Кількість абзаців - 746 Таблиця поправок


Про електронні довірчі послуги (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. Закон України
 
   Закон України
 
2. Про електронні довірчі послуги
 
-1- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Назву законопроекту викласти в такій редакції «Про електронну ідентифікацію, електронний документообіг та надання довірчих послуг»
 
Відхилено   Про електронні довірчі послуги
 
3.

 
-2- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
У тексті законопроекту:
1) слово «постачальник» замінити словом «надавач» у відповідному відмінку та числі;
2) слова «кваліфікована електронна позначка» замінити словами «кваліфікований електронний штемпель» у відповідному відмінку та числі;
3) слова «електронна позначка» замінити словами «електронний штемпель» у відповідному відмінку та числі;
4) слова «Довірчий список» замінити словами «Державний реєстр надавачів» у відповідному відмінку;
5) слова «державні установи» замінити словами «суб’єкти владних повноважень» у відповідному відмінку та числі;
 
Враховано частково      
4. Цей Закон визначає правові та організаційні засади надання електронних довірчих послуг, у тому числі транскордонних, права та обов’язки суб’єктів правових відносин у сфері електронних довірчих послуг, порядок здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг та відповідальність за порушення законодавства у сфері електронних довірчих послуг, а також правові та організаційні засади здійснення електронної ідентифікації.
 
-3- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Абзац перший преамбули викласти в такій редакції:
«Цей Закон визначає правові та організаційні засади електронної ідентифікації, електронного документообігу та надання електронних довірчих послуг, права та обов’язки суб’єктів правових відносин та порядок здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у цій сфері».
 
Враховано частково   Цей Закон визначає правові та організаційні засади надання електронних довірчих послуг, у тому числі транскордонних, права та обов’язки суб’єктів правових відносин у сфері електронних довірчих послуг, порядок здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, а також правові та організаційні засади здійснення електронної ідентифікації.
 
5. Метою цього Закону є удосконалення законодавства у сфері використання інфраструктури відкритих ключів та надання електронних довірчих послуг, розбудова єдиної системи електронних довірчих послуг, взаємне визнання українських та іноземних сертифікатів відкритих ключів та електронних підписів і печаток.
 
-4- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Абзац другий преамбули викласти в такій редакції:
«Метою цього Закону є врегулювання відносин у сфері електронної ідентифікації, документообігу та надання довірчих послуг».
 
Враховано частково   Метою цього Закону є врегулювання відносин у сферах надання електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації.
 
6. РОЗДІЛ І
 
   РОЗДІЛ І
 
7. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
8. Стаття 1. Визначення термінів
 
   Стаття 1. Визначення термінів
 
9. 1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
 
-5- Бондар В.В.
Частину першу статті 1 Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту: «_) авторизований електронний майданчик – авторизована інформаційно-телекомунікаційна система, яка є частиною електронної системи та забезпечує реєстрацію осіб, автоматично розміщення, отримання і передання інформації та документів, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет».
 
Відхилено   1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
    -6- Чекіта Г.Л.
Бондар В.В.
Немировський А.В.
Шинькович А.В.
Мельниченко В.В.
Частину першу статті 1 Законопроекту доповнити новим пунктом такого змісту:
«__) авторизований електронний майданчик – авторизована інформаційно-телекомунікаційна система, яка є частиною електронної системи та забезпечує реєстрацію осіб, автоматичне розміщення, отримання і передання інформації та документів, користування сервісами з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі Інтернет».
 
Відхилено у повторному другому читанні   
10. 1) автентифікація - електронна процедура, яка дає змогу підтвердити електронну ідентифікацію фізичної, юридичної особи, інформаційної або інформаційно-телекомунікаційної системи та/або походження та цілісність електронних даних;
 
   1) автентифікація - електронна процедура, яка дає змогу підтвердити електронну ідентифікацію фізичної, юридичної особи, інформаційної або інформаційно-телекомунікаційної системи та/або походження та цілісність електронних даних;
 
11. 2) блокування сертифіката відкритого ключа - тимчасове зупинення постачальником електронних довірчих послуг, засвідчувальним центром або центральним засвідчувальним органом чинності сертифіката відкритого ключа;
 
-7- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Пункт 2 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«2) блокування сертифіката відкритого ключа — тимчасове зупинення чинності сертифіката відкритого ключа;»
 
Враховано   2) блокування сертифіката відкритого ключа — тимчасове зупинення чинності сертифіката відкритого ключа;
 
12. 3) веб-сайт - мережевий інформаційний ресурс, що складається з логічно зв’язаної і структурованої гіпертекстової інформації, який надається користувачу у вигляді НТМL-документа і має у мережі свою унікальну адресу;
 
-8- Данченко О.І.
Пункт 3 частини першої статті 1 проекту Закону виключити.
 
Відхилено   3) веб-сайт - сукупність програмних засобів, розміщених за унікальною адресою в обчислювальній мережі, у тому числі в мережі Інтернет, разом з інформаційними ресурсами, що перебувають у розпорядженні певних суб'єктів і забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інших інформаційних послуг через обчислювальну мережу;
 
    -9- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
У пункті 3 частини першої статті 1 після слова «мережі» доповнити словом «Інтернет».
 
Враховано редакційно    
    -10- Матузко О.О.
Пункт 3 частини першої статті 1 проекту Закону викласти в такій редакції:
«3) веб-сайт - сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою у мережі Інтернет разом з інформаційними ресурсами, що перебувають у розпорядженні певного суб'єкта і забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інші інформаційні послуги через обчислювальну мережу;»
 
Враховано редакційно    
    -11- Семенуха Р.С.
Пункт 3 частини першої статті 1 проекту Закону викласти в такій редакції:
«3) веб-сайт - сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою у мережі Інтернет разом з інформаційними ресурсами, що перебувають у розпорядженні певного суб'єкта і забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інші інформаційні послуги через обчислювальну мережу;».
 
Враховано редакційно    
    -12- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Пункт 3 частини першої статті 1 проекту Закону викласти в такій редакції:
«3) веб-сайт - сукупність програмних засобів розміщених за унікальною адресою в обчислювальній мережі, у тому числі, в мережі Інтернет, разом з інформаційними ресурсами, що перебувають у розпорядженні певних суб'єктів і забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інших інформаційних послуг через обчислювальну мережу;»
 
Враховано    
13. 4) відкритий ключ - параметр алгоритму асиметричного криптографічного перетворення, який використовується як електронні дані для перевірки електронного підпису чи печатки або для зашифрування електронних даних;
 
-13- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
У пункті 4 частини першої статті 1 слова «або для зашифрування електронних даних» виключити.
 
Враховано редакційно   4) відкритий ключ - параметр алгоритму асиметричного криптографічного перетворення, який використовується як електронні дані для перевірки електронного підпису чи печатки, а також у цілях, визначених стандартами для кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів;
 
14. 5) відокремлений пункт реєстрації - представництво (філія, підрозділ, територіальний орган) постачальника електронних довірчих послуг або юридична чи фізична особа, яка на підставі наказу постачальника електронних довірчих послуг або договору, укладеного з ним, здійснює реєстрацію підписувачів з дотриманням вимог цього Закону та законодавства у сфері захисту інформації;
 
-14- Данченко О.І.
Пункт 5 частини першої статті 1 проекту Закону після слів «наказу постачальника електронних довірчих послуг» доповнити словами «його керівника».
 
Враховано   5) відокремлений пункт реєстрації - представництво (філія, підрозділ, територіальний орган) надавача електронних довірчих послуг або юридична чи фізична особа, яка на підставі наказу надавача електронних довірчих послуг (його керівника) або договору, укладеного з ним, здійснює реєстрацію підписувачів з дотриманням вимог цього Закону та законодавства у сфері захисту інформації;
 
    -15- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Пункт 5 частини першої статті 1 виключити.
 
Відхилено    
    -16- Семенуха Р.С.
Пункт 5 частини першої статті 1 проекту Закону після слів «на підставі наказу постачальника електронних довірчих послуг» доповнити словами та «його керівника».
 
Враховано    
15. 6) державні установи - органи державної влади, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи публічного права, а також юридичні особи, у яких державі, територіальній громаді або Автономній Республіці Крим належать корпоративні права;
 
-17- Данченко О.І.
Пункт 6 частини першої статті 1 проекту Закону виключити.
 
Враховано      
    -18- Ванат П.М.
Романовський О.В.
У пункті шостому частини першої статті 1 слова «державні установи» замінити словами «суб’єкти владних повноважень».
У тексті закону слова «державні установи» замінити словами «суб’єкти владних повноважень».
 
Відхилено    
    -19- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Пункт 6 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«6) суб’єкти владних повноважень — органи державної влади, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи публічного права»;
 
Відхилено    
    -20- Семенуха Р.С.
Пункт 6 частини першої статті 1 проекту Закону виключити.
 
Враховано    
16. 7) Довірчий список - перелік кваліфікованих постачальників електронних довірчих послуг та інформації про послуги, що ними надаються;
 
-21- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Пункт 7 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«7) Державний реєстр надавачів кваліфікованих електронних довірчих послуг (далі – Державний реєстр надавачів) — перелік кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, відомості про послуги, що ними надаються та електронні дані, що дозволяють провести ідентифікацію таких суб’єктів».
 
Відхилено   6) Довірчий список - перелік кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та інформації про послуги, що ними надаються;
 
17. 8) електронна довірча послуга - послуга, яка надається для забезпечення електронної взаємодії двох або більше суб’єктів, які довіряють постачальнику електронних довірчих послуг щодо виконання ним спільних для всіх сторін взаємодії умов та зобов’язань під час надання такої послуги;
 
-22- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Пункт 8 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«8) електронна довірча послуга — послуга, яка надається для забезпечення електронної взаємодії двох або більше суб’єктів, які довіряють надавачу електронних довірчих послуг»
 
Враховано редакційно   7) електронна довірча послуга - послуга, яка надається для забезпечення електронної взаємодії двох або більше суб’єктів, які довіряють надавачу електронних довірчих послуг щодо надання такої послуги;
 
18. 9) електронна ідентифікація - процедура використання ідентифікаційних даних особи в електронній формі, які однозначно визначають фізичну, юридичну особу або представника юридичної особи;
 
   8) електронна ідентифікація - процедура використання ідентифікаційних даних особи в електронній формі, які однозначно визначають фізичну, юридичну особу або представника юридичної особи;
 
19. 10) електронна печатка - електронні дані, які додаються створювачем електронної печатки до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються для визначення походження та перевірки цілісності пов’язаних електронних даних;
 
-23- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Пункт 10 частини першої статті 1 доповнити словами:
«а також слугують доказом того, що документ був виданий суб’єктом господарювання»
 
Відхилено   9) електронна печатка - електронні дані, які додаються створювачем електронної печатки до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються для визначення походження та перевірки цілісності пов’язаних електронних даних;
 
    -24- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Після пункту 10 частини першої статті 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
«електронний документообіг (обіг електронних документів) - сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів»;
 
Відхилено    
20. 11) електронна позначка часу - електронні дані, які пов’язують інші електронні дані з конкретним моментом часу для засвідчення наявності цих електронних даних на цей момент часу;
 
-25- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Після пункту 11 частини першої статті 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
«електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов'язкові реквізити документа»;
 
Відхилено   10) електронна позначка часу - електронні дані, які пов’язують інші електронні дані з конкретним моментом часу для засвідчення наявності цих електронних даних на цей момент часу;
 
21. 12) електронна послуга - будь-яка послуга, що надається через інформаційно-телекомунікаційну систему;
 
   11) електронна послуга - будь-яка послуга, що надається через інформаційно-телекомунікаційну систему;
 
22. 13) електронний підпис - електронні дані, які додаються підписувачем до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються ним як підпис;
 
-26- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Пункт 13 частини першої статті 1 доповнити словами «та для перевірки цілісності пов’язаних електронних даних»;
 
Відхилено   12) електронний підпис - електронні дані, які додаються підписувачем до інших електронних даних або логічно з ними пов’язуються і використовуються ним як підпис;
 
23. 14) електронні дані - будь-яка інформація в електронній формі;
 
   13) електронні дані - будь-яка інформація в електронній формі;
 
24. 15) засвідчення чинності відкритого ключа - процедура формування сертифіката відкритого ключа;
 
-27- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Пункт 15 частини першої статті 1 виключити;
 
Відхилено   14) засвідчення чинності відкритого ключа - процедура формування сертифіката відкритого ключа;
 
    -28- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Після пункту 15 частини першої статті 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
«засвідчувальний центр – структурний підрозділ Національного банку України, що здійснює реєстрацію кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг у сфері переказу коштів та у банківській системі України»;
 
Відхилено    
25. 16) засіб електронного підпису чи печатки - апаратно-програмний або апаратний пристрій чи програмне забезпечення, які використовуються для створення та/або перевірки електронного підпису чи печатки;
 
-29- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
У пункті 16 частини першої статті 1 слова «апаратно-програмний або апаратний пристрій чи програмне забезпечення» замінити словами «пристрій та/або програмне забезпечення, та/або програмно-технічний комплекс».
 
Відхилено   15) засіб електронного підпису чи печатки - апаратно-програмний або апаратний пристрій чи програмне забезпечення, які використовуються для створення та/або перевірки електронного підпису чи печатки;
 
26. 17) засіб електронної ідентифікації - матеріальний та/або нематеріальний об’єкт, який містить ідентифікаційні дані особи і використовується для автентифікації особи під час надання та/або отримання електронних послуг;
 
-30- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
У пункті 17 частини першої статті 1:
1) слова «матеріальний та/або нематеріальний об’єкт» замінити словами «носій інформації та/або мережевий ресурс»;
2) слово «автентифікації» замінити словом «ідентифікації»
 
Враховано частково   16) засіб електронної ідентифікації – носій інформації, який містить ідентифікаційні дані особи і використовується для автентифікації особи під час надання та/або отримання електронних послуг;
 
27. 18) засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки - апаратно-програмний або апаратний пристрій чи програмне забезпечення, які реалізують криптографічні алгоритми генерації пар ключів та/або створення кваліфікованого електронного підпису чи печатки, та/або перевірки кваліфікованого електронного підпису чи печатки, та/або зберігання особистого ключа кваліфікованого електронного підпису чи печатки, який відповідає вимогам цього Закону;
 
-31- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Пункт 18 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«18) засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки — пристрій та/або програмне забезпечення, та/або програмно-технічний комплекс , які використовуються для створення та/або перевірки електронного підпису чи печатки, та відповідають вимогам цього Закону»;
 
Відхилено   17) засіб кваліфікованого електронного підпису чи печатки - апаратно-програмний або апаратний пристрій чи програмне забезпечення, які реалізують криптографічні алгоритми генерації пар ключів та/або створення кваліфікованого електронного підпису чи печатки, та/або перевірки кваліфікованого електронного підпису чи печатки, та/або зберігання особистого ключа кваліфікованого електронного підпису чи печатки, який відповідає вимогам цього Закону;
 
28. 19) засіб удосконаленого електронного підпису чи печатки -апаратно-програмний або апаратний пристрій чи програмне забезпечення, які реалізують криптографічні алгоритми генерації пар ключів та/або створення удосконаленого електронного підпису чи печатки, та/або перевірки удосконаленого електронного підпису чи печатки, та/або зберігання особистого ключа удосконаленого електронного підпису чи печатки;
 
-32- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Пункт 19 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«19) засіб удосконаленого електронного підпису чи печатки — пристрій та/або програмне забезпечення, та/або програмно-технічний комплекс, які використовуються для створення та/або перевірки удосконаленого електронного підпису чи печатки»;
 
Відхилено   18) засіб удосконаленого електронного підпису чи печатки - апаратно-програмний або апаратний пристрій чи програмне забезпечення, які реалізують криптографічні алгоритми генерації пар ключів та/або створення удосконаленого електронного підпису чи печатки, та/або перевірки удосконаленого електронного підпису чи печатки, та/або зберігання особистого ключа удосконаленого електронного підпису чи печатки;
 
29. 20) зашифрування - перетворення електронних даних у зашифровані електронні дані з використанням засобу криптографічного захисту інформації та даних, що використовуються для зашифрування електронних даних, з метою приховування їх змісту;
 
-33- Данченко О.І.
Пункт 20 частини першої статті 1 проекту Закону виключити.
 
Враховано      
    -34- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Пункт 20 частини першої статті 1 виключити.
 
Враховано    
    -35- Семенуха Р.С.
Пункт 20 частини першої статті 1 проекту Закону виключити.
 
Враховано    
30. 21) ідентифікаційні дані особи - унікальний набір даних, який дає змогу однозначно встановити фізичну, юридичну особу або представника юридичної особи;
 
-36- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
У пункті 21 частини першої статті 1 після слова «особу» доповнити словами « (фізичну особу – підприємця)».
 
Відхилено   19) ідентифікаційні дані особи - унікальний набір даних, який дає змогу однозначно встановити фізичну, юридичну особу або представника юридичної особи;
 
31. 22) ідентифікація особи - процедура використання ідентифікаційних даних особи з документів, створених на папері та/або в електронній формі, яка однозначно встановлює фізичну, юридичну особу або представника юридичної особи;
 
-37- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
У пункті 22 частини першої статті 1 слова «папері та/або в електронній формі, яка однозначно встановлює фізичну, юридичну особу або представника юридичної особи» замінити словами «матеріальних носіях, та/або електронних даних, в результаті виконання якої забезпечується однозначне встановлення фізичної, юридичної особи або представника юридичної особи»;
 
Враховано   20) ідентифікація особи - процедура використання ідентифікаційних даних особи з документів, створених на матеріальних носіях, та/або електронних даних, в результаті виконання якої забезпечується однозначне встановлення фізичної, юридичної особи або представника юридичної особи;
 
32. 23) інтероперабельність - технологічна сумісність технічних рішень, що використовуються під час надання електронних послуг, та здатність їх взаємодіяти між собою;
 
-38- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Після пункту 23 частини першої статті 1 доповнити новим пунктом такого змісту:
«кваліфікований надавач електронних довірчих послуг – суб’єкт господарювання, діяльність якого відповідає вимогам цього Закону, та відомості про якого внесені до Державного реєстру надавачів»;
 
Враховано частково   21) інтероперабельність - технологічна сумісність технічних рішень, що використовуються під час надання електронних послуг, та здатність їх взаємодіяти між собою;
22) кваліфікована електронна печатка - удосконалена електронна печатка, яка створюється з використанням засобу кваліфікованої електронної печатки і базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки;
 
33. 24) кваліфікований електронний підпис - удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і дає змогу провести перевірку електронного підпису, електронну ідентифікацію та перевірити цілісність пов’язаних електронних даних підписувача за допомогою кваліфікованого сертифіката електронного підпису;
 
-39- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
У пункті 24 частини першої статті 1 слова «дає змогу провести перевірку електронного підпису, електронну ідентифікацію та перевірити цілісність пов’язаних електронних даних підписувача за допомогою кваліфікованого сертифіката електронного підпису» замінити словами «базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису»;
 
Враховано редакційно у повторному другому читанні  23) кваліфікований електронний підпис - удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа;
24) кваліфікований надавач електронних довірчих послуг – юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, фізична особа - підприємець, яка надає одну або більше електронних довірчих послуг, діяльність якої відповідає вимогам цього Закону та відомості про яку внесені до Довірчого списку;
 
    -40- Кулініч О.І.
Мушак О.П.
Пункт 24 статті 1 законопроекту викласти в такій редакції:
«23) кваліфікований електронний підпис - удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа»;
 
Враховано у повторному другому читанні   
34. 25) кваліфікована електронна печатка - удосконалена електронна печатка, яка створюється з використанням засобу кваліфікованої електронної печатки і дає змогу провести перевірку електронної печатки, електронну ідентифікацію та перевірити цілісність пов’язаних електронних даних створювача електронної печатки за допомогою кваліфікованого сертифіката електронної печатки;
 
-41- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
У пункті 25 частини першої статті 1 слова «дає змогу провести перевірку електронної печатки, електронну ідентифікацію та перевірити цілісність пов’язаних електронних даних створювача електронної печатки за допомогою кваліфікованого сертифіката електронної печатки» замінити словами «базується на кваліфікованому сертифікаті електронної печатки»;
 
Враховано      
35. 26) кваліфікований сертифікат відкритого ключа - сертифікат відкритого ключа, який видається кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг, засвідчувальним центром або центральним засвідчувальним органом користувачам електронних довірчих послуг, які уклали з ними договір про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, і відповідає вимогам цього Закону. Під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг використовуються кваліфіковані сертифікати електронного підпису, кваліфіковані сертифікати електронної печатки, кваліфіковані сертифікати шифрування та кваліфіковані сертифікати автентифікації веб-сайту;
 
-42- Данченко О.І.
У пункті 26 частини першої статті 1 проекту Закону слова «, кваліфіковані сертифікати шифрування виключити».
 
Враховано редакційно   25) кваліфікований сертифікат відкритого
ключа — сертифікат відкритого ключа, який видається кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг, засвідчувальним центром або центральним засвідчувальним органом і відповідає вимогам цього Закону;
 
    -43- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Пункт 26 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«26) кваліфікований сертифікат — сертифікат відкритого ключа, який видається кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг, і відповідає вимогам цього Закону».
 
Враховано частково    
    -44- Семенуха Р.С.
У другому реченні пункту 26 частини першої статті 1 проекту Закону слова «кваліфіковані сертифікати шифрування» виключити.
 
Враховано редакційно    
36. 27) компрометація особистого ключа - будь-яка подія, що призвела або може призвести до несанкціонованого доступу до особистого ключа;
 
   26) компрометація особистого ключа - будь-яка подія, що призвела або може призвести до несанкціонованого доступу до особистого ключа;
 
37. 28) користувачі електронних довірчих послуг - підписувачі, створювачі електронних печаток, відправники та отримувачі електронних даних, інші фізичні та юридичні особи, які отримують електронні довірчі послуги у постачальників таких послуг, засвідчувального центру або центрального засвідчувального органу відповідно до вимог цього Закону;
 
-45- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
У Пункті 28 частини першої статті 1 слова «засвідчувального центру або центрального засвідчувального органу» виключити.
 
Враховано   27) користувачі електронних довірчих послуг - підписувачі, створювачі електронних печаток, відправники та отримувачі електронних даних, інші фізичні та юридичні особи, які отримують електронні довірчі послуги у надавачів таких послуг відповідно до вимог цього Закону;
 
38. 29) окремі приміщення кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг (далі - окремі приміщення) - нежилі приміщення, право власності на які та/або право користування якими належить кваліфікованому постачальнику електронних довірчих послуг і використовується ним для розміщення всіх складових програмно-технічного комплексу, що забезпечують надання кваліфікованих електронних довірчих послуг;
 
-46- Данченко О.І.
У пункті 29 частини першої статті 1 проекту Закону слово «кваліфікований» у всіх відмінках і числах виключити.
 
Відхилено   28) надавач електронних довірчих послуг - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, фізична особа - підприємець, яка надає одну або більше електронних довірчих послуг;
 
    -47- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Пункт 29 частини першої статті 1 виключити.
 
Враховано    
    -48- Семенуха Р.С.
У пункті 29 частини першої статті 1 проекту Закону слово «кваліфікований» у відповідних відмінках та числі виключити.
 
Відхилено    
39. 30) особистий ключ - параметр алгоритму асиметричного криптографічного перетворення, який використовується як унікальні електронні дані для створення електронного підпису чи печатки або для розшифрування електронних даних, доступний тільки підписувачу чи створювачу електронної печатки;
 
-49- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
У пункті 30 частини першої статті 1 слова «або для розшифрування електронних даних» виключити.
 
Враховано редакційно   29) особистий ключ - параметр алгоритму асиметричного криптографічного перетворення, який використовується як унікальні електронні дані для створення електронного підпису чи печатки, доступний тільки підписувачу чи створювачу електронної печатки, а також у цілях, визначених стандартами для кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів;
 
40. 31) пара ключів - особистий та відповідний йому відкритий ключі, що є взаємозв’язаними параметрами алгоритму асиметричного криптографічного перетворення;
 
   30) пара ключів - особистий та відповідний йому відкритий ключі, що є взаємозв’язаними параметрами алгоритму асиметричного криптографічного перетворення;
 
41. 32) перевірка - процес засвідчення справжності і підтвердження того, що електронний підпис чи печатка є дійсними;
 
   31) перевірка - процес засвідчення справжності і підтвердження того, що електронний підпис чи печатка є дійсними;
 
42. 33) підписувач - фізична особа, яка створює електронний підпис;
 
   32) підписувач - фізична особа, яка створює електронний підпис;
 
43. 34) поновлення сертифіката відкритого ключа - відновлення постачальником електронних довірчих послуг, засвідчувальним центром або центральним засвідчувальним органом чинності попередньо заблокованого сертифіката відкритого ключа;
 
-50- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
У пункті 34 частини першої статті 1 слова «засвідчувальним центром або центральним засвідчувальним органом» виключити.
 
Враховано редакційно   33) поновлення сертифіката відкритого ключа - відновлення чинності попередньо заблокованого сертифіката відкритого ключа;
 
44. 35) постачальник електронних довірчих послуг - юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, фізична особа - підприємець або самозайнята особа, що провадить незалежну професійну діяльність, яка надає одну або більше електронних довірчих послуг. Існують зареєстровані та кваліфіковані постачальники електронних довірчих послуг;
 
-51- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Пункт 35 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«35) надавач електронних довірчих послуг – суб’єкт господарювання, який надає одну або більше електронних довірчих послуг»;
 
Враховано частково      
45. 36) програмно-технічний комплекс, що використовується під час надання електронних довірчих послуг (далі - програмно-технічний комплекс), - апаратні, апаратно-програмні та програмні засоби постачальника електронних довірчих послуг, засвідчувального центру або центрального засвідчувального органу, що забезпечують виконання функцій, пов’язаних з наданням електронних довірчих послуг;
 
-52- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
У пункті 36 частини першої статті 1 слова «засвідчувального центру або центрального засвідчувального органу» виключити.
 
Враховано редакційно   34) програмно-технічний комплекс, що використовується під час надання електронних довірчих послуг (далі - програмно-технічний комплекс), - апаратні, апаратно-програмні та програмні засоби, що забезпечують виконання функцій, пов’язаних з наданням електронних довірчих послуг;
 
46. 37) реєстр сформованих кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів - електронна база даних, в якій містяться відомості про кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, сформованих постачальником електронних довірчих послуг, засвідчувальним центром або центральним засвідчувальним органом, їх статус та списки відкликаних кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів;
 
-53- Данченко О.І.
Пункт 37 частини першої статті 1 проекту Закону викласти в такій редакції:
«37) реєстр чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів - електронна база даних, в якій містяться відомості про сертифікати відкритих ключів, сформовані постачальником електронних довірчих послуг, засвідчувальним центром або центральним засвідчувальним органом, їх статус та списки відкликаних сертифікатів відкритих ключів;».
 
Враховано редакційно   35) реєстр чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів - електронна база даних, в якій містяться відомості про сертифікати відкритих ключів, сформовані надавачем електронних довірчих послуг, засвідчувальним центром або центральним засвідчувальним органом, їх статус та списки відкликаних сертифікатів відкритих ключів;
 
    -54- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Пункт 37 частини першої статті 1 виключити.
 
Відхилено    
    -55- Семенуха Р.С.
Пункт 37 частини першої статті 1 проекту Закону викласти в такій редакції:
«37) реєстр чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів - електронна база даних, в якій містяться відомості про сертифікати відкритих ключів, сформовані постачальником електронних довірчих послуг, засвідчувальним центром або центральним засвідчувальним органом, їх статус та списки відкликаних сертифікатів відкритих ключів;».
 
Враховано редакційно    
47. 38) реєстрована електронна доставка - послуга, яка дає змогу передавати електронні дані між третіми сторонами за допомогою електронних засобів та засвідчувати обробку переданих електронних даних, у тому числі підтверджувати відправлення та отримання електронних даних (доводить факт доставки), та захистити відправлені електронні дані від втрати, крадіжки, пошкодження або несанкціонованих змін;
 
-56- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
У пункті 38 частини першої статті 1 слова « (доводить факт доставки)» виключити.
 
Враховано   36) реєстрована електронна доставка - послуга, яка дає змогу передавати електронні дані між третіми сторонами за допомогою електронних засобів, засвідчувати обробку переданих електронних даних, у тому числі підтверджувати відправлення та отримання електронних даних, та захистити відправлені електронні дані від втрати, крадіжки, пошкодження або несанкціонованих змін;
 
48. 39) розшифрування - відновлення електронних даних із зашифрованих електронних даних з використанням засобу криптографічного захисту інформації та даних, що використовуються для розшифрування електронних даних;
 
-57- Данченко О.І.
Пункт 39 частини першої статті 1 проекту Закону виключити
 
Враховано      
    -58- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Пункт 39 частини першої статті 1 виключити.
 
Враховано    
    -59- Семенуха Р.С.
Пункт 39 частини першої статті 1 проекту Закону виключити.
 
Враховано    
49. 40) самопідписаний сертифікат відкритого ключа центрального засвідчувального органу - сертифікат відкритого ключа, який формується центральним засвідчувальним органом з використанням власного особистого ключа центрального засвідчувального органу;
 
-60- Данченко О.І.
Частину першу статті 1 проекту Закону доповнити новим підпунктом такого змісту:
«40) самопідписаний сертифікат відкритого ключа засвідчувального центру – сертифікат відкритого ключа, який формується засвідчувальним центром з використанням власного особистого ключа засвідчувального центру»;
У тексті законопроекту слова «кваліфікований сертифікат електронної печатки засвідчувального центру» в усіх відмінках замінити відповідно словами «самопідписаний сертифікат електронної печатки засвідчувального центру» у відповідному відмінку.
 
Враховано редакційно   37) самопідписаний сертифікат відкритого ключа - сертифікат відкритого ключа, який формується центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром з використанням особистого ключа центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру;
 
    -61- Матузко О.О.
У пункті 40 частини першої статті 1 проекту Закону слово «власного» виключити.
 
Враховано    
    -62- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Пункт 40 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«40) самопідписаний кваліфікований сертифікат — кваліфікований сертифікат відкритого ключа, сформований надавачем електронних довірчих послуг з використанням власного особистого ключа, який внесено до відомостей Державного реєстру надавачів»;
 
Враховано редакційно    
    -63- Семенуха Р.С.
У пункті 40 частини першої статті 1 проекту Закону слово «власного» виключити.
 
Враховано    
50. 41) свідоцтво про підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг (далі - свідоцтво про підтвердження кваліфікації) - підтвердний документ, що містить свідчення правового статусу кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг та інформацію, внесену до Довірчого списку, про кваліфіковані електронні довірчі послуги, які ним надаються;
 
-64- Данченко О.І.
Пункт 41 частини першої статті 1 проекту Закону виключити.
 
Враховано      
    -65- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Пункт 41 частини першої статті 1 виключити.
 
Враховано    
    -66- Семенуха Р.С.
Пункти 41 та 42 частини першої статті 1 проекту Закону виключити.
 
Враховано    
51. 42) свідоцтво про реєстрацію постачальника електронних довірчих послуг (далі - свідоцтво про реєстрацію) - підтвердний документ, що містить свідчення правового статусу постачальника електронних довірчих послуг та інформацію, внесену до реєстру постачальників електронних довірчих послуг;
 
-67- Данченко О.І.
Пункт 42 частини першої статті 1 проекту Закону виключити.
 
Враховано      
    -68- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Пункт 42 частини першої статті 1 виключити.
 
Враховано    
52. 43) сертифікат відкритого ключа - електронний документ, який засвідчує належність відкритого ключа фізичній або юридичній особі та підтверджує її ідентифікаційні дані, надає можливість здійснити автентифікацію веб-сайту або зашифрування електронних даних. Під час надання електронних довірчих послуг використовуються сертифікати електронного підпису, сертифікати електронної печатки, сертифікати шифрування та сертифікати автентифікації веб-сайту;
 
-69- Данченко О.І.
Пункт 43 частини першої статті 1 проекту Закону викласти в такій редакції:
«43) сертифікат відкритого ключа - електронний документ, який засвідчує належність відкритого ключа фізичній або юридичній особі та підтверджує її ідентифікаційні дані, надає можливість здійснити автентифікацію веб-сайту. Під час надання електронних довірчих послуг використовуються сертифікати електронного підпису, сертифікати електронної печатки та сертифікати автентифікації веб-сайту;».
 
Враховано частково   38) сертифікат відкритого ключа - електронний документ, який засвідчує належність відкритого ключа фізичній або юридичній особі, підтверджує її ідентифікаційні дані та/або надає можливість здійснити автентифікацію веб-сайту;
 
    -70- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
У пункті 43 частини першої статті 1 слова «або зашифрування електронних даних. Під час надання електронних довірчих послуг використовуються сертифікати електронного підпису, сертифікати електронної печатки, сертифікати шифрування та сертифікати автентифікації веб-сайту» виключити.
 
Враховано    
    -71- Семенуха Р.С.
У пункті 43 частини першої статті 1 проекту Закону слова «або зашифрування електронних даних», «сертифікати шифрування» виключити.
 
Враховано частково    
53. 44) скасування сертифіката відкритого ключа - зупинення постачальником електронних довірчих послуг, засвідчувальним центром або центральним засвідчувальним органом чинності сертифіката відкритого ключа;
 
-72- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
У пункті 44 частини першої статті 1 слова «засвідчувальним центром або центральним засвідчувальним органом» виключити.
 
Враховано редакційно   39) скасування сертифіката відкритого ключа - зупинення чинності сертифіката відкритого ключа;
 
54. 45) створювач електронної печатки - юридична особа, фізична особа - підприємець або самозайнята особа, що провадить незалежну професійну діяльність, яка створює електронну печатку;
 
-73- Данченко О.І.
Пункт 45 частини першої статті 1 проекту Закону викласти в такій редакції:
«45) створювач електронної печатки - юридична особа, яка створює електронну печатку;».
 
Враховано   40) створювач електронної печатки - юридична особа, яка створює електронну печатку;
 
    -74- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Пункт 45 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«45) створювач електронної печатки — суб’єкт господарювання або самозайнята особа, яка є користувачем електронної довірчої послуги та створює електронну печатку»;
 
Відхилено    
    -75- Семенуха Р.С.
У пункті 45 частини першої статті 1 проекту Закону слова «фізична особа - підприємець або самозайнята особа, що провадить незалежну професійну діяльність», виключити.
 
Враховано    
55. 46) схема електронної ідентифікації - система електронної ідентифікації, в якій засоби електронної ідентифікації видаються фізичним, юридичним особам та представникам юридичних осіб;
 
-76- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Пункт 46 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
«46) схема електронної ідентифікації — перелік та послідовність дій, результатом яких є видача ідентифікованій особі засобу електронної ідентифікації, або підтвердження особи за виданим їй засобом електронної ідентифікації»;
 
Відхилено   41) схема електронної ідентифікації - система електронної ідентифікації, в якій засоби електронної ідентифікації видаються фізичним, юридичним особам та представникам юридичних осіб;
 
56. 47) технологічна нейтральність національних технічних рішень - невтручання органів, що здійснюють державне регулювання у сфері електронних довірчих послуг, у процес розроблення програмно-технічних комплексів, засобів електронного підпису чи печатки та засобів криптографічного захисту інформації, який не перешкоджатиме досягненню інтероперабельності між ними;
 
   42) технологічна нейтральність національних технічних рішень - невтручання органів, що здійснюють державне регулювання у сфері електронних довірчих послуг, у процес розроблення програмно-технічних комплексів, засобів електронного підпису чи печатки та засобів криптографічного захисту інформації, який не перешкоджатиме досягненню інтероперабельності між ними;
 
57. 48) удосконалена електронна печатка - електронна печатка, створена за результатом криптографічного перетворення електронних даних, з якими пов’язана ця електронна печатка, з використанням засобу удосконаленої електронної печатки та особистого ключа, однозначно пов’язаного із створювачем електронної печатки, і який дає змогу здійснити електронну ідентифікацію створювача електронної печатки та виявити порушення цілісності електронних даних, з якими пов’язана ця електронна печатка;
 
   43) удосконалена електронна печатка - електронна печатка, створена за результатом криптографічного перетворення електронних даних, з якими пов’язана ця електронна печатка, з використанням засобу удосконаленої електронної печатки та особистого ключа, однозначно пов’язаного із створювачем електронної печатки, і який дає змогу здійснити електронну ідентифікацію створювача електронної печатки та виявити порушення цілісності електронних даних, з якими пов’язана ця електронна печатка;
 
58. 49) удосконалений електронний підпис - електронний підпис, створений за результатом криптографічного перетворення електронних даних, з якими пов’язаний цей електронний підпис, з використанням засобу удосконаленого електронного підпису та особистого ключа, однозначно пов’язаного з підписувачем, і який дає змогу здійснити електронну ідентифікацію підписувача та виявити порушення цілісності електронних даних, з якими пов’язаний цей електронний підпис;
 
   44) удосконалений електронний підпис - електронний підпис, створений за результатом криптографічного перетворення електронних даних, з якими пов’язаний цей електронний підпис, з використанням засобу удосконаленого електронного підпису та особистого ключа, однозначно пов’язаного з підписувачем, і який дає змогу здійснити електронну ідентифікацію підписувача та виявити порушення цілісності електронних даних, з якими пов’язаний цей електронний підпис.
 
59. 50) шифрування - процеси зашифрування та розшифрування.
 
-77- Данченко О.І.
Пункт 50 частини першої статті 1 проекту Закону виключити
 
Враховано      
    -78- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Пункт 50 частини першої статті 1 виключити.
 
Враховано    
    -79- Семенуха Р.С.
Пункт 50 частини першої статті 1 проекту Закону виключити.
 
Враховано    
60. 2. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України, Законах України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».
 
-80- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Частину другу статті 1 законопроекту доповнити словами:
««Про стандартизацію», «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», «Про Національний банк України»«.
 
Враховано редакційно   2. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Цивільному кодексі України, законах України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про стандартизацію», «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», «Про наукову і науково-технічну експертизу», «Про Національний банк України».
 
61. Стаття 2. Сфера дії Закону
 
   Стаття 2. Сфера дії Закону
 
62. 1. Цей Закон регулює правові відносини, що виникають між юридичними, фізичними особами, суб’єктами владних повноважень у процесі надання, отримання електронних довірчих послуг, а також регулювання процедур надання цих послуг, нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг.
 
-81- Ванат П.М.
Романовський О.В.
У частині першій статті 2 слово «правові» виключити.
 
Враховано   1. Цей Закон регулює відносини, що виникають між юридичними, фізичними особами, суб’єктами владних повноважень у процесі надання, отримання електронних довірчих послуг, процедури надання цих послуг, нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, а також основні організаційно-правові засади електронної ідентифікації.
 
    -82- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Частину першу статті 2 викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон встановлює основні організаційно-правові засади електронного документообігу, використання електронних документів та здійснення електронної ідентифікації, а також регулює відносини, що виникають між юридичними, фізичними особами, суб’єктами владних повноважень у процесі електронної ідентифікації та електронного документообігу, у тому числі надання та отримання електронних довірчих послуг для здійснення електронних правочинів».
 
Враховано частково    
63. 2. Постачальники електронних довірчих послуг в Україні діють відповідно до цього Закону та інших актів законодавства.
 
-83- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Частину другу статті 2 викласти в такій редакції:
«2. Законами можуть встановлюватися особливості правового регулювання електронної ідентифікації, електронного документообігу та надання електронних довірчих послуг в окремих сферах суспільних відносин».
 
Враховано частково   2. Законами можуть встановлюватися особливості правового регулювання надання електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації в окремих сферах суспільних відносин.
 
64. Стаття 3. Законодавство у сфері електронних довірчих послуг
 
-84- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Назву статті 3 законопроекту викласти в такій редакції:
«Стаття 3. Законодавство у сфері електронної ідентифікації, електронного документообігу та надання довірчих послуг»
 
Враховано частково   Стаття 3. Законодавство у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації
 
65. 1. Правові відносини, що виникають у сфері електронних довірчих послуг, регулюються Конституцією України, цим Законом, а також прийнятими згідно з цим Законом нормативно-правовими актами.
 
-85- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Частину першу статті 3 викласти в такій редакції:
«Відносини, пов’язані з електронною ідентифікацією, електронним документообігом, та наданням довірчих послуг, регулюються Конституцією України, Цивільним кодексом України, законами України «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про захист персональних даних», «Про обов’язковий примірник документів», «Про Національний архівний фонд та архівні установи», цим Законом, а також іншими нормативно-правовими актами».
 
Враховано частково   1. Відносини, пов’язані з наданням електронних довірчих послуг та електронною ідентифікацією, регулюються Конституцією України, Цивільним кодексом України, законами України «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про захист персональних даних», цим Законом, а також іншими нормативно-правовими актами.
 
66. 2. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.
 
-86- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Частину другу статті 3 виключити.
 
Враховано      
67. 3. У разі виникнення спору про право, що підлягає застосуванню до правових відносин у сфері електронних довірчих послуг, застосуванню підлягає право держави місця надання постачальника електронних довірчих послуг.
 
-87- Ванат П.М.
Романовський О.В.
У частині третій статті 3 слово «постачальника» виключити.
 
Відхилено      
    -88- Голубов Д.І.
Частину третю статті 3 законопроекту викласти в такій редакції:
«3. У разі виникнення спору про право, що підлягає застосуванню до правових відносин у сфері електронних довірчих послуг, застосуванню підлягає право держави місця надання електронних довірчих послуг».
 
Відхилено    
    -89- Данченко О.І.
У частині третій статті 3 проекту Закону слово «постачальника» виключити.
 
Відхилено    
    -90- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Частину третю статті 3 виключити.
 
Враховано    
    -91- Семенуха Р.С.
У частині третій статті 3 проекту Закону слово «постачальника» виключити.
 
Відхилено    
68. 4. У разі виникнення спору про захист персональних даних суб’єктів відносин у сфері електронних довірчих послуг застосуванню підлягає право держави місця знаходження користувачів цих послуг, якщо рівень цього захисту є не меншим, ніж забезпечений конвенціями та директивами держав - членів Європейського Союзу.
 
-92- Голубов Д.І.
Частину четверту статті 3 законопроекту викласти в такій редакції:
«4. У разі виникнення спору про захист персональних даних суб’єктів відносин у сфері електронних довірчих послуг застосуванню підлягає право держави місця знаходження користувачів цих послуг, якщо рівень цього захисту є не меншим, ніж забезпечений нормативно-правовими актами держав – членів Європейського Союзу».
 
Відхилено      
    -93- Данченко О.І.
У частині четвертій статті 3 проекту Закону слова «конвенціями та директивами» замінити словами «нормативно-правовими актами».
 
Відхилено    
    -94- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Частину четверту статті 3 виключити.
 
Враховано    
    -95- Семенуха Р.С.
У частині четвертій статті 3 проекту Закону слова «конвенціями та директивами» замінити словами «нормативно-правовими актами».
 
Відхилено    
69. Стаття 4. Основні принципи у сфері електронних довірчих послуг
 
-96- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Статтю 4 викласти в такій редакції:
«Стаття 4. Основні принципи державного регулювання та управління у сфері електронної ідентифікації, документообігу та надання електронних довірчих послуг
1. Державне регулювання та управління у сфері електронної ідентифікації, документообігу та надання електронних довірчих послуг здійснюється на засадах:
забезпечення принципу верховенства права у процесі електронної ідентифікації, електронного документообігу, надання та отримання електронних довірчих послуг;
створення сприятливих та конкурентних умов для розвитку та функціонування сфери електронної ідентифікації та електронного документообігу;
вільного обігу електронних довірчих послуг в Україні, а також можливість вільного надання електронних довірчих послуг надавачами електронних довірчих послуг, розташованими в інших державах, діяльність яких відповідає вимогам цього Закону;
забезпечення захисту прав і законних інтересів користувачів електронних довірчих послуг;
гарантування доступності та можливостей використання електронних довірчих послуг для людей з обмеженими фізичними можливостями;
відповідність вимог електронної ідентифікації та електронного документообігу, а також надання електронних довірчих послуг європейським та міжнародним стандартам;
забезпечення функціональної сумісності та технологічної нейтральності національних технічних рішень, а також недопущення їх дискримінації;
забезпечення захисту персональних даних, що обробляються під час електронної ідентифікації, електронного документообігу та надання електронних довірчих послуг;
відкритості для інновацій у сфері електронної ідентифікації, електронного документообігу, а також електронних довірчих послуг.
2. Метою здійснення державного регулювання та управління у сфері електронної ідентифікації та електронного документообігу є:
проведення єдиної та ефективної державної політики у сфері електронної ідентифікації та електронного документообігу;
створення сприятливих умов для розвитку та функціонування сфери електронної ідентифікації, електронного документообігу та електронних довірчих послуг;
забезпечення функціональної сумісності та технологічної нейтральності національних технічних рішень, а також недопущення їх дискримінації;
забезпечення рівних можливостей для доступу до електронної ідентифікації, електронного документообігу та електронних довірчих послуг та захисту прав їх суб’єктів;
запобігання монополізації та створення умов для розвитку добросовісної конкуренції у сфері електронних довірчих послуг;
забезпечення захисту персональних даних відповідно до законодавства у сфері захисту персональних даних;
проведення заходів з популяризації електронного документообігу серед населення та юридичних осіб;
здійснення контролю за прозорістю та відкритістю у сфері електронної ідентифікації, електронного документообігу та електронних довірчих послуг;
сприяння інтеграції України у світовий електронний інформаційний простір.
3. Державне регулювання та управління у сфері електронної ідентифікації та електронного документообігу шляхом:
нормативно-правового регулювання у сфері електронних довірчих послуг;
нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері у сфері електронної ідентифікації та електронного документообігу;
міжнародного співробітництва у сфері електронної ідентифікації та електронного документообігу;
проведення інших заходів державного регулювання у сфері електронної ідентифікації та електронного документообігу, передбачених законодавством».
 
Враховано частково   Стаття 4. Основні принципи державного регулювання у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації
1. Державне регулювання та управління у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації здійснюється на засадах:
забезпечення принципу верховенства права у процесі надання і отримання електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації;
створення сприятливих та конкурентних умов для розвитку та функціонування сфер електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації;
вільного обігу електронних довірчих послуг в Україні, а також можливості вільного надання електронних довірчих послуг надавачами електронних довірчих послуг, розташованими в інших державах, діяльність яких відповідає вимогам цього Закону;
забезпечення захисту прав і законних інтересів користувачів електронних довірчих послуг;
гарантування доступності та можливостей використання електронних довірчих послуг для людей з обмеженими фізичними можливостями;
відповідності вимог до надання електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації європейським та міжнародним стандартам;
забезпечення функціональної сумісності та технологічної нейтральності національних технічних рішень, а також недопущення їх дискримінації;
забезпечення захисту персональних даних, що обробляються під час надання електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації.
2. Метою здійснення державного регулювання та управління у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації є:
проведення єдиної та ефективної державної політики у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації;
створення сприятливих умов для розвитку та функціонування сфер електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації;
забезпечення функціональної сумісності та технологічної нейтральності національних технічних рішень, а також недопущення їх дискримінації;
забезпечення рівних можливостей для доступу до електронних довірчих послуг та захисту прав їх суб’єктів;
запобігання монополізації та створення умов для розвитку добросовісної конкуренції у сфері електронних довірчих послуг;
забезпечення захисту персональних даних відповідно до законодавства у сфері захисту персональних даних;
проведення заходів з популяризації електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації серед населення та юридичних осіб;
здійснення контролю за прозорістю та відкритістю у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації;
сприяння інтеграції України у світовий електронний інформаційний простір.
3. Державне регулювання та управління у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації здійснюється шляхом:
нормативно-правового регулювання у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації;
нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг;
міжнародного співробітництва у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації;
проведення інших заходів державного регулювання у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, передбачених законодавством.
 
70. 1. Основними принципами у сфері електронних довірчих послуг є:
 
      
71. забезпечення принципу верховенства права у процесі надання та отримання електронних довірчих послуг;
 
      
72. вільний вибір форми надання електронних довірчих послуг;
 
      
73. забезпечення створення конкурентних умов для провадження діяльності у сфері електронних довірчих послуг;
 
      
74. створення сприятливих умов для розвитку та функціонування сфери надання електронних довірчих послуг;
 
      
75. вільний обіг електронних довірчих послуг в Україні, а також можливість вільного надання електронних довірчих послуг постачальниками електронних довірчих послуг, розташованими в інших державах, діяльність яких відповідає вимогам цього Закону;
 
      
76. підвищення рівня довіри громадян до електронних послуг, у тому числі транскордонних;
 
      
77. забезпечення рівних можливостей для доступу до електронних довірчих послуг, у тому числі для осіб з обмеженими можливостями;
 
      
78. забезпечення свободи договору у сфері електронних довірчих послуг;
 
      
79. забезпечення захисту прав і законних інтересів користувачів електронних довірчих послуг;
 
      
80. відповідність вимог до надання електронних довірчих послуг європейським та міжнародним стандартам;
 
      
81. забезпечення інтероперабельності та технологічної нейтральності національних технічних рішень, а також недопущення їх дискримінації;
 
      
82. забезпечення захисту персональних даних, що обробляються під час надання електронних довірчих послуг;
 
      
83. відкритість для інновацій у сфері електронних довірчих послуг.
 
-97- Данченко О.І.
Абзац чотирнадцятий частини першої статті 4 проекту Закону виключити.
 
Враховано      
    -98- Семенуха Р.С.
Абзац чотирнадцятий частини першої статті 4 проекту Закону виключити.
 
Враховано    
84. Стаття 5. Визнання іноземних електронних довірчих послуг
 
-99- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Статтю 5 законопроекту виключити.
 
Враховано      
85. 1. Електронні довірчі послуги, що надаються відповідно до вимог нормативно-правових актів, що регулюють правові відносини у сфері електронних довірчих послуг в іноземних державах, визнаються в Україні електронними довірчими послугами того самого виду в разі відповідності хоча б одній з таких умов:
 
      
86. постачальник електронних довірчих послуг іноземної держави відповідає вимогам цього Закону, що підтверджується центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром;
 
      
87. постачальник електронних довірчих послуг підтвердив свою кваліфікацію та/або внесений до Довірчого списку держави, з якою Україною укладено відповідний двосторонній або багатосторонній міжнародний договір.
 
      
88. 2. Електронні довірчі послуги не можуть визнаватися недійсними лише через те, що вони надані відповідно до вимог нормативно-правових актів, що регулюють правові відносини у сфері електронних довірчих послуг в іноземних державах.
 
      
89. 3. Порядок використання інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу для забезпечення визнання в Україні електронних довірчих послуг, іноземних сертифікатів відкритих ключів, що використовуються під час надання юридично значущих електронних послуг у процесі взаємодії між суб’єктами різних держав, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-100- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Перед статтею 6 доповнити новим розділом такого змісту:
«Розділ І-1. Електронні документ, підпис та печатка
Стаття (з відповідною нумерацією). Юридична сила електронного документа
1. Юридична сила електронного документа не може бути заперечена виключно через те, що він має електронну форму. Допустимість електронного документа як доказу не може заперечуватися виключно на підставі того, що він має електронну форму.
2. Електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Накладанням електронного підпису завершується створення електронного документа. Для ідентифікації автора електронного документа використовується електронний підпис (печатка).
Склад та порядок розміщення обов'язкових реквізитів електронних документів визначається законодавством.
Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.
3. Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або електронною печаткою. Оригінал електронного документа повинен давати змогу довести його цілісність та справжність у порядку, визначеному законодавством; у визначених законодавством випадках може бути пред'явлений у візуальній формі відображення, в тому числі у паперовій копії.
4. У разі надсилання електронного документа кільком адресатам або його зберігання на кількох електронних носіях інформації кожний з електронних примірників вважається оригіналом електронного документа.
5. Копією документа на папері для електронного документа є візуальне подання електронного документа на папері, яке засвідчене в порядку, встановленому законодавством. Якщо автором створюються ідентичні за документарною інформацією та реквізитами електронний документ та документ на папері, кожен з документів є оригіналом і має однакову юридичну силу.
6. Електронний документ не може бути застосовано як оригінал:
1) свідоцтва про право на спадщину;
2) документа, який відповідно до законодавства може бути створений лише в одному оригінальному примірнику, крім випадків існування централізованого сховища оригіналів електронних документів;
3) в інших випадках, передбачених законом.
7. Використання електронного документа у цивільних відносинах здійснюється згідно із загальними вимогами вчинення правочинів, встановлених цивільним законодавством.
8. Електронна копія електронного документа засвідчується у порядку, встановленому законом. Нотаріальне посвідчення цивільно-правової угоди, укладеної шляхом створення електронного документа (електронних документів), здійснюється у порядку, встановленому законом.
Стаття (з відповідною нумерацією).. Цілісність електронного документа
1. Цілісність електронного документа встановлюється шляхом перевірки цілісності електронного підпису та/або печатки.
2. Процес перевірки кваліфікованого електронного підпису та/або кваліфікованої печатки повинен підтвердити справжність електронного підпису за умови, що:
пара ключів, на якій засновано електронний підпис
на момент підписання містила кваліфікований сертифікат відкритого ключа;
кваліфікований сертифікат був виданий кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг і був дійсним на момент підписання;
сертифікат відкритого ключа підписувача був коректно наданий користувачу електронний довірчих послуг;
використання будь-якого псевдоніма, якщо такий був використаний на момент підписання, чітко зрозуміло користувачу;
електронний підпис створений засобом кваліфікованого електронного підпису засвідчує, що
цілісність підписаних даних не була порушеною.
2. Порядок перевірки кваліфікованого електронного підпису встановлюється Кабінет Міністрів України відповідно до вимог європейський стандартів.
Стаття (з відповідною нумерацією).. Види електронного цифрового підпису (печатки)
1. Електронний цифровий підпис (печатка) може бути створений у формі:
електронного підпису (печатки);
удосконаленого електронного підпису (печатки);
кваліфікованого електронного підпису (печатки).
2. Удосконалений електронний підпис (печатка) повинен відповідати таким вимогам:
бути однозначно пов'язаним з підписувачем (створювачем);
надавати можливість ідентифікувати підписувача (створювача);
створюватись з використанням засобу створення електронного підпису (печатки), який перебуває під одноосібним контролем підписувача (створювача);
бути пов’язаним з електронними даними таким чином, що будь-яка наступна зміна даних може бути виявлена.
3. Кваліфікований електронний підпис (печтака) повинен відповідати вимогам, які ставляться до удосконаленого електронного підпису (печатки) та базуватися на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.
Стаття (з відповідною нумерацією). Юридична сила електронного цифрового підпису (печатки)
Електронний підпис та удосконалений електронний підпис не може бути позбавлений юридичної сили і можливості розглядатись як доказ у судових справах виключно на тій підставі, що він має електронний вигляд або не відповідає вимогам до кваліфікованого електронного підпису.
Кваліфікований електронний підпис має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис, та має презумпцію його відповідності власноручному підпису.
Кваліфікована електронна печатка має презумпцію цілісності електронних даних і достовірності походження електронних даних, з якими вона пов’язана.
Електронний цифровий підпис призначений для забезпечення діяльності фізичних та юридичних осіб, яка здійснюється з використанням електронних документі. Електронний цифровий підпис використовується фізичними та юридичними особами - суб'єктами електронного документообігу для ідентифікації підписувача та підтвердження цілісності даних в електронній формі.
Використання електронного цифрового підпису не змінює порядку підписання договорів та інших документів, встановленого законом для вчинення правочинів у письмовій формі.
Нотаріальні дії із засвідчення справжності електронного цифрового підпису на електронних документах вчиняються відповідно до порядку, встановленого законом».
 
Відхилено   РОЗДІЛ ІІ
СУБ’ЄКТИ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННИХ ДОВІРЧИХ ПОСЛУГ ТА ОРГАНИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕЛЕКТРОННИХ ДОВІРЧИХ ПОСЛУГ ТА ЕЛЕКТРОННОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
Стаття 5. Система органів, що здійснюють державне регулювання у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації
1. Державне регулювання у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації здійснюють:
Кабінет Міністрів України;
головний орган у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг;
спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв’язку та захисту інформації;
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства;
Національний банк України (у банківській системі України).
Стаття 6. Повноваження Кабінету Міністрів України у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації
1. До повноважень Кабінету Міністрів України у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації належить забезпечення:
здійснення державної політики у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації;
визначення пріоритетних напрямів розвитку сфер електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації;
координації діяльності органів, що здійснюють державне регулювання у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, крім Національного банку України;
прийняття у межах своїх повноважень нормативно-правових актів у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації;
державної підтримки розвитку сфер електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації;
організації міжнародного співробітництва у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації;
здійснення інших повноважень у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, визначених законом.
2. Забезпечення регулювання сфер електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації здійснюється Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог національних, міжнародних та європейських стандартів.
Стаття 7. Повноваження головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг
1. Головний орган у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг, щодо юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, які мають намір надавати електронні довірчі послуги, виконує функції центрального засвідчувального органу шляхом внесення відомостей про них до Довірчого списку відповідно до вимог цього Закону.
2. До повноважень головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг, належить забезпечення:
розроблення нормативно-правових актів у сфері електронних довірчих послуг;
розроблення норм, стандартів у сфері електронних довірчих послуг;
надання адміністративної послуги шляхом внесення юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які мають намір надавати електронні довірчі послуги, до Довірчого списку;
функціонування програмно-технічного комплексу центрального засвідчувального органу та захисту інформації, що в ньому обробляється, відповідно до вимог законодавства;
функціонування веб-сайту центрального засвідчувального органу;
ведення Довірчого списку;
ведення реєстру чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів;
генерації пари ключів та створення самопідписаних кваліфікованих сертифікатів електронної печатки центрального засвідчувального органу;
надання кваліфікованих електронних довірчих послуг надавачам електронних довірчих послуг з використанням самопідписаного сертифіката електронної печатки центрального засвідчувального органу, що призначений для надання таких послуг;
надання послуги постачання передачі сигналів точного часу, синхронізованого з Державним еталоном одиниць часу і частоти;
погодження розроблених постачальниками електронних довірчих послуг порядків синхронізації часу із Всесвітнім координованим часом (UТС);
погодження планів припинення діяльності кваліфікованих постачальників електронних довірчих послуг;
приймання та зберігання документованої інформації, сформованих кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, реєстру чинних, блокованих та скасованих кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів у разі припинення діяльності кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг;
розгляду пропозицій (зауважень) суб’єктів відносин у сфері електронних довірчих послуг щодо удосконалення державного регулювання сфери електронних довірчих послуг;
надання суб’єктам відносин у сфері електронних довірчих послуг консультацій з питань, пов’язаних з наданням електронних довірчих послуг;
інформування контролюючого органу про обставини, які перешкоджають діяльності центрального засвідчувального органу;
взаємного визнання українських та іноземних сертифікатів відкритих ключів та електронних підписів, що використовуються під час надання юридично значущих електронних послуг;
цілодобового доступу до реєстру чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів та до інформації про статус сертифікатів відкритих ключів через телекомунікаційні мережі загального користування;
скасування, блокування та поновлення кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів у випадках, передбачених цим Законом;
інтероперабельності та технологічної нейтральності національних технічних рішень, а також недопущення їх дискримінації;
проведення оцінки стану розвитку сфери електронних довірчих послуг за результатами проведення аналізу інформації про діяльність постачальників електронних довірчих послуг та засвідчувального центру, наданої в порядку, встановленому головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг;
державного регулювання з питань електронної ідентифікації з використанням електронних довірчих послуг спільно з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань організації спеціального зв’язку та захисту інформації;
здійснення інших повноважень у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, визначених законом.
3. Технічне та технологічне забезпечення виконання функцій центрального засвідчувального органу здійснюється адміністратором інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу – державним підприємством, яке належить до сфери управління головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг.
Стаття 8. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань організації спеціального зв’язку та захисту інформації у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації
1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв’язку та захисту інформації виконує функції контролюючого органу у сфері електронних довірчих послуг.
2. До повноважень спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань організації спеціального зв’язку та захисту інформації у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації належить забезпечення:
контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг;
встановлення вимог з безпеки та захисту інформації до кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та їх відокремлених пунктів реєстрації;
погодження регламентів роботи центрального засвідчувального органу, засвідчувального центру та юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, які мають намір надавати електронні довірчі послуги;
взаємодії з центральним засвідчувальним органом, засвідчувальним центром та органами з оцінки відповідності з питань державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг;
співпраці з органами з питань захисту персональних даних шляхом інформування про порушення законодавства у сфері захисту персональних даних, виявлені під час проведення контролюючим органом перевірок кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг;
аналізу документів про відповідність за результатами проведення процедур оцінки відповідності кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг;
видання приписів щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг;
накладення адміністративних штрафів за порушення вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг;
державного регулювання з питань електронної ідентифікації з використанням електронних довірчих послуг спільно з головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг;
визначення стандартів, що застосовуються при наданні довірчих послуг у сфері спеціального зв’язку;
здійснення інших повноважень у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, визначених законом.
Стаття 9. Повноваження Національного банку України у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації
1. Національний банк України створює засвідчувальний центр для забезпечення внесення кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг у банківській системі України та кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг при здійсненні переказу коштів (учасників платіжних систем) до Довірчого списку відповідно до вимог цього Закону.
Засвідчувальний центр надає кваліфіковану електронну довірчу послугу формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки кваліфікованим надавачам електронних довірчих послуг з використанням самопідписаного сертифіката відкритого ключа засвідчувального центру.
2. Засвідчувальний центр та кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг, стосовно яких засвідчувальним центром прийнято рішення про внесення відомостей про них до Довірчого списку, мають такі самі взаємні права та обов’язки, як і центральний засвідчувальний орган та кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг, стосовно яких центральним засвідчувальним органом прийнято рішення про внесення відомостей про них до Довірчого списку.
3. До повноважень Національного банку України у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації належить:
встановлення вимог, яким повинні відповідати кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг, внесені до Довірчого списку за поданням засвідчувального центру, у тому числі вимог до їх програмно-технічних комплексів;
встановлення порядку надання та використання електронних довірчих послуг у банківській системі України та при здійсненні переказу коштів;
встановлення порядку надання послуги постачання передачі сигналів точного часу засвідчувальним центром кваліфікованим надавачам електронних довірчих послуг, внесеним до Довірчого списку за поданням засвідчувального центру, та визначення джерела синхронізації часу;
державне регулювання з питань електронної ідентифікації у банківській системі України;
здійснення інших повноважень у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації у банківській системі України, визначених законом.
4. Засвідчувальний центр під час надання електронних довірчих послуг зобов’язаний виконувати вимоги, встановлені для кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, що внесені до Довірчого списку за поданням засвідчувального центру.
5. Програмно-технічний комплекс засвідчувального центру, що використовується ним для надання електронних довірчих послуг, повинен відповідати вимогам, встановленим для програмно-технічного комплексу кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, внесених до Довірчого списку за поданням засвідчувального центру.
6. Організаційно-методологічні, технічні та технологічні умови діяльності засвідчувального центру під час надання ним кваліфікованих електронних довірчих послуг, порядок взаємодії кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг із засвідчувальним центром у процесі надання ним кваліфікованих електронних довірчих послуг встановлюються регламентом роботи засвідчувального центру.
Регламент роботи засвідчувального центру затверджується та погоджується відповідно до вимог законодавства.
Стаття 10. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства
1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, належить:
участь у розробленні норм, стандартів у сфері електронної ідентифікації;
встановлення вимог до засобів електронної ідентифікації, рівнів довіри до засобів електронної ідентифікації для їх використання у сфері електронного урядування;
здійснення інших повноважень у сфері електронної ідентифікації, визначених законом.
Стаття 11. Суб’єкти відносин у сфері електронних довірчих послуг
1. Суб’єктами відносин у сфері електронних довірчих послуг є:
користувачі електронних довірчих послуг;
надавачі електронних довірчих послуг;
органи з оцінки відповідності;
засвідчувальний центр;
центральний засвідчувальний орган;
контролюючий орган.
Стаття 12. Права та обов’язки користувачів електронних довірчих послуг
1. Користувачі електронних довірчих послуг мають право на:
отримання електронних довірчих послуг;
вільний вибір надавача електронних довірчих послуг;
оскарження у судовому порядку дій чи бездіяльності надавачів електронних довірчих послуг та органів, що здійснюють державне регулювання у сфері електронних довірчих послуг;
відшкодування завданої їм шкоди та захист своїх прав і законних інтересів;
звернення із заявою про скасування, блокування та поновлення свого сертифіката відкритого ключа.
2. Користувачі електронних довірчих послуг зобов’язані:
забезпечувати конфіденційність та неможливість доступу інших осіб до особистого ключа;
невідкладно повідомляти надавача електронних довірчих послуг про підозру або факт компрометації особистого ключа;
надавати достовірну інформацію, необхідну для отримання електронних довірчих послуг;
своєчасно здійснювати оплату за електронні довірчі послуги, якщо така оплата передбачена договором між надавачем та користувачем електронних довірчих послуг;
своєчасно надавати надавачу електронних довірчих послуг інформацію про зміну ідентифікаційних даних, які містить сертифікат відкритого ключа;
не використовувати особистий ключ у разі його компрометації, а також у разі скасування або блокування сертифіката відкритого ключа.
3. Захист прав користувачів електронних довірчих послуг, а також механізм реалізації захисту цих прав регулюються цим Законом та Законом України «Про захист прав споживачів».
Стаття 13. Права та обов’язки кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг
1. Кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг мають право:
надавати електронні довірчі послуги з дотриманням вимог цього Закону;
отримувати документи, необхідні для ідентифікації особи, ідентифікаційні дані якої міститимуться у сертифікаті відкритого ключа;
отримувати консультації від центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру з питань, пов’язаних з наданням електронних довірчих послуг;
звертатися до органів з оцінки відповідності для отримання документів про відповідність;
звертатися із заявою про скасування, блокування або поновлення сформованих у центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів;
самостійно обирати які саме стандарти будуть ними застосовуватись при наданні довірчих послуг з переліку стандартів, визначеного Кабінетом Міністрів України, крім сфери спеціального зв’язку.
2. Кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг зобов’язані забезпечити:
захист персональних даних користувачів електронних довірчих послуг відповідно до вимог законодавства;
функціонування програмно-технічного комплексу, що ними використовується, та захист інформації, що в ньому обробляється, відповідно до вимог законодавства;
створення та функціонування власного веб-сайту;
впровадження, підтримання в актуальному стані та публікацію на власному веб-сайті реєстру чинних блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів;
можливість цілодобового доступу до реєстру чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів та до інформації про статус сертифікатів відкритих ключів через телекомунікаційні мережі загального користування;
цілодобовий прийом та перевірку заяв підписувачів та створювачів електронних печаток про скасування, блокування та поновлення їхніх сертифікатів відкритих ключів;
скасування, блокування та поновлення сертифікатів відкритих ключів відповідно до вимог цього Закону;
встановлення під час формування сертифіката відкритого ключа належності відкритого ключа та відповідного йому особистого ключа підписувачу чи створювачу електронної печатки;
внесення ідентифікаційних даних підписувача чи створювача електронної печатки до відповідного сертифіката відкритого ключа;
інформування контролюючого органу про порушення конфіденційності та/або цілісності інформації, що мають вплив на надання електронних довірчих послуг або стосуються персональних даних користувачів електронних довірчих послуг, не пізніше 24 годин з моменту, коли йому стало відомо про таке порушення;
інформування користувачів електронних довірчих послуг про порушення конфіденційності та/або цілісності інформації, що впливають на надання їм електронних довірчих послуг або стосуються їхніх персональних даних, не пізніше двох годин з моменту, коли йому стало відомо про такі порушення;
унеможливлення використання особистого ключа у разі його компрометації;
постійне зберігання всіх виданих кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів;
внесення коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання у банку (рахунок в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів) або страхування цивільно-правової відповідальності для забезпечення відшкодування шкоди, яка може бути заподіяна користувачам таких послуг чи третім особам внаслідок неналежного виконання кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг своїх зобов’язань, у розмірі, визначеному частиною третьою статті 16 цього Закону;
наймання працівників, які володіють необхідними для надання кваліфікованих електронних довірчих послуг знаннями, досвідом і кваліфікацією, у тому числі у сферах інформаційних технологій та захисту інформації;
використання під час надання електронних довірчих послуг виключно кваліфікованих сертифікатів, засвідчених у центральному засвідчувальному органі чи засвідчувальному центрі;
зберігання документів, поданих користувачами для отримання електронних довірчих послуг;
інформування контролюючого органу та центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру про будь-які зміни у процедурі надання електронних довірчих послуг протягом 48 годин з моменту настання таких змін;
передачу центральному засвідчувальному органу або засвідчувальному центру документованої інформації в разі припинення діяльності з надання електронних довірчих послуг.
3. Обов’язкові вимоги до кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, а також порядок перевірки їх дотримання встановлюються Кабінетом Міністрів України.
РОЗДІЛ ІІІ
ЕЛЕКТРОННА ІДЕНТИФІКАЦІЯ
 
    -101- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Перед статтею 6 доповнити новим розділом «Електронна ідентифікація».
 
Враховано редакційно    
    -102- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Доповнити статтею у наступній редакції:
«Стаття . Система органів, що здійснюють державне регулювання у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації
1. Державне регулювання у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації здійснюють:
#-10027
головний орган у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг;
спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв’язку та захисту інформації;
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства;
Національний банк України (у банківській системі України).
 
Враховано    
    -103- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Доповнити статтею у наступній редакції:
«Стаття . Повноваження Кабінету Міністрів України у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації
1. До повноважень Кабінету Міністрів України у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації належить забезпечення:
здійснення державної політики у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації;
визначення пріоритетних напрямів розвитку сфер електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації;
координації діяльності органів, що здійснюють державне регулювання у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації;
прийняття в межах своїх повноважень нормативно-правових актів у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації;
державної підтримки розвитку сфери електронних довірчих послуг;
організації міжнародного співробітництва у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації;
здійснення інших повноважень у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації визначених законом.
2. Забезпечення регулювання сфери електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації здійснюється Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог національних, міжнародних та європейських стандартів.
 
Враховано редакційно у повторному другому читанні   
    -104- Данченко О.І.
Доповнити статтею 6 у наступній редакції:
«Стаття 6. Повноваження Кабінету Міністрів України у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації
1. До повноважень Кабінету Міністрів України у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації належить забезпечення:
здійснення державної політики у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації;
визначення пріоритетних напрямів розвитку сфер електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації;
координації діяльності органів, що здійснюють державне регулювання у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, за винятком Національного банку України;
прийняття в межах своїх повноважень нормативно-правових актів у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації;
державної підтримки розвитку сфери електронних довірчих послуг;
організації міжнародного співробітництва у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації;
здійснення інших повноважень у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації визначених законом.
2. Забезпечення регулювання сфери електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації здійснюється Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог національних, міжнародних та європейських стандартів. «координації діяльності органів, що здійснюють державне регулювання у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, за винятком Національного банку України;».
 
Враховано редакційно у повторному другому читанні   
    -105- Демчак Р.Є.
Законопроект доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття . Повноваження Кабінету Міністрів України у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації
1. До повноважень Кабінету Міністрів України у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації належить забезпечення:
здійснення державної політики у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, крім Національного банку України;
визначення пріоритетних напрямів розвитку сфер електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації;
координації діяльності органів, що здійснюють державне регулювання у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації;
прийняття в межах своїх повноважень нормативно-правових актів у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації;
державної підтримки розвитку сфер електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації;
організації міжнародного співробітництва у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації;
здійснення інших повноважень у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, визначених законом.
2. Забезпечення регулювання сфер електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації здійснюється Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог національних, міжнародних та європейських стандартів.»
 
Враховано редакційно у повторному другому читанні   
    -106- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Доповнити статтею у наступній редакції та відповідно вилучити статтю 31 проекту:
«Стаття . Повноваження головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг
1. Головний орган у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг, щодо юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, які мають намір надавати електронні довірчі послуги, виконує функції центрального засвідчувального органу шляхом внесення відомостей про них до Довірчого списку відповідно до вимог цього Закону.
2. До повноважень головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг, належить забезпечення:
розроблення нормативно-правових актів у сфері електронних довірчих послуг;
розроблення норм, стандартів у сфері електронних довірчих послуг;
надання адміністративної послуги шляхом внесення юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, які мають намір надавати електронні довірчі послуги, до Довірчого списку;
функціонування програмно-технічного комплексу центрального засвідчувального органу та захист інформації, що в ньому обробляється, відповідно до вимог законодавства;
функціонування веб-сайту центрального засвідчувального органу;
ведення Довірчого списку;
ведення реєстру чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів;
генерації пари ключів та створення самопідписаних кваліфікованих сертифікатів електронної печатки центрального засвідчувального органу;
надання кваліфікованих електронних довірчих послуг надавачам електронних довірчих послуг з використанням самопідписаного сертифіката електронної печатки центрального засвідчувального органу, що призначений для надання таких послуг;
надання послуги постачання передачі сигналів точного часу, синхронізованого з Державним еталоном одиниць часу і частоти;
погодження розроблених постачальниками електронних довірчих послуг порядків синхронізації часу із Всесвітнім координованим часом (UТС);
погодження планів припинення діяльності кваліфікованих постачальників електронних довірчих послуг;
приймання та зберігання документованої інформації, сформованих кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, реєстру чинних, блокованих та скасованих кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів у разі припинення діяльності кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг;
розгляду пропозицій (зауважень) суб’єктів відносин у сфері електронних довірчих послуг щодо удосконалення державного регулювання сфери електронних довірчих послуг;
надання суб’єктам відносин у сфері електронних довірчих послуг консультацій з питань, пов’язаних з наданням електронних довірчих послуг;
інформування контролюючого органу про обставини, які перешкоджають діяльності центрального засвідчувального органу;
взаємного визнання українських та іноземних сертифікатів відкритих ключів та електронних підписів, що використовуються під час надання юридично значущих електронних послуг;
цілодобового доступу до реєстру чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів та до інформації про статус сертифікатів відкритих ключів через телекомунікаційні мережі загального користування;
скасування, блокування та поновлення кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів у випадках, передбачених цим Законом;
інтероперабельності та технологічної нейтральності національних технічних рішень, а також недопущення їх дискримінації;
проведення оцінки стану розвитку сфери електронних довірчих послуг за результатами проведення аналізу інформації про діяльність постачальників електронних довірчих послуг та засвідчувального центру, наданої в порядку, встановленому головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг;
державного регулювання з питань електронної ідентифікації з використанням електронних довірчих послуг спільно з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань організації спеціального зв’язку та захисту інформації;
здійснення інших повноважень у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, визначених законом.
3. Технічне та технологічне забезпечення виконання функцій центрального засвідчувального органу здійснюється адміністратором інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу – державним підприємством, яке належить до сфери управління головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг.»
 
Враховано    
    -107- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Доповнити статтею у наступній редакції та відповідно вилучити статтю 32 проекту:
«Стаття . Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань організації спеціального зв’язку та захисту інформації у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації
1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв’язку та захисту інформації, виконує функції контролюючого органу у сфері електронних довірчих послуг.
2. До повноважень спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань організації спеціального зв’язку та захисту інформації у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, належить забезпечення:
контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг;
встановлення вимог з безпеки та захисту інформації до кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та їх відокремлених пунктів реєстрації;
погодження регламентів роботи центрального засвідчувального органу, засвідчувального центру та юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, які мають намір надавати електронні довірчі послуги;
#102623
співпраці з органами з питань захисту персональних даних шляхом інформування про порушення законодавства у сфері захисту персональних даних, виявлених під час проведення контролюючим органом перевірок кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг;
аналізу документів про відповідність за результатами проведення процедур оцінки відповідності кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг;
видання приписів щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг;
накладення адміністративних штрафів за порушення вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг;
державного регулювання з питань електронної ідентифікації з використанням електронних довірчих послуг спільно з головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг;
визначення стандартів, що застосовуються при наданні довірчих послуг у сфері спеціального зв’язку;
здійснення інших повноважень у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, визначених законом..»
 
Враховано    
    -108- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Доповнити статтею у наступній редакції та відповідно вилучити статтю 30 проекту:
«Стаття . Повноваження Національного банку України у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації
1. Засвідчувальний центр створюється у Національному банку України для забезпечення внесення суб’єктів банківської системи України та суб’єктів переказу коштів, які мають намір надавати електронні довірчі послуги, до Довірчого списку відповідно до вимог цього Закону.
Засвідчувальний центр надає кваліфіковану електронну довірчу послугу формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки кваліфікованим надавачам електронних довірих послуг з використанням самопідписаного сертифіката відкритого ключа засвідчувального центру.
2. Засвідчувальний центр та кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг, стосовно яких засвідчувальним центром прийнято рішення про внесення відомостей про них до Довірчого списку, мають такі ж взаємні права та обов’язки, як і центральний засвідчувальний орган та кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг, стосовно яких центральним засвідчувальним органом прийнято рішення про внесення відомостей про них до Довірчого списку.
3. До повноважень Національного банку України у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації належить:
встановлення вимог, яким повинні відповідати кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг, що внесені до Довірчого списку за поданням засвідчувального центру, у тому числі вимог до їх програмно-технічних комплексів;
встановлення порядку надання та використання електронних довірчих послуг у банківській системі України та суб’єктам переказу коштів;
встановлення порядку надання послуги постачання передачі сигналів точного часу засвідчувальним центром кваліфікованим надавачам електронних довірчих послуг, що внесені до Довірчого списку за поданням засвідчувального центру, та джерело синхронізації часу;
державного регулювання з питань електронної ідентифікації у банківській системі України;
здійснення інших повноважень у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації у банківській системі України, визначених законом.
4. Засвідчувальний центр, під час надання електронних довірчих послуг зобов’язаний виконувати вимоги, які встановлено для кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, що внесені до Довірчого списку за поданням засвідчувального центру.
5. Програмно-технічний комплекс засвідчувального центру, що використовується ним для надання електронних довірчих послуг, повинен відповідати вимогам, встановленим для програмно-технічного комплексу кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, що внесені до Довірчого списку за поданням засвідчувального центру.
6. Організаційно-методологічні, технічні та технологічні умови діяльності засвідчувального центру під час надання ним кваліфікованих електронних довірчих послуг, порядок взаємодії кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг із засвідчувальним центром у процесі надання ним кваліфікованих електронних довірчих послуг встановлюються регламентом роботи засвідчувального центру.
Регламент роботи засвідчувального центру затверджується та погоджується відповідно до вимог законодавства.»
 
Враховано редаційно у повторному другому читанні   
    -109- Кулініч О.І.
Мушак О.П.
Доповнити новою статтею 9 у наступній редакції та відповідно вилучити статтю 30 проекту:
«Стаття 9. Повноваження Національного банку України у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації
1. Національний банк України створює засвідчувальний центр для забезпечення внесення кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг у банківській системі України та кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг при здійсненні переказу коштів (учасників платіжних систем), до Довірчого списку відповідно до вимог цього Закону.
Засвідчувальний центр надає кваліфіковану електронну довірчу послугу формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки кваліфікованим надавачам електронних довірчих послуг з використанням самопідписаного сертифіката відкритого ключа засвідчувального центру.
2. Засвідчувальний центр та кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг, стосовно яких засвідчувальним центром прийнято рішення про внесення відомостей про них до Довірчого списку, мають такі ж взаємні права та обов’язки, як і центральний засвідчувальний орган та кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг, стосовно яких центральним засвідчувальним органом прийнято рішення про внесення відомостей про них до Довірчого списку.
3. До повноважень Національного банку України у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації належить:
встановлення вимог, яким повинні відповідати кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг, що внесені до Довірчого списку за поданням засвідчувального центру, у тому числі вимог до їх програмно-технічних комплексів;
встановлення порядку надання та використання електронних довірчих послуг у банківській системі України та при здійсненні переказу коштів;
встановлення порядку надання послуги постачання передачі сигналів точного часу засвідчувальним центром кваліфікованим надавачам електронних довірчих послуг, що внесені до Довірчого списку за поданням засвідчувального центру, та джерело синхронізації часу;
державне регулювання з питань електронної ідентифікації у банківській системі України;
здійснення інших повноважень у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації у банківській системі України, визначених законом.
4. Засвідчувальний центр під час надання електронних довірчих послуг зобов’язаний виконувати вимоги, встановлені для кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, що внесені до Довірчого списку за поданням засвідчувального центру.
5. Програмно-технічний комплекс засвідчувального центру, що використовується ним для надання електронних довірчих послуг, повинен відповідати вимогам, встановленим для програмно-технічного комплексу кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, що внесені до Довірчого списку за поданням засвідчувального центру.
6. Організаційно-методологічні, технічні та технологічні умови діяльності засвідчувального центру під час надання ним кваліфікованих електронних довірчих послуг, порядок взаємодії кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг із засвідчувальним центром у процесі надання ним кваліфікованих електронних довірчих послуг встановлюються регламентом роботи засвідчувального центру.
Регламент роботи засвідчувального центру затверджується та погоджується відповідно до вимог законодавства.»
 
Враховано у повторному другому читанні   
    -110- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Доповнити статтею у наступній редакції:
«Стаття . Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, належить:
участь у розробленні норм, стандартів у сфері електронної ідентифікації;
встановлення вимог до засобів електронної ідентифікації, рівнів довіри до засобів електронної ідентифікації для їх використання у сфері електронного урядування;
здійснення інших повноважень у сфері електронної ідентифікації, визначених законом.»
 
Враховано    
    -111- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Доповнити статтею у наступній редакції та відповідно вилучити статтю 25 проекту:
«Стаття . Суб’єкти відносин у сфері електронних довірчих послуг
1. Суб’єктами відносин у сфері електронних довірчих послуг є:
користувачі електронних довірчих послуг;
надавачі електронних довірчих послуг;
органи з оцінки відповідності;
засвідчувальний центр;
центральний засвідчувальний орган;
контролюючий орган.»
 
Враховано    
    -112- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Доповнити статтею у наступній редакції та відповідно вилучити статтю 26 проекту:
«Стаття . Права та обов’язки користувачів електронних довірчих послуг
1. Користувачі електронних довірчих послуг мають право на:
отримання електронних довірчих послуг;
вільний вибір надавача електронних довірчих послуг;
оскарження дій чи бездіяльності надавачів електронних довірчих послуг та органів, що здійснюють державне регулювання у сфері електронних довірчих послуг у судовому порядку;
відшкодування завданої їм шкоди та захист своїх прав і законних інтересів;
звернення із заявою про скасування, блокування та поновлення свого сертифіката відкритого ключа;
2. Користувачі електронних довірчих послуг зобов’язані:
забезпечувати конфіденційність та неможливість доступу інших осіб до особистого ключа;
невідкладно повідомляти надавача електронних довірчих послуг про підозру або факт компрометації особистого ключа;
надавати достовірну інформацію, необхідну для отримання електронних довірчих послуг;
своєчасно здійснювати оплату за електронні довірчі послуги, якщо така оплата передбачена договором між надавачем та користувачем електронних довірчих послуг;
своєчасно надавати надавачу електронних довірчих послуг інформацію про зміну ідентифікаційних даних, які містить сертифікат відкритого ключа;
не використовувати особистий ключ у разі його компрометації, а також у разі скасування або блокування сертифіката відкритого ключа;
3. Захист прав користувачів електронних довірчих послуг, а також механізм реалізації захисту цих прав регулюються цим Законом та Законом України «Про захист прав споживачів».»
 
Враховано    
    -113- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Доповнити статтею у наступній редакції та відповідно вилучити статтю 28 проекту:
«Стаття . Права та обов’язки кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг
1. Кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг мають право:
надавати електронні довірчі послуги з дотриманням вимог цього Закону;
отримувати документи, необхідні для ідентифікації особи, ідентифікаційні дані якої міститимуться у сертифікаті відкритого ключа;
отримувати консультації від центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру з питань, пов’язаних з наданням електронних довірчих послуг;
звертатися до органів з оцінки відповідності для отримання документів про відповідність;
звертатися із заявою про скасування, блокування або поновлення сформованих у центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів;
самостійно обирати які саме стандарти будуть ними застосовуватись при наданні довірчих послуг з переліку стандартів, визначеного Кабінетом Міністрів України, за винятком сфери спеціального зв’язку.
2. Кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг зобов’язані забезпечити:
захист персональних даних користувачів електронних довірчих послуг відповідно до вимог законодавства;
функціонування програмно-технічного комплексу, що ними використовується, та захист інформації, що в ньому обробляється, відповідно до вимог законодавства;
створення та функціонування власного веб-сайту;
впровадження, підтримання в актуальному стані та публікацію на власному веб-сайті реєстру чинних блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів;
можливість цілодобового доступу до реєстру чинних блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів та до інформації про статус сертифікатів відкритих ключів через телекомунікаційні мережі загального користування;
цілодобовий прийом та перевірку заяв підписувачів та створювачів електронних печаток про скасування, блокування та поновлення їх сертифікатів відкритих ключів;
скасування, блокування та поновлення сертифікатів відкритих ключів відповідно до вимог цього Закону;
встановлення під час формування сертифіката відкритого ключа належності відкритого ключа та відповідного йому особистого ключа підписувачу чи створювачу електронної печатки;
внесення ідентифікаційних даних підписувача чи створювача електронної печатки до відповідного сертифіката відкритого ключа;
інформування контролюючого органу про порушення конфіденційності та/або цілісності інформації, що мають вплив на надання електронних довірчих послуг або стосуються персональних даних користувачів електронних довірчих послуг, не пізніше 24 годин з моменту, коли йому стало відомо про таке порушення;
інформування користувачів електронних довірчих послуг про порушення конфіденційності та/або цілісності інформації, що мають вплив на надання їм електронних довірчих послуг або стосуються їх персональних даних, не пізніше 2 годин з моменту, коли йому стало відомо про таке порушення;
невикористання особистого ключа у разі його компрометації;
постійне зберігання всіх виданих кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів;
внесення коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання у банку (рахунок в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів) або страхування цивільно-правової відповідальності для забезпечення відшкодування шкоди, яка може бути завдана користувачам таких послуг чи третім особам внаслідок неналежного виконання кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг своїх зобов’язань;
наймання працівників, що володіють необхідними для надання кваліфікованих електронних довірчих послуг знаннями, досвідом і кваліфікацією, у тому числі у сферах інформаційних технологій та захисту інформації;
використання під час надання електронних довірчих послуг виключно кваліфікованих сертифікатів, засвідчених в центральному засвідчувальному органі чи засвідчувальному центрі;
зберігання документів поданих користувачами для отримання електронних довірчих послуг;
інформування контролюючого органу та центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру про будь-які зміни у процедурі надання електронних довірчих послуг протягом 48 годин з моменту настання таких змін;
передання центральному засвідчувальному органу або засвідчувальному центру документованої інформації в разі припинення діяльності з надання електронних довірчих послуг.
3. Обов’язкові вимоги до кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, а також порядок перевірки їх дотримання встановлюються Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано редакційно у повторному другому читанні   
    -114- Данченко О.І.
Доповнити статтею 13 у наступній редакції та відповідно вилучити статтю 28 проекту:
«Стаття 13. Права та обов’язки кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг
1. Кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг мають право:
надавати електронні довірчі послуги з дотриманням вимог цього Закону;
отримувати документи, необхідні для ідентифікації особи, ідентифікаційні дані якої міститимуться у сертифікаті відкритого ключа;
отримувати консультації від центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру з питань, пов’язаних з наданням електронних довірчих послуг;
звертатися до органів з оцінки відповідності для отримання документів про відповідність;
звертатися із заявою про скасування, блокування або поновлення сформованих у центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів;
самостійно обирати які саме стандарти будуть ними застосовуватись при наданні довірчих послуг з переліку стандартів, визначеного Кабінетом Міністрів України, за винятком сфери спеціального зв’язку.
2. Кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг зобов’язані забезпечити:
захист персональних даних користувачів електронних довірчих послуг відповідно до вимог законодавства;
функціонування програмно-технічного комплексу, що ними використовується, та захист інформації, що в ньому обробляється, відповідно до вимог законодавства;
створення та функціонування власного веб-сайту;
впровадження, підтримання в актуальному стані та публікацію на власному веб-сайті реєстру чинних блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів;
можливість цілодобового доступу до реєстру чинних блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів та до інформації про статус сертифікатів відкритих ключів через телекомунікаційні мережі загального користування;
цілодобовий прийом та перевірку заяв підписувачів та створювачів електронних печаток про скасування, блокування та поновлення їх сертифікатів відкритих ключів;
скасування, блокування та поновлення сертифікатів відкритих ключів відповідно до вимог цього Закону;
встановлення під час формування сертифіката відкритого ключа належності відкритого ключа та відповідного йому особистого ключа підписувачу чи створювачу електронної печатки;
внесення ідентифікаційних даних підписувача чи створювача електронної печатки до відповідного сертифіката відкритого ключа;
інформування контролюючого органу про порушення конфіденційності та/або цілісності інформації, що мають вплив на надання електронних довірчих послуг або стосуються персональних даних користувачів електронних довірчих послуг, не пізніше 24 годин з моменту, коли йому стало відомо про таке порушення;
інформування користувачів електронних довірчих послуг про порушення конфіденційності та/або цілісності інформації, що мають вплив на надання їм електронних довірчих послуг або стосуються їх персональних даних, не пізніше 2 годин з моменту, коли йому стало відомо про таке порушення;
невикористання особистого ключа у разі його компрометації;
постійне зберігання всіх виданих кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів;
внесення коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання у банку (рахунок в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів) або страхування цивільно-правової відповідальності для забезпечення відшкодування шкоди, яка може бути завдана користувачам таких послуг чи третім особам внаслідок неналежного виконання кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг своїх зобов’язань, у розмірі визначеному частиною третьою статті 16 цього Закону;
наймання працівників, що володіють необхідними для надання кваліфікованих електронних довірчих послуг знаннями, досвідом і кваліфікацією, у тому числі у сферах інформаційних технологій та захисту інформації;
використання під час надання електронних довірчих послуг виключно кваліфікованих сертифікатів, засвідчених в центральному засвідчувальному органі чи засвідчувальному центрі;
зберігання документів поданих користувачами для отримання електронних довірчих послуг;
інформування контролюючого органу та центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру про будь-які зміни у процедурі надання електронних довірчих послуг протягом 48 годин з моменту настання таких змін;
передання центральному засвідчувальному органу або засвідчувальному центру документованої інформації в разі припинення діяльності з надання електронних довірчих послуг.
3. Обов’язкові вимоги до кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, а також порядок перевірки їх дотримання встановлюються Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано у повторному другому читанні   
90. Стаття 6. Електронна ідентифікація
 
-115- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Статтю 6 викласти в такій редакції:
«Стаття 6. Засоби електронної ідентифікації
1. Електронна ідентифікація здійснюється за допомогою засобів електронної ідентифікації, що підпадають під схему електронної ідентифікації, затверджену Кабінетом міністрів України».
 
Враховано частково   Стаття 14. Засоби електронної ідентифікації
 
91. 1. Електронна ідентифікація здійснюється за допомогою засобів електронної ідентифікації та автентифікації, що підпадають під затверджену схему електронної ідентифікації.
 
-116- Данченко О.І.
У частині першій статті 6 проекту Закону слова «та автентифікації» виключити.
 
Враховано редакційно   1. Електронна ідентифікація здійснюється за допомогою засобів електронної ідентифікації, що підпадають під схему електронної ідентифікації, затверджену Кабінетом Міністрів України.
 
    -117- Семенуха Р.С.
У частині першій статті 6 проекту Закону слова «та автентифікації» виключити.
 
Враховано редакційно    
92. 2. Схема електронної ідентифікації повинна встановлювати високий, середній або низький рівні довіри до засобів електронної ідентифікації, що використовуються в них.
 
      
93. Низький, середній та високий рівні довіри до засобів електронної ідентифікації повинні відповідати таким критеріям:
 
      
94. низький рівень довіри до засобів електронної ідентифікації повинен характеризувати засоби електронної ідентифікації в контексті схеми електронної ідентифікації, яка забезпечує обмежений ступінь довіри до заявлених або затверджених ідентифікаційних даних і описується з посиланням на технічні специфікації, стандарти і процедури, що до неї відносяться, включаючи технічні засоби контролю, призначенням яких є зниження ризику зловживання або спростування ідентичності;
 
      
95. середній рівень довіри до засобів електронної ідентифікації повинен характеризувати засоби електронної ідентифікації в контексті схеми електронної ідентифікації, яка забезпечує суттєвий ступінь довіри до заявлених або затверджених ідентифікаційних даних і описується з посиланням на технічні специфікації, стандарти і процедури, що до неї відносяться, включаючи технічні засоби контролю, призначенням яких є істотне зниження ризику зловживання або спростування ідентичності;
 
      
96. високий рівень довіри до засобів електронної ідентифікації повинен характеризувати засоби електронної ідентифікації в контексті схеми електронної ідентифікації, яка забезпечує найвищий ступінь довіри до заявлених ідентифікаційних даних особи і описується з посиланням на технічні специфікації, стандарти і процедури, що до неї відносяться, включаючи технічні засоби контролю, призначенням яких є запобігання зловживанню повноваженнями або підміні особи.
 
      
97. 3. Використання кваліфікованих електронних підписів та печаток забезпечує високий рівень довіри до схем електронної ідентифікації.
 
      
98. Використання удосконалених електронних підписів та печаток забезпечує середній рівень довіри до схем електронної ідентифікації.
 
      
99. Для забезпечення високого, середнього та низького рівня довіри до засобів електронної ідентифікації можуть застосовуватись інші схеми електронної ідентифікації, встановлені Кабінетом Міністрів України.
 
-118- Голубов Д.І.
Абзац третій частини третьої статті 6 законопроекту виключити, а саме: «Для забезпечення високого, середнього та низького рівня довіри до засобів електронної ідентифікації можуть застосовуватись інші схеми електронної ідентифікації, встановлені Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано редакційно      
100. 4. Державне регулювання у сфері електронної ідентифікації здійснюється з метою:
 
      
101. проведення єдиної та ефективної державної політики у сфері електронної ідентифікації;
 
      
102. створення сприятливих умов для розвитку та функціонування сфери електронної ідентифікації;
 
      
103. сприяння інтеграції України у світовий електронний інформаційний простір.
 
      
104. 5. Державне регулювання у сфері електронної ідентифікації здійснює Кабінет Міністрів України.
 
      
105. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, здійснює розроблення нормативно-правових актів та технічне регулювання у сфері електронної ідентифікації шляхом встановлення вимог до засобів електронної ідентифікації, рівня довіри до засобів електронної ідентифікації та автентифікації для їх використання у сфері електронного урядування.
 
      
106. Головний орган у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг, та спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв’язку та захисту інформації здійснюють державне регулювання з питань електронної ідентифікації з використанням електронних довірчих послуг.
 
-119- Данченко О.І.
Частину п’яту статті 6 проекту Закону доповнити новим абзацом такого змісту:
«Національний банк України здійснює державне регулювання з питань електронної ідентифікації у банківській системі України».
 
Враховано      
    -120- Семенуха Р.С.
Частину п’яту статті 6 проекту Закону доповнити новим абзацом такого змісту:
«Національний банк України здійснює державне регулювання з питань електронної ідентифікації у банківській системі України».
 
Враховано    
107. 6. Міжнародні договори повинні передбачати порядок подання повідомлень та визнання схем електронної ідентифікації (із зазначенням рівня довіри для засобів електронної ідентифікації).
 
-121- Данченко О.І.
Частину шосту статті 6 проекту Закону після слів «міжнародні договори» доповнити словом «України».
 
Враховано   2. Міжнародні договори України щодо електронних довірчих послуг повинні передбачати порядок подання повідомлень та визнання схем електронної ідентифікації (із зазначенням рівня довіри для засобів електронної ідентифікації).
Стаття 15. Схеми електронної ідентифікації
1. Схема електронної ідентифікації повинна встановлювати високий, середній або низький рівні довіри до засобів електронної ідентифікації, що використовуються в них. Схема електронної ідентифікації визначається Кабінетом Міністрів України.
2. Низький, середній та високий рівні довіри до засобів електронної ідентифікації повинні відповідати таким критеріям:
низький рівень довіри до засобів електронної ідентифікації повинен характеризувати засоби електронної ідентифікації в контексті схеми електронної ідентифікації, яка забезпечує обмежений ступінь довіри до заявлених або затверджених ідентифікаційних даних і описується з посиланням на технічні специфікації, стандарти і процедури, що до неї відносяться, включаючи технічні засоби контролю, призначенням яких є зниження ризику зловживання або спростування ідентичності;
середній рівень довіри до засобів електронної ідентифікації повинен характеризувати засоби електронної ідентифікації в контексті схеми електронної ідентифікації, яка забезпечує суттєвий ступінь довіри до заявлених або затверджених ідентифікаційних даних і описується з посиланням на технічні специфікації, стандарти і процедури, що до неї відносяться, включаючи технічні засоби контролю, призначенням яких є істотне зниження ризику зловживання або спростування ідентичності;
високий рівень довіри до засобів електронної ідентифікації повинен характеризувати засоби електронної ідентифікації в контексті схеми електронної ідентифікації, яка забезпечує найвищий ступінь довіри до заявлених ідентифікаційних даних особи і описується з посиланням на технічні специфікації, стандарти і процедури, що до неї відносяться, включаючи технічні засоби контролю, призначенням яких є запобігання зловживанню повноваженнями або підміні особи.
3. Використання кваліфікованих електронних підписів та печаток забезпечує високий рівень довіри до схем електронної ідентифікації.
Використання удосконалених електронних підписів та печаток забезпечує середній рівень довіри до схем електронної ідентифікації.
 
    -122- Семенуха Р.С.
Частину шосту статті 6 проекту Закону після слів «Міжнародні договори» доповнити словом «України».
 
Враховано    
    -123- Данченко О.І.
Частину шосту статті 6 проекту Закону після слів «міжнародні договори» доповнити словами «щодо електронних довірчих послуг».
 
Враховано у повторному другому читанні   
    -124- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Після статті шостої доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття 6-1. Схема електронної ідентифікації
1. Схема електронної ідентифікації повинна встановлювати високий, середній або низький рівні довіри до засобів електронної ідентифікації, що використовуються в них. Схема електронної ідентифікації визначається Кабінетом Міністрів України.
2. Рівні довіри до засобів електронної ідентифікації повинні відповідати таким критеріям:
низький рівень довіри встановлюється для засобів електронної ідентифікації, яка забезпечує обмежений ступінь довіри до заявлених або затверджених ідентифікаційних даних;
середній рівень довіри до засобів електронної ідентифікації повинен встановлюється для засобів електронної ідентифікації, яка забезпечує суттєвий ступінь довіри до заявлених або затверджених ідентифікаційних даних;
високий рівень довіри електронної ідентифікації, яка забезпечує найвищий ступінь довіри до заявлених ідентифікаційних даних особи».
 
Враховано частково    
108. Стаття 7. Доступність електронних довірчих послуг для людей з обмеженими можливостями
 
-125- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Статтю сьому виключити.
 
Враховано частково      
109. 1. Постачальники електронних довірчих послуг повинні забезпечити доступність електронних довірчих послуг та результатів їх надання для осіб з обмеженими можливостями.
 
      
110. Доступність електронних довірчих послуг та результатів їх надання для осіб з обмеженими можливостями гарантується на рівні з іншими користувачами електронних довірчих послуг.
 
      
111. Електронні довірчі послуги повинні задовольняти потреби осіб з обмеженими можливостями.
 
      
112. Стаття 8. Захист та обробка персональних даних користувачів та постачальників електронних довірчих послуг
 
-126- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Статтю восьму виключити.
 
Враховано частково      
113. 1. Захист та обробка персональних даних користувачів та постачальників електронних довірчих послуг з метою забезпечення захисту права людини і громадянина на невтручання в особисте життя у зв’язку з обробкою персональних даних повинні здійснюватися відповідно до законодавства у сфері захисту персональних даних.
 
      
114. РОЗДІЛ ІІ
 
   РОЗДІЛ ІV
 
115. ЕЛЕКТРОННІ ДОВІРЧІ ПОСЛУГИ
 
   ЕЛЕКТРОННІ ДОВІРЧІ ПОСЛУГИ
 
116. Стаття 9. Електронні довірчі послуги
 
-127- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Назву статті 9 викласти в такій редакції «Стаття 9. Вимоги до електронних довірчих послуг»
 
Враховано   Стаття 16. Вимоги до електронних довірчих послуг
 
    -128- Семенуха Р.С.
Статтю 9 проекту Закону викласти в такій редакції:
«Стаття 9. Електронні довірчі послуги
1. Електронні довірчі послуги надаються на договірних засадах постачальниками електронних довірчих послуг.
2. До складу електронних довірчих послуг, що надаються зареєстрованими постачальниками електронних довірчих послуг, входять:
створення, перевірка та підтвердження удосконаленого електронного підпису чи печатки;
формування, перевірка та підтвердження чинності сертифіката електронного підпису чи печатки;
формування, перевірка та підтвердження чинності сертифіката автентифікації веб-сайту;
формування, перевірка та підтвердження електронної позначки часу;
реєстрована електронна доставка;
зберігання удосконалених електронних підписів, печаток, електронних позначок часу та сертифікатів, пов’язаних з цими послугами.
Кожна послуга, що входить до складу електронних довірчих послуг, може надаватися як окремо, так і в сукупності зареєстрованим постачальником електронних довірчих послуг та кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг.
3. Розподіл ризиків збитків, що можуть бути заподіяні користувачам електронних довірчих послуг, отриманих від зареєстрованих постачальників, та третім особам, визначається суб’єктами правових відносин на договірних засадах.
Діяльність кваліфікованих постачальників електронних довірчих послуг здійснюється за умови внесення коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання у банку (рахунок в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів) або страхуванням цивільно-правової відповідальності для забезпечення відшкодування шкоди, яка може бути завдана користувачам таких послуг чи третім особам. Розмір внеску на поточному рахунку із спеціальним режимом використання у банку (рахунку в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів) або страхової суми не може становити менш як 1000 мінімальних розмірів заробітної плати.
4. Розподіл ризиків збитків, що можуть бути заподіяні користувачам електронних довірчих послуг та третім особам фізичними або юридичними особами, не внесеними центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром до реєстру постачальників електронних довірчих послуг, визначається суб’єктами правових відносин на договірних засадах.
5. Перелік електронних довірчих послуг, визначений частиною другою цієї статті, не є вичерпним.
Вимоги до надання електронних довірчих послуг, не визначених частиною другою цієї статті, встановлюються Кабінетом Міністрів України та Національним банком України в межах повноважень, визначених законодавством для виконання відповідних завдань і функцій».
 
Враховано редакційно    
117. 1. Електронні довірчі послуги надаються на договірних засадах зареєстрованими та кваліфікованими постачальниками електронних довірчих послуг.
 
-129- Данченко О.І.
У частині першій статті 9 проекту Закону слова «зареєстрованими та кваліфікованими» виключити.
 
Враховано   1. Електронні довірчі послуги надаються, як правило, на договірних засадах надавачами електронних довірчих послуг.
 
    -130- Матузко О.О.
Частину першу статті 9 проекту Закону після слів «довірчі послуги надаються» доповнити словами «як правило».
 
Враховано    
118. 2. До складу електронних довірчих послуг, що надаються зареєстрованими постачальниками електронних довірчих послуг, входять:
 
-131- Левченко Ю.В.
Пункт 1 частини 2 статті 9 розділу 2 Законопроекту викласти в наступній редакції:
«2. До складу електронних довірчих послуг, що надаються зареєстрованими постачальниками електронних довірчих послуг, входять:
створення, перевірка та підтвердження удосконаленого електронного підпису чи печатки;
формування, перевірка та підтвердження чинності сертифіката шифрування;
формування, перевірка та підтвердження чинності сертифіката автентифікації веб-сайту;
формування, перевірка та підтвердження електронної позначки часу;
реєстрована електронна доставка;
зберігання удосконалених електронних підписів, печаток, електронних позначко часу та сертифікатів, пов’язаних з цими послугами;
та інші послуги.»
 
Відхилено   2. До складу електронних довірчих послуг входять:
 
119. створення, перевірка та підтвердження удосконаленого електронного підпису чи печатки;
 
   створення, перевірка та підтвердження удосконаленого електронного підпису чи печатки;
 
120. формування, перевірка та підтвердження чинності сертифіката електронного підпису чи печатки;
 
   формування, перевірка та підтвердження чинності сертифіката електронного підпису чи печатки;
 
121. формування, перевірка та підтвердження чинності сертифіката шифрування;
 
-132- Данченко О.І.
Абзац четвертий частини другої статті 9 проекту Закону виключити.
 
Враховано      
    -133- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Абзац 4 частини другої статті 9 виключити.
 
Враховано    
122. формування, перевірка та підтвердження чинності сертифіката автентифікації веб-сайту;
 
   формування, перевірка та підтвердження чинності сертифіката автентифікації веб-сайту;
 
123. формування, перевірка та підтвердження електронної позначки часу;
 
   формування, перевірка та підтвердження електронної позначки часу;
 
124. реєстрована електронна доставка;
 
   реєстрована електронна доставка;
 
125. зберігання удосконалених електронних підписів, печаток, електронних позначок часу та сертифікатів, пов’язаних з цими послугами.
 
   зберігання удосконалених електронних підписів, печаток, електронних позначок часу та сертифікатів, пов’язаних з цими послугами.
 
126. Кожна послуга, що входить до складу електронних довірчих послуг, може надаватися як окремо, так і в сукупності зареєстрованим постачальником електронних довірчих послуг та кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг.
 
-134- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
В абзаці 9 частини другої статті 9 слова «зареєстрованим постачальником електронних довірчих послуг та кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг» виключити.
 
Враховано   Кожна послуга, що входить до складу електронних довірчих послуг, може надаватися як окремо, так і в сукупності.
 
127. 3. Електронні довірчі послуги, що надаються кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг, є кваліфікованими електронними довірчими послугами.
 
-135- Данченко О.І.
Частину третю статті 9 проекту Закону виключити
 
Враховано      
128. 4. До складу кваліфікованих електронних довірчих послуг входять:
 
-136- Данченко О.І.
Абзаци перший – дев’ятий частини четвертої статті 9 проекту Закону виключити
 
Враховано      
129. створення, перевірка та підтвердження кваліфікованого електронного підпису чи печатки;
 
      
130. формування, перевірка та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки;
 
      
131. формування, перевірка та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката шифрування;
 
-137- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Абзац 4 частини четвертої статті 9 виключити.
 
Враховано      
132. формування, перевірка та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката автентифікації веб-сайту;
 
      
133. формування, перевірка та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу;
 
      
134. кваліфікована реєстрована електронна доставка;
 
      
135. зберігання кваліфікованих електронних підписів, печаток, електронних позначок часу та кваліфікованих сертифікатів, пов’язаних з цими послугами.
 
      
136. Кожна послуга, що входить до складу кваліфікованих електронних довірчих послуг, може надаватися як окремо, так і в сукупності кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг, засвідчувальним центром та центральним засвідчувальним органом.
 
-138- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
В абзаці 9 частини четвертої статті 9 слова «засвідчувальним центром та центральним засвідчувальним органом» виключити.
 
Відхилено      
137. Кваліфіковані постачальники електронних довірчих послуг, засвідчувальний центр, центральний засвідчувальний орган надають кваліфіковані електронні довірчі послуги виключно на договірних засадах.
 
-139- Матузко О.О.
У абзаці 10 частини четвертої статті 9 проекту Закону слово «виключно» замінити словами «як правило».
 
Враховано редакційно      
    -140- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
В абзаці 10 частини четвертої статті 9 слова «засвідчувальний центр, центральний засвідчувальний орган» виключити.
 
Враховано частково    
138. 5. Розподіл ризиків збитків, що можуть бути заподіяні користувачам електронних довірчих послуг, отриманих від зареєстрованих постачальників, та третім особам, визначається суб’єктами правових відносин на договірних засадах.
 
-141- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Частину п’яту статті 9 виключити.
 
Враховано частково      
139. Діяльність кваліфікованих постачальників електронних довірчих послуг здійснюється за умови внесення коштів на рахунок із спеціальним використанням у банку або страхуванням цивільно-правової відповідальності для забезпечення відшкодування шкоди, яка може бути завдана користувачам таких послуг чи третім особам. Розмір внеску на рахунку із спеціальним використанням у банку або страхової суми не може становити менш як 1000 мінімальних розмірів заробітної плати.
 
-142- Данченко О.І.
Абзац другий частини п’ятої статті 9 проекту Закону викласти в такій редакції:
«Діяльність кваліфікованих постачальників електронних довірчих послуг здійснюється за умови внесення коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання у банку (рахунок в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів) або страхуванням цивільно-правової відповідальності для забезпечення відшкодування шкоди, яка може бути завдана користувачам таких послуг чи третім особам. Розмір внеску на поточному рахунку із спеціальним режимом використання у банку (рахунку в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів) або страхової суми не може становити менш як 1000 мінімальних розмірів заробітної плати.».
 
Враховано редакційно   3. Діяльність кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг здійснюється за умови внесення коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання у банку (рахунок в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів) або страхування цивільно-правової відповідальності для забезпечення відшкодування шкоди, яка може бути завдана користувачам таких послуг чи третім особам. Розмір внеску на поточному рахунку із спеціальним режимом використання у банку (рахунку в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів) або страхової суми не може становити менш як 1000 мінімальних розмірів заробітної плати.
 
    -143- Бондар В.В.
Частину п’яту доповнити абзацом третім такого змісту:
«Інформаційно-телекомунікаційна система (авторизований електронний майданчик) самостійно визначає необхідність та види забезпечення гарантій виконання зобов’язань володільцем інформації (у тому числі шляхом страхування цивільно-правової відповідальності) відповідно до цивільного законодавства.»;
 
Відхилено    
    -144- Чекіта Г.Л.
Бондар В.В.
Немировський А.В.
Шинькович А.В.
Мельниченко В.В.
У статті 9 частину п’яту доповнити абзацом третім такого змісту:
«Інформаційно-телекомунікаційна система (авторизований електронний майданчик) самостійно визначає необхідність та види забезпечення гарантій виконання зобов’язань володільцем інформації (у тому числі шляхом страхування цивільно-правової відповідальності) відповідно до цивільного законодавства.»;
 
Відхилено у повторному другому читанні   
140. 6. Використання електронних довірчих послуг, що надаються фізичними або юридичними особами, не внесеними центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром до реєстру постачальників електронних довірчих послуг, здійснюється користувачами таких послуг на власний ризик.
 
-145- Данченко О.І.
Частину шосту статті 9 проекту Закону викласти в такій редакції:
«6. Розподіл ризиків збитків, що можуть бути заподіяні користувачам електронних довірчих послуг та третім особам фізичними або юридичними особами, не внесеними центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром до реєстру постачальників електронних довірчих послуг, визначається суб’єктами правових відносин на договірних засадах».
 
Враховано редакційно   4. Розподіл ризиків збитків, що можуть бути заподіяні користувачам електронних довірчих послуг та третім особам фізичними або юридичними особами, не внесеними центральним засвідчувальним органом до Довірчого списку, визначається суб’єктами правових відносин на договірних засадах.
 
    -146- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
У Частині шостій статті 9 слова «реєстру постачальників електронних довірчих послуг» замінити словами «Державного реєстру надавачів».
 
Враховано редакційно    
141. 7. Перелік електронних довірчих послуг, визначений частинами першою та другою цієї статті, не є вичерпним.
 
-147- Данченко О.І.
Частину сьому статті 9 проекту Закону викласти в такій редакції:
«7. Перелік електронних довірчих послуг, визначений частиною другою цієї статті, не є вичерпним.
Вимоги до надання електронних довірчих послуг, не визначених частиною другою цієї статті, встановлюються Кабінетом Міністрів України та Національним банком України в межах повноважень, визначених законодавством для виконання відповідних завдань і функцій.».
 
Відхилено      
    -148- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Частину сьому статті 9 виключити.
 
Враховано    
142. Вимоги до надання електронних довірчих послуг, не визначених частинами другою та четвертою цієї статті, встановлюються Кабінетом Міністрів України та Національним банком України в межах повноважень, визначених законодавством для виконання відповідних завдань і функцій.
 
-149- Бондар В.В.
Статтю 9 доповнити частиною восьмою такого змісту:
«Державне регулювання цін на електронні довірчі послуги може бути здійснене лише у випадках, коли постачальником електронних довірчих послуг є безпосередньо державне підприємство, установа, організація».
 
Відхилено      
    -150- Чекіта Г.Л.
Бондар В.В.
Немировський А.В.
Шинькович А.В.
Мельниченко В.В.
Статтю 9 доповнити частиною восьмою такого змісту:
«Державне регулювання цін на електронні довірчі послуги може бути здійснене лише у випадках, коли постачальником електронних довірчих послуг є безпосередньо державне підприємство, установа, організація».
 
Відхилено у повторному другому читанні   
143. Стаття 10. Використання електронних довірчих послуг
 
-151- Семенуха Р.С.
Статтю 10 проекту Закону викласти в такій редакції:
«Стаття 10. Використання електронних довірчих послуг
1. Електронна взаємодія фізичних та юридичних осіб, яка потребує відправлення, отримання, використання та постійного зберігання за участю третіх осіб електронних даних, аналоги яких на паперових носіях не повинні містити власноручний підпис відповідно до законодавства, а також автентифікація в інформаційних системах, в яких здійснюється обробка таких електронних даних, можуть здійснюватись з використанням електронних довірчих послуг або без отримання таких послуг за умови попередньої домовленості між учасниками взаємодії щодо порядку електронної ідентифікації учасників таких правових відносин.
2. Електронна взаємодія фізичних та юридичних осіб, яка потребує відправлення, отримання, використання та постійного зберігання за участю третіх осіб електронних даних та зашифрованих повідомлень, аналоги яких на паперових носіях повинні містити власноручний підпис відповідно до законодавства, а також автентифікація в складових частинах інформаційних систем, в яких здійснюється обробка таких електронних даних та володільцями інформації в яких є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи публічного права, а також юридичні особи, у яких державі, територіальній громаді або Автономній Республіці Крим належать корпоративні права, повинні здійснюватись з використанням кваліфікованих електронних довірчих послуг.
Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи публічного права, а також юридичні особи, у яких державі, територіальній громаді або Автономній Республіці Крим належать корпоративні права, державні реєстратори, нотаріуси та інші суб’єкти уповноважені державою на здійснення функцій державного реєстратора, для засвідчення чинності відкритого ключа використовують лише кваліфікований сертифікат відкритого ключа, а для реалізації повноважень, спрямованих на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків фізичної або юридичної особи відповідно до закону, застосовують виключно засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.
3. Порядок використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших юридичних особах публічного права, а також юридичних особах, у яких державі, територіальній громаді або Автономній Республіці Крим належать корпоративні права, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
4. Порядок використання електронних довірчих послуг у банківській системі України та суб’єктами переказу коштів визначається Національним банком України.
5. Нотаріальні дії з використанням кваліфікованого електронного підпису чи печатки або інших засобів електронної ідентифікації вчиняються відповідно до порядку, визначеного головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері нотаріату.
6. Здійснення правосуддя з використанням кваліфікованого електронного підпису чи печатки або інших засобів електронної ідентифікації вчиняється відповідно до порядку, встановленого законодавством».
 
Враховано редакційно   Стаття 17. Використання електронних довірчих послуг
 
144. 1. Електронна взаємодія фізичних та юридичних осіб, яка потребує відправлення, отримання, використання та постійного зберігання за участю третіх осіб електронних даних та зашифрованих повідомлень, аналоги яких на паперових носіях не повинні містити власноручний підпис відповідно до законодавства, а також автентифікація в інформаційних системах, в яких здійснюється обробка таких електронних даних, можуть здійснюватись з використанням електронних довірчих послуг або без отримання таких послуг за умови попередньої домовленості між учасниками взаємодії щодо порядку електронної ідентифікації учасників таких правових відносин.
 
-152- Данченко О.І.
У частині першій статті 10 проекту Закону слова «та зашифрованих повідомлень» виключити.
 
Враховано   1. Електронна взаємодія фізичних та юридичних осіб, яка потребує відправлення, отримання, використання та постійного зберігання за участю третіх осіб електронних даних, аналоги яких на паперових носіях не повинні містити власноручний підпис відповідно до законодавства, а також автентифікація в інформаційних системах, в яких здійснюється обробка таких електронних даних, можуть здійснюватись з використанням електронних довірчих послуг або без отримання таких послуг за умови попередньої домовленості між учасниками взаємодії щодо порядку електронної ідентифікації учасників таких правових відносин.
 
145. 2. Електронна взаємодія фізичних та юридичних осіб, яка потребує відправлення, отримання, використання та постійного зберігання за участю третіх осіб електронних даних та зашифрованих повідомлень, аналоги яких на паперових носіях повинні містити власноручний підпис відповідно до законодавства, а також автентифікація в складових частинах інформаційних систем, в яких здійснюється обробка таких електронних даних та володільцями інформації в яких є державні установи, повинні здійснюватись з використанням кваліфікованих електронних довірчих послуг або без отримання таких послуг за умови попередньої домовленості між учасниками взаємодії щодо взаємного визнання електронних документів та електронних підписів, або без отримання таких послуг за умови попередньої домовленості між учасниками взаємодії щодо порядку електронної ідентифікації учасників таких правовідносин (крім правовідносин, де учасниками виступають державні установи), або без отримання кваліфікованих електронних довірчих послуг.
 
-153- Данченко О.І.
Частину другу статті 10 проекту Закону викласти в такій редакції:
«2. Електронна взаємодія фізичних та юридичних осіб, яка потребує відправлення, отримання, використання та постійного зберігання за участю третіх осіб електронних даних та зашифрованих повідомлень, аналоги яких на паперових носіях повинні містити власноручний підпис відповідно до законодавства, а також автентифікація в складових частинах інформаційних систем, в яких здійснюється обробка таких електронних даних та володільцями інформації в яких є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи публічного права, а також юридичні особи, у яких державі, територіальній громаді або Автономній Республіці Крим належать корпоративні права, повинні здійснюватись з використанням кваліфікованих електронних довірчих послуг.
Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи публічного права, а також юридичні особи, у яких державі, територіальній громаді або Автономній Республіці Крим належать корпоративні права, державні реєстратори, нотаріуси та інші суб’єкти уповноважені державою на здійснення функцій державного реєстратора, для засвідчення чинності відкритого ключа використовують лише кваліфікований сертифікат відкритого ключа, а для реалізації повноважень, спрямованих на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків фізичної або юридичної особи відповідно до закону, застосовують виключно засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.».
 
Враховано редакційно .  2. Електронна взаємодія фізичних та юридичних осіб, яка потребує відправлення, отримання, використання та постійного зберігання за участю третіх осіб електронних даних, аналоги яких на паперових носіях повинні містити власноручний підпис відповідно до законодавства, а також автентифікація в складових частинах інформаційних систем, в яких здійснюється обробка таких електронних даних та володільцями інформації в яких є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації державної форми власності, повинні здійснюватись з використанням кваліфікованих електронних довірчих послуг.
Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації державної форми власності, державні реєстратори, нотаріуси та інші суб’єкти, уповноважені державою на здійснення функцій державного реєстратора, для засвідчення чинності відкритого ключа використовують лише кваліфікований сертифікат відкритого ключа, а для реалізації повноважень, спрямованих на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків фізичної або юридичної особи відповідно до закону, застосовують виключно засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання.
 
146. 3. У державних установах для взаємодії з іншими юридичними та фізичними особами використовуються виключно кваліфіковані електронні довірчі послуги.
 
-154- Данченко О.І.
Частину третю статті 10 проекту Закону виключити.
 
Враховано      
147. 4. Державні установи вчиняють правочини в електронній формі лише за наявності у них кваліфікованих електронних підписів та печаток.
 
-155- Данченко О.І.
Частину четверту статті 10 проекту Закону виключити.
 
Враховано      
148. Кваліфіковані електронні підпис та печатка не використовуються в державних установах для складення електронних документів, які не можуть бути оригіналами у випадках, передбачених законодавством.
 
      
149. 5. Відповідальність за організацію використання кваліфікованих електронних підпису та печатки в державній установі несе її керівник, якщо інше не встановлено законодавством.
 
-156- Данченко О.І.
Частину п’яту статті 10 проекту Закону виключити.
 
Враховано      
150. Використання кваліфікованих електронних підпису та печатки в державній установі забезпечує підрозділ або працівник, визначений нормативним документом цієї державної установи.
 
      
151. 6. Порядок використання електронних довірчих послуг у державних установах встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-157- Данченко О.І.
Частину шосту статті 10 проекту Закону викласти в такій редакції:
«6. Порядок використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших юридичних особах публічного права, а також юридичних особах, у яких державі, територіальній громаді або Автономній Республіці Крим належать корпоративні права, встановлюється Кабінетом Міністрів України.».
 
Враховано редакційно   3. Порядок використання електронних довірчих послуг в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях державної форми власності встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
152. 7. Порядок використання електронних довірчих послуг у банківській системі України та суб’єктами переказу коштів визначається Національним банком України.
 
-158- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Частину 7 статті 10 проекту Закону виключити
 
Враховано      
153. 8. Нотаріальні дії з використанням кваліфікованого електронного підпису чи печатки або інших засобів електронної ідентифікації вчиняються відповідно до порядку, визначеного головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері нотаріату.
 
   4. Нотаріальні дії з використанням кваліфікованого електронного підпису чи печатки або інших засобів електронної ідентифікації вчиняються відповідно до порядку, визначеного головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері нотаріату.
 
154. 9. Здійснення правосуддя з використанням кваліфікованого електронного підпису чи печатки або інших засобів електронної ідентифікації вчиняється відповідно до порядку, встановленого законодавством.
 
-159- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
У частині 9 статті 10 слово «законодавством» замінити словом «закон».
 
Враховано   5. Здійснення правосуддя з використанням кваліфікованого електронного підпису чи печатки або інших засобів електронної ідентифікації вчиняється відповідно до порядку, встановленого законом.
6. Використання електронних довірчих послуг не змінює порядку вчинення правочинів, встановленого законом.
Правочини, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації у випадках, встановлених законом, вчиняються в електронній формі виключно із застосуванням кваліфікованих електронних довірчих послуг та у встановленому порядку.
7. Результати надання кваліфікованих електронних довірчих послуг повинні визнаватися в усіх державних установах та іншими користувачами цих послуг.
 
    -160- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Доповнити статтю 10 новою частиною 10 такого змісту:
«10. Використання електронних довірчих послуг не змінює порядку вчинення правочинів, встановленого законом. Правочини, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації у випадках, встановлених законом, вчиняються в електронній формі виключно із застосуванням кваліфікованих електронних довірчих послуг та у встановленому порядку».
 
Враховано    
    -161- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Доповнити статтю 10 новою частиною 11 такого змісту:
«11 Результати надання кваліфікованих електронних довірчих послуг повинні визнаватися в усіх державних установах та іншими користувачами цих послуг».
 
Враховано    
155. Стаття 11. Юридична сила електронних довірчих послуг
 
-162- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Статтю 11 виключити.
 
Враховано редакційно      
156. 1. Електронний підпис чи печатка не може бути визнаним недійсним та позбавленим можливості розглядатись як доказ у судових справах виключно на тій підставі, що він має електронний вигляд або не відповідає вимогам до кваліфікованого електронного підпису чи печатки.
 
      
157. 2. Кваліфікований електронний підпис має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис, та має презумпцію його відповідності власноручному підпису.
 
      
158. 3. Кваліфікована електронна печатка має презумпцію цілісності електронних даних і достовірності походження електронних даних, з якими вона пов’язана.
 
      
159. 4. Електронна позначка часу не може визнаватися недійсною та позбавленою можливості розглядатись як доказ у судових справах виключно на тій підставі, що вона має електронний вигляд або не відповідає вимогам до кваліфікованої електронної позначки часу.
 
      
160. 5. Кваліфікована електронна позначка часу має презумпцію точності дати та часу, на які вона вказує, та цілісності електронних даних, з якими ці дата та час пов’язані.
 
      
161. 6. Електронні дані, які відправлені та отримані з використанням послуги реєстрованої електронної доставки, не можуть бути позбавлені юридичної сили і можливості розглядатись як доказ у судових справах виключно на тій підставі, що вони мають електронну форму або не відповідають вимогам до кваліфікованої послуги реєстрованої електронної доставки.
 
      
162. 7. Електронні дані, які відправлені та отримані з використанням кваліфікованої послуги реєстрованої електронної доставки, мають презумпцію цілісності електронних даних, їх гарантованої передачі ідентифікованим відправником та гарантованого отримання ідентифікованим отримувачем, а також точності дати і часу відправки та отримання електронних даних, які вказуються під час надання цієї послуги.
 
      
163. 8. Результати надання кваліфікованих електронних довірчих послуг повинні визнаватися в усіх державних установах та іншими користувачами цих послуг.
 
      
164. 9. Особа, яка на законних підставах володіє особистим ключем, зобов’язана вжити заходів для збереження свого особистого ключа.
 
      
165. 10. Використання електронних довірчих послуг не змінює порядку вчинення правочинів, встановленого законом.
 
      
166. Правочини, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації у випадках, встановлених законом, вчиняються в електронній формі виключно із застосуванням кваліфікованих електронних довірчих послуг.
 
      
167. Стаття 12. Кваліфікована електронна довірча послуга створення, перевірки та підтвердження кваліфікованого електронного підпису чи печатки
 
   Стаття 18. Кваліфікована електронна довірча послуга створення, перевірки та підтвердження кваліфікованого електронного підпису чи печатки
 
168. 1. Кваліфікована електронна довірча послуга створення та перевірки кваліфікованого електронного підпису чи печатки надається кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг та включає:
 
   1. Кваліфікована електронна довірча послуга створення, перевірки та підтвердження кваліфікованого електронного підпису чи печатки надається кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг та включає:
 
169. надання користувачам електронних довірчих послуг засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки для генерації пар ключів та/або створення кваліфікованих електронних підписів чи печаток, та/або перевірки кваліфікованих електронних підписів чи печаток, та/або зберігання особистого ключа кваліфікованого електронного підпису чи печатки;
 
   надання користувачам електронних довірчих послуг засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки для генерації пар ключів та/або створення кваліфікованих електронних підписів чи печаток, та/або перевірки кваліфікованих електронних підписів чи печаток, та/або зберігання особистого ключа кваліфікованого електронного підпису чи печатки;
 
170. технічну підтримку та обслуговування наданих засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки.
 
   технічну підтримку та обслуговування наданих засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки.
 
171. 2. Кваліфікований електронний підпис чи печатка вважається таким, що пройшов перевірку, якщо:
 
-163- Данченко О.І.
Абзац перший частини другої статті 12 проекту Закону після слів «пройшов перевірку» доповнити словами «та отримав підтвердження».
 
Враховано   2. Кваліфікований електронний підпис чи печатка вважається таким, що пройшов перевірку та отримав підтвердження, якщо:
 
    -164- Семенуха Р.С.
Абзац перший частини другої статті 12 проекту Закону викласти в такій редакції:
«2. Кваліфікований електронний підпис чи печатка вважається таким, що пройшов перевірку та отримав підтвердження, якщо:».
 
Враховано    
172. перевірку кваліфікованого електронного підпису чи печатки проведено засобом кваліфікованого електронного підпису чи печатки;
 
   перевірку кваліфікованого електронного підпису чи печатки проведено засобом кваліфікованого електронного підпису чи печатки;
 
173. перевіркою встановлено, що відповідно до вимог цього Закону на момент створення кваліфікованого електронного підпису чи печатки був чинним кваліфікований сертифікат електронного підпису чи печатки підписувача чи створювача електронної печатки;
 
   перевіркою встановлено, що відповідно до вимог цього Закону на момент створення кваліфікованого електронного підпису чи печатки був чинним кваліфікований сертифікат електронного підпису чи печатки підписувача чи створювача електронної печатки;
 
174. за допомогою кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки здійснено ідентифікацію підписувача чи створювача електронної печатки;
 
   за допомогою кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки здійснено ідентифікацію підписувача чи створювача електронної печатки;
 
175. під час перевірки за допомогою кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки отримано підтвердження того, що особистий ключ, який належить підписувачу чи створювачу електронної печатки, зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису чи печатки;
 
   під час перевірки за допомогою кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки отримано підтвердження того, що особистий ключ, який належить підписувачу чи створювачу електронної печатки, зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису чи печатки;
 
176. під час перевірки підтверджено цілісність електронних даних в електронній формі, з якими пов’язаний цей кваліфікований електронний підпис чи печатка;
 
   під час перевірки підтверджено цілісність електронних даних в електронній формі, з якими пов’язаний цей кваліфікований електронний підпис чи печатка.
 
177. створено умови для генерації пари ключів особисто користувачем цієї електронної довірчої послуги за допомогою засобу кваліфікованого електронного підпису чи печатки.
 
-165- Данченко О.І.
Абзац сьомий частини другої статті 12 проекту Закону виключити.
 
Враховано   3. Електронний підпис чи печатка не може бути визнаним недійсним та позбавленим можливості розглядатись як доказ у судових справах виключно на тій підставі, що він має електронний вигляд або не відповідає вимогам до кваліфікованого електронного підпису чи печатки.
4. Кваліфікований електронний підпис має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис, та має презумпцію його відповідності власноручному підпису.
5. Кваліфікована електронна печатка має презумпцію цілісності електронних даних і достовірності походження електронних даних, з якими вона пов’язана.
 
    -166- Семенуха Р.С.
Абзац сьомий частини другої статті 12 проекту Закону виключити.
 
Враховано    
    -167- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Після частини 2 допонити статтю 12 проекту Закону новими частинами з відповідною зміною нумерації:
«3. Електронний підпис чи печатка не може бути визнаним недійсним та позбавленим можливості розглядатись як доказ у судових справах виключно на тій підставі, що він має електронний вигляд або не відповідає вимогам до кваліфікованого електронного підпису чи печатки.
4. Кваліфікований електронний підпис має таку саму юридичну силу, як і власноручний підпис, та має презумпцію його відповідності власноручному підпису.
5. Кваліфікована електронна печатка має презумпцію цілісності електронних даних і достовірності походження електронних даних, з якими вона пов’язана.»
 
Враховано    
178. 3. Обов’язкові вимоги до надання кваліфікованої електронної довірчої послуги створення, перевірки та підтвердження кваліфікованих електронних підписів чи печаток, а також порядок перевірки їх дотримання встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
   6. Обов’язкові вимоги до надання кваліфікованої електронної довірчої послуги створення, перевірки та підтвердження кваліфікованих електронних підписів чи печаток, а також порядок перевірки їх дотримання встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
179. 4. Питання випуску та обігу засобів електронної ідентифікації із функціями кваліфікованого електронного підпису як документів, що посвідчують особу, регулюються законодавством.
 
   7. Питання випуску та обігу засобів електронної ідентифікації із функціями кваліфікованого електронного підпису як документів, що посвідчують особу, регулюються законодавством.
 
180. Вимоги до кваліфікованих електронних довірчих послуг, які надаються з використанням засобів електронної ідентифікації з функціями кваліфікованого електронного підпису як документів, що посвідчують особу, встановлюються цим Законом та іншими актами законодавства.
 
   Вимоги до кваліфікованих електронних довірчих послуг, які надаються з використанням засобів електронної ідентифікації з функціями кваліфікованого електронного підпису як документів, що посвідчують особу, встановлюються цим Законом та іншими актами законодавства.
 
181. Стаття 13. Засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки та засоби криптографічного захисту інформації
 
-168- Данченко О.І.
Назву статті 13 проекту Закону викласти в такій редакції «Стаття 13. Засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки».
 
Враховано   Стаття 19. Засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки
 
    -169- Семенуха Р.С.
У назві статті 13 проекту Закону слова «та засоби криптографічного захисту інформації» виключити.
 
Враховано    
182. 1. Засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки повинні забезпечувати:
 
   1. Засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки повинні забезпечувати:
 
183. належний рівень унікальності пари ключів, що ними генеруються;
 
   належний рівень унікальності пари ключів, що ними генеруються;
 
184. конфіденційність особистих ключів під час їх генерації, зберігання та створення кваліфікованого електронного підпису чи печатки;
 
   конфіденційність особистих ключів під час їх генерації, зберігання та створення кваліфікованого електронного підпису чи печатки;
 
185. захист від доступу до особистих ключів сторонніх осіб.
 
   захист від доступу до особистих ключів сторонніх осіб.
 
186. Засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки не повинні змінювати електронні дані, з якими пов’язаний цей кваліфікований електронний підпис чи печатка, або перешкоджати доступу до них підписувача чи створювача (уповноваженого представника створювача) електронної печатки.
 
   Засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки не повинні змінювати електронні дані, з якими пов’язаний цей кваліфікований електронний підпис чи печатка, або перешкоджати доступу до них підписувача чи створювача (уповноваженого представника створювача) електронної печатки.
 
187. 2. Засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки під час перевірки кваліфікованого електронного підпису чи печатки повинні надавати користувачеві електронних довірчих послуг результат процесу перевірки та виявляти всі події, що стосуються порушень захисту інформації.
 
   2. Засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки під час перевірки кваліфікованого електронного підпису чи печатки повинні надавати користувачеві електронних довірчих послуг результат процесу перевірки та виявляти всі події, що стосуються порушень захисту інформації.
 
188. 3. Вимоги до засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки встановлюються головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань організації спеціального зв’язку та захисту інформації.
 
-170- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Абзац перший частини третьої статті 13 викласти в такій редакції:
«3. Вимоги до засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки встановлюються центральним засвідчу вальним органом за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань організації спеціального зв’язку та захисту інформації».
 
Відхилено   3. Вимоги до засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
    -171- Семенуха Р.С.
Частину третю статті 13 проекту Закону викласти в такій редакції:
«3. Вимоги до засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки встановлюються головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань організації спеціального зв’язку та захисту інформації.
Відповідність засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки зазначеним вимогам підтверджується сертифікатами відповідності або позитивними експертними висновками за результатами їх державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації».
 
Відхилено    
    -172- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Частину третю статті 13 проекту Закону викласти в такій редакції:
«3. Вимоги до засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки встановлюються Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано    
189. Вимоги до засобів криптографічного захисту інформації встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань організації спеціального зв’язку та захисту інформації.
 
-173- Данченко О.І.
Абзац другий частини третьої статті 13 проекту Закону виключити
 
Враховано      
    -174- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Абзац другий частини третьої статті 13 виключити.
 
Враховано    
190. Відповідність засобів криптографічного захисту інформації, засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки зазначеним вимогам підтверджується сертифікатами відповідності або позитивними експертними висновками за результатами їх державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.
 
-175- Данченко О.І.
В абзаці третьому частини третьої статті 13 проекту Закону слова «засобів криптографічного захисту інформації,» виключити.
 
Враховано   Відповідність засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки зазначеним вимогам підтверджується документами про відповідність або позитивними експертними висновками за результатами їх державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.
 
    -176- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
В Абзаці третьому частини третьої статті 13 слова «або позитивними експертними висновками за результатами їх державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.» виключити.
 
Відхилено    
    -177- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Абзац третій частини третьої статті 13 проекту Закону викласти в наступній редакції:
«Відповідність засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки зазначеним вимогам підтверджується документами про відповідність або позитивними експертними висновками за результатами їх державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації.»
 
Враховано    
191. 4. Встановлення інших обов’язкових вимог до засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, а також перевірка їх дотримання здійснюються відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності».
 
-178- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
У частині четвертій статті 13 слово «інших» виключити.
 
Враховано   4. Встановлення обов’язкових вимог до засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, а також перевірка їх дотримання здійснюються відповідно до вимог, встановлених Кабінетом Міністрів України.
 
    -179- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Частину четвертий статті 13 викласти в наступній редакції:
«4. Встановлення обов’язкових вимог до засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, а також перевірка їх дотримання здійснюються відповідно до вимог встановлених Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано    
192. Стаття 14. Кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки
 
   Стаття 20. Кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки
 
193. 1. Кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованих сертифікатів електронного підпису чи печатки надається кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг, засвідчувальним центром, центральним засвідчувальним органом та включає:
 
-180- Данченко О.І.
У частині першій статті 14 проекту Закону слова «кваліфікованих сертифікатів» замінити словами «кваліфікованого сертифіката».
 
Враховано редакційно   1. Кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки включає:
 
    -181- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
В абзаці першому частини першої статті 14 слова «засвідчувальним центром, центральним засвідчувальним органом» виключити.
 
Враховано редакційно    
    -182- Семенуха Р.С.
У частині першій статті 14 проекту Закону слова «кваліфікованих сертифікатів» замінити словами «кваліфікованого сертифіката».
 
Враховано редакційно    
194. створення умов для генерації пари ключів особисто підписувачем чи створювачем (уповноваженим представником створювача) електронної печатки за допомогою засобу кваліфікованого електронного підпису чи печатки;
 
   створення умов для генерації пари ключів особисто підписувачем чи створювачем (уповноваженим представником створювача) електронної печатки за допомогою засобу кваліфікованого електронного підпису чи печатки;
 
195. формування кваліфікованих сертифікатів електронного підпису чи печатки, що відповідають вимогам цього Закону, та видачу їх користувачу електронної довірчої послуги;
 
   формування кваліфікованих сертифікатів електронного підпису чи печатки, що відповідають вимогам цього Закону, та видачу їх користувачу електронної довірчої послуги;
 
196. скасування, блокування та поновлення кваліфікованих сертифікатів електронного підпису чи печатки у випадках, передбачених цим Законом;
 
   скасування, блокування та поновлення кваліфікованих сертифікатів електронного підпису чи печатки у випадках, передбачених цим Законом;
 
197. перевірку та підтвердження чинності кваліфікованих сертифікатів електронного підпису чи печатки шляхом надання третім особам інформації про їх статус та відповідність вимогам цього Закону;
 
   перевірку та підтвердження чинності кваліфікованих сертифікатів електронного підпису чи печатки шляхом надання третім особам інформації про їх статус та відповідність вимогам цього Закону;
 
198. надання доступу до сформованих кваліфікованих сертифікатів електронних підписів та печаток шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг, засвідчувального центру, центрального засвідчувального органу за умови згоди підписувача чи створювача електронної печатки на публікацію кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки.
 
-183- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
В абзаці шостому частини першої статті 14 слова «засвідчувального центру, центрального засвідчувального органу» виключити.
 
Враховано редакційно   надання доступу до сформованих кваліфікованих сертифікатів електронних підписів та печаток шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг за умови згоди підписувача чи створювача електронної печатки на публікацію кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки.
 
199. 2. Формування та видача кваліфікованих сертифікатів електронного підпису чи печатки, що не відповідають вимогам цього Закону, заборонені.
 
   2. Формування та видача кваліфікованих сертифікатів електронного підпису чи печатки, що не відповідають вимогам цього Закону, заборонені.
 
200. 3. Обов’язкові вимоги до кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки, а також порядок перевірки їх дотримання встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
-184- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Частину третю статті 14 викласти в такій редакції:
«3. Обов’язкові технічні вимоги до кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки, а також порядок перевірки їх дотримання встановлюються Кабінетом Міністрів України, відповідно до вимог європейський стандартів».
 
Відхилено   3. Обов’язкові вимоги до кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки, а також порядок перевірки їх дотримання встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
201. Стаття 15. Кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката шифрування
 
-185- Данченко О.І.
Статтю 15 проекту Закону виключити.
 
Враховано      
    -186- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Статтю 15 виключити.
 
Враховано    
    -187- Семенуха Р.С.
Статтю 15 проекту Закону виключити.
 
Враховано    
202. 1. Кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката шифрування надається кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг та включає:
 
      
203. створення умов для генерації даних, що використовуються для зашифрування/розшифрування електронних даних підписувачем за допомогою засобу криптографічного захисту інформації;
 
      
204. формування кваліфікованих сертифікатів шифрування, що відповідають вимогам цього Закону, та видачу їх споживачу послуги;
 
      
205. скасування, блокування та поновлення кваліфікованих сертифікатів шифрування у випадках, передбачених цим Законом;
 
      
206. перевірку та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката шифрування шляхом надання третім особам інформації про його статус та відповідність вимогам цього Закону;
 
      
207. надання доступу до кваліфікованого сертифіката шифрування шляхом розміщення його на офіційному веб-сайті кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг за умови згоди користувача електронної довірчої послуги на публікацію кваліфікованого сертифіката шифрування.
 
      
208. 2. Обов’язкові вимоги до кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката шифрування, а також порядок перевірки їх дотримання встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
      
209. Стаття 16. Кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката автентифікації веб-сайту
 
   Стаття 21. Кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката автентифікації веб-сайту
 
210. 1. Кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката автентифікації веб-сайту надається кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг та включає:
 
-188- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Абзац перший частини 1 статті 16 проекту Закону викласти в наступній редакції:
«1. Кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката автентифікації веб-сайту включає:»
 
Враховано   1. Кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката автентифікації веб-сайту включає:
 
211. формування кваліфікованого сертифіката автентифікації веб-сайту, що відповідає вимогам цього Закону, та передачу його користувачу електронної довірчої послуги;
 
   формування кваліфікованого сертифіката автентифікації веб-сайту, що відповідає вимогам цього Закону, та передачу його користувачу електронної довірчої послуги;
 
212. створення умов для генерації пари ключів особисто користувачем цієї електронної довірчої послуги за допомогою засобу кваліфікованого електронного підпису чи печатки;
 
   створення умов для генерації пари ключів особисто користувачем цієї електронної довірчої послуги за допомогою засобу кваліфікованого електронного підпису чи печатки;
 
213. скасування, блокування та поновлення кваліфікованого сертифіката автентифікації веб-сайту у випадках, передбачених цим Законом;
 
   скасування, блокування та поновлення кваліфікованого сертифіката автентифікації веб-сайту у випадках, передбачених цим Законом;
 
214. перевірку та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката автентифікації веб-сайту шляхом надання третім особам інформації про його статус та відповідність вимогам цього Закону;
 
   перевірку та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката автентифікації веб-сайту шляхом надання третім особам інформації про його статус та відповідність вимогам цього Закону;
 
215. надання доступу до кваліфікованого сертифіката автентифікації веб-сайту шляхом розміщення його на офіційному веб-сайті кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг за умови згоди особи, ідентифікаційні дані якої міститимуться у кваліфікованому сертифікаті автентифікації веб-сайту, на публікацію кваліфікованого сертифіката автентифікації веб-сайту.
 
   надання доступу до кваліфікованого сертифіката автентифікації веб-сайту шляхом розміщення його на офіційному веб-сайті кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг за умови згоди особи, ідентифікаційні дані якої міститимуться у кваліфікованому сертифікаті автентифікації веб-сайту, на публікацію кваліфікованого сертифіката автентифікації веб-сайту.
 
216. 2. Обов’язкові вимоги до кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката автентифікації веб-сайту, а також порядок перевірки їх дотримання встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
-189- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
У частині другій статті 16 після слова «Обов’язкові» доповнити словом «технічні».
 
Відхилено   2. Обов’язкові вимоги до кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката автентифікації веб-сайту, а також порядок перевірки їх дотримання встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
    -190- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Після статті 16 доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття 16-1. Вимоги, що застосовуються до кваліфікованих сертифікатів автентифікації веб-сайту
1. Кваліфіковані сертифікати автентифікації веб-сайту повинні містити:
позначку, принаймні у формі, придатній для автоматизованої обробки, що сертифікат був виданий в якості кваліфікованого сертифіката автентифікації веб-сайту;
набір даних, які однозначно визначають кваліфікованого надавача довірчих послуг;
щодо юридичних осіб: найменування; код ЄДРПОУ;
щодо фізичних осіб: ПІБ або псевдонім особи, якій був виданий сертифікат (якщо використовується псевдонім, це повинно бути чітко зазначено);
елементи адреси, серед яких, щонайменше, місто та держава, фізичної або юридичної особи, якій було видано сертифікат та, в разі необхідності, зазначені елементи в тому вигляді, в якому вони містяться в офіційних реєстрах;
назву (назви) домену, який використовує фізична або юридична особа, якій видано сертифікат;
уточнення щодо початку та завершення строку дії сертифіката;
ідентифікаційний код сертифікату, що має бути унікальним для кваліфікованого провайдера довірчих послуг;
удосконалений електронний підпис або удосконалену електронну печатку кваліфікованого провайдера довірчих послуг, який видає сертифікат;
місце, де можна безоплатно отримати сертифікат, на якому проставлено зазначений ідентифікаційний код сертифікату
удосконалений електронний підпис або удосконалену електронну печатку;
місце надання послуги перевірки статусу чинності сертифіката, яка може бути використана для отримання інформації про статус чинності кваліфікованого сертифіката».
 
Відхилено    
217. Стаття 17. Ідентифікація особи під час формування та видачі кваліфікованого сертифіката відкритого ключа
 
   Стаття 22. Ідентифікація особи під час формування та видачі кваліфікованого сертифіката відкритого ключа
 
218. 1. Формування та видача кваліфікованого сертифіката відкритого ключа без ідентифікації особи, ідентифікаційні дані якої міститимуться у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, не допускаються.
 
   1. Формування та видача кваліфікованого сертифіката відкритого ключа без ідентифікації особи, ідентифікаційні дані якої міститимуться у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, не допускаються.
 
219. 2. Ідентифікація фізичної особи здійснюється за паспортом громадянина України або за іншими документами, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи громадянина, який звернувся за отриманням послуги формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа відповідно до законодавства про Єдиний державний демографічний реєстр та про документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи.
 
-191- Данченко О.І.
Частину другу статті 17 проекту Закону викласти в такій редакції:
«2. Ідентифікація фізичної особи, яка звернулась за отриманням послуги формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, здійснюється за умови її особистої присутності за паспортом громадянина України або за іншими документами, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи громадянина, відповідно до законодавства про Єдиний державний демографічний реєстр та про документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи».
 
Враховано редакційно   2. Ідентифікація фізичної особи, яка звернулась за отриманням послуги формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, здійснюється за умови її особистої присутності за паспортом громадянина України або за іншими документами, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи, відповідно до законодавства про Єдиний державний демографічний реєстр та про документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи.
 
    -192- Семенуха Р.С.
Частину другу статті 17 проекту Закону викласти в такій редакції:
«2. Ідентифікація фізичної особи, яка звернулась за отриманням послуги формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, здійснюється за умови її особистої присутності за паспортом громадянина України або за іншими документами, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи громадянина, відповідно до законодавства про Єдиний державний демографічний реєстр та про документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи».
 
Враховано редакційно    
220. 3. Фізична особа віком до 16 років ідентифікується за свідоцтвом про народження за умови підтвердження батьками (одним з батьків), усиновителями, опікунами або піклувальниками того, що ця особа є їх дитиною, усиновленим або перебуває під опікою чи піклуванням, або за іншими документами, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи громадянина, який звернувся за отриманням послуги формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа відповідно до законодавства про Єдиний державний демографічний реєстр та про документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи.
 
-193- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Частину 3 статті 17 проекту Закону виключити.
 
Враховано      
221. 4. Допускається ідентифікація фізичної особи кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг за ідентифікаційними даними, що містяться у раніше виданому ним кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа за умови набрання чинності цим сертифікатом.
 
-194- Данченко О.І.
Частину четверту статті 17 проекту Закону викласти у такій редакції:
«4. Допускається ідентифікація фізичної особи кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг за ідентифікаційними даними, що містяться у раніше сформованому ним кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа за умови чинності цього сертифіката».
 
Враховано редакційно   3. Допускається ідентифікація фізичної особи кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг за ідентифікаційними даними, що містяться у раніше сформованому ним кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа за умови чинності цього сертифіката.
 
    -195- Семенуха Р.С.
Частину четверту статті 17 проекту Закону викласти у такій редакції:
«4. Допускається ідентифікація фізичної особи кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг за ідентифікаційними даними, що містяться у раніше сформованому ним кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа за умови чинності цього сертифіката».
 
Враховано редакційно    
222. 5. Ідентифікація іноземців здійснюється відповідно до законодавства.
 
   4. Ідентифікація іноземців здійснюється відповідно до законодавства.
 
223. 6. Під час перевірки цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи кваліфікований постачальник електронних довірчих послуг зобов’язаний ознайомитися з інформацією про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, та пересвідчитися, що обсяг її цивільної правоздатності та дієздатності є достатнім для формування та видачі кваліфікованого сертифіката відкритого ключа.
 
-196- Данченко О.І.
Частину шосту статті 17 проекту Закону викласти у такій редакції:
«6. Під час перевірки цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи кваліфікований постачальник електронних довірчих послуг зобов’язаний ознайомитися з інформацією про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також пересвідчитися, що обсяг її цивільної правоздатності та дієздатності є достатнім для формування та видачі кваліфікованого сертифіката відкритого ключа».
 
Враховано редакційно   5. Під час перевірки цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи кваліфікований надавач електронних довірчих послуг зобов’язаний ознайомитися з інформацією про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також пересвідчитися, що обсяг її цивільної правоздатності та дієздатності є достатнім для формування та видачі кваліфікованого сертифіката відкритого ключа.
 
    -197- Семенуха Р.С.
Частину шосту статті 17 проекту Закону викласти у такій редакції:
«6. Під час перевірки цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи кваліфікований постачальник електронних довірчих послуг зобов’язаний ознайомитися з інформацією про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також пересвідчитися, що обсяг її цивільної правоздатності та дієздатності є достатнім для формування та видачі кваліфікованого сертифіката відкритого ключа».
 
Враховано редакційно    
224. 7. Кваліфікований постачальник електронних довірчих послуг під час формування та видачі кваліфікованого сертифіката відкритого ключа здійснює ідентифікацію особи уповноваженого представника юридичної особи відповідно до вимог цього Закону, а також перевіряє обсяг його повноважень за довіреністю або іншим документом, що надає повноваження представникові.
 
-198- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Абзац перший частини 7 статті 17 проекту Закону викласти в наступній редакції:
«6. Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг під час формування та видачі кваліфікованого сертифіката відкритого ключа здійснює ідентифікацію особи уповноваженого представника юридичної особи відповідно до вимог цього Закону, а також перевіряє обсяг його повноважень за документом або за даними з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що визначають повноваження представника.»
 
Враховано   6. Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг під час формування та видачі кваліфікованого сертифіката відкритого ключа здійснює ідентифікацію особи уповноваженого представника юридичної особи відповідно до вимог цього Закону, а також перевіряє обсяг його повноважень за документом або за даними з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що визначають повноваження представника.
 
225. Якщо від імені юридичної особи діє колегіальний орган, кваліфікованому постачальнику електронних довірчих послуг подається документ, у якому закріплено повноваження відповідного органу та розподіл обов’язків між його членами.
 
-199- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Абзац другий частини 7 статті 17 проекту Закону викласти в наступній редакції:
«Якщо від імені юридичної особи діє колегіальний орган, кваліфікованому надавачу електронних довірчих послуг подається документ, у якому визначено повноваження відповідного органу та розподіл обов’язків між його членами.»
 
Враховано   Якщо від імені юридичної особи діє колегіальний орган, кваліфікованому надавачу електронних довірчих послуг подається документ, у якому визначено повноваження відповідного органу та розподіл обов’язків між його членами.
 
226. Стаття 18. Кваліфіковані сертифікати відкритих ключів
 
-200- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Статтю 18 проекту Закону доповнити частиною першою наступного змісту з відповідною зміною нумерації:
«1. Під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг використовуються кваліфіковані сертифікати електронного підпису, кваліфіковані сертифікати електронної печатки та кваліфіковані сертифікати автентифікації веб-сайту»
 
Враховано   Стаття 23. Кваліфіковані сертифікати відкритих ключів
1. Під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг використовуються кваліфіковані сертифікати електронного підпису, кваліфіковані сертифікати електронної печатки та кваліфіковані сертифікати автентифікації веб-сайту.
 
227. 1. Кваліфіковані сертифікати відкритих ключів обов’язково повинні містити:
 
   2. Кваліфіковані сертифікати відкритих ключів обов’язково повинні містити:
 
228. 1) позначку, що сертифікат відкритого ключа виданий як кваліфікований сертифікат відкритого ключа;
 
   1) позначку, що сертифікат відкритого ключа виданий як кваліфікований сертифікат відкритого ключа;
 
229. 2) позначку, що сертифікат відкритого ключа виданий в Україні;
 
   2) позначку, що сертифікат відкритого ключа виданий в Україні;
 
230. 3) ідентифікаційні дані, які однозначно визначають кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг, засвідчувальний центр або центральний засвідчувальний орган, які видали кваліфікований сертифікат відкритого ключа (далі - суб’єкти, які видали сертифікат), у тому числі обов’язково:
 
   3) ідентифікаційні дані, які однозначно визначають кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, засвідчувальний центр або центральний засвідчувальний орган, які видали кваліфікований сертифікат відкритого ключа (далі - суб’єкти, які видали сертифікат), у тому числі обов’язково:
 
231. для юридичної особи: найменування та код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, за якими здійснено її державну реєстрацію;
 
   для юридичної особи: найменування та код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, за якими здійснено її державну реєстрацію;
 
232. для фізичної особи - підприємця: ім’я та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), за якими здійснено її державну реєстрацію;
 
   для фізичної особи - підприємця: ім’я та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), за якими здійснено її державну реєстрацію;
 
233. 4) ідентифікаційні дані, які однозначно визначають користувача електронних довірчих послуг, у тому числі обов’язково:
 
   4) ідентифікаційні дані, які однозначно визначають користувача електронних довірчих послуг, у тому числі обов’язково:
 
234. ім’я підписувача та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) або;
 
   ім’я підписувача та унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) або;
 
235. найменування або ім’я створювача електронної печатки та код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, за якими здійснено її державну реєстрацію, або унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
 
   найменування або ім’я створювача електронної печатки та код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України, за якими здійснено її державну реєстрацію, або унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
 
236. 5) місцезнаходження юридичної особи або місце реєстрації фізичної особи, якій видано кваліфікований сертифікат відкритого ключа;
 
-201- Данченко О.І.
Пункт 5 частини першої статті 18 проекту Закону викласти в такій редакції:
«5) місцезнаходження юридичної особи, якій видано кваліфікований сертифікат відкритого ключа;».
 
Враховано   5) місцезнаходження юридичної особи, якій видано кваліфікований сертифікат відкритого ключа;
 
    -202- Семенуха Р.С.
У пункті 5 частини першої статті 18 проекту Закону слова «або місце реєстрації фізичної особи» виключити.
 
Враховано    
237. 6) значення відкритого ключа, який відповідає особистому ключу;
 
   6) значення відкритого ключа, який відповідає особистому ключу;
 
238. 7) відомості про початок та закінчення строку дії кваліфікованого сертифіката відкритого ключа;
 
   7) відомості про початок та закінчення строку дії кваліфікованого сертифіката відкритого ключа;
 
239. 8) серійний номер кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, унікальний для суб’єкта, який видав сертифікат;
 
   8) серійний номер кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, унікальний для суб’єкта, який видав сертифікат;
 
240. 9) кваліфікований електронний підпис або кваліфіковану електронну печатку, створені суб’єктом, який видав сертифікат;
 
   9) кваліфікований електронний підпис або кваліфіковану електронну печатку, створені суб’єктом, який видав сертифікат;
 
241. 10) відомості щодо розміщення у вільному доступі кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів суб’єкта, який видав сертифікат;
 
   10) відомості щодо розміщення у вільному доступі кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів суб’єкта, який видав сертифікат;
 
242. 11) відомості щодо розміщення інформації, необхідної для отримання кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів;
 
   11) відомості щодо розміщення інформації, необхідної для отримання кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів;
 
243. 12) відомості про те, що особистий ключ зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису чи печатки (для кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки);
 
   12) відомості про те, що особистий ключ зберігається в засобі кваліфікованого електронного підпису чи печатки (для кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки);
 
244. 13) відомості про обмеження використання кваліфікованого електронного підпису чи печатки (для кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки);
 
   13) відомості про обмеження використання кваліфікованого електронного підпису чи печатки (для кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки);
 
245. 14) ім’я (імена) домену, який належить фізичній або юридичній особі, якій видано сертифікат відкритого ключа (для кваліфікованого сертифіката автентифікації веб-сайту).
 
   14) ім’я (імена) домену, що належить фізичній або юридичній особі, якій видано сертифікат відкритого ключа (для кваліфікованого сертифіката автентифікації веб-сайту).
 
246. 2. Кваліфіковані сертифікати електронного підпису осіб, що не досягли повноліття, крім ідентифікаційних даних, передбачених частиною першою цієї статті, обов’язково повинні містити:
 
-203- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Частину другу статті 18 проекту Закону виключити.
 
Враховано      
247. 1) для осіб, що не досягли 16-річного віку, відомості із свідоцтва про народження або інших документів, які унеможливлюють виникнення будь-яких сумнівів щодо особи громадянина відповідно до законодавства про Єдиний державний демографічний реєстр та про документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи;
 
      
248. 2) інформацію про обмеження у разі вчинення правочинів;
 
      
249. 3) відомості про батьків (одного з батьків), усиновителів, опікунів або піклувальників, а також інформацію про документи, які підтверджують, що ця особа є їх дитиною, усиновленим або перебуває під опікою чи піклуванням.
 
      
250. 3. Кваліфіковані сертифікати відкритих ключів можуть містити інші ідентифікаційні дані фізичних або юридичних осіб, необов’язкові додаткові спеціальні атрибути, визначені у стандартах для кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів. Ці атрибути не повинні впливати на інтероперабельність і визнання кваліфікованих електронних підписів.
 
   3. Кваліфіковані сертифікати відкритих ключів можуть містити інші ідентифікаційні дані фізичних або юридичних осіб, необов’язкові додаткові спеціальні атрибути, визначені у стандартах для кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів. Ці атрибути не повинні впливати на інтероперабельність і визнання кваліфікованих електронних підписів.
 
251. 4. Обов’язкові вимоги до кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, а також порядок перевірки їх дотримання встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
-204- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Частину четверту статті 18 доповнити словами «відповідно до вимог європейський стандартів».
 
Відхилено   4. Обов’язкові вимоги до кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, а також порядок перевірки їх дотримання встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
252. 5. Правочин, вчинений в електронній формі, може бути визнаний судом недійсним у разі, коли під час його вчинення використовувався кваліфікований електронний підпис чи печатка, кваліфікований сертифікат якого не містить відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, або містить недостовірні відомості.
 
-205- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Частину п’яту статті 18 виключити.
 
Відхилено   5. Правочин, вчинений в електронній формі, може бути визнаний судом недійсним у разі, коли під час його вчинення використовувався кваліфікований електронний підпис чи печатка, кваліфікований сертифікат якого не містить відомостей, передбачених частиною другою цієї статті, або містить недостовірні відомості.
 
253. Стаття 19. Чинність кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів
 
-206- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Статтю 19 виключити.
 
Відхилено   Стаття 24. Чинність кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів
 
254. 1. Кваліфікований сертифікат відкритого ключа вважається чинним у разі, коли на момент перевірки чинності:
 
   1. Кваліфікований сертифікат відкритого ключа вважається чинним у разі, якщо на момент перевірки чинності:
 
255. строк дії, зазначений у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, не закінчився;
 
   строк дії, зазначений у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, не закінчився;
 
256. суб’єктом, який видав сертифікат, статус кваліфікованого сертифіката відкритого ключа не змінено на скасований або блокований з підстав, визначених цим Законом;
 
   суб’єктом, який видав сертифікат, статус кваліфікованого сертифіката відкритого ключа не змінено на скасований або блокований з підстав, визначених цим Законом;
 
257. за попередніми двома ознаками був чинним кваліфікований сертифікат відкритого ключа суб’єкта, який видав сертифікат.
 
   за попередніми двома ознаками був чинним кваліфікований сертифікат відкритого ключа суб’єкта, який видав сертифікат.
 
258. 2. Суб’єкти, які видають сертифікати відкритих ключів, не повинні видавати кваліфіковані сертифікати відкритих ключів із строком дії, що перевищує строк дії їх власних кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.
 
   2. Суб’єкти, які видають сертифікати відкритих ключів, не повинні видавати кваліфіковані сертифікати відкритих ключів із строком дії, що перевищує строк дії їх власних кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.
 
259. 3. Інформація про статус кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів надається суб’єктами, що видали сертифікати, засобами їх інформаційно-телекомунікаційної системи цілодобово.
 
   3. Інформація про статус кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів надається суб’єктами, що видали сертифікати, засобами їх інформаційно-телекомунікаційної системи цілодобово.
 
260. 4. Доступ до кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів надається суб’єктами, що видали сертифікати, з урахуванням вимог законодавства у сфері захисту персональних даних.
 
   4. Доступ до кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів надається суб’єктами, що видали сертифікати, з урахуванням вимог законодавства у сфері захисту персональних даних.
 
261. Стаття 20. Скасування, блокування та поновлення кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів
 
   Стаття 25. Скасування, блокування та поновлення кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів
 
262. 1. Кваліфікований сертифікат відкритого ключа не пізніше ніж протягом двох годин скасовується суб’єктом, який видав сертифікат, у разі:
 
   1. Кваліфікований сертифікат відкритого ключа не пізніше ніж протягом двох годин скасовується суб’єктом, який видав сертифікат, у разі:
 
263. 1) подання користувачем електронних довірчих послуг заяви про скасування виданого йому кваліфікованого сертифіката відкритого ключа в будь-який спосіб, що забезпечує підтвердження особи - користувача;
 
   1) подання користувачем електронних довірчих послуг заяви про скасування виданого йому кваліфікованого сертифіката відкритого ключа в будь-який спосіб, що забезпечує підтвердження особи - користувача;
 
264. 2) надходження до суб’єкта, який видав сертифікат, документа, що підтверджує:
 
   2) надходження до суб’єкта, який видав сертифікат, документа, що підтверджує:
 
265. смерть фізичної особи - підписувача;
 
   смерть фізичної особи - підписувача;
 
266. припинення діяльності створювача електронної печатки;
 
   припинення діяльності створювача електронної печатки;
 
267. зміни ідентифікаційних даних користувача електронних довірчих послуг;
 
   зміни ідентифікаційних даних користувача електронних довірчих послуг;
 
268. факт державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця чи припинення діяльності в установленому законодавством порядку юридичної особи;
 
   факт державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця чи припинення діяльності в установленому законодавством порядку юридичної особи;
 
269. надання користувачем електронних довірчих послуг недостовірних ідентифікаційних даних під час формування його кваліфікованого сертифіката відкритого ключа;
 
   надання користувачем електронних довірчих послуг недостовірних ідентифікаційних даних під час формування його кваліфікованого сертифіката відкритого ключа;
 
270. факт компрометації особистого ключа користувача електронних довірчих послуг, виявлений самостійно користувачем або контролюючим органом під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг;
 
   факт компрометації особистого ключа користувача електронних довірчих послуг, виявлений самостійно користувачем або контролюючим органом під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг;
 
271. набрання законної сили рішенням суду про оголошення підписувача померлим, визнання безвісно відсутнім, недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності, визнання користувача електронних довірчих послуг банкрутом.
 
-207- Данченко О.І.
Абзац восьмий пункту 2 частини першої статті 20 проекту Закону викласти в такій редакції:
«набрання законної сили рішенням суду про скасування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, оголошення підписувача померлим, визнання безвісно відсутнім, недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності, визнання користувача електронних довірчих послуг банкрутом».
 
Враховано   набрання законної сили рішенням суду про скасування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, оголошення підписувача померлим, визнання безвісно відсутнім, недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності, визнання користувача електронних довірчих послуг банкрутом.
 
    -208- Семенуха Р.С.
Абзац восьмий пункту 2 частини першої статті 20 проекту Закону викласти в такій редакції:
«набрання законної сили рішенням суду про скасування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, оголошення підписувача померлим, визнання безвісно відсутнім, недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності, визнання користувача електронних довірчих послуг банкрутом».
 
Враховано    
272. 2. Кваліфікований сертифікат відкритого ключа, виданий центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром постачальнику електронних довірчих послуг, також скасовується відповідно до вимог цього Закону у разі скасування статусу зареєстрованого/кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг та анулювання відповідного свідоцтва про реєстрацію/підтвердження кваліфікації.
 
-209- Данченко О.І.
У частині другій статті 20 проекту Закону слова «та анулювання відповідного свідоцтва про реєстрацію/підтвердження кваліфікації» виключити
 
Відхилено      
    -210- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Частину другу статті 20 виключити.
 
Враховано    
    -211- Семенуха Р.С.
У частині другій статті 20 проекту Закону слова «та анулювання відповідного свідоцтва про реєстрацію/підтвердження кваліфікації» виключити.
 
Відхилено    
273. 3. Самопідписаний сертифікат електронної печатки центрального засвідчувального органу не пізніше ніж протягом 24 годин скасовується центральним засвідчувальним органом у разі:
 
   2. Самопідписаний сертифікат електронної печатки центрального засвідчувального органу не пізніше ніж протягом 24 годин скасовується центральним засвідчувальним органом у разі:
 
274. підтвердження факту компрометації особистого ключа центрального засвідчувального органу, виявленого ним самостійно або під час здійснення заходів державного контролю;
 
-212- Данченко О.І.
Абзаци другий та третій частини третьої статті 20 проекту Закону викласти в такій редакції:
«підтвердження факту компрометації особистого ключа центрального засвідчувального органу, виявленого ним самостійно або контролюючим органом під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг;
набрання законної сили рішенням суду про скасування самопідписаного сертифіката електронної печатки центрального засвідчувального органу.».
 
Враховано   підтвердження факту компрометації особистого ключа центрального засвідчувального органу, виявленого ним самостійно або контролюючим органом під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг;
 
    -213- Семенуха Р.С.
Абзаци другий та третій частини третьої статті 20 проекту Закону викласти в такій редакції:
«підтвердження факту компрометації особистого ключа центрального засвідчувального органу, виявленого ним самостійно або контролюючим органом під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг;
набрання законної сили рішенням суду про скасування самопідписаного сертифіката електронної печатки центрального засвідчувального органу».
 
Враховано    
275. набрання законної сили рішенням суду.
 
   набрання законної сили рішенням суду про скасування самопідписаного сертифіката електронної печатки центрального засвідчувального органу.
 
276. 4. У разі подання повідомлення про прийняття кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг рішення про припинення діяльності з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр на основі відповідного рішення скасовує кваліфікований сертифікат відкритого ключа, виданий цьому постачальнику відповідно до вимог цього Закону.
 
-214- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Частину четверту статті 20 виключити.
 
Відхилено   3. У разі подання повідомлення про прийняття кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг рішення про припинення діяльності з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр на основі відповідного рішення скасовує кваліфікований сертифікат відкритого ключа, виданий цьому надавачу відповідно до вимог цього Закону.
 
277. 5. Кваліфікований сертифікат відкритого ключа вважається скасованим з моменту зміни суб’єктом, який видав сертифікат, статусу кваліфікованого сертифіката відкритого ключа на скасований.
 
-215- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Частину п’яту статті 20 виключити.
 
Відхилено   4. Кваліфікований сертифікат відкритого ключа вважається скасованим з моменту зміни суб’єктом, який видав сертифікат, статусу кваліфікованого сертифіката відкритого ключа на скасований.
 
278. 6. Скасований кваліфікований сертифікат відкритого ключа поновленню не підлягає.
 
-216- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Частину шосту статті 20 виключити.
 
Відхилено   5. Скасований кваліфікований сертифікат відкритого ключа поновленню не підлягає.
 
279. 7. Кваліфікований сертифікат відкритого ключа не пізніше ніж протягом двох годин блокується суб’єктом, який видав сертифікат, у разі:
 
   6. Кваліфікований сертифікат відкритого ключа не пізніше ніж протягом двох годин блокується суб’єктом, який видав сертифікат, у разі:
 
280. подання користувачем електронних довірчих послуг заяви про блокування виданого йому кваліфікованого сертифіката відкритого ключа в будь-який спосіб, що забезпечує підтвердження особи - користувача;
 
   подання користувачем електронних довірчих послуг заяви про блокування виданого йому кваліфікованого сертифіката відкритого ключа в будь-який спосіб, що забезпечує підтвердження особи - користувача;
 
281. повідомлення користувачем електронних довірчих послуг або контролюючим органом про підозру в компрометації особистого ключа користувача електронних довірчих послуг;
 
   повідомлення користувачем електронних довірчих послуг або контролюючим органом про підозру в компрометації особистого ключа користувача електронних довірчих послуг;
 
282. прийняття відповідно до вимог законодавства рішення про вирішення спорів щодо порушення користувачем електронних довірчих послуг істотних умов договору про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг;
 
-217- Данченко О.І.
Абзац четвертий частини сьомої статті 20 проекту Закону викласти в такій редакції:
«набрання законної сили рішенням суду про блокування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа;».
 
Враховано   набрання законної сили рішенням суду про блокування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа;
 
    -218- Семенуха Р.С.
Абзац четвертий частини сьомої статті 20 проекту Закону викласти в такій редакції:
«набрання законної сили рішенням суду про блокування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа;».
 
Враховано    
283. порушення користувачем електронних довірчих послуг істотних умов договору про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг.
 
   порушення користувачем електронних довірчих послуг істотних умов договору про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг.
 
284. 8. Кваліфікований сертифікат відкритого ключа, виданий центральним засвідчувальним органом, також блокується у разі прийняття рішення контролюючим органом про блокування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів зареєстрованого або кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг за результатами здійснення державного нагляду (контролю) відповідно до вимог цього Закону.
 
-219- Данченко О.І.
Частину восьму статті 20 проекту Закону викласти в такій редакції:
«8. Кваліфікований сертифікат відкритого ключа, виданий центральним засвідчувальним органом, також блокується у разі отримання центральним засвідчувальним органом повідомлення від контролюючого органу щодо прийняття контролюючим органом рішення про блокування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів зареєстрованого або кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг за результатами здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг відповідно до вимог цього Закону».
 
Враховано редакційно   7. Кваліфікований сертифікат відкритого ключа, виданий центральним засвідчувальним органом, також блокується у разі прийняття рішення контролюючим органом про блокування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг за результатами здійснення державного нагляду (контролю) відповідно до вимог цього Закону.
 
    -220- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Частину восьму статті 20 виключити.
 
Відхилено    
    -221- Семенуха Р.С.
Частину восьму статті 20 проекту Закону викласти в такій редакції:
«8. Кваліфікований сертифікат відкритого ключа, виданий центральним засвідчувальним органом, також блокується у разі отримання центральним засвідчувальним органом повідомлення від контролюючого органу щодо прийняття контролюючим органом рішення про блокування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів зареєстрованого або кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг за результатами здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг відповідно до вимог цього Закону».
 
Враховано редакційно    
285. 9. Кваліфікований сертифікат відкритого ключа вважається заблокованим з моменту зміни суб’єктом, який видав сертифікат, статусу кваліфікованого сертифіката відкритого ключа на заблокований.
 
-222- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Частину дев’яту статті 20 виключити.
 
Відхилено   8. Кваліфікований сертифікат відкритого ключа вважається заблокованим з моменту зміни суб’єктом, який видав сертифікат, статусу кваліфікованого сертифіката відкритого ключа на заблокований.
 
286. 10. Кваліфікований сертифікат відкритого ключа, статус якого змінено на заблокований, у період блокування не використовується.
 
-223- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Частину десяту статті 20 виключити.
 
Відхилено   9. Кваліфікований сертифікат відкритого ключа, статус якого змінено на заблокований, у період блокування не використовується.
 
287. 11. Заблокований кваліфікований сертифікат відкритого ключа не пізніше ніж протягом двох годин поновлюється суб’єктом, який видав сертифікат, у разі:
 
   10. Заблокований кваліфікований сертифікат відкритого ключа не пізніше ніж протягом двох годин поновлюється суб’єктом, який видав сертифікат, у разі:
 
288. подання користувачем електронних довірчих послуг заяви про поновлення його заблокованого кваліфікованого сертифіката відкритого ключа (якщо блокування здійснено на підставі заяви про блокування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа);
 
   подання користувачем електронних довірчих послуг заяви про поновлення його заблокованого кваліфікованого сертифіката відкритого ключа (якщо блокування здійснено на підставі заяви про блокування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа);
 
289. прийняття відповідно до вимог законодавства рішення на користь користувача електронних довірчих послуг про вирішення спорів щодо порушення користувачем електронних довірчих послуг істотних умов договору про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг;
 
-224- Данченко О.І.
Абзац третій частини одинадцятої статті 20 проекту Закону виключити.
 
Враховано      
    -225- Семенуха Р.С.
Абзац третій частини одинадцятої статті 20 проекту Закону виключити.
 
Враховано    
290. повідомлення про встановлення недостовірності інформації щодо факту компрометації особистого ключа користувачем електронних довірчих послуг або контролюючим органом, який раніше повідомив про цю підозру;
 
   повідомлення про встановлення недостовірності інформації щодо факту компрометації особистого ключа користувачем електронних довірчих послуг або контролюючим органом, який раніше повідомив про цю підозру;
 
291. надходження до суб’єкта, який видав сертифікат, повідомлення про прийняття рішення суду, що набрало законної сили.
 
-226- Данченко О.І.
Абзац п’ятий частини одинадцятої статті 20 проекту Закону викласти в такій редакції:
«надходження до суб’єкта, який видав сертифікат, повідомлення про прийняття рішення суду про поновлення кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, що набрало законної сили.».
 
Враховано   надходження до суб’єкта, який видав сертифікат, повідомлення про прийняття рішення суду про поновлення кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, що набрало законної сили.
 
    -227- Семенуха Р.С.
Абзац п’ятий частини одинадцятої статті 20 проекту Закону викласти в такій редакції:
«надходження до суб’єкта, який видав сертифікат, повідомлення про прийняття рішення суду про поновлення кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, що набрало законної сили».
 
Враховано    
292. 12. Заблокований кваліфікований сертифікат відкритого ключа, виданий центральним засвідчувальним органом, також поновлюється відповідно до вимог цього Закону у разі:
 
-228- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Частину дванадцяту статті 20 виключити.
 
Відхилено   11. Заблокований кваліфікований сертифікат відкритого ключа, виданий центральним засвідчувальним органом, також поновлюється відповідно до вимог цього Закону в разі:
 
293. відновлення статусу кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг;
 
   відновлення статусу кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг;
 
294. набрання законної сили рішенням суду на користь постачальника електронних довірчих послуг.
 
   набрання законної сили рішенням суду на користь надавача електронних довірчих послуг.
 
295. 13. Кваліфікований сертифікат відкритого ключа, який був заблокований, відновлює свою чинність з моменту його поновлення.
 
-229- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Частину тринадцяту статті 20 виключити.
 
Відхилено   12. Кваліфікований сертифікат відкритого ключа, який був заблокований, відновлює свою чинність з моменту його поновлення.
 
296. 14. Кваліфікований сертифікат відкритого ключа вважається поновленим з моменту зміни суб’єктом, який видав сертифікат, статусу кваліфікованого сертифіката відкритого ключа на поновлений.
 
-230- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Частину чотирнадцяту статті 20 виключити.
 
Відхилено   13. Кваліфікований сертифікат відкритого ключа вважається поновленим з моменту зміни суб’єктом, який видав сертифікат, статусу кваліфікованого сертифіката відкритого ключа на поновлений.
 
297. 15. Суб’єкт, який видав кваліфікований сертифікат відкритого ключа, повинен забезпечити доступ до інформації про дату та час зміни статусу кваліфікованого сертифіката відкритого ключа.
 
-231- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Частину п’ятнадцяту статті 20 виключити.
 
Відхилено   14. Суб’єкт, який видав кваліфікований сертифікат відкритого ключа, повинен забезпечити доступ до інформації про дату та час зміни статусу кваліфікованого сертифіката відкритого ключа.
 
298. Стаття 21. Кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу
 
   Стаття 26. Кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу
 
299. 1. Кваліфіковану електронну довірчу послугу формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу мають право надавати кваліфіковані постачальники електронних довірчих послуг, засвідчувальний центр, центральний засвідчувальний орган.
 
-232- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
В абзаці першому частини першої статті 21 слова «засвідчувальний центр, центральний засвідчувальний орган» виключити.
 
Враховано редакційно      
300. Кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу включає формування кваліфікованої електронної позначки часу та її передачу користувачеві електронної довірчої послуги.
 
-233- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Частину першу статті 21проекту Закону викласти в наступній редакції:
«1. Кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу включає:
формування кваліфікованої електронної позначки часу;
передачу кваліфікованої електронної позначки часу користувачеві електронної довірчої послуги.
Кваліфікована електронна позначка часу має презумпцію точності дати та часу, на які вона вказує, та цілісності електронних даних, з якими ці дата та час пов’язані.»
 
Враховано   1. Кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу включає:
формування кваліфікованої електронної позначки часу;
передачу кваліфікованої електронної позначки часу користувачеві електронної довірчої послуги.
 
301. Кваліфікована електронна позначка часу має презумпцію точності дати та часу, на які вона вказує, та цілісності електронних даних, з якими ці дата та час пов’язані.
 
   Кваліфікована електронна позначка часу має презумпцію точності дати та часу, на які вона вказує, та цілісності електронних даних, з якими ці дата та час пов’язані.
 
302. 2. Кваліфікована електронна позначка часу повинна забезпечувати:
 
-234- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Абзац перший частини другої статті 21 викласти в такій редакції:
«2. Електронний штемпель часу не може визнаватися недійсним та позбавленим можливості розглядатись як доказ у судових справах виключно на тій підставі, що він має електронний вигляд, якщо він відповідає вимогам до кваліфікованого електронного штемпеля часу».
 
Відхилено   2. Кваліфікована електронна позначка часу повинна забезпечувати:
 
303. зв’язок дати і часу з електронними даними в такий спосіб, що цілком виключає можливість непомітної зміни електронних даних;
 
-235- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Абзац другий частини другої статті 21 виключити.
 
Відхилено   зв’язок дати і часу з електронними даними в такий спосіб, що цілком виключає можливість непомітної зміни електронних даних;
 
304. точність часу в програмно-технічному комплексі кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг, що встановлюється за київським часом та синхронізується із сигналом точного часу з точністю до секунди.
 
-236- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Абзац третій частини другої статті 21 виключити.
 
Враховано частково   точність часу в програмно-технічному комплексі кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, що синхронізується із Всесвітнім координованим часом (UТС) з точністю до секунди.
 
305. 3. До кваліфікованої електронної позначки часу додається створений для неї кваліфікований електронний підпис чи кваліфікована електронна печатка кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг, засвідчувального центру або центрального засвідчувального органу.
 
-237- Данченко О.І.
Частину третю статті 21 проекту Закону викласти в такій редакції:
«3. До кваліфікованої електронної позначки часу додається створений для неї удосконалений електронний підпис чи удосконалена електронна печатка кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг, засвідчувального центру або центрального засвідчувального органу».
 
Враховано редакційно   3. До кваліфікованої електронної позначки часу додається створений для неї удосконалений електронний підпис чи удосконалена електронна печатка.
 
    -238- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
У частині третій статті 21:
слово «неї» замінити словом «нього»;
слова «засвідчувального центру або центрального засвідчувального органу» виключити.
 
Враховано редакційно    
    -239- Семенуха Р.С.
Частину третю статті 21 проекту Закону викласти в такій редакції:
«3. До кваліфікованої електронної позначки часу додається створений для неї удосконалений електронний підпис чи удосконалена електронна печатка кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг, засвідчувального центру або центрального засвідчувального органу».
 
Враховано редакційно    
306. 4. Використання кваліфікованої електронної позначки часу для постійного зберігання електронних даних є обов’язковим.
 
-240- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Частину четверту статті 21 виключити.
 
Відхилено   4. Використання кваліфікованої електронної позначки часу для постійного зберігання електронних даних є обов’язковим.
 
307. Центральний засвідчувальний орган надає послугу постачання передачі сигналів точного часу, синхронізованого з Державним еталоном одиниць часу і частоти, постачальникам електронних довірчих послуг та іншим суб’єктам електронного документообігу.
 
      
308. Час у програмно-технічному комплексі кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг встановлюється за київським часом та синхронізується із сигналом точного часу, який надається відповідно центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром.
 
      
309. 5. Обов’язкові вимоги до процедур надання кваліфікованої електронної довірчої послуги надання кваліфікованої електронної позначки часу, а також порядок перевірки їх дотримання встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
-241- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
У частині п’ятій статті 21:
Після слова «Обов’язкові» доповнити словом «технічні»;
Доповнити словами «відповідно до вимог європейський стандартів».
 
Відхилено   5. Обов’язкові вимоги до процедур надання кваліфікованої електронної довірчої послуги надання кваліфікованої електронної позначки часу, а також порядок перевірки їх дотримання встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
310. Стаття 22. Кваліфікована електронна довірча послуга реєстрованої електронної доставки
 
   Стаття 27. Кваліфікована електронна довірча послуга реєстрованої електронної доставки
 
311. 1. Кваліфікована електронна довірча послуга реєстрованої електронної доставки повинна відповідати таким вимогам:
 
   1. Кваліфікована електронна довірча послуга реєстрованої електронної доставки повинна відповідати таким вимогам:
 
312. надаватися одним чи кількома кваліфікованими постачальниками електронних довірчих послуг;
 
   надаватися одним чи кількома кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг;
 
313. повинна забезпечуватись електронна ідентифікація відправника;
 
   повинна забезпечуватись електронна ідентифікація відправника;
 
314. перед доставкою електронних даних повинна забезпечуватись електронна ідентифікація отримувача;
 
   перед доставкою електронних даних повинна забезпечуватись електронна ідентифікація отримувача;
 
315. до електронних даних, що відправляються, додається створений для них кваліфікований електронний підпис чи печатка кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг;
 
-242- Данченко О.І.
Абзац п’ятий частини першої статті 22 проекту Закону викласти в такій редакції:
«до електронних даних, що відправляються, додається створений для них удосконалений електронний підпис чи удосконалена електронна печатка кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг;».
 
Враховано   до електронних даних, що відправляються, додається створений для них удосконалений електронний підпис чи удосконалена електронна печатка кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг;
 
    -243- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
В абзаці п’ятому частини першої статті 22 слово «кваліфікований» замінити словом «удосконалений».
 
Враховано    
    -244- Семенуха Р.С.
Абзац п’ятий частини першої статті 22 проекту Закону викласти в такій редакції:
«до електронних даних, що відправляються, додається створений для них удосконалений електронний підпис чи удосконалена електронна печатка кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг;».
 
Враховано    
316. відправник і отримувач електронних даних повинні бути повідомлені про будь-яку зміну електронних даних, необхідну для відправки або отримання цих даних;
 
   відправник і отримувач електронних даних повинні бути повідомлені про будь-яку зміну електронних даних, необхідну для відправки або отримання цих даних;
 
317. дата і час відправки, отримання та будь-яка зміна електронних даних повинні фіксуватися з використанням кваліфікованої електронної позначки часу;
 
   дата і час відправки, отримання та будь-яка зміна електронних даних повинні фіксуватися з використанням кваліфікованої електронної позначки часу;
 
318. у разі відправки електронних даних між двома або більше кваліфікованими постачальниками електронних довірчих послуг наведені вище вимоги повинні застосовуватися до всіх кваліфікованих постачальників електронних довірчих послуг.
 
   у разі відправки електронних даних між двома або більше кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг наведені вище вимоги повинні застосовуватися до всіх кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг.
 
319. 2. Обов’язкові вимоги до кваліфікованої електронної довірчої послуги реєстрованої електронної доставки, а також порядок перевірки їх дотримання встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
-245- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
У частині другій статті 22:
Після слова «Обов’язкові» доповнити словом «технічні»;
Доповнити словами «відповідно до вимог європейський стандартів».
 
Відхилено   2. Обов’язкові вимоги до кваліфікованої електронної довірчої послуги реєстрованої електронної доставки, а також порядок перевірки їх дотримання встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
320. 3. На вимогу користувача електронних довірчих послуг їх постачальник повинен забезпечити конфіденційність електронних даних під час їх доставки.
 
-246- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Частину третю статті 22 викласти в такій редакції:
«3. Електронні дані, які відправлені та отримані з використанням послуги реєстрованої електронної доставки, не можуть бути позбавлені юридичної сили і можливості розглядатись як доказ у судових справах виключно на тій підставі, що вони мають електронну форму, якщо такі дані відповідають вимогам до кваліфікованої послуги реєстрованої електронної доставки».
 
Враховано   3. Електронні дані, які відправлені та отримані з використанням кваліфікованої електронної довірчої послуги реєстрованої електронної доставки, не можуть бути позбавлені юридичної сили і можливості розглядатись як доказ у судових справах виключно на тій підставі, що вони мають електронну форму, якщо такі дані відповідають вимогам до кваліфікованої електронної довірчої послуги реєстрованої електронної доставки.
4. Електронні дані, які відправлені та отримані з використанням кваліфікованої електронної довірчої послуги реєстрованої електронної доставки, мають презумпцію цілісності електронних даних, їх гарантованої передачі ідентифікованим відправником та гарантованого отримання ідентифікованим отримувачем, а також точності дати і часу відправки та отримання електронних даних, які вказуються під час надання цієї послуги.
 
    -247- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Статтю 22 доповнити новою частиною такого змісту:
«4. Електронні дані, які відправлені та отримані з використанням кваліфікованої послуги реєстрованої електронної доставки, мають презумпцію цілісності електронних даних, їх гарантованої передачі ідентифікованим відправником та гарантованого отримання ідентифікованим отримувачем, а також точності дати і часу відправки та отримання електронних даних, які вказуються під час надання цієї послуги».
 
Враховано    
321. Стаття 23. Кваліфікована електронна довірча послуга зберігання кваліфікованих електронних підписів, печаток, електронних позначок часу та сертифікатів, пов’язаних з цими послугами
 
-248- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Назву статті 23 викласти в такій редакції:
«Стаття 23. Кваліфікована електронна довірча послуга зберігання кваліфікованих електронних підписів та печаток»
 
Враховано частково   Стаття 28. Кваліфікована електронна довірча послуга зберігання кваліфікованих електронних підписів, печаток та сертифікатів, пов’язаних з цими послугами
 
322. 1. Кваліфікована електронна довірча послуга зберігання кваліфікованих електронних підписів, печаток, електронних позначок часу та сертифікатів, пов’язаних з цими послугами, надається кваліфікованими постачальниками електронних довірчих послуг, засвідчувальним центром або центральним засвідчувальним органом та забезпечує зберігання раніше створених кваліфікованих електронних підписів чи печаток, електронних позначок часу та сертифікатів, пов’язаних з цими послугами, протягом строку, визначеного законодавством у сфері архівної справи для зберігання паперових документів.
 
-249- Данченко О.І.
Частину першу статті 23 проекту Закону викласти в такій редакції:
«1. Кваліфікована електронна довірча послуга зберігання кваліфікованих електронних підписів, печаток, електронних позначок часу та сертифікатів, пов’язаних з цими послугами, надається кваліфікованими постачальниками електронних довірчих послуг, засвідчувальним центром або центральним засвідчувальним органом та забезпечує зберігання раніше створених кваліфікованих електронних підписів чи печаток, електронних позначок часу та сформованих сертифікатів, пов’язаних з цими послугами, протягом строку, визначеного законодавством у сфері архівної справи для зберігання паперових документів».
 
Враховано редакційно   1. Кваліфікована електронна довірча послуга зберігання кваліфікованих електронних підписів, печаток та сертифікатів, пов’язаних з цими послугами, забезпечує зберігання раніше створених кваліфікованих електронних підписів чи печаток та сформованих сертифікатів, пов’язаних з цими послугами, протягом строку, визначеного законодавством у сфері архівної справи для зберігання паперових документів.
 
    -250- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Частину першу статті 23 викласти в такій редакції:
«1. Кваліфікована електронна довірча послуга зберігання кваліфікованих електронних підписів, та печаток, надається кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг та забезпечує довіру до раніше створених кваліфікованих електронних підписів чи печаток, після закінчення їх строку дії».
 
Відхилено    
    -251- Семенуха Р.С.
Частину першу статті 23 проекту Закону викласти в такій редакції:
«1. Кваліфікована електронна довірча послуга зберігання кваліфікованих електронних підписів, печаток, електронних позначок часу та сертифікатів, пов’язаних з цими послугами, надається кваліфікованими постачальниками електронних довірчих послуг, засвідчувальним центром або центральним засвідчувальним органом та забезпечує зберігання раніше створених кваліфікованих електронних підписів чи печаток, електронних позначок часу та сформованих сертифікатів, пов’язаних з цими послугами, протягом строку, визначеного законодавством у сфері архівної справи для зберігання паперових документів».
 
Враховано редакційно    
323. 2. Обов’язкові вимоги до кваліфікованої електронної довірчої послуги зберігання кваліфікованих електронних підписів, печаток, електронних позначок часу та сертифікатів, пов’язаних з такими послугами, а також порядок перевірки їх дотримання встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
-252- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Частину другу статті 23 викласти в такій редакції:
«2. Обов’язкові технічні вимоги до кваліфікованої електронної довірчої послуги зберігання кваліфікованих електронних підписів, та печаток, а також порядок перевірки їх дотримання встановлюються Кабінетом Міністрів України, відповідно до вимог європейський стандартів».
 
Відхилено   2. Обов’язкові вимоги до кваліфікованої електронної довірчої послуги зберігання кваліфікованих електронних підписів, печаток, електронних позначок часу та сертифікатів, пов’язаних з такими послугами, а також порядок перевірки їх дотримання встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
324. Стаття 24. Особливості надання кваліфікованих електронних довірчих послуг центральним засвідчувальним органом
 
-253- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Назву статті 24 викласти в такій редакції:
«Стаття 24. Особливості застосування кваліфікованих електронних довірчих послуг центральним засвідчувальним органом»
 
Відхилено   Стаття 29. Особливості надання кваліфікованих електронних довірчих послуг центральним засвідчувальним органом
 
325. 1. Центральний засвідчувальний орган надає кваліфіковані електронні довірчі послуги з використанням самопідписаного сертифіката відкритого ключа центрального засвідчувального органу, що призначений для надання таких послуг.
 
-254- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Частину першу статті 24 викласти в такій редакції:
«1. Центральний засвідчувальний орган застосовує кваліфіковані електронні довірчі послуги з використанням самопідписаного сертифіката відкритого ключа центрального засвідчувального органу виключно з метою забезпечення цілісності та автентичності машиночитаємого подання Державного реєстру надавачів».
 
Відхилено   1. Центральний засвідчувальний орган надає кваліфіковану електронну довірчу послугу формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки кваліфікованим надавачам електронних довірих послуг з використанням самопідписаного сертифіката відкритого ключа центрального засвідчувального органу.
 
    -255- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Абзац перший частини першої статті 24 проекту Закону викласти в такій редакції:
«1. Центральний засвідчувальний орган надає кваліфіковану електронну довірчу послугу формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки кваліфікованим надавачам електронних довірих послуг з використанням самопідписаного сертифіката відкритого ключа центрального засвідчувального органу.»
 
Враховано    
326. Кваліфіковані електронні довірчі послуги надаються центральним засвідчувальним органом на підставі заяви про надання кваліфікованої електронної довірчої послуги та укладеного договору про надання відповідної послуги, форми яких встановлюються головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг.
 
-256- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Абзац другий частини першої статті 24 проекту Закону викласти в такій редакції:
«Кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки надається центральним засвідчувальним органом на підставі заяви про надання такої послуги та укладеного договору про надання кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки, форми яких встановлюються головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг.»
 
Враховано   Кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки надається центральним засвідчувальним органом на підставі заяви про надання такої послуги та укладеного договору про надання кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки, форми яких встановлюються головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг.
 
327. 2. Договір про надання центральним засвідчувальним органом кваліфікованих електронних довірчих послуг повинен містити умови щодо:
 
-257- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Частину другу статті 24 викласти в такій редакції:
«2. Організаційно-методологічні, технічні та технологічні умови діяльності центрального засвідчувального органу під час надання ним машиночтаємого подання Державного реєстру надавачів встановлюються регламентом роботи центрального засвідчувального органу».
 
Відхилено   2. Договір про надання центральним засвідчувальним органом кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки повинен містити умови щодо:
 
    -258- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Абзац перший частини другой статті 24 проекту Закону викласти в такій редакції :
«Договір про надання центральним засвідчувальним органом кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки повинен містити умови щодо:»
 
Враховано    
328. порядку надання послуг, що відповідає вимогам цього Закону та нормативно-правових актів, прийнятих на його виконання, та порядку роботи центрального засвідчувального органу;
 
-259- Данченко О.І.
В абзаці другому частини другої статті 24 проекту Закону слова «порядку роботи центрального засвідчувального органу» замінити словами «регламенту роботи центрального засвідчувального органу».
 
Враховано   порядку надання послуг, що відповідає вимогам цього Закону та нормативно-правових актів, прийнятих на його виконання, та регламенту роботи центрального засвідчувального органу;
 
    -260- Семенуха Р.С.
В абзаці другому частини другої статті 24 проекту Закону слова «порядку роботи центрального засвідчувального органу» замінити словами «регламенту роботи центрального засвідчувального органу».
 
Враховано    
329. строку його дії;
 
   строку його дії;
 
330. підстав для внесення змін або розірвання договору про надання центральним засвідчувальним органом кваліфікованих електронних довірчих послуг.
 
-261- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Абзац четвертий частини другой статті 24 проекту Закону викласти в такій редакції:
«підстав для внесення змін або розірвання договору про надання центральним засвідчувальним органом кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки.»
 
Враховано   підстав для внесення змін або розірвання договору про надання центральним засвідчувальним органом кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки.
 
331. Підставами для розірвання договору про надання центральним засвідчувальним органом кваліфікованих електронних довірчих послуг є:
 
-262- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Абзац п'ятий частини другой статті 24 проекту Закону викласти в такій редакції:
«Підставами для розірвання договору про надання центральним засвідчувальним органом кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки є:»
 
Враховано   Підставами для розірвання договору про надання центральним засвідчувальним органом кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки є:
 
332. анулювання свідоцтва про реєстрацію та/або свідоцтва про підтвердження кваліфікації;
 
-263- Данченко О.І.
Абзац шостий частини другої статті 24 проекту Закону викласти в такій редакції:
«виключення постачальника електронних довірчих послуг з реєстру постачальників електронних довірчих послуг та/або Довірчого списку».
 
Враховано редакційно   виключення кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг з Довірчого списку;
 
    -264- Семенуха Р.С.
Абзац шостий частини другої статті 24 проекту Закону викласти в такій редакції:
«виключення постачальника електронних довірчих послуг з реєстру постачальників електронних довірчих послуг та/або Довірчого списку;».
 
Враховано редакційно    
333. недотримання його істотних умов.
 
   недотримання його істотних умов.
 
334. Центральний засвідчувальний орган надає кваліфіковані електронні довірчі послуги безоплатно.
 
-265- Данченко О.І.
Абзац восьмий частини другої статті 24 проекту Закону доповнити словами: «для органів державної влади, місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права».
 
Враховано   Центральний засвідчувальний орган надає кваліфіковану електронну довірчу послугу формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки безоплатно для органів державної влади, місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права.
 
    -266- Семенуха Р.С.
Абзац восьмий частини другої статті 24 проекту Закону доповнити словами:
«для органів державної влади, місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права».
 
Враховано    
    -267- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Абзац восьмий частини другої статті 24 проекту Закону викласти в такій редакції:
«Центральний засвідчувальний орган надає кваліфіковану електронну довірчу послугу формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки безоплатно для органів державної влади, місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права.»
 
Враховано    
    -268- Алексєєв І.С.
У статті 24 проекту Закону абзац восьмий частини другої замінити двома абзацами такого змісту:
«Забезпечення надання кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки центральним засвідчувальним органом здійснюється безпосередньо адміністратором інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу.
Адміністратор інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу надає кваліфіковану електронну довірчу послугу формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки безоплатно для органів державної влади та місцевого самоврядування; для інших юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців – за плату на договірних засадах».
 
Відхилено повторному другому читанні   
335. Центральний засвідчувальний орган під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг має право припиняти надання кваліфікованих електронних довірчих послуг постачальникам електронних довірчих послуг та іншим користувачам електронних довірчих послуг у разі порушення ними законодавства у сфері електронних довірчих послуг та умов договору про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг.
 
-269- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Абзац дев'ятий частини другой статті 24 проекту Закону викласти в такій редакції :
«Центральний засвідчувальний орган під час надання кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки має право припиняти надання електронних довірчих послуг кваліфікованим надавачам електронних довірчих послуг у разі порушення ними законодавства у сфері електронних довірчих послуг та умов договору про надання електронних довірчих послуг.»
 
Враховано   Центральний засвідчувальний орган під час надання кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки має право припиняти надання електронних довірчих послуг кваліфікованим надавачам електронних довірчих послуг у разі порушення ними законодавства у сфері електронних довірчих послуг та умов договору про надання електронних довірчих послуг.
 
336. 3. Центральний засвідчувальний орган під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг здійснює ідентифікацію юридичних та фізичних осіб та перевіряє їх цивільну правоздатність і дієздатність на підставі наданих документів. Ідентифікаційні дані з наданих документів вносяться центральним засвідчувальним органом у кваліфікований сертифікат відкритого ключа фізичної чи юридичної особи.
 
-270- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Частину третю статті 24 викласти в такій редакції:
«3. Регламент роботи центрального засвідчувального органу затверджується та погоджується відповідно до вимог законодавства».
 
Враховано частково   3. Центральний засвідчувальний орган під час надання кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки здійснює ідентифікацію юридичних та фізичних осіб та перевіряє їх цивільну правоздатність і дієздатність на підставі наданих документів. Ідентифікаційні дані з наданих документів вносяться центральним засвідчувальним органом у кваліфікований сертифікат відкритого ключа фізичної чи юридичної особи.
 
    -271- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Частину третю статті 24 проекту Закону викласти в такій редакції:
«3. Центральний засвідчувальний орган під час надання кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки здійснює ідентифікацію юридичних та фізичних осіб та перевіряє їх цивільну правоздатність і дієздатність на підставі наданих документів. Ідентифікаційні дані з наданих документів вносяться центральним засвідчувальним органом у кваліфікований сертифікат відкритого ключа фізичної чи юридичної особи.»
 
Враховано    
337. 4. Центральний засвідчувальний орган під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг зобов’язаний виконувати вимоги, які встановлено для кваліфікованих постачальників електронних довірчих послуг.
 
-272- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Частину четверту статті 24 виключити.
 
Відхилено   4. Центральний засвідчувальний орган під час надання кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки зобов’язаний виконувати вимоги, які встановлено для кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг.
 
    -273- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Частину четверту статті 24 проекту Закону викласти в такій редакції:
«4. Центральний засвідчувальний орган під час надання кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки зобов’язаний виконувати вимоги, які встановлено для кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг.»
 
Враховано    
338. 5. Програмно-технічний комплекс центрального засвідчувального органу, що використовується для надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, повинен відповідати вимогам, встановленим для програмно-технічного комплексу кваліфікованих постачальників електронних довірчих послуг.
 
-274- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Частину п’яту статті 24 проекту Закону викласти в такій редакції:
«5. Програмно-технічний комплекс центрального засвідчувального органу, що використовується ним для надання кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки, повинен відповідати вимогам, встановленим для програмно-технічного комплексу кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг.»
 
Враховано   5. Програмно-технічний комплекс центрального засвідчувального органу, що використовується ним для надання кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки, повинен відповідати вимогам, встановленим для програмно-технічного комплексу кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг.
 
339. 6. Організаційно-методологічні, технічні та технологічні умови діяльності центрального засвідчувального органу під час надання ним кваліфікованих електронних довірчих послуг, порядок взаємодії користувачів електронних довірчих послуг з центральним засвідчувальним органом у процесі надання ним кваліфікованих електронних довірчих послуг встановлюються регламентом роботи центрального засвідчувального органу.
 
-275- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Частину 6 статті 24 проекту Закону викласти в такій редакції :
«6. Організаційно-методологічні, технічні та технологічні умови діяльності центрального засвідчувального органу під час надання ним кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки, порядок взаємодії надавачів електронних довірчих послуг з центральним засвідчувальним органом у процесі надання ним кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки встановлюються регламентом роботи центрального засвідчувального органу.»
 
Враховано   6. Організаційно-методологічні, технічні та технологічні умови діяльності центрального засвідчувального органу під час надання ним кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки, порядок взаємодії надавачів електронних довірчих послуг з центральним засвідчувальним органом у процесі надання ним кваліфікованої електронної довірчої послуги формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки встановлюються регламентом роботи центрального засвідчувального органу.
 
340. Регламент роботи центрального засвідчувального органу затверджується та погоджується відповідно до вимог законодавства та є обов’язковим для постачальників електронних довірчих послуг.
 
-276- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
В абзаці другому частини шостої статті 24 слова «та є обов’язковим для постачальників електронних довірчих послуг» виключити.
 
Враховано   Регламент роботи центрального засвідчувального органу затверджується та погоджується відповідно до вимог законодавства.
Стаття 30. Набуття статусу кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг
1. Статус кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг юридичні особи, фізичні особи – підприємці набувають з дня внесення відомостей про них до Довірчого списку на підставі рішення центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру (у разі надання електронних довірчих послуг у банківській системі України та при здійсненні переказу коштів).
2. Юридичні особи, фізичні особи – підприємці для внесення відомостей про них до Довірчого списку подають до центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру:
1) заяву про внесення до Довірчого списку;
2) документ, що дає змогу однозначно ідентифікувати фізичну особу – підприємця або представника юридичної особи;
3) засвідчену в установленому законодавством порядку копію атестата відповідності комплексної системи захисту інформації вимогам нормативних документів у сфері захисту інформації із засвідченою в установленому законодавством порядку копією позитивного експертного висновку за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації або засвідчену в установленому законодавством порядку копію документа про відповідність, складеного за результатами проведення процедури оцінки відповідності у сфері електронних довірчих послуг;
4) засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, які підтверджують право власності або право користування нежилими приміщеннями, які використовуватимуться для розміщення всіх складових програмно-технічного комплексу, що забезпечуватимуть надання кваліфікованих електронних довірчих послуг;
5) персональний та посадовий склад працівників, обов’язки яких будуть безпосередньо пов’язані з наданням кваліфікованих електронних довірчих послуг;
6) засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, які підтверджують освітньо-кваліфікаційний рівень та трирічний стаж роботи за фахом найманих працівників, обов’язки яких будуть безпосередньо пов’язані з наданням кваліфікованих електронних довірчих послуг;
7) засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, які підтверджують право власності або право користування засобами кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які використовуватимуться для надання кваліфікованих електронних довірчих послуг;
8) засвідчену в установленому законодавством порядку копію договору страхування цивільно-правової відповідальності або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, що підтверджують внесення коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання у банку (рахунок в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів) для забезпечення відшкодування збитків, які можуть бути заподіяні кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг користувачам електронних довірчих послуг унаслідок неналежного виконання своїх обов’язків;
9) засвідчену в установленому законодавством порядку копію регламенту роботи кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, погодженого з контролюючим органом (або засвідчувальним центром – для надавачів електронних довірчих послуг, що вносяться до Довірчого списку за поданням засвідчувального центру), що відповідає вимогам до регламенту кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг;
10) копії документів, передбачених пунктами 1 – 9 цієї частини, в електронній формі.
У разі надання електронних довірчих послуг у банківській системі України та при здійсненні переказу коштів відомості до Довірчого списку вносяться за поданням засвідчувального центру.
3. У разі якщо юридична особа, фізична особа – підприємець має намір надавати кваліфіковані електронні довірчі послуги через відокремлені пункти реєстрації, разом із документами, передбаченими частиною другою цієї статті, до центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру подаються відомості про відокремлені пункти реєстрації та їх працівників, обов’язки яких будуть безпосередньо пов’язані з наданням кваліфікованих електронних довірчих послуг.
4. Центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр за результатами розгляду поданих документів протягом 15 робочих днів з дня реєстрації заяви про внесення до Довірчого списку приймає рішення про внесення кваліфікованого надавача або надсилає вмотивовану відмову у внесенні відомостей до Довірчого списку.
5. Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг на підставі прийнятого центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром рішення про внесення відомостей про нього до Довірчого списку засвідчує свій відкритий ключ у центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі відповідно до вимог регламенту роботи центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру.
6. Центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр приймає рішення про відмову у внесенні відомостей до Довірчого списку в разі:
подання не в повному обсязі документів, передбачених частиною другою цієї статті;
виявлення в заяві про внесення до Довірчого списку та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації, пошкоджень, які не дають змоги однозначно тлумачити зміст, виправлень або дописок.
7. Зміна відомостей про кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, що містяться в Довірчому списку, є підставою для внесення змін до Довірчого списку.
Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг у разі виникнення підстав для внесення змін до Довірчого списку зобов’язаний протягом п’яти робочих днів з дня настання таких підстав подати до органу, який приймав рішення про внесення відомостей про нього до Довірчого списку, заяву про внесення змін до Довірчого списку разом з документами, що підтверджують відповідні зміни.
Центральний засвідчувальний орган протягом п’яти календарних днів з дня реєстрації заяви про внесення змін до Довірчого списку зобов’язаний внести відповідні зміни до Довірчого списку або надати вмотивовану відмову у внесенні до Довірчого списку.
Центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр надає вмотивовану відмову у внесенні змін до Довірчого списку в разі:
неподання документів, що є підставою для внесення відповідних змін до Довірчого списку;
виявлення в заяві про внесення змін до Довірчого списку та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації, пошкоджень, які не дають змоги однозначно тлумачити зміст, виправлень або дописок.
8. Засвідчувальний центр протягом трьох робочих днів з дня прийняття рішення про внесення відомостей про кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг до Довірчого списку або отримання від такого надавача заяви про внесення змін до Довірчого списку повідомляє центральний засвідчувальний орган, який протягом двох робочих днів з дня реєстрації повідомлення засвідчувального центру вносить відповідні зміни до Довірчого списку.
9. Центральний засвідчувальний орган приймає рішення про виключення кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг з Довірчого списку в разі отримання:
заяви кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг про виключення відомостей про нього з Довірчого списку;
подання засвідчувального центру про виключення кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг з Довірчого списку;
подання контролюючого органу про виключення кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг з Довірчого списку за результатами перевірки дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг;
інформації про припинення діяльності кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця чи припинення діяльності в установленому законодавством порядку юридичної особи);
інформації про смерть кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (фізичної особи – підприємця);
інформації про набрання законної сили рішенням суду про виключення кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг з Довірчого списку, оголошення кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг померлим, визнання його безвісно відсутнім, недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності, визнання кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг банкрутом.
Стаття 31. Припинення діяльності з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг
1. Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг припиняє свою діяльність з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг у разі:
прийняття центральним засвідчувальним органом рішення про виключення його з Довірчого списку;
прийняття ним рішення про припинення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, що зазначені у Довірчому списку;
припинення діяльності кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця чи припинення діяльності в установленому законодавством порядку юридичної особи);
набрання законної сили рішенням суду про виключення його з Довірчого списку, оголошення його померлим, визнання безвісно відсутнім, недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності, визнання його банкрутом.
2. Про прийняття рішення про припинення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг кваліфікований надавач електронних довірчих послуг зобов’язаний повідомити користувачам електронних довірчих послуг, центральному засвідчувальному органу або засвідчувальному центру та контролюючому органу не пізніше ніж через п’ять робочих днів після прийняття такого рішення.
3. Центральний засвідчувальний орган та/або засвідчувальний центр зобов’язаний оприлюднити інформацію про рішення відповідно центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру щодо припинення кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг надання кваліфікованих електронних довірчих послуг чи виключення кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг центральним засвідчувальним органом з Довірчого списку не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після прийняття такого рішення шляхом:
розміщення інформації про це рішення на власному офіційному веб-сайті;
надіслання кваліфікованому надавачу електронних довірчих послуг повідомлення про це рішення із зазначенням підстав для скасування.
4. Центральний засвідчувальний орган та/або засвідчувальний центр зобов’язаний опублікувати на власному офіційному веб-сайті повідомлення про припинення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг не пізніше ніж протягом наступного робочого дня від дати одержання повідомлення про настання підстав, передбачених абзацами третім - п’ятим частини першої цієї статті.
Повідомлення центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру про припинення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг повинно містити дату опублікування.
5. Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг припиняє свою діяльність з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг через три місяці після дати опублікування відповідно центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром на власному офіційному веб-сайті повідомлення про припинення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг.
6. З моменту опублікування відповідно центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром на власному офіційному веб-сайті повідомлення про припинення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг та до дати припинення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг кваліфікований надавач електронних довірчих послуг зобов’язаний надавати електронні довірчі послуги, крім формування нових кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.
7. Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг зобов’язаний надіслати центральному засвідчувальному органу або засвідчувальному центру план припинення діяльності з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг протягом 15 робочих днів від дати опублікування на офіційному веб-сайті центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру повідомлення про припинення ним надання кваліфікованих електронних довірчих послуг.
План припинення діяльності з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг розглядається та погоджується центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром (у разі надання електронних довірчих послуг у банківській системі України та при здійсненні переказу коштів) протягом 15 робочих днів від дати його реєстрації.
У разі непогодження плану припинення діяльності з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром кваліфікованому надавачу електронних довірчих послуг надається мотивована відмова.
У разі відмови кваліфікований надавач електронних довірчих послуг повинен повторно надіслати доопрацьований план припинення діяльності з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг протягом 15 робочих днів від дати отримання такої відмови від центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру.
8. Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг, що припиняє надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, зобов’язаний забезпечити захист прав користувачів шляхом повернення грошей за послуги, що не можуть надаватися в подальшому, якщо вони були попередньо оплачені.
9. Усі кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, що були сформовані кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг підписувачам чи створювачам електронної печатки, скасовуються відповідно до вимог цього Закону у день, визначений відповідно до частини п’ятої цієї статті як дата припинення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, чи у день набрання законної сили відповідним рішенням суду.
10. Центральний засвідчувальний орган у день, визначений відповідно до частини п’ятої цієї статті як дата припинення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, повинен внести відповідні зміни до Довірчого списку.
11. У разі припинення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг кваліфікований надавач електронних довірчих послуг зобов’язаний передати центральному засвідчувальному органу або засвідчувальному центру документовану інформацію (документи, на підставі яких користувачам надавалися кваліфіковані електронні довірчі послуги та були сформовані, блоковані, поновлені, скасовані кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, усі сформовані кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, а також реєстри сформованих кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів), що забезпечить довгострокове збереження юридичної сили кваліфікованих електронних підписів та печаток, створених для пов’язаних з ними електронних даних користувачів електронних довірчих послуг, шляхом забезпечення можливості їх перевірки.
12. Порядок зберігання документованої інформації та її передавання центральному засвідчувальному органу в разі припинення діяльності кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України.
13. Порядок передавання документованої інформації до засвідчувального центру в разі припинення діяльності кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг встановлюється Національним банком України.
 
    -277- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Доповнити наступною статтею з одночасним вилученням статті 27 проекту Закону:
«Стаття 30. Набуття статусу кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг
1. Статус кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг юридичні особи, фізичні особи – підприємці набувають з дня внесення відомостей про них до Довірчого списку.
2. Юридичні особи, фізичні особи – підприємці для внесення відомостей про них до Довірчого списку подають до центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру:
1) заяву про внесення до Довірчого списку;
2) документ, що дає змогу однозначно ідентифікувати фізичну особу – підприємця, або представника юридичної особи;
3) засвідчену в установленому законодавством порядку копію атестата відповідності комплексної системи захисту інформації вимогам нормативних документів у сфері захисту інформації із засвідченою в установленому законодавством порядку копією позитивного експертного висновку за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації або засвідчену в установленому законодавством порядку копію документа про відповідність, складеного за результатами проведення процедури оцінки відповідності у сфері електронних довірчих послуг;
4) засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, які підтверджують право власності або право користування нежилими приміщеннями, які будуть використовуватись для розміщення всіх складових програмно-технічного комплексу, що забезпечуватимуть надання кваліфікованих електронних довірчих послуг;
5) персональний та посадовий склад працівників, обов’язки яких будуть безпосередньо пов’язані з наданням кваліфікованих електронних довірчих послуг;
6) засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, які підтверджують освітньо-кваліфікаційний рівень та трирічний стаж роботи за фахом найманих працівників, обов’язки яких будуть безпосередньо пов’язані з наданням кваліфікованих електронних довірчих послуг;
7) засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, які підтверджують право власності або право користування засобами кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які будуть використовуватися для надання кваліфікованих електронних довірчих послуг;
8) засвідчену в установленому законодавством порядку копію договору страхування цивільно-правової відповідальності або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, що підтверджують внесення коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання у банку (рахунок в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів) для забезпечення відшкодування збитків, які можуть бути завдані кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг користувачам електронних довірчих послуг внаслідок неналежного виконання своїх зобов’язань;
9) засвідчену в установленому законодавством порядку копію регламенту роботи кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, погодженого з контролюючим органом (та засвідчувальним центром – для надавачів електронних довірчих послуг, що вносяться до Довірчого списку за поданням засвідчувального центру), що відповідає вимогам до регламенту кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг;
10) копії документів, передбачених пунктами 1 – 9 цієї частини, в електронній формі.
3. У разі коли юридична особа, фізична особа – підприємець має намір надавати кваліфіковані електронні довірчі послуги через відокремлені пункти реєстрації, разом із документами, передбаченими частиною другою цієї статті, до центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру подаються відомості про відокремлені пункти реєстрації та їх працівників, обов’язки яких будуть безпосередньо пов’язані з наданням кваліфікованих електронних довірчих послуг.
4. Центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр за результатами розгляду поданих документів, у строк не більш як п'ятнадцять робочих днів від дати реєстрації заяви про внесення до Довірчого списку приймає рішення про внесення кваліфікованого надавача або надсилає мотивовану відмову.
5. Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг на підставі прийнятого центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром рішення про внесення відомостей про нього до Довірчого списку засвідчує свій відкритий ключ у центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі відповідно до вимог регламенту роботи центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру.
6. Центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр приймає рішення про відмову у внесенні відомостей до Довірчого списку у разі:
подання не в повному обсязі документів, передбачених частиною другою цієї статті;
виявлення в заяві про внесення до Довірчого списку та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації, пошкоджень, які не дають змоги однозначно тлумачити зміст, підчисток або дописок.
7. Зміна відомостей про кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, що містяться в Довірчому списку, є підставою для внесення змін до Довірчого списку.
Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг у разі виникнення підстав для внесення змін до Довірчого списку зобов’язаний протягом п’яти робочих днів від дати настання таких підстав подати до органу, який приймав рішення про внесення відомостей про нього до Довірчого списку, заяву про внесення змін до Довірчого списку разом з документами, що підтверджують відповідні зміни.
Центральний засвідчувальний орган протягом п’яти календарних днів від дати реєстрації заяви про внесення змін до Довірчого списку зобов’язаний внести відповідні зміни до Довірчого списку або надати мотивовану відмову.
Центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр надає мотивовану відмову щодо внесення змін до Довірчого списку у разі:
неподання документів, що є підставою для внесення відповідних змін до Довірчого списку;
виявлення в заяві про внесення змін до Довірчого списку та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації, пошкоджень, які не дають змоги однозначно тлумачити зміст, підчисток або дописок.
8. Засвідчувальний центр протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про внесення відомостей про кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг до Довірчого списку або отримання від такого надавача заяви про внесення змін до Довірчого списку повідомляє центральний засвідчувальний орган, який протягом двох робочих днів з дати реєстрації повідомлення засвідчувального центру вносить відповідні зміни до Довірчого списку.
9. Центральний засвідчувальний орган приймає рішення про виключення кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг з Довірчого списку у разі отримання:
заяви кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг про виключення відомостей про нього з Довірчого списку;
подання засвідчувального центру про виключення кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг з Довірчого списку;
подання контролюючого органу про виключення кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг з Довірчого списку за результатами перевірки дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг;
інформації про припинення діяльності кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця чи припинення діяльності в установленому законодавством порядку юридичної особи);
смерті кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (фізичної особи – підприємця);
інформації щодо набрання законної сили рішенням суду про виключення кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг з Довірчого списку, оголошення кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг померлим, визнання його безвісно відсутнім, недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності, визнання кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг банкрутом.»
 
Враховано редакційно у повторному другому читанні   
    -278- Кулініч О.І.
Мушак О.П.
Доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття 30. Набуття статусу кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг
1. Статус кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг юридичні особи, фізичні особи – підприємці набувають з дня внесення відомостей про них до Довірчого списку на підставі рішення центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру (у разі надання електронних довірчих послуг у банківській системі України та при здійсненні переказу коштів).
3. Внесення відомостей до Довірчого списку забезпечується центральним засвідчувальним органом на підставі:
1) заяви про внесення до Довірчого списку;
2) документа, що дає змогу однозначно ідентифікувати фізичну особу – підприємця або представника юридичної особи;
3) засвідченої в установленому законодавством порядку копії атестата відповідності комплексної системи захисту інформації вимогам нормативних документів у сфері захисту інформації із засвідченою в установленому законодавством порядку копією позитивного експертного висновку за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації або засвідчену в установленому законодавством порядку копію документа про відповідність, складеного за результатами проведення процедури оцінки відповідності у сфері електронних довірчих послуг;
4) засвідчених в установленому законодавством порядку копій документів, які підтверджують право власності або право користування нежилими приміщеннями, які будуть використовуватись для розміщення всіх складових програмно-технічного комплексу, що забезпечуватимуть надання кваліфікованих електронних довірчих послуг;
5) інформації про персональний та посадовий склад працівників, обов’язки яких будуть безпосередньо пов’язані з наданням кваліфікованих електронних довірчих послуг;
6) засвідчених в установленому законодавством порядку копій документів, які підтверджують освітньо-кваліфікаційний рівень та трирічний стаж роботи за фахом найманих працівників, обов’язки яких будуть безпосередньо пов’язані з наданням кваліфікованих електронних довірчих послуг;
7) засвідчених в установленому законодавством порядку копій документів, які підтверджують право власності або право користування засобами кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які будуть використовуватися для надання кваліфікованих електронних довірчих послуг;
8) засвідчених в установленому законодавством порядку копій договору страхування цивільно-правової відповідальності або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, що підтверджують внесення коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання у банку (рахунок в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів) для забезпечення відшкодування збитків, які можуть бути завдані кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг користувачам електронних довірчих послуг внаслідок неналежного виконання своїх зобов’язань;
9) засвідченої в установленому законодавством порядку копії регламенту роботи кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, погодженого з контролюючим органом (та засвідчувальним центром – для надавачів електронних довірчих послуг, що вносяться до Довірчого списку за поданням засвідчувального центру), що відповідає вимогам до регламенту кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг;
10) копій документів, передбачених пунктами 1 – 9 цієї частини, в електронній формі.
У разі надання електронних довірчих послуг у банківській системі України та при здійсненні переказу коштів відомості до Довірчого списку вносяться за поданням засвідчувального центру.
3. У разі якщо юридична особа, фізична особа – підприємець має намір надавати кваліфіковані електронні довірчі послуги через відокремлені пункти реєстрації, разом із документами, передбаченими частиною другою цієї статті, до центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру подаються відомості про відокремлені пункти реєстрації та їх працівників, обов’язки яких будуть безпосередньо пов’язані з наданням кваліфікованих електронних довірчих послуг.
4. Центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр за результатами розгляду поданих документів у строк не більш як п'ятнадцять робочих днів від дати реєстрації заяви про внесення до Довірчого списку приймає рішення про внесення кваліфікованого надавача або надсилає мотивовану відмову.
5. Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг на підставі прийнятого центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром рішення про внесення відомостей про нього до Довірчого списку засвідчує свій відкритий ключ у центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі відповідно до вимог регламенту роботи центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру.
6. Центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр приймає рішення про відмову у внесенні відомостей до Довірчого списку в разі:
подання не в повному обсязі документів, передбачених частиною другою цієї статті;
виявлення в заяві про внесення до Довірчого списку та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації, пошкоджень, які не дають змоги однозначно тлумачити зміст, підчисток або дописок.
7. Зміна відомостей про кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, що містяться в Довірчому списку, є підставою для внесення змін до Довірчого списку.
Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг у разі виникнення підстав для внесення змін до Довірчого списку зобов’язаний протягом п’яти робочих днів від дати настання таких підстав подати до органу, який приймав рішення про внесення відомостей про нього до Довірчого списку, заяву про внесення змін до Довірчого списку разом з документами, що підтверджують відповідні зміни.
Центральний засвідчувальний орган протягом п’яти календарних днів від дати реєстрації заяви про внесення змін до Довірчого списку зобов’язаний внести відповідні зміни до Довірчого списку або надати мотивовану відмову.
Центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр надає мотивовану відмову щодо внесення змін до Довірчого списку в разі:
неподання документів, що є підставою для внесення відповідних змін до Довірчого списку;
виявлення в заяві про внесення змін до Довірчого списку та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації, пошкоджень, які не дають змоги однозначно тлумачити зміст, підчисток або дописок.
8. Засвідчувальний центр протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про внесення відомостей про кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг до Довірчого списку або отримання від такого надавача заяви про внесення змін до Довірчого списку повідомляє центральний засвідчувальний орган, який протягом двох робочих днів з дати реєстрації повідомлення засвідчувального центру вносить відповідні зміни до Довірчого списку.
9. Центральний засвідчувальний орган приймає рішення про виключення кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг з Довірчого списку в разі отримання:
заяви кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг про виключення відомостей про нього з Довірчого списку;
подання засвідчувального центру про виключення кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг з Довірчого списку;
подання контролюючого органу про виключення кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг з Довірчого списку за результатами перевірки дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг;
інформації про припинення діяльності кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця чи припинення діяльності в установленому законодавством порядку юридичної особи);
інформації про смерть кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (фізичної особи – підприємця);
інформації щодо набрання законної сили рішенням суду про виключення кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг з Довірчого списку, оголошення кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг померлим, визнання його безвісно відсутнім, недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності, визнання кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг банкрутом».
 
Враховано редакційно у повторному другому читанні   
    -279- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Доповнити наступною статтею з вилученням статті 42 проекту Закону:
«Стаття 31. Припинення діяльності з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг
1. Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг припиняє свою діяльність з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг у разі:
прийняття центральним засвідчувальним органом рішення про виключення його з Довірчого списку;
прийняття ним рішення про припинення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, що зазначені у Довірчому списку;
припинення діяльності кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця чи припинення діяльності в установленому законодавством порядку юридичної особи);
набрання законної сили рішенням суду про виключення його з Довірчого списку, оголошення його померлим, визнання безвісно відсутнім, недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності, визнання його банкрутом.
2. Про прийняття рішення про припинення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг кваліфікований надавач електронних довірчих послуг зобов’язаний повідомити користувачам електронних довірчих послуг, центральному засвідчувальному органу або засвідчувальному центру та контролюючому органу не пізніше ніж через п’ять робочих днів після прийняття такого рішення.
3. Центральний засвідчувальний орган та/або засвідчувальний центр зобов’язаний оприлюднити інформацію про рішення відповідно центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру щодо припинення кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг надання кваліфікованих електронних довірчих послуг чи виключення кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг центральним засвідчувальним органом з Довірчого списку не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після прийняття такого рішення шляхом:
розміщення інформації про це рішення на власному офіційному веб-сайті;
надіслання кваліфікованому надавачу електронних довірчих послуг повідомлення про це рішення із зазначенням підстав для скасування.
4. Центральний засвідчувальний орган та/або засвідчувальний центр зобов’язаний опублікувати на власному офіційному веб-сайті повідомлення про припинення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг не пізніше ніж протягом наступного робочого дня від дати одержання повідомлення про настання підстав, передбачених абзацами третім - п’ятим частини першої цієї статті.
Повідомлення центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру про припинення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг повинно містити дату опублікування.
5. Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг припиняє свою діяльність з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг через три місяці після дати опублікування відповідно центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром на власному офіційному веб-сайті повідомлення про припинення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг.
6. З моменту опублікування відповідно центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром на власному офіційному веб-сайті повідомлення про припинення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг та до дати припинення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг кваліфікований надавач електронних довірчих послуг зобов’язаний надавати електронні довірчі послуги, крім формування нових кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.
7. Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг зобов’язаний надіслати центральному засвідчувальному органу або засвідчувальному центру план припинення діяльності з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг протягом 15 робочих днів від дати опублікування на офіційному веб-сайті центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру повідомлення про припинення ним надання кваліфікованих електронних довірчих послуг.
План припинення діяльності з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг розглядається та погоджується центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром (у разі надання електронних довірчих послуг у сфері переказу коштів та у банківській системі України)протягом 15 робочих днів від дати його реєстрації.
У разі непогодження плану припинення діяльності з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром кваліфікованому надавачу електронних довірчих послуг надається мотивована відмова.
У разі відмови кваліфікований надавач електронних довірчих послуг повинен повторно надіслати доопрацьований план припинення діяльності з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг протягом 15 робочих днів від дати отримання такої відмови від центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру.
8. Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг, що припиняє надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, зобов’язаний забезпечити захист прав користувачів шляхом повернення грошей за послуги, що не можуть надаватися в подальшому, якщо вони були попередньо оплачені.
9. Усі кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, що були сформовані кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг підписувачам чи створювачам електронної печатки, скасовуються відповідно до вимог цього Закону у день, визначений відповідно до частини п’ятої цієї статті як дата припинення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, чи у день набрання законної сили відповідним рішенням суду.
10. Центральний засвідчувальний орган у день, визначений відповідно до частини п’ятої цієї статті як дата припинення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, повинен внести відповідні зміни до Довірчого списку.
11. У разі припинення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг кваліфікований надавач електронних довірчих послуг зобов’язаний передати центральному засвідчувальному органу або засвідчувальному центру документовану інформацію (документи, на підставі яких користувачам надавалися кваліфіковані електронні довірчі послуги та були сформовані, блоковані, поновлені, скасовані кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, усі сформовані кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, а також реєстри сформованих кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів), що забезпечить довгострокове збереження юридичної сили кваліфікованих електронних підписів та печаток, створених для пов’язаних з ними електронних даних користувачів електронних довірчих послуг, шляхом забезпечення можливості їх перевірки.
12. Порядок зберігання документованої інформації та її передавання центральному засвідчувальному органу у разі припинення діяльності кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України.
13. Порядок передавання документованої інформації до засвідчувального центру в разі припинення діяльності кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг встановлюється Національним банком України.»
 
Враховано    
341. РОЗДІЛ ІІІ
 
   РОЗДІЛ V
 
342. СУБ’ЄКТИ ПРАВОВИХ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННИХ ДОВІРЧИХ ПОСЛУГ
 
-280- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Назву розділу викласти в такій редакції: «Суб’єкти відносин та органи державного управління (регулювання) у сфері електронної ідентифікації, електронного документообігу та надання електронних довірчих послуг»
 
Враховано редакційно   НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННИХ ДОВІРЧИХ ПОСЛУГ
 
343. Стаття 25. Суб’єкти правових відносин у сфері електронних довірчих послуг
 
-281- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Статтю 25 викласти в такій редакції:
«Стаття 25. Користувачі електронних довірчих послуг
1. Користувачами електронних довірчих послуг може бути будь-яка особа з урахування обмежень, встановлених цієї статтею.
2. Електронні довірчі послуги не надаються фізичним особам, які в судовому порядку визнані недієздатними.
3. Фізичні особи, що не досягли повноліття, мають право отримувати електронні довірчі послуги відповідно до обсягу їх дієздатності, встановленої законодавством».
 
Відхилено      
    -282- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Статтю 25 проекту Закону виключити.
 
Враховано    
344. 1. Суб’єктами правових відносин у сфері електронних довірчих послуг є:
 
      
345. користувачі електронних довірчих послуг;
 
      
346. постачальники електронних довірчих послуг;
 
      
347. незалежні аудитори;
 
-283- Данченко О.І.
В абзаці четвертому частини першої статті 25 проекту Закону слово «незалежні» виключити.
 
Відхилено      
    -284- Матузко О.О.
У тексті проекту Закону слово «незалежні аудитори» в усіх відмінках замінити словами «орган з оцінки відповідності» у відповідному відмінку.
 
Враховано редакційно    
348. засвідчувальний центр;
 
      
349. центральний засвідчувальний орган;
 
      
350. контролюючий орган.
 
      
351. Стаття 26. Користувачі електронних довірчих послуг
 
-285- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Статтю 26 викласти в такій редакції:
«Стаття 26. Права та обов’язки користувачів електронних довірчих послуг
1. Користувачі електронних довірчих послуг мають право:
на отримання електронних довірчих послуг;
вільно обирати будь-якого надавача електронних довірчих послуг;
звернення із заявою про скасування, блокування та поновлення свого сертифіката відкритого ключа;
оскаржувати дії чи бездіяльність надавачів довірчих послуг та органів, що здійснюють державне регулювання та управління у сфері електронної ідентифікації, документообігу та довірчих послуг у судовому порядку, а також на відшкодування завданої їм шкоди та захист своїх прав і законних інтересів.
2. Користувачі електронних довірчих послуг зобов’язані:
забезпечувати конфіденційність та неможливість доступу інших осіб до власного особистого ключа;
невідкладно повідомляти надавача електронних довірчих послуг про підозру або факт компрометації власного особистого ключа;
своєчасно надавати надавачу електронних довірчих послуг інформацію про зміну ідентифікаційних даних, які містить сертифікат відкритого ключа;
не використовувати особистий ключ у разі його компрометації, а також у разі скасування або блокування сертифіката відкритого ключа;
3. Захист прав користувачів електронних довірчих послуг, а також механізм реалізації захисту цих прав регулюються цим Законом та Законом України «Про захист прав споживачів»«.
 
Враховано редакційно      
    -286- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Статтю 26 проекту Закону виключити.
 
Враховано    
352. 1. Користувачі електронних довірчих послуг мають право на:
 
      
353. вибір постачальника електронних довірчих послуг;
 
      
354. інформацію про свої права, обов’язки та умови надання електронних довірчих послуг постачальником цих послуг;
 
      
355. відмову від отримання електронних довірчих послуг;
 
      
356. захист персональних даних, які надаються користувачем під час отримання електронних довірчих послуг;
 
-287- Данченко О.І.
Частину першу статті 26 проекту Закону після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
«захист своїх прав та інтересів, у тому числі, в судовому порядку;».
 
Враховано редакційно      
    -288- Семенуха Р.С.
Частину першу статті 26 проекту Закону після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:
«захист своїх прав та інтересів, у тому числі, в судовому порядку;».
 
Враховано редакційно    
357. відшкодування збитків та захист своїх прав і законних інтересів, у тому числі в судовому порядку;
 
      
358. звернення із заявою про скасування, блокування та поновлення свого сертифіката відкритого ключа;
 
      
359. відшкодування майнової та моральної шкоди.
 
      
360. 2. Користувачі електронних довірчих послуг зобов’язані:
 
      
361. забезпечити конфіденційність та неможливість доступу інших осіб до власного особистого ключа;
 
-289- Данченко О.І.
В абзаці другому частини другої статті 26 проекту Закону слово «власного» виключити.
 
Враховано редакційно      
    -290- Семенуха Р.С.
В абзаці другому частини другої статті 26 проекту Закону слово «власного» виключити.
 
Враховано редакційно    
362. невідкладно повідомляти постачальнику електронних довірчих послуг про підозру або факт компрометації власного особистого ключа;
 
-291- Данченко О.І.
В абзаці третьому частини другої статті 26 проекту Закону слово «власного» виключити.
 
Враховано редакційно      
    -292- Семенуха Р.С.
В абзаці третьому частини другої статті 26 проекту Закону слово «власного» виключити.
 
Враховано редакційно    
363. надавати постачальнику електронних довірчих послуг достовірну інформацію, необхідну для отримання електронних довірчих послуг;
 
      
364. своєчасно здійснювати оплату постачальнику електронних довірчих послуг за надані електронні довірчі послуги, якщо така оплата передбачена договором між постачальником та користувачем електронних довірчих послуг;
 
      
365. своєчасно надавати постачальнику електронних довірчих послуг інформацію про зміну ідентифікаційних даних, які містить сертифікат відкритого ключа;
 
      
366. не використовувати особистий ключ у разі його компрометації, а також під час скасування або блокування сертифіката відкритого ключа;
 
      
367. на вимогу суду надавати доступ до електронних даних, що зашифровані з використанням сертифіката шифрування користувача електронних довірчих послуг, шляхом їх розшифрування.
 
-293- Данченко О.І.
Абзац восьмий частини другої статті 26 проекту Закону виключити
 
Враховано редакційно      
    -294- Семенуха Р.С.
Абзац восьмий частини другої статті 26 проекту Закону виключити.
 
Враховано редакційно    
368. 3. Фізичні особи, що не досягли повноліття, мають право використовувати електронні довірчі послуги відповідно до обсягу їх правоздатності та дієздатності, встановленої цивільним законодавством.
 
      
369. Електронні довірчі послуги не надаються фізичним особам, які в судовому порядку визнані недієздатними.
 
      
370. 4. Захист прав користувачів електронних довірчих послуг, а також механізм реалізації захисту цих прав регулюються цим Законом та Законом України «Про захист прав споживачів».
 
      
371. Стаття 27. Зареєстровані постачальники електронних довірчих послуг
 
-295- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Статтю 27 викласти в такій редакції:
«Стаття 27. Вимоги до кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг
1. Суб’єкти господарювання мають право надавати кваліфіковані електронні довірчі послуги після їх включення до Державного реєстру надавачів.
2. Для включення до Державного реєстру надавачів суб’єкт господарювання подає до центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру:
заяву про включення до Державного реєстру;
документ, що дає змогу однозначно ідентифікувати суб’єкта господарювання або його представника;
оригінал або нотаріально посвідчену копію договору страхування цивільно-правової відповідальності за завдану постачальником електронних довірчих послуг шкоду користувачам електронних довірчих послуг внаслідок неналежного виконання своїх зобов’язань;
самопідписаний кваліфікований сертифікат відкритого ключа;
документ про відповідність, виданий органом з оцінки відповідності.
3. Центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр на підставі зазначених документів, приймає рішення про включення або про відмову у включенні суб’єкта господарювання до Державного реєстру надавачів електронних довірчих послуг у строк не більш як 7 робочих днів від дати реєстрації заяви. Виключними підставами для відмови у внесенні до Державного реєстру надавачів електронних довірчих послуг є недостовірність відомостей, поданих таких суб’єктом. Відмова у внесенні до Державного реєстру надавачів електронних довірчих послуг з підстав, не передбачених цією статтею, забороняється.
4. Документ про відповідність видається органом з оцінки відповідності суб’єкту господарювання, який має намір надавати кваліфіковані електронні довірчі послуги, та засвідчує, що електронні довірчі послуги, що надаються таким суб’єктом, і його програмно-технічний комплексом відповідає вимогам до кваліфікованих електронних довірчих послуг, встановленим Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог європейських стандартів.
5. Суб’єкт господарювання, який має намір надавати кваліфіковані електронні довірчі послуги, може обрати будь-який орган з оцінки відповідності та укласти з ним договір.
Для проведення оцінки відповідності суб’єкти господарювання подають такі документи:
документ, що дає змогу однозначно ідентифікувати фізичну особу — підприємця, самозайняту особу, що провадить незалежну професійну діяльність, його представника або представника юридичної особи;
персональний та посадовий склад працівників суб’єкта господарювання, самозайняту особу та/або суб’єктів, із якими укладено цивільно-правовий договір, обов’язки яких будуть безпосередньо пов’язані з наданням кваліфікованих електронних довірчих послуг;
копії документів, що підтверджують освітньо-кваліфікаційний рівень найманих працівників постачальника електронних довірчих послуг та/або суб’єктів, із якими укладено цивільно-правовий договір, обов’язки яких будуть безпосередньо пов’язані з наданням кваліфікованих електронних довірчих послуг;
копії документів, що підтверджують право власності або право користування постачальника електронних довірчих послуг засобами кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які будуть використовуватися для надання кваліфікованих електронних довірчих послуг;
копія регламенту роботи постачальника електронних довірчих послуг, що відповідає вимогам до регламенту кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг, погодженого з контролюючим органом.
6. Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг може бути виключений із Державного реєстру надавачів електронних довірчих послуг у разі:
заяви про виключення із Реєстру;
припинення діяльності кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг (державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця, у тому числі смерті фізичної особи-підприємця, чи припинення діяльності в установленому законодавством порядку юридичної особи);
набрання законної сили рішенням суду про виключення із Державного реєстру надавачів електронних довірчих послуг, оголошення його померлим, визнання безвісно відсутнім, недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності, визнання його банкрутом;
ненадання кваліфікованим надавачем документа про відповідність після закінчення строку дії попереднього документа».
 
Враховано редакційно      
    -296- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Статтю 27 проекту Закону виключити.
 
Враховано    
372. 1. Зареєстрованим постачальником електронних довірчих послуг є постачальник електронних довірчих послуг, відомості про якого внесено центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром до відповідного реєстру постачальників електронних довірчих послуг.
 
      
373. 2. Зареєстровані постачальники електронних довірчих послуг мають право на:
 
      
374. надання електронних довірчих послуг з урахуванням вимог, передбачених статтею 9 цього Закону;
 
      
375. припинення надання електронних довірчих послуг їх користувачам електронних довірчих послуг у разі порушення ними законодавства у сфері електронних довірчих послуг та умов договору про надання таких послуг;
 
      
376. отримання документів, необхідних для ідентифікації особи, ідентифікаційні дані якої міститимуться у сертифікаті відкритого ключа;
 
      
377. отримання інформації про свої права, обов’язки та умови отримання електронних довірчих послуг від центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру;
 
      
378. отримання консультацій від центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру з питань, пов’язаних з наданням електронних довірчих послуг;
 
      
379. конфіденційність персональних даних, що стали відомими центральному засвідчувальному органу або засвідчувальному центру;
 
      
380. відшкодування збитків та захист своїх прав і законних інтересів, у тому числі в судовому порядку;
 
      
381. звернення із заявою про скасування, блокування або поновлення отриманих у центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів;
 
      
382. проходження незалежного аудиту.
 
-297- Данченко О.І.
В абзаці десятому частини другої статті 27 проекту Закону слово «незалежного» виключити.
 
Відхилено      
383. 3. Зареєстровані постачальники електронних довірчих послуг, крім прав, передбачених частиною другою цієї статті, також мають право надавати інші послуги з використанням програмно-технічного комплексу відповідно до вимог законодавства.
 
-298- Данченко О.І.
Частину третю статті 27 проекту Закону виключити.
 
Відхилено      
    -299- Семенуха Р.С.
Частину третю статті 27 проекту Закону виключити.
 
Відхилено    
384. 4. Зареєстровані постачальники електронних довірчих послуг зобов’язані:
 
      
385. забезпечувати функціонування програмно-технічного комплексу, що ними використовується, та захист інформації, що в ньому обробляється, відповідно до вимог законодавства;
 
-300- Бондар В.В.
В абзаці другому частини четвертої статті 27 законопроекту слова «вимог законодавства» замінити словами «вимог частин другої та третьої статті 8, статті 9 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».
 
Відхилено      
    -301- Чекіта Г.Л.
Бондар В.В.
Немировський А.В.
Шинькович А.В.
Мельниченко В.В.
В абзаці другому частини четвертої статті 27 законопроекту слова «вимог законодавства» замінити словами «вимог частин другої та третьої статті 8, статті 9 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».
 
Відхилено у повторному другому читанні   
386. створити та забезпечувати функціонування власного веб-сайту;
 
      
387. інформувати користувачів електронних довірчих послуг про свій статус (зареєстрований);
 
      
388. впроваджувати, підтримувати в актуальному стані та публікувати на власному веб-сайті реєстр сформованих сертифікатів відкритих ключів;
 
-302- Данченко О.І.
В абзацах п’ятому та шостому частини четвертої статті 27 проекту Закону слова «реєстр сформованих сертифікатів відкритих ключів» у всіх відмінках замінити словами «реєстр чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів» у відповідних відмінках.
 
Відхилено      
    -303- Семенуха Р.С.
В абзацах п’ятому та шостому частини четвертої статті 27 проекту Закону слова «реєстр сформованих сертифікатів відкритих ключів» у всіх відмінках замінити словами «реєстр чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів» у відповідних відмінках.
 
Відхилено    
389. цілодобово забезпечувати можливість доступу до реєстру сформованих сертифікатів відкритих ключів та до інформації про статус сертифікатів відкритих ключів через телекомунікаційні мережі загального користування;
 
      
390. цілодобово приймати та перевіряти заяви підписувачів та створювачів (уповноважених представників створювачів) електронних печаток про скасування, блокування та поновлення їх сертифікатів відкритих ключів;
 
      
391. скасовувати, блокувати та поновлювати сертифікати відкритих ключів у випадках і в строки, що встановлені цим Законом;
 
      
392. забезпечувати захист персональних даних користувачів відповідно до вимог законодавства;
 
      
393. встановлювати під час формування та видачі сертифіката відкритого ключа належність відкритого ключа та відповідного йому особистого ключа підписувачу чи створювачу електронної печатки;
 
      
394. вносити ідентифікаційні дані підписувача чи створювача електронної печатки до відповідного сертифіката відкритого ключа;
 
      
395. не пізніше ніж протягом 24 годин повідомляти контролюючому органу про порушення конфіденційності та/або цілісності інформації, що мають вплив на надання електронних довірчих послуг або стосуються персональних даних користувачів електронних довірчих послуг;
 
      
396. протягом двох годин повідомляти користувачам про порушення конфіденційності та/або цілісності інформації, що мають вплив на надання їм електронних довірчих послуг або стосуються їх персональних даних;
 
      
397. до набуття договірних відносин попереджувати користувачів електронних довірчих послуг та додавати в сертифікати відкритих ключів інформацію про обмеження використання електронних довірчих послуг, які встановлюються для забезпечення можливості відшкодування збитків сторін у разі заподіяння шкоди з боку постачальника електронних довірчих послуг;
 
      
398. використовувати для надання електронних довірчих послуг особисті ключі та відповідні їм відкриті ключі, належність яких зареєстрованому постачальнику засвідчено кваліфікованим сертифікатом відкритого ключа, виданим центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром;
 
      
399. надавати достовірну інформацію для отримання кваліфікованого сертифіката відкритого ключа у центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі;
 
      
400. протягом 48 годин надавати центральному засвідчувальному органу або засвідчувальному центру інформацію про зміну реквізитів, які містяться в отриманому від нього кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа;
 
      
401. не використовувати особистий ключ у разі його компрометації;
 
      
402. надавати користувачам електронних довірчих послуг консультації з питань, пов’язаних з наданням електронних довірчих послуг.
 
-304- Данченко О.І.
В абзаці дев’ятнадцятому частини четвертої статті 27 проекту Закону слово «наданням» замінити словами «отриманням та використанням».
 
Відхилено      
    -305- Семенуха Р.С.
В абзаці дев’ятнадцятому частини четвертої статті 27 проекту Закону слово «наданням» замінити словами «отриманням та використанням».
 
Відхилено    
403. Стаття 28. Кваліфіковані постачальники електронних довірчих послуг
 
-306- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Статтю 28 викласти в такій редакції:
«Стаття 28. Права та обов’язки кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг
1. Кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг мають право:
отримувати документи, необхідні для ідентифікації особи, ідентифікаційні дані якої міститимуться у сертифікаті відкритого ключа;
отримувати консультації від центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру з питань, пов’язаних з наданням електронних довірчих послуг;
звертатися до органів з оцінки відповідності для отримання документів про відповідність;
звертатися до центрального засвідчувального органу із заявою про скасування їх самопідписаних кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів і заміну новими у Державному реєстрі надавачів;
2. Кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг зобов’язані:
забезпечувати захист персональних даних користувачів відповідно до вимог законодавства;
створити та забезпечувати функціонування власного веб-сайту;
впроваджувати, підтримувати в актуальному стані та публікувати на власному веб-сайті реєстр сформованих сертифікатів відкритих ключів;
цілодобово забезпечувати можливість доступу до реєстру сформованих сертифікатів відкритих ключів та до інформації про статус сертифікатів відкритих ключів через телекомунікаційні мережі загального користування;
цілодобово приймати та перевіряти заяви підписувачів та створювачів (їх уповноважених представників) електронних підписів та печаток про скасування, блокування та поновлення їхніх сертифікатів відкритих ключів;
скасовувати, блокувати та поновлювати сертифікати відкритих ключів відповідно до цього Закону;
встановлювати під час формування та видачі сертифіката відкритого ключа належність відкритого ключа та відповідного йому особистого ключа підписувачу чи створювачу електронної печатки;
вносити ідентифікаційні дані підписувача чи створювача електронної печатки до відповідного сертифіката відкритого ключа;
повідомляти контролюючому органу про порушення конфіденційності та/або цілісності інформації, що мають вплив на надання електронних довірчих послуг або стосуються персональних даних користувачів електронних довірчих послуг, не пізніше 24 годин з моменту, коли йому стало відомо про таке порушення;
повідомляти користувачам про порушення конфіденційності та/або цілісності інформації, що мають вплив на надання їм електронних довірчих послуг або стосуються їх персональних даних, не пізніше 2 годин з моменту, коли йому стало відомо про таке порушення;
використовувати для надання електронних довірчих послуг виключно особисті ключі та відповідні їм відкриті ключі, що зареєстровані в Державному реєстрі надавачів;
надавати достовірну інформацію у самопідписаному кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, який реєструється у Державному реєстрі надавачів;
у разі зміни реквізитів, що містяться у самопідписаному кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа протягом 48 годин з моменту внесення змін надати центральному засвідчувальному органу або засвідчувальному центру новий самопідписаний кваліфікований сертифікат відкритого ключа із зміненими реквізитами;
не використовувати особистий ключ у разі його компрометації.
забезпечувати постійне зберігання всіх виданих кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.
3. Обов’язкові технічні вимоги до кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, а також порядок перевірки їх дотримання встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог європейський стандартів».
 
Враховано частково      
    -307- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Статтю 28 проекту Закону виключити.
 
Враховано    
404. 1. Кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг є зареєстрований постачальник електронних довірчих послуг, діяльність якого відповідає вимогам цього Закону та відомості про якого внесені центральним засвідчувальним органом до Довірчого списку.
 
      
405. 2. Кваліфіковані постачальники електронних довірчих послуг мають ті ж права, що і зареєстровані постачальники електронних довірчих послуг.
 
      
406. 3. Крім обов’язків, передбачених для зареєстрованих постачальників електронних довірчих послуг, кваліфіковані постачальники електронних довірчих послуг зобов’язані також:
 
      
407. внести кошти на спеціальний рахунок або укласти договір страхування цивільно-правової відповідальності для забезпечення відшкодування збитків, які можуть бути завдані користувачам електронних довірчих послуг або третім особам внаслідок неналежного виконання кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг своїх зобов’язань;
 
      
408. наймати працівників, що володіють необхідними для надання кваліфікованих електронних довірчих послуг знаннями, досвідом і кваліфікацією, у тому числі у сферах інформаційних технологій та захисту інформації;
 
      
409. використовувати виключно кваліфікований електронний підпис чи печатку під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг;
 
      
410. забезпечувати постійне зберігання всіх виданих кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів;
 
      
411. зберігати документи на паперових та електронних носіях інформації, що створюються або надходять під час надання кваліфікованих електронних довірчих послуг;
 
      
412. протягом 48 годин інформувати центральний засвідчувальний орган, засвідчувальний центр та контролюючий орган про будь-які зміни у процедурі надання кваліфікованих електронних довірчих послуг;
 
      
413. у разі прийняття рішення про припинення діяльності інформувати центральний засвідчувальний орган, засвідчувальний центр та контролюючий орган протягом п’яти робочих днів після прийняття такого рішення;
 
      
414. передати центральному засвідчувальному органу або засвідчувальному центру документовану інформацію в разі припинення діяльності.
 
      
415. 4. Обов’язкові вимоги до кваліфікованих постачальників електронних довірчих послуг, а також порядок перевірки їх дотримання встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
      
416. Стаття 29. Незалежний аудит постачальників електронних довірчих послуг
 
-308- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Викласти статтю 29 проекту Закону в такій редакції:
«1. Для доведення відповідності вимогам до кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та послуг, що ними надаються, юридичні особи, фізичні особи – підприємці, які мають намір надавати електронні довірчі послуги, можуть за рахунок власних коштів пройти процедуру оцінки відповідності у сфері електронних довірчих послуг.
2. Оцінка відповідності у сфері електронних довірчих послуг здійснюється органами з оцінки відповідності, акредитованими відповідно до законодавства у сфері акредитації.
3. Оцінка відповідності вимогам до кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та послуг, що ними надаються, здійснюється з урахуванням вимог законодавства щодо порядку надання і використання кваліфікованих електронних довірчих послуг, в тому числі у банківській системі України та суб’єктам переказу коштів, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері захисту інформації.
4. Кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг, які пройшли процедуру оцінки відповідності у сфері електронних довірчих послуг, та відомості про яких були внесені до Довірчого списку, повинні кожні 24 місяці за рахунок власних коштів проходити процедуру оцінки відповідності для доведення того, що вони та електронні довірчі послуги, які ними надаються, відповідають вимогам до кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та послуг, що ними надаються.
5. Про результати оцінки відповідності у сфері електронних довірчих послуг кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг повинні повідомити контролюючий орган шляхом надання копії документа про відповідність вимогам до кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та послуг, що ними надаються, не пізніше трьох робочих днів з дня його отримання.
6. Проведення процедури оцінки відповідності у сфері електронних довірчих послуг визначається порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано редакційно повторному другому читанні  Стаття 32. Оцінка відповідності у сфері електронних довірчих послуг
1. Для доведення відповідності вимогам до кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та послуг, що ними надаються, юридичні особи, фізичні особи – підприємці, які мають намір надавати електронні довірчі послуги, можуть за рахунок власних коштів пройти процедуру оцінки відповідності у сфері електронних довірчих послуг.
2. Оцінка відповідності у сфері електронних довірчих послуг здійснюється органами з оцінки відповідності, акредитованими відповідно до законодавства у сфері акредитації.
3. Оцінка відповідності вимогам до кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та послуг, що ними надаються, здійснюється з урахуванням вимог законодавства щодо порядку надання і використання кваліфікованих електронних довірчих послуг, у тому числі у банківській системі України та при здійсненні переказу коштів, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері захисту інформації.
4. Кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг, які пройшли процедуру оцінки відповідності у сфері електронних довірчих послуг та відомості про яких були внесені до Довірчого списку, повинні кожні 24 місяці за рахунок власних коштів проходити процедуру оцінки відповідності для доведення того, що вони та електронні довірчі послуги, які ними надаються, відповідають вимогам до кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та послуг, що ними надаються.
5. Про результати оцінки відповідності у сфері електронних довірчих послуг кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг повинні повідомити контролюючий орган шляхом надання копії документа про відповідність вимогам до кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та послуг, що ними надаються, не пізніше трьох робочих днів з дня його отримання.
6. Проведення процедури оцінки відповідності у сфері електронних довірчих послуг визначається порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.
 
    -309- Данченко О.І.
Статтю 29 проекту Закону викласти в такій редакції:
«Стаття 29. Аудит постачальників електронних довірчих послуг
1. З метою підтвердження відповідності електронних довірчих послуг, що надаються постачальником електронних довірчих послуг, вимогам цього Закону постачальники електронних довірчих послуг проходять за свій власний рахунок аудит у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України за поданням контролюючого органу.
2. Постачальник електронних довірчих послуг має право звернутися для проведення аудиту до іноземного аудитора.»
 
Відхилено    
    -310- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Статтю 29 викласти в такій редакції:
«Стаття 29. Орган з оцінки відповідності
1. Підприємство, установа, організація чи їхній підрозділ може пройти акредитацію для здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері довірчих послуг, якщо таке підприємство, установа, організація чи їхній підрозділ:
відповідає вимогам ІSО/ІЕС 17065 «Оцінювання відповідності - Вимоги до органів, що сертифікують продукцію, процеси та послуги»;
є юридичною особою - резидентом України;
може підтвердити відповідний рівень компетентності;
має належну кількість кваліфікованого персоналу, який працює на постійних умовах, достатню для проведення робіт з оцінки відповідності;
не використовує фінансові та матеріальні ресурси і послуги суб’єктів господарювання;
має належне інформаційно-технічне забезпечення, фінансові та матеріальні ресурси, які дають змогу проводити роботи з оцінки відповідності;
має систему управління якістю;
не має комерційної або іншої заінтересованості щодо об’єктів заявки;
має належну матеріально-технічну базу та інші об’єкти інфраструктури;
не має комерційної або іншої заінтересованості щодо послуг, яку оцінює.
2. Порядок підтвердження підприємствами, установами, організаціями чи їхніми підрозділами відповідного рівня компетентності, вимог щодо кількості кваліфікованого персоналу, що працює на постійній основі, вимоги до фінансових та матеріальних ресурсів, вимоги до системи управління якістю, перелік документів, необхідних для акредитації, та порядок їх подачі затверджуються Національним агентством з акредитації України.
3. Орган з оцінки відповідності може акредитуватися у відповідних системах оцінки відповідності України, іноземних держав та/або міжнародних організацій.
4. Орган з оцінки відповідності має право здійснювати діяльність з оцінки відповідності довірчих послуг лише за умови проходження акредитації.
5. Орган з оцінки відповідності:
встановлює відповідність суб’єкта господарювання та довірчих послуг, які він надає, вимогам законодавства у сфері довірчих послуг шляхом оцінки відповідності послуг вимогам, встановленим Кабінетом Міністрів України відповідно до вимог європейських стандартів, а також видає документи про відповідність;
здійснює аудит діяльності кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг;
здійснює інші функції, на виконання яких його уповноважено відповідно до цього Закону.
6. Органи з оцінки відповідності мають право:
проводити оцінку відповідності, у тому числі випробовування, сертифікацію та інспектування, у сфері надання довірчих послуг, в порядку, визначеному законодавством;
видавати документи про відповідність відповідно до Закону.
7. Органи з оцінки відповідності зобов’язані:
додержуватися вимог законодавства України у сфері надання електронних довірчих послуг;
#102623
повідомлення контролюючого органу про випадки порушення надавачем електронних довірчих послуг законодавства у сфері надання електронних довірчих послуг протягом 48 годин з моменту їх виявлення;
надання на вимогу контролюючого органу документів, необхідних для контролю за діяльністю надавача електронних довірчих послуг.
8. Документи, отримані органом з оцінки відповідності від суб’єктів господарювання, які мають намір надавати електронні довірчі послуги, а також від надавачів електронних довірчих послуг, не підлягають розголошенню чи вилученню без згоди таких суб’єктів господарювання та/або надавачів послуг, крім встановлених законодавством випадків.
9. Законом можуть бути встановлені інші права та обов’язки органів з оцінки відповідності».
 
Відхилено    
    -311- Кулініч О.І.
Мушак О.П.
Викласти статтю 29 проекту Закону в такій редакції:
«Стаття 32. Оцінка відповідності у сфері електронних довірчих послуг
1. Для доведення відповідності вимогам до кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та послуг, що ними надаються, юридичні особи, фізичні особи – підприємці, які мають намір надавати електронні довірчі послуги, можуть за рахунок власних коштів пройти процедуру оцінки відповідності у сфері електронних довірчих послуг.
2. Оцінка відповідності у сфері електронних довірчих послуг здійснюється органами з оцінки відповідності, акредитованими відповідно до законодавства у сфері акредитації.
3. Оцінка відповідності вимогам до кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та послуг, що ними надаються, здійснюється з урахуванням вимог законодавства щодо порядку надання і використання кваліфікованих електронних довірчих послуг, в тому числі у банківській системі України та при здійсненні переказу коштів, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері захисту інформації.
4. Кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг, які пройшли процедуру оцінки відповідності у сфері електронних довірчих послуг та відомості про яких були внесені до Довірчого списку, повинні кожні 24 місяці за рахунок власних коштів проходити процедуру оцінки відповідності для доведення того, що вони та електронні довірчі послуги, які ними надаються, відповідають вимогам до кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та послуг, що ними надаються.
5. Про результати оцінки відповідності у сфері електронних довірчих послуг кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг повинні повідомити контролюючий орган шляхом надання копії документа про відповідність вимогам до кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та послуг, що ними надаються, не пізніше трьох робочих днів з дня його отримання.
6. Проведення процедури оцінки відповідності у сфері електронних довірчих послуг визначається порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано у повторному другому читанні   
417. 1. З метою підтвердження відповідності електронних довірчих послуг, що надаються постачальником електронних довірчих послуг, вимогам цього Закону постачальники електронних довірчих послуг мають право за власний рахунок проходити незалежний аудит.
 
-312- Левченко Ю.В.
Частину 1 статті 29 розділу 3 Законопроекту викласти у наступній редакції:
«1. З метою підтвердження відповідності електронних довірчих послуг, що надаються постачальником електронних довірчих послуг, вимогам цього Закону постачальники електронних довірчих послуг мають право за власний рахунок проходити незалежний аудит.
Порядок проведення незалежного аудиту та вимоги до незалежного аудитора встановлюються Кабінетом Міністрів України.»
 
Відхилено      
    -313- Матузко О.О.
У частині першій статті 29 проекту Закону слова «мають право за власний рахунок проходити незалежний аудит» замінити словами «проходять за свій власний рахунок аудит».
 
Відхилено    
418. 2. Постачальник електронних довірчих послуг має право звернутися для проведення незалежного аудиту до іноземного незалежного аудитора.
 
      
419. Стаття 30. Засвідчувальний центр
 
-314- Данченко О.І.
Статтю 30 викласти в такій редакції:
«Стаття 30. Засвідчувальний центр.
1. Засвідчувальний центр створюється у Національному банку України для реєстрації та підтвердження кваліфікації відповідно до вимог цього Закону постачальників електронних довірчих послуг.
Засвідчувальний центр щодо постачальників електронних довірчих послуг, внесених ним до реєстру постачальників електронних довірчих послуг, має такі самі функції і повноваження, як центральний засвідчувальний орган щодо постачальників електронних довірчих послуг, внесених центральним засвідчувальним органом до реєстру постачальників електронних довірчих послуг.
Засвідчувальний центр забезпечує генерацію пар ключів і створення самопідписаних кваліфікованих сертифікатів електронної печатки засвідчувального центру та надання кваліфікованих електронних довірчих послуг з використанням самопідписаних сертифікатів електронної печатки засвідчувального центру, призначених для надання таких послуг.
2. Національним банком України встановлюються:
порядок видачі (переоформлення, видачі дубліката) та анулювання свідоцтва про реєстрацію постачальникам електронних довірчих послуг, відомості про яких вносяться до реєстру постачальників електронних довірчих послуг засвідчувального центру;
порядок видачі (переоформлення, видачі дубліката) та анулювання свідоцтва про підтвердження кваліфікації постачальникам електронних довірчих послуг, відомості про яких вносяться до Довірчого списку за поданням засвідчувального центру;
вимоги, яким повинні відповідати постачальники електронних довірчих послуг, що внесені до реєстру постачальників електронних довірчих послуг засвідчувального центру та/або до Довірчого списку за поданням засвідчувального центру , у тому числі вимоги до їх програмно-технічних комплексів;
порядок надання та використання електронних довірчих послуг та кваліфікованих електронних довірчих послуг у банківській системі та суб’єктам переказу коштів;
порядок надання послуги постачання передачі сигналів точного часу засвідчувальним центром постачальникам електронних довірчих послуг, зазначеним у частині першій цієї статті, та джерело синхронізації часу.
3. Програмно-технічний комплекс засвідчувального центру, що використовується ним для надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, повинен відповідати вимогам, встановленим для програмно-технічного комплексу кваліфікованих постачальників електронних довірчих послуг».
 
Відхилено      
    -315- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Статтю 30 виключити.
 
Враховано    
    -316- Демчак Р.Є.
Статтю 30 законопроекту пропонуємо викласти у такій редакції:
«Стаття 30. Повноваження Національного банку України у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації.
1. Національний банк України створює засвідчувальний центр для забезпечення внесення суб’єктів, що входять до складу банківської системи України, та учасників/членів платіжних систем, які мають намір надавати електронні довірчі послуги, а також інших суб’єктів, які мають намір надавати електронні довірчі послуги в банківській системі України, до Довірчого списку відповідно до вимог цього Закону.
Засвідчувальний центр надає кваліфіковану електронну довірчу послугу формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки кваліфікованим надавачам електронних довірчих послуг з використанням самопідписаного сертифіката відкритого ключа засвідчувального центру.
2. Засвідчувальний центр та кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг, стосовно яких засвідчувальним центром прийнято рішення про внесення відомостей про них до Довірчого списку, мають такі ж взаємні права та обов’язки, як і центральний засвідчувальний орган та кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг, стосовно яких центральним засвідчувальним органом прийнято рішення про внесення відомостей про них до Довірчого списку.
3. До повноважень Національного банку України у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації належить:
встановлення вимог, яким повинні відповідати кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг, що вносяться до Довірчого списку на підставі рішення засвідчувального центру та за його поданням, у тому числі вимог до їх програмно-технічних комплексів та контроль за виконанням цих вимог;
встановлення порядку надання електронних довірчих послуг у банківській системі та учасниками/членами платіжних систем, а також використання таких послуг у банківській системі та суб’єктами переказу коштів;
встановлення порядку надання послуги постачання передачі сигналів точного часу Національним банком України кваліфікованим надавачам електронних довірчих послуг, що внесені до Довірчого списку на підставі рішення засвідчувального центру та за його поданням, та джерело синхронізації часу;
державне регулювання з питань електронної ідентифікації у банківській системі України;
здійснення інших повноважень у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації у банківській системі України, визначених законом.
4. Засвідчувальний центр під час надання електронних довірчих послуг зобов’язаний виконувати вимоги, встановлені для кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, що внесені до Довірчого списку на підставі рішення засвідчувального центру та за його поданням.
5. Програмно-технічний комплекс засвідчувального центру, що використовується ним для надання електронних довірчих послуг, повинен відповідати вимогам, встановленим для програмно-технічного комплексу кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, що внесені до Довірчого списку на підставі рішення засвідчувального центру та за його поданням.
6. Організаційно-методологічні, технічні та технологічні умови діяльності засвідчувального центру під час надання ним кваліфікованих електронних довірчих послуг, порядок взаємодії кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг із засвідчувальним центром у процесі надання ним кваліфікованих електронних довірчих послуг встановлюються регламентом роботи засвідчувального центру.
Регламент роботи засвідчувального центру затверджується Національним банком України та погоджується відповідно до вимог законодавства».
 
Враховано редакційно у повторному другому читанні   
420. 1. Засвідчувальний центр створюється у Національному банку України для реєстрації та підтвердження кваліфікації відповідно до вимог цього Закону постачальників електронних довірчих послуг, що мають намір надавати електронні довірчі послуги у банківській системі та суб’єктам переказу коштів.
 
-317- Матузко О.О.
Абзац перший частини першої статті 30 проекту Закону після слів «банківській системі» доповнити словом «України».
 
Враховано редакційно      
    -318- Семенуха Р.С.
Абзац перший частини першої статті 30 проекту Закону після слів «банківській системі» доповнити словом «України».
 
Враховано редакційно    
421. Засвідчувальний центр щодо постачальників електронних довірчих послуг, внесених ним до реєстру постачальників електронних довірчих послуг, має такі самі функції і повноваження, як центральний засвідчувальний орган щодо постачальників електронних довірчих послуг, внесених центральним засвідчувальним органом до реєстру постачальників електронних довірчих послуг.
 
      
422. 2. Національним банком України встановлюються:
 
      
423. порядок видачі (переоформлення, видачі дубліката) та анулювання свідоцтва про реєстрацію у банківській системі та суб’єктам переказу коштів;
 
-319- Матузко О.О.
Абзаци другий та третій частини другої статті 30 проекту Закону виключити
 
Враховано редакційно      
    -320- Семенуха Р.С.
Абзаци другий та третій частини другої статті 30 проекту Закону виключити.
 
Враховано редакційно    
424. порядок видачі (переоформлення, видачі дубліката) та анулювання свідоцтва про підтвердження кваліфікації у банківській системі та суб’єктам переказу коштів;
 
      
425. вимоги, яким повинні відповідати постачальники електронних довірчих послуг, що надають електронні довірчі послуги та/або кваліфіковані електронні довірчі послуги у банківській системі та суб’єктам переказу коштів, у тому числі вимоги до їх програмно-технічних комплексів;
 
-321- Матузко О.О.
Абзаци четвертий та п’ятий частини другої статті 30 проекту Закону після слів «банківській системі» доповнити словом «України».
 
Враховано редакційно      
    -322- Семенуха Р.С.
Абзаци четвертий та п’ятий частини другої статті 30 проекту Закону після слів «банківській системі» доповнити словом «України».
 
Враховано редакційно    
426. порядок надання та використання електронних довірчих послуг та кваліфікованих електронних довірчих послуг у банківській системі та суб’єктам переказу коштів;
 
      
427. порядок надання послуги постачання передачі сигналів точного часу засвідчувальним центром постачальникам електронних довірчих послуг, зазначеним у частині першій цієї статті, та джерело синхронізації часу.
 
      
428. 3. Програмно-технічний комплекс засвідчувального центру, що використовується ним для надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, повинен відповідати вимогам, встановленим для програмно-технічного комплексу кваліфікованих постачальників електронних довірчих послуг, що надають кваліфіковані електронні довірчі послуги у банківській системі та суб’єктам переказу коштів.
 
-323- Матузко О.О.
Частину третю статті 30 проекту Закону після слів «банківській системі» доповнити словом «України».
 
Враховано редакційно      
    -324- Семенуха Р.С.
Частину третю статті 30 проекту Закону після слів «банківській системі» доповнити словом «України».
 
Враховано редакційно    
    -325- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття 30-1. Система органів, що здійснюють державне управління та регулювання у сфері електронної ідентифікації, документообігу та надання довірчих послуг
1. Державне регулювання у сфері електронної ідентифікації здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства.
2. Державне регулювання у сфері електронного документообігу здійснюють Кабінет Міністрів України та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної справи і діловодства.
3. Державне регулювання у сфері електронних довірчих послуг здійснюють Кабінет Міністрів України, головний орган у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв’язку та захисту інформації та Національний банк України (у частині надання електронних довірчих послуг у сфері переказу коштів та у банківській системі України)».
 
Враховано редакційно    
    -326- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття 30-2. Повноваження Кабінету Міністрів України
До повноважень Кабінету Міністрів України належать:
забезпечення здійснення державної політики у сфері електронної ідентифікації, документообігу та надання довірчих послуг;
визначення пріоритетних напрямів розвитку електронної ідентифікації, документообігу та надання довірчих послуг;
координація діяльності державних органів у сфері електронної ідентифікації, документообігу та надання довірчих послуг;
забезпечення розроблення і виконання державних цільових програм розвитку електронної ідентифікації, документообігу та надання довірчих послуг;
прийняття в межах своїх повноважень нормативно-правових актів у сфері електронної ідентифікації, документообігу та надання довірчих послуг;
державна підтримка розвитку електронної ідентифікації, документообігу та надання довірчих послуг і державне регулювання у сфері електронної ідентифікації, документообігу та надання довірчих послуг;
організація міжнародного співробітництва з питань у електронної ідентифікації, документообігу та надання довірчих послуг;
здійснення інших повноважень у сфері електронної ідентифікації, документообігу та надання довірчих послуг, визначених законом».
 
Враховано редакційно    
    -327- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Доповнити статтею такого змісту:
«Стаття 30-3. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства, належить:
участь у розробленні норм, стандартів і технічних регламентів у сфері електронної ідентифікації;
встановлення вимог до засобів електронної ідентифікації, рівнів довіри до засобів електронної ідентифікації та автентифікації для їх використання у сфері електронного урядування;
здійснення інших повноважень у сфері електронної ідентифікації, визначених законом».
 
Враховано редакційно    
    -328- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Доповнити статтею такого змісту:
«Стаття 30-4. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної справи і діловодства
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної справи і діловодства, належить:
забезпечення створення, зберігання та використання архівних електронних документів;
встановлення вимог до оформлення документів, організації документообігу, зокрема електронного документообігу, підготовки і передачі документів до архівних установ, упорядкування документів, які вносяться до Національного архівного фонду;
участь у розробленні норм, стандартів і технічних регламентів у сфері електронного документообігу;
здійснює організаційні заходи щодо запровадження електронного документообігу;
здійснення інших повноважень у сфері електронного документообігу, визначених законом».
 
Відхилено    
429. Стаття 31. Центральний засвідчувальний орган
 
-329- Данченко О.І.
Статтю 31 проекту Закону доповнити новою частиною першою такого змісту:
«1. Функції центрального засвідчувального органу виконує головний орган у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг.».
 
Враховано редакційно      
    -330- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Статтю 31 викласти в такій редакції:
«Стаття 31. Повноваження головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг (центральний засвідчувальний орган)
До повноважень центрального засвідчувального органу належить:
участь у розробленні норм, стандартів і технічних регламентів у сфері електронних довірчих послуг;
здійснення технічного регулювання сфери електронних довірчих послуг відповідно до законодавства про технічні регламенти та оцінку відповідності;
внесення суб’єктів господарювання, які мають намір надавати електронні довірчі послуги, до Державного реєстру надавачів;
ведення Державного реєстру надавачів;
приймання та зберігання документованої інформації, сформованих кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, реєстрів сформованих кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів у разі припинення діяльності кваліфікованими постачальниками електронних довірчих послуг, та забезпечення цілодобового доступу користувачів і надавачів електронних довірчих послуг до таких реєстрів і сертифікатів;
розгляд пропозицій (зауважень) суб’єктів господарювання у сфері електронних довірчих послуг щодо удосконалення сфери електронних довірчих послуг;
надання суб’єктам господарювання у сфері електронних довірчих послуг консультацій з питань, пов’язаних з наданням електронних довірчих послуг;
взаємне визнання електронних довірчих послуг українських та іноземних сертифікатів відкритих ключів та електронних підписів, що використовуються під час надання юридично значущих електронних послуг;
цілодобове приймання та перевірка заяв постачальників електронних довірчих послуг про скасування їх самопідписаних кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів і заміну новими у Державному реєстрі надавачів;
проведення оцінки стану розвитку сфери електронних довірчих послуг за результатами проведення аналізу інформації про діяльність кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та засвідчувального центру, наданої в порядку, встановленому головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг».
 
Враховано редакційно    
    -331- Семенуха Р.С.
Статтю 31 проекту Закону доповнити новою частиною першою такого змісту:
«1. Функції центрального засвідчувального органу виконує головний орган у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг».
 
Враховано редакційно    
    -332- Алексєєв І.С.
Статтю 31 проекту Закону доповнити новою частиною такого змісту:
«2. Технічне та технологчне забезпечення виконання функцій центрального засвідчувального органу здійснюється адміністраторром інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу – державним підприємством, яке належить до сфери управління головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг.
Фінансове забезпечення виконання технічних та технологічних функцій центрального засвідчувального органу адміністратором інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету та інших коштів, не заборонених законом».
 
Враховано редакційно у повторному другому читанні   
    -333- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Статтю 31 проекту закону виключити
 
Враховано    
430. 1. Центральний засвідчувальний орган забезпечує:
 
      
431. 1) розроблення нормативно-правових актів у сфері електронних довірчих послуг;
 
      
432. 2) технічне регулювання сфери електронних довірчих послуг відповідно до законодавства про технічні регламенти та оцінку відповідності;
 
      
433. 3) внесення юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які мають намір надавати електронні довірчі послуги, до реєстру постачальників електронних довірчих послуг;
 
-334- Данченко О.І.
Пункт 3 частини першої статті 31 проекту Закону викласти в такій редакції: «3) надання адміністративної послуги шляхом внесення юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які мають намір надавати електронні довірчі послуги, до реєстру постачальників електронних довірчих послуг».
 
Відхилено      
    -335- Семенуха Р.С.
Пункт 3 частини першої статті 31 проекту Закону викласти в такій редакції:
«3) шляхом надання адміністративної послуги - внесення юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, які мають намір надавати електронні довірчі послуги, до реєстру постачальників електронних довірчих послуг».
 
Відхилено    
434. 4) видачу (переоформлення, видачу дубліката) та анулювання свідоцтва про реєстрацію відповідно до вимог цього Закону;
 
-336- Данченко О.І.
Пункт 4 частини першої статті 31 проекту Закону виключити.
 
Враховано      
    -337- Семенуха Р.С.
Пункт 4 частини першої статті 31 проекту Закону виключити.
 
Враховано    
435. 5) внесення кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг до Довірчого списку;
 
-338- Данченко О.І.
Пункт 5 частини першої статті 31 проекту Закону викласти в такій редакції:
«5) надання адміністративної послуги шляхом внесення кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг до Довірчого списку».
 
Враховано редакційно      
    -339- Семенуха Р.С.
Пункт 5 частини першої статті 31 проекту Закону викласти в такій редакції:
«5) надання адміністративної послуги шляхом внесення кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг до Довірчого списку».
 
Враховано редакційно    
436. 6) видачу (переоформлення, видачу дубліката) та анулювання свідоцтва про підтвердження кваліфікації відповідно до вимог цього Закону;
 
-340- Данченко О.І.
Пункт 6 частини першої статті 31 проекту Закону виключити.
 
Враховано      
    -341- Семенуха Р.С.
Пункт 6 частини першої статті 31 проекту Закону виключити.
 
Враховано    
437. 7) функціонування програмно-технічного комплексу центрального засвідчувального органу та захист інформації, що в ньому обробляється, відповідно до вимог законодавства;
 
      
438. 8) функціонування власного веб-сайту, який повинен містити інформацію про:
 
      
439. Довірчий список;
 
      
440. реєстр постачальників електронних довірчих послуг;
 
      
441. реєстр сформованих кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів;
 
-342- Данченко О.І.
Абзац четвертий пункту 8 частини першої статті 31 викласти в такій редакції:
«реєстр чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів;».
 
Відхилено      
    -343- Семенуха Р.С.
Абзац четвертий пункту 8 частини першої статті 31 викласти в такій редакції:
«реєстр чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів;».
 
Відхилено    
442. копії свідоцтв про реєстрацію та підтвердження кваліфікації;
 
-344- Данченко О.І.
Абзац п’ятий пункту 8 частини першої статті 31 проекту Закону виключити.
 
Враховано      
    -345- Семенуха Р.С.
Абзац п’ятий пункту 8 частини першої статті 31 проекту Закону виключити.
 
Враховано    
443. самопідписані сертифікати електронної печатки центрального засвідчувального органу;
 
      
444. нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері електронних довірчих послуг;
 
      
445. відомості про прийняття від постачальників електронних довірчих послуг, що припинили діяльність з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, документованої інформації на зберігання;
 
      
446. поточну діяльність центрального засвідчувального органу;
 
      
447. форми договорів та заяв;
 
      
448. методичні та довідкові матеріали;
 
      
449. 9) впровадження, підтримання в актуальному стані та публікацію на власному веб-сайті відповідно до вимог цього Закону:
 
      
450. Довірчого списку;
 
      
451. реєстру постачальників електронних довірчих послуг;
 
      
452. реєстру сформованих, блокованих та скасованих кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів;
 
-346- Данченко О.І.
Абзац четвертий пункту 9 частини першої статті 31 проекту Закону викласти в такій редакції:
«реєстру чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів;».
 
Враховано редакційно      
    -347- Семенуха Р.С.
Абзац четвертий пункту 9 частини першої статті 31 проекту Закону викласти в такій редакції:
«реєстру чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів;».
 
Враховано редакційно    
453. 10) генерацію пари ключів та створення самопідписаних кваліфікованих сертифікатів електронної печатки центрального засвідчувального органу;
 
      
454. 11) надання кваліфікованих електронних довірчих послуг з використанням самопідписаного сертифіката електронної печатки центрального засвідчувального органу, що призначений для надання таких послуг;
 
      
455. 12) надання послуги постачання передачі сигналів точного часу, синхронізованого з Державним еталоном одиниць часу і частоти, постачальникам електронних довірчих послуг та іншим суб’єктам електронного документообігу;
 
-348- Данченко О.І.
У пункті 12 частини першої статті 31 проекту Закону слова «, постачальникам електронних довірчих послуг та іншим суб’єктам електронного документообігу» виключити.
 
Враховано редакційно      
    -349- Семенуха Р.С.
У пункті 12 частини першої статті 31 проекту Закону слова «, постачальникам електронних довірчих послуг та іншим суб’єктам електронного документообігу» виключити.
 
Враховано редакційно    
456. 13) погодження розроблених постачальниками електронних довірчих послуг порядків синхронізації часу із Всесвітнім координованим часом (UТС);
 
      
457. 14) погодження планів припинення діяльності кваліфікованих постачальників електронних довірчих послуг;
 
      
458. 15) приймання та зберігання документованої інформації, сформованих кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, реєстрів сформованих кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів у разі припинення діяльності кваліфікованими постачальниками електронних довірчих послуг;
 
      
459. 16) розгляд пропозицій (зауважень) суб’єктів правових відносин у сфері електронних довірчих послуг щодо удосконалення сфери електронних довірчих послуг;
 
      
460. 17) надання суб’єктам правових відносин у сфері електронних довірчих послуг консультацій з питань, пов’язаних з наданням електронних довірчих послуг;
 
      
461. 18) повідомлення контролюючому органу про обставини, які перешкоджають діяльності центрального засвідчувального органу;
 
      
462. 19) взаємне визнання електронних довірчих послуг українських та іноземних сертифікатів відкритих ключів та електронних підписів, що використовуються під час надання юридично значущих електронних послуг;
 
      
463. 20) цілодобове приймання та перевірку заяв постачальників електронних довірчих послуг про скасування їх кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів;
 
      
464. 21) скасування, блокування та поновлення кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів у випадках, передбачених цим Законом, у порядку і в строки, встановлені Кабінетом Міністрів України;
 
      
465. 22) можливість цілодобового доступу до реєстру сформованих, блокованих та скасованих кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів та до інформації про статус кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів через телекомунікаційні мережі загального користування;
 
-350- Данченко О.І.
Пункт 22 частини першої статті 31 проекту Закону викласти в такій редакції:
«22) можливість цілодобового доступу до реєстру чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів та до інформації про статус сертифікатів відкритих ключів через телекомунікаційні мережі загального користування;».
 
Відхилено      
    -351- Семенуха Р.С.
Пункт 22 частини першої статті 31 проекту Закону викласти в такій редакції:
«22) можливість цілодобового доступу до реєстру чинних, блокованих та скасованих сертифікатів відкритих ключів та до інформації про статус сертифікатів відкритих ключів через телекомунікаційні мережі загального користування;».
 
Відхилено    
466. 23) інтероперабельність та технологічну нейтральність національних технічних рішень, а також недопущення їх дискримінації;
 
      
467. 24) проведення оцінки стану розвитку сфери електронних довірчих послуг за результатами проведення аналізу інформації про діяльність постачальників електронних довірчих послуг та засвідчувального центру, наданої в порядку, встановленому головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг.
 
      
468. Стаття 32. Контролюючий орган
 
-352- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Статтю 32 викласти в такій редакції:
«Стаття 32. Повноваження спеціальноцентральногоуспеціальногозвта контролюючий орган)
До повноважень контролюючого органу належить:
у сфері електронної ідентифікації, документообігу та надання довірчих послуг;
погодженнябезпекипри наданні електронних довірчих відповідно до європейських стандартів;
взаємодія з центральним засвідчувальним органом та органами з оцінки відповідності у питаннях державного нагляду (контролю) за діяльністю надавачів електронних довірчих послуг;
співпраця з органами з питань захисту персональних даних шляхом інформування про порушення законодавства у сфері захисту персональних даних, що обробляються в інформаційно-телекомунікаційних системах, під час проведення контролюючим органом перевірок кваліфікованих постачальників електронних довірчих послуг;
видання приписів щодо усунення порушень вимог законодавства у сфері електронної ідентифікації, документообігу та надання довірчих послуг;
накладання штрафів за порушення вимог законодавства у сфері електронної ідентифікації, документообігу та надання довірчих послуг;
здійснення інших повноважень щодо електронної ідентифікації, документообігу та надання довірчих послуг, визначених законом».
 
Враховано частково      
    -353- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Статтю 32 проекту закону виключити
 
Враховано    
469. 1. Функції контролюючого органу виконує спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв’язку та захисту інформації.
 
      
470. 2. Контролюючий орган забезпечує:
 
      
471. 1) своєчасне запобігання, виявлення та припинення дій або бездіяльності, які містять ознаки порушення законодавства у сфері електронних довірчих послуг, усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють, а в разі, коли порушення припинено, - вжиття заходів для усунення наслідків цих порушень;
 
      
472. 2) вимагання від постачальників електронних довірчих послуг усунення будь-яких порушень законодавства у сфері електронних довірчих послуг;
 
      
473. 3) погодження регламентів роботи центрального засвідчувального органу, засвідчувального центру та зареєстрованих постачальників електронних довірчих послуг, що мають намір надавати кваліфіковані електронні довірчі послуги;
 
      
474. 4) співпрацю з органами з питань захисту персональних даних шляхом інформування про порушення законодавства у сфері захисту персональних даних, що обробляються в інформаційно-телекомунікаційних системах, під час проведення контролюючим органом перевірок кваліфікованих постачальників електронних довірчих послуг;
 
-354- Данченко О.І.
У пункті 4 частини другої статті 32 проекту закону слово «кваліфікованих» виключити.
 
Відхилено      
    -355- Семенуха Р.С.
У пункті 4 частини другої статті 32 проекту закону слово «кваліфікованих» виключити.
 
Відхилено    
475. 5) проведення аналізу звітів з оцінки відповідності в частині технічного та криптографічного захисту інформації за результатами проведення незалежного аудиту постачальників електронних довірчих послуг;
 
-356- Данченко О.І.
У пункті 5 частини другої статті 32 проекту закону слово «незалежного» виключити
 
Враховано редакційно      
476. 6) інформування громадськості, центрального засвідчувального органу, засвідчувального центру, постачальників електронних довірчих послуг про порушення законодавства у сфері електронних довірчих послуг;
 
      
477. 7) проведення перевірки або подання запиту до незалежного аудитора щодо проведення незалежного аудиту кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг;
 
-357- Данченко О.І.
Пункт 7 частини другої статті 32 проекту Закону викласти в такій редакції:
«7) проведення перевірки або подання запиту до аудитора щодо проведення аудиту постачальника електронних довірчих послуг;».
 
Відхилено      
478. 8) проведення оцінки діяльності суб’єктів відносин у сфері електронних довірчих послуг щодо дотримання ними вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг;
 
      
479. 9) надання щороку (до 1 квітня) Президентові України звіту з оцінки діяльності суб’єктів відносин у сфері електронних довірчих послуг щодо дотримання ними вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг.
 
-358- Данченко О.І.
У пункті 9 частини другої статті 32 проекту Закону слова «Президентові України» замінити словами «Кабінету Міністрів України».
 
Відхилено      
    -359- Семенуха Р.С.
У пункті 9 частини другої статті 32 проекту Закону слова «Президентові України» замінити словами «Кабінету Міністрів України».
 
Відхилено    
    -360- Бондар В.В.
Частину другу статті 32 Законопроекту доповнити пунктами 10), 11) такого змісту:
«10) надання центральному засвідчувальному органу висновків про погодження (непогодження) документів, що подаються на підтвердження кваліфікації (внесення до Довірчого списку) постачальників електронних довірчих послуг:
11) у випадку невиконання постачальником електронних довірчих послуг вимог частин другої та третьої статті 8, статті 9 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», надсилає центральному засвідчувальному органу або засвідчувальному центру подання про виключення з реєстру постачальників електронних довірчих послуг або Довірчого списку, а органу авторизації – подання про скасування авторизації електронного майданчика. Орган, що здійснює авторизацію електронних майданчиків, впродовж 3 робочих днів зобов’язаний скасувати авторизацію такого електронного майданчика».
 
Відхилено    
    -361- Чекіта Г.Л.
Бондар В.В.
Немировський А.В.
Шинькович А.В.
Мельниченко В.В.
Частину другу статті 32 Законопроекту доповнити пунктами 10), 11) такого змісту:
«10) надання центральному засвідчувальному органу висновків про погодження (непогодження) документів, що подаються на підтвердження кваліфікації (внесення до Довірчого списку) постачальників електронних довірчих послуг:
11) у випадку невиконання постачальником електронних довірчих послуг вимог частин другої та третьої статті 8, статті 9 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», надсилає центральному засвідчувальному органу або засвідчувальному центру подання про виключення з реєстру постачальників електронних довірчих послуг або Довірчого списку, а органу авторизації – подання про скасування авторизації електронного майданчика. Орган, що здійснює авторизацію електронних майданчиків, впродовж 3 робочих днів зобов’язаний скасувати авторизацію такого електронного майданчика».
 
Відхилено у повторному другому читанні   
480. РОЗДІЛ ІV
 
      
481. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННИХ ДОВІРЧИХ ПОСЛУГ
 
-362- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Назву Розділу викласти в такій редакції: «Розділ ІV. Державний нагляд (контроль)»
 
Враховано редакційно      
482. Стаття 33. Державне регулювання у сфері електронних довірчих послуг
 
-363- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Статтю 33 виключити
 
Враховано      
483. 1. Державне регулювання у сфері електронних довірчих послуг здійснюється на засадах верховенства права, забезпечення права кожному на доступ до електронних довірчих послуг, створення умов для розвитку конкурентного середовища у сфері надання електронних довірчих послуг.
 
      
484. 2. Метою здійснення державного регулювання у сфері електронних довірчих послуг є:
 
      
485. проведення єдиної та ефективної державної політики у сфері електронних довірчих послуг;
 
      
486. створення сприятливих умов для розвитку та функціонування сфери електронних довірчих послуг;
 
      
487. забезпечення інтероперабельності та технологічної нейтральності національних технічних рішень, а також недопущення їх дискримінації;
 
      
488. забезпечення рівних можливостей для доступу до надання кваліфікованих електронних довірчих послуг та захисту прав їх суб’єктів;
 
      
489. дотримання постачальниками електронних довірчих послуг вимог законодавства;
 
      
490. захист інтересів користувачів електронних довірчих послуг;
 
      
491. запобігання монополізації та створення умов для розвитку добросовісної конкуренції у сфері електронних довірчих послуг;
 
      
492. забезпечення захисту персональних даних користувачів електронних довірчих послуг відповідно до законодавства у сфері захисту персональних даних;
 
      
493. проведення заходів з популяризації електронних довірчих послуг серед населення та юридичних осіб;
 
      
494. створення сприятливих умов для доступу і використання електронних довірчих послуг для людей з обмеженими фізичними можливостями;
 
      
495. здійснення контролю за прозорістю та відкритістю у сфері електронних довірчих послуг;
 
      
496. сприяння інтеграції України у світовий електронний інформаційний простір.
 
      
497. 3. Державне регулювання у сфері електронних довірчих послуг здійснюється шляхом:
 
      
498. нормативно-правового регулювання у сфері електронних довірчих послуг;
 
      
499. технічного регулювання у сфері електронних довірчих послуг;
 
      
500. нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг;
 
      
501. міжнародного співробітництва у сфері електронних довірчих послуг;
 
      
502. проведення інших заходів державного регулювання у сфері електронних довірчих послуг, передбачених законодавством.
 
      
503. 4. Державне регулювання у сфері електронних довірчих послуг здійснюють Кабінет Міністрів України, головний орган у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань організації спеціального зв’язку та захисту інформації (у частині встановлення вимог з безпеки та захисту інформації під час надання та використання електронних довірчих послуг; контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг) та Національний банк України (у банківській системі України та під час надання електронних довірчих послуг суб’єктами переказу коштів).
 
-364- Данченко О.І.
У частині четвертій статті 33 проекту Закону слово «суб’єктами» замінити словом «суб’єктам».
 
Відхилено      
    -365- Семенуха Р.С.
У частині четвертій статті 33 проекту Закону слово «суб’єктами» замінити словом «суб’єктам».
 
Відхилено    
504. 5. Головний орган у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг, разом із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань організації спеціального зв’язку та захисту інформації забезпечують:
 
      
505. співпрацю з контролюючими та наглядовими органами держав -членів Європейського Союзу;
 
      
506. щорічне подання (до 31 березня) до Європейської Комісії звіту про основні напрями діяльності у сфері електронних довірчих послуг;
 
      
507. надання за запитом підсумкової інформації до Європейської Комісії та Європейського агентства з мережевої та інформаційної безпеки про основні напрями діяльності у сфері електронних довірчих послуг;
 
      
508. інформування контролюючих і наглядових органів держав - членів Європейського Союзу та Європейського агентства з мережевої та інформаційної безпеки про порушення безпеки або втрату цілісності у разі, коли це стосується держав - членів Європейського Союзу;
 
      
509. інформування громадськості та вимагання інформування громадськості від постачальника електронних довірчих послуг про порушення ним безпеки або втрату цілісності, що стосуються суспільних інтересів;
 
      
510. щорічне подання (до 31 березня) до Європейського агентства з мережевої та інформаційної безпеки звіту щодо повідомлень про порушення законодавства у сфері електронних довірчих послуг, отриманих від постачальників електронних довірчих послуг;
 
      
511. проведення аналізу звітів з оцінки відповідності за результатами проведення незалежного аудиту постачальників електронних довірчих послуг.
 
-366- Данченко О.І.
В абзаці восьмому частини п’ятої статті 33 проекту Закону слово «незалежного» виключити.
 
Відхилено      
512. 6. Державне регулювання діяльності у сфері електронних довірчих послуг здійснюється відповідно до цього Закону та інших актів законодавства.
 
      
513. Стаття 34. Державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг
 
-367- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Назву статті 34 законопроекту викласти в такій редакції: «Стаття 34. Державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронної ідентифікації, електронного документообігу та надання електронних довірчих послуг»
 
Відхилено   Стаття 33. Державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг
 
514. 1. Державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг здійснює контролюючий орган.
 
-368- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
У тексті статті 34 слова «у сфері електронних довірчих послуг» замінити словами «у сфері електронної ідентифікації, електронного документообігу та надання електронних довірчих послуг»;
 
Відхилено   1. Державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг здійснює контролюючий орган.
 
515. 2. Заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг здійснюються відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
 
   2. Заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг здійснюються відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
 
516. 3. Контролюючий орган здійснює такі планові заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг:
 
   3. Контролюючий орган здійснює такі планові заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг:
 
517. 1) перевірки постачальників електронних довірчих послуг (їх відокремлених пунктів реєстрації);
 
-369- Данченко О.І.
Пункт 1 частини третьої статті 34 проекту Закону після слова «перевірки» доповнити словом «кваліфікованих».
 
Враховано редакційно   1) перевірку кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг (його відокремлених пунктів реєстрації) або надання запиту до органу з оцінки відповідності щодо проведення процедури оцінки відповідності кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг за його власний рахунок для підтвердження того, що він та електронні довірчі послуги, які ним надаються, відповідають вимогам до кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та послуг, що ними надаються;
 
    -370- Семенуха Р.С.
Пункт 1 частини третьої статті 34 проекту Закону після слова «перевірки» доповнити словом «кваліфікованих».
 
Враховано редакційно    
518. 2) перевірки засвідчувального центру та центрального засвідчувального органу.
 
-371- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Пункт 2 частини третьої статті 34 проекту Закону викласти в наступній редакції:
«2) перевірку засвідчувального центру;»
 
Враховано   2) перевірку засвідчувального центру;
3) перевірку центрального засвідчувального органу.
 
    -372- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Частину третю статті 34 проекту Закону доповнити частиною третьою в наступній редакції:
«3) перевірку центрального засвідчувального органу.»
 
Враховано    
519. 4. Контролюючий орган здійснює такі позапланові заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг:
 
   4. Контролюючий орган здійснює такі позапланові заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг:
 
520. 1) перевірки постачальників електронних довірчих послуг за їх заявами;
 
-373- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Пункт 1 частини четвертої статті 34 проекту Закону викласти в наступній редакції:
«1) перевірки кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг за їх заявами;»
 
Враховано   1) перевірку кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг за їх заявами;
 
521. 2) перевірки постачальників електронних довірчих послуг у разі виявлення та підтвердження недостовірності даних у поданих ними документах;
 
-374- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Пункт 2 частини четвертої статті 34 проекту Закону викласти в наступній редакції:
«2) перевірки кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг у разі виявлення та підтвердження недостовірності даних у поданих ними документах;;»
 
Враховано   2) перевірку кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг у разі виявлення та підтвердження недостовірності даних у поданих ними документах;
 
522. 3) перевірки виконання постачальниками електронних довірчих послуг приписів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг;
 
-375- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Пункт 3 частини четвертої статті 34 проекту Закону викласти в наступній редакції:
«3) перевірки виконання кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг приписів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг;»
 
Враховано   3) перевірку виконання кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг приписів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг;
 
523. 4) перевірки постачальників електронних довірчих послуг після отримання інформації чи повідомлення про порушення вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг від засвідчувального центру, центрального засвідчувального органу, суду, користувачів електронних довірчих послуг або третіх осіб.
 
-376- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Пункт 4 частини четвертої статті 34 проекту Закону викласти в наступній редакції:
«4) перевірки кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг після отримання інформації чи повідомлення про порушення вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг від засвідчувального центру, центрального засвідчувального органу, суду, користувачів електронних довірчих послуг або третіх осіб.»
 
Враховано   4) перевірку кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг після отримання інформації чи повідомлення про порушення вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг від засвідчувального центру, центрального засвідчувального органу, суду, користувачів електронних довірчих послуг або третіх осіб.
 
524. 5. За результатами проведення перевірок кваліфікованих постачальників електронних довірчих послуг (їх відокремлених пунктів реєстрації) контролюючий орган вживає таких заходів реагування:
 
-377- Данченко О.І.
Абзаци перший – третій, дев’ятий, тринадцятий частини п’ятої статті 34 проекту Закону викласти у такій редакції:
«5. За результатами проведення перевірок постачальників електронних довірчих послуг (їх відокремлених пунктів реєстрації), засвідчувального центру, центрального засвідчувального органу контролюючий орган вживає таких заходів реагування:
1) вимагає від постачальників електронних довірчих послуг, засвідчувального центру, центрального засвідчувального органу усунення порушень вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг в установлений у приписі строк;
2) приймає рішення про блокування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів постачальників електронних довірчих послуг, кваліфікованого сертифіката електронної печатки засвідчувального центру, самопідписаного сертифіката електронної печатки центрального засвідчувального органу у разі, коли під час перевірки виявлено факти компрометації особистого ключа.
надання кваліфікованих електронних довірчих послуг за відсутності у кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг поточного рахунка із спеціальним режимом використання у банку (рахунок в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів) з необхідним обсягом коштів або чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності з необхідним розміром страхової суми, що встановлені частиною четвертою статті 9 цього Закону для забезпечення відшкодування збитків, які можуть бути завдані користувачам електронних довірчих послуг або третім особам внаслідок неналежного виконання кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг своїх зобов’язань;
встановлення факту надання недостовірних відомостей, наведених у документах, поданих постачальником електронних довірчих послуг для підтвердження кваліфікації.
 
Враховано редакційно   5. За результатами проведення перевірок кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг (їх відокремлених пунктів реєстрації), засвідчувального центру, центрального засвідчувального органу контролюючий орган вживає таких заходів реагування:
 
    -378- Семенуха Р.С.
Абзаци перший – третій, дев’ятий, тринадцятий частини п’ятої статті 34 проекту Закону викласти у такій редакції:
«5. За результатами проведення перевірок постачальників електронних довірчих послуг (їх відокремлених пунктів реєстрації), засвідчувального центру, центрального засвідчувального органу контролюючий орган вживає таких заходів реагування:
1) вимагає від постачальників електронних довірчих послуг, засвідчувального центру, центрального засвідчувального органу усунення порушень вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг в установлений у приписі строк;
2) приймає рішення про блокування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів постачальників електронних довірчих послуг, кваліфікованого сертифіката електронної печатки засвідчувального центру, самопідписаного сертифіката електронної печатки центрального засвідчувального органу у разі, коли під час перевірки виявлено факти компрометації особистого ключа.
надання кваліфікованих електронних довірчих послуг за відсутності у кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг поточного рахунка із спеціальним режимом використання у банку (рахунок в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів) з необхідним обсягом коштів або чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності з необхідним розміром страхової суми, що встановлені частиною четвертою статті 9 цього Закону для забезпечення відшкодування збитків, які можуть бути завдані користувачам електронних довірчих послуг або третім особам внаслідок неналежного виконання кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг своїх зобов’язань;
встановлення факту надання недостовірних відомостей, наведених у документах, поданих постачальником електронних довірчих послуг для підтвердження кваліфікації».
 
Враховано редакційно    
525. 1) вимагає від кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг, засвідчувального центру, центрального засвідчувального органу усунення порушень вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг в установлений у приписі строк;
 
   1) вимагає від кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, засвідчувального центру, центрального засвідчувального органу усунення порушень вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг в установлений у приписі строк;
 
526. 2) приймає рішення про блокування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів зареєстрованого або кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг, кваліфікованого сертифіката електронної печатки засвідчувального центру, самопідписаного сертифіката електронної печатки центрального засвідчувального органу у разі, коли під час перевірки виявлено факти компрометації особистого ключа.
 
-379- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Абзац перший пункту 2 частини п’ятої статті 34 викласти в такій редакції:
«2) приймає рішення про зміну статусу довірчої послуги надавача на «виключену» чи статусу надавача на «відкликаний» в Державному реєстрі надавачів, а також блокування кваліфікованого сертифіката електронної печатки засвідчувального центру, самопідписаного сертифіката електронної печатки центрального засвідчувального органу у разі, коли під час перевірки виявлено факти компрометації особистого ключа»;
 
Відхилено   2) приймає рішення про блокування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, самопідписаного сертифіката електронної печатки засвідчувального центру, самопідписаного сертифіката електронної печатки центрального засвідчувального органу в разі, якщо під час перевірки виявлено факти компрометації особистого ключа.
 
527. Рішення про блокування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг, самопідписаного сертифіката електронної печатки центрального засвідчувального органу контролюючий орган надсилає центральному засвідчувальному органу у день його прийняття.
 
-380- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Абзац другий пункту 2 частини п’ятої статті 34 викласти в такій редакції:
«Рішення про зміну статусу довірчої послуги надавача на «виключену» чи статусу надавача на «відкликаний» в Державному реєстрі надавачів, а також блокування, самопідписаного сертифіката електронної печатки центрального засвідчувального органу надсилає центральному засвідчувальному органу у день його прийняття»;
 
Відхилено   Рішення про блокування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, самопідписаного сертифіката електронної печатки центрального засвідчувального органу контролюючий орган надсилає центральному засвідчувальному органу у день його прийняття.
 
528. Рішення про блокування кваліфікованого сертифіката електронної печатки засвідчувального центру контролюючий орган надсилає засвідчувальному центру та центральному засвідчувальному органу у день його прийняття;
 
   Рішення про блокування самопідписаного сертифіката електронної печатки засвідчувального центру контролюючий орган надсилає засвідчувальному центру та центральному засвідчувальному органу у день його прийняття;
 
529. 3) надсилає центральному засвідчувальному органу подання про скасування підтвердження кваліфікації та виключення кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг з Довірчого списку в разі:
 
   3) надсилає центральному засвідчувальному органу подання про виключення кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг з Довірчого списку в разі:
 
530. надання кваліфікованих електронних довірчих послуг кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг без наявності чинних документів, визначених законодавством, що підтверджують відповідність комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг та засобів захисту інформації у її складі вимогам нормативно-правових актів у сфері технічного та криптографічного захисту інформації;
 
-381- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Абзац другий пункту 3 частини п’ятої статті 34 доповнити словами: «або вимог безпеки, заснованих на вимогах європейських стандартів»;
 
Відхилено   надання кваліфікованих електронних довірчих послуг кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг без наявності чинних документів, визначених законодавством, що підтверджують відповідність комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг та засобів захисту інформації у її складі вимогам нормативно-правових актів у сфері технічного та криптографічного захисту інформації, або документів про відповідність за результатами проходження процедури оцінки відповідності у сфері електронних довірчих послуг;
 
531. непроходження додаткової державної експертизи комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг у разі модернізації апаратного, апаратно-програмного пристрою чи програмного забезпечення, що входять до складу програмно-технічного комплексу, яка не передбачена проектною чи експлуатаційною документацією до комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг;
 
-382- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
В абзаці третьому пункту 3 частини п’ятої статті 34 після слів «захисту інформації» доповнити словами «або оцінки відповідності»;
 
Враховано редакційно   непроходження додаткової державної експертизи комплексної системи захисту інформації або процедури оцінки відповідності інформаційно-телекомунікаційної системи кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг у разі модернізації апаратного, апаратно-програмного пристрою чи програмного забезпечення, що входять до складу програмно-технічного комплексу, яка не передбачена проектною чи експлуатаційною документацією до комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг;
 
532. надання кваліфікованих електронних довірчих послуг за відсутності у кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг спеціального рахунка або чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності з обсягом коштів або розміром страхової суми, встановлених законодавством, для забезпечення відшкодування збитків, які можуть бути завдані користувачам електронних довірчих послуг або третім особам внаслідок неналежного виконання кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг своїх зобов’язань;
 
   надання кваліфікованих електронних довірчих послуг за відсутності у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг поточного рахунка із спеціальним режимом використання у банку (рахунок в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів) з необхідним обсягом коштів або чинного договору страхування цивільно-правової відповідальності з необхідним розміром страхової суми, що встановлені частиною третьою статті 16 цього Закону для забезпечення відшкодування збитків, які можуть бути завдані користувачам електронних довірчих послуг або третім особам внаслідок неналежного виконання кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг своїх зобов’язань;
 
533. порушення вимог до умов експлуатації комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг;
 
-383- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Абзац п’ятий пункту 3 частини п’ятої статті 34 доповнити словами «які засновано на вимогах європейських стандартів»;
 
Відхилено   порушення вимог до умов експлуатації комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг;
 
534. неусунення виявлених під час перевірки порушень в установлений у приписі строк;
 
   неусунення виявлених під час перевірки порушень в установлений у приписі строк;
 
535. надання кваліфікованих електронних довірчих послуг кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг без наявності чинних документів, визначених законодавством, що підтверджують його право власності та/або право користування засобами кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які використовуються для надання кваліфікованих електронних довірчих послуг;
 
   надання кваліфікованих електронних довірчих послуг кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг без наявності чинних документів, визначених законодавством, що підтверджують його право власності та/або право користування засобами кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які використовуються для надання кваліфікованих електронних довірчих послуг;
 
536. встановлення факту надання недостовірних відомостей, наведених у документах, поданих постачальником електронних довірчих послуг для отримання свідоцтва про підтвердження кваліфікації.
 
-384- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Абзац восьмий пункту 3 частини п’ятої статті 34 викласти в наступній редакції:
«встановлення факту надання недостовірних відомостей, наведених у документах, поданих кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг для внесення відомостей про нього до Довірчого списку.»
 
Враховано   встановлення факту надання недостовірних відомостей, наведених у документах, поданих кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг для внесення відомостей про нього до Довірчого списку.
 
537. 6. Протягом місяця з дня генерації центральним засвідчувальним органом пар ключів та формування відповідних самопідписаних сертифікатів електронних печаток центрального засвідчувального органу контролюючий орган проводить позапланову перевірку центрального засвідчувального органу в частині захисту інформації у програмно-технічному комплексі центрального засвідчувального органу.
 
   6. Протягом місяця з дня генерації центральним засвідчувальним органом пар ключів та формування відповідних самопідписаних сертифікатів електронних печаток центрального засвідчувального органу контролюючий орган проводить позапланову перевірку центрального засвідчувального органу в частині захисту інформації у програмно-технічному комплексі центрального засвідчувального органу.
 
538. У разі виявлення порушень вимог, встановлених законодавством для центрального засвідчувального органу, контролюючий орган інформує Президента України про виявлені порушення та пропонує центральному засвідчувальному органу шляхи їх усунення.
 
-385- Данченко О.І.
В абзацах другому та третьому частини шостої статті 34 проекту Закону слова «Президент України» у всіх відмінках замінити словами «Кабінет Міністрів України» у відповідних відмінках.
 
Враховано   У разі виявлення порушень вимог, встановлених законодавством для центрального засвідчувального органу, контролюючий орган інформує Кабінет Міністрів України про виявлені порушення та пропонує центральному засвідчувальному органу шляхи їх усунення.
 
    -386- Семенуха Р.С.
В абзацах другому та третьому частини шостої статті 34 проекту Закону слова «Президент України» у всіх відмінках замінити словами «Кабінет Міністрів України» у відповідних відмінках.
 
Враховано    
539. Щороку до 1 квітня контролюючий орган готує та подає Президентові України звіт про оцінку діяльності суб’єктів відносин у сфері електронних довірчих послуг щодо дотримання вимог законодавства.
 
-387- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Після статті 34 доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття 34-1. Повноваження посадових осіб з питань нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронної ідентифікації, електронного документообігу та надання електронних довірчих послуг
Посадові особи, які здійснюють державний нагляд (контроль) у сфері електронної ідентифікації, електронного документообігу та надання електронних довірчих послуг, у межах своїх повноважень при здійсненні заходів державного контролю мають право:
контролювати додержання суб’єктами правовідносин у сфері електронної ідентифікації, електронного документообігу та надання електронних довірчих послуг вимог законодавства у цій сфері;
видавати обов’язкові для виконання суб’єктами правовідносин у сфері електронної ідентифікації, електронного документообігу та надання електронних довірчих послуг приписи про усунення порушень і визначати строк усунення виявлених порушень;
накладати на винних осіб адміністративні стягнення за порушення вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цього Закону;
звертатися до суду щодо застосування заходів реагування;
виконувати інші повноваження, визначені законом».
 
Враховано редакційно   Щороку до 1 квітня контролюючий орган готує та подає до Кабінету Міністрів України звіт про оцінку діяльності суб’єктів відносин у сфері електронних довірчих послуг щодо дотримання вимог законодавства.
Стаття 34. Повноваження посадових осіб контролюючого органу під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг.
1. Посадові особи контролюючого органу під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг мають право:
здійснювати виїзні та невиїзні заходи державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг;
у разі виявлення порушень вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг видавати обов’язкові для виконання кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг приписи про усунення порушень і визначати строк усунення виявлених порушень;
накладати на винних осіб адміністративні стягнення за порушення вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цього Закону;
звертатися до суду щодо застосування заходів реагування;
виконувати інші повноваження, визначені законом.
 
540. Стаття 35. Комісія з питань реєстрації та підтвердження кваліфікації постачальників електронних довірчих послуг
 
-388- Данченко О.І.
Статтю 35 проекту Закону викласти в такій редакції:
«1. Комісія з питань підтвердження кваліфікації постачальників електронних довірчих послуг, діяльність якої забезпечується центральним засвідчувальним органом, утворюється керівником головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг.
Комісія з питань підтвердження кваліфікації постачальників електронних довірчих послуг діє на громадських засадах.
До складу комісії з питань підтвердження кваліфікації постачальників електронних довірчих послуг входять представники центрального засвідчувального органу та контролюючого органу, а також представники юридичних осіб та громадських організацій, що провадять діяльність у сферах інформаційно-комунікаційних технологій, захисту інформації та електронних довірчих послуг (за згодою).
2. Положення про комісію з питань підтвердження кваліфікації постачальників електронних довірчих послуг, порядок її роботи та персональний склад затверджуються головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг.
3. Комісія з питань підтвердження кваліфікації постачальників електронних довірчих послуг на підставі поданих центральному засвідчувальному органу документів надає рекомендацію центральному засвідчувальному органу щодо прийняття рішень про:
підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг (внесення до Довірчого списку);
відмову в підтвердженні кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг;
скасування підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг (виключення з Довірчого списку).
4. Порядок створення та функціонування комісії з питань підтвердження кваліфікації постачальників електронних довірчих послуг у засвідчувальному центрі затверджується Національним банком України.».
 
Відхилено      
    -389- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Статтю 35 законопроекту виключити.
 
Враховано    
    -390- Семенуха Р.С.
Статтю 35 проекту Закону викласти в такій редакції:
«Стаття 35. Комісія з питань підтвердження кваліфікації постачальників електронних довірчих послуг
1. Комісія з питань підтвердження кваліфікації постачальників електронних довірчих послуг, діяльність якої забезпечується центральним засвідчувальним органом, утворюється керівником головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг.
Комісія з питань підтвердження кваліфікації постачальників електронних довірчих послуг діє на громадських засадах.
До складу комісії з питань реєстрації та підтвердження кваліфікації постачальників електронних довірчих послуг входять представники центрального засвідчувального органу та контролюючого органу, а також представники юридичних осіб, що провадять діяльність у сферах інформаційно-комунікаційних технологій, захисту інформації та електронних довірчих послуг (за згодою).
2. Положення про комісію з питань підтвердження кваліфікації постачальників електронних довірчих послуг, порядок її роботи та персональний склад затверджуються головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг.
3. Комісія з питань підтвердження кваліфікації постачальників електронних довірчих послуг на підставі поданих центральному засвідчувальному органу документів надає рекомендацію центральному засвідчувальному органу щодо прийняття рішень про:
підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг (внесення до Довірчого списку);
відмову в підтвердженні кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг;
скасування підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг (виключення з Довірчого списку).
4. Порядок створення та функціонування комісії з питань підтвердження кваліфікації постачальників електронних довірчих послуг у засвідчувальному центрі затверджується Національним банком України».
 
Відхилено    
541. 1. Комісія з питань реєстрації та підтвердження кваліфікації постачальників електронних довірчих послуг, діяльність якої забезпечується центральним засвідчувальним органом, утворюється керівником головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг.
 
-391- Ванат П.М.
Романовський О.В.
Абзац третій частини першої статті 35 після слів «контролюючого органу» доповнити словами «представник спільного представницького органу всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців (за згодою)».
 
Відхилено      
542. Комісія з питань реєстрації та підтвердження кваліфікації постачальників електронних довірчих послуг діє на громадських засадах.
 
      
543. До складу комісії з питань реєстрації та підтвердження кваліфікації постачальників електронних довірчих послуг входять представники центрального засвідчувального органу та контролюючого органу, а також представники юридичних осіб, що провадять діяльність у сферах інформаційно-комунікаційних технологій, захисту інформації та електронних довірчих послуг (за згодою).
 
-392- Бондар В.В.
Абзац третій частини першої статті 35 Законопроекту доповнити реченням такого змісту: «Склад комісії з питань реєстрації та підтвердження кваліфікації постачальників електронних довірчих послуг формується за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань організації спеціального зв’язку та захисту інформації. Строк повноважень членів комісії з питань реєстрації та підтвердження кваліфікації постачальників електронних довірчих послуг складає 5 років».
 
Відхилено      
    -393- Чекіта Г.Л.
Бондар В.В.
Немировський А.В.
Шинькович А.В.
Мельниченко В.В.
Абзац третій частини першої статті 35 Законопроекту доповнити реченням такого змісту: «Склад комісії з питань реєстрації та підтвердження кваліфікації постачальників електронних довірчих послуг формується за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань організації спеціального зв’язку та захисту інформації. Строк повноважень членів комісії з питань реєстрації та підтвердження кваліфікації постачальників електронних довірчих послуг складає 5 років».
 
Відхилено у повторному другому читанні   
544. 2. Положення про комісію з питань реєстрації та підтвердження кваліфікації постачальників електронних довірчих послуг, порядок її роботи та персональний склад затверджуються головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг.
 
      
545. 3. Комісія з питань реєстрації та підтвердження кваліфікації постачальників електронних довірчих послуг на підставі поданих центральному засвідчувальному органу документів надає рекомендацію центральному засвідчувальному органу щодо прийняття рішень про:
 
      
546. реєстрацію, відмову в реєстрації, скасування реєстрації постачальника електронних довірчих послуг;
 
      
547. підтвердження кваліфікації (внесення до Довірчого списку), відмову в підтвердженні кваліфікації та скасування підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг (виключення з Довірчого списку).
 
      
548. 4. Порядок створення та функціонування комісії з питань реєстрації та підтвердження кваліфікації постачальників електронних довірчих послуг у засвідчувальному центрі затверджується Національним банком України.
 
      
549. Стаття 36. Реєстр постачальників електронних довірчих послуг
 
-394- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Статтю 36 проекту закону виключити
 
Враховано      
    -395- Данченко О.І.
Статтю 36 проекту Закону викласти в такій редакції:
"1. Центральний засвідчувальний орган та засвідчувальний центр впроваджують, підтримують в актуальному стані та публікують на власних офіційних веб-сайтах відповідні реєстри постачальників електронних довірчих послуг, в яких міститься інформація про:
постачальників електронних довірчих послуг;
статус постачальників електронних довірчих послуг (зареєстрований або кваліфікований);
рішення на підставі якого постачальнику електронних довірчих послуг надано статус (зареєстрований або кваліфікований);
перелік електронних довірчих послуг, які надає відповідний постачальник електронних довірчих послуг;
кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, видані постачальнику електронних довірчих послуг.
Інформація, що міститься у Довірчому списку, є відкритою.
2. Центральний засвідчувальний орган та засвідчувальний центр здійснюють внесення відомостей до відповідних реєстрів постачальників електронних довірчих послуг безоплатно.
3. Порядок ведення реєстру постачальників електронних довірчих послуг центральним засвідчувальним органом затверджується головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг.
Порядок ведення реєстру постачальників електронних довірчих послуг засвідчувальним центром затверджується Національним банком України.
 
Відхилено    
    -396- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Статтю 36 викласти в такій редакції:
«Стаття 36. Державний реєстр кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг
1. Державний реєстр надавачів функціонує в електронній та машиночитаємій версіях та містить перелік кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, перелік електронних довірчих послуг, які надає відповідний кваліфікований надавач електронних довірчих послуг, самопідписані кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, надані кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг.
2. Ведення Державного реєстру надавачів здійснюється забезпечується центральним засвідчувальним органом. Засвідчувальний центр має право доступу та внесення змін до відомостей про кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг (перекази), що містяться в відповідній частині Державного реєстру надавачів.
3. Центральний засвідчувальний орган забезпечує вільний, цілодобовий і безоплатний доступ до відомостей, що містяться у Державному реєстрі надавачів, через мережу Інтернет.
Відомості Державного реєстру надавачів, отримані шляхом доступу до них через мережу Інтернет:
мають статус офіційної інформації;
не потребують будь-якого додаткового підтвердження;
можуть використовуватися будь-якими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, фізичними особами, фізичними особами - підприємцями, юридичними особами.
4. Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг у разі зміни відомостей, що містяться в Державному реєстрі надавачів, зобов’язаний повідомити про це центральному засвідчувальному органу або засвідчувальному центру протягом п’яти робочих днів від дати настання таких змін, крім випадків, встановлених цим Законом.
Центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр зобов’язаний внести відповідні зміни до Державного реєстру надавачів протягом п’яти днів від дати реєстрації повідомлення про зміну відомостей, крім випадків, встановлених цим Законом.
5. Обов’язкові технічні вимоги до машиночитаємої версії Державного реєстру надавачів, а також порядок перевірки його достовірності встановлюються Кабінетом Міністрів України, відповідно до вимог європейських стандартів».
 
Відхилено    
    -397- Семенуха Р.С.
Статтю 36 проекту Закону викласти в такій редакції:
«Стаття 36. Реєстр постачальників електронних довірчих послуг
1. Центральний засвідчувальний орган та засвідчувальний центр впроваджують, підтримують в актуальному стані та публікують на власних офіційних веб-сайтах відповідні реєстри постачальників електронних довірчих послуг, в яких міститься інформація про:
постачальників електронних довірчих послуг;
статус постачальників електронних довірчих послуг (зареєстрований або кваліфікований);
рішення на підставі якого постачальнику електронних довірчих послуг надано статус (зареєстрований або кваліфікований);
перелік електронних довірчих послуг, які надає відповідний постачальник електронних довірчих послуг;
кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, видані постачальнику електронних довірчих послуг.
Інформація, що міститься у Довірчому списку, є відкритою.
2. Центральний засвідчувальний орган та засвідчувальний центр здійснюють внесення відомостей до відповідних реєстрів постачальників електронних довірчих послуг безоплатно.
3. Порядок ведення реєстру постачальників електронних довірчих послуг центральним засвідчувальним органом затверджується головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг.
Порядок ведення реєстру постачальників електронних довірчих послуг засвідчувальним центром затверджується Національним банком України».
 
Відхилено    
550. 1. Центральний засвідчувальний орган та засвідчувальний центр впроваджують, підтримують в актуальному стані та публікують на власних офіційних веб-сайтах відповідні реєстри постачальників електронних довірчих послуг.
 
      
551. 2. Реєстр постачальників електронних довірчих послуг містить перелік постачальників електронних довірчих послуг, інформацію, пов’язану з їх статусом (зареєстрований або кваліфікований), перелік електронних довірчих послуг, які надає відповідний постачальник електронних довірчих послуг, кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, видані постачальнику електронних довірчих послуг, відомості про свідоцтва про реєстрацію чи про підтвердження кваліфікації постачальників електронних довірчих послуг тощо.
 
      
552. 3. Засвідчувальний центр надає відомості про постачальників електронних довірчих послуг, що містяться в реєстрі постачальників електронних довірчих послуг засвідчувального центру, центральному засвідчувальному органу.
 
      
553. 4. Постачальник електронних довірчих послуг у разі зміни відомостей, що містяться в реєстрі постачальників електронних довірчих послуг, зобов’язаний письмово повідомити про це центральному засвідчувальному органу або засвідчувальному центру протягом п’яти робочих днів від дати настання таких змін.
 
      
554. Центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр зобов’язаний внести відповідні зміни до реєстру постачальників електронних довірчих послуг протягом п’яти робочих днів від дати реєстрації повідомлення про зміну відомостей.
 
      
555. 5. Порядок ведення реєстру постачальників електронних довірчих послуг центральним засвідчувальним органом затверджується головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг.
 
      
556. Порядок ведення реєстру постачальників електронних довірчих послуг засвідчувальним центром затверджується Національним банком України.
 
      
557. Стаття 37. Реєстрація постачальників електронних довірчих послуг
 
-398- Данченко О.І.
Статтю 37 проекту Закону викласти в такій редакції:
«Стаття 37. Реєстрація постачальників електронних довірчих послуг
1. Для отримання права надавати електронні довірчі послуги юридичні особи, фізичні особи – підприємці, самозайняті особи, що провадять незалежну професійну діяльність, можуть на добровільних засадах та безоплатно пройти процедуру реєстрації постачальника електронних довірчих послуг у центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі.
2. Реєстрація постачальника електронних довірчих послуг здійснюється центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром за результатами розгляду заяви про реєстрацію постачальника електронних довірчих послуг та таких документів:
1) документа, що дає змогу однозначно ідентифікувати фізичну особу – підприємця, самозайняту особу, що провадить незалежну професійну діяльність, його представника або представника юридичної особи;
2) документа, що підтверджує повноваження представника фізичної особи - підприємця або юридичної особи;
3) засвідчених в установленому законодавством порядку копій документів, які підтверджують право власності або право користування юридичної особи, фізичної особи - підприємця або самозайнятої особи, що провадить незалежну професійну діяльність, окремими приміщеннями;
4) копії заяви про реєстрацію постачальника електронних довірчих послуг та документів, передбачених цією частиною, в електронній формі.
У разі коли юридична особа має намір надавати електронні довірчі послуги через відокремлені пункти реєстрації, разом із заявою про реєстрацію та документами, що додаються до неї, обов’язково додаються відомості про кожний відокремлений пункт реєстрації.
3. Центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр на підставі заяви про реєстрацію постачальника електронних довірчих послуг та документів, що додаються до неї, у строк не більш як п’ять робочих днів від дати реєстрації заяви приймає рішення про реєстрацію постачальника електронних довірчих послуг або надсилає мотивовану відмову.
Юридична особа, фізична особа – підприємець або самозайнята особа, що провадить незалежну професійну діяльність, вважається зареєстрованим постачальником електронних довірчих послуг з дня внесення відомостей про неї до відповідного реєстру постачальників електронних довірчих послуг.
4. Постачальник електронних довірчих послуг на підставі прийнятого центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром рішення про реєстрацію постачальника електронних довірчих послуг засвідчує свій відкритий ключ у центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі відповідно до вимог регламенту роботи центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру.
5. Центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр приймає рішення про відмову в реєстрації постачальника електронних довірчих послуг у разі:
подання не в повному обсязі документів, необхідних для реєстрації постачальника електронних довірчих послуг;
виявлення в заяві про реєстрацію та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації, пошкоджень, які не дають змоги однозначно тлумачити зміст, підчисток або дописок.
6. Зміна відомостей про постачальника електронних довірчих послуг, що містяться в реєстрі постачальників електронних довірчих послуг, є підставою для внесення змін до відповідного реєстру.
Зареєстрований постачальник електронних довірчих послуг у разі виникнення підстав для внесення змін до реєстру постачальників електронних довірчих послуг зобов’язаний протягом п’яти робочих днів від дати настання таких підстав подати до центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру заяву про внесення змін до відповідного реєстру разом з документами, що підтверджують відповідні зміни.
Центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр протягом п’яти календарних днів від дати реєстрації заяви про внесення змін до реєстру постачальників електронних довірчих послуг зобов’язаний внести зміни до відповідного реєстру або надати мотивовану відмову.
Центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр надає мотивовану відмову щодо внесення змін до реєстру постачальників електронних довірчих послуг у разі:
неподання документів, що є підставою для внесення відповідних змін до реєстру постачальників електронних довірчих послуг;
виявлення в заяві про внесення змін до реєстру постачальників електронних довірчих послуг та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації, підчисток, дописок, пошкоджень, унаслідок чого їх текст не можна прочитати.
7. Засвідчувальний центр протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про реєстрацію постачальника електронних довірчих послуг, що надає електронні довірчі послуги в банківській системі України та суб’єктам переказу коштів, або отримання від такого постачальника заяви про внесення змін до реєстру постачальників електронних довірчих послуг повідомляє центральний засвідчувальний орган, який протягом двох робочих днів з дати реєстрації повідомлення засвідчувального центру вносить відповідні зміни до реєстру постачальників електронних довірчих послуг центрального засвідчувального органу.
8. Центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр приймає рішення про виключення постачальника електронних довірчих послуг з реєстру постачальників електронних довірчих послуг у разі отримання:
інформації про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця чи припинення діяльності в установленому законодавством порядку юридичної особи – постачальника електронних довірчих послуг;
заяви (копії заяви від засвідчувального центру) у зв’язку з прийняттям постачальником електронних довірчих послуг рішення про припинення діяльності з надання електронних довірчих послуг;
інформації щодо набрання законної сили рішенням суду про виключення постачальника електронних довірчих послуг з реєстру постачальників електронних довірчих послуг, оголошення постачальника електронних довірчих послуг померлим, визнання його безвісно відсутнім, недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності, визнання постачальника електронних довірчих послуг банкрутом».
 
Відхилено      
    -399- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Статтю 37 виключити
 
Враховано    
    -400- Семенуха Р.С.
Статтю 37 проекту Закону викласти в такій редакції:
«Стаття 37. Реєстрація постачальників електронних довірчих послуг
1. Для отримання права надавати електронні довірчі послуги юридичні особи, фізичні особи – підприємці, самозайняті особи, що провадять незалежну професійну діяльність, можуть на добровільних засадах та безоплатно пройти процедуру реєстрації постачальника електронних довірчих послуг у центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі.
2. Реєстрація постачальника електронних довірчих послуг здійснюється центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром за результатами розгляду заяви про реєстрацію постачальника електронних довірчих послуг та таких документів:
1) документа, що дає змогу однозначно ідентифікувати фізичну особу – підприємця, самозайняту особу, що провадить незалежну професійну діяльність, його представника або представника юридичної особи;
2) документа, що підтверджує повноваження представника фізичної особи - підприємця або юридичної особи;
3) засвідчених в установленому законодавством порядку копій документів, які підтверджують право власності або право користування юридичної особи, фізичної особи - підприємця або самозайнятої особи, що провадить незалежну професійну діяльність, окремими приміщеннями;
4) копії заяви про реєстрацію постачальника електронних довірчих послуг та документів, передбачених цією частиною, в електронній формі.
У разі коли юридична особа має намір надавати електронні довірчі послуги через відокремлені пункти реєстрації, разом із заявою про реєстрацію та документами, що додаються до неї, обов’язково додаються відомості про кожний відокремлений пункт реєстрації.
3. Центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр на підставі заяви про реєстрацію постачальника електронних довірчих послуг та документів, що додаються до неї, у строк не більш як п’ять робочих днів від дати реєстрації заяви приймає рішення про реєстрацію постачальника електронних довірчих послуг або надсилає мотивовану відмову.
Юридична особа, фізична особа – підприємець або самозайнята особа, що провадить незалежну професійну діяльність, вважається зареєстрованим постачальником електронних довірчих послуг з дня внесення відомостей про неї до відповідного реєстру постачальників електронних довірчих послуг.
4. Постачальник електронних довірчих послуг на підставі прийнятого центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром рішення про реєстрацію постачальника електронних довірчих послуг засвідчує свій відкритий ключ у центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі відповідно до вимог регламенту роботи центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру.
5. Центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр приймає рішення про відмову в реєстрації постачальника електронних довірчих послуг у разі:
подання не в повному обсязі документів, необхідних для реєстрації постачальника електронних довірчих послуг;
виявлення в заяві про реєстрацію та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації, пошкоджень, які не дають змоги однозначно тлумачити зміст, підчисток або дописок.
6. Зміна відомостей про постачальника електронних довірчих послуг, що містяться в реєстрі постачальників електронних довірчих послуг, є підставою для внесення змін до відповідного реєстру.
Зареєстрований постачальник електронних довірчих послуг у разі виникнення підстав для внесення змін до реєстру постачальників електронних довірчих послуг зобов’язаний протягом п’яти робочих днів від дати настання таких підстав подати до центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру заяву про внесення змін до відповідного реєстру разом з документами, що підтверджують відповідні зміни.
Центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр протягом п’яти календарних днів від дати реєстрації заяви про внесення змін до реєстру постачальників електронних довірчих послуг зобов’язаний внести зміни до відповідного реєстру або надати мотивовану відмову.
Центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр надає мотивовану відмову щодо внесення змін до реєстру постачальників електронних довірчих послуг у разі:
неподання документів, що є підставою для внесення відповідних змін до реєстру постачальників електронних довірчих послуг;
виявлення в заяві про внесення змін до реєстру постачальників електронних довірчих послуг та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації, підчисток, дописок, пошкоджень, унаслідок чого їх текст не можна прочитати.
7. Засвідчувальний центр протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про реєстрацію постачальника електронних довірчих послуг, що надає електронні довірчі послуги в банківській системі України та суб’єктам переказу коштів, або отримання від такого постачальника заяви про внесення змін до реєстру постачальників електронних довірчих послуг повідомляє центральний засвідчувальний орган, який протягом двох робочих днів з дати реєстрації повідомлення засвідчувального центру вносить відповідні зміни до реєстру постачальників електронних довірчих послуг центрального засвідчувального органу.
8. Центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр приймає рішення про виключення постачальника електронних довірчих послуг з реєстру постачальників електронних довірчих послуг у разі отримання:
інформації про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця чи припинення діяльності в установленому законодавством порядку юридичної особи – постачальника електронних довірчих послуг;
заяви (копії заяви від засвідчувального центру) у зв’язку з прийняттям постачальником електронних довірчих послуг рішення про припинення діяльності з надання електронних довірчих послуг;
інформації щодо набрання законної сили рішенням суду про виключення постачальника електронних довірчих послуг з реєстру постачальників електронних довірчих послуг, оголошення постачальника електронних довірчих послуг померлим, визнання його безвісно відсутнім, недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності, визнання постачальника електронних довірчих послуг банкрутом».
 
Відхилено    
558. 1. Юридичні особи, фізичні особи - підприємці та самозайняті особи, що провадять незалежну професійну діяльність, які мають намір надавати електронні довірчі послуги, на добровільних засадах та безоплатно можуть пройти процедуру реєстрації у центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі.
 
      
559. 2. Для проведення реєстрації постачальника електронних довірчих послуг юридичні особи, фізичні особи - підприємці, самозайняті особи, що провадять незалежну професійну діяльність, разом із заявою про реєстрацію постачальника електронних довірчих послуг подають центральному засвідчувальному органу або засвідчувальному центру такі документи:
 
-401- Демчак Р.Є.
Абзац перший частини другої статті 37 законопроекту викласти у такій редакції:
«1. Центральний засвідчувальний орган забезпечує внесення відомостей до Довірчого списку про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а засвідчувальний центр – про суб’єктів, що входять до складу банківської системи України, та учасників/членів платіжних систем, які мають намір надавати електронні довірчі послуги, а також інших суб’єктів, які мають намір надавати електронні довірчі послуги в банківській системі України. Для внесення до Довірчого списку вказані особи подають такі документи:.»
 
Відхилено у повторному другому читанні     
560. 1) документ, що дає змогу однозначно ідентифікувати фізичну особу - підприємця, самозайняту особу, що провадить незалежну професійну діяльність, його представника або представника юридичної особи;
 
      
561. 2) документ, що підтверджує повноваження представника фізичної особи - підприємця або юридичної особи;
 
      
562. 3) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності або право користування юридичної особи, фізичної особи - підприємця або самозайнятої особи, що провадить незалежну професійну діяльність, окремими приміщеннями;
 
      
563. 4) копії заяви про реєстрацію постачальника електронних довірчих послуг та документів, передбачених цією частиною, в електронній формі.
 
      
564. У разі коли юридична особа має намір надавати електронні довірчі послуги через відокремлені пункти реєстрації, разом із заявою про реєстрацію та документами, що додаються до неї, обов’язково додаються відомості про кожний відокремлений пункт реєстрації.
 
      
565. Центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр на підставі заяви про реєстрацію та документів, що додаються до неї, а також рекомендації комісії з питань реєстрації та підтвердження кваліфікації постачальників електронних довірчих послуг приймає рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації у строк не більш як 15 календарних днів від дати її реєстрації.
 
      
566. 3. На підставі рішення про реєстрацію постачальника електронних довірчих послуг юридична особа, фізична особа - підприємець або самозайнята особа, що провадить незалежну професійну діяльність, засвідчує свій відкритий ключ у центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі відповідно до вимог регламенту роботи центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру.
 
      
567. 4. Юридична особа, фізична особа - підприємець, самозайнята особа, що провадить незалежну професійну діяльність, вважається зареєстрованим постачальником електронних довірчих послуг з дня внесення відомостей про нього до відповідного реєстру постачальників електронних довірчих послуг.
 
      
568. 5. Протягом п’яти робочих днів від дати внесення відомостей про зареєстрованого постачальника електронних довірчих послуг до відповідного реєстру центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром йому безоплатно видається свідоцтво про реєстрацію.
 
      
569. Свідоцтво про реєстрацію вважається чинним, доки не скасовано рішення про реєстрацію зареєстрованого постачальника електронних довірчих послуг з підстав, передбачених частиною третьою статті 39 цього Закону.
 
      
570. 6. Центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр на підставі рекомендації комісії з питань реєстрації та підтвердження кваліфікації постачальників електронних довірчих послуг приймає рішення про відмову в реєстрації постачальника електронних довірчих послуг у разі:
 
      
571. подання не в повному обсязі документів для реєстрації, передбачених частиною першою цієї статті;
 
      
572. виявлення в заяві про реєстрацію та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації або підчисток та дописок, пошкоджень, унаслідок чого їх текст не можна прочитати.
 
      
573. 7. У разі прийняття рішення про відмову в реєстрації юридичній особі, фізичній особі - підприємцю або самозайнятій особі, що провадить незалежну професійну діяльність, надсилається мотивована відмова в реєстрації.
 
      
574. Стаття 38. Переоформлення, видача дубліката та анулювання свідоцтва про реєстрацію
 
-402- Данченко О.І.
Статтю 38 проекту Закону виключити
 
Враховано      
    -403- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Статтю 38 законопроекту виключити
 
Враховано    
    -404- Семенуха Р.С.
Статтю 38 проекту Закону виключити.
 
Враховано    
575. 1. Підставами для переоформлення свідоцтва про реєстрацію є зміна відомостей про зареєстрованого постачальника електронних довірчих послуг, зазначених у свідоцтві про реєстрацію.
 
      
576. Зареєстрований постачальник електронних довірчих послуг у разі виникнення підстав для переоформлення свідоцтва про реєстрацію зобов’язаний протягом п’яти робочих днів від дати настання таких підстав подати центральному засвідчувальному органу або засвідчувальному центру заяву про переоформлення свідоцтва про реєстрацію, а також документи, що підтверджують відповідні зміни, та свідоцтво, що підлягає переоформленню.
 
      
577. Центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр протягом п’яти календарних днів від дати реєстрації заяви про переоформлення свідоцтва про реєстрацію та документів, що додаються до неї, зобов’язаний прийняти рішення про переоформлення свідоцтва про реєстрацію та у разі прийняття позитивного рішення у цьому ж рішенні визнати недійсним свідоцтво, що підлягає переоформленню, із внесенням відповідних змін до реєстру постачальників електронних довірчих послуг.
 
      
578. Переоформлене свідоцтво про реєстрацію видається зареєстрованому постачальнику електронних довірчих послуг центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром протягом п’яти робочих днів від дати внесення відомостей про дату та номер прийнятого рішення про переоформлення свідоцтва, серію і номер переоформленого свідоцтва про реєстрацію до реєстру постачальників електронних довірчих послуг.
 
      
579. Центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр приймає рішення про відмову в переоформленні свідоцтва про реєстрацію у разі:
 
      
580. подання не в повному обсязі документів для переоформлення свідоцтва про реєстрацію;
 
      
581. виявлення в заяві про переоформлення свідоцтва про реєстрацію та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації, підчисток, дописок, пошкоджень, унаслідок чого їх текст не можна прочитати.
 
      
582. У разі прийняття рішення про відмову в переоформленні свідоцтва про реєстрацію зареєстрованому постачальнику електронних довірчих послуг надсилається мотивована відмова в переоформленні свідоцтва про реєстрацію.
 
      
583. 2. Підставами для видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію є його втрата або пошкодження.
 
      
584. У разі втрати свідоцтва про реєстрацію зареєстрований постачальник електронних довірчих послуг подає центральному засвідчувальному органу або засвідчувальному центру заяву про видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію.
 
      
585. У разі пошкодження свідоцтва про реєстрацію зареєстрований постачальник електронних довірчих послуг подає центральному засвідчувальному органу або засвідчувальному центру заяву про видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію та непридатне для використання свідоцтво про реєстрацію.
 
      
586. Центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр протягом п’яти календарних днів від дати реєстрації заяви про видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію зобов’язаний прийняти рішення про видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію та у разі прийняття позитивного рішення у цьому ж рішенні визнати недійсним свідоцтво про реєстрацію, що було втрачене або пошкоджене, із внесенням відповідних змін до реєстру постачальників електронних довірчих послуг.
 
      
587. Дублікат свідоцтва про реєстрацію видається зареєстрованому постачальнику електронних довірчих послуг центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром протягом п’яти робочих днів від дати внесення відомостей про дату та номер прийнятого рішення про видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію до реєстру постачальників електронних довірчих послуг.
 
      
588. До отримання дубліката свідоцтва про реєстрацію зареєстрований постачальник електронних довірчих послуг, який подав заяву про видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію замість втраченого або пошкодженого, надає електронні довірчі послуги на підставі копії заяви про видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію, засвідченої центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром.
 
      
589. Центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр приймає рішення про відмову у видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію у разі:
 
      
590. подання не в повному обсязі документів для видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію;
 
      
591. виявлення в заяві про видачу дубліката свідоцтва про реєстрацію та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації, підчисток, дописок, пошкоджень, унаслідок чого їх текст не можна прочитати.
 
      
592. У разі прийняття рішення про відмову у видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію зареєстрованому постачальнику електронних довірчих послуг надається мотивована відмова у видачі дубліката свідоцтва про реєстрацію.
 
      
593. 3. Центральний засвідчувальний орган на підставі рекомендації комісії з питань реєстрації та підтвердження кваліфікації постачальників електронних довірчих послуг приймає рішення про скасування реєстрації та анулювання свідоцтва про реєстрацію у разі:
 
      
594. державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця чи припинення діяльності в установленому законодавством порядку юридичної особи - зареєстрованого постачальника електронних довірчих послуг;
 
      
595. подання заяви у зв’язку з прийняттям зареєстрованим постачальником електронних довірчих послуг рішення про припинення діяльності з надання електронних довірчих послуг;
 
      
596. набрання законної сили рішенням суду про скасування реєстрації зареєстрованого постачальника електронних довірчих послуг, оголошення зареєстрованого постачальника електронних довірчих послуг померлим, визнання безвісно відсутнім, недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності, визнання зареєстрованого постачальника електронних довірчих послуг банкрутом.
 
      
597. 4. Переоформлення, видача дубліката та анулювання свідоцтва про реєстрацію здійснюються безоплатно.
 
      
598. 5. Засвідчувальний центр протягом двох робочих днів від дати винесення рішення про переоформлення, видачу дубліката та анулювання свідоцтва про реєстрацію постачальника електронних довірчих послуг, що внесений до реєстру постачальників електронних довірчих послуг засвідчувального центру, повідомляє про винесення такого рішення центральному засвідчувальному органу, який вносить відповідні зміни до реєстру постачальників електронних довірчих послуг центрального засвідчувального органу.
 
      
599. Стаття 39. Довірчий список
 
-405- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Статтю 39 законопроекту виключити
 
Відхилено   Стаття 35. Довірчий список
 
600. 1. Центральний засвідчувальний орган впроваджує, підтримує в актуальному стані та публікує на власному офіційному веб-сайті Довірчий список, в якому міститься інформація про кваліфікованих постачальників електронних довірчих послуг, разом з інформацією про кваліфіковані електронні довірчі послуги, які вони надають.
 
   1. Центральний засвідчувальний орган впроваджує, підтримує в актуальному стані та публікує на власному офіційному веб-сайті Довірчий список, в якому міститься інформація про кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, разом з інформацією про кваліфіковані електронні довірчі послуги, які вони надають.
 
601. Довірчий список повинен впроваджуватися, підтримуватися в актуальному стані та публікуватися в безпечному режимі з обов’язковим додаванням електронної печатки центрального засвідчувального органу у вигляді, придатному для автоматичної обробки.
 
   Довірчий список повинен впроваджуватися, підтримуватися в актуальному стані та публікуватися в безпечному режимі з обов’язковим додаванням електронної печатки центрального засвідчувального органу у вигляді, придатному для автоматичної обробки.
 
602. Інформація, що міститься у Довірчому списку, є відкритою та загальнодоступною.
 
-406- Данченко О.І.
В абзаці третьому частини першої статті 39 проекту Закону слова «та загальнодоступною» виключити.
 
Враховано   Інформація, що міститься у Довірчому списку, є відкритою.
 
    -407- Семенуха Р.С.
В абзаці третьому частини першої статті 39 проекту Закону слова «та загальнодоступною» виключити.
 
Враховано    
603. 2. Обов’язкові вимоги до Довірчого списку встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Обов’язкові вимоги до Довірчого списку встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 
604. 3. Порядок ведення Довірчого списку затверджується головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг.
 
   3. Порядок ведення Довірчого списку затверджується головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг.
 
605. Стаття 40. Підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг
 
-408- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Статтю 40 проекту закону виключити
 
Враховано      
    -409- Матузко О.О.
Статтю 40 проекту Закону викласти в такій редакції:
«Стаття 40. Підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг
1. Для отримання права надавати кваліфіковані електронні довірчі послуги юридичні особи, фізичні особи – підприємці, самозайняті особи, що провадять незалежну професійну діяльність, а також зареєстровані постачальники електронних довірчих послуг можуть на добровільних засадах та безоплатно пройти процедуру підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг у центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі.
2. Підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг здійснюється центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром на підставі рекомендації комісії з питань підтвердження кваліфікації постачальників електронних довірчих послуг за результатами розгляду заяви про підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг та таких документів:
1) документа, що дає змогу однозначно ідентифікувати фізичну особу – підприємця, самозайняту особу, що провадить незалежну професійну діяльність, його представника або представника юридичної особи;
2) персонального та посадового складу працівників постачальника електронних довірчих послуг, обов’язки яких будуть безпосередньо пов’язані з наданням кваліфікованих електронних довірчих послуг;
3) засвідченої в установленому законодавством порядку копії атестата відповідності комплексної системи захисту інформації вимогам нормативних документів у сфері захисту інформації;
4) засвідченої в установленому законодавством порядку копії сертифікатів відповідності або позитивних експертних висновків за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації;
5) засвідчених в установленому законодавством порядку копій документів, які підтверджують право власності або право користування постачальника електронних довірчих послуг окремими приміщеннями;
6) засвідчених в установленому законодавством порядку копій документів, які підтверджують освітньо-кваліфікаційний рівень та трирічний стаж роботи за фахом найманих працівників постачальника електронних довірчих послуг, обов’язки яких будуть безпосередньо пов’язані з наданням кваліфікованих електронних довірчих послуг;
7) засвідчених в установленому законодавством порядку копій документів, які підтверджують право власності або право користування постачальника електронних довірчих послуг засобами кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які будуть використовуватися для надання кваліфікованих електронних довірчих послуг;
8) засвідченої в установленому законодавством порядку копії договору страхування цивільно-правової відповідальності або засвідчених в установленому законодавством порядку копій документів, що підтверджують внесення коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання у банку (рахунок в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів) для забезпечення відшкодування збитків, які можуть бути завдані постачальником електронних довірчих послуг користувачам електронних довірчих послуг внаслідок неналежного виконання своїх зобов’язань;
9) засвідченої в установленому законодавством порядку копії регламенту роботи постачальника електронних довірчих послуг, що відповідає вимогам до регламенту кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг, погодженого з контролюючим органом;
10) засвідченої в установленому законодавством порядку копії звіту про відповідність постачальника електронних довірчих послуг, який має намір надавати кваліфіковані електронні довірчі послуги, вимогам законодавства для кваліфікованих постачальників електронних довірчих послуг, складеного за результатами проведення аудиту;
11) копії заяви про підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг та документів, передбачених цією частиною, в електронній формі.
У разі коли постачальник електронних довірчих послуг має намір надавати електронні довірчі послуги через відокремлені пункти реєстрації, разом із заявою про підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих та документами, що додаються до неї, обов’язково додаються відомості про його відокремлені пункти реєстрації та їх працівників.
3. Центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр на підставі рекомендації комісії з питань підтвердження кваліфікації постачальників електронних довірчих послуг за результатами розгляду заяви про підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг та документів, що додаються до неї, у строк не більш як п'ятнадцять робочих днів від дати реєстрації заяви приймає рішення про підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг або надсилає мотивовану відмову.
Юридична особа, фізична особа – підприємець, самозайнята особа, що провадить незалежну професійну діяльність, або зареєстрований постачальник електронних довірчих послуг вважається кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг з дня внесення відомостей про неї (нього) до Довірчого списку.
4. Кваліфікований постачальник електронних довірчих послуг на підставі прийнятого центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром рішення про підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг засвідчує свій відкритий ключ у центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі відповідно до вимог регламенту роботи центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру.
5. Центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр на підставі рекомендації комісії з питань підтвердження кваліфікації постачальників електронних довірчих послуг приймає рішення про відмову в підтвердженні кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг у разі:
подання не в повному обсязі документів, необхідних для підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг;
виявлення в заяві про підтвердження кваліфікації та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації, пошкоджень, які не дають змоги однозначно тлумачити зміст, підчисток або дописок.
6. Зміна відомостей про кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг, що містяться в Довірчому списку, є підставою для внесення змін до Довірчого списку.
Кваліфікований постачальник електронних довірчих послуг у разі виникнення підстав для внесення змін до Довірчого списку зобов’язаний протягом п’яти робочих днів від дати настання таких підстав подати до органу, який проводив процедуру підтвердження кваліфікації (центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр), заяву про внесення змін до Довірчого списку разом з документами, що підтверджують відповідні зміни.
Центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр протягом п’яти календарних днів від дати реєстрації заяви про внесення змін до Довірчого списку зобов’язаний внести зміни до Довірчого списку або надати мотивовану відмову.
Центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр надає мотивовану відмову щодо внесення змін до Довірчого списку послуг у разі:
неподання документів, що є підставою для внесення відповідних змін до Довірчого списку;
виявлення в заяві про внесення змін до Довірчого списку та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації, підчисток, дописок, пошкоджень, унаслідок чого їх текст не можна прочитати.
7. Зміна місцезнаходження або модернізація програмно-технічного комплексу кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг не є підставою для внесення змін до Довірчого списку, але є підставою для проведення додаткової експертизи комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг відповідно до вимог нормативних документів у сфері захисту інформації, якщо зазначені процедури не передбачені експлуатаційною документацією до комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг.
У разі зміни місцезнаходження програмно-технічного комплексу кваліфікований постачальник електронних довірчих послуг за п’ять робочих днів до цієї події подає центральному засвідчувальному органу або засвідчувальному центру заяву про блокування його кваліфікованого сертифіката відкритого ключа.
8. Засвідчувальний центр протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг, що надає електронні довірчі послуги в банківській системі України та суб’єктам переказу коштів, або отримання від такого постачальника заяви про внесення змін до Довірчого списку повідомляє центральний засвідчувальний орган, який протягом двох робочих днів з дати реєстрації повідомлення засвідчувального центру вносить відповідні зміни до Довірчого списку.
9. Центральний засвідчувальний орган на підставі рекомендації комісії з питань підтвердження кваліфікації постачальників електронних довірчих послуг приймає рішення про виключення кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг з Довірчого списку у разі отримання:
подання контролюючого органу про виключення кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг з Довірчого списку;
інформації про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця чи припинення діяльності в установленому законодавством порядку юридичної особи – кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг;
заяви (копії заяви від засвідчувального центру) у зв’язку з прийняттям кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг рішення про припинення діяльності з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг;
інформації щодо набрання законної сили рішенням суду про виключення кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг з Довірчого списку, оголошення кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг померлим, визнання його безвісно відсутнім, недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності, визнання кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг банкрутом».
 
Відхилено    
    -410- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Статтю 40 законопроекту виключити
 
Враховано    
    -411- Семенуха Р.С.
Статтю 40 викласти в такій редакції:
«Стаття 40. Підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг
1. Для отримання права надавати кваліфіковані електронні довірчі послуги юридичні особи, фізичні особи – підприємці, самозайняті особи, що провадять незалежну професійну діяльність, а також зареєстровані постачальники електронних довірчих послуг можуть на добровільних засадах та безоплатно пройти процедуру підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг у центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі.
2. Підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг здійснюється центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром на підставі рекомендації комісії з питань підтвердження кваліфікації постачальників електронних довірчих послуг за результатами розгляду заяви про підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг та таких документів:
1) документа, що дає змогу однозначно ідентифікувати фізичну особу – підприємця, самозайняту особу, що провадить незалежну професійну діяльність, його представника або представника юридичної особи;
2) персонального та посадового складу працівників постачальника електронних довірчих послуг, обов’язки яких будуть безпосередньо пов’язані з наданням кваліфікованих електронних довірчих послуг;
3) засвідченої в установленому законодавством порядку копії атестата відповідності комплексної системи захисту інформації вимогам нормативних документів у сфері захисту інформації;
4) засвідченої в установленому законодавством порядку копії сертифікатів відповідності або позитивних експертних висновків за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації;
5) засвідчених в установленому законодавством порядку копій документів, які підтверджують право власності або право користування постачальника електронних довірчих послуг окремими приміщеннями;
6) засвідчених в установленому законодавством порядку копій документів, які підтверджують освітньо-кваліфікаційний рівень та трирічний стаж роботи за фахом найманих працівників постачальника електронних довірчих послуг, обов’язки яких будуть безпосередньо пов’язані з наданням кваліфікованих електронних довірчих послуг;
7) засвідчених в установленому законодавством порядку копій документів, які підтверджують право власності або право користування постачальника електронних довірчих послуг засобами кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які будуть використовуватися для надання кваліфікованих електронних довірчих послуг;
8) засвідченої в установленому законодавством порядку копії договору страхування цивільно-правової відповідальності або засвідчених в установленому законодавством порядку копій документів, що підтверджують внесення коштів на поточний рахунок із спеціальним режимом використання у банку (рахунок в органі, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів) для забезпечення відшкодування збитків, які можуть бути завдані постачальником електронних довірчих послуг користувачам електронних довірчих послуг внаслідок неналежного виконання своїх зобов’язань;
9) засвідченої в установленому законодавством порядку копії регламенту роботи постачальника електронних довірчих послуг, що відповідає вимогам до регламенту кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг, погодженого з контролюючим органом;
10) засвідченої в установленому законодавством порядку копії звіту про відповідність постачальника електронних довірчих послуг, який має намір надавати кваліфіковані електронні довірчі послуги, вимогам законодавства для кваліфікованих постачальників електронних довірчих послуг, складеного за результатами проведення аудиту;
11) копії заяви про підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг та документів, передбачених цією частиною, в електронній формі.
У разі коли постачальник електронних довірчих послуг має намір надавати електронні довірчі послуги через відокремлені пункти реєстрації, разом із заявою про підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих та документами, що додаються до неї, обов’язково додаються відомості про його відокремлені пункти реєстрації та їх працівників.
3. Центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр на підставі рекомендації комісії з питань підтвердження кваліфікації постачальників електронних довірчих послуг за результатами розгляду заяви про підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг та документів, що додаються до неї, у строк не більш як п'ятнадцять робочих днів від дати реєстрації заяви приймає рішення про підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг або надсилає мотивовану відмову.
Юридична особа, фізична особа – підприємець, самозайнята особа, що провадить незалежну професійну діяльність, або зареєстрований постачальник електронних довірчих послуг вважається кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг з дня внесення відомостей про неї (нього) до Довірчого списку.
4. Кваліфікований постачальник електронних довірчих послуг на підставі прийнятого центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром рішення про підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг засвідчує свій відкритий ключ у центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі відповідно до вимог регламенту роботи центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру.
5. Центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр на підставі рекомендації комісії з питань підтвердження кваліфікації постачальників електронних довірчих послуг приймає рішення про відмову в підтвердженні кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг у разі:
подання не в повному обсязі документів, необхідних для підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг;
виявлення в заяві про підтвердження кваліфікації та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації, пошкоджень, які не дають змоги однозначно тлумачити зміст, підчисток або дописок.
6. Зміна відомостей про кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг, що містяться в Довірчому списку, є підставою для внесення змін до Довірчого списку.
Кваліфікований постачальник електронних довірчих послуг у разі виникнення підстав для внесення змін до Довірчого списку зобов’язаний протягом п’яти робочих днів від дати настання таких підстав подати до органу, який проводив процедуру підтвердження кваліфікації (центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр), заяву про внесення змін до Довірчого списку разом з документами, що підтверджують відповідні зміни.
Центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр протягом п’яти календарних днів від дати реєстрації заяви про внесення змін до Довірчого списку зобов’язаний внести зміни до Довірчого списку або надати мотивовану відмову.
Центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр надає мотивовану відмову щодо внесення змін до Довірчого списку послуг у разі:
неподання документів, що є підставою для внесення відповідних змін до Довірчого списку;
виявлення в заяві про внесення змін до Довірчого списку та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації, підчисток, дописок, пошкоджень, унаслідок чого їх текст не можна прочитати.
7. Зміна місцезнаходження або модернізація програмно-технічного комплексу кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг не є підставою для внесення змін до Довірчого списку, але є підставою для проведення додаткової експертизи комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг відповідно до вимог нормативних документів у сфері захисту інформації, якщо зазначені процедури не передбачені експлуатаційною документацією до комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг.
У разі зміни місцезнаходження програмно-технічного комплексу кваліфікований постачальник електронних довірчих послуг за п’ять робочих днів до цієї події подає центральному засвідчувальному органу або засвідчувальному центру заяву про блокування його кваліфікованого сертифіката відкритого ключа.
8. Засвідчувальний центр протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг, що надає електронні довірчі послуги в банківській системі України та суб’єктам переказу коштів, або отримання від такого постачальника заяви про внесення змін до Довірчого списку повідомляє центральний засвідчувальний орган, який протягом двох робочих днів з дати реєстрації повідомлення засвідчувального центру вносить відповідні зміни до Довірчого списку.
9. Центральний засвідчувальний орган на підставі рекомендації комісії з питань підтвердження кваліфікації постачальників електронних довірчих послуг приймає рішення про виключення кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг з Довірчого списку у разі отримання:
подання контролюючого органу про виключення кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг з Довірчого списку;
інформації про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця чи припинення діяльності в установленому законодавством порядку юридичної особи – кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг;
заяви (копії заяви від засвідчувального центру) у зв’язку з прийняттям кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг рішення про припинення діяльності з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг;
інформації щодо набрання законної сили рішенням суду про виключення кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг з Довірчого списку, оголошення кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг померлим, визнання його безвісно відсутнім, недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності, визнання кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг банкрутом».
 
Відхилено    
606. 1. Зареєстровані постачальники електронних довірчих послуг, які мають намір надавати кваліфіковані електронні довірчі послуги, на добровільних засадах та безоплатно мають право пройти процедуру підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг у центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі.
 
      
607. 2. Для проведення процедури підтвердження кваліфікації постачальники електронних довірчих послуг подають центральному засвідчувальному органу або засвідчувальному центру заяву про підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг разом з такими документами:
 
      
608. 1) документ, що дає змогу однозначно ідентифікувати фізичну особу - підприємця, самозайняту особу, що провадить незалежну професійну діяльність, його представника або представника юридичної особи;
 
      
609. 2) персональний та посадовий склад працівників постачальника електронних довірчих послуг, обов’язки яких будуть безпосередньо пов’язані з наданням кваліфікованих електронних довірчих послуг;
 
      
610. 3) засвідчена в установленому порядку копія атестата відповідності комплексної системи захисту інформації вимогам нормативних документів у сфері захисту інформації;
 
      
611. 4) засвідчені в установленому порядку копії сертифікатів відповідності або позитивних експертних висновків за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації;
 
      
612. 5) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності або право користування постачальника електронних довірчих послуг на окремі приміщення;
 
      
613. 6) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують освітньо-кваліфікаційний рівень та трирічний стаж роботи за фахом найманих працівників постачальника електронних довірчих послуг, обов’язки яких будуть безпосередньо пов’язані з наданням кваліфікованих електронних довірчих послуг;
 
      
614. 7) засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності або право користування постачальника електронних довірчих послуг засобами кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які будуть використовуватися для надання кваліфікованих електронних довірчих послуг;
 
      
615. 8) засвідчена в установленому порядку копія договору страхування цивільно-правової відповідальності або засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують внесення на спеціальний поточний рахунок у банку коштів для забезпечення відшкодування збитків, які можуть бути завдані постачальником електронних довірчих послуг користувачам електронних довірчих послуг внаслідок неналежного виконання своїх зобов’язань;
 
      
616. 9) засвідчена в установленому порядку копія регламенту роботи постачальника електронних довірчих послуг, що відповідає вимогам до регламенту кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг, погодженого з контролюючим органом;
 
      
617. 10) копії заяви про підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг та документів, передбачених цією частиною, в електронній формі.
 
      
618. У разі коли постачальник електронних довірчих послуг має намір надавати електронні довірчі послуги через відокремлені пункти реєстрації, разом із заявою про підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих та документами, що додаються до неї, обов’язково додаються відомості про його відокремлені пункти реєстрації та їх працівників.
 
      
619. Центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр на підставі заяви про підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг та документів, що додаються до неї, а також рекомендації комісії з питань реєстрації та підтвердження кваліфікації постачальників електронних довірчих послуг приймає рішення про підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг або про відмову в підтвердженні кваліфікації у строк не більш як 15 робочих днів від дати її реєстрації.
 
-412- Бондар В.В.
Абзац тринадцятий частини другої статті 40 Законопроекту після слів «комісії з питань реєстрації та підтвердження кваліфікації постачальників електронних довірчих послуг» доповнити словами «та висновку спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань організації спеціального зв’язку та захисту інформації».
 
Відхилено      
    -413- Чекіта Г.Л.
Бондар В.В.
Немировський А.В.
Шинькович А.В.
Мельниченко В.В.
Абзац тринадцятий частини другої статті 40 Законопроекту після слів «комісії з питань реєстрації та підтвердження кваліфікації постачальників електронних довірчих послуг» доповнити словами «та висновку спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань організації спеціального зв’язку та захисту інформації».
 
Відхилено у повторному другому читанні   
620. 3. Після проходження процедури підтвердження кваліфікації постачальник електронних довірчих послуг засвідчує свій відкритий ключ у центральному засвідчувальному органі або засвідчувальному центрі відповідно до вимог регламенту роботи центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру.
 
      
621. 4. Засвідчувальний центр протягом двох робочих днів від дати винесення рішення про підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг, що надає кваліфіковані електронні довірчі послуги в банківській системі та суб’єктам переказу коштів, повідомляє про винесення такого рішення центральному засвідчувальному органу, який вносить відповідні зміни до Довірчого списку.
 
-414- Данченко О.І.
В частині четвертій статті 40 проекту Закону слова «що надає кваліфіковані електронні довірчі послуги в банківській системі та суб’єктам переказу коштів» виключити;
 
Відхилено      
622. 5. Відомості про підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг центральний засвідчувальний орган вносить до Довірчого списку протягом двох робочих днів від дати:
 
      
623. винесення рішення про підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг, зареєстрованого центральним засвідчувальним органом;
 
      
624. надходження від засвідчувального центру інформації про підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг, що надає кваліфіковані електронні довірчі послуги в банківській системі та суб’єктам переказу коштів.
 
-415- Данченко О.І.
абзац третій частини п’ятої викласти у такій редакції:
« надходження від засвідчувального центру інформації про підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг.»;
 
Відхилено      
625. 6. Зареєстрований постачальник електронних довірчих послуг вважається кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг з дня внесення відомостей про нього до Довірчого списку.
 
      
626. 7. Протягом п’яти робочих днів від дати внесення відомостей про постачальника електронних довірчих послуг до Довірчого списку центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр безоплатно видає йому свідоцтво про підтвердження кваліфікації.
 
      
627. Свідоцтво про підтвердження кваліфікації вважається чинним, доки не скасовано рішення про підтвердження кваліфікації кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг з підстав, передбачених частиною четвертою статті 42 цього Закону.
 
      
628. 8. Центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр на підставі рекомендації комісії з питань підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг приймає рішення про відмову в підтвердженні кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг у разі:
 
      
629. подання не в повному обсязі документів для підтвердження кваліфікації, передбачених частиною другою цієї статті;
 
      
630. виявлення в заяві про підтвердження кваліфікації та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації або підчисток, дописок, пошкоджень, унаслідок чого їх текст не можна прочитати.
 
      
631. 9. У разі прийняття рішення про відмову в підтвердженні кваліфікації зареєстрованому постачальнику електронних довірчих послуг надсилається мотивована відмова в підтвердженні кваліфікації.
 
      
632. Стаття 41. Переоформлення, видача дубліката та анулювання свідоцтва про підтвердження кваліфікації
 
-416- Матузко О.О.
Статтю 41 проекту Закону виключити.
 
Враховано      
    -417- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Статтю 41 законопроекту виключити
 
Враховано    
    -418- Семенуха Р.С.
Статтю 41 проекту Закону виключити.
 
Враховано    
633. 1. Підставою для переоформлення свідоцтва про підтвердження кваліфікації є зміна відомостей про кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг, зазначених у свідоцтві про підтвердження кваліфікації.
 
      
634. Кваліфікований постачальник електронних довірчих послуг у разі виникнення підстав для переоформлення свідоцтва про підтвердження кваліфікації зобов’язаний протягом п’яти робочих днів від дати настання таких підстав подати центральному засвідчувальному органу або засвідчувальному центру заяву про переоформлення свідоцтва про підтвердження кваліфікації, а також документи, які підтверджують відповідні зміни, та свідоцтво про підтвердження кваліфікації, що підлягає переоформленню.
 
      
635. Одночасно з переоформленням свідоцтва про підтвердження кваліфікації переоформленню підлягає свідоцтво про реєстрацію.
 
      
636. Центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр протягом п’яти календарних днів від дати реєстрації заяви про переоформлення свідоцтва про підтвердження кваліфікації та документів, що додаються до неї, зобов’язаний прийняти рішення про переоформлення свідоцтв про реєстрацію та підтвердження кваліфікації та у цьому ж рішенні визнати недійсними відповідні свідоцтва, що підлягають переоформленню, із внесенням відповідних змін до реєстру постачальників електронних довірчих послуг та Довірчого списку.
 
      
637. Переоформлені свідоцтва про реєстрацію та підтвердження кваліфікації видаються кваліфікованому постачальнику електронних довірчих послуг центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром протягом п’яти робочих днів від дати внесення відомостей про дату та номер прийнятого рішення про переоформлення відповідних свідоцтв, серії та номери переоформлених свідоцтв про реєстрацію та підтвердження кваліфікації до реєстру постачальників електронних довірчих послуг та Довірчого списку.
 
      
638. Центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр приймає рішення про відмову в переоформленні свідоцтва про підтвердження кваліфікації кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг у разі:
 
      
639. подання не в повному обсязі документів для переоформлення свідоцтва про підтвердження кваліфікації;
 
      
640. виявлення в заяві про переоформлення свідоцтва про підтвердження кваліфікації та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації, підчисток, дописок, пошкоджень, унаслідок чого їх текст не можна прочитати.
 
      
641. У разі прийняття рішення про відмову в переоформленні свідоцтва про підтвердження кваліфікації кваліфікованому постачальнику електронних довірчих послуг надається мотивована відмова в переоформленні свідоцтва про підтвердження кваліфікації.
 
      
642. 2. Зміна місцезнаходження або модернізація програмно-технічного комплексу кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг не є підставою для переоформлення свідоцтва про підтвердження кваліфікації, але є підставою для проведення додаткової експертизи комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг відповідно до вимог нормативних документів у сфері захисту інформації, якщо зазначені процедури не передбачені експлуатаційною документацією до комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг.
 
      
643. У разі проведення додаткової експертизи кваліфікований постачальник електронних довірчих послуг за п’яти робочих днів до дати зміни місцезнаходження програмно-технічного комплексу подає центральному засвідчувальному органу або засвідчувальному центру заяву про блокування його кваліфікованого сертифіката відкритого ключа.
 
      
644. 3. Підставами для видачі дубліката свідоцтва про підтвердження кваліфікації є його втрата або пошкодження.
 
      
645. У разі втрати свідоцтва про підтвердження кваліфікації кваліфікований постачальник електронних довірчих послуг подає центральному засвідчувальному органу або засвідчувальному центру заяву про видачу дубліката свідоцтва про підтвердження кваліфікації.
 
      
646. У разі пошкодження свідоцтва про підтвердження кваліфікації кваліфікований постачальник електронних довірчих послуг подає центральному засвідчувальному органу або засвідчувальному центру заяву про видачу дубліката свідоцтва про підтвердження кваліфікації та непридатне для використання свідоцтво про підтвердження кваліфікації.
 
      
647. Центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр протягом п’яти календарних днів від дати реєстрації заяви про видачу дубліката свідоцтва про підтвердження кваліфікації та документів, що додаються до неї, зобов’язаний прийняти рішення про видачу дубліката свідоцтва про підтвердження кваліфікації та у разі прийняття позитивного рішення у цьому ж рішенні визнати недійсним свідоцтво про підтвердження кваліфікації, що було втрачене або пошкоджене, із внесенням відповідних змін до реєстру постачальників електронних довірчих послуг та Довірчого списку.
 
      
648. Дублікат свідоцтва про підтвердження кваліфікації видається кваліфікованому постачальнику електронних довірчих послуг центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром протягом п’яти робочих днів від дати внесення відомостей про дату та номер прийнятого рішення про видачу дубліката свідоцтва про підтвердження кваліфікації до реєстру постачальників електронних довірчих послуг та Довірчого списку.
 
      
649. До отримання дубліката свідоцтва про підтвердження кваліфікації кваліфікований постачальник електронних довірчих послуг, який подав заяву про видачу дубліката свідоцтва про підтвердження кваліфікації замість втраченого або пошкодженого, проваджує свою діяльність на підставі копії заяви про видачу дубліката свідоцтва про підтвердження кваліфікації, засвідченої центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром.
 
      
650. Центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр приймає рішення про відмову у видачі дубліката свідоцтва про підтвердження кваліфікації у разі:
 
      
651. подання не в повному обсязі документів для видачі дубліката свідоцтва про підтвердження кваліфікації;
 
      
652. виявлення в заяві про видачу дубліката свідоцтва про підтвердження кваліфікації та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації, підчисток, дописок, пошкоджень, унаслідок чого їх текст не можна прочитати.
 
      
653. У разі прийняття рішення про відмову у видачі дубліката свідоцтва про підтвердження кваліфікації кваліфікованому постачальнику електронних довірчих послуг надається мотивована відмова у видачі дубліката свідоцтва про підтвердження кваліфікації.
 
      
654. 4. Центральний засвідчувальний орган або засвідчувальний центр на підставі рекомендації комісії з питань реєстрації та підтвердження кваліфікації постачальників електронних довірчих послуг приймає рішення про скасування підтвердження кваліфікації та анулювання свідоцтва про підтвердження кваліфікації у разі:
 
      
655. отримання подання контролюючого органу про анулювання свідоцтва про підтвердження кваліфікації та виключення кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг з Довірчого списку;
 
      
656. державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця чи припинення діяльності в установленому законодавством порядку юридичної особи - кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг;
 
      
657. подання заяви у зв’язку з прийняттям кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг рішення про припинення діяльності з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг;
 
      
658. набрання законної сили рішенням суду про анулювання свідоцтва про підтвердження кваліфікації та виключення кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг з Довірчого списку, оголошення кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг померлим, визнання безвісно відсутнім, недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності, визнання кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг банкрутом.
 
      
659. 5. Переоформлення, видача дубліката та анулювання свідоцтва про підтвердження кваліфікації здійснюються безоплатно.
 
      
660. 6. Засвідчувальний центр протягом двох робочих днів від дати винесення рішення про переоформлення, видачу дубліката та анулювання свідоцтва про підтвердження кваліфікації кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг, що надає кваліфіковані електронні довірчі послуги в банківській системі та суб’єктам переказу коштів, повідомляє про винесення такого рішення центральному засвідчувальному органу, який вносить відповідні зміни до Довірчого списку.
 
-419- Данченко О.І.
В частині шостій статті 41 слова «що надає кваліфіковані електронні довірчі послуги в банківській системі та суб’єктам переказу коштів» виключити.
 
Відхилено      
661. Стаття 42. Припинення діяльності з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг
 
-420- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Статтю 42 виключити.
 
Враховано      
662. 1. Кваліфікований постачальник електронних довірчих послуг припиняє свою діяльність з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг у разі:
 
      
663. прийняття центральним засвідчувальним органом рішення про виключення його з Довірчого списку;
 
      
664. прийняття ним рішення про припинення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, що зазначені у Довірчому списку;
 
      
665. припинення діяльності кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг (державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця чи припинення діяльності в установленому законодавством порядку юридичної особи);
 
      
666. набрання законної сили рішенням суду про виключення його з Довірчого списку, оголошення його померлим, визнання безвісно відсутнім, недієздатним, обмеження його цивільної дієздатності, визнання його банкрутом.
 
      
667. 2. Про прийняття рішення про припинення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг кваліфікований постачальник електронних довірчих послуг зобов’язаний повідомити користувачам електронних довірчих послуг, центральному засвідчувальному органу або засвідчувальному центру та контролюючому органу не пізніше ніж через п’ять робочих днів після прийняття такого рішення.
 
      
668. 3. Центральний засвідчувальний орган та/або засвідчувальний центр зобов’язаний оприлюднити інформацію про рішення відповідно центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру щодо припинення кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг надання кваліфікованих електронних довірчих послуг чи виключення кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг центральним засвідчувальним органом з Довірчого списку не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після прийняття такого рішення шляхом:
 
      
669. розміщення інформації про це рішення на власному офіційному
 
      
670. веб-сайті;
 
      
671. надіслання кваліфікованому постачальнику електронних довірчих послуг повідомлення про це рішення із зазначенням підстав для скасування.
 
      
672. 4. Центральний засвідчувальний орган та/або засвідчувальний центр зобов’язаний опублікувати на власному офіційному веб-сайті повідомлення про припинення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг не пізніше ніж протягом наступного робочого дня від дати одержання повідомлення про настання підстав, передбачених абзацами третім - п’ятим частини першої цієї статті.
 
      
673. Повідомлення центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру про припинення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг повинно містити дату опублікування.
 
      
674. 5. Кваліфікований постачальник електронних довірчих послуг припиняє свою діяльність з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг через три місяці після дати опублікування відповідно центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром на власному офіційному веб-сайті повідомлення про припинення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг.
 
      
675. 6. З моменту опублікування відповідно центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром на власному офіційному веб-сайті повідомлення про припинення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг та до дати припинення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг кваліфікований постачальник електронних довірчих послуг зобов’язаний надавати електронні довірчі послуги, крім формування нових кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів.
 
      
676. 7. Кваліфікований постачальник електронних довірчих послуг зобов’язаний надіслати центральному засвідчувальному органу або засвідчувальному центру план припинення діяльності з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг протягом 15 робочих днів від дати опублікування на офіційному веб-сайті центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру повідомлення про припинення ним надання кваліфікованих електронних довірчих послуг.
 
      
677. План припинення діяльності з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг розглядається та погоджується центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром протягом 15 робочих днів від дати його реєстрації.
 
-421- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
В абзаці другому частини сьомої після слів «засвідчувальним центром» доповнити словами « (у разі надання електронних довірчих послуг у сфері переказукоштів та у банківськійсистеміУкраїни)»
 
Враховано      
678. У разі непогодження плану припинення діяльності з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг центральним засвідчувальним органом або засвідчувальним центром кваліфікованому постачальнику електронних довірчих послуг надається мотивована відмова.
 
      
679. У разі відмови кваліфікований постачальник електронних довірчих послуг повинен повторно надіслати доопрацьований план припинення діяльності з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг протягом 15 робочих днів від дати отримання такої відмови від центрального засвідчувального органу або засвідчувального центру.
 
      
680. 8. Кваліфікований постачальник електронних довірчих послуг, що припиняє надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, зобов’язаний забезпечити захист прав користувачів шляхом повернення грошей за послуги, що не можуть надаватися в подальшому, якщо вони були попередньо оплачені.
 
      
681. 9. Усі кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, що були сформовані кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг підписувачам чи створювачам електронної печатки, скасовуються відповідно до вимог цього Закону у день, визначений відповідно до частини п’ятої цієї статті як дата припинення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, чи у день набрання законної сили відповідним рішенням суду.
 
      
682. 10. Центральний засвідчувальний орган у день, визначений відповідно до частини п’ятої цієї статті як дата припинення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, повинен внести відповідні зміни до Довірчого списку.
 
      
683. 11. У разі припинення надання кваліфікованих електронних довірчих послуг кваліфікований постачальник електронних довірчих послуг зобов’язаний передати центральному засвідчувальному органу або засвідчувальному центру документовану інформацію (документи, на підставі яких користувачам надавалися кваліфіковані електронні довірчі послуги та були сформовані, блоковані, поновлені, скасовані кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, усі сформовані кваліфіковані сертифікати відкритих ключів, а також реєстри сформованих кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів), що забезпечить довгострокове збереження юридичної сили кваліфікованих електронних підписів та печаток, створених для пов’язаних з ними електронних даних користувачів електронних довірчих послуг, шляхом забезпечення можливості їх перевірки.
 
      
684. 12. Порядок зберігання документованої інформації та її передавання у разі припинення діяльності кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг центральному засвідчувальному органу встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-422- Данченко О.І.
Частину дванадцяту статті 42 проекту Закону викласти в такій редакції:
«12. Порядок зберігання документованої інформації та її передавання центральному засвідчувальному органу у разі припинення діяльності кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано      
    -423- Семенуха Р.С.
Частину дванадцяту статті 42 проекту Закону викласти в такій редакції:
«12. Порядок зберігання документованої інформації та її передавання центральному засвідчувальному органу у разі припинення діяльності кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано    
685. 13. Порядок передавання документованої інформації до засвідчувального центру в разі припинення діяльності кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг встановлюється Національним банком України.
 
      
686. Стаття 43. Відповідальність у сфері електронних довірчих послуг
 
   Стаття 36. Відповідальність у сфері електронних довірчих послуг
 
687. 1. Шкода, завдана користувачеві електронних довірчих послуг постачальниками електронних довірчих послуг, засвідчувальним центром, центральним засвідчувальним органом чи контролюючим органом, підлягає відшкодуванню у повному розмірі в установленому законом порядку.
 
   1. Шкода, завдана користувачеві електронних довірчих послуг надавачами електронних довірчих послуг, засвідчувальним центром, центральним засвідчувальним органом чи контролюючим органом, підлягає відшкодуванню у повному розмірі в установленому законом порядку.
 
688. 2. Особи, винні в порушенні вимог цього Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері електронних довірчих послуг, несуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно із законом.
 
   2. Особи, винні в порушенні вимог цього Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері електронних довірчих послуг, несуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно із законом.
 
689. 3. У разі невиконання чи неналежного виконання кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг вимог цього Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері електронних довірчих послуг, на нього в установленому законом порядку може бути накладено штраф за:
 
-424- Данченко О.І.
Частину третю статті 43 проекту Закону виключити.
 
Враховано      
690. провадження діяльності з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг без включення до Довірчого списку - у розмірі до
 
      
691. 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
692. порушення вимог нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері захисту інформації кваліфікованих постачальників електронних довірчих послуг, - у розмірі до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
693. ознайомлення з особистим ключем підписувача чи створювача електронної печатки та його поширення, а також копіювання, зберігання та використання особистого ключа від імені підписувача чи створювача електронної печатки з порушенням вимог, встановлених законодавством, - у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
694. надання послуги надання кваліфікованої електронної позначки часу з порушенням вимог щодо точності часу та/чи порядку його синхронізації із сигналом точного часу - у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
695. неприйняття та/чи неперевірення заяви про скасування або блокування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів та/чи несвоєчасне їх скасування або блокування - у розмірі до
 
      
696. 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
697. нездійснення або неналежне здійснення ідентифікації фізичної та/або юридичної особи, непроведення чи неналежне проведення перевірки повноважень її представника під час формування та видачі кваліфікованого сертифіката відкритого ключа - у розмірі до
 
      
698. 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
699. неналежне зберігання документів на паперових та електронних носіях, що створюються або надходять до кваліфікованого постачальника електронних довірчих послуг, а також незабезпечення їх передачі для архівного зберігання - у розмірі до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
 
      
700. несвоєчасне надання центральному засвідчувальному органу або засвідчувальному центру інформації про зміну ідентифікаційних даних, відображених у кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, - у розмірі до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
701. Повторне протягом року порушення кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг вимог цього Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері електронних довірчих послуг, тягне за собою накладення штрафу у розмірі до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
      
702. 4. Санкції до кваліфікованих постачальників електронних довірчих послуг, передбачені цією статтею, застосовуються контролюючим органом.
 
-425- Данченко О.І.
Частину четверту статті 43 проекту Закону виключити.
 
Враховано      
703. 5. Спори, що виникають у сфері електронних довірчих послуг, розв’язуються в порядку, встановленому законом.
 
-426- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Доповнити новим розділом:
«Розділ V. Міжнародне співробітництво
Стаття 44. Участь у міжнародному співробітництві у сфері електронної ідентифікації, документообігу та надання електронних довірчих послуг
1. Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері електронної ідентифікації, документообігу та надання електронних довірчих послуг, зокрема на основі міжнародних договорів України.
2. Участь України у міжнародному співробітництві у сфері електронної ідентифікації, документообігу та надання електронних довірчих послуг здійснюється в порядку, встановленому законом.
3. У разі, якщо міжнародними договорами України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в цьому Законі, застосовуються правила міжнародних договорів України.
Стаття 45. Визнання іноземних електронних довірчих послуг
1. Електронні довірчі послуги, що надаються відповідно до вимог нормативно-правових актів, що регулюють правові відносини у сфері електронних довірчих послуг в іноземних державах, визнаються в Україні електронними довірчими послугами того самого виду в разі відповідності хоча б одній з таких умов:
постачальник електронних довірчих послуг іноземної держави відповідає вимогам цього Закону, що підтверджується центральним засвідчувальним органом (або засвідчувальним центром у разі надання електронних довірчих послуг у сфері переказукоштів та у банківськійсистеміУкраїни);
постачальник електронних довірчих послуг підтвердив свою кваліфікацію та/або внесений до Довірчого списку держави, з якою Україною укладено відповідний двосторонній або багатосторонній міжнародний договір;
постачальник електронних довірчих послуг зареєстрований та здійснює свою діяльність згідно з законодавством держав-членів Європейського економічного простору.
2. Електронні довірчі послуги не можуть визнаватися недійсними лише через те, що вони надані відповідно до вимог нормативно-правових актів, що регулюють правові відносини у сфері електронних довірчих послуг в іноземних державах.
3. Порядок використання інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу для забезпечення визнання в Україні електронних довірчих послуг, іноземних сертифікатів відкритих ключів, що використовуються під час надання юридично значущих електронних послуг у процесі взаємодії між суб’єктами різних держав, встановлюється Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано частково   3. Спори, що виникають у сфері електронних довірчих послуг, розв’язуються в порядку, встановленому законом.
РОЗДІЛ VІ.
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Стаття 37. Участь у міжнародному співробітництві у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації
1. Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, зокрема на основі міжнародних договорів України.
2. Участь України у міжнародному співробітництві у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації здійснюється в порядку, встановленому законом.
3. У разі якщо міжнародними договорами України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в цьому Законі, застосовуються правила міжнародних договорів України.
Стаття 38. Визнання іноземних електронних довірчих послуг
1. Електронні довірчі послуги, що надаються відповідно до вимог нормативно-правових актів, що регулюють правові відносини у сфері електронних довірчих послуг в іноземних державах, визнаються в Україні електронними довірчими послугами того самого виду в разі відповідності хоча б одній з таких умов:
кваліфікований надавач електронних довірчих послуг іноземної держави відповідає вимогам цього Закону, що підтверджується центральним засвідчувальним органом (або засвідчувальним центром у разі надання електронних довірчих послуг у банківській системі України та при здійсненні переказу коштів);
кваліфікований надавач електронних довірчих послуг внесений до Довірчого списку держави, з якою Україною укладено відповідний двосторонній або багатосторонній міжнародний договір.
2. Електронні довірчі послуги не можуть визнаватися недійсними лише через те, що вони надані відповідно до вимог нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері електронних довірчих послуг в іноземних державах.
3. Порядок використання інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу для забезпечення визнання в Україні електронних довірчих послуг, іноземних сертифікатів відкритих ключів, що використовуються під час надання юридично значущих електронних послуг у процесі взаємодії між суб’єктами різних держав, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
    -427- Кулініч О.І.
Мушак О.П.
Доповнити новою статтею такого змісту:
«Стаття 38. Визнання іноземних електронних довірчих послуг
1. Електронні довірчі послуги, що надаються відповідно до вимог нормативно-правових актів, що регулюють правові відносини у сфері електронних довірчих послуг в іноземних державах, визнаються в Україні електронними довірчими послугами того самого виду в разі відповідності хоча б одній з таких умов:
кваліфікований надавач електронних довірчих послуг іноземної держави відповідає вимогам цього Закону, що підтверджується центральним засвідчувальним органом (або засвідчувальним центром у разі надання електронних довірчих послуг у банківській системі України та при здійсненні переказу коштів);
кваліфікований надавач електронних довірчих послуг внесений до Довірчого списку держави, з якою Україною укладено відповідний двосторонній або багатосторонній міжнародний договір.
2. Електронні довірчі послуги не можуть визнаватися недійсними лише через те, що вони надані відповідно до вимог нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері електронних довірчих послуг в іноземних державах.
3. Порядок використання інформаційно-телекомунікаційної системи центрального засвідчувального органу для забезпечення визнання в Україні електронних довірчих послуг, іноземних сертифікатів відкритих ключів, що використовуються під час надання юридично значущих електронних послуг у процесі взаємодії між суб’єктами різних держав, встановлюється Кабінетом Міністрів України».
 
Враховано у повторному другому читанні   
704. РОЗДІЛ V
 
   РОЗДІЛ VІІ
 
705. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
706. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2016 року, крім статті 6, яка набирає чинності з дня офіційного опублікування цього Закону.
 
-428- Ванат П.М.
Романовський О.В.
У пункті 1 РОЗДІЛУ V ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ цифри «2016» замінити на «2017».
 
Враховано редакційно   1. Цей Закон набирає чинності через рік з дня його опублікування, крім статті 10, яка набирає чинності з дня опублікування цього Закону.
 
    -429- Данченко О.І.
Пункт 1 розділу V проекту Закону викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності через рік з дня його офіційного опублікування, крім статті 6, яка набирає чинності з дня офіційного опублікування цього Закону».
 
Враховано редакційно    
    -430- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
У пункті 1 Розділу «Прикінцеві та перехідні положення» слова та цифри «1 липня 2016» замінити словами та цифрами «1 січня 2017 року»;
 
Враховано редакційно    
    -431- Семенуха Р.С.
Пункт 1 розділу V проекту Закону викласти в такій редакції:
«1. Цей Закон набирає чинності через рік з дня його офіційного опублікування, крім статті 6, яка набирає чинності з дня офіційного опублікування цього Закону».
 
Враховано редакційно    
707. 2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про електронний цифровий підпис».
 
-432- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Пункт 2 Розділу «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
2. Визнати такими, що втратили чинність:
1) Закон України «Про електронний цифровий підпис» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст.276);
2) Закон України «Про електронні документи та електронний документообіг» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 275);
 
Враховано частково   2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про електронний цифровий підпис» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 276; 2009 р., № 24, ст. 296; 2013 р., № 37, ст. 488; 2016 р., № 47, ст. 800).
 
708. 3. Статтю 7 Закону України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами) доповнити пунктами 26-1 і 26-2 такого змісту:
 
-433- Данченко О.І.
Пункт 3 розділу законопроекту «Прикінцеві та перехідні положення» викласти у такій редакції:
«3. Пункт 26 статті 7 Закону України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами) замінити двома пунктами такого змісту:
«26) створює засвідчувальний центр для забезпечення реєстрації та підтвердження кваліфікації постачальників електронних довірчих послуг;
26-1) визначає порядок надання та використання електронних довірчих послуг та кваліфікованих електронних довірчих послуг у банківській системі та суб’єктам переказу коштів, здійснює державне регулювання з питань електронної ідентифікації у банківській системі України;»
 
Враховано редакційно   3. Внести зміни до таких законів України:
1) у статті 7 Закону України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами):
пункт 26 викласти в такій редакції:
 
    -434- Демчак Р.Є.
Пункт 3 розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» законопроекту викласти у такій редакції:
«3. Пункт 26 статті 7 Закону України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами) замінити пунктами 26 і 26-1 такого змісту:
«26) створює засвідчувальний центр для забезпечення внесення відомостей про суб’єктів, що входять до складу банківської системи України, та учасників/членів платіжних систем, які мають намір надавати електронні довірчі послуги, а також інших суб’єктів, які мають намір надавати електронні довірчі послуги в банківській системі України, до Довірчого списку згідно з вимогами Закону України «Про електронні довірчі послуги», встановлює вимоги до кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, що вносяться до Довірчого списку на підставі рішення засвідчувального центру та за його поданням, і здійснює контроль за виконанням цих вимог;
26-1) встановлює порядок надання електронних довірчих послуг у банківській системі та учасниками/членами платіжних систем, а також використання таких послуг у банківській системі та суб’єктами переказу коштів, здійснює державне регулювання з питань електронної ідентифікації у банківській системі України».
 
Враховано частково у повторному другому читанні   
    -435- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Абзац перший пункту 3 Розділу «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції:
«3. У Законі України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами):
1) статтю 7 доповнити пунктами 26-1 і 26-2 такого змісту:»
 
Враховано редакційно    
    -436- Кулініч О.І.
Мушак О.П.
Підпункт 1 пункту 3 розділу законопроекту «Прикінцеві та перехідні положення» викласти у такій редакції:
«3. Внести зміни до таких законів України:
1) пункт 26 статті 7 Закону України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238 із наступними змінами) замінити пунктами 26 і 26-1 такого змісту:
«26) створює засвідчувальний центр згідно з вимогами Закону України «Про електронні довірчі послуги»;
26-1) здійснює державне регулювання з питань електронної ідентифікації у банківській системі України, встановлює порядок надання та використання електронних довірчих послуг у банківській системі України та при здійсненні переказу коштів».
 
Враховано редакційно у повторному другому читанні   
709. «26-1) створює засвідчувальний центр для забезпечення реєстрації та підтвердження кваліфікації постачальників електронних довірчих послуг, що мають намір надавати електронні довірчі послуги у банківській системі та суб’єктам переказу коштів;
 
-437- Матузко О.О.
Абзаци другий, шостий – восьмий пункту 3 розділу V проекту Закону після слів «банківській системі» доповнити словом «України».
 
Враховано редакційно   «26) створює засвідчувальний центр для забезпечення внесення відомостей про юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, які мають намір надавати електронні довірчі послуги у банківській системі України та при здійсненні переказу коштів, до Довірчого списку згідно з вимогами Закону України «Про електронні довірчі послуги»;
 
    -438- Семенуха Р.С.
Абзаци другий, шостий – восьмий пункту 3 розділу V проекту Закону після слів «банківській системі» доповнити словом «України».
 
Враховано редакційно    
710. 26-2) для забезпечення функціонування засвідчувального центру встановлює:
 
   доповнити пунктом 26-1 такого змісту:
«26-1) здійснює державне регулювання з питань електронної ідентифікації у банківській системі України для чого встановлює:
 
711. порядок видачі (переоформлення, видачі дубліката) та анулювання свідоцтва про реєстрацію постачальника електронних довірчих послуг у банківській системі та суб’єктам переказу коштів;
 
-439- Матузко О.О.
Абзац четвертий пункту 3 розділу V проекту Закону виключити.
 
Враховано      
    -440- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Абзац четвертий пункту 3 Розділу «Прикінцеві та перехідні положення» виключити
 
Враховано    
    -441- Семенуха Р.С.
Абзац четвертий пункту 3 розділу V проекту Закону виключити.
 
Враховано    
712. порядок видачі (переоформлення, видачі дубліката) та анулювання свідоцтва про підтвердження кваліфікації постачальника електронних довірчих послуг у банківській системі та суб’єктам переказу коштів;
 
-442- Матузко О.О.
Абзац п’ятий пункту 3 розділу V проекту Закону виключити.
 
Враховано      
    -443- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Абзац п’ятий пункту 3 Розділу «Прикінцеві та перехідні положення» виключити
 
Враховано    
    -444- Семенуха Р.С.
Абзац п’ятий пункту 3 розділу V проекту Закону виключити.
 
Враховано    
713. вимоги, яким повинні відповідати постачальники електронних довірчих послуг, що надають електронні довірчі послуги та/або кваліфіковані електронні довірчі послуги у банківській системі та суб’єктам переказу коштів, у тому числі вимоги до їх програмно-технічних комплексів;
 
-445- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Абзац шостий пункту 3 Розділу «Прикінцеві та перехідні положення» перед словами «у тому числі» доповнити словами «у сфері переказу коштів та у банківській системі України,»
 
Враховано редакційно   вимоги, яким повинні відповідати кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг, що надають кваліфіковані електронні довірчі послуги у банківській системі України та при здійсненні переказу коштів, у тому числі вимоги до їх програмно-технічних комплексів;
 
714. порядок надання та використання електронних довірчих послуг та кваліфікованих електронних довірчих послуг у банківській системі та суб’єктам переказу коштів;
 
-446- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Абзац сьомий пункту 3 Розділу «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити словами «у сфері переказу коштів та у банківській системі України,»
 
Враховано редакційно   порядок надання та використання електронних довірчих послуг у банківській системі України та при здійсненні переказу коштів;
 
715. порядок надання послуги постачання передачі сигналів точного часу засвідчувальним центром постачальникам електронних довірчих послуг у банківській системі та суб’єктам переказу коштів.».
 
-447- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Абзац восьмий пункту 3 Розділу «Прикінцеві та перехідні положення» виключити
 
Відхилено   порядок надання послуги постачання передачі сигналів точного часу засвідчувальним центром кваліфікованим надавачам електронних довірчих послуг у банківській системі України та при здійсненні переказу коштів»;
 
    -448- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Абзац восьмий пункту 3 Розділу «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в наступній редакції:
«порядок надання послуги постачання передачі сигналів точного часу засвідчувальним центром кваліфікованим надавачам електронних довірчих послуг у банківській системі України та суб’єктам переказу коштів».
 
Враховано    
    -449- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Пункт 3 Розділу «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новими абзацами такого змісту:
«2) доповнити новою статтею 75 такого змісту:
«Стаття 75. Кваліфіковані електронні довірчі послуги у сфері переказу коштів та у банківській системі України
1. Для реєстрації суб’єктів господарювання, що мають намір надавати електронні довірчі послуги у сфері переказу коштів та у банківській системі України, як кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, у Національному банку України створюється засвідчувальний центр.
2. Національним банком України встановлюються:
вимоги, яким повинні відповідати кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг, що надають електронні довірчі послуги та/або кваліфіковані електронні довірчі послуги у сфері переказу коштів та у банківській системі України, у тому числі вимоги до їх програмно-технічних комплексів;
порядок надання та використання кваліфікованих електронних довірчих послуг у сфері переказу коштів та у банківській системі України.
3. Засвідчувальний центр:
розробляє норми, стандарти і технічних регламенти щодо надання кваліфікованих електронних довірчих послуг у сфері переказу коштів та у банківській системі України;
здійснює технічне регулювання сфери електронних довірчих послуг у сфері переказу коштів та у банківській системі України відповідно до законодавства про технічні регламенти та оцінку відповідності;
внесення суб’єктів господарювання, які мають намір надавати кваліфіковані електронні довірчі послуги у сфері переказу коштів та у банківській системі України, до Державного реєстру надавачів;
має доступ та вносить відомості до Державного реєстру надавачів;
приймання та зберігання документованої інформації, сформованих кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, реєстрів сформованих кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів у разі припинення діяльності кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг у сфері переказу коштів та у банківській системі України;
цілодобове приймання та перевірка заяв постачальників електронних довірчих послуг про виключення їх самопідписаних кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів із Державного реєстру надавачів».
 
Відхилено    
716. 4. У Законі України «Про електронні документи та електронний документообіг» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 275 із наступними змінами):
 
-450- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Пункт 4 Розділу «Прикінцеві та перехідні положення» виключити
 
Відхилено   2) у Законі України «Про електронні документи та електронний документообіг» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 275; 2014 р., № 24, ст. 885; 2015 р., № 45, ст. 410):
 
717. 1) частину третю статті 6 викласти в такій редакції:
 
   а) частину третю статті 6 викласти в такій редакції:
 
718. «Відносини, пов’язані з використанням удосконалених та кваліфікованих електронних підписів, регулюються Законом України «Про електронні довірчі послуги».»;
 
-451- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Пункт 4 розділу V проекту Закону доповнити наступним підпунктом з відповідною зміною нумерації:
«2) частину першу статті 7 викласти в такій редакції:
«Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов'язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги»;»
 
Враховано   «Відносини, пов’язані з використанням удосконалених та кваліфікованих електронних підписів, регулюються Законом України «Про електронні довірчі послуги»;
б) частину першу статті 7 викласти в такій редакції:
«Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов'язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України «Про електронні довірчі послуги»;
 
    -452- Опанасенко О.В.
Пункт 4 Розділу VІІ Прикінцеві та перехідні положення після підпункту 1) доповнити новими підпунктами наступного змісту:
«в) доповнити статтю 8 частиною п’ятою наступного змісту:
Вимагати нотаріальне посвідчення справжності підпису чи засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них, якщо такий документ складений як електронний документ із накладанням удосконаленого електронного підпису забороняється.
г) після статті 8 доповнити новими статтями 8-1, 8-2 наступного змісту:
Стаття 8-1 Правовий статус цифрової копії паперового документа, завіреного електронним підписом
Сканована копія або фотокопія паперового документа, що засвідчена удосконаленим електронним підписом є еквівалентом документа, вірність копії (фотокопії) якого засвідчена нотаріусом. Вимагання паперової копії (фотокопії), вірність якої засвідчена нотаріально замість копії паперового документа, якщо він завірений удосконаленим електронним підписом забороняється.
Стаття 8-2 Правовий статус документів опублікованих за допомогою технології блокового ланцюга (блокчейн)
Електронний документ чи копія (фотокопія) паперового документа, або їх відповідна геш функція, якщо опубліковано в транзакції публічної мережі блокчейн, є еквівалентом документу час пред'явлення якого засвідчений нотаріально.
Вимагання завірення часу пред'явлення документа нотаріально, якщо електронний документ чи копія (фотокопія) паперового документа або їх геш функція опубліковано в транзакції публічної мережі блокчейн забороняється.
Вимоги до публічної блокчейн мережі визначаються відповідними стандартами.»
 
Відхилено у повторному другому читанні   
719. 2) у частині першій статті 12 слова «може проводитися» виключити.
 
-453- Данченко О.І.
Підпункт 2 пункту 4 розділу V проекту Закону викласти в такій редакції:
«2) у частині першій статті 12 слова «може проводитися» замінити словом «проводиться»«.
 
Враховано   в) у статті 12 слова «може проводитися» замінити словом «проводиться»;
 
    -454- Семенуха Р.С.
Підпункт 2 пункту 4 розділу V проекту Закону викласти в такій редакції:
«2) у частині першій статті 12 слова «може проводитися» замінити словом «проводиться».
 
Враховано    
    -455- Бондар В.В.
Пункт 4 розділу V Законопроекту (зміни до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг») доповнити підпунктом 3) такого змісту:
«3) у частині другій статті 15 після слів «державні інформаційні ресурси» доповнити словами « (у тому числі в авторизованих електронних майданчиках з/без використання системи хмарних обчислень), слова «відповідно до законодавства замінити словами «відповідно до вимог частин другої та третьої статті 8, статті 9 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».
 
Відхилено    
    -456- Чекіта Г.Л.
Бондар В.В.
Немировський А.В.
Шинькович А.В.
Мельниченко В.В.
Пункт 4 розділу V Законопроекту (зміни до Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг») доповнити підпунктом 3) такого змісту:
«3) у частині другій статті 15 після слів «державні інформаційні ресурси» доповнити словами « (у тому числі в авторизованих електронних майданчиках з/без використання системи хмарних обчислень), слова «відповідно до законодавства замінити словами «відповідно до вимог частин другої та третьої статті 8, статті 9 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».
 
Відхилено у повторному другому читанні   
720. 5. У Законі України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 30, ст. 258 із наступними змінами):
 
   3) у Законі України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України» (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 25, ст. 890, № 29, ст. 946):
 
721. 1) абзац третій частини першої статті 3 викласти в такій редакції:
 
   а) абзац третій статті 3 викласти в такій редакції:
 
722. «участь у формуванні та реалізації державної політики у сферах електронного документообігу (в частині захисту інформації державних органів та органів місцевого самоврядування), електронної ідентифікації (з використанням електронних довірчих послуг), електронних довірчих послуг (у частині встановлення вимог з безпеки та захисту інформації під час надання та використання електронних довірчих послуг; контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг); «;
 
-457- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
В абзаці третьому пункту 5 Розділу «Прикінцеві та перехідні положення» слово: «встановлення» замінити словом «погодження»
 
Відхилено   «участь у формуванні та реалізації державної політики у сферах електронного документообігу (в частині захисту інформації державних органів та органів місцевого самоврядування), електронної ідентифікації (з використанням електронних довірчих послуг), електронних довірчих послуг (у частині встановлення вимог з безпеки та захисту інформації під час надання та використання електронних довірчих послуг; контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг)»;
 
723. 2) у частині першій статті 14:
 
   б) у частині першій статті 14:
 
724. пункт 2 викласти в такій редакції:
 
   пункт 2 викласти в такій редакції:
 
725. «2) участь у межах своїх повноважень у формуванні та реалізації державної політики у сферах електронного документообігу (в частині захисту інформації державних органів та органів місцевого самоврядування), електронної ідентифікації (з використанням електронних довірчих послуг), електронних довірчих послуг (в частині встановлення вимог з безпеки та захисту інформації під час надання та використання електронних довірчих послуг; контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг); «;
 
-458- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
В абзаці шостому пункту 5 Розділу «Прикінцеві та перехідні положення» слово: «встановлення» замінити словом «погодження».
 
Відхилено   «2) участь у формуванні та реалізації державної політики у сферах електронного документообігу (в частині захисту інформації державних органів та органів місцевого самоврядування), електронної ідентифікації (з використанням електронних довірчих послуг), електронних довірчих послуг (у частині встановлення вимог з безпеки та захисту інформації під час надання та використання електронних довірчих послуг; контролю за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг)»;
 
726. абзац третій пункту 29 викласти в такій редакції:
 
   абзац третій пункту 29 викласти в такій редакції:
 
727. «дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг; «;
 
   «дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг»;
 
728. пункти 37 і 43 викласти в такій редакції:
 
   пункти 37 і 43 викласти в такій редакції:
 
729. «37) визначення вимог з безпеки та захисту інформації до кваліфікованих постачальників електронних довірчих послуг та їх відокремлених пунктів реєстрації; «;
 
-459- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
В абзаці десятому пункту 5 Розділу «Прикінцеві та перехідні положення» слово: «визначення» замінити словом «погодження».
 
Враховано редакційно   «37) встановлення вимог з безпеки та захисту інформації до кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг та їх відокремлених пунктів реєстрації»;
 
730. «43) погодження проектів (завдань) створення та розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем, систем спеціального зв’язку, систем електронного документообігу (в частині захисту інформації), у яких оброблятимуться державні інформаційні ресурси та інформація, вимога щодо захисту якої встановлена законом, програмно-технічних комплексів постачальників електронних довірчих послуг, засвідчувального центру та центрального засвідчувального органу (в частині захисту інформації), організація проведення їх експертної оцінки; «;
 
-460- Бондар В.В.
Підпункт 2 пункту 5 розділу V Законопроекту (зміни до Закону України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України) доповнити абзацами такого змісту:
«частину першу статті 14 доповнити пунктом 85) такого змісту:
«85) надання центральному засвідчувальному органу висновків про погодження (непогодження) документів, що подаються на підтвердження кваліфікації (внесення до Довірчого списку) постачальників електронних довірчих послуг».
 
Відхилено   «43) погодження проектів (завдань) створення та розвитку інформаційно-телекомунікаційних систем, систем спеціального зв’язку, систем електронного документообігу (в частині захисту інформації), у яких оброблятимуться державні інформаційні ресурси та інформація, вимога щодо захисту якої встановлена законом, програмно-технічних комплексів надавачів електронних довірчих послуг, засвідчувального центру та центрального засвідчувального органу (в частині захисту інформації), організація проведення їх експертної оцінки»;
 
    -461- Чекіта Г.Л.
Бондар В.В.
Немировський А.В.
Шинькович А.В.
Мельниченко В.В.
Підпункт 2 пункту 5 розділу V Законопроекту (зміни до Закону України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України) доповнити абзацами такого змісту:
«частину першу статті 14 доповнити пунктом 85) такого змісту:
«85) надання центральному засвідчувальному органу висновків про погодження (непогодження) документів, що подаються на підтвердження кваліфікації (внесення до Довірчого списку) постачальників електронних довірчих послуг».
 
Відхилено у повторному другому читанні   
731. 3) у частині першій статті 15:
 
   в) у частині першій статті 15:
 
732. абзац четвертий пункту 5 викласти в такій редакції:
 
   абзац четвертий пункту 5 викласти в такій редакції:
 
733. «кваліфікованих постачальників електронних довірчих послуг, їх відокремлених пунктів реєстрації, засвідчувального центру, центрального засвідчувального органу за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг; «;
 
-462- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
В абзаці чотирнадцятому пункту 5 Розділу «Прикінцеві та перехідні положення» слова «, їх відокремлених пунктів реєстрації» виключити.
 
Відхилено   «кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, їх відокремлених пунктів реєстрації, засвідчувального центру, центрального засвідчувального органу щодо дотримання вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг»;
 
    -463- Бондар В.В.
Підпункт 3 пункту 5 розділу V Законопроекту (зміни до Закону України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України) доповнити абзацами такого змісту:
«частину першу статті 15 доповнити пунктом 26) такого змісту:
«26) у випадку невиконання постачальником електронних довірчих послуг вимог частини другої та третьої статті 8, статті 9 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», надсилає центральному засвідчувальному органу подання про виключення з реєстру постачальників електронних довірчих послуг та/або Довірчого списку , а органу авторизації – подання про скасування авторизації електронного майданчика».
 
Відхилено    
    -464- Чекіта Г.Л.
Бондар В.В.
Немировський А.В.
Шинькович А.В.
Мельниченко В.В.
Підпункт 3 пункту 5 розділу V Законопроекту (зміни до Закону України «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України) доповнити абзацами такого змісту:
«частину першу статті 15 доповнити пунктом 26) такого змісту:
«26) у випадку невиконання постачальником електронних довірчих послуг вимог частини другої та третьої статті 8, статті 9 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», надсилає центральному засвідчувальному органу подання про виключення з реєстру постачальників електронних довірчих послуг та/або Довірчого списку , а органу авторизації – подання про скасування авторизації електронного майданчика».
 
Відхилено у повторному другому читанні   
734. пункт 19 викласти в такій редакції:
 
   пункт 19 викласти в такій редакції:
 
735. «19) звертатися до суду в разі виникнення спорів з питань організації спеціального зв’язку та захисту інформації, криптографічного та технічного захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, спорів у сфері електронних довірчих послуг, а також у разі виникнення інших спорів у порядку, встановленому законом; «.
 
-465- Алексєєв І.С.
Розділ V «Прикінцеві та перехідні положення» доповнити новим пунктом 6 такого змісту:
«6. У Законі України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України 1993р., №39, ст. 383 із наступними змінами):
у частині другій статті 3 після слів «три роки,» доповнити словами «або державним службовцем, який здійснює державне регулювання нотаріальною діяльністю – не менш як шість років,»;
статтю 10 доповнити новою частиною шостою такого змісту:
«Особи, які мають намір працювати державними нотаріусами, складають кваліфікаційний іспит у формі співбесіди у порядку, встановленому Міністерством юстиції України. Такі особи зобов’язані відпрацювати в державних нотаріальних конторах не менше п’яти років. До вказаного строку не зараховуються дні, коли державний нотаріус не працював, не залежно від причини.»
Пункт 2 частини першої статті 12 доповнити новим підпунктом «ї» такого змісту:
ї) зайняття приватною нотаріальною діяльністю особою, у разі недотримання вимог частини шостої статті 10 цього Закону;»
У зв’язку з цим частину шосту – дев’яту вважати відповідно частинами сьомою – десятою.»
 
Відхилено у повторному другому читанні  «19) звертатися до суду в разі виникнення спорів з питань організації спеціального зв’язку та захисту інформації, криптографічного та технічного захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, спорів у сфері електронних довірчих послуг, а також у разі виникнення інших спорів у порядку, встановленому законом».
 
736. 6. Акредитовані центри сертифікації ключів, утворені відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис», які мають намір надавати кваліфіковані електронні довірчі послуги з 1 липня 2016 року, вносяться до Довірчого списку як кваліфіковані постачальники електронних довірчих послуг.
 
-466- Данченко О.І.
Пункти 6 – 8 розділу V проекту Закону викласти в такій редакції:
«6. Акредитовані центри сертифікації ключів, утворені відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис», які мають намір надавати кваліфіковані електронні довірчі послуги, автоматично вносяться центральним засвідчувальним органом до Довірчого списку як кваліфіковані постачальники електронних довірчих послуг протягом року з дня набрання чинності цим Законом.
7. Електронний цифровий підпис та посилений сертифікат відкритого ключа, що його підтверджує, видані відповідно до вимог Закону України «Про електронний цифровий підпис» до набрання чинності цим Законом, використовуються користувачами електронних довірчих послуг, кваліфікованими постачальниками електронних довірчих послуг, які продовжують їх обслуговувати, відповідно як кваліфікований електронний підпис та кваліфікований сертифікат електронного підпису до закінчення строку дії посиленого сертифіката відкритого ключа, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим Законом.
8. Електронні дані з накладеним протягом року з дня набрання чинності цим Законом електронним цифровим підписом, який підтверджено з використанням посиленого сертифіката відкритого ключа, визнаються після введення в дію Закону України «Про електронні довірчі послуги» електронними даними із створеним кваліфікованим електронним підписом».
 
Враховано редакційно   4. Акредитовані центри сертифікації ключів, утворені відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис», які мають намір надавати кваліфіковані електронні довірчі послуги, автоматично вносяться центральним засвідчувальним органом до Довірчого списку як кваліфіковані надавачі електронних довірчих послуг протягом року з дня набрання чинності цим Законом.
 
    -467- Семенуха Р.С.
Пункти 6 – 8 розділу V проекту Закону викласти в такій редакції:
«6. Акредитовані центри сертифікації ключів, утворені відповідно до Закону України «Про електронний цифровий підпис», які мають намір надавати кваліфіковані електронні довірчі послуги, автоматично вносяться центральним засвідчувальним органом до Довірчого списку як кваліфіковані постачальники електронних довірчих послуг протягом року з дня набрання чинності цим Законом.
7. Електронний цифровий підпис та посилений сертифікат відкритого ключа, що його підтверджує, видані відповідно до вимог Закону України «Про електронний цифровий підпис» до набрання чинності цим Законом, використовуються користувачами електронних довірчих послуг, кваліфікованими постачальниками електронних довірчих послуг, які продовжують їх обслуговувати, відповідно як кваліфікований електронний підпис та кваліфікований сертифікат електронного підпису до закінчення строку дії посиленого сертифіката відкритого ключа, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим Законом.
8. Електронні дані з накладеним протягом року з дня набрання чинності цим Законом електронним цифровим підписом, який підтверджено з використанням посиленого сертифіката відкритого ключа, визнаються після введення в дію Закону України «Про електронні довірчі послуги» електронними даними із створеним кваліфікованим електронним підписом».
 
Враховано редакційно    
737. 7. Електронний цифровий підпис та посилений сертифікат відкритого ключа, що його підтверджує, видані відповідно до вимог Закону України «Про електронний цифровий підпис» до 1 липня 2016 року, використовуються підписувачами, кваліфікованими постачальниками електронних довірчих послуг, які продовжують їх обслуговувати, відповідно як кваліфікований електронний підпис та кваліфікований сертифікат електронного підпису до закінчення строку дії посиленого сертифіката відкритого ключа, але не пізніше 1 липня 2017 року.
 
-468- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
У пункті 7 Розділу «Прикінцеві та перехідні положення»:
слова та цифри «1 липня 2016» замінити словами та цифрами «1 січня 2017 року»;
слова та цифри «1 липня 2017» замінити словами та цифрами «1 січня 2018 року»;
 
Враховано редакційно   5. Електронний цифровий підпис та посилений сертифікат відкритого ключа, що його підтверджує, видані відповідно до вимог Закону України «Про електронний цифровий підпис» до набрання чинності цим Законом, використовуються користувачами електронних довірчих послуг, кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг, які продовжують їх обслуговувати, відповідно як кваліфікований електронний підпис та кваліфікований сертифікат електронного підпису до закінчення строку дії посиленого сертифіката відкритого ключа, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим Законом.
 
738. 8. Електронні дані з накладеним до 1 липня 2017 року електронним цифровим підписом, який підтверджено з використанням посиленого сертифіката відкритого ключа, визнаються після введення в дію Закону України «Про електронні довірчі послуги» електронними даними із створеним кваліфікованим електронним підписом.
 
-469- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
У пункті 8 Розділу «Прикінцеві та перехідні положення» слова та цифри «1 липня 2017» замінити словами та цифрами «1 січня 2018 року»;
 
Враховано редакційно   6. Електронні дані з накладеним електронним цифровим підписом, який підтверджено з використанням посиленого сертифіката відкритого ключа, визнаються після набрання чинності Законом України «Про електронні довірчі послуги» електронними даними із створеним кваліфікованим електронним підписом», але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим Законом.
7. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом, закони України та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
    -470- Данченко О.І.
У пункті 8 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» проекту Закону слова «введення в дію Закону» замінити словами «набрання чинності Законом».
 
Враховано у повторному другому читанні   
    -471- Бондар В.В.
Розділ V доповнити пунктом 9 такого змісту:
«9. До приведення законодавства у відповідність із цим законом, закони України та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечать цьому Закону.»
В зв’язку з цим, пункт 9 вважати пунктом 10.
 
Враховано редакційно    
    -472- Чекіта Г.Л.
Бондар В.В.
Немировський А.В.
Шинькович А.В.
Мельниченко В.В.
Розділ V доповнити пунктом 9 такого змісту:
«9. До приведення законодавства у відповідність із цим законом, закони України та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечать цьому Закону.»
В зв’язку з цим, пункт 9 вважати пунктом 10.
 
Враховано редакційно у повторному другому читанні   
739. 9. Кабінету Міністрів України протягом року з дня набрання чинності цим Законом:
 
-473- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Абзац перший пункту 9 Розділу «Прикінцеві та перехідні положення» викласти в такій редакції: «9. Кабінету Міністрів України:
1) До 1 січня 2017 року розробити та затвердити схему електронної ідентифікації;
2) Протягом року з дня набрання чинності цим Законом:»
 
Відхилено   8. Кабінету Міністрів України протягом року з дня набрання чинності цим Законом:
 
740. 1) підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;
 
-474- Данченко О.І.
Підпункт 1 пункту 9 розділу V проекту Закону виключити.
 
Враховано      
    -475- Семенуха Р.С.
Підпункт 1 пункту 9 розділу V проекту Закону виключити.
 
Враховано    
741. 2) привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
742. 3) прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;
 
   прийняти нормативно-правові акти, передбачені цим Законом;
 
743. 4) забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
 
-476- Мушак О.П.
Кулініч О.І.
Мірошніченко І.В.
Змінити структуру законопроекту таким чином:
«РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
Стаття 2. Сфера дії Закону
Стаття 3. Законодавство у сфері електронної ідентифікації , електронного документообігу та надання довірчих послуг
Стаття 4. Основні принципи державного регулювання та управління у сфері електронної ідентифікації, документообігу та надання електронних довірчих послуг
РОЗДІЛ ІІ. СУБ’ЄКТИ ВІДНОСИН ТА ОРГАНИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ (РЕГУЛЮВАННЯ) У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ, ДОКУМЕНТООБІГУ ТА НАДАННЯ ДОВІРЧИХ ПОСЛУГ
Стаття 5. Система органів, що здійснюють державне управління та регулювання у сфері електронної ідентифікації, документообігу та надання довірчих послуг
Стаття 6. Повноваження Кабінету Міністрів України
Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства
Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної справи і діловодства
Стаття 9. Повноваження головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг (центральний засвідчувальний орган)
Стаття 10. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань організації спеціального зв’язку та захисту інформації (контролюючий орган)
Стаття 11. Орган з оцінки відповідності
Стаття 12. Права та обов’язки органів з оцінки відповідності
Статтю 13. Вимоги до кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг
Стаття 14. Права та обов’язки кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг
Стаття 15. Користувачі електронних довірчих послуг
Стаття 16. Права та обов’язки користувачів електронних довірчих послуг
РОЗДІЛ ІІІ. ЕЛЕКТРОННІ ДОКУМЕНТ, ПІДПИС ТА ПЕЧАТКА
Стаття 17. Юридична сила електронного документа
Стаття 18. Цілісність електронного документа
Стаття 19. Види електронного цифрового підпису, печатки
Стаття 20. Юридична сила електронного цифрового підпису, печатки
РОЗДІЛ ІV. ЕЛЕКТРОННА ІДЕНТИФІКАЦІЯ
Стаття 21. Засоби електронної ідентифікації
Стаття 22. Схема електронної ідентифікації
РОЗДІЛ V. ЕЛЕКТРОННІ ДОВІРЧІ ПОСЛУГИ
Стаття 23. Вимоги до електронних довірчих послуг
Стаття 24. Використання електронних довірчих послуг
Стаття 25. Кваліфікована електронна довірча послуга створення, перевірки та підтвердження кваліфікованого електронного підпису чи печатки
Стаття 26. Засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки та засоби криптографічного захисту інформації
Стаття 27. Кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки
Стаття 28. Кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката автентифікації веб-сайту
Стаття 29. Вимоги, що застосовуються до кваліфікованих сертифікатів автентифікації веб-сайту
Стаття 30. Ідентифікація особи під час формування та видачі кваліфікованого сертифіката відкритого ключа
Стаття 31. Кваліфіковані сертифікати відкритих ключів
Стаття 32. Скасування, блокування та поновлення кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів
Стаття 33. Кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження кваліфікованого електронного штемпеля часу
Стаття 34. Кваліфікована електронна довірча послуга реєстрованої електронної доставки
Стаття 35. Кваліфікована електронна довірча послуга зберігання кваліфікованих електронних підписів та печаток
Стаття 36. Особливості застосування кваліфікованих електронних довірчих послуг центральним засвідчувальним органом
РОЗДІЛ VІ. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ)
Стаття 37. Державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронної ідентифікації, електронного документообігу та надання електронних довірчих послуг
Стаття 38. Повноваження посадових осіб з питань нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронної ідентифікації, електронного документообігу та надання електронних довірчих послуг
Стаття 39. Державний реєстр кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг
Стаття 40. Припинення діяльності з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг
Стаття 41. Відповідальність у сфері електронних довірчих послуг
РОЗДІЛ VІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Стаття 42. Участь у міжнародному співробітництві у сфері електронної ідентифікації, документообігу та надання електронних довірчих послуг
Стаття 43. Визнання іноземних електронних довірчих послуг
РОЗДІЛ VІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ»
 
Враховано частково   забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом.
 
    -477- Данченко О.І.
Гринів І.О.
Матузко О.О.
Семенуха Р.С.
Змінити структуру законопроекту таким чином:
«РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
Стаття 2. Сфера дії Закону
Стаття 3. Законодавство у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації
Стаття 4. Основні принципи державного регулювання та управління у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації
РОЗДІЛ ІІ. СУБ’ЄКТИ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННИХ ДОВІРЧИХ ПОСЛУГ ТА ОРГАНИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕЛЕКТРОННИХ ДОВІРЧИХ ПОСЛУГ ТА ЕЛЕКТРОННОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
Стаття 5. Система органів, що здійснюють державне регулювання у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації
Стаття 6. Повноваження Кабінету Міністрів України у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації
Стаття 7. Повноваження головного органу у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері електронних довірчих послуг
Стаття 8. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань організації спеціального зв’язку та захисту інформації у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації
Стаття 9. Повноваження Національного банку України у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації
Стаття 10. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інформатизації, електронного урядування, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку інформаційного суспільства
Стаття 11. Суб’єкти відносин у сфері електронних довірчих послуг
Стаття 12. Права та обов’язки користувачів електронних довірчих послуг
Стаття 13. Права та обов’язки кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг
РОЗДІЛ ІІІ. ЕЛЕКТРОННА ІДЕНТИФІКАЦІЯ
Стаття 14. Засоби електронної ідентифікації
Стаття 15. Схеми електронної ідентифікації
РОЗДІЛ ІV. ЕЛЕКТРОННІ ДОВІРЧІ ПОСЛУГИ
Стаття 16. Вимоги до електронних довірчих послуг
Стаття 17. Використання електронних довірчих послуг
Стаття 18. Кваліфікована електронна довірча послуга створення, перевірки та підтвердження кваліфікованого електронного підпису чи печатки
Стаття 19. Засоби кваліфікованого електронного підпису чи печатки
Стаття 20. Кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката електронного підпису чи печатки
Стаття 21. Кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження чинності кваліфікованого сертифіката автентифікації веб-сайту
Стаття 22. Ідентифікація особи під час формування та видачі кваліфікованого сертифіката відкритого ключа
Стаття 23. Кваліфіковані сертифікати відкритих ключів
Стаття 24. Чинність кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів
Стаття 25. Скасування, блокування та поновлення кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів
Стаття 26. Кваліфікована електронна довірча послуга формування, перевірки та підтвердження кваліфікованої електронної позначки часу
Стаття 27. Кваліфікована електронна довірча послуга реєстрованої електронної доставки
Стаття 28. Кваліфікована електронна довірча послуга зберігання кваліфікованих електронних підписів, печаток та сертифікатів, пов’язаних з цими послугами
Стаття 29. Особливості надання кваліфікованих електронних довірчих послуг центральним засвідчувальним органом
Стаття 30. Набуття статусу кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг
Стаття 31. Припинення діяльності з надання кваліфікованих електронних довірчих послуг кваліфікованим постачальником електронних довірчих послуг
РОЗДІЛ V. НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННИХ ДОВІРЧИХ ПОСЛУГ
Стаття 32. Оцінка відповідності у сфері електронних довірчих послуг
Стаття 33. Державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг
Стаття 34. Повноваження посадових осіб контролюючого органу під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг.
Стаття 35. Довірчий список
Стаття 36. Відповідальність у сфері електронних довірчих послуг
РОЗДІЛ VІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Стаття 37. Участь у міжнародному співробітництві у сферах електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації
Стаття 38. Визнання іноземних електронних довірчих послуг
РОЗДІЛ VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ»
 
Враховано    
744. Голова
 
   Голова
 
745. Верховної Ради України

   Верховної Ради України