Кількість абзаців - 80 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей, збереження мережі дитячих оздоровчих закладів (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
   ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей, збереження мережі дитячих оздоровчих закладів
 
   Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо організації оздоровлення та відпочинку дітей, збереження мережі дитячих оздоровчих закладів
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
   І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Законі України „Про оздоровлення і відпочинок дітей» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 45, ст. 313, із наступними змінами):
 
   2. У Законі України „Про оздоровлення та відпочинок дітей» (Відомості Верховної Ради України, 2008 р., № 45, ст. 313 із наступними змінами):
 
6. 1) у частині першій статті 1:
 
   1) у частині першій статті 1:
 
7. а) в третьому абзаці число та слово „21 дня» замінити числом та словом „18 днів»;
 
-1- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Гуляєв В.О.
Ленський О.О.
Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Недава О.А.
абзац 2 підпункту 1 пункту 1 Розділу І виключити;
 
Враховано      
    -2- Крулько І.І.
Пункт перший частини першої розділу першого (щодо змін до
статті 1 Закону України «Про оздоровлення і відпочинок дітей») доповнити підпунктом б) наступного змісту:
«б) абзац дев’ятий після слів «талановиті та обдаровані діти –переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих» додати слова «та молодіжних громадських організацій».
У зв’язку з наведеним вище доповненням, підпункти б) та в) вважати підпунктами в) та г) відповідно.
Формулювання «лідери дитячих громадських організацій» замінити на формулювання «лідери дитячих та молодіжних громадських організацій» скрізь по тексту законопроекту;
 
Відхилено    
8. б) після абзацу дев’ятого доповнити новими абзацами такого змісту:
 
   а) після абзацу дев’ятого доповнити чотирма новими абзацами такого змісту:
 
9. „мережа дитячих закладів оздоровлення та відпочинку – сукупність усіх дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (працюючих та непрацюючих), незалежно від форми власності, типу та підпорядкування;
 
   „мережа дитячих закладів оздоровлення та відпочинку – сукупність дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (працюючих та непрацюючих) незалежно від форми власності, типу та підпорядкування;
 
10. Державний реєстр майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей – електронна база даних про об’єкти (працюючі та непрацюючі), які призначені для оздоровлення та відпочинку дітей, незалежно від форми власності та підпорядкування, яка створена з метою запобігання ліквідації, передачі під заставу, перепрофілюванню, використанню не за призначенням об’єктів дитячого оздоровлення та відпочинку;
 
-3- Пинзеник В.М.
Гуляєв В.О.
Продан О.П.
Недава О.А.
абзац третій підпункту б) пункту 1 частини 1 розділу І виключити;
 
Відхилено   Державний реєстр майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей – електронна база даних про об’єкти права власності (працюючі та непрацюючі), призначені для оздоровлення та відпочинку дітей, незалежно від форми власності та підпорядкування;
 
    -4- Крулько І.І.
Абзац другий підпункту б) пункту першого частини першої розділу першого (відповідно до поданої вище правки підпункт (в) (щодо доповнення статті 1 Закону України «Про оздоровлення і відпочинок дітей» новими абзацами після дев’ятого абзацу) викласти у наступній редакції:
«Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку – система одержання, зберігання, накопичення, захисту, використання та поширення інформації про заклади».
 
Відхилено    
11. суб’єкт господарювання, що здійснює управління дитячим закладом оздоровлення та відпочинку – юридична особа, державне, комунальне та інше підприємство, громадянин України, іноземець або особа без громадянства, що організовує та забезпечує діяльність дитячого закладу оздоровлення та відпочинку і зареєстрований в установленому законом порядку, а також філія, представництво, інший відокремлений підрозділ господарської організації, утворений ним для здійснення господарської діяльності;
 
-5- Ленський О.О.
у підпункті б) пункту 1 частини першої розділу І в абзаці четвертому слова «і зареєстрований в установленому законом порядку, а також філія, представництво, інший відокремлений підрозділ господарської організації, утворений ним для здійснення господарської діяльності» замінити словами «який не має статусу юридичної особи»;
 
Враховано частково   суб’єкт господарювання, що здійснює управління дитячим закладом оздоровлення та відпочинку, – юридична особа, державне, комунальне та інше підприємство, громадянин України, іноземець або особа без громадянства, що організовує та забезпечує діяльність дитячого закладу оздоровлення та відпочинку;
 
    -6- Недава О.А.
у підпункті б) пункту 1 частини першої розділу І в абзаці четвертому слова: «філія, представництво, інший відокремлений підрозділ господарської організації, утворений ним для здійснення господарської діяльності» замінити на слова: «утворений ним відокремлений підрозділ господарської організації, який не має статусу юридичної особи»;
 
Відхилено    
    -7- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
у абзаці четвертому підпункту «б» підпункту 1 пункту 1 розділу І вилучити слова «і зареєстрований в установленому законом порядку, а також філія, представництво, інший відокремлений підрозділ господарської організації, утворений ним для здійснення господарської діяльності»;
 
Враховано    
12. майнові об’єкти оздоровлення та відпочинку дітей – комплекс будівель, споруд (в тому числі інженерних) інших приміщень, земельних ділянок, на яких вони розміщені, та інше майно, що в сукупності забезпечує належну діяльність дитячого закладу оздоровлення та відпочинку;».
 
-8- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
у абзаці п’ятому підпункту «б» підпункту 1 пункту 1 розділу І вилучити слова «та інше майно»;
 
Враховано   майнові об’єкти оздоровлення та відпочинку дітей – комплекс будівель, споруд, у тому числі інженерних, інших приміщень, земельних ділянок, на яких вони розміщені, що в сукупності забезпечує діяльність дитячого закладу оздоровлення та відпочинку на належному рівні».
 
13. У зв’язку з цим абзаци десятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - сімнадцятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци десятий - тринадцятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - сімнадцятим;
 
14. в) абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:
 
-9- Лубінець Д.В.
Підпункт «в» підпункту 1 пункту першого розділу І викласти у такій редакції:
«в) абзац чотирнадцяти викласти в такій редакції:
«діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, - діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту, діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, діти, які проживають в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, або в населених пунктах, розташованих на території проведення антитерористичної операції, де органи державної влади України здійснюють свої повноваження, рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї; діти, взяті на облік служб у справах дітей, як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах, діти-інваліди; діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи, діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти з багатодітних і малозабезпечених сімей; діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків; діти, які перебувають на диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій; дитячі творчі колективи та спортивні команди, діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села, а також інші категорії дітей, визначені чинним законодавством»;
 
Враховано частково   б) абзац чотирнадцятий викласти в такій редакції:
 
15. „діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, - діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; діти з сімей загиблих учасників масових акцій громадського протесту; діти учасників бойових дій; рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одній прийомній сім’ї або в одному дитячому будинку сімейного типу; діти, які перебувають на обліку служб у справах дітей, як такі, що опинились у складних життєвих обставинах; діти-інваліди; діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи; діти, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та проведення антитерористичної операції; діти із внутрішньо переміщених сімей; діти з багатодітних та діти з малозабезпечених сімей; діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків; діти, які перебувають на диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій; дитячі творчі колективи та спортивні команди, діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села, а також інші категорії дітей, визначені чинним законодавством;»;
 
-10- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Абзац 10 підпункту 1 пункту 1 Розділу І викласти в такій редакції:
«діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції; діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи; рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї; діти, взяті на облік служб у справах дітей, як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах; діти-інваліди; діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи; діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти з багатодітних і діти з малозабезпечених сімей; діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків; діти, які перебувають на диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти – переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій; дитячі творчі колективи та спортивні команди, а також діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села. а також інші категорії дітей, визначені чинним законодавством»;
 
Враховано частково   «діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, - діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в антитерористичній операції; діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи; діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї; діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах; діти-інваліди; діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти з багатодітних сімей; діти з малозабезпечених сімей; діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов'язків; діти, які перебувають на диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти – переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій; діти – учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд; діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села»;
2) абзац дев’ятий частини другої статті 3 викласти в такій редакції:
«створення Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей з метою запобігання ліквідації, передачі під заставу, перепрофілюванню, використанню не за призначенням таких об’єктів, а також з метою забезпечення доступності та відкритості інформації про дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, і послуги, які вони надають»;
 
    -11- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
підпункт «в» підпункту 1 пункту 1 розділу І викласти у такій редакції:
«діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції; діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту; діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи; діти, які проживають в населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення, рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї; діти, взяті на облік служб у справах дітей, як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах; діти-інваліди; діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти з багатодітних сімей і діти з малозабезпечених сімей; діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов'язків; діти, які перебувають на диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти – переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій; діти – учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд; а також діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села»;
 
Враховано    
    -12- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
абзац другий підпункту «в» підпункту 1 пункту 1 розділу І проекту після слів «перебувають у складних життєвих обставинах» доповнити словами «у тому числі бездоглядні та безпритульні діти»;
 
Відхилено    
    -13- Недава О.А.
у абзаці другому підпункту «в» підпункту 1 пункту 1 розділу І проекту:
після слів «діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки» поставити знак: « – «;
після слів: «діти, переміщені з тимчасово окупованих територій або районів проведення антитерористичної операції» додати слова: «діти, що проживають в районах проведення антитерористичної операції;
 
Відхилено    
    -14- Крулько І.І.
Після пункту першого частини першої розділу першого додати нові пункти (щодо змін до статті 3 Закону України «Про оздоровлення і відпочинок дітей») наступного змісту:
«2) частину першу статті 3 доповнити абзацом наступного змісту:
„принципу «гроші ходять за дитиною» - соціальна допомога, що надається з державного і місцевих бюджетів для оздоровлення та відпочинку дітей спрямовується на оплату послуг з оздоровлення та відпочинку, які надаються дитині обраним нею (її батьками або особами, що їх замінюють) дитячим закладом оздоровлення та відпочинку.»«;
«3) абзац восьмий частини другої статті 3 після слів „використанню не за призначенням» доповнити словами „та відкритості інформації про дитячі заклади оздоровлення та відпочинку;»«.
Нумерацію наступних пунктів частини першої розділу першого здійснювати з урахуванням додавання двох вищевказаних.
 
Враховано частково , у тому числі при внесенні змін до статті 7 Закону України «Про оздоровлення і відпочинок»,   
    -15- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Доповнити пункт 1 розділу І підпунктом 2 такого змісту:
«2) абзац восьмий частини другої статті 3 викласти у такій редакції:
«створення Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей з метою запобігання ліквідації, передачі під заставу, перепрофілюванню, використанню не за призначенням таких об’єктів, а також з метою забезпечення доступності та відкритості інформації про дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, і послуги, які вони надають».
Відповідно підпункти 2-10 вважати пунктами 3-11.
 
Враховано    
16. 2) статтю 4 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
-16- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
підпункт 2 пункту 1 розділу І доповнити абзацом такого змісту:
«а) у абзаці другому слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної #102642
 
Враховано   3) у статті 4:
а) в абзаці другому слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань сім'ї та дітей, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань сім'ї та дітей» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей»;
 
17. „дитячі заклади оздоровлення та відпочинку всіх типів та форм власності; благодійні та громадські організації, а також підприємства, установи та організації різних форм власності, які забезпечують оздоровлення та відпочинок дітей;».
 
-17- Крулько І.І.
Пункт другий частини першої розділу першого (щодо змін до статті 4 Закону України «Про оздоровлення і відпочинок дітей») викласти у наступній редакції:
«2) статтю 4 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
«дитячі заклади оздоровлення та відпочинку всіх типів та форм власності; благодійні та громадські організації, а також підприємства, установи та організації різних форм власності, які володіють майновими об’єктами оздоровлення та відпочинку дітей»;
 
Відхилено , оскільки звужує перелік суб’єктів оздоровлення та відпочинку  б) після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
„дитячі заклади оздоровлення та відпочинку всіх типів та форм власності, благодійні організації та громадські об’єднання, а також підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, які забезпечують оздоровлення та відпочинок дітей».
 
18. У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
 
   У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим;
 
19. 3) у частині третій статті 5:
 
-18- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
2) підпункт 3 пункту 1 викласти у такій редакції:
«а) назву та частину першу викласти в такій редакції:
«Стаття 5. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей»
1. Уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері
оздоровлення та відпочинку дітей є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей»;
б) у частині другій слова «що забезпечує формування державної політики у сфері сім'ї та дітей» замінити словами «що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей»;
в) у частині третій:
абзаци першій і другій викласти у такій редакції:
«3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, у межах своїх повноважень:
здійснює нормативно-правове регулювання у сфері оздоровлення та відпочинку дітей;
забезпечує надання організаційної, науково-методичної, інформаційної допомоги центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, громадським об’єднанням, підприємствам, установам та організаціям, дитячим закладам оздоровлення та відпочинку, громадянам».
після абзацу сьомого доповнити новим абзацом такого змісту:
щороку затверджує склад всеукраїнської мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, забезпечує доступність та відкритість інформації про такі заклади та послуги, які вони надають;
У зв’язку з цим абзаци дев’ятий - шістнадцятий вважати десятим – сімнадцятим;
абзац шістнадцятий викласти у такій редакції:
««створює та веде Державний реєстр майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечує його відкритість та доступність, здійснює внесення відомостей про майнові об’єкти оздоровлення та відпочинку дітей до Реєстру протягом 15 днів з дня їх подання керівником дитячого закладу оздоровлення та відпочинку»;
 
Враховано   4) у статті 5:
а) назву та частину першу викласти в такій редакції:
«Стаття 5. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей
1. Центральним органом виконавчої влади у сфері оздоровлення та відпочинку дітей є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей»;
б) у частині другій слова «що забезпечує формування державної політики у сфері сім'ї та дітей» замінити словами «що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей»;
 
    -19- Гуляєв В.О.
У частині третій статті 5 Закону України «Про оздоровлення і відпочинок дітей» абзац: «щорічно затверджує всеукраїнську мережу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, забезпечує доступність та відкритість інформації про заклади та послуги, що ними надаються;» викласти у наступній редакції : «щорічно вносить необхідні зміни у затверджений державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, забезпечує доступність та відкритість інформації про заклади та послуги, що ними надаються;
 
Відхилено    
20. а) після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   в) у частині третій:
абзаци перший і другий замінити трьома новими абзацами такого змісту:
«3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, у межах своїх повноважень:
здійснює нормативно-правове регулювання у сфері оздоровлення та відпочинку дітей;
забезпечує надання організаційної, науково-методичної, інформаційної допомоги центральним і місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, громадським об’єднанням, підприємствам, установам та організаціям, дитячим закладам оздоровлення та відпочинку, громадянам».
У зв’язку з цим абзаци третій – п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим – шістнадцятим»;
 
21. „утворює дорадчо-консультативні органи, які забезпечують міжвідомчу координацію з питань оздоровлення та відпочинку дітей;».
 
      
22. У зв’язку з цим абзаци п’ятий – тринадцятий вважати абзацами шостим – чотирнадцятим;
 
      
23. б) після абзацу сьомого доповнити новими абзацами такого змісту:
 
   після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
24. „щорічно затверджує всеукраїнську мережу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, забезпечує доступність та відкритість інформації про заклади та послуги, що ними надаються;
 
-20- Ленський О.О.
У пункті 3) в підпункті б) частини першої абзац другий викласти у такій редакції:
«одноразово затверджує всеукраїнську мережу дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, за необхідності вносить до відповідного переліку зміни, забезпечує доступність та відкритість інформації про заклади та послуги, що ними надаються»;
 
Відхилено   «щороку затверджує склад всеукраїнської мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, забезпечує доступність та відкритість інформації про такі заклади та послуги, які вони надають».
 
    -21- Продан О.П.
абзац другий підпункту б) пункту 3 частини 1 розділу І після слова «відпочинку,» доповнити словами «яка базується (складається) з регіональних мереж дитячих закладів оздоровлення та відпочинку усіх адміністративно-територіальних одиниць»;
 
Відхилено , непотрібне уточнення   
    -22- Недава О.А.
у абзаці другому підпункту б) пункту 3 частини 1 розділу І слово: «щорічно» – вилучити; додати слова: «і щорічно вносить до неї відповідні зміни»;
 
Відхилено    
25. створює фонди з надання допомоги для оздоровлення та відпочинку дітей;».
 
-23- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац третій підпункту «б» підпункту 3 пункту І розділу І проекту викласти у такій редакції:
«створює фонди з надання допомоги для оздоровлення та відпочинку дітей у порядку, встановленому Кабінету Міністрів України»;
 
Відхилено      
    -24- Недава О.А.
у абзаці третьому підпункту б) пункту 3 частини 1 розділу І слова «створює фонди з надання допомоги для оздоровлення та відпочинку дітей»; замінити на слова «розробляє державні програми оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки»;
 
Відхилено    
    -25- Продан О.П.
абзац третій підпункту б) пункту 3 частини 1 розділу І виключити;
 
Враховано    
26. У зв’язку з цим абзаци восьмий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами десятим - шістнадцятим;
 
-26- Крулько І.І.
Пункт третій (за нумерацією першого читання без зазначених вище пропозицій) частини першої розділу першого (щодо змін частини третьої статті 5 Закону України «Про оздоровлення і відпочинок дітей») доповнити підпунктом в) наступного змісту:
«в) абзац восьмий викласти у наступній редакції:
„створює та веде Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, забезпечує його відкритість та загальнодоступність»;.
 
Враховано частково   У зв’язку з цим абзаци дев’ятий - шістнадцятий вважати відповідно абзацами десятим – сімнадцятим;
абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:
«створює та веде Державний реєстр майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечує його відкритість та доступність, здійснює внесення відомостей про майнові об’єкти оздоровлення та відпочинку дітей до реєстру протягом 15 днів з дня їх подання керівником дитячого закладу оздоровлення та відпочинку»;
 
27. 4) У частини першій статті 7:
 
   5) у статті 7:
а) у частині першій:
 
28. а) абзац п’ятий після слів „уваги та підтримки,» доповнити словами „а також підтримку дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;»;
 
-27- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
У підпункті 4 пункту 1 розділу І:
у підпункті «а»:
слово «четвертий» замінити словом «п’ятий»
доповнити шістьма новими абзацами такого змісту:
«після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
«здійснення часткової оплати вартості путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, в першу чергу для оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, якщо це передбачено місцевою програмою оздоровлення та відпочинку дітей».
У зв’язку з цим абзаци п’ятий - дванадцятий вважати відповідно абзацами шостим-тринадцятим.
абзаци дев’ятий та десятий викласти у такій редакції:
«безоплатне проведення медичного огляду працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
оздоровлення та відпочинок дітей, насамперед дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, протягом року»;
 
Враховано   абзац четвертий доповнити словами „а також на підтримку дитячих закладів оздоровлення та відпочинку»;
після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
«здійснення часткової оплати вартості путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, в першу чергу для оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, якщо це передбачено місцевою програмою оздоровлення та відпочинку дітей».
У зв’язку з цим абзаци п’ятий - дванадцятий вважати відповідно абзацами шостим - тринадцятим;
абзаци дев’ятий і десятий викласти в такій редакції:
«безоплатне проведення медичного огляду працівників дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
оздоровлення та відпочинок дітей, у першу чергу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, протягом року»;
 
29. б) після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:
„затвердження регіональної мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку відповідної адміністративно-територіальної одиниці, доступність та відкритість інформації про заклади та послуги, що ними надаються;».
 
-28- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
підпункт «б» підпункту 4 пункту 1 розділу І викласти у такій редакції:
«б) доповнити частиною другою такого змісту»:
«2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації щороку затверджують склад регіональної мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, забезпечують доступність та відкритість інформації про такі заклади та послуги, які вони надають»
 
Враховано   б) доповнити частиною другою такого змісту:
«2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації щороку затверджують склад регіональної мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, забезпечують доступність та відкритість інформації про такі заклади та послуги, які вони надають»;
 
30. У зв’язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом тринадцятим;
 
-29- Крулько І.І.
Після пункту п’ятого частини першої розділу першого додати новий пункт (щодо змін до статті 9 Закону України «Про оздоровлення і відпочинок дітей») наступного змісту:
«У частині другій статті 9 після абзацу першого додати абзац наступного змісту:
„перелік, зміст та обсяги послуг з оздоровлення, відпочинку дітей та освітньо-виховних послуг (у тому числі з національно-патріотичного виховання)».
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
 
Враховано частково у другому абзаці частини другої статті 9 Закону України «Про оздоровлення і відпочинок дітей»  6) абзац другий частини другої статті 9 доповнити словами «у тому числі національно-патріотичного виховання»;
 
31. 5) частину четверту статті 9 доповнити другим абзацом такого змісту:
 
-30- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Підпункт 5 пункту 1 розділу І викласти у такій редакції:
«5) абзац другий частини другої доповнити словами
«у тому числі національно-патріотичного виховання»;
 
Враховано      
32. „Керівники дитячих закладів оздоровлення та відпочинку несуть персональну відповідальність за якість послуг, які вони надають, та за збереження життя і здоров’я дітей відповідно до чинного законодавства.»;
 
-31- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Доповнити пункт 1 розділу І підпунктом 6 такого змісту:
«6) у статті 12
а) у частині першій слова «що забезпечує формування державної політики у сфері сім'ї та дітей» замінити словами «що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей»;
частину третю після абзацу третього доповнити новим абзацом наступного змісту:
„створення відкритого доступу до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей через офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей».
У зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим і шостим;
Відповідно підпункти 6-10 вважати пунктами 7-11»
 
Враховано   7) у статті 12:
а) у частині першій слова «що забезпечує формування державної політики у сфері сім'ї та дітей» замінити словами «що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей»;
б) частину третю після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
„забезпечення відкритого доступу до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей через офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей».
У зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим і шостим;
 
    -32- Крулько І.І.
Після пункту п’ятого частини першої розділу першого додати новий пункт (щодо змін до статті 12 Закону України «Про оздоровлення і відпочинок дітей») наступного змісту:
У статті 12:
а) частину третю після абзацу третього доповнити новим абзацом наступного змісту:
„створення відкритого доступу до Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку через офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері сім'ї та дітей;»
У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.
б) абзац четвертий після слів „заходів та кампаній» доповнити словами: „зокрема компаній соціальної реклами щодо популяризації інформації, про дитячі заклади оздоровлення та відпочинку що міститься у Державному реєстрі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;.
Нумерацію наступних пунктів частини першої розділу першого здійснювати з урахуванням додавання двох вищевказаних.
 
Враховано частково    
33. 6) у статті 13:
 
   8) у статті 13:
 
34. а) після абзацу третього частини першої доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   а) у частині першій:
 
35. „При організації оздоровлення та відпочинку дітей разом з батьками або іншими законними представниками вік дітей встановлюється організатором.».
 
-33- Гуляєв В.О.
у статті 13 Закону України «Про оздоровлення і відпочинок дітей» абзац: «При організації оздоровлення та відпочинку дітей разом з батьками або іншими законними представниками вік дітей встановлюється організатором» викласти у наступній редакції: «При організації оздоровлення та відпочинку дітей разом з батьками або іншими законними представниками вік дітей встановлюється організатором - підприємствами, установами, організаціями, у тому числі благодійними та громадськими, за умови, що їх установчими документами передбачається провадження або сприяння діяльності з організації відпочинку та оздоровлення дітей»;
 
Враховано частково   абзац другий доповнити словами «або за згодою керівника дитячого закладу оздоровлення та відпочинку разом з батьками чи іншими законними представниками»;
 
36. У зв’язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати відповідно абзацами п’ятим - восьмим;
 
-34- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Підпункт «а» підпункту 6 пункту 1 розділу І викласти у такій редакції:
а) абзац другий частини першої доповнити словами такого змісту: «або за згодою керівника дитячого закладу оздоровлення та відпочинку разом з батьками чи іншими законними представниками»
 
Враховано      
37. б) в абзаці сьомому частини першої після слова „відпочинку» слова „ (спеціально пристосованих)» виключити;
 
-35- Продан О.П.
підпункт б) пункту 6 частини 1 розділу І виключити;
 
Відхилено   в абзаці шостому слова „ (спеціально пристосованих)» виключити;
 
38. в) після абзацу сьомого частини першої доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
39. „Оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення, здійснюється у спеціально пристосованих дитячих закладах оздоровлення та відпочинку або в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку на спеціально обладнаних місцях.».
 
-36- Продан О.П.
у абзаці другому підпункту в) пункту 6 частини 1 розділу І слова «на спеціально обладнаних місцях» замінити словами «із спеціально обладнаними місцями»;
 
Враховано   „Оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення, здійснюється у спеціально пристосованих дитячих закладах оздоровлення та відпочинку або в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку із спеціально обладнаними місцями».
 
40. У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев’ятим;
 
   У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;
 
41. г) в частині четвертій слова „визначаються на конкурсній основі відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.» замінити словами „визначаються відповідно до чинного законодавства України.»;
 
-37- Крулько І.І.
Підпункт г) пункту шостого частини першої розділу першого (щодо змін до статті 13 Закону України «Про оздоровлення і відпочинок дітей») викласти у наступній редакції:
„г) частину четверту виключити»;
 
Відхилено   б) у частині четвертій:
слова «державного та місцевих бюджетів» замінити словами «державного, місцевих бюджетів»;
слова „визначаються на конкурсній основі відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України» замінити словами „визначаються відповідно до закону»;
 
    -38- Продан О.П.
підпункт г) пункту 6 частини 1 розділу І викласти в такій редакції:
«г) в частині четвертій слова «державного та місцевого бюджетів» замінити словами «державного та/чи місцевого бюджетів»;
 
Враховано частково    
    -39- Недава О.А.
У частині 4 статті 13 Закону України «Про оздоровлення і відпочинок дітей» замість слів: «визначаються відповідно до чинного законодавства України» записати: «визначаються на конкурсній основі відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України»;
 
Відхилено (регулюється Законом України «Про здійснення державних закупівель»)   
    -40- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Підпункт «г» підпункту 6 пункту 1 розділу І викласти у такій редакції:
«г) у частині четвертій:
слова «державного та місцевих бюджетів» замінити словами «державного та/чи місцевого бюджетів»;
слова „визначаються на конкурсній основі відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України» замінити словами „визначаються відповідно до закону»;
 
Враховано    
42. 7) статтю 15 викласти у новій редакції:
 
   9) текст статті 15 викласти в такій редакції:
 
43. „1. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку незалежно від форми власності можуть функціонувати як юридичні особи або не мати статусу юридичної особи і перебувати у складі підприємств, установ та організацій як їх філіали чи структурні підрозділи та обов’язково вносяться до мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку .
 
-41- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Абзац другий підпункту 7 пункту 1 розділу І викласти у такій редакції:
«„1. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку незалежно від форми власності що діють як юридичні особи або не мають статусу юридичної особи і перебувають у складі підприємств, установ та організацій як їхні філіали чи структурні підрозділи, обов’язково включаються до складу мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку».
 
Враховано   „1. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку незалежно від форми власності, що діють як юридичні особи або не мають статусу юридичної особи і перебувають у складі підприємств, установ та організацій як їхні філіали чи структурні підрозділи, обов’язково включаються до складу мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.
 
44. Майнові об’єкти оздоровлення та відпочинку дітей обов’язково заносяться до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей.
 
-42- Пинзеник В.М.
з пункту 7 статті 1 в частині змін до частини першої статті 15 виключити другий, третій абзаци (щодо внесення інформації до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей).
 
Відхилено   Майнові об’єкти оздоровлення та відпочинку дітей обов’язково вносяться до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей.
 
45. Ініціювання та подання відомостей про майнові об’єкти оздоровлення та відпочинку дітей з метою внесення до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей здійснюється уповноваженою особою суб’єкта господарювання, що здійснює управління дитячим закладом оздоровлення та відпочинку, відповідно до порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
-43- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Абзац четвертий підпункту 7 пункту 1 розділу І викласти у такій редакції:
«Відомості про майнові об’єкти оздоровлення та відпочинку дітей, якими користується дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, керівник такого закладу подає до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, для внесення до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей протягом одного місяця з дня отримання документів на право власності на зазначені майнові об’єкти відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України»
 
Враховано   Відомості про майнові об’єкти оздоровлення та відпочинку дітей, якими користується дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, керівник такого закладу подає до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, для внесення до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей протягом одного місяця з дня отримання документів на право власності на зазначені майнові об’єкти відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України.
 
46. 2. Утворення, реорганізація та ліквідація дитячих закладів оздоровлення та відпочинку здійснюється за рішенням власника (засновника) або уповноваженого ним органу відповідно до законодавства.
 
   2. Утворення, реорганізація та ліквідація дитячих закладів оздоровлення та відпочинку здійснюються за рішенням власника (засновника) або уповноваженого ним органу відповідно до законодавства.
 
47. При утворенні дитячого закладу оздоровлення та відпочинку державної та комунальної форми власності власник (засновник) або уповноважений ним орган визначає об’єм прав та обов’язків суб’єкта господарювання, що здійснює управління дитячим закладом оздоровлення та відпочинку, щодо майна такого закладу (повне господарське відання, оперативне управління, оренда).
 
   При утворенні дитячого закладу оздоровлення та відпочинку державної чи комунальної форми власності власник (засновник) або уповноважений ним орган визначає обсяг прав та обов’язків суб’єкта господарювання, що здійснює управління дитячим закладом оздоровлення та відпочинку, щодо майна такого закладу (повне господарське відання, оперативне управління, оренда).
 
48. При реорганізації суб’єкта господарювання, що здійснює управління дитячим закладом оздоровлення та відпочинку, власник (засновник) або уповноважений ним орган вирішує питання щодо подальшого використання та збереження майна.
 
-44- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Абзац сьомий підпункту 7 пункту 1 розділу І викласти у такій редакції:
«При реорганізації суб’єкта господарювання, що здійснює управління дитячим закладом оздоровлення та відпочинку державної чи комунальної форми власності, власник (засновник) або уповноважений ним орган забезпечує цільове використання та збереження майна такого закладу».
 
Враховано   При реорганізації суб’єкта господарювання, що здійснює управління дитячим закладом оздоровлення та відпочинку державної чи комунальної форми власності, власник (засновник) або уповноважений ним орган забезпечує цільове використання та збереження майна такого закладу.
 
49. При ліквідації суб’єкта господарювання, що здійснює управління дитячим закладом оздоровлення та відпочинку, власник (засновник) або уповноважений ним орган визначає особу, відповідальну за збереження майна дитячого закладу оздоровлення та відпочинку та визначає порядок його подальшого використання.
 
-45- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
У абзаці восьмому підпункту 7 пункту 1 розділу І після слів «дитячим закладом оздоровлення та відпочинку» додати слова «державної чи комунальної форми власності»;
 
Враховано   При ліквідації суб’єкта господарювання, що здійснює управління дитячим закладом оздоровлення та відпочинку державної чи комунальної форми власності, власник (засновник) або уповноважений ним орган визначає особу, відповідальну за збереження майна дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, та порядок його подальшого використання.
 
50. 3. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку утворюються центральними, місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, професійними спілками, фондами, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та їх об’єднаннями з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх потреб і за наявності необхідної матеріально-технічної та науково-методичної бази, кадрового забезпечення відповідно до законодавства.
 
   3. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку утворюються центральними, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, професійними спілками, фондами, підприємствами, установами та організаціями, громадянами та їх об’єднаннями з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх потреб, за наявності необхідної матеріально-технічної та науково-методичної бази, кадрового забезпечення відповідно до законодавства.
 
51. 4. Засновник (власник) дитячого закладу оздоровлення та відпочинку державної чи комунальної форми власності не має права ліквідовувати його, зменшувати територію, кількість ліжко-місць, а також здавати в оренду приміщення (будівлі) для провадження діяльності, не пов’язаної з оздоровленням та відпочинком дітей під час їх перебування в ньому, без погодження із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері сім'ї та дітей.
 
   4. Засновник (власник) дитячого закладу оздоровлення та відпочинку державної чи комунальної форми власності не має права ліквідувати його, зменшувати територію, кількість ліжко-місць, а також передавати в оренду приміщення (будівлі) для провадження діяльності, не пов’язаної з оздоровленням та відпочинком дітей, під час перебування дітей у відповідному закладі без погодження з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей.
 
52. 5. Реорганізація або ліквідація дитячих закладів оздоровлення та відпочинку державної чи комунальної форми власності допускається лише за згодою відповідного органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері сім’ї та дітей.
 
   5. Реорганізація або ліквідація дитячих закладів оздоровлення та відпочинку державної чи комунальної форми власності допускається виключно за погодженням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей.
 
53. 6. Майно дитячого закладу оздоровлення та відпочинку не може бути об'єктом звернення стягнення за борговими зобов'язаннями, не може передаватися у заставу.
 
-46- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
У абзаці дванадцятому підпункту 7 пункту 1 розділу І після слів «дитячого закладу оздоровлення та відпочинку» додати слова «державної чи комунальної форми власності»
 
Враховано   6. Майно дитячого закладу оздоровлення та відпочинку державної чи комунальної форми власності не може бути об'єктом звернення стягнення за борговими зобов'язаннями та не може передаватися в заставу.
 
54. 7. У разі банкрутства власника місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування вирішують питання про передачу дитячого закладу оздоровлення та відпочинку до комунальної власності в порядку, передбаченому законодавством України.»;
 
-47- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Абзац дванадцятий підпункту 7 пункту 1 розділу І викласти у такій редакції:
«7. У разі банкрутства засновника (власника) дитячого закладу оздоровлення та відпочинку державної чи комунальної форми власності органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування вирішують питання про передачу дитячого закладу оздоровлення та відпочинку у державну чи комунальну власність відповідно до закону»
 
Враховано   7. У разі банкрутства засновника (власника) дитячого закладу оздоровлення та відпочинку державної чи комунальної форми власності органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування вирішують питання про передачу дитячого закладу оздоровлення та відпочинку у державну чи комунальну власність відповідно до закону.
8. Особливості використання дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, приватизованих в установленому порядку, визначаються законодавством про приватизацію та договорами купівлі-продажу відповідних об'єктів»;
10) доповнити статтею 20-1 такого змісту:
«Стаття 20-1. Відповідальність посадових осіб дитячого закладу оздоровлення та відпочинку
1. Керівник дитячого закладу оздоровлення та відпочинку несе відповідальність за якість послуг, які надає такий заклад, та за збереження життя і здоров’я дітей, які перебувають у такому закладі, відповідно до закону.
2. Керівник дитячого закладу оздоровлення та відпочинку несе відповідальність відповідно до закону за неподання у строк, визначений цим Законом, або подання не в повному обсязі відомостей про майнові об’єкти оздоровлення та відпочинку дітей, якими користується такий заклад, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, для внесення до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей»;
11) у частині першій статті 21 слова «що забезпечує формування державної політики у сфері сім'ї та дітей» замінити словами «що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей»;
12) частину першу статті 23 доповнити абзацом третім такого змісту:
«Інформація про наявність та надання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, закуплених за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, розміщується на офіційних веб-сайтах місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування»;
 
    -48- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Підпункт 7 пункту 1 розділу І доповнити новим абзацом тринадцятим такого змісту:
«8. Особливості використання дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, приватизованих в установленому порядку, визначаються законодавством про приватизацію та договорами купівлі-продажу відповідних об'єктів»
 
Враховано    
    -49- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Доповнити пункт 1 розділу І новим підпунктом 8 та такого змісту:
8) доповнити статтею 20-1 такого змісту:
«Стаття 20-1. Відповідальність посадових осіб дитячого закладу оздоровлення та відпочинку
1. Керівник дитячого закладу оздоровлення та відпочинку несе відповідальність за якість послуг, які надає такий заклад, та за збереження життя і здоров’я дітей, які перебувають у такому закладі, відповідно до закону.
2. Керівник дитячого закладу оздоровлення та відпочинку несе відповідальність відповідно до закону за неподання у строк, визначений цим Законом, або подання не в повному обсязі відомостей про майнові об’єкти оздоровлення та відпочинку дітей, якими користується такий заклад, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, для внесення до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей»
 
Враховано    
    -50- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Доповнити пункт 1 розділу І новим підпунктом 8 та такого змісту:
8) у частині першій статті 21 слова «що забезпечує формування державної політики у сфері сім'ї та дітей» замінити словами «що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей»
 
Враховано    
    -51- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Доповнити пункт 1 розділу І новим підпунктом 8 такого змісту:
8) частину першу статті 23 доповнити абзацом наступного змісту:
«Інформація про путівки до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, закуплених за кошти державного та місцевих бюджетів, розміщується на офіційних веб-сайтах місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування»;
Відповідно підпункти 8-10 вважати підпунктами 9-11.
 
Враховано    
    -52- Крулько І.І.
Після пункту сьомого частини першої розділу першого додати новий підпункт (щодо змін до статті 23 Закону України «Про оздоровлення і відпочинок дітей») наступного змісту:
«Частину першу статті 23 доповнити абзацом наступного змісту:
„Інформація про наявність путівок до дитячих закладів, у розрізі адміністративно -територіальних одиниць розміщується та підтримується в актуальному стані на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері сім'ї та дітей».
Нумерацію наступних пунктів частини першої розділу першого здійснювати з урахуванням додавання вищевказаного.
 
Враховано частково    
55. 8) статтю 24 викласти у новій редакції:
 
-53- Лубінець Д.В.
Підпункт 8) пункту першого розділу І викласти у такій редакції:
«8) статтю 24 викласти у новій редакції:
«Оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення, та дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел.
При вирішенні питання щодо першочерговості оздоровлення та відпочинку дітей враховується соціальний статус дитини і матеріальне становище сім’ї, у якій вона виховується.
Оздоровлення дітей інших категорій, в тому числі дітей працюючих осіб, здійснюється за рахунок коштів підприємств, установ та організацій (відповідно до колективних договорів і угод), професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел»;
 
Враховано частково   13) у статті 24:
 
    -54- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Підпункт 8 пункту першого розділу І викласти у такій редакції:
«8) у статті 24:
а) частину першу викласти в такій редакції
«Оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення, та дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством»;
б) у частину третю після слів «за рахунок» доповнити словами «коштів місцевих бюджетів»;
 
Враховано    
56. „Оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення, ( дітей з особливими фізичними та психічними потребами, які не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно, потребують індивідуального догляду та створення спеціальних умов; дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, ( дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з сімей загиблих учасників масових акцій громадського протесту; дітей учасників бойових дій; рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одній прийомній сім’ї або в одному дитячому будинку сімейного типу; дітей, які перебувають на обліку служб у справах дітей, як такі, що опинились у складних життєвих обставинах; дітей-інвалідів; дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи; дітей, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій, бойових дій та проведення антитерористичної операції; дітей із внутрішньо переміщених сімей; дітей з багатодітних та дітей з малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків; дітей, які перебувають на диспансерному обліку; талановитих та обдарованих дітей ( переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих громадських організацій; дитячих творчих колективів та спортивних команд, дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села, а також інших категорій дітей, визначених чинним законодавством України, здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел.
 
-55- Ленський О.О.
У пункті 8 частини першої розділу І після слів «дітей з багатодітних та дітей з малозабезпечених сімей; дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов'язків;» доповнити словами «дітей, які знаходяться у складній життєвій ситуації у зв'язку з інвалідністю, хворобою, сирітством, безпритульністю, малозабезпеченістю, конфліктами і жорстоким ставленням у сім'ї» і далі за текстом;
 
Відхилено   а) частину першу викласти в такій редакції:
«Оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення, та дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, здійснюються за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій, професійних спілок і фондів, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством»;
 
    -56- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Абзац другий підпункту 8 пункту І розділу І проекту після слів «перебувають у складних життєвих обставинах» доповнити словами «у тому числі бездоглядні та безпритульні діти»;
 
Відхилено    
    -57- Недава О.А.
У частині 1 статті 24 Закону України «Про оздоровлення і відпочинок дітей» після слів: «дітей, переміщених з тимчасово окупованих територій або районів проведення антитерористичної операції», додати слова: «дітей, що проживають в районах проведення антитерористичної операції»;
 
Відхилено    
57. При вирішенні питання щодо першочерговості оздоровлення та відпочинку дітей враховується соціальний статус дитини і матеріальне становище сім’ї, у якій вона виховується.»;
 
-58- Ленський О.О.
пункт 8 частини першої розділу І доповнити новим абзацом четвертим такого змісту: «у разі виявлення порушень у діяльності дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, що можуть вплинути на стан здоров'я дітей, у цьому закладі атестація проводиться позачергово;
 
Враховано у статті 34 ЗУ «Про оздоровлення»  б) частину третю після слів «за рахунок» доповнити словами «коштів місцевих бюджетів»;
 
    -59- Крулько І.І.
Після пункту восьмого частини першої розділу першого додати новий пункт (щодо змін до статті 25 Закону України «Про оздоровлення і відпочинок дітей») наступного змісту:
«Статтю 25 доповнити частиною третьою наступного змісту:
„3. Соціальна допомога, що надається з державного і місцевих бюджетів для оздоровлення та відпочинку дітей, спрямовується на оплату послуг з оздоровлення та відпочинку, які надаються дитині обраним нею (її батьками або особами, що їх замінюють) дитячим закладом оздоровлення та відпочинку, в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.»«.
Нумерацію наступних пунктів частини першої розділу першого здійснювати з урахуванням додавання вищевказаного
 
Враховано частково у змінах до статті 7 Закону України «Про оздоровлення і відпочинок дітей»   
58. 9) в абзаці другому частини третьої статті 27 після слова „України» доповнити словами „або діти з районів проведення антитерористичної операції,»;
 
-60- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Підпункт 9 пункту 1 розділу І викласти у такій редакції:
9) у статті 27:
а) у частині першій слова «що забезпечує формування державної політики у сфері сім'ї та дітей» замінити словами «що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей»
б) абзац другий частини третьої після слова „України» доповнити словами „або діти з районів проведення антитерористичної операції», а «слова центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері сім'ї та дітей» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей»;
 
Враховано   14) у статті 27:
а) у частині першій слова «що забезпечує формування державної політики у сфері сім'ї та дітей» замінити словами «що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей»;
б) абзац другий частини третьої після слова „України» доповнити словами „або діти з районів проведення антитерористичної операції», а слова «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері сім'ї та дітей» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей»;
15) у статті 32:
а) у частині другій слова «який несе персональну відповідальність за їх професійну діяльність» замінити словами «та керівника дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, які несуть відповідальність за професійну діяльність таких фахівців»;
б) частину десяту доповнити новим реченням першим такого змісту: «Оплата праці працівників, які направлені та прийняті на роботу до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, у тому числі педагогічних і медичних працівників, здійснюється відповідно до законодавства».
У зв’язку з цим речення перше вважати реченням другим;
16) абзац другий частини третьої статті 33 викласти в такій редакції:
«педагогічні та медичні працівники - перед початком роботи пройти спеціальну курсову підготовку та бути атестованими відповідно до нормативів атестації педагогічних та медичних працівників дитячого закладу оздоровлення та відпочинку. Нормативи, порядок проходження спеціальної курсової підготовки та атестації педагогічних та медичних працівників дитячого закладу оздоровлення та відпочинку затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, з урахуванням пропозицій центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я»;
 
    -61- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Доповнити пункт 1 розділу І новим підпунктом 9 такого змісту:
9) у статті 32
а) у частині другій слова «який несе персональну відповідальність за їх професійну діяльність» замінити словами «та керівника дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, які несуть відповідальність за професійну діяльність таких фахівців»;
б) частину десяту доповнити новим реченням першим такого змісту:
«Оплата праці працівників, які направлені та прийняті на роботу до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, в тому числі педагогічних і медичних працівників, здійснюється відповідно до законодавства».
У зв’язку з цим речення перше вважати реченням другим;
Відповідно підпункт 10 вважати підпунктом 11.
 
Враховано    
    -62- Крулько І.І.
Після пункту дев’ятого частини першої розділу першого додати новий пункт (щодо змін до статті 33 Закону України «Про оздоровлення і відпочинок дітей») наступного змісту:
«абзац другий частини третьої статті 33 викласти у наступній редакції:
„ педагогічні та медичні - перед початком роботи пройти спеціальну курсову підготовку та бути атестованими відповідно до нормативів атестації педагогічних та медичних працівників дитячого закладу оздоровлення та відпочинку. Нормативи, порядок проходження спеціальної курсової підготовки та атестації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері сім'ї та дітей»;
 
Враховано частково    
    -63- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Доповнити пункт 1 розділу І новим підпунктом 9 такого змісту:
«9) абзац другий частини третьої статті 33 викласти у наступній редакції:
«педагогічні та медичні працівники - перед початком роботи пройти спеціальну курсову підготовку та бути атестованими відповідно до нормативів атестації педагогічних та медичних працівників дитячого закладу оздоровлення та відпочинку. Нормативи, порядок проходження спеціальної курсової підготовки та атестації педагогічних та медичних працівників дитячого закладу оздоровлення та відпочинку затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей з урахуванням пропозицій центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, та центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я»;
Відповідно пункт 10 вважати пунктом 11.
 
Враховано    
59. 10) У статті 34:
 
-64- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
підпункт 10 пункту 1 розділу І викласти у такій редакції:
а) абзац другий викласти у такій редакції:
«центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей»;
б) у абзаці п’ятому вилучити слова «до сфери управління яких належать дитячі заклади оздоровлення та відпочинку».
 
Враховано   17) у частині першій статті 34:
а) абзац другий викласти в такій редакції:
«центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей»;
 
60. а) абзац другий частини другої виключити.
 
-65- Крулько І.І.
Підпункт а) пункту десятого частини першої розділу першого (щодо змін до статті 34 Закону України «Про оздоровлення і відпочинок дітей») викласти у наступній редакції:
«а) абзац другий частини другої викласти у наступній редакції:
«Складовою атестації є атестація виховних та освітніх планів і програм, за якими працює заклад.»
 
Відхилено   б) в абзаці п’ятому слова «до сфери управління яких належать дитячі заклади оздоровлення та відпочинку» виключити.
 
    -66- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Шпенов Д.Ю.
Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Продан О.П.
підпункт а) підпункту 10 пункту 1 Розділу І виключити.
 
Враховано    
61. У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом другим.
 
-67- Гуляєв В.О.
Абзац другий частини другої статті 34 Закону України «Про оздоровлення і відпочинок дітей» викласти у наступній редакції:
У разі виявлення в міжатестаційний період порушень у діяльності атестованого закладу, що можуть вплинути на безпеку та стан здоров’я дітей, або фактів порушення вимог державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей уповноважений орган після проведення детальної перевірки може прийняти рішення про скасування результатів раніше проведеної державної атестації або призначення позачергової атестації»;
 
Відхилено      
62. б) доповнити частину другу абзацом такого змісту:
 
      
63. „Органи місцевого самоврядування запроваджують механізми стимулювання (фінансові, податкові, грантові, кредитні тощо) для дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які за результатами чергової державної атестації підвищили свою категорію.«
 
      
64. 2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, № 35-36, № 37, ст.446, із наступними змінами):
 
-68- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Ленський О.О.
Шпенов Д.Ю.
Пункт 2 Розділу І виключити.
 
Відхилено   1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
    -69- Пинзеник В.М.
Статтю 2 виключити (щодо доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення новою статтею 166-22).
 
Відхилено    
65. 1) доповнити статтю 166 статтею 166-22 наступного змісту:
 
-70- Продан О.П.
Пункт 1 частини 2 розділу І виключити;
 
Відхилено   1) главу 12 доповнити статтею 166-25 такого змісту:
 
66. „Стаття 166-22. Порушення порядку подання відомостей до державних реєстрів
Неподання уповноваженою особою суб’єкта господарювання, установи, організації відомостей до державних реєстрів, ведення яких передбачено законодавством України, -
тягне за собою накладення на посадову особу підприємства, установи, організації штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
 
-71- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
абзаци другий – четвертий підпункту 1 пункту 2 розділу І викласти у такій редакції:
„Стаття 166-25. Неподання або подання не в повному обсязі відомостей для внесення до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей
Неподання у строк, визначений законом, або подання не в повному обсязі відомостей про майнові об’єкти оздоровлення та відпочинку дітей, якими користується дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, для внесення до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей –
тягне за собою накладення на керівника дитячого закладу оздоровлення та відпочинку штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»
 
Враховано   „Стаття 166-25. Неподання або подання не в повному обсязі відомостей для внесення до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей
Неподання у строк, визначений законом, або подання не в повному обсязі відомостей про майнові об’єкти оздоровлення та відпочинку дітей, якими користується дитячий заклад оздоровлення та відпочинку, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, для внесення до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей –
тягне за собою накладення на керівника дитячого закладу оздоровлення та відпочинку штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»;
 
67. 2) статтю 221 після цифр „166-4» доповнити цифрами „166-22»;
 
-72- Продан О.П.
Пункт 2 частини 2 розділу І виключити;
 
Відхилено   2) статтю 221 після цифр „166-24» доповнити цифрами „166-25»;
 
    -73- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Підпункт 2 пункту 2 розділу І викласти у такій редакції:
«2) статтю 221 після цифр „166-24» доповнити цифрами „166-25»
 
Враховано    
68. 3) після абзацу шістдесят п’ятого частини першої статті 255 доповнити абзацом такого змісту:
 
-74- Продан О.П.
Пункт 3 частини 2 розділу І виключити;
 
Відхилено   3) пункт 1 частини першої статті 255 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
69. „центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань сім’ї та дітей (стаття 166-22);»
 
-75- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Абзац другий підпункту 3 пункту 2 розділу І викласти у такій редакції:
„центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей (стаття 166-25)».;
 
Враховано   „центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей (стаття 166-25)».
 
70. У зв’язку з цим абзац шістдесят шостий вважати абзацом шістдесят сьомим.
 
      
71. 3. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131, із наступними змінами):
 
-76- Левченко Ю.В.
Іллєнко А.Ю.
Головко М.Й.
Осуховський О.І.
Марченко О.О.
Шпенов Д.Ю.
Продан О.П.
Пункт 3 Розділу І виключити.
 
Враховано      
    -77- Пинзеник В.М.
Статтю 3 виключити (щодо доповнення Кримінального кодексу України новою статтею 205-2).
 
Враховано    
72. 1) доповнити статтю 205 статтею 205-2 наступного змісту:
 
      
73. „Стаття 205-2. Порушення вимог законодавства щодо подання відомостей до державних реєстрів.
 
      
74. 1. Неподання відповідальною посадовою особою господарюючого суб’єкту, установи, організації відомостей до державного реєстру, створення та ведення якого передбачено законодавством України, що потягло за собою заподіяння шкоди охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, -
 
      
75. караються штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років.
 
      
76. 2. Ті самі діяння, що спричинили тяжкі наслідки, -
 
      
77. караються виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.»
 
      
78. ІІ. Прикінцеві положення.
 
   ІІ. Прикінцеві положення
 
79. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

-78- Палатний А.Л.
Величкович М.Р.
Спориш І.Д.
Доповнити розділ ІІ пунктами 2 та 3 такого змісту:
«2. Кабінету Міністрів України:
у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
до 1 квітня 2018 року забезпечити технічну можливість для внесення відомостей до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей.
3. Керівникам дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до 1 липня 2018 року здійснити подання відомостей про майнові об’єкти оздоровлення та відпочинку дітей, якими користується зазначені дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей з метою внесення до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей».
 
Враховано   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України:
у двомісячний строк з дня опублікування цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
до 1 квітня 2018 року забезпечити технічну можливість для внесення відомостей до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей.
3. Керівникам дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до 1 липня 2018 року подати відомості про майнові об’єкти оздоровлення та відпочинку дітей, якими користуються такі заклади, до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, для внесення до Державного реєстру майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку дітей.

    -79- Королевська Н.Ю.
Солод Ю.В.
Доповнити розділ ІІ проекту пунктом такого змісту:
«2. Кабінету Міністрів України забезпечити вжиття заходів з метою збільшення у 2016 році чисельності дітей, охоплених послугами з відпочинку та оздоровлення, на рівні, не нижчому 2013 року».
 
Відхилено