Кількість абзаців - 214 Таблиця поправок


Про Український культурний фонд (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. З а к о н У к р а ї н и
 
   З а к о н У к р а ї н и
 
1. Про Український культурний фонд
 
-1- Рибчинський Є.Ю.
Силантьєв Д.О.
У назві та тексті проекту слова «Український культурний фонд» в усіх відмінках замінити словами «Український гуманітарний фонд» у відповідному відмінку.
 
Відхилено   Про Український культурний фонд
 
2.

 
-2- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
З метою забезпечення єдності терміновживання слово «Фонд» (у відповідних відмінках) по тексту проекту замінити словами «Український культурний фонд».
 
Відхилено      
3. Цей Закон визначає правові, організаційні, фінансові засади діяльності Українського культурного фонду, метою створення якого є сприяння розвитку культури та мистецтв України, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості й суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримка культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір.
 
-3- Рибчинський Є.Ю.
У преамбулі проекту слова «розвитку культури та мистецтв України» замінити словами «розвитку гуманітарної сфери держави».
 
Відхилено   Цей Закон визначає правові, організаційні, фінансові засади діяльності Українського культурного фонду, метою створення якого є сприяння розвитку культури та мистецтв України, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості й суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримка культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір.
 
4.

 
-4- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
З метою забезпечення відповідності вимогам законопроектувальної техніки структури законопроекту пропоную структурувати його на такі розділи, включивши до них відповідні статті:
Розділ 1. Загальні положення (статті 2-4);
Розділ 2. Управління Українським культурним фондом (статті 6-11);
Розділ 3. Особливості діяльності Українського культурного фонду (статті 12-14);
Розділ 4. Фінансування діяльності Українського культурного фонду (статті 15-16);
Розділ 5. Підзвітність та аудит діяльності Українського культурного фонду (стаття 5 (ця стаття, відповідно, має змінити нумерацію);
Розділ 6. Прикінцеві та перехідні положення (стаття 17).
 
Враховано у редакції Комітету  Розділ 1. Загальні положення
 
5. Стаття 1. Визначення основних термінів
 
-5- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Статтю 1 проекту пропоную вилучити, оскільки: 1) терміном «грант» вже оперує Закон України «Про культуру», який є базовим у культурно-мистецькій сфері, а тому не має потреби повторення цього терміну у новому законі; 2) термін «стипендія» за своїм змістом не належить до сфери регулювання цього Закону та не несе суттєвого правового навантаження, є загальновідомим і не потребує унормування у цьому Законі. Відповідно, пропоную змінити наступну нумерацію статей проекту.
 
Враховано      
6. 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
 
      
7. грант – фінансові та інші ресурси, надані на безоплатній та безповоротній основі юридичній чи фізичній особі для реалізації програми чи проекту у сферах культури та мистецтв, у тому числі інфраструктурного (далі – проект), на умовах, визначених Українським культурним фондом. Види грантів та порядок їх надання визначаються Положенням про Український культурний фонд;
 
-6- Рибчинський Є.Ю.
Силантьєв Д.О.
Абзац другий частини першої статті 1 проекту після слів «у сферах культури та мистецтва, у тому числі інфраструктурного» доповнити словами «у сферах освіти та науки, фізичної культури та спорту, охорони здоров’я, соціального захисту, туризму».
 
Відхилено      
8. стипендія – грошова виплата, що здійснюється регулярно протягом встановленого строку з метою підтримки діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців, у порядку, визначеному Положенням про Український культурний фонд.
 
-7- Рибчинський Є.Ю.
Силантьєв Д.О.
В абзаці третьому частини першої статті 1 проекту слова «зокрема молодих митців» замінити словами «освіти та науки, фізичної культури та спорту, охорони здоров’я, туризму тощо».
 
Відхилено      
    -8- Кондратюк О.К.
Доповнити проект Закону новою статтею 2 у нижчезазначеній редакції, змінивши при цьому нумерацію статей 2-17 проекту:
«Стаття 2. Сфера дії Закону
1. Цей Закон регулює відносини, пов’язані зі сприянням розвитку культури та мистецтв України.
2. Дія цього Закону поширюється на центральні органи виконавчої влади, установи та суб’єктів, які мають намір провадити або провадять діяльність в сфері культури та мистецтв України.
3. Державна підтримка та інші форми сприяння розвитку кінематографії здійснюються відповідно до Закону України «Про кінематографію» та вимог інших актів законодавства України про державну підтримку кінематографії з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
4. Сприяння розвитку книговидавничої справи здійснюється відповідно до Закону України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом».
 
Відхилено    
9. Стаття 2. Статус Українського культурного фонду
 
   Стаття 1. Статус Українського культурного фонду
 
10. 1. Український культурний фонд є бюджетною установою, що виконує передбачені цим Законом спеціальні функції щодо сприяння національно-культурному розвиткові України. Діяльність Українського культурного фонду спрямовується та координується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.
 
-9- Рибчинський Є.Ю.
Силантьєв Д.О.
У частині першій статті 2 проекту після слова «національно-культурному» доповнити словами «та гуманітарному».
 
Відхилено   1. Український культурний фонд є бюджетною установою, що виконує передбачені цим Законом спеціальні функції щодо сприяння національно-культурному розвиткові України. Діяльність Українського культурного фонду спрямовується та координується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.
 
    -10- Рибчинський Є.Ю.
По тексту проекту слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв» в усіх відмінках замінити словами «Кабінет Міністрів України» у відповідному відмінку.
 
Відхилено    
11. 2. Український культурний фонд є юридичною особою, має відокремлене майно, яке є об'єктом права державної власності і перебуває в оперативному управлінні Українського культурного фонду.
 
-11- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
З метою забезпечення юридичної визначеності пропонує у частині 2 статті 2 проекту після слів «юридичною особою» додати слова «публічного права».
 
Враховано   2. Український культурний фонд є юридичною особою публічного права, має відокремлене майно, яке є об'єктом права державної власності і перебуває в оперативному управлінні Українського культурного фонду.
 
    -12- Рибчинський Є.Ю.
Силантьєв Д.О.
Частину другу статті 2 проекту викласти у такій редакції:
«2. Український культурний фонд є юридичною особою, має відокремлене майно та належить до сфери управління Кабінету Міністрів України».
 
Відхилено    
12. Український культурний фонд має самостійний баланс, свою печатку і штамп.
 
   Український культурний фонд має самостійний баланс, свою печатку і штамп.
 
13. 3. У своїй діяльності Український культурний фонд керується Конституцією України та законодавством України і діє на підставі Положення про Український культурний фонд, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.
 
   3. У своїй діяльності Український культурний фонд керується Конституцією України та законодавством України і діє на підставі Положення про Український культурний фонд, яке затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.
 
14. 4. Місцезнаходження Українського культурного фонду – місто Київ.
 
   4. Місцезнаходження Українського культурного фонду – місто Київ.
 
15. 5. Український культурний фонд має право за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, у порядку, визначеному Положенням про Український культурний фонд, утворювати територіальні відділення в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Територіальні органи Українського культурного фонду утворюються в межах граничної чисельності його працівників.
 
   5. Український культурний фонд має право за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, у порядку, визначеному Положенням про Український культурний фонд, утворювати територіальні відділення в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Територіальні органи Українського культурного фонду утворюються в межах граничної чисельності його працівників.
 
16. Стаття 3. Основні принципи діяльності Українського культурного фонду
 
   Стаття 2. Основні принципи діяльності Українського культурного фонду
 
17. 1. Основними у діяльності Українського культурного фонду є принципи:
 
-13- Білозір О.В.
Частину 1 статті 3 після абзацу першого доповнити новими абзацами такого змісту:
«законності та верховенства права;
дотримання загальновизнаних норм міжнародного права».
 
Відхилено   1. Основними у діяльності Українського культурного фонду є принципи:
 
18. гуманізму;
 
   гуманізму;
 
19. толерантності;
 
   толерантності;
 
20. свободи творчості;
 
   свободи творчості;
 
21. демократичності та прозорості прийняття рішень;
 
   демократичності та прозорості прийняття рішень;
 
22. забезпечення змагальності і рівності умов для інтелектуального, творчого розвитку людини та суспільства;
 
   забезпечення змагальності і рівності умов для інтелектуального, творчого розвитку людини та суспільства;
 
23. інноваційності;
 
   інноваційності;
 
24. підзвітності, відповідальності за результати діяльності перед державою та суспільством;
 
   підзвітності, відповідальності за результати діяльності перед державою та суспільством;
 
25. запобігання конфлікту інтересів під час організації конкурсного відбору та фінансування проектів;
 
   запобігання конфлікту інтересів під час організації конкурсного відбору та фінансування проектів;
 
26. забезпечення рівних можливостей отримання підтримки Українського культурного фонду фізичними особами, юридичними особами незалежно від форми власності;
 
   забезпечення рівних можливостей отримання підтримки Українського культурного фонду фізичними особами, юридичними особами незалежно від форми власності;
 
27. забезпечення культурного розмаїття;
 
   забезпечення культурного розмаїття;
 
28. партнерства держави та громадянського суспільства у питаннях національно-культурного розвитку;
 
-14- Рибчинський Є.Ю.
Абзац дванадцятий частини першої статті 3 проекту викласти у такій редакції:
«партнерства держави та громадянського суспільства у питаннях національно-культурного та гуманітарного розвитку».
 
Відхилено   партнерства держави та громадянського суспільства у питаннях національно-культурного розвитку;
 
29. дотримання авторських і суміжних прав.
 
   дотримання авторських і суміжних прав.
 
30. Стаття 4. Завдання, функції та повноваження Українського культурного фонду
 
   Стаття 3. Завдання, функції та повноваження Українського культурного фонду
 
31. 1. Основними завданнями Українського культурного фонду є:
 
   1. Основними завданнями Українського культурного фонду є:
 
32. сприяння реалізації державної політики у сферах культури та мистецтв, розвиткові сучасних напрямів культурної і мистецької діяльності, виробленню конкурентоспроможного на світовому ринку вітчизняного (національного) культурного продукту;
 
-15- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
В абзаці другому частини 1 статті 4 проекту слово «вітчизняного» пропоную вилучити, оскільки повсюдно по тексту проекту застосовано термін «національний» (у відповідних відмінках).
 
Відхилено   сприяння реалізації державної політики у сферах культури та мистецтв, розвиткові сучасних напрямів культурної і мистецької діяльності, виробленню конкурентоспроможного на світовому ринку вітчизняного (національного) культурного продукту;
 
    -16- Рибчинський Є.Ю.
Силантьєв Д.О.
Абзац другий частини першої статті 4 проекту викласти у такій редакції:
«сприяння реалізації державної політики у сферах культури та мистецтв, освіти та науки, фізичної культури та спорту, охорони здоров’я, соціального захисту, туризму, виробленню конкурентоспроможного на світовому ринку вітчизняного (національного) продукту».
 
Відхилено    
33. експертний відбір, фінансування та моніторинг виконання проектів, реалізація яких забезпечується за підтримки Українського культурного фонду;
 
   експертний відбір, фінансування та моніторинг виконання проектів, реалізація яких забезпечується за підтримки Українського культурного фонду;
 
34. стимулювання розробки інноваційних проектів;
 
   стимулювання розробки інноваційних проектів;
 
35. підтримка реалізації міжнародних проектів, у тому числі відповідно до ратифікованих Україною міжнародних договорів у сфері культури;
 
-17- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
В абзаці п’ятому частини 1 статті 4 проекту вилучити слова «у тому числі відповідно до ратифікованих Україною міжнародних договорів у сфері культури», оскільки вони не несуть нормативного навантаження.
 
Враховано   підтримка реалізації міжнародних проектів;
 
36. сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання;
 
   сприяння збереженню, актуалізації і популяризації національного культурного надбання;
 
37. підтримка (в тому числі за рахунок надання грантів та стипендій) мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців;
 
-18- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
В абзаці сьомому частини 1 статті 4 проекту слова « (в тому числі за рахунок надання грантів та стипендій)» вилучити.
 
Враховано   підтримка мистецьких дебютів, стимулювання творчої праці діячів культури і мистецтва, зокрема молодих митців;
 
    -19- Рибчинський Є.Ю.
Силантьєв Д.О.
Абзац сьомий частини першої статті 4 проекту слова «зокрема молодих митців» замінити словами «освіти та науки, фізичної культури та спорту, медичних працівників тощо».
 
Відхилено    
38. популяризація української культури та мистецтв, формування міжнародного позитивного іміджу України.
 
-20- Білозір О.В.
У статті 4 частину 1 доповнити новими абзацами такого змісту:
«підтримка культурних проектів української діаспори;
задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном;
підтримка гуманітарних, культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва».
 
Враховано у редакції Комітету  популяризація української культури та мистецтв, формування міжнародного позитивного іміджу України;
підтримка культурних проектів української діаспори;
задоволення культурних потреб громадян України, які проживають за кордоном;
підтримка культурних та інформаційних програм міжнародного співробітництва.
 
39. 2. На виконання покладених завдань Український культурний фонд:
 
   2. На виконання покладених завдань Український культурний фонд:
 
40. визначає за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, пріоритетні напрями здійснення Українським культурним фондом підтримки розвитку вітчизняної культури і мистецтв, просування інтересів України у світі;
 
-21- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
В абзаці другому частини 2 статті 4 проекту слово «вітчизняної» замінити словом «національної».
 
Відхилено   визначає за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, пріоритетні напрями здійснення Українським культурним фондом підтримки розвитку вітчизняної культури і мистецтв, просування інтересів України у світі;
 
    -22- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
В абзаці другому частині 2 статті 4 проекту слова «просування інтересів України у світі» пропоную вилучити.
 
Відхилено    
41. визначає критерії конкурсного відбору проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду;
 
   визначає критерії конкурсного відбору проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду;
 
42. оприлюднює порядок подання Українському культурному фонду пропозицій щодо підтримки проектів;
 
   оприлюднює порядок подання Українському культурному фонду пропозицій щодо підтримки проектів;
 
43. створює і веде реєстр проектів, поданих до Українського культурного фонду з пропозиціями про їх підтримку, та оприлюднює його у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";
 
   створює і веде реєстр проектів, поданих до Українського культурного фонду з пропозиціями про їх підтримку, та оприлюднює його у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації";
 
44. надає гранти юридичним особам незалежно від форми власності, гранти та стипендії фізичним особам, здійснює інші види підтримки проектів, визначені Положенням про Український культурний фонд;
 
   надає гранти юридичним особам незалежно від форми власності, гранти та стипендії фізичним особам, здійснює інші види підтримки проектів, визначені Положенням про Український культурний фонд;
 
45. забезпечує прозоре, цільове та ефективне використання коштів Українського культурного фонду;
 
   забезпечує прозоре, цільове та ефективне використання коштів Українського культурного фонду;
 
46. одержує та аналізує звіти про виконання проектів, що реалізовані за підтримки Українського культурного фонду;
 
   одержує та аналізує звіти про виконання проектів, що реалізовані за підтримки Українського культурного фонду;
 
47. інформує громадськість про діяльність Українського культурного фонду та реалізовані за його підтримки проекти;
 
   інформує громадськість про діяльність Українського культурного фонду та реалізовані за його підтримки проекти;
 
48. взаємодіє з питань, віднесених до компетенції Українського культурного фонду, з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, міжнародними організаціями, а також із представниками громадянського суспільства;
 
   взаємодіє з питань, віднесених до компетенції Українського культурного фонду, з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, міжнародними організаціями, а також із представниками громадянського суспільства;
 
49. вносить центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, на підставі досвіду, отриманого під час реалізації проектів, пропозиції щодо вдосконалення реалізації державної політики та законодавства у сферах культури та мистецтв.
 
   вносить центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, на підставі досвіду, отриманого під час реалізації проектів, пропозиції щодо вдосконалення реалізації державної політики та законодавства у сферах культури та мистецтв.
 
50. Стаття 5. Підзвітність та аудит діяльності Українського культурного фонду
 
   Розділ 5. Підзвітність та аудит діяльності Українського культурного фонду
Стаття 15. Підзвітність та аудит діяльності Українського культурного фонду
 
51. 1. Український культурний фонд підзвітний центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, і громадськості.
 
   1. Український культурний фонд підзвітний центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, і громадськості.
 
52. 2. Український культурний фонд щороку не пізніше 1 травня року, наступного за звітним, подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, і представляє громадськості річний звіт про свою діяльність разом з останніми висновками та рекомендаціями Рахункової палати, наданими за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) діяльності Українського культурного фонду, та інформацією про стан виконання відповідних рекомендацій. Одночасно із поданням річного звіту Український культурний фонд розміщує такий звіт на своєму офіційному веб-сайті для відкритого доступу у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
 
-23- Подоляк І.І.
У першому реченні частини 2 статті 5 слова «останніми висновками та рекомендаціями Рахункової палати, наданими» та слова «відповідних рекомендацій» замінити відповідно словами:
«останнім фінансовим звітом Рахункової палати, наданим» і «відповідного фінансового звіту».
 
Враховано редакційно   2. Український культурний фонд щороку не пізніше 1 травня року, наступного за звітним, подає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, і представляє громадськості річний звіт про свою діяльність разом з останнім звітом Рахункової палати, наданим за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) діяльності Українського культурного фонду, та інформацією про стан виконання відповідного звіту Рахункової палати. Одночасно із поданням річного звіту Український культурний фонд розміщує такий звіт на своєму офіційному веб-сайті для відкритого доступу у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
 
    -24- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
У першому реченні частини 2 статті 5, з урахуванням норм Закону України «Про Рахункову палату», слова «останніми висновками та рекомендаціями Рахункової палати, наданими» та слова «відповідних рекомендацій» замінити відповідно словами:
«відповідним звітом Рахункової палати, наданим» і «відповідного звіту Рахункової палати».
 
Враховано редакційно    
53. 3. Дирекція Українського культурного фонду щороку не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним, складає і подає на розгляд Наглядової ради Українського культурного фонду звіт про діяльність Фонду за звітний рік, перелік проектів, що реалізовувалися у звітному році за підтримки Українського культурного фонду чи перебувають у стані реалізації, та детальну інформацію про такі проекти, річну фінансову звітність, останні висновки та рекомендації Рахункової палати, надані за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) діяльності Українського культурного фонду, разом із інформацією про стан виконання відповідних рекомендацій.
 
-25- Подоляк І.І.
У частині 3 статті 5 слова «останні висновки та рекомендації Рахункової палати, надані» та слова «відповідних рекомендацій» замінити відповідно словами:
«останній фінансовий звіт Рахункової палати, наданий» і «відповідного фінансового звіту».
 
Враховано редакційно   3. Дирекція Українського культурного фонду щороку не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним, складає і подає на розгляд Наглядової ради Українського культурного фонду звіт про діяльність Фонду за звітний рік, перелік проектів, що реалізовувалися у звітному році за підтримки Українського культурного фонду чи перебувають у стані реалізації, та детальну інформацію про такі проекти, річну фінансову звітність, останній звіт Рахункової палати, наданий за результатами здійснення заходів державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) діяльності Українського культурного фонду, разом із інформацією про стан виконання відповідного звіту Рахункової палати.
 
    -26- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
У частині 3 статті 5, з урахуванням норм Закону України «Про Рахункову палату», слова «останні висновки та рекомендації Рахункової палати, надані» та слова «відповідних рекомендацій» замінити відповідно словами:
«відповідний звіт Рахункової палати, наданий» і «відповідного звіту Рахункової палати».
 
Враховано редакційно    
54. 4. Аудит діяльності Українського культурного фонду здійснюється один раз на три роки аудиторською фірмою, що має досвід у проведенні аудиту за міжнародними стандартами аудиту та визначається за результатами тендеру Наглядовою радою Українського культурного фонду. Одна й та ж аудиторська фірма не може здійснювати такий аудит більш як два рази поспіль.
 
   4. Аудит діяльності Українського культурного фонду здійснюється один раз на три роки аудиторською фірмою, що має досвід у проведенні аудиту за міжнародними стандартами аудиту та визначається за результатами тендеру Наглядовою радою Українського культурного фонду. Одна й та ж аудиторська фірма не може здійснювати такий аудит більш як два рази поспіль.
 
55. За рішенням Наглядової ради Українського культурного фонду або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, аудит діяльності Українського культурного фонду може здійснюватися частіше, ніж один раз на три роки, але не частіше, ніж один раз на рік.
 
   За рішенням Наглядової ради Українського культурного фонду або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, аудит діяльності Українського культурного фонду може здійснюватися частіше, ніж один раз на три роки, але не частіше, ніж один раз на рік.
 
56. Стаття 6. Органи управління Українського культурного фонду
 
   Розділ 2. Управління Українським культурним фондом
Стаття 4. Органи управління Українського культурного фонду
 
57. 1. Органами управління Українського культурного фонду є Наглядова рада Українського культурного фонду (далі – Наглядова рада Фонду) і Дирекція Українського культурного фонду (далі – Дирекція Фонду).
 
   1. Органами управління Українського культурного фонду є Наглядова рада Українського культурного фонду (далі – Наглядова рада Фонду) і Дирекція Українського культурного фонду (далі – Дирекція Фонду).
 
58. 2. Забезпечення контролю за діяльністю Українського культурного фонду здійснює Наглядова рада Фонду відповідно до Регламенту Наглядової ради Українського культурного фонду (далі – Регламент Наглядової ради Фонду).
 
   2. Забезпечення контролю за діяльністю Українського культурного фонду здійснює Наглядова рада Фонду відповідно до Регламенту Наглядової ради Українського культурного фонду (далі – Регламент Наглядової ради Фонду).
 
59. Регламент Наглядової ради Фонду затверджується на засіданні Наглядової ради Фонду не менш як двома третинами голосів від складу Наглядової ради Фонду, визначеного частиною першою статті 8 цього Закону, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Українського культурного фонду.
 
   Регламент Наглядової ради Фонду затверджується на засіданні Наглядової ради Фонду не менш як двома третинами голосів від складу Наглядової ради Фонду, визначеного частиною першою статті 8 цього Закону, та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Українського культурного фонду.
 
60. 3. Управління поточною діяльністю Українського культурного фонду здійснює Дирекція Фонду. Дирекція Фонду здійснює свою діяльність відповідно до Регламенту Дирекції Українського культурного фонду (далі – Регламент Дирекції Фонду).
 
   3. Управління поточною діяльністю Українського культурного фонду здійснює Дирекція Фонду. Дирекція Фонду здійснює свою діяльність відповідно до Регламенту Дирекції Українського культурного фонду (далі – Регламент Дирекції Фонду).
 
61. Регламент Дирекції Фонду затверджується на засіданні Наглядової ради Фонду та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Українського культурного фонду.
 
   Регламент Дирекції Фонду затверджується на засіданні Наглядової ради Фонду та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Українського культурного фонду.
 
62. Стаття 7. Голова Українського культурного фонду
 
   Стаття 5. Голова Українського культурного фонду
 
63. 1. Український культурний фонд очолює Голова Українського культурного фонду (далі – Голова Фонду), який здійснює свою діяльність на громадських засадах.
 
   1. Український культурний фонд очолює Голова Українського культурного фонду (далі – Голова Фонду), який здійснює свою діяльність на громадських засадах.
 
64. Головою Фонду може бути призначена особа, яка є фахівцем у сфері культури, має бездоганну ділову репутацію, високий суспільний авторитет, вільно володіє державною мовою, володіє іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи. На Голову Фонду поширюються обмеження, передбачені частиною третьою статті 8 цього Закону.
 
-27- Рибчинський Є.Ю.
В абзаці другому частини першої статті 7 проекту слова «у сфері культури» та «частиною третьою» відповідно замінити словами «у гуманітарній сфері» та «частиною десятою».
 
Відхилено   Головою Фонду може бути призначена особа, яка є фахівцем у сфері культури, має бездоганну ділову репутацію, високий суспільний авторитет, вільно володіє державною мовою, володіє іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи. На Голову Фонду поширюються обмеження, передбачені частиною третьою статті 8 цього Закону.
 
65. 2. Голова Фонду призначається на посаду та звільняється з посади центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, у порядку, визначеному цим Законом.
 
   2. Голова Фонду призначається на посаду та звільняється з посади центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, у порядку, визначеному цим Законом.
 
66. Кандидатури на посаду Голови Фонду (не більше трьох) визначаються на засіданні Наглядової ради Фонду не менш як двома третинами голосів від складу Наглядової ради Фонду, визначеного частиною першою статті 8 цього Закону, та подаються Наглядовою радою Фонду на розгляд центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.
 
   Кандидатури на посаду Голови Фонду (не більше трьох) визначаються на засіданні Наглядової ради Фонду не менш як двома третинами голосів від складу Наглядової ради Фонду, визначеного частиною першою статті 8 цього Закону, та подаються Наглядовою радою Фонду на розгляд центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.
 
67. Строк повноважень Голови Фонду становить чотири роки. Одна й та ж особа не може обіймати таку посаду понад два строки поспіль.
 
-28- Бригинець О.М.
Друге речення абзацу третього частини 2 статті 7 викласти в такій редакції:
«Заборонено одній і тій же особі займати посаду Голови Фонду більш ніж один строк».
 
Відхилено   Строк повноважень Голови Фонду становить чотири роки. Одна й та ж особа не може обіймати таку посаду понад два строки поспіль.
 
68. 3. Повноваження Голови Фонду припиняються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, достроково у разі:
 
   3. Повноваження Голови Фонду припиняються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, достроково у разі:
 
69. 1) подання ним заяви про звільнення за власним бажанням;
 
   1) подання ним заяви про звільнення за власним бажанням;
 
70. 2) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
 
-29- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Викласти в такій редакції:
«2) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я, встановленої на підставі довідки державного закладу охорони здоров’я;».
 
Відхилено   2) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
 
71. 3) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, установлених Законом України "Про запобігання корупції";
 
   3) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, установлених Законом України "Про запобігання корупції";
 
72. 4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього;
 
   4) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього;
 
73. 5) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання безвісно відсутнім чи оголошення померлим, а також у разі його смерті;
 
-30- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Викласти в такій редакції:
«5) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, визнання безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
6) його смерті;».
Пункти 6) і 7) частини 3 статті 7 вважати відповідно пунктами 7) і 8).
 
Враховано   5) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним, визнання безвісно відсутнім чи оголошення померлим;
6) його смерті;
 
74. 6) внесення Наглядовою радою Фонду відповідної пропозиції, якщо не менш як двома третинами складу Наглядової ради Фонду, визначеного частиною першою статті 8 цього Закону, прийнято рішення про неналежне виконання Головою Фонду своїх повноважень;
 
   7) внесення Наглядовою радою Фонду відповідної пропозиції, якщо не менш як двома третинами складу Наглядової ради Фонду, визначеного частиною першою статті 8 цього Закону, прийнято рішення про неналежне виконання Головою Фонду своїх повноважень;
 
75. 7) підтримки відповідної пропозиції керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, не менш як двома третинами складу Наглядової ради Фонду, визначеного частиною першою статті 8 цього Закону.
 
-31- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Викласти в такій редакції:
«8) припинення громадянства України».
 
Враховано у редакції Комітету  8) підтримки відповідної пропозиції керівника центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, не менш як двома третинами складу Наглядової ради Фонду, визначеного частиною першою статті 8 цього Закону;
9) отримання громадянства іншої країни.
 
    -32- Рибчинський Є.Ю.
Підпункт 7 частини третьої статті 7 проекту викласти у такій редакції:
«внесення відповідної пропозиції Кабінетом Міністрів України, за умови її підтримки не менш як двома третинами складу Наглядової ради Фонду, визначеного частиною першою статті 8 цього Закону».
 
Відхилено    
76. 4. Голова Фонду:
 
   4. Голова Фонду:
 
77. представляє у визначеному Положенням про Український культурний фонд порядку Український культурний фонд у відносинах з органами державної влади і органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, міжнародними організаціями та з представниками громадянського суспільства з питань забезпечення сприятливих умов для розвитку культури та мистецтв в Україні;
 
   представляє у визначеному Положенням про Український культурний фонд порядку Український культурний фонд у відносинах з органами державної влади і органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, міжнародними організаціями та з представниками громадянського суспільства з питань забезпечення сприятливих умов для розвитку культури та мистецтв в Україні;
 
78. здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та Положенням про Український культурний фонд.
 
   здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та Положенням про Український культурний фонд.
 
79. Стаття 8. Склад і порядок формування Наглядової ради Фонду
 
-33- Рибчинський Є.Ю.
Статтю 8 проекту викласти у такій редакції:
«Стаття 8. Склад і порядок формування Наглядової ради Фонду
1. До Наглядової ради Фонду входять по одному представнику від депутатських фракцій (депутатських груп) у Верховній Раді України поточного скликання (за бажанням депутатської фракції (депутатської групи) делегувати такого представника), один представник Президента України (за бажанням Президента України делегувати такого представника), один представник Кабінету Міністрів України та вісім членів від громадських об’єднань та асоціацій, основним видом діяльності яких є діяльність:
1) у сфері культури;
2) у сфері освіти та науки;
3) у сфері фізичної культури, фізичного виховання та спорту;
4) у сфері мистецтва;
5) у сфері захисту культурних цінностей, музейній та пам’яткоохоронних сферах;
6) у сфері креативної економіки та креативних індустрій;
7) у сфері захисту прав осіб з особливими потребами;
8) у сфері туризму.
Якщо кількість членів Наглядової ради Фонду, обраних від депутатських фракцій і груп Верховної Ради України поточного скликання, Президента України та Кабінету Міністрів України дорівнює або перевищує кількість членів, обраних від громадських об’єднань та асоціацій, Кабінет Міністрів України проводить додаткову конференцію всіх громадських організацій, що взяли участь в обранні членів Наглядової ради Фону, на якій додатково обирає членів Наглядової ради Фонду від громадських об’єднань та асоціацій у кількості, що забезпечить їх перевищення на одну особу.
Склад Наглядової ради Фонду затверджується Кабінетом Міністрів України.
2. Делегувати представників до складу Наглядової ради Фонду мають право громадські об’єднання та асоціації, які діють не менше трьох років у відповідній сфері, їх членами є авторитетні у відповідній сфері особи, а діяльність є активною (впродовж останніх трьох років організовують періодично, не рідше ніж декілька разів на рік, громадські заходи щодо проблем, які існують у відповідній сфері: ініціюють публічні обговорення актуальних питань, публічні дискусії у професійній сфері тощо).
3. Кандидатури для включення до складу Наглядової ради Фонду подаються до Кабінету Міністрів України. Громадське об’єднання та асоціація, що відповідає вимогам, зазначеним у частині другій цієї статті, може подати тільки одну кандидатуру.
4. Члени Наглядової ради Фонду від громадських об’єднань та асоціацій обираються шляхом рейтингового голосування на відповідних конференціях громадських об’єднань та асоціацій, окремо за кожним видом діяльності, які проводяться Кабінетом Міністрів України. Порядок проведення відповідної конференції громадських об’єднань та асоціацій та обрання членів Наглядової ради Фонду визначається Кабінетом Міністрів України. Кожне громадське об’єднання та асоціація, що беруть участь у відповідній конференції, має право одного голосу.
5. Депутатські фракції (депутатські групи) у Верховній Раді України поточного скликання можуть обирати та делегувати до складу Наглядової ради Фонду своїх представників за умови, якщо ці особи не є народними депутатами України.
У разі дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради Фонду, обраного від депутатської фракції (депутатської групи), така депутатська фракція (депутатська група) може ухвалити рішення про обрання нового члена Наглядової ради Фонду.
У разі якщо депутатська фракція (депутатська група), що обрала члена, який достроково припинив повноваження, розформована, комітет Верховної Ради України, до компетенції якого віднесено питання культури, ухвалює аd hос рішення щодо порядку обрання члена Наглядової ради Фонду.
Член Наглядової ради Фонду, який до призначення на посаду був членом будь-якої політичної партії, на час здійснення своїх повноважень зупиняє членство у цій партії. Він не може брати участі в партійній діяльності чи виконувати доручення партії, будь-якого її органу або посадової особи.
6. Строк повноважень членів Наглядової ради Фонду становить два роки. Одна й та сама особа не може входити до складу Наглядової ради Фонду більше ніж два строки підряд незалежно від тривалості таких строків.
7. Члени Наглядової ради Фонду здійснюють свої повноваження на громадських засадах та безоплатній основі.
8. Членом Наглядової ради Фонду може бути громадянин України, який має високі професійні та моральні якості, суспільний авторитет, а також має вищу освіту та постійно (не менш як п’ять років) проживає на території України.
9. На члена Наглядової ради Фонду поширюються норми щодо фінансового контролю, визначені Законом України «Про запобігання корупції».
10. Не можуть бути членами Наглядової ради Фонду:
1) особи, які мають судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку;
2) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, військовослужбовці, нотаріуси, судді, прокурори, слідчі, працівники правоохоронних органів, особи, які перебувають на державній службі, особи, які займають виборні посади в органах державного управління будь-якого рівня, особи, які перебувають у штаті політичної партії, особи, які перебувають у штаті будь-якого підприємства, в якому частка державної власності перевищує 25 відсотків, а також інші особи, стосовно яких Законом України «Про запобігання корупції» встановлено обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;
3) працівники чи представники фізичних та юридичних осіб, що подають заявку (аплікацію) про реалізацію на грантових засадах за кошти Українського гуманітарного фонду соціально корисного та значущого проекту;
4) особи, які прямо або опосередковано володіють часткою у статутному (складеному) капіталі юридичних осіб, що подають заявку (аплікацію) про реалізацію на грантових засадах за кошти Українського гуманітарного фонду соціально корисного та значущого проекту.
11. Повноваження члена Наглядової ради Фонду припиняються Кабінетом Міністрів України у разі:
1) закінчення строку повноважень;
2) подання заяви про припинення повноважень за власним бажанням;
3) припинення громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України;
4) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
5) неможливості виконувати свої обов’язки за станом здоров’я протягом шести і більше місяців за наявності відповідного медичного висновку;
6) набрання законної сили судовим рішенням про визнання його обмежено дієздатним чи недієздатним;
7) смерті або визнання безвісно відсутнім;
8) відсутності на трьох засіданнях Наглядової ради Фонду, крім випадків, коли стан здоров’я не дозволяє брати участь у засіданнях, що підтверджується медичною довідкою.
12. Дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради Фонду з інших підстав забороняється.
13. Рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради Фонду приймає Кабінет Міністрів України».
 
Відхилено   Стаття 6. Склад і порядок формування Наглядової ради Фонду
 
80. 1. Наглядова рада Фонду складається з дев'яти осіб – двох осіб, яких визначає Президент України, двох осіб, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, двох представників від закладів культури, двох представників від громадських об'єднань та Голови Фонду (за посадою).
 
-34- Подоляк І.І.
В абзаці першому частини 1 статті 8 слова «від закладів культури» замінити словами:
«від національних закладів культури».
 
Відхилено   1. Наглядова рада Фонду складається з дев'яти осіб – двох осіб, яких визначає Президент України, двох осіб, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, двох представників від закладів культури, двох представників від громадських об'єднань та Голови Фонду (за посадою).
 
    -35- Бригинець О.М.
Абзац перший частини 1 статті 8 викласти в такій редакції:
«Наглядова рада Фонду складається з дев'яти осіб, які обираються на відкритому, гласному та публічному конкурсі шляхом голосування, у порядку визначеному цим Законом».
 
Відхилено    
    -36- Левченко Ю.В.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Іллєнко А.Ю.
Частину 1 статті 8 викласти у такій редакції:
«1. Наглядова рада Фонду складається з дев'яти осіб – двох осіб, визначених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, трьох представників від закладів культури, трьох представників від громадських об'єднань, основним видом діяльності яких є діяльність у сфері культури, та Голови Фонду (за посадою)».
 
Відхилено    
81. Наглядову раду Фонду очолює її Голова, функції якого виконує Голова Фонду.
 
   Наглядову раду Фонду очолює її Голова, функції якого виконує Голова Фонду.
 
82. Склад Наглядової ради Фонду формується з осіб, компетентних у сфері культури, які мають бездоганну ділову репутацію, високий суспільний авторитет. Членами Наглядової ради Фонду, які є представниками від закладів культури та від громадських об'єднань, не можуть бути особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 
-37- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Речення перше абзацу третього частини 1 статті 8 проекту пропоную вилучити з огляду на його юридичну невизначеність.
 
Відхилено   Склад Наглядової ради Фонду формується з осіб, компетентних у сфері культури, які мають бездоганну ділову репутацію, високий суспільний авторитет, є визнаними фахівцями у сфері своєї професійної діяльності. Членами Наглядової ради Фонду, які є представниками від закладів культури та від громадських об'єднань, не можуть бути особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
 
    -38- Подоляк І.І.
Абзац третій частини 1 статті 8 викласти в такій редакції:
«Склад Наглядової ради Фонду формується з осіб, компетентних у сфері культури, які мають бездоганну ділову репутацію, високий суспільний авторитет, є визнаними фахівцями у сфері своєї професійної діяльності. Членами Наглядової ради Фонду, які є представниками від національних закладів культури та від громадських об'єднань, не можуть бути особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».
 
Враховано редакційно    
    -39- Бригинець О.М.
Частину 1 статті 8 доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«Частка представників працівників державного та комунального сектору культури в наглядовій раді не може бути вищою за 50 відсотків».
 
Відхилено    
83. 2. Добір до складу Наглядової ради Фонду представників від закладів культури та від громадських об'єднань здійснюється шляхом проведення рейтингового інтернет-голосування у порядку, встановленому цим Законом і Положенням про Український культурний фонд. Про початок процедури формування відповідної частини складу Наглядової ради Фонду оголошує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.
 
-40- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Речення перше частини 2 статті 8 проекту викласти в такій редакції:
«Добір до складу Наглядової ради Українського культурного Фонду представників від закладів культури та від громадських об'єднань здійснюється шляхом проведення конкурсу в порядку, встановленому Положенням про Український культурний фонд».
 
Відхилено   2. Добір до складу Наглядової ради Фонду представників від закладів культури та від громадських об'єднань здійснюється шляхом проведення рейтингового інтернет-голосування у порядку, встановленому цим Законом і Положенням про Український культурний фонд. Про початок процедури формування відповідної частини складу Наглядової ради Фонду оголошує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.
 
    -41- Подоляк І.І.
Слова «закладів культури» замінити словами: «національних закладів культури».
 
Відхилено    
84. Подавати кандидатури на обрання до складу Наглядової ради Фонду мають право заклади культури, а також громадські об'єднання, які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України (далі – громадські об'єднання). Заклад культури чи громадське об'єднання може подавати тільки одну кандидатуру.
 
-42- Подоляк І.І.
Слова «заклади культури» і «заклад культури» замінити відповідно словами «національні заклади культури» і «національний заклад культури».
 
Відхилено   Подавати кандидатури на обрання до складу Наглядової ради Фонду мають право заклади культури, а також громадські об'єднання, які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України (далі – громадські об'єднання). Заклад культури чи громадське об'єднання може подавати тільки одну кандидатуру.
 
    -43- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Абзаци 3-20 частини 2 статті 8 проекту пропоную вилучити як такі, що належать до предмету регулювання Положення про Український культурний фонд, а не цього Закону.
 
Відхилено    
85. Для участі в процедурі формування відповідної частини складу Наглядової ради Фонду заклади культури та громадські об'єднання протягом двох місяців з дня оголошення про початок такої процедури подають шляхом надсилання на вказану в оголошенні адресу електронної пошти:
 
-44- Подоляк І.І.
Слова «заклади культури» замінити словами:
«національні заклади культури».
 
Відхилено   Для участі в процедурі формування відповідної частини складу Наглядової ради Фонду заклади культури та громадські об'єднання протягом двох місяців з дня оголошення про початок такої процедури подають шляхом надсилання на вказану в оголошенні адресу електронної пошти:
 
86. 1) заяву кандидата з повідомленням про відсутність визначених цим Законом обмежень щодо входження до складу Наглядової ради Фонду;
 
   1) заяву кандидата з повідомленням про відсутність визначених цим Законом обмежень щодо входження до складу Наглядової ради Фонду;
 
87. 2) рішення закладу культури чи громадського об'єднання про висування кандидатури на обрання до складу Наглядової ради Фонду;
 
-45- Подоляк І.І.
Слова «закладу культури» замінити словами: «національного закладу культури».
 
Відхилено   2) рішення закладу культури чи громадського об'єднання про висування кандидатури на обрання до складу Наглядової ради Фонду;
 
88. 3) біографічну довідку кандидата за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв;
 
   3) біографічну довідку кандидата за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв;
 
89. 4) письмову згоду кандидата на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", а також на оприлюднення копій документів, зазначених в абзацах четвертому, шостому та дев'ятому цієї частини;
 
   4) письмову згоду кандидата на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних", а також на оприлюднення копій документів, зазначених в абзацах четвертому, шостому та дев'ятому цієї частини;
 
90. 5) відомості про місцезнаходження, адресу електронної пошти та номер контактного телефону закладу культури чи громадського об'єднання, контактну інформацію кандидата.
 
-46- Подоляк І.І.
Слова «закладу культури» замінити словами:
«національного закладу культури».
 
Відхилено   5) відомості про місцезнаходження, адресу електронної пошти та номер контактного телефону закладу культури чи громадського об'єднання, контактну інформацію кандидата.
 
91. Для участі в процедурі формування відповідної частини складу Наглядової ради Фонду закладами культури та громадськими об'єднаннями можуть подаватися також документи, які підтверджують професійний досвід, досвід управлінської діяльності у сфері культури, знання та якості кандидата, необхідні для зайняття посади члена Наглядової ради Фонду.
 
-47- Подоляк І.І.
Слова «закладами культури» замінити словами:
«національними закладами культури».
 
Відхилено   Для участі в процедурі формування відповідної частини складу Наглядової ради Фонду закладами культури та громадськими об'єднаннями можуть подаватися також документи, які підтверджують професійний досвід, досвід управлінської діяльності у сфері культури, знання та якості кандидата, необхідні для зайняття посади члена Наглядової ради Фонду.
 
92. Відповідальність за достовірність поданих документів та інформації несуть заклад культури, громадське об'єднання чи кандидат.
 
-48- Подоляк І.І.
Слова «заклад культури» замінити словами: «національний заклад культури».
 
Відхилено   Відповідальність за достовірність поданих документів та інформації несуть заклад культури, громадське об'єднання чи кандидат.
 
93. Подані закладами культури та громадськими об'єднаннями документи та інформація (крім відомостей про контактну інформацію кандидата) розміщуються на сайті, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.
 
-49- Подоляк І.І.
Слова «закладами культури» замінити словами:
«національними закладами культури».
 
Відхилено   Подані закладами культури та громадськими об'єднаннями документи та інформація (крім відомостей про контактну інформацію кандидата) розміщуються на сайті, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.
 
94. Якщо закладом культури чи громадським об'єднанням не подано документи та інформацію, передбачені абзацами четвертим – восьмим цієї частини, запропонована кандидатура до участі у доборі не допускається і будь-які документи та інформація щодо неї на сайті, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, не розміщуються.
 
-50- Подоляк І.І.
Слова «закладом культури» замінити словами:
«національним закладом культури».
 
Відхилено   Якщо закладом культури чи громадським об'єднанням не подано документи та інформацію, передбачені абзацами четвертим – восьмим цієї частини, запропонована кандидатура до участі у доборі не допускається і будь-які документи та інформація щодо неї на сайті, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, не розміщуються.
 
95. Рейтингове інтернет-голосування проводиться протягом двох тижнів з дня оголошення про початок голосування через сайт, визначений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.
 
   Рейтингове інтернет-голосування проводиться протягом двох тижнів з дня оголошення про початок голосування через сайт, визначений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.
 
96. У голосуванні щодо формування частини складу Наглядової ради Фонду від закладів культури мають право брати участь заклади культури незалежно від форми власності, які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.
 
-51- Подоляк І.І.
Викласти в такій редакції:
«У голосуванні щодо формування частини складу Наглядової ради Фонду від національних закладів культури мають право брати участь національні заклади культури, які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України».
 
Відхилено   У голосуванні щодо формування частини складу Наглядової ради Фонду від закладів культури мають право брати участь заклади культури незалежно від форми власності, які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.
 
97. У голосуванні щодо формування частини складу Наглядової ради Фонду від громадських об'єднань мають право брати участь лише громадські об'єднання у сфері культури, які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.
 
   У голосуванні щодо формування частини складу Наглядової ради Фонду від громадських об'єднань мають право брати участь лише громадські об'єднання у сфері культури, які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.
 
98. Голосування здійснюється особою, уповноваженою на це в установленому порядку закладом культури чи громадським об'єднанням у сфері культури. Копія документа, що підтверджує таке повноваження, надається під час голосування.
 
-52- Подоляк І.І.
Слова «закладом культури» замінити словами:
«національним закладом культури».
 
Відхилено   Голосування здійснюється особою, уповноваженою на це в установленому порядку закладом культури чи громадським об'єднанням у сфері культури. Копія документа, що підтверджує таке повноваження, надається під час голосування.
 
99. Під час участі в рейтинговому інтернет-голосуванні заклад культури чи громадське об'єднання у сфері культури може проголосувати не більше ніж за двох, а в разі проведення рейтингового інтернет-голосування для обрання члена Наглядової ради Фонду замість того, повноваження якого достроково припинені, – за одного кандидата.
 
-53- Подоляк І.І.
Слова «заклад культури» замінити словами:
«національний заклад культури».
 
Відхилено   Під час участі в рейтинговому інтернет-голосуванні заклад культури чи громадське об'єднання у сфері культури може проголосувати не більше ніж за двох, а в разі проведення рейтингового інтернет-голосування для обрання члена Наглядової ради Фонду замість того, повноваження якого достроково припинені, – за одного кандидата.
 
100. Обраними до складу Наглядової ради Фонду за результатами рейтингового інтернет-голосування вважаються два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів, а в разі проведення рейтингового інтернет-голосування для обрання члена Наглядової ради Фонду замість того, повноваження якого достроково припинені, – кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів.
 
   Обраними до складу Наглядової ради Фонду за результатами рейтингового інтернет-голосування вважаються два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів, а в разі проведення рейтингового інтернет-голосування для обрання члена Наглядової ради Фонду замість того, повноваження якого достроково припинені, – кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів.
 
101. За умови набрання однакової кількості голосів кількома кандидатами, два з яких у рейтинговому списку займають другу та третю позиції (у разі проведення рейтингового інтернет-голосування для обрання члена Наглядової ради Фонду замість того, повноваження якого достроково припинені, – першу і другу позиції), за участі кандидатів, які набрали однакову кількість голосів, проводиться жеребкування щодо їх включення до складу Наглядової ради Фонду у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.
 
   За умови набрання однакової кількості голосів кількома кандидатами, два з яких у рейтинговому списку займають другу та третю позиції (у разі проведення рейтингового інтернет-голосування для обрання члена Наглядової ради Фонду замість того, повноваження якого достроково припинені, – першу і другу позиції), за участі кандидатів, які набрали однакову кількість голосів, проводиться жеребкування щодо їх включення до складу Наглядової ради Фонду у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.
 
102. Оголошення про результати проведених процедур формування відповідної частини складу Наглядової ради Фонду із зазначенням кількості голосів, поданих за кожного кандидата, та про склад відповідної частини Наглядової ради Фонду (у разі проведення рейтингового інтернет-голосування для обрання члена Наглядової ради Фонду замість того, повноваження якого достроково припинені, – із зазначенням обраного члена Наглядової ради Фонду) розміщується на офіційному сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, та офіційному веб-сайті Українського культурного фонду.
 
   Оголошення про результати проведених процедур формування відповідної частини складу Наглядової ради Фонду із зазначенням кількості голосів, поданих за кожного кандидата, та про склад відповідної частини Наглядової ради Фонду (у разі проведення рейтингового інтернет-голосування для обрання члена Наглядової ради Фонду замість того, повноваження якого достроково припинені, – із зазначенням обраного члена Наглядової ради Фонду) розміщується на офіційному сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, та офіційному веб-сайті Українського культурного фонду.
 
103. 3. Не може бути членом Наглядової ради Фонду особа:
 
   3. Не може бути членом Наглядової ради Фонду особа:
 
104. 1) яка за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
 
   1) яка за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
 
105. 2) яка має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 
   2) яка має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 
106. 3) на яку протягом останнього року було накладено адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.
 
-54- Левченко Ю.В.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Іллєнко А.Ю.
Частину 3 статті 8 Законопроекту доповнити новими пунктами такого змісту:
«4) народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, військовослужбовці, нотаріуси, судді, прокурори, слідчі, працівники правоохоронних органів, особи, які перебувають на державній службі, особи, які займають виборні посади в органах державного управління будь-якого рівня, особи, які перебувають у штаті політичної партії, особи, які перебувають у штаті будь-якого підприємства, в якому частка державної власності перевищує 25 відсотків, а також інші особи, стосовно яких Законом України "Про запобігання корупції" встановлено обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності;
5) працівники чи представники фізичних та юридичних осіб, що подають заявку про підтримку проекту;
6) особи, які прямо або опосередковано володіють часткою у статутному (складеному) капіталі юридичних осіб, що подають заявку про підтримку проекту».
 
Відхилено   3) на яку протягом останнього року було накладено адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.
 
107. 4. Строк повноважень члена Наглядової ради Фонду становить три роки. Одна й та ж особа не може обіймати таку посаду понад два строки поспіль.
 
   4. Строк повноважень члена Наглядової ради Фонду становить три роки. Одна й та ж особа не може обіймати таку посаду понад два строки поспіль.
 
108. Повноваження члена Наглядової ради Фонду припиняються достроково у разі:
 
   Повноваження члена Наглядової ради Фонду припиняються достроково у разі:
 
109. 1) подання ним заяви про звільнення з посади за власним бажанням;
 
   1) подання ним заяви про звільнення з посади за власним бажанням;
 
110. 2) систематичної відсутності члена Наглядової ради Фонду на її засіданнях без поважних причин (більше ніж три рази підряд);
 
   2) систематичної відсутності члена Наглядової ради Фонду на її засіданнях без поважних причин (більше ніж три рази підряд);
 
111. 3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
 
   3) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
 
112. 4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, встановлених Законом України "Про запобігання корупції";
 
   4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення, пов'язане з порушенням обмежень, встановлених Законом України "Про запобігання корупції";
 
113. 5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього;
 
   5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно нього;
 
114. 6) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання безвісно відсутнім чи оголошення померлим, а також у разі його смерті.
 
   6) набрання законної сили рішенням суду про визнання його недієздатним або обмеження його цивільної дієздатності, визнання безвісно відсутнім чи оголошення померлим, а також у разі його смерті.
 
115. Повноваження члена Наглядової ради Фонду також можуть бути достроково припинені у разі прийняття відповідного рішення не менш як двома третинами складу Наглядової ради Фонду, визначеного частиною першою цієї статті, у зв'язку із неналежним виконанням обов'язків.
 
   Повноваження члена Наглядової ради Фонду також можуть бути достроково припинені у разі прийняття відповідного рішення не менш як двома третинами складу Наглядової ради Фонду, визначеного частиною першою цієї статті, у зв'язку із неналежним виконанням обов'язків.
 
116. У разі дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради Фонду, визначеного Президентом України чи центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, не пізніше ніж у місячний строк з дати такого припинення має бути визначено іншу особу до складу Наглядової ради Фонду.
 
-55- Левченко Ю.В.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Іллєнко А.Ю.
У пункті 4 частини 4 статті 8 Законопроекту слова «Президентом України чи» виключити.
 
Відхилено   У разі дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради Фонду, визначеного Президентом України чи центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, не пізніше ніж у місячний строк з дати такого припинення має бути визначено іншу особу до складу Наглядової ради Фонду.
 
117. У разі дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради Фонду – представника від закладів культури чи громадських об'єднань –проведення процедури добору нового члена Наглядової ради Фонду здійснюється у порядку, визначеному частиною другою цієї статті. Про початок такої процедури має бути оголошено не пізніше ніж у місячний строк з дати такого припинення.
 
-56- Подоляк І.І.
Слова «закладів культури» замінити словами:
«національних закладів культури».
 
Відхилено   У разі дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради Фонду – представника від закладів культури чи громадських об'єднань –проведення процедури добору нового члена Наглядової ради Фонду здійснюється у порядку, визначеному частиною другою цієї статті. Про початок такої процедури має бути оголошено не пізніше ніж у місячний строк з дати такого припинення.
 
118. 5. Члени Наглядової ради Фонду здійснюють свої повноваження на громадських засадах. Витрати, пов'язані з виконанням повноважень членів Наглядової ради Фонду, здійснюються за рахунок Українського культурного фонду.
 
-57- Бригинець О.М.
Законопроект доповнити статтями 8-1, 8-2 і 8-3 такого змісту:
«Стаття 8-1. Порядок конкурсного добору до Наглядової Ради
Кандидатів на посаду членів Наглядової Ради визначає конкурсна комісія за результатами відкритого та публічного конкурсного добору на зайняття цієї посади.
Для прозорості та неупередженості кандидатів чи органу виконавчої влади формується конкурсна Комісія по відбору Наглядової Ради
Комісія по відбору Наглядової Ради:
Формується щоразу при відборі кандидатів до наглядової ради. Складається з 16 осіб, після відбору наглядової ради розпускається. Не допускається повторна участь кандидата в комісії по відбору наглядової ради, чи інших конкурсних процедур Культурного Фонду
За один місяць до відбору комісії Наглядової ради дирекція або орган виконавчої влади оголошує про початок прийому заявок на своєму інтернет ресурсі та іншими засобами інформаційного розповсюдження
Квотний принцип прийому заявок складається наступним чином
50% представники державного сектору
50% представники недержавного сектору
Можлива градація 5% відсоткового співвідношення
Кожен кандидат має надати супровідні документи у вигляді заповненої анкети в якій зазначити:
- фактичне місце роботи
- свій досвід роботи ( прикріпити супровідні матеріали фото, відео)
Кандидати, котрі не мають досвіду роботи в напрямі культури, не зараховуються до відбору.
Відбір комісії відбувається через 1 добу після завершення прийому заявок, шляхом жеребкування.
Обов'язкова онлайн трансляція на сайті організатора чи на іншому інтернет ресурсі при домовленості сторін до початку процедури подачі заявок;
організатор слідкує за виконанням норм закону при подачі заявок та під час проведення процедури відбору ( жеребкування). Також допускаються представники громадськості та ЗМІ в якості спостерігачів.
Конкурсна процедура відбору до Наглядової Ради:
Після сформованої конкурсної комісії з затвердженими всіма членами комісії по відбору до Наглядової Ради, оголошується початок процедури відбору до Наглядової Ради.
Процедура прийому заявок триває два місяці
Відбір кандидатів до Наглядової Ради відбувається через одну добу після завершення прийому заявок.
До початку процедури подачі заявок організатор повідомляє населення на своєму інтернет ресурсі, у пресі, публічному просторі та шляхом подачі заяви в ЗМІ. Конкурсну процедуру транслюють онлайн на сайті організатора чи на іншому інтернет ресурсі.
Організатор надає консультацію і слідкує за використанням норм закону при подачі заявок та під час проведення процедури відбору. Також допускаються представники громадськості та ЗМІ в якості спостерігачів під час відбору.
До участі та в процес організації конкурсу не допускаються родичі, чиновники, керівники (творчих закладів культури),співробітники та родичі працівників організатора конкурсної процедури, співробітники членів конкурсної комісії по відбору до Наглядової Ради.
Приймається до 60 заявок, розгляд яких здійснює комісія
Кожен член розглядає по 3 і більше заявки від кандидатів.
Розгляд комісією заявок триває одну добу після завершення збору заявок. Кожен член комісії затверджує дві кандидатури з усіх опрацьованих ним заявок, і подає до організатора конкурсу для проведення жеребкування та визначення переможців, які стануть членами Наглядової Ради. Організатор конкурсу не має право не затвердити кандидата та не допустити до участі в жеребкуванні, окрім випадків передбачених цим Законом.
На основі відібраних заявок відбувається жеребкування – випадковий відбір заявки шляхом застосування спеціально призначених пристроїв.
Кандидати, заявки яких відібрано під час жеребкування, стають членами Наглядової Ради.
Після проведення жеребкування, оголошуються результати на сайті організатора та статті у пресі.
1. Вимоги до кандидата що подається до Наглядової Ради:
1.1. Громадянин України віком від 25 до 70 років.
1.2. Місце роботи, досвід, відзнаки за наявністю.
1.3 Досягнення в галузі культури.
1.4 Фото і відео матеріали, посилання на інтернет ресурс (за наявністю).
1.5 Мотиваційний лист до 15 сторінок, в котрому зазначені основні засади розподілу фінансів Культурного Фонду для громадянина України. Перевага надається тим претендентам, котрі зазначають в своєму листі бачення розвитку культури з конкретною послідовністю дій, впливом на громадянина України його залучення до формування культурної політики.
2. Конкурсний добір членів Наглядової Ради складається з таких етапів:
- оголошення органом управління конкурсу на посаду члена Наглядової Ради;
- формування складу конкурсної комісії;
- подання документів кандидатами на посаду члена Наглядової Ради;
- добір кандидатів на посаду члена Наглядової Ради;
- призначення органом управління члена Наглядової Ради.
3. Організацію та проведення конкурсного добору, а також роботу конкурсної комісії забезпечує орган управління.
4. Орган управління оголошує конкурс на посаду члена Наглядової Ради не пізніш як за два місяці до завершення строку повноважень діючого члена (членів) Наглядової Ради відповідно до контракту або впродовж семи днів з дня дострокового припинення його повноважень.
5. Оголошення про конкурс розміщується в офіційних друкованих виданнях відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування (за наявності), на офіційному веб-сайті органу управління, на інформаційних сайтах, сайтах професійного спрямування, сайтах установ культури та може поширюватися в будь-який інший спосіб.
6. Оголошення про конкурс на посаду члена Наглядової Ради має містити інформацію про дату початку приймання документів, дату початку формування конкурсної комісії, умови, строки проведення конкурсу та вимоги до кандидатів.
Стаття 8-2. Подання документів для участі в конкурсі
1. Усі зацікавлені особи можуть взяти участь у конкурсі на посаду члена Наглядової Ради.
2. Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подає такі документи:
заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;
два рекомендаційні листи довільної форми;
мотиваційний лист довільної форми.
Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси органу управління у встановлений цією частиною строк.
3. Перелік документів, зазначених у частині другій цієї статті, є вичерпним. Забороняється вимагати інші документи для участі в конкурсі Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.
4. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.
5. Упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання документів для участі в конкурсі орган управління оприлюднює подані документи, визначені у частині другій цієї статті, на своєму офіційному веб-сайті відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".
6. Усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур на електронну пошту органу управління, які передаються конкурсній комісії.
7. Під час проведення конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".
Стаття 8-3. Добір кандидатів на посаду члена Наглядової Ради та призначення члена Наглядової Ради
1. Конкурсний добір проводиться публічно.
2. Орган управління забезпечує відео- та аудіофіксацію всіх засідань конкурсної комісії та розміщує матеріали засідань конкурсної комісії на своєму офіційному веб-сайті. Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно презентуються запропоновані проекти програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.
3. Орган управління не пізніш як за 10 днів до дня проведення першого засідання конкурсної комісії повідомляє кандидатів про час та місце проведення засідання конкурсної комісії.
4. За клопотанням члена конкурсної комісії орган управління забезпечує його участь у засіданнях конкурсної комісії в режимі відеоконференції. Відповідне клопотання подається не пізніш як за три дні до початку засідання конкурсної комісії.
5. Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів.
6. На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника державного чи комунального закладу культури, на відповідність кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним в автобіографії.
7. Особа не допускається до участі в доборі кандидатів на посаду члена Наглядової Ради у разі невідповідності вимогам, зазначеним у статті 8-1 цього Закону, за рішенням конкурсної комісії.
8. На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку культури на один і п’ять років.
9. Допоміжними критеріями під час голосування на користь кандидатів є:
ступінь МВА (Маstеr оf Вusіnеss Аdmіnіstrаtіоn), МРА (Маstеr оf Рublіс Аdmіnіstrаtіоn), МLА (Маstеr оf Lіbеrаl Аrts), магістра бізнес-адміністрування чи магістра державного управління;
науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) чи доктора наук;
досвід роботи на керівних посадах в українських/міжнародних компаніях, установах, програмах, проектах у сфері культури;
володіння офіційними мовами Європейського Союзу;
досвід розроблення і реалізації інвестиційних та інноваційних проектів;
схвальні відгуки в українських та іноземних галузевих засобах масової інформації;
бездоганна ділова репутація.
11. Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та оприлюднює його на офіційному веб-сайті органу управління та в інший спосіб. Спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії.
12. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосувала більшість від затвердженого складу конкурсної комісії.
13. У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інтересів члена конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії не бере участі в голосуванні.
14. У разі відхилення конкурсною комісією всіх кандидатів конкурсна комісія проводить повторний конкурс. Повторний конкурс проводиться у порядку, визначеному статтями 8-1-8-3 цього Закону.
15. Керівник органу управління зобов’язаний призначити переможця конкурсу членом Наглядової Ради не пізніше двох місяців з дня оголошення конкурсу. Підставою для видання наказу про призначення члена Наглядової Ради є підписання контракту. Істотні умови контракту публікуються на офіційному веб-сайті органу управління не пізніше наступного дня після його підписання.
16. Контракт з членом Наглядової Ради визначає основні вимоги до діяльності закладу культури, виконання яких є обов’язковим для керівника, та інші умови.
Обов’язковими умовами контракту з членом Наглядової Ради є:
умови оплати праці керівника;
критерії оцінки праці керівника;
особливості порядку здійснення контролю за діяльністю закладу культури;
заходи відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов контракту;
особливі підстави для дострокового розірвання контракту та відповідні наслідки для його сторін».
 
Відхилено   5. Члени Наглядової ради Фонду здійснюють свої повноваження на громадських засадах. Витрати, пов'язані з виконанням повноважень членів Наглядової ради Фонду, здійснюються за рахунок Українського культурного фонду.
 
119. Стаття 9. Повноваження Наглядової ради Фонду та Голови Наглядової ради Фонду
 
   Стаття 7. Повноваження Наглядової ради Фонду та Голови Наглядової ради Фонду
 
120. 1. Наглядова рада Фонду здійснює такі повноваження:
 
   1. Наглядова рада Фонду здійснює такі повноваження:
 
121. затверджує за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, пріоритетні напрями діяльності Українського культурного фонду;
 
   затверджує за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, пріоритетні напрями діяльності Українського культурного фонду;
 
122. затверджує регламенти Наглядової ради Фонду та Дирекції Фонду;
 
   затверджує регламенти Наглядової ради Фонду та Дирекції Фонду;
 
123. погоджує фінансову звітність Українського культурного фонду;
 
-58- Подоляк І.І.
Після слова «погоджує» додати слово «річну».
 
Враховано   погоджує річну фінансову звітність Українського культурного фонду;
 
124. призначає аудит діяльності Українського культурного фонду;
 
   призначає аудит діяльності Українського культурного фонду;
 
125. визначає кандидатури на посаду Голови Фонду з осіб, які відповідають вимогам, установленим частиною першою статті 7 цього Закону, та не є членами Наглядової ради Фонду, і подає такі кандидатури на розгляд центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв;
 
   визначає кандидатури на посаду Голови Фонду з осіб, які відповідають вимогам, установленим частиною першою статті 7 цього Закону, та не є членами Наглядової ради Фонду, і подає такі кандидатури на розгляд центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв;
 
126. обирає на конкурсних засадах Виконавчого директора Українського культурного фонду (далі – Виконавчий директор Фонду) та приймає рішення про дострокове припинення його повноважень;
 
   обирає на конкурсних засадах Виконавчого директора Українського культурного фонду (далі – Виконавчий директор Фонду) та приймає рішення про дострокове припинення його повноважень;
 
127. затверджує положення про експертні ради Українського культурного фонду;
 
-59- Подоляк І.І.
Частину 1 статті 9 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
«погоджує звіт Дирекції Фонду щодо процедури та обрання експертів до експертних рад Фонду;».
 
Враховано   затверджує положення про експертні ради Українського культурного фонду;
погоджує звіт Дирекції Фонду щодо процедури та обрання експертів до експертних рад Фонду;
 
128. погоджує порядок здійснення Українським культурним фондом конкурсного відбору проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, та моніторингу їх виконання;
 
   погоджує порядок здійснення Українським культурним фондом конкурсного відбору проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, та моніторингу їх виконання;
 
129. схвалює рішення експертних рад Українського культурного фонду, погоджені Дирекцією Фонду, щодо підтримки Українським культурним фондом реалізації проектів, вартість яких перевищує розмір, визначений Положенням про Український культурний фонд;
 
-60- Подоляк І.І.
Слова «вартість яких перевищує розмір, визначений Положенням про Український культурний фонд» замінити словами:
«вартість яких перевищує розмір 150 мінімальних заробітних плат, встановлених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік».
 
Враховано   схвалює рішення експертних рад Українського культурного фонду, погоджені Дирекцією Фонду, щодо підтримки Українським культурним фондом реалізації проектів, вартість яких перевищує розмір 150 мінімальних заробітних плат, встановлених Законом України про Державний бюджет України на 1 січня відповідного року;
 
130. затверджує порядок повідомлення про конфлікт інтересів, що може виникнути або виник під час організації конкурсного відбору та фінансування проектів;
 
-61- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Абзац 11 частини 1 статті 9 проекту пропоную викласти в такій редакції:
«затверджує порядок повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час організації конкурсного відбору та фінансування проектів;».
 
Враховано   затверджує порядок повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час організації конкурсного відбору та фінансування проектів;
 
131. погоджує річний звіт про діяльність Українського культурного фонду;
 
   погоджує річний звіт про діяльність Українського культурного фонду;
 
132. виконує інші повноваження, визначені цим Законом та Положенням про Український культурний фонд.
 
   виконує інші повноваження, визначені цим Законом та Положенням про Український культурний фонд.
 
133. Засідання Наглядової ради Фонду проводяться за потреби, але не рідше чотирьох разів на рік. Засідання Наглядової ради Фонду скликаються Головою Фонду за його власною ініціативою, ініціативою Виконавчого директора Фонду або за наполяганням не менше однієї третини складу Наглядової ради Фонду, визначеного частиною першою статті 8 цього Закону. Засідання Наглядової ради Фонду з метою визначення вперше кандидатур на посаду Голови Фонду скликається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв. Порядок підготовки і проведення засідань Наглядової ради Фонду визначається її Регламентом.
 
   Засідання Наглядової ради Фонду проводяться за потреби, але не рідше чотирьох разів на рік. Засідання Наглядової ради Фонду скликаються Головою Фонду за його власною ініціативою, ініціативою Виконавчого директора Фонду або за наполяганням не менше однієї третини складу Наглядової ради Фонду, визначеного частиною першою статті 8 цього Закону. Засідання Наглядової ради Фонду з метою визначення вперше кандидатур на посаду Голови Фонду скликається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв. Порядок підготовки і проведення засідань Наглядової ради Фонду визначається її Регламентом.
 
134. Засідання Наглядової ради Фонду є правомочними за наявності не менше двох третин складу Наглядової ради Фонду, визначеного частиною першою статті 8 цього Закону.
 
   Засідання Наглядової ради Фонду є правомочними за наявності не менше двох третин складу Наглядової ради Фонду, визначеного частиною першою статті 8 цього Закону.
 
135. 2. Голова Наглядової ради Фонду здійснює такі повноваження:
 
-62- Рибчинський Є.Ю.
Викласти у такій редакції:
«2. Наглядову раду Фонду очолює її Голова, функції якого виконує Голова Українського гуманітарного фонду.
Голова Наглядової ради Фонду здійснює такі повноваження:»
 
Відхилено   2. Голова Наглядової ради Фонду здійснює такі повноваження:
 
136. організовує засідання Наглядової ради Фонду та головує на них;
 
   організовує засідання Наглядової ради Фонду та головує на них;
 
137. розподіляє обов'язки між членами Наглядової ради Фонду;
 
   розподіляє обов'язки між членами Наглядової ради Фонду;
 
138. координує роботу Наглядової ради Фонду;
 
   координує роботу Наглядової ради Фонду;
 
139. вносить на розгляд Наглядової ради Фонду проект Регламенту Наглядової ради Фонду та пропозиції щодо змін до такого Регламенту;
 
   вносить на розгляд Наглядової ради Фонду проект Регламенту Наглядової ради Фонду та пропозиції щодо змін до такого Регламенту;
 
140. здійснює інші повноваження відповідно до Регламенту Наглядової ради Фонду.
 
-63- Рибчинський Є.Ю.
Викласти у такій редакції:
«здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом, Положенням про Український гуманітарний фонд та Регламентом Наглядової ради Фонду».
 
Враховано редакційно   здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом, Положенням про Український культурний фонд та Регламентом Наглядової ради Фонду.
 
141. У разі відсутності Голови Наглядової ради Фонду або неможливості здійснення ним своїх повноважень його повноваження тимчасово виконує член Наглядової ради Фонду, уповноважений на це Наглядовою радою Фонду у порядку, визначеному Регламентом Наглядової ради Фонду.
 
   У разі відсутності Голови Наглядової ради Фонду або неможливості здійснення ним своїх повноважень його повноваження тимчасово виконує член Наглядової ради Фонду, уповноважений на це Наглядовою радою Фонду у порядку, визначеному Регламентом Наглядової ради Фонду.
 
142. Стаття 10. Дирекція Фонду
 
   Стаття 8. Дирекція Фонду
 
143. 1. Дирекція Фонду є постійно діючим виконавчим і розпорядчим органом Українського культурного фонду, який здійснює управління поточною діяльністю Фонду.
 
   1. Дирекція Фонду є постійно діючим виконавчим і розпорядчим органом Українського культурного фонду, який здійснює управління поточною діяльністю Фонду.
 
144. 2. Дирекція Фонду складається з членів Дирекції Українського культурного фонду (далі – член Дирекції Фонду), трудовий договір з якими укладається у формі контракту у порядку, визначеному Положенням про Український культурний фонд.
 
   2. Дирекція Фонду складається з членів Дирекції Українського культурного фонду (далі – член Дирекції Фонду), трудовий договір з якими укладається у формі контракту у порядку, визначеному Положенням про Український культурний фонд.
 
145. Контракт з членом Дирекції Фонду (крім Виконавчого директора Фонду) укладається Виконавчим директором Фонду.
 
   Контракт з членом Дирекції Фонду (крім Виконавчого директора Фонду) укладається Виконавчим директором Фонду.
 
146. Кількісний склад і структура Дирекції Фонду визначаються Наглядовою радою Фонду за поданням Виконавчого директора Фонду. Виконавчий директор Фонду входить до складу Дирекції Фонду за посадою.
 
   Кількісний склад і структура Дирекції Фонду визначаються Наглядовою радою Фонду за поданням Виконавчого директора Фонду. Виконавчий директор Фонду входить до складу Дирекції Фонду за посадою.
 
147. На члена Дирекції Фонду поширюються норми щодо фінансового контролю, встановлені Законом України "Про запобігання корупції".
 
   На члена Дирекції Фонду поширюються норми щодо фінансового контролю, встановлені Законом України "Про запобігання корупції".
 
148. 3. Виконавчий директор Фонду обирається Наглядовою радою Фонду за результатами публічного та прозорого конкурсного добору у порядку, визначеному у Регламенті Наглядової ради Фонду.
 
-64- Подоляк І.І.
Частину 3 статті 10 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Виконавчим директором Фонду може бути особа, яка має вищу освіту, досвід роботи у сфері культури не менше 5 років, володіє державною мовою, володіє іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, має досвід роботи на керівних посадах на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності не менше трьох років та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки».
 
Відхилено   3. Виконавчий директор Фонду обирається Наглядовою радою Фонду за результатами публічного та прозорого конкурсного добору у порядку, визначеному у Регламенті Наглядової ради Фонду.
 
149. Контракт з обраним Виконавчим директором Фонду укладається в установленому порядку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, строком на три роки із можливістю дострокового розірвання контракту у разі прийняття такого рішення не менш як двома третинами складу Наглядової ради Фонду, визначеного частиною першою статті 8 цього Закону.
 
   Контракт з обраним Виконавчим директором Фонду укладається в установленому порядку центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, строком на три роки із можливістю дострокового розірвання контракту у разі прийняття такого рішення не менш як двома третинами складу Наглядової ради Фонду, визначеного частиною першою статті 8 цього Закону.
 
150. Повноваження Виконавчого директора Фонду припиняються достроково без додержання процедури, зазначеної в абзаці другому цієї частини, у разі непроходження ним перевірки, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції".
 
   Повноваження Виконавчого директора Фонду припиняються достроково без додержання процедури, зазначеної в абзаці другому цієї частини, у разі непроходження ним перевірки, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції".
 
151. Одна й та ж особа не може бути обрана Виконавчим директором Фонду більше ніж три рази поспіль.
 
-65- Рибчинський Є.Ю.
Абзац четвертий частини третьої статті 10 проекту викласти у такій редакції:
«Одна й та ж особа не може бути обрана Виконавчим директором Фонду більше ніж два рази поспіль».
 
Відхилено   Одна й та ж особа не може бути обрана Виконавчим директором Фонду більше ніж три рази поспіль.
 
152. Виконавчий директор Фонду здійснює такі повноваження:
 
   Виконавчий директор Фонду здійснює такі повноваження:
 
153. організовує та здійснює управління поточною діяльністю Українського культурного фонду;
 
   організовує та здійснює управління поточною діяльністю Українського культурного фонду;
 
154. забезпечує моніторинг виконання проектів Українського культурного фонду;
 
   забезпечує моніторинг виконання проектів Українського культурного фонду;
 
155. приймає рішення про відсторонення експерта від участі в експертному відборі проектів, реалізація яких забезпечуватиметься за підтримки Українського культурного фонду, за наявності конфлікту інтересів;
 
   приймає рішення про відсторонення експерта від участі в експертному відборі проектів, реалізація яких забезпечуватиметься за підтримки Українського культурного фонду, за наявності конфлікту інтересів;
 
156. звертається до Голови Наглядової ради Фонду з пропозицією про проведення засідання Наглядової ради Фонду;
 
   звертається до Голови Наглядової ради Фонду з пропозицією про проведення засідання Наглядової ради Фонду;
 
157. здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону, Положення про Український культурний фонд та Регламенту Дирекції Фонду.
 
   здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону, Положення про Український культурний фонд та Регламенту Дирекції Фонду.
 
158. Стаття 11. Повноваження Дирекції Фонду
 
   Стаття 9. Повноваження Дирекції Фонду
 
159. 1. Дирекція Фонду здійснює такі повноваження:
 
   1. Дирекція Фонду здійснює такі повноваження:
 
160. готує, схвалює та подає на затвердження Наглядовій раді Фонду пропозиції щодо пріоритетних напрямів діяльності Українського культурного фонду;
 
   готує, схвалює та подає на затвердження Наглядовій раді Фонду пропозиції щодо пріоритетних напрямів діяльності Українського культурного фонду;
 
161. подає на погодження Наглядовій раді Фонду річний звіт про діяльність Українського культурного фонду та його фінансову звітність;
 
-66- Подоляк І.І.
Слова «фінансову звітність» замінити словами:
«річну фінансову звітність».
 
Враховано   подає на погодження Наглядовій раді Фонду річний звіт про діяльність Українського культурного фонду та його річну фінансову звітність;
 
162. погоджує рішення експертних рад Українського культурного фонду (далі – експертні ради Фонду) щодо підтримки Українським культурним фондом реалізації проектів;
 
   погоджує рішення експертних рад Українського культурного фонду (далі – експертні ради Фонду) щодо підтримки Українським культурним фондом реалізації проектів;
 
163. подає для схвалення Наглядовій раді Фонду погоджені Дирекцією Фонду рішення експертних рад Фонду щодо підтримки Українським культурним фондом реалізації проектів, вартість яких перевищує розмір, визначений Положенням про Український культурний фонд;
 
-67- Подоляк І.І.
Слова «вартість яких перевищує розмір, визначений Положенням про Український культурний фонд» замінити словами:
«вартість яких перевищує розмір 150 мінімальних заробітних плат, встановлених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік;».
 
Враховано   подає для схвалення Наглядовій раді Фонду погоджені Дирекцією Фонду рішення експертних рад Фонду щодо підтримки Українським культурним фондом реалізації проектів, вартість яких перевищує розмір 150 мінімальних заробітних плат, встановлених Законом України про Державний бюджет України на 1 січня відповідного року;
 
164. погоджує пропозиції експертних рад Фонду щодо механізму, умов та обсягів підтримки Українським культурним фондом конкретних проектів;
 
   погоджує пропозиції експертних рад Фонду щодо механізму, умов та обсягів підтримки Українським культурним фондом конкретних проектів;
 
165. забезпечує підтримку реалізації проектів відповідно до погоджених Дирекцією Фонду та схвалених Наглядовою радою Фонду (за умови, визначеної абзацом десятим частини першої статті 9 цього Закону) рішень експертних рад Фонду, а також здійснює моніторинг виконання таких проектів;
 
   забезпечує підтримку реалізації проектів відповідно до погоджених Дирекцією Фонду та схвалених Наглядовою радою Фонду (за умови, визначеної абзацом десятим частини першої статті 9 цього Закону) рішень експертних рад Фонду, а також здійснює моніторинг виконання таких проектів;
 
166. розробляє проекти Регламенту Дирекції Фонду та Положення про експертні ради Українського культурного фонду (далі – Положення про експертні ради Фонду) і подає їх на затвердження Наглядовій раді Фонду;
 
   розробляє проекти Регламенту Дирекції Фонду та Положення про експертні ради Українського культурного фонду (далі – Положення про експертні ради Фонду) і подає їх на затвердження Наглядовій раді Фонду;
 
167. затверджує кількісний та персональний склад експертних рад Фонду;
 
   затверджує кількісний та персональний склад експертних рад Фонду;
 
168. визначає порядок створення і ведення реєстру проектів, поданих до Українського культурного фонду з пропозиціями про їх підтримку;
 
   визначає порядок створення і ведення реєстру проектів, поданих до Українського культурного фонду з пропозиціями про їх підтримку;
 
169. розробляє порядок повідомлення про конфлікт інтересів, що може виникнути або виник під час організації конкурсного відбору та фінансування проектів, та подає його на затвердження Наглядовій раді Фонду;
 
-68- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Абзац 11 частини 1 статті 11 проекту пропоную викласти в такій редакції:
«розробляє порядок повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час організації конкурсного відбору та фінансування проектів, та подає його на затвердження Наглядовій раді Українського культурного фонду».
 
Враховано   розробляє порядок повідомлення про конфлікт інтересів, що виник під час організації конкурсного відбору та фінансування проектів, та подає його на затвердження Наглядовій раді Українського культурного фонду;
 
170. визначає критерії відбору та затверджує, за погодженням з Наглядовою радою Фонду, порядок здійснення Українським культурним фондом конкурсного відбору проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, та моніторингу їх виконання;
 
   визначає критерії відбору та затверджує, за погодженням з Наглядовою радою Фонду, порядок здійснення Українським культурним фондом конкурсного відбору проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, та моніторингу їх виконання;
 
171. виконує інші повноваження, визначені цим Законом, Положенням про Український культурний фонд та Регламентом Дирекції Фонду.
 
   виконує інші повноваження, визначені цим Законом, Положенням про Український культурний фонд та Регламентом Дирекції Фонду.
 
172. Стаття 12. Склад та порядок формування експертних рад Фонду
 
-69- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Абзаци статті 12 проекту пропоную пронумерувати частинами (від першої до шостої).
 
Враховано   Розділ 3. Особливості діяльності Українського культурного фонду
Стаття 10. Склад та порядок формування експертних рад Фонду
 
173. 1. Персональний склад експертних рад Фонду формується за результатами проведеного конкурсу з добору експертів у порядку, визначеному Положенням про експертні ради Фонду, та затверджується Дирекцією Фонду.
 
-70- Подоляк І.І.
Частину 1 статті 12 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
«Експертом експертної ради Фонду може бути особа, яка , є визнаним фахівцем у сфері культури, має досвід реалізації успішних проектів та володіє державною мовою».
 
Відхилено   1. Персональний склад експертних рад Фонду формується за результатами проведеного конкурсу з добору експертів у порядку, визначеному Положенням про експертні ради Фонду, та затверджується Дирекцією Фонду.
 
174. У Положенні про експертні ради Фонду обов'язково визначаються вимоги до кандидатів до складу експертних рад Фонду, критерії їх добору, процедура та порядок проведення конкурсу з добору експертів.
 
-71- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
В абзаці другому статті 12 проекту слово «обов'язково» пропоную вилучити як зайве.
 
Враховано   2. У Положенні про експертні ради Фонду визначаються вимоги до кандидатів до складу експертних рад Фонду, критерії їх добору, процедура та порядок проведення конкурсу з добору експертів.
 
175. У конкурсі з добору експертів не мають права брати участь члени органів управління та працівники Українського культурного фонду.
 
   3. У конкурсі з добору експертів не мають права брати участь члени органів управління та працівники Українського культурного фонду.
 
176. Результати конкурсу з добору експертів оприлюднюються на офіційному веб-сайті Українського культурного фонду у вигляді рейтингового списку осіб, які брали участь у конкурсі з добору експертів.
 
   4. Результати конкурсу з добору експертів оприлюднюються на офіційному веб-сайті Українського культурного фонду у вигляді рейтингового списку осіб, які брали участь у конкурсі з добору експертів.
 
177. Звіт Дирекції Фонду щодо процедури та обрання експертів до експертних рад Фонду подається Наглядовій раді Фонду та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Українського культурного фонду.
 
   5. Звіт Дирекції Фонду щодо процедури та обрання експертів до експертних рад Фонду подається Наглядовій раді Фонду та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Українського культурного фонду.
 
178. Експерти, що здійснюють конкурсний відбір проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, зобов'язані повідомити про конфлікт інтересів, що може виникнути або виник під час такого конкурсного відбору, у порядку, затвердженому Наглядовою радою Фонду. У разі виникнення конфлікту інтересів такі експерти можуть заявити самовідвід або можуть бути відсторонені від участі у конкурсному відборі проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, за рішенням Виконавчого директора Фонду.
 
-72- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Абзац шостий частини 1 статті 12 проекту пропоную викласти в такій редакції:
«Експерти, які проводять конкурсний відбір проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, зобов'язані повідомити про конфлікт інтересів, що виник під час такого конкурсного відбору, у порядку, затвердженому Наглядовою радою Українського культурного Фонду».
 
Враховано   6. Експерти, які проводять конкурсний відбір проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, зобов'язані повідомити про конфлікт інтересів, що виник під час такого конкурсного відбору, у порядку, затвердженому Наглядовою радою Українського культурного Фонду.
 
    -73- Бригинець О.М.
Статтю 12 законопроекту замінити статтями такого змісту:
«Стаття 12. Склад та порядок формування експертних рад Фонду
1. Кандидатів на посаду екперта визначає конкурсна комісія за результатами відкритого та публічного конкурсного добору на зайняття цієї посади.
Для прозорості та неупередженості кандидатів чи органа виконавчої влади формується конкурсна Комісія по відбору експертів
Комісія по відбору експертів:
Формується щоразу при відборі кандидатів експертів. Складається з 7 осіб, після відбору експертів розпускається. Не допускається повторна участь кандидата в комісії по відбору експертів.
За один місяць до відбору комісії експертів, дирекція оголошує про початок прийому заявок на своєму інтернет ресурсі та іншими засобами інформаційного розповсюдження
Квотний принцип прийому заявок складається наступним чином:
50% представники державного сектору
50% представники недержавного сектору ( ГО, ПП, ТОВ)
Можлива градація 5% відсоткового співвідношення
Кожен кандидат має надати супровідні документи в вигляді заповненої анкети:
- фактичне місце роботи
- зазначити свій досвід роботи ( прикріпити супровідні матеріали фото, відео)
- організацію від якої подається кандидат
Кандидати котрі не мають досвіду роботи в напрямі культури не зараховуються до відбору жеребкування
організатор відсторонює від участі кандидатур що не дотримуються процедури.
Відбір комісії відбувається через 1 добу після завершення прийому заявок, шляхом жеребкування.
Обов'язкова онлайн трансляція на сайті організатора чи на іншому інтернет ресурсі при домовлені сторін до початку процедури подачі заявок
організатор слідкує за використанням норм закону при подачі заявок та під час проведення процедури відбору (жеребкування). Також допускаються представники громадськості та ЗМІ в якості спостерігачів
Конкурсна процедура відбору експертів:
Після сформованої конкурсної комісії з затвердженими 15 членами комісії по відбору експертів, оголошується початок процедури відбору до експертів.
Процедура прийому заявок триває 2 місяці
Відбір кандидатів на посаду експерта відбувається через 1 добу після завершення прийому заявок.
До початку процедури подачі заявок організатор повідомляє населення на своєму інтернет ресурсі, пресі, публічному просторі та шляхом заяви в ЗМІ. Конкурсну процедуру онлайн транслюють на сайті організатора чи на іншому інтернет ресурсі при домовленості сторін.
Організатор надає консультацію і слідкує за використанням норм закону при подачі заявок та під час проведення процедури відбору. Також допускаються представники громадськості та ЗМІ в якості спостерігачів
До участі та в процес організації конкурсу не допускаються родичі, чиновники, керівники (творчих закладів культури), співробітники та родичі працівників організатора конкурсної процедури, співробітники членів конкурсної комісії по відбору експертів.
Приймається 60 заявок, розгляд яких припадає на комісію по 4 заявки на кожного члена комісії по відбору експертів. Розгляд комісією заявок триває 1 добу після завершення збору заявок. Кожен член комісії затверджує 2 кандидатури із 4, і подає до організатора конкурсу. Організатор конкурсу не має право не затвердити кандидата окрім випадків передбачених цим Законом.
Вимоги до кандидата на посаду екперта.
Громадянин України віком від 25 до 70 років.
1.Місце роботи. досвід, відзнаки за наявністю.
2.Досягнення в галузі культури.
3.Фото і відео матеріали, посилання на інтернет ресурс (за наявністю).
4. Мотиваційний лист до 15 сторінок, в котрому зазначені основні засади розподілу фінансів Культурного Фонду для громадянина України. Перевага надається тим претендентам котрі зазначають в своєму листі бачення розвитку культури з конкретною послідовністю дій, впливом на громадянина України його залучення до формування культурної політики
2. Конкурсний добір експертів складається з таких етапів:
- оголошення органом управління конкурсу на посаду експерта;
- формування складу конкурсної комісії;
- подання документів кандидатами на посаду експерта;
- добір кандидатів на посаду експерта;
- призначення органом управління експерта.
3. Організацію та проведення конкурсного добору, а також роботу конкурсної комісії забезпечує орган управління.
4. Орган управління оголошує конкурс на посаду експерта не пізніш як за два місяці до завершення строку повноважень діючого експерта відповідно до контракту або впродовж семи днів з дня дострокового припинення його повноважень.
5. Оголошення про конкурс розміщується в офіційних друкованих виданнях відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування (за наявності), на офіційному веб-сайті органу управління, на інформаційних сайтах, сайтах професійного спрямування, сайтах установ культури та може поширюватися в будь-який інший спосіб.
6. Оголошення про конкурс на посаду експерта має містити інформацію про дату початку приймання документів, дату початку формування конкурсної комісії, умови, строки проведення конкурсу та вимоги до кандидатів.
Стаття 12-2. Подання документів для участі в конкурсі
1. Усі зацікавлені особи можуть взяти участь у конкурсі на посаду екперта.
2. Особа, яка бере участь у конкурсі, упродовж 30 днів з дня оголошення конкурсу подає такі документи:
заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
копія документа, що посвідчує особу, копії документів про вищу освіту;
два рекомендаційні листи довільної форми;
мотиваційний лист довільної форми.
Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси органу управління у встановлений цією частиною строк.
3. Перелік документів, зазначених у частині другій цієї статті, є вичерпним. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.
4. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.
5. Упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання документів для участі в конкурсі орган управління оприлюднює подані документи, визначені у частині другій цієї статті, на своєму офіційному веб-сайті відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".
6. Усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур на електронну пошту органу управління, які передаються конкурсній комісії.
7. Під час проведення конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".
Стаття 12-3. Добір кандидатів на посаду експерта та призначення експерта
1. Конкурсний добір проводиться публічно.
2. Орган управління забезпечує відео- та аудіофіксацію всіх засідань конкурсної комісії та розміщує матеріали засідань конкурсної комісії на своєму офіційному веб-сайті. Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно презентуються запропоновані проекти програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.
3. Орган управління не пізніш як за 10 днів до дня проведення першого засідання конкурсної комісії повідомляє кандидатів про час та місце проведення засідання конкурсної комісії.
4. За клопотанням члена конкурсної комісії орган управління забезпечує його участь у засіданнях конкурсної комісії в режимі відеоконференції. Відповідне клопотання подається не пізніш як за три дні до початку засідання конкурсної комісії.
5. Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів.
6. На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника державного чи комунального закладу культури, на відповідність кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим засобом зв’язку, зазначеним в автобіографії.
7. Особа не допускається до участі в доборі кандидатів на посаду експерта у разі невідповідності вимогам, зазначеним у статті 12-1 цього Закону, за рішенням конкурсної комісії.
8. На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку культури на один і п’ять років.
9. Допоміжними критеріями під час голосування на користь кандидатів є:
ступінь МВА (Маstеr оf Вusіnеss Аdmіnіstrаtіоn), МРА (Маstеr оf Рublіс Аdmіnіstrаtіоn), МLА (Маstеr оf Lіbеrаl Аrts), магістра бізнес-адміністрування чи магістра державного управління;
науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) чи доктора наук;
досвід роботи на керівних посадах в українських/міжнародних компаніях, установах, програмах, проектах у сфері культури;
володіння офіційними мовами Європейського Союзу;
досвід розроблення і реалізації інвестиційних та інноваційних проектів;
схвальні відгуки в українських та іноземних галузевих засобах масової інформації;
бездоганна ділова репутація.
11. Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та оприлюднює його на офіційному веб-сайті органу управління та в інший спосіб. Спосіб голосування визначається рішенням конкурсної комісії.
12. Рішення конкурсної комісії вважається прийнятим, якщо за нього на засіданні конкурсної комісії проголосувала більшість від затвердженого складу конкурсної комісії.
13. У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інтересів члена конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії не бере участі в голосуванні.
14. У разі відхилення конкурсною комісією всіх кандидатів конкурсна комісія проводить повторний конкурс. Повторний конкурс проводиться у порядку, визначеному статтями 12-1-12-3 цього Закону.
15. Керівник органу управління зобов’язаний призначити переможця конкурсу експертом не пізніше двох місяців з дня оголошення конкурсу. Підставою для видання наказу про призначення екперта є підписання контракту. Істотні умови контракту публікуються на офіційному веб-сайті органу управління не пізніше наступного дня після його підписання.
16. Контракт з експертом визначає основні вимоги до діяльності закладу культури, виконання яких є обов’язковим для керівника, та інші умови.
Обов’язковими умовами контракту з експертом є:
умови оплати праці керівника;
критерії оцінки праці керівника;
особливості порядку здійснення контролю за діяльністю закладу культури;
заходи відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов контракту;
особливі підстави для дострокового розірвання контракту та відповідні наслідки для його сторін».
 
Відхилено    
179. Стаття 13. Працівники Українського культурного фонду
 
   Стаття 11. Працівники Українського культурного фонду
 
180. 1. Працівники Українського культурного фонду не є державними службовцями.
 
-74- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Частину 3 статті 13 вважати частиною 1 статті 13:
«1. Структура та штатна чисельність Українського культурного фонду затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв».
 
Враховано   1. Структура та штатна чисельність Українського культурного фонду затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.
 
181. 2. Працівником Українського культурного фонду не може бути призначена особа:
 
   2. Працівником Українського культурного фонду не може бути призначена особа:
 
182. яка за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
 
-75- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Викласти в такій редакції:
«1) яка за рішенням суду визнана недієздатною;».
Наступні абзаци третій і четвертий частини 2 статті 13 вважати пунктами 2) і 3) відповідно.
 
Враховано   1) яка за рішенням суду визнана недієздатною;
 
183. яка має не зняту чи не погашену в установленому законом порядку судимість;
 
   2) яка має не зняту чи не погашену в установленому законом порядку судимість;
 
184. на яку протягом останнього року було накладено адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.
 
-76- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Викласти в такій редакції:
«3) на яку протягом останнього року перед датою працевлаштування було накладено адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення».
 
Враховано   3) на яку протягом останнього року перед датою працевлаштування було накладено адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.
 
185. 3. Структура та штатна чисельність Українського культурного фонду затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв.
 
-77- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Викласти в такій редакції:
«3. Прийняття на роботу працівників Українського культурного фонду здійснюється в порядку, визначеному трудовим законодавством України.
4. Працівники Українського культурного фонду не є державними службовцями».
 
Враховано   3. Прийняття на роботу працівників Українського культурного фонду здійснюється в порядку, визначеному трудовим законодавством України.
4. Працівники Українського культурного фонду не є державними службовцями.
 
186. Стаття 14. Діяльність Українського культурного фонду, пов'язана з підтримкою проектів
 
   Стаття 12. Діяльність Українського культурного фонду, пов'язана з підтримкою проектів
 
187. 1. Основною діяльністю Українського культурного фонду є діяльність, пов'язана із підтримкою проектів. Види підтримки проектів та механізми реалізації такої підтримки визначаються цим Законом та Положенням про Український культурний фонд. Рішення щодо підтримки Українським культурним фондом реалізації конкретного проекту та пропозиції щодо виду, умов і обсягів такої підтримки подаються для погодження Дирекції Фонду відповідною експертною радою Фонду у визначеному Положенням про Український культурний фонд порядку.
 
-78- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
В абзаці першому частини 1 статті 14 проекту слова «цим Законом та» пропоную вилучити.
 
Враховано   1. Основною діяльністю Українського культурного фонду є діяльність, пов'язана із підтримкою проектів. Види підтримки проектів та механізми реалізації такої підтримки визначаються Положенням про Український культурний фонд. Рішення щодо підтримки Українським культурним фондом реалізації конкретного проекту та пропозиції щодо виду, умов і обсягів такої підтримки подаються для погодження Дирекції Фонду відповідною експертною радою Фонду у визначеному Положенням про Український культурний фонд порядку.
 
188. Український культурний фонд здійснює відбір та моніторинг виконання проектів відповідно до розробленого та затвердженого Дирекцією Фонду порядку здійснення Українським культурним фондом конкурсного відбору проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, та моніторингу їх виконання.
 
   Український культурний фонд здійснює відбір та моніторинг виконання проектів відповідно до розробленого та затвердженого Дирекцією Фонду порядку здійснення Українським культурним фондом конкурсного відбору проектів, реалізація яких здійснюватиметься за підтримки Українського культурного фонду, та моніторингу їх виконання.
 
189. 2. Обов'язковою умовою завершення будь-якого проекту, реалізованого за підтримки Українського культурного фонду, є публічне представлення результатів його виконання, а також розміщення звіту про використання коштів у рамках проекту на офіційному веб-сайті Українського культурного фонду для відкритого доступу у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
 
-79- Рибчинський Є.Ю.
Силантьєв Д.О.
Статтю 14 проекту доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. Український гуманітарний фонд спрямовує кошти на підтримку проектів за такими напрямками:
проекти із розвитку культури та мистецтв;
проекти у сфері освіти та науки;
проекти із розвитку фізичної культури та спорту;
проекти у сфері охорони здоров’я, соціальної підтримки і захисту громадян;
проекти, направлені на стимулювання та розвиток вітчизняного туризму, зокрема культурного туризму».
 
Відхилено   2. Обов'язковою умовою завершення будь-якого проекту, реалізованого за підтримки Українського культурного фонду, є публічне представлення результатів його виконання, а також розміщення звіту про використання коштів у рамках проекту на офіційному веб-сайті Українського культурного фонду для відкритого доступу у формі відкритих даних відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
 
    -80- Подоляк І.І.
Статтю 14 доповнити новими частинами 3-7 такого змісту:
«3. Заяви на фінансування проекту Українським культурним фондом можуть подаватись фізичними та юридичними особами.
4. Фізичні та юридичні особи-заявники для подання заяви на фінансування проекту зобов’язані надати такі документи:
1) документи, що підтверджують наявність власних та/або партнерських коштів для реалізації проекту та документи, що відображають частину альтернативної підтримки в загальному кошторисі витрат на реалізацію заходу.
2)документи, що підтверджують досвід виконання попередніх проектів (резюме проектів) та компетенції керівника (менеджера) групи, що безпосередньо реалізовуватиме проект.
5. Заяви на фінансування проекту Українським культурним фондом, що не відповідають вимогам частині четвертій цієї статті, а також вимогам, встановленими Порядком здійснення Українським культурним фондом конкурсного відбору проектів, мають бути відхилені на етапі прийняття заяви.
6. Оцінювання проекту відбувається за критеріями, що, зокрема, передбачають оцінювання актуальності поданої теми проекту, наявності альтернативного фінансування, художньої викінченості проекту, оригінальності.
7. Оголошення про результати відбору кожного проекту повідомляється відповідному заявнику не пізніше, ніж за 3 місяці до дати настання реалізації заходів, визначених проектом».
 
Відхилено    
190. Стаття 15. Джерела формування коштів та майна Українського культурного фонду
 
   Розділ 4. Фінансове та майнове забезпечення діяльності, використання коштів Українського культурного фонду
Стаття 13. Джерела формування коштів та майна Українського культурного фонду
 
191. 1. Джерелами формування коштів Українського культурного фонду є:
 
-81- Левченко Ю.В.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Іллєнко А.Ю.
Частину 1 статті 15 Законопроекту після абзацу першого доповнити пунктом 1) такого змісту:
«1) надходження у вигляді платежу соціальної лояльності. Платіж соціальної лояльності в Україні сплачують:
суб’єкти господарювання, які випускають та розповсюджують лотереї (в тому числі електронні лотереї та лотереї у мережі Інтернет), крім благодійних лотерей;
суб’єкти господарювання, які здійснюють букмекерську діяльність;
казино та ігрові зали, у яких розташовані ігрові автомати або електронні лотерейні термінали самообслуговування;
Платежем соціальної відповідальності також вважається відрахування згідно із законом України про Державний бюджет України на відповідний рік на надання фінансової підтримки Фонду за рахунок частини сплаченого до державного бюджету виробниками та імпортерами алкогольних напоїв та тютюнових виробів акцизного податку».
Абзаци другий, третій, четвертий частини 1 статті 15 вважати пунктами 2), 3), 4) відповідно.
 
Відхилено   1. Джерелами формування коштів Українського культурного фонду є:
 
192. кошти державного бюджету;
 
   кошти державного бюджету;
 
193. добровільні внески фізичних і юридичних осіб, у тому числі нерезидентів України;
 
   добровільні внески фізичних і юридичних осіб, у тому числі нерезидентів України;
 
194. інші джерела, не заборонені законодавством України.
 
   інші джерела, не заборонені законодавством України.
 
195. Розмір фінансування Українського культурного фонду з державного бюджету щорічно визначається у законі про Державний бюджет України окремим рядком.
 
-82- Кондратюк О.К.
Абзац п’ятий частини 1 статті 15 доповнити текстом такого змісту:
«та не може бути більшим ніж утричі від розміру витрат на державну підтримку кінематографії та книговидавничої справи, передбачених у Державному бюджеті України».
 
Відхилено   Розмір фінансування Українського культурного фонду з державного бюджету щорічно визначається у законі про Державний бюджет України окремим рядком.
 
196. 2. Майно Українського культурного фонду формується з рухомого та нерухомого майна (в тому числі придбаного за рахунок коштів Українського культурного фонду), закріпленого за Українським культурним фондом на праві оперативного управління.
 
-83- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
У частині 2 статті 15 слова « (в тому числі придбаного за рахунок коштів Українського культурного фонду)» вилучити.
 
Враховано   2. Майно Українського культурного фонду формується з рухомого та нерухомого майна, закріпленого за Українським культурним фондом на праві оперативного управління.
 
    -84- Левченко Ю.В.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Іллєнко А.Ю.
Законопроект доповнити новою статтею 15-1 наступного змісту:
«Стаття 15-1. Порядок здійснення платежу соціальної лояльності та відповідальність за його порушення
1. Суб’єкти, які сплачують платіж соціальної лояльності, окрім тих, хто згідно з Податковим кодексом України є платниками акцизного податку, перераховують платіж соціальної лояльності безпосередньо на рахунок Фонду у державному банку України.
Суб’єкти, які згідно з Податковим кодексом України є платниками акцизного податку, сплачують платіж соціальної лояльності шляхом своєчасної та повної сплати акцизного податку, частина якого згідно з Бюджетним кодексом України направляється на фінансову підтримку Українського культурного фонду.
2. Розмір платежу соціальної лояльності для суб’єктів господарювання, окрім тих, хто згідно з Податковим кодексом України є платниками акцизного податку, становить не менше ніж 10 відсотків від валового лотерейного доходу, отриманого суб’єктом господарювання від проведення державних лотерей протягом звітного періоду (місяця).
3. Суб’єкти, які сплачують платіж соціальної лояльності, окрім тих, хто згідно з Податковим кодексом України є платниками акцизного податку, щомісяця, протягом дванадцятимісячного періоду, сплачують платіж соціальної лояльності до 20 числа місяця рівними частинами у розмірі 1/12 суми платежу соціальної лояльності за звітний рік. При цьому дванадцятимісячний період для сплати платежу за звітний рік визначається з березня поточного року до березня наступного року включно.
4. Розрахунок платежу соціальної лояльності за звітний рік та розміру щомісячних платежів подається суб’єктами які сплачують платіж соціальної лояльності, крім тих, хто згідно з Податковим кодексом України є платниками акцизного податку, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної фінансової політики, та до Українського культурного фонду до 10 березня року, наступного за звітним.
5. Державний банк, у якому відкрито рахунок Українського культурного фонду для зарахування коштів платіж соціальної лояльності, повідомляє Український культурний фонду про обсяг перерахованих коштів у терміни, передбачені договором між Українським культурним фондом та відповідним державним банком.
6. Інформація про загальну суму надходжень платіж соціальної лояльності розміщується на офіційному сайті державного банку, у якому відкрито рахунок Українського культурного фонду, а також на офіційному сайті Українського культурного фонду.
7. Контроль за сплатою платежу соціальної лояльності на рахунок Українського культурного фонду у державному банку України здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, політику у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового та митного законодавства України (далі – орган контролю).
8. У випадку порушення встановленого законом порядку нарахування та сплати платежу соціальної лояльності до суб’єктів, які сплачують платіж соціальної лояльності, окрім тих, хто згідно з Податковим кодексом України є платниками акцизного податку, застосовуються органом контролю штрафні санкції та пеня.
9. Пеня нараховується на суму заборгованості за платежем соціальної лояльності (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такої заборгованості боргу або на день її (її частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний банківський день прострочення у її сплаті. Розмір пені не може перевищувати максимально встановлений Законом розмір.
10. Штрафні санкції у вигляді накладення штрафу застосовуються органом контролю у разі:
неподання або несвоєчасного подання суб’єктами, які сплачують платіж соціальної лояльності, крім тих, хто згідно з Податковим кодексом України є платниками акцизного податку, розрахунку платежу соціальної лояльності за звітний рік та розміру щомісячних платежів, у розмірі 200 000 гривень, за кожне таке неподання або 100 000 гривень за кожне несвоєчасне подання;
сплати платежу соціальної лояльності у розмірі, нижчому ніж підлягає сплаті відповідно до порядку, встановленого цим Законом, - у розмірі 25 відсотків суми заниження платежу.
у разі неперерахування платежу соціальної лояльності в строк, що перевищує 10 банківських днів від дати, визначеної частиною 3 цієї статті, Український культурний фонд має право звернутися до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у тій сфері, до якої належить суб’єкт, який зобов’язаний сплачувати платіж соціальної лояльності, щодо позбавлення його документів дозвільного характеру у відповідній сфері господарської діяльності (ліцензії, дозволу, спеціального дозволу, сертифікату, патенту, свідоцтва, висновку тощо). У разі, якщо протягом 10 календарних днів з дати звернення Українського культурного фонду до відповідного центрального органу виконавчої влади платіж соціальної лояльності не було сплачено, Український культурний фонд має право звернутися до суду щодо припинення діяльності такого суб’єкта господарювання та/або накладення арешту на його майно та рахунки до сплати платежу соціальної лояльності та пені за час прострочення його сплати».
 
Відхилено    
197. Стаття 16. Використання коштів Українського культурного фонду
 
   Стаття 14. Використання коштів Українського культурного фонду
 
198. 1. Кошти Українського культурного фонду використовуються виключно для:
 
   1. Кошти Українського культурного фонду використовуються виключно для:
 
199. 1) підтримки проектів, визначених у встановленому цим Законом порядку, в тому числі на умовах співфінансування, що здійснюється на договірних засадах;
 
   1) підтримки проектів, визначених у встановленому цим Законом порядку, в тому числі на умовах співфінансування, що здійснюється на договірних засадах;
 
200. 2) забезпечення поточної діяльності Українського культурного фонду, виконання покладених на Український культурний фонд функцій та повноважень у межах кошторису Українського культурного фонду. При цьому фінансування поточної діяльності та матеріально-технічне забезпечення Українського культурного фонду (крім діяльності експертних рад Фонду) здійснюються в обсязі, що не перевищує 8 відсотків річних надходжень Українського культурного фонду з усіх джерел; фінансування діяльності експертних рад Фонду здійснюється в обсязі, що не перевищує 8 відсотків річних надходжень Українського культурного фонду з усіх джерел.
 
-85- Рибчинський Є.Ю.
У підпункті 2 частини першої статті 16 проекту слова «8 відсотків» замінити словами «4 відсотки».
 
Відхилено   2) забезпечення поточної діяльності Українського культурного фонду, виконання покладених на Український культурний фонд функцій та повноважень у межах кошторису Українського культурного фонду. При цьому фінансування поточної діяльності та матеріально-технічне забезпечення Українського культурного фонду (крім діяльності експертних рад Фонду) здійснюються в обсязі, що не перевищує 8 відсотків річних надходжень Українського культурного фонду з усіх джерел; фінансування діяльності експертних рад Фонду здійснюється в обсязі, що не перевищує 8 відсотків річних надходжень Українського культурного фонду з усіх джерел.
 
201. 2. Під час конкурсного відбору в установленому порядку проектів враховуються інтереси територіальних громад шляхом проведення консультацій із уповноваженими представниками таких громад у порядку, визначеному Положенням про Український культурний фонд.
 
-86- Подоляк І.І.
Частину другу статті 16 викласти у такій редакції:
«2. Під час конкурсного відбору в установленому порядку проектів, вартість яких перевищує розмір 150 мінімальних заробітних плат, встановлених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік, враховуються інтереси територіальних громад шляхом проведення консультацій із уповноваженими представниками таких громад».
 
Враховано   2. Під час конкурсного відбору в установленому порядку проектів, вартість яких перевищує розмір 150 мінімальних заробітних плат, встановлених Законом України про Державний бюджет України на 1 січня відповідного року, враховуються інтереси територіальних громад шляхом проведення консультацій із уповноваженими представниками таких громад.
 
    -87- Кондратюк О.К.
Доповнити статтю 16 новими частинами наступного змісту:
«3. Державна підтримка в сфері кінематографії за рахунок коштів Державного бюджету України здійснюється на умовах та у порядку, визначеному законодавством України про державну підтримку кінематографії.
4. Підтримка проектів в сфері книговидавничої справи за рахунок коштів Державного бюджету України здійснюється на умовах та у порядку, визначеному Законом України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні».
5. Підтримка проектів в сфері кінематографії та книговидавничої справи за рахунок коштів, джерелами формування яких є добровільні внески фізичних і юридичних осіб, у тому числі нерезидентів України, здійснюється Українським культурним фондом на умовах та у порядку, визначеному цим Законом».
 
Відхилено    
202. Стаття 17. Прикінцеві та перехідні положення
 
   Розділ 6. Прикінцеві та перехідні положення
Стаття 16. Прикінцеві та перехідні положення
 
203. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через чотири місяці з дня набрання ним чинності, крім другого речення пункту 2 частини першої статті 16, що набирає чинності та вводиться в дію з 1 січня 2018 року.
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через чотири місяці з дня набрання ним чинності, крім другого речення пункту 2 частини першої статті 16, що набирає чинності та вводиться в дію з 1 січня 2018 року.
 
204. 2. Представники до складу Наглядової ради Фонду визначаються Президентом України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, до введення в дію цього Закону.
 
-88- Рибчинський Є.Ю.
Частину другу статті 17 проекту виключити.
 
Відхилено   2. Представники до складу Наглядової ради Українського культурного фонду визначаються в місячний строк з дня опублікування цього Закону і набувають повноважень з дня набрання чинності цим Законом.
 
    -89- Геращенко І.В.
Іонова М.М.
Частину 2 статті 17 проекту викласти в такій редакції:
«2. Представники до складу Наглядової ради Українського культурного фонду визначаються в місячний строк з дня опублікування цього Закону і набувають повноважень з дня набрання чинності цим Законом».
 
Враховано    
    -90- Левченко Ю.В.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Іллєнко А.Ю.
В частині 2 статті 17 Законопроекту слова «Президентом України чи» виключити.
 
Відхилено    
    -91- Левченко Ю.В.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Іллєнко А.Ю.
Статтю 17 Законопроекту доповнити новою частиною 3 наступного змісту:
«3. Внести такі зміни до Закону України "Про державні лотереї в Україні" (Офіційний вісник України, 2012 р., № 76, стор. 53, стаття 3068):
частину першу статті 3 викласти в такій редакції:
"1. Принцип державної монополії на запровадження лотерей полягає у:
забороні запровадження та проведення на території України будь-яких лотерей, крім державних, які проводяться операторами лотерей, що одержали право на їх проведення, у порядку, визначеному цим Законом;
використанні фінансових ресурсів, отриманих від суб’єктів господарювання, що провадять лотерейну діяльність в Україні, у вигляді платежу соціальної лояльності, на реалізацію громадських та державних гуманітарних ініціатив (проектів) з метою належного забезпечення людського розвитку».
Пункт 3 Законопроекту відповідно вважати пунктом 4.
 
Відхилено    
205. 3. Кабінету Міністрів України:
 
   3. Кабінету Міністрів України:
 
206. 1) у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
-92- Кондратюк О.К.
Підпункт 1) частини 3 статті 17 доповнити новим абзацом такого змісту:
«підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо державної підтримки кінематографії та створення належних правових і економічних умов, необхідних для її розвитку».
 
Відхилено   1) у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
207. вжити в установленому порядку заходів щодо забезпечення фінансування реалізації процедур, необхідних для створення та функціонування Українського культурного фонду;
 
   вжити в установленому порядку заходів щодо забезпечення фінансування реалізації процедур, необхідних для створення та функціонування Українського культурного фонду;
 
208. забезпечити прийняття Положення про Український культурний фонд та інших нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
   забезпечити прийняття Положення про Український культурний фонд та інших нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
209. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
210. забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом;
 
   забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом;
 
211. 2) забезпечити до дати введення в дію цього Закону:
 
   2) забезпечити до дати введення в дію цього Закону:
 
212. проведення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, процедур, необхідних для здійснення добору представників до складу Наглядової ради Фонду від закладів культури та від громадських об'єднань у порядку, визначеному цим Законом;
 
-93- Рибчинський Є.Ю.
Абзац другий пункту 2 частини третьої статті 17 проекту викласти у такій редакції:
«проведення процедур, необхідних для здійснення добору представників до складу Наглядової ради Фонду».
 
Відхилено   проведення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, процедур, необхідних для здійснення добору представників до складу Наглядової ради Фонду від закладів культури та від громадських об'єднань у порядку, визначеному цим Законом;
 
    -94- Подоляк І.І.
Слова «закладів культури» замінити словами:
«національних закладів культури».
 
Відхилено    
213. створення необхідних умов для функціонування Українського культурного фонду, в тому числі забезпечити Український культурний фонд відповідним службовим приміщенням.

-95- Подоляк І.І.
Абзац третій пункту 2) частини 3 статті 17 доповнити таким текстом:
«та створити офіційний веб-сайт Українського фонду культури».
 
Враховано   створення необхідних умов для функціонування Українського культурного фонду, в тому числі забезпечити Український культурний фонд відповідним службовим приміщенням та створити офіційний веб-сайт Українського культурного фонду.

    -96- Кондратюк О.К.
Доповнити статтю 17 новою частиною такого змісту:
«4. До моменту створення і початку функціонування Українського культурного фонду державна підтримка в сфері кінематографії здійснюється на умовах та у порядку, визначеному законодавством України про державну підтримку кінематографії, державна підтримка проектів в сфері книговидавничої справи здійснюється на умовах та у порядку, визначеному Законом України «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні»«.
 
Відхилено    
    -97- Рибчинський Є.Ю.
Доповнити проект положеннями, що передбачають внесення змін до Бюджетного кодексу України. Відповідні пропозиції, у разі схвалення Комітетом та Верховною Радою України, оформити окремим законодавчим актом – із назвою «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України».
«Внести до Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України 2010 р., № 50-51, ст. 572) такі зміни:
1. У статті 29:
у частині другій:
пункт 7 викласти у такій редакції:
«7) акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) (крім акцизного податку, визначеного пунктами 1-1 частини третьої цієї статті та пунктом 6 частини першої статті 66 цього Кодексу)»;
пункт 8 доповнити словами та знаками « (крім акцизного податку, визначеного пунктом 1-2 частини третьої цієї статті)»;
частину третю доповнити новими пунктами такого змісту:
«1-1) 1 відсоток акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) в частині алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну»;
««1-2) 1 відсоток акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) в частині алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну».
2. Частину четверту статті 30 доповнити новими пунктами такого змісту:
«21) фінансову підтримку для забезпечення діяльності Українського гуманітарного фонду (за рахунок джерел, визначених пунктами 1-1 та 1-2 частини третьої статті 29 цього Кодексу)»;
«22) фінансування лікування дітей, хворих на онкологічні, онкогематологічні захворювання чи інші тяжкі (у тому числі рідкісні) захворювання за рахунок відрахувань, отриманих в якості відрахувань до Державного бюджету України від проведення державних лотерей)».
3. Частину першу статті 87 доповнити новим пунктом такого змісту:
«20-4) фінансову підтримку для забезпечення діяльності Українського гуманітарного фонду».
4. Частину першу статті 91 доповнити новим пунктом такого змісту:
«20-5) фінансову підтримку для забезпечення діяльності Українського гуманітарного фонду».
 
Відхилено