Кількість абзаців - 36 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних районах України (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Закон України
 
   Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних районах України
 
-1- Данченко О.І.
Назву законопроекту викласти у такій редакції:
"Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та районах, що знаходяться на лінії розмежування з тимчасово окупованою територією України".
Обґрунтування: Користування радіочастотним ресурсом у прикордонних зонах підлягає міжнародній координації відповідно до частини четвертої статті 59 Закону України "Про радіочастотний ресурс України", якою передбачено, що міжнародна координація з питань використання радіочастот і радіоелектронних засобів у прикордонних зонах, присвоєнь радіочастот радіоелектронним засобам України та інших країн, реєстрація у Міжнародному союзі електрозв'язку (далі – МСЕ) присвоєнь радіочастот радіоелектронним засобам України здійснюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, із залученням для цього інших центральних органів виконавчої влади та Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.
Також, користування радіочастотним ресурсом у прикордонних зонах регулюється Реєстр.картка №19) Закону України "Про міжнародні договори України" визначається, що "якщо міжнародним договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила міжнародного договору".
 
Відхилено   Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасових дозволів на мовлення в зоні проведення антитерористичної операції та прикордонних районах України
 
2.

 
-2- Семенуха Р.С.
"У назві проекту Закону слова "прикордонних районах України" замінити словами "окремих районах, що знаходяться на лінії розмежування".
Обґрунтування:
З огляду на те, що іншою поправкою пропонується уточнити перелік територій, на яких допускатиметься мовлення на підставі дозволів, виданих у позаконкурсному порядку, зокрема виключаються прикордонні райони, симетрично пропонуємо внести зміни і до назви проекту Закону.
 
Відхилено      
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 48, ст. 526; 2006 р., № 18, ст. 155, № 22, ст. 188; 2010 р., № 34, ст. 482, № 38, ст. 503; 2011 р., № 41, ст. 413; 2012 р., № 7, ст. 53, № 39, ст. 461; 2013 р., № 38, ст. 502; 2014 р., № 23, ст. 873):
 
   1. У Законі України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 48, ст. 526; 2006 р., № 18, ст. 155; 2010 р., № 38, ст. 503; 2012 р., № 39, ст. 461):
 
6. 1) пункт 7 частини третьої статті 16 після слів "ресурсом України для телерадіомовлення" доповнити словами ", у тому числі для потреб тимчасового мовлення, який надається на безоплатній основі";
 
-3- Данченко О.І.
У пункті 1 частини першої розділу Ізаконопроекту знак та слова ",який надається на безоплатній основі" виключити.
Обгрунтування :
Законопроектом пропонується внести зміни до статті 16 і статті 41 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (далі – Закон), що передбачають покладення на Державне госпрозрахункове підприємство "Український державний центр радіочастот" (далі – УДЦР) обов’язків щодо підготовки висновків на безпосереднє замовлення для Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для телерадіомовлення, у тому числі для потреб тимчасового мовлення, що надається на безоплатній основі.
Відповідно до статті 42 та частини першої статті 74 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Державне комерційне підприємство є суб'єктом підприємницької діяльності, діє на основі статуту або модельного статуту і несе відповідальність за наслідки своєї діяльності усім належним йому на праві господарського відання майном згідно з Кодексом та іншими законами, прийнятими відповідно до Кодексу. Надання послуг на безоплатній основі є порушенням норм Господарського кодексу України.
Згідно з частиною четвертою статті 16 Закону УДЦР на платній основі за рахунок коштів користувачів радіочастотного ресурсу України на їх замовлення виконує роботи (надає послуги. Перелік робіт та послуг, що виконує УДЦР, а також тарифи на них затверджуються національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, у встановленому порядку.
Відповідно до статті 22 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" кошти на розробку висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для телерадіомовлення, необхідних для передбаченого Планом розвитку створення та розвитку каналів мовлення, мереж мовлення та багатоканальних телемереж, передбачаються в Державному бюджеті України окремим рядком у видатках Національної ради.
Відповідно до пункту 2.9 Порядку розробки (надання) висновків щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення, необхідних для створення та розвитку каналів мовлення, мереж мовлення та телемереж, затвердженого Рішенням Національної Ради України з питань телебачення і радіомовлення, оплату робіт УДЦР з розробки висновків щодо ЕМС РЕЗ мовлення Національна рада здійснює відповідно до Договору за окремою бюджетною програмою згідно з пунктом 4 частини 1 статті 25 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" ( )та частини 11 статті 22 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( ).
Враховуючи вищенаведені норми законодавства, та те, що в УДЦР відсутні джерела фінансування видатків, відмінні від отримання плати за виконані роботи та послуги у пунктах 1, 3 частини першої розділу Ізаконопроекту слова "який надається на безоплатній основі" потребують виключення
 
Враховано   1) пункт 7 частини третьої статті 16 після слів "ресурсом України для телерадіомовлення" доповнити словами "у тому числі для потреб тимчасового мовлення";
 
    -4- Семенуха Р.С.
У підпунктах 1 та 3 пункту 1 розділу І проекту Закону (стосовно внесення змін до Закону України "Про радіочастотний ресурс України") слова ",який надається на безоплатній основі" виключити.
Обґрунтування:
Законопроектом пропонується внести зміни, які передбачають покладення на державне госпрозрахункове підприємство "Український державний центр радіочастот" обов'язків щодо підготовки висновків на безпосереднє замовлення для Національної ради щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб тимчасового мовлення, який надається на безоплатній основі. Зазначені зміни не узгоджуються з міжнародними стандартами, зокрема, викладеними в Керівних принципах корпоративного управління ОЕСР для державних підприємств. В зазначеному документі зазначається, що повинен бути чіткий розподіл між функцією держави як власника та іншими функціями держави, що можуть вплинути на умови існування державних підприємств; державні підприємства повинні існувати в конкурентному середовищі там, де це стосується доступу до фінансування; усі затрати, обумовлені покладенням на державні підприємства зобов’язань з надання суспільно значущих послуг, повинні покриватися у прозорий спосіб.
Враховуючи викладене поправкою пропонується виключити з законопроекту слова "який надається на безоплатній основі".
 
Враховано    
7. 2) пункт 4 статті 24 після слів "для потреб телерадіомовлення" доповнити словами ",у тому числі для потреб тимчасового мовлення";
 
   2) пункт 4 статті 24 після слів "для потреб телерадіомовлення" доповнити словами "у тому числі для потреб тимчасового мовлення";
 
8. 3) частину шосту статті 41 після слів "Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення" доповнити словами ", у тому числі висновок для потреб тимчасового мовлення, який надається на безоплатній основі";
 
-5- Данченко О.І.
У пункті 3 частини першої розділу Ізаконопроекту знак та слова ", який надається на безоплатній основі" виключити.
 
Враховано   3) частину шосту статті 41 після слів "Висновок щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення" доповнити словами "у тому числі висновок для потреб тимчасового мовлення";
 
9. 4) у статті 42:
 
   4) у статті 42:
 
10. перше речення частини четвертої після слів "або відповідної ліцензії на мовлення" доповнити словами "чи дозволу на тимчасове мовлення";
 
   перше речення частини четвертої після слів "або відповідної ліцензії на мовлення" доповнити словами "чи дозволу на тимчасове мовлення";
 
11. пункт 3 частини сьомої після слів "копію ліцензії на мовлення" доповнити словами " (або копії рішення про дозвіл на тимчасове мовлення)";
 
   пункт 3 частини сьомої після слів "копію ліцензії на мовлення" доповнити словами " (або копії рішення про дозвіл на тимчасове мовлення)";
 
12. 5) частину третю статті 50 після слів "для потреб телерадіомовлення" доповнити словами ", у тому числі для потреб тимчасового мовлення".
 
   5) частину третю статті 50 після слів "для потреб телерадіомовлення" доповнити словами "у тому числі для потреб тимчасового мовлення".
 
13. 2. Статтю 14 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 265; 2006 р., № 18, ст. 155; 2015 р., № 23, ст. 159, № 45, ст. 409) доповнити абзацом такого змісту:
 
-6- Семенуха Р.С.
Пункт 2 розділу І проекту Закону стосовно внесення змін до Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення") викласти в такій редакції:
"2. У Законі України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 265; 2006 р., № 18, ст. 155; 2015 р., № 23, ст. 159, № 45, ст. 409):
статтю 14 доповнити абзацом такого змісту:
"надання дозволів на тимчасове мовлення.";
абзац п'ятий частини першої статті 25 доповнити словами ", у тому числі для потреб тимчасового мовлення".
Обґрунтування:
Законопроектом пропонується внести зміни, які передбачають покладення на державне госпрозрахункове підприємство "Український державний центр радіочастот" (далі - УДЦР) обов'язків щодо підготовки висновків на безпосереднє замовлення для Національної ради щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для телерадіомовлення, у тому числі для потреб тимчасового мовлення, який надається на безоплатній основі. На сьогодні ж відповідно до статті 25 Законі України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" діяльність Національної ради фінансується з Державного бюджету України. При цьому в Державному бюджеті України у видатках Національної ради передбачаються видатки за окремими бюджетними програмами, зокрема, на розроблення висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб телерадіомовлення. В Керівних принципах корпоративного управління ОЕСР для державних підприємств зазначається, що державні підприємства повинні існувати в конкурентному середовищі там, де це стосується доступу до фінансування; усі затрати, обумовлені покладенням на державні підприємства зобов’язань з надання суспільно значущих послуг, повинні покриватися у прозорий спосіб.
З огляду на викладене та те, що в УДЦР відсутні джерела фінансування видатків, відмінні від отримання плати за виконані роботи та послуги, вбачається правильним поширити дію норми ст. 25 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" також на випадки розробки УДЦР висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб тимчасового мовлення на територіях з особливим режимом мовлення.
 
Враховано   2. У Законі України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 16, ст. 265; 2006 р., № 18, ст. 155; 2012р.,№39,ст.461; 2015 р., № 23, ст. 159, № 45, ст. 409):
1) статтю 14 після абзацу другого доповнити абзацом такого змісту:
 
14. "надання дозволів на тимчасове мовлення.".
 
   "надання дозволів на тимчасове мовлення";
2) абзац п'ятий частини першої статті 25 доповнити словами "у тому числі для потреб тимчасового мовлення".
 
15. 3. Частину другу статті 2 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483; 2011 р., № 48—49, ст. 536; 2013 р., № 2, ст. 4; 2014 р., № 23, ст. 873; 2015 р., № 14, ст. 96) :
 
   3. Частину другу статті 2 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 48, ст. 483;2010р.,№13,ст.128; 2011 р., № 48-49, ст. 536; 2013 р., № 2, ст. 4; 2017р.,№27-28,ст.312)
 
16. після слів "у сфері цивільної авіації" доповнити словами ", надання дозволів на тимчасове мовлення у сфері телебачення і радіомовлення".
 
-7- Сюмар В.П.
В розділі першому пункті 3 після слів "у сфері цивільної авіації" виключити слова "надання дозволів на тимчасове мовлення".
 
Враховано   після слів "у сфері цивільної авіації" доповнити словами "у сфері телебачення і радіомовлення".
 
17. 4. У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155; 2008 р., № 18, ст. 197; 2011 р., № 31, ст. 297; 2012 р., № 39, ст. 461; 2014 р., № 20—21, ст. 715, № 27, ст. 904; 2015 р., № 23, ст. 159, № 45, ст. 409; 2016 р., № 31, ст. 547):
 
   4.У Законі України "Про телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155; 2008 р., № 18, ст. 197; 2011 р., № 31, ст. 297; 2014 р., № 20—21, ст. 715; 2015р., № 45, ст. 409; 2016 р., № 31, ст. 547, №47,ст.797; 2017р., №26 ,ст. 298):
 
18. 1) частину першу статті 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
 
   1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
 
19. "дозвіл на тимчасове мовлення — рішення, прийняте Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, що надає телерадіоорганізації право здійснювати тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення, строком до одного року;";
 
-8- Сольвар Р.М.
Частину першу статті 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту: "дозвіл на тимчасове мовлення-документ, прийнятий Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, що надає телерадіоорганізації право здійснювати тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення, строком до одного року;"
 
Враховано частково   "дозвіл на тимчасове мовлення — рішення, прийняте Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, що надає телерадіоорганізації право на позаконкурсних засадах відповідно до умов дозволу здійснювати тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення строком до одного року";
 
    -9- Семенуха Р.С.
Абзац другий підпункту 1 пункту 4 розділу І проекту Закону (стосовно внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення") викласти в такій редакції:
"дозвіл на тимчасове мовлення - документ, який видається Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення на позаконкурсних засадах, безкоштовно, та засвідчує право телерадіоорганізації здійснювати тимчасове мовлення на визначених у дозволі конкретних територіях з особливим режимом мовлення, строком до одного року, з виконанням умов дозволу;".
Обґрунтування:
Поправка спрямована на внесення змін у запропоноване в законопроекті визначення терміну "дозвіл на тимчасове мовлення", а саме - рішення, прийняте Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, що надає телерадіоорганізації право здійснювати тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення, строком до одного року" (підп. 1 п. 4 розд. І проекту). Але за своєю правовою природою дозвіл - це документ, а не "рішення", як це запропоновано у законопроекті. Фактично законопроект передбачає, що дозвіл на тимчасове мовлення стане альтернативною правовою підставою нарівні з ліцензією для здійснення телерадіоорганізаціями мовлення на окремих територіях з особливим режимом мовлення. Тому слід звернути увагу, що відповідно до ст. 1 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ліцензія на мовлення визначається як документ державного зразка, який видається Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення та засвідчує право ліцензіата відповідно до умов
ліцензії здійснювати мовлення, використовувати канали мовлення, мережі мовлення, канали багатоканальних телемереж. Норми інших чинних законів також визначають дозвіл через таке родове поняття, як "документ", наприклад, дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою – це документ, який засвідчує право власника конкретного радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою на його експлуатацію протягом визначеного терміну в певних умовах (ст. 1 Закону України "Про радіочастотний ресурс України").
 
Враховано частково    
    -10- Данченко О.І.
У пункті 1 частини четвертої розділу Ізаконопроекту термін "дозвіл на тимчасове мовлення" викласти у такій редакції:
"дозвіл на тимчасове мовлення — рішення, прийняте Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення, що надає телерадіоорганізації право, відповідно до умов дозволу, здійснювати тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення, строком до одного року;"
Обгрунтування
Запропоноване законопроектом надання права здійснювати тимчасове мовлення без отримання ліцензії на мовлення, вимагає доопрацювання визначення терміну "дозвіл на тимчасове мовлення" та доповнення додатковим терміном "умови дозволу", щоб забезпечити відповідність з аналогічними визначеннями "ліцензія на мовлення", "умови ліцензії" в статті 1 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", уникнути порушення виконання зобов’язань України за міжнародними договорами, а також забезпечити електромагнітну сумісність радіоелектронних засобів різних служб радіозв’язку, що експлуатуються згідно з дозволами на експлуатацію виданими УДЦР.
Оскільки визначення "ліцензія на мовлення" в статті 1 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" "… засвідчує право ліцензіата відповідно до умов ліцензії здійснювати мовлення …", доцільно доповнити визначення "дозвіл на тимчасове мовлення" нормою про надання права здійснювати мовлення відповідно до умов дозволу.
Визначення терміну "умови дозволу" базується на визначенні "умови ліцензії", разом з тим враховує як тимчасовий характер мовлення, так і необхідність забезпечення виконання Україною своїх зобов’язань за міжнародними договорами (наприклад, зобов’язань за Угодою "Женева – 2006", затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 р. № 750).
 
Враховано    
    -11- Данченко О.І.
Доповнити пункт 1 частини четвертої розділу Ізаконопроекту терміном "умови дозволу" у такій редакції:
"умови дозволу — визначені дозволом на тимчасове мовлення організаційні, технологічні та змістовні характеристики мовлення, а також зобов’язання телерадіоорганізації про те, що таке мовлення не створюватиме радіозавад та не вимагатиме захисту від будь-якого радіоелектронного засобу України, що експлуатується відповідно до дозволу на експлуатацію, або радіоелектронного засобу іншої держави, що має право на міжнародне визнання і захист;".
 
Відхилено    
20. "території з особливим режимом мовлення – прикордонні райони України, райони, які знаходяться на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями України та окремими районами Донецької та Луганської областей;"
 
-12- Данченко О.І.
У пункті 1 частини четвертої розділу Ізаконопроекту термін "території з особливим режимом мовлення" викласти у такій редакції:
"території з особливим режимом мовлення – території, обмежені сорокакілометровою зоною від лінії розмежування з тимчасово окупованою територією України та окремими територіями Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, на яких здійснюється поширення програм держави-агресора засобами наземного телевізійного мовлення; ".
Обгрунтування
Відповідно до Пояснювальної записки метою розробки проекту Закону є забезпечення безперервності мовлення телерадіоорганізацій і приймання їх програм населенням, шляхом закріплення механізму прискореної видачі тимчасових дозволів на телерадіомовлення на територіях, найбільш вразливих до зовнішнього негативного інформаційного впливу, а також визначення особливих умов щодо переходу від аналогового до цифрового мовлення на окремих адміністративно-територіальних одиницях.
Досягнення мети планується шляхом законодавчого запровадження процедури надання дозволу на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення, а також законодавче закріплення особливих умов щодо переходу від аналогового до цифрового мовлення на окремих адміністративно-територіальних одиницях.
Законопроектом пропонується віднести
до територій найбільш вразливих до зовнішнього негативного інформаційного впливу прикордонні райони всієї країни, а також визначити особливі умови щодо переходу від аналогового до цифрового мовлення в прикордонних районах всієї країни.
Запровадження механізму "тимчасового мовлення" у межах території обмеженої сорокакілометровою зоною від лінії розмежування з тимчасово окупованою територією України та окремими територіями Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, дозволить уникнути випадків порушення зобов’язань України за міжнародними договорами щодо міжнародної координації частотних присвоєнь по відношенню до інших держав та досягти мети забезпечення безперервності мовлення телерадіоорганізацій і приймання їх програм населенням на територіях України на яких здійснюється поширення програм держави-агресора засобами наземного телевізійного мовлення.
 
Відхилено   "території з особливим режимом мовлення – райони України, що межують з тимчасово окупованою територією України (Автономною Республікою Крим та містом Севастополем), райони Донецької і Луганської областей, а також прикордонні райони України, на які з територій сусідніх держав засобами ефірного наземного аналогового та/або цифрового телерадіомовлення поширюються програми держави-агресора";
 
    -13- Сюмар В.П.
В розділі першому пункті 4 підпункті 1 абзац четвертий викласти в такій редакції "території з особливим режимом мовлення – райони, які знаходяться на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями України (Автономною Республікою Крим та окремими районами Донецької та Луганської областей), а також прикордонні райони України, на яких шляхом аналогового та/або цифрового мовлення поширюються програми держави-агресора"
 
Враховано частково    
    -14- Павленко Ю.О.
Абзац четвертий підпункту 1) пункту 4 розділу І законопроекту викласти в наступній редакції:
"території з особливим режимом мовлення – прикордонні райони України, райони, які межують з тимчасово окупованими територіями України (Автономною Республікою Крим та містом Севастополь) та райони Донецької і Луганської областей."
 
Враховано частково    
    -15- Севрюков В.В.
Визначення терміну "території з особливим режимом мовлення" викласти в такій редакції:
"території з особливим режимом мовлення – прикордонні райони України, які межують з країнами, з території яких здійснюється трансляція або ретрансляція телерадіопрограм держави-агресора, райони, які знаходяться на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями України та окремими районами Донецької та Луганської областей".
 
Враховано частково    
    -16- Семенуха Р.С.
Абзац четвертий підпункту 1 пункту 4 розділу І проекту Закону (стосовно внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення") викласти в такій редакції:
"території з особливим режимом мовлення – райони, які знаходяться на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями України, визначеними Законом України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України", та райони, які знаходяться на лінії розмежування з окремими районами Донецької та Луганської областей, перелік яких визначає Кабінет Міністрів України.".
Обґрунтування
Поправкою пропонується уточнити перелік територій, на яких допускатиметься мовлення на підставі дозволів, виданих у позаконкурсному порядку, а саме - виключаються прикордонні райони України.
 
Відхилено    
21. "тимчасове мовлення — мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, що здійснюється телерадіоорганізаціями на підставі наданого Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення дозволу на тимчасове мовлення;";
 
-17- Семенуха Р.С.
Підпункт 1 пункту 4 розділу І проекту Закону (стосовно внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення") доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
"умови дозволу - нормативно-правовий акт Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, положення якого встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання телерадіоорганізацією, що здійснює мовлення на територіях з особливим режимом мовлення, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання дозволу";
Обґрунтування
З метою забезпечення однакових та рівних умов доступу мовників до здійснення мовлення на територіях з особливим режимом мовлення та для забезпечення єдиного підходу в частині вимог, які такі мовники мають виконувати, пропонуємо покласти на Нацраду повноваження щодо затвердження умов дозволу.
 
Враховано частково   "тимчасове мовлення — мовлення з використанням радіочастотного ресурсу України, що здійснюється телерадіоорганізаціями на підставі наданого Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення дозволу на тимчасове мовлення";
"умови дозволу - нормативно-правовий акт Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, положення якого встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання телерадіоорганізацією, що здійснює мовлення на територіях з особливим режимом мовлення, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання дозволу";
 
22. 2) у статті 22:
 
   2) у статті 22:
 
23. частину сьому після слів "відповідно до Плану розвитку" доповнити словами ", крім територій з особливим режимом мовлення ";
 
   частину сьому доповнити словами "крім територій з особливим режимом мовлення";
 
24. частину восьму доповнити абзацом такого змісту:
 
   частину восьму доповнити абзацом другим такого змісту:
 
25. "Для забезпечення можливості тимчасового мовлення із використанням радіочастотного ресурсу аналогове мовлення може бути продовжене на території з особливим режимом мовлення.";
 
-18- Семенуха Р.С.
Підпункт 2 пункту 4 розділу І проекту Закону (стосовно внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення") доповнити абзацами такого змісту:
"частину одинадцяту викласти в такій редакції:
"11. Кошти на розробку висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для телерадіомовлення, необхідних для передбаченого Планом розвитку створення та розвитку каналів мовлення, мереж мовлення та багатоканальних телемереж та для потреб тимчасового мовлення на територіях з особливим режимом мовлення, передбачаються в Державному бюджеті України окремим рядком у видатках Національної ради.".
Обґрунтування
Законопроектом пропонується внести зміни, які передбачають покладення на державне госпрозрахункове підприємство "Український державний центр радіочастот" (далі - УДЦР) обов'язків щодо підготовки висновків на безпосереднє замовлення для Національної ради щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для телерадіомовлення, у тому числі для потреб тимчасового мовлення, який надається на безоплатній основі. Разом з тим, на сьогодні кошти на розробку висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для телерадіомовлення, необхідних для передбаченого Планом розвитку створення та розвитку каналів мовлення, мереж мовлення та багатоканальних телемереж, передбачаються в Державному бюджеті України окремим рядком у видатках Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення (ст. 22 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"). В Керівних принципах корпоративного управління ОЕСР для державних підприємств зазначається, що державні підприємства повинні існувати в конкурентному середовищі там, де це стосується доступу до фінансування, усі затрати, обумовлені покладенням на державні підприємства зобов’язань з надання суспільно значущих послуг, повинні покриватися у прозорий спосіб.
З огляду на викладене та те, що в УДЦР відсутні джерела фінансування видатків, відмінні від отримання плати за виконані роботи та послуги, вбачається правильним поширити дію норми ст. 22 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" також на випадки розробки УДЦР висновків щодо можливості та умов користування радіочастотним ресурсом України для потреб тимчасового мовлення на територіях з особливим режимом мовлення.
 
Відхилено   "Для забезпечення можливості тимчасового мовлення із використанням радіочастотного ресурсу України аналогове мовлення може бути продовжене на території з особливим режимом мовлення";
 
26. 3) частину дев’яту статті 23 доповнити абзацами такого змісту:
 
-19- Семенуха Р.С.
Підпункт 3 пункту 4 розділу І проекту Закону (стосовно внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення") викласти в такій редакції:
"3) частину дев’яту статті 23 викласти в такій редакції:
"9. Крім випадку, передбаченого абзацом другим цієї частини статті, ліцензія на мовлення, видана Національною радою, є єдиним і достатнім документом, що надає ліцензіату право відповідно до умов ліцензії здійснювати мовлення, користуватися каналами мовлення за умови наявності у володільців радіоелектронних засобів передбачених законом дозволів на їх експлуатацію,
Дозвіл на тимчасове мовлення, виданий Національною радою, є достатнім документом, що надає телерадіоорганізації право відповідно до умов дозволу здійснювати тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення за умови наявності у володільців радіоелектронних засобів передбачених законом дозволів на їх експлуатацію.
Дозвіл на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення видається без конкурсів (за заявковим принципом). Видача дозволу на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення здійснюється на безоплатній основі.
Порядок видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умови дозволу та порядок здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення та радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу, визначаються Національною радою.
При видачі дозволів на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення Національна рада керується необхідністю захисту інтересів держави, протидії інформаційній агресії, необхідністю збалансованого та неупередженого інформування аудиторії, що перебуває на тимчасово окупованих територіях України, а також у районах проведення антитерористичної операції про суспільно значущі події в Україні, зокрема про дії українських військових у районі проведення антитерористичної операції, процеси інтеграції України до Європейського Союзу та євроатлантичних структур колективної безпеки.
Виходячи з цих пріоритетів Національна рада визначає відповідні вимоги до програмної концепції мовлення на територіях з особливим режимом мовлення.".
Обґрунтування
Експерти зазначають, що повноцінна реінтеграція окупованих територій та їх населення в контекст загальноукраїнського життя стане складним, багатовимірним і досить довгостроковим завданням. Спеціальне мовлення на цей регіон залишиться необхідним й актуальним, при чому потрібна розробка унікальної програмної концепції1. Тому поправкою пропонується уточнити пріоритети, які мають запроваджуватися для мовників, що здійснюватимуть мовлення на підставі тимчасових дозволів (за аналогією з частиною сьомою статті 9 Закону України "Про телебачення і радіомовлення").
 
Враховано частково   3) частину дев’яту статті 23 викласти в такій редакції:
 
27. "Дозвіл на тимчасове мовлення надається в порядку, визначеному Національною радою, шляхом прийняття відповідного рішення. Порядок видачі дозволу на тимчасове мовлення, вимоги до телерадіоорганізації, що має намір здійснювати мовлення на підставі відповідного дозволу, а також особливості регулювання та нагляду за такою діяльністю визначаються Національною радою.".
 
   "9. Крім випадку, передбаченого абзацом другим цієї частини, ліцензія на мовлення, видана Національною радою, є єдиним і достатнім документом, що надає ліцензіату право відповідно до умов ліцензії здійснювати мовлення, користуватися каналами мовлення, за умови наявності у володільців радіоелектронних засобів передбачених законом дозволів на їх експлуатацію.
Дозвіл на тимчасове мовлення, виданий Національною радою, є достатнім документом, що надає телерадіоорганізації право відповідно до умов такого дозволу здійснювати тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення за умови наявності у володільців радіоелектронних засобів передбачених законом дозволів на їх експлуатацію.
Дозвіл на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення видається без проведення конкурсу (за заявковим принципом). Видача дозволу на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення здійснюється на безоплатній основі.
Порядок видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умови дозволу та порядок здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу, визначаються Національною радою.
При видачі дозволів на тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення Національна рада керується необхідністю захисту інтересів держави, протидії інформаційній агресії, збалансованого та неупередженого інформування аудиторії про суспільно значущі події в Україні. Виходячи з цих пріоритетів, Національна рада визначає відповідні вимоги до програмної концепції мовлення на територіях з особливим режимом мовлення".
 
28. ІІ. Прикінцеві положення
 
   ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
 
29. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-20- Семенуха Р.С.
9. Пункт 1 розділу ІІ проекту Закону (Прикінцеві положення проекту Закону) викласти в такій редакції:
"1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування, крім пунктів 2 та 3 цього розділу, які набирають чинності з дня опублікування цього Закону.
Дія цього Закону поширюється на період проведення антитерористичної операції та на один рік після дня її завершення, але не більше ніж на три роки з дня набрання чинності цим Законом.".
Обґрунтування
Прикінцеві положення проекту Закону в редакції, прийнятій першому читанні, передбачають набрання чинності "з дня, наступного за днем його опублікування" та одночасно у розділі ІІ проекту Закону надається доручення Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із ним і забезпечити приведення у відповідність нормативно-правових актів органів виконавчої влади.
Прикінцеві положення у такому вигляді не враховують вимог частини восьмої статті 90 Регламенту Верховної Ради України та є юридично некоректними, оскільки реалізація норм проекту ставиться в залежність від прийняття у майбутньому підзаконних нормативно-правових актів.
Крім того, запропоновані проектом Закону зміни за своєю суттю є тимчасовими заходами.
Тому у поправці пропонуємо внести до пункту 1 Прикінцевих положень проекту Закону зміни щодо визначення строку набрання ним чинності і строку дії закону.
 
Враховано частково   1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування, крім пунктів 2 і 3 цього розділу, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.
Дія цього Закону поширюється на період проведення антитерористичної операції та на один рік після дня її завершення.
 
30. 2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
-21- Семенуха Р.С.
10. Абзац перший пункту 2 розділу ІІ проекту Закону (Прикінцеві положення проекту Закону) викласти в такій редакції:
"2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня опублікування цього Закону:".
Обґрунтування
Згідно зі стенограми пленарного засідання від 5 вересня 2017 року вбачається, що на сьогодні є мовники, готові забезпечити мовлення на територіях, які знаходяться на лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями, у разі створення для цього належного законодавчого поля. З огляду на це, нелогічним видається строк в 6 місяців, протягом якого Кабінет Міністрів України повинен затвердити перелік адміністративно-територіальних одиниць, на яких може здійснюватися тимчасове мовлення з використанням радіочастотного ресурсу. Фактично реалізація закону відтерміновуватиметься на 6 місяців. Вбачається, що цей строк доцільно скоротити з огляду на суспільну значущість проблеми, на вирішення якої орієнтований проект Закону.
 
Враховано   2. Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня опублікування цього Закону:
 
31. затвердити перелік адміністративно-територіальних одиниць, на яких шляхом аналогового та/або цифрового мовлення поширюються програми держави-агресора та може здійснюватися тимчасове мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, в тому числі аналогове мовлення, на підставі дозволу, виданого Національною радою Україною з питань телебачення і радіомовлення;
 
-22- Семенуха Р.С.
Розділ ІІ проекту Закону (Прикінцеві положення проекту Закону) доповнити пунктом 3 такого змісту:
"3. Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення протягом одного місяця з дня опублікування цього Закону затвердити порядок видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умови дозволу та порядок здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення та радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу, та оприлюднити їх в порядку, встановленому статтею 17 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення".
Обґрунтування
Національна рада з питань телебачення та радіомовлення є конституційним, постійно діючим колегіальним органом (ст. 1 Закону України "Про Національну раду з питань телебачення та радіомовлення"). Діяльність Ради не координується Кабінетом Міністрів України, тому вбачається за доцільне дати окреме доручення Нацраді з питань телебачення та радіомовлення прийняти акти , необхідні для реалізації проекту Закону в разі його прийняття.
 
Враховано частково   затвердити перелік адміністративно-територіальних одиниць, у яких шляхом наземного ефірного аналогового та/або цифрового мовлення поширюються програми держави-агресора та може здійснюватися тимчасове мовлення з використанням радіочастотного ресурсу України, в тому числі аналогове мовлення, на підставі дозволу, виданого Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення;
 
32. привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
   привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
33. забезпечити розроблення і перегляд міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону.
 
   забезпечити розроблення та затвердження нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону;
3. Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення
протягом одного місяця з дня опублікування цього Закону затвердити порядок видачі та анулювання дозволу на тимчасове мовлення, умови дозволу та порядок здійснення нагляду за додержанням законодавства про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізаціями, що здійснюють тимчасове мовлення на територіях з особливим режимом мовлення на підставі відповідного дозволу, та
оприлюднити їх у порядку, встановленому статтею 17 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення".
 
34. Голова
 
      
35. Верховної Ради України