Кількість абзаців - 140 Таблиця поправок


Про внесення змін до деяких законів України щодо транскордонного співробітництва (Друге читання)

№ п.п. Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції Висновки Остаточна редакція
0. Проект
 
   Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
   З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. "Про внесення змін до деяких Законів України щодо транскордонного співробітництва"
 
   Про внесення змін до деяких законів України щодо транскордонного співробітництва
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
   І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України "Про транскордонне співробітництво" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 45, ст. 499; 2010 р., № 12, ст. 116; 2014 р., № 4, ст. 61):
 
   1. У Законі України "Про транскордонне співробітництво" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 45, ст. 499; 2010 р., № 12, ст. 116; 2014 р., № 4, ст. 61):
 
6. У статті 1 частині першій:
 
   у статті 1 абзаци другий і третій викласти в такій редакції:
 
7. абзац перший викласти у новій редакції такого змісту:
 
-1- Голубов Д.І.
Абзац перший частини першої статті 1 Закону України "Про транскордонне співробітництво" вилучити, а саме:
"транскордонне співробітництво – спільні дії, спрямовані на встановлення і поглиблення економічних, соціальних, наукових, технологічних, екологічних, культурних та інших відносин між суб’єктами та учасниками транскордонного співробітництва в Україні та відповідними суб’єктами та учасниками транскордонного співробітництва сусідніх держав у межах компетенції, визначеної їх національним законодавством;".
 
Відхилено      
    -2- Тимошенко Ю.В.
У статті 1 частині першій: абзац перший викласти у новій редакції такого змісту: "транскордонне співробітництво – спільні дії, спрямовані на встановлення і поглиблення економічних, соціальних, наукових, технологічних, екологічних, культурних та інших відносин між суб’єктами та учасниками таких відносин в Україні та відповідними суб’єктами та учасниками таких відносин з сусідніх держав у межах компетенції, визначеної їх національним законодавством;";
 
Враховано    
    -3- Сольвар Р.М.
У пункті першому розділу першого частини першої законопроекту слова такого змісту:
"абзац перший викласти у новій редакції такого змісту:
"транскордонне співробітництво – спільні дії, спрямовані на встановлення і поглиблення економічних, соціальних, наукових, технологічних, екологічних, культурних та інших відносин між суб’єктами та учасниками транскордонного співробітництва в Україні та відповідними суб’єктами та учасниками транскордонного співробітництва сусідніх держав у межах компетенції, визначеної їх національним законодавством"
виключити.
Обґрунтування:
Законопроектом пропонується абз. 1 статті 1 Закону викласти у новій редакції такого змісту: "транскордонне співробітництво – спільні дії, спрямовані на встановлення і поглиблення економічних, соціальних, наукових, технологічних, екологічних, культурних та інших відносин між суб’єктами та учасниками транскордонного співробітництва в Україні та відповідними суб’єктами та учасниками транскордонного співробітництва сусідніх держав у межах компетенції, визначеної їх національним законодавством". Проте, така законодавча новела не кореспондується з вимогами статті 2 Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями стосовно об’єднань єврорегіонального співробітництва, відповідно до якої транскордонне співробітництво означає будь-які спільні дії, спрямовані на посилення та поглиблення добросусідських відносин між територіальними общинами або властями, які знаходяться під юрисдикцією двох або декількох Договірних Сторін. А у ч. 2 статті 2 Європейської рамкової конвенції зазначається, що під висловом "територіальні общини або власті" розуміються общини, власті або органи, які здійснюють місцеві або регіональні функції та визнаються як такі внутрішнім законодавством кожної держави. З огляду на вищезазначене, пропонуємо залишити чинну редакцію Закону в контексті визначення "транскордонного співробітництва".
 
Відхилено    
8. "транскордонне співробітництво - спільні дії, спрямовані на встановлення і поглиблення економічних, соціальних, наукових, технологічних, екологічних, культурних та інших відносин між суб’єктами та учасниками транскордонного співробітництва в Україні та відповідними суб’єктами та учасниками транскордонного співробітництва сусідніх держав у межах компетенції, визначеної їх національним законодавством";
 
   "транскордонне співробітництво – спільні дії, спрямовані на встановлення і поглиблення економічних, соціальних, наукових, технологічних, екологічних, культурних і інших відносин між суб’єктами і учасниками таких відносин в Україні і відповідними суб’єктами і учасниками таких відносин із сусідніх держав у межах компетенції, визначеної їх національним законодавством;
 
9. абзац другий викласти у новій редакції такого змісту:
"єврорегіон - організаційна форма транскордонного співробітництва, що здійснюється відповідно до дво- або багатосторонніх угод про транскордонне співробітництво";
 
   єврорегіон - організаційна форма транскордонного співробітництва, що здійснюється відповідно до двосторонніх або багатосторонніх угод про транскордонне співробітництво";
 
10. після абзацу другого доповними новим абзацом такого змісту:
після абзацу другого викласти у новій редакції такого змісту. "об’єднання єврорегіонального співробітництва - форма органу транскордонного співробітництва зі статусом юридичної особи відповідно до національного законодавства держави, на території якої є її місцезнаходження";
 
-4- Левченко Ю.В.
Абзац 7 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 Законопроекту доповнити наступними словами "метою якого є заохочення, підтримка та розвиток в інтересах населення транскордонного та міжтериторіального співробітництва між його членами у сферах спільної компетенції та відповідно до повноважень, установлених згідно з національним законодавством.".
Обґрунтування: Пропозицією пропонується доповнити статтю 1 Закону України "Про транскордонне співробітництво" щодо визначення терміну "об’єднання єврорегіонального співробітництва", проте, таке визначення ОЄС, на нашу думку, є неповним в контексті вимог Протоколу №3, оскільки не містить мету створення такого об’єднання. Так, згідно з п. 2 статті 1 Протоколу № 3 метою об’єднань єврорегіонального співробітництва є заохочення, підтримка та розвиток в інтересах населення транскордонного та міжтериторіального співробітництва між його членами у сферах спільної компетенції та відповідно до повноважень, установлених згідно з національним законодавством відповідних держав. Отже, дане визначення потребує коригування з урахуванням положень п. 2 статті 1 Протоколу №3.
 
Враховано   після абзацу третього доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"об’єднання єврорегіонального співробітництва – форма транскордонного співробітництва зі статусом юридичної особи відповідно до національного законодавства держави, на території якої є його місцезнаходження, метою якого є заохочення, підтримка та розвиток в інтересах населення транскордонного та міжтериторіального співробітництва між суб’єктами і учасниками таких відносин у сферах спільної компетенції та відповідно до повноважень, установлених згідно з національним законодавством відповідних держав;
 
    -5- Сольвар Р.М.
У пункті першому розділу першого частини першої законопроекту визначення "об’єднання єврорегіонального співробітництва" викласти у такій редакції:
"об’єднання єврорегіонального співробітництва – форма органу транскордонного співробітництва зі статусом юридичної особи відповідно до національного законодавства держави, на території якої є її місцезнаходження, метою якого є заохочення, підтримка та розвиток в інтересах населення транскордонного та міжтериторіального співробітництва між його членами у сферах спільної компетенції та відповідно до повноважень, установлених згідно з національним законодавством відповідних держав.
Обґрунтування:
Визначення запропоноване авторами, є неповним в контексті вимог Протоколу №3, оскільки не містить мету створення такого об’єднання. Так, згідно з п. 2 статті 1 Протоколу № 3 метою об’єднань єврорегіонального співробітництва є заохочення, підтримка та розвиток в інтересах населення транскордонного та міжтериторіального співробітництва між його членами у сферах спільної компетенції та відповідно до повноважень, установлених згідно з національним законодавством відповідних держав. Отже, дане визначення потребує коригування з урахуванням положень п. 2 статті 1 Протоколу №3
 
Враховано    
    -6- Голубов Д.І.
Абзац третій частини першої статті 1 Закону України "Про транскордонне співробітництво" викласти у наступній редакції:
"об’єднання єврорегіонального співробітництва – форма органу транскордонного співробітництва зі статусом юридичної особи відповідно до національного законодавства держави, на території якої є її місцезнаходження з метою заохочення, підтримки та розвитку транскордонного та міжрегіонального співробітництва між його членами у сферах спільної компетенції та відповідно до повноважень, установлених згідно з національним законодавством відповідних держав;".
 
Враховано    
11. Після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"європейське об’єднання територіального співробітництва - об’єднання суб’єктів транскордонного співробітництва України та відповідних суб’єктів сусідніх держав - членів Європейського Союзу зі статусом юридичної особи відповідно до національного законодавства держави-члена ЄС, на території якого є його місцезнаходження";
 
   європейське об’єднання територіального співробітництва - об’єднання суб’єктів транскордонного співробітництва України та відповідних суб’єктів сусідніх держав - членів Європейського Союзу зі статусом юридичної особи відповідно до національного законодавства держави-члена ЄС, на території якої є його місцезнаходження".
 
12. абзац третій викласти у новій редакції такого змісту:
"суб'єкти транскордонного співробітництва - територіальні громади, їх представницькі органи та їх об’єднання, місцеві органи виконавчої влади України, що взаємодіють з територіальними громадами та відповідними органами влади сусідніх держав у межах своєї компетенції, встановленої чинним законодавством України та угодами про транскордонне співробітництво";
 
   У зв’язку з цим абзаци четвертий - десятий вважати відповідно абзацами шостим - дванадцятим;
абзац шостий викласти в такій редакції:
"суб'єкти транскордонного співробітництва - територіальні громади, їх представницькі органи та їх об’єднання, місцеві органи виконавчої влади України, що взаємодіють з територіальними громадами та відповідними органами влади сусідніх держав у межах своєї компетенції, встановленої чинним законодавством України та угодами про транскордонне співробітництво";
 
13. після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
14. "транскордонне об’єднання - добровільне об’єднання суб’єктів та/або учасників транскордонного співробітництва України та сусідніх держав, передбачене угодою про транскордонне співробітництво";
 
   "транскордонне об’єднання - добровільне об’єднання суб’єктів та/або учасників транскордонного співробітництва України та сусідніх держав, передбачене угодою про транскордонне співробітництво".
 
15. абзац четвертий викласти у новій редакції такого змісту:
 
   У зв’язку з цим абзаци сьомий - дванадцятий вважати відповідно абзацами восьмим – тринадцятим;
абзаци восьмий і дев’ятий викласти в такій редакції:
 
16. "угода про транскордонне співробітництво - угода між територіальними громадами, їх представницькими органами та їх об’єднаннями, місцевими органами виконавчої влади України та відповідними органами влади сусідніх держав у межах своєї компетенції, встановленої чинним законодавством України, яка регламентує правові, організаційні, економічні та інші аспекти цього співробітництва; ";
 
   "угода про транскордонне співробітництво - угода між територіальними громадами, їх представницькими органами та їх об’єднаннями, місцевими органами виконавчої влади України та відповідними органами влади сусідніх держав у межах своєї компетенції, встановленої чинним законодавством України, яка регламентує правові, організаційні, економічні та інші аспекти цього співробітництва;
 
17. абзац п’ятий викласти у новій редакції такого змісту:
 
      
18. "учасники транскордонного співробітництва - юридичні та фізичні особи, громадські об’єднання, що беруть участь у транскордонному співробітництві.";
 
   учасники транскордонного співробітництва - юридичні та фізичні особи, громадські об’єднання, що беруть участь у транскордонному співробітництві";
 
19. У зв’язку з цим абзац третій, четвертий та п’ятий вважати відповідно абзацом п’ятим, сьомим та восьмим;
 
      
20. 1) У статті 2:
 
   2) у статті 2:
 
21. частину першу викласти у новій редакції такого змісту:
 
   абзац перший викласти в такій редакції:
 
22. "Метою транскордонного співробітництва є формування добросусідських відносин та поглиблення їх взаємодії між суб'єктами та учасниками транскордонного співробітництва, що сприяє спільному вирішенню завдань місцевого та регіонального розвитку, на основі таких принципів: ";
 
   "Метою транскордонного співробітництва є формування добросусідських відносин та поглиблення взаємодії суб'єктів та учасників транскордонного співробітництва, що сприяє спільному вирішенню завдань місцевого та регіонального розвитку, на основі таких принципів";
 
23. після абзацу першого частини першої доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу першого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
 
24. "внутрішні справи держав";
 
   "повага до внутрішніх справ держав;
 
25. після абзацу першого частини першої доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   повага до прав людини та її основоположних свобод;
 
26. "повага до прав людини та її основоположних свобод";
 
   взаємовигідне співробітництво".
 
27. після абзацу першого частини першої доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами п’ятим - сьомим;
 
28. "взаємовигідне співробітництво; ";
 
      
29. У зв’язку з цим абзац другий та третій вважати відповідно абзацами п’ятим та шостим;
 
      
30. 2) У статті 5:
 
   3) у статті 5 :
 
31. після абзацу першого частини другої доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   у частині другій:
після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
32. "шляхом створення транскордонних об’єднань та органів транскордонного співробітництва, зокрема, об’єднань єврорегіонального співробітництва, європейських об’єднань територіального співробітництва; ";
 
   "шляхом створення транскордонних об’єднань та органів транскордонного співробітництва, зокрема об’єднань єврорегіонального співробітництва, європейських об’єднань територіального співробітництва".
 
33. після абзацу третього частини другої доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   У зв’язку з цим абзаци другий-четвертий вважати відповідно абзацами третім – п’ятим;
після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
34. "шляхом розробки та реалізації спільних ініціатив, заходів, проектів, програм та стратегій в окремих сферах, що передбачає координацію співробітництва та акумулювання ними на визначений період ресурсів з метою спільного здійснення відповідних заходів; ";
 
   "шляхом розроблення та реалізації спільних ініціатив, заходів, проектів, програм та стратегій в окремих сферах, що передбачає координацію співробітництва та акумулювання на визначений період ресурсів з метою спільного здійснення відповідних заходів".
 
35. У зв’язку з цим абзац другий та третій вважати відповідно абзацами третім та четвертим;
 
   У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;
 
36. частину третю викласти у новій редакції такого змісту:
 
   частину третю викласти в такій редакції:
 
37. "Суб'єкти транскордонного співробітництва України відповідно до законодавства можуть обирати інші форми транскордонного співробітництва, не заборонені чинним законодавством.";
 
   "Суб'єкти транскордонного співробітництва України відповідно до законодавства України можуть обирати інші форми транскордонного співробітництва, не заборонені законодавством";
 
38. 3) статтю 6 частину першу викласти у новій редакції такого змісту:
 
-7- Шаповалов Ю.А.
Пункт 4 частини першої розділу першого законопроекту виключити.
Обґрунтування:
Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями регулює питання транскордонного співробітництва саме між місцевими общинами та їх властями. Тому ідея широкого залучення до здійснення цієї діяльності центральних органів виконавчої влади позбавлена логіки, тим більше в умовах проголошеного курсу на децентралізацію влади в Україні.
Так, не враховуються вимоги п. 4 ст. 4 Європейської хартії місцевого самоврядування, що повноваження, якими наділяються місцеві влади, як правило, мають бути повними і виключними. Згідно з п. 2 ст. 8 зазначеної Хартії будь-який адміністративний нагляд за діяльністю місцевих влад, як правило, має на меті тільки забезпечення дотримання закону та конституційних принципів, а згідно з п. 3 цієї ж статті адміністративний нагляд за місцевими владами здійснюється таким чином, щоб забезпечити пропорційність втручання контролюючого органу рівню інтересів, які він має намір охороняти.
 
Враховано частково   4) частину першу статті 6 викласти в такій редакції:
 
39. "Загальну координацію транскордонного співробітництва та контроль за додержанням законодавства з питань транскордонного співробітництва здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, за участю Міністерства закордонних справ України, відповідно до повноважень, визначених законодавством та міжнародними договорами України.";
 
   "Загальну координацію транскордонного співробітництва та контроль за додержанням законодавства з питань транскордонного співробітництва здійснює виключно центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну регіональну політику, за участю Міністерства закордонних справ України відповідно до повноважень, визначених законодавством та міжнародними договорами України";
 
40. 4) У статті 7 частині першій:
 
   5) у статті 7:
абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:
 
41. абзац другий викласти у новій редакції такого змісту:
 
      
42. "дотримуються зобов'язань України за міжнародними договорами України про транскордонне співробітництво; ";
 
   "дотримуються зобов'язань України за міжнародними договорами України про транскордонне співробітництво;
 
43. абзац третій викласти у новій редакції такого змісту:
 
      
44. "беруть участь у розробленні та реалізації спільних ініціатив, заходів, проектів, програм та стратегій; ";
 
   беруть участь у розробленні та реалізації спільних ініціатив, заходів, проектів, програм та стратегій";
 
45. після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
46. "утворюють органи транскордонного співробітництва; ";
 
   "утворюють органи транскордонного співробітництва".
 
47. після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
   У зв’язку з цим абзаци п’ятий – сьомий вважати відповідно абзацами шостим – восьмим;
після абзацу шостого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
 
48. "вносять пропозиції щодо організації прикордонної торгівлі, створення транскордонних об’єднань; ";
 
   "вносять пропозиції щодо організації прикордонної торгівлі, створення транскордонних об’єднань;
 
49. після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
      
50. "здійснюють інші повноваження у сфері транскордонного співробітництва відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.";
 
   здійснюють інші повноваження у сфері транскордонного співробітництва відповідно до законодавства та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України".
 
51. У зв’язку з цим абзац п’ятий та шостий вважати відповідно абзацом шостим та сьомим;
 
   У зв’язку з цим абзаци сьомий і восьмий вважати відповідно абзацами дев’ятим і десятим;
 
52. 5) У статті 8 після частини другої:
 
-8- Брензович В.І.
у статті 8 Закону України „Про транскордонне співробітництво" абзац 3 і 4 проекту - виключити. Підстава: Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями регулює питання транскордонного співробітництва між місцевими общинами та їх властями. Жодним чином питання участі центральних органів влади, не визначено.
Повноваження центральних органів виконавчої влади у даній сфері такі як затвердження типової форми угоди про транскордонне співробітництво, погодження утворення ОЄС, погодження участі суб’єктів єврорегіонального співробітництва у відповідному об’єднанні, нічим на виправдані з огляду на самоврядні повноваження органів місцевого самоврядування, а тим більше в умовах децентралізації влади в Україні.
 
Відхилено   6) статтю 8 після частини другої доповнити двома новими частинами такого змісту:
 
    -9- Довбенко М.В.
У підпункті 6 пункту 1 розділу І Законопроекту абзац перший щодо затвердження типового договору виключити.
1.У підпункті 8 пункту 1 розділу І Законопроекту в частині п’яті нової статті 9-2 слова "на погодження до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регіональну політику, який разом із Міністерством закордонних справ України" замінити словами "на погодження до Міністерства закордонних справ України, яке".
Також пропоную в цій частині визначити виключний перелік можливих причин відмови у погодженні документів на рівні Закону.
Аргументація: Залучення центральних органів виконавчої влади до надмірного регулювання сфери транскордонного співробітництва в умовах проголошеного курсу на децентралізацію влади в Україні є недоцільним. Деякі з відповідних пропонованих в першому читанні новел проекту входять у суперечність з нормами Європейської хартії місцевого самоврядування.
 
Відхилено    
53. доповнити новою частиною такого змісту:
 
      
54. "Типова форма угоди про транскордонне співробітництво затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері розвитку транскордонного співробітництва.";
 
-10- Шаповалов Ю.А.
Пункт 6 частини першої розділу першого законопроекту виключити.
Обґрунтування:
Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями регулює питання транскордонного співробітництва саме між місцевими общинами та їх властями. Тому ідея широкого залучення до здійснення цієї діяльності центральних органів виконавчої влади позбавлена логіки, тим більше в умовах проголошеного курсу на децентралізацію влади в Україні.
Так, не враховуються вимоги п. 4 ст. 4 Європейської хартії місцевого самоврядування, що повноваження, якими наділяються місцеві влади, як правило, мають бути повними і виключними. Згідно з п. 2 ст. 8 зазначеної Хартії будь-який адміністративний нагляд за діяльністю місцевих влад, як правило, має на меті тільки забезпечення дотримання закону та конституційних принципів, а згідно з п. 3 цієї ж статті адміністративний нагляд за місцевими владами здійснюється таким чином, щоб забезпечити пропорційність втручання контролюючого органу рівню інтересів, які він має намір охороняти.
 
Відхилено   "Типова форма угоди про транскордонне співробітництво затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну регіональну політику.
 
55. доповнити новою частиною такого змісту:
 
      
56. "Угоди про транскордонне співробітництво підлягають реєстрації шляхом надсилання повідомлення. Порядок повідомлення та забезпечення функціонування реєстру угод про транскордонне співробітництво затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транскордонного співробітництва.";
 
-11- Голубов Д.І.
Нову частину четверту статті 8 Закону України "Про транскордонне співробітництво" вилучити, а саме:
"Угоди про транскордонне співробітництво підлягають реєстрації шляхом надсилання повідомлення. Порядок повідомлення та забезпечення функціонування реєстру угод про транскордонне співробітництво затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транскордонного співробітництва.".
 
Відхилено   Угоди про транскордонне співробітництво підлягають реєстрації шляхом надсилання повідомлення. Порядок повідомлення та забезпечення функціонування реєстру угод про транскордонне співробітництво затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну регіональну політику".
 
57. У зв’язку з цим частину третю вважати частиною п’ятою;
 
   У зв’язку з цим частину третю вважати частиною п’ятою;
 
58. 6) У статті 9:
 
   7) статтю 10 доповнити частинами п’ятою і шостою такого змісту:
 
59. доповнити частиною такого змісту:
 
-12- Брензович В.І.
Статтю 9 Закону України „Про транскордонне співробітництво" доповнити частиною наступного змісту:
"Суб’єкти транскордонного співробітництва інформують центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики та Міністерство закордонних справ України про намір заснування об’єднання єврорегіонального співробітництва за двадцять календарних днів до такого заснування.
 
Відхилено      
60. "Об’єднання єврорегіонального співробітництва має статус юридичної особи і утворюється відповідно до національного законодавства держави Ради Європи, на території якої є його місцезнаходження.";
 
   "Об’єднання єврорегіонального співробітництва має статус юридичної особи та утворюється відповідно до національного законодавства держави Ради Європи, на території якої є його місцезнаходження.
 
61. доповнити частиною такого змісту:
 
      
62. "Європейське об’єднання територіального співробітництва має статус юридичної особи і утворюється відповідно до національного законодавства держави-члена Європейського Союзу, на території якої є його місцезнаходження.";
 
-13- Лопушанський А.Я.
нову частину сьому статті 9 вилучити;
 
Відхилено   Європейське об’єднання територіального співробітництва має статус юридичної особи і утворюється відповідно до національного законодавства держави – члена Європейського Союзу, на території якої є його місцезнаходження";
 
    -14- Лопушанський А.Я.
нову частину сьому статті 9 вилучити;
 
Відхилено    
63. 7) доповнити Закон статтями 9-1 - 9-4 такого змісту:
 
-15- Тимошенко Ю.В.
Стаття 91. Об’єднання єврорегіонального співробітництва
Об’єднання єврорегіонального співробітництва створюється на підставі угоди про заснування в організаційно-правовій формі непідприємницького товариства, яке не має на меті одержання доходу (прибутку) для його наступного розподілу серед засновників (учасників), членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
Основною діяльністю об’єднання єврорегіонального співробітництва є розроблення та реалізація спільних ініціатив, заходів, проектів, програм та стратегій транскордонного співробітництва.
 
Відхилено   8) розділ ІІ доповнити статтями 9-1 - 9-4 такого змісту:
 
64. "Стаття 9-1. Об’єднання єврорегіонального співробітництва
 
-16- Голубов Д.І.
Частини першу та другу нової статті 9-1 Закону України "Про транскордонне співробітництво" вилучити, а саме:
"Об’єднання єврорегіонального співробітництва створюється на підставі угоди про заснування в організаційно-правовій формі непідприємницького товариства, яке не має на меті одержання доходу (прибутку) для його наступного розподілу серед засновників (учасників), членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
Об’єднання єврорегіонального співробітництва поряд із своєю основною діяльністю можуть здійснювати підприємницьку діяльність без мети одержання прибутку, якщо інше не встановлено законом і якщо ця діяльність відповідає меті, для якої вони були створені, та сприяє її досягненню.".
 
Враховано частково   "Стаття 9-1. Організаційно-правова форма, мета, завдання, діяльність об’єднання єврорегіонального співробітництва
 
    -17- Сольвар Р.М.
Абзац другий пункту восьмого частини першої розділу першого законопроекту слова "Об’єднання єврорегіонального співробітництва" замінити на слова: "Організаційно-правова форма, мета, завдання, діяльність об’єднання єврорегіонального співробітництва".
Обґрунтування:
Назва нової ст. 91 Закону – "Об’єднання єврорегіонального співробітництва", – не відповідає її змісту, оскільки у тексті статті йдеться про організаційно-правову форму, мету завдання, діяльність об’єднання єврорегіонального співробітництва.
Абзац 3 і 4 пункту восьмого частини першої розділу першого законопроекту такого змісту:
"Об’єднання єврорегіонального співробітництва створюється на підставі угоди про заснування в організаційно-правовій формі непідприємницького товариства, яке не має на меті одержання доходу (прибутку) для його наступного розподілу серед засновників (учасників), членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
Об’єднання єврорегіонального співробітництва поряд із своєю основною діяльністю можуть здійснювати підприємницьку діяльність без мети одержання прибутку, якщо інше не встановлено законом і якщо ця діяльність відповідає меті, для якої вони були створені, та сприяє її досягненню."
виключити.
Обґрунтування:
Зайвими є положення частини 1 та 2 ст. 91 законопроекту, оскільки дані положення детально врегульовані в ст. ст. 83, 84, 86 ЦК України. У зв'язку з цим та з метою уникнення зайвого дублювання, варто виключити вказані положення із тексту законопроекту.
 
Враховано частково    
    -18- Левченко Ю.В.
Абзац 2 підпункту 8 пункту 1 розділу 1Законопроекту викласти у наступній редакції:
"Стаття 91. Організаційно-правова форма, мета, завдання, діяльність об’єднання єврорегіонального співробітництва"
Обґрунтування: Назва нової ст. 9.1 Закону – "Об’єднання єврорегіонального співробітництва", – не відповідає її змісту, оскільки у тексті статті йдеться про організаційно-правову форму, мету завдання, діяльність об’єднання єврорегіонального співробітництва.
 
Враховано    
    -19- Лопушанський А.Я.
Частину першу і другу нової статті 9-1 вилучити
 
Враховано частково    
65. Об’єднання єврорегіонального співробітництва створюється на підставі угоди про заснування в організаційно-правовій формі непідприємницького товариства, яке не має на меті одержання доходу (прибутку) для його наступного розподілу серед засновників (учасників), членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
 
   Об’єднання єврорегіонального співробітництва утворюється на підставі угоди про заснування в організаційно-правовій формі непідприємницького товариства, що не має на меті одержання доходу (прибутку) для його подальшого розподілу серед засновників (учасників), членів, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
 
66. Об’єднання єврорегіонального співробітництва поряд із своєю основною діяльністю можуть здійснювати підприємницьку діяльність без мети одержання прибутку, якщо інше не встановлено законом і якщо ця діяльність відповідає меті, для якої вони були створені, та сприяє її досягненню.
 
      
67. Основною діяльністю об’єднання єврорегіонального співробітництва є розроблення та реалізація спільних ініціатив, заходів, проектів, програм та стратегій транскордонного співробітництва.
 
   Основним видом діяльності об’єднання єврорегіонального співробітництва є розроблення та реалізація спільних ініціатив, заходів, проектів, програм та стратегій транскордонного співробітництва.
 
68. Завдання об’єднання єврорегіонального співробітництва визначаються угодою про заснування та статутом такого об’єднання.
 
   Завдання об’єднання єврорегіонального співробітництва визначаються угодою про заснування та статутом такого об’єднання.
 
69. Засновниками та/або членами об’єднання єврорегіонального співробітництва можуть бути територіальні громади в особі їх представницьких органів та їх об’єднань, місцеві органи виконавчої влади України та територіальними громадами, відповідними органами влади держав - членів Ради Європи, які мають відповідні повноваження згідно з національним законодавством.
 
   Засновниками та/або членами об’єднання єврорегіонального співробітництва можуть бути територіальні громади в особі їх представницьких органів та їх об’єднань, місцеві органи виконавчої влади України та територіальні громади, відповідні органи влади держав - членів Ради Європи, які мають відповідні повноваження згідно з національним законодавством.
 
70. Об’єднання єврорегіонального співробітництва може мати, крім засновників, інших членів, що вступили до такого об’єднання єврорегіонального співробітництва в порядку, встановленому законом та його статутом.
 
   Об’єднання єврорегіонального співробітництва може мати, крім засновників, інших членів, що вступили до такого об’єднання в порядку, встановленому законом та статутом такого об’єднання.
 
71. Територіальні громади в особі їх представницьких органів та їх об’єднань, місцеві органи виконавчої влади України можуть бути засновниками та/або членами об’єднання єврорегіонального співробітництва на території держави - члена Ради Європи.
 
   Територіальні громади в особі їх представницьких органів та їх об’єднань, місцеві органи виконавчої влади України можуть бути засновниками та/або членами об’єднання єврорегіонального співробітництва на території держави - члена Ради Європи.
 
72. Стаття 9-2. Утворення об’єднання єврорегіонального співробітництва на території України
 
-20- Брензович В.І.
У статті 9-2 абзац 5 „Повноважний представник суб’єктів транскордонного співробітництва, які планують створення об’єднання єврорегіонального співробітництва, надсилає проекти угоди та статуту на погодження до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регіональну політику, який разом із Міністерством закордонних справ України протягом місяця з моменту надходження перевіряє та погоджує угоду у разі відповідності статті 157 Конституції України та міжнародним зобов’язанням України у сфері транскордонного співробітництва" виключити повністю.
У абзаці 6 початкове слово першого речення „погоджену" виключити.
 
Відхилено   Стаття 9-2. Утворення об’єднання єврорегіонального співробітництва на території України
 
    -21- Лопушанський А.Я.
У назві та тексті статті 92 слово "утворюється" замінити на слово "створюється"
 
Враховано    
73. Суб’єкти транскордонного співробітництва, які планують створити об’єднання єврорегіонального співробітництва готують проекти угоди про утворення об’єднання єврорегіонального співробітництва та статуту об’єднання єврорегіонального співробітництва.
 
   Суб’єкти транскордонного співробітництва, які планують утворити об’єднання єврорегіонального співробітництва, готують проекти угоди про утворення об’єднання єврорегіонального співробітництва та статуту такого об’єднання.
 
74. В угоді про утворення об’єднання єврорегіонального співробітництва визначається найменування об’єднання єврорегіонального співробітництва, перелік членів-засновників, його місцезнаходження, строк існування (обмежений чи необмежений), мета та завдання його утворення, організаційно-правова форма, зобов’язання засновників щодо дій, пов’язаних з утворенням об’єднання, а також коштів та іншого майна, які передаються засновниками об’єднання на момент його утворення.
 
   В угоді про утворення об’єднання єврорегіонального співробітництва зазначаються:
найменування об’єднання єврорегіонального співробітництва, перелік членів-засновників, його місцезнаходження, строк існування (обмежений чи необмежений);
мета та завдання, організаційно-правова форма об’єднання єврорегіонального співробітництва;
зобов’язання членів-засновників щодо дій, пов’язаних з утворенням об’єднання, а також коштів та іншого майна, що передаються ними на момент створення об’єднання.
 
75. Статут об’єднання єврорегіонального співробітництва повинен містити:
 
   У статуті об’єднання єврорегіонального співробітництва вимагаються:
 
76. 1) найменування об’єднання єврорегіонального співробітництва;
 
   найменування об’єднання єврорегіонального співробітництва;
 
77. 2) місцезнаходження об’єднання єврорегіонального співробітництва;
 
   місцезнаходження об’єднання єврорегіонального співробітництва;
 
78. 3) мету, завдання та види діяльності об’єднання єврорегіонального співробітництва;
 
   мета, завдання та види діяльності об’єднання єврорегіонального співробітництва;
 
79. 4) умови та порядок прийняття членів об’єднання єврорегіонального співробітництва, права та обов’язки засновників та членів, а також умови та порядок їх виходу з об’єднання єврорегіонального співробітництва;
 
   умови та порядок прийняття членів об’єднання єврорегіонального співробітництва, права та обов’язки засновників та членів, а також умови та порядок їх виходу з об’єднання єврорегіонального співробітництва;
 
80. 5) органи управління об’єднання єврорегіонального співробітництва, їх склад, компетенцію, порядок діяльності;
 
   органи управління об’єднання єврорегіонального співробітництва, їх склад, компетенція, порядок діяльності;
 
81. 6) порядок призначення, обрання або затвердження членів органів управління об’єднання єврорегіонального співробітництва, їх заміщення, зупинення, припинення (відкликання) їх повноважень;
 
   порядок призначення, обрання або затвердження членів органів управління об’єднання єврорегіонального співробітництва, їх заміщення, зупинення, припинення (відкликання) їх повноважень;
 
82. 7) порядок внесення змін до статуту об’єднання єврорегіонального співробітництва;
 
   порядок внесення змін до статуту об’єднання єврорегіонального співробітництва;
 
83. 8) джерела надходжень та порядок використання коштів та іншого майна об’єднання єврорегіонального співробітництва, порядок здійснення контролю і ведення звітності об’єднання єврорегіонального співробітництва;
 
   джерела надходжень та порядок використання коштів та іншого майна об’єднання єврорегіонального співробітництва, порядок здійснення контролю і ведення звітності об’єднання єврорегіонального співробітництва;
 
84. 9) підстави та порядок припинення об’єднання єврорегіонального співробітництва, у тому числі вирішення майнових питань у разі його ліквідації.
 
   підстави та порядок припинення об’єднання єврорегіонального співробітництва, у тому числі вирішення майнових питань у разі його ліквідації.
 
85. Угоду про утворення об’єднання єврорегіонального співробітництва, статут складають мовою держави, на території якої є його місцезнаходження, та мовою (мовами) члена (членів), причому всі тексти мають однакову юридичну силу.
 
   Угода про утворення об’єднання єврорегіонального співробітництва, статут такого об’єднання складаються мовою держави, на території якої є його місцезнаходження, та мовою (мовами) члена (членів) об’єднання, причому всі тексти мають однакову юридичну силу.
 
86. Повноважний представник суб’єктів транскордонного співробітництва, які планують створення об’єднання єврорегіонального співробітництва, надсилає проекти угоди та статуту на погодження до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регіональну політику, який разом із Міністерством закордонних справ України протягом місяця з моменту надходження перевіряє та погоджує угоду у разі відповідності статті 157 Конституції України та міжнародним зобов’язанням України у сфері транскордонного співробітництва.
 
-22- Шаповалов Ю.А.
Абзац 15 пункту 8 частини першої розділу першого законопроекту такого змісту :
"Повноважний представник суб’єктів транскордонного співробітництва, які планують створення об’єднання єврорегіонального співробітництва, надсилає проекти угоди та статуту на погодження до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регіональну політику, який разом із Міністерством закордонних справ України протягом місяця з моменту надходження перевіряє та погоджує угоду у разі відповідності статті 157 Конституції України та міжнародним зобов’язанням України у сфері транскордонного співробітництва."
виключити.
Обґрунтування:
Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями регулює питання транскордонного співробітництва саме між місцевими общинами та їх властями. Тому ідея широкого залучення до здійснення цієї діяльності центральних органів виконавчої влади позбавлена логіки, тим більше в умовах проголошеного курсу на децентралізацію влади в Україні.
Так, не враховуються вимоги п. 4 ст. 4 Європейської хартії місцевого самоврядування, що повноваження, якими наділяються місцеві влади, як правило, мають бути повними і виключними. Згідно з п. 2 ст. 8 зазначеної Хартії будь-який адміністративний нагляд за діяльністю місцевих влад, як правило, має на меті тільки забезпечення дотримання закону та конституційних принципів, а згідно з п. 3 цієї ж статті адміністративний нагляд за місцевими владами здійснюється таким чином, щоб забезпечити пропорційність втручання контролюючого органу рівню інтересів, які він має намір охороняти.
 
Відхилено   Повноважний представник суб’єктів транскордонного співробітництва, які планують утворити об’єднання єврорегіонального співробітництва, надсилає проекти угоди та статуту об’єднання на погодження до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регіональну політику, який спільно з Міністерством закордонних справ України протягом місяця з дня надходження перевіряє та погоджує угоду, за умови її відповідності статті 157 Конституції України та міжнародним зобов’язанням України у сфері транскордонного співробітництва.
 
87. Погоджена угода про утворення об’єднання єврорегіонального співробітництва підписуються в установленому порядку та схвалюється на найближчому пленарному засіданні місцевої ради, на якому рада приймає рішення про утворення об’єднання єврорегіонального співробітництва і затверджує його статут.
 
-23- Шаповалов Ю.А.
У абзаці 16 пункті 8 частини першої розділу першого законопроекту слово "погоджена" виключити.
Обґрунтування:
Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями регулює питання транскордонного співробітництва саме між місцевими общинами та їх властями. Тому ідея широкого залучення до здійснення цієї діяльності центральних органів виконавчої влади позбавлена логіки, тим більше в умовах проголошеного курсу на децентралізацію влади в Україні.
Так, не враховуються вимоги п. 4 ст. 4 Європейської хартії місцевого самоврядування, що повноваження, якими наділяються місцеві влади, як правило, мають бути повними і виключними. Згідно з п. 2 ст. 8 зазначеної Хартії будь-який адміністративний нагляд за діяльністю місцевих влад, як правило, має на меті тільки забезпечення дотримання закону та конституційних принципів, а згідно з п. 3 цієї ж статті адміністративний нагляд за місцевими владами здійснюється таким чином, щоб забезпечити пропорційність втручання контролюючого органу рівню інтересів, які він має намір охороняти.
 
Відхилено   Погоджена угода про утворення об’єднання єврорегіонального співробітництва підписується в установленому порядку та схвалюється на найближчому пленарному засіданні місцевої ради, на якому рада приймає рішення про утворення об’єднання єврорегіонального співробітництва і затверджує статут такого об’єднання.
 
88. Державна реєстрація об’єднання єврорегіонального співробітництва здійснюється за його місцезнаходженням відповідно до порядку, визначеного Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
 
   Державна реєстрація об’єднання єврорегіонального співробітництва здійснюється за його місцезнаходженням відповідно до порядку, визначеного Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
 
89. Типову угоду про утворення об’єднання єврорегіонального співробітництва та типовий статут затверджує Кабінет Міністрів України.
 
   Типова угода про утворення об’єднання єврорегіонального співробітництва і типовий статут такого об’єднання затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
90. Стаття 9-3. Участь суб’єктів транскордонного співробітництва в об’єднанні єврорегіонального співробітництва, що утворюється на території держави - члена Ради Європи
 
-24- Брензович В.І.
У статті 9-3, абзаці 2 слова „за умови погодження проектів угоди про утворення об’єднання єврорегіонального співробітництва та статуту відповідно до частини шостої статті 92 цього Закону" виключити.
 
Відхилено   Стаття 9-3. Участь суб’єктів транскордонного співробітництва в об’єднанні єврорегіонального співробітництва, що утворюється на території держави - члена Ради Європи
 
    -25- Лопушанський А.Я.
у новій частині шостій статті 9 слово "утворюється" замінити словом "створюється";
 
Враховано    
91. Суб’єкти, визначені в частині сьомій статті 9-1 цього Закону, можуть бути засновниками об’єднання єврорегіонального співробітництва, що утворюється на території держав - членів Ради Європи за умови погодження проектів угоди про утворення об’єднання єврорегіонального співробітництва та статуту відповідно до частини шостої статті 9-2 цього Закону.
 
   Суб’єкти, визначені частиною сьомою статті 9-1 цього Закону, можуть бути засновниками об’єднання єврорегіонального співробітництва, що утворюється на території держав - членів Ради Європи, за умови погодження проектів угоди про утворення об’єднання єврорегіонального співробітництва та статуту такого об’єднання відповідно до частини шостої статті 9-2 цього Закону.
 
92. Стаття 9-4. Матеріальне та фінансове забезпечення діяльності об’єднання єврорегіонального співробітництва
 
   Стаття 9-4. Матеріальне та фінансове забезпечення діяльності об’єднання єврорегіонального співробітництва
 
93. Об’єднання єврорегіонального співробітництва проводить свою діяльність на основі затвердженого кошторису, який затверджується на кожен наступний рік відповідним органом управління об’єднання єврорегіонального співробітництва.
 
   Об’єднання єврорегіонального співробітництва провадить свою діяльність на основі кошторису, що затверджується на кожний наступний рік відповідним органом управління об’єднання єврорегіонального співробітництва.
 
94. Джерелами фінансування об’єднання єврорегіонального співробітництва можуть бути:
 
-26- Сольвар Р.М.
Абзац 23 пункту 8 частини першої розділу першого законопроекту після слів "Джерелами фінансування об’єднання єврорегіонального співробітництва можуть бути:" доповнити новими словами такого змісту: "дотації чи субсидії з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів".
Обґрунтування:
Відповідно до Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. №554, схвалено Перелік проектів транскордонного співробітництва, яким може надаватися державна фінансова підтримка. Проте, в новій статті 94 "Матеріальне та фінансове забезпечення діяльності об’єднання єврорегіонального співробітництва" дотації чи субсидії з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів не вказуються як одне із джерел фінансування об’єднання єврорегіонального співробітництва.
 
Враховано   Джерелами фінансування об’єднання єврорегіонального співробітництва можуть бути:
 
    -27- Левченко Ю.В.
Абзац 34 підпункту 8 пункту 1 розділу 1Законопроекту доповнити словами ",державної фінансової підтримки".
Обґрунтування: В новій статті 94 "Матеріальне та фінансове забезпечення діяльності об’єднання єврорегіонального співробітництва" не вказуються як одне із джерел фінансування ОЄС дотації чи субсидії з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів, хоча відповідно до Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 р. №554, схвалено Перелік проектів транскордонного співробітництва, яким може надаватися державна фінансова підтримка.
 
Враховано    
    -28- Лопушанський А.Я.
Частину другу нової статті 94 доповнити абзацом шостим такого змісту: "дотації чи субсидії з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів"
.
 
Враховано    
95. разові або періодичні внески, відрахування засновників і членів об’єднання;
 
   дотації чи субсидії з державного та місцевих бюджетів, державних цільових фондів;
разові або періодичні внески, відрахування засновників і членів об’єднання;
 
96. кошти та інше майно, які надходять відповідно до програм міжнародної технічної, благодійної допомоги;
 
-29- Сольвар Р.М.
У абзаці 25 пункту 8 частини першої розділу першого законопроекту слова "майно та інші кошти" замінити на слова "кошти та інше майно".
Обґрунтування:
Потребують узгодження положення ч. 2 нової ст. 9-4 Закону, якою визначається, що джерелами фінансування об’єднання єврорегіонального співробітництва можуть бути кошти та інше майно, які надходять відповідно до програм міжнародної технічної, благодійної допомоги та ч. 4 цієї ж ст. 9-4, в якій встановлюється, що у разі припинення об’єднання єврорегіонального співробітництва його майно та інші кошти після задоволення вимог кредиторів передаються одному або кільком об’єднанням відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету у порядку, визначеному статутом такого об’єднання.
 
Враховано   кошти та інше майно, що надходять відповідно до програм міжнародної технічної, благодійної допомоги;
 
97. кошти від ведення його основної діяльності;
 
   кошти від ведення об’єднанням єврорегіонального співробітництва основної діяльності;
 
98. пасивні доходи;
 
   пасивні доходи;
 
99. інші доходи, що не суперечать чинному законодавству.
 
   інші доходи, що не суперечать законодавству.
 
100. Оподаткування об’єднання єврорегіонального співробітництва здійснюється відповідно до положень Податкового кодексу України для неприбуткових установ та організацій.
 
   Оподаткування об’єднання єврорегіонального співробітництва здійснюється відповідно до положень Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових установ та організацій.
 
101. У разі припинення об’єднання єврорегіонального співробітництва його майно та інші кошти після задоволення вимог кредиторів передаються одному або кільком об’єднанням відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету у порядку, визначеному статутом такого об’єднання.";
 
   У разі припинення об’єднання єврорегіонального співробітництва його майно та інші кошти після задоволення вимог кредиторів передаються одному або декільком об’єднанням відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету в порядку, визначеному статутом такого об’єднання";
 
102. 9) У статті 10 частині другій:
 
   9) частину другу статті 10 після абзацу другого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:
 
103. після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
      
104. "забезпечення фінансування ініціатив, заходів, проектів, програм та стратегій транскордонного співробітництва, що отримали фінансування в рамках програм міжнародної технічної допомоги; ";
 
   "забезпечення фінансування ініціатив, заходів, проектів, програм та стратегій транскордонного співробітництва, що отримали фінансування в рамках програм міжнародної технічної допомоги;
 
105. після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
      
106. "формування та реалізація пільгових, митних, валютно-фінансових, податкових та інших умов економічної діяльності для учасників транскордонного співробітництва; ";
 
   формування та реалізація пільгових митних, валютно-фінансових, податкових та інших умов економічної діяльності для учасників транскордонного співробітництва;
 
107. після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
      
108. "укладення міждержавних та міжурядових угод щодо спрощення правил перетину кордону, форм транскордонного співробітництва.";
 
   укладення міждержавних та міжурядових угод щодо спрощення правил перетину кордону, форм транскордонного співробітництва".
 
109. У зв’язку з цим абзац третій та четвертий вважати відповідно абзацом четвертим та шостим;
 
   У зв’язку з цим абзаци третій – п’ятий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим;
 
110. 10) У статті 11 частину першу викласти у новій редакції такого змісту:
 
   10) частину першу статті 11 викласти в такій редакції:
 
111. "Державна фінансова підтримка надається проектам (програмам) транскордонного співробітництва, які мають достатню аргументацію щодо ефективного розв’язання актуальних проблем і були відібрані на конкурсній основі за цілями, пріоритетами, необхідними ресурсами та тривалістю їх реалізації згідно з порядком, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Пріоритетними визнаються ті програми, які отримали фінансування в рамках програм міжнародної технічної допомоги.";
 
   "Державна фінансова підтримка надається проектам (програмам) транскордонного співробітництва, які мають достатню аргументацію щодо ефективного розв’язання актуальних проблем і були відібрані на конкурсній основі за цілями, пріоритетами, необхідними ресурсами та тривалістю їх реалізації згідно з порядком, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Пріоритетними визнаються ті програми, що отримали фінансування в рамках програм міжнародної технічної допомоги";
 
112. 11) У статті 12 частині першій:
 
-30- Брензович В.І.
У статті 12 частині першій після абзацу першого новий абзац змісту:
"погоджують у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, участь суб’єктів транскордонного співробітництва при заснуванні об’єднання єврорегіонального співробітництва або відмовляють у ній з підстав, визначених ч.5 ст. 9-2 цього Закону та відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України" виключити повністю.
 
Відхилено   11) статтю 12 після абзацу першого доповнити двома новими абзацами такого змісту:
 
113. після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
      
114. "погоджують у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, участь суб’єктів транскордонного співробітництва при заснуванні об’єднання єврорегіонального співробітництва або відмовляють у ній з підстав, визначених ч.5 ст. 9-2 цього Закону та відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; ";
 
   "погоджують у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, участь суб’єктів транскордонного співробітництва у заснуванні об’єднання єврорегіонального співробітництва або відмовляють у такому погодженні з підстав, визначених частиною п’ятою статті 9-2 цього Закону та відповідно до законодавства і міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
 
115. після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
      
116. "розробляють та забезпечують реалізацію порядку фінансування проектів (програм) транскордонного співробітництва, що отримали фінансування в рамках програм міжнародної технічної допомоги; ";
 
   розробляють та забезпечують реалізацію порядку фінансування проектів (програм) транскордонного співробітництва, що отримали фінансування в рамках програм міжнародної технічної допомоги".
 
117. У зв’язку з цим абзац другий, третій-шостий вважати відповідно абзацом третім, п’ятим-восьмим;
 
   У зв’язку з цим абзаци другий - сьомий вважати відповідно абзацами четвертим – дев’ятим;
 
118. 12) У статті 13 частини першої:
 
   12) статтю 13 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
119. після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
      
120. "розробляють регіональні програми транскордонного співробітництва; ";
 
   "розробляють регіональні програми транскордонного співробітництва".
 
121. У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;
 
   У зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим і шостим;
 
122. 13) У статті 14:
 
   13) частини першу і третю статті 14 викласти в такій редакції:
 
123. частину першу викласти у новій редакції такого змісту:
 
      
124. "Видатки на реалізацію проектів (програм) транскордонного співробітництва, а також на виконання усіх необхідних завдань, пов’язаних зі здійсненням транскордонного співробітництва (у тому числі із необхідністю функціонування органів транскордонного співробітництва), здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів (бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, районних бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування (бюджетів територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формуванням територій громад) на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених законом. Для спільного фінансування проектів (програм) транскордонного співробітництва може використовуватися міжнародна технічна допомога, кредитні ресурси міжнародних фінансових організацій, кошти з Європейського Союзу згідно із законодавством України.";
 
   "Видатки на реалізацію проектів (програм) транскордонного співробітництва в Україні, а також на виконання всіх необхідних завдань, пов’язаних із здійсненням транскордонного співробітництва, у тому числі з необхідністю функціонування органів транскордонного співробітництва, здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів (бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, районних бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування (бюджетів територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст, у тому числі районів у містах, бюджетів об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад) на відповідний рік, а також інших джерел, не заборонених законом. Для спільного фінансування проектів (програм) транскордонного співробітництва може використовуватися міжнародна технічна допомога, кредитні ресурси міжнародних фінансових організацій, кошти Європейського Союзу згідно із законодавством України";
 
125. частину третю викласти у новій редакції такого змісту:
 
      
126. "Обсяги коштів, що спрямовуються суб'єктами транскордонного співробітництва України на виконання державних програм розвитку транскордонного співробітництва, визначаються у відповідних місцевих бюджетах та бюджетах суб'єктів транскордонного співробітництва.".
 
   "Обсяг коштів, що спрямовуються суб'єктами транскордонного співробітництва України на виконання державних програм розвитку транскордонного співробітництва, визначається у відповідних місцевих бюджетах та бюджетах суб'єктів транскордонного співробітництва".
 
127. 2. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):
 
   2. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):
 
128. 1) частину першу статті 26:
 
   1) частину першу статті 26 доповнити пунктами 21-1 і 21-2 такого змісту:
 
129. доповнити пунктом 21-1 такого змісту:
 
      
130. "21-1) схвалення угод про об’єднання єврорегіонального співробітництва, прийняття рішень про утворення об’єднання єврорегіонального співробітництва, приєднання до такого об’єднання або про вихід з нього, затвердження статуту об’єднання єврорегіонального співробітництва та внесення до нього змін; ";
 
   "21-1) схвалення угод про об’єднання єврорегіонального співробітництва, прийняття рішень про утворення об’єднання єврорегіонального співробітництва, про приєднання до такого об’єднання або про вихід з нього, затвердження статуту об’єднання єврорегіонального співробітництва та внесення до нього змін;
 
131. доповнити пунктом 21-2 такого змісту:
 
      
132. "21-2) прийняття рішення щодо вступу або виходу з європейського об’єднання територіального співробітництва.";
 
   21-2) прийняття рішень про вступ до європейського об’єднання територіального співробітництва та про вихід з такого об’єднання";
 
133. 2) частину першу статті 43:
 
   2) частину першу статті 43 доповнити пунктами 15-1 і 15-2 такого змісту:
 
134. доповнити пунктом 15-1 такого змісту:
 
-31- Сольвар Р.М.
Абзац третій пункту другого частини першої розділу першого законопроекту викласти у такій редакції:
"151) укладення та схвалення угод про об’єднання єврорегіонального співробітництва, прийняття рішень про утворення об’єднання єврорегіонального співробітництва, приєднання до такого об’єднання або про вихід з нього, затвердження статуту об’єднання єврорегіонального співробітництва та внесення до нього змін;".
Обґрунтування:
Виникають сумніви в повноті регулювання процедури укладення договорів про транскордонне співробітництво. Так, якщо відповідно до п. 16 ч. 4 ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" сільський, селищний, міський голова уповноважений укладати від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради; то стосовно голів районної, обласної, районної у місті ради законодавство не містить аналогічних правових приписів. З огляду на це, питання щодо суб’єкта укладання угод про ОЄС на рівні районної, обласної, районної у місті ради залишається неврегульованим, адже в наведених положеннях проекту до компетенції рад відноситься лише схвалення таких угод. Саме тому варто доповнити запропоновану авторами редакцію цієї норми.
 
Враховано      
135. "15-1) схвалення угод про об’єднання єврорегіонального співробітництва, прийняття рішень про утворення об’єднання єврорегіонального співробітництва, приєднання до такого об’єднання або про вихід з нього, затвердження статуту об’єднання єврорегіонального співробітництва та внесення до нього змін; ";
 
-32- Левченко Ю.В.
Абзац 3 підпункту 2 пункту 2 розділу 1 Законопроекту після слів "схвалення" доповнити словами "та укладення".
Обґрунтування: Пропозиція потребує доповнення, оскільки виникають сумніви в повноті регулювання процедури укладення договорів про транскордонне співробітництво. Так, якщо відповідно до п. 16 ч. 4 ст. 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" сільський, селищний, міський голова уповноважений укладати від імені територіальної громади, ради та її виконавчого комітету договори відповідно до законодавства, а з питань, віднесених до виключної компетенції ради, подає їх на затвердження відповідної ради; то стосовно голів районної, обласної, районної у місті ради законодавство не містить аналогічних правових приписів. З огляду на це, питання щодо суб’єкта укладання угод про ОЄС на рівні районної, обласної, районної у місті ради залишається неврегульованим, адже в наведених положеннях проекту до компетенції рад відноситься лише схвалення таких угод.
 
Враховано   "15-1) укладення та схвалення угод про об’єднання єврорегіонального співробітництва, прийняття рішень про утворення об’єднання єврорегіонального співробітництва, про приєднання до такого об’єднання або про вихід з нього, затвердження статуту об’єднання єврорегіонального співробітництва та внесення до нього змін;
 
136. доповнити пунктом 15-2 такого змісту:
 
      
137. "15-2) прийняття рішення щодо вступу або виходу з європейського об’єднання територіального співробітництва.".
 
   15-2) прийняття рішень про вступ до європейського об’єднання територіального співробітництва та про вихід з такого об’єднання".
 
138. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
-33- Левченко Ю.В.
Розділ 2 Законопроекту викласти у наступній редакції:
"ІІ. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити створення реєстру угод про транскордонне співробітництво;
затвердити порядок повідомлення та забезпечення функціонування реєстру угод про транскордонне співробітництво затверджується."
Обґрунтування: Зауваження до розділу 2 Законопроекту виникають за змістом пропозиції частини 2 ст. 8 Закону, де передбачено, що "угоди про транскордонне співробітництво підлягають реєстрації шляхом надсилання повідомлення. Порядок повідомлення та забезпечення функціонування реєстру угод про транскордонне співробітництво затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері транскордонного співробітництва". Поряд з цим у законопроекті не визначено що саме за реєстр угод, строків запровадження реєстру, що, очевидно, необхідно врегулювати в Прикінцевих положеннях проекту. Окрім цього сам факт ведення такого реєстру, визначення правил його ведення, функціонування, система доступу до цього реєстру, порядок реєстрації угод про транскордонне співробітництво.
 
Враховано   ІІ. Прикінцеві положення
Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити створення та функціонування реєстру угод про транскордонне співробітництво;
затвердити порядок повідомлення та забезпечити функціонування реєстру угод про транскордонне співробітництво;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
 
139. Голова Верховної Ради України

   Голова Верховної Ради України