Кількість абзаців - 348 Таблиця поправок


Про Фонд енергоефективності (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про Фонд енергоефективності
 
-1- Рябчин О.М.
Викласти назву законопроекту в такій редакції:
«Про Фонд енергоефективного житла».
 
Відхилено   Про Фонд енергоефективності
 
2. Цей Закон визначає основні правові, економічні та організаційні засади утворення та діяльності Фонду енергоефективності.
 
   Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні засади утворення та діяльності Фонду енергоефективності.
 
3. Стаття 1. Мета створення та правовий статус Фонду
 
   Стаття 1. Правовий статус Фонду енергоефективності
 
4. 1. Метою Фонду енергоефективності (далі — Фонд) є підтримка ініціатив щодо енергоефективності, впровадження інструментів стимулювання і підтримки здійснення заходів із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель та енергозбереження (далі — заходи з енергоефективності) переважно в житловому секторі з урахуванням національних планів щодо енергетичної ефективності, зменшення викидів двоокису вуглецю, впровадження асquіs соmmunаutаіrе Європейського Союзу та Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та забезпечення дотримання Україною міжнародних зобов’язань у сфері енергоефективності.
 
-2- Лубінець Д.В.
Валентиров С.В.
Пономарьов О.С.
Частину першу статті 1 проекту закону доповнити абзацом такого змісту:
«Фонд створюється для сприяння досягнення сукупного енергозбереження у кінцевому споживанні з урахуванням національних цілей України щодо енергоефективності, а також заходів, визначених у національних планах з енергоефективності.».
 
Відхилено   1. Фонд енергоефективності (далі — Фонд) утворюється з метою підтримки ініціатив щодо енергоефективності, впровадження інструментів стимулювання і підтримки здійснення заходів з підвищення рівня енергетичної ефективності будівель та енергозбереження (далі — заходи з енергоефективності), зокрема в житловому секторі, з урахуванням національного плану щодо енергетичної ефективності, зменшення викидів двоокису вуглецю з метою виконання Паризької угоди, впровадження асquіs соmmunаutаіrе Європейського Союзу та Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, забезпечення дотримання Україною міжнародних зобов’язань у сфері енергоефективності.
 
    -3- Сажко С.М.
Частину 1 статті 1 законопроекту та далі по тексту після слів «щодо енергоефективності» доповнити словами «та енергозбереження»
 
Відхилено    
    -4- Рябчин О.М.
В частині 1 статті 1 слова «Фонду енергоефективності» замінити на «Фонду енергоефективного житла».
 
Відхилено    
    -5- Бабак А.В.
У частині першій статті 1:
слова «забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності будівель» замінити словами «підвищення рівня енергетичної ефективності будівель»;
слова «переважно в житловому секторі» замінити словами «в житловому секторі».
 
Враховано частково    
    -6- Сажко С.М.
В частині 1 статті 1 законопроекту слова « (далі - заходи з енергоефективності)» виключити.
 
Відхилено    
    -7- Сажко С.М.
В частині 1 статті 1 законопроекту та далі по тексту слова «асquіs соmmunаutаіrе» замінити словами «принципів правових норм»
 
Відхилено    
    -8- Рябчин О.М.
В частині 1 статті 1 після слів «зменшення викидів двоокису вуглецю» доповнити словами «з метою виконання Паризької угоди»;
після слів та знаків « (далі — заходи з енергоефективності)» слово «переважно» замінити на слово і знак «,зокрема».
 
Враховано    
5. 2. Фонд є фінансовою установою — юридичною особою публічного права.
 
-9- Бабак А.В.
У частині другій статті 1:
абзац перший викласти в такій редакції:
«Фонд є юридичною особою публічного права.»;
 
Враховано редакційно   2. Фонд є державною установою — юридичною особою публічного права.
 
    -10- Бєлькова О.В.
У статті 1 в абзаці першому частини другої слова «фінансовою установою» виключити;
 
Враховано редакційно    
    -11- Рябчин О.М.
Частину 2 статті 1 викласти в такій редакції:
«2. Фонд є державною установою — юридичною особою публічного права.».
 
Враховано    
6. Фонд набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації в установленому законодавством порядку. Фонд набуває статусу фінансової установи з моменту внесення інформації про нього до державного реєстру фінансових установ.
 
-12- Бабак А.В.
У частині другій статті 1:
в абзаці другому речення «Фонд набуває статусу фінансової установи з моменту внесення інформації про нього до державного реєстру фінансових установ» вилучити.
 
Враховано редакційно   Фонд набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.
 
    -13- Розенблат Б.С.
У статті 1 законопроекту частину 2 викласти у наступній редакції:
« 2. Фонд є установою — юридичною особою публічного права.
Фонд набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації в установленому законодавством порядку. Фонд може набувати статусу фінансової чи кредитної установи відповідно до законодавства.
Засновником Фонду є держава в особі Кабінету Міністрів України, Фонд створюється за рішенням Кабінету Міністрів України.»
 
Враховано частково    
7. Засновником Фонду є держава в особі Кабінету Міністрів України, Фонд створюється за рішенням Кабінету Міністрів України.
 
   Засновником Фонду є держава в особі Кабінету Міністрів України, Фонд утворюється за рішенням Кабінету Міністрів України.
 
8. 3. Уряди іноземних держав, їх агентства та установи, а також міжнародні фінансові організації (далі — донори) можуть надавати фінансові внески та допомогу Фонду у формі цільових грантів чи в інший спосіб на підставі відповідного договору. Фонд забезпечує належний і прозорий окремий облік таких внесків та допомоги в межах, дозволених законом.
 
-14- Голубов Д.І.
Частину 3 статті 1 законопроекту викласти у наступній редакції:
«Фонд може отримувати від урядів іноземних держав, їх агентств та установ, а також міжнародних фінансових організацій ( далі - донорів) фінансові внески та допомогу у формі цільових грантів чи в інший спосіб на підставі відповідного договору. Фонд забезпечує незалежний і прозорий окремий облік таких внесків та допомоги відповідно до законодавства України.».
 
Враховано   3. Фонд може отримувати від урядів, агентств та установ іноземних держав, а також від міжнародних фінансових організацій (далі - донорів) фінансові внески та допомогу у формі цільових грантів чи в інший спосіб на підставі відповідного договору. Фонд забезпечує незалежний і прозорий окремий облік таких внесків та допомоги відповідно до законодавства України.
 
    -15- Сольвар Р.М.
Частину 3 статті 1 законопроекту викласти у наступній редакції:
«Фонд може отримувати від урядів іноземних держав, їх агентств та установ, а також міжнародних фінансових організацій ( далі - донорів) фінансові внески та допомогу у формі цільових грантів чи в інший спосіб на підставі відповідного договору. Фонд забезпечує незалежний і прозорий окремий облік таких внесків та допомоги відповідно до законодавства України.».
 
Враховано    
    -16- Розенблат Б.С.
Частину 3 статті 1 законопроекту викласти у наступній редакції:
«Фонд може отримувати від урядів іноземних держав, їх агентств та установ, а також міжнародних фінансових організацій ( далі - донорів) фінансові внески та допомогу у формі цільових грантів чи в інший спосіб на підставі відповідного договору. Фонд забезпечує незалежний і прозорий окремий облік таких внесків та допомоги відповідно до законодавства України.».
 
Враховано    
    -17- Лубінець Д.В.
Валентиров С.В.
Пономарьов О.С.
Частину третю статті 1 проекту закону викласти у такій редакції :
«Фонд може отримувати фінансові внески та допомогу від Урядів іноземних держав, їх агентств та установ, а також міжнародних фінансових організацій у формі цільових грантів чи в інший спосіб на підставі відповідного договору. Фонд забезпечує належний і прозорий окремий облік таких внесків та допомоги в межах та у порядку передбаченим законодавством України.».
 
Враховано редакційно    
9. 4. У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України, цим Законом, законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, а також положеннями міжнародних договорів України, що набрали чинності в установленому порядку.
 
-18- Рябчин О.М.
В абзаці першому частини 4 статті після слів «актами Президента України» додати знак і слова «, кабінету Міністрів України»
 
Враховано   4. У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України, цим Законом, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, а також положеннями міжнародних договорів України, що набрали чинності у встановленому порядку.
 
10. Порядок надання Фондом фінансових послуг регулюється цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Національного банку України та внутрішніми документами Фонду.
 
-19- Лубінець Д.В.
Валентиров С.В.
Пономарьов О.С.
Абзац другий частини четвертої статті 1 проекту закону викласти у такій редакції:
«Порядок надання Фондом фінансових послуг регулюється цим Законом, іншими законами України та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Національного банку України та внутрішніми актами Фонду.».
 
Відхилено      
    -20- Сольвар Р.М.
Другий абзац частини четвертої статті першої законопроекту викласти у такій редакції:
«Порядок надання Фондом фінансових послуг регулюється цим Законом та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Національного банку України та внутрішніми документами Фонду.»
 
Відхилено    
    -21- Розенблат Б.С.
Абзац другий частини 4 викласти в наступній редакції:
«Порядок надання Фондом послуг регулюється цим Законом, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та внутрішніми документами Фонду. Порядок надання Фондом фінансових послуг регулюється Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання фінансових послуг».»
 
Відхилено    
    -22- Демчак Р.Є.
У абзаці другому частини четвертої статті 1 законопроекту пропонуємо виключити слова «Національного банку України».
 
Відхилено    
    -23- Бєлькова О.В.
У частині четвертій абзац другий виключити.
 
Враховано    
    -24- Рябчин О.М.
Абзац другий частини 4 статті 1 виключити.
 
Враховано    
    -25- Бабак А.В.
В абзаці другому частини четвертої статті 1 слова «Порядок надання Фондом фінансових послуг» замінити словами «Порядок досягнення мети Фонду».
 
Відхилено    
11. 5. Фонд має право в установленому законодавством порядку укладати договори, набувати майнових та особистих немайнових прав, бути позивачем і відповідачем у судах України та інших держав.
 
   5. Фонд має право в установленому законодавством порядку укладати договори, набувати майнових та особистих немайнових прав, бути позивачем і відповідачем у судах України та інших держав.
 
12. Фонд має право в установленому порядку утворювати та ліквідовувати відокремлені підрозділи (філії та представництва) на території України, які діють на підставі положень, затверджених Наглядовою радою.
 
-26- Рябчин О.М.
Абзац другий частини 5 статті 1 виключити.
 
Враховано      
    -27- Голубов Д.І.
В абзаці 2 частини 5 статті 1 законопроекту після слів «Наглядовою радою» доповнити словом « Фонду».
 
Відхилено    
    -28- Лубінець Д.В.
Валентиров С.В.
Пономарьов О.С.
В абзаці 2 частини 5 статті 1 законопроекту після слів «Наглядовою радою» доповнити словом « Фонду».
 
Відхилено    
    -29- Сольвар Р.М.
В абзаці 2 частини 5 статті 1 законопроекту після слів «Наглядовою радою» доповнити словом « Фонду».
 
Відхилено    
    -30- Богдан Р.Д.
В абзаці 2 частини 5 статті 1 законопроекту після слів «Наглядовою радою» доповнити словом « Фонду».
 
Відхилено    
    -31- Розенблат Б.С.
В абзаці 2 частини 5 статті 1 законопроекту після слів «Наглядовою радою» доповнити словом « Фонду».
 
Відхилено    
    -32- Сажко С.М.
В абзаці 2 частини 5 статті 1 законопроекту слова «Наглядовою радою» замінити словами «його повноважними органами управління».
 
Відхилено    
13. Фонд може відповідно до законодавства входити до складу об’єднань юридичних осіб, виступати учасником (засновником) інших юридичних осіб, якщо це необхідно або доцільно для досягнення мети Фонду.
 
   Фонд може відповідно до законодавства входити до складу об’єднань юридичних осіб, виступати учасником (засновником) інших юридичних осіб, якщо це необхідно або доцільно для досягнення мети діяльності Фонду.
 
14. 6. Фонд має самостійний баланс, рахунки в банках, штампи і бланки із своїм найменуванням. Фонд може мати печатку.
 
-33- Рябчин О.М.
Частину 6 статті 1 викласти в такій редакції:
«6. Фонд є установою, яка не має на меті одержання прибутку, має самостійний баланс, рахунки в банках, штампи, печатки і бланки із своїм найменуванням.».
 
Враховано   6. Фонд є установою, яка не має на меті одержання прибутку, має самостійний баланс, рахунки в банках, штампи, печатки і бланки із своїм найменуванням.
 
15. 7. Фонд створюється для сприяння досягнення сукупного енергозбереження у кінцевому споживанні з урахуванням національних цілей України щодо енергоефективності, а також заходів, визначених у національних планах з енергоефективності. Методика розрахунку економії енергії затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до
 
-34- Розенблат Б.С.
Частину 7 статті 1 викласти в наступній редакції
«7. Фонд створюється для сприяння досягнення сукупного енергозбереження у кінцевому споживанні з урахуванням національних цілей України щодо енергоефективності, а також відповідних заходів, спрямованих на їх досягнення, що визначаються у національних планах з енергоефективності та схвалюються Кабінетом Міністрів України. Методика розрахунку економії енергії затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до асquіs соmmunаutаіrе Європейського Союзу та Договором про заснування Енергетичного Співтовариства.»
 
Враховано   7. Фонд утворюється для сприяння досягненню сукупного енергозбереження у кінцевому споживанні з урахуванням національних цілей України щодо енергоефективності, а також для реалізації заходів, спрямованих на їх досягнення, що визначаються у національних планах з енергоефективності та схвалюються Кабінетом Міністрів України. Методика розрахунку економії енергії затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до асquіs соmmunаutаіrе Європейського Союзу та Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.
 
    -35- Бабак А.В.
Речення друге абзацу першого частині сьомій статті 1 викласти в такій редакції:
«Методика визначення енергетичної ефективності будівель затверджується уповноваженим законом органом відповідно до законодавства.».
 
Враховано по суті   
    -36- Сажко С.М.
В абзаці 1 частини 7 статті 1 законопроекту слова «у національних планах з енергоефективності» замінити словами «у національних планах дій з енергоефективності».
 
Враховано редакційно    
16. асquіs соmmunаutаіrе Європейського Союзу та Договором про заснування Енергетичного Співтовариства.
 
-37- Лубінець Д.В.
Валентиров С.В.
Пономарьов О.С.
Перше речення частини сьомої статті 1 проекту закону вилучити.
 
Відхилено      
17. Якщо масштаб діяльності Фонду не є достатнім для досягнення національних цілей щодо енергоефективності, Кабінет Міністрів України збільшує внески до Фонду та/або впроваджує додаткові заходи для забезпечення досягнення мінімального рівня економії серед кінцевих споживачів енергії в Україні.
 
-38- Рябчин О.М.
В абзаці другому частини 7 статті 1 слова «Якщо масштаб діяльності Фонду не є достатнім для» замінити на словосполучення «З метою».
 
Враховано   З метою досягнення національних цілей України щодо енергоефективності Кабінет Міністрів України збільшує внески до Фонду та/або впроваджує відповідно до закону додаткові заходи для забезпечення досягнення мінімального рівня економії серед кінцевих споживачів енергії в Україні.
 
18. Стаття 2. Статут Фонду
 
   Стаття 2. Статут Фонду енергоефективності
 
19. 1. Фонд діє відповідно до статуту, який затверджується Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
 
-39- Лубінець Д.В.
Валентиров С.В.
Пономарьов О.С.
Частину першу статті 2 проекту закону додати абзацом третім такого змісту:
«Статут Фонду може містити інші положення, якщо додаткові вимоги щодо його змісту встановлені законодавством України.».
 
Відхилено   1. Фонд діє відповідно до Статуту Фонду енергоефективності (далі – Статут Фонду), який затверджується Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
 
20. Статут Фонду обов’язково повинен містити інформацію про:
 
   Статут Фонду містить, зокрема, інформацію про:
 
21. найменування Фонду;
 
-40- Сажко С.М.
Абзац 3 частини 1 статті 2 законопроекту після слова «найменування» доповнити словами « (в тому числі організаційно-правову форму)».
 
Відхилено   найменування Фонду;
 
22. місцезнаходження Фонду;
 
   2) місцезнаходження Фонду;
 
23. організаційно-правову форму Фонду;
 
-41- Сажко С.М.
Абзац п’ятий частини першої статті 2 законопроекту виключити.
 
Відхилено   3) організаційно-правову форму Фонду;
 
24. види діяльності, які провадить Фонд;
 
   4) види діяльності, які провадить Фонд;
 
25. розмір та порядок формування статутного капіталу Фонду;
 
   5) розмір та порядок формування статутного капіталу Фонду;
 
26. структуру управління Фондом, органи управління, їх компетенцію та порядок прийняття рішень та строки повноважень;
 
   6) структуру управління Фондом, органи управління, їх компетенцію, порядок прийняття рішень та строки повноважень;
 
27. порядок реорганізації та ліквідації Фонду;
 
   7) порядок реорганізації та ліквідації Фонду;
 
28. порядок внесення змін та доповнень до статуту Фонду;
 
   8) порядок внесення змін до Статуту Фонду;
 
29. розмір та порядок утворення резервів та інших фондів;
 
-42- Рябчин О.М.
Абзац одинадцятий частини першої статті 2 законопроекту виключити.
 
Враховано      
30. порядок розподілу прибутків та покриття збитків;
 
-43- Рябчин О.М.
Абзац дванадцятий частини першої статті 2 законопроекту виключити.
 
Враховано      
31. положення про зовнішню та внутрішню аудиторську перевірку Фонду;
 
-44- Сажко С.М.
Абзац 13 частини 1 статті 2 законопроекту викласти в новій редакції:
«положення про порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Фонду підрозділом внутрішнього аудиту».
 
Відхилено   9) положення щодо зовнішнього та внутрішнього аудиту Фонду;
 
    -45- Рябчин О.М.
Абзац тринадцятий частини 1 статті 2 викласти в такій редакції:
«положення щодо зовнішнього та внутрішнього аудиту Фонду;».
 
Враховано    
32. інші положення, необхідність яких визначена законодавством України.
 
-46- Лубінець Д.В.
Валентиров С.В.
Пономарьов О.С.
Пункт 12 абзацу другого частини першої статті 2 проекту закону вилучити.
 
Відхилено   10) інші положення, необхідність яких визначена законодавством України.
 
    -47- Сольвар Р.М.
Пункт 12 абзацу другого частини першої статті 2 проекту закону вилучити.
 
Відхилено    
33. Статут Фонду та зміни до нього підлягають державній реєстрації відповідно до законодавства з питань державної реєстрації юридичних осіб.
 
-48- Лубінець Д.В.
Валентиров С.В.
Пономарьов О.С.
Абзац третій частини першої статті 2 проекту вважати абзацом четвертим частини першої статті 2 даного проекту
 
Відхилено   Статут Фонду та зміни до нього підлягають державній реєстрації відповідно до законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб.
 
34. Стаття 3. Органи Фонду
 
-49- Розенблат Б.С.
У статті 3 законопроекту у назві статті після слова «Органи» доповнити словом «управління».
 
Враховано   Стаття 3. Органи управління Фонду
 
    -50- Рябчин О.М.
У статті 3 законопроекту у назві статті після слова «Органи» доповнити словом «управління».
 
Враховано    
35. 1. Органами Фонду є:
 
-51- Розенблат Б.С.
частину 1 після слова «Органами» доповнити словом «управління».
 
Враховано   1. Органами управління Фонду є:
 
    -52- Рябчин О.М.
частину 1 після слова «Органами» доповнити словом «управління».
 
Враховано    
36. 1) наглядова рада;
 
   Наглядова рада Фонду енергоефективності (далі –Наглядова рада);
 
37. 2) дирекція.
 
   Дирекція Фонду енергоефективності (далі –Дирекція).
 
38. Стаття 4. Наглядова рада
 
   Стаття 4. Наглядова рада
 
39. 1. Наглядова рада є найвищим органом управління Фонду.
 
   1. Наглядова рада є найвищим органом управління Фонду.
 
40. Наглядова рада затверджує стратегію Фонду, здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу Фонду, захист прав засновника, кредиторів, донорів та одержувачів фінансування Фонду (заявників, позичальників, бенефіціарів), забезпечує виконання цілей Фонду та здійснює нагляд за управлінням Фондом у межах повноважень, визначених цим Законом та статутом Фонду.
 
-53- Голубов Д.І.
Абзац 2 частини 1 статті 4 законопроекту вилучити, а саме:
«Наглядова рада затверджує стратегію Фонду, здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу Фонду, захист прав засновника, кредиторів, донорів та одержувачів фінансування Фонду (заявників, позичальників, бенефіціарів), забезпечує виконання цілей Фонду та здійснює нагляд за управлінням Фондом у межах повноважень, визначених цим Законом та статутом Фонду.».
 
Відхилено   Наглядова рада здійснює захист прав засновника, кредиторів, донорів та кінцевих бенефіціарів Фонду, забезпечує виконання цілей Фонду та здійснює нагляд за управлінням Фондом у межах повноважень, визначених цим Законом та Статутом Фонду.
 
    -54- Сажко С.М.
В абзаці 2 частини 1 статті 4 законопроекту слова «затверджує стратегію Фонду» виключити.
 
Враховано    
    -55- Розенблат Б.С.
У статті 4 законопроекту у абзаці другому частини 1 слова «затверджує стратегію Фонду,» та «контроль за діяльністю виконавчого органу Фонду» виключити.
 
Враховано    
    -56- Бабак А.В.
У статті 4 в абзаці другому частини першої слова «фінансування Фонду» замінити словами «часткового відшкодування вартості інвестицій Фонду»;
 
Враховано по суті   
    -57- Лубінець Д.В.
Валентиров С.В.
Пономарьов О.С.
Абзац другий частини першої статті 4 проекту закону виключити.
 
Відхилено    
    -58- Сольвар Р.М.
Абзац другий частини першої статті 4 проекту закону виключити.
 
Відхилено    
    -59- Рябчин О.М.
Викласти абзац другий частини 1 статті 4 викласти в такій редакції:
«Наглядова рада здійснює захист прав засновника, кредиторів, донорів та кінцевих бенефіціарів Фонду, забезпечує виконання цілей Фонду та здійснює нагляд за управлінням Фондом у межах повноважень, визначених цим Законом та статутом Фонду.».
 
Враховано    
41. 2. Наглядова рада діє відповідно до цього Закону, статуту Фонду та положення про наглядову раду, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
   2. Наглядова рада діє відповідно до цього Закону, Статуту Фонду та Положення про Наглядову раду Фонду енергоефективності, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
42. Порядок скликання, голосування, прийняття і оформлення рішень наглядової ради визначаються положенням про наглядову раду.
 
   Порядок скликання, голосування, прийняття і оформлення рішень Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду Фонду енергоефективності.
 
43. 3. Наглядова рада складається з:
 
-60- Пташник В.Ю.
У частині 3 статті 4 проекту абзацами 1-5 замінити абзацами 1-3 у наступній редакції:
«Наглядова рада складається з представників Кабінету Міністрів України, незалежних членів наглядової ради та представників міжнародних фінансових організацій або донорів (якщо це передбачено міжнародними договорами України).
Склад наглядової ради визначається на конкурсній основі згідно порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та не може становити менше 5 і більше 11 членів.
Кількість обраних незалежних членів наглядової ради не може бути меншою 60% від її повного складу.».
 
Відхилено   3. Наглядова рада формується у складі:
 
    -61- Бєлькова О.В.
У статті 4 Проекту частину третю викласти у такій редакції:
«Наглядова рада складається з:
1) двох представників Кабінету Міністрів України;
2) трьох незалежних членів наглядової ради;
3) якщо в структурі програмного бюджету більше 20% коштів складають кошти, надані міжнародною фінансовою організацією та/або донором, — одного представника міжнародної фінансової організації та/або донору.
Порядок обрання (включаючи вимоги до осіб, які мають намір стати членами наглядової ради), призначення та звільнення членів наглядової ради визначається Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог цього Закону.
У разі укладення між Україною та донорами договору, який передбачає фінансування донорами Фонду, порядок обрання, призначення та звільнення члена наглядової ради, зазначеного у пункті 3 частини третьої цієї статті, може визначатися таким договором. За відсутності зазначеної угоди або якщо зазначеною угодою не передбачено призначення члена наглядової ради зазначений у пункті 3 частини третьої цієї статті член наглядової ради призначається та звільняється у порядку, що передбачений для незалежних членів наглядової ради, на такого члена наглядової ради поширюються положення статті 5 цього Закону. Якщо в структурі програмного бюджету більше 20% коштів складають кошти надані міжнародними фінансовими організаціями та/або донорами, такі міжнародні організації та/або донори спільно делегують до складу наглядової ради одного представника.
Наглядова рада є повноважною, якщо призначені щонайменше п’ять членів, якщо інше не передбачено Законом або міжнародним договором України.
Голова наглядової ради обирається із членів наглядової ради простою більшістю голосів, в порядку визначеному положенням про наглядову раду.
Рішення наглядової ради вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала проста більшість членів наглядової ради».
 
Відхилено    
    -62- Рябчин О.М.
Викласти частину 3 статті 4 в такій редакції:
«3. Наглядова рада складається з:
1) двох представників Кабінету Міністрів України;
2) двох незалежних членів наглядової ради;
3) якщо це передбачено міжнародними договорами України, — одного представника донорів.
Порядок обрання (включаючи вимоги до осіб, які мають намір стати членами наглядової ради), призначення та звільнення членів наглядової ради, які зазначені в пунктах 1—2 частини третьої цієї статті, визначається Кабінетом Міністрів України.
У разі укладення між Урядом України та донорами договору, який передбачає фінансування донорами діяльності Фонду, порядок обрання, призначення та звільнення члена наглядової ради, зазначеного у пункті 3 частини третьої цієї статті, може визначатися таким договором. За відсутності зазначеної угоди або у випадку не підписання такої угоди протягом одного року з моменту прийняття цього Закону, або якщо зазначеною угодою не передбачено призначення члена наглядової ради, а також після припинення дії такої угоди, зазначений у пункті 3 частини третьої цієї статті член наглядової ради призначається та звільняється у порядку, передбаченому для незалежних членів наглядової ради. На такого члена наглядової ради поширюються положення статті 5 цього Закону.
Наглядова рада є повноважною, якщо призначені щонайменше чотири члени.
Один із членів наглядової ради обирається Головою зазначеної ради простою більшістю голосів усіх призначених членів наглядової ради відкритим голосуванням в порядку, визначеному положенням про наглядову раду.
У випадку, якщо протягом трьох місяців з моменту призначення четвертого члена наглядової ради не було обрано Голову наглядової ради, чинний склад наглядової ради припиняє свої повноваження. Кабінет Міністрів України невідкладно, але не пізніше 10 робочих днів з моменту припинення повноважень попереднім складом наглядової ради, приймає рішення про початок обрання та призначення членів наглядової ради, які зазначені в пунктах 1—2 частини третьої цієї статті.
У випадку, якщо припинення повноважень члена наглядової ради може призвести до неможливості проведення засідань наглядової ради через відсутність достатньої кількості членів наглядової ради, такі повноваження припиняються не раніше призначення членом наглядової ради Фонду іншої особи.
Рішення наглядової ради вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала проста більшість членів наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів Голова наглядової ради має право вирішального голосу.
 
Враховано    
44. 1) двох представників Кабінету Міністрів України;
 
   1) двох представників Кабінету Міністрів України;
 
45. 2) двох незалежних членів наглядової ради;
 
   2) двох незалежних членів Наглядової ради;
 
46. 3) якщо це передбачено міжнародними договорами України, — одного представника міжнародних фінансових організацій або донорів.
 
   3) одного представника донорів (якщо це передбачено міжнародними договорами України).
 
47. Порядок обрання (включаючи вимоги до осіб, які мають намір стати членами наглядової ради), призначення та звільнення членів наглядової ради, які зазначені в пунктах 1—2 частини п’ятої цієї статті, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-63- Лубінець Д.В.
Валентиров С.В.
Пономарьов О.С.
В абзацах другому та третьому частини третьої статті 4 проекту слово «п`ятої» замінити словом «третьої’
 
Враховано   Порядок обрання (включаючи вимоги до осіб, які мають намір стати членами Наглядової ради), призначення та звільнення членів Наглядової ради, зазначених у пунктах 1 і 2 цієї частини, визначається Кабінетом Міністрів України.
 
    -64- Розенблат Б.С.
В абзацах другому та третьому частини третьої статті 4 проекту слово «п`ятої» замінити словом «третьої’
 
Враховано    
    -65- Демчак Р.Є.
Абзац п’ятий частини третьої статті 4 законопроекту виключити.
 
Відхилено    
48. У разі укладення між Україною та донорами договору, який передбачає фінансування донорами Фонду, порядок обрання, призначення та звільнення члена наглядової ради, зазначеного у пункті 3 частини п’ятої цієї статті, може визначатися таким договором. За відсутності зазначеної угоди або якщо зазначеною угодою не передбачено призначення члена наглядової ради зазначений у пункті 3 частини п’ятої цієї статті член наглядової ради призначається та звільняється у порядку, що передбачений для незалежних членів наглядової ради, на такого члена наглядової ради поширюються положення статті 5 цього Закону.
 
   У разі укладення між Кабінетом Міністрів України та донорами договору, що передбачає фінансування донорами діяльності Фонду, порядок обрання, призначення та звільнення члена Наглядової ради, зазначеного у пункті 3 цієї частини, може визначатися таким договором. За відсутності зазначеної угоди або у разі непідписання такої угоди протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом, або якщо зазначеною угодою не передбачено призначення члена Наглядової ради, а також після припинення дії такої угоди зазначений у пункті 3 цієї частини член Наглядової ради призначається та звільняється у порядку, передбаченому для незалежних членів Наглядової ради. На такого члена Наглядової ради поширюються положення статті 5 цього Закону.
 
49. Наглядова рада є повноважною, якщо призначені щонайменш чотири члени, якщо інше не передбачено цим Законом або міжнародним договором України.
 
-66- Пташник В.Ю.
У абзаці сьомому частини 3 статті 4 проекту слова «чотири члени» замінити словами «п’ять членів»
 
Відхилено   Наглядова рада є повноважною, якщо призначені щонайменше чотири її члени.
 
50. Один із членів наглядової ради обирається Головою зазначеної ради простою більшістю голосів усіх призначених членів наглядової ради в порядку, визначеному положенням про наглядову раду.
 
-67- Рябчин О.М.
В абзаці п’ятому частини 3 статті 4 після слів «простою більшістю голосів» доповнити словами «відкритим голосуванням».
 
Враховано редакційно   Один із членів Наглядової ради обирається головою Наглядової ради простою більшістю голосів усіх призначених членів Наглядової ради відкритим голосуванням у порядку, визначеному Положенням про Наглядову раду Фонду енергоефективності.
Якщо протягом трьох місяців з дня призначення четвертого члена Наглядової ради голову Наглядової ради не обрано, чинний склад Наглядової ради припиняє свої повноваження. У такому разі Кабінет Міністрів України невідкладно, не пізніше 10 робочих днів з дня припинення повноважень чинного складу Наглядової ради, приймає рішення про початок обрання та призначення членів Наглядової ради, зазначених у пунктах 1 і 2 цієї частини.
У разі якщо припинення повноважень члена Наглядової ради призведе до неповноважності всього складу Наглядової ради, повноваження такого члена припиняються не раніше призначення членом Наглядової ради іншої особи.
 
51. Рішення наглядової ради вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала проста більшість членів наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів рішення вважається відхиленим.
 
-68- Рябчин О.М.
Друге речення абзацу шостого частини 3 статті 4 після слів викласти в такій редакції:
«У разі рівного розподілу голосів Голова наглядової ради має право вирішального голосу.».
 
Враховано   Рішення Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість членів Наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів голова Наглядової ради має право вирішального голосу.
 
52. 4. До виключної компетенції наглядової ради належать такі питання:
 
   4. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
 
53. 1) затвердження стратегії Фонду та стратегічних цілей діяльності Фонду відповідно до основних напрямів діяльності, визначених Кабінетом Міністрів України;
 
-69- Сажко С.М.
Пункт 1 частини 4 статті 4 законопроекту викласти в новій редакції:
«1) затвердження річних планів діяльності Фонду відповідно до основних напрямів діяльності, визначених Кабінетом Міністрів України, а також звітів про їх виконання;»
 
Відхилено   1) затвердження стратегії Фонду та стратегічних цілей діяльності Фонду відповідно до Основних напрямів діяльності Фонду енергоефективності, схвалених Кабінетом Міністрів України;
 
54. 2) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Фонду з урахуванням принципів корпоративного управління, визначених законодавством для акціонерних товариств;
 
-70- Розенблат Б.С.
Пункт 2 частини 4 виключити
 
Враховано      
    -71- Рябчин О.М.
Пункт 2 частини 4 статті 4 виключити. Пункти 3-32 вважати пунктами 2-31 відповідно.
 
Враховано редакційно    
55. 3) підготовка пропозицій щодо змін та доповнень до статуту Фонду для затвердження Кабінетом Міністрів України;
 
-72- Рябчин О.М.
В пункті 3 частини 4 статті 4 після слів «підготовка пропозицій щодо» додати слово «внесення».
 
Враховано   2) підготовка пропозицій щодо внесення змін до Статуту Фонду енергоефективності для затвердження Кабінетом Міністрів України;
 
56. 4) подання пропозицій Кабінету Міністрів України щодо зміни розміру статутного капіталу Фонду;
 
   3) подання пропозицій Кабінету Міністрів України щодо зміни розміру статутного капіталу Фонду;
 
57. 5) подання пропозицій Кабінету Міністрів України щодо припинення Фонду, обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора) Фонду, затвердження ліквідаційного балансу;
 
-73- Рябчин О.М.
В пункті 4 частини 4 статті 4 після слова припинення додати слово «діяльності».
 
Враховано   4) подання пропозицій Кабінету Міністрів України щодо припинення діяльності Фонду, призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора) Фонду, затвердження ліквідаційного балансу;
 
58. 6) затвердження бізнес-плану та фінансового плану (бюджету) Фонду;
 
-74- Розенблат Б.С.
У пункті 6 частини 4 після слова «Фонду» доповнити словами «, а також кошторису витрат на його утримання»;
 
Враховано   5) затвердження річного плану діяльності Фонду, бюджету, кошторису витрат на утримання Фонду;
 
    -75- Рябчин О.М.
Пункт 6 частини 4 статті 4 викласти в такій редакції:
«6) затвердження річного плану діяльності Фонду, бюджету, а також кошторису витрат на його утримання;».
 
Враховано    
    -76- Бабак А.В.
пункт 6 частини четвертої викласти в такій редакції:
« затвердження кошторису Фонду;»
 
Враховано по суті   
59. 7) затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів; контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками;
 
-77- Рябчин О.М.
Виключити пункт 7 частини 4 статті 4.
 
Враховано      
60. 8) забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю та аудиту Фонду і контролю за її ефективністю;
 
-78- Рябчин О.М.
В пункті 8 частини 4 статті 4 слово «забезпечення» замінити на «затвердження порядку»
 
Враховано   6) затвердження порядку функціонування системи внутрішнього контролю та аудиту Фонду і контролю за її ефективністю;
 
61. 9) прийняття рішення про вчинення правочину, який віднесено до значних правочинів статутом Фонду;
 
   7) прийняття рішення про вчинення правочину, який відповідно до Статуту Фонду є значним правочином;
 
62. 10) затвердження кредитної та інвестиційної політики Фонду;
 
-79- Рябчин О.М.
В пункті 10 частини 4 статті 4 виключити
Пункти 11-32 вважати пунктами 10-31 відповідно.
 
Враховано редакційно      
    -80- Бабак А.В.
пункт 10 частини четвертої вилучити;
 
Враховано    
63. 11) визначення кількісного складу Дирекції, організаційної структури Фонду та затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних підрозділів Фонду;
 
   8) визначення кількісного складу Дирекції, організаційної структури Фонду та затвердження положень про структурні підрозділи Фонду;
 
64. 12) призначення і звільнення директора, фінансового директора, технічного директора та керівника підрозділу внутрішнього аудиту, затвердження призначення та звільнення керівників інших структурних підрозділів Фонду;
 
   9) призначення і звільнення директора, фінансового директора, технічного директора та керівника підрозділу внутрішнього аудиту, затвердження, призначення та звільнення керівників інших структурних підрозділів Фонду;
 
65. 13) затвердження умов трудових контрактів з директором, фінансовим директором, технічним директором та керівником підрозділу внутрішнього аудиту, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
 
   10) затвердження умов трудових контрактів з директором, фінансовим директором, технічним директором та керівником підрозділу внутрішнього аудиту, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
 
66. 14) затвердження порядку відбору керівників та працівників Фонду на конкурсній основі;
 
   11) затвердження порядку добору керівників та працівників Фонду на конкурсній основі;
 
67. 15) здійснення контролю за діяльністю дирекції Фонду, внесення пропозицій щодо її вдосконалення;
 
   12) здійснення контролю за діяльністю Дирекції, внесення пропозицій щодо її вдосконалення;
 
68. 16) затвердження положення про підрозділ внутрішнього аудиту та планів його роботи, здійснення контролю за його діяльністю;
 
   13) затвердження положення про підрозділ внутрішнього аудиту та планів його роботи, здійснення контролю за його діяльністю;
 
69. 17) визначення аудиторської компанії для проведення зовнішнього аудиту, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 
-81- Рябчин О.М.
Пункт 16 частини 4 статті 4 викласти в такій редакції:
«16) затвердження умов конкурсного відбору аудитора для проведення зовнішнього аудиту та його призначення, затвердження умов договору, що укладаються з ним, встановлення розміру оплати його послуг;».
 
Враховано   14) затвердження умов конкурсного відбору аудитора для проведення зовнішнього аудиту та його призначення, затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру плати за його послуги;
 
    -82- Сажко С.М.
Пункти 17-19 частини 4 статті 4 законопроекту викласти в новій редакції:
«17) визначення аудитора аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, затвердження умов договору, що укладаються з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;
18) розгляд та прийняття рішень щодо аудиторського висновку зовнішнього аудитора або аудиторської фірми;
19) контроль за усуненням недоліків, виявлених органами державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Фонду, підрозділом внутрішнього аудиту та аудитором або аудиторською фірмою за результатами проведення зовнішнього аудиту;».
 
Враховано частково    
70. 18) розгляд та прийняття рішень щодо висновку зовнішнього аудиту;
 
   15) розгляд та прийняття рішень щодо аудиторського висновку зовнішнього аудитора;
 
71. 19) контроль за усуненням недоліків, виявлених органами державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Фонду, підрозділом внутрішнього аудиту та аудиторською компанією за результатами проведення зовнішнього аудиту;
 
-83- Рябчин О.М.
В пункті 19 частини 4 статті 4 після слів «здійснюють нагляд» додати слова «та контроль».
 
Враховано   16) контроль за усуненням недоліків, виявлених органами державної влади, які в межах компетенції здійснюють державний нагляд та контроль за діяльністю Фонду, підрозділом внутрішнього аудиту та аудитором за результатами проведення зовнішнього аудиту;
 
72. 20) визначення показників ефективності роботи членів дирекції та керівника підрозділу внутрішнього аудиту та їх оцінка відповідно до таких показників;
 
   17) визначення показників ефективності роботи членів Дирекції та керівника підрозділу внутрішнього аудиту та їх оцінювання відповідно до таких показників;
 
73. 21) затвердження річної фінансової звітності;
 
   18) затвердження річної фінансової звітності;
 
74. 22) визначення стратегічних напрямів інвестування та кредитування, а також основних видів прийнятного забезпечення, в межах стратегії, бізнес-плану та фінансового плану (бюджету) Фонду;
 
-84- Бабак А.В.
Пункт 22 частини четвертої статті 4 вилучити.
 
Враховано      
    -85- Сажко С.М.
Пункт 22 частини 4 статті 4 законопроекту викласти в новій редакції:
«22) визначення основних видів інвестування, кредитування та прийнятного забезпечення, в межах стратегії, бізнес-плану та фінансового плану (бюджету) Фонду».
 
Відхилено    
    -86- Рябчин О.М.
Пункт 22 частини 4 статті 4 виключити.
Пункти 23-32 вважати пунктами 22-31 відповідно.
 
Враховано редакційно    
75. 23) прийняття рішення щодо створення відокремлених підрозділів Фонду, затвердження їх положень;
 
-87- Рябчин О.М.
Пункт 23 частини четвертої статті 4 вилучити.
Пункти 23-32 вважати пунктами 24-32 відповідно.
 
Враховано редакційно      
76. 24) розгляд та затвердження фінансових та інших відповідних звітів; розгляд та затвердження звітів за результатами моніторингу та аналізу якості заходів з енергоефективності, що впроваджуються за участю Фонду;
 
-88- Сажко С.М.
Пункти 24, 29 частини 4 статті 4 законопроекту та далі по тексту після слів «заходів з енергоефективності» доповнити словами «та енергозбереження».
 
Відхилено   19) розгляд та затвердження фінансових та інших звітів, зокрема розгляд та затвердження звітів за результатами моніторингу та аналізу якості заходів з енергоефективності, що здійснюються за участю Фонду;
 
    -89- Рябчин О.М.
В пункті 24 частини 4 статті 4 після слів «фінансових та інших» виключити слово «відповідних».
 
Враховано    
77. 25) схвалення за поданням дирекції порядку прийняття рішення про обрання банків-партнерів або інших посередників, за участю яких здійснюватимуться заходи з енергоефективності та енергозбереження, та затвердження істотних умов договорів, що укладатимуться з ними;
 
-90- Бабак А.В.
В пункті 25 частини четвертої слова «банків-партнерів або інших посередників, за участю яких здійснюватимуться заходи з енергоефективності та енергозбереження,» замінити словами «банків, які братимуть участь у реалізації програм Фонду з відшкодування вартості інвестицій»;
 
Враховано по суті  20) схвалення за поданням Дирекції порядку прийняття рішення про обрання банків-партнерів, за участю яких здійснюватимуться заходи з енергоефективності, затвердження істотних умов договорів, що укладатимуться з банками-партнерами;
 
78. 26) схвалення за поданням дирекції порядку прийняття рішення про обрання осіб, які здійснюватимуть верифікацію проектів після їх завершення, залучення юридичних та фізичних осіб на договірній основі (аутсорсинг) та затвердження істотних умов договорів, що укладатимуться з ними;
 
-91- Бабак А.В.
Пункт 26 частини четвертої статті 4 вилучити.
 
Відхилено   21) схвалення за поданням Дирекції порядку прийняття рішення про обрання осіб, які здійснюватимуть верифікацію проектів після їх завершення;
 
    -92- Рябчин О.М.
В пункті 26 частини 4 статті 4 виключити слова і знаки «, залучення юридичних та фізичних осіб на договірній основі (аутсорсинг) та затвердження істотних умов договорів, що укладатимуться з ними».
 
Враховано    
79. 27) схвалення за поданням дирекції вимог до проектів, які фінансуватимуться за рахунок Фонду;
 
-93- Рябчин О.М.
Пункт 27 частини четвертої статті 4 вилучити.
 
Враховано      
80. 28) схвалення за поданням дирекції правил щодо продуктів та послуг Фонду (включаючи істотні умови фінансування Фондом);
 
-94- Рябчин О.М.
Пункт 28 частини 4 статті 4 викласти в такій редакції:
«схвалення за поданням дирекції програм Фонду та відповідних продуктів та послуг Фонду, що надаються в рамках програм;».
 
Враховано   22) схвалення за поданням Дирекції програм Фонду та продуктів і послуг Фонду, що надаються в рамках таких програм;
 
    -95- Бабак А.В.
в пункті 28 частини четвертої статті 4 слова «продуктів та послуг Фонду (включаючи істотні умови фінансування Фондом)» замінити словами «програм Фонду з відшкодування вартості інвестицій».
 
Відхилено    
81. 29) схвалення за поданням дирекції порядків моніторингу, аналізу якості та верифікації заходів з енергоефективності, що впроваджуються за участю Фонду;
 
   23) схвалення за поданням Дирекції порядку моніторингу, аналізу якості та верифікації заходів з енергоефективності, що здійснюються за участю Фонду;
 
82. 30) прийняття рішення про входження до складу об’єднань юридичних осіб та заснування інших юридичних осіб;
 
   24) прийняття рішення про входження до складу об’єднань юридичних осіб, про заснування інших юридичних осіб;
 
83. 31) у випадках, що передбачені статутом Фонду та положенням про наглядову раду, прийняття рішень щодо питань, які віднесені до повноважень дирекції;
 
   25) у випадках, передбачених Статутом Фонду та Положенням про Наглядову раду Фонду енергоефективності, прийняття рішень з питань, що належать до повноважень Дирекції;
 
84. 32) здійснення інших повноважень відповідно до закону та статуту.
 
-96- Рябчин О.М.
Доповнити частину 4 статті 4 новим пунктом 29 в такій редакції:
30) схвалення за поданням дирекції вимог до висновку енергетичного аудиту та критеріїв оцінки таких висновків».
Пункти 29-32 вважати пунктами 30-33 відповідно.
 
Враховано редакційно   26) схвалення за поданням Дирекції вимог до висновку енергетичного аудиту та критеріїв оцінки таких висновків;
27) здійснення інших повноважень відповідно до закону та Статуту Фонду.
 
85. Наглядова рада зобов’язана вживати заходів до запобігання виникненню конфліктів інтересів у Фонді та сприяти їх урегулюванню.
 
   Наглядова рада зобов’язана вживати заходів до запобігання виникненню конфліктів інтересів у Фонді та сприяти їх урегулюванню.
 
86. Наглядова рада може утворювати постійні та тимчасові комітети, секретаріат.
 
-97- Сажко С.М.
В абзаці 35 частини 4 статті 4 законопроекту слова «Наглядова рада може утворювати» замінити словами «У складі Наглядової ради можуть бути утворені».
 
Відхилено   Наглядова рада може утворювати постійні та тимчасові комітети, секретаріат.
 
87. Стаття 5. Незалежні члени наглядової ради Фонду
 
   Стаття 5. Незалежні члени Наглядової ради
 
88. 1. Незалежним членом наглядової ради Фонду не може бути особа, яка:
 
-98- Рябчин О.М.
Викласти частину 1 статті 5 в такій редакції:
«1. Незалежним членом наглядової ради Фонду не може бути особа, яка:
1) є або протягом останніх п’яти років була посадовою особою Фонду;
2) є або протягом останніх трьох років була працівником Фонду;
3) є афілійованою особою (відповідно до терміна в значенні, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства») Фонду;
4) отримує або отримувала від Фонду протягом останніх трьох років будь-які доходи, крім доходів у вигляді винагороди за виконання функцій члена наглядової ради;
5) є або була державним службовцем чи представником держави протягом останніх трьох років;
6) є національним публічним діячем (відповідно до терміна у значенні, визначеному Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»);
7) є аудитором Фонду, або була ним протягом певного періоду за останні три роки, що передували її призначенню (обранню) до наглядової ради;
8) бере участь в аудиті такого Фонду як аудитор, який працює у складі аудиторської організації, або брала участь у такому аудиті протягом останніх трьох років, що передували її призначенню (обранню) до наглядової ради;
9) працювала на посаді члена наглядової ради Фонду протягом останніх трьох строків;
 
Враховано   1. Незалежні члени Наглядової ради обираються на конкурсних засадах з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, включаючи іноземців та осіб без громадянства. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради декілька разів, крім випадків, передбачених законодавством.
Незалежний член Наглядової ради обирається на строк, встановлений Статутом Фонду, але не менше п’яти років, якщо інше не передбачено законом.
2. Не може бути обрана незалежним членом Наглядової ради особа, яка:
 
89. 1) є або протягом останніх п’яти років була посадовою особою Фонду, або його філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу;
 
   1) є або протягом останніх п’яти років була посадовою особою Фонду;
 
90. 2) є або протягом останніх трьох років була працівником Фонду, або його філії, представництв та/або іншого відокремленого підрозділу;
 
   2) є або протягом останніх трьох років була працівником Фонду;
 
91. 3) є афілійованою особою (відповідно до терміна в значенні, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства») Фонду або його філії, представництва та/або інших відокремлених підрозділів та/або їх посадових осіб;
 
   3) є афілійованою особою Фонду відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
 
92. 4) отримує або отримувала від Фонду або його філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу протягом останніх трьох років будь-які доходи, крім доходів у вигляді винагороди за виконання функцій члена наглядової ради;
 
   4) отримує або отримувала від Фонду протягом останніх трьох років будь-які доходи, крім винагороди за виконання функцій члена Наглядової ради;
 
93. 5) є або була державним службовцем чи представником держави протягом останніх трьох років;
 
-99- Сольвар Р.М.
Пункт 5 частини першої статті 5 викласти у такій редакції:
«5) є або була державним службовцем чи представником держави у сферах пов’язаних із енергозбереженням протягом одного року;»
 
Відхилено   5) є або була державним службовцем чи представником держави протягом останнього календарного року;
 
    -100- Бєлькова О.В.
У статті 5 Проекту:
- у пункті 5 частини першої слова «трьох років» замінити словами «одного року»;
 
Враховано редакційно    
94. 6) є національним публічним діячем (відповідно до терміна в значенні, визначеному Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»);
 
   6) є національним публічним діячем відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»;
 
95. 7) є аудитором Фонду, або була ним протягом певного періоду за останні три роки, що передували її призначенню (обранню) до наглядової ради;
 
   7) є або була аудитором Фонду протягом певного періоду за останні три роки, що передували її призначенню (обранню) членом Наглядової ради;
 
96. 8) бере участь в аудиті такого Фонду або його філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу як аудитор, який працює у складі аудиторської організації, або брала участь у такому аудиті протягом останніх трьох років, що передували її призначенню (обранню) до наглядової ради;
 
   8) бере участь в аудиті Фонду як аудитор, який працює у складі аудиторської організації, або брала участь у такому аудиті протягом останніх трьох років, що передували її призначенню (обранню) членом Наглядової ради;
 
97. 9) має або мала протягом останнього року господарські або цивільно-правові відносини з Фондом або його філією, представництвом та/або іншим відокремленим підрозділом безпосередньо чи як керівник або член виконавчого органу суб’єкта господарювання, яке має або мало такі зв’язки;
 
-101- Рябчин О.М.
Пункт 9 частини 1 статті 5 виключити.
Пункт 10-11 вважати пунктами 9-10 відповідно.
 
Враховано редакційно      
98. 10) працювала на посаді члена наглядової ради протягом трьох строків;
 
-102- Лубінець Д.В.
Валентиров С.В.
Пономарьов О.С.
Пункт 10 частини першої статті 5 проекту закону викласти у такій редакції:
«працювала на посаді члена наглядової ради Фонду протягом останніх трьох строків;».
 
Відхилено   9) обіймала посаду члена Наглядової ради протягом останніх трьох каденцій;
 
    -103- Розенблат Б.С.
Пункт 10 частини 1 після слів «наглядової ради» доповнити словом «Фонду»
 
Відхилено    
    -104- Бєлькова О.В.
у пункті 10 частини першої після слів «наглядової ради» доповнити словом «Фонду».
 
Відхилено    
99. 11) є близькою особою з особами, зазначеними у пунктах 1—10 частини першої цієї статті (відповідно до терміна в значенні, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»).
 
   10) є близькою особою для осіб, зазначених у пунктах 1-9 цієї частини, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
 
100. 2. Незалежні члени наглядової ради обираються на конкурсі з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, включаючи іноземців та осіб без громадянства. Одна і та сама особа може обиратися до складу наглядової ради не один раз, крім випадків, передбачених законодавством.
 
      
101. Незалежний член наглядової ради обирається на строк, встановлений статутом Фонду, який не може становити менше п’яти років, якщо інше не передбачено законом.
 
      
102. 3. Незалежні члени наглядової ради виконують свої функції на підставі цивільно-правового договору на платній основі, в якому визначається, зокрема, розмір винагороди, заохочувальних та компенсаційних виплат. Типова форма такого договору визначається Кабінетом Міністрів України.
 
   3. Незалежні члени Наглядової ради виконують свої функції на платній основі на підставі цивільно-правового договору, в якому визначається, зокрема, розмір винагороди, заохочувальних та компенсаційних виплат. Типова форма такого договору затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
103. 4. Незалежний член наглядової ради має рівні права і обов’язки з іншими її членами.
 
   4. Незалежний член Наглядової ради має рівні права та обов’язки з іншими членами Наглядової ради.
 
104. Під час здійснення повноважень члена наглядової ради, у тому числі під час голосування на її засіданнях, незалежний член наглядової ради керується законами України, інтересами Фонду, самостійно визначається щодо голосування з усіх питань порядку денного засідання наглядової ради, забезпечує реалізацію своїх повноважень у спосіб, визначений законом та статутом Фонду.
 
   Під час здійснення повноважень члена Наглядової ради, у тому числі під час голосування на її засіданнях, незалежний член Наглядової ради керується законами України, інтересами Фонду, самостійно визначається щодо голосування з усіх питань порядку денного засідання Наглядової ради, забезпечує здійснення своїх повноважень у спосіб, визначений законом та Статутом Фонду.
 
105. Стаття 6. Дирекція Фонду
 
   Стаття 6. Дирекція
 
106. 1. Виконавчим органом Фонду, що здійснює поточне управління його діяльністю, є дирекція, яка складається з директора та принаймні двох членів дирекції (фінансового директора та технічного директора), які призначаються на конкурсних засадах у порядку, визначеному наглядовою радою згідно із статутом Фонду.
 
-105- Рябчин О.М.
В абзаці першому частини 1 статті 6 після слів та знаків « (фінансового директора та технічного директора), які» додати слова «обираються та».
 
Враховано   1. Виконавчим органом Фонду, що здійснює поточне управління його діяльністю, є Дирекція, до складу якої входять директор та принаймні два члени Дирекції (фінансовий директор і технічний директор), які обираються та призначаються на конкурсних засадах у порядку, визначеному Наглядовою радою згідно із Статутом Фонду.
 
107. Кількісний склад дирекції визначає наглядова рада з урахуванням вимог частини першої цієї статті.
 
-106- Лубінець Д.В.
Валентиров С.В.
Пономарьов О.С.
Абзац другий частини першої статті 6 проекту викласти у такій редакції:
«Кількісний склад дирекції визначає наглядова рада.».
 
Відхилено   Кількісний склад Дирекції визначає Наглядова рада з урахуванням положень цієї частини.
 
    -107- Розенблат Б.С.
У абзаці другому частини 1 статті 6 законопроекту слово «вимогами» замінити словом «положень «.
 
Враховано    
108. Якщо це передбачено відповідними міжнародними договорами України, фінансовий директор призначається за поданням міжнародної фінансової організації або донорів.
 
-108- Рябчин О.М.
В абзаці третьому частини 1 статті 6 після слів «призначається за поданням» виключити слова «міжнародної фінансової організації або».
 
Враховано   Фінансовий директор може призначатися за поданням донорів, якщо це передбачено міжнародними договорами України.
 
109. Директор очолює дирекцію та має право представляти Фонд без доручення.
 
-109- Рябчин О.М.
В абзаці четвертому частини 1 статті 6 після слова «Директор» доповнити словами та знаком «є керівником фонду,».
 
Враховано   Директор є керівником Фонду, очолює Дирекцію та має право представляти Фонд без доручення.
 
110. 2. До компетенції дирекції належать всі питання, пов’язані з керівництвом поточною діяльністю Фонду, крім питань, що належать до компетенції наглядової ради.
 
   2. До компетенції Дирекції, зокрема, належать всі питання, пов’язані з керівництвом поточною діяльністю Фонду, крім питань, що належать до компетенції Наглядової ради.
 
111. До компетенції дирекції належать такі питання:
 
   До компетенції Дирекції належить:
 
112. підготовка для затвердження наглядовою радою проектів стратегії, бізнес-плану та фінансового плану (бюджету) Фонду;
 
-110- Сажко С.М.
В абзаці 3 частини 2 статті 6 законопроекту слово «проектів» замінити словами «пропозицій змін та корегувань до»
 
Відхилено   1) підготовка для затвердження Наглядовою радою проектів річного плану, бюджету, проектів кошторису на утримання Фонду та програм Фонду;
 
    -111- Бабак А.В.
У частині другій статті 6 абзац третій викласти в такій редакції:
«підготовка для затвердження наглядовою радою проектів кошторису та програм часткового відшкодування інвестицій Фонду»;
 
Враховано редакційно    
    -112- Рябчин О.М.
Абзац третій частини 2 статті 6 викласти в такій редакції:
«підготовка для затвердження наглядовою радою проектів річного плану, бюджету, проектів кошторису на утримання Фонду та програм Фонду;».
 
Враховано    
    -113- Рябчин О.М.
Пронумерувати абзаци третій – двадцять п’ятий частини 2 статті 6.
 
Враховано    
113. реалізація стратегії, бізнес-плану та фінансового плану (бюджету) Фонду;
 
-114- Бабак А.В.
У частині другій статті 6 абзац четвертий викласти в такій редакції:
«виконання затвердженого кошторису та програм Фонду»
 
Враховано редакційно   2) виконання затвердженого річного плану, кошторису та програм Фонду;
 
    -115- Рябчин О.М.
Абзац четвертий частини 2 статті 6 слово викласти в такій редакції:
«виконання затвердженого річного плану, кошторису та програм Фонду;».
 
Враховано    
114. розпорядження майном та коштами Фонду з урахуванням обмежень, установлених цим Законом, статутом Фонду та внутрішніми документами (положеннями, регламентами тощо) Фонду;
 
-116- Сажко С.М.
В абзаці 5 частини 2 статті 6 законопроекту слова «цим Законом» замінити словом «законодавством».
 
Враховано   3) розпорядження майном та коштами Фонду з урахуванням обмежень, установлених законодавством, Статутом Фонду та внутрішніми актами Фонду;
 
    -117- Рябчин О.М.
В абзаці п’ятому частини 2 статті 6 слово «документами» замінити на «актами», слова та знаки « (положеннями, регламентами тощо)» виключити.
 
Враховано    
115. визначення форми та встановлення порядку моніторингу діяльності Фонду;
 
-118- Сажко С.М.
Абзац 6 частини 2 статті 6 законопроекту виключити.
 
Відхилено   4) визначення форми та встановлення порядку моніторингу діяльності Фонду;
 
116. розроблення і реалізація політики та стратегії управління ризиками, затверджених наглядовою радою, забезпечення впровадження процедур виявлення, оцінки, контролю та моніторингу ризиків;
 
-119- Рябчин О.М.
Виключити абзац сьомий частини 2 статті 6.
 
Враховано      
117. впровадження визначеної наглядовою радою організаційної структури Фонду, розроблення пропозицій щодо зміни та удосконалення організаційної структури Фонду;
 
   5) впровадження визначеної Наглядовою радою організаційної структури Фонду, розроблення пропозицій щодо зміни та удосконалення організаційної структури Фонду;
 
118. розроблення положень, що регламентують діяльність структурних і відокремлених підрозділів Фонду;
 
-120- Рябчин О.М.
У абзаці дев’ятому частини 2 статті 6 виключити слова «і відокремлених»
 
Враховано   6) розроблення положень про структурні підрозділи Фонду;
 
119. забезпечення безпеки інформаційних систем Фонду;
 
   7) забезпечення безпеки інформаційних систем Фонду;
 
120. інформування наглядової ради про показники діяльності Фонду, виявлені порушення законодавства, внутрішніх положень Фонду та про будь-яке погіршення фінансового стану Фонду або загрозу такого погіршення, про рівень ризиків, що виникають у ході діяльності Фонду;
 
-121- Сажко С.М.
В абзаці одинадцятому частини 2 статті 6 законопроекту слова «про будь-яке погіршення фінансового стану Фонду або загрозу такого погіршення, про рівень ризиків, що виникають у ході діяльності Фонду» замінити словами «про фінансовий стан Фонду, про рівень ризиків та пропозицій щодо управління такими ризиками, що виникають у ході діяльності Фонду».
 
Враховано по суті  8) інформування Наглядової ради про показники діяльності Фонду, виявлені порушення законодавства, внутрішніх актів Фонду та про фінансовий стан Фонду;
 
    -122- Рябчин О.М.
Абзац одинадцятий частини 2 статті викласти в такій редакція:
«інформування наглядової ради про показники діяльності Фонду, виявлені порушення законодавства, внутрішніх положень Фонду та про фінансовий стан Фонду;».
 
Враховано    
121. підготовка та подання наглядовій раді періодичних фінансових та технічних звітів у порядку та формі, що визначаються наглядовою радою;
 
   9) підготовка та подання Наглядовій раді періодичних фінансових та технічних звітів у порядку та формі, що визначаються Наглядовою радою;
 
122. розгляд звітів за результатами моніторингу, аналізу якості заходів з енергоефективності, що впроваджуються за участю Фонду та їх верифікації, подання звітів наглядовій раді та вжиття заходів для усунення недоліків;
 
   10) розгляд звітів за результатами моніторингу, аналізу якості заходів з енергоефективності, що здійснюються за участю Фонду, та їх верифікації, подання відповідних звітів Наглядовій раді та вжиття заходів для усунення недоліків;
 
123. підготовка щорічних звітів для моніторингу цілей щодо енергоефективності для державного органу, відповідального за впровадження державної політики з енергоефективності;
 
-123- Рябчин О.М.
В абзаці чотирнадцятому частини 2 статті 6 слова «державного органу, відповідального за впровадження державної політики з енергоефективності» замінити на «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива».
 
Враховано   11) підготовка щорічних звітів для моніторингу цілей щодо енергоефективності для центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива;
 
124. розроблення вимог до проектів, які фінансуються за рахунок Фонду;
 
   12) розроблення вимог до проектів, що фінансуються за рахунок Фонду;
 
125. розроблення правил щодо продуктів та послуг Фонду;
 
-124- Рябчин О.М.
Абзац шістнадцятий частини 2 статті 6 викласти в такій редакції:
«розроблення програм Фонду та відповідних продуктів та послуг Фонду, що надаються в рамках програм;».
 
Враховано   13) розроблення програм Фонду та продуктів і послуг, що надаються в рамках таких програм;
 
126. розроблення порядку моніторингу, аналізу якості та верифікації заходів з енергоефективності, що впроваджуються за участю Фонду;
 
   14) розроблення порядку моніторингу, аналізу якості та верифікації заходів з енергоефективності, що здійснюються за участю Фонду;
 
127. затвердження проектів, які фінансуються за рахунок Фонду, відповідно до правил, затверджених наглядовою радою;
 
   15) затвердження проектів, що фінансуються за рахунок Фонду, відповідно до правил, затверджених Наглядовою радою;
 
128. підготовка порядку прийняття рішення про обрання осіб, які здійснюватимуть верифікацію проектів після їх завершення, про залучення юридичних та фізичних осіб на договірній основі (аутсорсинг), про обрання банків або інших посередників, за участю яких здійснюватиметься здійснення заходів з енергоефективності та енергозбереження, та затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними;
 
-125- Демчак Р.Є.
У абзаці дев’ятнадцятому частини другої статті 6 законопроекту слово «банків» замінити словами «банків-партнерів».
 
Враховано   16) підготовка порядку прийняття рішення про обрання осіб, які здійснюватимуть верифікацію проектів після їх завершення, про залучення юридичних та фізичних осіб - підприємців на договірній основі (аутсорсинг), про обрання банків-партнерів, затвердження істотних умов договорів, що укладатимуться з ними;
 
    -126- Рябчин О.М.
Абзац 19 частини другої статті 6 законопроекту викласти в такій редакції:
«підготовка порядку прийняття рішення про обрання осіб, які здійснюватимуть верифікацію проектів після їх завершення, про залучення юридичних та фізичних осіб на договірній основі (аутсорсинг), про обрання банків-партнерів, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними;».
 
Враховано    
    -127- Сажко С.М.
Абзац 19 частини 2 статті 6 законопроекту доповнити словами «з урахуванням вимог Закону України «Про публічні закупівлі»«.
 
Відхилено    
129. виконання рішення, прийнятого наглядовою радою, про реорганізацію та ліквідацію філій, представництв, інших відокремлених підрозділів Фонду;
 
-128- Рябчин О.М.
Виключити абзац двадцятий частини 2 статті 6.
 
Враховано      
130. вирішення питань організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності;
 
   17) вирішення питань організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності;
 
131. відповідно до порядку, що схвалений наглядовою радою, обрання банків-партнерів або інших посередників, за участю яких здійснюватиметься кредитування заходів з енергоефективності та енергозбереження, та укладення договорів з ними;
 
-129- Бабак А.В.
В абзаці двадцять другому статті 6 слова «банків-партнерів або інших посередників, за участю яких здійснюватиметься кредитування заходів з енергоефективності та енергозбереження» замінити словами «банків, які братимуть участь у реалізації програм Фонду з відшкодування вартості інвестицій».
 
Враховано редакційно   18) відповідно до порядку, схваленого Наглядовою радою, обрання банків-партнерів, які братимуть участь у реалізації програм Фонду з відшкодування частини вартості заходів з енергоефективності кінцевим бенефіціарам, та укладення договорів з ними;
 
    -130- Сажко С.М.
Абзаци 22-24 частини 2 статті 6 законопроекту після слів «відповідно до порядку, що» доповнити словами «розроблений з урахуванням вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та».
 
Відхилено    
132. відповідно до порядку, що схвалений наглядовою радою, обрання осіб, які здійснюватимуть верифікацію проектів після їх завершення, та укладення договорів з ними;
 
   19) відповідно до порядку, схваленого Наглядовою радою, обрання осіб, які здійснюватимуть верифікацію проектів після їх завершення, та укладення договорів з ними;
 
133. відповідно до порядку, що схвалений наглядовою радою, прийняття рішення про залучення юридичних та фізичних осіб-підприємців на договірній основі (аутсорсинг) та укладення договорів з ними;
 
-131- Рябчин О.М.
В абзаці двадцять четвертому частини 2 статті 6 виключити слова і знаки «відповідно до порядку, що схвалений наглядовою радою,».
 
Враховано   20) прийняття рішення про залучення юридичних та фізичних осіб - підприємців на договірній основі (аутсорсинг) та укладення договорів з ними;
 
134. вирішення інших питань, визначених статутом Фонду та пов’язаних з управлінням поточною діяльністю Фонду.
 
-132- Рябчин О.М.
Доповнити абзац двадцять п’ятий частини 2 статті 6 перед словами «вирішення інших питань» наступним: «виконання рішень наглядової ради, що прийняті відповідно до цього Закону, статуту Фонду та»
 
Враховано   21) виконання рішень Наглядової ради, прийнятих відповідно до цього Закону, Статуту Фонду, та вирішення інших питань, визначених Статутом Фонду та пов’язаних з управлінням поточною діяльністю Фонду.
 
135. Дирекція забезпечує організацію проведення засідань наглядової ради.
 
-133- Сажко С.М.
Абзац 26 частини 2 статті 6 законопроекту після слова «Дирекція» доповнити словами «відповідно до Статуту».
 
Відхилено   Дирекція забезпечує організацію проведення засідань Наглядової ради.
 
136. 3. Рішення дирекції вважаються правомочними, якщо схвалені одноголосно всіма членами дирекції та підписані директором.
 
   3. Рішення Дирекції вважаються правомочними, якщо вони ухвалені одноголосно всіма членами Дирекції та підписані директором.
 
137. Стаття 7. Кадрова політика Фонду
 
   Стаття 7. Кадрова політика Фонду
 
138. 1. Відбір керівників та працівників структурних підрозділів відбувається шляхом проведення конкурсу відповідно до порядку проведення такого конкурсу, затвердженого наглядовою радою.
 
-134- Сажко С.М.
В абзаці першому частини 1 статті 7 законопроекту слова «структурних підрозділів» замінити словами «Фонду і його відокремлених підрозділів».
 
Відхилено   1. Добір керівників структурних підрозділів та працівників Фонду здійснюється шляхом проведення конкурсу відповідно до порядку, затвердженого Наглядовою радою.
 
    -135- Рябчин О.М.
Частину 1 статті 7 викласти в такій редакції:
«Відбір керівників та працівників структурних підрозділів Фонду відбувається шляхом проведення конкурсу відповідно до порядку проведення такого конкурсу, затвердженого наглядовою радою.».
 
Враховано редакційно    
139. Конкурс проводиться з дотриманням принципів:
 
   Конкурс на зайняття вакантних посад керівників та працівників структурних підрозділів Фонду проводиться з дотриманням принципів:
 
140. забезпечення рівного доступу;
 
   забезпечення рівного доступу;
 
141. неупередженості;
 
   неупередженості;
 
142. законності;
 
   законності;
 
143. недискримінації;
 
   недискримінації;
 
144. прозорості;
 
   прозорості;
 
145. доброчесності;
 
   доброчесності;
 
146. ефективного і справедливого процесу відбору;
 
   ефективного і справедливого процесу відбору;
 
147. відсутності конфлікту інтересів;
 
   відсутності конфлікту інтересів;
 
148. запобігання корупції.
 
   запобігання корупції.
 
149. Посадовими особами Фонду є директор та члени дирекції Фонду, керівник підрозділу внутрішнього аудиту.
 
-136- Сажко С.М.
Абзац дванадцятий частини 1 статті 7 законопроекту після слів «Посадовими особами Фонду є» доповнити словами «члени наглядової ради Фонду».
 
Враховано   Посадовими особами Фонду є члени Наглядової ради, директор та члени Дирекції, керівник підрозділу внутрішнього аудиту.
 
150. Вимоги щодо професійної придатності та ділової репутації посадових осіб Фонду визначається Кабінетом Міністрів України.
 
-137- Голубов Д.І.
В абзаці 12 частини 1 статті 7 законопроекту слова «професійної придатності»’ замінити словами «професійної компетенції».
 
Враховано   Вимоги щодо професійної компетенції та ділової репутації посадових осіб Фонду визначаються Кабінетом Міністрів України.
 
    -138- Лопушанський А.Я.
В абзаці 12 частини 1 статті 7 законопроекту слова «професійної придатності»’ замінити словами «професійної компетенції».
 
Враховано    
    -139- Сольвар Р.М.
В абзаці 12 частини 1 статті 7 законопроекту слова «професійної придатності»’ замінити словами «професійної компетенції».
 
Враховано    
    -140- Богдан Р.Д.
В абзаці 12 частини 1 статті 7 законопроекту слова «професійної придатності»’ замінити словами «професійної компетенції».
 
Враховано    
    -141- Лубінець Д.В.
Валентиров С.В.
Пономарьов О.С.
В абзаці четвертому частини першої статті 7 проекту слова «професійної придатності» замінити словом «компетентності».
 
Враховано по суті   
    -142- Розенблат Б.С.
В абзаці 12 частини 1 статті 7 слово «придатності» замінити словом «компетентності».
 
Враховано    
151. Керівники інших структурних підрозділів Фонду призначаються та звільняються дирекцією за погодженням з наглядовою радою, а решта співробітників Фонду призначається та звільняється директором відповідно до законодавства про працю та статуту Фонду.
 
-143- Сажко С.М.
В абзаці 14 частини 1 статті 7 законопроекту слова «інших структурних підрозділів Фонду» замінити словами «відокремлених та структурних підрозділів Фонду».
 
Враховано частково   Керівники структурних підрозділів Фонду призначаються та звільняються Дирекцією за погодженням з Наглядовою радою, а решта працівників Фонду призначаються та звільняються директором відповідно до законодавства про працю та Статуту Фонду.
 
152. 2. Директору, членам дирекції та керівникові підрозділу внутрішнього аудиту Фонду забороняється поєднувати виконання посадових обов’язків керівника або члена виконавчого органу Фонду з будь-якою підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю (крім отримання авторської винагороди, наукової та викладацької діяльності).
 
-144- Бєлькова О.В.
У частині другій статті 7 після слів «викладацької діяльності» доповнити словами «та/або випадків схвалення такої діяльності наглядовою радою);
 
Відхилено   2. Директору, членам Дирекції та керівникові підрозділу внутрішнього аудиту забороняється поєднувати виконання своїх посадових обов’язків з будь-якою підприємницькою чи іншою оплачуваною діяльністю (крім отримання авторської винагороди, наукової та викладацької діяльності).
 
    -145- Рябчин О.М.
В частині 2 статті 7 слова «керівника або члена виконавчого органу Фонду» замінити на слова «у Фонді».
 
Враховано по суті   
153. 3. Голова та члени наглядової ради та дирекції зобов’язані відмовитися від участі у прийнятті рішень, якщо потенційний або реальний конфлікт інтересів не дає їм змоги повною мірою виконувати свої обов’язки в інтересах Фонду, одержувачів фінансування (відповідно до термінів у значенні, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»). Наслідки такої відмови та порядок прийняття відповідних рішень наглядовою радою та дирекцією встановлюються Статутом та внутрішніми положеннями Фонду.
 
-146- Бєлькова О.В.
Частину третю викласти в такій редакції:
«3. У разі виникнення у Голови, члена наглядової ради та/або дирекції Фонду, керівника підрозділу внутрішнього аудиту конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень він/вони повинні негайно повідомити про це наглядову раду та відмовитися від участі у прийнятті рішень, якщо потенційний або реальний конфлікт інтересів не дає їм змоги повною мірою виконувати свої обов’язки в інтересах Фонду, одержувачів фінансування (відповідно до термінів у значенні, визначеному Законом України «Про запобігання корупції»). Наслідки такої відмови та порядок прийняття відповідних рішень наглядовою радою та дирекцією встановлюються Статутом та внутрішніми положеннями Фонду»;
 
Враховано   3. У разі виникнення у голови, члена Наглядової ради, директора, члена Дирекції, керівника підрозділу внутрішнього аудиту конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень така особа повинна негайно повідомити про це Наглядову раду та відмовитися від участі у прийнятті рішень, якщо потенційний або реальний конфлікт інтересів не дає їм змоги повною мірою виконувати свої обов’язки в інтересах Фонду, кінцевих бенефіціарів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції». Наслідки такої відмови та порядок прийняття відповідних рішень Наглядовою радою та Дирекцією встановлюються Статутом Фонду та внутрішніми актами Фонду.
4. У разі виникнення у працівника Фонду конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень така особа повинна негайно повідомити про це своєму безпосередньому керівникові для вжиття всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання чи усунення конфлікту інтересів шляхом надання доручення про виконання відповідного завдання іншій посадовій особі, працівнику, особистого виконання цього завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
    -147- Бабак А.В.
У частині третій статті 7 слова «одержувачів фінансування» замінити словами «одержувачів часткового відшкодування вартості інвестицій».
 
Враховано редакційно    
    -148- Бєлькова О.В.
Доповнити статтю сьому новою частиною такого змісту:
«4. У разі виникнення у працівника Фонду конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень така особа повинна негайно повідомити про це своєму безпосередньому керівникові для вжиття всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання чи усунення конфлікту інтересів шляхом надання доручення про виконання відповідного завдання іншій посадовій особі, працівнику, особистого виконання цього завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством».
 
Враховано    
154. Стаття 8. Контроль та внутрішній аудит
 
   Стаття 8. Контроль та внутрішній аудит Фонду
 
155. 1. Фонд утворює постійно діючий підрозділ внутрішнього аудиту, який є складовою системи внутрішнього контролю. Підрозділ внутрішнього аудиту підпорядковується наглядовій раді, підзвітний їй та діє на підставі положення, затвердженого наглядовою радою.
 
   1. Фонд утворює постійно діючий підрозділ внутрішнього аудиту, який є складовою системи внутрішнього контролю. Підрозділ внутрішнього аудиту підпорядковується Наглядовій раді, підзвітний їй та діє на підставі положення, затвердженого Наглядовою радою.
 
156. 2. Підрозділ внутрішнього аудиту виконує такі функції:
 
   2. Підрозділ внутрішнього аудиту виконує такі функції:
 
157. 1) перевіряє фінансово-господарську діяльність Фонду;
 
   1) перевіряє фінансово-господарську діяльність Фонду;
 
158. 2) перевіряє наявність та оцінює ефективність роботи систем управління ризиками, відповідність таких систем видам та обсягам виконуваних Фондом операцій і внутрішнього контролю; оцінює інформаційно-технічне забезпечення управління та проведення операцій;
 
-149- Рябчин О.М.
В пункті 2 частини 2 статті 8 виключити слова та знаки «перевіряє наявність та оцінює ефективність роботи систем управління ризиками, відповідність таких систем видам та обсягам виконуваних Фондом операцій і внутрішнього контролю;».
 
Враховано   2) оцінює інформаційно-технічне забезпечення управління та проведення операцій;
 
159. 3) здійснює моніторинг дотримання керівниками та працівниками Фонду вимог законодавства і внутрішніх положень Фонду, затверджених наглядовою радою;
 
-150- Рябчин О.М.
Пункт 3 частини 2 статті 8 викласти в такій редакції:
«3) здійснює моніторинг дотримання посадовими особами та працівниками Фонду вимог законодавства і внутрішніх положень Фонду, затверджених наглядовою радою та дирекцією;».
 
Враховано   3) здійснює моніторинг дотримання посадовими особами та працівниками Фонду вимог законодавства і внутрішніх актів Фонду, затверджених Наглядовою радою та Дирекцією;
 
160. 4) перевіряє правильність ведення і достовірність бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
 
   4) перевіряє правильність ведення і достовірність бухгалтерського обліку та фінансової звітності;
 
161. 5) виявляє та перевіряє випадки перевищення повноважень посадовими особами Фонду і виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів Фонду;
 
-151- Рябчин О.М.
В пункті 5 частини 2 статті 8 після слів «випадки перевищення повноважень» додати слова і знак «органами управління,».
 
Враховано   5) виявляє та перевіряє випадки перевищення повноважень органами управління, посадовими особами Фонду, виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів;
 
162. 6) перевіряє достовірність та своєчасність подання інформації органам державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Фонду;
 
-152- Рябчин О.М.
В пункті 5 частини 2 статті 8 після слів «здійснюють нагляд» додати слова «та контроль».
 
Враховано   6) перевіряє достовірність та своєчасність подання інформації органам державної влади, які в межах компетенції здійснюють державний нагляд та контроль за діяльністю Фонду;
 
163. 7) проводить оцінку видів діяльності Фонду, виконання яких забезпечується шляхом залучення юридичних та фізичних осіб на договірній основі (аутсорсинг);
 
   7) проводить оцінку видів діяльності Фонду, виконання яких забезпечується шляхом залучення юридичних та фізичних осіб - підприємців на договірній основі (аутсорсинг);
 
164. 8) виконує інші функції, пов’язані із здійсненням нагляду за діяльністю Фонду.
 
-153- Рябчин О.М.
В пункті 8 частини 2 статті 8 слово «нагляду» замінити на слово «контролю».
 
Враховано   8) виконує інші функції, пов’язані із здійсненням контролю за діяльністю Фонду.
 
165. 3. Керівникові підрозділу внутрішнього аудиту забороняється займати посади в інших юридичних особах, громадських організаціях чи займатися підприємницькою діяльністю.
 
   3. Керівникові підрозділу внутрішнього аудиту забороняється займати посади в інших юридичних особах, громадських організаціях чи займатися підприємницькою діяльністю.
 
166. Керівник підрозділу внутрішнього аудиту має право вимагати позачергового скликання засідання наглядової ради.
 
   Керівник підрозділу внутрішнього аудиту має право вимагати позачергового скликання засідання Наглядової ради.
 
167. 4. Працівники підрозділу внутрішнього аудиту під час виконання своїх функціональних обов’язків мають право на ознайомлення з документами, інформацією, письмовими поясненнями з питань діяльності Фонду, право на доступ до системи автоматизації операцій Фонду та на отримання письмових пояснень від керівників і працівників Фонду з питань, що виникають під час проведення перевірки та за її результатами.
 
-154- Рябчин О.М.
В частині 4 статті 8 слово «керівників» замінити на «посадових осіб».
 
Враховано   4. Працівники підрозділу внутрішнього аудиту під час виконання своїх функціональних обов’язків мають право на ознайомлення з документами, інформацією, письмовими поясненнями з питань діяльності Фонду, право на доступ до системи автоматизації операцій Фонду та на отримання письмових пояснень від посадових осіб і працівників Фонду з питань, що виникають під час проведення перевірки та за її результатами.
 
168. Стаття 9. Статутний капітал та бюджет Фонду
 
   Стаття 9. Статутний капітал та бюджет Фонду
 
169. 1. Статутний капітал Фонду формується за рахунок коштів, передбачених Державним бюджетом України, та за рахунок інших джерел, не заборонених законом, у розмірі, необхідному для забезпечення виконання статутних завдань Фонду.
 
-155- Бабак А.В.
У частині першій статті 9 слова «за рахунок коштів, передбачених Державним бюджетом України» замінити словами «за рахунок коштів Державного бюджету України».
 
Враховано   1. Статутний капітал Фонду формується за рахунок коштів Державного бюджету України та з інших джерел, не заборонених законом, у розмірі, необхідному для забезпечення виконання статутних завдань Фонду.
 
170. Внесок до статутного капіталу Фонду може бути зроблений у вигляді грошових коштів, будь-якого майна або майнових прав, що не заборонені законодавством України.
 
   Внесок до статутного капіталу Фонду може бути зроблений у вигляді грошових коштів, будь-якого майна або майнових прав, що не заборонені законодавством України.
 
171. 2. Статутний капітал Фонду повністю формується не пізніше шести місяців з моменту державної реєстрації Фонду, а в разі збільшення статутного капіталу — не пізніше шести місяців з моменту державної реєстрації відповідних змін до статуту Фонду, при цьому формування статутного капіталу Фонду частинами допускається.
 
   2. Статутний капітал Фонду повністю формується не пізніше шести місяців з дня державної реєстрації Фонду, а також може бути збільшений не пізніше шести місяців з дня державної реєстрації відповідних змін до Статуту Фонду, при цьому допускається формування статутного капіталу Фонду частинами.
 
172. Формування статутного капіталу Фонду з непідтверджених джерел забороняється.
 
-156- Сажко С.М.
В абзаці 2 частини 2 статті 9 законопроекту слово «непідтверджених» замінити словами «не перевірених відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»«.
 
Відхилено   Формування статутного капіталу Фонду з непідтверджених джерел забороняється.
 
173. 3. Рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу Фонду приймається в порядку, встановленому законодавством та статутом Фонду.
 
-157- Рябчин О.М.
В частині 3 статті 9 слова «збільшення або зменшення» замінити на «зміну розміру».
 
Враховано   3. Рішення про зміну розміру статутного капіталу Фонду приймається в порядку, встановленому законодавством та Статутом Фонду.
 
174. 4. Річний бюджет Фонду може формуватися за рахунок державних коштів, а також коштів, які Фонд отримує як гранти або залучає в інший спосіб з будь-яких державних чи приватних джерел, які не заборонені законодавством, з урахуванням обмежень, що встановлені цим Законом. При цьому обсяг державних коштів у бюджеті Фонду повинен бути достатнім для досягнення принаймні мінімальних цілей у сфері енергоефективності, визначених міжнародними зобов’язаннями України. Для цієї мети Кабінет Міністрів України може збільшувати статутний капітал Фонду або надавати Фонду фінансування з Державного бюджету України з урахуванням вимог бюджетного законодавства.
 
-158- Голубов Д.І.
В першому реченні абзацу 1 частини 4 статті 9 законопроекту слова «за рахунок державних коштів» замінити словами «за рахунок коштів, передбачених Державним бюджетом України».
 
Враховано редакційно   4. Річний бюджет Фонду формується за рахунок коштів Державного бюджету України та коштів, які Фонд отримує як гранти або залучає в інший спосіб з будь-яких інших джерел, не заборонених законом, з урахуванням обмежень, встановлених цим Законом. При цьому обсяг державних коштів у бюджеті Фонду має бути достатнім для досягнення мінімальних цілей у сфері енергоефективності, визначених міжнародними зобов’язаннями України. З цією метою Кабінет Міністрів України може збільшити статутний капітал Фонду або надати Фонду додаткову державну підтримку з Державного бюджету України з урахуванням вимог бюджетного законодавства.
 
    -159- Бабак А.В.
В реченні першому абзацу 1 частини четвертої статті 9:
слова «за рахунок державних коштів» замінити словами «за рахунок коштів Державного бюджету України»;
слова «будь-яких державних чи приватних джерел» замінити словами «будь-яких інших джерел».
 
Враховано    
    -160- Розенблат Б.С.
У статті 9 законопроекту у частині 4 абзаци перший та другий викласти в наступній редакції:
«4. Річний бюджет Фонду може формуватися за рахунок коштів Державного бюджету, а також коштів, які Фонд отримує як гранти або залучає в інший спосіб з будь-яких державних чи приватних джерел, які не заборонені законодавством, з урахуванням обмежень, що встановлені цим Законом.
Кабінет Міністрів України вживає заходів для того, щоб річний бюджет Фонду був достатнім для досягнення принаймні мінімальних цілей у сфері енергоефективності, визначених міжнародними зобов’язаннями України.».
 
Враховано редакційно    
    -161- Голубов Д.І.
Друге речення абзацу 1 частини 4 статті 9 законопроекту викласти в наступній редакції:
«При цьому обсяг коштів, передбачених Державним бюджетом України, у бюджеті Фонду повинен бути у розмірі, достатньому для досягнення мінімальних цілей у сфері енергоефективності, визначених міжнародними зобов’язаннями України.».
 
Враховано редакційно    
    -162- Сольвар Р.М.
;
Друге речення абзацу 1 частини 4 статті 9 законопроекту викласти у такій редакції:
«При цьому мінімальний обсяг державних коштів у бюджеті Фонду визначається у розмірі, не меншому за розмір, необхідний для досягнення цілей у сфері енергоефективності, визначених міжнародними зобов’язаннями України.».
 
Враховано редакційно    
    -163- Богдан Р.Д.
Друге речення абзацу 1 частини 4 статті 9 законопроекту викласти у такій редакції:
«При цьому мінімальний обсяг державних коштів у бюджеті Фонду визначається у розмірі, не меншому за розмір, необхідний для досягнення цілей у сфері енергоефективності, визначених міжнародними зобов’язаннями України.».
 
Враховано редакційно    
    -164- Сажко С.М.
В абзаці 1 частини 4 статті 9 законопроекту слова «міжнародними зобов’язаннями України» замінити словами «законодавством України».
 
Відхилено    
175. Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про здійснення додаткової державної підтримки Фонду за рахунок частини коштів, що передбачені Державним бюджетом України на відповідний рік на фінансування житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок економії видатків на виконання зазначеної програми, що виникла в результаті впровадження заходів з енергоефективності за програмами Фонду, шляхом внесення пропозицій до Верховної Ради України щодо внесення змін до Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік. Порядок визначення розміру економії видатків на фінансування житлових субсидій населенню, на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
-165- Лопушанський А.Я.
;
Абзац 2 частини 4 статті 9 – вилучити
 
Відхилено   Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про надання Фонду додаткової державної підтримки за рахунок частини коштів, що передбачені законом про Державний бюджет України на відповідний рік на фінансування житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот, за рахунок економії видатків на виконання зазначеної програми, що виникла в результаті здійснення заходів з енергоефективності за програмами Фонду, шляхом внесення до Верховної Ради України пропозицій про внесення змін до закону про Державний бюджет України на відповідний рік. Порядок визначення розміру економії видатків на фінансування житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот встановлюється Кабінетом Міністрів України.
 
    -166- Бабак А.В.
Абзац 2 частини 4 статті 9 – вилучити
 
Відхилено    
    -167- Бєлькова О.В.
У статті 9 Проекту:
- у частині четвертій абзац другий замінити абзацами такого змісту:
#102622
Після погодження проект кошторису подається Фондом до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, для його включення до проекту Державного бюджету України на відповідний рік.
Щоквартально Фонд оприлюднює та подає до Кабінету Міністрів України у порядку, встановленому наглядовою радою, звіти щодо результатів своєї діяльності та економії в результаті впровадження заходів з енергоефективності за програмами Фонду видатків Державного бюджету України на відповідний рік на фінансування житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот.
Кабінет Міністрів України за результатами розгляду звітів може прийняти рішення про звернення до Верховної Ради України щодо внесення змін до Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік для здійснення додаткової державної підтримки Фонду за рахунок економії коштів, передбачених на фінансування житлових субсидій, яка виникла в результаті впровадження заходів з енергоефективності за програмами Фонду. Порядок визначення розміру економії видатків на фінансування житлових субсидій населенню, на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот встановлюється Кабінетом Міністрів України»;
 
Відхилено    
176. 5. Наглядова рада визначає розподіл бюджету для фінансування діяльності Фонду та утримання Фонду.
 
-168- Голубов Д.І.
У частині 5 статті 9 законопроекту після слів «Наглядова рада визначає розподіл бюджету» доповнити словом «Фонду».
 
Враховано   5. Наглядова рада визначає розподіл бюджету Фонду для фінансування статутної діяльності та затверджує кошторис витрат на утримання Фонду.
 
    -169- Розенблат Б.С.
Частину 5 викласти в наступній редакції:
«5. Наглядова рада визначає розподіл бюджету Фонду для фінансування статутної діяльності та витрат на його утримання.».
 
Враховано    
    -170- Бєлькова О.В.
Частину п’яту статті дев’ятої доповнити реченням: «Загальний розмір адміністративних та інших операційних витрат Фонду протягом календарного року не може перевищувати 20 % від загальної суми коштів, що були спрямовані Фондом протягом відповідного року на фінансову підтримку проектів (механізмів, інструментів, програм) у сфері підвищення енергетичної ефективності житлових будинках, будівлях бюджетних установ і організацій, об’єктах у сфері теплопостачання».
 
Відхилено    
    -171- Рябчин О.М.
Частину 5 викласти в наступній редакції:
«5. Наглядова рада визначає розподіл бюджету Фонду для фінансування статутної діяльності та кошторису витрат на його утримання.».
 
Враховано    
177. 6. Фонд може отримувати гранти або залучати кошти в інший спосіб з будь-яких державних чи приватних джерел, які не заборонені законодавством, з урахуванням обмежень, що встановлені цим Законом.
 
-172- Голубов Д.І.
Абзац 1 частини 6 статті 9 законопроекту вилучити, а саме:
«Фонд може отримувати гранти або залучати кошти в інший спосіб з будь-яких державних чи приватних джерел, які не заборонені законодавством, з урахуванням обмежень, що встановлені цим Законом.»
 
Враховано      
    -173- Лопушанський А.Я.
Абзац 1 частини 6 статті 9 законопроекту вилучити, а саме:
«Фонд може отримувати гранти або залучати кошти в інший спосіб з будь-яких державних чи приватних джерел, які не заборонені законодавством, з урахуванням обмежень, що встановлені цим Законом.»
 
Враховано    
    -174- Лубінець Д.В.
Валентиров С.В.
Пономарьов О.С.
Абзац перший частини шостої статті 9 проекту виключити.
 
Враховано    
    -175- Богдан Р.Д.
Абзац перший частини шостої статті 9 проекту виключити.
 
Враховано    
    -176- Сольвар Р.М.
Абзац перший частини шостої статті 9 проекту виключити.
 
Враховано    
    -177- Розенблат Б.С.
Абзац перший частини шостої статті 9 проекту виключити.
 
Враховано    
178. Фонд не має права випускати боргові цінні папери, залучати кошти на умовах позики, кредиту чи на інших умовах, які передбачають плату за користування коштами та обов’язковість їх повернення.
 
   6. Фонд не має права випускати боргові цінні папери, залучати кошти на умовах позики, кредиту чи на інших умовах, що передбачають плату за користування коштами та обов’язковість їх повернення.
 
179. Стаття 10. Майно Фонду
 
   Стаття 10. Майно Фонду
 
180. 1. Фонд самостійно володіє, користується і розпоряджається належним йому майном і вчиняє стосовно нього будь-які дії, що не суперечать законодавству та меті діяльності Фонду.
 
   1. Фонд самостійно володіє, користується і розпоряджається належним йому майном і вчиняє щодо нього будь-які дії, що не суперечать законодавству та меті діяльності Фонду.
 
181. Майно Фонду становлять основні та оборотні активи, інші активи, вартість яких відображається в бухгалтерському балансі Фонду.
 
   Майно Фонду становлять основні та оборотні активи, інші активи, вартість яких відображається в бухгалтерському балансі Фонду.
 
182. 2. Джерелами формування майна та коштів Фонду можуть бути:
 
   2. Джерелами формування майна та коштів Фонду можуть бути:
 
183. 1) грошові та матеріальні внески засновника;
 
   1) грошові та матеріальні внески засновника;
 
184. 2) доходи, отримані у результаті діяльності Фонду;
 
-178- Рябчин О.М.
Виключити пункт 2 частини 2 статті 10.
 
Враховано      
185. 3) кошти, залучені на безповоротній основі;
 
-179- Лубінець Д.В.
Валентиров С.В.
Пономарьов О.С.
Пункт 3 частини другої статті 10 проекту викласти в такій редакції:
«3) кошти, залучені, в тому числі від міжнародних організацій, на безоплатній та безповоротній основі;»
 
Враховано   2) кошти, залучені на безоплатній та безповоротній основі, у тому числі від донорів;
 
    -180- Рябчин О.М.
Пункт 3 частини 2 статті 10 викласти в такій редакції:
«3) кошти, залучені, в тому числі від донорів, на безоплатній та безповоротній основі;».
 
Враховано редакційно    
    -181- Розенблат Б.С.
Пункт 3 частини другої статті 10 проекту викласти в такій редакції:
«3) кошти, залучені, в тому числі від міжнародних організацій, на безоплатній та безповоротній основі;»
 
Враховано    
    -182- Голубов Д.І.
Пункти 3 та 4 частини 2 статті 10 законопроекту об’єднати та викласти у наступній редакції:
«3) кошти, залучені, у тому числі від міжнародних організацій, на безоплатній та безповоротній основі;»
 
Враховано    
    -183- Сольвар Р.М.
Пункти 3 та 4 частини 2 статті 10 законопроекту об’єднати та викласти у наступній редакції:
«3) кошти, залучені, у тому числі від міжнародних організацій, на безоплатній та безповоротній основі;»
 
Враховано    
186. 4) кошти, надані міжнародними організаціями на безповоротній основі;
 
-184- Лубінець Д.В.
Валентиров С.В.
Пономарьов О.С.
Пункт 4 частини другої статті 10 проекту закону виключити.
 
Враховано      
    -185- Розенблат Б.С.
Пункт 4 частини другої статті 10 проекту закону виключити.
 
Враховано    
187. 5) кошти, передбачені законом про Державний бюджет України на відповідний рік на виконання програм Фонду;
 
-186- Лубінець Д.В.
Валентиров С.В.
Пономарьов О.С.
Пункт 5 частини другої статті 10 проекту зробити пунктами 4, пункт 6 відповідно пунктом 5, а пункт 7 відповідно пунктом 6.
 
Враховано   3) кошти, передбачені законом про Державний бюджет України на відповідний рік на виконання програм Фонду;
 
188. 6) майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
 
-187- Сажко С.М.
Пункт 6 частини 2 статті 10 законопроекту після слів «майно, придбане» доповнити словами «та набуте на інших законних підставах».
 
Враховано   4) майно, придбане та набуте на інших законних підставах в інших суб’єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
 
189. 7) інші джерела, не заборонені законодавством України.
 
-188- Рябчин О.М.
В пункті 6 частини 2 статті 10 після слів «інші джерела» доповнити словами «та доходи».
 
Враховано   5) інші джерела та доходи не заборонені законодавством України.
 
    -189- Рябчин О.М.
В пункті 6 частини 2 статті 10 після слів «інші джерела» доповнити знаком і словом «, субсидії».
 
Відхилено    
190. 3. Основні засоби, що є державною власністю і надані Фонду в господарське відання, користування чи управління, включається до його активів, але не може бути відчужене у будь-який спосіб без рішення засновника. Списання та передача державного майна здійснюються відповідно до законодавства.
 
-190- Рябчин О.М.
Викласти частину 3 статті 10 в такій редакції:
«3. Основні засоби, що є державною власністю і надані Фонду в користування чи закріплені за ним на праві господарського відання та оперативного управління, включаються до його активів, але не можуть бути відчужені у будь-який спосіб без рішення засновника. Списання та передача державного майна здійснюються відповідно до законодавства.
Усе нерухоме майно, передане до статутного капіталу Фонду або набуте Фондом на законних підставах, є його власністю. Державне майно, передане Фонду в користування чи закріплене за ним на праві господарського відання та оперативного управління, не включається до статутного капіталу Фонду та використовується в порядку, передбаченому цим Законом.».
 
Враховано   3. Основні засоби, що є державною власністю і надані Фонду в користування чи закріплені за ним на праві господарського відання та оперативного управління, включаються до активів Фонду, але не можуть бути відчужені у будь-який спосіб без згоди засновника. Списання та передача державного майна здійснюються відповідно до законодавства.
 
191. Усе нерухоме майно, передане до статутного капіталу Фонду або набуте Фондом на законних підставах, є його власністю. Державне майно, передане Фонду в господарське відання, користування чи управління, не включається до статутного капіталу Фонду та використовується в порядку, передбаченому цим Законом.
 
   Усе нерухоме майно, передане до статутного капіталу Фонду або набуте Фондом на законних підставах, є його власністю. Державне майно, передане Фонду в користування чи закріплене за ним на праві господарського відання та оперативного управління, не включається до статутного капіталу Фонду та використовується в порядку, передбаченому цим Законом.
 
192. 4. Фонд несе ризик випадкового знищення або пошкодження майна, що є його власністю, вчиняючи стосовно нього будь-які дії (у тому числі відчуження, передача в оренду, ліквідація), що не суперечать законодавству та меті діяльності Фонду.
 
   4. Фонд несе ризик випадкового знищення або пошкодження майна, що є його власністю, вчиняючи щодо нього будь-які дії, у тому числі відчуження, передачу в оренду, ліквідацію, що не суперечать законодавству та меті діяльності Фонду.
 
193. 5. Фонд може набувати майнових та особистих немайнових прав, обов’язків і здійснювати їх, вчиняти правочини відповідно до вимог законодавства.
 
   5. Фонд може набувати майнових та особистих немайнових прав, обов’язків і здійснювати їх, вчиняти правочини відповідно до вимог законодавства.
 
194. Стаття 11. Відповідальність Фонду та його посадових осіб
 
   Стаття 11. Відповідальність Фонду та його посадових осіб
 
195. 1. Фонд не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Фонду, крім випадків, передбачених законодавством.
 
   1. Фонд не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Фонду, крім випадків, передбачених законом.
 
196. 2. Посадові особи Фонду несуть відповідальність перед Фондом за збитки, завдані Фонду їх діями (бездіяльністю), згідно із законом.
 
   2. Посадові особи Фонду несуть відповідальність перед Фондом за збитки, завдані Фонду їхніми діями (бездіяльністю), згідно із законом.
 
197. Якщо відповідальність згідно з цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Фондом є солідарною.
 
   Якщо відповідальність згідно з цією статтею несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Фондом є солідарною.
 
198. Стаття 12. Незалежність Фонду
 
   Стаття 12. Незалежність Фонду
 
199. 1. Органам державної влади і органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється у будь-який спосіб втручатися у діяльність Фонду, а також у будь-який спосіб впливати на керівництво чи працівників Фонду у ході виконання ними службових обов’язків, за винятком випадків, передбачених законом та статутом Фонду.
 
-191- Рябчин О.М.
В частині 1 статті 12 слово «керівництво» замінити на слова «посадових осіб».
 
Враховано   1. Органам державної влади та органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється у будь-який спосіб втручатися в діяльність Фонду, а також у будь-який спосіб впливати на посадових осіб чи працівників Фонду у ході виконання ними службових обов’язків, крім випадків, передбачених законом та Статутом Фонду.
 
200. Шкода, заподіяна Фонду внаслідок такого втручання та/або внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, які визнано судом неконституційними або недійсними, підлягає відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.
 
   Шкода, заподіяна Фонду внаслідок такого втручання та/або внаслідок виконання рішень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, які визнано судом неконституційними або недійсними, підлягає відшкодуванню зазначеними органами добровільно або за рішенням суду.
 
201. Стаття 13. Надходження від діяльності Фонду
 
-192- Статтю 13 викласти в такій редакції:
«Стаття 13. Принципи розгляду заявки Фондом
1. Процедура розгляду та прийняття рішення щодо заявки на часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності Фондом може включати наступні етапи:
1) проведення попереднього енергетичного аудиту та оформлення заявки та супровідних документів;
2) подання заявки кінцевим бенефіціаром або його уповноваженим представником до Фонду;
3) розгляд заявки на відповідність програм Фонду;
4) прийняття рішення про відповідність заявки програмам Фонду та визначення розміру гранту або відхилення заявки;
5) надання Фондом кінцевому бенефіціару підтвердження намірів надати часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності вказаних у заявці, за умови їх реалізації у відповідності до поданої заявки та програмам Фонду;
6) часткове відшкодування вартості енергетичного аудиту, за умови виконання умов програм Фонду;
7) за необхідності залучення кінцевим бенефіціаром у банків-партнерів фінансування на здійснення заходів з енергоефективності;
8) виконання заходів з енергоефективності відповідно до заявки та програмам Фонду;
9) встановлення (підтвердження) відповідності виконаних заходів з енергоефективності умовам заявки та програмам Фонду (далі – верифікація)
10) часткове відшкодування вартості здійснених заходів з енергоефективності (виплата гранту);
11) інші етапи, якщо це передбачено програмами Фонду, затверджених Наглядовою радою.
2. Кінцевими бенефіціарами гранту є власники (співвласники) будівель.
3. Перелік документів, які додаються до заявки визначається програмами Фонду.
4. Порядок проведення верифікації та перелік необхідних документів визначається програмами Фонду.
5.Заявка може бути відхилена Фондом у випадку її невідповідності вимогам програм Фонду. В такому випадку Фондом надається аргументована відмова в письмовій формі.
У випадку відхилення заявки, заявник має право подати нову заявку.
6. Фонд може відмовити заявнику у виплаті гранту у випадку виявлення невідповідності фактично реалізованих заходів з енергоефективності заявці та/або програмам Фонду до усунення виявлених недоліків протягом визначеного програмами Фонду строку.».
 
Враховано   Стаття 13. Принципи розгляду заявки Фондом
1. Процедура розгляду та прийняття рішення щодо заявки на часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності Фондом включає такі етапи:
1) проведення попереднього енергетичного аудиту та оформлення заявки і супровідних документів;
2) подання заявки кінцевим бенефіціаром або його уповноваженим представником до Фонду;
3) розгляд заявки на відповідність програмам Фонду;
4) прийняття рішення про відповідність заявки програмам Фонду та визначення розміру гранту або про відхилення заявки;
5) надання Фондом кінцевому бенефіціару підтвердження намірів надати часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності, зазначених у заявці, за умови їх реалізації відповідно до поданої заявки та програм Фонду;
6) часткове відшкодування вартості енергетичного аудиту, за умови виконання умов програм Фонду;
7) залучення кінцевим бенефіціаром банків-партнерів до фінансування заходів з енергоефективності за потребою;
8) виконання заходів з енергоефективності відповідно до заявки та програм Фонду;
9) верифікація виконаних заходів з енергоефективності – встановлення (підтвердження) відповідності виконаних заходів умовам заявки та програмам Фонду;
10) часткове відшкодування вартості здійснених заходів з енергоефективності (виплата гранту);
11) інші етапи, передбачені програмами Фонду, затвердженими Наглядовою радою.
2. Кінцевими бенефіціарами гранту є власники (співвласники) будівель.
3. Перелік документів, що додаються до заявки, визначається програмами Фонду.
4. Порядок проведення верифікації та перелік необхідних документів визначаються програмами Фонду.
5. Заявка може бути відхилена Фондом на підставі її невідповідності вимогам програм Фонду. У такому разі Фонд надає заявникові вмотивовану відмову в письмовій формі.
У разі відхилення заявки заявник має право подати нову заявку.
6. Фонд може відмовити заявникові у виплаті гранту у разі виявлення невідповідності фактично реалізованих заходів з енергоефективності заявці та/або програмам Фонду до усунення виявлених недоліків протягом визначеного програмами Фонду строку.
 
    -193- Рябчин О.М.
Статтю 13 викласти в такій редакції:
«Стаття 13. Принципи розгляду заявки Фондом
1. Процедура розгляду та прийняття рішення щодо заявки на часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності Фондом може включати наступні етапи:
1) проведення попереднього енергетичного аудиту та оформлення заявки та супровідних документів;
2) подання заявки кінцевим бенефіціаром або його уповноваженим представником до Фонду;
3) розгляд заявки на відповідність програм Фонду;
4) прийняття рішення про відповідність заявки програмам Фонду та визначення розміру гранту або відхилення заявки;
5) надання Фондом кінцевому бенефіціару підтвердження намірів надати часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності вказаних у заявці, за умови їх реалізації у відповідності до поданої заявки та програмам Фонду;
6) часткове відшкодування вартості енергетичного аудиту, за умови виконання умов програм Фонду;
7) за необхідності залучення кінцевим бенефіціаром у банків-партнерів фінансування на здійснення заходів з енергоефективності;
8) виконання заходів з енергоефективності відповідно до заявки та програмам Фонду;
9) встановлення (підтвердження) відповідності виконаних заходів з енергоефективності умовам заявки та програмам Фонду (далі – верифікація)
10) часткове відшкодування вартості здійснених заходів з енергоефективності (виплата гранту);
11) інші етапи, якщо це передбачено програмами Фонду, затверджених Наглядовою радою.
2. Кінцевими бенефіціарами гранту є власники (співвласники) будівель або особи, яким надані повноваження приймати рішення щодо проведення поточного або капітального ремонтів, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення відповідної будівлі.
3. За рішенням співвласників багатоквартирного будинку у відносинах з Фондом може бути призначено уповноваженого представника. Уповноважений представник діє в межах повноважень, наданих співвласниками та відповідно до законодавства.
4. Перелік документів, які додаються до заявки визначається програмами Фонду.
5. Порядок проведення верифікації та перелік необхідних документів визначається програмами Фонду.
6.Заявка може бути відхилена Фондом у випадку її невідповідності вимогам програм Фонду. В такому випадку Фондом надається аргументована відмова в письмовій формі.
У випадку відхилення заявки, заявник має право подати нову заявку.
7. Фонд може відмовити заявнику у виплаті гранту у випадку виявлення невідповідності фактично реалізованих заходів з енергоефективності заявці та/або програмам Фонду до усунення виявлених недоліків протягом визначеного програмами Фонду строку.».
 
Враховано частково    
202. 1. Надходження Фонду, одержані у результаті його фінансової та іншої діяльності, спрямовуються на фінансування його статутної діяльності.
 
      
203. 2. Фонд утворює спеціальні (цільові) фонди, призначені для покриття витрат, пов’язаних з їх діяльністю, в установленому законодавством та статутом порядку.
 
      
204. Стаття 14. Принципи роботи Фонду
 
   Стаття 14. Принципи діяльності Фонду
 
205. 1. У своїй діяльності Фонд керується такими принципами:
 
   1. У своїй діяльності Фонд керується такими принципами:
 
206. 1) прозорості;
 
   1) прозорості;
 
207. 2) економічної ефективності;
 
   2) економічної ефективності;
 
208. 3) законності;
 
   3) законності;
 
209. 4) конкурентності;
 
   4) конкурентності;
 
210. 5) добровільності;
 
   5) добровільності;
 
211. 6) відповідальності;
 
   6) відповідальності;
 
212. 7) свободи вибору одержувачем фінансування виконавця робіт (надавача послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель (енергетичного аудитора), будівельної компанії, банку або іншого посередника в порядку та згідно з вимогами, визначеними Фондом;
 
-194- Сажко С.М.
Пункти 7-8 частини 1 статті 14 законопроекту викласти в новій редакції:
«7) свободи вибору одержувачем фінансування виконавця робіт (надавача послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель (енергетичного аудитора), будівельної компанії, енергосервісної компанії, банку або іншого суб’єкта в порядку та згідно з вимогами, визначеними Фондом;
8) єдиного підходу до порядку залучення енергетичних аудиторів, енергосервісних компаній, банків-партнерів та інших суб’єктів, осіб, що здійснюють верифікацію проектів, тощо;»
 
Враховано редакційно   7) свободи вибору кінцевим бенефіціаром виконавця робіт (надавача послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель (енергетичного аудитора), будівельної компанії, енергосервісної компанії, банку-партнера або іншого суб’єкта в порядку та згідно з вимогами, визначеними Фондом;
 
    -195- Бабак А.В.
В пункті 7 частини першої статті 14 слова «фінансування виконавця робіт» замінити словами «часткового відшкодування вартості інвестицій виконавця робіт».
 
Відхилено    
213. 8) єдиного підходу до порядку залучення енергетичних аудиторів, банків-партнерів та інших посередників, осіб, що здійснюють верифікацію проектів, тощо;
 
-196- Рябчин О.М.
В пункті 8 частини 1 статті 14 після слів «підходу до» виключити слово «порядку».
 
Враховано   8) єдиного підходу до залучення енергетичних аудиторів, енергосервісних компаній, банків-партнерів та інших суб’єктів, осіб, які здійснюють верифікацію проектів тощо;
 
214. 9) контролю якості послуг, що надаються учасниками процесу;
 
-197- Сажко С.М.
В пункті 9 частині 2 статті 14 законопроекту слово «учасниками» замінити словом «клієнтам».
 
Відхилено   9) контролю якості товарів, робіт і послуг щодо проектів, які реалізуються в рамках програм Фонду;
 
    -198- Рябчин О.М.
В пункті 9 частини 1 статті 14 слова «надаються учасниками процесу» замінити на «товарів, робіт та послуг щодо проектів, які реалізуються в рамках програм Фонду».
 
Враховано    
215. 10) верифікації Фондом або незалежними особами, залученими Фондом на договірній основі, проектів після їх завершення.
 
   10) верифікації Фондом або незалежними особами, залученими Фондом на договірній основі, проектів після їх завершення.
 
216. Стаття 15. Функції Фонду
 
   Стаття 15. Функції Фонду
 
217. 1. З метою виконання завдань, визначених цим Законом та статутом, Фонд виконує фінансові, технічні та інші функції.
 
   1. З метою виконання завдань, визначених цим Законом та Статутом Фонду, Фонд виконує фінансові, технічні та інші функції.
 
218. 2. Фінансові функції Фонду включають:
 
   2. До фінансових функцій Фонду належить:
 
219. 1) надання кредитів, грантів, гарантій та порук юридичним та фізичним особам, а також банкам-партнерам та іншим посередникам, з метою реалізації проектів з енергоефективності;
 
-199- Розенблат Б.С.
Пункт 1 частини 2 викласти в наступній редакції:
«1) надання грантів юридичним та фізичним особам як безпосередньо, так і через банки-партнери та інших посередників, зокрема, але не виключно, для відшкодування частини кредиту, процентної ставки чи її частини, що використовуються з метою реалізації проектів з енергоефективності;».
 
Враховано редакційно   1) надання часткового відшкодування вартості заходів з енергоефективності, грантів юридичним та фізичним особам безпосередньо або через банки-партнери, зокрема для відшкодування частини кредиту, процентної ставки чи її частини, що використовуються з метою реалізації проектів з енергоефективності;
 
    -200- Бабак А.В.
В статті 15:
пункт 1 частини другої викласти в такій редакції:
«часткове відшкодування вартості інвестицій»;
 
Враховано редакційно    
    -201- Демчак Р.Є.
У статті 15 у пункті першому частини другої слова «юридичним та фізичним особам, а також» виключити.
 
Відхилено    
    -202- Сажко С.М.
В пункті 1 частини 2 статті 15 законопроекту слово «посередникам» замінити словом «суб’єктам».
 
Відхилено    
    -203- Бєлькова О.В.
У пункті 1 частини другої статті 15 слова «кредитів» замінити словом «позик», слово «гарантій» виключити;
 
Відхилено    
    -204- Рябчин О.М.
В пункті 1 частини 2 статті 15 виключити слово та знак «кредитів,», слова та «гарантій та порук».
 
Враховано редакційно    
220. 2) розробку та надання фінансових продуктів, що прийнятні для інвестицій з точки зору енергоефективності;
 
-205- Рябчин О.М.
Пункт 2 частини 2 статті 15 викласти в такій редакції:
«2) розробку та надання фінансових продуктів, які є економічно обґрунтованими для інвестування в заходи з підвищення енергоефективності;».
 
Враховано редакційно   2) розроблення та виконання програм часткового відшкодування вартості економічно обґрунтованих заходів з енергоефективності;
 
    -206- Бабак А.В.
Пункт 2 частини другої викласти в такій редакції:
«розробку та реалізацію програм часткового відшкодування вартості інвестицій»;
 
Враховано редакційно    
221. 3) фінансову оцінку проектів з енергоефективності, надання висновків щодо відповідності запитів на фінансування та проектів чинним фінансовим вимогам Фонду;
 
-207- Рябчин О.М.
В пункті 3 частини 2 статті 15 слово «запитів» замінити на слово «заявки».
 
Враховано   3) фінансова оцінка проектів з енергоефективності, надання висновків щодо відповідності заявок на фінансування та проектів фінансовим вимогам Фонду;
 
222. 4) оцінку ризиків для проектів та одержувачів фінансування, інституційну оцінку ризиків тощо;
 
-208- Рябчин О.М.
В пункті 4 частини 2 статті 15 виключити
 
Враховано      
223. 5) розроблення фінансових критеріїв відповідності для банків та інших фінансових посередників, що залучатимуться до проектів, що фінансуватимуться Фондом;
 
-209- Демчак Р.Є.
У пункті п’ятому частини другої слово «банків» замінити на слова «банків-партнерів»;
 
Враховано   4) розроблення фінансових критеріїв відповідності для банків-партнерів, що залучатимуться до виконання програм і реалізації проектів Фонду;
 
    -210- Бабак А.В.
В пункті 5 частини другої статті 15 слова «до проектів, що фінансуватимуться Фондом» замінити словами «до програм часткового відшкодування вартості, що фінансуватимуться Фондом»;
 
Враховано редакційно    
    -211- Рябчин О.М.
Пункт 5 частини 2 статті 15 викласти в такій редакції:
«5) розроблення фінансових критеріїв відповідності для банків-партнерів, що залучатимуться до програм і проектів Фонду;»
 
Враховано    
224. 6) регулярний періодичний перегляд фінансових продуктів, програм і проектів Фонду та одержувачів фінансування;
 
-212- Рябчин О.М.
Пункт 6 частини 2 статті 15 викласти в такій редакції:
«6) регулярний періодичний перегляд програм Фонду;».
 
Враховано   5) регулярний періодичний перегляд програм Фонду;
 
225. 7) співпраця з банками та іншими посередниками під час розроблення, впровадження та оцінки якості продуктів Фонду;
 
-213- Демчак Р.Є.
У пункті сьомому частини другої слово «банками» замінити словами «банками-партнерами»
 
Враховано   6) співпраця з банками-партнерами під час розроблення, впровадження та оцінювання якості продуктів Фонду;
 
    -214- Рябчин О.М.
В пункті 7 частини 2 статті 15 слова «та іншими посередниками» виключити.
 
Враховано    
226. 8) співпраця з міжнародними фінансовими організаціями та донорами;
 
-215- Рябчин О.М.
В пункті 8 частини 2 статті 15 слова «міжнародними фінансовими організаціями та» виключити.
 
Враховано   7) співпраця з донорами;
 
    -216- Сажко С.М.
В пункті 8 частини 2 статті 15 законопроекту слово «донорами» замінити словами «надавачами фінансової допомоги».
 
Відхилено    
227. 9) залучення та управління фінансовими ресурсами Фонду;
 
   8) залучення та управління фінансовими ресурсами Фонду;
 
228. 10) розроблення фінансових планів та бюджетів, моніторинг та звітність про фінансові результати;
 
   9) розроблення фінансових планів і бюджетів, моніторинг та звітність про фінансові результати;
 
229. 11) інші функції, передбачені статутом Фонду та його внутрішніми правилами.
 
-217- Каплін С.М.
У пункті частини 2 статті 15 проекту слова:
«та його внутрішніми правилами» виключити.
 
Враховано   10) інші функції, передбачені Статутом Фонду.
 
    -218- Розенблат Б.С.
Після пункту 11 частини 2 доповнити абзацом наступного змісту:
«Порядок надання Фондом кредитів, гарантій, порук регулюється Цивільним кодексом України та законодавством, що регулює порядок надання фінансових послуг.»
 
Відхилено    
230. 3. Технічні функції Фонду включають:
 
   3. До технічних функцій Фонду належить:
 
231. 1) впровадження кращих практик та досвіду у сфері енергоефективності та технічне навчання у сфері енергоефективності;
 
   1) впровадження кращих практик та досвіду у сфері енергоефективності, технічне навчання у сфері енергоефективності;
 
232. 2) надання консультацій заявникам щодо можливого поліпшення технічної складової їх запитів на фінансування;
 
-219- Рябчин О.М.
В пункті 2 частини 3 статті 15 слова «запитів на фінансування» замінити на «заявок на часткове відшкодування».
 
Враховано   2) надання заявникам консультацій щодо можливого поліпшення технічної складової їхніх заявок на часткове відшкодування;
 
233. 3) технічну оцінку проектів з енергоефективності, надання висновків щодо відповідності запитів на фінансування та проектів чинним технічним вимогам Фонду;
 
-220- Рябчин О.М.
В пункті 3 частини 3 статті 15 слова «запитів на фінансування» замінити на «заявок на часткове відшкодування».
 
Враховано   3) технічна оцінка проектів з енергоефективності, надання висновків щодо відповідності заявок на часткове відшкодування та проектів технічним вимогам Фонду;
 
234. 4) розроблення технічних критеріїв відповідності для банків та інших фінансових посередників, що залучатимуться до проектів, що фінансуватимуться Фондом;
 
-221- Демчак Р.Є.
У пункті четвертому частини третьої слово «банків» замінити словами «банків-партнерів»
 
Враховано   4) розроблення технічних критеріїв відповідності для банків-партнерів та інших посередників, що залучатимуться до реалізації проектів, що фінансуватимуться Фондом;
 
    -222- Рябчин О.М.
В пункті 4 частини 3 статті 15 слово «фінансових» виключити.
 
Враховано    
235. 5) розроблення рекомендацій з відбору будівельних компаній та інших підрядників для одержувачів фінансування Фонду;
 
-223- Бабак А.В.
В пункті 5 частини третьої статті 15 після слів «одержувачів фінансування Фонду» доповнити словами «, на яких не розповсюджується Закон України Про здійснення публічних закупівель».
 
Відхилено   5) розроблення рекомендацій з відбору будівельних компаній та інших підрядників для одержувачів фінансування Фонду;
 
236. 6) розроблення критеріїв відповідності осіб, які можуть залучатися до здійснення верифікації проектів після їх завершення;
 
-224- Бєлькова О.В.
У пункті 6 частини третьої статті 15 після слова «завершення» доповнити словами «у випадках неможливості забезпечити таку верифікацію технічним офісом Фонду та в інших випадках – за погодженням з наглядовою радою»;
 
Відхилено   6) розроблення критеріїв відповідності осіб, які можуть залучатися до здійснення верифікації проектів після їх завершення;
 
237. 7) підготовку переліку заходів з енергоефективності, на реалізацію яких може надаватися фінансування Фондом, а також розроблення та впровадження пакетів заходів, що прийнятні для інвестицій з точки зору енергоефективності;
 
-225- Рябчин О.М.
Пункт 7 частини 3 статті 15 викласти в такій редакції:
«7) підготовку переліку заходів з енергоефективності, на реалізацію яких може надаватися часткове відшкодування Фондом, а також розроблення та впровадження програм, що досягають економічно обґрунтованого рівня енергоефективності;».
 
Враховано редакційно   7) розроблення переліку заходів з енергоефективності, для здійснення яких Фонд може надавати часткове відшкодування, а також розроблення та виконання програм, спрямованих на досягнення економічно обґрунтованого рівня енергоефективності;
 
238. 8) постійний моніторинг та аналіз якості заходів з енергоефективності, що впроваджуються за участю Фонду, підготовка відповідних звітів;
 
   8) постійний моніторинг та аналіз якості заходів з енергоефективності, що здійснюються за участю Фонду, підготовка відповідних звітів;
 
239. 9) нагляд за станом реалізації проектів з енергоефективності під час їх виконання;
 
   9) нагляд за станом реалізації проектів з енергоефективності під час їх виконання;
 
240. 10) здійснення верифікації проектів після їх завершення та організація незалежної верифікації залученими особами;
 
-226- Сажко С.М.
Пункт 10 частини 3 статті 15 законопроекту викласти в новій редакції:
«10) аналіз верифікації проектів після їх завершення та організація незалежної верифікації залученими особами, що мають відповідну кваліфікацію та визначені за результатами тендерних процедур;»
 
Відхилено   10) здійснення верифікації проектів після їх завершення та організація незалежної верифікації залученими особами;
 
241. 11) збір інформації про фактичну економію енергії внаслідок заходів, що фінансуються Фондом;
 
   11) збір інформації про фактичну економію енергії в результаті здійснення заходів, що фінансуються Фондом;
 
242. 12) створення та ведення баз даних щодо проектів, реалізованих з використанням фінансування Фонду, їх ефективності, а також будь-яких інших баз даних, яких може потребувати Фонд.
 
-227- Рябчин О.М.
В пункті 12 частини 3 статті 15 слова «з використанням фінансування» замінити на слова «в рамках програм».
 
Враховано   12) створення та ведення баз даних щодо проектів, реалізованих у рамках програм Фонду, їх ефективності, а також будь-яких інших баз даних, яких потребує Фонд.
 
243. 13) виконання інших функцій, визначених статутом та внутрішніми правилами Фонду.
 
-228- Каплін С.М.
У пункті 13 частини 3 статті 15 проекту:
після слова «статуту доповнити словом «Фонду»;
слова: «та його внутрішніми правила» виключити.
 
Враховано   13) виконання інших функцій, визначених Статутом Фонду.
 
244. 4. Інші функції Фонду включають:
 
   4. До інших функцій Фонду належить:
 
245. 1) розроблення маркетингових та комунікаційних кампаній, дослідження відповідних ринків (послуг з будівництва, будівельних матеріалів, послуг енергетичного аудиту тощо);
 
   1) розроблення маркетингових та комунікаційних кампаній, дослідження відповідних ринків (послуг з будівництва, будівельних матеріалів, послуг з енергетичного аудиту тощо);
 
246. 2) проведення комунікаційних заходів, пов’язаних з підвищенням рівня поінформованості та знань населення у сфері енергозбереження та енергоефективності;
 
   2) проведення комунікаційних заходів, пов’язаних з підвищенням рівня поінформованості населення у сфері енергозбереження та енергоефективності;
 
247. 3) підтримку онлайн-платформи Фонду.
 
-229- Сажко С.М.
В пункті 3 частини 4 статті 15 законопроекту слово «онлайн-платформи» замінити словами «функціонування веб-сайту».
 
Враховано   3) забезпечення функціонування офіційного веб-сайту Фонду.
 
248. 5. Фонд має право в межах та порядку, визначених наглядовою радою, залучати юридичних та фізичних осіб — підприємців на договірній основі для виконання окремих функцій (аутсорсинг).
 
-230- Сажко С.М.
Частину 5 статті 15 законопроекту доповнити словами «з урахуванням вимог, встановлених Законом України «Про публічні закупівлі»«.
 
Враховано   5. Фонд має право в межах та порядку, визначених Наглядовою радою, залучати юридичних та фізичних осіб — підприємців на договірній основі для виконання окремих функцій (аутсорсинг) з урахуванням вимог, встановлених Законом України «Про публічні закупівлі».
 
249. Стаття 16. Фінансовий і технічний офіси Фонду
 
   Стаття 16. Фінансовий і технічний офіси Фонду
 
250. 1. Фінансові та технічні функції Фонду виконуються його структурними підрозділами — фінансовим офісом і технічним офісом відповідно.
 
   1. Фінансові і технічні функції Фонду виконуються його структурними підрозділами — фінансовим офісом і технічним офісом відповідно.
 
251. Керівниками фінансового офісу і технічного офісу є фінансовий директор та технічний директор відповідно.
 
   Керівниками фінансового офісу і технічного офісу є фінансовий директор і технічний директор відповідно.
 
252. 2. У процесі оцінки проектів з енергоефективності, надання висновків щодо відповідності запитів та проектів вимогам Фонду фінансовий офіс і технічний офіс діють незалежно один від одного та від будь-яких інших органів або посадових осіб Фонду.
 
   2. У процесі оцінювання проектів з енергоефективності, надання висновків щодо відповідності заявок та проектів вимогам Фонду фінансовий офіс і технічний офіс діють незалежно один від одного та від будь-яких інших органів або посадових осіб Фонду.
 
253. Стаття 17. Особливості фінансування Фондом
 
   Стаття 17. Особливості фінансування Фондом
 
254. 1. Фонд має право надавати фінансування відповідно до правил і програм, затверджених наглядовою радою.
 
-231- Голубов Д.І.
В абзаці 1 частини 1 статті 17 законопроекту слова «має право надавати» замінити словом «надає».
 
Враховано   1. Фонд надає часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності відповідно до програм, схвалених Наглядовою радою.
 
    -232- Лопушанський А.Я.
В абзаці 1 частини 1 статті 17 законопроекту слова «має право надавати» замінити словом «надає».
 
Враховано    
    -233- Рябчин О.М.
Абзац перший частини 1 статті 17 викласти в такій редакції:
«Фонд надає часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності відповідно до програм, затверджених наглядовою радою.».
 
Враховано    
    -234- Сольвар Р.М.
В абзаці 1 частини 1 статті 17 законопроекту слова «має право надавати» замінити словом «надає».
 
Враховано    
    -235- Розенблат Б.С.
В абзаці 1 частини 1 статті 17 законопроекту слова «має право надавати» замінити словом «надає».
 
Враховано    
    -236- Лубінець Д.В.
Валентиров С.В.
Пономарьов О.С.
Абзац перший частини першої статті 17 проекту викласти у наступній редакції:
«Фонд надає фінансування відповідно до правил і програм, затверджених наглядовою радою.».
 
Враховано редакційно    
    -237- Сажко С.М.
Абзац 1 частини 1 статті 17 законопроекту доповнити словами «та законодавством України».
 
Відхилено    
    -238- Бабак А.В.
В абзаці першому частини першої статті 17 слова «надавати фінансування» замінити словами «надавати часткове відшкодування вартості інвестицій»
 
Враховано редакційно    
255. Фонд має право надавати фінансування заявникам безпосередньо або через посередників.
 
-239- Демчак Р.Є.
У абзаці другому частини першої слова «безпосередньо або» виключити
 
Відхилено   Фонд має право надавати заявникам часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності безпосередньо або через банки-партнери.
 
    -240- Сажко С.М.
Абзац 2 частини 1 статті 17 законопроекту після слів «Фонд має право» доповнити словами «за результатами конкурсного відбору».
 
Відхилено    
    -241- Бабак А.В.
В абзаці другому частини першої статті 17 слова «надавати фінансування» замінити словами «надавати часткове відшкодування вартості інвестицій»
 
Враховано редакційно    
256. З метою надання непрямого фінансування Фонд має право укладати угоди з банками або іншими посередниками, відповідно до яких Фонд надаватиме гранти, які банки будуть зобов’язані використовувати як джерела фінансування кредитів своїм клієнтам для здійснення заходів з енергоефективності за умови дотримання правил Фонду або для погашення зобов’язань клієнтів за такими кредитами.
 
-242- Розенблат Б.С.
Абзац третій частини 1 статті 17 законопроекту викласти у наступній редакції:
«З метою надання непрямого фінансування Фонд має право укладати угоди з банками або іншими посередниками, відповідно до яких Фонд надаватиме гранти, визначені частиною 3 цієї статті. Банки або інші посередники зобов’язані використовувати такі гранти виключно для погашення зобов’язань клієнтів за наданими кредитами для здійснення заходів з енергоефективності за умови дотримання правил Фонду.».
 
Враховано частково   З метою надання непрямого фінансування Фонд має право укладати з банками-партнерами угоди, відповідно до яких Фонд надаватиме гранти, визначені частиною третьою цієї статті. Банки-партнери зобов’язані використовувати такі гранти виключно для погашення зобов’язань кінцевих бенефіціарів за наданими кредитами для здійснення заходів з енергоефективності, за умови дотримання вимог програм Фонду.
 
    -243- Демчак Р.Є.
Абзац третій частини першої викласти у наступній редакції:
«Фонд має право укладати договори з банками-партнерами або іншими посередниками, відповідно до яких Фонд надаватиме кредити, гранти, гарантії та поруки, які банки-партнери або інші фінансові посередники будуть зобов’язані використовувати для погашення повністю або частково заборгованості юридичних та /або фізичних осіб за кредитами, наданими банками-партнерами або іншими фінансовими посередниками для здійснення заходів з енергоефективності, за умови дотримання правил Фонду»;
 
Відхилено    
    -244- Сажко С.М.
В абзаці 3 частини 1 статті 17 законопроекту слова «або іншими посередниками» замінити словами «енергосервісними компаніями або іншими суб’єктами».
 
Відхилено    
    -245- Рябчин О.М.
Абзац третій частини 1 статті 17 законопроекту викласти у наступній редакції:
«З метою надання непрямого фінансування Фонд має право укладати угоди з банками-партнерами, відповідно до яких Фонд надаватиме гранти, визначені частиною 3 цієї статті. Банки-партнери зобов’язані використовувати такі гранти виключно для погашення зобов’язань кінцевих бенефіціарів за наданими кредитами для здійснення заходів з енергоефективності за умови дотримання вимог програм Фонду.».
 
Враховано    
    -246- Бабак А.В.
Абзац третій частини першої статті 17 вилучити
 
Відхилено    
257. Кінцевими бенефіціарами фінансування Фонду є власники (співвласники) будівель або інші особи, яким надані повноваження приймати рішення щодо проведення поточного або капітального ремонтів, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення відповідної будівлі, зокрема об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків.
 
-247- Рябчин О.М.
Абзац четвертий частини 1 статті 17 виключити.
 
Враховано      
    -248- Сажко С.М.
В абзаці 4 частини 1 статті 17 законопроекту слова «поточного або» виключити.
 
Враховано частково    
    -249- Бабак А.В.
В абзаці четвертому частини першої статті 17 слова «бенефіціарами фінансування» замінити словами «бенефіціарами часткового відшкодування вартості інвестицій»;
 
Враховано редакційно    
258. Правила Фонду повинні передбачати, що фінансування Фондом потребує схвалення відповідного запиту на фінансування та проекту фінансовим офісом і технічним офісом або банками, або іншими фінансовими посередниками відповідно до спрощеної процедури схвалення.
 
-250- Демчак Р.Є.
У абзаці п’ятому частини першої слово «банками» замінити словами «банками-партнерами»
 
Враховано   Програми Фонду повинні передбачати, що часткове відшкодування Фондом вартості заходів з енергоефективності потребує схвалення відповідної заявки на фінансування та проекту фінансовим офісом і технічним офісом або банками-партнерами відповідно до спрощеної процедури схвалення.
 
    -251- Рябчин О.М.
Абзац п’ятий частини 1 статті 17 викласти в такій редакції:
«Програми Фонду повинні передбачати, що часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності Фондом, потребує схвалення відповідної заявки на фінансування та проекту фінансовим офісом і технічним офісом або банками-партнерами відповідно до спрощеної процедури схвалення.».
 
Враховано    
    -252- Бабак А.В.
В абзаці п’ятому частини першої статті 17 слова «фінансування» замінити словами «часткове відшкодування вартості інвестицій»
 
Враховано редакційно    
259. Спрощена процедура схвалення запитів на фінансування розробляється фінансовим офісом і технічним офісом та затверджується наглядовою радою. Спрощена процедура схвалення повинна містити критерії оцінки запитів, проектів та заявників та повинна забезпечити належний контроль їх відповідності вимогам правил і програм Фонду.
 
-253- Бабак А.В.
В абзаці шостому частини першої статті 17 слово «фінансування» замінити словами «часткове відшкодування вартості інвестицій»
 
Враховано редакційно   Спрощена процедура схвалення заявки на часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності розробляється фінансовим офісом і технічним офісом та затверджується Наглядовою радою. Спрощена процедура схвалення повинна містити критерії оцінювання заявки, проектів і заявників та забезпечувати належний контроль їх відповідності вимогам програм Фонду.
 
    -254- Рябчин О.М.
В абзаці шостому частини 1 статті 17 слово «запитів» замінити на слово «заявки», слова «правил і» виключити.
 
Враховано    
260. Якщо схвалення фінансовим офісом і технічним офісом є обов’язковим, його відсутність не може бути замінена рішенням жодного іншого органу Фонду, а будь-які угоди про фінансування Фондом є дійсними лише за умови їх схвалення фінансовим офісом і технічним офісом та дирекцією.
 
-255- Бабак А.В.
Абзац сьомий частини першої викласти в такій редакції:
«Якщо схвалення запиту фінансовим офісом і технічним офісом є обов’язковим, його відсутність не може бути замінена рішенням жодного іншого органу Фонду, а будь-які угоди про часткове відшкодування вартості інвестицій Фондом є дійсними лише за умови їх схвалення фінансовим офісом і технічним офісом та дирекцією.»;
 
Враховано редакційно   Якщо схвалення заявки фінансовим офісом і технічним офісом є обов’язковим, його відсутність не може бути замінена рішенням жодного іншого органу Фонду, а будь-які угоди про часткове відшкодування Фондом вартості заходів з енергоефективності є дійсними лише за умови їх схвалення фінансовим офісом, технічним офісом та Дирекцією.
 
    -256- Рябчин О.М.
В абзаці сьомому частини 1 статті 17 після слова «схвалення» додати слово «заявки».
 
Враховано    
261. 2. Наглядова рада встановлює порядок подання та розгляду апеляцій щодо відмови у запиті на фінансування.
 
-257- Бабак А.В.
В частині другій статті 17 слово «фінансування» замінити словами «часткове відшкодування вартості інвестицій»
 
Враховано редакційно   2. Наглядова рада встановлює порядок подання та розгляду апеляцій щодо відмови у задоволенні заявки на часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності.
 
    -258- Рябчин О.М.
Частину 2 статті 17 викласти в такій редакції:
«2. Наглядова рада встановлює порядок подання та розгляду апеляцій щодо відмови у задоволенні заявки на часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності.».
 
Враховано    
262. 3. Грантом, що надає Фонд, у розумінні цього Закону є безповоротна фінансова допомога, що надана прямо або опосередковано визначеним відповідно до правил Фонду юридичним та/або фізичним особам, для здійснення передбачених цим Законом заходів з енергоефективності або відшкодування частини вартості таких заходів після їх здійснення згідно з правилами Фонду та відповідними договорами.
 
-259- Демчак Р.Є.
У абзаці першому частини третьої слова «надана прямо або опосередковано» замінити словами «опосередковано надається»
 
Відхилено   3. Грантом Фонду для цілей цього Закону є безповоротна фінансова допомога, що надається безпосередньо або через банки-партнери визначеним відповідно до правил Фонду юридичним та/або фізичним особам для здійснення передбачених цим Законом заходів з енергоефективності або відшкодування частини вартості таких заходів після їх здійснення відповідно до програм Фонду та укладених договорів. Послуги Фонду надаються кінцевим бенефіціарам на безоплатній основі.
 
    -260- Рябчин О.М.
Частину 3 статті 17 викласти в такій редакції:
«3. Грантом, що надає Фонд, у розумінні цього Закону є безповоротна фінансова допомога, що надана безпосередньо або через банки-партнери визначеним відповідно до правил Фонду юридичним та/або фізичним особам, для здійснення передбачених цим Законом заходів з енергоефективності або відшкодування частини вартості таких заходів після їх здійснення згідно з програмами Фонду та відповідними договорами. Послуги Фонду надаються кінцевим бенефіціарам на безоплатній основі.
Гранти надаються Фондом виключно в межах та обсягах, визначених основними напрямами діяльності та стратегією Фонду.»
 
Враховано    
263. Гранти надаються Фондом виключно в межах та обсягах, визначених основними напрямами діяльності Фонду і стратегією його розвитку.
 
-261- Бєлькова О.В.
Абзац другий частини третьої статті 17 після слів «його розвитку» доповнити словами «бюджету на поточний рік»;
 
Відхилено   Гранти надаються Фондом виключно в межах та обсягах, визначених Основними напрямами діяльності Фонду енергоефективності та стратегією Фонду.
Граничний розмір часткового відшкодування вартості заходів з енергоефективності за окремими програмами Фонду визначається Наглядовою радою за поданням Дирекції.
 
    -262- Бєлькова О.В.
Абзац другий частини третьої статті 17 доповнити новим реченням такого змісту:
«Гранична частка фінансування проектів за рахунок коштів Фонду за окремими напрямами визначається наглядовою радою за поданням фінансової дирекції фонду».
 
Враховано редакційно    
264. Стаття 18. Заходи з енергоефективності, що фінансуються Фондом
 
   Стаття 18. Заходи з енергоефективності, що фінансуються Фондом
 
265. 1. Заходи з енергоефективності, які можуть повністю або частково фінансуватися Фондом, включають:
 
-263- Рябчин О.М.
Абзац перший частини 1 статті 18 викласти в такій редакції:
«1. Заходи з енергоефективності, які можуть бути частково відшкодовані Фондом, включають:
 
Враховано   1. Заходи з енергоефективності, вартість яких може бути частково відшкодована Фондом, включають:
 
266. 1) здійснення термомодернізації та значної реконструкції будівель;
 
-264- Лопушанський А.Я.
Пункт1 частини1 статті 18 замість «здійснення термодернізації та значної реконструкції будівель;» викласти у такій редакції: «здійснення комплексу заходів по утепленню будівлі та модернізації інженерних систем з метою їх приведення у відповідність до сучасних вимог з енергоефективності, а також значної реконструкції будівель;».
 
Відхилено   1) здійснення термомодернізації;
 
    -265- Пункт1 частини1 статті 18 слова «та значної реконструкції будівель» виключити
 
Враховано    
267. 2) впровадження ефективних систем моніторингу та управління;
 
   2) впровадження ефективних систем моніторингу та управління;
 
268. 3) встановлення високоефективних опалювальних і охолоджувальних систем та обладнання, а також заміну наявних систем та обладнання більш ефективними;
 
   3) встановлення високоефективних опалювальних і охолоджувальних систем та обладнання, а також заміну наявних систем та обладнання більш ефективними;
 
269. 4) інші заходи, здійснення яких приводять до зменшення споживання енергетичних ресурсів за незмінної або кращої якості надання житлово-комунальних послуг у рентабельний спосіб.
 
-266- Рябчин О.М.
Пункт 4 частини 1 статті 18 викласти в такій редакції:
« інші заходи, здійснення яких забезпечує зменшення споживання енергетичних ресурсів за незмінної або кращої якості надання житлово-комунальних послуг у рентабельний спосіб, включаючи заходи, спрямовані на збільшення частки електроенергії виробленої з відновлюваних джерел енергії.».
 
Враховано редакційно   4) інші заходи, здійснення яких забезпечує зменшення споживання енергетичних ресурсів за незмінної або кращої якості надання житлово-комунальних послуг у рентабельний спосіб, включаючи заходи, спрямовані на збільшення частки електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії.
 
270. Заходи з енергоефективності стосовно наявних будівель повинні бути рентабельними, економічно обґрунтованими та сприяти досягненню цілей, що встановлені законодавством у сфері енергоефективності.
 
   Заходи з енергоефективності щодо введених в експлуатацію будівель повинні бути рентабельними, економічно обґрунтованими та сприяти досягненню цілей, визначених законодавством у сфері енергоефективності.
 
271. 2. Фінансування впровадження заходів з термомодернізації та значної реконструкції будівель повинна здійснюватися за умови наявності сертифіката енергетичної ефективності будівель з метою визначення економічно та технічно доцільного рівня їх енергетичної ефективності, якщо інше не передбачено цим Законом. Для цілей цього Закону значною реконструкцією будівлі є реконструкція більше 25 відсотків площі конструкції такої будівлі.
 
-267- Розенблат Б.С.
У статті 18 законопроекту:
Друге речення частини 2 викласти в наступній редакції :
«Для цілей цього Закону значною реконструкцією будівлі є реконструкція більше 25 відсотків загальної площі такої будівлі, в тому числі коли внаслідок реконструкції загальна площа будівля збільшується або зменшується більше ніж на 25 відсотків.».
 
Відхилено   2. Часткове відшкодування вартості заходів з термомодернізації здійснюється, за умови наявності сертифіката енергетичної ефективності будівель, з метою визначення економічно та технічно доцільного рівня їх енергетичної ефективності, якщо інше не передбачено цим Законом.
 
    -268- Частину 2 статті 18 слова викласти в наступній редакції
«2. Часткове відшкодування вартості заходів з термомодернізації здійснюється, за умови наявності сертифіката енергетичної ефективності будівель, з метою визначення економічно та технічно доцільного рівня їх енергетичної ефективності, якщо інше не передбачено цим Законом.».
 
Враховано    
    -269- Бабак А.В.
В реченні першому частини другої статті 18 слова «Фінансування впровадження заходів» замінити словами «Часткове відшкодування вартості інвестицій впровадження заходів»
 
Враховано редакційно    
    -270- Бабак А.В.
В реченні другому частини другої статті 18 слова «25 відсотків площі конструкції» замінити словами «25 відсотків площі однієї огороджувальної конструкції»
 
Відхилено    
272. 3. Наглядовою радою за поданням дирекції встановлюються заходи з енергоефективності, що здійснюються із залученням фінансування Фонду. Перелік таких заходів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Фонду.
 
-271- Бабак А.В.
В частині третій статті 18 слова «із залученням фінансування Фонду» замінити словами «із частковим відшкодуванням вартості інвестицій Фонду»
 
Враховано редакційно   3. Перелік заходів з енергоефективності, вартість яких може бути частково відшкодована в рамках програм Фонду, визначається Наглядовою радою за поданням Дирекції та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Фонду.
 
    -272- Рябчин О.М.
Частину 3 статті 18 викласти в такій редакції:
«3. Наглядовою радою за поданням дирекції встановлюються заходи з енергоефективності, вартість яких може бути частково відшкодована в рамках програм Фонду. Перелік таких заходів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Фонду.
 
Враховано редакційно    
273. Стаття 19. Вимоги до реалізації проектів енергоефективності
 
   Стаття 19. Вимоги до реалізації проектів з енергоефективності
 
274. 1. Наглядова рада визначає вимоги щодо проектів, які можуть фінансуватися за рахунок Фонду, та заявників, які можуть отримувати фінансування, документів та інформації, які вимагаються від заявника.
 
-273- Бабак А.В.
В абзаці першому частини першої статті 19 слова «які можуть фінансуватися за рахунок Фонду» замінити словами «які можуть здійснюватися з частковим відшкодуванням вартості інвестицій Фондом»
 
Враховано редакційно   1. Наглядова рада визначає вимоги до проектів, які можуть отримати часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності за рахунок Фонду, та до заявників, які можуть отримати таке відшкодування, до документів та інформації, які подаються заявником.
 
275. Наглядова рада також визначає вимоги щодо:
 
   Наглядова рада також визначає вимоги щодо:
 
276. 1) енергетичного аудиту, що здійснюється за кошти або із залученням коштів Фонду;
 
   1) енергетичного аудиту, що здійснюється за кошти або із залученням коштів Фонду;
 
277. 2) осіб, що здійснюють верифікацію завершених проектів;
 
-274- Бєлькова О.В.
Пункт 2 частини першої статті 19 Проекту викласти у такій редакції:
«верифікації завершених проектів;».
 
Враховано   2) верифікації завершених проектів;
 
278. 3) обладнання та матеріалів.
 
   3) обладнання та матеріалів.
 
279. 2. Фонд повинен віддавати перевагу підтримці проектів, обладнанню та матеріалам, енергоефективність яких є вищою за мінімальні стандарти і норми, що вимагаються законом, або вище середніх значень, доступних на ринку (в разі коли мінімальні стандарти і норми відсутні).
 
   2. Фонд надає перевагу підтримці проектів, обладнанню та матеріалам, енергоефективність яких є вищою за мінімальні стандарти і норми, встановлені законом, або вищою за середні значення, доступні на ринку (якщо мінімальні стандарти і норми не встановлені).
 
280. Вимоги щодо прийнятності встановлюються з урахуванням вимог законодавства щодо енергетичних характеристик будівель.
 
-275- Рябчин О.М.
Абзац другий частини 2 статті 19 викласти в такій редакції:
«Вимоги щодо досягнення визначеного рівня енергоефективності встановлюються з урахуванням вимог законодавства щодо енергетичних характеристик будівель.».
 
Відхилено   Вимоги щодо прийнятності встановлюються з урахуванням вимог законодавства щодо енергетичних характеристик будівель.
 
281. 3. Метою діяльності Фонду є досягнення середнього рівня економії споживання енергетичних ресурсів принаймні у 20 відсотків за сукупністю всіх проектів, що фінансуються Фондом або разом з Фондом. Мінімальні цільові рівні економії споживання енергетичних ресурсів для окремих проектів можуть встановлюватися залежно від типу, характеру, розміру та інших параметрів проекту.
 
   3. Метою діяльності Фонду є досягнення середнього рівня економії споживання енергетичних ресурсів за сукупністю всіх проектів, що фінансуються Фондом або спільно з Фондом, принаймні у 20 відсотків. Мінімальні цільові рівні економії споживання енергетичних ресурсів для певних проектів можуть встановлюватися залежно від типу, характеру, розміру та інших параметрів проекту.
 
282. Стаття 20. Збір даних та аналітична робота Фонду
 
   Стаття 20. Збір даних та аналітична робота Фонду
 
283. 1. Фонд контролює результати впровадження заходів з енергоефективності, збирає та зберігає дані про такі результати, фактичну економію енергоресурсів, коштів за програмами енергоефективності, що здійснюються з участю Фонду.
 
-276- Бабак А.В.
Абзац перший частини першої статті 20 викласти в такій редакції:
«Фонд контролює результати впровадження заходів з енергоефективності, збирає та протягом двох років після здійснення заходів за програмою енергоефективності зберігає дані про такі результати, фактичну економію енергоресурсів, коштів за програмами енергоефективності, що здійснюються з участю Фонду.»
 
Враховано редакційно   1. Фонд контролює результати здійснення заходів з енергоефективності, у тому числі збирає та протягом трьох років після здійснення таких заходів зберігає дані про їх результати, фактичну економію енергоресурсів, коштів за програмами енергоефективності, що виконуються за участю Фонду.
 
284. Для забезпечення проведення моніторингу, систематизації даних про результати впровадження заходів з енергоефективності та проведення аналітичної роботи Фонд має право використовувати інформацію бази даних звітів про результати обстеження систем опалення, гарячого водопостачання та кондиціонування будівель, яка формується та ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива.
 
   Для забезпечення проведення моніторингу, систематизації даних про результати здійснення заходів з енергоефективності та проведення аналітичної роботи Фонд має право використовувати інформацію бази даних звітів про результати обстеження систем опалення, гарячого водопостачання та кондиціонування будівель, яка формується та ведеться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.
 
285. Фонд має право використовувати отриману від відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію про житлові субсидії, призначені жителям будинків, в яких запроваджуються заходи з енергоефективності, що фінансуються Фондом або разом з Фондом, або щодо яких подано запит на фінансування.
 
-277- Бєлькова О.В.
Абзац третій частини першої статті 20 викласти у такій редакції:
«Центральні та місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування надають на запит Фонду інформацію щодо житлових субсидій, призначених жителям будинків, в яких запроваджуються заходи із енергоефективності, які фінансуються або співфінансуються Фондом, або щодо яких подано запит на фінансування.»;
 
Враховано по суті  Фонд має право використовувати отриману від відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію про житлові субсидії, призначені жителям будинків, у яких здійснюються заходи з енергоефективності за програмами Фонду або щодо яких подано заявку на часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності.
 
    -278- Рябчин О.М.
Абзац третій частини 1статті 20 викласти в такій редакції:
«Фонд має право використовувати отриману від відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію про житлові субсидії, призначені жителям будинків, в яких запроваджуються заходи з енергоефективності, що реалізуються за програмами Фонду, або щодо яких подано заявку на часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності.».
 
Враховано    
    -279- Бабак А.В.
В абзаці третьому частини першої слова «запит на фінансування» замінити словами «запит на часткове відшкодування вартості інвестицій»
 
Враховано редакційно    
286. 2. З метою забезпечення прозорості Фонд збирає, зберігає, аналізує та оприлюднює у порядку, визначеному наглядовою радою, консолідовану інформацію про кожний проект, що повністю або частково фінансується за рахунок Фонду, та визначені результати щодо економії енергії, включаючи проекти, в яких Фонд встановив факт низької якості будівельних робіт, послуг енергетичного аудиту, обладнання, матеріалів, що не відповідають правилам та критеріям Фонду.
 
-280- Сажко С.М.
Частину 2 статті 20 законопроекту після слів «в яких Фонд» доповнити словами «у встановленому порядку».
 
Враховано по суті  2. З метою забезпечення прозорості Фонд збирає, зберігає, аналізує та оприлюднює у порядку, визначеному Наглядовою радою, консолідовану інформацію, звіти про свою діяльність, що містять інформацію про кожний проект, який фінансується за рахунок Фонду, та дані щодо економії енергії, включаючи проекти, в яких Фонд в установленому порядку встановив факт невідповідності якості будівельних робіт, послуг енергетичного аудиту, обладнання, матеріалів правилам та критеріям Фонду.
 
    -281- Рябчин О.М.
Частину 2 статті 20 викласти в такій редакції:
«2. З метою забезпечення прозорості Фонд збирає, зберігає, аналізує та оприлюднює у порядку, визначеному наглядовою радою, консолідовану інформацію, звіти про свою діяльність, що містять інформацію про кожний проект, що реалізується в рамках програм Фонду, та визначені результати щодо економії енергії, включаючи проекти, в яких Фонд, у встановленому порядку, встановив факт низької якості будівельних робіт, послуг енергетичного аудиту, обладнання, матеріалів, що не відповідають програмам Фонду.».
 
Враховано редакційно    
    -282- Бєлькова О.В.
У частині другій статті 20 перед словами «консолідовану інформацію» доповнити словами «звіти про свою діяльність, що містять».
 
Враховано    
    -283- Сажко С.М.
Частину 2 статті 20 законопроекту після слів «що не відповідають» доповнити словами «законодавству України».
 
Відхилено    
287. Стаття 21. Контроль якості реалізації та верифікації проектів енергоефективності
 
   Стаття 21. Контроль якості реалізації та верифікації проектів з енергоефективності
 
288. 1. Фонд має право протягом строку реалізації проекту енергоефективності здійснювати:
 
-284- Сажко С.М.
В абзаці 1 частини 1 статті 21 законопроекту слова «має право» замінити словом зобов’язаний».
 
Відхилено   1. Фонд має право протягом строку реалізації проекту з енергоефективності здійснювати:
 
289. 1) перевірки стану дотримання умов договорів банками-партнерами та іншими посередниками, будівельними компаніями, виконавцями робіт (надавачами послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель, позичальниками;
 
-285- Сажко С.М.
Пункт 1 частину 1 статті 21 законопроекту після слів «будівельними компаніями» доповнити словами «енергосервісними компаніями».
 
Враховано   1) перевірки стану дотримання умов договорів з банками-партнерами, будівельними компаніями, енергосервісними компаніями, виконавцями робіт (надавачами послуг) у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель;
 
    -286- Рябчин О.М.
В пункті 1 частини 1 статті 21 після слова «договорів» додати прийменник «з», виключити слова «та іншими посередниками», слово та знак «, позичальниками».
 
Враховано    
290. 2) вносити пропозиції щодо усунення недоліків реалізації проектів;
 
   2) вносити пропозиції щодо усунення недоліків у реалізації проектів;
 
291. 3) проводити остаточну перевірку якості реалізації та результатів проектів з енергоефективності та енергозбереження (верифікацію), а також залучати до її проведення інших осіб;
 
   3) проводити остаточну перевірку якості та результатів реалізації проектів з енергоефективності та енергозбереження (верифікацію), а також залучати до її проведення інших осіб;
 
292. 4) здійснювати інші заходи, передбачені законодавством та договорами.
 
-287- Сажко С.М.
Пункт 4 частину 1 статті 21 законопроекту після слів «здійснювати інші заходи» доповнити словами «для контролю якості реалізації та верифікації проектів енергоефективності та енергозбереження».
 
Враховано   4) здійснювати інші заходи для контролю якості реалізації та верифікації проектів з енергоефективності, передбачені законодавством та договорами.
 
293. Стаття 22. Управління ризиками
 
-288- Бабак А.В.
Статтю 22 викласти в такій редакції:
«Стаття 22. Правила реалізації програм Фонду
1. Правила реалізації програм Фонду розробляються та затверджуються Наглядовою радою.
Правила реалізації програм Фонду повинні містити:
1) вичерпну інформацію для заявників щодо порядку звернення до Фонду та проведення енергоаудиту;
2) порядок здійснення обробки заявок Фондом;
3) порядок звернення до банку та відшкодування витрат на проведення енергоаудиту;
4) порядок вибору виконавців заходів з енергоефективності та виконання ними робіт;
5) порядок верифікації проектів після їх завершення.»
 
Враховано по суті в статтях 4 та 13     
    -289- Рябчин О.М.
Статтю 22 виключити. Статті 23-26 вважати статтями 22-25 відповідно.
 
Враховано    
294. 1.Фонд створює ефективну систему управління ризиками.
 
      
295. Система управління ризиками повинна забезпечувати виявлення, ідентифікацію, оцінку, моніторинг та контроль за всіма видами ризиків на всіх організаційних рівнях та оцінку достатності капіталу Фонду для покриття всіх видів ризиків.
 
      
296. 2. Фонд може утворювати постійно діючий підрозділ з управління ризиками, який відповідає за впровадження внутрішніх положень та процедур управління ризиками відповідно до визначених наглядовою радою стратегії та політики управління ризиками.
 
      
297. Стаття 23. Облік та звітність
 
   Стаття 22. Облік та звітність
 
298. 1. Фонд зобов’язаний вести облік своїх операцій, готувати та надавати звітність відповідно до вимог законів та нормативно-правових актів, а також згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності.
 
   1. Фонд зобов’язаний вести облік своїх операцій, готувати та подавати звітність відповідно до вимог законодавства, а також згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності.
 
299. Фонд складає фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).
 
   Фонд складає фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності (Іntеrnаtіоnаl Fіnаnсіаl Rероrtіng Stаndаrds –ІFRS).
 
300. Річна фінансова звітність Фонду підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором. Критерії відбору незалежного аудитора визначаються наглядовою радою у порядку, визначеному законодавством.
 
-290- Рябчин О.М.
В абзаці третьому частини 1 статті 22 словосполучення «незалежним аудитором» та «незалежного аудитора» замінити на словосполучення «зовнішнім аудитором» та «зовнішнього аудитора» відповідно.
 
Враховано   Річна фінансова звітність Фонду підлягає обов’язковій перевірці зовнішнім аудитором. Критерії відбору зовнішнього аудитора визначаються Наглядовою радою у порядку, визначеному законодавством.
 
301. Стаття 24. Оприлюднення інформації про діяльність Фонду
 
   Стаття 23. Оприлюднення інформації про діяльність Фонду
 
302. 1. Обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті Фонду підлягає така інформація:
 
   1. Обов’язковому оприлюдненню на офіційному веб-сайті Фонду підлягає така інформація:
 
303. 1) цілі діяльності Фонду та стан їх досягнення;
 
   1) цілі діяльності Фонду та стан їх досягнення;
 
304. 2) квартальна, річна фінансова звітність Фонду, включаючи (за наявності) джерела його фінансування;
 
-291- Сажко С.М.
В пункті 2 частину 1 статті 24 законопроекту слова « (за наявності)» виключити.
 
Враховано   2) квартальна, річна фінансова звітність Фонду, у тому числі джерела його фінансування;
 
305. 3) аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності Фонду;
 
   3) аудиторські висновки щодо річної фінансової звітності Фонду;
 
306. 4) статут Фонду у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше;
 
   4) Статут Фонду у чинній редакції, а також у редакціях, що діяли раніше;
 
307. 5) біографічна довідка (включаючи професійну характеристику) членів дирекції Фонду (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних);
 
   5) біографічні довідки (включаючи професійну характеристику) членів Дирекції Фонду з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;
 
308. 6) біографічні довідки (включаючи професійні характеристики) голови та членів наглядової ради (з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних), принципи їх добору, їх членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також зазначається, хто із членів наглядової ради є незалежним;
 
-292- Рябчин О.М.
В пункті 6 частини 1 статті 24 замінити слово «добору» на «відбору».
 
Відхилено   6) біографічні довідки (включаючи професійну характеристику) голови та членів Наглядової ради з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних», принципи їх добору, дані про їх членство у наглядових радах інших суб’єктів господарювання, а також інформація про те, хто з членів Наглядової ради є незалежним;
 
309. 7) імена та контактні дані керівників підрозділів Фонду;
 
-293- Рябчин О.М.
В пункті 7 частини 1 статті 23 після слова «керівників» додати слово «структурних».
 
Враховано   7) прізвище, ім’я, по батькові та контактні дані керівників структурних підрозділів Фонду;
 
310. 8) річні звіти наглядової ради та дирекції Фонду;
 
   8) річні звіти Наглядової ради та Дирекції Фонду;
 
311. 9) структура, принципи формування і розмір винагороди чи заробітної плати директора, членів дирекції та членів наглядової ради Фонду і додаткові блага, які вони отримують (на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням;
 
-294- Рябчин О.М.
В пункті 9 частини 1 статті 23 слова «директора, членів дирекції та членів наглядової ради» замінити на словосполучення «посадових осіб».
 
Враховано   9) структура, принципи формування, розмір винагороди чи заробітної плати посадових осіб Фонду, додаткові блага, які вони отримують (на отримання яких мають право) під час виконання посадових обов’язків, а також у зв’язку із звільненням;
 
312. 10) інша інформація, рішення про оприлюднення якої прийнято наглядовою радою.
 
-295- Каплін С.М.
Пункт 10 частини 1 статті 24 проекту викласти у такій редакції:
«10) перелік юридичних та фізичних осіб – підприємців залучених Фондом на договірній основі для виконання окремих функцій (аутсорсингу) відповідно до частини 5 статті 15 цього Закону. У переліку обов’язково зазначається найменування юридичної особи, прізвище, ім’я по батькові фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код, місцезнаходження особи, функція для якої було залучено особу та сума виплачених коштів на підставі договору.».
У зв’язку з цим, пункт 10) частини 1 статті 24 проекту вважати відповідно пунктом 11).
 
Відхилено   10) програми та проекти Фонду;
11) порядок подання заявки до Фонду;
12) порядок одержання часткового відшкодування вартості заходів з енергоефективності кінцевим бенефіціаром;
13) інформація про суб’єктів, які одержали фінансування Фонду (за згодою таких суб’єктів);
14) інша інформація, рішення про оприлюднення якої прийнято Наглядовою радою.
 
    -296- Сольвар Р.М.
Статтю 24 проекту доповнити новим пунктом 11 такого змісту:
«11) інформація про програми та проекти Фонду;».
 
Враховано редакційно    
    -297- Сольвар Р.М.
Статтю 24 проекту доповнити новим пунктом 12 такого змісту:
«12) інформація про порядок звернення до Фонду;».
 
Враховано редакційно    
    -298- Сольвар Р.М.
Статтю 24 проекту доповнити новим пунктом 13 такого змісту:
«13) інформація про суб’єктів, які одержують фінансування за рахунок Фонду;».
 
Враховано редакційно    
    -299- Розенблат Б.С.
Доповнити частину 1 статті 24 законопроекту наступними пунктами:
10) програми та проекти Фонду;
11) порядок звернення до Фонду;
12) порядок одержання фінансування суб’єктами;
13) інформація про суб’єктів, які одержали фінансування;
У зв’язку з цим, пункт 10) частини 1 статті 24 проекту вважати відповідно пунктом 14)
 
Враховано редакційно    
    -300- Рябчин О.М.
Доповнити частину 1 статті 24 законопроекту наступними пунктами:
10) програми та проекти Фонду;
11) порядок подачі заявки до Фонду;
12) порядок одержання фінансування суб’єктами;
13) інформація про суб’єктів, які одержали фінансування за згодою таких суб’єктів;».
У зв’язку з цим, пункт 10 частини 1 статті 24 проекту вважати відповідно пунктом 14.
 
Враховано    
313. 2. Фонд оприлюднює до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком до неї.
 
   2. Фонд оприлюднює до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком до неї.
 
314. Стаття 25. Порядок припинення Фонду
 
-301- Рябчин О.М.
В назві статті 25 після слова «припинення» додати слово «діяльності».
 
Враховано   Стаття 24. Порядок припинення діяльності Фонду
 
315. 1. Фонд припиняє свою діяльність у результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації відповідно до законодавства.
 
   1. Фонд припиняє свою діяльність у результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації відповідно до законодавства.
 
316. 2. Рішення про припинення Фонду приймається Кабінетом Міністрів.
 
-302- Лопушанський А.Я.
Частину 2 статті 25 - вилучити
 
Відхилено   2. Рішення про припинення діяльності Фонду приймається Кабінетом Міністрів України.
 
    -303- Рябчин О.М.
Частину 2 статті 25 викласти в такій редакції:
«2. Рішення про припинення діяльності Фонду приймається Кабінетом Міністрів України.»
 
Враховано    
317. 3. У разі ліквідації Фонду всі кошти, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, спрямовуються до Державного бюджету України.
 
   3. У разі ліквідації Фонду всі кошти, що залишилися після задоволення вимог кредиторів, спрямовуються до Державного бюджету України.
 
318. Стаття 26. Прикінцеві та перехідні положення
 
   Стаття 25. Прикінцеві та перехідні положення
 
319. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім частини третьої статті 18 цього Закону, яка набирає чинності одночасно із Законом України «Про енергетичну ефективність будівель».
 
   1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім частини другої статті 18 цього Закону, яка набирає чинності одночасно із Законом України «Про енергетичну ефективність будівель».
 
320. 2. Закони України та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
   2. Закони України та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
321. 3. До призначення членів наглядової ради, зазначених у пункті 1 частини третьої статті 4 цього Закону, але не довше ніж протягом шести місяців з дати державної реєстрації Фонду, обов’язки таких членів наглядової ради виконують Віце-прем’єр-міністр України — Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та Міністр фінансів України або виконуючі обов’язки міністрів (залежно від обставин), або за розпорядженням відповідного міністра або виконуючого обов’язки міністра — заступник такого міністра.
 
-304- Бєлькова О.В.
У статті 26 Проекту «Прикінцеві та перехідні положення»:
- частини третю та четверту виключити;
- частини п’яту-сьому вважати відповідно частинами третьою- п’ятою.
 
Враховано редакційно      
322. 4. До призначення незалежних членів наглядової ради відповідно до статті 5 цього Закону, але не довше ніж протягом дев’яти місяців з дати державної реєстрації Фонду, наглядова рада є повноважною, якщо призначені щонайменше два члени наглядової ради.
 
      
323. 5. Фінансування термомодернізації та значної реконструкції будівель без наявності сертифіката енергетичної ефективності будівель дозволяється наглядовою радою до моменту, коли сертифікація енергоефективності будівель буде впроваджена відповідно до вимог Закону України «Про енергетичну ефективність будівель».
 
-305- Розенблат Б.С.
У статті 26 Прикінцеві та перехідні положення законопроекту:
Частину 5 доповнити двома новими абзацами наступного змісту:
« З метою реалізації положень, визначених абзацом першим частини 5 цієї статті під термомодернізацією будівель слід вважати комплекс робіт, спрямованих на підвищення теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій будівель, показників споживання енергетичних ресурсів технічними (інженерними) системами та забезпечення енергетичної ефективності будівель на рівні не нижчому, ніж встановлено нормативними документами щодо енергетичної ефективності будівель, що здійснюється під час виконання робіт з реконструкції, капітального, поточного ремонту або технічного переоснащення будівель.
Заходи, що передбачають встановлення опалювальних і охолоджувальних систем та обладнання, а також заміну наявних систем та обладнання, вважаються високоефективниими та більш ефективними, якщо їх використання передбачає економію у використанні відповідних енергоресурсів в розмірі не менше 10 відсотків.».
 
Враховано частково   3. Часткове відшкодування вартості заходів з термомодернізації будівель без сертифіката енергетичної ефективності будівель схвалюється Наглядовою радою до дня запровадження сертифікації енергетичної ефективності будівель відповідно до вимог Закону України «Про енергетичну ефективність будівель».
Під термомодернізацією будівель розуміється комплекс робіт, спрямованих на підвищення теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій будівель, показників споживання енергетичних ресурсів технічними (інженерними) системами та забезпечення енергетичної ефективності будівель на рівні не нижче встановлених нормативними документами щодо енергетичної ефективності будівель, який здійснюється під час проведення робіт з реконструкції, капітального, поточного ремонту або технічного переоснащення будівель.
Заходи, що передбачають встановлення опалювальних і охолоджувальних систем та обладнання, а також заміну наявних систем та обладнання, вважаються високоефективниими та більш ефективними, якщо їх використання забезпечує економію відповідних енергетичних ресурсів у розмірі не менше 10 відсотків.
 
    -306- Бабак А.В.
В статті 26:
в частині п’ятій слова «Фінансування термомодернізації» замінити словами «Часткове відшкодування вартості інвестицій термомодернізації»
 
Враховано частково    
    -307- Частину 5 ст. 26 викласти в такій редакції:
«2. Часткове відшкодування вартості заходів з термомодернізації будівель без сертифіката енергетичної ефективності будівель схвалюється Наглядовою радою до дня запровадження сертифікації енергетичної ефективності будівель відповідно до вимог Закону України «Про енергетичну ефективність будівель».
Під термомодернізацією будівель розуміється комплекс робіт, спрямованих на підвищення теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій будівель, показників споживання енергетичних ресурсів технічними (інженерними) системами та забезпечення енергетичної ефективності будівель на рівні не нижче встановлених нормативними документами щодо енергетичної ефективності будівель, який здійснюється під час проведення робіт з реконструкції, капітального, поточного ремонту або технічного переоснащення будівель.
Заходи, що передбачають встановлення опалювальних і охолоджувальних систем та обладнання, а також заміну наявних систем та обладнання, вважаються високоефективниими та більш ефективними, якщо їх використання забезпечує економію відповідних енергетичних ресурсів у розмірі не менше 10 відсотків..».
 
Враховано    
324. 6. Внести зміни до таких законів України:
 
   4. Внести зміни до таких законів України:
 
325. 1) частину першу статті 15 Закону України «Про інвестиційну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646; 2011 р., № 34, ст. 343; 2012 р., № 36, ст. 416) доповнити словами «, крім об’єктів будівництва, що споруджуються (реконструюються) із залученням коштів Фонду енергоефективності»;
 
-308- Демчак Р.Є.
Підпункт перший частини шостої статті 26 законопроекту пропонуємо виключити.
 
Відхилено   1) частину першу статті 15 Закону України «Про інвестиційну діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646; 2011 р., № 34, ст. 343; 2017 р., №18, ст. 221) доповнити словами «крім об’єктів будівництва, що споруджуються (реконструюються) із залученням коштів Фонду енергоефективності»;
 
    -309- Рябчин О.М.
В пункті 1 частини 6 статті 26 слова та знаки «що споруджуються (реконструюються)» замінити на «які реконструюються».
 
Відхилено    
326. 2) у Законі України «Про енергозбереження» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 30, ст. 283; 2005 р., № 20, ст. 278; 2006 р., № 15, ст. 126):
 
   2) у Законі України «Про енергозбереження» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 30, ст. 283 із наступними змінами:
 
327. статтю 3 доповнити пунктом «л» такого змісту:
 
   статтю 3 доповнити пунктом «л» такого змісту:
 
328. «л) стимулювання здійснення заходів з енергоефективності та енергозбереження, у тому числі через програми Фонду енергоефективності.»;
 
   «л) стимулювання здійснення заходів з енергоефективності та енергозбереження, у тому числі через програми Фонду енергоефективності»;
 
329. доповнити Закон статтею 14-1 такого змісту:
 
   доповнити статтею 14-1 такого змісту:
 
330. «Стаття 14-1. Фонд енергоефективності
 
   «Стаття 14-1. Фонд енергоефективності
 
331. З метою стимулювання фізичних та юридичних осіб для здійснення заходів з енергозбереження та підвищення енергоефективності в Україні створюється Фонд енергоефективності, порядок діяльності якого визначається законом.
 
   З метою стимулювання фізичних та юридичних осіб до здійснення заходів з енергозбереження та підвищення енергоефективності в Україні утворюється Фонд енергоефективності, порядок діяльності якого визначається законом.
 
332. Ресурси Фонду енергоефективності формуються за рахунок коштів державного бюджету, коштів міжнародних фінансових організацій, грантів, що надаються відповідно до міжнародних угод, та інших не заборонених законом джерел.
 
-310- Рябчин О.М.
Абзац сьомий пункту 2 частини 4 статті 26 викласти в такій редакції:
«Статутний капітал Фонду формується за рахунок коштів Державного бюджету України, та за рахунок інших джерел, не заборонених законом. Фонд може отримувати від урядів іноземних держав, їх агентств та установ, а також міжнародних фінансових організацій фінансові внески та допомогу у формі цільових грантів чи в інший спосіб на підставі відповідного договору.»
 
Враховано   Статутний капітал Фонду енергоефективності формується за рахунок коштів Державного бюджету України та інших джерел, не заборонених законом. Фонд енергоефективності може отримувати від урядів, агентств та установ іноземних держав, а також міжнародних фінансових організацій фінансові внески та допомогу у формі цільових грантів чи в інший спосіб на підставі відповідного договору.
 
333. Кошти Фонду спрямовуються на забезпечення кредитування фізичних та юридичних осіб та надання грантів для підтримки заходів з енергозбереження у будівлях.»;
 
-311- Рябчин О.М.
Абзац сьомий пункту 2 частини 4 статті 26 викласти в такій редакції:
«Фонд надає часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності фізичним та юридичним особам відповідно до програм Фонду.».
 
Враховано   Фонд енергоефективності надає часткове відшкодування вартості заходів з енергоефективності фізичним та юридичним особам відповідно до програм Фонду»;
 
334. 3) статтю 32 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 47, ст. 514, 2012 р., № 12—13, ст. 76, № 37, ст. 445; 2015 р., № 36, ст. 362, ст. 364) доповнити частиною восьмою такого змісту:
 
-312- Рябчин О.М.
Пункт 3 частини 6 статті 26 виключити. Пункти 4-6 частини 6 статті 26 вважати пунктами 3-5 відповідно.
 
Враховано редакційно      
335. «8. У разі отримання кредитів за програмами Фонду енергоефективності у порядку, визначеному Законом України «Про Фонд енергоефективності», витрати за ними щодо повернення кредиту, виплати процентів та виконання інших грошових зобов’язань розподіляються в платіжному документі між співвласниками пропорційно їх часткам співвласника, якщо рішенням зборів співвласників не передбачено іншого порядку розподілу витрат.»;
 
-313- Сажко С.М.
Абзац 2 пункту 3 частини 6 статті 26 законопроекту викласти в новій редакції:
««8. У разі отримання кредитів за програмами Фонду енергоефективності у порядку, визначеному Законом України «Про Фонд енергоефективності», витрати за ними щодо повернення кредиту, виплати процентів та виконання інших грошових зобов’язань розподіляються в платіжному документі між співвласниками пропорційно їх часткам співвласника, якщо рішенням зборів співвласників не передбачено іншого порядку розподілу витрат. Кредитний договір за такими програмами має передбачати порядок повернення кредиту з урахуванням особливостей розподілу платежів за ним між співвласниками, який погоджений Фондом енергоефективності»;»
 
Відхилено      
336. 4) частину другу статті 3 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456; 2012 р., № 4, ст. 23, № 40, ст. 480; 2016 р., № 3, ст. 25) доповнити абзацом такого змісту:
 
   3) частину другу статті 3 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456; 2012 р., № 4, ст. 23; 2016 р., № 3, ст. 25; 2017 р., №4, ст.43) доповнити абзацом четвертим такого змісту:
 
337. «Особливості управління Фондом енергоефективності визначаються Законом України «Про Фонд енергоефективності».»;
 
   «Особливості управління Фондом енергоефективності визначаються Законом України «Про Фонд енергоефективності»;
 
338. 5) пункт 3 частини четвертої статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 34, ст. 343; 2012 р., № 29, ст. 345; 2014 р., № 1, ст. 4; 2015 р., № 28, ст. 236) після слів і цифр «якщо їх кошторисна вартість перевищує 300 тисяч гривень» доповнити словами « (крім об’єктів будівництва, що споруджуються (реконструюються) із залученням коштів Фонду енергоефективності)»;
 
-314- Бабак А.В.
Пункт 5 частини шостої статті 26 вилучити.
 
Враховано      
    -315- Денісова Л.Л.
Пункт 5 частини шостої статті 26 вилучити.
 
Враховано    
339. 6) частину першу статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 29, ст. 262) доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
 
   4) частину першу статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 29, ст. 262) доповнити пунктом 2-1 такого змісту:
 
340. «2-1) витрати, що пов’язані з виконанням зобов’язань за кредитним договором, укладеним за програмами Фонду енергоефективності;».
 
   «2-1) витрати, пов’язані з виконанням зобов’язань за кредитним договором, укладеним за програмами Фонду енергоефективності».
 
341. 7. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
   5. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня опублікування цього Закону:
 
342. підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
 
   забезпечити утворення Фонду енергоефективності, формування його органів управління;
 
343. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
344. забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
      
345. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
346. забезпечити утворення Фонду енергоефективності, формування його органів управління.
 
   забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
347. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України
А. ПАРУБІЙ