 
Відхилено   Особа (особи, що діють спільно), яка прямо або опосередковано набула з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, право власності на домінуючий контрольний пакет акцій товариства та не виконала обов’язки, передбачені статтями 65-2-65-3 цього Закону, має право голосу лише за простими акціями товариства, які становлять 95 відсотків акцій товариства мінус одна акція, до моменту виконання відповідних обов’язків. При цьому інші прості акції такого товариства, що прямо або опосередковано належать таким особам, не дають права голосу та не враховуються при визначенні кворуму до моменту виконання такими особами обов’язкових дій, передбачених статтями 65-2 і 65-3 цього Закону.
 
302. 2. Рішення загальних зборів акціонерів, прийняті з використанням акцій, що відповідно до частини першої цієї статті не дають права голосу, та за умови невикористання яких рішення загальних зборів було б іншим, то такі рішення загальних зборів, не мають юридичної сили.
 
   2. Рішення загальних зборів акціонерів, прийняті з використанням акцій, що відповідно до частини першої цієї статті не дають права голосу, та за умови невикористання яких рішення загальних зборів були б іншими, не мають юридичної сили.
 
303. Стаття 65-5. Особливості придбання контрольного та домінуючого контрольного пакетів акцій в приватних акціонерних товариствах
 
   Стаття 65-5. Особливості придбання контрольного пакета акцій та домінуючого контрольного пакета акцій в приватних акціонерних товариствах
 
304. 1. Статутом приватного акціонерного товариства при його створенні, а також рішенням загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства про внесення змін до статуту товариства, прийнятим більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, може бути передбачено, що положення статті 65 не поширюються на таке товариство або поширюються із виключеннями або особливостями, які повинні бути визначені у статуті товариства.
 
   1. Статутом приватного акціонерного товариства при його створенні, а також рішенням загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства про внесення змін до статуту товариства, прийнятим більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, може бути передбачено, що вимоги статті 65 цього Закону не поширюються на таке товариство або поширюються з винятками або особливостями, що мають бути визначені статутом товариства.
 
305. 2. Статутом приватного акціонерного товариства при його створенні, а також рішенням загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства про внесення змін до статуту товариства, прийнятим більш як 95 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості, може бути передбачено, що положення статей 65-2 та 65-3 не поширюються на таке товариство або поширюються із виключеннями або особливостями, які повинні бути визначені у статуті товариства.";
 
   2. Статутом приватного акціонерного товариства при його створенні, а також рішенням загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства про внесення змін до статуту товариства, прийнятим більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, може бути передбачено, що вимоги статей 65-2 і 65-3 цього Закону не поширюються на таке товариство або поширюються з винятками або особливостями, що мають бути визначені статутом товариства";
 
306. 6) доповнити частину восьму статті 71 новим реченням такого змісту: "Вимоги цієї частини не застосовуються до приватного акціонерного товариства, якщо інше не встановлено його статутом. ".
 
-88- Воропаєв Ю.М.
Доповнити підпункт шостий пункту дев’ятого Розділу І законопроекту змінами до частини 1 статті 71, а саме викласти перше речення у наступній редакції: «1. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом акціонерного товариства згідно із цією статтею, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує один відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства»
#8741
В частині 5 статті 71 слово «залучає» замінити на «може залучати».
#8741
Викласти частину 8 статті 71 у наступній редакції:
«8. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які заРеєстр.картка №375)
У підпункті шостому пункту дев’ятого Розділу І законопроекту слово "не" виключити
#15774
Підпункт шість пункту дев’ятого Розділу І законопроекту виключити
 
Враховано 1 по суті 2  6) у статті 71:
перше речення частини першої викласти в такій редакції:
"1. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом акціонерного товариства згідно з цією статтею, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства";
частину восьму викласти в такій редакції:
«8. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.
Статутом приватного акціонерного товариства може бути передбачено незастосування вимог цієї частини до такого товариства»;
частину десяту викласти в такій редакції:
«10. Після прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, акціонерне товариство зобов'язане оприлюднити інформацію про таке рішення в передбаченому законом порядку.
Вимоги цієї частини не застосовуються до приватного акціонерного товариства, якщо інше не встановлено його статутом.
Положення цієї статті не застосовуються у разі:
1) реалізації акціонерами переважного права відповідно до статті 27 цього Закону;
2) викупу товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до статті 66 цього Закону;
3) виділу та припинення акціонерного товариства;
4) надання посадовою особою органів товариства або акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки товариству або особам, які надають товариству позику;
5) вчинення правочину за державними регульованими цінами та тарифами відповідно до вимог законодавства».
 
    -89- Воропаєв Ю.М.
Викласти частину 10 статті 71 у наступній редакції:
«10. Після прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, акціонерне товариство зобов'язане оприлюднити інформацію щодо такого рішення в передбаченому законом порядку.
Вимоги цієї частини не застосовуються до приватного акціонерного товариства, якщо інше не встановлено його статутом.
Положення цієї статті не застосовуються у разі:
1) реалізації акціонерами переважного права відповідно до статті 27 цього Закону;
2) викупу товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до статті 66 цього Закону;
3) виділу та припинення акціонерного товариства;
4) надання посадовою особою органів товариства або акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки товариству або особам, які надають товариству позику;
5) вчинення товариством правочинів в межах звичайної господарської діяльності;
6) вчинення товариством правочинів в обов’язковому порядку та/або за регульованими цінами та тарифами відповідно до вимог законодавства;
7) вчинення товариством правочинів з особою в сфері, в якій ця особа та/або товариство вважаються суб’єктом природної монополії;
8) вчинення товариством правочинів за результатами проведених конкурсних торгів, зокрема у порядку державних або публічних закупівель;
9) правочинів із безоплатного отримання товариством майна та/або грошових коштів;
10) вчинення товариством будь-яких правочинів із особою, яка прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій такого акціонерного товариства.
Статутом приватного акціонерного товариства можуть встановлюватися додаткові винятки при застосуванні положень цієї статті.
Під звичайною господарською діяльністю товариства розуміються будь-які операції та правочини, що є прийнятними для нього в межах його поточної господарської діяльності протягом тривалого часу або в межах господарської діяльності інших суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на одному ринку з цим товариством та є схожими до нього за оборотом та/або розміром активів.»
 
Враховано частково    
307. 10. Внести до частини восьмій статті 4-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483) такі зміни:
 
   14. У частині восьмій статті 4-1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483 із наступними змінами):
 
308. 1) доповнити частину після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
 
   1) після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
309. "Зміна найменування акціонерного товариства у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариства не є підставою для переоформлення документів дозвільного характеру. "
 
-90- Пташник В.Ю.
У абзаці другому підпункту 1 пункту 10 розділу І Законопроекту після слів "дозвільного характеру." доповнити реченням наступного змісту:
"У такому разі товариство має право продовжувати провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі виданого раніше такому товариству відповідного чинного документу дозвільного характеру.".
 
Враховано   "Зміна найменування акціонерного товариства у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство не є підставою для переоформлення документів дозвільного характеру. У такому разі товариство має право продовжувати провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі виданого раніше такому товариству документа дозвільного характеру".
 
310. У зв’язку з цим абзаци четвертий – десятий вважати абзацами п’ятим – одинадцятим відповідно;
 
   У зв’язку з цим абзаци третій – одинадцятий вважати відповідно абзацами четвертим – дванадцятим;
 
311. 2) абзац одинадцятий доповнити словами ", крім випадку передбаченого абзацом четвертим цієї частини".
 
   2) абзац дванадцятий доповнити словами "крім випадку, передбаченого абзацом третім цієї частини".
 
312. 11. Внести до статті 14 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №9, ст.68) такі зміни:
 
   8. У статті 14 Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 9, ст. 68; 2010 р., № 20, ст. 198):
 
313. 1) абзац двадцять четвертий доповнити словами ", за винятком зміни найменування у зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства або перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариства";
 
-91- Пташник В.Ю.
Підпункт 1 пункту 11 розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
"1) абзац двадцять четвертий доповнити словами ", за винятком зміни найменування у зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства або перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариство. У такому разі товариство має право на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії на підставі виданої раніше такому товариству відповідної чинної ліцензії." .
 
Враховано редакційно   1) абзац другий частини восьмої доповнити словами "крім зміни найменування у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство. У такому разі товариство має право на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії на підставі виданої раніше такому товариству ліцензії";
 
314. 2) абзац тридцятий доповнити словами ", за винятком перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариство".
 
   2) абзац другий частини дев’ятої доповнити словами "крім перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариство".
 
315. 12. Внести до частини першої статті 50 Закону України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №12, ст.155) такі зміни:
 
   13. У частині першій статті 50 Закону України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №12, ст.155; 2006 р., № 22, ст. 188):
 
316. 1) пункт перший доповнити словами ", за винятком зміни найменування у зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства або перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариства";
 
-92- Пташник В.Ю.
Підпункт 1 пункту 12 розділу І Законопроекту викласти в такій редакції:
"1) пункт перший доповнити словами ", за винятком зміни найменування у зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства або перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариство. У такому разі товариство має право на провадження відповідного виду діяльності у сфері телекомунікацій на підставі виданої раніше такому товариству відповідної чинної ліцензії.".
 
Враховано   1) пункт 1 доповнити словами "крім зміни найменування у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство. У такому разі товариство має право на провадження відповідного виду діяльності у сфері телекомунікацій на підставі виданої раніше такому товариству ліцензії";
 
317. 2) в пункту третьому після слів "організаційно правової форми" додати слова" (за винятком перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариства) ".
 
   2) пункт 3 після слів "організаційно-правової форми" доповнити словами " (крім перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариство)".
 
318. 13. В частині чотирнадцятій статті 3 Закону України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №46, ст.345) після слів "реорганізацією суб’єкта господарювання" додати слова "та зміною типу акціонерного товариства".
 
-93- Пташник В.Ю.
Пункт тринадцятий Розділу І законопроекту викласти в такій редакції:
"13. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №46, ст.345):
 
Враховано редакційно   6. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345 із наступними змінами):
1) частину п’ятнадцяту статті 3 після слів "реорганізацією суб’єкта господарювання" доповнити словами "та/або зміною типу акціонерного товариства";
2) статтю 4 доповнити частиною сьомою такого змісту:
"У разі зміни найменування суб'єкта господарювання у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство у заяві, яка подається до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України на видачу, зупинення дії та анулювання ліцензій, з доданим до неї платіжним документом про сплату чергового платежу за ліцензію, суб’єкт господарювання зазначає про зміну його найменування у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство";
3) статтю 8 після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:
"У разі зміни найменування суб'єкта господарювання у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство зміна найменування у виданих суб’єкту господарювання атестатах не є обов’язковою".
У зв’язку з цим частини четверту – сьому вважати відповідно частинами п’ятою – восьмою;
4) у статті 11:
абзац четвертий частини першої доповнити словами " (у разі зміни найменування виробника у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство виробник має право зазначати на етикетці своє попереднє найменування протягом 18 місяців з дня зміни його найменування у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство)";
абзац четвертий частини другої доповнити словами " (у разі зміни найменування суб'єкта господарювання у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство суб'єкт господарювання має право зазначати на етикетці своє попереднє найменування протягом 18 місяців з дня зміни його найменування у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство";
5) у статті 15:
після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
"У разі зміни найменування суб'єкта господарювання у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство у заяві, яка подається до органу, що видає ліцензії, з доданим до неї платіжним документом про сплату чергового платежу за ліцензію, суб’єкт господарювання зазначає про таку зміну його найменування у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство".
У зв’язку з цим частини п’яту – сорок четверту вважати відповідно частинами шостою – сорок п’ятою;
у частині тридцять третій слова "реорганізацією суб'єкта господарювання" замінити словами "реорганізацією суб'єкта господарювання та/або зміною типу акціонерного товариства";
після частини сорокової доповнити новою частиною такого змісту:
"У разі зміни найменування суб'єкта господарювання у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство зміна найменування у виданих суб’єкту господарювання довідках про внесення місця зберігання до Єдиного реєстру не є обов’язковою".
У зв’язку з цим частини сорок першу - сорок п’яту вважати відповідно частинами сорок другою – сорок шостою.
 
    -94- 1) в частині чотирнадцятій статті 3 після слів "реорганізацією суб’єкта господарювання" додати слова "та/або зміною типу акціонерного товариства".
 
Немає висновку    
    -95- 2) статтю 4 доповнити новою частиною сьомою такого змісту:
"У разі зміни найменування суб'єкта господарювання у зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство, у заяві, яка подається до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України на видачу, призупинення та анулювання ліцензій, з доданим до неї платіжним документом про сплату чергового платежу за ліцензію, суб’єкт господарювання вказує про таку зміну його найменування у зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариства."
 
Немає висновку    
    -96- 3) статтю 8 доповнити після частини третьої новою частиною такого змісту:
"У разі зміни найменування суб'єкта господарювання у зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство, зміна найменування у виданих суб’єкту господарювання атестатах не є обов’язковою.";
У зв’язку з цим частини четверту – шосту вважати частинами п’ятою – сьомою відповідно.
 
Немає висновку    
    -97- 4) у статті 11:
абзац четвертий частини першої доповнити такими словами: " (у разі зміни найменування виробника у зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство, виробник має право зазначати на етикетці своє попереднє найменування протягом 18 місяців з дня зміни його найменування у зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство);";
абзац четвертий частини другої доповнити такими словами: " (у разі зміни найменування суб'єкта господарювання у зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство, суб'єкт господарювання має право зазначати на етикетці своє попереднє найменування протягом 18 місяців з дня зміни його найменування у зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство);"
 
Немає висновку    
    -98- 5) у статті 15:
доповнити після частини четвертої новою частиною такого змісту:
"У разі зміни найменування суб'єкта господарювання у зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство, у заяві, яка подається до органу, що видає ліцензії, з доданим до неї платіжним документом про сплату чергового платежу за ліцензію, суб’єкт господарювання вказує про таку зміну його найменування у зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариства."
У зв’язку з цим частини п’яту – сорок третю вважати частинами шостою – сорок четвертою сьомою відповідно;
У частині тридцять другій слова "реорганізацією суб'єкта господарювання" замінити словами " реорганізацією суб'єкта господарювання та\або зміною типу акціонерного товариства";
Доповнити статтю після частини сорок новою частиною такого змісту:
"У разі зміни найменування суб'єкта господарювання у зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство, зміна найменування у виданих суб’єкту господарювання довідках про внесення місця зберігання до Єдиного реєстру не є обов’язковою."
 
Немає висновку    
319. 14. Доповнити статтю 16 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., №46-47, ст.280) її новою частиною такого змісту:
 
   11. Статтю 16 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102; 2008 р., № 48, ст. 358) доповнити частиною четвертою такого змісту:
 
320. "Зміна найменування сторін договору оренди землі, зокрема внаслідок реорганізації юридичної особи або зміни типу акціонерного товариства, не є підставою для внесення змін до договору оренди землі та його переоформлення.".
 
-99- Пташник В.Ю.
В абзаці другому пункту чотирнадцятого Розділу І слово "та" замінити словами "та/або"
 
Враховано   "Зміна найменування сторін договору оренди землі, зокрема внаслідок реорганізації юридичної особи або зміни типу акціонерного товариства, не є підставою для внесення змін до договору оренди землі та/або його переоформлення".
 
321. 15. Доповнити частину третю статті 24 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №51, ст.553) новим пунктом такого змісту :
 
-100- Чижмарь Ю.В.
Пункт п’ятнадцятий Розділу І законопроекту виключити
 
Відхилено   18. Частину третю статті 24 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., № 1, ст. 9) доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
322. "4) Зміни найменування акціонерного товариства у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариства".
 
   "4) зміни найменування акціонерного товариства у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство".
 
323. 16. Внести до Закону України "Про державний земельний кадастр" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №8, ст.61) такі зміни:
 
   20. У Законі України "Про Державний земельний кадастр" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., №8, ст. 61; 2016 р., №, ст. 30):
 
324. 1) доповнити частину шосту статті 24 новим абзацом шостим такого змісту:
 
   1) частину шосту статті 24 доповнити абзацом шостим такого змісту:
 
325. "Зміна найменування акціонерного товариства у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариства не є підставою для відмови у державній реєстрації земельної ділянки.";
 
   "Зміна найменування акціонерного товариства у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство не є підставою для відмови у державній реєстрації земельної ділянки";
 
326. 2) доповнити частину шосту статті 26 новим абзацом шостим такого змісту:
 
   2) частину шосту статті 26 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
327. "Зміна найменування акціонерного товариства у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариства не є підставою для відмови у внесенні до Поземельної книги змін до відомостей про земельну ділянку.";
 
   "Зміна найменування акціонерного товариства у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство не є підставою для відмови у внесенні до Поземельної книги змін до відомостей про земельну ділянку".
У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;
 
328. 3) доповнити частину п’яту статті 28 новим абзацом сьомим такого змісту:
 
   3) частину п’яту статті 28 доповнити абзацом сьомим такого змісту:
 
329. "Зміна найменування акціонерного товариства у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариства не є підставою для відмови у здійсненні державної реєстрації обмеження у використанні земель.";
 
   "Зміна найменування акціонерного товариства у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство не є підставою для відмови у здійсненні державної реєстрації обмеження у використанні земель";
 
330. 4) доповнити частину четверту статті 29 новим абзацом шостим такого змісту:
 
   4) частину четверту статті 29 доповнити абзацом шостим такого змісту:
 
331. "Зміна найменування акціонерного товариства у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариства не є підставою для відмови у внесенні відомостей до Державного земельного кадастру.";
 
   "Зміна найменування акціонерного товариства у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство не є підставою для відмови у внесенні відомостей до Державного земельного кадастру";
 
332. 5) доповнити частину третю статті 32 новим абзацом четвертим такого змісту:
 
   5) частину третю статті 32 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
333. "Зміна найменування акціонерного товариства у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариства не є підставою для відмови у внесенні відомостей до Державного земельного кадастру.";
 
   "Зміна найменування акціонерного товариства у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство не є підставою для відмови у внесенні відомостей до Державного земельного кадастру";
 
334. 6) доповнити частину сьому статті 38 після абзацу шістнадцятого новим абзацом такого змісту:
 
   6) частину сьому статті 38 після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
335. "Зміна найменування акціонерного товариства у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариства не є підставою для відмови у наданні відомостей з Державного земельного кадастру.";
 
   "Зміна найменування акціонерного товариства у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство не є підставою для відмови у наданні відомостей з Державного земельного кадастру".
 
336. у зв’язку з цим абзац сімнадцятий частини сьомої статті 38 вважати абзацом вісімнадцятим відповідно.
 
-101- Пташник В.Ю.
Доповнити Розділ ІІ законопроекту змінами до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" такого змісту:
17. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 32 - 33, ст. 413 із наступними змінами):
1) абзац шостий частини четвертої статті 28 викласти в такій редакції:
"Арешт на майно боржника та інші обмеження дій боржника щодо розпорядження його майном можуть бути накладені лише в межах процедури санації, у разі, якщо вони не перешкоджають виконанню плану санації та не суперечать інтересам конкурсних кредиторів. Не допускається арешт грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках умовного зберігання (ескроу), відкритих боржником у встановленому законодавством порядку";
2) абзац перший частини першої статті 42 викласти в такій редакції:
"1. Усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або повного господарського відання на дату відкриття ліквідаційної процедури та виявлені в ході ліквідаційної процедури, включаються до складу ліквідаційної маси, за винятком грошових коштів, що знаходяться на банківському рахунку умовного зберігання (ескроу) банкрута, об'єктів житлового фонду, в тому числі гуртожитків, дитячих дошкільних закладів та об'єктів комунальної інфраструктури, які в разі банкрутства підприємства передаються в порядку, встановленому законодавством, у комунальну власність відповідних територіальних громад без додаткових умов і фінансуються в установленому порядку";
 
Враховано   У зв’язку з цим абзац сімнадцятий вважати абзацом вісімнадцятим.
21. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 32 - 33, ст. 413):
1) абзац шостий частини четвертої статті 28 викласти в такій редакції:
"Арешт на майно боржника та інші обмеження дій боржника щодо розпорядження його майном можуть бути накладені лише в межах процедури санації у разі, якщо вони не перешкоджають виконанню плану санації та не суперечать інтересам конкурсних кредиторів. Не допускається арешт грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках умовного зберігання (ескроу), відкритих боржником у встановленому законодавством порядку";
2) абзац перший частини першої статті 42 викласти в такій редакції:
"1. Усі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або повного господарського відання на дату відкриття ліквідаційної процедури та виявлені в ході ліквідаційної процедури, включаються до складу ліквідаційної маси, крім грошових коштів, що знаходяться на банківському рахунку умовного зберігання (ескроу) банкрута, об'єктів житлового фонду, в тому числі гуртожитків, дитячих дошкільних закладів та об'єктів комунальної інфраструктури, які в разі банкрутства підприємства передаються в порядку, встановленому законодавством, у комунальну власність відповідних територіальних громад без додаткових умов і фінансуються в установленому порядку".
22. Частину другу статті 25 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 41-42, ст. 2024) доповнити реченнями такого змісту: "Зміна найменування оператора потужності у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариство в інше господарське товариство не є підставою для звернення оператора до компетентного органу із заявою про внесення змін до реєстру потужностей у частині найменування такого оператора та не є підставою для внесення таких змін до реєстру. У разі звернення оператора, найменування якого було змінено, до компетентного органу з письмовою заявою про внесення змін до реєстру в частині нового найменування такого оператора компетентний орган безоплатно вносить такі зміни до реєстру, про що письмово повідомляє оператора".
23. У частині сьомій статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 23, ст. 158; 2016.р, № 2, ст. 17):
після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Зміна найменування ліцензіата (акціонерного товариства) у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку із перетворенням ліцензіата (акціонерного товариства) в інше господарське товариство не є підставою для переоформлення ліцензії. У такому разі товариство має право продовжувати провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі виданої раніше такому товариству відповідної чинної ліцензії».
У зв’язку з цим абзаци третій – шостий вважати відповідно абзацами четвертим – сьомим;
абзац сьомий доповнити словами «крім випадку, передбаченого абзацом третім цієї частини».
16. У Законі України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 5-6, ст. 53):
1) частину другу статті 50 доповнити другим і третім реченнями такого змісту: "Зміна найменування оператора потужності у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство не є підставою для звернення оператора до державного органу ветеринарної медицини із заявою про переоформлення експлуатаційного дозволу в частині найменування такого оператора. У разі звернення оператора потужності, найменування якого було змінено, до державного органу ветеринарної медицини з письмовою заявою про переоформлення експлуатаційного дозволу в частині найменування такого оператора орган ветеринарної медицини безоплатно переоформлює експлуатаційний дозвіл";
2) у статті 76:
частину дев’яту доповнити реченнями такого змісту: "Зміна найменування виробника кормових добавок, преміксів і готових кормів у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство не є підставою для звернення такого виробника до Департаменту із заявою про переоформлення або про внесення змін до реєстраційного посвідчення та додатків до нього в частині найменування такого виробника. У разі звернення виробника кормових добавок, преміксів і готових кормів, найменування якого було змінено, до Департаменту з письмовою заявою про переоформлення або про внесення змін до реєстраційного посвідчення та додатків до нього в частині найменування такого виробника Департамент безоплатно переоформлює реєстраційне посвідчення, додатки до нього або вносить до реєстраційного посвідчення, додатків до нього зміни в частині найменування виробника, про що вносить відповідну інформацію до реєстру кормових добавок, преміксів та готових кормів";
пункт 2 частини одинадцятої доповнити словами " (у разі зміни назви (найменування) власника реєстраційного посвідчення, що полягає у зміні типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство, такий власник має право без внесення змін до реєстраційного посвідчення та додатків до нього зазначати у маркуванні добавок, преміксів і готових кормів свою нову (змінену) назву (найменування)";
частину тринадцяту доповнити словами " (з урахуванням передбаченого частиною дев’ятою цієї статті випадку зміни найменування виробника кормових добавок, преміксів і готових кормів у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство)".
19. У статті 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343):
1) частину першу після абзацу першого доповнити новим абзацом такого місту:
"У разі якщо після реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт відбулася зміна найменування замовника та/або генерального підрядника, та/або генерального проектувальника, та/або підрядника у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство, у декларації про готовність об’єкта до експлуатації, яка подається для реєстрації, вказується нове (змінене) найменування зазначених осіб (якщо згідно з формою декларації їх необхідно вказувати) із зазначенням того, що зміна найменування відбулася у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство. За наявності такого зазначення в декларації про готовність об'єкта до експлуатації орган державного архітектурно-будівельного контролю не має права повертати таку декларацію з підстави різного найменування зазначених осіб у декларації про початок виконання будівельних робіт і в декларації про готовність об’єкта до експлуатації".
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
2) частину другу після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"У разі якщо після видачі дозволу на виконання будівельних робіт відбулася зміна найменування замовника та/або генерального підрядника та/або генерального проектувальника та/або підрядника у зв’язку з зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство, в акті готовності об'єкта до експлуатації та в заяві про видачу сертифіката вказується нове (змінене) найменування зазначених осіб (якщо згідно з формою акта та заявою цих осіб їх необхідно вказувати) із зазначенням того, що зміна найменування відбулася у зв’язку з зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство. За наявності такого зазначення в акті готовності об'єкта до експлуатації та в заяві про видачу сертифіката орган державного архітектурно-будівельного контролю не має права відмовляти у видачі сертифіката з підстави різного найменування зазначених осіб у дозволі на виконання будівельних робіт та в акті готовності об'єкта до експлуатації і в заяві про видачу сертифіката".
У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим.
24. У пункті 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 25, ст. 188):
1) слова «абзацу третього підпункту 32» виключити;
2) доповнити абзацом другим такого змісту:
"До 1 січня 2018 року публічні акціонерні товариства зобов'язані пройти процедуру включення акцій до біржового списку та залишатися у ньому хоча б на одній фондовій біржі".
 
    -102- Пташник В.Ю.
Доповнити Розділ ІІ законопроекту змінами до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" такого змісту:
"18. Частину другу статті 25 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» доповнити двома реченнями такого змісту: " Зміна найменування оператора потужності у зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариства не є підставою для звернення оператора до компетентного органу із заявою про внесення змін до реєстру потужностей в частині найменування такого оператора та не є підставою для внесення таких змін до реєстру. У випадку звернення оператора, найменування якого було змінене, до компетентного органу з письмовою заявою про внесення змін до реєстру в частині нового найменування такого оператора, компетентний орган безоплатно вносить такі зміни до реєстру, про що письмово повідомляє оператора."
 
Враховано    
    -103- Пташник В.Ю.
Доповнити Розділ ІІ законопроекту змінами до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" такого змісту:
"У Законі України «Про ліцензування видів господарської діяльності»:
1) у частині п’ятнадцятій статті 13:
абзац перший доповнити словами "за винятком зміни найменування акціонерного товариства у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства";
в абзаці другому слово "такої" виключити;
2) у частині сьомій статті 15:
Доповнити частину після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
«Зміна найменування ліцензіата (акціонерного товариства) у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або перетворення ліцензіата (акціонерного товариства) в інше господарське товариства не є підставою для переоформлення ліцензії. У такому разі товариство має право продовжувати провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі виданої раніше такому товариству відповідної чинної ліцензії.»;
У зв’язку з цим абзац третій – шостий вважати відповідно абзацами четвертим – сьомим;
Доповнити абзац сьомий словами «крім випадку передбаченого абзацем третім цієї частини»."
 
Враховано редакційно    
    -104- Пташник В.Ю.
Доповнити Розділ ІІ законопроекту змінами до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" такого змісту:
"20. У Законі України "Про ветеринарну медицину":
1) частину другу статті 50 доповнити двома реченнями такого змісту: " Зміна найменування оператора потужності у зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариства не є підставою для звернення оператора до державного органу ветеринарної медицини із заявою про переоформлення експлуатаційного дозволу в частині найменування такого оператора. У випадку звернення оператора потужності, найменування якого було змінене, до державного органу ветеринарної медицини з письмовою заявою про переоформлення експлуатаційного дозволу в частині найменування такого оператора, орган ветеринарної медицини безоплатно переоформлює експлуатаційний дозвіл.";
2) у статті 76:
частину дев’яту доповнити двома реченнями такого змісту: "Зміна найменування виробника кормових добавок, преміксів і готових кормів у зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство не є підставою для звернення такого виробника до Департаменту із заявою про переоформлення або про внесення змін до реєстраційного посвідчення та додатків до нього в частині найменування такого виробника. У випадку звернення виробника кормових добавок, преміксів і готових кормів, найменування якого було змінене, до Департаменту з письмовою заявою про переоформлення або про внесення змін до реєстраційного посвідчення та додатків до нього в частині найменування такого виробника, Департамент безоплатно переоформлює реєстраційне посвідчення, додатки до нього або вносить до реєстраційного посвідчення, додатків до нього зміни в частині найменування виробника, про що заносить відповідну інформацію до реєстру кормових добавок, преміксів та готових кормів.";
пункт другий частини одинадцятої доповнити таким словами: " (у випадку зміни назви (найменування) власника реєстраційного посвідчення, яка полягає у зміні типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство, такий власник має право без внесення змін до реєстраційного посвідчення та додатків до нього вказувати у маркуванні добавок, преміксів і готових кормів свою нову (змінену) назву (найменування)"
частину тринадцяту доповнити таким словами " (з урахуванням передбаченого частиною 9 цієї статті випадку зміни найменування виробника кормових добавок, преміксів і готових кормів у зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство)."
 
Враховано    
    -105- Пташник В.Ю.
Доповнити Розділ ІІ законопроекту змінами до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" такого змісту:
"21. У статті 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»:
1) частину першу доповнити після абзацу першого новим абзацом такого місту:
"У випадку, якщо після реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт, відбувається зміна найменування замовника та/або генерального підрядника та/або генерального проектувальника та/або підрядника у зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство, в декларації про готовність об’єкта до експлуатації, яка подається для реєстрації вказується нове (змінене) найменування вказаних осіб (якщо згідно з формою декларації їх необхідно вказувати в ній) з вказівкою про те, що зміна найменування відбулась у зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство. За наявності такої вказівки в декларації про готовність об'єкта до експлуатації орган державного архітектурно-будівельного контролю не має права повертати таку декларацію з підстав різного найменування вказаних осіб у декларації про початок виконання будівельних робіт і в декларації про готовність об’єкта до експлуатації."
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
2) частину другу доповнити після абзацу першого новим абзацом такого місту:
"У випадку, якщо після видачі дозволу на виконання будівельних робіт відбувається зміна найменування замовника та/або генерального підрядника та/або генерального проектувальника та/або підрядника у зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство, в акті готовності об'єкта до експлуатації та в заяві про видачу сертифіката вказується нове (змінене) найменування зазначених осіб (якщо згідно з формою акта та заяви цих осіб необхідно вказувати в них) з вказівкою про те, що зміна найменування відбулась у зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство. За наявності такої вказівки в акті готовності об'єкта до експлуатації та в заяві про видачу сертифіката орган державного архітектурно-будівельного контролю не має права відмовляти у видачі сертифіката з підстав різного найменування вказаних осіб у дозволі на виконання будівельних робіт та в акті готовності об'єкта до експлуатації і в заяві про видачу сертифіката."
У зв’язку з цим абзац другий та третій вважати абзацом третім та четвертим відповідно."
 
Враховано редакційно    
337. ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
338. 1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
339. 2. Положення статті 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" можуть бути застосовані в порядку та на умовах, передбачених цим пунктом, особою (особами, які діють спільно), яка станом на дату набрання чинності цим Законом є, прямо або опосередковано, з урахуванням кількості акцій, які належать їм або їх афілійованим особам, власником домінуючого контрольного пакету акцій акціонерного товариства (далі – заявник вимоги).
 
-106- Левченко Ю.В.
Пункт 2 розділу 2 Законопроекту виключити.
 
Відхилено   2. Протягом двох років з дня набрання чинності цим Законом особа (особи, які діють спільно), яка станом на дату набрання чинності цим Законом є прямо або опосередковано з урахуванням кількості акцій, що належать їй або її афілійованим особам, вже є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства (далі – заявник вимоги) має право застосувати положення статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» виключно в порядку та на умовах, визначених у цьому пункті.
 
340. Для реалізації прав, передбачених статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства", заявник вимоги зобов’язаний в строки, передбачені цим пунктом, подати товариству повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" (далі у цьому пункті – повідомлення), і публічну безвідкличну вимогу відповідно до положень статі 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства". Заявник вимоги втрачає право скористатися положеннями статті 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" у разі пропуску ним передбачених цим пунктом строків направлення і публікації повідомлення і публічної безвідкличної вимоги.
 
   Для реалізації прав, передбачених статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства", заявник вимоги зобов’язаний у строки, передбачені цим пунктом, подати товариству повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" (далі – повідомлення), і публічну безвідкличну вимогу відповідно до положень статті 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства". Заявник вимоги втрачає право скористатися положеннями статті 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства" у разі пропуску ним передбачених цим пунктом строків направлення і публікації повідомлення і публічної безвідкличної вимоги.
 
341. Повідомлення може бути подано протягом двох років з дати набрання чинності цим Законом.
 
-107- Острікова Т.Г.
В частині 3 пункту 2 слово «двох» замінити словом «десяти».
 
Відхилено      
342. Товариство зобов’язано опублікувати повідомлення на веб-сайті товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів протягом наступного робочого дня з дати його отримання.
 
   Товариство зобов’язано опублікувати повідомлення на своєму веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом наступного робочого дня з дня його отримання.
 
343. Товариство не пізніше ніж за 25 робочих днів з дати отримання повідомлення повинно затвердити ціну обов’язкового продажу акцій та повідомити її заявнику вимоги.
 
   Товариство не пізніш як за 25 робочих днів з дня отримання повідомлення має затвердити ціну обов’язкового продажу акцій та повідомити її заявнику вимоги.
 
344. Для цілей цього пункту ціною обов’язкового продажу акцій є:
 
   Для цілей цього пункту ціною обов’язкового продажу акцій є:
 
345. щодо акцій товариств, акції яких включено до біржового реєстру - середній біржовий курс таких акцій на відповідній фондовій біржі, розрахований такою фондовою біржею за останні три місяці їх обігу, що передують дню отримання товариством передбаченого цим пунктом повідомлення,
 
   щодо акцій товариств, акції яких включено до біржового реєстру, - середній біржовий курс таких акцій на відповідній фондовій біржі, розрахований такою фондовою біржею за останні три місяці їх обігу, що передують дню отримання товариством передбаченого цим пунктом повідомлення;
 
346. щодо акцій інших товариств - ринкова вартість акцій, визначена суб'єктом оціночної діяльності, який має право здійснювати рецензування звіту про оцінку майна, відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, станом на дату отримання товариством передбаченого цим пунктом повідомлення.
 
-108- Острікова Т.Г.
В частині 6 абзац 2 пункту 2 слова «який має право здійснювати рецензування звіту», після слів «оціночної діяльності» - видалити.
 
Враховано   щодо акцій інших товариств - ринкова вартість акцій, визначена суб'єктом оціночної діяльності відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність станом на дату отримання товариством передбаченого цим пунктом повідомлення.
 
347. Заявник вимоги протягом десяти робочих днів з дати отримання від товариства повідомлення про затверджену ціну обов’язкового продажу акцій надсилає товариству публічну безвідкличну вимогу відповідно до положень статі 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства".
 
   Заявник вимоги протягом 10 робочих днів з дня отримання від товариства повідомлення про затверджену ціну обов’язкового продажу акцій надсилає товариству публічну безвідкличну вимогу відповідно до положень статті 65-2 Закону України "Про акціонерні товариства".
 
348. 3. У випадку якщо після набрання чинності цим Законом акціонер, який станом на дату набрання чинності цим Законом разом із акціями, які належать його афілійованим особам, є власником домінуючого пакету акцій самостійно або через своїх афілійованих осіб здійснюватиме придбання акцій товариства (крім викупу акцій товариством відповідно до вимог статті 68 Закону України "Про акціонерні товариства"), інші акціонери такого акціонерного товариства можуть скористатись правами передбаченими статтею 65-3 Закону України "Про акціонерні товариства".
 
   3. У разі якщо після набрання чинності цим Законом акціонер, який станом на дату набрання чинності цим Законом разом із акціями, що належать його афілійованим особам, є власником домінуючого пакета акцій, самостійно або через своїх афілійованих осіб здійснюватиме придбання акцій товариства (крім викупу акцій товариством відповідно до вимог статті 68 Закону України "Про акціонерні товариства"), інші акціонери такого акціонерного товариства можуть скористатися правами, передбаченими статтею 65-3 Закону України "Про акціонерні товариства".
 
349. 4. Абзац третій частини другої статті 65-1 Закону України "Про акціонерні товариства" до 1 січня 2018 року діє у наступній редакції:
 
-109- Левченко Ю.В.
Пункт 4 розділу 2 Законопроекту виключити.
 
Відхилено   4.Тимчасово до 1 січня 2018 року наглядова рада (або виконавчий орган товариства, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) публічного акціонерного товариства затверджує ціну придбання акцій та повідомляє її особі зазначеній у абзаці першому частини другої статті 65-1 Закону України "Про акціонерні товариства" протягом 25 робочих днів з дня отримання відповідної інформації.
 
350. "Наглядова рада (або виконавчий орган товариства, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом товариства) не пізніше ніж за 25 робочих днів з дня отримання такої інформації повинна затвердити ціну придбання акцій та повідомити її особі, зазначеній у абзаці першому цієї частини.".
 
      
351. 5. Розділ ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" №289-VІІІ від 7 квітня 2015 року доповнити пункт наступним абзацом:
 
-110- Пташник В.Ю.
Викласти пункт п’ятий Розділу ІІ законопроекту в такій редакції:
«5. У пункті другому Розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" №289-VІІІ від 7 квітня 2015 року:
1) у слова «абзацу третього підпункту 32» виключити;
2) доповнити пункт наступним абзацом:
"До 1 січня 2018 року публічні акціонерні товариства зобов'язані пройти процедуру включення акцій до біржового списку та залишатись у ньому хоча б на одній фондовій біржі.".»
 
Враховано редакційно      
352. "До 1 січня 2018 року публічні акціонерні товариства зобов'язані пройти процедуру включення акцій до біржового списку та залишатись у ньому хоча б на одній фондовій біржі.".
 
      
353. 6. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
-111- Пташник В.Ю.
Доповнити Розділ ІІ законопроекту після пункту шостого новим пунктом такого змісту:
"7. Зміна найменування юридичної особи у зв’язку зі зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство не є підставою для переоформлення документів та/або внесення змін в документи, які засвідчують права такої юридичної особи на володіння, користування, розпорядження майном (свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, свідоцтва про реєстрацію технологічних транспортних засобів, тощо) та в інші документи, які згідно з чинним законодавством не є дозвільними, але які повинні бути наявні у юридичної особи і в яких зазначається найменування юридичної особи, якій видані та/або якою створені та/або для якої затверджені (погоджені) органами державної влади та/або органами місцевого самоврядування та/або уповноваженими установами/організаціями такі документи (проектна документація на будівництво, вихідні дані (містобудівні умови та обмеження; технічні умови; завдання на проектування), технологічні інструкції, технології, проекти зон санітарної охорони, зони санітарної охорони, паспорти, свідоцтва, декларації, акти, атестати, протоколи, посвідчення, ліміти, висновки, норми, нормативи, звіти, плани, журнали, довідки, щоденники, талони, настанови, програми, графіки, повідомлення, схеми, книги обліку, правила, проекти, карти, картки, реєстраційні картки, програми, регламенти, погодження, методики, інструкції, тощо)."
 
Враховано редакційно   6. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
7. Зміна найменування юридичної особи у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або у зв’язку з перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство не є підставою для переоформлення документів та/або внесення змін до документів, що засвідчують права такої юридичної особи на володіння, користування, розпорядження майном (свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, свідоцтва про реєстрацію технологічних транспортних засобів тощо) та до інших документів, що згідно із законодавством не є дозвільними, але які мають бути в юридичної особи і в яких зазначається найменування юридичної особи, якій видані та/або якою створені, та/або для якої затверджені (погоджені) органами державної влади та/або органами місцевого самоврядування, та/або уповноваженими установами/організаціями такі документи (проектна документація на будівництво, вихідні дані (містобудівні умови та обмеження; технічні умови; завдання на проектування), технологічні інструкції, технології, проекти зон санітарної охорони, зони санітарної охорони, паспорти, свідоцтва, декларації, акти, атестати, протоколи, посвідчення, ліміти, висновки, норми, нормативи, звіти, плани, журнали, довідки, щоденники, талони, настанови, програми, графіки, повідомлення, схеми, книги обліку, правила, проекти, карти, картки, реєстраційні картки, програми, регламенти, погодження, методики, інструкції тощо).
 
354. 7. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
   8. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
355. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
356. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
357. Голова
 
   Голова Верховної Ради
 
358. Верховної Ради України

   України