Кількість абзаців - 82 Таблиця поправок


Про внесення змін до Закону України "Про питну воду та питне водопостачання (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
1. Про внесення змін до Закону України "Про питну воду та питне водопостачання"
 
   Про внесення змін до Закону України "Про питну воду та питне водопостачання"
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
   Верховна Рада України постановляє:
 
3. 1. Внести до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст. 112; 2005 р., № 4, ст. 95; 2007 р., № 33, ст. 440; 2010 р., № 49, ст. 571; 2012 р., № 7, ст. 53, № 42, ст. 526; 2013 р., № 48, ст. 682; 2014 р., № 41—42, ст. 2024; 2015 р., № 14, ст. 96) такі зміни:
 
   І. Внести до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 16, ст. 112 із наступними змінами) такі зміни:
 
4. 1) назву Закону викласти в такій редакції:
 
-1- Недава О.А.
Рибак І.П.
Назву Закону викласти в такій редакції: "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення"
 
Враховано   1. Назву Закону викласти в такій редакції:
 
5. «Про питну воду, питне водопостачання
та централізоване водовідведення»;
 
   "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення".
 
6. 2) у статті 1:
в абзаці двадцятому слова «комунальних та інших» виключити;
 
-2- Єднак О.В.
У абзацах першому та одинадцятому слово "та" замінити словами "та/або
 
Враховано   2. У статті 1:
1) у частині першій:
в абзацах другому та дванадцятому слово "та" замінити словами "та/або";
абзац третій викласти в такій редакції:
"питна вода - вода, призначена для споживання людиною (водопровідна, фасована, з бюветів, пунктів розливу, шахтних колодязів та каптажів джерел), для використання споживачами для задоволення фізіологічних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб, а також для виробництва продукції, що потребує її використання, склад якої за органолептичними, мікробіологічними, паразитологічними, хімічними, фізичними та радіаційними показниками відповідає гігієнічним вимогам. Питна вода не вважається харчовим продуктом в системі питного водопостачання та в пунктах відповідності якості питної води";
в абзаці вісімнадцятому слово "питного" виключити, а після слова "водопостачання" доповнити словами "та водовідведення";
в абзаці двадцять першому слова "комунальних та інших" виключити, а слова "комплексу об'єктів, споруд, колекторів, трубопроводів, пов'язаних єдиним технологічним процесом" замінити словами "системи централізованого водовідведення";
абзац двадцять другий після слова "забезпечення" доповнити словом "питних";
 
    -3- Єднак О.В.
Абзац другий викласти в такій редакції:
вода, призначена для споживання людиною (вода питна) - вода, склад якої за мікробіологічними, паразитологічними, хімічними, фізичними та радіаційними показниками відповідає гігієнічним вимогам (з водопроводу - водопровідна, фасована, з бюветів, пунктів розливу, шахтних колодязів та каптажів джерел), призначена для використання споживачами для задоволення питних, санітарно-гігієнічних, побутових та господарських потреб, а також для виробництва продукції, що потребує використання питної води. Вода питна не вважається харчовим продуктом в системі питного водопостачання та в пунктах відповідності якості питної води;"
 
Враховано редакційно    
    -4- Єднак О.В.
У абзаці сімнадцятому слово "питного" виключити, після слова "водопостачання" доповнити словами "та водовідведення"
 
Враховано    
    -5- Єднак О.В.
Абзац перший пункту 2 доповнити словами "слова "комплексу об'єктів, споруд, колекторів, трубопроводів, пов'язаних єдиним технологічним процесом" замінити словами "системи централізованого водовідведення"
 
Враховано    
    -6- Єднак О.В.
Абзац двадцять перший після слова "забезпечення" доповнити словом "питних"
 
Враховано    
7. доповнити статтю з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
 
   2) доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
 
8. «підприємство централізованого водовідведення ? суб’єкт господарювання, що здійснює експлуатацію об’єктів централізованого водовідведення;»;
 
-7- Сажко С.М.
В абзаці четвертому підпункту 2 пункту 1 законопроекту слово "об'єкти" замінити словом "систем"
 
Враховано редакційно   "підприємство централізованого водовідведення ? суб’єкт господарювання, що здійснює експлуатацію об’єктів/систем централізованого водовідведення";
 
9. «система централізованого водовідведення ? сукупність технічних засобів, включаючи мережі, споруди, устаткування (пристрої), для централізованого відведення та очищення стічних вод;»;
 
-8- Єднак О.В.
Абзац четвертий пункту 2 доповнити словами "що пов'язані єдиним технологічним процесом"
 
Враховано   "система централізованого водовідведення ? сукупність технічних засобів, включаючи мережі, споруди, устаткування (пристрої), для централізованого відведення та очищення стічних вод, що пов'язані єдиним технологічним процесом";
 
10. «стічна вода ? вода, що утворилася в процесі господарської, побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної і дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок випадання атмосферних опадів;»;
 
-9- Сольвар Р.М.
У пункті другому розділу першого законопроекту абзац шостий (визначення "стічна вода") виключити
#18016
Абзац п'ятий підпункту 2 слова "відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок випадіння атмосферних опадів" замінити словами "поверхневі стічні води"
 
Враховано   "водовідведення – діяльність із збирання, транспортування та очищення стічних вод за допомогою систем централізованого водовідведення або інших споруд відведення та/або очищення стічних вод";
"популяційний еквівалент населеного пункту – навантаження стічної води органічними речовинами, що підлягають біологічному розкладенню, з п'ятиденним біохімічним споживанням кисню, що становить 60 грамів кисню на людину на добу";
"пункт відповідності якості питної води – місце відбору проб води, в якому встановлюється відповідність якості води гігієнічним вимогам до питної води, а саме:
з кранів систем питного водопостачання – для водопровідної питної води;
у місцях розливу у споживчу тару - для фасованої питної води;
у місцях розливу у тару споживача - для питної води з пунктів розливу питної води;
у місцях використання на підприємстві - для питної води, що використовується для виробничих (технологічних) потреб)";
3) частину другу викласти в такій редакції:
"Інші терміни в цьому Законі вживаються у значенні, наведеному у Водному кодексі України, законах України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про житлово-комунальні послуги", "Про охорону навколишнього природного середовища".
 
    -10- Дирів А.Б.
Доповнити статтю 1 терміном такого змісту:
"водовідведення – діяльність із збирання, транспортування та очищення стічних вод за допомогою систем централізованого водовідведення або інших споруд відведення та/або очищення стічних вод "
 
Враховано    
    -11- Єднак О.В.
Доповнити статтю 1 з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
"популяційний еквівалент населеного пункту – навантаження стічної води органічними речовинами, що підлягають біологічному розкладенню, з п'ятиденним біохімічним споживанням кисню, що дорівнює 60 грам кисню на день;";
 
Враховано редакційно    
    -12- Єднак О.В.
"пункт відповідності якості питної води – це місце відбору проб води, в якому якість води повинна відповідати гігієнічним вимогам до питної води, а саме місце, де питна вода:
з'являється із системи питного водопостачання (з крану тощо) - для водопровідної питної води;
розливається у споживчу тару - для фасованої питної води;
розливається у тару споживача - для питної води з пунктів розливу питної води;
використовується на підприємстві - для питної води, що використовується для виробничих (технологічних) потреб);"
 
Враховано редакційно    
    -13- Єднак О.В.
Пункт 2 доповнити абзацом такого змісту:
"В частині другій статті 1 слова "в Законі України" замінити словами "у Водному кодексі України, Законах України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про житлово-комунальні послуги", "Про охорону навколишнього природного середовища"."
 
Враховано    
11. 3) у статті 2 слова «інших засобів нецентралізованого водопостачання, а також на органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, що здійснюють регулювання, нагляд і контроль за якістю питної води, станом джерел та систем питного водопостачання, а також споживачів питної води» замінити словами «інших засобів нецентралізованого водопостачання, надають послуги з централізованого водовідведення, а також на органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, що здійснюють регулювання, нагляд і контроль за якістю питної води, станом джерел, систем питного водопостачання та централізованого водовідведення, а також споживачів питної води та/або послуг з централізованого водовідведення»;
 
-14- Недава О.А.
Рибак І.П.
У статті 2 слова "всі суб'єкти" замінити словами "всіх суб'єктів"
 
Враховано   3. У статті 2 слова "всі суб'єкти" замінити словами "всіх суб'єктів", а слова «інших засобів нецентралізованого водопостачання, а також на органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, що здійснюють регулювання, нагляд і контроль за якістю питної води, станом джерел та систем питного водопостачання, а також споживачів питної води» - словами "інших засобів нецентралізованого водопостачання, надають послуги з водовідведення, а також на органи державної влади та органи місцевого самоврядування, що здійснюють регулювання, нагляд і контроль за якістю питної води та/або послуг з водовідведення, станом джерел, систем питного водопостачання та водовідведення, а також споживачів питної води та/або послуг з водовідведення".
 
    -15- Недава О.А.
Рибак І.П.
У статті 2 слово "централізованого" перед словом "водовідведення" виключити
 
Враховано    
    -16- Єднак О.В.
У пункті 3 слова "за якістю питної води, станом джерел, систем питного водопостачання та централізованого водовідведення" замінити словами "за якістю питної води та/або послуг з централізованого водовідведення, станом джерел і систем питного водопостачання та систем водовідведення"
 
Враховано редакційно    
12. 4) статтю 4 викласти в такій редакції:
 
   4. Статтю 4 викласти в такій редакції:
 
13. «Стаття 4. Суб’єкти у сфері питної води, питного водопостачання та централізованого водовідведення
 
-17- Недава О.А.
Рибак І.П.
У назві та у тексті статті 4 слово "централізованого" перед словом "водовідведення" виключити
 
Враховано (окрім п'ятого абзацу)  "Стаття 4. Суб’єкти у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення
 
14. Суб’єктами відносин у сфері питної води, питного водопостачання та централізованого водовідведення є:
 
   Суб’єктами відносин у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення є:
 
15. органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать об’єкти питного водопостачання та централізованого водовідведення;
 
   органи державної влади, до сфери управління яких належать об’єкти питного водопостачання та водовідведення;
 
16. органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать об’єкти питного водопостачання та централізованого водовідведення;
 
   органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать об’єкти питного водопостачання та водовідведення;
 
17. підприємства питного водопостачання та централізованого водовідведення;
 
   підприємства питного водопостачання та централізованого водовідведення;
 
18. споживачі питної води та/або послуг з централізованого водовідведення.»;
 
   споживачі питної води та/або послуг з водовідведення."
 
19. 5) у статті 6:
 
-18- Недава О.А.
Рибак І.П.
Назву статті 6 доповнити словами "та водовідведення"
 
Враховано   5. У статті 6:
1) у назві, абзацах першому і другому слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення";
 
    -19- Єднак О.В.
У назві, абзаці першому, восьмому та дев'ятому частини першої статті 6 слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення"
 
Враховано    
20. в абзаці другому слова «та питного водопостачання» замінити словами «, питного водопостачання та централізованого водовідведення»;
 
-20- Недава О.А.
Рибак І.П.
У тексті статті 6 слово "централізованого" перед словом "водовідведення" виключити
 
Враховано (окрім абзацу вісімнадцятого)  2) абзац сьомий викласти в такій редакції:
"наближення вимог національних стандартів на питну воду, питне водопостачання та водовідведення, технологій виробництва питної води, нормативів щодо очищення стічних вод, а також засобів вимірювання і методів оцінки до відповідних стандартів, нормативів, технологій, засобів і методів, прийнятих у Європейському Союзі";
 
    -21- Єднак О.В.
Абзац шостий після слів "питну воду" доповнити словами "питне водопостачання та централізоване водовідведення", після слів "питної води" доповнити словами "очищення стічних вод;
 
Враховано редакційно    
21. в абзацах тринадцятому і чотирнадцятому слова «та питного водопостачання» замінити словами «, питного водопостачання та централізованого водовідведення»;
 
   3) в абзацах тринадцятому і чотирнадцятому слова «та питного водопостачання» замінити словами "питного водопостачання та водовідведення";
 
22. абзац п’ятнадцятий після слів «систем питного водопостачання» доповнити словами «і централізованого водовідведення»;
 
   4) абзац п’ятнадцятий після слів "систем питного водопостачання" доповнити словами "та водовідведення";
 
23. в абзаці шістнадцятому слова «та питного водопостачання» замінити словами «, питного водопостачання та централізованого водовідведення»;
 
   5) в абзаці шістнадцятому слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення";
 
24. абзац вісімнадцятий після слів «питного водопостачання та» доповнити словом «централізованого»;
 
   6) абзац вісімнадцятий після слів «питного водопостачання та» доповнити словом «централізованого".
 
25. 6) у частині першій статті 7:
 
-22- Недава О.А.
Рибак І.П.
Назву статті 7 доповнити словами "та водовідведення"
 
Враховано   6. У статті 7:
1) у назві слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення";
 
    -23- Недава О.А.
Рибак І.П.
У тексті статті 7 слово "централізованого" виключити
 
Враховано (крім абзацу шостого та десятого)   
    -24- Єднак О.В.
У назві, абзацах першому, восьмому та дев'ятому частини першої слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення"
 
Враховано    
26. в абзаці третьому слова «питного водопостачання і» замінити словами «питного водопостачання та централізованого»;
 
-25- Єднак О.В.
У абзаці другому частини першої статті 7 слово "централізованого" виключити;
 
Враховано абзац в чинній редакції Закону  2) у частині першій:
в абзаці першому слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення";
 
27. абзац сьомий після слів «питного водопостачання» доповнити словами «та централізованого водовідведення»;
 
-26- Єднак О.В.
У абзаці шостому статті 7 слово "централізованого" виключити
 
Відхилено   абзац сьомий доповнити словами "та централізованого водовідведення";
в абзаці восьмому слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення", а після слів "систем питного водопостачання" доповнити словами "та систем водовідведення";
в абзаці дев'ятому після слів "споживачам питної води" доповнити словами "та/або послуг з централізованого водовідведення", після слів "підприємствами питного водопостачання" - словами "та/або підприємствами централізованого водовідведення", а слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення";
 
    -27- Єднак О.В.
Абзац восьмий після слів "систем питного водопостачання та" доповнити словами "систем централізованого водовідведення";
 
Враховано редакційно    
    -28- Єднак О.В.
Абзац дев'ятий статті 7 після слів "споживачів питної води" доповнити словами ""та/або послуг з централізованого водовідведення", після слів "підприємствами питного водопостачання" доповнити словами "та/або підприємствами централізованого водовідведення"
 
Враховано    
28. абзац десятий після слів «питного водопостачання та» доповнити словом «централізованого»;
 
-29- Єднак О.В.
Частину другу статті 7 після слова "водопостачання" доповнити словом та санітарію"
 
Відхилено   абзац десятий після слів "питного водопостачання та" доповнити словом "централізованого".
 
29. 7) статтю 8 після слів «реконструкції систем питного водопостачання,» доповнити словом «централізованого»;
 
-30- Недава О.А.
Рибак І.П.
Назву статті 8 доповнити словами "та водовідведення"
 
Враховано   7. У статті 8:
1) у назві слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення";
2) у частині першій слова "що мають загальнодержавне або міжрегіональне значення" виключити.
 
    -31- Єднак О.В.
У назві статті 8 слова "та питного водопостачання" замінити словами "водопостачання та водовідведення"
 
Враховано    
    -32- Недава О.А.
Рибак І.П.
У тексті статті 8 слово "централізованого" виключити
 
Враховано    
    -33- Єднак О.В.
У статті 8 слова "що мають загальнодержавне або міжрегіональне значення" виключити
 
Враховано    
30. 8) у статті 11:
 
-34- Недава О.А.
Рибак І.П.
Назву статті 11 викласти в такій редакції:
"Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, інших державних органів у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення"
 
Враховано   8. У статті 11:
1) назву викласти в такій редакції:
"Стаття 11. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, інших державних органів у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення";
 
    -35- Єднак О.В.
У назві статі додати слова "та водовідведення"
 
Враховано    
31. в абзаці другому слова «та питного водопостачання» замінити словами «, питного водопостачання та централізованого водовідведення»;
 
-36- Недава О.А.
Рибак І.П.
В абзаці другому частини першій статті 11 слово "централізовано" виключити
 
Враховано   2) у частині першій:
в абзаці другому слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення";
 
    -37- Єднак О.В.
У абзацах другому, сьомому та восьмому пункту 8 слово "централізованого" виключити
 
Враховано редакційно    
32. абзац третій після слів «питного водопостачання» доповнити словами «та водовідведення»;
 
-38- Єднак О.В.
Абзац третій пункту 8 доповнити словами "слово "централізованого" виключити"
 
Відхилено   абзац третій доповнити словами "та водовідведення";
 
33. доповнити частину після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу третього доповнити двома новими абзацами такого змісту:
 
34. «затвердження правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та порядку визначення розміру плати, яка справляється за понаднормативні скиди промислових та інших стічних вод до систем централізованого водовідведення;».
 
-39- Сольвар Р.М.
У пункті восьмому розділу першого законопроекту в абзаці "затвердження правил приймання стічних вод…" слова "промислових та інших стічних вод" замінити словами "стічних вод"
 
Враховано   "затвердження правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення та порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення;
затвердження порядку повторного використання очищених стічних вод та осаду за умови дотримання нормативів гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин".
 
    -40- Недава О.А.
Рибак І.П.
У тексті нового абзацу пункту восьмого слово "централізованого" виключити
 
Відхилено    
    -41- Недава О.А.
Рибак І.П.
У тексті нового абзацу пункту восьмого слова "промислових та інших" виключити
 
Враховано    
    -42- Єднак О.В.
Пункт 8 доповнити абзацами п'ятим, шостим та сьомим такого змісту:
"затвердження порядку визначення популяційного еквіваленту населеного пункту";
затвердження порядку розроблення планів забезпечення безпеки води;
затвердження порядку повторного використовувати очищених стічних вод та осаду за умов дотримання природоохоронного та санітарного законодавства;"
 
Враховано редакційно    
35. У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;
 
   У зв’язку з цим абзаци четвертий і п'ятий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;
 
36. в абзаці шостому слова «та питного водопостачання» замінити словами «, питного водопостачання та централізованого водовідведення»;
 
-43- Недава О.А.
Рибак І.П.
В абзаці шостому частини першій статті 11 слово "централізовано" виключити
 
Враховано   в абзаці сьомому слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення";
3) у частині другій:
в абзацах другому і п'ятому слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення";
абзац третій доповнити словами "та водовідведення";
 
    -44- Єднак О.В.
В абзаці восьмому частини першої статті 11 слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення"
 
Враховано    
    -45- Єднак О.В.
У абзацах другому та п'ятому частини другої статті 11 слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення"
 
Враховано    
    -46- Єднак О.В.
Абзаці третій частини другої статті 11 доповнити словами "та водовідведення"
 
Враховано    
37. у частині третій слова «та питного водопостачання» замінити словами «, питного водопостачання та централізованого водовідведення»;
 
-47- Недава О.А.
Рибак І.П.
У частині третій статті 11 слово "централізовано" виключити
 
Враховано   4) у частині третій слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення".
9. У статті 12:
1) у назві, абзацах першому, другому і четвертому слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення";
 
    -48- Єднак О.В.
У частини третій статті 11 слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення"
 
Враховано    
    -49- Недава О.А.
Рибак І.П.
Назву статті 12 доповнити словами "та водовідведення"
 
Враховано    
    -50- Єднак О.В.
У назві статті 12, абзацах першому, другому, четвертому та десятому слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення"
 
Враховано    
38. 9) абзац п’ятий статті 12 після слів «системами питного водопостачання» доповнити словами «та централізованого водовідведення»;
 
-51- Недава О.А.
Рибак І.П.
В абзаці п'ятому слово "централізованого" виключити
 
Відхилено   2) абзац п’ятий після слів "системами питного водопостачання" доповнити словами "та централізованого водовідведення», а після слів "об'єктів централізованого питного водопостачання" - словами "санітарно-захисних зон об'єктів централізованого водовідведення";
3) абзац шостий доповнити словами "відповідальність за належне забезпечення населення системами водовідведення";
4) абзац сьомий після слів "підприємств питного водопостачання" доповнити словами "та/або централізованого водовідведення", а слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення";
5) абзац восьмий доповнити словами "та санітарно-захисних зон об'єктів централізованого водовідведення";
6) в абзаці десятому слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення".
10. У статті 13:
1) у назві, абзацах першому, другому та третьому слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення";
2) абзац четвертий доповнити словами "та/або системам водовідведення";
 
    -52- Єднак О.В.
Абзац п'ятий статті 12 після слів "системи питного водопостачання" доповнити словами "та водовідведення", "після слів "об'єктів централізованого питного водопостачання" доповнити словами "та централізованого водовідведення"
 
Враховано редакційно    
    -53- Дирів А.Б.
Абзац п'ятий після слів централізованого питного водопостачання доповнити словами: "санітарно-захисних зон об'єктів централізованого водовідведення"
 
Враховано    
    -54- Єднак О.В.
Абзац шостий доповнити словами "відповідальність за належне забезпечення населення системами водовідведення";
 
Враховано    
    -55- Єднак О.В.
абзац сьомий після слів "підприємств питного водопостачання" доповнити словами "та/або централізованого водовідведення", слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та централізованого водовідведення";
 
Враховано редакційно    
    -56- Єднак О.В.
Абзац восьмий доповнити словами "та водовідведення", слово "централізованого" виключити
 
Відхилено    
    -57- Дирів А.Б.
Абзац восьмий після слів питного водопостачання доповнити словами: "та санітарно-захисних зон об'єктів централізованого водовідведення";
 
Враховано    
    -58- Недава О.А.
Рибак І.П.
Назву статті 13 доповнити словами "та водовідведення"
 
Враховано    
    -59- Недава О.А.
Рибак І.П.
Слово "централізованого" перед словом водовідведення у всіх випадках виключити
 
Враховано    
    -60- Єднак О.В.
У назві, абзацах першому та дев'ятому слова "та питного водопостачання замінити словами "питного водопостачання та централізованого водовідведення"
 
Враховано редакційно    
    -61- Єднак О.В.
У абзацах другому, третьому та п'ятнадцятому слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення" водовідведення"
 
Враховано    
    -62- Єднак О.В.
Абзац четвертий статті 13 доповнити словами "та/або системам водовідведення"
 
Враховано    
39. 10) статтю 13 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-63- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Підпункт 10 пункту 1 розділу 1 законопроекту виключити
 
Відхилено   3) після абзацу четвертого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
 
40. «затвердження місцевих правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення відповідних населених пунктів;».
 
-64- Недава О.А.
Рибак І.П.
У новому абзаці статті 13 слово "централізованого" виключити
 
Відхилено   "затвердження місцевих правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення відповідних населених пунктів;
впровадження централізованого водовідведення у населених пунктах, популяційний еквівалент яких становить 2 тисячі і більше;
визначення популяційного еквівалента населеного пункту, уразливих та менш уразливих зон відповідно до порядку визначення популяційного еквівалента населеного пункту та критеріїв визначення уразливих та менш уразливих зон, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища".
 
    -65- Єднак О.В.
Після абзацу четвертого доповнити новими абзацами такого змісту:
"впровадження централізованого водовідведення у населених пунктах, популяційний еквівалент яких становить 2 000 і більше;"
"затвердження місцевих правил приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення відповідних населених пунктів;"
"визначення популяційного еквіваленту населеного пункту, уразливих та менш уразливих зон (рішення про їх визначення поновлюються не рідше одного разу на чотири роки) відповідно до критеріїв, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;".
У зв’язку з цим абзаци п’ятий – шістнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим – дев'ятнадцятим;
 
Враховано редакційно    
41. У зв’язку з цим абзаци п’ятий ? шістнадцятий вважати відповідно абзацами шостим ? сімнадцятим;
 
-66- Єднак О.В.
Абзаци шостий та одинадцятий доповнити словами "та систем водовідведення"
 
Враховано редакційно   У зв’язку з цим абзаци п’ятий ? шістнадцятий вважати відповідно абзацами восьмим ? дев'ятнадцятим;
4) абзаци дев'ятий та десятий доповнити словами "та водовідведення";
5) в абзаці тринадцятому слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення";
6) абзац п'ятнадцятий доповнити словами "та санітарно-захисних зон об'єктів централізованого водовідведення";
7) в абзаці сімнадцятому слово "централізованого" виключити.
8) в абзаці дев'ятнадцятому слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення".
 
    -67- Недава О.А.
Рибак І.П.
Абзац сьомий статті 13 доповнити словами "та водовідведення"
 
Враховано    
    -68- Єднак О.В.
Абзац сьомий статті 13 доповнити словами "та водовідведення"
 
Враховано    
    -69- Недава О.А.
Рибак І.П.
Абзац одинадцятий статті 13 доповнити словами "та водовідведення"
 
Враховано редакційно    
    -70- Єднак О.В.
У абзаці чотирнадцятому слово "централізованого" виключити
 
Враховано    
    -71- Дирів А.Б.
Абзац чотирнадцятий статті 13 доповнити словами: "та санітарно-захисних зон об'єктів централізованого водовідведення";
 
Враховано    
42. 11) доповнити Закон статтею 13? такого змісту:
 
-72- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Підпункт 11 пункту 1 розділу 1 законопроекту виключити
 
Відхилено   11. Розділ ІІІ доповнити статтею 13? такого змісту:
 
43. «Стаття 13?. Місцеві правила приймання стічних вод
 
-73- Єднак О.В.
Підпункт 11 розділу 1 доповнити абзацами такого змісту:
"У населених пунктах, популяційний еквівалент яких становить 2 000 і більше, впровадження централізованого водовідведення є обов’язковим. Централізоване водовідведення не впроваджується, якщо це матиме негативний вплив на навколишнє природне середовище або пов'язане з надмірними витратами, що встановлено органом місцевого самоврядування відповідно до порядку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.
Стічні води, які після очищення скидаються до водойм, повинні відповідати вимогам, встановленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища."
 
Враховано редакційно   «Стаття 13?. Місцеві правила приймання стічних вод
У населених пунктах, популяційний еквівалент яких становить 2 тисячі і більше, впровадження централізованого водовідведення є обов’язковим.
Якщо будівництво та впровадження системи централізованого водовідведення матиме негативний вплив на навколишнє природне середовище або пов'язане з надмірними витратами, повинні використовуватися індивідуальні або інші відповідні системи, які забезпечують такий самий рівень захисту навколишнього природного середовища, відповідно до нормативів, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.
Скидання стічних вод у водні об'єкти допускається лише за умови дотримання нормативів гранично допустимих концентрацій та нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин.
 
44. Місцевими правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення населеного пункту установлюються вимоги щодо приймання стічних вод населеного пункту.
 
-74- Недава О.А.
Рибак І.П.
У абзаці першому статті 13-1 слово "централізованого" виключити
 
Відхилено   Місцеві правила приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення населеного пункту встановлюють вимоги щодо приймання стічних вод населеного пункту.
 
45. Місцеві правила розробляються на підставі та з урахуванням вимог правил приймання стічних вод та порядку визначення розміру плати, яка справляється за понаднормативні скиди промислових та інших стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування.
 
-75- Недава О.А.
Рибак І.П.
У абзаці другому статті 13-1 слова "промислових та інших" виключити
 
Враховано   Місцеві правила розробляються на підставі та з урахуванням вимог правил приймання стічних вод та порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування.
 
    -76- Недава О.А.
Рибак І.П.
У абзаці другому статті 13-1 слово "централізованого" виключити
 
Відхилено    
46. У разі коли відповідною сільською, селищною, міською радою не прийнято рішення про затвердження місцевих правил, застосовуються правила приймання стічних вод, затверджені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.
 
-77- Єднак О.В.
У абзаці четвертому пункту 11 слова "відповідною сільською, селищною, міською радою" замінити словами "відповідним органом місцевого самоврядування"
 
Враховано   У разі якщо відповідний орган місцевого самоврядування не прийняв рішення про затвердження місцевих правил, застосовуються правила приймання стічних вод, затверджені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.
 
47. Орган місцевого самоврядування забезпечує вільний доступ фізичних і юридичних осіб до затверджених місцевих правил.
 
   Орган місцевого самоврядування забезпечує вільний доступ фізичних і юридичних осіб до затверджених місцевих правил.
 
48. Місцеві правила включають:
 
   Місцеві правила включають:
 
49. основні вимоги щодо приймання стічних вод населеного пункту підприємствами централізованого водовідведення;
 
-78- Недава О.А.
Рибак І.П.
У частині першій абзацу п'ятого статті 13-1 слово "централізованого" виключити
 
Відхилено   основні вимоги щодо приймання стічних вод населеного пункту підприємствами централізованого водовідведення;
популяційний еквівалент населеного пункту;
 
    -79- Єднак О.В.
Частину другу статті 13-1 доповнити абзацом другим такого змісту:
"популяційний еквівалент населеного пункту"
 
Враховано    
50. основні вимоги щодо скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення суб’єктами господарювання;
 
-80- Недава О.А.
Рибак І.П.
У частині другій абзацу п'ятого статті 13-1 слово "централізованого" виключити
 
Відхилено   основні вимоги щодо скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення суб’єктами господарювання;
 
51. вимоги щодо якості і режиму скидання стічних вод;
 
   вимоги щодо якості і режиму скидання стічних вод;
 
52. визначення механізму контролю за скиданням стічних вод;
 
   визначення механізму контролю за скиданням стічних вод;
 
53. розмір плати, яка справляється із суб’єктів господарювання за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення і порушення вимог щодо якості і режиму їх скидання;
 
-81- Недава О.А.
Рибак І.П.
У частині п'ятій абзацу п'ятого статті 13-1 слово "централізованого" виключити
 
Відхилено   розмір плати, що справляється із суб’єктів господарювання за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення та за порушення вимог щодо якості і режиму скидання стічних вод;
 
54. визначення механізму компенсації власнику мереж, споруд, устаткування системи централізованого водовідведення відповідного населеного пункту витрат на відновлення цих мереж, споруд, устаткування, що спричинені їх пошкодженням чи руйнуванням внаслідок порушення вимог щодо скидання стічних вод;
 
-82- Недава О.А.
Рибак І.П.
У частині шостій абзацу п'ятого статті 13-1 слово "централізованого" виключити
 
Відхилено   визначення механізму компенсації власнику мереж, споруд, устаткування системи централізованого водовідведення відповідного населеного пункту витрат на відновлення таких мереж, споруд, устаткування, зумовлених їх пошкодженням чи руйнуванням внаслідок порушення вимог щодо скидання стічних вод;
 
55. інші вимоги, передбачені законом.
 
   інші вимоги, передбачені законом.
 
56. Місцеві правила не можуть передбачати обов’язок фізичних і юридичних осіб щодо отримання будь-яких дозволів, погоджень або інших документів дозвільного характеру, а також повноважень органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, установ, організацій, утворених такими органами, щодо видачі зазначених документів.»;
 
-83- Єднак О.В.
Назву та частину першу статті 14 після слів "питного водопостачання" доповнити словами "та/або централізованого водовідведення"
 
Враховано редакційно   Місцеві правила не можуть передбачати обов’язок фізичних чи юридичних осіб щодо отримання будь-яких дозволів, погоджень або інших документів дозвільного характеру, а також надавати повноваження органам державної влади, органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам, підприємствам, установам, організаціям, утвореним такими органами, щодо видачі дозвільних документів».
12. У статті 14:
1) назву доповнити словами "та/або водовідведення";
2) частини першу та третю після слів "питного водопостачання" доповнити словами "та водовідведення";
 
    -84- Єднак О.В.
Частину третю після слів «питного водопостачання» доповнити словами «та централізованого водовідведення»;
 
Враховано редакційно    
57. 12) частину четверту статті 14 після слів «послуги водопостачання і» доповнити словом «централізованого»;
 
-85- Недава О.А.
Рибак І.П.
У підпункті 12- слово "централізованого" виключити
 
Відхилено   3) частину четверту викласти в такій редакції:
"Зміна форми власності або перехід права власності на системи питного водопостачання та/або системи водовідведення (крім об'єктів централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення) здійснюється в порядку, передбаченому законом, за умови, що це не призведе до порушення режиму функціонування таких систем або їх частин, погіршення якості питної води та умов надання послуг споживачам, у тому числі до підвищення тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення".
 
    -86- Єднак О.В.
частину четверту після слів "на системи питного водопостачання" доповнити словами "та/або системи водовідведення", після слів "об'єктів централізованого питного водопостачання" доповнити словами "та централізованого водовідведення", після слів "відповідних систем питного водопостачання" доповнити словом "водовідведення", після слів «послуги водопостачання і» доповнити словом «централізованого"
 
Враховано редакційно    
    -87- Єднак О.В.
У статті 18-1 слово "централізованого" виключити
 
Відхилено    
58. 13) у статті 19:
 
   13. У статті 19:
 
59. назву статті доповнити словами «та централізованого водовідведення»;
 
-88- Недава О.А.
Рибак І.П.
У назві статті 19 та тексті статті слово "централізованого" (перед словом "водовідведення" виключити
 
Відхилено   1) назву доповнити словами «та централізованого водовідведення»;
 
60. у частині першій:
 
-89- Єднак О.В.
абзац перший частини першої, частини другу та третю після слів «питного водопостачання» в усіх випадках доповнити словами «та/або централізованого водовідведення»
 
Враховано   2) у частині першій:
абзац перший після слів "питного водопостачання" доповнити словами "та/або централізованого водовідведення";
 
61. абзац другий після слів «централізованим питним водопостачанням» доповнити словами «та/або централізованим водовідведенням»;
 
   абзац другий доповнити словами "та/або централізованим водовідведенням";
 
62. абзац третій після слів «з питного водопостачання та» доповнити словом «централізованого»;
 
   в абзаці третьому слова "та водовідведення" замінити словами "та/або централізованого водовідведення";
 
63. абзац четвертий після слів «водопостачання та» доповнити словом «централізованого»;
 
-90- Єднак О.В.
У абзаці четвертому слова " водопостачання та" замінити словами "водопостачання та/або"
 
Враховано   в абзаці четвертому слова "водопостачання та" замінити словами водопостачання та/або централізованого водовідведення";
3) частину другу і третю після слів "питного водопостачання" доповнити словами "та/або водовідведення".
14. У статті 20:
1) назву доповнити словами "та/або централізованого водовідведення";
2) абзац перший частини першої після слова "водопостачання" доповнити словами "та/або централізованого водовідведення";
 
    -91- Недава О.А.
Рибак І.П.
У назві та тексті статті 20 додати слова "та водовідведення"
 
Враховано    
    -92- Недава О.А.
Рибак І.П.
Слово "централізованого" перед словом "водовідведення" в усіх випадках виключити
 
Відхилено    
    -93- Єднак О.В.
Назву, абзац перший частини першої, частини другу та третю після слів «питного водопостачання» в усіх випадках доповнити словами "та/або централізованого водовідведення"
 
Враховано    
    -94- Єднак О.В.
Абзац перший частини першої статті 20 доповнити словами "та/або централізованого водовідведення"
 
Враховано    
64. 14) в абзаці четвертому частини першої статті 20 слово «водовідведення» замінити словами «централізованого водовідведення»;
 
-95- Недава О.А.
Рибак І.П.
У абзаці четвертому частини першої статті 20 слово "централізованого" виключити
 
Враховано абзац в чинній редакції Закону  3) частину другу після слів "з питного водопостачання" доповнити словами "та/або водовідведення", а після слів "питне водопостачання" - словами "та/або водовідведення";
4) частину третю після слова "водопостачання" доповнити словами "та/або водовідведення".
15. У статті 22:
1) назву доповнити словами "послуг з питного водопостачання та водовідведення";
2) у частині першій:
абзац перший після слів "питної води" доповнити словами "послуг з питного водопостачання та водовідведення";
абзац третій після слів "якість питної води" доповнити словами "зворотних вод";
після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
"забезпечення послугами з централізованого водовідведення відповідно до нормативів гранично допустимих концентрацій та нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин".
У зв'язку з цим абзаци четвертий – сьомий вважати відповідно абзацами п'ятим – восьмим;
в абзаці п'ятому слова "громадських слухань щодо прийняття рішень з питань якості питної води та питного водопостачання" замінити словами "громадського обговорення в процесі прийняття рішень з питань питної води, питного водопостачання та водовідведення";
абзац шостий доповнити словами "та водовідведення";
в абзаці сьомому слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення".
 
    -96- Недава О.А.
Рибак І.П.
Частину другу статті 20 доповнити словами "та водовідведення"
 
Враховано    
    -97- Єднак О.В.
Назву, абзац перший частини першої та абзац перший частини другої після слів «питної води» доповнити словами «послуг питного водопостачання та водовідведення»;
 
Враховано    
    -98- Єднак О.В.
Абзац другий після слів "державним стандартам" доповнити словами "вартість якої є економічно доступною"
 
Відхилено    
    -99- Єднак О.В.
абзац третій після слів «якість питної води» доповнити словами «зворотних вод»;
 
Враховано    
    -100- Єднак О.В.
Частину першу доповнити абзацом третім такого змісту:
"забезпечення послугами централізованого водовідведення, якість та кількість яких відповідає державним стандартам, вартість яких є економічно доступною"
У зв'язку з цим абзаци третій-сьомий вважати абзацами четвертим-восьмим
 
Враховано редакційно    
    -101- Єднак О.В.
У абзаці третьому частини першої статті 22 слова "громадських слухань щодо прийняття рішень з питань якості питної води та питного водопостачання" замінити словами "громадського обговорення в процесі прийняття рішень з питань питної води, питного водопостачання та водовідведення"
 
Враховано    
    -102- Недава О.А.
Рибак І.П.
Абзац четвертий частини першої статті 22 доповнити словами "та водовідведення"
 
Враховано    
    -103- Єднак О.В.
Абзац п'ятий частини першої статті 22 доповнити словами: "та централізованого водовідведення"
 
Враховано    
    -104- Єднак О.В.
У абзаці шостому слова "та питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення"
 
Враховано    
65. 15) в абзаці четвертому частини другої статті 22 слово «водовідведення» замінити словами «централізованого водовідведення»;
 
-105- Недава О.А.
Рибак І.П.
У абзаці четвертому частини другої статті 22 слово "централізованого" виключити
 
Враховано абзац у чинній редакції     
66. 16) у статті 23:
 
   16. У статті 23:
 
67. назву статті доповнити словами «та централізованого водовідведення»;
 
-106- Недава О.А.
Рибак І.П.
У назві статті 23 та тексті статті слово "централізованого" виключити
 
Відхилено   1) назву доповнити словами "та централізованого водовідведення";
 
68. у частині першій:
 
   2) у частині першій:
 
69. абзац перший після слова «водопостачання» доповнити словами «та централізованого водовідведення»;
 
-107- Єднак О.В.
абзац третій після слів "з водопровідних" доповнити словами "та каналізаційних"
 
Враховано   абзац перший після слова «водопостачання» доповнити словами «та централізованого водовідведення»;
абзац третій після слів "з водопровідних" доповнити словами "та каналізаційних";
 
70. абзаци п’ятий і шостий після слів «централізованого питного водопостачання» доповнити словами «та водовідведення»;
 
-108- Єднак О.В.
Абзац п'ятий доповнити словами "а також повторного використання очищених стічних вод та осадів за умов дотримання природоохоронного та санітарного законодавства"
 
Враховано редакційно   абзац п'ятий доповнити словами "та водовідведення, а також на повторне використання очищеної стічної води та осаду, за умови дотримання нормативів гранично допустимих концентрацій та нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин";
абзац шостий доповнити словами "а також споживачів";
 
    -109- Єднак О.В.
Абзац шостий доповнити словами "та споживачів"
 
Враховано    
71. у частині другій:
 
   3) у частині другій:
 
72. абзац перший після слів «питного водопостачання» доповнити словами «та централізованого водовідведення»;
 
-110- Єднак О.В.
Абзац четвертий частини другої після слів «виробництва питної води» доповнити словами «водовідведення та очищення стічних вод», після слова «обладнання» доповнити словами «повторного використання стічних вод та осаду»;»
 
Враховано редакційно   абзац перший після слів "питного водопостачання» доповнити словами «та централізованого водовідведення";
абзац четвертий після слів "виробництва питної води" доповнити словами "водовідведення та очищення стічних вод", а після слова "обладнання" - словами "повторного використання очищених стічних вод та осаду, очищення стічних вод та вжиття заходів щодо обробки та утилізації осаду стічних вод";
 
    -111- Єднак О.В.
частину другу доповнити абзацами другим та четвертим такого змісту:
розроблення та впровадження планів забезпечення безпеки води»;
«очищення стічних вод та вжиття заходів щодо зменшення скиду осаду стічних вод;
 
Відхилено    
73. в абзаці шостому слова «у сфері питної води та питного водопостачання» замінити словами «у сфері питної води, питного водопостачання та централізованого водовідведення»;
 
   в абзаці шостому слова «у сфері питної води та питного водопостачання» замінити словами «у сфері питної води, питного водопостачання та централізованого водовідведення»;
 
74. в абзацах сьомому і восьмому слова «централізованих систем водопостачання» замінити словами «систем централізованого водопостачання та водовідведення»;
 
-112- Єднак О.В.
Доповнити статтю 23 новою частиною третьою такого змісту:
"У разі внесення споживачем не в повному обсязі плати за послуги централізованого водовідведення забороняється його відключення від системи централізованого водовідведення."
 
Відхилено   в абзацах сьомому і восьмому слова "централізованих систем водопостачання" замінити словами "систем централізованого водопостачання та водовідведення".
 
75. 17) абзац четвертий статті 38 після слів «питного водопостачання» доповнити словами «та водовідведення»;
 
-113- Єднак О.В.
У абзаці четвертому централізованого» виключити
 
Враховано редакційно   17. В абзаці четвертому статті 38 слова "централізованого питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення".
18. Статтю 47 викласти в такій редакції:
"Стаття 47. Відшкодування шкоди, завданої порушенням законодавства у сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення
 
    -114- Недава О.А.
Рибак І.П.
Абзац перший статті 38 доповнити словами "та водовідведення"
 
Відхилено    
    -115- Єднак О.В.
В абзаці першому слова "питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення"
 
Відхилено    
    -116- Недава О.А.
Рибак І.П.
у назві статті 47 слова «питного водопостачання» замінити словами «питного водопостачання та водовідведення»
 
Враховано редакційно    
    -117- Єднак О.В.
У назві статті 47 слова "питного водопостачання" замінити словами "питного водопостачання та водовідведення"
 
Враховано редакційно    
76. 18) текст статті 47 викласти в такій редакції:
 
      
77. «Підприємствам питного водопостачання та централізованого водовідведення, яким заподіяна шкода юридичними чи фізичними особами внаслідок порушення ними правил користування системами питного водопостачання та централізованого водовідведення, пошкодження цих систем, а також внаслідок створення перешкод у проведенні аварійно-відновлювальних робіт, у забезпеченні нормальної експлуатації систем питного водопостачання та централізованого водовідведення або забруднення, засмічення чи виснаження джерел питного водопостачання, збитки відшкодовуються відповідно до закону.
 
-118- Недава О.А.
Рибак І.П.
У тексті статті 47 слово "централізоване" перед словом "водовідведення" виключити
 
Відхилено   Підприємствам питного водопостачання та централізованого водовідведення, яким заподіяно шкоду юридичними чи фізичними особами внаслідок порушення ними правил користування системами питного водопостачання та централізованого водовідведення, пошкодження цих систем, а також внаслідок створення перешкод у проведенні аварійно-відновлювальних робіт, у забезпеченні нормальної експлуатації систем питного водопостачання та централізованого водовідведення або шляхом забруднення, засмічення чи виснаження джерел питного водопостачання, збитки відшкодовуються відповідно до закону.
 
78. Підприємства питного водопостачання та централізованого водовідведення, які порушили законодавство у сфері питної води, питного водопостачання та централізованого водовідведення, що призвело до виникнення захворювань, отруєнь, тривалої або тимчасової втрати працездатності, зобов’язані відшкодувати збитки споживачам та компенсувати додаткові витрати органам державної санітарно-епідеміологічної служби на проведення санітарних заходів і витрати закладів охорони здоров’я на надання медичної допомоги потерпілим.
 
-119- Єднак О.В.
У абзаці другому слова «державної санітарно-епідеміологічної служби» замінити словами «виконавчої влади, що реалізують державну політику у галузі санітарного законодавства, та установам системи громадського здоров’я»;
 
Враховано редакційно   Підприємства питного водопостачання та централізованого водовідведення, які порушили законодавство у сфері питної води, питного водопостачання та централізованого водовідведення, що призвело до виникнення захворювань, отруєнь, тривалої або тимчасової втрати працездатності, зобов’язані відшкодувати збитки споживачам та компенсувати додаткові витрати органу державної виконавчої влади, що реалізує державну політику у галузі санітарного законодавства, на проведення санітарних заходів і витрати закладам охорони здоров’я на надання медичної допомоги потерпілим.
 
79. Заподіяна споживачеві моральна (немайнова) шкода, що є порушенням його законних прав, відшкодовується підприємством питного водопостачання та централізованого водовідведення у порядку, встановленому законом.»;
 
-120- Єднак О.В.
У абзаці третьому статті 47 слово "та" замінити словами "та/або"
 
Враховано   Заподіяна споживачеві моральна (немайнова) шкода, що є порушенням його законних прав, відшкодовується підприємством питного водопостачання та/або централізованого водовідведення у порядку, встановленому законом".
 
80. 19) у тексті Закону слова «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг» у всіх відмінках замінити словами «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» у відповідному відмінку.
 
-121- Дирів А.Б.
У зв’язку з прийняттям Закону України №1540-VІІІ "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" від 22.09.2016 пункт 19 законопроекту пропонується виключити.
 
Враховано      
81. 2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

-122- Дирів А.Б.
Пункт 2 викласти у такій редакції:
"2. Прикінцеві положення.
1) Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2) Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом."
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.